Sunteți pe pagina 1din 2

..

1.

Metode de comunicare oiala '(bazate pe limbajul oral):

4.
5.

Metode de comunicqre sctisa (bazate pe limbajul saris],


Metode de comunicare oiol-vizualii (bazate pe limbajul oral-

6.
7.

2. metode expozitive (afirmative);


3. metode interogative (conversative, dialogate);

v iziuil],

Metode dfA. cotaunicaie ituetioarti (cu sine uisusi) (bazate pe


limbajul l"fltern);
.
,
Metode de explot ate orqanizaui a -iealitiiiii (oblectiv e, intuitive)

divizate in:
A, Metode de expiorare directii a obiectelor si letiometielot

seale si

.8. Metode de explorare ituiirectd prin intermediul substitutelor

8.

iealiuiiii.

Metode fundamentate pe actiune praciica (opetationale) din

"

.. care unele sint:

9.
Metode de inviitare prin aciiune etectivii (tealii) si altele
10. Metode de simulate (de inviitare priti actiune iietivti, sitnulaid).

Structura tripartlta pe care 0 propunem aici (vezi ~i tabelul 1)


of era, dupa parerea noastra, 0 viziune de ansamblu si unitare e unui
sistem metodologic sufiicient de suplu," in care pot fi reqasite cu U!;iUnnta principalele metode si varletii mai "vechi" sau mai .moi" ale
acestora, inclusiv- diverse alte clasificart.

2. CRJITERI,I DE DE1iERMINARE. (ALBGERE) A MBTODELOR

'"
Actlunea instructive se desfasoara tntotdeaune mtr-un context determinat, intr-un "dmp pedagogic complex", in cuprinsul caruia intervin cu necesitate 0 serie de varia bile de ordin functional (finalitati obiective, sarcini), structural: (resurse umane isi materlele - continut,
metode, mijloace etc.jei operational (mod de desfasurare - strategie,
faze, evaluare, r~glare) care preclzeaza conditiile I:;;i limitele in care
va avea Ioc' actiunea data. Combinatie Intr-un optim pedagogic a tuturor acestor componente vin sa asigure desfasuraree normala si cu
eficienta maxima a actiunii didactics. Desi 0 metoda sau alta dispune
ae 0 oarec are autonomie, datorita polifunctlcnalitatii (polivalantei] ei,
ea nu poate fi, totusi, aleasa independent de obiedivele actiunii didactice in ceuza, de natura obiectului de invatamint, de continutul concret al temelor tratate, de factorii interni ce tin de psihologia elevilor,
de preqatirea si personalitatea profesorului, de conditiile didaoticomaterials ale scolii etc.
In acest sens, ori de dte ori jrrofesorul Isi propune sa realizeze
o actiune didacticay-enunts mai inti! 0 ipoteza in legatura cu alternativa metodica eare.~se.~presupune a fi cea mai adecvata in situatia data, ceea ce, evident, exclude, din principiu, posibilitatea aplicarti unei
metode unice.: general valabile in toate imprejurar lle. Optiunea pentru
o metoda sau alta echivaleaza cu luarea unei decizii indispensabile
desfasurarii eu bune rezultate 'a pradar ii si invatarii, a Iormarii si
dezvoltarii elevilor.
.

us