Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE nr.

544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*)


privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 16 octombrie 2006*)
EMITENT:

PARLAMENTUL;

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. Aceasta este forma
actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 16 octombrie 2006,
cu modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001; LEGEA nr. 371 din 5
octombrie 2006; LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege,
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate
cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
ART. 2(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 615/2006)
In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau
administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie nationala, precum si orice societate
comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale si la care statul roman sau, dupa caz, o
unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile
unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a
informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata
sau identificabila.
Lit. a) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.
CAP. 2
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
SECTIUNEA 1
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

ART. 3
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu
sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
ART. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice
au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu
atributii in acest domeniu.
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor
prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.
ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes
public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al
autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului
responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera
vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va
cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual,
care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a*).
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in
mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.
*) Conform RECTIFICARII nr. 544 din 12 octombrie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26
februarie 2002
in Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se face urmatoarea rectificare: - la art. 5 alin. (3), in loc de "...
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a." se va citi "... in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a."
ART. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei
legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes
public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes
public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
ART. 7
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in
termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea,
complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru
identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in
maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea
petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice
necesare, si in format electronic.
ART. 8
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au
obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe
loc informatiile solicitate.
(2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris
informatia de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea
autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in
timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare.

(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de
regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.
ART. 9
(1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea
sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.
(2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia
autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in
termenele prevazute la art. 7 si 8.
ART. 10
Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de
audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste alte aprobari, autorizari,
prestari de servicii si orice alte solicitari in afara informatiilor de interes public.
ART. 11
(1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza in conditiile art. 9.
ART. 11^1
Orice autoritate contractanta, astfel cum este definita prin lege, are obligatia sa puna la dispozitia persoanei fizice
sau juridice interesate, in conditiile prevazute la art. 7, contractele de achizitii publice.
Art. 11^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
ART. 12(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 615/2006)(NECONSTITUTIONALITATE
RESPINSA DEZ. 568/2006)
(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1 si, respectiv, la art. 11^1, urmatoarele
informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile
informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale
Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de
proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei,
se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma
anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces
echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor prevazute la alin. (1)
revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin
lege sa asigure securitatea informatiilor.
Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.
Partea introductiva a alin. (1) al art. 12 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 380 din 5
octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
ART. 13(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 568/2006)
Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi
incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
ART. 14(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 615/2006)
(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in
masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in temeiul unei
obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.
SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public
ART. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare in
masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.
ART. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public autoritatile si
institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de
informare si relatii publice.
ART. 17
(1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru
aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.

(2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de
interes public.
ART. 18
(1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor
de informare in masa.
(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.
(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte
care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de
respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii.
(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul
organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.
ART. 19
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra
conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare in masa la
actiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sa desfasoare activitati
specifice in prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in difuzarea materialelor
obtinute de ziaristi urmand sa se tina seama doar de deontologia profesionala.
ART. 20
Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile
publice.
CAP. 3
Sanctiuni
ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea
prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei
publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate
in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat
si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
ART. 22(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 568/2006)

(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate
face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei
raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data
expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa
plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
CAP. 4
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 23
(1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul
va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 24
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor inainta Guvernului propuneri
privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile in mod progresiv prin
intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu echipamentele de
tehnica de calcul adecvate.
ART. 25
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PAUL PACURARU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU