Sunteți pe pagina 1din 26

LEGE nr.

211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul


deseurilor
Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale
Art. 1 - Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei,
prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si
prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.
CAPITOLUL 2 - Domeniul de aplicare
Art. 2 - (1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele:
a) efluentii gazosi emisi n atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat n scopul stocarii
geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a
Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale
Consiliului sau exclusi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2)
din aceasta;
b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;
c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate n timpul activitatilor de
constructie, n cazul n care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii n starea sa
naturala si pe locul de unde a fost excavat;
d) deseurile radioactive;
e) explozibilii declasati;
f) materiile fecale, n cazul n care acestea nu intra sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si alte resturi
vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite n agricultura ori
silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese ori metode care nu dauneaza
mediului si nu pun n pericol sanatatea populatiei.
(2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, n masura n care sunt reglementate prin
alte acte normative, urmatoarele:
a) apele uzate;
b) subprodusele de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta
Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de
stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului
uman, cu excep_ia produselor care urmeaza sa fie incinerate, depozitate sau utilizate ntr-o instalatie de
producere a biogazului ori a compostului;
c) carcasele de la animalele care au decedat n orice alt mod dect prin sacrificare, inclusiv animale care
au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002;
d) deseurile rezultate n urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a
resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor care intra sub incidenta Hotarrii
Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.
(3) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele
depuse n apele de suprafata n scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii

inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor
prezentei legi, n cazul n care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase.
(4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor
categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin n completarea
dispozitiilor prezentei legi.
CAPITOLUL 3 - Definitii
Art. 3 - Semnificatia termenilor specifici utilizati n prezenta lege este prevazuta n anexa nr. 1.
CAPITOLUL 4 - Ierarhia deseurilor
Art. 4 - (1) Ierarhia deseurilor se aplica n functie de ordinea prioritatilor n cadrul legislatiei si al
politicii n materie de prevenire a generarii si de gestionare a deseurilor, dupa cum urmeaza:
a) prevenirea;
b) pregatirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte opera_iuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
e) eliminarea.
(2) Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionata la alin. (1) are ca scop ncurajarea actiunii n
materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel nct sa se reduca
efectele negative ale acestora asupra mediului.
(3) n acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei deseurilor poate
suferi modificari n baza evaluarii de tip analiza ciclului de viata privind efectele globale ale generarii si
gestionarii acestor deseuri.
(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura un proces transparent de
elaborare a actelor normative si a politicii n domeniul gestionarii deseurilor, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala n administratia publica, cu completarile ulterioare.
(5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ia n considerare principiile generale
ale protectiei mediului, precautiei si durabilitatii, fezabilitatii tehnice si viabilitatii economice, protectiei
resurselor, precum si impactul global asupra mediului, sanatatii populatiei, economiei si societatii,
potrivit prevederilor art. 1 si 20.
CAPITOLUL 5 - Subproduse
Art. 5 - Este considerat subprodus, si nu deseu potrivit definitiei de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substanta
sau un obiect care rezulta n urma unui proces de productie al carui obiectiv principal nu este
producerea acestuia si care ndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa;
b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei alte prelucrari suplimentare celei
prevazute de practica industriala obisnuita;
c) substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de productie;
d) utilizarea ulterioara este legala, n sensul ca substanta sau obiectul ndeplineste toate cerintele
relevante referitoare la produs, la protectia mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea specifica si
nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

CAPITOLUL 6: - Incetarea statutului de deseu


Art. 6 - (1) n cazul n care anumite categorii de deseuri au trecut printr-o operatiune prevazuta n anexa
nr. 3 si daca ndeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeana, acestea nceteaza sa mai fie
considerate deseuri, n sensul prezentei legi.
(2) Deseurile care nceteaza sa mai fie considerate deseuri, potrivit prevederilor alin. (1),
nceteaza sa mai fie considerate deseuri n scopul atingerii obiectivelor de valorificare si reciclare
prevazute de Hotarrea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotarrea Guvernului nr. 2.406/2004 privind
gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotarrea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice,
Hotarrea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de
baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte acte normative.
(3) n lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar mentionate la alin. (1), autoritatea publica
centrala pentru protectia mediului poate decide, prin ordin al ministrului, pentru fiecare caz, daca un
anumit deseu a ncetat sa fie considerat ca atare, pe baza unor studii de evaluare a impactului
social/economic si asupra mediului, realizate de aceasta sau de orice alta autoritate/institutie de la nivel
national ori european, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) substanta sau obiectul este utilizat n mod curent pentru ndeplinirea unor scopuri specifice;
b) exista o piata sau cerere pentru substanta ori obiectul n cauza;
c) substanta sau obiectul ndeplineste cerintele tehnice pentru ndeplinirea scopurilor specifice si
respecta legislatia si normele aplicabile produselor;
d) utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sanatatii
populatiei.
(4) Ordinele prevazute la alin. (3) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene si
Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotarrii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru
organizarea si realizarea schimbului de informatii n domeniul standardelor si reglementarilor tehnice,
precum si al regulilor referitoare la serviciile societtii informationale ntre Romnia si statele membre ale
Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.
CAPITOLUL 7 - Lista deseurilor
Art. 7 - (1) Lista deseurilor aprobata de catre Comisia Europeana se preia n legislatia nationala prin
hotarre a Guvernului.
(2) Lista deseurilor este obligatorie pentru a determina daca un deseu trebuie considerat deseu
periculos.
(3) Includerea unui obiect sau a unei substan_e pe lista nu nseamna ca respectivul obiect ori
respectiva substanta se considera ca fiind deseu n orice mprejurare.
(4) O substanta sau un obiect este considerat deseu numai n cazul n care corespunde definitiei
prevazute la pct. 9 din anexa nr. 1.
Art. 8 - (1) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa ncadreze fiecare tip
de deseu generat din propria activitate n lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1).
(2) n cazul unui tip de deseu care se ncadreaza potrivit listei deseurilor prevazute la art. 7 alin.
(1) sub doua coduri diferite n func_ie de posibila prezen_a a unor caracteristici periculoase - codurile
marcate cu asterisc, ncadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de
astfel de deseuri numai n baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor
documente relevante.

(3) Laboratorul de referinta din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita n
continuare ANPM, analizeaza cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si ncadrarea
deseurilor.
(4) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina
o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi
considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, n scopul determinarii posibilitatilor de
amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.
(5) Producatorii si detinatorii de deseuri autoritati publice de aparare, ordine publica si
siguranta nationala sunt obligati sa ncadreze n codurile prevazute n anexa nr. 2 la Hotarrea
Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, fiecare tip de deseu generat de
propria activitate, pe baza reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor.
Art. 9 - (1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante puse la
dispozitie de producatorii si detinatorii de deseuri prevazuti la art. 8 alin. (4) si (5), autoritatea publica
centrala pentru protectia mediului considera ca un deseu este periculos chiar daca acesta nu figureaza
ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1), daca acesta prezinta una sau mai multe dintre
proprietatile prevazute n anexa nr. 4.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu
celeritate, deseurile considerate ca fiind periculoase si care nu figureaza ca atare pe lista deseurilor
prevazuta la art. 7 alin. (1) si le consemneaza n raportul prevazut la art. 48 alin. (3), furniznd Comisiei
Europene toate informatiile relevante.
Art. 10 - (1) n cazul n care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului detine dovezi care
arata ca un deseu care figureaza pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu
prezinta niciuna dintre proprieta_ile prevazute n anexa nr. 4 poate considera acest deseu ca fiind
nepericulos.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu
celeritate, cazurile prevazute la alin. (1), furniznd toate informatiile relevante n vederea revizuirii listei
deseurilor.
Art. 11 - Reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea
sau amestecarea acestora n scopul de a diminua concentratiile initiale de substante periculoase pna la
un nivel mai mic dect nivelul prevazut pentru ca un deseu sa fie definit ca fiind periculos.
CAPITOLUL 8 - Raspunderea extinsa a producatorului
Art. 12 - (1) n vederea prevenirii, reutilizarii, reciclarii si a altor tipuri de valorificare a deseurilor,
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza sau, dupa caz, propune masuri cu
caracter legislativ ori nelegislativ prin care producatorul produsului, persoana fizica autorizata sau
persoana juridica ce, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa
produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) includ, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) ncurajarea adoptarii, nca din faza de proiectare a produselor, a unor solutii care sa reduca impactul
asupra mediului si generarea de deseuri n procesul de fabricatie si pe perioada de utilizare a produselor
si care sa asigure respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), atunci cnd acestea devin deseuri;

b) ncurajarea productiei si comercializarii de produse cu utilizari multiple, durabile din punct de vedere
tehnic si care, dupa ce devin deseuri, pot fi valorificate n mod corespunzator si a caror eliminare este
compatibila cu principiile de protectie a mediului;
c) acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite si
asigurarea gestionarii ulterioare a acestora fara a crea prejudicii asupra mediului sau sanatatii
populatiei, precum si asumarea raspunderii financiare;
d) punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si
reciclabil al produselor.
(3) n vederea aplicarii raspunderii extinse a producatorului se iau n considerare fezabilitatea
tehnica si viabilitatea economica, efectele globale asupra mediului si sanatatii populatiei, precum si
impactul social, cu respectarea necesitatii de a asigura buna functionare a pietei interne.
(4) Raspunderea extinsa a producatorilor se aplica fara a aduce atingere responsabilitatilor
prevazute la art. 22 alin. (1) si art. 23 si legislatiei specifice privind fluxurile de deseuri si a celei privind
produsele.
CAPITOLUL 9 - Valorificarea deseurilor
Art. 13 - Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora, cu
respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.
Art. 14 - (1) Pentru asigurarea unui grad nalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de
deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hrtie, metal,
plastic si sticla.
(2) Operatorii economici care asigura colectarea si transportul deseurilor prevazute la alin. (1) au
obligatia de a asigura colectarea separata a deseurilor prevazute la alin. (1) si de a nu amesteca aceste
deseuri.
Art. 15 - (1) Unitatile si ntreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:
a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor n conditii care sa garanteze reducerea
riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;
b) sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse
rezultate n urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte
riscuri asupra sanatatii populatiei;
c) sa adopte cele mai bune tehnici disponibile n domeniul valorificarii deseurilor, n momentul achizitiei.
(2) Operatorii economici care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, prevazute n
anexa nr. 3, se nscriu la Ministerul Economiei, Comer_ului si Mediului de Afaceri.
(3) Procedura de nscriere pentru operatorii economici prevazu_i la alin. (2) se stabileste prin
ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, cu avizul ministrului mediului si
padurilor, n termen de 120 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei legi.
CAPITOLUL 10 - Reutilizarea si reciclarea
Art. 16 - (1) Autoritatile administratiei publice centrale cu atributii n domeniul protectiei mediului
adopta sau, dupa caz, propun masuri adecvate pentru promovarea reutilizarii produselor si activitatilor
de pregatire a acestora pentru reutilizare n special prin:
a) stimularea realizarii unor retele pentru repararea si reutilizarea produselor;
b) utilizarea instrumentelor economice;
c) introducerea unor criterii referitoare la achizi_iile publice;

d) stabilirea de obiective cantitative sau alte masuri.


(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza reciclarea de nalta
calitate prin aplicarea colectarii separate a deseurilor, n masura n care este fezabila din punct de
vedere tehnic, economic si de mediu si se conformeaza cu standardele de calitate n sectorul de
reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobarii Guvernului.
Art. 17 - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca ncepnd cu anul 2012 sa asigure
colectarea separata pentru cel pu_in urmatoarele tipuri de deseuri: hrtie, metal, plastic si sticla.
(2) Producatorii de deseuri si autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele ndatoriri:
a) sa atinga, pna n anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din
masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hrtie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile
menajere si, dupa caz, provenind din alte surse, n masura n care aceste fluxuri de deseuri sunt similare
deseurilor care provin din deseurile menajere;
b) sa atinga, pna n anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a nlocui
alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati
de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din
Hotarrea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.
Art. 18 - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului consemneaza stadiul ndeplinirii
obiectivelor prevazute la art. 17 alin. (2) n raportul prevazut la art. 48 alin. (3).
(2) n cazul nendeplinirii obiectivelor, n raport se includ motivele esecului respectiv si
masurile pe care toti factorii implicati intentioneaza sa le ia n vederea ndeplinirii obiectivelor
respective.
CAPITOLUL 11 - Eliminarea
Art. 19 - (1) Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia sa supuna deseurile care nu au
fost valorificate unei operatiuni de eliminare n conditii de siguranta, care ndeplineste cerintele art. 20.
(2) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru
activitatea de eliminare a deseurilor au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure eliminarea n totalitate a deseurilor care le sunt ncredintate;
b) sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea
deseurilor;
c) sa amplaseze si sa amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor ntr-un spatiu si n conditii stabilite
de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului competente;
d) sa introduca n instalatia de eliminare numai deseurile mentionate n autorizatia emisa de autoritatile
competente si sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea.
(3) Abandonarea deseurilor este interzisa.
(4) Eliminarea deseurilor n afara spatiilor autorizate n acest scop este interzisa.
CAPITOLUL 12 - Protectia sanatatii populatiei si a mediului
Art. 20 - Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune n pericol sanatatea umana si fara a
dauna mediului, n special:
a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

CAPITOLUL 13 - Costurile
Art. 21 - (1) n conformitate cu principiul "poluatorul plateste", costurile operatiunilor de gestionare a
deseurilor se suporta de catre producatorul de deseuri sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior
al deseurilor.
(2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care
reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc cazurile n care costurile gestionarii deseurilor urmeaza
sa fie suportate n ntregime sau partial de catre producatorul produsului din care deriva deseul
respectiv si eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.
(3) n cazul deseurilor abandonate si n cazul n care producatorul/detinatorul de deseuri este
necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport,
valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice
locale.
(4) Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte
att cheltuielile prevazute la alin. (3), efectuate de autoritatea administratiei publice locale, ct si pe
cele legate de actiunile ntreprinse pentru identificare.
CAPITOLUL 14 - Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor
Art. 22 - (1) Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua
operatiunile de tratare n conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera
aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau
unui operator public ori privat de colectare a deseurilor n conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3)
si art. 20.
(2) Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru fectuarea
operatiunilor de colectare si transport au obliga_ia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate
pentru efectuarea operatiunilor de tratare.
(3) Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii
economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din rndul angajatilor proprii care
sa urmareasca si sa asigure ndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta
obligatie unei terte persoane.
(4) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite n domeniul gestiunii
deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Art. 23 - (1) Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori
juridice prevazute la art. 22 alin. (1) n vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara
operatiunilor de valorificare sau de eliminare completa nu este scutit de responsabilitatea pentru
realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.
(2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protecria mediului, prin actul normativ care
reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc conditiile cu privire la responsabilitatea gestionarii
deseurilor si cazurile n care producatorului initial de deseuri i revine responsabilitatea pentru ntregul
lant al procesului de tratare sau cazurile n care responsabilitatea producatorului si a detinatorului de
deseuri se poate mparti ori delega ntre factorii implicati n lantul procesului de tratare.
(3) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protetia mediului, prin actul normativ care
reglementeaza categoria de deseuri, n conformitate cu prevederile art. 12, se stabileste daca
organizarea activitatilor de gestionare a deseurilor revine partial sau n totalitate producatorului
produsului din care deriva deseul respectiv si masura n care distribuitorul produsului respectiv participa
la aceasta responsabilitate.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica n masura n care studiile de evaluare efectuate la
solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului stabilesc oportunitatea mpartirii
responsabilitatii privind gestionarea deseurilor.
(5) n cazul n care mpartirea responsabilitatii privind tratarea deseurilor implica transportul
deseurilor peste frontiera Romniei, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor
comunitare referitoare la transferurile de deseuri.
(6) La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera Romniei se
iau n considerare perioadele de tranzitie prevazute n Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea
Europeana, precum si cele prevazute prin Hotarrea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor
masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006
privind transferul de deeuri, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL 15 - Principiile autonomiei i proximitii
Art. 24 - (1)Autoritatea publica central pentru protecia mediului colaboreaz cu celelalte autoriti
publice cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor i cu autoritile competente din alte state
membre pentru crearea unei reele integrate adecvate de uniti de eliminare a deeurilor i de instalaii
de valorificare a deeurilor municipale mixte colectate din gospodriile populaiei, inclusiv n cazul n
care aceast colectare vizeaz i astfel de deeuri provenite de la ali productori, innd seama de cele
mai bune tehnici disponibile, care nu implic costuri excesive, cu respectarea cerinelor prevzute n
Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European.
(2) Reeaua este conceput astfel nct s permit Uniunii Europene s asigure prin mijloace
proprii eliminarea deeurilor, precum i valorificarea deeurilor menionate la alin. (1), i pentru a
permite Romniei s acioneze individual n acest scop, innd cont de condiiile geografice sau de
necesitatea de instalaii specializate pentru anumite tipuri de deeuri.
(3) Reeaua prevzut la alin. (1) i (2) trebuie s permit eliminarea i valorificarea deeurilor n
cele mai apropiate instalaii adecvate, prin cele mai potrivite metode i tehnici, pentru a asigura un nalt
nivel de protecie pentru mediu i pentru sntatea public.
(4) Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006al Parlamentului
European i al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deeuri, Romnia poate limita, n
vederea protejrii reelei naionale, intrrile transporturilor de deeuri destinate incineratoarelor
clasificate ca instalaii de valorificare, n cazul n care autoritatea public central pentru protecia
mediului a stabilit c asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminrii deeurilor naionale sau ar
presupune tratarea respectivelor deeuri ntr-un mod care nu este consecvent cu planul naional de
gestionare a deeurilor.
(5) n cazul n care autoritatea public central pentru protecia mediului aplic prevederile alin.
(4), aceasta notific decizia Comisiei Europene.
(6) Aplicarea principiilor autonomiei i proximitii nu semnific obligaia de a deine la nivel
naional toate tipurile de instalaii pentru valorificarea i eliminarea deeurilor.
Art. 25 - Ageniile pentru protecia mediului i autoritile publice locale iau n considerare la elaborarea
documentelor strategice locale i la aprobarea investiiilor n domeniul gestiunii deeurilor principiul
autonomiei i proximitii, fr a aduce atingere planului naional de gestionare a deeurilor i strategiei
naionale de gestionare a deeurilor.

CAPITOLUL 16 - Controlul deeurilor periculoase


Art. 26 - (1) Productorii/Deintorii de deeuri periculoase, precum i operatorii economici autorizai
din punctul de vedere al proteciei mediului s desfoare activiti de colectare, transport, stocare,
tratare sau valorificare a deeurilor periculoase sunt obligai s colecteze, s transporte i s stocheze
separat diferitele categorii de deeuri periculoase, n funcie de proprietile fizico-chimice, de
compatibiliti i de natura substanelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de
deeuri n caz de incendiu, astfel nct s se poat asigura un grad ridicat de protecie a mediului i a
sntii populaiei potrivit prevederilor art. 20, incluznd asigurarea trasabilitii de la locul de generare
la destinaia final, potrivit prevederilor art. 49 i 60.
(2) Controlul privind generarea, colectarea, operaiunile de transport, stocarea temporar i
tratarea n cazul deeurilor periculoase se efectueaz de ctre instituiile abilitate prin lege i are n
vedere, n mod deosebit, originea, destinaia, precum i msurile luate de productorul de deeuri
pentru ambalarea i etichetarea unor astfel de deeuri.
(3) Transportul deeurilor periculoase pe teritoriul Romniei este reglementat prin hotrre a
Guvernului.
CAPITOLUL 17 - Interzicerea amestecrii deeurilor periculoase
Art. 27 - (1) Productorii i deintorii de deeuri periculoase, inclusiv comercianii i brokerii care pot
intra fizic n posesia deeurilor au obligaia s nu amestece diferitele categorii de deeuri periculoase cu
alte categorii de deeuri periculoase sau cu alte deeuri, substane ori materiale.
(2) Amestecarea include diluarea substanelor periculoase.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritile publice teritoriale pentru protecia
mediului pot autoriza amestecarea dac:
a) operaiunea de amestecare este efectuat de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor
art. 32;
b) sunt respectate condiiile prevzute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionrii deeurilor asupra
sntii populaiei i asupra mediului nu sunt agravate;
c) operaiunea de amestecare se realizeaz n conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
d) caracterizarea deeurilor prevzut la art. 8 alin. (4) permite acest proces.
(4) n situaiile n care deeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deeuri, substane sau
materiale, fr a fi cazul celor prevzute la alin. (3), separarea trebuie s fie efectuat numai dac este
fezabil din punct de vedere tehnic i economic i dac este necesar pentru respectarea prevederilor
art. 20.
CAPITOLUL 18 - Etichetarea deeurilor periculoase
Art. 28 - (1) Productorii de deeuri sunt obligai s se asigure c pe durata efecturii operaiunilor de
colectare, transport i stocare a deeurilor periculoase acestea sunt ambalate i etichetate potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008al Parlamentului European i al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor, de
modificare i de abrogare a directivelor 67/548/CEEi 1999/45/CE, precum i de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotrrii Guvernului nr. 1.408/2008privind clasificarea,
ambalarea i etichetarea substanelor periculoase i ale Hotrrii Guvernului nr. 937/2010privind
clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor periculoase.
(2) Transferul deeurilor periculoase pe teritoriul naional trebuie s fie nsoit de documentul
de identificare prevzut n anexa IB la Regulamentul (CE) nr.1.013/2006.

CAPITOLUL 19 - Deeurile periculoase rezultate din gospodrii


Art. 29 - (1) Prevederile art. 26-28 i 49 nu se aplic deeurilor municipale amestecate, provenite din
gospodriile populaiei.
(2) Prevederile art. 28 i 49 nu se aplic fraciunilor separate de deeuri periculoase provenind
din gospodriile populaiei pn cnd acestea nu sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau
valorificare de ctre o unitate ori ntreprindere care a obinut o autorizaie sau a fost nregistrat potrivit
prevederilor art. 32 sau 36.
CAPITOLUL 20 - Uleiurile uzate
Art. 30 - (1) Fr a aduce atingere obligaiilor privind gestionarea deeurilor periculoase prevzute la art.
27 i 28, productorii i deintorii de deeuri periculoase trebuie s respecte prevederile art. 4 alin. (1)(3) i ale art. 20 n gestionarea uleiurilor uzate.
(2) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementeaz prin hotrre a Guvernului.
(3) Pentru a acorda prioritate regenerrii uleiurilor uzate se respect prevederile art. 11 sau 12
din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006n cazul transferului de uleiuri uzate dinspre Romnia ctre ins
talaii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori ri tere.
CAPITOLUL 21 - Biodeeurile
Art. 31 - (1) Autoritile administraiei publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) i art. 20, au
urmtoarele responsabiliti:
a) s colecteze separat biodeeurile, n vederea compostrii i fermentrii acestora;
b) s trateze biodeeurile ntr-un mod care asigur un nalt nivel de protecie a mediului;
c) s foloseasc materiale sigure pentru mediu, produse din biodeeuri;
d) s ncurajeze compostarea individual n gospodrii.
(2) Deeurile biodegradabile provenite din parcuri i grdini trebuie s fie colectate separat i
transportate la staiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare.
(3) n cazul n care biodeeurile colectate separat conin substane periculoase, se interzice tratarea
acestora n staii de compostare.
CAPITOLUL 22 - Autorizri i nregistrri
Art. 32 - (1) Toate unitile sau ntreprinderile care desfoar activiti de tratare a deeurilor sunt
obligate s obin o autorizaie/autorizaie integrat de mediu emis de ctre autoritile competente
pentru protecia mediului.
(2) Autorizaia/Autorizaia integrat de mediu trebuie s conin cel puin urmtoarele:
a)tipurile i cantitile de deeuri care pot fi tratate;
b)cerinele tehnice i de orice alt natur aplicabile amplasamentului n cauz pentru fiecare tip de
operaiune autorizat;
c)msurile de siguran i de prevenire care trebuie luate;
d)metoda care trebuie aplicat pentru fiecare tip de operaiune;
e)monitorizarea i controlul operaiunilor, dup caz;
f)msurile de nchidere i de ntreinere ulterioar, dup caz.
(3) Autorizaia/Autorizaia integrat de mediu se emite i se revizuiete n conformitate cu
prevederile art. 16 alin. (2) i (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005privind protecia

mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 33 - (1) n cazul n care autoritatea public teritorial pentru protecia mediului consider c metoda
de tratare propus nu este acceptabil din punctul de vedere al proteciei mediului, n special atunci
cnd metoda nu este conform cu prevederile art. 20, aceasta refuz emiterea autorizaiei/ autorizaiei
integrate.
(2) Autorizaiile/Autorizaiile integrate pentru operaiuni de incinerare sau coincinerare cu
recuperare de energie a deeurilor municipale solide se emit dac valorificarea energiei se realizeaz cu
eficien energetic mai mare sau egal cu cea prevzut n anexa nr. 3 pentru operaiunea R1.
CAPITOLUL 23 - Derogri de la obligaia de autorizare
Art. 34 - Autoritatea public teritorial pentru protecia mediului poate acorda, n baza normelor
generale stabilite de autoritatea public central pentru protecia mediului, unitilor sau
ntreprinderilor derogri de la obligaia prevzut la art. 32 alin. (1) pentru urmtoarele operaiuni:
a) eliminarea propriilor deeuri nepericuloase la locul de producie;
b) valorificarea deeurilor.
CAPITOLUL 24 - Condiii pentru derogri
Art. 35 - (1) Pentru acordarea derogrilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea public central
pentru protecia mediului stabilete, pentru fiecare tip de activitate, norme generale care s prevad:
a) tipurile i cantitile de deeuri care pot face obiectul unei derogri;
b) metoda de tratare care trebuie aplicat.
(2) Aceste norme se stabilesc astfel nct s se asigure c deeurile sunt tratate potrivit
prevederilor art. 20.
(3) n cazul operaiilor de eliminare prevzute la art. 34 lit. a), normele trebuie s ia n
considerare cele mai bune tehnici disponibile.
(4) Pe lng normele generale prevzute la alin. (1), autoritatea public central pentru
protecia mediului stabilete condiii speciale pentru derogrile acordate n cazul deeurilor periculoase,
inclusiv pe tipuri de activiti, precum i alte eventuale cerine necesare pentru efectuarea diferitelor
forme de valorificare i, unde este cazul, valori-limit pentru coninutul de substane periculoase al
deeurilor i valori-limit de emisie, fr a excede ns derogrile prevzute la art. 34.
(5) Autoritatea public central pentru protecia mediului informeaz Comisia European n
legtur cu normele prevzute la alin. (1)-(3).
CAPITOLUL 25 - nregistrarea
Art. 36 - (1) n cazul n care structurile enumerate nu fac obiectul cerinelor privind autorizarea, ANPM
menine un registru cu:
a) operatorii economici care colecteaz i transport deeuri n sistem profesional;
b) comercianii sau brokerii;
c) operatorii economici care fac obiectul derogrilor de la cerinele de autorizare potrivit prevederilor
art. 34.
(2) Persoanele fizice autorizate i persoanele juridice prevzute la alin. (1) sunt obligate s
informeze, pn la data de 31 decembrie a fiecrui an, autoritatea public teritorial pentru protecia
mediului asupra activitii desfurate.

(3)n vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de nregistrare, ageniile


pentru protecia mediului comunic ANPM informaii relevante cu privire la persoanele fizice i juridice
prevzute la alin. (1).
(4)ANPM elaboreaz procedura de nregistrare n registrul prevzut la alin. (1), n termen de 120
de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, care va fi aprobat prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului.
(5)Instituiile care desfoar activiti care privesc aprarea rii i securitatea naional nu se
nregistreaz n registrul prevzut la alin. (1).
CAPITOLUL 26 - Planurile de gestionare a deeurilor
Art. 37 - (1) Pentru ndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaboreaz planuri de gestionare a
deeurilor la nivel naional, regional, judeean, inclusiv al municipiului Bucureti.
(2) Planul naional de gestionare a deeurilor, denumit n continuare PNGD, se elaboreaz de
ctre autoritatea public central pentru protecia mediului i acoper ntregul teritoriu geografic al
Romniei.
(3) Planul prevzut la alin. (2) se aprob prin hotrre a Guvernului i se notific Comisiei
Europene.
Art. 38 - (1) n baza principiilor i obiectivelor prevzute n PNGD i a cadrului general stabilit prin
Ordinul ministrului mediului i dezvoltrii durabile nr.951/2007privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor regionale i judeene de gestionare a deeurilor se
elaboreaz/realizeaz/revizuiesc planurile regionale de gestionare a deeurilor, denumite n continuare
PRGD, de ctre Agenia Regional pentru Protecia Mediului, denumit n continuare ARPM, mpreun
cu toate consiliile judeene aparinnd regiunii respective.
(2) PRGD se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia
mediului.
Art. 39 - (1) n baza principiilor i obiectivelor din PNGD i a cadrului general din Ordinul ministrului
mediului i dezvoltrii durabile nr. 951/2007se elaboreaz/realizeaz/revizuiesc planurile judeene de
gestionare a deeurilor, denumite n continuare PJGD, de ctre consiliul judeean, n colaborare cu
agenia judeean pentru protecia mediului, denumit n continuare APM, i planul de gestionare a
deeurilor pentru municipiul Bucureti, denumit n continuare PMGD, de ctre Consiliul General al
Municipiului Bucureti n colaborare cu autoritatea public teritorial pentru protecia mediului
Bucureti.
(2) PJGD se aprob prin hotrre a consiliului judeean, iar PMGD, prin hotrre a Consiliului
General al Municipiului Bucureti, cu avizul APM sau ARPM, dup caz.
Art. 40 - (1) Realizarea studiilor, expertizelor i proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de
gestionare a deeurilor poate fi ncredinat cu respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice.
(2) Elaborarea i avizarea planurilor de gestionare a deeurilor se fac cu respectarea procedurii
de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe.
(3) Autoritile publice i operatorii economici au obligaia furnizrii datelor necesare elaborrii
planurilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 41 - (1) Planurile de gestionare a deeurilor cuprind o analiz a situaiei actuale n domeniul
gestionrii tuturor categoriilor de deeuri, precum i msurile care trebuie luate pentru mbuntirea
condiiilor de mediu n cazul pregtirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare i eliminare, precum i o

evaluare a modului n care planurile vor ajuta la punerea n aplicare a obiectivelor i dispoziiilor
prezentei legi.
(2) Planurile prevzute la alin. (1), lund n considerare nivelul geografic i acoperirea zonei de
planificare, trebuie s conin cel puin urmtoarele:
a) obiectivele i prioritile autoritilor administraiei publice locale n vederea ndeplinirii obligaiilor
din domeniul gestionrii deeurilor;
b) tipul, cantitatea i sursa deeurilor generate n teritoriu, deeurile care ar putea fi expediate de pe sau
pe teritoriul naional, precum i o evaluare a evoluiei viitoare a fluxurilor de deeuri;
c) schemele existente de colectare a deeurilor i principalele instalaii de eliminare i valorificare,
inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deeurile periculoase sau fluxurile de deeuri
abordate de legislaia specific;
d) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, nchiderea instalaiilor de deeuri existente,
infrastructura suplimentar pentru instalaiile de deeuri potrivit prevederilor art. 24 i, dac este cazul,
investiiile legate de acestea;
e) informaii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului i la capacitatea viitoare
de eliminare sau de operare a instalaiilor majore de valorificare, dac este cazul;
f) politici generale de gestionare a deeurilor, inclusiv tehnologii i metode planificate de gestionare a
deeurilor sau politici privind deeurile care ridic probleme specifice de gestionare;
g) estimarea costurilor pentru investiiile privind operaiile de valorificare i eliminare;
h) etapele care trebuie urmrite de autoritile responsabile pentru ndeplinirea prevederilor prezentei
legi;
i) modul de implementare a planurilor de gestionare a deeurilor;
j) orice alte informaii relevante necesare pentru asigurarea ndeplinirii obiectivelor prezentei legi.
(3) Lund n considerare nivelul geografic i acoperirea zonei de planificare, planurile prevzute
la alin. (1) pot conine:
a) aspectele organizaionale legate de gestionarea deeurilor, inclusiv o descriere a alocrii
responsabilitilor ntre actorii publici i privai care se ocup cu gestionarea deeurilor;
b) o analiz a utilitii i a adecvrii utilizrii instrumentelor economice i de alt natur pentru
rezolvarea diverselor probleme legate de deeuri, lund n considerare necesitatea meninerii unei bune
funcionri a pieei interne;
c) utilizarea unor campanii de sensibilizare i de informare adresate publicului larg sau unor categorii
speciale de consumatori;
d) siturile contaminate istoric de eliminare a deeurilor i msuri pentru reabilitarea acestora.
(4) Planurile de gestionare a deeurilor respect cerinele privind gestionarea deeurilor stabilite
prin art. 23 din Hotrrea Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, i prin art.
6 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 349/2005privind depozitarea deeurilor, cu modificrile i
completrile ulterioare.
CAPITOLUL 27 - Programe de prevenire a generrii deeurilor
Art. 42 - (1) Autoritatea public central pentru protecia mediului, potrivit prevederilor art. 1 i 4,
adopt, pn la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generrii deeurilor la nivel
naional.
(2) Programele de prevenire a generrii deeurilor pot s fac parte din planurile de gestionare a
deeurilor prevzute la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau s fie elaborate ca programe
distincte.
(3) n cazul n care programele prevzute la alin. (1) sunt integrate n planurile de gestionare a
deeurilor sau n alte programe, msurile de prevenire a generrii deeurilor trebuie identificate clar.

(4) Programele prevzute la alin. (1) stabilesc obiective de prevenire a generrii deeurilor.
(5) Autoritatea public central pentru protecia mediului descrie msurile de prevenire
existente i evalueaz utilitatea exemplelor de msuri prevzute n anexa nr. 5 sau a altor msuri
corespunztoare.
(6) Scopul obiectivelor i msurilor prevzute la alin. (4) i (5) este eliminarea legturii dintre
creterea economic i impactul asupra mediului asociat cu generarea de deeuri.
(7) Autoritatea public central pentru protecia mediului stabilete valorile de referin
calitative sau cantitative specifice, adecvate pentru msurile de prevenire a generrii deeurilor,
adoptate pentru a monitoriza i evalua progresul msurilor, i poate stabili i alte obiective calitative ori
cantitative i indicatori specifici pe lng cele prevzute de legislaia comunitar, pe baza unor studii de
evaluare.
Art. 43 - (1) Persoana juridic ce exercit o activitate de natur comercial sau industrial, avnd n
vedere rezultatele unui audit de deeuri, este obligat s ntocmeasc i s implementeze, ncepnd cu
anul 2012, un program de prevenire i reducere a cantitilor de deeuri generate din activitatea proprie
sau, dup caz, de la orice produs fabricat, inclusiv msuri care respect un anumit design al produselor,
i s adopte msuri de reducere a periculozitii deeurilor.
(2) Programul prevzut la alin. (1) se poate elabora i de ctre o ter persoan/asociaie
profesional.
CAPITOLUL 28 - Evaluarea/Monitorizarea i revizuirea planurilor i a programelor
Art. 44 - (1) PNGD se monitorizeaz anual de ctre autoritatea public central pentru protecia
mediului prin ANPM, se evalueaz cel puin o dat la 6 ani i se revizuiete, dup caz.
(2) PJGD se monitorizeaz anual, se evalueaz de ctre APM o dat la 2 ani i se revizuiesc, dup
caz.
(3) Revizuirea PJGD se realizeaz de ctre consiliul judeean, n baza recomandrilor raportului
de monitorizare/evaluare ntocmit de APM.
(4) Revizuirea PRGD se realizeaz de ctre ARPM mpreun cu toate consiliile judeene din
regiunea respectiv, n baza recomandrilor raportului de monitorizare/evaluare ntocmit de ARPM.
(5) Revizuirea PNGD se realizeaz de ctre autoritatea public central pentru protecia
mediului, n baza recomandrilor raportului de monitorizare/evaluare ntocmit de ANPM.
Art. 45 - PRGD se monitorizeaz anual, se evalueaz o dat la 2 ani i se revizuiesc, dup caz, de ctre
ARPM mpreun cu toate consiliile judeene din regiunea respectiv.
CAPITOLUL 29 - Participarea publicului
Art. 46 - (1) Autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului care elaboreaz i promoveaz
planurile de gestionare a deeurilor i programele de prevenire a generrii deeurilor afieaz pe site-ul
propriu planurile i programele, astfel nct prile interesate, autoritile relevante, precum i publicul
s aib:
a) posibilitatea de a participa la elaborarea lor;
b) acces la acestea, odat elaborate.
(2) Participarea prilor interesate, a autoritilor relevante i a publicului la elaborarea
planurilor i programelor promovate se realizeaz n cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru
acele planuri i programe care sunt supuse acestei proceduri, n conformitate cu prevederile Hotrrii

Guvernului nr.1.076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i


programe.
CAPITOLUL 30 - Cooperarea
Art. 47 - Autoritile publice coopereaz, dac este cazul, cu alte state membre interesate i cu Comisia
European la elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor i a programelor de prevenire a generrii
deeurilor prevzute la art. 37 i 42.
CAPITOLUL 31- Raportri
Art. 48 - (1) Autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului informeaz autoritatea public
central pentru protecia mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor i programelor
elaborate la nivel local/regional prevzute la art. 38 i 39.
(2) Autoritatea public central pentru protecia mediului informeaz Comisia European cu
privire la adoptarea sau modificarea planurilor i programelor prevzute la art. 37 i 42.
(3) La fiecare 3 ani, autoritatea public central pentru protecia mediului informeaz Comisia
European, prin prezentarea unor rapoarte sectoriale n format electronic, cu privire la implementarea
prevederilor prezentei legi.
(4) Aceste rapoarte conin informaii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate i la progresele
nregistrate n punerea n aplicare a programelor de prevenire a generrii deeurilor i, dup caz,
informaii despre msurile aplicabile, aa cum este prevzut la art. 12, privind responsabilitatea
productorului.
(5) Raportul prevzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene de ctre autoritatea public
central pentru protecia mediului, n termen de 9 luni de la ncheierea perioadei de 3 ani pentru care se
ntocmete.
CAPITOLUL 32 - Pstrarea evidenei
Art. 49 - (1) Productorii de deeuri, deintorii de deeuri, comercianii i brokerii, aa cum sunt definii
n anexa nr. 1, precum i operatorii economici care desfoar activiti de tratare a deeurilor sunt
obligai s asigure evidena gestiunii deeurilor pentru fiecare tip de deeu, n conformitate cu modelul
prevzut n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare, i s o
transmit anual ageniei judeene pentru protecia mediului.
(2) Productorii i deintorii de deeuri persoane juridice, pe lng evidena prevzut la alin.
(1), trebuie s pstreze buletinele de analiz care caracterizeaz deeurile periculoase generate din
propria activitate i s le transmit, la cerere, autoritilor competente pentru protecia mediului.
(3) Agenia pentru protecia mediului pstreaz pentru scopuri statistice, cel puin 5 ani,
evidenele prevzute la alin. (1).
(4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum i productorii de deeuri
periculoase, operatorii economici care sunt autorizai pentru colectarea i transportul deeurilor
periculoase sau care acioneaz n calitate de comerciani ori brokeri sunt obligai s in o eviden
cronologic a cantitii, naturii, originii i, dup caz, a destinaiei, a frecvenei, a mijlocului de transport,
a metodei de tratare, precum i a operaiunilor prevzute n anexele nr. 2 i 3 i s o pun la dispoziia
autoritilor competente, la cererea acestora.
(5) Operatorii economici prevzui la alin. (1) sunt obligai s pstreze evidena gestiunii
deeurilor cel puin 3 ani, cu excepia operatorilor economici care desfoar activiti de transport,
care trebuie s pstreze evidena timp de cel puin 12 luni.

(6) La cererea autoritilor competente sau a unui deintor anterior sunt furnizate
documentele justificative conform crora operaiunile de gestionare au fost efectuate.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (1), instituiile care desfoar activiti care privesc
aprarea rii i securitatea naional transmit evidena gestiunii deeurilor anual, centralizat, la
autoritatea public central pentru protecia mediului.
(8) ANPM centralizeaz informaiile prevzute n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului
nr. 856/2002, cu completrile ulterioare, colectate de ageniile pentru protecia mediului.
CAPITOLUL 33 - Atribuii i rspunderi ale autoritilor competente
ale administraiei publice centrale i locale
Art. 50 - (1)Autoritatea competent de decizie i control n domeniul gestionrii deeurilor este
Ministerul Mediului i Pdurilor.
(2)Alte autoriti publice cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor sunt: Ministerul Sntii,
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, Ministerul
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Aprrii
Naionale, instituiile de ordine public i siguran naional i autoritile administraiei publice locale.
Art. 51 - Ministerul Mediului i Pdurilor are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz Strategia naional de gestionare a deeurilor i PNGD;
b) iniiaz i propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deeurilor;
c) avizeaz reglementrile specifice n domeniul gestionrii deeurilor, elaborate de celelalte autoriti
publice;
d) monitorizeaz impactul activitilor de producere i gestionare a deeurilor asupra factorilor de
mediu;
e )controleaz i reglementeaz, prin unitile subordonate, activitile de gestionare a deeurilor, n
conformitate cu atribuiile i competenele stabilite prin lege;
f) autorizeaz, prin unitile sale subordonate, operaiunile prevzute n anexele nr. 2 i 3;
g) prezint anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deeurilor;
h) organizeaz mpreun cu celelalte autoriti publice centrale i locale i cu organizaiile
neguvernamentale programe de instruire i educare a populaiei n domeniul gestionrii deeurilor;
i) gestioneaz asistena financiar din fonduri externe nerambursabile acordate Romniei pentru
domeniul gestiunii deeurilor, n limita domeniului su de activitate;
j) ndeplinete funcia de autoritate de management n sectorul gestiunii deeurilor pentru proiectele
finanate de asistena financiar din fonduri externe nerambursabile acordate Romniei.
Art. 52 - Ministerul Sntii are urmtoarele atribuii:
a) evalueaz, prin structurile competente, posibilul impact asupra sntii populaiei determinat de
funcionarea obiectivelor generatoare de deeuri de orice fel i/sau a obiectivelor care proceseaz
deeuri;
b) elaboreaz strategia i programul de gestionare a deeurilor rezultate din activitatea medical i orice
alte activiti care genereaz deeurile prevzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului
nr. 856/2002, cu completrile ulterioare, la nivel naional, i asigur condiiile de ducere la ndeplinire a
acestora;
c) elaboreaz reglementri specifice pentru gestionarea deeurilor provenite din activitile medicale i
orice alte activiti care genereaz deeurile prevzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului
nr. 856/2002, cu completrile ulterioare, cu avizul autoritii publice centrale pentru protecia mediului;

d) monitorizeaz i controleaz activitile de gestionare a deeurilor, n conformitate cu atribuiile i


competenele stabilite prin lege;
e) coordoneaz implementarea prevederilor legislative n domeniul gestionrii deeurilor rezultate din
activitatea medical i orice alte activiti care genereaz deeurile prevzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la
Hotrrea Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare;
f) aprob fonduri autoritilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti pentru
monitorizarea i controlul activitilor legate de gestionarea deeurilor rezultate din activitatea medical
la nivel local;
g) gestioneaz baza de date a deeurilor rezultate din activitatea medical i orice alte activiti care
genereaz deeurile prevzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 856/2002, cu
completrile ulterioare;
h) asigur, la nivelul fiecrei uniti sanitare, prin Casa Naional de Asigurri de Sntate, fondurile
necesare pentru gestionarea deeurilor.
Art. 53 - Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz strategii, programe i politici sectoriale de dezvoltare a activitilor industriale, cu
includerea aspectelor legate de gestionarea deeurilor industriale de reconstrucie ecologic, i
urmrete implementarea acestora;
b) iniiaz reglementri specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deeuri industriale, precum i
pentru operaiunile de reciclare i de valorificare a acestor deeuri, cu avizul autoritii publice centrale
pentru protecia mediului;
c) coordoneaz i supravegheaz activitatea de reciclare a deeurilor industriale.
Art. 54 - Ministerul Transporturilor i Infrastructurii are urmtoarele atribuii:
a) particip la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deeurilor provenite din activitile de
transport i auxiliare i urmrete realizarea acestora de ctre operatorii economici aflai n subordinea
sau n coordonarea sa;
b) particip la elaborarea reglementrilor specifice privind gestionarea deeurilor provenite din
activitile de transport i auxiliare;
c) particip la elaborarea de reglementri specifice pentru controlarea activitii de transport al
deeurilor.
Art. 55 - Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz strategii i programe sectoriale de gestionare a deeurilor rezultate din agricultur i din
industria alimentar i urmrete realizarea acestora de ctre societile comerciale i ali operatori
economici din aceste sectoare economice;
b) particip la elaborarea de reglementri specifice privind gestionarea deeurilor provenite din
agricultur i din industria alimentar;
c) avizeaz propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinaie agricol pentru instalaii pentru
gestionarea deeurilor, depozite de deeuri etc.;
d) aprob i controleaz modul de utilizare a deeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor n
agricultur.
Art. 56 - Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale are urmtoarele atribuii:
a) iniiaz i promoveaz, mpreun cu alte autoriti competente, acte normative privind securitatea i
protecia muncii n domeniul gestionrii deeurilor;
b) controleaz, prin intermediul instituiilor abilitate din subordine, i reglementeaz activitile de
gestionare a deeurilor, n conformitate cu atribuiile i competenele stabilite prin lege.

Art. 57 - (1) Gestionarea deeurilor care sunt generate n urma operaiunilor care au loc n sectorul
administrativ al Ministerului Aprrii Naionale se supune prevederilor prezentei legi, n msura n care
aplicarea acesteia nu pericliteaz pstrarea secretului i/sau securitatea naional.
(2) Pentru alte cazuri dect cele prevzute la alin. (1), Ministerul Aprrii Naionale elaboreaz
reglementri specifice pentru gestionarea deeurilor, avizate de autoritatea public central pentru
protecia mediului.
(3) Prin ordin comun al ministrului aprrii naionale i al ministrului mediului i pdurilor,
controlul respectrii de ctre unitile din subordinea Ministerului Aprrii Naionale a prevederilor
prezentei legi i ale altor reglementri privind deeurile se realizeaz de ctre Garda Naional de Mediu
i personalul cu atribuii specifice din cadrul Ministerului Aprrii Naionale.
Art. 58 - Ministerul Administraiei i Internelor are urmtoarele atribuii:
a) particip la elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor n domeniul serviciilor publice de
gospodrie comunal i asigur condiiile de ducere la ndeplinire a acestora;
b) sprijin administraiile publice locale n ndeplinirea atribuiilor i rspunderilor ce le revin pentru
aplicarea i respectarea prevederilor prezentei legi i a altor prevederi legale referitoare la deeuri.
Art. 59 - (1)Autoritile administraiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureti, au urmtoarele
obligaii:
A.la nivel de comune, orae i municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureti:
a) asigur implementarea la nivel local a obligaiilor privind gestionarea deeurilor asumate prin Tratatul
de aderare a Romniei la Uniunea European;
b) urmresc i asigur ndeplinirea prevederilor din PRGD i PJGD;
c) elaboreaz strategii i programe proprii pentru gestionarea deeurilor;
d) hotrsc asocierea sau cooperarea cu alte autoriti ale administraiei publice locale, cu persoane
juridice romne sau strine, cu organizaii neguvernamentale i cu ali parteneri sociali pentru realizarea
unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor, n condiiile prevzute de lege;
e) asigur i rspund pentru colectarea separat, transportul, neutralizarea, valorificarea i eliminarea
final a deeurilor, inclusiv a deeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale n vigoare;
f) asigur spaiile necesare pentru colectarea separat a deeurilor, dotarea acestora cu containere
specifice fiecrui tip de deeu, precum i funcionalitatea acestora;
g) asigur informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deeurilor
din cadrul localitilor;
h) acioneaz pentru refacerea i protecia mediului;
i) asigur i rspund pentru monitorizarea activitilor legate de gestionarea deeurilor rezultate din
activitatea medical
B. la nivel judeean i la nivelul municipiului Bucureti:
a) elaboreaz, adopt i revizuiesc PJGD/PMGD i particip la elaborarea PRGD;
b) coordoneaz activitatea consiliilor locale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean
privind gestionarea deeurilor;
c) acord consiliilor locale sprijin i asisten tehnic n implementarea PJGD i PRGD;
d) hotrsc asocierea sau cooperarea cu alte autoriti ale administraiei publice locale, cu persoane
juridice romne sau strine, cu organizaii neguvernamentale i cu ali parteneri sociali pentru realizarea
unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor, n condiiile prevzute de lege;
e) analizeaz propunerile fcute de consiliile locale, n vederea elaborrii de prognoze pentru refacerea
i protecia mediului;
f) urmresc i asigur respectarea de ctre consiliile locale a prevederilor prezentei legi;
g) asigur monitorizarea activitilor legate de gestionarea deeurilor rezultate din activitatea medical.

(2) Autoritile administraiei publice locale a unitilor administrativ-teritoriale i a municipiului


Bucureti aprob, prin hotrri ale consiliului local/judeean/general, msurile necesare pentru
interzicerea abandonrii, aruncrii sau gestionrii necontrolate a deeurilor.
(3) Pentru deeurile generate n gospodriile populaiei, autoritile administraiei publice locale
a unitilor administrativ-teritoriale i a municipiului Bucureti i, dup caz, Asociaia de dezvoltare
intercomunitar ncheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu persoanele juridice care
preiau obligaiile productorilor pentru fluxurile de deeuri reglementate prin acte normative care
transpun directive individuale n vederea ndeplinirii obiectivelor stabilite de acestea.
CAPITOLUL 34 - Controlul
Art. 60 - (1) Operatorii economici care efectueaz operaiuni de tratare a deeurilor, precum i cei care,
cu titlu profesional, asigur colectarea sau transportul deeurilor, comercianii, brokerii i productorii
de deeuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunztoare efectuate de autoritile
competente.
(2) Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea i transportul
deeurilor se efectueaz de ctre reprezentani ai Grzii Naionale de Mediu i au n vedere, n mod
deosebit, originea, natura, cantitatea i destinaia acestora.
(3) Autoritile competente pot ine seama de nregistrrile efectuate n baza Schemei
comunitare de management de mediu i audit (EMAS), n special n ceea ce privete frecvena i
intensitatea controalelor.
(4) n unitile din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional controlul pentru
aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaz de ctre structurile interne de specialitate din cadrul
acestora.
CAPITOLUL 35 - Sanciuni
Art. 61 - (1) Urmtoarele fapte constituie contravenie i se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, i de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru
persoanele juridice, nclcarea dispoziiilor art. 8 alin. (1), (2) i (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) i b),
art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) i d), alin. (3) i (4), art. 22 alin. (1) i (2), art. 26 alin. (1), art. 27
alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1);
b) cu amend de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) i art. 49 alin.
(1), (2), (4) i (5);
c) cu amend de la 5.000 lei la 15.000 lei, nendeplinirea obligaiilor i responsabilitilor ce le revin
autoritilor administraiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) i (3) i art.
59.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor prevzute la alin. (1) se realizeaz, dup
caz, de comisari i persoane mputernicite din cadrul Grzii Naionale de Mediu, precum i din cadrul
autoritilor administraiei publice locale, conform atribuiilor stabilite prin lege.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor prevzute la alin. (1) n obiectivele,
incintele i zonele aparinnd structurilor componente ale sistemului de aprare, ordine public i
securitate naional se realizeaz de ctre personalul specializat din cadrul Grzii Naionale de Mediu
mpreun cu structurile specializate din cadrul Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului
Administraiei i Internelor, Serviciului Romn de Informaii, Serviciului de Informaii Externe, Serviciului
de Protecie i Paz i Serviciului de Telecomunicaii Speciale.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii
procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii prevzute

la alin. (1), agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal de
constatare i sancionare a contraveniei.
(5) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii se poate
face plngere la instana competent, n termen de 15 zile de la data comunicrii procesului-verbal de
contravenie.
Art. 62 - Prevederile referitoare la contraveniile prevzute la art. 61 se completeaz cu dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 63 - (1) Constituie infraciune i se sancioneaz cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani urmtoarele fapte:
a) importul de aparate, instalaii, echipamente, utilaje, substane i produse folosite i uzate, din
categoria deeurilor interzise la import;
b) comercializarea, abandonarea i/sau neasigurarea ncrcturii deeurilor pe durata i pe parcursul
tranzitrii teritoriului Romniei;
c) refuzul de returnare n ara de origine a deeurilor introduse n ar pentru care s-a dispus msura
returnrii de ctre autoritatea competent;
d) introducerea n ar a deeurilor n scopul eliminrii i/sau neutilizarea acestora n scopul pentru care
au fost introduse;
e) acceptarea de ctre operatorii de depozite/incineratoare, precum i de ctre orice persoan fizic sau
juridic a deeurilor introduse ilegal n ar, n vederea eliminrii, i/sau a deeurilor introduse n ar n
alte scopuri dect cel al eliminrii i care nu au putut fi utilizate n scopul pentru care au fost introduse.
(2)Tentativa se pedepsete.
CAPITOLUL 36 - Dispoziii finale
Art. 64 - Administraiile zonelor libere sunt obligate s aplice prevederile prezentei legi n zonele pe care
le administreaz.
Art. 65 - La propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului, Guvernul va aproba prin
hotrre modalitatea de gestionare a categoriilor de deeuri prevzute n prezenta lege.
Art. 66 - Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiii,
precum i a planurilor naionale, judeene i sectoriale privind gestionarea deeurilor se face n condiiile
legii.
Art. 67 - (1)Anexele nr. 1-5 fac parte integrant din prezenta lege.
(2)Anexele se actualizeaz prin hotrre a Guvernului.
Art. 68 - (1)La data intrrii n vigoare a prezentei legi orice trimitere la art. 53 din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 78/2000privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 426/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, se consider a fi fcut la art. 63 din prezenta
lege.
(2)La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 78/2000privind regimul deeurilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 283 din 22
iunie 2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 16/2001privind gestionarea deeurilor

industriale reciclabile, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002,
cu modificrile ulterioare.
(3)Dispoziiile referitoare la contravenii intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii
prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
*
Prezenta lege transpune n legislaia naional Directiva 2008/98/CEa Parlamentului European i a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor directive, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.
-****Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76
alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN

ANEXA Nr. 1:Semnificaia unor termeni n sensul prezentei legi


1.audit de deeuri - o evaluare sistematic, documentat, periodic i obiectiv a performanei
sistemului de management i a proceselor de gestiune a deeurilor cu scopul de a facilita controlul
managementului deeurilor i al valorificrii deeurilor generate, precum i de a evalua respectarea
politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performana ntreprinderii referitoare la prevenirea i
reducerea producerii de deeuri din propria activitate i performana ntreprinderii referitoare la
reducerea nocivitii deeurilor;
2.autoriti competente - autoritile publice pentru protecia mediului, respectiv autoritatea public
central pentru protecia mediului, Agenia Naional pentru Protecia Mediului, ageniile pentru
protecia mediului, Administraia Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii", precum i alte autoriti care
potrivit competenelor legale asigur reglementarea i controlul activitilor n domeniul gestionrii
deeurilor;
3.biodeeuri - deeuri biodegradabile provenite din grdini i parcuri, deeurile alimentare sau cele
provenite din buctriile gospodriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de
vnzare cu amnuntul, compatibile cu deeurile provenite din unitile de prelucrare a produselor
alimentare;
4.broker - orice ntreprindere/operator economic care se ocup de valorificarea sau eliminarea
deeurilor n numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intr fizic n posesia deeurilor;
5.cele mai bune tehnici disponibile - cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.152/2005privind prevenirea i controlul integrat al
polurii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 84/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
6.colectare - strngerea deeurilor, inclusiv sortarea i stocarea preliminar a deeurilor n vederea
transportrii la o instalaie de tratare;
7.colectare separat - colectarea n cadrul creia un flux de deeuri este pstrat separat n funcie de
tipul i natura deeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specific a acestora;

8.comerciant - orice ntreprindere/operator economic care acioneaz n nume propriu pentru


cumprarea i pentru vnzarea ulterioar a deeurilor, inclusiv acei comerciani care nu intr fizic n
posesia deeurilor;
9.deeu - orice substan sau obiect pe care deintorul l arunc ori are intenia sau obligaia s l
arunce;
10.deintor de deeuri - productorul deeurilor sau persoana fizic ori juridic ce se afl n posesia
acestora;
11.deeuri periculoase - orice deeuri care prezint una sau mai multe din proprietile periculoase
prevzute n anexa nr. 4 la lege;
12.eliminare - orice operaiune care nu este o operaiune de valorificare, chiar i n cazul n care una
dintre consecinele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substane sau de energie.
Anexa nr. 2 la lege stabilete o list a operaiunilor de eliminare, list care nu este exhaustiv;
13.evaluarea ciclului de via - n legtur cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului
determinate de producia, distribuia, comercializarea i utilizarea produsului, inclusiv valorificarea i
eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei i materiilor prime i producia de deeuri din oricare
dintre activitile menionate;
14.gestionarea deeurilor - colectarea, transportul, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv
supervizarea acestor operaiuni i ntreinerea ulterioar a amplasamentelor de eliminare, inclusiv
aciunile ntreprinse de un comerciant sau un broker;
15.pregtirea pentru reutilizare - operaiunile de verificare, curare sau valorificare prin reparare, prin
care produsele ori componentele produselor care au devenit deeuri sunt pregtite pentru a fi
reutilizate fr nicio alt operaiune de pretratare;
16.prevenire - msurile luate nainte ca o substan, un material sau un produs s devin deeu, care
reduc:
a) cantitatea de deeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de via a acestora;
b) impactul negativ al deeurilor generate asupra mediului i sntii populaiei; sau
c) coninutul de substane nocive al materialelor i produselor;
17.productor de deeuri - orice persoan ale crei activiti genereaz deeuri, productor de deeuri
sau orice persoan care efectueaz operaiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la
modificarea naturii sau a compoziiei acestor deeuri;
18.reciclare - orice operaiune de valorificare prin care deeurile sunt transformate n produse,
materiale sau substane pentru a-i ndeplini funcia iniial ori pentru alte scopuri. Aceasta include
retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetic i conversia n vederea folosirii
materialelor drept combustibil sau pentru operaiunile de umplere;
19.regenerarea uleiurilor uzate - orice proces de reciclare prin care uleiurile de baz pot fi produse prin
rafinarea uleiurilor uzate, n special prin ndeprtarea contaminanilor, a produselor de oxidare i a
aditivilor coninui de acestea;
20.reutilizare - orice operaiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deeuri sunt
utilizate din nou n acelai scop pentru care au fost concepute;
21.tratare - operaiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregtirea prealabil valorificrii sau
eliminrii;
22.trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regsirea istoricului, a utilizrii sau a localizrii
unui deeu prin identificri nregistrate;
23.uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau lubrifianii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit
improprii folosinei pentru care au fost destinate iniial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu
combustie i de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine i cele pentru
sistemele hidraulice;

24.valorificare - orice operaiune care are drept rezultat principal faptul c deeurile servesc unui scop
util prin nlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate ntr-un anumit scop sau faptul c deeurile sunt
pregtite pentru a putea servi scopului respectiv n ntreprinderi ori n economie n general.
Anexa nr. 3 la lege stabilete o list a operaiunilor de valorificare, list care nu este exhaustiv.

ANEXA Nr. 2:Operaiunile de eliminare


D 1 - depozitarea n sau pe sol, de exemplu, depozite de deeuri i altele asemenea;
D 2 - tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deeurilor lichide sau a nmolurilor n sol i altele
asemenea;
D 3 - injectarea n adncime, de exemplu, injectarea deeurilor care pot fi pompate n puuri, saline sau
depozite geologice naturale i altele asemenea;
D 4 - acumulare la suprafa, de exemplu, depunerea de deeuri lichide sau a nmolurilor n bazine,
iazuri sau lagune i altele asemenea;
D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea n compartimente separate etane, care sunt
acoperite i izolate unele fa de celelalte i fa de mediul nconjurtor i altele asemenea;
D 6 - evacuarea ntr-o mas de ap, cu excepia mrilor/oceanelor;
D 7 - evacuarea n mri/oceane, inclusiv eliminarea n subsolul marin;
D 8 - tratarea biologic neprevzut n alt parte n prezenta anex, care genereaz compui sau mixturi
finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaiunile numerotate de la D 1 la D 12;
D 9 - tratarea fizico-chimic neprevzut n alt parte n prezenta anex, care genereaz compui sau
mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaiunile numerotate de la D 1 la D 12, de
exemplu, evaporare, uscare, calcinare i altele asemenea;
D 10 - incinerarea pe sol;
D 11 - incinerarea pe mare. Aceast operaiune este interzis de legislaia Uniunii Europene i de
convenii internaionale;
D 12 - stocarea permanent, de exemplu, plasarea de recipiente ntr-o min i altele asemenea;
D 13 - amestecarea anterioar oricrei operaiuni numerotate de la D 1 la D 12. n cazul n care nu exist
niciun alt cod D corespunztor, aceasta include operaiunile preliminare nainte de eliminare, inclusiv
preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfrmarea, compactarea, granularea, uscarea,
mrunirea uscat, condiionarea sau separarea nainte de supunerea la oricare dintre operaiunile
numerotate de la D 1 la D 12;
D 14 - reambalarea anterioar oricrei operaiuni numerotate de la D 1 la D 13;
D 15 - stocarea naintea oricrei operaiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluznd stocarea temporar,
naintea colectrii, n zona de generare a deeurilor. Stocare temporar nseamn stocare preliminar
potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.
ANEXA Nr. 3:Operaiuni de valorificare
R 1 - ntrebuinarea n principal drept combustibil sau ca alt surs de energie*);
R 2 - valorificarea/regenerarea solvenilor;
R 3 - reciclarea/valorificarea substanelor organice care nu sunt utilizate ca solveni (inclusiv
compostarea i alte procese de transformare biologic). Aceasta include i gazeificarea i piroliza care
folosesc componentele ca produse chimice;
R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor i compuilor metalici;
R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include i tehnologiile de curire a
solului care au ca rezultat operaiuni de valorificare a solului i de reciclare a materialelor de construcie
anorganice;

R 6 - regenerarea acizilor sau a bazelor;


R 7 - valorificarea componenilor utilizai pentru reducerea polurii;
R 8 - valorificarea componentelor catalizatorilor;
R 9 - rerafinarea petrolului sau alte reutilizri ale petrolului;
R 10 - tratarea terenurilor avnd drept rezultat beneficii pentru agricultur sau pentru mbuntirea
ecologic;
R 11 - utilizarea deeurilor obinute din oricare dintre operaiunile numerotate de la R 1 la R 10;
R 12 - schimbul de deeuri n vederea expunerii la oricare dintre operaiunile numerotate de la R 1 la R
11. n cazul n care nu exist niciun alt cod R corespunztor, aceasta include operaiunile preliminare
nainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea,
sfrmarea, compactarea, granularea, mrunirea uscat, condiionarea, reambalarea, separarea i
amestecarea nainte de supunerea la oricare dintre operaiunile numerotate de la R 1 la R 11;
R 13 - stocarea deeurilor naintea oricrei operaiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluznd stocarea
temporar naintea colectrii, la situl unde a fost generat deeul). Stocare temporar nseamn stocare
preliminar, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.
___
*) Aceasta include instalaii de incinerare destinate n principal tratrii deeurilor municipale solide,
numai n cazul n care randamentul lor energetic este egal sau mai mare dect:
- 0,60 pentru instalaiile care funcioneaz i sunt autorizate n conformitate cu legislaia comunitar
aplicabil nainte de 1 ianuarie 2009;
- 0,65 pentru instalaiile autorizate dup 31 decembrie 2008, folosindu-se urmtoarea formul:
Eficiena energetic = [Ep - (Ef+Ei)] / [0,97*(Ew + Ef)],
unde
- Ep reprezint producia anual de energie sub form de cldur sau electricitate. Aceasta este
calculat nmulind energia produs sub form de electricitate cu 2,6 i energia produs sub form de
cldur pentru utilizare comercial (GJ/an) cu 1,1;
- Ef reprezint consumul anual de energie al sistemului, provenit din combustibili, care contribuie la
producia de aburi (GJ/an);
- Ew reprezint energia anual coninut de deeurile tratate, calculat pe baza valorii calorice nete
inferioare a deeurilor (GJ/an);
- Ei reprezint energia anual importat, exclusiv Ew i Ef (GJ/an);
- 0,97 este un coeficient care reprezint pierderile de energie datorate reziduurilor generate n urma
incinerrii i radierii.
Aceast formul se aplic n conformitate cu documentul de referin privind cele mai bune tehnici
existente pentru incinerarea deeurilor.
ANEXA Nr. 4:Proprieti ale deeurilor care fac ca acestea s fie periculoase
H 1 - "Explozive": substane i preparate care pot exploda sub efectul unei scntei sau care sunt mai
sensibile la ocuri ori frecare dect dinitrobenzenul;
H 2 - "Oxidante": substane i preparate care produc reacii puternic exoterme n contact cu alte
substane, mai ales cu substane inflamabile;
H 3-A- "Foarte inflamabile":
a) substane i preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21 C (inclusiv lichide extrem de
inflamabile); sau
b) substane i preparate care se pot nclzi pn la aprindere n contact cu aerul la temperatura
ambiant, fr aport de energie; sau

c) substane i preparate n stare solid care se pot aprinde cu uurin dup un contact scurt cu o surs
de aprindere i care continu s ard ori s se consume i dup ndeprtarea sursei de aprindere; sau
d) substane i preparate gazoase care se inflameaz n aer la presiune normal; sau
e) substane i preparate care, n contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile n
cantiti periculoase.
H 3-B - "Inflamabile": substane i preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de
21 C i mai mic sau egal cu 55C;
H 4 - "Iritante": substanele i preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu
pielea ori cu mucoasa, pot provoca inflamaii;
H 5 - "Nocive": substane i preparate care, n cazul n care sunt inhalate sau ingerate ori ptrund prin
piele, pot constitui riscuri limitate pentru sntate;
H 6 - "Toxice": substane i preparate (inclusiv substane i preparate foarte toxice) care, n cazul n care
sunt inhalate sau ingerate ori ptrund prin piele, pot produce vtmri serioase, acute sau cronice
pentru sntate i pot fi chiar letale;
H 7 - "Cancerigene": substane i preparate care, n cazul n care sunt inhalate sau ingerate ori ptrund
prin piele, pot induce cancer sau creterea incidenei lui;
H 8 - "Corozive": substane i preparate care pot distruge esuturile vii la contactul cu acestea;
H 9 - "Infecioase": substane i preparate cu coninut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora
care sunt cunoscute ca producnd boli la om ori la alte organisme vii;
H 10 - "Toxice pentru reproducere": substane i preparate care, n cazul n care sunt inhalate sau
ingerate ori ptrund prin piele, pot induce malformaii congenitale neereditare sau creterea incidenei
acestora;
H 11 - "Mutagene": substane i preparate care, n cazul n care sunt inhalate sau ingerate ori ptrund
prin piele, pot produce defecte genetice ereditare sau creterea incidenei acestora;
H 12 - deeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice n contact cu apa, aerul ori un acid;
H 13 - "Sensibilizante": substane i preparate care, n cazul n care sunt inhalate sau ptrund prin piele,
pot cauza o reacie de hipersensibilizare, astfel nct expunerea ulterioar la substana sau preparatul
respectiv poate produce efecte nefaste caracteristice;
H 14 - "Ecotoxice": deeuri care prezint sau pot prezenta riscuri imediate ori ntrziate pentru unul sau
mai multe sectoare ale mediului nconjurtor;
H 15 - deeuri capabile prin orice mijloace, dup eliminare, s produc alt substan, de exemplu,
levigat, care posed oricare din caracteristicile prezentate mai sus.
1.Atribuirea caracteristicilor de pericol "toxic" (i "foarte toxic"), "nociv", "coroziv", "iritant",
"cancerigen", "toxic pentru reproducere", "mutagen" i "ecotoxic" se bazeaz pe criteriile formulate n
anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 1.408/2008privind clasificarea, ambalarea i etichetarea
substanelor periculoase.
2.Atunci cnd este cazul, se aplic valorile-limit enumerate n anexele la Hotrrea Guvernului
nr. 937/2010privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor
periculoase.
Metodele care trebuie utilizate sunt descrise n anexa la Hotrrea Guvernului nr. 1.408/2008.
ANEXA Nr. 5:Msuri de prevenire a generrii deeurilor prevzute la art. 42 din lege
A) Msuri care pot afecta condiiile de baz referitoare la generarea de deeuri
1.Folosirea msurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promoveaz utilizarea
eficient a resurselor
2.Promovarea cercetrii i a dezvoltrii n vederea realizrii de produse i tehnologii mai curate i mai
economice i distribuirea i utilizarea rezultatelor cercetrii i dezvoltrii

3.Dezvoltarea unor indicatori eficieni i semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generrii de


deeuri, cu scopul de a contribui la prevenirea generrii de deeuri la toate nivelurile, de la compararea
produselor la nivel comunitar, prin aciuni ale autoritilor locale, pn la nivel naional
B) Msuri care pot afecta faza de proiectare, producie i distribuie
1. Promovarea ecodesign-ului (integrarea sistematic a aspectelor de mediu n proiectarea produselor n
scopul mbuntirii performanei de mediu a acestora pe toat durata ciclului lor de via)
2. Furnizarea de informaii privind tehnicile de prevenire a generrii deeurilor pentru a facilita punerea
n aplicare a celor mai bune tehnici disponibile n funcie de industrie
3. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritile competente pentru includerea cerinelor
privind prevenirea generrii de deeuri n autorizaiile eliberate n temeiul prezentei legi i al Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 84/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
4. Includerea de msuri de prevenire a generrii de deeuri la instalaiile care nu intr sub incidena
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 152/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 84/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
Unde este cazul, astfel de msuri pot include evaluri sau planuri de prevenire a generrii de deeuri.
5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare n luarea deciziilor ori
alte tipuri de sprijin pentru ntreprinderi. Aceste msuri pot fi deosebit de eficiente n msura n care
sunt concepute i adaptate pentru ntreprinderile mici i mijlocii i sunt aplicate n reele de ntreprinderi
bine stabilite.
6. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/productori sau a negocierilor sectoriale
pentru a ncuraja ntreprinderile ori operatorii din sectoarele de activitate interesate s i stabileasc
propriile planuri sau obiective privind prevenirea generrii deeurilor ori s corecteze produsele sau
ambalajele care genereaz prea multe deeuri
7. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS i ISO 14001
C) Msuri care pot afecta faza de consum i de utilizare
1. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziii curate sau instituirea unei pli
obligatorii de ctre consumatori pentru un anumit articol ori un ambalaj care ar fi n mod normal
furnizat gratuit
2. Organizarea unor campanii de sensibilizare i de informare direcionate ctre publicul larg sau ctre o
categorie specific de consumatori
3. Promovarea de ecoetichete recunoscute i de ncredere
4. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt
incluse n cadrul politicilor integrate ale produselor, sau acorduri cu vnztorii cu amnuntul privind
furnizarea de informaii referitoare la prevenirea generrii deeurilor i la produsele cu impact redus
asupra mediului
5. n contextul contractelor de achiziii publice i private, includerea unor criterii de protecie a mediului
i de prevenire a generrii deeurilor n cererile de ofert i n contracte, conform Manualului privind
contractele de achiziii publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004
6. ncurajarea reutilizrii i/sau a reparrii produselor defecte sau a componentelor acestora, n special
prin recurgerea la msuri educative, economice, logistice sau a altor msuri, cum ar fi sprijinirea ori
nfiinarea unor centre i reele acreditate de reparare i de reutilizare, n special n regiunile cu o
densitate ridicat a populaiei
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 837 din data de 25 noiembrie 2011

S-ar putea să vă placă și