Sunteți pe pagina 1din 5

DREPT CIVIL -OBLIGATII

MULTIPLE CHOICE
1. Care sunt conditiile in care se angajeaza raspunderea institutorului si mestesugarului ?
a. el care a cauzat prejudiciul sa aiba calitatea de elev ori ucenic
b. victima va trebui sa dovedeasca existenta prejudiciului, a faptei ilicite a elevului sau
ucenicului, a aportului de cauzalitate si, in principiu, a vinei elevului sau ucenicului
c. fapta ilicita sa fie savarsita numai cind elevul sau ucenicul se afla sub supravegherea
institutorului ori mestesugarului

2. Ce conditie se cere, potrivit art. 1100 Cod civil, pentru a opera darea in plata?
a. consimtamantul debitorului
b. consimtamantul creditorului
c. consimtamantul atat al creditorului, cat si al debitorului

3. Ce drepturi are fidejusorul care a platit in locul debitorului garat?


a. sa solicite cheltuielile facute incepand cu data introducerii de catre creditor a cererii de
chemare in judecata a fidejusorului.
b. sa ceara daune-interese, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile
c. sa ceara dobanda la suma platita, chiar si atunci cand datoria garantata nu producea
dobanda.

4. Care sunt efectele compensatiei?


a. se sting numai creantele reciproce, nu si garantiile si accesoriile acestora
b. se sting numai garantiile si accesoriile creantelor reciproce
c. se sting creantele reciproce, precum si garantiile si accesoriile acestora

5. Care sunt exceptiile de la principiul indivizibilitatii platii?


a. in caz de deces al debitorului, daca acesta lasa un unic mostenitor
b. instanta de judecata acorda debitorului un termen de gratie si esalonarea platii
c. cand plata este facuta de fidejusori, alaturi de debitor

6. Care este persoana careia i se poate face plata?


a. numai creditorului
b. succesorii creditorului
c. numai unui tert desemnat de justitie pentru a primi plata

7. Cum inceteaza solidaritatea pasiva?


a. numai prin renuntarea totala la solidaritate
b. prin renuntarea expresa la solidaritate
c. moartea unuia dintre codebitorii solidari

8. Cine poate fi persoana prejudiciata in cazul raspunderii institutorului si mestesugarului ?


a. elevul
b. ucenicul
c. persoana prejudiciata de elev sau ucenic

9. Ce imprejurare nu constituie o cauza exoneratoare de raspundere pentru prejudiciile cauzate de


lucruri?
a. cazul fortuit
b. forta majora
c. fapta victimei

10. Care este temeiul juridic al raspunderii paznicului material pentru prejudiciul cauzat de animal?
a. art. 998-999 Cod civil
b. art. 1000 alin. 1 Cod civil
c. art. 1000 alin. 2 Cod civil

11. Cum defineste Codul civil obligatia civila ?


a. raportul juridic in temeiul caruia o persoana este tinuta sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.
b. Codul civil nu defineste obligatia civila
c. raportul de drept civil in care o parte, numita creditor, are posibilitatea sa pretinda
celeilalte parti, numita debitor, sa execute o prestatie sau mai multe prestatii, ce pot fi de a

da, a face sau a nu face ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat.

12. Cum se clasifica obligatiile dupa sanctiunea lor juridica ?


a. obligatii obisnuite si obligatii opozabile si tertilor
b. obligatii obisnuite si obligatii reale
c. obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte

13. Care sunt caracterele juridice ale dreptului de retentie?


a. confera prerogativa urmaririi bunului in posesia oricarei persoane s-ar afla.
b. este indivizibil si confera o simpla detentie precara.
c. nu poate fi opus creditorilor chirografari ai titularului lucrului

14. Care constructii nu sunt considerate edificii in sensul art. 1002 Cod Civil?
a. un pod.
b. locuintele permanente
c. constructiile provizorii

15. Care sunt obligatiile accipiensului de buna credinta ?


a. sa restituie lucrul, dar are dreptul sa pastreze fructele, ca orice posesor de buna - credinta
b. sa restituie atat lucrul cat si fructele acestuia
c. sa restituie valoarea lucrului, daca a instrainat lucrul, daca pretul este mai mic decat
valoarea lucrului

16. Care este domeniul de aplicare al imposibilitatii fortuite de executare?


a. se aplica tuturor obligatiilor de natura contractuala sau extracontractuala, indiferent de
obiectul lor
b. se aplica obligatiilor de a face care implica un fapt personal al debitorului
c. se aplica obligatiilor de a preda bunuri generice

17. Ce este remiterea de datorie?


a. mod de stingere a obligatiilor care nu implica manifestarea de vointa a partilor

b. mod de stingere a obligatiilor care duce la realizarea creantei creditorului


c. renuntarea cu titlu gratuit a creditorului de a-si valorifica creanta pe care o are impotriva
debitorului sau

18. Cui se aplica raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general reglementata de art.
1000 alin.1 Cod Civil?
a. bunurilor mobile.
b. bunurilor considerate perciculoase.
c. bunurilor pentru nu este instituita o forma distincta de raspundere civila delictual

19. De cate feluri este imputatia platii?


a. numai legala
b. numai conventionala
c. legala si conventionala

20. Care este termenul de prescriptie in care se poate intenta actiunea in restituirea platii in cazul platii
nedatorate ?
a. in toate cazurile termenul general de prescriptie extinctiva de 3 ani
b. termenul general de prescriptie de 3 ani indiferent daca actiunea in repetitiune este o
actiune patrimoniala sau o actiune in revendicare
c. daca obiectul platii este un bun individual determinat actiunea este imprescriptibila
deoarece are caracterul unei actiuni in revendicare

21. Ce se intampla in cazul repararii prejudiciului daca victima are calitatea de persoana asigurata?
a. indemnizatia de asigurare primita de victima de la asigurator in calitate de persoana
asigurata pentru o asigurare de persoane se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul
faptei ilicite
b. indemnizatia de asigurare primita de victima de la asigurator in calitate de persoana
asigurata pentru o asigurare de persoane nu se cumuleaza cu despagubirile datorate de
autorul faptei ilicite
c. indemnizatia de asigurare primita de victima de la asigurator in calitate de persoana
asigurata pentru o asigurare de bunuri se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul
faptei ilicite
22. Care sunt consecintele sub aspectul procedurii de solutionare a actiunii in raspundere penala si a
actiunii in raspundere civila delictuala ?
a. actiunea civila poate fi alaturata actiunii penale in cadrul procesului penal prin constituirea

partii vatamate sau a persoanei indreptatite ca parte civila


b. persoana vatamata care s-a constituit parte civila in procesul penal se poate adresa si
instantei civile, in toate cazurile
c. in toate cazurile actiunea penala se pune in miscare din oficiu
23. Ce este obligatia de a face ?
a. obligatia care incumba debitorului fata de care s-a nascut
b. indatorirea ce revine detinatorului unui bun determinat si care are ca izvor legea sau
conventia partilor
c. indatorirea subiectului pasiv de a executa o lucrare, a presta un serviciu sau a preda un
lucru
24. Ce sunt obligatiile reale propter rem ?
a. indatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat si care au ca izvor legea sau conventia
partilor
b. obligatii strict personale, sub aspectul obiectului si scopului urmarit, debitorul
asumandu-si indatorirea de a obtine un rezultat bine determinat, desfasurand o anumita
activitate
c. indatoriri ce revin debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit
rezultat
25. Care sunt efectele darii in plata?
a. cel ce da in plata poate sa fie posesorul sau detentorul precar al lucrului prestat in locul
celui ce trebuia prestat
b. cel ce da in plata trebuie sa fie proprietarul lucrului prestat in locul celui ce trebuia prestat
c. efectul darii in plata stingerea obligatiei ca si plata se produce indiferent de calitatea
detinatorului lucrului prestat in locul celui ce trebuia prestat

S-ar putea să vă placă și