Sunteți pe pagina 1din 10

PLANUL SE CONTURI GENERAL

CLASA 1 . CONTURI DE CAPITALURI


10. CAPITAL SI REZERVE
101. Capitalr)

1011. CapJtal subscris nev5rsat (p)


1012. Capita) subsc s vdrsar (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul pubtic (P)
104. Prime de capitai
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (p)
1043. Prime de apolt (P)
1044. Prime de conversie a obligafiuoilor in acliuni (p)
105. Rezerve din reevaluaJe (p)

'106. Rezerve
1!61. Rezerve legde (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (p)
1064. Rezerve de valoarejustAa) (p)
1065. Rezerve reprezentand surplusul realzat din rezerve din reevaluare (p)
1068. Alte rezerve (P)
107, Rezerve drn conver-sie1 (A/Pl
108. Interese minoritarer)
1081. Interese minorita.e - rezultatul exercifiului financiar (A/p)
1082. Interese minodtarc - alte capitaluli proprii (A/p)
109. Ac,tiuni proprii
1091. Ac,tiuni proprii de{inute pe rermen scurt (A)
1092. Actiuni prcprii de.linute pe termen lung (A)

1. REZULTATUL REPORTAT
17. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/p)
1172. Rezuitatul reportat provcnit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 2gu) (A/p)
1 174. Rezultatul reportar provenit din corectarea er riloi contabile (d/p)
1176' Rezultatul reportat provenit din trecerea Ia aplicarea Regtementdrilor contabire conforme
Directiva a pat-a a ComuniGtilor Economice Europene (A/p)
2001 gi pdni la inchiderea soldului acastui coDt.
1

129. Repnrtizarca profitului (A)

iii (P)
de subventii pentru investitii (P)
133. Donafi pentru investifii (p)
134, Plusuri de inventar de natura imobilizdrilor (p)
138, Alte sume primite cu caracter de subvenlii pentru investitii (p)

185

15. PROVIZIOANE
151, Provizioane
'1511. Provizioane penhu litigii (P)
1512. Provizioane pertru garartii acordate clieniilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizdri corporale 5i alte acfuni similare legate de acestel) (P)
1514, Provizioane pentru reshucturare (P)
1515. Provizioane pentru pensii gi obligalii similare (P)
1516. Provizioane pentuu impozite (P)
1518, Alte provizioane (P)
16. 1MPRUMUTTIRI SI DATORII ASIMTLATE
161. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. imprumuturi e{terne din emisiuni de obligatiuni garanlate de stat (P)
1615. imprumuturi exteme din emisiuni de obtigaliuni garantate de bdnci (P)
1517. imprumuturi interne din emisiuni de obligaliuni garantate de stat (P)
1518. Alte imprumuturi din emisiuni de obligaliuni (P)
162. Ctedite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1522. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden,t5 (P)

1623. Credite externe guvernamentale (P)


1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625, Credite bancare externe garantate de bdnci (P)
1626. Credite de la trezoreda statului (P)

1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)


166. Datorii care privesc imobilizdrile financiare
1661. Datodi fald de entitifile afiliate (P)
1663. Datorii fald de entitAlile de care compania este legatd prin interese de participare (P)
167. AIte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168, DobAnzi aferente imprumuturilor $i datoriilor asimilate
1681. Dobdnzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dob6nzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685, Dobanzi aferente datoriilor fafa de entita,tite afiliate (P)
1686. Dobanzi afefente datoriilor faE de entitdtile de care compania este legatd
participare (P)
1687. Dobdnzi aferente altor imprumuturi $i datodi asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligaliunilor (A)

plin

interese

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI


20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

205. Concesiuni, brevete, licente, mArci comerciale, drepturi $i active similarc (A)
207. Fond comercial
2071, Fond comercial pozitivs) (A)
2075. Fond comercial negative) (P)
208. Alte imobiliziri recorporale (A)
2,I. IMOBILIZARI CORPORALE
211. Terenuri gi amenajdri de terenuri (A)
2111, Terenuri
trri de terenud

tii (A)
tehnice, mijloace de transPort, animale $i plantatii

213i. Eclipamente tehnoDgice (me$ini, utilaiEliinstala{ii.detucru) (A)


2132. Aparate qi instala,tii de misurare, control 5i reglare (A)
2133. Mijloace de tratrsport (A)
2134. Animale qi plantaii (A)
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecfie a valorilor umane $i materiale $i alte active
corporale

(A) _

23. IMOBILIZARI ^iN CURS $I AVANSIJRI PENTRU IMOBILIZARI

231. Imobiliz6ri corporale in curs de execufie (A)


186

232, Avansuri acordate pentru imobiliztui corporale (A)


233. ImobilizEli necorporale in curs de executie (A)
234. Avansur i acordale pentru imobilizari necorporale (A)
26. IMOBIL]ZAR] FINANCIARE
261. Acliuni delinute la entita|le afiliarc (A)
263. Interese de participare (A)
264, Titluri puse in echivalentAr0) (A)
265. Alte titluri imobilizare (A)
267. Creante inrobilizate
2671. Sume dator ate de entitf,tile afiliate (A)
2672. DobAnda aferentd sumeior datorate de entitdtile afitiate (A)
le de paulicipare (A)

telmen lung (A)

2679. Dobdnzi aferente altor creante imobrlizate (A)


269. Vilsdminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691. Virsdminte de efecruat priviDd actiunile dctinute
2692. VdmEminte de efectuat pdvind interesele de parti
2593. Vdrsaminte de efbctuat penru alte imobiliz5ii fin

e afiliate (p)
)

Amoftiza-rea cheltuielilor de dezvoltare (p)

Amortizarca concesiudlor, brevetelor, Iicenle)or, mlrcilor comerciale, drepturilor gi activelor

similare (P)

2807. Amortizarea fondului comercialrr) (p)


2808
a altor imobilizdri necorporale (p)
281,
rivind imobilizirile corporalc

2811

a amenajdrilor de terenuri

(p)

2812. Amortizarea constructiilor (p)


2813. Amortizalea instala[iilor, mij)oacelor de transport, alima]elor
2814. Amortizarea altor imobilizari corpolale (p)

9i

plantaliilor (p)

290. Ajustdri pcntru deprecierea imobilizdrilor necorporale


2903. Ajustiri pentru deprecicrea chcltuielilor de deivoltare (p)
2905. AjustAxi pentru deprecierea concesiunilot, brcvetelor, licentelor, mdrcilor comerciale, dr.epturilor

activelor similare (P)


2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercidr2) (p)
2908. Ajustdri penn'u deprecierea altor imobiliziri necorporale (p)
291, Ajustiri pentru deprecierea imobilizdriJor corporale
2911. Ajustiri pentru deprecierea
renuri (p)

gi

2912. AjustAri pentu deprccierea


2913. AjustAri pentru deprecierea
sport, animalelor $i plantatiilor (p)
2914. Ajustdri pentru deprecierea
293. Ajustari pertru deprecierea imobilizdrilor in curs de executie
2931. Ajustdri pentru deprecierea imobilizdrilor corporale in curs de executre (p)
2933. AjustAri pentru deprecierea imobilizirilor necorporale in curs de executie (p)
296, Ajustiri penuu pierderea de valoare a imobilizdrilor financiare (p)
2961, Ajustiri pennu pierderea de valoare a actiunilor delinute la eniitigile afitiate (p)
2962. Ajustdri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (p)
2963. Ajustdri pentru pierderca de valoare a altor titluri imoUitizaie 1f.1
2964. AjusEIi pentru pierderea de valoare a sumelor rlatorate de entit5tile afiliate (p)
?99!. AjustSil pentu pierderea de valoae a creantelor legate de inter.esele de participare (p)
2966. Ajustlri pentru pierderea de valoare a impmmutunl,or acordate pe termen lung (p)
2958. Ajustdri pentu pierderea de valoare a altor creanle imobilizate ip)
187

cLASA 3 - coNTURt DE srocuRl $t pRoDUcTlE itt cuRs DE ExEcuTlE


30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301.'Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale penbu ambalat (A)

3024,
3025.
3026.
3028.

Piese de schimb (A)

Seminte si materiale de plantat (A)


Furaje (A)
Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de nahrra obiectelor de inventar (A)
308. Diferenle de prel la materii pdme $i mate ale (A/P)

in curs de execufie (A)


Lucrdri 5i servicii in curs de execu{ie (A)
34. PRODUSE

341. Semifabricate (A)


345. Produse finite (A)
346, Produse reziduale (A)
348, Diferente de pre! la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii Si materiale aflate la terf (A)
354, Produse aflate la te{i (A)
356. Animale aflate la terti (A)
357. Mdrfuri aflate la terti (A)
358. Ambalaje aflate la te4i (A)
36. ANIMALE
361. Animale Si pisiri (A)
358. Diferen{e de pref la animale
37. MARFLRI
371. Marfuri (A)
378, Diferenfe de prel

ti

pAsdri (A,/P)

h mArturi (A/P)

38. AMBALAJE

381. Ambalaje (A)


388. Diferenle de pre! la ambalaje (A/P)

391. Ajustiri pentru deprecierea materiilor prime (P)


392, Ajustiri pentru deprecierea materialelor
3921, Ajustiri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajust5ri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393. AjustSri pentru deprecierea producfiei in curs de execu.tie (P)
394. AjustEri pentru deprecierea produselor
3941. Ajusttui pentru deprecierea semifabdcatelor (P)
3945. Ajustiri pentru deprecierea produse'lor finite (P)
3946. AjustAri pertru deprecierea produselor reziduale (P)
395. Ajustdri pentru deprecierea stocurilor aflate la te4i
3951. Ajustdri pentru deprecierea materiilor $i materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustiri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terfi (P)
3953. Ajustiri pentru deprecierea produselor finite aflate la terli (P)
3954. Ajustdri pentnr deprecierea produselor reziduale aflate la terqi (P)
3956. Ajustiri pentru deprecierea animalelor aflate la terF (P)
3957. Ajustiri pentru deprecierea mirturilor aflate la tel6 (P)
188

3958, Ajustdri pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (p)


396, Ajustdri pentru deprecierea animalelor (p)
397, Ajustari pentru deprecierea mlrfur.ilor (p)
398. AjustAri pcnnu deprecierea amba)ajelor (p)

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI


40. FURMZORI SI CONTT-,'RT ASIMILATF
401, Futnizori (P)
403. Efecre de pldrir (p)
404. Furnizori de imobilizili (P)
405. Efecte de plAtit pentru imobilizdri (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P)
409, Furn izori-debitori
409 t, Furnizori-debitori pentru cumpdrAli de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Fumizori-debitoli pentru prestdri de selvicii gi executAri de lucrari (A)
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411. Clienti

4111.Clienti(A)
4118. Clienti incerti sau in lirigiu (A)
413. Efecte de plimit de la clienti (A)
418, Clien{i - facturi de intocmit (A)
419. Clienfi - creditori (P)
42. PERSONAL $r CONTITRI ASIMILATE
421, Personal - salafii datorate (P)
423. Personal - ajutoa.re materiale datorate (p)
424. Prime reprezentdnd participarea personalului Ia profitr3; 1p;
425. Avansuri acordate personalului (A)
425. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Relineri din saladi datorate tertilor (P)
428. Alte datorii $i creange in legaturd cu personalul
4281 . AIte dator ii in legdturi cu personalul (P)
4282. AIte creanle in legdturd cu personalu) (A)

4311. Contribulja unitAtii Ia asigurtuile sociale (p)


4312. Contributia personalului la asigurdrile sociale (P)
43'13. Contribufia angajatorului pentru asigurArile socia]e de s5n[tate (p)
4314. Contribulia angajatilor pentru asiguririle sociale de sdn5tate (p)

437. njutor de Somaj


4371. Contribulia unitatii la fondul de Somaj (p)
4372. Contributia personalului la fondul de qomaj (p)
438. Alte datorii $i creante sociale
4381. Alte datodi sociate (P)
4382. AIte creanle sociale (A)

1 . Impozitul pe profit (p)


4418. Impozinrl pe venitra; 1p;

441

442. Taxa pe valoarea adAugata


4423. TVA de plata e)
4424. TVA de recuperat (A)
4426, TVA deductibili (A)
4427. TVA colectat5 (P)
4428. TVA neexigibilA (a,P;
444. Impozitut pe venituri de natura salariilor (p)
445. Subventii
189

4451. Subvenfii guvemamentale (A)


4452, imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenlii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subvcn{ii (A)
446, Ahe impozite. taxe si \Srsaminte asim
447. Fonduri speciale - taxe gi vdrsiminte asinrilate (P)
448. Alte datorii $i crearte cu bugetul statului
4481. Alte datorii fafi de bugetul statului (P)
4482, AIte crean{e privind bugetul statului (A)
45. GRI]P SI ACTIONARVASOCIATI
451, Decontdri intre endtaqile aflliate
4511. Decontari intre entitalile afiliate (A-lP)
4518. DobAnzi aferente decontArilor intre entitAile afiliate (A/P)
453. Decontiri privind interesele de participare
4531. DecontEri privind interesele de participare (A./P)
4538, Dobdnzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A,P)
455. Sume datorate acliona lor/asocialilor
4551. Acliorari/asociali - conturi curente (P)
4558. Aclionari/asocia! - dob6nzi la conturi curerte (P)
456. Deconttri cu aclionarii/asocialii privind capitalul (A,/P)
457. Dividende de platd (P)
458. DecontAri din operatii in participatie
4581. Decontdri din operatii in participa,tie - pasiv (P)
4582. Decontdri din operafii in participatie - activ (A)
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
451. Debitori diver$i (A)
452, Creditori divergi (P)
ATE
471, Chelhrieli inregistrate in avans (A)
472. Venituri inregistrate in avans (P)
473. Decontiri din operalii in curs de clarificare (A/P)

481. Decontdri intre unitate $i subunitai (A,P)


482. Decontiri intre subunitAti (A/P)
NTELOR
491. AjustAri pentru deprecierea creanlelor - ctienf (P)
495. Ajustiri pentru deprecierea creanlelor - decontiri in cadrul grupului
496. Alustdri pentru deprecicrea crean,telor - debitod diver$i (P)

$i cu

CLASA 5 - CONTURI DE TREZOBERIE


50. INVESTITII PE TERMEN SCURT
501 , Actiuni definute ta entitAlle afiliate (A)
505. Obligafiuni emise $i dscumpArate (A)
506. Obligaliuni (A)
508. Alte investitii pe termen scut $i creanle asimilate

5081. Alte tiduri de plasament (A)


5088. Dob6nzi la obliga{iuni 9i tiduri de plasament (A)
509. Virsiminte de efectuat pentru investiliile pe termen scurt
5091. Vdrsdminte de efectuat pentu ac,tiunile definute [a endtaUle afiliate (P)
5092. VSrsdminte de efectuat pentu alte investilii pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de incasat

5112. Cecuri de incasat (A)


5113. Efecte de ircasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
190

aclionalii./asociatii (P)

512. Conturi curente la binci


5121. Conturi la b6nci in lei (A)
5124. Conturi la binci in valut5 (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)
518, DobArrzi
5185. Dobdnzi de pldtit (P)
5187. Dob6nzi de incasat (A)
519. Credite bancare pe termen scuft
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scufi nerambursate la scadenti (p)
5193, Credite externe guvemamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (p)
5195, Credite externe Barantate de bdnci (P)
5196. Credite de la trezoreria sratului (p)
5197. Credite interne garantate de stat (p)
5198. DobAnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (p)
53. CASA

531. Casa
5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valutd (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale qi pogtale (A)
5322. Bilete de tratament $i oditurd (A)
5323. Tichete $i bilete de cdlatorje (A)
5328. AIte valori (A)
54. ACREDITIVE
541. Acreditive
541 1 . Acreditive in tei (A)
5412. Acreditive in valuti (A)

542, Avansuri de trezoreriers,; (A;


58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (d/P)
59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591, Ajustdri pentru pierderea de valoare a acliunilor detinute la entiEtile afiliate (p)
595. Ajusdri penh'u pierdcrea de valoare a obliga{iunilor emise Si rasaumpArate (p)
596. Ajust5ri pentm pierderea de valoare a obligaliunilor (p)
598. AjustEri pentm pierderea de valoare a altor investi[ii pe termen scurl qi creante asimilate (p)

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI


60, CHELTI-,'IELI PRIVIND STOCLTRILE
601, Cheltuieli cu materiile pdme
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilul
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesete de schimb
6025. Cheltuieli privind seminfele gi materialele de plantat
6026. Chelhrieli privind turajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli pdyind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia $i apa
606. Cheltuieli privind animalele qi pdsdrile
507. Cheltuieli privind mdrturile
608. Cheltuieli privind ambalajele
61. CHELTIIIELI CU LUCRARILE SI SER\'ICIILE EXECUTATE DE TERTI
191

611.
512.
613.
614.

Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli

cu intreqinerea gi reparatiile
cu redeven!ele, localiile de gestiune 5i chiriile
cu primele de asigurare

cu studiile $i cercetArile

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI


621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuie)i privind comisioanele 5i onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama $i publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri $i Personal
625. Cheltuieti cu deplasari, detaqari $i transferdri
626. Cheltuieli po$tale $i taxe de telecomunicalii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate
628. Alte cheltuieli cu seNiciilc executate de terti

635, Chettuieli cu alte impozite, ta'(e $i varsaminte asin]ilate


64. CHELTI,]IELI CU PERSONALUL
541. Chelhrieli cu salariilc personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
645. Cheltuieli privind asigurdrile gi protectia socialA
6451. Contribugia uni6(ii 1a asigurdrile sociale
6452. Contribulia unitafii pentru ajutorul de 5omaj
5453. Contribulia angaiatorului pentru asigurdrile sociale de sandtate
6458. Alte cheltuieli privind asigurdrile Si protecqia sociald
65. ALTE CHELTT]IELI DE EXPLOATARE
654. Pierderi din creanle 9i debitori diverSi
558. Ahe chelnrieli de exploatare
6581. Despigubiri, amenzi Si penalitAi
6582. Donafii $i subvenlii acordate
5583. Cheltuieli privind activele cedate $i alte operafii de capital
6588. Alte chelhrieli de exploatare
66. CMLTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creante legate de participatii
564. Cheltuieli privind investi{iile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizirile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
655. Cheltuieli din diferen[e de curs valutar
566. Cheltuieli privind dobdnzile
667, Cheltuieli privind sconturile acordate
668, Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
571. Cheltuieli privind calamitaule Si alte evenimente extraordinare

DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE


6S1. Ch"thri"ii de exploatare privind amortizarile, provizioanele 9i ajustarile pentru depreciere
6811. Chelnrieli de exploatare privind arnortizarea imobil,izd{.Er
6812. Chelruieli de erploarare privind provizioanele
5813, Cheltuieli de exploatare privind ajustarile penhu deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajust5rile pentru deprecierea activelor circgllLe
686. Cheltuieti financiare privind amortizirile $i ajust,rile pentru pierdere de valoare
6863, Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizArilor financiare
5864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentou pierderea de valoare a activelol cilculante
5868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligalunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITI]L PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

t92

691. Cheltuieli cu impozitul pe profir


698. Cheltuieli cu impozitul pe venit $i cu alte impozite care nu apar in elementele de mai

CLASA

7.

CONTUHI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETA


701, Venitru-i din vdnzarea produselor finite
702. Venituri din vAnzarea sernifabricatelor
703. Venituri din vAnzarea produselor reziduale
704. Venituri din lucrfui executate $i servicii prestale
705. Venituri din studii $i cercetzri
706. Venituri din redeven{e, locafii de gestiuDe $i chirii
707. Venituri din vAnzarea mdrfurilor
708. Venituli din activitari diverse
71. VARIATIA STOCURILOR
71 1. Variatia stocurilor

721. Venituri din produclia de imobiliz6ri necorporale


722. Venituli din ploduclia de imobilizdri corporale
74, VENITURI DIN SIJBVENTII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subvertii de exploatare
741 1. Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de afacerirT)
7412. Venituri din subvenfii de exp)oatare pentu materii prime $i materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli exteme
7414. Venituri din subvenfli de exploatare pentru plata personalului
7415, Venituri din subventii de exploarare pen[u asigura,ri Si proreclie sociala ._
7416. Venituri dir subven[ii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subvenlii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subvenlii de exploatare pentru dobenda datorata
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creante reactivate $i debitori drversl
758. Alte venituri din exploarare
7581. Venituri din despdgubiri, amenzi $i penalitAti
7582. Venituri din donalii !i subvenlii primjle
7583, Venituri din vanzarea activelor gi alte operatij de capiral
7584. Venituri din subventii pentu investitii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizdri financiarc
7611. Venituri din acfiuni delinute la entitdtile afiliate
7613. Vcniruri din inrerese de parlicipare
762. Venituri din investifii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
7541. Venituri din imobilizbri financiare cedate
7642. CAqtiguri din investifii pe termen scu cedate
765. Venituri din diferente de cu6 valutar
766. Venituri din dobAnzi
767. Venituri din sconturi oblinute
758. AIte venituri financiare
77. VENMURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subven!.ii pentru evenimente extraordiDare qi altele similare

susr6)

781, Venituri din provizioane 5i ajustari penfu depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venitu din ajusuri pentu deprecierea imobilizdrilor
7814. Veniruri din ajustari penru deprecjerea aclivelor circulante
7815. Veninui din fondul comercial negativ'")
786. Venituri financiare din ajustdri pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustAri pentru pierderea de valoare a imobilizirilor financiare
7854. Vcnituri financiare din ajusEri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE


80. CONTURI iN AFARA BILANTULUI
801, Angajamente acordate
8011. Giruri $i gamntii acordale
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Gjruri $i garanlii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi in afara bilanfului
8031. Imobilizdri coryorale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau repalare
8033. Valori materiale primite in pdstrare sau custodie
8034. Debitori scoli din activ, urmAriti in contrnuare
8035. Stoculi de natura obiectelor de inventar date in folosin.ti
8036. Redevenfe, locatii de gestiune, chirii $i alte datorii asimi]ate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038, Alte valori in afara bilanlului
804. Amortizarea aferentd gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferentd gradului de neutilizare a mijloacclor fixe
805. Dob6nzi aferente contractelor de leasing qi altor contracte asimilate, neajunse la scadenJi
8051. Dobinzi de pl6tit
8052. DobAnzi de incasat
89. BILANT
891, Bilan! de deschidere
892. Bilan! de inchidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNEI9)


90. DECONTARI INTERNE
901. Decontdri interne privind cheltuielile
902. DecontEri interne privind produclia oblinutA
903. Decontiri interne privind diferenlele de pret
92, CONTURI DE CALCULATIE
921. Cheltuielile activiGlii de baza
922, Cheltuielile activititilor auxiliare
923, Chelluieli indirecte de produclie
924, Cheltuieli generale de administralie
925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTIIL PRODUCTIEI


931. Costul producfiei obtinute
933, Costul ptoductiei in curs de execufie

194