Sunteți pe pagina 1din 490

CATALOGUL

MANUSCRISELOR

ROMANEgI

***
,

14

EF

GABRIEL STREMPEL

sr

1"

A
C

Fr

7.

0-

www.dacoromanica.ro

et.

"

GABRIEL STREMPEL

CATALOGUL
MANUSCRISELOR
ROMANESTI
B.A.R. 3101-4413
*

M
EDITURA $TI1NTIFICA $1 ENCICLOPEDICA
Bucureti, 1987

www.dacoromanica.ro

PREFATA

Investigatiile intreprinse de-a lungul .a doi ani i jumatate pentru


elaborarea celui de al treilea volum din Catalogul manuscriselor romez-

nevi au generat numeroase probleme, au ridicat unele IntrebAri


mai ales, au scos la lumina un material documentar imens, cu privire
la cultura noastr& medieval& si clasic, de esentA literarti i istoric
deopotriv, prea putin sau deloc cercetat. Cea dintii satisfactie revine,
evident, autorului acestui volum: satisfactia strdaniei duse la bun
sfirsit. La aceasta se va adAuga, pe acelasi plan, multumirea beneficiarilor nu putini scutiti de efortul la care am fost martori trei
decenii si jumAtate, pentru a descoperi ceea ce era imposibil de desco-

perit far& acest indreptar. In generozitatea lor acestia au trecut cu

vederea, pentru volurnele precedente, chiar i imperfectiunile lucrArii;


cAci eine ar putea fi judeciltorul implacabil care s6 nu ierte scpfirile,
atit de etern omenesti? I
Problema complicat pe care a trebuit sa o rezolvtim In timpul
lucrului a fost epurarea lotului de 1313 manuscrise, ce urmau s& fie
descrise In tomul de fao, de numeroasele materiale heteroclite, ce fuseserd incluse in mod arbitrar In rindul codicelor de cAtre predecesori.
Fliceam aluzie la aceast anomalie si in prefata volumului precedent ;
numai c& operatiunea de epurare, pentru acel lot fusese efectuat
din vreme. De data aceasta am fost pusi In situatia s excludem, concomitent cu avansarea In procesul de catalogare, zeci i zeci de tom.uri
de corespondentA, de condici de documente sau de insemntiri gospodAresti, de arhiva divers, i sA le inlocuim cu manuscrise In acceptiunea

bibliologica a notiunii. Excluderea constA de fapt In trecerea acestora


la fondurile respective, fonduri ce nu existau pe vremea cind s-a fkut
inventarierea lor de dare Inaintasi, cele mai multe inaintea primului

razboi mondial. Biltrinii n-au deci nici o vina si nu le vom turbura


nici noi sornnul vesnic, cu reprosuri de epigoni.
Cu fiecare manuscris cercetat a crescut si uimirea noastrA cu pri-

vire la varietatea literaturii romAnesti vechi, a literaturii populare


www.dacoromanica.ro

Prefati

originale, mai ales de provenienta transilvaneana. Numeroase menuscrise de literatura clasicd si moderna, unele de mare valoare, atesta,
daca mai era nevoie, interesul Bibliotecii Academiei pentru creatia
originala, adunata cu sfintenie de-a lungul multor zeci de ani, mai
exact incepind cu anul 1872. Dar nu putem ocoli nici constatarea privind raritatea cercetarilor intreprinse pina azi asupra acestor colectii.
Avem convingerea ca, odata dezvaluit intregul fond de manuscrise de
la Biblioteca Academiei, istoria literaturii romane, pentru epoca premergatoare clasicismului, va trebui sensibil revizuita i corect indreptata.
Un Cuvint inainte nu este un studiu introductiv si mai putin un
capitol de concluzii. Ne simtim totusi datori sa atragem atentia cercetatorilor asupra unora din manuscrisele reprezentative incluse in volumul de fata.
Sub raportul vechimii se impune Psaltirea cu text paralel slavonese si romanesc (ms. 3465), datata cu aproximatie intre anii 1573
1585. De data mai recenta, Codex Neagoeanus .(ms. 3821) ne-a transmis

cel mai vechi text al Rojdanicului i printre cele mai vechi texte ale
Alexdndriei si Florii darurilor. Din sec. XVII merita sa mai retinem
manuscrisul Lexiconului i Gramaticii slavo-romdne (ms. 3473) scrise
in anul 1673, precum i manuscrisele copiate de ciudatul scrib care
a lost Popa Ursu din Cotigleat (Bihor), la finele veacului, interesante
pentru numeroasele versuri populare, ca fi pentru insemnarile istorice
de epoca (ms. 4151, 4182).

Contrar tuturor asteptarilor de la inceputul elaborarii, volumul

de fata cuprinde un mare numar de manuscrise vechi cu continut istoric.


Nu mai putin de douazeci i ase de cronici complete sau fragmentare,

opt cronici rimate, unsprezece cronografe, in afara Viqii lui Nifon,


a Indildturilor lui Neagoe sau a Ceasornicului lui Nicolae Costin (ms. 3440,

3488, 3572, 3580, 3702), care isi pot gasi locul si in cadrul literaturii
istorice, sint incluse in paginile volumului de feta'. Dintre Cronici
subliniem mai ales importanta manuscriselor: 3252 (copiat la 'MIAstirea Casin in anul 1673) cu fragmente din istoria Turciei si a Transilvaniei) ; 3441 (copiat de Constantin logofatul la mijlocul sec, XVIII,
in care sint incluse Letopisetul cantacuzinesc i Anonirnul brincovenesc ;

3142 (copiat la 1733 de popa Flor), cuprinzind una din foarte rarele
variante ale Istoriei Tarii Romdnefti i Moldovei de Vasile Buhaescu ;
3443 (o frumoasa varianta copiata de popa Stanciu de la Manastirea
Antim pe la 1740), cu Istoria Tdrii Romdnefti de stolnicul Constantin
Cantacuzino ; 3444 varianta a Letopisetului cantacuzinese de la mijlocul sec. XVIII.
La aceste manuscrise, mai ales de cronici muntenesti (mai ran

intilnite in volumele anterioare), toate provenite de la Muzeul de


www.dacoromanica.ro

l'refatA

Antichitali vom mai adaoga cloud, foarte rare: Cronica reizboiului


ruso-turc de la 1768-1775, atribuita lui Dumitrache medelnicerul
(ms. 3506) i Cronica rascoalei de la 1821 a lui Ion Dirzeanu (ms. 3256),
manuscris ce a apartinut lui Cezar Bo Iliac.
Printre cronicile rimate, rar intilnite i ele in manuscrisele cercetate anterior, sint de subliniat cel putin cloud: Cronica rimata a Tarii
Romanefti de la anul 1769 de vistierul Nicolae Rusinescu (ms. 3372),
i miscelaneul de cronici rimate moldoveneti (ms. 3767), ultimul daruit
Academiei de Constantin Erbiceanu.
Unul din cele mai vechi cronografe incluse in volumul de fata dateaza de la finele sec. XVII (ms. 3517) i a apartinut lui Grigore Toci-

lescu. Atragem atentia istoricilor in egala msura asupra manuscrisului 3556, cuprinzind textul cronografului copiat la 1687 de catre
popa Tatul din Bezdead (Arge), care a facut parte din biblioteca Marla'stirii Cimpulung.

De mare importanta istorica i culturala ramin

sint cronici

chiar daca nu

manuscrisele 3342 si 3722. Cel dintii, Afezamintul Manas-

lirii Antim, scris i ilustrat la 1713, dupa toate aparentele ca i al


doilea
de Nicolae gramaticul Famine un unicat in vechea noastra

cultura prin continut i arta miniaturistica. Al doilea, Pomelnicul


Manastirii Cimpulung, inceput in aceeai vreme, recopiaza vechiu-

Pomelnic de pe vremea lui Matei Basarab, care la rindul lui era copilaltui pomelnic mai vechi. Lista domnilor Tarii Romaneti, ca i elemena

tele onomastice incluse aici, multe din Tara Birsei, fac din manuscrisul 3722 un document de o exceptionala importanta istorica i
lingvistica.

Vechea literatura popular* carti i romane de indelungata circulatie manuscrisd, caci imprimarea lor a fost interzisa de oficinile eclisiastice, concentreaza zeci de opere i variante in volumul de fatd.
Alexandria are nu mai putin de 13 variante ; Archirie i Anadan este
prezent cu cinci manuscrise ; Sindipa este transmis prin sase variante ;
Varlaam ci Ioasaf, Halima, Esopia, Fiziologul, Gromovnicul, Trepetnicul,
Zodierul, romanele Aizidalis i Zelidia, Filerot 71 Antusa, ilidor sint

toate reprezentate prin copii numeroase realizate in diverse provincii


istorice. Istoria poamelor ( Poricologos ), text destul de rar intilnit in
vechea literatura, concentreaza in volumul de fold cinci variante
diferite. In sfirit Erotocritul este reprezentat prin manuscrisul 3514,
copiat de Ionita lcgofAtul i superb ilustrat la 1787 de Petrache logofatul, in vremea lui voda Mavrogheni.
Numeroase versuri populare, cintece de stea, descintece, retete
medicale i gospodareti, ca si zeci de manuscrise de notatie muzicala
psaltica, inregistrate de acest al treilea volum din catalogul manuscriselor romaneti de la Academie, ofera cercetatorilor un material docuwww.dacoromanica.ro

Prefati

mentar bogat gata selectat, de interes major pentru cultura noastra


atit de diversificatti, de frumoasd si totusi atit de putin cunoscutd de
publicul larg.
Nu lipsesc din Catalog nici biitrinii": Alecu Vdcdrescu (ms. 3238),

Ion Barac (ms. 3224, 3225), I. Budai-Deleanu, cu cele patru volume


masive de Lexicon romdnesc-nemtesc (ms. 3728-3721), G. Asachi si
I. Heliade-Rddulescu, cel din urrnd cu 24 de manuscrise, in cea mai
mare parte constituite din fondul sdu de arhivd pastratd la Bibliotecd.
Dificild ne apare trecerea in revistd a manuscriselor riimase de la
marii nostri scriitori din veacul trecut si pind aproape de zilele noastre,
in milsura in care critica literard si opinia publicd le-a incoronat opera
si i-a admis sd pdtrunda in Pantheonul cu usa foarte strimtd a compartimentului de manuscrise de la Academie. Dificultatea o creeazd numdrul mare de scriitori si cote. De la V. Alecsandri, Eminescu, Creangd
si Caragiale, pink' la Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Ion Pillat sau
Mircea Eliade, acestia se inmultesc cu zecile, iar manuscrisele lor, cu
drepturi consfintite, sint adunate, constituite si hrdzite studiilor contemporanilor si urmasilor, pind in veac.
Dintre marile nume ale literaturii secolului trecut, Alecsandri
desi prezent cu zeci de manuscrise in primele cloud volume, este intilnit
si in volumul de faVci cu zece cote ; Macedonski cu unsprezece volume,

Cosbuc cu noud volume. Dintre acestea ms. Cosbue 3286 cuprinde


versuri. S Lim cit de putine sint versurile originale ce au ajuns pind la
noi, din creatia sa. Volumul este cu atit mai pretios. Junimistii Samson
Bodndrescu, Iacob Negruzzi, Creangd (cu rns. 4074, ce cuprinde parte
din Amintiri i Povefti)i Titu Maiorescu (acesta cu 13 volume de insemndri zilnice: ms. 3655-3667) sint si ei repertorizati.

In volumul de fatd sint descrise trei din operele fundamentale

ale lui Delavrancea: dramele istorice Aim de soare i Viforul si comedia

Irinel, toate manuscrise depuse la Bibliotecd in anul 1968 de Cella


Delavrancea (nr. 3907-3910).
Proza interbelicd este reprezentat de manuscrisele lui: L. Rebreanu

(nuvele, teatru, romanul Rdscoala, traduceri si cronici), ale lui Cezar


Petrescu, Ionel Teodoreanu cu Medelenii (ms. 4234-4236) si poemele
apdrute postum (ms. 4288), Ion Marin Sadoveanu, Gala Galaction,
V. I. Popa, M. Sebastian, G. M. Zamfirescu etc.
Printre poeti ii amintim pe: 0. Goga, cu versuri si articole ddruite
do Veturia Goga, Camil Petrescu, V. Eftimiu, Cincinat Pavelescu,
I. Pillat, Al. T. Stamatiad, D. Nanu.
Volumul de fatd include si cloud fonduri, sd le zicem de arhivii,
Kimase, pentru ratiuni de documentare, la cotele de manuscrise. Este
vorba, mai intii, de hirtiile privitoare la Revolutia din 1848, ce ocupd
www.dacoromanica.ro

Frei*

numerele 3831-3905 ; al doilea fond este cel cunoscut indeobste sub


numele de Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu (ms. 3418-3438).

Este de prisos, credem, sd continuilm cu insiruirea altor scrieri


sau nume de autori. Catalogul o face complet i indicele general de la
finele volumului faciliteaza orientarea cititorului in puzderia de miscelanee si opere semnate. Volumul al IV-lea va incheia Intreaga lucrare
si va inlesni concluzii interesante en privire la bogatia culturii romnesti scrise si aria de rdspindire, fril exceptie, pe intregul pmint locuit
de romni.
Deocamdat sd aducem multumirile cuvenite Editurii *tiintifice
si Enciclopedice, directorului ski dr. Mircea MAciu, om de aleasd cultur i eruditie filosoficd, precum si colegului Niculae Gheran, redactor
pentru strUdania sa, nurnai de
implacabil
si cu atit mai pretios
noi cunoscutil, la aparitia volumului, in conditdile stiintifice impuse
de specificul operei.
GABRIEL *TREMPEL

www.dacoromanica.ro

BIBLIOGRAFIE
ANALITICA

www.dacoromanica.ro

3101

Sec. XVIII (sfirsit) ; 230 1.; 23 x 16,5 cm.


F. 14: Al celor tntru pustnici prea mici, al lui Callist fi Ignatie Xanthopolii,
mestesug $i Indreptariu
pentru cei ce aleg .si priimesc cu linistire a vielui
fi cdlugdreste pi pentru chipul traiului viegi ft petrcerea fi hrana lor i pentru
a eft de mari bundaji iaste pricinuitoare linistirea celor ce cu socoteald uneltesc pre dtnsa. 5i s-au deosebit aceastd lucrare a cuvtntului tntru o sutd de Capete. i sd zice numirea cflii Raiu, cdci cd mai din toaM dumnezeiasca Scripturd' cuprinde Intru sines marturiile. Opera este precedata de o tabl a cuprinsului, precum si de aprecieri asupra autorilor scrise de Meletie al Athinelor
si Simeon al Thessalonicului.
F. 2277-230 albe.
insemnri: F. 17: Insemnare de cititor a lui Chesarie ierodiacon din anul
1833.

F. 1 si 230: insemndri cu caracter zodiacal.


Textul cu cerneall neagrA. Titlurile, iniialele i unele insemnAri marginale
sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penip la f. 2. Initiale stIngaci, ornate
la f. 15", 26, 31" .a. Legaturd orig. In scoarte de lemn i piele. De la Muzeul
de AntichitAti. Trecut In col. Academiei Romne conform dispozitiilor din
10 febr. 1903.

3102

1793 (f. 122"); 130 f.; numerotatle veche cu cifre chirilice: 1-122 (f. 1-122) ;
23,5 x 17 cm.
1.F.1-837: Ecaterina al doile. Istorie adunatd a tmpdrdtii rusdsti din ceputul ei pIn' la anul de actor:. impreund f i scriire tnprejuru a Tavrtcescului Hersonescului ostrov si a orasului Hersonii. Talmacitd de pre limba nen:lased
pe limba greceascd apla, la anul 1787, si de pe aceasta pre limba moldovinescd,
cu cheltuela <sic> iermonahului chir Inochintie, egum(enul> sfintei Mdndstiri
Ptngdratului f i scrisd de logofdtul Ionite Chira tnsu,si, In numita mdndstire
la anii 1788. Istoria este precedata de o dedicatie a egumenului Inochentie

cdtre Leon, mitropolitul Moldovei, nedatat.


2. F. 84-117'1: <Nicolae Costin, De domnia lui Nicolae Alexandru vodd In
Tara Moldovei>. Text fragmentar. Cf. I. Crciun si A. Hies. Repertoriul
manuscriselor de cronici interne. Sec. XV XVIII, privind istoria Romdniei,
Bucuresti, 1963, p. 98.
3. F. 118-1227: <Nicolae Milescu), Copiia pentru sftnta icoand a Maicei
Precistii de la Mdndstire .Nemjului pi pentru Mitropolia Moldova.
Ibidem, p. 57.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

14

4. F. 123-126v: (Copii de documente privitoare la istoria Rusiei: manifestul


irnpdratului Alexandru I la urcarea pe tron i scrisoarea lui loan Sighizmond
fon Teltin de la Cimpii Elisie cdtre Potenchin">.
5. F. 130 si f. II lim.": Rdfetd pentru gdlbinare.
Insemnari: F. 52" 53: Aceasta istorie am scris-o de pe o carticica ci era
scrisa de un Gligori Iludeci, pisariu de la <Mitropolia> din Iasi, care carticica era c-o slova foarte frumoas i impodobita. Deci fiindca am mai gasit
alte scrisori bune pentru oarescare stiinte, m-am indemnat a nu le lasa
nescrisa nici pe aceste."
F. 122v: Aceasta carticica, cu cite sa afla intr-Insa, am scris-o eu, Antohi
lIociungu, capitan, In vreme clad ma aflam *kind in casa dumisale condicariului Stefan Zatreanu. Si ma rogu dumneavoastra, tuturoru celor ce vor
ceti pe dinsa, orice gresala yeti gasi, ori In slove, ori In cuvinte, sa ertati
caci singuri dumnavoastra veti cunoaste ca n-am fost v-un omu procopsit
la invatetura, sau la scrisoare. 1793, martie 25." Cf. G. Strempel, Copisti
de manuscrise romdnesti putt (a 1800, vol. I., Bucuresti, Editura Academiei,
1959, p. 100.

F. 117": sa sa stie ca la anul 1827 luna avgust In 10, ca di la 9 ceasuri,


triimis-au fost un vihor cu grindina i mari grozavii
spre stiinta am

Insamnat. lerei Grigorii Mosu."


F. I liminara: I Ecatirina, a 2-a Irnparatiasa Rosiasii au avut trii suti sasizeci si 5 mii di oasti, cu cari face razboi cu.vrajmasii Rosiei."
II: Fragm. de Cintec de stea.
F. 129": I Aceasta carticica, cu cite sa afla intr-insa am scris-o eu, lordacee
l3acescu, in vreme cind ma aflam, sazind In casa la dumnealui spatarul
Neculai Stratulat si ma rog dumneavoastra."
Textul se repeta.

II: Incercari de condei.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i unele expresii sint scrise

8103

cu rosu. Legatura veche in piele. Cumparat de la G. Madan la 15 iul. 1906.


1840 (f. 29") ; 31 f.; 21,5x 17,5 cm.
(Versuri cu continut filosofic ci satiric).
insemnari: F. 29": Alecu Theodor, 1840, aprilie 29, Roman." Este copistul ms.

F. 30 31": Insemnari diverse cu caracter gospodaresc, concepte de acte


incercari de condei.
Coperta I-a: insemnare de bani cheltuiti cu diverse cumparaturi.
si

Textul cu cerneala radacinie. Cumparat de la Emil Girleanu la 26 sept.


1906.

1834 (f. 1); 12 f.; 23,5x 18 cm.


F. 1: Sdrbarea ostdsascd. Micul vodevil intr-un act compus de Matei Millo.
Insemnari: F. 1: I S-au prescris de mine Alexandru Balica. Anul 1834,
luna dechemvrie 16 zile."
II: Emilgar" < Emil Girleanu>. 1904.
Textul cu cerneala neagra. Frontispicii in penita la I'. 1 si 2. Legatura veche
In carton se pastreaza sub legatura moderna. Cumparat de la Emil Girleanu
la 26 sept. 1906.
8105 Sec. XIX (mijloc) ; 13 f.; 20 x17 cm.
F. 1: Poeziele lui Cirlova. Sint copiate: Odd (:itirei romdne, Pastorul intristat,
Inserarea, Ruinurile Tirgovistei.
Textul, cu cerneala neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Cumparat de
la Emil Girleanu la 26 sept. 1906.
3104

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfineti


3106

1801 (f. 63") ;

15

63 1.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-125 (f.1v-63") ;

23,5 x 19,5 cm.

F. 2: <Fr. Regnard>, Tragodia lui Sapor. Trad. de Alecu Beldiman.

Insemnari: F. 63r': Card cetitoriu.

A me proasta talmacire, cetitoriule iubite,


nu-i facuta sa-ti arate nici vrednicii, nici minte.
La cee ce nu agiungu niciodatd md sllesc
cercare macar a face, nu m'apuc, nu ispitesc.
Eu aceasta am facut numai pentru o zabava,
iar nu Ca am pus In gindu sa4 ark vreo isprava,
Caci slabiciunia-mi cunosc, cum si a mintii puteri;
nu4i fagaduesc sa-t dau lucru vrednic de vederi.
0 zabava foarte mica c-o placeri masurata
tot socotesc cd-i aye, din ostiniala me toata.
Bine fie priimita putina me ostiniala
si treci, ma rog, cu vedere, mica sau mari gresala.
Este lesne a huli, crede-ma, oricari poate
pricina ca s gasasca, prin prepus, sau Cu dreptate.
La aceasta eu nu stau nimica cu'nprotiviri,
nici zic ca n-or fi gresali Intru a me talmaciri.
Dar, crede-ma, c'a huh Ii drag celui de nimica,
carile c-a fi hulit nu-i pasa nici ari frica.

Eu, cit mi-au fost prin putinta. datorie mi-am facut;


nu cred ca voiu fi de hula la cee ci n-am putut.
At-am silit Inclt si fire au vrut de mi-au agiutat.

dacd n-am putut mai mult, arata-mi eel vinovat.

Acum, cu toate aceste, cum a fi sa priimesti,


de nu-t place lecuire este, ca sa nu cetesti.
Numile de vrei sa-mi stii, s-a familii ce am,
acrostihida It spune ca-i Aleco Beldeman. 1801, martie 23 Iasi."
Textul cu cerneald neagra. Peceti inelare In fum pe dosul ultimei f. nenumerotate. Legaturd veche In piele. Cumparat de la Emil Glrleanu la 26 sept. 1906.
3107

1705

(f. 11); 396 f. + f. 328 bis, minus 1. 131-139 omise la numerotat;

numerotatie veche cu cifre chirilice, cu greseli: 1 113,(f. 1-117) ; 20 x 111,5 cm.


<Miscelaneu).
1. F. 1 320y: <Praznicar). Sbornie ales din Mineiu pre limba rumdneased
la praznicia domne,sti i la svinti mari. Filele 7-11, gresit legate, ce cuprind

un fragm. de Penticostar, trebuie asezate dupa f. 382.


2. F. 323-362v: Inceputul Triodului, pre dumineci, in postul cel mare. Lipseste sfirsitul.

3. F. 363-38e, 7-11: <Penticostar). Text fragmentar. Intre f. 377-378

textul prezinta discontinuitate, lipsind file.


4. F. 383-394v: <Cintari bisericefti In lb. slavd>. Fragm. de la f. 391 este In
lb. romand.

Insemnari: F. 11: I Roj <= de la Nastere> 1705, iunie 17 dni. Pis. u (= a


scris la) Luca Telec, la Temisvara."
II Scris de Vasilie Sturzea Moldoveanul". Insemnare moderna.

F. 241": Iunii 5 dni, u <= la) Luca Telec".

F. 320": 1705, iunie 13 dni, u selo <= In satul> Luca Telec."

F. 396: I Scris-au eu Sturdze clad <am> sezut In padure la Utfin, sa sa


stie. 1706 mai 9 zile." Cf. G. *empel, Copimi
p. 235.
II:

Pomelnice.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-1413

16

F. 86-90: sa si stie ci acest Mineiu iaste a lui popa Gheorghie din Sicilaz
pentru bani 500".
F. 92Y-185: PA vremea tmp5rtii lui Frantiscus frith, in anul 1816, In luna
lui ianuarie In 16 zile ... la Simpetru dii iarni au fost dumineca si au Inceput
vintul sara dispri amniazinoapte ; de la 9 ceasuri s-au Inceput vijuliia,
frig si ni si au fost toatil noaptea ptna luni la 9 ceasuri. Si de la 9 ceasuri
pInd luni sara si mai riu: cii ploia, ningea, bitia vintul i Inghieta. Pini marti

diminiata nu mai putea sii iasi din casi alan. Atuncea s-au aflat multi
marvi (--- vite>, mica si mare moarti, sizind in ometi In picioare, inghetati.

Si pistori multi o murit di frig. Atuncea primilvara pi vale dispri di


cAtri amiazizi au fost apa di jumitate di cloftor <= metru> pistil grIu.

PA vremea aceaia era episcop In Tamesara Stifan Avvacomovici i protopop


In Becicherecul Mare Lazar Popovici i parocuri era In Toracu Mare Mihail

l'opovici, paroc mai mare Alexie Popovici, paroc Filip Popovici administrator i eu ... Adam Silisan, eclisiarcul bisdricii, annu 1816 iunie 18, si

clintaret la bisirici TrailS Dragt3s, Cincu arnu." Insemnarea este tran-

scrisi si la I. 321r-v. C. I. Corfus, Insemnirt de demult, Iasi, 1975, p. 133.

F. 188-199: Eu, Giorgiu Alasu am prenoit scrisoarea sf. pirintilor nostri


la anul 1887, 21/2. Si noi auzim despre vijolie, dar i voi care Iti ceti vete

ce s-a strica In acest an 1884, carele era ziditi de sintii nostri


OHO ce au venit cu satu cu toti din Secilaz din cercu Temesiaori. Si
cind au venit or adus i 1 clopot cu ei aicea. Si auzim cii dud o fost sS

vedea

vini aicea o dus Impiratu nemti Intre romai In case in Secalazi cu sila si or

tinut rezbel cu nemtii ai nostri i n-or vrut si esi din Secalazi si vini
aicia. Numai o fost di musai si vini, ci li-o tremes impiratia catane prin
cAsi, numai ca si-i scoati nemtii pre iei de acolo, din Sacalazi. Si cind o
venit satu Mosii, n-o fost Spaia (?) In Sengiura (?) ; numa la 30 de ani
in urmi or venit 1i atunci or ficut robote si or dat dijma si or lucrat ca
marvele la Spaia. Or dat 3 dijme din oaua, din giini, i unt, din griu, di

toate. Asia au fost mai nainte limbi pagine. Giorgiu Alasu am scris aicea.
Amin." Ibidem, p. 133-134.
F. 11v-12: Acestu Minei s-a aflatu In sf. biserici veche ce in vremile de
demultu, adeci de cindu a venitu oameni nostri din Sacalaziu ; cerculu a
fost Timisioara. Asia dui, cind cindu a venitu mosi nostri In Toracu
Mare d-acol'or adusu cam multe carti si or adusu i caramidi d'or ziditu
beserica In Toracu i icoane si mai multe Intrabuintate pentru sf. beserici.
Si era cam mici beserica si se cunostea ca a fost mai adiogati. Prin urmare
dupd ce ne-au Invrednicitu ... am ziditu scoala tn anul 1872. Dupi aceea In
scurt timp am zidit i beserica, la anul 1875. Apoi In anul 1884 am inceputu
a o strica, ca si n-o mai Intrabuintim. fnsi va uitat unde yeti videa cruce
de peatri, si va aduceti aminte ci a fost prastolu, unde sluja preoti, adeca
si aveti semnu ca sii stiti unde a fost beserica veche.
Pre vreamea aceea era imparatu Franciscu Iosefu i si numea Tiara Ungureasci. Preoti ne-au fostu, mai bitrin Theodor Tempia, parocu in penzie
si Paulu Tempia, vicar protopopescu i parocu, i Demetru Marcovitz parochu.

Prin mina mea Ca scrlitor, Savu Alasu, 1884, crisnic."


F. I liminari: Pomelnic pentru Constantin Brincoveanu si familia sa, In
lb. slavi.
Textul cu cerneali ridicinie i neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1, 323, 391 s.a.
Initiale ornate la f. 46w, 72v, 271 s.a. Legitura veche In piele se pistreazi
sub legitura moderni. Cumpirat de la preotul Emilian Micu in oct. 1905.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romiinesti


8108 1839 (f. 53') ;

17

53 f.; paginatie veche cu cifre arabc: 1-102 (f. 2 52) ;

22x 16 cm.
<Miscelaneu de literaturei monahald>.
1. F. 2-25' : <Eshatologie>. Cuvint pentru viitoarea judecatei i pentru sfirsitul lumii, din scriptura cea veche si din cei noad, Lard mai ales din Apocalip-

sun sf. loan Bogoslovului fi a altor sf. pdrinti, dupd cuvintul Domnului
nostru lisus Hristos, carele aratd si pentru venirea lui Antihrist.
Textul este scris cu caractere chirilice i grecesti, In lb. romiind.
2. F. 26-36: Viiala Si muceniia ce s-au intimplat sfintului mucenic Anastasia
de la tatd-lui chir Daniil, in cetatea Telvinului.

3. F. 36"-37": Cintare in stihuri politicesti pentru losif cel Preafrumos.


Text romdnesc cu caractere grecesti.
4. F. 38 42": <Apocalipsul Maicii Domnului>. Ocroveniia Precistii pentru
vedeniia muncilor.

5. F. 43-52: <Invdtdturi morale>.


6. F. 52"-53": <Patimile lui Hristos>.
!nsemnari: F. 53v: Aceasta alcatuire iaste a <lui) Tihon, episcopul Voronetului i s-au tiparit (pre limba sloveneascd) In tipografia Chievpecerschii
la anul 1838 (iara acum, la anul 1839) tdlmacitu-s-a pre a noastra limba
romaneascd. S-au tiparit In tipografia Monastiri<i> Neamtului ..."
Textul, cu cerneala radacinie este scris cu caractere grecesti. Frontispicii
In penitd la f. 2, 26, 36" s.a. Provenienta necunoscutd.
8109

Sec. XVIII (mijloc) ; 15 f.; 19,5 x 16 cm.


<Rinduiala hirotoniei purtdtoriului de sfesnic, a citclului, a cintdrelului, a
ipodiaconului, a diaconului si a preotului>.
Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu In penip la 1. 1. Din bibl. Seminarului central din Bucuresti. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
A lnstructiunii Publice, la 28 mai 1901.

8110

1780 (f. 61) ; 81 f. ; 21 x 17,5 cm.


<Miscelaneu>

1. F. I liminara: <Slujba prohodului>. Text fragmentar.


2. F. 1 15 : <Eshatologie>. Cuvint pentru esirea sufletului din trup i pentru
Infricosata a Domnului Hristos venire, a celui dintru sfinti pdrintelui nostru
Chiril episcopul Alexandriei, foarte de folos sufletului carele s-a tutors la umilintd si la pocdintd.
3. F. 15" 63: <Cazanii i ertdciuni la oameni morli>.
4. F. 65-67: Molitfd in zioa nasterii lui Hristos <si la Inviere>.
5. F. 67rv: Pomenic simbdta In Pdrsimi pentru cei morli i in tot postul.
6. F. 67'-79: <Moartea lui Avraam>. Cuvint inainte pentru viala sfintului
ci dreptului Avraam, pentru mingiere celor ce vor asculta, cum au vieluit intr-a-

ceastd lume ci pentra judecata cea de apoi.


7. F. 79"-80: <Avestila, aripa Satanei>.

insemndri: F. 61: S-au scris prin mine smeritul Intre dieci

<ilizibil>,

fiind dascal Mitropoliei Fagdra.sului. La anul 1780, zile 21 maiu s-au ispravit,

pentru ca sa rdmiie pomenire vdcinica. Celor ce sd vor Intimpla a ceti,


ma rog, fiind cu gresala scrisoarea, s Indreptati cu duhul blindetelor ; cd
precum nu poate fi ceriul fail de nori, asa nici scrisoarea f5r de gresala.
Cine s-ar ispiti sa o fure, sa fie anaftima. lacov Popa ..." (ilizibil).
F. 79: S-au scris prin mine Iacov Popa din Ludisor. 1781, zi 13 ianuar."
Cf. 0. *trempel, Copisti

p. 180.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

a8

F. I liminarg: 1807 la 15 septemvrie s-au ivit steaoa cea cu raze multe


de o parte, adecil coada, fiind un semn minunat". Cf. I. Corfus, Insemnari
p. 288.
F. II liminarav: Tab la cuprinsului".

F. 60: Vasile Popp, cantor. 1866."


F. 64": Incercari genealogice fr importanta.
F'. 80v: Insemnare din 18 oct. 1794 privitoare la angajarea unui argat
obligatiile contractuale.

8i

F. 81rv: incercari de condei.


Textul cu cerneala neagra i radacinie. Unele titian i initiale sInt scrise
cu rosu. Frontispicii tn penita la f. 1, 17, 27 s.a. Initiale stingaci ornate la
f. 1, 59, 67"

0 Daruit Academiei Romane de Octavian Popa, preot In Fagaras,

la 28 nov. 1905.
3111 See. XVIII (mijioc); 147 f.; 20,5 x 15 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahala>.

1. F. 1 13v, 24 37v : Carte ce sd numeste Calea imprdteasca.


2. F. 13v-23": Cuvint inainte la cartea fericitului Nil de la Sorsca.
3. F. 37v-49v: Suta Inttia din Capetele cele pentru dragoste ale sf. Maxim
Marturisitoriul.

F. 50-51 albe.

4. F. 52-97v: Pateric pa alfavita, sau cuvinte si ispravile sf. si preacuviosilor

paring. Este precedat de un cuvint Inainte.

5. F. 97v-105v: ... Pentru iefile si povestile sf. paring a schiturilor.


6. F. 106-1471": Cartea a doa a priacuviosului Efrem Siriianul, care coprinde
intru sine cuvinte de invdtaturd in multe feluri ceitra folosul i mintuirea a tot
sufletul crestinesc.

Insemnari: Coperta I interioara: tncercari de condei.


Textul cu cerneala neagra. Frontispicii in penita la f. 53" si 106. LegaturA
orig. In scoarte de lemn i piele. Cumparat de la B. Pohl la 26 mai 1906.
3112

1847 (f. 1) ; 93 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 181 (f. 3-93) ; 21 x 17 cm.
<Billecoq Adolphe, Principatul Tarii Romdnesti sub domnul Bibescu>. Este
trad. cartii aparutil la Bruxelles In anul 1847.

Textul, fn alfabet de tranzi tie, este scris cu cerneala neagra. Provenienta

3113

necunoscuta.
1832 (1. 20); 25 f.; 20,5 x 13,5 cm.

F. 1: Slujba sf. ierarh Mitrofan, noul facatoriu de minuni a toata Rossie. fare
f. 17-20 este intercalata Pre scurt istorisir despre chin/a, petrecere, adormire
si minunile sf. ierarh Mitrofan.
Insemnari: F. 20: Aceasta pre scurt istorisire a sf. Mitrofan este talmacitd
de pe naghipisul (?) ce 1-am gasit ... In 16 zile, septemvrie, anul 1832".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile

tipiconale sint scrise cu rosu. Cumparat de la anticarii *araga din Iasi la


1 iun. 1904.

3114 See. 2:Ix. (mijloc); 150 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri:

26 181 (f. 1-150) ; 20 x 15,5 cm.

<Curs de istorie antica>. Cuprinde istoria Persiei, Greciei, Macedoniei, Pales-

tinei si Romei pfna la Cezar. Lipseste Inceputul si sffrsitul.


Insemnari: La Inceputul ms., pe o fila atasat5, studentul Gheorghe Nedioglu
stabileste circulatia vol., Inainte de a-1 darui Academiei Romane, la 21 mai
1906.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfinesti

19

Textul, In alfabet de tranzitie, este scfis cu cernea15 neagr5. D5ruit Academiei


liornne de Gheorghe Nedioglu la 21 mai 1906.
3115

Sec. XIX (a dorm jumatate) ; 165 1.; numerotatie veche cu cifre arabe:
1-154 (1. 8-165); 21,5x 17 cm.
<Vasile Conta, Incercdri de metafizicd>. Manuscris autograf, scris pe o singuril

fat a filelor. Cf. B. Conta, Les fondements de la mtaphysique. Traduit du


roumain par D. Tescanu. Paris, ed. Felix Alcan, 1890.

F. 105-107 albe.
F. 2 si 3 cuprind scrisori datate 27 apr. si 22 mai 1905 si trimise din Iasi
de avocatul George Kernbach, cumnatul lui Conta, lui loan Biala', in legsturS cu destinul rns. filmase de la filosof.
F. 7 cuprinde planul lucetrii, In lb. francez5, In vederea trad. ei integrate
In aceast5 lb.
Insemnrtri: F. 1, de mina lui Joan Bianu: Incerctiri de metafizicil de V. Conta.

Ms. autograf al autorului drtruit Academiei la 3 iun. 1905, de Ana ContaKernbach, sora autorului".
F. 6: I /ncercrtrile de metafizial de Vasile Conta, incredintat mie pentru
a le traduce in limba francez5. D.T."
II Conta a murit la 21 april 1882, la 6 oare sara."
Textul este scris cu cernealri neagrri i albastrA. Drtruit Academiei Romne
de Ana Conta-Kernbach la 3 iun. 1905.

3I6 1820

(f. 1) ; 8 f. ; 17 x 10,5 cm.

<Miscelaneu de literaturd populard>.

1. F. 2-6v: <Versuri sj Cintece de stea>.


2. F. 6" 7: <Cintec de stretindtate>.

3. F. 7v-8: < Ilocabular greco-romdn>. Textul grecese este scris cu caractere


chirilice.
Insemnriri: F. 1: I 1820, august 6 zile s-au scris aceastri crirticicri cu cintrtri,
versuri ..."

II 1822, aprilie 15 zile. SS sri stie, aceastri crtrticic5 iaste a liii loan sin
Nicola Cerne. i eine a fura-o sri fie In burduhu dracului i sa fie afurisit de
12 arhirei. loan Cerne."
F. 1": Srt sil stie cind am intrat la bade Luca, 1822 mart 23. *i ave si sa
de-o pinS la ... <ilizibil>. Ioan."
F. 8: 1821, aprilie 11, am trimis o scrisoare acasS cu pasta si de acuma
n-oi mai trimite cu rind pirai nu-rn va mai veni i alta de acasil, milcar ca
curind."
F. 8v: Incercriri de condei.
Textul cu cerneald neagrii. Din bibl. g-ral Eustatiu Pencovici. Drtruit Academiei Rornane de Ministerul de Externe In anul 1904.

3117

1803 (f. 8) ; 13 1. ; 18,5 x 11 cm.

<Misceloneu de literaturd populard>.


I. F. 1-8: <Legenda Duminicii>. Text fragmentar. Lipseste inceputul.
2. F. 8v-13v: (Apocalipsul Maicii Domnului>. Canon pentru sufleti pdcdtoasd, cari s-au scos de pi alta pi aceasta. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.

Insemniiri: F. 8: Aceasta Epistolie am scris-o eu, Iftimii sin Gheorghii

*fedul, la ani de la Ifristos 1803, iar de la Adam anii 7311, februaric 12.
am scris-o eu Iftimii sin Ghiorghi *fedul, cripitan."
Textul cu cernealS neagrri. Frontispiciu stingaci In penitil la f. 8v. Din bibl.
g-ral Eustatiu Pencovici. DSruit Academiei Romdne de Ministerul de Externe
In anul 1904.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

20

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 14 f.; 18,5X 11,5 cm.


<Apocalipsul Maicii Domnului>. Text fragmentar, fart Inceput si sfirsit.
Textul cu cerneald neagra. Frontispiciu stingaci In penitd la f. 1. Din bibl.
g-ral Eustatiu Pencovici. Ddruit Acaderniei de Ministerul de Externe In
anul 1904.
3119 1800 (f. 11); 11 1.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-6 (1. 1-6) ;
3118

22 x 16 cm.
<Miscelaneu istoric>.

1. F.1-6v ; <Naum Rirnniceanu. Catagrafie de istoria Tdrii Romcinesti,


1290-1838). Text fragmentar. Cuprinde numai vase cap. din introducere.
Cf. I. Craciun si A. Ilies, Repertoriul

p. 197.

2. F. 7-11: <Banul Mihail Cantacuzino, Istoria Tdrii Romanesti, 1215

1776>. Text fragmentar, cuprinzlnd partea finaM. Ibidem, p. 190.

Insemndri: F. 11: Sfirsit de mina me. 1800, iu(nie)."


Textul cu cerneald neagra. Din bibl. g-ral Eustatiu Pencovici. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul de Externe In anul 1904.
3120 Sec. XIX (prima jumatate); 12 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-12
(f. 1-12); 22 x 17,5 cm.

<Teatru. Comedie in trei acte, in versuri, avind ca personaje pe: coconu lanache,
boer de mahala, cocoana Smaranda sofia lui, coconifele Elenca fi Luesandra
fetele lor, coconu Pavel, mahalagiu, boer bdtrin, coconu Dumitrache cortizanu
Elenchii, cdpitan Simeon, ofifer Panaiotache s.a.>.

Insemndri: F. 12: I Acestea prescriindu-se si de catre mine ma si semnez.


C. Robescu. 1833, iunie 26."
II Prescrise asemenea i dd. mine ... <lecturd incertd). 1833 iunie 30."
Textul cu cerneald neagra. Din bibl. g-ral Eustatiu Pencovici. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul de Externe In anul 1904.
3121 1832 (f. 9") ; 27 f.; 21 x 15 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 3-9'; (Roata lui Solomon>. Pentru norocire omului, in ce chip aratd.

F.1'-2", 10-24 albe.

2. F. 24v-27: <Cintece de fume>. Stih de amor.

tnsemndri: F. 9v: 1832, iunii 4."


F. 27: 1840, aprilie 20 <loan) Cerne."
F. 1: Socoteli ale chelarului Scarlat."
Textul cu cerneald neagra. La f. 3 este desenata Roata lui Solomon. Din
bibl. g-ral Eustatiu Pencovici. Ddruit Academiei Romane de Ministerul
de Externe In anul 1904.
3122 1831 (f. 20") ; 21 f. ; 22,5 x 18 cm.

(Miscelaneu de literaturd populard>.


1. F. 1 20": (Oracole>. Tredadis, pentru ca sii caufi multe lucruri.
2. F. 21": <Legenda duminicii>. Aceastd iaste Ipistolie Dornnului nostru I isus
Hristos.

insemndri: F. 21 : Ioan Neculai Cerne."


F. 20: 1831, iulie 12."
Textul cu cerneald neagrit. Frontispiciu stIngaci In penita la f. 21. Din bibl.

g-ral Eustatiu Pencovici. Daruit Academiei Romilne de Ministerul de Externe


In anul 1904.
3123 1832 (f. 1); 19 f.; 21,5x 16 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

21

1. F. 1 4": <Oracole. Roata lui Solomon>. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.

F. 5-11, 14-17 albe.

2. F. 11"-13": <Fabule : Grierul Fi furnica, Broasca pi boul, Lupul i cucoara,


Guzganul din cetate si cel din cimp>.
3. F. 17"-19: <Ghicitori>.

lnsemndri: 1832, mai 2 zile ... *tiut sd fie cd iaste scris de loan Neculai

Cerne."

Textul cu cerneald neagrd. Desen in penita reprezentind Roata lui Solomon


la f. 1. Din bibl. g-ral Eustatiu Pencovici. Ddruit Academiei Romdne de
Ministerul de Externe in anul 1904.
8124 1834 (1. 17") ; 17 f.; 22 x 17 cm.

<Yersuri patriotice, de dragoste ,si fabule>.

F. 14"-15 albe.

Insemndri: F. 17v: 1834, octomvrie 12, la 4 de noapte. Ioan Neculai Cerne."


Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. g-ral Eustatiu Pencovici. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul do Externe in anul 1904.
8125 1839 (f. 36") ; 36 f. ; 23,5 x 18,5 cm.

<Miscelaneu de literaturd populard>.


1. F. 5v-28": <Oracole>. Aici aratd intru aceastd carte 48 de capite, care capite
sint pentru a ghici cineva orice, macar zodia Berbecul. 809, fevruar 1. Nu este
anul copierii.
2. F. 29-32": <Trepetnic>. Ardtare semnilor ce le omul are pe trup. Lipseste
sfirsitul.

F. 1 4", 33-36 albe.

Insemndri: F. 36": Aceastd carte de cdutare norocului esti pentru omu la


care sd fie stiut a cui este. 1839, mai 17. Ioan Neculai Cerne."
Textul cu cerneald rddAcinie. Desene stingace reprezentind Roata norocului
la f. 5 si 29. Din bibl. g-ral Eustatiu Pencovici. Ddruit Academiei Romdne
de Ministerul de Externe in anul 1904.
8126 Sec. XIX (inceput) ; 8 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-13 (f. 1-7) ;
19,5 x 14 cm.

F. 1: <Psaltichie>. Inceputul cintdrilor Sf. Liturghii. Cuprinde cintdri de Petru


Lambadarie i Grigorie protopsaltul. Textul, in lb. greacd, este scris cu caractere chirilice.
Textul cu cerneald neagrA. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Provenienta necunoscutd.
3127 1841 (f. 2) ; 46 f. ; 14,5 x 10 cm.
F. 2: Feliuri de refete de pe un trdtaj ce-1 are dumnealui logofdtul Dimitrachi
Sturza, cercate > i dovidite de folositoare, scrisd la 1841, ghenarie 15. Neculai
Proca paharnic.

F. 7 alba.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi la 1 iun.
1904.

8128

1848

(f. 1") ; 33 f. ;

19x 11,5 cm.

paginatie veche cu cifre arabe: 2-58 (f. 2"-30") ;

<M iscelaneu>.

1. F. 1-31: <Sentinfe ci istorioare morale>. Oarefcare anegdoturi folositoare


pentru giunime, aflati intr-un poem, din invechime tipdrit.
2. F. 31"-32: <Versuri>. Fantazie.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

22

tnsemnari: F. r": Aste anegdote le am gasit in Besarabie, orasul Baltilor


si spre a nu fi dupa trecire timpului urma lor, le-am prescris aice. Dimitrii
Balica comis. 1848 anul, luna mart 15."

F. 1: No 12. Comis D. Balica."


F. 3e-33': tnsemnari gospodaresti ale lui D. I3alica.

Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie i latin. Cumparat


de la anticarii *araga din Iasi la 9 iun. 1904.
3129

Sec. XVIII (prima jumatate); 8 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:


1-8 (f. 1-8); 23x 18 cm.

F. 1 : A celui dintru sf. pdrintelui nostru loann <Scdrarul>, egumenul cdlugdrilor celor din Muluele Sinaei, Scard raiului de inveifilturti cdlugdreascd, cunt
sd cuvine fiestecdruia crestin a vietui pentru ca sd se sue intru desdvirsitul calugdriei i Yief ii crestinesti. lard acwn, pentru folosul celor ce vor voi sei citeascd,
scoasd din slovenie pre cea de obste si proastd limbd romilneascd, de smeritul
intru cdlugdri Varlaam, prezviterul besrecii sf. fi sldvitului Ioann Botezeitoriul,
in mandstirea ce sd chiamd Sdcul. Manuscrisul nu cuprinde cleat prefata mitropolitului Moldovei Varlaam la traducerea sa, cuprinsul, i Viafa fericitului

loann, egumenul sf. munte al Sinaiei, ce-i iaste nwnele Pisariu, cela ce an
scris ac&te lespezi sufletesti ce sd chiamd Scard ... scrisd de Daniil, smeritul
cdlugar de la Raith, aceasta din urma incomplets.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise cu
rosu. Frontispiciu in penip la f. 1. De la Muzeul de Antichitati. Trecut in
col. Academiei RomAne, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
3130 Sec. XIX (prima jumatate) ; 34 f. ; 23,5 x 19,5 cm.
<Tratatele de pace intre Turcia si Rusia din anii 1774, 1792 i 1812, precwn
si implicatiile kr pentru Tarile Romdne>.
Textul cu cerneala neagra. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Academiei Romne, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
3131 Sec. XIX (mijloc) ; 14 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-14 (f. 1 13") ;
22 x 16,5 cm.

F. 1: <Nicolae Balcescu>, Drepturile romdnilor cdtre Inalta .Poartd. Manuscris

autograf. Cf. N. Balcescu, Opere, Ed. critica adnotata, cu o introducere de


G. Zane. Tomul I, partea 1, Bucuresti, 1940, p. 261-267 si Tomul I, partea

II, p. 231-234.

Textul, in alfabet de tranzitie, este scris cu cerneala neagra. Din bibl. lui
3132

N. Mandrea. Daruit Academiei Romne in anul 1939.


Sec. XX (prima jumatate) ; 28 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe 1-28
(1. 1-28) ; 20 X 15 cm.

Alexandru Sahia, Ploaia din Iunie. Nuvela a aparut in anul 1935 la editura
Adevarul, intr-un vol. colectiv. Cf. Alexandru Sahia, Scrieri. Ed. ingrijita
de Valentina Marin Curticeanu. Bucuresti, 1978, p. 181-191.
Insemnari: F. 1: Prietenei mele bune Tutu Ralea, din partea lui Sahia."
Textul cu cerneahl neagra. Intrat in col. Academiei Romne in anul 1953.
3133

Sec. XIX (mijloc) ; 110 f. ; numerotatie i paginatie veche diversa; 36 x 23 cm.


<Hirtii diverse, adesea fragmentare, cu caracter administrativ i politic, provenind din arhiva episcopului Dionisie Romano al Buzdului>. Pot fi mentio-

nate: Pastorala fragmentara a mitropolitului Veniamin Costache, a lui

Meletic, episcopul Romanului si Sofronie episcopul Husului (f. 6-11v);


Cuvintul episcopului Ilarion al Argesului la ungerea ca domn a lui Gheorghe
Bibescu (f. 12-13"); Cuvintarea prof. Grigore Constantinescu de la *coala

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romilne*ti

21

normald din Cgildra*i cu acelasi prilej (1. 14-15) ; Cuvint rostit in inscdunarea

unui staret (f. 18-19) ; Cuvint la InmormIntare al lui Nifon Billd*escu din
30 mai 1846 (f. 20-21) ; Cuvint la ziva sf. Dimitrie, rostit In Mitropolia din
Bucuresti la 26 octombrie 1843 (f. 22-23) ; fragment de cuvintare privind
obligatiile preotilor (f. 24-28v); Omilii la oameni morti, texte fragmentare
(f. 34-49") ; Din canoanele sf. apostoli (f. 50-51) ; Catehismul mic, scurt
fragment (f. 54a-v) ; Cuvintare fragmentard catre cAlugdri (f. 58-61) ; Discurs
funebru la moartea unei starete, fiica boerului Nicolae Grecianu (f. 66-68) ;

Discurs rostit la 4 iunie 1855 la Manastirea Neamtului (f. 70-81) ; Cuvint


despre bisericd al preotului Marin fIristea din satul BAdeni, jud. Brdila din
anul 1859 (f. 84 86v) ; fragment istoric cu caracter unionist (f. 92-93') ;
Insemnri despre Manastirea Neamt (f. 95-96") ; Scrisoare de protest a lui
Dionisie Romano care redactorul ziarului Buciumul Romdn, pentru implicarea lui in viata politicd a tdrii (f. 97).
Textele, cu cerneala de diferite nuante, sint scrise In alfabet chirilic, de tranzitie *i latin. Din bibl. episcopului Dionisie al Buzdului. Ddruit Academiei
Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice la 17 sept. 1897.
3134

Sec. XIX (a doua jumiltate) ; 158 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
21 x 17 cm.

(Piese de teatru din repertoriul lui lorgu Caragiale>.


1. F. 3-21: Banu ochiul dracului. Comedie intr-un act. Lipse*te Inceputul.

F. 21"-24", 74, 101v-102" albe.

2. F. 25-40": Cintecul deputalilor si al disperatului. Versuri de I. Caragiali.


1870, Bucuresti, ap<rilie> 30. Mai sint scrise: Cintecul actualitatii (f. 30) ;
Cintecul fricosului (f. 33") ; Cintecul plapomarilor (f. 35") ; figureazd numai
titlul. Este inlocuit cu Republica slugilor, reluatil i transcrisd la f. 37".
3. F. 41-71: Fiul peidurei, sau Moartea haiducului Tunsu. Melodramd originale <sic> in 4 acte ci 10 tablouri. Este copiatd de I. L. Caragiale, In anul
1870.

4. F. 72-73": <Cuplet in versuri>. Text fragmentar.


5. F. 75-100', 142-156v: Femeea din popor, sau Victima noblelei. Melodrama in doa acte. Texte fragmentare. Lipseste sfir*itul.
6. F. 101: Toanta de la Gugumanesti, Farsd vodevil un act. Localizatd. Tradusa

din frantuzeste de la teatru Pale Roial. 1861, fevruar 20. Nu figureazd decit
titlul.

7. F. 103-14e, 157'v: Fiul Teleormanului sau Stanciu Bratului. Drama

vodevil in trei acte si in 8 tablouri, compus de acelas autor a lui Mesteru Manole,

DI. I. Petrescu. Lipseste Inceputul si sfir*itul.


fnsemndri: F. 20: Fine. Slatina, 1880, iulie 30. V.A."
F. 42": I Transcrisd din cap pind <In> fine de I. L. Caragialy la mart 29,
1870. Bucuresti. Spre suvenire."
II: Visatd astdzi la 25 iunii 1870 (joi) si suflatd in aceiasi sand. I. Caragiali."

F. 71: Transcrisd de I. L. Caragialy la martiu 29, 1870. Bucuresti. Spre


suvenire."

F. 71", 75"-77": Liste de beneficii i cheltuieli.


F. 158': Aceastri piesd Intitulatri (Stanciu Bratului) sS coprinde de patruzeci i una file, WS rinduri *terse si rase *i care este slobodd a sd represanta, p5 temeiul cdriia *nuruindu-sd i pecetluindu-sil cu pecetia comitetului
dupd orinduiald. 1853, septemvrie 27. Scriitoru comi<tetului?>. P. Florian."

Textele, de mai multe miiM, sint scrise In alfabet de tranzilie i latin, cu


cerneala neagrd, albastrd i creion. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel
la 10 iun. 1906.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

24

3135

Sec. XIX (a doua jumtate) ; 158 1. ; paginatie veche cu cifre arabe, diversd ;

35,5 x 22,5 cm.

<Piese de teatru din repertoriul lui lorgu Caragiale>.


I. F. 3-55": Fetele de marmord. Comedic. in 2 acte. lit realitate este drama
in 5 acte cu acest titlu a lui Theodore Barriere si Lambert Thiboust. Lipseste
sfirsitul.
2. F. 57-72w: Coristii in provinlie, sau Nola drept hoti. Farsd originalci intr-un
act de I. Caragiali. 1863, ianuarie 25. Ms. autograf.
3. F. 75-89": 0 botanic, sau Dantistul. Vodevil intr-un act. Tradus de G. Niculescu. Dedesupt un alt. titlu: Papagalul rdposat sau Bdrbierul cu noroc. Comedie cu cintece intr-un act, tradusd din franfuzeste de Niculescu.
4. F. 90-103v: Marcu Bocearis. Piesd in trei acte. Lipseste stirsitul.
5. F. 105-110v: Neagu Pescaru la balul de la 24 ianuarie. Vodevil.
6. F. 111-114: <V. Alecsandri>, Barbu Lautariu.
7. F. 115-116v: Baba Cloanta ghicitoarea.
8. F. 117-143: <Matei Milli% Baba Hirca>. Piesd In trei acte.
9. F. 144-158v: Samsarii de multi, sau Cum se specula inocenla poporului.
Comedie compusd in trei acte de I. Caragialy. 1888, septembrie 12.
.

F. 56. 73-74', 104 albe.

tnsemndri: F. 72v: ,,Scris i compusd In sase zile de I. Caragiali 1863, febr."


Textele, de mai multe miini, shit scrise In alfabet de tranzitie i latin, cu cerneald neagrd i albastrd. Cumpdrat de la anticarul A. Zwiebel la 10 iun.
1906.

3136

Sec. XVIII (prima jumdtate) ; 123 f. ; 22,5 x 16,5 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-93": <Isaac Sirul, Cuvinte monahale, unele sub forma de intrebdri


si raspunsuri>.
Text fragmentar. Lipsesc primele sase Cuvinte i Inceputul celui urmAtor.
2. F. 94: Pentru legea cea dupd fire.

F. 61" 63", 94v-96v albe.


3. F. 97-123v: <Isaia Pustnicul, lnvaldturi i sfaturi pentru monahi>. Text
fragmentar. Lipseste Inceputul i sfIrsitul, iar lntre 1. 99v-100 textul prezint discontinuitate, lipsind file.
Textul cu cerneald neagr i rdddcinie. Provenienta necunoscutd.
3137 1796 (f. 55) ; 190 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu lipsuri: 1-70
(f. 10-75); 14x 10 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard>.

1. F. 1" 6, 180-189v: <Calendar pe sapte planete). Prognosticon.


F. 1, 6v-7, 8v: Insemndri diverse.
2. F. 7v-8 <Istorioare morale>. Istoria omului celui lacom.
3. F. 9-26: <Minunile Maicii Domnului>.
4. F. 26-41: <Apocalipsul lui loan>. Ccizanie sf. Ion Bogoslov. Este vorba
de Apocalipsul apocrif.
5. F. 41-51: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Cdzanie pentru videnie presfintei Ndscdtoarii de Dumnezeu.
6. F. 51v-55: <Apocalipsul apostolului Pavel>. Cazaniia pentru tot sufletu
crestinesc. Textul este In versuri.
7. F. 55v: <Sentinje morale>.
8. F. 56-96v: <Eshatologie. Vedenia lui Grigore rnonahul, ucenicul sf. Vasile
cel Nou>. Cazanie pentru judecata turn ii. hire 1. 56-57 textul prezint discontinuitate, lipsind doud file.
9. F. 97r-v: <Sfatuiri crestine>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscrIselor romineti

25

10. F. 97v-108v, 113: <Eshatologie. Vedenia lui Macarie>. Cuvint de invdtdturd a sf. Macarie, cind au venit ingerul de i-au spus mate cite au poftit.
11. F. 109-130v: Luna lui apriil in 23 de zile. Minunile sf. i marelui mucenic
Gheorghie cite au rabdat pentru libovul lui Hristos. Titlul la 1. 113'.
12. F. 130"-133": Cintecul lui Adam, strarnosul nostru, cind l-au scos din rai.

In versuri.
13. F. 134r-v, 135v: <Poricologos>. Text fragmentar. Lipseste partea de la

inceput.
14. F. 134v-135: <Zile bune ci rele>. Izood de zile rale cite-s piste an, in Mate
lunile.

15. F. 136-138, 139"-153": Canon de pocdintd cdtrd Domnul Iisus Hristos.


16. F. 138-139'1: <Retete medicate i gospoddresti>. Ardtare de vreo citeva

doftorii ci mestesuguri.

17. F. 155"-156: <Cintece de stea. Nunta din Cana Galileei>.


18. F. 156"-157: Acathestul Nascdtoarei de Dumnezeu. Text fragmentar.
19. F. 157v-175: Moliftele sf. Grigore. Rugaciunile sf. Gligori Dvoeslov.
20. F. 175-178v: <Vocabular greco-romdn>. Cuvintele grecesti stnt scrise cu
caractere chirilice.
21. F. 190: <Rugiiciune>. Text fragmentar.

Insemndri: F. 35: 1796, dechembrie 8."


F. 97v: Stirsitul judecdtii lumii Velet 1797, octomvrie 22."
F. 113: 1797, noemvrie 3."
F. 13.f: Sfirsit ... 1798, ghenar. Ion MIrdici." De altd. mind: Ion Mirdici,
Gheorghi Stratulat."
F. 154: Ion Mirdici. 1800 februarie 9. Aceste istorii ce sd afld intru aceastd
carte li-am scris eu Ion Mirdici ..." <ilizibil).
F. 166: 1801, siiptemvrie 23. loan Mdrandici" <sic).
F. 175: 1801, sdptemvrie 28."
F. 178: 1801, octomvrie 1. Ioan Marandici."
F. 1: Aceastd cdrticicd este a me a lui Anion Mardndici ot Vorotetile (tinutul Orhei). i cine s-ar ispiti ca sd o fure, sau s o tagdcluiascd, sd fie bidstdmat ... Si am scris in zilile exarh<ului> Gavriil mitropolit Chisindului
Hotinului. Anul 1820, februarie 4. Alecu Mirdaci. Vasile MArdndici."

F. 6: Sfirsitul prognosticonului. 1818, noemvrie 28. Anion Mdrandici. Satu


Vorotetile."
F. 96": Ion Mardndici."
F. 8": Insemnare de cititor din anul 1827.

F. 6v-7, 8, 179": Incercdri de condei.

Textul, cu cerneaM neagrd, rdddcinie si verde. Unele initiate i cuvinte sint


scrise cu verde. Frontispicii naive in penitd la 1. 9, 41 si 156'. Desene in cerneald, reprezentind un scriitor i un chip femeesc, incoronat. CumpArat de
313E4

la Florin Dron in anul 1972.


Sec. XVIII (sfirsit); 131 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 5-15 (f. 3
13) ; 22 x 17,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-13: <Teologie polemicd, impotriva armenilor>. Lipseste inceputul.


2. F. 14-22: <Invalaturi cu privire la rinduiala inmormintdrii>.
3. F. 22"-56": <Vieli de sf.>.
F. 22"-38": Intru aceastd lund sdptemorie in una, prdznuim viatasi petrecire
.sf. Simeon Salpnicul.
F. 39-56: Viata si pitrecire sf. sleivit i intru tot cinstit apostol p i evanghelist
Luca, ce sd prdznuesti octomvrie 18 zile.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-441

26

4. F. 56v-131v: <Teologie polcmicd>.


F. 56V 63': Pentru sf. taMe. Trupul i singele Domnului Dumnezdu Si Mintuitoriului nostru lisus Hristos. Lipses,te sfirsitul.
F. 64-103v: <Invdtaturi despre icoane>. Lipsete Inceputul.
F. 103v-129: Pentru cruc, vcizutul scimn a fiiului ominesc a Domnului nostru
lisus Hristos, cari scimn la vremea venirii sale, la ce a doa, sd va ivi pre nuorii
ceriului i pre graiurile vreijmasilor crucii Domnului.

intre I. 107v-108 textul prezintd discontinuitate, lipsind o Md.


F. 129v-131v: Pentru ruga sf. facem rcispuns ereticilor. Lipsqte sfirsitul.
Textul cu cerneald neagrd i raddcinie. Frontispicii stingace in penita la
f. 22", 39, 61" s.a. Cumpdrat de la Gheorghe Stetiu din Suceava, in mart_
1905.

3139

Sec. Xl X (inceput) ; 129 f.; 24 x 20 cm.


F. 1: <Cazanii si eruiciuni la oameni moil!). Cuvinte de invteiturii la oarneni:
marl!.

Textul cu cerneald neagrd. Legilturil veche In carton. CumpArat de la anticarul Izrael Kuppermann la 6 mart. 1907.
3140 Sec. XIX (dupd 1850) ; 208 f.; paginatie veche cu cifre arabe cu omisiuni:

1-302 (f. 1-154); 23x 18 cm.

<Psaltichie>. Unele compozitii sint de Ghelasie ieromonahul, de la Episcopia


Argesului.
F. 181v-182 albe.
Insemndri: F. II Brainard: Aceastil carte este a lui Alecu Popescu, cumpdrata Intru o Bird, adica saizeci i doi dk lei si eine si va ispiti sd o fure srt
fie afurisit de trei sute sfinti parinti. i s-au subtscrisu de mine, care am si
iscAlit. 1862, octomvrie 23. Alecu Popescu."

F. 47: Catavasii ... la Pasti. 1863, a<prilie> 23".


F. 207v-208: I La 1870, luna lui octomvrie In doosprezece, zioa luni seara
pe la opt ceasuri nemtesti, s-au vdzut la meazdnoapte pe cer, sus, o Infioralk
roseatd, ca clnd ar fi cerul aprins. i dupd aceia, potolindu-sa roseata, pe la
dodsprezece tirziu, tot In acea oara, s-au ardtat mai Infricosata roseatd,
de care ar fi socotit orcare c pied foc din cer. Si la 13, adicil la treisprezece,

marti, a clod zi seara, ear tirziu, s-au ardtat, tot la meazdnoapte, roseald

pa cer, dar nu ca cea dintii, dar tot de spaima si nu s-au mai ardtat ;

lucrind la biserica din Valea Babii, judetul Arges, plasa Topologului, cind
s-au aratat asea semn de roseata infricosata. 1870, octomvrie 12. Zamfir
zugrav." Textul, In alfabet de tranzitie, este scris cu creionul.
II In anul 1870, luna octomvrie 26, m-am angajat ca cintdret la biserica
sf. Nicolae din acestu <oras>, pentru care spre stiinta am subsemnat. 1871,
martie 17. Alex. Poppescu."
F. 207: Concept de numire In postul de secretar al urbei Pitesti" a lui Eugen
S tdtescu.

F. I liminard": Datoriile crestinului.

F. 14: Dintr-ale protoereuhii N. Matheescu. 1882, ianuarie 20."


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile melodice sint
scrise cu rosu. Initiale stingace In penita la f. 1. 63v, 77 s.a. Sigilii inelare
In film la f. 1. CumpArat de la anticarul A. Zwiebel la 8 iun. 1904.
3141 Sec. XI X(prima jumatate) ; 120 f., minus f. 71-79, omise la numerotat ;
paginatie veche cu cifre arabe diversa ; 22 x 17,5 cm.
<Ambrosius Marlianus, Theatron politicon. Cap. 21-30). Cf. Ariadna Camarino, Traducerea greacei a Teatrului politic", atribuitli gresit lui N. Mavro-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romine0i

27

i versiunile romdnesti, In Revista istoricd romdtid, vol. XI


XII
(1941-42), p. 249.
Ms. a aparOnut lui M. Eminescu. Cf. Al. Elian, Eminescu i vechiul scris

cordat,

rorndnesc, In Studii si cercetdri de bibliologie, I (1955), p. 148.

Insemnari: F. 1: I Insamnare capetilor ce sa afla In tomul acesta, care s-au


deosabit den Theatron politicon ci este alcatuita in 30 capite si s-au deosabit
in trii tomuri, cite axe capite in fiestecare torn. Tomul al treile."

II A iscalitului G. Stihi."

F. II liminara: Aceasta carti esti a me dreptd si am cumparat-o cu pret

4 lei si 30 copici. Mihalache Gheorghiu."


F. 2": Din bibliotica subscrisului Gh. M. Stihi."
F. 120": insemnare autografa a lui M. Eminescu de lenjerie data la spalat.
Textul cu cerneala neagra. Din bibl. lui M. Eminescu. Daruit Academiei
Romane de Titu Maiorescu la 28 mai 1904.
3142 1830 (f. 80); 80 f.; paginatie veche diversa cu cifre chirilice i arabe; 21,5 X
17 cm.

F. 2: Elisaveta, sau Cei surghiunili in Seiberiia. Piesa de teatru in trei acte,


dupa romanul Doamnei Cottin aparut In anul 1806. Textul este precedat
de un cuvint inainte al liii Axente Rosculescu. copistul ms., cdtre Costache
Carp. Ms. a apartinut lui M. Eminescu. Cf. Al. Elian, op. cit., p. 148.
Insemnari: F. 80: S-au prescris prin osirdiia dreptii mele In orasul Nicolaev,
In anul 1830, Ghenari 24."
Textul cu cerneala neagra. Frontispiciu in penita si iniia1 orantil la f. 3.
Legatura veche In piele. Din bibl. lui M. Eininescu. Daruit Acaderniei Romane
de Titu Maioreseu la 28 mai 1904.
3143

Sec. XI X (mijloc) ; 71 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-120 (f. 1 60") ;
21,5 x 17 cm.

<Curs de retoricd>. Inhe f. 63-64" sint intercalate poeziile: Inima mea e


trista i Ceara patrie. Ms. a apartinut liii M. Eminescu. Cf. Al. Elian, O. cit.,
p. 148.
Insemnari: F. I limitara: I Ritorica a lui *tefanov. 1841, septemvrie 1."

II: Aceasta ritorica Imi esti draga.

Cine va fura-o, cmii sa te traga. Stefanescu."

Textul in alfabet de tranzitie, este scris cu cerneald neagril. Din bibl. lui
3144

M. Eminescu. Daruit Academiei Romdne de Titu Maiorescu la 28 mai 1904.


1790 (f. 1); 167 f.; 21 x 15 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 2-37", 38"-45, 46-78, 82-83, 122"-151, 152"-165: <Vieti de sf.:


Chiprian si Iustina, Cozma Monahul, Toma Apostolul, Macarie Rimleanul,

Areta Mucenicul, Alexie Omul lui Durnnezeu, Ariemidor, Theodora din Alexan-

dria, Eufrosin Magherul, adicd bucdtarul, Visarion arhiepiscopul Larisei,


Theodota, loan Pu.stnicul, patriarhul Tarigradului, Eustatie i Theopista,

Eufrosina, Joan Evanghelistul, Chiriac Sihastrul, Grigorie episcopal Armeniei


celei Mari. Nicolae arhiepiscopul Mirelor Lichtei, Spiridon, Evstatie, Axentie,
Evghenie, Mardarie, Orest, Daniil Prorocul, Zotic, Bonifaciu, Ecaterina,
Gheorghe>.

2. F. 37"-38", 45"-46: <Stnaxar>. In luna lui septemvrie 14 zile, ward


lumea. IndBarea cinstitei si de viiald facatoarei cruce <0.5.).
3. F. 78-81": <Chesarie episcopal Rimnicului, prefald la Mineiul pe luna
ianuarie>.

F. 83"-89", 120"-121, albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

28

4. F. 90-98: <Descoperirea s/. Liturghii>. Tama sf. pi durnnezdtvii Leturghir.

5. F. 99-122: lstoriia penult luarea slitei celd!i rarigradulur, care sti

numeee Costandinopolu i Boma cea Noao, pre care au robit-o Mahmet al doi-

lea, sultanul turcesc al optulea, la anul dd la llristos 1453.


6. F. 151v-152: Cinstitul Paraclis al sf. pdrintelur nostru Nicolae, arhiepiscopul
de la Mira Lichiei. Text fragmentar.
7. F.165v-166v: <Cintece de stea, pe tema judecdfii din urrnd>.
Insemnari: F. 1: I Aceasta ... carte, <este> scrisd in zilele preaputernicului
nostru Imparat losif al doilea Carol, cu osteneala si cheltuiala dumnealui
logoMtului Costandin, ce sa afld linga dumnealui satrarul Gheorghie slatineanul, la leatu 1790, fevruarie 5. Anghel diiacon ot Maica Prcista Dudu
din Craiova."

II Prin ostrdia dumnealui dascalul Gheorghie, frate-mieu, ot Craiovita."


F. 166v: Si am scris eu popa Anghel, pentruca mina va putrezi, iar slova
s va pomeni. Amin. Sa boti i pentru mine un pillar de yin." Cf. G. Strempel, Copipi
p. 7.
F. 98: 1792, septemvrie 17. Ioanita logofatul." Ibidem, p. 127.
F. I liminare: incercari de condei ale lui Dined logofatul.
F. 167: Concept de scrisoare a lui Stancu logofetelul cu privire la o angajare
In slujba.
Textul cu cerneala neagra i radacinie. Daruit Academiei Ftomane de Contele
Taliovici la 15 iun. 1907.

8145

1783 (f. 1v) ; 81 f.; 21,5 x 15 cm.


< M iscelaneu> .

1. F. 3 33": <Teologie polemicd. lmpotriva rimlenilor>. Text fragmentar_


Lipseste sfirsitul.
2. F. 35-77: Pilde filosofepi de pre limba cea proastd greceascd, fiind datd
in tipar, s-au scos acum cu mina. Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 280, nov. 460.
3. F. 79-80: <Versuri, pe tema morJii ornului>.
4. F. 80": <Fragm. din Psaltirea lui Dosoftei: Limbile sti salte ...>.
Insemndri: F. 1v: Nigoitd sin Stere Copce. 1783, fevruarie 5. Si ma rog,
fratilor, or care va citi In carticica aceasta i va fi gresit cu v-un cuvintu,
ma rog sd md ertati ..."
F. 2 : I in dzilile preluminatului domnul nostru Alicsandru Costandin Niculae
voevod. 1783, fevruarie 5."
II Sa sa tie de clnd s-au cutremurat pamlntu. 1781, sepremvrie 15."
p. 242.
Cf. I. Corfus, Insemnari
F. r: 1783, ghenarie 1, Nigoita sin Stere Copce"
F. 34": Nigoita sin Stere."
F. 78: Si am scris eu Nigoita sin Stere Copce ot Petra, tinutul Nemtului.
1783, ghenarie 21." Cf. G. Strempel, Copifti
p. 38.
F. 81 : SA s stie de clnd au venit turcii In Tara Moldovii, la velet 1821
si au fdcut bdtalie cu volintitii la Galati si la Sculeni. Si au perit multime
de volintiri acolo ; i In multe locuri s-au IntlInitu turcii cu volintirii. Si au
sfirsit batlia la Sdcu, btindu-sd multi zile cu tunuri. Si au taetu turcii
pe volintirii cu Insalaciune si au spurcat multe biserici turcii. Si am scris
eu, Mecu." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 40-41.
F. 1, 81v: fncercari de condei.
Textul cu cerneala neagrd. Titlul de la f. 35 si numeroase initiale slut scrise
cu rosu. Frontispicii stingace In penita la f. 3, 9, 15 s.a. Desene stingace
In penita la f. 2", 34"' si 78. Legatura artistica In scoarte de lemn i piele.
Cumparat de la anticarul B. Pohl la 16 oct. 1906.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscrlaelor rominesti


3146

29

1829 (f. 1"); 54 f.; 22 x17,5 cm.

<Reiete gospoddresti i medicate>. Copie dupd cartea romdneasc veche nr.

1236. Cf. Bibl. rom. veche, III, p. 459.


insemndri: F. 1"-": ..Aceast cArticicd miii tAlmcitti de pe limba 'masa,
pe limba romdniascd, cari cuprindi Intru sini multi lucruri spre folosul a
tog obstiia, atlt oaminilor cit i dobitoacilor cit. 5i pentru acii ci sd vor sili
cu toatri inima a InvAta vreun mestesugu, earl lucruri Intli stint cercati si
apol talmacita cum sd vede, gastndu-sa data fiind In tipariu in vreme luminatului domn loan Costandin Alixandru Ipsilant voevod In Valahie la let
1806.

De folos nu mic s-au socotit a sa da si de a dooa oara In tipariu, la let 1825,


cu toata cheltuiala dumisali Hriste Theodor.

lard acum s-au prescris de pre tiparnica articica de catra mini Iancu

Prajescu spatar, la letu 1829, septemvrie 20, la mosiia me Stolnicenii."


Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel la 11 oct.
1906.

3147

Sec. XIX (prima jumatate); 188 f.


<Miscelaneu>.

f. 91 bis; 21 x 17 cm.

1. F. 1 91v: <Gramaticd>. Partea a doa. Pentru etimologhie, sau Invcildtura


cuvintelor tndeosabi. Sub formd de Intrebari si rdspunsuri.

F. 39"-40, 91 bis-93' albe.

2. F. 94-181": <Catehism La cartea Facerii>. Sub forma de Intrebari i rdspunsuri.


3. F. 182-188: <Omilie>. Engomion <= Cuvint de laudd>.
Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscutd.
3148 Sec. XVIII (prima jumdtate) ; 184 LA- f. 139 bis; numerotatie veche cu
cifre chirilice diversa ; 21 x 15 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1 143": <Agapie Landos>, Amartolon sotirie, adecd Mintuire piedtosilor, tdlmacitd de pre limba greceascd pre limba rumdneascd.
2. F. 145-184": V iata i petrecere pi spunere minunitor a preacuviosului
parintelui nostru Vasilie cel You, scris de Grigorie cCdugdrul pi ucenicul sdu.
Lipseste sfirsitul. Ms. a fost copiat de Cozma monahul. Cf. G. Strempel,
Copisti
p. 42.

insemndri: F. 102": Sa sIt stii de cind o peretu sorele, la let 1807 (?)
<text tdiat la legat>. Eu vazInd am scris si am iscalit. Movilache Ion cdpitan." Lectura semnaturii incerta.
F. 54'1-55: Sa sa stie de cind s-au cutremurat <pamintul>, in zioa de prepodobna Paraschioa, dupd amiazdzi. Umbla velet <1802, octomvrie 14>."
F. I liminara: Aceasta carte este a lui giupinu Dumitru Nedelcovici. Anul
1856 dechemvre 16 zile."
F. 144: tnsemndri gospoddresti.
F. 66', 73", 74', 103', 144": incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Legatura
veche In piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel la 13 nov. 1906. *tampila sa in tu.5 rosu pe ultima fild
8149 Sec. XVIII (a doua jumdtate); 82 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu
lipsuri: 4-71 (1.7-70) ; 21,5 x17 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-72": Pravela culeasd din Pravda cea mare. Texte fragmentare.


mare f. 5-6, 25-26, 47-48 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

30

2. F. 73v-81": <Eshatologie>. Dupd sunetul trimbi ii, cel strigdtor ca tunetul,


urnzeazd Inviiarea trupului.

InsemnAri: F. 35v-36: Aceasta Praveld iaste a mea, a dascalului Bogdan

de la sat Purcilreni."

Coperta a II-a interioara: I Aceasta carte ce sA chiamti Pravild iaste a mea,


Neculai dascdlul ot Purcilreni. Cine s va Intimpla s o Instreinexe In altd

tars, acela va fi cu afurisanie, va fi afurisit."


II : V ersuri.
III : Incercari de condei.

Coperta I interioara: I : Fragment din cartea Facerii, cap. 4.


II : Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagra. Initiale ornate la f 1v, 24v, 70 s.a. Legaturd veche
In carton si piele. Cumparat de la N. A. Marinescu la 8 iul. 1906.
8150 Sec. XIX (inceput) ; 26 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 5-55 (IA 26) ;
22 x 17 cm.

<Miscelaneu de literaturd apocrifd>.

1. F. 1-10v: <Legenda Duminecii>. Lipsesc primele doua f. de la inceput.


2. F. 11-13v: <Eshatologie). Aceasta spune pentru invierea morfilor, cind
vra sd fie.
3. F. 13v-20: <Cazanii la oameni lnorji, cu caracter eshatologic>.
4. F. 20v-26: <Tilcul sf. Liturghii>.
Insemndri: F. 26": MS rog fratilor cetitori, gdsind vreo gresald In stove sau
In cuvinte, dumneavoastrd Indreptati cu duhul blindetilor, nepuindu-se In
ponos. Ca precum marea nu sd poate alina de valuri, as,a i scriitoriului a face
gresala. Si am scris-o eu, cel mai pacatos om In lume, lonitd dascal Muncean."

Textul cu cerneala neagril. Paginatia i unele initiale sint scrise cu rosu.

Frontispicii stingace In penitS la f. 10v, 13v, 16" s.a. Ddruit Academiei Romdne

de Constantin Erbiceanu la 28 sept. 1907.


3151 1766 (1. 173) ; 174 f., minus f. 141-149, omise la numerotat ; numerotatie

veche cu cifre chirilice, cu lipsuri: 2-170 (f. 1-173) ; 21,5x 15,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 68": <Istoria asediului Vienei>. Istoriia cind au mers turcii sd ia


Beciul. Lipseste o filS de la Inceput.
2. F. 69 73": <Descoperirea sf. Liturghii>. Taina sf. ci dumnezeestii Liturghii
ce s-au ardtat linzbilor pdgine din durnnezeiasca strdlucire, precum scrie Baro-

niusi la anii de la Hristos 1009. Intre I. 71v-72 textul prezinta discontinuitate lipsind file.

3. F. 74-126v: <Istoria risipirii Ierusalimului>. Istoriia pentru surparea

sf. cetSfi Ierusalimului, dupd prorociia Domnului Hristos care s-au fdcut dupd

intruparea sa la 72 de ani.

4. F. 127-173: <Istoria ludrii Constantinopolului>. Istoriia a doao, pentru

robiia sldvitei cetfi arigradului, care sd nuntste Constantinopol i Roma


1V oao, pre carele I-au robit Mahomet al doilea, sultanul turcesc al optulea, la
anul de la Hristos 1453.
Insemnari: F. 173: Julie 12, 1766. S-au scris din porunca i cu toata chieltuiala dumnealui Radul Voinescul, biv vel stolnic, prin osteneala mai micului si nevrednicului Intre ieromonahi, Grigorie ieromonahul ..." Cf. G. Strempel,
Copisti
p. 96.

F. 174v: I Am scris eu Dumitru sin Pascale bilcan ot Tirgoviste, din tirgu


din launtru."
II : Insemnari gospoddresti.

F. 173": CIntare la Pati.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscrIselor rominesti

31

Textul cu cernea1 5 neagra. Titlurile, colontillurile si initialele sint scrise cu


rosu. Frontispicii In penita la f. 69, 74, 127 s.a. Legatura veche in scoarte
de lemn i piele. Cumpsrat de la N. A. Marinescu la 8 iul. 1906.
-1152 Sec. XVIII (sfirsit) ; 144 f.; 21,5 x 16,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1 8", 13-48'1: <Pateric pe alfavita>. Lipseste Inceputul i sfirsitul,


iar Intre f. 8" 9 textul prezint discontinuitate, lipsind file.
2. F. 9-10": A celui Intru sf. pdrintelui nostru Nil Sinaitul, Cuvint pentru
cele opt duhuri ale rilutdlii. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.

F. 11-12', 15"-16", 69, 89 albe.

3. F. 49-68v: Ale Marelui Vusilie, Cuvinte pustnicesti scoase de pre ellinie


<pe> grecste proastd de preainteleptul Maxim ieromonahul Peloponisianul,
iar actun scoase de pre cea greceascd pre limba romdneascd. Lipseste sfirsitul.

4. F. 70-114": <Agapie Landos, Minunile Maicii Domnului>. Lipseste

sfirsitul.
Insemn5ri: F. 12": Si am scris 9i eu p5c5tosul i nevrednecul Diadoh monah

aice, intr-aceastA cArticidi. Ca. pe dinsa cetindu-o foarte rn-am folosit. La


leat 1826 avgust 7."
Textul cu cernealS neagra si r5d5cinie. Unele titluri i initiale sint scrise cu
rosu. De la Man5stirea DlhAuti (Rimnicul Sarat). D5ruit Academiei Romane
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1904.
:3153 Sec. XIX (mijloc) ; 90 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-139 (f. 1 70) ;
cifrele 126-139 sint scrise de M. Eminescu ; 21 x 16,5 cm.
F. 74-87v albe.
<Culegere de poezii i eintece de lume>. Unele sint copiate clupil V. Cirlova,
C. Conachi s.a.) A apartinut lui Mihai Erninescu. Cf. Al. Elian, Eminescu
si vechiul scris romdnesc, p. 148.
F. 74" 75 cuprind Befete medicate, datate 1860.

F. 88-90 sint ocupate de Scar.

Textul cu cernea15 neagrA i creion. Legriturd veche In piele. Din bibl. lui
Mihai Eminescu. D5ruit Academiei Romane de Titu Maiorescu la 28 mai 1904.
3154 Sec. XI X (prima jumAtate) ; 57 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-110
(f. 3 57v) ; 24,5 x 17,5 cm.

F. 3: <Volney>, Sfdrmdrile, sau procetire asupra revolugilor impdrdfilor.


<Tradusci> de Alexandru de Balica, 1831.

Insemn5ri: F. 22v, intr-o vinieta: Alexandre de Balica fecit." F. 1: I SA

sa stie de cind s-au cutremurat pimintul, zioa la 11 ciasuri evropinesti, inainte


de amiazi, in 20 septemvrie, anul 1843. Cutremurul au tinut multisor si tare."
II Am cetit l eu pe aceast 5. carte si am gsit-o foarte folositoare. De aceia
o recomand i altor compatrioti ai Orli mele. 1880, april 1. Eu, Narcis Cretulescu, profesor si director Seminariului din Husi."
Textul cu cerneald neagrA. Frontispicii in penita i viniete artistic ornate
la f. 12,19",28 8.2. Legatura veche in carton. Intrat in col. Academiei
Humane in anul 1954.
:3155

1827 (f. 24) ; 25 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 5-56 (f. 2-25') ; 22 X
17,5 cm.

<Rinduiala spovedaniei>. Lipseste inceputul, iar intre f. 12v-13 textul prezint discontinuitate lipsind cloud file.
Insemnri: F. 24r-v: Aceast pravil s-au scos din cuvint In cuvint Intocmai dupS cum am vilzut: nici am mai adAogat, nici am lipsit, ce cum am
gasit ; fArri numai din slove ce voi fi gresit. Dar cu totul am fost silit a nu
r5minea lipsit vreun cuvint. 1827, martie 26. Radu Craioveanu ot Pestesani

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

32

<lecturti incertd>, cel orit i scirnav. i s-au ddruit beserecii din satu Pojogi,
in apa Cernisoarei, in mahalaoa Orlenilor ... Si de acolo sd nu sti strdmute
de vreun preot, sau deacon, a zice cd este a lui, ce SS fie de folosul beserecii si
a preotilor, mai virtos a celuia ce va fi duhovnec, sd o aibti de blind oclindd

<sic> ... Radu sin Stan Craiovean."


F. 25: Scurt fragment din Versul lui Adam.
Textul cu cerneald neagrd. Legaturd veche In piele. Ddruit Academiei
1,,milne de P. Girboviceanu la 13 ian. 1906.
8156 1836 (1.15 ); 32 f. 22 x15,5 cm.
<Illiscelaneu de literaturei monahalei>.

I. F. 2-15: Cinstitul Paraclis al preacuviosului pdrintelui Grigorie Deca-

politul.

F. 16 si 30 albe.
2. F. 17-23: A lui chir Callistul Tilicudi, Cuvint pentru iscusirea linistii.
3. F. 24-29': Cuvint pentru peizirea inimii, plin di folos, a lui ichifor celui
din Singureitate.

4. F. 31-32v: <Vieli de sf.; Elisaveta, Neofit>.


Insemnri: F. 15'1: Si s-au prescris acest sfint Paraclis prin osirdia i cheltuiala <lui> Iosif, ieromonah al Mindstiri Bistritii, de smeritul Intre monasi

Paisie shimonahul, zograf al acestii minSstiri, pentru a sa pomenire, la anii ...


1836, septemvrie 15."
F. 31": Aceastd articied s-au <le>gat dS pdrintele Ilasie, legAtor din MAndstire Cernica ... 1841, fevruarie 3."
Coperta I interioard: Aceastd carte iaste a maicii Elisaveti, sori printelui
Chesarie. SA i sa dea."
Textul eu cernealti neagrti. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 17 si 24. Miniaturi reprezentind pe Grigore Decapolitul i un Inger la f.
si 2. Legaturs veche in
carton. Ddruit Academiei Roma.ne de P. Girboviceanu la 13 ian. 1906.
3157 Sec. XIX (a doua jumatate) ; 228 f., minus 1. 51-59 si f. 181-189, omise
la numerotat ; paginatie veche cu cifre arabe diversd; 20,5x 16 cm.
F. 1: <Simion Barnutiu>, Pedagogia. Publicatd sub acelasi titlu la Iasi in
anul 1870.

Insemnri: F. I liminard: Pedagogia de Dr. Simeone Barnutiu, profesor


la Universitatea din Iasi. A. Barbu-Brandia."
F. I liminarff ; Pedagogia de Simeone Barnutiu, Iasi, 1870. Tipariul Tribunei Romdne. Un vol. in 8,325 pag. Exemplar vdzut de mine la d-I prof.

I. Rddulescu. Al. T. D<umitrescu>."


Textul cu cerneald neagrd. Legaturd veche in carton si piele. CumpArat de la
anticarul A. Zwiebel la 9 ian. 1906.
8158 Sec. XX (prima jumatate); 59 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
25x 21 cm.

<Gib. Mihdescu. Sfiritul. Piesii de teatru in trei acte>. Cf. Gib Mihdescu,
Teatru. Ed. Ingrijita de Leon Baconsky. Cluj, 1973, p. 177-249.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris pe o singurti paging a filelor. Intrat
In col. Academiei Romdne In anul 1954.
8159 Sec. XIX (mijloc) ; 97 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-43 (f. 9-30) ;
20,5x 16,5 cm.
<Curs de istorie generala veche>. Cuprinde istoria popoarelor orientate, pre-

cum si Inceputurile istoriei grecesti. Intre f. 3" 8' este redatd pe scurt, In
lb. francezd, Istoria Daciei, de la inceputuri WS la retragerea lui Aurelian.
F. 88'1-89 albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romlinesti

33

Textul, cu cerneald neagrd, este redat In alfabet de tranzitie. Legatura veche

In carton se pstreazd sub legAtura moderna. Cumparat de la anticarul


B. Pohl, la 19 dec. 1905.
3160

1815 (f. 1); 27 f. ; 21,5 x 17 cm.


F. 1: <Slujba sf. Spiridon>. Luna lui dechemvrie 12 zile. Poinenire a celui
dintre sf., pdrintelui nostru Spiridon, facatoriului de minuni.
Textul cu cerneald neagra. Frontispicii In penit la f. 1 O. 3.. Initiale stingaci
ornate la f. 5, 9, 12 .a. Legdturd veche In carton i piele. Cumprat de la
anticarul B. Pohl la 19 dec. 1905.

3161

1788 (f. 1) ; 279 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-279 (f. 2-279) ;
20,5 x 16 cm.
<Miscelaneu istoric>.

1. F. 2-186: Istoria ruilorci viaja marelui Petru, monarhul ruilori vitejiele

kr.

2. F. 187-215v: <Istoria .Rusiei>. Istoriia a marelui cneaz Dimitrie Ioanovici,


samoderjiful a toatei Bosiei.

3. F. 2I6-279": <Istoria asediului Vienei>. Inceperea ci istoriei rdzboiului


de la cetatea Beciului. Lipsete sfiritul.
Insemndri: F. 1: Cartea politiei ruseti i vitejiile ruilor, a monarhului
Petru i altor ImpArati i stdpinitori. Istoriile acestea slut scoase de pe limba
muscAleascd pe limba rum neascd de domniia lui, chirio, chir Rodion Popovici,

dascalul orgului cetdtii Coronii. i dupa izvodul acela s-au scris a doa ()ail

de smeritul robul lui Dumnezeu Zanfir Marco, cdpitan, In zilele prealuminatului i preatnaltatului Imperatorului Iosif al doilea Ii arhiereului
locului, preasfintitului Ghedeon, neunit, la ano 1788 aprilie 20. Brapv."

F.187 : ThImAcitu-s-au aceastd istorie din limba ruseascd pe limba rumneascd.


de dumnealui chir dascalul Radu Popovici In Brapv la anno 1785, martie 12.
Si s-au scris iar de ... smeritul Zanfir Marco, In Brapv, la anno 1788, april. 29."

Cf. G. *trempel, Copisti


p. 145.
F. 53: Sd sd tie cd am scris ieu Moisi sin Coman Cimpoca din satu scheli
Dragoslavilor, cum cd aceastd carte ieste a mea, cumparata de la Ghiorghe
Militariu din Dragoslavele, iulie 8. *i am scris In luna lui noemvrie In 22. 1850."

F. 138: Aceastd carte numitd Viata marelui Dimitrie cniazu este suptu a
isclitului preotu Andstasie Ilinescu. Dragoslavele."

F. 174: Aceastd carte iaste a me a suptiscalitului, numit Viata marelui


Dimitrie cniaz. Preot AnAstasie, sat Dragoslavile."
F. 96, 186": Insemndri f5r importanta ale lui Moise sin Coman Cimpoca.

F. 254-258: Aceastd carte este a lui Nicolae, popa din Dragoslavele

s-au scris di mine ... Nicolae Predescu."


F. 278: Aceastd carte am citit-o i eu, In timp de 5 zile, cIt am stat In cas
bolnav de influentd, de care a suferit mai toatd populatia terei i a Europei.
Anul 1889, decemvrie 29." Semndtura a fost tdiatd.
Textul cu cerneald.radcinie i neagrd. Titlurile, iniia1e1e, notele marginale
i unele colontitluri slut scrise cu rou. Frontispiciu In penita la f. 2. Legaturd veche In carton i piele. Cumparat de la anticarii araga din Ia5i la
1 iun. 1904.
$i

8162

1780 (f. 1) ; 104 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 20,5 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

1: F. 1-10: Descoperirea sf. ci dumnezeestii Liturghii ce s-au descoperit


ltmbaor

Fi.

dumneziiasca strdlucire, precum ardta ci scrie.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

34

2. F. 12"-23: <Plingerile Maicii Domnului>. De aici s incepe cuvintele


cele dulct si plinge<r>ea cea cu glas dulce ca de o maidi a Precestii Marii pentru

fiiul ei Iisus Hristos dupd rdsticnire.

3. F. 23v-29: <Pateric>. Spunerea minunatului a unui pdrinte de un drac


ce au ()rut sd-1 pocdiascd, adicd sd-1 facd iar sd fie Inger. Otdsnic.
4. F. 29v-39: Viiafa cj invdtdtura preacuviosului pdrintelui nostr,u ava Macarte Eghipteanul.

5. F. 40-43: <Apocalipsul lui Avraarn>. Cuvintu de ardtare Apocalipsis


a patriiarhului Avram. Text fragmentar, Lipseste sfirsitul.
6. F. 44-48: <Stihuri pentru Constantin Hanger*. Istoriia lui Angeri voep. 201.
vod. 1798, fevruarie 18. Cf. I. Craciun si A. Dies, .Repe,rtoriul
7. F. 48-93v, 103r-v: <Socote1ici insemndri gospoddresti din anii 1790-1827>.

F. 52v- 53v, 5e-59 albe.

8. F. 94-101: <Lisle de domni. Cronologie a domnilor Tara Romdnesti de la


Radu Negru pind la Nicolae Mavrogheni>. Cf. I. CrAciun si A. Dies, Repertoriul
p. 187 -188.
9. F. 102-103: <Retete medicale i descintece>.
Insemndri: F. 104. Sd s stie ca la leat 1791 au fticut pace imparatul Turcului cu impdratu Neamtului si au vinit domnu i stdpinitoru Tari Rumdnesti
Ion Mihai Costandin Sutul voevod intru al doilea domnii i aflindu-sa mitropolit preasfintiia sa chir Cozma. Si dupd facerea pacii au venit i boerii cei
pribegi din Tara Turceascd aice in Tara Rumaneascd. i pentru aceia am
insdninat ca s sd stie. 1791 avgust 6." Semndtura indescifrabild. Cf. I. Corfus,
Thsemndri

p. 19.

F. 104": SA sa stie cd la leatu 1790, martie 26, marti sdara la 2 ceasuri din
noapte, in saptamina cea luminatd, s-au cutremurat parnintu Melt s-au Ricutu
chipuri groaznice de tare ce s-au cutremurat. Si sd afla stapinitor Tarii Rumdnesti mariia sa printapul nemtesc, fiind rdzmdrita, avind bdtaie cu imparatu
Turcului. i sa afla mitropolit al Ongrovlahiei preasfintiia sa Cozma. Si
pentru aceasta am insdninat ca sa sd stie. 1790, martie 27." Ibidem, p. 244.

F. 1: 1780, noemvrie 27."

Textul cu cerneald neagrA i rAddcinie. Frontispicii stingace in penitd la


I. 12'0 23v. Daruit Academiei Romdne de Constantin Chiru la 9 febr. 1907.
3163 1706 (f. 30) ; 163 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 19,5 x 14,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. lr-v: <Cintdri la oameni morti>. Stihird cesd cintd la morli la porneniri.


Glas 8.

2. F. 2-4: <Retete medicate>. Ardtdri de vreo citeva doftorii i mestesuguri.


<i Rugdciuni>.

3. F. 5-30: <Floarea darurilor>. Lipsesc primele 11 capitole.


4. F. 30v: <Buchile>.

5. F. 31: .< Text in lb. turcd, cu caractere chirilice>.


6. F. 33-113, 114"-160": <Pateric>. Otecinic de viefile sf. pdrinii care nu
sint in sdbranii. Lipseste sfirsitul iar intre f. 152v-153 textul prezinta discontinuitate lipsind file.
7. F. 113v-114: <Legenda lui Sisoe>.
8. F. 161: <Rugaciune in cinstea cuvioasei Paraschiva>.
Insemndri: F. 30: I Scrisd de pacdtoasa mind a lui Serafim monah. Leat
7214 <= 1706), aprilie 20." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 210.
II Ateasta carte este a dumnealui coconului Dinu si am luat-o dA la dumnealui logofatul Dianu (?). Si am cumparat-o in taleri 5. Si pentru mai adavarata
credinta rn-am iscAlit mai sus ca sa sd criazd. Eu, Dan (?) logofdt adeverez."
F. 1": Noemvrie 30, 1794"

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanelti

35

F. 31v: I Sa s tie cd am scris eu, Manole logofdtul, chid eiti la Piiatrd de


cium i ne cAlcase i pa noi focul. Si era lovit Ion al mo popii Adam, i au
pi

murit. Ci am scris ca sd s tie in luna lui mai in 15 zile, la leat 7273 <=1765>.

Manole sin Stanciul" (lecturd incertd). Cf. I. Corfus, Insemndri


p. 173.
II La leat 1778 in urma moscalilor cu trei ani au fost iarna caldu, tii, Ca
la luna lui maiu, de umblai pa la Boboteazd cu camaa. Si am scris pentru
pomenirea celor mai mici. Diaconul Manole zugraf." Cf. I. Corfus, Insemneiri
p. 121.
F. 32: Insemnare tipiconala.
F. 32": Insemnare despre intimpldri biblice.
F. 161: Incercdri de condei ale lui Gheorghie Laza ot satul Fulticenii <sic>,
brat parintele Parthenie."
F. 162": Si am scris eu Chirit, pentru ca sd se tie de cindu au venit moscalii
in Bucureti. Sa sd tie de cindu au venit muscali, joi pa la 7 ceasuri, in luna
lui dechemvrie in trei zile, 1807." Ibidem, p. 86.
F. 163": I Iunie 12, la leat 1795. A venit sf. cap al sf. Visarion, al doilea
rind in Bucureti, adus Bind de politie, cu multd cheltuiald, pentru frica
ciumii. Si nu numai ciuma era, ci i foamete foarte gria, cit multi din cretini
au i murit dd foame. Ca unii minca tarite, iar mai multi i coajd de copaci.
0 amesteca cu taritile de piine i cu aceia I lungiia viiata. Am insemnat
ca s pomeneasca cei din urma noastra. i s-au scris de pacatoasa mina a lui
Manole erodiiacon, zugraf ; pentru Ca mina va putrezi, iar cine va citi tot
md va pomeni. 1795, iunie 12. Manole ierodiiacon, zugraf, mah<alaua> Silvestru."
II Chila de griu taleri 50 i porumbul taleri <mincat de cafi> de piine parale 8,
iar de <mincat de Cali> parale 20, mdlai oca parale 8." Ibidem, pg. 173.
Textul cu cerneald neagra i rddgicinie. Frontispiciu in penitd la f. 33. Initiale ornate la f. 39", 41v, 43 .a. Desene In penita, uncle cu oarecare arta,
in interiorul coperti1or, f. 4", 161', 162' i 163. Legaturd artistica in scoarte
de lemn i piele. Cumparat la 14 mai 1907. Provenientd necunoscutd.
8164 Sec. XVIII (mijloc) ; 123 f.; 20 x 15 cm.
F. 1: <Eshatologie>. Smnele venirii lui Antihrist si ale sfirsitului veacului,
din scripturile dumnezeesti dovedite si dupd intrebarea apostolilor care iaste
semnul venirii tale si sfirsitul veacului ?", care s-au ttpdrit din porunca preacrestinului si marelui imparat Petru Alexeevici, stdpinul a toatd marea i mica
i alba .Rusie, cu blagosloveniia a tot sfintitul sobor intru impardteasca ci marea

cetate a Moscului, in anul de la zidirea lumii 7212, iar de la nasterea

Domnului Hristos 1703.


Insemndri: F.I liminare: Sa <se> tie cd la let 1810 ghenari in zece au scos
pa parintele mitropolitu chir, chir Dosithei i s-au pus mitropolit pdrintele
Ignatie. i s-au scos de cdtrd pdrintele exarhu chir Gavriil, cind a vinit maria
sa Pangration. Leat 1810 ghenarie 10."
F. 123: Sa sS tie cd la leat 1804, dechemvrie 30, in zioa dd Erai, s-au Intunecat soarele (la la <al> optulea ceas, pind la al zecelea. I proci. i s-au
insemnat in zilile preaindltatului lo Alecsandru Costandin Ipsilant voevod,
intiia domnie a mdrii sale. Sa sa tie." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 287.
F. I liminarar v i 123": tncercdri de condei.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri slut scrise cu rou. Legaturd veche
in piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel la 13 nov. 1906.
3165 1797 (f. I liniare) ; 68 f. ; 21,5 x 15,5 cm.
<Miscelaneu>.

1: F. 1 50v : Ecaterina al doile. Adunatd istorie a rusdstii impdralii di-nceputul


el, pind la anul de acum, impreund ni cel Inpregiur scris Tavricescul, Hersoni-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

36

cescul ostrov si orasul Hersona, ullmdcitd de pre limbd ghermdniascd pre apla
grave a grecilor, la anul 1787. i de pre aceasta pre limbei moldoveniascd la
anal 1788.
2. F. 51-68": <Elemente de aritmeticd>.
Insemndri: F. 1 liminare: Vasile Dinga 1797, noiemvrie 30. <Lecturd
incertd. Este copistul ms.).
F. I liminard: Emilgar" <= Emil Girleanu>.

Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. lui Emil Girleanu. Cumparat de la


anticarii Saraga din Iasi la 1 iun. 1904.

3166

1795 (f. 135); 278 f.; 20,5 x 15,5 cm.


<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1 135 : A preacuviosului pdrintelui nostru Pam Damaschin, Cuvinte

scurte 24 dupd alfavita, pline fiind de cunostinid duhovniceascd. Cartea 2.

2. F. 136-147": A preacuviosului pdrintelui nostru Ammon, Invdteiturd.


3. F. 147v-149: A preacuviosului pdrintelui nostru Nil Sinaitul, Pentru
opt ginduri.
4. F. 149-150": A sf. Thalasie, <.intnifaturi).

5. F. 150"-156", 217"-222: Din Pateric. Pentru doftoriia sufleteascd.


6. F.157-187: Ale lui Filothei monahul, igumenul ldcasului rugului prea-

sfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu a Sinaii, Capete pentru trezvire i rugeiciune.

7. F. 187"-204: A lui Simeon Noului Cuvintdtoriu de Dumnezeu, inainte

cuvintare i artitare a celor Pentru luarea aminte i pentru rugdciune.

8. F. 204v-212": Cuvint pentru pdzirea inimii plin de folos a lui Nichifor


Monahul.

9. F. 212"-215": Dinpreund alcdtuirea lui Callist a preasfinfitului patriarh


al Cettifii lui Constantin, Cap al ludrii aminte a rugticiunii.
10. F. 216-217": Din cartea cesd numste Crinii farinii. Intrebare i rdspuns.
Cap 38.

11. F. 222-241": A preacuviosului pdrintelui nostru Isaac Sirul, Cuvint 10,

pentru ce sd pdzesie frumuseta vietii cdlugeiresti i care este chipul slavosloviei


lui Dumnezeu.

12. F. 242-278: Luna lui lanuarie En 26 de zile. Viata preacuviosului pdrintelui nostru Xenofont i a sofa lui Mariia i doi fii ai lor, Ioan i Arcadie.

Insemndri: F. 135: Martie 22, 1795."


F. 278": S-au prescris de parintele Daniil ieromonahu, cind era vietuitoriu in chinoviia pdrintelui staretului Paisie, la Mandstirea Neamtului,

in pmintul Moldovii. 1795. Si atunci avea multd rdbdare i ascultare acest


p. 48. Ultima fild liminare: tnsemnare
pdrinte". Cf. G. Strempel, Copisti
despre firea lui Zeus.
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 157, 187", 242 s.a. Legatura veche in carton. Cumparat
de la anticarii Saraga din Iasi la 1 iun. 1904.
3167

1843 (f. 164); 314 f.; paginatie veche diversd, din doi in doi, cu greseli;
21 x 17 cm.

F. 1: <Lesage>, Istoria lui Gil Blas de Santilana <Carlile 7-12>. Ms. a apar-

tinut lui M. Eminescu. Cf. Al. Elian, op. cit., p. 148.


Insemndri: F'. 164: Sfirsitul cArtii a noa si a tomului al 3-lea. 26 fevruarie
1843 in zori de zio, la vie din Socola, unde trdem in singurdtate."
F. 314": Am sfirsit talmlicire 1843, mart. 25."
Textul cu cerneald neagra. Din bibl. lui M. Eminescu. Daruit Academiei
Romne de Titu Maiorescu, la 28 mai 1904.
8168 1763 (f. 16); 16 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-16 (f. 1-16);
20 X 15 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominestl

37

<Miscelaneu de literaturd monahald).

1. F. 1-13: <Eshatologie). Vederea lui chir Dania.


2. F. 13v-16v: V iiala i muceniia ce i s-au intimplat sf. mucenic Anastasie,
de tatal lui chir Daniil, in cetatea Telvinul.
Insemndri: F. 16v: Si s-au tAlmdcit de dascalul Ilarion dupre limba elineascd pre limba rumdneasc de la anul 1763, de cind s-au Intimplat vederea
aceasta In Tarigrad, de Daniil calugarul vilzIndu-sd."
Coperta I interioard: 1857 iulie In 25. Am cetit aceasta articica foarte folositoare de suflet. Chir hagi Neonil, monah."
Textul cu cerneald rdcinie. Titlurile i unele initiale sint scrise cu rosu.
LegAturd veche in carton. Din bibl. MAndstirii Ddlhduti (Rimnicul Stirat).
Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 mai 1904.
3169

1793 (f. 2") ; 94 f. ; 21 x 15,5 cm.


<Acatistier>.

1. F. 4 28 : Acathistul Adormirii preasfintei stdpinii noastre de Dumnezeu


N tisceitoarei si pururea Fecioarei Mariei. Precedat de un cuvint de laudd..
F. 28"-29", 49r-v albe.

2. F. 30-40, 40'1-41, 46-47: <Rugdciuni cdtre Maica Domnului>.

3. F. 40r-v: Stihuri in viersuri <cdtre Maica Domnului>.


4. F. 41-46: Cele 72 nume de laudd ale Maicii lui Dumnezeu.
5 F. 47V-48': <Rugaciunea Sf. Treimi>.
6. F. 50-63": Acathistul celui dintru sf. pdrintelui nostru Nicolae arhiepiscopul
Mirelor Lichiei, faceitoriul de minuni.
7. F. 64 90 : Acathistul sf., marei mucenite Varvara.
8. F. 90v-94: Canonul sf. ierarhului Nicolae. Lipseste sfirsitul.
Insemndri: F. 2": Aceastd carte ... acum pentru folosul a multora s-au scris,
carii vor voi sS le ceteascd.
S-au scris la sf. Schit al Gdvanului, In zilele prealuminatului domnu lo
Alexandru Muroz voevod, pe vremea cind pastorea preasfintitul episcop
Buziuliii Dosithei. Si la acest Ideas Gdvanul era nacealnec i staretu parintile
schimonah Dionisie. Si eu, cel mai ticAlos deelt toti ticdlosii, care am
scris cu nevrednicie, Visarion ieromonah, april 20, 1793." Cf. G. Strempel,
p. 268-269.
Copisti
F. 30: Visarion."
F. 4: Iosif ieromonah."
F. I liminard: Aceasth carte ... este a sf. Schit DAlhdutu, hdrAzit fiind
de riposat Intru pomenire Visareon iromonah sinaitul, ce au rdposat aicea
in schit. Pentru oricare ar Instreina-o frd blagoslovenie, sd fie anathema."
Coperta I interioard: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale shit

scrise cu rosu. Initiale ornate la 1. 4, 7, 9 s.a.

Frontispicii In penita la f. 4, 30, 90" .a. Viniete marginale la f. 10" 30, 58


s.a. Legaturd veche In carton, deteriorat de cari. Din bibl. MAndstiriiDalhaut
(Rimnicul Sdrat). Daruit Academiei Rom ne de Ministerul Cultelor j Instruc-

tiunii Publice, la 4 mai 1904.

3170

1789 (f. 86v) ; 110 1. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-104 ff. 3-107) ;
20,5 x 16,5 cm.
(Miscelaneu>.

1. F. 3-86": <Alexandria). Povestea lui Alexandru impdrat.


2. F. 87" 93v: <Archirie i Anadan>. Istoriia lui Archiriia preinfeleptul.
3. F. 93"-98: (D. Cantemir, Divanul). Intrebare Injeleptului cu lumia.
4. F. 98"-101": <Eshatologie>. Cuvint de vreme de apoi.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

38

5. F. 102 105": (Istorioare morale>.


F. 106-109: Indexul lucrurilor care sd afld tntr-aceastd carte.

Insemnari: F. 3: Aii 1789, Miran"

F. 35: Cucuian Ursu, 1789."


F. 86": Aceasta carte Mexandriia o am Inceput a o scriia eu, Gheorghiia
Popovici-Cucuian In luna lui fevruariia 20 de zile, i o am savirsit in luna
lui martiia in 14 zile. Aii Domnului 1789. Ano <sic> 1789."
F. 105'1: Aceste istorii le-am scris eu Gheorghita Poppovici-Cucuian, lcuitor In Pause <linga Oradea>. Meseta maiu 15 zile. Anno 1789." Cf. G. Strempel,
Copisti ..., p. 190.

F. 1-2', 109v-110: Insemnari indescifrabile, acoperite la legat.


F. 87: tncercari de condei.
Textul cu cerneala radacinie. Frontispicii In penita la f. 86", 87", 93v s.a.
Daruit Academiei Romane de pr. V. Mangra, vicar In Oradea, In anul 1906.
3171

1792 (f. 2") ; 73 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-71 (f. 3-73) ;
19,5 x 11,5 cm.
<Miscelanett de literaturd monahald>.
1. F. 3-64: <Teologie polemicd>. Cuvint <...> pentru mdrturisirea Domnului
nostru Iisus Hristos, impotriva jidovilor celor orbii si rdtdciti. Precedat de un

cuvint inainte al lui Nicolae monahul de la Mdnastirea Cernica.


2. F. 65-70v: <Omilie>. Pentru adormirea si mutarea dintr-aceastd, lume a
Maicii noastre si Ndsceitoarei de Dumnezeu pi pururea Fecioarei Mariei.
3. F. 7lr-v: <Precepte monahale>. Iarbd de mintuirea pdcatelor, de vei sd te
folosasti.
4. F. 22: Invdteiturd a sf. Grigorie episcopul. Text fragmentar.
F. 73r--v: <Ceaslov>. Scurt fragment.
5.

insemnari: F. 1 2": Predoslovie. Fiindca am vazut pre unii carii <...>


fac fintini, iara pentru altii, dupa moartea br fac rudeniile lor ; dar eu, fiindca
m-am nascut al doilea cind eram de treizeci si opt de ani, pentru aceasta eu
rudenii nu am Ca sa faca vreo j)omenire dupa sfirsitul mieu (...> am socotit
dar si am facut aceasta cartictca mica, nunnai trei cuvinte <...> ca sd fie
pomenire dupa sfirsitul mieu. Si am numit pre dinsa Grdunte de mustariu,
precum grauntele de mustarm raste mai mic decit toate semintele <...> Eu,
Nicolae, cel mai mic si mai prost, in sf. ostrov al Cernicai, la anul <...> 1792
K...>."

F. 63"-64, In acrostih: Nicolae 13otezatul", calugarit sub numele de Neofit monah."


Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Dirt bibl. Mdnastirii. Dalhauti (Rimnicul &Iraq. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor
si Instructiunii Publice, la 4 mai 1904.
3172 1823 (f. 32) ; 33 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 2-62 (f. 2-32) ; 20,5 X
16 cm.
F. 1": Istoriia lui Erec printipului si, a preiuhitei sale amorezate Julie. Romanul popular este precedat, la f. 1, de versuri pe tema lui Eric fard minte",
iar la f. 33 de alte versuri.
Insemnari: F. 32: Sfirsitu 'storm lui Eric imparatul Sichilii. 1823, mart 1.
s-au scris de mine smeritul .Nicolai Hristodor" (lectura incerta).
F 3M, la sfirsitul unei fnsemnari de cititor: ... Stefanache Festild. Dorohoiu.
1765, fevruarie 1". Anul real a fost sters si trecut cel mentionat.
F. 1: S-au alcatuit stihu<rile> i s-au iscalit mai gios. Iordachi Ghiteanu
(lecturd incerta) paharnic." hisemnarea este a lui Stefanache Festild. for-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

39

dachi Ghiteanu semneazd, abia lizibil, sub ultimul rind al versurilor despre
Eric.

Textul cu cerneald neagrti. Claim:drat de la anticarul Izrael Kuppermann din


Iasi la 31 oct. 1903.
3173

1869 (f. 1) ; 35 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1 66 (f. 2-34v) ; 20,5 x

16,5 cm.

F. 1: Mdndita i Nicu, sau Pierdire unui cocu cu-n biletu si a unui papuc.
Vodevil comic in II acte, compus de domnisoara Natalie Balica. Suvinir cocurilor din anul visect 1868. Iasii, anul 1869.

Textul cu cerneald neagril. Cumpdrat de la anticarul A. Zwiebel la 11 oct. 1906.


3174 1858 (f. 31v) ; 71 f.; 19,5 x 16,5 cm.
<Culegere de poezii diverse>. Numeroase poezii sint copiate dupd D. Bolintineanu.

Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. Provenienta


necunoscutd.

3175

Sec. XVIII (sfirsit) ; 93 f. ; 22 x 16,5 cm.


<Miscelatieu>.

I. F. 1: Apostolul si Evangheliia ceasurilor.


2. F. 2-17v: <Acatistul Mintuitorului>. A celui dintru sf. peirintelui nostru
Nicolae, arhiepiscopul Mirelor de la Lichiia, fdditoriul de minuni, Acathistul
Domnului nostru Iisus Hristos.
3. F. 18 20v: <Moliwenic>. Text fragmentar.
4. F. '21 88v: (Octoih>. Text fragmentar.
5. F. 89-91v: <Rugerciuni ccitre Maica Domnului ci lisus Hristos>.
6. F. 92 93: <Prosopografia Mintuitorului>. Instiintare lui Leontului proco<n>sului I udeii ciitre sinatul Romii penult chipul Mintuitorului, care au
fast intru acest chip.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, iniiaIeIe i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Miniaturd reprezentind Invierea Mintuitorului la f. 1v. Provenienta necunoscutd.
3176 Sec. XVIII (prima jumiltate) ; 78 f. ; 19,5 x 15.5 cm.
<Octoih>. Lipseste inceputul si sfirsitul. Textul a fost copiat de Pavel dascillul. Cf. G. Strempel, Copisti ..., p. 175.
Insemntiri: F. 58-61: Se se stie cine au cumpdrat aceasta carte. Au cumparatu Stingd Vdsliu pintru pacatele sale si cu Ulla femee lui. Deci eine va
fura din besericd se fie afurisit, anaftema. Amin."
Textul cu cerneala raddcinie. Titlurile i indicatiunile tipiconale sint scrise cu
rosu. Gilsit de I. A. Candrea in biserica din satul Calinesti. jud. Satu-Mare
(Tara Oasului) i ddruit Academiei Romdne, in schimbul unor cdrti, in
luna mai 1907.
3177 1839 (f. 80v) ; 89 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, cu omisiuni: 2-188
(f. 1-89) ; 25 x 19 cm.
(Miscelaneu).

1. F. 1-23, 29-42: <Refete medicale si gospodeiresti>.


F.
9v-11,
46v-47v, 58' v, 60' v, 64"-v, 66v 67v, 72-73v,
76_
77v, 42v
80rv,43v,
83v44v-45v.
85v, 8-v_
I
89 albe.
2. F. 23v-28v: Cinstitul Paraclis a sf. mare mucenic Mina. Lipseste sfirsitul.
Insemnari: F. 80v: Din cercbrile filcute de gios iscdlitul. 1839 maiu 18 zile.
D. Duca. Vasluiu."
F. 23": 1857, martie 5. Scris de mine iroshimonah Clavdie i protosinghel."
Textul cu cerneald neagril i radacinie. Intrat in col. Academiei Romdne
in anul 1954.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

40

3178

Sec. XVIII (prima jumtitate); 353 f.; 19,5 x 15,5 cm.


<Cazanii la stirbdtorile de peste an>.

Insemndri: F. 273v: Insemnare de stare civild din anul 1746 si Pomelnic.


F. 349": Codicele Emilian Micu, preot In Banat. 1907. Lugosiu In 8 martie
1907. Emilian Micu."
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la 1. 13v, 23, 34 s.a. CumpArat de la Emilian Micu preot In
Lugoj la 9 apr. 1907.
8179

1887 (f. 1); 26 f.; 34x 21 cm.


<Petre Liciu, Jurnal intim pe tuna apr. 1887>.
Textul cu cerneald neagra. Desene in penitd, la f. 1, 2 si 3. Intrat In col.

Academiei Romdne In anul 1955.


3180 Sec. XVIII (a doua jumdtate); 256 f.; nurnerotatie veche cu cifre chirilice:

3-258 (f. 2-255); 20.5x 15,5 cm.

<Triod>. Lipseste inceputul si sfirsitul. iar !rare f. 2v-3 si 254v-255 textul


prezint discontinuitate lipsind cite o Md.
Insemndri: F. 256: Aceast carte ce s chiamd Triodion am scris-o eu,
Toma Cucoranul. ficiorul lui Neculaiu Cucoran jicnicer. Si este a mea. ,
Si am scris-o In zilile preluminatului si preindltatului domn a toat Tara
Moldovii Costandin Dimitrie Moruz voevod In domnie dintiiu. Si am scris-o
In tinutul Tecuciului In satul Furcenii. Si md rog domnilor voastre, fratilor celor mari si celor mici, carii viti citi pe aceasta carte, gdsind grwle
In cuvinte si in slove, de va fi prin putinta sa dregiti cu duhul blindetilor
si pre mine sd nu ma diMimati. Caci si eu sint In lume Invluit cu valurile
lumii si s md ertati. Cd precum nu este cu putintd omul In lume a trdi si
a nu sd poticni, asa si scriitoriului a nu gresi ..." Cf. G. Strempel, Copi,sti ...,
p. 43.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Cumparat de la Constantin Popescu-Serboianu,
student In teologie, la 19 febr. 1907.
3181 1802 (f. 34v); 39 f.; 23 x 18,5 cm.
<Miscelaneu religios>.

1. F. 1r-v, 38-39v: <Ceaslov>. Text fragmentar.


2. F. 2-13v: Intru aceasid land En 17 zile a lui ianuarie, V iiata preacuviosu-

lui pdrintelui nostru Alecsie Ornul lui Dumnezeu.


3. F. 14-17v: <Eshatologie>. I ntrdbarea sf. Macarie cu ingerul lui II ristos,
cind l-au intrebat pentru sufletele dreptilor f i ale pdcdtoilor.
4. F. 17v-20: <Legenda duminicii>. Epistoliia, adecd invdtdturd pentru
crepini.
5. F. 20v-22v: (Eshatologie>. Acestia intradri Ant pentru inviiarea mortilor cea de apoi.
6. F. 23-28: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Moliva Precesti, a Ndscdwarei de Dumnezeu, cind vrea sd umble Precesta, Maica Domnului nostru
hone Hristos scl cazd toate rnunctle cite sint pre pdmint, uncle sdmuncesc pdcdtofi.

7. F. 28-34": I nceperea aceftii povefti a lui Archirie filosuful cu nepotu-seu


Anadan, in zilele lui Asanagrip inpdratul adecd.

8. F. 35-37v: <Omilie, pe alocurea in versuri, pentru omul pdcdtos fi sfirfitul

.sclu>.

Insemndri: F. 34v: Si se sfirsi povestea lui Archirie cu nepotul seu Anadan

in luna lui iunie 19 zile, anu 1802. Ioan Petrovici din Gavojdiia" <jud.
Suceava>.

F. 38v: I: Grigorie Mihailovici"

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti

41

II Acesta au fost popa Gliganur din Remetea-Pogonici <Suceava>, lingd


satul Fl lig. Ace la e mlndscrisul lui de cind au lost paroh in Busag" <Maramums>.

Textul cu cerneald raddcinie i neagra. Provenienta necunoscutd.


3182

1795 (f. 89); 92 f. + f. 22 si 62 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice:

2-89 (f. 2-87); 23x17 cm.

F.1: <Alexandria>. Inceputul de viiata si de lucrurile lui Alexandru, marelui


impitrat de la Machedonie. Iar cursul anilor din Inceputul lumii, dela Adam
;And atuncea era 5200 de ani.
Insemnari: F. 89: Aceastd AlecsAndrie esti a dumnealui Alecsandru
Vartic vdtavul dumnealui vornicului Costachi Pladi, caH s-au scris de

Ionit Spiridon, in domnie mdrii sali Mihai Constandin Sutul voevod,


criva mazilii i-au venit la anul 1795 aprilie 25. $i Alecstindriia aceasta
Inca in vreme aceasta au luat sfirsit de scris. lar eu Inca iscdlesc aici pe
aceast istorii a iubitului mieu frati. Constandin Mustiatd, medelnicer."
p. 222.
Cf. G. $trempel, Copisti
Coperta I interioard: Alecsandru Vartic". Insemnarea se repet.
Fila I liminare: Incercare de condei.
F. 90v: SA sa stie de cind au giunghiiat pe sfintlia-sa pdrinti Iacov,
mitropolit, in divan gospod, suindu-sd pe scare sa mearga la spiltdrie,
dupd obicei, la cafe, fiind duminicd, In zilele marei sale Alecsandru Ion
Calimah voevod, Intru intii doamnei a mdrei sale. $i s-au giunghiit de un

Toader Cheribojoi, putintel <adaos de altd mind> ce au fost om a Metropolei.


$i ducindu-1 la divan eu dat vro 4 buzducani Insus vocla. $i, giudecindu<-1>,
1-au Intrebat pentru ce au Mut aceasta posna. El au ardtat cS pentru strimbatdtili ce i s-au facut la giudecata. $i 1-au hotdrit vodd i eu tdet cap<ul>
*i trupul in 4 bucati si 1-au pus la raspintii, la let 1796, martie 16. Mihdlachi

Vartic." Insemnarea este reluatd, cu putine modificari si la f. 91".


F. 92": Sa sd stie de cind au mritat vornicul Constantin Balsu o cuconitd
ce au luatu un boieri muntian, vornicul <ilizibil> de la Bucuresti. $i 1-au
cununat mdrie-sa Alexandru Calimah voivodu la leat 1796, fevruarie 21.

Alexandru Vartic."
Coperta II interioard: Am avut sfadd cu postelnicul Ionit. 1796, fevruarie 22." Scrisul lui Alexandru Vartic.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i unele initiale sint scHse cu rosti.

Frontispiciu in penitd la f. 1. Vinieta la f. 88. Legaturd veche In carton.


Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 6 mart. 1907.
3183 Sec. XIX (mijloc) ; 107 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-93 (f. 10
104) ; 21 x17,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-104y: (Psaltichie). Text romnesc si 'grecesc. Compozitii semnate


de: Hurmuziu hartofilax, Petru Lambadarie, Daniil protopsaltul, loan
protopsaltul, Grigoriu protopsaltul, Iacov protopsaltul, Gheorghe Criteanul.

F. 2-9v, 105-106 albe.


2. F. 106"-107: <Minunile Maicii Domnului). Pentru cela ci s-au ucis

di jidooi si s-au sculat di Maica lui Dumnezciu. Text fragmentar.


Insemnari: F 107: Jios iscAlitul, cd am sd dau lui pdrintelui Vasile hagiu,
40 parale. $i pentru cea mai adevdrat credinta am iscalit. 1855, noemvrie
28. Diaconul Dimitrie Ilimescu."
F. I liminard: Aceast carticica esti drapta a me, cumpArat de la dascalul Ghiorghi. $i pretu esti 35, adicd trizAci <sic> lei, din cari i-am i dat
bani toti. $i ciM s va afla sd o furi sd fie supt blstdm cu tot namul lui.
A(nul> 1844, noem<vrie> in 5. Vasile hagiu."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

42

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile psaltice sin t


scrise cu rou. Initiale ornate la f. 32", 34, 102 s.a. Legatura veche in carton

Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi la 6 mart. 1907.


3184 1805 (1. 115) ; 118 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1 117 (f. 1-116) ;
20,5 x 14,5 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 1-74": Sandipa, adicd poveste lui Chir impdrat.


2. F. 75v-115: <Istoria Armeniei>. Text literar cu subiect istoric din sec. I
Leal.

3. F. 115"-117": <Istorioare morale. Inteleptul i betivul>.


Insemnari: F. 74,v: I Sfirsitul istoriei lui Chir Imparat si al Sandipii filosofului. Si s-au sorts de cel mai jos iscalit Meletie dascalul ot Popesti <tinutul
Cirli gaturii> la velet 1805, fevruar 3."

II: insemnare de cititor.


F'. 118": I Aceasta carte este a lui Vasili &ilia in bute ..." II Aceasta
carte este a me si eine va fura-o sa fie afurisit si neertat de mine si de papa
de Rim. 1817, aprilie 30. Vasile Palidat" <lectura incertil>.
Textul cu cerneala raddcinie. Initiale stingaci ornate in penita la f. 9v,
16v, 18 s.a. Legatura veche in carton. Cumparat de la anticarul Israel

Kuppermann din Iasi la 6 mart. 1907.


3185 1807 (1. 101); 105 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-100 (f. 1-101);
21 x 15 cm.
<Miscelaneu de literaturei monahald>.
47" : Pateric pentru viiata sf. paring cari au veluit in pustie prin
1 . F. 1

munti pi prin peptere pi cu multe trude p-au petrecta viiata lor pentru dragoste
lui Hristos pi au dobindit impdrdtiia ceriului. Lipseste sfirsitul.

F. 48', 102"-105 albe.

2. F. 49-65: <Intrebttri pi rdspunsuri>. Intrebdri cu care sii intreabd jidovii


pi cu crestinii din lege lui Moisth.dtn proroctile tuturor prorocilor, din psalmii
lui David pi dintru alte scrtpturt i invdtdturi ale legii cei vechi.

3. F. 66-86: <ifieli de sf.: Jost/. cel Preafrumos>. Viiata ci peitimire sf. ci


dreptului losif cel .Prefrumos, pre care I-au vindut fratii lui in Tara Eghipetului.

4. F. 87-101*, <Eshatologie). Pentru moartea Theodorii i pentru vedenie


sf. Grigorie, carile i s-au descopera pentru rugaciunile sf. Vasilie celui Nou.
ce au pdtimit in Tarigrad in ilele innecredinciopilor impeirafi grecepti a lui

Leon, fiiul lui Yasilie Machedon, intru al zeictle an a imptiriitiei sali la let 1113.
<cu Vmile veizduhului>.

Insemnari: F. 87: 1807, avgust 20."


F. 101: Si s-au scris aceasta carte de cel mai jos iscalit, cu toata cheltuiala
dumisale vat<afului> Vasilie Lepdatul, aice in satul Popestii, tinutul Cirligaturii, la let 1807, avgust 23. Meletie dascalul. lard cei ce yeti ceti pe aceasta

carte si yeti afla gresale, au in cuvinte, au in slove, indreptati cu duhul


blindetalor. VS rugam sa nu puneti cuvint ponosluitoriu, ca nu este cu

putinta omului sa vetuiasca i sa nu gresasca, macar de ar trai numai o zi pre


pamint."
F. 102: Pinax, adecti scara ceirtii aceptie. Este reluat si la 1. 105', fragmentar.
F. I liminara i 65v: incercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Frontispicii stingace in penit la f. 1, 49, 66 s.a.
Legatura veche in carton. Cump5rat de la anticarul Israel Kuppermann din
Iasi la 6 mart. 1907.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romilnesti

43

3186 1796 (f. 54); 116 f.; 21 x15 cm.


<Miscelaneu>.

54 : Viafa precuviosilor pitringlor nostri Varlaam si Iosaf, feciorul


Impdratului Avinir de la Indiia. Text fragmentar.

1. F. 1

2. F. 54V -85V: <Vieli de sf.: Iosif cel .Preafrumos>. V iala sf. losif cel Prefrumos cu trupul ci cu sufletul, adunatd de precuviosul Efrim Sirul, din dumnezdiasca scripturd.

3. F. 86-87": Stihuri politicesti pentru Iosif cel Prefrumos.


F. 88"-106, 107-112,
Insemndri: F. 54: 1796, fevruarie 26. Nicolae dascdlul, scriitor." Cf. G.
Strempel, Copisti

p. 166.

F. I liminard: Sd s tie aceastd carte a cui este, a dumisale cuconului

Vasile Lepadatu ot satul Popeni. i eine s-ar ispiti sS o fure sau s o ei fSr
stire dumisale sd fie afurisit ...1818 avgust 24. Ion dascalul."
F. II liminard: Am sdvirsit aceastd carte eu Costantin Lepddatu. 1818,
avgust 29."
F. 88: Insemnare de cititor din anul 1849.

F. 106v, 113: Insemndri de angajare In slujbd din anii 1872 si 1873.


F. 11e, 114"-115, 116r-v: Incercdri de condei.
F. 114": Cugetare scrisd la 4 dec. 1849 in satul Iondseni, ocohil Meletinu,

tinutul Botoseni.
F. 115: Ceaslov. Text fragmentar.
F. 116": I Aceastd carte iaste a lui Antohi Sion." Semndtura lui apare In
mai multe locuri.

II Aceasta carte iaste a lui Costache Ursache."


Textul cu cerneald neagra si rddcinie. Unele titluri i initiale sint scrise

cu rosu. Frontispiciu In penitd la f. 1. Legatura veche in carton. Cumparat

de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi la 6 mart. 1907.

3187

1806 (f. 277) ; 277 f., minus 1. 151-159 omise la numerotat ; numerotatie
veche cu cifre arabe: 1-267 (f. 2-277) ; 20,5 x 15 cm.

F. 2: <Hulima>. Istorie tnteleptului Aidin inparatul Hindiei.Tomul fntii.


Textul este precedat de: Scara cdrtii acestie.
Insemndri: F. 277: Din perierghiia ce am avut a ceti pe cArtile istoriilor,
gasind In trii tomuri cu istoriile halimaliilor ce Ii spune ImpAratului Aindin
multe lucruri ciudate si vrednice de petrecire, de vreme cind s afld cineva

Invdluit cu ginduri suparatoari. Iar cei ci Va yeti intimpla a ceti, orici gresala
yeti afla, Indreptati cu duhul blindetelor. i s-au scris aceasta de cel mai
jos iscalit cu toata cheltuiala dumisali vat<afului> Vasile LepAdat, la leat
1806, martie 26. Meletie dascd1 ot Popesti <tinutul CirligAturii>.Textul cu cerneald neagrd. Legatura veche In carton. Cumparat de la
anticarul Israel Kuppermann din Iasi la 6 mart. 1907.
3188 Sec. XVIII (sfirsit) ; 20 f. ; 18,5 x 13 cm.
<Liturghier>.

F. 1 15 : Dumnezeiasca Liturghie a sf. pdrintelui nostru loan Zlatoust.


F. 16-20": Rinduiala Litiei.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, iniiaIe1e

indicatiunile

tipiconale sint scrise cu Fop. Din bibl. lui Gh. Lazar. Ddruit Academiei
Romdne de Ilarion Puscariu la 2 mart. 1907.
3189 Sec. XVIII (a doua jumatate) ; 313 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice,
cu omisiuni: 1 285 (f. 2-300) ; 19,5x 14,5 cm.
F. 1: Pateric <pe alfa-vita>. Graiurile sf. preacuviosilor, marilor pdrinfi si
cuvintele lor cle de indreptarea viegi ci folosul sufletesc.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

44

Textul cu cerneal neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i cifrele margi-

nale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penitil la f. 70". Legatura veche

in piele restaurath la cotor. Cumparat de la Ferbe din corn. CordAreni, jud.


Dorohoi, la 12 oct. 1906.
3190 Sec. XVIII (inceput) 397 f.; 20x 14 cm.

<Miscelaneu>. Copiat. in cea mai mare parte, de Vlad grArraticul. Cf. G .5trernp. 272.
pel. Copipti
1. F. 1-19e: (Inveilcituri creptinesti>. Lipseste inceputul i sfirsitul.

2. F. 193-229V: A celui intru sf. pdrintelui nostru Ioann Zlatoust, arhiepiscopul Tarigradului. Ciwint de nevinovatul pi fericitul Iov.

3. F. 230-257: Ale lui Yasilie impdratului grecilor, Cuvinte de inviiffiturd


catrd fiiu-seiu Leon. Capete 66.
4. F. 258-26911: Tocrnirea capetelor celor de invdttiturd, care iaste scristi de
Agapit diaconul de la sf. a lui Dumnezeu i Marea Besericd a cdriia incepdtura sd are ct.a : preafericitului fi preabunului credincios impdratului nostru
lui Iustinian. Agapit mai prostul diacon.
5. F. 270-279: Capete de invdtdturd ale lui sveatii Ghenadie, patriarhul Tarigradului. pentru credinfd.

6. F. 280-2911: Porunca cea impdreiteascd a celuia ce iaste intru impdrat,

carele au fost multi creptin, a sf. i fericitului gi intocma apostolilor:marelui fmprat Costandin, care au fost fdcutd fi datdsfsdborniceptipi apostolepti beserici.
7. F. 292-308: <Literaturd pareneticd>. Nedespdrtitei sofie impdratului s
fie dreptatea i irnpdrdliia lui sd va adaoge in multd vreme.
8. F. 309-342: (1' ntrebdri j rdspunsuri>.
9. F. 343-393y: <Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Tdrii Romd-

nevi dintru inceput pind in veacul VI>. Lipseste inceputul. Cf. I. Craciun

p. 163.
si A. flies. Repertoriul
10. F. 394-397y: <Cronograf>. Text fragmentar.
insemnAri: Coperta I interioar: Dintr-ale lui Eremie ieromonah ot Mitropolie. Ieremie ieromonah ot Mitropolie."
F. 397'1: Ierernie ieromonah Mitr<opoliei>."
Textul cu cerneala neagr. Titlurile si unele initiale shit scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 193, 230, 258 s.a. Initiale ornate la f. 18. 51, 55" s.a. LegAtura artisticA, in scoarte de lemn i piele, se pastreaza peste legAtura modernii. CumpArat de la anticarul A. Zwiebel la 9 febr. 1904.
8191 Sec. XVIII (a doua jumState) ; 230 f. ; 19,5 x 13,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 1-177: <Minuntle Maicii Domnului>. Lipseste inceputul.
2. F. 178-230": Istoria SindtPii filosoful. Textul ms. a fost copiat de Barbul

dascillul de la biserica Batistei din Bucuresti. Cf. G. Strempel. Copipti ....

p. 20.

Insemnari: F. 177: Am sfirsit octomvrie 21, la 3 ceasuri din noapte."


F. 1921r-193: Aceast ... carte, ce s numeste de Mintuirea tuturor crestinilor, este a parintelui Macarie, duhovnic ot Cimpina. $i am ins5mnat
cel cu mina de tarin i cu trup de pdmint ... la leat 1809, martie 5.
eu
Pisah Mih5lachi postelnic ot Cimpina."
F. 225"-226: Rejete rnedicale, cu caracter umoristic.
F. 209": Acache. Eu nu shit om, ci tarina."
Textul cu cernealA neagr. Initiale stingaci ornate la f. 25, 39, 47 s.a. Legatura veche in piele. Cumparat de la Th. Reitmann la 27 nov. 1906.
8192

1795 (f. 1) ;

139 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-139 (1. 2-139)

19,5 x 15 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

45

F. 1 <Florian>, Numa Pomptlti, al doilea craiu al Rimului. Tomul al doilea,


care s-au prescris cu toatd cheltuiala dumisali Ioniti Sturza, biv vel stolnic,
de mine Alexandru Athanasiu, dascal, in tirgul Piatra, talmacit de pe frautuziia, de Alexandru Beldeman paharnic, la leat 1795, fevruarie 15. Cf.
G. $trempel. Copisti ..., p. 11. Intre f. 9"-10 textul prezintd discontinuitate,
lipsind o fild.

Ynsemndri: F. 46v: Si aceastd carte iaste din duple mle, cumparatd.

Gheorghie iconom."

F. 139w: I, de mina lui C. Conachi: SA vedi cd tlmAcitoriul au fost tindr


foarte, cad au poriclit tilcurili scriitoriului."
II, De aceiasi mind: cugetare tradusd dupa J. J. Rousseau.
III: Msemnare de bani fmprumutati In anul 1828.
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, colontitlurile si unele initiale sint
scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 2. LegAtura veche in piele se pastreazd deasupra legaturii moderne. Din col. Saraga din Iasi. Cumparat de
la Joan Nddejde, avocat din Bucuresti. la 17 iun. 1906.
3193 1827 (f. 27) ; 40 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 3-53 (f. 2-27) ;
20,5 x 15 cm.
(Miscelaneu).

1. F. 1-27: Hrismos. adicd prorocti a fericitului ieromonah Agathanghel a


monahicestii stdri a Marelui Vasilie, fiMd fa:cut la Messini a Sichiliei, in
anul 1279, acum intiiu din sf. pronii s-au dat in tipariu la Agathopoli in anul
mintutrti 1379 <sic 1> ... care dupd aceasta in Tara Mediolanului in anul
1555 s-au dat la lumind de cdtrd preacucernicul pdrinte si ieromonah a stdrit
sf. Venedict a lui Iacov Paleotul, tdlmdcindu-sd din limba frantozascd in cea
apla limbd greceascd, iar acum tillmacindu-sd in limba romdneascd la anul
1818. s.Ci s-au dat in tipar f i s-au prefacut in tirgul Berlad. Textul este copiat
dupd cartea tipdritd la Iasi in anul 1818. Cf. Bibl. rom. veche, III, p. 213-214,
nr. 968.

2. F. 28-39": Cinstitul Paraclis al sf. mucenic Haralambie, care taste foarte


folositoriu si apdrdtoriu de infricosata boald a ciumii, Inca f i de alte boale
iaste apeirdtoriu la cei ci cu credintd st cu ferbinte dragoste il va ceti si-1 va
asculta, prin chteltuiala dwnnealui chir Theodor Petrin. Scris la anul 1828.
3. F. 40: Viiata sf. mucenic Haralambie ... Nu figureazd decit titlul.
Insemndri: F. 27: ... De obste vd rog si cu cucernicie va poftesc, iubitorilor cetitori, cei ci v-ati indestoinicit cu luminarea mintii a privi in oglinda
darului, orice gresald vet afla in cuvinte, sau in slove, indreptati cu duhul
blindetelor. Stiu di multe gresale voiu fi Mut, unele pentru asdmindrile
slovelor, precum a de card 1, b de catra v, i de catra n, e de cdtrd s, care
pentru putina lor despArtire s-au fdcut gresald. Cu plecdciune md rog ca
sd mA ertat, cad si eu om sint, cuprins de slAbAciunea firei, care nu lasd
pre nici un om a fi WA de gresald. In anul 1827, septemvrie 1. Card tot
pre plecat Joan Petrovoci."
F. 39": Acest Paraclis aflindu-sa numai grecesti tipdrit, acum prin strddaniia oarecdrora blagocestivi s-au talmdcit si pre limba noastrd cea rumd-

neascd si s-au dat in tipariu ..."

Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri si initiale sint scrise in culori. Frontispiciu in penitd la f. 27. Legatura artisticd in piele se pastreazd deasupra
3194

legAturii moderne. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi,


la 31 oct. 1903.
Sec. XIX (mijloc) ; 47

1. ;

20,5 x 16,5 cm.

Coperta I: <Teatru>. Rigatul femeilor, sau Lwnea pd dos. Piesd fanwsticd


in dod (tete, wnestecatd de cintdri si jocuri. Mihai Eminescu, sufleur al piesei,

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

46

a ldsat transcrierea unui fragm. la f. 47, precum i un catren in interiorul


copertei a II-a, Mcute cu creionul. Prezenta lui este vizibild si la f. 1", 19".
22, 29v-30, 33 $i 38.
Insemndri: F. 1: Botosani, 4 mai 1869. 1. Botta suffleor."
Textul, cu cerneald rddcinie i neagrd este scris in alfabet de tranzitie. Legaturd veche in carton. CumpArat de la anticarul I. Fogel, la 9 nov. 1904.
3195

1783 (f. 75) ; 121 f. ;

20 x 16.5 cm.

numerotatie veche cu cifre arabe

i chirilice diversd ;

<Miscelaneu>.

1. F. 11.-": <Ceaslov>. Text fragmentar.

2. F. 2 63": <Octoih>. Text fragmentar. !litre f. 54"-55 textul prezintd

discontinuitate, lipsind file.


3. F. 64-66": <Avestita aripa Satanei>.
4. F. 66"-74": <Apocalipsul Maicii Domnului>. Cind au umblat preacurata
Maica Domnului nostru Iisus Hristos de au vdzut muncile unde sa muncesc

pdcdtosa.

5. F. 75-121y: <Esopia>. Istorie cu minunate pilde a minunatului Isop.

Lipseste sfirsi tul.


Insemndri: F. 75: 1783 fevruarie 17."

Interiorul copertii a II-a: Insemnare neinteresantd in lb. germand din anul


1793.

Textul cu cerneald neagra i rddcinie. Unele titluri, iniiale i indicatiuni


tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 66". Legtiturd veche
in carton. Cumparat de la Vasile Malian din Caransebes, la 9 iun. 1907.
3196 Sec. XIX (mijloc) ; 63 f. ; paginatie veche cu creionul: 1-124 (f. 3 63")
18,5 x 12 cm.
F. 1: Carte cu cintdri Itunefti pentru Nicolae Ghercea, teolog in cl. III. 1858.

Printre versuri: Marful lui Iancu, poezii de D. Bolintineanu, dar i versuri


religioase.

Insemndri: F. 1 : incercdri de condei de Dimitrie Birdescu.


Ultima f. liminaril: Aceastd carte iaste a lui Nicolae, parocheanul nostru
din satul Capra."
Textul cu cerneald neagrd i rAddcinie. Cumpdrat de la Vasile Dilmian din
Caransebes, la 9 iun. 1907.
3197

1843 (f. 2) ; 148 f. ;

18,5x 11,5 cm.

paginatie veche cu cifre arabe: 2-246 (f. 7"-130") ;

<Psaltichie.> Compozitii de: Petre Lambadarie, Grigorie protopsaltul, Petru


Efesiul, Macarie ieromonahul, Anton Pann, Pandele preotul, Daniil protopsaltul.

F. 4-6, 74V-76", 131-147 albe.

/nsemnri: F. 2: Carte de musichie impodobitil cu frumoase i alese cintdri


scrisd in zilele parintelui arhimandrit D. D. Callinic staritul obstii Cernichii,
de zmeritul monah Martinian, la anul 1843, aprilie 20."
F. 2": Aceast carte s-au scris prin porunca pdrintelui staritu pentru maica
Fevronita cintdreata, nepoata sfintii sale (... ininteligibil> sord a preaiubitului mieu frate Agathanghel ierodiacon 1844."
F. 7: Aceastd carte s-au scris de oRte cu porunca printelui (staret) 1843."
F. 10-13: Aceastd carte a fost a pdrintelui arhimandrit Agathanghel,
nepot a p<drintelui> Calinic, episcop de Rimnic. i dupa moartea sa a rdmas
cocoanii Rozi Papiu, de la care s-a cumpdrat de p<drintele> Conon monahu
si de la dinsu am cumparat-o eu cu 5 lei noi. i astdzi. anul 1890 aprilie 6

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romneqti

am dat-o gratis preasfintitului episcop al Rimnicului

47

Noul

Severin

D. D. Ghenadie. Diogen Stroescu."


F. 147": I Aceastd carte este a me, Fevroniia monahia, data de taica, Orin-

tele staret. de am Invatat pe dinsa. Si cu mare dragoste am invdtat. Dar,


ah, cd tirana moarte vdz cd o s ma rdpue In groapd. 1844. octomvrie 30.
Fevroniia monahiia ndscutd 1829, mai 2."
II A raposat Fevronia, dulcea mea sort In anul 1845. martie 10."
F. 148: Inventar de lenjerie a ierodiaconului Agatanghel de la Mitropolia
TArii Romnesti din 3 mai 1848.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la 1. 2, 7, 28 s.a. Gravurd de factura occidental& reprezentind
pe Maica Domnului, la 1. 6". Stampile neidentificate in fum la f. 2v si 7.
Legatura veche In piele se pAstreazd deasupra legaturii moderne. Din bibl.
lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rimnicului.
3198 1741 (f. 259) ; 341 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice diversd; 19,5 x 15 cm.

(Miscelaneu religios).

1. F. 1-259: <Triod>.
2. F. 260-334: <Penticostar>.
3. F. 335 337": <TtPic).

4. F. 338-340v: Polieleul care s cintd la praznicele domnesti si ale svinfilor.


Insemndri: F. 259: Pavel dascal din Muncaci am fost Inceput aceasta scri-

soare In luna lui octomvrie in dzua 11. Si am svirsit In luna lui noemvrie
in dzua 12, 1741."
F. 327: I Pavel dascal am scris. 1741, luna lui septemvrie In dzua 13." CI.
G. Strempel. Copisti
p. 175.
II Din Banat de la Emilian Micu, preot. Kissoda" <= Chisoda, jud. Timi*).

F. 259": Scris-am eu popa loan din Hotard <jud. Bihor> parohul. Annu
1816."

F. 334r-v: Anu 1817 au fost cibelu de bucate cu o sut de zloti. Si minca


oamenii cioci <lecturd incertd> de mlaiu, dard nu ave, ce au murit de foame

mai mult de o suta de oameni din Hotard atunci. $i am ingropat cite patru
si cinci in una groapd, eu popa loan Sumuld parohu in Hotard.` Cf. I. Corfus,
Asenindri
p. 134-135.

F. 341: Sa sd *tie aceasta c4 eu, Chisu Crciun, din Delecus <= Telecus.

jud. Bihor> am venit din Delechiu <= Telchiu, jud. Bihor> in Fansca <= Fartcica, jud. Bihor), In anul 1804 in 15 zile, In luna lui maiu."
F. 341": Incercdri de condei.
F. 327": Aceastd carte este din satul Hotard a lui Popovici lam* preotului"
<... indescifrabil>.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile


tipiconale sint scrise cu rosu. Legaturd veche In scoarte de lemn i pide.
Cumparat de la preotul Emilian Mica din Chisoda, jud. Timis In anul 1904.
3199

(f. 1) ; 156 f. f. 15 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 1-156 (f. 1-156) ; 18 x 14.5 cm.
1718

<Miscelaneu>.

1. F. 1-138: Rinduiala sf. i dumnezdestii Liturghii a sf. Than Zlatoust -a

lu Vasiliia Velichii )9t prejdesstena (=- dinainte sfinfitd> lui Grigoriia Dyoe-

sloya, scris de popa Vasiliia Moldovanul ci zugrav in sat in Girbou, let 7229,
roj<destvo = de la Nastere) 1718, mesela octornvrie 25.
2. F. 138"-156": Strastnic <= Slujba patirnilor> romdnesc.
3. F. I nenumerotatd III nenurnerotatd: Penticostar. Text fragmentar.
Textele sint In lb. romAna, slavd i greac.I. cu caractere chirilice.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

48

tnsemnAri: F. 1", dupd un Pomelnic: Scris-au aceastd Liturghie In Girbou


<jud. Sdlaj ?>, let 7229, roj<destvo> 1718, meseta noemvrie 27 dni, chid au
perit luna de tot, noapte. Merta griu 4 horgo*i, 'alai 3 horgo*i." Cf. G. Strempel, Copimi e., p. 266.
F. 138: Sa sa *tie cind imbla letul de la facere lumii 7229, iard de la Hristos
1719, atunce era mierta de grill 4 marie*i *i de mdlaiu mare 3 mdrie*i. s-au
fost iarna Ca i toamna, cd n-au Inghetat nici au cdzut zdpada dupd Bobo-

teazd 3 silptdmini: pute ara, cui vre hi fost voia. Pe la Botedz au fost

find, de n-am putut merge sd facem iordanul de tind *i de ploaia."


Textul cu cerneald neagrd i raddcinie. Titlurile. colontitlurile, initialele et
indicatiunile tipiconale sint scrise cu ro*u. Frontispicii in penitd la f. 1,2,
72 *.a. Legdturd veche In scoarte de lemn i piele, restauratd la cotor. Cum-

pdrat de la preotul Emilian Micu din Chipda, jud. Timi. in sep. 1904.
3200

1839 (f. 2) ; 285 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversd : 17,5 X 11 cm.

<Psaltichie>. Compozitii de: Joan protopsaltul, Hurmuziu hartofilax, Grigore


protopsaltul, Grigore Lambadarie, Petru Lambadarie, Gheorghe psaltul.
F. 50-52v, 124r-v, 147"-148" albe.
Insemrairi: F. 2: ... S-au inceput aceastd carticica a sd seri de mine gios

iscdlitul la anul 1839 april 1, i s-au isprdvit la maiu 1, Impodobindu-sa

cu heruvice i axioane, pricesni i altele, Intocma dupd tomul alcdtuit de Lam-

badari. Toader Nacu, dascal."


F. I liminard: I Aceastd carte esti dreaptd a me, celui gios iscalit Ion Nacu
dascal" Numele a fost anulat i inlocuit cu Gheorghi Popovici.
II: incercdri de condei.
F. 1: In tiinS sd fii cd aceastd cArticicd iasti dreaptd a me, celui mai gios
iscAlit, cu toatd cheltuiala me scrisd, incepindu-sa din anul 1839, *i s-au
sfir*it In trii luni di zile. Si am insdinnat spre *tiintd. Maiu 5,"
F.1": Cintdri in lb. greacd, cu caractere chirilice.
F. 60: 1839 martie 30."
F. 115": Velet di cind s-au inceput a sd scrii aceasta. 1831. iulie 6."
F. 194": Aceastd glasuire
ce sd cintd oricIndu sti va faci Acathestul,
s-au introdus Intocmai dupd cel grecesc In limba patriei, ceva impodobindu-sd
de mine, tuturor celor ci v-ar priimi, plecat Iancul Cozmescu."

F. 284": Cintare In ziva sf. Pantelimon.


F. 285: I inceputa fiind la anul 1839 *i s-au sfir*it la anul 1840. Si am scris

ca sa sd *tie *i sS sS pominiascr.

II: incercdri de condei.


F. 285": In *Uinta sa fii cd esti aceastd cArticicd dreaptd a me, gios isedlit,
scrisd di mini cu toatd cheltuiala, In trii luni di zili. Ion sinu preotu David
Nacu. 1841, fevruarie 28."
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale sint

scrise cu ro*u. Frontispicii In penitd la f. 2, 113, 125 *.a. Initiale ornate


la f. 5. 7, 8 *.a. LegAturd veche in scoarte de lemn i piele, restauratd la
cotor. Cumpsrat de la anticarul A. Zwiebel, la 23 oct. 1901.
8201

1837 (f. 3) ;

240 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-465 (f. 5"-237");

18 x 11,5 cm.

<Psaltichie>. Compozitii de: loan protopsaltul, Hurmuziu hartofilax, Grigoriu psaltul, Grigore Lambadarie, Petru Lambadarie. Gheorghe Criteanul,
Manuil protopsaltul, Petru Vizantie. Lipse*te sfir*itul.
Insemndri: F. 3: ... S-au pornit aceastd cArticecd anume Alesdndariu <sic>
in clod stihuri, glas 8, cu invatatura pisaltului Ion Ddmiianu i cu scrisorie
lui Toadir sin, fiu lui preotu Davidul Nacul. La 1837 ghinar 2 s-au inceput
s-au sfir*it martie 8, 1837".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscrIselor rominetI

49,

F. 1: Ohtoih cu toti intr-Insul. Aceastd carti iasti drept a me *i iau fiind

la dascalul meu o am fdcut in trii luni de zile. Si cini s-ar ispiti sd o furi acela
s fii blagoslovit <sic> ... 1838 ghenar 2. Theodor Nacu."

F. 1", la sfir*itul unei insemndri calendaristice: Toader Nacu dascal sin


preotu David."
F. 2: I Aceast carti iasti a me, celui mai gios iscalit, fAcutd de mine in
anul 1835 <sic>, octomvri 17 dni. Si s-au pornit la anul di mai sus aratat.
In *Uinta s fii c iaste a me. Sfirsitu ... 1836 <lecturd incertd> maiu 23.II Si eu, cel mai gios iscalit, am fost silitoriu la aceastd carticied, pentru
de a sd pune in lucrare. Si am iscalit, Toader Nacu dascal."
F. 59: Sa sd *tie de cind rn-am insotit sd agiung prin taina sf. cununii la
anul 1841 mai 9 zile. Teodor Nacu preotu."
F. 124": i'nsemnare de stare civild din anul 1849.
F. 154: Theodor Nacu. 1838, aprilie 18."
F. 156": Aceste stihiri sint alcdtuite di mini, pre plecat i smerit Theodor
Nacul."

F. 225: Aceast gldsuire ce s cintd oricind sd va face Acathistul, s-au


intradus intocma dupre cel grecesc in limba patriei, ceva impodobindu-sd,
de mine tuturor celor ce o vor priimi, plecat Iancul Cozmescu."
F. 235: Sfir*it ... 1838 maiu 8."
F. 238: I S-au inceput la anul 1837 si s-au sfir*it la martie 8. Adeverez
aceasta carte esti a me. 1838, avgust 6. Toader Nacul."
II: insemndri personale.
III: Incercdri de condei.
F. 238": tnsemndri personale ale lui Toader Nacu dascal.
F. 239: !ncercdri de condei.
F. 239": Sd sd she de cind au tunat la anul 1840, ghenar 25; *i au tunat
*i la miazdnoapte *i la miazdzi. Si am insAmnat ca sd sd stie. Toader Nacu
dascal." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 291.
F. 240: Insemndri gospoddresti. Este pomenit i dascalu Theodor Nacu
din sat Tigane*ti."
F. 240w: insemndri fr importantd ale lui Toader Nacu.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale sint
scrise cu rosu. Frontispiciu in penutd la f. 5. Desen final la f. 51. Initiale
ornate la f. ,5 6, 7 *.a. Sigil in fum al unei comune din tinutul Tecuciului.
din 1834, indescifrabild. LegAtura veche in scoarte de lemn si piele. CumpArat

de la anticarul A. Zwiebel la 23 oct. 1901.


3202 1804 (f. 146): 146 f. ; 19,0 x 14,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 134" : <Liturghier tiparit la Bimnic in anul 1759). Cf. Bibl. rom.


veche, IL p. 146, nr. 314.
2. F. 135-146: <Descoperirea sf. Liturghii). Tilcul sf. si dumnezeestii Liturghii ce s-au ardtat limbilor peigine din dumnezeiascd strdlucire, precum scrie
Baroniu4 la anii de la Hristos 1009.

insemndri: F. 146: 1804, martie 10 dni. S-au prescris acest Tile al sf. Liturghii de ... Ioachim ieromonahul Bistritii Bdrbdtescu, in zilele preaindltatului domn
lo Costandin Alexandru Ipsilant voevod, fiind arhiereu eparhiei chir

i fiind ndstavnic sf. Mindstiri Bistritii Costandie arhimandritul


Peloponisiotul. Cf. G. Strempel. Copistii
p. 17.

Nectarie,

Textul cu cerneald radacin3e i neagra. Titlul, colontitlurile

initialele sint

scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 135. Legatura veche in scoarte


de lemn i piele. De la Muzeul de AntichitAti. Trecut in col. Academiei Romne

conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

50

8203

Sec. XVIII (a doua jumiltate) ; 58 f.; 18.5 x 14 cm.


<Povestirea lui Sindipa filosoful>. Lipseste inceputul.
frisemnari: Fila I liminare: Aceasta istorii sd sa $tie, a subscrisului, de la
anul 1842. I. Botezat."
F. 58r V: Insemndri de cititori $i incercdri de condei.

Coperta a II inter.: I Versuri fragmentare.


II Semnaturi ale lui loan sin Ionitd Virlan, cdpitan ot sat Burdusaci."
Textul cu cerneald neagril. Initiate ornate la f. 4, 25, 26" $.a. Legaturd

veche In carton. Cumparat de la preotul Emilian Micu din Calacea, jud. Timis,
la 12 febr. 1906.
3204

Sec. XIX (prima jumAtate); 55 f.; 18 X 12 cm.

<Miscelaneu de literaturei populard>.


1. F. 1-8, 49'1-51: (Oratii de nuntd>. Ordtile de afard ce urrneazd la adunare
de ceiscitorie intiia.

2. F. 9-42": (.1loata norocului?) Sint 171 de sfaturi si maxime numerotate


in jurul unei presupuse roti a norocului, ce lipseste.
3. F. 49. 52-54: <Versuri>. Printre ele Cintarea diminegi de I. HeliadeRddulescu.

Insemndri: F. 8: 1838 octomvrie 26. Ilie logofatul."


F. 8": 1846. ianuarie 28. Costea Manolache logofat ot Patile$ti", <jud.

Prahova).
F. 43r-v, 44v-48v, 51v, 54'1: fnsemndri gospoddre$ti i Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagrd. La f. 55" pecete mare In fum neidentificatd, din

anul 1836. Legstura veche In piele. CumpArat de la anticarul B. Pohl, la

26 mai 1906.

Sec. XIX (prima jumatate) ; 67 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-127
(f. 4-67): 17,5 x 10 cm.
F. III liminara: Noul Erotocrit, compus in versuri de Anton Patin. Tomul
intiiu. Sibiu, 1837. S-au tipdrit la Gheorghie de Clozius. Copie dupd ed. de
la Sibiu din anul 1837. realizatd de Dimitrie Iancovici in anul 1842.
lnsemndri: F. 53": Aceastd carte s-au cetit toata di suptiscdlitul G. Stamati."
F. 66: Dimitrie D. Iancovici." Este copistul manuscrisului.
Textul cu cerneald neagr. Legatura veche In carton $i piele. Cumparat de
la anticarul A. Zwiebel, la 10 iun. 1906.
3206 Sec. XIX (prima jumtate); 75 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 2-149

3205

(1.

1"-75") ; 17,5 x 10 cm.

F. III liminard: Noul Erotocrit, compus in versuri de Anton Pann. Tomul


al doilea. Sibiu, 837. S-au tipdrtt la Gheorghe de Clozius. Copie dupa ed.

de la Sibiu din anul 1837, realizata de Dimitrie Iancovici in anul 1842.


Textul cu cerneald neagrd. Legatura veche in carton $i piele. Cumparat
de la anticarul A. Zwiebel, la 10 iun. 1906.
3207 Sec. XIX (prima jumatate) ; 68 f. paginatie veche cu cifre arabe: 2-136
(f.
68v) ; 17,5 x 10 cm.

F. III liminard: Noul Erotocit, campus in versuri de Anton Pann. Tomul


al patrulea. Sibiu. 1837. S-au tipdrit la Gheorghe de Clozius. Copie dupa ed.
de la Sibiu, din anul 1837. realizata de Dimitrie Iancovici In anul 1842.

Textul cu cerneald neagrd. Legaturd veche In carton $i piele. Cumpdrat


de la anticarul A. Zwiebel, la 10 iun. 1906.
3208 1842 (f. 67"); 67 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 2-134 (f. 1"-67");
17,5 x 10

cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

51

F. IV liminara: Noul Erotocrit, compus in viersuri de Anton Pann. Tomul

al cincilea. Sibiu 1837. S-au tipdrit la Gheorghe de Clozius.

Insemnari: F. 67v: Aceasta istorie a lui Erotocrit. in cinci tomuri. s-au


scris de mine. Am inceput in 5 ale lunii lui octomvrie $i am ispravit-o in
3 noiemvrie 1842. Brasov. Dimitrie D. lancovici."
Textul cu cerneald neagra. Legatura veche in carton $i piele. Cumparat de
la anticarul A. Zwiebel. la 10 iun. 1906.
3209 1841 (f. 3) ; 219 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-430 (1. 5-219v);
17x 10 cm.
<Psaltichie). Compozitii de: Petru Lambadarie, Grigorie protopsaltul, Hurmuziu hartofilax, Iacov protopsaltul. Petru Vizantie, Petru Peloponisiotul,
Daniil protopsaltul, Petru Efesiul.
Insemnari: F. 3: Aceasta carte de musiehie este scrisd in zilele preainaltatului D. Mihail Grigoriu Sturza voevod $i a preaosfintiei sale chirio, chiVeniamin, mitropolit Moldaviei $i a Sucevii $i este scrisd de D. D. Con.
standin Atnanasiul cliricul din seminariea Veniamin, la anul 1841, martie 21.
G. Alicsdndrescu." Numele este adaos ulterior.
F. 216: Sfirsit. Costachi Athanasiu. 1841."
F. 1 : frisemndri de posesori: Gheorghe Alicsandrescu, V. C. Patin, iconom.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rop. Frontispiciu in penitd la f. 4v. Vinietd in penita la f. 216.
Initiale ornate la p. 4v, 17, 19 $.a. Legaturd veche in carton si piele. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 6 mart. 1907.
3210

Sec. XVIII (sfirsit) ; 62 f. ; 15,5 x 10 cm.


<Illiscelaneu de muzicd psalticd).

1. F. 1-10: <Papadichie).

2. F. 11_21v, 22"_26". 30_58v: <Psaltichie greco-romdnd>. Compozitii de:


Petru Lambadarie, Ghermanos arhiereul.
3. F. 10". 22, 27-29v, 59-61v: <Cintdri bisericesti in lb. greacd>.

insemnari: F. 9: Aceasta Psaltichiuta iaste data mie de sf. sa parintele

Naum ierodiiaconul sf. Mitropolii."

F. 62, in lb. greaca: Naum ierodiacon de la Manastirea Hodo$." Naum

ierodiacon. Lipova, 1791."


Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale sint
scrise cu rou. Frontispiciu i desene colorate la f. 10, 37, 47 $.a. Initiale
ornate la f. 15, 23, 50" $.a. Pecete inelard la f. 12v. Daruit Academiei Romne
de Constantin Erbiceanu, la 31 mart. 1900.
3211 1842 (f. 1) ; 109 f. ; nurnerotatie veche cu cifre arabe: 1-40 (f. 1-40) ;
17 x 10,5 cm.

<Psaltichie romano-greacd>. Compozitii de: Hurmuziu hartofilax, loan protopsaltul, Petru Peloponisiotul, Grigorie protopsaltul, Nichifor, Scarlat,
Petru Lambadarie.
F. 42r-v, 54r-v, 59v_ 63v3 76v_ 79.v? 84_ 87.v. 95r-v albe.

Insemnari: F. 1: Scrisa de iscalitul D. Patra$canu. 1842, noiembrie 14."

F. 41v: S-au scris la Manastirea Mira la 27 dechemvrie 1849. D. PatraFanu."

F. 64: Este a iscalitului. D. Patra$canu. 1848."


Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, initiale i indicatiuni muzicale sint
scrise cu rop. Desene colorate la f. 51 $i 52. Initiale ornate la f. 55, 98, 99

$.a. Legatura veche in carton. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.

Ddruit Academiei RomAne in anul 1894.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

52

3212 Sec. XVIII (inceput) ; 16 f.; 21 x 15 cm.

<Molitvenic). Text fragmentar. Cuprinde numai Rinduiala logodnei si a


cununiei.

Textul, in semiunciald, este scris cu cerneald neagrd. Titlurile. initialele si


indicatiunile tipiconale slut scrise cu rosu. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu,
episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
1213

3214

1701 (f. 3) ; 35 f.; 19 x 14 cm.

F. 3: Calindariul al anului 1701. Cu Insemndri autografe ale lui Constantin


Brincoveanu. F. 1-2' sint ocupate de o dedicatie catre domn semnata de
Joan Romanul.
Cf. Emil Virtosu, Foletul Novel, calendarul lui Constantin vodd Brincoveanu
1693-1704. Bucuresti, 1942. p. 89-115. Vezi si N. A. Ursu, Teodosie Vestemeanul, adevdratul autor al Istoriei Tiirii Romcinesti, atribuitd stolnicului
C. Cantacuzino (II), in Cronica XVII (1982), nr. 33, p. 5 si 8.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile 9i initialele sint scrise cu rosu. Legilturd
veche In carton. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rimnicului.
Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice
la 8 dec. 1901.
Sec. XX (1904) ; 337 1.; numerotatie veche divers ; 21,5 x 17 cm.
F. II liminard: Regele Carol al Romdniei, o biografie de Mite Kremnitz. Tra-

ducere publicatii de Casa scoalelor. Este manuscrisul traducerii filcute de


G. Cosbuc i tipdrit cu titlul de mai sus la Bucuresti, in anul 1904, dui:a
cartea: Konig Karl von .Rumiinien. Ein Lebensbild von Mite Kremnitz. Breslau,
1903.

Textul este scris cu creionul, de obicei pe o singurd rap. Din arh. lui G. Cosbuc
donald Academiei Ron-lane de Elena Cosbuc la 27 iun. 1941.
1215

Sec. XIX (circa 1870) ; 54 f. ; 20 x 17 cm.


<Piese de teatru copiate de M. Eminescu).
1. F. 3-16: Smeul noptii. Comedie intr-un act de Ilippolite Lucas, tradusd
de P. I. Georgescu. Titlul a fost anulat i lnlocuit cu: Un dulce sdrutat, comedie
cu cintece intr-un act, tradus din frantuzeste.
2. F. 17-31": Margo Contessa. Vodevil intr-un act tradus din frantuzeste de
T. Profiriu.
3. F. 32-54: 0 palnut sau Voinicos da fricos. Comedie intr-un act tradusd
de D. Porfiriu (De la Theatrul frances Palais Royal).

Poetul semneazd la f. 16, 31", 54 si 54": Eminescu."

F. 54": Nacu (lecturd incertd> sufleor. 1873 iunie 12. Tirgu-Vestei" <= Tirgoviste>.

Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la anticarul I. Fogel, la 9 nov. 1904.


3216 Sec. XIX (sfirsit) ; 83 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-159 (f. 2-81) ;
20,5 x 16,5 cm.

F. 1: Cartea de aur. Povestiri. Cu totul netipdrice nicilieri in alccituirea lor de


acum de Alex. Macedonski. Iar mai jos: Cu descivirsire revizuite pentru tipar.
F. 77"-78" albe.
Partea inferioard a f. 81 si f. 81" sint scrise de altd mlnd.
Cf. Alexandru Macedonski, Opere III, ed. criticd de Tudor Vianu. Bucuresti
1944 (in Cartea de aur $i Ndluci din vechime). Cf. si Al. Macedonski, Opere,

IV, ed. Ingrijit de Elisabeta Mucus si Adrian Marino. Bucuresti, 1973.


Textul cu cerneald neagra i rosie. Cumpdrat de la Nina Celarianu, ndscut
Macedonski, In anul 1954.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romilnestl

53

Sec. XIX (1870-1875) ; 101 f.; 28 x 19 cm.


<Alexandru Macedonski, Poezii>. Unele din poezii au fost publicate In ed.
de Opere. ingrijit de Elisabeta Brincus si Adrian Marino. Cf. Tabela alfabetied a poezitlor (clupd titlu) din vol. IV, p. 273-287.
Textul cu cerneald neagra si rddcinie. CumpArat de la Nina Celarianu,
ndscutd Macedonski, In anul 1954.,
3218 1819 (f. 6") ; 109 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe i chirilice diversti;.
3217

17,5x 11 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 2-54: <Catavasier>. Text fragmentar. Lipseste inceputul. !rare f. 48v


49 textul prezint discontinuitate, lipsind o file.
2. F. 54v-58: <Viala sf. Haralambie>. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.
3. F. 58v-59": Poveste vulturului. Sint retete medicale i obiceiuri populare
In legaturd cu anumite 01'0 din corpul pasdrii. Nu e Fiziolog.
4. F. 60-62: <Oratie de nuntd>. Lipseste inceputul.
5. F. 62": I <Rugiiciune in lb. greacd, cu caractere chirilice>.
6. II Sator-arepo
7. F. 62"-63": Descintec de friguri.
8. F. 64-83: Rinduiala psalmilor <ce s citesc la diferite ocazii).
9. F. 83v-105: <Acatistul Sf. Nicolae>. Icoasele Sf. Nicolae.
10. F. 106-109": <Ceaslov>. Text fragmentar. Cuprinde Rinduiala Utreniei.
Lipseste Inceputul.
Insemndri: F. 6": Hagi Petrache Craioveanu, dascal. 7327, 1819, ghenar 28."

Este copistul filelor 2-54.


F. 12: 1819, ghenar 29." Date ale copierii mai IntlInim Ia f.: 21, 31', 35,
39, 42, 52" si 54.
Textul cu cerneald rAddcinie i neagrd. Frontispicii stingace in penit la
f. 6",

9`..

11" s.a. lnitiale ornate la f. 9, 32, 49 s.a. Cumparat de la V. A. Danila

din Galati, la 25 iun. 1905.


3219

Sec. XIX (mijloc); 57 f. ; 18 x 11 cm.

F. 2: .Notifia Prinftpatului Transilvanii de Frang Boer Berivoi. Dedicatd

domnului Moldovei Mihail Sturza.


Textul, cu cerneald rdclAcinie, este scris in alfabet de tranzitie. CumpArat

de la anticarii $araga din Iasi, la 1 iun, 1904.


3220

Sec. XX (inceput) ; 93 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd; 27,5 X

22 cm.

F. 3: Printul Urgisit (1Vicomed). Tragedie in 5 acte de Pierre Corneille, wad.


<in versuri> de D. Nanu. Cu un Avertisment al traduccitorului.

Textul, cu cerneald albastrd, este scris pe o singurd fatd. Cumprat de la


8221

C. Scare, la 16 nov. 1955.


Sec. XIX (mijloc) ; 126 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-248 (f. 1-124') ;
18 x 10,5 cm.

F. II liminard: Plutarh 1Vou, sau pe scurt scrierea vietilor celor mai vestili

beirbati a toate neamurilor, din multe vremi. Teilmacite de 1V.N. din limba nem-

leased pe romdnie. Tomul <al> 4-lea.


Textul cu cerneald neagrd. Legdtura veche In carton. Din bibl. cdpitanului
Iuliu Martian, al cdrui ex libris este aplicat In interiorul copertei anterioare.
Ddruit de el Academiei Romne In anul 1906.
8222 1772 (1. 150") ; 258 f. minus f. 149, omisd la numerotat ; numerotatie veche

cu cifre arabe: 1-257. (f. 2-258) ;

<Miscelaneu>.

19 x 14 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4418

54

I. F. 1r-v: <Minunile Maicii Domnulut>. Pentru Mariia cdlugdrifa ce f-au

scos ochii i i-au trirnis lui Ricadie <sic>. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.

2. F. 2-150v: A cuviosului pdrintelui nostru Petru Damaschtn, Cartea intiia ...


care are adecd pomenire i aducere aminte de sufletul sdu ...
3. F. 151": <Moliwenic. Fragm. de cintare la slujba Enrnormtntdrii>. Sfirsitul
este scris in lb. greacd cu caractere chirilice.

4. F. 152-258: Mai in 5. A cuviosului pdrintelui nostru Petru Damaschin,


Cuvinte scurte doaozeci ci patru dupd alfavita (cea greceascd), pline fiind
de duhovniceascd cunostintd. Cartea a 0<-a).
Insemndri: F. 150': I 1772, iunie 29."
II Aceastd ... carte mi-au ddruit-o un binecredincios si bun nevoitoriu
pdrinte spre a sa pomenire, mie. mult pacdtosului ieroshimonah Samuil.
nacealnic sf. Schit Sihastru. 1815, octomvrie 27."

F. 158": bled sti s tie cind au fost la noi calugdrul frate Nenelu <sic>.
let 1777, maia 21 si ni-au ddruit ciastd carte."
F. 258: Insemnare de costul copierii si a legrii manuscrisului.

F. 258': I Sa sd stie de cind s-au cutremurat pdmintul tare in zioa de preacuvioasa Parascheva, la sapte ceasuri din zi. Leat 1802, octomvrie 14."
II ,.La 1800 am esit eu de la schit Ddlhdutul i eram de 39 si pol de ani.
Sept<emvrie> 30."

III : La leat 1821, la martie 10 sint eu de 60 de ani. Samuil ieroshimonah."


IV: Fragment de Pravtld bisericeascd.
Coperta I inter.: Insemnare de cutremure, WA an.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i unele initiale sint scrise
cu rosu. Frontispicii in penita la f. 184. 190 si 197. Din bibl. Mgindstirii
Ddlhduti (Rimnicul &drat). Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
Instructiunii Publice, la 4 mai 1904.
3223 Sec. XX (inceput); 277 f.; 21 x 16,5 cm.
<Dante Alighieri, Divina comedie. Infernul. Traducere de G. Cosbuc>. Numeroase stersdturi i corecturi atest o variantd a traducerii. Cf. Dante Alighieri,
Divina Comedie ... In romdneste de George Cosbuc. Studiu introductiv 8i

comentariu de Alexandru Balaci. Vol. I III, Bucuresti, 1954-1957.


Textul, cu creion negru i albastru, este scris de obicei pe o singurd fatd.
Din arh. G. Cosbuc, ddruitri Academiei Romdne de Elena Cosbuc la 27 iun.
1941.

3224 1837 (f. 1); 41 f.; 20x 11,5 cm.

F. 1: Nasterect. viala i perirea lui luda Iscarioteanul, acum in stihuri, cu


invdteituri moralnice alcdtuitd de Joann Barac. translator maghistratual al
Brasovului. 1837. Cf. G. Bogdan-Duicd. loan Barac, in Studii i cercetdri,

XXII (1933), p. 73-75.

Insemndri: F. 41: Sfirsitul versurilor moralicesti prin Andron Simon. absolut

praeparand in Arad. 10 iulie 1837."


F. I liminard: Una din cdrtile mele. Simeon Andron, a tinerimei romdnesti sistem<atic> invdtAtoriu din Ceanad <jud. Timis>. 1839."

Textul cu cerneald rAddcinie. Legaturd veche in carton, pe care este scris


titlul, cu majuscule. Cumpdrat de la Emilian Micu. la 10 apr. 1904.
.3225

1837 (f. 1) ; 15 f. ; 20 x 11,5 cm.


F. 1 : Jalnice moraliteturi pentru holerd, in stihuri alcdtuite de Ioann Barac,

maghistratual translator al Brasovului. 1837. Copiat d e Simeon Andron.


Cf. G. Bogdan-Duicd, op. cit., p. 28.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

55

!nsemnari: F. I liminard: Una din cartile mele. Simeon Andron, Invatstoriu in Ceanad."
Textul cu cerneala raddcinie. Legatura veche In carton, pe care este scris
titlul, cu majuscule. Cumparat de la Emilian Micu, la 10 apr. 1904.
3226 Sec. XVIII (sfir$it) ; 19 f.; 19,5x 15 cm.
F. 1: Acathistul sf. marelui ierarh i feicatoriului de minuni .Nicolae, arhiepiscopul Mirelor de la Lichiia.
Insemnari: F. 19v, in criptogramd: Casian mo<nahul)."

3227

Textul cu cerneala neagra. Titlul, colontitlurile $i initialele sint scrise cu ro$u.


Frontispicii artistice la f. 1, $i 7. Initiale colorate la f. 1. 7, 19 s.a. Cumparat
de la anticarul A. Zwiebel la 9 iun. 1905.
Sec. XIII (mijloc) ; 77 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 89-164 (f. 2
77) ; 19,5 x 16 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald).

1. F. 2-76: <Pateric>. Text fragmental.. cu mari lipsuri la inceput.


2. F. 76"-77": Vilafa sf. 70 de apostoli, scristi de sf. Dorothet, episcopal
Tirului, al cdrora nume sint acestea. Text fragmentar. Lipseste sfir$itul.
Ms. a fost copiat de logoMtul Matei Voileanu. Cf. G. Strempel, Copisti
p. 274, unde insd nu este consemnat ms. de fats.
Ynsemndri: F. 37"-33" <sic): Sa sa $tie cd acestul Otpicul 1-am vindut
eu, Ion Todoran din Erni, <jud. Mure$) la pdrintele popa Lupan <lectura
numelui incertd) din Hu(n)dorfu <jud. Tirnava Mica) direptu 4 florinti.
Si s fie a dumisale pind va fi hirtie dintr-insul. Scris-am eu in anul 1749."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile. colontitlurile i unele initiale sint scrise
cu ro$u. Pecete inelard in cerneala verde la f. 6. Ddruit Academiei Romne
de D. Comp, prof. in Sibiu, la 18 febr. 1905.

3228

1808 (f. 175') ; 175 1. ; 20 x14 cm.


<Miscelaneu).
1. F. 1"-142: <Octoih>. Irmoasele gl(Lsurilor.

F. 124"-125 albe.
2. F. 142"-175": Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos, ce sd cintd in sf.
s(mbdtd cea mare.

insemmiri: F. 175'1: Aceasta carte iaste a sf. sale Acachie ieromonah din
sf. Mndstire Rira. Si s-au prescris de smeritul intre monahi Ghedeon pacstosul. 1808 mai 18."
F. 2-11: Acest irmologhion fiind al mieu, Anastasie ieroshimonah, o arn
hdrazit spre vecinica pomenire <la) a nostru schit Lespedia <numele schitului

este anulat), prin parintele Cali= nacealnic la acel schit, dupa pomenire

ce data. Si care sS va indrazni a o fura sa fie neiertat ... 1830, mai 30."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile. colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rop. Frontispicii in penita la f. 1", 29, 52" 9.2. Iniliale ornate la f. 71, 76", 78 s.a. Legatura veche in carton $i piele. Din bibl.
Mandstirii Dalhauti (Rimnicul &drat). Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice. la 4 mai 1904.
3229 1832 (1. 236v) ; 275 f.: 19x 12,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-6: <Cintdri bisericesti>. Icoand cdtrd Mintuitoriul nostru Hristos

Iisus, umilncioasti.

F. 6"-7" albe.
2. F. 8-226: A smeritului Nichitei Stithat, monahul si preotul, preasfintului
hicas al Studifilor, <Capete 300>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-1413

56

3. F.226-229: Ale aceluictsi, Capete allele <sub formd de lntrebdri ,si rdspunsuri>.

4. F. 229-236": A aceluiasi Nichita monahul i preotul Studitului, pentru


acia carele iaste raiul cel ginditoriu preainfdleaptd Fi inaltd alligoriceascd
vedere.

5. F. 237-241": A sf. Grigorie Sinaitul (1ntrebdri i rdspunsuri pe teme


teologice>.

6. F.242-245: Ale preacuviosului pdrintelui nostru avva Thalasie Livianul


si Africhianul, Capete ales&
7. F.245-255: Intrebdri i rdspunsuri ale cuviosului pdrintelui nostru Macarie
Eghipteanului. carele s-au ales din cartea sa, care intrebdri i rdspunsuri cuprind
mai mull pentru darul rugdciunii ci pentru alte preafolositoare pricini.
8. F. 255': Unpiildturi>. Cele sapte dultovnicesti lucruri ale milosteniei.

9. F. 255', 274-275: Din Pateric. Texte fragmentare.

10. F. 256-261": <Eshatologie>. Prorociia peirintelui nostru Methodie arhiepiscopul Patarilor. pentru cle ce vor sd fie In zilele de apoi.
11. F. 261Y-265: <Geografie>. Pentru trei Orli a lumii ce set' chiiamd Asiia,
Africa si Europa.

F. 266-273": <Cuvinte ale sf. paring>. Texte fragmentare.


InsemnAri: F. 8"-9: AceastA carte iaste a sf. Mandstiri Beserecanii. 1848,
septernvrie 1."
F. 236": 1848, septemvrie 1. AceastA carte au lost a pdrintelui Filaret ieromonah i s-au dAruit sf. MAnAstiri Beserecani."
Textul cu cerneald neagrA. Frontispiciu colorat i initiala la f. 8. LegAtur
veche in piele. Din bibl. MAndstirii Bisericani. DAruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 1 dec. 1904.
3230

1828

(1. 1); 178 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 2-328 (1. 13"-176");

19 x 11.5 cm.

F.1: <Napoleon, Memorialul de la Sfinta Elena>. Heirografon, adicd Minuscris dela Sfinta Elena. Din franfozeascd, cu Enseimndrile ce s-au dat de Scufu
in Minihia, la teat 1818, iar acum ii tradusd En limba romdneascd de dwnnealui
slugeru Grigorie Stoenescu, unul din iubitorii mita sale En Pitesti. Leat 1828,
fevruarie 1. Textul este precedat de o dedicatie cdtre episcopul Argesului (?).

In final: Adio lui Napoleon la Franta 1815.


Textul cu cerneald neagrA. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 8 iun.
1904.

3231

Sec. XVII (sfirsit); 243 f.; 18,5x 14 cm.


<Minunile Maicti Domnului>. Lipseste inceputul, iar hare I. 7"-8, 119'
120, 224"-225 textul prezintA discontinuitate lipsind file.
InsemnAri: F. 101": A lui popa Lazar este."
F. 103'1: Insemnare de stare civild din anul 1754.
F. 123": 1756, meseta iulie 1. SA se stie de cind am fost la Roma, eu popa
Lazar din Macau <jud. Cluj>. $i am fost si la casa Precistii in Lavretl si la
Florentdia. Si am lmblat in 4 luni si 12 zile. Pintr-aceia scriu, se se stie.

Inuarie 17, 1757. Lazar Petrovici popa u<nit)."


Textul cu cernealA neagrA. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penitA la f. 124. CumpArat de la Gheorghe Bujigan din Deliblat
(Ungaria). Mentiunea cumpArArii, fArA data, apartine lui Ion Bianu.
3232

Sec. XIX (mijloc); 345 1.; 18x11,5 cm.


<Psaltichie romdno-greacd>. Compozitii de: Petru Lambadarie, Petru Peloponisiotul, Grigorie Lambadarie, Hurmuziu hartofilax, loan protopsaltul,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnestt

57

Grigorie protopsaltul, Daniil protopsaltul. Petru Vizantie, Gheorghe Criteanul, Constantin protopsaltul, Petru Efesiul.

F. 103' albd.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile. initialele i indicatiunile muzicale sint


scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. 1, 67v, 305" s.a. Initiale ornate la
f. 16, 44v 108 s.a. Legdturd veche in carton si piele. Din bibl. Mdridstirii Dalhduti (Rimnicul Sdrat). Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
ri Instructiunii Publice. la 4 mai 1904.
3233 Sec. XVIII (a doua jumatate); 91 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice
cu lipsuri: 2-78 (f. 1-75); 19,5 x 13,5 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 1-75": <Minunile Maicii Domnului>. Lipseste inceputul, iar intre


f. 1v-2 textul prezintd discontinuitate lipsind file.
2. F. 76: <Amulete>. Putere celor 12 pietri scumpe.
3. F. 79"-77" <sic): <Descoperirea celor 12 Vineri).

4. F. 77-76v. 83-80v: <Versuri cu caracter religios>. F. 83"-81" sint In


lb. rusd.
5. F. 80"-79": <Zile bune i rele>.
6. F. 91v-83: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Text fragmentar. Lipseste
inceputul.
Insemndri: F. 83: 1775 octomvrie 22 am scris eu popa Athanasie, vechil ot
Dorohoiu." Cf. G. Strempel. Cop isti
p. 10.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri i iniiale sint scrise cu rosu. Ddruit
Academiei Romne de D. A. Sturdza la 7 apr. 1905.
3234

1790 (f. 34); 35 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-36 (f. 3-34) ; 19X
11.5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-29: <Cazanii la oameni morti.). Yntre f. 7v-8 textul prezintd discontinuitate lipsind file.
2. F.29-34: <Invaldturd pentru spovedanie).
3. F. 35": <Cintec de stea>.
Insemnari: F. 34: Si numele cArtii acestea este Mintuirea pdcdtosilor.
pretul ei iaste trei lei. Sfiritul noemvrie 24, 1790."
F. 34v: Dumnavoastrd pravoslavnici cetitori ... de viti gasi ceva gresald
In slove sau In cuvinte Indreptati cu duhul blindetalor si nu puneti in ponoslu.
Cd cum nu-i putinta a fi ceriul fdr-de nori. asa i scrisoare fara de gresald.
Cd este scoasd di pe cdrti frinpesti <sic) i ilinesti pe li<m)bi rumnesti ri
nu sd pre bine intalege vorba Eu Nechita dascal. satul Dorna Cindreni,
la velet 1790, in zile<le) preluminatului imparatul nostru Iosif i iepiscop<ul>
nostru Daniil Vlacovici, arhiepiscop Tara Moldovii." Cf. G. Strempel,
Copisti
p. 161.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i unele initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 5", 11" s.a. Legaturd veche In carton si piele. Ddruit
Academiei Romane de Dimitrie Dan, preot In Straja, jud. Neamt, la 24 febr.
1904.

3235

Sec. XVIII (sfirsit) ; 42 f.; 18,5 x 11,5 cm.


<Miscelaneu de literaturd pedagogicd>.

1. F.1-28: <A> 111-a despartire. Pentru cle ce dascalul in trivial <sic>

scoale tnaintea ochilor trebue sd aibd si pre sine En dregdtoriia sa sd Endreptze.

Intre f. 19-20 textul prezint discontinuitate lipsind file.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

58

2. F. 29-42: <Instrucliuni pedagogice). 6809 <din anul> 1785. Rinduiala

de obste care pa seama scoalelor satesti din indllatele crdesti porunci s-au cules

tntru una.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romne de D. Comsa prof.
In Sibiu la 18 febr. 1905.
3236 1819 (f. 181) ; 301 1.; nurnerotatie veche cu cifre chirilice, adesea tdiat la
legat; 17,5x 11,5 cm.
<Psaltichie romdno-greacd). Compozitii de: Grigorie protopsaltul, Loan protopsaltul, Grigorie Lambadarie, Petru Lambadarie, Daniil protopsaltul, Gheorghe

Criteanul, Iacov protopsaltul, Petru protopsaltul, Petru Vizantie, Petru


Efesiul, Anton Pann, serdarul Dionisache Moraitul, Macarie ieromonahul,

Hurmuziu hartofilax.
F. 267r V, 298v-299 albe.
Insemndri: F. 181: Scurtat dupd cererea preasfintitului Dionisie mitropolit
de mine Anton Pan la anul 1819."
F. 48-58: Acest torn este al mieu, cel mai nainte iscAlit i cumparat In
lei 23, adicit dodzeci i trei de la dascdlul lonitd. Si cine 11 va fura s easa
osindit ... $i spre a fi stiut rn-am iscAlit. Eu Mihai Velescul <lectura numelui,
anulat, incertd>, cintdret al bisericii Mavrodolului din orasul Pitesti, ce sint
venit de la Bucuresti, de la anul 1845 luna ghenar 10."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele si unele indicatiuni muzicale
sint scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 11, 15, 22" s.a. LegAturd veche in piele.
Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 19 febr. 1904.

237 Sec. XI X (inceput) ;

91 f. ; 17.5 x 12,5 cm.

(Psaltichie romdno-greacd). Compozitii de: Petru Lambadarie. Grigore Lambadarie, Grigore protopsaltul, Petru Peloponisiotul. Petru Efesiul, Petru
Vizantie, Joan protopsaltul, Nicolae sin popa Apostol.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele si indicatiunile muzicale sint

scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. 9", 29, 67v s.a. Initiale ornate la
f. 3, 6, 7" s.a. Vinietd in penita la f. 77. LegAturd veche in piele. Din bibl.
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul
1894.

11.E 8 1796 (p. 1) ; 40 pagini ; 18 x 10,5 cm.

<Alecu Vdcarescu. Poezii romdnesti si grecesti>. Poeziile sint precedate. la


p. 1-2, de un cuvint care cititori, datat 4 decembrie 1796. Cf. Poefii Tidedresti. Versuri alese. Ed. ingrijitd de Elena Piru. Bucuresti, 1961. P. LXXX,

13-52.

Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. Muzeului de Antichitdti. Trecut in col.


Academiei Rornne conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
11:-.9

1842 (f. 1) ;

124 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-235 (f. 6"-141");

18 x 11 cm.

F. 1: Floarea darurilor. Carte foarte folositoare atit sufleteste cit gi trupeste.


prescrisd de pre una de tipar de mini, gios iscOlitul, la anul 1842, octomvrie
M<anoil> T(eodoru). Copia a fost fdcutd dupd un exemplar tiprit la Brasov
in anul 1808. Cf. Bibl. rom. veche, II. p. 531, nr. 740.
tnsemnari: F. 123v: S-au sfirsit de scris octomvrie 19, anul 1842. Manoil
Teodoru."

F. 124: Cuvintare card iubitorii cetitori. Rogu-vd pre dumnevoastrd, iubittlor cetitori, ca oriunde yeti afla vreo alunecare in slove, sau In cuvinte,
treciti cu videre si ertati; cd nu esti cu putinta a scrii sau a priscrii cineva
si a nu gresi. Ci dumneavoastr indreptati cu duhul blindetdlor ... $i eu

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

59

rdinii ca o supusd slugd card dumneavoastrd, iubitilor cetitori. Manoil


Teocloru."

Textul cu cerneald neagrA. LegAtura veche in carton se pastreazd sub legtura modernd. Cumpdrat de la anticarii *araga din Iasi. la 1 iun. 1904.
3240 Sec. XIX (prima jumdtate); 188 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-14
( f. 2-15) ; 17,5 x 10,5 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 1r-v, 156, 161, 162v-163, 174, 179, 181: <Insemndri gospodeiresti>.


In lb. romAnd si greacd.

2. F. 2-4: <Versuri in lb. greacei>.


3. F. 4v-15v: <Rugeiciuni cdtre Maica Domnului>. In lb. greacd.
4. F. 16-18: <Teologie polemicd, in versuri>. Cuvinte frumoasei alnituite I
Din invdteitura ddscdliei tocmite; I Pre jidovi Ii dovedeste 1 Cu talmutu lor ti
ocdreiste.

F. 19-101v, 123v 155", 157r-v, 16317-173", 174"-178", u 180v, 181v182 albe.


5. F. 102: Apostolii lui I isus Hristos. ListA.
6. F. 102v-110: <Descoperirea celor 12 Vineri>. Cazaniia lui Lefterie filo-

soful pentru cele 12 vintri mari.

7. F. 110v-112: <Rugdciuni ceitre Maica Domnului>.


8. F. 113-114v: <Invdtdturi parenetice>.
9. F. 115-118v: Cartea Eclisiiastului, adicd propoveduitoriul impdratului
Solomon.

10. F. 119-123: <Omilie>. Pentru cei s cade a ne bucura numai intru Domnul,
iard nu pentru lucrurile cele striceicioase ale acestii lumi.

11. F. 156v: <Insemndri meteorologice sumare pentru lunile anului 1846>.


12. F. 158-160v: < Vocabular ruso-roman>.
13. F. 182v-188v: <Trepetnic de semne omenesti>.

Insemndri: F. 1: I 1802 octomvrie 14, de cind s-au cutremurat pdmintul."


II ,.Emilgar <= Emil Girleanu>, no. 7."
Coperta a II-a inter.: 1828 aprilie 23 de cind au vinit moscalii In Moldova
si au mersu la turc." Cf. I. Corfus, Insemndri ..., p. 92.
Textul cu cerneald neagra. Frontispiciu in penitd la f. 5v. Legaturd veche in
carton si piele. Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la 1 iun. 1904.
3241 Sec. XIX (mijloc); 29 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 32-59
(f. 1 9") ; 17 x 10,5 cm.
<Miscelanau>.

1. F.1-20, 22-27: <Versuri, Cintece de stea i Cintece de lwne>. Lipsete


inceputul. De mentionat: 0 prea frwnoaset pustie (Cintecul lui loasaf din
Varlaam i Ioasaf"), Versul streintjii, Nunta din Cana Galileii, Steaua
sus rdsare, Plingerea Precistii, In oras En Vifleem, Versul bdtrinilor, Versul

lui Lazar. Limbile sS salte (Dosoftei). Vers la moartea tinertlor, Versul Horii.
!litre 1. 7v-8 textul prezintd discontinuitate, fiind rupte mai multe file.

F. 12v-13, 16v-17 albe.


2. F. 20v-21v: <Descoperirea sf. Liturghii>. Taina sf. j dwnnezeestii Liturghiei, care s-au ardtat limbilor celor pdgine prin dwnnezeiasca descoperire.
3. F. 27v-28v: <Penticostar). Text fragmentar.
Insemndri: F. 29": I Aceste versuri iaste sau sint ale <lui> Sofronie Brinduse
din satul Sais sau Trapold <= Apold>, slAvitd vermeghia Sighioarii, candidat de preotie. Signatum Cibinii <= Sibiu> die 22 maii 1844."

II Per me Andrean Dan, candidat de preotie de la satul Zernesti, slava


districtus Brasovului."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

60

Textul, cu cerneale neagre si creion este scris in alfabet de tranzitie.Frontispicii stingace, colorate, la f. 3', 9 si 15". Initiate stingace la f. 1, 3', 10 s.a.
Din legatura veche in piele se pestreaze coperta a Il-a, sub legetura moderna. Deruit Academiei Romne de prof. Comsa din Sibiu, la 18 febr. 1905.
8242 Sec. XIX (prima jumetate); 61 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:

1-60 If. 2-60); 17,5x 10,5 cm.


<Miscelaneu>.
1. F. 1" : <Pomelnic>.

2. F. 2-28, 56-60: <Cintdri bisericesti>. Condacele si icoasdle sf. loan.


3. F. 28-55": <Bugaciuni cdtre Maica Domnuluigi cdtre mucenita Varvara>.
!nsemneri: F. 3-5: Magdalina shimonahiia Botasca." Este copista menuscrisului.

Avgust 22. Cine va ceti aceaste cartecice ... sil me pomeneasce


F. 611.
si pre mine mult pecetoasa Magdalina, care am mintit intru fegaduintile

mete Domnului mieu."


F. 1: lncerceri de condei.
Textul cu cerneale neagra. Cumperat de la Gheorghe Stretiu din Bucovina,
In febr. 1905.
8213

1793-1808 (f. 1', 68); 74 f.; 16,5x 11,5 cm.

F. 1 : <Versuri pe care le bdnuirn compuse, unele, de Matei Miht). Nisti sti-

heti curioasi 1 Pentru vremi trebuincioasd Cari s-au alcdiuit I La velet de gios

numit1.1793 iulie 20, D.D.M.M.

Insemneri: F. 43: Stihurile spat<arului) Ionii Canta, cind au mersu sa

pecetluiasce episcopiia noaptea, spuindu-i Marghioalii ce-i bolnav vledica


Veniemin si va se moard. 1799 iulie." Nu figureaze nici un vers i pentru
elementele
de identificare am considerat titlul drept insemnare.
F. 55y 56v, 59r-v,
74 albe.
Textul cu cerneale neagre i radecinie. Unele titluri si initiate sint scrise
cu rosu. Desen in penite, reprezentind pe Amor, la p. 38". Legeture artistica
in piele, avind imprimat pe prima coperte titlul: Stihuri. Cumpsrat de la
anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 19 iun. 1907.
8244 Sec. XIX (prima jumetate) ; 33 f. ; 17,5 x 11,5 cm.
F. 1 <Cintece de dragoste, in romdneste i greceste, ase:ate pe notalie psalticd>.

Citeva irmoase <vsele) ce sS cinta dupd math. Una dintre meledii, de la f. 19',

este compuse de Auxentie Rosculescu. Unele sint versuri de C. Conachi.


Textele cu cerneale neagre. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale sint
scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 12, 13", 15" s.a. Legature veche in piele.
Cumperat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 19 iun. 1907.
3245

Sec. XIX (prima jurnatate) ; 346 f. ; 16,5 x 11 cm.


i greceascd>. Compozitii de: Manoil protopsaltul,
Gheorghe protopsaltul, Petru Lambadarie, Iacov protopsaltul. Grigoriu
protopsaltul, Petru Vizantie, Hurmuziu hartofilax, Petru protopsaltul, Daniil
protopsaltul, Gheorghe Criteanul, Grigorie Lambadarie, Petru Peloponisiotul.
F. 43V-44v, 345"-346 albe.
<Psaltichie romaneascd

Insemneri :F. I liminara: Aceaste carti iasti scrise de mina me, anume

psaltul Stefan. 1841. $i cini va luoa Inse fere stirea mea, se nu-1 erti
tare cini dupre moarte me va luo ce va ceti, sa ma pomeniasce; CS cu mare
nevoi am scris-o si cu durere di pept i cu cheltuiala."
F. II, III liminara j 346': Insemneri de stare civile ale lui A. Simionescu.
Textul cu cerneald neagre. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale sint
scrise cu rosu. Frontispicii In penita i culori la f. 3, 6", 10 s.a. Initiate colo-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserlselor rominet1

61

rate la f. 11, 26, 29 s.a. Viniete colorate la f. 64, 68, 81 s.a. Legtiturd veche
in piele. Ddruit Academiei Romne de D. A. Sturdza, la 7 apr. 1905.
3246 1834 (f. 89v); 176 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu greseli: 1-151 (f. 1
80) ;

17 x 10,5 cm.

F. 1: <Re lete medicale pi gospoddresti>. Copie dupd Cdrticidi care cuprinde

multe lucruri spre folos, tipArita la Bucuresti in anii 1806 si 1825, in doud
ed. Cf. Bibl. rom. veche II, p. 476 nr. 692 si III, p. 459, nr. 1236.
Cartea propriu-zisa cuprinde primele 89 f., precum si fila 176v. Restul filelor
sint fie albe, fie ocupate de adrese cdtre Nicolae Capsa din Iasi, sau exercitii
de lb. italiand.
!nsemndri: F. 1: Aceast carticicd ce o am gsit pi alt4 cArticicd tiparitd
si iard talmricit dupd limba romdneascd, care cuprinde intru sine multe
lucruri spre folosul a toatd obstiia, atit oamenilor, cit i dobitoacelor, pentru
ceia ce sd vor sAli cu toata inima a invdta vreun mestesug, care lucruri sint
cercate si adivdrate. Si le-am prescris i eu dupd cum sd vede. 1821 <sic>
septemvrie 15. lard dupd cdrticica aceia dupd care era tipdritd o am prescris
eu, Nicolae Pantazi. Au fost la anul 1860 <sic>, septemvrie 15."
F. 75: Eu am scris aceste insmndri de doftorie. Neculai Pantazi.
F. 79: Aceasta iaste cercatd i adivdrit de Zaharia Bistricianu, igumdnu.
$i luindu i eu pildd o am prescris. Nicolai Pantazi."
F. 89r-v: Sfirsit doftori<ilor> pird aice si inviltAturile a multor mestesuguri
Aceste doftorii sint cercate toate i s-au aflat adivdratP. insd i eu
du-le si intalegindu-le spre oarece imputernicite i mestesugite le-am prescris
si eu, ca ori cine, vreun frate, va vroi sa facd dintru aceste doftorii, ce zice
intru aceasta cdrticicd i crez c va afla si multe spre folos
si eu cu
toatd rivna am scris aceste, spre folosul fratilor, la anul 1834, aprilie 30 zile.
Nicolai Pantazi; in tirgul Folestii le-am scris ..."
F. 4: Eu am prescris aceastd cArticicd Nicolae Pantazi."
Textul cu cerneald neagrri. Frontispicii in penita la f. 1, 15 si 75v. Cumparat
3247

de la anticarii Saraga din Iasi, la 1 iun. 1904.


Sec. XVIII (mijloc) ; 146 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-40

(f. 2 41) ; 15,5 x 10 cm.


<Miscelaneu).

1. F. l': Rugiiciunea la impartirea hainelor mortului.

2. F. 2-146": <Octoih).
Textul cu cerneald neagr. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint

scrise cu rosu. Frontispicii in penit la f. 15, 22" si 71v. Initiate ornate la

f. 17, 49, 51 s.a. Vinietd in penita la f. 37. Legaturd veche in scoarte de lemn
si piele. Ditruit Academiei Romne de Vasile lonescu, la 6 mai 1905.
3248 1795-1798 (f. 6v, 23); 27 f ; 16.5x11 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard).
1. F. 2-6v: <Descoperirea celor 12 V ineri). Text fragmentar. Lipseste incepu-

tul, iar intre 1. 2v-3 textul prezint discontinuitate, lipsind file.


2. F. 7: <Descintec).
3. F. 8v: <Zile bune ci rele>.

4. F. 9-23: Gromodnicul lui Eraclii imptirat, carele au fost astronom, pre


aceste semni ci este incepere de la tuna lui martie, let 7306, iar de la Hristos
1798.

5. F. 23v-26v: <Cintece de stea. De menlionat Versul lui Adam i Cintarea


lui loasaf cind a intrat in pustie>.
Insemndri: F. 6v: Aceste 12 vineri mari ce sint intr-un anu <le->arn scris
<eu> dascal<uI> Stratild, din let 1795, fevruarie 5."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

62

F. 23: tntru sfIrsit. 5i s-au scris de smeritul StrtiEl, fiind dascal la Vilco-1
testi <jud. Vilcea>. $i orice gresala yeti afla iertati i indreptati cu duhu
blindetilor, nepuindu-ma in ponos, fiindcd am scris de pe niste trataji nescrisi bine. $i mai ales nimene nu este a fi fr-de poticnire. Let 7306 de la
Hs. 1798, april 19." iCf. G. $trempel, Cop4ti
p. 231-232.
F. 1: Exercitii de aritmeticd.
F.
8: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele si unele cuvinte sint scrise cu
rosu. Frontispiciu stingaci in penit la f. 9. Viniete finale la f. 23 si 27'.
Provenienta necunoscutA.

1854 (f. 1): 173 f.; 16x 10 cm.


<Psahichie>. Compozitii de: Gheorghe Paraschiadis protopsalt, Petru Lambadarie, Grigore protopsaltul, Petru Efesiul, Hurmuziu hartofilax, Daniil
protopsaltul. A apartinut lui M. Eminescu. Cf. Al. Elian, op. cit., p. 148.
F. 160r-v alba.
tnsemndri: F. 1: Aceastd cArticica de cintdri musicesti neaparat trebuitoare, in care sd cuprind dodzeci si sasd de coale, costiseste sasizeci i cinci
de lei si este facutd cu cheltueala iscdlitului, pentru trebuinta sa. 1854, mart.
intii. Nicon Stavrat, ierodiacon."
F. 1": Insemnare a lui Nicon din anul 1860, and a fost hirotonit ieromonah
la MAndstirea Socola de Care arhiereul Filaret Scriban.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile muzicale sint
scrise cu rosu. Frontispiciu viu colorat la f. 163. Initiate colorate la f. 161,
163, 167 s.a. Legilturd veche in piele. Din bibl. lui Mihai Eminescu. Ddruit
Academiei Romdne de Titu Maiorescu. la 28 mai 1904.
3250 Sec. XIX (mijloc) ; 25 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-23 (f. 3-25) ;

3249

15,5 x 11 cm.

F. 2: Fabule de A. Donici. Cartea I. Iaii. La Cantora Foei Sdtepi. Copie


dupd ed. tip:drita la Iasi in anul 1840.
Textul cu cerneald neagrd. Initiale ornate la f. 1, 2 si 3. Legtura veche in

carton se pastreazd sub leg4tura modernd. Din bibl. mitropolitului Moldovei


Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne la 10 mai 1901.
8251

Sec. XX (inceput); 132 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversil, 12 x 21


(format oblong) si 20 x 16 cm.
<John Locke, Idei despre educatie>. Texte fragmentare. traduse de G. Cosbuc.
Cf. John Locke, Citeva idei asupra educatiunii, partea II-a. Traducere de
George Cosbuc. Bucuresti, 1925.
Textul este scris cu creionul, pe o singurd fatd. Din arh. G. Cosbuc, ddruitil
Academiei Romne de Elena Cosbuc, la 27 iun. 1941.

f262 1673 (f. 45') ; 60 f.; numerotatie tirzie cu cifre chirilice: 1-60 (f. 1-60) ;
14 x 10 cm.

<Miscelaneu de cronici>.
1. F. 1 45" : <Istoria Turciei>. Istorie aliasd pre scurt, den multe leatopiseti

izbrdnite, intru care sd aratd toti impdratii turcepi, cit au fost din ceputul

frnpdrdlii lor pind astddzi, sd sd ftie. Textul a fost tipArit de N. lorga in


Studii i documente, IX, Bucuresti, 1905, p. 185-207.

2. F. 46-60": <Istoria Transihianiei>. Primejdiia cea rea ci caderia opei


Tarii Ardealului Intr-acesta chip s-au timplat. Text fragmentar. Lipseste
sfirsitul. Ibidem, p. 207 213.
Insemndri: F. 45": Pisah az mnogogreasnii i ubogii Andronic diac ot sveta
Monastir Casin. Da se znaiet, egda pisal bil v leat 7181, avgust 22" (--= Am

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romine*ti

63

scris eu mult pditosul i amdritul Andronic diacul de la sf. Miindstire


Ca*in. S sd *tie, cind am scris a fost anul 7181 (1673)). Cf. G. *trempel,
Copisti

p. 6-7.

Textul cu cerneald rdddcinie. Titlurile *i initialele sint scrise cu ro*u. Fron-

tispiciu in penitd la f. 1. Initiale ornate la I. 14", 28 *i 46. La f. 45" este

redatd artistic, in penitd, sterna Cantacuzinilor. Legdturd veche in piele.


Cumparat de la Gheorghe Stetiu din Suceava in mart. 1905.
3253 Sec. XVIII (a doua jumdtate) ; 150 f. ; 14,5 x 10 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-148: <Octoih>. Lipse*te inceputul.


2. F. 14e-150: <Cintece de stea. IVunta din Cana Galileei>.

insemndri: F. 148: Sfir*it ... 6 s-au scris in *coala gospod ot E*i de Ion
dascal ot Ardeal." Cf. G. *trempel, Copisti p. 128.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele *i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rop. Frontispiciu in penitd la f. 33. Cumpsrat de la
anticarii *araga din Iasi, la 1 iun. 1904.
3254 1855 (f. 1) ; 163 f.; 21 x 16 cm.
<Curs de Istoria modernd a Europei, sec. XV
XVI>.

tnsemndri: F. 1: Istoria modernd inceputd la 12 octomvrie, anul 1855,


a lui G. *tefdnescu."

Textul, cu cerneald neagrd *i raddcinie este scris in alfabet de tranzitie. Legdturd veche in carton *i piele. Cumprat de la prof. G. Potra. la 28 dec. 1955.
3255 1863 (f. 3) ; 107 f. ; 14 x 9 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1" 2', 7-107v: <Psaltichie).


2. F. 3-4": <Cintece de stea. Nunta din Cana Galileei si Limbile sd sake
(Dosoftei)).

3. F. 5 6": <IendchiP Vdcarescu>, Jalele turturicii.


Insemnari: F.3": Radu Pro*teanu. 1863, ianuarie 6."
F. 38': Finitd ... Radii Pro*teanu." Numele copistului a fost *tem.
F. 64: Finita ... 1863, ianuarie 10."
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele *i indicatiunile muzicale sint
scrise cu rop. Frontispiciu *i vinietd, naive, in penitd, la f. 11 *i 2". initiale
ornate la f. 1v. 2,73 *.a. LegAturd veche in piele. Cumpdrat de la anticarul
A. Zwiebel, la 19 febr. 1904.
3256 Sec. XIX (prima jumritate) ; 143 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-139
(f. 3-142) ; 21,5 x 17.5 cm.
<loan Dirzeanu, biv vel serdar, Cronica rdscoalei de la 1821>. Text romdnesc, cu numeroase documente redate in lb. greaca. A fost publicat in Documente privind istoria Romdniei. .Rdscoala din 1821. Izvoare narative. Vol. V.
Bucure*ti, 1962, p. 17-162.
Textul cu cerneald rddcinie. Legaturd veche in pinzd. reparatd la cotor. A
apartinut lui Cezar Bolliac. Cumparat de la familia Bor* in anul 1955.
3257 Sec. XIX (mijloc) ; 63 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 13-138 (f. 1-63v) ;
17 x 10,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 5", 12-63v: <Culegere de versuri din poelii Vdcd-esti, C. Conachi


etc.>. Lipse*te inceputul.

2. F. 6-10: <Discurs funebru>.


F. 10v-1 ly albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

64

Textul, cu cerneald neagrd este scris In alfabet de tranzitie. Iniiale stingace


In penit la f. 3", 6,13 s.a. Cumparat de la lulian Svart, la 2 iun. 1955.
8258 1796 (f. 2) ;

14x10 cm.

74 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-71 (f. 3-73);

F. 2: Apolcghiia. rningiere omului celui scirbit, carele sd aflei in mare scirbd si supeirare, in zavistie oamenilor rdi, in necinste si in ocard, sau in izgonire, sau pediapsei, sau la robie, sau intr-alte timpldri ci scirbe si supdrdri si necazuri lumesti,
sau in boald grea. Acum intru acest chip scrisd in sf. Mdndstire si scoala Zagaveiu-

lui <jud. Iasi); anii cle la zidire lumii 7304 < --= 1796).
InsemnAri: F. 1: AceastA cArticidi iaste a pdrintelui Vasilie, care iaste slujitori la bisrica marelui mucenic Gheorghie .... 1818, noemvrie 29. Vasilie
Dimitriu."
F. 74: Insemnare din anul 1834, nesemnatd, despre terminarea copierii ms.
F. 74v: I Aceastd carte este a lui Vasilie din tlrgul Botosanilor, este draptd
a lui, rdmasA de la raposatul pdrintele Vasile ..."
II: Incercari de condei In lb. romand j greacd.
Textul cu cerneald neagrd. Chenar i frontispiciu In penitd la f. 2 si 3. LegAturd veche In carton. CumpArat de la I. Cretu la 8 apr. 1955.

8269

1829 (f. 31); 114 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 93-206 (f. 1-114) ;
17x12 cm.
<Istoria ethiopiceascd a lui Iliodor). Text fragmentar. cu maH lipsuri la Ince-

put (In Intregime cartea I, iar din cartea doua nu se pastreazd decit cloud
pag.) i sfirsit.

Insemndri: F. 1", 31,70": 1829 iulie 23. Stefanache Zmdu ..." <lectura

incertd>.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i unele iniia1e sint scrise cu rosu. A


apartinut anticarilor Saraga din Iasi a cdror stampild este aplicatd pe 1. 114'.
Cumparat de la I. Cretu, la 8 apr. 1955.
8260

1829-1830 (f. 21v, 33); 46 f.; 22 x17 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1"-12" : Acathistul Domnului natru I isus Hristos.


2. F. 13-21": Acathistul sf. .Nicolae.
3. F. 22-26": Canon de rugdciuni cdtrd ingerul pdzitorul vigil omului.
4. F. 27-29': Canon de rugeiciuni ce sd dna' cdtrd puterili ceresti.
5. F. 30-88: Psaltire ce<a) de sf. Augustin rnaicii sale scurtatd.
6. F. 33 37'; <Rugaciuni cdtre Mintuitorul i Fecioara Maria>.
7. F. 38-46": Cinstitul Paraclis al doile al preasfintei de Dwnnezdu
IV ilsceitoari ce sd cintd la toatd scirba sufletului si la vreme de nevoi si de
grijd.

Insemndri: F. 21": Sfirsitul Acathistului sf. Neculai. 1829, n<oemvrie) 7"


F. 33: Fevruarie 2, 1830, In vreme ce eram la Bdnesti".
Coperta I interioard: Tipic de ce paradise si acatiste se cIntd. In zilele sap-

tdminii.
Textul, cu cerneald neagrA, este scris pe alocuri In alfabet de tranzitie. Desen

in penitd la f. 34v. Legaturd veche In carton. Cumparat la 24 mart. 1955.


Oferta Burada.
8261 Sec. XIX (prima jumAtate); 90 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-179
(f. 1-90) ; 37 x 24,5 cm.
<Codicele civil al Moldovei, sau Codul lui Scarlat Alexandru Callimachi>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romlineti

65

Traducere In lb. romnd dupd ed. greceascd tipdritd. la Iasi In anii 1816-1817.
Cf. Bibl. rom. ()eche, III, p. 165-176, nr. 927.
Textul cu cerneald neagrd si raddcinie. Cumparat de la Anticariatul de Stat,

la 22 mart. 1955.

3262 1745 (f. 158) ; 213 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-37 (f. 2-38) ;
20 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 158 : <Minei prescurtat>.


2. F. 158v-212: <Tipic>.
Insemnri: F. 158: 1745, mesete fevruarie 28 dni."
F. 2-13": <Aceastd> carte, anume Mineiu mic, s-au cumpdrat pd. bani ..,
besereci<i> din Ari<e) su. $i s-au dat pd sama beserici mai sus numite drept
cu sasd mdriesi. Deci eine sd va afla sd i-o instreinezd din beserecd mai sus
numitd sd fie anatheme ; fiind pd aceia vreme parohus popa Ilie, curator<i>
Vise Gavril, Berte Petre, Mt Gojnd Ioan. Scrisd in anul ... 1787, iunie 24.
Per me Illia Bala." Cf. I. Corfus, Insemndri ..., p. 206-7.
F. 63-64: Acest Mineiu scris cu mina e a beseri<cii din Ariesul> de Clinpu

jud. Maramure0; i eine 11 va sminti sd vie afuriseniea In vecii vecilor. Amin."

F. 212'1: Insemnare de bani Imprumutati.


F. 213: I: Insemndri de stare civild dintre anii 1827-1837.
II: Sentinld morald In lb. maghiard
Textul cu cerneald neagrd si rAddcinie. Uncle titluri, initiaIe si indicatiuni
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii stingace In penit5 la f. 47, 107, 119.
s.a. Cumpdrat de la fam. Vijdea. la 11 mai 1955.
3263 Sec. XIX (mijloc) ; 68 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-68 (f. 1-68) ;
21 x 16,5 cm.
<Manual f cola r de geografie generald>.

Insemndri: F. 68: Sfirsitul gheografii civile. Nicolae Hristea."


Textul. cu cerneald neagrd, este scris In alfabet de tranzitie. Cumparat de la
Liviu Sterdnescu, la 9 apr. 1955.
3264 1841 (f. 6') ; 43 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-67 (f. 9-42) ; 23 x 17,5 cm.
<Pomelnicul bisericii din Runcu>.
Insemndri: F. 3: Acest ... Pomelnic este al ctitorilor beserici din satul
Runcu ... care beserica este facutd din temelie de ... Climent iromonah si
Ghenadie eromonah. Mai in urmd au mai ajutat si alti ctitori care skit precrisi Intr-acest Pomelnic. Si s-au dat acest Pomelnic de obste la tot pravoslavnicul crestin a ad scrie numele ctitorilor si a tuturor pravoslanicilor crestini, carei ... vor veni si vor milui la aceastd beserica. cines dupd putinta sa ...
Iar and ar fi ca sd scrie nestine vreun nume la Pomelnic, acesta sd fie cu stirea ctitorilor si a preotilor, ca sa stie pentru ce ar fi sd se pomeneascd".
Textul este scris cu cerneald de diferite culori si cu creionul. Frontispicii In
penitd si culori la 1. 3,4 i 6. Legaturd veche In piele. Cumparat de la Liviu
Stefdnescu, la 9 apr. 1955.
3265 1860 (f. 2) ; 54 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-51 (f. 4-53) ; 38,5 X
25,5 cm.

F. 2: Relalie despre anticuiteigle ce se afld in mandstirile din districtele Argesul

Vilcea, prezentatd onoratului Minister al Cultelor si al Instructiei Publice


din Team Romcineascd de A. 1.0dobescu, comisar insdrcinat cu aceastd cercetare la anul 1860, iunie si iulie. Cf. Alexandru Odobescu, Opere, vol. II,
editie criticd publicata sub lngrijirea prof. univ. Al. Dima, Bucuresti, 1967,

fi

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

66

p. 641-643. 411-422 (ultimele pagini public un capitol, al treilea, din


manuscris. respectiv p. 30-46).
!nsemndri: F. 1: Autograful lui A. Odobescu, afard de cele cloud titluri.

I. Bianu."
F.1": Pe o carte de vizitdi a lui George Nicolescu, posesorul manuscrisului,

de la care I-a cumpsrat Academia, citeva cuvinte ale lui Grigore Tocilescu
cdtre I. Bianu, prin care 11 prezint pe ofertant. Textul, cu cerneald neagrd,
este scris pe o singuril fatd a filelor. Cumparat de la George Nicolescu, la
3266

4 dec. 1906.
Sec. XVIII-XI X ; 23 f.; 22 x 16 cm.
<Pomelnicul Mnstirii Stelea din Tirgoviste>.

tnsemndri: F. 2: 7264 < = 1756). Acest pomenic iaste al Manitsteri Stelii


de la Tirgoviste .."
F. 2". : Stefan monah."
Textul, de mai multe miini. este scris in romdneste si greceste pe hirtii diferite. Chenar colorat la f. 2. Miniaturd la f. 2". Legdturd veche in piele, reparatd la cotor. Cumparat de la Liviu Stefdnescu, la 9 apr. 1955.
3267 1853 (f. 239"); 280 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu omisiuni: 1-488
(f. 1 239") ; 21,5 x 17 cm.
<Manual de Istorie generald veche, dela Facere pind la Octavian August>.
F. 127-128", 240"-270" albe.
Insemndri: F. 239": Anul 1853, iulie 10-30, Bucuresti. Scrisd de Tache
Bumbesi."

F. 280v: Tache Bumbesi."


Textul, cu cerneald neagrd. este scris in alfabet de tranzitie. LegSturd veche
in carton i piele. Cumpdrat de la Liviu Stefdnescu, la 9 ape. 1955.
3268 Sec. XIX (mijloc); 148 f.; 16.5 x 11.5 cm.
<Psaltichie). Cintarile sint compuse de: A. Pann, Mihalache protopsaltul,
Petru Lambadarie, Dobricd, loan paharnicul, Daniil protopsaltul, Dionisache. Iacov protopsalt, Grigore protopsalt. Textul cu cerneald neagrd. Uncle
titluri, initiale i indicatiuni muzicale sint scrise cu rosu. Legaturd veche in
piele. Cumparat de la Liviu Stefdnescu la 9 apr. 1955.
3269 Sec. XIX (prima jumdtate); 46 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri:

1-90 (f. 2-39"); 24,5x 19,5 cm.

<Versuri de dragoste f.a. in lb. romdnd, francezd, germand i greaed).

F. 32v-33", 30-37v, 40 cuprind versuri in lb. greacd.


F. 33'. 39v-44" cuprind versuri in lb. germand.
F. 34v-35,36 cuprind versuri in lb. francezd.

!titre f. 2-3.4-5, 6-7, 13-14, 31-32, 33-34 textul prezintd discontinui-

tate, lipsind file.


40v-42: Limbajul florilor, in lb. germand.
Textul cu cerneald neagrd. Desene naive, colorate, la f. 1. Legsturd veche
In piele. Curnpdrat de la I. Cretu, la 8 apr. 1955.
3270 1689 (f. 83); 135 f. + f. 44 bis; pagina tie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 17-289 (1. 1-135); 18,5X 15,5 cm.
<Praznicar>. Lipseste 1nceputul.
F. 74"-75" albe. La f. 75, un inceput de Avestild.
La f. 101"-102: Cintdri bisericesti.
insemndri: F. 83: A<nno> D(omini> 1689, 4,14."
F. 31: Aceastd carte ce sd che<a)rnd Prdznicer, mi 1-au dat pomand preutul
Vasilie ot Brebuesti ni cd rn-au invdtat carte si rn-au crescut lard one

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

67

ar vre sd le <sic> instreineze, ori cu ce fel de mijlocire. s fie afurisit si triclet si de dinsul si de noi pro*tii, in veci. Amin. Vlet 7228" < = 1720>. Dedesupt un fragment de slujbd la Taierea capului sf. loan Botezatorul. Insemnarea a fost transcrisd la f. 31v.

Coperta a II-a interioari: I: Insemnare de cite ceasuri sint intr-un an.

II Sa sa stie de cind au prebegit Stdvarachi din Esi, cii sa teme de lo

loan Gligorie <sic> voevod. bib la velet 7266" < = 1658>. Cf. I. Corfus,
lnsemntiri
p. 10.
Coperta I-a interioard: I: Cinteiri bisericesti in lb. slava.
II: tnsemnare de stare civild de la mijlocul sec. XVIII.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile. initialele l indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Legatura veche in scoarte de lemn 9 i piele. Cumparat In anul
1955. Provenienta necunoscuta.
3271

Sec. XVIII (prima jumatate); 193 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:

2-183 (f. 8-189) ;

19.5 x 14 cm.

<Minunile Maicii Dornnului). Lipseste sfirsitul. F. 1 5" sint ocupate de

tabla cuprinsului.
tnsemnari: F. 1: Az pisah < -= am scris eu> Serafim"
F. 27", intr-o vinieta: Serafim." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 207.
F. 6': Prdoslovie catre bunii cititori, i proci. Aceasta ... carte, care:
coprinde intr-insa minunile
Fecioarei Mariia o am scris eu, mai micul si
preaplecatul tuturoru den monahi, Serafim, sin Dragului capitan.
Deci. o preacinstitilor i bunilor cititori pravoslavniti, oriciti yeti citi Intru
aceasta carte cu amaruntul si yeti afla niscareva slove lipsite, sau cuvinte
netocmite, deci va rog cu toata dragostea sa nu ma pune0 in ponos; fiind
ca sint i eu om neputincios <rupt> desavirsit dascal si invatat <rupt>
,si ne-au lisat
Ci, gasind vreo zminteald. sa indreptati cu duhul blindtilor; ea precum am gdsit in niste izvoade, asa am si scris, indemnindu-md
fara nici o indoire aducindu-mi aminte pentru sluga cea 1Snesa. carele.
Mind talantul den mina domnului sat' n-au vrut 55 lucrze cu dinsul, ci 1-au
Ingropat in pdmint; pentru acia au fost aruncat intru intunrecul cel impartit.
Drept acia, firS lenevire m-am apucat in Parsimi. cu indemnarea si cu putina
cheltuiald a dumnealui *arban Farcasan, sin dumnealui Mateiu Fircasan *i
o am scris in patru saptimini intru mingiiarea bunilor cititori. Carii vor
lua aminte aceste preaslavite cuvinte. care sintu scrise mai nainte <rupt>
si eu talantul, ci-1 dau sa sd afle si la altul ..."
F. 118 si 193r-v: Insemnari de cititori din anii 1817 si 1835.
F. 52": Am insemnat pentru pomenir. Iordache paharnic. 1765."
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 6, 7 s.a. Initialele ornate la f. 13, 18v. 61 s.a. Viniete
si desene in penita la f. 21, 23, 33v *.a. Pecete inelara in fum la f. 24. Lega-

tura veche in piele se pastreazd sub legatura modernd. Din bibl. lui

C. Ionescu-Dobrogeanu, avocat. Cmparat de la Anticariatul de Stat, la 2


3272

iun. 1955.

Sec. XIX (inceput) : 102 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-101
(f. 1-100); 21,5x 17 cm.

F. 1 Octoih, sau Opt glasw-i.

Insemniri: F. 33": Toader Volcinski." Este, dupd toate aparentele. copistul manuscrisului. Deasupra: Dumitru Cliucevici."
F. 101: Aceasta <sic> Ocaihos este diruit de la pirintele Theodor Cliucevici, lui Dimitri Clutcevici. Cernauti la 12 octomvrii 1802." Data nu poate
fi socotita cu certitudine ca data a insemnarii.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4418

68

F. 1: Aceastd carte este scrisd de Constantin Clucevici, cantor in Mahala,


irate bun cu maica Sirca si care s-au inecat in apa Prutului in anul Int li al
dascalinei (?) sale, ad(ica?> la Preobrajenie, cam in anul 1827." Msemnarea

este Mcuta la finele sec. XIX.


F. 102: Insemndri gospodaresti.

F. 101
coperta a II: Incercari de condei.
Textul cu cerneala raddcinile si neagrd. Frontispicii stingace In penita la

1. 12, 21, 34 s.a. Vinietd in penita la f. 33. Cumparat de la I. Cretu, la 8 apr.


1955.

8273
.

1829-30 (f. 31, 36); 80 f. ; paginatie veche cu cifre arabe diversd; 18,5 X

13.5 cm.
<Miscelaneu>

1. F. 2-10: Cinstitul Paraclis al preasfintului, sfinfitului mucenicu Hara-

iambic, care este foarte folositoru si apdrator de infricosatd boald a ciumii; Inca
f i de alte boale este apardtor, la cei ce cu credinfa si cu dragoste Il va ceti si-1
va asculta. Prin cheltuiala dumnealui chir Costantin Manzovici. Tipdrit la
anul 1829. Bibl. rom. veche nu inregistreaza tiparirea Paraclisului.
2. F. 11-17: Viiafa sfintului. sfinfitului mucenic Haralambie. foarte frumoasa
si minunatd, carile sit prdznuiaste la 10 zile ale lunii lui fevruarie.

3. F. 18-23: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Epistoliia Precistii, cindu


au mersu la iad ca sd vazd unde sd muncescu pacatosii.

4. F. 24-30: (Legenda Duminicii>. Epistoliia Domnului nostru lisus

Hristos ce au trimis-o din cer in cetatea Erusalimului, En sfintul Sion.


5. F. 31-35: Cazanie la Joia cea Mare, noaptea, spre vineri, pentru muncile Domnului nostru lisus Hristos, cum sa cade noao a ne mani si a ne
intrista pentru piicatele noastre. Ca pentru dinsile au rdbdat munci Domnul
Hristos.

6. F. 36 68: <Catavasier>.
7. F. 68 69: <Versuri Inchinate sf. Haralambie>.
8. F. 71-751r, 79": <Cintdri bisericesti).

F. 23-24, 76-77, albe.

Thsemnari: F. 18: 1829, maiu 29."


F. 17: 1829, maiu 29. Costache logofdt."
F. 31 Cei ce yeti ceti aceastd Epistolie si veti gasi lipsd in cuvinte, sau in
slove, ma rog sd ma ertati, fiind gresala din minte ... 1829, dechemvrie
19. Costache logofdt sin Gheorghie bdcanu ot Buzau."

F. 36: Thsemnarea de mai sus este reluatd. datata 1830 ghenari 21 si semnatd
Costandin logofdt."
F. 10: Acestu Paraclis, afltndu-sa numai greceste tipdrit, acuma, prin stradaniia oarecarora blagocestivu (sic> s-au tlmacitu si pre limba noastrd cea
rumaneasca si s-au dat in tipari, spre folosul eel sufletescu al celor iubitoriu

si spre apararea a multor feluri de boale, iard mai virtosu a mortii ceii

naprasnice."
F. 1,69-70,77: Insemnari de familia din anii 1832, 1835. 1840, 1844, privitoare la fam. Costache Neagoe, C. Don, C. Gheorghe (?).

F. 78-79,80r-: Incercari psaltice.


Textul cu cerneald neagra. Frontispicii in penitd la f. 31, 36, 39 s.a. Ini-

3274

Vale ornate la 1. 52, 53. 60" s.a. Desene in penita la f. 10. 11 si 80. Legatura
veche in carton si cotor de piele. Cumparat de la Constantin Don, la
8 apr. 1955.

Sec. XIX (sfirsit): 54 f.; 20,5x 17 cm.

F. 1: (N. Beldiceanu>, Dorman. Drama istorica En 4 acte. Cf. G.G. Ursu.


N. Beldiceanu (studiu monografic), Bucuresti, 1961, p. 101-105. Textul
cu cerneala neagra. Cumparat de la Herman Sapira in anul 1955.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti


3275

69

1799 (f. 46v); 184 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu lipsuri: 11-207
(f. 1-184) ; 21 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-5: <Legende privitoare La Veclziul Testament. Pentru view, moartea


i capul lui Adam>. Lipseste Inceputul, iar Intre f. 3v-4 textul prezintti discontinuitate, lipsind trei file.
2. F. 5-17": <Fiziolog). Text fragmentar.
3. F. 18-20v: <Povestiri morale>.

4. F.21-26: <Minunile sf. Nicolae).


5. F. 26-31"; <Legende privitoare la Vechiul Testament>. CuvInt pentru
Avraam.

6. F. 32-46": (Viafa lui Eustatie Plachida). Lipseste Inceputul.


7. F. 4e-50: Cuvint pentru Melhesedec.
8. F. 50-60. 109- HO': <lstorioare morale).
9. F. 60`1-68": Minunea a sf. si marelui Gheorghie pentru o fatd ce au izlnivit
de la an balaoru.
10. F. 68"- 69, 103"-107": <Pilde filosofesti).
11. F. 69v-71: <Molitve). Orinduiala ce sd fdcea odatd cind Picea cinevaf
fecior de suflet.

12. F. 71t-v: Molitva pentru ndjit.


13. F. 72-77: Cuvintul sf. Vasilie cel Mare, cdrele au scos pre un ()in de ict
diiavolul.

14. F. 77"-86: <Minunile Maicii Domnului>. Text fragmentar.


15. F. 86"-89": <Eshatologie>. Aceastd invdfdturd este pentru invierea morfilor.

16. F. 90-95v: <Apocalipsul Maicii Domnului). Cind vrea s umble Precista, Maica Domnului nostru lisus Hristos set* oaths toate muncile cite sint

pre pdmint, unde sd muncescu pdcdtosii. Lipseste sfiritu1.


17. F. 96.-101": <Eshatologie. Vedenia lui Macarie). Text fragmentar. Lipseste Inceputul.
18. F. 101"-103, 111v-112: <Fragm. de Pateric>.
19. F. 107v-109: Pentru sf. icoane, care vor fi foarte stricate, ce trebue sif sd
facet de dinsile.

20. F. 1111-'1: Cum sd face diiata.


21. F. 112"-121": <Mod fdturi morale). Pentru trufie

F. 122-125'; Spunerea sf. loan Cucuzel.


23. F. 126-145": Luna lui mart in 17. Viiaja preacuviosului pdrintelui nostru Alexie, Omul lui Dumnezeu.
24. F.147-158: <Cronologie>. Mina lui Damaschin.
25. F. 159-169: Grornovnic al lui Iraclie imparat. carile au fost numdrdtor
22

de stele. Are aceste semne i czsa sd incepe toate zodiile din luna lui martie.

26. F. 169": Molitva la arie.


27. F. 170-173: Engomion cEntdrelilor. Darul cintdrii.
28. F. 174-178: (Molitve i rugdciuni>.

29. F. 178v-181: <Satird La adresa befivilor).


30. F. 181"-183": lstoriia epurilor. Povestire hazlie In versuri.
31. F. 184: <Cintdri bisericesti).
32 F. 184r-v: Orafie din casd. Predicd la cununie. Text fragmentar. Lipseste
sfirsitul.
Insemndri: F. 46v: Si am scris eu, Ionip ducal, la leat 1799, septemvrie 17."

F. 147: 1800, fevruarie 19." Cf. G. Strempel. Copisti


p. 131.
F. 145"; De clad cutremurul cel mare de demult, leat 7246 <r= 1738), miercuri, In Rusalii.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

70

De clad ciuma cea de demult. cind au fost i ciumd i foamete, leat 7225
1717).

Cind s-au fdcut pace dupa bdtaia muscalilor celor de demult cu turcii si
s-au dus muscalii din tars, leat 1774.
De cind s-au cutremurat pamintul in zioa de Vinerea mare, leat 1802."

p. 74, 171, 240.


Cf. I. Corfus, Insemndri
F. 146: Insemnare neinteresanta din anul 1849.
F. 146": Concept de scrisoare, neinteresantS, in lb. greack nedatat, semnat:
Marcu (?).

3276

Textul cu cernealS neagrA. CumpArat de la Constantin Don in anul 1955


1849-1850 (f. 80", 412") ; 412 f.; 21,5 x 17,5 cm.
<T. Stamati, Dic(ionar german-roman. Literele A-Q). A fost publicat la
Iasi in anul 1852, intr-un singur volum.
F. 348 alba.
InsemnSri: F. 80": ,.1849, sApt<emvrie) 8. T. Stamati."
Autorul mai dateazd i semneazA la f.: 132, 140v, 156", 192v, 218, 252v, 282",
288", 316v, 340", 368, 383", 391".
Textul cu cerneahl rAdacinie i neagr5. LegAtura veche in carton si cotor de
piele cu inscriptia: Kleines Wrterbuch der deutschen und rumdnischen Sprache,
von Dr. Th. Stamati. A.Q. Intrat in col. Bibliotecii Academiei In anul 1955,

preluat de la Biblioteca A.R.L.U.S.


3277 1851 - 1852 (f. 58", 116v) : 387 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1267-1954
(f. 37-386): 21,5 x 17,5 cm.
<T. Stamati, Dictionar german-roman. Literele I-Z>.
F. 54 MIDS.

Insemnari: F. 58": 1851, dechemvrie 5. T. Stamati."


Autorul mai dateazA i semneazS la f.: 84, 116", 133". 142, 169", 172, 202"
288v, 302v, 315v, 343, 362, 386.
F. 383 cuprinde: Listd de prenumeranti.
F. 385 cuprinde dome de contracte pen tru case inchiriate in Iasi.
F. 384 cuprinde un fragment de prefatA a autorului.
Textul cu cernealS radacinie si neagrA. LegSturd veche in carton si cotor
de piele, avind imprimatS aceeasi inscriptie ca pe cotorul precedent. Intrat
in colectiile Bibliotecii Academiei in anul 1955, preluat de la Biblioteca
A.R.L.U.S.
3278

1876 (f. 6) ; 6 f.; 44 x 25,5 cm.


<V. Alecsandri>, Murad Gazi sultanul i Becri Mustafa. 1639. Manuscris
autograf. Cf. V. Alecsandri, Opere II. Ed. de G. C. Nicolescu i Georgeta
Radulescu-Dulgheru. Bucuresti, 1966. p. 133-146.
F. 6" cuprinde note autografe explicative de persoane i demnitati.

Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscutS.


3270 1865-1870 (f. 9, 61") ; 63 f. A- f. 19 bis; numerotatie veche cu cifre arabe:
1-57 (f. 9-63); 28,5 X19 cm.
<Petre Ispirescu, Insemndri personale si versuri>. Primele sapte file cuprind
insemnari contabile. Cf. Petre Ispirescu, Opere vol. I-II. Ed. ingrijita de
Aristita Avramescu. Studiu introductiv de Corneliu BArbulescu. Bucuresti,
1969 -1971.
F. 8 albti.
Textul cu cerneala raddcinie i neagrA. Legatura veche in carton. CumpArat

la 18 sept. 1954. Provenienta necunoscutd.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


3280

71

Sec. XX (Inceput) ; 163 f. : 20 x 16 cm.


(D. Nanu, Versuri, incercdri dramatice, insemndri literare In lb. francezd,
concepte de scrisori>.

F. 6v-7, 130 131, 135v-136v. 139" 140, 141v-150. 152v-155v, 157v-158,


159v-160" albe.

Numeroase crochiuri la f. 23v, 30-31v. 33r-v. 123v, 130, 132. 162. Cf. D. Nanu,
Poezii. Bucuresti, 1934.

Textul cu cerneala neagra, violeta


3281

creion. Cumparat de la C. Soare, la

12 aug. 1955.
Sec. XIX (sfirsit) ; 438 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversa ;
34 x 20,5 cm.
F. 1: Florian Porcius, Esplicarea terminilor technici cari se folosesc in opurile
botanice la descrierea plantelor fanerogame si criptogame vasculare, cu indrumarile si anescele necesare pentru determinarea genurilor si al familiilor naturale, care provin in Europa medie.

F. 316v-317v, 415 albe.

Textul, cu cerneala neagra, albastra si creion este scris, pe o treime a ms.


pe o singura pagina. Daruit Academiei Romane de familia Porcius In sept.
1907.

1871-1881 (f. 34,1) ; 56 f. ; numerotatie veche diversa ; 21 x 11 cm.


<Petre Ispirescu, Scrieri>. Cuprinde fragm. din Povestile unchiasului sfatos,
versuri si art. cu privire la Razboiul de Independenta. Art. au fost publicate
in Presa din sept. 1877. Cf. Opere, vol. II.
Textul. cu cerneala neagra. este scris In prima parte pe o singura pag
Cumparat de la Gustav Finkelstein, la 16 aug. 1954.
3283 1896-1920 (f. 5v, 49) ; 69 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversa ;

3282

21 x 17,5 cm.

<Al. Macedonski, Scrieri>. Cuprinde nuvelele: Caii negri (1. 1 5v) ; Moard
pe Dundre (f. 6-13); Maestrul din oglincla (f. 19-30); Vraja lunei (f. 31-49);
Pomul de Craciun (f. 50-64); Bariera imnicului (1. 65-69); si poemul
Noaptca de martc (1. 14 18). Cf. Al. Macedonski, Opere, VI. Ed. Ingrijita
de Elisabeta 13rineus si Adrian Marino. Bucuresti, 1973. Poemul este publicat
In vol. II din aceeasi ed. a Operelor.
Textul cu cerneala neagra, sem, cu exceptia primelor 5 f., pe o singura
pag. Cumparat de la Gustav Finkelstein, la 16 aug. 1954.
3284

Sec. XIXXX; 105 1.: 34 x 21 cm.


<George Cosbuc, Dictionar botanic>.

F. 22"-23"; 34v-35v, 62v-63v, 84v-85v. 92v-95v, 103v-104" albe.


Textul, scris cu creionul, este asezat. de obicei, pe o singura pag. Din arh.
G. Cosbuc, daruita Academiei Romane de Elena Cosbuc. la 27 iun. 1941.
3285 Sec. XIX XX ; 143 f. + f. 37 bis; 21 x 16,5 cm.
<George Cosbuc, Note, insemndri i articole cu caracter lingvistic). Art. sint
intitulate: De", ori cu" ? (f. 82-90) ; Loped. particulard (f. 91-99) ; Invasiunea lui pentru" (f. 100-105) ; 0 formula solemnd (f. 106-112) ; Despre
sdrdcia limbii romdne (f. 113-120) ; <Mania diminutivelor), fSr Inceput
(f. 121-127) ; Un plural ajuns de batjocurd (f. 128-135) ; Cf. G. Cosbuc,
Opere alese, ed. ingrijita de Gavril Scridon, vol. IV. Bucuresti, 1979.

F. 42v-44v, 61v-65v albe.


La 1. 51. o copie dupa o cerere catre Ministerul Instructiunii Publice, scrisa
de un parinte al unui copil cazut la examene, copie facuta pentru stingacia
limbii.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

72

Textul, cu creionul i cerneald neagrd, este scris, de obicei, pe o singurd pag.


Din arh. G. Cosbuc ddruitd Academiei Romne de Elena Cosbuc, la 27 iun.
1941.

8286

Sec. XIXXX; 201

f.

+ f. 131 bis; 35x 23 cm.

<George Cosbuc, Versuri). Vol. constituit din file si fragm. disparate de diferite dimensiuni. Ca titluri subliniem: Nunta Zamfirei (f. 1); Creiiasa Zinelor
(f. 10) ;

amindoud au interventiile lui Alexandru Vlahut din anul 1890:

Bordei sdrac (f. 72) ; Concertul primtiverii (f. 82) ; 0 scrisoare de la Muselim
Selo ff. 83) ; Na Duna (f. 92) ; Aghiotantul (f. 100) ; Mama (f. 104) ; La Smirdan
(f. 109) ; Cetatea Neamtului (f. 113) ; Roata morii (f. 133) ; Fantasie (f. 147) ;
Dric de teleguld (f. 151) ; Arabii si dracul (f. 178) ; t_Strengarul vdilor (f. 183) ;
Concertul primeiverii, text definitiv (f. 187) ; Colindeitori (f. 191) ; Dintr-o
poveste (f. 194) ; ycarpele'n inimd (f. 196). Cf. G. Cosbuc, Opere alese, vol. IIII,

ed. ingrijitd de Gavril Scridon. Bucuresti, 1966-1977.


Textul cu cerneald neagr i creion. Constituit din arh. poetului, druitd
Academiei Romne de Elena Cosbuc, la 27 iun. 1941.
3287 1859 (f. 23) ; 67 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 33-134 (1. 1-53) ;
16x 10 cm.
<Psaltichie). Lipseste Inceputul.
Insemnri: F. 23v: C.I., fevruarie 11, 1859".
F. 66: Dumitru Georgescu. 1861." Pare a fi copistul f. 54-67.
Textul. cu cerneald neagrd. este scris In alfabet de tranzitie. Titlurile 3i
indicatiunile psaltice slut scrise cu rosu. albastru si verde. Initiale ornate
stingaci la f. 1, 2, 3 s.a. Viniete colorate la f. 48 si 67. Cumparat In anul
1952. Provenienta necunoscutd.

3288

1875 (f. 44) ; 91 f. ; paginatie veche cu cifre


21.5X 18 cm.
<Psaltichie>.

arabe:

2-107 (f. 2-51) ;

F. 8-9, 12-13, 16-17, 28, 31, 45-46 albe.

Insemndri: F. 1: Aceastd carte de muzicd eclesiasticd cu diferite cintdri


bisericesti e sub posesiunea dumnealui Stefan Penescu. Valea Dragului
<jud. Ilfov>. Anul 1875. Clasa III."
F. 34: Stefan Penescu, martie 1875."
F. 44: Stefan Penescu, 1875, aprilie 6."
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, unele iniia1e i indicatiunile psaltice
shit scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 2. 10, 14 s.a. Frontispiciu in penitd,
cu iniia1ele copistului in interior la f. 2. Desen in penit la f. 1. Legatura
veche In carton si cotor de piele. Cumparat de Biblioteca Academiei in anul
1940. Provenienta necunoscutd.
8289 Sec. XIXXX; 95 f.; 21 X 16,5 cm.
<George Cosbuc, Scrieri diverse in prozei, cele mai multe fragmentare, cu caracter folcloric, istoric. filologic, polemic s.a. La f. 39 sint versuri populare>. Pot
fi mentionate: Sarea si organismul nostru, titlul poetului (f. 101; Supersti-

tide pdgubitoare ale poporului nostru (f. 17); Adunarea de la Blaj (f. 34) ;
.1nsemndri de cdltitorie pe Mures (f. 47) ; Prejudicii morale, titlul poetului
(f. 50) ; A vorbi de ctilare, titlul poetului (f. 65) ; Mina Maicii .Domnului,
titlul poetului (f. 84) ; Cf. G. Cosbuc, Opere alese, vol. IV.
Textele sint scrise cu creion i cerneald neagrd. Constituit din arh. poetului,
ddruitd Academiei Romdne de Elena Cosbuc, la 27 iun. 1941.
3290 1876-1888 (f. 10, 2); 50 f. + f. 49 bis; 42 x 21 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

73

<V. Alecsandri, Versuri i Teatru>. Manuscris constituit din file disparate


si de diferite dimensiuni. MenPonam: Legenda crinului (f. 1); Printesii Maria
sctirbei (f. 3) ; Cintecul Margdritei (f. 4) ; Sergentul (f. 6) ; Moara de vint (1. 7) ;
Prier i fata Ernii (f. 9) ; Penes Curcanul (1. 11, 43) ; Reispuns generalului
Florescu (f. 13) ; Maestdlii Sale Regelui Carol (f. 14) ; A Pegase (1. 17, 19);
La priere (f. 49) ; Stan Covrigariul, vodevil (f. 22) ; Gurd-Cascd, scenetd (1. 31) ;
Ion Pdpusierul, vodevil (f. 37) ; Glumei liglineascd (f. 50) ; La f. 48, o scrisoare

in lb. franceza adresata Luciei Duca, intovarasea poezia Penes Curcanul,


de la f. 43. Cf. V. Alecsandri, Opere, I, II, IV, ed. G. Nicolescu i Georgeta
Radulescu-Dulgheru. Bucuresti, 1966-1977.
F. 8, 18, 20, 36, 49 bis albe.

Textele, cu cerneala neagra, au fost achiziPonate pe diferite cai in anii 1951


1953, sau fac parte din ms. desmembrate.
3291 Sec. XIX XX ; 99 f.; numerotatie veche diversa ; 35, 20,5 cm.
<Alexandru Vlahuta, Versuri, incerairi dramatice, insemndri>. Manuscris

constituit din file disparate si de diferite dimensiuni. MenPondm : 1907 (f. 1, 6) ;

<Uncle ni sint visdtorii?> (f. 4) ; Ieri, azi. mine ; nu e autografa (f. 15) ; Vermele-Dumnezeu; nu e autografd (f. 16) ; Omul si pdcatul ; nu e autografa
(f. 17): La vatra rece (f. 18) ; In peidure (f. 20) ; Iertare (f. 25) ; Putna (f. 20) ;
<In site grele> (f. 35) ; Vlad Tepes. incercare dramaticei (f. 41) ; Din carnete.
insemnari transcrise de Ruxanda Vlahuta, sopa scriitorului (f. 72) ; ln peidure
(1. 96) ; Cuvintul (f. 98) ; La f. 39, redactat de mina poetului, un anunt pentru
aparipa ziarului Dacia.
F. 40, 91Y-95 albe.
La I. 29" o scrisoare a lui Octavian Goga, datata: Sibiu, 19 dec. 1907 si sem-

nata: Fina i finul, prin care Vlahuta este anuntat ca e asteptat in vizita.

Cf. A. Vlahuta, Scrieri alese, vol. I. Ed. ingrijit de Valeriu Ripeanu. Bucuresti, 1963.
Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastra i creion. Cumparat de Bibioteca Academiei in anii 1952-1955.
3292 Sec. XVIII (sfirsit) ; 129 1.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-129 (f. 1
129) ; 17 x 11,5 cm.

<Catavasier>.

I nsemnari: F. 2-4: Aceastd carte este a mea, arhimandrit Veniamin Piticaru. 1906, iunie 20."
Textul en cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile, iniPalele i indicapunile
tipiconale slut scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 53v, 58, 69 s.a.
Legaturd veche in piele. Cumparat la 1 oct. 1955 de la Anticariatul de Stat.
3293 1810 (1. 9e) ; 98 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-98 (f. 1-98) ;
37 x 22,5 cm.

<Mineiul pe luna iulie>.


Insemnri: F. 98v: Anul 1810, iunie 25."
Textul este scris pe doua coloane cu cerneala neagra. Titlurile, inipalele si
indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Legatura veche in piele. Cumparat de la N. A. Marinescu, la 8 iul. 1906.
3294 1827-1833 (f. 102, 99) ; 133 f.; paginape veche cu cifre chirilice diversa ;
37 x 23,5 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 1-25: <Omilii>. Filele 1-6 sint rupte aproape in intregirne, Melt


nu se poate reconstitui continutul. Sint de menponat:

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

74

F. 71-12v: Al celui intru sf. pdrintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul
Chesarii Capadochii, Cuvint penult marele post. Sint doult omilii. Lipseste

sfirsitul, f. 9-12 fhnd rupte In jumAtatea lor inferioara.

F. 13-15v: <Cuvint la Bunavestire>. Lipseste inceputul. Textul prezintS


discontinuitate, lipsind
cu paginatia veche 63-78.
F. 15v-17": Al celui dintru sf. ptirintelui nostru loan Hrisostomul, arhie-

piscopul Constantinopoliei. Cuant la Bunavestire


F. 17y-25: Al celui dintru sf. pdrintelui nostru Ghermano Mcirturisitoriul,
arhiepiscopul Constantinopolii. Cuvint la Bunavestire

F. 21-22 sint rupte aproape In intregime. Textul f. 19v-20v, 23-24 este


asezat pe douS coloane.

2. F. 25-27", 92-95, 133v: <Sinaxare>. Lipseste sfirsitul.


3. F. 27v-42: <Omilii). De mentionat:
F. 27v-33v: Al celui intru sf. pdrintelui nostru Joann Hrisostomului sau
Gurd de Aur, patriiarhul Tarigradului, Cuvint in Simbdta lui Lazar ... Din
fila 30 nu se pAstreazS decit coltul de sus, stinga.
F. 33v-39: Al celui dintru sf pdrintelui nostru Chirill, patriarhul Alexandriei. Cuvint la sf. praznic al Dunzinecii Floriilor. Din lila 37-39 nu se pastreazd decit coltul din stinga. sus.
F. 39-42: <Cuvintul lui Epifanie, arhiepiscopul Chiprului, la Dumineca
Florilor). Text fragmentar, filele fiind rupte.
4. F. 42-54: In sf... si marea luni. Via(a sf. losi f celui preafrumos ... de la
cuviosul Efrem Sirul adunatti.
5. F. 54 100v: <Omilii). De mentionat:
F. 54-60: Al celui dintru sf.... Joan Hrisostomului, arhiepiscopul Constanti-

nopolii, Cuvint la sf. 9i marea Joi. pentru vinderea Judii pre Domnul si pentru
pastile jidovesti i pentru predaniia tainelor t pentru a nu tinea minte raid.
Filele 54-58 sint rupte pe mai bine de jumatatea lor infeboarg.

F. 60v-63: Cuvintul al celui dintru sf. pdrintelui nostru loan Zlataust, in


sf.si marea vineri

F. 63v-65v: Al preafericitului Simeon logothetul .si Metafrastul, Cuvint (a

plingerea Ndscdtoarii de Dumnezeu, in sf. si marea vineri.


F. 65v-71: Al celui dintru sf. pdrintelui nostru Epifanie, episcopul Chiprului.
Domnului nostru lisus Hristos i pentru losif cel din
Cuvint la ingroparea
Arimatheia i pentru pogorirea in iad a Domnului
F. 71v-74v: Al celui dintru sf pdrinlelui nostru loan Zlataust Cuvint la

sf. ci

luminata zi a invierii

F. 74v-76: Al celui dintru sf. pdrintelui Grigorie episcopultti Nissis. Cuvint


la <inviere). Sint douS omilii agora le lipseste sfirsitul. celei dintii i Inceputul. celei de a doua, f. 76 fiind ruptS aproape in totalitate.
F. 76v-79: <Al lui loan Zlataust, alt Cuvint la inviere). Lipseste inceputul,
f. 76 fiind rupts.
F. 79-80: Al celui dintru sf. pdrintelui nostru Athanasie cel Mare. arhiepiscopul Alexandriei, Cuvint la inaltarea Domnului nostru lisus Hrisios.
F. 80v-82: Al celui dintru sf. pdrintelui nostru Joan Zlataust Cuvint la
Mal/area Domnului nostru lisus Hristos.
F. 82-91v: Al robului lui Dumnezeu Macarie, arhiepiscopul Filadelfiei
Cuvint la preasfinta i preasldvita indltarea a Domnului nostru lisus ilristos.
Sint douS omilii ale aceluia0.
F. 95-97: Al preainteleptului arhiepiscop al Bulgarii chir TIzeofilact. Cuvint
la ... <intrarea in bisericd).
F. 97-100v: Al lui Damaschin monahului. ipodiiaconului i Studitului.
Cuvint la intrarea in bisericd ...

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

75

6. F. 102-133: <Neofit Cavsocalivitul>. Infrwiiarea jidovilor asupra legii


si obiciurile lor, cu dovediri din Sfinta fi dumnezeiasca Scripturd acum
intii tipdritd intr-acestas chip in zilele prealuminatului ci preaindllatului domnului nostru Alixandru Constantin Muruz voivod intru a doo domnie a mdrii
sale in Moldaviia, cu blagosloveniia i toatd cheltuiala preaosfintii sale chiriu,
chir Iacov, mitropolitul a toatd Moldova, in tipografiia sf. Mitropolti in Iasi.

la anal de la Hristos 1803 fevroarie 8 zile. S-au tipdrit de ermonahul chir

Macarie, duhomnicul sf. Mitropolii i de Gherasim ermonahul.


lard actun, dupd acel tipari, scrisd de mine, cel mai mic intre top'. scriitorii,
Ion Flanja Popovici, in satul Poiana Mdrului <Fdgdras>, la anal 1827 aprilie
10 zile. Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 446-447, nr. 662.
insemnri: F. 133. la sfirsitul unei postfete in care se roags de ertare pentru

greseli: Scris-am eu, cel mai mic intre toti, loan Flanja Popovici. poenariul. I ulie 17, 1827."

F. 25: S-au scris in tuna lui inuarie, la anul 1830, de mine loan Flanja

Popovici, in Poiana Mdrului, tinutul Fdgarasului."


F. 27": Acest Sinaxariu s-au scris de mine, cel mutt pcdtos. Ion Flanja,

la anul 1830, inuarie 26 de zile."

F. 80: 1831. noemvrie 28. S-au scris de mine Joan <sin> popii Bucur Flanja."

F. 95": 6 maiu am isprdvit de plug in anul 1833. Griu am siiminat 6 feri secard 2 ferdele, ovds o gdleatd."
F. 98v: 18 iunie s-au scris in colibd, in 1'3.0. cind ptizam la stupi, 1833."
Copistul mai mentioneazd etapele de scriere la f. 42, 63, 65v, 71, 76v,
79r-v, 81, 85-89, 96v, 99, 100.
Textul cu cerneald neagrd. Unele initiate sint scrise cu rosu. Initiate ornate
stingaci la f. 17,' 33", 63" s.a. Legilturd veche in carton si cotor de piele.
CumpOrat de la N. A. Marinescu, la 8 iul. 1906.

dele,

3295

Sec. XIX XX, 61 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 34 x 20,5 cm.
<Homer. Odiseea, cintul XI. Trad. de George Cosbuc>. Cf. Homer, Odiseea.
Trad. de George Cosbuc. Ed. ingrijitd de I. Sfetea si St. Cazimir. Vol. I.
Bucuresti, 1966, p. XXIII si 237-267.
Textul este scris cu creionui, pe o singurd pag., pe hirtii de diferite dimen-

siuni. Constituit din arh. poetului, ddruitd Academiei Rom Ane de Elena

la 27 iun. 1941.
3296 Sec. XIX XX. 21 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-40 (f. 2 21")
Cosbuc,

17 x 10,5 cm.

F. 1: <George CosbuO, Cartea celor doi aSSAIl si-a mai multor alfi pirlifi.
Cf. G. Cosbuc, Opere alese III, Bucuresti, 1977, p. 459-477.
Textul este scris cu creionul. Intrat in col. Bibliotecii Acaderniei la 12 aug.
1955. Oferta Orghidan.
3297

1802

If. 2); 224 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 23-435 (f. 17-223):

22,5 x 18,8 cm.

<Minunile Maicii Domnului>.


Insemndri: F. 2": Aceastd carte ... este scrisd de dumnealui carele mai in
jos aratd, in zilele binecredinciosului imparat Alexandru Pavlovici, imps-

ratul Rosii, intre rdsmirita muscalului cu turcu. 1ncepui in anul 1808, mai 30
de zile i s-au ispravit la anul 1808 noemvrie in 8 zile.
lubiiIor frati, sezut-am la adapost si am scris aceste minuni. Nevoitu-m-am

pind am vdzut-o isprdvit. Cursu-me-au sudori pre cap ... Eu voi muri
degetile mele va putrezi, iar slovele mele tot vor trSi ..., De bine voitori,
eu
loan Gheorghiu." Numele adevdrat al copistului a fost ras i inlocuit.
F. 3: lard cei ce vd. veti intimpla a cal ce gresala veti afla. vori in

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

76

cuvinte, vori in slove, indreptati cu duhul blindetilor, nepuindu-ma in


ponos. Cd precum iaste cu neputinta cerului a se vedea Lira de nori, asa
si scrisoarea Mil de gresald. Amin."
F. 1 : Aceastd carte, daca va gasi-o, sau de va lua-o si nu o va mai da.
a cui mai in jos arata. sd fie afurisit de trei sute si opsprezece sf. parinti
si blastdmat de doisprezece patriarci din Ierusalim ... Anathema de trei
ori. Si am isprdvit-o in seara de sfintii voevozi Mihail si Gavril ca ..." ilizibil. Mai semneazd: Ioan Gheorghiu si Theodor Ghetoi.
F. 224v: Sfirsit ... 1808, noemvrie 8. Brasov"
Textul cu cerneald radacinie. Frontispiciu colorat la f. 2. Desen In creion

la f. 5'. Desen naiv floral, colorat, la f. 111. Cumparat la 16 nov. 1955. Provenienta necunoscutd.
829$ 1868-1869 (f. 5, 137); 138 f.; 28,5 x 21 cm.
F. 1-2: Ghimpi si Ddrdceli, Partea II. Versuri satirice la adresa guvernului.
cele mai multe publicate in revista Daracul pe anul 1869. Pare a fi manuscris
autograf N. T. Ordsanu.

Textul cu cerneala neagrd. Cumparat la 16 noiembrie 1955. Provenienta


necunoscutd.

3299

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 91 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe ; 3-93

(f. 1-91); 22x 18,5 cm.

<Refete medicale. zootehnice si gospoddresti). Lipseste inceputul si sfirsitul.

Insemndri: F.16v: Toate iconomiele gospoddresti, aice mai sus prescrise,


reviduindu-le, vdd cd sint adevrate si foarte de folos tinerilor gospodari.
Dar totusi mai sunt unile nepuse si neardtate, dar nu pot zice cd-s tagduite. Costachi Marco, doftor."
Textul cu cerneald neagra. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. Cumprat la 1 octomvrie 1955. Provenienta necunoscutd.
8300 1863 (f. 1) ; 36 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversa ; 27 X 21 cm.
F. 1: <V. Alecsandri>, Agaki Flutur. Comedie cu cintice En 3 acturi. 1863.
Paris. Ms. autograf.
Cf. V. Alecsandri, Opere, V. Teatru. Ed. de Georgeta Radulescu-Dulgheru.
Bucuresti, 1977, p. 629-699.
Textul cu cerneald neagr. Cumpdrat de la Gr. Duca la 19 oct. 1955.
8301 1843-1846 (f. 92, 156); 156 f.; 21,5 x15 cm.
(Miscelaneu>.

1. F. 1 15": <Vieti de sling>. In luna lui octomvrie in 26 de zile, pad-

mirea sf. sldvitului, marelui mucenic a lui Hristos Dimitrie, de la Simeon

.IIYIetafrast si de la Oa. adunatd de sfintul Dimitrie, mitropolitul Rostovului.


2. F. 15"-38: <Minunile sf. Dimitrie>. Cuvint la minunile izvoritoriului
de mir, marelui mucenic Dimitrie, alcdtuite de Ioann, hartofi <la>x Stavrichie.
thesalonichiianul, din care cole rnai dinainte s-au scris de cel dintre monahi
Damaschin, ipodiaconul si Studitul, iar clelalte, adecd care nu le-au scris,
sint acestea.

3. F. 38V-92: <Cuvinte de laudd la sf. Dt.mitrie, ale arhiepiscopului Joan


de la Lind, Macarie Hristianopol, Dimitrie al Rostovului s.a.).
4. F. 92-112'1: Viiata domnului Mathei Basarab voevod, dupd hronograful
cel de obste ce sd afld aicea si scriere pentru domniia lui pind la sfirsit. Este
un fragment din Letopisetul Cantacuzinesc. Cf. I. Crticiun si A. flies, Repertoriul ..., p. 154.

5. F. 113-124": <Paraclisul sf. Dimitrie>. Canon al optulea, nou, ce sit cintd


Fi. /a fiestecarea simbdtd de rind, preste an, si la maid nevoia, ca un paraclis

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserigelor romnesti

77

6. F. 125-129v: <Teologie polemicii>. Aicea insemneaza izvodul carlii a lui


Theofan, patriiarhul Ierusalimului, pentru minunea sf. lumini care sd pogoard

la sf. noastre Pasti. in sf. cetate a Ierusalimului. in Biserica Mormintului


Domnului nostru Iisus Hristos. Cum au ()rut proclegi armni s pitule cu
meste,sug, s zicei ca s-au aratat la pingaritele lor Pasti, iar nu la ale noastre
tilmaciti du pre limba greceasca pre limba rumcineascd de Simon, al doilea
logofat.

domnul

i s-au Mew minunea aceasta cind au fost in Tara Munteneascd


Mathei voevod Basarab, iar in Moldova Vasilie voevod. leat 1634.

7. F. 129"-132": Viiata si muceniia ce i s-au intimplat sf. mucenic Anastasie, de la mull lui. chir Daniil. in cetatea Telpinal.
8. F. 133-146: Vedeniia lui chir Daniil. La anul 1763 s-au intimplat vederea aceasta, in Tarigrad.
9. F. 146-148: <Sentinta lui Fuca). Istorie pentru hotarirea care au dat
Pilat, domnul Iudeii, boiariu al lui Tiverie chesariul, asupra Mintuitoriului

Hristos

10. F. 148 153": In luna lui maiu in 22 de zile, Cuvint al sf. Athanasie
cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei, pentru Melhisedec.

11. F. 153-156: < Vieg de sfinti). In noao zile ale lunii lui noemvrie, sf.
parintele nostru Simeon Metafrast cu pace s-au savirsit.
Insemndri: F. 92: 1843, dechemvrie 2."

F. 156: 1846. noemvrie 27."


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise
cu rosu. Initiale ornate la f. 92, 11, 129 s.a. Cumprat la 12 aug. 1955
de la Anticariatul de Stat.
3302 Sec. XIX (inceput); 119 f. ; 14 x 9,5 cm.
<Manual de aritmeticd>.

Textul cu cerneald neagrd. Cumprat la 16 nov. 1955. Oferta Florescu.


8303 Sec. XIX (mijloc) ; 42 f. ; 22 x 18 cm.
(Miscelaneu de literaturd patriotica din preajma Revolufiei din 1848). Putem
mentiona:

1. F. 1-6y: La fratii mei romani, .a. Versuri.


2. F. 7-29: <I. Eliade-Rddulescu, Raga duminicald (Tat& nostru)

cu

comentarii revolulionare i o scrisoare catre ziarul Timpul din 11 iunie 1849).

Nu este autograf.
3. F. 29-31v : Blesternul patriei asupra tradatorilor i apasatorilor ei. Versuri.
4. F. 32-33: D. Bolintineanu, Cdtre boerii romcini antinationali. Datatd

12 oct. 1848. Nu este autograf.


5. F. 35-42: (M. Kogalniceanu), Noul Acatist al marelui voevod Mihail
Grigorie Sturzea. Nu este autograf.
F. 3-4, 17, 34 albe.
Textul cu cerneald neagra si rdddcinie, este scris in alfabet de tranzitie.
CumpArat la 12 aug. 1955 de la Emanoil Nicolescu.
3304 Sec. XIX (prima jumdtate) ; 61 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 3-122
(f. 2 61') : 26x 21,5 cm.
F. 1: Fisica seau Sciinta firii. Partea I. In limba romdneasca tradusa de
.11/11011

Meletie Driighici, jurat la Tabla criliascd, notarius si theolog.


Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat la 15 oct. 1955. Provenienta necunoscutd.

8305

Sec. XIX (prima jumatate) ; 41 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-80


(f. 2-41) ; 26 x 21,5 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

78

F. 1: Fisica san Sciinta firii. Partea III. In limba romdneascd tradusd de


Meletie Drdghici, jurat la Tab la crdiascd, notarius.
Textul cu cernealil neagr. Cumparat la 15 oct. 1955. Provenienta necunoscuttl.
3306

1838 (f. 46) ; 46 f. ; paginatie veche cu cifre arabe divers6 ; 35x 20 cm.
F. 2: <Cristian Flechtenmacher>, Culegere a diosdbitelor reguli pravilicesti.
Filele 8", 9', 10" si 11', cuprind poezia intitulatil: La anul nou 1839. Unele

file sint scrise pe o singur pag., iar f. 18'-20 sint albe.


F. 44" 45 sint in lb. greacS.
Insemnilri: F. 21: 1838, septemvrie 5. Ciminar Flechtenmacher, juristconsultul statului."

Textul cu cerneal neagrit Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la


24 mai 1908.
3307

1912

(f. 1): 32 f.; 20 x15,5 cm.

<Album de autografe si desene).

F. 1-4: D. Nanu, Excelsior; Statornicie. un catren in lb. francezt1 si un


fragm. de trei versuri.
F. 5: Corneliu Moldovanu, Jupinita.

F. 6-8: Al. T. Stamatiad, Spre alte indltimi.


F. 9: A. Mindru, Sonet.

F. 10-11: St. 0. Iosif, Sonet. i un catren.

F. 11"-14: Emil Petrescu, Mar de aur. Arie din poemul Insird-te Mdrgdrite
de Victor Eftimiu. Partiturd pentru voce i pian.
F. 15: Oreste. Cintecul valurilor.
F. 16, 32: Octavian Goga, Firimituri <cugettiri> i Felinarul <sonet).
F. 18-19: V. Demetrius, Ionifd Nalbd.
F. 20: Fulmen <= Ecaterina Raicoviceanu ?>, Cugetare in lb. francezit
F. 22: Ion Minulescu, versuri fSr titlu.
F. 23: N. Davidescu, De profundis.
F. 24": Stelian Constantinescu (C. Stelian). Ceardacul.
F. 25 26: Mircea Demetriad, Ruga Mortilor.
F. 27: Eugen Lovinescu, Fdrime. Cugettiri.
F. 28: Elena Farago, Versuri fSrii titlu.
F. 29: Victor Eftimiu, Cetatea moartd. Sonet.
Ms. este ilustrat cu schite si portrete semnate de C. Pop de Szathmary
(f. 17). Jean Steriadi (1. 17"), Bulg5ras (f. 21, 30) si N. Poitevin-Scheletti
(f. 24).

Textele sint scrise cu cerneal neagrit Cumparat la 11 aug. 1955. Oferta

Livezeanu.
8308

1928 (f. 2) ; 97 f. ;

numerotatie veche cu cifre arabe: 1-106 (f. 2-86",

de la f. 96' continuind in sens invers) ; 23,5 x 16 cm.

F. 1: N. Davidescu. Cintece de leagdn. Pentru cucoana Leanca. Poesii.


Unele dintre poezii, conform mentiunii poetului. au fost publicate in: Universul literar. Bilete de papagal i Adeedrul literar. anul 1928.
Republicate sub titlul: Leagan de cintece in anul 1929. Cf. si N. Davidescu,

Poezii, leatru, prozd, ed. de Margareta Feraru. Bucuresti, 1977, p. 75-92.


Textul cu cernealil neagra, este scris, cu exceptia ultimelor zece f., pe o
singurit fatti. Legaturil orig. in pinzit Cumparat la 11 aug. 1955. Provenienta

necunoscutil.
3309

Sec. XX (cca 1934) ; 156 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 5-156
(f. 5-155) ; 29,5x 19 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti

79

F. 2: N. Davidescu, Helada. Poem. Versuri publicate sub acelasi titlu in


p. 121-162.
anul 1935. Cf. N. Davidescu, Poezii, teatru, prozet
Textul. cu cerneald albastril. este scris pe o singurd fatd a filelor. Viniete
in penitd de mina poetului la f. 1, 7, 36 s.a. Legaturd orig. in pinzd. Cumprat la 11 aug. 1955. Provenienta necunoscutd.
3310

3311

1820 (f. 5v); 157 f.

+ f. 115 si 122 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice:

1-32 (f. 7-38); 15 x 10,5 cm.


F. 5: <Pateric>. Graiurile sf. pdrinti, adecd Sfettuire de suflet folositoare.

Insemndri: F. 5r-v: S-au prscris in zilele preaosfintitului mitropolit Vernamin, domnind mdriia sa Mihail Grigoriu Sutul voevod i prescrisd de mine
Vasilie pricatosul ipodiacon la anul 1820. martie 25."
Textul cu cerneald rdddcinie si neagrd. Titlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Initiale gravate si ornate la f. 22. 53, 151 s.a. Miniaturd reprezentind
pe Vasile cel Mare la f. 6v. Desen in penitd, reprezentind un calugdr la
f. 4. Viniete colorate la f. 2. 4v, 7 s.a. Legaturd veche in piele, restauratd
la cotor. Cumpdrat la 11 sept. 1956. Oferta Bugariu.
1763 (f. 117v) ; 163 f. + f. 1 bis ; 16,5 x 10,5 cm.

<Miscelaneu).

1. F. 1 bis-5", 10-29, 40-70: <Teologie dogmaticd>. Unele texte sint


asezate sub formd de intrebdri si rdspunsuri. l'ot fi subliniate:
F'. 21v: Simvol a celui dintru sf. pdrintele nostru Athanasie, patriarhul Ale-

xandriei.

F. 25: Din comoara lui Damaschin ipodiiaconului, Studit Thesalonicului,


Afletri de folos la naverea lui Hristos.
2. F. 6-9": <Ccirfile Vechiului Si Noului Testament, cu simbolurile celor
patru evanghelimi).
3. F. 32 38 : Intrebdri ci rdspunsuri alese din sf. scripturi.
s-au feicut ...
4. F. 70v-71: Sdboarele a maid lumea, cite, cind ci unde
5. F. 72-108v: lntrebdri i rdspunsuri pentru legea a treia ce s-au izvodit

#i s-au numit, adecd Uniia, in Tara Ardealului <= Teologie

polerntcd>.

6. F. 112-117'; Al doilea Canon de umilinld al preacuratei Ndscatoarei de


Dumnezeu ci purttrea Fecioarei Mariei.
7. F. 119-157: Calendari, acum intii rumdnesc alcdtuit de pe cel sirbesc
.kezatu-s-au pe linzba rumdneascd ca intr-o 100 de ani sd slujasca, pentrucd

ci cel slovenesc intr-acest chip au fost, fiind de un mare astrolog la Kiev scos,
de un mare doctor muscal. S-au tdlmdctt intr-aceasta chip, precum acum s-au
izvodit,si precum in izvod am aflat, acum in stampei noao s-au dat. Fev<ruarie)
20, 1733. Numai f. 119-126v sint ms. Ele completeazd textul Calendarului

tiparit la Brasov in anul 1733, ce ocupd f. 127-157. Cf. Bibl. rorn. veche,
II, p. 48, nr. 207.
8. F. 159-161: Intimpldrile in sf. scripturi ce sd par a fi greiiri impotrivei.

<Fragm. de Teologie polemicei>.

F.
1 bis-71, 112-117v, 159-161 sint scrise de Joan Duma.
F. 29v 31v3 38"._ 3,0,3 109-111", 118r-v, 157v-158v, 16 or 163 albe.
i
Insernnari: F. 117v: Hoc palacretum transtulit ex graeco in valahico prestantissimus dominus Iohan Dumma, profesor aeclesiae Bolgarsegium et
cantor. Mii meritissimo. R.I.R.D.D. 15 augusti 1763" <= Acest Canon de
umilinta 1-a tradus din greceste in romdneste foarte distinsul dornn loan
Duma, dascdlul bisericii din Bolgarseg i cintdret. Nenumdrate recunostinte.
15 august 1763>.

F. 1 bis: De obste al sf. MAndstiri Calddrusani."


F. 1 0 163v: Precepte morale in lb. latind si incercdri de condei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

80

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si initialele sint scrise cu ro5u. Frontispiciu In penita la f. 72. Initiala ornatd la f. 21". Desene In penita la f. 67
70, de inspiratie florald. Din bibl. lui G. Dem. Teodorescu. Intrat In col.
Bibliotecii Academiei la 17 oct. 1956.
8312 1747 (f. 2") ; 171 f. + f. 101 si 131 bis ; numerotatie veche cu cifre arabe:
1-170 (f. 4-171): 18x 14,5 cm.
F. 2": Dumnedzdestile si sf. Liturghii a celor dintru sr. peirinfilor nostri a lui
loan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare si a Prejdestenii, acum scrisci in dzilele
a prealuminatului si prea Endlfatului domnului nostru lo Joann Nicolae voevod. cu blagosloveniia preasfinfitului mitropolit al Ungrovlahiei chir Nechifor.

s-au scris in satul Comeinestilor, cu toatd chieltuiala noastrd, la anul de


la zidirea lumii 7255 <= 1747), de cucernicul Entre dascali Gheorghi, sin
preotului loan. Dechevri En 8 dzile.
Insemnari: F. 31v: Vineri, In sdptamina albd, fevrar 27 de dzile. Vleat
7255" <= 1747).
sSi

F. 134: Aceastd Leturghie s-au Inceput In domnie marii sale lin Ioan

Necolae voevoda. $i apoi s-au mazilit luni dupa duminica Thomii, la sAptdmina dupd ce s-au cutremurat pdmintul marti dupa Pesti. In dzori de dzio,

ap(rilie) 21. Si au vinit domnu marie sa Grigorie Ghica voevod, la vleat


7255 <= 1747), ap<rilie) 26."
F. 171: I ... Cei ce viti Intimpla a ceti gasind gresald, veH In cuvinte,
yen In stove. va Fog. fratilor, s nu-mi defdimati osteneala, ce s indreptati
cu duhul blindetelor, nepuindu-mi mie In ponos ; ca fiind eu om pacatos.
nu este ca sli rdmiie lucru far-de gresald. Plecatul intre cei iubitori de osteneald. Gheorghi Comanescul. Vleat 7255 <=1747>, fevruarie 5." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 77.

II Aceasta Liturghiia s-au legat end s-au schimbat din Tara Moldovei

Grigorie Ghica vodd si au mersu in Tara Romaneasca i aici au vinit Costantin Necolai voevod, la feat 7256 <= 1748), fev<ruarie> 8, de Simion
logofdt ot Comanesti."

F. 1: Varnava $indelaru iromonah. 1860, proigumen, namesnic pina la


anul 1866. de la anul 1862." Mai semneazd la f. 43v si 127.

F. 69'1-71: Sa sli tie cind s-au naseut fiica me Dochita, simbata spre

dumineca, dupd ce au cintat cucosii odata, In dzilele marii sale lui Io loan
Nicolai voevod. Atunce scriem pe aice. Vleat 7255. mart In 15 dzile."
Textul, cu cerneald neagrd. imita tiparul. Unele titluri. initialele si indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 4. 10". 44
s.a. Initiate ornate la 1. 32. 76v, 85" s.a. Desene in penita la f. 37" si 69.
Peceti inelare In fum la f. 68v. Legaturd artistica in scoarte de lemn i piele.
Intrat In col. Bibliotecii Academiei la 22 mai 1956. Cumpdrat de la Anticariatul de Stat.
8313 Sec. XVIII (prima jumdtate) ; 226 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:

1-226 (f. 2-226); 19,5 x15,5 cm.

F. 2: Inceperea cu Dumnezeu cel sfint a Octoihului. Lipseste sfirsitul.

Insemnari: F. 1: I. Insemnare de datorie de bani austrieci.


II Toate stilt desarte cele ominesti, cite ne ramin desarte dupd moarte.
Citit si de Bunea ... <lecturd incerta) ot Bistrita."
F. 184: O lume, lumea mea, cit ai fost partea mea. Dreptate iaste i dreptul iaste. Theodor Donavici. Ano 1754."
Textul, cu cerneala neagra, este scris cu caractere ce imitd tiparul. Titlurile,
colontitlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Fron-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

82

tispicii colorate la f. 1", 2, 19 s.a. Initiale ornate la f. 2, 19. 64' $.a. Deserk
In penit la f. 115. LegAturd veche In scoarte de lemn si piele. Intrat In col.
Bibliotecii Academiei la 27 iul. 1956. Provenienta necunoscutd.
8314 Sec. XVIII (prima jumdtate); 372 f. + f. 1 bis; numerotatie veche cu cifre
chirilice : 1 372 (f. 1-372) ; 33,5 x 22 cm.
(Theofilact arhiepiscopul Bulgariei, Tilcul Evangheliilor). Tilcuirile sin
precedate de viata evanghelistilor si de predoslovii ale lui Theofilact.
La f. 343-372 se and un Lexicon rumanesc la cuvintele cle mai de trebuint
a sit. Fti in Evanghelie ce s-au luat din tilcuialele lui Theofilact ...
Ms. a fost copiat de popa Stanciu de la Biserica Tuturor Sfintilor din Bucuresti ( =-- Mdndstirea Antim>. Cf. G. Strempel, Copisti ..., p. 227.
Insemndri: Coperta I inter.: I Septemvrie 10, leat 7244 (= 1736> am ince-

put a prociti-o." Insemnarea este redatd si la f. 1.


II Oct. 1 dni, au intrat manila sa Mateiu vodd in scaun, fiind on de 30 de
ani. Leat 7261" <= 1753).

F. 372": Alexandru logofat. Noemvrie 7288" <= 1779).


Textul cu cerneald neagra. Titlurile. colontitlurile, initialele si unele trimiteri marginale sint scrise cu rosu. Frontispicii artistice In penita la f. 80,
81, 221 s.a. Laviuri artistic lucrate, reprezentind pe evanghelistii Marcu

si Joan la f. 80" si 220'. Initiale ornate la f. 81', 221 si 222. LegAturd.

artisticd In piele. Cumprat de la N. A. Marinescu, la 8 iul. 1906.


3315 1844 (f. 3) ; 29 f.; 31 x 20 cm.
F. 3: 0 repetilie moldoveneascd, sau Noi f i iar noi. Farsa in 1 act, computh
de <Costache) C<aragia)li, la anul 1844, manie 17, pentru pldcerea si pitrecerea a vr'o citiva prietini.
Insemndri: F. 29: I Trimetindu-mi-sa particular aceastd piesd, compusl
de D. D. Carageli <sic> spre a-i face cercetare, am cetit-o am docladarisit
dumisale vel post<elnic) si la ecspresile ce s-au socotit cu echivocuri s-au
Mut Indreptare de dumnealui Carageli inaintea mea. Deci, dupd ptirere
mea aceastd piesd cuprinzdtoare de delzki si sase fete, putind cu Intocmirile fdcute a fi reprezentatd. dumnealui aut orul rdmine a implini formalitiia Intru aceasta, spre a priimi Incuviint are dumisale vel post<elnic),
1844, apr<ilie> 18. Spatar ... Florescu."
II Sa Incuviintazd tiparire". SemnAturd indescifrabild.

III Vu ce manuscrit compose de vingt six feuilles. Ce 22 avril 1844_

No. 115. Le conseur, de Barozzi."


Textul cu cerneald neagra. La f. 1-2 este redatii coperta cArtii tipdrite
cu titiul de mai sus In Iasi la anul 1845. CumpArat de la anticarii Saraga

din Iasi la 24 mai 1908.

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 395 f. + f. 2, 134 si 384 bis ; 15 x 9,5 cm


<Psaltichie romdno-greacd). Compozitii de: Hurmuz hartofilax. Anastasiu
protopsaltul, Grigore Lambadarie, Petru Peloponisiotul. Petru Lambedarie, Iacov protopsaltul, Gheorghe Criteanul, Iosaf ieromonahul, Visarion
ieromonahul, Calinic ieromonahul, Daniil protopsaltul, Petru Vizantie.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, initiale si indicatiuni psaltice
sint scrise cu rosu. Initiale artistice, In penit si culori la f. 197, 230',
252 s.a. Legeturd artistica In piele. Intrat In col. Bibliotecii Academiei
la 17 oct. 1956. Cumpdrat de la Anticariatul de Stat.
3317 1853 (f. 1) ; 107 f. + f. 3 si 27 bis ; numerotatie si paginatie veche cu cifre
arabe divers& ; 201(12.5 cm.
3316

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-1413

89

F. 1: Poezie poporale culesei din osdbite balade nationale. Partia intiia. Anno

1863, luna april 1. lasii. Lit<ografia) .13<etre> B(odescu>.


Sint versuri copiate dupa D. Bolintineanu, Gh. Asaki, C. A. Rosetti, A. Pann,
C. Conachi s.a.

Textul este scris cu cerneala neagra, spalacita. Numerotarea poeziilor,


lipsite de titlu, este facuta cu rosu. F. 102-107 cuprind portrete in carbune si culori, lucrate stingaci de clucerul Petre Bodescu, al carui autoportret se afla la f. 103. Legatura veche in carton si cotor de piele. Intrat

Bibliotecii Academiei la 17 oct. 1956. Provenienta necunoscutS.


1787 (f. 415') ; 522 f. -f f. 216 si 263 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-511 (f. 2-513v) ; 24 x 16,5 cm.
F. 15: <Scara Sf. loan Scararul). Cazanie pentru inva'teiturd sihastreascci a lui
avva Ioann, nastavnicul cetlugarilor de la Muntele Sinaii, carea cazanie s-au

in col.
.3318

trimis la avva Joan. nastavnicul de la Raitho, fiind impeir(itei in treizeci de


capete, carea ca o scarei sue pre cei ce vor vrea seiurmze din treptele cele mai
scunde la cele mai inalte. Drept acia s-au numit i carlea Scarei. Textul este
precedat de cuprins si de V iata Sf. Joan Scdrarul (f. 2-14).
Insemnari: F. 415": lulie 1787."
F. 518v 519v: ... Aceasta carte ce sa chiamS Scara, scrisu-s-au prin osteneala
si chieltuiala celui mai pacatos intre ieromonasi, Dorothei ieroshimonah.
Si oricine sa va invrednici a ceti pre dinsa si va afla greseli in cuvinte, sou
in slove, nu va grabiti, dragii mei, a ma pune in ponos. ci indreptati cu duhul
blindtelor. CS n-au scris inger, ci mind de tarina i plina de neputinte
si mai virtos minte de om pacatos. CS precum iaste de anevoe a nu pacatui
omul, asijderea si scriitorului a raminea Mrd de gresala. Ci toti gresim mult,
far-de numar. Pentru aceasta ertati-ma pre mine, ticalosul, ca i cucerniciei
voastre sa Ira daruiasca luminare mintii

OriCii s-ar intimpla a ceti pre aceasta carte sa zica: Durnnezeu sa erte
pscatele celui ce au scris-o, Dorotheu ieroshimonah. La anul de la zidirea
lumii 7295, iarii de la Hs. 1787, luna lui iulie 29." Cf. G. Strempel, Copisti

p. 54-55.

F. 519v-520v: Insemnari de cititori, inclusiv ale unor urroasi ai copistului,


locuitori in Cimpulung-Muscel.

F. 1 liminard": Aceasta carte ce sa numSste Lesfita <sic>, adecd Scara,

au fost a ... parintelui Dorotheu, ieroshimonah ot schitul Robaia. lard

acum murind sfintiia sa, dulcele mieu parinte, mi-au ramas aceasta mie.
fiind si eu mult stSruitor i diorthositor la dinsa. Eu am scris aicea cu pana
de gaina si cu mina de Vtrind. Mina va putrezi. iard aicea sa va pomeni.
1797 mai 8. Pacatosul Vasilica Vircidache <lectura incertS) sin popa Dode
<lectura incerta> ..."
F. 1

liminara cuprinde o insemnare moderna despre Dorotei, facuta de

urmasi.

F. 521-522: Scrisoare din febr. 1924 a staretului Manastirii Neamt care

urmasii copistului, prin care aratS cd in arh. manastirii nu se OM date relative la Dorotei.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise cu
rosu. Frontispicii in penita la f. 2, 10. 15 s.a. Initiate stingaci ornate la f.15,
31, 53v s.a. Intrat in col. Bibliotecii Academiei la 25 oct. 1956. Cumpdrat

de la Anticariatul de Stat.
3319

1804-1808 (f. 1, 181") ; 199 f. minus f. 120, omisa la numerotat; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-200 (f. 2-197) ; 25,5 18 cm.
<Miscelanett).
F. 1r
Insemnari.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

83

F. 2-4": Scara acestii cdrti. intre f. 2"-3 textul prezintA discontinuitate


lipsind o fiM.
1. F. 5-119v: <Minunile Maicii Domnului>.

2. F. 121r-v, 130v: <Pateric>. Texte fragmentare.

3. F. 121v-130: Cazanie la venirea <sic> Pastilor, pentru muncile lui Hristos.


4. F. 132-153v: <Eshatologie>. Cuvint pentru viitoare judecatd i pentru
sfirsitul lumii din sf. scrip tura ce vechisi din ce noaod, iard mai ales din Apocalipsisul sf. loan Bogoslovului si a altor sf. pdrinti, dupd cuvintul Domnului

nostru I isus Hristos, carile aratd i pentru venire lui Antihrist.


5. F. 154-157": V iiata sf. Sisoi care sd cetesti la copii<i> cei mici, sau sd
o la in legdn, cd nu sd va apropiia diiavolul nici cu o rdutate de dinsul.
6. F. 158-160: lnvdtdturd pentru sfintile posturi i pentru zilile ci sd postesc
preste tot anul $i pentru zilile ci sint slobodi a sd minca dulci.
7. F. 160v-161: Scara sdboardlor celor pdcdtasi.
8. F. 162 172v : lntru aceastd lund in 17 zile martii, Viiata precuviosului
pdrintelui nostru Alexie, Omul lui Dumnezdu, intre f. 165v-166 textul
prezintri discontinuitate. lipsind o MA.

9. F. 173-181v: Viiata si minunile sf. Chiric si a sf. Iulita, maicii lui.


10. F. 182-190v: Discoperire sf. Leturghii a Domnului nostru I isus Hristos.
Lipseste sfirsitul.

F. 184v-185 albe.
11. F. 191-195: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Lipseste inceputul.
iar Intre f. 191v-192", textul prezintil discontinuitate, lipsind doua file.
F. 192 alba. iar f. 194 este rupta jumAtate, in lungimea ei.
12. F. 195-199: <Istorioare morale>. Cazaniia vetiazului cu moarte.
13. F. 199": <Ceasuri bane i rele>.
Insemnriri: F. 1: I SA se stiia de cind s-au legat aceastA carte, la anii
de la Hs. 1805, iunie 6. S-au legat cu 65 Wale."

II Se sA stie cite ceasuri sint intr-un an: 8760 ..."

F. 1r-v: Minunile Precistii si cu alte istorii s-au scris in zilile preinAltatului domnului nostru Alecsandru Costantin Moruz voevod si in zilile
preosfintii sale pArintelui, mitropolitului Viniamin, la anii de la facire

lumii 7312, si de la Hs. 1804. De mini s-au scris, mult pAcAtosul si nevrednicul Manolachi Potlog.
MA rog dumilorvoastri, la cei ce vri viti intimpla a citi pre aceastA carte
si yeti afla gresald in cuvinti sau in slovi, sA indreptati cu duhul blindetibor. CA nici un om nu sA poate a fi frirA gresalA ..."
F. 1v: incercare de condei

F. 4: 1806, maiu 24."

desen floral in penitri.

F. 4v: itnsemniri de cititori din anii 1827 si 1834 (dascAlul loan Popovici
si Costache Luca).

F. 119v: Let 1804, mai."


F. 130 ,.Am scris eu nevrednicul

i pricitosul Manolachi Potlog. Sfirsit


la saptizAci de minuni, la let 1804. maiu 2."
F. 154: S-au scris aceastri carte ci si numesti Giudecata viitoari, de

mini, mult pricitos si nevrednic, Manolachi Potlog. Si s-au sivirsit de


scris in luna lui fevruar in 27, let 1805. Manolachi Potlog."
F. 157": Maiu 23. 1806."
F. 181v: Am scris eu, Manolachi Potlog. Let 1808. noemvrie 30."

F. 130v: I SA se stii cind s-au cutremurat pimintul, cutremur mare,


de s-au rasipit turnuri di pi la ministiri si casi si ogeaguri, in anii de la
inceputul lumii 7311 si de la Hs. 1803, in zioa de prapadoamna <sic>
Paraschiva, octomvrie 14 zile. insemnarea este reluati la f. 131. Cf. I.
Corfus, Insemneiri

p. 252.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

84

II SA se stii cind au petit soarile, dupd acest cutremur de mai sus. la


let 1804, ghenari 30." Insemnarea este reluatd la p. 131. Ibidem. p. 252.
III InsAmnare pentru clopotu ci sd and la Tara Moschiceascd de 64 palmi
domnesti pi inpregiur, 19 palmi domnesti de nalt, in buzi de gros 2 palmi
domnesti."
F. 131: I Sd se stii de cind am Inceput a invdta carte greceascd pi cuconasii

cuconului Iftimii Bosuioc. Let 1807. maiu 6. Manolachi Pot log."

II Sd tii cind au perit soarile la anii de la Hristos 1816, noemvrie 7."

Ibidem, p. 288.
III Sd s tii di cind au pus moscalii stdpiniri in <o>blastie Basarabii
si au pus cordonile pi malu Prutului, la anii de la Hristos, let 1812, octomvrie
20." Ibidem. p. 90.

IV: Insemndri de cititori din anii 1818 si 1820.

F. 131v: I Sa se stii de cind au vinit moscalii in Tara Moldovei. Let 1806,


noiemvrie 16, viniri sara. cu pricina lui Ipsilant." Ibidem, p. 84.
II Sd se stii de cind au Intrat nmtii in orasu Esii si au prins pi mdriia sa
Alecsandru Ipsilant voevod, simbdtd la 9 ceasuri de zi, let 1788, aprilie 8."
Ibidem. p. 77.

III sa se stii cind au tdet capul lui Grigori Ghica voevod, fiind In

domnii In orasu Esii, cari s-au Viet de capigi de la poarta impdrdteascd,


aice Iii E. la casile de beilic, la anul 1777, octomvrie 1, duminicd, la 12
ceasuri." Ibidem, p. 14.
IV SA se stii cind au arsu curte domneascd. In zilele preindltatului mrii
sale Alecsandru Costandin Neculaiu voevod. Si au ars toatd curte, cum si
acoperimintul bisericii, care s-au aprins din etacu lui mariia sa vodd, la anul
1784, dechemvrie 21, duminicd sara la cinci ceasuri." Ibidem, p. 232.
F. 161v: I Sd sd tii cd au perit soarile la anii di la <na)stire lui Hristos
1847. sAptemvrie 27." Ibidem, p. 291.
II: Insemnare de cititor din anul 1858 a lui Ioan Botezatu. secretar gubernial.

F. 161: Insemnare de cititor din anul 1834 a lui Zaharia Platon.


Textul cu cerneald neagra. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii stingace colorate, la f. 1, 5 si 152. Vinietd coloratd la f. 130. Intrat
In col. Bibliotecii Academiei la 17 nov. 1956. Provenienta necunoscutd.
8320 1807 (f. 1);
22 x 16 cm.

114 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 4-219 (f. 6-114) ;

F. 1 : <Drept>. Statuta, sau Cartea ci pravila legilor sdsesti din pdmintul crdiei
din Ardeal, carii sd zic scdune, acuma intii tdlmdcite de pre ldtinie pre rumanie

de pdrintele Samuil Clain din Sad. lard acuma prefdcutd prin mine Vasilie
Popp. Reisinar. Ot pith ( ?). Cibinii die 1-ma Novembris 1807. Per Basiliwn Papp, absolutum rhetorem.
Insemndri: F. 114: Sfirsitul scdrii, prin Vasilie Popp, rhetorem absolutum.
Anno 1807. noembr. 5 zile."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile. colontitlurile, cifrele si initialele sint
scrise Cu rosu. Cumparat de la H. Georgescu la 31 ian. 1956.
3321 Sec. XVIII (mijloc) ; 114 f. minus f. 13 omisd la numerotat; numerotatie
veche cu cifre arabe, tdiata partial la legat ; 19,5x 14,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 10-25v: <Descoperirea sf. Liturghii>. Lipseste Inceputul, iar f. 1-9v


shit albe, addogate odatd cu legatura modernd.
2. F. 26-88v: Istorie pentru surparea sf. cetdfi lerusalimului, dupd proorociia Domnului Hristos care s-au facut dupd intruparea sa la saptezeci pi doi
de ani. Intre f. 62"-63 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

85

3. F. 88"-106": Istorlia a doao, pentru robiia sivitei ceteili Tarigradului,


care sci numeste Costandinopolu si Roma Noao, pre care l-au robit Mahomet
al doilea, sultanul turcesc al optulea, la anul de la Hristos 1453. Intre f. 62v-63.

91Y-92, 92v--93 si 102v-103 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.


4. F. 106v-114v: <Istorie pentru facerea sldvitei cetciti Tarigradului). Lipseste inceputul i sfirsitul, iar f. 106, 113 si 114 sint rupte In partea lor inferioard.

Insemndri: F. 15": Aceastd carte esti a dumnealui coconului Durnitrache


Fotescu v<tori> vistiernic."
F. 42-52": La let 1785 iul. 3. In zi joi, rn-am Insurat al doile rind. luind
pe Elenuta <lecturd incertd> fata (?) biv vel medelnicer DrAghiceanu ot
Grecni, In case durnnealui vel logofatului Manolachi Cretulescul. Si rn-au
cununat dumnealui vel ban Pand Filipescu cu cucoana dumisale Anita baneasa, cetind cununiile preasfintiia sa pdrintele episcop <de> Rimnic, chiriochir Filaret, cu blagosloveniia preasfintii sale rnitropolitului a toatd Ungrovlahia, chirio chir Gligorie. In zilele mdrii sale loan Mihai Costandin Sutu
voevod. Giriceanu <lecturd incertd>. La leat 1785 avgust 11, In zi luni,
rn-am cinstit cu cinul boeriei, vistieri al doilea, In zilele mdrii sale Ioan
Mihai Costandin Sulu voevod, In bdniia durnnealui Pand Filipescul, vel
ban al Craiovei; In vistieriia dumisali Enachi Vdcdrescul, vel vistier. Giriceanu <lecturd incertd>, vtori vistier."
F. 92-102: Aceastd carte iaste din cdrtile ... <file rupte> logofetii. Noemvrie 8 dni 1766. Acum; la anul acesta, s-au Insemnat i cu pecetea lui de
pecetluit; si care s-ar aluneca cu firea ca sd o fure, sd fie afurisit de 370
<sic> parinti de la Nicheia. $i s-au scris aceasta carte in luna lui avgust
15, 1771" <sic>.

F. 19v, 74v, 75, 86v, 87, 103", 104, 108", 109, lliv-114: Thcercdri de condei
si socoteli bdnesti, anulate.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Peceti
inelare In cerneald la f. 94 si 103. Cumparat la 11 ian. 1956. Provenienta
necunoscutd.

3322

Sec. XIX (inceput); 267 f.

+ 4 his; 23x 17 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F.12-213: Al celor intru pustnici prea mici, al lui Callist si Ignatie Xanthopolii, Mestesug si Indreptariu cu ajutoriul lui Dumnezeu prea cu deadinsul
si de la sf. avind mdrturiile pentru cei ce aleg si priimesc cu linistire a vigui
fi ceilugdreste si pentru chipul traiului vigil i petrcerea i hrana lor si pentru
a cit de marl bundteiti este pricinuitoare linistirea celor ce cu socoteald o uneltesc

pre dinsa. i s-au deosdbit aceastd lucrare a cuvintului Intru o sutd de capete.
,5 i sd zice numirea arta Raiu ... Opera este precedata de cuprins si de viata
sf. Calist i Ignatie Xanthopolii scrisd de Simeon arhiepiscopul Thesalonicului.

2. F. 216-251: <Vieti de sf.: Onufrie cel Mare>.

F. 216-220': Luna lui iunie In doaodspreizece zile. Pentru nasterea ci prunciia


preacuviosului pdrintelui nostru Onufrie cel Mare.
F. 220v-251: Viala sf. ci preacuviosului pdrintelui nostru Onufrie cel Mare,
pre lingd care fi a altor sf. viefuitori de pustie sd pomenesc, povestite i scrise
de preacuviosul Pafnutie pusnicul eghiptenesc.
3. F. 254-257: Capete ale ceii dumnezeesti si duhovnicestii legi ale preacuviosului Marco Posnicul.
4. F. 257-262": <A> celui Intru sf. pdrintelui nostru loan Gurd de Aur, Cuvint
pentru rugeiciune.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

136

5. F. 262"-264: Invaldiurd Mira. cdlugdri.


6. F. 264": Rugaciune cind va veni cuiva gind viclean (de hula) catra sf.
icoane. sau cdtrd sf. moaste.
7. F. 265-267": Ale fericitului Callist patriarhului, Capete pentru rugdciune.
Lipseste sfirsitul.

F. 213"-215", 251"-253" albe.


fnsemnari: Coperta I-a interioara: Aforisme semnate de un Constantin.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Legatura
veche in scoartm de lemn si piele. Cumparat la 11 ian. 1956. Provenienta
necunoscutd.
3323
.

1839-1840 (f. 1, 44') ;

25,5 x 19 cm.

18 f.

(partea I) + 83

f.

+ f. 56

bis (partea II) ;

<Manual de Teologie rnorald scris de studentul Costache Constantinescu>.


F. 45 alba.
nsemndri: F. 1: Sa se stie de cind am Inceput la Moralul cel hristienesc,
partea intii. Anul 1839, luna lui septemvrie 28, zi de joi. Costache Constandinescu."

F. 44": Sa se sti cind am ispravit partea a doa a Moralului hristienesc, predat de dumnealui D. Belasau, profesorul Siminarului Central al sf. Mitropolii,
adeca in anti] 1840, luna lui martie in 16 zile, simbatd. Costache Constandinescu."

F. 83: Si s-au savirsit supt DA). profesor Balasdscu Nicolae in Saminarul


Central al sf. Mitropolii, fiindu-i Mcuinta Siminarului in Radul Voda. Anul
1840, aprilie 6."
Textul cu cerneala neagra si radacinie. Cumparat de la Dem. Teodorescu
la 5 ian. 1957.
11324

1781 (118 f.) ; 215 f. + f. 32 bis ; numerotat'ie veche cu cifre chirilice, taiata

la legat: 18,5 X14 cm.


<Miscelaneu).

1. F. 1-9" : <Archirie i Anadan>. Lipseste sfirsitul, iar intre f. 2v-5 textul


prezinta discontinuitate. F. 3-4 sint albe. adaose tirziu.
2. F. 10-21: <Cuvint> de ardtare <a) Apocali<psului) a patriiarhului Avraarn.
Intre 1. 16" -17 textul prezinta discontinuitate, ms. fiind gresit legat. Succesiunea filelor: 16, 23, 27, 17 ... 21.
invdgetura preacuviosului pdrintelui
3. F. 22 32v: <Eshatologie>. Viiala
nostru a lui avva Macarie Eghipteanul. Succesiunea filelor: 22, 25, 26 ... 32.
4. F. 32 bis-41: <Cuvint de jale pentru patimile lui Hs. i coborirea la lad>.
Lipseste inceputul, din fila 32 bis nepastrindu-se decit o treime din partea
inferioard.

Z. F. 41v-53: De aicea sd incepe cuvintele cle dulci si plingrea cea cu glas


dulce ca de maicd-i Prcistii Mara, fiiul ei Iisus Hristos dupd rdstignire.
6. F. 53"-57": <Tilcul sf. Liturghii>. .invaldtura si Inielegerea tuturor pravoslanicilor crestini pentru sf si dumnezeiasca Liturghie, cum sd cade ca sd asculte
Iota crestinii pravoslavnicii.
7. F. 58-68v: lnvd(dturd mai mult celor ce vor vrea sd se spdseascd, a lui
Nil pustnicul, cu mare si multd mingiiare. Lipseste sfirsitul, fila 69 fiind alba.
8. F. 70-79'1: <Povestiri din Pateric>.
9. F. 80-93": Ardtarea ci truda preapodobnicului pdrintelui loan Colibasul,
sau Calivitul.
10. F. 94-118: <Descoperirea sf. Liturghii>. Istoriia Impdratului Amfilog
si infelesul sf. Liturghii, precum au edzut acel imparat in besrica Ierusalimului,
vleat ot nasterea lui Hristos cursul anilor 1068 <sic).
F. 118-120: Tabla cuprinsului.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiineti

87

11. F. 120v-134: (Teologie polemicd). Dialoaos, adecei Voroa<ve> de Loirebari a celui dintru sf. petrintelui nostru Gringkentie <sic), arhiepiscopul Cefro
cetate, din care s-au facut intrebdri cu un ovrei oarecare anume Ervan.

12. F. 136-155: Istorita preafrumosului losif celui drept.


13. F. 155-163: Muceniia sf. mucenic Modest, patriiarhul lerusalimului.
F. 160v-161 albe.
14. F. 163v-193v: Minunile sf. ingeri Mihail si Gavriil.
15. F. 193v-211: <Vieli de sf.: Pelaghia, Agatha, Cocon, Mina, Nicolae
monahul. Zaharia curelarul si loan>. Intre f. 200-201 sint intercalate povestin biblice despre Moise si Solomon, iar la f. 206' 207 povestirea despre o
pulbere ce au cdzut in vremea lui Leon cel Mare.
16. F. 211-214: Noemvrie in 4. Intr-aceasta zi poveste la Plingerea leremit
proorocul pentru lerusalim si de prada lui si de neiucirea lui Avimeleh.
17. F. 215": <Minuni ale Maicii Domnului in tinerelea sa). Lipseste she-

Insemndri: F. 118: I Sfirsit


Barbul dascal ot beserica l3atistii, la leat
1781, aprilie 29." Nu figureazd in Copisti. Lucreazd f. 1-134v.
II Si am scris eu, Stoica. lubiti fraci cititori, care yeti citi, al mieu nevrednic
nume veti pomeni ..." Redacteazd parte din Tabla cuprinsului de la p. 118v120.

F. 120: Incercdri de condei.


F. 135: I Aceastfi carte a lu jupin Stoica salvaragiu. S-am scris eu, Stefan,
feciorul dumnealui, in zilele luminatului domn Alexandru Costandin Sutul
voivodu si in zile mitropolitului Diositie <sic !> Deleanul. 1819 dechemvrie 1."

II Intr-aceastd carte a dumnealui jupin Stoical salvaragiu am scris eu cel


intre toti fratii mai mic si mai jos iscAlit, popa Stefan ot mahalaua Staicului. 1808, septemvrie 29."
III: Transcriere tirzie a insemndrii de mai sus.
F. 135": Insemnare de stare civila a lui Stefan sin Stoica salvaragiu.
F. 22: Ynsemnare de cititor.
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, colon titluri si initiate sint scrise cu
rosu. Initiate stingace la f. 10, 22v, 41" s.a. Cumparat la 17 oct. 1956. Provenienta necunoscutd.
3325 Sec. XVIII (sfirsit) ; 186 f. ; 21,5 x Ib CITI.
<Varlaam si loasaf). Lipseste inceputul si sfirsitul, iar intre f. 34v-35,.
66v-67, 122v-123, 133v-134, 173v-174 textul prezintd discontinuitate,
lipsind file.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Initiate
ornate la f. 23v, 30, 40 s.a. Cumparat de la I. Cretu, la 5 iun. 1957.
3326

Sec. XVIII (sfirsit) ; 42 f.; 23,5x 16,5 cm.


<Letopisetul cantacuzinesc, sau lstoria Tara Romdnesti de cind au descdlecat

pravoslavnicii crestini pinet la 1690). Text fragmentar. Se opreste la anul

p. 154.
1627. Cf. I. Crciun si A. Dies, Repertoriul
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la G. T. Kirileanu din Piatra-Neamt,
la 17 oct. 1956.
3327 Sec. XVIII (a doua jumatate) ; 115 f. + f. 43 his ; 22.5x 16,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-83: Viiata ft petrecerea i spunerea minunilor a preacuvios pdrintelui


nostru Yasilie cel Nou, scrise de Grigorie cdlugdrul si ucentcul lui. <= Esha-

tologie>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

88

2. F. 84r-: Prdznuirea celor doosprdzece vineri ... Text adaos ulterior, la


5 ianuarie 1828.
3. F. 85-96: Condacele i icoasele ale Acathistului Adormirii preasfintei
dscdtoarei de Dumnezeu Mari ii .
4. F. 97-115: < Rugdciuni>.
Insemndri: Coperta a II-a interioard: Proorocii aflate intr-o mandstire din
Decapoli, la 1775.
Textul cu cerneald neagril. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penip la 1. 1. I nitiale ornate la f. 1, 23, 24 s.a. Cumpdrat de la C.01a-

rian, la 7 ian. 1956.


2328

1831 (1. 65) ; 133 f. ; 24,5 x 19,5 cm.


<Miscelaneu).
1. F. 2-90: <0 cto ih> .

2. F. 91-99, 102-111, 132-133: <Teologie f undamentald>. Texte fragmentare.

3. F. 99-102, 112-124: <Cintdri bisericesti>.


4. F. 126-128: <Omilie cu caracter eshatologic>.
5. F. 129: <Cintec de stea>.
6. F. 130: <Is torie bisericeascd. Marile persecutii asupra cre,stinilor>.

Insemndri: F. 65: Sfirsitul glasului al optulea. De Stentel Condrat s-au

scris. 1831." Este copistul 0i ilustratorul manuscrisului.


F. 125: Concept de scrisoare, nedatatd, a lui Stentel Condrat, cdtre preotii
si curatorii satului Siplac <jud. Bihor?>, cdrora le-a zugrAvit biserica, in
care roaga sd fie ajutat cu grine, pentrucd, bolnav fiind i neavind pe nimeni,
este foarte strimtorat.
F. 130: Ciornd de contract din 2 apr. 1834, semnat de Condrat Stentel pentru
zugrAvirea unei biserici. Dedesupt, o ciornd de scrisoare Mrd importantd.
F. 131, sub un desen: Mina lui Stentel Condat. 1831 avgust 10."
F. 1, 126: tnsemndri de cheltuieli Mute la repararea unei biserici.
F. 58: Insemnare din 1839 a copistului, in care se plinge de boala.
Coperta I interioard. f. 129: Insemndri de oficieri de cununii.
F. 133: I Aceastd carte care sa chiamd Osmoglasnic, Inca si alte invdtaturi
$i a praznicilor din Minei. Anno 1831, Stentel Condrat, zugrav."

II Anul 1833. in luna lui avgust 21 de zile au nins pe munti; c-au ploat
$i au fost apile mari."
III: Incercdri de condei.
F. 133 coperta a II-a interioaM: tn anul 1832. in luna lui fevruar, pi
la Stretenie <= 2 februarie>, s-au fost dus omdtu de n-au ramas numai pe
munti. Si ghiata s-au dus. dud au fost frig noaptea i lards au inghetat,
dard zioa au fost cald si omdt nu era si era drumu uscat si colb. Toata luna
au fost vreme bun. Si iardsi in martie 16 zile au fost vint si o till de omdt.
Si holdile nu s-au stricat i au fost tot vrme bund, iard primdvara de la
Pasti pind la Simpetru." Cf. I. Corfus, Jnsemndri
p. 138.
Coperta a II-a interioard: Incercari de condei.
F. 27: Anu 1843 VMS iarna o fost ploi i omdt, n-o fost. i vara ploi multe,
de o rdmas bucatele nesAmdluite. Holdile s-o arat bine primvara si vara

s-o pdlit, di n-o slobozit mai nemica si bucatile <au) suit la 15 sutaci cucuruzu
niminea nu-i platea i oile o murit de calbeazd."
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri $i initiale sint scrise cu rosu. Frontis-

8i

picii colorate la I. 4, 14. 21 $.a. Numeroase compozitii in penita si culori,


ca cele de la f. 36, 66, 112 s.a. Legaturd veche in scoarte de lemn si piele.
Cumpdrat de la C. Olarian, la 7 ian. 1956.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


3329

89

Sec. XIX (a doua jumatate); 34 f.; paginatie veche diversa: 34,5x 20,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-8: <Raport al episcopului Filaret Scriban din 29 noiembrie 1858


cdtre mitropolit, relativ la starea bisericii din Basarabia de sud>.
2. F. 9-23: Vieafa i petrecerea cuviosiei sale parintelui nostru Gregorie
Decapolitu.

3. F. 24-33": Istoria bisericei greco-orientale din ducatul Bucovina. nainte


de anecsarea ei la statele Austriei ci dupoi anecsare (1777) pind la timpurile
noastre (1870). Lipseste sfirsitul.
Textul cu cerneald neagrd. F. 3-8 sint scrise in alfabet de tranzitie. Ddruit
Academiei Romane de Const. Erbiceanu, la 8 iun. 1907.
3330 1823 (f. 124); 175 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-327 (f. 2-166);
33,5 x 20.5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2-166: <Ducray-Duminil, Fr. G.>, Alexie sau Cdsula din codru.


2. F. 167 173: <Documente istorice>. De subliniat:
F. 167: Rispunsul boerilor din Cernduji catrd cei din Moldova.
F. 169: Nota data la 10 aprilie 1824 Inaltii Porli de third excelentie sa ambasadorul Engleterii.

Insemndri: F. 166: Numai prescriirea am facut acestii vrednice de citire

istorii. Iar talmacirea de pe frantuzasca este facuta de iubitoriul i vrednicul


intru toate alte talmaciri dumnialui vornicul Aleco Beldiman. Si eft pentru
gresalile ce sd vor fi aflind, ma rog cu toatd supunirea, iubitorilor cetitori,

ca sd nu fiu mustrat cu banuire, de vremi ce-atirna intr-a voastrd mina a


erta si a judeca. Ca om muritoriu hind, a nu gresi nu sa. poate. Anul 1823,
maiu 19. Mamornita. G (?) Digeratu."
F. 1: Inceput la 2 ghenarie 1823, in Mamornita."
F. 124: Sfirsitul tomului al triile. 1823, aprilie 11."
F. 175: I Insemnri meteorologice neinsemnate din anii 1825-1832.
II 1828, aprilie 25. Mercuri dimineata au trecut moscalii in Moldova pe la

Sculeni. Glavnii comandir ostilor gheneral fertmasal Vigtinstein i ocirmuitoriu tarilor Moldavii i Valahii graf Palin" <sic l>.
F. 2: Aciastd carte esti a gios iscalitului, draiptd i trecutd supt numarul 24.
1843, ghenarie 10. Sain ..." <indescifrabil>.
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la Gh. Botez, la 3 iul. 1956.
3331 1800 (f. 1); 244 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-239 (f. 4-237);
35,5 x 22 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-237: <Cronograf>. Intre f. 9-10 textul prezintd discontinuitate,

lipsind doud file. F. 2r-v, cuprinde versuri pe tema izgonirii lui Adam din rai.
2. F. 237-238", 241, 244: <Zodier>.
3. F. 239-241: Gromolnicu lui Iraclie Impdrat pe doasprazece luni, intru
care ardtdm intimpldrile pe alocuri ce vor sci fie.
4. F. 242-244: Mina lui loan Damaschin, cel ce au scris si Osmoglasnicul.

tnsemndri: F. 1: Acest Hronograf, care in limba moldoveneasca altd nu

insamneazd decit scrisoare anilor de la facere lumii i pin-la anii cei mai de
pre urmd ai vecului acestuia, cite Impardlii au fost pre lume si cite cetati
tari si vestite si cite milioane de noroade s-au petrecut in vacurile cele tre-

cute mai inainte de noi, scrisu-s-au aceastd carte, Hronograful, cu toata


silinta si chieltuiala a sf. sale parintelui Athanasie, iconomul sf. Mitropolii.

ca sa fie spre pomenire vecinica sf. sale si a fiilor si a nepotilor si a tot

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

90

nearnul sf. sale, spre folosul invataturilor celor ce vor ceti si a celor ce vor
asculta. Ca cetind si ascultind cineva cu luoare de amaruntul lucrurile ce s-au
facut in dzilele trecute, pot samalui i lucrurile ce sa vor face de acum inainte.
S-au inceput a sa scrie la anii 1800 luna lui <loc gob> si au luoat sfirsit de
scris la anii 1800 <loc got>. S-au sorts in tirgul Botosenii ..."
F. 237: S-au scris de mine, cel mult pecatos lancu iconomu, la anul acesta
1812, dechemvrie 4, ce s-au insamnat; la satul Sarata s-au scris, de pe un
calindar a parintelui men Athanasie, iconom."
F. 241: 1812, dechemvrie s-au scris. Calindar acum intii rumanesc alcatuit
de pe cel sirbasc, pe limba rumaneasca ca intr-o 100 de ani sa slujasca. Ca
si cel sirbasc intr-acest chip au fost, fiind de un mare astrolog la Chin scos
si <tal>macit de un muscat, mare doftor, precum anume s-au izvodit, dupa
cel in stamba noa s-au dat, in fevruarie, 20, 1733. Dar s-au scris tot <rupt>
graf de pe cel tiparnic calendar a raposatului mosului mieu, dascalul Stefan
din scoala gospod din tirgul 13otosanii, la velet 1813 g<henar> 14."
F. 242: Incercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Chenar geometric la f.1. Frontispiciu in penita si iniia1 ornata la
f. 2. Desene stingace in penita reprezentind zodiile si Mina lui Damaschin
la f. 239, 242', 244 s.a. Legatura veche in piele. Cumparat la 11 ian. 1956.
Provenienta necunoscuta.
3332 Sec. XIX (a doua jumatate); 31 f.; 34,5 x 20.5 cm.
<Piesd de teatru, intr-un act, avind ca personaje : Papu, Cdlin, Palmac,
Dias, Chitibus>. Autograf Matei Millo.
Textul este scris cu cerneala neagra. Provenienta necunoscuta.
3333 Sec. XIX (mijloc); 18 f.; 24,5 x 18 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 1

4": Moldova. Cuvintul rostit de arhirnandritul Sofronie Barbovschi,

jurodidascal, la ocazis sacrului indltimii sale printului Grigori Alexandru


Ghica voevod in bisdrica sr. ierarh Nicolae Vechi, catedrald Ia E,i in 2 octomvric
anul 1849.

2. F. 5, 8"-11 : < Versuri inchinate lui Alexandra Metz>. Cele de la f. 10-11


sint tiparite sub forma unei foi volante, semnata Costandin Halepliu.

3. F. 6-8v: <Nicolae Istrati>, Fragment istoric (dupd tradifie). Povestire


privitoare la domnia lui Mihai Racovita.
4. F. 12-18: Copie de pe scrisoare dumnealui Constantin Moruz trimisd la
marie sa ()odd Grigori D. Ghica. 1855, april.

Insemnari: F. 8": Compozitie de ale lui Neculai Istrati. 1850 april.


Textul cu cerneala neagra. Provenienta necunoscuta.
3334 1834 (coperta II inter.) ; 128 f. + f. 34 bis: 11.5X 8,5 cm.
<Catavasier romdno-grecesc>.
F. iv-2, 4 .17 7, 16-21v, 37-48,

75"-119", 120"-121, 124"-126 abbe.

Insemnari: Coperta a II-a inter.: Aceasta carticica ce sa numeste Catavasier


este a mea si tot de mine s-au legat si s-au scris la leat 1834, noemvrie, Dimitrie Gheorghiu, de a-rn fi spre minglierea sufletului si mie si celor ce sa
vor indeletnici a citi. Si am scris cind eram la Chitorani, la unchi-mieu."
F. 1: Dimitrie Gheorghiu Teisanu."
F. 121: InsemnAri meteorologice obisnuite din anul 1836.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Miniaturi artistice in culori reprezentind: Nasterea (f. 7"),

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romneti

91

Bunavestire If. 48v); Sf. Iacov (f. 122") si un Inger (1. 126"); Initiale ornate
la f. 23, 33, 49 s.a. Legdturd veche in piele. Cumpsrat la 19 dec. 1956. Provenienta necunoscutd.
3335 Sec. XIX (sfirsit); 808 f.; numerotatie veche cucifre arabe diversd ; 34 x 21 cm.
F. 1: <Stefan Fdlcoianu>, Istoricul rdzboiului din 1877-1878 Partea a doua.
F. 769-808 cuprinde tabele cu cei cdzuti pe cimpul de luptd.
Textul cu cerneald neagrd si violetd. Ddruit .Academiei Romdne de vdduva
g-ral Stefan Fdlcoianu, la 17 mai 1908.
3336 Sec. XIX (inceput); 208 f.; paginatie veche cu cifre arabe, ruptd pe alocuri ;
15,5x 9.5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-124: <Evanghelistar>, Lipseste inceputul.


2. F. 125-184", 198r v, 205r-",: <Sinaxar>. Minologhion intru carele sd cuprinde orinduiala evangheliilor pre lund.
F. 43 alba.
3. F. 18V-187": Evangheliile de obste (s.a.>.
4. F. 188-197": Slujba Sf. Cuminecdturi. Lipseste sfirsitul.
5. F. 199-204'1: <Acatistul Maicii Domnului>. Texte fragmentare.
6. F. 206-207: Cinstitul Paraclis al preasfintei de Dumnezeu Ndscdtoarei.
ce sd cintd la toatd scirba sufletului si la creme de nevoe, facerea lui Theostirict

monahul. Scurt fragment.


Insemndri: F. 187": Scuzele obisnuite pentru greseli ale copistului, nesemnat.

F. 207: Scrisd de tatd-mieu, Iordache Florescu." Insemnare tirzie.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale sint


scrise cu rosti. Paginile sint incadrate in chenare in penitd. Leg1turd veche
in piele, restauratd la cotor. Provenienta necunoscutd.
3337 Sec. XIX (mijloc); 8 f.; 22 x 17,5 cm.
<Costache Negruzzi, Zoe, sau 0 alergare de cal>. Text fragmentar. Cf. C. Negruzzi, Opere I, ed. criticd si studiu introductiv de Liviu Leonte. Bucuresti,
1974, p. 14-23.
Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscutd.
3338

1785

(f. 86v); 86 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-89 (f. 2-86);

29,5 x 20 cm.

F. 1: Cartea al doilea <a lui> Oxistern. hare f. 77"-78 i 84"-85 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.
Insemndri: F. 86": I Aceastd carte ce sa numeste Oxistern al doilea s-au
scris, dupd cum sd vde, in zilele preaindltat<ului) dornn Ioan Alexandru
Mavrocordat voevod si a preosfintitului arhiepiscop si mitropolit Moldaviei
chir Gavriil, si in zilele preaosfintli sale chirie chir Leon, episcop Romanului.
Let 1785, octomvrie 10, de mine, mai micul intre cei de obste frati, Or-gorii Hudeci pisar ot Episcopiia Romanului." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 101-102.
II: Reteta medicaid.

III: Incercdri de condei.


Coperta a II-a interioard: I Retetd gospoddreasca (de erbet).
II: inceredri de condei.
F. 85": Iftemiu Andronachi."

Coperta I-a interioard: Incercdri de condei.


Textul cu cerneald neagrd. Peceti inelare In cerneald la f. 1 i 85v. Cumpdrat
de la Virgil Caraivan la 22 apr. 1906. Semnatura lui la f. 41.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

92

8339

1675 (f. 281) ; 293 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-293 (f. 1-293) ;

20 x 14,5 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 1-281: < Varlaarn ci loasaf>. Lipseste inceputul, iar Intre f. 4v-8


textul prezintd discontinuitate, filele Iips flind completate cu text tiparit.

2. F. 281v-293": < Viata) sf. ci infeleptei cocoane i mars mucenild Ecaterina,


scoasd acum dentli nou de pre elliniste, sloveniste pi tipdritd in Tara Moscului. lard apoi dupre sloveniste ci runuineste. cu blagoslovenita preasfinlitului
mitropolit al Ungrovlahiei chir <loc got), pri <sic> Grigorie Ghica voevod. Lipseste sfirsitul.

Insemndri: F. 281: Aceastd carte a preacuviosllor pdrintilor nostri, a lui


Varlaam si a lui Ioasaf scosu-o-au intiiu Udriste al doilea logoMt, dupre
ellineste, slovenste. si rumnste. Scosu-o-am i eu Fota. gramatic domnesc,
dupre izvodul rumdnesc dumnealui Dumitrasco biv vel serdar. Si am scris

in zilele crestinului domn Grigorie Ghica voevod. Leat 7183 <1675> ot grad
Bucuresti." Cf. G. Strempel. Copifti
p. 71.

F. 89: Ioan logofdt ot sfinta Mndstire Banul In Buzau. Aprilie 15, leat
7230" (= 1722). Mai semneazd si la f. 191.

F. 217": I-am vdzut <sic> Meletie ieromonah. 1798"


Textul este scris cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele sint
Boise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 281". Peceti inelare in cerneald
aplicate la 1. 108, 114, 169, 193 si 206. Cumpdrat de la Dem. Teodorescu
la 28 dec. 1955.
3340 Sec. XIX (inceput) ; 93 f. + f. 17 his ; 30,5x 20,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-4v: <Joan Gurd de Aur, Omilie In lb. greacd, cu parafraze interlineare


[acute de Macarie psaltul>.
2. F. 5-10v, 13-93: <Macarie psaltul, Ornilii la diferite sarbdtori ,si inscdundri de prelati>.

3. P. 11-12": <Lucian din Samosata, Dialogurile mortilor. Fragment In

lb. greacd cu parafraze interlineare ale lui Macarie psaltul>.

F. 46, 62v-63v, 84-86v albe.


Insemndri: F. 1: Autografa lui Macarie cintdretul. El era si orator. Aicea

s pdstreazd citeva din discursurile sale de valoare istoricd. Ddruit-am acest


manuscript Academiei Romdne. 1908, apriil 3. C. Erbiceanu".
F. I nenumerotate: Macarie psaltul mort la 1836 la Viforita <jud. Dimbovita>, unde sora sa era staretr. Nota este a lui C. Erbiceanu.
F. I nenumerotatd: Eticheta vechii legaturi, cu explicatii in greceste, datate
16 octomvrie 1804, privitoare la Omilia lui Joan Gurd de Aur. Dedesupt,
un fragment de rugaciune, tot in lb. greacd.
Textul cu cerneald neagrd. Druit Academiei Romne de Constantin Erbi-

ceanu, la 3 apr. 1908.


3341

1725 (1. 172v) ; 173 f. ; numerotatie veche cu cifre chfrilice: 1-172 (f. 1-173) ;
31 x 19,5 cm.
F. 1: Penticostar ce sd dzice Tvitnii Triod.

Insemnri: F. 172": Rocu Bojia <r= anul Domnului> 1725. Scris-am mult
pdcdtos popa Ion din Tara Lesascd, Mcuitor in Bdlaia <Bihor) aceasta carte,
anume Pentecostar. Dici, fratilor, carii vet intimpla a ceti pre aceasta carte
si vet afla sminteald, nu blestamat, ce indriptat si ma. ertat ..." Cf. G.
p. 129.
Strempel, Copisti
F. 173: I Aceasta sd stiti cd aceasta carte, anume Pdntecostariu au cumpa-

rat Puscdu Ion dirdpt 12 florinti si au dat diript sufletulu sdu anume, eft

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

93

ei pentru sufletulu sotu-sdu Floare i rodului &du. s fie pomand. Si au dat


in mina lui popa Ion din Surducu, sd fie tot la el. lard deacd o muri el, sd
va avea fciori sd fie popi, tot sa fie la loc. lard de nu va avea feciori,
s poate luoa, de voru custa ei i s o dea iard unde vor voi ei. lard in
bani nume sd nu o vindzd, nice zdlogu sa nu o dea, nice sd o stinbe pre
alta. lard carele a face cite amu opritu sd fii bldstdmat de cei 318 parinti

si de noi de toti."

II: Pomelnicul familiei Puscdu.

III: Si acest carte mi-o au datu Puscdu Tode, anume lui popa Simon
<lecturd incertd> si la feciorii miei la caH vor fi popi ... 1747."
F. 169: Pomelnic.
F. I liminard, 1, 49, 83, 84, 90, 110: tnsemndri de posesori i incercdri de
condei.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile


tipiconale slut scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 14, 61" s.a. Initiale
ornate la f. 17, 50. 88 s.a. Legaturd veche in scoarte de lemn i piele. Provenienta necunoscutd.

3342

1713 (f. 4) ;

35 1.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-27 (f. 9-35) ;

29x 20 cm.
F. 4: Invdfdturi pentru Asitzdmintul cinstitei Miindstiri a Tuturor Sfintilor
<= Mdniistirea Antim>, adecd capete 32, Intru carele sd coprind toatd chiverniseala mindstirii ci rinduiala milelor ce s-au hotdrit sd se lath' pre an la sdraci

si la lipsifi din venitul casei, acum intr-acestas chip asdzat En zilele prealuminatului si mnllatului domn Io Constandin .13<rincoveanu> Basarab voevod, de
noi smeritul mitropolit al Ungrovlahiei Anthirn Ivireanul, ctitorul, la leat 7221
<= 1713>, aprilie 24. En care an s-au tnceput zidirea besrecii. Cf. Antim I vi-

reanul, Opere, ed. criticd de G. Strempel, Bucuresti. 1972, p. 325-346.


F. 1-2 shit ocupate de o poezie modernd: Cintul stptnii, iar f. 3 este albd.
Textul, in semiunciald. este scris cu cerneald neagra. Titlurile i initialele
shit scrise cu rosu. La I. 31", In aur, semndtura lui Antim Ivireanul. Ms. este
artistic ilustrat, in culori, cu miniaturi, frontispicii si initiale. La f. 4", blazonul mitropolitului. iar la f. 6' este reprezentata Mdndstirea Antim. Legaturd artistica in piele. Ddruit Academiei Romne de g-ral Alexandru Budisteanu, in dec. 1907.
3343 1806 (f. 404) ; 404 f. + f. 300 bis ; f. 5-6, gresit legate, succed f. 72 ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-401 (f. 9-404) ; 30 x 20 cm.
<Miscelaneu de literaturd patristicd. Cuprinde : vieli de sling, povestiri din
Pateric i Patericul Pecerscdi. Intre f. 94-200v este redatti viala lui Varlaam
ci loasaf, dupd copia lui Fota Grdmdticul>. Intre I. 15-16 textul prezinta
discontinuitate, lipsind o fila.
Insemndri: F. 200"-201: ... De aceasta au pus sf. Joan Damaschin osteneald de ne-au ardtat povestire vrednicd de auzire, insd nu pre limbd rum aneascd ci pre alte limbi. Iar apoi de un Udriste logofdt al doilea s-au scos
dupd elinie pa slovenie, i iar dupa slovenie pa rumdnie. Si apoi la leat
7181 <= 1673), in zilile crestinului domnu Io Grigorie Ghica voevod, dupd
izvodul ce au fost scris de Udriste vtori logofdt, scrisu-s-au si de un Fota
Gramaticul domnesc in orasul Bucurestilor. Iar acum la leat 1806, in zilile
mdrii sale, domnului nostru Io Costandin Ipsilant voevod scrisu-s-au si
de mine ... Dimitrie logofat za divan Iuzchiupliul."
F. 404r-: ... Drept aceia si eu ticdlosul, cel ce m-am ostenit a scrie aceastd
carte de la inceput pind aici intru acela rn-am nddAjduit ca, invrednicindu-ma
cu inceputul, s md intdreascd si la sfirsit. Numai atita md rog dumneavoastra,

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

94

crestini pravoslavnici, oricine va citi pre aceastii carte si yeti afla gresali,
nu ponosluiti cdci nu au scris mind de Inger, ca sa nu gresascd, ci de un
pdcdtos si spurcat. 1806, septemvrie 26. Dimitrache logofdt za divan Iuz-

chiupliul". Cf. G. Strempel, Copisti


p. 49.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Frontispiciu in penit la f. 4. Cump drat de la Maria Daniil, la 24 nov.
1906.

3344 1778-1791 (f. 75v, 85) ; 104 f.; 32 x 20,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1-12", 33v: <Cazanii>. Lipseste sfirsitul.

2. F. 13-20: Din minunile sf. Nicolae dupd pristdvire.


3. F. 21-23v: <Teologie polemicd). Pentru icoane, pentru cruce si pentru
lauda lui Dumnezeu si lauda i rugdeiunea sf. si pentru alte articulusuri ale

credintei a uniia direptei besericii lui Hristos.


4. F. 20r v. 39-49v, 52-53, 53"-54, 56v-62v, 80-85, 88-102": <Vieti
de sf.: losif episcopul, Iona si Varahisie, Theodor Stratilat, Eufrasia, Ermeneghild, Macarie Rinileanul, Marco, Grigore Decapolitul).
5. F. 24-32": Pilde filosofesti de pre limba cea proastd greceascd tilmdcite
rumineste.

6. F. 33-36, 54v-56v. 86v-87: <Pateric>. Text fragmentar.

7. F. 36v-39: <Eshatologie>. Intrebarea sf. Macarie cu ingerul lui Dumnezeu.


pentru sufletul dreptilor si al pdcdtosilor.
8. F. 49-52: <Omilii>. Cuvint a celui dintru sf. pdrintelui nostru loan Zlatoust la Runavestirea preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu <hh.).
9. F. 53r-v: <Minunile sf. Macarie>. Pentru fecioara Mamoniia cum o au
mintuit sfintul Macarie, fiind ia nemilostivd.
10. F. 54'v: <Pilde>. Cuvint pentru pilda ce sd tilcuiaste de trupul omenesc
si de suflet si de inviiarea mortilor.
11.F. 63r-v: <Patimile Mintuitorului>. Ardtare din viiata sf. cuviosi cite
patimi au rdbdat Domnul I isus Hristos pentru mintuirea noastrd.
12. F. 63"-64": Din psalmul dintiiu a lui David prorocul si impdratul. tilcul
cu dovedire pre scurt.
13. F. 65-75v: <Tilcul sf. Liturghii>. Istorie impdra tuluiAnfilog si intelesul
sf. Leturghii, precum au ()duct impdratul in besrica Ierusalimului.
14. F. 76-79": <Catehism>. Scurt fragm. Lipseste sfirsitul.
15. F. 85v-86v: <Istorioare morale>. Pentru milostenie. Cd cel ce dd milostenie sdracilor lui Hristos dd, si de o stud de ori va lua.
16. F. 103-104v: <Archirie si Anadan>. Text fragmentar, fSrS inceput $1
sfirsit.

Insemndri: F. 75": Si am scris eu. mai micul intre diiaci Ion logoratul.

1779. Sfirsitul impAratului Anfilog pentru intelesul sf. Leturghii si al Ierusalimului. $i s-au scris acdstea istorii a impAratului Anfilog ; in luna lui iunie 26

s-au sfirsit, iar inceputul au fost cind ma prinsard in ciltane. Anul de la


zidirea lumii 7286. De la Hs. 1778."
F. 85: Sfirsitul vietii sf. Marco. Ano 1791, de logofdtul Ion, dupa ce au
murit maicd-mea, ilzind singur, cum Dumnezeu stie. Iar maica-mea au
rdposat in anul 1790."
F. 63v: Eu, logofdtul Ion." Cf. G. $trempel. Copipi ..., p. 128-129.
Textul, cu cerneald neagra, este scris, pe alocuri, pe doud coloane. Unele
titluri, colontitluri si iniia1e sint scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la
f. 21, 24, 65 s.a. Initiale ornate la f. 1, 24, 33 s.a. Miniaturi i numeroase
desene in penitd la f. 36v, 72v, 75v s.a., unele dintre ele taiate la legat. Cum-

prat de la anticarul A. Zwiebel, la 27 sept. 1907.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


3345

95

Sec. XIX XX ; 130 f. + f. 107 bis ; numerotatie veche cu cifre arabe di-

versil ; 21 x 17 cm.

<I. Slavici, Articole politice si culturale>. De subliniat: Un pas cu noroc (f. 1);
Tdria noastrei (f. 8); Mugur f t floare (f. 27) ; Onoare i onorabilitate (f. 30);
Fiat aplicativ (f. 381; Afacerea scolii de fete din Sibiu (f. 45) ; Sufletul romcinesc
If. 62) ; Caritatea (f. 73) ; Grafia impdrateascd (f. 79) ; Ziaristul Eminescu
87); Rostul Qief ii rnoralel (f. 96) ; lubirea de oameni (f. 103) ; Evenimentele
din Bucuresti (1. 118) ; Noi si Romdnia (f. 126).
Cf. Teofil Bugnariu, loan Dom5a, Dimitrie Vatamaniuc, loan Slavici (1848
1925). Bibliografie. Bucure5ti, 1973, p. 448-449, nr. 5040-5041.

Textele cu cerneald neagrd. Ms. a fost constituit din fragm. intrate in col.
Bibl. pe diferite cdi.
3346 Sec. XVII (sfir5it) ; 184 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:
1
188 (f. 1 183) ; 30,5 x 20.5 cm.

<Miscelaneu de teologie polemicd, impotriva catolicilor, protestanfilor si armenilor>.

F. 68-69v sint albe, iar intre f. 133v-134 textul prezintd discontinuitate,


lipsind file.

insemndri: F. 1-5: Aceasta carte care iaste de cddrea rimleneascd, cum

se delungard de la pravoslavie, iaste a pdrintelui chir Ilarion <episcopul Rimnicului>." Ultimele cuvinte au fost decupate.

F. 2": A Mdndstirii Bistritii." Alaturi, pecetea mare in fum a mdthistirii.


F. 184": Aceastil carte este a sf. Mindstirii Bistritii. Si am scris eu Anthim
ierodiacon, rimnicean. 1825, martie 25."
F. 183v-184": insemndri de cititori 5i incercari de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele 5i unele insemndri

marginate sint scrise cu ro5u. Legaturd veche in scoarte de lemn ui piele.


De la Muzeul de AntichitAti. Trecut in col. Academiei Romdne conform
dispozitiilor din 10 febr. 1903.
3347

Sec. XIX (inceput); 79 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-84 (f. 44
31 x 21 cm.
<Miscelaneu).
79v) ;

1. F. 3-4v: <Relete medicale>.


2. F. 5-10v: <Rugdciune in lb. greacd>.
3. F. 11 24v: <Insemneiri gospodeiresti>.

4. F. 25-37: <Chestionar filosofic in lb. francezei). Text fragmentar.


F. 37v-39" albe.
5. F. 40-41: <Muzicd>. Despre rdsturnarea intervalelor. Fragment modern.

6. F. 42-43: <Cintece de lume>. Stihuri pentru amoriu. 1808, maiu 4.


7. F. 44-79v: <Oxenstiern>. Text fragmentar.
Texte fragmentare de diferite dimensiuni scrise cu cerneald neagrd. Cumpdrat

de la anticarul Israel Kuppermann din la5i, la 19 iun. 1907.


3348 1859-1865 (f. 3, 61) ; 92 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-72 (f. 4-35v) ;
28,5 x 22 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-58: <Cursuri de filosofie (metafizicei si logicd>. De mentionat:


F. 3: Metafisica, propusei de D. Sim. Barnufiu, prescrisd de G. Tiulescu.
1859, fevruarie 19. lassii, pe semestrul de yard.
F. 39: <Introducere in logicei>.
F. 36-38v albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

96

2. F. 59 60'": <Doc. Copie dupd protestul Mdndstirii Necunf. adresat mitropolitului Calinic Miclescu, in legdturd cu inftinfarea unui seminar in incinta
mdndstirii>. Text fragmentar.
3. F. 61-92: <Curs de gramaticd greacd>. In lb. greacd.
Insemndri: F. 3: Metafisica. Note luate In clasa a VII la Academia Mihaileand, devenitti Iiceu." Autograf C. Erbiceanu.
F. 39: Note de Logica luate de mine In Universitatea de Iasi, la Titu Maiorescu pe la 1863. C. Erbiceanu."
F. 59: Un protest al chinoviei Monastirii Niamtului, dat de obstie, contra
tnfiinrii seminariei In monastire, pe timpul domnitorului Gr. Ghica voevod,
adresat protestul card mitropolitul Moldovei Sofronie Miclescu. C. Erbiceanu."
F. 61: Ex meis. Athenae, 1865, Augustus 29. C. Herbiceanu. Rezumat de
sintaxa greacd. lucrat de mine ca student In Atena. C. Erbiceanu."
Textele, cu cerneald neagra, sint scrise In caractere latine i chirilice. Ddruit
Academiei Romdne de C. Erbiceanu, la 14 septembrie 1907.
8349 1846-1878 (f. 77, 56); 97 f.: 29x 21,5 cm.
<Miscelaneu de corespondenfd si versuri trimise de Vasile 7i lancu Alecsandri,

N. Bdlcescu si D. Bolintineanu fratilor Eudoxiu, Alexandru i Gheorghe Hurmuzachi>. De mentionat versurile:

F. 7-8: <Hore din Transilvania trimise de V. Alecsandri lui Alexandru


Hurmuzachi>. Nedatatd si In alfabet de tranzitie.
F. 19': <V. Alecsandri, Bucovina). Datatd 1865.

F. 59: <V. Alecsandri, Barcarold siciliand).


F. 60-61v: (V. Alecsandri, Sirb sdrac. Poezie populard>.
F. 62-66: <V. Alecsandri>, Barbu Ldutaru.
F. 67 72 : <V. Alecsandri>. Surugiul. Cinticel.
F. 73-76": <V. Alecsandri>, Marea Mediterand. Datatd: Nisa, iunie 1867.
F. 83": Scrisoare autografd N. Bdlcescu, adresatd de la Paris lui Eudoxiu
Hurmuzachi la 3 iun. 1847, anexd la scrisoarea lui Iancu Alecsandri, adresatd
aceluias.

F. 85-86": <D. Bolintineanu> La o pasdre de pasagiu, Sdrbdtoarea exilatului. Rasura. Versuri anexate la scrisoarea cdtre Alexandru Hurmuzachi,
datatd: Paris, 9 oct. 1850.
F. 87-94v: <V. Alecsandri>. 1nsird-te mdrgdrite, poem poporal.
F. 96-97: <V. Alecsandri>. Ce s-aude?
Cf. Marta Anineanu. Catalogul corespondenfei lui Vasile Alecsandri. Bucuresti, 1957, p. 273-279.
Textele, cu cerneald neagrd i rAddeinie, sint scrise. In parte In alfabet de tran-

8350

zitie. Ddruite Academiei Romne de Eudoxiu Hurmuzachi, la 8 iun. 1907.


Sec. XIX (prima jumdtate) ; 80 f.; paginatie veche cu cifre arabe divers ;

33 x 21,5 cm.
<Miscelaneu de cursuri teologice s.a.>.

1. F. 3-6: Cuprinderea celor inainte puneri de inviildturil ce s-au predat la


ucenici in normalnica scoald de legea greceascd neunitd al romdnescului sat
Maidan, pentru <al> II-lea curgere de yard spre jumdtate de an al lunii lui

iulie in 24-le, anul 1814, de la 7 pind la 10 si de la 2 pind la 5 ceasuri;


de Awl ii s-au predat i s-au ardtat <---- Programd analiticd).
2. F. 7-21": Istoria Ungarii. Scurt fragm.
F. 23, 43, 58 albe.
3. F. 24-2e: Onsemnare din anul 1835, octomvrie, cu privire la ceremonialul instaldrii lui Evghenie Hacman ca episcop al Bucovinei>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfineti

97

4. F. 29-41": Retorica sfintitd, propusd tinerimii cursului al II-lPa prin

domnul profesor Dimitrie Teodori, parohul Lugojului. la anul 186416, scrisd


de Mihutiu Borca, teolog, cursu <al) Ill-lea.
5. F. 42: < Versuri de dragoste).

6. F. 44- 57": <Curs de retoricd din anul 1837-1838, scris de Constantin


Martinovici). Lipseste inceputul.
7. F. 59-75": <Curs de teologie morald>. Lipseste sfirsitul.

8. F. 76: <Cintarea lui Iancu).

9. F. 77-80v: <Fragm. din Slujba Triodului din Simbdta Mare>.


insemndri: F. 6: Insamnat in Maidan in 24 iulie 1814, prin mine loachim
Popovici, diacon i <...> invAtator."
F. 22": Aici a scris unchiul meu Iosif Popovici, fratele mamei mele, fost
invtStor in Rugi, Greav i Comoriste. In 1847 a fost laudat de locoteninta din Timisoara pentru vrednicie. Sofron ..." <indescifrabil>. Scris cu
creionul.

F. 57": Sfirsitul ritoricii din cursul al treilea, pre semestrul de iarnA, in


anul 1837-8. Constantin Martinovici. Absolut Teolog."

F. 63v: Scris-am in Verset, 1 dechemvrie 1837. G. Pocrian."


F. 64v: Scris-am in Verset, azi 24 noemvrie 1837. Pocrian Gheorghie III-lea
an theolog."
Textele sint scrise cu cerneald neagra si rAddcinie. Initialele si indicatiunile
tipiconale ale fragm. de Triod sint scrise cu row. Cumpdrate de la Vasile
DArnian din Caransebes, la 4 dec. 1907.
8351

1837-1888 (f. 97, 37); 113 f.; 32 x 21,5 cm.


<Scrisori adresate de Vasile i Iancu Alecsandri, C. Negruzzi, G. Sion lui
Titu Maiorescu, de Ion Ghica soliei sale etc.>. De mentionat:
1. F. 3-39: <Scrisori adresate de V. Alecsandri lui Titu Maiorescu, in anii
1881-1888). Cf. Marta Anineanu, Catalogul corespondenjei lui Vasile Alecsandri. Bucuresti, 1957. p. 293-297.
2. F. 40-43v: <Scrisori din anii 1878-1883, adresate de lancu Alecsandri
lui Titu Maiorescu>.

3. F. 44: <Scrisoare adresatd de C. Negruzzi lui Titu Maiorescu, dataid

16128 mai 1867).


4. F. 46: <Scrisoare adresatif de G. Sion lui Titu Maiorescu, datatd 22 sept.
1881).
5. F. 49-87v: <Scrisori adresate de Ion Ghica soliei sale Alexandrina Ghica,

in anii 1870-1879).
6. F. 89-92": <Scrisori adresate de V. Alecsandri Aglaei Rosetti, ndscutd
Ghica, in anii 1876-1877).
7. F. 93-95v: <Scrisori adresate de Alexandru loan Cuza (viitorul domn>
lui Reiducanu Roseui, in anul 1855.

8. F. 97-99: <Scrisori adresate de vistierul Alexandru Sturdza fetrarului

Iordache Iamandi, din anul 1837).


9. F. 102-105": <Doc. din anul 1852 in lb. francezd ci greacd, relative la
cdsdtoria lui Pantazi Ghica>.
10. F. 108-110v: <Scrisori adresate de V. Alecsandri lui Grigore Sikqi in
anii 1880-1881). Cf. Marta Anineanu, op. cit., p. 416.
11. F. 112-113: <Scrisoare adresatd de V. Alecsandri de la Paris, in anul
1857, alegdtorilor linutului Bacdu>.

Textele shit scrise cu cerneal neagra, albastra i creion. Vol. a fost constituit din donatii Mute Academiei Romne in anii 1904-1905 de Titu Maiorescu, Alexandrina Ghica, Radu Rosetti, D. A. Sturdza si Petre Dulfu.

www.dacoromanica.ro

B.A.11. 3101-4413

98

3352

1675 (f. 62v) ; 67 f.; 20 X 15 cm.

F. 1: <Catehism>. Intrebdri i rdspunsuri spre invdfdtura coconilor tineri in


scoald, pentru credinta pravoslavnicd, pre scurt. Carte de intrebare ci rdspunsuri.

F. 63 66" albe.
Insemnari: F. 62": Aceasta carte s-au scris de pre alt izvod den porunca
parintelui chir Varlaam, mitropolitul a toata Tara Ungrovlahiei, in zilele
bunului crestin i domn a toata Tara Rumaneasca Io Duca voevod.
Si o am scris eu, Fota gramaticul domnesc, va grad Bucuresti. In anii
de 'nceputul lumii 7183 si de la Hristos <1675>, in luna fevruarie 15 dni."
F. 67v: Aceastil carte ramine sa fie la sf. Manstire de la Fedelesciori <Arges>,
fiind zidita de parintele chir Varlaam, mitropolitul Tarii Rumanesti."
F. 67: Socoteli diverse.
Textul este scris in semiunciala. cu cerneala radacinie. Unele cuvinte sint
scrise cu rosu. Legatura artistica in piele. Cumparat la 16 iun. 1958. Oferta
Parisianu.
3353

1826 (f. 1) ; si a doua juma tate a sec. ; 82 f. : 26,5 X 18,5 cm.


<Miscelaneu> .

1. F. 1 48: <Tilcul evangheliilor>. Text fragmentar. Cuprinde tilcuirea


primelor noua capitole din Evanghelia de la Matei. precedate de viata lui,
scrisa de Sofronie

5i

Theofilact arhiepiscopul Bulgariei.

F. 1"-2" alhe.
2. F. 49-82v: <Teologie pastorald>. Studiul pastoral. Text fragmentar.
Insemnari: F. 1: Aceasta ... carte, in care spinzura toata legea pravos-

lavnica, ce sa numeste Tilcul sf. Evanghelii este prescrisd aici, in sf. MSnSstire Hurezu, In zilele marii sale domnului nostru lo Grigorie Dimitriu Ghica
voevod, cu cheltuiala parintelui chir Ioanichie, egumenul acestii manastiri,
la leat 1826, prin osteneala smeritului intro frati Nicolae, logofatul minastirii...
Nicolae logofat."
F. I liminara: Posesorele acestei carp este semnatul D. Stroescu, cl. IV,

stipendist. Judetul Dolj. 1878, septemvrie. Spre eterna neuitare amicului


si colegului meu C. Dobrescu, stipendist, 1878, din Gorj."
F. 82": Va urma. D. Traiescu. Stipendist, clasa IV seminariala."
Textele, cu cerneala neagra. Partea a doua este scrisa cu caractere latine.
Titlurile si initialele primei parti sint scrise cu rosu. Peceti in tus aplicate

la f. 1 si 3. Legaturti veche in carton si cotor de piele. Cumparat de la N. A. Marinescu, la 8 iul. 1906.


3354 Sec. XIX (prima jumatate) ; 165 f. ; 26,5 x 18,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1: Stihurile poletecesti third cii ce vor ceti carte aceasta. Este vorba de
Infruntarea jidovilor.

2. F. 1"-2: <Zodia taurului>. Text In lb. greacil.

3. F. 3-16511: <Relate medicalesi gospoddresti>. TextPle, in lb. greaca, romana

si latina sint precedate de o prefata in lb. greaca a doctorului Pantoleon


Caliarhi.

F. 96-126". 12711-149, 150-151, 152-153. 156"-160 albe.


insemnari: F. 53. 149,' 153v-156. 160v-162, 164": Socoteli banesti din

anii 1825-1830.
F. 54-55: Copia unui zapis de invoiala intre doi negustori din Iasi pentru
o dughiana. Nedatat.
Textul cu cerneahl neagra. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann
din Iasi. la 12 dec. 1907.

www.dacoromanica.ro

Catalo gul manuscriselor romilnesti


3355

Sec. XIX (inceput) ; 207 f.

99

f. 75 si 93 bis ; paginatie veche cu cifre arabe:

5 270 (f. 1 131v) ; 27 x 18,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1-131: <Neofit Cavsocalivitul, Taind ascunsd ci acum descoperitd,


sau lnfruntarea jidovilor>. Lipseste inceputul prefetei lui Neofit.
2. F. 133-161v: <Esopia>. Istorie lut Isop filosoful.
3. F. 162-166: Istorie lui Arghiri ci au dat pre nepotul setu Anadam set slu-

jascd la inpdratul.
4. F. 166"-172v: Istorie tarilui Samson, cindu au impeirdlit la jidovi aice

doaozdci de ani.
5. F. 173-179: <Minunile Maicii Domnului>. Istorie pentru fon unui impdrat din Tara Frinfascei care i-au Met miinile i Ndsceitoarea de Durnnezeu
i le-au vindecat pentru credinta ei.
6. F. 179-182v, 196v-199v i 201-203v: <lstorioare morale>.
7. F. 183-185": <Minztnile sf. Gheorghe>. Istorie marilui mucenic Gheorghie,
cind au ucis sarpile si au scos fata cea di inpdrat.
8. F. 186-195: <Apocalipsul lui Avretanz>. Pentru sfirsitul fericitului

Avractm.

9. F. 195v-196: <Zile bune i rele>. Istorie pentru cite zile sint reli in luni
si piste anu, cari sint rnai sus areitati.
10. F. 196': <Rugeiciune folositd drept talisman>.
11. F. 200-201: <.intrebdri i rdspunsuri>.
12. F. 204-207: <Lisle de domni>. Insdmnare de domnii Moldovii care att
domnit ci la ci ani au fost i cifi ani au domnit si cite luni, cum arald in
jos anume, de la domnul Dragos voevod ce au descdlecat Tara Moldovii.
F. 207rv: tncercdri de condei.
Insemnri: F. 131v-132v: Aceastd crticicd s-au scris de mine ... Iftimie,
in zilili preindltatului i luminatului domnului nostru Alexandru Costandin
Moruz voevod intru a doao domnie a mdrii sali in Moldova, la anii de la
intrupare Cuvintului 1804, dechemvrie 12."

F. 195: Si s-au scris la let 1800; la maiu in 9, s-au sfirsit. Si s-au scris
de Iftemi CrAciun. Si md rog, fratilor, care vi s-a intimpla de-t ceti, s Indrepp. 42.
tat cu duhu blindetilor." Cf. G. Strempel, Copisti

F. 203v : lnsemnare de cititor.


Textul cu cerneald neagra. Initiale ornate la f. 26, 45", 69 .a. Cumparat
de I a anticarul A. Zwiebel, la 13 nov. 1906.
3356 Sec. XIX (prima jumatate) ; 47 f.; paginatie i numerotatie veche diverse;

26,5 x 20,5 cm.

F. 1: Temeiurile gheometrii.

Insemndri: F. I liminard: Acest cursu de geometrie este proprietatea


mea, mostenitd de la pdrintele meu Manolache Tomoroveanu, inginer. B. Tomoro veanu, institutor de clasa IV de la Scoala no 2 din Ploesti, pensionar

de la Anul 1893."
Coperta I interioard: Insemnare despre un vis.

Ultimele file nenumerotate: socoteli bdnesti.


Textul cu cerneald neagrd. Legaturd artisticd In piele. Cumpdrat de la prof.
Grigore Cretu din Bucuresti, la 5 iun. 1907.
3357 1806 (f. 80) : 145 f.
f, 62 si 119 bis ; fila 17, gresit legatd, urmeaza dupd
fila 8 ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 4-148 (f. 5-145) ; 22 x 17 cm.
<Minunile Maicii Dorrnului>. Lipseste inceputul si sfirsitul. Cf. N. Drd-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

100

ganu, Un nou exemplar din Mintuirea ptictitosilor. in Anuarul Institutului


de istorie nationald din Cluj IV (1926-1927), p. 423-427. Un extras este
atasat manuscrisului.
Textul cu cerneald rddcinie. Titlurile, colontitlurile si initialele slat scrise
cu rosu. Frontispicii in penit la f. 18v, 80. 97 s.a. Intrat in col. Bibliotecii
Academiei, la 20 mart. 1958. Provenienta necunoscutd.
3358

Sec. XIX (mijloc) ; 115 f. ; 25,5 x 19,5 cm.


<Curs de Teologie morald>.

Insemndri: F. 1: Studiu de morald crestind predat la Cernduti pe cind era


student acolo Nichifor Iliescu, ce a fost profesor si director seminariului
pe la 1872-78. Scrierea lui N. Iliescu. C. Erbiceanu."
Textul cu cerneala neagrd. Ddruit Academiei Rornne de Constantin Erbiceanu, la 14 sept. 1907.
3359

Sec. XIX (mijloc) ; 184 f. + f. 3 bis ; 25,5 x 19,5 cm.


<Curs de Teologie dogmaticd>.
Insemndri: F. 3: Teologia dogmatica generald si speciald, predata la Cernduti si scrisd de Nichifor Iliescu. C. Erbiceanu."
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Ddruit Academiei
Romne de Constantin Erbiceanu, la 14 sept. 1907.

3360

1827 (f. 941; 96 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 5-187 (f. 4-95) ; 24,5 X
x 19 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-94: <Neofit Cavsocalivitul, Taind ascunsd si acum descoperitd, sau


Infruntarea jidovilor).
2. F. 94v-95': Cintarea romanilor. Versuri patriotice.
3. F. 95"-96v: Cazanie la toatd crestindtatea, dard mai mult pentru bogatul
cel nemilostiv. Versuri religioase. Lipseste sfirsitul.

Insemndri: F. 94: Anul 1827."


Textul cu cerneala radacinie. Ddruit Academiei Romdne de Vasile Mangra,
vicarul de la Oradea Mare, la 19 oct. 1907.
3361 Sec. XIX (inceput) ; 44 f.; 24,5 x 19,5 cm.
<Molitvenic>. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.
F. 29 alba.
Intre f. 23"-28": <Cazanie la oameni morti>. Cuvint f i inviildturd la pruncii
cei mici crestinesti, cari mor botezati f i in lege crestiniascd.
Textul cu cerneald rdddcinie. Frontispiciu in penitd la f. 30. Cumpdrat de la
Gheorghe Stetiu din Suceava, in mart. 1905.
3362 Sec. XIX (inceput); 21 f. ; 24,5 x 18,5 cm.
<Miscelaneu eshatologic>. Cuprinde: Vedenia lui Macarie, text acefal; Cazania
a fasea pentru muncile iadului si pentru osindire sufletelor celor pdcdtoasd;
Cazanie la oamenii cei morli pentru sufletele cele drepte, in ce chip yin ingerii
cei milostivi la omul cel drept. Lipseste sfirsitul.
Textul cu cerneald rAddcinie. Cumparat de la Vasile Ddmian din Caransebes,
la 4 dec. 1907.
3363 Sec. XVIII (inceput) ; 105 f. ; 21 x 15.5 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 1-69: <Teologie polemicd>. Probleme privitoare la filioque" si la primatul papal.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

101

2. F.69"-72: lnvdfdturd pentru cele 12 vineri mari de preste an, care cind
fi pentru ce pricini sint asezate si in ce chip s-au aflat.
3. F. 73-105: <Catehism). Sub forma de Intrebdri i rdspunsuri.
Insemndri: F. 69: Ispisah az, mnogogreasnih, Necula hudestii" <= Am
scris eu, multpdcdtosul Necula, smeritul).
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Intrat In col. Bibliotecii Academiei. la 16 iun. 1958. Provenienta ne-

iaste

cunoscutd.
3364

Sec. XVIII (prima jumdtate) ; 93 f.; 14,5 x 10.5 cm.


7'eologie dogmatica.> Lipseste inceputul i sfirsitul.

Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Legaturd artisticd In scoarte de lemn si piele. Intrat in colectiile Bibliotecii Academiei, la 16 iun. 1958. Oferta Parisianu.
3365 Sec. XIX (prima si a doua jurndtate) ; 97 f.; 22,5 x 17.5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-4v: <Orajii de nunta). Text fragmentar.

2. F. 5-7": Versuri di la Adam.

3. F. 8-9: < Versuri populare).


4. F. 9"-13: <Cintece de stea).
5. F. 1e-19": <lntrebari fi rd.spunsuri).
6. F. 20: <Scurt fragm. de rugdciune catre Maica Domnului in lb. greacd,
cu caractere chirilice>.

F. 20"-29" albe.
7. F. 30-59': <Versuri populare fi culte, copiate in anul 1875. Printre ele
poezii de G. Sion, Al. Deparaleanu, V. Alecsandri, D. Bolintineanu s.a.>.

8. F. 61-68: <Roata lui Solomon>.


9. F. 68r-v: <Zile bune si rele>.
10. F. 69-72v: <Versuri. Jelenie fetii cei batrine s.a.>.
11. F. 731v: <Acatistul Maicii Domnului>. Fragment.
12. F. 74 97": <Esopia>. Lipseste inceputul i sfirsitul.
Insemndri: F. 60: Aceastd cArticicli iaste a lui Constantin GrAmadd din
Cimpulungu Moldovenesc. S-au scris la anul 1868."
Textele sint scrise cu cerneala neagra i rddcinie, In chirilice, alfabet de
tranzitie i latin. CumpArate de la Vasile Damian din Caransebes, la 4 dec. 1907.
3366 Sec. XIX (a doua jumtate) ; 175 f. ; 21 x 16,5 cm.
<Elie Angelescu, Cursuri finute la iccoala de poduri si sosele din Bucuresti>.
De mentionat:
F.4-37": Note asupra cursului de algebra profesat la ,,S'coala de poduri ci
sosele de Elie Angelescu <in anul 1872-73>.
F. 39-47v: Geometria in spatiu sau Stereometria.
F. 49-57": Noliuni de mecanica fluidelor.
F. 58-85": Curs de topografie (Planimetrie ci Nivelemint), profesat de Elie
Angelescu. ,5coala de pung fi strate.
F. 86-105': Notiuni de desemn topografic. 1879, luna ianuarie. Elie Angelescu.

F. 106-166": Curs de hidraulica la S'coala de poduri fi sosele, profesat de Elie


Angelescu. 1871-1872.
F. 168-175: Calculul de rezistenfa aplicat la ziddrii.
Textele shit scrise cu cerneald neagrd i violetd. Ms., gresit constituit, trebuie

cercetat in ordinea indicatd la f. 1. Ddruit Academiei Romne de Aretia


8367

Angelescu, In anul 1905.


Sec. XIX (a doua jun-Mate) ; 349 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversd:
21 x 16,5 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

102

<Elie Angelescu, Cursuri linute la ygcoala de poduri si sosele din Bucuresti


si la yS'coala de agriculturd din Herdstrciu>. De mentionat:
F. 3-102": Curs de matematici elementare. 1881 noembrie 18. Profesor Elie

Angelescu. Unele 1ecii dateaai din anii 1869-1870.

F. 103-137": Curs de agrimensurd, ridicdri de planuri si nivelemint.


F. 138-257: Curs de geniul rural. Anul <al) II-lea. Construcfiuni rurale.
Profesor Elie Angelescu. Lectii din anii 1874-77.
F. 258-30e: Curs de drenare i irigaliuni, profesat la Scoala de Agriculturd

si silviculturd de la Herestrdu de Elie Angelescu. Anal scolar 1876-77. Cl. 111.

F. 309-349": Curs de mecanicd agricold.


Textele sint scrise cu cerneal neagr i violetA. Druit Academiei RomAne
de Aretia Angelescu, In anul 1905.
3368 Sec. XIX (a doua jumAtate) ; 164 f.
f. 19 bis ; numerotatie veche cu cifre
arabe diversd ; 21 x 16,5 cm.
<Elie Angelescu, Cursuri linute la yS'coala de poduri si osele din Bucuresti>.
De mentionat:
F. 3-71: Primele notiuni de calcul infinitesimal <si calcul integral>. 1872-73.
Partea I-a.
F. 72-116v: Mecanicd generald ori teoreticii. Partea I I-a.
F. 117-164": Mecanica aplicatd, cuprinzind numai fricliunea ci rezistenta
de materiale, aplicatd la plug si bastimente civile. Partea III-a, 1871 1872.
Curs profesat de Elie Angelescu.
Textele sint scrise cu cerneal neagr i violetS. DAruit Academiei Romne
de Aretia Angelescu, In anul 1905.
3369 Sec. XIX (a doua jumState) ; 147 f. numerotatie veche cu cifre arabe diversil;
21 x 16,5 cm.

<Elie Angelescu, Cursuri finale la Scoala de poduri i sosele din Bucuresti


cu privire la masinile motrice, agricole, precum si descrierea unor instrumente
tehnice de mdsurat). In afara acestora, vol. mai cuprinde:
F. 137-145: B. Pisone, Noul sistem pentru mdsurdtoarea capacitdtei vaselor,
butoae, buli si putini. Table pentru aflarea capacitafei vaselor fdrd a mai calcula.

Bucuresti, 1876. Text tipdrit.


F. 146-147: <Cdrfile de joc, cu semnificatia lor pe culori j cifre>.
Text scris de alta mIn5..
Textele, cu cernealS albastrd, cuprind numeroase schite de masini. DAruit

Academiei Romane de Aretia Angelescu, In anul 1905.


3370 1885-1890 (f. 3, 247) ; 263 f.; 21 x 13,5 cm.
<Scrisori adresate de V. Alecsandri lui George Bengescu intre anii 1885 1890).

Cf. Marta Anineanu, Catalogul corespondenfei tat Vasile Alecsandri. Bucuresti,

1957, p. 74-104.
In afara scrisorilor, vol. mai cuprinde urmAtoarele ms. ale poetului:
F. 250-251v : Hora de la Sinaia. 30 aug. 1886.
F. 254-256: <Notild in lb. francezd asupra inceputurilor literaturii romdne).
F. 259-262": (Fragm. autobiografic in lb. francezd trimis lui A. Ubicini in

anul 1856). Lipseste Inceputul.


Textele sint scrise cu cerneal neagra. Daruit Academiei Romne de George
Bengescu, la 13 apr. 1907.
3371 1837 (f. 100"); 103 f. ; 23x17 cm.

F.1: <Stefan Iavorski, mitropolitul Riazanului>, Semnul venirii lui Antihrist si a sfirsitului veacului din dumnezeestile scripturi ardtat ci apostolestii
intrebdri : Ce taste semnul venirii Tale i a sfirsitului veacului <Mathei 24).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

103

Insemndri: F. 100r-v: De mult necaz i strinsoarea inirnii am scris voao, prin


multe lacrdmi, nu ca sa vil mihniti, ci ca sS cunoasteti dragostea care am din

destul spre voi... Fii gata a indrepta orice vei gdsi gresit. Theodosie ieromonah. 1837, fevruarie 12."
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele si trimiterile marginale sint
scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. 1 si 2. Cumpdrat de la anticarul
Marcu Pollack, la 24 apr. 1908.
3372 Sec. XVIII (sfirsit); 222 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-160 (f. 1
160) ; 23,5 x 16,5 cm.

aliscelaneu de literaturii populard>.


1. F. 1-4: <Versuri>. Cintecul epurului.
2. F. 4v-6: Umpardtia poamelor).
3. F. 6-9: <Vistierul Nicolae Rusinescu, Cronica rimatd a Tara Romdnesti
de la anul 1769).
4. F. 9v-10, 12: < Versuri populare : Balada Dincutei. Versuri despre Stanciu>.
5. F. 12v-114: Alexiindrie cu multe cuvinte de treabd, spre folosul omului.
S-au scris la vdleat 1781.
6. F. 114v-169: <Esopia). .Incepuiu a scrie istoriia lui Esop.
7. F. 169v-222: Pildele lui Esop, c sint cam de folos; cine va vrea sd ceteascd
sd ia seama ca sd le invete.
insemndri: F. 9: Sfirsitul istorii<i> Tari<i> Rumanesti. Nicolae logofdt"

Mai jos, de altd mind: Aceastd istorie am scris eu Nicolae Ungurean. Si


eine va ceti ma va pomeni, pind cind scrisoarea va fi."
F. 10: S-au scris la leat 1805, in luna lui dichemvrie in 6 zile."
F. 10": Insernnare din anul 1793 privitoare la nasterea unor frati siamezi.
F. 11: Insemnare din anul 1793 privitoare la botezarea unui neamt.
F. 11v: Insemnare din anul 1781 a dascdlului Nichifor cu privire la inviltarea

carte a unor copii: Aceasta sd sd stie precum in-am alcdzuit cu pdrintele


popa Gheorghe i cu dumnealui Lungu Joan, pentru prunci, anume Mihaiu
i Onutul, ca sd-i invat carte pind la Sfeti Gheorghie, sd-mi plAteascd de
pruncu cite trei mdriesi si cite o vied de griu si sd-mi arc un pdrnint de patru
rude pre deal si sd-1 si grape si cite patru card de lemne cite unul. i Toaderu
Luputului patru mdriesi i sasd card de lemne. Aceasta<4> la leat 1781, In
hula lui dechemvrie 14. Anume eu chir Nechifor dascal." Mai jos:
Si am fost i eu Nicolae de fatil cind s-au fAcut acea tocmeald cu acei mai sus
numiti oameni. *i au dat popa Gheorghe i fata, lui chir Nichifor dascal."

in limba latind:
Ego Nicolaus Papp nobilis de Transsilvania scripsi hoc."

Textul cu cerneald neagra. Titlurile. colontitlurile si initia1e1e sint scrise cu


rosu. Frontispicii si desene naive in penitd la f. 13, 114v, 169" s.a. Legatura
veche In piele se pdstreazd sub legatura modernd. Cumparat de la Cantemir
Minculescu, la 18 iun. 1958.
3373

1789

(f. 92); 92 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-93 (f. 1-92);

23 x 16,5 cm.
F. 1 : Viata i petrcerea euviosului si de Dumnezeu purtdloriului, pdrintelut

nostru .Nifon, arlziepiscopului Cetdfii lui Costandin, celui ce au postnicit in


rnuntele cel cu numele sfint al Athonului, in mdndstirea ce sd numeste a sfintului Dionisie. <Scrisd de Gavril Protul>. Cf. I. Crdciun si A. Dies, Repertop. 146.
riul
Insemndri: F. 92: Aceastd viata o am scris eu, pdcdtosul ieromonah Veniamin, In sfinta Mandstire Neamtul la anii de la Hs. 1789 ..." Cf. G. *trempel.
Copisti

p. 267-268.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

104

F.1: I Aceastd carte este a obstii staritului Paisie."


II G. G. Vargolici."

III Ddruitd Academiei Romne la 23 novemfrie 1907 de C. Erbiceanu."


F. II liminare: Manuscriptul acesta-i prescris de pe altul de ieromonahul
Veniamin din Monastirea Neamtului. Aceasta spre stiintd. 1907, noembrie
3. C. Erbiceanu. Cartea-i Insemnatd, cuprinzind material pentru istoria nationald. C. Erbiceanu."
Textul cu cerneald neagra. Titlul si colontitlurile sint scrise cu rosu. Frontis-

piciu si initial coloratd la f. 1. Ddruit Academiei Romne de Constantin

Erbiceanu, la 23 nov. 1907.


3374 Sec. XIX (Inceput) ; 134 f.; paginatie veche cu cifre chirilice cu lipsuri:

4-266 (f. 2-129); 19,5 x 13,5 cm.

<Miscelaneu de literaturd populard>.

1. F. 1-129: <Istorie lui Alecsandru Machedon>. Lipseste Inceputul, iar


!rare f. 6v-7, 11v-12, 29v-30 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.
2. F. 129v: Ardtdri de vreo citeva doftorii i mestesuguri. Text fragmentar.
F. 130-132v : Scard de cele ci sd af Id intru acea.sai Alecseindrie.

Insemnri: F. 133: Aceastd Alecsendri este a me a lui Costantin croitoriul


din Fdlciu. $i am dat pi dinsa 4 lei, di la Panaite cdpitan din Falai. 1808,
fevruarie 12. Panaite. Costandin croitoriu." F. 132v, 133v: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagra. Frontispiciu stingaci In penitd. Ddruit Academiei
33-75

Romne de Constantin Erbiceanu, la 26 oct. 1907.


1857 (f. 1) ; 89 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-175 (f. 2-89) ; 21 X
x 13,5 cm.
<Miscelaneu>. Titlul la f. 1: Poezii poporale culesd din osdbite balade nationale, precum i alti istorii. Partia a doa. Anul 1857, dechemvri 4 zile. Iasii.
1. F. 2-36v, 41v-42v, 43v, 66v-89: <Versuri populare ci culte. Printre
ele poezii de : V. Cirlova, poefii Vdcdresti, C. Conachi, A. Pann, D. Bolintineanu, V. Alecsandri s.a. De mentionat: Pdcaldsi Tindald, Istoria lui Leonat>.
2. F. 37-41, 43: <Povestiri, simboluri ale frumusefii p.a.>.
3. F. 44-54v: Calindar pe anul acesta in cari sd cuprinde materiile ci faptile
fimeilor celor rdle, prin Vonifatie Setosul, matematicul ocilor, a steclilor si al
ulcioarelor.

4. F. 55-66: (Doc. istorice. Copii dupd un memoriu adresat Departamentului


averilor bisericesti; adresa lui Grigore Ghica din 30 mai 1857 cdtre contele
Valevski ci rdspunsul acestuia ; paretisul lui Veniamin Costache din 18 ianuarie 1842>.

Textul, cu cerneald neaget, este scris In alfabet de tranzitie. Legaturd veche


Sn carton si cotor de piele. Intrat In col. Bibliotecii Academiei la 17 oct. 1956.
Provenienta necunoscutd.
Sec. XX (inceput) ; 108 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri.:
7-121 (f. 3-105) ; 21 x 17 cm.
<George Cosbuc, Superstitiunile pligubitoare ale poporului nostru. Descintecul i leacurile babesti. Duhurile necurate. Vrdji ci farmece. Sdrbatori fdrd de
rost>. Cf. G. Cosbuc. Opere alese, IV. Ed. Ingrijita de Gavril Scridon. Bucuresti, 1979, p. 175-224.
Textul este scris cu creionul. Intrat In col. Bibliotecii Academiei la 12 aug.
1955. Provenienta necunoscutd.
8377 1796 (f. 2) ; 210 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-100 (f. 33-131);
17x 11,5 cm.
3376

<Miscelaneu>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

105

1. F. 2-131v: Acathistul third Iisus Hristos, al sf. Troile, al Adormirii Maicii


Domnului, al sf. Cruci si al sf. Joan Botezdtoriul, al sf. Nicolae, in zilele lui
Alexandru Moruz voevod, mitropolit fiind chir Dositheu, i episcop Argesului
chir Iosif. S-au scris de robul lui Dumnezeu Dorotheu, smeritul schimnic ot
Robaia. Martie 4. leat 1796.
2. F. 132-190: <Ceaslov>. Texte fragmentare
3. F. 190v-196: <Acatistul sf. Varvara>.
F. 196v-203, 204v-208v albe.
Insemndri: F. 209: Insemnare de stare civila din 10 februarie 1803.
F. 209v-210v, coperta a II-a interioard: Insemndri de cititori i !ricer .ari
de condei.
F. 1: Insemnare asupra bolii i mortii lui Dorotheu, copistul ms., survenita

la 8 mai 1797.

F. 203v-204: Insemnare de cititor din 14 octombrie 1898, a lui I. N. lonescu,


institutor in Cimpulung, cu mentiuni privitoare la biografia copistului.
Textul cu cerneala neagrd. Titlurile, colontitlurile. initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 2v, 4, 32 s.a. Initiale

ornate la f. 34, 40v, 123" s.a. Viniete in penita la f. 23v, 33v, 83" s.a. Legatura

artisticd in scoarto de lemn i piele. Cumparat de la Anticariatul de Stat in


mai 1956.

3378

1830 (f. 22v) ; 23 f. ; 18,5 x 11,5 cm.

<Calendar cuprinzind lunile anului cu sinaxarul, zodiile, planetele, gromovnicul Si trepetnicul>. Intre f. 5v-6, 12v-13, textul prezintd discontinuitate,
lipsind file.

Insemndri: F. 22v: Sfirsitul planetelor. Anul 1830 s-au scris."


F. 23v: Sfirsit tripelnicului. 1830, avgust 27."

Textul cu cerneald radacinie. Desene stingace in penitd, reprezentind zodiile.


la f. 1v, 2v, 3v s.a. Cumparat de la prof. I. Coroi, la 16 nov. 1955.
3379 1790 (f. 7v); 196 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri: 5-11
(f. 1-61; 22 x 16,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 7", 13-15, 16v-17, 23-24, 26v-27, 61-781, 114v-124", 143

189: <Tilcuiri biblice>. Lipseste inceputul.


Intre f. 2-3 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fild.
2. F. 7y-13: (Cazanii la oameni morli>.
3. F. 15-16: <Filip Solitarul, Dioptia>. Text fragmentar.
4. F. 17v, 21-22v, 142r-v: <Joan Moshos, Livadd duhovniceascd>. Texte
fragmentare.
5. F. 18-19v: Dintru minunile sf. Nicolae.

6. F. 19v-21. 37-45v, 142r-v: Cuvinte de la Pateric.


7. F. 24-25: Pentru sf. prooroc Die.
8. F. 25v: Pentru Irod : citi Irozi au fost?
9. F. 25v-26v: Din minunile sf. loan Hrisostomos.
10. F. 27: Eresul lui Pelaghie.
11. F. 27v-28v: Spunere de intrebdri i rdspunsuri.
12. F. 21-30v: <Omilii>. Pentru biruinta ta.
13. F. 30v-36: Din. Minunile sf. marelui Theodosie, Incepdtorului
de apple.

Ciejil

14. F. 46-52: <Vieji de sfinli>. De sf. mucenic Loghin Sutasul.


15. F. 52v-59v: Intru aceastd lund <aprilie> 14, <Viaja> sf. mucenic Uar.
16. F. 79-89v, 104-113v, 128-133, 135v-142: <Povestiri pi Invdfdturi
morale>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

106

17. F. 89v-90: Spunere pentru impdrteisirea sf. taini.


18. F. 90-91, 189v-196": <intrebdri ci rdspwzsuri>.
19. F. 91-103v: A sf. pdrintelui nostru Athanasie. arhiepiscopulai Alicsandrii,
cdtre Antioh prznfipatul <sic>, Pentru multe ci acoperite intrebdri din Sf. Scrip-

turd f i trebuincioase a se cunoaste de toli crestinit <cu rdspunsuri>.


20. F. 113v-114v, 133v-135v: <Baronius, Istoria bisericeascd>. Texte fragmentare.
21. F. 125-126: lncepere de zilile cele rcle carele le-au spits Dumnezeului
Moisi prooroc in Illuntele Sinai pentru ca sd le pazeascil to/i crestinii pravo-

slavnici.

22. F. 126v-127: Pentru cele 12 vineri ce sint rele intr-un an a le pazi fiecare
creytin.

23. F. 1271v: (Proverbe).


insemndri: F. 7v: Aprilie 10, 1790. de Gheorghe logofatul sin Niculae."
F. 61: 1790 <aprilie> 20. Gheorghe, cel ce au scris aici."
F. 66: Fratilor. fiiti primitori
Si din toatd inima multamitori,
Acestor stove far-de orinduiala
Ca n-am avut ingaduiala,
Ci tot degrab am scris
$i de aceia slovile deplin mi s-au pus.
Ci ma rog, citind, sd ma ertati
$i sd nu ma blesternati."
De mina copistului, care rnai scrie versuri 9i la f. 106' si 124'.
F. 150: 1790, mai 20. Gheorghe."
F. 13, 29, 37, 46. 52v. 66v, 107. 143, 168, 170v, 180: insemndri de data ale
copistului.

F. 1: I 1812, din tuna lui mai in 4 zile s-au intimplat da am citit si eu, Mitran bacanul, pa aceasta carte scrisa din <sic> mina logofatului Gheorghe.
foi din foi strinsa. Si cetind-o s-au intimplat de s-au cutremurat pamintul
Cf. I. Corfus, Insemndri
la 2 ceasuri din zi, Duminica."
p. 253
II Nicolai Maneceanu, m-am intimplat i eu. care mai jos md voiu iscali;
si ascultind cind citea, pentru aceasta rn-am iscSlit. fiindcd s-au cutremurat
parnintul, duminica la ..." Textul taiat la legat. Ibidern, p. 254
F. 28": insemnare de cititor din 26 ian. 1810, semnatd Theodorache.
F. 36v: insemnare de cititor, nedatata, semnatd Theodorache Beldeanu.
Este aceiasi mind.
F. 59v: Insemnare de cititor, nedatata, semnata Dumitru sin Vasile ot

Sfistoo <lecturd incerta>.


F. 60": insemnare de cititor din 13 int. 1794 a lin Stan logofetelul din Caracal,
sud Romanati.

F. 60, in lb. greacil: Aceasta carte este a lui Stan si este foarte frumoasd.
Si am citit-o si are povestiri frumoase i iatil ca ma semnez." Semnatura
lipseste.

Textele sint scrise cu cerneala neagra. Titturile, initialele si trimiterile margi-

nate sint scrise cu rosu. Frontispicii stingace in penita si initiate ornate la


f. 1v, 29, 61 s.a. Din bibl. lui Dumitru Bajan din linear, a cdrui pecete in tus
rosu este aplicatii pe numeroase file. Intrat in col. I3ibliotecii Academiei la
2 apr. 1957. Oferta Paleanu.
3380

1841 (f.11; 60 f.; 24 x 17 cm.


F. 1: 0 intimplare la anul non. Noveld. Din scrierile lui Cioche ( ?). Tradusd
din limba germand de doct. 7'. Stamate, profesor de fizicd si malta nzatematicd

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

107

in Academia Mihaileand. Iasi 1841.


F. 1"-5" albe.
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Intrat in col
Bibliotecii Academiei la 24 dec. 1955. Provenienta necunoscutd.
3381 1812 (1. 132") ; 132 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-131 (f. 2-132) ;
20.5x 16 cm.
F. 1 : Istoriia Troadei, scrisd de Dit Grecul si Darie frighii, carii cind sd btea
Troada era in tabard.

Insemndri: F. 132": S-au scris in Brasov. 2 iunie 1812. Nicolae Grid." Lectura numelui incertd.

Coperta I-a interioard: Din csrtile mele. Misail."

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Legaturd


veche in carton si piele. Din bibl. lui Petre Girboviceanu, a carui pecete in
tus este aplicat la f. 1, 101 si 132". Intrat in col. Bibliotecii Academiei la
30 dec. 1953.

33S2

3383

Sec. XIX (a doua jumAtate) ; 112 f. ; 21,5 x 14,5 cm.


F. 1: Poesii de Jacob Negruzzi. Poeziile sint datate 1867-1868 si au fost
publicate, cele mai multe, in Convorbiri Literare din anii mentionati.
Textul cu cerneald neagrd. CumpArat de la g-ral. Negruzzi la 27 dec. 1955,
1845 (f. 44) ; 80 1.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu greseli: 2-70 (f. 2
801 ; 23,5x 18,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2-21: <Cuvinte i Omilii nenumite).


2. F'. 21Y-29: <Apocalipsul Maicii Domnului). Cuvint sau spunere de wale
cite au vdzut Maica Domnului in iad, unde s muncesc pdcdtosii.
3. F. 29v-44: Cuvint la esirea sufletului. al celui dintru sf. pdrintelui nostru

Chiril, arhiepiscopul Alicsandrei <sic>, foarte umplicioas si de mare folos.


Thai, au fost scoasd pre limba sloveneascd, apoi scoasd pe limba cea proastd
ruseascd, apoi acum si in cea rwndneascd.
4. F. 44"-59: Cuvint la ingropaciuni, alcdtuit de nevrednicul Entre ieromonahi
Grigorie din sf. Mdndstire Hurezul.
F. 57 si 58 au fost rupte aproape in intregime, nepristrindu-se decit un colt
din partea superioard.
5. F. 60-79: Al celui intru sf. preacuviosului pdrintele nostru Casiian Rim-

leanul, Cuyint plin de folos si de dulceatd, trimes cdtrd Leontie egumenul, pentru
sf. petrinti cei de la schit fi pentru dreapta socoteald.

6. F. 80: Din Crinii tarinii. Text fragmentar.

7. F. 80": Cuvint la suirea in scaun a mdrii sali domnului Alecsandru Ghica,


inaiul print al Tara Rumdnesti dupd prirnirea Regulamentului. L-au izvodit
preasfintia sa pdrintele Ilarion Argeseanu ... Text fragmentar.
linsemndri: F. 1: In aceastd carte ... <rupt> a alcdtui vreo cite<va cuvinte>
adunate din sf. <scripturi> spre folosul celor ce vor <ceti si> al celor ce vor
asculta <rupt> sindu-sa sd-si aducd aminte de mine smeritul, cel ce rn-am
<silit> intru alcdtuire, nu pentru alt, fr numai pentru dragostea aproapelui
1845. Grigorie eromonah, duhovnic sf. Mndstiri Horezul."

F. 8": Acest cuvint este din mai multe chrti adunat, dar cele mai multe

voroave sint ale <lui> Ioan Gurd de Aur, din ft-ale sale carp. Scris de smeritul
Grigorie eromonah, duhovnic ot Horez." F. 44: 1845, dechemvrie 8."
F. 79v: Aceasta carte este de studiu de pe timpu cind erea tata rneu, preutu

Thoma Romcescu in seminar la Craiova. Spre stiinta am semnificat aici.


Pr. I. Romcescu 1891, noemvrie 3."

Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la M. Olarian, la 28 dec. 1955.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

108

8384 1782 (1. 121); 151 1.; 12x 14,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1r-": Insemndri de stare civilS din anii 1785-1806.


2. F. 2"-24", 126-143: <Calendar pe sapte planete>.
3. F. 25-27": <Sentinfa lui Pilat>. Copiia ce au dat Pontie Pilat.

4. F. 28-29v. 120v: <Catehism>. Aicea sd stie ce este credinja legii crestinesti.

5. F._30-33": <Sinaxar). Sfing carii s prdznuesc preste tot anul.


6. F. 35-45": <Cronologie). Selniodromion, adecd umbletul i nasterea lunii,
in ce zi, in ce ceas i in ce minut sd intimpld.
7 . F. 47r-v : <Preziceri>. Ceasornic. Aceasta este steaoa Tiara ...
8. F. 47v-49: <Ceasuri bune si rele).
9. F. 49": <Zile bune j rele).
10. F. 51"-58: <Pascalie). Crugul lunii. Pe deasupra pastile jidovesti.
11. F. 59-62: <Oralii de nuntd>.
12. F. 63-109: <Pravila lui Vasile Lupu). Texte fragmentare.
13. F. 110-111Y: <Liste de sultani i viziri piaci la 1730).
14. F. 111Y-113: <Lisle de domni>. .Rinduiala domnilor ce s-au orinduit cu
stdpinirea domnilor a scaunului Tdrii Rumdnesti
15. F.113-114: <Lisle de regi>. .Rinduiala crailor ce s-au orinduit cu stdpinirea scaunului Tarti Lesesti
16. F. 114-115": (Insenmri istorice privitoare la crepinarea unor popoare,
ridicarea unor cetdJj i Ian s.a.).
17. F. 115v-117": <Lisle de domni). Rinduiala domnilor ce s-au orinduit cu
stdpinire domnilor a scaunului Moldovei
18. F. 118-119": <Impard(ia poamelor>.
19. F. 120: <Rugaciune in lb. greacd). Scurt fragm cu unele expresii criptografiate.

20. F. 121"-125: <Mina lui Damaschin>.

21. F. 143"-147": <Sfaturi gospoddresti si previziuni meteorologice).


22. F. 148-150v: <Astronomic>.

Filele 34, 46, 50-51 albe.


fnsemnari: F. 121: Nichifor <in criptograma) dascal. Si am scris eu mai
sus iscalit acest mestesug a Minii lui sfeati loan Damaschin ce sa numOste
pashalie, la vleat 1782, miesita martie 12." Copiazd f. 3-127. Nu este mentionat in Copifti.
F. 123: La teat 1782, crugul soarelui 10, crugul lunii 13."
F. 143: Sfirsitul calindariului. Pind aicea vine toata Invpitura planitelor,
dupd cum aratb anii cu figura tor. Si de aicea inainte avem altd invatdtur5.
iard de treabd. Fevruarie 18, 1787." Semndtura indescifrabild. Insemnarea
este scrisd cu alfabet chirilic i grecesc.
F. 80": Ierei Zaharie, vechil ot Nearnt. 1793, avgust 15."
F. 151: Insemnari criptografiate neinteresante.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri si initiate sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 3, 65, 78 s.a. Initiate ornate la f. 73, 78, 81 s.a. La f. hv
este desenatil in penita sterna Tsrii Romdnesti, cu initialele lui Alexandru
Ipsilanti. Cumparat de la Ion Cretu, la 2 dec. 1957.
3385A Sec. XX (inceput) ; 193 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-334 (f. 2-192) ;
17,5 x 11,5 cm.
F. 1 : <Marcel Brindzd>, Memento <al> plantelor vasculare din imprejurimile
Bucurestilor. Cuprinde Cartea a I-a: Plante cu flori obisnuite (f. 3-157")
5i

Cartea II-a: Plante cu flori reunite in capitole (f. 158-192').

Textul cu cerneald neagra. CumpArat la 3 dec. 1957. Provenienta necunoscutd.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

109

3385B Sec. XX (inceput); 164 f.; (194-358) ; paginatie veche cu cifre arabe:

1-104 (f. 195-301); 17,5x 11,5 cm.

<Marcel Brindzd, Memento al plantelor vasculare din imprejurimile Bucuresti-

lor>. Cuprinde Cartea a III-a: Plante cu flori avind invelisurile florale in

formd de solzi, care se acopdr unii pe alii, ca olanele de pe o casd (f. 194-263)
si

Cartea a IV: Arbori, arbusti sau mici arbor* (f. 264-307). Finalul ms.

(f. 310-358) este ocupat de Indexul alfabetic al speciilor din jurul Bucurestilor.

Textul cu cerneald neagra, este insotit de numeroase desene In cerneald oi


creion negru i albastru. Cumprat la 3 dec. 1957. Provenienta necunoscutd.
3386 Sec. XVIII (sfir0t) ; 18 f.; 23 x 17 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-3v: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Text fragmentar. Lipseste


fnceputul.

2. F. 4-15v: Descoperire sfintei i dumnezdestii Leturghii ce s-au descoperit


de thannezdiasca strdlucire a limbilor.
3. F. 16-18v: Intru aceastd hind <mart.> in 17 zile, Viiafa preacuviosului
pdrintelui nostru Alecsie Omul lui Dumnezdu :. Text fragmental% Lipseste
sfIrsitul.

Insemndri: F. I liminara: C. 1790. Mss. Minunile Precistei i Viafa lui


Alexie, aflat Intre cdrtile rdmase de la invatatul dorohoian banul Vasile
Virnav din satul Hiliseu-Dorohoi (Nota D. Furtund)."
Textul cu cerneald rdddcinie. Frontispiciu stingaci In penitd la f. 16. Cum-

parat de la Elena Solt. la 12 aug. 1955.

33S7

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 12 f.; 22 x 18 cm.


F. 1: <Barthelemy, J. J.>, Cdliitoria tindrului Anaharsis in Grecia pe la mijlocul viacului a<l> 4<-lea> inainte de Hristos.
trisemndri: F. I liminard, de mina lui *erban Cioculescu: Ctildtoria Cud-

rului Anaharsis in Grecia pe la mijlocul veacului a ... inainte de Hristos.


Cartea intliu: Uldtoria Schitilor, Pontul Eucsin (Marea Neagra), etc. 6 sferturf de coald cusute, cu Insemnarea: SfIrsitul introducerii + 6 sferturi de
coald cusute, cu corecturi de altd mind si din epocd."
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la Serban Cioculescu, la 24 mart. 1955.

3388

1784 (f. 65) ; 67 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 3-129 (f. 2-65) ; 20,5 X
15 cm.
(Miscelaneu).
1. F. 1 60" : Istorie Sindipii. Spunerea filosofului pentru Chiros impdratul

persilor ci pentru nasterea fiiului seiu ci pentru dascalul Sindipa fi pentru a


inpdratului cei sapte filosofi si pentru o fimei fiitoare a impdratului cu ce mestesuguri dreicivti au metahirisit ca sti omoare pre fiiul imparatului.
2. F. 61-65: Altd poveste a unei fete de veziriu cu un halvagiu.
3. F. 66v-67: (Pornelnice>.
insemnri: F. 65r-v: Telos, adecd sfirsit. Aceastd Sindipa s-au tlmcit de pe
grecie si s-au scris de mine smeritul si mai micul fntre dascali, carile rnai jos
md voiu iscli. cu toatd osirdiia mea si nevointa, in Tirgul Niamtul. adecd la
Piatrd. 1784, avgust 14. Alexandru Athanasiu.
Scrisu-s-au aceasta Sindipa cu toatd chieltuiala dumnealui hagi Ioan ot
Piatrd, In zilele prealuminatului i preaindltatului domnu Ioan Alexandru
Costantin Mavrucordatu voevod, in tirgul Piatra." Nu figureazd in Copisti.
F. 65v: I Aceastd carte <este> a preutului Dimitrie, satul Pipirig."
II Ca cel ce am cetit cu multd osirdie aceastd carte md subscriu. N. I. Goian,
Invdtdtor scoalei din satul Pipirig, comuna Pipirig. judetul Neamt. 1891,
mai 10."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

110

F. 1-4: Aceastd SAndipd este a me, celui rnai gios iscdlit, la anul 1856,
dechemvrie 6 zile. Dumintian, popd Dumitru, din Piatrd."
Coperta I-a interioard: Incercdri de condei i aforisme.
Coperta a II-a interioard: Socoteli gospoddresti.

Textul cu cerneald neagrd. TiLlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu


rosu. Frontispiciu in penitd la 1. 1. Legdturd veche in piele. Cumpdrat de la

Ion Cretu, la 2 apr. 1957.


3389

Sec. XX (prima jumdtate) ; 318 f.; numerotatie veche diversd cu cifre arabe ;
21,5x 17,5 cm.
<D. Nanu, Trad. in versuri dupa tragedii de Seneca ,si .Racine). F. 2-48:
Oedip rege. Tragedie in 5 acte dupd Seneca.
F. 49-201: Jean Racine, Andromaca. Tragedie <in 5 acte si cloud versiuni>.
Cf. J. Racine, Andromaca, Tragedie in 5 acte. Trad. in versuri de D. Nanu.
Bucuresti, f. a. 91 p. (Biblioteca pentru toti 471).
F. 204-318: Jean Racine, Athalie. Tragedie extrasd din Sfinta Scripturd.

Cinci acte in versuri. Trad. de D. Nanu.


Inaintea ms. se and o scrisoare nedatatd, adresatd, probabil, lui Mihail
Dragomirescu.

Textele sint scrise cu creion si cerneala albastrd si neagrd. Ms. a fost alcdtuit
din fragm. aflate in arh. lui I. E. Toroutiu, ddruitd Bibliotecii Academiei si
din achizitii efectuate in anul 1956.
3390 1793 (f. 2) ; 150 f.; 20,5 x 15 cm.

<Miscelaneu de literaturd populard>.


1. F. 1: (Retetd medicald>.
2. F. 2-93: Viata i razboele ale marelui impdrat Alexandru. S-au scris acum
intie data la Moldova <in domnia> marii sale Mihail Costantin Suful voevod,
in zilele preaosfinfitului chiriu chir Iacov, mitropolit a towel Moldavia, la valeat
1793. luna martie in 25.

3. F. 94-140: <Esopia). Incepuiu a scris istoriia lui Iesop.


4. F. 140-144v: Pildele lui Isop.
5. F. 146-149: <Istoria viteazului cu moartea).
insemndri: F. 2v: Viata i rdzboale ale marelui impdrat Alexandru ce au lost
la Machedoniia de la Filip. lard apoi cum au luat toata lumea si cite rdzboae
au filcut cu Impdrati mari si cu toate limbile de pre fata a tot pdmintul i cu
alte dihanii salbatece prin pustietdti i fu impdrat a tot pamintul, de la rdsdrit pind la apus. i s-au scris de cuviosie sa chir popa Dimitrie Davideanul
aceasta carte ce s numste Alexandrie, impreunindu-sd i Isopiia, anume s
sd stie, la vdleat 1793, martie 1 zi."
F. 93: Multdmesc ... am ajuns si la sfirsit. 1793, mai 28. P<opa> D<imitrie>."
F. 144v-145: (Lista de cdrti>", 1829, iunie 21. Izvod de cite crirti am gasit
la tatSi nostru, preutul Dimitrie din sat Davideni" <jud. Neamt>.
F. 149-150v i coperta a II-a interioard: Insemndri de cetitori i incercdri de
condei, unele datate 1826 iul. 30 si semnate Costache Bdlutu din satul Tibucani, tinutul Neamt, ocolul Mijlocului.
F. 1: tnsemndri de cititori: Gherasim dascal ai Costache dascal din satul

Tibucani.
F. 148: Copie de porunca domneascd din 11 decembrie 1826 din Moldova catre

spdtarul Dumitrache Vasicdu, in legaturd cu o jalbd a Mariei Motocea in


pricind de proprietati.
Coperta I interioard: De la preutul Andreiu, servitoriu la bis. Sf. Gheorghe
din Roman. Gr. Cretu."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romline,ti

111

Textul cu cernealrt neagrA. Titlurile. colontitlurile i initialele sint scrise cu


rosu. Desene In penita, stingaci lucrate, la f. 2. 11v. 93v s.a. Legatur5 veche
In scoarte de lernn si piele. Din bibl. lui Gr. Cretu. Cumprat de la urmasii
acestuia, la 5 ian. 1957.
3391 1782 (f. 51); 426 f. 4- f. 228 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-422
(f. 9-425) ; 23,5 x 16 cm.
<Miseelaneu>.

1. F. 4v: <Cronologie>. Nasterea lunilor.


2. F. 5v-7v: Pinax adecei inseimnare de cele ce sit aflei Entr-aceastei carte scrisei
cu mina de preotul[ui] Radul[ui] ot Bog<dei>nesti.

3. F. 9-51: <Alexandria). Viata lui Alixandru Machidon.


4. F. 51v: Facerea de voroave in stihuri pentru sfirsitul cel cu urgie impeird:
teased a rdpdsotaului domnu Grigorie Ghica voevoda, carile s-au timplat la anti

de la Hristos 1777, octomvrie 1. Scurt fragment.

5. F. 52-78: <Sindipa>. Pilde filosofesti a dasceilului Sindipii.


6. F. 78v-79: <Retete medicale). Doftorii, cum invatei aice, pentru leacuri.
7. F. 79v-229: <Cronograf>. Texte fragmentare. De la istoria ImpAratului
Solomon se trece la viata lui Constantin cel Mare
8. F. 229v-238: <Viet i de sfinti : Eustathie Plachida>. Mucenie sfintului,
marelui mucenic Eftafie Plachida, noul Iov. Seiptemvrie 20 sei preiznueste.
9. F. 238-254v, 260-289: <Minunile Maicii Domnului>. Texte fragmentare.
10. F. 254v-260: Luna lui martie in 17 zile, pentru cuviosul parintele nostru
_4lexie Omul lui Dumnezeu.

11. F. 289-296": Cazanie in sfinta si mare vineri a Pastilor,pentru patimile


impdratului lisus.
12. F. 296": <Talismane). De friguri, s scrii pe hirtie.
13. F. 296": <Zile bune i rele>.
14. F. 297-334: Pilde filosofesti dupei limba greceascei tlmeicite rumdneste.
15. F. 334v-337, 339-340: Intrebdri si reispunsuri.
16. F. 337v-338: <Retete medicale).

17. F. 340: 72 de nume a Domnului nostru lisus Hristos.

18. F. 340r-v: Alte 72 de nume ale Precistii.


19. F. 340v-348": <Descoperirea sf. Liturghii>. Cind au stricat Arnfilog

impeirat cetate Ierusalimului, cu poronca lui Amurat impeirat. Sfirsitul lipseste,

ultima fil fiind rupta.


20. F. 348v-350, 371v-372v: <Povestiri morale>.
21. F. 350-351: <Rugaciuni).

22. F. 351r-v: <Versuri religioase).


23. F. 351v- 355": <Versul lui Adam). Cintecu in versiuri pentru izgonire lui
Adam din raiu.
24. F. 355v-361: Pricina lui Archirii cu nepotu-sdu Anadan.
25. F. 361"-362": <Sfaturi gospoddresti).

26. F. 362v-371v: <Fabule>. Basmele lui Isop care au grilit

el.

27. F. 372"-373": Aceste le-am scos din pravila ce mare.


28. F. 374v-379v: <Zodier>. Zodii scoasel di pe grcie pe moldovenie pe 12

luni, cine la ce zodiie s-au ndscut in luna aceia cum aratei.


29. F. 382-393: <Calendar pe fapte planete).
30. F. 393-417v: <Geografie>. Inceput, cum este toate teirile in lumea toatd.
31. F. 417v-422v: <Inveitilturi>. De aice ldsaiu si eu ermonah Rafail inveitdturi fiilor mei, lui lordache si lui Stefan si de or urma inveiteiturii mele n-or

gresi
32. F. 423-425: <Antonio de Guevara, Ceasornicul domnilor, tradus de Nicolae

Costin>. Text fragmentar.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

112

33. F. 425-426: Stihuri asupra reiposatului, peririi lu<i> Bogdan Manolache


vel comic i lui lonite Cuza biv vel speitar, care au perit de sabiie, in zilele marii
sale Costantin Dimitrie Moruz voevod, 1778 august 18.

F. 2-4, 8, 207, 380-381' albe.

Insemnri: F. M : Anul de la Hs. 1782, luna fevruarie 12."


F. 78: Aceste ce scriu aice s-au scris de mine ... erei Radul. 1785, iulie 4."
F. 239'1: Ieromonah Rafail sin erei Iftim<i>e am scris aceast carte, sd I'dmlie copiilor mei, lui Iordache $i *tefan."

F. 334: Sfirsit pildelor. Eu preot Radul sin preotului Iftime ot Brdtila


<jud. Bacdu> am scris."

F. 361: Am scris eu ieromonah Rafail, sin preotului Iftime."


Coperta I-a interioard FA': Insemndri ale lui Grigore Cretu cu privire la

continutul ms.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile $i initialele sint scrise cu
roti. Frontispicii colorate la f. 229', 355', 362' s.a. Legaturd veche in scoarte,
de lemn si piele. Din bibl. lui Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii acestuia,
la 2 apr. 1957.
8392 Sec. XIX (mijloc) ; 107 f. + f. 44 si 91 bis ; 17.5 x 12 cm.
<Psaltichie). Copiatd, probabil, de George Georgescu seminarist. Unele
compozitii sint atribuite lui Nichifor Crdciuneanu, Anton Pann si Macarie
protopsaltul.
Insemndri: F. 30": Amu scris eu, Luca Constantinescu, seminarist clasa
intiiu amicului mei Georgie Georgescu clasa a patra, spre suvenire. 1859
iulie 16." 0 insemnare asemdndtoare si la f. 107.
Textul, in alfabet de tranzitie, este scris cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele $i indicatiunile psaltice slut scrise cu mist'. Frontispiciu in penitd si
chenar la f. 31. Initiale ornate la f. 41, 43", 69 s.a. Legaturd veche in carton
si piele. Intrat in col. Bibliotecii Academiei in anul 1950. Provenienta necunoscutd.

8393

Sec. XIX (inceput); 312 f. -I- f. 14, 53, 68 si 151 bis ; paginatie veche cu
cifre arabe diversd ; 22,5 x 16 cm.
<Ducray-Duminil (Fr. Guillaume)>, Alexii sau Casufa din codru. <Cdrlile

HI fi I V>.
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la Elvira Mustdtescu, la 30 mai
1957.

3394 Sec. XX (inceput) ; 388 f. minus f. 315, omis la numerotat; numerotatie

veche cu cifre arabe divers; 20,5x 16,5 cm.


<D. Nanu, Trad. in versuri f i proza din dramaturgia europeanei>. F. 1-54v:

Th. de Banville, Esop. <Piesd in trei acte, in versuri>. F. 56-18e: Paul

Fort, Cumetrii regelui Louis <Pies in sase tablouri, in prozd>.


F. 185 314": Lorenzaccio." Drama in cinci acte de A. de Musset, traducere
de D. Nanu <in proza>.
F. 316-388": Furtuna, feerie de William Shakespeare, trad. <de> D. Nanu.
Textele slut scrise cu creionul, cerneald neagrli si albastrd. CumpArate la
10 dec. 1956. Provenienta necunoscutd.
3395 Sec. XVIII (inceput) ; 114 f.; 14,5 x 10 cm.
<Alexandria>. Text incomplet, fdrd inceput si fdrd sfirsit si cu mai multe
pag. lipsd in interior.
F. 103"-104", 108"-109 albe.

Insemndri: F. 100"-103, 105-108, 109"-114: Socoteli aritmetice si insemnri gospodaresti. F. 112"-113 cuprind: Tabla lui Pitagora.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti

113

Textul cu cerneald rdddcinie $i neagrd. Um le titluri i initiale sint scrise en


ro$u. Cumpdrat de la Ion Cretu, la 17 oct. 1957.
3396

1777 (f. 41) ; 128 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice diversd; 20 x 15 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald).

1. F. 1 6": Din Crinii jarenii.


2. F. 7 61": <Agapie Landos, Mintuirea pdcdtofilor

i Minunile Maicii
Domnului>. Texte fragmentare.
3. F. 62-77": <EsIzatologie). A celui intru sf. pdrintelui nostru Chiril, patriarhul
Alexandriei. Cuvint pentru efirea sufletului ci pentru a doa venire.
4. F. 77"-81": Cuvinte din .Pateric a sf. pdrinhi.
5. F. 8.1"-82": <Porunci monahale>. Pentru cle 12 poronci care s-au poroncit
calugdrului ca sit le pdzascd.

6. F. 82"-85": Pentru pravila sau ruga calugdrului cum i in ce chip iaste

datoriu cdlugarul C.i ceti pravila i ruga in chilie sa, osdbit de ruga i de slujba
sfintei bisdrici, care iaste impreund de oboe i mult mai mare i mai putrnicd
decit pravila chiliei

7. F. 86-119v: Ale cuviosului pdrintelui nostru Isair Pusnicul, Cuvinte celor


ce s-au lepadat de lum <i Plingerea cuviosului Isaia Pustnicul (f. 110 119') >
8. F. 120-124: <Vieji de sfinji>. Luna lui iunie in 12 zile. Pentru nafterea
ci pruncie sfintului, preacuviosului Onofreiu.
9. F. 124"-128": A preacuviosului pdrintelui nostru Isaac Sirul, episcopul
Ninevii, postnicul, pentru rinduiala noilor incepdtori ci afdzarea pentru cle
ce sint cuvioase kr. Guying 7.
Insemndri: F. 85v: 1778, martie 28. Smeritul i mult pdditosul Theodor

Esanul. Ertati-md, rogu-va, cIti vi sd va Intimpla a ceti."

F. 103: 1777, sAptemvrie 24."


F. 41: Noemvrie 4, 1777."
F. 128": insemnare cu privire la numerotatia orig. a filelor. Coperta I $i a
II-a interioard: incercdri de condei i Insemndri de cititori.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i initialele shit scHse cu
ro5u. Frontispicii In penitd la f. 7 $i 86. Legdturd veche in carton $i piele.
Cumpdrat de la Olga Mithievici, la 28 mai 1957.
3397 1808 (f. 10) ; 101 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 15-112 (f. 1-101) ;
17 x 10,5 cm.

<Catavasier). Lipseste Inceputul.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile


tipiconale sint scrise cu ro$u. Frontispicii In penitd la f. 18, 20, 31 $.a. Cum3398

prat de la Lucia Sapcaliu, la 8 iul. 1957.


Sec. XVIII (sfir$it) ; 22 f.; 17 x 10,5 cm.

<Moltve si rugdeciuni>.

F. 20-21 albe.

F. 21"-22": <Pomelnice>.
Textul cu cerneald rdddcinie. Titlurile $i initialele sint scrise cu rop. Cum-

prat de la Lucia Sapcaliu, la 8 iul. 1957.


3399

1749 (f. 211 ; 290 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-279 (1. 1-278) ;
20x 16 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-21" : <Teologie dogmaticd>. Pentru icoane, pentru cruce ci pentru


lauda lui Dumnezeu i lauda i rugaciunea sfinjilor i pentru alte particule ale
credinjei a unuiia dirptei besricii lui Hristos.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

J14

2. F. 22 166'1: Instiinfare. De aicea Inainte am inceput a scrie din Prolog,


ciefile i patimile a oareciirora sfinti minunali i videnii minunate si prea ade-

vdrate si credincioase lucruri, precum cel ce a cell; Inainte i cu bund intelOgere


va lua aminte cle ce cetste, va vedea ci foarte mult s ("a indulci ci spre jelanie
duhovniceascd sei va indemna

3. F. 166"-168: <Tilcuiri liturgice>.


4. F. 168r-v: Pentru cutremurul ce s-au facia in zilele impeiratului Theodosie.
5. F. 169-178": Cuvint pentru credinta, neidejdea, dragostea, tilcuit pre scurt
de invdfatul preot i dascal popa Ivan Feigdreisanul.
6. F. 179 182": Canon de pociiintii. Facerea sfintului Andrei Criteanul.
7. F. 183-184: <Molitve si rugdciuni>.
S. F. 184': <Sirnboluri si tilcuiri religioase>.
9. F. 185-198: Istoriia Troadei intru care au impeirillit Priam impeirat,
total lui .Parij.
10. F. 19e-200v: <Prorociri ale sibilelor Eritreia. Pithia s.a.>.
Parte din text este scris in lb. latina. cu caractere chirilice, alternind cu trad.
In romaneste.
11. F. 201-209`: Impdreitiia lui Vasilie Machedon.
12. F. 200"-217: lmpdratiia inteleptului Leon.
13. F. 217-218: <Insemndri de Cronograf, privitoare la Vechiul Testament

si istoria bisericeascd>.
14. F. 219-254: Viiata preamarelui Costandin intiiului credincios impeirat,bun,

crestinesc, carele au fdcut Tarigradul cu Souse tocmelele. precum iastesi pinei astdzi.

15. F. 254v-256": <Povestiri morale>.


16. F. 257-259: Ertdciune la omul mort.
17. F. 259"-278: < Vieti de sfinti: loan Gurd de Aur>. A celui intru sfinti
peirintele nostru loan Zlatoust, arhiepiscopul Tarigradului, de la Socrat Scolasticul, a lui Theodorit episcopul ceteitii Chirului, a lui Ermie Sozoment, a lui
Gheorghie arhiepiscopul Alixandriei, a lui Fotie Si Suidii, adunarea vierii pe
scurt. Succesiunea filelor a fost deranjata la legarea volumului. intre f. 267'
268 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fila.
18. F. 279-280v: Insemnare pentru cle ce sei aflei intru aceasta sfinta carte.
19. F. 281: <Precepte monahale>.

20. F. 281v-289": A sf. Joan Lestviceanul. Fragm. din Scard.


lnsemnari: F. 21": Anul 1749.
Aceste dovediri avind noi, pravoslavnicii,
Cu dinsele tare biruim pre ereticii.
Ca ei cu minciuni pre noi ne clevetesc graind

Ca de acstea nicairi nu sa afla scriind.


Si pre acste scrisori cii vor avea sa ceteasca

Ma rog, toti pre streinul Matei sa pomeneasca."


F. 182v: Eu logofatul Matei Voileanu. Anul 1742" <sic>.
F. 184: In criptograma: Pentru folosul rugaciunii i pentru allele. 1747,
iulie 28 dni."
F. 198: Anul 1748, dechemvrie 8 zile. Sfiritul istoriei cetatii Troadei.
De stricarea Troadei. ce am scris,
De sibila Eritreia s-au zis,
Cu mult mai inainte ia fiind,
In zilele lui Ghedeon traind.
Care si altele au prorocit ;
Si aceasta vedem ca s-au plinit.

Aceasta am scris eu, nevrednicul

Voileanul Matei, gramaticul. 1748."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

115

F. 200": Logofdt Matei Voileanul, anul 1749, martie 18 dni."


F. 217: Logofdt Matei Voileanul, anul 1749, dechemvrie 8."
F. 254: Eu logofraul Mathei Voileanul."
F. 259: Acstea le-am scris in Tara Oltului, la Mdnastirea DrAgusului, eu
logofatul Matei Voileanul, pe hirtiia pdrintelui Rafail." Mai jos, de mina
copistului:
In anul 1763 dechemvrie in zce zile, marti spre miercuri, au murit Gherman
Luca, plinindu-sd de-a cincea sdptdmind de cind 1-au fost ucis dusmanii,
noaptea. Si 1-am ingropat joi in sat in Soimus. Log<ofdt> Matei Voil(eanu>
am scris."

F. 278": Sfirsitul vietii sf. loan Zlatoust.


Precum de demult Israil in robie.
Cu mult dor trdia, nevdzind a lor mosie.
Si in Carmil munte, cu deasd pustie
Nemernicind cu trudd pro<o)rocul Ilie,
Asa si ticdlosul strein. cu jale
Ii petrece a vietii amritd cale.
De o parte cu mult dor fiind cuprins
De altd parte de necazuri fiind strins,
Dor mare avind pentru a lui mosie;
Necaz greu de streinata ticdlosie.
De care prea cu asuprd fiind cuprins

Eu streinul Matei, cel ce aceste-am scris ..." Cf. G. Strempel,


Copisti, p. 274.
Coperta I interioard: I: Alfabetul evreesc, cu caractere chirilice. II: Exercitii
in lb. slavd, cu creionul.
Coperta a II-a interioard: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile. colontitlurile i initialele sint scrise cu
rosu. Frontispicii in penitd la f. 1, 22", 185 s.a. Initiate ornate la f. 19" si 124.
Viniete in penitd la f. 21", 178". 198 s.a. Desen artistic reprezentind o mind
de arhiereu la f. 188. Pecete inelard in fum la f. I. Din vechea legAturd in piele

se pdstreazd doar coperta anterioard. sub noua legd.turd. Cumparat de la


Ion Voileanu, la 8 iul. 1957.
3400

1793 (f. 2) ; 302 f.

+ f. 258, 261 si 286 bis ; paginatie veche cu cifre chirilice:

1 595 (f. 8-302); 20,5x15,5 cm.

F. 2: <Teologie dogmaticd). Cdmara a dreptei credinte, care cuprinde pre scurt :


pentru Dumnezeu, pentru credintd, pentru tilcuirea si slujirea celor fapte taini
ft celor zece porunci si pentru cle obicinuite mai trebuincioase ale sfintei besrici
si allele de folos impreund cu acstea, spre negresita poodluire si t iinki a fiestecdruia lubitoriu de blagocestie cetitoriu.
S-au teilmoicit acum de pre limba greceascd in anul dintiiu al pilstoriei preasfintitolui, preainvdtatului ci preacuvintdrefului chiriu, chir Filaret, mitropolitul
Ungrovlahiei intr-al cincizecilea si unul al anilor vigil preasfintii sale. Anul
nasterii Domnului nostru lisus Hristos 1793, martie 16.
Titlul este urmat de o predoslovie semnatd de smeritul arhimandrit Grigorie
Rimniceanul."
insemndri: F. 302:... Grigorie arhimandrit Rimniceanu. 1793, martie 15."
F. 7V: Insemnare a lui Constantin Erbiceanu din 14 februarie 1904, cu aprecieri la calitAtile de copist ale lui Grigore Rimniceanu.
F. I liminarS: text dactilografiat cu date, in deobste cunoscute, despre activitatea lui Grigore Rimniceanu.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

116

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i iniiale1e slut scrise cu


rosu. Frontispicii In penita, artistic lucrate, la f. 2 si 8. Peceti inelare In fum
cu inscriptia A Arges<ului>"? la f. 2, 8, 121" si 302. Cumparat de la Mihai
Negruzzi, la 4 sept. 1957.
8401 Sec. XIX (Inceput) ; 30 f.; 22.5x 18 cm.
<Elemente de filosofia dreptului>. Text fragmentar. fara Inceput si sfirsit.
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la Elena Musatescu, la 30 oct. 1957.
3402 Sec. XIX (Inceput) ; 21 1.; 33X 21,5 cm.
F. 1: lnceputul tnQjiurilor bunului credincios domn lo Neague Basarab
voevod al Terii Ungrovlahiet, carele au invdtat pre fiiul sciu Theodosie voevod.

Partea inttiu. Texte fragmentare.


Insemnari: F. I liminara: Invataturile lui Neagoe Basarab. Cartea I.
Manuscris dintr-o condica, care purta data de 1804, februariu."
Textul cu cerneala neagra. Titlul i initialele shit scrise cu rosu, Cumparat

3403

de la G. Dem. Teodorescu, la 4 sept. 1957.


1816 (f. 45v); 165 f. + f. 14 bis; paginatie veche cu cifre arabe: 1-330
(f. 1 164v) ; 19,5 x 14 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 45v : <Istoria lui Costantin cel Mare>.


2. F. 46-75v, 78r-v: Istoriia <ludrii) Tarigradului. cind imprdlia Costandin
impdratul crestinesc. 5i s-au luat de turci cetatea, de la crestini, adicd de la
Greci, cum au ardtat intru sine Dumnezeu, ca sd sd implineascd scripturi<le)
bdrba(ilor celor infelepti.

F. 76-77v, 80-85v: hiodfdtura lui Archirie, cind au invdfat pe nepotdso

Anadam.
4. F. 79": <Versuri religioase).

5. F. 87-90v: Istoriia impdratului Melhila cu doi feciori ai lui. <Povestire

pentru Melhisedec>.

6. F. 91-103: <Apocalipsul lui Avraam). Cuvintul dupd Apocalipsis scos


pentru viiaja pdrintelui Avraam.
7. F. 104-108: <Vedenia lui Macarie). Istoria pdrintelui Macarie, cind
s-au intimpinat cu ingerul in pustie.
8. F. 109-119v: Descoperirea sf. i dwnnezdesti Liturghii ce s-au descoperit
bisericii de dumnezeiasca strdlucire, precurn scrie Baronie.
9. F. 120-122v: <Descoperirea celor 12 Vineri marl).
10. F. 123-131v: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Spunere pentru muncile
pdcdtosilor dud au mers Precista de au vlizut cum sd muncesc pdcdtosii.
11. F. 132-137": <Vesmintul lui Hristos>.
12. F. 138-150v: Intrebdri i rdspunsuri. Dascdlul intreabd si ucenicul rspunde.

13. F. 151-152": <Oratii la nuntd>.


14. F. 153 159": <Oracole. Roata norocului).
15. F. 160-163v: Tripelnicu pentru semnele omenesti, cind sii bate omului,
cum in jos aratd
16. F. 164": <Farmece>. Pentru furi ce-li vei bdnui pa dinsii, sd sd scrii pa o
hirtie aceste cuvinte $i sd pui hirtia supt asternutul aceluia
La 1. 165" este data tabla cuprinsului
Insemndri: F. 78v, 1, 45v, 85", 90v, 103, 108, 119v, 122v, 132, 137v, 140, 150v,
152v, 159v, 164v: semnaturi ale copistului, Alexandru Pastia, i data copierii,

1816, sept.
F. 163v-164: ...Am scris eu
sandru Pastiia.

cel mai jos iscalit, leat 1816, octomvrie, Alec-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romAnesti

117

Deci mina care au scris acestea va putrezi, iar slova va rdminea de sd va


pomeni. Alexandru Pastiia.
Pentru-aceia v rog, frati,
Ca voi toti sit md ertati.
Ca m-oiu duce de la voi
La lumea cea de apoi.
Si iar ne vom Intilni,
Chid acolo yeti veni.
Tot acela fiind eu,
Rdmineti cu Dumnezeu. Alecsandru Pastiia."
F. 75, 86, 137v, 159v: tnsemndri de cititor din anul 1850 ale preotului Marcu,
duhovnic, de la VAlenii de Munte.

Textul cu cerneald radacinie si neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu


rosu. 1niiale stingaci ornate la f. 1, 11v, 27v s.a. Desen reprezentind roata
norocului la f. 153. Legaturd veche in piele. Cumpdrat de la Gh. Bulgar,

la 8 iul.
3404

1957.

Sec. XIX (prima jumatate) ; 147 f.: numerotatie veche cu cifre chirilice:
5-149 (f. 5-147) ; 31 x 22 cm.
<Miscelaneu>.

F. 1". 3-4V: Tabla cuprinsului.

1. F. 5-7,91-92: Invalciturd cum sd cade sd sd facd diefde sau foile de zestre,


scoase de preaosfingia sa mitropolitul chiriu, chir Grigorii la leat 1780, in
zilile luminatului domnului nostru Alexandru Ipsilant voevod. Textul este
extras, in parte, din brosura lui Anthim Ivireanul, Capete de poruncti, publi-

catil la Tirgoviste in 1714 (Cf. Bibl. rom. veche, I, p. 492-493.) Vezi si: Prdvilioard cu invd(dturd besericeascd ... Bibl. rom. veche II, p. 273-274.

2. F. 7v-8: <Molitve fi rugdciuni).


3. F. 9-19: Cozmografie, adecd impdrteala pdmintului ce std pre cercurile
cerului.

4. F. 19-20: <Despre anotimpuri).

5. F. 20: <Despre elementele firii>.


6. F. 20v-21v: <Despre firea omului si precepte medicale>.
7. F. 22-28: Cuvinte de intrebdri ci rdspunsuri.
8. F. 28v-29v: <Cronologie biblicd>.
9. F. 29v-30: Cdrindar pre scurtu, care sd intoarce de rind, fdrd sfirsit, scos
din tipariu. in condeiu deslusit, dupd cum sal vede.

10. F. 30-32, 103v-104v: Calendar acum a dod oard tipdrit Ia leat 1795,
care coprinde intru sine pre mulji ani, carii sd vddu inainte. Cf. .Bibl. rom.
veche II, p. 374, nr. 585.
11. F. 33-82: Scrisoarea anilor Tara Bomdnesti, adecd leatopisifu al tuturor
domnilor.

12. F. 82v-83v: Insemndri istorice.


F. 84-90v, 101v-103 albe.
13. F. 93-101: Hrismos, adecd prorociie a fericitului ieromonahu Agathanghel,

a monarhicestii <sic> stdri a Marelui Vastlie, fiind fdcutd de <sic> Mesini


a Sicheliii, in anul mintuirii nostre 1279, precum lui de la Dumnezeu i s-au
descoperit, care dupd aceasta in Tara Mediolanu, in anul 1555 s-au dat la

lumind de cdtrd preacucernicul pdrinte fi ieromonah a stdrii sfintului Y inedict


a lui Iacov Paleotul, teilmlicindu-se de pre limba frantozeascd in cea apla limbd
greceascd, iar acum tdlmdcindu-se in limba romdneascd s-au dat si in ttPari la

anul 1818. Cf. Bibl. rom. veche III, p. 213, nr. 968.
14. F. 105-107: <Teologie polemicd>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

118

15. F. 107: <Pravile>. Pentru jurdmintul ovreilor, in ce chip sd-1 facd.


16. F. 107-147: Cuvint pentru domnul Constantin Ipsilant voevod ce au
domnit inainte armii rosesti aici in Tara Romdneascd <si Cronica Tarii Romd-

nesti kind la 1831 scrisd de loan Dobre de la biserica Batiste>.

Cf. the Corfus. Cronica mestesugarului loan Dobrescu (1802-1830). in Studii

si articole de istorie, vol. VIII, 1966, p. 309-403.


Insemnari: F. 2: Aceasta carte ce sa numeste Floare, care este adunata

din multe istorii ale Tarii Romanesti si pentru alte intimpldri ce s-au intimplat intr-insa de cind am inceput a scrie, pina acum, cetind veti vedea; si
nu numai pentru aceasta ci $i alte multe invataturi yeti afla aicea, care poate
aduce oarescare stiinta omului. Si cetindu vericarii si vazindu osteneala mea,
sa ma pomeneasca i sa ma erte Si veri la eine va ajunge dupa petrecerea
mea de aicea, sa nu o tie ascunsa, ci sd o dea la frati sa o citeasca.
S-au inceput a sa scrie din zilele luminatului domnu intru fericire raposat
Io Costandin Alexandru Ipsilant voevod d<omn> T<arii> 11<omanesti> de
Joan Dobrescu ot Mahalaoa Batesti. S-au scris din zilele lui Nectarie pina
la Dionisie mitropolit $i la Dosithei. 1822, octomvrie 9."
F. 8v, sub un desen colorat naiv, pe intreaga pagina, ce reprezinta cetatea
Vavilonului: Si s-au facutu acestu semnu de cetate de Joan Cojocaru sin
Dobre ot Mahalaoa Batesti. 1813."
F. 17v: loan Cojocar ot Mahalaoa Batesti, sin Dob<re>."
F. 19: ... Sfirsitu-o-au aceasta Cosmografie ce este a toata lumea. Ostenitor
la scrisu am fost eu, Joan Cojocarul i tercovnec biserici Batestea , la
veleatu de la Inteme-erea lumii, adeca de la Adam 7321, iar de la Nastere

1813, ghenarie 26, fiindu-mi virsta anilor miei, om de ani 36."


F. 21": Sfirsitul istorii omenesti. Foarte sint folositoare la om a le pazi

aceste mai sus aratate, cine va asculta. 1813, ghenarie 27. Nevoitor la scris
am fost eu, Joan Cojocar sin Dobre Cojocarul i tircovnic al bisericii ot Mahalaoa Batesti, pentru ca eine vor ceti sa-mi pomeneasca si numele mieu
fiind domnu Tarii Rumnesti Io Joan Gheorghiu Caragea voevod, mitropolit chir Nectarie, protopop Voico Ioann."
F. 28: Sfirsitu Rogu-va, fratilor, cu dragoste, ca ori cine veti citi $i yeti
gasi oareunde vreo gresald, sa faceti dragoste si indreptati si sa ma ertati
pre mine mult pacatosul. Joan sin Dobre. 1813, ghenarie 28." Alaturi un desen
al copistului, ce se odihneste la umbra unui copac.
F. 32v, sub un desen colorat ce frifatiseaza pe Radu Negru: loan Dobre.
1813, fevruarie 12."
F. 33: De loan Dobre. Mahalaoa Batesti."
F. 92: De Ioan Dobrescu cojocar ot Mahalaoa Batesti s-au scris acestu izvod."
F. 101: Si eu cel in jos iscalit, ostenitor am fost de am scos aceasta ... descoperire, din tipariu, in condei. Leat 1822, septemvrie 22. loan Dobrescu
ot Mahalaoa Batesti, spre pomenirea mea." F. 104": Sfirsitul acestui Gromolnec ce merge pa multi ani, dupa cum sa vede, care s-au tiparit in tipografiia sf. Episcopii Rimnec de peste Olt, la leat 1795, a doa oara, fiind episcup
chir Nectarie, iar in Bucuresti mitropolit chiriu, chir Dosithei. $i 1-am scos in
condeiu eu Joan Dobrescu ot Mahalaoa Batesti, la leat 1820, fiind mitropolit
Dionisie Sevastis."

F. 115: ,.S-au sfirsit pina aici de scris, leatu 1813, fevruarie 7, de Loan sin
Dobre ot Mahalaoa Batestea."
F. 118v: Foarte curind $i cu cutremur am scris atitea cercetari ce sint
asupra noastra, pentru pacatele noastre, aflindu-ma i eu intru acest ora$,
adeca I3ucuresti, la leat 1814, fevruarie 16. Iara avind viiata, cele ce sa va
mai intimpla, nu le voi trece cu vederea, ci si pre acelea le voi scrie inainte.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilneti

119

loan Dobrevici cojocar si tercovnic al sf. beserici Batesti." Aldturi un desen


al copistului la masa de lucru.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd. Uncle titluri si initiale slot scrise cu
rosu. Ms. este ilustrat cu numeroase desene colorate ca cele de la f. 1-2',
8v, 32". Initiale colorate la f. 27y, 38, 39 s.a. Cumpdrat la 28 mai 1957. Oferta
Paulescu.
3405

Sec. XIX (prima jumdtate); 37 f.; 23,5 x 17 cm.

<Dictionar botanic romdno-greco-latin). Majoritatea filelor sint albe.


Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de D. Sturdza-Sche-

ianu, la 18 iun. 1904.

3406

Sec. XX (inceput); 88 f.
20,5 x 16,5 cm.

f. 60 bis; numerotatie veche cu cifre arabe diversd :

F. 1: Alex. Macedonski, Excelsior, Albine de aur-Sensuale Flori sacre.


<Versuri). Mentionam titlurile: Ecourile unet nopti de yard (f. 2) ; Cu mortii
(f. 4) ; V is de Maiu (f. 8) ; Copiii (f. 14) ; Naiada (f. 16) ; Orchestrare (f. 19) ;
Apolog (f. 21) ; figureazd numai titlul) ; Inscriptie asupra unei fontini (f. 22) ;

Guzld (f. 23) ; Sub stele (f. 26) ; Buchietul (f. 29) ; Dormi dulce (f. 32) ; In Archan-

gel (f. 33) ; Psalmi moderni (f. 36) ; Cele trei ndluci (f. 46) ; lngerul si copilut
(f. 50) ; Porunci Verlainiane (f. 53) ; Banchiet la curie (f. 55); Frunzd de chiparos (f. 57) ; Epigraf (f. 59) ; Sub munti (f. 60 bis) ; La bestii (f. 62, 69) Leul
(f. 63) ; lntiiul ant de toamnd (f. 66); Pe sub cais (f. 71) ; Bucolica nudd (f. 72) ;
Aid uit la cer (f. 73) ; Homo sum (f. 74) ; Fintina (f. 75) : Pe un album (f. 77) ;
Libelule (f. 78) ; Epigramd (f. 79) ; Noaptea de maiu If. 80) : Rondelul rozelor de
august (f. 85 ; nu este autografa); In rdstrime (f. 86) Epigramd (1. 86").

Poeziile au fost publicate, in majoritate. in Al. Macedonski, Opere II, ed.


ingrijita de Adrian Marino. Bucuresti, 1966.
Textul cu cerneald neagra. Cumpdrat de la Ana Celarianu-Macedonski si
A. Sliitineanu, la 8 iul. 1957.
3407

Sec. XX (inceput); 64 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 21 x 17 cm.

F. 1: Alex. Macedonski, Sensuale <Excelsior, Versuri). Mentiondm titlurile;


Pe sinurile (f. 3) ; Intre frunse (f. 5) ; Visul fatal (f. 8) ; Noaptea albd (f. 10) :

Rdzmelita mortilor (f. 13) ; Contesa palatind (f. 16) : Cind aripi (f. 19) ; Noaptea
neagrd (1. 22) ; y.S'arjd (f. 26) ; In arcane de pddure (f. 28) ; Amorul (f. 30) ;
Stuful de liliac (f. 32) ; Se duce (f. 34) ; Vint de toamnd (1. 36) : Injurati-md

prieteni (f. 38) ; Bastonul (f. 40) ; Zi de iarnd (f. 44) ; Nemn (f. 48) ; Tutunut
(f. 50) Hora (f. 52); Cintec (f. 54); Hora cdprarului (f. 57) ; Solddleasca (f. 60) ;
Epigranza (f. 63). Poeziile au fost publicate in vol. II si III din ed. de Opere.
1ngrijitd de Adrian Marino.

Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la Ana Celarianu-Macedonski,

la 2 dec. 1957.
3408

Sec. XX (inceput); 50 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 21,5 x


x 17 cm.
<Alex. Macedonski, Versuri i prozd>. Versurile se reduc la trei epigrame tri-

mise lui M. Dragomirescu pe o carte postald (f. 1). Din prozd mentionam
titlurile: Bucurepii trandafirilor ci ai veseliei (f. 2) ; Pddurea ulmilor (f. 181;
Soare ci griu (f. 26) ; Caii negri (f. 35) ; Cf. Al. Macedonski, Opere VI, p. 23,

52, 83 (vol. Cartea de aur).


Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la Ana Celarianu-Macedonski,
la 2 dec. 1957.
3409 Sec. XX (inceput); 36 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;.
22 x 18,5 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

120

(Alex. Macedonski. Teatru). Mentiondm titlurile: Dialogul morfilor (f. 1),

datat Bucuresti 19 nov. 1901 ; Cuza ()odd, spectacol original: un act In versuri
(f. 6) ; Intre statui (f. 30) ; Cf. Al. Macedonski, Opere VII, ed. criticd de Elisabeta
Brincus. Bucuresti. 1980, f. 99, 569 si 609 (Teatru).

Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Ana Celarianu-Macedonski,

la 2 dec. 1957.
3410

Sec. XIX (inceput) ; 343 f. ; 33 x 23 cm.


<Miscelaneu de cronici moldovene,sti).

F. 1 4": <Tabla cuprinsului>. Capetile ce s-au scris In cartea aceasta.


1. F. 5-167: <Nicolae Costin, Letopiseful Tdrii Moldovei de la zidirea lumii
pind la 1601).
2. F. 167v-248: <Miron Costin, Letopisetul Tara Moldovei de la Aron vodd
pind la anul 1661). Lipseste Inceputul.
3. F. 248-315: <Cronicd anonimd a Moldovei de la 1661 pind la 1733 (pseudo
Alexandra Amiras )>. Lipseste sfirsitul.
4. F. 315-336": <Joan Neculce, Letopiseful Tara Moldovei de la 1661 pind
la 1743). Text fragmentar. Cuprinde numai anii 1730-1741.
5. F. 336v-343: <loan Canta, Letopiseful Tdrii Moldovei de la 1741 pind
la 1769). Cf. I. CrAciun si A. Dies, Repertoriul
p. 91, 66, 116, 113 si 122.
Textul, cu cerneald rddcinie i neagra, este scris de mai multe miini. Legaturd veche In piele. Ddruit Academiei Romne de D. Sturdza-Scheianu,
la 18 iun. 1904.
8411 1872-1919 (f. 91, 4) ; 105 f.: numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
27,5 x 20 cm.

F. 1: Poesii de A. Macedonski. Mentionam titlurile: Doina romdnului (f. 4) ;


Plecare (f. 6) ; Cornori de aur (f. 8) ; Primdvara (f. 9) ; Pe lacul de Garda (f. 10) :
Urd (f. 12) ; Vaporul morfei (f. 14) ; Pe stnurile tale macre (f. 16) ; Noaptea de
octomvrie (f. 17) ; Noaptea de august (f. 18) ; AvInt (f. 21) ; Corabia (f. 25) ;
Lui Cetalo Pol (f. 26) ; Chipul poeziei (f. 27) ; Apolog (f. 28) ; Fericirea cimpeneascd (f. 30) ; Ziva de decemvrie (f. 37) ; Oh, suflet orb (f. 29) ; Romanfa ()eche
(f. 40) ; Tineretea eternd (f. 41) ; A fost, e, va fi (f. 42) ; In streindtate viata e

amard (f. 45) ; Amoral (f. 48) ; Pe fdrmul veciniciei (f. 50) ; Meditatiune (1. 51) ;
Lacrimi (1. 52) ; Melancolie (1. 53) ; Prietenie apusti (f. 54) ; Vintul printre
flori (f. 55) ; Umbrele legionarilor (f. 56) ; Doud vorbe (f. 58) ; Meditagune
(f. 59) ; Fluierul ciobanului (f. 60) ; Bdtrina stincd (f. 61) ; Speranta mea (f. 62) ;
Speranta (f. 63) ; Doi franci (f. 65) ; Odd la soarecii din odaia mea (f. 66) ;
Saltimbancul (f. 69) ; Un cintec (f. 70) ; Portret (f. 71) ; Secerisul (f. 73) ; Maiu
(1. 74) ; Noaptea neagrd (f. 76) ; srerpele si pila (f. 78) ; Dedicaliune (f. 79) ;
Iubirea lumei (f. 80) ; Femeia (f. 82) ; Umbrei lui Bolintineanu (f. 83) ; Prietenie apusd (f. 84) ; Usierul de la Ministerul de interne (f. 86) ; Margareta (f. 87),
La Madona (f. 92) ; Frumoasa greacd (f. 94) : De ziva ei (f. 95) ; Una lagrima

de amore (f. 96) ; 0 lacrimd-n apus de soare (f. 97) ; Initial vint de toamnd
f (.98) ; Moartea unui fluture (f. 99) : Ea pleacd (f. 100) ; Invocafia la musd
(f. 101) ; Asupra unui amic poet (f. 103) ; Ez a vildg a milyen nagy (f. 104) ;
Ruinele (f. 105). Poeziile au fost publicate in vol. II i III din editia de Opere

Ingrijita de Adrian Marino.


Textul cu cerneald neagra. Cumprat de la Ana Celarianu-Macedonski, la
2 dec. 1957.
3412

Sec. XX (inceput) ; 43 f.; 21,5 x 17,5 cm.


(Mihail Sadoveanu, Povestiri). Mentiondin titlurile: Amintire de la Pind

Doi voinici (f. 14) ; Ordonanfa


(f. 17); Otrava (f. 20) ; La cota 536 (f. 24) ; filele 28-43 nu au titlu. Povestirile
(f. 1) ; Lungi concentrdri (f. 5) ; _land (f. 9) ;

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romneti

121

au fost publicate in vol. Frunze-n furtund. Cf. Mihail Sadoveanu, Opere VI.
Bucuresti, 1956, p. 355 si urm.
Textul cu cerneald neagrd, albastra si creion. Manuscris constituit din piese
intrate In col. Bibliotecii Academiei Romdne in oct. 1956.
3413 Sec. XX (prima jumdtate) ; 95 f.; 33,5 x 21 cm.
<D. Nanu, Articole>. Mentiondm titlurile: Poezia lui Eminescu (f. 1); Nora
In interpretarea Docunnei Agepsina Macri-Eftimiu (f. 30) ; Pudicii nioralisti
(f. 35) ; Cum scrieau clasicii si cum trebuesc cititi (f. 41) ; Mama Gigi (f. 46);
Educatia sentimentald (1. 49); Vinzdtorii izgonifi din templu (f. 55) : Gultul
cullilor si cultul analfabefilor (f. 57) ; <Cuyint la inmormintarea lui St. 0. losif>
(1. 62) ; Comentarie la aforismele unui tin& filosof (f. 68) ; Paharul blestemat,
poezii de G. Roticd (1. 76). Ms. a fost constituit din fragm. intrate in col. Bibliotecii Academiei intre anii 1953-1960.
3414 Sec. XX (prima jumdtate); 239 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
20,5 x 16,5 cm.

<G. Topirceanu, Versuri). Mentiondm:


1. F. 1-69: Balade vesele f i triste.
2. F. 70-163: Migdale amare. Versuri umoristice si fanteziste. Numeroase
pagini sint tipdrite, cu corecturile poetului, in vederea unei noi ed.
3. F. 165-239"; <Versuri, cugetdri, idei ce urmau sd fie dezeoltate, note in
lb. francezd asupra risului etc.).
Cf. G. Topirceanu, Scrieri, ed. ingrijitd de Al. Sdndulescu. Vol. I, Poezii,
Bucuresti, 1983.
Textul cu cerneald neagrd si. creion. Din arh. G. Topirceanu, trecut in col.
Bibliotecii Academiei Romne dupd moartea poetului.
3415 Sec. XX (prima jumtitate); 153 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;

34 x 20,5 cm.
<G. Topirceanu, lncercdri dramatice, cuplete, etc.). Mentiondm: Omul din
lund (f. 1-5); Subcomisarul (f. 7-10); Chtriasul si proprietdreasa (f. 11-15);
Studenta (f. 17-20); Un misit si un angrosist (f. 22-29) ; Iulisca (f. 30-33);
<Bdtrinul si Olteanul> (f. 34-38); Medicina (f. 40-45); Sherlok-Holmes f i
Pomelnicul (f. 46-52); Microcosm (f. 54-63, 73-75, 77-82); Musca
(f. 68-72, 76r-v, 83-85) ; <Stafiile> (f. 86-123) ; <Insemndri asupra comicului si a legilor sale> (f. 124-153). Citeva pag. sint publicate in Scrieri,
vol. I.

Textele sint scrise cu cerneald neagra si creion. Din arh. G. Topirceanu,


trecutd in col. Bibliotecii Academiei Romdne dupd moartea poetului.
3416 Sec. XVIII (cca 1760); 171 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-171
(f. 1-170); 25x 18 cm.

<Ioan Neculce, Letopisetul Tdrii Moldovei). Textul 1ncepe cu intiia domnie


a lui Nicolae Mavrocordat (1710) si continua pina la sfirsit. Lipseste din
ms. prima fild. A fost copiat de loasaf Luca. Cf. I. Crdciun si A. flies, Repertoriul ..., p. 113. I. Neculce, Opere, ed. criticd de Gabriel Strempel. Bucuresti
1982, p. 132-133.
Insemndri: F. 170': I Sa sd stii de chid au vinit sdrdar in Chisindu Toader

Dibolu. Umbla veletul 1799."


II Aceasta carte iaste a me, cumpdratd de la preot<ul) Paraschiv, galatan,

in doi lei, bani tocrnai. Care carte au ardtat ca ffind preot la sfeti loan, iar fi
peat si numitului preot de acolo. 1793, ghenarie 2, duminecd" Semntura
indescifrabild.

F. 171: I Insemnare de stare civild.


II: Insemndri de cititori si incercdri de condei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-5413

122

F. 171'1: 1nsemnari de cititori l incercdri de condei.


Textul cu cerneald neagrd. LegAturd veche in piele. Cumparat de la Radu

Rosetti, la 15 oct. 1908.


3417

1765 (f. 209) ; 215 f. ; 30,5 x 20,5 cm.

Oliscelaneu de cronic i).


1. F. 1r v, 136-149v: <Istoria Tarii Rumdnesti de and att desceilecat pramslavnicii crestini, sau Letopise(ul Cantacuzinesc>. Text fragmentar.
2. F. 2 135": <Radu Popescu), Istoriile domnilor Tdrii Bumdnesti <1290

1728).

3. F. 150-215v: <Cronica anonimd a Tdrii Romdnesti de la 1688-1717,

sau Cronica brincoveneascd. Lipseste sfirsitul. Cf. I. Crdciun si A. Dies. Repertoriul


p. 154, 167-168 si 178.

Insemndri: F. 209: Acest Litopisit al Tdrii RomAnesti i Moldovinesti. cari


iasti al dumisali <loc gol), 1-am scris eu, Lupul Batcu din Chisindu, in zille
preindltatului donmului nostru Io Grigorie Alixandru Ghica voevoda, cind
umbla veletul 7273 <=1765>, intimplindu di au venit dumnealui cu slujba
agiutorintii, dinpreund cu dumnealui Manolachi vel sardar aice la Chisindu.
*i am inceput a-I scrie pe apucate di la ghenar 10 zile pir-la luna fevruarie in
24 de zile. i 1-am scris pir-la Neculai vodS. S s tie." Cf. G. Strempel,
p. 21.
F. 8v-12: SA sd stii di cind s-au cutremurat pdmintul, in zioa precuvioasdi
Paraschevii, la let 1802, octomvrie. Atit s-au cutremurat, incit in Esi n-au
rdmas nici un zidiu nesurpat. Mandstiri<lor) le-au cdzut turnurili si au rdmas
sparti. Si acest stImnu au fast in zilile mdrii sali lui vodd Costandin Sutu.
*i sOrdari la Chisindu era frate-sdu lordachi postelnic. $i au pus la bir toti
oaminii boeresti. $i cind s-au mazilit era bucuros sd dei banii inapoi, numai
s fii cu oarescari cinste. Dar banii inapoi au dat i cu atita cinste si pomand
au mersu la Tarigrad, cit sd duci o mild di la oala cu smintina, cind o ei cu
vdtrariul di la oald." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 251-252.
F. 212: Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si unele insemndri marginate sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 2, 136, 150 s.a. Viniete
eolorate la f. 1v, 5, 149v s.a. Legdturd veche in piele. Cumparat de la Radu
Rosetti, la 15 oct. 1908.
3418 Sec. XIX (1885) ; 431 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 34 x
x 21 cm.
(Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Arges,
Botosanu, Brdila).
Copisti

..

Textele sint scrise cu cerneald neagrd si albastrd, pe hirtii de diferite dimensiuni.

Intrat In col. Academiei RomAne in ian. 1908.


3419

Sec. XIX (1885) ; 325 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 34 x 21 cm .

<Reispunsuri la Chtstionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Buzau


si Constanta).
Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastrd, pe hirtie de diferite dimensiuni.
Intrat in col. Academiei Rornalne in ian. 1908.
3420 Sec. XIX (1884-1885) ; 508 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Covurlui>.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastrd. pe hirtie de diferite dimensiuni.

Intrat in col. Academiei RomAne in ian. 1908.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilne,ti


3421

123

Sec. XIX (1885); 323 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd; 34 / 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. .1 ltd. Dimbovita>.

Textele sint scrise cu cerneald neagrd si albastra pe hirtie de diferite dimen.


siuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3422 Sec. XIX (1884-1885) ; 486 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Dolj>.


Textele sint scrise cu cerneald neagrd $i albastrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3423 Sec. XI X (1885) ; 238 1. ; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Dorohoi,
.Fdlciu, Gorj>.

Textele sint scrise cu cerneald neagrd $i albastrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.

3424

Sec. XIX (1884-1885); 514 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Ialomita>.

Textele sint scrise cu cerneald neagril $i albastrd. pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romne in ian. 1908.
Sec. XIX (1884-1885) ; 358 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Iasi.
Partea I>.
Textele sint scrise cu cerneald neagr $i albastrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3426 Sec. XIX (1884-1885) ; 303 f.: 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Iasi.
Partea II-a>.
Textele sint scrise cu cerneald neagril $i albastrd, pe hirtie de dimensiuni
diferite. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3 425

Sec. XIX (1884-1885) ; 511 f. ; 34 x 21 cm.


<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Mehedinti ci Muscel>.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd $i albastril, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3428 Sec. XIX (1885) ; 591 f. ; 34 x 21 cm.
<Raspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Neamt>.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd $i albastrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3429 Sec. XIX (1884-1885) ; 520 1. ; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Olt,
Prahova, Puma).
Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastril, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romne in ian. 1908.
3427

3430

Sec. XIX (1884-1885); 612 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. RimnicuSdrat, Romanati, Suceava>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

124

Textele sint scrise cu cerneald neagra si albastra, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romne in ian. 1908.
3431 Sec. XIX (1884-1885) ; 516 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Tecuci>.
Textele sint scrise cu cerneald neagril si albastrd, pe Male de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3432 Sec. XIX (1884-1885); 502 f.; 34x 21 cm.
(Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Teleor-

man si Tulcea).

Textele sint scrise cu cerneald neagra si albastrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3433

Sec. XIX (1884-1885); 525 f.; numerotatie veche cu cifre arabe divers;
34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Tutova).


Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastra, pe hirtie de diferite dimen-

siuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.


3434 Sec. XIX (1884-1885); 448 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Jud. Vilcea


i Vaslui>.

Textele slnt scrise cu cerneala neagra i albastrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.
3435

Sec. XIX (1885-1887); 464 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Transilvania.


Localitdii din comitatele : Blaj, Lugoj, Fdgdras, Hunedoara, Sibiu, Ndsdud>.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastrd, pe hirtie de diferite dimen3436

siuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.


Sec. XIX (1885-1889); 317 f.; numerotalie veche cu cifre arabe diversd;
34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. 1884. Transilvania


II i Banat. Localitali din comitatele : Caras-Severin, Oravila. Caransebes,

Lugoj. Timis. Arad, Sdlaj, Satu-Mare, Maramures>.


Textele sint scrise cu cerneald neagra i albastr, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romne in ian. 1908.
3437 Sec. XIX (1878); 430 f.; 35,5x 22 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul juridic al lui B. P. Hasdeu. 1878. Jud. Botosani,
Buzau, Dimbovila, Dolj, Falciu>.
Textele shit scrise cu cerneald neagra i albastrd, pe htrtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romne in ian. 1908.
8438 Sec. XIX (1878-1879) ; 411 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la Chestionarul juridic al lui B. P. Hasdeu. 1878. Jud. Gorj,

Meheding, Muscel, Prahova, Puma, Rimnicu-Sdrat, Roman, Tecuci, Tutova).


Textele shit scrise cu cerneald neagrd si albastra, pe hirtie de diferite dimensiuni. Intrat in col. Academiei Romdne in ian. 1908.

8439

1830 (f. 126v) ; 250 f. ; 30,5 x 21 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 4`1-24v: <Nicolae Costin, Letopisetul Tara Moldovei de la zidirea lumii


pind la 1601). Text fragmentar i rezumativ.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

125

2. F. 24v-63: <Grigore Ureche, Letopisetul Tarii Moldovei de la Dragos


vodd pind la Aron ()odd>. Text fragmentar si rezumativ.

3. F. 4r-v, 63-109: <Miron Costin, Letopisetul Tdrii Moldovei de la Aron


vodd pind hi 1661>. Redactie prescurtata si prelucratd.
4. F.110-112: <Listd de domnii Tarii Moldovei de la Dragos vodd pind la
Alexandru Callimachi>.

5. F. 113': <Listd de mitropolitii Moldovei de la inceput pind la Veniamin


Costache>.

6. F. 116-126, 184, 211:. <Dionisie Fotino, Istoria vechii Dachii pind la


1818>. Text fragmentar i rezumativ din istoria Moldovei de la 1661 1812
si a Tdrii Romanesti de la 1714 pind la 1799.
7. F. 128-175'1: <Letopisetul cantacuzinesc>. Redactie deosebitd. ce se opreste

la 1688, dupd care continua cu urt rezumat al Inceputului domniei lui Constantin Brincoveanu.
8. F. 175v-180: <Radu Popescu, Istoriile domnilor Tara Romdnesti>. Text
fragmentar.
9. F. 181 182 : <Listd de domnii Tarii Romdnesti, de la Radu Negru pind la
Constantin Brincoveanu>.

p. 91, 55, 66, 203, 155, 168.


10. F. 246-250": Ariosto, Rolando <sic> furios. Rezumat incomplet al operei,
scris la sfirsitul sec. XIX.

Cf. I. CrAciun si A. Ilie. Repertoriul

F. 1 3", 114-115', 127, 182v-183v, 211"-245" albe.

Ynsemnri: Sa stiti, fratilor cetitori, cd aflindu-ma cintdretu Intru aceast


Episcopie a Argesului, in zilele preasfintitului episcop Ilarion Argesiul (sic>
am prescris aceste intimpldtoare istorii ale vremilor trecute ce s-au urmat in
zilele fostilor obldduitori ai acestui printipat romanesc, Insd nu fdrd cusur.
Caci mai intii inviitAtura, precum s cuvine, nu am avut; ajutor de nicdiri

a o cistiga. Si acuma multe rele rn-au intimpinat. ca pre toti vietuitorii,

de care, rdu imi pare. O. nu am putut aduce acest lucru la sdvirsire, precum

rivna rn-au Indemnat. Iar voi. cei iubitori de patriia romand, IntAlegind

ce ati fost si ce sinteti, aid rogu SA azvirliti raul si sa Imbrdtisati bunul, intdleptindu-vd din pilda cestor trecute si pre mine sd ma ertati. avindu-rnd intre
cei duhovnicesti. Ghelasie ieromonah. 1830, iulie 27."
F. 4: Cesar Bolliac." Semndturd autografd.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i unele sublinieri de texte
sint scrise cu rosu. Legaturd veche In piele. Din bibl. lui Cezar Bolliac. De la
Muzeul de AntichitAti. Trecut In col. Bibliotecii Acaderniei Romdne, la
4 nov. 1909.
3440 1736 (f. 11; 266 f.4- 1. 113 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-254
(f. 18-266) ; 31,5 x 20,5 cm.
F. 1 : Ceasornicul domnilor. Viata impdratului Marco Avrilie cu invdtdturile
lui ardtind obiciaiurile vechi a impdrdliei Rimului, care sd cuvin domnilor si
oarnenilor mari a le avea intru otcirmuirea ... <text ilizibil>, scoasd din multe
cdrti elinesti ci latinesti pre limba romdniascd de Nicolai Costin, biv-vel logofdt.
lard acmu de pre acelas izood dumnialui ... <text sters) pus-au nevointd de
s-au scris <text ilizibil>, in dzileli mdrii sali Grigorie Ghica voevod, domnul
Tdrii Moldovii, in anii de la zidirea lumii 7244 <= 1736>, avgust 5, cu mina
lui loan, gramaticul de vamd, sin Pavel cdmdrasul. Cf. Antonio de Guevara,
Ceasornicul domnilor. Trad. din lb. latind de Nicolae Costin. Ed. criticd
studiu introductiv de Gabriel Strempel, p. XLV XLVI.
Insemndri: Coperta I-a interioard: I tnsemnare de cititor In versuri, semnatd

Iordachi Canta biv vel spatar, staroste de Putna."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

126

II: Insemndri de subiecte, cu fila corespunzdtoare.


III: Inceredri de condei. Una semnatd: Mario diac."
F. 142'. 185' i coperta a II-a interioard: Incercdri de condei. Pe copertd,

semraitura lui Venedict ierodiacon" i un blestem pentru eine ar fura cartea.


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele si numerotarea
filelor este scrisil cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 112. Frontispicii in penita
la f. 1, 18 si 158. Majuscule artistic lucrate la f. 93, 98. 177 s.a. Viniete in
penitli la f. 111 si 157. Pecete inelard in cernealil la 1. 1. Legatura veche,
in scoarte de lemn i piele se pdstreazd peste legatura modernd. De la Muzeul
de Antichitdti. Trecut in col. Bibliotecii Academiei Romdne, la 4 nov. 1909.
8441 Sec. XVIII (mijloc) ; 230 f.-E f. 2, 30 si 156 his; numerotatie veche cu cifre

chirilice, cu greseli ; 4-239 (f. 2-230) ; 20,5x 15,5 cm.

<Miscelaneu de cronici muntenesti>


1. F. 1v-149v: <Letopisetul cantacuzinesc>. Text fragmentar, fdrd inceput si
sfirsit.

2. F. 149"-230": <Cronica anonima a Tara Romdnesti (Anonimul brincovenesc de la 1688 pina la 1717 )>. Lipseste sfirsitul. Cf. I. Crdciun si A. Dies,
Repertoriul a., p. 155 si 178.
Ms. a fost copiat de Constantin logofiltul. Cf. G. Strempel, Copisti ..., p. 35.
Textul cu cerneald neagrd i rAddcinie. Titlurile, colontitlurile, anii si unele
pasaje si initiate sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penitd la f. 37'. Initiate

ornate la f. 38 si 149'. Legaturd veche in piele. De la Muzeul de Antichitab. Trecut in col. Bibliotecii Academiei Romdne la 4 nov. 1909.
3442 1733 (f. 1); 160 pagini ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-80 (pagina
1-159) ; 21,5 x 15,5 cm.
F. 1: <Vasile Buhilescu, cdmdrasul), Istoriile Tarii Rumdnesti si a Tarii
Moldovei. De Quota a prealuininatilor domni carii au stapinit intru acste
doao 16,4 fi ce s-au lucrat in zilile lor si a partilor streine, care sei megiesesc
cu acste tari, pre scurt adunate den multe leatopisete, cu porunca a prealuminatului. preainaltatului, binecredinciosului dentru slcivita vita domnu Io Constantin
Neculae voevod, bunul i preainteleptul stapinitoriu a towel Tara Moldovei.
Scosu-se-au de preaplecatul den slugile martei sale Vasilie camdrasul den iz-

voade, cu <porunca> inaltimei sale pre forma aceasta, precum sa vede. Leat
7241 <= 1733). Cf. I. Crdciun si A. Dies, Repertoriul. . . ,p. 119.
p. 69.
Ms. a fost copiat de popa Flor. Cf. G. Strempel, Copisti
Insemndri: Pag. 52: ,Ex libris meis Ios. Popescu. 1880, martie 30. Inst<itutor> de els. III IV i directore."
Textul este scris cu cerneald neagrd. Unele titluri, initiate, cifre i ani sint
scrisi cu rosu. Chenar i frontispicii in penitd, artistic lucrate la p. 1 si 5.
Initiate ornate la p. 4, 8, 11 s.a. Legdturd artisticd in piele, restauratd la cotor.
De la Muzeul de Antichitdti. Trecut in col. Bibliotecii Academiei Romne,
la 4 nov. 1909.
8443 Sec. XVIII (prima jumatate) ; 83 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu
omisiuni: 1-80 (f. 1 82) ; 21 x 15,5 cm.
F. 1: <Constantin Cantacuzino stolnicul), Istoria Tara. Rumcinesti. Cf. I. Crdciun si A. Dies, Repertoriul
p. 163. Ms. a fost copiat de popa Stanciu.
Cf. G. Strempel, Copisti
p. 227.

Insemndri: F. 1-2: Aceastd Istorie a Tdrii Rumdnesti este a mea, proto-

singhel Agatanghel."
F. ultima liminess: lnsemnare de cititor a lui Draghici logofdt. Textul cu
cerneala neagrd. Frontispiciu in penitd la f. 1. De la Muzeul de Antichitdti.
Trecut in col. Bibliotecii Academiei Romdne la 4 nov. 1909.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor roinine0i


3444

127

Sec. XVI I I (mijloc); 129 f.; 20x 16 cm.

F. 1: Istoria Tdrii Rumdnesti de cind au descillecat pravoslavnicii crestini


K=. Letopisetul cantacuzinesc>. Cf. I. Crdciun si A. Dies, Repertoriul ..., p. 155.

Insemndri: F. 1: Oferit statului de sublt. G. Petrovici."

Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu in penitil la f. 1. De la Muzeul de


Antichitdti. Trecut in col. I3ibliotecii Academiei Romdne, la 4 nov. 1909.
3445

1763 (f. 1) ; 12 f. ; 31 x 22 cm.

F. 1: Pomenec al sfintei ci dumnezeestii besrici ce sd nurneste a lui .5drban


coda', care mai nainte fiind de lenzn, acum din temelie s-au indltat (iar de vita
acelui rdposat ctitor, adecd de dumnealui pan Pirvul Cantacozino vel dvornic)
cu zidire de piatrd tenzeinicd, dupd cum sd vede si cu toatd podoaba infruinuse-

tindu-sd, in zilile preluminatului, preaindltatului, binecredinciosului si de Hristos


iubitoriu domnului nostru Io Costandin Xicolae voevod, purtind cirma pravoslaviei preasfintitul mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie, la anii de la min-

tuirea lumii 1763, ghenar 3.


Insemndri: F. 6'; S-au scris de popa Florea (lased] slovenesc."
Coperta a II-a interioard: Aceastrt carte ce sd chilamd Pomenec s-au scris
de rdposat popa Florea dasc5l slovinescu de la Sfintu Gheorghie cel Vechiu."
Cf. G. Strempel, Copisti
p. 66-67.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, cuvinte si initiale sint scrise cu aur.
Frontispiciu si compozitie miniaturald, artistic lucrat de popa Flor, la f. 1.

Miniatura reprezentind inchipuirea sf. discos" la f. 4. Desen in penitd,


reprezentind un vultur, lucrat la 1823, la f. 12". LegAtura veche in piele se
pristreazd sub legiltura modernd. De la Muzeul de AntichitAti. Trecut in col.
Bibliotecii Academiei Romdne, la 4 nov. 1909.
3446

Sec. XX (dupti 1950) ; 124 f.-1- f. 39 bis ; 30,5 x 21 cm.


<Nicolae Labis, Versuri i prozd>. Mentionsm titlurile: Vers de inceput (f. 1);

Acasd (f. 6') ; ln poiana gdlbenitd (f. 8) ; Azi e 7 Noembrie (f. 12) ; In prag
de zile mari (f. 12") ; 0 intimplare cu miez (f. 17) ; La serbarea din seara lui
7 noembrie (f. 18) ; Leana (f. 19") Noptile lui Costea (f. 20) ; Popas
ra sd-1
judec pe Mosul Costache (f. 23) ; Dimineatd de iarnd (f. 29) ; Tata si feciorul
se duc la secretarul de partid (f. 31) ; Planuri ucigase (f. 35); Despre Ttlea ...
(f. 36") ; ...ci Smaranda (f. 37) ; Dimineald de iarnd (f. 38) ; Vifor la ,.Piatra
Sparta.'" (f. 411 ; Poate, ori nu poate, Costea sd se lase de vinat? (1. 41'): Stih
de despdrtzre (f. 48) ; Braconierii (f. 50) ; Impotriva platitudinii, a artificialita(ii
si a lipsei de idei in poezie (f. 77); Nazim Hikmet, Vaporul spre Coreea (f. 103) ;
Tdvardsului Vladimir Maiacoeski (f. 106); Cintecul cel mare (f. 116) ; Prietenie (f. 118); Casa omultzi (povestire) (f. 119).
Ms. este constituit din caiete si coli scrise cu cerneald si creion. Citeva pag.
sint dactilografiate, si au interventiile poetului, pe hirtia tip a revistei Contemporanul. Cumpdrat de la Constantin Oprescu, la 4 aug. 1957.
3447 Sec. XX (prima jumdtate) ; 28 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;

20,5 x 15,5 cm.

<Gala Galaction, Articole>. Mentionam titlurile: 0 cariatidd prdbusitd (1.1);


Amintiri despre Vlahutd (f. 9) ; .In valea surd, in valea larga ... (f. 22).
Textul cu cerneald neagrd si creion. Ms. a fost constituit din trei achizitii:
de la Serban Cioculescu, la 21 sept. 1956, de la lustin fIieu si Mihail Sevastos,
la 3 dec. 1957.
3448 Sec. XVII (sfirsit)
XIX (mijloc) ; 34 f. ; 36x 21 cm.

<11tliscelaneu istoric>.

1. F. 1 3 : Pisaniia Mdndstirii Arges ce iaste dinaintea besericii, scrisd de


Neague voevod, ctitorul acestii mdndstiri.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-441w

128

2. F. 4: <Insemnare de la finele sec. XVII cu privire la reconstruirea bisericii


Sf. Nicolae ycelari de cdtre ,,Cerban Cantacuzino>. Partea superioard lipseste.

3. F. 5-23: <Comisul Ionicd Tdutu), Strigare cdtrei inalt preasfinfiia sa at


Moldovei arhipastori i mitropolit chirio chir Viniiamin ci cdtret dumnealor
boerii ci alcdtuesc statul oblduinii acestui pdmint. Sint doud copii si o incercare

de copiere (f. 5) a lui Nicolae Docan. Cf. Emil Virtosu, Un pamflet moldovenesc din vremea Eteriei, In V iala Romcineascd XXII (1930), nr. 4-5,

p. 87-100.
4. F. 24-30": Istoria farmdrii sf. Meindstiri Varaticul, aflata pe pamintut
Moldovei. in finutul Neamfului <1867, april>.

5. F. 31-34: <Protocolul stabilirii granifei dintre Moldova si Bucovina>.


Trad. nedatatd, intitulatd: Tdlmdcirea istrumentului <sic> granifii.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd si raddcinie, pe hirtie de diferite dimen-

siuni. Intrate In col. Bibliotecii Academiei, la 16 nov. 1955. Provenienta


necunoscutd.
8449

1848 (f. 1) ; 196 f.+ f. 1 bis ;


bisv-196") ; 37 x 22 cm.

paginatie veche cu cifre arabe: 2-381 (f. I

F. 1: Arhiologia biblicd. Manuscrisu de Grigorie Docan. 1848. Esii.


Insemndri: F. 1: Oferitd Muzeului national de sublocot. G. Petrovici. 1883,
septemvrie 12."
Textul, cu cerneald neagrd i pe alocuri rosie, este scris In alfabet de tranzitie. Legatura veche In piele, restaurat la cotor. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Academiei Romne, la 4 nov. 1909.
8450 1798 (f. 637') ; 730 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-1387 (f. 30-725) ;
35,5x 21,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 liminardy: <Versul lui Adam>. Text fragmentar.


2. F. 1 liminarffly: Vjiata sf. mucenife Fotini, samarineanca, cu care au
vorbit Hristos la puf i cei dinpreund cu dinsa. Text fragmentar, fdrd Inceput
si sfirsit.

3. F. 2-23: Cronica slovnilor, Illiricului, Misii cei de Sus si cei de Jos


Misii, carii s-au inceput din inceputul lumii intru 2772 de ani.
F. 24-28v: Scara acestui letopisef, precum aratd in jos. Se referd numai la
Cronograf.

4. F. 30-725: Hronograf, adecd Ltopisef, ce sd zice scrierea anilor, care spune


istorii frumoase, alse din Biblie, incepind de la izvodirea lumii.
5. F. 726-727": <Sentinfa lui Pilat>. Cartea de judecatd a lui Pilat din Pont,
tdlmdcitd despre Grecie din istoriia bisericii, pentru hotdrirea ce au fdcut asupra
Mintuitorului Hristos, osindindu-1 la moarte ca sd-1 rdstihneascd jidovii pre
cruce.

6. F. 727": Doftorie sufleteascd. Lipseste sfirsitul.


7. F. 728': Molitva sfintului mucenic Antipa, pentru durerea dinfilor.
Thsemndri: F. 30, 61, 107, 158v, 437v, 464, 611: 1798, mai 30, Neculae Popovici." Luna si ziva diferd.
F. 637": Psalom 41: Precum doreste cerbul la izvoardle apelor, asa am dorit
eu ca sd ajung la sfirsitul acestii cdrti. Eu Neculae Popovici. 1798, 28 octomvrie. Scheii Brasovului."
p. 187
F. 727": Sfirsit ... 1798, 20 dechiemvrie." Cf. G. *trempel, Copifti
188.

F. 728": Aceste molitve s-au scos acum de curind de pe sirbie ... Brasov.
1804, 22 dechemvrii. Das<calul> Nicolae Gridovici."
F. 30': Constantin Aninosanu. Marti 3 martie 1803."

www.dacoromanica.ro

Catalogul mannscriselor romAnetI

129

F. 729: 1802, octomvrie 14, la ceasuri 7 turcesti, iar nemtdsti la ceasuri 12


s-au cutremurat psmintu foarte tare In zioa prepodomnii Paraschiva, care
eu eram la bilciu Tirgu-Jiiului." Cf. I. Corfus, insemndri, p. 247.
F. 728" 729: Insemndri de stare civild din anii 1797-1800.
F. 730: Insemnare de cititor, nesemnatd.
F. 729": Incercdri de condei i socoteli diverse.
F. 1 liminare: Reletei de cerneald.
Textul cu cerneald neagrd i rdddcinie. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu.
Frontispicii In penita la f. 30 si 225. Initiale ornate la f. 47, 57', 61 s.a. De
la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Academiei Romne, la 4 nov. 1909.
XIX; 70 f.-F f. 69 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice
8451 Sec. XVIII
diversd ; 39 x 24,5 cm.
<Mis celaneu>.

1. F. 1-3', 11-26', 30, 61-62: <Molitve i rugdciuni>.


2. F. 4-9": <Rinduiala impeirtdsaniei>. Cind vei sd cumineci oameni, ci omul
<este> bolnav.

3. F. 28-29: <Documente>. Copie dupit circulara Episcopiei Romanului din


27 decembrie 1840. In legdturd cu vaccinarea antivariolicd a copiilor.

4. F. 31-38: <Pateric>. Text fragmentar.


5. F. 39-42": <Psaltichie>. Pe margini, fragm. de Vocabular greco-romdn.
6. F. 43 60": <Catavasier>. Text fragmentar.
7. F. 64: <Versuri religioase En acrostih>.
8. F. 65-67'1: <Minunile Maicii Domnului>. Text fragmentar.
9. F. 68: <Porunci monahale>. Pag. autografd semnat de Calinic arhimandritul Cernicdi. la 29 oct. 1848.
10. F. 69-69 bis: Canonul cel mare. Facerea sf. Andrei Criteanul, ierusalimleanul.

11. F. 70: Molitvei d ddochiu <= Descintece>, scrisd de un Costache, la 5 iul1819.

/nsemndri: F. 15"-16", 27: Insemndri gospoddresti.


Vol. a fost constituit din fragm. scrise In epoci diferite, cu cerneluri diferite
si pe hirtie de diferite dimensiuni.
Textele sint scrise cu cerneald neagra i rdddcinie. Unele titluri i initiale shit
scrise cu rosu. Desene In penitd la f. 37 si 38. Provenient diversd.
8452 Sec. XVIII
XIX ; 183 1.; numerotatie veche cu cifre arabe divers ;
41,5 x 22,5 cm.
<illiscelaneu).

1. F. 5-12", 64-67: <Teatru>. Comodia insurdrii cu d'a sila, ttlmdcitd pet


limba rumdneascii dupd limba franfozeascd, pentru trecere de vreme. Text fragmentar.
2. F. 21Y-22, 53: < Vocabular francez-romdn>.

3. F. 13-63, 68-173: <Yersuri populare,si culte, mai ales de amor, din prima
jumdtate a sec. XI X>. De mentionat versuri de: lancu Vdcdrescu, C. Conachi,
Gr. Alexandrescu, I. Heliade-Etdulescu, V. Cirlova, I. Bdlaceanu. La 1. 113
114" sint Cintece de stea.

4. F. 174-181": <Psaltire cu tile>. Text fragmentar.


5. F. 182-183": <Evangheliile Invierii>. Text fragmentar de la finele sec.
XVIII.
Ms. a fost constituit din zeci de fragm. de diferite mrimi, scrise de nenumdrate mlini, adunate de lt. col. D. A. Pappasoglu, ale cdrui Insemndri In
creion sint frecvent Intilnite In cuprinsul vol.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

130

Textul cu cerneald neagrA i rAdAcinie. Unele cuvinte $i initiale din fragm ;


religioase shit scrise cu rosu. Desen in penitd la f. 138. Peceti inelare in fum
la f. 138. De la Muzeul de AntichitAti. Trecut in col. Academiei Romane la
4 nov. 1909.
XIX ; 42 f.; 29 x 10 cm.
3453 Sec. XVIII
<Pomelnicul biseririi Sf. 1Vicolae domnese din Pitesti>.

Textul cu cernealti neagrd $i rAddcinie. Unele titluri sint scrise cu rosu.

3454

De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei RomAne la 4 nov. 1909.


Sec. XIX (incepui) ; 86 f.; 24 x 17 cm.

<P. Metastasio, Teatru>. De mentionat:


1. F. 1-30: Milostivirea lui Tit. <Piesd En trei acte>.

2. F. 30v 58': Siroiu <Piesd in trei acte).


3. F. 59-86v: <Caton. Piesci in trei trete).

Textul cu cernealti neagrA. De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei Rom Ane la 4 nov. 1909.
3455 Sec. XIX (prima jumAtate) ; 148 f.; 35 x 22 cm.
<Moise Nicoarti, I ncercdri lingviside, poezii si scrisori diverse). De mentionat:
1. F. 3-48": < Vocabular ronuin-latin).
2. F. 49r-v: <Florina). Schita unei povestiri.
F. 12v-13v, 18" 19", 23, 27, 29, 32v-33v, 44v-45 albe.
3. F. 50v-61v: <Poezii patriotice si lirice scrise in anii 1810-1811). Citeva
au fost publicate de Cornelia Bodea in monografia sa: Moise Nicoard (178'i-

1861), Arad, 1943, p. 154-157.


Cele de la f. 60v-61 sint romante frantuze$ti copiate din Florian.
4. F. 67-71v: <Concept de scrisoare cdtre Petra Maior, datatd: Bucuresti
5-8 decembrie 1810). Publicatti in op. cit., p. 145-153.

5. F. 74-147: <Scrisori primite si concepte de scrisori in lb. romand, francezd,

italiand, latind si maghiard din anii 1826-1851. Printre ele, la f. 124-12,5,


o scrisoare de la Ion Ghica ; la f. 74 o scrisoare de la C. Cimpineanu; la f. 94
9,5 o scrisoare de la Costae& Stamati).

6. F. 77-79v: <Versuri omagiale En lb. italiand adresate lui Safvet effendi,


prim dragoman al Porlii). Text litografiat.
Textele sint scrise pe hirtii de diferite dimensiuni, in chirilicd $i cu caractere
latine. De la Muzeul de AntichitAti. Trecut in col. Academiei RomAne la
4 nov. 1909.
3456 1732 (f. 339) ; 382 f.; numerota(ie veche cu cifre chirilice: 8-402 (f. 1-381) ;
21,5 x 16,5 cm.
iscela neu).
<

1. F. 1 339 : Cronograf impdratilor. Novd adunare di istorii, incepind de la


faptul lumii, pind in anul ce-i: 7194 (= 1686), in dzilile blagocistivului nostru
domnu loan Constantin (Canteneir) voevod si de Dwnnedzdu ddruifi ai sdi
fii : loan Antohie (=-- Antioh ) voevod si loan Dimitrie voevod, cind in mare
greu petreciau tdr(le de nepace <...).
2. F. 339v-344": <Despre soboarele ecumenice).
3. F. 344v-357v: Rdspuns pentru sf. icoane.
4. F. 358-365: A fericitului Joan Darnaschin, izdanie adeveritd a pravoslavnica <sic> credintd
5. F. 365-369": < Versuri pentru Filogont impeiratul Eghipetultti, pentru lero-

fila fiica sa i pentru Panaret cel viten*.


6. F. 372T-v: <Versuri la sterna Tdrii Moldovei).
7. F. 373-380v: <Povestiri din Halima).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

131

Insemndri: F. 339: Aceastd carte o am scris eu, Gavril diacul, sin lui diacul

ot tirgu Focsani, in dzilili preluminatului *i indltatului nostru domnu si


oblacluitoriu irii Moldovii, marie sa Io Grigorie (Mica voevoda, la valet

7240 <= 1732>, cind era dumnealui Niculai vel cdpitan de Greceni <tinutul
p. 73.
Iasi>, in Moldova." Cf. G. Strempel, Copifti

F. 369v: Constantin Grecianu, stolnic. La let 1763, dichemvrie 7." Este


copistul f. 365 369" si autorul unui indemn la lectura, de la f. 370, care se
incheie: ... Pomeniti trail i multdmiti blagocestivului domn si pre noi Inca
nu <ne> uitati ..."

F. I liminara: I Aceastd carti esti a me. daruita de tatal meu Stefan Ndstache,
biv vel capitan dd Ei, mie, Costache Nastache. 1813 noemvrie 30."

II Aceastd carti ce sa numesti Hronograf iaste a me, daruit de logofatu


Iancu, mie, lui Nita Popovici. 1831, fevruarie 2 zile."

III: Incercdri de condei.


F. I liminarav: Titulus. Aceasta carte ce sa numesti Hronograf iaste a me,
ddruita de logofatu Iancu Athanasiu ...Si eu am scris cu mind de tdrina, i cu

buze de lut am vorbit, ca sd fiu si eu pomenit, eu mai micul intru toti.


1834, fevruar 21. Ionita Popovici."

F. III liminarff: I In Helestieni <Jud. Lapusna>. 1818. iulie 18, Joi, la

nod ciasuri fdra sesi menuturi s-au cutremurat ptimintul. i huetul au venit
di spri parte crivatului. S-am insamnat ca sit sa *tie. Costache Nastache."
II : In Esi. 1819 maiu 24, marti, la 4 ceasuri din zi s-au cutremurat pamintul,

fiind invalit ceriul cu noorii. Si am insamnat ca sit sa tii. Costache Ndstache."


III: /n Helestieni. 1819, iunie 16, luni, la 3 ciasuri 2 inenuturi s-au cutremurat
parnintul, insa foarti incet. Si am insamnat ca sit sa tii. Costachi Nastachi."

IV: Incercari de condei.


F. II liminard: Sa se *tie de chid s-au cutremurat pamintul in anul 1834,

april 22, marti, in saptilmina ce luminata, sara, la 3 ceasuri fara sapti menute.
Si au venit huetul dintre apus i dintre amiazazi noapte. Si am insamnat ca
sa se *tie. Hilisteni. Ionitd sin preot Ioan." Cf. I. Corfus, Insemneiri
p. 256
si 268.
F. 382: I In satul Hilita <jud. Iasi>. 1829 noemvri 14, la cintatul cucosiior

di dimineata s-au cutremurat pamintul foarti taxi *i au tinut cutremurul


10 minute. Si au venit dinspre amiaza noapte. Si am insamnat ca sd sit ta.
loan Lorentachi."
II Tij <= de asemeni> noemvrii 14, 829, joi sara iara* s-au cutremurat
pamintul, insa foarti incet, iarL1 dinspre arniazd noapte. Si am insamnat ea
sa sa tii. Ioan Athanasiu." Cf. I. Corfus, Insemnari
p. 265.
III: Incercari de condei.

..

F. 382v: I In 6 zili marti au venit porunca pe<ntru> moscalii ci sint ingropati

In satul nostru Hilita."


II: lnsemnare de stare civila.
III: Incercari de condei.
F. 371-372, 382v: Insemnari de stare civild din anii 1735-1831.

Coperta a II-a interioard: I Cartea aceasta este a varului Costachi Nastachi.


Si cini sit va ispiti ca sit o furi, sa fie afurisit i blastamat ..."
II: Incercari de condei.
F. 381: Concept de scrisoare. inceput de povestire i Incercari de condei.

F. 317-318v: Sa sa *tie de cind am strins o agiutorinte madzileasca (?),


patru ddjdii *i am cistigat 15 lei. Eu Lupu Bratei <lecturd incerta>, la velet
7272 <= 1764>, glien<arie> 1."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

132

F. 6: Din biblioteca de conservare a Seminarului de Husi, dedicatd de arhimandr<it>ul Melhisedec Stefnescu. Interzis a se utiliza afard. din institut."

F. 1: A Seminariei de Husi."

Coperta I interioard: Incercdri de condei.


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu

i adesea
In culori. Frontispicii colorate la f. 1, 7, 22 s.a. Ms. este ilustrat cu foarte numeroaseminiaturii viniete colorate, naiv lucrate. Sterna Moldovei la f. 372. Sigilul
Seminarului de Husi este aplicat la f. 1, 6, 72 s.a. Legdturd veche in scoarte

de lemn si piele. De la Muzeul de Antichitdti. Trecut in col. Academiei


RomAne, la 4 nov. 1909.

3457
.

Sec. XVIII (sfirsit) ; 215 f.; 22,5 x 16,5 cm.


F. 13v: Al celor Intru pusnici prea mici al lui Cellist i Ignatie Xanthopolii
Meoefug i Indreptariu, prea cu deadinsul. sau prea cu adevdrat i prea rercat
ci prea deplin, cu ajutoriul lui Dumnezeu si de la sfing. avind mdrturiile pentru
cei ce aleg $i priimescu cu linipire a viefui,i calugdreste pentru chipul traiului
petrecerea $i hrana viegi br, ,si pentru a di de mari bundtdg iaste
viegi
s-au deusibit
aceastd lucrare a cuvintului intru o suld de capete. i sd zice numirea cdrgi
Raiu, cdci cd mai din toatd dwnnezeiasca scripturd cuprinde intru sing mdrturide. Lipseste

pricinuitoare liniotirea celor ce cu socoteald o uneltesc pre &use.

Textul este precedat de tabla cuprinsului (f. 1-11), de un cuvint al lui

Melethie al Athinelor din Istoria bisericeascd cu privire la Cellist i de un alt


cuvint al lui Simeon Soluncanul pentru Callist i Ignatie Xanthopolii
(f. 11 13").
Insemndri: F. 215: Aceastii carte este a Schitului <ininteligibil> Bradului,
a ... pdrintelui schimnic popa Sava, eroschimonah ... 1805, martie 20. *Lefan
schimonah" <lectura numelui incertd>.
Coperta I interioard: Insemnare de cititor a lui Visarion monahul, din 10 aprs
1832.

Coperta a II-a interioard: Pomelnic si incercdri de condei.


F. 214-215 albe.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i unele mentiuni marginate
sint scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 13, 16, 18 s.a. Viniete colorate la
f. 11, 23, 129 s.a. Pecete inelard in fum la f. 1. Legaturd veche in scoarte
de lemn i piele. De la Muzeill de Antichitdti. Trecut in col. Academiei
Romne, la 4 nov. 1909.
3458 Sec. XVIII (mijloc) ; 342 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:
21-388 (f. 2-3411; 20,5X 14,5 cm.
<Ioan Scdrarul, Seam>. Text incomplet. cu lipsuri la Inceput i sfirsit.
Intre 1. 9-10, 76-77, 340-341 textul prezintd discontinuitate, lipsind
file.

Textul cu cerneald neagrA. Titlurile si iniiaIeIe sint scrise 'cu rosu. Frontispicii in penita la f. 15, 23, 25' s.a. De la Muzeul de Antichitdti. Trecut in
col. Academiei Romne, la 4 nov. 1909.
8459

Sec. XIX (mijloc); 48 f.; 20 X 15,5 cm.


<Acatistier>.

1. F.1-15: Paraclisul sf. ci dreptei Annei, mane presfintei Ndscdtoarei de


Dumnezetz i pururea Fecioarei Mariei.
2. F. 15-38: Acaftistul sf. i drepg dumnezeoti paring Joachim $i Anna.
3. F. 39-48: Canonul Pamilor, ce sd thud preste towel sdptdmina luminatd..

www.dacoromanica.ro

Catatogul manuserhelor romilnesti

133

Textul, cu cerneald neagrd, imitd tiparul. Frontispiciu in penit5 la f. 15'.


Initiald ornatd la f. 6. Legaturd veche in carton. De la Muzeul de Antichitdti. Trecut in col. Academiei RomAne, la 4 nov. 1909.

8460

1722-1724 (f. 80, 123) ; 213 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice si arabe
diversd ; 20 x 15 cm.
<Antim Ivireanul, Didahii>. Cf. Antim Ivireanul, Predici. Ed. critic& de
G. $trempel. Bucuresti, 1962, p. 47-50.

Insemndri: F. 80: Aceastd carte iaste o popei Stanciului ot Toti Sfintii,

scrisd de Efrem, ucenicul lui. Septemvrie 1 dni, leat 7231 <= 1722), vd dni
I o Nicolae voevod."

F. 123: Aceastd cArticicA, ce sA chiamd Didahiar, iaste a popei Stanciului

ot Top Sfintii. scrisd de un ucenic ... anume Efrem, cu invatdturi foarte


frumoase si de suflet folositoare. Noemvrie 1 dni. leat 7233" <= 1724).
F. 206: I Ostenitoriu la scrisul acestii sdrti, din porunca dascalului mieu,
popei Stanciului, eu Efrem grAmdticul, sin Radului scutelnic, vd dni lo
Nicolae voevod. Noemvrie 11 dni, leat 7233" (= 1724).
11 Az popa Stanciul ot Top Sfintii am scris aicea."
F. 36: Aceastd carte iaste a robului lui Dumnezeu Parthenie, ieromonah
de la Sinaia. Iunie 3, 7250" <= 1742).

F. 74: Aceastd carte iaste cumparatd de mine ... Parthenie, ieromonah


ot Sinaia. tnsd am cumpArat-o pentru ca sd-mi fie de invataturd in spre

folosul sufletescu."
Coperta a II-a interioard: I Aceastd cArticia iaste a mos popei Stanciului
si am scris-o eu, Efrem copilul, cu invdtAtura dascalului. in zilele prealuminatului si indltatului domn lo Nicolae Alexandru voevod, in domniia a doaoa,
la vAleat 7233 <= 1725).

II Aceast& carte este a parintelui popii Stanciului."


III: tncercdri de condei.
F. 207: tnsemnare pentru cine au Mut MAndstirea Dealului si citi domni
stnt ingropati acolo." Urmeazd transcrierea inscriptiei de la MAndstirea
Dealu.

F. 207': Leat 7012 (= 1504) au venit ... Nifon patriiarhul Tarigradului

de la Sozopoli, aicea in Tara Rumineascd si au sdzut 2 ani, in zilile Radului


vodd. $i s-au dus la Sfinta Gora si au rdposat in MAndstirea Dionisiu. 51
iar i-au adus sf. moaste Neagoe vodd la luna lui septemvrie, leat 7023"

(= 1515).

F. 207: I tnsemnAri despre datele mortii domnilor ingropati la Dealu.

II Leat 7109 <= 1601) avgust 11 dni au ucis nmtii pe Mihai vodd. $i

capul 1-au adus aicea in Ord de 1-au Ingropat la MAndstirea Dealului, iar
trupul lui 1-au ingropat in Cimpii Turdii, in Tara Ungureascd. $i am scris ell.
Parthenie egumenul ot Lespezi, Sinaitul. Noemvrie 30 dni 7253" <= 1744).
F. 213: Sd sd stie cd s-au cutremurat pdmintul In luna lui fevruarie 19,
intr-o zi, vineri, pe la prinzul mare, la anii de la zidirea lumii 7284. iar de la
Hristos 1776. Az pisah Toader ierodiacon." Cf. I. Corfus, Insemndri ...,
p. 241.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile. colontitlurile si unele initiale slit scrise


cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 8, 14, 208 s.a. Legatura veche In piele
se pdstreazd sub legAtura modernd. De la Muzeul de AntichitAp. Trecut
in col. Academiei RomAne, la 4 nov. 1909.
8461 Sec. XIX (prima jumdtate) ; 156 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-310
(f. 1 156) ; 20 x 14 cm.
F. 1: Istoria lui Irodiano <= Herodian>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

139

Insemndri: F. I liminard: Scris pe la 1830 de biltrinul Scorteanu. Sublt.


G. Petrovici".

F. 1: Oferit bibliotecii statului de sublt. G. Petrovici."


Textul cu cerneald neagrA. Frontispicii in penitd la 1. 1. 28, 55 s.a. De la
Muzeul de Antichitriti. Trecut in col. Academiei Romane, la 4 nov. 1909.
3462 Sec. XIX (prima jumdtate) ; 36 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
22,5 x 16,5 cm.
<Pomelnicul bisericii din comuna Bajesti, jud. Mused>,
Textul este scris cu cernealli neagra si rilddcinie, de mai multe mlini. De la
Muzeul de AntichitAti. Trecut In col. Academiei Romne, la 4 nov. 1909.

3463

Sec. XIX (inceput); 103 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice i arabe
diversd ; 21 x 15 cm.
<Miscelaneu).

1. Coperta I interioard F. 1: <Pateric>. Text fragmentar.


2. F. lr-v: <Rugeiciuni>.
3. F. 2-9": Al lui Theolipt mitropolitul Filadelfiei, Cuvint carele descopere
pre lucrarea cea intru Hristos ascunsd si aratei in scurt pre osteneala rinduialii
cei ceilugdresti. Lipseste sfirsitul.

4. FAO-7V: <Nil de la Sorsca, Cuvinte monahale 20>. Lipseste inceputul


sfirsitul.

parintelui Theoclit arhimandritul, Cuvint de laudd la cel intru sling pdrintele nostru Nicolae, arhiepiscopul
Mirii Lichiei, factitorul de minuni, pit/mud laudei si pentru dragoste. Lipseste
sfirsitul.

5. F. 80-95"; <Omilii>. Al preacuviosului

6. F. 96-103": (Invateituri monahale>. Text fragmentar.


7. Coperta a II-a interioard: (Fragment de psalm>.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontillurile $i uncle initiate sint scrise

cu rosu. Initiate ornate la f.11", 32, 35' s.a. Legdtura veche in carton se

pristreaza sub legatura modernd. A apartinut MAndstirii Cernica. De la Muzeul de Antichit4. Trecut in col. Academiei Romilne, la 4 nov. 1909.
3464

Sec. XIX (lnceput); 126 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice si arabe
diversd ; 21 x 14,5 cm.
<Alexandria>. Lipseste inceputul.

Insemndri: F. 126": Sfirsitul Alexandrii. Si am scris eu Negoit bldnar"


Lectura numelui incertd.
F. 44v-52: Aceastd Alesdndrii de s-ar Intimpla ca sd o fure cineva si introbind si nedind-o sa fie blestdmat ... Dar si perzind-o aceasta carte si gdsIndu-o
si

nedind-o a cui este, sd fii trupul lui neputredu dacd va muri. Ca aceasta

carte este a me, a lui Negoita bldnar." Insemnarea este reluata, de altd
mind la f. 52"-56.
F. 24: Insemnare de stare civila.
Textul cu cerneald neagra. Frontispicii stingace in penitd la f. 10, 15, 64, s.a.

Initiate ornate stingaci la f. 15, 21, 23' s.a. Fost al lui M. Gaster. De la
Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei Romane, la 4 nov. 1909.
8465 Sec. XVI (cca 1573-1585) ; 192 f. ; 21 x 13 cm.
<Psaltire slavo-romdnd). Lipsesc prima 47 de psalmi, precum i Inceputul
psalmului 48. La sfirsitul Psaltirii shit addogate: Cintdrile lui Moisi (f. 176'
184) ; Rugeiciunea Anei, mama lui Samuil proorocul (f. 184"-186") ; Cintarea
lui Avacum proorocul (f. 186'-189"); Rugticiunea lui Isaia proorocul (f. 189'
192") ; Rugeiciunea lui Iona proorocul (f. 192") ; incompleta. Cf. Alexandru
Mares, 0 noud psaltire slavo-romand manuscrisd din secolul al X V I-lea tn

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romiine0i

135

Studii de limbd literard si fiklogie, vol. II, Bucureti, 1972, p. 259-268.


Insemndri: F. 190v: Insemnare de bani dati pentru bir.
Text alternativ slavo-romAn, scris In semiunciald, cu cerneald rdclacinie.
Titlurile i initialele slut sense cu rosu. Initiale ornate la f. 76v, 82, 87 *.a.
De la Muzeul de Antichitdti. Trecut In col. Academiei Romiine, la 4 nov.
1909.
84C6

1841-1843 (f. 22, 158) ; 163 f.; 12,5 x 9,5 cm.


F. 23: Feliurite poezii de C. Caragiali. La anul 1841 in Esi. Mentiondm titlurile: Doamna me. Dedicatie In prozd (1. 1-22). datatd 1841, septemvrie
28.
; Odd la mutarea rdmdsilelor lui Napoleon din Sfinta Elena la Paris

(f. 24) ; Pizma (f. 30) ; Pe ruinele ceui5ii Nearnfu (f. 37) ; Ceasornicul (f. 41) :
Eu, sau Omul (f. 47) ; Te cizui (f. 54) ; Cdtre dinsa (f. 58) ; Fluturul sau Silful
(f. 64) ; Asa (f. 68) ; Erai-Eram (1. 73); La un prietin, la ziva numelui sdu
(f. 79) ; Agonia (1. 81) ; Copii (f. 85) ; Olimbia, sau Amoreaza laculut (f. 88):
Trecutul si prezentul (f. 102) ; .Rdtdctrea muzei mele (f. 106) ; Demisia ntea la
lunge (f. 109); Ruga cdtre virtute (f. 112) ; Un ceas de noapte pe marginea
unui lacu (1. 114) ; 0 jalbd cdtre D. Al<exandrescu> sidpinitorul dobitoacelor
(f. 117) ; Epistold cdtre D.A. (f. 122) ; Ziorile mele (f. 126) ; Sd nu mai scrim
nimica (f. 130) ; 0 scrisoare cdtre D. G. Alexandrescu (f. 134) ; 0 iluzie (f. 140) ;
Odd aligoricd la ziva de botezu a D.D. ministru i cavaler loan Cimpineanu
(f. 141); La roza (f. 144) ; Nu trece o secundli ci robul este mort (f. 146) ; Eu,
zdu md mullemescu (f. 148); Cine este fericit sau Ccimasa fericitului (f. 152) ;
Maiul si roza (f. 155) ; Jiorile (f. 157) ; Rdtdcitul (1.158v) ; Bdtrinul (f. 161).
Textul cu cerneald neagrd. De la Muzeul de Antichit4i. Trecut In col. Academiei RomAne, la 4 nov. 1909.
8467 Sec. XVIII (prima jumdtate) ; 64 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice i
arabe diversd; 21,5 x 15,5 cm.
F. 1: (Molitvenic). Rinduiald de rugdciune pentru cei tndrdciJi si inviforili
de supdrarea duhurilor necurate ci pentru izbdvire de boala lor, sdstii precum
sd urmezi.
Insemndri: F. 64': Sfirsit Slujba IndrAcitilor Popa Nicolai <ot>
Cim<pulung>. $i s-au scris aceastd cartulie cu Slujba indrdcitilor de smeritul

cdtre preoti popa Nicolae sin popii Gheorghie protopopul de la Bisbrica


Domneascd din tirg din Cimpulung. $i cine va citi pre dinsa sd-s aducd
aminte i de noi <urmeazd pomelnic>.
$l au pldtit osteneala scrisorii acestor trataji popa Theodor sin popei Gheorghie po*til <sic> ot sveata mucenita Marina, ca sd-i fie de treaba lui."

F. 1-4: S-au legat aceastd carte cind s-au zugrdvit sf. bisricd. Fost-au

leat 7254" <= 1746>. Cf. G. Strempel, Copisti ..., p. 169-170.

F. 6v: Scris-am eu popa Theodor ot Sfinta Marina, cu mina mea."


F. 64'; Popa Theodor ot sveata Marina."

Textul cu cerneald neagrd. Unele initiale i indicatiuni tipiconale slut scrise


cu rou. Frontispicii In penitd la f. 1 i 6". Legaturd veche In scoarte de lemn
i piele. De la Muzeul de Antichittiti. Trecut In col. Academiei Rom Ane.
la 4 nov. 1909.
8468 Sec. XIX (mijloc) ; 94 f.; 20 x 15,5 cm.
(Pornelnicul unei biserici din mahalaua Scheilor?).
Insemndri: In interiorul copertilor sint insemndri gospoddresti, formular
de zapis, precepte morale i incercdri de condei.
Texte de mai multe mlini scrise cu cerneald i creion. Legaturd veche in
scoarte de lemn i piele. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Academiei Romane, la 4 nov. 1909.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

136

3469

Sec. XIX (inceput) ; 129 f.; 21 x 15 cm.


(Miscelaneu copiat i elaborat de Chiriac Rimniceanul In anii 1812-1813).
1. F. 1 4 : <Molitvenic>. Rinduiala osfestaniei.

2. F. 4v-6: <Porunci si principii monahale). Ardtare pentru ciale sapte


fapte bune trupesti.

F. 6v-7v, 17"-20v, 42-43v, 53v-54 albe.


3. F. 8 41v: Pomanic, adecd Proscomisarion care iaste al cuviosului Intru
ieroshimonahi chir Chiriac duhovnic. care Pornlnic iaste alcdtuit dupd un

izeod de Pomelnic al sf. Schit Iazerul. ce iaste o mtindstioard la pustietate pe


apa Rimnicului. la munte ... Mai intercaleazd:
4. F. 13v 16v: V iala cuviosului pdrintelui nostru Antonie shimonahul, carele
au sihstrit i au facut bisrica in piatrd cu ciocanul la lazer.
5. F. 39"-41: Al sf. Dimitrie, arhiepiscopul .Rostovului. Invldturd duhovniceascd a omului celui din lduntru. Text fragrnentar.
6. F. 44-45v, 48-122: Pomlnicul sf. Schit Cioclovina, al sfintei Mdndstiri
Tismana, sud Gorj, hramul sfingi arhangheli Mihail si Gavriil.
7. F. 46-47v: (Muzichie. Notiuni de muzicd bisericeascd).
8. F. 122v-125: <Molitvenic>. Rinduiala Parastasului, sau i la pogre-

banie

9. F. 126v-129: <Aseilimintul Mandstirii Cernica, elaborat de Gheorghe


arhimandritul ci staretul mdndstirii in anul 1797). Copie de Chiriac Rfmniceanul.

Insemnri: F. 16": Leat 1812 am prescris aceast viiatd chid eram la sf

MAndstire Tismana. Chiriac arhimandrit Rfmniceanu, ce am fost si la Sffnta


Gora."
F. 41": Chiriac ieroshimonah, duhovnic, eclisiarh din Mndstirea sf. Pavel.
din Sfetagora ... 1814, octomvrie 22. Bucuresti."
F. 55: 1813, ghenarie 1. Chiriac ieroshimonah. duhovnic. Cioclovina."
Chiriac Rimniceanu mai semneazd nenumdrate insemndri cu privire la el
si la Schitul Cioclovina, ca cele de la I. 55v, 56, 63, 71, 83v, 84v, 83v, 89,
94" s.a.
F. 126: 1821 ghenarie 30, Trei lerarhi, noaptea, la 8 ceasuri, s-au cutremurat

parnintul si au <sic> scris mare turburare care au fost. Moartia priasfintitului episcopu Arges, Iosif au fost octomvrie 27 si in urm i mdria sa Mihai
Sutu voevod au murit. puindu-sd episcop priasfintitul chir Ilarion, arhimandrit Delianu. nepot mitropolitului Dosithei, ce au pribegit In Brasov in
zilele muscalilor. Iar dupa moartea lui vodd s-au Inceput goana asupra
boiarilor tarii, jdfuindu-sd de la mic pind la mare. Incepindu-sa rdzmiritd,
comandir fiind dumnealui slugerul Theodor ot Cerneti, cind am fugit si noi
de la metohul Plaviceni <lecturd incerta), trdgind mare necaz pd drum cu
frica jdcmanilor I i cheltuind.
Au venit turcii si am sdzut un an In Brasov. Martie 24. Constantin Ratescu
treti logofdt. 1824, iunie 3. Chiriac arhimandrit Caloianu. lar la leat 1822
s-au pus domn din boiarii pilmintni Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod,
iulie 24, duminecd; i mitropolit Grigorie dascdlu i ierodiacon de la Antim,
bucurestianu, nemtan; si <la> Argesu arhimandritul Grigorie dascAlu, rimnicean. proin Vierosi ; iar <la> Rfmnic ierodiaconul Neofit, gramilticu Orin-

telui Galaction, proin bucurestean; iar <la> Buzau au fost si iaste pind
acum pdrintele Gherasim <de la> Rtmnic. cel pus de pdrintele Dionisie,
ce au fost mitropolit, tismeneanu, ce iaste la Brasov. Apoi ni-au pus si
pa noi, parintii paminteni, igumeni, atilt la Moldova. eft si In Tara Rumdneascd, la leat 1823, martie. Chiriaci arhimandrit Rfmniceanu, Caluianu."

Cf. I. Corfus, Insemndri

p. 49, unde este publicata parte din fnsemnare.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilnesti

137

Coperta I interioard, in lb. rusd: Scrisoare din 12 aug. 1799 a epitropilor


MAndstirii Ililandar, cu continut neconcludent, adresatd unui proigumen,
Methodie.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile sint scrise cu rosu si verde. Fronstispicii


colorate la f. 8, 28", 31 s.a. Initiale In rosu si verde. Leg5turd veche in piele.
De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei Romdne, la 4 nov.
1909.

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 44 f. ; 23x 16,5 cm.


<Pomelnicul bisertcii Doninesti din Cimpulung-Muscel>.
La f. 42-43 un fragment litografiat de Psaltichie.
Textele sint scrise de mai multe mlini cu cerneald $i creion. De la Muzeul
de Antichitati. Trecut in col. Academiei Romdne, la 4 nov. 1909.
3471 Sec. XIX (mijloc) ; 42 f.; 21,5x 15,5 cm.
<Pomelnicul unei biserici din Cimpulung-Muscel>.

3470

F. 27-37 albe.

Textele sint scrise de mai multe miini cu cerneal i creion. LegAtura veche.
in scoarte de lemn si piele, restauratd la cotor. De la Muzeul de Antichitdti
Trecut in col. Academiei Romdne, la 4 nov. 1909.
3472 Sec. XVIII (mijloc); 517 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:

f. 3-52 (f. 3-52); 14x 9 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 3-384": <Pateric>. Lipseste inceputul i sfirsitul, iar intre 1. 3"-4,


161"-163 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.
2. F. 385-479", 517: Pilde filosofesti.
F. 162 si 480 albe.
3. F. 481-498": <Cronologie. Crugul lunilor>. Alergarea lunilor.
4. F. 499-500": <Omilii>. Predostovie de la sveatit loan Zlatoust.
5. F. 501-514": Gromovnic al lui Iraclie impdrat. Lipseste sfirsitul.
6. F. 515-516", 517": <Tipicul desfetsurdrii slujbei In noaptea
/nsemndri: F. 501: Ghenadie."
F. 500": SA sd stie cind m-am apucat de carte a invdta, m-au dat unchiumieu, ieromonahul Gherasim. la dascalul Barbul la Jiblea, de am 4'1N/tat
pfr-la cathizme, luni 8. Apoi am orbit de tot 3 ani; apoi trecindu-mi m-au
logodit cu o copild i indatd am orbit iar. Deci rn-am cdlugdrit Mrd stirea
parintilor si a unchiu-mieu, cind am fost de ani 14, la leat 7218 <= 1709)
noemvrie 12; si <in) dumineca pravoslavna m-au hirotonit diiacon Orintele episcopul Damaschin Rimniceanul si am fost paraeclis<iarh) ani 6 pol
M eclisiarh ani 13.
Si am scris aceastd carte $i Minunile Maicii Prcesta, apoi am imblat la
Mosc; i viind rn-au pus la jitiia igumeniei Valis gheneral i parintele episcop
Inochintie 1 an; apoi rn-au pus igumen la Coziia acesti ani 8. Apoi rn-au
pus traria sa Constandin vodd 1 an, apoi iar Constandin vodA 1 an epitrop peste mAndstiri, apoi rn-au mai pus Mihai vodd igumen ani 7, luni 10.
Acum rn-am supus bdtrintelor i rnortii. Ghenadie arhirnandrit, proin
Cozianul." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 75-76.
F. 517: Macarie ieromonah". Copiazd f. 515-517. Cf. G. Strempel, Copisti
p. 143.
F. 3-9, cu lipsuri: ... Ce s chiiamd OtAcinic Macarie Zugraful ot Tisrnana. Eu popa Leontie pisal ... Dar ru ai cumpArat, cd au furat de la popa
Ghenadie care o au scris Coziianul Iar cine-1 va mai fura de la Coziia
s fie blestemat."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

138

Coperta a II-a interioard: Thsemnare personald a lui Anthim ieromonahul,


elisiarhul MAndstirii Cozia, din 26 dec. 1766.
Coperta I-a interioarA: Gine scrie aci, rAu face. CA nu isthe cu cale ca sd

scrie om pe aceastA carte. Si am scris eu Gheorghie, zapciu de la Cozia


Ohenarie 20. 1768. Si aceasta v poruncesc dumneavoastra, crestini. Gheorghie ot Cozia."

F. 2: Insemnare de cititor din anul 1785.


F. 1r-v. 2': IncercAri de condei.

Textul cu cerneald neagrA. Titlurile, colontitlurile si unele initiale sint scrise


cu rosu. Frontispicii In penitil la f. 385 si 501. Desen stingaci In penitd la
f. 29'. Peceti inelare In cerneald rosie la f. 1" si 2'. Legaturd veche In scoarte
de lemn si piele. Din bibl. MAndstirii Cozia. De la Muzeul de AntichitAti.
Trecut In col. Academiei RomAne, la 4 nov. 1909.
8473 1673 (f. 346') ; 403 f.; 14,5 X 9,5 cm.
<AI iscelaneu).

1. F. 1-369: <Lexicon slavo-romdn>. Cf. G. MihAild, Contributii la istoria


culturii si literaturii romdne vechi. Bucuresti, 1972, p. 313-314.
2. F. 370-403": <Gramaticd slavo-romdna).
Insemndri: F. 17": Pisah az Mihaiu" <= Am scris eu, Mihai>.
F. 346": SA sA stie cd acest Lexicon iaste al popei Efthemie. Si 1-am scris
eu, Mihai, vA dni < = In zilele lui> Io Gligorie Ghica voevoda. Leat 7181"
<= 1673>.

F. 311": Stanciul copilul ot Dolgopol <= Cimpulung>. Noemvrie dni 20,


leat 7248" <= 1739>.
Cf. G. Strempel, Copisti ..., p. 151.
Textul cu cerneald neagril. Unele titluri .5 i initiale shit scrise cu rnu. Din
bibl. lui C. Oltelniceanu. De la Muzeul de AntichitAti. Trecut In col.Academiei Rom Ane, la 4 nov. 1909.
8174 Sec. XIX (Inceput) ; 62 f. ; 21 x 16,5 cm.
<Cincinat Pavelescu, Versuri.> Mentiondm titlurile: Cronicd de iarnd (1. 1)

Panteism (f. 2) ; Reintoarcerea (f. 4) ; Cintecul omului (f. 6) ; Aniversare (f. 8) ;

Yirt si vie (f. 11): Cristos a inviat (f. 12) ; Lied (f. 14) ; Iubirea mea (f. 15) :

Cintec (f. 16) ; Variantd (f. 17) : Odd (f. 18) ; .Necunoscutei (f. 19) ; Vesnicul

amor (f. 21); Cele trei ndluci (f. 24) ; Amor de iarnd (f. 25); Scrisoare <hi
mai aduci aminte, Doamnd?> (f. 26) ; Amurg de toamnd (f. 27) ; In munli
(f. 28) ; Citind romanul (f. 29) ; Pe un album (f. 30) ; Asteptatei (f. 31) ; Rdspuns (f. 33) ; Eternul dialog (f. 35) ; Surori la bal (f. 36) ; Cdinta Domniki
(f. 37) ; Olarul f i amphora (f. 38) ; Puterea amintirilor (f. 39); Din schit (1. 40) ;
Pastel (f. 42) ; Gelozie (f. 47) ; Vedenie (f. 51) ; Paianjenul (f. 52) ; Tu ce vei
plunge? (f. 53) ; .Rdzbunarea (f. 54) ; Cintec pentru o blondd (f. 55) ; Pour

sa fete (f. 60) ; Mai figureazd citeva epigrame.


Cf. Cincinat Pavelescu, Versuri. Epigrame. Amintiri. Corespondentd. E.de
Gh. Zarafu si Victor CrAciun. Bucuresti, 1972.
Ms. a fost constituit din file disparate, scrise cu cerneald de diferite culori.
ProvenientA diferitA. Unele pag. provin din arh. I. E. Toroutiu, Idsatil prin
testament Academiei Romne.
8475 Sec. XIX (prima jumatate) ; 74 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversil ;
36x 21,5 cm.
<Miscelaneu juridic). Ms. este constituit din fragm. disparate de: proie cte
de legi, extrase din Pravilele ImpArtitesti, fragmente din Regulamentul
organic, proiect cu privire la mosiile din Moldova, fragm. de drept comercial

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romlineti

139

si de drept maritim. F. 21-28 cuprind masive adnotdri marginale ale lui


Costache Conachi.
F. 7"-8", 20, 29w, 46-50w albe.

Textele sint scrise de mai multe miini, cu cerneald neagrd si radacinie.


Provenientd diversd.

3476

Sec. XIX (mijloc); 66 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;


35,5 x 22 cm.

<Teatru). Texte fragmentare. Mentiondm:


I. F. 1v-8": <Menegmi, sau Fratii cei de gemene).
2. F. 9-10v: Panorama Moldovei. Piesd diplomaticd adresatd cdtrd Comisia

Puterilor Evropei de catrd un spectator.


3. F. 11v-14: Comedie noud.
F. 14v-18", 34-35" albe.
4. F. 19-25": (Fragm. dintr-o piesd cu personajele Dddaca, Bianca i Bonaventura).

sau Spartanii din secolul al optusprezdcele. Reprezentalie istoricif in cinci acte de Sc. Baragini.
6. F. 36-43: Comedia Ghicdi.
7. F. 44-47v: Mireasa minioasd.

5. F. 26"-33":

8. F. 48 55": Petru Bares. Drama originald in patru pdrli de G. Asaki.

Iasi 1853. Institutul Albinei.


9. F. 56-57: <Fragm. dintr-o piesd cu personajele: Eduard, Lady, Argyl).

F. 58r-v: Afis de teatru satiric, In manuscris, purtind data 21 ian. 1853.


10. F. 59-63: Comedii in dod acti <in versuri, avind ca personaje : Poetul,

Ecsarhul, Bdrbatul, Cucoana Nastasia, Dracul indemndtor).


11. F. 64-66: Convorbire itztre doi prietini in balul i pentru balul madamei
Festild ... in versuri.
Textele sint scrise de mai multe miiM, cu cerneluri diferite, unele In alfabet
de tranzitie. Ms. constituit din fragm. de provenient divers.
3477 A Sec. XIX (prima jumAtate i mijloc); 268 f. f. 9 si 220 bis; 40 x 26 cm.
<Versuri patriotice, de dragoste, satire antiunioniste, fabule etc.>. Mentiondm:
F. 1-8v: Cintecul lui Constantin coda <Brincoveanu) de la Bucuresti. Nu
figureazd la I. Crilciun si A. Ilies, Repertoriul
F. Or': Noi, patrioli, dezorganizati

F. 9 bis, 28"-30, 128"-131", 132v-134v, 140, 186, 210-211v. 226, 230,


232, 240, 243v-244, 247"-248", 255"-256" albe.

F. 10-17v: <Versurile fetei nemdritate, Plingerea dupd fetie. Nevasta trdind


cu bdrbat etc.>.
F. 18-25, 39r-v: (Versuri de antor. Inc.: Munlilor fill mdrturii 1 Cd prin
voi cdldtorii ...) etc. Sint copiate de Ilie Petrovici la 1834.
F. 26-27: Versuri la Nasterea lui Hristos. Este un fragment din Irozi.
F. 31-35: Copie di pe Satira pentru 3 avgust 1865.

F. 37-38, 158-167: <Satird la adresa lui Grigore Cuza>. Sint mai multe
cOpii.

F. 40-41": Moartea.

F. 42: (Odd lui Gheorghe Asaki, semnatd Christian Flehtenmalter, 20 aprilie


1830).
F. 44-47v: < Versuri cu caracter politic si satiric, datate 20 apr. 1851).

F. 48': <Versuri satirice Inchinate :> Domnului Costin Catargiu, 1857,


april.
F. 49r-v: Veneticul. Dedicat Domnului Vogoridis (Satird).

F. 50-51: La fralii mei romdni.


F. 52r-v: oda la incoronarea lui Mihail Sturza>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

140

F. 54-55: Odd pindaricd atrd unul i preputernicul Dumnezdu. inchinatd

inalt preosfin(ii sale chirio, chir Veniamin, arhiepiscop i mitropolit al Motdovei de ... Gheorghe Asaki. Scris in Bessarabia. 8 noiemvrie 1821.
F. 56-57: Glasul patriei <Versuri semnate A. A. Mavrocordat. 1848>.
F. 58-75v: Dialoguri di Foganitntre Mihail si Petru.1849 maiu. Sint 3 cpii.
F. 77-78v: Vrincenii. Urare cdtrd Timbru yodel i satelif ii sdi.

F. 79-81: <Satird impotriva Divanului Ad Hoc. : Herta, Herta, tirg vestit

Cu pdcluri impodobit ...>.

F. 83-84: Romanilor <de V. Alecsandri>.


F. 85-88: Sada compusd in stihuri de spcitarul Vasile Pogor. Datata 10 nov.
1839.

F. 89: Cuvintare<a> logoithului Costandin <Joan) la anul 1837, atril pre-

sfintitul mitropolit Y iniamin Costache.

F. 90-91: <Satird la adresa lui V. Alecsandri. Inc. : Rib Alecsandrichi I

Puisor de Rifchi ...>.


F. 92-99v: ( Versuri autografe Costache Conachi).
F. 100-102v, 132, 145, 221, 224-225, 267-268: <Fabule Cucosu i puica,
Ursul i oaspetii siii, .PotirnicIwa ci rindunica, Lupul si rnielul, Pdstoriul
i oaia, Ghiciware, Racul, broasca fi 0 stiucd, Capra si sarea>.
F. 103-106y: <Yersuri autografe C. .Negri Unei dame romance, Hoge,
Rdzboieni i Niamtu, Codrii Vasluiului, datate Londra, 1 febr. 1848).
F. 107-108: Moldova in 1857.
F. 109-111v: Marsul Unirei. Sint cloud cpii.
F. 112-113v: Zioa bund a lid Grigorie Ghica, ce din pacate au domnit in

Moldova pd la sfigitul tuna iunie 1856.


F. 114-115: Rdzdsul.
F. 116-117": Domnului postelnic Fi spion N. Istrate. Versuri satirice datate
Falticeni iul. 1857.

F. 119-120y: Z intii mai 1857. Suvenire academistilor. Semnata G. Sion.

F. 121-128: <Versuri unioniste>.


F.139r-": Inchindciuni.

F. 141-142: Zi tntiiu april.


F. 143-144v: Din umbrele lui Istrate.
F. 146-149": Plingerea crinului.
F. 150-151: Romdnia cdtre deputatii Divanului Ad Hoc. Semnata:

A. Popescu.

F. 152-157: <I. Eriade-Radulescu>, Cintecul ursului. Sint trei cdpii.


F. 168-169": Furarea jalbei. Versuri antiunioniste.
F. 170-171v: Caimacamul ci lorgu. Satira la adresa antiunionitilor, sub
forma de dialog.
F. 172r-v: Necunosculii in althorn.
F. 173-183: <I. Eliade-Radulescu). Mthiesul i florae. Sint trei cdpii.
F. 184-190v: Stihuri (de amor>.
F. 191-194": <Fragm. de teatru in versuri, avind ca personaje pe Firman,
Avrilie, Ismenia>.
F. 195-196: <Yersuri satirice progresiste).
F. 199-203v: lnteresul pi ininciuna. Versuri satirice.
F. 204-205v: <Versuri satirice la adresa lui N. Vogoridi>.
F. 206: <Acrostih: Constantin>.
F. 207-208: <Versuri satirice la adresa lui Alexandru Ghica>.
F. 209-210v: < Versuri de amor>.

F. 212-217: Stihurile asupra peirii rdposatului Manolache Bogdan, vet

comic, ci asupra lui Joan Cuza, vel spathar, care au murit de sabie in domniia
mdriei sale Constantin Dimitrie Mona voevod, vineri sara, spre simbdtd, la

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

141

3 ceasuri de noapte. la anul 1778, august 17. Nementionate de I. Crciun si


A. Dies In Repertoriu ...

F. 220-221: <Versuri la adresa armatei rusesti).


F. 222-223", 227r-v, 266: <Versuri de amor).
F. 229"-", 235-236: Imn la venirea mdrii sale preatndllatului nostru domn
Barbu Dimitrie 'tirbei voevod, in orasu Craiova, cintat In sfinta Episcopie
de aci. Cu notatiune psalticd.
F. 231-234: Imn ce s-a cintat la deschiderea Seminarului sfintei Episcopii
Rimnicul tn anul 1851, tn Craiova.

F. 237-242": <Vasile Pogor), Poezie. Doul cpii.

F. 245-247: Copie dupd convorbire la Petre Bacalul Intre D. De Libertescul


f i D. Scldvescul. Datat: Esi, 1856. dichemvrie 8.
F. 250-252: (Versuri anti-bonjuriste).
F. 253-255: Dezgustarile mele. 1847, iunie 24 Ale. Semnate: Botescu,
sulger.

F. 257-258: Stihuri ale constitutii.


F. 259 261": Invocare. Versuri patriotice.
F. 262-265: <Versuri satirice f i patriotice).
tnsemndri: F. 24": I : Insemnri privitoare la Incoronarea lui Alexandru
Ghica din 14 oct. 1834 si a lui Gheorghe Bibescu din 15 februarie 1843.
I I La let 1847, martie 27, in zioa de Paste s-au aprins Bucuresti si au ars
de la Sfintul Dimitrie si pina la Mahalaoa Vergului."

F. 24"-25: InsemnAri de stare civild.


Ms. este constituit din fragm. de diferite dimensiuni, unele achizitionate,
altele donate de D. A. Sturza, C. Erbiceanu, C. Pappadopol-Callirnachi si
D. A. Pappasoglu, in anii 1901-1903, extrase din arhiva Asaki-Codrescu,
precum si din fragm. din ms. hereroclite, desmembrate in anii 1952-1956.
Cele mai multe fragm. shit scrise in alfabet de tranzitie.
8477B Sec. XIX (prima jumdtate) ; 285 f.; (f. 269-554) ; 37 x 22,5 cm.
<Versuri patriotice, satirice f i de dragoste. cele mai multe fragmentare, din
coleclia lui D. A. Pappasoglu>. Mention6m:
F. 269T-": G. Asaki, Viitorul. Versuri scrise la Roma In 1812. Nu este autograf.

F. 271: Un portret frumos.

F. 275: <Versul lui Bundparte). Text fragmentar.


F. 276: < Versuri patriotice>.

F. 277-278: <Versuri satirice adresate tipografului curiii, facia din mdgar,


pitar>.
F. 281 282": <Versuri satirice adresate domnului Mihail Sturza>.
F. 283-284Y: (Versuri satirice adresate unor pasoptisti moldoveni).
F. 285r-": <Versuri satirice moldovenesti, adresate marelui vistier din vremea
lui Mihail Sturza>.
F. 287: (Versuri fragmentare autografe C. Conachi>.
F. 289-293": <Versuri de amor).
F. 296: <Versuri omagiale adresate unui domnitor, neidentificat).
F. 297: 0 judecatd din Bucuresti. Versuri satirice.
F. 298-299: ( Versuri satirice adresate doctorului Carol Davilla).
F. 301 303": < Versuri de V. Cirlova si I. Eliade-Rodulescu: Pdstorul tntristat
si Serafimul fi Heruvimul.
F. 305: Stihu (de dragoste).
F. 306-30e: <Versuri de dragoste, traduse pe la 1837).
F. 309-310: <Versuri satirice la adresa ciocoilor).
F. 311-312: <Dimineaja. Versuri adresate de V. Popescu tatdlui setu, la
Burdujeni).

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

142

F. 314': Aducire aminte. Versuri inchinate Anetei Filipescu.

F. 315-316: Rugdciune.
F. 317-320v: <Versuri satirice de M. Porfiri, scrise la Paris in anii
1850-1851).
F. 322-323": <Versuri stingace traduse din lb. franceza).
F. 324r-v: <Versuri satirice la adresa lui N. Istrate. antiunionist).
F. 325: <Versuri. patriotice, antiboierefti, intitulate): Apel la romani i datate
Roman, 1852, iul. 26.
F. 326: < Versuri patriotice de N. Istrati>.
F. 328-329: <Joan Ianov, Versuri :> Cdtrd membrii Sofietdlii Literare.
F. 330-331: <Fabuld. Duelul dintre brotdcel ci broascd>. Asupra duelului
lui vicomtele Gramont i D. Herliscul.

F. 332-334: Gr. Alexandrescu, 0 profesiune de credinfd. Nu este autograf.


F. 336-341: Gr. Alexandrescu: Noaptea de botez <vi> Omagii Domnitorului
Carol I ci Doamnei Elisabeta. Unele pagini sint autografe. datate 1866 i 1870.
F. 343: D. A. Pappasoglu <Camera obscurd>. Cu explicatiile optice respective.

F. 344-345: <D. A. Pappasoglu(?)), 0 noapte prin mormintele romanilor


de la vechia cetate Athina, astdzi Recica din districtul Romancifi, plasa Oltului.

Nu este autografil.
F. 346-352, 355-357": Onsemndri i versuri autografe D. A. Pappasoglu>.
F. 354: Epitafiu al prinfesii Elisa Ghica, ndscutd Sufu.

F. 358: Alegerea prinfului rumcin. Versuri patriotice.


F. 359-373": < Yersuri de amor isi patriotice, adunate de D. A. Pappasoglu).
F. 374: Versuri filcute de Voinesco. Datate 1828, febr. 14.

F. 378: <V. Cirlova, Pdstorul intristat).


F. 380-381: <I. Eliade-Radulescu, Sburdtorul>. Copiat de D. A. Pappa-

soglu.

F. 386 388": <Cererea femeilor romdne caire .Nicolae impdratul Rusiei>.


Versuri satirice.
F. 394-395: Din lad. 1858, iunie 20. Vornicu Alecache Vilard, fi-ar farina

ward, cdtrd D-lui D. Bolintineanu.

F. 396T-v: Ddspdrfirea. Versuri de amor.


F. 405-417v, 419-431, 435-441", 444-486: <Versuri de amor, unele copiate
de D. A. Pappasoglu>.
F. 433: <Lord Byron, Corsarul, tradus de Eliade $i armonizat pe muzicd orien(ald).
F. 487-512: Cahier de vers moldaves et francais, a l'usage de Lgonidas Merachi.

1832, mai 15, Iassy. Cuprinde versuri de amor.


F. 515 518": <Versuri patriotice).
F. 519-536: <Versuri satirice, la adresa lui Vilard, a domnului etc.>
F. 536-554": <Fabule, versuri de amor, versuri satirice>.
F. 272,

286, 294-295", 326"-327, 334"-335", 340, 341-342", 375"

376, 475, 552 albe.


Ms. este constituit din fragrn. de diferite dimensiuni provenite fie din vol.
heteroclite desmembrate, fie mai ales din arh. It. col. D. A. Pappasoglu.
daruitd Academiei Rom Azle.
8478 Sec. XIX (prima jumAtatel ; 21 f.; 31 X 20 cm.
<Veniamin Costachi, Scrieri diverse cu caracter pastoral, de teologie polemicd
etc.). Mentiondm:
F. 8-16": <Prefafa la Ceaslovul tipdrit la Icqi in 1817>. Sint trei variante.

Bibl. rom. veche Ill, p. 183, nr. 936.


F. 13v-15v albe.
F. 20-21: <Tipic pentru Canoane de rugdciuni>.
Cf.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineti

143

Texte autografe scrise cu cerneald neagrd, adesea In mai multe variante.


3479

Provenienta necunoscutd.
Sec. XVIII (sfirsit) XIX (prima jumritate) ; 143 f. + 1. 136 bis ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 35,5 x 22,5 cm.
Miscelaneu de literaturd popular& Mentiondm:

1. F. 1-8v: (Zodier>. Text fragmentar fdrd inceput si sfirsit.

2. F. 9-24v: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Text fragmentar, frird fnceput

g sfirsit.
3. F. 25-27v, 30-33, 37-42v, 44-48,

r-v. 73-90, 143r-v: <Avestita,

aripa Satanei>.
Numeroase variante din prima jumdtate si mijlocul veacului trecut.
F. 28-29, 33v-36v, 43, 48v-49v, 70, 72, 100-106v, 129v-130v, 141v-142v
albe.
4. F. 29": <Versuri in cinstea sf. Haralambie).
5.

F. 50

58v: <Oracole. .Roata norocului>.

6. F. 59-61: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Text fragmentar. Lipseste

sfirsitul.
7. F. 63-64: <Oracole>. Prorocie cwn sd aratd la aneteoreu ( ?) in mdndstire
ci zic a sf. Dimitrie, gdsindu-sd scrisd pa o piatrd in mijlocul mndstirii, pusd
in pardoseald.

8. F. 65-67: Glumele lui lerocleus filosoful.


9. F. 68: <Sentinta lui Pilat>. Judecata Mintuitorului nostru Iisus Hristos,
cindu s-au judicat de soborul iudeilor si de Pilat in Ierusalim.
10. F. 69: <Descintece). Carte de fapt a Encului ciubotar cu sotul sdu Safta,
cu agiutoriul sfintului mucenic Chiprian, ce au biruit pre Eliman vrdjitorul,
cel plin de toaki rdutatea.
11. F. 69v: Visul precuratei de Dwnnezeu Ndscdtoare, cind au visat dormind
in Muntele Maslinilor.
12. F. 69v: Numele Domnului nostru Iisus Hristos.
13. F. 69v: Numele precuratei de Dumnezeu .Ndscdtoare.

14. F. 91-99, 115-124v, 126-128v,

135-140v: <Beide medicale>.


15. F. 107-114 : Cdrticidi cc iaste intr-insa reigite de doftorii si de dulceturi i
de vutcd. 1776, octomvrie 9.
16. F. 125r-", 129: <Descintece>.
17. F. 131-134: <Refete gospoddresti).
IS. F. 141: Visuri <cu tilcul lor).

Insemndri: F. 33: Iunie 5, 1824. loan Neculau Cerne au scris."


F. 67: La doaozeci i optu ale lui dechemvrie norul mortii au acoperit pre
arhiepiscopul Grigorie, proin mitropolit. 1777. Anatoli.
F. 67": I: Crezul. Scurt fragment.
II: Insemnari de stare civild din anul 1778.
F. 68: Intocma dupd ce adivaratd s-au scos de ... Alecu copilu. <Lecturd
incertd>. Iasi. 1825 noemvrie 16."

F. 68v: Incercdri de condei.


F. 69: 1833, martie 9. Satul Cozmesti, tinutul Vasluiului, ocolul Stevnicul
<sic>. Theodor erei."
F. 80: Aceastrt carte de sancd <sic> este scrisd de Lascdrache Fortu din
satul Suletea, In prima jumdtate a secolului trecut. 1906, ianuar 15. Virgil

Caraivan."
Textele, foarte numeroase, sint scrise cu diferite cerneluri, In scriere chinlied si de tranzitie. Frontispiciu In penitrt la f. 59. II. reprezentind scena pedepsirii Avestitei In prezenta sf. Sisoe, la f. 84. Desene stingace reprezentInd
pe Avestita la f. 38, 27v, 71v. Peceti inelare fn fum, la 1. 65 si 67r-v. Ms. a fost

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

144

constituit din fragm. ce provin din: arh. It. col. D. A. Pappasoglu. bibl.
mitropolitului Moldovei losif Naniescu, col. Virgil Caraivan, arh. Asaki-Codrescu si din achizitii ale anului 1951.
8480

Sec. XVIII (sfirsit) XIX (inceput) ; 50 1.; 34,5x 23,5 cm.

<Omilii si urdri rostite la diferite sdrbdtori 8i imprejurdri, in prezenta domnilor

Tdrii Romdnesti>. De subliniat:

1. F. 19-20v: < Urare adresatd la urcarea En scaun a lui Alexandru Ipsilanti>.

2. F. 33-35v: <Urare adresatd la urcarea in scaun a lui loan Caragea>.

3. F. 37r-v: <Urare adresaid la 1 ianuarie .1803 docannei lui Constantin Ipsilanti>.

4. F. 39': Cuvint pentru zioa anului nou, de protomedicul Constantin Estiot


<1840.
5. F. 41-42: <Cuvint funebru rostit de Dionisie ierochirix la inmorrnintarea
lui beizadea lancu, fiul lui Constantin Ipsilanti>.
6. F. 45r-v: <Urare adresatd la urcarea in scaun a lui Constantin Ipsilanti>.

F. 4, 9-10", 14, 17-18v, 21-2e, 28, 38, 40, 48 albe.

Insemnari: F. 16: Isaiia ierochiric (sic>, dascal slovenesc."


F. 37' Ierochirix Dionisie Paisiotis din sfinta Mandstirea Neamtului din
It. col. D. A. Pappasoglu, depusa la Academia Romand.
3481

Sec. XIX (prima jumiltate) ; 103 f. + f. 41 bis; 22 x 17 cm.


<J. J. Rousseau, Scrieri>.
1. F. 1-95: <Emil, sau Despre educatiune>. Texte fragmentare.

2. F. 96-103": Retvasd de la doi iubifi trditori dintr-un tirgusor di pe poalile


muntelui Alpin, supt nume de Noa Eluizd. Alegire ci alciituire a lui Jan Jac

Ruso. Partia inaiu. Text fragmentar.

Textele shit traduse la date diferite, cele din Noua Eloizil fiind mai vechi.
Fragm. din Emil stilt scrise In alfabet de tranzitie. Fragm. din Noua Eloith
a facut parte din bibl. lui Paul Gore, a carui pecete cu legenda In lb. rus
este aplicata la f. 97. Provenienta necunoscuta.
8482

Sec. XIX (mijloc) ; 57 f.; paginatie veche cu cifre arabe ; 1-71 (f. 6-41) ;

17,5 x 10,5 cm.


<Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 6-41: Perire a doi iubili, adecd jalnica intimplare a lui Piram Fi Tisbe.
cdrora s-au addogat mai pe urmd nepotrivita iubire a lui Echo cu Nartis. Sibiu.

In tipografia lui Gheorghi de Clozius. Textul a fost copiat de C. Ciudin,


dvoreanu", care semneaza la f. 41.
2. F. 45-57: <Archirie si Anadan>. Lipseste Inceputul.
F. 1v-5,41v-44v albe.
Ms. a fost constituit din cele doua parti scrise la date diferite. Prima parte,
In versuri, este scrisa In alfabet de tranzitie. Fost rns. 2845, dezmembrat.
3483

Sec. XIX (mijloc) ; 62 f.: 20,5 x 15 cm.


F. 1: Poezii de Alecsandru Z. Sihleanu. Mentionam titlurile: Preludele (f. 2) ;
La Patrie (f. 3') ; Sonete (f. 4'1-9) ; Revederea (f. 9'); Streinul (f. 11) ; La o
porumbitd (f. 12) ; La Sofia (f. 13) ; Sonete (f. 14 15') ; Gelozia (f. 16) ; Barcarola (1.17"); Veghierea (f. 20) ; Toamna (f. 22") ; Mirele mortii (f. 26) ; Belict
(f. 38') ; Pdginul fi crestina (1. 42); Cf. Alexandru Sihleanu, Armonii intime,

Ed. II-a, Bucuresti, 1871.


F. 51v-57 albe.

www.dacoromanica.ro

Cataloful manuseriselor romineet

145

La sfiritul ms. au mai fost addogate versuri de P. Grdditeanu: Cdderect

frunzelor (f. 57v-59) i de C. N. Paschevici (f. 59v-62).


Textul, cu cerneald neagrd. a fost scris in alfabet de tranzitie. Legriturd veche-

In carton i piele. Cumparat de la A. G. Marian, la 24 dec. 1953.

8484

Sec. XX (cca 1926-1927) ; 293 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;.
23,5 x 18 cm.
<N. Iorga, Istoria inveiplmintului romanesc>. Lipsete Inceputul. mai exact
lipsesc primele 16 p. din ed. tipAritd In Editura Casei Scoalelor, la Bucureti

In anul 1928.
Textul este scris. de obicei, pe o singurd pag., cu cerneald neagrd. Din arh.
N. Iorga, trecutd. partial, In patrimoniul Bibliotecii Academiei In anul 1956.
3485

Sec. XVIII (1757) XIX (prima jumdtate) ; 29 f.; 20,5x 16 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1-5v: .Rinduiala ce face la Joi mari la spinare <picioarelor>.Lipse*tesfit*tul.


2. F. 7-29: <Molitvenic>. Text fragmentar. Cuprinde: Rinduiala aghiazmei
celei mici i Rugaciune la temelia casei.

Insemndri: F. 5v: Ispisah az Costantin logofdtul. 1757." Este copistul Constantin vtori dascal slovenesc, mentionat de G. Strempel, In Copistt la p. 32,

unde omite Insd fragmentul de fata.


Textul cu cerneald neagrd. Titlul, initialele i indicatiunile tipiconale ale
primului fragm. sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penitd la f. 1. l'rovenienta necunoscutd.
8486

1779 ( f.6") : 7. f.; 18,5 x 14 cm.


F. 1: Penult cei bolnavi, moliwa la proscomidie.
lnsemndri: F. 3": Aicea s-au scris pentru Indltatul ImpAratul nostru Iosif,
pentru sd sa roage preotii cu mic cu mare, ca sd supue pre cei vrdjma5i
supt picioarele sale *i Wilor sale sd le ajute ... Si am scris eu dascAlul Stan,.
cu zisa protopopului Stan din Pierani. Leat 1779, 7287."
F. 6v: Eu Stan dascAlul. 1779."

F. 7, la sfIritul unci scrisori cdtre protopop: S-au dat In Sibiu. septemvrie 5,


1778, a sfintii tale de bine voitoriu Stan ..." Fila rupta din partea inferioard
Impiedicd descifrarea criptogramei.
Textul cu cerneald neagra. Titlul, initialele i indicatiunile tipiconale shit

scfise cu rop. Frontispiciu In penitd la f. 4. Provenienta necunoscutd.


8487 1844-1862 (f. 63, 140v) ; 142 f.; 35,5x 22,5 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 2-81v. 90-117v, 128-131". 138: <Nicolae Roiu, Omilii linute la seirbdtorile si duminecile de peste an>.

2. F. 82 89", 118-127": <Nicolae Roiu, Cuvintciri funebre>.


3. F. 132-136": <Neofit Scriban>, Cuvint funebral rostit Ia nmormtntarea
lumincirei sale Ecaterina Sulu, nolsculd Cantacuzino <la 29 apr. 18d4>.
4. F. 139: <Versuri fragmentare cu caracter social>.
5. F. 140-142v: Erupliunea Vezuvului. Articol tradus, dupd toate aparentele
dintr-o gazeta germand.
F. 12, 23v 24.% 35_37v, 44 45v, 75. 85, 137 albe.
InsemnAri: F. 35: Compus de mai josul iscAlit. 1856 april 3. Roiu Nicolae.`"
F. 63: Acest cuvint, cu grab lucrat. este bun i poate fi rostit In biserica_
1844, maiu 20. Nicolae Roiu." Autorul mai semneazd pe numeroase pagini
din cuprinsul ms.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

146

Textele sint scrise, In marea los majoritate, In alfabet de tranzitie, cu cerneald neagra, pe hirtii de diferite dimensiuni. Cumpbrat de la anticarul
lzrael Kuppermann din Iasi, la 26 oct. 1908.
2488 Sec. XVIII (Inceput) ; 226 f.; 31,5 x 22 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 2-206v: lnceputul inveiteiturilor bunului credincios Io Neagoe, voevodul


Tarii Ungrovlaltiei, carile au invdtat pre fiiu-sdu Theodosie ()odd. Lipseste
sfirsitul, precum i doud I. din interior, Intre f. 82"-83 si 130v-131.
Cf. lnvdtdturile lui Neagoe Basarab clitre fiul situ Theodosie, text ales si stabilit de Florica Moisil si Dan Zamfirescu, cu o noud trad. a orig. slavon de
G. Mihbild
Bucuresti, 1970, p. 109-110.
2. F. 207-226": Viiata i traiul sf. sale pdrintelui nostru .Nifon, patriiarhul
Tarigradulut, carile au strdlucit infra multe patimi i ispite in Tarigrad i
in Tara Munteneascd, scrisd de chir Gavriil Protul, adedi mai marile Sfetagorei. Lipseste sfirsitul. Cf. I. CrAciun si A. Dies, Repertoriul
p. 146.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i unele initiate sint scrise cu rosu. Ddruit
.Academiei Romdne de P. Girboviceanu, la 30 oct. 1909.
3489

Sec. XIX (a doua jumiltate); 104 f.; numerotatie veche cu cifre arabe di-

versa ; 34 x 20,5 cm.

<V. Alecsandri, Versari pi proza>. Mentionam titlurile: Omul solitar (1.2):


Hora de la Grivita (f. 6): flora de la Plevna (f. 7); Caldtorie in Africa de la
Tenger la Tetuan prin mwztii Madras (f. 9-69): datatd Mircesti, 1874 ;
Odd ostapilor romdni (f. 70) ; Pdstorii .pi plugarii (f. 72) ; Linda Baia (f. 73);
Toamna tesetoare (f. 74), urmatd de o scurt scrisoare dare Jacob Negruzzi
In legaturil cu publicarea poemului Dan cdpitan de plai In Convorbiri. l'oezia
este datata Mircesti, octornbrie 1874; Mandarinul (1. 76) ; Hodja Murad
Papa (f. 78) ; Poeana fdrmecdtoare (f. 82) ; .Frajii Jderi (f. 84) ; Cdpitanul
.Romano (f. 86) ; Soare de &wild (f. 87) ; Prier pi fata Ernii (f. 88) ; <Fragment

coptat din Istoria lui Arghir pi a Elenei de I. Barac) (f. 90) ; Cintecul Bucovinei (f. 91) ; Coradini (f. 91v) ; Un orator mut (f. 92") ; Geanta lui mop Cosma
(f. 94) ; Neculai Balrescu (f. 95") ; Poetului Mistral (f. 98) ; Din alburnul unui
bibliofil (f. 99) ; Poetului ci filolog Gabriel Azais (fAW"); Strofe improvizate
la ntoartea lui Rolla (f. 103) ; Strofele sint Insotite de o scrisoare a publicistului Petru V. Grigoriu care D. A. Sturdza din Jai, 27 dec. 1897, cu mentiuni
asupra lor. Piesele care constitue manuscrisul, disparate, au fost publicate in
diverse ed. din operele poetului. Cf. V. Alecsandri, Opere, vol. I-111, V.
Ed. ingrijitd de Georgeta liddulescu-Dulgheru. Bucuresti, 1966-1974.

Textele sint scrise cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Gh. Butman din


Iasi, la 13 nov. 1909.
3490 Sec. XIX (mijloc) ; 176 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-176 (f. 1

176) ; 20,5x 17 cm.


<Manual de Pedagogic>.

Textul este scris cu cerneald neagrd, in alfabet de tranzitie. Legatura veche


In carton si piele. Din bibl. lui P. Girboviceanu. Intrat in col. 13ibliotecii
Academiei in anti! 1953.
3491 Sec. XIX (cca 1830-1875) ; 146 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
35 x 23 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3 le: <Cronici moldovenepti. Axinte Uricariul, De a doua domnie a lui


Nicolae Alexandra Mavrocordat (1711-1716)). Text fragmentar. Cuprinde
anii 1712-1713. Cf. I. CrAciun si A. Dies, Repertoriul
p. 108.
2. F. 19-2e: Istorie bisericeascd de pah<arnicul) Alecsandru Geanoglu

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

147

Lesviodacs. Bucuresti. Anul .1845. Fragmente relative la istoria bisericeasca'

a romanilor din Transilvania din jurul anului 1700.


F. 29v-30v, 48. 90-91", 113v-114v, 116v-117v, 119. 121, 124v-125v,

126v-127v, 128v-129v, 134-135v albe.


3. F. 31-32v: <Regulamentul co la r i programul unui seminar nenumit).
Text fragmentar.
4. F. 33-47v: <Constantin Erbiceanu>, Via/a, activitatca si scrierile preasfintitului Filaret Scriban din punct de veclere religios i literar. Este o copie
realizata de Iosif Bobulescu, episcopul RImnicului.
3. F. 49-50: <Documente. Iosif Bobulescu. Scrisori adresate>: Onorabilului
comitet al Reuniunei Romdne din ducatul Bocovina, <si redactorului ziarului
Romemul).

6. F. 51-60v, 81-82v: <Arhimandritul Theoctist Scriban. Omilii>.


7. F. 61-66v, 83-137: <Doc. si corespondenN in legdturd clt activitatea arhi-

mandritului Theoctist Scriban, s.a.>.

8. F. 67-80v: <Theoctist Scriban>, Ultimul secul al istoriei Vechiului Tes-

tament.

9. F. 138-139": <Versuri ocazionale cu caracter mora0.


10. F. 140-141: <Discurs pronuntat de superiorul Mcindstirii Ciolanu cu

prilejul vizitei canonice a lui Inochentie, episcopul Buzdului. la 22 apr. 1873>.

11. F. 142-146: <A. Scriban (?), Intrebuinfarea capitalului in agriculturd>.


Articol de economie politica.
Textele sint scrise cu caractere chirilice, alfabet de tranzitie i latin, cu cerneala neagra i violeta. Hirtiile disparate, care compun vol. au fost daruite
Academiei Romane de Constantin Erbiceanu, la 26 sept. 1908.
8492 Sec. XIX (cca 1830-1850) ; 94 f. 4- f. 39 bis ; 36,5 x 22 cm.
F. 1: Vocabulariu germano-romdn de Porfirie Dimitrovici, ieromonah si catehet
la Scoala reald r<omano>cato<licei> din Cernduti.

Insemnari: F. 1: Acest manuscris a domnului P. Dimitrovici, repausat

In 7/19 mai 1865, s-au daruit de nepotul sau Oreste Rennei de Herseni Sotletatii pentru literatura si cultura romana in Bucovina. Cernauti, in 10 iunie
1865. Oreste Rennei."
Textul romanesc, cu cerneald neagra, este scris In alfabet de tranzitie. ILegatura veche in carton si piele. Daruit Bibliotecii Academiei Romdne in: anul
1953. Provenienta necunoscuta.
8493 1842 (f. 1); 84 f.: 22 x17,5 cm.
F. 1 : Caet de loghicd. Inceput la anul 1842 mantic 31. Prescrisd si paradositd
de D. D. Joan Mandafevschi ii inedlatei de mine, jorist, Necolai Gheorghiescul.
Siminariea Moldoviei ghenerald.
Insemnari: F. 2: Loghica aceasta este dupa metodul lui Chizeveter facuta."

Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la Israel Kuppermann din Iasi,


la 26 oct. 1908.
8494 1856 (T. 1) 5 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-8 (1. 2-5v); 17x 11,5 cm.
<Art. relativ la Unirea Principatelor Romdne>.
tnsemnari: F. 1: Pentru D. P. I. Siminogeanu. 1856, octombrie 21."
Textul. In alfabet latin, este scris cu cerneala neagra. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 3 nov. 1909.
8495

Sec. XIX (cca 1840); 152 f.

+ f. 62 bis ; 21,5 x 17,5 cm.

<Chateaubriand. Martina>. Credem ca trad. apartine lui N. Roiu.


F. 31v-32v, 62 63",. 93-97v, 117-118" albe.

Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din

Iasi, la 26 oct. 1908.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

148

8496

Sec. XIX (cca 1847); 52 f.: 22 x 17,5 cm.


iscelaneu. Cursuri ,scolare>.

1. F. 2-12v: <Istorie generalii>. Privire pragmaticd asupra periodului de la


Revolulia frantezd, pind in zilile noastre. N. Roiu.
F. 13, 27-28" albe.
2. F. 15-26": <Istorie
lntrebdri i dizlegdri teologhicesti asupra

Bibliei. Sub formd de intrebdri

rAspunsuri.

3. F. 30-52: <Gramaticd latind>. Text fragmentar de sintaxA, In lb. latind.


Textele sint scrise cu cerneald neagrA. CumpArate de la anticarul Israel
Kuppermann din Iasi, la 26 oct. 1908.
2497 Sec. XIX (a doua jumdtate) ; 561 f.; paginatie veche cu cifre arabe : 1-1109
(f. 18-561); 17x 10,5 cm.
.

<George Ucenescu, Carte de cinturi>. hare f. 264v-265 textul prezintd


discontinuitate, lipsind trei f. Cf. Vasile D. Nicolescu, Manuscrisul Ucenescu.

Cinturi. Editura Muzicald, Bucuresti, 1979, 369 p.


tnsemnAri: F. 25": G. Ucenescu, student al domnului Anton Pann." Autorul semneazd de nenumitrate on In cuprinsul volumului.
F. 28r-v: In anul 1828 rApind Anton Pann pe sora Anica de la mAndstire
au 1mbrdcat-o bdrbteste, cu culion pe cap, ca pe seminaristi. cu anteriu si

cu scurteicd viratd si a venit la Brasov cu Anica, recomandlndu-o uce-

nicul" d-sale. A rAmas psalt la Biserica Sfintului Nicolae in Scheiul 13rasovului. Pan <sic> cinta i ucenicul tinea ison. Si cintau i amindoi i pldcutele voci puneau in uimire pe ascultAtori. Anica, vildit fiind de femee
si
Pann nemaiputind rAbda rusinea au pArasit postul de cintAret, s-au Intors iard in Homdnia, s-a cununat cu Anica i dupd doi ani Anica a pArdsit
pe bArbat i s-a dus iar la mAndstire . ldstnd lui Pann un fiu al lor, anume
Lazar. Aceastd mare pierdere o jeleste i o cintA in poeziile sale sub acrostih
Anica."
F. 139r-y: Insemnare autobiograficA Ucenescu.
Textul este scris cu cerneald neagrA. Titlurile slut scrise cu rosu. CumpArat

de la anticarul Ihel Saraga din Bucuresti, la 25 sept. 1909.

2498 1855 (f. 1); 14 f.; 26,5x 21 cm.


F. 1: Cuprinsul Tilcuelei Evanghelielor En lnstitutul clerical verselan, tinerimei

annului al III-lea, in semestrul al II-lea, annul scolastic 1854-5. prin preotul


Nicolae T. Velia, parohul Secasului, propusa prin Vasilie Petrovici, auzitor
stiintdlor theologhiei, in annul al III-lea.
hisemndri: F. 14: ,.S-au scris de mine Petrovici Vasilie. In al III-lea an
auzitoriu de theologhie. Adecd in 9 martie 1855 am sfirsit ..." Urmeazd o
Insemnare de stare civild.
Textul este scris cu cerneald rAddcinie, In alfabet de tranzitie. Cumpsrat
de la Emilian Micu, preot in Vlajkovecz (Banat), la 27 sept. 1909.

2499 1816 (f. 1); 283 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-582 (f. 2-283 ;)"
38 x 23 cm.
F. 2: Istorie ce recite si de multe feluri a marelui invdEdto^u Irodot de la cetatea
Alicarnasiei. care istorie in nod pang sd imparte, carile sd chiamd muse, adicd
zine, pentru dulceaja curintelor. Cf. Herodot, Trad. romneascd publicata
dupd manuscriptul gasit la Manastirea Cosula, de N. Iorga. Vdlenii de Munte,

1909. VII -I- 552 p. Cf. si Herodot, Istorii. Ed. 1ngrijitd de Liviu Onu 8i
Editura Minerva. Bucuresti, 1984.
Lucia Sapcaliu
InsemnAri: F. 1: AceastA carte mi-au prescris-o Ion ficiorul lui Tuduri bidnariul din Botosani, de pi alta a dumnealui Vasili Pogoru In anul 1816,
In zilile domnului, marii sali Scarlat Alexandru Calimah Voeovd."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

149

F. 21': $i aceastd iaste din cartile domnesti. Ianachi Buzild logofdt, ce


au plAtit de au izvodit de pre izvodul cel vechi moldovenesc, acurn la vlet
7254 <=1746>, iuli 6."
F. 5.: Stdvdrachi Tdutul medelnicer."
F. 1": tnsemnare de bani a lui Costache Pisoski.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Ins-

tructiunii Publice, la 11 sept. 1909.

Sec. XIX (mijloc) ; 58 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd; 19,5 x
x 12,5 cm.
<Psaltichie>. Cintdrile stilt compuse de: Grigore protopsaltul i Hurmuz
hartofilax.
Insemndri: F. 36-37: Eu Dimitrie pAcAtosul am prescris acest Polieleu.
De-ti gdsi vreo gresald, Nu mai faceti socoteall; Ca shit un om <pdcatos>,
Ca doar voi avea folos."
F. 35, I: Incercdri de condei.
II: Aceasta este facerea lui Macarie Eunomianu, avind a sd tipdri In tipografie sf. MAndstiri Niamtul. Mineele."
Textul cu cerneald neagrd i rkidcinie. Initiate stingaci ornate la f. 41, 44'
s.a. Fragm. provenit din dezmembrarea ms. 2896.
8501 Sec. XIX (cca 1820-1860); 56 f.; 24,5x 18,5 cm.
<Psaltichie>. antdrile slut compuse de: Panaghios Halacioglu protopsalt,
Petru Berechet, Petru Lambadarie. Iacov protopsaltul, Gheorghe Criteanul,
Daniil protopsaltul, Grigorie Lambadarie, Petru Vizantie, Visarion duhovnicul, Dimitrie Suceveanu.
F. 50-51v albe.
Textele, fragmentare, au fost scrise de mai multe miini. Unele titluri, initiale i indicatiuni muzicale au fost scrise cu row. Frontispiciu colorat la f. 1.
Initiate ornate la 1. 1, 17, 24 s.a. Fragm. provin din fostul ms. 2896, dezmembrat.
3509 1808 (f. 1) ; 611.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu omisiuni: 1-47 (1.1
bis-57); 23x 16,5 cm.
F. 1: Galatia, tragodie pdstoriascd a domnului Floriianu, talmazitil de pe limba
greceascd pe limba moldovineascd de mine, Constandin Stamate, tn Ei. Anu
3500

1808, iuni 27.


Insemndri: F. 57: Au luat sfirsit In anu 1808, iuli 9. MA rog, ori care din
iubitorii de cetit va ceti aceastd istorie, sd o ceteascd cu luare aminte. $i

iardsi md rog cd dud intimplindu-sd sA gdsascd vreo gresald, sau a rindului,


sau din slovi, sd. sd erte i sd sA tocmascd. $i sA sd facd acest bini pentru ostinelele care am pus eu, scriind-o."
F. 58': Legenda lui Adonis i versurile cu care I-a plins Afrodita. Versurile
stnt In lb. greacd.
F. 58: AceastA carte este a dumnealui medelnicerului Grigori Popovici oi
s-au Incredintat si de mine Gheorghe VasOlici." Lectura numelui incertd.
F. 1v: Aceastd carte esti a me, Iancu Voreild, stolnic." Lecture numelui
incertd.

F. I si II liminare, f. 57, 59 61: Socoteli bdnesti. Cele de la 1. I liminare


privesc pe Constantin Timofti scutelnic din satul Beriasa, tinutul Vaslui.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din
Iasi, la 11 nov. 1909.
8503

1844 (f. 59") ; 103 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversd; 22,5 x 17,5 cm
F. 4: Elementuri de filosofie ithicd (morald).

F. 46"-47, 50, 60-63', 94 albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

1b0

/nsemnari: F. 59v: Prescrisa dupa alla de asemenia din anul 1827, aprilie 12,

din Bucure:Ji. Carte la Sfintul Sava. 1844, avgust 26. Radauti."

Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din


la*i,

3504

la 11 nov. 1909.

Sec. XIX (mijloc) ; 24 f. ; 20,5 X16,5 cm.

(Versuri copiate din Baba Hirca de M. Millo, Piatra din easel de V. Alecsandri,

;.a. La f. 13-14' este copiat: Cintecul lui Bundparte (Napoleon )).

Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de la


3505

anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 11 nov. 1909.


1802 (f. 42); 93 f.; 21 x 15 cm.
<Octoih rnic).

Insemnari: F. 42: 1802, avgust 5."

F. 58": Sfiritul lui 7 glas ... 1802, avgust 19. Erei Gheorghi ot Sf. Neculai
Gospod am scris."
F. 77v: S-au scris acest Osmoglasnic de mine in zilile TOM sale Alexandru
Necolai Sutul voevod; la let 1802, avgust 29 au luat sfirit de scris pina aice.
Un an au domnit, dar cu mult bine i indestulare in lard. Erei Gheorghe ot
Sfintul Necolai am scris."
F. 91: Sfiritul slitlnelor invierii i a stihiilor evangheliei Utrenii. S-au scris
1802, septemvrie 19. Erei Gheorghi."

F. II liminara, in criptograma: Acest Osmoglasnic iaste a lui Ilie popa.

Si i 1-am dat ca sa invele pe dinsul glasurile i podobiile. Si s-au scris de mine,


care mai gios ma voi iscali, erei Gheorghie ot Sfete Neculai. 1807, martie 5."
F. 931: Acest Ohtoic sa se t.tie ca este a lui Ilie ... Ilie popa. Iordache dascalul

(?). Let 1803, fevruar 12."


F. 93: I Dimitrache ierei din Sfeti Nicolae Gospod = Domnesc> in Esi.
1802, ianuariu 15."
II : /ncercari de condei.
F. I liminarff: I Dimitrache ierei legator din Sfeti Nicolae Gospod."
II : Incercari de condei.
F. I liminar: I Aceasta carticica este a lui Ilie popa."

II : Insemnari anulate prin *tergere.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale Ant
scrise cu rop. Frontispicii in penita la f. 1, 11, 30" .a. Cumparat de la anti-

carul Israel Kuppermann din Iai, la 11 nov. 1909.


3506 Sec. XVIII (dupa 1770) ; 165 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-162
(f. 3-164); 19,5x 14,5 cm.

<Dumitrache medelnicerul, Cronica rdzboiuiui ruso-turc de la 1768-1775.


p. 195.
Cf. I. Craciun *i A. Die*, Repertoriul
Insemnari: F. 3-8: Aceasta carticica iaste a dumnealui stolnicului Raducanu Poenaru."
F. 13 i 38": A stolnicului Raducanu Poenaru."
F. ultima liminara: Sa sa cerceteze, cd prea cu rinduiala buna s-au ostenit
dumnealui stolnicul de-au scris."

F. 2: Cele 12 Vineri mari ce sint prirnejdioase la cei ce nu le vor cinsti.

F. 1 i 2": Refete de cernealii.


F.1: I: Refete inedicale.

II: Insemnare de stare civila, din 16 april. 1827.


F. 1": I: 1802, octomvrie 14, chid au dat cutremurul cel mare, la venirea
domnului Constandin vodd Ipsilant la Radovan <sat in Ilfov>. Intr-acea zi
au omorit hotii pe raposatul caminar Colceag la Uleti, ispravnic fiind la
I alomita."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

151

II: 1804, avgust 30 s-au aprinsu Bucurestii, arzind foarte rriu, In zilele domnului Costandin vodri Ipsilant. Tot Intr-acest leat, toamna, au cdzut zdpadd
mare la deal, fiind cele mai multe vii neculese."
III: 1820 <sic), Zavera, la luna lui mart."
IV: 1827, octomvrie 2, duminicri seara la 2 ceasuri din noapte fru% un sfert,

s-au cutremurat pdmintul."


p. 248, 235, 35, 261.
Cf. I. Corfus, Insemndri

Textul este scris cu cerneald riid5cinie. Legraurd veche, restaurat la cotor_


lntrat In col. Bibliotecii Academiei Rom dne, la 16 iun. 1958. Provenienta

necunoscutd.
3507

Sec. XIX (prima jumiltate) ; 30 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversri ;
24 x 19 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-7"; <Crinii farina>. Text fragmentar.


2. F. 9-30": <Floarea darurilor>. Text fragmentar.
Insemndri: F. 8: Insemnare a lui Pantilimon monahul de bani cheltuitl cu
reparatii la Mandstirea Sinaia.
Textele sint scrise de mai multe miini cu cerneal neagra. Unele titluri sint
scrise cu cerneald ri*e. Ms. a fost constituit din fragm. provenite de la vol.
3508

heteroclite, desmembrate.
Sec. XX (primele decenii) ; 219 f. + F. 4, 5, 6, 7 bis, minus f. 13, 14, 15, 16,
omise la numerotat ; 29 x 22 cm.
<D. Nanu, Poezii>. Subliniem titlurile: Cdtre Luceafar (f. 1"); Valuri (f. 2) ;
Chopin (f. 3) ; Cintecul clopotului (f. 4); Ofelia (f. 5) ; Odd anticd (f. 6) ; Idolatrare (f. 7); Psalmul XXIX (f. 8) ; Prima fild (f. 9) ; Per fratrem ad patrem
(1. 11) ; Atolii (f. 17) ; In munti (f. 20) ; Unei stele (f. 22) ; Spre pace (f. 24) ;
Gringoire (f. 28) ; In fata Pietrei Craiului (f. 30) ; Livada (f. 34) ; Ndluca.
( f. 35) ; ln asteptare (f. 38) ; Solie tainicd (f. 42) ; Sunt minglerile durerii (f. 43) ;

Teamd lf. 43'1); Ce nu moare (1. 44) ; .Relntoarcerea la cdmin (f. 52); Vedenia
(f. 57) ; Rdspuns (f. 70) ; De profundis (f. 72) ; Pnbegia lui Petru Rares (f. 75) ;
La cuibul pdreisit (f. 79) ; Intoarcerea prizonierului (f. 83) ; Catedrala (f. 85) ;
lnnecatul (f. 89) ; Scafandrierii (f. 90) ; Sentinfe (f. 92); Indoiald (f. 96) ;
Bu.sola (f. 98) ; Canis ad vomitum (f. 99) ; Suspinul omului (f. 104) ; Chemare
(f. 106) ; Treptele sufletului (f. 108) ; .Resemnarea vamesului (1. 108") ; Firea
veche (f. 109) ; Sentinte (f. 110) ; Inima (f. 111) ; ln chtlia monahului (f. 113) ;

Fiul pierdut (f. 114); Dorul (f. 119); Ea te-a uilat (f. 120); ln calea robilor
(f. 121) ; Senindtate (f. 122) ; Romanta lampei (f. 123) ; Rugd (f. 126) ; Pri-

mdvara (f. 129) ; Toast la o nuntd de argint (f. 137) ; Cruciatii lui lorga (f. [139) ;
Unei poete (f. 141) ; Un inger a vorbit (f. 143) ; Noapte (f. 151) ; Unei trecdtoare
(f. 152) ; Toamnd (f. 153) ; Gretchen cintd (f. 155) ; Tu esti naiv (1. 156) ; Sfat

(f. 160) ; Minunile (f. 161) ; Aestuas infelix (f. 162); Intr-o grddind de spital
(f. 164) ; Acelas suflet (f. 166) ; Imn soarelui (f. 167) ; Extaz(f. 170) ; Ies harpes
de David (f. 171) ; De vei cdta un sens vigil (f. 172) ; Credinta (f. 173) ; Goana

tortelor (f. 176) ; April (f. 179) ; Din vechi scrisori (f. 182) : Vesnica Eva (f. 183) ;
Alt eintec (1. 184) ; .Ruga betivului (f. 188) ; Mirelui (f. 190) ; Trecea pe drum
o PM' (f. 191); Psalmul XXXI (f. 192) ; Muntele Mdslinilor (f. 197) ; Moise
( f. 204) ; Minia lui Samson (f. 210) ; Din Wind (f. 217) ; Ultimele Ipatru poezi

sint trad. din A. de Vigny. Majoritatea poeziilor, publicate initial in difertei


rev. au fost republicate In vol. Poezii, Editura Cartea Bomdneascd, In anul
1934.

Textele, pe hirtie de diferite dimensiuni, au fost scrise cu cerneald neagrd,


aIbastr i creion. Ms. a fost constituit din fragm. ddruite de I. E. Toroutiu,
sau cumpdrate dupd anul 1950.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

152

3509 1697 U. 218'); 218 f., minus f. 5 si 19. omise la numerotat; 28 x 17 cm.
<Cazanil i Omilii>.

lnsemnitri: F. 177: Vleat 7205 <= 1697>. Pisah az mnogogreasnii Hie

dascal Aron Popovici sie cniga <= Am scris eu multpAciltosul Ilie dasedlul
Aron Popovici aceastti carte> din Tara Moldovii din Iasi, vd leat ot Rojdestvo Hristovo 1697" <= in anul de la Nasterea lui Hristos 1697>.
F. 218": Vd leat 1697. Ilie de la Iasi, Popovici <am scris pentru> loan Go-

rdscul ot Harnicesti <cu) 20 zlat" <=zloti>. Cf. G. $trempel, Copisti...,

p. 115.
F. 1-20: Am cumpArat aceastd sf. Ucitelnd pintru pacatele noastre acestia
oameni <rupt> 7 florinti cu giupineasa sa Odochie, fiii sei Iosip, Ghiorghie,
Mdrica si au dat popa Lupul 5 mdriias cu a sa giupineasd Floare, cu fii sal
Todor, Chiriil, Vasilie; si au dat Vlasic Cozma 3 mdriesi cu a sa giupineasd

Mdrica; si au dat Vtisliul Petri 93 de bani, cu a sa giupineasd Ioand; si a

dat Pdrasca 3 mdriasi. pintru ale sale 1:Ideate; Hima Filip 1 mdrias, Rditiutd

Miron 1 mdries, Chiran Filip 1 mdries, Dumitras 1 mries. Atita au dat.


$i o au dat in svinta besiarecd in Breb ... Au dat pintru pacatele sale. $1 eine
va fi preut i slujitoriu svintei besiareci sa aibd a-i ceti i mdrturisi de pri ia

crestinilor in svintele dumineci i praznice. $i pre cesti oameni ce o au eumprat 52.1 pomineasca la svintul jertdvnic, ca sa <va> pomeneased si

pre voi. Amin. Anii ... 1703, luna lui martie 8 zile am scris. Popa Lupul
din Breb." <Maramures>.

F. 35"-43: latd, aceast carte anume Uciutelnd o au cumpArat Goge

Lupul di in Feresti, drept 6 florinti de la popa Todor di in Breb, feciorul


lui popa Lupu. La sf. besericd unde sd va timpla sf1 spue de pa dinsa si sa
marturisascd inviltetori la crestini <pentru> pacatele sale si a pdrintilor
lui si a tot rodului sdu i sf1 n-aibd a o vinde din mdrdicul lui Goge Lupu
nici alti streini. Ce eine a visnade sa fie afurisit i anaftima."
Textul, in semiunciald, este scris cu cerneald neagra. Unele titluri i initiale slut scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 149', 171', 177' s.a. Legaturd veche in scoarte de lemn i piele. Cumparat de la Dr. Hiador Stripszky
din Maramures, la 7 oct. 1909.
3510 1838 (f. 21; 231 f ; f. 1, gresit numerotatd, trebue asezatd dupd f. 8; numerotatie veche eu cifre chirilice: 1-221 (f. 2-221); 10,5 x 7,5 cm.
<1 1 1 iscelaneu>.

1. F. 1-102: (Catavasier).

2. F. 103 189": <Octoih mic cuprins, In deobste, En Catavasier>.

3. F. 190'1-212: Sinaxariu a celor 12 luni.


4. F. 212"-220": <Cintdri bisericesti>.
F. 221-227 albe.

5. F. 227"-229: Pashaliia.

6. F. 229"-231: <Cronologie). Nasterea i tirbirea luminii lunilor.


fnsemndri: F. 2: Cele opt glasuri, impreund i alte eintari bisericesti,
scris de... Gheorghie Popovici din tinutul Sucevii, satul Bdrdstii Ganii,
ocolul Muldovii, precum i legatd, in zilele preosfintitului mitropolit chiriu,
chir Veniamin Costache, la anul de la zidirea lumii 7346, iar de la Hs 1838,
aprilie 29."
F. rr, 51: Gheorghie Popovici, scriitoriu. 1838, mai 8."
F. 25", 54: Scriitoriu este ... Gheorghie Popovici. 1838, mai 12."
F. 47: Gheoghie Popovici scriitor, este ot Bardsti, tinutul Sucevii, o<colul>
M<oldovii>. 1838, mai 26."
F. 178: Scrisu-s-au aceast mica cdrticicd de ... Gheorghie Popovici din
ocolul Muldovii,> tinutul Sucevii. satul BArastii Ganii ..."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilneti

153

F. 57-60: Aceasta carte de cintari este dreaptd a me. Grigori Simandiru.

1892, enuar la 20."


Textul este foarte Ingrijit, scris cu litere ce imitt tiparul. Frontispicii In
penita la f. 3", 16', 27" s.a. Iniia1e colorate la f. 42, 43", 45 s.a. Desene 5i
miniaturi la f. 29", 35, 61, 102v s.a. Legatura veche in scoarte de lemn si
piele. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 20 oct. 1909.
3511 1811 (f. 153"): 158 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-300 (f. 4-153v) ;
22 x 17,5 cm.
<Oxenstiern, Cartea I-a).

Insemndri: F. 153": Costache Irimiescu. Aceastil carte s-au scris de mine


Constandin Teodorovici <Irimiescu>, care o am inceput la anul 1811 iulie
20 si o am sfirsit anul 1812, martie 21."
F. 4: Din cdrtile !nee iaste. Costandin, sachelarie ot sf. Nicolae Gospod din
I a5i."

F.1Y: Insemndri autobiografice si de stare civild ale preotului Constantin,

sachelarie la biserica sf. Nicolae Domnesc din Iasi.


F. 1: Retete gospoddresti din 24 febr. 1818.
F. 3: Insemnare de cititor a psaltului M. Irimiescu, de la 1 iulie 1846.
F. 158: I La anul 1813, octomvrie 28, la 3 ciferturi de noapte s-au cutremurat pdmintul." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 255.
II: La anul 1822, septemvrie 27 au sosit In Iai domnul loan Sturza voevod
si la octomvrie 8 au luat cuca In I3eserica gospod a Sfintului NicoMe.".)Thidem, p. 48.
III: Insemndri de stare civild.
Textul este scris cu cerneaM neagra. Cumprat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 20 oct. 1909.
3512 1789 (f. 84'); 85 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-84 (f. 2-84);
23,5 x17,5 cm.

F. 2: Incepui a scrie de Viiala marelui impdrat Alexandra Machedon de la


Filipa grada
Insemnri: F. 84": .. Precum este cu neputintd omului a nu pdcatui, asa si
scriitoriului a nu gresi; fiind mlinile de terina si firea omeneascd slabd,
ce lucru iscusit poate s facd si sd nu gresasca? Aceastd Alexandrie s-au
scris de mine, smeritul si mai prostul si mai neinvdtatul dintre dascalii
acestii part.' de lume, tuturor plecat i iubitor de toti, lordache dasc<dlul).
1789; cel latinescu: 1789, S-au inceput ghenarie 25 si au luat sfirsit martie
13 zile. Aceast Alexandrie am izvodit(-o) de pe o Alexandrie veche, ce au
fost In turnul cel mare de la Mandstirea Putna. lordache dasc<dlul)."
F. 85: Aceastd carte, care si Alexandrie s numesti, este a lui Andrii diiac:
au cumparat<-o) de la mine, mai gios isclitul, dre<p)t 3 lei, adecd 3 lei
bat(uti) si am iscalit. Iordache dascalul."
F. 37, 57 si 68: Iordache." Cf. G. *trempel, Copisti
p. 133.
F. 1Y- I Rugaciune, scrisd i semnatd de acelas copist, Iordache.

II: Insemnare de stare child din anul 1795.


F. 58": Aceast Alexandrie este a me. lordache."
F. 85: Azbuchile jidovesti."
Textul este scris cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i unele ini-

tiale slut scrise cu rosu. Frontispicii stIngace in penitd la f. 38, 41, 63. a-s.
Initiale ornate stingaci la f. 8, 51, 75 s.a. Legatura veche in scoarte de lemn
5i piele. Cumparat de la Dr. Iliador Stripszky din Maramures, la 7 oct. 1909.

www.dacoromanica.ro

BAAL 3101-4413

154

3513

1725 (f. 197v); 216 f.

numerotatie wale cu cifre chirilice, cu omisiuni::

1-258 (f. 1 214;) 19x 15,5 cm.

(Molitvenic).
Insemndri: F. 197": Siiu enigu glemuiu Molitvenic pisal dascal Pavel Mucaciovskii, u selea Valianea, rocu 1725, msiatia iuliia, dnia 18" <= Aceastd
carte numitd Molitvenic a scris-o dasctilul Pavel din Muncaci, in satul Vdleni,.

in anul 1725, in luna iulie a 18-a zi). Cf. 0. Strempel, Copisti


p. 174..
Molitvenic au cumpdrat popa Stefan in Calinesti_
Si multe scirbe au avut pintru dinsu cu popa lochim. lard oaminii cei bd-

F. 60" 67: Acest

trini, cu sufletele lor au spus c-au Idsat besericii unu Maran Vasilie nemes,.
Nicoard nepot de sord preutesii, nemis Ursul. Iard cine o va vinde, sau o va
fura
si cine o va cumpdira, sa fie afurisit.
Scris-am eu, popa Filip, popa Daniil. Ce-am auzit am scris. iard nu minciuni_
Cd. popa Stefan n-au avut pe nime i besericei a ldsat, ea el a fost volnic_
Ca ai lui a fost i cu soate-sa Anisoara."
F. 139": Popa Stefan. La nasterea preotesii o au dat in Calinesti, in Maramures."

F. 214: A lui popa Stefan, Molitvenic din Cillinesti, in Maramures, Iii


erasul ..."

F. 54v-57: Insemndri de canoane bisericesti.


Textul, cu cerneald rddcinie, este scris in semiunciald. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile tipiconale. sint scrise cu rosu. Legaturd
veche In scoarte de lemn i piele, reparata la cotor Cumparat de la Dr. Iliador
Stripszky din Maramures, la 7 oct. 1909.
8514 1787 (1. 219"); 219 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri 1-224
(f. 1-219): 27,5x 19,5 cm.
(Vincentiu Cornaro. Istoria lui Erotocrit).
Insemndri: F. 218'1: Pisah <-= A scris) logofdtul Ionit. Zugrdvit de
Petrache logofatul."
F. 219": I S-au scris aceasta carte ce sd numest Irotocrit in orasu Bucurestilor, in zilile mdrii sale Necolae Petru Mavrogheni voevod. Leat 1 787,
iulie 1." Cf. G. Strempe), Copisti
p. 132.
II : 1792, ghenarie 13, de cind s-au fd.cut pace turcii cu nemtii, domnu
fiind in Bucuresti mane sa Mihail Sutul voevod. Pentru care au Insamnat
Intru aceast carte, s s stie." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 82.
III: 8 martie 1910. Dr. Nicolae Chrisokefalos."
IV: Incercari de condei.
F. II liminara: Insemnare de posesor, a cdrui semnaturd nu este lizibild.
F. I liminare: Versuri in lb. greacd din 5 ianuarie 1850.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Ms .2e1ste
bogat ilustrat de Petrache logofdtul, al cdrui autoportret se and la I.
Cf. G. Popescu-Vilcea, Erotocritul logofdtului Petrache. Bucuresti, Editura
Meridiane, 1977. Cumpdrat de la Dr. Nicolae Chrisokefalos, la 8 mart. 1910.
3515 Sec. XVIII (prima jumatate): 176 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice.
cu lipsuri: 21-198 (f. 1-176) ; 30,5 x 17,5 cm.
(Geografia Europei, Asiei p1 Africei). Text incomplet, cu mari lipsuri la
Inceput si la sfirsit. Intre f. 68v-69 si 120v-121 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.

Insemnari: F. 143'; Aceasta carte este ddruitd mie de tin preot hagiu,

Craioveanu, la 1866 iunie 15 si s-a numit preotul Pavel duhovnic. Preotul


Stefan Popescu din Rimnicu Vilcea."
F. 1-22: ... Ce sa chiamd Geografie universald au facut parte din mica
mea bibliotecd pe carea astazi amu ddruit-o bibliotecii ce s fondeazd in

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

155

numele scolii nationale din tirgu sau urbia Ocnele Mari, judetu Vilcea, plasa
Oco lu. Preotul Stan Popescu duhovnic si superior la sf. schit Titireciu.
1879, iulie 3."

F. 35: Popa Gheorghe de la Brindusa."

50, 75", 87, 158', 162, Insemndri de cititor.


F. 119": Ddruitd de mine, cum am scris in foile dela inceput, bibliotecii
din urbia Ocna, din Vilcea. Preotul Stan Popescu Rimniceanu."
F. 123"-128": Sd sS tie cS acest s-au cetit si de mine, dintru cei mai
mici ... in vremea muscalilor cei chip urmil, cind s-au lovit la Bdilesti cu
turcii si au luat robi muscalii din mulsumani ca la sasd sute i i-au triimis la
Rusiia pin-s-au incheiat pacea cu Prea'nalta Poartd si asa s-au Intorsu rusii
la Rusiia la leat 1831, mai 20. Gheorghe Frujinescu." <lecturd incertd>.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
F. 48

rosu. Frontispicii in penitd la f. 119' si 166. Din bibl. lui Grigore Tocilescu.
Trecut in col. Academiei Romdne, la 5 mart. 1910.
3516 Sec. XVII (sfirsit) ; 297 1.; 29,5 x 18 cm.
<Cazanii>. Lipseste Inceputul i sfirsitul. Copie dupd Cazania lui Varlaain.

F. 291-293", 295 albe.


Insemndri: F. 216": In anul 1778 am dat aceasta Cazanie zelog, eu popa

Grigorie namesnicul din Bretc la Toldan ( ?) pentru 6 mariesi anume la mina


dumilorsale Ni<chi>for Precup si Butilcd Petre. $i am scris in casa lui mai sus
numitul Petre, cind oi da eu [da eu] numitul namesnic Grigore banii, adecl

6 mariesi sd eu carte de la mina dumilorsale. Aprilie intie zi."


Coperia I-a interioard: I Aceastil propovedanie au cumpdrat-o Ignat cu

patru florinti di la popa Grigorie din 13rescu, pomand. $i dupd moarte lui au
rdmas nepotu-sdu Ignatie."
II Aceastd Cdzanie o am cumpArat de la Opre Chirild din Mderdd (?) cu
3 florinti. Echim Macavei, Rusa ChinilS, Jidov ( ?) Jacob, pentru ertare pdcatelor lor. 1796. Cine o ar muta tarn stire lor sd fie afurisit de tri sute 18 sfinti
pdrinti din silbor din Nichie."
F. I liminard si coperta a II-a interioard: Fragmente de Cintdri bisericesti.
Textul este scris cu cerneald neagrd si cu litere ce imitd tiparul. Frontispicii
in penild la f. 15, 162", 223 s.a. Initiale ornate stingaci la f. 163. 184, 187'
s.a. Legaturd veche in scoarte de lemn si piele. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei Romdne, la 5 mart. 1910.
3517 Sec. XVIII (sfirsit); 608 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, tiliatti la
legarea volumului in yea mai mare parte ; 19 x 13.5 cm.
<Cronograf>. Lipseste inceputul i sfirsitul, precum si citeva file din interior.

F. 67-68' albe.
tntre f. 592" 608' sint cuprinse: .1nveildturile impdratului Vasile Mace-

doneanul catre fiul sem Leon cel Injelept.


Textul este scris cu cerneald rilddcinie i neagrd. Titlurile si initialele stnt
scrise cu rosu. Legatura veche in piele se psstreazd sub legdtura modern.
Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei Romane, la 5 mart.
1910.

3518

Sec. XVIII (a doua jumiltate) ; 231 f.; 13,5 x 9 cm.


<Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. III liminard"-5": <Legenda Sf. Sisoe>. Primele trei f. sint deteriorate.
2. F. 6-10: Poyeste de impdreiliia poamelor <= Porikologos>.
3. F. 10"-18": <Cintece de stea>. Istoriia morgi caria este in lume.
4. F. 19': Visul Preacuratei Neiscdtoarei de Dumnezeu, cind au odihnit fa
Muntele Maslinilor au visat.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

156

F. 20: <Talisrnane).

6. F. 20-41: Povestea lui Archirie filosofuluiu. cind MO( pre nepotut


sau Anadan carte.
7. F. 42-89: <Intrebeiri fi reispunsuri : ale lui Leon tmpitrat cu dascdlul stc
(f. 42-64') fi ale dui Vasile cel Mare cu Grigore Bogoslovul (f. 65-89)>.

Lipseste sfirsitul.
8. F. 90-103: (Roata norocului>.
9. F. 103-104: <Dosoftei mitropolitul). Cintarea norodului dupd ce-i luoase
robi la Vavilon.
10. F. 104-117'1: <Minunile Maicii Domnului). Text fragmentar.
11. F. 118-128 : Cuvint de tnfelepciunia dui Solomon fi de mueria lui.
12. F. 128-138: Guying ales de sf. Joan Bogoslav de cinstita cruce si de cele
2 cruci a color 2 tilhari (--= Lemnul crucii).
13. F. 138-151: (Jstorioare morale). Vitejiia voinicului vtteaz ce au filcut
cu moartea.
14. F. 151 162 : <Pateric). Minune de folos pentru un om prost si cu totul
Pith prihand.
15. F. 163-169: Descoperirea sf. Liturghii ce s-au arcitat prin rugdciunea sf.
Efrim fi, a sf. Vasilie.
16. F. 169v-187v: La luna lui mantic in 17 rile, Viiafa cuviosului pdrintelui
nostru Alecsie, Omul lui Dumnereu.
17. F. 188-203 i f. I liminard: <Zodier>. Text incomplet.
18. F. 204-231: Calendari, acum Intli rumdneste alcdtuit de pe cel strbesc :
asezatu-s-au pe limba rumaneascd, ca Intru 100 de ani sd slujascd, cd ci cel
slovenesc intr-acest chip au fost. fiind de un mare astrolog la Kiev scos, de.un
mare dohtor muscat s-au ilmdcit. Intr-acesta chip precum acum s-au izvodtt pi
precum tn izvod am aflat. Acum in stambd noao s-au dat in Brasov. 1733. Este
o copie fragmental% dupd Calendarul tipdrit la Brasov de Petcu *oanul. Cf.
.Bibl. rom. veche 11, p. 48, nr. 207.
Textul cu cerneall neagrd. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 10, 20, 65 s.a. Viniete colorate la f. 41 si 79. Legaturd
veche In scoarte de lemn i piele, reparat la cotor. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut In col. Academiei Romdne, la 5 mart. 1910.
8519 1837 (f. I liminard); 75 1.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-75 (P. 1-75) ;
21,5 X 16 cm.

F. I liminard: Gulielm Tel, ori Elvefia slobodd. De la Florian tradusit rumdneve de Grigorie Negrea. 1837

Textul cu cerneald neagra. Fiecare fild este marcatd cu stampila: Tensura


statului. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut In col. Academiei Romane,
la 5 mart. 1910.
8520 1705 (f. 1); 139 f.-1- f. 61 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-128
(f. 12-138) ; 22 x 17 cm.
(Miscelaneu).
1. F. 1 124": A sf. pdrintelui nostru Andrei, arhiepiscopul Chesariei Cappadochiei, Tilcuire la Apocalipsul a sf. apostol fi evanghelistul lui Hristos loann

Bogoslovul, dupd ellinie pre slovenesc diialect scoasd fi bine alcdtuited de cuviosul
preot Lavrentie Zizaniia. Jar acum, in zilele prealuminatului domn Jo Costandin
Basarab voevoda cu voia i cu porunca preasfinfitului chir Theodosie, mitropolitul Ungrovlahiei, de pe slovenie pre rumdnie asdratd, in anul de la zidirea

lumii 7213, iard de la Mims 1705 de Damaschin, episcopul Buzdului), care


mentioneazd acest lucru la f. 8.

2. F. 125-138: <Omilii. A lui Efrem Sirul la Schimbarea la fajd pi a lui

loan Gurd de Aur la Rusalii).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserIselor romilnesti

157

3. F. 139r-': Catavasiile Rusaliilor. In lb. slavd. Text fragmentar, fifird sfirsit.

Insemndri: F. 8": ,,Iar de mine, smeritul Damaschin, episcopul Buzdului

s-au scos pre run-Janie."

F. I liminarg: I Si aceastd carte este dentre celelalte carti ale mele. 1799,
fevruarie 8. D<osithei> A(ninosanur.
II Ramasd de la pdrinti i numdrata cu celelalte arti ... In stapinirea mea.

Anul 1812, iulie 24. Constantin Aninosanul." Insemnarea este criptografiatd.

Coperta I interioard: I La leat 1809 Insemnaiu eu pe acest Apocalipsis ce


iaste a ... pdrintelui Dositheu, arhimandrit, igumen al sf. Mnstiri Aninoasii,

Intru al treisprezicilea anu al igumenii sale. Si cind am scrisu eu acestea


rInduri s afla aicia In Tara Rum neascd stapinitori prea tan i izbinditori
la rdzboiu muscali; si mai marele ostilor, comandir Lazarov ghindrariul
pdstorindu turma si norodul pdrintele mitropolit chiriu, chir Dosithei,
Intru al saisprezicilea an al pstorii sale. Si eu Insemnaiu ca cine va citi s
aibd a ma pomeni Gavriil monah." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 88.
I I La anul 1804, ghenarie In 30 zile, In zioa sf. ierarhi Vasilie cel Mare,
Grigorie Bogoslovul i loan Zlatoust au fost intunecarea soarelui foarte
Infricosatd, cdci ramdsesd numai eft luna nood. Si au tibut de dupd prinz
pina seara. Constantin." Ibidem, p. 287.
Coperta a II-a interioard: I: Insemnare despre caracteristicile unor popoare.

II: Incercari de condei.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i unele initiale slut scrise

cu rosu. Frontispicii In penita la f. 125 si 132. Legaturd veche in scoarte


de lemn i piele. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut In col. Academiei
Romdne, la 5 mart. 1910.
3521 See. XVIII (a doua junatate); 85 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:
1-85 (1. 1-85); 20,5 x15,5 cm.

F'. 1: Incepui a scrie lucrurile marelui fmpdrat Alixandru de la Machidonie,


den cetatea Filipusului, cum au luat lwnea toatd <= Alexandria). Lipseste
sfirsitul, iar f. 36, 37, 40, 41, 43-46 slut rupte in partea lor inferioard.
fnsemndri: F. 67: Aceastil carte de istorii este pdrintasca. Caraca.5 serdar."
Mai semneazd si la f. 53.
Textul cu cerneald neagrti. Titlul i initialele slut scrise cu rosu. Manuscrisul
este ilustrat cu miniaturi in culori, ca cele de la f. 1, 13", 21" Ia. Viniete

colorate la f. 7, 10, 16 s.a. Legatura veche In carton si piele. Din bibl. lui
Grigore Tocilescu. Trecut In col. Academiei Romdne, la 5 mart. 1910.
2522 Sec. XIX (prima jumdtate) 28 f.; 26 x 20,5 cm.
F. 1: Gramatica ghermand. Text incomplet. Cuprinde notiuni de foneticd
si morfologie.

3523

Textul cu cerneald neagrd. Provenienta necunoscutd.


Sec. XVII (sfIrsit); 242 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:

2-243 (f. 1-242) ; 21 x 15,5 cm.

<Invtipituri scoase din scrieri biblice si rnonahale). Lipseste inceputul si; sftrOWL

iar Intre I. 46'1-47, 151"-152, 221"-222 si 235'1-236 textul pre-

zint discontinuitate, lipsind file.


Textul, cu cerneald neagra i rAddcinie, este asezat pe doud coloane. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la
f. 12', 16, 17" a.a. Initiale ornate la f. 5, 10, 41 s.a. Viniete colorate la f. 52',
54, 92 $.a. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei Romdne,

la 5 mart. 1910.

3524 1804 (f. 1); 110 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-86 (1. 6-91)
21 x 17,5 cm.

www.dacoromanica.ro

158

B.A.R. 3101-4413
F. 1 : Statute, sau Cartea i pravila legilor sdsesti din pdmintul crdesc din
Ardeal, carii sd zic scdunite (1583)'. Acwn inaiu talmdcitd de pre latinie pit
rumdnie de pdrintele Samuil Clain din Sad, iar mai luminat i mai desvolt
scrisd de pdrintele Petru Cazan din satul Rdsinariu. notares satului, fiind
protopop pope Sava Birsan, jude Comfe Grecu, prin a cdrora indemn s-au
scris aici aceastd carte la anti! 1794, 19 martie. lard acum a treia oard prin
mine, smeritul loan Droc. Bdsinar, ano 1804, avgust 7.
Textul cu cerneald neagr. Titlurile, colontitlurile i initialele slut scrise cu
ro0i. Frontispiciu In penitd la f. 5" Legaturd veche In scoarte de lemn pi
piele. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut In col. Academiei Romano,

la 5 mart. 1910.

8525

1853 (f. 1) ; 15 f.1 21 x14,5 cm.


<Scrisoarea lui Simion Bdrnutiu cdtre Joan Maiorescu, in problenze de limbd,

dialecte ci gramaticd italiand>. Lipse*te sfir0tul. A lost publicatil In: Convorbiri literare XXXVI (1902); nr. 11, p. 944 0 urm.
Scrisoarea este trimisti din Pavia, In lunile septemvrie i octombrie, In trei
fragm.

Insemndri: F. 1 0 14: Indicatii ale lui Titu Maiorescu privitoare la publicarea manuscrisului.
Textul, cu cerneald rddcinie, este scris cu alfabet latin i de tranzitie.
Provenienta necunoscutd.
3526 Sec. XIX (mijloc) ; 35 f.; numerotatie veche, diversd, cu cifre arabe ;
35,5 x 21,5 cm.1

<I. Eliade-Radulescu, Mihaida. Cintul I si II>. Cf. I. Heliade Hridulescu,


Opere, Editie criticd de Vladimir Drimba. Vol. I, Bucureti, 1967, p. 111 139.
Textul este scris cu cerneald neagra In ortografie italienizantd. Din arh. lui

I. Eliade Radulescu, cloned Acaderniei Romne.


8527 1795 (f. 1) ; 355 f.
f. 270 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-351
(f. 7-355); 33X 19 cm.
F. 1: Cu mile lui Dumnidzdu incepui a scrie Hronograful, adicd anii scrisi
di la zidirea lumii, carii acum l-am scris ou toatd cheltuiala mea eu, mai gios
numitul, in dzilil prealuminatului i preaindliatului domnului nostru loan
Alexandru loan voevod, intru Intie domnie a mdrii sali i mitropolit fiind
in fare noastrd preaosfirtlie sa chir, chir Gavriil a Iowa Tara Moldavii.
,81 l-am scris in satul nostru Fundoe <linutul Dorohoi?>, undi sd cinstesti,

i sS prdznuesti hramul lui sfetii Neculai, la anii de la zidirea lumii 7293,


iard de la <Hristos> 1785, ghenar 10. loan Holban. Lipsete sfir0tul.
tnsemndri: F. 1', sub versurile la sterna tdrii: Ioan Holban." Cf. G. *trempel, Copisti
p. 100.
F. 5: Aceastd carte. aflatd Intre cdrtile mai jos subscrisului. declar cd am
trecut-o In posesiunea D-lui. I. Petrescu. 17 aprilie 1884."
Textul cu cerneald neagr. Titlurile, initialele i cifrele slut scrise cu row.
Frontispicii colorate la f. 1, 2, 7 v.a. Initiale ornate la f. 7, 113, 141 .a. Din
bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut In col. Academiei Romdne. la 5 mart.
1910.
8528 1715 (f. 1): 105 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-78 (f. 1-78) ;
23 x 18 cm.
<Miscelaneu>.
1. F. 1 102": <Teologie morald>. Moralis. lnsdmnare pe scurt despre iiin

faptelor, pentru deprindere celor ce sd gdtesc de preuliia. Sub forma de Introbn i rdspunsuri.

www.dacoromanica.ro

Catalogel manuscriselor rominesti

159

2. F. 102?-103v: Protocolosul botezatilor, cununaftlor i a mortilor in anul


1307 <din sand Urisiul de Jos, jud. Mures>.
3. F. 104: <Testanientul preotului Aron, paroh in comuna Urisiul de Jos,
jud. Mures>.

insemndri: F. 1: Scris-am eu, popa Simion, din Urisiul de Jos. 1795."


F. 103v: Scris-arn eu, popa Simion din Urisiul de Jos, ca sd sd stie." Cf.
0. Strempel, Copisti

p. 218.

F. I lirninard: Acest Morals este a popii Aron din Urisiul de Jos."


F. 105: Insemndri meteorologice banale din anii 1844-1845.
Textul cu cerneald neagra. Frontispicii in penitd la f. 1, 3', 15 s.a. Din bibl.
lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei Romne, la 5 mart.1910.
3529 1882 (f. 251v) ; 251 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-238 (f. 14-251) ;
34 x 20 cm.
F. 14: (Andronic duhovnicul). Istorie pentru inceperea i zidirea si intemeierea
sf. Monastiri a Indlfdrii Domnului Dumnezeu j Mintuitoriului nostru lisus
Hristos, care in deobste sd zice a Niarnfului in Prinfipatul Moldaviei, i pentru
muntii si apele si tot hotarul ce este imprejurul ei si pentru puterea de la toti
domnii Moldaviei, care o au dat cdlugdrii dintru aceastd monasttre spre a le
stdpini pre acestea in veci nereslutte, asemenea si pre mate celelalte averi ale ei.

Insemndri: F. 8": I, In criptogramd: Andronic duhovnic au alcatuit istoria


aceasta i cea in scurt pentru sf. Monastiri Neamtul si Secul i schiturile lor
si pentru mitropolitii Tdrii Moldaviei."
ii Cititd aceasta istorie si copiata de mine, impreund cu osebite b5g5ri de
seama ale mele, de cum am fost i ce sintem in privinta religioasa. A. N. Doicescu. Anul gratiei 1883."

F. 251": Pre aceastd istorisire o am adunat i o am scris asa precum sd


vde. lard acum scriind alta mai pre larg pe 259 de file, tot cu slova
mea, cu mai mune indepliniri, apoi aceasta au ramas numai spre stiinta

acelor ce nu o au nici decum. 1882, luna iulie in 9 zile. Andronic duhovnic."

F. 250"-251: Insernnarea lui Andronic duhovnicul cu privire la viata sa


de la Mdndstirea Noul Neamt din Basarabia.

Textul cu cerneald neagra. Litografie de factura ruseascli, InfAtisind Mindstirea Neamt la 1. 13v. Cotorul vechii legrituri, aplicat peste legiltura moderna
are inscriptia: Istoria Monastirii Neamtului. Cartea 1. Andronic duhovnic.
Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei Romne, la 5 mart.
1910.

3530

Sec. XIX (mijloc) ; 57 f. + f. 50 bis; numerotatie veche diversd cu cifre


arabe; 36x 22,5 cm.
Voltaire, Brutus. Tragedie in cinci acte. <Tract. de I. Eliade-Rridulescu).
Texte fragmentare.
Textul este scris cu eerneald neagrd i albastr In ortografie italienizanta
Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei Romdne, la 5 mart
1910.

3531

1782 (f. 2) ; 214 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-194 (f. 3-196) ;
f. 45-48 gresit legate; 32X 21.5 cm.

<Miscelaneu).

1. F. 3-71": Istorie rdsipirei Ierusalimului.


2. F. 71" 214v: Istorie ethiopiceascd din vrimea elinilor, care sd nwntesesti
liodor, ce sd imparte in zece capete si in 2 tornuri. Lipseste sfirsitul.
Insemndri: F. 2: Aceasta carte minunatil, ce sa and scrisd la inceput Istoriia rdsipirii Ierusalimului, iard dupa aceasta altd istorie ethiopiceascd, ce

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

160

sIt numeste Iliodor, cartea dintii, istorie foarte frumoasd, spre ImbogAtirea
mintli celui ce va vrea ca sIt sIt imbogatascd pre sine cu intelepciune, iaste
a dumisale Constantin Paladie, spatar mare.
S-au scris cu toatd cheltuiala dumisale In Tirgul Neamtului, de mine cucrnecul i mult pacAtosul Andriotaxitul, dascal ot Neam i tipograf. Leat.
1782, iunie 24.
F. 2": Leat 1782. Costantin Paladie. Andriotaxida." Cf. G. *trempel, Co-

pifti
p. 5-6.
Andriotaxidul mai semneazd la f. I liminarff un Indemn cdtre cititori, ca
sd i se incredinteze spre copiere Invdtaturile lui Neagoe voevod.

F. 71": Cumparata i numarata intre cele carti ce au dat Dumnezeu a


mA sluji cu ele. C.A." Initialele se gasesc si la f. 3.

F. III liminarff i ultima fild liminard: Fragment de Omilie.


Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile si uncle initiate sint scrise
cu rosu. Fronstispicii stingace in penita la f. 2, 3, 72 s.a. Desen stingaci In
penita reprezentind clAdiri din lerusalim. Din bibl. lui Grigore Tocilescu
Trecut in col. Academiei Romane, la 5 mart. 1910.
3532 Sec. XVIII (mijloc): 263 f.. minus f. 111-119, omise la numerotat numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri: 2-257 (f. 1-262) ; 27 x 19 cm.
<Miscelaneu istoric>.

1. F. 1-58': <Nicolae Costin. De domnia lui Nicolae Alexandru coda in


Tara Moldovei>. Lipseste prima fild de la inceput. Cf. I. Craciun si A.

11108,

.Repertoriul

p. 98.
2. F. 58v-128v: <Axinte Uricariul. De a doua domnie a lui Nicolae Alexandru

Mayrocordat in Moldova>. Ibidem, p. 108.

3. F. 128"-187: <Radu Popescu, Istoriile domnilor Tarii Romdnepi>.

Cuprinde numai partea finald a cronicii. Ibidem, p. 168.


4. F. 187"-263": <Constantin Diichiti>, Istorie otirii ce s-au fdcut asupra
Moreii la anul 7223 <= 1715>. Lipseste sfirsitul, iar succesiunea ultimelor
file este: 261', 263', 263, 262'. Ibidem, p. 183.
Insemndri: F. 1-5: <Aceasta carte> am fAcut-o dar nepotului meu de sord
Gheorghiias ce s-au ndscutu In satul Valea Sacd <Bacau?> la veleat 1804,

martie 10 ... <rupt) meu s-ar ispiti altii sIt o ia, neertat sa fie ... de mine
iscalitul. 1808, iunie 27. Panaite" <lectura semnaturii incertd>.

F. 6-7: Insemndri de stare civila.

F. 189: Acest litopisaz iaste a bunului meu. Adecd am scris eu loan Samgagea, nepot de pe fimei<a> precinstit bunului. SIt stie cd am scris in luna
lui mai 16, 1812."
F. 263v: L-am cumparat in maiu 1884. Aron Densusianu."
Textul cu cerneala raddcinie i neagrd. A apartinut lui Aron Densusianu.
ale cdrui peceti slut aplicate la f. 1, 2, 3 s.a. Din bibl. lui Grigore Tocilescu.
Trecut In col. Academiei Ron-lane, la 5 mart. 1910.
8533 Sec. XVIII (sfirsit) ; 44 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-44 (f. 1-44) ;
26,5x 18 cm.
F. 1: <Geografie. Descoperiri geografice>. Pentru descoperirea a multor tmpdnIpI
locuri care s-au descoperit i s-au aflat la portugali. Lipseste sfirsitul.
Insemndri: F. 1: Din ale mele. G. Erbiceanu. 1858."
F. 11: Sentinla moral&
F. 44": Incercdri de condei.
Interiorul copertilor I si II: hisemndri de stare civild din anul 1789, cu mne-

ticnarea satului C'ginesti de la tinutul Orheiului, povestirea unui vis. etc

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominestl

161

Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu In penitd la f. 1. Legdturd veche

in piele. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut In col. Academiei RomAne,
la 5 mart. 1910.
3534 Sec. XIX (sfirsit); 45 f.; 24,5 x 19 cm.
Coperta I: Cdrti rarisime pentru istoria romdnilor. <Bibliogralie de :>
Gr. C. Tocilescu. Sint extrase de texte privitoare la istoria pdmintului
re m Anesc.

F. 1-2", 26"-27" albe.

Textul cu cerneald albastrd si neagrd. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei RomAne, la 5 mart. 1910.
3535

1805 (f. 8") ; 252 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-488 (f. 9-252") ;

22 x 18 cm.
<Miscelaneu de Omilii i invldturi).

fnsemnAri: F. 4", la sfirsitul unei dedicatii cdtre episcop: Plecat fiiu popa
Teodor Bran, paroh. Mderdus."
F. 8'1: Scrisu-s-au aceasta propevedanie prin mine smeritul preot parohialnic Mderdului i Filii. Popa Teodor Bran. 1805."
F. 145": Prin Teodor Bran."
F. 160: Scris-am eu smeritul intre preoti popa Teodor Bran. 1815. Paroh
In Mderdus. Varmeghiia Turdi de sus."
F. 252: 1805. Teodor Bran. Mderdus. Scrisu-s-au prin mine popa Teodor
Bran, paroh Mderdului i Filii (localitati in apropiere de Reghin>, varmeghiia Turdii de sus."
Coperta a II-a interioard: Reletd de vdtdmilturd."
Textul cu cerneald neagrd i raddcinie. Unele initiale sint scrise cu raw.
Frontispicii in penitd la f. 40, 65, 102 s.a. Legaturd veche in carton si piele.
Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei RomAne, la 5 mart.

1910.
3536 1819 (f. 25") ; 151 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-137 (f. 2-136);

21,5 x 17,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1-16: A preacuviosului pdrintelui nostru loan Scdrariului, Cuvintul


al 28 pentru sfinlita i maica faptelor bune, fericita rugdciune i pentru gindila i simtita stare inainte.

2. F. 17-25": <Paraclisul sf. Dimitrie>. Canon al optulea nou, ce sd cintd


in fiestecare simbdtd de rind, preste an i Ia toatd nevoia, ca un paraclis.

3. F. 26-32", 36-136", 144"-145: <Rugdciuni ale lui Isaac Sirul, Augus-

tin, loan Evghenicos ci Nichifor Blemides).


4. F. 33-35: <Cuvinte ale lui Efrem Sirul ci avva Dorothei>.

F. 137, 143"-144, 145v-146 albe.

5. F. 138-142: < Vocabular francez-romdn).


6. F. 142 143: <Vocabular greco-romdn).
7. F. 146"-151: <Elemente de cronologie>.
lnsemnari: F. 25", 36. 44: 1819, iulie 9."
F. 60'1: A lui Theodor fratele. 1819, avgust 30. P<dri>n<tele> Gr<igore>."

F. 128: S-au prescris 1820." Numele copistului a fost anulat.


Coperta a II-a interioard: I La anii de la Hristos 1821, noemvrie

5,

la

9 ceasuri din zi s-au cutremurat pdmintul. Simbdtd."


II: Retetd gospoddreascd.
III: La octomvrie 1822, dechemvrie <sic> In 28, duminica, la 1 ceasu din
noapte s-au cutremurat pdmintu In trei rinduri." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 258, 260.
Coperta I-a interioard: Send,* morale.

www.dacoromanica.ro

B.A.11. 3101-4413

162

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si trimiterile


marginale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 26, 36 s.a. Inipale ornate la f. 44V, 52', 60" s.a. Miniatura la f. I liminare. Legatura veche
in carton si cotor de piele. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col.
Academiei Romane, la 5 mart. 1910.
3537 1814-1815 (f. 10y, 154) ; 156 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-147
(f. 9-155); 22X 17,5 crn.
<Dionisie Eclisiarhul, Hronograf al Tdrii Rominesti de la 1761 ptnd la '1815>.
Cf. I. Craciun si A. flies. Repertoriul ..., p. 196. A fost publicat ultima data
sub acest titlu de C. S. Nicolaescu-Plopsor la Rimnicul-Vilcea, in anul 1934.

F. 3V-4 albe.
Inserenari: F. 156: Insemndri gospodaresti din anul 1842.
F. 156v : fnsemnAri de stare civila din anul 1838.

F. 1: Acest manuscript s-a publicat intreg in Tezaurul de Monumente


istorice, tom. II <1863>, pag. 159-234. A. Papiu."

F. 29 si 8: Din cartile lui G. 0. Girbea, profesor. 18 iunie 1875, Tirgoviste."

F. I liminara: Domniei sale, Domnului Grigore G. Tocilescu, doctor in

Mere 5i filosofie, profesor la Lniversitatea din I3ucuresti, Academician,


spre aducere aminte de alegerea sa ca senator in ziva de 6 februarie 1892,
in Ducuresti. R. Novian. Cui altu se cuvine decit Tie a-I da?"
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si unele initiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 9. Una din scoartele legaturii vechi in piele se pastreaz 1
sub legatura moderna. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut in col. Academiei Romane, la 5 mart. 1910
3538

Sec. XVIII (a doua jumatate); 366 f.; numerotatie veche cu cifre chinlice: 1-350 (1.17-366); 2155 x 16,5 cm.
F.17: Tilcuire pe scurt al Psalmii lui David. Opera este procedata de:
F.1-10: Predoslovie despre lauda si de folosul Psalririei cdtrd cei ce vor dori
ca sd citeascd, semnata de Ioann Duma, cintarei.
F.13-16: Versuri la Tilcul Psalmilor i este urmata de:
F.356rv: Dintr-ale starefului, pentru pravila de chilie si pentra rugciciune
care o au dat ingerul Domnului, mareie Pahomie.
F. 357-359 : Asezdmintul sf pdrinfi, cel prin Dnmnezeu dat tuturor celor ce
vor set elute Psaltirea, cdlugdrilor ce petrec intru tdcere si tuturor temdtorilor,
de Dumnezeu pravoslavnict crestini.
F. 360-366: A celui dintru sf. pdrintelui nostru Athanasie, arhiepiscopul
Alexandriei, din trimiterea cdtrd Marchel, pentru tilcuiala psalmilor.
F. 10"'-12 albe.

tnsemnari: F. 10, la sfirsitul Predosloviei: Doritoriu de fericirea tuturor


bunatatilor sufletesti Ioann Duma cintaret."
F. 16r v: ... Aceasta Psaltirie, prin usirdiia c6 rivnicioasa,
Dupa dialectul slavenesc iaste intoarsa.

De ierei Stefan, al nostru cuvintatoriu.


la seama, cititoriule, cu nevointa,
CS aceste stihuri nu s-au pus far-de socotinta.

Ca citi psalomi sint, o suta si cincizeci,


Numarind asa poti sa nemeresti. Ioann Duma cintaret."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romines,ti

163

F. 266: Plecind trupul mieu, Impreuna i sufletul, cu toate simtirile, ma


inehin
celui ce ni-au ajutorat, dindu-ne din noianul milii i vistieriia cia
neimputinata a induriirilor sale, putere, de am ispravit de scris acest Tile
al Psaltiriei. Joann Duma, cintaret." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 61.
Interiorul ultimei file liminare: Ramasa de la OHO i numarata cu celelalte carti ce au dat Dumnezeu a ma sluji cu ele. C<onstantin) A."
F. 13: Constandin Achim". <lectura incerta a numelui).
F. 17, in lb. greaca: Din biblioteca lui Grigoriu."

Textul, cu cerneala neagra, este wzat pe cloud coloane. Titlurile,


unele trimiteri marginate sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la
f. 17. Initiale ornate la f. 17v, 43, 280' s.a. Desen in laviu infatiindu-1 pe
David imparatul la f. 12".
Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Din bibl. lui Grigore Tocilescu.
Trecut in col. Academiei Romane, la 5 mart. 1910.
3539 Sec. XVIII (a doua jumatate) ; 156 f.; numerotatie i paginatie veche cu
si

cifre arabe: 1-144 (f. 1-80v) ; 21 x 15 cm.

F. 1 : <Agapie Landos), De la Mintuirea pdcdtosilor, parlea a treia, din cele


mai pre sus de fire minuni ale preasfinlitei stdpinii noastre Ndscdtoarei de

Dumnezeu si pururea Fecioarii Marii, pulinele oarecare scrise d mulli dascali


si dii Agapie filosoful.

intre f. 149"-150 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.


insemnari: Coperta I interioara: Sa fie afurisitu eine o fura cartea aceasta

si anatima, sau da i-oi da-o cuiva

eu oi uita si el nu me-o aduce, si

fie al dracului."
F. 111": insemnari gospodAresti.
F. 156": insemndri de stare civili.
Textul cu cernealS neagrA. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penip la f. 1. Desene in laviu i penitil la f. 109r-v *i 111. ILegatura veche in piele, reparata la cotor. Din bibl. lui Grigore Tocilescu. Trecut
in col. Academiei Romane, la 5 mart. 1910.
3540 Sec. XVIII (a doua jumatate) ; 149 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe:
1
149 (f. 1 149) ; 20,5 X 15 cm.
F. 1 : <Istorie
Capetele cdrlilor Sfintei Scripturi ale legii vechi ci
a cei noao. Synopsis, adica spunere pe scurt a celui dintru sf. parintelui nostru,
Athanasie cel Mare, patriiarhul Alerandriei, intiiu in Sanctpetrburh, in Bibliia
cea tiparitcl la anul 1751, iar dupd dinsa in lavra Kievo-Pecerscaia la anul
1755 s-au tipdrit.
Textul cu cerneala neagri. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 1. Legaturi veche in piele. Din bibl. lui Grigore Tocilescu.
Trecut in col. Academiei Romane, la 5 mart. 1910.
3541 Sec. XVIII (sfirsit) ; 420 f. + f. 272 bis ; numerotatie veche cu cifre chin-

lice: 1-416 (f. 6-420); 23x 16 cm.


<Miscelaneu de literaturd monahald>.

F. 1: Partea dintiiu, intru care sa afla culla sf. preacuviosilor si de Dumnezeu

purtdtorilor pdrintilor nostri ai Pecerscii. scrisa de preacuviosul parintele

nostru Nestor, istornicul Bosiei. Intre dinsele si povestea sfintei facatoarei de


minuni bisrici a Pecerscii, scrisa de fericisul Simon. episcopul Vladimirului
si al Sujdalului. de la carele sd implinesc si altele aicea. Linga acestea s-au
addogat i cuvinte de laudd preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor parin!dor nostri, incepitorii Pecerscii, Antonie si Theodosie.

F. 2 4": Scara calla acestiia.


F. 5 albS.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

164

1. F. 6-177", 204v-413: <Ytefile sf. de la Pecersca: Anionic, Teodosie,

.Stefan, Nicon, Varlaam, Efrern Famenul, Isaia, Damian, Ieremia Mai nainte,
vzdtorul, Matei, Isachie. Ntchita, Lavrentie. Alimpie, Agapit. Grigore, Moisi
Ungureanul, loan. Prohor, Marco, Theofil, Theodor si Vasilie, Pimen, Spiridon ci Nicodim, Evstraiie, Nicon cel Uscat, Athanasie, Nicola, Erasm,
Aretha, Tit preolul, 1Vifont al Novgorodului, 1Vestor isioriul.
2. F. 178-204: Spunere pentru sf. fcilloarea de minuni bisricd cea de piatrd

a Pecerscdi, a Adormirii preasfintei Ndscdtoarei de Dwnnezeu, cum s-au

fetcut, cum s-au impodobit si cum s-au sfintit, scrisd de fericitul Simon, episcopul Vladimirului i al Sujdalului.

3. F. 413v-416: Minunea ce s-au facut in pester& la sf. Pasti.


4. F. 416-420v: Spunere pentru capetele cle izvoritoare de mir.
Copierea ms. este atribuitd lui Daniil. Cf. G. trempel, Copisti
p. 46.
tnsemndri: F. 1.v: A mandstirii schit Tiganeti."
Coperta a II-a interioard: Acest manuscris confine 416 file paginate + 5
la inceput, nepaginate. D. I. Biljan de Rudir. 1902"
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si inifialele sint scrise cu
rosu. Frontispiciu in penifb la f. 6. Inifiale ornate la f. 6, 40, 76" s.a. Legaturd veche in piele. Din bibl. Mndstirii Tigdnesti, jud. Prahova. Trecut
in col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
3542 Sec. XI X (inceput); 290 f. minus f. 111-119 omise la numerotat ; numerotafie veche cu cifre chirilice ; 1-193 (f. 74-275) ; 22,5 x 15,5 cm.
<Miscelaneu de literatard monahald>.
1. F. 1-70: <Viata sf. Sava cel Sfintit>. Lipseste inceputul.
2. F. 71-279v: <Pateric pe alfavita, precedat de tin cuvint inainte si continual
de invatdturi monahale>.

3. F. 280-288v: <Minunile sf. Anionic>. Poveste minunatd, cum an enit

diavolul la preacuviosul Anionic in chipul unui om mutt gresit


Copierea ms. este atribuitd lui Daniil. Cf. G. Strempel, Copisti

p. 46.

Insemndri: F. 289": insemnare din 20 august 1843 privitoare la cAldtoria


unei calugdrife de la Schitul Tigneti la lerusalirn semnatd, si In criplogramd, Nicodim ierodiacon.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si unele initiale sint scrise
cu rosu. Frontispiciu In penifd la f. 71. Inifiale ornate la f. 71, 74, 134 s.a.
Legaturd veche in piele, reparatd la cotor. Din bibl. MdMistirii Tigdnesti.
Trecut In col. Academiei Romane la 14 nov. 1908.
3543 1796 (f. 210v); 210 f. ; paginafie veche cu cifre chirilice: 1-210 (f. 1-210) ;
21 x 15 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald).

1. F. 1-15v: <Cuvint inainte al starefului Vasile de la Poiana Mdrului.

la Capetele lui Grigore Sinaitul.


2. F. 15v-64v: Cartea sf. Grigori Sinaitul. A precuviosului pdrintelui nostra
Grigorie Sinaitul <Capete i Intrebdri i reispunsuri>.
3. F. 64v-67: Dintru ale lui Calist a preasfintitului patriarh al rarigradului,
chip al ludrii amint si a rugiiciunii.
4. F. 67v-75": Din cartea sf. Simeon, arhiepiscopul Thesalonicului, <Capete>.

5. F. 75v-94: A sf. Simeon Noului Bogoslov, Pentru luare aminte si rugdciune.

6. F. 94 96v: Cuvint pentru pdzirea inimii, plin de folos, a lui Nichifor

celui Ce singurilliia.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

165

7. F. 96"-115": Inainte cuvintare spre Capetele fericitului Filotheiu, facerea


shimonahului Vasilie, starefului de la schitul ce s numeste PoianalMdrului
din Tara Rumdneascd.
8. F. 116 139": Ale fericitului Filotheiu monahul, igumenul leicasului rugului
preasfintei .Ndsceitoarei de Dumnezeu a Sinaii, Capete pentru trezvire i rugdciune.

9. F. 140 185": <Joan Scrirarul, Scara>. Texte fragmentare.


10. F. 186 199": lntrebeiri i rdspunsuri a sf. pdrinfi, foarte de folos.
11. F. 200-208: Cuvinte folositoare de suflet a lui avva Zosima.
12. F. 208r-v: Din Pateric. Scurt fragm.
F. 209-210: Insemnar pentru cle ce set afid intru aceastei carte.
Insemndri: F. 210": Scrisu-s-au aceastd carte ce s cuprindel intr-insa
Capete ale lui Grigori Sinaitul si ale lui Filothei si ale altora de
nevrdnica shimonahlia Micdoniia, Inca fiind In lume. Si acum au afierosit <-0> sf. Mrindstiri Varatecul intru pomenirea eii si a tot neamul
eii. $i s-au scris la anul 1796. Si cine va ceti sS se roage pentru pacritoasa

scriitoarea." Varatecul a fost anulat

inlocuit cu: Izvorani, care-i supt

privotuirea <sic> pdrintilor de la s<f.> MOndstire> Crilddrusani. $i sd o tie


maica Avramiia pind la sdvirsitul sf. sale, apoi sa rdmie de obste." Cf. G.Stremp. 149.
pel, Copisti
F. I liminard: I Insemnare. nedatatd, asupra mortii monahiei Avramia

posesoarea ms.
II : Insemnare de cititor.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise


cu rosu. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Din bib]. MAndstirii
Tigdnesti, jud. Prahova. Trecut in col. Academiei Romdne la 14 nov. 1908.
3544 Sec. XVIII (sfirW) ; 224 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-223
(f. 1v-222); 23 x 16 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1 219": Ale cuviosului peirintelui nostru lsaiei Pustnicului,1Porunci


celor ce s-au lepeidat de lume.

2. F. 219v-222": A celui dintru sf. parintelui nostru Vasilie cel Mare, Invdfeiturei cdtrci ctilugari.

F. 223-224: Scara chDii.


Insemndri: F. 6: A Mindstirii schit Tiganesti."
Coperta I-a interioard si F. I liminard: Incercdri de condei i insemndri
banale de cititori.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise
cu rosu. Initiala ornatd la f. 1. Din bibl. Mandstirii Tiganesti. Trecut in col.
Academiei Romdne la 14 nov. 1908.
3545

Sec. XIX (inceput) ; 235 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-235 (f. 1
233) ; 23 x 16,5 cm.

<Stavrofilia>. Ms. a lost tradus si scris de Dionisie Eclisiarhul, episcop al


Rimnicului, care semneazd prefata la I. 233v.
Insemndri: F. 169: Dintr-ale lui Paisie ieromonah, igum<enul> Sadovei"
dud. Dolj>.
F. 234" si 235": Incercdri de condei.
Textul cu cernealrt neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 73 si 170. Miniaturi cu subiecte religioase la I. I liminare,

72" i 169". Initiale ornate la f. 1, 5', 12 s.a. Viniete in penitd la f. 10, 32,
37" s.a. Legatura artistica in piele. Din bibl. Mndstirii TigAneti. Trecut
In col. Academiei Romine, la 14 nov. 1908.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3191-444g

166

8546 1813 (f. 275) ; 289 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu greseli: 3-247

(f. 3-275) ; 22,5 x 17 cm.


<Miscelaneu de literaturd monahald).

I. F. 5-256: <Calist si Ignatie Xanthopolii, Mestesug ci indreptar pentru


cei ce aleg i primesc cii linitire si cdlugdreste a vietui. Capete 100>. Opera

este precedatti la f. 1-4v de mentiuni din Istoria bisericeascd a lui Meletie


al Athinelor si din scrierile lui Simeon al Thesalonicului, asupra lui Calist
patriarhul Tarigradului.
2. F. 256": A sf. Dionisie Areopaghitul. Scurt fragm.
3. F. 257-262: Ale fericitului Calist, patriiarhului, Capete <14> pentru
rugdciune.

F. 262-275: Scara
4. F. 276-285: <Crinii tarinii>. Text fragmentar.

F. 285v-288" albe.
Insemnari: F. 275: Leat 7321, 1813."
F. 275v: S-au scris aceasta carte de mine, mult pacatoasa i nevrednicA
a ma numi monahiia Aglaida, sd fie spre pomenirea mea si a ptirintilor miei:
shimonahiia Olimbiiada, maicii mOle cei sufletesti i parintilor miei cOlor
trupesti: monah Trifon, monahiia Tatiiana."
F. 289r-v: Si am dat aceastA carte ce sd numeste a lui Calist maicei Avramii
s o dei pe la maicele ... la MAnAstire Tigdnesti i ce va fi gresit prin cuvinte
sil indrepteze cu duhul blindetii si si sd roage pentru pAcAtoasa scrietoarea
Anastasiia shimonahiia ; iar cheltuiala au pus maica Olimbiiada ... Si sA
nu indrtizneascA nimine a o lua aceasta carte din mina maicii Avramii, pind
cind sa va duce din viatA ; iar ducindu-sa din viata sA ramii opstii, sti nu
indrAzneascA a o lua de la opstii. SA fii anaftima cine o indrtizni a o
fura."
Textul cu cernealti neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise
cu rosu. Frontispicii in penitA la f. 1, 5, 257 s.a. Initiale ornate la f. 62", 116,

146" s.a. Viniete in penitA la f. 275. Legtitura veche in piele. Din bibl. Mantistirii ig5neti. Trecut in col. Academiei Romane, la 14 nov. 1908.
; 112 f.; numerotatie wale eu eifre chirilice: 1 48 (f. 1
8547 1818 (f. I
48) ; 22,5 x16 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald).
1. F . 1-48v : Pateric, adecd graiurile sf. preacuvio,silor. marilor pdrinti Si
cuvintele lor cele de indreptarea eiejii i folosul sufletesc. Lipseste sfirsitul.

2. F. 49-64v: Ale lui Isihie preotul, ceitrd Theodul, Cuvinte de suflet folo-

sitoare.

3. F. 65-71v: Dinpreund alceituirea lui Calist a preasfintitului patriiarh al


ceteitii lui Costandin, Chip al ludrii aminte a rugdciunii.
4. F. 72-85": Thainte ctwintare spre capetele fericitului Filothei Sinaitul.

5. F. 85v-101v: Capete ale cei dumnezeesti ci duhoonicesti legi ale preacuviosului Marco Pusnicul.
F. 102-105v albe.
6. F. 106-112: <Sfdtuiri monahale>.
Insemnri: F. I liminard: 1818 de cind s-au scris cartea de Elipidia shimonahia."

F. I liminarav: Aceasta carte iaste a nevrednicii intre monahii Sevastiia


pa(catoasa), sau Elpidiia.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile si initialele slat scrise

cu rosu. Frontispicii in penitti la f. 1 si 49. Initiale ornate la f. 6, 40, 43 s.a.


Legatura veche in carton si cotor de piele. Din bibl. MnAstirii TigAnesti.
Trecut in col. Academiei Romne, la 14 nov. 1908.

www.dacoromanica.ro

Cate logul manuseriselor romineti


3548

167

1832 (1. 39v); 39 f.; paginatie veche cu cifie arabe: 1-78 (f. 1 39v) :
24 x 18,5 cm.

F. 1 : A lui Damaschin arhiereul Studitului, adunare de la filosofii cei vechi


pentru firea osebirilor a oarecdrura vietati ( Fiziolog).
Insemndri: F. 39v: I 1832, avgust 9." Numele copistului a fost anulat.

II: insemnari de cititori.


F.I liminarav, f. ultima liminara: incerc5ri de condei.
Textul cu cerneala neagrit Initiale ornate in culori la f. 3, 21, 31 s.a. Din
bibl. Mandstirii VAratec. Trecut in col. Academiei Romne, la

3549

14

nov. 1908.

Sec. XIX (inceput); 123 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu greseli: 1-292

(f. 5-123); 24x 19 cm.

<Neofit Cavsocalivitul, Taind ascunsd i acum descoperitei, sau Infruntarea


Jidovilor>. Copie dupd ed. tiparitd la Iasi in anul 1803. a cdrei foaie de titlu
este reprodusa la f. 1. Cf. Bibl. rom. veche II, p. 446-447, nr. 662.

Insemnari: F. I liminard: A preotului Alchie Nedici <lecturd incerti> de

la Ciclova Montana" <Caras-Severin>.


Textul cu cerneald neagra. Frontispicii stingace, colorate, la f. lv si 2. Cum-

prat de la Vasile Damian din Caransebes, la 13 mart. 1909.


3550 1799 (f. 1); 220 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 1-218
(f. 1 216) ; 23x 16 cm.
F. 1: <Agapie La ndos>, Amartolon sotirie, adecd Mintuirea pctoei1or, teilmd-

cild de pe grecie pe limba rumdneascd.


F. 213v-220 albe.

lnsemnari: F. 1: 1799, ghenariu 6".

F. 216: 1799, ghenar 23. Sfirsit ..."


F. 220": I Dorothei ierodiacon ot schitul Hangului."
II: incercari de condei.
Coperta I interioard: incercari de condei.
Textul en eerneala neagra. Titlurile si initialele sint serise cu rosu. Frontis
picii colorate la 1. 1, 8 si 217. Initiale ornate la f. 26, 30v, 49 s.a. Legatura
artisticd In scoarte de lemn i piele. Din bibl. Mandstirii Vdratec. Trecut
in col. Academiei Romane, la 14 nov. 1908.
3551

1731 (f. 1v) ; 179 f.; paginatie veche cu cifre chirilice diversd; 21,5x 15,5 cm.
<Molitvenic. Cuprinde: .Rinduiala botezului pdginilor, a evreilor, a ereticilor,

Binduiala miruirii acestora, Binduiala indrdcifilor, Rugaciuni la moartea


dobitoacelor>.

F .110"-111" albe.
tnsemndri: F.1": Cuvint pravoslavnic catrd pravoslavnicii cititori. Precum
In ce chip doreste cerbul la izvor de apa, asa au dorit sufletul mieu spre
acest lucru. Aducindu-mi aminte sa. nu auz glasul acela ce au grait robului
celui lnes, care au ingropat talantul in pdmint, pentru aceia si eu, dentru

toatgi inema indemnindu-ma, aflindu aceasta carte ce iast<e> intr-insa


Botezul paginilor i eriticilor, care iaste talmacitd de pe limba sloveneasca
scoasd pre limba rumuneascd (sic> de ... Alexandru dascalul Rusul, scrisd
de a lui mind, care acum in-am ostenit si s-au scris de mine, nedastoinicul,
smeritul intru preoti, popa Ianache ot Dolgopol

Deci, de va fi intr-insa vreo alunecare, sau gresala den slabiciunia firii,


va rog cu duhul blindtelor s indreptati si pre mine sa rnS ertati.

Si sLau scris la leat 7293 <= 1731), In luna ghenuarie. S-au ispravit In 10 zile."

F. 178v ,.5i aceasta rinduiala a dobitoacelor s-au scris iard cu osteneala

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

168

..

smeritului Intru preoti, popa Ianache." Cf. G. Strempel, Copifti


p. 106.
F. 3: I: Aceastd carte este a Mindstirei Cfmpulung, 1857, fevruarie 6.
Veniamin ieromonah."
II: insemndri de stare civild ale lui Neculae logoftul din anul 1766.
F. 179v: .Rugiiciuni fragmentare in lb. ronuind i slay&

Coperta a II-a interioard: I: Rugdciune.


II: Incercari de condei.

Textul cu cerneald neagra *i rddcinie. Titlurile, colontitlurile, initialele si


indicatiunile tipiconale sint scrise cu ro*u. Frontispicii In penita la f. 4,
17 *i 112. Legaturd veche fn piele. Din bibl. Mdndstirii Cfmpulung. Trecut
in col. Academiei Romne, la 14 nov. 1908.
3552

1828 (f. 313") ; 331 f.


1. 289 bis ; 20 x 15 cm.
<Psaltichie ronuino-greacd>. Compozitii de: Petru Lambadarie, Meletie
Sinaitul, Mihalache protopsaltul, Grigore Lambadarie, Petru Peloponi-

siotul, Petru Efesiul, Joan protopsaltul, Macarie dascalul, Petru Vizantiul,


Daniil protopsaltul, Iacov protopsaltul, Gheorghe Criteanul, Panait protop-

saltul.
F. 46 *i 319 albe.

insemndri: F. 313": Aceast carte musiceascd, ce s nume*te *1 Tomos


al Anthologhiei este al ... parintelui Isaiia, monah cintdretu *i mai marele
arhondar al ... Mandstiri Cdlddru*ani din Jud. Ilfov. Si s-au scris de mine
zmeritul Loan Stoicescu, dascalul Scoalii de musichie din ora*ul Ploesti,
in Jud. Prahova, In feat 1828, avgust 12. S-au sdvir*it de scris in zilele
armiei rose*ti, avind mitropolit In scaun pa ... chiriu, chir Grigorie al Ungrovlahiei. 1828 avgust 12."
F. 1: A sf. M<A>n<dstiri) Caldaru*ani."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, iniia1e1e i indicatiunile melodice
sint scrise cu ro*u. Frontispicii in penitd i culori la f. 1, 47, 82" *.a. Legdturd veche In piele. Din bibl. Mndstirii Tigane*ti. Trecut fn col. Academiei
Romane, la 14 nov. 1908.
3553

Sec. XI X (inceput) ; 14 f. ; 22 x 16,5 cm.


Coperta I-a: Slujba sf. mucenite Filofteia, ce sd afld sf. ei moaste in Curtea
de Argo, in Riserica Domneascd.

Insemndri: Interiorul Copertii I-a: Aceastd filadrd iaste a sf. Mndstiri

Cimpulungului, ci sa coprinde frar-Insa slujba sf. Filoftiei. 1815, dechemvrie 21."


Textul cu cerneald neagra. Titlul, initialele i indicatiunile tipiconale
sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penita la 1. 1. Legatura veche in piele
se pastreaz sub legatura modernd. Din bibl. Mdndstirii Cfmpulung. Trecut
fn col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
8554

1819 (f. 1) ; 132 f. 4- f. 23 bis ; 21,5 x 16,5 cm.

<Miscelaneu de litera(urd monahald).


1. F. 1"-126: <Nil de la Sorsca, Cupinte i invitjturi>.
2. F. 127v-130v: (.Rugaciuni>.
3. F. 131-13e: Credinta pdcdtosului Simon <de la Mdniistirea Dobrufa).

Insemndri: F. 1: Anul 1819, octomvrie 19. Aceastd carte ci sa chiamd


Nil di la Sortica s-au fnceput ... a s scrii 1 cu blagosloveniia pdrintelui
mieu eel duhovnicesc, eroshimonahul Maxim, In zilele pdrintelui arhirnandritului nostru Irimei, fiind econom parintele eromonahul Zosima. Intr-aces
an s-au diosdbit *1 tinuturile Intro cari tinuturi am rdmas noi cu Mndstire
Dobrup, la un hotar Intre tinutul Sorocii i al Orheiului, intru cari an

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

169

s-au scornit i ffica ciumei. La zioa Int li a hinei lui octomvrii au disprtit

cu becheturi mari margene tinutului Orheiului di a Sorochii, atita cit nu


pute sd treacti necicum in sus sau In jos."
F. 126": 1820, martie 9. S-au scris di pacdtosul Simon, cel mai pa'catos
dicit toti pdchto*ii *i mai rau dicit dracii *i mai viclean i betiv, curvar
pre curva Sodomii, tilhari, fur ... i In virfu rautatilor ajuns."
Ultima hid liminaran Fevruarie 2 s-au mutat ... acest bdtrin ci au scris
cartea aceasta."
Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu stingaci In penit la 1. 1. Legaturd veche In carton *i cotor de piele. Din bibl. Mandstirii Vdratec. Trecut
In col. Academiei Romd.ne, la 15 nov. 1908.
3555

Sec. XIX (cca 1820) ; 153 f.; 21,5 x 16,5 cm.


<Crinii {mina). Lipse*te Inceputul i sfir*itul. Ms. a fost copiat de Simon,

monahul de la MAndstirea Dobru*a.


Textul cu cerneald neagrd. Legaturd veche In carton *i cotor de piele. Din
bibl. MAndstirii Vdratec. Trecut in col. Academiei Romdne, la 14 nov.
1908.

3556

1687 (f. 12) ; 232 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-230 (f 2-231) ;
20,5 x 14,5 cm.

F. 1: <Cronograf>. Adundturd de povesti. incepindu-se de la ziditul lumii


pind la impardliia lui Costandin Peleolog, impdratul cel de apoi al romanilor.
adecci al grecilor, asijderea cuprinzindusi de impdreitiia turcilor kind acum.
st
domni au domnit intr-insa
a sijderea si pentru Venetie. cind s-au i
si cite ceteiti au luat, astjderea i pentru patrttarst i cum au patriersit in
scaunul svintei besricei lui Dumnezeu ceii mart, adunate acstea toate den

multe feliuri de cdrti ce au fost mat de treabd si mai cu dulceald si pre


limbd proastd scrise.

Insemndri: F. 8"-12: Aceastd ... carte o am scris eu. DrAgoi logofdtul,

sin popa Tatul ot Bezdead <Arge*), In zilele bunului i cre*tinului Io $Arban


Cantacuzino BAsrab voevod i preaosvintit arhiepiscup chir vIddica Theodo-

sie. Avgust 25 dni, leat 7195" <= 1687).

p. 56.
Cf. G. Strempel, Copisti
F. 231 232' i interiorul copertilor: Insemndri de cititori i incercdri de condei.
F. 232: I Sa sd *tie cd aceastd ... carte iaste a lui Neculae gramaticul, satul

FiIipeti *i care o va lua sd fiie."

F. 232": <Aceastd> carte iaste a ... <rupt> i o <am> cumpgratu cu bani


gata 2 taleri."
II Sd s *tie de cind am vinit zapciu aice la Bezdad eu, Ionita logofdtul,
ot vornicul Vdcgrescu> za Tirgov*te, In zilele domnului nostru I o Ion
voevod, luna avgust 20 dni, leat 7225" <= 1718).
Coperta a II-a interioard: Sd sd *tie de cind au adus acest Leatopisitu, cd
l-au adus popa Necolae ot Bizdead, cli 1-au adus la luna lui saptemvrie 25,
7234 <= 1726) *i am Insemnat ca sli sa *tie. Grigorie logofetel ot
Textul cu cerneald rddacinie. Legaturd veche In scoarte de lemn *i piele.
Din bibl. Mandstirii Cimpulung. Trecut in col. Academiei Romdne. la
14 nov. 1908.
3557

1741 (f. 241) ; 249 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-248 (1. 1-248) ;
20x 15 cm.
<Miscelaneu liturgic>.
1. F. 6-241: <Octoilt>. Canoane de umilintd cdtrd preasfinta stdpina noastr.
de Dumnezeu Ndscdtoarea ri pururea Fecioara Mariia, care sd thud la Pave,
cernild In toate senile pe 8 glasuri. Este precedat de o predoslovie *i de stihuri-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

170

semnate de Silvestru ieromonahul, copistul manuscrisului.


2. F. 241"-249: <Ceaslov>. Text fragmentar. Inceputul cu Dumnezeu a

Pavecernitii cei mici.


insemndri: F. 4: ... Si te rog, iubitule, nu pretui hirtiia sau cerneala sau cea
putind osteneald a ticdlosiei m6le; cd pretuindu-le acestea putin dar vei afla.

Ci priveste cu ochii mintii, ca intr-o oglinda, la fagurii duhovnicestilor desMtdri, care sd cuprinde Intl% aceastd duhovniceascd oglindd i vei cunoaste
cu adevdrat multd mingliare sufletului ; si cintindu-le acestea cu umilintd,
pomeneste<-md> si pre mine, ticdlosul, Silvestru ieromonah."
F. 241: Sfirsitul canoanelor ... care sa cintil la Pavecernitd. foarte cu
si de suflet foiositoare. Lauda celui carele ne-au ajutat dupd inceput
de am si sfirsit. Si s-au scris cu cheltuiala pdrintelui Nicodim, egumenul
sf. Mandstirii Cimpulungul. prin osteneala lui
Silvestru. ieromonah ot..
Sinaia. Fevruarie 24 dni. leat 7249" <= 1741>. Cf. G. Strempel, Copioi
p. 216.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitil la f. 6", 12. 17 s.a. LegAturd artisticid in scoarte de lemn
Din bibl. MAndstirii Cimpulung. Trecut in col. Academiei Romdne, la irk
nov. 1908.
3558 1821-1823 (f. 3); 72 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-72 (f. 4-75) ;
21 x 15 cm.
<Costache Negruzzi: Scrieri traduse>. Cuprinde:
F. 4-30: Zuma, sau Discoperire scorlisoarii tiimoduitoarei de friguri, adecei
a hinii.
F. 32-46": Moralicesti haractiruri.
F. 51-63": Pentru beirbatul cel greu, care luind o firnei guralivei sei duci sei
cei moarte la giudecatet.

F. 66"-75: <Lesage), Crispin rival stdpind-sent. Comedie intr-un act. Lipseste sfirsitul.

F. 30" 31", 47-50v, 64 66 albe.


Insemnari: F. 3: Zadvile mele din Bassarabiia in anii 1821, 1822, 1823

la satul Silriluti in raiaoa Hotinu."


F. 30 si 63v: 1822."
F. I liminard, de mina lui I. Bianu: Ddruit Academiei Romano de Jacob
C. Negruzzi. 8 maiu 1909. Manuscript autograf de Constantin Negruzzi."
F. 1 :

Tabla cuprinsului, redactat de I. Bianu.

Textul cu cerneald neap-a. Legaturd veche in carton si cotor de piele. Ddruit

Academiei Romdne de Iacob Negruzzi, la 8 mai 1909.


3559

1795 (f. 118') ; 118 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice diversd ; 23,5 x
X 16 cm.
<Miscelaneu de literatura monahalei).
1. F. 1-64: Ale liti Isihie preotul, cdtrei Theodul, Cuvinte folositoare de suflet,

pentru trezvire si fapta bund, prin capete.

2. F. 64-88: Ale lui Filothei monahul, igumenul leicapului preasfintei Ndsceitoarei de Dumnezeu a Sinaii, Capete pentru trezvire pi rugeiciune.
3. F. 88-118'1: A preacuviosului pdrintelui nostru Casian Rirnleanul, Pentru
cle opt ginduri.
avgust 9 zile, 1795, de smeritul intro schi,
tnsemndri: F. 118v: Sfirsit
monahi Dorotheu de la Schitu<I> Robaia." Cf. G. Strempel, Copipti
p. 55

Coperta a Il-a exterioard: Aceastd carte ce sa numOste a lui lsihie preotul


s-au scrisu de rdposat Dorothei ieroshimonah, mult doritul mieu pdrinte.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

171

si s-au legat de cucernicul preot chir popa Neculae ot Voinestisi s-au ddruit
mie, iubitului sdu fiiu si pdcdtosului Vasilie, prostului. 1810, dechemvrie(?)
9." <SemnAtura indescifrabild>.

Coperta I interioard: Pro memoriam. Aceasta carte intitulatd InWitaturile


preotului Isihie a fost scrisd de ieroschimonahul Doroftei in anul 1787
<sic>. El a fost unul din cei sapte frati ai preotului Vasile Bddescu, tatd1
preotului Ionip (Ionescu), cel cc a oficiat la Biserica sf. Ilie din orasul.

Cimpulung, intre anii 1828 si 1871. Acesta a fost tatd mamei mele Smaranda.

Am notat aci genealogia neamului celui care a pemnit aceasta carte, sd se


stie cd din dorinta colegului melt (G. Ionescu) i-am ddruit-o pentru biblioteca sa. De la acelas strdbun mai am Inca 4 cdrti scrise astfel. 1898, martie
loan N. Ionescu, institutor public la Scoala <de> bileti nr. 1 din Cimpulung" <Muscel).

Coperta I exterioard: Incercdri de condei.


F. I liminard: I: incercdri de condei.
II Curentul seculilor va distruge nenurndrate si meritoase lucrdri omenesti.
Tu insd, mica cdrticicd, opera valoroasd, cugetata de un creer si o inimd
plind de simtitninte adevdrat romAnesti, patriotice si scrisd de o mind
pioasd vei rezista, in ciuda vremei, spre a reaminti neamurilor epoca bogatd,
atit in triste cit in imbucurdtoare evenimente a renasterii romanismului".
Sub impresia acestor miscdtoare cugetdri si spre amintirea durabild a armonioaselor noastre relatiuni colegiale. noi, institutorii Scoalei nr. 1 bdett
din C. Lung, semndm aldturi cu amabilul donator, aceastd dedicatie, 1896.
martie 6, Vineri. Cimpulung. G. lonescu, C. G. Miclescu, I. N. lonescu
G. B. Tutuianu"
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile. colontitlurile, initialele si cifrele sint
scrise cu rosu. Frontispicii in penild la f. 88, 94", 102" s.a. Viniete margianele la f. 13", 17", 19 s.a. Legraurd veche In piele. Ddruit Academiei Romane
de locotenentul Nicolau, in anul 1909.
3360 1800 (f. 1711; 209 f.; 22,5x 16 cm.
<Miseelaneu>.

1. F. 4-165: <loan Moshos, Livadd duhovniceased>. Este precedatd de


Scara cilrtii si de prefatd.
2. F. 165" 171: <Letopisef al Moldovei de la Dragos voda, la ,StefciniN coda =
= Letopisetul de la Puma>. Cf. I. Crdciun si A Ilie, Repertoriul
p. 46-47.

3. F. 172-173: <Cuvinte pentru poslusanie i nesupunere>.


4. F. 174-189: Cuvint al preeuviosuluipeirintelui nostru Ifrem Sirul, Pentru
surparea mindriei <s.a.>.
5. F. 189"-207": Cuvint a precuviosului parintelui nostru Joan Damaschin
la presfinta Nastere a Domnului nostru Iisus Hristos.
F. 1 i 208 albe.
1nsemndri: F. 171: ... Am scris aceasti. carte dulce si Livadd infloritd ;
fiind in sf. Mdndstire Bisericanii am scris-o la anul 1800, april 16 zile. Si
s-au scris de ticdlosiia mea, cari mai gios sint iscSlit. Theofilact n-ionah."
Cf. G. Strempel, Copisti
p. 256.
F. 3"-4: ... Cu blagosloveniia preosfintii sale chiriu, chir Gavril. arhiepiscop
si mitropolit Moldovii si a preosfintii sale chiriu, chir Dosotheiu Herescul,
episcop Rdddutului si al Hotinultn, talmdci-tu-s-au de pe serhiia pe moldoveniia aceastd sfintd carte ce sd. chiiamd tnvatatura dulce, dupd cum si este
Care aceastd carte este adunatd din glaviznice i dirtile ale sf. apostoli si a
prorocilor, a ierarsilor si ale precuviosilor pdrinti, fiindcd este foarte folositoare de suflet.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

172

Si s-au talmacit In sf. Manastiri So Ica ... de smeritul si mult pdcatosul Vartho-

lomeiu Mazareanul, arhimandritul numitii Manastiri So Ica."


F. 209: Pre aceasta carte ce sa chiama Livada Inflorita am cetit si eu mult
pacatosul, cel smerit Sutra iermonasi, iermonahul Theofan. 1805. iulie 10."
F. I liminara: Nil dohovnic, iromonah. Monastire Bis<e)ricani."
Textul cu cerneala neagra. Frontispicii stingace In penith la f. 4, 14, 15'
s.a. Din bibl. Manastirii Bisericani. Trecut in col. Academiei Romane,
la 1 dec. 1904.
3561

1773 (f. 28v) ;


<illiscelaneu>.

77 f. ; 21 x 15,5 cm.

1. F. 1-16v:

<Legenda Duminicii>. Epistoliia Domnului Dumnezeului


nostru 1 isus Hristos ce au cdzut din ceriu in cetatea Ierusalirnului <in sfintul> Sion.
2. F. 17-28v: Cazaniia a lui Elefterie filosoful, Pentru cle 12 Vineri mari.
3. F. 29-50: Gromovnic al lui Araclie <sic> impdratul, carele au fost cetitoriu de stele ft filosof mare.
4. F. 5V-75: Cu ajutoriul lui Dumnezeu, Carindariu, acuma frail rurndnesc

scilmeicit acuma de pre cel sirbesc. Asidzatu-s-au pre limba rumdneascei caintr-o
sutd de ani sd stdpiniascd ,si sei slujascd. Cd i cel slovenesc intr-acestasi chip
au fost, fiind de un mare astrolog la I(iov scos, de un mare doftor muscal,intr-a-

cesta chip, precum acuma s-au izvodit ci precum in iscodu am Oat, acum in

stambd noao s-au dat in Brasov, cu letul de la Hristos 1733. Copie dupd Calendarul tiparit de Petcu Soanul la Brasov. Cf. Bibl. rom. veche II, p. 48, nr. 207.

Insemnari: F. 27-28v: Si tuturora celor ce va yeti intimpla a ceti, a ascula


cetind altii, celor mari si calor mai mici, celor mai invatati si celor mai
neinvatati, celor IntAlepti si calor mai neiscusiti, celor mai batrini cu virstia
si calor mai mici cu tinerdtele, cu multa smerenie si cu drags osirdie si cu
mare plecare. tuturora si la toti ma rog si ma cuceresc la sfintiilor voastre,
care, va fi preot, sau la dumniavoastra, care va fi mirean, ca orice gresald
yeti afla, ori In stove, ori In cuvinte, nu grabiti pre noi ca sa ne blestemati,
ci cu duhul blindetelor Indreptati si pre noi <ne> ertati, cS i noaptia, la

luminare rn-am nevoit. pina lucru(1> am savirsit.

$i sa nu ne puneti in ponosu, ca macar ca n-oi fi scris prea frumos, ca precum nu-i cu putinta ceriului far<a> de noori a se ivi, asa i condeiul a nu
gresi ; i precum nu-i cu putinta omului pre pamint a vietui si a nu gresi.
asa i condeiul a nu zminti
Istorie. Putin ajutori va luoa un Tuternic de la un neputincios si putina cinste
va luoa un bogat de la un serac; i putina invatatura va luoa un Intalept de la
un neinviltat. Asijderia 7 i eu. vazindu-mi saraciia bunatatilor i prostimia
invataturii mSle. rn-am nevoit i eu, cel mai pacatos si mai neinvatat decit
toti, din cit mi-au fost ticalosiia 5i prostimia invataturii. de am scris aceasta
Epistolie. precum intr-insa scrie.
Si s-au Inceput a scrie din luna iunie 15 si au luoat sfirsituI iulie 10. cu leatul
de la zidirea lumii 7281, cu leatul ... 1773, de Marco erei Alexie Popovici
sud Gorj de Sus. S-au scris aceasta Epistolie, fiind dascal in satul Brebului.
Precum doresc cei ce umbla cu corabiile pre luciul marii, avind multa grije
de frica si de valurile marii ca se ajunga la marginea marii. ca se aiba liniste
de grija, asa am dorit 5 i eu ca sa ajung la sfirsitul acestii scrisori ..."
F. 75-76v: Sfirsitul cu scrisoarea a acestii ... carp ce iaste scris intru ia
sf. Epistolie i Cazaniia a lui Eleftherie filosoful pentru cle 12 vineri mari
i proci si Gromomnicul al lui Araclie <sic) fmparatul si Carindariul cu toata
orinduiala lui ..

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

173

Pentru leat, pentru luni, pentru sd s *tie a cui este aceastd carte, pentru ca sa
sd *tie cine au scriiat-o <sic> s cauti inapoi, la inceput. cd vei afla i proci
Aceastd ... carte. ce s chiamd Epistolie, iaste a pdrintelui Mihai din Clinic
<jud. Cara*-Severin> si iaste sf. Epistolie i cele 12 Vineri mari si mai altele.
Si s-au scris in zilele indltatilor inpdrati Iosif *i maicd-sa Manila Tharaziia
<sic>, in anul ce-au rdposat loan arhiepiscopul Carlovetului *i a toat Ungrovlahiia, Tarii BAnatului *i a altor eparhii ecsarh. Si s-au scris de cel mai mic
*i mai plecat, intim toate al tuturora, care mai jos ma voi iscdli, fiind clascd1
sau invdtdtor de copii in satul Brebului, in protasulu Pogoniciului, fecior al
preotului, erei Alexie de la sud Gorjiu de Sus, de pre apa Jiiului ruminesc.
Si s-au scris in luna lui iulie 7 ; si era cursul ailor de la zidirea lumii, leat 7281.
leat 1773. De Marco Romanescul, dascdlul Popovici,
iard de la na*tere
p. 203-204.,
s-au scris aceastd Epistolie. Amin." Cf. G. Strempel, Copisti
F. 1 liminard: S-au legat acest Calendariu de a doilea rind de frivdtatoriul
din Bini* <jud. Cara*-Severin>, anume Achim Luchici, in cinstea ci<nstitei>
parohii la annul 1841. Moisi Tulburescu, paroh i consistorial assesor. Constantin Tulburescu. capela*. 1844.
F. II liminard" f. III liminardv: insemnri de stare civild ale lui Moise

Tulburescu, din anul 1838, privitoare la familia sa.


F. 5", 11v-12v, 13v, 14v, 19, 23v, 38v, 41, 44, 58", 64, 67", 71": Insemndri
banale ale lui Moise si Constantin Tulburescu.
F. 55", 57, 67, 73v, 77v: Insemndri meteorologice din anii 1837, 1838, 1840.
1842.

F. 65: In anul 1843, in 5 martie, la 8 ceasuri seara s-au ardtat cearcan In

capul curcubdului pre ceri, sdnin fiind i limpede de cdtr apus <...> deci au

urmat vara omidd multd, mind."


F. 66": Yu luna ianuar in 12. anul 1837 s-au cutramurat pdmintu la 2 ceasuri
dupd amiazdzi ; spre pomenire." Cf. I. Corfus, Insemneiri

p. 269.

F. 77: Insemndri personale de stare civild ale lui Moise Tulburescu.

Textul cu cerneald radacinie i neagra. Colontitlurile i initialele sint scrise cu

rop. Frontispicii i initiale colorate la f. 1, 17, 29 *.a. Legaturd veche in


carton *i cotor de piele. Cumpdrat de la Emilian Micu, preot in Vlaicovat
(Banat), la 5 mai 1909.
3562

1676 (f. 217) ; 217 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-217 (f. 1-216) ;
20.5 x 14.5 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald).


1. F. 1 121 : A preacuviosului peirintelui nostru avva Dorothei, Invdleituri
in multe chipuri, de folosul sufletului, cdtrd ai sdi ucenici (precedatd de viala
pdrintelui Dorothei scrisd de Dosoftei, ucenicul sdu, la f.1-12>.
2. F. 211-215": Cela ce e intru sf., pdrintele nostru Isaac Sirianul, episcopal
.2V ineviei, postnicul i sihastrul, De rinduiala si de tocmeala noilor incepeitori
cdlugari.

3. F. 215'1-216: A preacuviosului IV il <de la Sorsca>


.sd invirtesc pentru strinsoare.

Pentru ceilugdrii ce

Insemnri: F. 217: Aceast carte a lui Dorotheiu o am scris eu, smeritul


*i mult pacatosul ieromonah Vasilie. proigumen den Mandstire ot Dolgagopolia.
Ci ma rog

fratilor *i parintilor, cetind pre dinsa, ce yeti afla gre*it, cu duhu


blindetelor indreptati. iar pre mine, ticAlosul, nu <ma> bldstemareti, ci md
ertati
$i o am scris in zilele cre*tinului domnul nostru Io Duca voevod i preasfintitului arhiepiscop i mitropolit chir Varlaam, zemle Vlascoe. Meseta
iulie, vdleat 7184 <= 1676>. Cf. G. Strempel, Copisti
p. 265.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

174

I nteriorul copertii posterioare: I Acest Otilsnic este al sf. Mndstiri a Cimpu-

lungului. lar cine sd va ispiti a-I fura, sd fie legat de trei sute optsprezece
pdrinti de la Nichie si de toate sf. sdboard $i de toti sf. pdrinti $i de smerenie
noastr. Ieromonah Climent. 7233 <= 1724), octomvrie 1 dni."
II Sil sa $tie cind au mers pdrintele egumenul, chir Theofil, la cetate Negru-

lui vodd. impreund cu armasul cel mare, anume Palaloga anume Mihai,
sAtrarul cel anume Neculai Ologoveanul, in luna lui fevruarie 2 dni. 7233"
<= 1725). Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 3
III incercsri de condei.
F. 15e-157: Acest Otdsnic este al sf. MAndstiri ot Dolgopol $i este scris
de pdrintele proegumen Vasilie, care au fost egumen <sic) sf. Mdndstiri ot
Dolgopol. Az pisah = <am scris eu> ieromonah Climent, eclisiarh. 7247
<= 1739), martie 7 dni."
Coperta I interioard: I Scris-am eu popa Clement. Ca sa sl tie. Fevruarie
19 dni, In zilele lui Nicolae vodd; mitropolit chir Daniil, ndstavnic chir Theofil.
7233" <-= 1725).

II : Sentinta moral pentru cdlugdri.

III: incercari de condei.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si uncle trimiteri marginale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penit la f. 1. Pecete inelard in fum
la f. 217". Legaturd artisticd In scoarte de lemn si piele. Din bibl. Mndstirii
Cimpulung. Trecut In col. Academiei Romane, la 14 nov. 1908.
2563 Sec. XVIII (sfirsit) ; 171 f.; 20 x 16 cm.
<Ocloih>. Lipseste inceputul, iar Intre f. 15"-16 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.
Insemndri: F. 171: Amin, tot amin, pind om be yin. Adevdr, cd esd prul
prins. Sracd streindtate, mutt me-ai fost fdrd dreptate. Stringe la tineretA.
ca s poti trdi la bdtrinete. 1798."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu

rosu. Frontispicii stingace In penita la f. 14 si 24". Legdturd veche In scoarte de


lemn i piele. Cumparat de la Vasile Ddmian din Caransebe$, la 15 mart. 1909.
2564 Sec. XVII (sfirsit) ; 117 f.. minus f. 36, 51-59 omise la numerotat ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri: 9-124 (f. 1-117) ; 19,5 x 14,5 cm.
<Teologie dogmaticd. Cele $apte taine). Lipseste inceputul si sfirsitul, precum
$i unele file din interior. Ms. a fost copiat de dascdlul Vasile Sturze. Cf. G.
Strempel, Copigi
p. 237.

Insemndri: F. 73v, de mina copistului: in Aleus <jud. Sdlaj), iunie 7 dni."


F. 6.: S-or cumparat cartile besericesti in Oreschaz <= Straja, jud. Alba>
la annu 1875, luna lui februar.
F. 33v-- 34v: In luna lui inuari au trdsnit in ceri. Zile au fost 21 si anul au
fost 1772. Eu Micu fon Dracsna" <= Dragsina, jud.
F. 35: In luna lui iulie In 30, 1851, au fost multd ploae. cit multe cdsi au
cdzut, dar mai virtos la Vermes" <Jud. Caras-Severin>.
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri si initiate sint scfise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 6", 9, 43" s.a. Initiala ornata la f. 101. Leg:nut% veche in
scoarte de lemn si piele, restaurat la cotor. Cumpdrat de la Emilian Micu,
preot in Vlaisovdt, (Banat) la 5 mai 1909.
3565 1885 (f. 1); 78 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-87 (f. 1-44) ; 19 x 12 cm
<Miscelaneu).

1. F. 1-43v: <Psaltichie). Culegere de cinteiri bisdricesti.

F. 44-53v albe.
2. F. 54-59, 67 68', 70-78v: Cintece lurnene.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romrinqti

175

3. F. 60-63, 68'-70: <Versuri copiate dupd Alecsandri, Bolintineanu s.a.>.


4. F. 63v-67: < Vicletmul>. Text prescurtat.
Insemndri: F. 1 si 78v: Prescrisd de mine mai micul intre cintdreti, Ioan
Dediu, cantor, la anul 1885 mai in 15/27.
Textul, cu cerneald albastrd si neagrd, este scris in alfabet de tranzitie 8i
latin.. CumpArat de la Vasile Ddmian din Caransebes, la 15 mart. 1909.
3566 1824-1830 (f. 1, 133) ; 228 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-454 (f. 1
228) ; 24,5 x 19,5 cm.

F. 1: Theologhia, sau Cuvintarea de Dumnezeu cea dogmaticeascd, pentru


predarea in scoalele clericesti, din chilini ( ?) scriitori, dar mai ales din ceirgle
preaosfinlitului episcop Theofan Procopovici i preacinstitului arhimandrit
Ioann Raici, cu indemnul i blagoslovenia inalt covirsitului si inalt preaosfinlitului domnului arhiepiscop si mitropolit al Carlovetului ,,Stefan de Stratimirovici,
adunatd i alcdtuitd ... in Mcindstirea sf. Nicolae Gheorgheteci, in anul Domnu-

lui nostru Iisus Hristos 1824


F. 66 albd.
insemndri: F. 1: Dintre cri1e lui Demetriu Theodoru ierodiaconului (anulat> parohul Logosului si catecheza gimnasiului. A<nul) 1848."
F. 132v: Demetrii Theodori parochi eclessiae Lugossiensis. 1848."
F. 228": Dimitrie Theodoru."
F. 224: Spre eternd memorie md subscriu. Nestor Badescu, teolog. 1863."
Textul cu cerneald neagra. Initiate ornate la f. 133. La f. 34" este desenatil
o hartd, cu Locul paradisului parnintesc." Cumparat de la Emilian Micu,

preot din Vlaicovdt (Banat), la 5 mai 1909.


3567

1813 (f. 7) ; 26 f.; 23,5 x 17 cm.

<Miscelaneu).

1. F. 3"-5: <Rinduiala ungerii domnilor). Text romdnesc

grecesc.

2. F. 6-8": < Rinduiala hirotonirii duhovnicului si a purtiltoriului de sfesnic>.

Text romdnesc si grecesc.


F. 1'1-3, 8"-20" albe.
3. F. 21 26": <Molitve si rugdciuni la parastas>.
insemndri: F. 7: S-au scris de pdr<intele) Troados chir Venedict. 1813,

octomvrie 17."

F. 6": 1813, maiu 28, s-au scris."


Lltima fild liminard: Cele ce au zis mitropolitul Grigore cdtre
Ilarion la vre<me> mortii sa le pilzeascd:
1. Ungurean in seminar sd nu priimeascd.
2. Cuvintul lui Dumnezdu sd nu-1 lase din gurd.
3. PS boeri sS nu-i lese sS InfigS miinile in beserici."

..

pdrintele

F. 1: La leat 1813 ianuarie 26, in zilele mdrii sale Io Roan Gheorghie Caragea
voevod s-au hirotonisit episcop al Rimnicului-Noului Severin, pdrintele chirio
Galaction, de pdrintele mitropolitul Ungrovlahiei chirio, chirio Nectarie,
avind impreund slujitori pe episcopi al Argesului, chirio Iosif si al Buzdului
chirio Costandie .. Deci spre stiintd am insemnat aicea, intru aceastd Liturghie. Patriersind in Tarigrad
chirio, chirio Ieremiia. Dionisie eclisiarh
Mitropoliei."
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri si initiate sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 3'. Chenare colorate la f. 3" 5, 8. Legaturd veche in piele.

Din bibl. Manastirii Sinaia. Ddruit .Academiei Romdne de arhimandritul


Nifon, staretul Mandstirii, la 15 dec. 1908.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

176

3568

1788 (f. 266) ; 269 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-169 (f. 1-169) ;

23 x 16 cm.
<Miscelaneu de literaturet monahald>.
1. F. 1 265' : <A lui Isaia Pustnicul, Jnvdfdturi 9i scrisori ccitre ciflugdri
Cdrtile a doua si a treia>.

2. F. 266"-269: A celui intru sf. pdrintele nostru Vasilie cel Mare, Cuvint

pentru posnicie: cum set cade infrumusetat a fi cdlugeirul.

Insemnari: F. 266: Tiparitu-s-au aceasta de suflet folositaoare carte, ce sa


numeste a oarecdruia pusnic cu nume Isaiia intru anul 1788, cind i pacea
Intre Poarta Othomaniceascd i intre Impardtiia Rosiei de al doilea rind s-au
stricat si mare razboiu, nu numai Intre aceste doao imparatii, ci si intre cea
chesariceasca s-au pornit, dintre care pricina si mare strimtoare de bejenii
am pdtimit. Talmacitu-s-au, zic, dupre limba elineascd in limba noastra cea
rumaneasca spre folosul cel de obste al neamului nostru rumanesc." Este
vorba, probabil, de o tipdrire greceasca, in afara Tarilor Romane, caci Bibl.
rom. c'eche nu Inregistreazd o atare imprimare In anul 1788.
F. 2-6: Aceasta carte <este> harazita par<intelui> Varsanufie din Schitul
Dural, spre a me pomenire. Clement monahul." /nsemnarea este facut cu
creion.

F. 1 liminara: Incercari de condei.


Textul cu cerneald neagra. Titlul, colontitlurile i cifrele sint scrise cu rosuFrontispiciu In penita la f. 1. Legatura veche in scoarte de lemn si piele. Din
bibl. Mdriastirii Durdu. Ddruit Academiei Romane, la 2 nov. 1907.
8569

3570

Sec. XIX (prima jumatate); 27 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 8-54

(f. 4"-27"); 23,5x 19 cm.


F. 1: <Gheorghe Asachi), Petru Bares. Drama in do acte.
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche in carton si cotor de piele. Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la 24 mai 1908.
1804 (f. 12) ; 40 f.: 24,5 X 19,5 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 1v-8: <Dosoftei mitropolitul, Psaltirea In versuri>. Text fragmentar.


2. F. e-12: <Descoperirea celor 12 Vineri mari).
3. F. 12-20": Descoperirea sf. si dumnezeestii Liturglui ce s-au descoperit
liminlor din dumnezeiasca strdlucire, precum scrie Baronim.

4. F. 21-28": <Rugaciuni ceitre Maica Domnului s.a.).

F. F. 30-39": (Oralii de nuntd).


Insemndri: F. 12: 1804, 5 ghenarie."

F. 29": I Aceasta carte este a lui Grigorii Lehaci din Cimpulung <Bucovina >
Am scris eu Theodor Daschevici, dascal din Vama, la anu 1878, 15 ghenar.
II Fratele lui Ciupercovici era sd incapa vladica si mitropolit al Tarii Bucovina. Costantin Lehaci."

III: Incercari de condei.


F. 32v: Grigori Lehaci, cojocar din Cimpulung."

F. 40': Incercari de condei.

Textul cu cerneala raddcinie. Frontispiciu stingaci, in penita, la f. 12. Legatura veche in piele se pastreaza sub legatura moderna. Cumparat de la Vasile
Damian din Caransebes, la 9 iun. 1907.
3571

1829 (1. 39v); 71 f.


22.7 x 17 cm.
<Teatru>.

f. 28 bis; numerotatie si paginatie veche diversa;

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

177

1. F. 1-35r: <J. F. Regnard), Tragodia lui Sapor.

F. 36: (Versuri In acrosiih ale lui Alecu Beldiman, traducdtorul, cdtre citi
tort.).

F. 36r-39 albe.
2. F. 39r-71r: Tragodia lui Lentor. Lipseste sfirsitul.
trisemndri: F. 39": 1829, aprilie 14."
F. 35": Oheorghe Comanita (lectura numelui incertd) sardar."

Textul cu cerneald neagrd. Legilturd veche in carton si piele. Cumpdrat de


la anticarii Saraga din Iasi, la 24 mai 1908.
3572 1781 (f. 41; 437 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-417 (1. 6-423j;
23x 18 cm.
(Miscelaneu).
1. F. 5-325: Inceputul Invaldturilor bunului credincios Io Neagoe, voevocl
Tdrii Ungrovlahiet. Textul este precedat de o Predoslovie cdtre cetitori i de
Pinax. Cf. Invdfdturile lui Neagoe Basarab calm fiul sdu Theodosie. Text
ales si stabilit de Florica Moisil si Dan Zamfirescu Bucuresti, 1970, p.110.
2. F. 326-378r: Carte de invafdturd care sd chiamd Albind, scoasd din capetele cdrlii cei de Invdfdturd a Domnului nostru lisus Hristos fi a sf. apostolt
3. F. 379-394: Descoperirea sf. i dumnezeestii Liturghii ce s-au descopent
limbilor din dumnezeasca strdlucire, precum scrie Baronim.
4. F. 395-416: Cazanie pentru Viala sf. Nicolae, arhiepiscopul de la Mira
Lichiei, pentru facerile lui de minuni si pentru Ingroparea cinstitului trup,
la dechemvrie 6 zile.

5. F. 417-436: Viiaja si munca sf. mucenic Evstathie Plachida i a muerii


lui Theopistiei si a feciorilor lor Agapie i Theopist.
Insemndri: F. 4: Anul 1781, martie 10. Popa Popovici de la Rd5inariu
am scris."
F. 78r: Popa S<a)v<a). 1781."
F. 124, 159r, 367: Popa. Savva."
F. 436r-437: Sfirsitul cdrtii acestiia care sd chiamb greceste Melissa,
iar rumineste Albind. Ca precum infloresc cimpii cu tot feliul de flori, asa
albinele culeg dintr-insele multe fliuri de dulceturi, string si adund roadd
dulce in stupina cea pdminteascd.
Asa dard i cei ce vor ceti la aceasta carte plina de trandafiri 1nfloriti, vor
culge roadd duhovniceascd; pentrucd aceastd. carte, Albind, care sd afld

rumineste acum la sf. MAndstire a Cozii, in Tara Rumineasc si la alte mdnds-

tiri, pentru invdtdtura pravoslavno credintii a sf. bisreci a rdsdritului, o au


scos prealuminatul domn Io Neagoe voevod, tipdritd greceste.
Si o am scris eu, smeritul mai mic si nevrdnic, mult pdcdtos popa Savva
Popovici, fiiul protopopului Comanu ot Rdsinariu.
Putin ajutoriu va putea lua un bogat de la un sdrac i putind laudd va auzi
un cinstit de <la> un neinvdtat. Drept aceia dard 7i eu, stiindu-mi sdrdciia
bundtatilor i sldbiciunea invataturii, tuturor cu umilintd md rog, orice
gresald veti afla, 1ndreptati i (ma) ertati pre mine pAcdtosul, mai sus numitul, ca i voi sd aflati ertare ..." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 188-189.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise
cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 5, 48" s.a. Miniaturi artistic lucrate la
f. 4r, 78r, 124" s.a. Initiale colorate la f. 48r, 101, 136 s.a. Viniete in penita
si culori la f. 78, 100r, 124 s.a. Legaturd artisticd in scoarte de lemn i piele.
Ddruit Academiei RomAne de D. A. Sturdza, la 7 apr. 1908.
3573

1782 (Le); 111 f.: paginatie veche cu cifre arabe diversd: 23,5 x17 cm.

F. 1: Viata sf. Ioannului Damaschinului, scoasd din elinie ci afierositd sfintez

Mdndstirei Cernicdi in zilele prealuminatului domnului nostru lo Nicolae

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

178

Constantin voevod, fund arhipcistoreasca cirma Ungrovlahiei Grigorie al doilea,


la anul cel mintuitoriu 1782, iannuarie in 21 (scrisd de Joan patriarhul Ierusa-

limului>. Viata, care incepe in realitate la f. 8, este precedatd de un cuvint


cdtre cititori, semnat la f. 7v: ieromonah Macarie, smeritului dascalul evangheliei," traducdtorul ms. La sfirsit (f. 108-110) este redat un nzic lexiconas dupre az-buche al cuvintelor celor neintelese, care sd afla intru viata aceasta".

Insemndri: F. 110v-1H: Nu mie, nevrednicului si pdcdtosului


va fi
vinovat instreindtoriul cartului acestiia dintru ldcasul acesta al Cernicdi
presfintul ierarhul Nicolae sd-1 aibd piris in zioa judetului ; iard a sd pr-

scrie in liicas sd da volnicie doritorilor de mintuire, prin $tirea, blagosloveniia


ai purtarea de grip. a ndstavnicului. 1782, ianuarie 21. Ieromonahul Macarie,
smeritul dascalul Evangheliei."

Aldturi o frumoasd pecete inelard in fum cu inscriptia: Maca<rie>, 1773.


F. 111: Si s-au legat cdrtulia cu cheltuiala dumisale chir Nicola, proin camdrasul ocnelor de peste Olt, spre pomenirea dumisale si a parintilor dumisale."
F. II liminard Acest manuscript este o traducere din greceste, Viata Sf. Ioan
maschin. Eu n-am intilnit un alt manuscript mai curios, prin care s scaleste
<sic> limba romand, limbei originale din care se face traducerea. De altfel
traducdtorul stia limba romnd bine, dar traditia bigota a cdlugdrilor, de a
presenta prin traducere pind si sintaxul i cazurile grecesti in limba noastrd,
1-a dus pind la absurditatea aceasta. Este curios lexiconasul de la urma manuscriptului. C. Erbiceanu. N.B. Autorul cartei subsemneazd la urma: iero-

monahul Macarie, smeritul dascal al Evangheliei."

F. 28-32: Aceastil viatd a fost tradusd din lb. greacd. Se afieroseste


sf. Mdndstiri numite Cernica ... 1782, ianuarie 21, Macarie ieromonah."
Textul cu cerneald neagrd. LegAturd veche in carton si piele. Ddruit Academiei Romdne de C. Erbiceanu, la 9 nov. 1907.
Sec. XVIII (sfirsit) ; 319 f. f. 184 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice,
3574

cu gre$eli: 2 318 (f. 2- 319) ; 22 x 16 cm.


<Miscelaneu de literaturd monahald. Cuprinde Cuvinte ci Inveitturi, culegere

din Pateric si V ieti de sr>. Mentiondm Cuvinte i InveitSturi ale lui: Ioan

Gull de Aur If. 1-4, 6-8, 18v-20v, 106v-108v, 159v-165v, 167v-168,


184-185v, 188"-192v, 195v-197v, 202, 204-205, 209v-215, 222v-224,
308v-3101, Antioh (f. 4-6, 8-10v), Isaia Pustnicul (f. 10v-18v, 79-81,
87-90, 96, 265-268, 316-317), Vasile cel Mare (f. 21-25, 145v-147v,

215-216v, 306), Paladie (f. 25-28), Casian Rimleanul (f. 30-31, 32v-33),
Varsanufie (f. 36v-37, 229v-230v, 260-261, 303-305), Efrem Sirul (f. 3739, 42, 43-44, 46-47v, 74, 110v-114, 116-118, 122v-123v, 126, 131v-132,
141, 147v-150v, 181v-182, 197v-202, 202v-204, 234v-244v, 298v-301,
303, 319v), Antioh Pandectul (f. 47v-48v), Sinclitichia (f. 49v-50, 118v-119v,

145, 275-276), Grigore Dialogul (f. 58v-73v, 82v-84, 156v-157, 182-184,


313-315), Everghetinos (f. 76v-77v, 90-91), Marco Pustnicul (f. 104-105v,
126-127, 269), Maxim (f. 106, 114v-115, 245-246v), Macarie (f. 120-122),
Nil (f. 154-155), Eusebiu (1. 165v-166"), Anastasie Sinaitul (f. 224), Agathon (f. 231v-232), Ilarion (1. 306v-308v). Din Vietile sfintilor: Eftimie,
(f. 141v-145), Nifon (f. 169-173"), Simion (f. 261v-264), Arsenie (f. 301)
Pahomie (f. 74v-75, 132-135, 270-275).

Insemndri: F. 1-35: Aceasta carte a Sf. Joan Gurd de Aur cu predece


alesa este dreaptd a ieromonahului Ieroftei Esanu, cintdret pe musichie
ce<a> mai noud pe timpurile de fatd, ce au fost cumpdrata de la raposatul

losif Dracinschi, ce au raposat la ... Mitropolia veche din Suceavd, de cuviosia sa ieromonahu Teodosie Vasilovici de la mezatul fticut in trapeza sf. Monas

tiri Dragomirna, supt igumenia D. D. Teoctist Blajevici, in an 1863, luna

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rornitnesti

179

dechemvrie In 21/2 ianuarie. Iscalitul in filile viitoare au luat-o de la cuvio:?ia sa D. par<intele> Vasilovici, facind schimb cu un cutitas de condeie,

tot in anul 1863, martie. $i eine ar indrazni a o instraina cu nedreptul.


precum i s-au mai Intimplat in anul 1865, unde cu anevoie s-au aflat la
anul 1866, luna iulie 8/20, precum am mai %is, eine o va instraina, sa fie
neertat in vecul acesta si in cel viitoriu ... de mine, cel mai pOcatos intre
ieromonahii sf. Monastiri Dragomirna. 1866, 4/16 septemvrie. Ieroftei Esanu,

ieromonah. 1866, septemvrie in 6/18 zile."


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Fronstispiciu in penita la f. 1. Initiale ornate la f. 2", 31. 32 s.a. Legituri veche In scoarte de lemn i piele. Cumparat de la Vasile Damian din
Caransebes, la 4 dec. 1907.
3575 Sec. XI X (a doua jumatate); 413 f.; 21 x16 cm.
<Psaltichie romdno-greacd>. Compozitale sint scrise de: Grigore Lambadarie,
Manuil Nicolau, Gheorghe Paraschiadi, Gheorghe Criteanul, Grigore protop-

saltul, Hurmuziu, Ion protopsaltul, Manolache Cristea.


F. 14"-15", 18v-19v, 23, 25v-27v. 41v-43v, 49v_53v, 83, 87, 96, 120,
127"-128", 143v-144", 179, 188, 295"-296v, 303"-304", 309v-310v, 330,
332, 350, 380"-382", 388 albe.

Insemnari: F. 295: Ca unul ce am scris de pe aceasta prea buna carte,

subsemnatul elev Gh. Aniate<scu?> 1877 mai 10. Cl. IV, lain, intern din
Husi."

Textul cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de


la Vasile Damian din Caransebes, la 4 dec. 1907.
3576 Sec. XVIII (sfirsit); 96 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-30 (f. 1-30);
22 x 16,5 cm.

F. 1: A celui intru sf. pdrintelui nostru Ioann Curd de Aur, Tilcuire la <dile-

rili psalmi). F. 94-96 au fost legate gresit.


Insemnari: F. 74": Pomeniti-ma, f<ratilor) si parintilor, pre mine cel ce
am tilmacit aceasta carte dupa latinesti. Eu f<ratele> Andrei." Insemnarea
este de altd nand deal, aceea a lui Macarie ieromonahul, care a scris intregul

ms. si care, probabil, 1-a si tradus.


F. 93r-v: Incercari de condei.
F. I liminarav: Carte de explicOri de loan Hrisostom. Scrierea este tradusd
de un calugar arhimandrit Macarie si predicator al Evangheliei, in Mitropolia Ungrovlahiei. Traia de buna sama la Cernica, este traducMor si cornpunator de mai multe lucrari. A trait pe la finele secului <sic) al XVIII,
1750-1800. Am daruit cartea Academiei Romdne. C. Erbiceanu."
3577

Textul cu cerneala neagra. Legatura veche in carton si cotor de piele. Daruit


Academiei Romane de C. Erbiceanu, la 9 nov. 1907
1837 (f. 29'); 29 f.; 23 x 17,5 cm.
Coperta I: <G. Asachi>, Petru Rares, drama in 2 acte.

insemnari: F. 29v: S-au scris de Samuil Botezatu medelnicer, secretarul

Conservatorului Filarmonic. 1837."

F. I-a liminara": Avec approbation du comit theatral. C<ami>lle de Ba.


rozzi." Alaturi, pecetea In fum a comitetului.
Textul cu cerneala neagra. Pe f. 1 semnatura In timbru a ha G. Asaki. Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la 24 mai 1908.
3578 Sec. XIX (1837); 30 f.; 23 x 17,5 cm.
Coperta I: <G. Asachi), Petru Rares voevod. <Drama in douS acte>. 1837.
Copiat de acelasi Samuil Botezatu, care a scris si vol. precedent.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

180

Textul cu cerneald neagrd. Pe f. 1 semndtura in timbru a lui G. Asaki. Cum.


3579

parat de la anticarii Saraga din Ia$i, la 24 mai 1908.


1838 (f. 1) ; 31 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-57 (f. 3-31)

23x 17,5 cm.


F. 1: <Felice Romani>, Norma, tragedie liricd tradusd de pe cea italiand de
a<ga) G<heorghe> A<sachi> pentru Conservatoriul Filarmonic a Moldovei.
Muzica a lui maestro V. Belini. Reprezentatd intiea oard duminicd in 20 fevruarie 1838.
insemndri: F. 31: S-au scris de Samuil Botezatu, medelnicer. 1838, ghenar."
F. 1: Vu. Camille de Barozzi." Aldturi pecetea in fum a comitetului.
Textul cu cerneald neagra. Legiltura veche, In carton, se pastreazd sub legd-

tura modernd. Cumpdrat de la anticarii *araga din Iasi, la 24 mai 1908.


3580 1809 (f. 4) ; 152 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-148 (f. 6-152) ;

22 x 17,5 cm.
F. 5: Inceputul InvNturilor bunului credincios To Neagoe, voevod Tarii Ungrovlahiei. Lipse$te sfir$itul. Cf. Invdtdturile lui Neagoe Basarab ccitre fiul sdu
Theodosie
p. 110.

Insemndri: F. 4: Anul 1809, dechemvrie 16. Daniil Popovici de la Rd$inariu am scris."


F. 4v: Daniil Popovici. 1809."
Coperta I-a interioard: Proprietatea familiei Dr. D. P. Biircianu."
Textul cu cerneald neagr. Titlurile, colontitlurile si initialele slot scrise cu
io$u. Fronstispicii colorate la f. 1, 5, 48" $.a. Miniaturi copiate dupd cele
ale lui Sava Popovici din ms. 3572 la f. 4v, 78" $i 124v. Iniia1e colorate la
f. 5, 48v. 101 $.a. Viniete in penit i culori la f. 78, 100v. 124 s.a. Legaturd
veche in carton. Ddruit Academiei Romane de D. A. Sturdza, la 7 apr. 1908.
3581

1804 (f. 1) ; 135 f. : 22,5 x 15 cm.

F. 1: A lui Iliodor istorie ethiopeneascd <cdrtile 6-10>.


F. 132-135: Copie de pe jaloba ce au dat tot norodul din tirgul Iasi, indltimii
sale Scarlat Calimah voevod <la 1 ghenarie 1813, in sprijinul mitropolitului
Veniamin Costachi).

Insemndri: F. 1: 1804. Costache." Este copistul ms.


Textul cu cerneald neagrd. Fronstispicii in penitd la f. 1, 55, 78" 1.2. Initiale
ornate la f. 21v, 55 $i 102. Violet in penitd la f. 101v. CumpArat de la anticarii Saraga din Ia$i, la 24 mai 1908.
25S2 1797 (f. 206) ; 206 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu grepli ; f. 1-205
(f. 1-206) ; 21 x 14,5 cm.
F. 7: A celui intru sf. pdrintele nostru Grigorie Sinaitul, Capete prin acrostihidd, foarte folositoare <s.a.). Precedate de un cuvint inainte.

tnsemndri: F. 206: 1797."


F. 1-22: Aceastd carte s-au dat pdrintelui Serafim eroshimonah i duhovnic, poviltuitoriu sf. Schit a Durdului, carele s-au radicat din cddrea sa,
fiind de tot slab. Methodie monah, agdpiian. 1823, dechemvrie 9. Rog dragostea <voastril> pdrinti i frati ... sd nu ma uitati".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele $i cifrele sint scrise cu rosu.
Initiale ornate la f. 51v, 59v, 63 s.a. Legatura veche in scoarte de lemn

piele. Din bibl. Mdndstirii Durdu. Trecut in col. Academiei Romane, la 2 nov.
1907.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


3583

181

1783 (f. 1) ; 97 f. ; 21 x 15 cm.

F. 3: <Vincent Voiture>, Istoria lui Altidalis i a Zelidii, iubitii sali. F. 2"


cuprinde versuri la volum, iar f 95"-97 cuprinde versurile copistului, nesemnat, cu scuze pentru greseli.
Insemndri: F. 1: Aceastd istoriia s-au td1mAcit acum Intii di pi limba Irantujascd In limba moldoviniascd In zilile preluminatului si preinAltatului
domnu mAriia sa Alexandru Costandin Mavrucordat voevod intru intiie
domniia a mdrii sali, la vlet 1783."
Textul cu cerneald neagrd. Titlul si iniiaIeIe sint scrise cu rosu. Chenar In
peni(. ti la f. 1. Fronstispiciu colorat la f. 3. Initiale ornate la f. 3, 52, 64 s.a.
Viniete colorate la f. 53, 59", 61 s.a. Leg5tura veche in piele se p5streaza
sub legAtura modernd. CumpArat de la anticarii Saraga din Iasi, la 24 mai
1908.

3584

1842 (f. 34") ; 34 f.; 21,5x 14,5 cm.


<Psaltichie). Compozitiile sint semnate de: Arsenie, Ghermano arhiereul
Macarie ieromonahul, Balasie preotul, Ioan protopsaltul, Petru Berechet,
Gheorghe Criteanul, Grigore protopsaltul, Daniil protopsaltul i Petru

Lambadarie.

Insemndri: F. 34": Sfirsitul. 1842, ghenarie 19."


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile slut scrise cu rosu. Initiale ornate la
f.1", 2, 3 s.a. Provenienta necunoscutd.
3585 1851 (f. 1) ; 212 f.; numerotatie veche cu cifre arabe divers5 : 21,5 x 17 cm.

F. 1": Disiondras romdnescu de cuvinte tehnice ci allele greu de inteles intrebuite pind acum in limba rumdneascd de pah<arnicul) Theodor Stamati. doctor
de filosofie si de frumoasele arte, pro fesor public de fizicd si de iEtoria nature(
mddular efectiv al Solieldlei de medici ci naturisti din Principatul Moldovei.
I ntiea editiune. Iasii 1851. Tipografia Buciumului Romdn. Este manuscrisul
dupd care s-a tipdrit cartea cu titlul de mai sus.
La f. 211-212 se pdstreazd o copie a Mioritei, din 11 martie 1857, de Joan
Mandinescu, fcutS dupd ed. lui V. Alecsandri.

Insemndri: F. 6: Dupd acest manuscris s-au tipdrit. Acesta s-au depus la

cabinetul SotietAtei de medici i naturisti din Iasi. 1851 dechemvrie. Doftor


T. Stamati."
Textul cu cerneald neagrd. Legdtura veche, In hirtie, se pdstreazd sub legri-

tura modernd. Cumpdrat de la anticarii Saraga din Iasi, la 24 mai 1908.

3586 1838 (f. 6); 124 1.; paginatie veche cu cifre arabe diversd; 24x 17,5 cm.
<Miseelaneu>.

1. F. 1 liminard 6, 10-83": Oglinda frumusetii. Mijloace i leacuri de ocro-

tirea i indreptarea stricdciunilor. Alcdtuitd gi intocrnitd spre folosul neamului


romcinesc de ;Stefan Vasilie Piscupescul, dohtorul politiei Bucurestilor si a

Printipatului Tara Romeinesti. In Bucuresti, in tipografiia de la Cismea,

(n anul 1829. de pe care am si prescris-o, spre folosul de obste, acum in Iasi


<1838), ghenarie 1-iu, de Costache Vastlie Victor. Cf. Bibl. rorn. veche III,
p. 633 648, nr. 1425.
2. F. 6-8": Invdrdturd pentru cele 12 Vineri mari ce sint peste an, care este

dator tot crestinul sd le stie sid le cinsteascd, cu post, cu rugdciune, cu matanii,


pentru mintuirea sufleteascdsi trupeascd. i s-au prescris la anu11838,aprilie 22,
3. F. 9": < Versuri moralicesti).

4. F. 84-122": Sadie sau Ursitoarea. Istorie asiaticeascd de M. Volter. Tra-

du.sd din frantuzeste de S. Cdpdrineanu si data in tipar cu cheltuiala dumnealui

D. Ionird, Ciupagea, comandir de ploton din let 1831. ;Si acum dintr-aceia

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

182

s-au prescris de mine C<ostache> V<a>s<i>le Victor. 1836, fevruarie 26, Iasi.

Copie dupd editia din 1831 de la Sibiu, cu acela titlu, a lui Stanciu Cdpd-

tineanu.
5. F. 123: Insemndri gospoddresti.
InsemnAri: F. 122: Sfirsit 1836, aprilie 9, joi."
F. I liminardv: Refetd de cerneald.
Coperta I interioard, f. 9: InsemnAri gospodAresti (cintdrirea membrilor
familiei).

F. 123v-124: Insemniiri de stare civild, ale familiei Victor, din anii 1807
1845.

Textul cu cerneala neagrA. Legaturd veche in carton si cotor de piele. Cumpdrat de la anticarul A. Zwiebel, la 11 iun. 1910.
3587 Sec. XIX (inceput) ; 10 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-10 (f. 1
10) ; 20,5 x 14,5 cm.

F. 1 : Cinstitul Paraclis al preasfintei de Durnnezeu Ndscdtoarei ce s cintd

la neivcilirea limbilor si la vreme de nevoe i grtj.


insemndri: F. 1 liminardv: Aceastd scriere descrie or spune suferintele
din trecut a neamului nostru. SA cinta la ndvtilirile barbarilor in tars, turci.
tatari etc., la nevoi, supArtiri si griji mari. C. Erbiceanu. Ddruitd Academiei
Romne. 1907, noiemvrie 29. C. Erbiceanu."
Textul cu cerneald neagrA. Titlul, initialele si indicatiunile tipiconale sint

scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 1. Legatura veche in carton si

cotor de piele. Din bibl. Mantistirii Cernica, a cdrei pecete mare in fum este
aplicat pe f. 1. DAruit Academiei Romne de C. Erbiceanu, la 29 nov. 1907.
3588 1857 (f. II liminarA); 207 f.; 21 x 16,5 cm.
F. 1: Istorie generald (Evul mediu, continuare). Este cursul de istorie medie
pentru clasa a VI-a a elevului Iuliu Angelescu, de la RAzboiul de o sutd
de ani, pinA la sfirsitul sec. al XVI-lea.
Insemndri: F. II liminara: 1857, 28 fevruarie. I. Angelescu."
Textul, cu cerneala neagrA, este scris in alfabet de tranzitie. Ddruit Academiei Romane de Aretia I. Anghelescu, in anul 1905.
3589 1815 (f. 171v) : 175 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-342 (P. 1-171v) ;
20 x 13,5 cm.

F. 1: <Solomon Gessner>, Moartea lui Avel.


F. 172Y-174 albe.

Insemntiri: F. 171': I Aceasta istorie s-au t5lmScit in Tara Moldovii,

din limba sfrantuzascd intru aceasta rumAneascd, de dumnealui Alecu Beldiman, biv vel ban, care dupil acel izvod o au prescris trupescul stiu Irate
Filaret Beldiman, arhimandrit si egumen MSnSstinii Slatinii. pre care o au
afierosit-o preaosfintitului si al nostru sttipin chirio, chir Iosif, episcop sf. Episcopii Arges. Apoi, dupa aceia, o am prescris si eu smeritul Joan diiaconul,
aflindu-mI cu sederea la satul Costesti, mosiia Episcopii Arges. Rog, dar,

pre oricare cetitoriu <al> istorii acestiia ca gresalele mle cite ca un om


voiu fi Mut prin nebagare de seamtt sd fie toate trecute cu vederea, cS Inca
nu aflasem toatti ortografiia slovelor, ca sa o fi asezat dupa a lor rinduiald, ce atuncea deprindeam la dinsa, i pentru aceia multe gresale voiu fi
fAcut, ea un orn nepitincios ce md aflu. SA judece numai aceasta cinevas,
eti nu este om in lume care stt fie Lira de gresald, fdrd numai unul, impS-

rat impratilor.

Aceasta s-au inceput a sa scrie la ghenar 14 si au luat sfirsit fevruarie 22,


la leat 1815, fevruarie 23. ScrisA de mine Ioan diacon, sin logolatul Ghitti ot
Costesti."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineFiti

183

II La acest leat, aprilie 22, au raposat cel ce au scris aceasta carte."


F. 172: Intr-o luni seara, la 2 ceasuri di noapte. la leat 1824, septemvrie 8,

s-au invrednicit ingerescului chip al calugarii, sotiia mea Mariia, numa ce au


nascut p5 fiiul mieu diiacon, cel ce au prescris aceasta carte ce sa numeste
Moartea lui Avel, ce am vietuit cu dinsa ani 34 si trii luni. Si nici un bine
in lume n-am facut, Mra de cit numai pacate multe, ca mine nimini in lume
n-au facut. Care dupa cum arat mai sus, pe numele calugarii i s-au pus Marina

monahiia, ce prin parintele Isaiia au priimit acest cin. Si numai cinci zile

au trait ... adeca la septemvrie 6 <sic>, iar la 2 ceasuri din noapte, pe vremea
cind s-au si calugarit, intr-o simbata seara. 1824 septemvrie 9 am scris Gheorghie logofat sf. Episcopii ot Costesti, cel mai pacatos viquitor acestii desarte
lu mi."

Coperta I interioara: Insemnare de cititor din anul 1823, in care se aminteste


numele copistului.
F. 174": I Aceasta carte cu Moartea lui Avel iaste a mea, cel mai jos iscalit.
Deci sa nu indrazneasca cinevasi <a o> instreina di la mina mea. 1834, iunie 16.
Preotu I oanu parohul Bisericii sf. Ilie de aicea din orasu Cimpulung." <Musce0

II : Ex meis libris Ion Ionescu."


III: Trei lucruri scoate pre om din casa afara: fumul, picatura
rea."

muerea

F. 175: Incercari de condei.


F. 175": insemnari banesti.
Textul cu cerneald neagra. Titlul, colontitlurile i initialele sint scrise cu
rosu. Frontispiciu in penita la 1. 126". Initiate stingaci ornate in penita la
f. 1, 148", 149 s.a. Legatura veche In piele. Cumparat la 13 ian. 1958. Oferta
Masgareanu.
8590

1808 (f. 78) ; 130 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-113 (f. 1 113) ;
21 x 14,5 cm.
<Cdrticicd care cuprinde multe lucrurt de folos, tradusd din lb. polond de Gavriil

Vinelchi si tipdritd la Bucuresti in anul 1806). Cf. Bibl. rom. veche II, p. 476
477, nr. 692.
F. 79v 80": Zile bune si rele.
F. 81 85v: lntrebdrile ci rdspunsuri ale blagocestivului impdrat Leon cel lute-

lept cu dascalul sem. Lipseste sfirsitul.


F. 86-98: Calindari <pe sapte planete) pe anti 1722 1946.
F. 98"-100v: <Calendar cu preziceri asupra anului, dupd ziva in care cade
Crdciunul).
F. 101 113": <Fiziologul). Cuvint pentru smerita intelepciune.
F. 114-115, 118": <Betete rnedicale st gospoddresti).
F. 128-130v Treptnic de smne omenesti.

fnsemnari: F. 78: Aceasta carticica, care acum intiias data s-au talmacit
de pre limba lesascd pre limba rum aneasca, care cuprinde intru sine multe
lucruri si invataturi si povatuiri si doftorii spre folosul de obste, atit oamenilor cit si dobitoacelor, care lucruri si doftorii intii au fost cercate, apoi
talmacite i apoi tiparite si acum prescrisa dupre cum sa vdde. i s-au tiparit
acum la leat 1806 si s-au talmacit de Gavriil, avgi basa."
Pentru care rog pre tot pravoslavnivul cetitor, la ofice alunecari yeti dia.>
ori din cuvinte, ori din slove, sa indreptati cu duhul blindtelor, neponosluindu-ne, ca si dumneavoastra sa va invredniciti ertarii ... Al tuturor plecat ... rugator, Ioachim ieromonah, schevrofilacs Bistritii, Barbatescu. 1808."
F. 98: S-au prescris i acest Calindari i celelalte dintr-aceasta carticica

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

184

de mult pacdtosul si nevrdnicul <stdrii> preotesti si cdlugdresti. Ioachim


ieromonah, schevrofilacs Bistritii, BArbdtescu." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 17.

F. 115v-117, 121-124: Extrase din tabla cuprinsului.

F. 118, 119-120", 124-127' si copertile interioare: Insemndri gospoddresti.


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Legaturd veche In piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 7 mai
1908.

3591

Sec. XIX (inceput) ; 148

<Miscelaneu).

f. ;

22,5 x16,5 cm.

1. F. 4-124: Psaltirea proroocului si impdratului David. Este precedatil,


la f. 1 2": Invdtdturd cum sd citste Psaltirea in sf. i marele post.
2. F. 125-143", 145-147": Tanoane i rugdciuni>.
Insemndri: F. 148: Aceast Psaltire ce s-au scris cel Intre frati mai mic,
Petru. Insd eu, nevrednicul, am scris cu mind de Wind. Ci degetele mete
vor putrezi, iar cine va citi, 11 datorez ... de a ma pomeni ..."
F. 147": 1824 s-au cutremurat pdmintul in luna lui octomvrie la opt ceasuri
din zi, in cinci zile ale lunii."
F. 144: I La 1825 s-au cutremurat pdmintul In luna lui fevroarie in cinci
zile, la trei ceasuri din noapte, in joia brinzii."
II La 1825 s-au cutremurat pamintul In luna lui fevroarie in 24 ale lunii,
<la) 11 ceasuri din zi."
F. 147"-148: Insemnare cu caracter tipiconal.
Textul cu cerneald neagra. Initiale bogat ornate In penitd, la f. 37, 40, 101" s.a.

3592

Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la 5 dec. 1907.


1836 (f. 1) ; 223 f. ; paginatie veche cu cifre arabe divers; 21,5 x 17 cm.
<Miscelaneu de versuri i proza, copiate din diversi scriitori). Mentionam:
F. 5-179'1: < Versuri).
F. 33-52: Parte al II-le Stihuri alcdtuite de rdposat postelnicul Alecul
Beldiman asupra lumei.
F. 52"-81: Parte al 111-1e. Stihuri alcdtuite de dumnealui marili logofdt Costachi Conachi. Anul 1836, avgust 28 zile. Ia,sii.
F. 107"-131: (Poezii de ale lui lancu Vdcdrescu, impreund cu alte poezii
populare>.

F. 132-135. 145"-148": <C1. J. Dorat>, Scrisoare cdtrd Leandru, pentru


nevenirea sa. <Trad. de C. Conachi>.
F. 135"-145: <Ch. P. Colardeau). Abiliard cdtrd Eloiza (Versuri traduse de
C. Conachi).

F. 149-157": <Costache Conachi, Amorul. Piesd de teatru In versuri>.


F. 158-160: <Bostan. Fragment dramatic In versuri>.

F. 180-22e: Istorie vitiazului Raimon (si a Marianei>. Lipseste sfirsitul.


F. 61 si 68 albe.

Textul cu cerneald neagra si rdddcinie. Initiala ornatd la f. 180. Legdturd


veche in carton, avind imprimat numele lui C. Tzony. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 12 dec. 1907.
3593 Sec. XIX (inceput) ; 83 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-156 (f. 6

82v) ; 22,5 x 16,5 cm.


F. 1: De obste Gheografie pe limba moldoventascd, scoase de pe Gheografie lui

Buffier, dupd orinduiala care acum mai pre urmd s-au asezat in Acadernie
de la Pa^izi, acum intii tipdritd in zilele preluminatului ci preindllatului dom-

nului nostru Alexandru loan Calimah voevod, cu blagoslovenie i cii toatd chel-

tuiala preosfintitului mitropolit a watii Moldavie chirio, chir Iacov, intru a

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romrinesti

185

preosfintii sale tipografice, in sf. Mitropolie in Iasi. Let 1795 avgust 22. S-au
tipdrit de ierodiacon Gherasim fi de Pavel Petrovici, tipografi.
Iar aceastd andigrapsitd Gheografie cu sloyd de condeiu iaste scrise de mine,
cel intre scriitori mai micu Jonifi Arapul. <Tradusd de Amfilohie Hotiniul>.
Cf. Bibl. rom. veche II, p. 378-379, nr. 598.
insemndri: F. 83r-v: Aice am scris o samd de veleturi pentru multe lucruri
ce s-au Intimplat si la ce vremi si anu, dupd cum mai gios s-au scrisu: La

let 1711 au venit Petru impdrat cu moscalii aice in Moldova, in zilile lui

Dumitrascu vodd Cantimir.


La anu 1712 au venit nemtii In Esi.
La let 1700 au esit turcii din cetate Caminitii si lesii din Tara Moldovii.
La anul 1719 au lost foamite mare In pdmintul Moldovii, in zilile lui Miliai
vodd Racovita.
La anul 1738 au fost cutremur mare In Moldova, cdzind multe zidiri. *i la
acest cutremur au cdzut i Mandstire Gollia din Esi, in zilele lui Grigorie
vocld Ghica.
La anul 1738 au venit Minih fertmarsal cu ostile moschicesti aice in Moldova.
La anul 1758 sAptemvrie 14 au prddat ttarii Tara de Gios, In domnie lui
p. 239.
Joan vodd Calimah. Cf. I. Corfus, 1 nsemndri
La let 5838 <= 330> in luna lui <mai> s-au zidit cetate Tarigradului de marile
Costandin Impdrat.
La anul 1492 <sic> au fost mucenie sf. Loan Nove de la Suceavd.
La anul 1802 octomvrie 14, in zilile mdrii sale Alecsandru Moruz voevod

au fost cutremur mare, incit in Esi mai toate zidirile de piatrd au crapat
si la unile din manastiri au cdzut cubelile. Iar cit au mersu In gios si mai
mare cutremur <a) fost, c. i pe unii locuri pamintul s-au despicat si au
p. 251. La anul 1366 s-au fcut incepire
esit apd. Cf. I. Corfus, Insemndri
domnii Tarii Moldovii prin voevozi, dupd InsAmnare calindariului din Ardial.

La anul 1504 au Inceput a da haraci turcilor Tara Moldovii. de la domnie


lui Bogdan voevod, fiiul lui *tefan voevod. Tij <= tot> dupd acel calindar
al Ardialului.
La anul 1293 s-au fAcut incepire domnii Tarii Rumnesti (sau muntene5ti)
prin voevozi. Tot dupd ace insdranare a calindariului Ardialului.

La anul 1454 au inceput a da haraci turcilor Tara Rumniascd. Tot dupd


acel calindar."
F. I liminard: I Aceasta carti esti mii data de la tatu-miu, cu afurisanii

cini mi-o fura-o. 1831 noemvrie 18."


II: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagr. Legaturd veche in carton si cotor de piele. Cumpdrat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 12 dec. 1907.
3594 Sec. XIX (inceput) ; 102 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-48
(f. 2 49) ; 22 x 16 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1 49" : A celui Intru sf. pdrintelui nostru Grigorie, mitropolitul Thesalonicului, Cdird prea cinstita intre cdlugdriti Xeni, pentru patemi i pentru
faptele cele bune si pentru cele ce sd nasc din indeletnicirea rninf ii. Lipseste
sfirsitul.
F. 50 alba.

2. F. 51-79: Ale lui Filotheiu monahul, igumenul lacasului rugului prea-

sfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu a Sinaii, Capete pentru trezeire si rugdciune.


3: F. 80-101": (Reguli monahale>. Pentru cum sd cade a petrece calugdrilor

ft cum a sluji celor dupre Dumnezeu frati ci pentru frafii cei ce cu nebdgare
de seamd petrec.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

186

Insemndri: F. 1-10: Aceastd carte iaste a obstimii Cernica si pentru fotosul s-au dat maicilor Chiriiachi si Dorotheia ca sS o aiba spre mingliare, sd
ceteascd, end viitil vor avea. larA dupd sAvirsirea cuviasibor sale sA sti intoarcd

iariLi aici la mAndstire la Cernica, nepoprindu-sil de cineva, ca sd nu cazd


sunt blestemul sf. pArinti. 1806, dechemvrie 20. Timothei ieromonah, proigumen Cernictli."
F. 102: InsemnAri gospodAresti.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu

rosu. Frontispiciu In penita la f. 1. InitialA ornata la f. I. Din bibl. Manastirii TigAnesti. Trecut in col. Academiei RomAne, la 14 nov. 1908.
3595

Sec. XIX (prima jurnA tate) : 20 f. ; 22,5 x 18 cm.


<Manual scolar sub forma de intrebcirt cj rdspunsuri).
1. F. 1 8": Cosmograf ie.
2. F. 9v-20": Geografie.

Insemndri: F. 2: Pretul este un slant. Gealep IonitA."


Textul cu cerneald neagrA. Initiate ornate la f. *i 9v.Desene reprezentind
bolta cereasca si planiglobul la f. 1 si 8". CumpArat de la anticarul A. Zwiebel,
la 1 iul. 1908.
3596 Sec. XIX (prima jumdtate) ; 201 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-201

(f. 1-201); 23,5x 13 cm.


<Miscelaneu). Este un indreptar de teologie morald i pastoralti alcatuit
pentru uz propriu. Pot fi mentionate:
F. 1 13", 155y-157, 168v-169v, 183", 201 r-v: <Rugaciuni).
F. 14-36v, 89V-155", 157-168", 169v 183v, 183v-201: <Invilleituri morale

si fragm. de Omilii).
F. 37 81: <Fragmente diverse din Paieric>.
F. 82"-89": Pentru judecala cea viitoare <Fragment de Eshatologie).

Insemndri: Interiorul primei coperti: A fost adus de un student in 1906

si ldsat la d-1 Bianu, RIM sa se stie pentru care destinatie. 5 iulie 1908. I<uliu>
T<uducescu)."
Textul cu cerneald neagrit LegAturd veche in piele i etui. ProvenientA necunoscuta.
3597

1801-1803 (f. 1, 169"; 224 f.: numerotatie veche cu cifre chirilice: 3-223);
23 x 16,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahalci).

1. F. 1-24: Carte pentru ascultare din feliuri de ceirli, adunatei in scurt, a

celui intru sf. pdrintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesariei Capadochiei. Cuvint pustnicesc si sfcituire pentru lepeidarea de lume ci pentru seivirsirea duhovniceascd.

2. F. 24-223v: A preacuviosului pdrintelui nostru Efrem Sirul, Pentru fapta


bund, cdtrd un pustnic tinSr, Capete.
3. F. 224v: Dintr-ale sf. Dimitrie Rostovschi, <Invcildturi monahale). Scurt
fragm.

Insemndri: F. 1: 1801, maiu 24. Acachie iero<diacon)."


F. 142": 1802, maiu 10."
F. 169v: 1803, ianuarie 5. Acachie ierodiiacon".
F. 213: 1803, fevruarie 22." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 1.
Textul cu cerneald neagrit Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Frontispiciu in penita la f. 1. Initiate colorate la f. 35, 120", 169" s.a.
LegAturti veche in carton. Din bibl. MAndstirii Cernica. Provine din fondurile

Bibliotecii Centrale, trecute in col. Academiei Romilne in anul 1905.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti


3598

1846 (f. 162) 211 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice diversA ;


<Miscelanett;.

187

x 17 cm.

1. F. 1-171: <Octolh>.
2. F. 173-211v: Canonul Neiscatoarei de Dumnezeu.
insemnari: F. 162: Sfirsitul ... 1846, mai 18."
F. III liminarff: I Acest Octoih este al mieu, Efrem ieroshirnonah. L-am
scris in vreme de 1848 <sic), martie 20."

II De obste al sf. M3n5stiri Calddrusani."

Textul cu cerneald neagr. Unele titluri, initiate i indicatiuni tipiconale sint


scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 85. LegRura veche in piele. Din

bibl. MAnastirii Cillddrusani. Cumpdrat de la Constantin Popescu-*erboianu.


la 1 iun. 1909.
3599 Sec. XIX (inceput) ; 110 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-62

(f. 1-62); 23 x15,5 cm.

<Miscelaneu de literatura monahala).


1. F. 1-62v: Cuvint pentru pocainfa, carele cuprinde pentru primejdiia celor
ce pacatuesc, cu neidjde Ca sa vor marturisi i sa vor poceii.

2. F. 63-77: Onveildturi). Alte inveitaturi In scurt, ce sa numesc strejuiri


ale sufletului, impartite pe fiestecare zi a lunii.

3. F. 77v-95v: A celui intru sf parintelui nostru Dimitrie, arhiepiscopul ci


milropolitul Rostovului, Cuvint pentru pastoriia duhovnicestilor pastori.

4. F. 96-110: A celui intru sf. parintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesariei Capadochiei, Varoava a patrusprezcea, improtiva celor ce sel
irnbatei.

Textul cu cerneaRi neagra. Titlurile j initialele sint scrise cu rosu. Initiale


ornate la f. 1, 63, 77v s.a. Legriturd veche in piele. CumpArat de la Constantin

I. Popescu-Serboianu, la 1 iun. 1909.

3600

1815 (f. 61v) ; 140 f. -h f. 126 bis ; 23,5 x 17,5 cm.


<Miscelaneu).

1. F. 2-61v: <Manual de Teologie dogmatica, sub forma de intrelniri i reis-

punsuri>.

2. F. 62-125v: <Manual de istoria Vechiului Testament, sub forma de intrebari i raspunsuri).


3. F. 126-134v: < Vocabular romdno-turc>. Corespondentul turcesc al cuvin-

telor de la f. 129v-132 n-a fost redat.

4. F. 136-137: < Versuri in lb. greaca).


F. 133, 137v-139 albe.
Insemnari: F. 61v: I Sfirsitul Simvolului. 1815, iulie 24. Theodor Radovici
din tirgul Odobestilor."
II: tricercari de condei.
F. 84: ,S sa stie de cind s-au cutremurat pAmintul. Anul 1817 aprilie 3,
marti, la 10 ceasuri."
F. 139v-140: incerdiri de condei si diverse socoteli.
F. 1: fncercare psalticA, datata 8 octomvrie 1825, Craiova i semnata
Burada.
Textul cu cerneal rkIticinie i neagr. Pecete inelarA in fum la f. 114. Cum3601

prat de la Constantin Popescu-Serboianu, la 1 iun. 1909.


Sec. XIX (mijloc); 290 f.; 24,5 x 18,5 cm.
<Curs de zoologie).

F. 97 si 274 albe.
Textul cu cerneald radacinie i neagrA. CumpArat de la anticarii Saraga
din Iasi, la 24 mai 1908.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

188

3602

Sec. XIX (mijlocl ; 54 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 34 x 21 cm.

F. 1: Fanatismul sau Prophetul Mahornet. Tragedie in cinci acte, dupd Vol


taire, de I. Heliade-Rddulescul. A doua editio revdzutei si preschimbatd. Text
fragmentar. Dupd cite stim, a doua ed. n-a apdrut. Cea dintii, tip5rit5. cu

titlul de mai sus a apdrut in 1831.


Textul cu cerneaM neagrd i albastrd. Din arh. lui I. Eliade-FlAdulescu,
ddruitil Bibliotecii Academiei in anul 1953.
3603

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 45 f. numerotatie veche cu cifre arabe: 1-39

(f. 5-45); 25x 19 cm.

F. 1: Regulament ostdsesc pentru Militia peiminteascd a Printipatului Valahiei


<sub Alexandru D. Ghica, urmat de diverse legiuiri pentru recrutare, remunerare etc.).

F. 3V-4', 31, 33, 37"-39', 43 albe.


Textul cu cerneald neagrd. LegAturd veche in carton si piele. Cumpfirat de
la anticarul Marcu Pollack, la 11 iun. 1909.
3604

Sec. XVIII (sfirsit) ; 112 f.; 20,5x 15 cm.


F. 1: V iiala ci spunerea minunilor preacuviosului pdrintelui nostru Vasilie
cel Nou, scrisei de Grigorie cdlugdrul, ucenicul lui, cuvint de folos celor ce vor
vrea sd citeascd <cu Vdmile vdzduhului>.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Initiale
ornate la f. 14, 15, 19 s.a. CumpArat de la Constantin Popescu-*erboianu,
la 26 iun. 1909.
1865 (1. 10) : 27 f. ; 20,5 x 16 cm.

3605

<Miscelaneu>.

1. F.1-10: Ale sf. marelui mucenic Dimitrie, izvoritoriului de mir, 24 de

icoase ce sd numesc neseidere. adecd Acathist.


2. F. 10"-15": Istorie penult cele 12 Vineri. care si cind sint.
3. F. 16-21: Canon de rugeiciune cdtrd cei sapte arhangheli, incepeitori cetelor
celor ingeresti.

4. F. 21" 221: Rugdciune cdtrd arhenghelul Mihail, groaznicul voevod al


puterilor ceresti.

5. F. 23-24: Rugdciune cdtrd preasfinta .Ndscaloarea de Dumnezeu, facere


a sf. Dimitrie, mitropolitul .Rostovului si al Iaroslavului, noului fdceitoriu de
minuni, pre care o zicea in fiescare zi.
6. F. 24" 26v: Istoriia judecdtii lui lisus Hristos cea vdrsdloare de singe si
nelegiuirea jidovilor cea asupra Mintuitoriului lurnii. <cu Sentinta lui .Pilat>.

insemndri: F. 10: S-au intradus din limba elineasch pe romanie de mine,


smeritul, arhimandritul Callinic Bolan, din sf. Monastire Xeropotamul,
la 1865 ianuarie 12."
F. 27'1: Ion Theo. 1896, 3 decembre. Spre vecinicd aducere aminte, la Cfilddrusani." Numele si data sint date si in lb. greacd.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Legdturd veche in carton si piele. Cumparat
de la Constantin Popescu-erboianu, la 26 iun. 1909.
3606

Sec. XIX (a doua jumittate) ; 53 1. ; 20,5x 16 cm.


F. 4: <Psaltichie>. Prohodul Domnului nostru lisus Hristos, compus de sfintia sa pdrintele Nectarie <i alte cintari psaltice>.

insemnari: F. 1: Isihie ierodiacon, scriitorul cartii."


Fila I liminare: Acest manuscript este ... compus de protopsaltul Nectarie
din Sf. Munte al Atonului, care a fcut aproape un secul gloria tdrei, ca ne'ntre-

www.dacoromanica.ro

Catakogul manuscriselor romineti

189

cut In cintare, de nimeni, In tot Sf. Munte. Nectarie era moldovan din Hu$i.
L-am auzit. Daruit Academiei Romdne spre pastrare, in veci, de C. Erbiceanu."

Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, initiale i indicatiuni tipiconale slot


scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1, 4, 21" 0.0. Initiale ornate la f. 5.
37', 40 $.a. Legaturd veche in carton $i piele. Daruit Academiei Romne de
Constantin Erbiceanu, la 9 nov. 1907.
3607 Sec. XVIII (inceput) ; 220 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-219
(f. 4-220); 20 x 14,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1: (Fragns. de Minei : Tropar si condac al lui Dosithei>. Text in lb. slava.
F. 2: Scard pentru toate invdtdturile cite sint scrise in cartea aceasta.
2. F. 3-12': < Vieti de sf.: Dorothei>. A preactivtosului pdrintelui nostru avva
Dorotheiu, Invdtdturi in multe chipuri de folosul sufletului third ai sdi ucenici,
de fericitul Dosoftei, ucenicul pdrintelui Dorotheiu.
3. F. 13-208: Cela ce este intru sf. pdrintele nostru Dorotheiu, Invaldturd in
multe chipuri cdtrd ai sdi ucenici <si scrisori> intre I. 85v-86 textul prezinta
discontinuitate, lipsind o fila.
4. F. 208-212v: Cela ce e intru sf., pdrintele nostru Isaac Sirianul, episcopul
1V ineviei, postnicul si sihastrul, De rinduiala ci tocmcala noilor incepdtori
calugeri <sic).
5. F. 212"-213": A preacuviosului Nil ... Pentru cdlugdrii ce sd invirtesc
pentru strinsoar.
6. F. 214-219: Carte de invdtdturd care sci chiamd Albind, scoasd de in capetele
cdrtii cei de inveilciturd a Domnului nostru Itsus Hristos si a sf. apostoli, proroci,

ierarsi si ale coviosilor pdrinti. Text fragmentar.


7. F. 219y 220": <Pateric>. Text fragmentar.

Insemnari: F. 3-6: Aceasta carte am dat-o pentru pomana la schitul


ce s chaimd Magura, la Schintia, CI mine ... Misail monahul, carele si eu
sint ctitor la acest schit. Ci md rog maicelor calugdrite, sd mS. pomeniti
$i pa mine ... pacatosul."
F. 140: Aceasta carte este Doroftei, al parintelui chic $ tefan. egumenul
Manastirii Motrului."
Incercari de condei.
F. lv
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele stilt scrise cu
rosu. I nitiale ornate la I. 174', 177', 183 $.a. Fragm. de gravurd in lemn, dintr-o
carte romneascd veche, folosit drept frontispiciu, la f. 3. Una din vechile
scoarte de lemn i piele se pastreaza peste lega tura moderna. Din bibl. Schitului
Durau. Trecut in col. Academiei Romane, la 2 nov. 1907.
3608

Sec. XIX (mijloc) ; 34 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversa ; 35 x 21,5 cm


<I. Eliade-Rddulescu, Scrieri diverse>. Mentionam:
1. F. 1-27v: Proces general intre doi lorzi si negro, sau Spoi.tii cu rosu sr spoit ii
cu alb. Myster intr-un act. Cf. I. Heliade-Rddulescu, Opere, III, ed. V. Drimba,

p. 475 521.

2. F. 28-34v: <Piesd de teatru, fragmentard. avind ca personaje pe : Toadericd,

mesterul soare, timplar, Maria sotia sa, Floarea i Ilie, copii etc.>.
Textul, cu cerneala neagra, este scris partial in alfabet chirilic. Ddruit Academiei Romdne, la 24 dec. 1953. Provenienta necunoscuta.
3609 Sec. XIX (mijloc) ; 127 f. ; 21 x 17 cm.
F'. 1: <Manual de> Gramatica romdneascd. Sub forma de intrebri i raspunsuri.
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la 24 mai
1908.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 101-4413

190

1. 1); 56 f.; 20 x 12,5 cm.


F. 1: Insmnare despre cdldtorie me urmatd la 851 in staturile Evropii.
insemnali: F. 1 liminaray: Nu cunosc eine este acest boer moldovean ce
s-au scris voiajul .sau in Europa. C. Erbiceanu."
Textul cu cerneala rosie. Daruit Academiei Romane de Constantin Erbiceanu, la 30 nov. 1907.
3611 Sec. XIX (mijloc) ; 56 f. ; 11,5 x 18 cm (format oblong).
3610

1851

(.1. Alecsandri, Album de poezii deiruit familiei Negri la 1850>. Cuprinde versuri din vol. Doine, Leicrdmioare, Suvenire, Meirgeiritdrele, dupil cum urmeaza:
Din Doine : Doina, Baba Cloanta, Sora i hotul, Andrii Popa, Hora, Tdtarul,
Cinel-Cinel, Dorul ; din Leicrimioare : Leicrimioare, 8 Mart, 0 noapte la tard
(sub titlul: 0 noapte la Blinzi), Vezi in vulturul, Dulce inger. Cintic de fericire
(sub titlul: Gindul mat la tine zboard). Peiscarul Bosforului, Venetia, Barcarola venetiand, Biondineta, Gondoleta, Adio (sub titlul: Maiu 1847) ; din Suvenire :

Visul, Pe malul mcirei (sub titlul: 0 noapte pe malul mdrii), Des-

robirea tiganilor, Frumoasei copilif, Romanyi (sub titlul: De-as fi iubitd), Adio

Moldovei, La mormintul lui Gr. Romalo, Intoarcerea in lard, La moartea


lui P. Cazimir, Bosforul (un fragm. intitulat Noaptea Bairamului); din Moirgaritdrele : Desteptarea Romdniei (sub titlul: Ceitrd romdni). Doud poezii:
Crucea pdreisitei (f. 12) si Improvisatie (f. 32) nu figureazd in vol. amintite,

iar Hora frdtiei (f. 33) n-are decit titlul. La f. 55-56v se afld un exemplar
litografiat cu poezia: Moldova in 1857, publicata de asemenea in Mdrgdritdrele. Cf. V. Alecsandri, Opere I, ed. critica de G. C. Nicolescu si G. Rtidulescu-

Dulgheru. Bucuresti, Editura Academiei R. S. Romania, Bucuresti, 1965.


insemnari: F. V': Familiei Negri. V. Alecsandri. 1850."
Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Legatura artistica in piele. Darla Bibliotecii Academiei Romane de Ovidiu Fenster din
New-York, colectionar american originar din Romania, prin intermediul
Asociatiei Romania", la 9 oct. 1981.
3612 Sec. XVIII (sfirsit) ; 27 f.; 22,5 x 16 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-19: Canonul, Paraclisul de rugdciune catrd preasfinta Ndsceitoare


de Dumnezeu si pururea Fecioara Mariia. pentru boala ciumii. F. 7" albe.
2. F. 20-25: Molitvei a lui Macarie al Filadelfiei, la ndvdlirea limbilor.
3. F. 25-27": Din molitvele preasfintitului patriarh Calist, care sd zice in
vreme de reizboi si de ciumei.
Filele 1-19 sint copiate de Iachint staretul Cernicai. Cf. G. $trempel Copisti
P. 105.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale slut


scrise cu rosu. Daruit Academiei Romane de Constantin Erbiceanu, la 5 oct.
1907.

8613

Sec. XVIII (sfirsit) ; 334 1. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:


338 (1. 1-334) ; 20 x 14,5 cm.
1
<Miscelaneu de literaturd monahalci>.
1. F. 1 169": Viata preacuviosului pdrintelui nostru Vasilie cel Mare, scrisd
de Grigorie ucenicul lui, cdruia pomenire sd seivirsaste in luna lui martie in
doaozeci si cinci de zile <en Vdmile vdzduhului>.

2. F. 170-257: Luna lui iunie, in 19 zile, Viata preacuviosului pdrintelui


nostru Paisie cel Mare, scrisd de preacuviosul Than Colov.

3. F. 257-283": Luna lui iulie, in 7 zile. Viata ui peitimirea sf. preacuviosilor


mucenici Epectit preotul i Astion monahul.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriaelor romiineti

191

4. F. 283"-287": Luna lui septemvrie, in unsprdzce zile, Pomenirea preacuviosului Eufrosin Buceitariul.
5. F. 287"-291": Cuvint a celui intru sf. pdrintelui nostru Vasilie cel Mare,
Pentru postnicie, cum sd cade infrumusdlat a fi cdlugdrul.
6. F. 291"-334": Luna lui iulie in doaozci si ctrIcj de zile, Viata preacuvioasei Evpraxiei fecioarei. Intre f. 314"-315 textul prezint discontinuitate,
lipsind patru file.

Insemn5ri: F. 126: Aceast5 carte este a lui Petre sin Avram si cine o va

fura, sA i sS fure i viata lui. 1826, octomvrie 4."

F. 230": insemnare de cititor nenumit.

Textul cu cernealS neagrfi. Unele titluri si initiate sinf scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 1. Legaturd veche in scoarte de lemn si piele. Cumparat
de la anticarul A. Zwiebel, la 1 iul. 1908.
8614 1828 (f. 1): 71 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd: 1 134 (f. 1"-70");
24x 18 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 1 32 : Calendariul iaste pe 140 ani, intocmit pe clima fdrilor acestora:
Moldaviia, Valahiia ci Basarabiia. Aral(' limpurile anilor corn si alte multe
sdinne si din Gromolnic, cum inainte sei cede. Au inceput a sa scrie acum la
8 fevruarie anul 1828, de mine Petrache Isdcescu.
F. 24"-32": Inceputul Grornovnicului a lui Eraclie impdrat pre 12 zodii. .51
sei incepe de la martie
2. F. 32"-35: (Prevederi meteorologice dupd ziva in care cade Crdciunul>.
3. F. 35: <Fragm. de Pateric>.
4. F. 35'; <Sentin(e morale in versuri).
5. F. 35-37: (114olitve i rugdciuni cind cade grindind st fulgere>.
6. F. 40-42: (Sentinta lui Pilat). Copii di pe anaforaoa giudeceitorilor asupra

Mintuitoriului nostru Jisus Hristos, care s-au allat in cetate Ostrii Galileii
supt pdmint. intru Un sicriu de piiatrd scris.
7. F. 42": Oracole).
8. F. 44-56: Zodiile.
9. F. 56"-64: Pilde filosofesti scoasd din Ceasornicul domnilor. Cap. 12.
10. F. 64"-67`.: Trepetnic de sdnine ominesti.
11. F. 67v si 69: <Descintece de meirinit si de sarpe>.
12. F. 68 71 : (Reletc medicate pentru animale si oameni>.

insemndri: F. 43: Aceasta carte este a me dreapts, ci am cumparat-o

di la du(mnealui> Todor Ianovici, cu pretu di paisprazsci lei, pi cari au fost


drept datori a mi-i rAspundi ... Si cini s va gasi ca s sS ocoliasca din 6 sfi
mithinci put fripti cu unt, sS chiorasca _Alecu Popovici si Alicsandru Petrovici."

F. 70": La 1829, noemvrie 13, mercuri, la 11 ceasuri di noapte, spre gioi


s-au cutremurat p5mintul. Si pentru ca sS sii stie, s-au Insdinnat."
F. 36: insemnare din 23 februarie 1881 privitoare la viata unui cslugar de

la M5n5stirea Gorovei din jud. Dorohoi.


F. I liminarS: insemnari gospoddresti.
F. 39", 43", 71": incercfiri de condei.
Textul cu cerneala neagrA. Unele titturi si initiate sint scrise cu rosu. Fron-

tispicii in penifi la f. 22. 23, 24" s.a. Din bibl. M5n5stirii Vorona. Trecut
in col. Academiei Romane, la 14 nov. 1908.
3615 Sec. XIX (mijloc); 13 f.; 20 X 15 cm.
<Psaltichie>. Text fragmentar. Uncle compozitii sint de Anton Pann.
Textul cu cerneal5 neagr5. Uncle initiate i indicatiuni tipiconale sint scrise
cu rosu. Dilruit Academiei Romane de Constantin Erbiceanu, la 9 nov. 1907.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-441*

192

8616

Sec. XIX (mijloc) ; 150 f. + I. 97 bis ; 20,5 x 16 cm.


F. II liminard: <Psaltire in versuri>. Psaltirea proroc-impdratulut David,

prefacutd in poezii in zilele preaindltatului domn Mihail Grigoriu Sturza voevod

pi a inalt preasfintitului mitropolit Sucevii ci Moldaviei D. D. Meletie, prin


osirdiia si rivna mai micului intre cintdreti Nicolae Liciu, dindu-mi toatd liniptirea f i curajul cinstit pi de bun neam dumnealui boeriul Costache De Miclescu,
la mopiia dumisali Bdlopani.
Psaltirea este precedatd de o precuvintare in versuri i urmatd, tot In versuri,
de Viata autoriulut insupi, din partea sa, in scurt, a cdriia acrostihida aratd
numele sdu.
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. Mdndstirii Vorona. Trecut in col. Academiei Rom Ane, la 14 nov. 1908.
3617 1866 (1. 27) ; 71 f.: 20x 16,5 cm.
F. 1: <Psaltichie>. Prohodul adormirit Maicii lui Dumnezeu. Cf. Bibl. rom_
veche III, p. 338. nr. 1080.
1nsemndri: F. 26"-27: Acdste Prohoade, 1ntiiu ... este din Triod, iar ak
doilea iar vche facere a lui Manuil, ritor marii bisrici, corinteanul; toate
dar acestea In Moldaviia din nou potrivite pe tonuri eliniceti Intocmiri
tipdrite la anul 1820 de loan Prale moldoveanul.
lard acum, mult indemnat fiind 1ntliu de cuvioasa maicA Madalina shimonahiia, dascalita din sf. schit Tigane0i, al doilea i de preacuviosul parinte
Chiriil arhimandritul, fostul staret al sf. Monastiri Cdlddrupni 1-am Intocmit
i cu fonesuri de paralaghie, inceputurile, mijloacele i sfiritul cu binecuvintArile i Indreptindu-1 mai bine in stari *i in cuvinte 1-am 1nfiintat si
tot cu fonesuri de paralaghie, precurn stA de fatd, In sf. Monastire Cdlddru*ani, la anul 1866. noemvrie 23. Ghimnasie shimonah, cintaret."
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale
sint scrise cu rotr. Legaturd veche in carton i cotor de piele. Din bibl.
MAndstirii Tigane5ti. Trecut in col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
3618

Sec. XVIII (a doua jumdtate) ; 42 f. ; paginatie veche cu cifre chirilice diversa ;


19,5 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-24V: <Liturghia lui loan Curd de Aur, in lb. rusd si greacd cii litere

chirilice).

F. 7"-8 albe.
2. F. 25"-42: <Catehism sub forma de intrebdri pi rdspunsuri>. fnvdtdturd

creptineascd pentru semnul creptinului. Dascalul intreabd ci ucenicul rdspunde.

Insemndri: F. I liminara: A ierodiaconului Dionisie. 3 sfanti."


F. 15-19: SA sd tie de cind rn-am Mcut diacon, in zilele arhiepiscupul<ui>

nostru mitropolit chir Neofit i in zilile prealuminatului i preaindltatului


chiriu, chir lo Grigori Ghica voevod, in aprili 16 dni
Si au fost la anul
de la zidirea lumii leat 7257 <=-- 1749. Gheorghie diiac."
F. I liminard": Liturgia in rusete i grecete a sf. Ion Hrisostom i un
Catihis important in romAnete din secolul al XVIII <sic). C. Erbiceanu."
Textul cu cernealA neagrd. Unele titluri, initiale i indicatiuni tipiconale sint
scrise cu rou. Fronstispicii in penitd la f. 1, 8", zo 5.a. Viniete In penitA
la f. 2, 3, 7 v.a. Legaturd veche in carton i cotor de piele. DAruit Academiei
RornAne de Constantin Erbiceanu, la 15 mart. 1908.
3619 1827 (f. 112) ; 114 f. paginatie veche cu cifre arabe: 1-219 (f. 3-112) ;
21 x 15,5 cm.
F. 2: Istoriea lui .Filerot cu Anthusa, scrisd precum sd vede de Joann sin Petre,

cel in dos iscdltt cu mina sa, supt titulatia sa.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserlselor rominesti

193

InsemnAri: F. 1 :AceastA istorie a lui Filerot cu Anthusa este a mea, scrisd


de mine. Si cine IndemnIndu-sd a o fura, anathema sa fie; si pietrile sd putrezeascd jar acela sd nu putrezeascd. 1827, martie 5. Ioan sin Petre i9Iicar,
starost." Blestemul i numele au fost anulate i inlocuite cu: Costache sin
popa Iancu."
F. 112: Rog dar cu umilintd pa acel cititor, gasind vreo gresald intru alcdtuirea cuvintelor acestii istorii, da va fi pdtimas. se-mi treacd cu vederea
se-mi dea ertdciune, pentru cd un pdtimas nu poate cunoaste gresalele
unii acest fel de istorii, ca unu ce Intru aceastd grddind defdimindu-s 91

printr-insa plimbindu-sa poate sd va zdmrdcini ce sd va fi pripdsit pa


lingd flori ; iar de nu va fi pdtimas sd nu md ocarascd, cd md supdr. Sfirsit,
1827 martie 5. Al tuturor plecat frate i rugator de sandtate, loan."

F. 113: 1836, noemvrie 25, miercuri, 7 ceasuri din zi s-au cutremurat

pdmIntul.
1837, octomvrie 1. la 3 ceasuri i jumtate din noapte s-au cutremurat pamin-

tul. vineri spre simbdtd.


1838, ghenar 11, marti spre mercuri noapte la patru ceasuri si un sfert s-au

facut cutremur groznicu i InspaimIntator, care nu rmsese nddejde de viiat,

nici s-au pomenit In zilele nostre, in care binale Intregi i mandstiri s-au
ddrimat." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 269.

F. 2: Oferit statului de sublocot. G. Petrovici."

Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche In carton si cotor de piele. De Ia.


Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Academiei RomAne, la 5 febr. 1958.
3620 1841 (f. 3) ; 19 f.; 23 x 16,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahalei>.

1. F. 1-3: <Reispunsuri monahale pentru starea lor>.

F. 3-4, 8, 12 albe.

2. F. 5-11: <Cuvintdri ceitre mitropolit pi domnul Moldovei Mihail Sturza,


din partea okstei Mdndstirilor Neamt
Secu>.
3. F. 13-19: <Sfeituiri catre calugari>.
Insemndri: F. 3: S-au alcdtuit la anul 1841. Inceputd i savirsitd In sf.
Monastire Neamtului."
Textul cu cerneald neagra. Unele initiale slut scrise cu rosu. Din bibl. Mnstirii Vorona. Trecut In col. Academiei RomAne, la 14 nov. 1908.
3621 1806 (f. 11) : 256 f.; 21 x 15,5 cm.
F. 1: <Florian), Numa Pompilie <al doile craiu al Rimului. Trad. de Alexandru Beldiman>.
F. 114"-117 albe.
tnsemndri: F. 11: Numa Pompilie, al doile craiu al Rimului. Istorie politiceased si foarte enteresdtoare, alcdtuitd In limba frantuzasca de siior Florian,
cdpitan de dragoni i zantilom a curtii Inaltimii sale duca de Pantdevriia,
tdlmdcitd acum Intli In limba moldoveniasca de sardariul Alecu Beldiman
si prescrisd la anul 1806, sdptemvrie In 15 de Andriesu Constantin" <lectura
numelui incertd).
F. 255-256 i f. I liminard stilt ocupate de o ciornd de scrisoare particulard,
In care apare numele Mihalachi Catica.

Textul cu cerneald neagr. Initiale ornate la f. 1 si 11. Viniete In penitd


la f. 232 si 254. Una din copertile vechii legturi se pdstreazd sub legatura
modernd. Cumprat de la Radu Rosetti, la 15 oct. 1908.

3622

1799 (f. 70) ; 7G f.; 21,5x16.5 cm.

(Octoih mic). F. 1-2, 71-76 cuprind diferite cintAri bisericesti, inclusiv


podobiile glasurilor.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

194

Insemnri: F. 701'1: Sfirsitul celor opt glasuri

Iara cei de veti citi pe

acest Osmoglasnic, bucurati-va ... 84 ce gresala yeti afla, atIt in slove eft
si in cuvinte, poftesc pe dumneavoastrd ca sa Indreptati cu duhul blindetilor,
nepuind in ponos. $i ma ertati pre mine pacatosul, cd nu este scris de mina
de Inger. ce-i de mind de -Wind. Drept aceia. cd cum nu este cu putintai a
lipi ceriul de pamint, asa i scriitoriul a fi fait gresala. $i am scris eu, mai
micul i smerit intre dascali, cari mai jos rn-am iscalit. 1799, iulie 30. Iordachi popa."
Copistul mai semneaza la f.: 20, 28, 37", 46". 54, 61" si 74. Cf. G. $trempel,
Copisti

p. 134.

F. 7V: Insemnare de haine i bani de dat unei slugi pe un an.


F. 76': Incercdri de condei.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale stilt
scrise cu rosu. Fronstispicii In penita la f. 3, 12, 20" .a. Legatura veche

in piele. Deasupra primei coperti este lipitti o pagina de muzica liniara,


cuprinzind un fragm. de liturghie ruseascd. Din bibl. Manastirii Vorona.
3623

Trecut In col. Academiei Romane. la 14 nov. 1908.


Sec. XVIII (sfirsit) ; 35 f.; 20,5 x 15 cm.
F. 1: <Rinduiala cdlugdririi>. Rinduiala chipului celui mare al ingerilor, adecd
al shimniciei.
Insemnari: F. 35": Ieroshimonah Chiriiac." Este copistul ms. Cf. G. Stremp. 24.
pel, Copisti

F. 1-3: Ieroshimonah Grigorie, dohovnic."


Textul cu cerneala neagra. Titlul, unele initiale i indicatiunile tipiconale
sint scrise cu rosu. Fronstispiciu In penita la f. 1. Pecete inelara In fum,
cu inscriptia: Ghenadie ieromonah" i anul 1838 ( ?) la f. 35". Din bibl.

8624

Manastirii Vorona. Trecut in col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.


1844 (f. 6) ; 17 f.; 22 x 18 cm.
<Miscelanett>.
1 . F. 1
4" : < Vieti de sf.: Modest, patriarhul Ierusalimului).

2. F. 7-8": Rugaciunea sf. .Modest, episcopul Ierusalimului, ce se zice la toatd


boala pundloare de moarte i vdtdmare a boilor, a cailor, a asinilor, a mula-

rilor, a oilor, a caprelor, a albinilor si a celorlalte dobitoace. Text imprimat.


F. 9 alba.
3. F. 10-14: Cinsthul Paraclis a priacuvioasei maicei noastre Paraschevi,
a cdriia moastele sd afld in Mdndstirea Sfintilor Trei Ierarhi din Iasi, cu cheltuiala dumnealui Dimitrie Nica si companie. Iasi. La Cantora Foaiei Sdtesti.
1840. Text imprirnat.
4. F. 15-17": <Versuri>. Poemd la prdznuitoarea puneri temeliei cathedralei
din Cernduti la 3115 iulie 1844, alcdtuitd de ieromonahul Theoctist Blajevici.
spiritual eparhialnicii seminariei i interimal catehet ghimnaziei. Cerndutii,
Tipdritd la Joan Ekhard, tipograful tinutului Bocovinii.

insemndri: F. 6: Aceasta molitvd ... este pentru boala tuturor vitelor

tiparita la Monastirea Niamtului, can s citiasca preotul cu plecaria genunchilor, facind aghiazma nitre vite cu cari sa stropiascd pi toate vitele, turnind
aghiazmd la adapatoaria vitelor ... 1844 dechemvrie 18, zioa praznuirii
sfintului."

F. 1-8 t Aceasta carti s daruiesti la sf. Manastiri Vorona despre vesnica


pomenire i ertaria pacatilor a fericitii Mariei Rosset, fiicei dumnealui marele
vornic Costandin Rosat din Botosani. 1846, dechemvrie 22. Botosanii.
Constantin Roset vornic." Semnaitura in lb. greacd.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

Textul cu cerneald neagrd. Fronstispicii tipdrite

195

iniiaWt ornatd la f. 7

si 11. Legatura veche in carton si cotor de piele. Din bibl. Mandstirii Vorona.
Trecut In col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
3625 1846 (f. 35') ; 35 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-35 (f. 1-35) ;
21,5 x 16.5 cm.
F. 1: Acathistul cdtrd preacuvioasa maica nostra Parascheva, ale cdriia sfintele iei moaste sd aflei in marele oras Iasii, in Biserica Sfintilor Trei lerarhi.
Insemndri: F. 35v: ... 1846 octomvrie 10 s-au sfirsit de scris."
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. MAndstirii Vorona. Trecut in col. Aca3626

demiei Romdne. la 14 nov. 1908.


1840 (f. 64") ; 64 f.; 18x 11 cm.

F. 2: Carte ce sd numeste Floare darurilor.


Ynsemndri: F. 64v: Aceast carte s-au scris de mine. gios iscrilitul, al cdriia
si iaste, Nicolai Popovici. S-au inceput ianuarie in 7 zile, s-au sAvIrsit martie

In 6 zile, la leat 1840."


F. 1 : I Nicolai Popovici."

II: Incercdri de condei.


Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. MAndstirii Vorona. Trecut in col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
3627 1802 (f. 53") ; 57 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-53 (f. 1-53) ;
20.5 x 14 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 53v : <Eshatologie>. Cuvint pentru viitoarea judecatd i pentru sfirsitul lumii, din scriptura cea veche si din cea noaod, iard mai ales din Apocalipsisul sf. loan Bogoslovului si a altor sf. pdrinti, dupd cuvintul Domnului
nostru lisus Hristos, carele aratd ci pentru venirea lui Antihrist.
2. F. 54-57: Visul presfintei .Ndsceitoare de Dumnezeu, cind au fost adormit
in muntile Maslinilor Lipseste sfirsitul.
insemndri: F. 53v: 1802, dechemvrie 3. Aceastd cdrticicA, Giudecata viitoare, s-au scris de mine smeritul si mult pdciltosul Neculaiu sin Costantin
Vrabie din Fundul Racovii <Bacdu). Macarie preot Agapii. Neculaiu ce-au
scris la Agapie Veche."

F. 4-6: Aceastd airticicd s-au dat sd fie la bisericd de la satul Gircinii

<Neamt>. Dar nime sd nu o instreineze de la bisericd. ce sd fie de opstie."

F. 33v-38: Aceastd carte este a dumisali Ionicd sin Mihai Strtilat (?),

ce au cumpdrat-o de la unul. dascdlul Stefan, deplin o carbovd. Si de va vre


cineva sd o mistueascd, anaftema si furisit s fii acel om, bldstdmat si desprtit ..."
Textul cu cerneald neagrd. Fronstispiciu in penitil la f. 1. Cumpdrat de la
Radu Rosetti, la 15 oct. 1908.
3628 Sec. XIX (mijloc) ; 132 f. ; 18,5 x 22,5 cm (format oblong).
<Miscelaneu de literaturd monahald).
1. F. 1-7: <Teologie morald>. Text fragmentar.
2. F. 7v-37: Adunare de flori sfatuitoare filosofilor celol sirguitori, filonichisitd i alcdtuitd de cel mai mic dintre prescriitori Ilie Ecdicu (apdrdtor)
anvdIdturi monahale>.
3. F. 37"-68": <A celui) dintre sf. pdrintele nostru loan, episcopul Carpathilor ... <Capete mingiitoare cdtre monahii cei de la India i Cuvinte>.
4. F. 69-132v: <Cuvinie si invdtdturi ale lui Nichita Stithat>. Lipseste sfirsitul.
insemndri: F. 37: ... Am sfirsit pre Ecdicu cuviosul
ticdlosul Mihali."
Este copistul ms.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

196

Textul cu cerneala radacinie. Din bibl. Mnastirii Vorona. Trecut In col.


Acaderniei Romane, la 14 nov. 1908.
8629 1824 (f. 80w) ; 80 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-80 (f. 1-80);
20,5 x 14,5 cm.

F. 1 <Molitvenic>. Urmare de rugdciune pentru izbdvirea celui ce pdtimeste


de bintuiala i asupreala duhurilor celor necurate, cu carii rugciuni multi
sd folosesc si sd izbdvesc.

Insemnari: F. 80v: Sfirsitul rugaciunilor de blestem asupra diiavolului,

pentru ithavirea celor ce patimesc de la el. Pentru izgonirea duhurilor celor


necurate este alcatuita aceasta carte. Scrisa de mine, smeritul Anghel ierodiacon. 1824. iulie 10."
Textul cu cerneald neagra. Titlul, initialele i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Frontispiciu In penita la f. 1. Legatura veche in scoarte de
lemn si piele restaurata la cotor. Din bibl. Manastirii Ciolanu, jud. Buzau.
Daruit Academiei Romane de Constantin Erbiceanu, la 14 dec. 1907.
8630 1833 (f. 1); 408 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-340 (f. 9-346);
18x 12 cm.
<Psaltichie romdneascd ssi greceascd>. Compozitii de: Macarie ieromonahul,
losif ieromonah NemtRanu, Hurmuziu, Gheorghe Criteanul, Iacov protopsaltul, Daniil protopsaltul, Petru Peloponisiotul, Petru Lambadarie, Grigore Lambadarie, Dionisache Moraitul, Visarion ieromonah Nemteanu,

Petru protopsaltul, parintele Ghermanos, Petru Vizantie, Joan Cucuzel,


Joan Lambadarie.

F. 4V-7v, 78"-79". 223-224', 384-406 albe.


Insemnari: F. 1: ... S-au prescris i s-au alcatuit aceast carticica de musichie ce sa numste tomul intli si al doilea In zile<le) stapinirii rusesti, de
Theodosie monah i psaltis, la leatul 1833, ianuarie 20, In sf. Minastire
Bistrita" <olteand).
F. 2: ,Catra oH care cinstita persoana ce sa va intimpla a cinta pre aceasta
carte 'de musichie, ce sa numeste tomul intliu si al doilea, fiind ea si din
graba si din nebagare de seama sa vor fi Intimplat gresale In fonesuri sau
cuvinte, ma rog ca s nu fie cu ingreoiare asupra mea, cad i eu ca un om
rn-am silit intim adevar, ca pentru mine. Dar supus i legat fiind cu neputinte omenesti, sa-mi fiti lezne ertatori gresalelor, indreptIndu-le cu duhul
blindetelor.`

Textul cu cerneala neagra. Titlurile. initialele i indicatiunile muzicale sint


scHse cu rosu. Frontispirii colorate la f. 1, 9. 54" s.a. Initiale ornate la f. 30",
39, 42 s.a. Viniete la f. 30, 65 si 146'. Legatura veche In piele. Din bibl. Mamastirii Tiganesti. Trecut In col. Academiei Romne, la 14 nov. 1908.
8631

1856 (f. 2) ; 25 f.; 16,5x 10,5 cm.


F. 3: Canon de rugdciune cdtrd ingerul pdzitoriul vieii omului <si alte Rug&
ciuni romdnesti i grecesti cu caractere chirilice>.
Insemnari: F. 2: Aceasta carticica iaste a me, a parintelui Meletii ierodiiaconu tij Brasovanu, scris cu mina me ... 1856, martie 12. Meletii ierodiaconu, aice s-au pus."
F. 25v: Meletie ierodiaconu. 1856, martie 11."
Textul cu cerneala neagra. De la Manastirea Vorona. Trecut In col. Acade-

miei Romne, la 14 nov. 1908.


3682

1864 (f. 2) ; 47 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-90 (f. 1-47n ; 16X 10 cm.
F. 2: Cdrticicd de tnchindciuni. Printre rugaciuni, extrase din Ceaslov cele

de la f. 3"-5", 43, 44V-47' slut In lb. greaca.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineltI

197

La f. 21-37v este copiat: Cinstitul Paraclis al doile al presfintei de Dumnezeu


Miscdtoarei, ce sd thud la toatd sctrba sufletului si la vreme de nevoe si de
grijd. Facerea fericitului impdrat chir Theodor .Lascar.
Insemnari: F. 2: ,.S-au scris In anul 1864 de mine, Ghedeon Vrnav monahul, numitul In mirenie Iordachi fon Varnav, aflIndu-se In virsta de 81 ani."
F. 37': G<hedeon> VOrnav>, nascut la 1784 ianuarie, 16 zile".

F. 1: Orar saptamInal de citit rugaciuni.

Textul, cu cerneala neagra. este scris cu caractere latine si grecesti. Legatur&


veche In carton si cotor de piele. Din bibl. Manastirii Vorona. Trecut In col.
Academiei Romane, la 14 nov. 1908.
3633 Sec. XIX (mijloc) ; 121 f.; 22 x 17,5 cm.
F. 1: <Eugene Sue). Crucea de argint sau Lemnarul din Nazaret. Traducere

de I. Eliade-Radulescu. Ms. autograf, dupd care a fost publicata ed., cu

acest titlu. la Bucuresti, in anul 1858, In Editura George Ioanid.


Textul cu cerneala neagra. Din arhiva I. Eliade-Rddulescu, ddruita Bibliotecii Academiei In anul 1953.
3634 Sec. XIX (mijloc) ; 107 f. + f. 85 bis si ter ; 33 x 22 cm.
<I. Eliade-Radulescu, Versuri autografe f.a.). Mentionam: Notild explicativd (f. 1); Mirele f i mireasa (f. 7) ; Cdderea dracilor (f. 13) ; Armata romdrul
Inaintea Domnului puterilor (f. 23) ; Santa cetate (f. 32) ; La Elvira (f. 36 si 45) ;

Pruncul f i bdtrinul (f. 38) ; Ruga pruncului (f. 39 sit 42) ; Himnu la durere
(f. 41) ; Lamentul amoros (f. 44) ; La pavilionul grec (f. 47) ; Prolog la reprezentafia data la 30 august 1835 (f. 51) ; 0 noapte pe ruinele Tirgovistei (f. 63) ;
Cintarea diminetei (f. 68); La campania din 1829 (f. 71); La pacea de Adrianopol (f. 60 si 76) ; Primul baciu (f. 79) ; Un buchet de mireasd (f. 79") ; Fortretul (f. 80) ; Precepte (f. 82) ; Toamna (f. 84) ; Rdzbotul (f. 84) ; Seara (f. 86) ;
<Santa cetate (f. 88)> ; Revistd cu inceputul lui Mart (f. 90) ; Mdciesul si florile (f. 93) ; Fabuld: Cioara privigdtoare (f. 101); Tdranul si pescarul (f. 103) ;
Areopagiul bestiilor (f. 104). Cf. I. Eliade-Rddulescu. Opere I, ed. V. DrImba.

In afara versurilor de Eliade, ms. mai cuprinde:


F. 91-92: <G. Baronzi, Versuri : Lupoaica si meii, Pisica f i soarecii, Gaia
si puii, Tiranul si poporul>. Nu slut autografe Baronzi.

F. 106-107: <C. Balacescu. Versuri : Duhovnicul f i femeea, Butadd, Femeia,


Bdiatul de turc f i mumd sa>. Nu slut autografe Eliade.
Textul cu cerneala albastrd si neagra. Din arh. I. Eliade-Radulescu, daruita
Bibliotecii Academiei In anul 1953.
3635 Sec. XIX (mijloc) ; 23 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
24 x 18,5 cm.

<I. Eliade-Radulescu>, Turcii si romdnii. Prozd politica.


Textul cu cerneala neagra. Din arh. I. Eliade-Radulescu. druitd Bibliotecii
Academiei In anul 1953.
3636 Sec. XIX (mijloc) ; 93 f.; numerotatie veche cu cifre arabe divers ;
34,5 x 21 cm.
<I. Eliade-Rddulescu, Scrieri diverse despre gramaticd>.
F. 1-49: Gramaticd de limba romdnd.
F. 50-59: Rdpede aruncdturd de ochiu asupra limbei f i originii romdnilor.
F. 60-81: Principie de ortografia romdnii.
F. 83-93: <Raportul lui I. Eliade-Radulescu, adresat Societdjii Academice
Romdne. cu privire la premierea unor manuale de gramaticd f i punctele sale
de vedere. separate, despre premierea operelor de gramaticd.

F. 81" 82", 88 albe.

www.dacoromanica.ro

BA.R. 8101-4413

198

Textul cu cerneald neagrd i albastrd. Din arh. I. Eliade-Rddulescu, ddruit


Bibliotecii Academiei in anul 1953.
8637 Sec. XIX (prima jumatate) ; 118 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-229
(f. 4v-118'); 21,5 x 15 cm.
F. 4": Istoria lui Filerot cu Anthusa. Lipseste sfirsitul.

Insemndri: F. II liminard: Filerot si Anthusa. Nota. Scrisd pe la 1830 de


bdtrinul Scorteanu. Sublt. G. Petrovici."

8638

3639

3640

3641

F. 1 : Oferit statului de Sublt. G. Petrovici."


Textul cu cerneald neagrd. Frontispicii in penitd la f. 1 si 4". Initiale ornate
a f. 3, 26. 31 s.a. De la Muzeul de Antichitdti. Trecut in col. Bibliotecii
Academiei. la 5 febr. 1958.
Sec. XIX (mijloc) ; 211 f. minus f. 96. omisil la numerotat, + f. 157 bis ;
numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 26,5 x 20 cm.
F. 7: <I. Eliade-Rdclulescu>, Elemente de Historia Romdnilor. De la Daci
pind la finele sec. XVIII. Texte fragmentare, precedate de o Tabl de materii. Cf. I. Eliade-R., Elemente de Historia Romdnilor. A doa editio. Bucuresti. 1869.
Textul este scris cu cerneald neagrd i albastrd. Din arh. lui I. Eliade-Rddulescu, ddruitd Bibliotecii Academiei in anul 1953.
Sec. XIX (mijloc) ; 157 f.
f. 8 bis ; 22,5 x 18 cm.
<I. Eliade-RAdulescu, Istorie generalei veche : Grecia, Persia si Roma>. Texte
fragmentare.
Textul cu cerneald neagra. Din arh. lui 1. Eliade-Rdulescu, druit Bibliotecii Academiei in anul 1953.
1805 (f. 20) ; 22 f. ; 38.5 X 23,5 cm.
(Scrisoare pastoralei a episcopului Iosif al Vdrsetului si Caransebesului, datatd
2 iulie 1802 si adresatd clerului, cu porunci i inveigituri obligatorii in activitatea lor>. Copie realizatd de preotul Gheorghe Stanoilovici, parohul Bozoviciului, la 8 febr. 1805.
F. 20"-21 albe.
Insemndri: F. 1: Gheorghie Stanoilovici m.p., Bozoviciului paroh."
F. 20: Bozovici. 8 feurarie 1805. Gheorghie Stanoilovici, paroh Bozovici."
F. 21v-22: Evanghelia de la loan, cap. 1, care se citeste la Inviere.
F. 22": Copii de atestate de spovedanie. botez etc., eliberate de Gheorghe
Stanoilovici, parohul Bozoviciului, in anul 1802.
Textul cu cerneald neagrd. Ini)iale ornate la f. 1. 2, 3 s.a. Cumparat de la
Vasile Damian din Caransebes, la 15 mart. 1909.
Sec. XIX (mijloc) ; 80 f.; 24,5 x 19 cm.
F. 1 : <I. Eliade-Rddulescu>, Istoria literaturii <universale>. Sint schitate
figuri de scrfitori ai lumii antice greco-romane, precum si de clasici ai lite-

raturii europene din sec. XVI XVII.


Textul cu cerneald neagrd. Din arhiva lui I. Eliade-Rddulescu. dAruitd

8642

Bibliotecii Academiei in anul 1953.


Sec. XIX (mijloc) ; 238 f. paginatie veche cu cifre arabe, cu omisiuni:
f. 1-461 (f. 1"-236"); 36 X 23.5 cm.
F. 1: Tractat de Hronologhie ecsactei a bisericii rdseiritului, despre teoria

tuturor seirbeitorilor, despre oarecare regale bisericesti fi deoseibite invalturi,


despre sf. Pa.sti i despre calendarul cel mai scurt si mai ecsact, cu o Pashalie
pind la sfirsitul lumii si un Sinaxar complect de cele 12 luni, cu diferite obser-a

vafii despre oarecare sdrbdtori. Scriere alcdtuitd si culiasei din cei mai dug

hronografisi invdreitori bisericesti, de inteleptul invelkitor al Academii Doinnesti

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

199

din Bucuresti, D. Sevasti Chiminitu din Trapezundu. Tiparit pentru intlia


oard la anul 1701, in tipografia !dna din Snagov, fiind domn fdrii Joan Consstantin Basarab voivod i mitropolit Ungro-vlahiei D. D. Teodosie.

lar acum tradus din limba griacci in limba romdnd cu binecuvintarea priasfintii sale pdrintelui Plifon, arhiepiscop i mitropolitul primal al Thandniei,

prin strddaniia si cheltuiala smeritului intre preoli loan Sachelarie Cdldretsanu,


prezidentul consistorit sf. Mitropolii. de catre care s-a i scris la tilmdare, care
s-a felcut de D. D. Pavel Georgescu. Cf. Bibl. rom. ()eche I, p. 416-419, nr. 126.

Textul cu cerneald neagrd, este scris In alfabet de tranzitie. Ddruit Academiei Romane de Stefan Capsa, la 30 apr. 1909.
8643 A Sec. XIX (mijloc) ; 112 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;

35,5 x 22,5 cm.


<I. Eliade-Rddulescu, Scrieri politice, sociale ci literare). Texte fragmentare,
publicate sub titlul general: Echilibrul Entre antiteze. Cf. editia P. V. Hanes,
vol. I, Bucuresti, 1916.
Textul cu cerneald neagra. Din arh. lui I. Eliade-RAdulescu, ddruitd Bibliotecii Academiei In anul 1953.
8643 B Sec. XIX (mijloc) ; 320 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
26 x 19,5 cm.
<I. Eliade-RAdulescu, Scrieri polittce, sociale i literare). Texte fragmentare.
Au fost publicate sub titlul general: Echilibrul Entre antiteze. Cf. ed. P.V.Hanes, vol. II, Bucuresti, 1916.
Textul cu cerneald neagrd. Din arh. lui I. Eliade-Rddulescu, claruitd Bibliotecii Academiei In anul 1953.
8644

1811 (f. 3) :

297 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-280 (f. 5-283) ;

34,5 x 22 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald).

1. F. 4-12'; Descoperirea sf. Liturghii a Domnului nostru I isus Hristos.


2. F. 12"-134: <Agapie Landos). Minunile preasfintei stdpinii noastre de

Dumnezdu Ndscdtoare ci pururea Fecioarei Mariei, care le-au facut cu multe

felturt de oameni in vremile trecute ...

3. F. 134"-142": <Vielt de st(Vitata i minunile sf. Chiric i a sf. lulitii,


rnaicii lui.

4. F. 143-147": <Istorioare morale). Cazaniia vetiazului cu moartea.


5. F. 148-150: <Pateric>. lntrebarea oaricdruia pdrinte dascal cdtrd oaricarile bdtrin.
6. F. 150r-v: Pentru doftoriia sufleteascd.
7. F. 150"-155: Stihuri pentru <scoaterea lui) Adam <din rai).
8. F. 155-161: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Videniia muncilor ci au
vdzut Precista la iad, cind au mers cu sfinjii arhangheli ci cu 400 de ingeri.
9. F. 161 169": <Legenda Duminicii>. Inceputul Epistoliei. cu agiutoriul
lui Dumnezdu.
10. F. 169"-170": <Cronologie biblicd). Ardtare cif i ani au trait neamurile
de la Adam.
11. F. 171-183: Luna lui martie in 17 zile. Viiala precuviosului si de Dumnezdu purtdtoriului Alexii. Omul lui Dumnezdu.
12. F. 183"-229: Viiala precuviosului Vasile celui Nou, scrisd de Grigori
ucenicul lut ... a cdruta pominzre savirsind in luna lui martit in 26 de zile,
<cu Vmile vdzduhului).
13..1'. 229v-233v: lndointa sau cugetare sf. Grigorie pentru jidovi, cum cd
bun cred si pute-vor aciia s sd mintuiascd, au peri-vor ? S-au scris den Menetul cel slovenesc

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

200

14. F. 234-280v: (Eshatologie). Videnie sq.> Griegorii foarte minunatei i


infricopatd, pentru judecata lui Dumnezdu.

15. F. 281-283: Cuvintul pdrintelui nostru Efrim Sirin pentru ceilugdri.

16. F. 284-297: Cuvint a sf. Dimitrie, mitropolitul .Rostovului, pentru muceniia cea feird veirsarea singelui.
Insemndri: F. 3: Aceastd carte [ci] are intru sines Minunile Maicii Domnului
0i altile multe din scripturi adunati. $i am prescris eu, cel mai ticdlos decit

toti si mai jos isalit ... Si orice gresald yeti afla In cuvinte, sau In slove,

Indreptati cu duhul blindetdlor, nepuindu-mi In ponoslu. Cd precum este cu


neputintd ceriului a s vedea fdrd de nori, asa I i scriitoriului a fi Mil de
gresald. fn zilele prea blagocestivului, singur stdpinitoriului, marelui domn
Imp:drat Alexandru Pavlovici a toatd Russiia, iproci. i proci, i proci si a preasfintiei sale mitropolit i exarh, cavaler, In Moldaviia, Valahiia i Basarabiia
chirio, chirio Gavriil. Joan smeritul, fiind preutului Theodor ot sat Pulestii
<jud. Prahova>, la anul 1811, saptemvrie 1".
F. 1: I Acestd carte este a fratelui loan, feciorul preutului Theodor ot sat

Pdulesti. Au rdmas la mine pind cind va tremete s o ei. sau va veni el

sd ... <lecturd dificild> de la mine ... monah, la anul 1817 septemvrie 21."
II : insemnare de stare civild privitoare la calugari.

III: Insemndri de cititori.

F. 1v: I La anul 1829, in luna lui noemvre 13 zile s-au cutremurat pamintul, noaptea, la 11 ceasuri din noapte. $i au fost foarte mare. ea i besdrica
ce den vale au crpat foarte tare pe den <ld>untru si pe den afard." Cf.
I . Co rfu s, Insemndri

p. 262.

II: insemnare de cititor.

F. 2: I S se stie de cind s-au cutremurat pAmintul, in zioa de vinerea mari,


la anul 1802, octomvrie 14 zlle. dupd amiiazdzi."
II Sd se stii de cind au trecut moscalii In Moldova, la anul 1806, noemvrie
25. Au trecut pi la Movildu, la Moldova." Cf. I. Corfus, op. cit., p. 84.
III Sd se stie de chid am esit din lume si am venit la viiata monahiceasca
la sf. MAndstire Dobrusa <Rimnicul Sdrat> egumen fiind pdrintele Ioasaf
si am venit In postul mari, doao saptiimini fiind ping la Pasti, la anul 1812."

IV S se stie de cInd s-au mutat din viiata preutul Theodor ot sat Pdulesti. Iar preuteasa s-au mutat din viiata cu sdpti ani mai inainte; iar
sf. s a s-au mutat mai pre urindi, la anul 1807, dechemvrie 23."

V Sa. se stii de cind s-au ndscut fiei preutului Theodor ot sat Pdulestii.

Tasiia s-au ndscut la velet 1787, ianuarie 18; loan s-au ndscut la velet 1792,
fevruarie 18; Safta s-au ndscut la velet 1795, saptemvrie 16."
F. 2v: fnsemnare despre moartea staretului Paisie Velicicovschi.
Interiorul copertilor I si II: tnsemndri de stare civild.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la Radu Rosetti, la 15 oct. 1908.
8646 Sec. XIX (mijloc) ; 111 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
24,5 x 18,5 cm.
<Ossian>. Fingal. Poemd in pease cinturi. <Traducere de I. Eliade-Rddulescu>.
Autograful traducdtorului.
Cf. I. Eliade-RAdulescu, Opere, IL ed. criticd de V. Drimba. Bucuresti,
1968, p. 171-258.
Textul cu cerneald neagrdi si albastrd. Din arh. lui I. Eliade-Rddulescu,
ddruitd Bibliotecii Academiei in anul 1953.
8646

Sec. XIX (mijloc) ; 69 f. numerotatie veche cu cifre arabe diversd; 21 x 17 cm.


<I. Eliade-RAdulescu, Anatolida, poemd in versuri>. Texte fragmentare

autografe. Cf. I. Eliade-Rddulescu, Opere I, p. 264-311.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

201

Textul cu cerneald neagrd. Din arh. lui I. Eliade-Rddulescu, ddruitd Bibliotecii Academiei in anul 1953.
3647 Sec. XIX (mijloc) ; 147 f. + 1. 27, 57, 58 si 73 bis ; 26,5 x 21 cm.
Dante Alighieri. Divina Comedie, Infernul. <Trad. de I. Eliade-Rddulescu>.
Autograful traducdtorului. Texte fragmentare. Cf. Opere, II, p. 271-303.
Textul cu cerneald albastr i neagrd. Din arh. lui I. Eliade-Radulescu,
ddruitd Bibliotecii Academiei in anul 1953.
8648 1893 (f. 1); 93 f. + f. 27 bis ; paginatie veche cu cifre arabe, diversd ;
20,5 x 16 cm.
<George Baronzi, Teatru). Cuprinde:
1. F. 1-27: Mdrul de aur. Reprezentafiune intr-un act si un tablou, compusel
cu ocaziunea nunfii Altefelor lor regale principele Ferdinand i principesa
Maria d'Edimburg, de G. Baronzi. Bucuresti, 1893.
2. F. 28-9e: Reipirea Sabinelor. Drama in trei acte, de G. Baronzi. Bucuresti.

Textul cu cerneald albastrd i neagra. Din hirtiile rdmase de la It. col.


D. A. Pappasoglu.
3649

Sec. XIX (a doua jumdtate) ; 59 f. ; 34 x 21 cm.


<Matei Millo, Teatru). Mentionam:
1. F. 1-29: Chirifa in carantind. Actul al 3-le.
2. F. 30-51'1: <Vodevil fiird titlu, avind ca personaje pe : Roscova, Gigi,
Codirld, Speriiceanu, Stampel etc.>.

3. F. 52 59": <Fragment dramatic cu personajele : Trinca, Durbina, Bibi.


Mindru, Pinticilei>. Toate sint autografe M. Millo.
Textul cu creionul, cerneald neagrd i albastrd. Provenienta necunoscutd.
3650

Sec. XIX (prima jun-Mate) ; 138 f. ; 36 X 23 cm.

<Antropologie si Filosofie generala>. Trad. fragmentare, al cdror autor

81

traducdtor n-a putut fi identificat.


Textul cu cerneald neagra. Ms. alcdtuit din hirtiile ramase de la It. col.
3651

D. A. Pappasoglu.
Sec. XX (inceput) ; 234; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ; 29 x 23 cm.

F. 1: <Iacob Negruzzi>, Amintiri din Junimea. Ms. autograf. Tipdrit sub


acest titlu, in forma definitivd, in anul 1939.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Bibliotecii Academiei de familia Negruzzi
ai intrat in col. sale. la 26 ian. 1957.
3 652 Sec. XIX (sfirsit) ; 134 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe. diversd ;
22,5 x 16,5 cm.

F. I: <Duiliu Zamfirescu). Lydda. Scrisori romane. Ms. autograf.


Cf. Duiliu Zamfirescu, Opere IV, ed. ingrijita de Mihai Gafita. Bucuresti,
1974. p. 1-153.
F. 90-134, neincluse ca atare In vol. au fost cuprinse in Opere V, p. 452-475.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament,
de I. E. Toroutiu i intrat in col. sale, la 13 oct. 1954.
3653 Sec. XIX (sfirsit) ; 99 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe. cu lipsuri: 1-110
(f. 1-99) ; 20 x 16,5 cm.
F. 1 : <Duiliu Zamfirescu>, Tdnase Scatiu. Roman. Ms. autograf. tritre
f. 35-36 textul prezint discontinuitate. lipsind 12 f. Cf. Opere II, p. 187
272.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

202

Textul cu cerneald neagra. La f. 15" se and un desen in creion, inftisind


un peisaj. Druit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu
si intrat In col. sale, la 13 oct. 1954.
8654 Sec. XIX (sfirsit) ; 60 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd ;
31,5 x 20 cm.

<Duiliu Zamfirescu, Proz i versuri). Ms. autograf. Mentiondm nuvelele:


Doud case potrivite (f. 1-23) ; Spre Costemi (f. 24-42), precum 3 i poeziile:
Preludii (j. 44) ; Ceitre Diana (f. 45) ; Fragment (f. 47) ; Printre trestii (f. 49);

In zadar (f. 50); Lui Leopardi (f. 51); La o fintind

(f. 53) ; Cdtre Cleobut


(1. 54) ; Corsarul (f. 57); .11ru mit intreba (f. 58). Poeziile: Lui Leopardi, Cdtre

i Corsarul au interventiile lui Titu Maiorescu, Mute cu creionul.


Cf. Opere III. p. 348-361 si Opere I, p. 90-317.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament,
de I. E. Toroutiu i intrat in col. sale, la 13 oct. 1954.
3655 Sec. XIX (sfirsit) ; 75 f. ; 18,5 x 12,5 cm.
(Titu Maiorescu, Insemndri zilnice. Jurnal nr. 14, de la 14126 august 1891,
pind la 14126 septemvrie 1892). Primele 24 f. au fost incluse de I. Rddulescu-Pogoneanu in Insemndri zilnice III (1887-1891). Bucuresti, 1943,
p. 350-377.
Textul cu cerneald neagrd. LegAturd veche In pinzd neagrd. Ddruit Academiei Romne, prin testament, de I. E. Toroutiu 1 i intrat in col. sale
la 13 oct. 1954.
3656 Sec. XIX (sfirsit) ; 83 f.; 18,5 x 12,5 cm.
<Titu Maiorescu, Insemndri zilnice. Jurnal nr. 15, de la 15127 sept. 1892,
pind la 28 iun.I10 iul.1894).
Textul cu cerneald neagr i albastrd. LegMurd veche in pinzd neagrd.
Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu i intrat
Cleobul

in col. sale, la 13 oct. 1954.

8657

Sec. XIX (sfirsit) ; 90 f. + f. 62 bis ; 18,5 x 12 cm.


<Tito. Maiorescu, Insemndri zilnice. Jurnal nr. 16, de la 30 iun.I12 iul. 1894,

pind la 24 nov.I7 dec. 1895). Ultima fild a fost tdiatd. Dupd indicatia lui
T. Maiorescu de la f. 1.", vol. ar fi trebuit s se opreasca la 13 dec. stil vechi,
deci 25 dec. stil nou.
Textul cu cerneald neagrd i albastr. Legdtur d. veche fn pfnza verde,

Ddruit Bibliotecii Academiei ,prin testament. de I. E. Toroutiu i intrat


In col. sale, la 13 oct. 1954.
Sec. XIX (sfirsit) ; 120 f. ; 19,5X 12,5 cm.
<Titu Maiorescu, lnsemndri zilnice. Jurnal nr. 17, de la 13125 dec. 1895,
kind la 21 iun.I3 iul. 1897).
Textul cu cerneald albastrd si neagrd. Legdtura veche In carton gris se
pastreazd sub legatura modernd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu si intrat in col. sale, la 13 oct. 1954.
8659 Sec. Xl X (sfirsit) ; 98 f. ; 17,5 x 11 cm.
<Titu Maiorescu, Insemndri zilnice. Jurnal nr. 18, de la 22 iun.I4 iul. 1897,
kind la 20 iun.I2 iul. 1898).
Textul cu cerneald neagra si albastrd. Legdtura veche In carton maron
se pdstreazd sub legatura modernd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu si intrat in col. sale. la 13 oct. 1954.
8658

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romilneti

203

Sec. XIX (sfirsit) ; 119 f.; 19 x 12,5 cm.


<Titu Maiorescu, Insemneiri zilnice. Jurnal nr. 19, de la 24 iun.I4 iul. 1898,
pind la 21 rnart.12 apr. 1899).
Textul cu cerneald neagrd si albastrd. LegAtura veche In carton auriu se
pastreazd sub legdtura modernd. Ddruit Bibliotecii .Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu si intrat in col. sale, la 13 oct. 1954.
3661 Sec. XX (inceput) ; 70 f.; 19,5 x 12 cm.
<Titu Maiorescu, Insemnari zilnice. Jurnal nr. 27, de la 22 iun.I2 tul. 1907,
pinei la 1.5120 aug. 1908).
Textul cu cerneald neagrd i albastrd. LegAtura veche in piele se pdstreazd
3660

sub legatura modernd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de


I. E. ToroutM i intrat in col. sale, la 13 oct. 1954.

Sec. XX (inceput) ; 84 f.; 19,5x 12 cm.


<Titu Maiorescu, insemndri zilnice. Jurnal nr. 28, de la 15128 aug. 1908,
pind la 18131 dec. 1909).
Textul cu cerneald albastra si neagrd. Legtitura veche in piele neagrd se
pdstreazd sub legatura modernd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu si intrat In col. sale, la 13 oct. 1954.
3663 Sec. XX (inceput) ; 102 f.: 19x 11,5 cm.
<Titu Maiorescu, Insemneiri zilnice. Jurnal nr. 29, de la 19 dec. 190911 ian.
3662

1910, pind la 12125 tan. 1911).


Textul cu cerneald neagrd i creion. LegAtura veche In carton se ptistreazd

sub legAtura modernd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de


I. E. Toroutiu si intrat In col. sale, la 13 oct. 1954.

Sec. XX (inceput) ; 99 f.; 20 x 12,5 cm.


<Titu Maiorescu, Insemndri zilnice. Jurnal nr. 30, de la 13126 ian. 1911,
pind la 31 dec. 1911113 ianuarie 1912).
Textul cu cerneald neagrd. Legatura veche In pinzil neagrd se pdstreazd sub
legatura modernd. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu i intrat in col. sale, la 13 dec. 1954.
3665 Sec. XX (inceput) ; 182 f.; 18,5x 11,5 cm.
<Titu Maiorescu. insemnari zilnice. Jurnal nr. 31, de la 1114 ian. 1912, ptnd
la 9122 nov. 1912).
Textul cu cerneald neagrd i creion. Ddruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu i intrat in col. sale, la 13 dec. 1954.
3666 Sec. XX (inceput) ; 100 f. ; 18,5 x 11,5 cm.
<Titu Maiorescu, Insemneiri zilnice. Jurnal nr. 32, de la 10123 nov. 1912,

3664

pinei la 3116 apr. 1913).

Textul cu cerneald neagra. LegAtura veche in pinet cafenie. Ddruit Bibliotecii

Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu si intrat in col. sale, la 13 oct.


1954.

3667

Sec. XX (inceput); 70 f.; 17,5x 11 cm.

<Titu Maiorescu, Insemnciri zilnice. Jurnal nr. 33, de la 4117 apr. 1913, pinel.
la 23 iun.16 iul. 1913.
Textul cu cerneald neagrd. Legdturd veche in piele neagrd. Ddruit Bibliotecii

Academiei, prin testament, de I. E. Toroutiu si intrat In col. sale, la 13 oct.


1954.

3668

Sec. XX (cca 1931-1932) ; 242 f.; 26,5x 18,5 cm.


<N. Iorga, 0 viafei de om. Asa cum a fost. Partea I-a>. Ms. autograf. Publicat
sub acest titlu, la Bucuresti, in anul 1934, in trei vol.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4418

204

Textul, cu cerneald neagra, este scris, de obicei, pe o singura pag. Din arh.
N. Iorga de la Institutul de istorie. Trecut in col. Bibliotecii Academiei, la
4 mai 1953.
8669 Sec. XX (cca 1931-1932): 198 f. (243-441) ; 26,5 x18,5 cm.
<N. form 0 viatd de om. Asa cum a fost. Partea a II-a>. Ms. autograf. Publicat sub acest titlu, la Bucuresti, In anul 1934. In trei vol.
Textul, cu cerneald neagra este scris, de obicei, pe o singura pag. Din arh.
N. Iorga de la Institutul de istorie. Trecut In col. Bibliotecii Academiei, la
4 mai 1953.
3670 Sec. XX (prima jumatate) : 405 I.+ f. 61, 98, 122, 157, 192 si 306 bis;
20,5x 22 cm. (unele file au format oblong).
<N. lorga, Teatru). Mention6m:
1. F. 1-61: <Casandra. Poem dramatic In cinci acte, in versuri>.
2. F. 62-122: <Ovidiu. Poem dramatic In cinci acte, in versuri>.
3. F. 123-15e: <Moartea lui Asur. Drama In cinci acte, in versuri>.
4. F. 158-189": <Singele lui Minos. Drama in cinci acte, In versuri).
5. F. 193-244: <Regele Cristina. Drama in cinci acte, fn versuri>.
6. F. 245-306: <Catapetiasma ruptd-n cloud. Drama In cinci acte, In versuri).
7. F. 307-362: <0 ultimd razd. Piesa in cinci acte, in versuri>.
8. F. 363-405: <Rudele. Piesa In cinci acte, In proza>.

Pentru piesele de la nr. 1-5 sa se vada: N. Iorga, Teatru II, ed. ingrijita
de Mariana lova. Bucuresti, 1980, p. 27-208, 345-404, 525-588. Cata-

pettasma ruptd-n doud a fost tiparita la Valenii de Munte, In anul 1934, iar

0 ultimd razd a fost tiparit, tot acolo, In anul 1932.

Textul. cu creion i cerneala neagra, este scris, de obicei, pe o singura pag.


Din arh. N. Iorga de la Institutul de istorie. Trecut In col. Bibliotecii Academiei, la 4 mai 1953.
8671 1753 (f. 90') ; 330 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-322 (f. 11-328) ;
31,5x 20 cm.
<Miscelaneu istoric>.
1. F. 10-89": Pentru incepere neamului celui slavit gi vechiu al slcudenilor.
F. 1-7 cuprind Scare, iar f. 7", 8v-9 sInt albe.
2. F. 90: (Rugaciune>.
3. F. 92-94: <Miron Costin>. Predoslovie, adecd cuvint intfi de desccilecatul
tdrii cel dintii i De neamul rnoldovenesc, cdtrd cetitoriu. Cf. Miron Costin,

Opere. Ed. critica de P. P. Panaitescu. Bucuresti, 1958, p. 241-244.


4. F. 94-95: (Miron Costin). Predoslovie iards aura iubitul cetitoriu, a doa.
Ibidem, p. 277.

5. F. 95-125: <Miron Costin>, Istorie de Crdie ungureascd, de cfnd si cum au


cdzut pre minule turcilor. Ibidem, p. 278-314.
6. F. 126-173": <Istoria asediului Vienei>. .Rdzboiul de la cetate Beciului
ce-au avut turcit cu nerntii <la 1683>.
7. F. 174-192": <Miron Costin>, Carte dinai De neamul moldovenilor, din ce

lard au esit strdmosii lor. Ibidem, p. 244-270.


8. F. 193-330v: <Nicolae Costin, Letopisetul Tara Moldovei de la zidirea

lumii pilaf la 1601>. De cuce sem pentru neamurile ce au descdlecat pe aceste


locuri mai fnainte de Traian, fmpdratul Rimului si de domnti ce au stdpinit
mai pe urmei pdmintul acesta al Moldovii i o stdpinescu si kind astdzi. Dupa
1601 se continua cu fragm. luate din cronica lui Miron Costin. Text incomplet.
Lipseste sfirsitul, iar succesiunea ultimelor file este urmatoarea: 324, 327,
o fila lipsa, 325, 326, 329, 330, 328.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineti

205

tnsemnAri: F. 90v: ... Cei ce vA yeti intimpla a ceti, orice feliu de gresald yeti
gasi, cd stiu, adevdrat stiu, cd tot s-au Mut cite o gresald, nu numai In stove,
ce si In cuvinte, care gdsindu-o dumnata, pravoslavnic cetitoriule, 0, nu te
pripesti a huli, ce sa o acoperi fiistecare gresala cu blindetale dragostii si cu
multd. intalepciune. Implinind lipsa unde vei gasi si sd o socotesti a fi den

neprisoseala mintli si den multa supdrare, stiind cd toti acies neputinta


sintem 'Arta., ...
Scrisu-s-au acest Hronograf al imparatilor si cnejilor moschicesti In zilile

preluminatului si preindltatului domnul Tarii Moldovii lo Constandin Mihai


Cehan Racovitd voevod, purtind cirma pravoslaviei chirio, chir Iacov, mitropolitul a toatd Moldaviia, in anii de la zidirea lumii 7261, iunie 14, iard de
la Intruparea lui Hs. 1753. Si s-au scris cu toata osteneala a me, smeritului
Ion Cozma, fiind la dumnealui Dinul pdharnic slugd, copil In casd, la Horodniceni" <tin. Fdlciu>.
F. 91v: I : Insemndri despre dragoste, extrase din Epistola apostolului Pavel
cdtr Efeseni.

II : Ion Cozma dascal."


F. 95: Istorie de Crdie UngureascA, izvoditd de pre limba latineascd pre
limba moldoveneascd cu multd osirdie de dumnealui Miron Costin, marele
logofdt, carele multe carti si istorii la noi In tard sa did tdirridcite de dumnealui de pre limba latineascd si de pre limba lesascd pre limba noastrd ;
$i letopisat al Orli noastre deplin dinceput cu osirdie dumisale, carele nici
mai denainte de vacul dumisale din alesi ctrmuitorii Orli, ca dumnalui, nu
s-au aflat sa. lase atite invdtdturi si istorii dintr-alte limbi streine td1mAcite
pre limba noastrd. Afld-sd la noi In tars litopisati si allele izvodite si de
dumnealui Ureche, ce-au fost vornic mare, in vremile mai de demult, dar
tot nu asa bine alcaluite, cu de tot feliul de invataturi. Ddruiascd ... acela
dar de invataturd al dumisale logofiltului Miron In urma dumisale si alti
cirmuitori a Orli noastre sd-1 alba, ca sd sd cunoascd si de la altii mai
In urrnS cite ceva invataturi rdmase si numele lor sd sd pomeneasca pentru
invdtAturile ce le-au rdmas in urmd."
F. 125: Sfirsitul istoriilor unguresti ... Scrisu-s-au aceste istorii cu toatd
ostneala a me, cucernicului Ion, fiind copil In casd la dumnealui Dinul Can-

t<acuzino) paharnic. Let 7262 <= 1753), dechemvrie 1. S-au scris aceste
istorii de pi izvodul ce 1-au tAlmdcit de pe Idtinie dum(nealui> raposatul
Miron Costin, biv vel logofdt aice In Moldova."
F. 125v: Aceste istorii ce scrie viata si petrecire crailor si domnilor unguresti s-au scris In zilile luminatului loan Mateiu Ghica voevod, domnul Tarli
Moldovii, intim intie domniia a mdrii sale aicea In Moldova, fiind mitropolit
Orli chir Iacov. Am scris-o dumisale, celui de bun neam boiariu Costandin
Cantacuzino vel pdh<arnic). Let 7262 (-- 1753> dechemvrie 1 dni. Cucernicul

tuturor Ion Cozma."

F. 173": ... Scrisu-s-au aceastd istorie, adeca Rdzboiul de la cetate Beciului,


In zilile prealuminatului si preinaltatului domnu Io Matei Ghica voevod,
f iind mitropolit Tarii Moldovii chir Iacov. Leat 7262 <= 1754> ghenar 22 dni.
Incepindu-sa de la ghenarie 8, s-au avirsit ghenar 22 dni, Intru care cuprind
zile cincisprezce. Si am scris-o eu, cucernicul copil Ion Cozmii."
F. 8: Serie di vinire lui Dragos vodd din Maramures piste munti, din Maramums, In istoriia Tarii Moldovii, cd indemnindu-vd v-o citiva boeri nemisi
si ficiori di domni din Maramures, luta cari era mai cdpitenie Dragos vodd si
venind In chip di vindtoare di piste munti, au dat di o herd ci o chema boor,
au zimbru. 1834, fevruarie 3. Gavril Booreanu." Textul este repetat, partial,
In 1848.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

206

F. 134v: La anul 1835 am scris eu Gavril Boorean, in luna lui iulii 9."

F.1", 10: Din cartile lui V. A. Urechid."


F. 9v-10v: Insemndri ale lui V. A. Urechid cu privire la continutul manu-

scrisului. Mentiondrn cd a doua jumdtate a volumului abunda de Insemndri


ale lui V. A. Urechid pe marginea scrierilor lui Miron si Nicolae Costin.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele, cifrele si unele mentiuni marginale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 11, 92, 174 s.a. Din bibl.
lui V. A. Urechid si a Muzeului de Antichadti. Trecut In col. Bibliotecii
Academiei, la 5 febr. 1959.
3672 Sec. XIX (sfirsit); 184 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 22,5x
20 cm.

<M. Gaster, Chrestomatie romdnet>. Cuprinde introducerea si Gramatica din


vol. I. Cf. M. Gaster, Chrestomatie romand. Texte tipdrite si ms. (sec. XVI
XIX). dialectale si populare, cu o Introducere, Gramaticd si un glosar romdnofrancez. Vol. I, Leipzig Bucuresti, 1891, p. I
CXLVI.
Textul cu cerneala neagrd. Daruit Bibliotecii Academiei de familia Gaster,
la 25 mai 1958.

8673

Sec. XIX (sfirsit) ; 658 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd; 21.5 x ,
16,5 cm.

<M. Gaster, Chrestomatie romdnd>. Cuprinde o noua formd din introducere,


precum si textele primului vol. tipdrit. Cf. M. Gaster, Chrestomatie romtind
vol. I, p. I
CXII, CXLVII
CLXLIX i 1-368.
Textul cu cerneala neagra. Daruit Bibliotecii Academiei de familia Gaster,

la 25 mai 1958.

8674 Sec. XIX (sfirsit) ; 490 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 21,5 x
16,5 cm.

<M. Gaster, Chrestomatie romdnd II>. Cuprinde Intregul material inclus In


vol. II, mai putin Glosarul. Cf. M. Gaster, Chrestomatie romdnd II, Leipzig
Bucuresti, 1891, p. V VII. 1-376.
Textul cu cerneald neagra. Daruit Bibliotecii Academiei de familia Gaster,
la 25 mai 1958.
8675 Sec. XIX (sfirsit); 510 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversa ; 20x
19,5 cm.

<M. Gaster, Chrestomatie romdrai II, continuare>. Cuprinde Glosarul. Litera Z

este asezatd inaintea lui X. Cf. M. Gaster, op. cit., II, p. 377-562.
Textul, cu cerneald albastrd si neagrd este scris, de obicei, pe o singurd fatd.
Druit Bibliotecii Academiei de familia Gaster, la 25 mai 1958.
8676 Sec. XVII (sfirsit); 250 f.-1- f. 188 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice,
cu greseli i omisiuni: 3-276 (f. 2-249) ; 19,5 x 15 cm.
<Octoih mare, urmat de podobitle glasurilor f.a.>. Lipseste inceputul si sfirsitul,
iar intre f. 53V-54 textul prezintd discontinuitate, lipsind cloud file.
Insemnari: F. 51-52: Acest Osmoglasnic este al popii lui Pavel si 1-au legat
popa Ion. Leat 7254 <= 1746>. Popa Pavel." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 195.
F. I liminard: I Sud Muscel."
II: incercdri de condei.
III. cu creionul: D. D. Turculet."
F. 141, cu creionul: Durnitru Turculet, com. Corbi, plaiul Nucsoara, jud
Muscel."

Textul cu cerneala rAddcinie. Titlurile i unele initiale sint scrise cu rosu.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriaelor romfineti

207

Legatura veche In piele se pastreaza sub legatura moderna. De la Muzeul


de Antichitati. Trecut In col. Bibliotecii Academiei, la 5 febr. 1958.
3677 1820 (f. 2) ; 61 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-61 (f. 2-61); 28,5 X
21 cm.

F. 1: Inceputul istorii lui Filerot cti Anthusa.


insemnilri: F. 2: I Am inceput scrierea acetii istorii, ce SA coprinde inainte,
da la 19 ghenar, leat 1820, fiind nostima pentru unii juni da minte." Insem-

narea a fost anulata.

II : Serghie 011anescu."

F. 61: Acest Filerot s-au scris (la mine, aflindu-ma la BucurW,i, ca sal
am spre cetanie la cei iubitori da acest fel da istorii. Neculai Vladescu sluger.

F. 61": I : Versuri nereuite de amor din anul 1827.

II : Incercari de condei.
Textul cii cerneala neagra. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Bibliotecii Academiei, la 5 febr. 1958.

3678

1761 (f. 164") ; 165 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-165 (f. 1-165) ;
20,5 x 15,5 cm.

F. 1: ariodion>. Este urmat de cintarile Ohoihului din Postul mare i de


alte cintari.
Insemnari: F. 164": I Scrisu-s-au aceasta ... carte de ... Joan sin popa Mihai

din Tohan <Jud. Brapv>. Pis. meseta ghen<arie) dni 30 <= Am scris in

luna ianuarie, zile 30>, 1761, de smeritul intre logofeti Ioanita logofet." Cu
litere latine: Iohanes logofett."
II : Acestu sfintu Triodu este cumparat de mine pol ban ... <indescifrabil>
curati ca sa fie de pomenire. 1824, ghenarie 30. Popa Ionita <lectura incerta),
proestos ot Rucar."
F. 107"-112: Aceasta carte o am cumparat eu Aldea Bo, cu talere 5,
i o am daruit sf. biserici din Poarta <jud. Brasov>, la anu 1761." Cf.
I. Corfus, Insemndri
p. 198.
F. 160": Preotul Costandin Pirvulescu."
F. 165": Sa sa stie ea aceasta carte este a bisericii i cine o va ascunde sa
fie afurisitu de treizeci i trei <sic> de sf. i de patruzeci de mucenici, sal

uciga, sa nu mai ramie sufletu de locu."


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu raw. Frontispicii In penita la f. 1, 51", 11" s.a.
Legatura veche In piele se pastreaza sub legatura moderna. A facut parte
din cartile bisericii din Vladeti Prislopu, jud. Muscel, a carei pecete este
aplicata la f. 1 i 165'. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Bibliotecii Academiei R. S. Romania, la 5 febr. 1958.
3679 1772 (f. 269) ; 269 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu greseli: 1.367
(1. 5-269) ; 25 x 17,5 cm.
F. 10: Cartea preacuviosului peirintelui nostru Efrem Sirul, ce cuprinde Intru
sine Cumnte de invcildturd de multe fliuri, ccitrd folosul si rnintuirea a tot sufle-

tel crestinesc. Este precedata de Pinax *i de Viata preacuviosului parintelui

nostru Efrem Sirianul (f. 5-9")


Msemnari: F. 9": Scriptura et Vocem sancti Efremi ex Siria, que descripte
sunt in anno 1772 martius 9, quando habuerunt bellum Ecaterina imperatricza Moscovita cum turci et cum tartari. Descripte sunt in sancta Manasterie <sic> Secul, per me deploratus, Istaphius Poppovicz et Transilvania,
Albe Caroline comitat" <sic>. <= Scrierea i Cuvintul sf. Efrem Sirul, care
shit scrise In anul 1772 martie 9, cind purta rizboi Ecaterina impardteasa
Moscului cu turcii si cu tatarii. Au fost scrise in sfinta Manastire Secul,

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

208

de mine, smeritul Eustatiu Popovici din Transilvania, comitatul Alba>.


F. 269: Sfirsit <scris i in lb. greacA $i latind>. 1772, ianuarie 28. Precum
doresc cei InvLUuii i inviforati la sinurile mdrii sd ajungd la limanul cel cu

adApostire, ap au dorit $i sufletul mieu a agiunge la sfir$itul ace$tii cdrti.


Deci, preacuviosilor pdrinti i frati, tuturor cu prea plecatd umilinta mA rog,
ca orice gre$ald yeti afla intru aceasta sfintd carte, ori in cuvinte, sau in
slove, indreptati cu duhul blindtelor, nepuind ponos. Cad lut $i tdrinA, iar
nu Inger, au lucrat. Aducindu-vd aminte de cuvintul cel zis: Ertati
gi sd va erta voao 0. Anul 1772, ghenar 28. Pisah mnogogreasnic <= a scris
mult pdcdtosul> Evstathie Popovici."

F. 4: Dintr-ale smeritului i nevrednicului cAlugAr Chiriac ieroshimonahu,

arhimandrit Rimniceanu. 1818, ghenarie, chid eram cathigumen la Dallasstirea sf. Pavel, in Sfintul Munte al Athonului, cumpdrata in taleri 20 de la

un parinte nemtan. Iar arhimandrit sdvirsit sint In Sfinta Lavrd ot tam

<= de acolo> de preasfintia sa pdrintele Grigorie patriarhu, ce sd afla intre


cei vii acolea. Chiriac arhimandrit Caloian <= de la Mandstirea CAluiu>.
1826, martie 1."
F. 2691: I Aceasta carte, mAcar cd la inceput aratd ca ar fi fost a raposatului arhimandrit chir Chiriac Rimniceanu, insd mie mi s-au ddruit de Orintele duhovnic al Episcopii Rimnic, chir Domentie. i fiindcd nu sa putea sluji
maicile cite sd afla supt ingrijirea noastrd cu dinsa, fiind scrisd de mina,
am fcut rugaciune parintelui ierodiacon chir Anthim, din Mandstire Hurezu
de mi-au dat and carte, asemenea ace$tiia, insd scrisd in tipariu. De aceia,
spre a fi stiut, am iscAlit. 1833. dechemvrie 8. Melania starita sf. <schit>
Mamu."

II Pentru cd i aceastA carte s-au Mcut una din cArtile mele, iscdlesc cd este
a mea, spre a nu sA instrAina, Anthim."
III In urmd devenitd a mea. Preotul Stan Popescu Rimniceanu. 1879,
iulie 3."

F. 1-20: Aceastd carte numita a lui Efrem Sirianul, Mcind parte in mica
mea bibliotecd, astAzi am ddruit-o la vivliotica acum din nou Infiintatd Ia
Tirgu Ocna, din judetul Vilcea, In memoria $coalii nationale din acest ordsel,
spre eternd memorie. Preotul Stan Popescu Rimniceanu. duhovnic $i superior
al sf. Schit Titireciu. 1879, iulie 3."
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penitd la f. 10. Initiale ornate la f. 218, 231, 250' $.a. Legaturd veche
in scoarte de lemn $i piele. De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Bibliotecii Academiei, la 5 febr. 1958.
3680 Sec. XIX (inceput); 103 f.; 33,5 x 22 cm.
F. 1 : Carte Indreptar cdtre categumenii purtdtori de toiag, ai Cernicdi pdstori,
orinduilt sei fie pentru smerifii fa:4i sfinfifi i proestosi lubifi, ca dar si procopseald a celor cu carte. Iar pentru cfliva nestiutori de carte i vicleni i stricati
este pentru iertare, fiind o lucrare menitec sef Indepecrteze pe cei netrebnici ci

cei adunati fntru rele. Textul in lb. greacd. Un alt titlu, in lb. romand, in
versuri, la f. 2v:
F. 2v Diiatd ot schitul Cernica I Iscdlitd de marele addica I Dar si cu prea

luminata peceted Ca nimenea la urmei set nu sd certed Apdrindu-o prin omo-

cu topuzul cel putrnic domnesc I Inset si neplecatd spre


forul steipinesc
jure:mint. I Ci scrisd cu bun asilzdmInt I, De Gheorghie mult truditul, I Obstejitel arhimandritul I 5i cit frica morJii ingrelditul I.

Este un curios AsezAmint $i indreptar monahal, In sens strict moral si teosofic. Unele titluri i fragmente sint redate i in greceste sau slavoneste.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

209.

Intre f. 26-27 se afl: A celui intru sf. pdrintelui nostru Grigorie Nazian-

zul ..., Stihuri pe alfa-vita. invdtdtoare de bune obiceiuri, In lb. greacd si slavd..

/titre f. 27-103 slut date, adesea In versuri, principii de viata monahald,


asezate pe alfa-vita. Lipseste sfirsitul.
Textul, cu cerneald neagrd, este asezat pe doud coloane Intre f. 28-103.

Fiecare pagind este Incadratd In chenar ornat In penitd. Chenare artistic ornateIn culori la f. 1-2" si 26. Desene In penit artistic lucrate la f. 1", 2, 3, s.a.
Initiale ornate la f. 8, 9, 19 s.a. Intrat In col. Bibliotecii Academiel

R. S. Romania, In anul 1958. Provenienta necunoscutd.


3681 1810-1814 (f. 1, 291) ; 291 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 9-290.
(f. 9-291) ; 33 x 22,5 cm.
F. 1: Tipzcon, adecd inchipuirea bisericestii urmdri in lerusalim a sfintei:
Lavre a preacuviosului fi de Dumnezeu purtdtoriului pdrintelui nostru Savvei.
Tot aceastd urmare sd face si in celelalte cinstite ldcasuri in lerusalim. asmenea
si in clelalte sf. ale lui Dumnezeu besrici.

Insemndri: F. 1: I 1810, dechemvrie 29."


II De obste a Minastirii Cdlddrusani."
F. 171: 1812. fevruarie 24."
F. 200: 1812, dechemvrie 13."
F. 245: 1813, fevruarie 15, In slmbdta lsatului de came."
F. 291: 1814, fevruarie 18."

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele si unele expresii

sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 1. Initiale ornate la f. 50, 80,


95 s.a. Legaturd veche In piele. Cumparat de la Constantin Popescu-Serboianu, la 26 iun. 1909.
3682 Sec. XVIII
XIX, 80 f.-F f. 68 bis ; 32,5 x 23.5 cm.
<Condicd cu insemndri diverse ale lui Serban si Grigore Andronescu>.
Cuprinde:

F. 1, 2, 71, 77-80 si copertile interioare: Insemndri gospoddresti f i foi dezestre.

F. 3-16: (Probleme de topometrie si agrimensurd).

F. 17-21, 24-31, 33, 39', 41, 44-67: <Insemndri de cronicd : 1290

1841). Cf. Ilie Corfus, Insemndrile Andronestilor, Bucuresti, 1947.


F. 22: <Listd de sultani>. Catalog de citi impart*, ai turcilor au stdtut in Tarigrad f i fiestecare citd vreme au impdriltitu.
F. 23r-: <Listd de domni). Catalog dd citi. domnt au stdtutu In Moldova,
fiestecare cite clii ani.
f. 32-33: <Elemente de geografie politicd si economicd, privitoare la Tara
Romdneascd>. In lb. greaca.

F. 34-38, 42 43: <Despre ale cinci pldgi ale Ungrovlahiei>. Versuri Irk
lb. greacd.
F. 40: <Lista de viziri>. Viziri ce au stdtut dupd vremi la impeirdliia wandneascd. Nu figureaza declt doud nume.
F. 68r-: <Documente>. Porunca lui Alexandru D. Ghica, domnul Tdrii Roma-

nesti din 22 iulie 1841, cdtre toti bulgarii f i sirbit din lard, prin care li secere sd se ablind de la orke inanifestatii si abuzuri.

F. 68 bis 70 albe.
F. 73-74: (Documente). Raportul lui Grigore Andronescu, din 23 aprilie1830, afire divanul judecdtoresc al Tarii Romdnesti, asupra pagubelor ce le-

pricinuiesc morile de pe Dimbovita megiesilor.

F. 75: <Versuri cu caracter social).

F. 76: Carte gospod pentru cercetarea ocnelor (cca 1830). Copie incompletd..

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

210

Textul cu cerneald neagra. Desene geometrice la f. 3-15 si 76". Legsturd


veche In carton si cotor de piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 9 iun.
1909.
.2683

Sec. XVIII (a doim jumatate) ; 30 f.; 16,5 x 11,5 cm.


<Ceaslov>. Text f ra gm en tar.

Insemndri: F. 29-30": Insemnari gospoddresti din anul 1821.


Textul cu cerneald neagra. Initialele sint scrise cu rosu. Initiale ornate la
f. 2, 9", 13" s.a. Intrat In col. Bibliotecii Academiei, la 16 iun. 1958. Provenienta necunoscutd.
-3684

1854 (f. 1) ; 9 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-9 (f. 1-9) ; 305 x
19,5 cm.
<Condicd cu insemnarea donatorilor i donatiilor /*acute Bisericti Adormirii
Maicii Domnului din Botosani>. ,,S'tiintei de numele si pronumele ce binevoesc

a ddnui <sic> si a inzdstra Biserica Albd cu patronul Adormirea Maicii Domnului, pronumitd Uspenita, catedrald din orasul Botosanti. fondatd la anal 1,552
de clitora Elena Despot Doamna, soliia lui Petru Ralesi <sic> voevod sz innoitd
la anul 1725 de Mihail Racovqd voevod, cu ardtare anume fiecdruia lucru ddnuit.
1854, martie 25 zile.
Textul cu cerneald neagrd si albastrd. Cumpdrat de la anticarul Marcu Pol-

lack, la 11 sept. 1910.

-3685

1836 (f. 1) ; 43 f.-1- f. 33 bis ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-85 (f. 2-43) ;
18.5 X 11 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2-33 his: Rinduiald cum sd celeste Psaltirea. <Tipic>.

2. F. 33 bie 43: Efrem Sirul, Rugaciune umilicioasd.

Insemndri: F. 1: I Moliftele Psaltirii adunate la un loc. Anastase Chiriacov,

1836. f<ebruarie> 1."

II Oferit Bibliotecii Statului, Sublt. G. Petrovici."

Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche in carton. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Bibliotecii Academiei R. S. Romania, la 5 febr. 1958.
.3686 Sec. XVIII (Inceput) si 1763 (f. 2) ; 213 f.-1- f. 174 bis ; paginatie veche cu

cifre chirilice: 1-414 (f. 2"-2111; 18 x 14 cm.

F. 2 : Molitvenic izvodit din slovenie pre limba rumdneascd in zilele craiului


Apafi Mihai. cu blagosloveniia muropolitului Varlaam in Mitrupoltia Belgrad,
precum spune mai chiar in molitvenicile cle tipdrtte, de pre care s-au scris
acesta.

Am muncit i am isprdvit acest Molitvenic ce au fost spart i neispreivit i aldturind doao molitvenice. de Tara Rumdneascd unul, fi altul de Belgrad, am
scris, care-s mai cu pohvald, eu das(cdlul> Ion Vat, mold<ovean>, ldcuitoriu
fiind in varmeglzea Chivariului, in S'incitta <= &Somcula, jud. Maramures>.

1763, mantic 13. Ion Voit copiazd f. 2-3v, 43-86v, 189-209, 212-213.

Acesta Molitvenic este a lui Rocsin Teodor, parohul din


Illea <lecturd incertd> si din varmeghe Bihdri. Si o <am> capdtat de la un
popd din Ardeal, popa Simion. Si mi s-a dat pomana
Scris-am Rocsin
Theodor parohul din Illea <= Ilia?>, in luna martie, 25, 1805."
Coperta I interioard: Fragm. din Scara unui alt Molitvenic.
Textul cu cerneald neagrd i radacinie. Titlurile, colontitlurile, iniialeIe
5i unele indicatiuni tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 2".
43, 99 s.a. Initiale ornate pe fond colorat la f. 35, 36, 37 s.a. Viniete In penita
la f. 149'. Legatura veche In scoarte de lemn i piele. Cumparat de la familia
Rocsin, la 18 aug. 1959.
Insemndri: F.

ed

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


3687

211

Sec. XIX (dupd 1828) ; 31 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-62 (f. 1
31") ; 22 x 17 cm.

F. 1: Tractafie despre izvorul sntf ii si pricina boalelor, intru o curatei rostire, tellmdcire si nod lamurire, potrivitei dupd mintea noastrd si dupd simfirile
noastre, o tractalie medetinalei, ceitrei sfatul si aura domnii profesorii Academia
din Londra, dedicatei de catrei Iacov Morizon, ighistul ,si teilmdcita de ceitra
caminariul Hristiian .Flehtdmaher, iurisconsult statului. <= Medicind>.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack. la 11 sept.
1910.
3688

1850 (f. 325) ; 325 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-314 (f. 1-314) ;
20 x 15 cm.

<Miscelaneu de literatura monahale0.


1. F. 1-2e: Cuvint Inainte, sau Inainte cltorie celor ce vor vrea sd ceteascei
aceastd carte <a lui Grigore Sinaitul> ci sd nu gresascei infdlegirea ce iastetntr-insa.

2. F. 24-88": A celui intru sf. pdrintelui nostru Grigorie Sinaitul, Capete-

prin acrostihidel, foarte folositoare

3. F. 89-108: Alte Capete ale acelutas.

4. F. 108 155": Ale acestuiasi Grigorie Sinaitul stiinld cu deameiruntul Pentru


liniste i rugdciune i Inca fi Pentru smnele darului si ale inseilarit i care
iaste osehirea ceildurii si a lucreirii si cum cd fard povdtuitori lesne impreuna
vine rateicirea. Capete zce.

5. F. 156-169: lnainte rcuvintare spre capetele fericitului Filothei, facerea

shimonahului Vasilie stareful de la Schitul ce sei numeste Poiana Meirului din


Tara Rumeineascei.

6. F. 169"-191: Ale sf. .Filothei monahul, egumenul lacasului rugului preasfintei .Neisceitoarei de Dumnezeu a Sinaii. Capete pentru trezvire i rugeiciune.
7. F. 192-250: A sf. lsihie preotul, ceitrd Theodul, Cuvinte folositoare de suf let,
pentru trezvire i bundtate prin capete ale Incepdturii lurnindrii sufletului,
adevarate tnvdpituri care sd grdesc improtivei, cuvinteitoare si rugatoare.

8. F. 251-314: A celui tntru sf. pelrintelui nostru Diadoh, episcopul Fotichis,


al vechiului uscat, Capete postnicesti o sutei.
9. F. 315': Ale acestuias fericitului Diadoh, Horeiriri v:ce.
10. F. 316-325: A celui Intru sf. peirintelui nostru loan Gard de Aur. Cuvint

pentru rugeiciune.
Insemndri: F. 325: Aceastil carte s-au prescris de mine, smeritul si mai micu)

Intre diaconi, Amfilohie. 1850, dechemvrie 20. Milndstire Risca."

F. 315": Sfirsit a celor o sutd capete si a celor zce hotdriri ale lui avva

Amfilofie cntdretu. Mdndstirea Risca."


F. 155": Sfirsitul carpi <lui> Grigorie Sinaitul. 1850, octombrie 12."
F. 23": 1905, martie 16 au venit pdrintele arhimandritul Chel(a)sie si mi-au
adus aceastd carte de la printele Gherman, rap<os>atul arhimandritul,
mosul mieu. Glafira sh<imonahia> Cantimir."
F. 24-25: Aciasta carte povatuitoare ... sd hArlizeste pdrintelui Dormidont_
ieromonah. Glafira sh<imonahia> Cantimir."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i initialele slut scrise cu
rosu. Legdtura veche In piele se pstreazd sub legatura modernd. CumpArat
de la V. Damian din Caransebes, la 11 sept. 1910.
3689 Sec. XIX (a doua jumdtate) ; 23 1.; 21 x 16 cm.
<Manual de Teologie morald>. Text fragmentar.
Insemndri: F. 23": Greceanu Gregoriu classa IV-a. Gimnasiu M. Bassarab."
Textul cu cerneald neagra. Gdsit Intre filele unui alt ms. la 21 mart. 1913_
Diadoh

www.dacoromanica.ro

13.A.R. 3101-1413

212

8690

1908 (1. 1) ; 23 f.; 21,5 x 17 cm.


F. 1: N. V. Medi si G. S. Todorov, Trezire. Versuri, cintece, povesttri. Anul
1908. Chisindu. Mentiondm:
1. F. 2-17: Ctntece,ci versuri de G. S. Todorov. Unele sint trad. din Lermontov. Puschin si Tennyson.
2. F. 18-23: Povestiri si anecdoate traduse di N. Medi.
Textul. cu cerneald neagrd, este scris cu caractere rusesti. Ddruit Academiei
Romdne de N. Iorga, in mart. 1908.

3691 1769 tf. 651 ; 98 f. ; 20,5 x 14.5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 2-69: <Catavasier).
2. F. 70-98: <Ceaslov>. Text fragmentar.
Insemndri: F. 65 Aceastd ... carte ce s chiiamd Paraclitichi, adecd pre limba

rum dneascd Octoih, s-au scris de Nicolae Munteanul la Scoala gospod <= dom-

neascd> ot sveatii Nicolae in Iasi, la al doilea domnie a preaindltatului domnului nostru Grigorie Ion Calimah voevod, umblind veleatul de la facerea
lumii 7276 <sic>, iar de la Hristos 1769, mart 20." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 155.
F. 65": Insemndri de stare civild.

F. ultimd liminard: $i aceasta este una din ale mele carp. Oheorghie Popovici."

Coperta a II-a interioard: Aid am scris eu irodiiacon. Vasili, la let 1781,

feurar 27."
F. 1: Insemnare in lb. idis, cu creionul.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 2, 11, 18". Initiald
ornatd la f. 2. Vinietd in penit la f. 57v Legaturd veche in scoarte de lemn
piele. Ms. a apartinut bisericii din corn. Cirligul, jud. Roman, care 1-a
oferit Expozitiei g-rale din anul 1906, de unde a trecut in col. Academiei
Romdne.

8692

1787 (f. 161") ; 173 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-314 (f. 10-166") ;
21,5 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-7": Onsemndri de stare civild ale farniliei Sion, scrise de Antohi


Teodor Sion>.

F. 8 9, 162 albe.
2. F. 10-161: Minunile a preasfintei Ndscdtoare de Dumnezeu Intre sabelii,
prorocite pciginesti, cdrora inainte de zdmislire ei, prin ardtare dumnezdiascd
au cunoscut ele i En car-file sale pre aceia o au scris si noroadelor o au propoveduit si au vestit.
3. F. 163-173: <Nicolae Milescu>, Instiinlare facem pentru obiceiul pmtntului Moldovit ... Cf. I. Crdciun si A. Hies. Repertoriul
p. 56-58.
Insemndri: F. 161rv: Iar acmu prin oserdie i poronca <lui> chiriu, chir
Iacov, episcop Husului s-au tdImacit din limba sloveniascd pit limba moldoveniascd. Si talmdcitori am fost eu, Thoma Stamati, nepot preaosfintiei sale
6i cu ieromonah Theofan, eclissiarh ot Episcopiia Husului. Iar scriitoriu au
fost dumnealui Lupul Agurii ot Episcopiia Husului, la let 1787, septemvrie 10."
Cf. G. $trempel, Copisti
p. 3.

F. 163: Aceast istorie ce s-au aflat in scrisorile mitropoliei scris de ...

Gheorghii mitropolit Moldovii, la leat 7231. fevruarie 31 <sic>. Iar acmu din
poronca <lui> chirio, chir Iacov, episcop Husului s-au scris tntr-aceastd carte, la

leat 1787, noemvrie 6."

www.dacoromanica.ro

CataIogul manuseriselor romineti

213

F. V: Trad. foii de titlu a ed. Ceriul nou, cu Minunile Maicii Domnului de


Ioanichie Galiatovski, tiparitd la Liov, in anul 1665.

F. 10-15: Si aceasta este dintr-ale lui Antohi Sion, dar de la monahul

Macarie de la Zografu, In anul 1806, februarie 26. Antohi Sion." Insemnarea


In lb. greacd.

F. 105: Antohi Sion."

Textul cu cerneald neagrd. La f. 173 pecetea in fum a Episcopiei Husului.


aldturi de semndtura episcopului Iacov Stamati. LegSturd veche In piele.
Ms. a fost oferit Expozitiei g-rale din 1906 de monahia Evghenia Sion, fiica
spraarului Antohi Sion din satul MAndstirea, corn. Giurgeni. jud. Roman, de
unde a trecut In col. Academiei Romdne.
3693 Sec. XIX (mijloc); 59 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 5-122 (f. 1-591 ;
18 x 10,5 cm.

<Gramaticd romdneascd sub forma de intrebdri i rdspunsuri>. Lipseste stirs itul.

insemndri: F. 1: Oferit statului. Sublt. G. Petrovici".


Textul, cu cerneald neagrd. este scris in alfabet de tranzitie. LegAturd veche
In carton. De la Muzeul de Antichitdti. Trecut In col. Bibliotecii Academiei

R. S. Romania. la 5 febr. 1958.


3694

1851

(f. 113); 200 f.; 18 x 13 cm.

<Psaltichie romdno-greacd>.
F. 1: Anixandarii ce sd &Intel la vecerniile priveghierilor, alcdtuite a treia oard
de fericitul Intru pomenire chir Macarie ieromonahul, fund in sfinta Monastire
Cdlddroanii. Compozitii de: Daniil protopsaltul, Petru Lambadarie, Hurmuz,

Gheorghe Criteanul, Dionisache Moraitul, Mihalache protopsaltul, Grigore


Lambadarie, Petru Peloponisiotul, Petru Efisiul, Anton Pann, losif Nemteanul, Petru Vizantie, Grigore protopsaltul, Ghelasie ieromonahul.
insemndri: F. 113: Axion compus de Anton Pan ; i s-au dedicat de d<umnealui> Costache Mavrut. tenzorul cartilor bisericesti. Anul 1851, avgust 30."
F. 16", 92', 103v: A mea. Meletie ieromonah."
F. 200v: Acest ms. mi-a fost ddruit de N. Verzea. functionar In cancelaria
Sf. Sinod. Tit Simedrea." Mai semneazd si la 1. 1.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale slat
scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la 1. 167" si 171. Initiale ornate la f. 32",
72v, 165 s.a. Legaturd veche In piele. Cumparat de la I. Cdrabas la 3 nov. 1971.

1851 (f. 1) ; 35 f. 4- f. 1 si 24 bis ; 18,5 x 33 cm. (format oblong).


<Caiet de caligrafie, scris cu caractere chirilice si latine de .Nild sSoimescu>.
insemndri: F. 1: Soimescu Nitzd. Anul 1851. iulie 12."
Textul cu cerneald neagrd. LegAturd veche in carton si cotor de piele. Ddruit
Academiei Romdne de N. N. Soimescu, la 12 apr. 1910.
3696 Sec. XIX (prima jumdtate); 88 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe diversd ;
20,5x 16 cm.

3695

<Teatru>.

1. F.1-42: <J. Fr. Regnard>, Tragodie lui Sapor. Tragedie in cinci acte,

In versuri.
F. 42v-43 albe.
2. F. 43v-88v: <Voltaire>, Tragodie <lui Orest>. Tragedie In cinci acte, in
versuri, tradusd de Alexandru Beldiman (?). Cf. Bibl. rom. veche III. p. 347,
nr. 1086.
Diferd foarte mult de cartea tipdrit la Zaharia Carcalechi.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

214

Insemnrci: F. III liminard: Cartea aceasta cu Tragodiia a lui Sapor si ale


altora iaste din cdrtile mete loan Dimitriu. 1823, fevruarie 1." Insemnarea

este reluat mai jos.

F. II liminare: Aceastd carte cu Tragodiia lui Sapor si ale altora imi este
hardzitd de ... iconomul Ioan, protoiereu tinutului Botosani. 1837, octomvrie
29 zile. Dirnitrie diiacon."
F. 43": I Tragodiia aceasta Imi este hrirdzit de ... pdrintele iconomu Joan
Dimitriu, protoereu tinutului Botosani. 1837, octomvrie 29. Dimitrie diiacon."

II Tragodiia aceasta iaste din cdrtile mele. Joan Dimitriu psalt Bisericii

Ospeniei din Botosani."


Textul cu cerneald neagr. Cumpdrat de la C. Petrescu, la 13 april. 1910.
a697 Sec. XVIII (mijloc); 290 f.
f. 277 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 3-293 (f. 1-290) ; 30,5 x 20 cm.
<Miscelaneu de Teologte polemicd>. Lipseste Inceputul si sfirsitul. Mentiondm:

F. 39v-210: Alegere de la scripturile a multi sf. paring de sfinta si de viatii

faccitoare Troild, de Taicil ;Si de Fiiul i Sfintul Duh i de adevdrata dumnezeire


si de omenirea Fiiului lui Dumnezeu si de alte trebi multe ce smut cu nevoe. carele

sd cade cdtrd a noastrei pravoslavnicd credintd si spre acei uriti dd Dumnezeu


latini ci spre ceialalfi eretici. Cuvinte infruntdtoare.
F. 211-247v: Al preacuviosului Maxim Grecul, calugdrul de la sf. Athoniei
<sic), Cuvint spre latini, cum nu iaste lesne nici unuia a adaoge ceva, scut a
stirbi, in dumnezeiasca mcirturisire a nevinovatei credintei crestinesti.
F. 248-290": Meletie patriiarhul Alixandriei, arcitare din scripturile bogoslovilor si dascalilor a MO lumea. din sf. scripturile br, cd Duhul Sfint dela
unul Twill are a esi, iar nu si de la Fiiul, cum cugetd oarecarii,insdlindu-se
Lipseste sfirsitul.
Insemndri: F. 245: Si am scris eu Vladul ot Moldova. aici, coale 14. fev<ruarie) 10 dni. 7256" <= 1748). Cf. G. Strempel. Copisti
p. 273.
F. 1 liminardv: ,.Scris-am eu popa Dimitrie ot Mahalaoa Sdpunarii ..." Este
Insemnare de cititor.
Ultima fild liminard: I: Inventar gospoddresc.
II : Incercari de condei.

Textul cu cerneald neagra. Initiala ornata la f. 127v. Cumpdrat de la anticarul Iulius Pach, la 4 mai 1910.

3698

1768 (f. 1v) ; 114 f.; numerotatie veche diversd cu cifre chirilice ; 34 x 21 cm
<Miscelaneu>.

F. lr-v: Intru slava sfintei cei de o fiintd, de viicild facdtoarei i nedespcirlitei


Troitd, a Tatiilui si a Fiiului si a Sfintului Duh, Amin. In dztlile preluminatului, de Hristos iubitoriului, domnului nostru Grigorii Calimah voevoda, fiind
mitropolit fdrii preosfintie-sa chiriu, chir Gavriil, unchiul miirii sale si episcop
.Reiddutului preosfintie sa chiriu, chir Dosithei. dupd sufletiasca osirdie a precuviosiei sale chir Venedict, igumen sfintei Mdraistiri Solciii, tilmiicit-am di
pe slovenie si am scris pe moldovenie aceastd carte, Panahidnic. adecd Slujba
ce mare a Pcirastasului, care sci face pentru pomenire morolor. Asijdere iard,si,
dupd dorinta precuviosiei sale am tilmcicit si am scris Canonul la Pavecernild.
Plinsul Neiscdtoarei de Dumnedzdu, care canon iaste foarte de umilintd si sd
cintd in sfinta si Mare Vineri la Povecerii. 011 iardsi dupd dorinta precuviosiei
sale am teilmdcit si am scris Paraclisul sfinilor apostoli Petru p i Pavel. fiinded
intru acea sfintd Mcindstire Solca iaste hramul Sfintilor apostoli. i tustrele
acestea s-au legat intru aceastd carte. pentru mai buna pazd. Vi li-am scris in
anii de la zidire lumii 7276, iard de la Hristos Mintuitoriul nostru 1768, in
luna lui ianuarii. Mnogogreasnii i nedostoinnii <= Mult pdcatosul i nevrednicul> Vartholomei Madzerian, arhimandrit sfintei Mcindstiri Putnii. lard

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnet}ti

215

la sfirsit am scris si vietili sfintilor apostoli Petru ci Pavel. din carte tiparnicd
din Laura Pecersca. Ms. cuprinde:
1. F. 2-40v: Slujba cea mare a Pdreistasului, care se'', face dupd ceasuri, tnainte
sf. Liturghii.
2. F. 41-45: <Plingerile Maicii Domnului>. In sf. si Mare V ineri, la .Povecerii cintdrn canon Plingere Ndscdtoarei de Dumnedzdu pentru rdstignirea
Domnului.

3. F. 45v-54v: Paraclisul sf. i intru tot ldudatilor verhovnicilor Apostoli


Peru si Pavel.
4. F. 55-88v: <Viet'', de sf. ; Petru apostolul, Pavel apostolul>.

5. F. 89-93v: Luna lui iunii 29 dzile, Cuvint a celui intru sf. parintelui nostru,
Joann Zlatoust, arhiepiscopul cetdtii lui Costantin, lauda sf. verhovnici apostoli

Petru si Pavel.

6. F. 94v-95: <Postfata lui Venedict, egumenul Solci, cuindemndri si indruMdri tipiconale>.


7. F. 96-113: <Vieli de sf.: Chiriachi>. Iulii 7. Cuvint de laudd a sf., marei
mucenife Chiriiachi, scrisd de Euthimie arhiepiscopul Tirnovii.
8. F. 114 si filele de la veche legatura, asezate in plic: Proverbe.
Insemnari: F. 113": Anul de la I-Is. 1768 aprilii 23 zile. Socotind eu pentru
mostele mucenitei Chiriachi, care sa afld in Manastirea Solca (adeca mina
marei mucenite Chiriiachi), date de fericitul ctitor Stefan Tomse voevoda,
cum ca In numita manastire viiata 1 i patima acestii mare mucenite pre limba
noastra moldoveniasca nu sa afla scrisa si pentru aceia cum eu smeritul, asa

si tot soborul numitei manastiri, ni-am rugat parintelui Vartholomei arhimandritul, ca sa talmaceasca de pe rusie si sa o i scrie aceasta viiata i patima
a mucenitei Chiriiachi. Deci i <el> au priimit

si pentru folosul cel de obste

al tuturora au talmacit si au si scris aceasta viiata a numitei mucenite. Si


pentru osteniala nimica n-au luat, ci au daruit osteniala sa numitei mSnstin, intru a sa vecinica pomenire.

lard cine ar instreina aceasta carte de la numita manastire, s-au cine ar strica-o,
unora ca acelora sa le fiie pirisi apostoli Petru si Pavel (a carora iaste hramul

manastirii), la strasnica giudecata. Venedict igumen Solcai." Numai semnatura apartine igumenului. Insemnarea este scrisa de mina lui Vartolomeu
Mazareanu.

F. 93v-94: Aceasta carte pre care am telmacit-o din cartile moschicesti,


o puiu supt socotinta cea desavirsita a besericii, a preosfintitilor arhierei si
a tot clirosul. Caci eu nu ma socotesc a fi intalept de sine, nici ca ma nadajduesc spre cunostinta mea cea proasta. Si pentru aceia de yeti afla ceva gre-

sala intr-Insa, cu smerenie ma rog tuturor sa indreptati cu dragoste. lard

eu intru toate sint gata a ma supune poroncii besericii. a cariia i eu nevrednicul sint madulariul eel mai de pre urma si eel mai mic poshisnic si slujitoriu.
Mult pacatosul i nevrednicul Vartholomei Mazerian, arhimandrit Manastirii
Putnii am savirsit-o ... In anul 1768, mart 1 dzi."

F. 95v: I: Cheltuiala cartii acestie. Parale 20 pe 48 coale hirtie. Parale 5:

chenavar <= chinovar>. Parale 1: vapsala rosie. Lei 4, parale 32: talmaciului,
cite parale 4 de coala. Lei 4, parale 32 scriitoriului, cite parale 4 de coala.
Parale 30: intelegaturului de legat carte. Fac. unspradzece lei."
II Ierei Theodor ot <Manastirea> Arbure. 1782, ghenar 5."
F. 114": Pomelnice.

F. I liminara, 102"-103: Incercari de condei.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile

tipicoanale sint scrise cu rosu. Paginile sint inconjurate de chenare in penita.


Frontispicii i chenare geometrice, in negru si rosu, la f. 1, 2, 9 s.a. Daruit

Academiei Romane de Constantin Berariu din Radauti, la 11 mai 1910.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

216

8699 1797 (f. 8') ; 8 f.; 21 x 16,5 cm.


F. 1: Descoperirea sf. i dumnezeestii Liturghii ce au arattat limbilor peigine,

din dumnezeiasca strdlucire. la anul de la Hristos leat 1009.

Insemndri: F. 8": ,,Az pisah <--= am scris eu> Dimitrie vdtaf ot $coala Domneascil Sf<intul> Gheorghe Vechiu" <din Bucuresti>.
Textul cu cerneald neagrd. Titlul si initialele sint scrise cu rosu. La F. 8" se

afld o pecete inelard In fum, cu legenda: Niculai Lazarovici. 1850. Ms. era atasat

unui exemplar dublet din Proschinitarul grecesc tipdrit la Leipzig In anul


1780. Cota II 46527.
3700 1804 (f. 152) ; 153 1.: numerotatie veche cu cifre arabe: 4-157 (f. 1-152) :
23,5X 16,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-34: <Eshatologie>. Cazanie pentru giudecata lwnii. Lipseste Inceputul.


2. F. 34 57": <Literaturii apocalipticd>. Cuprinde:
F. 34-38": <Apocalipsul apocrif al lui loan Evanghelistul>. Vedenie ce au
vdzut sf. Joan Bogoslov in Muntele Thavorului.
F. 38v-39: <Mintuirea pdciitosilor>. Scurt fragment.
F. 39-45: Vedenie Cozmii Monahul.
F. 45-57v: Vaal(' lui Macarie Rimleanul <si Vedenia lui).
3. F. 57"-73": <Minuntle Mama Domnului>. Text fragmentar. Intre f. 69'
70 textul prezintd discontinuitate, lipsind cloud file.
4. F. 73"-104, 107-131, 135"-151": <
de sf.: Alexte, Omul lui Dumnezeu, loan cel Nou de la Suceava. Chiprian i Iustina, loan Evanghelistul,
Grigorie al Armeniet, Constantin i Elena>.
5. F. 104-107: (Istorioare morale>.
6. F. 131"-135: Minune celor fap te cuconi din Efes.
7. F. 152'-153: <Prosopografia Mintuitorului>. Instiinfare lui Leuntol prourocul Iudeii cdtrei sinatul Rimului, pentru chipul Mintuitoriului nostru lisus
Hristos. Copiata la 20 septemvrie 1812, de Ilie sin diaconul Neculaiu.

Insemndri: F. 152: $i s-au scris aceastd carte la veleatul anului 1804, dechemvrie 18 zile, de Stefan dascal din tirgul Roman. $i ma rog, fratilor, care va ceti
pe aceastd carte si va gasi vreo gresala, s md ertati i s indreptati cu duhul
blindetilor aceias gresald. Ca nimne nu iaste fdrd de gresald Aceastd carte
s-au fcut i s-au scris cu toata cheltuiala lui Costandin Orza din tirgul Roman. $tefan dascal Popovici. 1804."
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile, unele iniiaIe i cifrele sint
8701

scrise cu rosu. Cumpdrat de la anticarul Julius Pach, la 22 ian. 1910.


Sec. XVIII (sfirsit) ; 111 f. : 21 x 51 cm.
F. 1: A celui tiara sf. pdrintelui nostru Isaac Sirul, postnicul i leicuitoriul

in depdrtare, cel ce au fost episcop iubitoarei de Hristos cetdf ii Nenevii, Cuvinte


pustnicesti dintru a sa carte, pentru lepddarea de lume a viefii cdlugdresti, foarte
de foks si mintuitoare i sporitoare.

Insemndri: F. 1: Aceastd carte este a me, gios iscalitul i spre stiinta am isGAR. Toader Brancovianu. 1837 avgust."

F. 110"-111": Incercari de condei.

Textul cu cerneald neagr. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. CumpArat


de la V. Savel, la 30 mart. 1910.
8702 Sec. XVIII (sfirsit) ; 63 f. : 21 x 15,5 cm.
F. 3: Viata ci petrocerea cuviosului si de Dumnezeu puraitoriului peirintelui
nostru Nifon, arhiepiscopului citdf ii lui Constandin, celui ce au postnicit in
Muntele cel cu numele sfint al Athonului, in Meindstirea ci s numste a sfintu-

lui Dionisie. /ntre f. 9"-10 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserlselor romnesti

217

Insemndri: F. 1: Gheorghi ot Novaci. po. sdrindar."


F. 2: Pomelnic.

Textul este scris cu cerneald neagra. Colontitlurile i initiala de la f. 3 slut.


scrise cu rosu. Cumpdrat de la Vasile Savel, la 30 mart. 1910.
3703

1836 (f. 2) : 69 f.; 34,5 x 21,5 cm.

<Inane porunci de zi ale lui Mihail Sturza catre Milijia Moldovei pe anul
1836). Sint 36 de ordine de zi, orig., semnate de domn. Numeroase file sint
albe.

Textul cu cerneald neagra. Eticheta legdturii originale, pierdutd astAzi, poartd


nr. 3 si inscriptia: Inaltile poronci de zi pe anu 1836. Cumparat de la anticarul
Marcu Pollack, la 11. aug. 1910.
8704 1837 (f. 1) ; 259 f.; 34,5x21,5 cm.

<Porunci de zi ceitre Militia Moldovei fi alte hirtii atingeitoare de mifarile


trupei pe anul 1837). Sint 87 de ordine de zi, orig. si numeroase anexe, semnate de Gheneral inspector. hatman Militii. marele logofat i cavaler Teodor
Bals." Numeroase file sint albe. Textul cu cerneald neagra. CumpArat de la
anticarul Marcu Pollack, la 11 aug. 1910.
3705

1838 (f. 2) ; 49 f.; 34,5 x 21,5 cm.

(Inane porunci de zi ale lui Mihail Sturza ctitre Zfrlilijia Moldovei pe anul
1838). Sint 25 de ordine de zi, originale, semnate de domn. Numeroase
file shit albe.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 11 aug.
1910.

3706 1839 (f. 1) ; 57 f.; 34,5 x 21,5 cm.

Onalte porunci de zi ale lui Mihail Sturza ceitre Militia Moldovei, pe anul
1839). Sint 29 de ordine de zi, orig., semnate de domn. Numeroase file sint
albe.

Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la

11 aug. 1910.
3707 1838-1841 (f. 2, 36") ; 41 f.: 34 x 20,5 cm.

<Condicti de Make porunci cdtre Militia Moldovei, pe anii 1838 1841).


Este trecut numai rezurnatul ordinelor de zi date.
Textul cu cerneald neagra.. CumpArat de la anticarul Marcu Pollack, la 11 aug.

8708

1910.
1839 (f. 1) : 259 f.: 36.5 x 23 cm.

<Porunci de zi ceitre Mitifia Moldovei ci alte hirtii relative la armatd, din

anul 1839). Sint 102 ordine de zi, originale, din care 26 sint semnate de
Teodor Bals. Celelalte sint semnate de hatmanul Costache. Numeroase file
slut albe.
Textul cu cerneald neagra. Cumprat de la anticarul Marcu Pollack, la
11 aug. 1910.

3709 1840 (f. 1); 39 f.; 36,5 x 23 cm.

Onalte porunci de zi ale lui Mihail Sturza ceitre Militia Moldovei, pe anul
1840). Sint 20 de ordine de zi, originale, semnate de domn. Numeroase

file sint albe.


Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la
11 aug. 1910.

3710

1840 (f. 2); 132 f.; 36,5x23 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

218

<Porunci de zi ciitre Milifia Moldovei i alte /arta relative la armatd din anul
1840). Sint 59 ordine de zi, orig., semnate de hatmanul Costache. Numeroase file sint albe.

Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la anticarul Marcu Pollack, la 11 aug.


3711

1910.
1842 (f. 1) ; 29 f.; 36,5 x 23 cm.

Onalte porunci de zi ale lui Mihail Sturza catre Milifia Moldovei, pe anui
1842). Sint 12 ordine de zi, orig., semnate de domn. Numeroase file sint
albe.

Textul cu cerneald neagrd. Cumprat de la an ticarul Marcu Pollack, la 11 aug.


1910.

1843 (f. 1) ; 349 f.; 36,5 x 23 cm.


<Porunci de zi cdtre Militia Moldovez ci alte kirtii relative la armatd, din anul
1843). Sint 94 ordine de zi, orig., semnate de hatmanul Mavrocordat.
Textul cu cerneald neagra. Cumpdrat de la anticarul Marcu Pollack,
la 11 aug. 1910.
3713 1844 (f. 1) ; 235 f.; 36 x 23 cm.
<Porunct de zi cdtre Milijia Moldovei pi alte hirtii relative la armatd din anul
3712

1844). Sint 94 ordine de zi. orig., din care primele 70 sint semnate de hatmanul Mavrocordat. celelalte fiind semnate de hatmanul Dimi trie Sturdza.
Numeroase file shit albe.
Textul cu cerneald neagrOi. CumpArat de la anticarul Marcu Pollack,
la 11 aug. 1910.
3714 1846 (f. 1); 372 f.; 36 x 23 cm.
<Porunci de zi &lire Milijia Moldovei ci alte hirtii relative la armatei, din
anul 1844). Sint 136 ordine, orig., semnate de hatmanul D. Sturdza si de
col. Krupenski. Numeroase file sint albe.
Textul cu cerneald neagrd. CumpArat de la anticarul Marcu Pollack. la
11 aug. 1910.
3715 1852 (f. 1) ; 92 f.; 36 x 23 cm.

<Thalte porunci de zi ale lui Grigore Alexandru Ghica cdtre ovirea Moldovei,
din anul 1852). Sint 46 ordine orig.. semnate de domn. Numeroase file slat
albe.
Textul cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de la
anticarul Marcu Pollack, la 11 aug. 1910.
8716 1852-1858 (f. 2-4') ; 87 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1 87
(f. 1-87) ; 38 x 23,5 cm.

<Condicd de bani oblinuti de pe urma ostafilor fug* in anii 1852-1858,


in Moldova). Numeroase file sint albe.
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Cumprat de
la an ticarul Marcu Pollack. la 11 aug. 1910.

3717

3718

1853 (f. 1) ; 321 f. ; 34.5 x 21,5 cm.

<Porunci de zi cdtre twirea Moldovei ci alte hirtii relative la armatd, din


anul 1853). Sint 103 ordine de zi. orig., semnate mai ales de inspectorul
g-ral al oastei, Mavrocordat. Numeroase file sint albe.
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. CumpArat de
la anticarul Marcu Pollack, la 11 aug. 1910.
1855 (f. 9); 320 f. ; 34 x 21 cm.
<Porunci de zi cittre oftirea Aloldovei Fi alte hirtii relative la armatd, din anul
1853). Sint 120 ordine de zi, orig., semnate de mai multi ofiteri, printre

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

219

care hatmanul Costache si coloneii Stamati i Mironescu. Numeroase file


sint albe.

Textul. cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. CumpArat


3719

de la anticarul Marcu Pollack, la 11 aug. 1910.


Sec. XIX (mipec); 48 f. f. 1-4 bis; 32 x 21,5 cm.
(Itliscelaneu>.

I. F. 1-2 bisv, 15v-17, 18. 25-26, 39" , 46v. 48: <Betete i modele pentru
zugretvit i pictat>.

2. F. 3v-15: <Omilii).
3. F. 17". 22-24v: <Versuri religioase, unele alcdtuite de Nicolae Dimache
i Gh. Bals>.
4. F. 19T-v: <Bugiiciuni>.
5. F. 20 21 : <Literaturd obscend>.

6. F. 26v-33v, 43-45v: <Glosar roman de neologisme>.


7. F. 3, 35-38: <Exercilii de caligrafie ruseascd si romdneascd ale lui Iancu
Oatu. pisar>.
8. F. 39: <Sfaturi gospoddresti pentru reparatul ceasurilor>.
9. F. 40r-v: <Epistolur>. Titlurile pe adrese la tot soiul de familii. 1853.
10. F. 38v, 41-42. 46: <Befete medicale>. Doftoriile mai lesne de fdcut.
11. F. 47: Bugetul Mndstirii Vorona <pc anul> 1860.
Insemndri: F. 34. ca explicatie lingd un desen In penitd: F<ratele> Iancu
Oatu, cind era cu scofie."
Textul en cerneald neagrd. Desene In creion, culori *i penita la f. 1, 4. 5 s.a.
Legdturd veche in carton si cotor de piele. Din bibl. MAndstirii Vorona.
Trecut In col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
3720 1769-1771 (f. 1, 355); 355 f.; paginatie veche cu cifre chirilice, cu greseli:

1-655 (f. 12-355); 32x 20 cm.

F. 1: <Scara sf. _loan Scdrarul>. Carte folositoar de sufletesi foarte de trebuintd

pentru rnintuirea monasilor. adecd a cdlugdrtlor i pentru fiestecare ce s


numeste crestin, Nou Climaca, adecd Noo Scar& tdlmdcit de pd ellinie in
cea de opste limbd greceascd de cel Entre ieromonasi chir Athanasie de la Crit,
de dinsul celui cu trei ipostasii Dumnezeul tuturor. cu genunche plecate inchinatd, iar acuma dupd grecie pd rumdnie tdlmdcitd de Costandin Cocordscul,

biv vel sluger, in zilile mdrii sale domnului nostru Io Grigorie Alexandru
Ghica voivod, mitropolit fiind chir Grigorie, la anul de la mintuirea lumii
1769, octomvrie 2.

Insemndri: F. 355: ... S-au scris aceasta i s-au ttilmdeit de Costandin


Cocordscul. biv vel slugr. Si s-au ispravit la iunie 27 la leatul de la mintuirea lumii 1771, cind era ostile muschicesti aicea in tard si era comandir
ostilor mdrie-sa Alexandru Rdpnin. ghindrar.
Preacuviosilor si pdrinti irmonasi, sau monasi, citind aceasta carte tillmdeitri de mine, cel mai mic slugd si duhovnicescu fiiu al vostru, stiu cd gdsiti
prea multe gresdli, atita in cuvinte, cit i in slove: una pentru nestiinta
si neinvdt5tura mea si a doao pentru stare vrmilor. Cu zmernie i multd
plecdciune vri rog, nu ma ponosluiti 5i s md blestemati, ci ca unii ce sinteti slugi adevarati ale acelui adevdrat 5i bun ... ma ertati si va rugati
pentru mine pacdtosul ... Cri intru adevdr vs. mkirturisscu cd nu putind
osteneald am filcut. mai virtos fiind vrme de rtizmirita am fost fugar
pen munti si pen vdi ..." Publicata fragmentar de I. Corfus in Insemndri ...,
p. 73.

F. 355v: I: Insemndri asupra ms., din anul 1901, apartinind lui I. D. Bajan
din Rucdr.

www.dacoromanica.ro

E.A.R. 8101-4413

220

II: Aceasta carte este a cuvioasei maice stareta."


Textul cu cerneald neagrd. Crdsitd la Mandstirea Tigangti de I. D. Bdjan
din Huai'. In anul 1901, a carui ex libris sub forma de sigil se and la f. 1,
8721

9, 132 s.a. Trecuta In col. Academiei Romane. la 14 nov. 1908.


1794 (f. 78) ; 135 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 1-139

If. 1-135); 30x 21 cm.


1. F. 1 121 : A sr pdrintelui nostru Andrei, arhiepiscopul Chesariei Cappadochiei, Tilcuire la Apocalipsis a sf. apostol i evanghelistu lui Hristos, loan
Bogoslovul, de pe elinie pre slovenesc diialesct <sic> scoasd i binealcdtuitd
de cuviosul preot Lavrentie Zizaniia. lard acum, in zilile prealuminatului
domn Io Costandin Basarab voevod, cii voia si cu porunca preasfinfitului
chir Theodosie, mitropolitul Ungrovlahiei, de pe slovenie pre rumdnie afdzatd, in anul de la zidirea lumii 7212, iard de la Hristos 1704.
2. F. 121-127: Cazaniia sf. pdrintelui nostru Efreem Situ!, la Preoprajdniia Domnului Dumnezeu ci Mintuttoriului nostru Iisus Hristos.
3. F. 128-134: Omilia ci invdfdtura sf. pdrintelui nostru _loan Zlatoust.
arhiepiscopul Constantinopoleos, cum cd o putere intocma au dat Hristos prin
Duhul Sfint tuturor apostolilor, si de bisricd si de credinfd, pre care au incemeiat Hristos biserica sa.
4. F. 134-135: Stihuri 22, dupd suma capetelor ce sd afld in Apocalipsis.
Insemnari: F. 78: Anton logofat. <17)94, av<gust) 2."
F. 135: I Al tuturor mic asculttor i slugd plecata, smerit, nevrdnic, cu
sarcina pdcatelor Incdrcat, Anton logofat. 1794, octomvrie 24." Cf. G.Strempel,
Copisti
p. 8.

II Ilarie schimonah. 1850, ghenarie 10, s-au legat."


F. 7: Este din cartile Monastirii Cernichii. Sti nu sa Instriineze."

F. I liminare: Am ddruit Academiei Romane acest manuscript: inter-

pretarea Apocalipsului sf. loan Evanghelistul. 1908, septemvrie 5. C. Erbiceanu. Cuprinsul manuscriptului. Teodosie, mitropolitul Ungrovlahiei s-a
procurat In ruseste aceasta carte, pe care apoi a rugat pe Damaschin, episcopul de Buzau, care se numea i Dascalul prin excelenta In limba romana,
de a traduce aceasta interpretare. Damaschin s-a executat s-a tradus cartea
In 1704. La urm a mai adaus dou tratate <sic>, unul a sf. Sfrem Sirul,
altul un discurs a sf. loan Hrisostom. Aceste tratate slut foarte valoroasa
pentru orice teolog. Limba romneascd este admirabild, frumoasa si demnd.
Damaschin este unul din fondatorii si urzitorii limbei nationale; el a tradus
mai tot ritualul nostru In bisericd, dupti textele slavone, grece i latine.
N-au fost imprimate atunci toate traducerile lui, dar cu timpul ucenicii
lui s-au folosit de ele si le-au imprimat. C. Erbiceanu."
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Fronintispicii In penita la f. 1 si 9. Initiale ornate la f. 22, 25, 27
Viniete

stingace In penita la f. 9. 121 si 135. Legatura veche In carton si cotor


de piele. Din bibl. Manastirii Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la f. 9. Ddruit Academiei Romane de C. Erbiceanu, la 5 sept. 1908.
8722 Sec. XVIII (prima si a doua jumdtate); 55 1.: numerotatie veche cu cifre
chirilice, cu lipsuri: 1-88 (f. 1-55); 30,5 x 21 cm.
<Pomelnicul Mdndstirii Cimpulung>. F. 48-50 cuprind inscripf ii ale Mdndstirii si de pe Crucea din mdlocul orauIui. Intre I. 1"-2, 5-6, 22"-23,
24-25, 26-27 textui prezintd discontinuitate, lipsind file. Discontinui-

tate In numerotatie veche Intilnim i Intre filele albe 32-33. 41-42,

44-45, 46-47.
F. 12-13, 30-32, 38-48, 50-55 albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

221

Cf. Dan I. Simonescu, Viectja literard si culturald a Mdndstirii Cimpulung

(Muscel) in trecut. Cimpulung, 1926, p. 52-56.


Insemndri: F. 6v: In vrme chid era anii de la Inceputul lumii 7218, iard
de la Hs. 1710, in zilele bunului crestin i luminatului domn Io Costandin
Brincoveanul Basarab voevod si a preasfintitului chir Anthim Ivireanul.
arhiepiscopul i mitropolitul a toatd Tara Rumineascd inoitu-s-au acest
Pomenic, cu porunca i toata cheltuiala preacuviosului chir Iosif ieromonah,
hagiul. carele pe aceia vreme era igumen acestii Mdndstiri Cimpulungul. al
cdriia hram iaste Uspenie 13<ogorodi>te.

Si s-au scris de mine smeritul, mult pdcatosul i cuciarnicul intru preoti


ierei Nicola ..." Cf. G. Strempel, Copi.pti
p. 165.

F. 19: Pomenicul popei Nicolii ot Mitropolie. Leat 7217" <= 1709>. Mar-

ginal: Acest popd Nicola au scris acest Pomenec."


F. 29: C<on>s<tantin) vtori d<a)s<cdl) sl<ovenesc>." Scrie aproximativ
filele 24v-29.

F. 55v: La facerea catagrafiei Mtindstirii Cimpulungul, din porunca stdpinirii, paradosind acest Pomenec, ca un iconom ce am fost al Mdndstirii,
s-au numdrat foile 9 i s-au gasit In Mutt' cincizeci si opt, scrise i nescrise.
1837, iunie 21. Inochentie. proigumen Cimpulungului." Lectura semndturii
incertd.

F. I Liminare: Insemnare de bani, din 3 mai 1797. In lb. greaca.


Textul cu cerneald neagrd i rosie. Initialele slut scrise cu rosu. Frontispiciu i initiald artistice in penitd la f . 1. Frontispicii in penitd la f. 5', 7,
26 s.a. Legaturd artisticd In piele. De la Mdndstirea Cimpulung. Trecut in
col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
3723 1787 (f. 346); 347 f., minus f. 31-39, omise la numerotat; numerotatie
veche cu cifre chirilice: 5-336 (f. 5-346) ; 31.5 x 21 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald).

1. F. 9-34e: Cartea avvei Varsanufie. Rdspuns al marelui stare; Mira

avva loann cel din Mirosavi, carele au cerut sel vie i sd ldcuiascd la dinsii.
in viiata de obste. Sint Intreberi i rdspunsuri pe teme teosofice si monastice.
Cartea este precedat la:
F. 1-7v de: Descoperire ctrd celitori pentru sf. starefi carii sd pomenesc
adseori En cartea aceasta.

2. F. 344-346: Din viiata sf. Nifont celui din Tarigrad.


Insemndri: F. 346': Tdlmdcitu-s-au aceast ... de suflet folositoare carte
a <lui> Varsanufie acum de nou din limba ellineasca In limba noastrd cea

rumneased spre folosul cel de obste <anulat> de oarecarele din cei prea mici
si mai de pre urmd ucenici ai staretului Paisie. Si s-au isprdvit de dascalul
Ilarion intru anii <de> la Hs. 1787 In Mindstirea Neamtului. Care incepindu-sd a sd talmdci din zioa dintiiu a lui mai s-au sfirsit in luna lui septemvrie In 25 Intru acelas an, ca sd fie spre folosul cel de obste al neamului
rumAnesc."

Ilarion scrie tilde 280-303.

F. I liminard i 347": Incercdri de condei ale lui Nicodim monahul. Numele


este criptografiat.

F. 13, In criptogramd: Iosaf pacatosul."

Textul cu cerneald neagra. Unele titluri

initiale sint scrise cu rosu. Fron-

tispicii In penild la f. 1 si 9. Initiale ornate la 1. 1. 9, 100" s.a. Vinietd


In penitd la f. 7". De la Mandstirea igCneti. Trecut In col. Academiei
RomAne, la 14 nov. 1908.
8724 Sec. XVIII (mijloc); 141 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 60-88
(f. 113-141); 30.5x 20 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

222

(111iscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1: (Rugdciune>.

F. 1"-5", 42-43v albe.

F. 6: Ale cuviosului pdrintelui Isaac Sirul, episcopul Ninevii, cle aflate


pustnicesti cu indemnarea adecd a prea fericitului, prea dumnezeescului i
preainteleptului patriarh al sfintei cetati al Ierusalimului si a toatd Palestina.
chiriu, chiriu Efrem, iar cu sirguinta lui Nichifor ieromonahul a lui Theotoki
acum intii date in tipare ellineste. Este foaia de titlu a ed. grecesti.
2. F. 7-9": Inchinare cdtrd preafericitul, prea dumnezeescul i preainteleptul patriarh al sfintei cetati al Ierusalimului chiriu, chiriu, Efrem. de la
Nichifor ieromonahul, dascalul Theotoki. carele au tipdrit cartea aceasta,
grecste.

3. F. 10-20: Inainte cuvintare a celui ce au tipdrit cartea aceasta grecste


[celor ce vor ceti] .Nichifor ieromonah Theotoki, celor ce vor cell.

4. F. 21-35v: Scriere deasupra cu Dumnezeu. Pentru tdcre si liniste i


pentru viald lind, care sd poate a sd alcdtui mai nainte de tot lucrul din
linrea limbii si din inima cea blindd, intru care si putind laudd din buzd
proastd esd, aducindu-sd cuviosului pdrinte Isaac Sirul. Tot a lui Nichifor
Theotokis.

F. 36-40v: Scard de cle ce sd cuprinde (sic> in carte.


5. F. 411v: Tropariul cuviosului pdrintelui nostru Isaac. <= Cintdri bise-

ricesti>.

6. F. 44-141v: A celui intru sf. pdrintelui nostril avva Isaac Sirul, postnicul

ci sihastrul. carele au fost episcop iubitoarei de Hristns celdti .N inevii, Cuvinte

pustnicestt scrise adecd de dinsul, pre a sa limb& iar tdlmdcite pre limba
cea ellineascd de cuviosii pdrintii nostri, de avva Patrichte si de avva Avramie,

filosoftt ci sthastrii, carii au pustniclt in lavra celui intru sfinti pdrintelui


nostru Savvei. Lipseste sfirsitul. Ms. nu cuprinde decit 34 cuvinte din totalul de 90, cite mentioneazd Scara.
Textul, cu cerneaM neagrd, este asezat de obicei pe cloud coloane. Titlurile, colontitlurile si initialele sint serise en rosu. Initiale ornate la f. 7, 10,
44 s.a. LegAtura veche in piele se pristreaz sub legatura moderml. Cumparat de la C. I. Popescu, la 26 iun. 1909.
3725 Sec. XVIII (sfirsit) ; 267 f.
f. 146 si 165 bis numerotatie veche cu cifre
chirilice: 1-243 (f. 23-263) ; 30 x 20,5 cm.
<Illiscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 2 3": Cuvint inainte a tipdrttoriului cdrtii acestiia, greceste <semnat:


Nechifor ieromonah din Theotoki, cdtre Efrem. patriarhul Ierusalimului>.
2. F. 3v-8v: Cuvint inainte a tipdritoriului Carla acestiia, greceste. cdtrd cetitori <semnat de Nichifor Theotokis).
3. F. 9-19: Scrisoare deasupra cu Dumnezeu pentru tdcre i pentru linistire
ci pentru viald pacinicii. care set poate a sit alcdtui mai inaintc de tot lucrul
din infrinarea limbei i din inima cea blindd, intru care i putind laudd din
buze proaste iaste, aducindu-sd cuviosului pdrinte Isaac Sirianului, la a cdriia
sfirsit iaste si Scard a inteleptitelor de Dumnezeu cuvintelor lui.
F. 19v-22: Scara celor ce sd cuprind in carte.
4. F. 22' v: <Cintdri bisericesti. Troparul pdrintelui Isaac Sirul>.
5. F. 23-23f: A celui intru sf. pdrintelui nostru avvei Isaac Sirul, postnicul
ci sihastrul, carele au fost episcop iubitoarei de Hristos ceteiti Ninevii. Cuvinte
pustnicesti scrise adecd de dinsul pre a sa limb& iard tdlmdcite pre limba cea
ellineascd de cuviosii pdrintii nostri, de avva Patrichie si de avva Avramie,

filosofii ci sihastrii, carii au pustnicit in lavra celui intru sfinti pdrintelui


nostru Savvei.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfineti

223

6. F. 232v-257: A acestuias Isaac Sirul (Trimiteri patru), scrisd cdtrii oarescarele frate ce iubiia linistea.
9. F. 257V-262V: <Glosar). Tilcuiri a oarescdrora cuvinte ci sci afld tilcuite
in cartea aceasta, care i insernnate grit la locul lor.
8. F. 263-267: Maiu in 14 zile. Viiata preacuviosului beitrin Serapion Sidonim.

Insemndri: F. 1: I Aceastd carte s-au scris di prefericitul printele nostru


Iosif. Mind au fost petrecatoru in pustie ce<a) mai adincd, unde n-au vdzut
om trii ani, au scris atunci Ivanghelie, Apostolu, Sf. Varsanofie, in pustie
aceia. Atita osirdie au avut, c in loc de lumindri scrie cu betisoari de metanii ; Mee aschioari. lard celelalte cArti li-au scris in celelalte pustii. unde
au fost petrecatori ; piste triizeci di carti au scris cu mina sf. sale."
II La 1828, fevruarie 28, vineri, in zioa de sf. Iosif, la 12 ceasuri dimineata,
a triia zi dupd nastire Domnului <sic) s-au mutat din viiata aceastd vremelnica, la ce vesnicd, prefericitu intru pomenire pdrintele nostru, povatuitoriu mAndstirii i ctitoru Iosif, cari ne-u Idsat in mari tinguire i jalanie
in toate zilele vietii noastre, tinguind siriminia (?) noastrd ce sufleteasai,
carele in vremile de acurn nici au fost, nici a mai fi alt Iosif."
III Anu 1843, inuar 7 zile s-au sdvirsit din lume aceastd vremelnicd Orintele Calenic, dohovnic, i o lasat jdlanie in sobor. Am saris eu, Elisaveta
Cuza, ce am fost crescutd i calugdritd de acest pdrinte."
F. 2-4: Aceastd carti am dat-o maicilor, ficilor, ucenitelor mele: Fevroniia,
Elisaveta. Iosif ieroshimonah, duhovnic."
Coperta I interioard, adresa unei scrisori: ,.Cinstitelor, iubitelor meli fiici,
precuviosiilor sali Fevroniia i Elisaveta. shimonahii, Cuza, cu parintiascd
dragoste, la sfinta Mdndstire Vdraticul."
II : Insemnare de bani dati pentru lind de diferite maici.
III: Indicatie terapeutica pentru Macrina Cuza.
Textul cu cerneald neagra. este asezat pe cloud coloane. Titlurile, colontitlurile si unele initiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 23 si frontispicii in penitd la f. 2, 3", 27 s.a. Initiale ornate la f. 23, 27, 29 s.a. Legriturd veche in scoarte de lemn i piele, restauratd la cotor. Din bibl. Mndstirii
Vdratec. Trecut in col. Academiei Romdne, la 14 nov. 1908.
3726 1790 (f. 102) ; 208 f.; 29,5 x 20 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1 102 : Cuvinte folositoare de suflet, ale precuviosului pdrintelui Isaiia

posnicul. Porunci celor ce s-au lipddat de lume.


2. F. 102"-110: Cuvintele sf. Ghenadie, patriiarhul Tarigradului.
3. F. 110-112: Cuvint de inedfdturd a sf. Nil.
4. F. 113-158, 206-208": Pateric dupd alfavita. Texte fragmentare.
5. F. 158-176: Carte ce s chitarnd Crinii larinii, sau Flori prea frumoasd,
care s-au adunat din Sf. Scripturd pentru mintuirea sufleteascd i s-au asdzat
prin osteneala oarescdnia <sic> bdrbat binecredincios.
6. F. 176-185: Cuvint Inainte la cartea fericitului Nil de la Sorsca.
7. F. 185"-192": <Capete ale lui Maxim>.
8. F. 193-1206: In zioa dintli <septemerle). Viala preacuviosului Simion
si de Dumnezdu purtdtoriului pdrintelui nostru Simion Stilpnicul <sic).
Insemndri: F. 102: Scrisu-s-au aceastd ... carte a sf. Isaii Posnicul prin
osteneala ticlosului i orbului Luca ieromonahul. Leat 1790, 7298, sdptemvrie 27." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 139.
F. 31"-4: Acest Isaiia este a opstii Dobrusii. Aprilie 29."
Coperta I i a II-a interioard: Incercdri de condei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4418

224

Textul este scris cu cerneald neagra. Frontispicii In penitti la f. 1, 102v

si 158. Legatura veche In scoarte de lemn i piele. Din bibl. MAndstirii Dobrusa

(jud. VIlcea). Cumparat de la Radu Rosetti. la 15 oct. 1908.


8727 Sec. XIX (dupd 1880; f. 43); 44 f.; 30x 20 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-18, 25v-37v: <Iosif, ieromonahul de la Cernica. Elemente de cronologie ceche).

F. 34v-36. 38. 41-42v albe.


2. F. le-25, 43v-44v: Evanghelistariu, care coprinde urmare evangheliilor,
de uncle sei incep i unde sd sfirsesc
(lucrat de lostf de la Cernica).

3. F. 39-40v: <Semnul cructi). Cum s cade a-si face cruce crestinul pravo-

slavnic.

Eticheta de pe prima copertd: Let 1850, septemvrie 6. Condica Bisericii


Lucaci, In care se coprinde toate cheltuelile ce s fac in <indescifrabil> $i

In podoabele bisericii."
Textul este scris cu cerneala albastrd i creion, In alfabet de tranzitie. Lea.
turd veche In carton si cotor de piele. Daruit Academiei Romane de Stefan
3728

Capp, la 30 apr. 1909.


Sec. XIX (Inceput) ; 312 f.; numerotatie veche cu cifre arabe i romane
diversA ; 23,5 x 17,5 cm.
F. 1: Lexiconu romdnescu-nemlescu ci nemjescu-romdnescu, alcdtuitu de loanu

Budai <-Deleanu>, chesaro-crdescul sfetnicu la judelul nemesilor in Liovu.


Tomu I, ce cuprinde in sine Lexiconul romdnescu-nemlescu. Dedesupt, titlul
In lb. germand, lard nici o modificare, i autorizatia de tipArire.
Lexiconul propriu-zis, care cuprinde literele A B (dupd succesiunea alfabetului chirilic), pind la cuvIntul birfeju Incepe cu f. 193. Pind aici ms. cuprinde: prefete (in lb. german i romand), introducere istoricd cu privire
la poporul roman (in text paralel romano-german), diferite tabele lingvistice, principii de lucru, abrevieri.
F. 146, 147v-148v, 164, 166, 187v-189, 190v-191 albe.
Cf. Ion Ghetie, Opera hngvisticd a lui Ion Budai-Deleanu. Bucuresti, 1966,

p. 16-17.
3729

Textul cu cerneald neagra. Provine din bibl. lui B. P. Hasdeu de la Cimpina.


Sec. XIX (Inceput) ; filele 313-595 ; numerotatie veche cu cifre arabe
diversd : 23,5 x 17.5 cm.

<I. Budai-Deleanu, Lexicon romanesc-nemjesc. Tomul II, literele v-1 (lingescu)). Cf. Ion Ghetie, op. cit.
F. 345 alba.
Textul cu cerneald neagrd. Provine din bibl. lui B. P. Ilasdeu d, la Cimpina.
3730 Sec. XIX (Inceput) ; filele 596-893 ; numerotatie veche cu cifre arabe
diversd; 23,5 x 17.5 cm.
<I. Budai-Deleanu, Lexicon romcinesc-nemlesc. Tomul III, literele mr
(ristiu)). Cf. Ion Ghetie. op. cit.
F. 661v-662v si 893 albe.
Textul cu cerneald neagrA. Provine din bibl. lui B. P. Hasdeu de la Cimpina.
8731 Sec. XIX (Inceput) ; filele 894-1238 ; numerotatie veche cu cifre arabe
diversd : 23,5 x 17,5 cm.
(I. Budai-Deleanu, Lexicon romdnesc-nemfesc. Tomul IV, literele sgi
(Giurgiu)). Cf. Ion Ghetie, op. cit.
F. 1017v-1018, 1061Y-1062" 1156v-1157v albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romneti

3732

225

Textul cu cerneala neagrd. Provine din bibl. lui B. P. Hasdeu de la Cimpina


Sec. XVIII (sfirsit) ; 14 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-12 (f. 3-13):
16 x 10 cm.

F. 2: <Apocalipsul apocrif al sf. Joan Evenghelistul>. Cuvintul sf. loan, De


venirea Domnului nostru lisus Hristos.
Textul cu cerneald neagra. Frontispiciu in penild la f. 2. Cumparat de la
prof. I. Ionescu. la 16 iul. 1981.
3733 1848 (f. 11 ; 24 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-10 (f. 1-10);
17.5 x 10,5 cm.
F. 1: <Legenda Duminecii>. Epistolii <a> .Domnului Hristos. La 1848.

Insemndri: F. 17'; loan Popovici."

Textul cu cerneala neagrd. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 11 sept,


1910.
3734 1829-1830 (f. 7, 13") ; 41 f.; 15,5 x 10.5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F.2-15, 37r': <Cintitri bisericesti in lb. romdnd ci greacd. cu caractere


chirilice>.

F. 12, 18-21. 25"-36". 38-41 albe.

2. F. 15"-17", 21"-25: <Insemndri de cheltueli si venituri, probabil ale lui


Joan Dimitriu, psalt i dasail la Biserica Adormirii Maicii Domnului din
Botosani. pe anii 1836 1886>.
3. F. 41v: Reifetd pentru friguri.

insemndri: F. 1: I Cartea aceasta cu bisericesti cintdri iaste a lui Dimi-

trachi loanovici din Ospenie. 1829, ghenar 29. Botosanii."

II Scrisle din aceastd carte, cintari, toate i s-au zis pomenitului Dimitrache de mine, Loan Dimitriu, in vremea ce ma aflaiu psalt bisericii Ospenii
<= Adormirii Maicii Domnului> din Botosani si dascal Scoalei gospod
< = domnesti> tot la pomenita besericd."

F. 7: 1829. mai 15. Botosanii; in Ospenie."


F. 13": 1830. la 10 martic. in Ospenie Botosanilor."

Textul cu cerneald neagrd si rdclAcinie. Legatura veche in carton si cotor


de piele. Cumparat de la Marcu Pollack, la 11 sept. 1910.
3735

1832 (f. 41) ;

49 f.: 26x20 cm.

<Psaltichie>. Compozitii de Macarie. egumenul de la Birnova si Serban.


protopsaltul Tarii Homanesti.

F. 9"-10v, 39-40v, 45" 46" albe.


insemndri: F. 11: Anixandarii care sS cintd la vecerniia cea mare, la

priveghieri, alcdtuite acum intr-acest chip de smeritul ieromonah Macarie,


igumenul sf. Monastiri Birnova ..."
F. 41: Catavasii la Duminica Stilpdrilor, dinpreuna cu tot canonul, alcdtuite pe glas bulgaresc de fericitul intru pomenire dascalul Sarban protopsaltul Tarii Romanesti. pre care eu din porunca preaosfintitului mitropolit chit. Dositheiu le-am invatat de la insusi protopsaltul Constandin,
ucenicul lui Sdrban si de la insusi le-am pastrat in scris pe sistema vechie.
$i, pent,u ca s ramie vkinicd pomenirea intiiului facdtor, le-am alcAtuit

pe sistima cea noao intocmai i nestramutat, precum le-am invatat si


le-am T. 5.3trat in scris si acum le-am paradosit parintilor din Monastire
Neamtul, pentru ca sa ramiie vkinice si nestrdmutate. La anul 1832."
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, initiate si indicatiuni muticale
sint scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 29, 30, 31" s.a. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romane In anul 1894.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

226

3736

Sec. XIX (prima jumatate); 146 f.; 26x 20 cm.


<Psaltichie>. Compozitii de: Macarie ieromonahul, Gheorghe Criteanul,
Hurmuz hartofilax, Petru Lambadarie, Daniil protopsaltul, Gherman
arhiereul, Petru Berechet, Grigore protopsaltul. Primele compozitii sint
asezate pe versuri de Barbu Paris Momuleanu si I. Eliade-Radulescu. Filele

137-146" shit tiparite. cuprinzind pag. psaltice de Macarie.


Filele 5-6v, 12, 2311-24v, 30_32v, 56v 58v, 65-66v. 83-84v, 89v-92v,
105v-108v, 116, 128. 130-132v. 134-136" albe.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, initiate si indicatiuni muzicale
sint scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 9, 10, 22 s.a. Din bibl. mitropolitului
Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romne In anul 1894.
3737 Sec. XIX (prima jum5tate) ; 94 1.; 24,5x 19 cm.
<Condica de venituri i cheltueli ale Meindstirii Dobrovill, din jud. Vaslui,
pe anii 1815-1831>.
F. 17v-24, 44-45v, 46v-47v, 48v-50v, 54v-60, 61-62, 67v-71, 72v-91
albe.

Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la


24 mai 1908.
3733

Sec. XIX (mijloc); 106 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 48-115 (f. 73
106) ; 24 x 19,5 cm.

I. F. 3-29v: <Chateaubriand, Fragm. din romanul Martirii>.


F. 30 alba.
2. F. 31-53v: Cinstitul Acathist a sf., sldvitului proroc Inaintemergeitoriului
si Botezdtoriului loann.
3. F. 54-72v: Acathistul Adormirii presfintei Ndsceitoarei de Durnnezdu
no pururea Fecioarei Maria. Lipseste sfirsitul.

4. F. 73-106: <Condillac). Partea a doao <a> Loghicii lui Condilliac.

Textul cu cerneala neagra i radacinie. Unele titluri, colontitlurile, indicatiile tipiconale si unele initiate sint scrise cu rosu. Initiala ornata la f. 50.
Cumparat de la anticarii Saraga din Iasi, la 30 mai 1908.
3739 Sec. XIX (mijloc); 46 1.; 25,5x 20 cm.
F. 3: <Fnelon. lntimpldrile lui Telemac>. Numele dumnezeilor, dumnezeoaelor, a heroilor sau a vitejilor celor de demult, pdminturi, inzole, ceteiti,
riuni. dealuri si altele, celor ce se afld in cartea Intimpldritor a lui Telemac,
dupd rindul az-buchicesc scrisd.

F. 34v-46 albe.

F. 46v: <Versuri).

Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat

3740

de la Emilian Micu, preot in Checiva (Banat), la 2 sept. 1904.


Sec. XIX (Prima jumiltate); 46 f.; 23,5x 19,5 cm.

<Miscelaneu literar> .

1. F. 3v-12: <M. Kogalniceanu), N. 1 Alduta Romdneascd. Supliment


literar a Albinei romdnesti. 1 iunie 1838. Text autograf.
2. F. 13-46v: <Teatru>.
F. 13-24: Comediia evghenii a o samd de boeri de treapta intii. Personaje:
Iorgu Ghica, Vasile sluga sa, Iordache Catargiu, Neculachi Canta, Costachi
Pascanu-Cantacuzino etc.
F. 25-46"; Hornariul Duca. Comedie intru un act. tdlmdcitd in limba
rumdneascd <de C. Negruzzi>. Mantle 2.5. 1819. Iasi.
Textele, cu cerneala neagra. sint scrise, partial, In alfabet de tranzitie.
Piesele de teatru au apartinut lui Emil Girleanu. Cumparat de la anticarii
*araga din Iasi, la 24 mai 1908.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti


3741

227

Sec. XIX (mijloc); 106 f.; 25x 20 cm.


F. 1: Vicontele de Letorier. Comedie In trii acte cu cintice de D. D. Baiard
si Diumanuar <= Bayard si Dumanoir, Teatru).

Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat


de la anticarii Saraga din Iasi, la 24 mai 1908.
3742 1835 (f. 9); 13 f.; 24,5 x 19 cm.
<Miscelaneu).
1. F.1-9: Calender rumdnesc scos de pe cel sirbesc de un mare astrolog,
dohlor muscal. La Kiev s-au tiprit, la anu de la Adam 7241 < 1733).

sd sei stie cd sit incepe acestea cele ap te planete, care aratd stdpinirea planetei, adedi aceia aratd anul pre scurt, cum sci va intimpla cresterea si vremile i ce fd de betejuguri ea fi, apoi lunele pre rind ...
2. F. 9v-13: <Ciorne de scrisori bandlene, unele adresate Scaunului Cercual
ArSi

din Bozovici, in legeiturd cu alegerea unui primar necorespunzdtor). Cu carac-

tere latine.
insemndri: F. 9: Priascris acest Calendari, anu 1835, 1/13 avgust, prin
mine Alexie Erimiia, praiticant (?) in penzie."

Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Vasile Ddmian din Caransebes,


la 4 apr. 1908.
3743 1853-1856 (f. 5v, 23) : 34 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd;
26,5x 20,5 cm.
<G. Asachi, Scrieri>.

F. 3-22: Raccolta delle Poesie di G. Asaky, alviro-dacico. Scelte tramolte


alte per ascre stampate.
F. 23-34": Tiganii. ldild cu cintice de G. Asachi. Reprezentatd in 24 ianua-

rie 1856 pe Teatrul National. Iasi. Scristi in alfabet de tranzitie.

Cf.

Gh. Asachi, Opere, I. Ed. criticd i prefata de N. A. Ursu. Bucuresti, 1973,

p. 563-587, 774-776.

Textul cu cerneald neagra si rddacinie. Cumpgrat de la anticarii Saraga din


Iasi, la 24 mai 1908.
3744 1856 (f. 18); 42 f. ; 25 x 19.5 cm.
<Miscelaneu de cursuri clericale>.
1. F. 3-18: Pedagoghia, pre cursul intii semestrului de iarnd, propusd
prin Domnul profesor Gheorghie Pestian. <Note de curs luate de> N. Gonta,
cleric <in Virsel>. Texte fragmentare, elementare.
2. F. 19-41: Istoria bisericiascd pre semestru de iarnd, cursul I-iu, propusd
prin Domnul profesor Gheorghie de Pestian. Scrisd prin mine Nicolae Gonta,
teolog. Texte fragmentare cu privire la inceperea crestinismului in pdrtile
rdsdritene. Titlul este scris si la f. 42".
3. F. 41y-42: <Material documentar, in scopuri omiletice, extras din Minanile Maicii Domnului>.
Insemndri: F. 18: Werschetz am 3-ten Nowember 1856. Niculaus Gonza,
theolog."

F. 41: Verseti in 2 noemvrie 1856. Nicolaus Gonta, theolog."


Textul, cu cerneald radacinie este scris in alfabet de tranzitie. Cumpdrat
de la Vasile Ddmian din Caransebes, la 4 apr. 1908.
3745 1779 (f. 2) ; 95 f.: 24 x 17 cm.
F. 2: Bucoavnd sau Buchrnitd. adecd cdrtulie ce priveste nu nurnai spre
inocildtura copiilor. ci i a celor marl, acum scoasei de pre slovenie st tiparad intru.intiia domnie a prealuminatului domnulut nostru lo Alexandra
loan Ipstlant voevod, cu blagosloveniia si cheltuiala preasfintiii salei chir
Grigorte, mitropolit al Ungrovlahiei, la anul de la Hristos 1779 de <loc gol>

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

228

tipograful. Pe verso: Stihuri asupra pecetii preainaltatului domnului nostru

lo Alexandru Ipsilant voevod. Bibl. rom. veche nu inregistreazd nici o

Bucoavnd tiparitd in acest an.


Insemnari: F. 25" si 83: Macarie." Este autorul Bucoavnei.
F. 2v: Acest Abecedar este cel mai vechiu ce posed. Autor este Macarie
arhimandritul. dascalul Evangheliei in Sf. Mitropolie a Ungrovlahiei la
1782. Cuprinde un mic catihis rationat pentru copiii romnilor. Daruit
Academiei Romne de C. Erbiceanu."
F. 3: Cunosc din alte lucrari ca autorul a fost si tipograf in tipografia Sf. Metro-

polii din Bucuresti. C. Erbiceanu."


F. 95: I. Insemnari gospodaresti din anii 1785-1786, in lb. romAna i greaca.
F. 95": Cintae bisericeasca de preamarire a sf. Constantin, in lb. greacd.
Textul cu cerneald neagra. Legatura veche in carton se pastreaza sub legatura
modernd. Ddruit Academiei Romdne de C. Erbiceanu, la 9 nov. 1907.
3746 Sec. XIX (prima si a doua jumatate) ; 93 f.: 23 x 17,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-7: <Varlaam de la Schitul Ciolanu, jud. Buzau, Yersuri dedicate

Doamnei Anica Glum>.


2. F. 8-14: <Cintdri bisericepi pe muzicd psalticd gi versuri religioase, datate
5 decemyrie 1889, semnate de acelasi Varlaam de la Schitul Ciolanu>.

3. F. 15-59v: <Melhisedec, episcopul Romanului>, Tilcuirea rinduelelor


bisericepi. Curs fragmentar de liturgicd.

F. 60-62 albe.

4. F. 62v-63: <Regulament cola r> . Rinduiald zilei pentru cliricii a Seminariei eparhialnice al Bucovinei.
5. F. 64r-v: <Mitricd de cdsdtorifi pe anii 1857-1868 dintr-un sat neidentificat din Bucovina ( 1)>. Text fragmentar.
6. F. 65-66: (G. Seulescu, Glosar de neologisme>. Scurt fragm. autograf.
7. F. 69"-v: Cuvint al sf. loan Zlataost. pentru muerile ceale rele.
8. F. 69"-89": <Pateric>. Texte fragmentare.
9. F. 89-93v: .Pilde filosofevi. Lipseste sfirsitul.
Textele sint scrise cu cerneahi neagril i radacinie, in alfabet chirilic, latin si
de tranzitie. Parte din ms. (f. 15-61) provine din bibl. lui C. Erbiceanu si.
a fost ddruita Academiei Romane la 19 sept. 1908. iar sfirsitul (f. 69-93)
a lost legat fntre copertile unei carti imprimate, daruitd Academiei Romdne

in 1894, odata. cu celelalte carti din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
3747

1833 (f. 1) ; 106 f. ; paginatie veche cu care arabe: 1-35 (f. 5-16) ; 22 x 17 cm.

F. 1 si 5: Istoria generald. Period <al> III-lea, de la Alecsandru Macedon


kind' la monarhia lui August Chesar, sau de la 330 pind la 30 ani inainte de

Hristos.

Insemnari: F. 1: Hristea Alecu. 1833, mai 4."

Textul, cu cerneald neagra. este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de la


anticarul A. Zwiebel, la 9 iun. 1909.
3748

Sec. XIX (a doua jumatate) ; 245 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversa ;
21 x16.5 cm.
<I. D. Petrescu. Scrieri diverse>. Mentionam:
F. 3-75": Tirgov0ea. Cercetdri istorice.

F. 76-77. 78-79v, 134-135", 209"-210, 22e-229, 237, 243 albe.

F. 80-133v: Ilustragunile bisericii romdne i Mitropolitul din zaverd.


F. 136-157: Alitropoliele Munteniei, sau Istoricul vechii Mitropolii din

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

229

Tirgoviste (1492-1522).
F. 159-209: Povestiri contimporane.

F. 211-228: Milionarul prelat alienat.


In afara lucrdrilor mentionate, ms. mai cuprinde: 0 copie dupil o scrisoare
a prof. I. D. Petrescu catre I. C. Petrescu, secretarul regelui, din 10 sept.
1894 (f. 230); o scrisoare catre fiul sau (f. 231) ; scrisoare a lui C. Lahovari,
datatil 1 dec. 1863 (f. 234) ; doud scrisori de la I. Eliade-Radulescu, datate
1870 si 1853 (f. 236 si 244-245) ; scrisoare de la Costache Desliu, din 10 iun.
1875 (f. 238-239) ; scrisoare de la Const. M. Baican, din 14 nov. 1878 (f. 240
241) si scrisoare de la G. Dem. Teodorescu, din 14 iun. 1879 (f. 242).
Textul cu cerneala neagra. Daruit de B. I onescu si Dim. Negulescu din Tirgo-

viste, ginerii prof. Petrescu, la 6 mart.. 1909.


3749 1843 (f. 1) : 30 f.: numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-21 (f. 2 30) ;
34x 22,5 cm.
F. 1: <Istorie bisericeascd>. Descriere pentru intrunirea unialilor din Rosia
cu pravoslavnica bisericd din rosieneasca tmprfie. Teilmdcitd pe ruminie
din limba rusascd de paharnicul Alexandru Lesviodar si acum intiias data
tipdritd rumdneste. Anul 1843. N-am putut stabili dacil a fost, sau nu, publicat

ms. In col. Bibliotecii Academiei lipseste acest titlu.


Textul cu cerneala neagra. Provenienta necunoscuta.
3750 1788 (f. 3) ; 39 f.; 21,5 x 15,5 cm.
F. 3: <Medicind populard). Insemnare pentru cite doftorii sd afld intru aceastei
cdrticicd. F. 20-39 cuprind transcrierea moderna a textului, facuta in 1907
de A. N. Doicescu, paleograf (f. 39).
insemnari: F. 18: Aceasta carte taste a dumnealui logofiltului Gheorghie.
Si am scris eu, Florea copil. 1788, dechemvrie in 7 zile." Cf. G. Stiempel,
p. 70.
Copisti
Textul cu cerneala neagra. Frontispiciu in penita la f. 3. Din bib]. lui B: P. Has-

deu. Trecut in col. .Academiet Romane in ian. 1908.


8751 Sec. XVIII (sfirsit); 30 f.; 14.5 x 9,5 cm.
(Miscelaneu>

1. F. 2-14v, 22-29: Cinstitul Paraclis al

Precestei. Lipscste

2. F. 15-17, 20v-21v: <Cintari bisericesti la diferite sdrbdtori>.


3. F. 17v-19: <Ceaslov>. Scurt fragm.
Insemnari: F. 7v-9v: Capatind eu cartea aceasta in anul 1823. Dimitrie

Titai, paroh in Ildrina" <leclura incerta).

F. 15: Aceasta carte iaste a mea. Dimitrie Titai, paroh in Hdrina`.` <lccturd
incertd>.
F. I", 19v-20, 30: insemnari de stare civila din anii 1831=1833.

F. 29": Anul 1893 aprilie 26 o nins zapada mare."


Textul cu cerneala neagra i radacinie. Frontispiciu in pcnita la F..15. Initiale ornate la f. 15-16. Ms. a fost desmembrat din c.r.v. 262 A.
8752

1845 (f. 54) ; 189 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversa 2 21,5X 16.5 cm.
<Curs.uri de religie ui initologie ale elecului Tcodor Schipor de la. Accdcmia

Mihdileand din Iasi>. Mcnticff.m:


F. 3-8v: <Tcolcgie fundan;entald>. Drcpt slavitoa re invalatura:'
F. 9-17": <Tcologie dogmaticd>.

F. 18v-19v, 46-53v, 92v-93v, 148v-157 albe.

'.

F. 21-92: Cinzeci sj doud de tstorii dumnezeesti ale Noului Tesicriftnt (ale


Leg;i noud).

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

230

F. 94-189v: Mitologia a lui T. Schipor. Colegia IV. 1845 octomarie 3, Iasi,

in Academia Miheideana.

Insemndri: F. 54: Colegia IV. 1845, septemvrie 29. Caet pentru religie.

Parte din cele 50 de istorii. A lui T. Schipor. Iasi, in Academia Mihaileand."

F. 90": A lui T. Schipor. 1845 noemvrie 18, duminecri dimineatd."


F. 148: Sfirsit pe semestrul de iarnd. A lui Theodor Schipor."

Textul cu cerneald neagrd, este scris In alfabet de tranzitie. Ddruit Academiei


3753

RomAne de I. Simionescu, prof. univ. din Iasi, la 10 ian. 1908.


1845-1846 (f. 35, 265); 322 f.; paginatie veche cu cifre arabe. diversd;

21.5x 16.5 cm.


<Cursu.1 de istorie si grografie ale elevului Teodor Schipor de la Academia
Miltehleand din Iasi>. Mentiondm:

F. 3-58: (Istorie rorneina). Anticele romanilor. A lui T. Schipor. F. 32-34,


58v-60, 117-119, 138v-139v, 144, 179, 193-195v albe.

F. 62-92: <Istorie medievalei). Al patrule period, de la Avgust pina la Clodovic,


adecci pied la incurgerea ghintelor nordice; surparea lmperiei Romane de Apus

si infiin !area staturilor nouei de astazi, cuprinzind 500 ani.


F. 93-138: Istoria Italiei.
F. 140-192v: Istoria Ghermaniei. A lui T. Schipor 1845, ianuarie 2. Iasi.
F. 196-264v: Istoria Frantiei. A mi T. Schipor, pe sernestrul de iarnei. Iasi.
in Academia Mihaileana.

F. 265-281: Istoriea Spaniei. Pe sernestru de ()aril a lui T. Schipor. 1846,


mai 10. Iasi, in Academia Mihaileana.
F. 281"-292: (Istoria Angliei).
F. 293-322: (Cursuri de geografie politica).
Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. Ddruit Academiei
RomAne de I. Simionescu, prof. univ. din Iasi la 10, ian. 1908.

3754 1844-1846 (f. 3, 66); 218 f.; paginatie veche cu cifre arabe, divers5; 22 x
17 cm.

(Leclii de gramaticii latinS, elind si germanii si exerciiii de trad. si compunere,


znclusiv in lb. francezei, ale elevului Tcodor Schipor de la Academia Mihaileanei

din Iasi). Mentiondm:

F. 3-97: Gramatica latina in usum Theodori Schipor III-urn in annuin

V. Iassi.
grammatici. Sernestri I-o MDCCCXLIV
F. 30: Caet pentru constructii in limba latinei, dictate in parados. A lui T. Schipor. 1814, dechernvrie 8. Iasi.
F. 46: Syntaxis ornata Theodori Schipor. 1845 martie 14.
F. 66: De versibus compositis. Anno 1846, mense februario. T. Schipor. Iassii.
F. 82: Interpretationes ex lustino et Plinio Minori pro alierum <sic) semestri.
Anno 1845. Theodori Schipor. In Academia Mihaileane. Iassii.
F. 90: Caet pentru mici compozifii latinesti. A lui T. Schiopor. 1845, mai 5,
Iasii.

F. 36v-45v, 60v-65. 78v-81v, 132-134v. 138v-139v, 155v-166v, 168'

174v. 177v-181v, 203v-204" albe.


F. 98 148v: Graniatica &net'. A lui T. Schipor.
F. 135: Anecdotele filosofilor. A lui T. Schipor. 1844, dechemarie 11, Iasi.
F. 151-210: <Gramaticei germand>.
F. 211-218%: <Exercifii de gramaticd si lb. francezei>.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. Ddruit Academiei
RomAne de I. Simionescu, prof. univ. din Iasi, la 10 ian. 1908.
3755 1844-1845 (f. 31, 108); 244 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversd;
22 x 17 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineti

231

(Cursuri de gramaticd romdneascd, retoricd, prosodie latind ci stilisticd ale


elevului Teodor Schipor, de la Academia Mihdileand din Iasi. Mention Am:
F. 3-30": Caet pentru sintacsie a lui T. Schipor.
F. 31-163: Ritorica. A lui T. Schipor. 1844-1845, dechemvrie 8.

F. 103v-107", 163v-164", 170v-171, 233"-234 albe.


F. 165-232v: Prosodia. Theodor Schipor.
F. 235-244: <Stilisticd>. .Regule asupra scrierei. Pe semestru de yard. A lui
T. Schipor.
Textul, cu cerneald neagrri, este scris In alfabet de tranzitie. Ddruit Academiei
Romne de I. Simionescu, prof. univ. din Iasi, la 10 ian. 1908.
3756

1845 (f. 34) ; 121 f.: paginatie veche en cifre arabe, divers5; 22 X17 cm.
<Lectii de matematici ale elevului Teodor Schipor de la Academia Mihddeand

din Iasi).

F. 11"-14", 33, 48"-49 albe.


Insenindri: F. 34: 1845, ianuarie 17. T. Schipor. Iasi."

Textul, cu cerneald neaar5 si creion, este scris in alfabet de tranzitie. DAruit


Academiei Romne de I. Simionescu, prof. univ. din Iasi, la 10 ianuarie 1908.
8757 Sec. XIX (inceput) ; 58 f.; 15X 9,5 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 2: <Sinaxar pentru sfirsitul lnii septemvrie ci Inceputul lui octombrie>.

2. F. 3-4": <Relete medicate). Aceastd carte spune de vreo clteva leacuri.


3. F. 6-12. 18"-21v: <Ceaslov>, Scurte fragmente.
4. F.12"-17": <Oratii la nunld).
5. F. 22"-23, 51v: <Cintece de stea. Versul lui Adam s.a.). Text fragmentar.
6. F. 23"-25": <loan Barac. Istoria preafrumosului Arghir si a prea frurnoasei
Elena). Text fragmentar, farri sfirsit.
7. F. 26r-v: <Vieti de sf.: Chiriac). Text fragmentar.
F. 28"-29 albe.
8. F. 33-51 : <Legenda durninicii).
9. F. 27-28, 29v-30, 32r ", 52-55v: <Formulare de documente ci Epistolare>.
10. F. 57": I: <Rugticiune finald (otpust)). II: <Insemnare despre post>.
Inserrmri: F. 1": Aceastd carte este a lui Gligori abdgerul din Margini
<ilizibil> din Botosani. Si cine s-a afla di a fura-o, sd fie <ne)ertat ... 1811,

octomvrii 29." Insernnarea este reluata, eu mici deosebiri, la f. 2", in lb.


ucraineand.
F. 5, 18, 30", 56: Socoteli diverse.

F. 56": 1816. noemvrie 7. Intru aceasta 7i de la 6 ceasuri <s-a> intunecat


soarele si o tinut pind la 8 ceasuri din zi."
F. 57: Insemnare de stare civild din anul 1815.
F. 57: Insemnare de stare civild din anul 1815.
F. 58: Insemnare gospodfireascd.

Textul cu cerneald neagrd. Frontispicii stingace in penitil la 1. 14.17', 26"


s.a. Initiale ornate stingaci la f. 18", 19, 20 s.a. Cumpsrat de la Stan Mihai,
la 27 mai 1971.
8758 1857 (f. 1); 95 f.; 21 x 17,5 cm.

<Miscelaneu juridic).
1. F. 1 64v: Dreptulu naturalu, explicat de doctorul de legi D. Simeonu Barnutiu. 1857, sdptemvrie 16.

F. 18, 65-67 albe.


2. F. 68-95: <Drept roman). Istoria legislatiunei romane.
Textul, cu cerneald neagrd. este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de la
anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 9 mai 1908.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

232

3759

Sec. XVIII (sfirsit); 46 f.; 21,5 x 16 cm.


<Miscelaneu>.

I. F. 3-4, 11-14.: <Slujba sf. loan cel

Nou>.

2. F. 4-11: < Vieli de sf.: loan cel Nou>. Intru aceastd zi, pomenire sf. sldvitului, marelui rnucenic Ioann cel Nou de la Suceavd.
3. F. 14v-32, 34-39v: <Slujba sf. Spiridon, episcopal Trimitundei>. lntru
accastd lund in 12 zile a lui dechemvrie, pomenire celui dintru sf, pdrintelui
nostril Spiridon, feicdtoriul de minuni.
4. F. 33-34: < Vieti de sf.: Spiridon, episcopul Trirnitundei>. Intru aceastd
lurid in 12 zile, cuviosul pdrintele nostru i fdcdtoriul de minuni Spiridon.
5. F. 40 46": Paraclisul al doile cdtrd preasfinta Ndsceitoare de Dumnezeu
si pururea Fecioard Marie ce sd cintd pentru izbdvire de tot ndcazul si scirba.
Lipsete sfirsitul.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, initiate i indicatiunile tipiconale
sint scrise cu rosu. Cumpitrat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi,

la 9 mai 1908.
3760 185 (f. 59); 101 f.: paginalie veche cu cifre chirilice: 9-19 (f. 3-8); 21 X
16.5 cm.
(Miscelaneu>.

1. F. 3-59: <Ceaslov). Text fragmentar. Lipseste inceputul.


2. F. 59"-67: Cinstitul Paraclis a preasfintei Ndsceitoarei de Dumnezeu,
ee sd cinid la toald scirba sufletului.

3. F. 67v-80: Sinaxariu preste tot anul.


4.

F. 80-81: <Legenda lut Avgar>.

5. F. 81"-83: <Visul Maicii Domnului>. Vista ce art vdzut Neiscdtoare de


Dumnezeu, mzi inainte de a sd rdstigni Domnul nostru Isus Hristos.
6. F. 84-86": <Legenda Duminicii>. Dumnezdeascd Epistolie cea trimese
din cerin pentru pdcatele noastre cele nenumdrate.

F. 87-99 albe.

F. 100-101': InsPmndri gospoddresti.


Textul cu cerneald neagrd. Frontispicii stingace In penita la f. 5, 19, 24 s.a.
Initiate ornate la f. 5, 11. 13 s.a. Vinieti1 in penip la f. 4". Cumpdrat de la
anticarii *araga din Iasi, la 30 mai 1908.
3761 Sec. XI X (prima jumdtate); 126 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-251
(f. 2-126') : 22 x 16,5 cm.
<Mem Beldiman, Scrieri orig. sau atribuite lui).
1. F. 2-113v: <Jalnica tragodie a Moldovei>. Intirnplcirile din Moldova la
anii 1821 si 1822 dupd rdzordttre grecilor.
2. F. 113"-115: Tdlrndcire scrisorii lui Vogoride ace cdtrd sarascheriul de
Silistra.
3. F. 115v 126v: Tractatul prin care s-au inchinat Iara de cdtre Bogdan voevod dornnul Moldaviei, impdreitind sultanul Baezet al doile. Lipseste sfirsitul.
Cf. M. Kogillniceann, Cronicele Romdniei sau Letopisetele Moldaviei i Vala-

chiei. Ed. IL vol. III, Bucuresti, 1874, p. 335-462.

Textul en cerneald neagrd. CumpArat de la anticarii Saraga din lii, la 24


3762

mai 1908.
Sec. XIX (a doua jumdtate); 574 f.; numerotatie veche cu cifre arabe divers:
21 x 17 cm.
<N. Filipescu-Dubdu, Dictionar geoo.rafic al jud. Bacdu>.
F. 242v-243v, 297"-304v, 322v 33bov, 386" 393v, 420v-425', 460"-461v,

531"-533V, 541" 547" albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

233

Textul, cu cerneald neagrd si albastrd este scris, de obicei, pe o singurd


pag. Provenienta necunoscutil.
3763 1849-1885 (1. 3, 2091; 315 f. ; 22,5 x 17,5 cm.

<Dizertatii fcolare, predici, noliuni de drept, cursuri etc., apartinind lui Iosif
Bobulescu, Romulus Scriban s.a.>. Mention5m:
1. F. 3-8v: Cuvint la inmormintarea D-sale spatariului Gheorghie Costachi
din Botosani. 1849 martie 5. lereul Joan Bobulescu.
2. F. 9-23": Dissertatie istoricd asupra cruciatelor. 1855 martie 15. Than
Pirvu.
3. F. 25-53v: Dissertalie de Romulus Scriban. 1855. Care sunt cauzele marimei romanilor.
4. F. 55-66: Dizertatie despre cele scipte sinoade icumenice. 1856 aprilie 22.
Central Seminarie. Compusd de cliricul Mihail loan.
5. F. 68-80": Predica despre detoriea parinttlor de a-si educa fiii, compusd
i tinutd in seminariu in 2114 martie 1858, de Nicefor Iliescul, teolog ann<ul> I V,
in Asezdmintul teologic cerndutean.
6. F. 82-142: Dritul canonic. 1859, octombrie 10. <Note de curs luate de>
G. Roiu.
7. F. 144-168v: Discurs la deschizeiciunea Universiteitii rumble den Iasi-

8. F. 169-180v: Discursul tinut in biserica mare de N. Mescal arhiniandrit


i superiorul M-rei Bistrita, la venirea in M-rea .Neamtului a locutiitoriului.

de metropolit Calinic IkIiclescul, pentru cercetarea nelegalitdtilor staretului fi


pentru alegerea altui staretiu. 1864 februarie.

9. F. 181-210v: Copii dupe diferite acte ale preasinlitului episcop al Eparhiei I?imnicu-Noul Severin, D. D. losif Bobulescu. Cuprinde mai ales acte de
donatii.

F. 24, 54, 66v-67v, 81, 142v-143v, 188, 211-212v, 231"-236", 239, 286,
304 albe.

10. F. 213-221": <Iosif Bobulescu>, Cuvint la Duminica intii dupd Pogorirea Sfintului Duh, a Tuturor Sfintilor.
11. F. 223-231: Disertatie istoricd. Epoha lui Ludovic XIV <de) ierodiacon
Policarp.

12. F. 237-238: <Teoctist Scriban>, Cuvint la Nasterea Preasintei Fecioare


Maria.
13. F. 240-285v, 306-315: <Istoria Vechiului Testament>. Text fragmentar.

14. F. 288-303: Curs de literatura rumaneascd de Arune Ptunnul, profesoriu


de limba i literatura rornand in Gimnasiul den Cernduti. Note de curs ale elevului N. Iliescu-Sprinceand.
13. F. 305-306: <Istorie bisericeascd>. Cei mai insamnati scriitori bisericesti.
Insemndri ale lui C. Erbiceanu, care explicd apartenenta si importanta ms.:
F. 3: ,.Cel mai vechiu discurs a <sic> fostului episcop de Rimnic-Noul Severin,
losif Bobulescu."

F. 9: Acesta <loan Pirvu> era elev in Seminarul de Socola, cind a scris


aceasta dezertatie."

F. 25: Aceast dezertatie este de valoare ; acest Romulus Scriban a fost


nepot al Scribdnestilor. El treste incd la Iasi."
F. 53: Acest elev <Mihail loan> era fiu de protoiereu din Focsani. A fost
avocat."

F. 82: Acest manual cuprinde note de drept bisericesc, dupd care am studiat acest obiect la Socola, in 1859."
F. 144: Acest discurs n-a fost pronuntat si nici autorul n-a fost profesor
universitar. Deschiderea Universittei a avut loc la 1860, in octomvrie."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

234

F. 169: Acesta <N. Iliescu> a fost rector Seminarului din Socola. Studiase
in Cernauti. Originea lui necunoscuta. Se numea Iliescu-Sprinceana. Se spu-

nea ca-i un bastar de la Agapia."


F. 213: Scris de Iosif Bobulescu si pronuntat la Seminarul Socola."

Textele sint scrise cu cerneal neagra, de diferite nuante, in alfabet de tranzitie si latin. Daruit Academiei Romane de C. Erbiceanu, la 31 aug. 1907.
3764 See. XIX (inceput); 30 L ; 19x 13,5 cm.
<Cronicd anonimd in versuri despre domnia lui Nicolae MavrogIteni (1786
1789 )). Lipseste inceputul si sfirsitul. Ms. a fost publicat de Neculai Docan
sub titlul: 0 poveste in versuri bled necunoscutd despre domnia lui Macrogheni, in Analele Acad. Porn. Mern. sect. lit. S. II, t. XXXIII (1911). p. 417
516 (si extras). Cf. si Cronici i povestiri ronuinesti versificate sec. XVII
XV.1.1.1). Studiu si ed. critica de Dan Simonescu. Bucuresti, Editura Academiei R. S. Romania, 1967, p. 228-257, unde este republicat.
Textul cu cerneala neagra. Din arh. lui Neculai Docan. daruita Academiei

Romane dupa moartea sa.

3765

1877 (f. 64); 65 f.; 21,5x 15 cm.


(Varlaam protosinghelul, Versuri de inspirafie religioasd>.
Insemnari: F. 64, 65v, 52, 62: V<arlaam) p<rotosinghel). 1877, martie 27."
F. 2: ,.Poezii de protosinghelul Varlaam. Am cunoscut pe aceat calugar,
om curios si cam extravagant. A scris multe poezii; pe cite 1c posed le dau
spre pastrare Academiei Romane. C. Erbiceanu."

Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romano de C. Erbiceanu,


la 19 oct. 1907.
3766 1836-1894 (f. 1, 86); 87 1.; paginatie i numerotatie veche diversa, cu cifre
arabe; 17,5 x 10,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F,Iv: <Simboluri liturgice>. Text fragmentar.


2. F. 2, 7y-8: < Versuri religioase>.
3. F. 2"-6": V isul Maicii Domnului.
4. F. 6"-7: <11tegdciane>.
S. F. e-9: <I. fieliade-Radulescu, Cintarea
Copie.
6. F. 9-13": <Orafii de nuntd>.
F. 13y-14, 25v-31: <Cintece de stea>.
8. F. 14"-v: <Odd lui Alexandra Ghica, domnul Tarii Bomcinesti>.
9. F. 14v-16: Ciniec melitdrescu.
10. F. 16v-25: <Cronici muntenesti>. Prescurtare repede din istoria Tdrii

fiumdnesti, ce incepe cu 2500 ani mai inainte de Hristos si pind in zilile noastre.
11. F, 31v-40v: <Documente>. Tilcuiria ferrnanului de depdrtaria din domnie
a voivodului Alecsandru Ghica, cu claret chn mijlocul 1larnazanului, kat 12,58,
sau inceputul lui octornvrie 1842.

12. F. 41' v: <C. A. Rosetti, V ersuri>. Copie.


13v. F. 42-44: <Grigore Alexandrescu>, Adio <la Tirgoviste>. Copie.
14. F. 44V-45v, 47v-59v. 65"-: <Versuri>.
15. F. 2, 40v, 46-47, 56v, 59v-86: lnsernneiri gospoddresti, istorire, meteorologice si de stare acad privitoare la familia M. Jipescu, din anii 1837-1894.
Insemnari: F. 1: Aceasta ... carte este a mea, a celui mai jos iscalit si inca
scrisa de mina mea si tiparits asemenea. Si eine o va citi ma va pomeni
Anul 1836. ianuar 6. $i eu sintu nascut de la leat 1822 iulie in 8. in urma
arvagiilor <= zavergiilor>, in zioa de proorocul Procopie. M. Jipescu."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

235

F.2 La leat 1837, iulie 12 au dat un potop foarte grozav, hien au luat multe
mori si case cu oameni si altele. Si la 1838, ianuarie 11, la patru ceasuri
din noapte. marti spre miercuri, s-au cutremurat pdmintul foarte grozav,
!mit s-au darirnat multe mandstiri si case."

F. 60-61: La leatul 1848 fevruarie 15 rn-am casatorit. Vara de la iunie


s-au Inceputu moartea holerii, cind au murit soru-rnea Tinca, cea mare,

cumnata Tita si era foarte de sperieat ; ca sS inmorminta cite 5, 6 pe fiecare zi nurnai la biserica noastra, bez alte mahalale. Tot intr-aceasta varri
au fost i multimea lacustelor pa aici, de strica bucatele. $i pddurea pa
ai

unde sa punea ele rdminea neagra. Asemenea, intr-acestu leat de sus cu 1848.

pa la noernvrie, au venit i multimea muscalilor in tara noastra, unde am


avut chiar in Valeni mai multi de o mie, 1000 no; i avern pin case cite
4 si cinci. $i pa Gore atunci 1-am cistigat, la 1849 ianuarie 7. Si avem i muscali in casa. care ierea cu trecerea la Brasov, pentru o rebelie ce sa Meuse
acolo. $i la noi fusese constitutiea, pentru care au venit si s-au infasurat
mai trei luni pin tara noastra, pina s-au tras iar3i la Rusiee. Din a cdror
pricind agiunsese toate scumpe: vinul in Bucuresti sase sfanti vadra, lei 13
ciuperu cu ridicata. CS gemea Bucurestii de turci si muscali ; si apoi au venit
*i nemti." Cf. I. Corfus, Insemndri
p. 59.

F. 61": In leatul 1852 iarna au fost uscata, pamintul negru, cu ploi


tunete. Toata iarna au lucrat oamenii i tocmai in noaptea de sf. Pa,te au
dat o zapada, pima am venit de la biserica, ca de trei palme. Si s-au pornit
zapada i lapovita de au tinut pina dupa Duminica Tomii. La munti era

zapada de 13 palme. S-au prapadit multime de vite. si de vreme, si de


foame, cd nu era nici fin nici iarba. CS in trecuta vara, en leatul 1851. fusese

la cimpu o nespusa secita: nu sa Meuse bucate de loc si fin asernenea. lar


mieii s-au stinsu cu totul. Si toata vara aceasta, cu leat 1852 au fost ploioasd: cind era la iulie ploa in toate zilele, de nu putea oamenii sa lucreze
nimica." Ibidem, p. 149.

F. 62v: In leatul 1855, iunie. au venit ca doa mii nemti si la Valeni, piotasi. calareti si au stdruit pin case cite 6, 7. fiinded in alte orase nu mai
incapea. Ca in Bucuresti era nemti, turci, englezi i frantezi." Ibidem, p. 99.

F. 63V-64: 1856 octomvrie 25 au cazut o zapada mare pe la cimpu, de


trei palme, i aici de clod. Si au tinut frig ca doa saptamini. Apucat-au
viile jumdtate neculese. Venit-au pasari de la cimpu, babite, care nu s-au
pomenit ; le prindea i vii. Si au mai venit alte pasari mici, ca tinteza, rnilioane

nesocotite. ca norii, de coprindea cerul cind trecea, ca clod ceasuri. Si au


mincat jirul in paduri, pe la noemvrie 10. Tot 1836 in 12 noemvrie tuna si
pica ca vara. Au tinut iarna neagra, cald si bine, pina la sfirsit." Ibidem,
p. 151-152.
F. 64': 1858, avgust 28, s-au ivit pe cer, la apus, o stea cu coada, ca de
un cot la vedere de aici seara, sus, ca cind vine soarele de o sulita pind la
sfintit, proverbul rumanului. $i sa cobora in jos, de sfintia i crestea din
zi in zi. S-au vdzut si la rdsdrit dimineata. tot de acea marime, in vreo saptamina, iar la apus pina la sfirsitul lui septemvrie. i crescuse ca de 4 stinjeni de lungs i cu raze in laturi spre virf, de lumina ca luna, pina iarSi
a perit. de nu s-au mai vilzut." Ibidem, p. 293.
F. 66-67: 1859 ianuarie 10 s-au intarit de domnu in Moldaviea A. loan
intiiu Cuza. Si in Bucuresti s-au dat voturi la 24 ianuarie tot pentru el,
(le s-au ales si pentru Romaniea noastra, unindu-se Printipatele amindoa,
ramiind amindoa una si un domn peste amindoa. Au venit zisul domn si
In Ploesti, la 7 fevruarie tot acest leat, simbata. S-au priimit de oras cu
a mai mare slayS i cinste. cu mare luminatie i cheltuieli. Au tras domnul
drept la biserica Sfintului loan si de aci la Matache Polifros, unde au sta-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

236

ruit ca 24 de ceasuri sl ettl plecat la Bucure:?ii. S-da piimbat seara cu drosca


pin luminatie in Ploesti. Cu venirea sa in Ploesti mii de oameni 1-au intimpinat cu iesirea inainte i primirea, atit orasani. cit i streini, din aRe parti.
precum si noi de aici. 13ucuratu-s-au lumea de alegerea acestui printu; 551-

tat-au pruncii din fasa; ura si betiile au tinut trei zile. Dee-i Dumnezeu
ani multi si buni, a putea sustine cirma obladuirii si a sa dorinta in veci.
Vuraaa! Iar pe aristocrati dracu i-au luat i sa-i ea." Ibidem, p. 62.
F. 67V-69: lama aceasta au fost foarte silnica, incitu au suferitu toata
suflarea, incepindu a ninge numai de la 20 dechemvrie. Au cazutuzipada
mare la munte de 8 palme i aici de 4. Au tinutu pina pa la aprilie 1864.
Si vara au fost racoroasa si ploioasS toata. La 8 iulie 1864 au datu un potop
mare care nu s-a mai pomenitu. Au facut mari stricaciuni i pagube in

bucate si in finge. Au ruptu toate morile. In judetul l'rahova au inecatu


citeva sate si intregi. Au loatu o biserica cu totul. Au scos morti eu cosciuge en totu. Aduceau oameni morti dupa Prahova cu carale $i-i inmormintan in Ploesti si la Ghighiu. Iar despre vite si altele nu sa mai spune.
Numai inchipuiti-va, cetitorilor. In Bucuresti s-au umflatu apa din Dimbovita pin orasu. Au inecatu case, pravalii si allele. S-au inaltatu pina la
al doilea catu, de au intratu pa ferestre. Stapinitorul i-au hranitu pe cei
inecati, pina cind au scazut apa, umblindu cu poduri pe apa din casa in
casa cu carele cu jimbhl pentru inecati, vinuri, rachiuri si demineare. Cei
de curiozitate s-au plimbatu in trei zile cu luntrile pe poduri (uliti), pe
apa. pina au scazutu, lucrul ce nu s-au mai pomenitu : a treia parte din
potopul lui Noe. ;')i sa ne fereasca Dumnezeu in viitoru." Ibidem, p. 164-165.

F. 69-70: La 25 avgust 1866 au venit domnitorul Romaniei Carol I In


Slanicu, de s-au plimbat. L-am imbratisat si eu la Alunis, fiindea an venit
pe la Telega. Am intratara cu toti in ()ma. Era o frumusete. sute de
luminari aprinse in ogna, lautari, lumea dups lume. In ogna am fostu oi
cu consoarta mea. Domnitorul au mincat in Slanicu, au vorbit Gil noi,
ne-au promis ca vine si la Valeni si de aci a plecatu la Ploe0i."
F. 70: Acestu anu cu 1866 au fostu foarte secetos, atit iarna useati, cit
si vara fara ploi, incit s-au facut o mare seumpetie in bucate si in unit i
o mare saracie in lard, fiindca vitele nu aveau pretu. t.nii uameni ierau
multamiti sa munceasca numai pe mincare si nu gaseau totudeauna ..."
lbidem, p. 135-156.
F. 72v : 1867, septemvrie 16 au cazutu o zapada peste struguri ..."

F. 76' : 1868, noemvrie 1 s-au miscat pamintul vineri si iarasi la 15, seara,
s-au mai clatit, tot acea luna si tot vineri." Ibidem, p. 278.
F. 78' r: 1873, ianuarie 30, marti seara pe la orile 10 s-au vazut pe ceru
un cearcan mare luminos, in forma curcubeului, dar en lumina si implinit
rontu mare ca cit centrul Valenilor. Spre tinere de minte, dar, sa insemneaat aici. i o stea en coada s-au vazut spre miazanoapte, in mai multe
seri. lunga ea de un stinjen, in iunie 1874." Ibidem, p. 293.
F. 78r-79r: Iunie 17, 1874. In mai multe parti ale tarii a dal cite o sfoara

de piatra, bucati de ghiat.a, incit a curatit si coaja dupa pomi, a omorit


oameni si vite. l'utea a se intimpla i ceva mai multu, dar a fostu seara,
cindu lumea este astimparata. Dealu Scaenilor, tarinile si mai naite o sfoara,

cit a .ajunsu, s-a ramas nici un strugure. nici un paiu de seminatura. in


proprietatea d-lui Stavridis s-a pretuitu o paguba ca de 60 rniigalbeni."

Ibidem, p. 157.

F. 79-80: 1877. Razbel mare intre Rosiea cu Turciea, care nu s-a mai
pomenit. A cerut ajutor rusu si de la noi. caruea i s-a si datu. Caci daca
n-ar fi fostu rumanii, era sa fie invinsu rusu, dar cu rumanii a batut pe

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscrIselor romilnesti

237

lurcu In fata pamintului. S-a luat mai multe cetriti turcesti si Dobrogea,
care este a noastr5; care rilzboi a tinut mai doi ani. La luoarea Plevni s-a
prdpadit ostasi romdni 15.000, in care a fost si 40 cspitani si ofiteri, dar
Plevna tot s-a luoatu la 29 noemvrie 1877." Ibidem. p. 100.
F. 81v: 1882, pe la 1 septemvrie s-a vdzut pe ceru la rdsArit o stea luminoasd,
din care crestea o coadd albri luminoasd spre apusu, mergindu pind la miazdzi in jurndtatea cerului, dimineata despre ziod si crescindu Ca de 4 stinjeni
ai iardsi cite putin scdzindu : pind la 1 dechemvrie a dispdrut." Ibidem, p. 294.
F. 86:

1894, avgust 19, vineri. dimineata soarele a rdsdrit mic de tot si

rosu ca singile, frird lumind i MrS caldurd toatd zioa. Si pe la amiazi s-a

cutremurat pdmintu. Si a doa zi si a 3, tot asa s-a vdzut soarele si frig

dimineata." Ibidem.
Textul, cu cerneald neagrd, albastrd si creion este scris In alfabet de tranzitie, inclusiv Insemndrile. Cumpsrat de la anticarul A. Zwiebel, la 1 iul.
1908.

3767

1818 (f. 1) ; 47 f.; 17,5 X 10,5 cm.


<Miscelaneu de cronici ci povestiri rintate>.

I. F. 2 V: Stihurile lui Moruz coda. Cf. Cronici si povestiri romdnesti versificate. ed. Dan Simonescu, p. 333-334, 336-338.
2. F. 4"-10: Stihurile lui Ghica trod& Ibidem, p. 171.
3. F. 10"-15": Pasire<a> cea spuitoare de adeveir si omul cel nepricepdtoriu
de inetildtura cea bund.
4. F. 15v-23: Stihurile la mitropolitul Veniiamin, rind au fost chiemat la

scaun al doilea rind de la Meintistirea Neamfului, facute de dwnnealui Enachi


qiugeru, dascal fiind in scoala .Socoliei de ritoricd. 1819, septemerie 8.

5. F. 23-30': Stihurile asupra Hotinului. cind s-au luat de moscali de /a


turci la anul 1789 septemvrie 30. Ibidem, p. 105.

6. F. 31-34: Cuvint la mitropolitul Gavriil <la Soborul arhanghelului Gavriil). in versuri.


7. F. 34-36: <Ornilie> la Inviiarea Domnului nostru Iisus Hristos. 1817.
8. F. 36-39: Cuvint Ia Nustirea Domnului nostru lisus Hristos. 1816. Lipseste sfirsitul.
9. F. 41": Trepesnigi tillmeicitei din limba nemlasca" pe limba rormineascil.
Text fragmentar.
10. F. 42-46: <Vasile Aaron>, Istoriia lui Leunat

insemnari: F. 1:I Trritaj pentru stihuri. 1818, ghenar 12. A lui Mihalachi
Stefanovici." Este copistul manuscrisului.
II Ddruitii Academiei de C. Erbiceanu. Carte foarte importantil pentru Istoria bisericei nationale." Insemnarea lui C. Erbiceanu. Este redatri si la f. lv.
F. 39W: Alecu sintu, protopop din satul Sinesti, tinutul CirligSturii, psaltul
sfintei Mitropolii."

F. 40: Aceastd carticica esti a lui Alecu


turd."

Satul Sinesti, tinutul Cirligd-

F. 40v: Aceastd crirticica iaste a parintelui diacon Alexandru."


F. 46": Aceastd cArticicd este a lui Vasile si eine o va fura-o sti fie afurisit
si supt <osinda> calor sdpte soboard ale Nechei. Vasile Barbalatd." Posesorul semneazd si la f. 47.
F. 47: Insemnare de stare civild din anul 1819.
F. 40v, 41, 46v-47": Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Driruit Academiei Romdne de C. Erbiceanu, la
2 nov. 1907.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

238

3768

Sec. XVIII (inceput) ; 94 f. f. 1 $i 2 bis ; f. 15, gre$it legatA, trebuie asezatd dupd f. 10 ; numerotatie veche cu cifre chirilice. cu lipsuri: 2-103
(f. 1-93) ; 17,5 x 10 cm.
<Octoih mic>. Lipseste inceputul iar intre f. 2 bisv-3, 16v-17, 18v-19,
90v-91 si 93v-94 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.

Insemndri: F. 3: 1649, data manuscriptului. Acesta-i manuscriptul cel


mai vechiu de Octoih ce cunosc. Dovadd vie cd romnii inainte de tipografie s-au servit cu manuscripte In bisericd. DAruit Academiei Romne
de C. Erbiceanu." Autograf Erbiceanu. Aprecierea asupra datei, bazatd pe
o insemnare de la 1. 94v, este gresitd. Copistul, necunoscut, mentioneazd:
49 de csr<t)i am scris." C. Erbiceanu citeste citeva tr5s5turi de condei,
dinaintea cifrei 49. drept 16 $i intreaga insemnare astfel: 1649 de cind am
scris."
F. 65v: Incercare de cerneald a lui Oligori Poptiscu.

F. 94v: Acest Octoih cuprinde numai serviciile de duminici, sArbdtoare la


toti romanii." Lsemnarea Iui C. Erbiceanu.
Textul cu cerneald neagrA. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Frontispicii colorate la f. 10v, 23, 35 s.a. Ddruit Academiei Romdne
de C. Erbiceanu, la 9 nov. 1907.
;
3769 1873 (f. I liminard) ; 98 f.; filele 65-98 sint scrise incepind cu sfir$itul
28,5 x 22,5 cm.

<V. Pogor, Versuri ci prozei, originale ci traduceri>. Mention5m versurile:


La Copou (f. 1); Fragment din Rolla (Alfred de Musset, f. 5); Versuri erotice
citate de Aulu-Gelliu (f. 9) ; Din Catul (f. 9) ; Visiune (din opurile postume
a lui Alfred de Musset, f. 10) ; Dupd Segrais (f. 11) ; .1n Cimitirul de la ...
(f. 12) ; Verendah (dupd Leconte de Lisle, f. 14) ; Pira spiritului pcidurei
(f. 17) ; Rdspuns cettret spiritul padurei (1. 18) ; Faust. Tragedia. Partea intii
(f. 21). 1888 (f. 51) ; Proza: <Considerafiuni asupra naturii (f. 53)> ; A. Schopenhauer, Le monde comnie volonte et comme representation (f. 98).

F. 54v-65 albe.
Pe forzatul primei coperti este lipitd o fild cu cuprinsul vol., redactatd de
Vasile Panopol. Tot el mentioneazd cu creionul la inceputul fiecdrei piPse
din cuprins caracterul inedit. cu exceptia poeziei Verenda, publicat in Convorbiri literare VII (1873), p. 319.
Textul cu cerneald neagrd si creion albastru. CumpArat de la V. Panopol,
la 16 iun. 1947.
3770 Sec. XVIII (prima jum5tate) ; 74 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice:

2-77 (f. 1-74); 27,5X 18 cm.


<Pontelnicul Mdneistirii Bisericani, jud. Neamf). Textul este precedat de
un cuvint catre cdlugdrii mdndstirii al arhimandritului Misail Sirghiovici
(f. 2). Intre f. 64" 65 textul prezinta discontinuitate, lipsind cloud file.
F. 50v 63v, 66-71v albe.
Textul initial este scris cu caractere ce imitil tiparul, cu cerneald neagrd
$i rosie. Frontispicii ornate cu semne tipografice la f. 1, 4, 9 $.a. Legilturd

3771

veche in piele. CumpArat de la Ch. Cardas, la 5 mart. 1968.


1788 (f. 1) ; 315 f. minus f. 31 39, omise la numerotat ; paginatie veche cu
cifre arabe: 1 608 (f. 3 315v) ; 18.5 x 13,5 cm.
F. 1: A toata lumia cdlatorie. sau Instiintare dei lumia cea veche i cea noao,
da toate paminturile ce pind acum sint stiute la 4 pdrti ale lurnii. data in limba
frantozeascei cla abate de Laport. S-au talmacit in limba roseasca in SanctPetrebarg la leat 1780. S-au scos pa limba rumdneascd la leat 1788. Tomu 4.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

239

InsemnAri: F. I liminare: I Tom I e la Nazarie, dir. Seminarului Central-

Bucuresti. Tom. II e la Iancu Bogdan. Bucuresti. Tom III e nestiut. Presentul


tom e al IV-lea."
11 Am dat-o cu bunavointd. 1906, ianuarie 9. Pr. Lazar Poenariu Corn. Botesti, jud. Roman."
Textul cu cerneala neagril. Fronstispicii in penit5 la f. 3, 26, 190" s.a. Leastura veche in piele. Ms. a fost depus la Expozitia G-rald din anul 1906, de
pr. Laziir Poenariu. corn. Botesti, jud. Roman, de unde a fost trecut in col.
Academiei Romdne.
3772 1815 (1. 491; 58 f.; 16 X 11 cm.
<Miscelaneu>.

I. F. 1-49: <Vdmile vdzduhului>. Lipseste inceputul.


2. F. 49w-57w: (Descoperirea celor 12 Vineri>. Invdtdturd foarte de folos
crestinilor.

rnsemnsri: F. 49: 1815, fevruarie 2 ... Conet Vdmilor."

F. 57w: 1815, fevruarie 5."


F. 58w, la sfirsitul unei postfete neinteresantil: Theofan pacatosul." Este
copistul ms.
Textul cu cerneald neagrii. Titlurile sint scrise cu rosu. Legstur5 veche in
scoarte de lemn si piele. Ms. a fost depus la Expozitia g-rald din anul 1906,
de biserica din com. M5cin, jud. Tulcea.
3773 Sec. XI X (prima jumiltate); 19 f.; 21,5 x 17 cm.
<Ceasloc). Text fragrnentar.
insemnAri: F. 19, la sfirsitul Psalmului 50: loan Sandovici, sulger Costache
Poleuran, Dumitru Dumitriu, Vasile Sansovici."
F. 17w-18: Inceredri de condei.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Fronstispicii in penitS la f. 1 si 9. Cumpsrat de la anticarul
A. Zwiebel, la 11/23 dec. 1899.
3774 Sec. XVIII XIX ; 15 f.; 21 x14,5 cm.
<Iliscelaneu>.

I. F. I : <Senn fragment de literaturd pareneticd>.


2. F. 1w: <Fragm. de insemndri zilnice, autografe, fdrd an, ale lui Constantin
Brincoveanu>.

3. F. 2-3w, 14-15w: <Molitvenic>. Text fragmentar. Ultima molitv5, ce


se citeste la hainele ce se impart de poman5, este urmatS de transcrierea cu
caractere latine (f. 15r-v).
4. F. 4w-6w: <Eshatologie>. Pentru a doo venire a lui Hristos.
5. F. 6v-11w: <Literaturd apocalipticd>. Pentru amard durerea mortii.

6. F. 12-13: Jzvodul die!ii. Este o copie dupd cap. respectiv din Capete
de poruncti de Antim Ivireanul. Cf. Opere, ed. G. Strempel, p. 392-393.

Textele sint scrise cu cernealS neagrA. Primele trei file au Mut parte din
bibl. ManAstirii Hurez si au fost daruite Academiei Romdne in anul 1891.
Nu se cunoaste provenienta celorlalte file.
3775 sec. XVIII (mijloc) ; 60 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 5-61 (f. 2-58) ;

20x 15 cm.
Oltscelaneu>.
1. F. 2-58w: <Floarea darurilor>. Lipseste inceputul si sfirsitul.
2. F. 59T-w: <Cintdri bisericesti>. April 11. Sfintul, sfinfitul mucenic Antipa,
episcopul Pergamului Asiei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

240

Insemnari: F. 11.-v: La velet 1769 saptemvrie 20 zile au venit moscalii In


Moldova. $i glavnoi comandir a toatd oaste, adicd feldmarsal, era graf Petru

Alecsandrovici Romentov. $i fkindu pace cu turcii s-au dus moscalii din


Moldova, la velet 1775 ghenarie 1.
$i i-au batut pe turci si i-au gonit pina piste Dundre, la $umla. $i Tara Moldovii i Tara Munteniasca li-au dat moscalii inapoi turcilor. $i domnu au
pus imparatie turceasca la Moldova pe Grigorie Alecsandru Ghica voda,
la zace a lui dechemvrie. $i au intrat in Iasi la velet 1775 ghenarie 1, fiind
marie sa la Moldova. Iar la Tara Romdneascd s-au fdcut domnu Alexandru
Ipsilant. care au fost postelnic la Moldova, la Grigori voila Calemah, ficioru

lui Enachi aga, care au venit de la Tarigrad. $i la let 1775 fevruarie 22


au intrat doamna marii sale Grigori Alecsandru Ghica voevod in Iasi dinpreuna si cu bezade, duminica in zioa lasatului de sac de brinzd, viindu
de la Tarigrad si o domnita.
La 1775 maiu 24 au intrat in Iasi o beizade ca de 7 ani i o domnita a marii
sale lui voda, care beizade i domnita, fiindu bolnavi, n-au venit cindu au
venit doamna, ci au triimis marie sa pe doftorul Fotachi de li-au adus. $i
ducindu-le inainte 'Tiara sale n-au cunoscut pe marie sa, fiind de multd
vreme nevazuti." Cf. I. Corfus, Insemneiri .... p. 12-13.
F. 1v: Aceasta carte este a coconului Costachi Butd ..."

I La 1777, octomvrie 1, duminica noapte spre luni s-au tdet


Grigorie vodd Ghica la casale de beilic de Ahmet beiu, capigi basa i s-au
facut domnu Costandin Dimitrie Muruz voevod." Ibidem, p. 13.
F. 59":

II La 1778, avgust 18, vineri noapte spre simbatd s-au taet Manolachi

Bogdan vel vornic i loan Cuza biv vel spatar in basca den nuntru din curte,
fiind acolo fnchisi Intr-ace noapte. 5i, taindu-li-sa capitile, li-au pus pe lavita
la poarta curtii, sazindu de dimineata pina la amiazazi, vazindu-le tot norodul. In zilile marii sale Costandin Muruz voevod. $i s-au tdet de un Paval,

capitan de la Cosauti ot Soroca, fiindu inchis in temnita cu pricina de


vinovatie calcarii de hotar." Ibidem, p. 14-15.
F. 60: La let 1781, slmbiltS, octomvrie 9 noapte spre duminica la 6 ceasun i giumatate s-au cutremurat pamintul foarte tare. $i au venit huetul
cutremurului din sus." Ibidem, p. 242.

F. 60': La let 1774, octomvrie 16 zile, la 3 ceasuri de noapte s-au cutremurat


pamintul. i huetul au venit din sus. $i cind s-au cutremurat pamintul eram

in gios cu vadrdritul la tinutul Tecuciului, la ocolu Birladului. $i eram la


satul Umbrarestii, in dial la Condre ; sazindu la masd s-au cutremurat. Nastase Scortescu." Ibidem, p. 241.
Coperta a II-a interioara: I De mull ce am cetit am si urit. Si nemaiavind
ce face am scris pe aceastd carte, fiind si bade Costandin Goroveiu."
II Satul Poenile Oancii, tinutul Roman, ocolu Siretului di sus."
III: Incercari de condei.
In interiorul primei coperti este atasata o hirtie de care doi bibliotecari ai
Academiei: Iuliu Tuducescu si Al. T. Dumitrescu au corespondat la II febr.

1905 in legatura cu apartenenta ms., despre care au fost consultati B.P.flasdeu


si D. Onciul.
Textul cu cerneala neagra. Initiale ornate la f. 2, 49" si 51. Legaturd veche
in piele. Provenienta necunoscutd.
3776

Sec. XIX (prima jumatate) ; 81 f.; numerotalie vcche cu cifre arabe: 1-17
(f. 21-36); 26x 20 cm.
<Psaltichie romdno-greath). Compozitii de: Petru Berechet, Balasie preotul,

Petru Vizantie, Anton Pann, Petru Lambadarie, Grigore protopsaltul,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

241

Petru Efesiul. Daniil protopsaltul.

F. 2-4", 12, 46, 58 albe.

Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, initiale i indicatiuni psaltice sint


scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 75v, 77 si 78. Ms. constituit din fragmenteintrate in col. Bibliotecii Academiei pe diferite cdi si la date necunoscute.
3777 Sec. XIX (mijloc) ; 166 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-163 (f. 2
164) ; 22 x 17,5 cm.

F. 1: Istorie generald <veche) a lumii, cl. IV <kind la Claudius).

F. 27v-28v, 45v-46v, 104, 119-120v, 131v-132v, 142v-144v, 151v-152v


158-160v, 165-166 albe.
Textul, cu cerneald neagr, este scris in alfabet de tranzitie. Provenienta
necunoscutd.
377S

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 99 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversd;
17,5x 11,5 cm.
<Miscelaneu religios>.

1. F. 1-70v: <Cazanii la oameni morti).


2. F. 71-72: Cazaniia la prunci mici i fdrd de rdutate si cum este moartia.
3. F. 72-73, 91v-99: <Patimile Mintuitorului). Cugetare doreroasd din

inimd pentru multime a patimilor Mintuitoriului nostru Hristos-Dumnezeu,


ardtatd celui dintru sfinti pdrintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului
fi al Iaroslavului si al Rosiei, fdcator de rninuni, tillmdcitd din cele scrisci,
cu mina.
F. 73v-74v, 96 albe.

4. F. 75-86v: <Slujba Patimilor, de Dimitrie mitropolitul Rostovului). lnchinaria Patimilor Domnului nostru lisus Hristos.
5. F. 87-81: Inchinaria a presfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu <de Dimitrie
mitropolitul Rostovului).
Insemnri: F. 86: 1845, avgust 28, de mine pdcdtosul Vasilie Gheorghiu."F. 91: Sfirsit la aceste sfinte inchindciuni de sf. Dimitrie Rostovul scoasd."

F. 65": Vasilie Gheorghiu. 1847, ghenar 13."

F. 70v: S-au legat la anul 1847 sdptemvrie 1. Vasilie Gheorghiu." insemnarea este redatd, cu mici modificdri si la fila I liminard.
F. 53v-54v: Aceastd cArticicd ce sS numeste cele doaozdci i patru vdmil
s-au prescris din cele scrisd cu mina la ..." <text rupt>.
F. 99r-V-:

Aceste cugetari
s-au prescris din izvodul pdrintelui nostru.
staretului Paisie, ce s-au trimes ... din arliiva Sf. Sinod din Petersburg,.
din Sinaxariul Sf. Sinod, carele mai pre urm s-au cAlugdrit in shimd in
Monastirea Neamtului. Au mai rdmas vro citeva rinduri pentru neintelegere. 1847. martie 21."
Coperta a II-a interioarri: Patrusprazeci lei, dodzaci pdrali am plAtit Pe.
un cortel rosu din E.si la leat 1848 aprilie 15. Si spre stiintd am insrunnat."
Textul cu cerneald neagrd. Frontispicii stingace in penitd la f. 86" si 91'.
Legitturd veche in carton si cotor de piele. CumpArat de la anticarul A. Zwiebel, la 11123 dec. 1899.
3779

Sec. XVIII (mijloc) ; 40 f.; filele 16-18 gresit legate; numerotatie veche
cu cifre chirilice cu lipsuri si greseli: 9-54 (f. 1-40); 16,5x 10,5 cm.
<Molitvenic). Texte fragmentare, fSrS inceput i sfirsit.

Intre f. 5v-6, 15v-16, 21v-22, 25v-26 si 34v-35 textul prezintd discon-

tinuitate lipsind file.


Textul cu cernealri neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Cumpsrat de la anticarul A. Zwiebel...
la 11 dec. 1899.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

242

3780

1825 (1. 10"): 33 f.; 20 x 15 cm.


<31 iscelaneu>.

1. F. 1-10': <Cintdri bisericesti>. Icoasele Domnului Iisus Hristos cel prea


dulce.

2. F. 11-30v: <Ceaslov>. Text fragmentar.


3. F. 31-33: .Rugaciunea card sit cetiste dupd pravila ciilugdrului.
Insemnari: F.
1825, martie 8."
Textul cu cerneala neagra. Titlurile. colontitlurile, initialele ei indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 1. Cumparat de

la anticarul Marcu Pollack, la 24 apr. 1908.


3781 Sec. XIX (mijloc); 191 I.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-329 (f. 25
190) ; 21 x 12,5 cm.

F. 1 liminara: <Jurnal de caltorie). Carte de cdleitoria fregine-meu Iorgu.


urmatd la anul 1846 si 1847. Jurnalul, care incepe la f. 25 este precedat
de insemnari cu privire la cheltuelile facute cu acest prilej i alte insemnari
gospodaresti, precum si de insemnari meteorologice din anul 1851. Calatorul este moldovean.
F. 23-24v albe.
Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de
la anticarul Israel Kuppermann din Iasi. la 13 iun. 1907.
37S2 Sec. XIX (mijloc) ; 34 f.; 19 x 14 cm.

<Ceaslov. Binduiala vecerniei ci alte rugdciuni>. Textul este precedat la f. 1r-v

de un fragm. de Bucoavnet.
Text urit cu cerneald neagra. Daruit Academiei Romane de C. Erbiceanu,
la 19 oct. 1907.
783 Sec. XIX (prima jumatate); 187 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversa;
19,5x 11,5 cm.

<Miscelaneu romdno-greco-rus>.

1. F. 1-66: <Panaghiot Zagopol, Despre boli si leacurile lor>. In lb. greaca


si rom ana.
2. F. 67"-101": Abetedar greco-romdn i buchero in trei lintbi, cu frurnoase
dialoguri, rugticiuni, legi moralicesti, idei fizicesti, gheograficesti si istoricesti,
acum intii tipdritd pentru folosul copiilor. cu cheltuiala dumnealui Vasilie
<Manole>. epistatul tipografiei, in BucureAi, la Cismea. 1827. Cf. Bibl.
rom. veche III, p. 542, nr. 1317.
3. F. 102-124: Hrismos, adecd prorocie a fericitului ierornonah Agathanghel,

a monahicestii stare a Marelui Vasilie, fiind Mew Ia Mesinie a Sicheliei


in anul 1279, acum intiiu din sfinta pronie s-au dat in tipariu la Agathopoli
in anul 137 ... ralmilcindu-sd din limba frantusascd in cia limbd apla greciascd, iar acum tedmilcindu-sd in lirnba rorndniascd s-au dat in tipariu la
anul 1818. Cf. Bibl. rom. veche III, p. 213-214, nr. 968.
4. F. 125-140: <Erminia zugravului>. In lb. greaca.
5. F. 141-144: Selinodromiu <= Mersul lunii>. Cu preziceri. Copiat de
Constantin D. Papastamuli, la 22 febr. 1837. In lb. greacd.
6. F. 144-146, 148"-149": Cele 12 Vineri mari a tot anului, carele fiitecare crestin va fi ferecit de va pdzi. Text in lb. romana i greaca.

7. F. 146-147, 149v-150: 12 Daruri mari. Text in lb. romana si greaca.


8. F. 147v-148: Zilile rale in care omul nu este bine nici de un lucru a
s apuca. Copiate la 18 mart. 1837.
9. F. 150v-151: <Elemente pedagogice>. In lb. greaca.

10. F. 151"-152: Filip Fornelu, Despre tutun. In lb. greaca.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

243.

11. F. 152v-153v, 187": <Refete medicale>. In lb. romn i greac.


12. F. 154-159: <Rugaciuni>. In lb. 'Tanana i greacd.
13. F. 160 187: <Bucoavnd>. In lb. rusd.
Insemnilri: F. II liminarff : Autorul este Panaghiot Zagopol i I-a scis.
in Chisindu. Multe din retete sint in romaneste si se spune baba ce I-a layS-

lat. El a trait in tars multi ani i stia bine limba tarei, la Back" Sint si

multe superstitii transcrise, in special religioase. C. Erbiceanu."


Textul cu cernealS neagra. Ddruit Academiei Romane de C. Erbiceanu,
la 23 nov. 1907.
3784 Sec. XVIII (prima jumdtate) ; 102 f. + f. 49 bis ; 16,5 x 10 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-29, 31v-60, 68-72, 79v-102v: <Cazanii la oameni morfi>. Intre.


f. 100v-101 textul prezinta discontinuitate. lipsind file.
2. F. 30v-31: Versu frurnos de lume.
3. F. 60 64, 72v-77: <Ertdciuni la oameni morP>.

4. F. 64v: < Versa/ lui Adam>. Scurt fragment.


5. F. 65v-67v, 77v-78v: (Versuri religioase>.
Insemndri: F. 29v: Scris-am eu Filip diiacul. fiind lacuitor in Banisor.
<lectura. incertd). Ani Domnului 1758. mesita ghenvarie in 17 zile, i proci.
Si s-au scris lui cinstit popa Joan. dindu-sa <in) miinili sale in Banu"<jud. Iasi). Ar putea fi socotit copistul manuscrisului, pentru prima parte.
F. 64: Cinstite pArinte popa Ursu 81-ti erte D-zeu pacatele pintru ce ai
scris CAzanie aceasta. Scris-am eu Todoru din Banu, in luna lui apriliein 24 de zile. Ano 1806."
F. 64v-65: Aceasta carte <este) CAzanie mortilor, ca sd sa stie. $i aceasta.
carte cd o fdcut popa Toder de la Banu. Ca de s-a intimpla sa. o mistuiascd in ore ce formS ... pdmintul trupu-i nu-I primascd, peatra mucezascd
afurisit sS fie acela om. Amin. Eu Toader de la Banu. Ano 1806."
F. 67v, 79. 92': InsemnAri de cititor.

Textul, cu cerneald neagra, este scris de mai multe miini. Frontispiciii

initiale stingace in penita la f. 7, 12, 21 s.a. Cumparat de la prof. D. Braharu, in febr. 1974.
3785 Sec. XVIII (a doua jumiltate) ; 114 f.; numerotatie veche cu cifre dun8i

lice: 1-115 (f. 1-114) ; 21 x 16,5 cm.

F. 1 Catavasiariu tdlmeicit pre limba rumdneascd, cu multe trebuincioasii-

cintdri, acum tipdrit in tipografia cea noao a sf. Episcopii Rddufu1ui, la

anul dintii al indltatei de Dumnezdu domnie a prealuminatului domn a IowaTara Moldoviei Loan Nicolae voevod, cu blagosloveniia preasfinfitului mitropolit al Moldovlahiei chiriu, chir .Nechifor, iard cu toatd cheltuiala iubitoriului de Dumnezdu episcop al sf. Episcopii Rdddulului chir Varlaarn, la
anul de la zidirea lumii 7252 <= 1744). Cf. Bibl. rom. veche III, p. 79,
nr. 236.

Insemndri: F. 2v: Aceasta carte eine ar indrAzni sS o furi sti fie afurisit

de" <incompletS>.

F. 38: loan Filip din Cupsani."


F. 6: Gavriil Hanga, preot, Gherla, 1910."
Coperta I-a si a II-a interioaril: Insemnari de bani. incercdri de condei s.a.
Textul cu cerneald neagrA. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiuniletipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 2, 5" s.a. LegSturd veche in scoarte de lemn si piele. Ddruit Academiei Romdne de preotul
Augustin Cupsa din Cupseni (jud. Maramures), in februarie 1911. Ex-librisul
Mu, in tu, cu coroana de conte, este aplicat pe numeroase file ale ms.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

244

3786

Sec. XIX (mijloc); 118 f.; 17x 10,5 cm.

<Vocabular francez-roman>. La sfirsit (f. 106-109) exercitii de lb. francezil.

iar la f. 109"-111 este transcrisd poezia Dochia i Traian de G. Asachi.


F. 114"-118 albe.
Insemnari: F. I liminarS. 112, 118": Aceast5 carte este dintru ale mele,
mai jos iscAlitului V. Dimitrie. $i care o va gasi-o si nu me-a da-o, s-1
pAleasca bubile lui Iov si se fie neertat ..."

F. 2": Din cartile mele. I.M.C."

Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Legatur veche


In scoarte de lemn 5i cotor de piele. Cumpilrat de la anticarul B. Pohl.
la 10 oct. 1905.
787 Sec. XIX (mijloc); 36 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-68 (f. 3-36");
16 x 10,5 cm.

F. 1: 0 toaletd neisprvitd, sau Obrdznicia slugilor. Farsd intr-un act de

I. Dumitresco si George Rdtescu.

F. 1"-2" albe.
insemnari: F. I liminarS: Dintr-ale mele. Steanu."
Textul, cu cerneal neagr5, este scris in alfabet de tranzitie. Legaturd veche
In carton si cotor de piele. CumpArat de la anticarul Israel Kuppermann
din Iasi. la 9 mai 1908.
788 Sec. XIX (a doua jumiltate); 122 f.; paginatie veche cu cifre romane si

arabe divers : 17,5 x 11 cm.


F. 1 : <Psaltichie>. Colectio de cantari bisericesti la diferite ocasiuni, copiate
si adaugite de preutul N. 7'dreibutd. Unele compozitii apartin lui Hurmuziu
hartofilax i paharnicului Dimitrie Suceveanu, protopsalt. La f. 97-106:
Stihurile care le-a cantat losaf, imperatul Indiei, cind a esit la pustie.
F. 121"-122: Retete gospoddresti.

lnsemnari: F. 31'. 39v, 2', 70 s.a.: 1869, iulie 12/24. N. Tarabutd. Ce livre
m'appartient. Pr. N. TilrAbutd. 1883, martie 21."
Textul cu cerneala neagr. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale sInt
scrise cu rosu. Legatura veche in piele se pastreaza sub legAtura modern5.
Cumpiirat de la anticarul A. Zwiebel, la 10 iun. 1906.

=89 1795 (f. 119): 176 f.+ f. 28 si 29 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice:
1-162 (f. 13-176); 18x 13 cm.
F. 1 : <Invdtdturi fl indreptar pentru duhovnic, cum sd spovedeascd si cwn s
canoneascd>. Carte folositoare de suflet, impdrtitd in tret ddrapuri, din care
mai intibu cuprinde Invdtdturd pa scurt ci lucrettoare cdtrd duhovnic, cum sd
ispoveduiascd cu rodire. A doao cuprinde Canoanele sf. loan Postitoriului,
tdlmdcite cu amdruntul ci cu allele de lobos, iar a treia Sfdtuire suptire i pd
scurt cdird cel ce sa pocdiaste, cum s se ispoveduiascd cum sd cade, adunatd

de la multi dascali i pusd la blind orinduiald de cuvinteiretul cuvios Intre monasi


chir Nicodim.

insemndri: F. 119: Partea a treia. Sfiltuire frumos mestesugita cdtril pocaialnic, cum sa cuvine a sL ispovedui, adunata pre scurt yin multe invdtAturi,
a multi dascali i teilmilcitS rum neste de nenumitul, spre mai bun folosirea
cititorilor. 1795, dechemvrie 2."
F. 176": Sfirsitu ... 1796, ianuar 13 dni, in Ctildorosani." Cf. G. 5trempel,
Copisti
p. 162.
F. 1: De obste a sf. Monastiri CAldArusani."
F. 1" si 11: Insemnari de cititori din anii 1840 si 1842.
F. I liminard: Incerdiri de condei.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romnesti

245

Textul cu cerneald neagrri. Frontispicii in penit la f. 1, 13 si 86. Legilturil


veche in piele. Din bibl. Manastirii Calddrusani. CumpArat de la I. l'opescu*erboianu, la 1 iun. 1909.
3790 Sec. XIX (mijloc) ; 161 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-160 (f. 2
161) ; 17 x 11 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald>.


1. F. 2 86v : Floare de cuvint sfettuitoare a iubitorilor de fnielepciune celor
sirguitori, sirguitei si fdculd de preamicul Ilie Prezeiterul si Ecdicul.

2. F. 86v-89v: A preacuviosului Simeon Noul Bogoslov, InveiNturei pentru


lepcidarea de sine.
3. F. 96-121: A lui Simeon Noului Cuvinteitoriu de Dumnezeu, Inainte cuvintare si arcitare a celor pentru luarea aminte gi pentru rugeiciune.
4. F. 121v-130: A sf. Grigorie Sinaitul, I ntrebare ceitrei sf. Maxim Cavocalivin.

5. F. 131-141: Cuvint pentru peizirea inimii plin de folos a lui Nichifor cel

din pustictate.
6. F. 141-145: Dintru impreund alciituirea lui Callist a preasfintitului patriark

al Cetatii lui Costandin, chip al ludrii aminte a rugeiciunii.


7. F. 145-157": <Omilii>. Luna lui ianuarie in zioa dintiiu. Cuvint la teiereainprejur a Domnului nostru lisus Bri.stos.
8. F. 157v 161v: Ale preacuviosului Simeon Noul Bogoslov <Cuvinte>.
Insemnari: F. 89v: Aceasta cArtAlue am scris-o eu Antonie irodiaconu sh
pricS tosul ..."

F. 1r v: insemnare despre vise, de un nenumit.

F. 3: ,.Ilarion duhovnic."
Textul cu cernealri neagr. Unele titluri, colontitluri si initiale sint scrise cu.
rosu. Frontispicin colorat la f. 98. Initiale ornate la f. 13, 14, 17 s.a. Legaturd
veche in carton si cotor de piele. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann,
3791

3792

din Iasi, la 9 mai 1908.


Sec. XIX (prima jumgate) ; 74 f. ; 17.5 x 10,5 cm.
<Ceaslov>. Text fragmentar. Lipseste inceputul si sfirsitul.
Text urit cu cerneald neagrd si rAthicinie. Frontispicii in penitd la f. 5. 47,
58v s.a. initiate stingaci ornate la f. 17v, 22, 23" s.a. CumpSrat de la Radu.
D. Rosetti, la 15 oct. 1908.
Sec. XI X (inceput) : 18 f.; 19,5 x 14,5 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 2: <Scurf fragment din Scrisoarea soborniceascd a apostolului Pavel'

cdtre evrei, cap. 2>.


2. F. 3 18": Binduiala osfestaniii cei mici.

Textul cu cerneaM neagrti. Titiul, initialele 90 indicatiunile tipiconale sint


scrise cu rosu. I nitiale ornate la f. 2. 8, 9 s.a. Ms. a fost legat la un loc cu.
3793

invOlciturd pentru ispovedanie, Rimnic 1813 (Cartea rom5neascd veche 826).


Sec. XVI I (prima jumatate) ; 22 f. ; 20,5 x 13,5 cm.
<Extrase din pravile ca indreptar pentru preotul duhovnic>.

Texte fragmentare, faril inceput si sfirsit.


insemndri: F. 10v: Smerit si mai micul intre preoti, popa Dimitrie, brat
<= trate> <WO Stanciu logofat." Este copistul ms.
Textul cu cernealki neagra. Ms. constituit din fragm. intrate in Biblioteca.
Academiei pe diferite c5d.
3794 Sec. XI X (mijloc) ; 88 f. ; 17,5 x 10 cm.

<Miscelaneu de literaturd populard>.


1. F. 1 35 : <Zodier>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

246

2. F. 35-88v: <Refete medicale si gospoddresti>.

Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tianzi(ie. Proyenienta


necunoscutd.

4795

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 245 f.; 17x 10,5 cm.


<

iseelaneu>.

I. Coperta I interioard: <Malaya pentru cei ce ccildloresc>.


2. F. 2: Pomelnic.
F. 2"-3, 45-46, 61v-62, 75v-76, 139" 188, 191-193v, 234-237v, 243 albe.
3. F. 4-34: <Ceaslov). Text fragmentar.
4. F. 35, 70-78v, 211-233": (Legenda Duminicii>.

5. F. 36-44: Intru aceastd lund <mart.> in 17 zile, Viia(a prectiv;osului pdrintelui nostru Alicsii, Omul liii Dumnezeu.

6. F. 46v-50, 194-210v, 238-242": <Sinaxarul celor 12 luni>.


7. F. 51-64v: <Acatistul Maicii Domnului>. Text fragmentar.

8. F. 64v-69: Bugeiciune cdtrd preainduratul i premilostivul Dumnezeu <s,a.>,


9. F. 79v-120v: <Cazanii la oameni morti>.
10. F. 121-139: < Vedenia lui Macarie>. Cdranea sfintului Mdcari.

11. F. 188v-190v: Molifta di di<h)onii.

Insemndri: F.245: 1856. noiemvrie 12 zile s-au cutremurat pamintul."


F. 244' ": Insemndri gospoddresti.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris, partial, in alfabet de tranzitde. Unele
titluri. colontitluri, initiate si indicatiuni tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 4, 17 si 22v. Legilturd yeche in piele. Cumpdrat de la
Radu Rosetti, la 15 oct. 1908.
796 1820 (f. 1) 59 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd : 17X 11,5 cm.
F. 1: Alfa-vita sufleteascd, spre folosul de obste a tuturor celor ce vor sd viefuiascd lui Dumnezeu cu bund pldcere, acum intau tipdritd in zilele prealuminatuba gi preaindltatului domnului nostru loan Matei Ghica f,oevod, cu blagoslovenial gi cu loald cheltuiala preaosfinfitului mitropolit chiriu, chir lacov, in
sfinta Mitropolie in Iasi. Leat 1755 <sic) de Grigorie Stanovici tipograf. Iard
acum scoasd de mine robul lid Dumnezeu Chesarie ierodiiacon, cel cu mina de
Idrind. lard cine ()a ceti, spre folos sufletului ii va fi. si pre mine pdcdtosul tad
va pomeni. Incepind a scrie de la leat 1820, aprilie 11, in zile<le> luminatului
si preaindlatului domn loan Alecsandru Nicolae Suful voevod, taint cea de <a>
treia domnie a mdra sale, baud dupd o carte de tipari a sf. sale a pdrintelui
Grigorie ieromonahul ci eclisiiarh a sfintei Mdndstiri Bistrita.

Bibl. rom. veche nu inregistreazd nici o carte cu acest titlu tipdrad in anul
1755. La Iasi se imprimd Alfa-vita sufleteascd in anul 1785. Cf. Bibl. rom.
veche II, p. 300, nr. 483. Un asemenea ex. a slujit ca model ms. de fatd.
Copiind anul, Chesarie ierodiacon a pus bara cifrei a treia, din anul tipdririi.
la mijloc (50), in loc sd o pund deasupra, cum era normal (80). si atunci anul
tipdririi ar fi fost corect redat: 1785.
Insemndri: F. 59": Serafim monah. Cernica. Bistrita."
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri si initiate sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 1 si 15. Initiate stingaci ornate la f. 15. 24", 38" s.a. Legdturd yeche in carton si cotor de piele. Din bibl. Mdndstirii Cernica, a cdrei
pecete in fum este aplicata la f. I". Ddruit Academiei Romane de C. Erbiceanu, la 19 oct. 1907.

43797

Sec. XVIII (a doua jumiltate) ; 87 f.; 17,5x 11,5 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 1-26: <Cronograf, cuprinzind istoria lui Octavian August si a lui Ptolemeu Filadelful>. Text fragmentar.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilne$ti

247-

F. 26"-27 albe.

2. F. 27"-86: OncOlturi morale si monahale). Texte fragmentare, Lira sfnit.


Insemnari: F. 27' $i 86: Tot dentru ale mele carp esti $i aceasta carte. Arhimandrit Venedict staret. 1851, martie 18."

F. 38-47: Aceasta carticica iaste data mie de pomana de preotul Vasile


adeca de socra-meu. ca sa-mi fie de ascultare i s aib i iel vesnica pomenire. $i daca a ramine de mine sO fie de veci a fiului meu din Ciorasti <jud.

Rimnicu-Sarat>. Poruncescu $i de s-a intimpla ca sa o ia cineva din mina


sd fie supt blastamul ... si anathema. $i in vreme cindu au raposat preotul
Vasile. socra-meu, umbla velet ... 1810, iunie 24 ... i ieu zu-am iscOlit. Sat

Ciorasti. In zilele mele sd fiu pomenit."

Ultima fila liminara: Socoteli banesti


incercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Initiale
ornate la f. 35 si 44". Din bibl. Manastirii Dalhauti (jud. Rimnicu-Sarat .
Trecut in col. Acaderniei Romane, la 4 mai 1904.
3798 Sec. XI X (prima jumatate) ; 23 f. ; 17,5 x 11 cm.
<31iscelaneu>.

1. F. 1'-17": <Acatistul illaicii Domnului>.


2. F. 18-21: Stihuri pentru deseirtiiciunea Menu.
3. F. 21"-22: <Precepte morale>.
4. Intcriorul copertilor: <Fragmente de Psaltichie>.
Insemnari: F. I: I Astazi. la lea t 1852, martie 30 au nins in zioa de Paste.
zapada d-o palma. *i am insemnat ca sa sa *tie. $i dupa Durninica Tomii
mereu au nins. N. Pirvulescu."
II: Versuri.
F. 22": I Aceste foite sint daruite de parintele Nichifor de la Manas(irea
Caldarusani d<umnealui> postelnicului Pirvu Dragulescu ot Ceptura. lar
eine va Indrazni a le instreina de la casa d<umnealui) sd fie supt legatura sf.
parinti de la Nicheia. 1841, iulie 20."
II: insemnare de stare civila din anul 1852.
Textul cu cerneahl neagra. Uncle titluri, initiale si indicatiuni tipiconale sint
scrise cu rosu. Initiale colorate la f. 1`, 2', 3' s.a. Legatura veche In carton
se pastreaza sub legatura moderna. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack,
la 24 apr. 1908.
3799 1824 (f. 1); 98 f.; 65x 11 cm.
F. 1: Lexicon de numele sf. ce sei afld in fiestecare lurid pe alfa-vita, ale carom

name si vieti sei afld in cele 12 Al inee lunovnice <= lunare>. 1824, martie.
Insemnari: F. 97"-98": S-au protocolit <= colationat> aceasta carte ce sd
chiarna Lexicon de numele celor din 12 Minee cu vieiIe sf. de peste an, ce
s-au scos de ... parintele preacuviosul Chiriac arhimandrit Rimniceanu, egu-

menul Monastirii Caluiu din sud Romanati, ce au fost al doilea epitiritis.


<= supraveghetor> in domneasca $coala a Bucurestilor asupra invotaturii
grammaticilor celor ce priimea darul hirotonii, impreund cu parintele arhimandrit chir Grigorie Rimniceanu, care mai pre urrnd s-au savirsit episcop

al Argesului, in zilele prealuminatului nostru domn Jo Grigorie Dimitrie.


Ohica voevod, din preacinstitii boeri paminteni, i intru aceliasi zile <a> ...
parintelui mitropolit chiriu, chir Grigorie al Ungrovlahiei, bucure$teanu, ceare metaniia de la Monastirea Neamtu, cind s-au ales si din parintii rumOni
paminteni a sa pune igumeni la toate sf. monastiri ale Tarii Rumanesti, cele,
slobode $i inchinate.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

-248
Si

s-au adunat aceastd carte spre mai buna intelegere si deslusire a sd gdsi

cu inlesnire mice nume si viata in fistecarea zi peste an, din cele 12 luni ...,
care carte putindu-se cineva a sd indeletnici din cei luerdtori frati este vrednic

a set da si in tipari spre folosul neamului nostru rumdnesc, cdci alta nu sd


and. 1825, mai 25. Chiriac arhimandrit Rimniceanu, Caloianu."
F. 98": S-au prescris aceastd cat ticicd de Pahomie monah, craiovan, cd1ug5rit in Sfitagora, din porunca i cheltuiala parintelui arhimandrit Chiriac
Rimniceanu, Caloianu, ostenitori fiind si eu la citaniia si indreptarea acestii
carti. Ilie logof5tul. nepot pdrintelui arhimandrit, chir Chiriac, igumenul
Mandstirii CAluiu din sud Romanati."

F. 97: Sfirsit ... 1825."

F. I nenumerotatd: Catalog de numele tuturor sf. si martirilor in Diserica


Ortodoxd, estrasi din cele 12 volume-Minee, imprimate in sf. Mdndstire a
Neamtului. 1903, septemvrie 7. C. Erbiceanu. DdruitS Academiei."
F. I nenumerotatdv: Insemnare de milsurdtori de lungime folosite in Diblie.
La sfirsit: S-au insemnat pentru stiinta. 1825, septemvrie 25. Spus Vasian
( ?) ce-1 am la Tintareni." <jud. Prahova>.
Textul cu cerneald neagrd. Titlul, initialele si cifrele sint scrise cu rosu. Un
fragment din vechea legdturd in piele se pdstreazd sub legAtura modernd.
Ddruit Academiei Romdne de C. Erbiceanu, la 26 oct. 1907.
:3800

1742 (f. 103) ; 435 f.+ f. 425 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice cu greseli:

1-405 (f. 1-415); 21 x 16,5 cm.

F. 1: Cu Dumnedzeiu milostivul incepem Anthologhion, adecd Floarea cuvinfrlor,

pre infdles. (Mineiu). Text slavo-romdn, copiat in Transilvania.

Insemnari: F. 103: 1742. P.I."


F. 336: 1753, mai 21." Datd ulterioard copierii manuscrisului.
Ultima MS liminard: I 1803 maiu 22 ma dat 20 de potori portie <= impozit> pd locul Bdiasului. Popan Ion."
II 1793 am dat portie <... rupt> in sdliutd 20 de potori."
F. I liminare: insemndri gospoddresti.
Textul cu cerneald neagrd. Titturile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in culori, naiv lucrate, la f. 1, 39,
165 s.a. Initiate ornate la f. 57, 64, 86" s.a. Viniete in penip la f. 38v, 63v,
84 s.a. Legaturd veche in scoarte de lemn i piele, reparatd la color. Cumparat

de la prof. Atanasie Popa din Cluj, in ian. 1972.


:3801

Sec. XVIII (sfirsit) ; 25 f.; 16 x 10,5 cm.


<Miscelaneu>.

41802

1. F. 1-10v: Canonul Pastelui. <Fragment de Catavasier>.


2. F. 11-24v: <Rinduiala Vecerniei>. In lb. greacd.
Insemndri: F. 25r-v: <Bucoaynd>. Fragment in lb. greacd.
Textul cu cerneald neagrd. Unele initiate sint scrise cu rosu. Desen stingaci
in penitd la f. 25v. Cumpilrat de la anticarul Marcu Pollack, la 24 apr. 1908.
Sec. XVIII (mijloc si sfirsit); 61 1. ; 15,5X 10 cm.
<Jfiscelaneu>.

1. F. 2-33v: Acathistul Domnului Hristos.

2. F. 34-49v: Cinstitul Paraclis a sr arhiereu ci fdcdtoriului de minuni

Nicolae.

3. F. 50-59v: Slujba din toate zilele.


Insemndri: F. 49v: Al sf. tale mic, plecat i smerit, az mnogogreasnik < = eu
multpdcdtosul> Mathei ot Dragus <Fagdras>, cu metanie sdrut cinstit<td>
mina sf. tale." Cf. 0. trempel, Copisti ..., p. 145.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor ronninesti

249

Ioann Popovici. Anul 1799, In postu Crdciunului."


F. 1: Scris-am eu logofdtul Serban sin popii Serban de la Delia <Odorhei>..."
F. P.: <rintdri bisericesti>. Axion in lb. greacd.
F. 60': ,,Ex cathalogo librorum Stephani Dobre <lecturd incerta>, parochus.
1823, die 22, ianuarii."
Coperta I interioard si f. 61v: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile
tipiconale slut scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 2 si 34. Peceti inelare
in firm, ale ieromonahului Stefan. aplicate la f. 2, 3, 34 si 49v. Legaturd veche
in carton si cotor de piele. Ddruit Academiei Romane de Octavian Popa, preot

F. 59v: Sfersit

In 1'50ra*, la 28 nov. 1905.


3803

1761

(f. 64); 64 f.; 15,5x 10,5 cm.

<31 iscelaneu).

1. F. 1" : Pashaliia pe scurt. Text fragmentar.

2. F. 2r v: Fragment de scrisoare neldentificatd.


3. F. 3-53: <Cintdri btsericesti>. In lb. romr i greacil cu caractere chirilice.

4. F. 44v-46: Zeci porunci ale lui Dumnezeu, ce s-au dat lui Moisi pe doao

5. F. 53v-63: <Bugeiciuni). Moliwa sfintului Grigori <$.a.).


6. F. 63v 64": <Zile bune si rele). ittveibiturd care au dat Dumnedzdu prorocului illoisi ca set o spui in lume pentrucd in toate luni<le> sint cite 2 zi<le>
rale ,F i

tot omul foarte sel le pciz.acii.

Insemndri: F. 64: Constantin dascal. Let 7269 <= 1761> ghenar 11 zile".
Cf. 0. Strempel, Copisti .3. p. 33.
F. 12: Radacina invapturii amara este, dar rodurile stntu dulci i bune.
Gligorie ... 1764."

F. 45v-46, 53: Incercari de condei.


F. 3: Emilgar <= Emil Girleanu>, 1902 Iasi."
Textul cu cerneald neagra. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Cumparat de la sublt. Emil Girleanu, la 27 febr. 1906.
3804

1844 (f. 2) ; 18 f.; 13 x 10 cm.


F. 2: Cuvintul facut elevilor scoalei tinutului Hotinului (rusi st moldoveni),
carii sfirsisd cursul invdtdturilor rinduite la ace scoald linutald si aye s treacd

la k.himnazul oblastiei Basarabiei din orasul Chisindului, care acest cuvint


s-au twat in limba rusascd la eczaminul public din 2,5 iulie anul 1837 de cdtrd
dumnealui eforul ci mddulariu a mai multor inpardtesti din Rosia invdteituri
opstesti. nobilul roman din Basarabie Alexandru Hdjddu, iar apoi teilmcit
in limba romdniascd de cdtrd dumnealui cavaleriul Costachi Stamati. .33 aice
prescris de mine, suptiscalitul, a cince oard in Esi. 21 fevruarie anul 1844,
Alecu Balica. Publicat la Iasi in tipografia Buciurnul Roman, la anul 1853.
Insemnari: F. 1v: Cuvintul nobilului roman Alexandru 1-lajdAu rostit In

scoala Hotinului la anul 1837. Tiparita prin cheltuiala D(umnealui> B<anului>


Alecu Balica."
F. 18": sub un desen de inspiratie romanticd, in cdrbune: Alexandre Balica."
Cu caractere latine.

Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Legatura veche


In carton se pastreaza sub legatura modernd. Cumparat de la anticarii araga
din Iasi, la 5 dec. 1907.
3805 Sec. XIX (sfirsit) ; 20 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-40 (f. 1 20w) ;
12,5 X 10,5 cm.

F. I liminard: Besumat de cursul profesat de E. Bacaloglu la Facultatea de


Stiinte din Bucuresti de la 1887-1891.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 8101-4413

250

Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romane de D. Negreanu, la


11 apr. 1907.
8806 1747-1748 (f. 58, 113); 146 f.; 15x 10 cm.
<Miscelaneu).

I. F. 2v-4v: <Calendar). Aici sd s stie peste an cite sdptdtninii sin! dintr-o


zi mare kind' la 010 zi mare.
2. F. 5v: <Fragm. de rugdciune>. in lb. slava.

3. F. 6-12: Ilinduiala sf. Liturghii. In lb. greaca, cu caractere chirilice.

4. F. 12-15r: Catavasiile Ndscdtoarei de Dumnezeu <si> Troparele Invierii.


In lb. greaca, cu caractere chirilice.
5. F. 16 49": lntrebdri i rdspunsuri. Dascalul intreabd si ucenicul rdspunde.
6. F. 49"-53: <Astronomic populard). lnsemnare pentru crugul stlelor.
7. F. 53r-v: <Simbolul limbilor>. Siamnele limbilor, care ce iaste.
8. F. 54r-r: <Porecla popoarelor). Aice sd scrie polecrile limbilor pre rind.
9. F. 54v-58, 123r-124: <Retete medicale). Pentru boale ce are omul.
10. F. 58v 64r: Treptnic de siamne omenesti, pre cum sd vede in jos.
11. F. 1r, 64v-72, 113v: <Tipic>. Sd sd stie si aceasta, cum sd citeste Polunostni(a, cind iaste prazdnic impdrdtesc, cum arald in jos <.a.).
12. F. 72v-87' : <Legenda Duminicii>. Epistoliia Domnului nostru lisus
Hristos. .Epistolie ce au trirnis-o Domnul Duinnezeu din ceritt si au cdzut in
cetate in lerusalim.
13. F. 88' 103: <Apocalipsul Maicii Domnului). Cind vrea sd umble preacurata Maica Dornnului nostru lisus Hristos sd vazd Nate niuncile cite sint
pre pdmint, unde sd muncesc peicatosii.
14. F. 103r-113: Inveifeiturd de obste cdtrd tot omul cel ce nu-s ia seama vorbii
ce vorbste sau ce gindeste <ln versuri>.
15. F. 114-118' : <Catehism). lntrebdri i rdspunsuri crestinesti. Lipseste

sfirsitul, intre f. 118v-119 textul prezentind discontinuitate.


16. F. 119-121v: <Pilde filosofesti). Text fragmentar. Lipseste inceputul
si sfirsitul.
F. 130-134, 136v-144 albe.
Insemnari: F. 58: Meseta avgust 1 zi, 1747. Eu popa Ghinia i dascal."
In criptograma.
F. 87r-88: Meseta martie 15, 1748 ... Cinstiti preoti, diiaconi, ipodiiaconi
dascali, ceteti si cintareti, oricare va yeti intimpla a ceti pre aceasta Epistolie,
sa va bucurati pururea, si orice yeti afla zmintit, ori In slove, oH in cuvinte,
1ndreptati cu duhul blindtilor, nepuindu-ne in ponos. Ca n-au scris mina
de Inger. ci au scris mind zidita ... din tarina. Ca precum nu poate fi ceriul
fara nor niceodata, asa i scrisoarea lard zminteala ... 1748."
F. 113: Pisah az <= am scris eu> erei Ghinea Stanovici-Voinescu, dascalul
capalnas, fratele dascalului Stefan din Craiova, nepotul raposatului Intru
fericire, parintelui episcopului Damaschin ot Himnic. Meseta martie 30 din
1784." Intreaga insemnare, exceptind datele copierii, este criptografiata_
Cf. G. Strempe1, Copisti
p. 228.
F. 103v-104:
Aceasta mica. carticica
Scrisoare are putintica
lard cuvinte aduce aminte.
La tot omul far-da minte;
Invatatura cu certare,
Celui mic

8i

celui mare,

Care nu-s pune gurii stare.


Ci umbla In chipul ursilor

www.dacoromanica.ro

Catalogul inanuseriselor romine01

251

Pre vrmea porumbilor


$i pare ea n-are rnoarte
Si din lume nu-I va scoate.
Si aceasta istorie,
Sa sd stie eine o scrie:
Petru diiaconul Jibleanul
Al popei Iosif Coziianul."

F. 1: Arms, 1752, meseta iunie 17. intr-aceasta vrme, deacum, rautati s


ivesc deasupra crestinilor pentru pacatele noastre. Cd am pdrasit sf. bisreei
de 50 anii de zile, de cind au venit puznicu, mfirturisind pentru unialie."
F. lv: Anul 1752, meseta februarie 24 zile."
F. 2: ,.Anno 1752. meseta martie 4. intru acest an in care am insamnat
mai sus. mari lucruri or sa sa arate, precurn sa \rad pind acum. $i numai cit
s-au ivit primavara, dar daca s va incdlzi mai tare de asa, mai tare sa vor
scorui. Anno 1752, dechemvrie 4 zile."

Coperta I interioara: I Aceasta ... carte sa sa stie cd iaste a lui Iacov din
Curteni <Mures> 1747."

II Adresa epistolard catre un Mihai ot Briazova.


F. 4v: Anno 1752, meseta iunie 24 zile. Nodi lacov din Banat i dascal ot
Dobrita" <Gorj>.
F. 5: Aceasta carte este a lui protopopul Anton ..." Insemnarea este criptografiatd cu greseli.
F. 15v: Din radacina credintii crste pomul vietii. 1752, meseta iunie 24 zile."

F. 18: Scursul anilor este acuma 1754."


F. 18v: Scris-am eu, care mai gios iscalese numele mieu. Scriu in anul 1756,

meseta fevruarie 16 zile. Aceasta scriu eu cd tocma de mari trebi iaste aceastd
carticica i peste aceasta udeal pesne frumoasa. Eu Petru Sindea, nmis de
varmegiia Hinedorii i diiac, care <sint> lacuitori in Roscani" <Hunedoara>,

F. 72: Pre aceastd carte am cetit si eu, cel mai jos isc5litul, in anul 1798
in tuna lui aprilie si a lui mai, iunie, iulie, avgust. Allexandro Petrovits,
parochus pagi Tyei <Hunedoara>, graeci rithus non unitis, namestnic interimal."
F. 113v: .,Fost-au si mina mea putinel. Popa losif Arbanas din Iliia <Hune-

doara>. An 1764, mai luna, 4 zile."


F. 123: I Pettrovits Allexandro. Tyei protopop. 1798, 22 mai."
II: insemnare de impozite platite in anul 1809 in Transilvania.
F. 124": insemnare de bani platiti unui preot in anul 1800.
F. 126: Aceasta carte iaste a lui Cimpurean Sofron, cumparata cu doi zloti
de argint de la popa din Roscani <Ilunedoara>. 1826, tuna lui noemvrie
18 zile."

F. 129v: Insemnare de stare civila din anul 1814.


F. 144v: Foarte4 multemesc dumitale, cinstite protopop Iacove, de la Dobra

<Hunedoara> pentru aceasta eartulie ca mi v-ai dat si mutt am invatat


dintr-insa, i proci. Popa Iosif Arbanas din oras Jliia, cel rnult gresit sfintii
tale. 1765. Anno 1768, meseta martie in 18 zile."

Coperta a II-a interioara: Aceastd carte iaste a lui Iacov din Curteni <Mures>,

Sa sa stie ca-i cumparata en bani buni un florint."


F. 122, 123, 124v-125v, 127-129, 134v, 135v, 136, 144-146": incercari de

condei.

Textul cu cerneald neagra si radacinie. Unele titluri, initiate i indicatiuni


tipiconale sint serise cu row. Frontispicii in penita la f. 6, 16, 19 s.a. Lega-tura veche in scoarte de lemn i piele. Cumparate la Emilian Micu, protopop
in Lugoj, la 9 lpr. 1908.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

252

3807

I.+ f. 73 bis ; 15,5x 10,5 cm.


<Psallichie rolndno-greacii>. Compozitii semnate de: Petru Peloponisiotul,
Grigore Lambadarie. Petru Lambadarie, Gheorghe Criteanul, Petru Efesiul,
Ioan Cucuzel. loan Protopsaltul, Anton Pann.
nsemniiri: F. 67: Aghioase ce sS c1nt5, peste tot anul la Liturghiia lui Gur5
de Aur, care s-au predat in Semenarul sf. Episcopie BuzSuI. dupa cele gre-

1836 (f. 67) ; 85

cesti, la anul 1836 avgust 15."


Coperta I interioard: Gherasim monah si el au scris intru aceast5 carte di

heruvice.
uncle indicatiuni muzicale
Textul cu cernealS neagrit. Titlurile, initialele
sint scrise cu rosu. Legsturd veche in piele. Cumparat de la pr. Gheorghe
135bus, la 10 iun. 1982.

3608

Sec. XIX (prima jumatate) ; 125 f. ; 16 x 10 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 2-16: (Molitvenic). Text fragmentar.

2. F. 16-38: <Rugeiciuni diverse>. Mentionilm:


F. 16: .Rugaciunca celtrd Dumnezeiu-Scuaoth, scoasei di pe limba greceascel.

foarte de folos.

F. 21': RugOciunile de Nate zilele.


3. F. 39 66": Acathistul preasfintii de Dumnezeiu Neisceitoarii.
4. F. 67-74': <Canon de> rugeiciuni ceitrd wale puterile ceresti i cdtrii toti
sf infii.

F. 75 a1b5.
4. F. 76-125: <Rugeiciuni diverse). Mention5m:
F. 76: Bugeiciunile dumnezeestii Liturghii.
F. 91'1: Rugewiunile inaintea ispovcdaniei.
F. 98": Rugeiciunile sf. cuminecturi.
F. 109: Rugdciunile spre somn.
F. 117': .Rugeiciunea can zice in Nate zilile, ca sei dobindim sfirsit bun viefii
noastre.

F. 118': Rupiciuni foarte foksitoare. din Pararlis sroase.

F. 121: Rugciciuni de umilintei ccitr Dcrnnul nostru lisus Hristos.


Textul cu cernealS neagrd si rosie. Titlurile. colontitlurile i initialele sint
scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 5, 21", 39 s.a. Initiate ornate la f. 2,
60', 61" s.a. Cumpsrat de la R. Rosetti, la 15 oct. 1908.
8809

1854 (f. 63") : 131 1. ; 16,5 x 10,5 cm.

<Psallichie). Compozilii de: Varlaam monahul, Iacov protopsaltul, Ioan

protopsaltul, Daniil protopsaltul, Petru Lambadarie, Hurmuz, Petru Vizantie,


Iosif Naniescu, Dionisie serdarul, Petru Efesiu, Anton Pann.

F. 80"-88, 12C-130 albe.

Insemnari: F. 63": C<onstantin> D<imitriu), 1854, martie 30." Este copistul


ms.

F. 130' : Aceste foite sint ale mai jos isdilitului. Si cine se va ispiti ca sS le
fure s fie WA norocire, ori incotro o face el ... 1854, fevruarie 9. Costandin
Pr. Dimitrie. Tirgul SlAnicului <Prahova), mahalaoa Maica Precista."
F. 78v, cu creionul: Dlui cint5ret Gheorghe I. Coman din comuna SlanicPrahova. Anul 1928 luna martie, ziva 12."
Textul cu cernea15. neagril. Unele titluri i indicatiuni muzicale sint scrise
cu rosu. Frontispicii colorate la f. 91 si 104. Initiale colorate la f.14, 43, 94
.a. Viniete colorate la f. 63' si 103'. Legatura veche In carton si cotor de
piele. CumpArat de la pr. Gheorghe BAbus, la 16 iun. 1982.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


3810

253

1819 (1. 23) ; 38 f.; 16,5 x 11 cm.

<Papadichie i Psaltichie>.

Insemnri: F. 12-25: Acest Ohtoihas carele are In sine glasurile pe psallichiia cea noao s-au scris de mine, mull pacatosul si intru tot ticalosul,

fratele Theodor Popovici, la anul 1819, ianuarie 4. Theodor Popovici."


F. 38: Sa sd stii c aceastd carte o am luoat de la parintile Calimah. Mi-au

ddruit-o mie ca s invat pre <ia>."

Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, initiale si indicatiuni muzicale slnt


scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 12, 24', 25' s.a. Cumprirat de la anticarul
Israel Kuppermann din Iasi, la 13/26 oct. 1908.
8811 1727 (f. 80) ; 104 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-72 (f. 8-80) ;
15.5x 9,5 cm.
<Miscelaneu>.
I. F. r-v: <Im,d1dturi>.

F. 6-7: Scara pentru cle ce sa afld intr-aceastd carte.

2. F. 7r-': Oratio ad Salvatorem. <Rugdciune>.


3. F. 8-80: Pravoslavnica mdrturisire a sdbornicestii besrici a rdsdritului,
cu intrebdri i cu rdspunsuri, care sd cade sd o stie tot pravoslavnicul crestin.
4. F. 80-84: <Rugdciune cdtre Maica Domnului>.
5. F. 84"-103": Acathistul Domnului nostru I isus Hristos.
6. F. 104: <Cintdri bisericesti>. fn lb. slavd.
7. F. 104": <Retete medicate>.
linsemndri: F. 80: Sa sd stie cd aceastd carte ce s chiiamd Pravoslavnica

indrturisire iaste a mea, a lui Simeon Hiard ot Brasov. Si o am scris eu.

cfncl am invatat la parintele Radul Trnpia, in anul de la Hristos 1727, luna


lui fevruarie dui 13. Anno 1727, fevruarii die 13." Cf. G. Strempel, Copisti
p. 101. unde lectura numelui, Hristea, este gresitd.

Coperta a Il-a interioard: Popa Ion din Sona. pe cind Infloreste bosiocul
de lingd Fagaras." Se pare cd este copistul f. 80"-104y. Cf. Copisti
p. 130.

F. 2-5', 37, 10e-104: Insemnri gospoddresti.


F. 36": Anno 1728, martii die 25."

F. 104: N.B. Am dat D. Necula tom. 3 Halima s scrie pind voi veni. Am
dat chir Savvei tom. imparatului Petru Alexievici sd-1 scrie tot. 1783, octomvrie 3."

F. 104": 1784. Dat finului Radu Rdgdlie s citeascd Istoriia Beciului. Sd


o aducd."
Coperta I interioard: I Scris-am eu, cel mai jos isc5lit, Frdtild logofdt Stanovici. 1778 aprilie primo."

II 1786 august 3. Dat diiaconului St<efan?> carti: 1. Tetragloson (?) 2. Eutropie 4. Lexicon Testarnentului Nou, grecolat" (?)
Textul cu cerneald rddacinie si neagrd. Unele titluri i initiale sint scrise cu

rosu. Frontispicii in peni(a la f. 8. 20 si 80'. Legaturd veche in scoarte de lemn


;;i piele. CumpArat de la Constantin Popescu-Serboianu, la 1 iun. 1909.
3812 Sec. XVIII (sfirsit) ; 83 1.; 16 x 9.5 cm.
<Catehism sub forma de Intrebdri i rdspunsuri). Mentiondm:

F. 1-26": <Tilcul celor zece porunci). Text fragmentar. Figureazd numai


poruncile 8-10.
F. 27-36: Tilcul la rugdciunea Domnului (Tatal nostru>.
F. 36"-48: Simvolut sf. pravoslavnicei credinti prin tilcuiald luminatd.
F. 48-72'1: Tilcuiald pe scurt pentru Fericirite Evangheliei.
F. 73-79: <Rugdciuni in lb. rusd>.
F. 79"-82 albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.11. 3101-4413

254

Insemnari: F. 82v-83": Incercdri de condei.


Textul cu cerneald neagra. Pecete inelard in fum la f. 48. Din bibl. bisericii
Sfintii Voevozi din Galati. Trecut in col. Academiei Romne in decembrie
1907.

8813

Sec. XVIII (mijloc); 116 f.; numerotatie cu cifre chirilice diversh; 14,5 X
9 cm.

<Miscelaneu).

1. F. 2-59: <Molive ci rugticiuni diverse). lntre f. 3v-4, 4v-5, 6v-7, 20v21, 21v-22, 40v-41, 51v-52 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.
Mentionam:
F. 2: Rugdciune in Nate diminetile, cind sd scoald crestinul din somn.
F. 5: Rugeiciune mai nainte de ispovedanie.
F. 7 si 111-116": (Rugaciunile stiptdminii).

F. 25: Rugdciunile celor ce merg spre somn.


F. 35: Rugaciunile diminetii.
F. 41: <Rugaciunile pricistaniei>.
F. 51v: Rugdciunile dupd sfinta Cuminediturd.
F. 55: Rugaciuni de multe trebi.
2. F. 59v-67v: Pashalie.
3. F. 68-76": Invaldturi crestinesti <sub forma de intrebari cj rdspunsuri>.
Lipseste sfirsitul, iar intre f. 75v-76 textul prezintd discontinuitate lipsind
doud file.
4. F. 78-81v: <Tilcuiri ci simboluri religioase>. 1ncepiiturd intelgerei a multe
feliuri de lucruri.
5. F. 81v-91: <Lemnul crucii>. Cuvint pentru sf. cruce ales de Grigorie Bogoslov si de cle 2 cruci ale celor 2 tilhari.
6. F. 91-103: <Legende privitoare la Vechiul Testament). Mentionam:
F. 91-101v: lnceput de la Adam pin-la sfirsit a Nate, cum s-au fticut. Este
legenda lui Adam si a Evei, dupd alungarea din Rai, pind la moartea lui
Adam.
F. 102-103: <Jertfa lui Avraam>. Lipseste 1nceputul.
7. F. 104-110y: <Rugaciuni catre Maica Domnului).
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri. colontitluri i initiale slut scrise cu
rosu. Frontispicii in penitd la f. 55 si 59v. Cumparat de la N. A. Marinescu,
la 8 iul. 1906.
8814

Sec. XIX (1846-1888); 94 f.; 10,5x 17,5 cm. (format oblong).

<Album al Josef inei St. Sturdza (fiica lui C. Negri)). Mentionam:


F. 2, 6, 75", 90: <Versuri autografe V. Alecsandri).

F. 15: (Autograf Pierre-Jean Beranger, din 9 aug. 1849).


F. 80v: <Desen ci autograf in creion I. Canandu).
F. 85v-86: Cintecul Bocovinei. Prescrisd de N. Galinescu la 2 septemvrie
1868.

F. 2v-4, 6v-7, 8-14v, 16-35v, 36v-38, 39v-45v, 46v-58v, 60-67", 72


74, 77v-80. 81v-83, 86v-89", 90v-93 albe.
Insemnari: F. 75v: Vasilica Alecsandri, poet intre poeti." Autograf C. Negri.
F.1": Costachi Negri au murit la 28 septemvrie anul 1876."
Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastrd si creion. Legatura artistica
in catifea. Cumparat de la Alexandru St. Sturdza din Iasi, la 6 mart. 1908.
3815

1901-1902 (f. 1, 40) ; 48 f. ; 10,5x 7,5 cm.


F. 1 : <Psaltichie). Cintdrile sf. i dumnezeestii Leturghiei scrise si compuse de

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilnesti

255

Ath<anasie) Iordeinescu cintrer. 1901, noembrie I. Compozitii de: Gheorghe

Criteanul, Athanasie Iorddnescu, Nae Mateescu.


insemnri: F. 40: Athanasie Iorddnescu, cintdret, Biserica Lucaci. 1902".

F. 36: Altul compus la 1886."

F. 25v: Acsion compus 1890."


F. 21v: Altul compus la 1890."
F. 21: Scurtate cum sd vdd de A. Iorddnescu."
F. 22": Acsion estin compus la 30 mai 1896."
F. 33: Acsion compus la 1902."
Textul, in alfabet de tranzitie, este sells cu cerneald neagrd. Unele insenindri
i initiate sint scrise cu row. La 1.1' este lipits. reproducerea unei cruci,
decupata dintr-o tipdriturd $i imprimatd $i pe prima copertd a legiiturii in
piele. Cumparat de la pr. Gheorghe Bdbu$, la 10 iun. 1982.
3S16 1880 (f. 2) ; 45 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-39 (f. 3-41) ; 10,5x
8 cm.
<Miscelaneu>.

I. F. 2: Icoasele Buneiyestiri. 1880 <=-- Acatistul Bunei vestiri>.

F. 43-44' albe.

2. F. 45: <Cronologie). Epactile lunilor.

Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Titlurile sint


scrise cu row. La f. 2' este lipitd reproducerea in culori a unei gravuri de

facturd ruseascd. LegAtura veche In carton si cotor de piele. Cumparat de la

pr. Gheorghe Ban la 10 iun. 1982.


3817

1831

(f. 10") ;

49 f.d- f. 27 his; 9x 12 cm. (format oblong).

<Album de aulografe daruite de prieteni lui Costache Negri, la Odessa, In anul,

.1831. Printre semnatari se and: I. G. Wobst. I. Donici, G. Crupenschi


E. Donici. N. Donici, Vasile Sturdza, I. Bourillon, J. Theodosiu, Em. Christodulo, N. Chiprian, Dimitrache Vartic. Prima fild cuprinde dedicatia Catinedi
Negri adresat nepoatei sale Margareta Romalo si datata la 14 febr. 1872.

F. 2V-3', 5v-8v,
11"-12, 13v-15, 18V-19', 20V-21', 25, 26v-27 Ms'',
34y, 36" 383,,, 4 ov__ 43v, 4

30", 3
4
46, 47-48v albe.
Textele cu cerneala neagrd. La f. 28 $i 44 se and cloud portrete in creion
lucrate, probabil, de Catinca Negri. Legaturd veche in piele. Cumpdrat de la
Alexandru St. Sturdza, la 11 iun. 1909.
28v

3818

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 456 f. ; 11,5 x 8,5 cm.


<Psaltichie romdno-greaco>. Compozitii de: Petru Lambadarie, Grigorie proto-

psaltul. Macarie protopsaltul, Mihalache, Chiril arhiereul. Dionisiu, Daniil


protopsaltul, Petru Peloponisiotul, IIurmuziu hartofilax, loan protopsaltul.
F. 7v-10". 141v-142v, 191Y-192" albe.
insemndri: F. 1": Glas 8, tradus In noate <sic> de mine, Dimitrache."
F. II liminare: Din cartile mele, suptscrisul V. Muntianu."

F. 1: Aceastd carte de Psaltichii ce se nume$te Heruvicariu este a gios

iscillitului G. Albu."
F. I liminard: Aciasta este prea sigurd din parte-mi, rugindu-vd s binevoiti
a considera osebi." Autograf I. CreangVI
F. 168: 1859, ghenar 27. Dimitriu Costagogu." Lectura numelui incertd.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, initiate $i indicatiuni muzicale sint
scrise cu row. Initiate ornate la f. 37", 100', 198 $.a. Legaturd veche in piele.
CumpArat de la anticarul A. Zwiebel, la 10 oct. 1905.
8S19

Sec. XIX (inceput): 370 f.; 11,5x 8 cm.

<Psaltichie romano-greacei>. Compozitii de: Petru Lambadarie, Iacov protopsaltul, Iosif protopsalt de la Mdrastirea Neamt, Grigorie Lambadarie.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

256

Andrei Moldovanul protopsalt. Petru Peloponisiotul. Anastasiu din Larisa.


Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, initiate si indicatiuni muzicale sint.
scrise cu rosu. Frontispicii in penita la 1. 9, 80, 191 s.a. Initiate ornate la
f. 1, 69", 169 s.a. Legaturd veche in piele. Din bibl. mitropolitului Moldovei
Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane in anul 1894.
8820 1775 (f. 207); 294 f.; 10x 7,5 cm.
(Miscelaneu>.
1. F. 4-207: Pilde filosofesti de pe limba cia prostd greciascd, tillmdcite rumclneste.

2. F. 20-234", 267-271Y: <Invetfdturi morale).


3. F. 235 243' : Povestea Sfintului Sisoi.
4. F. 244 257": lntrebdri si rdspunsuri alese den sfintele scripturi.
5. F. 258-266": <Minuni). Povestea sf. 1Vicolae de la Mira-Lichiza.
6. F. 272 273": <Cintari bisericesti). Catavasiile la Nasterea Domnului:
nostru Iisus Hristos. Text fragmentar.
7. F. 274-280: <Poricologos). Impardtiia pomelor i a tuturor legtunilor.
8. F. 280"-283": <Medicind populard>. Leacurile bojorului.
9. F. 284-288: <Istorioare morale. Pentru minte si pentru noroc.
10. F. 289-290v: <Fabule). Pildei pentru epure.
11. F. 291: <Fragm. de povestire morald>.
Insemnari: F. 207: Si s-au scris aceste pilde filosofesti dupa carte tiparnicre

de ... erei Gheorghe si de un copil al mieu, Rodion. la anul 1775, mai 21,.
cind lacuiam la orasul Prejmir" <Brasov>. Cf. G. Strempel. Copisti
p. 82.
F. 1: La anul 1801. april 17 am cetit pildele filosofesti Popa Vasile, protopop Torches" <Brasov).
F. 1"-3", 291"-294": Insemndri moderne de posesor si incercdri de condei_
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri si initiate sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la F. 4 si 272. Legatura veche in piele se pastreaza sub legdtura moderna. Daruit Academiei Romne de D. Comp., prof. in Sibiu, la

8 febr. 1905.
3821 1620 (f. 77); 196 f.; 14x 9,5 cm.
<Mtscelaneu cunoscut sub denunzirea de Codex Neagoeanus). Cf. I. Bianu,
Codex Neagoianus. Cdrfi populare romdne scrise de popa Ion din Sinpetru
la 1620, in Columna lui Traian IV (1883), p. 322-329, 445-456.

1. F. 1-77: <Alexandria). Text fragmentar. Lipseste inceputul.


2. F. 78-126'1: <Floarea Darurilor>. Duke invd(eturd din tote capetele car!dor lui Hristos si a svintilor apostolz s-a prorocilor -a mai marilor patriiarsi
preacuviosi paring, din carte ce se chianzei Albinuse poveste.
3. F. 128-136": Pravila sf. paring 318. dupd Invetfdtura Marelui Vasilie.
4. F. 137-141": <Zodier>. Incepuiu Rujdelnita. Cf. N. Cartojan, Cel mai
vechiu zodiac romdnesc: Rujdenila lui popa Ion Romdnul (1620), in Dacoromania V (1928), p. 584-601.
5. F. 142-196": <Rinduiala vecerniei>. In lb. slava.
Insemnari: F. 76": Budaprosti trudivses mlado popa Ion Ylah" <= D-zeu
sa ierte pe cel ce s-a trudit, tinarul popa Ion Valahul>.
F. 77: Cu mita lui Dumnezeu <sfi>rsiiu eu popa Ion di in Simpietru Munedoara>, aceasta carte ce sa camd Alexandrie. Meseta cireseriu sa incepu,
in 15 zile si s sfirsi in luna lui agust 4 zile, va let 7128 <= 1620), In
zilele lui Betlian Gabor craiu. i cine va ceti aice i va afla gresit, au cuvint
neplin, au netocmit, sa nu ma glastemati <sic>, ce ziceti budaprosti, curn
si voi sa fiti ertati la zua de judet, at am scris in grab. Amin."

F. 126"-127": ... Adecd eu mutt gresit i ticalos popa Ion di in sat din
Simpetru, scris<-am) aceasta carte ce s chearna Alixandrie i cu Daro-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

257

vanie <= Floarea darurilor). i ma usteniu cit putuiu si o scris<ei) sd ceteascd


sa socoteasca bine ce este inpardtie cestii lumi desarte i minganoasa.
Pintr-ace domneavoastrd Inca Va rog pri toatd fire de om, cui o va da

aceastd carte a ceti sau a scrie, socotiti si mai bine ce voi fi gresit, sau
cuvint nesfirsit, sau slovd neimpluta, iar domnevoastrd s deregeti si sd
nu ma blastemati

Incepusd a sd scrie aceastd carte ce sd cheamd Alixandrie in luna lui cireseriu


15 zile i sd sfirsi in luna Murariu in 15 zile, vleat 7128 <= 1620), a ot

roj<destva) Hristova <= iar de la Nasterea lui Hristos) 1622 <sic), crugul
soarelui 16, a lunii 3, zlatocislo <= numdrul de aur) 3, temelie 3. u selo
eje narecet s Simpetru" <= in satul care sd cheamd Sinpetru). Cf. G. *trempel, Copisti
p. 130-131.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 40v, 45, 78 s.a. Initiale ornate la f. 103 si 142. Din bibl.
prof. Stefan Neagoe din Birlad. Ddruit Academiei Romdne de I. Bianu,
la 29 oct. 1910.
3822

Sec. XIX (mijloc) ; 12 f. ; 21,5 x 17 cm.


<Omilii). Fragm. omiletice care au slujit ca exercitii studentilor de seminar
teologic.

Textul, cu cerneald rddcinie i neagrd, este scris in alfabet de tranzitie.


De la Expozitia g-rald din anul 1906. Trecut in col. Bibliotecii Academiei
Romne in anul 1907.
3823

Sec. XIX (mijloc) ; 18 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversd ; 19 x 14,5 cm.
<Psaltichie romdno-greacd). Texte fragmentare. Compozitii de Petru Lambadarie, Hurmuziu hartofilax si Petru Peloponisiotul.
Textul cu cernea.15. neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale shit

scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 7 si 9. Initiale in culori la f. 2",


5", 10 s.a. De la Expozitia g-rala din anul 1906. Trecut in col. Academiei
Romne in anul 1907.
8824

1843 (f. 13) ; 14 f.; 21 x 17 cm.


<Miscelaneu de literaturd populard>.

1. F. 1-5", 12-13: <Legenda duminicii>.


2. F. 5'1-12: <Apocaltpsul Maicii Domnului). Cind vru sei umble Precesta,
Maica Domnului nostru I isus Hristos s vazei wale muncile cite sint pre pdmint,
unde s muncesc peicdtosii.

Insemndri: F. 13: Anul ... 1843, fevruarie 26."


F. 13": Insemndri de stare civil& ale lui Gheorghe sin popa Preda, probabil
copistul ms.
F. 14: lnsemnarea unui vis din anul 1848.
F. 14": Insemndri gospoddresti.
Textul cu cerneald neagra. De la Expozitia g-rald din anul 1906. Trecut in
col. Academiei Romne in anul 1907.
3825 Sec. XIX (mijloc) ; 54 f.
f. 4 si 10 bis ; 24,5 x 19,5 cm.
<Diclionar de rime>.

F. 3, 5, 17, 19, 21, 23, 25-26v, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 51, 53, addogate
ulterior, sint albe.
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
Ddruit Academiei Romne in anul 1894.
3826 1891 (f. 1) ; 64 f.; 21 x 16.5 cm.
F. 1: Geografia judelului Roman pentru uzul clasdlor II si III primari, urbane
i rurale, de ambe sexe, lucrat in conformitatea arnbelor programe de Irtmia

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

258

Ghidu, vechiu tnaildtoriu coa lei din comuna Galbini, plasa Siretiu de Jos,
judelul Roman. 1891.
Insemndri: Coperta I: Expozitie Romind din 1906 la Bucuresti. Geografia
judetului Roman de Irimia Ghidu. Scrisd dupd ortografia timpului de 30 ani

trecuti in care am predat-o, de la 1865 pind la 1896, cind am trecut la

pensie. I. R. Ghidu."
Textul, cu cerneald neagrd si rosie, este intovdrdsit de numeroase desene In
penitd. De la Expozitia g-rald din anul 1906. Trecut In col. Academiei Romdne

in anul 1907.
Sec. XIX (mijloc) ; 75 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 129
206 (f. 1-74); 22,5x 17 cm.
<Istoria romand>. Text fragmentar cuprinzind perioada de la luptele dintre
patricieni i plebei si pind la urmasii lui Diocletian. Intre f. 44v-45 textul
prezinta discontinuitate, lipsind file.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. De la Expozitia
g-rald din anul 1906. Trecut In col. Academiei Romane In anul 1907.
3828 Sec. XIX (a doua jumdtate) ; 182 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversti ;
3S27

26,5 x 20,5 cm.

Coperta I: Notite istorice asupra Romdnii de la 1821-1866 de colonelu Ion

Voinescu. F. 55"-56" albe. F. 157-182 cuprind copii dupd urmatoarele

doc. i poezii:

F. 157: Proclamatia lui Tudor Vladimirescu.


F. 158: Adressa indreptatd de Obsteasca Adunare domnului Alessandru Ghica
<din 12 fecruarie 1842).
F. 166: Fermanul de depdrtare din domnie a Printului Alessandru Ghica cu
leatul de la jumdtatea Ramazanului 1258, seau inceputul lui octombre anul
1842.

F. 170: <Proclamalia de la Islaz din 1848).

F. 178": Adio lui Halcinschi <de Grigore Alexandrescu).


F. 179": Protocol coprinzdtoriu dispozigilor chibzuite la Constantinopol in

privinta Principatelor Danubiene la 11 fevruarie anul 1856, neacceptat la


Congresul Parisului.

Textul cu cerneald neagrd. Legaturd veche In pinzd. Cumpdrat de la Zoe


Voinescu, la 17 ian. 1911.
3829

1821 (f. 46') ; 87 f. + f. 49 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu greseli: 6-76 (f. 4-87); 15x 10 cm.
<111iscelaneu).

1. F. 1 46": <Ceaslov). Text fragmentar. Lipseste Inceputul.


2. F. 47-87: <Cintdri bisericesti si tipic).
Insemndri: F. 46": Sfirsitul Cathizmei una. Si se se stie c acest Ceaslov
este scris de mine. Dumitrascu dascAlu. Leat 7329. 1821."
Textul cu cerneald neagrd. Fronstispicii stingace In penitd la f. 10", 11v,

16 s.a. Initiale stingaci ornate la f. 4, 5, 23 s.a. Cumparat de la anticarul


I. Vogel, la 6 apr. 1910.
8S30

Sec. XIX (inceput); 2 1.; 15 x10,5 cm.

Ectenii <la rinduieli ce se fac in caz de necazuri i boale la animale).

Textul cu cerneald neagra. Titlul si iniia1e1e sint scrise cu rosu. Din bibl.
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne In anul
1894.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


3831

259

Sec. XIX (20.IX.1848-12.IV.18501; 481 f.: 36 x 21,5 cm.


<Doc. cu privire la ocupatia turceascd din Tara Romdneascd si Oltenia, dupd

indbusirea Revoluliei de la 1848). Cea mai mare parte a doc. se referd la


cheltuieli bdnesti ocazionate de prezenta trupelor si pretentiile lui Fuad
effendi din Bucuresti si ale lui Mehmet pasa de la Craiova.
F. 1-2 cuprind copia jurnalului Consiliului de Ministri din 6 oct. 1901, prin

care doc. relative la Revolutia din 1848 aflate la Ministerul Afacerilor Straine,
la Ministerul de Interne, la Ministerul Instructiunii Publice, la Ministerul de
Rdzboi 0 la Arhivele Statului din Bucuresti si Iasi tree in posesia Academiei
Romne pentru a fi incorporate in colectiunea ei de manuscripte i documente".

Textele sint scrise in lb. romdnd, in alfabet de tranzitie si in lb. francezd.


Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe. Trecut in col.

Academiei Romane, la 6 oct. 1901.


8832 Sec. XIX (14.VI.-22.XI.1848) ; 407 f. ; 36 x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la activitatea guvernului provizoriu revolutionar de la 1848,
a Locotenentei domnesti si a prezentei trupelor turcesti in Tara Romdneascd>.
Dintre dosare le mentiondm pe cele relative la:
F. 1: Consulatele streine Md cu infiinfarea guvernului provizoriu revolutionar
de la 11 iunie 13 septemvrie 1848.
F. 59: Infiintarea i organizarea Garza nalionale In timpul guyernului provizoriu.

F. 220: Interdictia pentru coloneii Odobescu si Solomon de a intra in lard.


F. 224: Venirea lui Suleiman-pasa in Tara Romdneascd pentru instituirea
unei Locotenente domne)cti.

F. 250: Instituirea comisiei pentru eliberarea tiganilor.


F. 282: Trimiterea lui N. Bdlcescu la Constantinopol, in fruntea unei deputettii, pentru a apdra reformele propuse de Guvernul provizoriu.
F. 289: .Misiunea generalului Magheru la Tirgu Jiu, contra complotistilor.
F. 299: Trecerea arndutilor boeresti de prin judefe peste granitd.
F. 313 : Dezbaterea drepturilor proprietarilor.
F. 348: Alegerea deputatilor pentru Obsteasca Adunare.
F. 364: Trimiterea lui Ubicini in misiune in Franta.
F. 368: Cheltuelile guvernului provizoriu.

F. 389: Jefuirea malului sting al Dundrii de cdtre rdufdcalori din Turcia.


Textele sint scrise in lb. romAnd, in alfabet de tranzitie, in lb. francezd,

greacd, turcd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe.


Trecut in col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.
3833 Sec. XIX (8.VIII.1848-31.V.18521; 401 f.; 36 x 21,5 cm.

<Doc. cu privire la diferite probleme economice din limpid ocupaliei turcesti s.a.,

din anii 1848-1852). Dintre dosare le mentiondm pe cele relative la:


F. 1: Plata cheltuelilor din timpul prezentei in lard a lui Suleiman pasa.

F. 11: Thalat effendi i plata nutrefului pentru armata turceascd.


F. 21: Consulatele din Bucuresti i incartiruirea trupelor de ocupatie tufcesti
si rusesti dupd indbufirea Revolufiei.
F. 83: Interuentiile consulatului grecesc in favoarea supusilor greci ccirora Ii
s-au luat furaje pentru armatele rusesti si turcesti.
F. 117: Cheltueli fdcute de lard in timpul ocupaliei turcesti.
F. 396: Mormintele turcesti de la Curtea Arsd.

Textele sint scrise in lb. romdnd, in alfabet de tranzitie si in lb. francezd.


Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe. Trecut in

col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

260

8834

Sec. XIX (24.11.1848 28.VI.1851) : 281 f.; 36 x 21.5 cm.


<Doc. cu privire la diferite problerne economice, politice i administrative ale

Tarii Romdnesti din anii 1848-1851). Dintre dosare le mentiondm pe cele


relative la:
F. 1: Plata datoriei gen. rus Miloradovici catre familia Filipescu.
F. 32: Neorindueli cauzate de comisarii propagandei din 1848 la Braila i
reclamatiile consulilor streini.

F. 43: Oprirea de catre Caimacamie a exporturilor in urma indbusirii RemF. 90: Agenlia austriaca i cererea negustorilor supusi de a se ridica interdic-

tale la export.
F. 115: Cercetarea turburdrilor din Braila.
F. 125: Consulii streini i oprirea exportului.
F. 165: Receplia consulilor streini de cdtre domnul Barbu Dimitrie
in ziva de 7 august 1849.
F. 195: Inventarierea bunurilor fostului mitropolit Nifon.
F. 213: Controlul socotelilor statului din anul 1848.

tirbei

F. 221: Revizuirea listei civile a domnului din anul 1849.


F. 243: Problerne banesti ale fostului domnitor George Bibescu din anul 1850.
Textele sint scrise in lb. romd.nd, in alfabet de tranzitie, in lb. francezd ei
greacd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe. Trecut
in col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.
3835 Sec. XIX (19.IX.1848-2.VII.1853) ; 351 1. 36 x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la inabusirea Revolutiei de la 1848 si la diferite miisuri luate
ulterior>. Dintre dosare le mentionsm pe cele relative la:
F. 1: Cercetarea arhivei din vremea Guvernului provizoriu.
F. 9: Arestarea si expulzarea unor participanti la Revolutie.
F. 39: Cererea Caimaciimiei de a i se pune la dispozilie presa revolutionara.
F. 47: Instituirea comisiei de verificare a persoanelor ce intrd in lard pe la
Brasov.

F. 69: Consulatele streine si completa dezarmare a cetatenilor.

F. 168: Orinduirea epitropiei pe averea generalului G. Magheru.


F. 188: Urmarirea generalului G. Magheru pentru participarea la Revolutie.
F. 237: Plingerea generalului rus Laders impotriva lui C. D. Aricescu, autor
de versuri antirusesti.
F. 265: Scrisoare visirald ciitre boerii !aril; ce au multumit pentru ineibusirea
Revolutiei.

F. 283: Gratificatia de 25 000 galbeni acordata vornicului C. Cantacuzino,


care a infrinat Revolutia (septembrie 1849).
F. 300: Cazul Matei Ionescu, peistrillor al unui steag tricolor, in ianuarie 1850.

F. 309: Inchiderea pe la mandstiri a celor care au luat parte la Revolutie.

F. 341: Cererea de ipotecare a averii lui D. Bratianu, participant la Revolutie,


formulatii de guvernul britanic, pentru asigurarea unei datorii.

Textele sint scrise in lb. romdnd, in alfabet de tranzitie si in lb. francezd.


Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe. Trecut in
col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.
8836

Sec. XIX (20.IX.1848


14.V.1851); 261 f. ; 36 X 21,5 cm.
<Doc. cu privire la ocupatia militard ruseascd i turceasca din Tara Rom&
neasca din anii 1848-1851). Pot fi subliniate dosarele cu privire la:
F. 1: Pregatirea incartiruirii armatei rusesti.
F. 62: Cheltueli ocazionate de trecerea generalului Laders in Transilvania.
F. 149: lncartiruirea armatei rusesti.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominetit

261

F. 237: Tratative ruso-turcesti relative la peirdsirea teritoriului Tara Romdnesti.

Textele sint scrise In lb. romand, In alfabet de tranzitie si In lb. francezd

si rusd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe. Trecut

In col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.


24.X.1849) : 497 f.; 36x 21,5 cm.
8887 Sec. XIX (13.VIII.1848
<Doc. cu privire la pdtrunderea unor insurgenti romdni, polonezi si unguri
din Transilvania in Tara Romdneascd, precum i relative la pdtrunderea unor
true austriece in Oltenia).
Textele sint scrise In lb. romnd, In alfabet de tranzitie si In lb. francezd

rusd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe. Trecut


In col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.
28.111.1859) : 426 f. ; 36 x 21,5 cm.
8838 Sec. XIX (6.VII1A843
<Doc. cu privire la reglementdrile juridice dintre proprietari si clricasi e.).
Pot fi subliniate dosarele cu privire la:
F. 1: Despdgubirile datorate de locuitori, proprietarilor in urma Recolutiei
de la 1848.
F. 110: Alcdtuirea comisiei pentru imbundtdtirea soartei Idranilor si stabilirea
unor raporturi rnai echitabile intre proprietari si tdrani.
ai

F.216-232 cuprind: Instruclii pentru introducerea noii legiuiri priviloare

la reciproacele drepturi i indatoriri ale proprietarulut si ale lucreitorilor pcirnin-

tipdrite la Bucuresti la 1851, in Tipografia Statului.


Textele sint scrise in lb. romdnd, in alfabet de tranzitie si In lb. francezd,
greacd i turcd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe.
8839

Trecut In col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.


Sec. XIX (30.VIII.1848 4.X.1871) ; 349 f. ; 36 x 21,5 cm.
<Doc. diverse cu privire la organizarea militard, a gdrzii nationale s.a.). Pot
fi subliniate dosarele cu privire la:
F. 1: Organizarea, in 1848, a unui corp de armatd compus din voluntari.
F. 26: Organizarea unui corp de dorobanti.
F. 34: Infiintarea a trei escadrorme de cavalerie.
F. 38: Organizarea a trei baterii de artilerie.

F. 42: Imprtirea Rormintei in patru diviziuni teritoriale (1862).

F. 44: Organizarea a cloud* divizii de grdnicert, pentru munte st pentru Dundre.


F. 80: Pentru aprovizionarea cu pompe a companiei de pcmpieri.

F. 94: Corespondentri cu reprezentantii diplomatici streini pentru neparliciparea supusilor streini la garda nationald.
F. 312: Asezarea flotilei rorndne de pe Dundre sub autoritatea bazei navale
franceze din Galati.
Textele sint scrise in lb. romAnd, unele in alfabet de tranzitie, i in lb. francezd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul de Externe si de Rdzboi.
Trecut In col. Academiei Rcmdne, la 6 oct. 1E01.
8840 Sec. XIX (6.11.1832
27.VI.1855) ; 307 f.; 36 x 21,5 cm.
<Doc. diverse. in special cu caracter administrativ, privitoare la Tara Ronthneascd). Pot fi subliniate dosarele cu privire la:
.

F. 1: Scoaterea povernelor din orase.


F. 7: Organizarea unui serviciu ingineresc pe lingd primdria orasului Rucuresti.
F. 27: Organizarea cotdritului butilor cu vin ci rachiu.
F. 43: Delimitarea ci fmpdrlirea ora,sului Bucureti.
F. 67: Statornicirea planului orafului Brdila.
-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

262

F. 99: Proiectul de lege pentru infiintarea orasului Turnu-Mdgurele i asezarea lui drept capitald a jud. Teleorman.
F. 119: Cumpdrarea caselor Sachelarie i amenajarea kr ca prirndrie a orasului
.Bucuresti.

F. 151: Proiect de lege pentru organizarea gardei municipale (1848 ).


F. 171: Lucreirile pentra asanarea Cismigiului.
F. 199: Determinarea limitelor orasului Bucuresti.
F. 265: Intocrnirea proiectului de infrumusgare a cimpiei Filaret.
Tex tele sint serise cu caractere chirilice si in alfabet de tranzitie. Numeroase
file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei

Romane, la 6 oct. 1901.

3841

Sec. XI X (12.11.1849
19.1711.1856) ; 376 f. ; 36 x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la domnia in Tara Rormineascd a lui Barba Dimitrie ictirbei>.

Pot fi subliniate dosarele cu privire la:


F. 1: Orinduirea de di/re Portlier', in vtrtutea tratatulai de la Balta Liman,
a lui Barba D. ;Ctirbei.
F. 95: Obligatia Departamentelor de a prezenta rapoarte numai domnului.
F. 111: Anuntarea consulatelor streine despre numirea noului domn.

F. 141: Numirea unui guvern provizoriu, in lipsa domnului plecat la Constanttnopol pentru investiturd.
F. 257: Programul solemnitdtii introndrii domnului B. D. ,Stirbei.
F. 292: Retragerea provizorie a dornnului de pe Iron, in 1853, ca urmare a
pdtrunderii trupelor rusesti in lard.
F. 343: Retragerea definitivd a domnului, in 1856. in urma tratatului de /a

Paris p: numtrea de caimacam a lui Alexandra D. Ghica.


Textele sint scrise in lb. romana, in alfabet de tranzitie si in lb. franceza.
Numeroase file slat albe. De la Ministerul .Afacerilor Interne. Trecut In
col. Acaderniei Romane, la 6 oct. 1901.

6.171.1849) ; 324 f.; 36 x 21,5 cm.


Sec. XIX (1.X.1848
<Doc. en privire la intretinerea spitalelor rusesti din timpul ocupatiei rusestg
din anii 1848-1849 in Tara Rorndneascd.
Textele sint scrise In lb. romana, cu caractere chirilice i alfabet de tranzitie,
si In lb. rusA. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe.
Trecut In col. Academiei Romne, la 6 oct. 1901.
6.171.1849) ; 303 f. ; 36 x 21,5 cm.
3343 Sec. XIX (4.X.1848
(Doc. cu privire la raporturile cornandantilor rusi cu. Departamentul din lduntru
al Tdrii Rorndnesti in timpul ocupatiei din anii 1848 1849>. Pot fi subliniate
dosarele cu privire la:
F. 1: Aprovizionarea cu furaje si constructii de addposturi pentru cai.
F. 270: Corespondenta corpului V rusesc de armatd cu privire la transportul
oamenilor ci bagajelor pe calea postei in timpul unui marsrut.
Textele sint scrise in lb. romana, cu caractere chirilice si alfabet de tranzitie,
si in lb. rusa si franceza. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor
Externe. Trecut in col. Academiei Romane, la 6 oct. 1901.
21.11.1850); 526 f. ; 36x 21,5 cm.
3344 Sec. XIX (21.111.1849
(Doc. cu privire la raporturile comandantilor rusi en Departamentul din lduntru
al Tarii Romernesti in timpul ocupatiei din anii 1849-1850. Problemele aproviziondrii trupelor, dispersate in diferite judge, ocupd intregul torn.
Textele sint scrise in lb. roman, cu caractere chirilice i in alfabet de tran31342

zitie, si In lb. rusa. Numeroase file slat albe. De la Ministerul Afacerilor


Interne. Trecut in col. Academiei Romane, la 6 oct. 1901.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineti


3845

263

Sec. XIX (2.X.1848-8.II.1852); 310 f. ; 36x 21,5 cm.


<Doc. cu privire la ocupatia ruseascd din anii 1848-1850 si la problemele
ridicate cu intrelinerea ostilor rusesti>. Pot fi subliniate dosarele cu privire la:
F. 1: Cercetdri de neorinduieli ci abuzuri fdcute cu caii de poste, lung de arrnatd.
F. 217: Generalul Duhamel si incartiruirea armatelor sale.
F. 295: Ocuparea caselor lui I. Eliade-ROdulescu de la Masi, de eiltre armatele
rusesti.

8S411

3847

Textele sint scrise in lb. romnd, cu caractere chirilice si alfabet de tranzitie,


si in lb. rusd i francezd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor
Interne. Trecut in col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.
Sec. XIX (23.IX.1848-2.IX.1850) ; 575 f.; 36 x 21,5 cm.

<Doc. cu privire la ocupatia ruseascd din anii 1848-18,50, la incartiruirea


armatei si la intervenliile de apdrare in aceasid problemd a consulilor pentru
supusii streini.
Textele sint scrise in lb. romAnd, cu caractere chirilice i alfabet do Iranzitie, si in lb. francezd si rusd. Numeroase file sint albe. De la Ministerul
Afacerilor Externe. Trecut in col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.

Sec. XIX (18.III.1849-19.VI.1869); 358 f.; 36x 21,5 cm.

<Doc. cu privire la urmdrile Revolutiei de la 1848 si la reglementarile en Agentia

Austriacd din Tara Romdneascd privind diferite aspecte din anii 1848 1849).

Pot fi subliniate dosarele cu privire la:


F. 1: Mdsurile profilactice pentru stirpirea holerei i a epizotiei intre vite,
aduse de arrnata austriacd refugiatd in Tara Romdneascd din fala revolufionarilor ungurt.
F. 55: Repatrierea refugia(ilor unguri dupii 1849.
F. 63: Reintrarea ungurilor in Austria, care i-au Mutat pe Klapha i Garibaldi
in anul 1860.
F. 75: Despagubiri cerute Austriei, pentru vitele si grinele luate de armatd
in trecere prin lard, in anul 1849.
Textele sint scrise in lb. romdrid, cu caractere chirilice si alfabet de tranzitie,
si in lb. francezd si germand. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afa-

3848

cerilor Externe. Trecut in col. Academiei Romdne, la 6 oct. 1901.


Sec. XIX (4.VIII.1849-27.X.1854) ; 311 f.; 36x21,5 cm.
(Doc. cu privire la urmdrile Revolufiei din 1848 in Transilvania si la regle-

mentdrile cu Agcntia Austriacd din Tara .Romdneascd, privind diferite aspecte

politice i econornice). Pot fi subliniate dosarele cu privire la:

F. 1: Ocuparea strimtorilor de Militia Tdrii Romdnesti pentru a impiedica


pdtrunderea insurgentilor unguri.
F. 11: Curiltirea sudului Transilvaniei de ostile unguresti.

F. 55: Depunerea la Cirnpulung a armelor refugicailor din Transilvania.


F. 78: Reintrarea trupelor au.striace in Transilvania, retragerea rusilor, dupd
indbusirca rcvolutionarilor unguri.
F. 120: Mdsuri pentru prinderca captlor revolutionari unguri i polonezi.
F. 128: Repatrierea unor transilvdneni, fugili de frica ungurilor.
F. 144: Reluarea exportului de griu ci vite in Transilvania.
F. 200: Prinderea mai multor supusi austrieci, participanti la revolutie.
F. 208: Conjuratia unor insurgenti unguri de la Orsova ci incercarca de atragere
a unor localnici la conjuralie.
F. 223: Sechestrarea mosiei Glina a lui Cezar Bolliac, la cererea consulului
austriac, acuzat de a fi sustras mai multe bijuterii ale fostului guvern unguresc.
Textele sint scrise in lb. romdnd, cu caractere chirilice si in alfabet de tran-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 3101-4413

264

zitie, si in lb. franceza si rusa. Numeroase file sint albe. De la Ministerul


Afacerilor Externe. Trecut in col. Academiei Romane, la 6 oct. 1901.
3849 Sec. XIX (29.1.1849-25.111.1857); 359 f.; 36x21,5 cm.
<Doc. cu privire la urmdrile Revolutiei din 1848 si la relagile cu agentiile streine

in legetturd cu masurile de supraveghere a celor implicali in miscare). Pot fi

subliniate dosarele cu privire la:

F. 1 : Ingrijirea ce trebue acordatd streinilor refugiali in Tara Romdneascd.

F. 87: Restituirea artnelor confiscate de la supusii streini.


F. 112: Supravegherea persoanelor amestecate in Revolutia de la 1843, care
au fost expulzate.
F. 143: Cereile Agentiei austriece pentru supravegherea revolutionarilor si
informatii date Teirii Ronzdnesti cz privire la revolutionari asezati in Transilvania.

Textele sint scrise In lb. romana, cu caractere chirilice si alfabet de tranzitie,


si in lb. franceza si germana. Numeroase file sint albe. De la Ministerul Afacerilor Externe. Trecut in col. Academiei Romane, la 6 oct. 1901.
3850 Sec. XIX (17.IX.1848-7.V1.1849); 243 f.; 36x 21,5 cm.

<Doc. rehtive la urmdrile .Revolutiei de la 1848 si la comportarea armatei tuxcesti din timpul ocupaliei, la neorinduielile acesteia si la cerceteiri in vederea
despagubirilor>.

Textele sint scrise in lb. roman5, cu caractere chirilice i in alfabet de tranzitie, si in lb. franceza. Numeroase file sinL albe. De la Ministerul Afacerilor
Externe. Trecut in col. Academiei Romane, la 6 oct. 1901.
3851 Sec. XIX (18.IX.1848-6.VI.1849) ; 344 f.; 36x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la actiunile turcesti inzpotriva generalului Magheru in Oltenia,
cu privire la distrugeri si despdgubiri, cu privire la raporturile dintre arenda.si
i boeri in timpul i dupd Revolutie>.
Textele shit scrise In lb. romana, cu caractere chirilice si in alfabet de tranzitie, i In lb. franceza i rusa. Numeroase file sint albe. De la Ministerul
Afacerilor Externe. Trecut in col. Academiei Romane, la 6 oct. 1901.
3852 Sec. XIX (7.111847-8.X.1857); 368 f.: 36x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la dezrobirea tiganzlor).
Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.
De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Romane, la
6 oct. 1901.
8853 Sec. XIX (4.IV.1848-24.XII.1848) ; 286 f.; 36x 21.5 cm.
<Doc. ale Departamentului Trebilor din Leiuntru din Tara Romdneascd privitoare la miscdri premergeitoare izbucnirii Revolutiei, precurn si la probleme
cu caracter adrninistrativ din anul 1848, cum au fost Iicitafiile sau arenddrile.
Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.
De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Romane, la
6 oct. 1901.
8854

Sec. XIX (lunile sept.noiembrie 18481; 436 f.; 36x 21.5 cm.

<Doc. ale Departamentului Trebilor din Lduntru din Tara Romineascei privi-

loare la alcdtuirea comisiilor pentru stringerea artnelor de pe la oameni si


memorii ale unor boeri i neguteitori pentru exceptarea de la acele meisuri>.
Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.
De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Romdne, la
6 oct. 1901.
3855

Sec. XIX (30.XI.1848-7.I.1849); 343 f.; 36x 21,5 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriaelor romne01

265

<Doc. ale Departamentului Trebilor din Lduntru din Tara Romdneascd privitoare la stringerea armelor de prin judele ci memorii pentru exceptare [acute
de boeri ci negustori>.
Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.
De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Romne, la
6 oct. 1901.
3856 Sec. XIX (10.VI.1848-18.XI.1849) ; 671 f.; 36x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la dezrobirea tiganilor ci documente cu privire la izbucnirea
Revolutiei de la 1848 in Tara Romdneasca, corespondenta Cuvernului provizoriu cu judetele tdrii etc.>.
Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.

De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Romane, la

3857

6 oct. 1901.
Sec. XIX (15.XI.1847-16.XI.1853) ; 696 f.; 36x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la probleme administrative ale Tara Romdnesit din timpul
Guvernului provizoriu de la 1848, ale caimeicamiei i ale lui Barbu Dimitrie
.Stirbei>.

Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.
De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Itomane, la
6 oct. 1901.
3858 Sec. XIX (iunie august 1848) ; 403 f.; 36x 21,5 cm.
<Doc. cu privire la probleme administrative ale Tara Romnesti din timpul
guvernului provizoriu ci depunerea jurdmintului pe constitutia Revolutiei
de la 1848>.

Textele sInt scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroaso file sint albe.
De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Romane, la
6

8859

oct. 1901.

Sec. XIX (14.VI.1848-18.II.1854) ; 355 f.; 36x 21.5 cm.


<Doc. cu privire la organizarea corpului de panduri voluntari. cu privire /a

eliberarea arestatilor politici ci dupd indbusirea Revolutiei, cu privire la urmdrirea suspectilor aflati in toate jud.).
Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.

De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut In col. Academiei Romdne, la


6 oct. 1901.

3860 Sec. XIX (iuniedecembrie 1848) ; 443 f.; 36x 21,5 cm.

<Doc. din timpul Revolutiei de la 1848 in Tara Romdneascd cu privire la:


confectionarea steagurilor, numirea lui C. Bolliac vornic al capitalei, cereri
de slujbe, zorbale de ligani, infiintarea guvernului provizoriu p.a.).
Textele sint scrise in alfabet chirilic si de tranzitie. Numeroase file sint albe.
De la Ministerul Afacerilor Interne. Trecut in col. Academiei Romane, la

6 oct. 1901.
3861 Sec. XIX (8.VII.1848-31.V.18