Sunteți pe pagina 1din 351

Petre

DULFU
ISPR{VILE LUI P{CAL{

Colecie iniiat i coordonat de Anatol Vidracu i Dan Vidracu


Ediie ngrijit de Cristiana Crciun i Victor Crciun
Concepia grafic a coleciei: Vladimir Zmeev
Coperta: Isai Crmu
Ilustraii: Emil Childescu
REFERINE ISTORICO-LITERARE:

Vasile Alecsandri,
Emanoil Bucu, George Clinescu,
Victor Crciun, Alexandru Piru,
Petre Pucau.

Petre Dulfu
Editura Litera Internaional
O. P. 33; C.P. 63, sector 1, Bucureti, Romnia
tel./fax (01) 3303502; e-mail: info@litera.ro
Grupul Editorial Litera
str. B. P. Hasdeu, mun. Chiinu, MD-2005, Republica Moldova
tel./fax +(3732) 29 29 32, 29 41 10, fax 29 40 61;
e-mail: litera@litera-publishing.com
Difuzare:
S.C. David D.V.Comprod SRL
O. P. 33; C. P. 63, sector 1, Bucureti, Romnia
tel./fax +(01) 3206009
Librria Scripta
str. tefan cel Mare 83, mun. Chiinu, MD-2012,
Republica Moldova, tel./fax: +(3732) 221987
Prezenta ediie a aprut n anul 2001 n versiune tiprit
i electronic la editura Litera Internaional i
Grupul Editorial Litera.
Toate drepturile rezervate.
Editori: Anatol i Dan Vidracu
Lectori: Tudor Palladi, Petru Ghencea
Tehnoredactare: Cristina Rusu
Tiparul executat la Combinatul Poligrafic din Chiinu
Comanda nr. 11240
CZU 821.135.1-3
D 88
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii
Dulfu, Petre
Isprvile lui Pcal/ Petre Dulfu; col. ini. i coord. Anatol i Dan Vidracu; conc. gr. col. i cop./Vladimir Zmeev; B.: Lit Int., Ch.: Litera, 2001
(Combinatul Poligrafic). 352 [p]. (Bibl. colarului, serie nou, nr. 208)
ISBN 973-8358-12-4
ISBN 9975-74-358-7
821.135.1-3
ISBN 9975-74-358-7
ISBN 973-8358-12-4

LITERA INTERNAIONAL, 2001


LITERA, 2001

Ispr[vile lui P[cal[

CUPRINS
Tabel cronologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ISPR{VILE LUI P{CAL{
(1894)

Cuv`nt nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

Mo=tenirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V`nzarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
}mp[r\irea comorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fluierul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tocmeala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caprele popii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La oi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boii lui P[cal[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moara dracilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cucul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evanghelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R[fuiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mireasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P[cal[ =i T`ndal[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
}nvierea mor\ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P[cal[ nsurat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strechea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pr`nzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R[m[=aguri c-un boier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alte r[m[=aguri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La vatra p[rinteasc[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P[cal[ mare gospodar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
18
21
24
28
32
36
42
46
50
57
59
61
65
69
74
76
83
88
94
101
107
112
122

Petre Dulfu

G R U I E - A L L U I N O VA C
(1913)

Cuv`nt nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Dor de nsurat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Aripile z`nei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III }n pe\it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV La arat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V T[tarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI }n |arigrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII Pr`nzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII Negru=or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX Voichi\a =i mama ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X Z`na Magdalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI Be\ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII Lupta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII R[zbunarea Magdalinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV Turcul viteaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XV La veselie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI Ni\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVII Fata turcului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVIII La socri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX Moartea lui Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XX }n robie t[t[reasc[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXI Ileana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXII Nunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIII Legea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIV +arpele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130
133
139
147
156
163
170
176
183
189
195
206
218
231
237
247
256
266
273
282
291
307
322
329
336

Referin\e istorico-literare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Ispr[vile lui P[cal[

CUPRINS

TABEL CRONOLOGIC
1856 10 martie }n comuna Tohat, jude\ul S[laj, ntr-o familie de
intelectuali, se na=te Petre Dulfu. Mama, Gafia Bran, fiic[ =i sor[ de
preot, i cultiv[ inspirat din primii ani ai vie\ii dragostea fierbinte
pentru pove=ti =i basme. Tat[l s[u, Chifor Dulf, era un militant activ
pentru drepturile rom`nilor afla\i sub chinuitorul jug al st[p`nirii
austro-ungare.
18641871 Urmeaz[ clasele primare =i cele 6 clase ale nv[\[m`ntului
secundar, la Baia Mare, n limba maghiar[, obligatorie pe atunci n
toate institu\iile de nv[\[m`nt din Transilvania =i, cu tot handicapul reprezentat de studiul ntr-o limb[ complet str[in[, se dovede=te
un elev excep\ional, la finele fiec[rui an de studii ob\in`nd premiul I.
}n clasa a IV-a de liceu a reu=it apropierea pentru prima oar[ de
literatura rom`n[. Devenit membru al societ[\ii de lectur[, nfiin\at[
de elevii rom`ni ai liceului, cite=te, ntre altele, remarcabilele Doine
=i L[crimioare de acel rege-al poeziei (M. Eminescu) Vasile Alecsandri; sub impulsul acestor lecturi scrie primele versuri.
18721875 Urmeaz[ cursurile liceale la Baia Mare, n foaia matricol[
fiind consemnat[ n dreptul numelui s[u caracterizarea excep\ional cu laude =i s`rguincios. Tot n 1872 ncepe s[ colaboreze la
revista =apirografiat[ a liceului, pe care, n cele din urm[, aproape
c[ o redacteaz[ singur. Adev[ratul debut are loc n paginile revistei
Familia, condus[ de Iosif Vulcan, la opt ani dup[ ce tot n aceast[
publica\ie debutase Mihai Eminescu. }n aceast[ perioad[ public[
versuri patriotice ocazionale =i o serie de poezii roman\ioase, erotice
ntr-o serie de reviste rom`ne=ti (+ez[toarea, Amicul familiei,
C[r\ile s[teanului rom`n) =i continu[ totodat[ colaborarea la
cunoscuta revist[ din Oradea Familia.
1876 4 iunie Absolve=te cursurile liceale la Cluj, unde a urmat, tot n limba
maghiar[, ultimele dou[ clase. Testimoniul de maturitate cu
num[rul 65, aflat n p[strarea familiei, atest[, nici vorb[, mai mult

Petre Dulfu

dect o preg[tire excelent[, pilduitoare ]n adev[r, dac[ nu una de


excep\ie absolut la toate materiile de studiu.
1876 }=i ncepe studiile la Universitatea din Cluj. Preocupat de starea de
atunci =i de oric`nd a literaturii rom`ne, dar av`nd temeinice
cuno=tin\e n domeniul respectiv al literaturii universale, cunosc[tor
sigur al c`torva limbi str[ine, devine studentul preferat al profesorului Grigore Sila=i, care-l recomand[ c[lduros, ntr-o scrisoare,
lui Vasile Alecsandri.
18781880 Student fiind, Petre Dulfu realizeaz[ traducerea, pentru
prima oar[ n limba rom`n[, a capodoperelor dramaturgiei grece=ti
antice, Ifigenia n Aulida =i Ifigenia n Taurida, de Euripide. Spirit
critic =i autocritic, poetul se declar[ nemul\umit de valoarea traducerilor de=i acestea fuseser[ publicate n revista Amicul familiei =i editate n bro=uri n 1880 la Gherla, care s-au epuizat: ...
}n aceast[ prim[ ncercare de traducere am g[sit pe urm[ multe
sc[deri at`t din punctul de vedere al interpret[rii textului original, c`t =i n ce prive=te limba =i versifica\ia rom`neasc[.... Aceste
traduceri evident au fost ulterior perfec\ionate, cunosc`nd mai
multe edi\ii =i o larg[ circula\ie ]n epoc[, dat[ fiind =i condi\ia lor
cultural-artistic[.
1881 Nereu=ind s[ ob\in[ o burs[ de studii n str[in[tate, la 10 iunie =i
sus\ine doctoratul la Cluj, cu lucrarea Alecsandri Vazul mkdese
a romn tern (Activitatea lui Vasile Alecsandri n literatura
rom`n[). Dincolo de curajul de a realiza o tez[ despre un autor
rom`n n acei ani de n[sprire a absolutismului austro-ungar,
lucrarea a avut darul de a face cunoscut[ n r`ndurile cititorilor
de limba maghiar[ nu doar personalitatea =i opera lui Alecsandri,
ci =i a contextului literar rom`nesc. Cu o intui\ie extraordinar[,
dar =i n baza studiului aprofundat al literaturii rom`ne, Petre
Dulfu noteaz[ n teza sa: Na\iunea rom`n[ n momentul de fa\[
tr[ie=te perioada de nflorire a crea\iei poetice... Crea\ia poetic[
rom`n[ de p`n[ acum atinge punctul culminant cu opera lui
V. Alecsandri. Cu aceasta nu vreau s[ spun c[ prin Alecsandri
crea\ia poetic[ a na\iunii rom`ne =i-a atins apogeul. Ea se afl[
departe de punctul culminant al nfloririi sale, dar Alecsandri a

Ispr[vile lui P[cal[

trasat deja =i a preg[tit bine drumul spre culmi =i, tocmai pentru
aceasta, opera lui care oglinde=te naintarea spiritual[ =i starea de
dezvoltare cultural[ a na\iunii rom`ne merit[ aten\ia nu numai
a na\iunii rom`ne, ci a oric[rei na\iuni. La sf`r=itul tezei sunt
cuprinse =i traducerile efectuate n limba maghiar[ a dou[sprezece
poeme de bardul de la Mirce=ti Vasile Alecsandri.
1881 Octombrie Este numit profesor de pedagogie la +coala Normal[
Carol I din Bucure=ti, unde func\ioneaz[ doar pentru o foarte
scurt[ perioad[ de timp, deoarece este st[ruitor rugat s[ preia conducerea +colii Normale din Turnu-Severin.
18811882 Noiembrie Este profesor =i director la +coala Normal[ din
Turnu-Severin, institu\ie ce urma s[ se desfiin\eze la finele anului
=colar.
18821887 Revenit la Bucure=ti, la solicitarea profesorului =i pedagogului
Barbu Constantinescu, =i desf[=oar[ activitatea de profesor de
filosofie la Azilul Elena Doamna =i la +coala Normal[ a Societ[\ii
pentru nv[\[tura poporului rom`n. }n aceast[ perioad[ i cunoa=te
pe Ioan Slavici, =i el profesor la +coala Normal[, pe Eminescu,
Vlahu\[, Hasdeu =i alte mari personalit[\i ale culturii rom`ne=ti.
1884 La 5 mai, prin plecarea la Sibiu a lui Slavici, la conducerea revistei
Tribuna, a primit =i postul de profesor suplinitor la catedra de limba
rom`n[ a aceleia=i +coli Normale. }n toat[ aceast[ perioad[ public[
n revistele de pedagogie ale vremii Educatorul, Lumina pentru
to\i, Revista pedagogic[ o serie de articole necesare pentru
evolu\ia spiritului, articole n care =i expune opiniile privitoare la
rolul nv[\[torilor, consider`ndu-i adev[ra\i ap[r[tori ai ordinii =i
p[cii sociale, mesageri ai civiliza\iei =i culturii n satele =i ora=ele
rom`ne=ti.
Editeaz[ ca autor sau n colaborare cu al\ii diverse manuale =colare.
1886 Se c[s[tore=te cu Elena Mateescu, cu care a avut patru copii, unul
botezat n tradi\ia ardeleneasc[ tot cu numele tat[lui, Petre. Via\a
al[turi de so\ia sa s-a dovedit benefic[ pentru scriitor, aceasta
ncuraj`ndu-l cu c[ldur[ s[-=i dedice via\a scrisului, dup[ cum
m[rturisea nsu=i Petre Dulfu ntr-o autobiografie manuscris[ aflat[
n arhiva familiei.

Petre Dulfu

1897 Public[ povestea n versuri Prin\esa fermecat[.


1889 Atras de genul dramatic, public[, la ndemnul lui Slavici, n revista
Tribuna, piesa ntr-un act intitulat[ Ceart[ pentru nimica. Asemeni altor ncerc[ri dramatice, =i aceasta are indubitabil mai mult
poate o valoare eminamente moralizatoare dec`t una propriu-zis
literar[, dac[ e s[ spunem lucrurilor pe nume.
1890 Public[ cursul Etica.
1891 Public[ cursul Estetica, destinat elevilor =colilor normale, n care
expune o seam[ de idei interesante =i originale cu privire la rolul
primordial al educa\iei estetice, al artelor frumoase =i scrisului n
via\a de zi cu zi.
1891 20 februarie, ob\ine certificatul de cet[\enie rom`n[.
1893 La 4 iunie, prin Ordinul nr. 4739 al Ministrului Instruc\iunii Publice ob\ine numirea definitiv[ la Azilul Elena Doamna =i +coala
Superioar[ Normal[.
1894 Apare cartea care l-a consacrat n literatura rom`n[, Ispr[vile lui
P[cal[, transpunere n versuri a povestirilor =i snoavelor din literatura popular[. Cartea a fost reeditat[ de nenum[rate ori de-a lungul timpului.
1896 Public[ Legenda |iganilor, cu subtitlul Din popor pentru popor.
1902 Apare studiul Foloasele nv[\[turii care nsumeaz[ opiniile =i
cercet[rile sale n leg[tur[ cu procesul de instruc\ie, menirea
dasc[lilor etc.
Apare n aceast[ perioad[, nespecific`ndu-se anul public[rii, Din
lumea satelor. Alegere de strig[turi, de c`ntece glume\e =i de
snoave. Cuprinde: Dr[cu=orii, Co\ofana, N[rav r[u.
1903 Traducerile sale din Euripide au fost distinse cu premiul Adamachi al Academiei, recunosc`ndu-i-se de c[tre N. Quintescu, un
mare specialist n literatur[ antic[, n Raportul de premiere, erudi\ia
=i realul talent literar.
1909 Sub titlul Snoave, apare o culegere de snoave versificate care cuprinde: Norocul, Privighetoarea, Negril[, Co\ofana, Dr[cu=orii.
1910 Sub titlul C`ntece =i pove=ti, public[ un volum selectiv cu crea\ii
ap[rute anterior.

10

Ispr[vile lui P[cal[

1913 Ca orice ardelean, visa s[ nf[ptuiasc[ ne]ndoielnic epopeea poporului rom`n, astfel c[, n urma unei munci inspirate =i sus\inute,
public[ Gruia lui Novac, o epopee alc[tuit[ din c`ntecele de vitejie
ale rom`nilor.
1917 }n timpul r[zboiului a lucrat la Ia=i la Cenzura Po=tei. }n acest ora=
Dulfu pierde, n urma mboln[virii, pe una dintre feti\ele sale.
1918 Unirea Transilvaniei cu patria mam[ marcheaz[ prima abatere de
la disciplina de fier pe care o propov[duia =i demonstra la catedr[.
V[dit emo\ionat, cu lacrimi n ochi, dasc[lul i-a anun\at pe elevi c[
nu mai poate continua lec\ia =i, ab[t`ndu-se de la program, le-a
vorbit despre nsemn[tatea momentului istoric de neuitat cu o
c[ldur[ extraordinar[. Printre elevii afla\i atunci n clas[ n acea zi
de 1 Decembrie se num[ra fire=te =i fiul s[u, Petre.
1919 Public[ Povestea lui F[t-Frumos, dar, continu`ndu-=i preocup[rile
legate de destinul nv[\[torilor, editeaz[ n acest an =i Visuri mplinite, volum de versuri care le este dedicat.
1920 }n spiritul preocup[rilor sale de pedagog, alc[tuie=te =i public[ Fapt[
=i r[splat[, o culegere de povestiri pentru copii =i pentru popor,
cu caracter moralizator.
1921 Se retrage din r`ndul corpului profesoral al +colii Normale de pe
l`ng[ Azilul Elena Doamna, ntruc`t, neref[cut deplin de pe urma
mor\ii fiicei sale, nu mai putea s[ aib[ zi de zi n fa\[ pe copilele
care-i aminteau vr`nd-nevr`nd de pierderea dureroas[ suferit[.
1923 Public[ povestirea Ion S[racul =i un volum de pove=ti, unele ap[rute
anterior, sub titlul Odinioar[.
1924 Revine la pasiunea sa pentru crea\ia dramatic[, public`nd o comedie poporan[, cu c`ntece, n patru acte, intitulat[ P[cal[ argat, n
fapt o transpunere pentru scen[ a c`torva ispr[vi ale personajului
s[u favorit.
1925 Public[ noi povestiri cu caracter etico-civic =i educativ, moralizator
]n definitiv, reunite sub titlul comun R[zbunarea Lenu\ei.
1926 Scoate de sub lumina tiparului o fermec[toare poveste n versuri,
intitulat[ Z`na Florilor.
1931 Apar dou[ pove=ti, Povestea unui orfan =i Povestea Rom`niei Mari.

11

Petre Dulfu

1939 }n pofida v`rstei naintate avea 83 de ani! se dovede=te acela=i


suflet sensibil, apropiat de copii, c[rora le ofer[ o ultim[ =i foarte
frumoas[ poveste n versuri, Cei doi Fe\i-Logofe\i cu p[rul de aur.
1953 }n ultima zi a lunii octombrie p[rase=te aceast[ lume, intr`nd n
nemurire cu aceea=i discre\ie =i decen\[ cu care a tr[it vreme de
aproape un secol. Uitat practic de critica =i istoria literar[, n care
g[sim arar scurte referiri la crea\ia =i personalitatea sa, Petre Dulfu
va r[m`ne pururi iubit de cititorii pe care i-a nc`ntat cu pove=tile
sale.
Cristiana CR{CIUN

12

ISPRVILE LUI PCAL


(1894)

Petre Dulfu

CUPRINS

CUV NT NAINTE
Printre-attea griji, necazuri, dac n-ar mai fi i glume
i poveti pe lumea asta: ce s-ar face biata lume?
L-al povetii farmec dulce, droaia grijilor se-alin;
Vieuim o clip, dou ntr-o lume mai senin.
i poveti sub soare-attea-s, cte flori cnd mai sosete!
Dar poveti aa frumoase, graiul unde mai rostete,
Ca prin albele csue ce-mpneaz-a ta cmpie,
Ale tale vi i dealuri, mult frumoas Romnie?
O, depntori maetri ai povetilor strbune,
Cu Ilene Cosnzene i cu fei viteji minune,
Cte ori copilria-mi, lng vatra nclzit,
Nu sttea s v asculte seri ntregi neadormit!
i spre-a nu se pierde-n valma anilor ce vin i zboar,
Pentru cei din urma noastr, scumpa de poveti comoar,
Din acele ce-auzit-am pe btrni demult spunndu-mi,
Prins-am cu urechea una, ca s-o spun i eu la rndu-mi.
E povestea lui Pcal, nzdrvanul din nscare,
Cela ce-n isprvi istee pe pmnt pereche n-are;
Cel ce-n cale-i nici de oameni, nici de draci nu se-nspimnt,
Ci-a juca pe toi mi-i face cum din fluier el le cnt.
Vrei s-o auzii ntreag? Adunai-v deci roat,
Ci grii aceeai limb, dragi romni din lumea toat!
Ce ne-am face tot cu-amaruri, dac n-ar mai fi pe lume
i cte-o poveste plin de-nveselitoare glume?
14

Ispr[vile lui P[cal[

CUPRINS

MOTENIREA
Nu azi, nici ieri, hei! de-atuncea, ap-a curs pe Olt cam mult!
(Sntate, de la Domnul, celor care m ascult!)
Undeva, p-aici, sub cerul scumpei noastre Romnii,
ntr-un sat, tria se zice un moneag, ce-avea trei fii.
Cei mai vrstnici, de! ca lumea! cnd mai buni i cnd mai ri,
Cnd mai dezgheai la minte, cnd mai proti, srmani de ei.
Cel mic ns... alt fire! Suflet bun, dar mult pozna.
Ca s fac el vreun lucru, cum se fptuiete, a!
Toate le fcea sucite i pe dos, de te-ncruceai.
Un ntng, un gur-casc i prea cnd l vedeai.
i ieeau la capt ns toate-aa de minunat,
C, de fapta-i svrit, locului stteai mirat.
O plcere-avea: de lacomi, de neghiobi, s-i rz-n lege!
i, ca el, la gard prostia cine mai tia s-o lege?
. . . . . . . . . . . . . . . .
Nzdrvan! ziceau o seam. Alii: Ba e un icnit!
Iar la urm, toi: Pcal oamenii l-au poreclit.
***
ntr-o zi, btrnu-i cheam fiii lng pat: Mi-e ru!
Mi-a venit pesemne ceasul... Rmnei cu Dumnezeu!
A fi vrut, la desprire, s v las ceva strnsur,
C eu tiu ce greu o duce un srac... i cte-ndur!
Dar n lume nu-i pe vrute, faci att ct i-e puterea.
15

Petre Dulfu

Dup ani de strduine, doar o vac mi-e averea.


Stpnii-o pe Joiana, voi, biei, cnd n-oi mai fi;
ntre voi, ca frai d-un tat, mprii-o cum vei ti!
Zise, i vroia-nainte s-i urmeze cuvntarea.
Nemiloasa moarte ns i-a curmat pe veci suflarea.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dup ce l-au dus la groap, bietanii... ce s fac?
ntre dnii cum s-mpart, trei feciori, o biat vac?
Cel mai mare, una, dou, struia c numai lui,
Lui i se cuvine vaca i c n-o d nimnui;
Fiindc el doar-a-ngrijit-o, de pe cnd era viea!
Ba s fie cu iertare! mijlociu-i rspundea.
Drept la vac, eu am singur, scumpe frate! m-nelegi?
C de treburile casei eu vzut-am, ani ntregi.
i pe bietul tata, cine? ct a stat bolnav n pat,
Pn cnd nchise ochii, nu tot eu l-am cutat?
D-alde-acestea multe nc cei doi frai i tot spuneau,
Iar Pcal?... sta deoparte, i-asculta cum se sfdeau.
Ho! gri-n sfrit l mare, c s-adun lumea-n drum!
Ia s ne-mpcm mai bine.
De! s ne-mpcm! dar cum?
Lesne!... Pn s vie vaca de pe cmp, de la mncare,
Hai cte-un ocol n curte s ne facem fiecare.
i-ntr-al cui ocol va pune dnsa mai nti piciorul,
Din noi trei, acela singur i va fi stpnitorul.
Haidem, zise mijlociul. Zu, cuminte socoteal!
Unde i-o plcea Joianei!...
Dar tu, ce zici, mi Pcal?
Ce s zic? rspunse-acesta. Fie cum ai chibzuit!
Bun detot! cel mare-n sine se gndete mulumit.
16

Ispr[vile lui P[cal[

Eu, o s-mi aez ocolul lng poart chiar, colea.


Las c tiu eu pe Joiana cum s-o trag n partea mea!
Mijlociul, tot cam astfel se gndea i el s fac.
i-amndoi, c-un Doamne-ajut, grabnic n pdure pleac.
Taie, car la spinare: fagi mai tineri i stejari;
Din stejari, din fagi, cu barda, lai i furesc i pari.
i-nspre sear-aveau n curte amndoi cte-un ocol,
Chiar cum intri, lng poart. He, dar cum? Ocolul gol?
Ce s cate-n el Joiana?... Fuga!... n ocoluri pun
i nutre: otav unul, altul: fn de cel mai bun.
Iac-aa!... s-i plac vacii!...
Iar Pcal, al lor frate?
Sub un plop n vremea asta s-odihnea trntit pe spate.
Numai cnd vzu c dnii isprvit-au munca grea,
Merse i el de-i aduse, din huceag, ce-i trebuia:
Ramuri tinere-nfrunzite, de rchit, de stejar;
i-njgheb din ele-acolo pe-apucatele-un frunzar.
Doar atta... alt-nimica nuntru n-a mai pus.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Soarele-asfinea departe, dup-o culme din apus.
i Joiana, iat-o, vine de la cmp spre cas-alene.
A intrat pe poart-n curte. Ei, acu-i acu, mi nene!
Peste cine-o da norocul? Fraii, mui privesc la ea.
n ocolul meu intra-va... cel mai mare se gndea.
Tot aa i mijlociul... A! spre-ocoalele cu fn
Ea se uit-abia n treact, mirosindu-le puin.
Apoi, haide, la frunzarul lui Pcal drept se duce,
Intr vesel i-ncepe frunze tinere s-mbuce.
Ha-ha-ha!... vedei? Pcal ncepu rznd s zic,
17

Petre Dulfu

Dup prea mult cine-alearg, se alege cu nimic.


Fraii-i tremurau de ciud; ns... ce puteau s fac?

CUPRINS

i-a rmas din ziua ceea singur el stpn pe vac.

II

VNZAREA
Scoal-te din somn, biete, cnd de ziu s-a crpat,
Du la iarb pe Joiana, s i-o duci la adpat!...
Uite-o! vrea s intre-n hold... n-o lsa la gru... alearg!
Noaptea: vezi, din bttur, vrun om ru s nu i-o tearg?
Trebuia, i zi i noapte, slug, pzitor s-i fie.
Nu era fcut el ns dup d-astea s se ie!
S m zbucium eu atta, pentr-o vac?... Pn cnd?...
i de ce, la urma urmei?... Ia mai bine hai s-o vnd!
S m scap!...
Aa Pcal, hotrndu-se-ntr-o zi,
i lu de funie vaca, i-nspre trg cu ea porni.
***
De acas,-n zori de ziu, el plec pe vreme bun,
Dar l-amiazi, printr-o pdure, l ajunse o furtun;
Nori de plumb ntr-o clipit au cuprins tria toat,
Vntul cltina copacii, mai din rdcini s-i scoat.
Unde s mai merg acuma pe o vreme-att de grea?
Pn la trg, e cale nc! bietanul se gndea.
Vede un stejar alturi... nalt! cu trunchiul scorburos.
18

Ispr[vile lui P[cal[

Ia s m opresc oleac sub acest copac stufos...


i, legnd-o pe Joiana de-a stejarului tulpin,
El i las jos, pe iarb, trupul dornic de hodin.
St ce st culcat, cu mna cpti, i-adoarme dus...
Fulgere brzdau tria. Vntul vjia pe sus.
Cltinat de vnt stejarul, ndelung a scrit.
Lui Pcal-n somn, copacul, i prea c-ar fi vorbit.
i: Aud?... ce-ai spus? i zice, iute capul ridicnd,
Este de vnzare vaca tu m-ntrebi i cum o vnd?
Ai ghicit!... E de vnzare!... S o cumperi, dac vrei,
Nu-i cer mult pe ea, stejare.. numai: aptezeci de lei.
Vntul, care-i domolise puintel a sa mnie,
Prinde-a bate iar prin ramuri, parc i mai cu trie.
Scri! fcu din nou stejarul. Iar Pcal: Nu vrei, hai?
aptezeci de lei e prea mult? Numai patruzeci mi dai?
D-mi-i!... na-i-o i cu-atta!
Dar copacul, iari: Scaaari!
Ce? Parale n-ai acuma? S te-atept, zici, pn mari?
Bine, nu e lucru mare... Pn mari... te-ngduiesc!
Numai, vezi, la ziua asta, banii gata s-i gsesc.
M-nelegi? S n-avem vorbe! i-acolo-n pdurea deas
Sub stejar lsndu-i vaca: Bun rmas! porni spre cas.
Fraii-i, cum l vd c vine: Unde-i vaca?
Iac-am dat-o.
Cui? Cu ce pre?
n pdure, un stejar mi-a cumprat-o.
Patruzeci de lei pe dnsa o s-mi deie, mari, mi-a zis...
Cum? Ce spui? Eti beat, mi frate? Sau ne iei pesemne-n
rs!
Dac nu vrei, nu m credei! le-a rspuns el linitit.
19

Petre Dulfu

Tii!... cei doi se minuneaz. E nebun... s-a mntuit!


Om cu mintea-ntreag poate astfel de prostii s fac?
P-ateptare auzi! s vnd, cui? unui stejar, o vac!
Trasu-ne-ai pe sfoar zdravn, mai deunzi, la-mpreal,
Dar acuma cu vnzarea... o pii i tu, Pcal!
i pe cnd vorbeau cam astfel cei mari, n a lor privire
Se zrea lucind o raz de nespus mulumire.
Dnsul... ce s zic? Tace. Apoi mari, n zori de zi,
C-un topor n mn, haide! spre pdure-ntins porni.
Cnd ajunse la stejarul unde vaca i-o lsase:
Funia doar acolo, rupt... Vaca?... nicieri. Plecase!
Ei, stejare, banii, iute!
Ci stejarul, iari: Scaaari!
Vaszic, nici acuma n-ai parale? Mari? Tot mari?!
Ira!... tii ce? Hai, mai treac, pn marea care vine.
Dar de nu te ii de vorb nici atunci, o pai cu mine!
Marea urmtoare ns, cnd s-a dus din nou s-i cear,
Scaaari! fcu din nou stejarul.
Cum?... nici astzi?... mari vrei, iar?
A, copacule nemernic!... ia sti, c te-nv eu minte!
tiu c nu mai pori cu vorba, tu, pe nimeni d-azi nainte.
i zicnd acestea, trage-i!... cu toporul ascuit,
Arde-l!... pn cnd stejarul... la pmnt s-a prbuit.
Iar atunci, la rdcin, ochii cnd i-i aintete,
Colo-n scorbura-nnegrit, jos, Pcal... ce zrete?
O cldare... i-n cldare? Ha-ha!... ce de bogie!
Sfinte Doamne! Numai galbeni! Preuiau... o-mprie.
O-lio-lio! a zis flcul. Vezi, btrne putregai,
Ce de bani aveai? i totui mi spuneai mereu c n-ai!
M fcui s-alerg p-aicea de attea ori degeaba!
i plcea s strngi avere nelnd, se vede treaba.
Prinse-apoi, cu mna plin galbenii a-i vntura:
20

Ispr[vile lui P[cal[

Uite-acuma... preul vacii, am de unde mi-l lua!


-a luat... comoara toat? A! lu doar banii si,
Ct avea s ia pe vac: tocmai patruzeci de lei.
i vr-n chimir pe urm... Bun rmas! gri voios
i plec, lsnd acolo ceilali bani grmad jos.

CUPRINS

III

MPRIREA COMORII
Seara, cum ajunge-acas, banii-n palm-i zngnete:
Iat preul vcuoarei, o lecaie nu-mi lipsete!
Fraii-i, cnd vzur-n mn-i aurul, se minunar,
Dar de unde, cum i ce fel, deocamdat nu-ntrebar.
Ziua urmtoare ns, cnd se lumina de zori,
Nici nu s-a sculat Pcal, hai la el nerbdtori:
Ian ascult, frioare! cum se poate-aa minune?
Un stejar s-i dea pe vac bani de aur? Fii bun, spune!
C de-asear pn-acuma n-a fost chip s aipim,
Nici ct ai clipi din gene!... tot la asta ne gndim.
S v spun! le zise dnsul, tolnit pe-o rn stnd.
Mi-am ascuns de voi pn-astzi, eu, vro fapt, sau vrun
gnd?
Nu voia-nti s-mi plteasc... dar i-am artat pe dracul!
i le povesti, din capt, ntmplarea cu copacul.
Cnd aflar ei la urm ce de bani frumoi mai are,
Strni n scorbur, stejarul... se crucir i mai tare.
Vai!... s dai de-aa comoar, i-n pdure s o lai...
Este cu putin, frate? Cum pustia te-ndurai?
Vino, iute, c-o ridic alii, de mai zbovim,
S lum cu noi comoara i frete s-o-mprim!
21

Petre Dulfu

Vrei? gri Pcal. Haidem! Cei doi, auzind aa,


Tremurau de neastmpr; casa nu-i mai ncpea.
Aripi ar fi vrut s aib! i, lundu-i fiecare
Cte-un sac la subioar, au plecat ndata mare.
Pe la prnzul cel de-amiaz, iat-i n pdurea deas!
i-au venit cam pe la cin, ncrcai de bani, acas.
Dar bnetul scump acuma numrat mai trebuia,
Din comoar partea dreapt, fiecare s i-o ia.
Cum s facem, mpreala mai curnd s-o isprvim?
Numrnd aa cu banul, nici la ziu nu sfrim!
tii ce, frioare?... fuga, peste drum la popa du-te,
Cere-i bania. Prea bine!... i porni Pcal, iute.
...Popa om cu suflet negru i de-o lcomie rar
Chiar cinase, cnd aude: cioc, cioc, cioc! n u-afar.
Cine e?
Sunt eu, Pcal!... Am venit c-o rugminte!
Ce vrei?
S ne dai oleac bania, cinstit printe!
Numai pn diminea!
Bania?... acum?... Ei drace!
Nu pot s i-o cat. E noapte. Pleac i m las-n pace!
Dar... ne trebuie, ticu. F-i cu noi poman, zu,
Cat-o... i ne-o d... Pe urm, las, c n-o s-i par ru!
Auzind acestea, popa bania din tind-o ia:
Haide, na-i-o deci, biete! Ce-o s msurai cu ea?
Bani! gri Pcal, sprinten ctre cas alergnd.
Bani? Am auzit eu bine? Mi! se mir popa-n gnd,
Cum atia bani? De unde? Asta-i nemaipomenit!
Vro hoie svrit-au? Vro comoar-or fi gsit?
Ia s merg s vd cu ochii!... Dac-a spus adevrat,
Drumul nu mi-o fi degeaba!... i zicnd, a i plecat.
22

Ispr[vile lui P[cal[

***
Fraii msurau n cas galbenii din saci, turnai
Lng vatr jos... cnd unul:
Tii! optete. Stai, m, stai!
Cine-i la fereastr oare? Ochii dac nu m-nal,
E chiar popa! Du-te, fuga, scap-ne de el, Pcal.
S te faci c nu tii cine-i, i, c-un b, cu ce-i gsi,
Trage-i una, ca s-i piar pofta de-a ne mai pndi!
Iaca plec, gri Pcal. i-apucnd o scurttur
Din ungher de dup u, iese iute-n bttur.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Intr iar, dup-aceea, n csua btrneasc:
Msurai nainte!... popa n-are s ne mai pndeasc!
Msurnd ei tot bnetul i pe-afar-apoi ieind,
Cel mai mare vede-n curte, ntr-un lac, ceva mijind.
i pe mijlociu l-ntreab: Frate! Ce-i aicea jos?
Unde?
Ici n lac, privete! Parc-ar fi... un cap brbos!
Nu vezi?
A, ba vd! Ii, Doamne! Om o fi? sau ce drcie?
Uite i tu, mi Pcal! Iar Pcal: Ce s fie?
E un ap! se scald-n ap! Dnii tot nu-s dumerii.
Dar cnd cat mai de-aproape! Vai! rmn ncremenii.
Nu eti zdravn? Cum i vine s glumeti c este-un ap?
Este popa, mort sracul! L-ai lovit cu bta-n cap?
Eu? Ba-i artai doar bta! Iar el, pierzndu-i firea
i fugind... czu, pesemne, i gsi aci pieirea.
Fraii cei mari nlemnir: Am pit-o, frioare!
Mini, la ziu... lume!... zarv... Unde s-l ascundem oare?
Toat lumea o s cread cum c noi l-am omort.
23

Petre Dulfu

CUPRINS

Vezi ce fptuii, biete? Vai, n ce foc ne-ai vrt!


Ho! Destul! gri Pcal. Ce atta glgie?
Oriict vicreal, geaba! popa... tot nu-nvie!
S-l ascundem? Geaba iari! Tot se afl! De scpare
Nu-i dect un chip
Anume?
S-o tulim, ndata mare!
S fugim, zici? Cnd n aur ne puteam de-acum sclda?
De, pcate! Ce s facem, dac s-a brodit aa!

IV

FUGA
Noaptea coperea-ntreg satul cu mantaua-i nstelat
i se odihnea, prin case, lumea-n visuri cufundat.
Numai fraii n-aveau tihn... se gteau de lung cale.
Sec noroc avurm, Doamne! Sec! ziceau cei doi, cu jale.
Cum s prsim, mi frate, cum? atta bogie.
n bnet ei i vrr minile cu lcomie,
ndesar prin erpare ct putut-au ndesa.
Iar Pcal? El plecat-a fr s ia... nici o para!
Trage ua dup tine! strig fraii-i, cnd s ias.
i s-au dus... p-aici ncolo... Bun rmas, ograd, cas!
Dar pe drum cnd se uitar la Pcal... ce s vad!
Steter i se-ncrucir. Nici nu le venea s cread.
El scosese ua casei, din ni, ct e de mare
i venea cu ea trnd-o dup sine pe crare.
Ce-ai fcut? De glume-i arde? Nu eti zdravn, mi cretine?
24

Petre Dulfu

Pi... v-ascult! Nu voi mi-ai zis-o: trage ua dup tine?


Noi? S-o-nchizi i-am zis, la naiba! N-am zis s-o trti pe
drum!
...Las-o focului i vino! C se face ziu-acum!
Ce?... se or Pcal. Vrei s-o lepd? Iac ba!
Las, c-n cale... cine tie ce-ajutor ne poate da?
i s-au dus, s-au dus ntruna, pe crri nemaiumblate,
Dnii cu mhnirea-n suflet, iar el... cu ua-n spate.
Tot au mers... ntreag noaptea; ziua toat, pn-n sear,
Pn cnd, ntr-o pdure, mi-i ajunse noaptea iar.
Unde s mai mearg-acuma? naintea lor mijea
Un stejar al crui cretet sus cu norii se-nfrea.
Ne ajunge, mi se pare, ct fuguli-am tras.
S rmnem, zise unul, pn mine-aci de mas.
Jos, aci? gri Pcal. Sub stejar? A! Cum i vine?
S-ar putea s dea, la noapte, peste noi... te-nchin cine!
Eu mai bine sus a crede, n stejar, s ne suim,
Acolo, pe cte-o crac, mai tihnii o s dormim.
Bine zici. i se urcar, ct ai bate din amnar.
Iar Pcal?... nu se urc numai dnsul n stejar,
Ia cu el i-a casei u, ce-n spinare-o adusese.
Luna mi-i privea c-un zmbet, printre ramurile dese.
Dar abia ajung flcii sus, abia se cuibresc,
Numai ce aud un fonet... i... deodat... ce zresc?
Oameni muli... vro doisprezece! Toi cu saci rotunzi pe
spate,
i la bru cu lungi cuite, cu pistoale-ncovoiate.
Din desi, pe-o crruie naintau cu paii grei,
Tocmai spre stejarul falnic, ce-i adpostea pe ei.
Sub stejar se adunar: Iat-aici-i loc bun de stat,
S edem! grit-a unul. S-mprim ce-am ctigat!
26

Ispr[vile lui P[cal[

Dnd din spate-apoi de-a rndul sacii cu scumpeturi jos,


Aezatu-s-au pe iarb sub stejarul cel stufos.
Ce erau ei, pasmite, haidamacii ia, toi?
D-i ce se ain la drumuri: nite ucigai i hoi.
Vor fi strns de gt, pesemne, vrun bogat, l jefuir
i cu-averea-i, ca s-o-mpart, sub acel stejar venir.
Fraii din copac, vzndu-i: Am pit-o! se gndeau.
Cei mari mai ales de fric, nici s sufle nu-ndrzneau.
Dar pe cnd ei stau, ca lemnul, fr grai i nemicai,
Numai ce-l aud de-alturi pe Pcal: Valeu!... frai!...
Ua naibii!... vrea s-mi scape!
Taci, m! i optesc cei doi.
ine-o!... nu cumva s cad! c s-a mntuit cu noi.
A! pn s-i opteasc ine-o! dura! ua i-a scpat.
i de sus, din crac-n crac, pn jos a lunecat.
...Auzind ciudatul vuiet: Doamne! hoii-ncremenesc.
Ce-o fi asta?... i deodat, t!... la fug mi-o tulesc.
Las jos acolo toat bogia ce-au adus.
Cnd vzur-aa flcii, i fcur cruce sus:
Ei! acum s-o tergem, iute, pn nu vin hoii iar!
Apoi ntr-o clip iat-i jos, pe toi trei, din stejar.
Dar zrind prin iarb-attea lucruri scumpe risipite,
Colo, saci cu bani, alturi, scule d-aur strlucite:
Se putea cu mna goal s-o zbugheasc? Cei mai mari,
Iau i bani, aleg i scule de prin saci de la tlhari.
Iar Pcal? sta deoparte... la-nceput, doar i privea,
Ca s ia ceva i dnsul, nici prin minte nu-i trecea.
Cnd deodat-un sac zrete, plin tot... numai cu tmie.
Lucru sfnt! pcat, pe mn tlhreasc s rmie!
Vino, sacule, tu-ncoace! i pe-un umr l-a sltat.
Din grmada de scumpeturi doar att el a luat!
27

Petre Dulfu

CUPRINS

***
Haraminii1 ari de spaim, n acest timp, ce fcur?
Tupilai pe ici, pe colo, steter ei ct sttur,
Pn-odat, cel mai mare: Ei, drcie!... cum adic?
Mult o s mai stm prin tufe? Ne-nfricarm, de nimic!
Zu aa! vro doi rspuns-au. i-adunndu-se grmad,
Spre stejar din nou se-ndreapt. Cnd acolo... ce s vad?
Ian uitai-v! Trei oameni! (ndrjit vtaful zice)
Scotocesc prin sacii notri, parc nici n-am fi p-aice!
tia vor fi fost pesemne adineaori n copac,
De ne puser pe goan! Ce?... credeai c e vrun drac?
Repede! Pe ei, tovari! Hai, s le-artm noi lor!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cei trei frai, vzndu-i ns, ia-o, nene, la picior!
O tulir prin pdure, ct mai repede putur.
Iar tlharii? dup dnii! fluiernd, strignd din gur.

V
FLUIERUL
Zorile-nroit-au bolta, i Pcal tot mai suie,
Prin desimea de mesteceni i de brazi, pe-o crruie.
Suie gfind, cu sacul de tmie la spinare.
Hoii au rmas departe, contenind a lor strigare.
Dar fraii cei doi, unde-s?... Cnd la fug mi-o tulir,
ncrcai de bani i scule, ei pe alt drum nimerir.
1

Haramin ho de codru.

28

Ispr[vile lui P[cal[

Vor fi izbutit s scape teferi i ei, bieii frai?


Sau vor fi czut pe mna hoilor ntrtai?
Cine mai putea s tie? S-i lsm i noi acum,
S-nsoim de-aici ncolo pe Pcal doar la drum.
El tot suie! pn-odat, cnd de dup stnci crunte
Rsrea fclia zilei, iat-mi-l p-un vrf de munte.
i de-acolo aruncndu-i ochii peste codri-n jos,
Peste vile-nflorite: Tii!... ngn. Ce frumos!
Tu, care-ai urzit tria cerului i-acest pmnt,
Mare eti!... i-a Tale lucruri, Doamne, minunate snt!
Apoi ce-i trsni prin minte? Sacu jos pe iarb-l pune,
Ramuri de copaci, uscate, strnge, dou brae bune:
i din cremene, cu-oelul, scprnd scntei pe iasc,
D foc vreascurilor. Para ncepu s plpiasc.
Strluceau, creteau ntruna limbile de foc roatic,
Pn-au prefcut movila cea de vreascuri n jratec.
Sacu plin atunci, Pcal, de pe pajite-l lu,
i din el tmia toat pe jratec o turn.
Sfria pe foc tmia, i un sul albiu de fum
Prinse-a se-nla-n vzduhuri, pn-la cer fcndu-i drum.
Iac-aa! gndea Pcal, mulumit de-a sa isprav,
Jertfa mea primete-o, Doamne, cu plcere-acolo-n slav!
Iar pe cnd gndea el astfel, deodat ce s vaz?
Cerul porile-i deschide, plaiu-ntreg se lumineaz...
i din slvi cereti un nger se coboar jos pe plai:
Bine te-am gsit, Pcal! Sunt trimis aci din rai.
Ziditorul lumii, Tatl, s vorbeasc vrea cu tine.
Spre locau-I de lumin, sus la rai deci, hai cu mine!
Nemicat n loc Pcal st o clip, ca visnd,
Apoi... numai ce se simte, de pe plai, spre cer urcnd.
29

Petre Dulfu

Aripi parc-avea la spate! ndrt cnd se uita,


Tot mai mic, mai ters, pmntul rmnea napoia sa.
Casele-i preau mici cuiburi, munii, nite mooroaie;
Rurile, erpi molatici ce prin iarb se-ncovoaie.
Iar de la un timp, nici urm de pmnt! pierise-n hu!
Numai stele i luceferi ntlnete-n drumul su.
Ajunsese-aa de-aproape de tria cea cu stele,
C putea culege-n zboru-i cte-ar fi voit, din ele.
Apoi i mai sus, deodat o lumin orbitoare
i rsare-n ochi mai alb ca lumina cea de soare.
Pasmite-acolo-n raze, de lumin-nvluit,
Se afla locaul Celui care toate le-a zidit.
Cum, pe unde mai trecut-a, n-a vzut... fu peste fire!
i luase parc ochii negrita strlucire.
i prea doar c zrete mndre pajiti, pomi n floare,
Mese-ntinse... pe la mese, lume-n strai de srbtoare.
Numai straie luminoase, numai fee mulumite.
Auzea i-un zvon n treact, zvon de glasuri fericite...
i deodat, numai iat-l... locului oprit din zbor,
Se trezete fa-n fa cu al lumii Ziditor.
...Dumnezeu, cu barb alb, ca omtul cel curat,
Odihnea-ntr-un jil, de cete ngereti nconjurat.
Cnd n faa Celui venic se vzu ajuns Pcal,
I-a-ngheat n piept suflarea... mut rmase de sfial.
Domnu-i nelese frica. Vino, bun sosit la rai!
Mai aproape!... n-avea team!... tii de ce mi te chemai?
Jertfa care mi-ai adus-o mi-a fcut nespus de bine.
Pentru fapta-i bun, spune-mi, ce dar vrei azi de la mine?
F-i p-aicea ochii roat, cere-mi fr-a te sfii
30

Ispr[vile lui P[cal[

Orice-i place... i-ntr-o clip ruga ta se va-mplini.


De-ale Tatlui cuvinte printeti mbrbtat,
i roti Pcal ochii prin lcaul minunat.
Ce era pe-acolo... Doamne! Ce de lucruri de minune:
Nu-i condei ca s le scrie, nici grai s le poat spune!
Cnd deodat, printre-attea frumusei dumnezeieti,
ntr-un unghi zrete-un fluier, mic! un fleac! nici s-l priveti!
i griete: O, Stpne! Pentru jertfa-mi nensemnat,
De la Tine... sntate!... n-ateptam vro alt plat.
Dac totui vrerea Ta e s-mi aleg un lucru... hai!
Vezi n col colea un fluier? Doar pe-acela s mi-l dai!
Din mulimea de scumpeturi, auzind c-att el cere,
Doar un fluier, -alt-nimica, Domnul rse cu plcere.
Cum se poate? Tatl lumii n locau-i cnd te cheam,
Nu gseti s-i ceri, biete, nici un lucru mai de seam?
Ia mai sti i te gndete! Trai ndelungat... voieti?
Vrei soie... credincioas? Vrei... averi mprteti?
Urzitorule al lumii! nc de copil doream,
Cnd flcu voi fi, un fluier ca acesta eu s am.
Dac ii s-mi faci plcere, d-mi-l, Te milostivete!
Robul Tu smerit nimica alte-celea nu dorete.
Ce putea s mai rspunz la aceste vorbe Tatl?
Semn fcu s i se-aduc fluierul cerut: Ei, iat-l,
Dac nu vrei alte bunuri... fericit s-l stpneti!
Mulumesc! Ferice, Doamne, i Tu-n veci s-mpreti!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuvntnd aa, Pcal din nlimi strlucitoare
Spre pmnt simi c-ncepe iar domol s se coboare.

31

Petre Dulfu

VI

CUPRINS

TOCMEALA
Cnd pe munte-a pus piciorul, cruce i-a fcut voios,
Apoi s-adnci-n desimea codrului ntunecos.
i sub cte-un brad la umbr, fr grij de nimica,
Sta, cnta cu drag din fluier, ct de mare-i ziulica.
Brazii, auzindu-i cntul, ramurile-i cltinau;
Psrile, fermecate, plcuri prin vzduh sltau.
Dar s-a sturat la urm prin pduri de hoinrit,
i-ntr-o zi, din muni pornete ctre esul nflorit.
Tot coboar, pe-o potec, merge... pn d de-un sat.
Iar acolo, ce-ntlnete? Oameni muli n drum, la sfat.
Amri grozav n suflet dup fa se vedeau
i-ntre ei, srmanii, tocmai despre popa lor vorbeau:
i muncii! (striga din gur un romn cu negre plete)
Luni de zile!... i drept plat: bice peste spate-mi dete!
Nu-i pltii (zicea un altul) nite bani la timp, i-acum
tii c vrea s-mi vnd casa? Voi fi scos cu-ai mei n
drum!
D-alde-acestea multe nc oamenii spuneau de-a rndul,
Vicrindu-se de popa i cu toii blestemndu-l...
Auzind aa Pcal, se apropie i el:
Bun vremea! Cum se poate? Pop?... i aa miel?
Hei! (un mo oft cu jale). Pop ca al nostru nu-i,
Nu-i n toat ara altul! bat-l Maica Domnului!
Ci moneni, avui pe vremuri, azi ceresc din sat n sat!
Cci prin uneltiri, hainul, de avere i-a secat.
Doar s ia!... De dat, la nimeni nu d, nici un col de pine.
32

Ispr[vile lui P[cal[

N-are-n inim durere, de cretin, nici ca d-un cine!


Sufletul din trup i-l scoate, cnd la munc te tocmete,
i s nu crcneti o vorb, c i trupul i-l ciuntete.
Uite, de la el din slujb, chiar asear, au ieit
Doi flci... ciuntii, sracii, nu se poate mai cumplit.
Pentru-un lucru de nimica, ntr-att s-a-nverunat:
C la amndoi, cu briciul... popa... nasul le-a tiat.
Frai erau! venii acuma, de curnd, n sat aci!
Lui Pcal-o bnuial inima i-o zgudui:
Frai?... i unde-s?
n csua babei Floarea, ici devale!
S le oblojeasc rana, i-a chemat chiar ea din cale,
C e mare doftori!... pentru orice fel de ran,
Are-n cap cte-un descntec, i prin lzi vro buruian.
Vai, srmanii, n-or fi doar fraii mei! gndea Pcal,
i-nspre casa artat el pornete cu iueal.
***
Cnd intr-n csua joas, tresri!... Acei flci,
Ciumpvii de briciul popii, erau tocmai fraii si.
Doamne! Voi? n starea asta? Cum ajunseri aci?
Vai de noi! oftar fraii, i-ncepur-a-i povesti:
De tlhari, tii tu atuncea? noaptea-n codru, urmrii,
Furm prini, btui amarnic, pn la piele jefuii.
Am scpat abia cu zile! i venirm, pe un drum,
Pn-ajunserm n satul unde ne aflm acum.
Ce s facem? ne-ntrebarm ostenii i nemncai,
Mil pe la ui s cerem? Haide s intrm argai.
Cnd vorbeam aa... n cale, iat-un pop ne-a ieit:
Popa, chiar din satu-acesta. El n slujb ne-a primit.
ns... tii cu ce tocmeal? Bat-l Precista s-l bat!
33

Petre Dulfu

De ne-om supra pe dnsul, s ne taie nasu-ndat.


Ai mai auzit ca asta? Iar dac s-o-ntmpla
El pe noi s se mnie, noi s-i facem tot aa!
i la cmp ne-am dus, cu plugul... Iac, popa ne gri,
S-mi brzdai azi locu-acesta. Plec. L-amiazi voi fi aci.
De mncare v-oi aduce.
Bine! Pleac sntos!
Zicem noi. Apoi ne-aternem pe arat muncim vrtos.
ns-amiaza vine, trece... Iar cu prnzu, el, s vie
De amiazi, nici pomeneal! A sosit... pe la chindie!
Cum? Aa trziu, stpne?
Cam trziu!... V-ai suprat?
Nu! dar tremurm de foame!
De, v cred! Dar... s-a-ntmplat!
Iac... n-a fost gata prnzul! Iar a doua zi, mi frate,
Ce s vezi? Cu prnzul, popa, vine... tocmai pe-nserate!
Vai! Da ce-ai de gnd, printe? S ne ii tot nemncai?
N-a fost gata nici azi prnzul mai la vreme?
Nu, argai.
Suntei suprai pe mine?
Ei! Ba bine c n-om fi !
Da?
i pe-amndoi... cu briciul... uite cum ne schilodi!
Hai! plecai unde stpnul mai la timp cu prnzul vine.
Nu fac eu de voi! ne zise nici voi, dragii mei, de mine!
Iat-ne povestea, frate... iact nenorocirea
Ce-am pit-o!
Lui Pcal, flacr-i era privirea:
Vaszic-aa cu popa? A! S ne vedem cu bine!
i pltesc eu pentru asta, friori! Lsai pe mine!
i zicnd, porni spre u.
34

Ispr[vile lui P[cal[

Ce? abia doar ai venit,


Pleci din nou? l-ntreab fraii.
Plec, rspunse el grbit,
S m bag i eu la popa!
Ei sttur-n loc mirai:
Cum, mi frate! Nu eti zdravn? Vrei i tu ca noi s pai?
Dar el nici c-i mai ascult. Iese-n drum i, hai, nainte!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iat-mi-l la popa-n curte: Bine te gsii, printe!
Popa barb rocovan, chip ursuz, ntunecat
De pe scaun din cerdacu-i, n picioare s-a sculat:
Bun sosit, mi bietane! Ce vnt te-a adus la noi?
Pi... argat a vrea s intru, taic! sau... cioban la oi.
Ce zici? N-ai cumva nevoie?
He! ba cum nu? i cioban,
i argat mi trebuiete. Spune, ct mi ceri pe an?
O! ct pentru asta... lesne vom ajunge la-mpcare!
iu mai mult la cas bun, dect la simbrie mare.
Nu-i cer plat eu, nimica. Las la buna-i chibzuial,
Ct i vrea s-mi dai.
Prea bine. Te primesc! Dar... c-o-nvoial:
Tu pe mine vreodat dac te vei mnia,
S-i jupoi, cu cosorelul, de pe spate o curea.
Dimpotriv, eu pe tine de m-oi supra, s ai
Drept i tu de pe spinare o curea atunci s-mi tai.
A! te vd om bun, printe; nu-s nici eu cum i se pare.
S-ar putea s-ajung treaba ntre noi la suprare?
Nu! dar asta mi-e-nvoiala cu argaii. Vrei? te-opresc.
Nu voieti?... e larg lumea!
Vreau! De ce s nu voiesc?
Iar anul, mi biete, i se va-mplini, tii cnd?
35

Petre Dulfu

CUPRINS

Prin frunziul verde, cucul, cnd s-o auzi cntnd.


Bun!... S-a isprvit tocmeala?
nc nu!... mai sti, romne,
S-o i scriem... Vorba zboar... Numai ce e scris rmne.
i lund condei, cerneal, se aeaz popa, scrie...
Iac-aa! s-avem la mn amndoi cte-o hrtie.
A! gndea. Prinsei norocul! Un voinic aa-nchegat,
S-mi slujeasc pe degeaba: nu-i ctig de lepdat!
i-l legai cu-nscrisul, zdravn, srcuul! Ce-mi mai pas?
Hai, biete, na!
Pcal n erpar hrtia-ndeas.
Iar n gndu-i, vesel i el: Sti, printe preacinstit,
Nu-i gsisei pn-azi omul, dar acum... i l-ai gsit!

VII

CAPRELE POPII
Diminea-abia-ncepur zorile s se arate,
Popa iese-n pragul tinzii: Ei! acum... tii ce, argate?
Mergi de-mi ad-un car de lemne! Din pdure vii doar mine.
Pn-atunci, merinde, iac! eu i dau: un ca i-o pine.
Dar cnd vii, ntreag pinea s-o aduci, i cau-ntreg;
Nencepute, pe-amndou! nelegi tu?
neleg.
i punnd n car merindea, mai punnd i o secure,
A-njugat Pcal boii i-a pornit-o-nspre pdure.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cnd veni cu lemne-acas, merse drept la popa sus:
Na, stpne, caul, pinea... Iac-ntregi i le-am adus.
36

Ispr[vile lui P[cal[

Popa le ridic-n mn: Hm!... de-ntregi, ntregi sunt ele,


Dar de ce-s aa uoare?
Fiindc... n-au miez, prinele.
Cum n-au miez?
n coaj, icea, nu vezi cte-un dop tiat?
Pe aci... scosei tot miezul!
Vai! Aa m-ai ascultat?
Blestematule!
Pi!... altfel, se putea, stpne drag,
S m satur din merinde i s i-o aduc i-ntreag?
Ce? Te-ai suprat pe mine?
Popa... mai domol: Ei a!
S m supr eu, se poate? pentr-o pine, pentr-un ca?
Am glumit cu tine doar... Iar n gndu-i: Las! zicea,
C i-o fac eu ie mine, dac mi-ai fcut aa!
Apoi ziua urmtoare mi l-a pus la treierat;
i mncare, toat ziua, nici s guste nu i-a dat.
Seara dup cin, popa, pe la ur se abate:
Am venit s-i vd isprava. Ai fcut ceva, argate?
Cum nu? Uite ici, printe, ct am treierat... Un vraf!
Numai gru ales, ca-n palm; n-are firicel de praf.
Da, nimic de zis! muncit-ai de ajuns... Dar la mncare
S te cheme, preoteasa... a uitat azi, mi se pare...
Nu-i aa?
Ba chiar aa e!
Ei, i... nu eti suprat?
Pentru ce s fiu, stpne? Parc-am stat eu nemncat!
Se putea s rabd de foame, cu atta gru pe mn?
Grul sta mi-ar ajunge, nu o zi: o sptmn!
Nu-neleg ce spui, cretine! zise popa cu mirare.
Ce-mi vorbeti de gru tu mie, cnd e vorba de mncare?
37

Petre Dulfu

Pi... am priceput eu doar, cnd de-amiaz osptai,


C pe mine la mncare ai uitat s m chemai.
Pentru-atta lucru ns vorb n-am mai vrut s fac.
Am gsit eu rost ndat!
Cum?
Umplui cu gru un sac...
Seara, altul. i cu sacii, hai, n sat la o vecin!
Dnsa, inim miloas, mi ddu i prnz i cin.
Vai, biete! Vaszic... mi mncai doi saci de gru!
Ce? Te-ai suprat, printe?
Popa-i puse gurii fru.
i-a-nghiit n piept mnia: Asta-i! Nu m-am suprat.
Dar... s fi cerut, cretine! c-i ddeam noi de mncat.
Cnd ajunse-n tind ns, tremura: Of!... nu mai pot.
Ce-i? soia sa-l ntreab. El i-a spus nevestei tot.
Iar la urm: Nu, cu sta, nu e chip s-o duc! i pace!
Am nscris pe-un an cu dnsul: altfel, vnt chiar azi i-a face!
Preoteasa, foc i dnsa: Vai! O zi s nu mai steie!
Astzi chiar, s-i faci de duc!
Da, s-i fac! Dar cum, femeie?
Prea uor! S-i dai vro treab, ce puterile-i ntrece.
i vznd c nu e harnic s i-o fac, o s plece.
Bine zici!... i iese popa, merge iar spre ur-ndat.
Ce s-i dau? A, sti! gsit-am o treboar... minunat!
Vino-ncoace, mi argate! (i-n grdina larg-l scoase.)
Uite, vezi tu smrcu-acesta plin de ochiuri mocirloase?
Cnd voiesc s trec-nainte, m cufund aici n glod.
Peste mlatina aceasta f-mi, din ce vei ti, un pod.
S-l ncepi ct mai degrab, ast-sear chiar, voiesc;
Iar cnd o miji de ziu, mine, gata s-l gsesc.
38

Ispr[vile lui P[cal[

ns tii cum vroi s fie podul? Nu ca oriicare!


Tot o clctur moale i o clctur tare!
neles-ai?
Da, printe.
S te-apuci de lucru dar!
i-acolo lsndu-l, popa a intrat n cas iar,
Povesti i preotesei cele ce-a ornduit;
Se culcar-apoi n tihn, amndoi, i-au adormit.
***
Iar Pcal?... n grdin sta sub cerul nstelat,
Cu privirea-n jos plecat; mai se preumbla-ngrijat.
Smrcul, mprejur, cu pasul i din ochi l msura...
Cum? din ce s fac podul? n zadar el se-ntreba.
Pn-odat, din grdin cnd se-ntoarce iar la ur:
D cu ochii de-ale popii capre multe-n bttur.
Iac, m! i zise-n sine. Am gsit ce-mi trebuia!
Eu, s fiu un om cu stare, capre-n curte-mi n-a inea.
Ct e ziua n-au astmpr! tot ce-i verde, stric, rod.
Vai, i multe are popa! Ia s fac din ele pod!
Tocmai bune-s pentru asta!
Hai, pe urm... c-un topor,
Caprelor le taie capul, i picior dup picior;
i trndu-le-n grdin, unde-i papur i balt,
Peste mlatin le-aeaz, nirate lng-olalt,
Trup la trup, cu burta una, alta cu spinarea-n sus.
Ca s ias podu-ntocmai cum stpnu-su i-a spus:
Tot o clctur tare, alta moale. Apoi, du-te!
Cpne i picioare n gunoi le-ngroap iute.
Printre capre, unde vede vrun locor, l-astup-ndat
Cu pmnt, s fie podul neted ca dintr-o bucat;
Iar pe margini, pe deasupra, iarb verde, flori aeaz:
39

Petre Dulfu

Cum, din ce-i fcut anume podu-n jos, s nu se vaz.


i cnd totul este gata, st, se uit fericit:
Ah, cnd o vedea stpnul, ct o fi de mulumit!
Pleac-apoi din nou spre ur, la culcare, fluiernd.
Popa, vine pn-n ziu: Gata-i podul?
Hei! De cnd!
Am mai tras -un somn de-atuncea.
Aida-de!
Ce? nu m crezi?
Zu, stpne, este gata! Mergem, dac vrei, s-l vezi.
Popa strig la fereastr: Preoteaso drag! Vin!
Vin i tu! i plecar, cu argatul, n grdin.
Cnd vzu de-aproape podul: Uite, zu, c-i isprvit!
Hm! dar... l-ai fcut, biete, chiar aa cum am vorbit?
Ia s-ncerc!
Poftim, ncearc-l!
i punnd piciorul sus,
Hai, pe pod de-a lungul, popa, pn la sfrit s-a dus.
Iar la capt se oprete, napoi privind mirat.
Ei, printe, ce zici? place-i?
Da, biete! minunat!
Chiar cum am vorbit asear: tot o clctur tare,
Alta moale!... Cum tiut-ai s mi-l faci ntocmai oare?
Asta-i treaba mea, stpne!
i-au pornit, cu pasul rar,
De la smrcul din grdin, napoi spre cas iar.
Dar pe popa, lng cas, nduelile-l trecur:
Aoleu! biete, unde-s caprele din bttur?
Caprele, stpne drag? Las c sunt la loc bun toate,
n grdin! Fii pe pace!
n grdin? Cum se poate!
40

Ispr[vile lui P[cal[

Nu venim acum de-acolo? i nici una n-am vzut.


He! dar oare peste podul din grdin, n-ai trecut?
Ce-mi vorbeti de pod, cretine, cnd de capre eu i spui?
Apoi... podul, ast-noapte, cum? din ce crezi c-l fcui?
Vai de mine i de mine! Auzitu-l-ai, nerodul?
Mi! doar nu i-a dat prin minte ca s-mi faci din capre
podul!?
Tocmai! ai ghicit, stpne!
Haide! Ce-mi vorbeti n ag?
Cat-mi turma!
Zu, printe! am bgat-o-n pod ntreag!
Toate caprele-s acolo: unele cu burta-n sus,
Ca s deie clctura moale, dup cum ai spus.
Altele sunt, dimpotriv, cu spinarea-n sus culcate,
Ca s deie clctura tare!
Eti nebun, argate?
Mi-ai mncat o-ntreag-avere! Tii! Vrei s m lai srac?
Apoi de, stpne! podul, altfel, cum era s-l fac?
Ce? te-ai suprat pe mine?
A! pe dracu! suprat!
Nu! dar... capre-aa de multe... ia gndete! nu-i pcat?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i-a inut n fru mnia popa, iari, pn-n cas,
Dar n cas cnd ajunse: Ei, vzut-ai, preoteas?
L-ai vzut, afurisitul, ce-mi fcu din nou? i place?
i eu s m uit la dnsul, i nimic s nu-i pot face!
Of! cnd m gndesc la capre, nbdi m-apuc parc!
Dar pe mine! Ia mai du-te, zice preoteasa. Cearc!
D-i chiar bani, din gros, printe. Plata, pe un an, pe doi,
D-i-o! doar s plece! Altfel, ne rpune i pe noi!
41

Petre Dulfu

***

CUPRINS

Alba-n sat demult intrase. Soarele, al zilei crai,


n deplina sa mrire strlucea p-un vrf de plai.
Slug vrednic, Pcal, miglea prin bttur,
i cta de lucru singur: mai la lemne, mai prin ur.
Popa iese iar: Argate! treburi n-am de-acuma... Hai,
Pleac! Ce s faci pe-acilea? Frunz la berbeci s tai?
ine, na... i dau simbria, p-anu-ntreg... Te mulumeti?
A! rspunse drz Pcal. Cum pe anu-ntreg? Glumeti?
Te-am slujit abia trei zile! Nu, orict sunt de srac,
Plat de poman nu vroi! Mie bani muncii mi plac!
Mi argate! ine banii! Eu i-i dau! Ce-i pas ie?
Geaba struieti, printe! Vorb mult, srcie!
Pn n-oi auzi prin frunze cu urechea glas de cuc,
Dup cum ne-a fost tocmeala: pn-atuncea nu m duc!
Preoteasa ascultase pe furi de la fereast...
Ei! din prag i zice popa. Auzitu-l-ai, nevast?
i ddui i bani! Degeaba! E un prost fr de pereche?
Nu pricepe ce e banul? Sau e cam ntr-o ureche?!
...A! dar d-azi ferit-a sfntul ct o fi s stea la noi,
Nu-l mai iu pe lng cas. l trimit... pe cmp la oi.

VIII

LA OI
Popa i-a inut cuvntul. Pe Pcal l-a trimes,
Chiar n dimineaa-aceea, s pzeasc oi la es.
El s-a dus. i-n larg afar, stnd la umbra unui fag,
Scoase fluierul i prinse a cnta cu mare drag.
42

Ispr[vile lui P[cal[

Iar oile-mprejuru-i parc le-ncinsese-un foc


Cum i auzir cntul, toate s-au pornit pe joc!
Cnd vzu aa Pcal: He-he! zise, bine-mi pare.
S-a mai pomenit pe lume fluier ca acesta oare?
Nu l-a da pe-o ar-ntreag! sta-i fluier fermecat,
Nu degeaba doar, din ceruri, Domnul nsui mi l-a dat!
Nu cnt nc tocmai bine, dar cu timpul voi cnta.
i s mai vedei atuncea turma mea cum va juca.
Apoi, d-i voios nainte, cnt!... cnt!... pn-n sear.
Iar oiele-mprejuru-i, ca nebune... tot jucar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domnul zilei, mndrul soare, dup-un deal cnd scptase,
Hai cu turma-i i Pcal, pe-ndelete, ctre cas.
Rupte cum erau de foame i de joc, mioarele,
Pe crri abia cu trud i trau picioarele.
Popa, le-atepta-n porti. Vai de mine! mi argate,
Ce-i cu oile acestea, de-s aa deblzate?
Sunt bolnave?
A, stpne! nu-s bolnave... sunt trudite,
C pe cmp, n loc s pasc, tot jucar ca smintite!
Ce spui! Ia s vd, mnnc? D-le-un bra de fn, biete!
S le dau! gri Pcal. i din ur fn le dete.
Ele cum zrir fnul, prinser-a-mbuca de foc.
Popa a intrat n cas. Inima-i veni la loc.
N-au nimic, gndea-ntru sine.
Dar n ceealalt sear,
Oile, de foame, late i-au venit acas iar.
Sear-a treia, moarte-aproape!
Vai, vai!... mi se prpdesc!
Cum le-o fi pzind el oare? Mine am s-l urmresc.
Apoi ziua urmtoare, cnd argatul iar plec
43

Petre Dulfu

Spre izlaz, n zori, cu turma, hai i popa, se scul.


Dup el tiptil se duse... ntre nite spini sttu:
Iac-aa... s nu m simt!
A! Pcal l vzu.
i-ncepu cu foc s cnte. Iar oile-au lsat
Iarba i-ncepur jocul. Popa... a rmas holbat.
Uite, m! Drcia naibii! Pentru asta-mi vine dar
Moart de flmnd-acas turma-n fiecare sear?
Doamne! se mira-ntru sine. Cnd, minune i mai mare?
Numai ce se pomenete, hop, i el, n sus c sare.
i srea, mi nene, popa... i juca-ntre spini, sracul,
Fr s vreie, hopa-tropa de credeai c-l poart dracul.
Iar, cu fluieru-i, argatul face civa pai nainte,
Se aeaz-n faa popii... i s vezi joc pe printe!
i s fi vzut n ochii lui Pcal bucurie,
Cnd n spini vedea cum popa: haina, barba i-o sfie?
Ho! printele strigat-a. Vrei s cni, bre, pn mine?
Nu-i ajunge?
Iar Pcal: Ce?... te mniai, stpne?
Popa-i mblnzete graiul: Sti, biete, nu cnta!
Ce vrei?... s tot joc acilea, pn sufletul mi-oi da?
A! Pcal, d-i nainte! Cnt, cnt, i mai i!
Din cntat abia la prnzul de amiaz se opri.
***
Cnd sosete-acas popa, zgriat i zdrenuit,
Preoteasa-i face cruce. Vai, printe, ce-ai pit?
Ce-am vzut eu, drag, nimeni n-a vzut pe-acest pmnt
i pania de astzi, n-am s-o uit... nici n mormnt!
Cel trimis la cmp cu turma nu e om precum s-arat,
Ci sub chip de om: vrun diavol, bat-l Precista s-l bat!
i-ncepu s-i spun toate: cum argatul a cntat;
44

Ispr[vile lui P[cal[

Oile, cnd auzir, cum s-au pus p-un joc turbat.


Ba nici eu, ct sunt de pop, n-a fost chip s stau pe loc:
M trezii ca o sfrleaz ntre spini jucnd de foc!
Ia taci! zise preoteasa. Mie-mi spui aa poveti?
Dac n-am spus adevrul, mine mort s m gseti!
Nu te mai jura degeaba!
Cum, femeie, nu m crezi?
Bine, las pn disear, cnd s-o-ntoarce; i-ai s vezi!
Nu cred, nu... orice mi-ai spune!
Scptase mndrul soare.
Preoteasa-n podul casei, cuta nite fuioare.
Pn s le adune toate, s le fac legtur,
Numai iac i Pcal, hop! cu turma-n bttur.
Popa l-a chemat nuntru: Ia sti, i mai zi colea...
Vrea i dumneaei s-aud.
Cine?
Preoteasa mea.
Este-n pod. Ea nu m crede, cum cni tu de minunat.
La nceput, Pcal nu vrea. Sunt stul azi de cntat!
Dar vznd c tot l roag: Bine. S mai cnt oleac!
Popii, ca s nu mai joace, tii ce-i dete-n gnd s fac?
De picioare dou pietre, ct bostanul, i legase,
Ba, se mai inea cu mna i de scaun i de mas.
i cnd ncepu flcul a cnta, colea, de joc,
O chindie, o btut, dintre cele mai cu foc,
Preoteasa, de fuioare s-i mai vad, se putea?
A! sub ale ei clcie podul casei duduia.
upia-n pod sus, mi nene, din picioare preoteasa,
Tropia, juca, srmana... mai s se drme casa!
Cnd vzu aa Pcal, d-i! n cnt i-a pus tot focul!
i cu ct iuea el cntul, i iuea i dnsa jocul.
Pn ce s vezi? buimac, tot jucnd cu-nfierbntare,
45

Petre Dulfu

CUPRINS

Buf! czu din pod n tind... i-a rmas fr de suflare.


Vai, vai! Ce-mi fcui, argate?
Pi dac m-ai pus s-i cnt...
M lsai fr de soie!
De! s-o ierte Tatl Sfnt!
Ce? te-ai mniat, printe?
Popa, tremurnd de-amar,
i ascunse-n palme faa... trebui s tac iar.

IX

BOII LUI PCAL


Iat ce suntem pe lume: nite umbre trectoare!
i zicea-ntru sine popa, dimineaa urmtoare.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
...i a treia zi, pornete pe iubita lui soie,
Cu alai, cu cinste mult, spre locaul de vecie.
Oamenii vzndu-i jalea, ntre ei se bucurau...
Popa nu vedea pe nimeni, lacrmi ochii lui vrsau.
De! ziceau din grai stenii. Tot plceri! Necazuri nu-s?
Vezi? Orice s-ar zice, geaba! tot nu doarme l de sus!
Nu lovete el pe nimeni cu mciuca-n cap deodat,
ns nici nu scap nimeni pe pmnt de-a lui rsplat!
***
Se-nnoptase. Pe la vetre, toi din sat dormeau n tihn.
Numai popa-n aternutu-i nu-i gsea defel odihn.
Mi-ai fcut-o iar, dumane! mi-ai fcut-o ndesat!
Dar i-oi face-o i eu ie, las pe mine astdat!
46

Ispr[vile lui P[cal[

Pn n-o cnta-n pomi cucul, nu voieti s pleci? Srace!


Au s-i cnte mine cucii, p-alt lume, fii pe pace!
Apoi cum s-albi de ziu, la Pacal merse iute:
Ei, argate,-njug boii i-n pdure astzi du-te
Lemne s-mi aduci cu carul. Nu de ici de la Izvor,
Mai din deal vroi astzi lemne, de la Cuibul Urilor!
Acolo sunt lemne bune!
De, Pcal-a zis, prea bine!
De-acolo i-aduc, printe! tot un drac e pentru mine!
i-njugnd pe dat boii, o lu voios la drum.
Popa se uita din poart: Ei! scpai de el acum!
Unde-l trimesei, pdurea plin-i de slbtciuni,
Ci se duc, acolo-i las oasele prin vguni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Iar Pcal: His, Murgil! boilor pe drum gria,
Cea, Zoril! i cu carul spre pdure tot suia.
Iat-l, spre amiazi, la Cuibul Urilor n muni ajuns!
Pn-n inima pdurii, cu plvanii-i a ptruns.
Iar acolo-ntr-o poian, sub o rp, se opri
i din jug scondu-i boii, de-un stejar i priponi.
Apoi, hai, s cate lemne. Dar, cnd venea napoi
De pe unde colindase... ce s vaz? Bieii boi
Se zbteau ca ari, n funii... cci se pomenir, up!
C-un ursoi deodat-n fa i c-o namil de lup!
Mi, mi, mi! Pcal-ncepe ntru sine-a se mira,
Lupi i uri destui vzut-am, dar de-aa mrime: ba!
Apoi strig: Ho! dihnii ce-ncurcai p-aici poiana?
V mnnc pielea, poate?... Vrei ca s v scutur blana?
A! lighioile... de vorb, credei c-au voit s tie?
Tbrsc pe boi ndat i s-apuc s-i sfie.
A! le zise-atunci flcul. Vaszic... n-ascultai?
47

Petre Dulfu

La osp aici veniri? Boii vrei s mi-i mncai?


Bine! osptai nainte! Dar s tii c-n loc de boi,
Carul ncrcat cu lemne mi-l vei duce-acas voi!
i le dete bun pace, foamea s i-o potoleasc...
Iar ntr-un trziu: Ei drace! burta vrei s v plesneasc?
De ajuns! Din boi, srmanii, oase goale mi-ai lsat.
Ia poftim... la jug acuma! Hran pentru ce v-am dat?
Apoi, haide... cu toporul, pe din dos, pe nevzute,
nspre lacomele fiare i ndreapt paii, iute.
i deodat, cum i ce fel, el o tie!, pe lighioi
Le-a vrt n jug cu gtul, pe-amndou, ca pe boi:
Ursu-n dreapta, lupu-n stnga...
Iac-aa! gndea-ntru sine,
Bun detot. Cu boii popii, lemne-a fi crat puine.
Prea erau flmnzi! Acuma pot s pun buteni destui,
N-am de ce m teme. Boii mi sunt tob de stui.
Prinse-a pune-apoi la trunchiuri. Iar cnd carul i-l vzu
ncrcat, cu vrf, de lemne: Cea, Lupane! ncepu,
His, Martine! His, lighioan! Ursul mormia, srea;
Lupul se smucea s scape. Dar Pcal nu glumea.
Cnd mi-i arse c-o prjin, carul le pru uor.
l trau... s se sfrme roatele pe urma lor!
Alergau cte-o bucat, mai stteau, sreau n loc,
Pn cnd simeau prjina; apoi iar trgeau de foc!
Cam aa el, din pdure, carul pn-n sat i-l duce.
Ci l ntlnesc n cale, stau din mers, fcndu-i cruce.
Iat-mi-l la poarta popii. Hai, deschide-mi, taic, hai!
Popa, cnd zri din curte cele dou fiare: Vai!
Ba deschid-i dracii poarta! Piei, Satano, piei! rspunse.
i-alergnd spre ua tinzii, dup u se ascunse.
48

Ispr[vile lui P[cal[

Hai, printe! Mi-a deschide singur, n-a sta s te chem.


Dar mi-s boii cam zburdalnici; o s-i ieie vnt, m tem.
Ieie-i! duc-se-n pustiuri! popa din nuntru-i zise.
Nu-i deschid!
Atunci, Pcal poarta singur i-o deschise:
i cu caru-a tras n curte. Popa-n cas-a alergat,
i scondu-i pe fereastr capul: M! ai cpiat?
Ce-s dihniile astea? Fugi cu dnsele napoi!
Cum cutezi, pe cap, dumane, s-mi aduci aa lighioi?
Iar Pcal: Ce dihnii? Ce lighioi? Sunt boii mei,
Preacinstitule printe. -nc ce boi buni!... ehei!
Au puteri, ct doisprezece! Cnd ai ti ce bine trag!
S-i slobod din jug acuma, c-s trudii, i-n grajd s-i bag,
S le dau ceva s-mbuce.
Ce-ai zis? Alt treab n-ai?
S-mi sfie i juncanii? S rmn i fr de cai?
Scoate-mi, tartorule, iute! iazmele din bttur!
De, stpne! cumpnit-ai vorba ce-i iei din gur?
Aste iazme-i prpdir boiorii amndoi;
Eu le-am pus la jug pe ele! i i le-adusei drept boi!
S le dau acuma drumul? N-am dect s m supun!
Dar s nu-mi gseti vreo vin mai apoi! atta-i spun!
Hai odat! d-le-ncolo! N-auzi bine? Surd eti oare?
Na! poftim! gri Pcal, dejugnd cu zor pe fiare.
Ursul, lupul bodaproste! slobozi cnd se pomenir,
t! pe poart, ca din puc! spre pdure mi-o tulir.
Popa, uurat o clip, mai n tihn rsufla.
Ce folos? Scp de fiare; de Pcal ns ba.
i cnd l zrea prin curte, i cnd se gndea apoi
Dup toate celelalte, c-a rmas i fr de boi:
Sngele-i fierbea-n tot trupul, nu-i gsea astmprare.
i venea s-i smulg barba, pletele, de suprare!
49

Petre Dulfu

CUPRINS

MOARA DRACILOR
Asfinise mndrul soare. Popa se plimba-ncruntat
Prin cerdac, prin bttur, tot cu gndul la argat.
Cum s-o scot cu el la capt? Nu mai tiu, s-a mntuit!
Dar deodat-n loc s-oprete: A, ba ia sti! Am gsit!
Apoi intr-n cas grabnic: Mam-soacr, tii ce? du-te,
Ia trei saci din cmruie, umple-i cu cenu, iute!
Dar s nu te vaz-argatul!
Cu cenu? soacra-ntreab.
Cum? La ce bun?
Vei pricepe mai pe urm! Hai, degrab!
Baba ce s-i mai rspunz? ia pe loc de dup u,
Din cmara de alturi, trei saci pune-n ei cenu.
Popa cheam-apoi nuntru pe Pcal: Mi argate!
Uite vezi tu lng vatr ti trei saci? Sunt cu bucate;
Cu secar unul, altul cu porumb, celalt cu gru.
Du-i la mcinat, acuma, seara, pn nu-i trziu!
ns nu la orice moar! n-au la munc toate spor!
Colo s mi-i duci, sub rp, ht, la Moara Dracilor!
i s fii aci, biete, cu fina gata, mine,
Cnd s-o lumina de ziu. neles-ai?
Da, stpne!
Apoi, hai! Pcal scoate sacii-n largul btturii,
i aeaz-n car i umple traista cu de-ale gurii;
Doi juncani la car njug, i pornete-n sus la drum.
Ei! tot nu eti dumerit, mam-soacr, nici acum?
He, ba cum nu? Moara ceea e tiut-n sat la noi.
Cine d pe-acolo noaptea, nu mai vine-n veci napoi!
50

Petre Dulfu

N-are s-i mai vie-acas nici argatul dus cu sacii!


Cnd cenu-n saci vedea-vor, ce crezi c-o s-i fac dracii?
M! tu-i rzi de moara noastr?
Vorb nici c mai ncape!
A scpat de uri el, mam; dar de diavoli... n-o s scape!
Cam aa vorbeau n poart, seara, popa-mpeliatul
i babornia de soacr, dup ce plecase-argatul.
Iar Pcal, cu juncanii, s-a tot dus p-un drumuor,
Pe sub cerul plin de stele, pn la Moara Dracilor.
Auzise i el vorba c pe-acolo draci s-adun,
C de intri-n moara ceea, noaptea: sntate bun!
Dar el nu tia ce-i frica. Vrea s vaz cum sunt dracii.
Trase-n fa deci cu carul, i-a crat n moar sacii.
Pricepuse el c-ntr-nii nu-s bucate, ci... cenu;
ns ce-i psa lui d-asta? i mpinse dup u.
nuntru-n moar, bezn. Hei! morar! Aci eti? Scoal!
Dormi? Ai! nimeni nu-i rspunse. Moara rsuna a goal.
Sti! i zice-n gnd flcul. Sunt flmnd. S-mi vz n pace
De cinat, pn una, alta. i pe vatr foc i face.
Dintr-un vreasc, apoi frigare cu briceagul i cioplete,
O felie de slnin n frigare-nepenete
i-o-nvrtete-ncet deasupra jarului, ca s se frig.
Cnd de-afar, numai iat c aude-un glas ce-i strig:
Cine eti tu, mi! din moar? Dup-aceea, buf! deodat
Ua morii se deschide, cu putere-n laturi dat,
i... rsare-un drac.
Pcal, de pe scaun, de la foc,
l msoar cu privirea, fr-a se clinti din loc:
Uite-l m! ha-ha! srmanul! Negru, ca din smoal scos!
Gol detot! cu coarne-n frunte! i ce coad are-n dos!
Vaszic-aa sunt dracii? Aoleo! da slui mai snt,
52

Ispr[vile lui P[cal[

De-or fi toi la fel cu sta, prpdi-i-ar Domnul sfnt!


i s-a pus p-un rs cu hohot. Dracul se uita mirat.
Apoi: M! n-ai limb-n gur? Cine eti? te-am ntrebat.
Cine sunt? ii mult s afli? Cine s fiu? Singur Eu!
sta-i numele ce-mi dete la botez nicul meu.
Singur Eu? mi pare bine! i... ia spune... ce lucrezi
Lng foc aci, la vatr?...
Pi... de cin-mi fac! nu vezi?
A! de cin? o friptur? D-asta-mi pare i mai bine.
N-am pus azi nimic pe limb. Voi cina i eu cu tine.
D-apoi cum! i-e foame tare? Vezi n balt-afar, drace,
Ca ai s gseti friptur tu, pe-acolo, ct-i place!
Da? o s gsesc? ntreab tartorul, cu ochii par
Nu glumeti? M duc s caut! i iei pe u-afar.
Apoi pn s numeri zece, iat-l iari, c-o frigare,
Cam la fel cu-a lui Pcal; iar n ea, c-o broasc mare.
Intr, lng foc s-aeaz, prinde i el s-nvrteasc
Spre-a se frige pe jeratic pocitania de broasc.
Iar cnd sfria mai tare i nea dintr-nsa zeam,
Naibii, ce-i d-n gnd? Se face cum c n-a bgat de seam:
i-i atinge-odat broasca de slnina lui Pcal...
Ce faci, m! i-a zis flcul. Umbl mai cu chibzuial!
Nu-mi spurca friptura! Dracul se astmpr-o clipit:
Apoi... d din nou cu broasca-i n slnina rumenit!
Mre, n-auzi? Ai, spurcatul ade nielu cuminte
i-i lipete broasca iari de slnina cea fierbinte.
Hm! degeaba-mi stric deci gura? Sti! Gndind Pcal-aa,
Sare, iat-l, cu slnina, ce-n frigare-i sfria
i, deodat, paf! pe diavol, drept n ochi mi l-a izbit,
Cu atta foc, c ochii amndoi i-au i plesnit.
Na! ca s-i aduci aminte, ct i mai tri, jivin!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53

Petre Dulfu

n frigare-apoi i pune alt halc de slnin.


Iar dracul: Valeu! strig. Mor! srii degrab, frai!
i-ntr-o clip moara, toat, se umplu de-ncornorai.
Ce-i, frtate? Ce-nsemneaz aste ipete nebune?
Am rmas fr vedere!
Cine i-a scos ochii? spune!
Singur Eu! srman de mine! cu friptura din frigare!
Se jlea Ucig-l crucea, negsindu-i alinare.
Singur Eu!... (cci pe Pcal el aa tia c-l cheam).
Apoi, de! ceilali grir, pentru ce nu bagi de seam?
Cine strig, frioare, dac singur te-ai chiort?
Dracul ip i mai tare: Singur Eu! N-ai auzit?
-alerga nebun prin moar.
Ia taci, frate; taci c-i trece!
Du-te colo-n dosul morii, spal-te cu ap rece.
Bietu diavol... ce s fac? Merge s se spele-afar.
Dracii ilali, toi, privirea spre Pcal i-o-ndreptar:
A! i tu, aici? Ia spune, ce cai pe la noi, bdic?
Altu-n locul lui, atuncea, mai c-ar fi murit de fric.
Dar el, n picioare ano ridicndu-se de jos,
i privind pe draci n fa, le rspunse mnios:
Cum ce cat p-aici? Aceasta, unde ne aflm, nu-i moar?
Iac sacii, dup u! Am venit s macin doar!
La o moar cumsecade socoteam aici c viu...
C un cuib de hoi vi-e moara, d-unde se putea s tiu?
Dracii, toi, ca ari srir: Ce? mi omule!-ndrzneti
Despre moara noastr vorbe d-alde-acestea s rosteti?
Ba bine c nu! la naiba! cnd, aici, trsei asear
Cu porumb curat, s-l macin, i cu gru i cu secar,
Iar acum, n saci... cenu!... alt-nimic nu se gsete!
Mi-ai furat n timpul nopii pinea scump, mielete!
54

Ispr[vile lui P[cal[

Mi-ai turnat n saci cenu! i-ai vroi s mai i tac?


Tlhrii de-acestea, unde, unde-n lume se mai fac?
Tlhrii? n moara noastr? diavolii-ntr-un glas strigar.
Aiurezi?
Ba spun ce este!
Nu se poate, iei afar!
Ce? nici nu m credei, tartori? Ia ctai n saci!
Prea bine!
Vom cta, un drac rspunse. i de mini, e vai de tine!
Cnd s-a dus s vad ns: Ira! ba-i cenu, frate,
Doar cenu-n toi trei sacii! Bietul om avea dreptate!
Cine-o fi fcut aceasta?
Cine altul dect voi?
Zise roit Pcal. Las c spun eu pe la noi.
Am s spun ce fel de moar-i moara voastr... inei minte!
Nici picior de om p-aicea nu mai calc d-azi nainte!
Dracii cum s-l mbuneze? Iart, nu fi suprat!
Potrivim noi, cum e bine! Ast dat... s-a-ntmplat!
N-are s se mai ntmple! i srind cu repezeal,
Hai! golir de cenu toi trei sacii lui Pcal.
i umplur cu fin: de porumb, de gru, secar.
Ba i-au pus i-n car: Ei! place-i?
Da! mi place!
Drum bun dar!
Du-te! ce-ai pit cu sacii, nu mai pomeni pe-acas!
Morii noastre, printre oameni, nu vrem nume ru s-i ias.
A! gri Pcal. D-astzi, moar ca a voastr nu-i!
i-njugndu-i boulenii, a plecat n drumul lui.
***
Noaptea nu trecuse nc, dar luceau pe bolt, roii,
Zorile, vestind lumina; iar prin sat, cntau cocoii.
55

Petre Dulfu

Popa, dup ce dormise toat noaptea linitit,


Cum se detept, cu soacra-i n cerdac iei grbit.
Nu s-a-ntors, i-i ziu, mam! Vezi? L-or fi-nhat n gheare
Tartorii, de bun seam. L-or fi dus! Ce bine-mi pare!
Care nu-i fu ns ciuda, cnd deodat, hop! cu carul,
l zri intrnd pe poart: A, ba vine, zu, tlharul!
Teafr! n-are nici pe dracu! Uite-l! scap dac poi!
Vai, vai, bate-l-ar s-l bat Dumnezeu i sfinii toi!
Dar i-a stpnit mnia... i vroind a mai afla
De la dnsul una-alta, ncepu a-l ntreba:
Ei, biete, ce-i povestea?
Bine. Iat-m sosit.
Cine mai era la moar?
Hei, stpne preacinstit!
Cnd ai ti ce-a fost acolo! Dracii toi din iad, gndesc!
Zu? i n-ai pit nimica!
A! ba cum s nu paesc?
mi furaser, spurcaii: gru, secar... tot!... din saci;
i mi-au pus n loc cenu! Da-i vri i eu n draci!
Cum?...
Pe unul, mai obraznic, l-am sluit c-o lovitur,
Ochii amndoi crpndu-i! Celorlali, le-am tras o gur,
De-au rmas holbai la mine! Apoi, cnd ai ti, sracii,
Cum s-au dus s-mi umple-ndat, cu fin, toi trei sacii!
A! se poate? zise popa. Iar Pcal: Nu m crezi?
Hai la saci, poftim, dezleag-i, prinele, i-ai s vezi!
i din jug scondu-i boii, nspre iesle i-a mnat.
Popa drept la saci se duse; pe tustrei i-a dezlegat.
Spre cerdac apoi se-ntoarse: Mam! vino s priveti!
E fin-n ei! i place? Mai vzut-ai de cnd eti?
Doamne! Cum s scapi de sta? Ce poi oare s-i mai faci?
Cnd el tie,-mpeliatul, s orbeasc i pe draci!?
56

Ispr[vile lui P[cal[

XI

CUPRINS

CUCUL
Cam aa o duse popa cu Pcal, toat vara;
Orice nscocea... degeaba! tot el nghiea papara.
i cnd se gndea, srmanul, cte-o s mai ptimeasc,
Pn va cnta-n pomi cucul: i venea s-nnebuneasc!
***
ntr-o cald zi de toamn, dup ce se preumblase
Mult pe-afar, dus pe gnduri... iat-mi-l c intr-n cas:
Mam-soacr! zu, tii cine m-ar putea chiar azi scpa
De solomonarul sta?...
Cine?
Uite, dumneata!
Eu? mirat soacra-ntreab. Dac n-au fost ele-n stare
S te scape, mai deunzi, nici ale pdurii fiare,
Ba nici diavolii din moar: apoi eu, o slab spune!
Cum crezi c-a putea, printe, fptui aa minune?
Prea uor. Ascult, mam: dac te-ai sui-ntr-un nuc
i de-acolo: cucu! cucu!... ai cnta, cum cnt-un cuc,
N-ar avea-ncotro tlharul!... Cum ar auzi aa,
Nevoit ar fi, chiar astzi, tlpia s i-o ia.
De! s vd! gri btrna. Greutate mare nu-i,
A cnta cum cnt cucii. Este greu doar pn te sui.
De socoi c prin aceasta vei putea s scapi de-argat,
Nu m pun de-a curmeziul. Hai, ajut-mi la urcat!
Hai! printele rspunse. i-n grdin s-afundar.
El a rzimat de trunchiul unui nuc btrn o scar.
Soacra, se sui pe scar; de pe scar sus n nuc.
i de-acolo: cucu! cucu!... ea cnta... s juri c-i cuc!
57

Petre Dulfu

Popa, cum aude, fuga! pe Pcal s mi-l cate.


i gsindu-l dup ur: Ei! n-auzi nimic, argate?
Ce s-aud?
Ascult!... Cucul!
Ira! bate-l-ar pustia!
Ba-l aud, printe! Cum nu?
Vino dar, s-i dau simbria.
Ce stai? mi vei zice iari: Anul nu mi-s-a-mplinit?
A!... se poate-acum, stpne, s mai zic? S-a mntuit!
Cucul naibii! i-auzi colo... doar ntr-un cntat o ine.
D-mi ce crezi c mi se cade... i-apoi... s-auzim de bine!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ah! scpai! zicea-n gnd popa. Mulumescu-i, Doamne, ie!
i mntuitoru-mi, cine-i? Soacra, Dumnezeu mi-o ie!
Zic lumea orice-ar zice, eu la toi mereu voi spune:
Fi-vor soacre, multe, rele; ei, dar sunt i soacre bune!
i-nspre grajd naintar. Acolo, sub un arar,
Nu departe de intrarea grajdului, sttea un car.
Iar n grajd doi boi la iesle. Uite icea! De la noi
Vreau s pleci bogat acas. Na, argate, ti doi boi.
Ia cu ei i carul sta, tot averea ta s fie.
Cred c e destul de mare pentr-un an aa simbrie.
N-o s zici c-s ru de plat!
Nu! Pcal i-a rspuns,
Cu privirea-n zri pierdut. mi plteti chiar prea de-ajuns.
Pi, de ce mai stai pe gnduri?
De! la alta m gndesc.
Cuc, s cnte-n miez de toamn, n-am vzut de cnd triesc.
Cum o fi la pene oare? Vroi s-l vz cu ochii mei!
Astfel glsuind, s-apleac, ia de jos un retevei,
Merge-aproape i deodat: zvrr! cu el n nuc spre bab.
58

Ispr[vile lui P[cal[

Speriat, ea se dete la o parte-atunci, cu grab;


i de sus, de-a berbeleaca, buf! pe pajite-a czut!
Popa sare s-o ridice: Vai, argate!... ce-ai fcut?...
M-ai lsat i fr de soacr!
Ce? Pcal s-a-ncruntat,
Dumneaei era deci cucul? Cu minciuna mi-ai umblat?
Bun!... atunci rmn, printe, anul nu mi-s-a-mplinit!
Popa, n-a mai scos o vorb... Tremura de necjit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS

Doamne! cum l rabzi pe lume? Na! i place? se gndea.


El rmne... iar n locu-i s-a dus biata soacr-mea!

XII

EVANGHELIA
Dup ce-a-ngropat-o popa i pe ea cu cinste mare,
Sta la vatra-i, dus pe gnduri: ce s mai ncerce oare?
Astzi soacra, ieri nevasta i plecar pe vecie.
Mai avea un fiu pe lume, doar atta bucurie.
i Pcal tot n slujb!
Spre-al su fiu deci s-a-ndreptat:
Dragul tatii! cu-aa diavol, ntr-o cas nu-i de stat!
S lsm aicea totul i s-o tergem amndoi;
C de nu, strigoiul sta ne rpune i pe noi!
Ai dreptate, zise fiul. Dect s ne prpdim
n curnd i noi, mai bine, zu, n lume s fugim!
Hotrnd ei astfel, haide! popa-i strnge de prin cas
Crile cu slov veche, i-ntr-un sac adnc le-ndeas.
59

Petre Dulfu

Intr-apoi n cmruie, una-alta s mai cate.


Dar Pcal, de pe-afar, a-neles ce gnd l bate.
Hm! voieti s fugi n lume, bunule stpn al meu?
Bine, fugi! Dar unde-i merge, am s te-nsoesc i eu.
Cu acestea, zvc! din tind n odaie el ptrunde,
i sub cri n sacul mare al printelui s-ascunde.
Din cmara de alturi popa-n cas iar cnd vine,
Mai ndeas-n sac ce-ndeas, dup-aceea-l leag bine,
i sltndu-l pe un umr: Doamne! d-ne ajutor!
Cu biatul dup dnsul, a luat-o la picior!
***
Merg aa ei mult vreme, cnd la deal i cnd la vale,
Pn, iat-i, cam spre sear, c-ntlnesc o ap-n cale.
Cum s-o treac? Pod pe-aproape, luntre nu se pomenea.
Rul nefiind prea mare, popa nainte-o ia,
i odrasla-i dup dnsul, cu picioarele prin ap.
Dar deodat, sacul popii, zup! n ru cu fundul scap.
De sub cri atunci Pcal strig tare, s s-aud;
Salt sacu-n sus, printe! Evanghelia se ud!
Popa, dus cu gndu-aiurea, i oprete paii-n grab:
Cum? Ai spus ceva, biete? pe copilul su l-ntreab.
Eu? Nimic! rspunse-acesta. Apoi calea i-o urmar.
Dar abia trei pai fcut-au, sacul, buf! n ap iar.
De sub cri, Pcal strig i mai tare ca nainte:
Salt sacul, c se ud Evanghelia, printe!
Popa st, ridic sacul, i-nspre-a sa odrasl cat:
N-auzii nimic, biete, nici acum?
Ba cum nu, tat!
Parc-aud i-acuma nc respicatele cuvinte:
Salt sacul, c se ud Evanghelia, printe!
60

Ispr[vile lui P[cal[

Cine se putea s strige? C p-aicea nimeni nu-i.


Strigtul prea c vine chiar din fundul sacului!

CUPRINS

Bietul pop, hoalb ochii: Ce-o fi asta? Dar deodat


Spre biat i aintete iar privirea-nviorat:
Valeu! ce minune, Domnul, azi s vd m-a-nvrednicit!
tii, din sacul meu, anume, glasul cui l-ai auzit?
Evanghelia-mbrcat numa-n aur i cu file
Aurite pe de margini: aia mi-a vorbit, copile!
Ah, ce carte minunat, dragul tatii! ai vzut?
Hai la mal... s strng la pieptu-mi cartea sfnt, s-o srut!
i la celalt rm al apei ntr-o clip ajungnd,
Nu tia, biet, cum s scoat cartea scump mai curnd!
Cnd dezleag sacul ns i zrete pe Pcal,
Popa-ncremenit rmne: Tu eti? Ochii nu m-neal?
Vai! trsni-te-ar sfntul, drace! n-am s scap n veci de tine?
El ni din sac afar: Ce? te-ai suprat pe mine?
Popa, o mlci pe dat: A! m vezi tu suprat?
M prinsese doar mirarea, cnd n sac de tine-am dat!

XIII

RFUIALA
ncotro s se mai duc? i la ce? Era i sear.
Ostenii de drum, pe malul rului se aezar.
S mnem aci!
Prea bine. Ah, stpnule iubit,
Nici nu tii, n calea asta ct de multe-am ptimit!
Ba n sac s m nbu, ba n ru s pier la fund,
61

Petre Dulfu

Dar avui de mine mil, n-ai lsat s m cufund.


D-aia i eu, ndurat-am toate, fr s crtesc;
Doar s pot, printe drag, i la drum s te-nsoesc!
Cuvntnd aa, Pcal se trntete-alturi jos,
Lng ru i, cum se culc, prinde-a sfori vrtos.
Luna strlucea pe bolt i-aternea cu miestrie
Peste ru o punte dalb de lumin argintie.
Iar popa sta pe gnduri. S se culce? i-ai gsit!
Parc mai putea s doarm, cum era de necjit?!
Lng sluga-i adormit, sta... prea c st de paz.
Dar deodat... ce-i d-n minte? Faa i se-nvioreaz.
Ha! (n gndul su i zice). Ai venit i tu cu mine,
Nzdrvanule? Degeaba! tot scpa-voi eu de tine!
i ndreapt-n grab ochii spre copilul su apoi:
Hai, c e trziu, biete! s ne odihnim i noi.
Bine, tat drag, haidem!
Cu acestea se lungir
i ei unul lng altul jos pe iarb, i-adormir.
Dar Pcal, de alturi, cum dormea cam iepurete.
Numai ce se scoal iute, i prin minte ce-i trsnete?
Schimb locul, se aeaz... ntre pop i biat:
Iac-aa... S stea copilul popii lng ru culcat.
Pe la jumtatea nopii, luna s-ascunsese-n nor;
Vntul apleca-nspre ap crengile rchiilor.
Deteptat din somnu-i, popa se ridic-n sus tiptil.
Zvrle de pe rm n valuri... pe iubitul su copil.
i creznd c-i mbrncise nu copilu-n ru, ci-argatul,
Zice: Mulumescu-i, Doamne, c scpai de necuratul!
Pune iar la urm capul jos pe-a rmului verdea,
i-adncit n vise doarme, pn-n zori de diminea!
62

Ispr[vile lui P[cal[

Cnd deschide ns ochii, dup-al zorilor mijit,


i zrete pe Pcal jos alturea lungit,
Iar pe-al su fiu nicirea: Vai! s-nnebuneasc-i vine:
ndrcitule!... Copilul!... Unde e de lng mine?
Sluga, se ridic-agale: De!... pe unde-o fi... tiu eu?
Ce?... te-ai suprat, printe?
Popa sare ca un leu:
A! rpusu-mi-ai i fiul? i pltesc eu astzi ie.
Ia sti! i spre el s-arunc, s-l sugrume, s-l sfie.
Neclintit din loc, Pcal, de mnia lui rdea:
Hei... i zise-n lturi dndu-l, ce te roieti aa?
Toi eram aci asear. Dac azi biatul nu-i,
Eu sunt vinovat? Ia seama, suprrii fru s-i pui!
Vezi s nu te-ntorci acas cu spinarea jupuit!
A! acestea-l scot pe popa i mai tare din srit.
Cum? Ce-ai zis? Ce-ai zis! Ha, cine, diavol, arpe veninos!
Ian ateapt, c i-oi da eu! -un pietroi lu de jos.
Dar Pcal se repede, strns cu dreapta mi-l nfac,
Iar cu stnga scoate-nscrisul din erpar: Printe, iac!
Pe aceast hrulie s-afl scris ce-mi eti dator!
Azi s m omori voit-ai, i-a putea s te omor!
Dar eu nu vroi dect ceea ce se spune-aici n scris!
Pregtete-i deci spinarea! Auzit-ai ce i-am zis?
Popa-n brae-aa voinice lnuit cnd se vzu,
Din ntrtat fiar, miel ndat se fcu.
De! gndea, m are-n mn!... e mai tare, din pcate!
i-ncepu s se tocmeasc: Ian ascult, mi argate!
Vd c-s vinovat i nu vroi mpotriv-i a m pune:
Eti n dreptul tu a-mi face tocmai cum nscrisul spune.
ns iart, fie-i mil, nu m jupui prea tare.
Cci s rabd aa durere nu voi fi m tem n stare.
63

Petre Dulfu

Cu cosorul pe spinare mulumete-te a-mi face


O zgrietur, dou, i m las-apoi n pace.
Azi, pe tine-ntia oar-i doar c m-am suprat!
Da? s iert? s-mi fie mil? A? mi-e fric de pcat!
S-ar putea s calc nscrisul?... i... la urm... dumneata
Ai avut vrodat mil, de cnd eti, de cineva?
De argaii d-ast-var i-a fost mil vai de ei
Cnd sluitu-i-ai cu briciul?... Ei erau chiar fraii mei!
Auzind acestea popa, ce s zic?... ce s fac?
Anteriul de pe spate i cmaa i-o dezbrac:
Hai poftim!
Dar lui Pcal inima i s-a-nmuiat:
Nu-i fac nici o-neptur!... Iac! zise. Eti iertat!
Ridicndu-i sacu-n urm, i turn din el sub nas,
Jos pe pajite grmad, crile: Na, bun rmas!
Eu m duc... Pe cri, printe, s citeti, cnd i voi.
Sacu-l iau cu mine ns, c la drum... mi-o trebui.
Doar atta-i iau simbrie! De-azi, te las cu Dumnezeu!
Astfel glsui flcul, i-a plecat n drumul su.
Chiar atunci de dup-o culme rsrea i-al zilei domn,
Soarele, scldnd n aur cmpul deteptat din somn.
***
-unde-a mers de-aici Pcal?
Stai, mai ascultai la mine!
Pn-aici... nimica toat; ce-i frumos, de-acuma vine!

64

Ispr[vile lui P[cal[

XIV

CUPRINS

MIREASA
Dup ce-a lsat pe popa lng ru, precum v-am spus,
Hai! cu sacu gol pe-o mn tot a mers pe ru n sus,
Pn-ajunse-ntr-o pdure mndr, de stejari frunzoi.
Iar pe un deal acolo: plini stejarii... de gogoi!
A! gndi Pcal-n sine, ia sti! tot n-am ce s fac.
i-a cules gogoi de tuf, cte-i ncpur-n sac.
Merse-apoi nainte iari... Dar deodat... se opri.
Huiet auzea din fa... chiote!... i... ce zri?
ir de car, cu veline i cu brazi mpodobite,
Trase tot de cte patru boi cu coarne poleite.
Oameni i femei prin car, fete, la urechi cu flori,
Lutari cntnd din cobz i din nai, i din viori.
Ba pe drum pe lng car mai veneau flci la rnd,
Pe fugari zglobii clare, focuri din pistoale dnd.
Cum vedei, era o nunt. Mirele-i ducea acas
Dintr-un sat vecin ntr-altul pe iubita lui mireas.
i nuntaii ca nuntaii! iubitori de vorb mult.
Cum zrir pe Pcal, i strigar: Hei! i-ascult!
Ce ai tu n sacu-acela?
De! glumi el, nite... ou!
Bre! de unde-attea, frate? Nu poi s ne spui i nou?
Cum de nu? Pe coast, colo, sunt mulime de copaci
Plini cu ou d-alde-acestea... s umplei... un car de saci!
Zu? i mire, cuscri, oaspei, hai i ei la deal, sracii,
Ct clipeti, s strng ou din copaci, s-i umple sacii!
Rmsese-n drum mireasa, numai singur-ntr-un car.
Ct era de frumuic, Doamne! Dar plngea cu-amar.
Mndro! i gri Pcal, nspre ea pind agale,
65

Petre Dulfu

Pentru ce, att de-amarnic, plngi... n ziua nunii tale?


Ea-ncepu mai tare-a plnge. El... din cap a cltinat:
Nu i-o fi pe plac, se vede, omul care te-a luat!
M miram i eu, vzndu-l, ce-ai avut de te-ai unit
Tii, copil-aa frumoas, c-un brbat aa pocit?
Hei! gri cu lacrmi fata. M-am unit, aa crezi, eu?
M silir mama, tata! Nu l-au vrut pe-alesul meu!
Auzind aa Pcal: tii ce, drag fetican?
Dect s jeleti, mai bine: dracului s-l dai poman!
Spune-mi! vrei s scapi de dnsul?
Mai m-ntrebi dac voiesc?
Pi... de azi de pn-n ziu, tot la asta m gndesc:
Cum s scap? Ar fi vreo cale?
Lucru-i pare-aa de greu?
Fii pe pace, drgulio, c te scap ndat eu.
D-te jos i hai cu mine n desi, colea, devale;
Tu s-mbraci a mele haine, eu s-mbrac pe ale tale.
Ia i sacul meu pe-un umr, i te du p-aci-ncolea.
Ce voi face mai departe eu, aceasta-i treaba mea!
Bun! i-ntr-un desi intrar. Fata-n haine de brbat
i cu sacul lui Pcal pe un umr, a plecat.
Iute-n urm, i Pcal, hainele miresi-mbrac,
i n locul ei s-aeaz. Faa dnsu-n jos i-o pleac,
i-o-nvelete c-o nfram: ca nuntaii dui s cread,
napoi cnd s-or ntoarce, c-i mireasa-n car pe lad.
***
Iat-i, prpdii, nuntaii, de zadarnice-alergri,
Vin, srmanii, ncrcndu-l pe Pcal cu ocri:
Mincinosul!... Potlogarul!... Unde-i?... Ia-l de unde nu-i!
Bine, frate, zu, c-o terse de pe-aci!... norocul lui!
66

Ispr[vile lui P[cal[

C-ar vedea acum pe dracul!... D-alde-acestea ndrugnd,


Pe la locul lor prin car aezatu-s-au la rnd.
Apoi: Cea, bou! His, plvane! nunta iar la drum pornete.
Mirele vedea, nu-i vorb, c mireasa-n jos privete,
i c-i ine-ascuns faa, sub nfram, tot mereu.
ns... ce-are-a face? Las-o, el i-a zis n gndul su.
Plnge, ca orice mireas... Are s se potoleasc!
D-unde s-i fi dat prin minte, ru, ceva, s bnuiasc?
Tot aa acas-n urm, cnd se veseleau toi, bnd,
C-i vrun iretlic la mijloc, cui i-ar fi trecut prin gnd?
Se mirau d-un lucru numai, unii: cum cu tot amarul
Car-att de des mireasa, vin, la gur, cu paharul?
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dup cin, cnd nuntaii pe acas toi plecar,
Ginerele i mireasa n odaia lor intrar,
Iar mireasa, ia de mn pe-al ei mire tmiat,
Ochii tot n jos ea-i ine: tii ce, dragul meu brbat ?
O via nou-ncepe d-azi ncolo pentru mine,
i cu Dumnezeu tot lucrul s se-nceap este bine...
Fii bun, las-m o clip, singur, netulburat,
S m-nchin pe prisp-afar celui ce la toi ni-e tat!
El, tiind c fata-n sil l luase, nu de voie,
i temndu-se c fuge: A! i zise. Ce nevoie?
Altdat n-ai tu vreme s te-nchini, orict pofteti?
Vezi? oft atunci mireasa, amrt. Vezi cum eti?
iu i eu l-atta lucru... Doar atta te rugai!
i s nu m lai? Of! Doamne! Pentru ce m mritai?
...Nu cred ns... nu se poate... s-mi nesocoteti rugarea!
Vrei tu ntre noi s intre, chiar de-acuma, suprarea?
Las-m... c nu fug, frate! Nici nu stau ct lumea doar!
Uite, leag-m de glezne, dac vrei, cu-aceast sfoar,
67

Petre Dulfu

Ca s n-ai gnd ru. i ruga de-i vedea c prea mult ine,


Scutur de sfoar-o dat. ntr-o clip-s lng tine!
Auzind aa brbatul, hai! o leag d-un picior.
Du-te! dar s nu stai prea mult, soro, s te-ntorci cu zor!
Te atept!
Pcal pleac. Iar n tind, se oprete.
De la glezne-i taie sfoara. ntr-o lad scotocete,
Scoate de la fund veminte brbteti... pe-a sa msur,
i-mbrcndu-le-ntr-un suflet, d din tind-n bttur.
Vede-un ap dormind pe prisp. Ha! de coarne sfoara-i
leag
Sare pe din dos prleazul, apoi... tunde-o, nene drag!
Nevzut pe loc se face.
Cinii, deteptai, ltrar.
Mirele-auzi un zgomot i ltrat de cini pe-afar,
Dar credea c la mireas hmiesc... i mai sttu.
De! gndea la urm-n sine. S-a-nchinat destul acu!
i smuci de sfoar-o dat. A, nimic!
Bre! Tot se roag?
Ce atta rugciune? Nu cumva-i lipsete-o doag?
Mine, frate, diminea... s se-nchine, vreme n-are?
Apoi iar smuci de sfoar, cu putere i mai mare.
O chem-n aceeai vreme i din gur pe mireas:
Hei! la naiba, f! Mario! n-ai s vii odat-n cas?
Dar cu ct mai tare dnsul de frnghie scutura,
Cu att mai mult mireasa napoi parc se da.
Da nerbdtorul mire auzi i-un zbiert, care
Semna a behire, nu a glas de fat mare.
Speriat atunci, romnul se repede afar-ntins.
Of, i cum s-art prin vorbe ciuda care l-a cuprins:
Cnd, n loc s dea cu ochii de-al miresei chip frumos,
El se pomenete-n fa-i cu urtul ap brbos?!
68

Ispr[vile lui P[cal[

XV

CUPRINS

PCAL I TNDAL
Pe Pcal-n vremea asta l-au tot dus departe pai-i.
Iat-l n pdurea unde se-ntlnise cu nuntaii.
Merge pe un drum, alene, printre ulmi, tot merge-ntruna,
Nensoit n cale-i dect de stpna nopii, luna.
Cnd, deodat, ce zrete, jos, culcat n drumul su?
E un om! gndea-ntru sine... A, ba uite!... sacul meu!
Sacul cu gogoi! Mireasa, neavnd puteri s-l care,
L-o fi aruncat, se vede, jos, aicea, din spinare.
Bine c-l gsii! E noapte. Ia s fac i eu popas.
i pe sac lsndu-i capul, ce mai pui de somn a tras!
Iar cnd fclia zilei, sus pe-o culme, se aprinse:
El lu-n spinare sacul i din nou la drum o-ntinse.
Dar abia trecu o vale i-un muncel, cnd numai iat
C pe drum, din ceea parte, alt drume i se arat:
Tot ca el, c-un sac pe umr tot aa de zvelt, de nalt.
Amndoi coboar sprinteni unul nspre cellalt.
i-ntlnindu-se devale fa-n fa, stau pe loc,
Sub un ulm cu frunza deas:
Bun vremea!
Bun noroc!
Ce-ai acolo-n sac, frtate?
Nite nuci am de vnzare,
A rspuns, glumind, Pcal. Dar tu-n sacu-acela mare?
Eu? ehei! gri strinul. Nite ln! Ct trieti,
Tot s caui, frate, ln ca aceasta nu gseti!
D-apoi nucile din sacu-mi zise iar Pcal-n ag,
N-ai mncat tu nuci ca astea de cnd eti, frtate drag!
69

Petre Dulfu

Ce spui? ntreb strinul. Vrei s le desfaci mai iute?


Hai atuncea... trgu-i gata! S schimbm... pe nevzute!
Haidem! i schimbar sacii, fr-a se mai fi gndit.
Dar cnd i dezleag, ce vd? Amndoi s-au pclit.
la-n loc de nuci, n sacu-i, cu gogoi se pomenete;
Iar Pcal-n loc de ln, muchi n sacul su gsete.
Pricepnd ei cum i ce fel, se ridic drepi, privesc
int unul nspre altul, i-ntr-un hohot izbucnesc.
Dup-aceea: Mi! se-ntreab: Cine eti tu?
Eu? Pcal!
Cel vestit n toat ara?
Da! Iar tu?
Eu sunt Tndal!
A! Tndal? Tu eti la? Te cunosc i eu din nume.
Mi s-au povestit, mi frate, despre tine, multe-n lume!
n pclituri eti meter, cum se vede, tot ca mine.
Ha-ha! tii ce bine-mi pare c m-am ntlnit cu tine?
D-apoi mie? Vino-ncoace!
i cu drag la piept s-au strns.
i c-o strngere de mn frai de cruce ei s-au prins.
Martori fost-au la prinsoare: ulmii, soarele preasfntul.
i plecar, nzdrvanii, s cutreiere pmntul.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dar deodat-ntr-o poian, se oprir amndoi:
Mi Pcal, ian ascult, lumea-i strmt pentru noi,
Prea e strmt ca s batem mpreun-aceeai cale,
Ia-o tu la deal ncolo, iar eu p-aici, la vale.
Ai dreptate, mi Tndal. Du-te... umbl sntos.
i-au luat-o prin pdure: unu-n sus, iar altu-n jos.
70

Ispr[vile lui P[cal[

***
Ct or fi umblat ei, nu tiu mai pe es, mai pe la munte;
tiu doar c-ntr-o zi, Tndal nimeri-ntr-un sat de frunte.
Era zi de srbtoare. Gloat-n drum, i glgie.
Chiar atunci ieise lumea de la sfnta liturghie.
Cnd ajunse-n dreptul gloatei de femei i de brbai,
El sttu-n loc: Bun vremea! Ce mai nou p-aici, frtai?
De, drumee, ce s fie? Uite... oameni-au rspuns
Ne-a ieit cam slab porumbul. Ploaie n-am avut de-ajuns.
Dar pe la Dumneavoastr?
E-he-he! La noi n sat?
Cnd ai ti! gri Tndal.
Ce? stenii-au ntrebat.
Ascultai minunie!... La o cas... este-un ou...
Ct s spun c e de mare? Mare, nene, ct un bou!
Ct un bou? Ha-ha! se poate? izbucnir toi deodat.
Asta-i d-alea de prin basme... Fugi, c prea e gogonat!
Ba e adevr, cum este c pe cer un mndru soare
Arde luminos n ast sfnt zi de srbtoare!
Zise, vrnd s-i ntreasc spusele din nou, Tndal.
Oamenii, ca ari srir:
I-auzii-l! Ce-ndrzneal!
Cum cutezi, n faa noastr, a fruntailor din sat,
S trnteti minciuni de-acestea, omule neruinat?
i srind pe el cu toii, iute-n lanuri l legar,
L-au bgat la gros i-acolo pn-a doua zi-l lsar.
Dimineaa urmtoare, vin din nou fruntaii, iat,
i mi-l scot din nchisoare, ca s-i fac judecat.
Oameni buni! primarul zice, ai vzut cu ce minciun
A umblat s ne prosteasc ieri acest, mpuc-n lun!
Pentru-atta cutezare, ia gndii-v deci bine,
71

Petre Dulfu

i s-mi spunei: ce pedeaps credei c i se cuvine?


La rcoare! strig unul, eaz trei sau patru luni,
S vedem, o s-aib poft s mai toarne la minciuni!
A! un altul zice, duba? Nu crez minte s-l nvee!
Ia s-l cuminim mai bine cu vro douzeci de bee?
Dar pe cnd aa cu toii ei stteau la chibzuial:
Cum? de unde pn unde? numai iac i Pcal,
Chiar atunci, din ntmplare, nimeri-n acelai sat,
i-ajungnd n dreptul obtei, locului i el a stat.
Bun ziua! Cum o ducei? Ce mai nou p-aicea, frai?
De! rspunse unul. Uite! suntem foc de tulburai!
Ieri, aci, cu noi de fa, hou-acesta, mini legate,
A minit c-n sat la dnii este-un ou... Dar ce ou, frate?
Ct un bou! Mai auzit-ai astfel de minunie?
Ou pe lume-i cu putin, mare ct un bou s fie?
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nzdrvanul de Pcal, la Tndal-atunci privete
i mustaa rsucindu-i: De! mai tiu i eu? griete.
Ou de aa mrime, nici vzut-am pe pmnt
Mcar c destul lume treierat-am de cnd snt
Nici n-am auzit vreodat pomenindu-se c-ar fi...
Dar cu ochii mei vzut-am o minune i mai i!
Frailor! n satul nostru, la o cas-n bttur,
Este-o namil de ra... tii ce mare? ct o ur!
Valeu! Ce spui? Ct o ur? oamenii-ntr-un glas griesc.
i privirea spre Tndal, toi pe loc, i-o aintesc.
Pi... atunci... ngn unul, sta n-a minit, sracul,
Rae d-alea pot s fac ou ct un bou, la dracul!
He! ba i mai mari! zic alii. S-l lsm, de drum s-i cate!
nfundnd pe om la dub, i-am fcut o nedreptate!
72

Ispr[vile lui P[cal[

Da, aa-i! rspund cu toii.

CUPRINS

i din lan ndata mare


Pe Tndal-l slobozir, mai cerndu-i i iertare.
Ba le-a dat i bani chiar obtea, l-amndoi, o sum bun:
Doar s tac, de-nchisoare nimnui s nu mai spun!
Dnii, ce era s fac, bieii? N-au zis ba... Primir.
Cnd a fost s plece ns, rsu-abia i-l stpnir!
i s-au dus s-mpart banii, sub un tei... Dar lui Tndal
i veni cu cinci parale mai puin ca lui Pcal.
Iar pe vremurile-acelea, cinci parale... bani erau,
Nu ca astzi! Cum s-o dreag? Mruni defel n-aveau.
tii ce? glsui Pcal. Astzi n-ai, cred, nici un zor.
La nevoie s m caui! Cinci parale-i sunt dator
i le-oi da. Rmi cu bine!
Bun!... i iar s-au desprit:
Unul spre apus plecat-a, cellalt spre rsrit.

XVI

NVIEREA MORILOR
Dete gerul, i Pcal, rupt de drum, de neodihn,
ntr-un sat se aezase, iarna s-o petreac-n tihn.
Ci stenii hoi cu toii, spre frdelegi pornii
C-un aa om printre dnii, nu puteau dormi tihnii.
nvrteau deci la uruburi: doar din sat l vor urni!
Cnd vzu aa Pcal, tii prin minte ce-i trsni?
M voi face mort, i zise. Asta... are s le plac!
Vreau s-i vd, cnd mort zcea-voi, ce vor spune? Ce-au s
fac?
73

Petre Dulfu

i ieind din sat, p-un criv ce prin oase te tia


Pe zpad-n drum se-ntinse i-a rmas lungit aa.
Cnd au dat de el stenii, se-ncrucir: Tii! s-a dus!
Bine c scparm, frate! Slav Tatlui de sus!
Un sicriu de brad pe urm grabnic i-au nfiripat.
i-n sicriu, cam pe-nserate, civa oameni l-au culcat.
Unde s-l aeze ns? n biseric-l crar,
i acolo, doar cu sfinii, peste noapte mi-l lsar.
Dar pe cnd sttea el eapn, n sicriu, culcat pe spate,
i cu minile-amndou peste piept ncruciate,
Ce fel, d-unde pn unde, numai iac i Tndal,
n biserica deschis: Vai, prietene Pcal!
Cum te prpdii de tnr! ncepu s-l cineze
i-a rmas acolo-n casa Domnului, s-l privegheze.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linite-mprejur. Doar sfinii pe icoane zugrvii
Se prea c privegheaz mortul i ei neclintii.
Pe la miezul nopii ns pai Tndal auzi...
Cine-i? se gndea, i grabnic dup u se-ndosi.
Ce s vaz dup-aceea? n biseric, mi frate.
Doisprezece hoi intrar, toi cu cte-un sac pe spate;
i din sacii grei turnar jos, lng sicriu, grmad
Numai bani lucioi de aur, muli, de-ar fi umplut o lad!
Hai s-mpart-apoi bnetul, ntre ei, cu bucurie;
C un mort e lng dnii, parc nici nu vroiau s tie!
Ba, de lng bani, de-alturi, cte unul mai chefliu,
Arunca voios privirea i-nspre mortul din sicriu,
Cuvntndu-i: Ei, Pcal! tu, care-i rdeai de toi,
Vino de ne pclete i pe noi azi, dac poi!
A! el fr de suflare, sta cu minile pe piept.
74

Ispr[vile lui P[cal[

Dar deodat ce-i abate? Din sicriu se-nal drept.


i cu glas, ct poate, strig: Morilor! srii cu toii,
i venii! cci n lcaul Domnului intrat-au hoii!
Iar Tndal din ungherul unde sta ascuns de fric,
Auzind aceste vorbe, hop! i dnsul, se ridic,
Umfl iute-n brae scnduri, cozi de prapore-nvechite.
Crji ce se gseau acolo dup u-ngrmdite;
i trntindu-le pe toate, zdranga! la pmnt din greu,
Strig ct l ine gura: Viu, bre! Sunt pe-aci i eu!
Hoii, sgetai atuncea d-un fior prin piept, lsar
Acol i bani, i totul i-au nit pe u-afar!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iar cei doi frai de cruce, cnd la urm se trezesc
n biseric doar singuri: stau o clip, se privesc.
Dup-aceea-i umfl rsul pe-amndoi:
Ce, mi Pcal?
Vaszic, nu murisei! Viu erai!?
Cum vezi, Tndal!
Dar tu? chiar la anc aicea, cum, de unde mi-ai picat?
Eu? neavnd lecaie-n pung, s te caut am plecat,
Cum ne fuse, tii tu, vorba, pentru cele cinci parale,
S mi le plteti! Cnd colo, c eti mort aflai n cale.
Alergai grbit... i lacrmi am vrsat pe-al tu sicriu.
C-i o glum de-ale tale, d-unde se putea s tiu?
Pn nu-i auzii cuvntul!
Dar pe cnd ei doi vorbeau
Cam aa nuntru, hoii, pe afar, ce fceau?
Dup-o fuguli bun, se opriser deodat;
Se putea s prseasc o comoar-aa bogat?
Hotrr a se-ntoarce unul napoi din drum
La biseric... s vad ce mai e pe-acolo, cum?
75

Petre Dulfu

CUPRINS

Care s se-ntoarc ns? Fiecare se temea.


n sfrit s-alege unul... hai! inima-n dini i-o ia,
Merge-ncet... i vr capul pe fereastr... Iar Pcal,
Ha!... din cap i ia cciula i i-o-ntinde lui Tndal:
Pentru cele cinci parale, na, mi, ine-o! i-am pltit!
Hoului atunci, de fric, rsuflarea i-a pierit.
Nu tia, biet, cum s-i scoa capul mai cu repejune.
S-o zbugheasc!
Ce-i? zic soii-i.
Ru, cu groaz el le spune.
Ni s-au dus pe copc banii! Hai, s-o tergem! Ce mai stai?
n biseric-nviat-au mori atia, mi frtai:
C din tot bnetul nostru din grmada aia mare
Cte cinci parale doar le-a venit, de fiecare.
Iar unuia... nimica! -ilali mori, btu-i-ar hula!
tii cum i fcur parte? mi-au luat din cap cciula
i i-au dat-o!
Valeu! Haidem! c-or veni, trsni-i-ar Sfntul!
S-o tulim! grir hoii. i-au fugit mncnd pmntul.
***
Iar Pcal i Tndal? mprir, stnd jos ghem,
Galbenii-ntre ei. Pe urm: Sntoi s ne vedem!

XVII

PCAL NSURAT
Scump este tinereea, dulce-i viaa de flcu,
Ca o pasre prin crnguri, s trieti de capul tu;
Nimeni grija s i-o poarte, nici tu grija nimnui:
76

Ispr[vile lui P[cal[

Noaptea unde te apuc, mna cpti s-i pui


i s dormi, pn te deteapt soarele de diminea.
Dup-un timp, te saturi ns i de-acest fel de via.
i din zi n zi p-al vieii plai cu flori ce rd la soare
Simi c tot mai greu i-e drumul, fr-o soa iubitoare.
Ce s-i faci? Aa-i pesemne scris n pravila cereasc.
Nu-i fcut pe lume omul singur traiul s-i triasc!
Astfel ajunsese-n urm i Pcal! Nicirea
i prea c nu mai poate s-i gseasc mulumirea.
O ducea i zi i noapte, srcuu,-ntr-un oftat,
i venise, pasmite, i lui vremea de-nsurat;
S te-nsori? Din gur lesne-i vorba asta de grit;
Lucrul ns, Doamne, greu e de adus la bun sfrit!
Dac-ai ti, cnd vii ca mire de l-altar spre vatra ta,
C-n locau-i, cu mireasa, fericirea va intra,
Ce-ai mai zice? Dar se poate amgiri s ai, cam mari,
S-i aduci pe dracu-n cas, cu osp, cu lutari;
i s nu-l poi da pe u, nici cu arhierei, afar.
Cum s faci, ca mai la urm ru s n-ai de ce s-i par?
Eti srac i iei srac? Amrt i este traiul;
Grijile se in de capu-i, cum de oi se ine scaiul.
Iei bogat? Intri slug. Foc i-e prnzul, foc i-e cina.
n locaul tu cnta-va nu cocoul, ci gina.
Iei urt? i-e urt! Ia frumoas, ca s-i plac!
Dar atunci... plcere oare numai ie o s-i fac?
Le tia el astea toate! ns: Ce-o da Dumnezeu!
Ru cu ru, gndea-ntru sine, dar mai ru e fr de ru.
i colo, prin crneleag, i-a vzut cu ochii visul;
i avea-ntr-un sat: soia, casa lui, cu tot dichisul.

77

Petre Dulfu

***
Dou-trei luni... vorba ceea: Sita nou-n cui se ine.
Cu tovara-i, Pcal, a trit... nespus de bine!
Dar mai este-o zictoare: Boii se cunosc la jug...
Pe romn, ce poate, nu-l tii, pn cu el nu intri-n plug.
Tot aa, biet, i Pcal, numai dup luni vro ase
Pricepu deplin, viaa cam cu cine i-o legase.
Soaa lui era, se zice, ntru toate potrivit,
Nici prea-prea, nici foarte-foarte; nici frumoas, nici urt;
Nici bogat, nici srac prea afar din msur;
Un cusur avea ea, numai: c era... cam rea de gur,
Cnd se nimerea s-i ias din srit mai ales....
Iar aceasta, din pcate, se-ntmpla... aa de des!
Zi cu zi, din clip-n clip! Cci nimic nu-i plcea
S se fac-n cas altfel, dect cum o zice ea.
Vorba ce-a grit o dat sfnt trebuia s fie,
De i-ar fi ieit din gur cea mai boacn prostie!
i era de-ajuns, din vorb, el c-un pas mcar s-i ias
Ca, de gura ei, s n-aib toat ziua pace-n cas.
ncepea din zori, drgua, strigtele-i i ocara,
i sfrea cu ciclitul, cnd pica de somn doar, seara.
La-nceput, zmbea Pcal: Las! cu timpul, s-o-mblnzi.
A! ea se fcea zmeoaic mai cu draci din zi n zi.
Hm! aa voieti s-o ducem venic, scumpa mea soie?
Linite-n csua noastr niciodat n-o s fie?
(Astfel dnsul ntr-o noapte se gndea, cu ochii-n grind,
Neviind, ca-n vremuri bune, somnul, genele s-i prind;
Cci odoru-i de nevast pn-atunci l ciclise,
Pentru... o nimica toat, ce prin minte i trsnise.)
Poale lungi i minte scurt! vrei, n loc s-i fiu brbat,
S-mi fii tu stpn mie? S m pori ca p-un argat?
78

Ispr[vile lui P[cal[

Bine! fii pe pace dar! Pn-acuma n-am fost bun.


Ai s vezi de-aci nainte cum tiu eu s m supun!
i abia-nspre ziu, bietul, aipi cu vai, cu chiu.
Dar n faptul dimineii: Hei! nu vezi c e trziu?
Mic-te! i-ncepu deodat, iari, soaa-i argoas.
El csc la dnsa ochii:
Ce-i, puicu drgla?
Prostule! m iei la vale? Ah, c nu te ia vrun drac!
Vreau s cos azi. Pleac iute, cumpr-mi din trg un ac!
Dar, ia seama, pn-acas... calea-i lung... Pune-l bine!
Nu cumva s-l pierzi!
A!... drag... N-avea grij... las pe mine!
i plec la trg Pcal... Cnd se-ntoarse, pe-nserate:
Ei! gritu-i-a femeia... Acul!... unde e, brbate?
De, nevast, ca s nu-l pierd, unde ciorile s-l in?
De la trg, pe drum ncoace, mai venea i-un car cu fn,
l pusei n car! i-acuma, la sosire-am rscolit
Fnul fir cu fir... Degeaba! acul nu l-am mai gsit!
Auzind aceste vorbe, foc ea se fcu i par.
Vai! se repezi cu gura, trntorule! pierde-var!
Nici mcar de-atta lucru nu fui harnic s-ngrijeti?
Cum? n fn se pune acul?
D-apoi unde?
Tont ce eti!
Trebuia-n cmae, uite, icea s-l nfigi, la piept.
Dare-ar naiba s dea-n tine!... s te fac mai detept.
n cmae? Bine, drag, las c-aa fac alt dat!
Iart-acuma!
A! femeia, toat seara st-mbufnat!
Iar n ziua urmtoare: Hai! restit-i zice iar,
Este vremea plugriei. Nu vezi toi din sat cum ar?
79

Petre Dulfu

Numai boulenii notri, rumeg nepui la jug.


Plugul ni-e stricat. Mergi iute, ia din trg un fier de plug!
Dar s nu-l pierzi i pe-acela, ca i acul ieri, cretine,
C-apoi... nu tiu ce se-ntmpl!
A! Se poate? Vai de mine!
i plec din nou Pcal. Iar cnd s-a-ntors acas:
Ei, venit-ai? Unde-i fierul? Pune-l ici, s-l vd, pe mas.
De, nevast, nu-i nici fierul! S-l nfig la piept am vrut,
Cum mi-ai zis... Pn ce cmaa-mi, uite-o! zdrean s-a fcut.
Crezi c-a stat nfipt o clip? A, cdea mereu la vale!
Ce era s-i fac la urm? l lsai acolo-n cale,
i venii cu mna goal.
Vai, trsni-te-ar! Eti n firi?
I-auzi! n cma? fierul?!
Da, femeie! ce te miri?
S-l nfig aci-n cma, nu mi-ai zis chiar tu? La dracul!
Ai uitat de ieri pn-astzi?
Acul, trntorule! acul!
Iar fierul, la spinare, trebuia s-l fi adus,
Dac-aveai un pic de minte. Adormi-te-ar l de sus!
La spinare? Bine, puico, mine-aa voi face... las!
i a doua zi, Pcal, c-un ogar veni acas.
n spinare-l adusese. I-atrna pe spate, mort.
Na! abia m iu. Puterea mi s-a dus, de cnd l port.
A! femeia, cnd l vede, iar pe el cu gura sare.
Ce-ai fcut? nnebunit-ai?
Iar Pcal: La spinare!
La spinare, nevestico, l-am luat, precum mi-ai spus.
i povaa ta-neleapt, uite-n ce hal m-a adus,
Doar o ran mi-e spinarea! Dac nu-l strngeam de gt,
Ca s-i dea pe loc suflarea, pace! m-ar fi omort.
Dnsa tremura de ciud: Aolio! ce ntru!
80

Ispr[vile lui P[cal[

Piei din ochii mei, romne! cnd te vd mi vine ru.


mi preai mai treaz la minte, pn-acum, i mai cu rost...
Dar de la o vreme... nu tiu! vd c dai n gropi, de prost!
Cum se poate-n lumea asta om cu cap aa nuc?
Of! mai bine... ia-m, Doamne, dect tot aa s-o duc!
Nu pricep, gri Pcal, pentru ce te-ai suprat,
Cnd eu am fcut, nevast, chiar cum tu m-ai nvat.
Eu te-am nvat vrodat, eu, asemenea prostii?
Ah! te-ai mbtat, pesemne, ce vorbeti, tu nici nu tii!
Fierul, zis-am, la spinare s-l aduci, bre, nu-nelegi?
Iar ogarul, cu o sfoar trebuia de gt s-l legi;
ntr-o mn, de mncare pine, sau vrun os s iei,
i s-l chemi frumos, grindu-i: cuu, cuu, na, Grivei!
Tii!... aa e! Vezi, pcate? asta nu mi-a dat prin minte.
Bine c-mi spusei, femeie, las c-aa fac d-azi nainte!
Zu, s-i bagi n cap, brbate, minile, de-acu, mai bine.
C de nu... te dau la naiba! mult, eu n-o mai duc cu tine!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ziua urmtoare ns, iat, intr o vecin
La nevasta lui Pcal, i-i griete: Soro, vin!
Vin pn-n drum la poart, repede, s-i vezi brbatul.
Cum de-a lui prostie rde, de se prpdete, satul!
Ea la poart-atunci se duse tot fugind i ce s vad?
i venea de suprare, de ruine-n drum s cad!
Soul ei tra de sfoar dup sine, ctre cas,
De la trg, o jumtate de purcel ce cumprase.
i-aruncndu-i bucele dintr-o pine: Vino, hei,
i zicea mereu din gur, cuu, cuu, na, Grivei!
Vai! nevasta iar, cu gura, de la poart l-a luat.
Dar aceasta ce mai este?
Ce? nu vezi? Te-am ascultat!
81

Petre Dulfu

L-am legat c-o sfoar... uite-l!


Ei! acum... s-a hotrt!
Piei din ochii mei! De tine, sunt stul pn-n gt.
Nici s nu mai intri-n cas! S te duci, unde i-a dus
Mutul iapa! Surdul roata! Auzit-ai ce i-am spus?
neles-ai? Om cu mintea zpcit i neroad!
Iar Pcal: Vezi, nevast? D-aia n-are ursul coad!
Tu m-nvei prostii, i tot tu, cnd le fac, m dojeneti?
Cum mi-ai zis fcui, ntocmai! Pentru ce dar m goneti?
Piei, znaticule! N-auzi? S te vd n faa mea,
Cnd o face plopul pere, sau... cnd ceafa mi-oi vedea!
Pine, sare, pe un taler, de-azi nainte eu cu tine
S mnnc... ferit-a Sfntul! Moart s m vezi mai bine!
Vaszic-aa i-e vorba, soioara mea cea bun?
Zile fericite nu vrei s mai ducem mpreun?
Bine, drag! Niciodat n-am clcat cuvntul tu!
Iac, te ascult i-acuma: plec! Rmi cu Dumnezeu!
Sufletul dei m doare.
Drum bun! Du-te i te-neac,
Unde-i grla mai adnc! de durere ca s-i treac.
F ce i-o plcea, brbate, numai terge-o i m las,
C-un neghiob ca tine nu vreau s mai iu de astzi cas!
i intrnd femeia-n tind, i trntete ua-n nas.
El? atta ateptase! A plecat cu grabnic pas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iat-m scpat!... De-acuma, certe-se cu cine-i place!
Ea trgea tot cea!... eu, hisa! Nu ne potriveam i pace!

82

Ispr[vile lui P[cal[

XVIII

CUPRINS

STRECHEA
Desprit de-a sa nevast ce-i fcea via-amar,
Iat-l iari pe Pcal, singur, treiernd cea ar
i rzndu-i de-ale lumii neghiobii, azi ntr-un sat,
Mine-ntr-altul, ca-nainte, pn-a nu se fi-nsurat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ntr-o zi de primvar, cum mergea spre-un sat la vale,
Stete-un pic s mai rsufle sub un paltin, lng cale.
Iar n faa lui, pe-o coast, doi steni, porumb spnd,
Povesteau, ca s le treac vremea lung mai curnd.
i de sus, a lor cuvinte, vntul cu suflarea sa,
Pn sub paltin la urechea lui Pcal le-aducea.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vai! spunea dintr-nii unul. Muli o pat cu-a lor neveste.
Dar ca badea Stancu, altul, tras pe sfoar, nu mai este!
Da! tovaru-i rspunse. Ce om bun! s-l pui la ran!
Ce om de-omenie, Stancu! Iar nevasta-i... o viclean!
Cum se vede singuric hai, s mai uitm amarul!
Pune-te pe trai, leicu, cu cumtru-su, morarul!
Pn cnd i-aproape vremea ca brbatu-su s vie...
E tiut de toat lumea, frate!... numai el n-o tie!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auzind Pcal-acestea, de sub paltin s-a sculat:
Hm! aa cu Stnculeasa? Apoi, iat-mi-l n sat.
Badea Stancu unde ade?
Colo! i-art o fat.
i ajuns n dreptul curii, intr pe porti-ndat.
83

Petre Dulfu

Stancu, om cam sur la plete, dar voinic la-nfiare,


i dregea-n ograd plugul.
Bun vremea, gospodare!
Bun sosit la noi, drumee! Ce pofteti?
Pi slujb cat.
i venii s-ntreb n treact: n-ai nevoie d-un argat?
He, ba cum de nu? Ia spune: ct mi ceri pe-un an simbrie?
Numai pe un an de zile vrei tocmeala s ne fie?
Eu, la dumneata, jupne, nu cu anul m-nvoiesc!
Pn i-or urla n vatr, lupii, vroi s te slujesc!
Plat, n-am s-i cer nimica... las... ne-nelegem noi!
S m vezi nti la lucru... i-o s-mi dai ce-i crede-apoi.
A avea o rug doar... Firea mea e cam ciudat!
Cnd i cnd, aa, m-apuc... strechea parc, dintr-o dat
i la fug peste cmpuri sim nevoie-atunci s-o terg,
ncotro m-ndreapt ochii! i s fug! s fug! s-alerg!
Vreme cam de-un ceas! Pe urm, cnd am isprvit cu fuga,
Viu, muncesc din nou, ct zece!... Iat care deci mi-e ruga,
S m lai s-alerg n voie, cnd meteahna asta-mi vine...
ncolo... s nu ai team!
Doar atta-i tot? Prea bine!
Te-oi lsa! rspunse omul. Iar n sine: Tii! gndea,
Ce mai chilipir! Simbrie... ct voi crede! i-o s stea:
Pn mi-or urla n vatr... lupii! Ha, ha! S-mi triasc!
Niciodat, cum s-ar zice, n-are s m prseasc!
***
Dimineaa urmtoare, Stancu i al su argat
Au ieit la cmp cu plugul, s-apucar de arat.
Dar colo spre-amiazi, deodat, locului Pcal stete:
Simt c-mi vine strechea, bade. Eu o terg!
S-o tergi, biete!
84

Ispr[vile lui P[cal[

-unde-o ia-nspre sat la fug! Fuge... sufletul s-i ias!


Zboar, peste cmp... de-a dreptul spre-a stpnului su cas!
Stnculeasa-n vremea asta, pe acas, ce fcea?
Cu cumtru-su morarul, n odaie, petrecea.
Dumneaei, femeie-n floare, nltioar, durdulie,
Iar morarul, tot ca dnsa! om, s nu-l dai pe o mie!
Dar privind pe geam afar, ea deodat-nglbenete,
Parc-un arpe-ar fi mucat-o:
Vai, cumetre! Sai! grbete!
Ce-i, cumtr?
Uite-argatu, de la plug... l vezi cum vine
ntr-o goan drept ncoace? Te-o gsi aci la mine!
Sai! ascunde-mi-te!
Unde?
Ea-l apuc de o mn.
Dup u-l duce grabnic, la un poloboc cu ln:
Vr-te sub ln icea. Iute! pn n-a sosit!
Bun! i-n poloboc, morarul, jos sub ln s-a vrt.
ns-abia el s-ascunsese, numai iac i Pcal,
D pe u buzna-n cas, gfind de oboseal.
Ce-i, argate?
De, pcate!...
N-auzi, m? Vorbete! Ce-i?
Cic-a dat prin turme-o boal. Mor cu droaia oi i miei
i-a venit de sus porunc: cine are-n cas ln,
Repede s-o opreasc! Altfel e bucluc, stpn!
Ln? S i-o opreasc? Doamne! Da de ce?
Eu tiu?
Pentru molim, pesemne, s se duc pe pustiu!
Deci de la arat acas badea Stancu m-a trimis
S-opresc ndat lna cea din poloboc!
Ce-ai zis?
85

Petre Dulfu

A!... (de spaim i de ciud, Stnculeasa tremura)


Pentru-atta doar venit-ai? Mergi-napoi la slujba ta!
Las c opresc eu lna!
A! se poate? Nu-ndrznesc!
De la Stancu am porunc, nsumi eu s-o opresc!
Cuvntnd aa Pcal, hop! la vatr iute sare,
Ia de lng foc o oal ce fierbea n clocot mare
i o toarn peste ln.
Aoleo! din poloboc
S-auzi atunci un zbieret, ca de om czut n foc.
i morarul de sub ln, t! pe u-ntr-o clipit.
Biata lelea Stnculeasa a rmas ncremenit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ei, aa-i, aa-i, stpn?... Uite, dac-am oprit-o,
Boala dracului, din ln, vezi ce repede-a tulit-o?
i cu-acestea, hai, Pcal, napoi la plug se duse.
Dar stpnului, de cele ce-a vzut, nimic nu-i spuse.
***
Diminea-a doua, Stancu, iese iari, pe rcoare,
La arat cu sluga-i. -ar, pn l-amiazi, ntr-o-ntinsoare.
La amiaz, pe Pcal, strechea iar l-a apucat,
Ca i ieri! i ia-o, nene, la picior, din nou, spre sat!
Pe acas-n ast vreme, Stnculeasa, ce fcea?
Puioru-i, bat-l vina, iar venise pe la ea!
Iar cu el sttea de vorb! Dar, privind pe geam, deodat
Ea sri din loc, srmana, ca de-un arpe iar mucat:
Valeu!... nici azi n-avem parte?
Ce-i, cumtr?
Uite-argatul,
Cum alearg-ncoace iari, alerga-l-ar necuratul!
86

Ispr[vile lui P[cal[

S te-ascunzi din nou, cumetre.


Unde?... unde?... el ntreab.
Ea-i rotete-n jur privirea: n firid ici... degrab!
Jos? sub vatr?... Nu m vede?
Haide! Nu-i timp de gndit!
i-n firid jos, morarul, sub un ol s-a ghemuit.
Ci abia el se-ascunsese. Iac i Pcal-n cas!
Iar vii?
Pi!
La ce vii? Spune!
De, cinstit jupneas...
Uite, vezi n col grmada cea de pari? Sunt de furat,
Cu stpnul meu, asear, din pdure i-am tiat.
i pdurea-i boiereasc! Pdurarul o s vie,
O s cate... i de-i afl, bine n-are s ne fie!
Deci stpnu-meu acas m-a trimes, ca s-i ascund:
n firid ici sub vatr el mi-a zis s-i vr, la fund.
n firid? Vai de mine! Cum? (femeia s-a rstit,
nroindu-se ca focul, la obraji) Ai nebunit?
O s-i afle, mi, acolo bat-i Dumnezeu de pari!
Podul casei nu e mare? Nu-i mai bine-n pod s-i cari?
A! se roi Pcal. Nu, cinstit jupneas,
Nu mi-a zis n pod stpnul s-i ascund, ci-aici n cas.
Las c tiu ce fac eu doar, n-avea grij dumneata!
i crnd n brae parii, d-i!... ncepe-a-i ndesa
i-i ndeas cu putere, n firid toi de-a rndul,
Pe morar, cu ei, ba-n coaste, ba-n deerturi mpungndu-l.
Hai apoi la plug iar, fuga! pe arat se aternu.
Fr-a pomeni lui Stancu despre cele ce vzu.
Of! de colo din firid, vai! se vieta morarul,
Dup ce plec Pcal. M-a nenorocit, tlharul!
87

Petre Dulfu

CUPRINS

tii cum da cu parii-n mine? Ca-ntr-un bolovan de piatr!


i de-abia putu s-l scoa, Stnculeasa, de sub vatr.
Ieri, m opri, iar astzi, m-nep... de nu vd bine.
Una s mai pa d-al d-astea, i... s-a isprvit cu mine!
Pe aici, vro zi sau dou, nu mai m-atepta deci, drag,
Mine ies la cmp cu plugul... de arat am, ziua-ntreag.
Vino dumneata la mine, acolo, pe cmp, de poi.
Bun, rspunse Stnculeasa. Of, s-l bat sfinii toi!
Cum te pisgi spurcatul! Iart, iart, scumpul meu!
Mine, s m-atepi de-amiaz. Viu pe cmp la tine, eu.
Viu i nu cu mna goal, sufleele, fii pe pace!
i aduc i de-ale gurii, ce-i mai bun, ce tiu c-i place:
Pui prjit, plcinte calde! Vinior d-l vechi, din bute!
S mnnci, s bei cu poft, s mi te-ntremezi mai iute.
Dar pe cmp vor fi i alii! De la crucea de sub nuc,
Spune-mi, ca s-ajung la tine, ce crare s apuc?
Cat tot spre deal, cumtr; -unde vei zri, sub vii,
Bou blat la plug c trage, ntr-acolo drept s ii.
Bou blat n satul nostru altul nu-i dect al meu!
Astfel cuvntnd morarul, pleac spre cminul su.
Stnculeasa, pn la poart, dup el cu drag se ine.
Mine, deci, pe cmp, cumetre!
Da! s ne vedem cu bine!

XIX

PRNZUL
Dimineaa urmtoare, alba nu intrase-n sat,
Stancu, hai la cmp, cu sluga... s-aternu din nou pe-arat.
Iar nevast-sa, la vatra-i, singur cnd a rmas,
88

Ispr[vile lui P[cal[

Prinse iute din ograd cocoelul cel mai gras,


i fcu nite friptur... s-o mnnci chiar neflmnd!
Mai fcu nite plcinte... buzele s-i lingi mncnd.
Scoase-apoi spre-amiazi, din bute, i vin vechi ntr-un ulcior
i porni, s ospteze pe iubitul ei odor.
Cnd ajunse-n dreptul crucii, stete-un pic i s-a uitat
Peste cmp la deal, s vaz: ncotro-i vrun bou blat?
Dar Pcal, de departe, de pe coast, o zrete;
i ghicind pe cine cat: Ho! plvanilor, griete.
Badea Stancu nu-nelege: Pentru ce-i opreti, romne?
Ian te uit la Joianu, vezi, umflat ce e, stpne?
Cu trifoi azi, de pe lunc, s se-ndoape-l puse dracul!
Vreau s-l leg de-a curmeziul, pn n-a plesnit, sracul.
Scoate-i brul, iute!... d-mi-l!
Ce?... glumeti?
Ferit-a Sfntul!
Hai... cci altfel... crap boul, nu-i mai ari cu el pmntul!
Ad, bade, bru-ncoace!
Omul, ce era s fac?
De! mai tii?... i scoase brul:
Na-i-l, mi cretine, iac!
i lund Pcal brul, pe Joianu l-a legat
Astfel, c din deprtare, semna a bou blat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stnculeasa, tot plimbndu-i ochii peste cmpu-ntins,
n sfrit zrete boul cel cu bru albastru-ncins:
Uite-l pe blat! Acolo deci cumtru-o fi arnd!
i-ntr-acolo ea apuc, drept... s-ajung mai curnd.
Dar, n loc s-i vaz-odorul, dup-o dlm, d deodat
Peste so i peste slug. Valeu! ce fcui! sunt beat?
ncotro s-o terg mai iute?
89

Petre Dulfu

A! era trziu acum.


Ajunsese prea aproape, nu putea crmi din drum.
Omu-n faa lui vznd-o, i-a fcut o cruce mare:
Tu? aicea, mi femeie? Ce vnt mi te-aduse oare?
S-a-ntmplat ceva pe-acas?
Nu, brbate! zise ea
Zmbitoare, artndu-i cele ce-n tergar avea.
i-am adus de prnz doar, uite!
Stancu, bietul, cnd zri
Pui prjit, plcinte calde... i mai tare se-ncruci:
Tii! Da ce-i veni azi, soro, prnz ca sta s-mi gteti
i cu el atta cale, singur s osteneti?
Ea-i coboar-n jos privirea: Pi... de-acas tu plecai
Nemncat azi, i merinde mai nimica nu-i luai.
Se putea s am odihn? Deci, pe lucru m pusei
i fcndu-i astea-n prip, iat-m! i le-adusei.
Omul o cuprinde-n brae, i-o srut lung: Vai, drag,
Ct de bun eti la suflet! preuieti o lume-ntreag.
Spre Pcal-apoi se-ntoarce: Las boii, slobozi, frate,
Vino i tu ici la umbr, s ne-aternem pe mncate!
Iac viu! i stnd pe iarb sub un plop, ncep s care
Din friptur, din plcinte, amndoi cu poft mare.
Iar Stnculeasa, biata, n acest timp, ce fcea?
Lng ei eznd deoparte, la odoru-i se gndea:
Unde-o fi el, srcuul? M-o fi ateptnd lihnit.
Dar degeaba! prnzul nu e pentru cine s-a gtit.
Pentru el fcui plcinte, puior n unt scldat.
Cnd colo... le pap, cine?... Sluga!... tontul de brbat!
Li-e de nas un prnz ca sta? Of! nepeni-le-ar gura!
i le-ar sta-n gtlej, s steie i plcinte, i friptura!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90

Ispr[vile lui P[cal[

Aruncndu-i ochii ns peste cmp, ea tresri;


Cci pe-o dlm, nu departe, bdioru i-l zri.
Ca pe foc sttea vzndu-l. Dar ireat s-a uitat.
S-a fcut c nu-l cunoate, i pe sou-i l-a-ntrebat:
Stancule, ia uite, cine ar mai la deal colea,
Pe ridictura ceea?
Ce? Nu vezi, drgua mea?
E cumtru! zise omul.
A!... cumtru?... Da... aa e!
Nu-i vzusem bine faa... E cumtrul Nicolae!
Tii! tii ce atunci? Plcinte, uite, v-au rmas destule.
Astea oare, n-ar fi bine lui s i le duc?
Ba du-le...
Ling-i i el degetele... (Stancu mulumit gri)
Sau... de ce s te mai superi tu, cnd sluga este-aci?
Ia-le i le du, Pcal, fuga!
Ea ar fi voit
Singur s i le duc, puiorului iubit.
ns, n-avu ce s fac!
Sluga ia de jos tergarul
Cu plcintele... i pleac ncotro ara morarul.
Dar n loc de-a i le duce lui, precum avea porunc,
Ce-i d-n minte? una icea, alta colo, le arunc.
Pn le-a semnat de-a rndul pe crri. Iar cnd sosete
La morar, cu mna goal: Bdiorule!-i griete.
M-a trimes a mea stpn, ca s-i spui c Stancu tie,
tie tot... i-aici ndat cu toporul o s vie,
S te taie-n bucele! Bag dar de seam bine:
Nu sta, de i-e drag lumea! S-o tuleti, cnd vezi c vine!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i-ndrt apoi se-ntoarce, tot ntr-o alergtur.
91

Petre Dulfu

Ei, le-ai dus? Cumtrul ce-a zis!?


De, plcintele-i plcur.
Dar e necjit, srmanul! Plugu i s-a descheiat.
Dete s i-l dreag singur. ns, geaba s-a-ncercat.
N-are nici topor, cretinul. i ateapt ajutorul.
S te duci, te roag, iute, pn-acolo cu toporul.
Stancu, auzind acestea, ia toporul i se duce.
Iar cumtru, cnd l vede: Aoleu! i face cruce.
Vaszic, n-a fost glum ceea ce mi-a spus argatul:
Stancu vine cu toporul, iac! vine, zu, turbatul!
i-unde mi-o tuli morarul, ctre sat n jos... ca vntul!
De prea c nici n-atinge cu picioarele pmntul.
Stancu st-n loc: Ce s fie? zice-n gndul su, mirat.
i cu ochii urmrindu-l: Hei! s-aterne pe strigat.
Sti, cumetre Niculae! Unde fugi aa cu zorul?
Vino-ncoa, s dregem plugul! Uite, i-am adus toporul!
A!... n loc s stea morarul, strigtu-i cnd auzi,
A-nceput s-o ia la fug, bietul, parc i mai i.
Deci, vznd aa romnul, ce s-i fac? l-a lsat;
i s-a-ntors napoi din cale, s se-apuce de arat.
Dar n drumul su, prin iarb, numai iat c zrete:
O plcint! alta! alta! Tii! n sine se gndete:
Le-a pierdut se vede argatul... Bate-l-ar de pctos!
Apoi prinde, cte una, s le-adune de pe jos.
Stnculeasa: Mi, ia uite! (lui Pcal i-a grit),
Cum se tot apleac Stancu! Oare ce va fi gsit?
Iar Pcal: Hei, stpn, a rspuns de lng boi
Cnd ai ti, de ce se pleac! Tot adun la pietroi,
Ca s-i deie-n cap, cnd vine, c-a aflat ce poam eti!
tie cum, pe-acas-n tain, cu morarul te iubeti!
Auzind aceste vorbe, Stnculeasa: Aoleu!
Prinse-a tremura, ca varga... Srcu de capul meu!
92

Ispr[vile lui P[cal[

Apoi hai spre sat i dnsa! d-i la fug iepureasc!


De-ai fi zis c turci pe urma-i s-au luat, s-o prpdeasc.
***
Stancu, ajungnd la slug: Ei, drcia dracului!
Ce-i, de-mi fuge i nevasta ctre cas? Poi s-mi spui?
De! gri Pcal. Fuge... c v arde casa, bade!
Chiar acum ne-a spus vecinul care mai la vale ade.
Casa noastr! i ca glonul, cnd din puc vnt i-ai dat,
Hai i Stancu, fuga,-ndat, dup soa-i, ctre sat!
Ea vznd c-i urmrit: Patruzeci de sfini!... gndete,
Ajutai-mi!... i la fug i mai repede-o tulete.
A! un pas din ai lui Stancu, face, de-ai femeii trei!
Se scurta vznd cu ochii deprtarea dintre ei.
Ce s mai alerg degeaba? zice ea la urm-n sine.
Tot o s m-ajung! Iat-l! S-l atept aci mai bine.
i cnd se afla brbatul la un pas de ea, nevasta
i czu-n genunchi, smerit: Iart-m de data asta,
Iart-m, c n-oi mai face, cte zile voi avea!
Stancu, se uita la dnsa, i nimic nu pricepea.
Cum? Ce-ai zis? Mai spune-o dat!
tiu, femeia-i da-nainte.
tiu c-aflat-ai totul... ns, iart-m! Voi fi cuminte!
Dragoste ca pn-acilea, cu cumtru-meu morarul,
N-oi mai face-n veci de-acuma! El e vinovat, tlharul!
El tot vine pe la mine, de cu zori, cum pleci, de-acas,
i s mai mi vz de treburi, pn seara, nu m las!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stancu, care pentru soaa-i mna i-ar fi pus-o-n foc,
Auzind aceste vorbe: mpietrit rmase-n loc.
Iar la urm: Vai, femeie! vaszic-aa-mi fceai?
Cnd plecam eu, de cmedii cu morarul te ineai?
93

Petre Dulfu

CUPRINS

Fii ndurtor, brbate! Nu mai fac, pe legea mea!


Dac-oi mai clca vreodat strmb, atunci, s-mi faci ce-i vrea!
Piei din ochi-mi, ticloaso! Fugi, s te mai vd mi-e sil!
S-ar cdea s n-am de tine, ca de-un arpe, nici o mil,
S te calc aci-n picioare!
El e, nu-s eu vinovat!
El? Tu nu? Ha-ha! n-ai team d-l de sus, c-o s te bat?
Scoal, fugi ! i iert greeala, ast dat! Dar de-acum,
Doar un pas greit de-i face: fr mil te sugrum!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i tergndu-i fruntea omul, i scond un lung oftat:
nspre plug-napoi, srmanul, paii grei i i-a-ndreptat.
Cine-a spus c-i arde casa? Mofturi! Casa nu-i ardea:
Dar ca focul lui din suflet, foc mai mare se putea?

XX

OTRAVA
Stnculeasa, mulumit c-a scpat cu-atta doar,
Sare-n sus, i face cruce, i spre sat din nou coboar.
Dar sosind colo la grl, unde crete des tufarul,
n desi pe cine vede? Pe cumtru-su morarul.
Acolo, din fug, bietul, se oprise gfind.
Iat-i unul lng altul. Oare ce i-or fi spuind?
El i-a spus cum sta, l-amiaz, ateptnd-o ars de dor,
Cum, cnd a zrit pe Stancu, a luat-o la picior.
Dnsa... cum s-a dus cu prnzul drept la sou-i, fr s vrea,
Cum era pe-aci, cu pietre, Stancu-n cap i ei s-i dea!
94

Ispr[vile lui P[cal[

Apoi zise: Of, i-acestea, toate-argatul le-a urzit!


Ct mai calc iarb verde el i sou-mi... s-a sfrit
D-astea noi mereu pi-vom! Viaa o s ne-o urm!
Deci ascult-m, cumetre, tii ce? hai s-i omorm!
De! rspunse el. Aa e! Alt chip nu e de acum
Ca s mai trim n tihn!... Hai s-i omorm! Dar... cum?
Cum? prea lesne!... Du-te mine, ia din trg otrav tare.
Ad-mi-o. Apoi, la cin, eu le-oi pune-o-ntr-o mncare.
i e gata socoteala! Au s-adoarm pe vecie!
Ei, i-n urm? diminea? bnuial n-o s fie?
Bnuial? A! Asear de la cmp, sosind trudii,
S-au culcat... i-n zori de ziu, i-am gsit nepenii.
Las c m pricep eu doar! Haide... fii om de isprav!
Bun! ne-am neles, cumtr. Mine vei avea otrav!
Dar pe cnd vorbeau cam astfel dnii, colo, pe furi,
Ce s vezi? Pcal-al naibii, i-auzi, din tufri.
(Chiar venise-atunci, cu boii, jos la ru, la adpat)
i lui Stancu, seara-acas, el i spuse ce-a aflat.
Stancu nu vroia s cread! Soaa mea? otrvitoare?!
Fugi de-acolo, mi cretine! Este cu putin oare?
Mai m-ntrebi de-i cu putin, bade Stancu? i te miri?
Ha-ha-ha! Pi, naiba doar... nu zidete mnstiri!
Ce nu poate o femeie, draci n cap cnd i-au intrat?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omului la cap ndat sngele i s-a urcat:
Ah! erpoaica! sti atuncea, s-o omor mai bine eu!
Ba te-astmpr, stpne, c-o s-i par-n urm ru.
Dect s-o omori, mai bine s-o abai din calea rea!
Ce zici? vrei s-i scoatem dracii?
Hei, ba bine c n-a vrea!
Cum s-i scoatem, mi cretine?
95

Petre Dulfu

Las c tiu eu meteugul!


Mine, ziulica-ntreag s lsm s eaz plugul.
Diminea, eu m-oi duce mbrcat ca negustor
Pn la ora. De-otrvuri m voi face vnztor.
i otrav-n trg, morarul, de la mine cumpra-va.
Puie-ne-n mncri pe urm, ea, la cin, toat-otrava:
Nu ne va durea nici capul! Iar dup ce-am cinat
Am s-i spun eu ce s facem. Pn-atuncea, fii brbat!
F-te c nimica nu tii; focu nu i-l arta!
mi fgduieti, pe cinste, c-o s faci ntocmai...
Da!
***
Dimineaa, pe cnd alii i vedeau de munca lor,
Aternut la drum morarul nspre trg pea cu zor.
i cum intr-n trg, deodat, hop, n faa lui rsare
Un jidan, cu felurite mruniuri de vnzare.
Mai ncet, striga jidanul, de te asurzea strignd
Nu dai, oameni buni, nval... c la toi am s v vnd!

Am nframe i panglici,
Pentru fete tinerele.
Pentru babe am aici
Nentrecute rumenele...
Ia privii, i curse bune,
Precum nu se mai gsesc;
i otrvuri de minune
Pentru neamul oricesc!
Orice lucru, ct m ine, nu-i mai scump, cu nici un ban!
Auzind aa morarul, ia deoparte pe jidan:
96

Ispr[vile lui P[cal[

Ian ascult! dar otrav, tii... ceva mai tricic...


N-ai cumva?
Ba cum nu? Uite, asta ici, o vezi, bdic?
i pe dumneata te-omoar dac vrei... i dobitoace
Chiar mai mari. i cer, pe toat, doar un leu.
Bun! ad-o-ncoace!
Iac leul! i cu-acestea ndrt moraru-apuc,
nspre satul su, otrava Stnculesei s i-o duc.
***
Stnculeasa, ctre sear: Doamne-ajut-n gnd i zise,
i gti o ciorb, frate! cum de mult nu mai gtise!
Puse-apoi otrav-ntr-nsa. i cnd soarele-a-sfinit,
Pe brbat i slug-n cas la mncare i-a poftit.
Ei la mas, fa-n fa, fr grij s-aezar;
i-au crat vrtos din ciorb, pn cnd se sturar.
Dar Pcal-odat-ncepe: Vai, stpne! nu mi-e bine.
M-arde nu tiu ce-nuntru!
Stancu: Valeu, i pe mine!
Ce-o fi asta, mi femeie?
Fleacuri! ce vroii s fie?
Stnculeasa le rspunse. Ai mncat cu lcomie.
i v-au apucat crceii! Are s v treac-ndat.
Iar n sine: Las c-i bine! ea i-a zis nviorat.
Valeu, geme iar Pcal, din tot pieptul. Ajutor!
Stancu, i mai cu durere: Aoleu... srii, c mor!
i-n picioare, de la mas, ridicndu-se greoi,
Mi se-mpiedic... i... iat-i, la pmnt pe amndoi.
Scot un ipt-dou nc, jos sub mas rsturnai,
i ca lemnul dup-aceea, mui rmn i nemicai.
Stnculeasa, cum i vede, lng ei ncet pete;
i ascult, de mai sufl... mi-i ntoarce, mi-i sucete.
97

Petre Dulfu

Se ridic dreapt-n urm: Nu mai sufl! am scpat.


i-i lovete cu piciorul: Na-v! bine c-ai crpat!
Iese-apoi pe u-afar.
Se-nnoptase... Doar vpaia
Ctorva tciuni din vatr lumina puin odaia.
Bade Stancule!... (Pcal glsui, cnd a vzut
C-au rmas doar ei n cas) Ce zici, spune? i-a plcut?
Dar s vezi de-acuma-ncolo! Sti, s nu te miti cumva!
Doamne, Doamne, d-mi putere! bietul Stancu se ruga.
N-au sfrit ei bine vorba, ua se deschise iar,
i intrar: Stnculeasa, nsoit de morar.
Stancu... ar fi vrut s-i taie n buci, cnd i-a zrit.
Dar pe inim clcndu-i, nici din gene n-a clipit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iat-i! ncepu femeia. Poi s tragi de-acum cu tunul
La urechea lor, cumetre, nu se va mica nici unul!
Cearc-i, dac vrei!
Morarul s-a plecat, i-a zglit...
Da, cumtr... pace bun! Zu, pe veci au adormit!
ezi la noi deci, fr team! zise ea. i strnse-n fug
Tot ce-a fost rmas pe mas de la so i de la slug.
A adus apoi bucate, altele, de lng foc,
i rachiu, i vin din lad, dou sticle mari: Noroc!
Lumea e de-acum a noastr! Hai, s osptm, iubite!
Astea nu sunt cu otrav; pentru tine sunt gtite.
S-mi trieti, cumtr! Bine c-am scpat de-amrciune,
Cele rele s se spele, cele bune s s-adune!
i la masa-mbelugat amndoi se aezar,
Fr team de nimica... i bur i mncar.
98

Ispr[vile lui P[cal[

i mncar i bur, pn s-au cam cherchilit.


Iar cumtru-atunci se scoal: Ah! ct sunt de fericit!
Dar aci-i cam ntuneric, mndro, nu-i vd faa plin!
Vino, vino, de la mas mai spre vatr, la lumin!
Bine, puior de aur! Haidem, haidem, unde-i place.
Unde nu m-a duce oare, pentru tine? Ce n-a face?
Iat-mi-i pe colul vetrii el innd-o de mijloc,
Ea de dup cap inndu-l! Cnt, chiuiesc, de foc:
Brbele ieri turbat,
Doar c nu ne-ai sfiat!
Iar acum?... ce linitit
Stai sub mas jos lungit!
Ce-ai pit?
Drag brbel, poftim,
Nu vezi cum ne drgostim?
Cu toporul cum nu sai,
n buci azi s ne tai?
Vino, hai!
Hei, brbate voinicos,
Ai sri tu bucuros!
Ne-ai tia tu, mi cretine,
Ci, i-am aternut noi bine,
Vai de tine!
i-acum, i-ha!... ce ne pas?
Noi suntem stpni n cas.
D-azi, mereu tu vei dormi,
Noi mereu ne vom iubi...
I-ha! iii!
99

Petre Dulfu

Dar pe cnd aa ei, colo, chiuiau mai cu-nfocare,


Numai ce s vezi? Pcal, d-unde sta lungit, rsare.
Strig: Sai, stpne! n-auzi, cum i url lupii-n vatr?
Ea i el atunci rmas-au mui, ca nite stlpi de piatr.
Iar Stancu-i la cumtru, numai dintr-o sritur.
-unde ncepe, frioare, a-l croi c-o scurttur!
Valeu! ce faci, bade Stancu? Sti! morarul se ruga
Sti! s nu mai dai! Ajunge!
Ba mai na, cumetre, na!
Te mai ii dup nevast? Mi-o mai scoi din mini? i d-i!
De-a scpat abia srmanul, cu spinarea vnti.
i i-a prins btaia bine! Cte zile-a mai trit,
De cumtr-sa, de-atuncea, dor lui nu i-a mai venit,
D-apoi dnsa, pruial ce-a mncat... Hristoase Sfinte!
Cred c i pe ceea lume are s-i aduc-aminte.
Dar i fu i ei spre bine, cci pe urm i-a trecut
Pofta de drcii, i soa cumsecade s-a fcut.
Iar Pcal, dup-acestea, zise gazdei: Ei, de-acum
tii ce? s rmi cu bine. Eu te las... o iau la drum.
Stancu s-a uitat la dnsul: Cum? i arde de glumit?
Nici o glum, bade Stancu. Vremea azi mi s-a-mplinit.
Vai de mine!... cum se poate de-mplinit s pomeneti,
Cnd abia-nceput-ai anul?
A, te-neli! nu-i aminteti?
Ce i-am spus eu la tocmeal? Nu cu anul m-nvoiesc:
Pn i-or urla n vatr lupii, am s te slujesc!
He... norocul s te bat! Stancu, dumerit, gri.
Ru mi pare! Dar cu sila nu voiesc a te opri.
i lund argini, o mn: Iact-i simbria, ine!
El vr-n erpar arginii. Apoi: S-auzim de bine!
100

Ispr[vile lui P[cal[

XXI

CUPRINS

RMAGURI C-UN BOIER


Dup hoinrit de-o var, iact-mi-l ntr-un sat,
La o curte boiereasc, slujitor din nou intrat.
-acolo-ntr-o zi de iarn, fiind vorba printre-argai
Despre i cu mna lung, el sri-n sus: Mi frtai!
N-am pus mna, pn-acuma, nici pe-un ac strin, v-o jur:
Dar de-a vrea, eu i cmaa de pe om a ti s-o fur
Fr s m simt omul... Ceilali rser de el:
O-lio-lio! cam prea te lauzi! Las-o mai pe jos niel!
Nu m credei? Fac prinsoare, cu oricine!
Da? i zise
Din cerdac atunci boierul, care toate le-auzise.
F prinsoare deci cu mine. Fur-mi d-astzi pnla anul,
Dac poi, din jug anume, de la munc, pe Blanul.
i de-mi faci isprava asta, boul scump al tu s fie!
Iar de nu, s-mi stai n slujb, trei ani, fr de simbrie.
ii prinsoarea?
iu, stpne! cum s n-o iu? Hai, noroc!
Ce fcu apoi boierul? Doi argai a pus pe loc,
Doi, din cei mai vechi la curte, tot lng Blan s eaz
Ziua-noaptea, i de dnsul ca de ochii lor s vaz.
Iar Pcal? toat iarna d-alte treburi i vedea.
La prinsoarea cu stpnu-i parc nici nu se gndea.
***
Dete Cel Sfnt, milostivul, dup iarna urcioas,
Pe la noi din nou s vie primvara mult frumoas.
Ciocrlii cntau prin aer, ludnd pe Dumnezeu,
Iar pe cmp, n jug, la pluguri, boii se-ncordau din greu,
i ieea pe cmp n faptul dimineii i Blan.
101

Petre Dulfu

De trgea la plug, alturi cu tovaru-i Joian.


Cnd vzu aa Pcal, se scul odat-n zori,
Merse-n curte la o cloc, ce-i vedea de puiori.
Prinse dintre pui vro zece, i-a muiat n clei topit,
Dup-aceea-n praf de aur lucitor i-a tvlit.
i-ntr-o mnec vrndu-i, haide, prin huceag, spre grind,
Unde din ajun vzuse pe Blan la plug muncind.
Acolo, sloboade puii razna peste-ogor s-alerge,
Fr s mi-l vad vrunul din argai. Apoi, o terge;
n huceag din nou s-afund, i s-aeaz la pndit.
Cei cu plugul, cnd ajuns-au lng pui, s-au ncrucit.
Tii! ai mai vzut minune ca aceasta, frioare?
Pui de aur. Ian privete-i ce frumos lucesc la soare!
Hai s-i prindem!
Haide, frate! i lsnd i plug i boi,
Alergar ca s prinz pui de aur, amndoi.
Puiorii fug, s scape; slugile... pe urma lor,
Pn ce-au ajuns cu goana, ht, departe de ogor.
Lui Pcal-atunci de-un zmbet faa i se lumineaz;
Din desi el iese grabnic, lng boi se furieaz.
Taie lui Blan fuiorul de la coad i i-l vr
Lui Joian pe gt, doar vrful s i se zreasc-o r.
De la plug ntr-o clipit pe Blanu mi-l dejug;
i arzndu-l c-o rchit, hai... l mn tot n fug.
A pierit cu el, deodat, colo-n pduricea deas.
Slugile au prins din crdul cel de pui vro cinci sau ase.
Cnd se-napoiar ns, ce s vaz? Doar Joian
Mai era-njugat acolo. Doamne, unde-o fi Blan?
Parc-l nghii pmntul! L-am lsat aci, la plug!
Cum pieri aa de iute? cum putu pieri, din jug!
Dar deodat unul vede la Joian fuioru-n gur:
Vai, mnca-l-ar s-l mnnce fiarele de strpitur!
102

Ispr[vile lui P[cal[

Iac unde e Blanul?


Unde, frate, aiurezi?
Uite! l-a-nghiit Joianu! Coada-i st-n gtlej, n-o vezi?
Ii... aa mi... zu aa e! I se vede vrfu-afar.
i lsnd acolo plugul, fuga la conac plecar.
Spuser-ngrozii minunea ce-au vzut c s-a-ntmplat
Cum Blanul nu-i ca-n palm, cci Joianul l-a mncat.
Cnd i auzi boierul, a-neles ndat ce-i:
Ai nnebunit? le zise, repezindu-se la ei.
Tonilor! aa prpstii cum putei s-mi spunei oare?
Bou pe alt bou s mnnce, s-a mai pomenit sub soare?
A! vi-l terse pe Blanul nzdrvanul de Pcal!
D-aia, trntorilor! d-aia vi l-am dat n socoteal?
Hai, c nu tiu ce se-ntmpl! S pierii din faa mea!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iar Pcal? stnd pe-aproape, dup-un gard: de rs murea!
***
La amiazi el sta-n porti. Ei! boierul pguba
i gri de la fereastr, pe Blanu mi-l luai.
Dar s-mi furi din grajd acuma calul meu frumos, de ea,
Pe nepreuitul Murgu, care are-n frunte-o stea.
Vreme pentru-aceast treab iac-i dau un sfert de an.
i de-i face-o i pe-aceasta, zu c eti un nzdrvan.
Calul, mult mai scump ca boul, tot averea ta s fie!
Iar de nu: s-mi stai n slujb trei ani fr de simbrie.
ii prinsoarea?
iu, stpne, cum nu? Am azi pe Blan.
Vroi s fie-al meu i Murgul, pnva trece-un sfert de an.
Hm! gndea zmbind boierul, zu? aa vrei? Bine, bine!
Mi-ai rmas tu cu Blanul, dar cu Murgu las pe mine!
i sub paz-i puse calul, cum mai rar s-a pomenit.
103

Petre Dulfu

Doi strjeri stteau la ua grajdului necontenit,


Cu topoare grele-n mn, gata-n frunte-a mi-l toca
Pe-ndrzneul ce pe-acolo doar s treac-ar cuteza,
Fie cine-ar fi, afar de boier! Un alt argat
l inea pe cal de coad, ziua-noaptea, nencetat;
Iar un altul de cpstru; -un al cincilea, mai mare
Peste toi, n ea pe Murgu nepristan edea clare.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ei, Pcal, cu Blanul i-ai fcut tu ale tale!
S vedem acum cu Murgul cum ai s o scoi la cale!
A! el nici nu se gndete! Tace, pn una-alt,
Cum fcuse i cu boul, las lucrurile balt.
ntr-o zi sfinise tocmai soarele strlucitor
i boierul sta de vorb cu nevast-sa-n pridvor;
Cnd deodat iac intr de pe drum o ceretoare,
Grbov, abia trndu-i ostenitele-i picioare.
Fii, boierule, cucoan, milostivi c-o scptat
Ca s aib-n ceruri mil, i de voi, slvitul Tat.
Ct e soarele deasupra, tot mai umblu, nu m las
Dar ndat ce-asfinete, nu mai vd s fac un pas
Dai-mi loc de mas pe-aice, pn s-o lumina de zi!
Bine, hai, boieru-i zice, culc-te-ntr-un col aci.
Bttura-i larg, babo. S-ar putea s nu-i dm loc?
S v deie cel din ceruri sntate i noroc!
i se duce, s-aciueaz, baba, colo, mai deoparte,
Pe nite ogrinji, de ua Murgului cam nu departe.
Cnd i cnd din traist scoate, duce-ncetinel la gur,
Un ulcior; i ridicndu-l, soarbe cte-o-nghiitur.
Apoi iar n traist-l pune. Bieii pzitori, zrind
104

Ispr[vile lui P[cal[

La msea cum trage baba, se uitau din grajd cu jind.


Iar cnd se-nnopteaz bine, iese unul i-o ntreab:
Ce tot sugi aa cu poft din ulciorul la, bab?
Ia nite rachiu, biete... Ce s fac, micu drag?
Tot cu suprri pe lume s m lupt o via-ntreag?
Mulumiri s n-am nici una? Ah, ce mai rachiu! Te unge
Cnd l dai pe gt, nu alta! Ct s bei, tot nu-i ajunge!
sta singur, cteodat, de necazuri mai m scap.
Bietei slugi atuncea gura ncepu s-i lase ap:
Nu ne dai un pic i nou? D-ne, ca s ne-ndulcim
i noi puinel amarul, c destul ne chinuim,
Tot pzind haramul sta, zi i noapte, ceas cu ceas,
Nu cumva Pcal-al naibii s ni-l tearg de sub nas.
Cum s nu v deie baba? Sunt srac, vezi prea bine,
Dar ce am, s-mpart cu alii, o plcere-i pentru mine!
F-te mai ncoa, biete. Pe sfrite mi-e ulciorul.
Ci mai am aice unul plin, poftim! alin-i dorul,
Apoi d i la tovari.
Omul ia ulcioru-n mn,
i spre buze ridicndu-l, trage-i! ca de la fntn.
Hai cu el n grajd pe urm, altuia i-l d la gur,
Iar acesta mai departe, pn cnd toi cinci bur.
ns, ce s vezi? minune! Nu trecu, de cnd sorbir,
Ct ai zice-un Tatl nostru, toi argaii adormir.
Unul, sus n ea clare pe spinarea Murgului,
Altu-avnd cpstru-n mn, altul coada calului;
Doi, la u, cu topoare cum erau ei rnduii
Cci btrna... cine fuse? Vro miloag, socotii?
A! Pcal! Iar rachiul, dres cu ierburi, din ajun:
Cum or bea din el strjerii, toi pe loc s-adoarm tun!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105

Petre Dulfu

Cnd i vede-aa Pcal, hai! ct ai clipi, dezbrac


Zdrenele de ceretoare i la Murgu-n staul pleac;
Taie, hrt! cpstru-n dou, o bucat s-i rmn
Murgului n cap, iar alta, pzitorului n mn.
Tot asemenea i coada. Iar pe-argatu cel clare,
Sus cu ea cu tot l salt, repede, pe-o grind mare.
l aeaz-acolo bine ca trecndu-i somnul greu,
S se creaz tot pe Murgu, stnd n ea, la locul su.
Apoi scoate calul, sare pe spinare-i frumuel,
i strngndu-l din clcie, hai p-aci-ncolea cu el,
Se afund-n umbra nopii.
Pe la rsrit de soare
Cnd n grajd boierul intr: mai s caz d-a-n picioare.
Hei! dormire-ai somnu cel lung! nu vedei c Murgul nu-i?
Speriai, buimaci, strjerii sar, se-nhoalb:
Cum? Ce spui?
Apoi cel ce-avea n mn din cpstru o bucat,
i cel ce inea de coad, d-i, ct pot, smucesc o dat.
Socotind c trag pe Murgul, vrnd s-l dea la ap-afar.
Dar pe spate, buf! srmanii, amndoi se rsturnar;
nct, de podele, easta, doar c nu li s-a sfrmat.
D-apoi cellalt, cu eaua sus pe grind cocoat!
Hai s dea i el clcie calului, dar somnoros,
Cumpna pierzndu-i... dura! a czut cu capu-n jos,
i-atrnat n scri rmase... Iar cei doi, cu topoare,
Pui la u Sfinte Doamne! ct p-aci s se omoare.
Uluii, creznd c hoii au venit pe Murg s-l ieie,
Unul altuia-nceput-au nebunete-n cap s-i deie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tii! i-a zis n gnd boierul. Astea-s urme de-ale lui.
Mi-o fcu din nou Pcal, bat-l Maica Domnului!
106

Ispr[vile lui P[cal[

CUPRINS

Cum putu aa de stranic pe tuscinci la gard s-i lege?


i-acum nu tia: s-i arz c-un grbaci pe toi, n lege?
Sau cu hohote s rz de cumplita lor prostie?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iar Pcal? stnd pe-alturi, hohotea... lein s-i vie!

XXII

ALTE RMAGURI
Ei, boierule, Blanul i cu Murgul sunt ai mei.
Hai s-i fur acum inelul cel din deget, dac vrei.
i de-l fur n timp de-o lun, tot al meu pe veci s fie!
Nu? S te slujesc nainte, trei ani, fr de simbrie.
Te mai prinzi? gri Pcal. Ori i-ajunge, mi se pare.
De! boierul i rspunde. Hai, mai facem o-ncercare.
i de-oi pierde tot eu, iari: lucrul nu-i curat, argate!
Am s jur atunci pe cruce c tu eti cu dracul frate.
Iar n gndu-i: A! pe Murgu, pe Blan, mi i-a furat,
Cci pe amndoi n grija slugilor eu i-am lsat.
Sluga s-i pzeasc-avutul? Zi argat... i taci din gur!
La inel... sunt eu de paz, nsumi! nu cred c mi-l fur.
i inelul scump, boierul, tii de-atunci cum i-l pzea?
Ct e ziua, ct e noaptea, tot n deget l inea.
Iar Pcal? slujba doar i-o fcea, pe lng cas;
De prinsoarea cu inelul se prea c nici nu-i pas.
Iat ns c-ntr-o noapte, cnd dormeau la curte dui,
i boierii i argaii, dnsul sare din culcu;
Merge drept la nite paie ce zceau sub o rchit,
Tocma-n fundul btturii. Le aprinde-ntr-o clipit
107

Petre Dulfu

i alearg-n lungul curii, glsuind: Srii! foc, foc!


Auzindu-l slujitorii, n picioare-au fost pe loc.
Ap toi crau n donii, i-o turnau peste vpaie.
Auzise i boierul strigtele din odaie
i sri din pat s mearg repede la stins i el.
ns-n prag... deodat-aminte i aduse de inel.
Ia sti! se gndi. i-l scoase, l ddu cucoanei: ine!
Eu pe-afar... cine tie? Tu, o s-l pzeti mai bine.
Dar abia iei stpnul. Zvc! Pcal din pridvor,
Unde-ascuns la geam sttuse intr-n cas binior.
Lng pat se furieaz, la cucoana, i-i griete
(Ca i cnd ar fi boierul): Nu-i nimic, te linitete!
Focu-i stins. Ia d-mi inelul, i-apoi dormi nainte, drag!
Cuconia, somnoroas, biata, d-unde s-neleag
C acela ce-i vorbete, nu-i boierul, ci e sluga?
Na! rspunse... Iar Pcal, nhnd inelul... fuga!
A ieit cu el pe u, fr-a mai gri nimica.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iat-n urm i boierul: Ei, ne-a fost degeaba frica.
Nite paie-ardeau, departe i s-au stins pe loc. Pcat,
Numai pentru-atta lucru, somnul c ni l-am stricat!
Unde mi-e inelu d-mi-l... Ea se uit cu mirare:
Ce inel s-i dau, brbate!
Mai m-ntrebi?! Glumeti, mi pare.
Doar inelul care-n mn i-l pusei cnd am plecat!
Eti n mini? Mai adineaori, n-ai venit i i l-am dat?!
i cu el n mn, grabnic, n-ai ieit pe u iar?
Eu, nevast? Vai de mine! Uite-acuma viu de-afar.
A! se poate? Fugi de-acolo, omule, doar nu-s nuc!
Sau, n lipsa ta, pe-aicea, n-o fi fost doar vro nluc.
108

Ispr[vile lui P[cal[

De afar-atunci un rset n odaie strbtu:


Rsul lui Pcal, vesel.
Tii! destul! Pricep acu!
I-auzi cine-a fost nluca! Ce fel, scumpa mea, dormii?
Ct am stat pe-afar, ochii nu puteai s-i ii deschii?
Vai, trsni-l-ar de Pcal! Dup ce m-a fript, mielul,
Cu Blanu i cu Murgu: na! mi terse i inelul!
***
Necjit grozav, boierul, s-a culcat. Ci, somn ori foc?
Pn-aproape ctre ziu, n-a-nchis pleoapele deloc!
Vai ce ho!... mmuc Doamne! ntru sine se gndea.
A! da-l prind eu n capcan, las... dac este-aa!
l trimit chiar mine sear pe-alt lume, nentrebat.
Ce? de-oi cura pmntul d-un tlhar, mi-o fi pcat?
i a doua zi l cheam pe Pcal sus, la sine:
Ei, al tu e i inelul. S mi-l stpneti cu bine!
Dar nvins, cu toate-acestea, nu m dau, s tii! Voieti
Numai eu s pierz ntruna? Tu mereu s biruieti?
S mai facem o prinsoare! Fur-mi, colo mai pe sear,
De la arie din ur, azi, o mier de secar.
i-o s-i dau un pumn de galbeni, noi noui, de-i izbuti;
Iar de nu: trei ani de-a rndul, fr plat-mi vei sluji.
Ce zici?... te mai prinzi, argate?
Da, boierule, m prind!
Vroi s vd i glbiorii ici lng inel lucind!
Apoi ce fcu boierul? Cnd vzu c-i pe-nserate,
Slujitori a pus n ur, cinci, cu putile-ncrcate.
i le-a zis: Secara asta, ici n sac, jos, o vedei?
Stai pe-aci ascuni. n grije toat noaptea s-o avei.
109

Petre Dulfu

i dac-o veni s-o fure houl de Pcal: foc!


Auzit-ai? mpucai-l, s rmie mort pe loc!
Las pe noi! au zis pndarii. I-artm noi azi furat!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noaptea-i ntinsese pnza-i de-ntuneric peste sat.
Pzitorii, prin unghere, stau ascuni, cu arme-n mn,
Adstndu-l pe Pcal s le vie la-ndemn.
C-i coceau i dnii turta, cam de cnd i-a tras pe sfoar,
tii, cu Murgu-n noaptea ceea! ateptau prilejul doar!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stau ce stau i numai iac, pai aud prin bttur
i deodat vd c intr pe furi un om n ur...
sta e! gndesc pndarii. Iar cnd vine-n fa: Poooc!
l mpuc.
Vai! el geme, prbuindu-se pe loc.
Gata! Haidem! zice-un paznic. Ies apoi din ur-afar.
Spre conac o iau. Boierul, i-atepta-n pridvor, la scar.
L-ai rpus?
Rpus, cucoane!
Bun! de-acuma, somn uor!
i se duc apoi strjerii spre culcuurile lor.
Iar boierul intr iute, ia din cas-o lumnare,
i cu lumnarea-n mn, hai, spre ur-n graba mare.
Dar ajuns la gura urii, deodat se oprete.
i prea, dinspre ograd, cineva c-l urmrete.
Ba mai auzi -un strigt: Hei, stpne, bun seara!
Cine e? boieru-ntreab.
Eu, Pcal, cu secara!
Ce?... l auzea c-i dnsul, l vedea, cu sacu-n spate,
Totui nu-i venea s creaz. Valeu! Tu eti, mi argate?
110

Ispr[vile lui P[cal[

Dar atunci, n ur oare, colo, neagra matahal


La pmnt lungit... cine-i?
De! tiu eu? gri Pcal.
i boieru-nainteaz, repede, cu lumnarea.
Iar acolo cnd ajunge, i mai mare-i e mirarea:
Ce vad? i jidanul, Marcu! mort, aici? n ura mea?
Cum? Aceasta... tu, argate, mi-ai fcut-o! nu-i aa?
Eu? Ba m fereasc Sfntul! Doar secara i-am furat:
Celorlali n grije, nu tiu, dumneata tii ce le-ai dat!
Ei, poftim! i-a zis boierul. Na! Se prpdi crmarul!
Iar Pcal? teafr, uite-l! ctig din nou, tlharul!
***
Ce ctase-acolo Marcu? Nu-i aa, c-ai vrea s-aflai?
Cum s-a nimerit s caz el n curs? Ascultai.
Dup ce strjeri, boierul, cinci, n ur-a aezat,
Pe-nserate, lui Pcal, naiba-n minte ce i-a dat?
Merse la jidan n crm: Hei, jupne, tii ceva?
Am o mier de secar. Cum, de unde, nu-ntreba.
i setos cum sunt acuma, zu, al ciorilor s fiu,
Dac nu i-a da-o toat, pentr-o gur de rachiu.
Marcu, auzind c-i vorba de ctig, se-nveseli:
Bine... Ia s-i vd secara.
Pi, s-o vezi, dar nu-i aci.
Este la boier n ur.
De, s mi-o aduci, c-i dau.
M-am gndit eu la plecare, nene Marcule, s-o iau.
Dar erau prin curte oameni. M-am temut s nu m vad.
Uite-acuma-s toi la cin, nu e nimeni prin ograd.
i secara-n ur-acolo cam la mijloc e-ntr-un sac.
ns pic de oboseal!
111

Petre Dulfu

CUPRINS

Ei, atunci eu ce s-i fac?


De! dac te-ai duce singur, iute-ai fi aci cu sacul.
Du-te! Cum e de-ntuneric, nu te vede, bre, nici dracul!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hm! o mier de secar... pe degeaba... iac zu!
E de lepdat? i zise jidovul n gndul su.
Bine. S m duc, romne! i zicnd, a i pornit.
Ajungnd acolo ns, tii la urm ce-a pit.
Iar cnd paznicii din ur, drumul spre conac luar,
Zvc! Pcal-nha sacul, st cu el ascuns pe-afar.
Pn cnd veni boierul, din pridvor, cu lumnarea:
Iac-aa se petrecuse, cu jidanul, ntmplarea.
***
Iar boierul, s mai fac vro prinsoare cu Pcal,
Dup cele ce pise: aida-de!, nici pomeneal!
l chem pe loc nuntru: Na, cretine, ce-i al tu:
Uite ici... un pumn de galbeni! i te du cu Dumnezeu!

El ndeas banii de-aur n chimirul su, la rnd:


Apoi pleac, fr-o vorb, doar pe sub musti rznd.

XXIII

LA VATRA PRINTEASC
i-a umblat Pcal, iari, nu tiu ct, prin cele sate.
De-ale lui isprvi, n cale-i svrind, nenumrate.
Dar de la o vreme ce vrei? tot stingher, pe ci strine,
S-a cam sturat i dnsul... i-i zicea ades n sine:
112

Ispr[vile lui P[cal[

Ce-o mai fi fcnd stuul, unde-am fost copil odat?...


L-apucase dor de vatra de atta timp uitat.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ntr-o bun diminea, s-aternu deci drumului
i a treia zi spre sear, iat-mi-l n satul lui!
Satul, tot ca i pe vremuri. Cas alb lng cas,
Rsreau n ir din umbra pomilor cu frunz deas.
Vesele, drgue, toate. Doar cscioara printeasc,
Mohort i pustie, gata s se prbueasc.
El intr-n ograda plin de scaiei i de urzici,
Se-odihni pe prispa veche: Bine c m vd aici!
O s-mi dreg cocioaba asta, am s m aez n ea
i, lsnd n pace lumea, de-ale mele mi-oi vedea.
Astfel se gndea-n tcere, stnd pe prisp tolnit,
Pn cnd steloasa noapte s-l adoarm a venit.
Dimineaa urmtoare, pn-n ziu se scul,
Ca un om cu multe treburi, i la drum din nou plec.
Iar spre sear, cnd se-ntoarse de la trgul nu tiu care,
El venea c-o vielue blioar, pe crare.
Uite-aa, intrnd pe poart, zise mulumit n sine,
Din viea, cum e, s-o face vac mare, astzi-mine.
Iar ca vac o s-mi fete alte vielue-n loc,
n tot anul cte una, dac-o fi s am noroc.
Azi o vac, mine dou; mai pe urm, boi, plug, car.
Iact-m-n scurt vreme, om ca lumea, gospodar!
i cnd zorile de ziu s-au ivit pe bolt iar,
L-au gsit, cu blioara-i, la pune-n cmp afar.

113

Petre Dulfu

***
Cam aa, tot timpul verii, i ptea azi pe livad,
Mine-n lunc vielua, mare mai curnd s-o vad.
i-a crescut vznd cu ochii hoomanca de viea,
Peste doi, trei ani, Pcal, ce mai vcuoar-avea!
Nu era-n tot satul alta mai voinic, mai zglobie.
Strluceau, privind la dnsa, ochii lui, de bucurie.
Dar stenii cum e lumea, pururea-nspre ru pornit
Prinser s-l pizmuiasc pentru-aa odor de vit.
i-i scornir, tii ce vorb? C de-aceea vaca lui
S-a fcut aa frumoas, cum prin sate alta nu-i
Fiindc-o ine, nu-n ciread, ca tot omul, la pune,
Ci prin holde-o puneaz, unde-s grnele mai bune!
De gseau n cmp, dumanii, orice neornduial,
Vina o ddeau pe cine? Tot pe vaca lui Pcal!
Geaba le-arta, cretinul, c dreptate n-au deloc:
Oamenii, aprini de ur, se fceau doar i mai foc.
Pn odat, hotrt-au, pe Joiana lui blaie
Unde le-o iei nainte s-o loveasc-n cap, s-o taie.
i-ntre dnii s-i mpart carnea toat de pe ea,
Iar lui Pcal, bietul, numai pielea s i-o dea.
Pielea! glsuiau cu toii, cci att avea ea doar,
Ca viea, n satul nostru cnd venit-a-ntia oar.
Iar carne-aa de mult d-unde-a pus pe dnsa, frate?
De pe rodnicele holde, n sudori de noi lucrate!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deci spre-amiaz, cnd Pcal i lsase-ntr-un desi,
Priponit, vcuoara, haide toi la ea hoi.
i ddur-n cap cu barde, i de piele-o jupuir;
Apoi carnea-i bucele ntre dnii o-mprir.
Iar pielea, cald nc de-a vieii abureal,
Peste gard au aruncat-o, n ograda lui Pcal.
114

Ispr[vile lui P[cal[

***
Cnd el d de pielea vacii, st pe loc i se-ncrucete:
Na!... mai f-te om de treab, precum inima-i dorete.
Las-n pace lumea, vezi-i doar de treburi i de cas!
Apoi cum s lai n pace lumea, cnd ea nu te las?
mi tiari vcuoara? mi-ai mncat-o, vaszic?
Mi-o pltii voi... inei minte!
Apoi pielea o ridic
i pe gard n pari o-ntinde, cu o mn tremurnd,
Iar a doua zi, pornete la un blci cu ea, s-o vnd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merge, merge, toat ziua, pn iat c-ntr-un sat,
L-a ajuns din urm noaptea. mprejur el s-a uitat:
ntunerec pretutindeni! Toat lumea se culcase!
Numai ntr-un loc, lumin. Intr deci acolo-n cas.
i, la vatr, ce s vaz? o drgu de femeie!
Bine te-am gsit, frumoaso!
Bine Dumnezeu s-i deie!
Ce vnt te-a adus, drumee?
Ia necazuri de-ale mele!
De-astzi diminea-ntruna viu pe drum cu-aceast piele;
E departe nc trgul! i grozav am ostenit!
F-i poman, d-mi pe-acilea vrun locor de odihnit,
Pn s-o lumina de ziu. Dorm i-n tind, unde-o fi!
Cu plcere, pn mine, omule, te-a gzdui.
Dar brbatu-mi nu-i acas, e la munte, tocmai sus.
Diminea, cnd s-o-ntoarce, de la stn, unde-i dus,
Ce-o s creaz-aflnd c noaptea un strin aci a mas?
De, femeie! N-am ce zice. Ai dreptate. Bun rmas!
Astfel rspunznd Pcal, hai, din nou, srmanul, pleac.
115

Petre Dulfu

Dar n curte, se oprete. Ia s stau pe prisp-oleac!


Numai pentru-atta lucru, n-o s fie doar nimica.
i pe prisp el se-aeaz, fr s simt frumuica.
St o clipa, dus cu gndul la mndreea de nevast
Iar deodat,-ntoarce capul i se uit pe fereast
Ia s vd, cam ce lucreaz dumneaei nuntru oare?
Ea cocea la foc plcinte, i-un purcel frigea-n frigare.
Tii! drcoaica! Dac sou-i mine doar se-ntoarce-acas,
Pentru cine pregtete azi o cin-att de-aleas?
i de ce-i aa gtit, cu cmaa numai flori,
Cu mrgele, ca o fat cnd ateapt peitori?
Dar pe cnd aa Pcal se-ntreba la geam afar,
Iat c pe drum s-aude scritul unui car.
Apoi: Ho, a-ho, Dumane! Ho, Joian un glas griete,
i din mers n dreptul porii, caru-ndat se oprete.
Cine este nou-sositul, ea ghicise, bat-o vina,
Cci s fi vzut ce iute strnse de pe vatr cina!
Pn s intre caru-n curte, i plcinte, i friptur,
i rachiu... i vinul... toate nevzute se fcur!
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soul! zice-n gnd Pcal. i sculndu-se grbit,
nspre el nainteaz: Bun seara!
Bun sosit!
Bucuroi la oaspei, bade? Sunt drume,-nnoptai n cale.
Bucuroi, frtate, cum nu! Da-ncotro?
Spre trg, la vale!
Apoi, dejugndu-i boii, omu-n cas mi-l pofti.
Vai, brbate! nevestica ncepu a se jeli.
Ce-i, de te-ntorsei?
Nimica. Roata, Dumnezeu s-o bat,
Mi s-a rupt! Plec iar la ziu! i-adusei -un oaspe, iat!
116

Ispr[vile lui P[cal[

S ne dai, nevast, spune, ai tu ceva de mncare?


Da de unde, Doamne, tocmai m gtisem de culcare.
Ceap doar i mmlig! N-am tiut c vii acum!
Eu credeam c tocmai mine te-i ntoarce de la drum.
Bine, draga mea soie, i rspunse el voios.
Nu-i nimica! toate-s bune, cnd e omul sntos.
Hai degrab, c ni-e foame! d-ne ce-i gsi prin cas!
Uite-acum! gri femeia. i-ncepu s puie mas.
Iar Pcal? sta pe gnduri. A! era nebun el: ceap,
Mmlig s mnnce, i s bea pe urm ap
Cnd c-o clip mai nainte a zrit cuptorul plin
De friptur, de plcinte, i-i cam mirosise-a vin?
Ce-i trsni prin minte dar? Pielea vacii, aezat
La picioare jos avnd-o, se-ncrunt la ea o dat.
i mi-i trase cu toiagul, pe furi, o lovitur.
Omul s-a mirat n gndu-i, dar nimic n-a zis din gur.
Dup ctva timp, Pcal: jap! c-un scrnet de necaz,
Mai croi o bt pielei, dojenind-o: N-ai obraz?
Gazda se-ncruci! Pcal, st ce st, i: Nu taci? iar?
Na, neruinato! pielei alt lovitur-i car.
Omu-atunci, pierznd rbdarea, l ntreab:
Hei, drumee!
Ce ai cu srmana piele, de-i crpeti mereu la bee?
De, a naibii pocitur! A surzit? sau ce s fie?
Tot i zic mereu s tac, i ea... nici c vrea s tie!
Cum? c doar nu vorbete! Zici aa doar, mi se pare.
Asta? He-he! ce crezi, bade, c e piele ca oricare?
Asta-i piele care tie tot ce se petrece-n lume
i tot vrea mereu s spun!
Vrea s spun? Ce anume?
Ce? Pi, uite... lucruri, care... nu e bine s se tie!
117

Petre Dulfu

Zu? Grozav a vrea s aflu! N-ai putea s-mi spui i mie?


La-nceput, Pcal nu vrea. Nu pot, nu pot, zu, bdic!
Dar, rugat ntruna, pielea spre ureche i-o ridic:
Afl deci! Poftim! Ea-mi spune c rachiu de mna-nti,
O garaf, se gsete ici n pat la cpti.
Omul s-a uitat la dnsul: Vrei s-i rzi de mine, hai?
Cnd slt-n sus perna ns: Tii... ba uite, zu, aa-i!
Cocogeamite garaf! Cine oare s-o fi pus?
De! tiu i eu cine? Pielea, despre asta, nu mi-a spus.
ns, i-auzi ce-mi mai spune!
Ce?
S caui binior,
-un purcel frumos gsi-vei, rumenit, colea-n cuptor.
Un purcel? Ia fugi de-acolo! Asta n-o crez!
Dar cnd cat:
Vai! mirat romnul zice. Ba aveai dreptate, iat!
(i pe mas-a pus purcelul, lng sticla de rachiu)
Mi, mi, mi, a naibii piele! Zu, s juri c-i dracu viu!
Pe cuptor acuma, bade, sus, o mn i-o mai plimb
i-i gsi nite plcinte, cum de mult n-ai pus pe limb!
Ce spui! Este cu putin? i ctnd brbatul iar:
Uite, frate! i plcinte! calde, chiar din ast-sear!
Iar acum, te-apleac bine, mna jos sub pat i-o bag,
Vin trandafiriu acolo vei gsi, o sticl-ntreag.
i plecndu-se brbatul, scoase-ndat la lumin,
De sub pat, i-a pus pe mas, vin, o sticl mare, plin!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ei, iubita mea nevast! vezi ce de bucate bune,
Ca de sub pmnt ieir? Ce zici tu de astea? Spune!
De, brbate, multe-n lume vede ochiul omenesc,
Dar minune ca aceasta n-am vzut, de cnd triesc!
118

Ispr[vile lui P[cal[

***
S-aezar-apoi la mas. Ei, aa mai zic i eu!
Se gndea voios Pcal, din purcel crnd mereu.
i-a cinat... mprtete! Dar brbatu-abia-nghiea.
Fiecare-mbuctur parc-n gt i se oprea.
Iar la urm, dup cin, spre Pcal lung el cat:
tii ce, vere? Vinde-mi mie pielea asta minunat.
S i-o vnd? gri Pcal, speriat privindu-l. Vai!
Cum te-ai i gndit, cretine?
Frate! n-ai vrea s mi-o dai
Nici cnd i-a plti-o bine?
Ha-ha-ha! S mi-o plteti?
Are pre aa un lucru?
Ce-mi ceri? Dau orict voieti?
i-a-nceput pe ea s-i deie: lei o sut, dou, trei!
C era bogat... Dar geaba!
Nici c-o mie-n cap nu vrei?
Nu pot, nene, nu-mi d mna!
Bine... ad mna ici,
i adaug lng-o mie... nc trei mii. Ce mai zici?
De! rspunse-atunci Pcal. tiu i eu ce s mai zic?
Altuia ferete Doamne! n-o ddeam... pentru nimic!
Dumitale ns... na-i-o. Nu de bani mi este mie,
Crede-m! i-o dau fiindc prea te vd om de-omenie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omul, dup ce-i pltete preul cum s-au nvoit,
ntr-un cui aga pielea. Ct era de mulumit!
Pot s plec de azi n tihn, oriiunde ce-mi mai pas?
Pielea asta o s-mi spuie, tot ce se petrece-n cas!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119

Petre Dulfu

Iar Pcal? vr-n pung patru mii de lei, bani ghea;


Se trntete lng vatr, doarme, pn diminea.
Diminea-n zori, se scoal... i lundu-i bun rmas
De la cei ce-l gzduir, hai la drum, cu sprinten pas.
Soul stete pe acas ce-a mai stat, apoi s-a dus
Unde-avea i el cu carul de plecat, la deal n sus.
La izvor, sub deal, Pcal l-atepta, i-i iese-n cale:
tii ce, bade, pentru piele prea-mi ddui din gros parale!
Altuia, de... nu zic! ns, dumitale... m gndesc
Nu-i frumos s-i iau atta. Zece lei doar mi opresc;
Iar ceilali, ad mna, ine-i, c-o s-i prind bine!
Omul auzind acestea: Cum se poate? vai de mine!
Nu-i venea s ieie banii. Ba c-i pung, ba c-i teac!
Dar Pcal-i pune-n mn, fr-a-l mai ruga, i pleac.
Mi! ce om! gndea romnul. I-auzi! bani s nu voiasc!
Apoi hai i el-nainte, ctre stna-i ciobneasc.
***
Hoomanca de nevast nu-i gsea, de ciud, loc.
Ochii-i aruncau spre pielea cea din cui priviri de foc.
Ce... de azi... cu straj-n cas eu s stau necontenit?
i s nu mai am pe lume, ct tri-voi, ceas tihnit?
Uf! cnd mi aduc aminte, parc nu tiu zu ce-mi vine!
Cum s scap de pielea asta? Cum s scap? A, las pe mine!
i-a sltat n sus capacul unei lzi. Acolo-n lad
ntr-un col, avea i dnsa bani pui bine, o grmad:
Taleri, galbeni, despre care povestea cam multe satul,
Dar, precum se-ntmpl-adesea, nici nu bnuia brbatul.
Cnd i-a strns? i cum? de unde? Numai dumneaei tia!
Deci din lad bani ea scoate, muli... apoi la drum o ia
S gseasc pe Pcal. Merge-n fug dup el!
120

Ispr[vile lui P[cal[

i-l ajunge-ntr-o pdure:


Hei, drumee! sti niel!
Nu-i vrun chip, cu pielea ceea vorbitoare... nu se poate
Ca s-o fac cumva s-i piarz darul de-a mai spune toate?
Uite! (zice, artndu-i banii strni ntr-o basma,
i lovindu-i ca s sune) Zu, nva-m ceva,
Ce vei ti. i vezi tu tia? Na! s fie toi ai ti:
Ct i dete i brbatu-mi, tocmai patru mii de lei.
Cnd aude-aa Pcal: Iac mi!... n gnd i-a zis,
Alte patru miioare... De! pe semne-aa mi-e scris:
Patru mii s iau, n capt! patru mii de lei, pe piele!
i-n erpar vr bnetul. Las, c te-nv eu, lele!
tii ce? Iei cu pielea mine la izvor. Stropete-o-n zori
Cu stropi reci prin sit nou strecurai... de nou ori.
S mai faci cu mna dreapt peste ea vro nou cruci,
Pune-o-n cui la loc pe urm, grij-n veci s nu-i mai duci!
Bun, i mulumesc!
i terge-o, napoi spre sat, nevasta
Fericit, ca dnsa, cine mai era pe lumea asta?
Iat-m scpat! N-a vrut s-i ajute Dumnezeu,
Ai pltit degeaba straja, brbele dragul meu!
Iar Pcal? hai i dnsul, prin pdurea de tufani,
Mai departe, spre cminu-i, cu erparul plin de bani.

121

Petre Dulfu

XXIV

CUPRINS

PCAL MARE GOSPODAR


Stai, dumanilor nemernici! se gndea mergnd pe drum,
V-ai btut voi joc de mine? Stai! c-o s vedei de-acum
i acas-ajuns cu banii, i drm casa veche,
i-i cldete alta nou, care n-avea-n sat pereche.
Apoi rost de vite-i face, de-acareturi, de moie;
Rost de car, de plug, de toate! i s vezi gospodrie!
Dup-un an de strduin, n-avea prin mprejurime
Rosturi, cas mai de seam, ca Pcal, nime, nime!
Dar cnd l vedeau stenii tot fcndu-i lucruri noi,
Cumprndu-i azi moie, mine plug, poimine boi,
Nu puteau s doarm-n tihn! Cum? de unde-atta ban
Ce tot vars, vars, zilnic, omu-acesta, cam de-un an?
O fi dat de vreo comoar? se-ntrebau cu gnd pizma,
Sau... o fi prdat n codri, noaptea, pe vrun bogta?
Deci la vatra lui cea nou merser civa-ntr-o sear;
i cu vorba, spre-a-l descoase, pe departe mi-l luar.
Iar Pcal-atunci le spuse: De! tii pielea cea de vac,
Ce-ntr-o zi ai aruncat-o n ograda mea srac?
Eu la blci cu ea plecat-am, am vndut-o i-am luat
Patru mii de lei, n mn. Iac de-unde sunt bogat!
A! rspunser stenii, nu mai spune, frate, taci!
Cum atia bani? se poate? pentru pielea unei vaci?
Hm! rspunse el. Pi bine, oameni buni, nu v gndii?
Vaca mea era frumoas, de prsil, cum o tii!
Astzi-mini c-o vielue, de la ea, m pomeneam,
Mai crescnd i vielua, dou vaci era s am.
122

Ispr[vile lui P[cal[

i din dou vaci ies patru, i din patru, opt la rnd;


i din opt, aveau s ias aisprezece vaci, curnd.
Iar din astea, o ciread ct colo! i credei oare
C se vinde pe nimica o avere-att de mare?
Cnd la trg i duce marfa, omul trebuie he-hei!
Minte-n cpn s-aib, nu tre, dragii mei!
Auzind aa, stenii dau din cap: Adevrat,
Bine zice! i se duse vestea prin ntregul sat.
i-a czut pe gnduri satul. Apoi cum?, ziceau vro doi,
Vaci frumoase, de prsil, ca i el, n-avem i noi?
Da, nici vorb! zis-au alii. Pentru ce, dect Pcal,
Mai pe jos s fim noi oare? Nu tim i noi socoteal?
i vorbind aa-ntre dnii, d-i! s treac-o zi nu las!
Ce fac? Toi de-a rndu-i taie vacile ce-aveau pe-acas.
i de piele, srcuii, le jupoaie-n graba mare;
Apoi haide pe la trguri, toi, cu pieile-n spinare,
S le vnd, ca Pcal, preuri mari cernd pe ele,
Nemaipomenite: cinci mii, patru mii de lei pe piele.
Dar n trg, negustorimea, auzind aa minuni,
Izbucni-ntr-un rs cu hohot, a crezut c sunt nebuni.
n deert spuneau ei, bieii, de prsil, de ciread,
Lumea hohotea mai tare, strns-n jurul lor grmad.
***
Dup ce-au venit acas, rupi de foame i sraci
Neavnd nici bani n pung, nici prin grajduri alte vaci,
Doar cu pieile pe umr, i cu traista subioar
Ce s-i fac lui Pcal, pentru c i-a tras pe sfoar?
Se-neleser: s-l piarz i s-i ia averea toat.
Hai deci ntr-o diminea, oamenii, la dnsul, gloat!
l vrr cu de-a-sila i-l nchiser-ntr-un sac.
Lng satul lor, devale, se gsea pe cmp un lac
123

Petre Dulfu

Mare, ct vedeai cu ochii. Acolo l-au dus cu sacul


Pe Pcal, nemiloii, s-l arunce-n lac, sracul.
i-au legat de sac i-o piatr, grea, ca nu cumva s scape,
S-i gseasc-acolo houl moartea-n fundu-adncii ape!
ns, tocmai cnd n valuri se grbeau a-l repezi:
Frailor! mai stai oleac! dintre ei un om gri,
Unul mai cu socoteal. Stai, la fund s nu-l dai nc!
Unde-l aruncm? Cercat-ai, apa unde-i mai adnc?
Trebuie-aruncat acolo unde e mai mult ap
Ca s nu-i mai ducem grija hoomanului, c scap!
Haidei s ctm, degrab, o prjin-lung... lung,
De pe mal de-aici, cu vrfu-i, pn jos la fund s-ajung.
S-ncercm cu dnsa lacul.
Ii... aa e, mi... aa-i?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acolo deci pe Pcal mi-l lsar-n sac... i, hai,
napoi n sat fugir, toi ndat, pe-ntrecute,
O prjin s aduc, de-unde vor gsi mai iute.
Dar pe cnd sttea Pcal jos pe rm, nchis n sac,
i-atepta doar s se-ntoarc oamenii, s-l zvrle-n lac,
Deodat, iac, trece un vcar pe-acolo, care
Spre ora mna cu grab, vite, o ciread mare.
Dnd de sac n drum vcarul, se oprete: Mi din sac...
Ce faci?... De-unde pn unde tu aci?
De, ce s fac?
Uite, m-au vrt aicea, oamenii din satul meu,
Umbl s m-arunce-n ap, nu le-ajute Dumnezeu!
Cum? de ce s te arunce?
Fiindc... m-au ales primar,
i eu n-am vrut!
I-auzi vorb! zise tnrul vcar,
124

Ispr[vile lui P[cal[

i de ce nu vrei adic s te faci primar n sat?


Pentru ce?... He-hei... fiindc satul nostru-i cam ciudat!
Sunt neveste multe-ntr-nsul, i de-o frumusee rar,
Iar brbaii-s dui de-acas dup trebi mereu, prin ar!
i primarul, ct e vara, ct e iarna vai de el
Cu nevestele rmne numai singur-singurel!
He! se mir iar vcarul. D-asta i-e? Da prost eti, zu!
Cum a mai primi, frtate, eu s fiu n locul tu!
Da? Pi asta-i foarte lesne. Haide, ia-mi ici locu-n sac,
Pn vor veni stenii ca s te arunce-n lac.
Iar atunci... s strigi doar tare: Stai, primar s fiu voiesc!
i e gata socoteala... Ce zici?
Mai m-ntrebi?... Primesc!
Apoi, ct clipeti, vcarul, gura sacului dezleag,
Las pe Pcal slobod, i n locul lui se bag.
Iar Pcal strnge sacul, i legndu-l cum fusese,
terge-o cu cireada-ntreag spre-un zvoi de slcii
dese!
Nevzut pe loc se face.
Oamenii venii din sat,
C-o prjin lung, lung, apa-nti au ncercat.
Hai pe urm la Pcal, toi cu zor... s-l dea la fund,
Unde le spunea prjina c e lacul mai afund.
S-l nece-n lac pe dat! ns cnd la sac srir,
Din nuntru numai iat c un strigt auzir:
Nu mai m-aruncai n ap! stai... primar s fiu voiesc!
Oamenii pe loc sttur, uluii: Vai, neam drcesc!
Zise unul. Auziri, cum de noi i rde, frai?
Vrea primar, bre, s ne fie. Punei mna! Ridicai!
Ia mai stai, gri un altul... Dac-auzul nu m-neal,
Glasu care-l auzirm n-a fost glasul lui Pcal!
125

Petre Dulfu

Da, aa-i! mai muli rspuns-au.


A! le zise suprat
Cel d-nti. De unde? Glasul nadins i l-a schimbat
S ne-nele vrea, tlharul, doar l-om dezlega cumva !
Nu pricepei iretlicul? Parc noi vom asculta.
Parc-o s-l lsm din mn. Las c tim ce facem doar,
N-ai s ne mai tragi, Pcal, d-azi nainte tu pe sfoar!
Hai, tovari, sus odat!... apucai colea de sac.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i-nhndu-l strns, arunc, iute, pe vcar n lac.
Pleac-apoi spre sat cu toii, ntr-un vesel chiuit.
Dumnezeu de-acum s-l ierte, frailor. Noi i-am pltit!
Dar n sat abia sosir, i deodat... ce s vad?
Dup ei, pe drumul neted, o mndree de ciread
Nainta, ct ine drumul, adunat cu iueal
De un om, c-un b, din urm. -acel om... era Pcal!
Cnd au dat de el cu ochii, bieii oameni, nlemnii,
Cruce i-au fcut cu toii. Tii, strigoiul! ian privii!
Iar Pcala, d-i nainte! Strig dup boi, alearg.
A bgat cireada toat, n ograda sa cea larg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi! i zise cu mirare, cnd s-au mai dezmeticit
Unul din steni. Da bine, cum?... n ap, n-ai murit?
Precum vezi! gri Pcal.
Maic! omul se-ncruci,
sta-i dracul! iese teafr, chiar i-n foc de l-ai zvrli.
Iar un altul: Dar mndreea de ciread, adunat
n ocol la tine, unde o gsii aa deodat?
De, rspunse iar Pcal. Unde vrei s-o fi gsit,
Dac nu sub ap-acolo, unde voi m-ai azvrlit?!
126

Ispr[vile lui P[cal[

Hei! de-ai ti voi ce de vite, lacul, jos, la fund mai are!


Adunai eu din grmad ce putui, n graba mare,
Dar pe celelalte-acolo le lsai la fund, pe toate...
Am lsat i pentru alii s mai scoat, cine poate.
Oamenii, aflnd c-n ap vite-attea se gsesc
Tunde-o, nene!... o clipit, bieii, nu mai zbovesc.
nspre lac napoi alearg toi din sat, ct pot mai iute,
Cu femei cu tot... i-n ap sar cu toii pe-ntrecute
S gseasc i ei vite, ca Pcal: boi i vaci!
Pentru ce adic dnii s rmn mai sraci?
Sunt mai proti ei ca Pcal? Iar nevestele, la rnd,
Sus stteau, pe malul verde, nemicate, ateptnd.
Tremura de dor s vad, pe brbatu-i, fiecare,
De sub ap cnd iei-va c-o ciread mndr, mare.
Printre cei ce-n lac srit-au fu i popa cel din sat,
Dar potcapu nalt deasupra i-a rmas necufundat.
Preoteasa lui, vazndu-l socotea sarmana-n gndu-i
C-i e fric, poate, popii... i mi-l dojeni zicndu-i:
Hai odat! Ce stai eapn? Las-mi-te-n jos, printe!
Pn nu le-or terge toate cei ce i-au luat nainte.
N-auzi, mre? Asurzit-ai? Intr, fii mai ndrzne!
C la fund se afl doar cele mari i mai de pre.
Ba-ncepu i c-o prjin a-l lovi-n potcap, vrtos,
Doar-doar s-o duce popa, mai cu zor, spre fund n jos!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i la fund, steni i pop, dusu-mi-s-au, tot s-au dus!
Bietele femei degeaba i-ateptau pe maluri sus,
Acolo-n-adncul apei, toi, mormntul i-au aflat,
Pn la unul! Iar Pcal? A rmas doar el n sat
Cu nevestele vdane. i de-o lume pizmuit,
n bogata-i locuin, muli ani, vesel a trit.
127

Petre Dulfu

Ba, de n-a murit, triete chiar i astzi...


Cu acestea,
S-auzim, romni, de bine! isprvitu-mi-am povestea.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A fcut el, nu e vorb, i pe urm, de-ale lui,
Ghiduii nenumrate! Dar... pe toate s le spui?
Cnd a sta s-nir eu toate, cte el a svrit:
Povestirea-mi niciodat nu ar mai avea...
SFRIT

128

GRUIE-AL LUI NOVAC


(1913)

Petre Dulfu

CUPRINS

CUVNT NAINTE
Peste patria romn,
Astzi, pacea e stpn.
Fr fric muncitorul
i lucreaz-n cmp ogorul.
i culege, dup plug,
Pine, vara, din belug:
S-aib pn la alt var,
Cnd rodi-va cmpul iar.
Pe cmpii de plug brzdate
nfloresc orae, sate,
Sub un regim dttor
De ndejdi n viitor...
***
Alte vremi erau nainte.
(Le cunosc cei din morminte!)
Rareori putea steanul,
Secerat s-i vaz lanul.
Cnd era mai plin, mai des,
Bobul spicelor de fes,
Vuiet aducea-n zbor vntul,
Pai cutremurau pmntul.
i, cum lupii sar la oi,
Astfel tbrau pe noi
130

Gruie-al lui Novac

Fometoase haite mari,


Ba de turci, ba de ttari!
***
Din unealta de cosit,
Sabie de rzboit,
Lance de-alungat pgnii
i fceau atunci romnii.
Se luptau brbaii, cete,
Iar copii, neveste, fete,
Cu unchiaii cei cruni,
Pribegeau prin vi, prin muni.
i copii, femei, unchiai,
i brbaii vii rmai,
Cnd se-napoiau grmad,
Pe la cuiburi... ce s vad?
***
Maldre doar, fumegoase,
De tciuni... n loc de case.
Iar din vatra sfrmat,
Chiar cenua... spulberat!
Toi pe lucru s-aterneau,
Cuiburi, altele-i cldeau
Spre-a fi arse iar azi, mini
De nvlitori pgni!
Vai, vai! ce-am tras, ce-am jelit,
Veacuri lungi, necontenit!
133

Petre Dulfu

Dup-atta zbucium, oare


Cum mai stm azi n picioare?
***
Stm! trim! cci l din cer
Inimi datu-ne-a, de fier.
i la vremuri de necaz
Ne ddea cte-un viteaz
Care, cu-al su palo lat,
Cura, din hat n hat,
Plaiurile strmoeti,
De lcuste pgneti.
. . . . . . . . .
Un aa strjer minune
Fost-ai tu cndva (se spune)
Pentru vechea noastr vi,
Gruio, pui de Novci!

134

Gruie-al lui Novac

CUPRINS

CNTUL I

DOR DE NSURAT
Colo-n munii Lotrului,
Sus pe rmul Oltului,
La conacul lui Novac,
Mare mas-i n ceardac.
Toat faa lungii mese
Plin-i de bucate-alese.
i, ct masa e de-ntins,
Tot de oaspei e cuprins:
De cumnai i de nepoi,
Nali ca bradu-n munte toi;
De cumnate i nepoate,
Trandafir la fa toate.
i-ntre rude mari, mrunte,
Cine st la mas-n frunte?
St Novac, albit la plete,
Dar voinic i lat n spete.
Cu tovara-i voioas,
Tot ca el la chip, frumoas:
Dei nu-i nici ea de ieri,
Ci-a vzut... cam multe veri!
133

Petre Dulfu

Osptau la rnd i beau,


Toi cu drag se veseleau;
Numai Gruia suspina,
Nici nu bea, nici nu mnca.
Tatl su, Novac, i zice:
Gruio, ci meseni aice,
Toi cu drag se veselesc,
Ospteaz, beau, glumesc.
Numai tu nu osptezi.
Numai tu mereu oftezi.
Spune taichii, hai, vorbete:
Ce ps inima-i muncete?
Tat! i-a rspuns feciorul,
nroit, cum e bujorul,
Ciuda, ciuda m omoar
C frtaii mei... se-nsoar!
Iau neveste tinerele,
Drag i-e s te uii la ele;
O s aib toi un rost
Numai eu rmn ce-am fost:
Tot flcu, s joc la hori,
Nici gndeti ca s m-nsori!
S m-nsor vreau i eu, tat,
C mustaa mi-e-nfirat!
Mo Novac la el privete,
i pe sub musti zmbete:
134

Gruie-al lui Novac

De-nsurat i este dor?


Cam devreme, Gruior!
Sti la vatra printeasc,
Mustcioara s-i mai creasc!
Focul tu... mi-aduce-aminte
Anii mei de mai-nainte.
Cnd eram ca tine, zor
i pe mine, s m-nsor!
Hei, dar cte-am ptimit,
Visul pn mi s-a-mplinit!
Basmul cu-nsuratul meu,
Poate, spusu-vi-l-am eu.
Vrei s vi-l mai spui, nepoi?
S ni-l spui! grir toi.
Mo Novac printr-un tuit,
Glasul i l-a potrivit,
A oftat i dup-acestea
i-a-nceput aa povestea:
***
Cnd eram ca Gruie-al meu,
Tata ierte-l Dumnezeu!
M-a trimis la oi, pstor,
n desiul codrilor.
Eu, pornit-am, i-am umblat
Prin cel codru-ntunecat,
Turma din-napoi mnnd:
Nu o zi... ci trei la rnd.
135

Petre Dulfu

Ziua-a patra cald, cuptor


Ziua Snzienelor,
Cnd ntr-un brdet m-afund,
Dau, n muni, de-un lac rotund.
Sub un brad pe mal ezui.
Lacul limpede-albstrui
Oglindea-n adncul lui
Brazii, bolta cerului.
A, zic, mndr scldtoare!
i uitndu-m-nspre soare,
Ce vd?... bolta strlucind,
Zne trei, din cer viind.
Din nlime, tot mai jos,
Coborau n zbor frumos.
i pe rm sosite, iac!
Sub un paltin... se dezbrac.
Las pe verdeaa-n floare
i rochie i-aripioare;
i s-arunc-n lac, viteze,
Toate trei, s se-mbieze.
Ca un arpe m-am trt!
Sub o tuf stam vrt,
Neclintit priveam la ele...
Mndre ce erau, tustrele!
A fi vrut... un veac s stau,
S m uit cum se jucau,
136

Gruie-al lui Novac

Vesele, ca trei copii,


Jos n undele-argintii.
Iar din toate, mai cu seam
Una, mijlocia... mam!
Ce chip! Ce ochi plini de foc!
Drag mi-a czut pe loc.
Ah, s am aa soie!...
Cum s-o fac, a mea s fie?...
Cum s m cunun cu ea!?...
Mor de nu va fi a mea.
Dar din ap cele zne,
Ies, habar nu au de mine;
i-mbrcndu-se cu zorul,
Iar spre nalturi i iau zborul.
Eu, pe rm rmas-am mut...
Doamne! ce e de fcut!?
Cu aceste vorbe-n gnd,
Hai la mama, lcrmnd.
Mama, cnd de mine dete,
Tresri: Olio, biete!
Ce-ai pit de vii acas
Astfel cu nepus mas?
Drumurile, stncile,
Ruptu-i-au opincile?
Sau, prin muni, lighioile
i mncar oile?
137

Petre Dulfu

Eu i-am spus durerea grea,


Care inima-mi rodea:
Toate i le-am nirat,
Tocmai cum s-au ntmplat.
Dnsa m privi miloas:
De!... pe zna cea frumoas
Lesne-ai fi putut s-o iai,
Dac-un pic de minte-aveai.
ns-acum de i-a picat
Drag cu adevrat
tii ce-i de fcut, copile?
S atepi un an de zile.
Cci de Snzieni, la var,
Znele veni-vor iar;
n toi anii vin n zbor,
S se scalde-n lacul lor.
Tu, de seam-atuncea bag,
Zna, care-i este drag,
Aripile unde-i las
i rochia de mtas...
Iar cnd intr s se scalde,
Fur-i-le, pn-s calde,
-aripile, i rochia,
Apoi, fuga, fugulia,
S le-aduci ncoa la mine!
Ea... veni-va dup tine,
138

Gruie-al lui Novac

Zise maic-mea, din grai...


Eu, mai tare m-ntristai:
O, c n-am fost mai detept!
Cum s stau un an s-atept?...
Ct am plns oftnd din greu,
tie numai Dumnezeu!
Dar poftim, nepoi, cumnai,
Prin pahare mai turnai!...
Hai noroc! Povestea mea
E la jumtate-abia.

CNTUL II

ARIPILE ZNEI
Oaspeii mai beau i tac,
Toi cu ochii la Novac.
El deeart un pahar,
Apoi prinde-a spune iar;
n sfrit, dorita zi,
Dup-un an de chin sosi.
Eu, din zori, la Snziene,
Stam dosit n buruiene.
i spre miezul zilei, iat,
Znele c se arat!
Vin din ceruri fr nori
Iar spre malul plin de flori.
139

CUPRINS

Petre Dulfu

Vai, cum inima-mi btea!


Sngele cum mi fierbea!
De-ast dat, am urmat
Chiar cum maica m-a-nvat.
Mi-o pndii pe cea dorit,
Cnd se dezbrca zorit:
Aripile unde-i las,
i rochia de mtas.
i cnd a intrat n lac:
Sti c-i viu acum de hac!
M tri ncet pe brnci
Printre ierburi, printre stnci.
M-am trt, trt, erpete,
-aruncatu-m-am lupete:
Pe-o rochi lucitoare
i pe dou aripioare.
Fuga ctre cas-apoi!
Iar cnd m uitai napoi
Cine m-nsoea spre cas?
Dintre zne, cea aleas!
Alerga pe urma mea,
Despoiat, vai de ea;
O-nveleau, n loc de straie,
Doar cosiele-i blaie.
D-mi, te rog, se milogea
Aripile, rochia mea,
140

Gruie-al lui Novac

Drag ciobnel Novac,


D-mi-le, ca s m-mbrac!
Celelalte se-mbrcar
i-n vzduh de mult zburar.
Iar eu... goal, prin pduri!...
Ce-avui, hainele s-mi furi!?
A! eu prin desi fugeam,
Parc nici n-o auzeam;
Ea-i iui atuncea pasul,
i-i suna mai dulce glasul:
Uit-te niel ncoace!
Fugi? Fptura mea nu-i place?
Nu fugi de mine-aa,
Sti n loc, s-i spun ceva!
N-auzi, mndrule flcu?...
Sti! c n-o s-i par ru!
Tnr, cum eram, crezui.
M-ntorsei, i-n loc sttui.
Ea sosete-mbujorat,
i cu farmecu-i m-mbat.
M-a fcut s nu tiu bine
Unde sunt i ce-i cu mine.
Mi-a luat din mini rochia
i-a-mbrcat-o, tlhria!
Aripile argintate
i le-a prins uor la spate.
141

Petre Dulfu

i-i lu spre nalturi zborul!


Iar eu, lesne creztorul,
Am rmas cu ochii-n sus,
De pe lume parc dus.
. . . . . . . . .
Mama, cnd i povestii
i-ast dat, ce pii,
M cert: Vai, drag, prost
i nechibzuit ce-ai fost!
Acum trebuie, copile,
Iar s-atepi un an de zile.
Dar de astzi nainte
Vezi, s fii mai treaz la minte!
Zna, orice vorbe bune,
Cte viclenii i-ar spune,
Tu s nu te mai opreti,
Doar din gur s-i grieti:
Da, iubito, rochia ta.
Aripile i le-oi da!
S le-mbraci la cununie.
Cnd vei fi a mea soie!
Anul urmtor, am fost
Mai cu minte, nu fui prost.
Znele venit-au iar,
Lacu-n zbor nconjurar.
Dar pe nimeni n-au zrit,
n desi eu stam pitit.
142

Gruie-al lui Novac

De rochie dezbrcate,
Iar n lac intrat-au toate.
Eu, din nou, pe cea blaie,
Am lsat-o fr de straie.
M-a rugat i-acum ea, biata.
D-mi-le! zicea ireata.
D-mi vemintele, Novac!
tii c ochii ti mi plac?
Ce fugi, mndrule voinic?
Sti s mai vorbim un pic!
Geaba! Eu fugeam nainte
Surd la orice rugminte.
Doar din gur i-am strigat,
Dup-al maicii mele sfat:
Da, iubito! rochia ta,
Aripile i le-oi da
S le-mbraci la cununie,
Cnd vei fi a mea soie!
Ea-mi rspunse-atuncea: Bine!
Am s m cunun cu tine,
Numai... ad-mi-le-ndat,
Ca s nu stau despoiat!
A! gndeam. Te tiu eu, las!
i-alergat-am pn acas.
Nu intrai pe u bine,
Hop, i zna dup mine.
143

Petre Dulfu

Mama iute ua-ncuie,


i-o ldi ea descuie;
Bag repede-n ldi
i-aripioare, i rochi.
Lada-n urm-o-ncuie bine,
Cheia-n mna ei o ine.
Iar zna, draga mea,
Suspina i se jelea.
Mama-n grab-apoi s-a dus,
Mndre haine i-a adus;
A-mbrcat-o-n rochie-aleas,
Ca pe-o tnr mireas.
i de nunt ne gtirm,
Lume la osp poftirm.
Oaspei muli s-au adunat,
La biseric-am plecat.
Preotul ne cununa,
Iar mireasa mea ofta.
Dup cununie-acas,
Ne-atepta bogat mas.
Cu mncri i cu fripturi,
Cu alese buturi:
Precum este din btrni
Obiceiul la romni;
i cum veci de veci va fi,
Ct romnii vor tri.
144

Gruie-al lui Novac

De la mas, toi la joc!


Hora se-nvrtea cu foc.
Iar naul, ctre mine:
Sti s-i joc mireasa, fine.
Ea, cnd vorba-i auzi:
He, nicule! gri,
S m vezi cum a juca,
Dac dumnealui mi-ar da
Lucitoarea mea rochi
i-aripile din ldi!
A slta ca fulgu-n vnt,
Tot pe sus de la pmnt;
Prin vzduh m-a face roat,
S se mire lumea toat!
I-auzi! nau-meu mi zice,
D-i rochia, mi voinice;
Aripile d-le-ncoace:
S-o vedem cum o s joace!
Printr-un semn n loc de grai,
Eu pe mama o-ntrebai:
Ce-ar fi dac i le-a da?
Ea din ochi mi zise: ba!
La nicu-atunci privii:
S m ieri! vezi... n-o prea tii!
Cnd cu aripi s-o vedea,
Crezi c are s mai stea?
145

Petre Dulfu

Nu-i e gndul la jucat,


Naule, ci la zburat!
Nau-nelegnd: Hai, zn!
Mi-o lu frumos de mn.
O-nvrti uor n joc:
Muli ani fericii! Noroc!
i atta veselie,
Nu tiu cnd o s mai fie.
Am nuntit, jucnd i bnd,
Zile-ntregi vreo trei la rnd.
Dup nunt, mndra mea,
Suprat, se codea.
Dar cu-ncetul s-a-mblnzit,
Tot mai mult ea m-a-ndrgit.
i prea pe urm bine
C s-a cununat cu mine.
Cam cu vorbele acestea
i sfri Novac povestea.
Dup-aceea i-a-ndreptat
Graiul ctr-al su biat:
Uite-o, zna cea mrea
E-ntre noi aci de fa.
Este mama ta iubit,
Azi, de ani i ea-i albit.
Totui, chiar la btrnee,
Vezi ce-a fost n tineree
146

Gruie-al lui Novac

Astfel, Gruio, ftul meu,


M-nsurai pe vremuri eu!
Dar eram pe-atunci, vezi bine
Mai brbat ceva ca tine.
Astzi, tu, eti de-nsurat?
Cnd i fetele te bat!

CNTUL III

N PEIT
Gruia i mai suprat,
De la mas s-a sculat:
Nu cred eu c e vreo fat
S m poat bate, tat!
Sunt voinic de-acum, n stare
S m-nsor... cu oriicare!
Da? i zise tatl su,
Bine dar, ftul meu,
Mi te-nsor, dac te duci,
Nor-n cas s-mi aduci
Pe cea fat de pgn,
De slbatec mo btrn,
Care-n codru st, pe maluri
Biciuite-n veci de valuri,
Colo lng-albastra mare,
Unde soarele rsare.
147

CUPRINS

Petre Dulfu

Du-te, dragul meu, gsete-o


i de i-o plcea, peete-o;
Ad-o-ncoace nor mie,
Soioar scump ie!
Mult pe gnduri n-a mai stat,
Gruia-n grajd a alergat,
i din grajd pe loc i-a scos
Roibul sprinten i frumos.
Mndr ea i-a pus i fru,
Sabie i-a-ncins la bru,
i pe roib n ea sri.
Roibu-n zbor la drum porni.
Dou zile, Gruior
Merse cu-al su oim n zbor,
Strinat de plaiul rii,
Pn s dea de rmul mrii.
i pe rmul mrii, iat,
D cu ochii i de fat.
O gsete adormit
Sub o tuf de rchit.
De departe cum o vede,
Jos din ea el se repede;
Priponete de un par
Pe frumosul su fugar.
Drept la fat-apoi coboar;
Dar privind-o, se-nfioar,
148

Gruie-al lui Novac

St o clip-ncremenit,
Mintea-n loc i s-a oprit.
S-o trezesc? S n-o trezesc?...
Dac plec i n-o peesc,
Tata... tiu eu ce-o gndi?
S-o trezesc?! Ce-o fi, o fi!
Astfel chibzuind feciorul,
O-mboldete cu piciorul:
Scoal, hi! N-auzi odat?
Am cu tine-o vorb, fat!
Ea din somnu-i se trezete,
Casc-o dat, se lungete;
Prinde-apoi a se scula.
Doamne! groaznic era!
Nalt la statur, munte,
De vreo dou palme-n frunte,
apte palme-n piept de lat.
Capul claie negreblat.
Minile-i, brni groase, tari,
Unghiile-i, seceri mari,
Doi buteni picioarele,
Dinii ct cosoarele.
Ochii, talgere-afundate,
Buzele-i, osnze late;
Faa ei, ca un tciune.
n sfrit... o urciune
149

Petre Dulfu

Cum pe-aceast lume nu e


Limb-n stare s o spuie!
i nici minte omeneasc
Nu-i ca s i-o-nchipuiasc!
Gruia sta i se gndea:
Asta-i deci ursita mea?
Asta-i vaszic fata
Care mi-a ales-o tata?
Cnd a duce-o eu acas
Pe aceasta drept mireas,
Boi i vaci de sperietur,
Ne-ar fugi din bttur!
Fata s-a uitat la el,
i-i gri: Ei, voinicel,
Haide, spune, ce doreti?
i-e urt s mai trieti?
Caui moartea, vai de tine?
Cum vrei s te lupi cu mine?
Piept la piept ne msurm,
Ori n sbii ne-ncercm?
Gruia zise: Piept la piept
S luptm, c e mai drept!
i cerc s-o biruiasc.
N-a putut nici s-o clinteasc!
Fata fruntea i-a-ncruntat,
Mneci largi a suflecat:
150

Gruie-al lui Novac

S te ii, bre, voinicete,


C eu te apuc fetete!
i cnd l-a-nhat semea
i l-a strns o dat-n bra,
Oasele-i trosneau n spate,
Ca un sac cu nuci uscate.
Sus apoi fcndu-i vnt,
l izbete de pmnt;
i, cu spada ridicat,
D s-i taie capu-ndat.
Gruia se-nl grbit,
i din gur-a glsuit:
Sti oleac, te oprete,
Calul mi se prpdete!
N-a but defel pe drum,
S-l adp o r-acum!
i luptm, de vrei tu, iar,
Pn cnd s-o face sear!
Sluta l-a crezut. El sare
Pe-al su roib, cu grab mare
Uit-a-l dezlega de par,
i-i d pinteni: Hi, fugar!
Bietul cal, mpintenat,
Vnt pe dat i-a luat;
Se smuci ca un netot,
i fugi... cu par cu tot.
151

Petre Dulfu

***
Mo Novac, n ast vreme,
ncepu a se cam teme;
Pace-acas nu-i afla,
Pe jratec parc sta.
Doamne! ce m-a face oare,
Se gndea cu-ngrijorare,
Dac-a lumii urciune
Pe biat mi l-ar rpune?
Ci voinici ca dnsul, ea
N-a rpus cu mna-i grea!
Sti c viu, copilul meu,
S te scap, de-i da de greu!
i-a plecat pe-un bidiviu,
i el, dup scumpu-i fiu.
Alergase cale lung,
Fr s poat s-l ajung.
Cnd deodat-l vede-n zare
Cum venea pe roib clare.
Roibul lui venea turbat,
El pe roib, nspimntat.
Nu-l putu din goan-opri,
Doar pe cnd zbura-i gri:
Hei! alergi s biruieti,
Gruio! sau s te-ndoseti?
El, de tare ce fugea,
S-a oprit abia, abia:
152

Gruie-al lui Novac

Alei, tat, ce-ai fcut?


Joc de mine i-ai btut!?
Nu e fat s-o peeti,
Ci s fugi cnd o-ntlneti.
Dac toate-ar fi aa,
Dracu s-ar mai nsura!
M-ai trimes ca s m-nsori?
Sau cu gnd s m omori?
Auzind, Novac zmbi,
i din gur glsui:
Vezi c nu eti de-nsurat?
Vezi c fetele te bat?
Vino s te uii la tata
Cum se va lupta cu fata!
Amndoi apoi pornesc
i pe fat o gsesc
Iar la locu-i, adormit,
Sub cea tuf de rchit.
He, Novac o ia la zor,
mboldind-o c-un picior,
De s-a dus de apte pai:
Cu flcul te luptai!...
Scoal i te lupt, fat,
i cu-mbtrnitu-i tat!
Ea se scoal: A, Novace!
Lumea asta nu-i mai place?
153

Petre Dulfu

Moarte vrei i dumneata?


Cum voieti a te lupta?
Piept la piept vrei, voinicete?
Sau cu spada? Hai! vorbete!
Piept la piept! gri Novac.
Mie lupte drepte-mi plac!
Vorba el nici n-o sfri,
Sluta lumii i sri.
Strnsu-l-a de subsuori
De-i curgeau pe-obraji sudori:
i, ct pumnul rotunjit,
Din cap ochii i-au ieit!
Gruia, paloul i-a scos!
S-o loveasc mnios.
Dar btrnul l-a certat:
Sti, Grui, nemicat!
Bag-i paloul n teac!
Team i-e c-o s m-ntreac?
N-am venit eu s-o tulesc,
Ci-am venit s biruiesc!
Olio! fat de pgn,
De slbatec mo btrn!
Prinsu-m-ai tu muierete;
S te prind eu brbtete!
S-i art la btrnee,
Cine-am fost n tineree!
154

Gruie-al lui Novac

Dau apoi s se trnteasc,


Nu pot nici s se clinteasc.
Ea st dreapt, el se ine.
D-nti dumneata, btrne!
Las! grija nu-mi purta,
Mndro! d-nti dumneata.
i cnd l-a-nhat pgna,
L-a sltat n sus cu mna,
i-n pmnt, dintr-un sltat,
Pn-n bru l-a cufundat.
Alei, fie-i fiar muma
Asta i-e puterea, numa?
Strig-ntrtat Novac
Sti s vezi, eu, ce-o s-i fac!
Geme-apoi, se opintete,
Din pmnt se erpuiete;
i cnd o cuprinde-o dat,
O ridic sus pe fat.
Iar de sus, fcndu-i vnt,
O pornete spre pmnt.
i-n pmnt, aproape-ntreag,
Pn la subiori o bag.
Na! pmntul s te-nghit!
Du-te, iazm1-afurisit,
Iazm : (n basme) artare urt i rea.

155

Petre Dulfu

Unde arde pururi focul,


Cci acolo-i este locul!
Apoi sabia ridic,
D, i capul fetei pic;
i-nspre Gruia, lovitura
l rostogoli de-a dura.
El, cnd l-a vzut viind,
i din limb flecind,
i din dini scrnind, s-a dat
napoi nspimntat.
Sti! gri rznd Novac,
Ce te speriai de-un fleac?
Capul doar veni spre tine,
Trupul ngropat e bine!
i-au pornit spre-al rii plai.
Iar pe drum, Novac, din grai:
Ei, eti, Gruio, de-nsurat,
Cnd i fetele te bat?

CNTUL IV

LA ARAT
Sus n deal, la crma Stanii,
Unde-i beau drumeii banii,
ade Gruia, bea vin rece,
i cu lutari petrece.
156

CUPRINS

Petre Dulfu

Mama lui de veste-a prins


i la el alearg-ntins:
Gruio, Gruio, ftul meu,
Ce faci, pentru Dumnezeu?
Ieri, la lupt mi-ai plecat,
i cu turcii te-ai luptat.
Prea eti tnr, nu ai anii,
S te lupi tu cu dumanii!
Azi, de-acas, iar plecai,
Crma, crma o-nfundai!
Spada, vinul, Gruio mam,
Capul i-or mnca, mi-e team.
Haide, fiul meu iubit,
Nu e timp de chefuit!
Vremea de arat i-acu:
Scoal i la trg te du.
Vinde-i calul pe doi boi,
Armele pe alii doi,
Mai avem acas doi:
Iei la plug cu ase boi!
Gruia crma prsete,
Repede la trg pornete.
Vinde calul pe doi boi,
Armele pe alii doi.
Numai sabia i-o las!
Vine-apoi din trg acas:
158

Gruie-al lui Novac

Uite, mam, boi pe-ales;


La arat cu cine ies?
Du-te, zice maic-sa,
Cu Voichia, sora ta!
Gruia plugul i-l gtete,
i cu soru-sa pornete.
Ies n arin-amndoi
La arat, cu ase boi.
Ar pn l-amiazi, muncesc,
Iar de-amiaz ed, prnzesc.
Dup ce vrun ceas ezur,
Iar pe munc s-aternur.
Dar Voichia st deodat
Locului, i-n zare cat:
Alei, Gruio frior,
Vezi colo cel negru nor?
D din brazd boii-afar,
Vine ploaie... i e sear!
Soro, da copil eti!
Nu-i nor ceea ce zreti,
Nu e nor, sunt turci pgni,
Ce au ur pe romni.
Vin mulime, Sfntu-i bat!
Chiar pe mine ei m cat!
Cci dintr-nii, ieri, pe plai,
Sute la pmnt culcai!
159

Petre Dulfu

Bine vorba n-a sfrit,


Turcii iat-i c-au sosit:
Ct frunz-n codru des,
Ct iarb e pe es.
Mi cu plugul! te-am ruga,
Spune, n-a trecut cumva,
N-a trecut p-aicea oare
Gruie-al lui Novac clare?
He, ba cum nu, turcilor!
Pe fugarul su n zbor,
Nu de mult, cu capul sus,
Ca un vnt, aa s-a dus
ncolo spre crma Stanii
Unde-i beau drumeii banii.
Acolo el bea vin rece
i cu lutari petrece.
Turcii-ndat ce-auzir,
ntr-acolo toi pornir.
Dar un turc micu de stat,
Gros n ceaf, le-a strigat:
Turcilor nechibzuii!
Unde mergei? Ce fugii?
sta-i Gruia! Punei, frai,
Iute mna i-l legai.
Turcii s-au napoiat
i pe Gruia l-au legat,
160

Gruie-al lui Novac

C-o frnghie de mtase


mpletit-n cinci sau ase.
Iar din grai, cel turcule,
i gri apoi seme:
Alelei, pui de Novac,
Moartea cum vrei s i-o fac?
S te tai cu spada-n lung?
Ori cu lancea s te-mpung?
S te fac n flcri scrum?
Sau c-un treang s te sugrum?
Turcilor, boierilor!
Gruia le rspunse lor,
Dai-mi moartea ce-o vroii.
Doar o mn-mi slobozii:
Ca s-o bag n plrie,
S scot foaie de hrtie.
Ca s-o bag ici sub pulpan,
S scot climar, pan.
S trimet micuei carte,
Ca s tie de departe,
C pe mn v-am picat,
i c m ddui legat.
Ca s nu m-atepte, biata,
n zadar, cu masa gata
i cu pat de odihnit!
Turcii stat-au, s-au gndit.
161

Petre Dulfu

Mna stng-i slobozir.


(Mna dreapt nu-ndrznir!)
El, vznd, se bucura:
Cci de fel... stngaci era.
N-a dus mna-n plrie
Dup foaie de hrtie;
Nici n-a scos de sub pulpan
Gruia, climar, pan.
Ci-nspre old el mna-i duse
i pe sbioar-o puse.
Scoase sabie-ascuit,
La ti ca otrvit.
i sri la turci cu ea.
Doamne! cum i mai tia!
Cum pe es plugarii, vara,
Taie grul i secara.
Pn la apus de soare,
N-a rmas turc n picioare.
Doar pe unul l-a iertat,
De dus veste la-mprat.
Gruia la Voichia cat:
Ia vezi, surioaro fat,
D din brazd boii-afar,
S plecm de-acum, c-i sear.
Am arat, am semnat,
i s-a copt, i-am secerat.
162

Gruie-al lui Novac

Fata strig: His, boi as!


i mi-o iau voioi spre cas.
Iar turcii... stau prin gropi,
Rsturnai ca nite snopi,
i-ncini mndru, voinicoii,
Pe la gt cu brne roii.

CNTUL V

TTARUL
Foc, prjol din nou prin ar
Nvlit-au turcii iar.
Cine lupt, s-i goneasc
De pe brazda romneasc?
Mo Novac, romn de vi,
Cu nepotul su, cu Ni.
i cu-al su voinic fecior,
Cu viteazul Gruior.
Pe un armsar spumat
Prad de la turci luat,
Gruia vine-n goana mare.
M-sa-n prag de gt i sare:
Bine, Gruio, ftul meu,
C te-aduse Dumnezeu!
Mi te-aduse doar pe tine?
Tatl tu, Novac, nu vine?
163

CUPRINS

Petre Dulfu

Nu! La Dunrea cea lat


Lupta-i nc nencheiat;
Mai avem cu oastea turc,
Bat-o sfinii, mult de furc!
M trimise doar pe mine,
S v spun c el e bine;
S-i mai duc de-aici vreo veste.
Dar sora-mi... unde este?
Mam! Cum? Tu nu-mi rspunzi!
Ochii plni de ce-i ascunzi?
i prin sat de ce tot jale,
Plns am ntlnit n cale?
Ea oft cu-amrciune:
Of, biete! cnd i-oi spune,
Peste noi, de cnd v-ai dus,
Ce blestem czu de sus!
Ne trezirm c-un ttar,
Frate bun cu hanul chiar,
Cu-al ttarilor stpn
nsoit de-alai pgn,
A fcut aici popas,
La vtaf n gazd-a tras.
Nentrecut el e-n putere
-orice vrea, cu sila cere:
De la fiecare cas,
Cte-un junc i-o junc gras!
164

Gruie-al lui Novac

Ba mai ia, pe zi, din sat:


Dou bui de vin curat.
Pine alb trei cuptoare
i de soa-o fat mare!
Unde vede cte-o fat,
St prelung i-n ochii-i cat.
Apoi, grabnic, dac-i place.
Prin vtaf peitu-i face.
Iar pe care-o ia soie,
Dus este, pe vecie!
Seara e mireas fata,
Pn la ziu-i moart, gata.
Azi? vai, m-nfioar gndul!
tii tu cui i vine rndul?
Sorei tale!... A vzut-o
Pe Voichia... i-a plcut-o!
i-o ateapt, ca s-i fie
Ast-sear, lui, soie!
Iat-o, din nuntru vine,
necat de suspine.
Vezi? abia mai poate plnge!
Gruia-n brae sora-i strnge.
St oleac, se gndete;
Linitit apoi griete:
Las, mam, nu ofta,
Soro, nu mai lcrma!
165

Petre Dulfu

Cere-o fat el pe sear?


Stai c n-are s mai cear!
Am s-i duc eu lui soie.
S-l nsor azi... pe vecie!
Uite-o soaa lui frumoas!
Ast sabie lucioas.
Vai, copile! ce gndeti?
C-i putea s-l biruieti?!
Nici opt oameni nu l-ar bate,
C-i de nou palme-n spate!
Nu l-ar birui, nici sute.
Trupul lui parc-i o bute.
Minile-i sunt putineie,
Degetele lui... resteie!
Las, fie ct un munte,
i cu stea s fie-n frunte!
Soro! ia din bttur
Calul meu cu coama sur;
Obosit e de-alergare,
Astzi n-a vzut mncare.
Du-l n grajd, s-l ngrijeti,
Cu ovs s mi-l hrneti.
Iar tu, mam, scoate-mi iute
Hainele cu fir cusute!
Sora sa de cal vzu,
M-sa hainele-i ddu.
166

Gruie-al lui Novac

Se-mbrc de srbtoare,
n veminte lucitoare.
Sabia i-o ascui
i la bru o potrivi.
i lu i buzduganul
Furit, acum e anul...
Greu de-o sut de ocale,
Drag tovar pentru cale.
i sri pe cal n ea:
Nu jeli, micua mea,
S rmi la chip senin,
Ca o zi de soare plin!
i tu vesel, Voichi,
Ca-n grdin-o garofi!
Iar tu, oim ce spinteci nori,
S te vd cum ai s zbori,
Cnd d-un foc eu ard n sn:
S rpui... cap de pgn.
Calul, coam rsucit,
Bate-o dat din copit;
i-unde-o ia la drum, spre sat.
Ca un oim naripat!
De la scar-abia pornit,
Iat-l pe voinic sosit
Unde gndul su l poart,
Colo, la vtaf n poart.
167

Petre Dulfu

De pe cal s-arunc jos,


i croiete mnios
Printre leota pgn,
Drum cu buzduganu-n mn.
Intr la ttar n cas.
El mnca i bea la mas:
Bine te-am gsit, ttare!
De la loc ttarul sare:
Cine eti tu, mi cretine?
Ce vnt te-a adus la mine?
Gruie-al lui Novac m cheam.
Fat i-am adus, de seam!
Gruie-al lui Novac? A-ha!
Mi-ai adus pe sora ta?
Ast-sear da, soie
Chiar pe ea o vroi! S vie!
Nu pe ea! i-aduc mireas
Mai drgu, mai aleas.
Cnd te-o sruta o dat,
Nu-i mai cere alt fat!
Unde-i, care-i, mi romne?
Ici, la mine-n bru, pgne,
Uite-o, zvelt ce-i e truporul!
tiu c-o s-i aline dorul!
Ce? ttarul a strigat,
Dndu-se-napoi turbat.
168

Gruie-al lui Novac

Nu ai minile-n cap toate?


Apoi sabia i-o scoate.
Dar nici Gruia-n loc nu stete,
Una doar cu spada-i dete:
Capul de pgn pocit
Jos czu ca i trsnit.
Ceialali ttari de-afar,
Toi la fug o luar.
Gruia-i vede, pace n-are,
Hai pe oim din nou clare.
Dup ei la fug-o-mpunge,
i gonete pn i-ajunge;
i pe care unde-l prinde,
De gt capu i-l desprinde.
Viu pe unu doar l las,
Ca s duc veste-acas,
Peste Nistru-n ara lor,
Hanului ttarilor.
Mndru-n urm la privire
Cum e soarele-n lucire,
El la sor-ntorsu-s-a
i la miculia sa:
F-i, tihnit, soro, cruce,
Nici o grij nu mai duce!
Fii voioas, drag mam,
De ttar s nu ai team!
169

Petre Dulfu

i dusei spre dezmierdare


O mireas mndr care
Numai dintr-un srutat,
Capul jos i l-a zburat.

CNTUL VI

N ARIGRAD
Colo-n arigradul mare
Iat vin, din deprtare,
Trei sptoi voinici drumei...
Uliele bat, semei.
Prin oraul pgnesc
Toat ziua hoinresc.
Iar pe la sfinit de soare,
Unde trag, mi frioare?
Trag toi trei, s chefuiasc,
Drept la crma-mprteasc.
Urc treptele-n pridvor
Intr, ca la vatra lor.
ed pe scaune, se-ntind,
Trei perei ntregi cuprind.
Bat cu pumnul tare-n mas:
Hei, Ani crmreas!
Crmria vine-n grab:
Ce poftii, drumei? ntreab
170

CUPRINS

Gruie-al lui Novac

Vin, cu vadra, s ne dai,


Bun! din cel mai bun ce ai!
Ana-n pivni coboar,
Vin, cu vadra, le msoar;
Le aduce-n graba mare
Vin din cel mai bun ce are.
Toat noaptea beau drumeii
Pn-n faptul dimineii;
Dau pe gt vro nou vas,
Fr-a pune-un ban pe mas.
Cnd la ziu-i cere banii,
Unu-i trage-o palm Anii:
Vin vechi, bun, s ne mai dai!
Grije tu de bani s n-ai!
Ana-n pivni se duce,
Vin cu vadra iar le-aduce.
Scumpe haine-apoi mbrac,
Iute la-mpratul pleac.
nlatule-mprate,
Deie-i Cel Sfnt sntate!
Azi cu lacrmi viu s-i spui:
Nu tii peste ce ddui...
Trei voinici cu mndre plete,
Nali n trup i lai n spete,
Ieri cnd soarele-apunea,
Au intrat n crma mea.
171

Petre Dulfu

Toat noaptea mi-au but,


Ziu pn s-a fcut;
Au golit vro nou vas,
Nu mi-au pus un ban pe mas.
Cnd de bani le-am pomenit,
Unu-o palm mi-a crpit:
Vin vechi, bun, s ne mai dai,
Grije tu de bani s n-ai!
mpratul ngrijat,
La Ania s-a uitat:
Ia s-mi spui, ca-nfiare,
Ano, cum e fiecare?
Unul bate-n cruntee,
Cu stufoase, lungi mustee.
Unu-ncepe-acum s-nchege
Sub mustee, barb-n lege.
Unu-nfir mustcioar,
Alb, frumos ca o fecioar!
Trei perei mi-au prins tustrei;
Tremuri cnd te uii la ei!
He, tii, Ano, ce s faci?
Du-te i, de bani, s taci!
D-le vin vechi, marmaziu1,
Mestecat i cu rachiu.
1
Marmaziu < naramziu: de culoarea naramzei (un soi de portocal),
rou-portocaliu.

172

Gruie-al lui Novac

l de bate-n cruntee,
Cu stufoase, lungi mustee,
E Novac, pui de romn,
Tot viteaz, dei-i btrn!
l de-ncepe-acum s-nchege
Sub mustee barb-n lege,
E nepotul lui Novac,
Ni, puior de drac!
Cel ce-nfir mustcioar,
Alb, frumos, ca o fecioar,
Este-al lui Novac fecior,
Gruia! spaima turcilor!
tii tu ct ru mi-au fcut?
Dumnezeu s-i fi btut!
Brazi atia-n codri nu-s,
Ci oteni ei mi-au rpus!
D-le vin, pn-or cdea.
S trimet otirea mea,
Ca s-i lege cot la cot.
i-oi plti eu vinul tot!
Crmria pleac iute,
i destup alt bute;
Le d vin vechi, marmaziu,
Mestecat i cu rachiu.
Ei tot beau. Apoi i las
Capul, greu de somn, pe mas.
173

Petre Dulfu

Oastea turcilor, viteaz,


Pn-n cretet se-narmeaz.
Iat-i, vin otenii, zboar,
Crma grabnic o-mpresoar.
Dar nuntru a intra,
Nici un turc nu cuteza.
Ht, la urm... unul scund,
Cu alvarii rupi n fund
Singur din otirea-ntreag
Intr-n birt, pe Gruia-l leag:
C-o frnghie de mtase
Zdravn-mpletit-n ase.
Gruia doar s-a-ntins o dat,
i s-a rupt frnghia toat.
Iar pe turcu-ncremenit
Jos, c-o palm, l-a trntit.
mprejur apoi privete:
Doamne! Gruia se gndete,
Cum am adormit de tare!
i pianjeni mi se pare
Ct dormii aci-n netire,
M-au legat cu multe fire...
Pe fereastr-n urm cat,
Vede oaste adunat.
Nu griete-o vorb! pleac,
Scoate paloul din teac.
174

Gruie-al lui Novac

i cu paloul n mn,
Intr-n oastea cea pgn.
Sar pgnii, s-l omoare;
El ncepe s-i doboare.
Pic turcii de-a lui spad,
Ca i iarba din livad,
Cnd romn voinic sosete
i cu coasa-i o cosete.
Pn te-ai gndi cu gndul,
I-a tiat pe toi de-a rndul,
I-a fcut cpie, cli!
Intr-n crm-apoi l-ai si:
He, Novace ticuli,
i tu scumpe, vere Ni,
Ia sculai-v... privii,
Ct lucrai de cnd dormii!
Ce de cli am ridicat!
Auzind, ei s-au sculat;
Merser de se uitar
Pe fereastr-n larg afar.
i-mprejur, prin bttur,
i pe ulii cnd vzur
Turci atia rsturnai,
Locului au stat mirai.
Iar Novac s-a repezit,
Lcrmnd de fericit,
175

Petre Dulfu

La feciorul su viteaz,
i l-a srutat pe-obraz.
Dete-apoi cu pumnu-n mas:
Hei, Ani crmreas,
Vino s ne socotim,
Datoria s-i pltim!
. . . . . . . . .
Ana tremurnd sosete...
Iar Novac la ea privete,
Sgetnd-o cu privirea:
Hoao! ne-ai voit pieirea?
Na! (i cnd cu spada-i lat
D nemilostiv o dat:
Capul crmriei cade)
Plata asta i se cade!
Apoi vr spada-n teac.
i ieind, voinicii pleac
Tot spre Dunrea btrn,
nspre ara cea romn.

CNTUL VII

PRNZUL
Sus, acas, la conac,
N-are ce lucra Novac;
Scoate grap, scoate plug,
Prinde patru boi la jug.
176

CUPRINS

Gruie-al lui Novac

Pleac-n vale la arat,


Colo, spre apus de sat.
n toi anii el ara,
Roade ns n-aduna.
Rodul ce pe cmp cretea,
Cnd s-a copt, l mprea
La sraci, ca s triasc,
Birurile s-i plteasc.
Trage brazde plugul bine;
Da de coarne cine-l ine?
Mo Novac, Novac vestitul,
C-i deprins cu plugritul.
Dar boii cine-i mn?
Gruia, c-un bici lung n mn.
Brazde-adnci, mereu, de drag,
Ei din zori cu plugul trag.
Ar colo pe cmpie,
Prnzu-ateapt s le vie.
Dar s vie prnzul, ba!
i Novac se amra.
Ar pn-n miez de zi,
Doar prnzul va sosi;
Nu sosete nici de-amiaz,
Lui Novac i e necaz.
Dau nainte, mn, ar,
Pn colo cam spre sear.
177

Petre Dulfu

Nu-i prnz nici pe la chindie.


Ha! dar asta ce s fie?
Ru Novac se necjete,
Plugu-n brazd i-l oprete.
Scosu-i-a din jug plvanii,
Ce suflau abia, srmanii.
I-a mnat colea, s pasc,
Foamea s i-o potoleasc,
n dumbrava cea tcut,
De un dulce vnt btut.
Iar el cu faa tras,
Sub un fag btrn se las.
ade rzimat n coate,
De flmnd abia mai poate.
i la deal spre-a sa ograd
Cnd se uit, ce s vad?
Novceasa tot venea
Dinspre cas, ct putea.
Pe Novac al ei ctnd,
Tot de dnsul ntrebnd.
Iat-n urm c-l vzu
i: Bun lucru! ea-i ddu.
Vai! rspunsu-i-a rstit,
Fr s-i fi mulumit,
Soul ei, srind de jos,
De sub fagul rmuros.
178

Gruie-al lui Novac

Drag soa Novceas,


Ce trebi ai avut pe-acas,
Tu cu prnzul de-ai plecat
Cnd e-aproape de-nserat?
Ea la ochi nframa-i pune:
Of, Novace! cnd i-oi spune.
Astzi dup ce-ai plecat,
Ce foc peste mine-a dat!
Turci voinici, ca nite zmei,
Zece! Dare-ar moartea-n ei!
De pe cai desclecar,
i-n conac la noi intrar.
De mncare mi-au cerut,
i pe chef s-au aternut.
Pn-acum au tot cinstit,
Pn-acum au chefuit!
Iar cheful cnd sfrir,
Cnd pe cai din nou srir:
Cel mai mare, mai temut,
tii tlharul ce-a fcut?
A luat cu el n ea
Pe Voichia ta i-a mea,
i la drum n zbor cu ea
A pornit pe-aci-ncolea.
A luat-o!... i-a plecat,
Inima mi-a sfiat!
179

Petre Dulfu

D-aia, scumpul meu brbat,


D-aia prnzu-a-ntrziat!
Lui Novac, cnd auzi,
Prnzul nu-i mai trebui:
Alelei, tlhari pgni,
Alelei, feciori de cini!
De v-oi prinde-n mna mea,
Zile nu vei mai avea!
Gruio, hai s-nclecm,
i pe Voica s-o scpm!
Ba, ticuule Novace,
Tu rmi la plug n pace.
S m lai pe mine numa;
Viu cu Voica eu, acuma!
Bine, Gruio, pleac, iute;
Si pe Roibul meu i du-te!
Roibul meu, dei trecut,
Dar la fug-i nentrecut.
Dnd prin flcri, dnd prin ap,
El de cine fugi te scap;
i cu el oricnd ajungi
Pe vrjmau ce-l alungi!
Gruia, hai, spre sat n sus,
Drept acas-n grajd s-a dus:
Vino-ncoace, Roibule,
Ah, oimanule iste.
180

Gruie-al lui Novac

De-ai putea la btrnee,


Cum puteai la tineree!
Calu-a nechezat voios:
Alei, Gruio, Ft-Frumos,
Sai degrab-n ea pe mine,
ine-te de coam bine,
S-i art la btrnee
Ce puteam n tineree!
i-ncingndu-i spada Gruie,
Repede pe Roib se suie.
Cnd n scar el se las,
Iact-l ieit de-acas!
Iar n ea cnd s-a urcat,
Iat-mi-l ieit din sat.
i cnd a btut din scar,
Ajunsese la hotar!
Mai alearg ct alearg,
D de turci n zarea larg;
i le strig: He! oprii,
Turcilor, de ce fugii?
Stai un pic, s ne-ntlnim,
Dou vorbe s grim!
Turcii, auzind strigare,
Dau n cai i fug mai tare.
Gruia cu-al su Roib i-ajunge,
i cu sabia-i mpunge.
181

Petre Dulfu

i lovete de la spate,
Ca s-i spele de pcate.
Turcii sbii scot din teac
i se-ntorc, frmi s-l fac!
El, cu paloul n mn,
St, s-i vie la-ndemn.
i pe care cum venea,
La pmnt l aternea.
Unul a rmas doar viu,
Cel mai mndru, mai deliu1
El fugea, cu Voica-n bra,
Doar va scpa cu via!
ns Gruia-l urmrete,
i-ajungndu-l, glsuiete:
Pleac-i, surioar,-n jos
Capul de bujor frumos;
Pleac-l puintel spre sn,
Ca s tai cap de pgn!
Fata capul i-a plecat,
Iar Gruia s-a-ncordat.
Cnd cu spada el ddu,
Capul turcului czu!
***
Sus la curtea lui Novac,
Sub fereastra din cerdac,
1

Deliu: viteaz ndrazne.

182

Gruie-al lui Novac

Ce mai mas-ntins, frate,


ncrcat cu bucate!
i la mas cine oare
Stau, ca-n zi de srbtoare,
mpreun osptnd,
Cu paharul nchinnd?
Stau Novac i Novcia,
Gruior i cu Voichia,
Cu Voichia, mndra fat,
De robie grea scpat.

CNTUL VIII

NEGRUOR
Sub albastrul cerului,
Pe cmpia Nistrului,
Corturi multe de ttari,
Fel de fel: mai mici, mai mari.
i-n mijloc un cort lucios,
Dect toate mai frumos:
Din mtas, minunat,
Numa-n flori i fir lucrat.
Iar sub cortul mndru, mare,
Cine ade-n scaun oare?
ade hanul cel btrn.
Al ttarilor stpn.
183

CUPRINS

Petre Dulfu

i afar-n faa lui,


Lng ua cortului,
St un biet romn legat,
De ttari nconjurat.
Cine e nenorocitul?
Gruie-al lui Novac vestitul.
Doi ttari l strjuiesc,
Ali doi eapa i-o gtesc.
***
Iat vin mari jupnese,
Ttroaice-n iruri dese,
Intr-n cortul cel domnesc
i-nchinndu-se griesc:
Alei, hanule-nlate,
ie ne rugm plecate:
F-i lui Gruie judecata,
S-l vedem lundu-i plata.
Cci cu-a lui venire-n ar,
Foc pe noi czu i par!
Soii-n lupt ne-au pierit,
i noi toate-am vduvit!
Al ttarilor stpn
Cat aspru la romn:
Gruio, tii c nu-i iertare?
Osndit eti la pierzare!
Sam dar cinstit s-mi dai:
Muli ttari ucisu-mi-ai?
184

Gruie-al lui Novac

Gruia nal fruntea sa:


Hanule, mria-ta,
Sunt iertat ori nu-s iertat,
Spune-i-oi adevrat:
De cnd Nistrul am trecut,
Multe rele i-am fcut.
Pustiitu-i-am cetate,
i din ar-o jumtate!
Mii ttari am prpdit,
Mii ttarce-am vduvit.
[. . . . . . . . . . .]
Ba pe suflet m apas
i-un pcat mai vechi, de-acas,
Am ucis pe frate-tu,
Cnd venise-n satul meu!
Deci, dac-s menit s pier,
Fii bun, doar un lucru-i cer:
Moarte-n legea romneasc,
Nu vreau moarte pgneasc.
Duhul pn-a nu mi-l da,
S m uurez a vrea
De mulimea de pcate,
Hanule prealuminate!
Las s m spovedesc
La cel pop cretinesc,
Care cnt din psaltire
Colo-n vechea mnstire!
185

Petre Dulfu

Al ttarilor stpn,
Alb ca neaua de btrn,
Ochii spre ttari arunc
i din grai le d porunc:
S mi-l ducei unde-a spus,
La cretinul preot, sus.
Iar nainte de-nserare,
S-l aducei la pierzare!
***
i ttarii-l nsoesc
Spre cel pop cretinesc,
Care din psaltire cnt
Colo-n mnstirea sfnt.
Merge Gruia o bucat,
Dar cnd se smucete-o dat,
ncordndu-se ct poate,
Lanurile-i cad jos toate.
Cruce-i face: Doamne Sfnt!
Se repede ca un vnt.
Ia de la ttari o bard,
i-unde-ncepe ca s-i ard!
Vai! ttarii se jeleau
i-ncotro vedeau, fugeau.
Gruia-ndreapt paii lui
Drept spre grajdul hanului.
D, cum intr, de-un mnzoc:
Fugi din cale-mi, srntoc!
186

Gruie-al lui Novac

Mna-n coam-i repezi,


i-n podele-l azvrli.
Mai spre colul cellalt,
D de-un cal frumos, nalt,
Care soare n-a vzut,
De cnd m-sa l-a fcut.
Gruia drept la el s-a dus,
Mna-n coama lui a pus.
Nici s-l mite nu putea,
Cal ca la-i trebuia!
l srut ca pe-un frate,
i din grajd afar-l scoate,
L-a-neuat i l-a-nfrnat,
Iute-apoi l-a-nclecat.
i pornind n goana mare,
Iat-l, ct clipeti, rsare
Colo-n ua cortului,
Chiar n faa hanului.
Hanul greu din piept ofteaz
i din gur cuvnteaz:
Alei, Gruio mult viteaz,
Eti iertat de mine azi.
Eti iertat, de mi te prinzi
C pe Negru n-o s-l vinzi,
Nici la turc, nici la litean,
C ei sunt soi ru, viclean.
187

Petre Dulfu

Ci la un romn s-l dai,


C lui mil-i e de cai.
Un romn o s mi-l ie
Doar de nuni, de strostie.
Eu l-oi mai vedea vrodat,
La vreo nunt-apropiat;
Sau pe cmpuri deprtate,
Noi cu voi cnd ne vom bate.
i el, poate, mi l-o da,
Sau c i l-oi cumpra,
Cumpnindu-l de trei ori,
Tot cu galbeni lucitori.
Gruia, cnd l auzi,
Rse, i din grai gri:
Alei, hanule btrn,
Nu tii c eu sunt romn?
Niciodat n-o s-l vnd;
Dar i-oi fi... un frate blnd.
Iar de ai ca el muli cai,
i ttari voinici de ai,
Ian trimete-i cu grbire,
S porneasc, s se-nire,
Pe-acest cmp n urma mea,
S m-ajung de-or putea!
Hanul face semn... Ttari,
Sute, sar pe iui fugari;
188

Gruie-al lui Novac

i pornind n ir, dau zor


Dup mndrul Negruor.
Merg nebuni, l tot alung,
A! de unde s-l ajung?
Negruor fugea, fugea...
Tot mai mult din ochi pierea!
Dar cu Negru-al su, deodat,
Gruia, hop! se-ntoarce, iat,
Se arunc-n ttrime,
Ca un vifor din nlime.
Fug ttarii iepurete.
Gruia dup ei, oimete!
Scoate sabia, lovete
i pe toi i prpdete.
Hai apoi ntr-o-ntinsoare
Vesel ca un mndru soare,
Din pustiul ttresc
Spre pmntul romnesc.

CNTUL IX

VOICHIA I MAMA EI
Tot pmntul de umblai,
Fat-n lume nu aflai,
La fptur mai pe plac,
Dect Voica lui Novac.
189

CUPRINS

Petre Dulfu

Nici vreo fat mai istea!


Se scula de diminea,
Mneci albe sufleca,
Pe ochi negri se spla,
Pieptna pr de mtas,
i deretica prin cas.
Largi odi, pridvorul, tinda,
Le fcea cum e oglinda.
Iute-apoi, prin dumbrvioar.
Cu cofia subsuoar,
La fntn ea mergea,
Ap rece aducea.
. . . . . . . . . . .
ntr-o zi, de la fntn
Cnd venea cu cofa-n mn,
Peste cmp n jos privi
i la maic-sa fugi:
Mam, cmpu-i nroit,
Macii parc-au nflorit!
Pe la Pati, se poate oare,
Mai vzut-ai maci n floare?...
Novcia d s vad
De pe-o dlm din ograd.
Cmpul rou cnd l vede,
La Voichia se repede:
Alelei, Voichio fat,
Sai, ascunde-mi-te-ndat!
190

Gruie-al lui Novac

Aia nu-s maci nflorii,


Ci sunt turci nelegiuii!
Vin, drguo, pentru tine,
S te ia de lng mine.
Azi nici Gruia, nici Novac,
Nu-s acas! Ce m fac?
Cnd Voichia auzi,
Cofa plin o trnti,
Cercurile de-au plesnit,
Doagele de i-au srit:
Turcii vin? ca s m ia?
Nu m da, micua mea!
Nu, Voichio, nu te-oi da,
Pn capul sus mi-o sta!
Iei, ascunde-te-n grdin,
Dup-o tuf de sulcin!
Ea-n grdin mi-o zbughete,
Dup-o tuf se-ndosete.
Mama ei, fcndu-i cruce,
Din opron, hrle aduce,
Sap sub fereastr-o groap,
-un butean n ea ngroap.
Groapa cum a astupat,
Turcii-n curte-au i intrat:
Bun vremea, Novceas!
Mulumim... Poftii n cas!
191

Petre Dulfu

N-am venit s odihnim,


Ci-am venit ca s peim.
Pentru fiica dumitale
Am fcut atta cale.
Nu am fat s-o mrit,
C Voichia mi-a murit;
Ici sub poale verzi de plai
La fereastr o-ngropai.
Mirosul s bat-n cas,
C mi-a fost o floare-aleas.
Nu m credei pe cuvnt?
Hai, vedei al ei mormnt!
Turcii, auzind, pornesc,
La mormntul nou privesc:
Ad spi, hrlee! Vrem,
Vie, moart, s-o vedem!...
Cu hrlee dnii sap...
Un butean gsesc n groap.
Novceas, ne minii?
Fiica unde i-o pitii?
Turcilor, v-am spus o dat,
Mi-a murit, srmana fat!
Turcii n-o cred. i bgar
Foc n ghete, i-o-nclar.
Jupneas Novci,
Unde-i mndra ta Voichi?
192

Gruie-al lui Novac

Jos, voinicilor, sub glie,


Doarme dus pe vecie!
Ei mai tare se-nrir.
Lan de fier n foc roir
i cu lanul rou-ncins,
Mijlocul i l-au cuprins:
Novci, nu ascunde!
Unde i-e copila? Unde?
Credei, credei-mi cuvntul.
Mi-a-nghiit-o, zu, pmntul!
Turcii ru se mniar.
i cu pletele-o legar
De pociumbul hornului,
La dogoarea focului.
Flcrile-o dogoreau,
Iar pgnii o-ntorceau.
O frigeau cu nendurare,
i-o plesneau din bice, tare:
Novceas, Novceas!
Unde-i floarea ta aleas?
Ori pe fiica ta ne-o dai,
Ori tu zile nu mai ai!
Novcia rspundea:
Capul de mi l-ai tia,
Hoi, pgni fr de mil,
Nu v dau p-a mea copil!
. . . . . . . . . .
193

Petre Dulfu

Turcii pleac toi i-o las,


Ies pe rnd la drum, din cas.
Dar un turc apoi privete,
i din gur glsuiete:
Ia stai, turcilor, mai stai,
n grdin v uitai!
Nu tiu, soarele-a lucit?
Ori Voichia s-a ivit!
Turcii vin, deschid portia,
Dau cu ochii de Voichia:
ntre pomii din grdin,
Dup-o tuf de sulcin.
Cnd i vede, biata fat,
Cade-alturi, leinat.
Ei o leag cot la cot,
Din grdin-afar-o scot.
ntr-un car o-nghesuiesc,
i spre Dunre-o pornesc.
M-sa, lng foc gemea...
Iar un turc i-a zis aa:
Ei, rmas bun, Novceas,
Gruia unde-i? Nu-i acas?
Spune-i c-am trecut p-aici,
Eu, din arigrad, Drvici.
El, cu buzduganu-i greu,
A ucis pe frate-meu.
194

Gruie-al lui Novac

Eu venit-am s-i pltesc,


Sora astzi i-o rpesc.
Dor dac i-o fi de ea,
arigradu-i doar colea...
S pofteasc! i cnd vine,
Trag-n gazd drept la mine.
L-oi primi eu bucuros:
C-un baltag de fier tios,
i cu arcul ncordat,
Ca pe un iubit cumnat!

CNTUL X

ZNA MAGDALINA
Colo-n munii olteneti,
Sus, la curi mari Novceti
Mult jale-i i oftare,
Mo Novac odihn n-are.
Cci la vatra lui sosind,
Soaa i-o gsi gemnd,
Prins-n vatra focului,
De pociumbul1 hornului,
Cu bici pe trup de-arsur
i cu sufletul la gur.
1

Pociumb: stlp.

195

CUPRINS

Petre Dulfu

Iar pe drglaa-i fat,


Roab de pgni luat.
Gruia tot intra, ieea,
Pace nici el nu-i gsea.
Iat-mi-l oprit n prag:
Mam scump!... tat drag!
Nu mai pot s stau... iertai,
Voie de plecat s-mi dai!
Unde s pleci, ftul meu?
l ntreab taic-su.
Dor i-e iari de-nsurat?
Gruia scoase un oftat:
Nu mi-e, tat, s m-nsor,
Azi de arigrad mi-e dor!
Alelei, Drvici pgne,
Alelei, fecior de cine!
Pe Voichia ne-ai furat,
i te crezi acum scpat?
Am s plec... i nu voi sta,
Piept cu tine pn-oi da,
Pn n-oi aduce acas
Pe a mamei floare-aleas!
Of! micua lui gri,
Dragul mamei, bine-ar fi!
Pe Voichia, cum n-a vrea
S-o aduci la vatra mea?
196

Gruie-al lui Novac

Dar m tem... c tu-i pleca,


arigradu-i colinda.
Turcii au s mi te vad,
Peste tine-or da grmad.
Nu mi-ajunge, nu i-e mil,
C-am pierdut-o pe copil?
S te pierd, amar de mine,
S te pierd, vrei, i pe tine?
Ba s-l lai, s nu-i duci fric!
Se grbi Novac s zic.
Fiul nostru-i om azi, drag,
Bate turci... o oaste-ntreag!
Du-te!... numai nu uita,
Gruio, sfatul ce i-oi da:
arigradul, tii, c-i mare,
Crme o mulime are.
Poi s tragi la care vrei,
Cu msur doar s bei!
C dac te-i mbta,
Turcii cobz te-or lega.
i-or veni de hac pe loc.
Turta, ei de mult i-o coc!
Pleac, drum bun, dragul meu,
Numai... treaz s fii mereu!
. . . . . . . . . .
Gruia-i scoate-ndat-afar
Calul scump din grajd, la scar
197

Petre Dulfu

l esal s luceasc,
Fru i pune, ea domneasc.
Sabie la bru i-aga,
Sulia din cui i-o-nha.
Bun rmas i ia, cu jale,
De la deal i de la vale,
De la casa-mbelugat,
De la mam, de la tat.
i pe calu-i mndru sare.
Calul pleac-n goan mare.
l strngea dintr-un drlog
i srea cte-un prlog;
L-atingea doar din clcie.
i srea... cte-o moie.
***
Colo lng-al mrii vad,
Mai ncoa de arigrad,
Sus, pe rmul nflorit,
Mr frumos a rsrit.
Mrul vrfu-n cer i-l are,
Poalele pe-ntinsa mare.
Cine st-n mr sus? E zna,
Dalba zn Magdalina.
St pe patu-i poleit,
Coase c-un fir aurit.
i-o bat gnduri nfocate:
Cum s-ar mrita, mi frate?
198

Gruie-al lui Novac

Marea glas a ridicat,


Zicnd: Mrule rotat!
Salt-i poale verzi i grele,
S-mi vd marginile mele.
C de cnd tu ai crescut,
Margini nu mi-am mai vzut.
Iar de nu vrei, eu c-un val
Rsturna-te-oi de pe mal!
Mrul a rspuns: O, mare!
Ce te ii aa de mare?
Nu-i pe voia ta i-a mea,
Ci cum l din ceruri vrea.
Dac-o vrea el, unda ta
Pn disear va seca,
Mic tu vei rmnea,
De-o s plngi cnd te-i vedea.
De necaz, cnd auzi,
Marea prinse-a clocoti;
i-nspre mrul de pe mal
Repezea val dup val.
Valurile mrii sap
i-l rostogolesc n ap.
Iar cu mrul, bat-o vina
Se rostogoli i zna.
De pe patu-i dus de valuri
ipete ddea-nspre maluri:
199

Petre Dulfu

Cine poate s m scoat?...


Lui nchin viaa-mi toat!
A venit un ciobnel,
Cu cciula lui de miel,
Mic, nici zece ani n-avea,
i-a fugit, cci... se temea.
Zna strig iar din ap:
Cine vine i m scap?
So iubit el o s-mi fie,
Eu voi fi a lui soie!
Nici un om n-o auzea,
Dect Gruia, ce trecea
Pe-acolo cu Negruor,
Ctre arigrad, n zbor.
Se oprete lng mare,
Jos de pe fugaru-i sare,
i spre zn-alearg: Stai!
Iac viu... s nu te dai!
Sabia din teac-i scoate,
De genunchiul stng o bate;
De trei coi ea se lete,
De opt stnjeni se lungete.
Peste mare-o pune-n lat,
Prins de al znei pat.
Ca pe-o punte, voinicete,
El pe sabie pete.
200

Gruie-al lui Novac

Lng zna-nspimntat
i oprete paii, iat!
Sulia grbit i-o-ntinde;
Ea de suli se prinde.
i sltndu-se voinic,
Sus din valuri se ridic.
El n brae o lu
i spre rm cu ea plec.
***
Zna, cnd pe mal fu scoas,
La voinic privi duioas;
Capul i l-a scuturat,
Prul valuri i-a picat,
Valuri de-aur luminos,
Peste umeri, pn jos.
Tinere, noroc s ai!
Sunt stpna stui plai.
Strbtui cam mult cale;
Vino! mai colea-ntr-o vale
i va drui hodin
Cuibuorul meu de zn.
. . . . . . . . .
Zna bine nu sfri,
Din pdure s-auzi
Glas ce muni cutremura
i copacii cltina.
201

Petre Dulfu

Gruia-ntreab: Cine oare


Chiotete-aa de tare,
C de chiotele lui
Pic frunza codrului?
Valeu!... Magdalina zice,
Haide, s plecm, voinice!
E buzatul de arap,
Fi-i-ar strigtul de cap!
Un arap n pielea goal
Piele neagr, parc-i smoal
Nalt, cum nu sunt muli voinici,
L-am mai auzit p-aici.
Of! ba ieri l-am i vzut!
S m strng-n brae-a vrut.
Am scpat abia doar sus,
n cel mr de-un val rpus.
S ne-ascundem! c de vine,
N-are s ne fie bine.
tii cum e? Te-nfiorezi,
Tremuri, numai cnd l vezi!
A! rspunse Gruia. Zu?
Ia sti, vreau s-l vd i eu!
N-avea team... las-l, vie,
C-l nv eu omenie!
Vorba Gruia nu sfrete,
Iat-arapul i sosete:
202

Gruie-al lui Novac

Hei! din grai el a tunat


Ca un nor ntunecat.
Cine eti tu, mi lichea,
De vorbeti cu mndra mea,
Dup care pic de dor
i cu care-o s m-nsor?
Zna, ca o turturea,
Cnd e uliul lng ea,
Tremur, vznd arapul.
Iar romnu-nal capul:
Gruia sunt... al lui Novac!
Ha-ha! tu eti? pui de drac!
Te cunosc de mult din nume
Cam de mult te cat prin lume!
Bre! dar pentru ce, pgne?
Ca s ne luptm, romne!
Haide! s se vad azi,
Din noi, care-i mai viteaz?!
i cu spada ridicat,
A srit la Gruia-ndat;
Arpil da cu sete,
Gruior, mai pe-ndelete.
La-nceput, cu spada sa,
Gruia, doar se apra,
Ca jucndu-se, alene,
Dar deodat... olio, nene!
203

Petre Dulfu

Cnd el sare la buzat


Una zdravn i-a dat;
i de-ajuns fu lovitura,
Capul i s-a dus de-a dura.
. . . . . . . . . .
Mort pe-arap cnd l vzu,
Znei inima-i crescu:
Mndrule picat din soare,
Cum s-i mulumesc eu oare?
Dup ce m-ai scos la mal
De sub ucigaul val,
Uite, m scpai acuma
i de-arapul slut ca ciuma!
Plimb-i ochii peste plai,
Prin poiene... Vezi ce rai?
Jos prin iarb mii de flori,
Sus pe crengi privighetori.
Sti, rmi aci cu mine,
S triesc doar pentru tine,
So iubit s-mi fii tu mie,
Iar eu s-i fiu soie!
El gri: Frumoasa mea,
S rmn, ce mult a vrea!
Dar eu vreme n-am de stat,
Trebuie de drum s-mi cat.
Un pgn nelegiuit,
Surioara mi-a rpit.
204

Gruie-al lui Novac

Merg s-l tai, s-l dau la cini,


Sora-mi s i-o scot din mini.
Negruorule zglobiu,
Ce m chemi... nu vezi c viu?
i srind pe Negruor,
A pornit ca vntu-n zbor.
Ea, cnd l-a vzut plecat,
Ru de lacrmi a vrsat.
Gruio, Gruio! te-ndurai?
Nu-i fu mil s m lai?
Ah, striga nemngiat,
S mai dai p-aici vrodat.
S te simt eu... i-i vedea
Ce pot n mnia mea!
. . . . . . . . .
Gruia ns: Hi, oiman!
Cu fugaru-i nzdrvan
Ajunsese, din desi,
Colo-n cmp la lumini.
Despicnd n lat cmpia,
S-a tot dus, ca vijelia.
Iar colea, cnd se-nnopta
El n arigrad intra.

205

Petre Dulfu

CUPRINS

CNTUL XI

BEIE
Cnd ajunge la intrare,
Colo-n arigradul mare,
Calul pasu-i domolete
i mereu se poticnete.
Fiul lui Novac se-ncrunt:
Hi, la drum! din grai l-nfrunt.
Hi, mai iute, nu agale,
C ne-apuc noaptea-n cale!
Ce te poticneti mereu?
Au i-e greu truporul meu?
Sau potcoavele te trag
Spre pmnt, oimane drag?
Nu, Grui voinicele,
Nu potcoavele-mi sunt grele,
Nici truporu-i nu mi-e greu,
Ci mi-e greu nravul tu.
C-n ora dac ptrunzi
Crma, dragul meu, o-nfunzi;
i la gard pe mine-afar
Tu m lai legat de-un par
Ca s-mi rod zbalele
i s-mi beau doar balele.
Fn mi dai nuielele,
Iar grune, stelele!...
206

Gruie-al lui Novac

i-apoi nu mi-e doar de mine,


Ci mi-e, Gruio, i de tine;
C, pornit pe butur,
Nu prea tii s ii msur.
Turcii-s vi blestemat,
Ai s-o pai, m tem, odat!
Hi, oimane! hi, mai tare,
C-o s ai azi de mncare.
i-adpat vei fi la vreme.
Iar de mine... nu te teme.
tiu eu seama turcilor,
C doar eu sunt popa lor!
Calul, pricepnd cuvntul,
Se pornete iar, ca vntul;
Ulii cte dou sare,
Pn d-n piaa mare.
Acolo, din lungu-i zbor,
Trage-al lui Novac fecior,
Cu-al su oim s s-odihneasc
Drept la crma-mprteasc.
Strig tare din porti:
Hei, Mari crmri,
Grajd, pentr-un fugar bun, ai?
Am grajd, pentru zece cai!
El descalec grbit:
Iat! Negrul mi-e trudit.
207

Petre Dulfu

Ducei-l la iesle,-argai,
Bine grija s-i purtai!
Dar n beci, Mario, vin
Ai pentr-un voinic strin?
He, vin bun avem aici
Pentru nu tiu ci voinici!
Gruia intr ca i-acas,
i cu pumnul bate-n mas:
Vin de care bea-mpratul!
Nu de care bea tot satul!
D-mi s beau ct oi putea,
S-i dau galbeni ci i vrea!
Crmria, ca zvrluga,
La butoaie jos d fuga.
Urc sus din nou pe scar,
Vin cu vadra plin-i car,
Nu de care bea tot satul,
Vin de care bea-mpratul!
Gruia vadra apuca,
Toat pe gtlej o da,
Iar pe una cum o bea,
Dup alta trimetea.
Pn la ziu petrecu,
Bui de vin vro trei bu.
A mncat i-o junc gras,
Fr-a pune-un ban pe mas.
208

Gruie-al lui Novac

Cnd se lumina de zi,


La Maria el privi,
i-i fcu semn din sprncean:
Vino-ncoace, mndrulean.
Ah, Mari crmri!
Eti nevast, ori feti?
Crmria-mbujorat:
Nici nevast nu-s, nici fat!
Sunt, cum vezi, o mndr floare,
Muli voinici bag la-nchisoare.
Nu mi-e team de-nchisoare!
Drag ce mi-eti, mndr floare!
Nu tii unde st p-aici
Marele viteaz, Drvici?
Ea din ochi l-a msurat:
De Drvici m-ai ntrebat?
E-he-hei! Drvici, bogatul,
n palat st cu-mpratul.
E mai mare peste oti.
Da de ce-ntrebi? l cunoti?
l cunosc, n-ar mai tri!
Pentru el venii aci...
Azi cu dnsul, n palat,
Piept la piept o s m bat.
Mai nti cu el spurcatul,
i la urm... cu-mpratul!
209

Petre Dulfu

Pe-amndoi, cu-aceast spad,


Jos am s-i atern grmad!
Dar mi-e sete, draga mea...
Pn s plec la lupt grea,
Ia mai ad ici pe mas
nc-o vadr plin, ras!
. . . . . . . .
Crmria, o clipit,
Locului sttu-mpietrit.
Apoi vin scondu-i iar,
O zbughi, furi, afar.
Alb rochie-mbrc,
Pantofi galbeni ncl,
Dete fuga la-mprat.
mpratu-a cuvntat:
Ei, Mario, ce-ntmplare
Mi te-aduce-n fa-mi oare?
C e anul i mai bine,
De cnd n-ai dat pe la mine.
Vinul poate l-ai sfrit,
Ori cu galbeni mi-ai venit?
Ba nici vinul nu sfrii,
Nici cu galbeni nu venii.
S m plng viu, mprate...
Mi-a picat cam pe-nserate,
Ieri, un oaspe oltenesc,
C-un cal negru ttresc.
210

Gruie-al lui Novac

Noaptea-ntreag-a chefuit,
Trei bui pline mi-a golit,
A mncat i-o junc gras,
Nu mi-a pus un ban pe mas!
tii cum bea la vin drumarul1?
Nu ca lumea, cu paharul;
Vadra plin-o ridica,
Toat pe gtlej o da!
i pe una cum o bea,
Alt vadr poruncea:
Vin de care bea-mpratul,
Nu de care bea tot satul!
Iar n zori, cam afumat:
Hei, Mario, m-a-ntrebat,
Nu tii unde st p-aici,
Marele viteaz Drvici?
A! zic eu Drvici, bogatul?
n palat st cu-mpratul!
E mai mare peste oti.
Da de ce-ntrebi? l cunoti?
l cunosc, n-ar mai tri!
Pentru el venii aci.
Azi cu dnsul, n palat,
Piept la piept am s m bat.
1

Drumar pentru drume.

211

Petre Dulfu

Mai nti cu el, spurcatul,


i la urm... cu-mpratul!
P-amndoi, cu-aceast spad,
Jos am s-i atern grmad!
mpratul, speriat,
La Maria s-a uitat:
Crmrio! ia s-mi spui,
Ce fel e fptura lui?
Nu e nalt i nici prea mic,
Cum e omul mai voinic;
Nu-i subire, nici prea gros,
Cum e omul mai frumos.
Ochii lui sunt dou mure
De pe coast, din pdure,
Coapte-n umbr la rcoare,
Fr s le-ating soare.
Pielia obrazului,
Parc-i spuma laptelui,
Pe din sus de buzioare,
Are negre mustcioare.
Iar la cum-o piatr rar,
Ce pltete-o-ntreag ar.
Nu prea spune verzi-uscate,
Dar cu ochii te strbate.
ncruntat e la sprncene,
i se uit pe sub gene,
212

Gruie-al lui Novac

De mi te-ai cutremura,
Doamne, i Mria ta!
. . . . . . . . . .
Alelei, Mario fat,
tii ce? Nu sta! Pleac-ndat!
Pune-i vin mereu pe mas,
i s-i spui c nu-s acas.
C-n palat aici de vine,
S-a sfrit de azi cu mine!
la este-un mare drac,
Este Gruie-al lui Novac!
Ciorile s-l fi mncat,
C de cnd s-a apucat,
Alte celea n-a lucrat,
Dect ara mi-a prdat.
Du-te, d-i mncri nu-i pese!
Ct de multe, ct de-alese;
i cu vadra d-i mereu
Vin din care beau doar eu.
Toat vadra, galbenul,
Toat cupa, talerul.
De bani nici nu-i pomeni,
C eu toate le-oi plti!
i dac-l vei mbta,
Ca s-l poat-ai mei lega,
Fapta-i nu va fi-n zadar,
Ai s capei mare dar!
213

Petre Dulfu

. . . . . . . .
Ea spre cas se repede.
Gruia,-n crm, cum o vede:
Unde-ai fost, cea ireat?
n vecini, la o surat.
ezi acas, dracului,
Nu-mbla prin vecini, hai-hui!
Galbeni muli apoi a scos,
i i-a risipit pe jos:
Na! culege ci i vrea,
i mai ad vin, colea!
Ea-i culege toi, cldui,
Hai pe urm-n beci la bui.
Vin din nou cu vadra-i car,
Gruia bea... mai cere iar,
Pn cnd odaia toat
Se-nvrtea cu dnsul roat.
Capu-atunci pe mas-a pus,
i-adormi voinicul, dus.
Crmria-nviorat,
Pe fereastr-afar cat.
Face semn la turci: Hei, iute!
narmai, ei vin mii, sute.
Ca o turm s-adunar,
Nu-ncpeau, de muli, pe-afar.
Nici n crm nu-ncpeau,
Stau i la romn priveau.
214

Gruie-al lui Novac

Dar un vnt zbrlete-un pic


Prul mndrului voinic.
Turcii, vai! n spaima lor,
Cum o iau toi la picior!
n sfrit, se-mbrbtar
i-au intrat n crm iar.
Dar s lege pe romn,
Nu-ndrznea nici un pgn.
Cnd deodat-un turc se-ndeas
Printre ei, cu grab-n cas:
Turcilor! da ce mai stai
i pe Gruia nu-l legai?
El e mort acum de beat,
Cum e mai bun de legat!
Haidei! c de se trezete,
Azi pe toi ne prpdete!
Turcii tot se mai codeau,
Ca s-l lege nu-ndrzneau.
Un btrn atuncea vine:
Dai frnghiile la mine!
Mie zilele de-mi curm,
Nu-i vreo pagub la urm.
C eu traiul mi-am trit,
i copiii mi-am rostuit.
Funiile i le-au dat,
El pe Gruia l-a legat:
215

Petre Dulfu

Cu trei funii de fuior,


Ct un fluier de picior;
C-o frnghie de mtas,
Ct un bra voinic de groas.
Dup ce-l leg pgnul,
Se trezi din somn romnul.
A cscat, s-a-ntins de foc
i-atunci... funiile... poc!
Cele din fuior fcute,
Ruptu-s-au tustrele iute.
Dar frnghia de mtase,
Tot ntreag mai rmase!
i legat aa butuc,
Iute la-mprat l duc.
mpratului slvit,
Faa i s-a-nveselit:
Alelei, drceasc vi,
Alei, pui de Novci!
Spune drept, viteji ostai
Ci pn-astzi mi tiai?
Gruia mndru se uita,
i-a rspuns: Mria ta!
N-ai n barb-atia peri,
Ci turci i-am tiat, pn ieri.
De m ine Dumnezeu,
Voi tia i capul tu!
216

Gruie-al lui Novac

mpratul rse tare:


Ha-ha-ha! te cred, tlhare!
Cred eu c mi l-ai tia,
Dar te am n mna mea!
i tii tu, mi Gruior,
Ce-o s-i fac? O s te-nsor!
i mai tii, mai tii, soie
Cine-am hotrt s-i fie?
Inima stejarului
De pe muchea dealului...
Corbii cei croncnitori
Au s-i fie peitori;
Ciorile s-i fie nune,
Vulturii s te cunune...
Iar pn la cununie:
Mi oteni! plecai vreo mie
Ducei-l de mi-l pzii
Colo-n casa care-o tii!
. . . . . . .
i pe Gruia l-au luat,
Dusu-l-au de la palat
Colo lng rmul mrii,
Unde zac cei dai pierzrii.
Numa-n fiare l-au vrt,
De la glezne pn la gt.
i-l trntir la-nchisoare
Ca s nu mai vad soare.
217

Petre Dulfu

CUPRINS

CNTUL XII

LUPTA
Novceasa i Novac,
Noaptea n-au somn n conac,
Ziua n-au astmprare,
Intr, ies, tot cat-n zare:
Doar i-o vedea viind
Fiul ateptat cu jind.
Geaba! Drumurile-s pline,
Numai Gruie-al lor nu vine.
Ei un corb la cas-aveau,
Printre psri l ineau,
L-au crescut de mititel;
Corbul cam vorbea niel.
i vzndu-l din ceardac,
ntr-o zi-i gri Novac:
Alei, corbe, nu mai pot!
Pleac, zboar peste tot.
Lumea ocolete-o-n zbor,
Ad-mi veste de fecior,
C de-un an eu nu mai tiu:
Gruior al meu e viu?
Ori n eap-i tras de turci?
Ori e spnzurat n furci?
Ori n ru s-o fi-necat,
i pe prund zace-aruncat?
218

Gruie-al lui Novac

Corbul, focu-i pricepndu-l,


A pornit n zbor, ca gndul.
apte ri a colindat,
Dar de Gruia tot n-a dat.
Cnd sosi-ntr-a opta ar,
Aripile-i se muiar.
Pe o streain se-opri
i-ncepu a croncani.
Gruior, de la rcoare,
Dintre ziduri de-nchisoare,
Auzindu-l, s-a-ntristat,
Fuga la fereastr-a dat.
Cci n-am arc, mi pui de corb,
Zilele s i le sorb!
Ce tot stai i-mi croncneti?
Carne de cretin doreti?
Vrei s-mbuci din ochii mei?
Faa s mi-o strici tu vrei?
Auzii c-s de pierit?
S te saturi ai venit?
De pe streain de cas,
Corbul jos la geam se las;
Cnd pe Gruia l-a vzut,
Doamne, bine i-a prut!
Ba eu n-am venit n zbor,
S-i stric faa, Gruior;
219

Petre Dulfu

Nu trecui attea vi,


S mnnc din ochii ti!
Viu trimes de taic-tu,
Ca s cat pe Gruie-al su;
i de maic-ta mnat,
Eu venit-am s te cat!
C de-un an ei nu mai tiu
De eti mort sau de eti viu.
Alei, corbe, dragul meu,
S-i ajute Dumnezeu!
De-ai fcut cuiva vrun bine,
F acuma i cu mine!
C de-aici dac-oi scpa,
Carne de pgn i-oi da:
Pe o mie s te-aezi,
Din optzeci s osptezi!
i i-oi da, i-oi da s bei
Snge de pgn ct vrei.
Zboar pn la prvlie,
Ad-mi pan i hrtie!
Corbul, hai, la o dughean,
I-a adus hrtie, pan.
Cu-a lui mn, alba foaie,
Gruia pe genunchi o-ndoaie;
Scrie carte, la mijloc
Numai flacr de foc,
220

Petre Dulfu

Iar n patru colurele,


Numai lacrme de jele.
Cartea iute-a-mpturat-o.
Corbului n cioc i-a dat-o:
Na, s duci n ara mea,
Tatii, ast crticea!
Corbul cu hrtia-n cioc
Se-nl-n vzduh pe loc.
S-a tot dus ntr-o-ntinsoare,
Fluturnd din aripioare.
Prin vzduh el se vedea,
nti ct o turturea.
Apoi ct o rndunic,
Apoi ct albina mic.
Iar ntr-un trziu pieri,
Deprtarea l-nghii.
Mo Novac edea la mas
i cina-n pridvor acas.
Cnd deodat... corbul vine
i-o scrisoare-n cioc el ine:
Na, de la fecior, Novace!
Moul repede-o desface:
Tat drag, las toate,
Vino-n grab i m scoate.
C pe mine m-au vrt
Turcii-n fiare pn-n gt.
222

Gruie-al lui Novac

i funarii mpletesc
treangul, taic, mi-l gtesc.
i brdaii tot lucreaz,
Furcile, vai mi le-aeaz.
Mine, pe la prnzul mare,
M vor duce la pierzare!
Vino, c, de zboveti,
Mort n furci tu m gseti!
Cartea cnd Novac ceti,
Cina nu-i mai trebui.
Inima-n piept i s-a strns,
Ca un prunc micu a plns,
Face-apoi o sfnt cruce,
i la cai n grajd se duce.
Scoate-i roibul minunat,
n mtsuri mbrcat.
Ca i roibii-mprteti,
Din strbunele poveti.
Jos l las lng scar,
Intr repede-n cmar:
i ndeas, dintr-o lad,
Galbeni n chimir, grmad.
Peste portul novcesc,
Ia vemnt clugresc;
Iar pe sub vemnt, mi frate,
Dou sbioare late:
223

Petre Dulfu

Una, ca s-o aib el,


Alta, pentru feciorel.
i srind pe roib clare,
Pleac, piere-n deprtare.
Spre amiazi, a doua zi,
Cnd n arigrad sosi,
Merse a la-mprat.
mpratul sta la sfat.
Chibzuia cu sfetnici mari,
Cu hatmani, cu ghinrari.
i cnd de Novac ddu,
Se scul, ochi mari fcu:
Mi potcap clugresc,
Barb de pr lung, oiesc!
Spune, ce ps te-a adus
Azi aci la mine sus?
nlate! s-a zvonit
C avei un osndit,
i c azi n prnzul mare
O s-l ducei la pierzare.
Nu l-ai face vnztor?
Eu a fi cumprtor.
Mi s-a spus c-i tinerel,
Galbeni muli v-a da pe el.
C-am ajuns, vai, la slbie,
Nu am cine s m ie!
224

Gruie-al lui Novac

i fiind de legea mea,


S-l dedau la carte-a vrea.
A dori s scot din el
Frior diaconel;
Dac n-o avea cap greu,
S rmn-n locul meu!
mpratul se rsti:
Fugi, clugre, de-aci!
Ce s fac cu banii ti,
Cnd mi sunt prea muli i-ai mei?
Robul nu i l-a lsa,
Lumea toat de mi-i da!
Nu e vrednic de scpare,
Ci e vrednic de pierzare!
Vezi ce muli ne-am adunat?
Pentru dnsul stau la sfat:
Cum s-l pierdem pn disear
Cu o moarte mai amar?
C-i un mare pui de drac,
Este Gruie-al lui Novac;
Ho, ca i btrnu-i tat,
Bat-l Cel din cer s-l bat!
Gruia poate-l tii din nume!
Care, de cnd e pe lume,
Alte celea n-a lucrat,
Dect ara mi-a prdat!
225

Petre Dulfu

Moul d un pas nainte


i se roag mai fierbinte:
Dac nu-l faci vnztor,
Fii atuncea-ndurtor!
Eu sunt pop cretinesc,
Las-m s-l spovedesc,
C-i pcat, pcat, stpne,
Ca s moar ca un cine!
Ba s moar ca un cine!
Asta-i vrerea mea, btrne!
i-acum pleac, nu mai sta!
Dac ii la viaa ta.
Din palat Novac coboar,
nspre temni el zboar;
Dar un turc adus de spate
Sare grabnic: mprate!
i voi sfetnici! v-nelari!
Ru fcut-ai de-l lsari!
Cum? n-ai priceput nimic?
Nu-i clugr! ci voinic!...
Hainele-s clugreti,
Vorbele-i sunt novceti!
mpratul, mnios,
Strig pe fereastr jos:
Turcilor! tiai-i drumul!
Turcii dau zor, cu duiumul.
226

Gruie-al lui Novac

Cnd n urma sa-i zrete,


Locului Novac se-oprete.
Din chimir cusut cu flori,
Zvrle pumni de glbiori.
Ha! pgnii glsuiau,
i pe galbeni toi cdeau.
Pn s-i strng, el fugi,
i la temni sosi.
Dete-n poart cu piciorul,
Porii i-a srit zvorul.
D cu pumnu-n zid o dat,
nchisoarea crap toat.
Leapd vemnt popesc
i potcap clugresc.
Intr-n beciu-ntunecat,
Unde Gruia sta legat:
Vezi ce pai, copilul meu,
Dac faci de capul tu?
i l-a scos din fiare: ine,
Spada asta-i pentru tine!
Uite ce de turci, mi Gruie,
Vin cu zor, s ne rpuie!
nainte, ct zreti,
Numai capete turceti.
Haide, s-i culcm pe spate!..
Marginile tu le bate.
227

Petre Dulfu

C de cnd eti n robie,


Mai pierdut-ai din trie.
Eu s bat mijloacele,
C le tiu soroacele!
Vezi din ci au spad-n mn
Viu un turc s nu rmn!
Care-mi scap teafr mie,
Nu cumva s-i scape ie!
-unde sar pe turci o dat...
Valeu! Maic Preacurat!
Doar cu coatele-i loveau,
Ulii printre ei fceau.
P-unde Gruia strbtea,
tii turcimea cum cdea?
Cum cad toamna la pmnt
Frunzele, cnd bate vnt.
Iar pe unde d Novac,
Turcii tii pe jos cum zac?
Ca i iarba cea-nflorit,
De-un cosa cnd e cosit.
i nici iarb, i nici gru,
Numai snge pn-n bru.
Dup-un ceas i jumtate,
N-au cu cine se mai bate!
***
Ei sttur fa-n fa,
Plini de dor s-au strns n bra...
228

Gruie-al lui Novac

Gruio, dragul meu! p-aici,


N-ai dat ochi i cu Drvici?
Hei, ba cum nu, scumpe tat?
Olio! sabia cea lat,
Cnd ai ti cum i-o-nvrtea
Tot pe lng fruntea mea!
Dar deodat, jos grmad
l culcai cu-aceast spad.
Na! strigatu-i-am, lovindu-l.
Cine! i-a venit azi rndul!...
Sora ce-mi luai hoete,
Voica, unde-i? Mai triete?
El de sabie strpuns,
Dndu-i sufletu,-a rspuns:
Sora-i nu mi-a fost soie,
Dunrea mi-e mrturie!
Cnd la Dunre-am sosit,
Voica-n valuri a srit:
Dect roab cu ruine
Turcilor pgni, mai bine
n adncu-acestui ru,
Hrana petilor s fiu!
Astfel zise, cnd sri
i sub valuri ea pieri...
Gruia i Novac oftar,
Din ochi lacrmi le picar.
229

Petre Dulfu

Mult au stat aa, oftnd,


Cu-al Voichiei chip n gnd.
Pn-odat-un nechezat
Ca din vis i-a deteptat.
Sar, se-ntorc, i-n faa lor
Ce zresc? pe Negruor!
C-o ea toat mrgrint.
Scri de aur, fru de-argint!
Gruia pe spinare-l bate:
A, fugarule frtate,
De cnd nu ne-am mai vzut,
Tu pe unde-ai petrecut!
La Drvici, stpne-acas,
Lui vndut de crmreas!
Pn azi, cnd pe Drvici
L-adusei la moarte-aici.
Gruio! ce noroc pe mine,
Ca s dau aici de tine!
Dup Negru, ct colea,
Roibul lui Novac venea.
. . . . . . . . .
i srind n ea pe cai,
Amndoi vitejii, hai,
Dintre ziduri pgneti,
Iar, spre munii romneti!

230

Gruie-al lui Novac

CUPRINS

CNTUL XIII

RZBUNAREA MAGDALINEI
Merg voinicii cale bun,
Cnd pe soare, cnd pe lun,
Cnd pe deal i cnd pe es,
Pn dau de codrul des.
Dar prin codrul mohort
Lui Novac i e urt,
St, se uit la fecior:
Dragul tatii Gruior!
Ia s-mi cni un cntecel,
Codrii s-i strbat cu el.
Gruia zice: Nu pot, tat,
Ierttor fii ast dat!
Pe cntat eu de m-oi pune,
Codrul verde-o s rsune,
Paltinii s-or legna,
Frunzele s-or scutura.
i-apoi, tii tu ori nu tii,
C de-acas cnd venii,
Prin st codru tinuit
Mndr zn-am ntlnit?
tii c zna Magdalina,
M-ndrgise, bat-o vina,
i cu lacrmi m-a rugat
S rmn, s-i fiu brbat?
231

Petre Dulfu

Dar eu nu vrui! m-am tot dus...


Ea,-n necaz, gnd ru mi-a pus.
Glasu-mi cnd va auzi,
O s tie c-s pe-aci.
Alerga-va dup mine...
N-am s scap, m tem, cu bine!
Cnt, Gruie! Ce-o urma;
Toate eu le-oi descurca!
Gruia-ncepe s doineasc,
Iar codrul s vuiasc.
Paltinii se legnau,
Frunzele pe jos picau.
i frunziul cum cdea,
Umbra-n codru se rrea.
Zna sub un ulm dormea,
Soarele o dogorea.
De pe pat de lcrmioare
Ea sri drept n picioare:
Ce glas dulce! Oare-al cui e?
Ah, l tiu! Al tu e, Gruie!
Drag mi-ai fost! De ce-ai plecat
i-amrt m-ai lsat?!...
Te-abtui azi iar p-aici,
Inima ca s mi-o strici?
Cni doar n necazul meu?
Ia stai! c i-oi face-o eu!
232

Gruie-al lui Novac

De mnie-apoi nuc,
Tolba cu sgei apuc.
Arcul prins n ulm de-o crac,
Hai, numaidect l-nfac;
i, pe sus, pornete-n zbor
Dup-al lui Novac fecior.
l ajunge... St... ochete,
Trage iute... i-l lovete
Drept n spate c-o sgeat.
Gruia cade mort pe dat.
Mo Novac mergea-nainte,
Fr s-i treac nici prin minte;
Cnd... simi c din cntat
Gruior al su... a stat:
Dragul taichii! te-ai oprit?
Cnt, Gruio, linitit,
Cnt! cele ce-or urma,
Las c eu le-oi descurca!
Gruia ns nu rspunde;
Bietul, nu avea de unde!
Mou-ntors napoi s-l vad,
L-a vzut n drum grmad.
Scoal, Gruio! nu te face,
N-auzi? A! flcul tace.
Merse-aproape: Gruio tat!
Ii! micua lui s-l bat!
233

Petre Dulfu

Eu ziceam c se preface,
Dar Grui-i mort i pace!
Mo Novac, nglbenit,
Ochii-n preajm i-a rotit.
Nici un suflet nu zri...
A! pricep! el se gndi.
Inima-i crpa de-amar.
Duse mna-n buzunar,
Scoase-n grab-amnar lucios,
Cremene i iasc-a scos...
Din amnar a scprat,
i pdurii foc i-a dat.
Flcrile se-nlau,
Ulmii, paltinii trosneau.
Zna-n zbor nebun trecea
Peste codrul ce ardea.
Moul arcu-i pregtete
i spre zn-l aintete.
Zbrr! sgeata-i face drum
Printre flcri i prin fum.
Zna cade jos din zbor,
La un pas de Gruior,
C-o arip sngerat,
Frnt-n dou de sgeat.
Iar Novac o ia de mn:
Fie-i fiar muma, zn!
234

Gruie-al lui Novac

Uite... vezi ce tinerel?


Mil nu avui de el!
L-ai rpus? S mi-l nvii!
Altfel, mori i tu, s-o tii!
n buci te tai, acum
i te ard n flcri scrum!
Biata zn tremura;
La Novac ea se uita,
Ca o pasre la om,
Cnd a prins-o-n la, din pom.
Eu pe Gruia i l-a face
Viu, precum a fost, Novace;
Dar... necaz pe mine ai
i m tem c-o s m tai.
S-l nvii! gri Novac,
i nimica nu-i mai fac.
ntreti cu jurmnt,
Moule, al tu cuvnt?
El juratu-s-a pe cer,
Pe baltagul su de fier,
i pe paloul din teac
Nici un ru c n-o s-i fac.
Iar zna spre fecior
Aplecndu-se uor,
I-a suflat pe chipul stins.
Gruia se scul, s-a-ntins.
235

Petre Dulfu

i deschise ochii grei:


Iii! da zdravn somn trsei!
Cntecul, ticu iubit,
Mi-a rmas neisprvit!
He-he! taic-su gri,
Mai dormeai n drum aci,
Mai dormeai tu mult i bine,
Dac nu eram cu tine!
Te-adormise pe vecie
Zna oarb de mnie.
i-o fcui abia, copile,
S-i mai druiasc zile!
Uite-o! (i-o inea pe zn
Strns, Mo Novac, de mn)
F-i tu singur judecata.
Nu-i pot nsumi da rsplata.
Eu jurai pe naltul cer,
Pe baltagul meu de fier,
Pe-acest palo de Novac,
Nici-un ru c n-am s-i fac!
Tu, biete, n-ai jurat,
ie nu i-o fi pcat!
S-ar cdea s-o tai c-o bard,
S-o arunci n foc s ard!
Ba, tu, Gruie, fii milos!
Zna se rug frumos.
236

Gruie-al lui Novac

Iart, uit, de se poate,


Cum i eu uita-voi toate!
Gruia zise: Las-o, tat...
Pleac, zno, eti iertat!
Slobod cnd se zri
Zna-ntr-un desi pieri.
. . . . . . . . . . .
Apoi tat i fecior,
Pe fugari srind cu zor,
Hai la drum nainte iar,
nspre-a lor frumoas ar.

CNTUL XIV

TURCUL VITEAZ
mpratul n palat
Cnd a fost ntiinat,
Novcetii cum scpar,
Ce de turci tiat-au iar,
A srit, strignd, n sus,
Ca i pe jratec pus.
i la urm, fr glas,
Dus pe gnduri a rmas.
Se-ntreba mereu n gnd,
Cum s prind mai curnd
Pe vitejii Novceti,
Mndrii vulturi olteneti.
237

CUPRINS

Petre Dulfu

i-a fgduit comori,


Pungi de galbeni suntori,
Celui care va putea
Prini n mna lui s-i dea.
Dup zile de-ateptare,
Iat-un turc voinic rsare,
Se apropie... grind:
Eu pe Novceti i-i prind.
i cu minile la spate
i-i aduc legai, nlate!
nlatul mprat,
Auzind, s-a bucurat:
De-i aduci legai aci,
Jur c eu i-oi drui
i pungi pline, cte-i vrea,
i-un crmpei din ara mea!
Pleac turcul, vijelie,
nspre-a Dunrii cmpie.
Trece valuri dunrene,
Trece dealuri, vi, poiene.
Cu fugaru-i tot zorete,
Apoi unde poposete?
Colo-n muni, ntr-o pdure
Neatins de secure.
Din acea pdure deas,
Pn la Novceti acas,
238

Gruie-al lui Novac

Pai vreo sut doar, la vale,


Nu fceai mai mult cale.
i s-aterne pe strigat,
De huia pdurea-n lat.
Inimosul Mo Novac
l aude din ceardac.
i griete: Gruio tat,
Ia repezi-mi-te, cat,
Afl: cine strig oare
Prin pdure-aa de tare?
Ce drume tot chiotete,
Linitea de mi-o rpete!
Dac-o fi vrun rtcit,
Zi-i, biete, bun sosit.
Calea dreapt i-o arat,
i s vii-napoi ndat,
Dac-i vrun flmnd i n-are,
Ad-l ca s-i dm mncare.
De-i vrun gol, s nu-l lsm,
S-l aduci s-l mbrcm.
Iar dac-i vrun turc viteaz,
Trage spada, vezi, fii treaz.
S-l loveti tu singur bine,
Nu te bizui pe mine!
Gruia armele-i lu,
Spre pdure-n sus plec.
239

Petre Dulfu

i-n pdure, cum se urc,


D de matahala turc:
Alelei, mi turc smintit,
Fi-i-ar glasu-afurisit,
Pentru ce tot chioteti,
i odihna ne-o rpeti?
Dac ai putere-n vine,
Haide s te lupi cu mine!
Turcul ca i cinele
(Curme-i Domnul zilele!)
Nici o vorb nu griete,
Se apropie hoete.
De la bru, de sub ilic,
Scoate buzdugan voinic;
Face-n vnt o-nvrtitur,
Lui Grui ochii-i fur.
l ochete hoomanul,
-unde-i d cu buzduganul?
Drept n furca pieptului,
Unde-i greu voinicului.
Gruior s-a poticnit...
Iar pgnul a srit,
L-a legat de-al su fugar,
Strns c-un lan, ca pe-un ogar.
i s-a pus pe chiotit,
Parc i mai ndrcit.
240

Gruie-al lui Novac

Din ceardacul larg de-afar


Mo Novac l-aude iar.
i cuvnt: Pui de leu,
Ni mi, nepoate-al meu!
Cinge sabia i tu,
i-n pdure mi te du!
Afl, cine chiotete,
Linitea de mi-o rpete?
Gruia-i dus i n-a venit:
Nu cumva o fi pierit?
Ni armele-i lu,
Spre pdure-n sus plec,
Mult cale nu fcu,
Iat c de turc ddu:
Alei, lift blestemat,
Sfnta zi de azi te bat,
i te-ar bate Dumnezeu,
Cum ai prins pe vrul meu!
i ce bine mi-l legai
De-al tu roib, ca pe-un borfa!
Ia hai, nu te da-napoi,
S luptm i amndoi!
Turcul ca i cinele
(Curme-i Domnul zilele!)
Nici o vorb nu griete,
Se apropie hoete.
241

Petre Dulfu

De la bru, de sub pieptar,


Scoate-i buzduganul iar;
Face-n vnt o-nvrtitur,
i lui Ni ochii-i fur.
l ochete, hoomanul,
-unde-i d cu buzduganul?
Jos la-ncinsul brului,
Unde-i ps voinicului.
Ni greu se poticnete,
Turcu-l leag voinicete;
i i mn pe-amndoi,
Dindrt, ca pe doi boi.
Apoi prinde, i mai i,
A striga i-a chioti.
Din ceardacul su de-afar
Mo Novac l-aude iar.
Na, nici Ni nu mai vine!
Ce-o fi asta, vai de mine?
Doi feciori eu am avut,
Pe-amndoi azi i-am pierdut?
Singur am rmas n via,
Cu dumanul s dau fa?
Singurel, de capul meu?
Fie, ce-o vrea Dumnezeu!
Apoi lancea, nenfricat,
Buzduganul i-a luat,
242

Gruie-al lui Novac

Sabie la bru i-a pus,


i porni spre codru-n sus.
Mult prin codru n-a suit,
Cu pgnul s-a-ntlnit:
Bun noroc, pgnule!
Mulumim, btrnule!
Bat-te, mi turc voinic,
Legea ta cea de nimic!
Bine-i duci pe amndoi
Prini, legai, ca pe doi boi.
Vino, de ai vlag-n tine,
Te mai lupt i cu mine!
Turcul vine, hoomanul,
Rsucindu-i buzduganul.
i-n Novac cu el izbete.
Mou-n palm-l sprijinete;
i-nhndu-l mniat,
n pgn cu el a dat.
Turcu-n mn-l sprijini
i-napoi l azvrli.
Mo Novac o mn-a-ntins,
Buzduganul iar l-a prins.
Suliele-apoi luar,
i cu ele se luptar.
Suliele tari s-au frnt,
Le-aruncar la pmnt.
243

Petre Dulfu

Sbiile i le scot,
i se lupt iar, ct pot.
Se lovesc mereu, aprins,
Nu se d nici unu-nvins.
Dar Novac cel nentrecut
A fcut el ce-a fcut,
Sbioara i-a-nvrtit,
i pe turc l-a nimerit:
De la bru mai jos un pic,
Unde-i moarte de voinic;
Foalele i-a spintecat,
Maele i le-a vrsat.
Turcul simte c se pierde,
Cade jos pe iarba verde...
Moul, hai atunci cu zor,
La nepot i la fecior.
i dezleag pe-amndoi,
i-ntorcndu-se-napoi,
Turcului czut i zice:
Alei, turcule voinice!
Turc eti oare pe deplin?
Ori te tragi din neam cretin?
Cci eu... turc aa viteaz
N-am mai ntlnit pn-azi!
Turcul glsui pierdut:
Ba cretin eu m-am nscut,
244

Gruie-al lui Novac

Chiar n muni aici la voi,


i fui dus departe-apoi!
Turcii ara ne-au clcat,
Mic de-acas m-au furat,
M-au crescut n legea lor:
Turc, duman cretinilor!
Lui Novac, cnd auzea,
Inima i se btea,
Parc vrea din piept s-i sar:
Eti nscut n ast ar?
Unde? Cine-i tatl tu?
C-am avut un fiu i eu.
Ani vreo cinci cnd a-mplinit,
Turci pgni mi l-au rpit.
Turcul zise: Nici de mama,
Nici de tata nu-mi dau seama!
Doar de cuibul printesc,
Ca prin vis mi amintesc.
Sus erau, p-un deal cu fagi,
Ale noastre case dragi.
Cnd n jos priveam din deal,
Dam de-un ru cu flori pe mal.
Ce spui? Sus pe-un deal cu fagi,
Sunt i-a mele case dragi.
Cnd n jos te uii din deal,
Dai de-un ru cu flori pe mal.
245

Petre Dulfu

Ia mai spune-mi: din nscare,


N-ai pe trup vrun semn tu oare?
Ba pe gt, ici sub brbie.
Vezi?... o pat viinie!
Mo Novac se pleac-ndat
i la semnul spus cnd cat,
Graiu-n piept i se oprete,
Jalnic plns l podidete:
Da! aici... Of, ce-am gsit!
Tu eti dar cel rpit!
Strinatul meu fecior,
Fratele lui Gruior!
Semnu-acesta mi-e tiut!
Te gsii, copil pierdut!
Turcul, de pe lume dus,
Vru s se ridice-n sus.
Dar czu pe spate iar
i din piept oft cu-amar:
Vai, ursit nendurat!
Tu, Novac, mi-ai fost deci tat?
Azi, cu zile de-a scpa,
De strini m-a lepda.
Alipi-m-a iar de-ai mei,
Ca s lupt la rnd cu ei!
Ai s scapi, copilul meu!
l mngie taic-su.
246

Gruie-al lui Novac

i cu grab mna pune,


Maele s i le-adune.
Vr-n foale mae scoase,
Foalele c-un fir le coase.
Dar pn foalele-i cusu,
Turcul sufletu-i ddu.
***
i-l luar, l jelir
i la groap-l nsoir:
Ca pe-un fiu de-aceeai mam
i ca pe-un viteaz de seam.

CNTUL XV

LA VESELIE
nlatul mprat
Strig iari din palat:
Cine s-o afla s mearg
Peste Dunrea cea larg?
Colo-n munii Lotrului,
Lng apa Oltului,
Unde-s case cu ceardac,
Sus la curtea lui Novac?
S-mi aduc pe Grui,
Mndrul pui de Novci,
247

CUPRINS

Petre Dulfu

Nici n fiare intuit,


Nici de sabie zdrelit,
Slobod i nevtmat,
Dumnezeu cum l-a lsat!
Celui care s-o afla,
Plat vrednic i-oi da!
Vin trei turci cpnoi,
Intr la-mprat floi.
Dnii jur c s-or duce,
Viu pe Gruia l-or aduce.
Se arunc-apoi, toi trei,
Pe fugari ca nite zmei;
i din arigrad pornii,
Merg zi-noapte neoprii:
Pn-n munii Lotrului,
Lng apa Oltului,
Unde-s case cu ceardac,
Sus la curtea lui Novac.
Gruia sub un pom dormea,
Cu baltagu-alturea,
i c-o mn peste frunte,
n livada de sub munte.
Iar mai deprtior,
Calu-i mndru, Negruor,
De-un ru de-argint legat,
Flori ptea pe-un verde hat.
248

Gruie-al lui Novac

Cnd srit-au din ograd,


Turcii, gardul n livad,
Negru nechez cumplit,
i voinicul s-a trezit.
Alelei, turci blestemai,
Ce-ai venit s m sculai?
Cine-aicea v-a mnat,
Capul vostru l-a mncat!
Ei plecar capu-n jos:
Sti! De ce eti mnios?
C noi n-am venit, cretine,
Cu gnd ru aici la tine.
Binele doar i-l voim.
Noi de la-mprat venim!
Te poftete la domnie,
La un pic de veselie.
Ce zici? Gata eti de drum?
Vrei s vii cu noi acum?
El, sculndu-se, griete:
mpratul?... m poftete?
Bine!... am s m gtesc,
Uite-acuma... i pornesc.
Voi plecai, c drumu-i lung,
ntr-o clip eu v-ajung.
Apoi mndru se gti,
i pe Negruor sri;
249

Petre Dulfu

Repede la fug-o-mpunse,
Pe voinicii turci i-ajunse.
i cu dnii s-a tot dus,
Pn la-mprie sus.
La-mprat cnd a sosit,
Gruia-n fa-i s-a oprit:
Bun noroc i sntate!
Iat-m-s, venii, nlate.
Oaste-mi dai ca s m bat?
Sau la ce tu m-ai chemat?
mpratu-n faa sa
Cnd l vede, drept, aa,
Nelegat, neferecat,
i la bru c-un palo lat,
La-nceput, ncremenete;
Dar apoi se stpnete:
Bun sosit! i zice. tii
Pentru ce eu te poftii?
A dori grozav, cretine,
S m-ncredinez prin mine:
Eti aa viteaz anume,
Cum te crede-o-ntreag lume?
S te pun vreau la-ncercare,
Dac nu-i cu suprare!
Cu plcere! zise Gruie,
Nici o suprare nu e!
250

Gruie-al lui Novac

n grdin-apoi se duc.
i pe Gruia turcii-l duc
La un tei cu frunza lat
i cu umbra rsfirat.
L-au legat de teiul gros,
De la umeri pn jos,
C-o frnghie de mtas,
Ca i mna lui de groas.
Haide, Gruio! a grit
mpratul la sfrit.
Haide, rupe-acum frnghia,
Ca s-i vd i eu tria!
Iar n gndul lui gndea:
Rupe-o, numai de-i putea!
Dar e groas... nu m tem...
Capul noi azi i-l tiem!
Gruia st un pic, zmbete.
Pe sub gene lung privete
La-mprat i la curteni,
Ce clipeau din ochi, vicleni.
Iar cnd ncord trup, bra,
Rupse funia, ca pe-o a...
i din rdcin scos
A trntit i teiul jos.
Se-ndrepteaz-apoi de spate:
Ei, nlatule-mprate!
251

Petre Dulfu

Oaste-mi dai ca s m bat?


Sau la ce tu m-ai chemat?
mpratu-n scaun tace,
Semn slujbailor si face.
Repede civa s-au dus,
i din staul ce-au adus?
Un slbatec bidiviu,
Prins atunci de prin pustiu.
S alerge l-au lsat
Neneuat i nenfrnat.
Hai! gri-mpratul iar,
Prinde-l, Gruio, pe fugar!
Salt-te pe-a lui spinare,
S te vd ct eti de tare!
Iar n gndul lui gndea:
Prinde-l, numai de-i putea
Dar la toi ci au cercat,
Roibu capul le-a mncat.
Gruia stete, rse-o clip...
Hai la roib apoi n prip.
Mna-n coama lui a pus
i sri pe spate-i sus.
Calul sforia, zvrlea...
Jos pe Gruior s-l dea.
Ci-n zadar vrsa el foc,
Clreul... tot la loc!
252

Gruie-al lui Novac

Apoi pinteni cnd i-a dat,


Roibul o porni turbat,
Ocoli, dintr-o suflare,
De trei ori grdina mare.
Dup ce-l cam obosi,
Spre-mprat cu el veni.
S-a oprit n faa lui:
Ei, nlate! ce mai spui?
Oaste-mi dai ca s m bat?
Sau la ce tu m-ai chemat?
mpratu-n scaun tace,
Semn cu mna iari face.
i-au venit, cu sprinteni pai,
Dou mii de turci ostai,
Tot din cei mai buni, tiui,
Care nu se dau btui.
Iat, dac vrei soldai.
Haide, cearc s mi-i bai.
S-mi ari acum i mie,
Gruio, marea-i vitejie!
Iar n gndul lui gndea:
Bate-i numai de-i putea!
Dar acetia-s pui de zmei,
Cei mai tari viteji ai mei!
tia i-or veni de hac,
Mi Grui-al lui Novac!
253

Petre Dulfu

Gruia st un pic, zmbete,


Spre soldai apoi pornete
Ca un vifor nteit
Spre pometul nflorit...
-unde-ncepe-a-i fulgera,
Viu nici unul nu scpa.
Cad, sub palou-i tios,
Capetele lor pe jos:
Cum din pomi cad la pmnt
Florile cnd bate vnt.
Ct ai face ochii roat,
Dobor otirea toat.
Spre-mprat apoi se-abate:
Ei, nlatule-mprate!
Teiul gros i-l rsturnai,
Roibul i-l nclecai,
i ostaii, ci mi-ai dat,
La pmnt i i-am culcat.
Rndul tu acuma vine,
Dumnezeu de-o fi cu mine,
S-i tai capul, vitejete!
Prea m ispitii turcete!
Vorbele-i cnd auzi,
mpratul se-ngrozi;
l chem-n palatu-i sus,
Pungi de galbeni i-a adus:
254

Gruie-al lui Novac

Gruio! bani i dau, ci vrei,


Numai cru anii mei!
Gruia ochii i-a-ncruntat,
i din gur-a cuvntat:
ine-i banii! nu-i vroiesc!
Am eu ci mi trebuiesc...
Nici arginii ti nu-i vreau,
Nici viaa nu i-o iau.
Plec n ara mea,-mprate,
S rmi cu sntate!
Din palat apoi coboar,
Sare-n ea pe cal, i zboar.
Iar spre poart cnd zbura:
M-ai avut n mna ta...
S rmi de azi cu bine,
Vrednic nu fusei de mine!
mpratu-n prag sttea:
Te-am avut n mna mea.
Du-te, Gruio, mergi cu bine,
Vrednic nu fusei de tine!
i pe Negruor clare,
El se duce-n goana mare,
Nori de praf n urm-i las...
Merge, zboar... pn-acas.

255

Petre Dulfu

CUPRINS

CNTUL XVI

NI
Vin pe drum, pe lng ru,
Turci cu paloe la bru.
Cu mustee lungi ca racii,
Cu cutturi ca dracii.
Vin mereu din sat n sat,
Vi i colnice strbat;
Trec dumbrvi ntunecoase,
Trec poiene luminoase.
i pe unde vin cu grab,
Tot de Ni-n drum ntreab,
Tot de Ni crciumarul,
Tot de Ni mcelarul,
Care ziua crmrete,
Glbiori agonisete,
Seara bea i chefuiete,
Noaptea turci mcelrete.
Tot ntreab, ispitesc,
Pn, iat-i, nimeresc,
Dau de crma lui n drum,
Intr-n curte toi duium.
nconjoar iute casa,
i zresc pe Niuleasa,
ntre straturi n grdin,
De ridichi cu poala plin.
256

Gruie-al lui Novac

Bun ziua, Niuleas,


Ochi frumoi de puic-aleas!
Mulumesc, boieri cinstii,
De la mine ce poftii?
Niuleaso, s ne spui,
Ni-al tu e-aci sau nu-i?
De-i nuntru, zi-i s ias,
De-i n sat, s-l chemi acas.
Dac-i dus n deal la vie,
S-i trimei cuvnt s vie.
Ni-e prieten bun. Vroim,
Negreit, s-l ntlnim!
Auzind, ea tresri;
i din gur glsui:
Preacinstiilor boieri,
Caimacami i ieniceri!
De-l ctai cu prietenie,
Muli ani Domnul s v ie!
Iar de i-ai pus gnd ru,
Nu v-ajute Dumnezeu!
l ctm cu buntate,
Ni-al tu ni-e ca un frate!
Dar averi cu el avem,
i dorim ca s-l vedem.
Mult frumoasa Niuleas,
Cu stat nalt de jupneas,
257

Petre Dulfu

A crezut cuvntul lor.


i le-a zis: Boierilor!
Eu v spun adevrat,
Nu e Ni dus n sat,
Nici n deal la vie nu-i,
Este-aici la vatra lui!
Dup cin-asear el
A but cam multicel,
Somn pe gene i s-a pus,
Doarme-n pat cu faa-n sus
i cu paloul pe piept.
Nu prea-mi vine s-l detept!
Auzind c doarme beat,
Turcii mult s-au bucurat:
Las-l c s-o detepta,
Cnd n cas vom intra!
i numaidect se duc,
Intr-n cas toi buluc.
Iar pe romn n pat,
Cnd zritu-l-au culcat,
Lng old c-un palo lat,
Trei pai napoi s-au dat!
Dar un turc, privire crunt,
i statur cam mrunt,
Dect toi mai inimos,
Sfoar de mtase-a scos.
258

Gruie-al lui Novac

Ca arcanul a-nnodat-o,
Dup gt i-a aruncat-o.
i pe ceilali turci i cheam.
Vin toi i la tras se-nham.
Ni somnul i urma,
Vis frumos n somn visa.
Cnd, deodat, ceva rece
Simte pe la gt c-i trece.
Scutur grumajii, tare...
De la gt arcanu-i sare.
Turcii, cum trgeau cu ur
Buf! pe spate toi czur.
Ni-n pat, cu faa-n sus,
Doarme mai departe, dus...
Dar turcul mrunel
Se apropie i el.
Sfoara, iari, tlhrete,
De grumaji i-o potrivete;
i mai tare, hoomanul,
Strnsu-i-a de gt arcanul.
Sfoara turcilor le-a dat-o,
Turcii-n mini au apucat-o,
Toi din nou se opintir
i pe Ni mi-l smucir.
Ni ochii mari fcu,
Vru s strige, nu putu;
259

Petre Dulfu

Turcii-l traser din pat


i cu sfoara l-au legat
De pociumbul hornului,
n btaia fumului,
La dogoarea focului,
Unde-i greu voinicului!
Bietul Ni, deteptat,
i vzndu-se legat
Se-ncordeaz, strig-amar,
Totul ns e-n zadar!
El striga, ei l bteau,
Of! i-n el cu ce ddeau?
Tot cu fierul plugului
Peste lungul trupului.
i cu biciul de curele
Peste-a feei alb piele.
Iar dup ce-l btur,
Toi pe chef se aternur.
Turcii chefuiau rznd,
Ni se zbtea gemnd,
Niuleasa se jelea.
Ce s fac, nu tia!
El, cnd soaa i-o vzu,
Semn cu ochiul i fcu:
Drag, ce stai de jeleti,
i nimic nu-mi foloseti?
260

Gruie-al lui Novac

Vezi ce ru m chinuiesc?
Moartea, turcii mi-o urzesc.
F-te c mai iei pe-afar,
Intr-alturi n cmar,
Ia-i din lad, dintr-o oal,
Pumni de glbiori n poal
i, cu poala plin ras,
Vino, mtur prin cas.
F-te c te poticneti,
Bani pe jos s risipeti...
Doar pgnii m-or lsa!
i s vezi cum i-oi juca!
Dnsa pleac... i din oal,
Galbeni muli aduce-n poal.
Mturnd se poticnete,
Bani prin cas risipete.
Cnd vd galbenii lucioi,
Turcii sar, din fire scoi,
Pe sub pat nebuni se bag
Dup aur, s-l culeag.
Strng de jos tot ce gsesc,
Dar pe Ni nu-l slbesc,
Ci mai nemiloi l bat.
Ni geme-ndurerat...
Soaa-i plnge muierete,
i nimica nu-ndrznete.
261

Petre Dulfu

El, vznd c nu-i dau pace,


Semn din nou nevestei face:
Drag! ce jeleti i stai,
Nici un ajutor nu-mi dai?
F-te iar c iei, i du-te
n cmar-alturi iute.
Dichisete-te frumos,
Cu ce ai mai artos.
Dup ce te vei gti,
S te-ntorci napoi aci!
Doar pgnii m-or slbi
i s vezi cum le-oi plti!
Niuleasa pleac iar,
ntr-alturi n cmar.
Pune faa la-nlbeal,
Buze moi la rumeneal,
Lungi sprncene la negreal,
Unghiile la pileal.
Ia din scrin papucii noi,
Cumprai cu galbeni doi;
a cea de srbtori
i catrinele cu flori.
Se gtete-ntr-o clipit,
Cum de Pati a fost gtit...
Mndr-apoi, ca o crias,
Vine din cmar-n cas.
262

Gruie-al lui Novac

Turcii dornici o priveau...


Dar pe Ni nu-l slbeau,
Ci-l bteau mai cu putere!
Ni se zgrcea-n durere.
Soaa lui se vieta
i nimic nu cuteza...
El, vznd c nu e ag,
Semn din nou i face: Drag!
Ce jeleti cu-atta foc,
Fr-a-mi folosi deloc?
Ia hai, f-te c te duci
Ap rece s le-aduci...
i te du colo-n conac,
Sus la unchiu-meu Novac;
Repede s-i dai de tire,
C m aflu la pieire...
Doar unchiul m-o scpa,
i s vezi ce le-oi lucra!
Niuleasa i-a luat
Cofa-n mn i-a plecat.
Dup ap nu s-a dus,
Ci pe deal, la unchiul, sus,
Gruia i Novac, n cas,
Osptau voioi la mas.
Alei, Gruio, vrule,
i Novace, unchiule,
263

Petre Dulfu

Osptai, v veselii,
i de Ni nici nu tii!
Haidei, fr zbovire,
C se afl la pieire.
De mai stai, e prea trziu,
Nu-l gsii pe Ni viu!
Ce i s-a-ntmplat, nepoat?
Ne clcar turci... o gloat!
El dormea-n odaie beat;
Prinsu-l-au, i l-au legat
Jos, de stlpul hornului,
La dogoarea focului.
i cumplit l chinuiesc,
Moartea turcii i-o gtesc!
Mo Novac la Gruia cat:
Auzit-ai, Gruio, tat?
Cinge sabia la bru,
Du-te, pn nu-i trziu!
Gruia: Haidem, verioar!
Sabia-ncingndu-i, zboar,
Ca un vnt din deal se las...
Iat-mi-l la Ni-n cas:
Alelei, mi neam hain,
Cum v-abatei din senin,
Cte-o sut pe un om,
Ca i ciorile pe-un pom!
264

Gruie-al lui Novac

Ce vi-e omul vinovat,


Astfel de mi l-ai legat?
Nu vi-e robul de vnzare?
Mie mi-e de cumprare!
Nu ni-e robul de vndut,
Ci ne este de pierdut!
Olio! vrule, mi, slabe,
Cum te calc nite babe!
Astfel cnd a cuvntat,
Funiile i-a tiat,
Buzdugan i-a pus n mini:
Iac leac pentru pgni!
Slobod Ni cnd se vede,
Ca un fulger se repede,
i cnd prinde-a da, oimanul
n pgni cu buzduganul,
Oliolio!... pgnii hoi,
Cum fugeau spre u toi!
Dar n u Gruia sta,
Jos cu sabia-i culca.
Iar pe care nu-l doboar
Lucitoarea sbioar,
l aterne-n grab jos
Buzduganul nemilos.
. . . . . . . .
Stelele cnd rsreau,
Cli de turci sub cer ardeau.
265

Petre Dulfu

Focul rou tot cretea,


Carnea-n flcri sfria.
Cnd pojarul se stinsese,
Scrum din turci mai rmsese.
Niuleasa scrum lua,
Ni oasele-aduna.
ntr-un car le-au ncrcat,
i pe Olt n jos le-au dat:
Unda rece s le care
Pn-n Dunre i-n mare!

CNTUL XVII

FATA TURCULUI
Colo-n Munii olteneti,
Sus, la curi mari novceti,
Plimb-mi-se prin ceardac,
Trist, feciorul lui Novac:
Din ochi negri lcrmnd,
De la inim oftnd.
Taic-su la dnsul vine:
Gruie, scumpe, ce-i cu tine?
Straiele i-ai ponosit,
Calul i l-ai obosit,
Galbenii i-ai cheltuit,
De te vd aa mhnit?
266

CUPRINS

Gruie-al lui Novac

Nu, ticu! ci m bat,


Iari, gnduri de-nsurat...
i din cte le-am vzut,
Doar o fat mi-a plcut:
Fata turcului bogat,
Soliman, din Calafat.
Sultnica-i zic pe nume,
Nu-i ca dnsa alta-n lume.
Nici o zn, nici o floare,
Nu-i aa fermectoare.
i-i nepoat de-mprat,
Minile mi le-a furat!
Taic-su clipi din gene,
i-a-ncruntat a lui sprncene:
Tu, romn de vi, vrei
Fata unui turc s-o iei?
Dac este-aa... grbete,
Rade-te pe cap turcete,
Las-i portul romnesc,
i te-mbrac-n strai turcesc!
Gruia ce mi se gndete?
Nu s-a ras pe cap turcete,
N-a schimbat cu strai pgn
Portul neao de romn.
Ci la Negruor s-a dus,
Mndr ea, fru scump i-a pus.
267

Petre Dulfu

S-azvrli pe el clare,
Apoi: Hi la drum, fugare!
Din clcie-l mboldea,
Calul cte-un deal srea;
L-atingea cu palma-i lat,
i srea doi muni deodat.
Iat-l cu frumosu-i cal
Colo-n Calafat, pe mal,
Lng-o vesel grdin,
De garoafe mndre plin.
Sultnica cea frumoas
Tocmai se plimba voioas
Printre flori, i dup ea
Roabe vreo cincizeci avea.
Mndre toate, frumuele,
Mai n-o cunoteai din ele.
Cnd vzu pe clre,
I-a grit: Voinic seme!
Ce joci calul tu pe-aci?
Tatl meu, de va simi,
Calul scump o s i-l ia,
Iar pe tine... te-o tia!
Gruia calul i-l strunete,
Lng gard cu el se-oprete:
Of, nepoat de-mprat,
Din oraul Calafat!
268

Gruie-al lui Novac

O garoaf de mi-i da,


Mult mi-ai drege inima!
Ai copilei obrjori
S-au fcut ca doi bujori.
Se plec tremurtoare
Pe un strat i rupse-o floare.
Unei roabe o ddu:
Na, alearg de i-o du.
Gruia-n ochii fetei cat:
Nu aa, frumoas fat.
Ca s-mi dreag inima,
D-mi-o cu mnua ta!
Sultnica tresri,
Faa ei se-nveseli,
Negrii ochi i i-a plimbat
Peste florile din strat.
Rupse cu mnua-i alb
Alt floare i mai dalb;
i s-a dus ca s i-o dea:
Na-i-o, chiar din mna mea.
El atunci un bra ntinde,
Fetei mijlocu-i cuprinde;
i sltnd-o-n ea cu zor,
Pinteni d lui Negruor:
Hi!... mi puiul oimului,
Mi te-aterne drumului,
269

Petre Dulfu

Ca i iarba cmpului
La suflarea vntului!
Negruor zbura, la deal,
Iar Gruia-n ea pe cal,
Mndra-i dezmierda cu sete,
Srutndu-i ochi i plete.
. . . . . . . . .
Roabele... rmn pierdute,
Iar o roab-alearg iute
Colo-n trg la cafenea,
Unde turcii beau cafea:
Turcule, stpne, vin
Las vorb i hodin;
O clipit nu mai sta,
C-au rpit pe fiica ta!
i-a luat-o-n ea pe cal
i-a zburat cu ea la deal
Nzdrvanul pui de drac,
Gruie, Gruie-al lui Novac!
Turcul, cnd a auzit,
Ars din locu-i a srit;
i cu lacrmi el plngea,
Cci atta fiic-avea!
Merse-acas-ntins... i, hai!
Drept n grajdul cel de cai.
Nici un cal nu-i trebuiete,
La nici unul nu se-oprete.
270

Gruie-al lui Novac

Ci-ndrepteaz paii lui


Spre un col al grajdului,
Ctre Alba, iap veche,
Care n-avea-n ri pereche.
De la iesle-o scoate, sare
Pe lucioasa ei spinare,
Fr ea i fr fru,
Doar cu sabia la bru.
Alerga, fugea, mi frate,
Cu urechile culcate,
Alba turcului deliu
Dup Negru cel zglobiu
Cum alearg de nebun
Peste cmpuri o furtun.
Cu atta zor fugea,
De mai-mai c-l ajungea!
Sultnica, de pe cal,
Din nlimea unui deal,
Cutnd napoi, deodat,
D cu ochii de-al ei tat.
Ce-i trsni atunci prin minte?
Se plec din a-nainte,
i pe Negru cel spumat
De-o ureche l-a mucat.
Urechiua sngereaz,
Negruor ca ars necheaz,
271

Petre Dulfu

Hai, pe urm, d nval,


Zboar, cu aa iueal
De-au ajuns n data mare
Colo unde-albeau n zare
Mndre case cu ceardac:
Sus, la curtea lui Novac.
Nu intr n cas bine,
Turcu... iat-l, i el vine,
Cu privirea-nflcrat,
i cu spada ridicat.
Inimosul Mo Novac,
Din al casei lui ceardac,
Cobortu-s-a-n ograd,
Oaspele ca s i-l vad:
Ho, jupne turcule,
i cinstite socrule!
Ce-nspimni pe fiii ti,
Fiii ti, copiii mei!
Ia poftim, s ne-mpcm,
Cu paharul s-nchinm!
Tinerii fac vrjbile,
Noi, btrnii, pcile.
Iar copila: Tat drag,
i gri de sus din prag.
S m iei napoi venii?
Du-te! Geaba ostenii!
272

Gruie-al lui Novac

Gruia-i mndru voinicel,


Nu mai plec de lng el,
De-azi, cretin eu m fac.
Voi fi nora lui Novac!

CNTUL XVIII

LA SOCRI
Dinspre munii Lotrului,
Prin strmtoarea Oltului,
Cine se coboar-n cale,
Ctre Dunre la vale?
Gruie-al lui Novac coboar
Cu iubita-i soioar;
C de cnd s-au cununat,
Pe l-ai si ea n-a mai dat.
Prin pduri de brad, prin muni,
Merg la socrii cei cruni,
Pe doi roibi naripai
i cu daruri ncrcai.
Prin pdure cum treceau
Florile-i ademeneau,
Ierburile-i mbtau,
La repaus i chemau.
i colo cam spre amiaz,
Umbra cnd se tot scurteaz,
273

CUPRINS

Petre Dulfu

Ajungnd n Valea rea,


Caldul soare-i dogorea,
Iat-i, se opresc, mi frate,
Sub un brad cu crengi plecate.
Sultnica mas-ntinde,
Scoate din desagi merinde.
Amndoi apoi s-aeaz,
Odihnesc i ospteaz.
Iar el a cuvntat:
(l ptea parc-un pcat!)
Scumpo, nu-mi cntai de mult
Ian ncepe... s te-ascult.
Cnt-i, mndro, cntecul,
C mi-e drag ca sufletul!
He! cnta-i-a bucuroas,
I-a rspuns a lui frumoas,
Dar de-ncep eu a cnta,
Frunzele s-or cltina,
Munii, vile-or vui...
Arambaa s-o trezi;
Arambaa cel vestit,
Care st prin muni dosit:
Cpitanul de voinici,
Ce-i stpn prin vi p-aici.
i simind c-aici suntem
Va veni la noi, m tem.
274

Gruie-al lui Novac

Ei i-apoi? S vie! las...


L-oi pofti cu noi la mas.
Iar de-o fi stul de hran,
Un baltag i-oi da poman!
Cnt-i, mndro, cntecul,
C mi-e drag ca sufletul!
N-avea grije pentru tine,
Ct te afli lng mine!
Dragul meu! de-al tu cuvnt
Asculta-voi i-o s cnt...
Arambaa o s vie,
De el nu i-e team ie!
Dar tii, Gruie, ori nu tii,
C de cnd eram copii
Ani vreo zece cnd aveam
Eu i dnsul ne iubeam?
Cnd fui mare, l-am lsat,
Eu pe tine te-am luat;
Iar el, prin muni cu brazi
St-ndosit de-atunci pn azi!
Azi pe-aici de s-o abate
i mi te-o zri, brbate,
El lupta-va pentru mine,
S m ieie de la tine!
Vorbele acestea-l dor,
Mult, pe-al lui Novac fecior.
275

Petre Dulfu

Totui, zice: Mndro, hai!


Cnt, grije tu s n-ai!
Sultnica, scumpa lui,
Dete drumul glasului.
i cnd prinse-a trgna,
Munii-au prins a rsuna.
Valea prinse-a clocoti.
Arambaa se trezi,
Prsi culcu de flori
Dintre brazi mirositori.
i de sus, pe-o-ngust cale,
Fuga, cobor la vale.
Iat-l, vine drept la ei:
Gruio! Tu eti? Alelei!
Cine dracu te-a adus
i-n crarea mea te-a pus?
Zile scurte de-ale tale?
Ori pcate de-ale mele?
Ce-avui bat-te pustia
Cu-al tu roib s-mi calci moia?
Ia s-mi dai degrab seam,
Ia s-mi dai pe roibul vam!
Ba eu roibul nu i-oi da,
Pn capul sus mi-o sta;
C mi-l dete taic-meu,
Ca s-mi poarte trupul greu.
276

Gruie-al lui Novac

Mi cu palo mare-n teac


i cu cpna seac!
Ce-mi treci luminiurile
i-mi strbai desiurile?
Cum ai ndrznit, semee,
S-mi ncurci crri, fnee?
Ia s-mi dai azi mie seam,
Ia d-mi paloul tu vam!
Ba nici paloul nu-i dau,
n picioare ct mai stau;
C mi-l dete Dumnezeu,
Ca s-mi apr capul meu!
Mi... cu mndra ca o floare,
Ce-mi seci apa din izvoare?
tii tu oare ori nu tii,
C pe cnd eram copii,
Cnd vreo zece ani aveam,
Eu i mndra ne iubeam?
Ia s-mi dai azi, Gruio, seam,
Ia s-mi dai pe mndra vam!
Ba, pgnule-ngmfat,
Pn-am brae de luptat,
Nu-i dau nici pe mndra mea,
C m-am cununat cu ea!
Ia-mi-o, de eti i-ndrzne,
Ct i-e graiul de seme,
Vino s ne msurm,
Lupt dreapt s luptm!
277

Petre Dulfu

. . . . . . . . . .
Ei de brne s-apucar,
i la lupt se-ncletar;
Cnd n loc se rsuceau,
Cnd la vale se trau,
Dar nici unul nu slbea,
Fiecare se inea.
Gruia ce mi se gndete?
Soioara-i ispitete:
Alei, puica mea, tu stai?
Nici un ajutor nu-mi dai?
Uite, bru-mi se dezleag,
Vino de mi-l strnge, drag!
C m-mpiedec i-oi cdea,
Fr so vei rmnea!
Ea-i gri: Nu, nu! mai dai!
Lupt dreapt s luptai!
C oricare-o birui,
Tot un brbel mi-o fi!
Gruia, auzind aa,
Foc pe inim simea.
Trup i brae i-a-ncordat,
Pe-arambaa l-a-nhat,
Sus de tot l-a ridicat,
De pmnt cu el a dat...
278

Gruie-al lui Novac

i-n rn pn-n gt,


Dintr-o dat l-a vrt.
Apoi palou-nvrti,
De gt capu-i dezlipi.
Soaa-i vine: Dragul meu,
S te ie Dumnezeu!
Gruia-n inim fierbea,
Dar mnia-i ascundea.
Scoase plosca de sub ea:
Na, drguo, vin i bea!
C de-acum din mna mea,
Ori i bea ori nu-i mai bea.
Pricepndu-i gndul ru,
Ea se roag: Soul meu!
Am greit... sunt vinovat...
Iart-m de ast dat!
Gruia aspru se uita,
i din grai o judeca:
Mndro, tii ce m gndii?
Vara asta eu cosii.
Am fcut vreo apte cli,
Vrf la toate le pusei.
Dar o claie-n deal cldit
Mi-a rmas nevrfuit.
tii ce m gndesc azi eu?
S-i fac vrf cu capul tu!
279

Petre Dulfu

Mndra, biata,-nglbenete.
Gruia palou-nvrtete...
D o dat mnios,
Trupul mndrei cade jos,
Capul se rostogolete,
Gura ei bolborosete.
El cosiele-i rteaz,
i sub ea pe roib le-aeaz
Apoi sare-n ea, pornete,
Pn la socri nu se-oprete.
. . . . . . . . . .
Soacra, cum l vede,-alearg,
Poarta i-o deschide larg,
l poftete,-i pune mas.
El pe-o mn fruntea-i las.
Ce stai, ginere, plouat?
Fata unde mi-ai lsat?
Sultnichii nu-i e bine?
Cum de n-a venit cu tine!
Gruia soacrei sale-i dete
Smocul pletelor tiete:
Iac ce-i trimete ea.
Am lsat-o-n Valea rea...
Lng houl Arambae.
Vulturi nestui s-ngrae
Cu obraji-i rotunjori,
i nesioase ciori.
280

Gruie-al lui Novac

Cnd cosiele-i zri,


Soacrei inima-i sri.
Le-a luat, la piept le-a strns,
necndu-se de plns.
Ca din mini ieit, mama,
De pe cap i-a rupt nframa.
Pletele i le smulgea,
i cu lacrmi se jelea:
Of!... acas cnd erai,
Fat, cum nu m-ascultai,
S iei so de prin vecini.
Tu la toi gseai pricini...
ntr-o zi, la drum n zbor
Mi-ai plecat c-un cltor.
Cltorul ce l-ai vrut,
Iat! vezi ce i-a fcut?
Te ls-n pduri, s-ngrai
Ciori cu-obraji-i drglai.
nsui el mi te-a rpus!...
Gruia nal fruntea sus:
Ia taci, soacr, nu ofta,
Toate-s doar din vina ta!
C-o lsai de se-ndrgea
Cu oricine se-ntlnea.
Fata prea i-ai rsfat!
Proast cretere i-ai dat:
281

Petre Dulfu

Ca s i-i doreasc soi,


Ci i va-ntlni, pe toi!
Zice i pe roib el sare,
Pleac iar, n goana mare;
Se tot duce, pn se pierde
n desi de codru verde.

CNTUL XIX

MOARTEA LUI NOVAC


Ce s-aude-n lung pe vale?
Ce se vede jos n cale?
Sunt ttari ce vin grmad
De prin sate, de la prad.
Pe vlcele i pe drumuri,
Vin ttari pgni, duiumuri.
Iar n fruntea tuturor,
Cine vine mai cu zor?
E Mrzacul cel btrn,
Cam albit de ani i spn:
Fire-n barb opt, sau nou,
n mustee numai dou.
i un arc el are-n spate,
Ct o cobili, frate!
Iar ntr-nsul o sgeat,
Mare, cocogea lopat.
282

CUPRINS

Petre Dulfu

Tot viind aa duium,


Iat-i, dau de-o fat-n drum
De Stncua cea chiabur,
Drglae la fptur.
mbrcat-n ie alb,
i la gt c-o mndr salb.
Cum o vd n drum ttarii,
Sar i-o-nha ca tlharii!
Lan de fier n grab scot,
i o leag cot la cot.
Toi cu bicele-apoi sar,
i-o lovesc, i-o bat amar.
Valeu! strig fata. Mor!
Nu m batei, hoilor!
Bani vrei? Haidei c v-oi da,
Glbiori, cu bania!
Dar Mrzacul cel albit
i gri cu glas dogit:
Nu te batem, puico, hi,
Pentru glbiorii ti!
Ci te batem s ne spui
(Fiindc eti din satul lui)
Unde-i, care-i din tot satul,
Casa lui Novac bogatul?
Cinilor, dac-i aa,
Ian privii! le zise ea,
284

Gruie-al lui Novac

Sus, vedei voi, pe colin,


Cea vpaie de lumin?
Nu-i vpaie arztoare!
Acolo lucesc la soare
Mndre case cu ceardac,
Casele lui mo Novac.
Casele cnd le vzur,
Fetei drumul i ddur,
i-ntr-acolo, toi vrjmaii
i crmir-ndat paii.
***
Mo Novac la o fereast,
Sus, vorbea cu-a sa nevast:
Drag, somnul m-a furat,
i urt vis ce-am visat!
M prdau ttari, o ceat...
Se-mplinete visu-mi, iat!
Vin ttarii... vezi cum suie?
Vin! i-acas Gruia nu e.
Deci, tovara mea! sai,
Mn de-ajutor s-mi dai!
Ce s fac, femeia-ntreab.
Car-mi la sgei, degrab.
S le cari cu traista-n cas,
i s mi le pui pe mas.
Bine vorba nu sfrea,
Ttrimea i sosea.
285

Petre Dulfu

Au venit ttarii gloat,


De-au umplut ograda toat;
Tot venir cu grmada,
Pn-umplur i livada.
Moul spada-i ascui,
Arcu-ndat i-l gti
n prete-avea din fa,
O sprtur lunguia.
Pe-acolo Novac ochea,
i cu arcul su btea.
Numai c-o sgeat, dou,
Dobora ttari, opt, nou.
Dar Mrzacul cel btrn
i ca babele de spn,
A vzut din ce loc vine
Moartea lor, i de la cine.
Suie deci, cu muli de-ai lui,
Treptele conacului.
Sar la u cinci pgni,
i-o ridic din ni.
Dau s intre din pridvor,
Toi n cas-apoi cu zor...
ns mou-n u drept,
Ca un zid le ine piept.
tii de spada lui cea grea,
Ttrimea cum cdea?
286

Gruie-al lui Novac

Cum cad toamna frunzele,


Cnd btut-au brumele.
Sute vin, se-ngrmdesc,
Toi pieirea i-o gsesc.
Alte sute-l mpresoar,
La pmnt el i doboar.
. . . . . . . . . .
Dar cu lancea-mpuns amar
Pe la spate de-un ttar,
A czut la urm jos
i Novac cel inimos:
Precum cade la pmnt
Falnicul stejar, de-un vnt.
Dobort vzndu-l, hoii,
Buzna-n cas dau cu toii.
Prind la geamul din iatac
Pe soia lui Novac.
i legnd-o-ncep s-o bat.
Vai! ea strig-nspimntat.
Stai cu bicele, pgni,
Dezlegai-m de mini!
Bani cu miera v voi da,
Ci v cere inima!
Dar Mrzacul cel crunt
Se uit la dnsa crunt:
Taci, femeie! ce tot zbieri?
Nu te batem pentru-averi!
287

Petre Dulfu

Ci te batem s ne spui:
Unde-i grajdul calului,
Al lui Negru-Negruor,
Ce cu oimi se-ntrece-n zbor?
Calul Gruia l-a furat
De l-al nostru han bogat.
Hanul ne-a trimis pe noi
S i-l ducem napoi!
Novcia, dezlegat,
Merse cu ttarii: Iat!
Sus, colea, spat n deal,
Grajdul falnicului cal.
Cpcunii, hai cu zor,
Toi n grajd la Negruor:
El cu dini-i sfia,
Cu picioarele-i lovea.
Dar Mrzacul, fa spn
De baborni btrn:
Novcio, zise iar,
Scoate-l dumneata afar!
Ea la Negruor se duse,
Vorbe drglae-i spuse,
Coama-i netezi frumos,
i pe loc din grajd l-a scos.
Cnd Mrzacul l-a zrit,
De plcere-a tresrit.
288

Gruie-al lui Novac

Hai, pe el nclec,
i cu toi ai lui plec.
***
Gruia, de la socrii si,
Amrt, venea, prin vi.
Cnd deodat, vi i hat,
De-un nechez au rsunat.
El intete ochii-n zare:
Ce vd? Nu e Negru oare?
Ii! ba-i Negruor al meu.
Uite-l, vine... ca un zmeu!
Cine-i ine fru-n mn?
Un ttar cu faa spn.
Dup el vin ali cpcni.
Vai! clcatu-ne-au pgni?
Pe ticuul biruir?
i pe Negru mi-l rpir?
Cnd gndea aa, mirat,
Roibul su a nechezat.
Negruor l auzi,
-unde-odat se smuci!
Din msele mesteca,
Din picioare arunca.
Pe Mrzacu l-a trntit,
Fierea-ntr-nsul de-a plesnit;
i mai dndu-i i-un picior,
A venit la Gruia-n zbor.
289

Petre Dulfu

El spre gtul lui se las,


i-i srut coama deas.
Sare-apoi, cu spada-n mna
La otirea cea pgn.
i-o aterne jos pe loc,
Ct ai coace-o turt-n foc.
Stau ttarii-n drum tiai.
Ca i snopii secerai.
***
Cu ttarii cum sfri,
Ctre cas drept porni.
Iar n patul aternut,
Sus, acas, ce-a vzut?
Taic-sau zcea pe spate,
Mort, cu buzele-ncletate.
Lng el, micua sa,
Genuncheat jos, plngea.
Gruia stete ca-ngheat.
Iar la urm, s-a plecat,
Srutri de foc a pus
Pe obrajii celui dus.
Tat, tat! ce-ai fcut?
Tu, cel tare, mi-ai czut?
O, stejarule frumos,
Cum te dete vntul jos!
. . . . . . . . . . .
290

Gruie-al lui Novac

i venit-au popi, de-aproape,


De departe, s-l ngroape.
i-a venit ca s-l jeleasc,
Mult lume romneasc:
De pe Mure, Cerna, Jiu,
De pe-al Argeului ru,
De pe rul Oltului,
Toi fruntaii neamului!
Clopotele rsunau,
Popii tnguios cntau,
i cu lacrmi toi plngeau,
Cnd la groap-l petreceau.
-unde l-au nmormntat?
Pe un plai cu flori smlat,
Sus, colo, la sfntul schit,
Spre-a fi venic pomenit.

CNTUL XX

N ROBIE TTREASC
Colo-n ara ttreasc,
n cea temni domneasc,
Temni de zid lucrat
i-n pmnt adnc spat,
Cine zace la rcoare,
Fr s mai vad soare?
291

CUPRINS

Petre Dulfu

Zace Gruia cel vestit,


Ateptnd al su sfrit.
Cci ttari prdalnici iar,
Muli! moia ne-o clcar:
i pe Gruia prins, legat
Rob cu dnii l-au luat.
A trecut n toamn anul
De cnd zace rob, srmanul,
La picioare zvort.
i cu lanul pus la gt.
n ajunul Patilor,
M-sa, lcrmnd de dor,
Pn-n ziu se scul,
Ochii, faa i-o spl.
Maicii sfinte s-a rugat,
i la Negru-a alergat:
Negruorule deliu,
Nu mai pot! Mi-e dor de fiu!
tii tu calea pe sub soare,
Pn la Gruia la-nchisoare?
tiu, stpn; haide, sui,
Ard i eu de dorul lui !
Zise, i din ochii si.
Calul scpra scntei.
Dnsa iute-l neu
i srind pe el plec.
292

Gruie-al lui Novac

. . . . . . . . . .
Negru, cnd l-atinse-afar
Vntior de primvar,
i mai mult se-nviora,
Ochii roat i-i purta.
Zarea toat-o cuprindea.
Ca fugarii nu fugea,
Nici cum fuge-o cprioar,
Ci ca vntul care zboar.
i-n nebuna-i alergare
tii cum necheza de tare?
Cu nechezu-n calea sa,
Ziduri, case drma!
Cnd n ziua urmtoare
(Zi de sfnt srbtoare)
Nimerit-au la-nchisoare,
Negru-albise de sudoare.
Novceasa jos sri,
i spre temni pi;
La fereastr se opri,
De zbrele se lipi:
Gruio mam! unde eti?
Dragul maichii! mai trieti?
Gruio scumpe! de eti viu,
Hai, rspunde-mi, ca s tiu!
293

Petre Dulfu

Iar de-i fi, micuo, mort,


Popilor s dau vrun ort,
Lcrmnd s te jelesc,
De pomeni s-i ngrijesc!
Gruia glasu-i auzea
Dup glas o cunotea;
La fereastr s-a urcat,
i din grai a cuvntat:
Maica mea! de viu sunt viu,
Dar abia, abia m iu!
M-sei, viu cnd l zri,
Suflet parc-i mai veni:
Dragul meu! de srbtoare,
Iac... ou roioare;
Rob de cnd mi te-au luat
Ou, poate, n-ai mncat.
Gruia din adnc ofta:
Mam, nici nu le-oi mnca!
Ce crezi? c mi-e de mncat?
Mie-mi arde de scpat!
S le-mpari la pzitori,
Doar o fi-ngduitori
i te-or mai lsa cu mine.
Of! c dor mi-era de tine!
Ea le d la pzitori.
Dnii sunt ndurtori,
294

Gruie-al lui Novac

i dau voie, ct o vrea,


Cu-al ei fiu la geam s stea.
Mam, mam! el i zice,
Cum ai nimerit aice?
Negru-al tu, nclecndu-l,
Gruio, m-a adus ca gndul.
Negruor cu foc necheaz,
Spre zbrele-nainteaz.
Gruia-l mngie duios:
Ah! oimanule frumos!
Iar m-sa: Dragul meu,
Gruie! cum slbii de ru!
Da, n st beci rece, ghea.
Maic, m uscai la fa.
Nici nu-i poi nchipui
Chinul ce-l ndur aci!
Doar din plete ce-au crescut
mi fac noaptea aternut.
Doar cu barba m-nvelesc,
Cu musti m tergresc;
Ziua stau i nu am tihn,
Noaptea-ntreag n-am odihn
De cntatul broatelor,
De foitul erpilor!
Cnd aici eu am venit,
nuntru ce-am gsit?
295

Petre Dulfu

Broate ca nucoarele;
Azi sunt ca ulcioarele.
erpii ca i aele,
Azi sunt groi ct braele!
i-a rbda! de nu ar fi
O npast i mai i:
O erpoaic, foc de rea,
A-mpuiat n barba mea!
Cnd cu gura-i m ciupete,
Sngele-mi iroi nete;
Ea mi-l suge pgnete,
D la pui de i-i hrnete!
. . . . . . . . . .
Bine c mi te-a adus,
Drag mam, Cel de Sus!
Dumnezeu i-o ajuta,
Tu de-aci m vei scpa.
C iubirea de prini
Lecuiete suferini;
i ca dorul unei mume
Nu mai e nimic pe lume!
Of! de-aci s mi te scot,
Ce n-a face? Face-a tot!
Cum s fac, odorul meu?
S te-nv, micuo, eu:
Ia pe Negruor de fru,
i cu frul prins de bru,
296

Gruie-al lui Novac

Plimb-mi-l n lung i-n lat,


Prin ora, pe la palat.
Hanul cel de ani btrn,
Al ttarilor stpn,
Din palat o s-l zreasc,
Inima-i o s rvneasc.
i din grai dac te-ntreab:
Nu i-e de vnzare, bab?...
Nu i-e Negrul de schimbat!?
Tu rspunde-i rspicat:
Nu mi-e calul de tocmeal,
Negru mi-e de druial:
Celui ce pe Gruie-al meu
Mi l-o scoate de la ru!
***
Ea, cu Negruor de fru,
i cu frul prins n bru,
Merge, trece-n lung i-n lat,
Prin ora, pe la palat.
Negru coama-i scutura,
i din ochi scntei vrsa.
Hanul din palat l vede,
Jos la poart se repede.
Hei, tu, bab ofilit,
Ia stai, rogu-te,-o clipit;
Nu vinzi mndrul cluel?
Galbeni, mii, s-i dau pe el!
297

Petre Dulfu

Nu i-e Negrul de schimbare?


S-i dau altul i mai mare!
Pentru unul s-i dau doi,
S-i dau douzeci i doi!
Baba zise: Cer iertare,
Nu mi-e calul de vnzare,
Nici de schimb i de tocmeal
Negru mi-e de druial:
Celui ce pe Gruie-al meu
Mi l-o scoate de la ru!
C-i pcat, voinic n floare,
S tnjeasc-n nchisoare.
Bine, hai! a zis ttarul,
Las, bab,-aici fugarul,
i de-i Gruia fiul tu,
Am s-i port de grij eu.
Din robie-l scot ndat,
i-l nsor chiar azi c-o fat,
I-am gsit tovara,
Pe frumoasa Carpena.
Sus n codrii dei nscut,
Pentru fiul tu crescut.
I-am tocmit i lutari,
Meteri dintre cei mai mari.
Ca s-i cnte pn-n sear,
Lng drumul cel de-afar.
298

Gruie-al lui Novac

i s vad mult popor


Cum se-nsoar-al tu fecior!
Auzind aa btrna,
i apuc-ndat mna,
i pulpana hainei, nou,
Le srut pe-amndou.
n ograd calul bag,
De un stlp al porii-l leag
i la fiu-i se repede.
El o-ntreab, cum o vede:
Ce-i cu Negruor? L-am dat,
Gruio, cum m-ai nvat.
Iar hanul, mulumit,
tii ce mi-a fgduit?
Astzi chiar, din nchisoare,
Mi te scoate, s te-nsoare.
i-a gsit tovara,
Pe frumoasa Carpena...
Sus, n codrii dei nscut,
i pe seama ta crescut,
i-a tocmit i lutari,
Meteri dintre cei mai mari.
Ca s-i cnte pn-n sear,
Lng drumul cel de-afar.
i s vad mult popor,
Cum te-nsori, iubit odor!
299

Petre Dulfu

Vai, vai! ce mi-ai fptuit!


Ce-am crezut, i ce-a ieit!
Srcua maica mea,
Cum i bat joc toi de ea!
Ce fel? Nu-l nelesei?
Carpena din codrii dei,
Este eapa, maic draga,
eapa-n care-o s m trag!
Lutarii? sunt vultrii
Cei nprasnici ai pdurii,
Care sngele mi-or bea,
i mnca-vor carnea mea.
Of, pierdut e Negru-al meu,
i cu el, pierdut i eu!
Fiul, mam, nu-i mai scap,
i-l vor trage azi n eap.
***
Biata mum-ncremeni.
Ca i ars-apoi sri,
Alerg iar la palat,
Stete-n poart, s-a uitat.
i-nuntru ce vedea?
Hanu-ntruna trimetea
Slujitori i clrei,
Dintre cei mai ndrznei,
S-l ncalece de zor,
Careva, pe Negruor;
300

Gruie-al lui Novac

Cci i arde sufletul


Ca s-i vaz umbletul!
Ei la Negru se duceau,
Mna pe drlogi puneau.
Negru neclintit sttea,
Pn se urcau n ea;
Iar n ea cnd i simea,
n picioare drept srea,
i ct colo-i azvrlea,
Fierea-ntr-nii le plesnea!
A trntit jos, unul, doi,
Zece, douzeci i doi!
Cnd vzu aa btrna,
Semn fcu din drum cu mna:
Hanule, mria-ta!
S m ieri, uitai ceva!
Calul i l-am druit,
ns nu te-am desluit,
C pe el s stea clare
Nime-n lume nu e-n stare;
Numai Gruia singur poate,
De la dub cnd l-ai scoate.
Numai el i l-o-mblnzi,
Ca s-l poi tu clri!
Cnd ttarul auzea,
i mai mult se aprindea.
301

Petre Dulfu

i gndi-ntru sine: Azi,


Tot era s-l scot, de-amiazi,
Ca s-l duc la cununie.
Ia s-l chemi, acum, s vie.
i-a trimis oteni, o gloat,
De la dub s i-l scoat.
El sosi numaidect,
Cu ctui de fier la gt.
i de mini, i de picioare
Tot cu lanuri suntoare.
l pzeau, cu lnci n mini,
Cam vreo mie de cpcni.
Cnd voinicul a intrat,
De-al lui chip s-au spimntat,
Toi ai curii mici i mari
i ttarce i ttari.
Pletele-i cdeau pe spate,
Pn la clcie, frate!
Barba lui, a lui musta,
Copereau i piept i bra.
Hanu-i zice: Nu ofta,
C-a sosit i ziua ta,
Cnd eu te voi cununa
Cu frumoasa Carpena!
Pn mireasa i se-mbrac,
Vino, sui pe Negru-oleac,
302

Gruie-al lui Novac

Sui! c-mi arde sufletul,


Gruio, s-i vd umbletul!
Iar dnsul glsui:
Bucuros eu m-a sui;
Dar pe cal, mria-ta,
N-o s pot ncleca.
Eu pe Negru cnd sream,
Brae slobode aveam,
Nu eram ca azi, vrt
Tot n fiare, pn-n gt.
La un semn, oteni venir,
Din ctui mi-l slobozir.
Du-te-acum, i-a zis ttarul.
i-mi ncalec fugarul.
El la Negrior privi,
i ttarului gri:
S-l ncalec, zu, a vrea,
Dar m tem c n-oi putea.
Cnd plecam cu el la drum,
Nu eram cum sunt acum;
N-aveam plete lungi, pe spate,
Pn la pmnt lsate.
N-aveam barb i musta,
Mari, s treac-n jos de bra.
Azi, el nu m va cunoate,
Din picioare-o s m-mproate!
303

Petre Dulfu

Hanul pace-n suflet n-are,


Se-nfierbnt i mai tare:
Brbieri s vie-ndat!
i-au venit vreo cinci, deodat.
Unii pru, i-l tundeau,
Alii barba i-o rdeau.
Ei! din mo mbtrnit,
Iat-mi-te-ntinerit.
La fugar acuma du-te,
i-l ncalec mai iute;
Hai, c-mi arde sufletul,
Gruio, s-i vd umbletul!
Gruia se mai nvrtete.
La fugar din nou privete:
Nici acum, mria-ta,
N-o s-l pot ncleca.
Negru, cnd m urc n ea,
tii pe mine cum m vrea?
Nu cum sunt azi, nearmat,
i ca robii mbrcat.
Ci lui Negru-i e aminte
S m vaz ca nainte:
Haine romneti purtnd,
Sabie la bru avnd!
La un semn, civa se duc
i voinicului i-aduc:
304

Gruie-al lui Novac

Haine romneti frumoase,


Lance, sabie, lucioase.
i-mbrcnd el hainele,
i-ncingndu-i armele:
Ah! gndete mulumit,
Sfinte Doamne, fii slvit!
Mare eti tu, Cel de Sus!
La fugar apoi s-a dus,
i-ntre ochi l-a srutat;
Negru, blnd a-ngenuncheat,
i rmase nemicat,
n genunchi aa plecat,
Pn voinicu-a-nclecat.
Toat curtea s-a mirat!
Gruia cu fugarul lui
Vine-n faa domnului:
Hanule, Mria ta,
Team i-e c voi scpa?
Vezi de-nchide curile,
Zvorete porile,
ntrete strjile,
Ca s-i piar grijile!
Hanu-a pus numaidect
Porile de-au zvort,
Strjile de-au ntrit,
Pretutindeni, nzecit.
305

Petre Dulfu

Iar Gruia ce fcu?


Pinteni calului ddu.
i cnd Negru alerga,
Brazd-n urma lui lsa:
Cum e brazda-ntunecat
Pe pmnt de plug lsat.
Iar pe piatr cnd clca,
Din potcoave scpra.
Face, ct clipeti, o roat,
Curtea ocolind-o toat;
i mai face roi vreo dou
Face pn la vreo nou!
Cnd s fac-a zecea roat,
D spre maic-sa prin gloat
Mna-n bru i-o-nfige bine,
O ridic lng sine.
i cu-a lui micu-n ea
Drept spre zidu nalt o ia.
Negruor, mpintenat,
Sforie pe nri turbat.
Se-ncordeaz-o dat tare,
Peste zid departe sare;
Hanul nlemnit privi,
Toat curtea-ncremeni !
. . . . . . . . .
Gruia de pe cal s-apleac:
Hanule! rmas bun! Iac !
306

Gruie-al lui Novac

N-ai fost om, srman de tine,


S omori viteaz ca mine!
Apoi zboar vulturete,
Dar deodat se oprete;
ntr-o pdurice deas,
Jos pe maic-sa o las.
i-napoi cu Negru-alearg.
Sare zidu-n curtea larg.
Bietu han, cnd l-a vzut,
Cum e ceara s-a fcut!
Iar curtenii, mii i sute,
Scos-au sbiile iute,
Dar cu palou-i lucios,
El pe toi i culc jos.
. . . . . . . .
Sare zidu-apoi afar,
Merge drept la m-sa iar,
i pe cal sltnd-o-n ea:
S-a tot dus, p-aci-ncolea.

CNTUL XXI

ILEANA
Vine turcul cel bogat,
Soliman, din Calafat,
De la Dunrea cea mare,
Vine prin dumbrvi clare
307

CUPRINS

Petre Dulfu

Cu treizeci de brileni
i pe-atia bosnieni,
Care au pe cap turbane
i la olduri iatagane.
Toi voinici de vi veche.
Lupttori fr de pereche,
Care moartea tiu s-o-nfrunte
i la lupt merg n frunte.
Vin cu toii, ca furtuna,
i de cine-ntreab-ntruna
P-unde trec n drumul lor?
Tot de-al lui Novac fecior.
Cci lui Gruie Ft-Frumos,
Turcul socru, mnios,
i jurase pentru fat
Rzbunare-nfricoat.
. . . . . . . .
Cum veneau aa ei, val,
Tot pe lng Olt, la deal
De huiau i muni i vale
Numai... ce s vaz-n cale?
Vd vreo apte delurence,
Fete tinere, oltence,
Care pnze-n ru-nlbeau
i pe iarb le-ntindeau.
Turcii locului sttur,
Soliman gri din gur:
308

Gruie-al lui Novac

Bun vremea, delurence,


Fete harnice oltence!
Spunei-mi, v rog, de cnd
Stai la pnze-aci splnd,
N-a trecut p-aicea oare
Gruie-al lui Novac clare?
Dus prin ar-i undeva?
Sau e dus la vatra sa?
Ori la crm-n sat o fi?
Unde l-am putea gsi?
Adevrul dac-mi spunei,
Dragi cununi pe cap s punei!
S v aflu mritate
Peste-o lun jumtate.
Faa-nveseleasc-vi-se,
Pnzele-nlbeasc-vi-se
Ca i coala de hrtie.
Cnd o iei din prvlie!
Nu-mi vei spune cu dreptate?
Rmnei nemritate!
Feele vi se zbrceasc,
Pnzele vi se-nnegreasc!
. . . . . . . .
Auzindu-l fetele,
Pleac ochii, bietele,
Las capu-n jos de fric,
Nu pot un cuvnt s zic.
309

Petre Dulfu

. . . . . . . . .
Una doar, cu ochi cprui,
Ilenua Sandului,
De sub codri, dintr-un sat
Cu-al lui Gruia-nvecinat,
Mndr mult, cum rar zreti,
Ca Ileana din poveti,
Numai ea, mai ndrznea,
i privi pe turci n fa.
Gruia i-a lui Sandu fat,
Dragi avutu-s-au odat.
El uitase-apoi de ea,
Ea, la dnsul, tot inea!
Deci, ea zise: Turci voinici,
Gruia n-a trecut p-aici!
Ani vreo doi s-au mplinit,
De cnd nu l-am mai zrit.
Dar pe maic-sa btrn
Nu-i mai mult de-o sptmn.
Nici o sptmn nu-i
Turcilor, eu o vzui!
Jos, n Olt, cu mna sa,
Armele i le spla,
Tot de snge pgnesc,
Snge turc i ttresc!
Unde-n ap le cltea.
Neagr apa se fcea,
310

Gruie-al lui Novac

Ca i fundul de cldare,
Cnd l umple fumul tare.
Astfel dnsa le vorbi.
Iar n gndul ei gndi:
Vrei s-l prindei, tlhroi?
Cnd pzi-vor lupii oi!
Doar atunci afla-vei voi
Nici atuncea! de la noi
Unde-i Gruia cel iubit,
De pgni nebiruit!
Turcii frunile-ncruntar,
i plecnd, se deprtar:
Tot pe valea Oltului,
Tot n susul rului.
Dar deodat-n loc sttur
Cci nainte ce vzur,
Colo unde Oltu-i lin
i de slcii rmu-i plin?
Verde salcie plecat
Peste ru edea lsat,
Iar de salcia-nverzit
Sta o luntre priponit.
i culcat de-a lungu-n ea,
Gruie-al lui Novac dormea
Cu o sabie pe piept,
Ca i cnd ar fi detept.
311

Petre Dulfu

Vntul bate valurile,


Valul bate malurile...
i lui Gruia, cum dormea,
Vntul chica i-o zbrlea.
Cnd de el cu ochii-au dat,
Bieii turci... au ngheat.
Dar otirea sa viteaz
Soliman i-o-mbrbteaz:
Pentru ce v-ai fstcit?
Nu-l vedei c-i adormit?
Hai, lovii-l nendurat,
Pn nu s-a deteptat!
Dai ntr-nsul, ca-ntr-o fiar!
Turcii toi desclecar,
Ca i broatele sreau,
i ca erpii se trau,
Pn la dnsul nainteaz.
Dar acolo... ce s vaz?
Lng Gruia mai sttea
Unu-ascuns, care-l pzea
Pandela, un grec voinic,
Cu hmgere sub ilic.
Slug bun i iubit,
Pe la Gruia pripit.
Pandela, cnd i-a zrit,
Dintre slcii a srit:
312

Gruie-al lui Novac

Ce vrei, turci nelegiuii,


De ca erpii v tri
i ca broatele sltai?
Au pe Gruia-l cutai?
Turci pgni la cap legai,
A muieri voi semnai!
C-i vrjit, voi nu-l tii oare,
Sabie s nu-l doboare,
Suli s nu-l rzbeasc,
Nici sgeat s-l rneasc?
Geaba v vei strdui
A-l rpune, pn o fi
Ori cu funii strns legat,
Ori n lanuri ferecat!
Nu am pr n capul meu,
Ci voinici vzut-am eu
Nu ca voi, ci mai brbai,
Jos de spada lui culcai !
Turcii ochii mari fcur,
i grbii napoi ddur.
Soliman din Calafat,
Singur, st-n loc nenfricat.
Face semn lui Pandela,
i arat glbenai:
Mi Pandele! vrei tu bani,
S-i ajung zeci de ani?
313

Petre Dulfu

Pungi de galbeni noi i-om da,


Ca s-i duci la casa ta;
Slug d-azi s nu mai fii,
S-ngrijeti de-ai ti copii;
S trieti ca un bogat,
Dac tu ni-l dai legat.
Grecul, banii cnd vzu,
Minile i le pierdu.
Hei, c-aa e sluga rea!
I-ai dat tot ce trebuia:
Banii, hrana pe deplin !
Ea te vinde la strin!
Dup ce se cam codete,
Grecul pungile primete.
Funie groas de fuior
Scoate dintr-un scuor.
Iute-apoi la Gruia sare.
Fr pic de remucare;
i mi-l leag, frioare,
i de mini, i de picioare!
El, simindu-se legat,
Braele i le-a micat.
i frnghia cea-nnodat,
Ruptu-s-a-n buci pe dat.
Turcii, cnd l vd micnd,
Nu-i mai dau, srmanii rnd
314

Gruie-al lui Novac

Toi la fug o tulesc,


Prin dudaie se-ndosesc.
Dar cnd braele-a micat,
Gruia nu s-a deteptat;
Doar s-a-ntors pe alt parte,
i dormit-a mai departe.
Pandela la el coboar.
L-a legat a doua oar,
C-o frnghie de mtas
Ca din ea s nu mai ias!
El, simindu-se cuprins,
Braele din nou i-a-ntins;
Ru frnghia mi-l strngea,
Pn la oase-l ptrundea.
Totui nu s-a deteptat,
Cci era, de-asear, beat.
Chefuise-n crm-oleac,
De necazuri s-i mai treac.
. . . . . . . . . .
Turcii dui... napoi venir,
Unii lng el se-oprir.
Alii-n preajm-i se-nvrteau,
Ce s-i fac, nu tiau:
C-i vrjit de ursitoare,
Sabie s nu-l doboare,
315

Petre Dulfu

Suli s nu-l rzbeasc,


Nici sgeat s-l rneasc!
De l-or da la fund n ap,
Va-nota i poate scap!
Foc dac i-or da, s-aprinde
i frnghia ce-l cuprinde!
Soliman n jur privete.
Mai la vale ce zrete?
Lng-o moar prsit,
Vede-o piatr nmolit.
Nu prea mic: mrioar,
Piatr zdravn de moar.
Merge iute drept la ea,
Dar s-o mite nu putea.
Oamenii pe loc i-i cheam;
Turci vreo opt la ea se-nham
i de-abia o rsturnau,
Nduelile-i treceau.
Gruia-n luntre nici visa,
El pe spate, dus, dormea.
De gt piatra i-o legar,
Jos n ap-l rsturnar.
Cnd l-au aruncat de sus,
Piatra dup el s-a dus.
Oltul mnios urla,
Apa-n dou-i despica.
. . . . . . . . .
316

Gruie-al lui Novac

i pe Gruie l-a primit,


L-aez frumos, lungit,
Tocmai pe nisip la fund,
Unde somnii se ascund.
Cte-un somn l atingea,
El nainte, dus, dormea.
Un rac mare, crcnat,
De un deget l-a mucat.
Gruie-atunci s-a deteptat,
A simit c e legat.
A simit c-n ap sta
i o piatr-l apsa.
Celui tare s-a rugat,
Dumnezeu puteri i-a dat.
Cu putere s-a-ncordat,
Minile i-a dezlegat.
Dar piatra-l mai inea,
Nu putea scpa de ea.
Atunci iari s-a-ncordat,
Piatra-n spate-a ridicat.
i cu piatra mare-n spate,
nota pe Olt, mi frate!
Ca un pete-aa-nota,
C doar Oltu-l cunotea.
i era doar frior
i-i da mn de-ajutor:
317

Petre Dulfu

Cnd slbea i s-afunda,


Iar deasupra-l ridica.
Nime-n lume nu venea,
Nime-n lume nu-l vedea,
Cum se chinuia-notnd,
De-ncordare greu suflnd.
Doar Ileana a venit,
Numai dnsa l-a zrit.
Ei semn ru i s-artase
i-ntr-acolo apucase.
Ea tia s-noate-n ru,
i-un cuit avea la bru.
Dnsa-ndat ce-l zri,
De pe mal n ru sri.
Cnd o vede, el griete:
Hai, Ileano, hai, grbete!
C pietroiul ru m-apas,
i puterile m las!
Merge-not Ileana, iat,
Taie funia pe dat.
Piatra mare-n valuri pic,
Apa-n dou se despic.
Valurile se bteau,
mprejur vrtej fceau,
Stropi spre ceruri azvrleau,
i-ndelung bolboroseau.
318

Gruie-al lui Novac

. . . . . . . . .
El, de piatr uurat,
A ieit la mal, scpat;
Sus pe mal cnd s-a vzut,
Cruce sfnt i-a fcut.
La Ileana s-a uitat,
O cuprinse-nduioat,
Ochii mari i-a srutat:
Tu, Ileano, m-ai scpat?
Mergi, iubita mea, acas,
C te-am prsit pe tine,
Dar de-acuma, sunt al tu,
Ct m-o ine Dumnezeu!
Mergi, iubita mea, acas,
F-i gteal de mireas;
i s-atepi, cci mine, joi,
Voi veni-n peit la voi.
Mine-o s ne logodim,
n curnd o s nuntim:
i-o s ducem, n unire,
Ani de dulce fericire!
Albii fetei obrjori
S-au roit ca doi bujori;
Plns de bucurie-o-neac,
i spre cas drept ea pleac.

319

Petre Dulfu

***
Iar feciorul lui Novac,
Hai, la m-sa, la conac;
Schimb haine-n ru muiate,
i spre crm se abate.
Colo jos la crma Stanii,
Unde-i beau drumeii banii,
Vuiet mare s-auzea,
Lume mult petrecea.
Turcii-n crm-abia-ncpeau,
Osptau, se veseleau.
Iar Pandele grecotei,
Chefuia la rnd cu ei.
Stnd la mas toi cu drag,
S-au trezit cu Gruia-n prag!
Cnd n faa sa-l vzu,
Grecul... n genunchi czu.
Iar turcii au srit:
Vai, vai! Gruia! n-a murit?
Uite-l, vine! A scpat
Teafr, dracu-mpeliat!
Pe sub pat fricoi intrau,
Prin unghere se doseau!
Gruia fruntea i-o-ncrunta,
Pe Pandele-l judeca:
Pandela, mi sluga mea,
Grec nemernic, lift rea,
320

Gruie-al lui Novac

Ct mi-ai fost argat cu plat,


i-a lipsit ceva vreodat?
Simbrioara i-o plteam,
La mncare te pofteam,
Haine noi i-am druit,
Ca pe-un om eu te-am cinstit!
Nici un ru nu i-am fcut
i tu, cine, m-ai vndut!
Tu m-ai dat la turci legat,
Fr team de pcat!
Nu tiai, Pandele-al meu.
C din cer un Dumnezeu
Vede fapta, o pndete,
i la urm-o rspltete?
Bine Gruia nu sfrea,
Palou-i de-oel lucea,
Capul grecului cdea,
Trupu-n snge se zbtea.
Cnd cu grecul isprvi,
Rndul turcilor veni.
Soliman sttea-nfundat
ntr-un col ntunecat.
Ha-ha, socrule, pe-aici?
Capul cetei de voinici
Dumneata eti dar? Vin!
Iei ncoace, la lumin!
321

Petre Dulfu

De prin coluri i scotea,


i cu sabia-i tia.
Dobor cu spada-i lat,
La pmnt ntreaga ceat.
. . . . . . . . .
Dup ce pe toi i taie,
n ograd-i face claie;
Car lemne-apoi pe loc,
i le d din trei pri foc.
Toi n scrum i-a preschimbat,
Scrumu-n vnt l-a-mprtiat:
Ce-o lsa pe urm vntul,
S mnnce i pmntul!

CNTUL XXII

NUNTA
Dimineaa urmtoare,
Sus la prnz e mndrul soare;
Toi de trebi i vd prin sat,
Gruia zace-acas-n pat.
Arde fruntea-i vlvtaie,
i prin spate-un junghi l taie.
Biata m-sa-ngrijorat
ade lng el i-l cat.
Iar acas, draga lui,
Ilenua Sandului,
322

CUPRINS

Gruie-al lui Novac

Ca pe spini st, ateptndu-l,


Dou zile, trei de-a rndul.
i vznd c nu sosete,
Jalnic plns o podidete:
Ce s fie? M-a minit
Cu venitul n peit?
Of! atunci la ce m ii,
Doamne,-n rndul celor vii?
Pentru ce, o, Tat sfnt,
Nu m-aduni de pe pmnt?
Iat-o, dup mult oftat,
i pe ea bolnav-n pat!
i descnt Floarea, baba,
i citesc i popi... Degeaba!...
***
Nou zile s-a zbtut
Bietul Gruia-n pat inut
De o boal nemiloas,
Care nu-i ieea din oase.
Ziua zecea, de pe boal,
Sntos, voinic se scoal;
Ca un mire s-a-mbrcat,
i pe Negru-a-nclecat:
Hi, mi nzdrvane cal,
Colo-n vale peste deal,
La Ileana du-m-n zbor,
Ct putea-vei mai cu zor!
323

Petre Dulfu

Negru-i salt coama deas,


Apoi drumului se las,
Cum se las la pmnt
Iarba, cnd o bate vnt.
Merse Gruia, tot s-a dus,
Pn-n deal la cruce, sus.
Cnd pornea din deal la vale,
Iat-un om i iese-n cale:
Clreule gtit!
ncotro aa grbit,
De i-e calul nspumat?
La Ileana din cel sat!
Clreule drumare,
Strnge-i calu-n pinteni tare!
Cci pierdut pe Ileana
O lsai, n pat, srmana:
M-sa lumnri inndu-i,
Taic-su cosciug fcndu-i,
Scalda soru-sa umplndu-i,
Frate-su mormnt spndu-i!
Auzind, el se mhnete...
Hi lui Negru-apoi griete,
Mai cu foc mpintenndu-l,
Calul zboar ca i gndul.
A sosit la poart Gruie.
Nimeni poarta nu-i descuie.
324

Gruie-al lui Novac

Dar cnd Negru-a nechezat,


Poarta-n trei s-a despicat!
Intr, las calu-afar
Priponit de-un stlp la scar.
Trepte cte dou sare
Iat-l n odaia mare.
Cnd vzu pe mndra-n pat,
Lumea i s-a-ntunecat.
Iar ea, cnd l zri,
Galben din pat sri:
Tat, nu-mi ciopli sla!
Frate, sapa jos s-o lai!
Soro, zvrle scldtoarea!
Mam, stinge lumnarea!
De-al cui foc m-am bolnvit,
Este-n cas, mi-a sosit!
Dulce-n brae-apoi se strng,
i, de bucurie... plng.
***
Dup ce s-au logodit,
Peste-o lun-au i nuntit.
Gruia, de la el din sat,
ntr-o smbt-a plecat
C-un ir lung de clrai,
Cu vreo sut de nuntai,
325

Petre Dulfu

nspre-a socrului su cas,


Dup mndra sa mireas.
Sandu, socrul, se aine,
i pe drum cnd nunta vine,
El o las ct o las,
Pn s-apropie de cas.
Iar nunta cnd sosete,
Poarta el i-o zvorete;
Apoi strig cu trie:
Care-i mirele? s vie!
Vie de se crede-n stare.
Sar gardu nalt clare,
i zvoru porii-l scoat,
Ca s intre nunta toat!
Iar dac n-o putea,
Capu-atunci i l-oi tia,
Nu e bun de fiica mea,
Nunta plece unde-o vrea!
Socrul vorba nu sfrete,
Gruia calu-i mboldete;
Peste gard nuntru sare
i deschide poarta mare.
Iar pe poarta descuiat
Intr i nuntaii-ndat.
Dar socrul, barb ras,
Pe atta nu se las.
326

Gruie-al lui Novac

apte bui cu vinuri bune,


Una lng alta pune.
Strig iar n gura mare:
Care-i ginerele? Care?
S s-aleag-n fa ici,
Din alaiul de voinici;
Buile s mi le saie,
Cercurile s le taie.
i nuntailor, din plin,
S le dea cu vadra vin.
Nu sfrete socrul mare,
Gruia cu fugaru-i sare.
Sare apte bui deodat,
Taie cercurile, iat!
Din bui vinul ipotete,
Beau nuntaii voinicete.
Socrul cu sprnceana deas,
Nici pe-atta nu se las.
Intr-n cas i-apoi iese
Cu vreo apte fete-alese:
Tot de-un chip i de-un cuvnt,
Tot un fel de-mbrcmnt.
Strig iari cu trie:
Unde-i mirele? S vie!
Dintre clrai voinici
S s-arate-n fa ici.
327

Petre Dulfu

i din fete s aleag:


Care e mireasa-i drag?
Nu sfri de spus el toate,
Gruia sabia i-o scoate.
Nainteaz spre fecioare,
Le-o arunc la picioare.
Plece-se mireasa mea,
Spada-n mn s mi-o dea;
C e spad-nveninat,
Care cere cap de fat!
Dintre fetele-nirate,
Stat-au ase nemicate.
Iar Ileana cea voinic,
Sabia de jos ridic.
. . . . . . . . .
Mirelui cu drag i-o-ntinde,
El mireasa i-o cuprinde,
O srut fericit,
Apoi nunta s-a pornit!
Sus la Gruie-al lui Novac,
Numai mese prin conac.
Iar la mese cu mncri,
Oaspei muli, din patru zri!
Naiul, scripcile sunau,
Veseli oaspeii-nchinau,
Pentru mire i mireas:
Casa lor s fie cas!
328

Gruie-al lui Novac

Dup mas, hor-ntins,


Tot mai larg, mai aprins.
Chiuia-n joc, frate drag,
Satu-ntreg, o ar-ntreag!

CNTUL XXIII

LEGEA
Gruia, cu Ileana sa.
Sus colo-n conac tria
Albe zile de plcere,
Dulci ca fagurul de miere.
. . . . . . . . .
ntr-o dalb zi de mai,
Iat, vin pe drum, cu-alai,
i din cale se opresc
La conacul novcesc:
Paa din Rusciuc, Nazim,
i cu Hogea Ibrahim
Hogea arigradului,
Omul mpratului.
Vin la Gruie-al lui Novac,
Urc treptele-n conac:
Bun noroc! Amin! Cu bine!
Ce v-aduce pe la mine?
Noi de la-mprat venim,
Gruio, s te sftuim:
329

CUPRINS

Petre Dulfu

Las legea romneasc,


D-te-n legea cea turceasc.
Legea noastr e bogat,
i de toate-ndestulat
i de aur i de miere,
De-orice inima i-o cere!
El mustaa-i rsucea,
Mustcioara lui rdea:
Turcilor, eu m-a turci,
Dac voi mi-ai drui
Patruzeci i cinci de iepe
Tot alese i sirepe,
Cu vergi albe pe spinare
i cu doi mnji fiecare.
Turcii pleac la-mprat.
mpratul i-a-ntrebat:
Ei, pe Gruia l-ai turcit?
Nu, stpne preamrit.
Dar ne-a zis c s-o turci,
Dac noi i-om drui:
Patruzeci i cinci de iepe,
Toate-alese i sirepe,
Cu vergi albe pe spinare
i cu doi mnji fiecare.
mpratu-a glsuit:
Mergei! nu-i de zbovit !
330

Gruie-al lui Novac

Cererea s i-o-mplinii
i ctai de mi-l turcii!
C pe el de nu-l turcim,
Mult noi nu mai stpnim!
. . . . . . . . . .
Iat-i la voinic, sus, iar:
i-am adus cerutul dar.
Te-ndemnm prietenete,
Gruio! Legea-i prsete!
Pe a noastr-o-mbriaz,
C e lege mai cu vaz,
i e mult mai de folos
Dect legea lui Hristos.
Mustcioara lui rdea,
El frumos i-o rsucea:
C eu, mre, m-a turci,
Dac voi mi-ai drui
De berbeci o turm-aleas,
Toi cu lna de mtas;
Iar coarnele-mpnate
P-mprejur cu nestemate.
Hai iar la-mprat pe loc,
El sttea ca i pe foc:
Ei, turcitu-i-ai ori ba?
Nu, Luminia ta...
Dar ne-a zis c s-o turci,
Dac noi i-om drui
331

Petre Dulfu

De berbeci o turm-aleas,
Toi cu lna de mtas,
Iar coarnele-mpnate
P-mprejur cu nestemate.
mpratul s-a-ncruntat
i din grai porunc-a dat:
napoi pe loc pornii,
Dai-i turma, i-l turcii!
C pe el de nu-l turcim,
Bine n-avem s-o sfrim!
. . . . . . . . . .
Ei din nou la Gruia pleac:
Turma i-am adus-o, iac,
Las pe Hristos al tu,
F-te turc azi, Gruio, zu!
C turceasca lege-i dat
Lumii chiar de sfntul Tat.
Lege ca a turcului,
Pe sub soare, alta nu-i!
Mustcioara lui rdea:
Mai frumos i-o rsucea:
C eu, poate, m-a turci,
Dac voi mi-ai drui
Nouzeci de turci ostai,
ncrcai cu glbenai;
Nouzeci de turci soldai,
Toi cu taleri ncrcai!
332

Gruie-al lui Novac

. . . . . . . . .
Hai iar la-mprat cu grab.
L-ai turcit! el i ntreab.
A! rspunser ei. Nu!
i i-au spus ci bani ceru.
mpratul mniat
De pe scaun s-a sculat:
napoi, la el, grbii!
Dai-i banii, i-l turcii!
N-o vroi? S nu plecai,
Pn capul nu-i tiai;
Dac nu-l rpunei voi,
Ne rpune el pe noi!
Iat-i iar la Gruia, sus:
Ce-ai cerut, noi i-am adus.
Uite, nouzeci de-ostai,
ncrcai cu glbenai;
Nouzeci de turci soldai,
Toi cu taleri ncrcai.
Las legea ta cretin,
Lui Alah de azi te-nchin!
Legea noastr-i pe pmnt
Tot ce poate fi mai sfnt;
Scar-n ceruri de suit,
Cheia raiului dorit!
333

Petre Dulfu

El mustaa-i rsucea,
Mustcioara lui rdea.
Pe trimii, prietenete,
n ograda sa-i primete.
Le-aternu la umbra deas
Mas lung, iar pe mas
Puse carne de purcel.
(El zicea c e de miel.)
Cnd amiaza a sosit,
La mncare i-a poftit.
Turcii veseli s-aezar,
Toi cu poft osptar.
Numai unul mrunel,
i de spate-adus niel,
Nici nu bea, nici nu mnca,
Sta deoparte, se uita.
Pn i-a vzut, pe soi,
De purcel stui, pe toi.
El atuncea, mniat,
Se scul, i-a cuvntat:
Turcilor nechibzuii!
Oare ce v-nchipuii!?
C pe Gruia din cretin
L-ai fcut azi turc deplin?
Nu tiu voi de l-ai turcit,
tiu c el v-a romnit!
334

Gruie-al lui Novac

S mncai v-a dat purcel,


Voi credeai c este miel!
Bieii turci, cnd auzir,
Sus ca ari din loc srir.
i cu sbii toi pe Gruie
Tbrt-au, s-l rpuie!
Gruia... nu sttu nici el,
Scoase palo de oel.
La pgni s-a repezit:
Alelei! dar ce-ai gndit?
C-a fi-n stare eu vreodat,
Pentru daruri, pentru plat,
Legea s mi-o prsesc?
V-nelari, neam cinesc!
-unde prinse, mi frtate,
S-i loveasc pe-apucate!
Num-o roat-n loc fcea,
Cte douzeci tia...
A fcut vreo nou roi
i-au czut pgnii toi,
Unul doar scp de-a dus
Veste la-mpratul, sus.

335

Petre Dulfu

CUPRINS

CNTUL XXIV

ARPELE
Colo sus la vatra lor,
Mndrul lui Novac fecior
i tovara-i iubit,
Duc via fericit.
. . . . . . . .
Dar deodat, ce rsun
Prin vzduh, ca o furtun?
Cine strig, de vreun ceas,
Cu atta spaim-n glas?
mpratul strig tare,
Din cetatea lui cea mare,
Peste ar, peste lume,
Peste-ai si viteji cu nume:
Care, care s-o gsi,
Drumurile-a-mi slobozi?
Cine-n lume s-o afla
Plaiurile-a-mi cura
De un arpe ce s-aine
i cnd vede-un om c vine.
Sare, casc flci cumplite,
Prinde omul i-l nghite?...
Au ieit ca s-l omoare,
Nu tiu ci voinici n floare.
336

Ispr[vile lui P[cal[

Au cercat... i nu putur...
arpele i-a prins n gur!
Celui care-o izbuti
Mare dar i-oi drui:
Jumtate ara mea,
S domneasc peste ea!
. . . . . . . . . .
Nime-n lumea pmnteasc
Nu se afl s-ndrzneasc,
Dect Gruie-al lui Novac.
El aude din ceardac...
i de duc este gata.
Dar Ileana plnge, biata:
Gruio scumpe, nu pleca!
Mil n-ai de soaa ta?
Te vei prpdi, srace!
Fr tine, ce m-oi face?
El duios la piept o strnge:
Las, drag, nu mai plnge
Las c sunt voinic de neam,
Suflete vreo zece am
Ici n pieptul meu de fier...
M-oi ntoarce! N-o s pier!
i srind pe Negru-al lui,
Pleac-n fuga calului.
Joi n zori a mnecat,
Vineri, iat-l la-mprat.
337

Petre Dulfu

Merge drept i-n poart bate:


Bine te-am gsit, nlate!
La chemarea-i alergai,
Capul arpelui s-l tai.
mpratu-i mulumi,
Cu onoruri l primi.
Zile trei l-a omenit
n palatu-i strlucit.
i pe-al lui frumos fugar,
Zile trei de-a rndul iar
L-a hrnit cu fn, din plin,
i l-a adpat cu vin.
Ziua-a patra: Doamne-ajut!
Gruia calul i-l srut,
Sus pe el s-arunc-n ea:
Hai, fugar, la lupt grea!
Merge-afar din cetate,
Printre holde semnate,
Prin livezi. i-ntr-o livad,
Lng drum jos, ce s vada?
arpe-avan cu solzi verzui,
Gros ct trunchiul bradului,
Sta la soare-ncolcit,
Doar cu capul sus ivit.
Cnd de-aproape-aa-l zri,
Gruia locului se-opri
338

Ispr[vile lui P[cal[

O clipit, nesuflnd,
i cuprins de-al morii gnd.
Aoleu! i zise-n sine,
Voi scpa i azi cu bine?
Sau mi-e scris aci s pier?
Haide!... ce-o vrea l din cer!
i-a trecut, cu Negru-al lui,
Chiar prin faa arpelui.
Dar arpele-adormit
Stete, nici nu s-a clintit.
St i Gruia, mai socoate,
Apoi sabia i-o scoate.
O-nvrtete, d cu foc,
Nu l-a vtmat deloc!
Doar i-a rupt, lovindu-l tare,
Solzi vreo trei de pe spinare.
Iazma tresri ca-n vis,
Ochii ns n-a deschis!
Gruia-nal-atunci spre cer
Buzduganul su de fier;
i pe arpe, nendurat,
Drept n frunte l-a tocat.
arpele se pomenete,
Sare iute, se lungete,
i pe Gruia cnd l vede,
Dup dnsul se repede.
339

Petre Dulfu

Fuge arpele, ca vntul,


Gruior, mncnd pmntul!
arpele, tr, pe jos,
Gruia, pe-al su cal frumos.
Merge-aa voinicul, merge...
Ct putu de mult s-alerge!
Dar din fuga cea turbat
Calu-i se opri deodat:
Gruio! stai s m-odihnesc,
C picioarele-mi slbesc!
Limba-n gur mi-a secat,
De setos, de nemncat!
Vai! mai haide, Negruor,
Zice Gruia rugtor.
Vin-i, dragul meu, n fire,
Scoate-m de la pieire!
C eu, dac scap cu bine,
Grij voi avea de tine!
Fn i-oi da cu ridicata,
i vin dulce cu gleata!
Calu,-asculttor de rug,
Hai, s-aterne iar pe fug;
Fuge-ntruna cu putere,
Pn ce-ntr-un codru piere.
Gruia cat-n urma sa;
arpele s-apropia.
340

Ispr[vile lui P[cal[

Nainta mereu tr,


Prin al codrului desi.
Gruie-atunci, din buzunar,
Scoase iasc i amnar,
Cremene-o bucat scoase,
Scpr scntei lucioase.
i ddu pdurii foc...
Codrul vechi s-a-ncins pe loc.
arpele prin foc trecea,
i venea mereu, venea...
Dar de focul nteit
Ochii negri i-au plesnit.
El n loc atunci se-opri:
Ia stai, Gruio, nu fugi!
Hai, omoar-m, f bine;
Nu mai vd, srman de mine!
Ru ai face, neiertat,
S m lai... ntunecat!
Gruia, auzind, veni...
arpele, cnd l simi,
A deschis ntr-o clipit
Flcile, ca s-l nghit.
Dar voinicul nu-i d pas.
Iute sabia i-a tras;
O ridic i lovete,
arpele se cumpnete.
341

Petre Dulfu

Capu-i frnt s-apleac-n jos,


Se mai ine-abia-ntr-un os.
Aoleu! m-ai prpdit!
Jalnic el a glsuit.
i srea ieit din fire,
Rsturnnd n zvrcolire
Arborii din preajma sa.
Gruio, plngi de mila mea!
C voinic i eu eram,
Dar de mama n-ascultam;
i m-a blestemat ea tare,
S m fac un arpe mare!
Va-nceta blestemul greu,
Ce-a czut pe capul meu,
Cnd viteji cu gura-mi slut
Voi mnca, deplin o sut.
Fei viteji, rzboinici fei,
Ca i tine de-ndrznei,
nghiit-am pn-acuma
Nouzeci i nou numa.
Astzi, de-a fi izbutit
i pe tine s te-nghit,
Eu scpam de nenoroc,
M fceam voinic la loc!
Gruia, auzind aa,
Nal iari sabia.
342

Ispr[vile lui P[cal[

Cnd cu sabia ddu,


Capul arpelui czu.
i cu capul retezat,
Lng sabie legat,
Fiul lui Novac s-a dus
La-mpratul iari, sus:
nlatule-mprate,
S trieti cu sntate!
Iac, nu fii amrt:
arpele... l-am omort!
mpratul se apleac,
Nu mai tie ce s-i fac.
Strnge pe voinic n bra,
Scaun mndru-i pune-n fa:
Gruio, ezi ici lng mine.
ara mea s-o-mpart cu tine!
Gruia zice: Nu,-mprate,
Mulumesc de buntate!
Nu mi-e gndul la domnie
Peste limbi strine mie;
Rvna mea-i s-mi ocrotesc
Neamul, cuibul strmoesc.
Cu fugaru-i mndru-apoi,
Hai, spre ara sa-napoi.
La conacul lui, n prag,
Soaa-i l-atepta cu drag.
343

Petre Dulfu

Straje el ct a mai stat


Un duman n-a cutezat
Cu piciorul s peasc
Pe moia romneasc!
Faptele-i de Ft-viteaz
Se mai spun, se cnt -azi;
i mereu din grai, din strune
Moii la nepoi le-or spune!

344

Referin\e istorico-literare

CUPRINS

REFERIN|E ISTORICO-LITERARE
... g[sesc o adev[rat[ satisfacere de a v[ declara c[ sunt de
p[rerea dumneavoastr[ n privirea talentului poetic al junelui
Petre Dulfu. Ziua se cunoa=te de diminea\[, zice rom`nul. Astfel,
din primele poezii m-am convins c[ Petre Dulfu posed[ n suflet
sc`nteia sacr[ =i sub condei o limb[ armonioas[ pe care =tie s-o
ml[die dup[ cerin\ele ritmului. Talent exist[: el e un dar al naturii =i e menit a se dezvolta cu timpul pentru a crea opere frumoase ce vor navu\i literatura noastr[. Trebuie dar a fi ncurajat =i sus\inut pe calea n care a intrat, cale bun[ =i roditoare,
c[ci fiecare plant[ n p[m`ntul ei prosper[.
Vasile ALECSANDRI, 1880
Exist[ =i o localizare t`rzie, ap[rut[ ]n 1875 ]n Editura Nebunelli din Gala\i, Vicleniile me=terului Perdaf, cu ac\iunea ]n
vremea lui Sas Vod[, continuat[ de prelucrarea lui Bertoldino:
Gugu\el, fiul vicleanului me=ter Perdaf.
Unele snoave din Bertoldo au trecut ]n folclor, =i de aici ]n
Ispr[viile lui P[cal[, de Petre Dulfu.
Alexandru PIRU, C[r\i populare ]n secolul al XVIII-lea, ]n
Istoria literaturii rom`ne de la origini p`n[ la 1830. Bucure=ti,
1977.
R`sul pentru noi se opre=te n fa\a durerii =i a nenorocirii. La
P[cal[ atunci izbucne=te. P[cal[ e un fel de Vlad |epe=, care
petrece ntre pu=ii n \eap[, unul ntr-una mai nalt[ =i altul ntr-una
mai scurt[, dup[ rang =i vin[.
Emanoil BUCU|{

345

Petre Dulfu

P[cal[ =i Legenda |iganilor, bune scrieri pentru popor,


sunt foarte r[sp`ndite =i ast[zi.
George C{LINESCU, 1941
Petre Dulfu este primul scriitor rom`n care a l[sat o lucrare
n limba maghiar[ despre Vasile Alecsandri. Este vorba de lucrarea Alecsandri Vazul mkdse a romn tern (Activitatea
lui Vasile Alecsandri n literatura rom`n[).
A scrie o lucrare despre V. Alecsandri n Ardeal, n acea epoc[
a absolutismului austro-ungar =i mai ales pentru un rom`n, era
un act de mare curaj. Aceasta cu at`t mai mult, cu c`t dualismul
austro-ungar sporea persecu\ia mpotriva na\ionalit[\ilor a=a-zise
tolerate.
Petre PU+CA+U, 1966
Diagrama literar[ a sf`r=itului de secol (XIX n. red.) cuprinde ]n chip firesc nume modeste din toate grup[rile, inclusuv
nume migratoare. [...] }n Viea\a, Vatra, Povestea vorbii =i alte
periodice presem[n[toriste (mai exact: =i acolo) semneaz[ povestitorul Ioan Adam (1845-1911), Petre Dulfu (1856-1953), autor popular renumit prin istorisirile despre P[cal[ =i Gruia lui
Novac...
Dumitru MICU, Literatura minor[, ]n Scurt[ istorie a literaturii rom`ne, I, Editura Iriana, Bucure=ti 1994, p. 305.
Definind conceptul de literatur[ popular[, M. Eminescu
nu-i reducea sfera exclusiv la crea\iile folclorice, ci cuprindea =i
operele scriitorilor, =i anume acele opere care se potrivesc a=a
de bine cu g`ndirea poporului, nc`t dac[ acesta nu le-a f[cut,
le-ar fi putut ns[ face1.
}n acest sens, dup[ opinia noastr[, Dulfu este un scriitor popular. El nu are inventivitate individual[, ci pl[smuie=te n limitele
specifice folclorului, mai exact, mprumut[ at`t de bine totul,
1

M. Eminescu : Scrieri politice. Bucure=ti, 1905, p. 306.

346

Referin\e istorico-literare

nc`t nu po\i distinge bruma de nara\iune care i apar\ine. De


aici desprindem deosebirea de Ion Creang[, care ntr-o mare
parte a operei sale a inventat fapte =i nt`mpl[ri1, ceea ce i d[
nota distinct[ de scriitor original n planul literaturii noastre.
Dac[ aceasta este deosebirea fundamental[ fa\[ de Creang[,
nu poate fi trecut[ cu vederea apropierea de scriitorul humule=tean, c[ci, ca =i acesta, Dulfu are =tiin\a select[rii materialului folcloric =i a mbin[rii lui armonioase n lucr[ri care =i trag
originalitatea din aceast[ situa\ie. Creang[ r[m`ne un artist de
geniu, des[v`r=it stilist, creator de atmosfer[ =i de tipuri specifice regiunilor Moldovei de Sus, pe c`nd Petre Dulfu este un repovestitor tentat s[ generalizeze situa\iile personajelor sale, P[cal[,
Gruia, F[t-Frumos, care nu pot fi supuse unor caracteristici provinciale, pentru c[ le au pe cele ale rom`nului n ansamblul lui.
}n aceast[ privin\[ asem[narea este mai degrab[ cu Petre Ispirescu, =i acesta un repovestitor care pune accentul pe tipuri umane,
ntr-o limb[ accesibil[ tuturor rom`nilor, f[r[ particularit[\i provinciale. Petre Ispirescu a fost prelucr[torul or[=ean c[ruia i-a
fost team[ s[ se abat[ de la materialul brut folcloric, pentru a
nu-i estompa savoarea =i farmecul. Scopul s[u nu a fost n principal literar, ca la Creang[, ci moralizator-didactic.
Petre Dulfu provenea din mediul rural, dar f[c`ndu-=i studiile cu temeinicie =i devenind profesor =i autor de manuale, iat[-l
la r`ndu-i citadin, imprim`nd operei de asemenea un v[dit caracter didactic. Superior lui Ispirescu prin cultur[ =i prin
cunoa=terea de la surs[ a produc\iilor folclorice, Dulfu i devine
egal n calitatea sa de repovestitor. Ambii scriitori au n\eles
necesitatea moralizatoare a crea\iilor populare, accentu`nd
aceast[ \int[ =i neab[t`ndu-se de la nara\iunea exact[ a basmelor =i pove=tilor. Ispirescu a f[cut-o ns[ cu mai mare stricte\e;
plec`nd direct de la folclor, el este, natural, mai fidel modelului,
folosind mijloacele lexicale =i stilistice adecvate. Dulfu este mai
ndep[rtat de prototipul popular. Mai nt`i el construie=te, folo1
I. Iordan : Prefa\[ la P. Ispirescu. Legende sau basmele rom`nilor,
Editura pentru Literatur[, 1968, p. IX.

347

Petre Dulfu

sind numeroase buc[\i folclorice, d`ndu-le arhitectura pe care singur o dore=te, permi\`ndu-=i eliziuni =i mici imixtiuni, n m[sura
n care se configureaz[ ntregul. }n al doilea r`nd, el transform[
proza n vers. Chiar =i atunci c`nd preia balade, snoave, c`ntece,
hore populare, le muleaz[ n versifica\ia sa proprie, schimb`ndu-le
metrica, ncorset`ndu-le de cele mai multe ori n strofe, n
c`ntece. Versific`nd, Dulfu se ndep[rteaz[ de la stilul direct
comunicativ al prototipului popular, n schimb realizeaz[ o comunicabilitate mai mare, o modalitate prin care nara\iunea s[ fie
re\inut[ mai lesne de cititor =i ascult[tor. Stilul lui Dulfu este
oral, simplu, direct, expresia limpede, nempodobit[, ca n folclor, ca la Creang[ =i la Ispirescu.
Privindu-l n calitatea sa de versificator, ne vine n minte procedeul adoptat pentru prima dat[ de unul din primii no=tri
prelucr[tori, Anton Pann. Autorul lui Nastratin a adunat o bog[\ie
extraordinar[ de proverbe, zic[tori, hore, ghicitori, topindu-le
cum avea s[ fac[ Dulfu mai t`rziu cu basmele ntr-o
nara\iune original[. Produc\iile, la origine, au fost populare,
dar Anton Pann a compus nt`mpl[rile moralizatoare, pentru a-=i
sluji ideea, n felul acesta f[c`nd din Povestea vorbii o oper[
dubl[, de repovestitor dar =i de scriitor. De aceea, G. C[linescu
avea dreptate c`nd vorbea despre intelectualismul scrierilor lui
Anton Pann, care nu este specific lucr[rilor pentru popor.
Dulfu a dat scrieri pentru popor, el a ndep[rtat din nara\iune
tot ce ar fi putut mpiedeca n\elegerea direct[, imediat[. Operele lui =i-au g[sit prin aceasta o r[sp`ndire uluitoare, al[turi de
cele ale lui Ispirescu, spre exemplu. Este cert ns[ c[ ceea ce i-a
lipsit scriitorului de la Tohat a fost umorul. Este de mirare cum
autorul lui P[cal[ n-a avut el nsu=i, temperamental, o doz[
mai mare de veselie nativ[, de hohotire interioar[, ca Ion Creang[.
El a izbutit totu=i s[ p[streze vioiciunea personajului P[cal[,
pentru c[ autenticitatea nara\iunilor de la care a plecat s-a impus ca stare n epopeea sa popular[. Dovad[ este faptul c[ n
celelalte scrieri, =i mai ales n cele originale, care n-au leg[tur[
cu folclorul, umorul este minim =i voio=ia ostentativ c[utat[.

348

Referin\e istorico-literare

Petre Dulfu este original prin modul n care prelu`nd materialul


folcloric i d[ forma celor trei epopei. Originalitatea sa este de
ordinul construc\iei versificate, care s-a manifestat sub forma
epopeii populare.
}ntr-o literatur[ dezvoltat[ mai t`rziu dec`t n alte \[ri europene din cauze social-istorice obiective, sf`r=itul secolului al XIXlea =i nceputul celui de al XX-lea a reu=it s[ dea un asemenea
impuls scrisului nc`t s[ ajung[ din urm[ literaturi care s-au
dezvoltat, pe ndelete, n timp. Este secolul care men\ine clasicismul =i iluminismul, al[turi de romantism, realism =i naturalism, mping`nd, la sf`r=itul lui, poezia spre f[ga=urile ei moderne. Iat[ de ce au convie\uit armonios epopeile cu versurile
simboliste, de=i specia clasic[ nu s-a impus ca atare n istoria
noastr[ literar[. Prielnice dezvolt[rii clasice a literaturii omenirii, epopeile s-au bucurat de prestigiu n contextul istoric al
antichit[\ii =i transplantarea lor n vremi n care se formaser[
alte gusturi literare era hazardat[. Numai deplinul talent al lui
Budai-Deleanu =i s[ nu se uite c[ manifestarea lui s-a produs
la 1800, deci ntr-un moment n care speciile poeziei rom`ne=ti
nu erau deloc configurate a f[cut ca |iganiada s[ reziste timpului. Cum se explic[ primirea f[r[ rezerve a epopeilor lui Petre
Dulfu la nceputul acestui secol =i mai ales dup[ cel dint`i r[zboi
mondial, c`nd, poeziei rom`ne=ti, prin Arghezi, Blaga, Bacovia,
Barbu, Minulescu, Pillat, i se deschiser[ c[i noi, neb[nuite n
ntregul peisaj european? Credem c[ n primul r`nd faptului c[
Dulfu nu =i-a mbr[cat armura clasic[, pe care au socotit-o obligatorie autorii anteriori de epopei. El nu a dat o epopee clasic[,
n spiritul homeric al cuv`ntului, ci o epopee popular[ care =i
propunea s[ foloseasc[ p`n[ la identitate nara\iunile specifice
folclorului nostru n opusuri de larg[ desf[=urare. Ideea era de
la bun nceput fericit[ =i se cuvine salutat[ ca atare.
Dar de la ns[=i denumirea de epopee popular[ se na=te o
ntrebare esen\ial[. Popular[, pentru c[ pleac[ de la folclor sau
pentru c[ se adreseaz[ largilor mase de cititori? R[spunsul nu
va face altceva dec`t s[ precizeze, de fapt, concluziv, specificul

349

Petre Dulfu

operei lui Dulfu =i n acela=i timp raportul ei cu folclorul. De=i a


cunoscut n copil[rie produc\iile populare din satul natal =i a
realizat o culegere de anecdote =i ziceri populare, Petre Dulfu =i-a
luat toate m[surile de precau\ie oprindu-se la basmele =i baladele de o deosebit[ valoare, verificate de marii no=tri scriitori.
El a plecat de cele mai multe ori de la prelucr[rile deja existente, n felul acesta realiz`nd o oper[ dubl[, de la popor pentru
popor, dar =i de la popor, prin marii no=tri scriitori, napoi la
popor. Plec`nd de la unele opere clasice, el a redat poporului ce
era al poporului, permi\`ndu-=i s[ asambleze unitar =i s[ ajute
r[sp`ndirii imediate prin versificare. Astfel s-au n[scut acele bune
scrieri pentru popor, cum le numea G. C[linescu, epopeile sale
populare, care au nlocuit n mare parte, la nceputul acestui
secol n lectura obi=nuit[ a \[ranilor =i la =ez[tori , vechile
c[r\i populare. Efectul a fost remarcabil. Cititorii sau ascult[torii
nu erau interesa\i de Petre Dulfu, ca autor, ci de P[cal[, de Gruia
=i de F[t-Frumos, personaje at`t de apropiate de sufletul,
aspira\iile =i gusturile lor. }n felul acesta au fost nviorate
nara\iunile populare care aveau n centrul lor aceste personaje,
Dulfu contribuind, n bun[ m[sur[, la perpetuarea unei bune
literaturi populare, baladesc[ =i anecdotic[. Pe l`ng[ aceast[
influen\[, scrierile sale se men\in ca sinteze ale unor mari teme
populare av`nd eroi de c[p[t`i n folclorul na\ional.
Victor CR{CIUN

350