Sunteți pe pagina 1din 306

ORDIN 3055 29/10/2009 C.T.C.E. P.

Neamt - LEGIS

ORDINnr.3.055din29octombrie2009
pentruaprobareaReglementarilorcontabileconformecudirectiveleeuropene
EMITENT:MINISTERULFINANTELORPUBLICE
PUBLICATN:MONITORULOFICIALnr.766din10noiembrie2009
Dataintrariiinvigoare:01/01/2010
ntemeiulprevederilorart.2alin.(2)lit.a)sialeart.10alin.(4)din
HotarreaGuvernuluinr.34/2009privindorganizareasifunctionarea
Ministerului
FinantelorPublice,cumodificarilesicompletarileulterioare,
nbazaprevederilorart.4alin.(1)dinLegeacontabilitatiinr.82/1991,
republicata,
ministrulfinantelorpubliceemiteurmatorulordin:
ART.1
(1)Seaproba Reglementarilecontabileconformecudirectiveleeuropene,
cuprinsenanexa*)carefaceparteintegranta dinprezentulordin.

*)Anexasepublica nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.766bis
din10noiembrie2009,caresepoateachizitionadelaCentrulpentrurelatii
cu
publiculalRegieiAutonome"MonitorulOficial",Bucuresti,sos.Pandurinr.
1.
(2)Reglementarileprevazutelaalin.(1)cuprindReglementarilecontabile
conformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropenesi
Reglementarile
contabileconformecuDirectivaaVIIaaComunitatilorEconomiceEuropene.
ART.2
(1)ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilor
EconomiceEuropeneseaplica deentitatileprevazutelapct.1alin.(3)din
reglementari.
(2)Subunitatilefara personalitatejuridica,cusediulnstrainatate,care
apartinpersoanelorjuridicecusediulsaudomiciliulnRomnia,precumsi
subunitatiledinRomniacareapartinunorpersoanejuridicecusediulori
domiciliulnstrainatateauobligatiasa organizezesisa conduca
contabilitatea
proprie,potrivitreglementarilormentionatelaalin.(1).
ART.3
(1)Persoanelejuridicecareladatabilantuluidepasesclimiteleadoua
dintreurmatoarele3criterii,denumitencontinuarecriteriidemarime:
totalactive:3.650.000euro;
cifradeafacerineta:7.300.000euro;
numarmediudesalariatincursulexercitiuluifinanciar:50

ntocmescsituatiifinanciareanualecarecuprind:
bilant;
contdeprofitsipierdere;
situatiamodificarilorcapitaluluipropriu;
situatiafluxurilordenumerar;
noteexplicativelasituatiilefinanciareanuale.

(2)Persoanelejuridicecareladatabilantuluinudepasesclimiteleadoua
dintrecriteriiledemarimeprevazutelaalin.(1)ntocmescsituatii
financiare
anualesimplificatecarecuprind:
bilant prescurtat;
contdeprofitsipierdere;
noteexplicativelasituatiilefinanciareanualesimplificate.Optional,
elepotntocmisituatiamodificarilorcapitaluluipropriusi/sausituatia
fluxurilordenumerar.
(3)Potrivitlegiicontabilitatii,situatiilefinanciareanualetrebuie
nsotitedeodeclaratiescrisa deasumarearaspunderiiconduceriipersoanei
juridicepentruntocmireasituatiilorfinanciareanualenconformitatecu
ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilor
Economice
Europene.
(4)Persoanelejuridicecareauntocmitsituatiifinanciareanuale
simplificatentocmescsituatiilefinanciareanualeprevazutelaalin.(1)
numai
daca ndoua exercitiifinanciareconsecutivedepasesclimiteleadoua dintre
Pagina 1
ORDIN 3055 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cele3criteriidemarimeprevazutelaalin.(1).Persoanelejuridicecareau
ntocmitsituatiilefinanciareanualeprevazutelaalin.(1)ntocmesc
situatii
financiareanualesimplificatenumaidaca ndoua exercitiifinanciare
consecutivenudepasesclimiteleadoua dintrecele3criteriidemarime
prevazutelaalin.(1).
(5)ncazulentitatilornounfiintate,acesteapotntocmipentruprimul
exercitiuderaportaresituatiifinanciareanualesimplificatesausituatii
financiareanualecu5componente.Pentrualdoileaanderaportare,aceste
entitatianalizeaza indicatoriideterminatidinsituatiilefinanciareale
anului
precedentsiindicatoriideterminatipebazadatelordincontabilitatesia
balanteideverificarencheiatelasfrsitulexercitiuluifinanciarcurent,
ntocmindsituatiifinanciareanualenfunctiedecriteriiledemarime
nregistrate.
ART.4
ncazulentitatiloradministratensistemdualist,potrivitlegii,
refeririledinreglementarileprevazutelaart.1la"administratori"sevor
citi
careferirila"membriidirectoratului".
ART.5
(1)Situatiilefinanciareanualentocmitedepersoanelejuridiceprevazute
laart.3alin.(1)suntauditate,potrivitlegii.
(2)Facobiectulaudituluistatutarsisituatiilefinanciareanualentocmite
depersoanelejuridicedeinterespublic,astfelcumsuntdefinitepotrivit
legii.
(3)Situatiilefinanciareanualesimplificatesuntverificatepotrivitlegii.
ART.6
Societatilecomercialealecarorvalorimobiliaresuntadmisela

tranzactionarepeopiata reglementata,astfelcumestedefinita delegislatia


n
vigoareprivindpiatadecapital,ntocmescsituatiifinanciareanualecu5
componente,asacumacesteasuntprevazutelaart.3alin.(1),indiferentde
totalulactivelor,cifradeafacerineta saunumarulmediudesalariati.
ART.7
(1)lepersoaneijuridiceromnesise
raporteaza peteritoriulRomniei,curespectareaprevederilorReglementarilor
contabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene.
(3)nntelesulprezentuluiordin,prinsubunitatifara personalitate
juridica,careapartinpersoanelorjuridicecusediulsaudomiciliuln

Subunitatilefara personalitatejuridica,careapartinpersoanelor
juridicecusediulsaudomiciliulnRomnia,organizeaza siconduc
evidenta
contabila proprie,astfelnctaceastasa permita determinarea
informatiilorsi
aobligatiilorprevazutedelege,iarpersoanelejuridicecarorale
apartinsa
poata ntocmisituatiifinanciareanuale.
(2)Activitateadesfasurata nstrainatatedesubunitatilefara personalitate
juridica,careapartinpersoanelorjuridicecusediulsaudomiciliuln
Romnia,
seincludensituatiilefinanciareaRomnia,
sentelegesucursale,agentii,reprezentantesaualteasemeneaunitatifara
personalitatejuridica,nfiintatepotrivitlegii.
(4)Persoaneledesemnatecareprezentant/mputernicitfiscal,potrivit
CoduluifiscalsiCoduluideprocedura fiscala,tincontabilitateaproprien
functiedestatutullordepersoanefizicesaujuridice,dupa caz.ncazuln
caresuntpersoanejuridice,acesteantocmescsituatiifinanciareanualesi
raportaricontabile,potrivitLegiicontabilitatiinr.82/1991,republicata.
(5)Dinpunctdevederecontabil,sediilepermanentedinRomniacareapartin
unorpersoanejuridicecusediulnstrainatatereprezinta subunitatifara
personalitatejuridica ceapartinacestorpersoanejuridicesiauobligatia
ntocmiriisituatiilorfinanciareanualesiaraportarilorcontabilecerutede
Legeacontabilitatiinr.82/1991,republicata.
ART.8
(1)ncazulasocierilornparticipatiencheiatentreopersoana juridica
romna siopersoana juridica straina,contabilitateasetinedecatrepersoana
desemnata deasociati,careraspundepotrivitlegii.
(2)Laorganizareasiconducereacontabilitatiiasocieriinparticipatie
trebuieavutenvedereattReglementarilecontabileconformecuDirectivaa
IVPagina
2
ORDIN 3055 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

aaComunitatilorEconomiceEuropene,ctsicerintelecarerezulta dinalte
prevederilegale.
(3)ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilor
EconomiceEuropeneseaplica,deasemenea,asocierilornparticipatientre
persoanejuridicestraine(nerezidente),nregistratenRomnia.Pentru
acestea,

asociatuldesemnatprincontractuldeasocieresa ndeplineasca obligatiile


fiscaleorganizeaza siconduceevidentacontabila aasocierii,astfelnctsa
se
poata determinainformatiilesiobligatiileprevazutedelege,fara antocmi
situatiifinanciareanuale.
ART.9
MinisterulFinantelorPublicesialteautoritatidereglementarepotsolicita
prezentareansituatiilefinanciareanualeaunorinformatiisuplimentare
fata
decelecaretrebuieprezentatenconcordanta cureglementarileprevazutela
art.1.
ART.10
naplicareareglementarilorcontabileconformecudirectiveleeuropene,
entitatiletrebuiesa dezvoltepoliticicontabilepropriicareseaproba de
administratori,potrivitlegii.ncazulentitatilorcarenuau
administratori,
politicilecontabileseaproba depersoanelecareauobligatiagestionarii
entitatiirespective.
ART.11
(1)Situatiilefinanciareanualeconsolidatesuntelaboratenconformitate
cuReglementarilecontabileconformecuDirectivaaVIIaaComunitatilor
EconomiceEuropene.
(2)Osocietatemama trebuiesa ntocmeasca situatiifinanciareanuale
consolidatedaca aceastafacepartedintrungrupdesocietatisindeplineste
unadintreurmatoareleconditii:
a)detinemajoritateadrepturilordevotaleactionarilorsauasociatilor
ntroalta societatedenumita filiala;
b)esteactionarsauasociataluneisocietatisimajoritateamembrilor
organelordeadministratie,conduceresidesupravegherealesocietatiin
cauza
(filiala),careaundeplinitacestefunctiincursulexercitiuluifinanciar,
n
cursulexercitiuluifinanciarprecedentsipna nmomentulntocmirii
situatiilorfinanciareanualeconsolidate,aufostnumitidoarcarezultatal
exercitariidrepturilorlordevot;
c)esteactionarsauasociataluneisocietatisidetinesingura controlul
asupramajoritatiidrepturilordevotaleactionarilororiasociatilor
societatii,caurmareaunuiacordcualtiactionarisauasociati;
d)esteactionarsauasociatsiaredreptuldeaexercitaoinfluenta
dominanta asuprafilialei,ntemeiulunuicontractncheiatcusocietatea
comerciala ncauza orialuneiclauzedinactulconstitutivsaustatut,daca
legislatiaaplicabila filialeipermiteastfeldecontracteoriclauze;
e)societateamama detineputereadeaexercitasauexercita efectivo
influenta dominanta oricontrolasuprauneifiliale;
f)esteactionarsauasociatsiaredreptuldeanumioridearevoca
majoritateamembrilororganelordeadministratie,conduceresaude
supraveghere
alefilialei;sau
g)societateamama sifilialasuntcondusepeobaza unificata decatre
societateamama.

ART.12
(1)Osocietatemama estescutita delantocmireasituatiilorfinanciare
anualeconsolidatedaca,ladatabilantuluiconsolidat,societatilecomerciale
careurmeaza sa fieconsolidatenudepasescmpreuna,pebazacelormai
recente
situatiifinanciareanualealeacestora,limiteleadoua dintreurmatoarele3
criterii:
totalactive:17.520.000euro;
cifradeafacerineta:35.040.000euro;
numarmediudesalariatincursulexercitiuluifinanciar:250.
(2)Scutireaprevazuta laalin.(1)nuseaplica daca unadintrefilialele
careurmeaza sa fieconsolidateesteosocietatecomerciala alecareivalori
mobiliaresuntadmiselatranzactionarepeopiata reglementata,n
conformitate
Pagina 3
ORDIN 3055 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

culegislatianvigoareprivindpiatadecapital.
(3)Conditiilencareosocietatemama estescutita delaobligatia
ntocmiriisituatiilorfinanciareanualeconsolidatesuntprevazuten
ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaVIIaaComunitatilor
Economice
Europene.
(4)Criteriiledemarimeprevazutelaalin.(1)sestabilescpebaza
situatiilorfinanciareanualealesocietatiimama sialefilialelorsale.
ART.13
Sanctiunileaplicabilepentruncalcareaprevederilorreglementarilor
contabileconformecudirectiveleeuropenesuntceleprevazutedeLegea
contabilitatiinr.82/1991,republicata.
ART.14
(1)Entitatilecarefacpartedincategoriapersoanelorjuridicedeinteres
public,potrivitart.34alin.(2)dinLegeacontabilitatiinr.82/1991,
republicata,cuexceptiasocietatilorcomercialealecarorvalorimobiliare
sunt
admiselatranzactionarepeopiata reglementata,ainstitutiilordecreditsi
institutiilorfinanciarenebancare,definitepotrivitreglementarilorlegale,
nscrisenRegistrulgeneral,asocietatilordeasigurare,de
asigurarereasigurare
sidereasigurare,asocietatilordepensii,asocietatilorde
serviciideinvestitiifinanciare,societatilordeadministrarea
investitiilor
siorganismelordeplasamentcolectiv,sicareauobligatiasa ntocmeasca
situatiifinanciareanualeconsolidatepotntocmiacestesituatiifie
potrivit
ReglementarilorcontabileconformecuDirectivaaVIIaaComunitatilor
Economice
Europene,fienbazaStandardelorInternationaledeRaportareFinanciara.
(2)Prevederilealin.(1)seaplica sipersoanelorjuridice,alteledect
celedeinterespublic,careauobligatia,potrivitlegii,sa ntocmeasca
situatiifinanciareanualeconsolidate.
(3)Persoanelejuridicecareauoptat,potrivitprevederilordemaisus,
pentruaplicareaStandardelorInternationaledeRaportareFinanciara la

ntocmireasituatiilorfinanciareanualeconsolidateauobligatiasa asigure
continuitateaaplicariiacestora.
ART.15
Prezentulordinintra nvigoareladatade1ianuarie2010.
ART.16
Ladataintrariinvigoareaprezentuluiordinseabroga Ordinulministrului
finantelorpublicenr.1.752/2005pentruaprobareareglementarilorcontabile
conformecudirectiveleeuropene,publicatnMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,nr.1.080sinr.1.080bisdin30noiembrie2005,cumodificarile
si
completarileulterioare.
ART.17
Prezentulordinsepublica nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
p.Ministrulfinantelorpublice,
GheorgheGherghina,
secretardestat
Bucuresti,29octombrie2009.
Nr.3.055

Pagina 4
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

REGLEMENTARICONTABILEdin29octombrie2009
conformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene*)
EMITENT:MINISTERULFINANTELORPUBLICE
PUBLICATN:MONITORULOFICIALnr.766bisdin10noiembrie2009
Dataintrariiinvigoare:01/01/2010

*)AprobatedeOrdinulnr.3.055din29octombrie2009,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.766din10noiembrie2009.
CAP.I
ARIADEAPLICABILITATESIMONEDADERAPORTARE
1.(1)Prezentelereglementariprevadformatulsicontinutulsituatiilor
financiareanuale,principiilecontabilesiregulilederecunoastere,
evaluare,
scoateredinevidenta siprezentareaelementelornsituatiilefinanciare
anuale,reguliledentocmire,aprobare,auditare/verificare,potrivitlegii,
si
publicareasituatiilorfinanciareanuale,unelereguliprivindcontabilitatea
de
gestiune,Planuldeconturigeneral,precumsicontinutulsifunctiunea
conturilorcontabile.
Acesteastabilesc,deasemenea,reguliprivindorganizareasiconducerea
contabilitatiisiraportarileefectuatenconformitatecucerintele
institutiilorstatului,pentruuzultuturorcategoriilordeutilizatori.
(2)Prezentelereglementaritranspun:
a)DirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene78/660/CEEdindatade
25iulie1978privindconturileanualealeanumitorformedesocietati
comerciale,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L222din
data
de14august1978,cumodificarilesicompletarileulterioare*1);

*1)DirectivaaIVaafostmodificata sicompletata prinurmatoarele


directive:
DirectivaaVIIaaConsiliului83/349/CEEdin13iunie1983privind
conturileconsolidate,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L
193din18iulie1983;
DirectivaaXIaaConsiliului89/666/CEEdin21decembrie1989privind
cerinteledeprezentarereferitoarelasucursaleledeschisentrunStat
membru
decatreanumitetipuridesocietaticomercialecareintra subincidenta
legislatieiunuialtstat,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropene
nr.
L395din30decembrie1989;
DirectivaConsiliului90/604/CEEdin8noiembrie1990pentrumodificarea
Directivei78/660/CEEprivindconturileanualesiaDirectivei83/349/CEE
privind
conturileconsolidatenceeaceprivesteexceptiilepentruntreprinderile
micisimijlociisipublicareaconturilornecu,publicata nJurnalul
Oficialal
UniuniiEuropenenr.L317din16noiembrie1990;
DirectivaConsiliului90/605/CEEdin8noiembrie1990pentrumodificarea
Directivei78/660/CEEprivindconturileanualesiaDirectivei83/349/CEE
privind
conturileconsolidatenceeaceprivesteariadeaplicabilitateaacestor
directive,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L317din16
noiembrie1990;
Directiva2001/65/CEaParlamentuluiEuropeansiaConsiliuluidin27
septembrie2001pentrumodificareaDirectivei78/660/CEE,Directivei
83/349/CEEsiaDirectivei86/635/CEEprivindreguliledeevaluarepentru
conturileanualesiconsolidatealeanumitortipuridesocietaticomerciale,
precumsiale
bancilorsialealtorinstitutiifinanciare,publicata nJurnalulOficialal
UniuniiEuropenenr.L283din27octombrie2001;
DirectivaConsiliului2003/38/CEdin13mai2003pentrumodificarea
Directivei78/660/CEEprivindconturileanualenceeaceprivestesumele
exprimateneuro,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L120
din15mai2003;
Directiva2003/51/CEEaParlamentuluiEuropeansiaConsiliuluidin18
Pagina 1
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

iunie2003pentrumodificareaDirectivelor78/660/CEE,83/349/CEE,86/635/CEE
si
91/674/CEEprivindconturileanualesiconsolidatealeanumitortipuride
societaticomerciale,bancilorsialtorinstitutiifinanciaresiale
societatilor
deasigurareprivindmodernizareasiactualizarearegulilorcontabile,
publicata
nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L178din17iulie2003.
b)art.10alin.2dinDirectiva2004/25/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin21aprilie2004privindofertelepublicedeachizitie,
publicata
nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L142din30aprilie2004;

c)prevederileDirectivei2006/43/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin17mai2006,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropene
nr.L157din9iunie2006,referitoarelamodificareaDirectivei78/660/CEE;
d)prevederileDirectivei2006/46/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin14iunie2006,publicata nJurnalulOficialalUniunii
Europene
nr.L224din16august2006,referitoarelamodificareaDirectivei
78/660/CEE;
e)prevederileDirectivei2009/49/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin18iunie2009,publicata nJurnalulOficialalUniunii
Europene
nr.L164din26iunie2009,referitoarelamodificareaDirectivei
78/660/CEE.
(3)Prezentelereglementariseaplica decatreurmatoarelecategoriide
persoane(denumitencontinuareentitati):
a)societatilecomerciale:
societatilennumecolectiv;
societatilencomandita simpla;
societatilepeactiuni;
societatilencomandita peactiuni;si
societatilecuraspunderelimitata.
b)societatile/companiilenationale;
c)regiileautonome;
d)institutelenationaledecercetaredezvoltare;
e)societatilecooperativesicelelaltepersoanejuridicecare,nbaza
legilorspecialedeorganizare,functioneaza peprincipiilesocietatilor
comerciale;
f)subunitatilefara personalitatejuridica,cusediulnRomnia,care
apartinpersoanelorjuridicecusediulsaudomiciliulnRomnia,n
conditiile
prevazutedeprezentelereglementari;
g)subunitatilefara personalitatejuridica,cusediulnstrainatate,care
apartinpersoanelorprevazutelalit.a)e),cusediulsaudomiciliuln
Romnia,nconditiileprevazutedeprezentelereglementari;
h)subunitatiledinRomnia,careapartinunorpersoanejuridicecusediul
saudomiciliulnstrainatate,nconditiileprevazutedeprezentele
reglementari.
(4)Societatilecomercialecareausubunitatiorganizeaza siconduc
contabilitateaastfelnctsa fiedisponibileinformatiilenecesareprivind
activitateadesfasurata deacestesubunitati.
(5)nntelesulprezentelorreglementari,prinsubunitatifara personalitate
juridica,careapartinpersoanelorjuridicecusediulsaudomiciliuln
Romnia,
sentelegesucursale,agentii,reprezentantesaualteasemeneaunitatifara
personalitatejuridica,nfiintatepotrivitlegii.
2.(1)Contabilitateasetinenlimbaromna sinmonedanationala.
Contabilitateaoperatiunilorefectuatenvaluta setineattnmoneda
nationala,ctsinvaluta.
(2)Prinvaluta sentelegealta moneda dectleul.
CAP.II

FORMATULSICONTINUTULSITUATIILORFINANCIAREANUALE
SECTIUNEA1
DISPOZITIIGENERALEPRIVINDSITUATIILEFINANCIAREANUALE
3.(1)Persoanelejuridicecareladatabilantuluidepasesclimiteleadoua
dintreurmatoareletreicriterii(denumitencontinuarecriteriidemarime):
Pagina 2
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

totalactive:3.650.000euro,
cifra deafacerineta:7.300.000euro,
numarmediudesalariatincursulexercitiuluifinanciar:50ntocmesc
situatiifinanciareanualecarecuprind:
bilant,
contdeprofitsipierdere,
situatiamodificarilorcapitaluluipropriu,
situatiafluxurilordenumerar,
noteleexplicativelasituatiilefinanciareanuale.
(2)Persoanelejuridicecareladatabilantuluinudepasesclimiteleadoua
dintrecriteriiledemarimeprevazutelaalin.(1)ntocmescsituatii
financiare
anualesimplificatecarecuprind:
bilant prescurtat,
contdeprofitsipierdere,
noteexplicativelasituatiilefinanciareanualesimplificate.
Optional,elepotntocmisituatiamodificarilorcapitaluluipropriusi/sau
situatiafluxurilordenumerar.
(3)Situatiilefinanciareanuale,respectivsituatiilefinanciareanuale
simplificateconstituieuntotunitar.
(4)Potrivitlegiicontabilitatii,situatiilefinanciareanualetrebuie
nsotitedeodeclaratiescrisa deasumarearaspunderiiconduceriientitatii
pentruntocmireasituatiilorfinanciareanualepotrivitReglementarilor
contabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene.
Informatiilecuprinsenaceasta declaratiesuntceleprevazutedelegea
contabilitatii.
4.Prevederilepct.3referitoarelacomponentelesituatiilorfinanciare
anuale,seaplica sideentitatileprevazutelapct.1alin.(3)lit.h)din
prezentelereglementari.
5.(1)Situatiilefinanciareanualentocmitedepersoanelejuridice
prevazutelapct.3alin.(1)suntauditatepotrivitlegii.Suntauditate,de
asemenea,situatiilefinanciareanualentocmitedeentitatileprevazutela
pct.
1alin.(3)lit.h),ncazuldepasiriilimitelorcriteriilordemarime
prevazute
lapct.3alin.(1).
(2)Facobiectulaudituluistatutarsisituatiilefinanciareanualentocmite
depersoanelejuridicedeinterespublic,asacumsuntdefinitepotrivit
legii.
(3)Situatiilefinanciareanualesimplificatesuntverificate,potrivit
legii.
6.Pct.3alin.(2)dinprezentelereglementarinuseaplica decatre
entitatilealecarorvalorimobiliaresuntadmiselatranzactionarepeopiata
reglementata,asacumaceastaestedefinita delegislatianvigoareprivind

piatadecapital.
7.(1)Atuncicnd,ladatabilantului,oentitatedepasestesaunceteaza
sa maidepaseasca limiteleadoua dintreceletreicriteriiprevazutelapct.3
alin.(1),acestfaptafecteaza aplicareaderogariiprevazutelaacelpunct,
numaidaca acestlucruarelocndoua exercitiifinanciareconsecutive.n
acest
scopsereanalizeaza numaruldecomponentealesituatiilorfinanciareanuale,
astfel:
a)oentitatecareantocmitsituatiifinanciareanualesimplificateva
ntocmisituatiilefinanciareanualeprevazutelapct.3alin.(1)numai
daca,n
doua exercitiifinanciareconsecutive,depasestelimiteleadoua dintrecele
trei
criteriiprevazutelapct.3alin.(1);
b)oentitatecareantocmitsituatiilefinanciareanualeprevazutelapct.
3alin.(1)vantocmisituatiifinanciareanualesimplificate,numaidaca,n
doua exercitiifinanciareconsecutive,nudepasestelimiteleadoua dintrecele
treicriteriiprevazutelapct.3alin.(1).
(2)Prindoua exercitiifinanciareconsecutivesentelegeexercitiul
financiarprecedentceluipentrucaresentocmescsituatiilefinanciare
anualesiexercitiulfinanciarcurent,pentrucaresentocmescsituatiile
financiare
anuale.
Caurmare,pentruntocmireasituatiilorfinanciareanuale,ncadrarean
criteriiledemarimeprevazutedeprezentelereglementariseefectueaza la
Pagina 3
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sfrsitulexercitiuluifinanciar,pebazaindicatorilordeterminatidin
situatiilefinanciarealeexercitiuluifinanciarprecedentceluideraportare
si
aindicatorilordeterminatipebazadatelordincontabilitatesiabalanteide
verificarencheiatelafineleexercitiuluifinanciarcurent,utiliznduse
cursuldeschimbvalutarcomunicatdeBancaNationala aRomniei,valabilla
data
ncheieriiexercitiuluifinanciar.
(3)Totalulactivelorprevazutlapct.3alin.(1)cuprindeactiveledela
lit.ACnscrisela"Active"dinformatulbilantuluiprevazutlapct.24
alin.
(1)saudinformatulprevazutlapct.24alin.(2).
8.Situatiilefinanciareanualesentocmescnmodclarsinconcordanta
cuprevederileprezentelorreglementari.
9.Situatiilefinanciareanualetrebuiesa ofereoimaginefidela a
activelor,datoriilor,pozitieifinanciare,profituluisaupierderii
entitatii.
10.Daca aplicareaprevederilorprezentelorreglementarinuestesuficienta
pentruaoferioimaginefidela nntelesulpct.9,entitateatrebuiesa
prezinteinformatiisuplimentarennoteleexplicative.
11.Daca,ncazuriexceptionale,aplicareauneiprevederidinprezentele
reglementarisedovedestecontrara obligatieiprevazutelapct.9,entitatea
trebuiesa faca abateredelaaceaprevedere,nvedereaofeririiuneiimagini

fidele,nntelesulpct.9.Oriceastfeldeabateretrebuieprezentata n
notele
explicative,mpreuna cuoexplicatieamotiveloracesteiasioprezentarea
efectelorabateriiasupravaloriiactivelor,datoriilor,pozitieifinanciare
sia
profituluisaupierderii.
12.(1)Subunitatilefara personalitatejuridica,careapartinpersoanelor
juridicecusediulsaudomiciliulnRomnia,organizeaza siconducevidenta
contabila proprie,astfelnctaceastasa permita determinareainformatiilor
si
aobligatiilorprevazutedelege,iarpersoanelejuridicecaroraleapartinsa
poata ntocmisituatiifinanciareanuale.
(2)Activitateadesfasurata nstrainatatedesubunitatilefara personalitate
juridica,careapartinpersoanelorjuridicecusediulsaudomiciliuln
Romnia,
seincludensituatiilefinanciarealepersoaneijuridiceromnesise
raporteaza peteritoriulRomniei,curespectareaprevederilorpct.2sipct.
185
dinprezentelereglementari.
(3)Persoaneledesemnatecareprezentant/mputernicitfiscal,potrivit
CoduluifiscalsiCoduluideprocedura fiscala,tincontabilitateaproprien
functiedestatutullordepersoanefizicesaujuridice,dupa caz.ncazuln
caresuntpersoanejuridice,acesteantocmescsituatiifinanciareanualesi
raportaricontabile,potrivitLegiicontabilitatiinr.82/1991,republicata.
(4)Dinpunctdevederecontabil,sediilepermanentedinRomniacareapartin
unorpersoanejuridicecusediulnstrainatatereprezinta subunitatifara
personalitatejuridica ceapartinacestorpersoanejuridicesiauobligatia
ntocmiriisituatiilorfinanciareanualesiaraportarilorcontabilecerutede
Legeacontabilitatiinr.82/1991,republicata.
13.(1)ncazulasocierilornparticipatiencheiatentreopersoana
juridica romna siopersoana juridica straina,contabilitateasetinedecatre
persoanadesemnata deasociati,careraspundepotrivitlegii.
(2)Laorganizareasiconducereacontabilitatiiasocieriinparticipatie
trebuieavutenvedereattprezentelereglementari,ctsicerintelecare
rezulta dinalteprevederilegale.
(3)Prezentelereglementariseaplica,deasemenea,asocierilorn
participatientrepersoanejuridicestraine(nerezidente),nregistraten
Romnia.Pentruacestea,asociatuldesemnatprincontractuldeasocieresa
ndeplineasca obligatiilefiscaleorganizeaza siconduceevidentacontabila a
asocierii,astfelnctsa sepoata determinainformatiilesiobligatiile
prevazutedelege,fara antocmisituatiifinanciareanuale.
14.MinisterulFinantelorPublicesialteautoritatidereglementarepot
solicitaprezentareansituatiilefinanciareanualeaunorinformatii
suplimentarefata decelecaretrebuieprezentatenconcordanta cuprezentele
reglementari.
15.Formatulbilantuluisialcontuluideprofitsipierdere,nspecialn
ceeaceprivesteformaadoptata pentruprezentareaacestora,nupoatefi
Pagina 4
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

modificatdelaunexercitiufinanciarlaaltul.ncazuriexceptionale,sunt

permiseabateridelaacestprincipiu.Oriceastfeldeabateretrebuie
mentionata
nnoteleexplicative,mpreuna cuoexplicatieamotivelorcareau
determinato.
16.nbilant sincontuldeprofitsipierdere,elementeleprevazutela
pct.24alin.(1),24alin.(2)si32alin.(1)trebuieprezentateseparat,
n
ordineaindicata.Osubclasificaremaidetaliata aelementelorsepoateface
numainnoteleexplicative.
17.Formatul,succesiuneasiterminologiaelementelordinbilant sidin
contuldeprofitsipierderecaresuntprecedatedecifrearabetrebuie
adaptate,
ncazulncarenaturaspecifica auneientitatiimpuneacestlucru.Astfel
de
adaptaritrebuieefectuateatuncicndsuntceruteprinreglementarispeciale
emisedeMinisterulFinantelorPublicesialteautoritatidereglementare.
18.(1)Pentrufiecareelementdebilant,decontdeprofitsipierderesi,
dupa caz,dinsituatiamodificarilorcapitaluluipropriusi/sausituatia
fluxurilordenumerartrebuieprezentata valoareaaferenta elementului
corespondentpentruexercitiulfinanciarprecedent.
(2)Daca valorileprevazutelaalin.(1)nusuntcomparabile,absenta
comparabilitatiitrebuieprezentata nnoteleexplicative,nsotita de
comentarii
relevante.
19.Unelementdebilant,dincontuldeprofitsipierderesi,dupa caz,din
situatiamodificarilorcapitaluluipropriusisituatiafluxurilordenumerar
pentrucarenuexista valoarenutrebuieprezentat,cuexceptiacazuluin
care
exista unelementcorespondentpentruexercitiulfinanciarprecedent,n
ntelesulpct.18alin.(1).
20.(1)Bilantulestedocumentulcontabildesinteza princareseprezinta
elementeledeactiv,datoriisicapitalpropriualeentitatiilasfrsitul
exercitiuluifinanciar,precumsincelelaltesituatiiprevazutedelege.
(2)nbilant elementeledeactivsidatoriisuntgrupatedupa natura si
lichiditate,respectivnatura siexigibilitate.
(3)nntelesulprezentelorreglementari:
a)unactivreprezinta oresursa controlata decatreentitatecarezultatal
unorevenimentetrecute,delacareseasteapta sa generezebeneficii
economice
viitoarepentruentitate.Unactivesterecunoscutncontabilitatesi
prezentat
nbilant atuncicndesteprobabila realizareaunuibeneficiueconomicviitor
de
catreentitatesiactivulareuncostsauovaloarecarepoatefievaluat(a)
n
modcredibil;
b)odatoriereprezinta oobligatieactuala aentitatiicedecurgedin
evenimentetrecutesiprindecontareacareiaseasteapta sa rezulteoiesire
de
resursecarencorporeaza beneficiieconomice.Odatorieesterecunoscuta n

contabilitatesiprezentata nbilant atuncicndesteprobabilca oiesirede


resursencorporndbeneficiieconomicevarezultadindecontareaunei
obligatii
prezentesicndvaloarealacaresevarealizaaceasta decontarepoatefi
evaluata nmodcredibil;
c)capitalurilepropriireprezinta interesulrezidualalactionarilorsau
asociatilornactiveleuneientitatidupa deducereatuturordatoriilorsale.
(4)Beneficiileeconomicereprezinta potentialuldeacontribui,directsau
indirect,lafluxuldenumerarsauechivalentedenumerarcatreentitate.
Aceasta
contributiesereflecta fiesubformacresteriiintrarilordenumerar,fiesub
formareduceriiiesirilordenumerar,deexemplu,prinreducereacosturilor
de
productie.
Astfel,potentialulpoatefiunulproductiv,atuncicndactivuleste
utilizatseparatsaumpreuna cualteactivepentruprestareadeserviciisau
producereadebunuridestinatevnzariidecatreentitate.Deasemenea,
potentialulpoatembracaformaconvertibilitatiinnumerarsauechivalente
de
numerar.
SECTIUNEA2
UTILIZATORIISICARACTERISTICILECALITATIVEALESITUATIILORFINANCIAREANUALE
2.1.UTILIZATORIISITUATIILORFINANCIAREANUALE
Pagina 5
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

21.Utilizatoriisituatiilorfinanciarentocmitepotrivitprezentelor
reglementariincludinvestitoriiactualisipotentiali,personalulangajat,
creditorii,furnizorii,clientii,institutiilestatuluisialteautoritati,
precumsipublicul.Acestiautilizeaza situatiilefinanciarepentruasi
satisfaceopartedinnecesitatilelordeinformatii.nfunctiedepartile
interesate,necesitatiledeinformatiipotincludeurmatoarele:
a)Investitorii.Ofertantiidecapitalpurtatorderiscsiconsultantiilor
suntpreocupatiderisculinerenttranzactiilorsiderentabilitatea
investitiilorlor.Eiaunevoiedeinformatiipentruadecidedaca artrebui
sa
cumpere,sa pastrezesausa vnda instrumentedecapital.Actionariisunt
interesatisideinformatiicarelepermitsa evaluezecapacitateaentitatiide
a
platidividende.
b)Angajatii.Personalulangajatsigrupurilesalereprezentativesunt
interesatideinformatiiprivindstabilitateasiprofitabilitatea
angajatorilor
lor.Acestiasuntinteresatisideinformatiicarelepermitsa evalueze
capacitateaentitatiideaoferiremuneratii,pensiisialtebeneficiide
pensionare,precumsioportunitatiprofesionale.
c)Creditorii.Creditoriisuntinteresatideinformatiicarelepermitsa
determinedaca mprumuturileacordatesidobnzileaferentevorfirambursate
la
scadenta.
d)Furnizoriisialticreditori.Furnizoriisialticreditorisuntinteresati

deinformatiicarelepermitsa determinedaca sumelecarelesuntdatorate


vor
fiplatitelascadenta.Furnizoriisialticreditorisunt,ngeneral,
interesati
deentitatepeoperioada maiscurta dectcreditorii,cuexceptiacazuluin
careeisuntdependentidecontinuitateaactivitatiientitatii,atuncicnd
aceastaesteunclientmajor.
e)Clientii.Clientiisuntinteresatideinformatiidesprecontinuitatea
activitatiiuneientitati,nspecialatuncicndauocolaborarepetermen
lung
cuentitatearespectiva sausuntdependentideea.
f)Institutiilestatuluisialteautoritati.Institutiilestatuluisialte
autoritatisuntinteresatedealocarearesurselorsiimplicitdeactivitatea
entitatilor.Acesteasolicita informatiipentruareglementaactivitatea
entitatilor,pentruadeterminapoliticafiscala sicabaza pentrucalculul
venituluinationalsialaltorindicatoristatisticisimilari.
g)Publicul.Entitatilepotafectapubliculndiferitemoduri.Deexemplu,
entitatilepotaveaocontributiesubstantiala laeconomialocala nmulte
moduri,maialesprinnumaruldeangajatisicolaborareacufurnizoriilocali.
Situatiilefinanciarepotajutapubliculfurnizndinformatiireferitoarela
evolutiilerecentesitendintelelegatedeprosperitateaentitatiisiasferei
de
activitateaacesteia.
22.Desinutoatenecesitatiledeinformatiealeutilizatorilorpotfi
satisfacutedesituatiilefinanciarecuscopgeneral,exista informatiicare
pot
interesatotiutilizatorii.
2.2.CARACTERISTICILECALITATIVEALESITUATIILORFINANCIAREANUALE
23.(1)Caracteristicilecalitativesuntatributelecaredetermina
utilitateainformatieioferitedesituatiilefinanciare.Celepatru
caracteristicicalitativeprincipalesuntinteligibilitatea,relevanta,
credibilitateasicomparabilitatea.
(2)Inteligibilitatea.Ocalitateesentiala ainformatiilorfurnizatede
situatiilefinanciareesteaceeaca eletrebuiesa fieusorntelesede
utilizatori.nacestscop,sepresupuneca utilizatoriidispundecunostinte
suficienteprivinddesfasurareaafacerilorsiaactivitatiloreconomice,de
notiunidecontabilitatesiaudorintadeastudiainformatiileprezentate,cu
atentiacuvenita.Totusi,informatiileasupraunorproblemecomplexe,carear
trebuiinclusensituatiilefinanciaredatorita relevanteilornluarea
deciziiloreconomice,nuartrebuiexclusedoarpemotivulca arputeafiprea
dificildentelespentruanumitiutilizatori.
(3)Relevanta.Pentruafiutile,informatiiletrebuiesa fierelevante
pentruluareadeciziilordecatreutilizatori.Informatiilesuntrelevante
atunci
Pagina 6
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cndinfluenteaza deciziileeconomicealeutilizatorilor,ajutnduipe
acestia
sa evaluezeevenimentetrecute,prezentesauviitoare,sa confirmesausa
corectezeevaluarileloranterioare.
Relevantainformatieiesteinfluentata denaturasasidepragulde

semnificatie.nanumitecazuri,naturainformatieiestesuficienta,prinea
nsasi,pentruadeterminarelevantasa.naltecazuri,attnatura,ctsi
praguldesemnificatiesuntimportante.
nntelesulprezentelorreglementari,seconsidera ca oinformatieeste
semnificativa daca omisiuneasauprezentareasaeronata poateinfluenta
deciziile
economicealeutilizatorilor,luatepebazasituatiilorfinanciareanuale.n
analizasemnificatieiunuielementsuntluatenconsideraremarimeasi/sau
naturaomisiuniisauadeclaratieieronatejudecatencontextuldat.
(4)Credibilitatea.Pentruafiutila,informatiatrebuiesa fiesi
credibila.Informatiaestecredibila atuncicndnucontineerori
semnificative,
nuestepartinitoare,iarutilizatoriipotaveancredereca reprezinta corect
ceeacesiapropussa reprezintesauceeaceseasteapta,nmodrezonabil,
sa
reprezinte.
Pentruaficredibila,informatiatrebuiesa reprezintecufidelitate
tranzactiilesialteevenimentepecareaceastafiesiapropussa le
reprezinte,
fieestedeasteptat,nmodrezonabil,sa lereprezinte.
Pentrucainformatiasa prezintecredibilevenimentelesitranzactiilepe
caresipropunesa lereprezinte,estenecesarcaacesteasa fie
contabilizatesiprezentatenconcordanta cufondulsirealitatealor
economica,sinudoarcu
formalorjuridica,potrivitpct.46dinprezentelereglementari.
Deasemenea,pentruaficredibila,informatiacuprinsa nsituatiile
financiaretrebuiesa fieneutra,adica lipsita deinfluente.Situatiile
financiarenusuntneutredaca,prinselectareasiprezentareainformatiei,
influenteaza luareauneideciziisauformulareaunuirationamentpentrua
realiza
unrezultatsauunobiectivpredeterminat.
nexercitarearationamentelornecesarepentruafaceestimarileceruten
conditiideincertitudine,estenecesara includereaunuigraddeprecautie,
astfelnctactivelesiveniturilesa nufiesupraevaluate,iardatoriilesi
cheltuielilesa nufiesubevaluate.
Pentruaficredibila,informatiadinsituatiilefinanciaretrebuiesa fie
completa.Oomisiunepoatefacecainformatiasa fiefalsa sausa induca n
eroaresiastfelsa numaiaiba caractercredibilsisa devina defectuoasa din
punctdevederealrelevantei.
(5)Comparabilitatea.Utilizatoriitrebuiesa poata comparasituatiile
financiarealeuneientitatintimp,pentruaidentificatendintelen
pozitia
financiara siperformantelesale.Utilizatoriitrebuiesa poata compara
situatiilefinanciarealediverselorentitati,pentrualeevaluapozitia
financiara siperformanta.Astfel,masurareasiprezentareaefectului
financiar
alacelorasitranzactiisievenimentetrebuieefectuatentromaniera
consecventa ncadruluneientitatisidealungultimpuluipentruacea
entitatesintromaniera consecventa pentrudiferiteentitati.
Oconsecinta importanta acalitatiiinformatieideaficomparabila esteca

utilizatoriisa fieinformatidesprepoliticilecontabileutilizaten
elaborarea
situatiilorfinanciaresidespreoricemodificareaacestorpolitici,precum
si
despreefecteleunorastfeldemodificari.Utilizatoriitrebuiesa fien
masura
sa identificediferentelentrepoliticilecontabilepentrutranzactiisialte
evenimenteasemanatoareutilizatedeaceeasientitatedelaoperioada la
alta,
ctsidediferiteentitati.Conformitateacuprezentelereglementari,
inclusiv
prezentareapoliticilorcontabileutilizatedeentitate,ajuta laobtinerea
comparabilitatii.
Nevoiadecomparabilitatenutrebuieconfundata cusimplauniformitatesinu
trebuiesa devina unimpedimentnintroducereadepoliticicontabile
mbunatatite.Nuesteindicatpentruoentitatesa continuesa evidentiezen
contabilitate,naceeasimaniera,otranzactiesauunaltevenimentdaca
politicaadoptata numentinecaracteristicilecalitativederelevanta si
credibilitate.Nuesteindicatpentruoentitatesasilasepoliticile
contabile
nemodificateatuncicndexista alternativemairelevantesimaicredibile.
Pagina 7
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Este,deasemenea,importantcasituatiilefinanciaresa prezinteinformatii
corespunzatoarepentruperioadeleprecedente.
(6)Pentrucainformatiasa fierelevanta sicredibila,suntnecesare
urmatoarele:
informatiasa fieoportuna pentruluareadeciziilordecatreutilizatori;
beneficiiledepeurmainformatieisa depaseasca costulacesteia;
sa sestabileasca unechilibruntrecaracteristicilecalitativeale
informatieifinanciare.
SECTIUNEA3
FORMATULBILANTULUI
24.(1)Formatulbilantuluiesteurmatorul:
A.Activeimobilizate
I.Imobilizarinecorporale
1.Cheltuielideconstituire
2.Cheltuielidedezvoltare
3.Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactive
similare,daca acesteaaufostachizitionatecutitluoneros
4.Fondulcomercial,nmasurancareacestaafostachizitionatcutitlu
oneros
5.Avansurisiimobilizarinecorporalencursdeexecutie
II.Imobilizaricorporale
1.Terenurisiconstructii
2.Instalatiitehnicesimasini
3.Alteinstalatii,utilajesimobilier
4.Avansurisiimobilizaricorporalencursdeexecutie
III.Imobilizarifinanciare
1.Actiunidetinutelaentitatileafiliate
2.mprumuturiacordateentitatilorafiliate

3.Interesedeparticipare
4.mprumuturiacordateentitatilordecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare
5.Investitiidetinutecaimobilizari
6.Altemprumuturi
B.Activecirculante
I.Stocuri
1.Materiiprimesimaterialeconsumabile
2.Productiancursdeexecutie
3.Produsefinitesimarfuri
4.Avansuripentrucumpararidestocuri
II.Creante
(Sumelecareurmeaza sa fiencasatedupa operioada maimaredeunan
trebuieprezentateseparatpentrufiecareelement.)
1.Creantecomerciale
2.Sumedencasatdelaentitatileafiliate
3.Sumedencasatdelaentitatiledecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare
4.Altecreante
5.Capitalsubscrissinevarsat
III.Investitiipetermenscurt
1.Actiunidetinutelaentitatileafiliate
2.Alteinvestitiipetermenscurt
Pagina 8
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

IV.Casasiconturilabanci
C.Cheltuielinavans
D.Datorii:sumelecaretrebuieplatitentroperioada depna launan
1.mprumuturidinemisiuneadeobligatiuni,prezentnduseseparat
mprumuturiledinemisiuneadeobligatiuniconvertibile
2.Sumedatorateinstitutiilordecredit
3.Avansurincasatencontulcomenzilor
4.Datoriicomercialefurnizori
5.Efectedecomert deplatit
6.Sumedatorateentitatilorafiliate
7.Sumedatorateentitatilordecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare
8.Altedatorii,inclusivdatoriilefiscalesidatoriileprivindasigurarile
sociale
E.Activecirculantenete/datoriicurentenete
F.Totalactiveminusdatoriicurente
G.Datorii:sumelecaretrebuieplatitentroperioada maimaredeunan
1.mprumuturidinemisiuneadeobligatiuni,prezentnduseseparat
mprumuturiledinemisiuneadeobligatiuniconvertibile
2.Sumedatorateinstitutiilordecredit
3.Avansurincasatencontulcomenzilor
4.Datoriicomercialefurnizori
5.Efectedecomert deplatit
6.Sumedatorateentitatilorafiliate
7.Sumedatorateentitatilordecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare

8.Altedatorii,inclusivdatoriilefiscalesidatoriileprivindasigurarile
sociale
H.Provizioane
1.Provizioanepentrupensiisiobligatiisimilare
2.Provizioanepentruimpozite
3.Alteprovizioane
I.Veniturinavans
J.Capitalsirezerve
I.Capitalsubscris
1.Capitalsubscrisvarsat
2.Capitalsubscrisnevarsat
II.Primedecapital
III.Rezervedinreevaluare
IV.Rezerve
1.Rezervelegale
2.Rezervestatutaresaucontractuale
3.Alterezerve
V.Profitulsaupierdereareportat(a)
VI.Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciar
(2)Formatulbilantuluiprescurtatesteurmatorul:
A.Activeimobilizate
I.Imobilizarinecorporale
Pagina 9
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

II.Imobilizaricorporale
III.Imobilizarifinanciare
B.Activecirculante
I.Stocuri
II.Creante
(Sumelecareurmeaza sa fiencasatedupa operioada maimaredeunan
trebuieprezentateseparatpentrufiecareelement.)
III.Investitiipetermenscurt
IV.Casasiconturilabanci
C.Cheltuielinavans
D.Datorii:sumelecaretrebuieplatitentroperioada depna launan
E.Activecirculantenete/datoriicurentenete
F.Totalactiveminusdatoriicurente
G.Datorii:sumelecaretrebuieplatitentroperioada maimaredeunan
H.Provizioane
I.Veniturinavans
J.Capitalsirezerve
I.Capitalsubscris(prezentnduseseparatcapitalulvarsatsicapitalul
nevarsat)
II.Primedecapital
III.Rezervedinreevaluare
IV.Rezerve
V.Profitulsaupierdereareportat(a)
VI.Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciar
25.Daca unactivsauodatoriearelegatura cumaimultdeunelementdin
formatuldebilant,relatiasacualteelementetrebuieprezentata nnotele
explicative,daca oasemeneaprezentareesteesentiala pentruntelegerea

situatiilorfinanciareanuale.Deexemplu:oimobilizarecorporala finantata
partialdinsubventii,partialdinsurseproprii;oimobilizarecorporala
reevaluata,pentrucaretransferullarezervealsurplusuluidinreevaluare
se
facepemasuraamortizariiimobilizarii;unmprumutobligatarpentrucares
a
prevazutoprima derambursareaobligatiunilor;omajoraredecapital
subscrisa
deactionarilaovaloaremaimaredectvaloareanominala aactiunilor
corespunzatoare(subscrierecuprima decapital)etc.
26.(1)Actiuniledetinutelaentitatileafiliatetrebuieprezentatenumai
ncadrulelementelorprevazutenacestscop.
(2)Entitatileafiliateausemnificatiaprevazuta lapct.6din
ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaVIIaaComunitatilor
Economice
Europene.
27.Toateangajamentelesubformagarantiilordeoricefelacordate
trebuie,ncazulncarenuexista obligatiadealeprezentacadatorii,sa
fie
nmodclarprezentatennoteleexplicative,sitrebuiefacuta distinctie
ntre
diferiteletipuridegarantiirecunoscutedelegislatianationala.De
asemenea,
trebuiefacuta oprezentareseparata aoricareigarantiivaloricecareafost
acordata.Angajamenteleacordate,careexista nrelatiacuentitatile
afiliate,
trebuieprezentatedistinctnnoteleexplicative.
SECTIUNEA4
PREVEDERIREFERITOARELAELEMENTELEDEBILANT
28.Prezentareaactivelorcaactiveimobilizatesaucaactivecirculante
depindedescopulcaruiaisuntdestinate,potrivitpoliticilorcontabile
aprobatedeadministratorisaupersoanelecareauobligatiagestionarii
entitatii.
29.(1)Cheltuielileefectuatencursulexercitiuluifinanciar,darcare
suntaferenteunuiexercitiufinanciarulterior,trebuieprezentatesubtitlul
de

"Cheltuielinavans".
Pagina 10
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Veniturilecare,desiserefera laexercitiulfinanciarcurent,nusunt
exigibiledectdupa nchidereaacestuia,trebuieprezentatela"Creante".n
cazulncareastfeldeveniturisuntsemnificative,acesteatrebuie
prezentate
nnoteleexplicative.
30.(1)Veniturilencasatenaintededatabilantuluiaferentexercitiului
financiarcurent,darcaresuntaferenteunuiexercitiufinanciarulterior,
trebuieprezentatesubtitlulde"Veniturinavans".
(2)Cheltuielilecare,desiserefera laexercitiulfinanciarcurent,sevor
platinumaincursulunuiexercitiufinanciarulterior,trebuieprezentatela

"Datorii".ncazulncareastfeldecheltuielisuntsemnificative,ele
trebuie
prezentatennoteleexplicative.
(3)ncadrulveniturilornavansreflectatenbilant,sumelecareurmeaza
afitrecutepevenituricurententroperioada depna launanseprezinta
distinctdecelecareurmeaza afitrecutepevenituricurententroperioada
maimaredeunan.
31.(1)Ajustariledevaloarecuprindtoatecorectiiledestinatesa tina
seamadereducerilevaloriloractivelorindividuale,stabiliteladata
bilantului,indiferentdaca aceareducereestesaunudefinitiva.
(2)Ajustariledevaloarepotfi:ajustaripermanente,denumitencontinuare
amortizari,si/sauajustarileprovizorii,denumitencontinuareajustari
pentru
deprecieresaupierderedevaloare,nfunctiedecaracterulpermanentsau
provizoriualajustariiactivelor.
SECTIUNEA5

FORMATULCONTULUIDEPROFITSIPIERDERE
32.(1)Formatulcontuluideprofitsipierdereesteurmatorul:
1.Cifradeafacerineta
2.Variatiastocurilordeprodusefinitesiaproductieincursdeexecutie
3.Productiarealizata deentitatepentruscopurilesalepropriisi
capitalizata
4.Altevenituridinexploatare
5.a)Cheltuielicumateriileprimesimaterialeleconsumabile
b)Altecheltuieliexterne
6.Cheltuielicupersonalul:
a)Salariisiindemnizatii
b)Cheltuielicuasigurarilesociale,cuindicareadistincta acelor
referitoarelapensii
7.a)Ajustaridevaloareprivindimobilizarilecorporalesiimobilizarile
necorporale
b)Ajustaridevaloareprivindactivelecirculante,ncazulncareacestea
depasescsumaajustarilordevaloarecaresuntnormalenentitateancauza
8.Altecheltuielideexploatare
9.Venituridininteresedeparticipare,cuindicareadistincta acelor
obtinutedelaentitatileafiliate
10.Venituridinalteinvestitiisimprumuturicarefacpartedinactivele
imobilizate,cuindicareadistincta acelorobtinutedelaentitatileafiliate
11.Altedobnzidencasatsiveniturisimilare,cuindicareadistincta a
celorobtinutedelaentitatileafiliate
12.Ajustaridevaloareprivindimobilizarilefinanciaresiinvestitiile
detinutecaactivecirculante
13.Dobnzideplatitsicheltuielisimilare,cuindicareadistincta acelor
privindentitatileafiliate
14.Profitulsaupierdereadinactivitateacurenta
15.Venituriextraordinare
16.Cheltuieliextraordinare
17.Profitulsaupierdereadinactivitateaextraordinara
18.Impozitulpeprofit
19.Alteimpoziteneprezentatelaelementeledemaisus

20.Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciar.
(2)Elementul"Productiarealizata deentitatepentruscopurilesaleproprii
Pagina 11
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sicapitalizata"evidentiaza venituriledinproductiadeimobilizari.
SECTIUNEA6
PREVEDERIREFERITOARELAELEMENTELEDINCONTULDEPROFITSIPIERDERE
33.(1)Cifradeafacerineta cuprindesumelerezultatedinvnzareade
produsesifurnizareadeserviciicaresenscriunactivitateacurenta a
entitatii,dupa deducereareducerilorcomercialesiataxeipevaloarea
adaugata,
precumsiaaltortaxelegatedirectdecifradeafaceri.
(2)ncazulentitatilorcareaurealizatoperatiunideleasingfinanciar,
radiatedinRegistrulgeneralsicare,ladataintrariinvigoarea
prezentelor
reglementari,maiaunderularecontractedeleasing,ncifradeafaceri
neta
seincludesidobndacuvenita acestorcontracte,aferenta perioadeide
raportare.
34.(1)nntelesulprezentelorreglementari,termeniidemaijosau
urmatoarelesemnificatii:
a)veniturileconstituiecresterialebeneficiiloreconomicenregistratepe
parcursulperioadeicontabile,subforma deintrarisaucresterialeactivelor
orireducerialedatoriilor,careseconcretizeaza ncresteriale
capitalurilor
proprii,alteledectcelerezultatedincontributiialeactionarilor;
b)cheltuielileconstituiediminuarialebeneficiiloreconomicenregistrate
peparcursulperioadeicontabilesubforma deiesirisauscaderialevalorii
activelororicresterialedatoriilor,careseconcretizeaza nreduceriale
capitalurilorproprii,alteledectcelerezultatedindistribuireaacestora
catreactionari.
(2)Veniturilesicheltuielilecareaparaltfeldectncursulactivitatilor
curentealeentitatiitrebuieprezentatela"Venituriextraordinare"si
"Cheltuieliextraordinare".
(3)Elementeleextraordinaresuntveniturilesaucheltuielilerezultatedin
evenimentesautranzactiicesuntclardiferitedeactivitatilecurenteale
entitatiisicare,prinurmare,nuseasteapta sa serepetentrunmod
frecvent
sauregulat.
(4)Activitatilecurentereprezinta oriceactivitatidesfasuratedeo
entitate,caparteintegranta aafacerilorsale,precumsiactivitatileconexe
n
careaceastaseangajeaza sicaresuntocontinuareaprimeloractivitati
mentionate,incidenteacestorasaucarerezulta dinacestea.
(5)Pentruastabilidaca unevenimentsauotranzactiesedelimiteaza clar
deactivitatilecurentealeentitatii,searenvedere,maidegraba,natura
elementuluisauatranzactieiaferenteactivitatiidesfasuratenmodcurent
de
entitate,dectfrecventacucareseasteapta caacesteevenimentesa aiba loc.
Prinurmare,unevenimentsauotranzactiepoatefiextraordinara pentruo
entitate,darnusipentruoalta,datorita diferentelordintreactivitatile

curentealeacelorentitati.
Deexemplu,pierderilerezultatenurmaunuicutremursauunuialtdezastru
naturalpotficalificatedecatremajoritateaentitatilorcaelemente
extraordinare.Deasemenea,expropriereaactiveloresteuneveniment
extraordinar.
(6)Cuexceptiacazuluincareveniturilesicheltuielileprevazutelaalin.
(2)suntnesemnificativepentruevaluarearezultatelor,nnoteleexplicative
trebuieprezentateexplicatiidesprevaloareasinaturaacestora.Aceeasi
prevedereseaplica veniturilorsicheltuielilorlegatedeunaltexercitiu
financiar.
35.Entitatiletrebuiesa prezintennoteleexplicativeproportiancare
impozitulpeprofitafecteaza "Profitulsaupierdereadinactivitateacurenta"
si
"Profitulsaupierdereadinactivitateaextraordinara".
SECTIUNEA7
PRINCIPIICONTABILEGENERALE
36.(1)Elementeleprezentatensituatiilefinanciareanualeseevalueaza
nconformitatecuprincipiilecontabilegeneraleprevazutenprezenta
sectiune,
Pagina 12
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

conformcontabilitatiideangajamente.Astfel,efecteletranzactiilorsiale
altorevenimentesuntrecunoscuteatuncicndtranzactiilesievenimentelese
produc(sinupemasura cenumerarulsauechivalentulsauestencasatsau
platit)sisuntnregistratencontabilitatesiraportatensituatiile
financiarealeperioadeloraferente.
(2)Veniturilesicheltuielilecarerezulta directsiconcomitentdinaceeasi
tranzactiesuntrecunoscutesimultanncontabilitate,prinasociereadirecta
ntrecheltuielilesiveniturileaferente,cuevidentiereadistincta aacestor
veniturisicheltuieli.
(3)Principiulcontabilitatiideangajamenteseaplica inclusivla
recunoastereadobnziiaferenteperioadei,indiferentdescadentaacesteia.
37.Evaluareareprezinta procesulprincaresedetermina valoarealacare
elementelesituatiilorfinanciaresuntrecunoscutencontabilitatesi
prezentate
nbilant sicontuldeprofitsipierdere.
38.(1)Principiulcontinuitatiiactivitatii.Trebuiesa seprezumeca
entitateasidesfasoara activitateapebazaprincipiuluicontinuitatii
activitatii.
Acestprincipiupresupuneca entitateasicontinua nmodnormal
functionarea,fara aintranstaredelichidaresaureduceresemnificativa a
activitatii.
(2)Oentitatenuvantocmisituatiilefinanciareanualepebaza
continuitatiiactivitatiidaca organeledeconducerestabilescdupa data
bilantuluifieca intentioneaza sa lichidezeentitateasausa nceteze
activitateaacesteia,fieca nuexista nicioalta varianta realista nafara
acestora.
Deteriorarearezultatelordinexploataresiapozitieifinanciare,ulterior
dateibilantului,indica nevoiadeaanalizadaca presupunereaprivind
continuitateaactivitatiiestenca adecvata.
(3)Daca administratoriiuneientitatiauluatcunostinta deuneleelemente

denesiguranta legatedeanumiteevenimentecarepotducelaincapacitatea
acesteiadeasicontinuaactivitatea,acesteelementetrebuieprezentaten
noteleexplicative.ncazulncaresituatiilefinanciareanualenusunt
ntocmitepebazaprincipiuluicontinuitatii,aceasta informatietrebuie
prezentata,mpreuna cuexplicatiiprivindmoduldentocmireaacestorasi
motivelecareaustatlabazadecizieiconformcareiaentitateanusimai
poate
continuaactivitatea.Evenimentelesauconditiilecenecesita prezentaride
informatiipotapareasiulteriordateibilantului.
39.Principiulpermanenteimetodelor.Metodeledeevaluaresipoliticile
contabile,ngeneral,trebuieaplicatenmodconsecventdelaunexercitiu
financiarlaaltul.
40.(1)Modificariledepoliticicontabilepotfideterminatede:
a)initiativaentitatii,cazncaremodificareatrebuiejustificata n
noteleexplicativelasituatiilefinanciareanuale;
b)odecizieauneiautoritaticompetentesicareseimpuneentitatii
(modificaredereglementare),cazncaremodificareanutrebuiejustificata
n
noteleexplicative,cidoarmentionata nacestea.
(2)Modificareadepolitica contabila lainitiativaentitatiipoatefi
determinata de:
omodificareexceptionala intervenita nsituatiaentitatiisaun
contextuleconomicofinanciarncareaceastasidesfasoara activitatea;
obtinereaunorinformatiicredibilesimairelevante.
Exempledesituatiicarejustifica modificareadepoliticicontabilepotfi:
admiterealatranzactionarepeopiata reglementata avalorilormobiliare
petermenscurtaleentitatiisauretragerealordelatranzactionare;
schimbareaactionariatului,datorata intrariintrungrup,daca noile
metodeasigura furnizareaunorinformatiimaifidele;
fuziunisioperatiuniasimilateefectuatelavaloricontabile,cazncare
seimpunearmonizareapoliticilorcontabilealesocietatiiabsorbitecucele
ale
societatiiabsorbanteetc.
(3)Schimbareaconducatorilorentitatiinujustifica modificareapoliticilor
contabile.
Pagina 13
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4)Carezultatalincertitudinilorinerentendesfasurareaactivitatilor,
uneleelementealesituatiilorfinanciareanualenupotfievaluatecu
precizie,
cidoarestimate.Sepotsolicita,deexemplu,estimariale:clientilor
incerti;
uzuriimoraleastocurilor;durateideviata utile,precumsiamodului
preconizatdeconsumareabeneficiloreconomiceviitoarencorporaten
activele
amortizabileetc.
(5)Procesuldeestimareimplica rationamentebazatepecelemairecente
informatiicredibileavuteladispozitie.Oestimarepoatenecesitarevizuirea
daca aulocschimbariprivindcircumstantelepecaresabazataceasta
estimare
saucaurmareaunornoiinformatiisauauneimaibuneexperiente.

(6)Omodificarenbazadeevaluareaplicata reprezinta omodificaren


politicacontabila sinureprezinta omodificarenestimarilecontabile.Daca
entitateaaredificultatinafacedistinctientreomodificaredepolitica
contabila siomodificaredeestimare,aceastasetrateaza caomodificarea
estimarii.
(7)Efectulmodificariiuneiestimaricontabilesevarecunoasteprospectiv
prinincludereasanrezultatul:
perioadeincarearelocmodificarea,daca aceastaafecteaza numai
perioadarespectiva (deexemplu,ajustareapentruclientiincerti);sau
perioadeincarearelocmodificareasialperioadelorviitoare,daca
modificareaareefectsiasupraacestora(deexemplu,duratadeviata utila a
imobilizarilorcorporale).
41.Principiulprudentei.Lantocmireasituatiilorfinanciareanuale,
evaluareatrebuiefacuta peobaza prudenta si,nspecial:
a)ncontuldeprofitsipierderepoatefiinclusnumaiprofitulrealizatla
databilantului;
b)trebuiesa setina contdetoatedatoriileaparutencursulexercitiului
financiarcurentsaualunuiexercitiuprecedent,chiardaca acesteadevin
evidentenumaintredatabilantuluisidatantocmiriiacestuia;
c)trebuiesa setina contdetoatedatoriileprevizibilesipierderile
potentialeaparutencursulexercitiuluifinanciarcurentsaualunui
exercitiu
financiarprecedent,chiardaca acesteadevinevidentenumaintredata
bilantuluisidatantocmiriiacestuia.nacestscopsuntavutenvederesi
eventualeleprovizioane,precumsidatoriilerezultatedinclauze
contractuale;
d)trebuiesa setina contdetoatedeprecierile,indiferentdaca rezultatul
exercitiuluifinanciarestepierderesauprofit.nregistrareaajustarilor
pentru
deprecieresaupierderedevaloareseefectueaza peseamaconturilorde
cheltuieli,indiferentdeimpactulacestoraasupracontuluideprofitsi
pierdere.
Caurmare,activelesiveniturilenutrebuiesa fiesupraevaluate,iar
datoriilesicheltuielile,subevaluate.Totusi,exercitareaprudenteinu
permite,
deexemplu,constituireadeprovizioaneexcesive,subevaluareadeliberata a
activelorsauveniturilor,darnicisupraevaluareadeliberata adatoriilorsau
cheltuielilor,deoarecesituatiilefinanciarenuarmaifineutresinuarmai
aveacalitateadeaficredibile.
42.Principiulindependenteiexercitiului.Trebuiesa setina contde
veniturilesicheltuielileaferenteexercitiuluifinanciar,indiferentdedata
ncasariiveniturilorsaudataplatiicheltuielilor.
Astfel,sevorevidentianconturiledeveniturisicreantelepentrucarenu
afostntocmita nca factura(contul418"Clientifacturidentocmit"),
respectivnconturiledecheltuielisaubunuri,datoriilepentrucarenusa
primitnca factura(contul408"Furnizorifacturinesosite").ntoate
cazurile,nregistrareanacesteconturiseefectueaza pebazadocumentelor
care
atesta livrareabunurilor,respectivprestareaserviciilor(deexemplu,avize
de

nsotireamarfii,situatiidelucrarietc.)
43.Principiulevaluariiseparateaelementelordeactivesidedatorii.
Conformacestuiprincipiu,componenteleelementelordeactivesidedatorii
trebuieevaluateseparat.
44.(1)Principiulintangibilitatii.Bilantuldedeschiderepentru
fiecare
exercitiufinanciartrebuiesa corespunda cubilantuldenchidereal
exercitiuluifinanciarprecedent.
Pagina 14
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Modificareapoliticilorcontabileseefectueaza numaipentruperioadele
viitoare,ncepndcuexercitiulfinanciarurmatorceluincaresaluat
decizia
modificariipoliticiicontabile.Modificareapoliticilorcontabilepoatefi
efectuata numaidelanceputulunuiexercitiufinanciar.Nusuntpermise
modificarialepoliticilorcontabilepeparcursulunuiexercitiufinanciar.
(3)ncazulmodificariipoliticilorcontabilesicorectariiunorerori
aferenteperioadelorprecedente,nuvafimodificatbilantulperioadei
anterioare
celeideraportare.
(4)Corectareapeseamarezultatuluireportat,aerorilorsemnificative
aferenteexercitiilorfinanciareprecedente,nuseconsidera ncalcarea
principiuluiintangibilitatii.
45.(1)Principiulnecompensarii.Oricecompensarentreelementelede
activesidatoriisauntreelementeledeveniturisicheltuielieste
interzisa.
(2)Toatecreantelesidatoriiletrebuienregistratedistinctn
contabilitate,pebaza dedocumentejustificative.Eventualelecompensari
ntre
creantesidatoriifata deaceeasientitateefectuatecurespectarea
prevederilor
legalepotfinregistratenumaidupa contabilizareaveniturilorsi
cheltuielilor
corespunzatoare.
(3)ncazulschimbuluideactive,ncontabilitateseevidentiaza distinct
operatiuneadevnzare/scoateredinevidenta siceadecumparare/intraren
evidenta,pebazadocumentelorjustificative,cunregistrareatuturor
veniturilorsicheltuieliloraferenteoperatiunilor.Tratamentulcontabileste
similarsincazulprestarilorreciprocedeservicii.
46.(1)Principiulprevalenteieconomiculuiasuprajuridicului.Prezentarea
valorilordincadrulelementelordinbilant sicontuldeprofitsipierderese
facetinndseamadefonduleconomicaltranzactieisaualoperatiunii
raportate,sinunumaideformajuridica aacestora.
(2)Respectareaacestuiprincipiuaredreptscopnregistrarean
contabilitatesiprezentareafidela aoperatiuniloreconomicofinanciare,n
conformitatecurealitateaeconomica,punndnevidenta drepturilesi
obligatiile,precumsiriscurileasociateacestoroperatiuni.
Evenimentelesioperatiunileeconomicofinanciaretrebuieevidentiaten
contabilitateasacumacesteaseproduc,nbazadocumentelorjustificative.
Documentelecarestaulabazanregistrariincontabilitateaoperatiunilor

economicofinanciaretrebuiesa reflectentocmaimodulcumacesteaseproduc,
respectivsa fienconcordanta curealitatea.Deasemenea,contractele
ncheiate
ntrepartitrebuiesa prevada moduldederulareaoperatiunilorsisa respecte
cadrullegalexistent.
nconditiiobisnuite,formajuridica aunuidocumenttrebuiesa fien
concordanta curealitateaeconomica.ncazurirare,atuncicndexista
diferente
ntrefondulsaunaturaeconomica auneioperatiunisautranzactiisiformasa
juridica,entitateavanregistrancontabilitateacesteoperatiuni,cu
respectareafonduluieconomicalacestora.
(3)Exempledesituatiicndseaplica principiulprevalenteieconomicului
asuprajuridiculuipotficonsiderate:ncadrarea,decatreutilizatori,a
contractelordeleasingnleasingoperationalsaufinanciar;ncadrarea
operatiunilorlavnzarennumepropriusaucomision,respectivconsignatie;
recunoastereaveniturilor,respectivacheltuielilorncontuldeprofitsi
pierderesaucaveniturinavans,respectivcheltuielinavans;ncadrarea
participatiilorcafiinddetinutepetermenlungsaupetermenscurt;
recunoastereaparticipatiilordetinutecafiinddenaturaactiunilordetinute
la
entitatiafiliate,aintereselordeparticiparesausubformaaltor
imobilizari
financiare;ncadrareareduceriloracordate,respectivprimite,lareduceri
comercialesaufinanciare.
(4)Entitatileauobligatiacalacontabilizareaoperatiunilor
economicofinanciare
sa tina seamadetoateinformatiiledisponibile,astfelnctsa fie
extremderaresituatiilencarenaturaoperatiunii,determinata pebaza
principiuluiprevalenteieconomiculuiasuprajuridicului,sa diferedecea
care
arfistabilita nlipsaaplicariiacestuiprincipiu.
47.Principiulpraguluidesemnificatie.Valoareaelementelordebilant si
decontdeprofitsipierderecaresuntprecedatedecifrearabepoatefi
Pagina 15
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

combinata daca:
(a)acesteareprezinta osuma nesemnificativa,nntelesulpct.9;sau
(b)oastfeldecombinareofera unnivelmaimaredeclaritate,cuconditia
caelementeleastfelcombinatesa fieprezentateseparatnnotele
explicative.
48.ncazuriexceptionalepotfiefectuateabateridelaprincipiile
contabilegeneraleprevazutenprezentasectiune.Oriceastfeldeabateri
trebuieprezentatennoteleexplicative,precumsimotivelecareleau
determinat,mpreuna cuoevaluareaefectuluiacestoraasupraactivelor,
datoriilor,pozitieifinanciaresiaprofituluisaupierderii.
SECTIUNEA8
REGULIDEEVALUARE
8.1.REGULIGENERALEDEEVALUARE
49.(1)Elementeleprezentatensituatiilefinanciareanualeseevalueaza,
deregula,pebazaprincipiuluicostuluideachizitiesaualcostuluide
productie.Cazurilencarenusefolosestecostuldeachizitiesaucostulde

productiesuntceleprevazutedeprezentelereglementari.
(2)nsituatiancaresaoptatpentrureevaluareaimobilizarilorcorporale
sauevaluareainstrumentelorfinanciarelavaloareajusta,seaplica
prevederile
subsectiunii8.2.5."Regulideevaluarealternative"dinprezentele
reglementari.
8.1.1.Evaluarealadataintrariinentitate
50.(1)Ladataintrariinentitate,bunurileseevalueaza sise

nregistreaza ncontabilitatelavaloareadeintrare,carese
stabilesteastfel:
a)lacostdeachizitiepentrubunurileprocuratecutitluoneros;
b)lacostdeproductiepentrubunurileprodusenentitate;
c)lavaloareadeaport,stabilita nurmaevaluariipentrubunurile
reprezentndaportlacapitalulsocial;
d)lavaloareajusta pentrubunurileobtinutecutitlugratuitsau
constatatepluslainventariere.
ncazurilementionatelalit.c)sid),valoareadeaportsi,respectiv,
valoareajusta,sesubstituiecostuluideachizitie.
(2)Prinvaloarejusta sentelegesumapentrucareactivularputeafi
schimbatdebunavoientrepartiaflatencunostinta decauza ncadrulunei
tranzactiicupretuldeterminatobiectiv.
Valoareajusta aactivelorsedetermina,ngeneral,dupa dateledeevidenta
depepiata,printroevaluareefectuata,deregula,deprofesionisti
calificati
nevaluare.
nsituatiancarenuexista datepepiata privindvaloareajusta,dincauza
naturiispecializateaactivelorsiafrecventeireduseatranzactiilor,
valoarea
justa sepoatedeterminaprinaltemetodeutilizate,deregula,decatre
profesionistinevaluare.
51.(1)Costuldeachizitiealbunurilorcuprindepretuldecumparare,
taxeledeimportsialtetaxe(cuexceptiaacelorapecarepersoanajuridica
le
poaterecuperadelaautoritatilefiscale),cheltuieliledetransport,
manipularesialtecheltuielicarepotfiatribuibiledirectachizitiei
bunurilor
respective.
ncostuldeachizitieseinclud,deasemenea,comisioanele,taxele
notariale,cheltuielilecuobtinereadeautorizatiisialtecheltuieli
nerecuperabile,atribuibiledirectbunurilorrespective.
(2)Cheltuieliledetransportsuntinclusencostuldeachizitiesiatunci
cndfunctiadeaprovizionareesteexternalizata.
(3)Reducerilecomercialeacordatedefurnizorsinscrisepefacturade
achizitieajusteaza nsensulreduceriicostuldeachizitiealbunurilor.
(4)Reducerilecomercialeprimiteulteriorfacturarii,respectivacordate
ulteriorfacturarii,indiferentdeperioadalacareserefera,seevidentiaza
distinctncontabilitate(contul609"Reducericomercialeprimite",
respectiv
contul709"Reducericomercialeacordate"),peseamaconturilordeterti.
(5)Reducerilecomercialepotfi,deexemplu:

Pagina 16
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a)rabaturileseprimescpentrudefectedecalitatesisepractica asupra
pretuluidevnzare;
b)remizeleseprimescncazulvnzarilorsuperioarevolumuluiconvenit
saudaca cumparatorulareunstatutpreferential;si
c)risturnelesuntreduceridepret calculateasupraansamblului
tranzactiilorefectuatecuacelasitert,ndecursuluneiperioade
determinate.
(6)Reducerilefinanciaresuntsubforma desconturidedecontareacordate
pentruachitareadatoriilornaintedetermenulnormaldeexigibilitate.
Reducerilefinanciareprimitedelafurnizorreprezinta venituriale
perioadeiindiferentdeperioadalacareserefera (contul767"Venituridin
sconturiobtinute").Lafurnizor,acestereduceriacordatereprezinta
cheltuieli
aleperioadei,indiferentdeperioadalacareserefera (contul667
"Cheltuieli
privindsconturileacordate").
(7)ncazulvalorilormobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepe
opiata reglementata,costuldeachizitienuincludecosturilede
tranzactionare
directatribuibileachizitieilor,acestecosturifiindnregistraten
conturile
decheltuielicorespunzatoare.
(8)ncazulvalorilormobiliarepetermenscurtcarenusuntadmisela
tranzactionarepeopiata reglementata,precumsialvalorilormobiliarepe
termenlung,costuldeachizitieincludesicosturiledetranzactionaredirect
atribuibileachizitieilor.
52.(1)Costuldeproductiealunuibuncuprindecostuldeachizitiea
materiilorprimesimaterialelorconsumabilesicheltuieliledeproductie
direct
atribuibilebunului.
(2)Costuldeproductiesaudeprelucrarealstocurilor,precumsicostulde
productiealimobilizarilorcuprindcheltuieliledirecteaferenteproductiei,
si
anume:materialedirecte,energieconsumata nscopuritehnologice,manopera
directa sialtecheltuielidirectedeproductie,costulproiectarii
produselor,
precumsicotacheltuielilorindirectedeproductiealocata nmodrationalca
fiindlegata defabricatiaacestora.
ncazulproductieideimobilizari,exempledecheltuielincadratelaalte
cheltuielidirectatribuibilesunturmatoarele:
a)costuriledeamenajareaamplasamentului;
b)costurileinitialedelivraresimanipulare;
c)costuriledeinstalaresiasamblare;
d)costuriledetestareafunctionariicorecteaactivului;
e)onorariiprofesionalesicomisioaneachitatenlegatura cuactivuletc.
(3)Costulstocurilorunuiprestatordeserviciicuprindemanoperasialte
cheltuielilegatedepersonaluldirectangajatnfurnizareaserviciilor,
inclusivpersonalulnsarcinatcusupravegherea,precumsiregiile
corespunzatoare.

(4)ncostuldeproductiepoatefiinclusa oproportierezonabila din


cheltuielilecaresuntindirectatribuibilebunului,nmasurancare
acestea
suntlegatedeperioadadeproductie.
Includereancostulstocuriloraregiilorgeneralepoatefiadecvata n
masurancarereprezinta costurisuportatepentruaaducestocurilenlocul
si
formadorite.
(5)Exempledecosturicarenutrebuieinclusencostulstocurilor,cisunt
recunoscutedreptcheltuielialeperioadeincareausurvenit,sunt
urmatoarele:
pierderiledemateriale,manoperasaualtecosturideproductie
nregistratepestelimitelenormaladmise,inclusivpierderiledatorate
risipei;
cheltuielilededepozitare,cuexceptiacazurilorncareacestecosturi
suntnecesarenprocesuldeproductie,anteriortreceriintronoua faza de
fabricatie.Cheltuielilededepozitareseincludncostuldeproductieatunci
cndsuntnecesarepentruaaducestocurilenloculsinstareancarese
gasesc;
regiile(cheltuielile)generaledeadministratiecarenuparticipa la
aducereastocurilornformasiloculfinal;
costurilededesfacere;
regiafixa nealocata costului,careserecunoastedreptcheltuiala n
perioadancareaaparut.Alocarearegieifixeasupracosturilorsefacepe
baza
Pagina 17
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

capacitatiinormaledeproductie(activitate).
Regiafixa deproductieconsta nacelecosturiindirectedeproductiecare
ramnrelativconstante,indiferentdevolumulproductiei,cumsunt:
amortizarea,
ntretinereasectiilorsiutilajelor,precumsicosturilecuconducereasi
administrareasectiilor.
(6)Capacitateanormala deproductiereprezinta productiaestimata afi
obtinuta,nmedie,dealungulunuianumitnumardeperioade,nconditii
normale,avndnvederesipierdereadecapacitaterezultata dinntretinerea
planificata aechipamentului.
53.(1)Costurilendatorariicaresuntdirectatribuibileachizitiei,
constructieisauproductieiunuiactivcuciclulungdefabricatiepotfi
incluse
ncostulaceluiactiv.Deexemplu,ncosturilendatorariipotfiincluse
dobndalacapitalulmprumutatpentrufinantareaachizitiei,constructieisau
productieideactivecuciclulungdefabricatie,precumsicomisioanele
aferente
acestormprumuturicontractate.
(2)Costurilendatorariipotfiinclusencosturiledeproductiealeunui
activcuciclulungdefabricatie,nmasurancaresuntlegatedeperioada
de
productie.
(3)Costurilendatorariisuportatedeentitatenlegatura cumprumutulde
fonduripotfiinclusencostulbunurilorsauserviciilorcuciclulungde

fabricatie,curespectareaprevederilorpct.41dinprezentelereglementari.
(4)nsensulprezentelorreglementari,prinactivcuciclulungde
fabricatiesentelegeunactivcaresolicita nmodnecesaroperioada
substantiala detimppentruafigatanvedereautilizariisaleprestabilite
sau
pentruvnzare.
Activelefinanciaresistocurilecaresuntfabricatepeobaza repetitiva dea
lunguluneiperioadescurtedetimpnusuntconsiderateactivecuciclulung
de
fabricatie.Nusuntactivecuciclulungdefabricatieniciactivelecaren
momentulachizitieisuntgatapentruutilizarealorprestabilita saupentru
vnzare.
(5)Capitalizareacosturilorndatorariitrebuiesa ncetezecndse
realizeaza ceamaimareparteaactivitatilornecesarepentrupregatirea
activuluicuciclulungdefabricatie,nvedereautilizariiprestabilitesau
a
vnzariiacestuia.
(6)ncazulincluderiicosturilorndatorariinvaloareaactivelor,acestea
trebuieprezentatennoteleexplicative.
8.1.2.Evaluarealainventarsiprezentareaelementelornbilant
54.(1)nscopulntocmiriisituatiilorfinanciareanuale,entitatile
trebuiesa procedezelainventariereasievaluareaelementelordenatura
activelor,datoriilorsicapitalurilorproprii.
(2)nsituatiilefinanciareanualeelementeledenaturaactivelor,
datoriilorsicapitalurilorpropriisereflecta siseevalueaza lavaloarea
contabila,pusa deacordcurezultateleinventarierii.Prezentelereglementari
se
aplica inclusivncazulbunurilorcareaufostadusedreptaportlacapital
si
alactivelorncursdeexecutie.
nntelesulprezentelorreglementari,valoareacontabila aunuiactiveste
valoarealacareacestaesterecunoscutdupa cesededucamortizarea
acumulata,
pentruactiveleamortizabilesiajustarileacumulatedindeprecieresau
pierdere
devaloare.
55.(1)Evaluareacuocaziainventarieriiaelementelordenatura
activelor,datoriilorsicapitalurilorpropriisefacepotrivitprezentelor
reglementarisinormeloremisenacestsensdeMinisterulFinantelorPublice.
(2)nscopulefectuariiinventarierii,conducereaentitatiitrebuiesa
stabileasca proceduriproprii,curespectareaprevederilorlegale.
nvedereadesfasurariinbuneconditiiaoperatiunilordeinventarieresi
evaluare,ncomisiiledeinventarierevorfinumitepersoanecupregatire
corespunzatoare,tehnica sieconomica,cunoscatoareadomeniuluide
activitate.
(3)Lastabilireavaloriideinventarabunurilorsevaaplicaprincipiul
prudentei,potrivitcaruiasevatineseamadetoateajustariledevaloare
datoratedeprecierilorsaupierderilordevaloare.
Pagina 18
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Pentruelementeledenaturaactivelornregistratelacost,diferentele

constatatenminusntrevaloareadeinventarsivaloareacontabila se
evidentiaza distinctncontabilitate,nconturideajustari,acesteelemente
mentinnduselavaloarealordeintrare.
56.(1)Evaluareaimobilizarilorcorporalesinecorporale,cuocazia
inventarierii,sefacelavaloareadeinventar,stabilita nfunctiede
utilitateabunului,stareaacestuiasipretulpietei.Facobiectulevaluarii
si
imobilizarilencursdeexecutie.
Corectareavaloriiimobilizarilornecorporalesicorporalesiaducerealorla
nivelulvaloriideinventarseefectueaza,nfunctiedetipuldedepreciere
existenta,fieprinnregistrareauneiamortizarisuplimentare,ncazuln
care
seconstata odepreciereireversibila,fieprinconstituireasausuplimentarea
ajustarilorpentrudepreciere,ncazulncareseconstata odepreciere
reversibila aacestora.
ncazulimobilizarilorcorporalesinecorporale,ladeterminarea
pierderilor
dindeprecierepotfiavutenvedere,decatreevaluatoriindependentisau
personalulentitatii,sialtemetodedeevaluare(deexemplu:metodebazatepe
fluxuridenumerar).
Pentruastabilidaca exista deprecierialeimobilizarilorcorporalesi
necorporale,nafaraconstatariifapticecuocaziainventarierii,potfi
luate
nconsideraresurseexternesiinternedeinformatii.
Lasurseleexternedeinformatiisencadreaza aspecteprecum:
peparcursulperioadei,valoareadepiata aactivuluiascazutsemnificativ
maimultdectarfifostdeasteptatcarezultataltreceriitimpuluisau
utilizarii;
peparcursulperioadeiauavutlocmodificarisemnificative,cuefect
negativasupraentitatii,sauastfeldemodificarisevorproducenviitorul
apropiatasupramediuluitehnologic,comercial,economicsaujuridicncare
entitateasidesfasoara activitateasaupepiatacareiaiestededicat
activul
etc.
Dinsurseleinternedeinformatiiseexemplifica urmatoareleelemente:
exista indiciideuzura fizica saumorala aimobilizarii;
peparcursulperioadeiauavutlocmodificarisemnificative,cuefect
negativasupraentitatii,sauastfeldemodificarisevorproducenviitorul
apropiat,nceeaceprivestegradulsaumodulncareimobilizareaeste
utilizata sauseasteapta sa fieutilizata.Astfeldemodificariinclud:
situatiilencareimobilizareadevineneproductiva,planurilede
restructurare
saudentrerupereaactivitatiicareiaiestededicata imobilizarea,precum
si
planificareacedariiimobilizariinaintededataestimata anterior;
raportarileinternepunladispozitieindiciicuprivirelafaptulca
rezultateleeconomicealeuneiimobilizarisuntsauvorfimaislabedect
cele
scontate.
Indiciilededepreciereaimobilizarilor,puseladispozitiederaportarile

interne,includ:
fluxuldenumerarnecesarpentruachizitionareauneiimobilizarisimilare,
pentruexploatareasauntretinereaimobilizariiestesemnificativmaimare
dect
celprevazutinitialnbuget;
rezultatuldinexploataregeneratdeimobilizareestevizibilinferior
celuiprevazutnbuget;
oscaderesemnificativa aprofituluidinexploatareprevazutnbuget,
respectivocresteresemnificativa apierderilorprevazutenbuget,generate
de
imobilizareetc.
Deciziileprivindreluareaunordeprecierinregistratenconturilede
ajustariaulabaza constatarilecomisieideinventariere.Potexistasiunele
indiciica opierderedindepreciererecunoscuta nperioadeleanterioare
pentru
oimobilizarenecorporala saucorporala numaiexista sausaredus.Laaceasta
evaluaresetinecontdesurseexternesiinternedeinformatii.
ncategoriasurselorexternedeinformatiisepotncadraurmatoarele:
valoareadepiata aimobilizariiacrescutsemnificativncursul
perioadei;
ncursulperioadeiauavutlocmodificarisemnificativecuefectfavorabil
Pagina 19
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

asupraentitatiisauseestimeaza ca astfeldemodificarisevorproducen
viitorulapropiat,nmediultehnologic,comercial,economicsaujuridicn
care
entitateasidesfasoara activitateasaupepiatacareiaiestededicat
activul
etc.
Dintresurseleinternedeinformatiiseexemplifica urmatoarele:
peparcursulperioadeiauavutlocmodificarisemnificative,cuefect
favorabilasupraentitatii,sauastfeldemodificarisevorproducen
viitorul
apropiatnceeaceprivestegradulsaumodulncareimobilizareaeste
utilizata
sauseasteapta sa fieutilizata.Acestemodificariincludcosturileefectuate
n
timpulperioadeipentruambunatatisiacresteperformantaimobilizariisau
pentruarestructuraactivitateacareiaiapartineimobilizarea;
raportarileinternedovedescfaptulca performantaeconomica aunei
imobilizariestesauvafimaibuna dectsaprevazutinitialetc.
Evaluareaimobilizarilorcorporaleladatabilantuluiseefectueaza lacost,
maiputinamortizareasiajustarilecumulatedindepreciere,saulavaloarea
reevaluata,aceastafiindvaloareajusta ladatareevaluarii,maiputinorice
amortizareulterioara cumulata sioricepierderidindepreciereulterioare
cumulate.
(2)Activeledenaturastocurilorseevalueaza lavaloareacontabila,mai
putinajustarilepentrudepreciereconstatate.Ajustaripentrudeprecierese
constata inclusivpentrustocurilefara miscare.ncazulncarevaloarea
contabila astocurilorestemaimaredectvaloareadeinventar,valoarea
stocurilorsediminueaza pna lavaloarearealizabila neta,princonstituirea

uneiajustaripentrudepreciere.
Facobiectulevaluariisistocurilencursdeexecutie.
nntelesulprezentelorreglementari,prinvaloarerealizabila neta a
stocurilorsentelegepretuldevnzareestimatcarearputeafiobtinutpe
parcursuldesfasurariinormaleaactivitatii,minuscosturileestimatepentru
finalizareabunului,atuncicndestecazul,sicosturileestimatenecesare
vnzarii.
(3)Evaluarealainventaracreantelorsiadatoriilorsefacelavaloarea
lorprobabila dencasaresaudeplata.Diferenteleconstatatenminusntre
valoareadeinventarstabilita lainventarieresivaloareacontabila a
creantelor
senregistreaza ncontabilitatepeseamaajustarilorpentrudeprecierea
creantelor.
Pentrucreanteleincerteseconstituieajustaripentrupierderedevaloare.
Evaluarealabilant acreantelorsiadatoriilorexprimatenvaluta sia
celorcudecontarenleinfunctiedecursuluneivalutesefacelacursul
de
schimbvalutarcomunicatdeBancaNationala aRomniei,valabilladata
ncheieriiexercitiuluifinanciar.nscopulprezentariinbilant,valoarea
creantelor,astfelevaluate,sediminueaza cuajustarilepentrupierderede
valoare.
(4)Disponibilitatilebanesti,cecurile,cambiile,biletelelaordin,
scrisoriledegarantie,acreditivele,ipotecile,precumsialtevaloriaflate
n
casieriaunitatilorseprezinta nbilant nconformitatecuprevederile
legale.
Disponibilitatilebanestisialtevalorisimilarenvaluta seevalueaza n
bilant lacursuldeschimbvalutarcomunicatdeBancaNationala aRomniei,
valabilladatancheieriiexercitiuluifinanciar.
nscriereanlisteledeinventariereamarcilorpostale,atimbrelor
fiscale,tichetelordecalatorie,bonurilorcantitatifixe,abiletelorde
spectacole,deintrarenmuzee,expozitiisialteleasemeneasefacela
valoarea
lornominala.
ncazulunorbunurideaceasta natura depreciatesaufara utilizarese
constituieajustaripentrupierderedevaloare.
(5)Titlurilepetermenscurt(actiunisialteinvestitiifinanciare)admise
latranzactionarepeopiata reglementata seevalueaza lavaloareadecotatie
din
ultimazidetranzactionare,iarcelenetranzactionatelacostulistoricmai
putineventualeleajustaripentrupierderedevaloare.
Titlurilepetermenlung(actiunisialteinvestitiifinanciare)seevalueaza
lacostulistoricmaiputineventualeleajustaripentrupierderedevaloare.
57.Pentruelementeledenaturadatoriilor,diferenteleconstatatenplus
Pagina 20
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ntrevaloareadeinventarsivaloareacontabila senregistreaza n
contabilitate,peseamaelementelorcorespunzatoarededatorii.
58.Capitalurilepropriiramnevidentiatelavaloriledincontabilitate.
59.(1)Lafiecaredata abilantului:

a)Elementelemonetareexprimatenvaluta (disponibilitatisialteelemente
asimilate,cumsuntacreditivelesidepozitelebancare,creantesidatoriin
valuta)trebuieevaluatesiprezentatensituatiilefinanciareanuale
utiliznd
cursuldeschimbvalutar,comunicatdeBancaNationala aRomnieisivalabil
la
datancheieriiexercitiuluifinanciar.Diferenteledecursvalutar,
favorabile
saunefavorabile,ntrecursuldeschimbalpieteivalutare,comunicatde
Banca
Nationala aRomnieideladatanregistrariicreantelorsaudatoriilorn
valuta,saucursullacareacesteasuntnregistratencontabilitatesi
cursul
deschimbdeladatancheieriiexercitiuluifinanciar,senregistreaza la
veniturisaucheltuielidindiferentedecursvalutar,dupa caz.
b)Pentrucreantelesidatoriile,exprimatenlei,acarordecontareseface
nfunctiedecursuluneivalute,eventualelediferentefavorabilesau
nefavorabile,carerezulta dinevaluareaacestorasenregistreaza laalte
veniturisaualtecheltuielifinanciare,dupa caz.Determinareadiferentelor
de
valoareseefectueaza similarprevederilorlit.a).
c)Elementelenemonetareachizitionatecuplatanvaluta sinregistratela
costistoric(imobilizari,stocuri)trebuieprezentatensituatiile
financiare
anualeutilizndcursuldeschimbvalutardeladataefectuariitranzactiei.
d)Elementelenemonetareachizitionatecuplatanvaluta sinregistratela
valoareajusta (deexemplu,imobilizarilecorporalereevaluate)trebuie
prezentatensituatiilefinanciareanualelaaceasta valoare.
(2)Prinelementemonetaresentelegedisponibilitatilebanestisi
activele/datoriiledeprimit/deplatitnsumefixesaudeterminabile.
Caracteristicaesentiala aunuielementmonetarestedreptuldeaprimisau
obligatiadeaplatiunnumarfixsaudeterminabildeunitatimonetare.
60.Evenimentelecareapardupa databilantuluipotfurnizainformatii
suplimentarereferitoarelaperioadaraportata fata decelecunoscuteladata
bilantului.Daca situatiilefinanciareanualenuaufostaprobate,acestea
trebuieajustatepentruareflectasiinformatiilesuplimentare,daca
informatiilerespectiveserefera laconditii(evenimente,operatiunietc.)
care
auexistatladatabilantului.
8.1.3.Evaluarealadataiesiriidinentitate
61.(1)Ladataiesiriidinentitatesauladareanconsum,bunurilese
evalueaza sisescaddingestiunelavaloarealordeintraresauvaloareala
care
suntnregistratencontabilitate(deexemplu,valoareareevaluata pentru
imobilizarilecorporalecareaufostreevaluatesauvaloareajusta pentru
valorilemobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepeopiata
reglementata).
(2)Activeleconstatateminusngestiunesescotdinevidenta ladata
constatariilipseiacestora.
(3)Lascoatereadinevidenta aactivelor,sereiaulavenituriajustarile

pentrudeprecieresaupierderedevaloareaferenteacestora.
Evenimenteulterioaredateibilantului
62.(1)Evenimenteleulterioaredateibilantuluisuntaceleevenimente,
favorabilesaunefavorabile,careaulocntredatabilantuluisidatalacare
situatiilefinanciareanualesuntautorizatepentruemitere.
nacceptiuneaprezentelorreglementari,prinautorizareasituatiilor
financiareanualesentelegeaprobareaacestoradecatreunconsiliu
director,
administratorisaualteorganedeconducere,potrivitorganizariientitatii,
n
vedereanaintariilorspreaprobare,conformlegii.
(2)Evenimenteleulterioaredateibilantuluiincludtoateevenimenteleceau
locpna ladatalacaresituatiilefinanciareanualesuntautorizatepentru
emitere,chiardaca aceleevenimenteaulocdupa declarareapublica a
profitului
sauaaltorinformatiifinanciareselectate.
(3)Potfiidentificatedoua tipurideevenimenteulterioaredatei
Pagina 21
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

bilantului:
a)celecarefacdovadaconditiilorcareauexistatladatabilantului.
Acesteevenimenteulterioaredateibilantuluiconduclaajustareasituatiilor
financiareanuale;si
b)celecareofera indicatiidespreconditiiaparuteulteriordatei
bilantului.Acesteevenimenteulterioaredateibilantuluinuconducla
ajustarea
situatiilorfinanciareanuale.
(4)ncazulevenimentelorulterioaredateibilantuluicareconducla
ajustareasituatiilorfinanciareanuale,entitateaajusteaza valorile
recunoscute
nsituatiilesalefinanciare,pentruareflectaevenimenteleulterioaredatei
bilantului.
Exempledeevenimenteulterioaredateibilantuluicareconduclaajustarea
situatiilorfinanciaresicareimpunajustareadecatreentitateavalorilor
recunoscutensituatiilesalefinanciaresaurecunoastereadeelementecenu
au
fostanteriorrecunoscutesunturmatoarele:
a)solutionareaulterioara dateibilantuluiaunuilitigiucareconfirma ca o
entitateareoobligatieprezenta ladatabilantului.Entitateaajusteaza orice
provizionrecunoscutanterior,legatdeacestlitigiu,saurecunoasteunnou
provizion.Caurmare,entitateanuprezinta odatoriecontingenta;
b)falimentulunuiclient,aparutulteriordateibilantului,confirma de
obiceica ladatabilantuluiexistaopierdereaferenta uneicreantecomerciale
si,nconsecinta,entitateatrebuiesa ajustezevaloareacontabila acreantei
comerciale;
c)descoperireadefraudesaueroricearata ca situatiilefinanciareanuale
suntincorecte.
(5)ncazulevenimentelorulterioaredateibilantuluicarenuconducla
ajustareasituatiilorfinanciareanuale,entitateanusiajusteaza valorile
recunoscutensituatiilesalefinanciarepentruareflectaaceleevenimente
ulterioaredateibilantului.

Unexempludeevenimentulteriordateibilantuluicarenuconducela
ajustareasituatiilorfinanciareanualeestediminuareavaloriidepiata a
valorilormobiliare,nintervaluldetimpdintredatabilantuluisidatala
care
situatiilefinanciareanualesuntautorizatepentruemitere.
(6)Daca oentitateprimeste,ulteriordateibilantului,informatiidespre
conditiileceauexistatladatabilantului,entitateatrebuiesa actualizeze
prezentariledeinformatiiceserefera laacesteconditii,nluminanoilor
informatii.
(7)Atuncicndevenimenteleulterioaredateibilantuluicarenuconducla
ajustareasituatiilorfinanciareanualesuntsemnificative,neprezentarealor
ar
puteainfluentadeciziileeconomicealeutilizatorilor.nconsecinta,o
entitate
trebuiesa prezinteurmatoareleinformatiipentrufiecarecategorie
semnificativa
deastfeldeevenimenteulterioaredateibilantului:
a)naturaevenimentului;si
b)oestimareaefectuluifinanciarsauomentiuneconformcareiaoastfelde
estimarenupoatesa fiefacuta.
Corectareaerorilorcontabile
63.(1)Erorileconstatatencontabilitatesepotreferifielaexercitiul
financiarcurent,fielaexercitiilefinanciareprecedente.
(2)Corectareaerorilorseefectueaza ladataconstatariilor.
(3)Eroriledinperioadeleanterioaresuntomisiunisideclaratiieronate
cuprinsensituatiilefinanciarealeentitatiipentruunasaumaimulte
perioade
anterioarerezultnddingresealadeautilizasaudeanuutilizainformatii
credibilecare:
a)eraudisponibilelamomentullacaresituatiilefinanciarepentruacele
perioadeaufostaprobatespreafiemise;
b)arfipututfiobtinutenmodrezonabilsiluatenconsiderarela
ntocmireasiprezentareaacelorsituatiifinanciareanuale.
Astfeldeeroriincludefectelegreselilormatematice,greselilordeaplicare
apoliticilorcontabile,ignorariisauinterpretariigresiteaevenimentelor
si
fraudelor.
Pagina 22
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4)Corectareaeroriloraferenteexercitiuluifinanciarcurentseefectueaza
peseamacontuluideprofitsipierdere.
(5)Corectareaerorilorsemnificativeaferenteexercitiilorfinanciare
precedenteseefectueaza peseamarezultatuluireportat.
(6)Erorilenesemnificativeaferenteexercitiilorfinanciareprecedentese
corecteaza,deasemenea,peseamarezultatuluireportat.Totusi,potfi
corectate
peseamacontuluideprofitsipierdereerorilenesemnificative.
Erorilenesemnificativesuntceledenatura sa nuinfluentezeinformatiile
financiarcontabile.Seconsidera ca oeroareestesemnificativa daca aceasta
ar

puteainfluentadeciziileeconomicealeutilizatorilor,luatepebaza
situatiilor
financiareanuale.Analizareadaca oeroareestesemnificativa saunuse
efectueaza ncontext,avndnvederenaturasauvaloareaindividuala sau
cumulata aelementelor.
(7)nnotelelasituatiilefinanciaretrebuieprezentateinformatii
suplimentarecuprivirelaerorileconstatate.
(8)Corectareaeroriloraferenteexercitiilorfinanciareprecedentenu
determina modificareasituatiilorfinanciarealeacelorexercitii.
ncazuleroriloraferenteexercitiilorfinanciareprecedente,corectarea
acestoranupresupuneajustareainformatiilorcomparativeprezentaten
situatiilefinanciare.Informatiicomparativereferitoarelapozitia
financiara siperformantafinanciara,respectivmodificareapozitiei
financiare,sunt
prezentatennoteleexplicative.
(9)nregistrareastornariiuneioperatiunicontabileaferenteexercitiului
financiarcurentseefectueaza fieprincorectareacusemnulminusa
operatiunii
initiale(stornarenrosu),fieprinnregistrareainversa aacesteia
(stornare
nnegru),nfunctiedepoliticacontabila siprogrameleinformatice
utilizate.
8.2.ACTIVEIMOBILIZATE
8.2.1.Regulideevaluaredebaza
64.(1)Activeleimobilizatesuntactivegeneratoaredebeneficiieconomice
viitoaresidetinutepeoperioada maimaredeunan.Eletrebuieevaluatela
costuldeachizitiesaulacostuldeproductie,curespectareaprevederilor
pct.
68si70.
(2)Beneficiileeconomiceviitoarereprezinta potentialuldeacontribui,
directsauindirect,lafluxuldenumerarsaudeechivalentedenumerarcatre
entitate.Potentialulpoatefiunulproductiv,fiindparteaactivitatilorde
exploatarealeentitatii.
65.Activeleimobilizatecuprindaceleactivedestinateutilizariipeo
baza continua,peoperioada maimaredeunan,nscopuldesfasurarii
activitatilorentitatii.
66.Drepturileasupraproprietatilorimobiliaresialtedrepturisimilare,
asacumsuntdefinitedelegislatianationala,trebuieprezentatela"Terenuri
si
constructii".
67.(1)Miscarilediverselorelementedeimobilizariseprezinta nnotele
explicative.nacestscop,seprezinta distinct,ncepndcucostulde
achizitie
saucostuldeproductie,pentrufiecareelementdeimobilizare,pedeoparte,
cresterile,cedarilesitransferurilencursulexercitiuluifinanciar,iar,
pe
dealta parte,ajustarilecumulatedevaloarelanceputulexercitiului
financiarsiladatabilantului,precumsirectificarileefectuatencursul
exercitiului
financiarasupraajustarilordevaloaredinexercitiilefinanciareprecedente.

Ajustariledevaloareseprezinta nbilant cadeducericlaredinelementele


corespunzatoare.
(2)Daca,atuncicndsituatiilefinanciareanualesentocmescconform
prezentelorreglementaripentruprimaoara,costuldeachizitiesaucostulde
productiealuneiimobilizarinupoatefideterminatfara cheltuielisau
ntrzieriexagerate,valoareareziduala delanceputulexercitiului
financiar
poatefitratata dreptcostdeachizitiesaucostdeproductie.Oriceaplicare
a
acesteiprevederitrebuieprezentata nnoteleexplicative.
nacestcontext,valoareareziduala reprezinta valoareajusta abunului
respectiv.
Pagina 23
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3)Atuncicndseefectueaza reevaluareaimobilizarilorcorporale,miscarile
diverselorelementedeimobilizari,prevazutelaalin.(1),seprezinta
ncepnd
cucostuldeachizitiesaucostuldeproductie,modificatcarezultatal
reevaluarii.nacestscop,valoareareevaluata sesubstituievaloriide
intrare
aimobilizarilorcorporale.
68.(1)Costuldeachizitiesaucostuldeproductiealactivelor
imobilizatecuduratelimitatedeutilizareeconomica trebuiereduscu
ajustari
calculatepentruadiminuavaloareaunorastfeldeactivenmodsistematic
dea
lungulduratelorlordeutilizareeconomica (amortizare).
(2)Amortizareavaloriiactivelorimobilizatecuduratelimitatedeutilizare
economica reprezinta alocareasistematica avaloriiamortizabileaunuiactiv
pe
ntreagadurata deutilizareeconomica.Valoareaamortizabila este
reprezentata
decostsaualta valoarecaresubstituiecostul(deexemplu,valoarea
reevaluata).
(3)nntelesulprezentelorreglementari,prinduratadeutilizareeconomica
sentelegeduratadeviata utila,aceastareprezentnd:
a)perioadancareunactivesteprevazutafidisponibilpentruutilizare
decatreoentitate;sau
b)numarulunitatilorprodusesaualunorunitatisimilareceseestimeaza ca
vorfiobtinutedeentitateprinfolosireaactivuluirespectiv.
69.Activeleimobilizateamortizabilesuntprezentatenbilant lavaloarea
contabila,aceastafiindreprezentata decostuldeachizitie,costulde
productie
saualta valoarecaresubstituiecostul,diminuata cuamortizareacumulata pna
laaceadata,precumsicupierderilecumulatedindepreciere.
70.(1)Atuncicndseconstata pierderidevaloarepentruimobilizarile
financiare,trebuiefacuteajustaripentrupierderedevaloare,astfelnct
acesteasa fieevaluatelaceamaimica valoareatribuita acestoraladata
bilantului.
(2)Imobilizariletrebuiesa faca obiectulajustarilordevaloare,indiferent
daca duratelelordeutilizareeconomica suntlimitatesaunu,astfelnct

acesteasa fieevaluatelaceamaimica valoareatribuibila acestoraladata


bilantului,daca seestimeaza ca reducereavaloriiacestoraestepermanenta.
(3)Ajustariledevaloareprevazutelaalin.(1)si(2)trebuienregistrate
ncontuldeprofitsipierderesiprezentatedistinctnnoteleexplicative,
daca acesteanuaufostprezentateseparatncontuldeprofitsipierdere.
(4)Evaluarealavalorileminime,potrivitalin.(1)si(2),nupoatefi
continuata daca numaisuntaplicabilemotivelepentrucareaufostfacute
ajustarilerespective.
71.Daca activeleimobilizatefacobiectulajustarilorexceptionalede
valoareexclusivnscopfiscal,nnoteleexplicativeseprezinta valoarea
ajustarilorsimotivelepentrucareacesteaaufostefectuate.
8.2.2.Imobilizarinecorporale
Recunoastereaimobilizarilornecorporale
72.(1)Oimobilizarenecorporala esteunactividentificabil,nemonetar,
fara suportmaterialsidetinutpentruutilizarenprocesuldeproductiesau
furnizaredebunurisauservicii,pentruafinchiriattertilorsaupentru
scopuriadministrative.
(2)Oimobilizarenecorporala ndeplinestecriteriuldeafiidentificabila
cnd:
a)esteseparabila,adica poatefiseparata saudivizata deentitatesi
vnduta,transferata,autorizata,nchiriata sauschimbata,fieindividual,
fie
mpreuna cuuncontractcorespunzator,unactividentificabilsauodatorie
identificabila;sau
b)decurgedindrepturicontractualesaudealta natura legala,indiferent
daca aceledrepturisunttransferabilesauseparabiledeentitatesaudealte
drepturisiobligatii.
(3)Oentitatecontroleaza oimobilizaredaca entitateaarecapacitateadea
obtinebeneficiieconomiceviitoaredepeurmaresurseisidearestrictiona
accesulaltoralaacelebeneficii.Beneficiileeconomiceviitoarecaredecurg
Pagina 24
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

dintroimobilizarenecorporala potincludevenituldinvnzareaproduselor
sau
serviciilor,economisiridecosturisaualtebeneficiirezultatedin
utilizarea
imobilizariidecatreentitate.
(4)Anumiteimobilizarinecorporalepotfipastratensaupeunobiect
fizic,cumarfiuncompactdisc(ncazulunuisoftware),documentatielegala
(ncazuluneilicentesaualunuibrevet)saupelicula.Pentruastabili
daca o
imobilizarecarencorporeaza attelementecorporale,ctsinecorporalear
trebuitratata caimobilizarecorporala saucaimobilizarenecorporala,o
entitateevalueaza careelementestemaisemnificativ.Deexemplu,softwareul
pentruunutilajcomputerizatcarenupoateoperafara acelsoftwarespecific
se
includenvaloareaaceleiimobilizaricorporale.Acelasilucruestevalabil
si
pentrusistemuldeoperarealunuicomputer.Atuncicndsoftwareulnueste
parteintegranta ahardwareuluirespectiv,softwareulestetratatca

imobilizarenecorporala.
(5)Listeledeclientinuserecunosccaimobilizarinecorporale.
73.(1)Oimobilizarenecorporala trebuierecunoscuta nbilant daca se
estimeaza ca vagenerabeneficiieconomicepentruentitatesicostulsaupoate
fi
evaluatnmodcredibil.
(2)Pentruastabilidaca oimobilizarenecorporala generata intern
ndeplinestecriteriilederecunoastere,oentitateclasifica generarea
imobilizariintrofaza decercetaresiofaza dedezvoltare.Daca oentitate
nu
poatefacedistinctiantrefazadecercetaresiceadedezvoltarealeunui
proiectinterndecreareauneiimobilizarinecorporale,entitateatrateaza
cheltuielilecuacelproiectcasicumarfideterminatedoardefazade
cercetare.
(3)Nicioimobilizarenecorporala caredecurgedincercetare(saudinfazade
cercetareaunuiproiectintern)nuserecunoaste.Cheltuielilecucercetarea
(sauceledinfazadecercetareaunuiproiectintern)serecunoscdrept
cheltuiala atuncicndsuntgenerate,deoarece,nfazadecercetareaunui
proiectintern,oentitatenupoatedemonstraca oimobilizarenecorporala
exista sica aceastavagenerabeneficiieconomiceviitoare.
(4)Cercetareaesteinvestigatiaoriginala siplanificata ntreprinsa n
scopulcstigariiunorcunostintesauntelesuristiintificeoritehnicenoi.
(5)Exempledeactivitatidecercetaresunt:
a)activitatilealcarorscopesteaceladeaobtinecunostintenoi;
b)identificarea,evaluareasiselectiafinala aaplicatiilordescoperirilor
facuteprincercetaresauaaltorcunostinte;
c)cautareadealternativepentrumateriale,instrumente,produse,procese,
sistemesauservicii;si
d)formularea,elaborarea,evaluareasiselectiafinala aalternativelor
posibilepentrumateriale,instrumente,produse,procese,sistemesau
servicii
noisaumbunatatite.
74.ncadrulimobilizarilornecorporalesecuprind:
cheltuieliledeconstituire;
cheltuielilededezvoltare;
concesiunile,brevetele,licentele,marcilecomerciale,drepturilesi
activelesimilare,cuexceptiacelorcreateinterndeentitate;
fondulcomercial;
alteimobilizarinecorporale;
avansurileacordatefurnizorilordeimobilizarinecorporale;si
imobilizarilenecorporalencursdeexecutie.
Activedenaturacheltuielilordeconstituire
75.Cheltuieliledeconstituiresuntcheltuielileocazionatedenfiintarea
saudezvoltareauneientitati(taxesialtecheltuielidenscrieresi
nmatriculare,cheltuieliprivindemisiuneasivnzareadeactiunisi
obligatiuni,precumsialtecheltuielideaceasta natura,legatede
nfiintareasiextindereaactivitatiientitatii).
76.(1)Oentitatepoateincludecheltuieliledeconstituirela"Active",
cazncarepoateimobilizacheltuieliledeconstituire.naceasta situatie,

cheltuieliledeconstituiretrebuieamortizatencadruluneiperioadede
maximum
Pagina 25
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cinciani.
(2)nsituatiancarecheltuieliledeconstituirenuaufostintegral
amortizate,nusefaceniciodistribuiredinprofituri,cuexceptiacazuluin
caresumarezervelordisponibilepentrudistribuiresiaprofituluireportat
este
celputinegala cuceaacheltuielilorneamortizate.
77.Sumeleprezentatenbilant laelementul"Cheltuielideconstituire"
trebuieexplicatennote.
Activedenaturacheltuielilordedezvoltare
78.(1)Imobilizariledenaturacheltuielilordedezvoltaresuntgenerate
deaplicarearezultatelorcercetariisauaaltorcunostintentrunplansau
proiectcevizeaza productiademateriale,dispozitive,produse,procese,
sisteme
sauserviciinoisaumbunatatitesubstantial,naintedencepereaproductiei
sauutilizariicomerciale.
(2)Oimobilizarenecorporala generata dedezvoltare(saufazadedezvoltare
aunuiproiectintern)serecunoastedaca,sinumaidaca,oentitatepoate
demonstratoateelementeleurmatoare:
a)fezabilitateatehnica pentrufinalizareaimobilizariinecorporale,astfel
nctaceastasa fiedisponibila pentruutilizaresauvnzare;
b)intentiasadeafinalizaimobilizareanecorporala sideaoutilizasau
vinde;
c)capacitateasadeautilizasauvindeimobilizareanecorporala;
d)modulncareimobilizareanecorporala vagenerabeneficiieconomice
viitoareprobabile.Printrealtele,entitateapoatedemonstraexistentaunei
pietepentruproductiagenerata deimobilizareanecorporala oripentru
imobilizareanecorporala nsinesau,daca seprevedefolosireaeipeplan
intern,utilitateaimobilizariinecorporale;
e)disponibilitateaunorresursetehnice,financiaresidealta natura
adecvatepentruacompletadezvoltareasipentruautilizasauvinde
imobilizarea
necorporala;
f)capacitateasadeaevaluacredibilcheltuielileatribuibileimobilizarii
necorporalepeperioadadezvoltariisale.
(3)Exempledeactivitatidedezvoltaresunt:
a)proiectarea,constructiasitestareaproductieiintermediaresaufolosirea
intermediara aprototipurilorsimodelelor;
b)proiectareauneltelorsimatritelorcareimplica tehnologienoua;
c)proiectarea,constructiasioperareauneiuzinepilotcarenueste
fezabila dinpunctdevedereeconomicpentruproductiapescara larga;
d)proiectarea,constructiasitestareauneialternativealesepentru
aparatele,produsele,procesele,sistemelesauserviciilenoisau
mbunatatite.
79.(1)Lacheltuielilededezvoltarepotfinscrisesicheltuielilede
exploraresievaluarearesurselorminerale.Nureprezinta imobilizari
necorporaledenaturaactivelordeexploraresideevaluareaceleactivecare
suntnmodclarcorporale(deexemplu,vehiculesiechipamentedeforare).

(2)Cheltuieliledeexploraresievaluarearesurselormineralesunt
cheltuieligeneratedeentitatenlegatura cuexplorareasievaluarea
resurselor
minerale,naintecafezabilitateatehnica siviabilitateacomerciala ale
extractieiresurselormineralesa fiedemonstrate.Pentruadeterminadaca
aceste
cheltuieliserecunosccaimobilizarinecorporale,oentitateian
considerare
gradulncarecheltuialapoatefiasociata cudescoperirearesurselor
minerale.
Explorareasievaluarearesurselormineraleserefera laprospectarea
resurselorminerale,inclusivminereuri,petrol,gaznaturalsiresurse
similare
neregenerative,dupa ceentitateaaobtinutdrepturilelegaledeaexplora
ntro
anumita zona,precumsideterminareafezabilitatiitehnicesiaviabilitatii
comercialealeextractieiresurselorminerale.
(3)Exempledecheltuielicarepotfiinclusenevaluareainitiala a
activelordeexploraresiexploatarepotfiurmatoarele:
a)cheltuielicuachizitiadrepturilordeaexplora;
b)cheltuielicustudiitopografice,geologice,geochimicesigeofiziceetc.
(4)Oentitatenuvanregistralacheltuielidedezvoltaredenatura
cheltuielilordeexploraresievaluarearesurselormineralecheltuielile
Pagina 26
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

angajate:
a)naintedeexplorareasievaluarearesurselorminerale,cumsunt
cheltuielileceauavutlocnaintedemomentulncareentitateaaobtinut
dreptullegaldeaexploraoanumita zona;
b)dupa cesuntdemonstrabilefezabilitateatehnica siviabilitatea
comerciala aleextractieiuneiresurseminerale.
(5)Oimobilizarenecorporala denaturaactivelordeexploraresievaluarenu
vamaificlasificata caatareatuncicndfezabilitateatehnica si
viabilitatea
comerciala aleextractieiuneiresursemineralesuntdemonstrabile.
(6)Cheltuielilelegatedevalorificarearesurselormineralenuvorfi
recunoscutedreptactivedeexploraresievaluare.
(7)Unulsaumaimultedinurmatoarelefaptesimprejurariindica faptulca
oentitateartrebuisa analizezesisa efectueze,daca estecazul,oajustare
pentrudepreciereaactivelordeexploraresievaluare:
a)duratapentrucareentitateaaredreptuldeaexploraoanumita zona a
expiratndecursulperioadeisauvaexpiranviitorulapropiatsinuse
preconizeaza rennoirea;
b)nusuntprevazutenbugetsiniciplanificatecheltuielisubstantiale
pentruexplorareancontinuaresipentruevaluarearesurselormineralen
acea
zona;
c)explorareasievaluarearesurselormineraledintroanumita zona nuaudus
ladescoperireaunorcantitatideresursemineraleviabiledinpunctdevedere
comercial,iarentitateaadecissa ntrerupa acestgendeactivitatinzona
respectiva;

d)exista suficientedatecaresa indiceca,desiesteposibila odezvoltare


nzonarespectiva,esteputinprobabilcavaloareacontabila aactivuluide
exploraresievaluaresa fiecompletrecuperata nurmavalorificariisau
vnzariietc.
80.(1)Cheltuielilededezvoltareseamortizeaza peperioadacontractului
saupeduratadeutilizare,dupa caz.
(2)ncazulncareduratacontractuluisauduratadeutilizaredepaseste
cinciani,aceastatrebuieprezentata nnoteleexplicative,mpreuna cu
motivele
careaudeterminato.
(3)nsituatiancarecheltuielilededezvoltarenuaufostintegral
amortizate,nusefaceniciodistribuiredinprofituri,cuexceptiacazuluin
caresumarezervelordisponibilepentrudistribuiresiaprofituluireportat
este
celputinegala cuceaacheltuielilorneamortizate.
(4)Sumeleprezentatenbilant laelementul"Cheltuielidedezvoltare"
trebuieexplicatennoteleexplicative.
Concesiunile,brevetele,licentele,marcilecomerciale,drepturilesi
activelesimilare
81.(1)Concesiunile,brevetele,licentele,marcilecomerciale,drepturile
siactivelesimilarereprezentndaport,achizitionatesaudobnditepealte
cai,
senregistreaza nconturiledeimobilizarinecorporalelacostulde
achizitie
sauvaloareadeaport,dupa caz.naceasta situatievaloareadeaportse
asimileaza valoriijuste.
(2)Concesiunileprimitesereflecta caimobilizarinecorporaleatuncicnd
contractuldeconcesiunestabilesteodurata siovaloaredeterminatepentru
concesiune.Amortizareaconcesiuniiurmeaza afinregistrata peduratade
folosireaacesteia,stabilita potrivitcontractului.ncazulncare
contractul
prevedeplatauneiredevente/chirii,sinuovaloareamortizabila,n
contabilitateaentitatiicareprimesteconcesiunea,sereflecta cheltuiala
reprezentndredeventa/chiria,fara recunoastereauneiimobilizari
necorporale.
(3)Brevetele,licentele,marcilecomerciale,drepturilesialteactive
similareseamortizeaza pedurataprevazuta pentruutilizarealordecatre
entitateacareledetine.
82.(1)ncazulunuiacorddeconcesiuneaserviciilordetip
publicprivat,
ncheiatpotrivitlegislatieinvigoare,licentaprimita deentitatea
carearecalitateadeoperator,deataxautilizatoriiunuiserviciupublic,
se
nregistreaza laimobilizarinecorporale,daca suntstabiliteodurata sio
Pagina 27
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valoarepentruaceasta licenta.
(2)nntelesulprezentelorreglementari,unacorddeconcesiunea
serviciilorestedetippublicprivatdaca:
a)concedentulcontroleaza saureglementeaza ceserviciitrebuiesa presteze

operatorulncadrulinfrastructurii,cuitrebuiesa leprestezesilace
pret;si
b)concedentulcontroleaza prindreptuldeproprietate,dreptulde
beneficiusaunaltmodoriceinteresrezidualninfrastructura la
terminarea
acordului.
Fondulcomercial
83.(1)Fondulcomercialserecunoaste,deregula,laconsolidaresi
reprezinta diferentadintrecostuldeachizitiesivaloareajusta ladata
tranzactiei,apartiidinactiveleneteachizitionatedecatreoentitate.
(2)nsituatiilefinanciareanualeindividuale,fondulcomercialsepoate
recunoastenumaincazultransferuluituturoractivelorsaualuneipartia
acestorasi,dupa caz,sidedatoriisicapitaluriproprii,indiferentdaca
este
realizatcaurmareacumparariisaucaurmareaunoroperatiunidefuziune.
Transferulestenlegatura cuoafacere,reprezentata deunansambluintegrat
de
activitatisiactiveorganizatesiadministratenscopulobtineriide
profituri,
nregistrariidecosturimaimicisaualtebeneficii.
Pentrurecunoastereancontabilitateaactivelorsidatoriilorprimitecu
ocaziaacestuitransfer,entitatiletrebuiesa procedezelaevaluareavalorii
justeaelementelorprimite,nscopuldeterminariivaloriiindividualea
acestora.Aceastaseefectueaza,deregula,decatreprofesionisticalificati
n
evaluare,membriaiunuiorganismprofesionalndomeniu,recunoscutnational
si
international.
(3)Fondulcomercialgeneratinternnuserecunoastecaactivdeoarecenu
esteoresursa identificabila (adica nuesteseparabilsinicinudecurgedin
drepturilegalecontractualesaudealta natura)controlata deentitate,care
sa
poata fievaluata credibillacost.
(4)ncazulncarefondulcomercialestetratatcaunactiv,seaun
vedereurmatoareleprevederi:
a)fondulcomercialseamortizeaza,deregula,ncadruluneiperioadede
maximumcinciani;
b)totusi,entitatilepotsa amortizezefondulcomercialnmodsistematic
ntroperioada depestecinciani,cuconditiacaaceasta perioada sa nu
depaseasca duratadeutilizareeconomica aactivuluisisa fieprezentata si
justificata nnoteleexplicative.
Avansurisialteimobilizarinecorporale
84.(1)ncadrulavansurilorsialtorimobilizarinecorporalese
nregistreaza avansurileacordatefurnizorilordeimobilizarinecorporale,
programeleinformaticecreatedeentitatesauachizitionatedelatertipentru
necesitatilepropriideutilizare,precumsiretete,formule,modele,proiecte
si
prototipuri.
(2)Programeleinformatice,precumsicelelalteimobilizarinecorporale

nregistratelaelementul"Alteimobilizarinecorporale"seamortizeaza pe
durata
prevazuta pentruutilizarealordecatreentitateacareledetine.
(3)ncazulprogramelorinformaticeachizitionatempreuna culicentelede
utilizare,daca sepoateefectuaosepararentreceledoua active,acestea
sunt
contabilizatesiamortizateseparat.
Imobilizarilenecorporalencursdeexecutie
85.Imobilizarilenecorporalencursdeexecutiereprezinta imobilizarile
necorporaleneterminatepna lasfrsitulperioadei,evaluatelacostulde
productiesaucostuldeachizitie,dupa caz.
Evaluareainitiala aimobilizarilornecorporale
86.Oimobilizarenecorporala senregistreaza initiallacostulde
achizitiesaudeproductie,asacumsuntdefinitenprezentelereglementari.
Pagina 28
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

87.Unelementraportatdreptcheltuiala ntroperioada nupoatefi


recunoscutulteriorcapartedincostuluneiimobilizarinecorporale.
Cheltuieliulterioare
88.(1)Cheltuielileulterioareefectuatecuoimobilizarenecorporala dupa
cumparareasaufinalizareaacesteiasenregistreaza nconturilede
cheltuieli
atuncicndsuntefectuate.
(2)Cheltuielileulterioarevormajoracostulimobilizariinecorporaleatunci
cndesteprobabilca acestecheltuielivorpermiteactivuluisa genereze
beneficiieconomiceviitoarepesteperformantaprevazuta initialsipotfi
evaluatecredibil.
Evaluarealadatabilantului
89.Oimobilizarenecorporala trebuieprezentata nbilant lavaloareade
intrare,maiputinajustarilecumulatedevaloare.
Cedarea
90.Oimobilizarenecorporala trebuiescoasa dinevidenta lacedaresau
atuncicndniciunbeneficiueconomicviitornumaiesteasteptatdin
utilizarea
saucedareasa.
91.(1)ncazulscoateriidinevidenta auneiimobilizarinecorporale,
suntevidentiatedistinctvenituriledinvnzare,cheltuielilereprezentnd
valoareaneamortizata aimobilizariisialtecheltuielilegatedecedarea
acesteia.
(2)nscopulprezentariincontuldeprofitsipierdere,cstigurilesau
pierderilecareaparodata cuncetareautilizariisauiesireaunei
imobilizari
necorporalesedetermina cadiferenta ntreveniturilegeneratedeiesirea
activuluisivaloareasaneamortizata,inclusivcheltuielileocazionatede
cedareaacestuia,sitrebuieprezentatecavaloareneta,caveniturisau
cheltuieli,dupa caz,ncontuldeprofitsipierdere,laelementul"Alte
venituridinexploatare",respectiv"Altecheltuielideexploatare",dupa caz.
8.2.3.Imobilizaricorporale
Recunoastereaimobilizarilorcorporale
92.Imobilizarilecorporalereprezinta activecare:
a)suntdetinutedeoentitatepentruafiutilizatenproductiadebunuri

sauprestareadeservicii,pentruafinchiriatetertilorsaupentruafi
folositenscopuriadministrative;si
b)suntutilizatepeparcursuluneiperioademaimarideunan.
93.(1)Imobilizarilecorporalecuprind:terenurisiconstructii;
instalatiitehnicesimasini;alteinstalatii,utilajesimobilier;avansuri
acordatefurnizorilordeimobilizaricorporalesiimobilizaricorporalen
curs
deexecutie.
(2)Terenurilesicladirilesuntactiveseparabilesisunt
contabilizate
separat,chiaratuncicndsuntachizitionatempreuna.Ocrestereavalorii
terenuluipecareseafla ocladirenuafecteaza determinareavalorii
amortizabileacladirii.
94.(1)Contabilitateaterenurilorsetinepedoua categorii:terenurisi
amenajarideterenuri.
(2)ncontabilitateaanalitica,terenurilepotfievidentiatepeurmatoarele
grupe:terenuriagricole,terenurisilvice,terenurifara constructii,
terenuri
cuzacaminte,terenuricuconstructiisialtele.
95.(1)Imobilizarilecorporaledetinutenbazaunuicontractdeleasing
seevidentiaza ncontabilitatenfunctiedeprevederilecontractelor
ncheiate
ntreparti,precumsilegislatianvigoare.
Entitatiletincont,deasemenea,sidecerinteleprincipiuluiprevalentei
economiculuiasuprajuridicului,prevazutlapct.46.
(2)Clasificareacontractelordeleasingnleasingfinanciarsauleasing
operationalseefectueaza lanceputulcontractului.
96.(1)nntelesulprezentelorreglementari,termeniidemaijosau
Pagina 29
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

urmatoarelesemnificatii:
a)contractdeleasingesteunacordprincarelocatorulcedeaza locatarului,
nschimbuluneiplatisauseriideplati,dreptuldeautilizaunbunpentru
o
perioada stabilita;
b)leasingfinanciaresteoperatiuneadeleasingcaretransfera ceamaimare
partedinriscurilesiavantajeleaferentedreptuluideproprietateasupra
activului;
c)leasingoperationalesteoperatiuneadeleasingcenuintra ncategoria
leasinguluifinanciar.
(2)Uncontractdeleasingpoatefirecunoscutcaleasingfinanciardaca
ndeplinestecelputinunadintreurmatoareleconditii:
a)leasingultransfera locataruluititluldeproprietateasuprabunuluipna
lasfrsituldurateicontractuluideleasing;
b)locatarulareoptiuneadeacumparabunullaunpret estimatafi
suficientdemicncomparatiecuvaloareajusta ladatalacareoptiunea
devine
exercitabila,astfelnct,lanceputulcontractuluideleasing,exista n
mod
rezonabilcertitudineaca optiuneavafiexercitata;

c)duratacontractuluideleasingacopera,nceamaimareparte,duratade
viata economica abunului,chiardaca titluldeproprietatenuestetransferat;
d)valoareatotala aratelordeleasing,maiputincheltuielileaccesorii,
estemaimaresauegala cuvaloareadeintrareabunului,reprezentata de
valoarealacareafostachizitionatbunuldecatrefinantator,respectiv
costul
deachizitie;
e)bunurilececonstituieobiectulcontractuluideleasingsuntdenatura
speciala,astfelnctnumailocatarullepoateutilizafara modificari
majore.
97.(1)nregistrareancontabilitateaamortizariibunuluiceface
obiectulcontractuluiseefectueaza ncazulleasinguluifinanciardecatre
locatar/utilizator,iarncazulleasinguluioperational,decatre
locator/finantator.
(2)ncazulleasinguluifinanciar,achizitiiledecatrelocatardebunuri
imobilesimobilesunttratatecainvestitiinimobilizari,fiindsupuse
amortizariipeobaza consecventa cupoliticanormala deamortizarepentru
bunuri
similarealelocatarului.
(3)ncazulleasinguluioperational,bunurilesuntsupuseamortizariide
catrelocator,peobaza consecventa cupoliticanormala deamortizarepentru
bunurisimilarealeacestuia.
98.(1)Reflectareancontabilitatealocatariloraactiveloraferente
operatiunilordeleasingfinanciarseefectueaza cuajutorulconturilorde
imobilizarinecorporalesiimobilizaricorporale.
(2)Dobnziledeplatitcorespunzatoaredatoriilordinoperatiunideleasing
financiarsenregistreaza ncontabilitatealocatarilorperiodic,conform
contabilitatiideangajamente,ncontrapartidacontuluidecheltuieli.
Dobnda
deplatit,aferenta perioadelorviitoare,seevidentiaza nconturinafara
bilantului(contul8051"Dobnzideplatit").
99.(1)Locatorularerecunoscutencontabilitatebunuriledatenregim
deleasingfinanciardreptcreanteimobilizate.
(2)Dobnziledeprimitcorespunzatoarecreantelordinoperatiunideleasing
financiarsenregistreaza ncontabilitatealocatoruluiperiodic,conform
contabilitatiideangajamente,ncontrapartidacontuluidevenituri.
(3)Larecunoastereancontabilitateacontractelordeleasingfinanciar
trebuieavuta nvederelegislatiacarereglementeaza categoriiledeentitati
carepotderulaasemeneaoperatiuni.
100.(1)Lacontabilizareaoperatiunilordeleasingoperational,locatorul
trebuiesa prezintebunuriledatenregimdeleasingoperationalnconturile
de
imobilizarinecorporalesiimobilizaricorporale,nconformitatecunatura
acestora.
(2)Sumelencasatesaudencasatsenregistreaza ncontabilitatea
locatoruluicaunvenitncontuldeprofitsipierdere,conform
contabilitatii
deangajamente
101.(1)ncontabilitatealocatarului,bunurileluatenleasing
operationalsuntevidentiatenconturideevidenta dinafarabilantului.

Pagina 30
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Sumeleplatitesaudeplatitsenregistreaza ncontabilitatea
locataruluicaocheltuiala ncontuldeprofitsipierdere,conform
contabilitatiideangajamente.
102.Otranzactiedevnzareaunuiactivpetermenlungsidenchirierea
aceluiasiactivnregimdeleasing(leaseback)secontabilizeaza nfunctie
de
clauzelecontractuluideleasing,astfel:
a)daca tranzactiadevnzaresinchiriereaaceluiasiactivarecarezultat
unleasingfinanciar,tranzactiareprezinta unmijlocprincarelocatorul
acorda
ofinantarelocatarului,activulavndroldegarantie.
Entitateabeneficiara afinantarii(locatarul)nuvarecunoasten
contabilitateoperatiuneadevnzareaactivului,nefiindndeplinite
conditiile
derecunoastereaveniturilor.Activulramnenregistratncontinuarela
valoareaexistenta anterioroperatiuniideleasing,curegimuldeamortizare
aferent.
Operatiuneadefinantarevafievidentiata prinarticolulcontabil
512"Conturicurentelabanci"=167"Altemprumuturisidatoriiasimilate",
urmndcadobndasialtecosturialefinantarii,potrivitcontractelor
ncheiate,sa fienregistrateconformprezentelorreglementari.
Dinpunctuldevederealregimuluitaxeipevaloareaadaugata,aulocdoua
operatiunidistincte,respectivlivrareabunului,efectuata delocatar,si
operatiuneadeleasing,efectuata delocator,pentrucaretaxapevaloarea
adaugata seevidentiaza potrivitlegii;
b)daca tranzactiadevnzaresinchiriereaaceluiasiactivarecarezultat
unleasingoperational,entitateavnzatoarecontabilizeaza otranzactiede
vnzare,cunregistrareascoateriidinevidenta aactivuluisiasumelor
ncasatesaudencasatsiataxeipevaloareaadaugata pentruoperatiunile
taxabile,conformprevederilorlegale.
Operatiuneadenchiriereaactivuluinregimdeleasingoperationalse
contabilizeaza deutilizatorconformprezentelorreglementari.Caurmare,
operatiuneasereflecta ncontuldeprofitsipierdere.
103.(1)nvedereantocmiriisituatiilorfinanciareanuale,utilizatorii
bunurilorluatenleasingfinanciarsauoperationalinventariaza sitransmit
societatiideleasinglistabunurilordetinutenbazacontractelorde
leasing.
(2)Entitatilecontractantecareauefectuatoperatiunideleasingsi
leasebacktrebuiesa prezintennoteleexplicativelasituatiilefinanciare
anualeinformatiireferitoarelaoperatiunilederulate.
104.(1)ncadrulimobilizarilorcorporalesuntevidentiatenmod
distinctimobilizarilecorporalencursdeexecutie.
(2)Suntreflectate,deasemenea,distinctncontabilitate,acele
imobilizaricorporalecumparate,pentrucaresautransferatriscurilesi
beneficiileaferente,darcaresuntncursdeaprovizionare(grupa22
"Imobilizaricorporalencursdeaprovizionare"dinPlanuldeconturi
general).
Evaluareainitiala aimobilizarilorcorporale
105.(1)Oimobilizarecorporala recunoscuta caactivtrebuieevaluata

initiallacostulsaudeterminatpotrivitregulilordeevaluaredinprezentele
reglementari,nfunctiedemodalitateadeintrarenentitate.
(2)Exempledecosturicareseefectueaza nlegatura cuconstructiaunei
imobilizaricorporale,directatribuibileacesteia,sunt:
a)costurilereprezentndsalariileangajatilor,contributiilelegalesialte
cheltuielilegatedeacestea,carerezulta directdinconstructiaimobilizarii
corporale;
b)cheltuielimateriale;
c)costuriledeamenajareaamplasamentului;
d)costurileinitialedelivraresimanipulare;
e)costuriledeinstalaresiasamblare;
f)cheltuielideproiectaresipentruobtinereaautorizatiilor;
g)costuriledetestareafunctionariicorecteaactivului,dupa deducerea
ncasarilorneteprovenitedinvnzareaelementelorprodusentimpul
aducerii
activuluilaamplasamentulsiconditiadefunctionare(cumarfiesantioanele
produselatestareaechipamentului);
Pagina 31
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

h)onorariileprofesionaleplatiteavocatilorsiexpertiloretc.
(3)ncazulncareocladireestedemolata pentruaficonstruita oalta,
cheltuielilecudemolareasuntrecunoscutedupa naturalor,fara afi
considerate
costurideamenajareaamplasamentului.Acelasitratamentcontabilseaplica
si
cheltuielilorreprezentndvaloareaneamortizata acladiriidemolate.
(4)ncostuluneiimobilizaricorporalesuntinclusesicosturileestimate
initialcudemontareasimutareaacesteialascoatereadinfunctiune,precum
si
curestaurareaamplasamentuluipecareestepozitionata imobilizarea,atunci
cnd
acestesumepotfiestimatecredibilsientitateaareoobligatielegata de
demontare,mutareaimobilizariicorporalesiderefacereaamplasamentului.
(5)Costurileestimatecudemontareasimutareaimobilizariicorporale,
precumsicelecurestaurareaamplasamentuluiserecunoscnvaloarea
acesteia,
ncorespondenta cuuncontdeprovizioane(contul1513"Provizioanepentru
dezafectareimobilizaricorporalesialteactiunisimilarelegatede
acestea").
Cheltuieliulterioare
106.(1)Cheltuielileulterioareaferenteuneiimobilizaricorporale
trebuierecunoscute,deregula,dreptcheltuielinperioadancareaufost
efectuate.
(2)Cheltuielileefectuatenlegatura cuimobilizarilecorporaleutilizate
nbazaunuicontractdenchiriere,locatiedegestiunesaualtecontracte
similareseevidentiaza ncontabilitateaentitatiicareleaefectuat,la
imobilizaricorporalesaudreptcheltuielinperioadancareaufost
efectuate,
nfunctiedebeneficiileeconomiceaferente,similarcheltuielilorefectuate
n
legatura cuimobilizarilecorporaleproprii.

107.(1)Costulreparatiilorefectuatelaimobilizarilecorporale,n
scopulasigurariiutilizariicontinueaacestora,trebuierecunoscutcao
cheltuiala nperioadancareesteefectuata.
(2)Suntrecunoscutecaocomponenta aactivului,subformacheltuielilor
ulterioare,investitiileefectuatelaimobilizarilecorporale.Acesteatrebuie
sa
aiba caefectmbunatatireaparametrilortehniciinitialiaiacestorasisa
conduca laobtinereadebeneficiieconomiceviitoare,suplimentarefata decele
estimateinitial.
Obtinereadebeneficiisepoaterealizafiedirectprincresterea
veniturilor,fieindirectprinreducereacheltuielilordentretineresi
functionare.
108.(1)Imobilizarilecorporalencursdeexecutiereprezinta
investitiileneterminateefectuatenregiepropriesaunantrepriza.Acestea
se
evalueaza lacostuldeproductiesaucostuldeachizitie,dupa caz.
(2)Imobilizarilecorporalencursdeexecutiesetrecncategoria
imobilizarilorfinalizatedupa receptia,dareanfolosinta saupunerean
functiuneaacestora,dupa caz.
(3)Costuluneiimobilizaricorporaleconstruitenregieproprieeste
determinatfolosindaceleasiprincipiicasipentruunactivachizitionat.
Astfel,daca entitateaproduceactivesimilare,nscopulcomercializarii,n
cadrulunortranzactiinormale,atuncicostulactivuluiestedeobiceiacelasi
cu
costuldeconstruireaaceluiactivdestinatvnzarii.Prinurmare,orice
profituriinternesunteliminatedincalcululcostuluiacestuiactiv.nmod
similar,cheltuialareprezentndrebuturi,manoperasaualteresursepeste
limiteleacceptatecafiindnormale,precumsipierderilecareauaparutn
cursulconstructieinregieproprieaactivuluinusuntinclusencostul
activului.
Evaluarealadatabilantului
109.Oimobilizarecorporala trebuieprezentata nbilant lavaloareade
intrare,maiputinajustarilecumulatedevaloare.
Amortizarea
110.(1)Amortizareasestabilesteprinaplicareacotelordeamortizare
asupravaloriideintrareaimobilizarilor.
(2)Amortizareaimobilizarilorcorporalesecalculeaza ncepndculuna
Pagina 32
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

urmatoarepuneriinfunctiunesipna larecuperareaintegrala avaloriilor


de
intrare.Lastabilireaamortizariiimobilizarilorcorporalesuntavuten
vedere
durateledeutilizareeconomica siconditiiledeutilizareaacestora.
(3)ncazulncareimobilizarilecorporalesunttrecutenconservare,n
functiedepoliticacontabila adoptata,entitateanregistreaza n
contabilitate
ocheltuiala cuamortizareasauocheltuiala corespunzatoareajustariipentru
depreciereaconstatata.
(4)Omodificaresemnificativa aconditiilordeutilizaresaunvechireaunei
imobilizaricorporalepoatejustificarevizuireadurateideamortizare.De

asemenea,ncazulncareimobilizarilecorporalesunttrecuten
conservare,
folosirealorfiindntrerupta peoperioada ndelungata,poatefijustificata
revizuireadurateideamortizare.
(5)ncazuriexceptionale,inclusivnsituatiaprevazuta lapct.121alin.
(3)dinprezentelereglementari,duratadeamortizarestabilita initialse
poate
modifica,aceasta reestimareconducndlaonoua cheltuiala cuamortizareape
perioadaramasa deutilizare.
111.(1)Amortizareaimobilizarilorcorporaleconcesionate,nchiriatesau
nlocatiedegestiunesecalculeaza sisenregistreaza ncontabilitatede
catreentitateacarelearenproprietate.
(2)Sesupun,deasemenea,amortizariiinvestitiileefectuatela
imobilizarilecorporaleluatecuchirie,peduratacontractuluide
nchiriere.
Laexpirareacontractuluidenchiriere,valoareainvestitiilorefectuatesi
aamortizariicorespunzatoaresecedeaza proprietaruluiimobilizarii.n
functie
declauzelecuprinsencontractuldenchiriere,transferulpoatereprezenta
o
vnzaredeactivesauoalta modalitatedecedare.nregistrarean
contabilitate
aoperatiunilorseefectueaza conformprezentelorreglementari.
112.(1)Entitatileamortizeaza imobilizarilecorporaleutilizndunuldin
urmatoareleregimurideamortizare:
a)amortizarealiniara realizata prinincludereauniforma ncheltuielilede
exploatareaunorsumefixe,stabiliteproportionalcunumaruldeaniai
duratei
deutilizareeconomica aacestora;
b)amortizareadegresiva,careconsta nmultiplicareacotelordeamortizare
liniara cuunanumitcoeficient,cazncarepoatefiavuta nvedere
legislatia
nvigoare;
c)amortizareaaccelerata,careconsta nincluderea,nprimulande
functionare,ncheltuieliledeexploatareauneiamortizaridepna la50%
din
valoareadeintrareaimobilizarii.Amortizarileanualepentruexercitiile
financiareurmatoaresuntcalculatelavaloarearamasa deamortizat,dupa
regimul
liniar,prinraportarelanumaruldeanideutilizareramasi.Deoarece
amortizareacalculata trebuiesa fiecorelata cumoduldeutilizareaactivului
si,ntructncazurirareoimobilizarecorporala seconsuma nprimulann
procentdepna la50%,rezulta ca metodadeamortizareaccelerata estemai
putin
utilizata nscopuricontabile;
d)amortizarecalculata peunitatedeprodussauserviciu,atuncicndnatura
imobilizariijustifica utilizareauneiasemeneametodedeamortizare.
(2)Metodadeamortizarefolosita trebuiesa reflectemodulncare
beneficiileeconomiceviitoarealeunuiactivseasteapta sa fieconsumatede
entitate.

(3)Metodadeamortizareseaplica deomaniera consecventa pentrutoate


activeledeaceeasinatura siavndconditiideutilizareidentice,nfunctie
de
politicacontabila adoptata.
(4)Metodadeamortizaresepoatemodificadoaratuncicndaceastaeste
determinata deoeroarenestimareamoduluideconsumareabeneficiilor
aferente
respectiveiimobilizaricorporale.
(5)Amortizareaaferenta imobilizarilorcorporalesenregistreaza n
contabilitatecaocheltuiala.
113.(1)Terenurilenuseamortizeaza.
(2)Investitiileefectuatepentruamenajarealacurilor,baltilor,iazurilor,
terenurilorsipentrualtelucrarisimilareserecupereaza pecalea
amortizarii,
prinincludereancheltuieliledeexploatarentroperioada determinata de
administratorisaupersoanelecareauobligatiagestionariientitatii,pebaza
Pagina 33
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

duratelordeviata utila aleacestora.


Cedareasicasarea
114.(1)Oimobilizarecorporala trebuiescoasa dinevidenta lacedaresau
casare,atuncicndniciunbeneficiueconomicviitornumaiesteasteptatdin
utilizareasaulterioara.
(2)Daca oentitaterecunoastenvaloareacontabila auneiimobilizari
corporalecostuluneinlocuiripartiale(nlocuireauneicomponente),atunci
ea
scoatedinevidenta valoareacontabila apartiinlocuite,cuamortizarea
aferenta,daca dispunedeinformatiilenecesare.
115.(1)ncazulscoateriidinevidenta auneiimobilizaricorporale,sunt
evidentiatedistinctvenituriledinvnzare,cheltuielilereprezentnd
valoarea
neamortizata aimobilizariisialtecheltuielilegatedecedareaacesteia.
(2)nscopulprezentariincontuldeprofitsipierdere,cstigurilesau
pierderileobtinutenurmacasariisaucedariiuneiimobilizaricorporale
trebuiedeterminatecadiferenta ntreveniturilegeneratedescoatereadin
evidenta sivaloareasaneamortizata,inclusivcheltuielileocazionatede
aceastasitrebuieprezentatecavaloareneta,caveniturisaucheltuieli,
dupa caz,n
contuldeprofitsipierdere,laelementul"Altevenituridinexploatare",
respectiv"Altecheltuielideexploatare",dupa caz.
Compensatiidelaterti
116.(1)ncazuldistrugeriitotalesaupartialeaunorimobilizari
corporale,creantelesausumelecompensatoriincasatedelaterti,legatede
acestea,precumsiachizitionareasauconstructiaulterioara deactivenoi
sunt
operatiunieconomicedistinctesitrebuienregistratecaatarepebaza
documentelorjustificative.
Astfel,depreciereaactivelorseevidentiaza lamomentulconstatarii
acesteia,iardreptuldeancasacompensatiileseevidentiaza peseama
veniturilorconformcontabilitatiideangajamente,nmomentulstabilirii
acestuia.

(2)Exempledeasemeneacompensatiipotfinregistratenurmatoarele
situatii:
a)sumeplatite/deplatitdecatrecompaniiledeasigurarepentrudeprecierea
saupierdereaunorimobilizaricorporalecauzata,deexemplu,dedezastre
naturalesaufurt;
b)sumeacordatedeguvern,nschimbulunorimobilizaricorporale,de
exemplu,terenuricareaufostexpropriate.
8.2.4.Imobilizarifinanciare
117.(1)Imobilizarilefinanciarecuprindactiuniledetinutelaentitatile
afiliate,mprumuturileacordateentitatilorafiliate,intereselede
participare,
mprumuturileacordateentitatilordecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare,alteinvestitiidetinutecaimobilizari,alte
mprumuturi.
(2)nsensulprezentelorreglementari,prininteresedeparticiparese
ntelegedrepturilencapitalulaltorentitati,reprezentatesaunuprin
titluri,care,princreareauneilegaturidurabilecuacesteentitati,sunt
destinatesa contribuielaactivitatileentitatii.Detinereauneipartidin
capitaluluneialteentitatisepresupuneca reprezinta uninteresde
participare,atuncicnddepasesteunprocentajde20%.
(3)Contravaloareaactiunilorsiaaltorimobilizarifinanciareprimitecu
titlugratuitsenregistreaza ncontrapartida cucontul1068"Alterezerve."
118.(1)Laaltecreanteimobilizatesecuprindgarantiile,depozitelesi
cautiuniledepusedeentitatelaterti.
(2)nconturiledecreanteimobilizatereprezentndmprumuturiacordatese
nregistreaza sumeleacordatetertilornbazaunorcontractepentrucare
entitateapercepedobnzi,potrivitlegii.
(3)Entitatilecareauevidentiatencontuldecreanteimobilizatecreante
imobilizatecuscadentamaimaredeunan,vorprezentanbilant,la
imobilizari
Pagina 34
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

financiare,numaiparteacuscadentamaimarede12luni,diferentaurmnda
fi
reflectata lacreante.
Evaluareainitiala
119.Imobilizarilefinanciarerecunoscutecaactivseevalueaza lacostul
deachizitiesauvaloareadeterminata princontractuldedobndireaacestora.
Evaluarealadatabilantului
120.Imobilizarilefinanciareseprezinta nbilant lavaloareadeintrare
maiputinajustarilecumulatepentrupierderedevaloare.
8.2.5.Regulideevaluarealternative
8.2.5.1.Reevaluareaimobilizarilorcorporale
121.(1)Entitatilepotprocedalareevaluareaimobilizarilorcorporale
existentelasfrsitulexercitiuluifinanciar,astfelnctacesteasa fie
prezentatencontabilitatelavaloareajusta,cureflectarearezultatelor
acesteireevaluarinsituatiilefinanciarentocmitepentruacelexercitiu.
Amortizareacalculata pentruimobilizarilecorporaleastfelreevaluatese
nregistreaza ncontabilitatencepndcuexercitiulfinanciarurmatorcelui
pentrucaresaefectuatreevaluarea.

(2)Evaluarileefectuatecuocaziareorganizarilordentreprinderi(fuziuni,
divizari)nuconstituiereevaluarensensulprezentelorreglementari
contabile,
acesteevaluariefectundusenscopulstabiliriiraportuluideschimb,
pentru
toateelementeledebilant.Facexceptiesituatiilencaredatasituatiilor
financiarecarestaulabazareorganizariicoincidecudatasituatiilor
financiareanuale.
(3)Daca oimobilizarecorporala completamortizata maipoatefifolosita,cu
ocaziareevaluariiacesteiaisestabilesteonoua valoaresionoua durata de
utilizareeconomica,corespunzatoareperioadeiestimateasefolosin
continuare.
(4)ncazulefectuariireevaluariiimobilizarilorcorporale,acestlucru
trebuieprezentatnnoteleexplicative,mpreuna cuelementelesupuse
reevaluarii,metodaprincaresaucalculatvalorileprezentate,precumsi
elementulafectatdincontuldeprofitsipierdere.
122.(1)Reevaluareaimobilizarilorcorporalesefacelavaloareajusta de
ladatabilantului.Valoareajusta sedetermina pebazaunorevaluari
efectuate,
deregula,deprofesionisticalificatinevaluare,membriaiunuiorganism
profesionalndomeniu,recunoscutnationalsiinternational.
(2)Lareevaluareauneiimobilizaricorporale,amortizareacumulata ladata
reevaluariiestetratata nunuldinurmatoarelemoduri:
a)recalculata proportionalcuschimbareavaloriicontabilebrutea
activului,astfelnctvaloareacontabila aactivului,dupa reevaluare,sa fie
egala cuvaloareasareevaluata.Aceasta metoda estefolosita,deseori,n
cazul
ncareactivulestereevaluatprinaplicareaunuiindice;sau
b)eliminata dinvaloareacontabila bruta aactivuluisivaloareaneta,
determinata nurmacorectariicuajustariledevaloare,esterecalculata la
valoareareevaluata aactivului.Aceasta metoda estefolosita,deseori,pentru
cladirilecaresuntreevaluatelavaloarealordepiata.
123.(1)ncazulncare,ulteriorrecunoasteriiinitialecaactiv,
valoareaunuiactivimobilizatestedeterminata pebazareevaluariiactivului
respectiv,valoarearezultata dinreevaluarevafiatribuita activului,n
locul
costuluideachizitie/costuluideproductiesaualoricareialtevalori
atribuite
nainteaceluiactiv.nastfeldecazuri,regulileprivindamortizarease
vor
aplicaactivuluiavndnvederevaloareaacestuia,determinata nurma
reevaluarii.
(2)Elementeledintrogrupa deimobilizaricorporalesereevalueaza simultan
pentruaseevitareevaluareaselectiva siraportareansituatiilefinanciare
anualeaunorvaloricaresuntocombinatiedecosturisivaloricalculatela
datediferite.
(3)Daca unactivimobilizatestereevaluat,toatecelelalteactivedingrupa
Pagina 35
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

dincarefacepartetrebuiereevaluate.
(4)Ogrupa deimobilizaricorporalecuprindeactivedeaceeasinatura si

utilizarisimilare,aflatenexploatareauneientitati.
(5)Exempledegrupedeimobilizaricorporalesunt:terenuri;cladiri;masini
siechipamente;nave;aeronaveetc.
(6)Reevaluariletrebuiefacutecusuficienta regularitate,astfelnct
valoareacontabila sa nudiferesubstantialdeceacarearfideterminata
folosindvaloareajusta deladatabilantului.Valoareajusta aimobilizarilor
corporaleestedeterminata,ngeneral,plecnddelavaloarealordepiata.
(7)Daca unactivdintrogrupa deactivenupoatefireevaluat,deexemplu,
dincauza ca nuexista opiata activa pentruacelactiv,activultrebuie
prezentatnbilant lacost,minusajustarilecumulatedevaloare.
(8)Opiata activa esteopiata undesuntndeplinitecumulativurmatoarele
conditii:
a)elementelecomercializatesuntomogene;
b)potfigasitinpermanenta cumparatorisivnzatoriinteresati;si
c)preturilesuntcunoscutedeceiinteresati.
(9)Daca valoareajusta auneiimobilizaricorporalenumaipoatefi
determinata,valoareaactivuluiprezentata nbilant trebuiesa fievaloareasa
reevaluata ladataultimeireevaluari,dincaresescadajustarilecumulatede
valoare.
124.(1)ncazulncareseefectueaza reevaluareaimobilizarilor
corporale,diferentadintrevaloarearezultata nurmareevaluariisivaloarea
la
costistorictrebuieprezentata larezervadinreevaluare,caunsubelement
distinctn"Capitalsirezerve"(contul105"Rezervedinreevaluare").
Tratamentulnscopfiscalalrezerveidinreevaluaretrebuieprezentatn
notele
explicative.
(2)Indiferentdaca valoarearezerveiafostmodificata saununcursul
exercitiuluifinanciar,entitatiletrebuiesa prezintennoteleexplicative
urmatoareleinformatii:
a)valoarearezerveidinreevaluarelanceputulexercitiuluifinanciar;
b)diferenteledinreevaluaretransferatelarezervadinreevaluarencursul
exercitiuluifinanciar;
c)sumelecapitalizatesautransferatentrunaltmoddinrezervadin
reevaluarencursulexercitiuluifinanciar,prezentndusenaturaoricarui
astfeldetransfer,curespectarealegislatieinvigoare;
d)valoarearezerveidinreevaluarelasfrsitulexercitiuluifinanciar.
(3)Surplusuldinreevaluareinclusnrezervadinreevaluareeste
capitalizatprintransferuldirectnrezerve(contul1065"Rezerve
reprezentnd
surplusulrealizatdinrezervedinreevaluare"),atuncicndacestsurplus
reprezinta uncstigrealizat.
nsensulprezentelorreglementaricstigulseconsidera realizatla
scoatereadinevidenta aactivuluipentrucaresaconstituitrezervadin
reevaluare.Cutoateacestea,opartedincstigpoatefirealizatpemasura
ce
activulestefolositdeentitate.nacestcaz,valoarearezerveitransferate
estediferentadintreamortizareacalculata pebazavaloriicontabile
reevaluatesivaloareaamortizariicalculatepebazacostuluiinitialal
activului.

(4)Daca rezultatulreevaluariiesteocresterefata devaloareacontabila


neta,atunciaceastasetrateaza astfel:
caocresterearezerveidinreevaluareprezentata ncadrulelementului
"Capitalsirezerve",daca nuaexistatodescrestereanterioara recunoscuta ca
o
cheltuiala aferenta aceluiactiv;sau
caunvenitcaresa compensezecheltuialacudescresterearecunoscuta
anteriorlaacelactiv.
(5)Daca rezultatulreevaluariiesteodescrestereavaloriicontabilenete,
aceastasetrateaza caocheltuiala cuntreagavaloareadeprecierii,atunci
cndnrezervadinreevaluarenuestenregistrata osuma referitoarelaacel
activ(surplusdinreevaluare)saucaoscaderearezerveidinreevaluare
prezentata ncadrulelementului"Capitalsirezerve",cuminimuldintre
valoarea
aceleirezervesivaloareadescresterii,iareventualadiferenta ramasa
neacoperita senregistreaza caocheltuiala.
Pagina 36
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(6)Rezervadinreevaluaretrebuieredusa nmasurancaresumele
transferatelaaceastanumaisuntnecesarepentruaplicareametodeide
evaluare
utilizatesipentruobtinereascopuluisau.
(7)Sumelereprezentnddiferentedenaturaveniturilorsicheltuielilor
rezultatelareevaluaretrebuieprezentateseparatncontuldeprofitsi
pierdere.
(8)Niciopartedinrezervadinreevaluarenupoatefidistribuita,direct
sauindirect,cuexceptiacazuluincareactivulreevaluatafost
valorificat,
situatiencaresurplusuldinreevaluarereprezinta cstigefectivrealizat.
(9)Cuexceptiacazurilorprevazutelaalin.(3)si(6),rezervadin
reevaluarenupoatefiredusa.
125.Ajustariledevaloaresecalculeaza nfiecareexercitiufinanciarpe
bazavaloriiatribuiteimobilizariilancheiereaaceluiexercitiufinanciar.
126.ncazulncareseefectueaza reevaluarea,nnoteleexplicative
trebuieprezentate,separatpentrufiecareelementdinbilant denatura
imobilizarilorcorporalereevaluate,urmatoareleinformatii:
a)valoarealacostistoricaimobilizarilorreevaluatesisumaajustarilor
cumulatedevaloare;sau
b)valoarealadatabilantuluiadiferenteidintrevaloarearezultata din
reevaluaresiceareprezentndcostulistoricsi,atuncicndestecazul,
valoareacumulata aajustarilorsuplimentaredevaloare.
8.2.5.2.Evaluarealavaloareajusta ainstrumentelorfinanciare
127.Prinderogaredelaregulilegeneraledeevaluareprevazutede
prezentelereglementarisisubrezervaconditiilorprevazutelapct.140la
142,
entitatilepotevaluansituatiilefinanciareanualeconsolidate
instrumentele
financiare,inclusivinstrumentelefinanciarederivate,lavaloareajusta.
128.Uninstrumentfinanciarreprezinta oricecontractcegenereaza
simultanunactivfinanciarpentruoentitatesiodatoriefinanciara sauun
instrumentdecapitaluripropriipentruoalta entitate.

129.Unactivfinanciaresteoriceactivcarereprezinta:
a)numerar;
b)uninstrumentdecapitaluripropriialuneialteentitati;
c)undreptcontractual:
deapriminumerarsauunaltactivfinanciardelaoalta entitate;sau
deaschimbaactivesaudatoriifinanciarecualta entitatenconditii
caresuntpotentialfavorabileentitatii;sau
d)uncontractcarevafisaupoatefidecontatnpropriileinstrumentede
capitaluripropriisieste:
uninstrumentfinanciarnederivatpentrucareentitateaestesaupoatefi
obligata sa primeasca unnumarvariabilalpropriilorinstrumentedecapitaluri
proprii;sau
uninstrumentfinanciarderivatcarevafisaupoatefidecontatnaltfel
dectprinschimbuluneisumefixedenumerarsaualtactivfinanciarpentru
un
numarfixdininstrumenteledecapitalaleentitatii.nacestscop,
instrumenteledecapitalaleentitatiinuincludinstrumentecaresuntele
nsele
contractepentruprimireasaulivrareapropriilorinstrumentedecapitaluri
propriialeentitatii.
130.Odatoriefinanciara esteoricedatoriecarereprezinta:
a)oobligatiecontractuala:
deacedalichiditatisaualtactivfinanciaruneialteentitati;sau
deaschimbaactivesaudatoriifinanciarecualta entitatenconditii
caresuntpotentialnefavorabilepentruentitate;
sau
b)uncontractcarevafisaupoatefidecontatnpropriileinstrumentede
capitaluripropriialeentitatiisieste:
uninstrumentfinanciarnederivatpentrucareentitateaestesaupoatefi
obligata sa livrezeunnumarvariabildinpropriilesaleinstrumentede
capitaluriproprii;sau
uninstrumentfinanciarderivatcarevafisaupoatefidecontataltfel
dectprinschimbuluneisumefixedenumerar,saualtactivfinanciarn
Pagina 37
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

schimbulunuinumarfixdinpropriileinstrumentedecapitaluripropriiale
entitatii.nacestscop,propriileinstrumentedecapitaluripropriiale
entitatiinuincludinstrumentecarepotfielenselecontractepentru
primirea
saulivrareaviitoareapropriilorinstrumentedecapitaluripropriiale
entitatii.
131.Uninstrumentderivatesteuninstrumentfinanciarcarendeplineste
cumulativurmatoareleconditii:
valoareasasemodifica caurmareavariatiiloruneianumiteratede
dobnda,apretuluiunuiinstrumentfinanciar,apretuluiunormarfuri,aunui
cursdeschimbvalutar,aunuiindicedepreturisaurate,aunuiratingde
creditsauindicedecreditsauaalteivariabile,cuconditiaca,ncazul
unei
variabilenefinanciare,aceastasa nufiespecifica uneiparticontractuale
(uneoridenumita "baza"sau"elementsuport");

nusolicita nicioinvestitieinitiala neta sausolicita oinvestitie


initiala neta careestemaimica dectceanecesara pentrualtetipuride
contractedelacareseasteapta reactiisimilarelamodificarileconditiilor
de
piata;si
estedecontatlaodata viitoare.
132.Exempledetipurideinstrumentederivatesuntcontractelefermede
schimblatermen(forward),contracteleswapdevalute,contractelefutures
si
instrumenteleconditionale(optiunilecumparatesauvndute).
133.Unadintrecaracteristiciledefinitoriialeunuiinstrumentderivat
estefaptulca necesita oinvestitieneta initiala acareivaloareestemaimica
dectceacarearfinecesara ncazulaltorcontractedelacareseasteapta
sa
reactionezeidenticlafactoriipietei.
134.Optiunilesencadreaza ndefinitiainstrumentelorderivatedeoarece
primaplatita,indiferentdeexercitareasaunuaoptiunii,estemaimica
dect
investitiacearfinecesara pentruobtinereainstrumentuluifinanciardebaza
cu
careestecorelata optiunea.
135.ncazulcontractelorcuinstrumentederivate,angajamentelede
cumpararesauvnzareaferenteacestorasenregistreaza nconturinafara
bilantului(cont8039"Altevalorinafarabilantului",analiticdistinct),
n
momentulncheieriicontractelor.
136.ngeneral,valoareajusta initiala ainstrumentelorderivateeste
zero,cuexceptiaoptiunilorpentrucarevaloareajusta initiala estedata de
valoareaprimeiplatitesauncasate,cazncarecontravaloareaacestorase
evidentiaza nconturilebilantierecorespunzatoaredecreante,respectiv
datorii.
137.nntelesulprezentelorreglementari,operatiuniledeschimbla
vederesuntoperatiuniledecumpararesidevnzareavalutelor,cudecontarea
n
termenulstabilitngeneralprinreglementarisauconventiialepietei
respective,deregula maximdedoua zilelucratoaredeladatancheierii
tranzactiei,lacursuldeschimbstabilitntreparti(cursSPOT).
138.Operatiuniledeschimblatermen(FORWARD)suntconsiderate
operatiuniledecumpararesidevnzareavalutelor,cudecontaredupa
termenul
stabilitngeneralprinreglementarisauconventiialepieteirespective,de
regula maimultdedoua zilelucratoaredeladatancheieriitranzactiei,la
cursuldeschimbstabilitntreparti(cursFORWARD).
139.OperatiunileSWAPsuntoperatiunidecumpararesivnzaresimultana a
uneisumenvaluta,cudecontarealadoua date,devaloridiferite(deregula
SPOTsiFORWARD)lacursuriledeschimbstabilite(SPOTsiFORWARD)ladata
tranzactiei.
140.nntelesulprezentelorreglementari,contractelebazatepemarfa
caredauoricareiadintrepartilecontractantedreptuldedecontaren
numerar

sauprinalteinstrumentefinanciareseconsidera instrumentefinanciare
derivate,cuexceptiacazurilorncare:
a)acesteaaufostncheiatesicontinua sa ndeplineasca cerinteleasteptate
aleentitatiiprivindcumpararea,vnzareasauutilizareaprodusuluidebaza;
b)acesteaaufostinitialdestinateunuiastfeldescop;si
c)seasteapta caacesteasa fiedecontateprinlivrareamarfii.
141.Evaluarealavaloareajusta seaplica numaidatoriilorcaresunt:
Pagina 38
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a)detinutecaparteaunuiportofoliudetranzactionare;sau
b)instrumentefinanciarederivate.
142.Evaluarealavaloareajusta nuseaplica:
a)instrumentelorfinanciarenederivatedetinutepna lascadenta;
b)mprumuturilorsicreantelorgeneratedeentitatesinedetinutenscopul
tranzactionarii;si
c)intereselornfiliale,ntreprinderiasociatesiasocierin
participatie,instrumentelordecapitalemisedeentitate,contractelorcu
plata
contingenta ntrocombinaredentreprinderi,precumsialtorinstrumente
financiarecuastfeldecaracteristicispecialesicare,nconcordanta cu
ceea
ceestegeneralacceptat,secontabilizeaza diferitfata dealteinstrumente
financiare.
nntelesulprezentelorreglementari,princombinaredentreprinderise
ntelegegrupareaunorentitatiindividualentrosingura entitate
raportoare,
determinata deobtinereacontroluluidecatreoentitateasuprauneiasaumai
multorntreprinderi.
143.(1)Valoareajusta prevazuta lapct.127sedetermina prinreferire
la:
a)valoareadepiata,pentruaceleinstrumentefinanciarepentrucarese
poateidentificacuusurinta opiata credibila.Daca valoareadepiata nuse
poateidentificacuusurinta pentruuninstrument,darpoatefiidentificata
pentrucomponentelesalesaupentruuninstrumentsimilar,valoareadepiata
poatefiderivata dinceaacomponentelorsalesauainstrumentuluisimilar;
sau
b)ovaloaredeterminata cuajutorulunormodelesitehnicideevaluare
generalacceptate,pentruinstrumentelepentrucarenusepoateidentificacu
usurinta opiata credibila.Astfeldemodelesitehnicitrebuiesa asigureo
aproximarerezonabila avaloriidepiata sitrebuietestateperiodic(si
revizuite,daca estecazul)princomparareavalorilorfurnizatecupreturile
tranzactiilorefectiveobservabilesaupebazaoricarorinformatiidepiata
disponibile.
(2)nsensulprezentelorreglementaripiatacredibila aresemnificatia
pieteiactive,asacumapareprezentata aceastalapct.123alin.(8).
(3)Instrumentefinanciarecarenupotfievaluatecredibilprinoricare
dintremetodelementionatelaalin.(1)seevalueaza nconformitatecu
regulile
generaledeevaluareprevazutedeprezentelereglementari.
144.(1)Prinexceptiedelaprevederilepct.41,atuncicnduninstrument
financiarseevalueaza nconformitatecupct.143,modificareavaloriise

includencontuldeprofitsipierdere.Totusi,oastfeldemodificarese
includedirectncapitalulpropriu,ntrorezerva devaloarejusta,daca:
a)instrumentulcontabilizatesteuninstrumentdeacoperirempotriva
riscurilorconformunuisistemdecontabilizareaacopeririirisculuicare
permitecaunelesautoatemodificariledevaloaresa nufienregistraten
contuldeprofitsipierdere;sau
b)modificareadevaloareserefera laodiferenta deschimbvalutaraparuta
launelementmonetarcarefacepartedintroinvestitieneta aentitatii
ntro
entitatestraina.Astfel,nsituatiilefinanciareconsolidatecareincludo
asemeneaentitatestraina,diferenteledeschimbvalutarcarensituatiile
financiareanualeindividualeaufostrecunoscutencontuldeprofitsi
pierdere,serecunoscinitialntrocomponenta acapitalurilorproprii
(contul
1067"Rezervedindiferentedecursvalutarnrelatiecu

investitianeta ntro
entitatestraina"),urmndsa fierecunoscutencontuldeprofitsi
pierderela
cedareainvestitieinete.
Oentitatepoatesa sicedezeinteresulntroentitatestraina prin
vnzare,lichidare,rambursareacapitaluluisocialsauabandonareantregii
entitatisauauneipartidinaceasta.Oreducereavaloriicontabileaunei
entitatistraine,fiedincauzapierderilorsale,fiedincauzauneipierderi
recunoscutedeinvestitor,nuconstituieocedarepartiala.nconsecinta,
nicio
parteacstiguluisaupierderiidindiferentedecurs,amnaten
capitalurile
proprii,nuesterecunoscuta ncontuldeprofitsipierderelamomentul
reduceriivaloriicontabile.
(2)nntelesulprezentelorreglementari,prininvestitieneta ntro
Pagina 39
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

entitatestraina sentelegevaloareainteresuluientitatiiraportoaredin
activelenetealeaceleientitatistraine.
Unelementmonetarceurmeaza afiprimitdelaoentitatestraina sauplatit
uneientitatistraine,pentrucaredecontareanuesteniciplanificata sinici
nu
esteprobabilafifacuta nviitorulapropiat,este,nesenta,opartea
investitieineteaentitatiinaceaentitatestraina.Astfeldeelemente
monetarepotincludecreantesaumprumuturipetermenlung.Elenuinclud
creantelesidatoriilecomerciale.
Entitateacaredetineunelementmonetardeprimitdelaoentitatestraina
sauplatituneientitatistraine,poatefioricefiliala agrupului.
145.(1)Rezervadevaloarejusta seajusteaza atuncicndsumele
nregistratenaceastanumaisuntnecesarepentruaplicareaevaluariila
valoareajusta.
(2)Rezervadevaloarejusta varamneevidentiata ncontabilitateatttimp
ctsuntevidentiatenbilant instrumentelefinanciarecaroraleeste
aferenta.
146.Daca afostaplicata evaluarealavaloareajusta ainstrumentelor

financiare,noteleexplicativeprezinta:
a)ipotezelesemnificativecarestaulabazamodelelorsitehnicilorde
evaluare,daca valorilejusteaufostdeterminatenconformitatecupct.143
alin.
(1)lit.b);
b)pentrufiecarecategoriedeinstrumentefinanciare,valoareajusta,
modificariledevaloareinclusedirectncontuldeprofitsipierdere,
precumsi
modificarileinclusenrezervadevaloarejusta;
c)pentrufiecareclasa deinstrumentefinanciarederivate,informatii
privindariasinaturainstrumentelor,inclusivtermeniisiconditiile
semnificativecarepotafectavaloarea,momentulsicertitudineafluxurilor
viitoaredenumerar;si
d)untabelcaresa prezintemodificarilerezerveidevaloarejusta ncursul
exercitiuluifinanciar.
8.3.ACTIVECIRCULANTE
8.3.1.Generalitati
Recunoastereaactivelorcirculante
147.(1)Unactivseclasifica caactivcirculantatuncicnd:
a)seasteapta sa fierealizatsauestedetinutcuintentiadeafivndut
sauconsumatncursulnormalalcicluluideexploatarealentitatii;
b)estedetinut,nprincipal,nscopultranzactionarii;
c)seasteapta afirealizatntermende12lunideladatabilantului;sau
d)estereprezentatdenumerarsauechivalentedenumeraracarorutilizare
nuesterestrictionata.
Toatecelelalteactivereprezinta activeimobilizate.
(2)Cicluldeexploatarealuneientitatireprezinta perioadadetimpdintre
achizitionareaactivelorcaresuntdestinateprocesariisifinalizarea
acestora
nnumerarsauechivalentedenumerar.
(3)Echivalenteledenumerarreprezinta investitiilefinanciarepetermen
scurt,extremdelichide,caresuntusorconvertibilennumerarsisunt
supuse
unuiriscnesemnificativdeschimbareavalorii.
148.ncategoriaactivelorcirculantesecuprind:
a)stocuri,inclusivvaloareaserviciilorprestatepentrucarenuafost
ntocmita factura;
b)creante;
c)investitiipetermenscurt;
d)casasiconturilabanci.
Evaluareaactivelorcirculante
149.(1)Activelecirculantetrebuieevaluatelacostuldeachizitiesau
costuldeproductie,dupa caz,curespectareaprevederiloralin.(2)demai
jos.
(2)Ajustariledevaloaresefacpentruactivelecirculantenvederea
prezentariiacestoralaceamaimica valoaredepiata sau,ncircumstante
Pagina 40
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

speciale,laoalta valoareminima atribuibila acestoraladatabilantului.


150.Evaluareaefectuata conformprevederilordelapct.149alin.(2)nu

poateficontinuata daca motivelepentrucareaufostfacuteajustarilede


valoarenumaisuntaplicabile.Prinurmare,nsituatiancareajustarea
devine
totalsaupartialfara obiect,ntructmotivelecareauduslareflectarea
acesteiaauncetatsa maiexistentroanumita masura,atunciaceaajustare
trebuiereluata corespunzatorlavenituri.
151.Daca activelecirculantefacobiectulajustarilordevaloarecu
caracterexceptional,exclusivnscopfiscal,sumaajustarilorsimotivele
pentrucareacesteaaufostefectuatetrebuieprezentatennotele
explicative.
8.3.2.Stocuri
152.(1)Stocurilesuntactivecirculante:
a)detinutepentruafivndutepeparcursuldesfasurariinormalea
activitatii;
b)ncursdeproductienvedereavnzariinprocesuldesfasurariinormale
aactivitatii;sau
c)subforma demateriiprime,materialesialteconsumabilecareurmeaza sa
fiefolositenprocesuldeproductiesaupentruprestareadeservicii.
(2)ncategoriastocurilorsecuprindsiactivelecuciclulungde
fabricatie,destinatevnzarii(deexemplu,ansamblurisaucomplexuride
locuinte
etc.realizatedeentitatileceaucaactivitateprincipala obtinereasi
vnzarea
delocuinte).Daca constructiilesuntrealizatenscopulexploatariipe
termen
lung,decatreentitateacarelearealizat,elereprezinta imobilizari.
(3)Deasemenea,atuncicndunterenestecumparatnscopulconstruiriipe
acestadeconstructiidestinatevnzarii,acestaestenregistratlastocuri.
153.(1)Atuncicndexista omodificareautilizariiuneiimobilizari
corporale,nsensulca aceastaurmeaza afimbunatatita nperspectiva
vnzarii,lamomentulluariidecizieiprivindmodificareadestinatiei,n
contabilitatesenregistreaza transferulactivuluidincategoriaimobilizari
corporalenceadestocuri.Transferulsenregistreaza lavaloarea
neamortizata
aimobilizarii.Daca imobilizareacorporala afostreevaluata,concomitentcu
reclasificareaactivuluiseprocedeaza lanchidereacontuluiderezervedin
reevaluareaferenteacestuia.
(2)ncazulncareunactivcareafostinitialrecunoscutlaterenurieste
folositulteriorpentruconstruireadeansambluridelocuintedestinate
vnzarii,
nfunctiedemoduldenegociereacontractelordevnzareabunurilorcefac
obiectulconstructieisivnzarii,valoareaterenuluiseincludenvaloarea
activuluiconstruitsauseevidentiaza distinctlastocuridenatura
marfurilor,
lavaloareadenregistrarencontabilitate.
Daca terenulafostreevaluat,concomitentcuschimbareanaturiiactivuluise
procedeaza lanchidereacontuluiderezervedinreevaluareaferenteacestuia.
(3)ncazulactivelordenaturaansamblurilorsaucomplexurilordelocuinte
careinitialeraudestinatevnzariisicareulteriorsischimba destinatia,

urmndafifolositedeentitatepeoperioada ndelungata sausa fie


nchiriate
unorterti,ncontabilitatesenregistreaza untransferdelastocurila
imobilizaricorporale.Transferulseefectueaza ladataschimbarii
destinatiei,
lavaloarealacareactiveleeraunregistratencontabilitate(reprezentata
de
cost).
154.(1)ncadrulstocurilorsecuprind:
a)marfurile,sianumebunurilepecareentitatealecumpara nvederea
revnzariisauproduselepredatesprevnzaremagazinelorproprii;
b)materiileprime,careparticipa directlafabricareaproduselorsise
regasescnprodusulfinitintegralsaupartial,fienstarealorinitiala,
fie
transformata;
c)materialeleconsumabile(materialeauxiliare,combustibili,materiale
pentruambalat,piesedeschimb,semintesimaterialedeplantat,furajesi
alte
materialeconsumabile),careparticipa sauajuta laprocesuldefabricatiesau
de
exploatarefara aseregasi,deregula,nprodusulfinit;
d)materialeledenaturaobiectelordeinventar;
Pagina 41
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

e)produsele,sianume:
semifabricatele,princaresentelegeproduselealcarorprocestehnologic
afostterminatntrosectie(faza defabricatie)sicaretrecncontinuare
n
procesultehnologicalalteisectii(fazedefabricatie)sauselivreaza
tertilor;
produselefinite,adica produselecareauparcursnntregimefazele
procesuluidefabricatiesinumaiaunevoiedeprelucrariulterioaren
cadrul
entitatii,putndfidepozitatenvederealivrariisauexpediatedirect
clientilor;
rebuturile,materialelerecuperabilesideseurile;
f)animalelesipasarile,respectivanimalelenascutesiceletineredeorice
fel(vitei,miei,purcei,mnjisialtele)crescutesifolositepentru
reproductie,animalelesipasarilelangrasatpentruafivalorificate,
coloniiledealbine,precumsianimalelepentruproductielna,laptesi
blana;
g)ambalajele,careincludambalajelerefolosibile,achizitionatesau
fabricate,destinateproduselorvndutesicarenmodtemporarpotfi
pastrate
deterti,cuobligatiarestituiriinconditiileprevazutencontracte;
h)productiancursdeexecutie,reprezentndproductiacarenuatrecut
printoatefazele(stadiile)deprelucrare,prevazutenprocesultehnologic,
precumsiproduselenesupuseprobelorsireceptieitehnicesaunecompletaten
ntregime.ncadrulproductieincursdeexecutiesecuprind,deasemenea,
serviciilesistudiilencursdeexecutiesauneterminate.
(2)ncadrulstocurilorseincludsibunurileaflatencustodie,pentru

prelucraresaunconsignatielaterti,masinilefolositenumaicamaterialde
demonstratiepentrunegocierendomeniulautomobilelor,cudurata de
utilizare
desubunan.Acesteasenregistreaza distinctncontabilitate,pecategorii
de
stocuri.Daca materialelededemonstratieaudurata deutilizaremaimarede
un
an,elereprezinta imobilizari.
(3)Suntreflectate,deasemenea,distinctncontabilitate,acelestocuri
cumparate,pentrucaresautransferatriscurilesibeneficiileaferente,dar
caresuntncursdeaprovizionare(grupa32"Stocurincursde
aprovizionare"
dinPlanuldeconturigeneral).
155.(1)nregistrareancontabilitateaintrariistocurilorseefectueaza
ladatatransferuluiriscurilorsibeneficiilor.
(2)ngeneral,dateledetransferalcontrolului,detransferal
proprietatiisidelivrarecoincid.Totusi,potexistadecalajedetimp,de
exemplu,pentru:
bunurivndutenconsignatiesaustocurileladispozitiaclientului;
stocurigajatelivratecreditoruluibeneficiaralgajului,careramnn
evidentadebitoruluipna lavnzarealor;
bunurireceptionatepentrucarenusaprimitnca factura,caretrebuie
nregistratenactivelecumparatorului;
bunurilivratesinefacturate,caretrebuiescoasedinevidenta,transferul
deproprietateavndloc;
bunurivndutesinelivratenca,pentrucareaavutloctransferul
proprietatii.
Deexemplu,lavnzarilecuconditiadelivrare"exwork",bunurilevndute
iesdinstoculvnzatoruluidinmomentulpuneriilorladispozitia
cumparatorului
etc.
156.(1)Detinerea,cuoricetitlu,debunurimateriale,precumsi
efectuareadeoperatiunieconomice,fara sa fienregistratencontabilitate,
suntinterzise.
(2)naplicareaalin.(1)estenecesarsa seasigure:
a)receptionareatuturorbunurilormaterialeintratenentitatesi
nregistrareaacestoralalocurilededepozitare.Bunurilematerialeprimite
pentruprelucrare,ncustodiesaunconsignatiesereceptioneaza si
nregistreaza distinctcaintraringestiune.ncontabilitate,valoarea
acestor
bunurisenregistreaza nconturinafarabilantului;
b)nsituatiaunordecalajentreaprovizionareasireceptiabunurilorcare
sedovedescafinmodcertnproprietateaentitatii,seprocedeaza astfel:
bunurilesositefara factura senregistreaza caintraringestiuneatt
Pagina 42
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

laloculdedepozitare,ctsincontabilitate,pebazareceptieisia
documentelornsotitoare;
bunurilesositesinereceptionatesenregistreaza distinctn
contabilitatecaintrarengestiune;
c)ncazulunordecalajentrevnzareasilivrareabunurilor,acestease

nregistreaza caiesiridinentitate,nemaifiindconsiderateproprietatea
acesteia,astfel:
bunurilevndutesinelivratesenregistreaza distinctngestiune,iarn
contabilitatenconturinafarabilantului;
bunurilelivrate,darnefacturate,senregistreaza caiesiridingestiune
attlalocurilededepozitare,ctsincontabilitate,pebazadocumentelor
careconfirma iesireadingestiunepotrivitlegii;
d)bunurileaprovizionatesauvndutecuclauzeprivinddreptulde
proprietatesenregistreaza laintrarisi,respectiv,laiesiri,attn
gestiune,ctsincontabilitate,potrivitcontractelorncheiate.
Costulstocurilor
157.(1)Costulstocurilortrebuiesa cuprinda toatecosturileaferente
achizitieisiprelucrarii,precumsialtecosturisuportatepentruaaduce
stocurilenformasinloculncaresegasesc.
(2)Costulstocurilorunuiprestatordeserviciicuprindemanoperasialte
cheltuielilegatedepersonaluldirectangajatnfurnizareaserviciilor,
inclusivpersonalulnsarcinatcusupravegherea,precumsiregiile
corespunzatoare.
158.Materiileprimesimaterialeleconsumabilecaresuntnmodconstant
nlocuitesiacarorvaloaretotala estedeoimportanta secundara pentru
entitatepotfiprezentatela"Active"laovaloaresicantitatefixe,daca
valoarea,cantitateasistructuraacestoranuvariaza nmodsemnificativ.
159.(1)Costulstocurilorcarenusuntdeobiceifungibilesialacelor
bunurisauserviciiprodusesidestinateunorcomenzidistinctetrebuie
determinatprinidentificareaspecifica acosturilorindividuale.
(2)Bunurilefungibilesuntbunurideoricenatura carenusepotdistingen
modsubstantialuneledealtele.
(3)Identificareaspecifica acostuluipresupuneatribuireacosturilor
specificeelementeloridentificabilealestocurilor.Acesttratamentcontabil
esteadecvatpentruaceleelementecarefacobiectuluneicomenzidistincte,
indiferentdaca aufostcumparatesauproduse.
(4)Identificareaspecifica nupoatefifolosita ncazurilencare
stocurilecuprindunnumarmaredeelemente,caresuntderegula fungibile.
160.(1)nfunctiedespecificulactivitatii,pentrudeterminareacostului
potfifolosite,deasemenea,metodacostuluistandard,nactivitateade
productiesaumetodapretuluicuamanuntul,ncomertulcuamanuntul.
(2)Costulstandardianconsiderarenivelurilenormalealematerialelorsi
consumabilelor,manoperei,eficienteisicapacitatiideproductie.Aceste
niveluritrebuierevizuiteperiodicsiajustate,daca estenecesar,nfunctie
de
conditiileexistentelaunmomentdat.
(3)Diferenteledepret fata decostuldeachizitiesaudeproductietrebuie
evidentiatedistinctncontabilitate,fiindrecunoscutencostulactivului.
(4)Repartizareadiferentelordepret asupravaloriibunuriloriesitesi
asuprastocurilorseefectueaza cuajutorulunuicoeficientcaresecalculeaza
astfel:
*T*
SoldulinitialalDiferentedepret aferente
diferentelordepret +intrarilorncursul
perioadei,cumulatdela

nceputulexercitiului
financiarpna lafinele
perioadeidereferinta
Coeficientde*2)=____________________________________________________ x100
repartizareSoldulinitialalValoareaintrarilorn
Pagina 43
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

stocurilorlapret +cursulperioadeilapret
denregistraredenregistrare,cumulat
delanceputulexercitiului
financiarpna lafinele
perioadeidereferinta

*2)Lacalculareaprocentuluimediudeadaoscomercial,soldulinitial
alcontuluidemarfurisivaloareaintrarilordemarfurinuvorinclude
TVAneexigibila.
*ST*
Acestcoeficientsenmultestecuvaloareabunuriloriesitedingestiunela
pret denregistrare,iarsumarezultata senregistreaza nconturile
corespunzatoarencareaufostnregistratebunurileiesite.
(5)Coeficientiiderepartizareadiferentelordepret potficalculatila
nivelulconturilorsinteticedegradulIsiII,prevazutenPlanulde
conturi
general,pegrupesaucategoriidestocuri.
(6)Lasfrsitulperioadei,soldurileconturilordediferentesecumuleaza cu
soldurileconturilordestocuri,lapret denregistrare,astfelnctaceste
conturisa reflectevaloareastocurilorlacostuldeachizitiesaucostulde
productie,dupa caz.
(7)Diferenteledepret senregistreaza proportionalattasupravalorii
bunuriloriesite,ctsiasuprabunurilorramasenstoc.
(8)ncomertulcuamanuntulpoatefiutilizata metodapretuluicuamanuntul,
pentruadeterminacostulstocurilordearticolenumeroasesicumiscare
rapida,
careaumarjesimilaresipentrucarenuestepracticsa sefoloseasca alta
metoda.
naceasta situatie,costulbunurilorvndutesecalculeaza prindeducerea
valoriimarjeibrutedinpretuldevnzarealstocurilor.Oricemodificarea
pretuluidevnzarepresupunerecalculareamarjeibrute.
161.(1)Laiesireadingestiuneastocurilorsialtoractivefungibile,
acesteaseevalueaza sinregistreaza ncontabilitateprinaplicareauneia
din
urmatoarelemetode:
a)metodaprimulintratprimuliesitFIFO;
b)metodacostuluimediuponderatCMP;
c)metodaultimulintratprimuliesitLIFO.
(2)Daca valoareaprezentata nbilant,rezultata dupa aplicareametodelor
specificatenalin.(1),difera nmodsemnificativ,ladatabilantului,de
valoareadeterminata pebazaultimeivaloridepiata cunoscutenaintededata
bilantului,valoareaacesteidiferentetrebuieprezentata nnotele
explicative
catotalpecategoriedeactive.

(3)Potrivitmetodei"primulintratprimuliesit"(FIFO),bunurile
iesite
dingestiuneseevalueaza lacostuldeachizitiesaudeproductiealprimei
intrari(lot).Pemasuraepuizariilotului,bunurileiesitedingestiunese
evalueaza lacostuldeachizitiesaudeproductieallotuluiurmator,n
ordine
cronologica.
(4)Metoda"costuluimediuponderat"(CMP)presupunecalculareacostului
fiecaruielementpebazamedieiponderateacosturilorelementelorsimilare
aflatenstoclanceputulperioadeisiacostuluielementelorsimilare
produse
saucumparatentimpulperioadei.
Mediapoateficalculata periodicsaudupa fiecarereceptie.Perioadade
calculnutrebuiesa depaseasca duratamediedestocare.
(5)Potrivitmetodei"ultimulintratprimuliesit"(LIFO),bunurile
iesite
dingestiuneseevalueaza lacostuldeachizitiesaudeproductiealultimei
intrari(lot).Pemasuraepuizariilotului,bunurileiesitedingestiunese
evalueaza lacostuldeachizitiesaudeproductieallotuluianterior,n
ordine
cronologica.
ncazulncareaplicareametodeiLIFOconducelasolduricreditoaren
conturiledestocuri,aceasta diferenta sereiapeseamaaltorvenituridin
exploatare.
162.(1)Metodaaleasa trebuieaplicata cuconsecventa pentruelemente
Pagina 44
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

similaredenaturastocurilorsiaactivelorfungibiledelaunexercitiu
financiarlaaltul.Daca,nsituatiiexceptionale,administratoriidecidsa
modificemetodapentruunanumitelementdestocurisaualteactive
fungibile,n
noteleexplicativetrebuiesa seprezinteurmatoareleinformatii:
motivulmodificariimetodei,si
efectelesaleasuprarezultatului.
(2)Oentitatetrebuiesa utilizezeaceleasimetodededeterminareacostului
pentrutoatestocurilecareaunatura siutilizaresimilare.Notiuneade
"utilizaresimilara"estepropriefiecareientitati.
Pentrustocurilecunatura sauutilizarediferita,folosireaunormetode
diferitedecalculalcostuluipoatefijustificata.
(3)Odiferenta nlocalizareageografica nuestesuficienta pentrua
justificaalegereademetodediferite.
163.Valoareaproduselorsiserviciilorncursdeexecutiesedetermina
prininventariereaproductieineterminatelasfrsitulperioadei,prinmetode
tehnicedeconstatareagraduluidefinalizaresauastadiuluideefectuarea
operatiilortehnologicesievaluareaacesteialacosturiledeproductie.
164.(1)Contabilitateastocurilorsetinecantitativsivaloricsaunumai
valoricprinfolosireainventaruluipermanentsauainventaruluiintermitent.
(2)nconditiilefolosiriiinventaruluipermanent,ncontabilitatese

nregistreaza toateoperatiuniledeintraresiiesire,ceeacepermite
stabilireasicunoastereanoricemomentastocurilor,attcantitativ,ct
sivaloric.
(3)Inventarulintermitentconsta nstabilireaiesirilorsinregistrarea
lorncontabilitatepebazainventarieriistocurilorlasfrsitulperioadei.
(4)Entitatilecareutilizeaza metodainventaruluiintermitentefectueaza
inventariereafaptica astocurilorconformpoliticilorcontabile,darnumai
trziudefineleperioadeideraportarepentrucareaudedeterminatobligatii
fiscale.
AplicareametodeiinventaruluiintermitentpresupunerespectareaNormelor
privindorganizareasiefectuareainventarieriielementelordenatura
activelor,
datoriilorsicapitalurilorproprii.
165.(1)Metodainventaruluiintermitentconsta nfaptulca intrarilede
stocurinusenregistreaza princonturiledestocuri,ciprinconturilede
cheltuieli.
(2)Stabilireaiesirilordestocurincursulperioadeiarelabaza
inventariereafaptica astocurilorlasfrsitulperioadei.Iesiriledestocuri
se
determina cadiferenta ntrevaloareastocurilorinitiale,lacareseadauga
valoareaintrarilor,sivaloareastocurilorlasfrsitulperioadeistabilite
pe
bazainventarului.
(3)Inventarulintermitentnuseutilizeaza ncomertulcuamanuntuln
situatiancareseaplica metodaglobalvalorica.
166.Activeledenaturastocurilornutrebuiereflectatenbilant lao
valoaremaimaredectvaloareacaresepoateobtineprinutilizareasau
vnzarea
lor.nacestscop,valoareastocurilorsediminueaza pna lavaloarea
realizabila neta,prinreflectareauneiajustaripentrudepreciere.
8.3.3.Investitiipetermenscurt
167.(1)Contabilitateatrezorerieiasigura evidentaexistenteisimiscarii
actiunilordetinutelaentitatileafiliate,altorinvestitiipetermenscurt,
disponibilitatilornconturilabanci/casierie,creditelorbancarepetermen
scurtsialtorvaloridetrezorerie.
(2)Contravaloareaactiunilorpetermenscurtprimitecutitlugratuitse
nregistreaza ncontrapartida cucontul768"Alteveniturifinanciare."
168.(1)Alteinvestitiipetermenscurtreprezinta obligatiunileemisesi
rascumparate,obligatiunileachizitionatesialtevalorimobiliare
achizitionate
nvederearealizariiunuiprofitntruntermenscurt.
(2)ncategoriaaltorinvestitiipetermenscurtintra sidepozitelebancare
petermenscurt.
169.(1)Laintrareanentitate,investitiilepetermenscurtseevalueaza
lacostuldeachizitie,princaresentelegepretuldecumparare,saula
Pagina 45
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valoareastabilita potrivitcontractelor.
Depozitelebancarepetermenscurtnvaluta senregistreaza laconstituire
lacursuldeschimbvalutarcomunicatdeBancaNationala aRomniei,dela
data

operatiuniideconstituire.
(2)Laiesireadingestiuneainvestitiilorpetermenscurt,cuexceptia
depozitelorbancarepetermenscurt,seaplica prevederilepct.161.
(3)Lichidareadepozitelorconstituitenvaluta seefectueaza lacursulde
schimbvalutarcomunicatdeBancaNationala aRomniei,deladataoperatiunii
de
lichidare.
Diferenteledecursvalutarntrecursuldeladataconstituiriisaucursul
lacaresuntnregistratencontabilitatesicursulBanciiNationalea
Romniei
deladatalichidariidepozitelorbancaresenregistreaza laveniturisau
cheltuielidindiferentedecursvalutar,dupa caz.
170.(1)Pentrudepreciereainvestitiilordetinutecaactivecirculante,la
sfrsitulexercitiuluifinanciar,cuocaziainventarierii,sereflecta
ajustari
pentrupierderedevaloare,nregistratepeseamacheltuielilor.
(2)Lasfrsitulfiecaruiexercitiufinanciar,ajustarilepentrupierderile
devaloarereflectatesesuplimenteaza,diminueaza sauanuleaza,dupa caz.La
iesireadinentitateainvestitiilorpetermenscurt,eventualeleajustari
pentru
pierderedevaloareseanuleaza.
8.3.4.Casasiconturilabanci
171.(1)Conturilelabancicuprind:valoriledencasat,cumsuntcecurile
siefectelecomercialedepuselabanci,disponibilitatilenleisivaluta,
cecurileentitatii,creditelebancarepetermenscurt,precumsidobnzile
aferentedisponibilitatilorsicrediteloracordatedebancinconturile
curente.
(2)Sumeleviratesaudepuselabancioriprinmandatpostal,pebaza de
documenteprezentateentitatiisineaparutenca nextraseledecont,se
nregistreaza ntruncontdistinct.
(3)Conturilecurentelabancisedezvolta nanaliticpefiecarebanca.
(4)Dobnziledencasat,aferentedisponibilitatiloraflatenconturila
banci,senregistreaza distinctncontabilitate,fata deceledeplatit,
aferentecrediteloracordatedebancinconturilecurente,precumsicele
aferentecreditelorbancarepetermenscurt.
(5)Dobnziledeplatitsiceledencasat,aferenteexercitiuluifinanciar
ncurs,senregistreaza lacheltuielifinanciaresauveniturifinanciare,
dupa
caz.
172.Contabilitateadisponibilitatiloraflatenbanci/casieriesia
miscariiacestora,caurmareancasarilorsiplatilorefectuate,setine
distinctnleisinvaluta.
173.(1)Operatiunileprivindncasarilesiplatilenvaluta se
nregistreaza ncontabilitatelacursuldeschimbvalutar,comunicatdeBanca
Nationala aRomniei,deladataefectuariioperatiunii.
(2)Operatiuniledevnzarecumpararedevaluta,inclusivcelederulaten
cadrulcontractelorcudecontarelatermen,senregistreaza ncontabilitate
la
cursulutilizatdebancacomerciala lacareseefectueaza licitatiacuvaluta,
fara caacesteasa generezencontabilitatediferentedecursvalutar.

174.Lafinelefiecareiluni,disponibilitatilenvaluta sialtevaloride
trezorerie,cumsunttitluridestatnvaluta,acreditivesidepoziten
valuta
seevalueaza lacursuldeschimbalpieteivalutare,comunicatdeBanca
Nationala
aRomnieidinultimazibancara aluniincauza.Diferenteledecurs
nregistrateserecunoscncontabilitatelaveniturisaucheltuielidin
diferentedecursvalutar,dupa caz.
175.(1)nvedereaachitariiunorobligatiifata defurnizori,entitatile
potsolicitadeschidereadeacreditivelabanci,nleisaunvaluta,n
favoareaacestora.
(2)Lichidareaacreditivelorconstituitenvaluta seefectueaza lacursulde
schimbcomunicatdeBancaNationala aRomniei,deladataoperatiuniide
lichidare.
Diferenteledecursvalutarntrecursuldeladataconstituiriisaucursul
Pagina 46
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

lacareacreditivelesuntnregistratencontabilitatesicursulBancii
NationaleaRomnieideladatalichidariiacreditivelorsenregistreaza la
veniturisaucheltuielidindiferentedecursvalutar,dupa caz.
176.(1)Sumelennumerar,puseladispozitiapersonaluluisauatertilor,
nvedereaefectuariiunorplatinfavoareaentitatii,senregistreaza
distinct
ncontabilitate(contul542"Avansuridetrezorerie").
(2)ncazulplatilornvaluta suportatedinavansuridetrezorerie,
cheltuielileserecunoscncontabilitatelacursuldindataefectuarii
operatiunilorsaulacursuldindatadecontariiavansului.
(3)Sumelereprezentndavansuridetrezorerie,acordatepotrivitlegiisi
nedecontatepna ladatabilantului,seevidentiaza ncontuldedebitori
diversi
(461"Debitoridiversi")saucreantenlegatura cupersonalul(4282"Alte
creantenlegatura cupersonalul"),nfunctiedenaturacreantei.
177.ncontuldeviramenteinternesenregistreaza transferurilede
disponibilitatibanestintreconturilelabanci,precumsintreconturilela
bancisicasieriaentitatii.
178.Operatiunilefinanciarenleisaunvaluta seefectueaza cu
respectarearegulamenteloremisedeBancaNationala aRomnieisia
reglementariloremisenacestscop.
8.4.TERTI
179.Contabilitateatertilorasigura evidentadatoriilorsicreantelor
entitatiinrelatiileacesteiacufurnizorii,clientii,personalul,
asigurarile
sociale,bugetulstatului,entitatileafiliatesicelelegateprininteresede
participare,asociatii/actionarii,debitoriisicreditoriidiversi.
180.(1)ncontabilitateafurnizorilorsiclientilorsenregistreaza
operatiunileprivindcumpararile,respectivlivrariledemarfurisiproduse,
serviciileprestate,precumsialteoperatiunisimilareefectuate.
Datoriilecatrefurnizoriidebunuri,respectivprestatoriideservicii,de
lacare,pna lafinelelunii,nusauprimitfacturileseevidentiaza
distinct

ncontabilitate(contul408"Furnizorifacturinesosite"),pebaza
documentelorcareatesta primireabunurilor,respectivaserviciilor.
Creantelefata declientiipentrucare,pna lafinelelunii,nuaufost
ntocmitefacturileseevidentiaza distinctncontabilitate(contul418
"Clienti
facturidentocmit"),pebazadocumentelorcareatesta livrareabunurilor,
respectivprestareaserviciilor.
(2)nbazacontabilitatiideangajamente,entitatiletrebuiesa evidentieze
ncontabilitatetoateveniturilesicheltuielile,respectivcreantelesi
datoriilerezultatecaurmareaunorprevederilegalesaucontractuale.
(3)nconturiledefurnizorisiclientiseevidentiaza distinctdatoriile,
respectivcreanteledinpenalitatistabiliteconformclauzelorcontractuale,
despagubiridatoratepentrucontractentreruptenaintedetermensialte
elementedenatura similara.
181.(1)Avansurileacordatefurnizorilor,precumsiceleprimitedela
clientisenregistreaza ncontabilitatenconturidistincte.
(2)Avansurileacordatefurnizorilordeimobilizarisereflecta distinctde
avansurileacordatealtorfurnizori.
182.(1)nconturiledetertisenregistreaza distinctoperatiunilede
scontare,forfetaresialteoperatiuni,efectuatecuinstitutiidecredit.
(2)Scontulcomercialreprezinta operatiuneaprincarenschimbulunui
efectdecomert (cambie,biletlaordin),institutiadecreditpunela
dispozitia
posesoruluicreantei,valoareaefectului,maiputinagio(taxadescontsi
comisioaneleaferente),fara aasteptascadentaefectuluirespectiv,iar
institutiaaredreptderecursasuprabeneficiaruluifondurilor.
(3)Forfetareareprezinta cumpararea,fara recursasupraoricaruidetinator
anterior,aunorcreantescadentelatermen,carezultatallivrariidebunuri
sauprestarilordeservicii,contrauneitaxeforfetare.
183.(1)Operatiunileprivindvnzarile/cumparariledebunurisiprestarile
deserviciiefectuatepebazaefectelorcomercialesenregistreaza n
contabilitatenconturilecorespunzatoaredeefectedeprimitsaudeplatit,
Pagina 47
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

dupa caz.
(2)Efectelecomercialetrebuiesa ndeplineasca conditiiledeforma sifond
prevazutedelegislatianvigoare,fara decarevaliditatealorpoatefi
contestata sauanulata.
(3)Efectelecomercialescontateneajunselascadenta senregistreaza ntrun
contnafarabilantului(contul8037"Efectescontateneajunselascadenta")
sisementioneaza nnoteleexplicative.
184.(1)Creantelesidatoriilenvaluta,rezultatecaefectal
tranzactiilorentitatii,senregistreaza ncontabilitateattnlei,ctsi
n
valuta,curespectareaprevederilorpct.185dinprezentelereglementari.
(2)nconformitatecuprevederileart.6alin.(1)dinLegeacontabilitatii
nr.82/1991,republicata,oriceoperatiuneeconomicofinanciara efectuata se
consemneaza nmomentulefectuariieintrundocumentcaresta labaza
nregistrarilorncontabilitate,dobndindastfelcalitateadedocument
justificativ.

(3)Dinpunctdevederecontabil,efectuareaoperatiuniieconomicofinanciare
esteprobata deoricedocumentncareseconsemneaza aceasta.
(4)ncazulbunurilorachizitionatensotitedefactura saudeavizde
nsotireamarfii,urmndcafacturasa soseasca ulterior,cursulvalutar
utilizatlanregistrareancontabilitateestecursuldeladatareceptiei
bunurilor.
185.(1)nntelesulprezentelorreglementari,otranzactienvaluta este
otranzactiecareesteexprimata saunecesita decontareantroalta moneda
dect
monedanationala (leu),inclusivtranzactiilerezultateatuncicndo
entitate:
a)cumpara sauvindebunurisauserviciialcarorpret esteexprimatn
valuta;
b)mprumuta sauofera spremprumutfonduri,iarsumeleceurmeaza sa fie
platitesauncasatesuntexprimatenvaluta;sau
c)achizitioneaza saucedeaza ntroalta maniera active,contracteaza sau
achita datoriiexprimatenvaluta.
(2)Cursuldeschimbvalutaresteraportuldeschimbdintredoua monede.
(3)Diferentadecursvalutarestediferentacerezulta dinconversiaunui
anumitnumardeunitatialeuneimonedentroalta moneda lacursuride
schimb
diferite.
(4)nvedereaaplicariiregulilorprivindcontabilizareaoperatiunilorn
valuta,creantelesidatoriileexprimatenlei,acarordecontaresefacen
functiedecursuluneivalute,suntasimilateelementelorexprimatenvaluta.
(5)Otranzactienvaluta trebuienregistrata initiallacursuldeschimb
valutar,comunicatdeBancaNationala aRomniei,deladataefectuarii
operatiunii.
(6)nregistrareacontravaloriinleiacapitaluluisocialsubscrisn
valuta sefacelacursuldeschimbalpieteivalutare,comunicatdeBanca
Nationala aRomniei,dindatasubscrierii.
Diferenteledecursvalutarntrecursuldeladatasubscrieriisicursulde
ladatavarsariicapitaluluisocialnvaluta senregistreaza laveniturisau
cheltuielidindiferentedecursvalutar,dupa caz.
(7)ncazuldatoriilordeleasingfinanciarnvaluta,acestease
nregistreaza lacursuldeschimbalpieteivalutarecomunicatdeBanca
Nationala
aRomnieiladataacordariifinantarii.nsituatiancaredataacordarii
finantariiestezinebancara,lacalcululdiferentelordecursvalutar
aferente
sevaaveanvederecursuldeschimbalpieteivalutarecomunicatdeBanca
Nationala aRomnieinultimazibancara anterioara acesteia
Prevederileprezentuluialineatseaplica sincazuldatoriilordeleasing
financiarnlei,cudecontarenfunctiedecursuluneivalute
(8)Diferenteledecursvalutarcareaparcuocaziadecontariicreantelorsi
datoriilornvaluta lacursuridiferitefata decelelacareaufost
nregistrateinitialpeparcursulluniisaufata decelelacaresunt
nregistratencontabilitatetrebuierecunoscutenlunancareapar,ca
veniturisaucheltuielidindiferentedecursvalutar.
Atuncicndcreantasaudatorianvaluta estedecontata ndecursul

aceleiasilunincareasurvenit,ntreagadiferenta decursvalutareste
Pagina 48
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

recunoscuta nacealuna.Atuncicndcreantasaudatorianvaluta este


decontata ntroluna ulterioara,diferentadecursvalutarrecunoscuta n
fiecareluna,careintervinepna nlunadecontarii,sedetermina tinnd
seama
demodificareacursurilordeschimbsurvenita ncursulfiecareiluni.
(9)Diferenteledevaloarecareaparcuocaziadecontariicreantelorsi
datoriilorexprimatenlei,nfunctiedeuncursvalutardiferitdecella
care
aufostnregistrateinitialpeparcursulluniisaufata decelelacaresunt
nregistratencontabilitatetrebuierecunoscutenlunancareapar,la
alte
veniturisaucheltuielifinanciare.Atuncicndcreantasaudatoriaeste
decontata ndecursulaceleiasilunincareasurvenit,ntreagadiferenta
rezultata esterecunoscuta nacealuna.
Atuncicndcreantasaudatoriaestedecontata ntroluna ulterioara,
diferentarecunoscuta nfiecareluna,careintervinepna nlunadecontarii,
se
determina tinndseamademodificareacursurilordeschimb,survenita n
cursul
fiecareiluni.
(10)Prevederileprezentuluipunctseaplica sipentruactivitatea
desfasurata nstrainatatedesubunitatilefara personalitatejuridica,sicare
apartinpersoanelorjuridicecusediulsaudomiciliulnRomnia,inclusa n
situatiilefinanciarealepersoaneijuridiceromne.
186.Lafinelefiecareiluni,creantelesidatoriilenvaluta seevalueaza
lacursuldeschimbalpieteivalutare,comunicatdeBancaNationala a
Romniei
dinultimazibancara aluniincauza.Diferenteledecursnregistratese
recunoscncontabilitatelaveniturisaucheltuielidindiferentedecurs
valutar,dupa caz.
Prevederiledemaisusseaplica sicreantelorsidatoriilorexprimaten
lei,acarordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute.nacestcaz,
diferentelenregistrateserecunoscncontabilitatelaaltevenituri
financiare
saualtecheltuielifinanciare,dupa caz.
187.Lascadereadinevidenta acreantelorsidatoriiloralecarortermene
dencasaresaudeplata suntprescrise,entitatiletrebuiesa demonstrezeca
au
fostntreprinsetoatedemersurilelegale,pentrudecontareaacestora.
188.(1)Contabilitateafurnizorilorsiclientilor,acelorlaltedatoriisi
creantesetinepecategorii,precumsipefiecarepersoana fizica sau
juridica.
nacestsens,ncontabilitateaanalitica,furnizoriisiclientiise
grupeaza astfel:internisiexterni,iarncadrulacestorapetermenede
plata,
respectivdencasare.
(2)ncadrulconturilordefurnizorisiclienti,segrupeaza distinct
datoriilesicreantelerezultatedintranzactiilecuclauzederezerva de

proprietate.
(3)ncazulmarfurilorreturnatedeclientisecorecteaza nregistrarile
contabileefectuatecuocaziavnzariimarfurilor.Caurmare,secorecteaza
conturile411"Clienti",707"Venituridinvnzareamarfurilor",607
"Cheltuieli
privindmarfurile"si371"Marfuri".TratamentulTVAnacestesituatiieste
cel
prevazutdelegislatiandomeniu.
189.(1)Creanteleincertesenregistreaza distinctncontabilitate
(contul4118"Clientiincertisaunlitigiu"saunconturianaliticeale
conturilordecreante,pentrualtecreantedectclientii).
(2)nscopulprezentariinsituatiilefinanciareanuale,creantelese
evalueaza lavaloareaprobabila dencasat.
Atuncicndseestimeaza ca ocreanta nusevancasaintegral,n
contabilitatesenregistreaza ajustaripentrudepreciere,lanivelulsumei
care
nusemaipoaterecupera.
190.ncazulcesionariiuneicreante,diferentadintrevaloareacreantei
preluateprincesionaresisumadeachitatcedentuluireprezinta venitladata
constatariidrepturilorsiobligatiilor,potrivitclauzelorcontractuale.
191.(1)Contabilitateadecontarilorcupersonalulcuprindedrepturile
salariale,sporurile,adaosurile,premiiledinfonduldesalarii,
indemnizatiile
pentruconcediiledeodihna,precumsicelepentruincapacitatetemporara de
munca,platitedinfonduldesalarii,primelereprezentndparticiparea
personaluluilaprofit,acordatepotrivitlegii,sialtedrepturinbani
si/sau
nnatura datoratedeentitatepersonaluluipentrumuncaprestata.
Pagina 49
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)nvedereanregistrariiprimelorreprezentndparticipareapersonalului
laprofit,acordatepotrivitlegii,oentitaterecunoastecaprovizioncostul
previzionatalacestoraatuncisinumaiatuncicnd:
a)entitateaareoobligatielegala sauimplicita deafaceastfeldeplati
carezultatalevenimenteloranterioare;si
b)poatefifacuta oestimarecerta aobligatiei.
Oobligatiecurenta exista atunci,sinumaiatunci,cndentitateanuareo
alta alternativa realista dectsa efectuezeacesteplati.
(3)nsituatiilefinanciarealeexercitiuluipentrucaresepropunprime
reprezentndparticipareapersonaluluilaprofit,contravaloareaacestorase
reflecta subforma deprovizion,cheltuialarezultnddinserviciul
angajatului.
Provizionulurmeaza afireluatnexercitiulfinanciarncareseacorda
aceste
prime.
192.(1)ncontabilitatesenregistreaza distinctaltedrepturisi
avantajecare,potrivitlegislatieinvigoare,nusesuporta dinfondulde
salarii(masacalda,alimenteantidotetc.),precumsialtedrepturiacordate
potrivitlegii.
(2)Drepturiledepersonalneridicatentermenullegalsenregistreaza
ntruncontdistinct,pepersoane.

193.Retineriledinsalariilepersonaluluipentrucumpararicuplatan
rate,chiriisaupentrualteobligatiialesalariatilor,datoratetertilor
(popriri,pensiialimentaresialtele),seefectueaza numainbazaunor
titluri
executoriisaucaurmareaunorrelatiicontractuale.
194.(1)Sumeledatoratesineachitatepersonalului(concediiledeodihna si
altedrepturidepersonal),respectiveventualelesumecareurmeaza sa fie
ncasatedelaacesta,aferenteexercitiuluincurs,senregistreaza caalte
datoriisicreantenlegatura cupersonalul.
(2)Debiteleprovenitedinavansuridetrezorerienedecontate,din
distribuirideuniformesiechipamentedelucru,precumsidebiteleprovenite
din
pagubemateriale,amenzilesipenalitatilestabilitenbazaunorhotarriale
instantelorjudecatoresti,sialtecreantefata depersonalulentitatiise
nregistreaza caaltecreantenlegatura cupersonalul.
195.(1)Beneficiilesubformaactiunilorpropriialeentitatii(saualte
instrumentedecapitaluriproprii),acordateangajatilorsuntnregistrate
distinct(contul644"Cheltuielicuremunerareaninstrumentedecapitaluri
proprii"),ncontrapartidaconturilordecapitaluriproprii(deexemplu,
contul
1068"Alterezerve",analiticdistinct),lavaloareajusta arespectivelor
instrumentedecapitaluriproprii,deladataacordariiacelorbeneficii.
Recunoastereacheltuieliloraferentemunciiprestatedeangajatiarelocn
momentulprestariiacesteia.
(2)Dataacordariibeneficiilorreprezinta datalacareentitateasi
angajatiibeneficiariairespectivelorinstrumententelegsiaccepta termenii
si
conditiiletranzactiei,cumentiuneaca,daca respectivulacordfaceobiectul
unuiprocesdeaprobareulterioara (deexemplu,decatreactionari),data
acordariibeneficiilorestedatalacareesteobtinuta respectivaaprobare.
(3)Pentruinstrumenteledecapitaluripropriiacordatecareintra n
drepturiimediat,ladataacordariibeneficiilor,angajatilornulisecere
sa
finalizezeoperioada specificata deserviciinaintedeaaveadreptul
neconditionatasuprarespectivelorinstrumentedecapitaluripropriisi,n
absentauneidoveziprivindcontrariul,entitateavaconsideraca serviciile
prestatenschimbulinstrumentelordecapitaluripropriiaufostdeja
primite.
nacestcaz,cheltuielileaferentesenregistreaza integral,lamomentul
respectiv,ncontrapartida cuconturiledecapitaluriproprii.
(4)Pentruinstrumenteledecapitaluripropriiacordate,careintra n
drepturinumaidupa ndeplinireadecatreangajatiauneiperioadespecificate
de
servicii,cheltuielileaferentesuntnregistratepemasuraprestarii
serviciilor,peparcursulperioadeipentrusatisfacereaconditiilordeintrare
n
drepturi,ncontrapartida cuconturiledecapitaluriproprii.Suma
nregistrata
dreptcheltuielivaaveanvedereestimareanumaruluideinstrumentede
capitaluripropriicarevorintrandrepturi,iaraceasta estimaretrebuie

revizuita daca informatiileulterioareindica faptulca numaruldeinstrumente


de
Pagina 50
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

capitaluripropriipreconizateaintrandrepturiestediferitfata de
estimarileprecedente,astfelnct,ladataintrariindrepturi,estimarea
respectiva sa fieegala cunumaruldeinstrumentedecapitaluripropriicare
intra ndrepturi.
196.(1)Contabilitateadecontarilorprivindcontributiilesocialecuprinde
obligatiilepentrucontributialaasigurarisociale,contributialaasigurari
socialedesanatatesilaconstituireafonduluipentruajutoruldesomaj.
(2)Eventualelesumedatoratesaucareurmeaza sa fiencasatenperioadele
urmatoare,aferenteexercitiuluincurs,senregistreaza caaltedatoriisi
creantesociale.Aicisecuprindesicontributiaunitatiilaschemelede
pensii
facultativesilaprimeledeasigurarevoluntara desanatate.
197.ncadruldecontarilorcubugetulstatuluisifondurilespecialese
cuprind:impozitulpeprofit/venit,taxapevaloareaadaugata,impozitulpe
venituridenaturasalariilor,subventiiledeprimit,alteimpozite,taxesi
varsaminteasimilate.
198.(1)Impozitulpeprofit/venitdeplata trebuierecunoscutcadatorie
nlimitasumeineplatite.
(2)Daca sumaplatita depasestesumadatorata,surplusultrebuierecunoscut
dreptcreanta.
(3)Platileanticipatencontulimpozituluipeprofit,determinatepotrivit
legii,sereflecta distinctncontabilitate(contul4411"Impozitulpe
profit").
199.Taxapevaloareaadaugata pentruachizitiiledinRomniasipentru
livrariledebunurisauprestariledeserviciiefectuatenRomniase
determina sisenregistreaza ncontabilitatepotrivitlegii.
200.Impozitulpevenituridenaturasalariilor,caresenregistreaza n
contabilitate,cuprindetotalulimpozitelorindividuale,calculatepotrivit
legii.
201.(1)Laalteimpozite,taxesivarsamintedatoratebugetuluidestat
saubugetelorlocalesecuprind:accizele,impozitulpecladiri,impozitulpe
terenuri,varsaminteledinprofitulnetalregiilorautonome,impozitulpe
dividende,taxaasupramijloacelordetransport,taxepentrufolosirea
terenurilorproprietatedestatsialteimpozitesitaxe.Acesteasedefalca
n
contabilitateaanalitica pefelurideimpozite,taxesivarsamintedatorate
bugetuluidestatsaubugetelorlocale.
(2)Reflectareancontabilitateaaccizelorsifondurilorspecialeincluse
npreturisautarifesefacepeseamaconturilorcorespunzatoarededatorii,
fara atranzitaprinconturiledeveniturisicheltuieli.
202.(1)Subventiileprimitesaudeprimitdecatreentitatese
nregistreaza ncontabilitatenconturidistincte.
(2)Atuncicnddatoriilenvaluta aferenteanumitorobiectivesaulucrari
finantatedinsubventiisuntachitatedirectdecatreautoritatilecare
gestioneaza fondurile,dinsumelereprezentndacelesubventii,fara caaceste
sumesa tranzitezeconturileentitatii,ncontabilitatesereflecta att
datoria

nvaluta,ctsicreantadinsubventiicorespunzatoare.
Daca lasfrsitulluniisauperioadeideraportare,conturilededatoriifata
defurnizorisicreantedinsubventiinvaluta prezinta sold,acestease
evalueaza,astfelnctveniturilesicheltuielilefinanciareaferentesa nu
influentezerezultatulaceleiluni,respectivperioade.
ntoatecazurilesevaurmaricamoduldecontabilizareaoperatiunilorsa
respecteclauzelecuprinsencontractelencheiatesilegislatianvigoare.
(3)ncazulachizitiilornvaluta,finantatedinsumenerambursabile,
decontatedeoperatoriieconomici,ncalitatedebeneficiariaiacestor
fonduri,
diferenteledecursvalutar,favorabilesaunefavorabile,sedeconteaza cu
institutiafinantatoaredaca exista clauzenacestsens,cuprinsen
contractele
ncheiate,sauprevederinactelenormativeaplicabile.Diferentele
respective
senregistreaza nconturidedebitoridiversisaucreditoridiversi,n
relatie
cualteveniturifinanciare,respectivaltecheltuielifinanciare,dupa caz.
(4)Prevederiledelaalin.(2)si(3)seaplica sincazuldatoriilor
exprimatenlei,acarordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute.
203.Contabilitateadecontarilorntreentitatiledincadrulgrupuluisicu
actionarii/asociatii,cuprindeoperatiunilecaresenregistreaza reciprocsi
n
Pagina 51
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

aceeasiperioada degestiune,attncontabilitateaentitatiidebitoare,ct
si
aceleicreditoare,precumsidecontarilentreactionari/asociatisientitate
privindcapitalulsocial,dividendelecuveniteacestora,altedecontaricu
actionarii/asociatiisi,deasemenea,conturilecoparticipantilorreferitoare
la
operatiunileefectuatencomun,ncazulasocierilornparticipatie.
204.(1)Dividendelerepartizatedetinatorilordeactiuni,propusesau
declaratedupa databilantului,precumsicelelalterepartizarisimilare
efectuatedinprofit,nutrebuierecunoscutecadatorieladatabilantului.n
acestsens,sumelereprezentnddividende,respectiv,varsamintelabugetvor
fi
reflectatenconformitatecuprevederilepct.248.
(2)Cotapartedinprofitceseplateste,potrivitlegii,fiecaruiasociat
constituiedividend.
205.Sumeledepusesaulasatetemporardecatreactionari/asociatila
dispozitiaentitatii,precumsidobnzileaferente,calculatenconditiile
legii,senregistreaza ncontabilitatenconturidistincte.
206.Creantele/datoriileentitatiifata dealtiterti,altiidect
personalulpropriu,clientiisifurnizorii,senregistreaza nconturilede
debitori/creditoridiversi.
207.(1)Cheltuielileefectuatesiveniturilerealizatenexercitiul
financiarcurent,darcareprivescexercitiilefinanciareurmatoare,se
nregistreaza distinctncontabilitate,lacheltuielinavanssauvenituri
n
avans,dupa caz.

(2)nacesteconturisenregistreaza,nprincipal,urmatoarelecheltuieli
sivenituri:chirii,abonamente,asigurarisialtecheltuieliefectuate
anticipat,respectivvenituriledinchirii,abonamentesialtevenituri
aferente
perioadelorsauexercitiilorurmatoare.
(3)ncontul471"Cheltuielinavans"senregistreaza,deasemenea,
achizitiiledecertificatedeemisiidegazecuefectdesera,efectuaten
cursulperioadeicurente,darcaresuntaferenteuneiperioadeulterioare,
urmnd
aserecunoastedreptcheltuielialeperioadelorviitoarencareurmeaza ase
utiliza.
208.Operatiunilecarenupotfinregistratedirectnconturile
corespunzatoare,pentrucaresuntnecesareclarificariulterioare,se
nregistreaza,provizoriu,ncontul473"Decontaridinoperatiincursde
clarificare".Sumelenregistratenacestconttrebuieclarificatedecatre
entitatentruntermendecelmulttreilunideladataconstatarii.
209.Pentrudepreciereacreantelordinconturiledeclienti,decontarin
cadrulgrupuluisidebitori,cuocaziainventarieriilasfrsitulexercitiului
financiar,sereflecta ajustaripentrudepreciere.
Contabilitateaangajamentelorsialtorelementeextrabilantiere
210.(1)Drepturilesiobligatiile,precumsiunelebunuricarenupotfi
integratenactivelesidatoriileentitatiisenregistreaza ncontabilitate
n
conturinafarabilantului,denumitesiconturideordinesievidenta.
naceasta categoriesecuprind:angajamente(giruri,garantii,cautiuni)
acordatesauprimitenrelatiilecutertii;imobilizaricorporaleluatecu
chirie;valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare,npastrare
sau
custodie;debitoriscosidinactiv,urmaritincontinuare;stocuridenatura
obiectelordeinventardatenfolosinta;redevente,locatiidegestiune,
chiriisialtedatoriiasimilate;efectescontateneajunselascadenta;bunuri
publice
primitenadministrare,concesiunesicuchiriedecatreregiiautonome,
societati/companiinationale,societaticomerciale;dobnziaferente
contractelor
deleasingfinanciar,neajunselascadenta;certificatedeemisiidegazecu
efectdesera primite,carenuaustabilita ovaloaresi,prinurmare,nupot
fi
recunoscutenconturibilantiere,precumsialtevalori.
(2)nnoteleexplicativelasituatiilefinanciareanualetrebuieprezentate
informatiireferitoarelaelementelenregistratenconturinafara
bilantului.
211.(1)ncadrulelementelorextrabilantieresuntcuprinsesiactivele
contingente(contul807"Activecontingente"),respectivdatoriile
contingente
(contul808"Datoriicontingente").
(2)Unactivcontingentesteunactivpotentialcareaparecaurmareaunor
Pagina 52
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

evenimenteanterioaredateibilantuluisiacarorexistenta vaficonfirmata
numaiprinaparitiasauneaparitiaunuiasaumaimultorevenimenteviitoare

nesigure,carenupotfintotalitatesubcontrolulentitatii.
Unexemplunacestsenslreprezinta undreptdecreanta cepoaterezulta
dintrunlitigiuninstanta (deex.odespagubire),ncareesteimplicata
entitateasialcaruirezultatesteincert.
Activelecontingentesuntgenerate,deobicei,deevenimenteneplanificate
sauneasteptate,carepotsa generezeintraridebeneficiieconomicen
entitate.
Activelecontingentenutrebuierecunoscutenconturilebilantiere.Acestea
trebuieprezentatennoteleexplicativencazulncareesteprobabila
aparitia
unorintraridebeneficiieconomice.Activelecontingentenusuntrecunoscute
n
situatiilefinanciare,deoareceelenusuntcerteiarrecunoasterealorar
putea
determinaunvenitcaresa nuserealizezeniciodata.
ncazulncarerealizareaunuivenitestesigura,activulaferentnueste
unactivcontingentsitrebuieprocedatlarecunoasterealuinbilant.
Activelecontingentesuntevaluatecontinuupentruaasigurareflectarea
corespunzatoarensituatiilefinanciareamodificarilorsurvenite.Astfel,
daca
intrareadebeneficiieconomicedevinecerta,activulsivenitul
corespunzator
vorfirecunoscutensituatiilefinanciareaferenteperioadeincareau
survenitmodificarile.nschimb,daca estedoarprobabila ocresterea
beneficiiloreconomice,entitateavaprezentannoteleexplicativeactivul
contingent.
(3)Odatoriecontingenta este:
a)oobligatiepotentiala,aparuta caurmareaunorevenimentetrecute,
anteriordateibilantuluisiacareiexistenta vaficonfirmata numaide
aparitia
sauneaparitiaunuiasaumaimultorevenimenteviitoareincerte,carenupot
fi
ntotalitatesubcontrolulentitatii;sau
b)oobligatiecurenta aparuta caurmareaunorevenimentetrecute,anterior
dateibilantului,darcarenuesterecunoscuta deoarece:
nuestesigurca vorfinecesareiesirideresursepentrustingereaacestei
datorii;sau
valoareadatorieinupoatefievaluata suficientdecredibil.
Oentitatenuvarecunoastenbilant odatoriecontingenta,aceastafiind
prezentata nnoteleexplicative.
nsituatiancareoentitateareoobligatieangajata ncomuncualte
parti,parteaasumata decelelaltepartiesteprezentata caodatorie
contingenta.
Datoriilecontingentesuntcontinuuevaluatepentruadeterminadaca a
devenitprobabila oiesirederesursecarencorporeaza beneficiileeconomice.
Daca seconsidera ca estenecesara iesireaderesurse,generata deunelement
consideratanteriordatoriecontingenta,sevarecunoaste,dupa caz,odatorie
sauunprovizionnsituatiilefinanciareaferenteperioadeincarea
intervenit

modificareancadrariievenimentului,cuexceptiacazurilorncarenupoate
fi
efectuata nicioestimarecredibila.
(4)Datoriilecontingentesedistingdeprovizioaneprinfaptulca:
a)provizioanelesuntrecunoscutecadatorii(presupunndca potfirealizate
estimaricorecte),deoarececonstituieobligatiicurenteladatabilantuluisi
esteprobabilca vorfinecesareiesirideresursepentrustingerea
obligatiilor;si
b)datoriilecontingentenusuntrecunoscutecadatorii,deoarecesunt:
obligatiiposibile,darpentrucaretrebuiesa seconfirmedaca entitatea
areoobligatiecurenta carepoategeneraoiesirederesurse;sau
obligatiicurentecarenundeplinesccriteriilederecunoasterenbilant
(deoarecefienuesteprobabilsa fienecesara oreducerearesurselor
entitatii
pentrustingereaobligatiei,fienupoatefirealizata oestimaresuficientde
credibila avaloriiobligatiei).
8.5.DATORIIPETERMENSCURT:SUMELECARETREBUIEPLATITENTROPERIOADA DE
PNA LAUNAN
212.(1)Odatorietrebuieclasificata cadatoriepetermenscurt,denumita
Pagina 53
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sidatoriecurenta,atuncicnd:
a)seasteapta sa fiedecontata ncursulnormalalcicluluideexploatareal
entitatii;sau
b)esteexigibila ntermende12lunideladatabilantului.
(2)Toatecelelaltedatoriitrebuieclasificatecadatoriipetermenlung.
8.6.DATORIIPETERMENLUNG:SUMELECARETREBUIEPLATITENTROPERIOADA MAI
MAREDEUNAN
213.Contabilitateamprumuturilorsidatoriilorasimilateacestorasetine
peurmatoarelecategorii:mprumuturidinemisiunideobligatiunisiprimede
rambursareaacestora,creditebancarepetermenlungsimediu,sumele
datorate
entitatilorafiliatesientitatilordecarecompaniaestelegata prininterese
de
participare,altemprumuturisidatoriiasimilate,precumsidobnzile
aferente
acestora.
214.mprumuturiledinemisiuniledeobligatiunireprezinta contravaloarea
obligatiuniloremisepotrivitlegii.ncadrulacestora,trebuieevidentiate
distinctmprumuturiledinemisiunideobligatiuniconvertibile.
215.(1)Datoriileprivindconcesiunilesialtedatoriisimilaresuntcele
determinatedebunurilepreluatecuacesttitlu,potrivitcontractelor
ncheiate
deentitate.
Bunurileluatenconcesiunesereflecta nconturinafarabilantului
(contul8038"Bunuripubliceprimitenadministrare,concesiunesicu
chirie").
(2)Lasfrsituldurateicontractuluideconcesiune,bunurileserestituie
proprietarului,situatiencarearelocanulareadatoriilorcorespunzatoare
privindconcesiunea.
216.Entitatiletrebuiesa mentina clasificareadatoriilorpetermenlung

purtatoarededobnda naceasta categoriechiarsiatuncicndacesteasunt


exigibilen12lunideladatabilantului,daca:
a)termenulinitialafostpentruoperioada maimarede12luni;si
b)exista unacordderefinantaresaudereesalonareaplatilor,careeste
ncheiatnaintededatabilantului.
Primeprivindrambursareaobligatiunilor
217.(1)Atuncicndsumaderambursatpentrudatoriiestemaimaredect
sumaprimita,diferentasenregistreaza ntruncontdeactiv(169"Prime
privindrambursareaobligatiunilor").Aceastatrebuieprezentata nbilant,ca
o
corectieadatorieicorespunzatoare,evidentiatencontul161"mprumuturi
din
emisiunideobligatiuni",precumsinnoteleexplicative.
(2)Valoareaacesteidiferentetrebuieamortizata printrosuma rezonabila n
fiecareexercitiufinanciar,astfelnctsa seamortizezecomplet,darnumai
trziudedataderambursareadatoriei(articolcontabil6868"Cheltuieli
financiareprivindamortizareaprimelorderambursareaobligatiunilor"=169
"Primeprivindrambursareaobligatiunilor").
8.7.PROVIZIOANE
218.(1)Provizioanelesuntdestinatesa acoperedatoriileacarornatura
esteclardefinita sicareladatabilantuluiesteprobabilsa existe,saueste
certca vorexista,darcaresuntincertenceeaceprivestevaloareasau
data
lacarevoraparea.
(2)Provizioanelenupotfiutilizatepentruajustareavaloriloractivelor.
219.Provizioanelenupotdepasidinpunctdevederevaloricsumelecare
suntnecesarestingeriiobligatieicurenteladatabilantului.
220.Unprovizionesteodatoriecuexigibilitatesauvaloareincerta.
221.(1)Unprovizionvafirecunoscutnumainmomentulncare:
oentitateareoobligatiecurenta generata deunevenimentanterior;
esteprobabilcaoiesirederesursesa fienecesara pentruaonora
obligatiarespectiva;si
poatefirealizata oestimarecredibila avaloriiobligatiei.
Pagina 54
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Daca acesteconditiinusuntndeplinite,nuvafirecunoscutunprovizion.
(2)Provizioanelesepotdistingedealtedatorii,cumarfidatoriiledin
creditecomercialesaucheltuielileangajate,darneplatite,datorita
factorului
deincertitudinelegatdeexigibilitateasauvaloareaviitoarelorcheltuieli
necesarestingeriidatoriei.Spredeosebiredeacestea:
a)datoriiledincreditecomercialeconstituieobligatiideplata abunurilor
sauserviciilorceaufostprimitedelasauexpediatedefurnizorisicare
au
fostfacturate,sauacarorplata afostconvenita nmodoficialcu
furnizorii;si
b)cheltuielileangajatesuntobligatiiledeplata pentrubunurisiservicii
careaufostprimitedelasauexpediatedefurnizori,darcarenuaufost
nca
platite,facturatesaunusaconvenitoficialasupraplatiilorcu
furnizorul,

inclusivsalariiledatorateangajatilor(deexemplu,sumeleaferente
concediului
platit).Desiuneoriestenecesara oestimareavaloriisauexigibilitatii
acestordatorii,elementuldeincertitudineestengeneralmultmai
redus
dectncazulprovizioanelor.
Angajamenteleentitatilorsuntprezentate,deregula,caparteadatoriilor
rezultatedincreditecomercialesaudinalteactivitati,ntimpce
provizioanelesuntraportateseparat.
(3)Oobligatiecurenta esteoobligatielegala sauimplicita.
nntelesulprezentelorreglementari:
a)oobligatielegala esteobligatiacarerezulta:
dintruncontract(nmodexplicitsauimplicit);
dinlegislatie;sau
dinaltefectallegii;
b)oobligatieimplicita (deexemplu,obligatiaprincareoentitatese
angajeaza sa efectuezeplaticompensatoriipersonaluluidisponibilizat)este
obligatiacarerezulta dinactiunileuneientitatincazulncare:
prinstabilireauneipracticianterioare,prinpoliticascrisa afirmeisau
dintrodeclaratiesuficientdespecifica,entitateaaindicatpartenerilor
sai
ca siasuma anumiteresponsabilitati;si
carezultat,entitateaainduspartenerilorideeaca sivaonoraacele
responsabilitati.
222.(1)Nuserecunoscprovizioanepentrupierderileviitoaredin
exploatare.
(2)Sevorrecunoastecaprovizioanedoaraceleobligatiigeneratede
evenimenteanterioarecaresuntindependentedeactiunileviitoareale
entitatii
(deexemplu,moduldedesfasurareaactivitatiinviitor).Exempledeastfel
de
obligatiisuntamenzilesaucosturiledeeliminareaefectelornegative,
produse
mediului,pedepsitedelege,ambelegenerndiesirideresursecare
ncorporeaza
beneficiieconomice,indiferentdeactiunileviitoarealeentitatii.Similar,
o
entitaterecunoasteunprovizionpentrucosturiledenchidereaunei
instalatii
petroliere,cuconditiacarespectivaentitatesa remediezedauneleproduse
deja.
Spredeosebiredeaceasta situatie,oentitatepoateintentionasaupoateavea
nevoie,datorita presiunilordeordincomercialsauacerintelordeordin
legal,
sa efectuezecheltuielipentruaputeaactionantrunanumitmod(deexemplu,
prininstalareadefiltrepentrufumntrunanumittipdefabrica).Deoarece
entitateapoateevitacheltuielileviitoareprindiverseactiuni,deexemplu,
prinmodificareaprocedeuluidefabricatie,eanuareoobligatiecurenta
aferenta aceleicheltuieliviitoaresi,deci,nuvarecunoasteniciun
provizion.

223.(1)Provizioaneleseconstituiepentruelementecumsunt:
a)litigii,amenzisipenalitati,despagubiri,daunesialtedatoriiincerte;
b)cheltuielilelegatedeactivitateadeservicenperioadadegarantiesi
altecheltuieliprivindgarantiaacordata clientilor;
c)actiunilederestructurare;
d)pensiisiobligatiisimilare;
e)dezafectareimobilizaricorporalesialteactiunisimilarelegatede
acestea
f)impozite;
g)primeceurmeaza aseacordapersonaluluidinprofitulrealizat,potrivit
prevederilorlegalesaucontractuale;si
Pagina 55
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

h)alteprovizioane.
(2)Contabilitateaprovizioanelorsetinepefeluri,nfunctiedenatura,
scopulsauobiectulpentrucareaufostconstituite.
224.(1)Provizioanelepentrurestructuraresepotconstituinurmatoarele
situatii:
a)vnzareasauncetareaactivitatiiuneipartiaafacerii;
b)nchidereaunorsediialeentitatii;
c)modificarinstructuraconducerii,deexemplu,eliminareaunuinivelde
conducere;
d)reorganizarifundamentalecareauunefectsemnificativnnaturasi
scopulactivitatilorentitatii.
(2)ncazulncarerestructurareaestelanivelulgrupului,provizionul
pentrurestructurareserecunoasteattnsituatiilefinanciareanuale
individualealeentitatiidingrupafectatederestructurare,ctsincele
consolidate.
(3)Provizioanelederestructurare,ncazuluneiobligatiilegale,se
constituiecurespectareaconditiilorgeneralederecunoasterea
provizioanelorsiaprevederilorlegale.
(4)Oentitateareoobligatieimplicita caredetermina constituireaunui
provizionpentrurestructurareatuncicndsuntndepliniteconditiile
generale
derecunoastereaprovizioanelorsientitatea:
a)dispunedeunplanoficialdetaliatpentrurestructurare,caresa
stipulezecelputin:
activitateasauparteadeactivitatelacareserefera;
principalelelocatiiafectatedeplanulderestructurare;
numarulaproximativdeangajaticarevorprimicompensatiipentruncetarea
activitatii,distributiasiposturileacestora;
cheltuielileimplicate;si
datadelacaresevaimplementaplanulderestructurare;si
b)aprovocatcelorafectatioasteptareca varealizarestructurareaprin
ncepereaimplementariiaceluiplansauprinanuntareaprincipalelorsale
caracteristicicelorafectatideacesta.
ncazulncareoentitatencepeunplanderestructuraresauanunta
principalelesalecaracteristicicelorafectatinumaidupa databilantului,
daca
restructurareaestesemnificativa sineprezentareaarputeainfluenta
deciziile

economicealeutilizatorilorluatepebazasituatiilorfinanciare,este
necesara
prezentareadeinformatiinacestsens.
(5)Unprovizionaferentrestructurariivaincludenumaicosturiledirecte
generatederestructurare,sianumecelecare:
suntgeneratenmodnecesardeprocesulderestructurare;si
nusuntlegatededesfasurareacontinua aactivitatiientitatii.
Unprovizionpentrurestructurarenutrebuiesa includa costuriprecumcele
legatede:
recalificareasaumutareapersonaluluipermanent;
marketing;sau
investitiilennoisistemesiretelededistributie.
Acestecheltuielireferitoarelaadministrareaviitoareaactivitatiinu
reprezinta datoriiderestructurareladatabilantului.
225.(1)Provizioanelepentrupensiiserefera lasumelecevorfiplatite
deentitatedupa ceangajatiiauparasitentitatea.Valoareaprovizioanelor
pentrupensiisestabilestedecatrespecialistindomeniu.Ladeterminarea
lor
setineseamadevrsta,vechimeanmunca sirotatiapersonaluluincadrul
entitatii.
(2)Provizioanelepentrupensiiserecunoscpeparcursulperioadeidemunca
ramasepna lapensie,atuncicndexista certitudineaachitariilorntro
perioada previzibila detimp.
226.(1)Provizioanelepentruimpoziteseconstituiepentrusumeleviitoare
deplata datoratebugetuluidestat,nconditiilencaresumelerespective
nu
suntreflectatecadatorienrelatiacustatul.
(2)Acesteprovizioanepotficonstituite,deexemplu,pentru:diferentede
impoziterezultatedinoperatiunidecontrolnefinalizate;impozitepentru
care
Pagina 56
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

entitateaaredeschiseproceseninstanta;rezervedinfacilitatifiscalesau
alterezervepentrucarenlegislatiafiscala exista prevederireferitoarela
impozitareaacestora,precumsinaltesituatiicarepotgeneradatoriisub
formaimpozituluipeprofit.
227.(1)Provizioaneleprezentatenbilant la"Alteprovizioane"includ
provizioaneconstituitepentru:
beneficiileplatiteangajatilorpentruterminareacontractuluidemunca,ca
rezultataldecizieiuneientitatideancheiacontractulunuiangajat
nainte
dedatanormala depensionaresaualdecizieiunuiangajatdeaacceptanmod
voluntarplecareansomaj,nschimbulacelorbeneficii;
altebeneficiipecareentitateaurmeaza sa leplateasca angajatilorsau
persoanelordependentedeacestia,carenusuntlegatederestructuraresau
pensii;
cheltuielilelegatedeprotectiamediuluinconjurator,pentru:protejarea
aerului;gestiuneaapeloruzate;gestiuneadeseurilor,protejareasolului,a
apelorsubteranesiaapelordesuprafata;protejareabiodiversitatiisia
peisajului;alteactivitatideprotejareamediuluinconjurator;
obligatiiasumatencomuncuoterta parteetc.

(2)Provizioaneleinclusela"Alteprovizioane"trebuiedescrisennotele
explicative,daca acesteasuntsemnificative.
228.ncazulncareoperatorulunuiacorddeconcesiuneaserviciilorare
oobligatiecontractuala deantretineinfrastructuralaunanumitnivelde
utilizaresaudeaaduceinfrastructurantroanumita starenaintedeafi
predata concedentuluilasfrsitulacorduluideserviciu,dreptobligatiide
ndeplinitcaoconditiealicenteiprimite,acesteobligatiicontractualede
a
ntretinesaudeareabilitainfrastructuraserecunoscdreptprovizionsise
evalueaza laceamaibuna estimareacheltuieliicarearficeruta pentrua
decontaobligatiaactuala ladatabilantului.
229.(1)Provizioaneletrebuiesa fiestrictcorelatecuriscurilesi
cheltuielileestimate.
(2)Pentrustabilireaexistenteiuneiobligatiicurenteladatabilantului,
trebuieluatenconsideraretoateinformatiiledisponibile.
230.(1)Valoarearecunoscuta caproviziontrebuiesa constituieceamai
buna estimareladatabilantuluiacosturilornecesarestingeriiobligatiei
curente.
Ceamaibuna estimareacosturilornecesarestingeriidatorieicurenteeste
sumapecareoentitatearplatio,nmodrational,pentrustingerea
obligatiei
ladatabilantuluisaupentrutransferareaacesteiauneitertepartilaacel
moment.
(2)Acoloundeefectulvaloriitimpabanilorestesemnificativ,valoarea
provizionuluireprezinta valoareaactualizata acheltuielilorestimateafi
necesarepentrustingereaobligatiei.nacestcaz,actualizarea
provizioanelor
sefacentruct,datorita valoriitimpabanilor,provizioaneleaferenteunor
iesirideresursecareaparlascurttimpdeladatabilantuluisuntmultmai
oneroasedectceleaferenteunoriesirideresursedeaceeasivaloare,dar
care
aparmaitrziu.
(3)Actualizareaprovizioanelorseefectueaza,deregula,decatrepersoane
specializate.Ratadeactualizareutilizata reflecta evaluarilecurentepe
piata
alevaloriitimpabanilorsialeriscurilorspecificedatoriei
231.(1)Cstigurilerezultatedincedareapreconizata aactivelornu
trebuieluatenconsiderarenevaluareaunuiprovizion.
(2)Daca seestimeaza ca opartesautoatecheltuielilelegatedeun
provizionvorfirambursatedecatreoterta parte,rambursareatrebuie
recunoscuta numainmomentulncareestesigurca vafiprimita.Rambursarea
trebuieconsiderata caunactivseparat.
232.(1)Provizioaneletrebuierevizuiteladatafiecaruibilant si
ajustatepentruareflectaceamaibuna estimarecurenta.ncazulncare
pentru
stingereauneiobligatiinumaiesteprobabila oiesirederesurse,
provizionul
trebuieanulatprinreluarelavenituri.
(2)Provizioanelevorfiutilizatenumaipentruscopulpentrucareaufost
initialrecunoscute.

Pagina 57
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3)Provizioaneleseevalueaza nainteadeterminariiimpozituluipeprofit,
tratamentulfiscalalacestorafiindcelprevazutdelegislatiafiscala.
8.8.SUBVENTII
233.(1)ncategoriasubventiilorsecuprindsubventiileaferente
activelorsisubventiileaferenteveniturilor.Acesteapotfiprimitedela:
guvernulpropriuzis,agentiiguvernamentalesialteinstitutiisimilare
nationalesiinternationale.
(2)ncadrulsubventiilorsereflecta distinct:
subventiiguvernamentale;
mprumuturinerambursabilecucaracterdesubventii;
altesumeprimitecucaracterdesubventii.
234.(1)Subventiileaferenteactivelorreprezinta subventiipentru
acordareacaroraprincipalaconditieestecaentitateabeneficiara sa cumpere,
sa
construiasca sauachizitionezeactiveimobilizate.
(2)Osubventieguvernamentala poatembracaformatransferuluiunuiactiv
nemonetar(deexemplu,oimobilizarecorporala),cazncaresubventiasi
activul
suntcontabilizatelavaloareajusta.
(3)nconturiledesubventiipentruinvestitiisecontabilizeaza si
donatiilepentruinvestitii,precumsiplusurilelainventardenatura
imobilizarilorcorporalesinecorporale.
235.Subventiileaferenteveniturilorcuprindtoatesubventiile,altele
dectcelepentruactive.
236.(1)Subventiileserecunosc,peobaza sistematica,dreptvenituriale
perioadelorcorespunzatoarecheltuieliloraferentepecareacestesubventii
urmeaza sa lecompenseze.
(2)ncazulncarentroperioada sencaseaza subventiiaferenteunor
cheltuielicarenuaufostnca efectuate,subventiileprimitenureprezinta
veniturialeaceleiperioadecurente.
237.(1)Subventiilenutrebuienregistratedirectnconturiledecapital
sirezerve.
(2)Subventiilepentruactive,inclusivsubventiilenemonetarelavaloarea
justa,senregistreaza ncontabilitatecasubventiipentruinvestitiisise
recunoscnbilant cavenitamnat(contul475"Subventiipentruinvestitii").
Venitulamnatsenregistreaza ncontuldeprofitsipierderepemasura
nregistrariicheltuielilorcuamortizareasaulacasareaoricedarea
activelor.
238.(1)Restituireauneisubventiireferitoarelaunactivse
nregistreaza prinreducereasolduluivenituluiamnatcusumarambursabila.
(2)Restituireauneisubventiiaferenteveniturilorseefectueaza prin
reducereavenituriloramnate,daca exista,sau,nlipsaacestora,peseama
cheltuielilor.
(3)nmasurancaresumarambursata depasestevenitulamnatsaudaca nu
exista unasemeneavenit,surplusul,respectivvaloareaintegrala restituita,
se
recunoasteimediatcaocheltuiala.
8.9.CAPITALSIREZERVE

239.Capitalulsirezervele(capitaluriproprii)reprezinta dreptul
actionarilorasupraactiveloruneientitati,dupa deducereatuturor
datoriilor.
Capitalurilepropriicuprind:aporturiledecapital,primeledecapital,
rezervele,rezultatulreportat,rezultatulexercitiuluifinanciar.
240.Laelaborareasituatiilorfinanciare,entitatileadopta conceptul
financiardecapital.Conformacestuiconcept,capitalulestesinonimcu
activele
netesaucucapitalurilepropriialeentitatii.
8.9.1.Capital
241.(1)Capitalulestereprezentatdecapitalulsocial,patrimoniulregiei
etc.,nfunctiedeformajuridica aentitatii.
242.Bunuriledenaturapatrimoniuluipublic,primitenadministrare,nu
Pagina 58
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

seevidentiaza nconturibilantiere.Lacedareabunurilorrespective,
entitatile
careauevidentiateacestebunurinconturideimobilizari,ncorespondenta
cu
contul1016"Patrimoniulpublic",scotdinevidenta imobilizarileprin
diminuarea
patrimoniuluipublic,cuaprobareaorganelorcompetente.
243.(1)Capitalulsocialsubscrissivarsatsenregistreaza distinctn
contabilitate,pebazaactelordeconstituireapersoaneijuridicesia
documentelorjustificativeprivindvarsaminteledecapital.
(2)Contabilitateaanalitica acapitaluluisocialsetinepeactionarisau
asociati,cuprinzndnumarulsivaloareanominala aactiunilorsauapartilor
socialesubscrisesivarsate.
(3)Principaleleoperatiunicaresenregistreaza ncontabilitatecuprivire
lamajorareacapitaluluisunt:subscriereasiemisiuneadenoiactiuni,
ncorporarearezervelorsialteoperatiuni,potrivitlegii.
(4)Operatiunilecaresenregistreaza ncontabilitatecuprivirela
micsorareacapitaluluisunt,nprincipal,urmatoarele:reducereanumarului
de
actiunisaupartisocialesaudiminuareavaloriinominaleaacestoracaurmare
a
retrageriiunoractionarisauasociati,rascumparareaactiunilor,acoperirea
pierderilorcontabiledinaniiprecedentisaualteoperatiuni,potrivitlegii.
(5)Scoatereadinevidenta aunuibuncareaconstituitaportlacapitalul
socialnumodifica capitalulsocial,cuexceptiasituatiilorprevazutede
legislatianvigoare.ntoatecazuriledemodificareacapitaluluisocial,
aceastaseefectueaza nbazahotarriiadunariigeneraleaactionarilor,cu
respectarealegislatieinvigoare.
244.(1)Actiunilepropriirascumparate,potrivitlegii,suntprezentaten
bilant caocorectieacapitaluluipropriu.
(2)Cstigurilesaupierderilelegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,
cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii
ale
entitatii(actiuni,partisociale)nuvorfirecunoscutencontuldeprofit
si

pierdere.Contravaloareaprimita sauplatita nurmaunorastfeldeoperatiuni


esterecunoscuta directncapitalurilepropriisiseprezinta distinctn
bilant,respectivSituatiamodificarilorcapitaluluipropriu,astfel:
cstigurilesuntreflectatencontul141"Cstigurilegatedevnzareasau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii";
pierderilesuntreflectatencontul149"Pierderilegatedeemiterea,
rascumpararea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelor
de
capitaluriproprii".
(3)Nureprezinta cstigurisaupierderilegatedeemiterea,rascumpararea,
vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluri
propriialeentitatii,diferenteledecursvalutardintremomentulsubscrierii
actiunilorsimomentulvarsariicontravaloriiacestora,acesteafiind
recunoscute
laveniturisaucheltuielifinanciare,dupa caz.
(4)Cstigurilelegatedeinstrumenteledecapitaluripropriisedetermina ca
diferenta ntrepretuldevnzarealinstrumentelordecapitaluripropriisi
valoarealorderascumparare,respectivntrevaloareanominala a
instrumentelor
anulatesivaloarealorderascumparare.
(5)Pierderilelegatedeinstrumenteledecapitaluripropriisedetermina ca
diferenta ntrevaloareaderascumparareainstrumentelordecapitaluri
propriisipretullordevnzare,respectivntrevaloareaderascumpararea
instrumenteloranulatesivaloarealornominala.
(6)Cheltuielilelegatedeemitereainstrumentelordecapitaluripropriisunt
reflectatedirectncapitalurileproprii(cont149"Pierderilegatede
emiterea,
rascumpararea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelor
de
capitaluriproprii")atuncicndnusuntndepliniteconditiilepentru
recunoasterealorcaimobilizarinecorporale(cont201"Cheltuielide
constituire").
(7)Soldulcreditoralcontului141"Cstigurilegatedevnzareasau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii",respectivsolduldebitoral
contului149"Pierderilegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,cedarea
cu
titlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii",poate
majora,
respectivdiminua,sumaaltorrezerve(cont1068"Alterezerve").
(8)nnoteleexplicativetrebuiecuprinseinformatiireferitoarela
Pagina 59
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

operatiunilecareauafectatinstrumenteledecapitaluripropriiale
entitatii.
245.(1)Primelelegatedecapitalcuprindprimeledeemisiune,fuziune,
aportsideconversie.
(2)Conturilecorespunzatoareprimelorlegatedecapitalpotaveanumaisold
creditor.
(3)Primadeemisiunesedetermina cadiferenta ntrepretuldeemisiunede
noiactiunisaupartisocialesivaloareanominala aacestora.
(4)Primadefuziunesedetermina cadiferenta ntrevaloareaaportului

rezultatdinfuziunesivaloareacucareacrescutcapitalulsocialal
societatii
absorbante.
(5)Primadeaportsecalculeaza cadiferenta ntrevaloareabunurilor
aportatesivaloareanominala acapitaluluisocialcucareaufostremunerate
acesteaporturi.
(6)Primadeconversieaobligatiunilornactiunisecalculeaza cadiferenta
ntrevaloareanominala aobligatiunilorcorespunzatoaremprumuturilor
obligataresivaloareaactiuniloremisepotrivitprevederilorcontractuale,
atuncicndvaloareaobligatiunilordepasestevaloareaactiunilor
corespunzatoare.
8.9.2.Rezervedinreevaluare
246.(1)Plusulsauminusulrezultatdinreevaluareaimobilizarilor
corporale,nconformitatecuprevederileprezentelorreglementari,trebuie
reflectatndebitulsaucreditulcontului105"Rezervedinreevaluare",dupa
caz,curespectareaprevederilorprivindreevaluareaimobilizarilorcorporale
din
prezentelereglementari.
Evidentierearezervelordinreevaluaretrebuieefectuata pefiecare
imobilizarecorporala npartesipefiecareoperatiunedereevaluarecarea
avut
loc.
(2)Diminuarearezervelordinreevaluarepoatefiefectuata numainlimita
solduluicreditorexistent,aferentimobilizariirespective.
(3)Rezerveledinreevaluareaimobilizarilorcorporaleaucaracter
nedistribuibil.Diminuarearezervelordinreevaluaresepoateefectuanumai
cu
respectareaprevederilorsubsectiunii8.2.5.1."Reevaluareaimobilizarilor
corporale"dinprezentelereglementari.
8.9.3.Alterezerve
247.(1)Contabilitatearezervelorsetinepecategoriiderezerve:rezerve
legale,rezervestatutaresaucontractualesialterezerve.
(2)Rezervelelegaleseconstituieanualdinprofitulentitatii,ncotelesi
limiteleprevazutedelege,sidinaltesurseprevazutedelege.
(3)Rezervelelegalepotfiutilizatenumainconditiileprevazutedelege.
(4)Rezervelestatutaresaucontractualeseconstituieanualdinprofitulnet
alentitatii,conformprevederilordinactulconstitutivalacesteia.
(5)Alterezerveneprevazutedelegesaudestatutpotficonstituite
facultativpeseamaprofituluinetpentruacoperireapierderilorcontabile
saun
altescopuri,potrivithotarriiadunariigeneraleaactionarilorsau
asociatilor,curespectareaprevederilorlegale.
8.9.4.Rezultatulexercitiuluifinanciar,rezultatulreportat,
repartizarea
profituluisiacoperireapierderiicontabile
248.(1)ncontabilitate,profitulsaupierdereasestabilestecumulatde
lanceputulexercitiuluifinanciar.
(2)Rezultatulexercitiuluisedetermina cadiferenta ntreveniturilesi
cheltuielileexercitiului.
(3)Rezultatuldefinitivalexercitiuluifinanciarsestabilestela

nchidereaacestuiasireprezinta soldulfinalalcontuluideprofitsi
pierdere.
(4)Repartizareaprofituluisenregistreaza ncontabilitatepedestinatii,
dupa aprobareasituatiilorfinanciareanuale.Repartizareaprofituluise
Pagina 60
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

efectueaza nconformitatecuprevederilelegalenvigoare.
(5)Sumelereprezentndrezerveconstituitedinprofitulexercitiului
financiarcurent,nbazaunorprevederilegale,senregistreaza prin
articolul
contabil129"Repartizareaprofitului"=106"Rezerve".Profitulcontabil
ramas
dupa aceasta repartizaresepreialanceputulexercitiuluifinanciarurmator
celuipentrucaresentocmescsituatiilefinanciareanualencontul117
"Rezultatulreportat",deundeurmeaza afirepartizatpecelelaltedestinatii
hotartedeadunareagenerala aactionarilorsauasociatilor,curespectarea
prevederilorlegale.Evidentiereancontabilitateadestinatiilorprofitului
contabilseefectueaza dupa adunareagenerala aactionarilorsauasociatilor
care
aaprobatrepartizareaprofitului,prinnregistrareasumelorreprezentnd
dividendecuveniteactionarilorsauasociatilor,rezervesialtedestinatii,
potrivitlegii.
(6)nchidereaconturilor121"Profitsaupierdere"si129"Repartizarea
profitului"seefectueaza lanceputulexercitiuluifinanciarurmatorcelui
pentrucaresentocmescsituatiilefinanciareanuale.Caurmare,celedoua
conturiaparcusoldurilecorespunzatoare,nbilantulntocmitpentru
exercitiul
financiarlacareserefera situatiilefinanciareanuale.
(7)ncontul117"Rezultatulreportat"seevidentiaza distinctrezultatul
reportatprovenitdinpreluarealanceputulexercitiuluifinanciarcurent,a
rezultatuluidincontuldeprofitsipierderealexercitiuluifinanciar
precedent,precumsirezultatulreportatprovenitdincorectareaerorilor
contabile.
249.(1)Pierdereacontabila reportata seacopera dinprofitulexercitiului
financiarsicelreportat,dinrezerve,primedecapitalsicapitalsocial,
potrivithotarriiadunariigeneraleaactionarilorsauasociatilor,cu
respectareaprevederilorlegale.nlipsaunorprevederilegaleexprese,
ordinea
surselordincareseacopera pierdereacontabila estelalatitudineaadunarii
generaleaactionarilorsauasociatilor,respectivaconsiliuluide
administratie.
(2)ncazulcorectariideeroricaregenereaza pierderecontabila reportata,
aceastatrebuieacoperita naintedeefectuareaoricareirepartizaride
profit.
8.10.VENITURISICHELTUIELI
250.(1)Contuldeprofitsipierderecuprinde:cifradeafacerineta,
veniturilesicheltuielileexercitiului,grupatedupa naturalor,precumsi
rezultatulexercitiului(profitsaupierdere).
(2)Cifradeafacerineta,nsensulprezentelorreglementari,secalculeaza
prinnsumareaveniturilorrezultatedinlivrariledebunurisiprestarilede

serviciisialtevenituridinexploatare,maiputinreducerilecomerciale
acordateclientilor.
(3)Atuncicnd,nbazaunorprevederilegaleexprese,nconturilede
venituriaufostcuprinsesumereprezentnddiverseimpozitesitaxe
reflectate
concomitentnconturidecheltuieli,cuocaziantocmiriicontuluideprofit
si
pierdere,lacifradeafacerineta sevornscriesumelereprezentnd
veniturile
mentionate,corectatecucheltuielilecorespunzatoareacelorimpozite.
251.Elementeleextraordinaresuntveniturilesaucheltuielilerezultatedin
evenimentesautranzactiicaresuntclardiferitedeactivitatilecurentesi
care,prinurmare,nuseasteapta sa serepetentrunmodfrecventsau
regulat,
deexempluexproprierisaudezastrenaturale.
8.10.1.Venituri
252.(1)ncategoriaveniturilorseincludattsumelesauvalorile
ncasatesaudencasatnnumepropriudinactivitaticurente,ctsi
cstiguriledinoricealtesurse.
(2)Activitatilecurentesuntoriceactivitatidesfasuratedeoentitate,ca
parteintegranta aobiectuluisaudeactivitate,precumsiactivitatileconexe
acestora.
(3)Cstigurilereprezinta cresterialebeneficiiloreconomicecarepot
Pagina 61
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

apareasaunucarezultatdinactivitateacurenta,darnudifera canatura de
venituriledinaceasta activitate.ncontuldeprofitsipierdere,
cstigurile
suntprezentate,deregula,lavaloareaneta,exclusivcheltuielileaferente,
la
elementul"Altevenituridinexploatare".
253.(1)Venituriledinactivitaticurentesepotregasisubdiferite
denumiri,cumarfi:vnzari,prestarideservicii,comisioane,redevente,
chirii,subventii,dobnzi,dividende.
(2)Sumelecolectatedeoentitatennumeleunorterteparti,inclusivn
cazulcontractelordeagent,comisionsaumandatcomercialncheiatepotrivit
legii,nureprezinta venitdinactivitateacurenta,chiardaca dinpunctde
vederealtaxeipevaloareaadaugata persoanelecareactioneaza nnume
propriu
suntconsideratecumparatorirevnzatori.naceasta situatie,venituriledin
activitateacurenta suntreprezentatedecomisioanelecuvenite.
254.Sumaveniturilorrezultatedintrotranzactieestedeterminata,de
obicei,printrunacordntrevnzatorulsicumparatorul/utilizatorul
activului,tinndcontdesumaoricarorreducericomerciale.
255.Contabilitateaveniturilorsetinepefeluridevenituri,dupa natura
lor,astfel:
a)venituridinexploatare;
b)veniturifinanciare;
c)venituriextraordinare.
256.(1)Venituriledinexploatarecuprind:
a)venituridinvnzareadeprodusesimarfuri,precumsiprestaride

servicii.
naceasta categorieseincludsiveniturilerealizatedinvnzareade
locuintedecatreentitatileceaucaactivitateprincipala obtinereasi
vnzarea
delocuinte.
Veniturileserecunosclavaloareaintegrala,inclusivncazulncare
entitateapractica programedefidelizareaclientilor.nacestcaz,pentru
contravaloareapunctelorcadouacordateclientilorcaparteauneitranzactii
de
vnzaredebunuri,prestaredeserviciisauaaltorformesimilarede
stimulare,sicarepotfifolositenviitordeclientpentruaobtinebunuri
sauservicii
gratuitesaulapret redus,subrezervandepliniriiunoreventualeconditii
suplimentare,entitateanregistreaza ncontabilitateunprovizion;
b)venituriaferentecostuluiproductiei,reprezentndvariatianplus
(crestere)saunminus(reducere)dintrevaloarealacostdeproductie
efectiva
stocurilordeprodusesiserviciincursdeexecutiedelasfrsitul
perioadeisivaloareastocurilorinitialealeproduselorsiserviciilorn
cursde
executie,nelundncalculajustarilepentrudeprecierereflectate;
c)venituridinproductiadeimobilizari,reprezentndcostullucrarilor
efectuatedeentitatepentrueansasi,caresenregistreaza caimobilizari
corporalesinecorporale;
d)venituridinsubventiideexploatare,reprezentndsubventiilepentru
acoperireadiferentelordepret sipentruacoperireapierderilor,precumsi
alte
subventiidecarebeneficiaza entitatea;
e)altevenituridinexploatareacurenta,cuprinzndvenituriledincreante
recuperate,penalitaticontractuale,datoriiprescrise,scutitesauanulate
potrivitlegii,precumsialtevenituridinexploatare.
(2)Variatiastocurilordeprodusefinitesincursdeexecutiepeparcursul
perioadeireprezinta ocorectieacheltuielilordeproductiepentruareflecta
faptulca fieproductiaamajoratnivelulstocurilor,fievnzarile
suplimentare
auredusnivelulstocurilor.
(3)Veniturileaferentecostuluiproductieincursdeexecutiesenscriu,
alaturidecelelaltevenituri,ncontuldeprofitsipierdere,cusemnul
plus
(soldcreditor)sauminus(solddebitor).
257.Veniturilefinanciarecuprind:
a)venituridinimobilizarifinanciare;
b)venituridininvestitiipetermenscurt;
c)venituridincreanteimobilizate;
d)venituridininvestitiifinanciarecedate;
e)venituridindiferentedecursvalutar;
Pagina 62
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

f)venituridindobnzi;
g)venituridinsconturiprimitenurmaunorreducerifinanciare;
h)alteveniturifinanciare.

Venituridinvnzaridebunuri
258.(1)ncontabilitate,venituriledinvnzaridebunurise
nregistreaza nmomentulpredariibunurilorcatrecumparatori,allivrarii
lor
pebazafacturiisaunalteconditiiprevazutencontract,careatesta
transferuldreptuluideproprietateasuprabunurilorrespective,catre
clienti.
(2)Venituriledinvnzareabunurilorserecunoscnmomentulncaresunt
ndepliniteurmatoareleconditii:
a)entitateaatransferatcumparatoruluiriscurilesiavantajele
semnificativecaredecurgdinproprietateaasuprabunurilor;
b)entitateanumaigestioneaza bunurilevndutelanivelullacarearfi
facuto,nmodnormal,ncazuldetineriinproprietateaacestorasinicinu
maidetinecontrolulefectivasupralor;
c)marimeaveniturilorpoatefievaluata nmodcredibil;
d)esteprobabilcabeneficiileeconomiceasociatetranzactieisa fie
generatecatreentitate;si
e)costuriletranzactieipotfievaluatenmodcredibil.
(3)Opromisiunedevnzarenugenereaza contabilizareadevenituri.
(4)Pentrubunurilelivratenbazaunuicontractdeconsignatie,se
considera ca livrareabunurilordelaconsignantlaconsignatararelocla
data
lacarebunurilesuntlivratedeconsignatarclientilorsai.
(5)Pentrubunuriletransmisenvedereatestariisauaverificarii
conformitatii,seconsidera ca transferulproprietatiibunuriloraavutlocla
dataacceptariibunurilordecatrebeneficiar.Bunuriletransmisenvederea
verificariiconformitatiisuntbunurileoferitedefurnizorclientilor,
acestia
avnddreptulfiesa leachizitionezefie,sa lereturnezefurnizorului.
Contractulaferentbunurilorlivratenvedereatestariiesteuncontract
provizoriuprincarevnzareaefectiva abunuriloresteconditionata de
obtinerea
derezultatesatisfacatoarenurmatestariidecatreclientulpotential,
testare
cearescopuldeastabilica bunurileaucaracteristicilesolicitatede
clientul
respectiv.
(6)Pentrustocurileladispozitiaclientului,seconsidera ca transferul
proprietatiibunurilorarelocladatalacareclientulintra nposesia
bunurilor.Stocurileladispozitiaclientuluireprezinta ooperatiunepotrivit
careiafurnizorultransfera regulatbunurintrundepozitpropriusauntrun
depozitalclientului,princaretransferulproprietatiibunurilorintervine,
potrivitcontractului,ladatalacareclientulscoatebunuriledindepozit,
n
principalpentrualeutilizanprocesuldeproductie.
Venituridinprestareadeservicii
259.(1)Venituriledinprestarideserviciisenregistreaza n
contabilitatepemasuraefectuariiacestora.Prestareadeserviciicuprinde
inclusivexecutareadelucrarisioricealteoperatiunicarenupotfi
consideratelivraridebunuri.

(2)Stadiuldeexecutieallucrariisedetermina pebaza desituatiide


lucraricarensotescfacturile,proceseverbaledereceptiesaualte
documente
careatesta stadiulrealizariisireceptiaserviciilorprestate.
(3)ncazullucrarilordeconstructii,recunoastereaveniturilorsefacepe
bazaactuluidereceptiesemnatdebeneficiar,princaresecertifica faptul
ca
executantulsiandeplinitobligatiilenconformitatecuprevederile
contractuluisialedocumentatieideexecutie.
(4)Contravaloarealucrarilornereceptionatedebeneficiarpna lasfrsitul
perioadeiseevidentiaza lacost,ncontul332"Serviciincursde
executie",
peseamacontului712"Venituriaferentecosturilorserviciilorncursde
executie".
Venituridinredevente,chirii,dobnzisidividende
260.Venituriledinredevente,chirii,dobnzisidividendeserecunosc
astfel:
a)dobnzileserecunoscperiodic,nmodproportional,pemasuragenerarii
Pagina 63
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

venituluirespectiv,pebazacontabilitatiideangajamente;
b)redeventelesichiriileserecunoscpebazacontabilitatiideangajamente,
conformcontractului;
c)dividendeleserecunoscatuncicndestestabilitdreptulactionaruluide
alencasa.
261.(1)Venituriledinreluareaprovizioanelor,respectivaajustarilor
pentrudeprecieresaupierderedevaloareseevidentiaza distinct,nfunctie
de
naturaacestora.
(2)Diminuareasauanulareaprovizioanelorconstituite,respectiva
ajustarilorpentrudeprecieresaupierderedevaloarereflectatese
efectueaza
prinnregistrarealaveniturincazulncarenusemaijustifica mentinerea
acestora,arelocrealizarearisculuisaucheltuialadevineexigibila.
8.10.2.Cheltuieli
262.(1)Cheltuielileentitatiireprezinta valorileplatitesaudeplatit
pentru:
consumuridestocurisiserviciiprestate,decarebeneficiaza entitatea;
cheltuielicupersonalul;
executareaunorobligatiilegalesaucontractualeetc.
(2)Cheltuielileefectuatedeentitatipentrurealizareainstalatiilorn
vedereaasigurariiutilitatilor(apa,energieelectrica,gaze)necesare
functionariisenregistreaza nfunctiedenaturaacestora,pecheltuieliale
perioadei,atuncicndncontractelencheiatecufurnizoriideutilitati
este
prevazutca acesteaurmeaza sa treaca nproprietateaprestatoruluiserviciului
saulucrariirespective.
ntoatecazurilesevoraveanvedereclauzelecuprinsencontractele
ncheiatentreparti.
(3)Pierderilereprezinta reducerialebeneficiiloreconomicesipotrezulta
saunucaurmareadesfasurariiactivitatiicurenteaentitatii.Acesteanu

difera canatura dealtetipuridecheltuieli.ncontuldeprofitsi


pierdere,
pierderilesuntprezentate,deregula,lavaloareaneta,exclusivveniturile
aferente,laelementul"Altecheltuielideexploatare".
(4)ncadrulcheltuielilorexercitiuluifinanciarsecuprind,deasemenea,
provizioanele,amortizarilesiajustarilepentrudeprecieresaupierderede
valoarereflectate.
263.(1)Contabilitateacheltuielilorsetinepefeluridecheltuieli,dupa
naturalor,astfel:
a)cheltuielideexploatare,carecuprind:
cheltuielicumateriileprimesimaterialeleconsumabile;costulde
achizitiealobiectelordeinventarconsumate;costuldeachizitieal
materialelornestocate,trecutedirectasupracheltuielilor;contravaloarea
energieisiapeiconsumate;valoareaanimalelorsipasarilor;costul
marfurilor
vndutesialambalajelor;
cheltuielicuserviciileexecutatedeterti,redevente,locatiidegestiune
sichirii;primedeasigurare;studiisicercetari;cheltuielicualte
servicii
executatedeterti(colaboratori);comisioanesionorarii;cheltuielide
protocol,reclama sipublicitate;transportuldebunurisipersonal;
deplasari,
detasarisitransferari;cheltuielipostalesitaxedetelecomunicatii,
servicii
bancaresialtele;
cheltuielicupersonalul(salariile,asigurarilesiprotectiasociala si
altecheltuielicupersonalul,suportatedeentitate);
altecheltuielideexploatare(cheltuielilelegatedeprotejareamediului
nconjurator,aferenteperioadei;pierderidincreantesidebitoridiversi;
despagubiri,amenzisipenalitati;donatii,sponsorizarisialtecheltuieli
similare;cheltuieliprivindactivelecedatesialteoperatiidecapital;
creante
prescrisepotrivitlegii;certificateledeemisiidegazecuefectdesera
achizitionatepotrivitlegislatieinvigoaresialecarorcosturipotfi
determinate,aferenteperioadeicurenteetc.);
b)cheltuielifinanciare,carecuprind:pierderidincreantelegatede
participatii;cheltuieliprivindinvestitiilefinanciarecedate;diferentele
Pagina 64
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nefavorabiledecursvalutar;dobnzileprivindexercitiulfinanciarncurs;
sconturileacordateclientilor;pierderidincreantedenatura financiara si
altele;
c)cheltuieliextraordinare(calamitatisialteevenimenteextraordinare).
(2)Cheltuielilecuprovizioanele,amortizarilesiajustarilepentru
deprecieresaupierderedevaloare,precumsicheltuielilecuimpozitulpe
profitsialteimpozite,calculatepotrivitlegii,seevidentiaza distinct,n
functie
denaturalor.
264.Conturilesinteticedeveniturisidecheltuielisepotdezvoltape
conturianalitice,nfunctiedenecesitatileimpusedeanumitereglementari
sau

potrivitnecesitatilorpropriialeentitatii.
8.10.3.Contabilitateaoperatiunilorrealizatencadrulcontractelorde
asocierinparticipatie
265.(1)Evidentaasocieriinparticipatieseorganizeaza attlanivelul
asocierii,ctsincontabilitateafiecaruicoparticipantcuajutorul
contului
"Decontaridinoperatiinparticipatie",analiticdistinctpefiecare
coparticipant.
Evidentadecontarilordinoperatiuninasocierinparticipatie,respectiva
decontariicheltuielilorsiveniturilorrealizatedinoperatiuninasocieri
n
participatie,precumsiasumelorviratentrecoparticipanti,serealizeaza
cu
ajutorulcontului"Decontaridinoperatiinparticipatie".
(2)Societateacomerciala careconduceevidentaasocieriinparticipatietine
evidenta sintocmestebalanta deverificaredistinctedecele
corespunzatoareactivitatiiproprii.
(3)nceeaceprivesteimobilizarilecorporalesinecorporalepusela
dispozitiaasocierii,acesteasuntcuprinsenevidentacontabila aceluicare
le
detinenproprietate.
(4)Cheltuielilesivenituriledeterminatedeoperatiunileasocierilorn
participatiesecontabilizeaza distinctdecatreunuldinasociati,conform
prevederilorcontractuluideasociere,curespectareaprevederilorpct.13.
Lasfrsitulperioadeideraportare,cheltuielilesiveniturilenregistrate
penaturisetransmitpebaza dedecontfiecaruiasociat,nvederea
nregistrariiacestorancontabilitateaproprie.
(5)Ladatabilantului,bunuriledenaturastocurilor,creantelor,
disponibilitatilor,precumsiadatoriilorasocieriinparticipatie,se
nscriu
nsituatiilefinanciareanualealeasociatuluicareconduceevidenta
asocierii.
SECTIUNEA9

CONTINUTULNOTELOREXPLICATIVELASITUATIILEFINANCIARE
ANUALE
266.Noteleexplicativetrebuie:
a)sa prezinteinformatiidesprereglementarilecontabilecareaustatla
bazantocmiriisituatiilorfinanciareanualesidesprepoliticilecontabile
folosite;
b)sa ofereinformatiisuplimentarecarenusuntprezentatenbilant,contul
deprofitsipierderesi,dupa caz,nsituatiamodificarilorcapitalurilor
propriisi/sausituatiafluxurilordenumerar,darsuntrelevantepentru
ntelegereaoricaroradintreacestea.
9.1.POLITICICONTABILE
267.(1)Politicilecontabilereprezinta principiile,bazele,conventiile,
regulilesipracticilespecificeaplicatedeoentitatelantocmireasi
prezentareasituatiilorfinanciareanuale.
Exempledepoliticicontabilesunturmatoarele:alegereametodeide
amortizareaimobilizarilor,reevaluareaimobilizarilorcorporalesau
pastrarea

costuluiistoricalacestora,capitalizareadobnziisaurecunoasterea
acesteia
dreptcheltuiala,alegereametodeideevaluareastocurilor,contabilitatea
stocurilorprininventarulpermanentsauintermitentetc.
Pagina 65
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Administratoriientitatiitrebuiesa aprobepoliticicontabilepentru
operatiunilederulate,inclusivproceduripropriipentrusituatiileprevazute
de
legislatie.ncazulentitatilorcarenuauadministratori,politicile
contabile
seaproba depersoanelecareauobligatiagestionariientitatiirespective.
Acestepoliticitrebuieelaborateavndnvederespecificulactivitatii,de
catrespecialistindomeniuleconomicsitehnic,cunoscatoriaiactivitatii
desfasuratesiaistrategieiadoptatedeentitate.
(3)Laelaborareapoliticilorcontabiletrebuierespectateprincipiile
contabilegeneraleprevazutedeprezentelereglementari.
(4)Politicilecontabiletrebuieelaborateastfelnctsa seasigure
furnizarea,prinsituatiilefinanciareanuale,aunorinformatiicaretrebuie
sa
fie:
a)inteligibile;
b)relevantepentrunevoileutilizatorilornluareadeciziilor;si
b)credibilensensulca:
reprezinta fidelactivele,datoriile,pozitiafinanciara siprofitulsau
pierdereaentitatii;
suntneutre;
suntprudente;
suntcompletesubtoateaspectelesemnificative;
evenimentelesitranzactiilesuntcontabilizatesiprezentateconform
principiuluiprevalenteieconomiculuiasuprajuridicului,atuncicndafost
aplicatacestprincipiu.
268.(1)Modificareapoliticilorcontabileestepermisa doardaca este
ceruta delegesauarecarezultatinformatiimairelevantesaumaicredibile
referitoarelaoperatiunileentitatii.
(2)ncazulmodificariiuneipoliticicontabile,entitateatrebuiesa
mentionezennoteleexplicativenaturamodificariipoliticiicontabile,
precumsimotivelepentrucareaplicareanoiipoliticicontabileofera
informatii
credibilesimairelevante,pentrucautilizatoriisa poata apreciadaca noua
politica contabila afostaleasa nmodadecvat,efectulmodificariiasupra
rezultatelorraportatealeperioadeisitendintareala arezultatelor
activitatii
entitatii.
(3)Nuseconsidera modificarialepoliticilorcontabile:
a)adoptareauneipoliticicontabilepentruevenimentesautranzactiicare
difera cafonddeevenimentelesautranzactiileproduseanterior;
b)adoptareauneipoliticicontabilepentruevenimentesautranzactiicarenu
auavutlocanteriorsaucareaufostnesemnificative.
9.2.NOTEEXPLICATIVE
9.2.1.Prevederigenerale

269.(1)Pelnga informatiileceruteconformprevederilordincelelalte
sectiunialeprezentelorreglementari,noteleexplicativetrebuiesa cuprinda
si
informatiireferitoarelaaspecteleprevazutedeprezentasectiune.
(2)Noteleexplicativeseprezinta sistematic.Pentrufiecareelement
semnificativdinsituatiilefinanciareanualetrebuiesa existeinformatii
aferentennoteleexplicative.
270.Noteleexplicativetrebuiesa cuprinda informatiiprivindmetodelede
evaluareaplicatediferitelorelementedinsituatiilefinanciareanualesi
metodeleutilizatepentrucalculareaajustarilordevaloare.Pentru
elementele
inclusensituatiilefinanciareanualecaresuntsauaufostinitial
exprimate
nmoneda straina (valuta),trebuieprezentatebazeledeconversieutilizate
pentrualeexprimanmonedanationala.
271.(1)nnoteleexplicativetrebuiecuprinse,deasemenea,urmatoarele
informatii:
a)denumireasisediulsocialalefiecareiadintreentitatilencare
entitateadetinefiedirect,fieprintropersoana careactioneaza nnume
propriu,darncontulentitatii,interesedeparticiparereprezentndun
procent
decapitaldecelputin20%,prezentnd:proportiadecapitaldetinuta,
valoarea
Pagina 66
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

capitaluluisirezervelor,profitulsaupierdereaentitatiirespectivepentru
ultimulexercitiufinanciarpentrucareaufostaprobatesituatiilefinanciare
anuale.Informatiileprivindcapitalul,rezervelesiprofitulsaupierderea
entitatiincaresedetineinteresuldeparticiparepotfiomisedaca sunt
doar
deoimportanta neglijabila nntelesulpct.9;
b)denumirea,sediulprincipalsausediulsocialsiformajuridica ale
fiecareiadintreentitatilelacareentitateaesteasociatcuraspundere
nelimitata.Acesteinformatiipotfiomisedaca suntdoardeoimportanta
neglijabila nntelesulpct.9.
(2)Noteleexplicativetrebuiesa mentioneze:
a)denumireasisediulsocialaleentitatiicarentocmestesituatiile
financiareanualeconsolidatealeceluimaimaregrupdeentitatidincare
face
parteentitateancalitatedefiliala;
b)denumireasisediulsocialaleentitatiicarentocmestesituatiile
financiareanualeconsolidatealeceluimaimicgrupdeentitatidincareface
parteentitateancalitatedefiliala sicareeste,deasemenea,inclusa n
grupuldeentitatiprevazutlalit.a);
c)loculdeundepotfiobtinutecopiialesituatiilorfinanciareanuale
consolidateprevazutelalit.a)sib),cuconditiacaacesteasa fie
disponibile.
272.Trebuiesa sementioneze,totodata,daca situatiilefinanciareanuale
aufostntocmitenconformitatecuLegeacontabilitatiinr.82/1991,
republicata,sicuprevederilecuprinsenprezentelereglementari.
273.Urmatoareleinformatiitrebuieprezentatecuclaritatesirepetateori

dectoriestenecesar,pentrubunalorntelegere:
a)denumireaentitatiicarefaceraportarea;
b)faptulca situatiilefinanciareanualesuntpropriiacesteiasinu
grupului;
c)datalacaresauncheiatsauperioadalacareserefera situatiile
financiareanuale;
d)monedancaresuntntocmitesituatiilefinanciareanuale;
e)exprimareacifrelorinclusenraportare(deexemplu,lei).
274.(1)Oentitateprezinta urmatoareledate,ncazulncareelenuau
fostprezentatensituatiilefinanciareanuale:
a)loculprincipalundesidesfasoara activitatea,daca estediferitde
sediuloficial;
b)odescriereanaturiiactivitatiidesfasuratesiprincipaleledomeniide
activitate;
c)denumireasocietatiimama siceaadetinatoruluifinalncadrulgrupului
(daca estecazul);
d)oricealta informatiecare,nopiniadirectorilorsiadministratorilor,
ajuta laprezentareauneiimaginifideleasupraentitatii.
(2)Noteleexplicativeprezinta naturasiscopulcomercialaleangajamentelor
entitatii,carenusuntinclusenbilant,siimpactulfinanciaralacelor
angajamenteasupraentitatii,atuncicndriscurilesaubeneficiileprovenind
din
asemeneaangajamentesuntsemnificativesinmasurancareprezentareaunor
asemeneariscurisaubeneficiiestenecesara pentruevaluareapozitiei
financiare
aentitatii.
Relatiilecuentitatileafiliate
275.Daca entitatearaportoareaavuttranzactiicuentitatilegate,ea
trebuiesa prezintetranzactiilencheiatecuentitatilelegate,inclusivsuma
acestortranzactii,naturarelatieicuentitatealegata sialteinformatii
referitoarelatranzactii,necesarepentruontelegereapozitieifinanciare
a
entitatiiraportoare,daca asemeneatranzactiisuntsemnificativesinuau
fost
ncheiatenconditiinormaledepiata.Informatiilereferitoarelatranzactii
individualepotfiagregatedupa naturalor,cuexceptiacazuluicnd
informatia
separata estenecesara pentruontelegereaefectelortranzactiilorcu
entitatea
legata,asuprapozitieifinanciareaentitatiiraportoare.
276.Entitatilelegateausemnificatiaprevazuta deReglementarile
contabileconformecuDirectivaaVIIaaComunitatilorEconomiceEuropene.
Pagina 67
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

9.2.2.Informatiireferitoarelaelementeledebilant
277.Noteleexplicativetrebuiesa cuprinda:
a)durateledeviata utila saurateledeamortizareutilizate;
b)metodeledeamortizareutilizate;
c)cresteriledevaloareaimobilizarilor,cuindicareaseparata aacelora
aparutedinprocesuldedezvoltareinterna;
d)valoareaimobilizarilornecorporalencurs.

278.Atuncicndimobilizarilenecorporaleprezentatenbilant cuprind
cheltuielidedezvoltare,nnoteleexplicativetrebuieprezentate
urmatoarele
informatii:
a)perioadapeparcursulcareiavaloareacheltuielilorimobilizateestesau
urmeaza sa fieamortizata;si
b)motivelecareaudeterminatrecunoastereaacestoracaactive(beneficii
economiceviitoareetc.).
279.ncazulncarefondulcomercialachizitionatdecatreoentitate
esteprezentatnbilant laimobilizarinecorporale,atunciperioadaaleasa
pentruamortizareaacestuiasimotivelepentrucareafostaleasa acea
perioada
trebuiesa fieprezentatennoteleexplicative.
280.(1)Noteleexplicativetrebuiesa prezinte,pentrufiecaregrupa de
imobilizaricorporale,urmatoareleinformatii:
a)bazeledeevaluarefolositendeterminareavaloriicontabilebrute(cost
istoricsauvaloarereevaluata).Daca saufolositbazediferitedeevaluare,
atuncitrebuieprezentata pentrufiecaregrupa npartevaloareacontabila
bruta
arespectiveigrupe;
b)metodeledeamortizarefolosite;
c)valoareaimobilizarilorcorporalencurs.
(2)ncazulncareelementeleimobilizarilorcorporalesuntexprimatela
valorireevaluate,trebuieprezentatedatasiconditiiledeefectuarea
reevaluarii.
281.(1)Sementioneaza existentaoricarorcertificatedeparticipare,
obligatiuniconvertibilesauvalorimobiliaresaudrepturisimilare,cu
indicarea
numaruluiacestorasiadrepturilorpecareleconfera.
(2)Prezentareannoteleexplicativeainformatiilordelaalin.(1)la
imobilizarifinanciaresauinvestitiipetermenscurtsefacenfunctiede
intentiaentitatiicuprivireladuratadetineriititlurilordevaloare,de
pna
launansaumaimultdeunan.
282.Oentitateprezinta informatiicaresa permita utilizatorilor
situatiilorsalefinanciaresa evaluezeimportantainstrumentelorfinanciare
pentrupozitiasiperformantasafinanciara.
283.(1)Sespecifica toatesituatiilencareentitateaadepusgarantii
sauagajat,respectivaipotecatactivepropriipentrugarantareaunor
obligatii
nfavoareaunuitert,mentionnduse,deasemeneasivaloareaacestora.
(2)ncazulexistenteidegarantii,oentitateprezinta:
valoareacontabila aactivelorfinanciarepecareleagajatdreptgarantii
realepentrudatoriisaudatoriicontingente;si
termeniisiconditiileaferentegajarii.
(3)Cndoentitatedetinegarantiirealesiaredreptuldeavindesau
regajagarantiareala nlipsaimposibilitatiiderespectareaobligatiilorde
catreproprietarulgarantieireale,aceastaprezinta:
valoareajusta aoricarorastfeldegarantiirealevndutesauregajate,si
daca entitateaaresaunuobligatiadealereturna;si

termeniisiconditiileasociatecuutilizareagarantiilorreale.
284.Pentrumprumuturiledeplata recunoscuteladataderaportare,o
entitateprezinta:
detaliileoricarorneexecutarialeobligatiilorprivinddurata
principalului,dobnda,conditiilederambursareaacelormprumuturide
plata;
ncalcarialeconditiiloraferenteacorduluidemprumut,carepermit
creditoruluisa soliciterambursareaaccelerata.Informatiilenusesolicita
daca
ncalcarileaufostremediatesauconditiilemprumutuluiaufostrenegociate
la
dataderaportaresaunaintedeaceasta;
Pagina 68
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valoareacontabila amprumuturilordeplata,pentrucarenuafostonorata
obligatialadataderaportare;si
daca obligatianeexecutata afostremediata saudaca aufostrenegociate
conditiilemprumuturilordeplata,naintecasituatiilefinanciaresa fie
autorizatepentruemitere.
285.(1)Seprezinta nnoteleexplicativecostuldeachizitiesaucostul
deproductiealstocurilorevidentiatenbilant simetodeledeevaluarea
stocurilor.
(2)Daca,nsituatiiexceptionale,administratoriidecidsa modificemetoda
deevaluarepentruunanumitelementdestocurisaualteactivefungibile,
trebuieprezentateurmatoareleinformatii:
a)motivulmodificariimetodei;si
b)efectulfinanciarasuprarezultatuluiexercitiuluifinanciar.
286.Trebuieprezentata,deasemenea,valoareastocurilorgajatencontul
datoriilor.
287.Oentitatetrebuiesa prezintennoteleexplicativesubclasificari
alecreantelorprezentatenbilant,clasificatentromaniera
corespunzatoare
activitatiidesfasurate,iarsumeledencasatdelaentitatileafiliatesi
ntreprinderileasociatetrebuieprezentateseparat.
288.nnoteleexplicativesementioneaza sumeledatoratedeentitatecare
devinexigibiledupa operioada maimaredecinciani,precumsivaloarea
totala
adatoriilorentitatiiacoperitecugarantiirealedepusedeaceasta,cu
indicareanaturiisiformeigarantiilor.Acesteinformatiitrebuieprezentate
distinctpentrufiecareelementbilantierdenaturadatoriilor,potrivit
formatuluidebilant prevazutdeprezentelereglementari.
289.(1)ncazulncareentitateaaemispeparcursulexercitiului
financiarvalorimobiliare,seprezinta urmatoareleinformatii:
a)tipulvalorilormobiliareemise;
b)pentrufiecarecategoriedevalorimobiliareemise:valoareadeemisiune
sisumaprimita.
(2)ncazulncareobligatiunileemisedeoentitatesuntdetinutedeo
persoana nominalizata saumputernicita decatreaceaentitate,nnotele
explicativesementioneaza valoareanominala aobligatiunilorrespectivesi
valoareacontabila aacestora.
290.ncazulobligatiilorpentrucarenusauconstituitprovizioane,se

prezinta urmatoareleinformatii:
a)valoareaexacta sauestimata aaceleiobligatii;
b)naturajuridica aobligatieisiefectulacesteia;
c)daca entitateaadepusogarantiesemnificativa cuprivirelaacea
obligatiesi,ncazafirmativ,naturaaceleigarantii.
291.(1)Deasemenea,seprezinta informatiireferitoarelaalteobligatii
financiareviitoarepentrucarenusauconstituitprovizioane,darcaresunt
relevantepentruaapreciasituatiaeconomica aentitatii.
(2)Pentruoricegarantiesemnificativa careafostconstituita trebuie
facuta oprezentaredetaliata.Valoareatotala aoricarorangajamente
financiare,
ncazulncarenundeplinescconditiilepentruafirecunoscutenbilant,
trebuiesa fieprezentatenmodclarnnoteleexplicative,nmasurancare
acesteinformatiisuntutilepentruevaluareapozitieifinanciareaentitatii.
(3)Oriceangajamenteprivindpensiilesientitatileafiliatetrebuie
prezentatedistinct.
292.Daca ntimpulexercitiuluifinanciarosuma estetransferata lasau
delaprovizioane,urmatoareleinformatiiseprezinta nnoteleexplicative:
a)valoareaprovizioanelorlanceputulexercitiuluifinanciar;
b)sumelecucareprovizioaneleaufostmajoratesaudiminuatencursul
exercitiuluifinanciar;
c)natura,sursasaudestinatiaoricarorastfeldetransferuri;
d)valoareaprovizioanelorlasfrsitulexercitiuluifinanciar.
293.Referitorlacapitalulentitatiiseofera urmatoareleinformatii:
a)daca entitateanuarecapitalautorizat,valoareacapitaluluisubscris;
b)daca,conformactuluidenfiintare,entitateaarecapitalautorizat,
valoareaacestuia,precumsivaloareacapitaluluisubscrisnmomentul
Pagina 69
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nfiintariientitatiisaunmomentulautorizariientitatiipentrunceperea
activitatiisinmomentuloricareimodificariacapitaluluiautorizat;
c)numarulsivaloareaactiunilorsubscrisencursulexercitiuluifinanciar
nlimiteleunuicapitalautorizat.
nntelesulprezentelorreglementari,princapitalautorizatsentelege
sumamaxima acapitaluluisubscrispotrivitstatutuluisauadunariigenerale;
d)daca exista maimulteclasedeactiunisaupartisociale,numarulsi
valoareanominala pentrufiecareclasa.
nntelesulprezentelorreglementari,princlasa deactiunisauparti
socialesentelegeogruparenfunctiedecaracteristicileacestora,
stabilite
potrivitlegii.
294.ncazulncarecapitalulsocialcuprindesiactiunirascumparabile,
sefurnizeaza urmatoareleinformatii:
a)dataceamaiapropiata sidatalimita lacareentitateapoaterascumpara
respectiveleactiuni;
b)daca aceleactiunitrebuierascumparateobligatoriusaudaca rascumpararea
estelaalegereaentitatiisauaactionarilor;
c)daca trebuieplatita oprima derascumpararesi,ncazafirmativ,care
estevaloareaacesteia.
295.nceeaceprivesteeventualeledrepturilegatededistribuirea
actiunilor,sefurnizeaza urmatoareleinformatii:

a)numarul,descriereasivaloareaactiunilorcarefacobiectulexercitarii
acestordrepturi;
b)perioadapeparcursulcareiadrepturilepotfiexercitate;
c)pretulcaretrebuieplatitpentruactiuniledistribuite.
296.Pentrufiecarecategoriederezerveinclusa ncapitalurileproprii,
sedescrienaturasasiscopulpentrucareafostconstituita.
9.2.3.Informatiireferitoarelaelementeledincontuldeprofitsipierdere
297.(1)Noteleexplicativetrebuiesa cuprinda informatiiprivindcifrade
afacerineta,defalcata pesegmentedeactivitatisipepietegeografice,n
masurancareacestesegmentesipietedifera substantialunelefata de
altele,tinndseamademoduldeorganizareavnzariideprodusesia
furnizariide
serviciirezultatedinactivitatilecurentealeentitatii.
(2)Entitatileprevazutelapct.3alin.(2)dinprezentelereglementaripot
sa nuprezinteinformatiilementionatelaalin.(1),curespectarea
ndeplinirii
conditiilorprevazutelapct.7alin.(1).
(3)Prinsegmentdeactivitatesentelegeocomponenta distincta aentitatii
careesteangajata nfurnizareaunuiprodusindividualsauaunuiserviciu,
sau
aunuigrupdeprodusesauserviciiconexesicareestesubiectulriscurilor
si
beneficiilorcaresuntdiferitedeceledinaltesegmentedeactivitate.
Factoriicarevorfiluatinconsiderarendeterminareacaracteruluiconex
alproduselorsauserviciilorsunt:
a)naturaproduselorsiserviciilor;
b)naturaproceselordeproductie;
c)tipulsauclasadeclientipentruprodusesauservicii;
d)metodeleutilizatepentrudistribuireaproduselorsaufurnizarea
serviciilor;si
e)daca esteposibil,caracterulmediuluieconomic.
(4)Unsegmentgeograficesteocomponenta distincta auneientitaticare
esteangajata nfurnizareadeprodusesiserviciintrunmediueconomic
specificsicareestesubiectulriscurilorsibeneficiilorcaresuntdiferite
de
aceleaalecomponentelorcareopereaza naltemediieconomice.
Factoriicarevorfiluatinconsiderarenidentificareasegmentelor
geograficeinclud:
a)similaritateaconditiiloreconomicesipolitice;
b)legaturantreoperatiiledindiferitezonegeografice;
c)apropiereaoperatiilor;
d)riscurispecialeasociateoperatiilordintrundomeniuspecific;
e)regulidecontrolprivindschimbulvalutar;si
Pagina 70
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

f)riscurilevalutareaferente.
Riscurilesibeneficiileuneientitatisuntinfluentateattdelocalizarea
geografica aoperatiilordesfasurate(loculundesuntprodusebunurile),ct
si
delocalizareapieteloracesteia(loculundesuntvnduteprodusele).

(5)Unsingursegmentdeactivitatenuincludeprodusesiserviciicuriscuri
sibeneficiicedifera nmodsemnificativ.nmodsimilar,unsegment
geografic
nuincludeoperatiinmediieconomicecuriscurisibeneficiicedifera n
mod
semnificativ.
298.Informatiilepesegmentederaportare,respectivsegmentede
activitatesisegmentegeografice,suntelaborateconformpoliticilor
contabile
adoptatepentruntocmireasiprezentareasituatiilorfinanciareanuale.
299.Seprezinta nmoddistincttotalulonorariilorpercepute,aferente
exercitiuluifinanciar,deauditorulstatutarsaufirmadeauditpentru
auditul
statutaralsituatiilorfinanciareanuale,totalulonorariilorpercepute
pentru
alteserviciideasigurare,totalulonorariilorperceputepentruserviciide
consultanta fiscala sitotalulonorariilorperceputepentruoricealteservicii
dectceledeauditstatutar.
300.(1)nnoteleexplicativetrebuieincluseinformatiiprivindnumarul
mediudepersoaneangajatencursulexercitiuluifinanciar,defalcatpe
categoriisi,daca acesteanusuntprezentatedistinctncontuldeprofitsi
pierdere,cheltuielilecupersonalulaferenteexercitiuluifinanciar,
defalcate
conformpct.32alin.(1),rndul6;
(2)Sementioneaza sumaindemnizatiiloracordatenexercitiulfinanciar
membrilororganelordeadministratie,conduceresidesupravegherenvirtutea
responsabilitatiloracestora,precumsioriceangajamentegeneratesauasumate
privindpensiilepentrufostiimembriaiacestororgane,indicnduse
valoarea
totala aangajamentelorpentrufiecarecategorie.
(3)Entitatileprevazutelapct.3alin.(2)dinprezentelereglementaripot
sa nuprezinteinformatiiledelaalin.(2),daca prezentarealorface
posibila
identificareasituatieiunuianumitmembrualorganelordeadministratie,
conduceresidesupraveghere,curespectareaconditiilorprevazutelapct.7
alin.(1).
301.Seprezinta sumaavansurilorsicrediteloracordatemembrilor
organelordeadministratie,conduceresidesupraveghere,cuindicarearatelor
dobnzii,principalelorconditiisiaoricarorsumerestituite,precumsia
angajamentelorasumatennumeleacestorasubformagarantiilordeoricefel,
cu
indicareatotaluluipefiecarecategorie.
302.Seprezinta masurancarecalculareaprofituluisaupierderii
exercitiuluifinanciarafostafectata deoevaluareaelementelorcare,prin
derogaredelaprincipiilecontabilegeneralesireguliledeevaluare
prevazute
deprezentelereglementari,afostefectuata nexercitiulfinanciarcurent
sau
ntrunexercitiufinanciarprecedentnvedereaobtineriidefacilitati
fiscale.

Atuncicndinfluentauneiasemeneaevaluariasupracheltuielilorviitoarecu
impozitulpeprofitestesemnificativa,trebuieprezentatedetalii.
303.(1)Seprezinta diferentadintrecheltuialacuimpozitulpe
profit/venitaferenta exercitiuluifinanciarcurentsiexercitiilorfinanciare
precedentesisumaimpozitelorramasa deplata pentruacesteexercitii,cu
conditiaca aceasta diferenta sa fiesemnificativa pentruobligatiilefiscale
viitoare.
(2)Deasemenea,seincludereconciliereadintrerezultatulcontabilal
exercitiuluifinanciarsirezultatulfiscal,asacumesteprezentatn
declaratia
deimpozitpeprofit.
304.nnoteleexplicativetrebuiesa seprezinteseparatpropunereade
repartizareaprofituluinetpedestinatii,astfel:
a)sumelerepartizatelarezerve;
b)sumelerepartizatepentruacoperireapierderilorcontabiledinanii
precedenti;
c)dividende;
d)alterepartizari.
SECTIUNEA10
Pagina 71
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CONTINUTULRAPORTULUIADMINISTRATORILOR
305.(1)Consiliuldeadministratieelaboreaza pentrufiecareexercitiu
financiarunraport,denumitncontinuareraportuladministratorilor,care
cuprindecelputinoprezentarefidela adezvoltariisiperformantei
activitatilorentitatiisiapozitieisalefinanciare,mpreuna cuodescriere
a
principalelorriscurisiincertitudinicucareseconfrunta.
(2)Prezentareademaisusesteoanaliza echilibrata sicuprinzatoarea
dezvoltariisiperformanteiactivitatilorentitatiisiapozitieisale
financiare,corelata cudimensiuneasicomplexitateaactivitatilor.
(3)Sevorfaceprezentarideinformatiicuprivirelarespectarea
conditiilordecapitalpropriu,prevazutedelegislatianvigoareprivind
societatilecomerciale.
(4)Deasemenea,nraportuladministratorilortrebuiecuprinseinformatii
referitoarelacontrolulintern,asacumacestaesteprezentatlaSectiunea11
"Controlulintern"dinprezentelereglementari.
(5)nmasurancareestenecesarpentruantelegedezvoltareaentitatii,
performantasaupozitiasafinanciara,analizacuprindeindicatorifinanciari
si,
atuncicndestecazul,indicatorinefinanciaricheiedeperformanta,
relevanti
pentruactivitatispecifice,inclusivinformatiidespreaspecteprivindmediul
nconjuratorsiangajatii.
(6)nfurnizareaanalizeisale,raportuladministratorilorinclude,atunci
cndestecazul,referirisiexplicatiisuplimentareprivindsumeleraportate
n
situatiilefinanciareanuale.
306.(1)Raportuladministratorilorofera,deasemenea,informatiidespre:
a)evenimenteimportanteaparutedupa sfrsitulexercitiuluifinanciar;

b)dezvoltareaprevizibila aentitatii;
c)activitatiledindomeniulcercetariisidezvoltarii;
d)informatiiprivindachizitiilepropriiloractiuni,sianume:
motiveleachizitiilorefectuatencursulexercitiuluifinanciar;
numarulsivaloareaactiunilorachizitionatesinstrainatencursul
exercitiuluifinanciarsiproportiadincapitalulsubscrispecareacesteao
reprezinta;
ncazulachizitieisinstrainariicutitluoneros,contravaloarea
actiunilor;
numarulsivaloareanominala atuturoractiunilorachizitionatesidetinute
deentitatesiproportiadincapitalulsubscrispecareacesteaoreprezinta;
e)existentadesucursalealeentitatii;
f)utilizareadecatreentitateainstrumentelorfinanciare,ncazulncare
suntsemnificativepentruevaluareaactivelorsale,datoriilor,pozitiei
financiaresiaprofituluisaupierderii:
obiectivelesipoliticileentitatiinmateriedegestiuneariscului
financiar,inclusivpoliticasadeacoperirempotrivariscurilorpentru
fiecare
tipmajordetranzactieprevizionata pentrucareseutilizeaza contabilitatea
de
acoperirempotrivariscurilor,si
expunereaentitatiilarisculdepiata,risculdecredit,risculde
lichiditatesilarisculfluxuluidenumerar.
(2)Scopulacestorprezentariestedeafurnizainformatiicaresa ajutela
ntelegereamaibuna asemnificatieiinstrumentelorfinanciarebilantieresau
extrabilantiereasuprasituatieifinanciareauneientitati,rezultatelor
activitatiieisifluxurilordenumerarsideaajutanevaluareasumelor,
momentuluiaparitieisigraduluidesiguranta afluxurilordenumerarviitoare
asociatecuaceleinstrumente.
Prezentarileceruteofera informatiipentruaiajutapeutilizatorii
situatiilorfinanciarenevaluareagraduluideriscaferentinstrumentelor
financiare,recunoscutesaununbilant.
(3)Tranzactiilecuinstrumentefinanciarepotaveacarezultatpentruo
entitateasumareasautransferareacatrealtepartiaunuiasaumaimultora
dintreriscurilefinanciaredescrisemaijos.
a)Risculdepiata cuprindetreitipuriderisc:
risculvalutaresterisculcavaloareaunuiinstrumentfinanciarsa
Pagina 72
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

fluctuezedincauzavariatiilorcursuluideschimbvalutar;
risculrateidobnziilavaloareajusta esterisculcavaloareaunui
instrumentfinanciarsa fluctuezedincauzavariatiilorratelordepiata ale
dobnzii;
risculdepret esterisculcavaloareaunuiinstrumentfinanciarsa
fluctuezecarezultatalschimbariipreturilorpietei,chiardaca aceste
schimbarisuntcauzatedefactorispecificiinstrumentelorindividualesau
emitentuluiacestora,saufactoricareafecteaza toateinstrumentele
tranzactionatepepiata.
Termenul"riscdepiata"ncorporeaza nunumaipotentialuldepierdere,darsi
celdecstig.

b)Risculdecreditesterisculcaunadintrepartileinstrumentului
financiarsa nuexecuteobligatiaasumata,cauzndceleilaltepartiopierdere
financiara.
c)Risculdelichiditate(numitsirisculdefinantare),esterisculcao
entitatesa ntlneasca dificultatinprocurareafondurilornecesarepentru
ndeplinireaangajamenteloraferenteinstrumentelorfinanciare.Risculde
lichiditatepoaterezultadinincapacitateadeavinderepedeunactiv
financiar
laovaloareapropiata devaloareasajusta.
d)Risculrateidobnziilafluxuldenumeraresterisculcafluxurilede
numerarviitoaresa fluctuezedincauzavariatiilorratelordepiata ale
dobnzii.Deexemplu,ncazulunuiinstrumentdemprumutcurata variabila,
astfeldefluctuatiiconstaunschimbarearateidobnziiefectivea
instrumentuluifinanciar,fara oschimbarecorespondenta avaloriisalejuste.
Oentitatetrebuiesa prezinteobiectivelesipoliticiledegestionarea
riscului,inclusivpoliticiledeacoperireaacestuia.
307.(1)ncazulentitatiloralecarorvalorimobiliarentotalitate
sauopartedinacestetitlurisuntadmiselatranzactionarepeopiata
reglementata sicarefacobiectuluneiofertepublicedeachizitie,astfelcum
acesteasuntdefinitenlegislatianvigoareprivindpiatadecapital,
raportul
administratorilortrebuiesa cuprinda urmatoareleinformatiidetaliatedespre:
a)structuracapitaluluilor,inclusivvalorilemobiliarecarenusuntadmise
latranzactionarepeopiata reglementata,cuindicareaclaselordiferitede
actiunisi,daca estecazul,pentrufiecareclasa deactiuni,drepturilesi
obligatiileatasateclaseirespectivesiprocentuldincapitalulsocialtotal
pe
carelreprezinta;
b)oricerestrictiilegatedetransferuldevalorimobiliare,cumarfi
limitarileprivinddetinereadetitluridevaloaresaunecesitateadeaobtine
aprobareaentitatiisauaaltordetinatoridevalorimobiliare;
c)detinerilesemnificativedirectesiindirectedeactiuni(inclusiv
detinerileindirecteprinstructuripiramidalesidetinerincrucisatede
actiuni,asacumacesteasuntdefinitenreglementarilenvigoareprivind
piata
decapital);
d)detinatoriioricarorvalorimobiliarecudrepturispecialedecontrolsio
descriereaacestordrepturi;
e)sistemuldecontrolaloricareischemedeacordaredeactiuni
salariatilor,daca drepturiledecontrolnuseexercita directdecatre
salariati;
f)oricerestrictiiprivinddrepturiledevot,cumarfilimitarile
drepturilordevotaledetinatorilorunuiprocentstabilitsaunumarde
voturi,
termeneledeexercitareadrepturilordevotsausistemeleprincare,
coopernd
cuentitatea,drepturilefinanciareatasatevalorilormobiliaresuntseparate
de
detinereadevalorimobiliare;
g)oriceacorduridintreactionaricaresuntcunoscutedecatreentitatesi

carepotaveacarezultatrestrictiireferitoarelatransferulvalorilor
mobiliaresi/sauladrepturiledevot;
h)regulilecareprevadnumireasaunlocuireamembrilorconsiliuluide
administratiesimodificareaactelorconstitutivealeentitatii;
i)puterilemembrilorconsiliuluideadministratiesi,nspecial,cele
referitoarelaemitereasaurascumparareadeactiuni;
j)oriceacordurisemnificativelacareentitateaestepartesicareintra n
Pagina 73
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

vigoare,semodifica saunceteaza nfunctiedeomodificareacontrolului


entitatiicaurmareauneiofertepublicedeachizitie,siefectelerezultate
din
aceasta,cuexceptiacazuluincareprezentareaacestorinformatiiar
prejudicia
graventitatea.
Aceasta exceptienuseaplica ncazulncareentitateaesteobligata nmod
specialsa prezinteasemeneainformatiiconformaltorcerintelegale;
k)oriceacorduridintreentitatesimembriiconsiliuluisaudeadministratie
sausalariati,princareseofera compensaridaca acestiademisioneaza sausunt
concediatifara unmotivrezonabilsaudaca relatiadeangajarenceteaza din
cauzauneiofertepublicedeachizitie.
Informatiiledemaisusvorfiprezentatentrosectiunedistincta a
raportuluiadministratorilor,referitoarelaguvernantacorporativa.
(2)Deasemenea,oentitatealecareivalorimobiliaresuntadmisela
tranzactionarepeopiata reglementata,astfelcumaceastaestedefinita n
legislatianvigoareprivindpiatadecapital,vaincludencadrulaceleiasi
sectiunireferitoarelaguvernantacorporativa odeclaratiecarevacuprinde
cel
putinurmatoareleinformatii:
a)otrimiterela:
coduldeguvernanta corporativa careseaplica entitatiisi/saucodulde
guvernanta corporativa pecareentitateaadecissa laplicevoluntar.
Entitatea
vaindicaprevederilecaresuntdisponibilepublic;si/sau
toateinformatiilerelevantereferitoarelapracticiledeguvernanta
corporativa aplicatenplusfata decerintelelegislatieinationale.nacest
caz,entitateavafacedisponibilepublicpracticilesaledeguvernanta
corporativa;
b)nmasurancare,potrivitlegislatieinationale,entitatease
ndeparteaza delacoduldeguvernanta corporativa careiseaplica saupecare
a
alessa laplice,oexplicatieaacesteiaprivindpartiledincodpecarenu
le
aplica simotiveleneaplicarii;
c)odescriereaprincipalelorcaracteristicialecontroluluiinternsia
sistemelordegestionareariscurilor,nrelatiecuprocesulderaportare
financiara;
d)moduldedesfasurareaadunariigeneraleaactionarilorsiatributiilecheie
aleacesteia,precumsiodescriereadrepturiloractionarilorsiamodului
cumacesteapotfiexercitate;
e)structurasimoduldeoperarealeorganelordeadministratie,conduceresi

supravegheresialecomiteteloracestora.
(3)Membriiorganelordeadministratie,conduceresisupraveghereale
entitatiiauobligatiacolectiva deaasiguracasituatiilefinanciareanuale
si
raportuladministratorilorsa fientocmitesipublicatenconformitatecu
legislatianationala.
308.Raportuladministratorilorseaproba deconsiliuldeadministratiesi
sesemneaza nnumeleacestuiadepresedinteleconsiliului.
SECTIUNEA11

CONTROLULINTERN
309.(1)nntelesulprezentelorreglementari,controlulinternal
entitatiivizeaza asigurarea:
conformitatiiculegislatianvigoare;
aplicariideciziilorluatedeconducereaentitatii;
buneifunctionariaactivitatiiinterneaentitatii;
fiabilitatiiinformatiilorfinanciare;
eficacitatiioperatiunilorentitatii;
utilizariieficientearesurselor;
preveniriisicontrolulriscurilordeanuseatingeobiectivelefixate
etc.
Caurmare,proceduriledecontrolinternaucaobiectiv:
pedeoparte,urmarireanscrieriiactivitatiientitatiisia
comportamentuluipersonaluluincadruldefinitdelegislatiaaplicabila,
valorile,normelesiregulileinternealeentitatii;
Pagina 74
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pedealta parte,verificareadaca informatiilecontabile,financiareside


gestiunecomunicatereflecta corectactivitateasisituatiaentitatii.
(2)ncontextulsituatiilorfinanciareanualeconsolidate,ariacontrolului
interncontabilsifinanciarserefera lasocietatilecuprinsenconsolidare.
(3)Controlulinternseaplica petotparcursuloperatiunilordesfasuratede
entitate,astfel:
a)anteriorrealizariioperatiunilor,cuocaziaelaborariibugetului,ceeace
vapermite,ulteriorrealizariioperatiunilor,controlulbugetar;
b)ntimpuloperatiunilor,deexemplu,subaspectuldeterminariiprocentului
derealizarefizica aproductieincursdeexecutiesauaprocentuluide
rebuturinregistrate;
c)dupa finalizareaoperatiunilor,cazncareverificareaestedestinata,de
exemplu,sa analizezerentabilitateaoperatiunilorsisa constateexistenta
conformitatiisauaeventualeloranomalii,caretrebuiecorectate.
310.(1)Controlulinterncuprindecomponentestrnslegate,respectiv:
odefinireclara aresponsabilitatilor,resursesiproceduriadecvate,
modalitatisisistemedeinformare,instrumentesipracticicorespunzatoare;
difuzareainterna deinformatiipertinente,fiabile,acarorcunoastere
permitefiecaruiasasiexerciteresponsabilitatile;
unsistemcareurmareste,pedeoparte,analizareaprincipalelorriscuri
identificabilenceeaceprivesteobiectiveleentitatiisi,pedealta parte,
asigurareaexistenteideproceduridegestionareaacestorriscuri;
activitaticorespunzatoaredecontrol,pentrufiecareproces,concepute
pentruareduceriscurilesusceptibilesa afectezerealizareaobiectivelor

entitatii;
osupravegherepermanenta adispozitivuluidecontrolintern,precumsio
examinareafunctionariisale.
(2)Scopulcontroluluiinternestesa asigurecoerentaobiectivelor,sa
identificefactoriicheiedereusita sisa comuniceconducatorilorentitatii,
n
timpreal,informatiilereferitoarelaperformantesiperspective.Indiferent
de
naturasaumarimeaentitatii,eforturiledepusepentruaplicareaunuicontrol
internsatisfacatorsuntlegatedeaplicareaunorbunepractici.
311.Politicaderesurseumaneaentitatiitrebuiesa urmareasca aspecte
precumrecrutareadepersonalcalificat,gestionareacarierelor,formarea
continua,evaluariindividuale,consiliereasalariatilor,promovarisiactiuni
corectoare.
312.Activitatiledecontrolfacparteintegranta dinprocesuldegestiune
princareentitateaurmaresteatingereaobiectivelorpropuse.Controlul
vizeaza
aplicareanormelorsiprocedurilordecontrolintern,latoatenivelele
ierarhicesifunctionale:aprobare,autorizare,verificare,evaluarea
performantelor
operationale,securizareaactivelor,separareafunctiilor.
313.Evaluareacontroluluiinternpleaca delaaspecteprecum:
existentadeghidurisimanualedeproceduri;
garantareaevolutieisistemuluidecontrolintern;
asigurareaposibilitatiiaccesuluilasistempentrucontrolulextern;
asigurareaposibilitatiiconfruntariidescrieriiteoreticecurealitatea.
314.(1)ncadrulunuimediuinformatizat,controlulinternpleaca dela
aspecteprecum:
existentauneistrategiiinformaticeformalizate,elaboratecuimplicarea
conduceriioperationale;
implicareaconduceriisisensibilizareasafata deriscurilecrescutesau
generatedeinformatica;
alocareaderesursecaredemonstreaza capacitateasistemuluiinformaticde
asiatingeobiectivele;
recrutareadepersonalcuunniveldecompetenta adaptattehnologiilor
utilizatesiexistentaunuiplandeformarecontinua caretrebuiesa permita o
actualizareacunostintelor.
(2)Elementelederiscspecifice,introdusedeutilizareainformaticii,se
refera laevaluareaunoraspecteprecum:
niveluldedependenta aentitatiidesistemulsauinformatic,cuinfluenta
asupracontinuitatiiexploatarii,atuncicnddependentaestepreamare;
Pagina 75
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

niveluldeconfidentialitateainformatiilorvehiculatedesistem;
obligatiaderespectareadispozitiilornvigoarereferitoarela
fiscalitate,protectiapersoanelor,proprietateaintelectuala saureglementari
specificeanumitorsectoaredeactivitate.
315.(1)Controlulinterncontabilsifinanciaralentitatiiseaplica n
vedereaasigurariiuneigestiunicontabilesiauneiurmaririfinanciarea
activitatilorsale,pentruaraspundeobiectivelordefinite.
(2)Controlulinterncontabilsifinanciaresteunelementmajoral

controluluiintern.Elvizeaza ansamblulproceselordeobtineresicomunicare
a
informatieicontabilesifinanciaresicontribuielarealizareaunei
informatii
fiabilesiconformeexigentelorlegale.
Casicontrolulinternngeneral,elsesprijina peunsistemcuprinzndn
specialelaborareasiaplicareapoliticilorsiprocedurilorndomeniu,
inclusiv
asistemuluidesupravegheresicontrol.
(3)Controlulinterncontabilsifinanciarvizeaza asigurarea:
conformitatiiinformatiilorcontabilesifinanciarepublicate,curegulile
aplicabileacestora;
aplicariiinstructiunilorelaboratedeconducerenlegatura cuaceste
informatii;
protejariiactivelor;
preveniriisidetectariifraudelorsineregulilorcontabilesifinanciare;
fiabilitatiiinformatiilordifuzatesiutilizatelanivelinternnscopde
control,nmasurancareelecontribuielaelaborareadeinformatii
contabilesifinanciarepublicate;
fiabilitatiisituatiilorfinanciareanualepublicatesiaaltorinformatii
comunicatepietei.
316.(1)ndomeniulorganizariigenerale,trebuiesa existe:
odocumentarereferitoarelaprincipiiledecontabilizaresicontrolal
operatiunilor;
circuitedeinformatiivizndexhaustivitateaoperatiunilor,ocentralizare
rapida sioarmonizareadatelorcontabile,precumsicontroaleasupra
aplicarii
acestorcircuite;
uncalendaralelaborariideinformatiicontabilesifinanciaredifuzaten
cadrulgrupului,necesarepentrusituatiilefinanciarealesocietatiimama.
2)Suntnecesare,deasemenea:
identificareacuclaritateapersoanelorresponsabilecuelaborarea
informatiilorcontabilesifinanciarepublicatesaucareparticipa la
elaborarea
situatiilorfinanciare;
accesulfiecaruicolaboratorimplicatnprocesulelaborariideinformatii
contabilesifinanciare,lainformatiilenecesarecontroluluiintern;
instituireaunuimecanismprincaresa seasigureefectuareacontroalelor;
proceduriprincaresa severificedaca controaleleaufostefectuate,sa
seidentificeabateriledelaregula sisa sepoata remedia,daca estenecesar;
existentaunuiprocescareurmaresteidentificarearesurselornecesare
buneifunctionariafunctieicontabile;
adaptareanecesaruluidepersonalsiacompetenteloracestuialamarimeasi
complexitateaoperatiunilor,casilaevolutianevoilorsiconstrngerilor.
317.Subaspectulregulilorcontabile,trebuieavutenvedere:
existentaunuimanualdepoliticicontabile;
existentauneiprocedurideaplicareaacestuimanual;
existentadecontroaleprincaresa seasigurerespectareamanualului;
cunoastereaevolutieilegislatieicontabilesifiscale;
efectuareadecontroalespecificeasuprapunctelorsensibile;

identificareasitratareacorespunzatoareaanomaliilor;
adaptareaprogramelorinformaticelanevoileentitatii;
conformitateacuregulilecontabile;
asigurareaexactitatiisiexhaustivitatiinregistrarilorcontabile;
respectareacaracteristicilorcalitativealeinformatiilorcuprinsen
situatiilefinanciare,astfelnctsa satisfaca nevoileutilizatorilor;
pregatireainformatiilornecesareconsolidariigrupului;
definireasidistribuireaprocedurilordeelaborareasituatiilor
Pagina 76
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

financiareconsolidate,catretoateentitatiledeconsolidat.
SECTIUNEA12

AUDITAREASAUVERIFICAREASITUATIILORFINANCIAREANUALE
318.(1)Situatiilefinanciareanualealeentitatilorseauditeaza decatre
unasaumaimultepersoanefizicesaujuridiceautorizatenconditiilelegii.
(2)Auditoriistatutarisiexprima unpunctdevederereferitorlagradulde
conformitatearaportuluiadministratorilorcusituatiilefinanciareanuale
pentruacelasiexercitiufinanciar.
319.Entitatileprevazutelapct.3alin.(2)nuauobligatiaauditarii
situatiilorfinanciareanuale,curespectareaconditiilordelapct.7alin.
(1).
Situatiilefinanciareanualealeacestorentitatiseverifica potrivit
prevederilorlegislatieinmaterie.
320.(1)Raportulauditorilorstatutaricuprinde:
a)ointroducerecareidentifica celputinsituatiilefinanciareanualecare
facobiectulaudituluistatutar,mpreuna cucadrulderaportarefinanciara
care
afostaplicatlantocmireaacestora;
b)odescriereaarieiaudituluistatutar,car7eidentifica celputin
standardeledeauditconformcaroraafostefectuatauditulstatutar;
c)oopiniedeauditcareexprima nmodclaropiniaauditorilorstatutari,
potrivitcareiasituatiilefinanciareanualeofera oimaginefidela conform
cadruluirelevantderaportarefinanciara si,dupa caz,daca situatiile
financiareanualerespecta cerintelelegale;opiniadeauditestefara
rezerve,
curezerve,oopiniecontrara sau,daca auditoriistatutarinuaufostn
masura
sa exprimeoopiniedeaudit,imposibilitateaexprimariiuneiopinii;
d)oreferirelaaspecteleasupracaroraauditoriistatutariatragatentia,
printrunparagrafdistinct,fara caopiniadeauditsa fiecurezerve;
e)unpunctdevedereprivindgraduldeconformitatearaportului
administratorilorcusituatiilefinanciareanualepentruacelasiexercitiu
financiar.
(2)Raportulsesemneaza decatreauditoristatutari,persoanefizice,n
numeleacestorasaualauditorilorpersoanejuridiceautorizate,dupa caz,si
se
dateaza.
SECTIUNEA13
APROBAREA,SEMNAREASIPUBLICAREASITUATIILORFINANCIAREANUALE
321.(1)Situatiilefinanciareanualesentocmescsisepublica,potrivit

legii,nmonedanationala.
(2)Situatiilefinanciareanualesuntsemnatedepersoanelendrept,
cuprinznd:
numelesiprenumelepersoaneicareleantocmit,nscrisenclar;
calitateaacesteia(directoreconomic,contabilsefsaualta persoana
desemnata prindeciziescrisa deadministrator,persoana autorizata potrivit
legii,membra aCorpuluiExpertilorContabilisiContabililorAutorizatidin
Romnia);
numaruldenregistrarenorganismulprofesional,daca estecazul.
322.Situatiilefinanciareanuale,nsotitederaportuladministratorilor
pentruexercitiulfinanciarncauza sideraportuldeauditsemnatde
persoana
responsabila,potrivitlegii,sauraportulcenzorilorsuntsupuseaprobarii
adunariigeneraleaactionarilorsauasociatilor,potrivitlegislatiein
vigoare.
323.Situatiilefinanciareanuale,aprobatenmodcorespunzator,mpreuna
curaportuladministratorilorsiraportuldeauditsemnatdepersoana
responsabila,potrivitlegii,sauraportulcenzorilor,sepublica n
conformitate
culegislatianvigoare.
324.Oridecteorisituatiilefinanciareanualesiraportul
administratorilorsepublica nntregime,acesteatrebuiesa fiereprodusen
formasicontinutulpebazacaroraauditoriistatutarisaupersoanelecareau
efectuatverificarea,dupa caz,siauntocmitraportullor.Acesteatrebuie
sa
Pagina 77
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

fiensotitedetextulcompletalraportuluideauditsaualraportuluide
verificare,dupa caz.
325.Daca situatiilefinanciareanualenusepublica nntregime,trebuie
sa seindicefaptulca versiuneapublicata esteoforma prescurtata sitrebuie
sa
sefaca trimiterelaoficiulregistruluicomertuluilacareaufostdepuse
situatiilefinanciareanuale.ncazulncaresituatiilefinanciareanualenu
au
fostnca depuse,acestlucrutrebuieprezentat.Raportuldeauditnuse
publica,
darsementioneaza daca afostexprimata oopiniedeauditfara rezerve,cu
rezervesaucontrara,saudaca auditoriistatutarinuaufostnmasura sa
exprimeoopiniedeaudit.Deasemenea,sementioneaza daca raportuldeaudit
facereferirelaaspecteasupracaroraauditoriistatutariatragatentia
printrun
paragrafdistinct,fara caopiniadeauditsa fiecurezerve.
326.(1)mpreuna cusituatiilefinanciareanualetrebuiepublicata
propunereadedistribuireaprofituluisaudeacoperireapierderii
contabile.
(2)Distribuireaprofituluisauacoperireapierderiicontabileseprezinta n
noteleexplicative.
CAP.III
PREVEDERIFINALE
327.Pentruasigurareainformatiilordestinatesistemuluiinstitutionalal

statului,MinisterulFinantelorPublicepoatesolicitaentitatilordepunerea
unor
raportarilaunitatilesaleteritoriale.
CAP.IV

PLANULDECONTURIGENERAL
328.(1)Conturilesinteticedinplanuldeconturisepotdezvoltape
conturianaliticenfunctiedenecesitatileimpusedeanumitereglementari
sau
potrivitnecesitatilorpropriialefiecareientitati.
(2)Conturilepotaveafunctiunecontabila deactiv(A),pasiv(P)sausunt
bifunctionale(A/P).ngeneral,conturilecufunctiunecontabila deactiv
corespundelementelordenaturaactivelorsicheltuielilor,iarconturilecu
functiunecontabila depasivcorespundelementelordenaturadatoriilor,
capitalurilorpropriisiveniturilorsausuntaferenteajustarilorde
valoare.
nconturilecutreicifre,cifraterminala 9semnifica operatiunidesens
contrarceloracoperitenmodnormaldeconturiledenivelsuperiordin
grupa
dincarefacparte.
(3)Conturilenafarabilantuluisuntconturicaresedebiteaza sise
crediteaza nfunctiedemodalitateadenregistrarenconturiledebilant a
operatiunii,lascadenta sauladatarealizariiacesteia.
(4)Pentruorganizareacontabilitatiidegestiune,nuesteobligatorie
utilizareaconturilordinclasa9"Conturidegestiune".
329.Planuldeconturigeneralesteurmatorul:
CLASA1CONTURIDECAPITALURI
10.CAPITALSIREZERVE
101.Capital*3)
1011.Capitalsubscrisnevarsat(P)
1012.Capitalsubscrisvarsat(P)
1015.Patrimoniulregiei(P)
1016.Patrimoniulpublic*4)(P)
_________
*3)nfunctiedeformajuridica aentitatiisenscrie:capitalsocial,
patrimoniulregieietc.
*4)Acestcontmaiaparedoarlaentitatilecarenuaufinalizatprocedurile
legaledetransferalbunurilordenaturapatrimoniuluipublic.
104.Primedecapital
Pagina 78
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

1041.Primedeemisiune(P)
1042.Primedefuziune/divizare(P)
1043.Primedeaport(P)
1044.Primedeconversieaobligatiunilornactiuni(P)
105.Rezervedinreevaluare(P)
106.Rezerve
1061.Rezervelegale(P)
1063.Rezervestatutaresaucontractuale(P)
1064.Rezervedevaloarejusta*5)(P)
_________
*5)Acestcontaparenumainsituatiilefinanciareanualeconsolidate.

1065.Rezervereprezentndsurplusulrealizatdinrezervedinreevaluare(P)
1067.Rezervedindiferentedecursvalutarnrelatiecuinvestitianeta
ntroentitatestraina*6)(A/P)
1068.Alterezerve(P)
________
*6)Acestcontaparenumainsituatiilefinanciareanualeconsolidate.
107.Rezervedinconversie*7)(A/P)
________
*7)Acestcontaparenumainsituatiilefinanciareanualeconsolidate.
108.Interesecarenucontroleaza*8)
1081.Interesecarenucontroleaza rezultatulexercitiuluifinanciar(A/P)
1082.Interesecarenucontroleaza altecapitaluriproprii(A/P)
________
*8)Acestcontaparenumainsituatiilefinanciareanualeconsolidate.
109.Actiuniproprii
1091.Actiunipropriidetinutepetermenscurt(A)
1092.Actiunipropriidetinutepetermenlung(A)
11.REZULTATULREPORTAT
117.Rezultatulreportat
1171.Rezultatulreportatreprezentndprofitulnerepartizatsaupierderea
neacoperita (A/P)
1172.Rezultatulreportatprovenitdinadoptareapentruprimadata aIAS,mai
putinIAS29*9)(A/P)
1174.Rezultatulreportatprovenitdincorectareaerorilorcontabile(A/P)
1176.RezultatulreportatprovenitdintrecerealaaplicareaReglementarilor
contabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene
(A/P)
_________
*9)AcestcontaparedoarlaentitatilecareauaplicatReglementarile
contabileaprobateprinOMFPnr.94/2001sipna lanchidereasoldului
acestui
cont.
12.REZULTATULEXERCITIULUIFINANCIAR
121.Profitsaupierdere(A/P)
129.Repartizareaprofitului(A)
14.CSTIGURISAUPIERDERILEGATEDEEMITEREA,RASCUMPARAREA,VNZAREA,
CEDAREACUTITLUGRATUITSAUANULAREAINSTRUMENTELORDECAPITALURIPROPRII
141.Cstigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii(P)
Pagina 79
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

149.Pierderilegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii(A)
15.PROVIZIOANE
151.Provizioane
1511.Provizioanepentrulitigii(P)
1512.Provizioanepentrugarantiiacordateclientilor(P)
1513.Provizioanepentrudezafectareimobilizaricorporalesialteactiuni
similarelegatedeacestea(P)
1514.Provizioanepentrurestructurare(P)
1515.Provizioanepentrupensiisiobligatiisimilare(P)

1516.Provizioanepentruimpozite(P)
1518.Alteprovizioane(P)
16.MPRUMUTURISIDATORIIASIMILATE
161.mprumuturidinemisiunideobligatiuni
1614.mprumuturiexternedinemisiunideobligatiunigarantatedestat(P)
1615.mprumuturiexternedinemisiunideobligatiunigarantatedebanci(P)
1617.mprumuturiinternedinemisiunideobligatiunigarantatedestat(P)
1618.Altemprumuturidinemisiunideobligatiuni(P)
162.Creditebancarepetermenlung
1621.Creditebancarepetermenlung(P)
1622.Creditebancarepetermenlungnerambursatelascadenta (P)
1623.Crediteexterneguvernamentale(P)
1624.Creditebancareexternegarantatedestat(P)
1625.Creditebancareexternegarantatedebanci(P)
1626.Creditedelatrezoreriastatului(P)
1627.Creditebancareinternegarantatedestat(P)
166.Datoriicareprivescimobilizarilefinanciare
1661.Datoriifata deentitatileafiliate(P)
1663.Datoriifata deentitatiledecarecompaniaestelegata prininterese
departicipare(P)
167.Altemprumuturisidatoriiasimilate(P)
168.Dobnziaferentemprumuturilorsidatoriilorasimilate
1681.Dobnziaferentemprumuturilordinemisiunideobligatiuni(P)
1682.Dobnziaferentecreditelorbancarepetermenlung(P)
1685.Dobnziaferentedatoriilorfata deentitatileafiliate(P)
1686.Dobnziaferentedatoriilorfata deentitatiledecarecompaniaeste
legata prininteresedeparticipare(P)
1687.Dobnziaferentealtormprumuturisidatoriiasimilate(P)
169.Primeprivindrambursareaobligatiunilor(A)
CLASA2CONTURIDEIMOBILIZARI
20.IMOBILIZARINECORPORALE
201.Cheltuielideconstituire(A)
203.Cheltuielidedezvoltare(A)
205.Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactive
similare(A)
Pagina 80
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

207.Fondcomercial
2071.Fondcomercialpozitiv*10)(A)
2075.Fondcomercialnegativ*11)(P)
_________
*10)Acestcontapare,deregula,nsituatiilefinanciareanuale
consolidate.
*11)Acestcontaparenumainsituatiilefinanciareanualeconsolidate.
208.Alteimobilizarinecorporale(A)
21.IMOBILIZARICORPORALE
211.Terenurisiamenajarideterenuri(A)
2111.Terenuri
2112.Amenajarideterenuri
212.Constructii(A)
213.Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatii

2131.Echipamentetehnologice(masini,utilajesiinstalatiidelucru)(A)
2132.Aparatesiinstalatiidemasurare,controlsireglare(A)
2133.Mijloacedetransport(A)
2134.Animalesiplantatii(A)
214.Mobilier,aparatura birotica,echipamentedeprotectieavalorilorumane
simaterialesialteactivecorporale(A)
22.IMOBILIZARICORPORALENCURSDEAPROVIZIONARE
223.Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatiincurs
deaprovizionare(A)
224.Mobilier,aparatura birotica,echipamentedeprotectieavalorilorumane
simaterialesialteactivecorporalencursdeaprovizionare(A)
23.IMOBILIZARINCURSSIAVANSURIPENTRUIMOBILIZARI
231.Imobilizaricorporalencursdeexecutie(A)
232.Avansuriacordatepentruimobilizaricorporale(A)
233.Imobilizarinecorporalencursdeexecutie(A)
234.Avansuriacordatepentruimobilizarinecorporale(A)
26.IMOBILIZARIFINANCIARE
261.Actiunidetinutelaentitatileafiliate(A)
263.Interesedeparticipare(A)
264.Titluripusenechivalenta*12)(A)
__________
*)12Acestcontaparenumainsituatiilefinanciareanualeconsolidate.
265.Altetitluriimobilizate(A)
267.Creanteimobilizate
2671.Sumedatoratedeentitatileafiliate(A)
2672.Dobndaaferenta sumelordatoratedeentitatileafiliate(A)
2673.Creantelegatedeintereseledeparticipare(A)
Pagina 81
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

2674.Dobndaaferenta creantelorlegatedeintereseledeparticipare(A)
2675.mprumuturiacordatepetermenlung(A)
2676.Dobndaaferenta mprumuturiloracordatepetermenlung(A)
2678.Altecreanteimobilizate(A)
2679.Dobnziaferentealtorcreanteimobilizate(A)
269.Varsamintedeefectuatpentruimobilizarifinanciare
2691.Varsamintedeefectuatprivindactiuniledetinutelaentitatile
afiliate(P)
2692.Varsamintedeefectuatprivindintereseledeparticipare(P)
2693.Varsamintedeefectuatpentrualteimobilizarifinanciare(P)
28.AMORTIZARIPRIVINDIMOBILIZARILE
280.Amortizariprivindimobilizarilenecorporale
2801.Amortizareacheltuielilordeconstituire(P)
2803.Amortizareacheltuielilordedezvoltare(P)
2805.Amortizareaconcesiunilor,brevetelor,licentelor,marcilorcomerciale,
drepturilorsiactivelorsimilare(P)
2807.Amortizareafonduluicomercial*13)(P)
2808.Amortizareaaltorimobilizarinecorporale(P)
_________
*13)Acestcontapare,deregula,nsituatiilefinanciareanuale
consolidate.
281.Amortizariprivindimobilizarilecorporale

2811.Amortizareaamenajarilordeterenuri(P)
2812.Amortizareaconstructiilor(P)
2813.Amortizareainstalatiilor,mijloacelordetransport,animalelorsi
plantatiilor(P)
2814.Amortizareaaltorimobilizaricorporale(P)
29.AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREASAUPIERDEREADEVALOAREAIMOBILIZARILOR
290.Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilornecorporale
2903.Ajustaripentrudepreciereacheltuielilordedezvoltare(P)
2905.Ajustaripentrudepreciereaconcesiunilor,brevetelor,licentelor,
marcilorcomerciale,drepturilorsiactivelorsimilare(P)
2907.Ajustaripentrudepreciereafonduluicomercial*14)(P)
2908.Ajustaripentrudepreciereaaltorimobilizarinecorporale(P)
_________
*14)Acestcontapare,deregula,nsituatiilefinanciareanuale
consolidate.
291.Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorcorporale
2911.Ajustaripentrudepreciereaterenurilorsiamenajarilordeterenuri(P)
2912.Ajustaripentrudepreciereaconstructiilor(P)
2913.Ajustaripentrudepreciereainstalatiilor,mijloacelordetransport,
animalelorsiplantatiilor(P)
2914.Ajustaripentrudepreciereaaltorimobilizaricorporale(P)
293.Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorncursdeexecutie
2931.Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorcorporalencursde
executie(P)
2933.Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilornecorporalencursde
executie(P)
296.Ajustaripentrupierdereadevaloareaimobilizarilorfinanciare
2961.Ajustaripentrupierdereadevaloareaactiunilordetinutela
entitatileafiliate(P)
2962.Ajustaripentrupierdereadevaloareaintereselordeparticipare(P)
Pagina 82
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

2963.Ajustaripentrupierdereadevaloareaaltortitluriimobilizate(P)
2964.Ajustaripentrupierdereadevaloareasumelordatoratedeentitatile
afiliate(P)
2965.Ajustaripentrupierdereadevaloareacreantelorlegatedeinteresele
departicipare(P)
2966.Ajustaripentrupierdereadevaloareamprumuturiloracordatepe
termenlung(P)
2968.Ajustaripentrupierdereadevaloareaaltorcreanteimobilizate(P)
CLASA3CONTURIDESTOCURISIPRODUCTIENCURSDEEXECUTIE
30.STOCURIDEMATERIIPRIMESIMATERIALE
301.Materiiprime(A)
302.Materialeconsumabile
3021.Materialeauxiliare(A)
3022.Combustibili(A)
3023.Materialepentruambalat(A)
3024.Piesedeschimb(A)
3025.Semintesimaterialedeplantat(A)
3026.Furaje(A)
3028.Altematerialeconsumabile(A)

303.Materialedenaturaobiectelordeinventar(A)
308.Diferentedepret lamateriiprimesimateriale(A/P)
32.STOCURINCURSDEAPROVIZIONARE
321.Materiiprimencursdeaprovizionare(A)
322.Materialeconsumabilencursdeaprovizionare(A)
323.Materialedenaturaobiectelordeinventarncursdeaprovizionare(A)
326.Animalencursdeaprovizionare(A)
327.Marfurincursdeaprovizionare(A)
328.Ambalajencursdeaprovizionare(A)
33.PRODUCTIENCURSDEEXECUTIE
331.Produsencursdeexecutie(A)
332.Serviciincursdeexecutie(A)
34.PRODUSE
341.Semifabricate(A)
345.Produsefinite(A)
346.Produsereziduale(A)
348.Diferentedepret laproduse(A/P)
35.STOCURIAFLATELATERTI
351.Materiisimaterialeaflatelaterti(A)
Pagina 83
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

354.Produseaflatelaterti(A)
356.Animaleaflatelaterti(A)
357.Marfuriaflatelaterti(A)
358.Ambalajeaflatelaterti(A)
36.ANIMALE
361.Animalesipasari(A)
368.Diferentedepret laanimalesipasari(A/P)
37.MARFURI
371.Marfuri(A)
378.Diferentedepret lamarfuri(A/P)
38.AMBALAJE
381.Ambalaje(A)
388.Diferentedepret laambalaje(A/P)
39.AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREASTOCURILORSIPRODUCTIEINCURSDEEXECUTIE
391.Ajustaripentrudepreciereamateriilorprime(P)
392.Ajustaripentrudepreciereamaterialelor
3921.Ajustaripentrudepreciereamaterialelorconsumabile(P)
3922.Ajustaripentrudepreciereamaterialelordenaturaobiectelorde
inventar(P)
393.Ajustaripentrudepreciereaproductieincursdeexecutie(P)
394.Ajustaripentrudepreciereaproduselor
3941.Ajustaripentrudepreciereasemifabricatelor(P)
3945.Ajustaripentrudepreciereaproduselorfinite(P)
3946.Ajustaripentrudepreciereaproduselorreziduale(P)
395.Ajustaripentrudepreciereastocuriloraflatelaterti
3951.Ajustaripentrudepreciereamateriilorsimaterialeloraflatelaterti
(P)
3952.Ajustaripentrudepreciereasemifabricateloraflatelaterti(P)
3953.Ajustaripentrudepreciereaproduselorfiniteaflatelaterti(P)
3954.Ajustaripentrudepreciereaproduselorrezidualeaflatelaterti(P)

3956.Ajustaripentrudepreciereaanimaleloraflatelaterti(P)
3957.Ajustaripentrudepreciereamarfuriloraflatelaterti(P)
3958.Ajustaripentrudepreciereaambalajeloraflatelaterti(P)
396.Ajustaripentrudepreciereaanimalelor(P)
397.Ajustaripentrudepreciereamarfurilor(P)
398.Ajustaripentrudepreciereaambalajelor(P)
CLASA4CONTURIDETERTI
Pagina 84
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

40.FURNIZORISICONTURIASIMILATE
401.Furnizori(P)
403.Efectedeplatit(P)
404.Furnizorideimobilizari(P)
405.Efectedeplatitpentruimobilizari(P)
408.Furnizorifacturinesosite(P)
409.Furnizoridebitori
4091.Furnizoridebitoripentrucumpararidebunuridenaturastocurilor
(A)
4092.Furnizoridebitoripentruprestarideservicii(A)
41.CLIENTISICONTURIASIMILATE
411.Clienti
4111.Clienti(A)
4118.Clientiincertisaunlitigiu(A)
413.Efectedeprimitdelaclienti(A)
418.Clientifacturidentocmit(A)
419.Clienticreditori(P)
42.PERSONALSICONTURIASIMILATE
421.Personalsalariidatorate(P)
423.Personalajutoarematerialedatorate(P)
424.Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit*15)(P)
_________
*15)Seutilizeaza atuncicndexista baza legala pentruacordareaacestora.
425.Avansuriacordatepersonalului(A)
426.Drepturidepersonalneridicate(P)
427.Retineridinsalariidatoratetertilor(P)
428.Altedatoriisicreantenlegatura cupersonalul
4281.Altedatoriinlegatura cupersonalul(P)
4282.Altecreantenlegatura cupersonalul(A)
43.ASIGURARISOCIALE,PROTECTIASOCIALA SICONTURIASIMILATE
431.Asigurarisociale
4311.Contributiaunitatiilaasigurarilesociale(P)
4312.Contributiapersonaluluilaasigurarilesociale(P)
4313.Contributiaangajatoruluipentruasigurarilesocialedesanatate(P)
4314.Contributiaangajatilorpentruasigurarilesocialedesanatate(P)
437.Ajutordesomaj
4371.Contributiaunitatiilafonduldesomaj(P)
4372.Contributiapersonaluluilafonduldesomaj(P)
Pagina 85
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

438.Altedatoriisicreantesociale
4381.Altedatoriisociale(P)

4382.Altecreantesociale(A)
44.BUGETULSTATULUI,FONDURISPECIALESICONTURIASIMILATE
441.Impozitulpeprofit/venit
4411.Impozitulpeprofit(P)
4418.Impozitulpevenit*16)(P)
_________
*16)Seutilizeaza pentruevidentiereaimpozituluipevenitul
microntreprinderilor,definiteconformlegii.
442.Taxapevaloareaadaugata
4423.TVAdeplata (P)
4424.TVAderecuperat(A)
4426.TVAdeductibila (A)
4427.TVAcolectata (P)
4428.TVAneexigibila (A/P)
444.Impozitulpevenituridenaturasalariilor(P)
445.Subventii
4451.Subventiiguvernamentale(A)
4452.mprumuturinerambursabilecucaracterdesubventii(A)
4458.Altesumeprimitecucaracterdesubventii(A)
446.Alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate(P)
447.Fondurispecialetaxesivarsaminteasimilate(P)
448.Altedatoriisicreantecubugetulstatului
4481.Altedatoriifata debugetulstatului(P)
4482.Altecreanteprivindbugetulstatului(A)
45.GRUPSIACTIONARI/ASOCIATI
451.Decontarintreentitatileafiliate
4511.Decontarintreentitatileafiliate(A/P)
4518.Dobnziaferentedecontarilorntreentitatileafiliate(A/P)
453.Decontariprivindintereseledeparticipare
4531.Decontariprivindintereseledeparticipare(A/P)
4538.Dobnziaferentedecontarilorprivindintereseledeparticipare(A/P)
455.Sumedatorateactionarilor/asociatilor
4551.Actionari/asociaticonturicurente(P)
4558.Actionari/asociatidobnzilaconturicurente(P)
456.Decontaricuactionarii/asociatiiprivindcapitalul(A/P)
457.Dividendedeplata (P)
458.Decontaridinoperatiinparticipatie
4581.Decontaridinoperatiinparticipatiepasiv(P)
4582.Decontaridinoperatiinparticipatieactiv(A)
46.DEBITORISICREDITORIDIVERSI
461.Debitoridiversi(A)
Pagina 86
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

462.Creditoridiversi(P)
47.CONTURIDESUBVENTII,REGULARIZARESIASIMILATE
471.Cheltuielinregistratenavans(A)
472.Veniturinregistratenavans(P)
473.Decontaridinoperatiincursdeclarificare(A/P)
475.SUBVENTIIPENTRUINVESTITII
4751.Subventiiguvernamentalepentruinvestitii(P)
4752.mprumuturinerambursabilecucaracterdesubventiipentruinvestitii

(P)
4753.Donatiipentruinvestitii(P)
4754.Plusurideinventardenaturaimobilizarilor(P)
4758.Altesumeprimitecucaracterdesubventiipentruinvestitii(P)
48.DECONTARINCADRULUNITATII
481.Decontarintreunitatesisubunitati(A/P)
482.Decontarintresubunitati(A/P)
49.AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREACREANTELOR
491.Ajustaripentrudepreciereacreantelorclienti(P)
495.Ajustaripentrudepreciereacreantelordecontarincadrulgrupuluisi
cuactionarii/asociatii(P)
496.Ajustaripentrudepreciereacreantelordebitoridiversi(P)
CLASA5CONTURIDETREZORERIE
50.INVESTITIIPETERMENSCURT
501.Actiunidetinutelaentitatileafiliate(A)
505.Obligatiuniemisesirascumparate(A)
506.Obligatiuni(A)
508.Alteinvestitiipetermenscurtsicreanteasimilate
5081.Altetitlurideplasament(A)
5088.Dobnzilaobligatiunisititlurideplasament(A)
509.Varsamintedeefectuatpentruinvestitiilepetermenscurt
5091.Varsamintedeefectuatpentruactiuniledetinutelaentitatileafiliate
(P)
5092.Varsamintedeefectuatpentrualteinvestitiipetermenscurt(P)
51.CONTURILABANCI
511.Valoridencasat
5112.Cecuridencasat(A)
5113.Efectedencasat(A)
5114.Efecteremisesprescontare(A)
512.Conturicurentelabanci
5121.Conturilabancinlei(A)
Pagina 87
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

5124.Conturilabancinvaluta (A)
5125.Sumencursdedecontare(A)
518.Dobnzi
5186.Dobnzideplatit(P)
5187.Dobnzidencasat(A)
519.Creditebancarepetermenscurt
5191.Creditebancarepetermenscurt(P)
5192.Creditebancarepetermenscurtnerambursatelascadenta (P)
5193.Crediteexterneguvernamentale(P)
5194.Crediteexternegarantatedestat(P)
5195.Crediteexternegarantatedebanci(P)
5196.Creditedelatrezoreriastatului(P)
5197.Crediteinternegarantatedestat(P)
5198.Dobnziaferentecreditelorbancarepetermenscurt(P)
53.CASA
531.Casa
5311.Casanlei(A)
5314.Casanvaluta (A)

532.Altevalori
5321.Timbrefiscalesipostale(A)
5322.Biletedetratamentsiodihna (A)
5323.Tichetesibiletedecalatorie(A)
5328.Altevalori(A)
54.ACREDITIVE
541.Acreditive
5411.Acreditivenlei(A)
5412.Acreditivenvaluta (A)
542.Avansuridetrezorerie*17)(A)
__________
*17)nacestcontvorfievidentiatesisumeleacordateprinsistemulde
carduri.
58.VIRAMENTEINTERNE
581.Viramenteinterne(A/P)
59.AJUSTARIPENTRUPIERDEREADEVALOAREACONTURILORDETREZORERIE
591.Ajustaripentrupierdereadevaloareaactiunilordetinutelaentitatile
afiliate(P)
595.Ajustaripentrupierdereadevaloareaobligatiuniloremisesi
rascumparate(P)
596.Ajustaripentrupierdereadevaloareaobligatiunilor(P)
598.Ajustaripentrupierdereadevaloareaaltorinvestitiipetermenscurt
sicreanteasimilate(P)
CLASA6CONTURIDECHELTUIELI
60.CHELTUIELIPRIVINDSTOCURILE
Pagina 88
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

601.Cheltuielicumateriileprime
602.Cheltuielicumaterialeleconsumabile
6021.Cheltuielicumaterialeleauxiliare
6022.Cheltuieliprivindcombustibilii
6023.Cheltuieliprivindmaterialelepentruambalat
6024.Cheltuieliprivindpieseledeschimb
6025.Cheltuieliprivindsemintelesimaterialeledeplantat
6026.Cheltuieliprivindfurajele
6028.Cheltuieliprivindaltematerialeconsumabile
603.Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar
604.Cheltuieliprivindmaterialelenestocate
605.Cheltuieliprivindenergiasiapa
606.Cheltuieliprivindanimalelesipasarile
607.Cheltuieliprivindmarfurile
608.Cheltuieliprivindambalajele
609.Reducericomercialeprimite
61.CHELTUIELICUSERVICIILEEXECUTATEDETERTI
611.Cheltuielicuntretinereasireparatiile
612.Cheltuielicuredeventele,locatiiledegestiunesichiriile
613.Cheltuielicuprimeledeasigurare
614.Cheltuielicustudiilesicercetarile
62.CHELTUIELICUALTESERVICIIEXECUTATEDETERTI
621.Cheltuielicucolaboratorii
622.Cheltuieliprivindcomisioanelesionorariile

623.Cheltuielideprotocol,reclama sipublicitate
624.Cheltuielicutransportuldebunurisipersonal
625.Cheltuielicudeplasari,detasarisitransferari
626.Cheltuielipostalesitaxedetelecomunicatii
627.Cheltuielicuserviciilebancaresiasimilate
628.Altecheltuielicuserviciileexecutatedeterti
63.CHELTUIELICUALTEIMPOZITE,TAXESIVARSAMINTEASIMILATE
635.Cheltuielicualteimpozite,taxesivarsaminteasimilate
64.CHELTUIELICUPERSONALUL
641.Cheltuielicusalariilepersonalului
Pagina 89
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

642.Cheltuielicuticheteledemasa acordatesalariatilor
643.Cheltuielicuprimelereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit
644.Cheltuielicuremunerareaninstrumentedecapitaluriproprii
645.Cheltuieliprivindasigurarilesiprotectiasociala
6451.Contributiaunitatiilaasigurarilesociale
6452.Contributiaunitatiipentruajutoruldesomaj
6453.Contributiaangajatoruluipentruasigurarilesocialedesanatate
6456.Contributiaunitatiilaschemeledepensiifacultative
6457.Contributiaunitatiilaprimeledeasigurarevoluntara desanatate
6458.Altecheltuieliprivindasigurarilesiprotectiasociala
65.ALTECHELTUIELIDEEXPLOATARE
652.Cheltuielicuprotectiamediuluinconjurator
654.Pierderidincreantesidebitoridiversi
658.Altecheltuielideexploatare
6581.Despagubiri,amenzisipenalitati
6582.Donatiiacordate
6583.Cheltuieliprivindactivelecedatesialteoperatiidecapital
6588.Altecheltuielideexploatare
66.CHELTUIELIFINANCIARE
663.Pierderidincreantelegatedeparticipatii
664.Cheltuieliprivindinvestitiilefinanciarecedate
6641.Cheltuieliprivindimobilizarilefinanciarecedate
6642.Pierderidininvestitiilepetermenscurtcedate
665.Cheltuielidindiferentedecursvalutar
666.Cheltuieliprivinddobnzile
667.Cheltuieliprivindsconturileacordate
668.Altecheltuielifinanciare
67.CHELTUIELIEXTRAORDINARE
671.Cheltuieliprivindcalamitatilesialteevenimenteextraordinare
68.CHELTUIELICUAMORTIZARILE,PROVIZIOANELESIAJUSTARILEPENTRUDEPRECIERE
SAUPIERDEREDEVALOARE
681.Cheltuielideexploatareprivindamortizarile,provizioanelesi
ajustarilepentrudepreciere
6811.Cheltuielideexploatareprivindamortizareaimobilizarilor
6812.Cheltuielideexploatareprivindprovizioanele
6813.Cheltuielideexploatareprivindajustarilepentrudeprecierea
imobilizarilor
6814.Cheltuielideexploatareprivindajustarilepentrudeprecierea
activelorcirculante

686.Cheltuielifinanciareprivindamortizarilesiajustarilepentrupierdere
devaloare
6863.Cheltuielifinanciareprivindajustarilepentrupierdereadevaloarea
Pagina 90
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

imobilizarilorfinanciare
6864.Cheltuielifinanciareprivindajustarilepentrupierdereadevaloarea
activelorcirculante
6868.Cheltuielifinanciareprivindamortizareaprimelorderambursarea
obligatiunilor
69.CHELTUIELICUIMPOZITULPEPROFITSIALTEIMPOZITE
691.Cheltuielicuimpozitulpeprofit
698.Cheltuielicuimpozitulpevenitsicualteimpozitecarenuaparn
elementeledemaisus*18)
_________
*)18Seutilizeaza conformreglementarilorlegale.
CLASA7CONTURIDEVENITURI
70.CIFRADEAFACERINETA
701.Venituridinvnzareaproduselorfinite
702.Venituridinvnzareasemifabricatelor
703.Venituridinvnzareaproduselorreziduale
704.Venituridinserviciiprestate
705.Venituridinstudiisicercetari
706.Venituridinredevente,locatiidegestiunesichirii
707.Venituridinvnzareamarfurilor
708.Venituridinactivitatidiverse
709.Reducericomercialeacordate
71.VENITURIAFERENTECOSTULUIPRODUCTIEINCURSDEEXECUTIE
711.Venituriaferentecosturilorstocurilordeproduse
712.Venituriaferentecosturilorserviciilorncursdeexecutie
72.VENITURIDINPRODUCTIADEIMOBILIZARI
721.Venituridinproductiadeimobilizarinecorporale
722.Venituridinproductiadeimobilizaricorporale
74.VENITURIDINSUBVENTIIDEEXPLOATARE
741.Venituridinsubventiideexploatare
7411.Venituridinsubventiideexploatareaferentecifreideafaceri*19)
7412.Venituridinsubventiideexploatarepentrumateriiprimesimateriale
consumabile
7413.Venituridinsubventiideexploatarepentrualtecheltuieliexterne
7414.Venituridinsubventiideexploatarepentruplatapersonalului
7415.Venituridinsubventiideexploatarepentruasigurarisiprotectie
sociala
7416.Venituridinsubventiideexploatarepentrualtecheltuielide
exploatare
Pagina 91
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

7417.Venituridinsubventiideexploatareaferentealtorvenituri
7418.Venituridinsubventiideexploatarepentrudobndadatorata
________
*19)Seiancalculladeterminareacifreideafaceri.
75.ALTEVENITURIDINEXPLOATARE

754.Venituridincreantereactivatesidebitoridiversi
758.Altevenituridinexploatare
7581.Venituridindespagubiri,amenzisipenalitati
7582.Venituridindonatiiprimite
7583.Venituridinvnzareaactivelorsialteoperatiidecapital
7584.Venituridinsubventiipentruinvestitii
7588.Altevenituridinexploatare
76.VENITURIFINANCIARE
761.Venituridinimobilizarifinanciare
7611.Venituridinactiunidetinutelaentitatileafiliate
7613.Venituridininteresedeparticipare
762.Venituridininvestitiifinanciarepetermenscurt
763.Venituridincreanteimobilizate
764.Venituridininvestitiifinanciarecedate
7641.Venituridinimobilizarifinanciarecedate
7642.Cstiguridininvestitiipetermenscurtcedate
765.Venituridindiferentedecursvalutar
766.Venituridindobnzi
767.Venituridinsconturiobtinute
768.Alteveniturifinanciare
77.VENITURIEXTRAORDINARE
771.Venituridinsubventiipentruevenimenteextraordinaresialtele
similare
78.VENITURIDINPROVIZIOANESIAJUSTARIPENTRUDEPRECIERESAUPIERDEREDE
VALOARE
781.Venituridinprovizioanesiajustaripentrudepreciereprivind
activitateadeexploatare
7812.Venituridinprovizioane
7813.Venituridinajustaripentrudepreciereaimobilizarilor
7814.Venituridinajustaripentrudepreciereaactivelorcirculante
7815.Venituridinfondulcomercialnegativ*20)
_________
*20)Acestcontaparenumainsituatiilefinanciareanualeconsolidate.
786.Veniturifinanciaredinajustaripentrupierderedevaloare
7863.Veniturifinanciaredinajustaripentrupierdereadevaloarea
imobilizarilorfinanciare
7864.Veniturifinanciaredinajustaripentrupierdereadevaloarea
activelorcirculante
Pagina 92
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CLASA8CONTURISPECIALE
80.CONTURINAFARABILANTULUI
801.Angajamenteacordate
8011.Girurisigarantiiacordate
8018.Alteangajamenteacordate
802.Angajamenteprimite
8021.Girurisigarantiiprimite
8028.Alteangajamenteprimite
803.Alteconturinafarabilantului
8031.Imobilizaricorporaleluatecuchirie
8032.Valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare

8033.Valorimaterialeprimitenpastraresaucustodie
8034.Debitoriscosidinactiv,urmaritincontinuare
8035.Stocuridenaturaobiectelordeinventardatenfolosinta
8036.Redevente,locatiidegestiune,chiriisialtedatoriiasimilate
8037.Efectescontateneajunselascadenta
8038.Bunuripubliceprimitenadministrare,concesiunesicuchirie
8039.Altevalorinafarabilantului
804.Amortizareaaferenta graduluideneutilizareamijloacelorfixe
8045.Amortizareaaferenta graduluideneutilizareamijloacelorfixe
805.Dobnziaferentecontractelordeleasingsialtorcontracteasimilate,
neajunselascadenta
8051.Dobnzideplatit
8052.Dobnzidencasat*21)
_________
*21)AcestcontsefolosestedecatreentitatileradiatedinRegistrul
generalsicaremaiaunderularecontractedeleasing,
806.Certificatedeemisiidegazecuefectdesera
807.Activecontingente
808.Datoriicontingente
89.BILANT
891.Bilant dedeschidere
892.Bilant denchidere
CLASA9CONTURIDEGESTIUNE*22)
________
*22)Pentruorganizareacontabilitatiidegestiune,folosireaconturilordin
aceasta clasa esteoptionala.
90.DECONTARIINTERNE
901.Decontariinterneprivindcheltuielile
902.Decontariinterneprivindproductiaobtinuta
903.Decontariinterneprivinddiferenteledepret
92.CONTURIDECALCULATIE
Pagina 93
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

921.Cheltuielileactivitatiidebaza
922.Cheltuielileactivitatilorauxiliare
923.Cheltuieliindirectedeproductie
924.Cheltuieligeneraledeadministratie
925.Cheltuielidedesfacere
93.COSTULPRODUCTIEI
931.Costulproductieiobtinute
933.Costulproductieincursdeexecutie
CAP.V
TRANSPUNEREA*23)SOLDURILORCONTURILORDINBALANTADEVERIFICARELA

31.12.2009NNOULPLANDECONTURIGENERAL

*23)Administratoriientitatilorraspundpentrutranspunereacorecta a
soldurilorconturilor,dinbalanteledeverificarela31decembrie2009,n
conturileprevazutennoulPlandeconturigeneralcuprinsnprezentele
reglementari.Deasemenea,sevaurmaricatranspunereadinvechileconturi

sinteticennoileconturisinteticedegradulunusidoi,daca estecazul,sa
se
efectuezenfunctiedenaturasumelorreflectatensoldulfiecaruicont.
*T*______________________________________
________________________________________ _
CONTURI_ CONTURIVECHI_ _ POTRIVITREGLEMENTARILOR_ (conformPlanuluide
conturigeneral_ _ CONTABILECONFORMECU_ cuprinsnReglementarilecontabile
_ _ DIRECTIVELEEUROPENE_ aprobateprinOrdinulministrului_ _ _ finantelor
publicenr.1752/2005,cu_ _ _modificarilesicompletarileulterioare)_
_________
____________________________________
________________________________ _
Simbol_ _ Simbol_ _ _ cont_ Denumirecont_ cont_ Denumirecont_
________________________________________________________________________________ _ CLASA1
CONTURIDECAPITALURI_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA10
CAPITALSIREZERVE_ _________
____________________________
________
________________________________ _101_Capital_101_Capital_
_____________________________________________________________________________ _
1011_Capitalsubscrisnevarsat_ 1011_Capitalsubscrisnevarsat_
_____________________________________________________________________________ _
1012_Capitalsubscrisvarsat_ 1012_Capitalsubscrisvarsat_
_____________________________________________________________________________ _
1015_Patrimoniulregiei_ 1015_Patrimoniulregiei_
_____________________________________________________________________________ _
1016_Patrimoniulpublic_ 1016_Patrimoniulpublic_
_____________________________________________________________________________ _104_Prime
decapital_104_Primedecapital_
_____________________________________________________________________________ _ 1041_Prime
deemisiune_ 1041_Primedeemisiune_
_____________________________________________________________________________ _ 1042_Prime
defuziune/divizare_ 1042_Primedefuziune/divizare_
_____________________________________________________________________________
Pagina 94
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 1043_Primedeaport_ 1043_Primedeaport_
_____________________________________________________________________________ _ 1044_Prime
deconversiea_ 1044_Primedeconversiea_ _ _obligatiunilornactiuni_
_obligatiunilornactiuni_
_____________________________________________________________________________ _105_Rezerve
dinreevaluare_105_Rezervedinreevaluare_
_____________________________________________________________________________ _106_Rezerve
_106_Rezerve_
_____________________________________________________________________________ _
1061_Rezervelegale_ 1061_Rezervelegale_
_____________________________________________________________________________ _
1063_Rezervestatutaresau_ 1063_Rezervestatutaresau_ _ _contractuale_
_contractuale_
_____________________________________________________________________________ _
1064_Rezervedevaloarejusta _ 1064_Rezervedevaloarejusta _
_____________________________________________________________________________ _
1065_Rezervereprezentnd_ 1065_Rezervereprezentnd_ _ _surplusulrealizat
din_ _surplusulrealizatdin_ _ _rezervedinreevaluare_ _rezervedin
reevaluare_ _____________________________________________________________________________

_ 1067_Rezervedindiferentede_ _Contnou_ _ _cursvalutarnrelatiecu_ _ _ _


_investitianeta ntro_ _ _ _ _entitatestraina _ _ _
_____________________________________________________________________________ _ 1068_Alte
rezerve_ 1068_Alterezerve_
_____________________________________________________________________________ _107_Rezerve
dinconversie_107_Rezervedinconversie_
_____________________________________________________________________________ _108
_Interesecarenucontroleaza_108_Intereseminoritare_
_____________________________________________________________________________ _
1081_Interesecarenu_ 1081_Intereseminoritare_ _ _controleaza rezultatul
_ _rezultatulexercitiului_ _ _exercitiuluifinanciar_ _financiar_
_____________________________________________________________________________ _
1082_Interesecarenu_ 1082_Intereseminoritarealte_ _ _controleaza alte
_ _capitaluriproprii_ _ _capitaluriproprii_ _ _
_____________________________________________________________________________ _109_Actiuni
proprii_109_Actiuniproprii_
_____________________________________________________________________________ _ 1091_Actiuni
propriidetinutepe_ 1091_Actiunipropriidetinutepe_ _ _termenscurt_
_termenscurt_
_____________________________________________________________________________ _ 1092_Actiuni
propriidetinutepe_ 1092_Actiunipropriidetinutepe_ _ _termenlung_ _termen
lung_ ________________________________________________________________________________ _
GRUPA11REZULTATULREPORTAT_ _________
____________________________
________
________________________________ _117_Rezultatulreportat_117_Rezultatul
reportat_ _____________________________________________________________________________ _
1171_Rezultatulreportat_ 1171_Rezultatulreportat_ _ _reprezentndprofitul_
_reprezentndprofitul_ _ _nerepartizatsaupierderea_ _nerepartizatsau
pierderea_ _ _neacoperita _ _neacoperita _
_____________________________________________________________________________ _
1172_Rezultatulreportatprovenit_ 1172_Rezultatulreportatprovenit_ _ _din
adoptareapentruprima_ _dinadoptareapentruprima_ _ _data aIAS,maiputin
IAS_ _data aIAS,maiputinIAS_ _ _29*24)_ _29_
________________________________________________________________________________
Pagina 95
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

__ _ *24)Acestcontaparedoarlaentitatilecareauaplicat
Reglementarile_ _ contabileaprobateprinOMFPnr.94/2001sipna la
nchiderea_ _ solduluiacestuicont._ _________
____________________________
________
________________________________ _ 1174_Rezultatulreportat
provenit_ 1174_Rezultatulreportatprovenit_ _ _dincorectareaerorilor_ _din
corectareaerorilor_ _ _contabile_ _contabile_
_____________________________________________________________________________ _
1176_Rezultatulreportatprovenit_ 1176_Rezultatulreportatprovenit_ _ _din
trecerealaaplicarea_ _dintrecerealaaplicarea_ _ _Reglementarilor
contabile_ _Reglementarilorcontabile_ _ _conformecuDirectiva_ _conformecu
Directiva_ _ _aIVaaComunitatilor_ _aIVaaComunitatilor_ _ _Economice
Europene_ _EconomiceEuropene_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA12
REZULTATULEXERCITIULUIFINANCIAR_ _________
____________________________
________
________________________________ _121_Profitsaupierdere_121
_Profitsaupierdere_

_____________________________________________________________________________ _129
_Repartizareaprofitului_129_Repartizareaprofitului_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA14
CSTIGURISAUPIERDERILEGATEDEEMITEREA,_ _ RASCUMPARAREA,VNZAREA,
CEDAREACUTITLUGRATUITSAU_ _ ANULAREAINSTRUMENTELORDECAPITALURIPROPRII
_ _________ ____________________________
________
________________________________
_141_Cstigurilegatede_141_Cstigurilegatede_ _ _vnzareasauanularea_
_vnzareasauanularea_ _ _instrumentelordecapitaluri_ _instrumentelorde
capitaluri_ _ _proprii_ _proprii_
_____________________________________________________________________________ _149
_Pierderilegatedeemiterea,_149_Pierderilegatedeemiterea,_ _
_rascumpararea,vnzarea,_ _rascumpararea,vnzarea,_ _ _cedareacutitlu
gratuit_ _cedareacutitlugratuit_ _ _sauanulareainstrumentelor_ _sau
anulareainstrumentelor_ _ _decapitaluriproprii_ _decapitaluriproprii_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA15
PROVIZIOANE_ _________
____________________________
________
________________________________ _151_Provizioane_151_Provizioane_
_____________________________________________________________________________ _
1511_Provizioanepentrulitigii_ 1511_Provizioanepentrulitigii_
_____________________________________________________________________________ _
1512_Provizioanepentrugarantii_ 1512_Provizioanepentrugarantii_ _
_acordateclientilor_ _acordateclientilor_
_____________________________________________________________________________ _
1513_Provizioanepentru_ 1513_Provizioanepentru_ _ _dezafectareimobilizari_
_dezafectareimobilizari_ _ _corporalesialteactiuni_ _corporalesialte
actiuni_ _ _similarelegatedeacestea_ _similarelegatedeacestea_
_____________________________________________________________________________ _
1514_Provizioanepentru_ 1514_Provizioanepentru_ _ _restructurare_
_restructurare_
_____________________________________________________________________________ _
1515_Provizioanepentrupensiisi_ 1515_Provizioanepentrupensiisi_ _
_obligatiisimilare_ _obligatiisimilare_
_____________________________________________________________________________ _
1516_Provizioanepentruimpozite_ 1516_Provizioanepentruimpozite_
_____________________________________________________________________________ _ 1518_Alte
provizioane_ 1518_Alteprovizioane_
________________________________________________________________________________
Pagina 96
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ GRUPA16MPRUMUTURISIDATORIIASIMILATE_ _________
____________________________
________
________________________________ _161
_mprumuturidinemisiuni_161_mprumuturidinemisiunide_ _ _deobligatiuni
_ _obligatiuni_
_____________________________________________________________________________ _
1614_mprumuturiexternedin_ 1614_mprumuturiexternedin_ _ _emisiunide
obligatiuni_ _emisiunideobligatiuni_ _ _garantatedestat_ _garantatede
stat_ _____________________________________________________________________________ _
1615_mprumuturiexternedin_ 1615_mprumuturiexternedin_ _ _emisiunide
obligatiuni_ _emisiunideobligatiuni_ _ _garantatedebanci_ _garantatede
banci_ _____________________________________________________________________________ _
1617_mprumuturiinternedin_ 1617_mprumuturiinternedin_ _ _emisiunide

obligatiuni_ _emisiunideobligatiuni_ _ _garantatedestat_ _garantatede


stat_ _____________________________________________________________________________ _
1618_Altemprumuturidin_ 1618_Altemprumuturidin_ _ _emisiunide
obligatiuni_ _emisiunideobligatiuni_
_____________________________________________________________________________ _162_Credite
bancarepetermen_162_Creditebancarepetermenlung_ _ _lung_ _ _
_____________________________________________________________________________ _
1621_Creditebancarepetermen_ 1621_Creditebancarepetermenlung_ _ _lung_
_ _ _____________________________________________________________________________ _
1622_Creditebancarepetermen_ 1622_Creditebancarepetermen_ _ _lung
nerambursatela_ _lungnerambursatela_ _ _scadenta _ _scadenta _
_____________________________________________________________________________ _
1623_Crediteexterne_ 1623_Crediteexterne_ _ _guvernamentale_
_guvernamentale_
_____________________________________________________________________________ _
1624_Creditebancareexterne_ 1624_Creditebancareexterne_ _ _garantatede
stat_ _garantatedestat_
_____________________________________________________________________________ _
1625_Creditebancareexterne_ 1625_Creditebancareexterne_ _ _garantatede
banci_ _garantatedebanci_
_____________________________________________________________________________ _
1626_Creditedelatrezoreria_ 1626_Creditedelatrezoreria_ _ _statului_
_statului_ _____________________________________________________________________________ _
1627_Creditebancareinterne_ 1627_Creditebancareinterne_ _ _garantatede
stat_ _garantatedestat_
_____________________________________________________________________________ _166_Datorii
careprivesc_166_Datoriicareprivesc_ _ _imobilizarilefinanciare_
_imobilizarilefinanciare_
_____________________________________________________________________________ _
1661_Datoriifata deentitatile_ 1661_Datoriifata deentitatile_ _ _afiliate_
_afiliate_ _____________________________________________________________________________ _
1663_Datoriifata deentitatile_ 1663_Datoriifata deentitatilede_ _ _decare
companiaestelegata_ _carecompaniaestelegata _ _ _prininteresede
participare_ _prininteresedeparticipare_
_____________________________________________________________________________ _167_Alte
mprumuturisidatorii_167_Altemprumuturisidatorii_ _ _asimilate_
_asimilate_ _____________________________________________________________________________
_168_Dobnziaferente_168_Dobnziaferente_ _ _mprumuturilorsidatoriilor_
_mprumuturilorsidatoriilor_ _ _asimilate_ _asimilate_
Pagina 97
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_____________________________________________________________________________ _
1681_Dobnziaferente_ 1681_Dobnziaferente_ _ _mprumuturilordinemisiuni_
_mprumuturilordinemisiuni_ _ _deobligatiuni_ _deobligatiuni_
_____________________________________________________________________________ _
1682_Dobnziaferentecreditelor_ 1682_Dobnziaferentecreditelor_ _ _bancare
petermenlung_ _bancarepetermenlung_
_____________________________________________________________________________ _
1685_Dobnziaferentedatoriilor_ 1685_Dobnziaferentedatoriilor_ _ _fata de
entitatileafiliate_ _fata deentitatileafiliate_
_____________________________________________________________________________ _

1686_Dobnziaferentedatoriilor_ 1686_Dobnziaferentedatoriilor_ _ _fata de


entitatiledecare_ _fata deentitatiledecare_ _ _companiaestelegata prin_
_companiaestelegata prin_ _ _interesedeparticipare_ _interesede
participare_ _____________________________________________________________________________
_ 1687_Dobnziaferentealtor_ 1687_Dobnziaferentealtor_ _ _mprumuturisi
datorii_ _mprumuturisidatorii_ _ _asimilate_ _asimilate_
_____________________________________________________________________________ _169_Prime
privindrambursarea_169_Primeprivindrambursarea_ _ _obligatiunilor_
_obligatiunilor_
________________________________________________________________________________ _ CLASA2
CONTURIDEIMOBILIZARI_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA20
IMOBILIZARINECORPORALE_ _________
____________________________
________
________________________________ _201_Cheltuielideconstituire_201
_Cheltuielideconstituire_
_____________________________________________________________________________ _203
_Cheltuielidedezvoltare_203_Cheltuielidedezvoltare_
_____________________________________________________________________________ _205
*25)_Concesiuni,brevete,_205_Concesiuni,brevete,_ _ _licente,marci
comerciale,_ _licente,marcicomerciale,_ _ _drepturisiactivesimilare_
_drepturisiactivesimilare_
________________________________________________________________________________ _
_ _ *25)nacestcontvorfireflectatesiconcesiunile,brevetele,
licentele,_ _ marcilecomerciale,drepturilesiactivelesimilarerealizatecu
forte_ _ proprii,existentensoldladatatranspunerii,pna lascoaterea
lor_ _ dinevidenta._ _________
____________________________
________
________________________________ _207_Fondcomercial_207_Fondcomercial_
_____________________________________________________________________________ _ 2071_Fond
comercialpozitiv_ 2071_Fondcomercialpozitiv_
_____________________________________________________________________________ _ 2075_Fond
comercialnegativ_ 2075_Fondcomercialnegativ_
_____________________________________________________________________________ _208_Alte
imobilizarinecorporale_208_Alteimobilizarinecorporale_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA21
IMOBILIZARICORPORALE_ _________
____________________________
________
________________________________ _211_Terenurisiamenajaride_211_Terenuri
siamenajaride_ _ _terenuri_ _terenuri_
_____________________________________________________________________________ _
2111_Terenuri_ 2111_Terenuri_
_____________________________________________________________________________ _
2112_Amenajarideterenuri_ 2112_Amenajarideterenuri_
_____________________________________________________________________________ _212
_Constructii_212_Constructii_
_____________________________________________________________________________ _213
_Instalatiitehnice,mijloace_213_Instalatiitehnice,mijloace_
Pagina 98
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _detransport,animalesi_ _detransport,animalesi_ _ _plantatii_


_plantatii_ _____________________________________________________________________________ _
2131_Echipamentetehnologice_ 2131_Echipamentetehnologice_ _ _(masini,

utilajesiinsta_ _(masini,utilajesiinstalatii_ _ _latiidelucru)_ _de


lucru)_ _____________________________________________________________________________ _
2132_Aparatesiinstalatiide_ 2132_Aparatesiinstalatiide_ _ _masurare,
controlsireglare_ _masurare,controlsireglare_
_____________________________________________________________________________ _
2133_Mijloacedetransport_ 2133_Mijloacedetransport_
_____________________________________________________________________________ _
2134_Animalesiplantatii_ 2134_Animalesiplantatii_
_____________________________________________________________________________ _214
_Mobilier,aparatura birotica_214_Mobilier,aparatura birotica,_ _
_echipamentedeprotectiea_ _echipamentedeprotectiea_ _ _valorilorumane
simateriale_ _valorilorumanesimateriale_ _ _sialteactivecorporale_ _si
alteactivecorporale_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA22
IMOBILIZARICORPORALENCURSDEAPROVIZIONARE_ _________
____________________________
________
________________________________ _223
_Instalatiitehnice,mijloace_ _Contnou_ _ _detransport,animalesi_ _ _ _
_plantatiincursde_ _ _ _ _aprovizionare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _224
_Mobilier,aparatura birotica_ _Contnou_ _ _echipamentedeprotectiea_ _ _ _
_valorilorumanesimateriale_ _ _ _ _sialteactivecorporalen_ _ _ _ _cursde
aprovizionare_ _ _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA23
IMOBILIZARINCURSSIAVANSURIPENTRUIMOBILIZARI_ _________
____________________________
________
________________________________ _231
_Imobilizaricorporalen_231_Imobilizaricorporalencurs_ _ _cursde
executie_ _deexecutie_
_____________________________________________________________________________ _232
_Avansuriacordatepentru_232_Avansuriacordatepentru_ _ _imobilizari
corporale_ _imobilizaricorporale_
_____________________________________________________________________________ _233
_Imobilizarinecorporalen_233_Imobilizarinecorporalen_ _ _cursde
executie_ _cursdeexecutie_
_____________________________________________________________________________ _234
_Avansuriacordatepentru_234_Avansuriacordatepentru_ _ _imobilizari
necorporale_ _imobilizarinecorporale_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA26
IMOBILIZARIFINANCIARE_ _________
____________________________
________
________________________________ _261_Actiunidetinutelaenti_261_Actiuni
detinutelaentitatile_ _ _tatileafiliate_ _afiliate_
_____________________________________________________________________________ _263
_Interesedeparticipare_263_Interesedeparticipare_
_____________________________________________________________________________ _264_Titluri
pusenechivalenta _264_Titluripusenechivalenta _
_____________________________________________________________________________ _265_Alte
titluriimobilizate_265_Altetitluriimobilizate_
_____________________________________________________________________________ _267_Creante
imobilizate_267_Creanteimobilizate_
_____________________________________________________________________________ _ 2671_Sume

datoratedeentitatile_ 2671_Sumedatoratedeentitatile_ _ _afiliate_


_afiliate_
Pagina 99
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_____________________________________________________________________________ _
2672_Dobndaaferenta sumelor_ 2672_Dobndaaferenta sumelor_ _ _datoratede
entitatile_ _datoratedeentitatile_ _ _afiliate_ _afiliate_
_____________________________________________________________________________ _ 2673_Creante
legatede_ 2673_Creantelegatede_ _ _intereseledeparticipare_ _interesele
departicipare_
_____________________________________________________________________________ _
2674_Dobndaaferenta _ 2674_Dobndaaferenta _ _ _creantelorlegatede_
_creantelorlegatede_ _ _intereseledeparticipare_ _intereselede
participare_ _____________________________________________________________________________
_ 2675_mprumuturiacordatepe_ 2675_mprumuturiacordatepe_ _ _termenlung_
_termenlung_
_____________________________________________________________________________ _
2676_Dobndaaferenta _ 2676_Dobndaaferenta _ _ _mprumuturiloracordatepe_
_mprumuturiloracordatepe_ _ _termenlung_ _termenlung_
_____________________________________________________________________________ _ 2678_Alte
creanteimobilizate_ 2678_Altecreanteimobilizate_
_____________________________________________________________________________ _
2679_Dobnziaferentealtor_ 2679_Dobnziaferentealtor_ _ _creante
imobilizate_ _creanteimobilizate_
_____________________________________________________________________________ _269
_Varsamintedeefectuat_269_Varsamintedeefectuat_ _ _pentruimobilizari_
_pentruimobilizarifinanciare_ _ _financiare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _
2691_Varsamintedeefectuat_ 2691_Varsamintedeefectuat_ _ _privindactiunile
detinute_ _privindactiuniledetinutela_ _ _laentitatileafiliate_
_entitatileafiliate_
_____________________________________________________________________________ _
2692_Varsamintedeefectuat_ 2692_Varsamintedeefectuat_ _ _privind
intereselede_ _privindintereselede_ _ _participare_ _participare_
_____________________________________________________________________________ _
2693_Varsamintedeefectuat_ 2693_Varsamintedeefectuat_ _ _pentrualte
imobilizari_ _pentrualteimobilizari_ _ _financiare_ _financiare_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA28
AMORTIZARIPRIVINDIMOBILIZARILE_ _________
____________________________
________
________________________________ _280_Amortizariprivind_280
_Amortizariprivind_ _ _imobilizarilenecorporale_ _imobilizarilenecorporale
_ _____________________________________________________________________________ _
2801_Amortizareacheltuielilor_ 2801_Amortizareacheltuielilorde_ _ _de
constituire_ _constituire_
_____________________________________________________________________________ _
2803_Amortizareacheltuielilor_ 2803_Amortizareacheltuielilorde_ _ _de
dezvoltare_ _dezvoltare_
_____________________________________________________________________________ _
2805_Amortizareaconcesiunilor,_ 2805_Amortizareaconcesiunilor,_ _
_brevetelor,licentelor,_ _brevetelor,licentelor,_ _ _marcilorcomerciale,_
_marcilorcomerciale,_ _ _drepturilorsiactivelor_ _drepturilorsiactivelor

_ _ _similare_ _similare_
_____________________________________________________________________________ _
2807_Amortizareafondului_ 2807_Amortizareafondului_ _ _comercial_
_comercial_ _____________________________________________________________________________
_ 2808_Amortizareaaltor_ 2808_Amortizareaaltor_
Pagina 100
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _imobilizarinecorporale_ _imobilizarinecorporale_
_____________________________________________________________________________ _281
_Amortizariprivind_281_Amortizariprivind_ _ _imobilizarilecorporale_
_imobilizarilecorporale_
_____________________________________________________________________________ _
2811_Amortizareaamenajarilor_ 2811_Amortizareaamenajarilor_ _ _deterenuri_
_deterenuri_
_____________________________________________________________________________ _
2812_Amortizareaconstructiilor_ 2812_Amortizareaconstructiilor_
_____________________________________________________________________________ _
2813_Amortizareainstalatiilor,_ 2813_Amortizareainstalatiilor,_ _
_mijloacelordetransport,_ _mijloacelordetransport,_ _ _animalelorsi
plantatiilor_ _animalelorsiplantatiilor_
_____________________________________________________________________________ _
2814_Amortizareaaltor_ 2814_Amortizareaaltor_ _ _imobilizaricorporale_
_imobilizaricorporale_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA29
AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREASAUPIERDEREADE_ _ VALOAREAIMOBILIZARILOR_
_________
____________________________
________
________________________________
_290_Ajustaripentrudeprecierea_290_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_imobilizarilornecorporale_ _imobilizarilornecorporale_
_____________________________________________________________________________ _
2903_Ajustaripentrudeprecierea_ 2903_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_cheltuielilordedezvoltare_ _cheltuielilordedezvoltare_
_____________________________________________________________________________ _
2905_Ajustaripentrudeprecierea_ 2905_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_concesiunilor,brevetelor,_ _concesiunilor,brevetelor,_ _ _licentelor,
marcilor_ _licentelor,marcilor_ _ _comerciale,drepturilorsi_ _comerciale,
drepturilorsi_ _ _activelorsimilare_ _activelorsimilare_
_____________________________________________________________________________ _
2907_Ajustaripentrudeprecierea_ 2907_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_fonduluicomercial_ _fonduluicomercial_
_____________________________________________________________________________ _
2908_Ajustaripentrudeprecierea_ 2908_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _altor
imobilizarinecorporale_altorimobilizarinecorporale_
_____________________________________________________________________________ _291
_Ajustaripentrudeprecierea_291_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_imobilizarilorcorporale_ _imobilizarilorcorporale_
_____________________________________________________________________________ _
2911_Ajustaripentrudeprecierea_ 2911_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_terenurilorsiamenajarilor_ _terenurilorsiamenajarilor_ _ _deterenuri_
_deterenuri_
_____________________________________________________________________________ _
2912_Ajustaripentrudeprecierea_ 2912_Ajustaripentrudeprecierea_ _

_constructiilor_ _constructiilor_
_____________________________________________________________________________ _
2913_Ajustaripentrudeprecierea_ 2913_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_instalatiilor,mijloacelor_ _instalatiilor,mijloacelorde_ _ _detransport,
animalelorsi_ _transport,animalelorsi_ _ _plantatiilor_ _plantatiilor_
_____________________________________________________________________________ _
2914_Ajustaripentrudeprecierea_ 2914_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _altor
imobilizaricorporale_ _altorimobilizaricorporale_
_____________________________________________________________________________ _293
_Ajustaripentrudeprecierea_293_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_imobilizarilorncursde_ _imobilizarilorncursde_ _ _executie_ _executie
_ _____________________________________________________________________________ _
2931_Ajustaripentrudeprecierea_ 2931_Ajustaripentrudeprecierea_
Pagina 101
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _imobilizarilorcorporalen_ _imobilizarilorcorporalen_ _ _cursde


executie_ _cursdeexecutie_
_____________________________________________________________________________ _
2933_Ajustaripentrudeprecierea_ 2933_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_imobilizarilornecorporale_ _imobilizarilornecorporalen_ _ _ncursde
executie_ _cursdeexecutie_
_____________________________________________________________________________ _296
_Ajustaripentrupierderea_296_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloarea
imobilizarilor_ _devaloareaimobilizarilor_ _ _financiare_ _financiare_
_____________________________________________________________________________ _
2961_Ajustaripentrupierderea_ 2961_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloare
aactiunilor_ _devaloareaactiunilor_ _ _detinutelaentitatile_ _detinutela
entitatile_ _ _afiliate_ _afiliate_
_____________________________________________________________________________ _
2962_Ajustaripentrupierderea_ 2962_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloare
aintereselorde_ _devaloareaintereselorde_ _ _participare_ _participare
_ _____________________________________________________________________________ _
2963_Ajustaripentrupierderea_ 2963_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloare
aaltortitluri_ _devaloareaaltortitluri_ _ _imobilizate_ _imobilizate_
_____________________________________________________________________________ _
2964_Ajustaripentrupierderea_ 2964_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloare
asumelor_ _devaloareasumelor_ _ _datoratedeentitatile_ _datoratede
entitatile_ _ _afiliate_ _afiliate_
_____________________________________________________________________________ _
2965_Ajustaripentrupierderea_ 2965_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloare
acreantelor_ _devaloareacreantelor_ _ _legatedeintereselede_ _legatede
intereselede_ _ _participare_ _participare_
_____________________________________________________________________________ _
2966_Ajustaripentrupierderea_ 2966_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloare
amprumuturilor_ _devaloareamprumuturilor_ _ _acordatepetermenlung_
_acordatepetermenlung_
_____________________________________________________________________________ _
2968_Ajustaripentrupierderea_ 2968_Ajustaripentrupierderea_ _ _devaloare
aaltorcreante_ _devaloareaaltorcreante_ _ _imobilizate_ _imobilizate_
________________________________________________________________________________ _ CLASA3
CONTURIDESTOCURISIPRODUCTIENCURSDEEXECUTIE_

________________________________________________________________________________ _ GRUPA30
STOCURIDEMATERIIPRIMESIMATERIALE_ _________ ____________________________
________
________________________________ _301_Materiiprime_301_Materii
prime_ _____________________________________________________________________________ _302
_Materialeconsumabile_302_Materialeconsumabile_
_____________________________________________________________________________ _
3021_Materialeauxiliare_ 3021_Materialeauxiliare_
_____________________________________________________________________________ _
3022_Combustibili_ 3022_Combustibili_
_____________________________________________________________________________ _
3023_Materialepentruambalat_ 3023_Materialepentruambalat_
_____________________________________________________________________________ _ 3024_Piese
deschimb_ 3024_Piesedeschimb_
_____________________________________________________________________________ _ 3025_Seminte
simaterialede_ 3025_Semintesimaterialedeplantat_ _ _plantat_ _ _
_____________________________________________________________________________
Pagina 102
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 3026_Furaje_ 3026_Furaje_
_____________________________________________________________________________ _ 3028_Alte
materialeconsumabile_ 3028_Altematerialeconsumabile_
_____________________________________________________________________________ _303
_Materialedenatura_303_Materialedenatura_ _ _obiectelordeinventar_
_obiectelordeinventar_
_____________________________________________________________________________ _308
_Diferentedepret lamaterii_308_Diferentedepret lamaterii_ _ _primesi
materiale_ _primesimateriale_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA32
STOCURINCURSDEAPROVIZIONARE_ _________
____________________________
________
________________________________ _321_Materiiprimencursde_
_Contnou_ _ _aprovizionare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _322
_Materialeconsumabilen_ _Contnou_ _ _cursdeaprovizionare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _323
_Materialedenatura_ _Contnou_ _ _obiectelordeinventarn_ _ _ _ _cursde
aprovizionare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _326_Animale
ncursde_ _Contnou_ _ _aprovizionare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _327_Marfuri
ncursde_ _Contnou_ _ _aprovizionare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _328
_Ambalajencursde_ _Contnou_ _ _aprovizionare_ _ _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA33
PRODUCTIENCURSDEEXECUTIE_ _________
____________________________
________
________________________________ _331_Produsencursdeexecutie_331
_Produsencursdeexecutie_
_____________________________________________________________________________ _332
_Serviciincursdeexecutie_332_Lucrarisiserviciincursde_ _ _ _
_executie_ ________________________________________________________________________________
_ GRUPA34PRODUSE_ _________
____________________________
________
________________________________ _341_Semifabricate_341_Semifabricate_

_____________________________________________________________________________ _345_Produse
finite_345_Produsefinite_
_____________________________________________________________________________ _346_Produse
reziduale_346_Produsereziduale_
_____________________________________________________________________________ _348
_Diferentedepret laproduse_348_Diferentedepret laproduse_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA35
STOCURIAFLATELATERTI_ _________
____________________________
________
________________________________ _351_Materiisimaterialeaflate_351
_Materiisimaterialeaflatela_ _ _laterti_ _terti_
_____________________________________________________________________________ _354_Produse
aflatelaterti_354_Produseaflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _356_Animale
aflatelaterti_356_Animaleaflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _357_Marfuri
aflatelaterti_357_Marfuriaflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _358
_Ambalajeaflatelaterti_358_Ambalajeaflatelaterti_
________________________________________________________________________________
Pagina 103
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ GRUPA36ANIMALE_ _________
____________________________
________
________________________________ _361_Animalesipasari_361_Animalesi
pasari_ _____________________________________________________________________________ _368
_Diferentedepret la_368_Diferentedepret laanimale_ _ _animalesipasari_
_sipasari_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA37
MARFURI_ _________
____________________________
________
________________________________ _371_Marfuri_371_Marfuri_
_____________________________________________________________________________ _378
_Diferentedepret lamarfuri_378_Diferentedepret lamarfuri_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA38
AMBALAJE_ _________ ____________________________
________
________________________________ _381_Ambalaje_381_Ambalaje_
_____________________________________________________________________________ _388
_Diferentedepret la_388_Diferentedepret laambalaje_ _ _ambalaje_ _ _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA39
AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREASTOCURILOR_ _ SIPRODUCTIEINCURSDEEXECUTIE
_ _________ ____________________________
________
________________________________
_391_Ajustaripentrudeprecierea_391_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_materiilorprime_ _materiilorprime_
_____________________________________________________________________________ _392
_Ajustaripentrudeprecierea_392_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_materialelor_ _materialelor_
_____________________________________________________________________________ _
3921_Ajustaripentrudeprecierea_ 3921_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_materialelorconsumabile_ _materialelorconsumabile_
_____________________________________________________________________________ _
3922_Ajustaripentrudeprecierea_ 3922_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_materialelordenatura_ _materialelordenatura_ _ _obiectelordeinventar_
_obiectelordeinventar_

_____________________________________________________________________________ _393
_Ajustaripentrudeprecierea_393_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _productiei
ncursde_ _productieincursdeexecutie_ _ _executie_ _ _
_____________________________________________________________________________ _394
_Ajustaripentrudeprecierea_394_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _produselor
_ _produselor_
_____________________________________________________________________________ _
3941_Ajustaripentrudeprecierea_ 3941_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_semifabricatelor_ _semifabricatelor_
_____________________________________________________________________________ _
3945_Ajustaripentrudeprecierea_ 3945_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_produselorfinite_ _produselorfinite_
_____________________________________________________________________________ _
3946_Ajustaripentrudeprecierea_ 3946_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_produselorreziduale_ _produselorreziduale_
_____________________________________________________________________________ _395
_Ajustaripentrudeprecierea_395_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _stocurilor
aflatelaterti_ _stocuriloraflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _
3951_Ajustaripentrudeprecierea_ 3951_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_materiilorsimaterialelor_ _materiilorsimaterialelor_ _ _aflatelaterti_
_aflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _
3952_Ajustaripentrudeprecierea_ 3952_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_semifabricateloraflatela_ _semifabricateloraflatela_
Pagina 104
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _terti_ _terti_
_____________________________________________________________________________ _
3953_Ajustaripentrudeprecierea_ 3953_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_produselorfiniteaflatela_ _produselorfiniteaflatela_ _ _terti_ _terti_
_____________________________________________________________________________ _
3954_Ajustaripentrudeprecierea_ 3954_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_produselorrezidualeaflate_ _produselorrezidualeaflatela_ _ _laterti_
_terti_ _____________________________________________________________________________ _
3956_Ajustaripentrudeprecierea_ 3956_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_animaleloraflatelaterti_ _animaleloraflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _
3957_Ajustaripentrudeprecierea_ 3957_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_marfuriloraflatelaterti_ _marfuriloraflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _
3958_Ajustaripentrudeprecierea_ 3958_Ajustaripentrudeprecierea_ _
_ambalajeloraflatelaterti_ _ambalajeloraflatelaterti_
_____________________________________________________________________________ _396
_Ajustaripentrudeprecierea_396_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _animalelor
_ _animalelor_
_____________________________________________________________________________ _397
_Ajustaripentrudeprecierea_397_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _marfurilor
_ _marfurilor_
_____________________________________________________________________________ _398
_Ajustaripentrudeprecierea_398_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _ambalajelor

_ _ambalajelor_
________________________________________________________________________________ _ CLASA4
CONTURIDETERTI_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA40
FURNIZORISICONTURIASIMILATE_ _________ ____________________________
________
________________________________ _401_Furnizori_401_Furnizori_
_____________________________________________________________________________ _403_Efecte
deplatit_403_Efectedeplatit_
_____________________________________________________________________________ _404
_Furnizorideimobilizari_404_Furnizorideimobilizari_
_____________________________________________________________________________ _405_Efecte
deplatitpentru_405_Efectedeplatitpentru_ _ _imobilizari_ _imobilizari_
_____________________________________________________________________________ _408
_Furnizorifacturinesosite_408_Furnizorifacturinesosite_
_____________________________________________________________________________ _409
_Furnizoridebitori_409_Furnizoridebitori_
_____________________________________________________________________________ _
4091_Furnizoridebitoripentru_ 4091_Furnizoridebitoripentru_ _
_cumpararidebunuride_ _cumpararidebunuride_ _ _naturastocurilor_
_naturastocurilor_
_____________________________________________________________________________ _
4092_Furnizoridebitoripentru_ 4092_Furnizoridebitoripentru_ _
_prestarideservicii_ _prestarideserviciisi_ _ _ _ _executaridelucrari_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA41
CLIENTISICONTURIASIMILATE_ _________
____________________________
________
________________________________ _411_Clienti_411_Clienti_
_____________________________________________________________________________ _ 4111_Clienti
_ 4111_Clienti_
_____________________________________________________________________________ _ 4118_Clienti
incertisaun_ 4118_Clientiincertisaunlitigiu_ _ _litigiu_ _ _
Pagina 105
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_____________________________________________________________________________ _413_Efecte
deprimitdela_413_Efectedeprimitdelaclienti_ _ _clienti_ _ _
_____________________________________________________________________________ _418_Clienti
facturide_418_Clientifacturidentocmit_ _ _ntocmit_ _ _
_____________________________________________________________________________ _419_Clienti
creditori_419_Clienticreditori_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA42
PERSONALSICONTURIASIMILATE_ _________
____________________________
________
________________________________ _421_Personalsalariidatorate_421
_Personalsalariidatorate_
_____________________________________________________________________________ _423
_Personalajutoare_423_Personalajutoaremateriale_ _ _materiale
datorate_ _datorate_
_____________________________________________________________________________ _424_Prime
reprezentnd_424_Primereprezentnd_ _ _participareapersonalului_
_participareapersonaluluila_ _ _laprofit_ _profit_
_____________________________________________________________________________ _425
_Avansuriacordate_425_Avansuriacordate_ _ _personalului_ _personalului_

_____________________________________________________________________________ _426
_Drepturidepersonal_426_Drepturidepersonal_ _ _neridicate_ _neridicate_
_____________________________________________________________________________ _427
_Retineridinsalarii_427_Retineridinsalariidatorate_ _ _datoratetertilor
_ _tertilor_ _____________________________________________________________________________
_428_Altedatoriisicreanten_428_Altedatoriisicreanten_ _ _legatura
cupersonalul_ _legatura cupersonalul_
_____________________________________________________________________________ _ 4281_Alte
datoriinlegatura cu_ 4281_Altedatoriinlegatura cu_ _ _personalul_
_personalul_ _____________________________________________________________________________
_ 4282_Altecreantenlegatura cu_ 4282_Altecreantenlegatura cu_ _
_personalul_ _personalul_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA43
ASIGURARISOCIALE,PROTECTIASOCIALA SICONTURIASIMILATE_ _________
____________________________
________
________________________________ _431
_Asigurarisociale_431_Asigurarisociale_
_____________________________________________________________________________ _
4311_Contributiaunitatiila_ 4311_Contributiaunitatiila_ _ _asigurarile
sociale_ _asigurarilesociale_
_____________________________________________________________________________ _
4312_Contributiapersonaluluila_ 4312_Contributiapersonaluluila_ _
_asigurarilesociale_ _asigurarilesociale_
_____________________________________________________________________________ _
4313_Contributiaangajatorului_ 4313_Contributiaangajatorului_ _ _pentru
asigurarilesociale_ _pentruasigurarilesocialede_ _ _desanatate_
_sanatate_ _____________________________________________________________________________ _
4314_Contributiaangajatilor_ 4314_Contributiaangajatilorpentru_ _ _pentru
asigurarilesociale_ _asigurarilesocialede_ _ _desanatate_ _sanatate_
_____________________________________________________________________________ _437_Ajutor
desomaj_437_Ajutordesomaj_
_____________________________________________________________________________ _
4371_Contributiaunitatiila_ 4371_Contributiaunitatiilafondul_ _ _fondulde
somaj_ _desomaj_
_____________________________________________________________________________
Pagina 106
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 4372_Contributiapersonaluluila_ 4372_Contributiapersonaluluila_ _ _fondul


desomaj_ _fonduldesomaj_
_____________________________________________________________________________ _438_Alte
datoriisicreante_438_Altedatoriisicreante_ _ _sociale_ _sociale_
_____________________________________________________________________________ _ 4381_Alte
datoriisociale_ 4381_Altedatoriisociale_
_____________________________________________________________________________ _ 4382_Alte
creantesociale_ 4382_Altecreantesociale_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA44
BUGETULSTATULUI,FONDURISPECIALESICONTURIASIMILATE_ _________
____________________________
________
________________________________ _441
_Impozitulpeprofit/venit_441_Impozitulpeprofit/venit_
_____________________________________________________________________________ _
4411_Impozitulpeprofit_ 4411_Impozitulpeprofitcurent_
_____________________________________________________________________________ _

4418_Impozitulpevenit_ 4418_Impozitulpevenit_
_____________________________________________________________________________ _442_Taxape
valoareaadaugata _442_Taxapevaloareaadaugata _
_____________________________________________________________________________ _ 4423_TVAde
plata _ 4423_TVAdeplata _
_____________________________________________________________________________ _ 4424_TVAde
recuperat_ 4424_TVAderecuperat_
_____________________________________________________________________________ _ 4426_TVA
deductibila _ 4426_TVAdeductibila _
_____________________________________________________________________________ _ 4427_TVA
colectata _ 4427_TVAcolectata _
_____________________________________________________________________________ _ 4428_TVA
neexigibila _ 4428_TVAneexigibila _
_____________________________________________________________________________ _444
_Impozitulpevenituride_444_Impozitulpevenituride_ _ _naturasalariilor
_ _naturasalariilor_
_____________________________________________________________________________ _445
_Subventii_445_Subventii_
_____________________________________________________________________________ _
4451_Subventiiguvernamentale_ 4451_Subventiiguvernamentale_
_____________________________________________________________________________ _
4452_mprumuturinerambursabile_ 4452_mprumuturinerambursabile_ _ _cu
caracterdesubventii_ _cucaracterdesubventii_
_____________________________________________________________________________ _ 4458_Alte
sumeprimitecu_ 4458_Altesumeprimitecucaracter_ _ _caracterdesubventii
_ _desubventii_
_____________________________________________________________________________ _446_Alte
impozite,taxesi_446_Alteimpozite,taxesi_ _ _varsaminteasimilate_
_varsaminteasimilate_
_____________________________________________________________________________ _447_Fonduri
specialetaxesi_447_Fondurispecialetaxesi_ _ _varsaminteasimilate_
_varsaminteasimilate_
_____________________________________________________________________________ _448_Alte
datoriisicreantecu_448_Altedatoriisicreantecu_ _ _bugetulstatului_
_bugetulstatului_
_____________________________________________________________________________ _ 4481_Alte
datoriifata debugetul_ 4481_Altedatoriifata debugetul_ _ _statului_
_statului_ _____________________________________________________________________________ _
4482_Altecreanteprivindbugetul_ 4482_Altecreanteprivindbugetul_ _
_statului_ _statului_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA45
GRUPSIACTIONARI/ASOCIATI_ _________ ____________________________
________
________________________________ _451_Decontarintreentitatile_451
_Decontarintreentitatile_
Pagina 107
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _afiliate_ _afiliate_
_____________________________________________________________________________ _
4511_Decontarintreentitatile_ 4511_Decontarintreentitatile_ _ _afiliate
_ _afiliate_ _____________________________________________________________________________
_ 4518_Dobnziaferente_ 4518_Dobnziaferente_ _ _decontarilorntre_

_decontarilorntreentitatile_ _ _entitatileafiliate_ _afiliate_


_____________________________________________________________________________ _453
_Decontariprivindinteresele_453_Decontariprivindinteresele_ _ _de
participare_ _departicipare_
_____________________________________________________________________________ _
4531_Decontariprivindinteresele_ 4531_Decontariprivindinteresele_ _ _de
participare_ _departicipare_
_____________________________________________________________________________ _
4538_Dobnziaferente_ 4538_Dobnziaferente_ _ _decontarilorprivind_
_decontarilorprivind_ _ _intereseledeparticipare_ _intereselede
participare_ _____________________________________________________________________________
_455_Sumedatorateactionarilor/_455_Sumedatorateactionarilor/_ _
_asociatilor_ _asociatilor_
_____________________________________________________________________________ _
4551_Actionari/asociaticonturi_ 4551_Actionari/asociaticonturi_ _ _curente
_ _curente_ _____________________________________________________________________________ _
4558_Actionari/asociatidobnzi_ 4558_Actionari/asociatidobnzi_ _ _la
conturicurente_ _laconturicurente_
_____________________________________________________________________________ _456
_Decontaricuactionarii/_456_Decontaricuactionarii/_ _ _asociatiiprivind
capitalul_ _asociatiiprivindcapitalul_
_____________________________________________________________________________ _457
_Dividendedeplata _457_Dividendedeplata _
_____________________________________________________________________________ _458
_Decontaridinoperatiin_458_Decontaridinoperatiin_ _ _participatie_
_participatie_
_____________________________________________________________________________ _
4581_Decontaridinoperatiin_ 4581_Decontaridinoperatiin_ _ _participatie
pasiv_ _participatiepasiv_
_____________________________________________________________________________ _
4582_Decontaridinoperatiin_ 4582_Decontaridinoperatiin_ _ _participatie
activ_ _participatieactiv_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA46
DEBITORISICREDITORIDIVERSI_ _________
____________________________
________
________________________________ _461_Debitoridiversi_461_Debitoridiversi
_ _____________________________________________________________________________ _462
_Creditoridiversi_462_Creditoridiversi_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA47
CONTURIDESUBVENTII,REGULARIZARESIASIMILATE_ _________
____________________________
________
________________________________ _471
_Cheltuielinregistraten_471_Cheltuielinregistraten_ _ _avans_ _avans
_ _____________________________________________________________________________ _472
_Veniturinregistraten_472_Veniturinregistraten_ _ _avans_ _avans_
_____________________________________________________________________________ _473
_Decontaridinoperatiin_473_Decontaridinoperatiincurs_ _ _cursde
clarificare_ _declarificare_
_____________________________________________________________________________ _475
_Subventiipentruinvestitii_ _Contnou_
_____________________________________________________________________________
Pagina 108
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 4751_Subventiiguvernamentale_ 131_Subventiiguvernamentale_ _ _pentru


investitii_ _pentruinvestitii_
_____________________________________________________________________________ _
4752_mprumuturinerambursabile_ 132_mprumuturinerambursabile_ _ _cu
caracterdesubventii_ _cucaracterdesubventii_ _ _pentruinvestitii_
_pentruinvestitii_
_____________________________________________________________________________ _ 4753_Donatii
pentruinvestitii_ 133_Donatiipentruinvestitii_
_____________________________________________________________________________ _
4754_Plusurideinventarde_ 134_Plusurideinventardenatura_ _ _natura
imobilizarilor_ _imobilizarilor_
_____________________________________________________________________________ _ 4758_Alte
sumeprimitecu_ 138_Altesumeprimitecucaracter_ _ _caracterdesubventii_
_desubventiipentruinvestitii_ _ _pentruinvestitii_ _ _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA48
DECONTARINCADRULUNITATII_ _________
____________________________
________
________________________________ _481_Decontarintreunitatesi_481
_Decontarintreunitatesi_ _ _subunitati_ _subunitati_
_____________________________________________________________________________ _482
_Decontarintresubunitati_482_Decontarintresubunitati_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA49
AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREACREANTELOR_ _________
____________________________
________
________________________________ _491
_Ajustaripentrudeprecierea_491_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _creantelor
clienti_ _creantelorclienti_
_____________________________________________________________________________ _495
_Ajustaripentrudeprecierea_495_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _creantelor
decontarin_ _creantelordecontarin_ _ _cadrulgrupuluisicu_ _cadrul
grupuluisicu_ _ _actionarii/asociatii_ _actionarii/asociatii_
_____________________________________________________________________________ _496
_Ajustaripentrudeprecierea_496_Ajustaripentrudeprecierea_ _ _creantelor
debitoridiversi_ _creantelordebitoridiversi_
________________________________________________________________________________ _ CLASA5
CONTURIDETREZORERIE_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA50
INVESTITIIPETERMENSCURT_ _________ ____________________________
________
________________________________ _501_Actiunidetinutela_501_Actiuni
detinutelaentitatile_ _ _entitatileafiliate_ _afiliate_
_____________________________________________________________________________ _505
_Obligatiuniemisesi_505_Obligatiuniemisesi_ _ _rascumparate_
_rascumparate_
_____________________________________________________________________________ _506
_Obligatiuni_506_Obligatiuni_
_____________________________________________________________________________ _508_Alte
investitiipetermen_508_Alteinvestitiipetermen_ _ _scurtsicreante
asimilate_ _scurtsicreanteasimilate_
_____________________________________________________________________________ _ 5081_Alte
titlurideplasament_ 5081_Altetitlurideplasament_
_____________________________________________________________________________ _
5088_Dobnzilaobligatiunisi_ 5088_Dobnzilaobligatiunisi_ _ _titluride

plasament_ _titlurideplasament_
_____________________________________________________________________________ _509
_Varsamintedeefectuat_509_Varsamintedeefectuat_ _ _pentruinvestitiile
pe_ _pentruinvestitiilepetermen_ _ _termenscurt_ _scurt_
_____________________________________________________________________________ _
5091_Varsamintedeefectuat_ 5091_Varsamintedeefectuat_
Pagina 109
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _pentruactiuniledetinutela_ _pentruactiuniledetinutela_ _ _entitatile


afiliate_ _entitatileafiliate_
_____________________________________________________________________________ _
5092_Varsamintedeefectuat_ 5092_Varsamintedeefectuat_ _ _pentrualte
investitiipe_ _pentrualteinvestitiipe_ _ _termenscurt_ _termenscurt_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA51
CONTURILABANCI_ _________
____________________________
________
________________________________ _511_Valoridencasat_511_Valoride
ncasat_ _____________________________________________________________________________ _
5112_Cecuridencasat_ 5112_Cecuridencasat_
_____________________________________________________________________________ _ 5113_Efecte
dencasat_ 5113_Efectedencasat_
_____________________________________________________________________________ _ 5114_Efecte
remisesprescontare_ 5114_Efecteremisesprescontare_
_____________________________________________________________________________ _512_Conturi
curentelabanci_512_Conturicurentelabanci_
_____________________________________________________________________________ _
5121_Conturilabancinlei_ 5121_Conturilabancinlei_
_____________________________________________________________________________ _
5124_Conturilabancinvaluta _ 5124_Conturilabancinvaluta _
_____________________________________________________________________________ _ 5125_Sume
ncursdedecontare_ 5125_Sumencursdedecontare_
_____________________________________________________________________________ _518_Dobnzi
_518_Dobnzi_
_____________________________________________________________________________ _
5186_Dobnzideplatit_ 5186_Dobnzideplatit_
_____________________________________________________________________________ _
5187_Dobnzidencasat_ 5187_Dobnzidencasat_
_____________________________________________________________________________ _519_Credite
bancarepetermen_519_Creditebancarepetermen_ _ _scurt_ _scurt_
_____________________________________________________________________________ _
5191_Creditebancarepetermen_ 5191_Creditebancarepetermen_ _ _scurt_
_scurt_ _____________________________________________________________________________ _
5192_Creditebancarepetermen_ 5192_Creditebancarepetermen_ _ _scurt
nerambursatela_ _scurtnerambursatela_ _ _scadenta _ _scadenta _
_____________________________________________________________________________ _
5193_Crediteexterne_ 5193_Crediteexterne_ _ _guvernamentale_
_guvernamentale_
_____________________________________________________________________________ _
5194_Crediteexternegarantate_ 5194_Crediteexternegarantatede_ _ _destat
_ _stat_ _____________________________________________________________________________ _
5195_Crediteexternegarantate_ 5195_Crediteexternegarantatede_ _ _debanci
_ _banci_ _____________________________________________________________________________ _

5196_Creditedelatrezoreria_ 5196_Creditedelatrezoreria_ _ _statului_


_statului_ _____________________________________________________________________________ _
5197_Crediteinternegarantate_ 5197_Crediteinternegarantatede_ _ _destat
_ _stat_ _____________________________________________________________________________ _
5198_Dobnziaferentecreditelor_ 5198_Dobnziaferentecreditelor_ _ _bancare
petermenscurt_ _bancarepetermenscurt_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA53
CASA_ _________ ____________________________
________
________________________________
Pagina 110
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_531_Casa_531_Casa_
_____________________________________________________________________________ _ 5311_Casa
nlei_ 5311_Casanlei_
_____________________________________________________________________________ _ 5314_Casa
nvaluta _ 5314_Casanvaluta _
_____________________________________________________________________________ _532_Alte
valori_532_Altevalori_
_____________________________________________________________________________ _ 5321_Timbre
fiscalesipostale_ 5321_Timbrefiscalesipostale_
_____________________________________________________________________________ _ 5322_Bilete
detratamentsi_ 5322_Biletedetratamentsi_ _ _odihna _ _odihna _
_____________________________________________________________________________ _
5323_Tichetesibiletede_ 5323_Tichetesibiletedecalatorie_ _ _calatorie_
_ _ _____________________________________________________________________________ _ 5328_Alte
valori_ 5328_Altevalori_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA54
ACREDITIVE_ _________
____________________________
________
________________________________ _541_Acreditive_541_Acreditive_
_____________________________________________________________________________ _
5411_Acreditivenlei_ 5411_Acreditivenlei_
_____________________________________________________________________________ _
5412_Acreditivenvaluta _ 5412_Acreditivenvaluta _
_____________________________________________________________________________ _542
_Avansuridetrezorerie_542_Avansuridetrezorerie_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA58
VIRAMENTEINTERNE_ _________
____________________________
________
________________________________ _581_Viramenteinterne_581_Viramente
interne_ ________________________________________________________________________________ _
GRUPA59AJUSTARIPENTRUPIERDEREADEVALOAREACONTURILORDETREZORERIE_
_________
____________________________
________
________________________________
_591_Ajustaripentrupierderea_591_Ajustaripentrupierdereade_ _ _de
valoareaactiunilor_ _valoareaactiunilordetinute_ _ _detinutelaentitatile
_ _laentitatileafiliate_ _ _afiliate_ _ _
_____________________________________________________________________________ _595
_Ajustaripentrupierderea_595_Ajustaripentrupierdereade_ _ _devaloarea
obligatiunilor_ _valoareaobligatiuniloremise_ _ _emisesirascumparate_ _si
rascumparate_
_____________________________________________________________________________ _596
_Ajustaripentrupierderea_596_Ajustaripentrupierdereade_ _ _devaloarea
obligatiunilor_ _valoareaobligatiunilor_

_____________________________________________________________________________ _598
_Ajustaripentrupierderea_598_Ajustaripentrupierdereade_ _ _devaloarea
altorinvesti_ _valoareaaltorinvestitiipe_ _ _tiipetermenscurtsi_
_termenscurtsicreante_ _ _creanteasimilate_ _asimilate_
________________________________________________________________________________ _ CLASA6
CONTURIDECHELTUIELI_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA60
CHELTUIELIPRIVINDSTOCURILE_ _________
____________________________
________
________________________________ _601_Cheltuielicumateriile_601
_Cheltuielicumateriileprime_ _ _prime_ _ _
_____________________________________________________________________________ _602
_Cheltuielicumaterialele_602_Cheltuielicumaterialele_ _ _consumabile_
_consumabile_
_____________________________________________________________________________
Pagina 111
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 6021_Cheltuielicumaterialele_ 6021_Cheltuielicumaterialele_ _ _auxiliare


_ _auxiliare_
_____________________________________________________________________________ _
6022_Cheltuieliprivind_ 6022_Cheltuieliprivind_ _ _combustibilii_
_combustibilul_
_____________________________________________________________________________ _
6023_Cheltuieliprivind_ 6023_Cheltuieliprivindmaterialele_ _ _materialele
pentruambalat_ _pentruambalat_
_____________________________________________________________________________ _
6024_Cheltuieliprivindpiesele_ 6024_Cheltuieliprivindpieselede_ _ _de
schimb_ _schimb_
_____________________________________________________________________________ _
6025_Cheltuieliprivindsemintele_ 6025_Cheltuieliprivindsemintelesi_ _ _si
materialeledeplantat_ _materialeledeplantat_
_____________________________________________________________________________ _
6026_Cheltuieliprivindfurajele_ 6026_Cheltuieliprivindfurajele_
_____________________________________________________________________________ _
6028_Cheltuieliprivindalte_ 6028_Cheltuieliprivindalte_ _ _materiale
consumabile_ _materialeconsumabile_
_____________________________________________________________________________ _603
_Cheltuieliprivind_603_Cheltuieliprivindmaterialele_ _ _materialelede
natura_ _denaturaobiectelorde_ _ _obiectelordeinventar_ _inventar_
_____________________________________________________________________________ _604
_Cheltuieliprivind_604_Cheltuieliprivindmaterialele_ _ _materialele
nestocate_ _nestocate_
_____________________________________________________________________________ _605
_Cheltuieliprivindenergia_605_Cheltuieliprivindenergiasi_ _ _siapa_
_apa_ _____________________________________________________________________________ _606
_Cheltuieliprivindanimalele_606_Cheltuieliprivindanimalelesi_ _ _si
pasarile_ _pasarile_
_____________________________________________________________________________ _607
_Cheltuieliprivindmarfurile_607_Cheltuieliprivindmarfurile_
_____________________________________________________________________________ _608
_Cheltuieliprivind_608_Cheltuieliprivindambalajele_ _ _ambalajele_ _ _
_____________________________________________________________________________ _609

_Reducericomercialeprimite_ _Contnou_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA61
CHELTUIELICUSERVICIILEEXECUTATEDETERTI_ _________
____________________________
________
________________________________ _611
_Cheltuielicuntretinerea_611_Cheltuielicuntretinereasi_ _ _si
reparatiile_ _reparatiile_
_____________________________________________________________________________ _612
_Cheltuielicuredeventele,_612_Cheltuielicuredeventele,_ _ _locatiilede
gestiunesi_ _locatiiledegestiunesi_ _ _chiriile_ _chiriile_
_____________________________________________________________________________ _613
_Cheltuielicuprimelede_613_Cheltuielicuprimelede_ _ _asigurare_
_asigurare_ _____________________________________________________________________________
_614_Cheltuielicustudiilesi_614_Cheltuielicustudiilesi_ _ _cercetarile
_ _cercetarile_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA62
CHELTUIELICUALTESERVICIIEXECUTATEDETERTI_ _________
____________________________
________
________________________________ _621
_Cheltuielicucolaboratorii_621_Cheltuielicucolaboratorii_
_____________________________________________________________________________ _622
_Cheltuieliprivind_622_Cheltuieliprivind_ _ _comisioanelesionorariile_
_comisioanelesionorariile_
Pagina 112
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_____________________________________________________________________________ _623
_Cheltuielideprotocol,_623_Cheltuielideprotocol,_ _ _reclama si
publicitate_ _reclama sipublicitate_
_____________________________________________________________________________ _624
_Cheltuielicutransportulde_624_Cheltuielicutransportulde_ _ _bunurisi
personal_ _bunurisipersonal_
_____________________________________________________________________________ _625
_Cheltuielicudeplasari,_625_Cheltuielicudeplasari,_ _ _detasarisi
transferari_ _detasarisitransferari_
_____________________________________________________________________________ _626
_Cheltuielipostalesitaxe_626_Cheltuielipostalesitaxe_ _ _de
telecomunicatii_ _detelecomunicatii_
_____________________________________________________________________________ _627
_Cheltuielicuserviciile_627_Cheltuielicuserviciile_ _ _bancaresi
asimilate_ _bancaresiasimilate_
_____________________________________________________________________________ _628_Alte
cheltuielicuservici_628_Altecheltuielicuserviciile_ _ _ileexecutate
deterti_ _executatedeterti_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA63
CHELTUIELICUALTEIMPOZITE,TAXESIVARSAMINTEASIMILATE_ _________
____________________________
________
________________________________ _635
_Cheltuielicualteimpozite,_635_Cheltuielicualteimpozite,_ _ _taxesi
varsaminteasimilate_ _taxesivarsaminteasimilate_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA64
CHELTUIELICUPERSONALUL_ _________ ____________________________
________
________________________________ _641_Cheltuielicusalariile_641
_Cheltuielicusalariile_ _ _personalului_ _personalului_

_____________________________________________________________________________ _642
_Cheltuielicutichetelede_642_Cheltuielicutichetelede_ _ _masa acordate
salariatilor_ _masa acordatesalariatilor_
_____________________________________________________________________________ _643
_Cheltuielicuprimele_ _Contnou_ _ _reprezentndparticiparea_ _ _ _
_personaluluilaprofit_ _ _
_____________________________________________________________________________ _644
_Cheltuielicuremunerarea_ _Contnou_ _ _ninstrumentedecapitaluri_ _ _ _
_proprii_ _ _ _____________________________________________________________________________
_645_Cheltuieliprivindasigura_645_Cheltuieliprivindasigurarile_ _
_rilesiprotectiasociala _ _siprotectiasociala _
_____________________________________________________________________________ _
6451_Contributiaunitatiila_ 6451_Contributiaunitatiila_ _ _asigurarile
sociale_ _asigurarilesociale_
_____________________________________________________________________________ _
6452_Contributiaunitatiipentru_ 6452_Contributiaunitatiipentru_ _ _ajutorul
desomaj_ _ajutoruldesomaj_
_____________________________________________________________________________ _
6453_Contributiaangajatorului_ 6453_Contributiaangajatorului_ _ _pentru
asigurarilesociale_ _pentruasigurarilesocialede_ _ _desanatate_
_sanatate_ _____________________________________________________________________________ _
6456_Contributiaunitatiila_ _Contnou_ _ _schemeledepensii_ _ _ _
_facultative_ _ _
_____________________________________________________________________________ _
6457_Contributiaunitatiila_ _Contnou_ _ _primeledeasigurare_ _ _ _
_voluntara desanatate_ _ _
_____________________________________________________________________________
Pagina 113
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 6458_Altecheltuieliprivind_ 6458_Altecheltuieliprivind_ _ _asigurarile


siprotectia_ _asigurarilesiprotectia_ _ _sociala _ _sociala _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA65
ALTECHELTUIELIDEEXPLOATARE_ _________
____________________________
________
________________________________ _652_Cheltuielicuprotectia_ _Contnou_ _
_mediuluinconjurator_ _ _
_____________________________________________________________________________ _654
_Pierderidincreantesi_654_Pierderidincreantesi_ _ _debitoridiversi_
_debitoridiversi_
_____________________________________________________________________________ _658_Alte
cheltuielideexploa_658_Altecheltuielideexploatare_ _ _tare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _
6581_Despagubiri,amenzisi_ 6581_Despagubiri,amenzisi_ _ _penalitati_
_penalitati_ _____________________________________________________________________________
_ 6582_Donatiiacordate_ 6582_Donatiisisubventiiacordate_
_____________________________________________________________________________ _
6583_Cheltuieliprivindactivele_ 6583_Cheltuieliprivindactivele_ _ _cedate
sialteoperatiide_ _cedatesialteoperatiide_ _ _capital_ _capital_
_____________________________________________________________________________ _ 6588_Alte
cheltuielideexploa_ 6588_Altecheltuielideexploatare_ _ _tare_ _ _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA66
CHELTUIELIFINANCIARE_ _________
____________________________
________

________________________________ _663_Pierderidincreantelegate_663
_Pierderidincreantelegate_ _ _departicipatii_ _departicipatii_
_____________________________________________________________________________ _664
_Cheltuieliprivindinvesti_664_Cheltuieliprivindinvestitiile_ _ _tiile
financiarecedate_ _financiarecedate_
_____________________________________________________________________________ _
6641_Cheltuieliprivind_ 6641_Cheltuieliprivindimobiliza_ _ _imobilizarile
financiare_ _rilefinanciarecedate_ _ _cedate_ _ _
_____________________________________________________________________________ _
6642_Pierderidininvestitiilepe_ 6642_Pierderidininvestitiilepe_ _ _termen
scurtcedate_ _termenscurtcedate_
_____________________________________________________________________________ _665
_Cheltuielidindiferentede_665_Cheltuielidindiferentede_ _ _cursvalutar
_ _cursvalutar_
_____________________________________________________________________________ _666
_Cheltuieliprivinddobnzile_666_Cheltuieliprivinddobnzile_
_____________________________________________________________________________ _667
_Cheltuieliprivindscontu_667_Cheltuieliprivindsconturile_ _ _rile
acordate_ _acordate_
_____________________________________________________________________________ _668_Alte
cheltuielifinanciare_668_Altecheltuielifinanciare_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA67
CHELTUIELIEXTRAORDINARE_ _________ ____________________________
________
________________________________ _671_Cheltuieliprivind_671_Cheltuieli
privindcalamitatile_ _ _calamitatilesialte_ _sialteevenimente_ _
_evenimenteextraordinare_ _extraordinare_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA68
CHELTUIELICUAMORTIZARILE,PROVIZIOANELESI_ _ AJUSTARILEPENTRU
DEPRECIERESAUPIERDEREDEVALOARE_ _________
____________________________
________
________________________________
Pagina 114
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_681_Cheltuielideexploatare_681_Cheltuielideexploatare_ _ _privind
amortizarile,_ _privindamortizarile,_ _ _provizioanelesiajustarile_
_provizioanelesiajustarile_ _ _pentrudepreciere_ _pentrudepreciere_
_____________________________________________________________________________ _
6811_Cheltuielideexploatare_ 6811_Cheltuielideexploatare_ _ _privind
amortizarea_ _privindamortizarea_ _ _imobilizarilor_ _imobilizarilor_
_____________________________________________________________________________ _
6812_Cheltuielideexploatare_ 6812_Cheltuielideexploatare_ _ _privind
provizioanele_ _privindprovizioanele_
_____________________________________________________________________________ _
6813_Cheltuielideexploatare_ 6813_Cheltuielideexploatare_ _ _privind
ajustarilepentru_ _privindajustarilepentru_ _ _depreciereaimobilizarilor_
_depreciereaimobilizarilor_
_____________________________________________________________________________ _
6814_Cheltuielideexploatare_ 6814_Cheltuielideexploatare_ _ _privind
ajustarilepentru_ _privindajustarilepentru_ _ _depreciereaactivelor_
_depreciereaactivelor_ _ _circulante_ _circulante_
_____________________________________________________________________________ _686
_Cheltuielifinanciarepri_686_Cheltuielifinanciareprivind_ _ _vind

amortizarilesiajus_ _amortizarilesiajustarile_ _ _tarilepentrupierdere


de_ _pentrupierderedevaloare_ _ _valoare_ _ _
_____________________________________________________________________________ _
6863_Cheltuielifinanciarepri_ 6863_Cheltuielifinanciareprivind_ _ _vind
ajustarilepentru_ _ajustarilepentrupierdereade_ _ _pierdereadevaloarea
_ _valoareaimobilizarilor_ _ _imobilizarilorfinanciare_ _financiare_
_____________________________________________________________________________ _
6864_Cheltuielifinanciarepri_ 6864_Cheltuielifinanciareprivind_ _ _vind
ajustarilepentrupier_ _ajustarilepentrupierdereade_ _ _dereadevaloare
aactivelor_ _valoareaactivelorcirculante_ _ _circulante_ _ _
_____________________________________________________________________________ _
6868_Cheltuielifinanciarepri_ 6868_Cheltuielifinanciareprivind_ _ _vind
amortizareaprimelorde_ _amortizareaprimelorde_ _ _rambursarea
obligatiunilor_ _rambursareaobligatiunilor_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA69
CHELTUIELICUIMPOZITULPEPROFITSIALTEIMPOZITE_ _________
____________________________
________
________________________________ _691
_Cheltuielicuimpozitulpe_691_Cheltuielicuimpozitulpe_ _ _profit_
_profit_ _____________________________________________________________________________
_698_Cheltuielicuimpozitulpe_698_Cheltuielicuimpozitulpe_ _ _venitsi
cualteimpozite_ _venitsicualteimpozitecare_ _ _carenuaparn
elementele_ _nuaparnelementeledemai_ _ _demaisus_ _sus_
________________________________________________________________________________ _ CLASA7
CONTURIDEVENITURI_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA70
CIFRADEAFACERINETA _ _________ ____________________________
________
________________________________ _701_Venituridinvnzarea_701_Venituri
dinvnzarea_ _ _produselorfinite_ _produselorfinite_
_____________________________________________________________________________ _702
_Venituridinvnzarea_702_Venituridinvnzarea_ _ _semifabricatelor_
_semifabricatelor_
_____________________________________________________________________________ _703
_Venituridinvnzarea_703_Venituridinvnzarea_
Pagina 115
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _produselorreziduale_ _produselorreziduale_
_____________________________________________________________________________ _704
_Venituridinservicii_704_Venituridinlucrariexecutate_ _ _prestate_ _ si
serviciiprestate_
_____________________________________________________________________________ _705
_Venituridinstudiisi_705_Venituridinstudiisicercetar_ _ _cercetari_ _ _
_____________________________________________________________________________ _706
_Venituridinredevente,_706_Venituridinredevente,locatii_ _ _locatiide
gestiunesi_ _degestiunesichirii_ _ _chirii_ _ _
_____________________________________________________________________________ _707
_Venituridinvnzarea_707_Venituridinvnzarea_ _ _marfurilor_ _marfurilor
_ _____________________________________________________________________________ _708
_Venituridinactivitati_708_Venituridinactivitatidiverse_ _ _diverse_ _ _
_____________________________________________________________________________ _709
_Reducericomerciale_ _Contnou_ _ _acordate_ _ _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA71

VENITURIAFERENTECOSTULUIPRODUCTIEINCURSDE_ _ EXECUTIE_ _________


____________________________
________
________________________________ _711
_Venituriaferentecosturilor_ _Dincontul_ _ _stocurilordeproduse_ _711
"Variatiastocurilor"_
_____________________________________________________________________________ _712
_Venituriaferentecosturilor_ _Dincontul_ _ _serviciilorncursde_ _711
"Variatiastocurilor"_ _ _executie_ _ _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA72
VENITURIDINPRODUCTIADEIMOBILIZARI_ _____________________________________
________
________________________________ _721_Venituridinproductiade
_721_Venituridinproductiade_ _ _imobilizarinecorporale_ _imobilizari
necorporale_ _____________________________________________________________________________
_722_Venituridinproductiade_722_Venituridinproductiade_ _ _imobilizari
corporale_ _imobilizaricorporale_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA74
VENITURIDINSUBVENTIIDEEXPLOATARE_ _________ ____________________________
________
________________________________ _741_Venituridinsubventiide
_741_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare_ _exploatare_
_____________________________________________________________________________ _
7411_Venituridinsubventiide_ 7411_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare
aferentecifrei_ _exploatareaferentecifreide_ _ _deafaceri_ _afaceri_
_____________________________________________________________________________ _
7412_Venituridinsubventiide_ 7412_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare
pentrumaterii_ _exploatarepentrumaterii_ _ _primesimateriale_ _primesi
materiale_ _ _consumabile_ _consumabile_
_____________________________________________________________________________ _
7413_Venituridinsubventiide_ 7413_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare
pentrualte_ _exploatarepentrualte_ _ _cheltuieliexterne_ _cheltuieli
externe_ _____________________________________________________________________________ _
7414_Venituridinsubventiide_ 7414_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare
pentruplata_ _exploatarepentruplata_ _ _personalului_ _personalului_
_____________________________________________________________________________
Pagina 116
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 7415_Venituridinsubventiide_ 7415_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare


pentruasigurari_ _exploatarepentruasigurarisi_ _ _siprotectiesociala _
_protectiesociala _
_____________________________________________________________________________ _
7416_Venituridinsubventiide_ 7416_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare
pentrualte_ _exploatarepentrualte_ _ _cheltuielideexploatare_
_cheltuielideexploatare_
_____________________________________________________________________________ _
7417_Venituridinsubventiide_ 7417_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare
aferentealtor_ _exploatareaferentealtor_ _ _venituri_ _venituri_
_____________________________________________________________________________ _
7418_Venituridinsubventiide_ 7418_Venituridinsubventiide_ _ _exploatare
pentrudobnda_ _exploatarepentrudobnda_ _ _datorata _ _datorata _
________________________________________________________________________________ _ GRUPA75
ALTEVENITURIDINEXPLOATARE_ _________
____________________________
________
________________________________ _754_Venituridincreante_754_Venituridin
creante_ _ _reactivatesidebitori_ _reactivatesidebitoridiversi_ _ _diversi

_ _ _ _____________________________________________________________________________ _758
_Altevenituridinexploatare_758_Altevenituridinexploatare_
_____________________________________________________________________________ _
7581_Venituridindespagubiri,_ 7581_Venituridindespagubiri,_ _ _amenzisi
penalitati_ _amenzisipenalitati_
_____________________________________________________________________________ _
7582_Venituridindonatiiprimite_ 7582_Venituridindonatiisi_ _ _ _ _subventii
primite_ _____________________________________________________________________________ _
7583_Venituridinvnzarea_ 7583_Venituridinvnzarea_ _ _activelorsialte
operatii_ _activelorsialteoperatiide_ _ _decapital_ _capital_
_____________________________________________________________________________ _
7584_Venituridinsubventii_ 7584_Venituridinsubventiipentru_ _ _pentru
investitii_ _investitii_
_____________________________________________________________________________ _ 7588_Alte
venituridinexploatare_ 7588_Altevenituridinexploatare_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA76
VENITURIFINANCIARE_ _________ ____________________________
________
________________________________ _761_Venituridinimobilizari_761_Venituri
dinimobilizari_ _ _financiare_ _financiare_
_____________________________________________________________________________ _
7611_Venituridinactiunideti_ 7611_Venituridinactiunidetinute_ _ _nutela
entitatileafiliate_ _laentitatileafiliate_
_____________________________________________________________________________ _
7613_Venituridininteresede_ 7613_Venituridininteresede_ _ _participare_
_participare_
_____________________________________________________________________________ _762
_Venituridininvestitii_ 762_Venituridininvestitii_ _ _financiarepetermen
scurt_ _financiarepetermenscurt_
_____________________________________________________________________________ _763
_Venituridincreante_ 763_Venituridincreante_ _ _imobilizate_ _imobilizate
_ _____________________________________________________________________________ _764
_Venituridininvestitii_ 764_Venituridininvestitii_ _ _financiarecedate_
_financiarecedate_
_____________________________________________________________________________ _
7641_Venituridinimobilizari_ 7641_Venituridinimobilizari_ _ _financiare
cedate_ _financiarecedate_
Pagina 117
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_____________________________________________________________________________ _
7642_Cstiguridininvestitiipe_ 7642_Cstiguridininvestitiipe_ _ _termen
scurtcedate_ _termenscurtcedate_
_____________________________________________________________________________ _765
_Venituridindiferentede_765_Venituridindiferentedecurs_ _ _curs
valutar_ _valutar_
_____________________________________________________________________________ _766
_Venituridindobnzi_766_Venituridindobnzi_
_____________________________________________________________________________ _767
_Venituridinsconturi_767_Venituridinsconturiobtinute_ _ _obtinute_ _ _
_____________________________________________________________________________ _768_Alte
veniturifinanciare_768_Alteveniturifinanciare_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA77

VENITURIEXTRAORDINARE_ _________
____________________________
________
________________________________ _771_Venituridinsubventii_771_Venituri
dinsubventiipentru_ _ _pentruevenimenteextraordi_ _evenimente
extraordinaresi_ _ _naresialtelesimilare_ _altelesimilare_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA78
VENITURIDINPROVIZIOANESIAJUSTARIPENTRU_ _ DEPRECIERESAUPIERDEREDE
VALOARE_ _________
____________________________
________
________________________________ _781_Venituridinprovizioanesi_781
_Venituridinprovizioanesi_ _ _ajustaripentrudepreciere_ _ajustaripentru
depreciere_ _ _privindactivitateade_ _privindactivitateade_ _ _exploatare
_ _exploatare_
_____________________________________________________________________________ _
7812_Venituridinprovizioane_ 7812_Venituridinprovizioane_
_____________________________________________________________________________ _
7813_Venituridinajustaripentru_ 7813_Venituridinajustaripentru_ _
_depreciereaimobilizarilor_ _depreciereaimobilizarilor_
_____________________________________________________________________________ _
7814_Venituridinajustaripentru_ 7814_Venituridinajustaripentru_ _
_depreciereaactivelor_ _depreciereaactivelor_ _ _circulante_ _circulante_
_____________________________________________________________________________ _
7815_Venituridinfondul_ 7815_Venituridinfondulcomercial_ _ _comercial
negativ_ _negativ_
_____________________________________________________________________________ _786
_Veniturifinanciaredin_786_Veniturifinanciaredin_ _ _ajustaripentru
pierderede_ _ajustaripentrupierderede_ _ _valoare_ _valoare_
_____________________________________________________________________________ _
7863_Veniturifinanciaredin_ 7863_Veniturifinanciaredin_ _ _ajustaripentru
pierdereade_ _ajustaripentrupierdereade_ _ _valoareaimobilizarilor_
_valoareaimobilizarilor_ _ _financiare_ _financiare_
_____________________________________________________________________________ _
7864_Veniturifinanciaredin_ 7864_Veniturifinanciaredin_ _ _ajustaripentru
pierdereade_ _ajustaripentrupierdereade_ _ _valoareaactivelor_ _valoare
aactivelorcirculante_ _ _circulante_ _ _
________________________________________________________________________________ _ CLASA8
CONTURISPECIALE_
________________________________________________________________________________ _ GRUPA80
CONTURINAFARABILANTULUI_ _________
____________________________
________
________________________________ _801_Angajamenteacordate_801_Angajamente
acordate_ _____________________________________________________________________________ _
8011_Girurisigarantiiacordate_ 8011_Girurisigarantiiacordate_
Pagina 118
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_____________________________________________________________________________
angajamenteacordate_ 8018_Alteangajamenteacordate_
_____________________________________________________________________________
_Angajamenteprimite_802_Angajamenteprimite_
_____________________________________________________________________________
sigarantiiprimite_ 8021_Girurisigarantiiprimite_
_____________________________________________________________________________
angajamenteprimite_ 8028_Alteangajamenteprimite_
_____________________________________________________________________________

_ 8018_Alte
_802
_ 8021_Giruri
_ 8028_Alte
_803_Alte

conturinafara_803_Alteconturinafarabilantu_ _ _bilantului_ _lui_


_____________________________________________________________________________ _
8031_Imobilizaricorporaleluate_ 8031_Imobilizaricorporaleluatecu_ _ _cu
chirie_ _chirie_
_____________________________________________________________________________ _ 8032_Valori
materialeprimite_ 8032_Valorimaterialeprimitespre_ _ _spreprelucraresau
reparare_ _prelucraresaureparare_
_____________________________________________________________________________ _ 8033_Valori
materialeprimiten_ 8033_Valorimaterialeprimiten_ _ _pastraresau
custodie_ _pastraresaucustodie_
_____________________________________________________________________________ _
8034_Debitoriscosidinactiv,_ 8034_Debitoriscosidinactiv,_ _ _urmaritin
continuare_ _urmaritincontinuare_
_____________________________________________________________________________ _
8035_Stocuridenaturaobiectelor_ 8035_Stocuridenaturaobiectelor_ _ _de
inventardaten_ _deinventardatenfolosinta _ _ _folosinta _ _ _
_____________________________________________________________________________ _
8036_Redevente,locatiide_ 8036_Redevente,locatiide_ _ _gestiune,chiriisi
alte_ _gestiune,chiriisialtedato_ _ _datoriiasimilate_ _riiasimilate_
_____________________________________________________________________________ _ 8037_Efecte
scontateneajunse_ 8037_Efectescontateneajunsela_ _ _lascadenta _ _scadenta
_
_____________________________________________________________________________ _ 8038_Bunuri
publiceprimiten_ _Contnou_ _ _administrare,concesiunesi_ _ _ _ _cuchirie
_ _ _ _____________________________________________________________________________ _
8039_Altevalorinafara_ 8038_Altevalorinafarabilantului_ _ _bilantului
_ _ _ _____________________________________________________________________________ _804
_Amortizareaaferenta _804_Amortizareaaferenta _ _ _graduluideneutilizarea
_ _graduluideneutilizarea_ _ _mijloacelorfixe_ _mijloacelorfixe_
_____________________________________________________________________________
_8045*26)_Amortizareaaferenta _ 8045_Amortizareaaferenta _ _ _graduluide
neutilizarea_ _graduluideneutilizarea_ _ _mijloacelorfixe_ _mijloacelor
fixe_ ________________________________________________________________________________
__ _ *26)nacestcontesteevidentiata amortizareaaferenta gradului
de_ _ neutilizareamijloacelorfixe,determinata potrivitlegislatiei_ _ emise
anteriorprezentelorreglementari._ _________
____________________________
________
________________________________ _805_Dobnziaferente_805
_Dobnziaferente_ _ _contractelordeleasingsi_ _contractelordeleasingsi
_ _ _altorcontracteasimilate,_ _altorcontracteasimilate,_ _ _neajunsela
scadenta _ _neajunselascadenta _
_____________________________________________________________________________
Pagina 119
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ 8051_Dobnzideplatit_ 8051_Dobnzideplatit________________________88888
________00909________78162________ ________ 8________ 0________ 5________ 2
__ _______________ ADBDCBg________ caioeia________ ttlbrlz________ ioatae________
vrnnin________ eizfctt________ iiiu________ ccdd________ ocdaeee________ noetf
________ tneed________ itcen________ nindtsc________ gncech________ egadhi________
neseeid________ tnamde________ ettiser________Gesere________Rire________Ui
a________P________Ad________ e________8________9________ ________
__
_______________B88________I99________L12________A________N8________ 0T________

5________ 2
__ _______________ BCBCDC________ ioiooo________ lnlnbn________ a
tatt________ nnn________ nntznt________ ooio________ uudud________ dee________ e
________ d________ en________ nsc________ cch________ ahi________ sid________ ad
e________ ter________ re________ e________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ _________________
*ST*
CAP.VI
STRUCTURASITUATIILORFINANCIAREANUALE
SECTIUNEA1
BILANTUL
1.1.BILANTUL
330.Structurabilantuluicaresentocmestedeentitatileprevazutela
pct.3alin.(1)esteurmatoarea:
*T*
Judetul______________________|_|_|Formadeproprietate______|_|_|
Entitate________________________Activitateapreponderenta
Adresa:localitatea_______________,(denumireclasa CAEN)________
sectorul___,str._______nr.____,
bl._____sc._____,ap.___________Codclasa CAEN_______|_|_|_|_|
Telefon___________,fax__________Codunicdenregistrare
Numardinregistrulcomertului_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
*ST*
BILANT
ladatade........
*T*
lei_________________ _ __ A____ ._
___________ _ _ 1AI(______ .C.c______ T
t______ CII.______ hVM______ eEO2______ lB0______ tII1______ uML______ iOI______D
eBZ______elI2A______niL8R______uI0I______mAdZ1______ieA)N______rTE______e
cEC______aoO______ nR______esP______ltO______eiR______mtA______eu
L______niE______tr______ue______l______u______i______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______
________________NrB
0______rd1______..
_________________ ef_______ nxi_______ cen_______ era_______
pcn_______ uic1_______ tit _______Suai_______olru_______ll_______du_______ i
_
l_______________aSe_______:fxf_______ ei_______ rrn_______ csa_______ iin2
_______ tct _______ uii_______ lau_______ rl_______ u_______ i_______________
Pagina 120
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _2.Cheltuielidedezvoltare_ _ _ _ _ _(ct.20328032903)_02_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.
Concesiuni,brevete,licente,marci_ _ _ _ _ _comerciale,drepturisiactive
similaresi_ _ _ _ _ _alteimobilizarinecorporale_ _ _ _ _ _(ct.205+2082805
280829052908)_03_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _4.Fond
comercial_ _ _ _ _ _(ct.207128072907)_04_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _5.Avansuri
siimobilizarinecorporalen_ _ _ _ _ _cursdeexecutie(ct.233+2342933)
_05_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _
_TOTAL(rd.01la05)_06_ _ _
____________________________________________________________________________ _ _II.
IMOBILIZARICORPORALE_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _1.Terenuri

siconstructii(ct.211+212_ _ _ _ _ _2811281229112912)_07_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Instalatii
tehnicesimasini_ _ _ _ _ _(ct.213+22328132913)_08_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.Alte
instalatii,utilajesimobilier_ _ _ _ _ _(ct.214+22428142914)_09_ _ _
_ __________________________________________________________________________ _ _4.Avansuri
siimobilizaricorporalencurs_ _ _ _ _ _deexecutie(ct.231+2322931)
_10_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _
_TOTAL(rd.07la10)_11_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _III.
IMOBILIZARIFINANCIARE_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _1.Actiuni
detinutelaentitatileafiliate_ _ _ _ _ _(ct.2612961)_12_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.
mprumuturiacordateentitatilorafiliate_ _ _ _ _ _(ct.2671+26722964)_13
_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _3.
Interesedeparticipare_ _ _ _ _ _(ct.2632962)_14_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _4.
mprumuturiacordateentitatilordecare_ _ _ _ _ _companiaestelegata n
virtuteaintereselor_ _ _ _ _ _departicipare_ _ _ _ _ _(ct.2673+26742965)
_15_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _5.
Investitiidetinutecaimobilizari_ _ _ _ _ _(ct.2652963)_16_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _6.Alte
mprumuturi(ct.2675*+2676*+_ _ _ _ _ _2678*+2679*2966*2968*)_17_ _
_ _ __________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.
12la17)_18_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _ACTIVE
IMOBILIZATETOTAL_ _ _ _ _ _(rd.06+11+18)_19_ _ _
____________________________________________________________________________ _B._ACTIVE
CIRCULANTE_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________
Pagina 121
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _I.STOCURI_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _1.Materii
primesimaterialeconsumabile_ _ _ _ _ _(ct.301+321+302+322+303+323
+/_ _ _ _ _ _308+351+358+381+328+/388391_ _ _ _ _ _3923951
3958398)_20_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Productia
ncursdeexecutie(ct.331+_ _ _ _ _ _332+341+/348*39339413952)
_21_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _3.
Produsefinitesimarfuri(ct.345+346_ _ _ _ _ _+/348*+354+356+357+
361+326+/_ _ _ _ _ _368+371+327+/37839453946_ _ _ _ _ _3953
395439563957396397_ _ _ _ _ _4428)_22_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _4.Avansuri
pentrucumpararidestocuri_ _ _ _ _ _(ct.4091)_23_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.20
la23)_24_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _II.CREANTE_
_ _ _ _ _(Sumelecareurmeaza sa fiencasate_ _ _ _ _ _dupa operioada maimarede

unantrebuie_ _ _ _ _ _prezentateseparatpentrufiecareelement)_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _1.Creante
comerciale*27)(ct.2675*+2676*_ _ _ _ _ _+2678*+2679*2966*2968*+
4092+_ _ _ _ _ _411+413+418491)_25_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Sumede
ncasatdelaentitatileafiliate_ _ _ _ _ _(ct.451**495*)_26_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.Sumede
ncasatdelaentitatiledecare_ _ _ _ _ _companiaestelegata nvirtutea
intereselor_ _ _ _ _ _departicipare_ _ _ _ _ _(ct.453495*)_27_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _4.Alte
creante(ct.425+4282+431**+_ _ _ _ _ _437**+4382+441**+4424+4428**
+_ _ _ _ _ _444**+445+446**+447**+4482+4582_ _ _ _ _ _+461+473**
496+5187)_28_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _5.Capital
subscrissinevarsat_ _ _ _ _ _(ct.456495*)_29_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.25
la29)_30_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _III.
INVESTITIIPETERMENSCURT_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _1.Actiuni
detinutelaentitatileafiliate_ _ _ _ _ _(ct.501591)_31_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Alte
investitiipetermenscurt_ _ _ _ _ _(ct.505+506+508595596598+_ _
_ _ _ _5113+5114)_32_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.31
+32)_33_ _ _ _ __________________________________________________________________________
_ _IV.CASASICONTURILABANCI_ _ _ _ _ _ct.5112+512+531+532+541+
542)_34_ _ _
Pagina 122
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ __________________________________________________________________________ _ _ACTIVE
CIRCULANTETOTAL_ _ _ _ _ _(rd.24+30+33+34)_35_ _ _
____________________________________________________________________________ _C._CHELTUIELI
NAVANS(ct.471)_36_ _ _
____________________________________________________________________________ _D._DATORII:
SUMELECARETREBUIE_ _ _ _ _ _PLATITENTROPERIOADA DEPNA _ _ _ _ _ _LAUNAN_
_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _1.
mprumuturidinemisiuneade_ _ _ _ _ _obligatiuni,prezentnduseseparat_ _ _ _
_ _mprumuturiledinemisiuneadeobligatiuni_ _ _ _ _ _convertibile(ct.161+
1681169)_37_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Sume
datorateinstitutiilordecredit_ _ _ _ _ _(ct.1621+1622+1624+1625+1627
+_ _ _ _ _ _1682+5191+5192+5198)_38_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.Avansuri
ncasatencontulcomenzilor_ _ _ _ _ _(ct.419)_39_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _4.Datorii
comercialefurnizori_40_ _ _ _ _ct.401+404+408)_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _5.Efectede
comert deplatit_ _ _ _ _ _(ct.403+405)_41_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _6.Sume

datorateentitatilorafiliate_ _ _ _ _ _(ct.1661+1685+2691+451***)_42_ _
_ _ __________________________________________________________________________ _ _7.Sume
datorateentitatilordecare_ _ _ _ _ _companiaestelegata nvirtutea
intereselor_ _ _ _ _ _departicipare_ _ _ _ _ _(ct.1663+1686+2692+453***)
_43_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _8.
Altedatorii,inclusivdatoriilefiscale_ _ _ _ _ _sidatoriileprivind
asigurarilesociale_ _ _ _ _ _(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+_ _ _ _
_ _423+424+426+427+4281+431***+_ _ _ _ _ _437***+4381+441***+
4423+4428***+_ _ _ _ _ _444***+446***+447***+4481+455+_ _ _ _ _
_456***+457+4581+462+473***+509+_ _ _ _ _ _5186+5193+5194+5195
+5196+5197)_44_ _ _
____________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.
37la44)_45_ _ _
____________________________________________________________________________ _E._ACTIVE
CIRCULANTENETE/DATORII_ _ _ _ _ _CURENTENETE_ _ _ _ _ _(rd.35+364563)
_46_ _ _ ____________________________________________________________________________
_F._TOTALACTIVEMINUSDATORII_ _ _ _ _ _CURENTE(rd.19+46)_47_ _ _
____________________________________________________________________________ _G._DATORII:
SUMELECARETREBUIE_ _ _ _ _ _PLATITENTROPERIOADA MAIMARE_ _ _ _ _ _DEUNAN
_ _ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _1.
mprumuturidinemisiuneade_ _ _ _ _ _obligatiuni,prezentnduseseparat_ _ _ _
_ _mprumuturiledinemisiuneadeobligatiuni_ _ _ _
Pagina 123
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _convertibile_ _ _ _ _ _(ct.161+1681169)_48_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Sume
datorateinstitutiilordecredit_ _ _ _ _ _(ct.1621+1622+1624+1625+1627
+_ _ _ _ _ _1682+5191+5192+5198)_49_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.Avansuri
ncasatencontulcomenzilor_ _ _ _ _ _(ct.419)_50_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _4.Datorii
comercialefurnizori_ _ _ _ _ _(ct.401+404+408)_51_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _5.Efectede
comert deplatit_ _ _ _ _ _(ct.403+405)_52_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _6.Sume
datorateentitatilorafiliate_ _ _ _ _ _(ct.1661+1685+2691+451***)_53_ _
_ _ __________________________________________________________________________ _ _7.Sume
datorateentitatilordecare_ _ _ _ _ _companiaestelegata nvirtutea
intereselor_ _ _ _ _ _departicipare_ _ _ _ _ _(ct.1663+1686+2692+453***)
_54_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _8.
Altedatorii,inclusivdatoriilefiscale_ _ _ _ _ _sidatoriileprivind
asigurarilesociale_ _ _ _ _ _(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+_ _ _ _
_ _423+424+426+427+4281+431***+_ _ _ _ _ _437***+4381+441***+
4423+4428***+_ _ _ _ _ _444***+446***+447***+4481+455+_ _ _ _ _
_456***+4581+462+473***+509+5186+_ _ _ _ _ _5193+5194+5195+5196
+5197)_55_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.48
la55)_56_ _ _
____________________________________________________________________________
_H._PROVIZIOANE_ _ _ _ _

__________________________________________________________________________ _ _1.
Provizioanepentrupensiisiobligatii_ _ _ _ _ _similare(ct.1515)_57_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.
Provizioanepentruimpozite_ _ _ _ _ _(ct.1516)_58_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.Alte
provizioane(ct.1511+1512+_ _ _ _ _ _1513*28)+1514+1518)_59_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.57
la59)_60_ _ _
____________________________________________________________________________ _I._VENITURI
NAVANS_ _ _ _ _ __________________________________________________________________________
_ _1.Subventiipentruinvestitii_ _ _ _ _ _(ct.475)_61_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Venituri
nregistratenavans_ _ _ _ _ _(ct.472)total(rd.63+64),dincare:_62_
_ _ _ __________________________________________________________________________ _ _Sumede
reluatntroperioada depna la_ _ _ _ _ _unan(ct.472*)_63_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Sumede
reluatntroperioada maimare_ _ _ _ _ _deunan(ct.472*)_64_ _ _
Pagina 124
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ __________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.
61+62)_65_ _ _
____________________________________________________________________________ _J._CAPITALSI
REZERVE_ _ _ _ _ __________________________________________________________________________
_ _I.CAPITAL_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _1.Capital
subscrisvarsat(ct.1012)_66_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Capital
subscrisnevarsat(ct.1011)_67_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.
Patrimoniulregiei(ct.1015)_68_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.66
la68)_69_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _II.PRIMEDE
CAPITAL(ct.104)_70_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _III.REZERVE
DINREEVALUARE_ _ _ _ _ _(ct.105)_71_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _IV.REZERVE_
_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _1.
Rezervelegale(ct.1061)_72_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _2.Rezerve
statutaresaucontractuale_ _ _ _ _ _(ct.1063)_73_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _3.Rezerve
reprezentndsurplusulrealizat_ _ _ _ _ _dinrezervedinreevaluare_ _ _ _ _
_(ct.1065)_74_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _4.Alte
rezerve(ct.1068)_75_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _TOTAL(rd.72
la75)_76_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Actiuni
proprii(ct.109)_77_ _ _ _

__________________________________________________________________________ _ _Cstiguri
legatedeinstrumentelede_ _ _ _ _ _capitaluriproprii(ct.141)_78_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Pierderi
legatedeinstrumentelede_ _ _ _ _ _capitaluriproprii(ct.149)_79_ _ _ _
____________________________________
_____________________________________ _ _V.PROFITUL
SAU_SOLDC_80_ _ _ _ _PIERDEREA______________________________________ _ _REPORTAT(A)
(ct.117)_SOLDD_81_ _ _ _
_________________________________________________________________________ _ _VI.PROFITUL
SAU_SOLDC_82_ _ _ _ _PIERDERE______________________________________
____EXERCITIULUIFINANCIAR_SOLDD_83_ _ _ _ _ct.121)_ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Repartizarea
profitului(ct.129)_84_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _CAPITALURI
PROPRIITOTAL_ _ _ _ _ _(rd.69+70+71+7677+78_ _ _ _ _ _79+80
81+828384)_85_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Patrimoniul
public(ct.1016)_86_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _CAPITALURI
TOTAL(rd.85+86)_87_ _ _
Pagina 125
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

________________________________________________________________________________
*ST*
_____________
*27)Sumelenscriselaacestrndsipreluatedinconturile2675la2679
reprezinta creanteleaferentecontractelordeleasingfinanciarsialtor
contracteasimilate,precumsialtecreanteimobilizate,scadententro
perioada
maimica de12luni.
*28)AcestcontaparelaentitatilecareauaplicatReglementarilecontabile
aprobateprinOrdinulministruluifinantelorpublicenr.94/2001,precumsila
celecareaplica prevederilepct.92alin.(3)dinprezentelereglementari.
*)Conturiderepartizatdupa naturaelementelorrespective.
**)Solduridebitoarealeconturilorrespective.
***)Solduricreditoarealeconturilorrespective.
*T*
ADMINISTRATOR,NTOCMIT,
Numelesiprenumele___________Numelesiprenumele______________
Semnatura___________________Calitatea________________________
StampilaunitatiiSemnatura________________________
Nr.denregistrarenorganismul
profesional
*ST*
1.2.BILANTULPRESCURTAT
331.Structurabilantuluiprescurtatcaresentocmestedeentitatile
prevazutelapct.3alin.(2)esteurmatoarea:
*T*
Judetul______________________|_|_|Formadeproprietate______|_|_|
Entitate________________________Activitateapreponderenta
Adresa:localitatea_______________,(denumireclasa CAEN)________
sectorul___,str._______nr.____,

bl._____sc._____,ap.___________Codclasa CAEN_______|_|_|_|_|
Telefon___________,fax__________Codunicdenregistrare
Numardinregistrulcomertului_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
*ST*
BILANT PRESCURTAT
ladatade...
*T*
lei__________________ _ _ A___ .__
___________ _ _ A(2(II____ _ Cc3c.I_____ Tt4t
._____ I..I_____ VMI_____ E22OM_____ 021BO_____ I181IB_____ M0LI_____ O+
+IL_____ BZI_____ I22ZA_____DL021RA_____eI392IR_____nAZ0I_____uA++N
_____mTEC_____iE22CO_____r021OR_____e593RP_____a3PO_____ +3+OR_____e)
RA_____l22AL_____e01LE_____m74E_____e1_____n+_____t+_____u2_____l22
_____u03_____i8_____ +_____ +_____ 2_____ 22_____ 34_____ 3_____ +_____ +
_____ _____ _____ _____
_________________NrB0_____rd1_____.. __________________
ef______ nxi______ cen______ era______ pcn______ uic1______ tit ______Suai
______olru______ll______du______ i_ l________________ aSe______:fxf______ ei
______ rrn______ csa______ iin2______ tct ______ uii______ lau______ rl______ u
______ i________________
Pagina 126
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _231+2322812912931)_02_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _III.
IMOBILIZARIFINANCIARE_ _ _ _ _ _(ct.261+263+265+267*296*)_03_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _ACTIVE
IMOBILIZATETOTAL_ _ _ _ _ _(rd.01la03)_04_ _ _
____________________________________________________________________________ _B._ACTIVE
CIRCULANTE_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _I.STOCURI_ _
_ _ _ _(ct.301+321+302+322+303+323+/_ _ _ _ _ _308+328+331+332
+341+345+346+/_ _ _ _ _ _348+351+354+356+357+358+361+_ _ _ _
_ _326+/368+371+327+/378+381+/_ _ _ _ _ _388391392393
394395396_ _ _ _ _ _397398+40914428)_05_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _II.
CREANTE*29)_ _ _ _ _ _(Sumelecareurmeaza sa fiencasatedupa o_ _ _ _ _
_perioada maimaredeunantrebuieprezentate_ _ _ _ _ _separatpentrufiecare
element)(ct.267*_ _ _ _ _ _296*+4092+411+413+418+425+4282+_ _ _
_ _ _431**+437**+4382+441**+4424+4428**_ _ _ _ _ _+444**+445+446**
+447**+4482+451**_ _ _ _ _ _+453**+456**+4582+461+473**491_
_ _ _ _ _495496+5187)_06_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _III.
INVESTITIIPETERMENSCURT_ _ _ _ _ _(ct.501+505+506+508+5113+5114
591_ _ _ _ _ _595596598)_07_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _IV.CASASI
CONTURILABANCI_08_ _ _ _ _(ct.5112+512+531+532+541+542)_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _ACTIVE
CIRCULANTETOTAL_ _ _ _ _ _(rd.05la08)_09_ _ _
____________________________________________________________________________ _C._CHELTUIELI
NAVANS(ct.471)_10_ _ _
____________________________________________________________________________ _D._DATORII:
SUMELECARETREBUIEPLATITE_ _ _ _ _ _NTROPERIOADA DEPNA LAUNAN_ _ _ _ _

_(ct.161+162+166+167+168169+269_ _ _ _ _ _+401+403+404+405
+408+419+421+_ _ _ _ _ _423+424+426+427+4281+431***+_ _ _ _ _
_437***+4381+441***+4423+4428***+_ _ _ _ _ _444***+446***+447***+
4481+451***+_ _ _ _ _ _453***+455+456***+457+4581+462+_ _ _ _ _
_473***+509+5186+519)_11_ _ _
____________________________________________________________________________ _ _E.ACTIVE
CIRCULANTENETE/DATORII_ _ _ _ _ _CURENTENETE(rd.09+101119)_12_ _ _
____________________________________________________________________________ _F._TOTAL
ACTIVEMINUSDATORIICURENTE_ _ _ _ _ _(rd.04+12)_13_ _ _
____________________________________________________________________________ _G._DATORII:
SUMELECARETREBUIEPLATITE_ _ _ _ _ _NTROPERIOADA MAIMAREDEUNAN_ _ _ _ _
_(ct.161+162+166+167+168169+269_ _ _ _ _ _+401+403+404+405
+408+419+421+_ _ _ _ _ _423+424+426+427+4281+431***+_ _ _ _
Pagina 127
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _437***+4381+441***+4423+4428***+_ _ _ _ _ _444***+446***+447***
+4481+451***+_ _ _ _ _ _453***+455+456***+4581+462+473***_ _ _ _ _
_+509+5186+519)_14_ _ _
____________________________________________________________________________
_H._PROVIZIOANE(ct.151)_15_ _ _
____________________________________________________________________________ _I._VENITURI
NAVANS_ _ _ _ _ _(rd.17+18),dincare:_16_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Subventii
pentruinvestitii(ct.475)_17_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Venituri
nregistratenavans(ct.472)_ _ _ _ _ _total(rd.19+20),dincare:_18_
_ _ _ __________________________________________________________________________ _ _Sumede
reluatntroperioada depna laun_ _ _ _ _ _an(ct.472*)_19_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Sumede
reluatntroperioada maimaredeun_ _ _ _ _ _an(ct.472*)_20_ _ _
____________________________________________________________________________ _J._CAPITALSI
REZERVE_ _ _ _ ____________________________________________________________________________
_ _I.CAPITAL(rd.22la24),dincare:_21_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _capital
subscrisvarsat(ct.1012)_22_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _capital
subscrisnevarsat(ct.1011)_23_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _patrimoniul
regiei(ct.1015)_24_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _II.PRIMEDE
CAPITAL(ct.104)_25_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _III.REZERVE
DINREEVALUARE_ _ _ _ _ _(ct.105)_26_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _IV.REZERVE
(ct.106)_27_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Actiuni
proprii(ct.109)_28_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Cstiguri
legatedeinstrumentelede_ _ _ _ _ _capitaluriproprii(ct.141)_29_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Pierderi

legatedeinstrumentelede_ _ _ _ _ _capitaluriproprii(ct.149)_30_ _ _ _
______________________________________ ___________________________________ _ _V.PROFITUL
SAUPIERDEREA_ _ _ _ _ _ _REPORTAT(A)(ct.117)_SOLDC_31_ _ _ _ _
____________________________________ _ _ _SOLDD_32_ _ _ _
_________________________________________________________________________ _ _VI.PROFITUL
SAUPIERDEREA_SOLDC_33_ _ _ _ _EXERCITIULUIFINANCIAR_ _ _ _ _ _ _ct.121)
____________________________________ _ _ _SOLDD_34_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Repartizarea
profitului(ct.129)_35_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _CAPITALURI
PROPRIITOTAL_ _ _ _ _ _(rd.21+25+26+2728+2930_ _ _ _ _ _ +31
32+333435)_36_ _ _
Pagina 128
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _____ _ ________PC___aA___tP___rI___iT___mA___oL___nU___iR___uI___l___ ___p


___uT___bO___lT___iA___cL___ ___((___cr___td___..___ ___13___06___1___6+___)___ 3___
7___ )___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______33___78___ ______ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____
*ST*
____________
*29)Sumelenscriselaacestrndsipreluatedincontul267reprezinta
creanteleaferentecontractelordeleasingfinanciarsialtorcontracte
asimilate,precumsialtecreanteimobilizate,scadententroperioada mai
mica
de12luni.
*)Conturiderepartizatdupa naturaelementelorrespective.
**)Solduridebitoarealeconturilorrespective.
***)Solduricreditoarealeconturilorrespective.
*T*
ADMINISTRATOR,NTOCMIT,
Numelesiprenumele___________Numelesiprenumele_______
Semnatura___________________Calitatea_________________
StampilaunitatiiSemnatura__________________
Nr.denregistrarenorganismul
profesional
*ST*
SECTIUNEA2
CONTULDEPROFITSIPIERDERE
332.Structuracontuluideprofitsipierdereesteurmatoarea:
CONTULDEPROFITSIPIERDERE
ladatade.......
*T*
lei_________________________________________________ ___
_________________________ _
Denumireaindicatorilor_Nr._ Exercitiulfinanciar_ _ _rd._____________
_____________ _ _ _Precedent_ Curent_
_____________________________________________________________________________ _ A_B_ 1_ 2
_ ___ _________________________________________________________________________ _1._Cifra
deafacerineta _01_ _ _ _ _(rd.02+0304+05+06)_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Productia
vnduta (ct.701+702+703+_ _ _ _ _ _704+705+706+708)_02_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Venituridin

vnzareamarfurilor(ct.707)_03_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Reduceri
comercialeacordate(ct.709)_04_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Venituridin
dobnzinregistratede_ _ _ _ _ _entitatileradiatedinRegistrulgeneralsi_ _
_ _ _ _caremaiaunderularecontractede_ _ _ _ _ _leasing(ct.766*)_05_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Venituridin
subventiideexploatare_ _ _ _ _ _aferentecifreideafacerinete(ct.7411)_06
_ _ _ ____________________________________________________________________________
Pagina 129
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _2.Venituriaferentecostuluiproductiein_07_ _ _ _ _cursdeexecutie_ _ _ _
_ _(ct.711+712)_ _ _ _ _ _SoldC_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _SoldD_08_ _
_ ____________________________________________________________________________ _3._Productia
realizata deentitatepentru_ _ _ _ _ _scopurilesalepropriisicapitalizata _ _
_ _ _ _(ct.721+722)_09_ _ _
____________________________________________________________________________ _4._Alte
venituridinexploatare_ _ _ _ _ _(ct.758+7417)_10_ _ _
_____________________________________________________________________________ _VENITURIDIN
EXPLOATARETOTAL_ _ _ _ _(rd.01+0708+09+10)_11_ _ _ ___
_________________________________________________________________________ _ _5.a)
Cheltuielicumateriileprimesi_ _ _ _ _ _materialeleconsumabile_ _ _ _ _ _(ct.
601+6027412)_12_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Alte
cheltuielimateriale_ _ _ _ _ _(ct.603+604+606+608)_13_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _b)Alte
cheltuieliexterne_ _ _ _ _ _(cuenergiesiapa)(ct.6057413)_14_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _c)Cheltuieli
privindmarfurile(ct.607)_15_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Reduceri
comercialeprimite(ct.609)_16_ _ _
____________________________________________________________________________ _6._Cheltuieli
cupersonalul(rd.18+19),_ _ _ _ _ _dincare:_17_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _a)Salariisi
indemnizatii*30)_ _ _ _ _ _(ct.641+642+643+6447414)_18_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _b)Cheltuieli
cuasigurarilesiprotectia_ _ _ _ _ _sociala (ct.6457415)_19_ _ _
____________________________________________________________________________ _7._a)
Ajustaridevaloareprivindimobilizarile_ _ _ _ _ _corporalesinecorporale
(rd.2122)_20_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _a.1)
Cheltuieli(ct.6811+6813)_21_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _a.2)Venituri
(ct.7813)_22_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _b)Ajustari
devaloareprivindactivele_ _ _ _ _ _circulante(rd.2425)_23_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _b.1)
Cheltuieli(ct.654+6814)_24_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _b.2)Venituri

(ct.754+7814)_25_ _ _
____________________________________________________________________________ _8._Alte
cheltuielideexploatare(rd.27la30)_26_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _8.1.
Cheltuieliprivindprestatiileexterne_ _ _ _ _ _(ct.611+612+613+614+
621+622+_ _ _ _ _ _623+624+625+626+627+628_ _ _ _ _ _7416)_27_ _ _
_ __________________________________________________________________________
Pagina 130
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _8.2.Cheltuielicualteimpozite,taxesi_ _ _ _ _ _varsaminteasimilate(ct.
635)_28_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _
_8.3.Altecheltuieli(ct.652+658)_29_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Cheltuielicu
dobnzilederefinantare_ _ _ _ _ _nregistratedeentitatileradiatedin_ _ _ _ _
_Registrulgeneralsicaremaiaun_ _ _ _ _ _derularecontractedeleasing
(ct.666*)_30_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Ajustari
privindprovizioanele(rd.3233)_31_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Cheltuieli
(ct.6812)_32_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Venituri
(ct.7812)_33_ _ _
_____________________________________________________________________________ _CHELTUIELI
DEEXPLOATARETOTAL_ _ _ _ _(rd.12la1516+17+20+23+26+31)_34
_ _ _ _____________________________________________________________________________ _PROFITUL
SAUPIERDEREADIN_ _ _ _ _EXPLOATARE:_ _ _ _ ___
______________________________________________ _ _ _ _ _Profit(rd.1134)_35
_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _
Pierdere(rd.3411)_36_ _ _
____________________________________________________________________________ _9._Venituri
dininteresedeparticipare_ _ _ _ _ _(ct.7611+7613)_37_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _dincare,
veniturileobtinutedela_ _ _ _ _ _entitatileafiliate_38_ _ _
____________________________________________________________________________ _10_Venituri
dinalteinvestitiisimprumuturi_ _ _ _ _ _carefacpartedinactivele
imobilizate_ _ _ _ _ _(ct.763)_39_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _dincare,
veniturileobtinutedela_ _ _ _ _ _entitatileafiliate_40_ _ _
____________________________________________________________________________ _11_Venituri
dindobnzi(ct.766*)_41_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _dincare,
veniturileobtinutedela_ _ _ _ _ _entitatileafiliate_42_ _ _
____________________________________________________________________________ _ _Alte
veniturifinanciare_ _ _ _ _ _(ct.762+764+765+767+768)_43_ _ _
_____________________________________________________________________________ _VENITURI
FINANCIARETOTAL_ _ _ _ _(rd.37+39+41+43)_44_ _ _ ___
_________________________________________________________________________
_12_Ajustaridevaloareprivindimobilizarile_ _ _ _ _ _financiaresi
investitiilefinanciare_ _ _ _ _ _detinutecaactivecirculante(rd.4647)
_45_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _

Cheltuieli(ct.686)_46_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Venituri
(ct.786)_47_ _ _
____________________________________________________________________________ _13_Cheltuieli
privinddobnzile_ _ _ _ _ _(ct.666*7418)_48_ _ _ _
__________________________________________________________________________
Pagina 131
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _dincare,cheltuielilenrelatiacu_49_ _ _ _ _entitatileafiliate_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Alte
cheltuielifinanciare_ _ _ _ _ _(ct.663+664+665+667+668)_50_ _ _
_____________________________________________________________________________ _CHELTUIELI
FINANCIARETOTAL_ _ _ _ _(rd.45+48+50)_51_ _ _
_____________________________________________________________________________ _PROFITULSAU
PIERDEREA_ _ _ _ _FINANCIAR(A):_ _ _ _ ___
______________________________________________ _ _ _ _ _Profit(rd.4451)_52
_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _
Pierdere(rd.5144)_53_ _ _
____________________________________________________________________________ _14_PROFITUL
SAUPIERDEREA_ _ _ _ _ _CURENT(A):_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Profit(rd.
11+443451)_54_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Pierdere
(rd.34+511144)_55_ _ _
____________________________________________________________________________ _15_Venituri
extraordinare(ct.771)_56_ _ _
____________________________________________________________________________ _16_Cheltuieli
extraordinare(ct.671)_57_ _ _
____________________________________________________________________________ _17_PROFITUL
SAUPIERDEREADIN_ _ _ _ _ _ACTIVITATEAEXTRAORDINARA:_ _ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Profit(rd.
5657)_58_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Pierdere
(rd.5756)_59_ _ _
_____________________________________________________________________________ _VENITURI
TOTALE(rd.11+44+56)_60_ _ _
_____________________________________________________________________________ _CHELTUIELI
TOTALE(rd.34+51+57)_61_ _ _ ___
_________________________________________________________________________ _ _PROFITUL
SAUPIERDEREABRUT(A):_ _ _ _ _ _______________________________________________ _ _ _ _ _
Profit(rd.6061)_62_ _ _ _
__________________________________________________________________________ _ _Pierdere
(rd.6160)_63_ _ _
____________________________________________________________________________ _18_Impozitul
peprofit(ct.691)_64_ _ _
____________________________________________________________________________ _19_Alte
impoziteneprezentatelaelementele_ _ _ _ _ _demaisus(ct.698)_65_ _ _
____________________________________________________________________________ _20_PROFITUL
SAUPIERDEREANET(A)A_ _ _ _ _ _EXERCITIULUIFINANCIAR:_ _ _ _ _
_______________________________________________ _ _ _ _ _Profit(rd.626465)_66

_ _ _ _ __________________________________________________________________________ _ _
Pierdere_67_ _ _ _ _(rd.63+64+65);_ _ _ _ _ _(rd.64+6562)_ _ _ _
________________________________________________________________________________
*ST*
___________
*30)Laacestrndsecuprindsidrepturilecolaboratorilor,stabilite
Pagina 132
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

potrivitlegislatieimuncii,caresepreiaudinrulajuldebitoralcontului
621
"Cheltuielicucolaboratorii",analitic"Colaboratoripersoanefizice".
*)Conturiderepartizatdupa naturaelementelorrespective.
*T*
ADMINISTRATOR,NTOCMIT,
Numelesiprenumele___________Numelesiprenumele__________
Semnatura___________________Calitatea____________________
StampilaunitatiiSemnatura____________________
Nr.denregistrarenorganismul
profesional
*ST*
SECTIUNEA3
SITUATIAMODIFICARILORCAPITALULUIPROPRIU
333.Structuraexemplificativa asituatieimodificarilorcapitalului
propriuesteurmatoarea:
SITUATIAMODIFICARILORCAPITALULUIPROPRIU
ladatade...........
*T*
lei_____________________________ _________
___________ ___________ ____________ _
Denumirea_Soldla_ Cresteri_ Reduceri_ Soldla_ _ elementului
_nceputul______ __________
______ sfrsitul_ _ _exerci_Total_Prin_Total_Prin
_exercitiului_ _ _tiului_din_tran_din_tran_ financiar_ _
_financiar_care:_sfer_care:_sfer_ _
_______________________________________________________________________ _ A_ 1_ 2_ 3_ 4_
5_ 6_ _______________________________________________________________________ _Capital
subscris_ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________ _Patrimoniul
regiei_ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________
_Primedecapital_ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________ _Rezervedin
reevaluare_ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________ _Rezervelegale_
_ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________ _Rezerve
statutaresau_ _ _ _ _ _ _ _contractuale_ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________ _Rezerve
reprezentnd_ _ _ _ _ _ _ _surplusulrealizatdin_ _ _ _ _ _ _ _rezervedin
reevaluare_ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________ _Alterezerve_ _ _
_ _ _ _ _______________________________________________________________________ _Actiuni
proprii_ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________
_Cstigurilegatede_ _ _ _ _ _ _ _instrumenteledecapitaluri_ _ _ _ _ _ _ _proprii

_ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________
_Pierderilegatede_ _ _ _ _ _ _
Pagina 133
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_instrumenteledecapitaluri_ _ _ _ _ _ _ _proprii_ _ _ _ _ _ _ ____________________


__________________________________________________ _Rezultatul_SoldC_ _ _ _ _ _ _
_reportat_ _ _ _ _ _ _ _ _reprezentnd___________________________________________________
_profitul_ _ _ _ _ _ _ _ _nerepartizat_SoldD_ _ _ _ _ _ _ _saupierderea_ _ _ _ _ _ _ _
_neacoperita _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________________ _Rezultatul_ _ _ _ _
_ _ _ _reportat_ _ _ _ _ _ _ _ _provenitdin_SoldC_ _ _ _ _ _ _ _adoptarea_ _ _ _ _ _ _ _
_pentruprima___________________________________________________ _data aIAS,mai_ _ _
_ _ _ _ _ _putin_SoldD_ _ _ _ _ _ _ _IAS29*31)_ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________________ _Rezultatul_ _ _ _ _
_ _ _ _reportat_SoldC_ _ _ _ _ _ _ _provenitdin
___________________________________________________ _corectarea_SoldD_ _ _ _ _ _ _
_erorilor_ _ _ _ _ _ _ _ _contabile_ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________________ _Rezultatul_ _ _ _ _
_ _ _ _reportat_ _ _ _ _ _ _ _ _provenitdin_SoldC_ _ _ _ _ _ _ _trecereala_ _ _ _ _ _
_ _ _aplicarea_ _ _ _ _ _ _ _ _Reglementarilor
___________________________________________________ _contabile_ _ _ _ _ _ _ _ _conformecu
_ _ _ _ _ _ _ _ _Directivaa_SoldD_ _ _ _ _ _ _ _patraa_ _ _ _ _ _ _ _ _Comunitatilor_ _
_ _ _ _ _ _ _Economice_ _ _ _ _ _ _ _ _Europene_ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________________ _Profitulsau_Sold
C_ _ _ _ _ _ _ _pierderea___________________________________________________
_exercitiului_SoldD_ _ _ _ _ _ _ _financiar_ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________________ _Repartizarea_ _ _ _
_ _ _ _ _profitului_ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________________ _Total_ _ _ _ _ _ _ _
_capitaluri_ _ _ _ _ _ _ _ _proprii_ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________________
*ST*
__________
*31)AcestcontaparedoarlaentitatilecareauaplicatReglementarile
contabileaprobateprinOMFPnr.94/2001sipna lanchidereasoldului
acestui
cont.
*T*
Pagina 134
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ADMINISTRATOR,NTOCMIT,
Numelesiprenumele___________Numelesiprenumele__________
Semnatura___________________Calitatea____________________
StampilaunitatiiSemnatura____________________
Nr.denregistrarenorganismul
profesional
*ST*
Nota1:
Prezentarilecifricecuprinsensituatiaprezentata maisustrebuiesa fie
nsotitedeinformatiireferitoarela:
naturamodificarilor;

tratamentulfiscalaplicat,acoloundeestecazul;
naturasiscopulpentrucareaufostconstituiterezervele;
oricealteinformatiisemnificative.
Nota2:
Modificarilecapitaluluipropriuseprezinta pentruceledoua exercitii
financiare,precedentsicurent.
SECTIUNEA4

SITUATIAFLUXURILORDENUMERAR
334.(1)Oentitateprezinta situatiafluxurilordenumerarpentrufiecare
perioada pentrucaresuntprezentatesituatiilefinanciareanuale.Situatia
fluxurilordenumerarprezinta modulncareoentitategenereaza si
utilizeaza
numerarulsiechivalenteledenumerar.
ncontextulntocmiriiacesteisituatii:
fluxuriledenumerarsuntintrarilesauiesiriledenumerarsiechivalente
denumerar;
numerarulcuprindedisponibilitatilebanestisidepozitelelavedere;
echivalenteledenumerarsuntinvestitiilefinanciarepetermenscurt,
extremdelichide,caresuntusorconvertibilensumecunoscutedenumerar
si
caresuntsupuseunuiriscnesemnificativdeschimbareavalorii.
(2)Situatiafluxurilordenumerartrebuiesa prezintefluxuriledenumerar
aleentitatiidincursulperioadei,clasificatepeactivitatideexploatare,
de
investitiesidefinantare.
Activitatiledeexploataresuntprincipaleleactivitatigeneratoarede
veniturialeentitatii,precumsialteactivitaticarenusuntactivitatide
investitiesaufinantare.
Activitatiledeinvestitieconstaunachizitionareasicedareadeactive
imobilizatesidealteinvestitiicarenusuntinclusenechivalentelede
numerar.
Activitatiledefinantaresuntactivitaticareaudreptrezultatmodificari
alevaloriisistructuriicapitalurilorpropriisimprumuturilorentitatii.
Fluxuriledenumerarexcludmiscarilentreelementecareconstituienumerar
sauechivalentedenumerar,deoareceacestecomponentefacpartedin
gestiunea
numeraruluiuneientitati,sinudinactivitatiledeexploatare,investitiesi
finantare.Gestiuneanumeraruluipresupuneplasareaexcedentuluidenumerarn
echivalentedenumerar.
(3)Structuraexemplificativa asituatieifluxurilordenumerarntocmita
atuncicndfluxuriledenumerardinactivitateadeexploataresunt
prezentatepe
bazametodeidirecte,esteurmatoarea:
SITUATIAFLUXURILORDENUMERAR*32)
ladatade...............
_________
Pagina 135
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

*32)Entitatilepotfolosisimetodaindirecta deprezentareaSituatiei
fluxurilordenumerar.

*T*
lei_________________________________________________________
_____________________
_ Denumireaelementului_Exercitiulfinanciar_ _ ____________ __________ _
_Precedent_ Curent_
______________________________________________________________________________ _ A_ 1_ 2_
______________________________________________________________________________ _Fluxuride
numerardinactivitatide_ _ _ _exploatare:_ _ _
______________________________________________________________________________ _ncasaride
laclienti_ _ _
______________________________________________________________________________ _Platicatre
furnizorisiangajati_ _ _
______________________________________________________________________________ _Dobnzi
platite_ _ _ ______________________________________________________________________________
_Impozitpeprofitplatit_ _ _
______________________________________________________________________________ _ncasari
dinasigurareampotrivacutremurelor_ _ _
______________________________________________________________________________ _Numerarnet
dinactivitatideexploatare_ _ _
______________________________________________________________________________ _Fluxuride
numerardinactivitatideinvestitie:_ _ _
______________________________________________________________________________ _Plati
pentruachizitionareadeactiuni_ _ _
______________________________________________________________________________ _Plati
pentruachizitionareadeimobilizaricorporale_ _ _
______________________________________________________________________________ _ncasari
dinvnzareadeimobilizaricorporale_ _ _
______________________________________________________________________________ _Dobnzi
ncasate_ _ _ _Dividendencasate_ _ _
______________________________________________________________________________ _Numerarnet
dinactivitatideinvestitie_ _ _
______________________________________________________________________________ _Fluxuride
numerardinactivitatidefinantare:_ _ _
______________________________________________________________________________ _ncasari
dinemisiuneadeactiuni_ _ _
______________________________________________________________________________ _ncasari
dinmprumuturipetermenlung_ _ _
______________________________________________________________________________ _Plata
datoriiloraferenteleasinguluifinanciar_ _ _
______________________________________________________________________________ _Dividende
platite_ _ _ ______________________________________________________________________________
_Numerarnetdinactivitatidefinantare_ _ _
______________________________________________________________________________ _Cresterea
neta anumeraruluisiechivalentelor_ _ _ _denumerar_ _ _
______________________________________________________________________________ _Numerarsi
echivalentedenumerarla_ _ _ _nceputulexercitiuluifinanciar_ _ _
______________________________________________________________________________ _Numerarsi
echivalenteledenumerarla_ _ _ _sfrsitulexercitiuluifinanciar_ _ _
________________________________________________________________________________
Pagina 136
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ADMINISTRATOR,NTOCMIT,
Numelesiprenumele___________Numelesiprenumele_______
Semnatura___________________Calitatea_________________
StampilaunitatiiSemnatura__________________
Nr.denregistrarenorganismul
profesional
*ST*
(4)Conformmetodeidirecte,suntevidentiateclaseleprincipaledencasari
siplati.
(5)Fluxuriledenumerardinactivitateadeexploatarepotfiprezentatesi
conformmetodeiindirecte,exemplificata ncontinuare(pentruunexercitiu
financiar):
Profitbrut
Ajustaripentru:
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuprovizioanelesiajustarilepentrudeprecieresaupierderede
valoare
Venituridinreluarideprovizioanesiajustaripentrudeprecieresau
pierderedevaloare
Cheltuielifinanciare
Veniturifinanciare
Cheltuieliprivindactivelecedate
Venituridinvnzareaactivelor
Variatiasoldurilorconturilordecreantecomercialesialtecreantedin
exploatare
Variatiasoldurilorconturilordedatoriicomercialesialtedatoriidin
exploatare
Variatiasoldurilorconturilordestocuri
Numerargeneratdinexploatare
Dobnziplatite
Impozitpeprofitplatit.
(6)Fluxuriledenumerardindobnzisidividendencasatesauplatite
se
prezinta separat.Fiecaredintreacesteaseclasifica ntromaniera
consecventa
delaoperioada laalta,cafiindgeneratfiedeactivitatideexploatare,
fie
deinvestitiesaudefinantare.
Oentitatepoateclasificadobndaplatita,precumsidobndasidividendele
ncasatedreptfluxuridenumerardinexploatare,finantaresi,respectiv,din
investitie.
Dividendeleplatitepotficlasificatedreptfluxuridenumerardinfinantare
sauexploatare.
SECTIUNEA5
EXEMPLEDEPREZENTAREANOTELOREXPLICATIVELASITUATIILEFINANCIAREANUALE
335.Aceasta sectiuneexemplifica moduldeprezentarennoteleexplicative
lasituatiilefinanciareanuale,ainformatiilorcerutedeprezentele
reglementari.Caurmare,entitatilestabilescformatulnotelorexplicative,
cu
conditiaprezentariicelputinainformatiilorsolicitate,referitoarela

elementelecuprinsensituatiilefinanciareanuale.
Noteleexplicativeprezentatencontinuareconstituiedoarexemplede
prezentare,entitatiletrebuindsa ntocmeasca noteexplicativecaresa acopere
toateinformatiilenecesarafiprezentatepotrivitprezentelorreglementari:
1.Activeimobilizate
2.Provizioane
Pagina 137
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

3.Repartizareaprofitului
4.Analizarezultatuluidinexploatare
5.Situatiacreantelorsidatoriilor
6.Principii,politicisimetodecontabile
7.Participatiisisursedefinantare
8.Informatiiprivindsalariatiisimembriiorganelordeadministratie,
conduceresidesupraveghere
9.Exempledecalculsianaliza aprincipalilorindicatorieconomicofinanciari
10.Alteinformatii
Nota1
Activeimobilizate
*T*
*Font9*
lei_____D__e__n__u__m__i___
__ _ _ _ _V_a_l_o_a_r_e_a_ _b_r_u_t_a_*_*_)_ _ _ _ _ _
_________
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_j_u_s_t_a_r_i_ _d_e_ _v_a_l_o_a_r_e_ *_*_*_)_ _
__rea_ _ (amortizarisiajustaripentru
_deeplreemceinere__ _ saupierderedevaloare)__tului_ _ __ de
___i_m_o_b_i_l_i___
S_o_l_d_ _l_a_ _
__C_r_e_s_t_e_r
i___C_e_d_a_r_i_,__S_o_l_d_ _l_a_ _ __
S_o_l_d_ _l_a_ _ __ A_j_u_s_t_a_r_i_
__R_e_d_u_c_e_r_i___ _ ___
S_ozladrel*a)_ n_ceputul_****)_transfe_sfrsitul_nceputul_nregis_ sau_
_sfrs itul_ exe_rci_ _rurisi_exerci_exerci_trate_reluari__exe
rcit iu_tluiiulu_i_ _alte_tiului_tiului_ncursul_ __ financiar_ fi
nan_ciar_ _redu_financiar_financiar_exerci_ _ __ _ _ _ceri_ _ _tiului_ _ __ _ _
_ _ _ _financiar_ _ ______ __ __ __0__ __ __ __ __ _ _ _ _1_ _ _ _ __ _ _ _ _2_ _ _ __ _ _ _3_ _ _
__4_=_1_+_2__3_ _ __ _ _ _ _5_ _ _ _ __ _ _ _6_ _ _ _ _ __ _ _7_ _ _ _ _ __8_ _=_ _5
+______________________________ _______________6_______________ _______________
_______________
_______________7_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__
Pagina 138
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_________
*ST*
_________
*)Cheltuieliledeconstituiresicheltuielilededezvoltarevorfi
detaliate,prezentndusemotiveleimobilizariisiperioadadeamortizare,cu
justificareaacesteia.

**)Modificarilevaloriibrutesevorprezentaplecnddelacostulde
achizitiesaucostuldeproductiepentrufiecareelementdeimobilizare,n
functiedetratamentelecontabileaplicate.
ncazulncareduratacontractuluisauduratadeutilizareaelementelorde
naturacheltuielilordedezvoltaredepasestecinciani,aceastatrebuie
prezentata nnoteleexplicative,mpreuna cumotivelecareaudeterminato.
ncazulfonduluicomercialamortizatntroperioada depestecinciani,
aceasta perioada nutrebuiesa depaseasca duratadeutilizareeconomica a
activuluisitrebuiesa fieprezentata sijustificata nnoteleexplicative.
***)Sevorprezentadurateledeviata saurateledeamortizareutilizate,
metodeledeamortizaresiajustarilecareprivescexercitiileanterioare.
****)Sevorprezentaseparatcresteriledevaloareaparutedinprocesulde
dezvoltareinterna.
Nota2
Provizioane
*T*
lei________________pD______re______on______vu______im0______zi______ir
______oe______na______u______l______u______i______*______) ___________ S______
o______el______xdf______ei______rln______caa1______in______ct______ni
i______cau______erl______pu______ui______t______u______l
____________ _______
_______ n_______T_______rc2_______ao_______nn_______st_______f__ e_________r
_______ud_______ri_______in_______*3_______*c_______)o_______ n_______ t
___________ ______ ______S4______oe______l=x______dfe______ i1r______ln
c______aa+i______ nt______sc2i______fiu______al______rru______ 3is______ i______
t______ u______l______ _________
*ST*
_________
*)Provizioaneleprezentatenbilant la"Alteprovizioane"trebuiedescrise
nnoteleexplicative,daca acesteasuntsemnificative.
**)Cuexplicareanaturii,surseisaudestinatieiacestora.
Nota3
Repartizareaprofitului*)
*T*
lei____________________PP_______rr_______odrao_______fiecf_______ivzoi
_______tiept_______ dre_______nevrn_______enaie_______rdrt_______eele_______p
ead_______aegeD_______rtape_______tclirs_______i.eeta_______zrpi_______adan
_______tera_______ rtt_______ iii_______ iza_______ a_______ ctp_______ o:r_______
no_______ tf_______ ai_______ bt_______ iu_______ ll_______ eu_______ i_______
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _
_____________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ S_______
u_______ m_______ a_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ____________
*ST*
__________
*)ncazulacopeririipierderiicontabilereportate,sevorprezentasursele
Pagina 139
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

deacoperireaacesteia.
Nota4
Analizarezultatuluidinexploatare
*T*

lei_________________________________________________________
_____________________
_ Denumireaindicatorului_Exercitiulfinanciar_ _ ____________ __________ _
_Precedent_ Curent_
______________________________________________________________________________ _ 0_ 1_ 2_
______________________________________________________________________________ _1.Cifrade
afacerineta _ _ _
______________________________________________________________________________ _2.Costul
bunurilorvndutesialserviciilorprestate_ _ _ _ (3+4+5)_ _ _
______________________________________________________________________________ _3.
Cheltuielileactivitatiidebaza _ _ _
______________________________________________________________________________ _4.
Cheltuielileactivitatilorauxiliare_ _ _
______________________________________________________________________________ _5.
Cheltuielileindirectedeproductie_ _ _
______________________________________________________________________________ _6.
Rezultatulbrutaferentcifreideafacerinete(12)_ _ _
______________________________________________________________________________ _7.
Cheltuielilededesfacere_ _ _
______________________________________________________________________________ _8.
Cheltuieligeneraledeadministratie_ _ _
______________________________________________________________________________ _9.Alte
venituridinexploatare_ _ _
______________________________________________________________________________ _10.
Rezultatuldinexploatare(678+9)_ _ _
________________________________________________________________________________
*ST*
Nota5
Situatiacreantelorsidatoriilor
*T*
lei___________
__________________________________________________________________
_Creante_ Soldlasfrsitul_ Termendelichiditate_ _ _ exercitiuluifinanciar
___________________ ______________________ _ _ _ Sub1an_ Peste1an_
_____________________________________________________________________________ _ 0_ 1=2+
3_ 2_ 3_ _____________________________________________________________________________
_Total,din_ _ _ _ _care:_ _ _ _
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
lei___________
__________________________________________________________________
_Datorii*)_ Soldlasfrsitul_ Termendeexigibilitate_ _ _ exercitiului
financiar_____________ __________
_________________
Pagina 140
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

_ _ _ Sub1an_ 15ani_ Peste5ani_________________ Td_______ oi_______ tn_______ a


_______0lc_______ ,a_______ r_______ e_______ :_______ ___________ _______ _______ _______
_______1_______ _______=_______ _______2_______ _______+_______ _______3_______
_______+_______ _______4_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
_______ ___________ _______ _______ _______ _______2_______ _______ _______ _______ _______
_______ _______ ___________ _______ _______ _______3_______ _______ _______ _______ _______

_______ ___________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______4_______
_______ _______ _______ _______ _______ _______ ___________
*ST*
__________
*)Sevormentionaurmatoareleinformatii:
a)clauzelelegatedeachitareadatoriilorsiratadobnziiaferente
mprumuturilor;
b)datoriilepentrucaresaudepusgarantiisauaufostefectuateipotecari:
valoareadatoriei;
valoareasinaturagarantiilor;
c)valoareaobligatiilorpentrucaresauconstituitprovizioane;
d)valoareaobligatiilorprivindplatapensiilor.
Nota6
Principii,politicisimetodecontabile
Sevorprezenta:
a)Reglementarilecontabileaplicatelantocmireasiprezentareasituatiilor
financiareanuale.
b)Abateriledelaprincipiilesipoliticilecontabile,metodeledeevaluare
sidelaalteprevederidinreglementarilecontabile,mentionnduse:
natura;
motivele;
evaluareaefectuluiasupraactivelorsidatoriilor,pozitieifinanciaresi
aprofituluisaupierderii.
c)Daca valorileprezentatensituatiilefinanciarenusuntcomparabile,
absentacomparabilitatiitrebuieprezentata nnoteleexplicative,nsotita de
comentariirelevante.
d)Valoareareziduala pentruimobilizaristabilita nsituatiancarenuse
cunoastepretuldeachizitiesaucostuldeproductiealacesteia.
e)Sumadobnzilorinclusencostulactivelorimobilizatesicirculantecu
ciclulungdefabricatie.
f)ncazulreevaluariiimobilizarilorcorporale:
elementelesupusereevaluarii,precumsimetodeleprincaresunt
determinatevalorilerezultatenurmareevaluarii;
valoarealacostistoricaimobilizarilorreevaluate;
tratamentulnscopfiscalalrezerveidinreevaluare;
modificarilerezerveidinreevaluare:
_ valoarearezerveidinreevaluarelanceputulexercitiuluifinanciar;
_ diferenteledinreevaluaretransferatelarezervadinreevaluarencursul
exercitiuluifinanciar;
_ sumelecapitalizatesautransferatentrunaltmoddinrezervadin
reevaluarencursulexercitiuluifinanciar,prezentndusenaturaoricarui
astfeldetransfer,curespectarealegislatieinvigoare;
_ valoarearezerveidinreevaluarelasfrsitulexercitiuluifinanciar.
g)Daca activelefacobiectulajustarilorexceptionaledevaloareexclusivn
scopfiscal,sumaajustarilorsimotivelepentrucareacesteaaufost
efectuate
trebuieprezentatennoteleexplicative.
h)Daca valoareaprezentata nbilant,rezultata dupa aplicareametodelor
FIFO,CMPsauLIFO,difera nmodsemnificativ,ladatabilantului,de
valoarea

determinata pebazaultimeivaloridepiata cunoscutenaintededata


bilantului,
valoareaacesteidiferentetrebuieprezentata nnoteleexplicativecatotal,
pe
Pagina 141
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

categoriideactivefungibile.
Nota7
Participatiisisursedefinantare
Sevorprezentaurmatoareleinformatii:
a)sementioneaza existentaoricarorcertificatedeparticipare,valori
mobiliare,obligatiuniconvertibile,cuprezentareainformatiilorceruten
Subsectiunea9.2"Noteexplicative"dincadrulCapitoluluiII"Formatulsi
continutulsituatiilorfinanciareanuale"alprezentelorreglementari.
b)capitalsocialsubscris/patrimoniulentitatii.
c)numarulsivaloareatotala afiecaruitipdeactiuniemise,mentionnduse
daca aufostintegralvarsatesi,dupa caz,numarulactiunilorpentrucaresa
cerut,fara rezultat,efectuareavarsamintelor.
d)actiunirascumparabile:
dataceamaiapropiata sidatalimita derascumparare;
caracterulobligatoriusauneobligatoriualrascumpararii;
valoareaeventualeiprimederascumparare.
e)actiuniemisentimpulexercitiuluifinanciar:
tipuldeactiuni;
numardeactiuniemise;
valoareanominala totala sivaloareancasata ladistribuire;
drepturilegatededistributie:
_ numarul,descriereasivaloareaactiunilorcorespunzatoare;
_ perioadadeexercitareadrepturilor;
_ pretulplatitpentruactiuniledistribuite.
f)obligatiuniemise:
tipulobligatiuniloremise;
valoareaemisa sisumaprimita pentrufiecaretipdeobligatiuni;
obligatiuniemisedeentitate,detinutedeopersoana nominalizata sau
mputernicita deaceasta:
_ valoareanominala;
_ valoareanregistrata nmomentulplatii.
Nota8
Informatiiprivindsalariatiisimembriiorganelordeadministratie,
conduceresidesupraveghere
Sevorfacementiunicuprivirela:
a)indemnizatiileacordatemembrilororganelordeadministratie,conduceresi
desupraveghere.
b)obligatiilecontractualecuprivirelaplatapensiilorcatrefostiimembri
aiorganelordeadministratie,conduceresisupraveghere,indicnduse
valoarea
totala aangajamentelorpentrufiecarecategorie.
c)valoareaavansurilorsiacrediteloracordatemembrilororganelorde
administratie,conduceresidesupravegherentimpulexercitiului:
ratadobnzii;
principaleleclauzealecreditului;

sumarambursata pna laaceadata;


obligatiiviitoaredegenulgarantiilorasumatedeentitatennumele
acestora.
d)salariati:
numarmediu,cudefalcareapefiecarecategorie;
salariiplatitesaudeplatit,aferenteexercitiului;
cheltuielicuasigurarilesociale;
altecheltuielicucontributiilepentrupensii.
Nota9
Exempledecalculsianaliza aprincipalilorindicatorieconomicofinanciari
Pagina 142
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

1.Indicatoridelichiditate:
*T*
a)IndicatorullichiditatiicurenteActivecurente
(Indicatorulcapitaluluicirculant)=_________________
Datoriicurente
*ST*
valoarearecomandata acceptabila njurulvaloriide2;
ofera garantiaacopeririidatoriilorcurentedinactivelecurente.
*T*
b)IndicatorullichiditatiiimediateActivecurenteStocuri
(Indicatorultestacid)=_________________________
Datoriicurente
*ST*
2.Indicatoriderisc:
a)Indicatorulgraduluidendatorare
*T*
CapitalmprumutatCapitalmprumutat
__________________ x100sau__________________ x100
CapitalpropriuCapitalangajat
*ST*
unde:
capitalmprumutat=creditepesteunan;
capitalangajat=capitalmprumutat+capitalpropriu.
b)Indicatorulprivindacoperireadobnzilordetermina decteori
entitateapoateachitacheltuielilecudobnda.Cuctvaloareaindicatorului
estemaimica,cuattpozitiaentitatiiesteconsiderata mairiscanta.
*T*
Profitnainteaplatiidobnziisiimpozituluipeprofit
________________________________________________________ =Numardeori
Cheltuielicudobnda
*ST*
3.Indicatorideactivitate(indicatoridegestiune)furnizeaza informatii
cuprivirela:
Vitezadeintraresaudeiesireafluxurilordenumeraraleentitatii;
Capacitateaentitatiideacontrolacapitalulcirculantsiactivitatile
comercialedebaza aleentitatii;
Vitezaderotatieastocurilor(rulajulstocurilor)aproximeaza decte
oristoculafostrulatdealungulexercitiuluifinanciar
*T*

Costulvnzarilor
_________________ =Numardeori
Stocmediu
sau
Numardeziledestocareindica numaruldezilencarebunurile
suntstocatenunitate
Stocmediu
_________________ x365
Costulvnzarilor
*ST*
Vitezaderotatieadebitelorclienti
calculeaza eficacitateaentitatiincolectareacreantelorsale;
exprima numaruldezilepna ladatalacaredebitoriisiachita
datoriilecatreentitate.
*T*
Pagina 143
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Soldmediuclienti
____________________ x365
Cifradeafaceri
*ST*
Ovaloarencrestereaindicatoruluipoateindicaproblemelegatede
controlulcredituluiacordatclientilorsi,nconsecinta,creantemaigreude
ncasat(clientirauplatnici).
Vitezaderotatieacreditelorfurnizoraproximeaza numaruldezilede
creditarepecareentitatealobtinedelafurnizoriisai.nmodidealar
trebuisa includa doarcreditoriicomerciali.
*T*
Soldmediufurnizori
____________________________________ x365,
Achizitiidebunuri(fara servicii)
*ST*
undepentruaproximareaachizitiilorsepoateutilizacostulvnzarilorsau
cifradeafaceri.
Vitezaderotatieaimobilizarilorcorporaleevalueaza eficacitatea
managementuluiimobilizarilorcorporaleprinexaminareavaloriicifreide
afaceri
generatedeoanumita cantitatedeimobilizaricorporale.
*T*
Cifradeafaceri
____________________
Imobilizaricorporale
*ST*
Vitezaderotatieaactivelortotale
*T*
Cifradeafaceri
_________________
Totalactive
*ST*
4.Indicatorideprofitabilitateexprima eficientaentitatiinrealizarea
deprofitdinresurseledisponibile:

a)Rentabilitateacapitaluluiangajatreprezinta profitulpecarelobtine
entitateadinbaniiinvestitinafacere:
*T*
Profitnainteaplatiidobnziisiimpozituluipeprofit,
________________________________________________________
Capitalangajat
*ST*
undecapitalulangajatserefera labaniiinvestitinentitateattdecatre
actionari,ctsidecreditoriipetermenlung,siincludecapitalulpropriu
si
datoriilepetermenlungsauactivetotaleminusdatoriicurente.
b)Marjabruta dinvnzari
*T*
Profitulbrutdinvnzari
__________________________ x100
Cifradeafaceri
*ST*
Oscadereaprocentuluipoatescoatenevidenta faptulca entitateanueste
capabila sa sicontrolezecosturiledeproductiesausa obtina pretulde
vnzare
optim.
Nota10
Alteinformatii
Seprezinta:
Pagina 144
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a)Informatiicuprivirelaprezentareaentitatiiraportoare,potrivit
Subsectiunii9.2."Noteexplicative"dincadrulCapitoluluiII"Formatulsi
continutulsituatiilorfinanciareanuale"alprezentelorreglementari.
b)Informatiiprivindrelatiileentitatiicufiliale,entitatileasociatesau
cualteentitatincaresedetinparticipatii,cerutepotrivitSubsectiunii
9.2.
c)Bazeledeconversieutilizatepentruexprimareanmonedanationala a
elementelordeactivsidatorii,aveniturilorsicheltuielilorevidentiate
initialntromoneda straina.
d)Informatiireferitoarelaimpozitulpeprofit:
proportiancareimpozitulpeprofitafecteaza rezultatuldinactivitatea
curenta sirezultatuldinactivitateaextraordinara;
reconciliereadintrerezultatulexercitiuluisirezultatulfiscal,asacum
esteprezentatndeclaratiadeimpozit;
masurancarecalculareaprofituluisaupierderiiexercitiuluifinanciara
fostafectata deoevaluareaelementelorcare,prinderogaredela
principiile
contabilegeneralesiregulilecontabiledeevaluare,afostefectuata n
exercitiulfinanciarcurentsauntrunexercitiufinanciarprecedentn
vederea
obtineriidefacilitatifiscale;
impozitulpeprofitramasdeplata.
e)Cifradeafaceri:
prezentareaacesteiapesegmentedeactivitatisipepietegeografice.
f)Atuncicndevenimenteleulterioaredateibilantuluiauoasemenea

importanta nctneprezentarealorarputeaafectacapacitateautilizatorilor
situatiilorfinanciaredeafaceevaluarisidealuadeciziicorecte,o
entitate
trebuiesa prezinteurmatoareleinformatiipentrufiecarecategorie
semnificativa
deastfeldeevenimente:
naturaevenimentului;si
oestimareaefectuluifinanciarsauomentiuneconformcareiaoastfelde
estimarenupoatesa fiefacuta.
g)Explicatiidesprevaloareasinatura:
veniturilorsicheltuielilorextraordinare;
veniturilorsicheltuielilornregistratenavans,nsituatiancare
acesteasuntsemnificative.
h)Rateleachitatencadrulunuicontractdeleasing.
i)ncazulunuileasingfinanciar,locatorulvaprezentaurmatoarele
informatii:
odescrieregenerala acontractelorsemnificativedeleasing;
dobndadencasataferenta perioadelorviitoare.
ncazulunuileasingfinanciar,locatarulvaevidentiaurmatoarele:
odescrieregenerala acontractelorimportantedeleasing,incluznd,dar
fara aselimitala,urmatoarele:
_ existentasiconditiileoptiunilorderennoiresaucumparare;
_ restrictiileimpuseprincontracteledeleasing,cumarficelereferitoare
ladatoriisuplimentaresialteoperatiunideleasing;
dobndadeplatitaferenta perioadelorviitoare.
j)Onorariileplatiteauditorilor/cenzorilorsionorariileplatitepentru
alteserviciidecertificare,serviciideconsultanta fiscala sialteservicii
dectceledeaudit.
k)Efectelecomercialescontateneajunselascadenta.
l)Atuncicndsumaderambursatpentrudatoriiestemaimaredectsuma
primita,diferentaseprezinta nnoteleexplicative.
m)Datoriileprobabilesiangajamenteleacordate.
n)Angajamentelesubformagarantiilordeoricefeltrebuie,ncazulncare
nuexista obligatiadealeprezentacadatorii,sa fienmodclarprezentate
n
noteleexplicative,sitrebuiefacuta distinctientrediferiteletipuride
garantiirecunoscutedelegislatianationala.Deasemenea,trebuiefacuta o
prezentareseparata aoricareigarantiivaloricecareafostprevazuta.
Angajamenteledeacesttipcareexista nrelatiacuentitatileafiliate
trebuie
prezentatedistinct.
o)Daca unactivsauodatoriearelegatura cumaimultdeunelementdin
formatuldebilant,relatiasacualteelementetrebuieprezentata nnotele
Pagina 145
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

explicative,daca oasemeneaprezentareesteesentiala pentruntelegerea


situatiilorfinanciareanuale.
p)Oricedetaliereaelementelordinsituatiilefinanciareanuale,atunci
cndacesteelementesuntsemnificativesisuntrelevanteutilizatorii
situatiilorfinanciare.
ADMINISTRATOR,NTOCMIT,

Numelesiprenumele________Numelesiprenumele_______
Semnatura__________________Calitatea_________________
StampilaunitatiiSemnatura__________________
Nr.denregistrarenorganismul
profesional
CAP.VII

FUNCTIUNEACONTURILOR
nacestcapitolsuntprezentatecontinutulsifunctiuneaconturilor
contabilecuprinsenPlanuldeconturigeneralprevazutlaCapitolulIVdin
ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilor
Economice
Europene.ntructnPlanuldeconturigeneralsuntcuprinsesiconturi
specificeconsolidarii,functiuneaconturilorprezentatencontinuarese
refera
inclusivlaacestea.
Functiuneaconturilorprezentata nacestcapitolnuestelimitativa,fiind
exemplificatmoduldenregistrarecontabila aprincipaleloroperatiuni
economicofinanciare.
Lareflectareancontabilitateaoperatiuniloreconomicederulatesearen
vederecontinutuleconomicalacestora,curespectareaprincipiilor,bazelor,
regulilorsipoliticilorcontabilepermisedereglementareacontabila
aplicabila.
Prevederilecuprinsenacestcapitolnuconstituiebaza legala pentru
efectuarea
operatiuniloreconomicofinanciare,cinumaireferintecuprivirela
nregistrareancontabilitateaacestora.
CLASA1"CONTURIDECAPITALURI"
Dinclasa1"Conturidecapitaluri"facparteurmatoarelegrupe:10"Capital
sirezerve",11"Rezultatulreportat",12"Rezultatulexercitiuluifinanciar",
14
"Cstigurisaupierderilegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,cedarea
cu
titlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii",15
"Provizioane"si16"mprumuturisidatoriiasimilate".
GRUPA10"CAPITALSIREZERVE"
Dingrupa10"Capitalsirezerve"facparteurmatoareleconturi:
Contul101"Capital"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacapitaluluisubscris,varsatsi
nevarsat,nnatura si/saunumerar,decatreactionarii/asociatiiunei
entitati,
precumsiamajorariisaureduceriicapitalului,potrivitlegii.
nfunctiedeformajuridica aentitatiisenscrie:capitalulsocial,
patrimoniulregieietc.
Contabilitateaanalitica acapitaluluisetinepeactionari/asociati,
evidentiindusenumarulsivaloareanominala aactiunilor/partilorsociale
subscrisesauvarsate.
Referitorlapatrimoniulpublic,sevoraveanvedereprevederilelegalen
acestsens.
Contul101"Capital"esteuncontdepasiv.
ncreditulacestuicontsenregistreaza:

capitalulsubscrisdeactionari/asociati,nnatura si/saunumerar,
capitalulmajoratprinsubscriereasauemisiuneadenoiactiuni/partisociale,
precumsicapitalulpreluatnurmaoperatiunilordereorganizare,potrivit
legii
Pagina 146
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(456);
profitulcontabilrealizatnexercitiilefinanciareprecedente,utilizat
casursa demajorareacapitaluluisocial(117);
rezerveledestinatemajorariicapitalului,potrivitlegii,inclusivcele
corespunzatoareinstrumentelordecapitaluripropriiacordateangajatilor
(106);
primeledecapital,ncorporatencapitalulsocial(104).
ndebitulcontuluisenregistreaza:
capitalulretrasdeactionari/asociati,precumsicapitalullichidatcu
ocaziaoperatiunilordereorganizareaentitatilor,potrivitlegii(456);
acoperireapierderilorcontabilerealizatenexercitiilefinanciare
precedente,carereduccapitalulsocial,conformhotarriiadunariigenerale
a
actionarilor/asociatilor(117);
reducereacapitaluluisocialcuvaloareaactiunilorpropriirascumparatesi
anulate,potrivitlegii(109);
diferentadintrevaloareanominala ainstrumentelordecapitaluriproprii
anulatesivaloarealorderascumparare(141).
Soldulcontuluireprezinta capitalulsubscris,varsat/nevarsat.
Contul104"Primedecapital"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaprimelordeemisiune,de
fuziune/divizare,deaportsideconversieaobligatiunilornactiuni.
Contul104"Primedecapital"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului104"Primedecapital"senregistreaza:
valoareaprimelorstabilitecuocaziaemisiunii,fuziunii/divizarii,
aportuluilacapitalsi/saudinconversiaobligatiunilornactiuni(456).
ndebitulcontului104"Primedecapital"senregistreaza:
primeledecapitalncorporatencapitalulsocial(101);
primeledecapitaltransferatelarezerve(106);
pierderilecontabilealeexercitiilorprecedente,acoperitedinprimede
capital,potrivitlegii(117).
Soldulcontuluireprezinta primeledecapitalnetransferatelacapitalsaula
rezerve.
Contul105"Rezervedinreevaluare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentarezervelordinreevaluarea
imobilizarilorcorporale.
Contul105"Rezervedinreevaluare"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului105"Rezervedinreevaluare"senregistreaza:
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
imobilizarilorcorporale,daca nuaexistatodescrestereanterioara
recunoscuta
caocheltuiala aferenta imobilizarilorcorporalereevaluate(211,212,213,
214).
ndebitulcontului105"Rezervedinreevaluare"senregistreaza:
capitalizareasurplusuluidinreevaluare,printransferuldirectn

capitalulpropriu,atuncicndacestsurplusreprezinta cstigrealizat,
respectivlascoatereadinevidenta aactivuluipentrucaresaconstituit
rezervadinreevaluaresaupemasurafolosiriiactivuluidecatreentitate
(1065);
descresterilefata devaloareacontabila neta,rezultatedinreevaluarea
ulterioara aimobilizarilorcorporale(211,212,213,214);
ajustareaamortizariicumulatenregistratepna ladatareevaluarii
imobilizariicorporale,ncazulncarereevaluareaseefectueaza prin
aplicarea
unuiindice(281).
Soldulcreditoralcontuluireprezinta rezervadinreevaluareaimobilizarilor
corporaleexistentenevidentaentitatii.
Contul106"Rezerve"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentarezervelorconstituite.
Contabilitatearezervelorsetinepecategoriiderezerve:rezervelegale,
rezervestatutaresaucontractuale,rezervedevaloarejusta,rezerve
reprezentndsurplusulrealizatdinrezervedinreevaluare,rezervedin
diferente
Pagina 147
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

decursvalutarnrelatiecuinvestitianeta ntroentitatestraina sialte


rezerve.
ncreditulcontului106"Rezerve"senregistreaza:
profitulnetcontabilrealizatlanchidereaexercitiuluicurentrepartizat
larezervenbazaunorprevederilegale(129);
profitulnetrealizatnexercitiileanterioare,repartizatlarezerve,
conformhotarriiadunariigeneraleaactionarilor/asociatilor(117);
capitalizareasurplusuluidinreevaluaretransferatdirectncapitalul
propriu,atuncicndacestsurplusreprezinta cstigrealizat,respectivla
scoatereadinevidenta aactivuluipentrucaresaconstituitrezervadin
reevaluaresaupemasurafolosiriiactivuluidecatreentitate(105);
primeledecapitaltransferatelarezerve(104);
diferentadintrevaloareaparticipatiilorprimitecaurmareaparticiparii
nnatura lacapitalulaltorentitatisivaloareaneamortizata aimobilizarilor
corporalesinecorporalecarefacobiectulparticipatiei(261,263,265);
majorareavaloriiparticipatiilordetinutencapitalulaltorentitati,ca
urmareancorporariirezervelorncapitalulacestora(261,263,265);
valoareainstrumentelordecapitaluripropriiacordateangajatilor(644);
crestereavaloriiactivelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,inclusa
directncapitalulpropriu,ncadrulsituatiilorfinanciareconsolidate
(501);
parteacuvenita investitoruluidinrezervelenregistratedentreprinderea
asociata ncaresedetinparticipatii,cuocaziaconsolidariiprinmetoda
puneriinechivalenta (264);
diferentafavorabila deschimbvalutar,nregistrata laconsolidare,n
relatiecuunelementmonetarcarefacepartedintroinvestitieneta a
entitatii
ntroentitatestraina (765);
cstigurilelegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii,transferatelarezerve(141).
ndebitulcontului106"Rezerve"senregistreaza:

rezerveledestinatemajorariicapitalului,potrivitlegii,inclusivcele
corespunzatoareinstrumentelordecapitaluripropriiacordateangajatilor
(101);
diferentadintrevaloareaparticipatiilorprimitecaurmareaparticiparii
nnatura lacapitalulaltorentitatisivaloareaneamortizata aimobilizarilor
corporalesinecorporalecareaufacutobiectulparticipatiei,transferata la
venituricuocaziacedariiparticipatiilorrespective(764);
rezerveleutilizatepentruacoperireapierderilorcontabilenregistraten
exercitiileprecedente,conformhotarriiadunariigeneralea
actionarilor/asociatilor(117);
decontareacapitalurilorpropriicatreactionari/asociati,ncazul
operatiunilordereorganizare,potrivitlegii(456);
pierderilelegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii,acoperitedin
rezerve
(149);
ajustarearezerveidevaloarejusta,urmareadiferentelornefavorabile
rezultatedinevaluareaactivelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,n
cadrulsituatiilorfinanciareconsolidate(501);
diferentanefavorabila deschimbvalutar,nregistrata laconsolidare,n
relatiecuunelementmonetarcarefacepartedintroinvestitieneta a
entitatii
ntroentitatestraina (665).
Soldulcontuluireprezinta rezerveleexistentesineutilizate.
Contul107"Rezervedinconversie"
Contul107"Rezervedinconversie"seutilizeaza numainsituatiile
financiareconsolidate.
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadiferentelordecursvalutar
rezultatedinconversiasituatiilorfinanciareanualealesocietatilor
nerezidente.
Contul107"Rezervedinconversie"esteuncontbifunctional,folositla
consolidareasocietatilornerezidente.
ncreditulcontului107"Rezervedinconversie"senregistreaza:
diferentelefavorabilerezultatedinconversiaposturilordeactivcuprinse
Pagina 148
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nbilantulsocietatilornerezidente;
diferentelefavorabilerezultatedinconversiaposturilordedatorii
cuprinsenbilantulsocietatilornerezidente;
diferentelenefavorabilerecunoscutedreptcheltuiala lacedarea
participatiilordetinutensocietatilenerezidente(665).
ndebitulcontului107"Rezervedinconversie"senregistreaza:
diferentelenefavorabilerezultatedinconversiaposturilordeactiv
cuprinsenbilantulsocietatilornerezidente;
diferentelenefavorabilerezultatedinconversiaposturilordedatorii
cuprinsenbilantulsocietatilornerezidente;
diferentelefavorabilerecunoscutedreptvenitlacedareaparticipatiilor
detinutensocietatilenerezidente(765).
Soldulcreditorreprezinta diferentelefavorabileaferentesocietatilor
nerezidenteconsolidate,iarsolduldebitor,celenefavorabile.
Contul108"Interesecarenucontroleaza"

Contul108"Interesecarenucontroleaza"seutilizeaza numainsituatiile
financiareconsolidate.
Cuajutorulacestuicontseevidentiaza intereselecarenucontroleaza,
rezultatecuocaziaconsolidariifilialelorprinmetodaintegrariiglobale.
Contul108"Interesecarenucontroleaza"esteuncontbifunctional,folosit
laconsolidareafilialelor.
ncreditulcontului108"Interesecarenucontroleaza"senregistreaza
parteadinrezultatulfavorabilalexercitiuluifinanciarsicelelalte
capitaluri
propriialefilialei,atribuita unorinteresecarenusuntdetinutedecatre
societateamama,directsauindirect.
ndebitulcontului108"Interesecarenucontroleaza"senregistreaza
parteadinrezultatulnefavorabil,atribuita unorinteresecarenusunt
detinute
decatresocietateamama,directsauindirect.
Soldulcontuluireprezinta intereselecarenucontroleaza.
Contul109"Actiuniproprii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaactiunilorproprii,rascumparate
potrivitlegii.
Contul109"Actiuniproprii"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului109"Actiuniproprii"senregistreaza:
pretuldeachizitiealactiunilorpropriirascumparate(512).
ncreditulcontului109"Actiuniproprii"senregistreaza:
reducereacapitaluluicuvaloareaactiunilorpropriirascumparatesi
anulate,potrivitlegii(101);
diferentantrevaloareaderascumparareainstrumentelordecapitaluri
propriianulatesivaloarealornominala (149);
valoareasumeidencasat/ncasatedinvnzareaactiunilorproprii(461,
512);
diferentantrevaloareaderascumparareainstrumentelordecapitaluri
propriisipretullordevnzare(149);
valoareainstrumentelordecapitaluripropriicedatecutitlugratuit
(149).
Soldulcontuluireprezinta valoareaactiunilorproprii,rascumparate,
existente.
GRUPA11"REZULTATULREPORTAT"
Dingrupa11"Rezultatulreportat"facepartecontul117"Rezultatul
reportat".
Contul117"Rezultatulreportat"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentarezultatuluisaupartiidin
rezultatulexercitiuluiprecedentnerepartizatdecatreadunareagenerala a
actionarilor/asociatilor,respectivapierderiineacoperitesiarezultatului
provenitdincorectareaerorilorcontabile.
Pagina 149
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul117"Rezultatulreportat"esteuncontbifunctional.
ncreditulacestuicontsenregistreaza:
profitulnetrealizatnexercitiulfinanciarncheiat,evidentiatla
nceputulexercitiuluifinanciarurmatornrezultatulreportat(121);
pierderilecontabilealeexercitiilorfinanciareprecedente,acoperitedin
primedecapital,potrivitlegii(104);

pierderilecontabilealeexercitiilorfinanciareprecedente,acoperitedin
rezerve,conformhotarriiadunariigeneraleaactionarilor/asociatilor(106);
pierderilecontabilerealizatenexercitiilefinanciareprecedente,
acoperiteprinreducereacapitaluluisocial,conformhotarriiadunarii
generale
aactionarilor/asociatilor(101);
pierderilecontabilenregistratenexercitiilefinanciareprecedente,
acoperitedinrezultatulreportatreprezentndprofit,conformhotarrii
adunarii
generaleaactionarilor/asociatilor(117);
rezultatulfavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatate
nexercitiulfinanciarcurent,aferenteexercitiilorfinanciareprecedente
(411,
461sialteconturincareurmeaza sa seevidentiezecorectareaerorilor).
ndebitulacestuicontsenregistreaza:
pierderilecontabilerealizatenexercitiulfinanciarncheiat,
transferatelanceputulexercitiuluifinanciarurmatorasuprarezultatului
reportat(121);
profitulcontabilrealizatnexercitiilefinanciareprecedente,utilizat
casursa demajorareacapitaluluisocial,potrivitlegii(101);
profitulnetrealizatnexercitiilefinanciareprecedente,sicarese
repartizeaza nexercitiilefinanciareurmatoarepedestinatiileaprobatede
adunareagenerala aactionarilor/asociatilor,potrivitlegii(1068,117,446,
457);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,
constatatenexercitiulfinanciarcurent,aferenteexercitiilorfinanciare
precedente(401,404,431,437,438,441,4423,446,447,448,462sialte
conturincareurmeaza sa seevidentiezecorectareaerorilor).
Solduldebitoralcontuluireprezinta pierdereaneacoperita,iarsoldul
creditor,profitulnerepartizat.
GRUPA12"REZULTATULEXERCITIULUIFINANCIAR"
Dingrupa12"Rezultatulexercitiuluifinanciar"facparte:
Contul121"Profitsaupierdere"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaprofituluisaupierderiirealizate
nexercitiulfinanciarcurent.
Contul121"Profitsaupierdere"esteuncontbifunctional.
ncreditulcontului121"Profitsaupierdere"senregistreaza:
lasfrsitulperioadei,soldulcreditoralconturilordinclasa7(701la
786);
pierderilecontabilerealizatenexercitiulfinanciarncheiat,
transferatelanceputulexercitiuluifinanciarurmatorasuprarezultatului
reportat(117).
ndebitulcontului121"Profitsaupierdere"senregistreaza:
lasfrsitulperioadei,solduldebitoralconturilordecheltuieli(601la
698);
profitulnetrealizatnexercitiulfinanciarncheiat,careafost
repartizatlarezerveconformprevederilorlegale(129);
profitulnetrealizatnexercitiulfinanciarncheiat,evidentiatla
nceputulexercitiuluifinanciarurmatornrezultatulreportat(117).
Soldulcreditorreprezinta profitulrealizat,iarsolduldebitor,pierderea

realizata.
Contul129"Repartizareaprofitului"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentarepartizariiprofituluirealizatn
exercitiulcurentsirepartizat,potrivitlegii.
Pagina 150
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul129"Repartizareaprofitului"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului129"Repartizareaprofitului"senregistreaza:
rezerveleconstituite,potrivitlegii,dinprofitulrealizatnexercitiul
financiarcurent(106).
ncreditulcontului129"Repartizareaprofitului"senregistreaza:
profitulnetrealizatnexercitiulfinanciarncheiat,careafost
repartizatlarezerveconformprevederilorlegale(121).
Soldulcontuluireprezinta profitulrepartizat,aferentexercitiului
financiarncheiat.
GRUPA14"CSTIGURISAUPIERDERILEGATEDEEMITEREA,RASCUMPARAREA,VNZAREA,
CEDAREACUTITLUGRATUITSAUANULAREAINSTRUMENTELORDECAPITALURIPROPRII"
Dingrupa14"Cstigurisaupierderilegatedeemiterea,rascumpararea,
vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii"facparte:
Contul141"Cstigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelorde
capitaluriproprii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacstigurilorlegatedevnzareasau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii.
Contul141"Cstigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelorde
capitaluriproprii"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului141"Cstigurilegatedevnzareasauanularea
instrumentelordecapitaluriproprii"senregistreaza:
diferentantrepretuldevnzarealinstrumentelordecapitaluripropriisi
valoarealorderascumparare(461,512);
diferentantrevaloareanominala ainstrumentelordecapitaluriproprii
anulatesivaloarealorderascumparare(101).
ndebitulcontului141"Cstigurilegatedevnzareasauanularea
instrumentelordecapitaluriproprii"senregistreaza:
cstigurilelegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii,transferatelarezerve(106).
Soldulcontuluireprezinta cstigurilelegatedevnzareasauanularea
instrumentelordecapitaluriproprii.
Contul149"Pierderilegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,cedareacu
titlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentapierderilorlegatedeemiterea,
rascumpararea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelor
de
capitaluriproprii.
Contul149"Pierderilegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,cedareacu
titlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"esteuncont
de
activ.
ndebitulcontului149"Pierderilegatedeemiterea,rascumpararea,
vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii"senregistreaza:

diferentantrevaloareaderascumparareainstrumentelordecapitaluri
propriianulatesipretullordevnzare(109);
diferentantrevaloareaderascumparareainstrumentelordecapitaluri
propriianulatesivaloarealornominala (109);
valoareainstrumentelordecapitaluripropriicedatecutitlugratuit
(109);
cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluriproprii,atunci
cndnusuntndepliniteconditiilepentrurecunoasterealorcaimobilizari
necorporale(512,531,462);
altecheltuielilegatederascumparareainstrumentelordecapitaluri
proprii(512,531,462).
ncreditulcontului149"Pierderilegatedeemiterea,rascumpararea,
vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii"senregistreaza:
Pagina 151
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pierderilelegatedeemiterea,rascumpararea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii,acoperitedin
rezerve
(106).
Soldulcontuluireprezinta pierderilelegatedeemiterea,rascumpararea,
vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii.
GRUPA15"PROVIZIOANE"
Dingrupa15"Provizioane"faceparte:
Contul151"Provizioane"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaprovizioanelorpentrulitigii,
garantiiacordateclientilor,pentrurestructurare,pensiisiobligatii
similare,
pentrudezafectareaimobilizarilorcorporalesialteactiunisimilarelegate
de
acestea,aprovizioanelorpentruimpozite,precumsiaaltorprovizioane.
Contul151"Provizioane"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului151"Provizioane"senregistreaza:
valoareaprovizioanelorconstituitepeseamacheltuielilor,inclusiva
celorcorespunzatoareprimelorceurmeaza aseacordapersonaluluidin
profitul
realizat,potrivitprevederilorlegale(681);
costurileestimateinitialcudemontareasimutareaimobilizariicorporale,
precumsicelecurestaurareaamplasamentuluipecareestepozitionata
imobilizarea(212,213).
ndebitulcontului151"Provizioane"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaprovizioanelor(781).
Soldulcontuluireprezinta provizioaneleconstituite.
GRUPA16"MPRUMUTURISIDATORIIASIMILATE"
Dingrupa16"mprumuturisidatoriiasimilate"facparte:
Contul161"mprumuturidinemisiunideobligatiuni"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentamprumuturilordinemisiunea
obligatiunilor.
Contul161"mprumuturidinemisiunideobligatiuni"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului161"mprumuturidinemisiunideobligatiuni"se

nregistreaza:
sumamprumuturilordeprimit/primitedinemisiunideobligatiuni(461,
512);
sumaprimelorderambursareaferentemprumuturilordinemisiunide
obligatiuni(169);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,amprumuturilordin
emisiunideobligatiuninvaluta (665).
ndebitulcontului161"mprumuturidinemisiunideobligatiuni"se
nregistreaza:
sumamprumuturilordinemisiunideobligatiunirambursate(512);
valoareaobligatiuniloremisesirascumparate,anulate(505);
mprumuturiledinemisiunideobligatiuniconvertitenactiuni(456);
diferentelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,precumsidin
rambursarea
mprumuturilordinemisiunideobligatiuninvaluta (765).
Soldulcontuluireprezinta mprumuturiledinemisiunideobligatiuni
nerambursate.
Contul162"Creditebancarepetermenlung"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacreditelorbancarepetermenlung
primitedeentitate.
Contul162"Creditebancarepetermenlung"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului162"Creditebancarepetermenlung"senregistreaza:
Pagina 152
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sumacreditelorpetermenlungprimite(512);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,acreditelornvaluta
(665).
ndebitulcontului162"Creditebancarepetermenlung"senregistreaza:
sumacreditelorpetermenlungrambursate(512);
diferentelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,acreditelornvaluta,
precumsilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezinta creditelebancarepetermenlungnerambursate.
Contul166"Datoriicareprivescimobilizarilefinanciare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadatoriilorentitatiifata de
entitatileafiliate,respectiventitatiledecarecompaniaestelegata prin
interesedeparticipare.
Contul166"Datoriicareprivescimobilizarilefinanciare"esteuncontde
pasiv.
ncreditulcontului166"Datoriicareprivescimobilizarilefinanciare"se
nregistreaza:
sumelencasatedelaentitatileafiliate,respectiventitatiledecare
companiaestelegata prininteresedeparticipare(512);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,adatoriilorexprimate
n
valuta (665).
ndebitulcontului166"Datoriicareprivescimobilizarilefinanciare"se

nregistreaza:
sumelerestituiteentitatilorafiliate,respectivcelordecarecompania
estelegata prininteresedeparticipare(512);
diferentelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,adatoriilorexprimate
n
valuta,precumsilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezinta sumeleprimitesinerestituite.
Contul167"Altemprumuturisidatoriiasimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaaltormprumuturisidatorii
asimilate,cumsunt:depozite,garantiiprimitesialtedatoriiasimilate.
Contul167"Altemprumuturisidatoriiasimilate"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului167"Altemprumuturisidatoriiasimilate"se
nregistreaza:
sumeledencasat/ncasatereprezentndaltemprumuturisidatorii
asimilate(461,512);
valoareaconcesiunilorprimite(205);
valoareaimobilizarilorcorporaleprimitenleasingfinanciar(212,213,
214);
sumelereprezentndgarantiiledebuna executieretinute,conform
contractelorncheiate(404);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,amprumuturilorsi
datoriilorasimilatenvaluta (665);
diferentelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(668).
ndebitulcontului167"Altemprumuturisidatoriiasimilate"se
nregistreaza:
sumelereprezentndaltemprumuturisidatoriiasimilaterambursate(512);
obligatiadeplata aratelorpebazafacturiloremisedelocator,ncazul
leasinguluifinanciar(404);
valoareaimobilizariloraferentecontractelordeleasingfinanciarcedate
saurestituite(213);
garantiiledebuna executierestituitetertilor(512);
diferentelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
Pagina 153
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,amprumuturilorsi
datoriilorasimilate,nvaluta,precumsilarambursareaacestora(765);
diferentelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(768).
Soldulcontuluireprezinta altemprumuturisidatoriiasimilate,
nerestituite.
Contul168"Dobnziaferentemprumuturilorsidatoriilorasimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadobnzilordatorate,aferente
mprumuturilordinemisiuneadeobligatiuni,creditelorbancarepetermen
lung,

datoriilorfata deentitatileafiliate,respectiventitatiledecarecompania
estelegata prininteresedeparticipare,precumsiaceloraferentealtor
mprumuturisidatoriiasimilate.
Contul168"Dobnziaferentemprumuturilorsidatoriilorasimilate"esteun
contdepasiv.
ncreditulcontului168"Dobnziaferentemprumuturilorsidatoriilor
asimilate"senregistreaza:
valoareadobnzilordatorate,aferentemprumuturilorsidatoriilor
asimilate(666);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferentedobnzilordatoraten
valuta,rezultatenurmaevaluariiacestoralafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar(665).
ndebitulcontului168"Dobnziaferentemprumuturilorsidatoriilor
asimilate"senregistreaza:
sumadobnzilorplatiteaferentemprumuturilorsidatoriilorasimilate
(512);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferentedobnzilordatoraten
valuta,rezultatenurmaevaluariiacestoralafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar,precumsilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezinta dobnziledatoratesineplatite.
Contul169"Primeprivindrambursareaobligatiunilor"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaprimelorderambursarereprezentnd
diferentadintrevaloareaderambursareaobligatiunilorsivaloareade
emisiune
aacestora.
Contul169"Primeprivindrambursareaobligatiunilor"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului169"Primeprivindrambursareaobligatiunilor"se
nregistreaza:
sumaprimelorderambursareaferentemprumuturilordinemisiunide
obligatiuni(161).
ncreditulcontului169"Primeprivindrambursareaobligatiunilor"se
nregistreaza:
valoareaprimelorprivindrambursareaobligatiunilor,amortizate(686).
Soldulcontuluireprezinta valoareaprimelorprivindrambursarea
obligatiunilor,neamortizate.
CLASA2"CONTURIDEIMOBILIZARI"
Dinclasa2"Conturideimobilizari"facparteurmatoarelegrupedeconturi:
20"Imobilizarinecorporale",21"Imobilizaricorporale",22"Imobilizari
corporalencursdeaprovizionare",23"Imobilizarincurssiavansuri
pentru
imobilizari",26"Imobilizarifinanciare",28"Amortizariprivind
imobilizarile"si29"Ajustaripentrudepreciereasaupierdereadevaloarea
imobilizarilor".
GRUPA20"IMOBILIZARINECORPORALE"
Dingrupa20"Imobilizarinecorporale"facparte:
Contul201"Cheltuielideconstituire"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorocazionatede
Pagina 154
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nfiintareasaudezvoltareauneientitati(taxesialtecheltuielide
nscrieresinmatriculare,cheltuieliprivindemisiuneasivnzareade
actiunisi
obligatiuni,precumsialtecheltuielideaceasta natura,legatede
nfiintareasiextindereaactivitatiientitatii).
Contul201"Cheltuielideconstituire"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului201"Cheltuielideconstituire"senregistreaza:
cheltuielileocazionatedenfiintareasaudezvoltareaentitatii(404,462,
512,531).
ncreditulcontului201"Cheltuielideconstituire"senregistreaza:
amortizareacheltuielilordeconstituirescoasedinevidenta (280).
Soldulcontuluireprezinta valoareacheltuielilordeconstituireexistente.
Contul203"Cheltuielidedezvoltare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaimobilizarilordenatura
cheltuielilordedezvoltare,recunoscutecaimobilizarinecorporale.
Contul203"Cheltuielidedezvoltare"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului203"Cheltuielidedezvoltare"senregistreaza:
lucrarilesiproiectelededezvoltareefectuatepecontpropriusau
achizitionatedelaterti(233,721,404);
lucrarilesiproiectelededezvoltareachizitionatedelaentitatiafiliate
saudelaentitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoareaimobilizarilordenaturacheltuielilordedezvoltareprimitecu
titlugratuit(4753);
plusurideinventarconstatatelaimobilizariledenaturacheltuielilorde
dezvoltare(4754).
ncreditulcontului203"Cheltuielidedezvoltare"senregistreaza:
valoareaneamortizata aimobilizarilordenaturacheltuielilorde
dezvoltarecedate(658);
imobilizariledenaturacheltuielilordedezvoltareamortizateintegral,
precumsicheltuielilededezvoltareaferentebrevetelorsaulicentelor(280,
205).
Soldulcontuluireprezinta valoareaimobilizarilordenaturacheltuielilorde
dezvoltareexistente.
Contul205"Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisi
activesimilare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaconcesiunilorrecunoscuteca
imobilizarinecorporale,brevetelor,licentelor,marcilorcomerciale,precum
sia
altordrepturisiactivesimilareaportate,achizitionatesaudobnditepe
alte
cai.
Contul205"Concesiuni,brevete,licente,marcicomercialesialtedrepturisi
valorisimilare"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului205"Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,
drepturisiactivesimilare"senregistreaza:
brevetele,licentele,marcilecomercialesialtevalorisimilare
achizitionate,reprezentndaportnnatura,primitecasubventii
guvernamentale
saucutitlugratuit,precumsiceleconstatatepluslainventar(404,456,
4751,

4753,4754);
brevetele,licentele,marcilecomercialesialtevalorisimilare
achizitionatedelaentitatiafiliatesaudelaentitatilegateprininterese
de
participare(451,453);
valoareaconcesiunilorprimite(167);
imobilizariledenaturacheltuielilordedezvoltareaferentebrevetelorsau
licentelor(203).
ncreditulcontului205"Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,
drepturisiactivesimilare"senregistreaza:
valoareaneamortizata aconcesiunilor,brevetelor,licentelor,altor
drepturisivalorisimilarescoasedinevidenta (658);
amortizareaconcesiunilor,brevetelor,licentelor,altordrepturisivalori
similare,scoasedinevidenta (280);
valoareabrevetelorsiaaltordrepturisivalorisimilareaportatesi
Pagina 155
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

retrase(456);
valoareabrevetelor,licentelorsiaaltordrepturisivalorisimilare
depusecaaportlacapitalulaltorentitati,nschimbuldobndiriide
participatiincapitalulacestora(261,263,265).
Soldulcontuluireprezinta concesiunilerecunoscutecaimobilizari
necorporale,brevetele,licentele,marcilecomercialesialtedrepturisi
valori
similareexistente.
Contul2071"Fondcomercialpozitiv"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentafonduluicomercialpozitiv
reflectat,deregula,laconsolidare.
Contul2071"Fondcomercialpozitiv"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului2071"Fondcomercialpozitiv"senregistreaza:
diferentapozitiva ntrecostuldeachizitiesivaloarea,ladata
tranzactiei,apartiidinactiveleneteachizitionate.
ncreditulcontului2071"Fondcomercialpozitiv"senregistreaza:
valoareaneamortizata afonduluicomercialpozitivscosdinevidenta (658);
valoareafonduluicomercialamortizatintegral,scosdinevidenta (280).
Soldulcontuluireprezinta valoareafonduluicomercialpozitivexistent.
Contul2075"Fondcomercialnegativ"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentafonduluicomercialnegativrezultat
laconsolidare.
Contul2075"Fondcomercialnegativ"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului2075"Fondcomercialnegativ"senregistreaza:
diferentanegativa ntrecostuldeachizitiesivaloarea,ladata
tranzactiei,apartiidinactiveleneteachizitionate.
ndebitulcontului2075"Fondcomercialnegativ"senregistreaza:
cotapartedinfondulcomercialnegativreluatlavenituri(781).
Soldulcontuluireprezinta valoareafonduluicomercialnegativnereluatla
venituri.
Contul208"Alteimobilizarinecorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaprogramelorinformaticecreatede
entitatesauachizitionatedelaterti,precumsiaaltorimobilizari
necorporale.

Contul208"Alteimobilizarinecorporale"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului208"Alteimobilizarinecorporale"senregistreaza:
valoareaprogramelorinformaticesiaaltorimobilizarinecorporale
achizitionate(404);
valoareaprogramelorinformaticesiaaltorimobilizarinecorporale
achizitionatedelaentitatiafiliatesaudelaentitatilegateprininterese
de
participare(451,453);
valoareaprogramelorinformaticerealizatepecontpropriu(233,721);
valoareaprogramelorinformaticereprezentndaportlacapitalulsocial
(456);
valoareaprogramelorinformaticesiaaltorimobilizarinecorporaleprimite
casubventiiguvernamentale(4751);
valoareaprogramelorinformaticesiaaltorimobilizarinecorporaleprimite
cutitlugratuit(4753);
plusuriledeinventarconstatatelaprogrameleinformaticesilaalte
imobilizarinecorporale(4754).
ncreditulcontului208"Alteimobilizarinecorporale"senregistreaza:
valoareaneamortizata aaltorimobilizarinecorporalescoasedinevidenta
(658);
amortizareaaltorimobilizarinecorporale,scoasedinevidenta (280);
valoareaaltorimobilizarinecorporaleaportatesiretrase(456);
valoareaaltorimobilizarinecorporaledepusecaaportlacapitalulaltor
entitati,nschimbuldobndiriideparticipatiilacapitalulacestora(261,
263,
265).
Soldulcontuluireprezinta valoareaaltorimobilizarinecorporaleexistente.
Pagina 156
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

GRUPA21"IMOBILIZARICORPORALE"
Dingrupa21"Imobilizaricorporale"facparte:
Contul211"Terenurisiamenajarideterenuri"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaterenurilorsiaamenajarilorde
terenuri(racordarealorlasistemuldealimentarecuenergie,mprejmuirile,
lucrariledeaccesetc.).
Contul211"Terenurisiamenajarideterenuri"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului211"Terenurisiamenajarideterenuri"senregistreaza:
valoareaterenurilorachizitionate,acelorreprezentndaportlacapital,
valoareaterenurilorprimiteprinsubventiipentruinvestitii(404,456,
4751);
valoareaterenurilorprimitecutitlugratuit(4753);
valoareaterenurilorachizitionatedelaentitatiafiliatesaudela
entitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealacostdeproductieaamenajarilordeterenurirealizatepecont
propriu(231,722);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
terenurilor,daca nuaexistatodescrestereanterioara recunoscuta cao
cheltuiala aferenta terenuluireevaluat(105);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
terenurilor,recunoscuta cavenitcaresa compensezecheltuialacu
descresterea,

recunoscuta anteriorlaacelactiv(781);
ncreditulcontului211"Terenurisiamenajarideterenuri"se
nregistreaza:
valoareaterenurilor,respectivaamenajarilordeterenuricedate,
amortizate(281,658);
valoareadescresteriirezultatedinreevaluareaterenurilornlimita
solduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoareadescresteriirezultatedinreevaluareaterenurilorrecunoscuta ca
ocheltuiala cuntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadin
reevaluarenuestenregistrata osuma referitoarelaacelactiv(681);
valoareaterenurilorcarefacobiectulparticipariinnatura lacapitalul
socialalaltorentitati,nschimbuldobndiriideparticipatiincapitalul
acestora(261,263,265);
valoareaterenuriloraportate,retrase(456);
valoareaterenurilorfolositepentruconstruireadeansambluridelocuinte
destinatevnzarii,reclasificatecamarfuri(371);
valoareaterenurilorexpropriate(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareaterenurilorsicostulamenajarilorde
terenuriexistente.
Contul212"Constructii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscarii
constructiilor.
Contul212"Constructii"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului212"Constructii"senregistreaza:
valoareaconstructiilorachizitionate,realizatedinproductieproprie,
primiteprinsubventiipentruinvestitii,caaportlacapitalulsocial(404,
231,
4751,456);
valoareaconstructiilorprimitecutitlugratuit(4753);
valoareaconstructiilorachizitionatedelaentitatiafiliatesaudela
entitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoareaconstructiilorprimitenregimdeleasingfinanciar(167);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
constructiilor,daca nuaexistatodescrestereanterioara recunoscuta cao
cheltuiala aferenta constructieireevaluate(105);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
constructiilor,recunoscuta cavenitcaresa compensezecheltuialacu
descresterea,recunoscuta anteriorlaacelactiv(781);
Pagina 157
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

costurileestimateinitialcudemontareasimutareaimobilizariicorporale
lascoatereadinevidenta,precumsicelecurestaurareaamplasamentului
(151);
valoareaamortizariiinvestitiilorefectuatedechiriasilaconstructiile
primitecuchiriesirestituiteproprietarului(281).
ncreditulcontului212"Constructii"senregistreaza:
valoareaneamortizata aconstructiilorscoasedinevidenta (658);
amortizareaconstructiilorscoasedinevidenta (281);
descresterilefata devaloareacontabila neta,rezultatedinreevaluarea
constructiilor,nlimitasolduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoareadescresteriirezultatedinreevaluareaconstructiilor,recunoscuta

caocheltuiala cuntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadin
reevaluarenuestenregistrata osuma referitoarelaacelactiv(681);
valoareaamortizariiconstructiilor,eliminata cuocaziareevaluariidin
valoareacontabila bruta aacestora(281);
valoareacladirilorcarefacobiectulparticipariinnatura lacapitalul
socialalaltorentitati,nschimbuldobndiriideparticipatiincapitalul
acestora(261,263,265);
valoareainvestitiilorefectuatedechiriasilaconstructiileprimitecu
chirie,amortizateintegral,restituiteproprietarului(281);
valoareaconstructiiloraportateretrase(456);
valoareaconstructiilordistrusedecalamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareaconstructiilorexistente.
Contul213"Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscarii
instalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelordereproductiesi
munca siaplantatiilor.
Contul213"Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatii"
esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului213"Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesi
plantatii"senregistreaza:
valoareainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsi
plantatiilorachizitionate,realizatedinproductieproprie,primiteprin
subventiipentruinvestitii,caaportlacapitalulsocial(404,446,223,231,
4751,456);
valoareainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsi
plantatiilorprimitecutitlugratuit(4753);
plusuriledeinventarconstatatelainstalatiitehnice,mijloacede
transport,animalesiplantatii(4754);
valoareainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsi
plantatiilorachizitionatedelaentitatiafiliatesaudelaentitatilegate
prin
interesedeparticipare(451,453);
costurileestimateinitialcudemontareasimutareaimobilizariicorporale
lascoatereadinevidenta,precumsicelecurestaurareaamplasamentului
(151);
valoareainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,primitenregim
deleasingfinanciar(167);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
instalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsiplantatiilor,
daca
nuaexistatodescrestereanterioara recunoscuta caocheltuiala aferenta
imobilizariicorporalereevaluate(105);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
instalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsiplantatiilor,
recunoscuta cavenitcaresa compensezecheltuialacudescresterea,
recunoscuta
anteriorlaacelactiv(781);
valoareaamortizariiinvestitiilorefectuatedechiriasilainstalatiile
tehnicesimijloaceledetransportprimitecuchiriesirestituite
proprietarului

(281).
ncreditulcontului213"Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animale
siplantatii"senregistreaza:
valoareaneamortizata ainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,
animalelorsiplantatiilorscoasedinevidenta (658);
Pagina 158
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

amortizareainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsi
plantatiilorscoasedinevidenta (281);
valoareaimobilizariloraferentecontractelordeleasingfinanciarcedate
saurestituie(167);
descresterilefata devaloareacontabila neta,rezultatedinreevaluarea
instalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsiplantatiilor,
n
limitasolduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoareadescresteriirezultatedinreevaluareainstalatiilortehnice,
mijloacelordetransport,animalelorsiplantatiilor,recunoscuta cao
cheltuiala
cuntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenu
este
nregistrata osuma referitoarelaacelactiv(681);
valoareainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsi
plantatiilorcarefacobiectulparticipariinnatura lacapitalulsocialal
altorentitati,nschimbuldobndiriideparticipatiincapitalulacestora
(261,263,265);
valoareainvestitiilorefectuatedechiriasilainstalatiiletehnicesi
mijloaceledetransportprimitecuchirie,amortizateintegral,restituite
proprietarului(281);
valoareainstalatiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelorsi
plantatiilordistrusedecalamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareainstalatiilortehnice,mijloacelorde
transport,animalelorsiplantatiilor,existente.
Contul214"Mobilier,aparatura birotica,echipamentedeprotectiea
valorilorumanesimaterialesialteactivecorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscarii
mobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectieavalorilor
umanesimaterialesiaaltoractivecorporale.
Contul214"Mobilier,aparatura birotica,echipamentedeprotectiea
valorilorumanesimaterialesialteactivecorporale"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului214"Mobilier,aparatura birotica,echipamentede
protectieavalorilorumanesimaterialesialteactivecorporale"se
nregistreaza:
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectiea
valorilorumanesimaterialesiaaltoractivecorporaleachizitionate,
realizate
dinproductieproprie,primiteprinsubventiipentruinvestitii,caaportla
capitalulsocial(404,446,224,231,4751,456);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectiea
valorilorumanesimaterialesiaaltoractivecorporaleprimitecutitlu
gratuit
(4753);

plusuriledeinventarconstatatelamobilier,aparatura birotica,
echipamentedeprotectieavalorilorumanesimaterialesilaalteactive
corporale(4754);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectiea
valorilorumanesimaterialesiaaltoractivecorporaleachizitionatedela
entitatiafiliatesaudelaentitatilegateprininteresedeparticipare(451,
453);
valoareaamortizariiinvestitiilorefectuatedechiriasilaimobilizarile
primitecuchiriesirestituiteproprietarului(281);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectiea
valorilorumanesimaterialesiaaltoractivecorporale,primitenregimde
leasingfinanciar(167);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
mobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectieavalorilor
umanesimaterialesiaaltoractivecorporale,daca nuaexistato
descrestere
anterioara recunoscuta caocheltuiala aferenta imobilizariicorporale
reevaluate
(105);
crestereafata devaloareacontabila neta,rezultata dinreevaluarea
mobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectieavalorilor
umanesimaterialesiaaltoractivecorporale,recunoscuta cavenitcaresa
compenseze
cheltuialacudescresterea,recunoscuta anteriorlaacelactiv(781).
Pagina 159
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncreditulcontului214"Mobilier,aparatura birotica,echipamentede
protectieavalorilorumanesimaterialesialteactivecorporale"se
nregistreaza:
valoareaneamortizata amobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelor
deprotectieavalorilorumanesimaterialesiaaltoractivecorporale,
scoase
dinevidenta (658);
amortizareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectie
avalorilorumanesimaterialesiaaltoractivecorporalescoasedinevidenta
(281);
descresterilefata devaloareacontabila neta,rezultatedinreevaluarea
mobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectieavalorilor
umanesimaterialesiaaltoractivecorporale,nlimitasolduluicreditor
alrezervei
dinreevaluare(105);
valoareadescresteriirezultatedinreevaluareamobilierului,aparaturii
birotice,echipamentelordeprotectieavalorilorumanesimaterialesia
altor
activecorporale,recunoscuta caocheltuiala cuntreagavaloarea
deprecierii,
atuncicndnrezervadinreevaluarenuestenregistrata osuma referitoare
la
acelactiv(681);
aportulnnatura lacapitalulsocialalaltorentitati,nschimbul
dobndiriideparticipatiilacapitalulacestora(261,263,265);

valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotectiea
valorilorumanesimaterialesiaaltoractivecorporaledistrusede
calamitati
(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareamobilierului,aparaturiibirotice,
echipamentelordeprotectiesiaaltoractivecorporaleexistente.
GRUPA22"IMOBILIZARICORPORALENCURSDEAPROVIZIONARE"
Dingrupa22"Imobilizaricorporalencursdeaprovizionare"facparte
conturile:
223"Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatiincurs
deaprovizionare";
224"Mobilier,aparatura birotica,echipamentedeprotectieavalorilorumane
simaterialesialteactivecorporalencursdeaprovizionare".
Cuajutorulconturilordinaceasta grupa setineevidentaimobilizarilor
corporalecumparate,pentrucaresautransferatriscurilesibeneficiile
aferente,darcare,lafineleperioadeideraportare,suntncursde
aprovizionare.
Conturiledinaceasta grupa suntconturideactiv.
ndebitulconturilordingrupa22"Imobilizaricorporalencursde
aprovizionare"senregistreaza:
valoareaimobilizarilorcorporalecumparate,pentrucaresautransferat
riscurilesibeneficiileaferente,darcaresuntncursdeaprovizionare
(404).
ncreditulconturilordingrupa22"Imobilizaricorporalencursde
aprovizionare"senregistreaza:
valoareaimobilizarilorcorporalecumparate,pentrucaresancheiat
procesuldeaprovizionare(213,214).
Soldulconturilorreprezinta valoareaimobilizarilorcorporalecumparate,
pentrucaresautransferatriscurilesibeneficiileaferente,darcare,la
fineleperioadeideraportare,suntncursdeaprovizionare.
GRUPA23"IMOBILIZARINCURSSIAVANSURIPENTRUIMOBILIZARI"
Dingrupa23"Imobilizarincurssiavansuripentruimobilizari"facparte:
Contul231"Imobilizaricorporalencursdeexecutie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaimobilizarilorcorporalencursde
executie.
Contul231"Imobilizaricorporalencursdeexecutie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului231"Imobilizaricorporalencursdeexecutie"se
Pagina 160
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistreaza:
valoareaimobilizarilorcorporalencursdeexecutiefacturatede
furnizori,inclusiventitatiafiliatesauentitatilegateprininteresede
participare(404,451,453);
valoareaimobilizarilorcorporalencursdeexecutieefectuatenregie
proprie,neterminate(722);
valoareaimobilizarilorcorporalencursdeexecutieprimitecaaportla
capitalulsocial(456).
ncreditulcontului231"Imobilizaricorporalencursdeexecutie"se
nregistreaza:
valoareaimobilizarilorcorporalencursdeexecutie,receptionate,date
nfolosinta saupusenfunctiune(211,212,213,214);

valoareaimobilizarilorcorporalencursdeexecutiescoasedinevidenta
(658);
valoareaimobilizarilorcorporalencursdeexecutiedistrusede
calamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareaimobilizarilorcorporalencursde
executie.
Contul232"Avansuriacordatepentruimobilizaricorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaavansuriloracordatefurnizorilor
deimobilizari.
Contul232"Avansuriacordatepentruimobilizaricorporale"esteuncontde
activ.
ndebitulcontului232"Avansuriacordatepentruimobilizaricorporale"se
nregistreaza:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizaricorporale(404);
diferentelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,aavansuriloracordate
n
valuta (765);
diferentelefavorabileaferentecreantelordinavansuriexprimatenlei,a
carordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedin
evaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(768).
ncreditulcontului232"Avansuriacordatepentruimobilizaricorporale"se
nregistreaza:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizaricorporale,
decontate(404);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,aavansuriloracordate
n
valuta saucuocaziadecontariiacestora(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelordinavansuriexprimatenlei,
acarordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedin
evaluareaacestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului
financiar,saunregistratecuocaziadecontariilor(668).
Soldulcontuluireprezinta avansurileacordatefurnizorilordeimobilizari
corporale,nedecontate.
Contul233"Imobilizarinecorporalencursdeexecutie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaimobilizarilornecorporalencurs
deexecutie.
Contul233"Imobilizarinecorporalencursdeexecutie"esteuncontde
activ.
ndebitulcontului233"Imobilizarinecorporalencursdeexecutie"se
nregistreaza:
valoareaimobilizarilornecorporalencursdeexecutiefacturatede
furnizori,inclusiventitatiafiliatesauentitatilegateprininteresede
participare(404,451,453);
valoareaimobilizarilornecorporalencursdeexecutieefectuatenregie
proprie,neterminate(721);
valoareaimobilizarilornecorporalencursdeexecutieprimitecaaportla

capitalulsocial(456).
Pagina 161
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncreditulcontului233"Imobilizarinecorporalencursdeexecutie"se
nregistreaza:
valoareaimobilizarilornecorporalencursdeexecutie,receptionate(203,
208);
valoareaimobilizarilornecorporalencursdeexecutiescoasedinevidenta
(658).
Soldulcontuluireprezinta valoareaimobilizarilornecorporalencursde
executie.
Contul234"Avansuriacordatepentruimobilizarinecorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaavansuriloracordatefurnizorilor
deimobilizarinecorporale.
Contul234"Avansuriacordatepentruimobilizarinecorporale"esteuncontde
activ.
ndebitulcontului234"Avansuriacordatepentruimobilizarinecorporale"se
nregistreaza:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizarinecorporale
(404);
diferentelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,aavansuriloracordate
n
valuta (765);
diferentelefavorabileaferentecreantelordinavansuriexprimatenlei,a
carordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedin
evaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(768).
ncreditulcontului234"Avansuriacordatepentruimobilizarinecorporale"
senregistreaza:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizarinecorporale,
decontate(404);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,aavansuriloracordate
n
valuta saucuocaziadecontariiacestora(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelordinavansuriexprimatenlei,
acarordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedin
evaluareaacestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului
financiar,saunregistratecuocaziadecontariilor(668).
Soldulcontuluireprezinta avansurileacordatefurnizorilordeimobilizari
necorporale,nedecontate.
GRUPA26"IMOBILIZARIFINANCIARE"
Dingrupa26"Imobilizarifinanciare"facparte:
Contul261"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaactiunilordetinutelaentitatile
afiliate.
Contul261"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului261"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"se
nregistreaza:

valoareaactiunilordobnditeprinachizitie(512,531,269);
valoareaactiunilordobnditeprinaport,potrivitlegii,lacapitalul
socialalentitatilorafiliate(205,208,211,212,213,214,371);
diferentadintrevaloareaactiunilordobnditesivaloareaneamortizata a
imobilizarilorcareauconstituitobiectulparticipariinnatura lacapitalul
entitatilorafiliate(106);
diferentadintrevaloareaactiunilordobnditesivaloareamarfurilorcare
auconstituitobiectulparticipariinnatura lacapitalulentitatilor
afiliate
(758);
valoareaactiunilorprimitecaurmareamajorariicapitaluluisocialal
entitatilorafiliatelacaresedetinparticipatii,prinncorporarea
rezervelor
(106);
valoareaactiunilorprimitecaurmareamajorariicapitaluluisocialal
Pagina 162
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

entitatilorafiliatelacaresedetinparticipatii,prinncorporarea
beneficiilor(761).
ncreditulcontului261"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"se
nregistreaza:
cheltuielileprivindvaloareaactiunilordetinutelaentitatileafiliate,
cedate(664).
Soldulcontuluireprezinta valoareaactiunilordetinutelaentitatile
afiliate.
Contul263"Interesedeparticipare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentatitlurilorsubformaintereselorde
participare,pecareentitatealedetinencapitalulntreprinderilor
asociate.
Contul263"Interesedeparticipare"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului263"Interesedeparticipare"senregistreaza:
valoareaparticipatiilordobnditeprinachizitie(512,531,269);
valoareaparticipatiilordobnditeprinaport,potrivitlegii,lacapitalul
socialalntreprinderilorasociate(205,208,211,212,213,214,371);
diferentadintrevaloareaparticipatiilordobnditesivaloarea
neamortizata aimobilizarilorcareauconstituitobiectulparticipariin
natura
lacapitalulntreprinderilorasociate(106);
diferentadintrevaloareaparticipatiilordobnditesivaloareamarfurilor
careauconstituitobiectulparticipariinnatura lacapitalul
ntreprinderilor
asociate(758);
valoareaparticipatiilorprimitecaurmareamajorariicapitaluluisocial
alntreprinderilorasociatelacaresedetinparticipatii,prinncorporarea
rezervelor(106);
valoareaparticipatiilorprimitecaurmareamajorariicapitaluluisocial
alntreprinderilorasociatelacaresedetinparticipatii,prinncorporarea
beneficiilor(761).
ncreditulcontului263"Interesedeparticipare"senregistreaza:
cheltuielileprivindvaloareaparticipatiilordetinutelantreprinderile
asociate,cedate(664);

costuldeachizitiealparticipatiilorevaluatelaconsolidareprinmetoda
puneriinechivalenta (264).
Soldulcontuluireprezinta imobilizarilefinanciare,detinutesubforma de
interesedeparticipare.
Contul264"Titluripusenechivalenta"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentatitlurilordeparticipareevaluate
laconsolidareprinmetodapuneriinechivalenta.
Contul264"Titluripusenechivalenta"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului264"Titluripusenechivalenta"senregistreaza
participatiilenntreprinderileasociate,prezentatensituatiile
financiare
consolidatelavaloareadeterminata prinmetodapuneriinechivalenta,
astfel:
costuldeachizitiealtitlurilorevaluateprinmetodapuneriin
echivalenta (263);
parteacuvenita investitoruluidinprofitulnregistratnexercitiul
curentdentreprindereaasociata (761);
parteacuvenita investitoruluidinrezervelenregistratedentreprinderea
asociata ncaresedetinparticipatii,cuocaziaconsolidariiprinmetoda
puneriinechivalenta (1068).
Contul265"Altetitluriimobilizate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaaltortitluridevaloaredetinute
peoperioada ndelungata,ncapitalulsocialalaltorentitatidiferitede
entitatileafiliatesintreprinderileasociate.
Contul265"Altetitluriimobilizate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului265"Altetitluriimobilizate"senregistreaza:
valoareaaltortitluriimobilizatedobnditeprinachizitie(512,531,
269);
valoareaaltortitluriimobilizatedobnditeprinaport,potrivitlegii,la
Pagina 163
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

capitalulsocialalaltorentitati(205,208,211,212,213,214,371);
diferentadintrevaloareaaltortitluriimobilizatedobnditesivaloarea
neamortizata aimobilizarilorcareauconstituitobiectulparticipariin
natura
lacapitalulaltorentitati(106);
diferentadintrevaloareaaltortitluriimobilizatedobnditesivaloarea
marfurilorcareauconstituitobiectulparticipariinnatura lacapitalul
altor
entitati(758);
valoareaaltortitluriimobilizateprimitecaurmareamajorarii
capitaluluisocialalaltorentitatilacaresedetinparticipatii,prin
ncorporarearezervelor(106);
valoareaaltortitluriimobilizateprimitecaurmareamajorarii
capitaluluisocialalaltorentitatilacaresedetinparticipatii,prin
ncorporareabeneficiilor(761).
ncreditulcontului265"Altetitluriimobilizate"senregistreaza:
cheltuielileprivindvaloareaaltortitluriimobilizatedetinuten
capitalulsocialalaltorentitatilacaresedetinparticipatii,cedate
(664).
Soldulcontuluireprezinta altetitluriimobilizateexistente.

Contul267"Creanteimobilizate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacreantelorimobilizatesubforma
mprumuturiloracordatepetermenlungaltorentitati,precumsiaaltor
creante
imobilizate,cumsuntdepozite,garantiisicautiunidepusedeentitatela
terti.
Contul267"Creanteimobilizate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului267"Creanteimobilizate"senregistreaza:
sumeplatitereprezentndvaloareamprumuturiloracordatealtorentitati
(512);
dobnzileaferentecreantelorimobilizate(763,766);
valoareagarantiilordepuselaterti(411);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferentemprumuturiloracordaten
valuta sidepozitelorconstituitenvaluta,rezultatedinevaluareaacestora
la
finelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestora,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(768).
ncreditulcontului267"Creanteimobilizate"senregistreaza:
valoareamprumuturilorrestituitedeterti(512);
dobnzilencasate,aferentecreantelorimobilizate(512);
valoareagarantiilorrestituitedeterti(512);
creantareprezentndrateleaferenteleasinguluifinanciar(411);
valoareapierderilordincreanteimobilizate(663);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,aferentemprumuturiloracordate,
rezultatenurmaevaluariiacestoralafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar,saunurmancasariicreantelor(665);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,aferentedepozitelorconstituite
nvaluta,rezultatenurmaevaluariiacestoralafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar,saucuocazialichidariilor(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestora,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(668).
Soldulcontuluireprezinta valoareamprumuturiloracordatesiaaltor
creanteimobilizate.
Contul269"Varsamintedeefectuatpentruimobilizarifinanciare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentavarsamintelordeefectuatcuocazia
achizitionariiimobilizarilorfinanciare.
Contul269"Varsamintedeefectuatpentruimobilizarifinanciare"esteun
contdepasiv.
ncreditulcontului269"Varsamintedeefectuatpentruimobilizari
financiare"senregistreaza:
sumeledatoratepentruachizitionareadeimobilizarifinanciare(261,263,
265);
Pagina 164
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

diferentelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluariila

finelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,adatoriilorn
valuta reprezentndvarsamintedeefectuatpentruimobilizarilefinanciare
(665).
ndebitulcontului269"Varsamintedeefectuatpentruimobilizari
financiare"senregistreaza:
sumeleplatitepentruimobilizarifinanciare(512,531);
diferentelefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluarii
datoriilornvaluta,reprezentndvarsamintedeefectuatpentru
imobilizarile
financiare,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,
sau
nurmaachitariiacestora(765).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratepentruimobilizarilefinanciare.
GRUPA28"AMORTIZARIPRIVINDIMOBILIZARILE"
Dingrupa28"Amortizariprivindimobilizarile"facparte:
Contul280"Amortizariprivindimobilizarilenecorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaamortizariiimobilizarilor
necorporale.
Contul280"Amortizariprivindimobilizarilenecorporale"esteuncontde
pasiv.
ncreditulcontului280"Amortizariprivindimobilizarilenecorporale"se
nregistreaza:
valoareaamortizariiimobilizarilornecorporale(681).
ndebitulcontului280"Amortizariprivindimobilizarilenecorporale"se
nregistreaza:
amortizareaaferenta imobilizarilornecorporalescoasedinevidenta (201,
203,205,207,208).
Soldulcontuluireprezinta amortizareaimobilizarilornecorporale.
Contul281"Amortizariprivindimobilizarilecorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaamortizariiimobilizarilor
corporale.
Contul281"Amortizariprivindimobilizarilecorporale"esteuncontde
pasiv.
ncreditulcontului281"Amortizariprivindimobilizarilecorporale"se
nregistreaza:
cheltuielileaferenteamortizariiimobilizarilorcorporale(681);
valoareaamortizariiinvestitiilorefectuatedechiriasilaimobilizarile
corporaleprimitecuchiriesirestituiteproprietarului(212,213,214);
ajustareaamortizariicumulatenregistratepna ladatareevaluarii
imobilizariicorporale,atuncicndreevaluareaseefectueaza prinaplicarea
unui
indice(105).
ndebitulcontului281"Amortizariprivindimobilizarilecorporale"se
nregistreaza:
valoareaamortizariiimobilizarilorcorporalescoasedinevidenta (211,
212,213,214);
valoareainvestitiilorefectuatedechiriasilaimobilizarilecorporale
primitecuchirie,amortizateintegral,restituiteproprietarului(212,213);
valoareaamortizariiimobilizarilorcorporale,eliminata cuocazia
reevaluarii,dinvaloareacontabila bruta aacestora(212).

Soldulcontuluireprezinta amortizareaimobilizarilorcorporale.
GRUPA29"AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREASAUPIERDEREADEVALOAREA
IMOBILIZARILOR"
Dingrupa29"Ajustaripentrudepreciereasaupierdereadevaloarea
imobilizarilor"facparte:
Contul290"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilornecorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajustarilorpentrudeprecierea
Pagina 165
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

imobilizarilornecorporale.
Contul290"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilornecorporale"esteun
contdepasiv.
ncreditulcontului290"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilor
necorporale"senregistreaza:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustarilorpentru
depreciereaimobilizarilornecorporale(681).
ndebitulcontului290"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilor
necorporale"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
imobilizarilornecorporale(781).
Soldulcontuluireprezinta valoareaajustariloraferenteimobilizarilor
necorporale.
Contul291"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorcorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajustarilorpentrudeprecierea
imobilizarilorcorporale.
Contul291"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorcorporale"esteun
contdepasiv.
ncreditulcontului291"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilor
corporale"senregistreaza:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustarilorpentru
depreciereaimobilizarilorcorporale(681).
ndebitulcontului291"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilor
corporale"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
imobilizarilorcorporale(781).
Soldulcontuluireprezinta valoareaajustariloraferenteimobilizarilor
corporale.
Contul293"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorncursdeexecutie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajustarilorpentrudeprecierea
imobilizarilornecorporalesicorporalencursdeexecutie.
Contul293"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorncursdeexecutie"
esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului293"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorncurs
deexecutie"senregistreaza:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustarilorpentru
depreciereaimobilizarilorncursdeexecutie(681).
ndebitulcontului293"Ajustaripentrudepreciereaimobilizarilorncurs
deexecutie"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
imobilizarilorncursdeexecutie(781).

Soldulcontuluireprezinta valoareaajustariloraferenteimobilizarilorn
cursdeexecutie.
Contul296"Ajustaripentrupierdereadevaloareaimobilizarilorfinanciare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajustarilorpentrupierdereade
valoareaimobilizarilorfinanciare.
Contul296"Ajustaripentrupierdereadevaloareaimobilizarilor
financiare"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului296"Ajustaripentrupierdereadevaloarea
imobilizarilorfinanciare"senregistreaza:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustarilorprivind
pierdereadevaloareaimobilizarilorfinanciare(686).
ndebitulcontului296"Ajustaripentrupierdereadevaloarea
imobilizarilorfinanciare"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorprivindpierderea
devaloareaimobilizarilorfinanciare(786).
Soldulcontuluireprezinta valoareaajustariloraferenteimobilizarilor
financiare.
Pagina 166
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CLASA3"CONTURIDESTOCURISIPRODUCTIENCURSDEEXECUTIE"
Dinclasa3"Conturidestocurisiproductiencursdeexecutie"facparte
urmatoarelegrupedeconturi:30"Stocuridemateriiprimesimateriale",32
"Stocurincursdeaprovizionare",33"Productiancursdeexecutie",34
"Produse",35"Stocuriaflatelaterti",36"Animale",37"Marfuri",38
"Ambalaje"si39"Ajustaripentrudepreciereastocurilorsiproductieincurs
de
executie".
GRUPA30"STOCURIDEMATERIIPRIMESIMATERIALE"
Dingrupa30"Stocuridemateriisimateriale"facparte:
Contul301"Materiiprime"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
demateriiprime.
Contul301"Materiiprime"esteuncontdeactiv.
nsituatiaaplicariiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului301"Materiiprime"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamateriilorprimeachizitionatedela
terti(401,408,446,321,542);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimeadusedelaterti(351,
401);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimedelaentitatiafiliate
sauentitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimeprimitedelaunitate
sausubunitati(481,482);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimereprezentndaportn
natura alactionarilor/asociatilor(456);
valoarealapret denregistrareasemifabricatelorsiproduselorretinutesi
consumatecamaterieprima naceeasiunitate,inclusivadiferentelordepret
nefavorabileaferente(341,345);
valoareamateriilorprimeconstatatepluslainventar,acelorprimitecu
titlugratuitsiacelorrezultatedindezmembrari(601,758);
diferenteledepret nminussaufavorabile,aferentemateriilorprime

achizitionate(308).
ncreditulcontului301"Materiiprime"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamateriilorprimeinclusepecheltuieli,
precumsiacelorconstatatelipsa lainventarsaudistruse(601);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimevndutecaatare(371);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimelivrateunitatiisau
subunitatilor(481,482);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimetrimisespreprelucrare
sauncustodielaterti(351);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimeiesiteprindonatie
(658);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimedistruseprin
calamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareamateriilorprimeexistentenstoc.
Contul302"Materialeconsumabile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
dematerialeconsumabile(materialeauxiliare,combustibili,ambalaje,piese
de
schimb,semintesimaterialedeplantat,furajesialtemateriale
consumabile).
Contul302"Materialeconsumabile"esteuncontdeactiv.
nsituatiaaplicariiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului302"Materialeconsumabile"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileachizitionate
delaterti(401,408,446,322,542);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileadusedela
Pagina 167
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

terti(351,401);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileprimitedela
entitatiafiliatesauentitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileprimitedela
unitatesausubunitati(481,482);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabilereprezentnd
aportnnatura alactionarilor/asociatilor(456);
valoarealapret denregistrareasemifabricatelorsiproduselorretinutesi
consumatecamaterialeconsumabilenaceeasiunitate(341,345);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileconstatateplus
lainventar,acelorprimitecutitlugratuitsiacelorrezultatedin
dezmembrari(602,758);
contravaloareamaterialelorconsumabileachitateprinaltevalori(532);
diferenteledepret nminussaufavorabile,aferentematerialelor
consumabileachizitionate(308).
ncreditulcontului302"Materialeconsumabile"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileinclusepe
cheltuieli,precumsiacelorconstatatelipsa lainventarsaudistruse(602);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabilevnduteca
atare(371);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabilelivrate
unitatiisausubunitatilor(481,482);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabiletrimisespre

prelucraresauncustodielaterti(351);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileiesiteprin
donatie(658);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabiledistruseprin
calamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareamaterialelorconsumabileexistenten
stoc.
Contul303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistentei,miscariisiuzurii
materialelordenaturaobiectelordeinventar.
Contul303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"esteuncontde
activ.
nsituatiaaplicariiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"se
nregistreaza:
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarachizitionatedelaterti(401,408,446,323,542);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarprimitedelaentitatiafiliatesauentitatilegateprininteresede
participare(451,453);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarprimitecaaportnnatura delaactionari/asociati(456);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarprimitedelaunitatesausubunitati(481,482);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventaradusedelaterti(351,401);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarconstatatepluslainventar,acelorprimitecutitlugratuitsia
celor
rezultatedindezmembrari(603,758);
valoarealapret denregistrareaproduselorretinutepentruafifolosite
camaterialedenaturaobiectelordeinventarnaceeasiunitate(345);
diferenteledepret nminussaufavorabile,aferentematerialelorde
naturaobiectelordeinventarachizitionate(308).
ncreditulcontului303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"se
nregistreaza:
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarinclusepecheltuieli,precumsiacelorconstatatelipsa lainventar
Pagina 168
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

saudistruse(603);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarlivrateunitatiisausubunitatilor(481,482);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventartrimisespreprelucraresauncustodielaterti(351);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventariesiteprindonatie(658);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarvndutecaatare(371);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventardistruseprincalamitati(671).

Soldulcontuluireprezinta valoareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarexistentenstoc.
Contul308"Diferentedepret lamateriiprimesimateriale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadiferentelor(nplussau
nefavorabile,respectivnminussaufavorabile)ntrepretuldenregistrare
standard(prestabilit)sicostuldeachizitie,aferentemateriilorprime,
materialelorconsumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventar.
Contul308"Diferentedepret lamateriiprimesimateriale"esteuncont
rectificativalvaloriidenregistrareamateriilorprime,materialelor
consumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventar.
ndebitulcontului308"Diferentedepret lamateriiprimesimateriale"se
nregistreaza:
diferenteledepret nplussaunefavorabile(costuldeachizitieestemai
maredectpretulstandard)aferentemateriilorprime,materialelor
consumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventarintraten
gestiune(401,542);
diferenteledepret nplussaunefavorabile,aferentemateriilorprime,
materialelorconsumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventar
achizitionatedelaentitatiafiliatesauentitatilegateprininteresede
participare(451,453);
diferenteledepret nminussaufavorabileaferentemateriilorprime,
materialelorconsumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventar
iesite
dingestiune(601,602,603).
ncreditulcontului308"Diferentedepret lamateriiprimesimateriale"se
nregistreaza:
diferenteledepret nminussaufavorabile,aferentemateriilorprime,
materialelorconsumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventar
achizitionate(301,302,303,542);
diferenteledepret nplussaunefavorabileaferentemateriilorprime,
materialelorconsumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventar
iesite
dingestiune(601,602,603).
Soldulcontuluireprezinta diferenteledepret aferentemateriilorprime,
materialelorconsumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventar
existentenstoc.
nsituatiaaplicariiinventaruluiintermitent:
Stocurileexistentelanceputulexercitiuluifinanciar,precumsiintrarile
ncursulperioadeidemateriiprime,materialeconsumabile,materialede
natura
obiectelordeinventarsenregistreaza directndebitulconturilor601
"Cheltuielicumateriileprime",602"Cheltuielicumaterialeleconsumabile"
si
603"Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar".
Conturile301"Materiiprime",302"Materialeconsumabile"si303"Materiale
denaturaobiectelordeinventar"sedebiteaza numailasfrsitulperioadeicu
valoarealapret denregistrareamateriilorprime,materialelorconsumabile,
materialelordenaturaobiectelordeinventar,existentenstoc,stabilita pe
bazainventarului,princreditulconturilor601"Cheltuielicumateriile
prime",

602"Cheltuielicumaterialeleconsumabile",603"Cheltuieliprivind
materialele
denaturaobiectelordeinventar",iarlanceputulperioadeiimediat
urmatoare,
pentrurespectareapermanenteimetodelor,sereiaupecheltuielilaaceeasi
valoare.
Pagina 169
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

GRUPA32"STOCURINCURSDEAPROVIZIONARE"
Dingrupa32"Stocurincursdeaprovizionare"facparteconturile:
321"Materiiprimencursdeaprovizionare";
322"Materialeconsumabilencursdeaprovizionare";
323"Materialedenaturaobiectelordeinventarncursdeaprovizionare";
326"Animalencursdeaprovizionare";
327"Marfurincursdeaprovizionare";
328"Ambalajencursdeaprovizionare".
Cuajutorulconturilordinaceasta grupa setineevidentastocurilor
cumparate,pentrucaresautransferatriscurilesibeneficiileaferente,dar
care,lafineleperioadeideraportare,suntncursdeaprovizionare.
Conturiledinaceasta grupa suntconturideactiv.
ndebitulconturilordingrupa32"Stocurincursdeaprovizionare"se
nregistreaza:
valoareastocurilorcumparate,pentrucaresautransferatriscurilesi
beneficiileaferente,darcaresuntncursdeaprovizionare(401).
ncreditulconturilordingrupa32"Stocurincursdeaprovizionare"se
nregistreaza:
valoareastocurilorcumparate,pentrucaresancheiatprocesulde
aprovizionare(301,302,303,361,371,381).
Soldulconturilorreprezinta valoareastocurilorcumparate,pentrucaresau
transferatriscurilesibeneficiileaferente,darcare,lafineleperioadei
de
raportare,suntncursdeaprovizionare.
GRUPA33"PRODUCTIENCURSDEEXECUTIE"
Dingrupa33"Productiencursdeexecutie"facparte:
Contul331"Produsencursdeexecutie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentastocurilordeprodusencursde
executie(carenuautrecutprintoatefazeledeprelucrareprevazutede
procesul
tehnologic,respectivproductianeterminata)existentelasfrsitulperioadei.
Contul331"Produsencursdeexecutie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului331"Produsencursdeexecutie"senregistreaza:
valoarealacostdeproductieastoculuideprodusencursdeexecutiela
sfrsitulperioadei,stabilita pebaza deinventar(711).
ncreditulcontului331"Produsencursdeexecutie"senregistreaza:
scadereadingestiuneavaloriiproduselorncursdeexecutielanceputul
perioadeiurmatoare(711).
Soldulcontuluireprezinta valoarealacostdeproductieaproduseloraflate
ncursdeexecutielasfrsitulperioadei.
Contul332"Serviciincursdeexecutie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaserviciilorncursdeexecutie
existentelasfrsitulperioadei.

Contul332"Serviciincursdeexecutie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului332"Serviciincursdeexecutie"senregistreaza:
valoarealacostdeproductieaserviciilorncursdeexecutiela
sfrsitulperioadei(712).
ncreditulcontului332"Serviciincursdeexecutie"senregistreaza:
scadereadingestiuneavaloriiserviciilorncursdeexecutiela
nceputulperioadeiurmatoare(712).
Soldulcontuluireprezinta valoarealacostdeproductieaserviciilorn
cursdeexecutielasfrsitulperioadei.
GRUPA34"PRODUSE"
Dingrupa34"Produse"facparte:
Pagina 170
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul341"Semifabricate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
desemifabricate.
Contul341"Semifabricate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului341"Semifabricate"senregistreaza:
valoarealapret denregistraresaupret deproductieasemifabricatelor
intratengestiunedinactivitateapropriesiplusurileconstatatela
inventariere(711);
valoareasemifabricateloradusedelaterti(354,401);
valoarealapret denregistrareasemifabricatelorprimitedelaunitate
sausubunitati(481,482).
ncreditulcontului341"Semifabricate"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareasemifabricatelorvndutesilipsurile
constatatelainventariere(711);
valoarealapret denregistrareasemifabricatelorconsumatenaceeasi
unitate(301,302);
valoarealapret denregistrareasemifabricatelortrimiselaterti(354);
valoarealapret denregistrareasemifabricatelorlivrateunitatiisau
subunitatilor(481,482);
valoareapierderilordincalamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoarealapret denregistrarea
semifabricatelorexistentenstoclasfrsitulperioadei.
Contul345"Produsefinite"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
deprodusefinite.
Contul345"Produsefinite"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului345"Produsefinite"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaproduselorfiniteintratengestiunesi
plusuriledeinventar(711);
valoarealapret denregistrareaproduselorfiniteadusedelaterti
(354,401).
ncreditulcontului345"Produsefinite"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaproduselorfinitevndutesilipsurile
deinventar(711);
valoarealapret denregistrareaproduselorcuveniteunitatilor
prestatoare,caplata nnatura,potrivitprevederilorcontractuale(462,
401);
valoarealapret denregistrareaproduselorfinitetransferaten

magazineledevnzareproprii(371);
valoarealapret denregistrareaproduselorretinutepentruafi
utilizatenaceeasiunitate(301,302,303,381);
valoarealapret denregistrareaproduseloracordatesalariatilorca
plata nnatura,potrivitlegii(421);
valoarealapret denregistrareaproduselorfinitetrimiselaterti
(354);
valoareadonatiilordeprodusefinite(658);
valoareapierderilordincalamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoarealapret denregistrareaproduselor
finiteexistentenstoclasfrsitulperioadei.
Contul346"Produsereziduale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
deprodusereziduale(rebuturi,materialerecuperabilesaudeseuri).
Contul346"Produsereziduale"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului346"Produsereziduale"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaproduselorrezidualeintratengestiune
dinproductieproprie(711);
valoareaproduselorrezidualeadusedelaterti(354,401).
ncreditulcontului346"Produsereziduale"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaproduselorrezidualevndutesi
lipsuriledeinventar(711);
Pagina 171
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valoareaproduselorrezidualetrimiselaterti(354).
Soldulcontuluireprezinta valoarealapret denregistrareaproduselor
rezidualeexistentenstoclasfrsitulperioadei.
Contul348"Diferentedepret laproduse"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadiferentelorntrepretulstandard
(prestabilit)sicostuldeproductiealproduselorfinitesisemifabricatelor.
Contul348"Diferentedepret laproduse"esteuncontrectificatival
valoriidenregistrareaproduselor.
ndebitulcontului348"Diferentedepret laproduse"senregistreaza:
diferenteledepret nplussaunefavorabile(costuldeproductieestemai
maredectpretulstandard)aferenteproduselorintratengestiunedin
productie
proprie(711);
diferenteledepret nminussaufavorabilerepartizateasupraproduselor
iesitedingestiune(711).
ncreditulcontului348"Diferentedepret laproduse"senregistreaza:
diferenteledepret nminussaufavorabile(costuldeproductieestemai
micdectpretulstandard)aferenteproduselorintratengestiunedin
productie
proprie(711);
diferenteledepret nplussaunefavorabilerepartizateasupraproduselor
iesitedingestiune(711).
Soldulcontuluireprezinta diferenteledepret aferenteproduselorexistente
nstoc.
GRUPA35"STOCURIAFLATELATERTI"
Dingrupa35"Stocuriaflatelaterti"facparte:
Contul351"Materiisimaterialeaflatelaterti"

Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
demateriiprime,materialeconsumabilesimaterialedenaturaobiectelorde
inventartrimiselaterti,pentruprelucraresauncustodie.
Contul351"Materiisimaterialeaflatelaterti"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului351"Materiisimaterialeaflatelaterti"se
nregistreaza:
valoarealapret denregistrareamateriilorprime,materialelor
consumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventaraflatelaterti
(301,302,303).
ncreditulcontului351"Materiisimaterialeaflatelaterti"se
nregistreaza:
valoareamateriilorprime,materialelorconsumabilesimaterialelorde
naturaobiectelordeinventarintratengestiune,adusedelaterti(301,
302,
303);
scadereadingestiuneamateriilorprime,materialelorconsumabilesi
materialelordenaturaobiectelordeinventaraflatelaterti,constatate
lipsa
lainventar(601,602,603);
scadereadingestiuneamateriilorprime,materialelorconsumabilesi
materialelordenaturaobiectelordeinventaraflatelaterti,distrusede
calamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoareamateriilorprime,materialelor
consumabilesimaterialelordenaturaobiectelordeinventaraflatelaterti.
Contul354"Produseaflatelaterti"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentastocurilordeprodusetrimisela
terti,pentruprelucraresauncustodie.
Contul354"Produseaflatelaterti"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului354"Produseaflatelaterti"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaproduselor(semifabricatelor,produselor
finitesauproduselorreziduale)trimiselaterti(341,345,346).
ncreditulcontului354"Produseaflatelaterti"senregistreaza:
valoareaproduselorintratengestiune,adusedelaterti(341,345,346);
Pagina 172
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

scadereadingestiuneaproduseloraflatelatertipentrucaresau
ntocmitdocumentedelivraresauconstatatelipsa lainventar(607).
Soldulcontuluireprezinta valoarealapret denregistrareaproduselor
aflatelaterti.
Continutulsifunctiuneaconturilor356"Animaleaflatelaterti",357
"Marfuriaflatelaterti"si358"Ambalajeaflatelaterti"suntsimilarecu
cele
aleconturilorprezentatenaceasta grupa.
GRUPA36"ANIMALE"
Dingrupa36"Animale"facparte:
Contul361"Animalesipasari"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaefectivelordeanimalesipasaride
naturastocurilor,respectivanimalelenascutesiceletineredeoricefel
(vitei,miei,purcei,mnjietc.),nvedereacresteriisifolosiriilor
pentru
munca sireproductie,animalelesipasarilelangrasatpentruvalorificare;

coloniiledealbine,precumsianimalelepentruproductie(lna,laptesi
blana).
Contul361"Animalesipasari"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului361"Animalesipasari"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorachizitionate
(368,401,408,326,542);
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorachizitionatede
laentitatiafiliatesaudelaentitatilegateprininteresedeparticipare
(451,
453);
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorprimitedela
unitatesausubunitati(481,482);
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasariloradusedela
terti,precumsiaceloraportatennatura (356,401,456);
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorobtinutedin
productieproprie,sporuridegreutatesiplusuriledeinventar(711);
valoareaanimalelorsipasarilorprimitecutitlugratuit(758).
ncreditulcontului361"Animalesipasari"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorvndutedin
productiepropriesauachizitionateconstatateminusdeinventarsicele
trimiselaterti(711,606,356);
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorlivrateunitatii
sausubunitatilor(481,482);
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorvndutecaatare
(371);
valoareapierderilordincalamitati(671).
Soldulcontuluireprezinta valoarealapret denregistrareaanimalelorsi
pasarilorexistentenstoclasfrsitulperioadei.
Contul368"Diferentedepret laanimalesipasari"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadiferentelor,nplussau
nefavorabile,respectivnminussaufavorabile,ntrepretulstandard
(prestabilit)sicostuldeachizitie,respectivcostuldeproductie.
Contul368"Diferentedepret laanimalesipasari"esteuncontrectificativ
alvaloriidenregistrareaanimalelorsipasarilor.
ndebitulcontului368"Diferentedepret laanimalesipasari"se
nregistreaza:
diferenteledepret nplussaunefavorabileaferenteanimalelorsi
pasarilorachizitionate(401,542);
diferenteledepret nplussaunefavorabileaferenteanimalelorsi
pasarilorachizitionatedelaentitatiafiliatesaudelaentitatilegateprin
interesedeparticipare(451,453);
diferenteledepret nplussaunefavorabile(pretuldenregistrareeste
maimaredectpretulstandard)aferenteanimalelorsipasarilorintraten
gestiunedinproductieproprie(711);
diferenteledepret nminussaufavorabileaferenteanimalelorsi
Pagina 173
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pasarilorinclusepecheltuieli(606);
diferenteledepret nminussaufavorabilerepartizateasupraanimalelorsi
pasariloriesitedingestiune(711).

ncreditulcontului368"Diferentedepret laanimalesipasari"se
nregistreaza:
diferenteledepret nminussaufavorabileaferenteanimalelorsi
pasarilorachizitionate(361,542);
diferenteledepret nminussaufavorabile(pretuldenregistrareeste
maimicdectpretulstandard)aferenteanimalelorsipasarilorintraten
gestiunedinproductieproprie(711);
diferenteledepret nplussaunefavorabileaferenteanimalelorsi
pasarilorinclusepecheltuieli(606);
diferenteledepret nplussaunefavorabilerepartizateasupraanimalelor
sipasariloriesitedingestiune,dinproductieproprie(711).
Soldulcontuluireprezinta diferenteledepret aferenteanimalelorsi
pasarilorexistentenstoc.
GRUPA37"MARFURI"
Dingrupa37"Marfuri"facparte:
Contul371"Marfuri"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
demarfuri.
Contul371"Marfuri"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului371"Marfuri"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamarfurilorachizitionate(401,408,446,
327,542);
valoarealapret denregistrareamarfurilorachizitionatedelaentitati
afiliatesaudelaentitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapret denregistrareamarfurilorprimitedelaunitatesau
subunitati(481,482);
valoarealapret denregistrareamarfurilorreprezentndaportuln
natura alactionarilor/asociatilor(456);
valoareamarfuriloradusedelaterti(357,401);
valoarealapret denregistrareamateriilorprime,materialelor
consumabile,materialelordenaturaobiectelordeinventar,animalelorsi
pasarilorsiambalajelor,vndutecaatare(301,302,303,361,381);
valoarealapret denregistrareaproduselorfinitetransferate
magazinelorproprii(345);
valoarealapret denregistrareamarfurilorconstatatepluslainventarsi
acelorprimitecutitlugratuit(607,758);
valoareaadaosuluicomercialsitaxapevaloareaadaugata neexigibila,n
situatiancareevidentamarfurilorsetinelapret cuamanuntul(378,4428);
valoareaterenurilorfolositepentruconstruireadeansambluridelocuinte
destinatevnzarii,reclasificatecamarfuri(211).
ncreditulcontului371"Marfuri"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamarfuriloriesitedingestiuneprin
vnzaresilipsuriledeinventar(607);
valoareaadaosuluicomercialsiataxeipevaloareaadaugata neexigibila
aferenta marfuriloriesitedingestiune(378,4428);
valoarealapret denregistrareamarfurilorlivrateunitatiisau
subunitatilor(481,482);
valoarealapret denregistrareamarfurilortrimiselaterti(357);
valoareadonatiilorsipierderilordincalamitati(658,671);
valoareamarfurilorcarefacobiectulparticipariinnatura,potrivit

legii,lacapitalulsocialalaltorentitati,nschimbuldobndiriide
participatiincapitalulacestora(261,263,265).
Soldulcontuluireprezinta valoarealapret denregistrareamarfurilor
existentenstoclasfrsitulperioadei.
Pagina 174
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul378"Diferentedepret lamarfuri"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaadaosuluicomercial(marja
comerciantului)aferentmarfurilordinunitatilecomerciale.
Contul378"Diferentedepret lamarfuri"esteuncontrectificatival
valoriidenregistrareamarfurilor.
ncreditulcontului378"Diferentedepret lamarfuri"senregistreaza:
valoareaadaosuluicomercialaferentmarfurilorintratengestiune(371).
ndebitulcontului378"Diferentedepret lamarfuri"senregistreaza:
valoareaadaosuluicomercialaferentmarfuriloriesitedingestiune(371).
Soldulcontuluireprezinta valoareaadaosuluicomercialaferentmarfurilor
existentenstoclasfrsitulperioadei.
GRUPA38"AMBALAJE"
Dingrupa38"Ambalaje"facparte:
Contul381"Ambalaje"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaexistenteisimiscariistocurilor
deambalaje.
Contul381"Ambalaje"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului381"Ambalaje"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaambalajelorachizitionate(401,408,
446,328,542);
valoarealapret denregistrareaambalajelorprimitedelaentitati
afiliate,entitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapret denregistrareaambalajelorprimitedelaunitatesau
subunitati(481,482);
valoareaambalajelorreprezentndaportulnnatura al
actionarilor/asociatilor(456);
valoareaambalajeloradusedelaterti(358,401);
valoarealapret denregistrareaambalajelorconstatateplusdeinventar
siacelorprimitecutitlugratuit(608,758);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,nerestituite
furnizorilor,retinutenstoc(409);
valoarealapret denregistrareaambalajelorrealizatedinproductie
propriesiretinutecaambalaje(345);
diferentedepret nminussaufavorabileaferenteambalajelor
achizitionate(388).
ncreditulcontului381"Ambalaje"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareaambalajelorvndutecaatare(371);
valoarealapret denregistrareaambalajelorconsumatesilipsurile
constatatelainventar(608);
valoareaambalajelortrimiselaterti(358);
valoarealapret denregistrareaambalajelorlivrateunitatiisau
subunitatilor(481,482);
valoareadonatiilorsiapierderilordincalamitati(658,671).
Soldulcontuluireprezinta valoarealapret denregistrareaambalajelor
existentenstoclasfrsitulperioadei.

Contul388"Diferentedepret laambalaje"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadiferentelornminussau
favorabile,respectivnplussaunefavorabilentrepretulstandardsicostul
de
achizitie,aferenteambalajelor.
Contul388"Diferentedepret laambalaje"esteuncontrectificatival
valoriidenregistrareaambalajelor.
ndebitulcontului388"Diferentedepret laambalaje"senregistreaza:
diferenteledepret nplussaunefavorabile(costuldeachizitiemaimare
dectpretulstandard)aferenteambalajelorintratengestiune(401,542);
diferenteledepret nplussaunefavorabileaferenteambalajelor
achizitionatedelaentitatiafiliatesaudelaentitatilegateprininterese
de
participare(451,453);
Pagina 175
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

diferenteledepret nminussaufavorabileaferenteambalajelorinclusepe
cheltuieli(608).
ncreditulcontului388"Diferentedepret laambalaje"senregistreaza:
diferenteledepret nminussaufavorabileaferenteambalajelor
achizitionate(381,542);
diferenteledepret nplussaunefavorabileaferenteambalajeloriesite
dingestiune(608).
Soldulcontuluireprezinta diferenteledepret aferenteambalajelorexistente
nstoclasfrsitulperioadei.
GRUPA39"AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREASTOCURILORSIPRODUCTIEINCURSDE
EXECUTIE"
Dingrupa39"Ajustaripentrudepreciereastocurilorsiproductieincursde
executie"facparteconturile:
391"Ajustaripentrudepreciereamateriilorprime";
392"Ajustaripentrudepreciereamaterialelor";
393"Ajustaripentrudepreciereaproductieincursdeexecutie";
394"Ajustaripentrudepreciereaproduselor";
395"Ajustaripentrudepreciereastocuriloraflatelaterti";
396"Ajustaripentrudepreciereaanimalelor";
397"Ajustaripentrudepreciereamarfurilor";
398"Ajustaripentrudepreciereaambalajelor".
Cuajutorulconturilordinaceasta grupa setineevidentaconstituirii,de
regula,lasfrsitulexercitiuluifinanciar,aajustarilorpentrudeprecierea
stocurilordemateriiprime,materialeconsumabile,materialedenatura
obiectelordeinventar,productiencursdeexecutie,produse,animale,
marfurisiambalaje,precumsiasuplimentarii,diminuariisauanularii
acestora,
potrivitpoliticiloradoptatedeentitate.
Conturiledinaceasta grupa suntconturidepasiv.
ncreditulconturilordingrupa39"Ajustaripentrudepreciereastocurilor
siproductieincursdeexecutie"senregistreaza:
valoareaajustarilorpentrudepreciereastocurilorsiaproductieincurs,
constituitesausuplimentate,pefelurideajustari(681).
ndebitulconturilordingrupa39"Ajustaripentrudepreciereastocurilorsi
productieincursdeexecutie"senregistreaza:

sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
stocurilorsiproductieincurs(781).
Soldulconturilorreprezinta valoareaajustarilorconstituite,lasfrsitul
perioadei.
CLASA4"CONTURIDETERTI"
Dinclasa4"Conturideterti"facparteurmatoarelegrupedeconturi:40
"Furnizorisiconturiasimilate",41"Clientisiconturiasimilate",42
"Personalsiconturiasimilate",43"Asigurarisociale,protectiasociala si
conturi
asimilate",44"Bugetulstatului,fondurispecialesiconturiasimilate",45
"Grupsiactionari/asociati",46"Debitorisicreditoridiversi",47"Conturi
de
subventii,regularizaresiasimilate",48"Decontarincadrulunitatii",49
"Ajustaripentrudepreciereacreantelor".
GRUPA40"FURNIZORISICONTURIASIMILATE"
Dingrupa40"Furnizorisiconturiasimilate"facparte:
Contul401"Furnizori"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadatoriilorsiadecontarilorn
relatiilecufurnizorii,altiidectentitatileafiliatesientitatilelegate
prininteresedeparticipare,pentruaprovizionariledebunurisauserviciile
prestate.
Contul401"Furnizori"esteuncontdepasiv.
Pagina 176
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncreditulcontului401"Furnizori"senregistreaza:
valoarealapret decumpararesaustandard(prestabilit)almateriilor
prime,materialelorconsumabile,materialelordenaturaobiectelorde
inventar,
semifabricatelor,produselorfinite,produselorreziduale,animalelorsi
pasarilor,marfurilorsiambalajelor,achizitionatecutitluonerosdela
terti
pebaza defacturi(301,302,303,341,345,346,361,371,381,321,322,
323,
326,327,328),precumsidiferenteledepret nplussaunefavorabile
aferente,
ncazulncareevidentaacestorasetinelapreturistandard(308,368,
388);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,
constatatenexercitiulfinanciarcurent,aferenteexercitiilorfinanciare
precedente(117);
valoareamaterialelorachizitionate,nestocatesiconsumuldeenergiesi
apa (604,605);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,facturatede
furnizori(409);
valoareamateriilorprime,materialelorconsumabile,materialelordenatura
obiectelordeinventar,marfurilor,ambalajeloretc.achizitionate,ncazul
folosiriimetodeiinventaruluiintermitent(601,602,603,607,608);
valoareaserviciilorprestatedeterti(611la626,628,471);
valoareafacturilorprimite,ncazulncareacesteaaufostevidentiate
anteriorcafacturinesosite(408);

taxapevaloareaadaugata aferenta furnizorilor(4426);


valoareatimbrelorfiscalesipostale,biletelordetratamentsicalatorie
siaaltorvaloriachizitionate(532);
valoareadespagubirilor,amenzilorsipenalitatilordatoratetertilor
(658);
valoareacertificatelordeemisiidegazecuefectdesera achizitionate,
aferenteperioadei(652);
diferentelenefavorabiledecursvalutardinevaluareasolduluinvaluta,
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665);
diferentelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(668);
valoareaavansurilorfacturate(409).
ndebitulcontului401"Furnizori"senregistreaza:
platileefectuatecatrefurnizori(512,531,541,542);
valoareaacceptata aefectelorcomercialedeplatit(403);
valoareaavansuriloracordatefurnizorilor,cuocaziaregularizarii
platilorcuacestia(409);
sumeleneteachitatecolaboratorilorsiimpozitulretinut(512,531,444);
valoarealapret denregistrareaproduselorcuveniteunitatilor
prestatoare,caplata nnatura potrivitprevederilorcontractuale(345);
datoriiprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(758);
valoareareducerilorcomercialeprimiteulteriorfacturarii(609);
valoareasconturilorobtinutedelafurnizori(767);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,predate
furnizorului(409);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorcatrefurnizori,
ladecontareaacestorasaucuocaziaevaluariilorlafinelelunii,respectiv
la
nchidereaexercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,ladecontareaacestorasau
cu
ocaziaevaluariilorlafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului
financiar(768).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratefurnizorilor.
Contul403"Efectedeplatit"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaobligatiilordeplatitpebaza de
efectecomerciale(biletlaordin,cambieetc.).
Contul403"Efectedeplatit"esteuncontdepasiv.
Pagina 177
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncreditulcontului403"Efectedeplatit"senregistreaza:
valoareaacceptata aefectelorcomercialedeplatit(401);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,nregistratelafinelelunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valuta
(665).
ndebitulcontului403"Efectedeplatit"senregistreaza:

platileefectuatelascadenta pebaza deefectecomerciale(512);


diferentelefavorabiledecursvalutarconstatatelaevaluarea,lafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,aefectelorcomerciale
de
platitsaulalichidareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezinta valoareaefectelorcomercialedeplatit.
Contul404"Furnizorideimobilizari"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaobligatiilordeplata fata de
furnizoriideimobilizaricorporalesaunecorporale,altiidectentitatile
afiliatesientitatilelegateprininteresedeparticipare.
Contul404"Furnizorideimobilizari"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului404"Furnizorideimobilizari"senregistreaza:
valoareaimobilizarilorfacturatedefurnizorisauaserviciilorprestate
detertipentrurealizareaacestorimobilizari(201,203,205,208,211,212,
213,214,223,224,231,233);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,
constatatenexercitiulfinanciarcurent,aferenteexercitiilorfinanciare
precedente(117);
obligatiadeplata aratelorpebazafacturiloremisedelocator,ncazul
leasinguluifinanciar,siadobnziiaferente(167,666);
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizari(232,234);
taxapevaloareaadaugata aferenta furnizorilordeimobilizari(4426);
valoareadespagubirilor,amenzilorsipenalitatilordatoratetertilor
(658);
diferentelenefavorabiledecursvalutarnregistratelafinelelunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valuta
(665);
diferentelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(668).
ndebitulcontului404"Furnizorideimobilizari"senregistreaza:
sumeleachitatefurnizorilordeimobilizari,precumsivaloareaavansurilor
decontatefurnizorilordeimobilizari(512,531,541,232,234);
valoareagarantiilordepuselaterti(167);
valoareaacceptata aefectelordeplatitpentruimobilizari(405);
datoriiprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(758);
valoareasconturilorobtinutedelafurnizoriideimobilizari(767);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorcatrefurnizorii
deimobilizari,ladecontareaacestorasaucuocaziaevaluarii(765);
diferentelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistrateladecontarea
acestorasaucuocaziaevaluariilorlafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratefurnizorilordeimobilizari.
Contul405"Efectedeplatitpentruimobilizari"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaobligatiilordeplata catre
furnizoriideimobilizari,pebaza deefectecomerciale(biletlaordin,
cambie

etc.).
Contul405"Efectedeplatitpentruimobilizari"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului405"Efectedeplatitpentruimobilizari"se
nregistreaza:
valoareaacceptata aefectelorcomercialedeplatitpentruimobilizari
(404);
diferentelenefavorabiledecursvalutardinevaluareasolduluinvaluta,
Pagina 178
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665).
ndebitulcontului405"Efectedeplatitpentruimobilizari"se
nregistreaza:
platileefectuatecatrefurnizoriideimobilizaripebaza deefecte
comerciale,lascadentaacestora(512);
diferentelefavorabiledecursvalutarnregistrateladecontareaacestora
saucuocaziaevaluariilorlafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiului
financiar(765).
Soldulcontuluireprezinta valoareaefectelordeplatitpentruimobilizarile
achizitionate.
Contul408"Furnizorifacturinesosite"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorcufurnizoriipentru
aprovizionariledebunurisiprestariledeservicii,pentrucarenusau
primit
facturi.
Contul408"Furnizorifacturinesosite"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului408"Furnizorifacturinesosite"senregistreaza:
valoareabunuriloraprovizionatesauaserviciilorprestatedecatre
furnizori,precumsiaaltordatoriicatreacestia(301,302,303,361,371,
381,
4428,604,605,611la626,628,658);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,
constatatenexercitiulfinanciarcurent,aferenteexercitiilorfinanciare
precedente(117);
diferentelenefavorabiledecursvalutarnregistratelaprimireafacturii
saulafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,aferente
datoriilornvaluta catrefurnizori(665);
diferentelenefavorabilenregistratelaprimireafacturiisaula
nchidereaexercitiului,aferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontare
sefacenfunctiedecursuluneivalute(668).
ndebitulcontului408"Furnizorifacturinesosite"senregistreaza:
valoareafacturilorsosite(401);
diferentelefavorabiledecursvalutarnregistratelaprimireafacturii
saulafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratelaprimirea
facturiisaulafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(768).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratefurnizorilorpentrucarenusau

primitfacturi.
Contul409"Furnizoridebitori"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaavansuriloracordatefurnizorilor
pentrucumpararidebunuridenaturastocurilorsaupentruprestaride
servicii.
Contul409"Furnizoridebitori"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului409"Furnizoridebitori"senregistreaza:
valoareaavansurilorfacturate(401);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,facturatede
furnizori(401);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilornvaluta
acordatefurnizorilor,nregistratelafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratelafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(768).
ncreditulcontului409"Furnizoridebitori"senregistreaza:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilor,cuocaziaregularizarii
platilorcuacestia(401);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,napoiate
furnizorilor,precumsivaloareaambalajelordegradate(401,608);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,nerestituite
Pagina 179
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

furnizorilor,retinutenstoc(381);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilornvaluta
acordatefurnizorilor,nregistratelafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratelafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezinta avansuriacordatefurnizorilor,nedecontate.
GRUPA41"CLIENTISICONTURIASIMILATE"
Dingrupa41"Clientisiconturiasimilate"facparte:
Contul411"Clienti"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacreantelorsidecontarilorn
relatiilecuclientiiinternisiexternipentruproduse,semifabricate,
materiale,marfurietc.vndute,serviciiprestate,pebaza defacturi,cu
exceptiaentitatilorafiliatesiaentitatilorlegateprininteresede
participare,inclusivaclientilorincerti,rauplatnici,dubiosisauaflati
n
litigiu.
Contul411"Clienti"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului411"Clienti"senregistreaza:
valoarealapret devnzareamarfurilor,produselor,semifabricateloretc.
livratesiserviciilorprestate,precumsitaxapevaloareaadaugata aferenta
(701la708,4427);
valoareabunurilorlivratesauserviciilorprestate,evidentiateanterior
ncontul"Clientifacturidentocmit"(418);

creantareprezentndrateleaferenteleasinguluifinanciar(267);
dobndacuvenita locatoruluipentrurateledeleasingfinanciar(766);
veniturinregistratenavanssauderealizat,aferenteperioadelorsau
exercitiilorfinanciareurmatoare(472);
valoareaavansurilorfacturateclientilor(419,4427);
valoareacreantelorreactivate(754);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,facturate
clientilor(419);
valoareadespagubirilor,amenzilorsipenalitatilordatoratedeterti
(758);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferentecreantelornvaluta,
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(765);
diferentelefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratelafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(768);
rezultatulfavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabileaferente
exercitiilorfinanciareanterioare(117).
ncreditulcontului411"Clienti"senregistreaza:
sumelencasatedelaclienti(512,531);
decontareaavansurilorncasatedelaclienti(419);
valoareagarantiilorretinutedeterti(267);
valoareacecurilorsiefectelorcomercialeacceptate(511,413);
valoareareducerilorcomercialeacordateulteriorfacturarii(709);
valoareasconturiloracordateclientilor(667);
sumeletrecutepepierdericuprilejulscaderiidinevidenta aclientilor
incertisaunlitigiu(654);
creanteprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(658);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,primitedela
clienti(419);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferentecreantelornvaluta,
nregistrateladecontareaacestorasaucuocaziaevaluariilorlafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
Pagina 180
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistrateladecontarea
acestorasaucuocaziaevaluariilorlafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratedeclienti.
Contul413"Efectedeprimitdelaclienti"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacreantelordencasat,pebaza de
efectecomerciale.
Contul413"Efectedeprimit"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului413"Efectedeprimit"senregistreaza:
sumeledatoratedeclientireprezentndvaloareaefectelorcomerciale
acceptate(411);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferenteefectelorcomercialede
ncasat,nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului

financiar(765).
ncreditulcontului413"Efectedeprimit"senregistreaza:
efectecomercialeprimitedelaclienti(511);
sumelencasatedelaclientiprinconturilecurente(512);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferentecreantelordatoratede
clientiiexterniacarordecontaresefacepebaza deefectecomerciale,
nregistratelaprimireaefectelorcomercialesaucuocaziaevaluarii
creantelor
lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(665).
Soldulcontuluireprezinta valoareaefectelorcomercialedeprimit.
Contul418"Clientifacturidentocmit"
Cuajutorulacestuicontseevidentiaza livrariledebunurisauprestarilede
servicii,inclusivtaxapevaloareaadaugata,pentrucarenusauntocmit
facturi.
Contul418"Clientifacturidentocmit"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului418"Clientifacturidentocmit"senregistreaza:
valoarealivrarilordebunurisauaserviciilorprestatecatreclienti,
pentrucarenusauntocmitfacturi,inclusivtaxapevaloareaadaugata
aferenta,precumsiaaltorcreantefata deacestia(701la708,4428,758);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferentecreantelornvaluta
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(765);
diferentelefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratelafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(768).
ncreditulcontului418"Clientifacturidentocmit"senregistreaza:
valoareafacturilorntocmite(411);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferenteclientilorfacturide
ntocmit,nregistratelaprimireafacturiisaulafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratelaprimirea
facturiisaulafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(668).
Soldulcontuluireprezinta valoareabunurilorlivratesauaserviciilor
prestate,pentrucarenusauntocmitfacturi.
Contul419"Clienticreditori"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaclientilorcreditori,
reprezentndavansurilencasatedelaclienti.
Contul419"Clienticreditori"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului419"Clienticreditori"senregistreaza:
sumelefacturateclientilorreprezentndavansuripentrulivraridebunuri
sauprestarideservicii(411);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,facturate
clientilor(411);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilornvaluta
Pagina 181
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

primitedelaclienti,nregistratelafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(665);

diferentelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratelafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(668).
ndebitulcontului419"Clienticreditori"senregistreaza:
decontareaavansurilorncasatedelaclienti(411);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,primitedela
clienti(411);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,nerestituitede
clienti(708);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilordecontate,
precumsiceleaferentedatoriilornvaluta catreclienti,nregistratela
finelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabile,aferentedatoriilorexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,nregistratecuocazia
decontariisaulafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(768).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatorateclientilorcreditori.
GRUPA42"PERSONALSICONTURIASIMILATE"
Dingrupa42"Personalsiconturiasimilate"facparte:
Contul421"Personalsalariidatorate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorcupersonalulpentru
drepturilesalarialecuveniteacestuianbanisaunnatura,inclusiva
sporurilor,adaosurilor,premiilordinfonduldesalariietc.
Contul421"Personalsalariidatorate"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului421"Personalsalariidatorate"senregistreaza:
salariilesialtedrepturicuvenitepersonalului(641).
ndebitulcontului421"Personalsalariidatorate"senregistreaza:
retineridinsalariireprezentndavansuriacordatepersonalului,sume
opozabilesalariatilordatoratetertilor,contributiapentruasigurari
sociale,
contributiapentruajutoruldesomaj,garantii,impozitulpesalarii,precum
si
alteretineridatorate(425,427,431,437,428,444);
valoarealapret denregistrareaproduseloracordatesalariatilorca
plata nnatura,potrivitlegii(345);
drepturidepersonalneridicate(426);
salariileneteachitatepersonalului(512,531).
Soldulcontuluireprezinta drepturilesalarialedatorate.
Contul423"Personalajutoarematerialedatorate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajutoarelordeboala pentru
incapacitatetemporara demunca,acelorpentrungrijireacopilului,a
ajutoarelordedecessiaaltorajutoareacordate.
Contul423"Personalajutoarematerialedatorate"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului423"Personalajutoarematerialedatorate"se
nregistreaza:
ajutoarelematerialesuportatepotrivitlegii,precumsialteajutoare
acordate(431,645).
ndebitulcontului423"Personalajutoarematerialedatorate"se
nregistreaza:

ajutoarematerialeachitate(512,531);
retinerilereprezentndavansuriacordate,sumedatorateunitatiisau
tertilor,contributiapentruasigurarisociale,contributiapentruasigurari
de
sanatatesipentruajutoruldesomajsiimpozituldatorat(425,427,428,431,
437,444);
ajutoarematerialeneridicate(426).
Soldulcontuluireprezinta ajutoarematerialedatorate.
Pagina 182
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul424"Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaprimeloracordatepersonaluluidin
profitulrealizat,potrivitprevederilorlegale,reprezentndparticiparea
acestoralaprofit.
Contul424"Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit"esteun
contdepasiv.
ncreditulcontului424"Primereprezentndparticipareapersonaluluila
profit"senregistreaza:
valoareaprimelorreprezentndparticipareapersonaluluilaprofit,
acordatepotrivitlegii(643).
ndebitulcontului424"Primereprezentndparticipareapersonaluluila
profit"senregistreaza:
retinerireprezentndavansuri,sumedatorateunitatiisitertilor,precum
sialteretineridatorate(427,428,444);
sumeleachitatepersonalului(512,531);
sumeleneridicatedepersonal(426).
Soldulcontuluireprezinta primeleacordatedinprofit,datorate.
Contul425"Avansuriacordatepersonalului"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaavansuriloracordatepersonalului.
Contul425"Avansuriacordatepersonalului"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului425"Avansuriacordatepersonalului"senregistreaza:
avansurileachitatepersonalului(512,531).
ncreditulcontului425"Avansuriacordatepersonalului"senregistreaza:
sumeleretinutepestateledesalariisaudeajutoaremateriale,
reprezentndavansuriacordate(421,423).
Soldulcontuluireprezinta avansurileacordate.
Contul426"Drepturidepersonalneridicate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadrepturilordepersonalneridicate
ntermenullegal.
Contul426"Drepturidepersonalneridicate"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului426"Drepturidepersonalneridicate"senregistreaza:
sumeledatoratepersonalului,reprezentndsalarii,sporuri,adaosuri,
ajutoaredeboala,primesialtedrepturi,neridicatentermen(421,423,
424).
ndebitulcontului426"Drepturidepersonalneridicate"senregistreaza:
sumeleachitatepersonalului(512,531);
drepturiledepersonalneridicate,prescrisepotrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta drepturidepersonalneridicate.
Contul427"Retineridinsalariidatoratetertilor"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaretinerilorsipopririlordin
salarii,datoratetertilor.

Contul427"Retineridinsalariidatoratetertilor"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului427"Retineridinsalariidatoratetertilor"se
nregistreaza:
sumeleretinutepersonalului,datoratetertilor,reprezentndchirii,
cumpararicuplatanratesialteobligatiifata deterti(421,423,424).
ndebitulcontului427"Retineridinsalariidatoratetertilor"se
nregistreaza:
sumeleachitatetertilor,reprezentndretinerisaupopriri(512,531).
Soldulcontuluireprezinta sumeleretinute,datoratetertilor.
Contul428"Altedatoriisicreantenlegatura cupersonalul"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaaltordatoriisicreanten
legatura cupersonalul.
Contul428"Altedatoriisicreantenlegatura cupersonalul"esteuncont
bifunctional.
ncreditulcontului428"Altedatoriisicreantenlegatura cupersonalul"
senregistreaza:
sumeleretinutepersonaluluireprezentndgarantii(421);
Pagina 183
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sumeledatoratepersonalului,pentrucarenusauntocmitstatedeplata,
determinatedeactivitateaexercitiuluicareurmeaza sa senchida,inclusiv
indemnizatiilepentruconcediiledeodihna neefectuatepna lanchiderea
exercitiuluifinanciar(641);
sumeledatoratepersonaluluisubforma deajutoare(438);
sumelencasatesauretinutepersonaluluipentrusumeledatoratedeacesta
(531,512,421,423,424).
ndebitulcontului428"Altedatoriisicreantenlegatura cupersonalul"
senregistreaza:
sumeleachitatepersonalului,evidentiateanteriorcadatoriefata de
acesta(531);
sumeledatoratedepersonal,reprezentndchirii,avansurinejustificate,
salarii,ajutoaredeboala,sporurisiadaosurinecuvenite,imputatiisialte
debite,precumsisumeleachitatedeunitateacestuia(706,708,758,4427,
438,
512,531);
sumelerestituitegestionarilorreprezentndgarantiilesidobndaaferenta
(531);
cotapartedinvaloareaechipamentuluidelucrusuportata depersonal(758,
4427);
valoareabiletelordetratamentsiodihna,atichetelorsibiletelorde
calatoriesiaaltorvaloriacordatepersonalului(532);
sumereprezentndavansurinejustificatesaunedecontatepna ladata
bilantului(542).
Soldulcreditoralcontuluireprezinta sumelecuvenitepersonalului,iar
solduldebitor,sumeledatoratedepersonal.
GRUPA43"ASIGURARISOCIALE,PROTECTIASOCIALA SICONTURI

ASIMILATE"
Dingrupa43"Asigurarisociale,protectiasociala siconturiasimilate"fac
parte:
Contul431"Asigurarisociale"

Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorprivindcontributia
angajatoruluisiapersonaluluilaasigurarilesocialesiacontributiei
pentru
asigurarilesocialedesanatate.
Contul431"Asigurarisociale"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului431"Asigurarisociale"senregistreaza:
contributiaangajatoruluilaasigurarilesociale(645);
contributiaangajatoruluipentruasigurarilesocialedesanatate(645);
sumereprezentndaltedrepturideasigurarisociale,potrivitlegii(645);
contributiapersonaluluilaasigurarisociale(421,423);
contributiapersonaluluipentruasigurarisocialedesanatate(421,423).
ndebitulcontului431"Asigurarisociale"senregistreaza:
sumelevirateasigurarilorsocialesiasigurarilorsocialedesanatate
(512);
sumeledatoratepersonalului,cesesuporta dinasigurarisociale(423);
sumereprezentnddatoriiprivindasigurarilesociale,prescrise,scutite
sauanulate,potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatorateasigurarilorsociale.
Contul437"Ajutordesomaj"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorprivindajutorulde
somaj,datoratdeangajator,precumsidepersonal,potrivitlegii.
Contul437"Ajutordesomaj"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului437"Ajutordesomaj"senregistreaza:
sumeledatoratedeangajatorpentruconstituireafonduluidesomaj(645);
sumeledatoratedepersonalpentruconstituireafonduluidesomaj(421,
423).
ndebitulcontului437"Ajutordesomaj"senregistreaza:
sumeleviratereprezentndcontributiaunitatiisiapersonaluluipentru
constituireafonduluidesomaj(512);
Pagina 184
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sumereprezentnddatoriiprivindajutoruldesomaj,prescrise,scutitesau
anulate,potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta ajutoruldesomajdatorat.
Contul438"Altedatoriisicreantesociale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacontributieiunitatiilaschemele
depensiifacultativesilaprimeledeasigurarevoluntara desanatate,a
datoriilordeachitatsauacreantelordencasatncontulasigurarilor
sociale,
precumsiaplatiiacestora.
Contul438"Altedatoriisicreantesociale"esteuncontbifunctional.
ncreditulcontului438"Altedatoriisicreantesociale"senregistreaza:
contributiaunitatiilaschemeledepensiifacultative(645);
contributiaunitatiilaprimeledeasigurarevoluntara desanatate(645);
sumelereprezentndajutoareachitatenpluspersonalului(428);
sumerestituitedelabugetreprezentndvarsaminteefectuatenplusn
relatiacubugetulasigurarilorsociale(512).
ndebitulcontului438"Altedatoriisicreantesociale"senregistreaza:
sumeledatoratepersonaluluisubforma deajutoare(428);
sumeleviratereprezentndcontributiaunitatiilaschemeledepensii
facultative(512);

sumeleviratereprezentndcontributiaunitatiilaprimeledeasigurare
voluntara desanatate(512);
sumelevirateasigurarilorsocialereflectatecaaltedatorii(512);
sumereprezentndaltedatoriiprivindasigurarilesociale,prescrise,
scutitesauanulate,potrivitlegii(758).
Soldulcreditoralcontuluireprezinta contributiaunitatiilaschemelede
pensiifacultativesilaprimeledeasigurarevoluntara desanatate,precumsi
sumeledatoratebugetuluiasigurarilorsociale,iarsolduldebitor,sumelece
urmeaza asencasadelabugetulasigurarilorsociale.
GRUPA44"BUGETULSTATULUI,FONDURISPECIALESICONTURIASIMILATE"
Dingrupa44"Bugetulstatului,fondurispecialesiconturiasimilate"fac
parte:
Contul441"Impozitulpeprofit/venit"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorcubugetul
statului/bugetelelocaleprivindimpozitulpeprofit/venit.
Contul441"Impozitulpeprofit/venit"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului441"Impozitulpeprofit/venit"senregistreaza:
sumeledatoratedeentitatecatrebugetulstatului/bugetelelocale,
reprezentndimpozitulpeprofit/impozitulpevenit(691,698);
impozitulpeprofit/venitaferentexercitiilorfinanciareanterioare,n
cazulcorectariierorilorcontabilereflectatepeseamarezultatuluireportat
(117).
ndebitulcontului441"Impozitulpeprofit/venit"senregistreaza:
sumeleviratebugetuluidestat/bugetelorlocalereprezentndimpozitulpe
profit/venit(512);
sumereprezentndimpozitulpeprofit/venit,prescrise,scutitesau
anulate,potrivitlegii(758).
Soldulcreditoralcontuluireprezinta sumeledatoratedeentitate,iar
solduldebitor,sumelevarsatenplus.
Contul442"Taxapevaloareaadaugata"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorcubugetulstatului
privindtaxapevaloareaadaugata pentruoperatiunileefectuatepeteritoriul
Romniei.Nuseevidentiaza nacestconttaxapevaloareaadaugata aferenta
cumpararilordebunurisauserviciiefectuatedinaltestatesitaxape
valoarea
adaugata datorata peteritoriulunuialtstatpentrulivraridebunurisau
prestarideserviciiefectuatepeteritoriulacelorstate,nconformitatecu
prevederilelegale.
Pagina 185
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul442"Taxapevaloareaadaugata"esteuncontbifunctional.
Pentruevidentiereadistincta ataxeipevaloareaadaugata seutilizeaza
urmatoareleconturisinteticedegradulII:
4423"TVAdeplata"
4424"TVAderecuperat"
4426"TVAdeductibila"
4427"TVAcolectata"
4428"TVAneexigibila".
ncontextulfunctiuniiacestorconturi,prinperioada sentelegeperioada
fiscala reglementata delegislatiafiscala ndomeniulTVA.
Contul4423"Taxapevaloareaadaugata deplata"

Cuajutorulacestuicontsetineevidentataxeipevaloareaadaugata de
platitlabugetulstatului.
Contul4423"Taxapevaloareaadaugata deplata"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului4423"Taxapevaloareaadaugata deplata"se
nregistreaza:
diferentelerezultatelafineleperioadeintretaxapevaloareaadaugata
colectata maimare(4427)sitaxapevaloareaadaugata deductibila (4426).
ndebitulcontului4423"Taxapevaloareaadaugata deplata"se
nregistreaza:
platileefectuatecatrebugetulstatului,reprezentndtaxapevaloarea
adaugata (512);
sumelecompensatecutaxapevaloareaadaugata derecuperatdinperioada
fiscala precedenta (4424);
sumelereprezentndtaxapevaloareaadaugata deplata,scutitesau
anulate,potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta taxapevaloareaadaugata deplata.
Contul4424"Taxapevaloareaadaugata derecuperat"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentataxeipevaloareaadaugata de
recuperatdelabugetulstatului.
Contul4424"Taxapevaloareaadaugata derecuperat"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului4424"Taxapevaloareaadaugata derecuperat"se
nregistreaza:
diferentelerezultatelasfrsitulperioadeintretaxapevaloarea
adaugata deductibila maimare(4426)sitaxapevaloareaadaugata colectata
(4427).
ncreditulcontului4424"Taxapevaloareaadaugata derecuperat"se
nregistreaza:
taxapevaloareaadaugata ncasata delabugetulstatului(512);
taxapevaloareaadaugata derecuperatcompensata nperioadeleurmatoare
cutaxapevaloareaadaugata deplata (4423)saucualtetaxesiimpozite,
potrivitlegii.
Soldulcontuluireprezinta taxapevaloareaadaugata derecuperatdela
bugetulstatului.
Contul4426"Taxapevaloareaadaugata deductibila"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentataxeipevaloareaadaugata
deductibila,potrivitlegii.
Contul4426"Taxapevaloareaadaugata deductibila"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului4426"Taxapevaloareaadaugata deductibila"se
nregistreaza:
sumelereprezentndtaxapevaloareaadaugata deductibila potrivitlegii
(401,404,451,453,512sau4427ncazulncareseaplica taxareinversa);
sumelereprezentndajustarialetaxeipevaloareaadaugata deductibile
aferentebunurilordecapital,nfavoareapersoaneiimpozabile,potrivit
legii;
sumelereprezentndajustarialetaxeipevaloareaadaugata deductibile
pentruachizitiiledebunurisiservicii,alteledectbunuriledecapital,n
favoareapersoaneiimpozabile,potrivitlegii.
ncreditulcontului4426"Taxapevaloareaadaugata deductibila"se
Pagina 186
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistreaza:

sumelecompensatelasfrsitulperioadeidintaxapevaloareaadaugata
colectata (4427);
diferentelerezultatelasfrsitulperioadeintretaxapevaloarea
adaugata deductibila maimaresitaxapevaloareaadaugata colectata (4424);
taxapevaloareaadaugata devenita nedeductibila prinaplicareaprorata
(635);
regularizareataxeipevaloareaadaugata aferenteavansurilor,saua
facturilorpartialeemise,potrivitlegii;
ajustareabazeiimpozabilelabeneficiarsisumelecerezulta din
corectareafacturilorsauaaltordocumentecaretinlocdefactura,n
cazurile
prevazutedelege;
ajustareataxeipevaloareaadaugata deductibilepentruachizitiilede
bunurisiservicii,alteledectbunuriledecapital,nfavoareabugetului
de
stat,potrivitlegii;
ajustareataxeipevaloareaadaugata deductibileaferentebunurilorde
capitalnfavoareabugetuluidestat,potrivitlegii.
Lasfrsitulperioadei,contulnuprezinta sold.
Contul4427"Taxapevaloareaadaugata colectata"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentataxeipevaloareaadaugata
colectata,potrivitlegii.
Contul4427"Taxapevaloareaadaugata colectata"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului4427"Taxapevaloareaadaugata colectata"se
nregistreaza:
taxapevaloareaadaugata colectata aferenta livrarilordebunurisi
prestarilordeserviciitaxabile,avansurilorpentrulivraridebunurisau
prestarideserviciitaxabile(411,428,451,453,461,531),precumsitaxa
aferenta operatiunilorpentrucareseaplica taxareinversa,potrivitlegii
(4426);
taxapevaloareaadaugata aferenta operatiunilorcaresuntasimilate
livrarilordebunurisiprestarilordeservicii,taxabilepotrivitlegii
(428,
461,635);
taxapevaloareaadaugata neexigibila devenita exigibila (4428).
ndebitulcontului4427"Taxapevaloareaadaugata colectata"se
nregistreaza:
regularizareataxeiaferenteavansurilorsauafacturilorpartialeemise;
ajustareabazeiimpozabilelafurnizorsisumelecerezulta dincorectarea
facturilorsauaaltordocumentecaretinlocdefactura,ncazurile
prevazute
delege;
taxapevaloareaadaugata deductibila,compensata lasfrsitulperioadei,
potrivitlegii(4426);
taxapevaloareaadaugata deplata,datorata bugetuluistatului,stabilita
potrivitlegii(4423).
Lasfrsitulperioadei,contulnuprezinta sold.
Contul4428"Taxapevaloareaadaugata neexigibila"
nacestcontseevidentiaza,potrivitlegii,taxapevaloareaadaugata
neexigibila.

Contul4428"Taxapevaloareaadaugata neexigibila"esteuncont
bifunctional.
Soldulcontuluireprezinta taxapevaloareaadaugata neexigibila.
Contul444"Impozitulpevenituridenaturasalariilor"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaimpozitelorpevenituriledenatura
salariilorsiaaltordrepturisimilare,datoratebugetuluistatului.
Contul444"Impozitulpevenituridenaturasalariilor"esteuncontde
pasiv.
ncreditulcontului444"Impozitulpevenituridenaturasalariilor"se
nregistreaza:
sumelereprezentndimpozitulpevenituridenaturasalariilor,retinutdin
Pagina 187
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

drepturilebanesticuvenitepersonalului,potrivitlegii(421,423,424);
sumelereprezentndimpozituldatoratdecatrecolaboratoriiunitatii
pentruplatileefectuatecatreacestia(401).
ndebitulcontului444"Impozitulpevenituridenaturasalariilor"se
nregistreaza:
sumeleviratelabugetulstatuluireprezentndimpozitulpeveniturilede
naturasalariilorsiaaltordrepturisimilare(512);
sumelereprezentndimpozitulpevenituridenaturasalariilor,anulate
potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratebugetuluistatului.
Contul445"Subventii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorprivindsubventiile
aferenteactivelorsiaceloraferenteveniturilor,distinctpesubventii
guvernamentale,mprumuturinerambursabilecucaracterdesubventiisialte
sume
primitecucaracterdesubventii.
Contul445"Subventii"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului445"Subventii"senregistreaza:
subventiilepentruinvestitii,mprumuturilenerambursabilecucaracterde
subventiipentruinvestitiisialtesumedeprimit,cucaracterdesubventii
pentruinvestitii(4751,4752,4758);
valoareasubventiilorpentruvenituri,aferenteperioadei(741);
valoareasubventiilorpentruvenituri,aferenteperioadelorviitoare(472);
valoareasubventiilordeprimitdreptcompensatiipentrupierderile
nregistratecaurmareaunorevenimenteextraordinare(771).
ncreditulcontului445"Subventii"senregistreaza:
valoareasubventiilorncasate(512).
Soldulcontuluireprezinta subventiiledeprimit.
Contul446"Alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorcubugetulstatului
saucubugetelelocaleprivindimpozitele,taxelesivarsaminteleasimilate,
cum
sunt:accizele,impozitulpetiteiuldinproductiainterna sipegazenaturale,
impozitulpedividende,impozitulpecladirisiimpozitulpeterenuri,taxa
pentrufolosireaterenurilorproprietatedestat,varsamintedinprofitulnet
al
regiilorautonome,alteimpozitesitaxe.
Contul446"Alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate"esteuncontde

pasiv.
ncreditulcontului446"Alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate"se
nregistreaza:
valoareaaltorimpozite,taxesivarsaminteasimilatedatoratebugetului
statuluisaubugetelorlocale(635);
varsamintedinprofitulnetalregiilorautonome(117);
impozitulpedividendedatorat(457);
valoareataxelorvamaleaferenteaprovizionarilordinimport(213,214,
301,302,303,371,381).
ndebitulcontului446"Alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate"se
nregistreaza:
platileefectuatelabugetuldestatsaubugetelelocaleprivindalte
impozite,taxesivarsaminteasimilate(512);
sumereprezentndalteimpozite,taxesivarsaminteasimilate,prescrise,
scutitesauanulate,potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratebugetuluistatuluisaubugetelor
locale.
Contul447"Fondurispecialetaxesivarsaminteasimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadatoriilorsiavarsamintelor
efectuatecatrealteorganismepublice,potrivitlegii.
Contul447"Fondurispecialetaxesivarsaminteasimilate"esteuncontde
pasiv.
ncreditulcontului447"Fondurispecialetaxesivarsaminteasimilate"se
Pagina 188
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistreaza:
datoriilesivarsaminteledeefectuat,conformprevederilorlegale,catre
alteorganismepublice(635).
ndebitulcontului447"Fondurispecialetaxesivarsaminteasimilate"se
nregistreaza:
platileefectuatecatreorganismelepublice(512);
sumereprezentndfondurispecialetaxesivarsaminteasimilate,
prescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatorate.
Contul448"Altedatoriisicreantecubugetulstatului"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaaltordatoriisicreantecubugetul
statului.
Contul448"Altedatoriisicreantecubugetulstatului"esteuncont
bifunctional.
ncreditulcontului448"Altedatoriisicreantecubugetulstatului"se
nregistreaza:
valoareadespagubirilor,amenzilor,penalitatilordatoratebugetului(658);
sumerestituitedelabuget,reprezentndvarsaminteefectuatenplusdin
impozite,taxesialtecreante(512).
ndebitulcontului448"Altedatoriisicreantecubugetulstatului"se
nregistreaza:
sumeleviratelabugetulstatuluireprezentndaltedatoriicubugetul
statului(512);
sumelecuveniteentitatii,datoratedebugetuldestat,alteledect
impozitesitaxe(758);
sumereprezentndaltedatoriicubugetulstatului,prescrise,scutitesau

anulate,potrivitlegii(758).
Soldulcreditorreprezinta sumeledatoratedeentitatebugetuluistatului,
iarsolduldebitor,sumelecuvenitedelabugetuldestat.
GRUPA45"GRUPSIACTIONARI/ASOCIATI"
Dingrupa45"Grupsiactionari/asociati"facparte:
Contul451"Decontarintreentitatileafiliate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaoperatiilorntreentitatile
afiliate.
Contul451"Decontarintreentitatileafiliate"esteuncontbifunctional.
ndebitulcontului451"Decontarintreentitatileafiliate"se
nregistreaza:
sumeleviratealtorentitatiafiliate(512);
sumelecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatre
entitatiafiliate,precumsitaxapevaloareaadaugata aferenta (701la708,
4427);
pretuldevnzarealimobilizarilorcorporalesinecorporalecedate
entitatilorafiliate,precumsitaxapevaloareaadaugata aferenta (758,4427);
pretuldevnzarealimobilizarilorfinanciarecedatelaentitatiafiliate
(764);
dividendeaferenteinvestitiilordetinutelaentitatiafiliate(761,762);
valoareacreantelorreactivate(754);
valoareadespagubirilor,amenzilorsipenalitatilordatoratedeentitatile
afiliate(758);
dobnzilecuveniteaferentemprumuturiloracordateentitatilorafiliate
(766);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilornvaluta fata
deentitatileafiliate,ladecontareaacestora(765);
diferentelefavorabileaferentedatoriilorfata deentitatileafiliate,cu
decontarenfunctiedecursuluneivalute,ladecontareaacestora(768);
diferentelefavorabiledecursvalutarlafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar,dinevaluareasolduluinvaluta,aferent
Pagina 189
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

decontarilorfata deentitatiafiliate(765);
diferentelefavorabileaferentesolduluidecontarilorfata deentitati
afiliate,cudecontarenfunctiedecursuluneivalute,lafinelelunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(768).
ncreditulcontului451"Decontarintreentitatileafiliate"se
nregistreaza:
sumelencasatedelaalteentitatiafiliate(512);
valoareaimobilizarilorfacturatedefurnizorientitatiafiliatesaua
serviciilorprestatedetertipentrurealizareaacestorimobilizari(203,205,
208,211,212,213,214,231,233);
valoarealapret decumpararesaustandard(prestabilit)amateriilor
prime,materialelorconsumabile,materialelordenaturaobiectelorde
inventar
etc.primitedelaentitatiafiliate(301,302,303,308,361,368,371,381,
388);
taxapevaloareaadaugata aferenta furnizorilor(4426);
dobnziledatorateaferentemprumuturilorangajate(666);
ncasareadividendelordinparticipatii(512);

valoareadebitelorscazutedinevidenta (654);
diferentelenefavorabileaferentecreantelornvaluta fata deentitatile
afiliate,cuocaziadecontariiacestora(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelorfata deentitatileafiliate,
cudecontarenfunctiedecursuluneivalute,cuocaziadecontariiacestora
(668);
diferentelenefavorabiledecursvalutardinevaluareasolduluinvaluta,
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665);
diferentelenefavorabileaferentesolduluidecontarilorcuentitatile
afiliate,cudecontarenfunctiedecursuluneivalute,nregistratela
finele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(668).
Solduldebitoralcontuluireprezinta creanteleentitatii,iarsoldul
creditor,datoriileentitatiinrelatiilecuentitatileafiliate.
Contul453"Decontariprivindintereseledeparticipare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorprivindintereselede
participare.
Contul453"Decontariprivindintereseledeparticipare"esteuncont
bifunctional.
ndebitulcontului453"Decontariprivindintereseledeparticipare"se
nregistreaza:
sumelevirateentitatilorlegateprininteresedeparticipare(512);
sumelecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatre
entitatilegateprininteresedeparticipare,precumsitaxapevaloarea
adaugata
aferenta (701la708,4427);
pretuldevnzarealimobilizarilorcorporalesinecorporalecedate
entitatilorlegateprininteresedeparticipare,precumsitaxapevaloarea
adaugata aferenta (758,4427);
valoareadespagubirilor,amenzilorsipenalitatilordatoratedeentitatile
legateprininteresedeparticipare(758);
dividendeaferenteinvestitiilordetinutelaentitatilelegateprin
interesedeparticipare(761);
pretuldevnzarealimobilizarilorfinanciarecedateentitatilorlegate
prininteresedeparticipare(764);
dobnzilecuveniteaferentemprumuturiloracordateentitatilorlegateprin
interesedeparticipare(766);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilornvaluta fata
deentitatilelegateprininteresedeparticipare,nregistrateladecontarea
acestora(765);
diferentelefavorabileaferentedatoriilorfata deentitatilelegateprin
interesedeparticipare,cudecontarenfunctiedecursuluneivalute,
nregistrateladecontareaacestora(768);
diferentelefavorabiledecursvalutardinevaluareasolduluinvaluta,
Pagina 190
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(765);
diferentelefavorabileaferentedecontarilorfata deentitatilelegateprin
interesedeparticipare,cudecontarenfunctiedecursuluneivalute,

nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(768);
valoareacreantelorreactivate(754).
ncreditulcontului453"Decontariprivindintereseledeparticipare"se
nregistreaza:
sumelencasatedelaentitatilelegateprininteresedeparticipare(512);
valoareaimobilizarilorfacturatedefurnizorientitatilegateprin
interesedeparticiparesauaserviciilorprestatedetertipentrurealizarea
acestorimobilizari(203,205,208,211,212,213,214,231,233);
valoarealapret decumpararesaustandard(prestabilit)amateriilor
prime,materialelorconsumabile,materialelordenaturaobiectelorde
inventar
etc.primitedelaentitatilegateprininteresedeparticipare(301,302,
303,
308,361,368,371,381,388);
taxapevaloareaadaugata aferenta furnizorilor(4426);
dobnziledatorateaferentemprumuturilorprimitedelaentitatilegate
prininteresedeparticipare(666);
ncasareadividendelordinparticipatii(512);
valoareadebitelorscazutedinevidenta (654);
diferentelenefavorabileaferentecreantelornvaluta fata deentitati
legateprininteresedeparticipare,cuocaziadecontariiacestora(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelorfata deentitatilegateprin
interesedeparticipare,cudecontarenfunctiedecursuluneivalute,cu
ocazia
decontariiacestora(668);
diferentelenefavorabiledecursvalutardinevaluareasolduluinvaluta,
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665);
diferentelenefavorabileaferentedecontarilorcuentitatilegateprin
interesedeparticipare,cudecontarenfunctiedecursuluneivalute,
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(668).
Solduldebitoralcontuluireprezinta creanteleprivindintereselede
participare,iarsoldulcreditor,datoriileprivindintereselede
participare.
Contul455"Sumedatorateactionarilor/asociatilor"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentasumelorlasatetemporarla
dispozitiaentitatiidecatreactionari/asociati.
Contul455"Sumedatorateactionarilor/asociatilor"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului455"Sumedatorateactionarilor/asociatilor"se
nregistreaza:
sumelelasatetemporarladispozitiaentitatiidecatreactionari/asociati
(512,531);
dobnzileaferentesumelordepusedeactionari/asociati(666);
sumelereprezentnddividendecuveniteactionarilor/asociatilorsilasate
ladispozitiaentitatii(457);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,dinevaluareasolduluinvaluta,
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665).

ndebitulcontului455"Sumedatorateactionarilor/asociatilor"se
nregistreaza:
sumelerestituiteactionarilor/asociatilor(512,531);
diferentefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorfata de
actionari/asociati(765);
sumereprezentnddatoriifata deactionari/asociati,prescrise,scutite
sauanulate,potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratedeentitate
actionarilor/asociatilor.
Pagina 191
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul456"Decontaricuactionarii/asociatiiprivindcapitalul"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorcu
actionarii/asociatiiprivindcapitalul.
Contul456"Decontaricuactionarii/asociatiiprivindcapitalul"esteuncont
bifunctional.
ndebitulcontului456"Decontaricuactionarii/asociatiiprivind
capitalul"senregistreaza:
capitalulsubscrisdeactionari/asociati,nnatura si/saunumerar,
capitalulsocialmajoratprinsubscriereasauemisiuneadenoiactiuni/parti
sociale,precumsicapitalulpreluatnurmaoperatiunilordereorganizare,
potrivitlegii(101);
valoareaprimelorstabilitecuocaziaemisiunii,fuziunii/divizarii,
aportuluilacapitalsi/saudinconversiaobligatiunilornactiuni(104);
sumeleachitateactionarilor/asociatilorsaubunurileretrasecuocazia
reduceriicapitalului,nconditiilelegii(512,531,205,208,211,212);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferenteaportuluinvaluta (765).
ncreditulcontului456"Decontaricuactionarii/asociatiiprivind
capitalul"senregistreaza:
aportulnnatura alactionarilor/asociatilorlacapitalulentitatii(205,
208la231,233,301,302,303,361,371,381);
sumeledepusecaaportnnumerar(512,531);
mprumuturiledinemisiuneadeobligatiuniconvertitenactiuni(161);
capitalulsocialretrasdeactionari/asociati,precumsicapitalulsocial
lichidat,potrivitlegii(101);
decontareacapitalurilorpropriicatreactionari/asociatincazul
operatiunilordereorganizare,potrivitlegii(106);
diferentelenefavorabiledecursvalutarnregistratelafinelelunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,saucuocaziavarsarii
capitaluluisocialsubscrisnvaluta (665).
Solduldebitoralcontuluireprezinta aportullacapitalsubscrissi
nevarsat,iarcelcreditor,datoriileentitatiifata deactionari/asociati.
Contul457"Dividendedeplata"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadividendelordatorate
actionarilor/asociatilorcorespunzatoraportuluilacapitalulsocial.
Contul457"Dividendedeplata"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului457"Dividendedeplata"senregistreaza:
dividendeledatorateactionarilor/asociatilordinprofitulrealizatn
exercitiileprecedente(117).
ndebitulcontului457"Dividendedeplata"senregistreaza:

sumeleachitateactionarilor/asociatilor,reprezentnddividendedatorate
acestora(512,531);
impozitulpedividende(446);
sumelelasatetemporarladispozitiaentitatii,reprezentnddividende
(455);
sumereprezentnddividendedatorateactionarilor/asociatilor,prescrise
potrivitlegii(758).
Soldulcontuluireprezinta dividendeledatorateactionarilor/asociatilor.
Contul458"Decontaridinoperatiinparticipatie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilordinoperatiin
participatie,respectivadecontariicheltuielilorsiveniturilorrealizate
din
operatiinparticipatie,precumsiasumelorviratentrecoparticipanti.
Contul458"Decontaridinoperatiinparticipatie"esteuncont
bifunctional.
ncreditulcontului458"Decontaridinoperatiinparticipatie"se
nregistreaza:
veniturilerealizatedinoperatiinparticipatietransferate
coparticipantilor,conformcontractuluideasociere(701la781);
cheltuielileprimiteprintransferdinoperatiinparticipatie,inclusiv
amortizareacalculata deproprietarulimobilizarii(601la681);
Pagina 192
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sumeleprimitedelacoparticipanti(512,531).
ndebitulcontului458"Decontaridinoperatiinparticipatie"se
nregistreaza:
veniturileprimiteprintransferdinoperatiinparticipatie(701la781);
cheltuieliletransferatedinoperatiinparticipatie,inclusivamortizarea
calculata deproprietarulimobilizarii,cesetransmitecoparticipantuluicare
tineevidentaoperatiilornparticipatieconformcontractelor(601la681);
sumeleachitatecoparticipantilorsauviratecarezultataloperatiein
participatie(512,531).
Soldulcreditoralcontuluireprezinta sumeledatoratecoparticipantilorca
rezultatfavorabil(profit)dinoperatiinparticipatie,precumsisumele
datoratedecoparticipantipentruacoperireaeventualelorpierderi
nregistrate
dinoperatiinparticipatie.
Solduldebitoralcontuluireprezinta sumeledencasatdelacoparticipanti
pentruacoperireaeventualelorpierderinregistratedinoperatiin
participatie,precumsisumeleceurmeaza afincasatedecoparticipantidin
operatiinparticipatiecarezultatfavorabil(profit).
GRUPA46"DEBITORISICREDITORIDIVERSI"
Dingrupa46"Debitorisicreditoridiversi"facparte:
Contul461"Debitoridiversi"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadebitorilorprovenitidinpagube
materialecreatedeterti,altecreanteproveninddinexistentaunortitluri
executoriisiaaltorcreante,alteledectentitatileafiliatesientitatile
legateprininteresedeparticipare.
Contul461"Debitoridiversi"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului461"Debitoridiversi"senregistreaza:
valoareabunurilorconstatatelipsa saudeteriorate,imputatetertilor

(758,4427);
pretuldevnzarealimobilizarilorcorporalesinecorporalecedate(758,
4427);
valoareaimobilizarilorfinanciarecedate(764);
valoareadebitelorreactivate(754);
sumamprumuturilorobtinuteprinobligatiunileemise(161);
sumeledencasatreprezentndaltemprumuturisidatoriiasimilate(167);
dividendedencasataferentetitlurilorimobilizatesaucelorpetermen
scurt(761,762);
valoareatitlurilordeplasamentpetermenscurtsiaactiunilorpropriipe
termenscurt,cedate,precumsidiferentafavorabila dintrepretuldecesiune
si
pretuldeachizitiealacestora(501,506,508,764);
valoareasumeidencasatdinvnzareaactiunilorpropriirascumparate
(109,141);
valoareaveniturilornregistratenavans(472);
sumelereprezentndavansuridetrezorerie,acordatedecatreentitate
persoanelorfizice,alteledectpropriiisalariati,nedecontatepna ladata
bilantului(542);
valoareadespagubirilorsiapenalitatilordatoratedeterti(758);
sumeledatoratedetertipentruredevente,locatiidegestiunesichirii
(706);
dobnziledatoratedecatredebitoriidiversi(766);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferentecreantelornvaluta,
nregistratecuocaziaevaluariiacestoralafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabileaferentecreantelorcudecontarenfunctiede
cursuluneivalute,nregistratecuocaziaevaluariiacestoralafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(768);
rezultatulfavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatate
nexercitiulfinanciarcurent,aferenteexercitiilorfinanciareprecedente
(117).
Pagina 193
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncreditulcontului461"Debitoridiversi"senregistreaza:
valoareadebitelorncasate(512,531);
valoareasconturiloracordatedebitorilor(667);
sumeletrecutepepierdericuprilejulscaderiidinevidenta adebitorilor
(654);
creanteprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(658);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferentecreantelornvaluta,
nregistrateladecontareaacestorasaulafinelelunii,respectivla
nchiderea
exercitiuluifinanciar(665);
diferentelenefavorabileaferentecreantelorcudecontarenfunctiede
cursuluneivalute,nregistratecuocaziadecontariiacestorasaulafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatorateentitatiidecatredebitori.
Contul462"Creditoridiversi"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentasumelordatoratetertilor,pebaza

detitluriexecutoriisauaunorobligatiialeentitatiifata deterti
provenind
dinalteoperatii,altiidectentitatileafiliatesientitatilelegateprin
interesedeparticipare.
Contul462"Creditoridiversi"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului462"Creditoridiversi"senregistreaza:
sumelencasatesinecuvenite(512,531);
cheltuieliocazionatedenfiintareasaudezvoltareaentitatii(201);
sumeledatoratetertilorreprezentnddespagubirisipenalitati(658);
parteadinsubventiiaferenteactivelorsauveniturilor,derestituit
(4751,472);
diferentelenefavorabiledecursvalutardinevaluareasolduluinvaluta,
nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665);
diferentelenefavorabileaferentecreditorilorcudecontarenfunctiede
cursuluneivalute,nregistratelafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(668);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,
constatatenexercitiulfinanciarcurent,aferenteexercitiilorfinanciare
precedente(117);
cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluripropriiatunci
cndnusuntndepliniteconditiilepentrurecunoasterealorcaimobilizari
necorporale(149);
altecheltuielilegatederascumparareainstrumentelordecapitaluri
proprii(149).
ndebitulcontului462"Creditoridiversi"senregistreaza:
sumeachitatecreditorilor(512,531);
valoarealapret denregistrareaproduselorcuveniteunitatilor
prestatoarecaplata nnatura,potrivitprevederilorcontractuale(345);
sconturileobtinutedelacreditori(767);
sumereprezentnddatoriifata decreditoridiversi,prescrise,scutitesau
anulate,potrivitlegii(758);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorcatrecreditori
diversi,nregistrateladecontareaacestorasaucuocaziaevaluariilorla
finelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabileaferentecreditorilorcudecontarenfunctiede
cursuluneivalute,nregistrateladecontareaacestorasaucuocazia
evaluarii
lorlafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratecreditorilordiversi.
GRUPA47"CONTURIDESUBVENTII,REGULARIZARESIASIMILATE"
Dingrupa47"Conturidesubventii,regularizaresiasimilate"facparte:
Contul471"Cheltuielinregistratenavans"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorefectuatenavans
Pagina 194
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

careurmeaza asesuportaesalonatpecheltuieli,pebazaunuiscadentar,n
perioadele/exercitiilefinanciareviitoare.
Contul471"Cheltuielinregistratenavans"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului471"Cheltuielinregistratenavans"senregistreaza:
sumelereprezentndabonamentele,chiriile,certificateledeemisiidegaze

cuefectdesera achizitionatesialtecheltuieliefectuateanticipat(401,
512,
531).
ncreditulcontului471"Cheltuielinregistratenavans"senregistreaza:
sumelerepartizatenperioadele/exercitiilefinanciareurmatoarepe
cheltuieli,conformscadentarelor(605,611la628,652,658,666).
Soldulcontuluireflecta cheltuielileefectuatenavans.
Contul472"Veniturinregistratenavans"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilornregistratenavans.
Contul472"Veniturinregistratenavans"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului472"Veniturinregistratenavans"senregistreaza:
veniturilenregistratenavans,aferenteperioadelor/exercitiilor
financiareurmatoare,cumsunt:sumelefacturatesauncasatedinchirii,
abonamente,asigurarietc.(411,461,512,531);
valoareasubventiilorpentruvenituri,aferenteperioadelorviitoare(445).
ndebitulcontului472"Veniturinregistratenavans"senregistreaza:
veniturilenregistratenavanssiaferenteperioadeicurentesau
exercitiuluifinanciarncurs(704,705,706,708,766);
valoareasubventiilorpentruvenituri,nregistrateanteriorcaveniturin
avans(741);
parteadinsubventiileaferenteveniturilor,restituita sauderestituit
(512,462).
Soldulcontuluireprezinta veniturilenregistratenavans.
Contul473"Decontaridinoperatiincursdeclarificare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentasumelorncursdeclarificare,ce
nupotfinregistratepecheltuieli/venituri,saunalteconturinmod
direct,
fiindnecesarecercetarisilamuririsuplimentare.
Contul473"Decontaridinoperatiincursdeclarificare"esteuncont
bifunctional.
ndebitulcontului473"Decontaridinoperatiincursdeclarificare"se
nregistreaza:
platilepentrucarenmomentulefectuariisauconstatariiacestoranuse
potluamasuridenregistraredefinitiva ntruncont,necesitndclarificari
suplimentare(512);
sumelerestituite,necuveniteunitatii(512,531).
ncreditulcontului473"Decontaridinoperatiincursdeclarificare"se
nregistreaza:
sumelencasatesinecuveniteentitatii(512,531);
sumeleclarificatetrecutepecheltuieli(601la658).
Soldulcontuluireprezinta sumelencursdeclarificare.
Contul475"Subventiipentruinvestitii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentasubventiilorguvernamentalepentru
investitii,mprumuturilornerambursabilecucaracterdesubventiipentru
investitii,donatiilorpentruinvestitii,plusurilordeinventardenatura
imobilizarilorsiaaltorsumeprimitecucaracterdesubventiipentru
investitii.
Contul475"Subventiipentruinvestitii"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului475"Subventiipentruinvestitii"senregistreaza:
subventiilepentruinvestitii,mprumuturilenerambursabilecucaracterde

subventiipentruinvestitiisialtesumedeprimitcucaracterdesubventii
pentruinvestitii(445);
valoareaimobilizarilornecorporalesicorporaleprimitedreptsubventii
guvernamentale(conturilecorespunzatoareimobilizarilorrespective);
valoareaimobilizarilornecorporalesicorporaleprimitecutitlugratuit
Pagina 195
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sauconstatatepluslainventar(conturilecorespunzatoareimobilizarilor
respective).
ndebitulcontului475"Subventiipentruinvestitii"senregistreaza:
cotaparteasubventiilorpentruinvestitiitrecutelavenituri,
corespunzatoramortizariicalculate(758);
parteadinsubventiapentruinvestitiirestituita sauderestituit(512,
462).
Soldulcontuluireprezinta subventiilepentruinvestitii,netransferatela
venituri.
GRUPA48"DECONTARINCADRULUNITATII"
Dingrupa48"Decontarincadrulunitatii"facparte:
Contul481"Decontarintreunitatesisubunitati"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorntreunitatesi
subunitatilesalefara personalitatejuridica,careconduccontabilitate
proprie.
Contul481"Decontarintreunitatesisubunitati"esteuncontbifunctional.
ndebitulcontului481"Decontarintreunitatesisubunitati"se
nregistreaza:
valorimaterialesibanestitransferatesubunitatilor(ncontabilitatea
unitatii)sauunitatii(ncontabilitateasubunitatii)(301,302,303,341,
361,
371,381,512,531).
ncreditulcontului481"Decontarintreunitatesisubunitati"se
nregistreaza:
valorimaterialesibanestiprimitedeunitatedelasubunitati(n
contabilitateaunitatii)sauceleprimitedesubunitatedelaunitate(n
contabilitateasubunitatilor)(301,302,303,341,361,371,381,512,531).
Solduldebitoralcontuluireprezinta sumeledencasat,iarsoldulcreditor,
sumeledatoratepentruoperatiunidincadruluneientitaticusubunitatifara
personalitatejuridica.
Contul482"Decontarintresubunitati"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorntresubunitatile
fara personalitatejuridica dincadrulaceleiasiunitati,careconduc
contabilitateproprie.
Contul482"Decontarintresubunitati"esteuncontbifunctional.
ndebitulcontului482"Decontarintresubunitati"senregistreaza:
valorimaterialesibanestitransferatentresubunitati(301,302,303,
341,361,371,381,512,531).
ncreditulcontului482"Decontarintresubunitati"senregistreaza:
valorimaterialesibanestiprimite(301,302,303,341,361,371,381,
512,531).
Solduldebitorreprezinta sumeledencasatdelaaltesubunitati,iarsoldul
creditor,sumeledatoratepentruoperatiunifata desubunitatialeaceleiasi
entitati.

GRUPA49"AJUSTARIPENTRUDEPRECIEREACREANTELOR"
Dingrupa49"Ajustaripentrudepreciereacreantelor"facparte:
Contul491"Ajustaripentrudepreciereacreantelorclienti"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajustarilorconstituitepentru
depreciereacreantelordinconturiledeclienti.
Contul491"Ajustaripentrudepreciereacreantelorclienti"esteuncontde
pasiv.
ncreditulcontului491"Ajustaripentrudepreciereacreantelorclienti"
senregistreaza:
valoareaajustarilorconstituitepentruclientiincerti,dubiosi,
rauplatnici
sauaflatinlitigiu(681).
ndebitulcontului491"Ajustaripentrudepreciereacreantelorclienti"se
Pagina 196
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistreaza:
diminuareasauanulareaajustarilorconstituitepentrudeprecierea
creantelorclienti(781).
Soldulcontuluireprezinta ajustarilepentrudepreciereconstituite.
Contul495"Ajustaripentrudepreciereacreantelordecontarincadrul
grupuluisicuactionarii/asociatii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajustarilorconstituitepentru
depreciereacreantelorevidentiatenconturilededecontarincadrul
grupuluisicuactionarii/asociatii.
Contul495"Ajustaripentrudepreciereacreantelordecontarincadrul
grupuluisicuactionarii/asociatii"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului495"Ajustaripentrudepreciereacreantelordecontari
ncadrulgrupuluisicuactionarii/asociatii"senregistreaza:
constituireaajustarilorpentrudeprecieredenatura financiara,constatate
ncadrulconturilordedecontarincadrulgrupuluisicu
actionarii/asociatii
(686).
ndebitulcontului495"Ajustaripentrudepreciereacreantelordecontari
ncadrulgrupuluisicuactionarii/asociatii"senregistreaza:
diminuareasauanulareaajustarilorconstituitepentrudeprecierea
creantelordinconturilededecontarincadrulgrupuluisicu
actionarii/asociatii(786).
Soldulcontuluireprezinta ajustarileconstituite.
Contul496"Ajustaripentrudepreciereacreantelordebitoridiversi"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaajustarilorconstituitepentru
depreciereacreantelordebitoridiversi.
Contul496"Ajustaripentrudepreciereacreantelordebitoridiversi"este
uncontdepasiv.
ncreditulcontului496"Ajustaripentrudepreciereacreantelordebitori
diversi"senregistreaza:
ajustarileconstituitepentrudepreciereacreantelordinconturilede
debitoridiversi(681).
ndebitulcontului496"Ajustaripentrudepreciereacreantelordebitori
diversi"senregistreaza:
diminuareasauanulareaajustarilorconstituitepentrudeprecierea

creantelordinconturilededebitoridiversi(781).
Soldulcontuluireprezinta ajustarileconstituite.
CLASA5"CONTURIDETREZORERIE"
Dinclasa5"Conturidetrezorerie"facparteurmatoarelegrupedeconturi:
50"Investitiipetermenscurt",51"Conturilabanci",53"Casa",54
"Acreditive",58"Viramenteinterne",59"Ajustaripentrupierdereade
valoarea
conturilordetrezorerie".
GRUPA50"INVESTITIIPETERMENSCURT"
Dingrupa50"Investitiipetermenscurt"facparte:
Contul501"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaactiunilordetinutelaentitatile
afiliate,cumparatenvedereaobtineriideveniturifinanciarentruntermen
scurt.
Contul501"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului501"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"se
nregistreaza:
valoarealacostdeachizitieaactiunilorcumparatedelaentitatile
afiliate(509,512,531);
diferentelefavorabiledinevaluarealancheiereaexercitiuluifinanciar,
avalorilormobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepeopiata
Pagina 197
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

reglementata (768);
crestereavaloriiactivelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,inclusa
directncapitalulpropriu,ncadrulsituatiilorfinanciareanuale
consolidate
(106).
ncreditulcontului501"Actiunidetinutelaentitatileafiliate"se
nregistreaza:
pretuldecesiunealactiunilordetinutepetermenscurtlaentitatile
afiliate,cedate(461,512,531);
pierdereareprezentnddiferentadintrevaloareacontabila ainvestitiilor
financiarepetermenscurtsipretullordecesiune(664);
diferentelenefavorabiledinevaluarealancheiereaexercitiului
financiar,avalorilormobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepeo
piata reglementata (668);
ajustarearezerveidevaloarejusta,urmareadiferentelornefavorabile
rezultatedinevaluareaactivelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,n
cadrulsituatiilorfinanciareanualeconsolidate(106).
Soldulcontuluireprezinta valoareaactiunilordetinutepetermenscurtla
entitatileafiliate.
Contul505"Obligatiuniemisesirascumparate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaobligatiuniloremisesi
rascumparate.
Contul505"Obligatiuniemisesirascumparate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului505"Obligatiuniemisesirascumparate"senregistreaza:
valoareaobligatiuniloremisesirascumparate(509,512,531).
ncreditulcontului505"Obligatiuniemisesirascumparate"se
nregistreaza:

valoareaobligatiuniloremisesirascumparate,anulate(161).
Soldulcontuluireprezinta valoareaobligatiuniloremisesirascumparate,
neanulate.
Contul506"Obligatiuni"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaobligatiunilorcumparate.
Contul506"Obligatiuni"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului506"Obligatiuni"senregistreaza:
valoarealacostdeachizitieaobligatiunilorcumparate(509,512,531);
diferentelefavorabiledinevaluarea,lancheiereaexercitiuluifinanciar,
avalorilormobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepeopiata
reglementata (768).
ncreditulcontului506"Obligatiuni"senregistreaza:
pretuldecesiunealobligatiunilordetinute(461,512,531);
pierdereareprezentnddiferentadintrevaloareacontabila ainvestitiilor
financiarepetermenscurtsipretullordecesiune(664);
diferentelenefavorabiledinevaluarealancheiereaexercitiului
financiar,avalorilormobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepeo
piata reglementata (668).
Soldulcontuluireprezinta valoareaobligatiunilorexistente.
Contul508"Alteinvestitiipetermenscurtsicreanteasimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadepozitelorbancarepetermen
scurt,aaltorinvestitiipetermenscurtsicreanteasimilate,cumparate.
Contul508"Alteinvestitiipetermenscurtsicreanteasimilate"esteun
contdeactiv.
ndebitulcontului508"Alteinvestitiipetermenscurtsicreante
asimilate"senregistreaza:
valoarealacostdeachizitieaaltorinvestitiipetermenscurtsicreante
asimilatecumparate(509,512,531);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferentealtorvaloridetrezorerie
cumsuntdepozitelepetermenscurtnvaluta,nregistratelafinelelunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(765).
ncreditulcontului508"Alteinvestitiipetermenscurtsicreante
Pagina 198
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

asimilate"senregistreaza:
pretuldecesiunealaltorinvestitiipetermenscurt(461,512,531);
pierdereareprezentnddiferentadintrevaloareacontabila ainvestitiilor
financiarepetermenscurtsipretullordecesiune(664);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferentealtorvaloride
trezoreriecumsuntdepozitelepetermenscurtnvaluta,nregistratela
finele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,saulalichidarealor
(665).
Soldulcontuluireprezinta valoareaaltorinvestitiipetermenscurtsi
creanteasimilateexistente.
Contul509"Varsamintedeefectuatpentruinvestitiilepetermenscurt"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentavarsamintelordeefectuatpentru
investitiilepetermenscurtcumparate.
Contul509"Varsamintedeefectuatpentruinvestitiilepetermenscurt"este
uncontdepasiv.

ncreditulcontului509"Varsamintedeefectuatpentruinvestitiilepe
termenscurt"senregistreaza:
valoareadatorata pentruinvestitiilepetermenscurtcumparate(501,505,
506,508);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluarii
datoriilornvaluta,reprezentndvarsamintedeefectuatpentruinvestitiile
pe
termenscurt,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665).
ndebitulcontului509"Varsamintedeefectuatpentruinvestitiilepetermen
scurt"senregistreaza:
valoareaachitata ainvestitiilorpetermenscurtcumparate(512,531);
diferentelefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluarii
datoriilornvaluta,reprezentndvarsamintedeefectuatpentruinvestitiile
pe
termenscurt,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,
saunurmaachitariiacestora(765).
Soldulcontuluireprezinta valoareadatorata pentruinvestitiilepetermen
scurtcumparate.
GRUPA51"CONTURILABANCI"
Dingrupa51"Conturilabanci"facparte:
Contul511"Valoridencasat"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentavalorilordencasat,cumsunt
cecurilesiefectelecomercialeprimitedelaclienti.
Contul511"Valoridencasat"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului511"Valoridencasat"senregistreaza:
valoareacecurilorsiaefectelorcomercialeprimitedelaclienti(411,
413).
ncreditulcontului511"Valoridencasat"senregistreaza:
valoareacecurilorsiaefectelorcomercialencasate(512);
valoareasconturiloracordate(667).
Soldulcontuluireprezinta valoareacecurilorsiaefectelorcomerciale
nencasate.
Contul512"Conturicurentelabanci"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadisponibilitatilornleisivaluta
aflatenconturilabanci,asumelorncursdedecontare,precumsia
miscarii
acestora.
Contul512"Conturicurentelabanci"esteuncontbifunctional.
ndebitulcontului512"Conturicurentelabanci"senregistreaza:
sumeledepusesauviratencont,rezultatedinncasarilennumerar,din
cecuri,dinalteconturibancare,dinacreditiveetc.(581);
valoareasubventiilorprimitesincasate(445);
valoareasumeincasatedinvnzareaactiunilorproprii(109,141);
Pagina 199
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sumamprumuturilorobtinuteprinemisiunideobligatiuni(161);
creditelebancarepetermenlungsiscurtncasate(162,519);
sumelencasatedelaentitatiafiliatesaudelaentitatilegateprin
interesedeparticipare(166,451,453);
sumelencasatereprezentndaltemprumuturisidatoriiasimilate(167);

valoareacreantelorimobilizatesiadobnziloraferentencasate,precumsi
agarantiilorrestituite(267);
sumelencasatedelaclienti(411,413);
sumelerecuperatedindebitealepersonalului(428);
taxapevaloareaadaugata derecuperat,ncasata delabugetulstatului
(4424);
sumelerestituitedelabuget,reprezentndvarsaminteefectuatenplusn
relatiacubugetulstatuluisiasigurarilesociale(448,438);
sumelelasatetemporarladispozitiaentitatiidecatreactionari/asociati
(455);
sumeledepusecaaportnnumerarlacapitalulsocial(456);
sumeleprimitecarezultataloperatiilornparticipatie(458);
sumelencasatedeladebitoridiversi(461);
sumelencasatedelacreditoridiversi(462);
sumelencasatenavanssicareprivescexercitiileurmatoare(472);
sumelencasate,ncursdeclarificare(473);
sumelevirateunitatiidecatresubunitati(ncontabilitateaunitatii)sau
subunitatilor,decatreunitate(ncontabilitateasubunitatilor)(481,482);
valoareainvestitiilorpetermenscurtcedate,inclusivadiferentelor
favorabiledincedare(501,506,508,764);
valoareacecurilorsiaefectelorcomercialencasate(511);
sumelencasatereprezentndredevente,locatiidegestiunesichirii
(706);
sumelencasatedinactivitatidiverse(708);
sumelencasatereprezentnddobnzileaferentedisponibilitatilorn
conturilabanci(766);
dobnzilencasateaferentedisponibilitatiloraflatenconturilecurente
(518);
sumelencasatereprezentndsubventiiaferenteveniturilor(741);
sumelencasatereprezentndaltevenituridinexploatare(758);
sumelencasatereprezentnddividendelepentruparticipatiilelacapitalul
altorsocietati(761,762);
sumelencasatereprezentnddobnzileaferentecreantelorimobilizate
(763);
sumelencasatedininvestitiifinanciarecedate(764);
valoareasconturilorncasatedelafurnizorisaualticreditori(767);
sumelencasatereprezentndvenituriextraordinare(771);
creditelebancarepetermenscurt,acordatedebanca pentrunevoi
temporare,princonturibancaredistincte(519);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferenteoperatiunilorefectuaten
valuta ncursulperioadeisaudisponibilitatilorlabanca,nvaluta,
existente
lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(765);
diferentelefavorabile,aferenteoperatiunilorcudecontarenfunctiede
cursuluneivalute,ncursulexercitiului(768).
ncreditulcontului512"Conturicurentelabanci"senregistreaza:
sumeleridicatennumerardincontsauviratenaltcontdetrezorerie
(581);
sumeleplatitereprezentndrambursareamprumuturilordinemisiunide
obligatiuni(161);

creditelepetermenlungsiscurtrambursate(162,519);
sumelerestituiteentitatilorafiliate,entitatilorlegateprininteresede
participaresaualtorentitati(451,453,166);
sumeleplatitereprezentndrambursareaaltormprumuturisidatorii
asimilate,precumsigarantiiledebuna executierestituitetertilor(167);
valoareadeachizitieaimobilizarilorfinanciaresiainvestitiilorpe
termenscurtcumparate(261,263,265,501,505,506,508);
Pagina 200
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

varsaminteleefectuatepentruparteaneachitata aimobilizarilorfinanciare
siainvestitiilorpetermenscurt(269,509);
sumeleachitatecoparticipantilorsauviratecarezultataloperatiilorn
coparticipatie(458);
sumadobnzilorplatite(168,518,519,666);
valoareamprumuturiloracordatepetermenlung(267);
platileefectuatecatrefurnizoridebunurisiservicii,inclusivprin
intermediulefectelorcomerciale(401,403,404,405);
platileefectuatecatrepersonalulentitatii(421,423,424,425,426,
428);
sumeleachitatetertilor,reprezentndretinerisaupopriridinsalarii
(427);
parteadinsubventiileaferenteactivelorsauveniturilor,restituita
(4751,4752,472);
platiocazionatedenfiintareasaudezvoltareaentitatii(201);
sumeachitatecolaboratorilor(401);
cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluriproprii,atunci
cndnusuntndepliniteconditiilepentrurecunoasterealorcaimobilizari
necorporale(149);
altecheltuielilegatederascumparareainstrumentelordecapitaluri
proprii(149);
sumeleachitatereprezentndcheltuielicuntretinereasireparatiile,
redeventele,locatiiledegestiunesichiriile,primeledeasigurare,studiile
si
cercetarile,comisioanelesionorariile,protocol,deplasari,detasari,
transferari,postalesitaxedetelecomunicatii,sumeachitatepentrualte
serviciiexecutatedeterti(611la614,622la626,628);
valoareaserviciilorbancareplatite(627);
platiefectuatereprezentndaltecheltuielideexploatare(658);
sumeleplatiteanticipat(471);
sumeleplatitepentruactiunipropriirascumparate(109);
valoareasconturilorretinutedebanci(667);
sumeleachitatereprezentndcontributialaasigurarilesocialesila
asigurarilesocialedesanatate(431);
sumeleachitatereprezentndcontributiaentitatiisiapersonaluluila
constituireafonduluipentruajutoruldesomaj(437);
sumelevirateasigurarilorsocialereflectatecaaltedatoriisociale
(438);
sumeleviratereprezentndcontributiaunitatiilaschemeledepensii
facultative,respectivlaprimeledeasigurarevoluntara desanatate(438);
sumeleplatitelabuget,reprezentndimpozitulpeprofit/venit(441);
platacatrebugetataxeipevaloareaadaugata datoratesiataxeipe

valoareaadaugata platitenvama (4423,4426);


platacatrebugetaimpozituluipevenituridenaturasalariilor(444);
platileefectuatecatreorganismelepubliceprivindtaxelesivarsamintele
asimilatedatorate(447);
platacatrebugetuldestataaccizelor,altorimpozite,taxesivarsaminte
asimilate(446,448);
sumeleachitateactionarilor/asociatilor(455,456);
sumeleachitateactionarilor/asociatilordindividendelecuvenite(457);
taxeledemediuachitate(652);
sumeleachitatecreditorilordiversi(462);
restituireasumeloraflatencursdeclarificare(473);
platileefectuatereprezentndsumetransferatentreunitatesisubunitati
(481,482);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,aferenteoperatiunilornvaluta,
efectuatencursulperioadei,saudisponibilitatiloraflatenconturila
banca
nvaluta,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(665);
diferentelenefavorabile,aferenteoperatiunilorcudecontarenfunctiede
cursuluneivalute,ncursulperioadei(668).
Solduldebitorreprezinta disponibilitatilenleisinvaluta,iarsoldul
creditor,crediteleprimite.
Pagina 201
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul518"Dobnzi"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadobnzilordatorate,precumsia
dobnzilordencasat,aferentecrediteloracordatedebancinconturile
curente,respectivdisponibilitatiloraflatenconturilecurente.
Dobnziledatoratesiceledencasat,aferenteexercitiuluincurs,se
nregistreaza lacheltuielifinanciare,respectivveniturifinanciare.
Contul518"Dobnzi"esteuncontbifunctional.
ndebitulcontului518"Dobnzi"senregistreaza:
dobnziledencasataferentedisponibilitatiloraflatenconturile
curente(766);
dobnzileplatite,aferentemprumuturilorprimite(512).
ncreditulcontului518"Dobnzi"senregistreaza:
dobnziledatorate,aferentecrediteloracordatedebancinconturile
curente(666);
dobnzilencasateaferentedisponibilitatiloraflatenconturilecurente
(512).
Solduldebitorreprezinta dobnziledeprimit,iarsoldulcreditor,dobnzile
deplatit.
Contul519"Creditebancarepetermenscurt"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacrediteloracordatedebancipe
termenscurt.
Contul519"Creditebancarepetermenscurt"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului519"Creditebancarepetermenscurt"senregistreaza:
creditelebancarepetermenscurt,acordatedebanca pentrunevoi
temporare,princonturibancaredistincte,inclusivdobnziledatorate(512,
666).
ndebitulcontului519"Creditebancarepetermenscurt"senregistreaza:

creditelebancarepetermenscurtrestituite,inclusivdobnzileplatite
(512).
Soldulcontuluireprezinta creditelebancarepetermenscurtnerestituite.
GRUPA53"CASA"
Dingrupa53"Casa"facparte:
Contul531"Casa"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentanumeraruluiaflatncasieria
entitatii,precumsiamiscariiacestuia,caurmareancasarilorsiplatilor
efectuate.
Contul531"Casa"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului531"Casa"senregistreaza:
sumeleridicatedelabanci(581);
sumelencasatedelaclienti(411);
sumelencasatedelaactionari/asociatisidinoperatiinparticipatie
(455,458);
sumelencasatereprezentndaportlacapitalulsocial(456);
debitencasatedelasalariatisidebitoridiversi(428,461);
sumelencasatedelacreditoridiversi(462);
sumelencasatereprezentndveniturianticipate(472);
sumelencasatesinecuveniteunitatii(473);
sumelevirateunitatiidecatresubunitati(ncontabilitateaunitatii)sau
subunitatilor,decatreunitate(ncontabilitateasubunitatilor)(481,482);
sumelerestituitennumerarreprezentndavansuridetrezorerie
neutilizate(542);
sumelencasatedinserviciiprestate,vnzareamarfurilorsialte
activitati(704,707,708,4427);
sumelencasatedinstudii,redevente,locatiidegestiunesichirii(705,
706);
sumelencasatedindespagubirisialtevenituridinexploatare(758);
Pagina 202
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cstigulrezultatdinvnzareainvestitiilorpetermenscurtlaunpret de
cesiunemaimaredectvaloareacontabila (764);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferenteoperatiunilorefectuaten
valuta ncursulperioadeisaudisponibilitatilornvaluta,nregistratela
finelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(765).
ncreditulcontului531"Casa"senregistreaza:
depuneriledenumerarlabanci(581);
costuldeachizitiealinvestitiilorfinanciarecumparatennumerar(261,
263,265,267,269,501,505,506,508,509);
platileefectuatecatrefurnizori(401,404);
sumeleachitatepersonalului(421,423,424,425,426,428);
platiocazionatedenfiintareasaudezvoltareaentitatii(201);
sumeleachitatecolaboratorilor(401);
platileefectuatereprezentndsumetransferatentreunitatesisubunitati
(481,482);
sumeleachitatereprezentndcheltuielilecuredeventele,chiriile,primele
deasigurari,comisioanele,onorariile,protocol,deplasari,detasari,
transferari,taxepostalesitaxedetelecomunicatii,sumeachitatepentru
alte
serviciiexecutatedeterti(612,613,622la626,628);

platileefectuatereprezentndaltecheltuielideexploatare(658);
sumeleachitatetertilorreprezentndretinerisaupopriridinremuneratii
(427);
sumeleplatitedinoperatiinparticipatie(458);
sumelerestituiteasociatilor/actionarilor(455,456);
dividendeleplatiteactionarilor/asociatilor(457);
sumeleachitatecreditorilordiversi(462);
sumeleplatiteanticipat(471);
sumelencasatesinecuveniteunitatii(473);
platileefectuatereprezentndsumetransferatentreunitatesi
subunitati,precumsintresubunitati(481,482);
cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluriproprii,atunci
cndnusuntndepliniteconditiilepentrurecunoasterealorcaimobilizari
necorporale(149);
altecheltuielilegatederascumparareainstrumentelordecapitaluri
proprii(149);
platilennumerarreprezentndaltevaloriachizitionate(532);
avansuriledetrezorerieacordate(542);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,aferenteoperatiunilornvaluta
efectuatencursulperioadeisaudisponibilitatilornvaluta existentela
finelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(665).
Soldulcontuluireprezinta numerarulexistentncasierie.
Contul532"Altevalori"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentabonurilorvalorice,timbrelor
fiscalesipostale,biletelordetratamentsiodihna,tichetelorsibiletelor
de
calatorie,tichetelordemasa,aaltorvalori,precumsiamiscariiacestora.
Contul532"Altevalori"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului532"Altevalori"senregistreaza:
valoareabonurilorvalorice,atimbrelorfiscalesipostale,biletelorde
tratamentsiodihna,tichetelorsibiletelordecalatorie,tichetelordemasa
si
aaltorvalori,achizitionate(401,531,542).
ncreditulcontului532"Altevalori"senregistreaza:
valoareabonurilorvalorice,atimbrelorfiscalesipostale,biletelorde
tratamentsiodihna,tichetelorsibiletelordecalatoriesiaaltorvalori,
consumate(302,428,624,625,626);
valoareatichetelordemasa acordatesalariatilor(642).
Soldulcontuluireprezinta altevaloriexistente.
GRUPA54"ACREDITIVE"
Dingrupa54"Acreditive"facparte:
Pagina 203
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contul541"Acreditive"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaacreditivelordeschisenbanci
pentruefectuareadeplatinfavoareatertilor.
Contul541"Acreditive"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului541"Acreditive"senregistreaza:
valoareaacreditivelordeschiseladispozitiatertilor(581);
diferentelefavorabiledecursvalutar,aferentesolduluiprivind
acreditiveledeschisenvaluta,nregistratelafinelelunii,respectivla

nchidereaexercitiuluifinanciar(765).
ncreditulcontului541"Acreditive"senregistreaza:
sumeleplatitetertilorsauviratenconturilededisponibilitatica
urmareancetariivalabilitatiiacreditivului(401,404,581);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,aferenteoperatiunilorefectuate
nvaluta ncursulperioadeisausolduluiprivindacreditiveledeschisen
valuta,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,sau
la
lichidareaacestora(665).
Soldulcontuluireprezinta valoareaacreditivelordeschisenbanci,
existente.
Contul542"Avansuridetrezorerie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaavansurilordetrezorerie.
Contul542"Avansuridetrezorerie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului542"Avansuridetrezorerie"senregistreaza:
avansuriledetrezorerieacordate(531);
diferentelefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilordetrezorerie
nvaluta,nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului
financiar(765).
ncreditulcontului542"Avansuridetrezorerie"senregistreaza:
avansuriledetrezoreriejustificateprinachizitiadestocuri,inclusiv
diferenteledepret nefavorabileaferente(301la303,308,361,368,371,
381,
388,401);
cheltuielireprezentndvaloareamaterialelornestocate,consumurilorde
energiesiapa,ntretineresireparatii,primeledeasigurare,studiisi
cercetareexecutatedeterti,comisioanesionorarii,protocol,reclama si
publicitate,transportdebunuri,deplasari,postalesitelecomunicatii,alte
serviciiexecutatedeterti(602,604,605,611la614,622la626,628);
sumereprezentndavansurinejustificate(428);
sumelereprezentndavansuridetrezorerie,nedecontatepna ladata
bilantului(461,428);
sumerestituitennumerarreprezentndavansuridetrezorerieneutilizate
(531);
sumeutilizatepentruachitareaaltorvalori(532);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilorde
trezorerienvaluta,nregistratelafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar,saulalichidareaacestora(665).
Soldulcontuluireprezinta sumeleacordatecaavansuridetrezorerie,
nedecontate.
GRUPA58"VIRAMENTEINTERNE"
Dingrupa58"Viramenteinterne"faceparte:
Contul581"Viramenteinterne"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaviramentelordedisponibilitati
ntreconturiledetrezorerie.
Contul581"Viramenteinterne"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului581"Viramenteinterne"senregistreaza:
sumeleviratedintruncontdetrezorerienaltcontdetrezorerie(512,
531,541).
ncreditulcontului581"Viramenteinterne"senregistreaza:
Pagina 204

REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sumeleintratentruncontdetrezoreriedinaltcontdetrezorerie(512,
531,541).
Deregula,contulnuprezinta sold.
GRUPA59"AJUSTARIPENTRUPIERDEREADEVALOAREACONTURILORDETREZORERIE"
Dingrupa59"Ajustaripentrupierdereadevaloareaconturilorde
trezorerie"facparteconturile:
591"Ajustaripentrupierdereadevaloareaactiunilordetinutelaentitatile
afiliate";
595"Ajustaripentrupierdereadevaloareaobligatiuniloremisesi
rascumparate";
596"Ajustaripentrupierdereadevaloareaobligatiunilor";
598"Ajustaripentrupierdereadevaloareaaltorinvestitiipetermenscurt
sicreanteasimilate".
Cuajutorulconturilordinaceasta grupa setineevidentaconstituirii
ajustarilorpentrupierdereadevaloareainvestitiilorfinanciarelaentitati
afiliate,aobligatiuniloremisesirascumparate,obligatiunilorsiaaltor
investitiifinanciaresicreanteasimilate,precumsiasuplimentarii,
diminuarii
sauanulariiacestora,dupa caz.
Conturiledinaceasta grupa suntconturidepasiv.
ncreditulconturilordingrupa59"Ajustaripentrupierdereadevaloarea
conturilordetrezorerie"senregistreaza:
valoareaajustarilorpentrupierdereadevaloareaconturilorde
trezorerie,constituitesausuplimentate,dupa caz(686).
ndebitulconturilordingrupa59"Ajustaripentrupierdereadevaloarea
conturilordetrezorerie"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrupierdereade
valoareaconturilordetrezorerie(786).
Soldulconturilorreprezinta valoareaajustarilorconstituitepentru
pierderiledevaloare,existentelasfrsitulperioadei.
CLASA6"CONTURIDECHELTUIELI"
Dinclasa6"Conturidecheltuieli"facparteurmatoarelegrupedeconturi:
60"Cheltuieliprivindstocurile",61"Cheltuielicuserviciileexecutatede
terti",62"Cheltuielicualteserviciiexecutatedeterti",63"Cheltuielicu
alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate",64"Cheltuielicupersonalul",
65
"Altecheltuielideexploatare",66"Cheltuielifinanciare",67"Cheltuieli
extraordinare",68"Cheltuielicuamortizarile,provizioanelesiajustarile
pentrudeprecieresaupierderedevaloare"si69"Cheltuielicuimpozitulpe
profitsialteimpozite".
Conturiledinclasa6"Conturidecheltuieli"suntconturicufunctiede
activ,cuexceptiacontului609"Reducericomercialeprimite",careare
functie
depasiv.
Conturiledinclasa6"Conturidecheltuieli"potficreditatencursul
perioadei,pentruoperatiilenparticipatie,cusumeletransmisepebaza de
decont.
Lasfrsitulperioadei,soldulacestorconturisetransfera asupracontului
deprofitsipierdere(121).

GRUPA60"CHELTUIELIPRIVINDSTOCURILE"
Dingrupa60"Cheltuieliprivindstocurile"facparte:
Contul601"Cheltuielicumateriileprime"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcumateriileprime.
ndebitulcontului601"Cheltuielicumateriileprime"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamateriilorprimeinclusepecheltuieli,
constatatelipsa lainventarsaudistruse,pierderiledindeprecieri
ireversibile,precumsiceleaflatelatertisiadiferentelordepret
Pagina 205
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nefavorabile,aferente(301,308,351);
valoarealapret denregistrareamateriilorprimeaprovizionate,ncazul
folosiriimetodeiinventaruluiintermitent(401);
sumencursdeclarificare(473).
Contul602"Cheltuielicumaterialeleconsumabile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcumaterialele
consumabile.
ndebitulcontului602"Cheltuielicumaterialeleconsumabile"se
nregistreaza:
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileinclusepe
cheltuieli,constatatelipsa lainventar,pierderiledindeprecieri
ireversibile,
precumsiaceloraflatelatertisiadiferentelordepret nefavorabile
aferente
(302,308,351);
valoarealapret denregistrareamaterialelorconsumabileaprovizionate,
ncazulfolosiriimetodeiinventaruluiintermitent(401);
sumencursdeclarificare(473);
valoareamaterialelorconsumabileachitatedinavansuridetrezorerie
(542).
Contul603"Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindmaterialele
denaturaobiectelordeinventar,ladareanfolosinta aacestora.
ndebitulcontului603"Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelor
deinventar"senregistreaza:
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarinclusepecheltuieli,constatatelipsa lainventar,pierderiledin
deprecieriireversibilesiaceloraflatelatertisiadiferentelordepret
nefavorabile,aferente(303,308,351);
valoarealapret denregistrareamaterialelordenaturaobiectelorde
inventaraprovizionate,ncazulfolosiriiinventaruluiintermitent(401);
sumencursdeclarificare(473).
Contul604"Cheltuieliprivindmaterialelenestocate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindmaterialele
nestocate.
ndebitulcontului604"Cheltuieliprivindmaterialenestocate"se
nregistreaza:
valoareamaterialelornestocateaprovizionatedelafurnizori(401,408);
sumencursdeclarificare(473);
valoareamaterialelornestocateachitatedinavansuridetrezorerie(542).
Contul605"Cheltuieliprivindenergiasiapa"

Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindconsumurile
deenergiesiapa.
ndebitulcontului605"Cheltuieliprivindenergiasiapa"senregistreaza:
valoareaconsumurilordeenergiesiapa (401,408,471,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul606"Cheltuieliprivindanimalelesipasarile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuanimalelesi
pasarileiesitedinunitate.
ndebitulcontului606"Cheltuielicuanimalelesipasarile"se
nregistreaza:
valoarealapret denregistrareaanimalelorsipasarilorvndute,
constatatelipsa lainventariere,precumsidiferenteledepret nefavorabile,
aferente(361,368);
sumencursdeclarificare(473).
Contul607"Cheltuieliprivindmarfurile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindmarfurile.
Pagina 206
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ndebitulcontului607"Cheltuieliprivindmarfurile"senregistreaza:
valoareamarfurilorvndute,constatatelipsa lainventariere,depreciate
ireversibil(371);
valoareamarfurilorsiaproduseloraflatelatertipentrucareaufost
emisedocumenteledelivraresauconstatatelipsa lainventar(354,357);
valoareamarfurilorachizitionate,ncazulfolosiriimetodeiinventarului
intermitent(401);
sumencursdeclarificare(473).
Contul608"Cheltuieliprivindambalajele"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindambalajele.
ndebitulcontului608"Cheltuieliprivindambalajele"senregistreaza:
valoareaambalajeloraflatenconsignatielaterti,pentrucareaufost
emisedocumenteledevnzare(358);
valoarealapret denregistrareaambalajelorvndute,constatatelipsa la
inventariere,precumsiadiferentelordepret nefavorabile,aferente(381,
388);
valoareaambalajelorachizitionate,ncazulfolosiriimetodeiinventarului
intermitent(401);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,degradate(409);
sumencursdeclarificare(473).
Contul609"Reducericomercialeprimite"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentareducerilorcomercialeprimite
ulteriorfacturarii,indiferentdeperioadalacareserefera.
ncreditulcontului609"Reducericomercialeprimite"senregistreaza:
valoareareducerilorcomercialeprimiteulteriorfacturarii(401).
GRUPA61"CHELTUIELICUSERVICIILEEXECUTATEDETERTI"
Dingrupa61"Cheltuielicuserviciileexecutatedeterti"facparte:
Contul611"Cheltuielicuntretinereasireparatiile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuntretinereasi
reparatiileexecutatedeterti.
ndebitulcontului611"Cheltuielicuntretinereasireparatiile"se
nregistreaza:
valoarealucrarilordentretineresireparatiiexecutatedeterti(401,

408,471,512,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul612"Cheltuielicuredeventele,locatiiledegestiunesichiriile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuredeventele,
locatiiledegestiunesichiriile.
ndebitulcontului612"Cheltuielicuredeventele,locatiiledegestiunesi
chiriile"senregistreaza:
cheltuielilecuredeventele,locatiiledegestiunesichiriiledatoratesau
platite(401,408,471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul613"Cheltuielicuprimeledeasigurare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuprimelede
asigurare.
ndebitulcontului613"Cheltuielicuprimeledeasigurare"se
nregistreaza:
valoareaprimelordeasiguraredatoratesauachitateconformcontractelor
deasigurare(401,408,471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul614"Cheltuielicustudiilesicercetarile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcustudiilesi
cercetarile.
Pagina 207
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ndebitulcontului614"Cheltuielicustudiilesicercetarile"se
nregistreaza:
valoareastudiilorsiacercetarilorexecutatedeterti(401,408,471,
512,542);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA62"CHELTUIELICUALTESERVICIIEXECUTATEDETERTI"
Dingrupa62"Cheltuielicualteserviciiexecutatedeterti"facparte:
Contul621"Cheltuielicucolaboratorii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcucolaboratorii.
ndebitulcontului621"Cheltuielicucolaboratorii"senregistreaza:
sumeledatoratecolaboratorilorpentruprestatiileefectuate(401,471);
sumencursdeclarificare(473).
Contul622"Cheltuieliprivindcomisioanelesionorariile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorreprezentnd
comisioaneledatoratepentrucumparareasauvnzareatitlurilordevaloare
imobilizatesauacelordeplasament,comisioaneledeintermediere,
onorariilede
consiliere,contencios,expertizare,precumsiaaltorcheltuielisimilare.
ndebitulcontului622"Cheltuieliprivindcomisioanelesionorariile"se
nregistreaza:
sumeledatorateprivindcomisioanelesionorariile(401,408,471,512,
531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul623"Cheltuielideprotocol,reclama sipublicitate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilordeprotocol,reclama
sipublicitate.
ndebitulcontului623"Cheltuielideprotocol,reclama sipublicitate"se
nregistreaza:

sumeledatoratesauachitatecareprivescactiuniledeprotocol,reclama si
publicitate(401,408,471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul624"Cheltuielicutransportuldebunurisipersonal"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindtransportul
debunurisipersonal,executatedeterti.
ndebitulcontului624"Cheltuielicutransportuldebunurisipersonal"se
nregistreaza:
sumeledatoratesauachitatepentrutransportuldebunuri,precumsipentru
transportulcolectivdepersonal(401,408,471,512,531,532,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul625"Cheltuielicudeplasari,detasarisitransferari"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcudeplasarile,
detasarilesitransferarilepersonalului.
ndebitulcontului625"Cheltuielicudeplasari,detasarisitransferari"se
nregistreaza:
sumeledatoratesauachitatereprezentndcheltuielicudeplasari,detasari
sitransferari(inclusivtransportul)(401,408,471,512,531,532,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul626"Cheltuielipostalesitaxedetelecomunicatii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorpostalesiataxelor
detelecomunicatii.
ndebitulcontului626"Cheltuielipostalesitaxedetelecomunicatii"se
nregistreaza:
valoareaserviciilorpostalesiataxelordetelecomunicatiidatoratesau
achitate(401,408,471,512,531,532,542);
Pagina 208
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sumencursdeclarificare(473).
Contul627"Cheltuielicuserviciilebancaresiasimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuserviciilebancare
siasimilate.
ndebitulcontului627"Cheltuielicuserviciilebancaresiasimilate"se
nregistreaza:
valoareaserviciilorbancaresiasimilateplatite(471,512);
sumencursdeclarificare(473).
Contul628"Altecheltuielicuserviciileexecutatedeterti"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaaltorcheltuielicuserviciile
executatedeterti.
ndebitulcontului628"Altecheltuielicuserviciileexecutatedeterti"se
nregistreaza:
sumeledatoratesauachitatepentrualteserviciiexecutatedeterti(401,
408,471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA63"CHELTUIELICUALTEIMPOZITE,TAXESIVARSAMINTEASIMILATE"
Dingrupa63"Cheltuielicualteimpozite,taxesivarsaminteasimilate"face
parte:
Contul635"Cheltuielicualteimpozite,taxesivarsaminteasimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcualteimpozite,
taxesivarsaminteasimilate,datoratebugetuluistatuluisaualtororganisme
publice.

ndebitulcontului635"Cheltuielicualteimpozite,taxesivarsaminte
asimilate"senregistreaza:
proratadintaxapevaloareaadaugata deductibila devenita nedeductibila
(4426);
taxapevaloareaadaugata colectata aferenta bunurilorsiserviciilor
folositenscoppersonal,predatecutitlugratuitcaredepasesclimitele
prevazutedelege,ceaaferenta lipsurilorpestenormelelegale,precumsicea
aferenta bunurilorsiserviciiloracordatesalariatilorsubformaavantajelor
n
natura (4427);
decontarilecubugetulstatuluiprivindimpozite,taxesivarsaminte
asimilate,cumsunt:diferenteledepret lagazesititeiobtinutedinproductia
interna,impozitulpecladirisiimpozitulpeterenuri,taxapentrufolosirea
terenurilorproprietatedestat,precumsialteimpozitesitaxe(446);
datoriilesivarsaminteledeefectuat,catrealteorganismepublice,
potrivitlegii(447);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA64"CHELTUIELICUPERSONALUL"
Dingrupa64"Cheltuielicupersonalul"facparte:
Contul641"Cheltuielicusalariilepersonalului"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcusalariile
personalului.
ndebitulcontului641"Cheltuielicusalariilepersonalului"se
nregistreaza:
valoareasalariilorsiaaltordrepturicuvenitepersonalului(421);
drepturidepersonalpentrucarenusauntocmitstateledeplata,
aferenteexercitiuluincheiat(428).
Contul642"Cheltuielicuticheteledemasa acordatesalariatilor"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuticheteledemasa
acordatesalariatilor.
Pagina 209
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ndebitulcontului642"Cheltuielicuticheteledemasa acordate
salariatilor"senregistreaza:
valoareatichetelordemasa acordatesalariatilor(532).
Contul643"Cheltuielicuprimelereprezentndparticipareapersonaluluila
profit"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuprimele
reprezentndparticipareapersonaluluilaprofit,acordatepotrivitlegii.
ndebitulcontului643"Cheltuielicuprimelereprezentndparticiparea
personaluluilaprofit"senregistreaza:
valoareaprimelorreprezentndparticipareapersonaluluilaprofit,
acordateacestora(424).
Contul644"Cheltuielicuremunerareaninstrumentedecapitaluriproprii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuremunerarean
instrumentedecapitaluriproprii.
ndebitulcontului644"Cheltuielicuremunerareaninstrumentede
capitaluriproprii"senregistreaza:
valoareainstrumentelordecapitaluripropriiacordateangajatilor(106).
Contul645"Cheltuieliprivindasigurarilesiprotectiasociala"

Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindasigurarilesi
protectiasociala.
ndebitulcontului645"Cheltuieliprivindasigurarilesiprotectia
sociala"senregistreaza:
sumeleacordatepersonalului,potrivitlegii,pentruprotectiasociala
(423);
contributiaunitatiilaasigurarilesocialesidesanatate(431);
contributiaunitatiilaconstituireafonduluipentruajutoruldesomaj
(437);
contributiaunitatiilaschemeledepensiifacultative(438);
contributiaunitatiilaprimeledeasigurarevoluntara desanatate(438).
GRUPA65"ALTECHELTUIELIDEEXPLOATARE"
Dingrupa65"Altecheltuielideexploatare"facparte:
Contul652"Cheltuielicuprotectiamediuluinconjurator"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuprotectiamediului
nconjurator,aferenteperioadei.
ndebitulcontului652"Cheltuielicuprotectiamediuluinconjurator"se
nregistreaza:
taxeledemediuachitate(5121);
certificateledeemisiidegazecuefectdesera achizitionate(401);
cheltuielileefectuatenavans,aferenteexercitiuluincurs(471).
Contul654"Pierderidincreantesidebitoridiversi"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentapierderilordincreante.
ndebitulcontului654"Pierderidincreante"senregistreaza:
sumeletrecutepecheltuielicuocaziascoateriidinevidenta aclientilor
incertisauadebitorilor(411,451,453,461).
Contul658"Altecheltuielideexploatare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaaltorcheltuielideexploatare.
ndebitulcontului658"Altecheltuielideexploatare"senregistreaza:
cheltuielileefectuatenavans,aferenteexercitiuluincurs(471);
valoareadespagubirilor,amenzilorsipenalitatilor,datoratesauplatite
tertilorsibugetului(401,404,448,462,408,512);
valoareadonatiiloracordate(301,302,303,345,371,381,512,531);
valoareaneamortizata aimobilizarilornecorporalesaucorporale,scoase
dinactiv(203,205,2071,208,211,212,213,214);
Pagina 210
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valoareaimobilizarilorncurs,scoasedinevidenta (231,233);
sumencursdeclarificare(473);
sumeprescrise,scutitesauanulate,potrivitprevederilorlegalen
vigoare,reprezentndcreantefata declienti,debitoridiversietc.(411,461
si
alteconturincareurmeaza sa seevidentiezesumeleprescrisesauanulate).
GRUPA66"CHELTUIELIFINANCIARE"
Dingrupa66"Cheltuielifinanciare"facparte:
Contul663"Pierderidincreantelegatedeparticipatii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentapierderilordincreante
imobilizate.
ndebitulcontului663"Pierderidincreantelegatedeparticipatii"se
nregistreaza:
valoareapierderilordincreanteimobilizate(267).

Contul664"Cheltuieliprivindinvestitiilefinanciarecedate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindinvestitiile
financiarecedate.
ndebitulcontului664"Cheltuieliprivindinvestitiilefinanciarecedate"
senregistreaza:
valoareaimobilizarilorfinanciarescoasedinactiv(261,263,265);
pierdereareprezentnddiferentadintrevaloareacontabila ainvestitiilor
financiarepetermenscurtsipretullordecesiune(501,506,508).
Contul665"Cheltuielidindiferentedecursvalutar"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivinddiferentele
decursvalutar.
ndebitulcontului665"Cheltuielidindiferentedecursvalutar"se
nregistreaza:
diferentelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmancasarii
creantelornvaluta (267,411,413,451,453,456,461);
diferentelenefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilorplatite,la
decontareaacestora(232,234,409);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatenurmaevaluarii
creantelornvaluta,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului
financiar(232,234,267,409,411,413,418,451,453,456,461);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaachitarii
datoriilornvaluta (512,531,541);
diferentelenefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilorncasate,la
decontareaacestora(419);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluareadatoriilor
nvaluta,lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar
(161,
162,166,167,168,269,401,403,404,405,408,419,451,453,455,462,
509);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,adisponibilitatilor
bancarenvaluta,adisponibilitatilornvaluta existentencasierie,
precumsiadepozitelorsialtorvaloridetrezorerienvaluta (512,531,
541,542,
267,508);
diferentelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinlichidarea
depozitelor,aacreditivelorsiavansurilordetrezorerienvaluta (267,508,
541,542);
diferentelenefavorabiledecursvalutarnregistratelacedareaunei
participatiintroentitateexterna careafostcuprinsa nconsolidare
(107);
diferentelenefavorabiledecursvalutarnregistratensituatiile
financiareanualeconsolidate,aferenteunuielementmonetarcarefaceparte
dintroinvestitieneta aentitatiintroentitatestraina (106).
Contul666"Cheltuieliprivinddobnzile"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivinddobnzile.
Pagina 211
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ndebitulcontului666"Cheltuieliprivinddobnzile"senregistreaza:
valoareadobnzilordatorate,aferentemprumuturilorsidatoriilor
asimilate(168);

dobndadatorata pentrurateledeleasingfinanciar(404);
valoareadobnzilordatorate,aferentemprumuturilorncasatedela
entitatiafiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoareadobnzilorcuveniteactionarilor/asociatilorpentru
disponibilitatilelasatetemporarladispozitiaentitatii(455);
valoareadobnzilorrepartizatepecheltuielipentruoperatiunilede
cumpararecuplatanrate(471);
valoareadobnzilorplatite,aferentecrediteloracordatedebancin
conturilecurente(512);
valoareadobnziloraferentecreditelorbancarepetermenscurt(518,519).
Contul667"Cheltuieliprivindsconturileacordate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivindsconturile
acordateclientilor,debitorilorsaubancilor.
ndebitulcontului667"Cheltuieliprivindsconturileacordate"se
nregistreaza:
valoareasconturiloracordateclientilor,debitorilorsauretinutedebanci
(411,461,511,512).
Contul668"Altecheltuielifinanciare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorfinanciare,altele
dectcelenregistratencelelalteconturidinaceasta grupa.
Contul668"Altecheltuielifinanciare"functioneaza similarcelorlalte
conturidingrupa66"Cheltuielifinanciare".
ndebitulcontului668"Altecheltuielifinanciare"senregistreaza:
diferentelenefavorabileaferentefurnizorilorsicreditorilor,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,sau
cu
ocaziadecontariilor(401,404,408,419,462,512);
diferentelenefavorabileaferentedatoriilordinleasingfinanciar,
exprimatenlei,acarordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,
rezultatedinevaluareaacestoralafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(167);
diferentelenefavorabileaferenteclientilorsidebitorilor,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,sau
cu
ocaziadecontariilor(411,418,409,461);
diferentelenefavorabileaferentecreantelordinavansuriacordate
furnizorilordeimobilizari,exprimatenlei,acarordecontaresefacen
functiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestoralafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,saucuocaziadecontariilor
(232,234);
diferentelenefavorabileaferentedatoriilorfata deentitatileafiliatesi
entitatilelegateprininteresedeparticipareexprimatenlei,acaror
decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,sau
cu
ocaziadecontariilor(451,453,512);
diferentenefavorabileaferentecreantelorfata deentitatileafiliatesi

entitatilelegateprininteresedeparticipare,precumsiacreantelor
imobilizate,exprimatenlei,acarordecontaresefacenfunctiedecursul
uneivalute,rezultatedinevaluareaacestoralafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar,saucuocaziadecontariilor(451,453,
267);
diferentelenefavorabiledinevaluarealancheiereaexercitiului
financiar,avalorilormobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepeo
piata reglementata (501,506).
GRUPA67"CHELTUIELIEXTRAORDINARE"
Pagina 212
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Dingrupa67"Cheltuieliextraordinare"faceparte:
Contul671"Cheltuieliprivindcalamitatilesialteevenimenteextraordinare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorextraordinare.
ndebitulcontului671"Cheltuieliprivindcalamitatilesialteevenimente
extraordinare"senregistreaza:
valoareapierderilordincalamitati,exproprierideactive(211,212,213,
214,231,301,302,303,341,345,351,361,371,381).
GRUPA68"CHELTUIELICUAMORTIZARILE,PROVIZIOANELESIAJUSTARILEPENTRU
DEPRECIERESAUPIERDEREDEVALOARE"
Dingrupa68"Cheltuielicuamortizarile,provizioanelesiajustarilepentru
deprecieresaupierderedevaloare"facparte:
Contul681"Cheltuielideexploatareprivindamortizarile,provizioanelesi
ajustarilepentrudepreciere"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilordeexploatareprivind
amortizarile,provizioanelesiajustarilepentrudepreciere.
ndebitulcontului681"Cheltuielideexploatareprivindamortizarile,
provizioanelesiajustarilepentrudepreciere"senregistreaza:
valoareaprovizioanelorconstituite,inclusivacelorcorespunzatoare
primelorceurmeaza aseacordapersonaluluidinprofitulrealizat,potrivit
prevederilorlegale(151);
amortizareaaferenta imobilizarilornecorporalesicorporale(280,281);
valoareaajustarilorpentrudepreciereaimobilizarilornecorporalesau
corporale,constituitesaumajorate(290,291,293);
valoareaajustarilorpentrudepreciereastocurilorsiaproductieincurs
deexecutie,constituitesaumajorate(391la398);
valoareaajustarilorpentrudepreciereacreantelornencasabilesia
clientilordubiosi,rauplatnicisaunlitigiu,constituitesaumajorate
(491,
496).
Contul686"Cheltuielifinanciareprivindamortizarilesiajustarilepentru
pierderedevaloare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorfinanciarecu
amortizarilesiajustarilepentrupierderedevaloare.
ndebitulcontului686"Cheltuielifinanciareprivindamortizarilesi
ajustarilepentrupierderedevaloare"senregistreaza:
valoareaprimelorderambursareaobligatiunilor,amortizate(169);
valoareaajustarilorpentrupierdereadevaloareaimobilizarilor
financiare(296);
valoareaajustarilorpentrudepreciereacreantelordindecontaridincadrul
grupuluisicuactionarii/asociatii,constituitesaumajorate(495);

valoareaajustarilorpentrupierdereadevaloareainvestitiilorpetermen
scurt,constituitesaumajorate(591,595,596,598).
GRUPA69"CHELTUIELICUIMPOZITULPEPROFITSIALTEIMPOZITE"
Dingrupa69"Cheltuielicuimpozitulpeprofitsialteimpozite"facparte:
Contul691"Cheltuielicuimpozitulpeprofit"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuimpozitulpe
profit.
ndebitulcontului691"Cheltuielicuimpozitulpeprofit"senregistreaza:
valoareaimpozituluipeprofit(441).
Contul698"Cheltuielicuimpozitulpevenitsicualteimpozitecarenuapar
nelementeledemaisus"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorcuimpozitulpevenit
platitdemicrontreprinderisiaaltorimpozite,conformreglementarilor
emise
nacestscop.
Pagina 213
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ndebitulcontului698"Cheltuielicuimpozitulpevenitsicualteimpozite
carenuaparnelementeledemaisus"senregistreaza:
valoareaimpozituluipevenitulmicrontreprinderilor(441).
CLASA7"CONTURIDEVENITURI"
Dinclasa7"Conturidevenituri"facparteurmatoarelegrupe:70"Cifrade
afacerineta",71"Venituriaferentecostuluiproductieincursdeexecutie",
72
"Venituridinproductiadeimobilizari",74"Venituridinsubventiide
exploatare",75"Altevenituridinexploatare",76"Veniturifinanciare",77
"Venituriextraordinare"si78"Venituridinprovizioanesiajustaripentru
deprecieresaupierderedevaloare".
Conturiledinclasa7"Conturidevenituri"suntconturicufunctiedepasiv.
Facexceptieconturile709"Reducericomercialeacordate",carearefunctiede
activ,siceledingrupa71"Venituriaferentecostuluiproductieincursde
executie",caresuntbifunctionale.
Conturiledinclasa7"Conturidevenituri"potfidebitate,ncursul
perioadei,cuveniturilerealizatedinoperatiideparticipatietransferate
coparticipantilor.
Lasfrsitulperioadei,soldulacestorconturisetransfera asupracontului
deprofitsipierdere(121).
GRUPA70"CIFRADEAFACERINETA"
Dingrupa70"Cifradeafacerineta"facparte:
Contul701"Venituridinvnzareaproduselorfinite"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentavnzarilordeprodusefinite,
animalelorsipasarilor.
ncreditulcontului701"Venituridinvnzareaproduselorfinite"se
nregistreaza:
pretuldevnzarealproduselorfinite,vnduteclientilor(411);
pretuldevnzarealproduselorfinitepentrucarenusauntocmitfacturi
(418);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul702"Venituridinvnzareasemifabricatelor"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinvnzarea

semifabricatelor.
ncreditulcontului702"Venituridinvnzareasemifabricatelor"se
nregistreaza:
pretuldevnzarealsemifabricatelor,vnduteclientilor(411);
pretuldevnzarealsemifabricatelor,pentrucarenusauntocmitfacturi
(418);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul703"Venituridinvnzareaproduselorreziduale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinvnzareaproduselor
reziduale.
ncreditulcontului703"Venituridinvnzareaproduselorreziduale"se
nregistreaza:
pretuldevnzarealproduselorreziduale,vnduteclientilor(411);
pretuldevnzarealproduselorrezidualepentrucarenusauntocmit
facturi(418);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul704"Venituridinserviciiprestate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinserviciiprestate.
Pagina 214
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncreditulcontului704"Venituridinserviciiprestate"senregistreaza:
tarifeleserviciilorprestate,facturateclientilor(411);
tarifeleserviciilorprestatepentrucarenusauntocmitfacturi(418);
veniturinregistratenavansaferenteperioadeicurentesauexercitiului
ncurs(472);
tarifeleserviciilorprestate,ncasatennumerar(531);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul705"Venituridinstudiisicercetari"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinstudiisi
cercetari.
ncreditulcontului705"Venituridinstudiisicercetari"senregistreaza:
valoareastudiilorsiacontractelordecercetare,facturateclientilor
(411);
valoareastudiilorsiacontractelordecercetarepentrucarenusau
ntocmitfacturi(418);
valoareastudiilorsiacontractelordecercetarenregistratenavans,
aferenteperioadeicurentesauexercitiuluincurs(472);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul706"Venituridinredevente,locatiidegestiunesichirii"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinredevente,locatii
degestiunesichirii.
ncreditulcontului706"Venituridinredevente,locatiidegestiunesi
chirii"senregistreaza:
valoarearedeventelorpentruconcesiuni,alocatiilordegestiune,
chiriilorfacturatecatreconcesionari,locatari,chiriasi(411);
valoriprimitedelatertiprivindlocatiidegestiune,licente,brevetesi
altedrepturisimilare(461);

valoarearedeventelorpentruconcesiuni,alocatiilordegestiunesia
chiriilorpentrucarenusauntocmitfacturi(418);
sumeledatoratedepersonal,reprezentndchiriicaresefacvenituriale
entitatii(428);
veniturinregistratenavansaferenteperioadeicurentesauexercitiului
ncurs(472);
sumelencasatereprezentndvaloarearedeventelorcuvenitepentru
concesiuni,alocatiilordegestiunesiachiriilor,precumsipentru
folosirea
brevetelor,marcilorsiaaltordrepturisimilare(512,531);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul707"Venituridinvnzareamarfurilor"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinvnzarea
marfurilor.
ncreditulcontului707"Venituridinvnzareamarfurilor"senregistreaza:
pretuldevnzarealmarfurilor,vnduteclientilor(411);
pretuldevnzarealmarfurilor,pentrucarenusauntocmitfacturi
(418);
sumelencasatennumerardinvnzareamarfurilor(531);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul708"Venituridinactivitatidiverse"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordindiverseactivitati,
cumsunt:comisioane,serviciiprestateninteresulpersonalului,punereala
dispozitiatertilorapersonaluluiunitatii,venituridinvalorificarea
ambalajelor,precumsialteveniturirealizatedinrelatiilecutertii.
ncreditulcontului708"Venituridinactivitatidiverse"senregistreaza:
sumelefacturateclientilor,reprezentndvenituridinactivitatidiverse
Pagina 215
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(411);
sumeledatoratedeclienti,pentrucarenusauntocmitfacturi(418);
sumeledatoratedepersonal,reprezentndconsumuriefectuatepentruacesta
sicaresefacveniturialeentitatii(428);
sumelencasatedelaterti,reprezentndvenituridinactivitatidiverse
(512,531);
veniturinregistratenavans,aferenteperioadeicurentesauexercitiului
ncurs(472);
valoareaambalajelorcarecircula nsistemderestituire,nerestituitede
clienti(419);
sumecuvenitedinvnzaridebunurisiprestarideserviciicatreentitati
afiliatesientitatilegateprininteresedeparticipare(451,453).
Contul709"Reducericomercialeacordate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentareducerilorcomercialeacordate
ulteriorfacturarii,indiferentdeperioadalacareserefera.
ndebitulcontului709"Reducericomercialeacordate"senregistreaza :
valoareareducerilorcomercialeacordateulteriorfacturarii(411).
GRUPA71"VENITURIAFERENTECOSTULUIPRODUCTIEINCURSDEEXECUTIE"
Dingrupa71"Venituriaferentecostuluiproductieincursdeexecutie"fac
parte:

Contul711"Venituriaferentecosturilorstocurilordeproduse"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacostuluideproductiealproduselor
stocate,precumsivariatiaacestuia.
ncreditulcontului711"Venituriaferentecosturilorstocurilorde
produse"senregistreaza:
lasfrsitulperioadei,costulproduselorncursdeexecutie(331);
costuldeproductiesaupretuldenregistrarealsemifabricatelor,
produselorfinitesiproduselorrezidualeobtinute,lafineleperioadei,
constatatepluslainventar,precumsidiferentelentrepretulprestabilitsi
costuldeproductieaferent(341,345,346,348);
costuldeproductiesaupretuldenregistrarealanimalelorsipasarilor
obtinutedinproductieproprie,diferenteledepret aferente,precumsi
sporurile
degreutatesiplusuriledeinventar(361,368).
ndebitulcontului711"Venituriaferentecosturilorstocurilordeproduse"
senregistreaza:
reluareaproduselorncursdeexecutie,lanceputulperioadei(331);
costuldeproductiesaupretuldenregistrarealsemifabricatelor,
produselorfinite,produselorreziduale,animalelorsipasarilorvndute,
constatatelipsa lainventariere,precumsidiferenteledepret aferente(341,
345,346,348,361,368).
Contul712"Venituriaferentecosturilorserviciilorncursdeexecutie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacostuluideproductieal
serviciilorncursdeexecutie,precumsivariatiaacestuia.
ncreditulcontului712"Venituriaferentecosturilorserviciilorncursde
executie"senregistreaza:
lasfrsitulperioadei,costulserviciilorncursdeexecutie(332);
ndebitulcontului712"Venituriaferentecosturilorserviciilorncursde
executie"senregistreaza:
reluareaserviciilorncursdeexecutie,lanceputulperioadei(332).
GRUPA72"VENITURIDINPRODUCTIADEIMOBILIZARI"
Dingrupa72"Venituridinproductiadeimobilizari"facparte:
Contul721"Venituridinproductiadeimobilizarinecorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinproductiade
Pagina 216
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

imobilizarinecorporale.
ncreditulcontului721"Venituridinproductiadeimobilizarinecorporale"
senregistreaza:
valoareaimobilizarilornecorporalerealizatepecontpropriu(203,208,
233).
Contul722"Venituridinproductiadeimobilizaricorporale"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinproductiade
imobilizaricorporale.
ncreditulcontului722"Venituridinproductiadeimobilizaricorporale"se
nregistreaza:
costuldeproductiealamenajarilordeterenuri,realizatepecontpropriu
(211,231);
costuldeproductiealcelorlalteimobilizaricorporale,realizatepecont
propriu,precumsialinvestitiilorefectuatelaceleexistente(231).
GRUPA74"VENITURIDINSUBVENTIIDEEXPLOATARE"

Dingrupa74"Venituridinsubventiideexploatare"faceparte:
Contul741"Venituridinsubventiideexploatare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentasubventiilorcuveniteentitatiin
schimbulrespectariianumitorconditiireferitoarelaactivitateade
exploatarea
acesteia.
ncreditulcontului741"Venituridinsubventiideexploatare"se
nregistreaza:
subventiiledeexploatareprimitesauceurmeaza afiprimite(512,445);
subventiipentruvenituri,recunoscuteanteriorcavenituriamnate(472).
GRUPA75"ALTEVENITURIDINEXPLOATARE"
Dingrupa75"Altevenituridinexploatare"facparte:
Contul754"Venituridincreantereactivatesidebitoridiversi"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacreantelorreactivateprivind
clientiisidebitoriidiversi.
ncreditulcontului754"Venituridincreantereactivatesidebitori
diversi"senregistreaza:
venituriledincreantelereactivate(411,461,451,453).
Contul758"Altevenituridinexploatare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilorrealizatedinalte
sursedectcelenominalizatenconturiledistinctedevenituriale
activitatii
deexploatare.
ncreditulcontului758"Altevenituridinexploatare"senregistreaza:
sumeledatoratedepersonalprivinddebite,salarii,sporurisauadaosuri
necuvenite,avansurinejustificate(428);
valoareabunurilorconstatatelipsa saudeteriorate,imputatetertilor
(461);
valoareadespagubirilor,amenzilorsipenalitatilordatoratedeterti(411,
451,453,461,418);
cotaparteasubventiilorpentruinvestitiitrecuta lavenituri,
corespunzatoramortizariinregistrate(475);
bunurilesauvalorileprimitegratuit(301,302,303,361,371,381,512,
531);
bunurilerezultatedindezmembrareaunorimobilizari(301,302,303);
drepturidepersonalneridicate,prescrise,potrivitlegii(426);
sumelecuveniteunitatii,datoratedecatrebugetulstatului,alteledect
impozitesitaxe(448);
pretuldevnzarealimobilizarilornecorporalesicorporalecedate(451,
453,461);
Pagina 217
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

diferentadintrevaloareaparticipatiilorprimitecaurmareaparticiparii
cumarfurilacapitalulaltorentitatisivaloareamarfurilorcarefac
obiectul
participatiei(261,263,265);
sumeprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii,reprezentnddatorii
fata defurnizori,creditoridiversi,actionari/asociati(401,404,462,455,
457sialteconturincareurmeaza sa seevidentiezesumelerespective);
sumeprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii,reprezentnddatorii

privindasigurarilesociale,ajutoruldesomaj,impozitulpeprofit/venit,
taxa
pevaloareaadaugata,alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate,fonduri
speciale,dividendedeplatitsialtedatoriicubugetulstatului(431,437,
441,
4423,446,447,448,444,438).
GRUPA76"VENITURIFINANCIARE"
Dingrupa76"Veniturifinanciare"facparte:
Contul761"Venituridinimobilizarifinanciare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinimobilizari
financiare(titlurideparticipare,interesedeparticipare).
ncreditulcontului761"Venituridintitluriimobilizate"senregistreaza:
dividendeledencasat/ncasate,aferentetitlurilorimobilizate(451,453,
461,512);
valoareatitlurilorimobilizateprimitecaurmareamajorariicapitalului
socialalentitatiilacaresedetinparticipatii,prinncorporarea
profitului
(261,263,265);
parteacuvenita investitoruluidinprofitulnregistratnexercitiul
curentdentreprindereaasociata,cuocaziaconsolidariiprinpuneren
echivalenta aparticipatieidetinutedeinvestitornntreprindereaasociata
(264).
Contul762"Venituridininvestitiifinanciarepetermenscurt"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordininvestitii
financiarepetermenscurt.
ncreditulcontului762"Venituridininvestitiifinanciarepetermen
scurt"senregistreaza:
dividendeledencasat/ncasate,aferenteinvestitiilorfinanciarepe
termenscurt(451,461,512).
Contul763"Venituridincreanteimobilizate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordincreante
imobilizate.
ncreditulcontului763"Venituridincreanteimobilizate"senregistreaza:
dobndaaferenta creantelorimobilizate(267,512).
Contul764"Venituridininvestitiifinanciarecedate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilorrezultatedinvnzarea
investitiilorfinanciare.
ncreditulcontului764"Venituridininvestitiifinanciarecedate"se
nregistreaza:
pretuldevnzarealimobilizarilorfinanciarecedate(451,453,461);
cstigulrezultatdinvnzareainvestitiilorpetermenscurtlaunpret de
cesiunemaimaredectvaloareacontabila (461,512,531);
diferentadintrevaloareaparticipatiilorprimitecaurmareaparticiparii
nnatura lacapitalulaltorentitatisivaloareaneamortizata aimobilizarilor
corporalesinecorporalecareaufacutobiectulparticipatiei,cuocazia
cedarii
participatiilorrespective(1068).
Contul765"Venituridindiferentedecursvalutar"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordindiferentedecurs
valutar.

ncreditulcontului765"Venituridindiferentedecursvalutar"se
Pagina 218
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistreaza:
diferentelefavorabiledecursvalutar,rezultatelancasareacreantelor
nvaluta (512,531);
diferentelefavorabiledecursvalutar,rezultatelaevaluareacreantelor
nvaluta,nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului
financiar(232,234,267,409,411,413,418,451,453,456,461);
diferentelefavorabiledecursvalutar,rezultatedindecontareadatoriilor
nvaluta sievaluareaacestoralafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar(161,162,166,167,168,269,401,403,404,405,408,
419,451,453,455,462,509);
diferentelefavorabiledecursvalutar,rezultatedinevaluarea
disponibilitatilornvaluta,existentencasieriesaunconturilabanci,
precumsiadepozitelorsiaaltorvaloridetrezorerienvaluta,
nregistrate
lafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(512,531,
267,
508,541,542);
diferentelefavorabiledecursvalutarnregistratelacedareaunei
participatiintroentitatestraina careafostcuprinsa nconsolidare
(107);
diferentelefavorabiledecursvalutarnregistratensituatiile
financiareanualeconsolidate,aferenteunuielementmonetarcarefaceparte
dintroinvestitieneta aentitatiintroentitatestraina (106).
Contul766"Venituridindobnzi"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilorfinanciaredin
dobnzilecuvenitepentrudisponibilitatiledinconturilebancare,pentru
mprumuturileacordatesaupentrulivrarilepecredit.
ncreditulcontului766"Venituridindobnzi"senregistreaza:
dobnzileaferentecreantelorimobilizate(267,512);
dobnzilecuvenite,aferentemprumuturiloracordateentitatilorafiliatesi
entitatilorlegateprininteresedeparticipare(451,453);
dobnzileaferentesumelordatoratedecatredebitoriidiversi(461);
dobnzileprimite,aferentedisponibilitatiloraflatenconturicurente
(512);
dobnzideprimitaferentedisponibilitatiloraflatenconturicurente
(518);
dobndacuvenita pentrurateledeleasingfinanciarlalocator(411);
valoareadobnzilornregistratepevenituri,pentruoperatiunilede
vnzarecuplatanrate(472).
Contul767"Venituridinsconturiobtinute"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilordinsconturileobtinute
delafurnizorisialticreditori.
ncreditulcontului767"Venituridinsconturiobtinute"senregistreaza:
valoareasconturilorobtinutedelafurnizorisaualticreditori(401,404,
462,512).
Contul768"Alteveniturifinanciare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilorfinanciare,altele
dectcelenregistratencelelalteconturidinaceasta grupa.

Contul768"Alteveniturifinanciare"functioneaza similarcelorlalteconturi
dingrupa76"Veniturifinanciare".
ncreditulcontului768"Alteveniturifinanciare"senregistreaza:
diferentelefavorabileaferentefurnizorilorsicreditorilorcudecontare
nfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestoralafinele
lunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,saucuocazia
decontarii
lor(401,404,408,419,462);
diferentelefavorabileaferentedatoriilordinleasingfinanciarexprimate
nlei,acarordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultate
din
evaluareaacestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiului
financiar(167);
diferentelefavorabileaferenteclientilorsidebitorilor,acaror
Pagina 219
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

decontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarea
acestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar,sau
cu
ocaziadecontariilor(411,418,409,461,512);
diferentelefavorabileaferentecreantelordinavansuriacordate
furnizorilordeimobilizari,exprimatenlei,acarordecontaresefacen
functiedecursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestoralafinele
lunii,
respectivlanchidereaexercitiuluifinanciar(232,234);
diferentefavorabileaferentedatoriilorfata deentitatileafiliatesi
entitatilelegateprininteresedeparticipare,cudecontarenfunctiede
cursul
uneivalute,rezultatedinevaluareaacestoralafinelelunii,respectivla
nchidereaexercitiuluifinanciar,saucuocaziadecontariilor(451,453);
diferentelefavorabileaferentecreantelorfata deentitatileafiliatesi
entitatilelegateprininteresedeparticipare,precumsiacreantelor
imobilizate,acarordecontaresefacenfunctiedecursuluneivalute,
rezultatedinevaluareaacestoralafinelelunii,respectivlanchiderea
exercitiuluifinanciar,saucuocaziadecontariilor(451,453,267,512);
diferentelefavorabiledinevaluarea,lancheiereaexercitiuluifinanciar,
avalorilormobiliarepetermenscurtadmiselatranzactionarepeopiata
reglementata (501,506).
GRUPA77"VENITURIEXTRAORDINARE"
Dingrupa77"Venituriextraordinare"faceparte:
Contul771"Venituridinsubventiipentruevenimenteextraordinaresialtele
similare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaacelorveniturirezultatedin
compensatiileprimitepentrucheltuielisaupierderidincalamitatisaualte
evenimenteextraordinare.
ncreditulcontului771"Venituridinsubventiipentruevenimente
extraordinaresialteleasimilate"senregistreaza:
sumeleprimitesaudeprimitdreptcompensatiepentrupierderinregistrate
deentitate,caurmareaefectuariiunorcheltuieligeneratedeevenimente
extraordinare(512,445).
GRUPA78"VENITURIDINPROVIZIOANESIAJUSTARIPENTRUDEPRECIERESAUPIERDERE

DEVALOARE"
Dingrupa78"Venituridinprovizioanesiajustaripentrudeprecieresau
pierderedevaloare"facparte:
Contul781"Venituridinprovizioanesiajustaripentrudepreciereprivind
activitateadeexploatare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilorobtinutedindiminuarea
sauanulareaprovizioanelor,aajustarilorpentrudepreciereaimobilizarilor
corporalesinecorporale,aactivelorcirculante,precumsiaveniturilor
corespunzatoarefonduluicomercialnegativ,nregistratensituatiile
financiare
anualeconsolidate.
ncreditulcontului781"Venituridinprovizioanesiajustaripentru
depreciereprivindactivitateadeexploatare"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaprovizioanelor(151);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
imobilizarilor(290,291,293);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
stocurilorsiproductieincursdeexecutie(391la398);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
creantelorclienti(491,496);
cotapartedinfondulcomercialnegativ,transferata laveniturin
situatiilefinanciareanualeconsolidate(2075).
Contul786"Veniturifinanciaredinajustaripentrupierderedevaloare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaveniturilorfinanciaredinajustari
pentrupierderedevaloare.
Pagina 220
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncreditulcontului786"Veniturifinanciaredinajustaripentrupierderede
valoare"senregistreaza:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrupierdereade
valoareaimobilizarilorfinanciare(296);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrudeprecierea
creantelordecontarincadrulgrupuluisicuactionarii/asociatii(495);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustarilorpentrupierdereade
valoareaconturilordetrezorerie(591,595,596,598).
CLASA8"CONTURISPECIALE"
Dinclasa8"Conturispeciale"facpartedoua grupedeconturi:grupa80
"Conturinafarabilantului"sigrupa89"Bilant".
Pentrugrupa80"Conturinafarabilantului"sefolosestemetodade
nregistrarenpartida simpla,conformcareianregistrarilesefacn
debitulsicreditulunuisingurcont,fara folosireadeconturicorespondente.
Conturiledingrupa89"Bilant"functioneaza npartida dubla,intrndn
corespondenta cuconturiledeactivsidepasiv.
GRUPA80"CONTURINAFARABILANTULUI"
Dingrupa80"Conturinafarabilantului"facparte:
Contul801"Angajamenteacordate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaangajamenteloracordatedecatre
entitate(giruri,cautiuni,garantii,alteangajamenteacordate),reflectnd
eventualadatorieaentitatiifata deterti,generata deangajamenteleasumate.
ndebitulcontului801"Angajamenteacordate"senregistreaza valoarea
angajamentelornmomentulacordariilordecatreentitate,iarncredit,

valoareaangajamentelornmomentulncetariilor.
Soldulcontuluireprezinta contravaloareaangajamenteloracordatedecatre
entitate,existentelaunmomentdat.
Contul802"Angajamenteprimite"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaangajamentelorprimitedecatre
entitate(giruri,cautiuni,garantii,alteangajamenteprimite),reflectnd
eventualacreanta aentitatiifata deterti,generata deangajamenteleprimite.
ndebitulcontului802"Angajamenteprimite"senregistreaza valoarea
angajamentelornmomentulprimiriilordecatreentitate,iarncredit,
valoareaangajamentelornmomentulncetariilor.
Soldulcontuluireprezinta contravaloareaangajamentelorprimitedecatre
entitate,existentelaunmomentdat.
Contul8031"Imobilizaricorporaleluatecuchirie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaimobilizarilorcorporaleluatecu
chiriedelaterti,nbazacontractelorncheiatenacestscop.
ndebitulcontului8031"Imobilizaricorporaleluatecuchirie"se
nregistreaza,pebazacontractelorsauproceselorverbaledenchiriere,
valoareadeinventaraimobilizarilorcorporalerespectiveluatecuchirie,
iar
ncredit,valoareaacelorasiimobilizaricorporalerestituitetitularilorpe
bazaproceselorverbaledepredare.
Soldulcontuluireprezinta valoareadeinventaraimobilizarilorcorporale
luatecuchirielaunmomentdat.
Contul8032"Valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentamateriilorprime,materialelorsi
altorvalorimateriale(imobilizaricorporale,obiectepretioaseetc.)
apartinnd
tertilor,primitepentruprelucrare,finisaresaureparare,pebaza de
contract.
ndebitulcontului8032"Valorimaterialeprimitespreprelucraresau
reparare"senregistreaza,lapreturileprevazutencontract,valorile
materialeprimitepentruprelucrare,finisaresaureparare,iarncreditse
Pagina 221
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nregistreaza,laaceleasipreturi,valorilematerialefinisatesaureparate,
restituitetitularilor.
Soldulcontuluireprezinta valorilematerialeprimitespreprelucraresau
reparare.
Contul8033"Valorimaterialeprimitenpastraresaucustodie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentavalorilormateriale(materiiprime
simateriale,marfuri,imobilizaricorporaleetc.)primitetemporarspre
pastrare
sauncustodiepebaza deactdepredareprimire(scoatere)dincustodie,
ncheiatnacestscop.
ndebitulcontului8033"Veniturimaterialeprimitenpastraresau
custodie"senregistreaza,lapreturileprevazutendocumentelencheiate,
valorilematerialeprimitencustodiesaupastraretemporara,iarncredit,
la
aceleasipreturi,valorilematerialeiesitedincustodiesaupastrareca
urmarea
restituirii,achizitionariipentrunevoileentitatii,distrugeriidincauza

calamitatilor,lipsuriledeinventaretc.
Soldulcontuluireprezinta valoareamaterialelorprimitenpastraresau
custodie,existentelaunmomentdat.
Contul8034"Debitoriscosidinactiv,urmaritincontinuare"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadebitorilorcareaufostscosidin
activulentitatii,cainsolvabilisaudisparuti,care,nconformitatecu
dispozitiilelegale,trebuieurmaritincontinuarepna lareactivaresau
mplinireatermenuluideprescriptie.
ndebitulcontului8034"Debitoriscosidinactiv,urmaritincontinuare"
senregistreaza sumeledatoratededebitoriiinsolvabilisaudisparuti,scosi
dinactiv,iarncredit,sumelereactivatecaurmareareveniriidebitorilor
la
stareadesolvabilitatesausumelealecarortermenedeurmariresau
prescris.
Soldulcontuluireprezinta sumeledatoratededebitoriiinsolvabilisau
disparutiscosidinactiv,nereactivate.
Contul8035"Stocuridenaturaobiectelordeinventardatenfolosinta"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentastocurilordenaturaobiectelorde
inventardatenfolosinta.
ndebitulcontului8035"Stocuridenaturaobiectelordeinventardaten
folosinta"senregistreaza valoareastocurilordenaturaobiectelorde
inventar
datenfolosinta,iarncredit,aceleasistocuri,nmomentulscoateriilor
din
folosinta.
Soldulcontuluireprezinta valoareastocurilordenaturaobiectelorde
inventardatenfolosinta.
Contul8036"Redevente,locatiidegestiune,chiriisialtedatorii
asimilate"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaimobilizarilorprimitenleasing
operational,acontractelordenchiriere,chiriilorsialtordatorii
asimilate,
datoratedecatreentitatepentrubunurileluatenlocatiesauchirie,pentru
carenuserecunoasteoimobilizarenecorporala.
ndebitulcontului8036"Redevente,locatiidegestiune,chiriisialte
datoriiasimilate"senregistreaza sumelereprezentndredevente,locatiide
gestiune,chiriisialtedatoriiasimilate,iarncredit,valoarea
datoriilorde
acestgen,efectivplatitedecatreentitate.
Soldulcontuluireprezinta contravaloarearedeventelor,locatiilorde
gestiune,chiriilorsialtordatoriiasimilatepecareentitatealearede
platit
launmomentdat.
Contul8037"Efectescontateneajunselascadenta"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaefectelorscontatedepuselabanca,
darneajunselascadenta.
ndebitulcontului8037"Efectescontateneajunselascadenta"se
nregistreaza efectelescontate,darneajunselascadenta,depuselabanca,
iar
ncredit,efectelescontateajunselatermen.

Pagina 222
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Soldulcontuluireprezinta efectelescontatedepuselabanca,neajunsela
scadenta.
Contul8038"Bunuripubliceprimitenadministrare,concesiunesicuchirie"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentabunurilorpubliceprimiten
administrare,concesiunesicuchiriedecatreregiiautonome,
societati/companii
nationale,societaticomerciale.
ndebitulcontului8038"Bunuripubliceprimitenadministrare,concesiune
sicuchirie"senregistreaza valoareabunurilorpubliceprimiten
administrare,concesiunesicuchiriedecatreregiiautonome,
societati/companii
nationale,societaticomerciale,iarncredit,valoareacelorrestituite.
Soldulcontuluireprezinta valoareabunurilorpubliceprimiten
administrare,concesiunesicuchiriedecatreregiiautonome,
societati/companii
nationale,societaticomerciale,existentenentitatelaunmomentdat.
Contul8039"Altevalorinafarabilantului"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentabunurilorcareaufostpredaten
leasingfinanciardecatreentitatileradiatedinRegistrulgeneralsicare
mai
aunderularecontractedeleasing,aangajamentelordecumpararesau
vnzare,
aferenteinstrumentelorderivate,precumsiaaltorvalorinafarabilantului
dectcelecuprinsenconturile80318038.
ndebitulcontului8039"Altevalorinafarabilantului"senregistreaza
altevaloriobtinutenafarabilantului,iarncredit,stingerea
obligatiilor
entitatiinlegatura cuacestevalori.
Soldulcontuluireprezinta altevalorinafarabilantului,existentelaun
momentdat.
Contul8045"Amortizareaaferenta graduluideneutilizareamijloacelorfixe"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaamortizariiaferentegraduluide
neutilizareamijloacelorfixe.
ndebitulcontului8045"Amortizareaaferenta graduluideneutilizarea
mijloacelorfixe"esteevidentiata amortizareaaferenta graduluide
neutilizarea
mijloacelorfixe,urmarita extrabilantier.
ncreditulcontuluiseevidentiaza amortizareaaferenta graduluide
neutilizareamijloacelorfixecuocaziareevaluarii,atreceriipe
cheltuieli
sauascoateriidinevidenta aacestora.
Soldulcontuluireprezinta valoareaamortizariiaferentegraduluide
neutilizareamijloacelorfixeaflatengestiune.
Contul8051"Dobnzideplatit"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadobnzilordeplatit,
corespunzatoarecontractelordeleasingsialtorcontracteasimilate,
aferente
perioadelorviitoare.
ndebitulcontului"Dobnzideplatit"esteevidentiata valoareadobnzilor

deplatitcorespunzatoarecontractelordeleasingsialtorcontracte
asimilate,
aferenteperioadelorviitoare,iarncredit,celeaferenteperioadein
curs,
trecutepecheltuieli.
Soldulcontuluireprezinta valoareadobnzilordeplatitcorespunzatoare
contractelordeleasingsialtorcontracteasimilate,aferenteperioadelor
viitoare.
Contul8052"Dobnzidencasat"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadobnzilordencasatdecatre
entitatileradiatedinRegistrulgeneralsicaremaiaunderularecontracte
de
leasing,corespunzatoarecontractelordeleasingsialtorcontracte
asimilate,
aferenteperioadelorviitoare.
ndebitulcontului"Dobnzidencasat"esteevidentiata valoareadobnzilor
dencasat,corespunzatoarecontractelordeleasingsialtorcontracte
asimilate,
aferenteperioadelorviitoare,iarncredit,celeaferenteperioadein
curs,
trecutepevenituri.
Soldulcontuluireprezinta valoareadobnzilordencasatcorespunzatoare
Pagina 223
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

contractelordeleasingsialtorcontracteasimilate,aferenteperioadelor
viitoare.
Contul806"Certificatedeemisiidegazecuefectdesera"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacertificatelordeemisiidegazecu
efectdesera primitegratuit,potrivitlegii.
ndebitulcontului806"Certificatedeemisiidegazecuefectdesera"se
evidentiaza certificateledeemisiidegazecuefectdesera primitegratuit,
iar
ncredit,celeiesitedincircuit,potrivitlegii.
Soldulcontuluireprezinta valoareacertificatelordeemisiidegazecuefect
desera,decarebeneficiaza entitatea.
Contul807"Activecontingente"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentaactivelorcontingente.
ndebitulcontului807"Activecontingente"seevidentiaza valoarea
activelorcontingentenregistrate,iarncredit,celescoasedinconturile
extrabilantiere.
Soldulcontuluireprezinta valoareaactivelorcontingenteexistenten
entitate.
Contul808"Datoriicontingente"
Cuajutorulacestuicontsetineevidentadatoriilorcontingente.
ndebitulcontului808"Datoriicontingente"seevidentiaza valoarea
datoriilorcontingentenregistrate,iarncredit,celescoasedinconturile
extrabilantiere.
Soldulcontuluireprezinta valoareadatoriilorcontingenteexistente.
GRUPA89"BILANT"
Dingrupa89"Bilant"facparte:
Contul891"Bilant dedeschidere"

Cuajutorulacestuicontseasigura deschidereatuturorconturilor.
ndebitulcontului891"Bilant dedeschidere"senregistreaza soldurile
conturilordepasiv(princreditareaacestora),iarncredit,soldurile
conturilordeactiv(prindebitareaacestora).Dupa efectuareaacestor
nregistrari,contulsesoldeaza.
Contul892"Bilant denchidere"
Cuajutorulacestuicontseasigura nchidereatuturorconturilor.
ndebitulcontului892"Bilant denchidere"senregistreaza soldurile
conturilordeactiv(princreditareaacestora),iarncredit,soldurile
conturilordepasiv(prindebitareaacestora).Dupa efectuareaacestor
nregistrari,contulsesoldeaza.

Pagina 224
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

REGLEMENTARICONTABILEdin29octombrie2009
conformecuDirectivaaVIIaaComunitatilorEconomiceEuropene
EMITENT:MINISTERULFINANTELORPUBLICE
PUBLICATN:MONITORULOFICIALnr.766bisdin10noiembrie2009
Dataintrariiinvigoare:01/01/2010

*)AprobatedeOrdinulnr.3.055din29octombrie2009,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.766din10noiembrie2009.
CAP.I
ARIADEAPLICABILITATE
1.Prezentelereglementariprevadformasicontinutulsituatiilor
financiareanualeconsolidate,precumsireguliledentocmire,aprobare,
auditaresipublicareasituatiilorfinanciareanualeconsolidate.
2.Prezentelereglementaritranspun:
a)DirectivaaVIIaaComunitatilorEconomiceEuropene83/349/CEEdindata
de13iunie1983privindconturileconsolidate,publicata nJurnalulOficial
al
UniuniiEuropenenr.L193dindatade18iulie1983,cumodificarilesi
completarileulterioare*5);

*5)DirectivaaVIIaafostmodificata sicompletata prinurmatoarele


directive:
DirectivaaXIaaConsiliului89/666/CEEdin21decembrie1989privind
cerinteledeprezentarereferitoarelasucursaleledeschisentrunStat
membru
decatreanumitetipuridesocietaticomercialecareintra subincidenta
legislatieiunuialtStat,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropene
nr.
L395din30decembrie1989;
DirectivaConsiliului90/604/CEEdin8noiembrie1990pentrumodificarea
Directivei78/660/CEEprivindconturileanualesiaDirectivei83/349/CEE
privind
conturileconsolidatenceeaceprivesteexceptiilepentruntreprinderile
micisimijlociisipublicareaconturilornecu,publicata nJurnalul
Oficialal
UniuniiEuropenenr.L317din16noiembrie1990;
DirectivaConsiliului90/605/CEEdin8noiembrie1990pentrumodificarea

Directivei78/660/CEEprivindconturileanualesiaDirectivei83/349/CEE
privind
conturileconsolidatenceeaceprivesteariadeaplicabilitateaacestor
directive,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L317din16
noiembrie1990;
Directiva2001/65/CEaParlamentuluiEuropeansiaConsiliuluidin27
septembrie2001pentrumodificareaDirectivei78/660/CEE,Directivei
83/349/CEEsiaDirectivei86/635/CEEprivindreguliledeevaluarepentru
conturileanualesiconsolidatealeanumitortipuridesocietaticomerciale,
precumsiale
bancilorsialealtorinstitutiifinanciare,publicata nJurnalulOficialal
UniuniiEuropenenr.L283din27octombrie2001;
Directiva2003/51/CEEaParlamentuluiEuropeansiaConsiliuluidin18
iunie2003pentrumodificareaDirectivelor78/660/CEE,83/349/CEE,86/635/CEE
si
91/674/CEEprivindconturileanualesiconsolidatealeanumitortipuride
societaticomerciale,bancilorsialtorinstitutiifinanciaresiale
societatilor
deasigurareprivindmodernizareasiactualizarearegulilorcontabile,
publicata
nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L178din17iulie2003.
b)art.10alin.2dinDirectiva2004/25/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin21aprilie2004privindofertelepublicedeachizitie,
publicata
nJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L142din30aprilie2004;
c)prevederileDirectivei2006/43/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin17mai2006,publicata nJurnalulOficialalUniuniiEuropene
nr.L157din9iunie2006,referitoarelamodificareaDirectivei83/349/CEE;
d)prevederileDirectivei2006/46/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin14iunie2006,publicata nJurnalulOficialalUniunii
Europene
nr.L224din16august2006,referitoarelamodificareaDirectivei
83/349/CEE;
Pagina 1
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

e)prevederileDirectivei2009/49/CEaParlamentuluiEuropeansia
Consiliuluidin18iunie2009,publicata nJurnalulOficialalUniunii
Europene
nr.L164din26iunie2009,referitoarelamodificareaDirectivei
83/349/CEE.
CAP.II
CONDITIIPENTRUNTOCMIREASITUATIILORFINANCIAREANUALECONSOLIDATE
3.Oentitatetrebuiesa ntocmeasca situatiifinanciareanualeconsolidate
siraportconsolidataladministratorilordaca aceasta entitate,denumita n
continuaresocietatemama,esteorganizata ntrunuldintipurilementionate
la
pct.12dinprezentelereglementari,facepartedintrungrupdeentitatisi
ndeplinesteunadinurmatoareleconditii:
a)detinemajoritateadrepturilordevotaleactionarilorsauasociatilor
ntroalta entitate,denumita ncontinuarefiliala;
b)esteactionarsauasociataluneientitatisimajoritateamembrilor

organelordeadministratie,conduceresidesupravegherealeentitatiin
cauza
(filiala)careaundeplinitacestefunctiincursulexercitiuluifinanciar,
n
cursulexercitiuluifinanciarprecedentsipna nmomentulntocmirii
situatiilorfinanciareanualeconsolidateaufostnumitidoarcarezultatal
exercitariidrepturilorsaledevot;
c)esteactionarsauasociataluneifilialesidetinesingura controlul
asupramajoritatiidrepturilordevotaleactionarilorsauasociatiloracelei
filiale,caurmareaunuiacordncheiatcualtiactionarisauasociati;
d)esteactionarsauasociataluneifilialesiaredreptuldeaexercitao
influenta dominanta asupraaceleifiliale,ntemeiulunuicontractncheiat
cu
entitateancauza saualuneiclauzedinactulconstitutivsaustatut,daca
legislatiaaplicabila filialeipermiteastfeldecontractesauclauze;
e)societateamama detineputereadeaexercitasauexercita efectivo
influenta dominanta saucontrolasuprauneifiliale;
f)esteactionarsauasociataluneifilialesiaredreptuldeanumisau
revocamajoritateamembrilororganelordeadministratie,conducereside
supravegherealeaceleifiliale;
g)societateamama sifilialasuntcondusepeobaza unificata decatre
societateamama.
4.nntelesulprezentelorreglementari,filialareprezinta oentitate
aflata subcontrolulalteientitati,denumita societatemama.
5.Osocietatemama sifilialeleacesteiareprezinta ungrupdeentitati.
6.(1)nntelesulprezentelorreglementarisialReglementarilorconforme
cuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene,entitatilentrecare
exista relatiileprevazutelapct.3,precumsicelelalteentitaticareau
relatiisimilarecuunadintreentitatilementionateanteriorsuntentitati
afiliate.
(2)nntelesulprezentelorreglementari,oentitateestelegata cuoalta
entitatedaca:
a)directsauindirect,prinunasaumaimulteentitati:
controleaza sauestecontrolata decealalta entitateoriseafla sub
controlulcomunalceleilalteentitati(aceastaincludesocietatilemama,
filialelesaufilialelemembre);
areuninteresnrespectivaentitate,careiofera influenta
semnificativa asupraacesteia;sau
detinecontrolulcomunasupraceleilalteentitati;
b)reprezinta ontreprindereasociata aceleilalteentitati;
c)reprezinta oasocierenparticipatiencarecealalta entitateeste
asociat;
d)reprezinta unmembrualpersonaluluicheiedinconducerealentitatiisau
alsocietatiimama aacesteia;
e)reprezinta unmembruapropiatalfamilieipersoaneimentionatelalit.a)
saud);
f)reprezinta oentitatecareestecontrolata,controlata ncomunsau
influentata semnificativoripentrucareputereasemnificativa devotntro
Pagina 2
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

asemeneaentitateestedata,directsauindirect,deoricepersoana mentionata
la
lit.d)saue);sau
g)entitateareprezinta unplandebeneficiipostangajarepentrubeneficiul
angajatilorceleilalteentitatisaualoricareientitaticareesteentitate
legata cucealalta entitate.
(3)Atuncicndseevalueaza daca oentitatedetinecontrol,controlcomun
sauinfluenta semnificativa,suntluatenconsideraresidrepturiledevot
potentiale.Acesteasuntaferenteunorinstrumentecareaupotentialul,daca
sunt
exercitatesauconvertite,sa iconferedetinatoruluiputeredevot
aditionala
sausa reduca putereadevotaalteiparti,cuprivirelapoliticile
financiaresioperationalealeuneialteentitati.Cuocaziaacesteievaluari
nusuntluate
ncalculniciintentiaconduceriientitatiicaredetineacestedrepturide
vot
potentialesinicicapacitateafinanciara aacesteiadeaexercitasaudea
convertiaceledrepturi.
(4)Otranzactiecuoentitatelegata reprezinta untransferderesurse,
serviciisauobligatiintreentitatilelegate,indiferentdaca sepercepesau
nu
sepercepeunpret.
(5)Personalulcheiedinconducerereprezinta acelepersoanecareau
autoritateasiresponsabilitateadeaplanifica,conducesicontrola
activitatile
entitatii,nmoddirectsauindirect,incluzndoricaredirector(executiv
sau
altfel)alentitatii.
(6)Membriiapropiatiaifamilieiuneipersoanereprezinta aceimembriai
familieicarearputeasa influentezesausa fieinfluentatideaceapersoana n
raportcuentitatea.Acestiapotinclude:
a)parteneruldeviata sicopiiipersoanei;
b)copiiiparteneruluideviata alpersoanei;si
c)dependentiaipersoaneisauaiparteneruluideviata alacesteia.
(7)Beneficiilepostangajareincludpensiile,altebeneficiidepensionare,
asigurarideviata postangajaresiasistenta medicala postangajare.
(8)nntelesulprezentelorreglementari,urmatoarelecategoriinusuntn
modnecesarentitatilegate:
a)doua entitati,doarpentruca auncomunundirectorsauunaltmembrual
personaluluicheiedinconducere;
b)2asociati,doarpentruca exercita controlulncomunasupraunei
asocierinparticipatie;
c)finantatorii,sindicatele,serviciilepublice,departamentelesiagentiile
guvernamentale,doarnvirtutearelatiilorobisnuitepecareleaucuo
entitate
(desiacesteapotsa afectezelibertateadeactiuneaentitatiisausa
participe
laluareadeciziiloracesteia);
d)unclient,unfurnizor,unfrancizor,undistribuitorsauunagentgeneral

cucareentitateadesfasoara unvolumsemnificativdeactivitate,numain
virtuteadependenteieconomicerezultate.
7.Referitorladrepturileaferentesocietatilormama,seaplica
prevederilepct.810si11alin.(2).
8.Pentruaplicareaprevederilorpct.3a),b),c),f)sig),drepturilede
votsidrepturiledenumiresauderevocarealeoricareialtefiliale,precum
si
celealeoricareipersoanecareactioneaza nnumepropriu,darncontul
societatiimama saualalteifiliale,trebuieadaugatelaceleale
societatiimama.
9.Pentruaplicareaprevederilorpct.3a),b),c),f)sig),nscopul
determinariidrepturilorsocietatiimama,drepturilesalevorfiredusecu
drepturile:
a)aferenteactiunilordetinutencontuluneipersoanecarenuestenici
societateamama,niciofiliala aacesteia;sau
b)aferenteactiunilordetinutedreptgarantii,cuconditiacadrepturilen
cauza sa fieexercitatenconformitatecuinstructiunileprimitesausa fie
detinutepentruacordareaunormprumuturicaparteaactivitatilorobisnuite,
cu
conditiacadrepturiledevotsa fieexercitatencontulpersoaneicareofera
garantia.
10.Pentruaplicareaprevederilorpct.3a),b)sic),numarultotalal
drepturilorsaledevotnfiliala trebuiereduscunumaruldrepturilordevot
Pagina 3
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

aferenteactiunilorpropriidetinutedeaceasta,decatreofiliala aacesteia
saudecatreopersoana careactioneaza nnumepropriu,darncontulacelor
entitati.
11.(1)Curespectareaprevederilorpct.1921,osocietatemama sitoate
filialelesaletrebuieconsolidate,indiferentdeloculundesuntsituate
sediile
lorsociale.
(2)naplicareaalin.(1),oricefiliala auneifilialeseconsidera filiala
asocietatiimama careestesocietateamama aentitatiicareurmeaza sa fie
consolidata.
12.Prezentelereglementariseaplica daca societateamama sifilialele
salesuntorganizatentrunuldinurmatoareletipurideentitati:
a)societaticomerciale:
societatennumecolectiv;
societatencomandita simpla;
societatepeactiuni;
societatencomandita peactiuni;
societatecuraspunderelimitata;
b)societati/companiinationale;
c)alteentitaticare,potrivitlegilorspeciale,potdetineparticipatiin
capitalulaltorentitati.
13.(1)Curespectareaprevederilorpct.12,osocietatemama estescutita
delantocmireasituatiilorfinanciareanualeconsolidatedaca ladata
bilantuluisauentitatilecareurmeaza sa fieconsolidatenudepasescmpreuna,
pebazacelormairecentesituatiifinanciareanualealeacestora,limitelea

doua dintreurmatoareletreicriterii:
totalactive17520000euro
cifradeafacerineta:35040000euro
numarmediudesalariatincursulexercitiuluifinanciar:250.
(2)Criteriiledemarimeprevazutelaalin.(1)sedetermina naintede
compensareaprevazuta lapct.32sieliminareadelapct.40lit.a)sib).
(3)Atuncicndladatabilantuluisocietatiimama entitatilecareurmeaza sa
fieconsolidatedepasescsaunceteaza sa maidepaseasca limiteleadoua din
cele
treicriteriiprevazutelaalin.(1),acestfaptafecteaza aplicareaderogarii
prevazutelaacelalineat,numaidaca acestlucruarelocndoua exercitii
financiareconsecutive.
14.Exceptiaprevazuta lapct.13alin.(1)nuseaplica daca unadintre
filialelecareurmeaza sa fieconsolidateesteoentitatealecareivalori
mobiliaresuntadmiselatranzactionarepeopiata reglementata,n
conformitate
culegislatianvigoareprivindpiatadecapital.
15.Curespectareaprevederilorpct.13si14,osocietatemama este
exceptata delaobligatiaelaborariisituatiilorfinanciareanualeconsolidate
atuncicndeansasiesteofiliala,iarpropriasasocietatemama este
nfiintata nconformitateculegearomna sauculegeaunuistatmembrual
UniuniiEuropene,nunuldinurmatoareledoua cazuri:
a)societateamama ncauza detinetoateactiunileentitatiiexceptate.n
acestsens,nuseiaunconsiderareactiunilelaentitateaexceptata,
detinute
demembriiorganelorsaledeadministratie,conduceresaudesupraveghere,n
temeiuluneiobligatiilegalesauprevazutenactulconstitutivsaustatut;
sau
b)daca societateamama ncauza detine90%saumaimultdinactiunile
entitatiiexceptate,iarrestulactionarilorsauasociatilorentitatiincauza
auaprobatexceptarea.
16.Exceptareaprevazuta lapct.15esteconditionata dendeplinirea
cumulativa aurmatoarelorconditii:
a)entitateaexceptata si,curespectareaprevederilorpct.1921,toate
filialelesaletrebuieconsolidatensituatiilefinanciareanualealeunui
grup
maimaredeentitati,acaruisocietatemama esteconstituita nconformitate
cu
legearomna sauculegeaunuistatmembrualUniuniiEuropene;
b)situatiilefinanciareanualeconsolidatesiraportulconsolidatal
administratoriloralegrupuluimaimaredeentitatitrebuientocmitede
societateamama agrupuluincauza siauditate,nconformitatecuprevederile
legalesubincidentacaroraintra societateamama agrupuluimaimarede
Pagina 4
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

entitati,potrivitprezentelorreglementari;
situatiilefinanciareanualeconsolidate,raportulconsolidatal
administratorilorsiraportulpersoaneiresponsabilecuauditareaacelor
situatii
financiaretrebuiepublicatedecatreentitateaexceptata,conform
prevederilor

pct.114si115;
c)noteleexplicativelasituatiilefinanciareanualealeentitatiiexceptate
trebuiesa prezinte:
denumireasisediulsocialalesocietatiimama carentocmestesituatii
financiareanualeconsolidate;si
exceptareadelaobligatiadeantocmisituatiifinanciareanuale
consolidatesiraportconsolidataladministratorilor.
17.Exceptiaprevazuta lapct.15nuseaplica societatilormama alecaror
valorimobiliaresuntadmiselatranzactionarepeopiata reglementata,n
conformitateculegislatianvigoareprivindpiatadecapital.
18.Nusevaaplicaexceptareaprevazuta lapct.1517nmasurancare
elaborareadesituatiifinanciareanualeconsolidateesteceruta pentru
informareasalariatilorsauareprezentantilorlor,saudecatreoautoritate
administrativa saujudiciara pentrupropriasainformare.
19.Oentitatepoatefiexclusa delaconsolidarencazulncare
includereasanuestesemnificativa pentruscopulofeririiuneiimaginifidele
a
activelor,datoriilor,pozitieifinanciaresiaprofituluisaupierderii
entitatilorinclusenacestesituatiifinanciare,consideratecauntot
unitar.
20.Daca doua saumaimulteentitatindeplinesccerintadelapct.19,
acesteatrebuietotusisa fieinclusensituatiilefinanciareanuale
consolidate
daca,consideratecauntotunitar,acesteasuntsemnificativepentruscopul
furnizariiuneiimaginifidelensensulprevederilorpct.24dinprezentele
reglementari.
21.(1)nplus,oentitatepoatesa nufieinclusa nsituatiile
financiareconsolidatedaca:
a)restrictiiseverepetermenlungmpiedica exercitareadecatre
societateamama
adrepturilorsaleasupraactivelorsaumanagementuluiacesteientitati;sau
b)informatiilenecesarepentruelaborareasituatiilorfinanciareanuale
consolidatesepotobtinenumaicucosturisauntrzierinejustificate;sau
c)actiunilelaentitateancauza suntdetinuteexclusivnvedereavnzarii
ulterioareaacestora.
(2)Curespectareaprevederilorpct.13,oricesocietatemama careseafla
subincidentadreptuluiinternalunuistatmembrusicarearenumaifiliale
nesemnificativensensulpct.24,attindividual,ctsinansamblu,este
exonerata deobligatiaimpusa lapct.3.
CAP.III
NTOCMIREASITUATIILORFINANCIAREANUALECONSOLIDATE
22.(1)Situatiilefinanciareanualeconsolidatecuprindbilantul
consolidat,contuldeprofitsipierdereconsolidatsinoteleexplicativela
situatiilefinanciareanualeconsolidate.Acestedocumenteconstituieuntot
unitar.
(2)Potrivitlegiicontabilitatii,situatiilefinanciareanualeconsolidate
trebuiensotitedeodeclaratiescrisa deasumarearaspunderiiconducerii
societatiimama pentruntocmireasituatiilorfinanciareanualeconsolidate
potrivitReglementarilorcontabileconformecuDirectivaaVIIaa
Comunitatilor

EconomiceEuropene.Informatiilecuprinsenaceadeclaratiesuntcele
prevazute
delegeacontabilitatii.
(3)ncazulentitatiloradministratensistemdualist,refeririledin
prezentelereglementarila"administratori"sevorciticareferirila
"membrii
directoratului".
23.Situatiilefinanciareanualeconsolidatesentocmescnmodclarsin
concordanta cuprevederileprezentelorreglementari.
24.Situatiilefinanciareanualeconsolidateofera oimaginefidela a
activelor,datoriilor,pozitieifinanciaresiaprofituluisaupierderii
Pagina 5
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

entitatilorinclusenacestesituatiifinanciare,consideratecauntot
unitar.
25.Daca aplicareaprevederilorprezentelorreglementarinuestesuficienta
pentruaoferioimaginefidela nntelesulpct.24,nnoteleexplicativela
situatiilefinanciareanualeconsolidatetrebuieprezentateinformatii
suplimentare.
26.Daca,ncazuriexceptionale,aplicareauneiadinprevederile
prezentelorreglementarinucorespundecerinteidefurnizareauneiimagini
fidele,nconformitatecuprevederilepct.24,sevafaceabateredela
aceste
prevederinvedereaofeririiuneiimaginifidele,nntelesulpct.24.Orice
astfeldeabateretrebuieprezentata nnoteleexplicativelasituatiile
financiareanualeconsolidate,mpreuna cuoexplicatieamotivelorsalesio
prezentareaefectelorabateriiasupraactivelor,datoriilor,pozitiei
financiaresiaprofituluisaupierderii.
27.Autoritatiledereglementarepotsolicitaprezentareansituatiile
financiareanualeconsolidateaunorinformatiisuplimentarefata decelecare
trebuiesa fieprezentatenconcordanta cuprezentelereglementari.
28.PrevederileSectiunilor18aleCapitoluluiII"Formatulsi
continutulsituatiilorfinanciareanuale"dinReglementarilecontabile
conforme
cuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropenecuexceptia
prevederilor
referitoarelaentitatilecarentocmescbilant prescurtatseaplica nceea
ce
privesteformatulsituatiilorfinanciareanualeconsolidate,curespectarea
prevederilordinprezentelereglementarisilundnconsiderareajustarile
esentialecarerezulta dincaracteristicilepropriisituatiilorfinanciare
anuale
consolidate,nraportcusituatiilefinanciareanuale.
29.Formatulbilantuluiconsolidatsialcontuluideprofitsipierdere
consolidatesteprevazutlaCapitolulVIII"Formatulbilantuluiconsolidatsi
al
contuluideprofitsipierdereconsolidat"dinprezentelereglementari.
Procedurideconsolidare
A.Bilant consolidat
30.Activelesidatoriileentitatilorinclusenconsolidarese
ncorporeaza ntotalitatenbilantulconsolidat,prinnsumareaelementelor

similare.
31.Stocurilepotfiprezentatecaunsingurelementnsituatiile
financiareanualeconsolidate,daca exista circumstantespecialecarearputea
determinacheltuielinejustificate.
32.Valorilecontabilealeactiunilorncapitalulentitatilorinclusen
consolidaresecompenseaza cuproportiapecareoreprezinta ncapitalulsi
rezerveleacestorentitati,astfel:
a)compensarileseefectueaza pebazavalorilorjustealeactivelorsi
datoriiloridentificabileladataachizitieiactiunilorsau,ncazulncare
achizitiaarelocndoua saumaimulteetape,ladatalacareentitateaa
devenitofiliala.
nntelesulprezentelorreglementari,dataachizitieireprezinta datala
carecontrolulasupraactivelornetesauoperatiunilorentitatiiachizitionate
estetransferatefectivcatredobnditor.
b)nconditiilencarenusepotstabilivalorileprevazutelaliteraa),
compensareaseefectueaza pebazavalorilorjustedeladatalacare
entitatile
ncauza suntinclusenconsolidarepentruprimadata.Diferentelerezultate
din
asemeneacompensarisenregistreaza,nmasurancareesteposibil,direct
la
aceleelementedinbilantulconsolidatcareauvalorisuperioaresau
inferioare
valorilorlorcontabile.
c)Oricediferenta rezultata caurmareaaplicariilit.a)sauramasa dupa
aplicarealit.b)seprezinta caunelementseparatnbilantulconsolidat,
astfel:
diferentapozitiva seprezinta laelementul"Fondcomercialpozitiv";
diferentanegativa seprezinta laelementul"Fondcomercialnegativ".
Acesteelemente,metodeleutilizatesioricemodificarisemnificativefata de
exercitiulfinanciarprecedenttrebuieexplicatennoteleexplicativela
Pagina 6
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

situatiilefinanciareanualeconsolidate.
33.Prevederilepct.32nuseaplica actiunilorncapitalulsocietatiimama
detinutefiedeentitateancauza,fiedeoalta entitateinclusa n
consolidare.nsituatiilefinanciareanualeconsolidateacesteactiunise
trateaza caactiuniproprii,nconcordanta cuReglementarilecontabile
conforme
cuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene.
34.(1)Sumaatribuibila actiunilornfilialeleinclusenconsolidare,
detinutedealtepersoanedectentitatileinclusenconsolidare,seprezinta
separatnbilantulconsolidat,laelementul"Interesecarenucontroleaza ".
(2)Intereselecarenucontroleaza trebuieprezentatenbilantulconsolidat
ncapitalurileproprii,separatdecapitalurilepropriialesocietatiimama.
B.Contuldeprofitsipierdereconsolidat
35.Veniturilesicheltuielileentitatilorinclusenconsolidarese
ncorporeaza ntotalitatencontuldeprofitsipierdereconsolidat,prin
nsumareaelementelorsimilare.
36.Sumaoricaruiprofitsaupierderiatribuibila actiunilornfilialele
inclusenconsolidare,detinutedealtepersoanedectentitatileinclusen

consolidare,seprezinta separatncontuldeprofitsipierdereconsolidat,
la
elementul"Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciaraferent(a)
intereselor
carenucontroleaza".
C.Prevedericomunebilantuluiconsolidatsicontuluideprofitsipierdere
consolidat
37.Situatiilefinanciareanualeconsolidatesentocmescnconformitate
cuprezentelereglementari.
38.Metodeledeconsolidaretrebuieaplicatenmodconsecventdelaun
exercitiufinanciarlaaltul.
39.Abateridelaprevederilepct.38sepotfacencazuriexceptionale.
Oriceasemeneaabateritrebuieprezentatennoteleexplicativelasituatiile
financiareanualeconsolidate,precumsimotiveleacestora,mpreuna cuo
evaluareaefectelorabaterilorasupraactivelor,datoriilor,pozitiei
financiaresiaprofituluisaupierderiientitatilorinclusenconsolidare,
considerateca
untotunitar.
40.Situatiilefinanciareanualeconsolidateprezinta activele,datoriile,
pozitiafinanciara siprofiturilesaupierderileentitatilorinclusen
consolidare,casicumacesteaarfiosingura entitate.nspecial:
a)datoriilesicreanteledintreentitatileinclusenconsolidareseelimina
dinsituatiilefinanciareanualeconsolidate;
b)veniturilesicheltuielileaferentetranzactiilordintreentitatile
inclusenconsolidareseelimina dinsituatiilefinanciareanuale
consolidate;
c)daca profiturilesipierderilerezultatedintranzactiileefectuatentre
entitatileinclusenconsolidaresuntluatencalculladeterminareavalorii
contabileaactivelor,acesteaseelimina dinsituatiilefinanciareanuale
consolidate.
Deasemenea,dividendeleinternesunteliminatentotalitate.
41.Derogaridelaprevederilepct.40suntpermisedaca sumelencauza nu
suntsemnificativenntelesulpct.24.
42.(1)Situatiilefinanciareanualealesocietatilornerezidentesunt
convertitedupa metodacursuluidenchidere.
Aceasta metoda presupune:
a)nbilant:
exprimareaposturilordinbilant,cuexceptiacapitalurilorproprii,la
cursuldenchidere;
exprimareacapitalurilorpropriilacursulistoric;
nscrierea,caelementdistinctalcapitalurilorproprii,auneirezerve
dinconversie,cecorespundediferenteidintrecapitalurilepropriilacursul
de
nchideresicapitalurilepropriilacursulistoric,precumsidiferentei
dintre
rezultatuldeterminatnfunctiedecursulmediusaucursuldeschimbdela
data
Pagina 7
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

tranzactiilorsirezultatullacursuldenchidere.
Rezervadinconversienscrisa nbilant esterepartizata ntresocietateamama

siintereselecarenucontroleaza;
b)ncontuldeprofitsipierdereexprimareaveniturilorsia
cheltuielilorlacursulmediu.Cndacestafluctueaza semnificativ,veniturile
si
cheltuielilevorfiexprimatelacursuriledeschimbdeladatatranzactiilor.
(2)Cursuldenchidereestecursuldeschimbdeladatantocmirii
bilantului.
43.(1)Situatiilefinanciareanualeconsolidatesentocmesclaaceeasi
data casisituatiilefinanciareanualeindividualealesocietatiimama.
(2)Situatiilefinanciareanualeconsolidatepotfintocmitepentruoalta
data,pentruasetineseamadedatelebilantuluicelormaimultesauale
celor
maiimportantedintreentitatileinclusenconsolidare.Daca sefaceuzde
aceasta derogare,acestfapttrebuieprezentatnnoteleexplicativela
situatiilefinanciareanualeconsolidate,mpreuna cumotivelecareau
determinato.
(3)Atuncicndsituatiilefinanciareanualealeuneifiliale,folositela
ntocmireasituatiilorfinanciareanualeconsolidate,suntntocmitelaodata
de
raportarediferita deceaasocietatiimama,trebuiefacuteajustaridatorita
efectelortranzactiilorsauevenimentelorsemnificativecareaulocntreacea
data sidatasituatiilorfinanciarealesocietatiimama.ntrunastfelde
caz,
activelesidatoriilefilialeistrainesuntconvertitelacursuldeschimbde
la
databilantuluiaceleifiliale.Suntfacuteajustaripentruschimbari
semnificativencursuriledeschimb,intervenitepna ladatabilantului
entitatiiraportoare.
44.(1)Diferentadintredataderaportareafilialeisidataderaportare
asocietatiimama nutrebuiesa fiemaimaredetreiluni.Lungimea
perioadelor
deraportaresioricediferententredatelederaportaretrebuiesa fie
aceleasi
delaoperioada laalta.
(2)Daca databilantuluientitatiideconsolidatprecededatabilantului
consolidatcumaimultdetreiluni,entitateancauza esteconsolidata pe
baza
unorsituatiifinanciareinterimarentocmiteladatabilantuluiconsolidat.
45.ncazulncarecomponentaentitatilorinclusenconsolidaresa
modificatsemnificativncursulexercitiuluifinanciar,situatiilefinanciare
anualeconsolidatetrebuiesa cuprinda informatiicaresa permita comparatia
seturilorsuccesivedesituatiifinanciareanualeconsolidate.
46.Activelesidatoriilecareurmeaza sa fiecuprinsensituatiile
financiareanualeconsolidateseevalueaza prinmetodeuniformesipotrivit
Sectiunilor7si8aleCapitoluluiII"Formatulsicontinutulsituatiilor
financiareanuale"dinReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVa
a
ComunitatilorEconomiceEuropene.
47.Osocietatemama carentocmestesituatiifinanciareanualeconsolidate

trebuiesa apliceaceleasimetodedeevaluarecasipentrusituatiile
financiare
anualeproprii.
48.Daca activelesidatoriilecareurmeaza sa fiecuprinsensituatiile
financiareanualeconsolidateaufostevaluatedeentitatileinclusen
consolidareprinmetodediferitedeceleutilizatepentruconsolidare,
acestea
trebuieevaluatedinnouconformmetodelorutilizatepentruconsolidare,cu
exceptiacazuluincarerezultateleacesteinoievaluarinusunt
semnificative
nntelesulpct.24.Abateridelaacestprincipiusuntpermisencazuri
exceptionale.Oriceastfeldeabaterisimotivelecareleaudeterminatse
prezinta nnoteleexplicative.
49.nbilantulconsolidatsincontuldeprofitsipierdereconsolidat
trebuiesa setina seamadeoricediferenta careaavutloccuocazia
consolidariintrecheltuielilecuimpozitulaferentexercitiuluifinanciarsi
exercitiilorfinanciareprecedentesisumaimpozituluiplatitsaudeplatit
pentruacesteexercitii,nmasurancare,nviitorulprevizibil,este
probabil
sa apara ocheltuiala efectiva cuimpozitulpentruunadintreentitatile
incluse
nconsolidare.
50.Daca activelecareurmeaza sa fiecuprinsensituatiilefinanciare
anualeconsolidateaufacutobiectulunorajustariexceptionaledevaloare
Pagina 8
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

exclusivnscopfiscal,acesteasencorporeaza nsituatiilefinanciare
anuale
consolidatenumaidupa eliminareaajustarilorrespective.
51.(1)Unelementseparat,asacumestedefinitlapct.32lit.c),care
corespundeunuifondcomercialpozitiv,setrateaza conformregulilor
prevazute
nReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilor
EconomiceEuropene,aplicabilepentruelementul"fondcomercial".
(2)Duratadeamortizareafonduluicomercialpozitivsedetermina deladata
achizitieiactiunilorsau,ncazulncareachizitiaarelocndoua saumai
multeetape,ladatalacareentitateaadevenitofiliala.
(3)ncazulsituatieiprevazutelapct.32lit.b),duratadeamortizarea
fonduluicomercialpozitivsedetermina deladataprimelorsituatii
financiare
anualeconsolidate.
52.(1)Ovaloareprezentata caunelementseparat,definitlapct.32lit.
c),carecorespundeunuifondcomercialnegativ,poatefitransferata n
contul
deprofitsipierdereconsolidatnumai:
a)daca aceasta diferenta corespundepreviziunii,ladataachizitiei,aunor
rezultateviitoarenefavorabilealeentitatiincauza saupreviziuniiunor
costuripecareentitatearespectiva urmeaza sa leefectueze,nmasurancare
o
asemeneapreviziunesematerializeaza;sau
b)nmasurancarediferentacorespundeunuicstigrealizat.

(2)nvederearecunoasteriifonduluicomercialnegativ,oentitatetrebuie
sa seasigureca nuaufostsupraevaluateactiveleidentificabile
achizitionatesinuaufostomisesausubevaluatedatoriile.
(3)nmasurancarefondulcomercialnegativseraporteaza lapierderisi
cheltuieliviitoareasteptate,cesuntidentificatenplanulpentruachizitie
al
achizitoruluisipotfimasuratecredibil,darcarenureprezinta datorii
identificabileladataachizitiei,aceaparteafonduluicomercialnegativ
trebuierecunoscuta cavenitncontuldeprofitsipierdere,atuncicndsunt
recunoscuteacestepierderisicheltuieliviitoare.
(4)nmasurancarefondulcomercialnegativnuseraporteaza lapierderisi
cheltuieliviitoareasteptatesicarepotfimasuratenmodcredibilladata
achizitiei,acestfondcomercialnegativtrebuierecunoscutcavenitncontul
de
profitsipierdere,dupa cumurmeaza:
a)valoareafonduluicomercialnegativcenudepasestevalorilejusteale
activelornemonetareidentificabileachizitionatetrebuierecunoscuta cavenit
atuncicndbeneficiileeconomiceviitoarecuprinsenactivele
identificabile
amortizabileachizitionatesuntconsumate,deci,dealungulperioadeide
viata
utila ramasa aaceloractive;si
b)valoareafonduluicomercialnegativnexcesfata devalorilejusteale
activelornemonetareidentificabileachizitionatetrebuierecunoscuta imediat
ca
venit.
53.(1)Daca oentitateinclusa nconsolidareconduceoalta entitate
mpreuna cuunasaumaimulteentitatineinclusenconsolidare,entitatea
respectiva trebuieinclusa nsituatiilefinanciareanualeconsolidate,
consolidareaefectunduseproportionalcudrepturilencapitalulacesteia,
detinutedeentitateainclusa nconsolidare.
Oasemeneaconsolidareestedenumita ncontinuareconsolidareproportionala.
Entitateacareexercita controlulcomunestenumita ncontinuareasociat.
(2)Pct.1952seaplica mutatismutandisconsolidariiproportionale
prevazutelaalin.(1)demaisus,cumentiuneaca operatiunileimplicatede
operatiuniledeconsolidareseefectueaza proportionalcudrepturilen
capitalul
entitatiiasupracareiaseexercita controlulcomun.
54.ncazulncareseaplica pct.53,prevederilepct.59nuseaplica
daca societateacomerciala consolidata proportionalesteontreprindere
asociata,nsensulpct.59.
55.Aplicareaconsolidariiproportionalepresupuneurmatoarele:
bilantulasociatuluiincludepartealuidinactivelepecarelecontroleaza
ncomunsipartealuidindatoriilepentrucareraspundesolidar;
contuldeprofitsipierderealunuiasociatincludepartealuidin
veniturilesicheltuielileentitatiicontrolatencomun;
asociatuladuna partealuidinfiecaredintreactivele,datoriile,
Pagina 9
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

veniturilesaucheltuielileentitatiicontrolatencomuncuelementele
similare

dinpropriilesituatiifinanciareanuale,rndcurnd.Deexemplu,poate
aduna
partealuidinstocurileentitatiicontrolatencomun,custocurilesalesi
partealuidinimobilizarilecorporalealeentitatiicontrolatencomun,cu
imobilizarilesale.
56.Cndunasociatcumpara activedelaoentitatecontrolata ncomun,
acestanuvarecunoastepartealuidinprofiturileaceleientitati,rezultate
din
efectuareatranzactiei,pna nmomentulncarerevindeactiveleuneiterte
parti.Unasociattrebuiesa recunoasca partealuidinpierderilerezultate
din
acestetranzactiinacelasimodcaprofiturile,cuexceptiacazuluincare
pierderilereprezinta odepreciereaactivelor,situatiencaretrebuie
recunoscuteimediat.
57.Unasociataluneientitaticontrolatencomunntrerupefolosirea
consolidariiproportionaledeladatalacarenceteaza sa detina acelcontrol.
58.Pct.5357referitoarelaconsolidareaproportionala nuseaplica
daca entitateaesteontreprindereasociata nsensulpct.59.
59.(1)Daca oentitateinclusa nconsolidareexercita oinfluenta
semnificativa asuprapoliticiioperationalesifinanciareauneientitati
neinclusenconsolidare(ntreprindereasociata),ncaredetineuninteres
de
participare,nsensulpct.60,acelinteresdeparticipareseprezinta n
bilantulconsolidatlaelementul"Titluripusenechivalenta".
(2)Sepresupuneca oentitateexercita oinfluenta semnificativa asupra
alteientitatidaca detine20%saumaimultdindrepturiledevotale
actionarilorsauasociatilornaceaentitate.nacestcaz,entitateacare
exercita influentasemnificativa estenumita investitor.
(3)Pentrucalculareadrepturilorcareasigura influentasemnificativa se
aplica prevederilepct.810.
60.(1)nntelesulprezentelorreglementari,prininteresedeparticipare
sentelegedreptulncapitalulaltorentitati,reprezentatsaunuprin
certificate,care,princreareauneilegaturidurabilecuacesteentitati,
sunt
destinatesa contribuielaactivitatileentitatii.
(2)Detinereauneipartidincapitaluluneialteentitatisepresupuneca
reprezinta uninteresdeparticipare,atuncicnddepasesteunprocentajde
20%.
61.nntelesulprezentelorreglementari,oentitatelacareuninvestitor
exercita oinfluenta semnificativa asuprapoliticiisaleoperationalesi
financiareesteontreprindereasociata.
62.Atuncicndpct.59seaplica pentruprimadata unuiinteresde
participareprevazutlapct.60,interesuldeparticiparerespectivse
prezinta
nbilantulconsolidatlavaloareacorespunzatoareproportieidecapitalsi
rezerveantreprinderiiasociate,reprezentatedeacelinteresde
participare.
Diferentadintreaceasta suma sivaloareacontabila ainteresuluide
participare,
calculata conformregulilordeevaluareprevazutenReglementarilecontabile

conformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene,seprezinta
distinctnnoteleexplicativelasituatiilefinanciareanualeconsolidate.
Aceasta diferenta secalculeaza ladatalacaremetodaseaplica pentruprima
oara,respectivladataachizitieiactiunilorsau,daca acesteaaufost
achizitionatenmaimulteetape,ladatalacareentitateaadevenito
ntreprindereasociata.
63.nmasurancarediferentapozitiva mentionata lapct.62nupoatefi
asociata niciuneiadintrecategoriiledeactivesaudatorii,aceastase
trateaza
conformpct.51.
64.(1)Sumacorespunzatoareproportieidecapitalsirezervea
ntreprinderiiasociate,mentionatelapct.62,semajoreaza sausereducecu
valoareaoricareivariatiicareaavutlocncursulexercitiuluifinanciar,
n
proportiadecapitalsirezerveantreprinderiiasociate,reprezentata de
acel
interesdeparticipare;aceastasereduce,deasemenea,cusumadividendelor
aferenteaceluiinteresdeparticipare.
(2)Parteainvestitoruluidinprofitulsaupierdereantreprinderiiasociate,
nregistrata dupa achizitie,esteajustata pentrualuancalcul,deexemplu,
amortizareaactiveloramortizabilepebazavaloriijusteladataachizitiei.
Similar,ajustaricorespunzatoareseaducpartiiinvestitoruluidinprofitul
sau
Pagina 10
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pierdereantreprinderiiasociate,nregistrata dupa achizitie,pentru


pierderile
dindepreciererecunoscutedentreprindereaasociata.
65.(1)nscopulcuprinderiinconsolidare,situatiilefinanciareale
ntreprinderiiasociatevorfintocmiteutilizndpoliticicontabile
uniforme
pentrutranzactiisievenimentesimilarencircumstantesimilare.
(2)Daca ontreprindereasociata utilizeaza altepoliticicontabiledect
celealeinvestitoruluipentrutranzactiisievenimentesimilaren
circumstante
similare,sevorfaceajustaripentruaasiguraconformitateapoliticilor
contabilealentreprinderiiasociate,cucelealeinvestitorului,atunci
cnd
situatiilefinanciarealentreprinderiiasociatesuntutilizatedeinvestitor
pentruaplicareametodeipuneriinechivalenta.
(3)Daca activelesidatoriileuneintreprinderiasociateaufostevaluate
prinaltemetodedectceleutilizatepentruconsolidarenconformitatecu
pct.
47,acesteavorfievaluatedinnou,nscopulcalculariidiferentei
mentionate
lapct.62,prinmetodeleutilizatepentruconsolidare.
66.(1)Parteadeprofitsaupierdereantreprinderilorasociate,
atribuibila unorasemeneainteresedeparticipare,seprezinta ncontulde
profitsipierdereconsolidatlaelementul"Profitulsaupierderea
exercitiului
financiaraferent(a)ntreprinderilorasociate".

(2)Daca parteainvestitoruluidinpierdereantreprinderiiasociateeste
egala saumaimaredectparticipatianntreprindereaasociata,investitorul
ntreruperecunoastereacoteisaledepierderiaditionale.Participatiantro
ntreprindereasociata estevaloareacontabila ainvestitieinntreprinderea
asociata,nconformitatecumetodapuneriinechivalenta,precumsiorice
interespetermenlungcare,nfond,formeaza opartedininvestitianeta a
investitoruluinntreprindereaasociata.Deexemplu,unelementpentrucare
decontareanuesteniciplanificata,niciprobabilaseproducenviitorul
apropiateste,nfond,oextindereainvestitieientitatiinntreprinderea
asociata.Astfeldeelementepotsa includa actiunipreferentiale,creantepe
termenlungsaumprumuturi,nsa nuincludcreantetranzactionalesauorice
creanta petermenlungpentrucareexista garantiirealeadecvate,cumarfi
mprumuturilegarantate.Pierderilerecunoscutenconformitatecumetoda
punerii
nechivalenta cafiindnexcesfata deinvestitiainvestitoruluinactiuni
ordinareseaplica celorlaltecomponentealeinteresuluiinvestitorului.
(3)Dupa ceparticipatiainvestitoruluiesteredusa lazero,pierderile
aditionalesecontabilizeaza siserecunoasteodatoriedoarnmasurancare
investitorulsiaasumatobligatiilegalesauimplicite,sauafacutplatin
numelentreprinderiiasociate.Daca ntreprindereaasociata raporteaza
ulterior
profituri,investitorulrezuma recunoastereacoteisaledinaceleprofituri
doar
dupa cecotasadinprofituriegaleaza cotadinpierderilenerecunoscute.
67.Parteagrupuluidinntreprindereaasociata reprezinta suma
participatiilorlaaceantreprindereasociata,apartinndsocietatiimama si
filialelor.nacestscopsuntignorateparticipatiilecelorlalteentitatin
ntreprindereaasociata.
68.Profiturilesipierderilecarerezulta dintranzactiile"namonte"si
"naval"dintreinvestitor(inclusivfilialelesaleconsolidate)sio
ntreprindereasociata suntrecunoscutensituatiilefinanciareale
investitoruluidoarcorespunzatorparticipatiilornntreprindereaasociata,
apartinndunordetinatoritertiinvestitorului.Tranzactiile"namonte"sunt,
deexemplu,vnzariledeactivedelaontreprindereasociata laun
investitor.
Tranzactiile"naval"sunt,deexemplu,vnzariledeactivedelaun
investitor
catreontreprindereasociata.Parteainvestitoruluidinprofitulsau
pierderea
ntreprinderiiasociaterezultnddinacestetranzactiiesteeliminata.
69.Investitiantrontreprindereasociata estecontabilizata utiliznd
metodapuneriinechivalenta deladatalacaredevinentreprindere
asociata.
70.Celemairecentesituatiifinanciareanualedisponibileale
ntreprinderiiasociatesuntutilizatedeinvestitorlaaplicareametodei
punerii
nechivalenta.Daca datelederaportarealeinvestitoruluisintreprinderii
asociatesuntdiferite,ntreprindereaasociata ntocmeste,pentruuzul
investitorului,situatiifinanciarelaaceeasidata casituatiilefinanciare
anualealeinvestitorului,cuexceptiacazuluincareacestlucrueste

Pagina 11
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

imposibil.
71.Daca situatiilefinanciareanualealeuneintreprinderiasociate
utilizatelaaplicareametodeipuneriinechivalenta suntntocmitelaodata
de
raportarediferita deceaainvestitorului,sevorfaceajustariaferente
efectelortranzactiilorsauevenimentelorsemnificativecareaulocntreacea
data sidatasituatiilorfinanciarealeinvestitorului.noricecaz,
diferenta
dintredataderaportareantreprinderiiasociatesiceaainvestitoruluinu
va
puteafimaimarede3luni.Durataperioadelorderaportaresidiferentele
dintredatelederaportarevorfiaceleasidelaoperioada laalta.
72.(1)ncazulconsolidariiuneintreprinderiasociate,eliminarile
mentionatelapct.40lit.c)seefectueaza nmasurancareinformatiile
sunt
cunoscutesaupotfistabilite.
(2)Derogariledelaalin.(1)suntpermise,daca sumelerespectivesunt
nesemnificativenntelesulpct.24.
73.Daca ontreprindereasociata ntocmestesituatiifinanciareanuale
consolidate,prevederileprecedenteseaplica capitaluluisirezervelor
prezentatenacestesituatiiconsolidate.
74.Pct.5973potsa nuseaplicedaca interesuldeparticiparen
capitalulntreprinderiiasociatenuestesemnificativnntelesulpct.24.
CAP.IV
CONTINUTULNOTELOREXPLICATIVELASITUATIILEFINANCIAREANUALECONSOLIDATE
4.1.POLITICICONTABILE
75.Politicilecontabilereprezinta principiile,bazele,conventiile,
regulilesipracticilespecificeaplicatedeosocietatemama lantocmireasi
prezentareasituatiilorfinanciareanualeconsolidate.
76.Situatiilefinanciareanualeconsolidatetrebuiesa fientocmite
folosindpoliticicontabileuniformepentrutranzactiiasemanatoaresialte
evenimentencircumstantesimilare.
77.Daca unmembrualgrupuluifolosestealtepoliticicontabiledectcele
adoptatensituatiilefinanciareanualeconsolidate,pentrutranzactii
asemanatoaresievenimentencircumstantesimilare,nscopulntocmirii
situatiilorfinanciareconsolidatetrebuiefacuteajustaricorespunzatoarela
situatiilesalefinanciare.
78.Trebuieprezentatepoliticilefolositepentruevaluareafondului
comercialsiaintereselorcarenucontroleaza.
4.2.NOTEEXPLICATIVE
4.2.1.Prevederigenerale
79.Pelnga informatiileceruteconformaltorsectiunidinprezentele
reglementari,notelelasituatiilefinanciareanualeconsolidatetrebuiesa
furnizezeinformatiireferitoarelaaspecteleprevazutedeprezenta
subsectiune.
80.(1)Noteleexplicativetrebuiesa cuprinda informatiiprivindmetodele
deevaluareaplicatediferitelorelementedinsituatiilefinanciareanuale
consolidate,precumsimetodeleutilizatepentrucalculareaajustarilorde
valoare.

(2)Pentruelementeleinclusensituatiilefinanciareanualeconsolidate
caresuntsauaufostinitialexprimatenmoneda straina,trebuiefurnizate
bazeledeconversieutilizatepentruexprimareaacestoranmonedancarese
ntocmescsituatiilefinanciareanualeconsolidate.
81.nnoteleexplicativetrebuiecuprinse,deasemenea,urmatoarele
informatii:
(a)denumirilesisediilesocialealeentitatilorinclusenconsolidare;
proportiadecapitaldetinuta nentitatileinclusenconsolidare,altele
dectsocietateamama,decatreentitatileinclusenconsolidaresaude
catre
persoanelecareactioneaza nnumepropriu,darncontulacestorentitati;
conditiilecareaudeterminatconsolidarea,asacumacesteasuntprezentate
Pagina 12
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

lapct.3,curespectareaprevederilorpct.810.Aceasta ultima mentiune


poate
fi,totusi,omisa ncazulncareconsolidareaafostefectuata ntemeiul
pct.
3lit.(a)sidaca proportiadecapitalesteegala cuproportiadrepturilorde
vot.
(b)Aceleasiinformatiitrebuiefurnizatenceeaceprivesteentitatile
exclusedinconsolidareconformprevederilorpct.1921,casimotivul
excluderiilor.
82.nnoteleexplicativeseprezinta:
Denumirilesisediilesocialealentreprinderilorasociatecuentitatea
inclusa nconsolidare,nsensulpct.59,siproportiadecapitalaacestora,
detinuta deentitateainclusa nconsolidaresaudepersoanecareactioneaza n
numepropriu,darncontulacestorentitati.
Aceleasiinformatiitrebuiefurnizatenceeaceprivestentreprinderile
asociatementionatelapct.74,mpreuna cumotivelepentrucaresa
considerat
ca aceleinteresedeparticiparenusuntsemnificativenntelesulpct.24.
83.nnoteleexplicativeseprezinta:
Denumireasisediulsocialaleentitatilorconsolidateproportionaln
temeiulpct.53la58,factoriipecaresebazeaza conducereacomuna si
proportia
capitaluluiacestora,detinuta deentitatileinclusenconsolidaresaude
persoanelecareactioneaza nnumepropriu,darncontulacestorentitati.
84.Noteleexplicativeprezinta:
Denumireasisediulsocialalefiecareiadintreentitatile,alteledectcele
prevazutelapct.8183demaisus,ncareentitatileinclusen
consolidare
detindirectsauprinintermediulunorpersoanecareactioneaza nnume
propriu,
darncontulacestorentitati,unprocentajdecapitaldecelputin20%,
mentionndproportiadecapitaldetinuta,sumadecapitalsirezervesi
profitul
saupierdereaultimuluiexercitiufinanciaralentitatiincauza,pentrucare
au
fostaprobatesituatiilefinanciare.Acesteinformatiipotfiomisedaca nu
sunt

semnificative,nntelesulpct.24.
85.Deasemenea,seprezinta numarulsivaloareanominala atuturor
actiunilorsocietatiimama detinutedeentitateansasi,defilialeleentitatii
ncauza saudeopersoana careactioneaza nnumepropriu,darncontul
acelor
entitati.
86.nnoteleexplicativeseprezinta:
Valoareaavansurilorsicrediteloracordatepotrivitlegiimembrilor
organelordeadministratie,conduceresidesupravegherealesocietatiimama,
de
catreaceaentitatesaudecatreunadintrefilialelesale,indicndratele
dobnzii,principaleleconditiisioricesumerestituite,precumsia
angajamentelorasumatencontullorsubformagarantiilordeoricefel,
indicnd
totalulpefiecarecategorie.
87.Trebuiesa sementioneze,totodata,daca situatiilefinanciareanuale
consolidateaufostntocmitenconformitatecuprezentelereglementari.
88.(1)Urmatoareleinformatiitrebuieprezentatecuclaritatesirepetate
oridecteoriestenecesar,pentrubunalorntelegere:
a)denumireasisediulsocialalsocietatiimama carefaceraportarea;
b)datalacaresauncheiatsituatiilefinanciareanualeconsolidatesau
perioadalacareserefera;
c)monedancaresuntntocmitesituatiilefinanciareanualeconsolidate;
d)unitateademasura ncaresuntexprimatecifreleinclusenraportare.
(2)Noteleexplicativelasituatiilefinanciareanualeconsolidateprezinta
naturasiscopulcomercialaleoricarorangajamentecarenusuntinclusen
bilantulconsolidat,precumsiimpactulfinanciaralacelorangajamente,
atunci
cndriscurilesaubeneficiileproveninddinasemeneaangajamentesunt
semnificativesinmasurancareprezentareaunorasemeneariscurisau
beneficiiestenecesara pentruevaluareapozitieifinanciareaentitatilor
inclusenconsolidare,luatecauntot.
(3)Tranzactiilecuentitatilelegate,cuexceptiacelorninteriorul
grupului,ncheiatedesocietateamama saudealteentitatiinclusen
consolidare,inclusivsumeleacestortranzactii,naturarelatieicuentitatea
legata sialteinformatiireferitoarelatranzactie,necesarepentruo
ntelegere
apozitieifinanciareaentitatilorinclusenconsolidare,luatecauntot,
daca
Pagina 13
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

acestetranzactiisuntsemnificativesinuaufostncheiatenconditii
normale
depiata.Informatiireferitoarelatranzactiileindividualesepotcombina
plecnddelanaturalor,cuexceptiasituatieincareinformatiaseparata
este
necesara pentruontelegereaefectelortranzactiilorcuentitatealegata,
asuprapozitieifinanciareaentitatilorinclusenconsolidare,luatecaun
tot.
4.2.2.Informatiincompletareabilantuluiconsolidat
89.Noteleexplicativetrebuiesa prezintepentrufiecareclasa de

imobilizaricorporale:
a)bazeledeevaluarefolositendeterminareavaloriicontabilebrute;
b)metodeledeamortizarefolosite.
90.Daca evaluarealavaloareajusta ainstrumentelorfinanciareafost
efectuata conformsubsectiunii8.2.5.2."Evaluarealavaloareajusta a
instrumentelorfinanciare"aCapitoluluiII"Formatulsicontinutul
situatiilor
financiareanuale"dinReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVa
a
ComunitatilorEconomiceEuropene,seprezinta:
a)ipotezelesemnificativecarestaulabazamodelelorsitehnicilorde
evaluare,daca valorilejusteaufostdeterminatenconcordanta cu
prevederile
aceleisubsectiuni;
b)pefiecarecategoriedeinstrumentefinanciare,valoareajusta,
modificariledevaloarenregistratedirectncontuldeprofitsipierdere,
precumsimodificarileinclusenrezervadevaloarejusta potrivitaceleiasi
subsectiuni;
c)pentrufiecareclasa deinstrumentefinanciarederivate,informatiidespre
ariasinaturainstrumentelor,inclusivtermeniisiconditiilesemnificative
care
potafectavaloarea,momentulsicertitudineafluxurilorviitoaredenumerar;
si
d)untabelcaresa prezintemiscarilerezerveidevaloarejusta ncursul
exercitiuluifinanciar.
91.Daca evaluarealavaloareajusta ainstrumentelorfinanciarenuafost
efectuata potrivitsubsectiunii8.2.5.2.dinReglementarilecontabileconforme
cu
DirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene,seprezinta urmatoarele:
a)pentrufiecareclasa deinstrumentefinanciarederivate:
valoareajusta ainstrumentelor,daca oastfeldevaloarepoatefi
determinata prinoricaredinmetodeleprevazutelaaceasubsectiunedin
ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilor
Economice
Europene;
informatiiprivindariasinaturainstrumentelorfinanciare;si
b)pentruimobilizarilefinanciarenregistratelaovaloaremaimaredect
valoarealorjusta sipentrucarenusautilizatoptiuneadeasereflectao
ajustarepentrupierderedevaloare,potrivitsubsectiunii8.2.1"Regulide
evaluaredebaza"dinReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaa
ComunitatilorEconomiceEuropene:
valoareacontabila sivaloareajusta aactivelorindividualesaua
gruparilorcorespunzatoarealeaceloractiveindividuale;
motivelepentrucarenuafostredusa valoareacontabila,inclusivnatura
elementelorcarefurnizeaza dovadaca valoareacontabila vafirecuperata.
92.Seprezinta valoareatotala adatoriilornregistratenbilantul
consolidatsicaresuntscadentedupa maimultdecinciani,precumsi
valoarea
totala adatoriilornregistratenbilantulconsolidatsiacoperitecu
garantii

realeoferitedeentitatileinclusenconsolidare,mentionndnaturasiforma
garantiilor.
93.Seprezinta valoareatotala aoricarorangajamentefinanciareneincluse
nbilantulconsolidat,nmasurancareacesteinformatiisuntutilepentru
evaluareapozitieifinanciareaentitatilorinclusenconsolidare,
considerate
cauntotunitar.Oriceangajamenteprivindpensiilesientitatileafiliate
neinclusenconsolidaretrebuieprezentateseparat.
94.Pentrufiecarecategoriederezerveinclusa ncapitalurileproprii,se
descrienaturasasiscopulpentrucareafostconstituita.
4.2.3.Informatiincompletareacontuluideprofitsipierdereconsolidat
Pagina 14
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

95.Seprezinta defalcareacifreideafacericonsolidate,pecategoriide
activitatisipepietegeografice,asacumacesteasuntdefiniten
ReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilor
Economice
Europene,nmasurancareacestecategoriisipietedifera substantialuna
fata
dealta,tinndseamademoduldeorganizareavnzariiproduselorsi
furnizarii
serviciilorrezultatedinactivitatilecurentealeentitatilorinclusen
consolidare,consideratecauntotunitar.
96.Separat,seprezinta totalulonorariilorpercepute,aferente
exercitiuluifinanciar,deauditorulstatutarsaufirmadeauditpentru
auditul
statutaralsituatiilorfinanciareanualeconsolidate,totalulonorariilor
perceputepentrualteserviciideasigurare,totalulonorariilorpercepute
pentru
serviciideconsultanta fiscala sitotalulonorariilorperceputepentrualte
serviciidectceledeauditstatutar.
97.(1)Seprezinta numarulmediudepersoaneangajatencursul
exercitiuluifinanciar,deentitatileinclusenconsolidare,defalcatpe
categoriisi,daca nusuntprezentatedistinctncontuldeprofitsipierdere
consolidat,cheltuielilecupersonalulaferenteexercitiuluifinanciar.
(2)Seprezinta separatnumarulmediudepersoaneangajatencursul
exercitiuluifinanciardeentitatileprevazutelapct.53si54.
98.(1)nnoteleexplicativeseprezinta:
Valoareaindemnizatiiloracordatenexercitiulfinanciarmembrilororganelor
deadministratie,conduceresidesupravegherealesocietatiimama pentru
functiiledetinutedeacestiansocietateamama sinfilialelesale,precum
si
oriceangajamentecareauluatnasteresausuntncheiatenaceleasiconditii
privindpensiileacordatefostilormembriaiacestororgane,indicndtotalul
pe
fiecarecategorie.
(2)Separatdeinformatiiledelaalin.(1),seprezinta indemnizatiile
acordatepentrufunctiileexercitatenentitatilecontrolatencomunsi
ntreprinderileasociate.
99.Seprezinta masurancarecalcululprofituluisaupierderiiconsolidat

(e)aexercitiuluifinanciarafostafectatdeevaluareaelementelorcare,
prin
derogaredelaprincipiileenuntatensectiunile7si8aleCapitoluluiII
"Formatulsicontinutulsituatiilorfinanciareanuale"dinReglementarile
contabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropenesi
la
pct.50dinprezentelereglementari,afostefectuata nexercitiulfinanciar
n
cauza sauntrunexercitiufinanciarprecedent,nvedereaobtineriide
facilitatifiscale.Atuncicndinfluentauneiasemeneaevaluariasupra
cheltuielilorviitoarecuimpozitul,aleentitatilorinclusenconsolidare,
consideratecauntotunitar,estesemnificativa,trebuieprezentatedetalii.
100.Seprezinta diferentadintrecheltuialacuimpozitulnregistrata n
contuldeprofitsipierdereconsolidatalexercitiuluifinanciarsialecelor
aferenteexercitiilorfinanciareprecedente,sisumaimpozituluideplatit
pentru
acesteexercitii,cuconditiaca aceasta diferenta sa fiesemnificativa pentru
scopulimpozitariiviitoare.
CAP.V
RAPORTULCONSOLIDATALADMINISTRATORILOR
101.Consiliuldeadministratiealsocietatiimama elaboreaza pentru
fiecareexercitiufinanciarunraport,denumitncontinuareraportul
consolidat
aladministratorilor,carecuprindecelputinorevizuirefidela adezvoltarii
si
performanteiactivitatilorsiapozitieientitatilorinclusenconsolidare,
consideratecauntotunitar,mpreuna cuodescriereaprincipalelorriscuri
si
incertitudinicucareacesteaseconfrunta.
102.Revizuireaesteoanaliza echilibrata sicuprinzatoareadezvoltariisi
performanteiactivitatilorsiapozitieientitatilorinclusenconsolidare,
consideratecauntotunitar,adecvata cudimensiuneasicomplexitatea
afacerilor.nmasurancareestenecesarpentruantelegedezvoltarea,
performantasaupozitiafinanciara,analizacuprindeattindicatori
financiari,
ctsi,daca estecazul,indicatorinefinanciaricheiedeperformanta,
Pagina 15
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

relevantipentruactivitatispecifice,inclusivinformatiiprivindproblemede
mediunconjuratorsiangajati.
103.nfurnizareaanalizeisale,raportulconsolidataladministratorilor
prevede,atuncicndestecazul,referirisiexplicatiisuplimentareprivind
sumeleraportatensituatiilefinanciareanualeconsolidate.
104.(1)Referitorlaentitatilecuprinsenconsolidare,raportul
furnizeaza,deasemenea,oindicatiedespre:
a)oriceevenimenteimportanteaparutedupa sfrsitulexercitiuluifinanciar;
b)dezvoltareaprevizibila aentitatilorrespective,consideratecauntot
unitar;
c)activitatileentitatilorrespective,consideratecauntotunitar,din
domeniulcercetariisidezvoltarii;
d)utilizareadecatreentitatileinclusenconsolidareainstrumentelor

financiaresi,daca suntsemnificativepentruevaluareaactivelorsale,a
datoriilor,pozitieifinanciaresiaprofituluisaupierderii,sianume:
obiectivelesipoliticileentitatilornmateriedegestiuneariscului
financiar,inclusivpoliticilelordeacoperirempotrivariscurilorpentru
fiecaretipmajordetranzactieprevizionata pentrucareseutilizeaza
contabilitateadeacoperirempotrivariscurilor,si
expunerealarisculdepiata,risculdecredit,risculdelichiditatesila
risculfluxuluidenumerar,asacumacesteasuntprezentatenReglementarile
contabileconformecuDirectivaaIVaaComunitatilorEconomiceEuropene.
(2)Raportulconsolidataladministratorilorprezinta odescrierea
principalelortrasaturialecontroluluiinternalgrupuluisiasistemelorde
gestionareariscurilor,nlegatura cuprocesulntocmiriidesituatii
financiareanualeconsolidate,atuncicndoentitatearevalorilemobiliare
admiselatranzactionarepeopiata reglementata,asacumaceastaeste
definita
nlegislatianvigoareprivindpiatadecapital.ncazulncareraportul
consolidataladministratorilorsiraportuladministratorilorsuntprezentate
ca
unsingurraport,acesteinformatiitrebuieinclusensectiunearaportului
care
cuprindedeclaratiaasupraguvernanteicorporative.
(3)Membriiorganelordeadministratie,conduceresisupraveghereale
entitatilorcarentocmescsituatiifinanciareanualeconsolidatesiraport
consolidataladministratorilorauobligatiacolectiva deaasiguraca
situatiile
respectivesiraportulconsolidataladministratorilorsa fientocmitesi
publicatenconformitateculegislatianationala.
105.ncazulentitatiloralecarorvalorimobiliarentotalitatesauo
partedinacestevalorimobiliaresuntadmiselatranzactionarepeopiata
reglementata sicarefacobiectuluneiofertepublicedeachizitie,astfelcum
acesteasuntdefinitenlegislatianvigoareprivindpiatadecapital,
raportul
consolidataladministratorilortrebuiesa cuprinda urmatoareleinformatii
detaliatedespre:
a)structuracapitaluluilor,inclusivvalorilemobiliarecarenusuntadmise
latranzactionarepeopiata reglementata,cuindicareaclaselordeactiunisi,
daca estecazul,pentrufiecareclasa deactiuni,drepturilesiobligatiile
atasateclaseirespectivesiprocentuldincapitalulsocialtotalpecarel
reprezinta;
b)oricerestrictiilegatedetransferulvalorilormobiliare,cumarfi
limitarileprivinddetinereadevalorimobiliaresaunecesitateadeaobtine
aprobareaentitatiisauaaltordetinatoridevalorimobiliare;
c)detinerilesemnificativedirectesiindirectedeactiuni(inclusiv
detinerileindirecteprinstructuripiramidalesidetinerincrucisatede
actiuni,asacumacesteasuntdefinitenreglementarilenvigoareprivind
piata
decapital);
d)detinatoriioricarorvalorimobiliarecudrepturispecialedecontrolsio
descriereaacestordrepturi;
e)sistemuldecontrolaloricareischemedeacordaredeactiuni

salariatilor,daca drepturiledecontrolnuseexercita directdecatre


salariati;
f)oricerestrictiiprivinddrepturiledevot,cumarfilimitarile
drepturilordevotaledetinatorilorunuiprocentstabilitsaunumarde
voturi,
Pagina 16
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

termeneledeexercitareadrepturilordevotsausistemeleprincare,
coopernd
cuentitatea,drepturilefinanciareatasatevalorilormobiliaresuntseparate
de
detinereadevalorimobiliare;
g)oriceacorduridintreactionaricaresuntcunoscutedecatreentitatesi
carepotaveacarezultatrestrictiireferitoarelatransferulvalorilor
mobiliaresi/sauladrepturiledevot;
h)regulilecareprevadnumireasaunlocuireamembrilorconsiliuluide
administratiesimodificareaactelorconstitutivealeentitatii;
i)puterilemembrilorconsiliuluideadministratiesi,nspecial,cele
referitoarelaemitereasaurascumparareadeactiuni;
j)oriceacordurisemnificativelacareentitateaestepartesicareintra n
vigoare,semodifica saunceteaza nfunctiedeomodificareacontrolului
entitatiicaurmareauneiofertepublicedeachizitie,siefectelerezultate
din
aceasta,cuexceptiacazuluincareprezentareaacestorinformatiiar
prejudicia
graventitatea;aceasta exceptienuseaplica ncazulncareentitateaeste
obligata nmodspecialsa prezinteasemeneainformatiiconformaltorcerinte
legale;
k)oriceacorduridintreentitatesimembriiconsiliuluisaudeadministratie
sausalariati,princareseofera compensaridaca acestiademisioneaza sausunt
concediatifara unmotivrezonabilsaudaca relatiadeangajarenceteaza din
cauzauneiofertepublicedeachizitie.
CAP.VI
AUDITAREASITUATIILORFINANCIAREANUALECONSOLIDATE
106.Situatiilefinanciareanualeconsolidatealeentitatilorseauditeaza
decatreunasaumaimultepersoanefizicesaujuridiceautorizaten
conditiile
legii.
107.Persoanasaupersoaneleresponsabilecuauditareasituatiilor
financiareanualeconsolidate(denumiteauditoristatutari)siexprima,de
asemenea,unpunctdevederereferitorlagraduldeconformitatearaportului
consolidataladministratorilorcusituatiilefinanciareanualeconsolidate
pentruacelasiexercitiufinanciar.
108.Raportulauditorilorstatutaricuprinde:
a)ointroducerecareidentifica celputinsituatiilefinanciareanuale
consolidatecarefacobiectulaudituluistatutar,mpreuna cucadrulde
raportare
financiara careafostaplicatlantocmireaacestora;
b)odescriereaarieiaudituluistatutar,careidentifica celputin
standardeledeauditconformcaroraafostefectuatauditulstatutar;
c)oopiniedeauditcareexprima nmodclaropiniaauditorilorstatutari,

potrivitcareiasituatiilefinanciareanualeconsolidateofera oimagine
fidela
conformcadruluirelevantderaportarefinanciara si,dupa caz,daca situatiile
financiareanualeconsolidaterespecta cerintelelegale;opiniadeauditeste
fara rezerve,curezerve,oopiniecontrara sau,daca auditoriistatutarinuau
fostnmasura sa exprimeoopiniedeaudit,imposibilitateaexprimariiunei
opinii;
d)oreferirelaoriceaspecteasupracaroraauditoriistatutariatrag
atentia,printrunparagrafdistinct,fara caopiniadeauditsa fiecu
rezerve;
e)unpunctdevedereprivindgraduldeconformitatearaportuluiconsolidat
aladministratorilorcusituatiilefinanciareanualeconsolidatepentru
acelasi
exercitiufinanciar.
109.Raportulsesemneaza decatreauditoristatutari,persoanefizice,n
numeleacestorasaualauditorilorpersoanejuridiceautorizate,dupa caz,si
se
dateaza.
110.ncazulncaresituatiilefinanciareanualealesocietatiimama se
ataseaza lasituatiilefinanciareanualeconsolidate,raportulauditorilor
statutaricerutdeprezentelereglementaripoateficombinatcuraportul
auditorilorstatutariasuprasituatiilorfinanciareanualealesocietatii
mama,
prevazutdeReglementarilecontabileconformecuDirectivaaIVaa
Comunitatilor
EconomiceEuropene.
Pagina 17
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CAP.VII
APROBAREA,SEMNAREASIPUBLICAREASITUATIILORFINANCIAREANUALECONSOLIDATE
111.Situatiilefinanciareanualeconsolidatesentocmescsisepublica,
potrivitlegii,nmonedanationala.
112.Situatiilefinanciareanualeconsolidatesuntsemnatedepersoanelen
drept,cuprinznd:
numelesiprenumelepersoaneicareleantocmit,nscrisenclar;
calitateaacesteia(directoreconomic,contabilsefsaualta persoana
desemnata prindeciziescrisa deadministratorulsocietatiimama,persoana
autorizata potrivitlegii,membra aCorpuluiExpertilorContabilisi
Contabililor
AutorizatidinRomnia);
numaruldenregistrarenorganismulprofesional,daca estecazul.
113.Situatiilefinanciareanualeconsolidate,nsotitederaportul
consolidataladministratorilorpentruexercitiulfinanciarncauza side
raportulpersoaneiresponsabilecuauditareasituatiilorfinanciareanuale
consolidate,suntsupuseaprobariiadunariigeneraleaactionarilor
societatiimama.
114.(1)Situatiilefinanciareanualeconsolidate,aprobatenmod
corespunzator,mpreuna curaportulconsolidataladministratorilorsi
raportul
persoaneiresponsabilecuauditareasituatiilorfinanciareanualeconsolidate,
se

publica deentitateacareantocmitsituatiilefinanciareanualeconsolidate,
conformlegislatieinvigoare.
(2)Trebuiesa fieposibila obtinerea,lacerere,auneicopiiantregului
raportconsolidataladministratorilorsauaoricareipartiaraportului.
Pretul
uneiastfeldecopiinutrebuiesa depaseasca costulsauadministrativ.
Acesteprevederinuseaplica entitatiloralecarorvalorimobiliaresunt
admiselatranzactionarepeopiata reglementata,nconformitateculegislatia
nvigoareprivindpiatadecapital.
115.(1)Oridecteorisituatiilefinanciareanualeconsolidatesi
raportulconsolidataladministratorilorsepublica nntregime,acestea
trebuie
sa fiereprodusenformasicontinutulpebazacaroraauditoriistatutarisi
au
ntocmitraportullor.Acesteatrebuiesa fiensotitedetextulcompletal
raportuluideaudit.
(2)Daca situatiilefinanciareanualeconsolidatenusepublica nntregime,
trebuiesa seindicefaptulca versiuneapublicata esteoforma prescurtata si
trebuiesa sefaca trimiterelaoficiulregistruluicomertuluilacareaufost
depusesituatiilefinanciareanualeconsolidate.ncazulncaresituatiile
financiareanualeconsolidatenuaufostnca depuse,acestlucrutrebuie
prezentat.nacestcazraportuldeauditnusepublica,darsementioneaza
daca
afostexprimata oopiniedeauditfara rezerve,curezervesaucontrara,sau
daca auditoriistatutarinuaufostnmasura sa exprimeoopiniedeaudit.De
asemenea,sementioneaza daca raportuldeauditfacevreoreferirelaorice
aspecteasupracaroraauditoriistatutariatragatentiaprintrunparagraf
distinct,fara caopiniadeauditsa fiecurezerve.
CAP.VIII
FORMATULBILANTULUICONSOLIDATSIALCONTULUIDEPROFITSIPIERDERE
CONSOLIDAT
SECTIUNEA1
BILANTULCONSOLIDAT
116.Formatulbilantuluiconsolidatesteurmatorul:
A.ACTIVEIMOBILIZATE
I.IMOBILIZARINECORPORALE
1.Cheltuielideconstituire
2.Cheltuielidedezvoltare
3.Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactive
Pagina 18
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

similare,daca acesteaaufostachizitionatecutitluoneros,sialte
imobilizari
necorporale
4.Fondcomercialpozitiv
5.Avansurisiimobilizarinecorporalencursdeexecutie
II.IMOBILIZARICORPORALE
1.Terenurisiconstructii
2.Instalatiitehnicesimasini
3.Alteinstalatii,utilajesimobilier
4.Avansurisiimobilizaricorporalencursdeexecutie

III.IMOBILIZARIFINANCIARE
1.Actiunidetinutelaentitatiafiliateneinclusenconsolidare
2.mprumuturiacordateentitatilorafiliateneinclusenconsolidare
3.Interesedeparticiparedetinutelaentitatineinclusenconsolidare
4.mprumuturiacordateentitatilordecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare
5.Investitiidetinutecaimobilizari
6.Altemprumuturi
IV.TITLURIPUSENECHIVALENTA
B.ACTIVECIRCULANTE
I.Stocuri
1.Materiiprimesimaterialeconsumabile
2.Productiancursdeexecutie
3.Produsefinitesimarfuri
4.Avansuripentrucumpararidestocuri
II.Creante(Sumelecareurmeaza afincasatedupa operioada maimaredeun
antrebuieprezentateseparatpentrufiecareelement)
1.Creantecomerciale
2.Sumedencasatdelaentitatileafiliateneinclusenconsolidare
3.Sumedencasatdelaentitatiledecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare
4.Altecreante
5.Capitalsubscrissinevarsat
III.Investitiipetermenscurt
1.Actiunidetinutelaentitatiafiliateneinclusenconsolidare
2.Alteinvestitiipetermenscurt
IV.Casasiconturilabanci
C.CHELTUIELINAVANS
D.DATORII:SUMELECARETREBUIEPLATITENTROPERIOADA DEPNA LAUNAN
1.mprumuturidinemisiuneadeobligatiuni,prezentnduseseparat
mprumuturiledinemisiuneadeobligatiuniconvertibile
2.Sumedatorateinstitutiilordecredit
3.Avansurincasatencontulcomenzilor
4.Datoriicomercialefurnizori
5.Efectedecomert deplatit
6.Sumedatorateentitatilorafiliateneinclusenconsolidare
7.Sumedatorateentitatilordecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare
8.Altedatorii,inclusivdatoriilefiscalesidatoriileprivindasigurarile
sociale
E.ACTIVECIRCULANTENETE/DATORIICURENTENETE
Pagina 19
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

F.TOTALACTIVEMINUSDATORIICURENTE
G.DATORII:SUMELECARETREBUIEPLATITENTROPERIOADA MAIMAREDEUNAN
1.mprumuturidinemisiuneadeobligatiuni,prezentnduseseparat
mprumuturiledinemisiuneadeobligatiuniconvertibile
2.Sumedatorateinstitutiilordecredit
3.Avansurincasatencontulcomenzilor
4.Datoriicomercialefurnizori
5.Efectedecomert deplatit

6.Sumedatorateentitatilorafiliateneinclusenconsolidare
7.Sumedatorateentitatilordecarecompaniaestelegata nvirtutea
intereselordeparticipare
8.Altedatorii,inclusivdatoriilefiscalesidatoriileprivindasigurarile
sociale
H.PROVIZIOANE
1.Provizioanepentrupensiisiobligatiisimilare
2.Provizioanepentruimpozite
3.Alteprovizioane
I.Veniturinavans
1.Subventiipentruinvestitii
2.Veniturinregistratenavans
3.Fondcomercialnegativ
J.Capitalsirezerve
I.Capitalsubscris
1.Capitalsubscrisvarsat
2.Capitalsubscrisnevarsat
II.Primedecapital
III.Rezervedinreevaluare
IV.Rezerve
1.Rezervelegale
2.Rezervestatutaresaucontractuale
3.Rezervedevaloarejusta
4.Rezervereprezentndsurplusulrealizatdinrezervedinreevaluare
5.Rezervedindiferentedecursvalutarnrelatiecuinvestitianeta ntro
entitatestraina
6.Alterezerve
Actiuniproprii
Cstigurilegatedeinstrumenteledecapitaluriproprii
Pierderilegatedeinstrumenteledecapitaluriproprii
V.REZERVEDINCONVERSIE
VI.PROFITULSAUPIERDEREAREPORTAT(A)
VII.PROFITULSAUPIERDEREAEXERCITIULUIFINANCIARaferent(a)societatiimama
Repartizareaprofitului
VIII.INTERESECARENUCONTROLEAZA
1.Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciaraferent(a)intereselorcare
nucontroleaza
2.Altecapitaluriproprii
SECTIUNEA2
Pagina 20
REGLEMENTARI 29/10/2009 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CONTULDEPROFITSIPIERDERECONSOLIDAT
117.Formatulcontuluideprofitsipierdereconsolidatesteurmatorul:
1.Cifradeafacerineta
2.Variatiastocurilordeprodusefinitesiaproductieincursdeexecutie
3.Productiarealizata pentruscopuripropriisicapitalizata
4.Altevenituridinexploatare
5.a)Cheltuielicumateriileprimesimaterialeleconsumabile
b)Altecheltuieliexterne
6.Cheltuielicupersonalul:
a)Salariisiindemnizatii

b)Cheltuielicuasigurarilesociale,cuindicareadistincta acelor
referitoarelapensii
7.a)Ajustaridevaloareprivindimobilizarilecorporalesiimobilizarile
necorporale
b)Ajustaridevaloareprivindactivelecirculante,ncazulncareacestea
depasescsumaajustarilordevaloarecaresuntnormale
8.Altecheltuielideexploatare
Profitulsaupierdereadinexploatare
9.Venituridininteresedeparticipare
10.Venituridinalteinvestitiisimprumuturicarefacpartedinactivele
imobilizate
11.Altedobnzidencasatsiveniturisimilare
12.Ajustaridevaloareprivindimobilizarilefinanciaresiinvestitiile
detinutecaactivecirculante
13.Dobnzideplatitsicheltuielisimilare
14.Profitulsaupierdereadinactivitateacurenta
15.Venituriextraordinare
16.Cheltuieliextraordinare
17.Profitulsaupierdereadinactivitateaextraordinara
18.Impozitulpeprofit
19.Alteimpoziteneprezentatelaelementeledemaisus
20.Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciaraferent(a)entitatilor
integrate
21.Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciaraferent(a)ntreprinderilor
asociate
22.Profitulsaupierdereaexercitiuluifinanciartotal,atribuibil(a):
societatiimama
intereselorcarenucontroleaza

Pagina 21

S-ar putea să vă placă și