Sunteți pe pagina 1din 86
ee acest sn MINISTERUL INDUSTRIEL . , : CONSTRUCTIILOR DE MASINI Figa OTCM -ARC.~G | I.C.C.M. 's oo STAS 795 ~ Bo it STAS 11500 = 80 eee eee STAS 11514 ~ Bo GENERALITATI 1. DOMENIU DE APLICARE, Pac obiectul figelor OTCM-ARC urmitoarele marci de otel cuprinse in STAS 795-80; STAS 11500-80 gi STAS 115144802 o: a Bt ; OL 65 ARC 2 STAS 795 ~ 80 Olc 75.4 ARO 3 ONBLURI PENTRU oe a ane ¢ ARCURI 51 Ver ll A ARC 6 0 Si 15 A ARC 7 56 SLIT A ARC 8 STAS 11514 - 80 OTEL PENTRU ARCURI CARE LUCREAZA IN COND. DEOSEBITE STAS 11500 - Bo OTELURI PENTRU AUTO- TURISME DACTA 1. Otelurile pentru arcuri trebuie s% satisfacd urmitoare- le conditii tehnice specifice acessui domeniu: ~ limit de curgere ridivata; ~ 88 fie suficient de plastice pentru a permite pre- lucrarea prin deformare le rece (;in infdgurare); = rezistenta la oboseal? ridicata; - stabilitate in timp a caracteristicilor mecanice sta- tice gi de oboseald in conditil de temperatura gi madiu specifi- ce utilizirii dorites 2. SIMBOLIZARE. Marcile de otel pentru arcuri au simbolul completat eu sufixul A ( prescurtare de la cuvintul "ARC"). . Pentru o eventuald identifioare a unor marci de otel pentru arcuri prevazute cu vechea simbolizare a acestora, se d& mai jos corespondenta acestor simboliziri (conf.STAS 795-80). 65 Si 2 WA OTEL PENTRU ARCURT [anc - 0. | GENERALITA TI Pag 2/6 Noug simbolizare | Vechea simbolizare STAS 795-80 STAS 795-77 sau 3e GOMPOZITIE CHIMICA La verificarea compozitiei chimice pe produs fata de valorile indicate in fige se adit urmitoarele abateri : Element Abatere admisibilés. Carbon + 0,02 . _ = 0,01 Mangan 2 5,02 pt.Mn 0,80 % ~ . + 0,05 pt.Mn 0,80 % 4 Siliciu + 0,02 pt.Si 0,37 % "£005 pt.St 0,37 % ~ [Grom FSS ~ Vanadiu [ Fosfor i | Sulf pee }__Cupre * 4» DURTTATE . La intelegere intre parti duritatea Brinell pentru pro- duse livrate in stare laminat& poate fi limitat& ca valoare maxi- make 5. STRAT DECARBURAT Adincimes maximi.a stratului decarburat va corespunde urmitoarelor valori : j “ OTBL PENTRU ARCURT - b 5 “GENBRALITATI Sirm& de arc Pag.3/, Grosimea laminat' —_ Marca . ofelulut Pentru ae ou grosim: peste So mm sau in cazul livré. vil’ produselor in stare recoapt&,adincimea maximé a stratului deo carburat se stabilegte la intelegere intre parti. . 6. PRATAMENT TERMIC Temperatura dé revenire se alege in functie de proprieta— tile mecanice dorite. Ts SUDARE, Datorité specificului utilizarii lor precum gi a compozi tied chimice,sudarea ofelurilor pentru arcuri nu se practic&é in mod curent.In unele cazuri speciale,la arcuri care lucreazé in conditii de solicit&ri statice,se poate recurge la sudarea prin presiune (prin topire intermediard). 8. DATE INPORMATIVE 8.1. Modul de elasticitate tranaversal ¢ pentru sirme din otel,functie de diametru: trasé la rece | 20300 snerecoapta i i t A Fa er pete tis as saa ns cap ss pear soastnonmtsamammorinict tt eiaconiin tan. -(qncrstsmentie ntssty tsgrepammy atic! capsou ‘eines ee GENERALITATI Paged/4 8.3. Variatia modulelor de elasticitate B (longitudi- nal) gi G (transversal) cu terperatura ¢ Modulul de Temperatura °C elasticitate 8.4. Variatia rezistentei de rupere la tractiune (in N/mm?) pentru band’ gi sirm’ din otel de arc,functie de sta- rea produaului : = bend& de 0,2...2 mm grosime - sirmé de 0,3..05,0 mm diametru Oc 65 A OL¢ 75 A OLC 85 A 830-1370 1200-1600 1200-2800 1370-2000 60 Si ISA 56 SLIT A 740-1180 1600-2000 51 Si 174 51 Vor 11 A 880-1470 1700-2300 Figé intoomitaé cu avizul comisiei de materiale I conform Decretului 99/1980 privind tipizarea ote. OFICLUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Cales Victoriei nx.133,sectorul 1,BUCURESTT MINISTERUL INDUSTRIET " ; CONSERUCHTILOR DE MASINI Figa OTCM - ARC 1 oC oCoMe i 4 Marcars. a-galben b-violet c-galben ~ 1. TEP _DE-OTEL: ote] carbon pentru arcuri. 2. CORESPONDENTE: (standardizate). [1.1203 | 1.035 | x0 55 | (oB0 ee 55 | 1.0535 A52) 30 UPILIZARE: arcuri de tip spiral,elicoidal gi: in foi,solicitate la tensiuni mici,in mediu necoroziv la o tempera- tur& apropiat&é de cea a mediului ambiant (max.100°C), 4. LIVRARE: 401. FORHS DE LIVRARE: bare,profile,sirm&, band%, oyel . calibrat. | 4022 STARE DE LIVRARE: recoapt& seu recoapté-cojith. fj 5» COMPOZITIE CHIMICA: 6. CARACTERISTIGI MBCARICE La 20°C ( IN STARE GALITA~R! YENITA) (vezi gi pet.12.1) HB _pentru_starea laminat * recopt RPo ,2 Ro N/mm? (ke ?/mm?) | N/mm? (kg?/mm) minip minim lo80 (110) ) informativ Generalitayi conf.figei OTCM - ARC | PTSL PENTRU ARCURT : ARC 1 MelsCeMe [Org 55 A SAS 795 - 60 | Pag.2/2 Te CGARACTERISTICL FIZICE: (valori medii informative) Marime | Unitate de masura | Temperatura: 2000 8. DEFORMARI LA CALD: ~ forjare sau laminare: 1050°..,850°C; ~ infdgurare spire: 920°, , 950% Dupi formarea arcurilor,este neceser si se aplice un tratament de revenire inaltd,la 600°...650°C. 9. DEFORMARI LA RECE: ~ laminare, tragere. Dup& infasurarea la rece,se aplic& o recoacere de detensionare la 200°..,300°C,(in functie de grosimea spirei), pentru eliminarea tensiunilor interns. lo. TRATAMENT TERMIC = informatiy ¢ -[iatanent | Teaperatura,°O_]iioive [INO Final C&lire 830°. 2850: ules (Revenire OO" 2 460. ger 2240 11.VALORI INFORVATIVE REZULTATE DIN EXPERIMENTARI: -SENSTUNT MAXIME ADMISTBILE DE CALCUL: = =— Tensiuni maxime admisibile - N/m m*(lgf /mm?) fa solicitdri de: compresiune ‘intindere torgiune Sirma irasd 1080. (110). _(80)__| 1305 __(133) | la rece 4 pA) NO 1216 (124) | 991 (101), 1477 “844 (86) 697 (71)_—|_:1010 775___(79) 638 (65) | 922 (7) | sag (56) | 667 (68) Sirma céiita si revenitd cy aire in we Eore penirur arcuri lamina- te fa cald 653 Fig& intocmit& ou avigul comisiel de meteriale 1.C.C.i. conform Decretului 99/1980 privind tipizarea otelurilor mo -OFICLU- DE-INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIET . CONSTRUCTIILOR DE MASINI Figa OTCM - ARC 2 I.C.C.M, Marcare 4 a-galben beviolet 1. PIP DB OTEL : otel carbon pentru arcuri. 2. CORBSPONDENTE: (standardizate) 3. ULILIZARE: arcuri cu grosimi relativ mici Solicitate la tensiuni mici,in medii necorozive,la temperatura apropiaté de cea a mediului ambiant (max.100°C),arcuri de tip. spiral,elicoidal gi in foi. 4. LIVRARE: 4.1, FORME DE LIVRARE: bate, profile, sirmi, band’. 4.2. STARE DE LIVRARE: recoapt& sau recoapt&-cojita. “5. SOMPOZITIE CHIMIGA: pg vm si ce P max, |S max. [Ni max. |Cu max. | #20270 220,80 ° 6. CARACTERISTICI MECANICE LA 20°C (IN STARE CALITA - REVENITA) Ns £/mme ‘mm? (kgf/mm? ) 780 (80) =) informativ. 7. CARACTERISTICI FIZICE: Valori me formative) Unitate de misurd (Temperatura: 20°C d [20600 | 8. DBFORMARI LA CALD: - forjare sau laminare: 1050°...850°C; - infigurare spire: 920°...850°C. Dup& formarea.arcurilor este necesar s& se aplice un tratament de revenire inalt& la 600°, . .g50°C, Generalitt}i conf, figed OTCH-ARC-¢ cams manne ance ——~dCSCiP| OLe 65 A STAS 795 - 80 9. DEFORMART LA RECE: - laminare, tragere. In cazul barelor laminate destinate tragerii la rece, “(azuad cu diametre mai mici de 16 mm),se recomandd un tratament ds recoacere pentru inmuiere insinte de tragere,le 680°...700°C, r&cire cu cuptorul pind le cdrca 600°C,apod in aer pentru obtine~ rea unei durit&ti corespunzdtoare. Dupé inf&gurarea la rece se aplicd o recoscare de det sionare 1s 200°.,.300°C (in fuctie de grosimea spirei), pentru eliminarea tensiunilor interne. - Lo. TRATAMENT TERMIG ~ informativ: CBlire 830°, + 850° Revenire R&cire | HRC finel ulei - : aer 4000035 11. VALORI_INFORMATIVE REZULTATE DIN EXPERIMSNTARI TENSLUNI MAXIME ADMISIBILE DE CALCUL. Maxime asrnisibile ~N/m m(kgi Imm?) ~ la -solicit@ri de: ene | intindere torsiure 7080 (110) | 765 (80) | 1308 (133) 795 (81) 540 (55) 3059 (108) { 687 (70) 589 (57) 922 (94) 5 | 1216 (124) 991 (101) | 1471- (156) 844 (86) 697 (71) | 1010 (708) 922 (94) 961 (98) 667 (68) 481_ (49) 853 (87) (63) |. 441 (45) B5_(80) i 706 (72) Tensiunt Sirma@_ tras la rece Sirma. cata si revenita Bare peniru arcuri lamina- te la cald Fisé intocmi bh cu avizul comisiei de materiale 16.06 die conform Decretului 99/1980 privind tipizarea ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE ‘MASINI Galea Victoriei ,ur.133,sectorul 1 »BUCURESTI ““MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIILOR DE MASINI Figa OFCM - ARC 3 CC eM. Warcare ° fa a-violet OTEL PENTRU ARCURI (Editia 1983 be-galben nee 7 dung’ neagré { STAS 795 - Bo Pag.1/2 1. BIP_DE OTEL : o¢el carbon pentru arcuri, 2. oT [ae NTE: (standardizate). 3e UPILIZARE: arcuri de tip spiral’ uci si in foi,avind grosime relativ mic&,solicitate cu tensiuni mici,mediu 4 de utilizare necoroziv,temperaturi de utilizare max.150°C. 4. LIVRARE: 4.1. FORME DE LIVRARE: bare,profile,sirm&,band& otelf carbon 422. STARE DE LIVRARB: recoapt% sau recoapta-cojith. Se COMPOZITIE CHIMICA: i [ma si or P max, |S max. Ni max. | cu maxe | OsgTOeee | OsD0ee0 | O ee | MAX. - | 22 .0s80 | .220,80 | 226037 | 0,30 | 02040 | 92040 | 230 | 0525 | 6. CARACTERISTICI MECANICE LA 20°C (IN STARE CALITA - REVENITA) m). informativ. 7. CARACTERISTICL FIZICE: (Valori medii informative) 8. DEFORMART tA CALD: - forjare sau laminere: 1050°..,850°C ; = infSgurare spire: 920°...850°C. Generalitati conf.figes OTCM-ARC-G OLEL PENTRU ARCURL OLC 75 A j STAS 795 - 80 Dup& formarea arcurilor este necesar si se aplice un tratament de revenire inaltd,la 600°...650°C. 9. DBFORMART LA RECE:- laminare, tragere. Dup& infSgurarea la rece se aplicd o recoacere de deten sionare la 200°...300°C (in functie de grosimsa spirei),pentru eliminarea tensiunilor interne. lo. DRATAMENT TERMIC - informativ. Tratament Temperatura, °G | R&cire B10", 830° 450°.+.510" | aer |. 11. VALORI INFORMATIVE REZULTATE DIN BXPSRIMENTARI: TENSTUNI MAXIME ADMISIBILE DE CALCUL: Tensiuni maxirne admisibite -N/m m?(kgf /mm*) - la solicitéri de: . ‘intindere torsiune 1305 (133) §40__(55) | 1059 (108) (57) 922 (94) - 991 (101 1471_. (150) _ 844 (86) 697_-- (71) | 1010 __(103) 775__ (78) 638 _(65)_ | 922, (94) | 785__(77) 549 (56) | 961 (98) 667_(68) | 481 (49) 853 (87) __ 618_(63) | 7441 G5: Sirma trasd Sirmé cailita areuri tamine-|~ te la cald Fis intocmita cu avizul comisiei de materiale I.0.0.M, Bae ae occretului 99/1980 privind tipizerea obeluriior OFICIUL DE INFOREARE DOCUMENTARA pentra INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DB-MASINI Calee Victoried nr.133, sectoral 1, BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL ” CONSTRUCTIILOR DE MASINI Figa OfCM - ARC 4 OTEL PENTRU ARCURI Bditia 1983 | oa 1, TIP DE OTEL +: ote1 carbon pentru arcuri. 2. CORESPONDENTE: meres [ae [a | RFS: | fee ra esl — os | =a == 3. UTILIZARE: arcuri de tip elicoidal,spiral gi in foi cu grosime relativ mic&,solicitate cu tensiuni medii; mediu de utilizare necoroziv, temperatura de utilizare apropiaté de cea @ mediului ambiant (mex.150°C), 4. LIVRARE: 4e1. FORME DE. LIVRARE: bare, profile, sirma, banda, 4o2. STARE DE LIVRARE: recoapté sau recoaptk-cojit&. 5. COMPOZITIE CHIMIGA: ° 6. GARACTERISTICI MECANICE LA 20°C (IN SPARE CALITA a) informativ. 7. GARACTRRISTIOL FIZIGR: (Velori medii informative) N DEFORMARI LA CALD: - = forjare sau laminare: 1050°,..850°C; - infagurare spire: 920°,..850°C Dup& formarea arcurilor este necesar s& se aplice Generalit&$i conf.figes OfCM-ARC-a wae EEL PavoR ARE [Tous ara [ens 195 ~ bo un tratament de revenire inalt& 1a 600°,..650°C. 9. DEPORMART LA RECE: = laminare, tragere. Pentru barele laminate, destinate tragerii la rece (azuel cu diametva mai mici de 16 mm),se aplicd un tratament de recoacere pentru inmuiere,la 680°, ..700°C,r#cire ou cuptorul pink la ciroa 600°C, apoi in aer. Dup& infdgurarea la rece se aplick o recoacere de detensionars: 1a 200°...300°C, (in functie de grosimesa spirei), pentru eliminarea tensiuniioy interne. lo. TRATAMBNT TERMIC - informativ 450°,..510° 4000035 . i. VALORI INFORMATIVE REZULTATE DIN EXPERIMENTARL TENSIUNI MAXIME ADMISIBILE DE CALCUL: ‘ Diam |} Fensiuni = maxime admisi!2i ie —N/mmkat /mm*) Stare mater. la solicitdri de: Mm compresiune ‘intindere torsiune Sima trasa {0:8 {1080 (10) 785_. 60) | 1305 (133) lo rece 2_[ 795 @i) 540__ (55) 1059__(108) 4 | 687 (70) 559 (57) 922 (94) Sirmma caiita OS |12i6 124) “| 991 (101) 1471__ (150) si revenita 844 (86 697 (71) 1010__—(103) cyegetire in 10 | 775 (79) 638 (65)_— | 922 (94) [- ‘| Bare pentru’ 6 | 755 (77) | 549 (56) 961 (98) arcuri lamina-| 12.5] 667 (68) 481 (49) 8&3 __(87) te la cald | "ya. | 618 (63) | 441 (45) 785 (80) 30 | 559 (57) 383___—(39) 706__(72) 50 | 520 (53) 37338) 667__ (68) #ig& fntocmitd cu avigul comisiei de materiale 1.0.0.m. conform Decretului 99/1980 privind tipizaree ofelurilor OFICIUL DE 'INPORMARE DOCUMENTARA ss pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calee Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCUXSSTI T MIRLEGMEOL INDUSTRIET ae! i : | comatiertrok DE MASINZ Piga OFSH = ARC 5 I Mercere ne peen i ; clolg s-geiven | OP L PSEIRU ARCURE E@itie 1983 bealbastruy: ' 51 SL 17 A STAS 795 - 80 1. LIP DE OTEL: otel aliat pentru arcuri. 2. CORESPONDENTE: (atandardizate) URES | RSG REP | Rpg foose i csn Te | ten [pin | wars | OF 3. UDILIZARZ: arcuri cu grosime medis pentru solicitari f medii in atmosferé necorozivad;la temperatura de mest. 150°C:areurt de tip foi seu elicoidale,psntru vanicule de cale feraté, i 4, LIVRARZs : 4.1. FORME DE LIVRARD: bare, profile, atrm, panda, i 4.2, STANS DE LIVRARN: .recoapté sau recoaptd-cojita. 50 COMPOZISIE CHIMIA: , C2 2 MBE. maxe [Nivmax.'Cu maxe | OBSERVANIE:La cerexe marca 51 3; A se poste clabore cu conjinu- tul de carbon cuprins Tavre o,36..60,44 %,in care caz simbolizay rea este 4o Si 17 he 1 ‘ Caracteristicile mecanic: 9 stabilese le injelegere intre parti.Ceilalti parsmetrii pct ‘1 considerati, informativ, aceiagi ca pentru caves 518) 17 Avid vcavee se va stebili prin contract. Coressondeats apstSimative ots avestes variante(40Sil7A} REU (WSZ) 3 merce (55 8) Prange (NF):mevee (47 8 7) 6, QARACTHRISTICI MECANIOE La_20°C eer TA ron AB | 2” | HB pentru starea w/a ee en?) Waa joa2) % | % Taninet ®) recopt Lo8e (ile) Lise (120) mine Bins 321 j max.24] | 30 a) informativ, Generalitati conf.figei OTCM-ARC-G ” OTEL PENTRU ARCURL. fares | M.T.CoMe - : 51 Si 17a 4 STAS 795 - 80 Te CARACIERISTICI PIZICE: Ine [Unitate de misurd | Temperatura: 200C | 29600 8. DEFORMARI LA CALD: . ~ forjare sau laminare: 1050°, ..850°C; - infagurare spire: 920°,,.850°C, Dup& formarea arcurilor,este necesar si se aplice un tratament de revenire inalt#,1a 640°,..680°C, 9. DEFORMARI LA RECE: - laminare, tragere. Dup% inflgurarea la rece sa aplic& o recoacere de detensionare la 200°,,.300°C (in functie de grosimea spize i), Pentru eliminarea tensiunilor interne. lo. TRATAMENT TERMIC - informativ : Tratament Temperatura, °G 860°, 2880" o Pentre parele laminate qestinate ‘rageria la rece, (uzual cu diametre mai mici de 16 mm),se aplick o recoacere de inmuiere 1a 700°...720°C,récire cu cuptorul pin& 1s circa 600%, apoi in acer. 12. VALORI INFORMATIVE REZULTATE DIN BXPERIMENTARL 'TENSIUNI MAXIME ADMISIBILE DE CALCUL: Stare {ater Tensiuni maxime admieibile-N/mmé (kg?/mm-)— wa eh ja solicitiri de lleo (112) 7195 (81) 1373 (140) 981 (loo) To6 (72) 1226 (125) 222 {94} e67 468) 4s (117) Baa Ee 589 (233 1088 é $33 Figi Antocmité cu avizul comisiei de materisle 1.C.C-M. conform Decretului 99/1980 privind tipizerea otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei 2nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIET f OoNSDRUGTITLOR DBE MASINI Figa OTCM - ARC 6 T.C.C Me a-galben OTEL PENTRU ARCURL Editia 1983 beroz cece c-galben 1, DIP DE OPEL: ofel aliat pentru arcuri. 2. GORESPONDENTE: (standardizate). 30 UTILIZARE: arcuri pentru solicit&ri mari,in mediu ou umiditate mirité: arcuri de tip foi,elicoidal,spirel sau bare de torsiune de grosimi mari (pests 7 mm).Temperatura maxim’ de luern 300°C. 4.. LIVRARE: 4.1. FORME DE LIVRARE: bare, profile,sirm’, band&. 4,2. STARS DE LIVRARE: recoapté sau recoapt&-cojita. 5e COMPOZITIR: a 2 =) informativ. 7» CARACTERISTICI FIZICE: (Valori medii informative) Unitate de miaurd dq N/mm2——] 'B0o 8, DEFORMARI LA CALD: - forjare sau laminare: 1050°...850°C; - inf%gurare spire: 920°,..850°C, Dup& formarea arcurilor este necesar si se aplice un Generalitati conf.figei OTCM-ARC-G. T OTEL PENTRU ARCURI MoLCMe [sivor ia 1 SPAS 795 - 80 tratament de revenire inalt& 1a 640...680°C. 9. DBFORMARI LA RECE: - laminare, tragere. Barele laminate destinate tragerii la rece (uzual cu diametre mai mici de 16 mm),se vor supune unei recoaceri pentru | Gnmuiere,la 700°,..720°C,récire cu cuptorul,pind la circa 600°C, | apoi in aer. Dup& infdguraree la rece,se aplicd o recoacere de deten; sionare la 200°...300°C,(in functie de grosimea spirei), pentru eliminarea tensiunilor intérne. lo. DTRATAMENT TERMIC - informative | citire | 230%...8509 | tes. | 12. VALORI INFORMATIVE REZULTATE DIN EXPERYMENTART TENSIUNI MAXIME ADMISIBILE DE CALCUL: Diam: | Tensiuni maxime admisibite - N/m m*(kgf /mm*) la Solicitdri de: anm| compresiune ‘ntindere siune aa een | ___1 [167 ang) 961 (98) _| Sirmé 2541059 (108) 873 (89) | ealita si (98) ] revenita (91) Bare pentru arcuri lamina: te la cald 510__(52) ‘Fis& intocmit& cu avizul comisiei de materiale 1.0.C.Meo conform Decretulni 99/1980 privind tipizarea otfélurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei ,nr.133,sectorul 1, BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEI [ | - CONSTRUCTIILOR DE MASINI Figa OTCM - ARC 7 i 1.0.C.M. a Marcare {ba a-galben “Ne” = b-cafeniu ? 2RU ARCURI | Editia 1983 | 60 SL 15 4 : STAS 795 - Bo 1, DIP DE OTEL: otel aliat pentru arcurie 2. CORESPONDENTE: (standardizate). lare,pentru vehicule de cale ferat&. 46 LIVRARE 4ele FORME DE LIVRARE: bare, profile, sirm&, banda. 4.2. STARE DE LIVRARE: recoapt& sau recoaptS-cojitd. 5. COMPOZITIE CHIMICA: . | Tae Nos toe P max. | 8 ae Pentria Seis inelare destinate eet de cale ferat& ote- lul se slaboreaz’ intr-o variant# sicbolizat& 60 CrinSi 12 A, avind urmStoarele diferente fata de compozitia chimicd a marcii de baz’ (60 Si 15 A): Ma 0,9eeely1 Pomax. 0,035 Sh 1,0c0e1,3 S max. 0,035 Ce 0,40.020,60 6. CARACTERISTICZ MECANICE:LA 20°C (IW STARE CALITA-REVENITA) Po,2 N/mm? (kg2/mm?) | N/ an? (gs ua? ) | Fp recopt minim 1470 (150) a max. 255 Generalitati conf.figei OTCM -— ARC ~ G M.I.CoMo OTEL PENTRU ARCURT 60 Si.15 A STAS 795 - 80 |, Page2/2 7. CARACTERISTICI FIZICE: (Walori medii informative) E dqN/mm? - 20600 ¢ da N/tom tT Boo 8, DEFORMARI LA CALD: = forjare sau laminare: 1050°,..850°C; = inf&gurare spirs: 920°.,.850°C. Dup& formarea arcurilor,este necesar 8% se aplice un tratament de revenire inalt% le 640°.,.680°C. 9. DEFORMARI LA RECE: ~- laminere, tragere. Dup& infdgurarea la rece,se aplicd o recoacere de de- tensionare la 200°,..300°C (in functie de grosimea spirei),pentru eliminarea tensiunilor interne. lo. TRATAMENT TERMIG - informativ. Revenire Barele laminate destinate tragerii la rece (uzual dia~ metre mai mici de 16 mm),vor fi recoapte pentru inmuiere 1a 700° 200720°C,racire cu cuptorul pin’ la circa 600°C,apod in aer. 11. VALORI INFORMATIVE REZULTATE DIN EXPERIMENTARI. TENSIUNI MAXIME ADMISIBILB DE CALCUL: [__ Stare | Diametrul Tengiugi maxing admisibile |matertatu- = N/mm? (kgt/mm?)- 1a solicitari de: i lcompresiune intindere {| torsiune Bare pentru | 6 lloo (112) 795 (81) | 1373 (140) arcuri lamine-| 12,5 981 (loo) | 706 (72) | 1226 225} te lacald | 16 — 922 (94) 667 (68) | 1148 (117) | 30 853 (87) 628 (64) | 1069 $209) | 50 824 (84) | 589 (60) | 1030 (105 Fig intocmit& cu avizul comisiei de materiale 1.C.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizearea otelurilor OFICIUL DB INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Gelea Victoriei nr.133,sectorul 1,BUGYRESII MINISTERUL INDUSTRIET CONSTRUOTSTLOR DE MASINI 2C.C.Me 1. TIP DE OTEL: ofel aliat pentru arcuri. 2. CORESPONDENFS: (standardizate). 3. UPILIZARE: : arcuri cu grosime medie de tip foi, elicoidal gi pl&ci elastice,pentru solicitari medii,care lucreas& Sn mediu necoroziv la temperaturi de max.200°C. 4, LIVRARE: 4.1. FORME LIVRARE: bare, profile, sirm4, bandi. 4.22 STARE DE LIVRARE: recoapté sau recoapté=cojit&s 5. COMPOZITIS CHIMICA: Og60cee | Ly40000 eet 00 | 2092y00 m) informativ. 7. CARACTERISTICL FIZICE: (Valori medii informative) Generalit&}i conf figed OTCM - ARC - G W.I.0.4 OPEL PENTRU ARCURI f To CARACTERISTICL FIZICE: (Valori medii informative) Marime | Unitate de mZsura |Temperatura: 20°C dans, 20600 da N/mm= B00 8. DEFORMART LA CALD: - forjare sau laminare: 1050°...850°C; = inf&gurare spire: 920°...850°C. Dup& formarea arcurilor,este necesar sé se aplice um tratament de revenire inalt% la 640°...680°C, 9. DERORMARI LA REGE: - laminare, tragere. Dup& infdgurarea la rece,se aplic&d o recoacere de de- tensionare la 200°,.,300°C (in functie de grosimea spirei),pentru: ePiminarea tensiunilor interne. i lo. PRATAMENT TERMIG - informativ. Oo \o BBbetttagoe Barele laminate destinate tragerii.la rece (uzual dia~ metre mai mici de 16 mm),vor fi recoapte pentru inmuiere la 700° 2+0720°C,ricire cu cuptorul pink la circa 660°C,apoi in ser. 11, VALORI INFORMATIVE REZULTATH DIN EXPERIMENTART, TENSIUNI MAXIME ADMISIBILE DE CALCUL: Revenire s: | Diametrul Tensi tose TRRSSREERE | egytend oye See lcompresiune intindere | torsiune Bare pentru { 6 Too (112) 195 {en} 1373 (140) |- arcuri lamina-| 12,5 ° 981 (loo) Job (72) | 1226 128 te la cald i 16 922 (94) 667 (68) 1148 (117) 30 853 (87) 628 {883 1069 (2033 50 824 (84) 589. (60. 1030 (105 Fig&é intocmit& cu avizul comisiei de materiale I.C.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizerea ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DB MASINI Celea Victoriei ,nr.133,sectorul 1,BUGYRBSIT _ MINISTERUL INDUSTRIEL soe TCG MASINI Fige OCM - ARG 9 OTEL PENTRU ARCURT Editia 1963 « g 65 Si 2 WA STAS 11514 - 80 | Pag.1/2 1. TIP DE OTEL: otel aligt pentru arcuri. 2. CORESPONDENTE: (standardizate). Marca de otel-corespunde marcii URSS: 65S2WA(GOST). 3. UZILIZARE:arcuri puternic solicitate la temperatura) max. 300°C. | 4, LIVRARE: (vezi gi pet.8.1). 4.1. FORME DE LIVRARE: jagle 80 x 80 x 6000 mm 4.2. STARE DE LIVRARE: laminat& conform STAS 436-80; laminatS cu tratament termic in urm&toarele variante: L -laminat; LR cp - laminat recopt; LR - laminat revenit inalt. Alte st&ri de livrare (profile,sirme,etc.) la intelegers intre produc&tor gi beneficiar. 5. COMPOZITIE CHIMICA:(%) pe ofel lichid 4 (vezi gi pot.8.2) salon 0,025 }0,025 64 CARACRERISTICI ME CIN STARE GALITA-RE recopt sau revenit inalt meow [awe i= pa = | « DRATAMENT TERMIC (informativ) Tratament Temperatura °C C&lire 850°410° Revenire 420° 500 r { Generalitati conf. fil OTCM ~ ARC - Gy | ~ nn ENTRU ARCURI ° ARC 9 M.I.C.M. 7 {STAS 11514~80 8. DATE SUPLIMENTARE 8.1. Marca 65 Si 2 WA se livreazS cu determinarea cd- libilitayii prin incercarea de c&lire frontal& (conform STAS 4930 -80). Valorile durit&tii se stabilesc. de comun acord intre parti. Probele pentru cdlire frontal’,se confectioneazé din tagle, 8.2. Pe produsul finit se admit urm&toarele abateri fat& de compozitia chimicd indicataé: Abatere admisi-| + bili % = 7 | 70200 x) Se admit abateri numai. pentru otelul elaborat in cuptoare Martin. , Otelul 65 Si 2 WA se livreaz’ cu garantarea cont}inutu- lui maxim de incluziuni-nemetalice conform urm&torului tabel 5 40,005) to, 02 Tip de incluziune Oxizi | Sulfurd Silieati | Nitruri | Suma nemetalic& i Punctaj maxim admis * 340 349 m) conform STAS 5949 - 79. Adincimea stratului decarburat nu trebuie si depSgeas: c& valoarea de 2,0 % (conform STAS 6258~1973). 8.3. Se garanteazd macrostructura in rupturé gi pe probe transversale,atacate,cu lipsa defecte!or ca:retasuri, poro- gitati,stratificadri,fisuri,incluziuni gi fulgi. 8.4. Porozitate generald gi centrald gi pitratul de segregatie maximum punctaj 2 conform STAS 5998-78 5i respectiv 2 conform STAS 11500/1-806 Figh imtocmitaé cu avigul comisiei de materiale 1.0.0.K. _coaform Decretului 99/1980 privind tipizarea ofelurilor GRIGLUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSIRUCTIILOR DE MASINI Celea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESII MINISTERUL INDUSTRIET SCONBTHUCTTILOR DE MASINI. Piga OTCM - ARC lo I.C.C.Mo OTEL PENTRU ARCURI Editia 1983 STAS 11500 - 80 } Page1/2 1. QIP_DE OPEL: oe aliat pentru arcuri, ofel elec- tric sau otel Martin ou gr&unte controlat. 2. CORBSPONDENTE: (standardizate) Marca de ote] corespunde aproximativ mircilor: REG (DIN) ....60 Si Cr 7 (W.1.0761) Franta (NF)... 61 SC 7 3. UTILIZARE: - arcuri pentru autoturisme. 4, LIVRARE: : : . - sirmi laminat& gi trasd ° - otel rotund calibrat = bare cojite sau glefuite 5. COMPOZITIE CHIMICA (%) pe ofel lichid. 0525= MAX 0,45 | 0,040 Abateri admisibile la verificarea compozitiei chimice | pe. produs: Carton + 0,02 Crom 2 0,05 Mangen z 0,06 Fosfor + 0,005 Siliciu + 0,03 sult = 0,005 6. CARACTERISTICI MECANICR (1a 20°¢) 6.1, IN STARE DE LIVRARE: aw [=] Laminat max.1130 max. 321 Recopt MAX. 255 Generalitati conf. figei OTCM - ARC - G Cklire ie 350° ou récire in ule ¢ revenire a 45000 Keu' (J/em Tongitudinal Tv GARACTERISTICT THHNOLOGIGE ° - Refularea la rece,prescrisé pentrt otelurile trase, | deformate la'rece: Koming = 3. of > = In cagul’ barelor de torsiune, acestea vor avea o rugonitate astfel incit criteriul de mbourare Ra<2, aa Fish ‘Shtooms.th ou ‘avizul comisiel de,mate . Gontorm Decretulus 99/1980 privind tipiseree Syelunaion OFICIUL .DE INFORMARE: DOCU! pentru INDUSTRIA GGNSERUOSETEON 1 te MASINI.” Caled Veotonted ynrs353,ceqhornl 1 ,BUCURBSIT INI STERUL TNDUS® constant DE .Ofelarile pentru automate aq continuturi. ridicate de suit, © foqfor séu plumb, ceee ce asigur& o prelucrare ugoard prin agchiers restfel incit asigurad Q durabilst ate meres seulelor agehietoare gi |ebjinerse unei suprafete prelucrate de “galivate superloart al tox eAred de ofel. Continuturile ridicate' ate accessor elementé speciti- “| ce provo.sed ° fregiligzere a agchiilor, avind drept copsecinth-o ast ngoard eliminare BL degajare @ avcestoras Astfel « posibila cregte~ yaa vitezei.de agchiere, reapectiv cresteres produc tizitipis, ‘La aajinile-unalte — : . | ae OBSERVARIE. HEFERITOARE LA SOMPOZIETA GHIMTICA Le verificeres coupositied chimice, pe senifabricst gi. pe produs, finit, se edait fagh de yelorile indicate. in figele de ma Z urabtoarele abaterit | i Bonoot [Opt Cueay | Ove1 secaiast | oie macelant + 0,05 Apaterile admisibile din tebelul de mai sus se referd la semifabricate 1 produse provenite din lingourl de pind la 6 tone inclusiv; pentru produse provenite din lingeuri de peste 6 tone, abaterile admisibile se stabilesc prin contract. 2. OBSERVATII REFERITOARE LA CARACTERISTICI MECANICE Valorile referitoere le tractiune specificate in figele de material pet evea, prin intelegere intre producitor 91 benefi- ciar, urmitoarele abateri: = pentru otelul laminat la cald o dep&gire 8 Limited supe-| ricare cu 30 K/m G keft/un’) #1 cresterea corespunzitoare valo rilor durit&$ii cu conditia respect&rii celorlalte valori dle ca recteristicilor mecenice;s = pentra ofel tras la rece depdgires cu 30 H/mn? G eet, Valorile carasteristicilor mecanice 1s mircile AUT 50 si AUT 46 Mn trage la rece si tratate .termic se stabileso prin con- trecte 3. OBSERVATII REFERITOARE LA CARACTERISTICI FIZICE Caracteristicile fizice (modul de elasticitate, coefici- ent de dilatare linierdi, rezistivitate, etc.), sint similare cu @le ofelurilor cere au cempozitie chimicd simileri(der continutul Ge sulf g4 fosfor mai mid, cu exceptia greutitii spesifice care este ceva msi mic, decit a acestor oteluri. OTEL PENTRU AUTOMATE GENERALITATI M.I.CeMe 4. OBSERVATII REPERITOARE LA OTELURILE CU PLUMB Mrcile de otel pentru automate, aliate cu plumb, trate- te in fisele AUT 5 gi AUT 6, obtinute prin asimilare, cooperare in- ternationald sau import sint destinate in principal pieselor pentru constructia de autoturisme. Se mentioneaz’'c& STAS 11521-80, nu precizeszd culorile de marcare pentru aceste doui marci, acestea fiind in consecinta ldsate la latitudinea intelegerii intre parti. ° Pigé intocm&te cu avigul cemisiei de msteriale 1.C.C.ii. conform Decretului 99/1980 privind tipizarea etelurilor - OMGLUL DE INFORMARE DOCUMBNTARA pentry-INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Culee Victoriei,nr.133,zectorul 1,3UCURFSTI MINISTERUL INDUSTRIEL ° CONS! 'RUCTITLOR DE MASINI Figa OTCM - AUT 1 I.C.C.M. Marcare : Editia OTEL PENTRU AUTOMATE | oh) ne = b = violet AUT 12 STAS 1356-80 Pagel/3 1. DIP DE OTEL Otel carbon pentru automate, cu continutul ridicat de sulf gi fosfor. 2. CORESPONDENTE (standardizate). I res | | ~ i it _ 110 52) Ku 10724) (AT) 30. ULILIZARE | ~ piese cu dimensiuni mici cu solicitéri reduse, o mare du- ritate superficiald gi o suprafat® curataé dupé tretement termic! gu- | ! yupuri, piulite, prezoane, rondele, stifturi. 1 4. LIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE: ~ bare laminate la cald sau trase la rece, cu sectjiunea rotundd, patrat& sau hexagonala. 42. STARE DE LIVRARE: — laminat la cald sau tras la rece, netratat termic. 5» COMPOZITIE. CHIMICA (%) (pe otel lichid). Sf eT ts LP 003 ... O16 | oc 060... 090 | O15 +.. 035 ! o08 «++ 020 008 ...015 | GENERALITATI conform figei OTCM ~ AUT - G M.I.C Me STAS 1350-80 Page2/5 6 CARACTERISTICI MECANICE LA 20° Gels OTEL LAMINAT LA CALD Otel laminat le cald de max.loo mm diametro sau grosins, netratet termic. 8. DEFORMARE LA CALD Forjare liberi, matritare? 1200°,..1000°C. 9. DRRORMARE LA REGE Capscitates de prelucrare prin deformare la rece este satis- fhoktoere gi determind atit imbunttitirea prelucrérii prin agchiere, oft gi cregterea propriet&tilor mecanice. ~OTEL PENTRU AUTOMATE . M.I.CM. AUT 12 STAS 1350-80 lo» TRATAMERT TERMIC (orientativ) Tratament Temperatura, °C R&cire t Cementare ° pachet, asr apa Rotile dintate, bucgele, piulitele, se cianizeazd la tempers~ ura de 800°...850°C cu mentinere 25...50 minute, urmind o cAlire di- eta, in ap& aan uled gi revenire joas& 18 160°...200°C. Dup& acest tratament, se objine un strat cianizat cu grosimea| de 0,10...0,25 mm, $i 56...60 HRC, duritate. 11. RECOMANDART PENTRU “SUDARE Nu se recomand& sudares, prin nici un procedeu. Fig& intoomitaé cu avizul comisiet de meterisle 1 conform Decretului 99/1980 privind tipizarea of | OFICIUL D¥ INFORMARE DOCUMINTARA as pentra INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DR MASINI Gales Viotoried ,nr.133,sectorul 1, BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL a DE MASINI 2C.C.M. OPEL PENTRU AUTOMATE es a= roe bealbastru | AUT 20 STAS 1350-80 Peg 1/3 1. DIP DE OTEL . Otel carbon pentru automate, cu continut ridicat de sulf si fosfor. 2. CORESPONDENTE (standardizate) Joponia URSS (25 $20) $ 3. UPILIZARE - piese de dimensiuni mici cu solicitdri medii? exe, tije, gaibe de presiune, guruburi gi piulite cu demontare frecventd, pre- goane, gtifturi, rondele. Me LIVRA&RE ~ 4.1. FORME DE LIVRARE: — dare laminate 1a cald, sau trase la race, cu sscthiune rotund’, patrat& sau hexagonald. 4.2, STARE DE LIVRARE: - laminat la cald, sau tras la rece, aetratat termic. 5. COMPOZITITE CHIMICA (%)(pe ofel lichid). GENERALITATI conform figei OTCM - auT OTEL PENTRU AUTOMATE STAS 1350-80 M.IoC Me 6. GARACTERISTICL MECANIGE LA 20°C. 6.1. OTEL LAMINAT LA CALD Ofer lJaminat 1a cald de max.loo mm diemetru sau potest Seema weet) ao | ee | | Otel_tras_la_rece_netratat_ termic [arcane TF [Fe] Temperatura'°C'* 845? 820° 8. DEFORMARE. TA _CALD Porjare liber&, matritare? 1200°...1000°C. 9. DEFORMARE LA RECE Capacitatea de prelucrare prin deformare la rece este sati | féektoare si determina atit imbunit&tires prelucrérii prin agchiere cit gi cregtersa proprietadtilor mecanice. [eee oroms Tae MoI.CoMe STAS 1350~80 Peg.3/3 lo. TRATAMENT TERMIC (orientativ). Tratament Temperatura, % Cementare 880°...930° Cilire I 870°. ..900° Célire II “750%. 6.780" 150%. +4180" Rofile dinjate, bucsgele, piulitele se cianizeazi la tempera- tura de 800°. ..850°C, cu wentinere 25,..50 minute, urmind o célire di-| rect& in ep sau ulei si revenire joas& 1a 160°...200°C, Dup& acest tratament, se obtine un strat cianizat cu grosimes de 0,10..00,25 mm gi 56...60 HRC, duritate. 11. RECOMANDARI PENTRU SUDARE Nu se recomandd sudarea prin nici un procedeu. Figé Intocmité cu avizul comisiei de materiale 1.C.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizeree otelurilor , | CYICIUL DE INFORMARS DOCUMENTAKA -pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Galea Victoriei,nr.133,sectorvl 1,BUCUKFSTI ee } Eaitie 1983 Peg el/3 MINISTERUL INDUSTRIEL - CONSTRUCETTLGR DE MASINI Fige OTCM - AUT 2 1. PIP DE OTEL . Otel carbon pentru automate, cu continut ridicat de sulf gi fosfor. 2. CORESPONDENTE (atandardizate) j22s20 | 10724 | q120) (25 $20) | 3. URILIZARE - piese de dimensiuni mici cu solicit&ri mediit axe, tije, OQ gaibe de presiune, guruburi $1 piulite cu demontare frecventé, pre- gzoane, gtifturi, rondele. © 4, DIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE: ~- bare laminate la cald, sau trase la rece, cu ssctiune rotunda, pitrat% san hezegonal&, 4.2, STARE DE LIVRARE: - laminat le cald, sau tras le rece, metratat termic. 5. COMPOZITITE CHIMICA ()(pe otel lichid). OTEL PENTRU AUTOMATE M.IeC Me STAS 1 6, CARACTERISTICI MEGANICE LA 20°C. 6.1. OTEL LAMINAT LA CALD Otel laminat le cald de max.loo um dismetru sau Otel_tras la _rece_netratat_termic 024 Rms Nimm? (kgf/mm?) 580. BH E20/E40.. EQ... 66) (57...€5)|(5! 8. DEFORMARE LA CALD Forjare liber&, matritare? 1200°...1000°C, 9+ DEPORMARE LA RECE ' Capacitatea de prelucrare prin deformare la rece aste satis+ fécktoare gi determing atit imbunititirea prelucr&rii prin agchiere eit gi cregteres proprietaétilor mecanice, OTEL PENTRU AUTOMATE STAS 1350-80 Pege3/5 los TRATAMENT TERMIC (orientativ). Tratement Temperatura, © 870° 444900" C&lire II 750°. «780° 150°. »4180° Rotile dinjate, bucsele, piulitele se cianizeazd la tempera~ tura de 800°. ..850°C, cu menfinere 25...50 minute, urmind o cdlire di-| rect& in api sau ulei $i revenire joas& 1a 160°.,,200%C. Dup& acest tratement, se objine un strat cianizat cu grosime de 0,104..0,25 mm 5i 56...60 HRC, duritate. 11. RECOMANDART PENTRU SUDARE Nu se recomandd’ sudarea prin nici un procedeu. Figé intocmitaé cu avizul comisiei de materiale I.C.C.li. conform Decretului 99/1980 privind tipizerea otelurilor et CYICIUL DE INFORMARZ DOCUMPNTAKA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Cales Victoriei ,ar.133,sectorul 1, BUCURESTI MINISTERUL . INDUSTRIEL CONSTRUCTTTLOR DE MASINI Figa OTCM - AUT 3 oC .C Me OTEL PENTRU AUTOMATE | Batgie SEAS 1350-80, Peg.1/3 le ZIP DE _OTEL Otel garbon pentru automate cu continut ridicat de sulf gi fesfor. 2. CORESPONDENTE (standardizate). 3. UPILIZARE . - Giferite piese pentru magini unelte 91 agregate, magini | rutiere, magini de uz casnic, aperatet bucge, bolfuri, opritori, pie-j se filetate care necesité tratament termic, stifturi de centrare. 4. LIVRARE 4.1, FORME DE LIVRARE: . + bare laminate la cald sau trase la rece, cu sechiune ro~ j} tundd, pditrat& sau hexegonald. 4e2. STARE DE LIVRARE . - laminat le cald, netratat termic, tras la mace, netratst termic sau tratet termic (recopt, noraalizat, inbunttaég¢is). 5. COMPOZIPIA GHIMICA (%) (pe ofe1 lichid), OPEL PENTRU AUTOMATE MoIeC eM. ' AUT 30. STAS 1350-80 6. GARACTERISTICI MECANICE LA 20°C 61. OTEL LAMINAT LA CALD Ofel leminat la cald de max.leo mm diametru sau grosime, netratat termic tras la rece netratat_termic kot! rate? }Gx.10 |10...20 |20...30 jpeste 30 my ‘Forjare liberk, matriteret 1200°...1000°C 9» DEFORMARE LA RECE Capecitatea de prelucrare prin deformare la rece este satis~ f&cktoare. 91 determink atit imbundt&tirea prelucraérii prin egchiere cit gi cregterea propriet&tilor mecanice. De aceea dup& operatia de tragere le rece nu se recomandd aplicarea unui tratament de recoacere de inmuiere. OTEL PENTRU AUTOMATE ; aur STAS 1350-80 _| Peg.3/3 M.I.C.M. lo. TRATAMENT PERMIC (orientativ) Tpetetare, 6 0°. see Loe Toraslis 96011090 = 840°.» 870° 850°. ..880° 550° 400670" il.» RECOMANDARI PENTRU SUDARE Nu se recomamid sudarea prin nici un procedeu. intocmit& cu avigul comisiei de materinle 1,0.0.h. conform Decretului 99/1980 privind tipizsree otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMEN' pentru INDUSTRIA CONSTRUCEELLGR oe MASINI Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI. ST CONTE ERD INDUSTRIEL i ‘RUCTI STRUCTIILOR DE MASINI Piga OTCM ~ AUT 4 Editie OTEL PENTRU AUTOMATE 1985 I.C,C.M. AUT 40 Mn | STAS 1350-80 Pegel/3 1. DIP DE OTEL Otel slab aliat pentru automate cu continut de sulf 51 fos~ for ridicat. 2. GORESPONDENTE (standardizate) JIS | & GOST | MSZ } Janeen nes hacen SUM 43% A4OG |(ANS 2)| GSS ~ piese pentru magini-unelte agregate, magini rutiere, ma- sini de uz casnic, sparate care necesit& deformatii mici, policitért puternice, duritate mare gi suprafat}é curat& dupd tratament termic: guruburi conducadtoare pentru strunguri si freze, axe canelate, cupla- je cu gheare, bucse gi axe de dimensiuni mici. 4, LIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE: - bare laminate la cald say trase la rece, cu sectinze ro~ tundd, pitrat’ sau hexegonala. 4.2, STARE DE LIVRARE: - laminat la cald, netratat termic, tras la rece netratat termic seu tratat termic (recopt, normslizat, imbundtapit). 5. COMPOZITIA CHIMICA (%) (pe ofel lichid). | 3. URILIZARE | | | GENERALITATI conform figei OICM- AUT-G@ MoIoC Me OTEL PENTRU AUTOMATE AUT 40 Mn STAS 1350-80 6. GARACTERISTICI MECANICE LA 20°C. 6.1. OTEL LAMINAT LA CALD Otel leaminat la cald de max.loo mm diametru sau SCOTS poe B03 580 |. 80)'%60...20)|(60.-80){60..60) Punct critic’ gf Acg 8, DEFORMARE LA CALD Porjare liberd, matritare! 1200°...1000°C 9. DEFORMARE LA RECE Capecitatea de prelucrare prin deformare 1@ rece este satis— f&chtoare gi determing atit imbundt&tirea prelucr&rii prin agchiere cii gi cregterea propriet&tilor mecanice. De aceea dup& deformare le rece, nu se aplic& tratamentul de recoacere de inmuiere. OTEL PENTRU AUTOMATE AUT 4 ~ MeT.CoM, STAS 1350-80 Pag 3/3 Normalizare C&lire 550°. 2670" Li. RECOMANDARI PENTRU SUDARE Nu se recomend’ sudarea prin nici un procedeu. Figi Intocwit& cu avizul comisiel de materiale I.C.C.Me conform Decratului 99/1980 privind tipizerea otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA t pentru INDUSTRIA GONSTRUCTIILOR DE MASINI. Calea Victoriei ,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI ISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIZLOR DE MASINI Figa OTCM - AUT 5 CC aMe OTEL PENTRU AUTOMATE OL 56 Pb STAS 11521-80 1. SIP DB omen Otel aliat cu plumb pentru automate. 2. UDILIZART - piesa de dimensiuni mici, cu'solicitdri reduse. 3. LIVRARE 3.1. FORME DE LIVRARE: — pare laminate la cald sau trase la rece cu sectiune rotundd, pitrat&é sau hexegonala. 3.2. STARE DE LIVRARE: ~- netratat termtc sau recopt. 4, COMPOZITIE CHIMICA (%) 5. CARACTERISTICI MECANICE LA 20° Rm: 550..+700 R/mm’ in stare recospta. 6. TRATAMENT TERMIC Recoacere! 860°C; ricire in ser linigtit. | SBNERALITATI conform figed OTC — AUT - & | AUT-5 Pag.2/2 . intocmitdé cu avizul comisiei de materiale conform Decretului 99/1980 privind tipizaree ojelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSIRIA CONSTRUCTIILOR DE DE MASINE Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCTIILOR DE MASINI 1,0.C.M. OTEL PENTRU AUTOMATE ie sai 1, iP DE OTEL Ofel aliat cu plumb pentru automate. 2. UDILIZARE Piese cu solicitéri puternice gi duritate mare. 3. LIVRARE 3el. FORME DE LIVRARE: - bare leminste la cald sau trase la rece cu sectiunea rotundé, pitrat& sau hexagonalaé. 3.2. STARE DE LIVRARE: - netratat termic sau recopt. 4, COMPOZITIE CHIMICA (%) 7 [= ~l]*, =]. Oy 340000540 10, 600000,80} max pex 0,020.00 04300000, 60 0,40 | 0,030 | 22+0,040 5. CARACTERISTICI MECANICE le 20°C, in stare cAlit& 9 revenita. in te 13,4 1264...342 HV in stare c&lit& 450...615. HB in stare normalizat&: 197...241. 6. TRATAMENT TERMIC ee Ponies [ee GENERALITATI conform figel OTM - AUT - @ Pag.2/2 “| tas 1521-80 Fick intocnit& cu avizul comisiel de materisle 1.C.C.jit. conform Decretului 99/1980-privind tipizarea ofelurilor -OFICIUL DE INFORMARB DOCUMENTARA ‘pantru INDUSTRIA CONSIRUCTITLOR DE MASINI Cales' Victoriei ,1r.133,seotorul 1,BUCURBSTI pt. MINISTERUL INDUSTRIEL en CONSTRUCTIILOR DE MASINI TiC.0.Me Fige OTOM - CR - ANEXA 1 OTSL PsWTRU CAZANE Sx RECIPrENTE | TAibie 16 Me 5 Wil. 5423 Pag 01/5 1. TIP_DE OTEL: slab aliat, termorezistent. 2. CORESPONDENTE: Tora | ORFG tandaré ATUVZ01] SE 99 Simbot_f 16Mo5 [orArB+C SUA Suedia} Anglia 4 ThaGgUNIE462 | 14-2012 !35 -1501 Pi 1605, Ba 2912 -| 240 3. COMPOZITIA_CHMICA "0, (otel lichid): Tip de produs c Si Mn Pmax Smax Mo Jeava__joi2... 020/015... 950]050...@0| op40 | 0040 i045... 085 Tabla max021 |oi5... 030} max aso] 9040 | 0040 _ 1045... 080] Forjot_ __ nz... o20l0m .... o50'060... 080] 9040 | 0040 '45... 055) 4, DOMENIUL DE VALABILITATE AL CARACTERISTICILOR MECANICE . Tabia Bandé Forjat Teava Bara Sirma . i diam. sau grosime , : grosime, mm| grcesime, mm ros.pereigmm perete, mm diametru,mm |diametru, ram = = =< 200 < 80 200 = 5. CARACTERISTICI MECANICE: 5.1 LA Z0ec: 5.1... pentru tevi: “Rm Rp,fN Anil) min Ag, %lo, min. DVM - J- min 2 Nimo =40mm|>40...07m —_L T L T 440... 540 285 275 22 ; 20 48 34 5.1.b. pentru table: | Rpg? (N dram?) min An % DVM Indoire pe Rm 2 Pe ‘bee ) dor cu Nim” | iémm_ [36... 6mm} mn diometru F440... 540 275 265 1000 / Rm 4) 3a L=Longitudinal ; T= Transversal Diametrul sau grosimea, mm Forjat Temperatura "Re, Nimm? Ry Nimm? | Rr, Némm? in ital T 93. h 59 47 36 (38) | (28) (31) | (25) i OTEL PENTRU CAZANE SI_RECIPIENTS M.I.C.M. j W.1.5423 Temperatura °C FOP 14500? SOO kg Idin? E 10° Nimin? 135 | 139 049 | 060 teava tabla | Q_ kcalimhec 36 | 33 7. DEFORMARE LA CALD: 11002 850°C, racire in aer [inistit: 8. TRATAMENTE. TERMICE: 8.1. PENTRU TEVI: Tratament Temperatura °C Mentinere Racire Normatizare 2min/mm gros dar, nu mai mutt de Detensicnare 15 minute OTL FERTRU CAZANE ST RECIPTENTS |croawexa 2 | 16 Mo 5 Poge4/5 8. 2. PENTRU TABLE: min/mm grosime ‘ Normalizare 910°. 940° | dar minim 15min- in cuptor 7 : Detensionare 530°... 620° oer aca de_20 mai putin in cuptor -minute’ 8. 3.PENTRU FORJATE: ron < Normalizare a in cuptor 2min/mm grosime Detensionare wee dar nu mai putin — de_ 30 minute 9. FORME DE _LIVRARE: table, tevi, semifabricate. forjate 10. SUDARE : Sudabilitate: buna, prin orice procedeu Preincdlzire: pentru grosimi peste 20mm se recomanda o preincdizire la 1002.. 200°C. Tratament termic dupa sudare: detensionare conform regimului termic indicat, la pct. 8.1.; 8.2. si 8.3. Electrozi: E MoB. Sirma: = S10M1 Mo. Flux: LW 320. HeI.Colle |_OTEL PENTRU CAZANE ST_REGIPIENTE 1 INDICATIL DE_PRELUCRARE : Prelucrare posibild si la rece si la cald. In cazul in care deformarea la cald se face in afara inter- valului prescris la pct.7, dupa efectuarea deformdrii se va efectua un tratament termic de normalizare, conform indicati- tlor de ta pet.81; 8.2. si 8.3. Pentru tevi si table , in cazul in care prelucrarea la rece a determinat deformari importante, se va efectua o detensio- nare conform regimului termic de la pct 8.1. si 8.2. dacd nu s-@ prescris o normalizare. 12. RECOMANDARI_DE_UTILIZARE: La constructia de cazane si recipiente sub presiune si ca material de bazd pentru table placate, datorita % mai ridicat de Mo sporeste rezistenta la coroziunea hidrogenului sub presiune (a se vedea curbele NELSON). ~ NORMATIVE CATALOAGE FISE DE MATERIAL Rheinsthal 602/973Ferjat Mannesmann 405R/973 Teava OFICIUL DB INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURBSTI MARCA __DE __OFEL WotE 2g pimbol_ marca | SPE 209 WIE SA TSIE Z| om ANEXAD Fisa intocmita dupa SEW 089 / 1993 sudabil culimita de curgere riticats $1 granulatre find. E tabie, benzi, bare tigie pre .e forjate fevi. utilaje pentru industria. cnenicd petrochimicd si construct Sudate de inaitd rezistert? Pentru garantu concomitente la Temperatur: de utiizare,:-°C | temperaturi pozitive Si negative se e wfdos: marca TStE 25 cu 2 suplimentard -a umiter de curgere la cald iG temperaturiie Ss: valorile corespunzdtoare micron WStE 255 %) (pe pace din metal ficha) . E, [fa Eu t Baae oa | i fahtudlnea produc. de otel) 0040 2040 | ange |r Porat sou min,Q02Nb sau OBA 00307 0050 J rr in eee ree bard ton ES min ima ar mm IN ir eat pred min Vane “A * A) Unghiul de indoire = 180° ~ L= longitudinal y - | T= transversal 6.LIMITA DE_CURGERE LA_CALD-valori min, pt. marca WStE 26 x, Hpo2ia temperatura "Cc Sg A EEA EL 500" fa | 4 74 1. 1 4 16 B Sf i2 137) 14 [778 { 12 Fata 66 3 28 13 108 iH 177 i 118 5g 9 er 8 # 9 [157] u Jo Pot 7] Pe mecanice pentru grosiml mat mart de es se stabilesc pe bazd de intelegere. Fata wae [, =e ee a aimm "4 A5% ae min, § “Fines gos sw SecHUnr > 500mm, caratteristics mecanice Tu eel — Pe Pentw gesme ~7emm .caracterstics mecanice la intelegere GREE LIEN TA (WC, ACV) IN kotmicn¥ St LUCRULIMECANIC (KU, KV) IN S mnene, peru grosim a« 7mm *? - media a3 determndri (Je Twrarey [Stare nembatrinita a me coracte- Mempsroturg "Cs drectig epray. (U=longt fat " be a oe ee retin bk i da ce os yy ee FB) pt KV F ou f cr? fOr ry lucru mecanic cu cite rey ‘ defarhare ta rece ra si revenire 30minute a, om WANE Powe gos 570 fs 12 fr12...20p20. 351-35..50)250 >7o 4 mn. 40. 52440.62)39 sIfemre| 29 | 29 | 26 | 27 | 26 [e,mel 24 ere legere */Pentru grosim sau sectiunm: > 500mm, caractertstict_ mecanice la ntelegere e* Pentru grosim >70mm /caracterstici mecanice Ia intelegere 9. REZILIENTA (KCU, KCV) IN kofmrent St LUCRUL MECANIC (KU, KV) INS Jalor: mirime, pentru grosim: a < 70mm */ - media a3 determindri Tip Carac te-I re nem pe TO 278 = x — Marca} de jristica Pe BOTTI DT iu lonh e a (stared! jeprun Limteteir rie ir fer {cir icing |T ROTTS SC CeCe st Eas0VM | 4) [62K [osisalaio4t—|-} -|-}-]-1-[-— | — wste2a— 4 YB 2147 REV TFS fel 4 155) EE formal SO-V TRV 155 197447,37143 EE ERE RE = ~ KET | OBS] SBS aS, 3 Tete 2090 | iy e245 245155 Belari bab balaatar [37 \inormal@so-y Vv 6 ae 4, 2 oars = f4 {= Se =[ #)Pentru gros. 500mm, caracteristics, mecanice Ia intelegere g* /Pentru grosim >Timm .caracteristici mecanice {a intelegere 9. REZILIENTA (KCU, KCV} IN kgtm/ca* Sl LUCRUL MECANIC (KU, KV) IN J Yalori mimme, pentru grosimi a= 70mm"? - media a3 determindri @ Marca istarea) OO a aa ee ner rier ior ce 5 gros. /0< q 4 150mm valorie Se vor reduce, pt. rezilienta cu cite Jkofm/cm? iar pentry lucru mgcanic cu cite 7J pt. KU 1 cet Fi Ct KV Bex )imbatrinire prin deformare la receiO0% si revenire 30 minute la 250°C. ROBSERVATIE: Pentru gros 510C mm scaracterstici mecanice {a intelegere : arn pa, § Yalori minime, pentru grosiyn! a< 70mm - media a3 determindri HaxjJimbdtrinire prin deformare [a rece 5% si revenire 30mnute ia HOBSERVATIE: Pentru gros 54a «10 mm determinarea se face pe oriole Sila grog mici [sub circ? comm) eventuc’s: 7) Pentru grosims sau Sectuns > 500mm, caracteristicl mecanice la infelegere 9. REZILIENTA (KCU, KCY) IN kgtmycrn? Sh LUCRUL MECANIC (KU, KV) IN I Pentru gros. 70 < a 2 150mm rom vor reduce. of Tezili ae iKCU, cu cite” Ikofm/cm* far pentru. (ucru amgeanic cu cite. ZJ pt KU respect O4. “J ph KV reduse cu aplicarea coeficientilor de corectie conf STAS 7511-72 AIA T_JERMIC (table si forjate} Tratam meni ter mic linigtit Tavenive it €CO--- 6B0°C CU rdcire in aer, linistit beformare LA CalDinimita temperaturilor indicate; se yecomandé totusi cat la ultima deformare sd nu se depdseascd 960°C.” Dacé aceste conditir nu sint respectate dupa prelucrare se va efectuad o normalizare. Deformare LA _RECE in general dupa indicatiile producatorulu: de _ otel. Dupa deformare este in general suficienté o detensimare daca ‘docu mentatia respectiy alte prescriptii (de ex. fisele AD), nu indicd ° malizar Comportare® bund la prelucrare_prin_ASCHIERE. Pentru indicatii de_prelucrare ase vedea si SEW 086 / 1976 a Stour S| TAIERE CU FLACARA Otel sudabil prin toate procedeetle. Pentru indicatii de sudare a se vedea st SEW 088/ 1976. iotrucit_materiatul de aport si procedeul de sudare depind de tipul si forma. cusaturti, de grosimea materiaiului de bazd etc., este necesara consultarea producdtorulu: de ofel si efectuarea de incercéri prealabite, cu verificgrea caracteristicilor obtinute. Se atrage atentia asupra sudarit otelurilor similarg insa de proveniente diferite (chiar cu aceeasi valoare | pentru Raa in care caz trebuie consultat. producatorut de otel, compazitiile chirlice putind fi diferite in ce priveste elementele de microcliere . Sudarea tablelor sub 125mm_ se poate face, tard preincalzire, daca temperatura este peste, 25°C; altfel preincalzire intre 60... 200°C are nu trebuie sd scada in timpul suddrit), pe @ zona egal cu de 4ori groesimea, dar min. i00mm in ambele parti. Material de aport recomandat {in lipsa indicatiilor prod de ote) -ELECTROO: NIBAZ 65- Ut. Chimic -SIRMA: § 19 MntNi1-STAS 1126 - 80 -FLUX: LW 330 (Messer - Griesheim), TAIERE Sub 12.5 mm grosime nu necesitd preincdizire decit fa femperaturi sub 5°C; peste aceastd grosime se va preincdizi pe 0 latime egald cu de 4 ori grosimea, dar cel putin 100mm la. 60... 200°C. 12 GARACTERISTIC] FIZICe {valori, informative] O Benatar: vam? (g/cm*} Compor tare’ magnetica _magnetiza Temperatura [sc fa |Pr “a Coefic. mediu de dilatare ~ linear intre 20csi °C H Cdldura spected (reat) Rezisterta electricd spec. Psi a [revi [Fornre | “SEW 0 69 71970 a “SEW 088 / 1976 (THYSSEN |i aoedaql - | | -STAHLMERKBLATT N355/74hdaNNESMANNDSOB/1972_| 240R/1974 | 2405/1975 -Catalog HOESCH 7 T9727 1960. HEIN STAHL | 120 /1971 i] bse | MGM MARCA DE __OTEL CM. Einba marca_[ Ste SSO WSIESBYTSTESOOY Editia 1983)pag.t]3 7.0900 | 7.8930 Fisa intocmit dupd SEW 089 / 1970 1 TIP OE OTEL sudabil culimita de curgere ridicata si granulatie find. 2.FORME DE LIVRARE. table, benzt, bare. tagle piese forjate tev. BZ.UTILIZARE : utlajye pentru industria chimicd petrochimicd si constructii sudate de inalté rezistenta. Pentru garanti concormitente ta Temperaturi de utilizare °C temperaturi pozitive si negative se Ste va fdosi marca TStE 380 cu iste | #50... - 20°C garantia suplimentard a +400... -20°C iimitei de curgere la cald _ la temperature si valorile #20 = 50°C corespunzatoare marciWStE 380 4, COMPOZITIE CHIMICA% (pe probe din metal lichid). St E 360 Vz Q12...Q16 WSTE 380 . =m a I jas0_Tao304_N= max. 0020 mm 5024 260 0 70<4 ¢ 6 @5 Grosimea & La 20°C in ia temp °C svatori pentru marca WStE tan “Rim [Remand A 100°] 150°] 200] 250°] 5007 350" | 007} " 00 50. 35 | 21 _29 | 27 | 25 | 23 | 27 | 18 0 33 | 19 27 | 25 | 23 | 2) | 719 | 76 b50< 22500 |50.65{ 37 | 79 25 | 23 | 27 | [7 | 4 E.CARACTERISTIC!_ MECANICE LA 20°C PENTRU TEV (kgt/ma?) Rm pt. gres. amr) Re92 min. pt. grosim! alm) “"4 AS% *Pentru grosimt sau sectiunt > 500mm, caracteristici mecanice (a § »* Pentru grosim 70mm ,caracterstici mecanice la intelegere 9. REZILIENTAIKCU, KCV) IN kotm/cm# St LUCRU_MECANIC (kU, KV) IN S dolort e, pentru grosinm ‘a = 70mm "7 ~ media a3. determingri [ptare nempbarinita (de Tivrare 7 mba in) TCs drectig epruy. [T=Tongit T= transy | | (10 T-20°T 307] - T roregeqovM |e inormalzliso.v ECV, *)Pentru gros. 70 500mm, caracteristict mecanice (a Htelegere »® )Pentru grosim > I00rnm ,caracteristier mecanice ta intelegere 9. REZILIENTAIKCJ, KCV) IN kotm/cr# SI LUCRUL MECANIC (KU, KV) IN J § lors munime, pentru grosimr a = 70mm 7 Tmedia a3 determingri yrectig epruy. (L=longif f= transy) | [= 30°F- 40° T - 509 - 60 + 20°} ~jay ery e7y 516 4515 BoE 6 14,5. e27 |e [47 | 37. 5713767127 391 — 7 fom tt | tru gros. "O 500mm, caracteristict mecanice la *™ )Pentru grosim =100ram ,caracteristici mecanice {a intelegere 9. REZILIENTA(KCU, KCV) IN kot icrr# SI LUCRUL MECANIC (KU, KV) IN I ‘Yalort— tminime, pentru grosimr a < 70mm *” ~ media a3 determindri Ea pater eter +371 + 5 Baga) ae Ee 39} - - oes Eee Peres CES Tas | 47 sb eed t 5 Wd Pentra gros. re a4 oe valorie se vor reduce, pt. rezili (CU, cu cite Shotm Zen far pentru (ucru mgcanic cu cite val pt. ag respeg f ay et KV Uae Jimbatrinire prin deformare la rece ‘%e si revenire 30 minute la HOBSERVATIE: Pentru gros 52a <10 mm determinarea se face pe oe ele reduse cu aplicarea Coe ficientilor de corec tie conf STAS 7511-73 DS (ENT TL tabli Tra. tament 4 # Deformare la cald _Normaflizare _* 0 iefersionare [ep acre fc \Mentinere [Racire | bee Sierra pote aer min/mm 4 aer Sara 50 «20 [2 qe ee *jLQ gros mici (sub circa 2omm) eventual s/ 0 revenire ia 600... 680°C cu racire in aer, lint Betormere LA C88 intrnta tem er aturilor indicate; se recomandé totusi ca fa ulfima deformare Sd nu se depdseascd 960°C. Dacd aceste conditii nu sint respectate dupa preluccare se ya efectua o normalizare. Deformare LA RECE in general dupa indicatule producatorului de _ otel. Lupa deformare este in general suficienta 0 detensionare daca ‘docu - mentatia, fespeciy alte “prescriptit (de ex. fete AD), nu indica 9. nor matizare # Comportare’ bund elucrare prin ASCHIER. Pentru indicat ae prelucrare ase vedea sf Sew 088 / 1976. Tl. SUDARE Si TAIERE CU FLACARA Otel sudabil prin toate procedeele. Pentru indicatit de sudare a se vedea si SEW 0 88/ 1976. . Intrucit materialui de aport si*procedeul de sudare depind de tipul si formq cusaturii, de grosimea materialului de baza etc., este necesard consultarea producatorulu: de ofel $i efectuarea de fncereari prealdbile, cy verificarea caracteristicilor obtinute. Se atrage atentia asupra sudarti otelurilor similare insa de proveniente diferite (chiar cu aceeasi valoare pentru Ry in care caz trebuie consultat producaforul de otel, compazitile chimice putind fi diferite in ce priveste elementele de microaiiere woe . . Sudarea tabielor sub 125mm _ se poate face, tard preincdizire, daca temperatura este peste +5°C; altfel preincdizire intre 80-.. 200°C kare nu trebuie sa scad@ intimpul suddri), pe o zoné egal cu de 4ori grosimea, dar min. 100mm in ambele parti. t Material de aport recomandat (in lipsa mdicatiilor prod de ofel): -ELECTROD: NIBAZ 65-Ut. Chimic ~SIRMA: S10 Mni Nil - STAS 1126-80 -FLUX: LW 330 (Messer ~Griesheim). TAIERE sub 12,5 mm grosime nu necesita preincdizire decit la, temperaturt sub 5°C; peste aceastd grosime se va preincalzi pe 9 iatime egala cu de 4 ori grosimea dar cel putin 100mm ta 80... 200°C, P72, CARACTERISTICI_FIZICE. [valory informative H Densitate. 784 ko/dm? (g/cm*} __Comportare_magneticd: _magnetizabil | temperatura — °c 100 200"| 300 4009 500° | Modul de elasticiate | _kN/mm*|2io [205 [798 [190 [Tez | 174 (E) kgt/mmn* |214.00| 20900] 20200] 19400} 78 60077700 lime [30 | 40 | © | 36 Coefic. mediu de dilatare 10° | liniard intre 20°C si °C | m/m °C 123 | Cdldura specifica (realé) Jf 9-K keal/kg °C i Rezistenta electricd spec. See eoeS TA terial ~] meta | rev) | FoRare | | -sEw 0880/1976 THYSSEN | 2-160Ed2q) ~STAHLMERKBLATT Nr 365/7AMANNE SMANN270B /1972 1270R/1974 - log He 71978 Smale gaa |rrenstaic|95 ions | [90/7975 MARCA Fisa intocmité dupa SEW 089 / 1970 . 1. TIP DE OTEL sudabil culimmta de curgere ridicatd si granulatie find. 2.FORME DE _LIVRARE: table, benzi, bare. tagle, piese forjate tevi. SUTILIZARE - utilaje pentru industria chimica petrochimicd si construct Sudate de inaltd rezistentd. Pentru garantit concomrtente la Temper aturi de utilizare °C } femperaturi pozitive si negative se va fotosi, marca TStE cu IStE 500 | 500 #50 - 20°C garantia suplimentarad a WSTtE 500 + 00. 27 20°C limiter de curgere la cald 0 ~ la femperaturile si valorile TSE 500 #20 = 50°C corespunzdtoare marci WStE 500 4. COMPOZITIE _CHIMICA % (pe probe din metal lichid). Cc [Si JM Ts Alte elemente | marca bingy J | | la_latitudinea produc. de otel) St E 500 V = Q7...Q20 fE 500-4 Q2) jo.0saGo of 0035 | Ni=040...070 TStE 500 oso to | O030} _N = max, 0020 (stare_normalizaté). P3540 250 | p_a« lo | <0 £395 oes 4 **) Unghiul de eee = 180° L= longitudinal SLM DE alori min, pt. marca WStE T= transversal AL Pig ta tempera “a (Joo [150° | 200" | 2807 | 300" | 350°] 70" _] ae i We es Ws Wo as [392 1 40 ae Pa 33 a 2 338 3 2 He PO