Sunteți pe pagina 1din 7

METODOLOGIA

PRIVIND SUSINEREA EXAMENULUI DE DIPLOM


I NTOCMIREA LUCRRII (promoia 2012-2016)
1. Susinerea examenului de diplom

Finalizarea studiilor sencheiecusus inereaExamenului de Diplom .


Examenul de Diplom cuprinde 2 probe:
1. Proba scrisa pentruevaluareacunotiin elordespecialitate
2. Sus inerealucr rii de diplom
nscrierea la Examenul de Diplom se face pe baz de cerere tipizat , ce va fi
prezentat la Secretariatul Facult ii de Horticultur de c tre fiecare absolvent
(candidat) cu celpu in15zilenaintededatalacareesteprogramat nceperea
examenului.
Odat cufiadenscrieresedepuneiLucrarea de Diplom elaborat dec tre
absolvent, cu referatul ndrum torului tiin ific.
Comisia va accepta doar lucr rilecaresuntsemnatedendrum torul tiin ifici
care corespunddinpunctdevederetiin ificialformei de redactare.
Comisia nu va accepta un num r mai mare de 5 lucr ri de diplom sub
ndrumarea aceluiai ndrum tor tiin ific, dect n cazuri excep ionale, cu
acordul decanului.
ndrum torultiin ificallucr riidediplom poatefiunuldinurm toarelecadre
didactice:profesor,conferen iar,efdelucr risauasistentcutitluldedoctordin
cadrul USAMV Bucureti care a desf urat activit i didactice la specializarea
respectiv .
Cadrele didactice de la alte specializ ri/facult i/universit i i cercet torii din
diferiteinstitu iidecercetarepotfindrum toridelucr ride diplom numai n
cotutel cuunprofesor,conferen iar,efdelucr risauasistentcu titlul de doctor
din cadrul USAMV Bucureti care a desf urat activit i didactice la
specializarearespectiv .
Lucrarea de diplom se sus ine n fa a Comisiei, prezentarea avnd caracter
public.
Serecomand prezentarealucr riin PowerPoint ntr-un timp de cca. 10 minute.
Este indicat s se prezinte n primul slide titlul lucr rii de diserta ie, numele
absolventului i ndrum torului tiin ific, dup care s se prezinte pe scurt
obiectivele cercet rii, localizarea n timp i spa iu a cercet rii, materialul i
metoda de lucru. Prezentarea se continu cu rezultateleob inute,eviden iindu-se

rezultatele cu caracter de originalitate sau inovative, importan a teoretic i


practic a acestora, concluziile i eventualele recomand ri formulate pe baza
cercet riloriastudiilorpropriietc.
Membriicomisieipotntrerupesus inereapentrudep ireatimpuluialocat.
Dup ncheierea sus inerii, membrii comisiei adreseaz ntreb ri candidatului,
referitoarelacon inutuliprezentarealucr rii.
Nota de promovare pentru Examenul de Diplom este de celpu in6,00.
Rezultatele se comunic prin afiare, n termen de cel mult 48 de ore de la data
sus inerii diserta iei, la avizierul Facult ii de Horticultur . Eventualele contesta ii
privind rezultatul ob inutse depunlasecretariatulfacult iintermende24deore
delaafiarearezultateloriserezolv ntermende48deoredeladatancheierii
depuneriicontesta iilor,dec treComisia de analiz a contestaiilor.

2. Structura Lucr riideDiplom

Titlul lucr rii de diplom trebuie s fie concret i s reflecte con inutul
cercet rilorefectuate.
Lucrarea de diplom vafistructurat nconformitatecucerin elespecificetemei
abordate. Lucrarea va fi structurat pe capitole i subcapitole si trebuie s
con in :
Cuprins
Capitolul I Stadiulactualalcunoateriindomeniultemeiabordate
CapitolulIIContribu iiproprii
2.1 Justificarea temei
2.2 Obiectivelecercet rilor
2.3 Materialimetod
2.4 Rezultate ob inute
2.5 Concluzii irecomand ri
Bibliografie
Cuprinsul trebuie s includ toate p r ile componente ale lucr rii i pagina ia
acestora.
Stadiul actual al cunoaterii constituie suportul teoretic pe care se bazeaz
lucrarea de diplom i va cuprinde un studiu asupra literaturii de specialitate
referitoare la tema abordat . Cit rile bibliografice din text trebuie s se
reg seasc la finalul lucr rii n lista bibliografic . Acest capitol poate con ine
unulsaumaimultesubcapitole,dup cumconsider autorulc estenecesar.(1015 pagini)
Contribu ii proprii: 30-35 pagini

Justificareatemei,ccapag.,ncareseargumenteaz alegereatemeide
cercetare
Obiectivele cercet rii, trecute succint si clar, regasite in rezultatele
obtinute, cca pag;
Material i metod , cuprinde date i informa ii privind amplasarea
experien ei (aezarea geografic , condi iile pedoclimatice, situa ia
economic , social , prezentarea unit ii economice luat n studiu etc.),
materialul studiat, observa iile, m sur torile, determin rile i analizele
efectuate, lucr rile specifice aplicate, prelucrarea iinterpretarea datelor
experimentale etc.
Rezultatele ob inute trebuie s reprezinte partea cea mai consistent a
lucr rii,ncaresunt prezentateidiscutaterezultateleob inutedeautor
n urma propriilor cercet ri. Dinaceast partevorfiselec ionatecelemai
importanteireprezentativeaspecteirezultatepentruafiprezentaten
fa acomisieincadrulsus ineriipublice.
Concluziilereprezint parteafinal alucr rii,ncareseprezint nmod
sintetic celemaiimportanterezultateob inute,seeviden iaz valoarealor
teoretic ipractic ,gradullordeoriginalitate.
Recomand rile se fac pe baza rezultatelor ob inute n urma cercet rilor
efectuateiprezentatenlucrare, carepotaveaimportan aplicativ sau
tiin ific .
Concluziileieventualrecomand rilepotfistructuratepe1-2 pagini.
Bibliografia trebuies cuprind toatetitluriledinliteraturadespecialitate
folositecabaz dedocumentare,caretrebuies fiemen ionatenlimba
n care au fost consultate (nu vor fi traduse).

3. Redactarea Lucr riideDiplom

Coperta exterioar i cea interioar vor fi n conformitate cu modelul ataat


acestorinstruc iuni,urmat deopagin cutemaproiectului.
Formatul paginii este A4,cuurm toarelemargini: 3 cm stnga, 2,5 cm sus, 2 cm
dreaptai2,5 cm jos.
Paginilevorfinumerotatenparteadejos,centrat,utilizndfontulTimesNew
Roman m rime 10. Pagina ia va ncepe cu num rul 1 la Cuprins (coperta
interioar nuvafinumerotat ).
Fontul utilizat pentru redactarea proiectului va fi Times New Roman 12, cu
spa iere launrndijum tate.

Titlul capitolelor va fi Times New Roman 14, majuscule, bold, aliniat


Centrat.
Titlul subcapitolelor va avea m rime Times New Roman 12, bold, f r
majuscule,aliniatJustify,identatlauntab(1,25cm).
Textul lucr rii va avea m rime Times New Roman 12, aliniat Justify, cu
paragrafe indentate la un tab (1,25 cm).
Denumirilelatinetialegenurilori speciilor (plante, insecte, animale etc.) vor fi
scrisecuitalic,m rimecorespunz toareloculuiundeaparacestedenumiri(titlul
lucr rii,titlulcapitolelorsausubcapitolelor,textulpropriu-zisallucr rii).
Informa iilepreluate,citatesauanalizate din surse bibliografice, vor fi urmate de
citarea ntre paranteze a autorilor (nume, an). Exemplu: pentru un singur autor
(Ionescu,2008);doiautori(IonescuiStefan,2007);maimul iautori(Ionescu
icolab.,2006).
Tabelelevorfiredactatedup cumurmeaz :
Deasupratitluluitabeluluiseindic num rultabelului,dem rime12,boldat,
aliniat Dreapta, sub forma: Tabelul 1.1. Num rul este format din
num rulcapitoluluiinum rultabeluluidincapitolulrespectiv.
Titlul tabelului se scrie deasupra tabelului (sub num rul tabelului), de
m rime 12, boldat, aliniat Centrat. Titlul tabelului trebuie s fie sugestiv
pentrucon inutulistructuratabelului.
Textul tabelului va fi de m rime 12, aliniat Centrat. n tabelele cu multe
date, se pot folosi i fonturi mai mici (min. 8), precum i spa ierea la un
rnd.
Atunci cnd tabelul con ine date din literatura de specialitate, la baza
tabelului se prezint sursa, de m rime 10, aliniat Stnga, astfel: Dup :
autor principal, an, pagina sau Sursa: autor principal, an, pagina utiliznd
TimesNewRoman.
Graficeleifigurilevorfiredactatedup cumurmeaz :
Sub grafic sau figur seindic num rulgraficuluisaufigurii,dem rime12,
boldat, aliniat Centrat. Num rul este format din num rul capitolului i
num rul graficului sau a figurii din respectivul capitol, sub forma: Figura
1.1.
Denumirea graficului sau figurii este ncontinureanum rului, de m rime12,
aliniat Centrat. Denumirea trebuie s fie sugestiv pentru con inutul i
structura figurii sau a graficului.
Atunci cnd graficul sau figura con ine date din literatura de specialitate, la
bazagraficuluisaufiguriiseprezint sursa, de m rime10,aliniatStnga
(nainte de num r i denumire), astfel: Dup : autor principal, an, pagina
sau Sursa: autor principal, an, pagina.

Bibliografia trebuie s ndeplineasc urm toarelecerin e:


Sursele bibliograficetrebuies fie numerotate i setrecnordinealfabetic
i cronologic , ncepnd cu sursele la care se poate men iona numele
autorului, continund cu sursele la care nu se poate men iona autorul (de
exemplu, legisla ie, documente de sintez etc.), situa ie n care, n loc de
numele autorului, se va folosi *** i ncheind cu sursele consultate pe
Internet.
Sursele bibliograficelacaresepoatemen ionaautorulsevorspecificaastfel:
primul autor va avea numele urmat de ini iala (ini ialele) prenumelui, iar
ceilal i autori vor avea ini iala (ini ialele) prenumelui urmat de nume. n
cazul femeilor se va scrie prenumele complet. Dup numele autorului
(autorilor) se scrie anul apari iei urmat de denumirea articolului i/sau a
c r ii, editura i locul apari iei (pentru c r i), volumul, num rul articolului,
primaiultimapagin alucr riicitate (pentrulucr ritiin ifice).
Exemplu: Ionescu D., I. Stefan, 2008. Tehnici noi de conducere
am rului. Editura Ceres,Bucureti.
Sursele bibliografice la care nu se poate men iona autorul se vor specifica
astfel: ***, anul apari iei urmat de denumirea articolului i/sau a c r ii,
editura i loculapari iei(pentruc r i)sauvolumul,num rulacestuia,prima
iultimapagin alucr riicitate (pentrulucr ritiin ifice).
Exemplu: *** 2008, Date statistice privind suprafe ele cultivate cu
vi adevie. MinisterulAgriculturiiiDezvolt riiRurale,Bucureti.
Sursele bibliografice consultate pe Internet se vor specifica prin pagina care
afostconsultat .
Exemplu: http://www.madr.ro/
Lucrarea de diplom are un num r de pagini cuprins ntre 30 i 50; aceasta
depindedetem idemoduldeabordare a acesteia.
Lucrarea de diplom trebuies fieredactat cudiacritice.
Lucrarea de diplom trebuie redactat f r greeli gramaticale, ntr-un limbaj
academicimpersonal,caracteristiclucr rilordecercetare.
Serecomand evitareaabrevierilor de orice fel.
Lucrarea de diplom trebuie legat corespunz tor (copertare - legarea cu in
metalic tip"carte",cu"urub",cuspiral de plastic etc.).

UNIVERSITATEADETIIN EAGRONOMICEIMEDICIN VETERINAR


BUCURETI
FACULTATEA DE HORTICULTUR

LUCRARE DE DIPLOM

INDRUM TORTIIN IFIC,


Prof.dr. ........
ABSOLVENT:
Ionescu Cristian

2016

Tema:
Cercet riprivind --------------