Sunteți pe pagina 1din 59

Norme de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport persoane cu instalatii

pe cablu
Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care


cuprind prevederi minimale obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia
nationala, conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspunderea pentru
prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor
concrete de desfasurare a activitatii respective prin instructiuni proprii.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind
asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si
medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii,
specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile
Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala
indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o
reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea
prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea
unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a
aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii.
Conform acestei abordari,procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat,compus
din urmatoarele elemente care interactioneaza :
- Executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate,


dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in
procesul muncii;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul
sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a
muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a
muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul
fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de
munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii,
constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in
munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologice;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul de
persoane cu instalatii pe cablu au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in
domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de
munca si stabilirea riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc, normele sa cuprinda cel
putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.
Structura acestor prevederi este facuta pe domenii de activitati, astfel:
- industria hoteliera si de cazare;
- alimentatia publica;
- agrement;
- transport pe cablu

pentru fiecare domeniu, prevederile privind o succesiune logica, corespunzatoare modului de


actiune al executantului in procesul de lucru.
Pe langa prevederile specifice de securitate a muncii, norma cuprinde si un capitol cu prevederi
de proiectare privind echipamentele de munca utilizate in industria hoteliera, alimentatia publica,
agrement si transportul pe cablu.
Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care trebuie respectate la proiectarea
mijloacelor de productie (cladiri, masini, utilaje, dispozitive etc.), prevederi care raman valabile
pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu.
In elaborarea normelor s-au utilizat terminologii de specialitate prevazute in standardele si actele
legislative in vigoare.
In acest sens, in continutul normei se folosesc notiunile de "structuri de primire turistice si
structuri de servire a mesei " conform HG 114/27.02.1996.
In acelasi timp, pentru terminologia specifica domeniului securitatii muncii, norma prezinta o
anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste
continutul, dar si forma de prezentare, sa fie conform altor acte legislative si normative, s-a
procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la
aceasta problematica, facilitand astfel, pentru utilizator, intelegerea si gasirea rapida a textelor
necesare.
1. Prevederi generale

Continut

Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport
de persoane cu instalatii pe cablu, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor
profesionale specifice activitatii industriei hoteliere, alimentatiei publice, agrementului si
transportului de persoane cu instalatii pe cablu.
Scop

Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare
existente In cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca
(executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Normele se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara
activitati in structurile de primire cu functiuni de cazare turistica (hoteluri, hoteluri-apartament,
moteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, pensiuni turistice, ferme
agroturistice, camere de inchiriat in locuinte familiale, nave fluviale si maritime), in unitati de
alimentatie destinate serviciilor turistilor (restaurante, baruri, unitati de fast food, cofetarii,
patiserii, placintarii etc.), de agrement (jocuri mecanice, actionate de curentul electric, carusel,
electroscutere si miniscutere, minicar, bowling, utilaje zburatoare, tir cu plumb si tir cu egreta) de
transport de persoane cu instalatii pe cablu (telecabina, telegondola, telebena, telescaune si
teleschiuri).
Legatura cu alte normative

Art. 4. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de


protectie a muncii.
Art. 5. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar,
ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica si de standardizare etc., survenite la nivel
national.
Art. 6. - Pentru procesele tehnologice noi sau pentru utilajele - din tara sau import - pentru care
prezentele norme nu contin prevederi, persoanele juridice sau fizice vor intocmi instructiuni
proprii.
2. Prevederi comune pentru activitatile desfasurate in structurile de primire turistice si transport
persoane cu instalatii pe cablu

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor


generale de protectie a muncii.
Art. 8. - Exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotarea structurilor de
primire turistice precum si a celor pentru transportul persoanelor cu instalatii pe cablu se vor
executa de personal specializat numit prin decizie de conducerea persoanei juridice.

Art. 9. - Manevrarea instalatiilor pentru intretinerea fatadelor se va face numai de catre persoane
autorizate ISCIR.
Art. 10. - Lifturile prevazute cu insotitor vor fi manevrate de persoane specializate, conform
Prescriptiilor ISCIR.
2.2. Instruirea personalului

Art. 11. - Instruirea personalului care desfasoara activitati in structurile de primire turistice
precum si a celor pentru transportul persoanelor cu instalatii pe cablu se va face conform
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 12. - Personalul care manipuleaza si utilizeaza in activitate substante insecticide va fi instruit
asupra modului de folosire si a pericolului ce il prezinta pentru organismul uman.
Art. 13. - Persoanele care manevreaza sau efectueaza revizii si reparatii la dispozitivele pentru
intretinerea fatadelor vor fi instruite de catre persoane competente in domeniu, numite de
conducerea persoanei juridice sau de persoana fizica.
2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 14. - Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor


Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin
Ordinul M.M.P.S. nr. 225 din 27 iulie 1995.
Art. 15. - Personalul care efectueaza derularea si intinderea cablului pe traseu, in cazul
instalatiilor de transport pe cablu, va purta casca de protectie, palmare din piele si salopete
speciale.
Art. 16. - Personalul care supravegheaza miscarea cablului purtator in saboti sau pe role, va fi
asigurat cu centuri de siguranta si va purta obligatoriu casti de protectie.
Art. 17. - Personalul care executa schimbarea bateriilor pe piloni, ungerea, verificarea si
strangerea buloanelor va fi asigurat prin centura de siguranta si va purta casca de protectie.
2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art. 18. - Repartizarea sarcinii de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de
protectie a muncii.

Art. 19. - La repartizarea sarcinii de munca, conducatorul locului de munca (sef de echipa,
maistru etc.) va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) si masurile de securitate a muncii
ce trebuie respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului de protectie si a
echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respectiva.
Art. 20. - Deservirea aparatelor si dispozitivelor se va face de catre personal specializat.
2.5. Masuri organizatorice

Art. 21. - Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea In lucru a unor utilaje
pentru care nu exista norme sau instructiuni proprii de protectie a muncii.
Art. 22. - In cazul prestarilor de servicii (constructii, montaj instalatii etc.) de catre diferiti agenti
economici, in contract se pot stabili clauze referitoare la obligatiile si raspunderile privind
protectia muncii.
Art. 23. - Pe caile de acces unde se circula cu mijloace auto sau alte mijloace, precum si la
locurile periculoase se vor pune panouri cu semne de interzicere si avertizare potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 24. - Pe usile de intrare in incaperile in care sunt montate instalatii prin a caror manevrare
sau atingere se pot produce accidente, se vor fixa tablite cu inscriptia "INTRAREA INTERZISA
PERSOANELOR STRAINE".
Art. 25. - La locurile unde exista pericol de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de zgomot sau
vibratii se vor efectua masuratori pentru determinarea nivelului noxelor in comparatie cu CMA si
in scopul anihilarii surselor acestora.
Art. 26. - Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare sunt obligati ca
inainte de inceperea lucrului sa verifice daca uneltele pe care le folosesc sunt in stare buna si
corespund din punctul de vedere al securitatii muncii. Se interzice folosirea de unelte si utilaje
care nu corespund acestor verificari.
Art. 27. - In atelierele de intretinere nu se admite aglomerarea locurilor de munca cu materiale
sau diferite piese, iar sculele vor fi pastrate astfel incat sa nu produca accidente.
Art. 28. - Este interzisa modificarea sculelor utilizate.
Art. 29. - Zilnic, Inainte de Inceperea lucrului, conducatorul locului de munca (sef de echipa,
maistru etc.) va verifica starea de sanatate si oboseala a muncitorilor. Persoanele care au
consumat bauturi alcoolice nu vor fi admise la lucru.

Art. 30. - Persoanele cu atributii de serviciu vor urmari si vor interzice introducerea si consumul
bauturilor alcoolice in unitate si la locul de munca, cunoscand ca raspund personal de starea si
capacitatea de munca a personalului din subordine pe tot timpul lucrului.
Art. 31. - Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu atributii de serviciu vor verifica
functionarea tuturor instalatiilor, utilajelor si dispozitivelor de protectie. De asemenea, vor
verifica legatura la centura de impamantare a tuturor utilajelor actionate electric. In cazul in care
se constata defectiuni, se vor lua masuri pentru remedierea acestora.
Art. 32. - Utilajele din atelierele de intretinere (polizoare, masini de gaurit etc.) vor fi bine fixate,
legate la centura de impamantare, dotate cu dispozitive de protectie in stare de functionare. De
asemenea, utilajele vor avea afisate instructiunile tehnice de exploatare si de protectie a muncii,
elaborate pe baza normelor specifice si a cartilor tehnice respective.
Art. 33. - In atelierele de intretinere in care se executa si lucrari de sudura la diferite obiecte se va
stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatorului de sudura oxiacetilena, a
transformatorului de sudura electrica, precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul
sudurii electrice. Transformatoarele de sudura electrica vor fi conectate la instalatia de legare la
pamant.
Art. 34. - Carpele, caltii si alte materiale textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a
mainilor vor fi pastrate in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuate la locuri stabilite in
acest scop pentru a fi arse sau ingropate.
Art. 35. - In atelierele de intretinere se vor monta indicatoare de securitate conform standardelor
in vigoare.
Art. 36. - Iluminatul locurilor de munca si curatarea corpurilor de iluminat se vor realiza conform
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 37. - In incaperile cu pericol de incendiu si explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc
deschis. In acest scop pe usa de la intrare se vor monta placute avertizoare.
Art. 38. - Este interzisa pastrarea vaselor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu ulei, acizi,
vopsele, diluanti, carbit, in interiorul atelierelor, cu exceptia locurilor special amenajate.
3. Structuri de primire turistice

3.1. Operatii si activitati desfasurate zilnic

Art. 39. - Personalul de administratie si salariatii cu atributii de control vor efectua zilnic:
- verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, frigidere, veioze, aparate pentru
barbierit, fnul pentru uscarea parului;
- verificarea sistemului de conditionare a aerului,
- verificarea functionarii ascensoarelor,
- verificarea starii ferestrelor si a geamurilor,
- verificarea starii mobilierului,
- verificarea instalatiilor sanitare,
- verificarea sobelor de incalzit, in special cele ce utilizeaza gazele naturale.
Art. 40. - Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor prevazute la Art. 39.
vor fi executate de persoane corespunzator calificate (electricieni, mecanici).
Art. 41. - Curatenia si aranjamentul spatiilor de cazare, a salilor comune, culoare si anexe,
schimbarea lenjeriei, prosoapelor, halatelor de baie si aprovizionarea zilnica cu materiale
consumabile (sapun, hartie igienica, becuri, pahare etc.) se va efectua de personal instruit in acest
scop (cameriste).
Art. 42. - Activitatea de curatenie se va desfasura conform instructiunilor proprii, dupa tehnologii
specifice gradului de amenajare si dotare a fiecarui hotel.
Art. 43. - Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza
conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
Art. 44. - Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea
echipamentului de protectie si lucru din dotare (manusi din cauciuc, halate etc.).
Art. 45. - Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc.,
precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop.
Art. 46. - In timpul spalarii pardoselilor cu petrosin sau alte lichide inflamabile, focul in camere
va fi stins, nu se va fuma si nu se va utiliza focul deschis, iar geamurile vor fi deschise.
Art. 47. - Substantele inflamabile si combustibile se pastreza in bidoane inchise sau cisterne,
indicandu-se prin etichete continutul acestora, asigurand respectarea normelor PSI.
Art. 48. - Materialele inflamabile de intretinere si curatenie (neofalina, benzina, ceara de parchet)
vor fi pastrate in boxe separate cu respectarea normelor PSI.

Art. 49. - Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate
sau de personal propriu specializat in acest scop.
Art. 50. - Este interzisa folosirea substantelor insecticide necunoscute.
Art. 51. - Substantele insecticide se vor pastra in spatiu, special amenajat, ventilat natural, in
recipiente sau cutii cu etichete care sa semnalizeze pericolul pe care il prezinta.
Art. 52. - Camerele si locurile de odihna vor fi dotate cu scrumiere, iar holurile, coridoarele si
scarile vor fi dotate cu scrumiere si vase cu picior pentru aruncarea resturilor de tigari si
chibrituri aprinse.
Art. 53. - Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa balustradele
scarilor sau pe caile de evacuare.
Art. 54. - Aprinderea si stingerea focului in camerele cu sobe incalzite cu gaze naturale se vor
efectua de catre personalul de serviciu, instruit in acest scop, care va controla la intervale relativ
scurte daca focul arde.
Art. 55. - Cheile de inchidere si deschidere a gazului metan se vor pastra de catre persoanele de
serviciu, fiind interzis chiriasilor sa manevreze robinetele de gaze de la sobele de incalzit din
camere.
Art. 56. - Este interzisa functionarea lifturilor fara verificarile tehnice periodice, prevazute de
cartea tehnica a instalatiei si a Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 57. - Intretinerea si reviziile tehnice ale lifturilor se fac numai de catre persoane specializate
si autorizate in acest scop.
Art. 58. - Covoarele care acopera scarile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea
accidentala a personalului si a chiriasilor.
Art. 59. - Este interzisa utilizarea aparatelor care prezinta pericol de incendiu (resouri, spirtiere,
lampi cu gaze etc.) in camerele destinate cazarii din vile, cabane si popasuri turistice construite
din lemn.
Art. 60. - Activitatile cu privire la spalatorie, croitorie, lustruit incaltaminte etc. se vor desfasura
pe baza normelor specifice pentru prestari de servicii.
Art. 61. - Centralele termice proprii structurilor de primire turistice vor fi exploatate de personal
calificat si autorizat, conform normelor specifice si a Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 62. - Este interzisa curatarea geamurilor din exteriorul constructiilor, fara schele, platforme,
nacele special amenajate si fara asigurarea cu centuri de siguranta a executantilor.
3.2. Folosirea aparatelor si dispozitivelor

Aspiratorul de praf

Art. 63. - Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu cordon electric
care sa aiba conductor de nul.
Art. 64. - Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau
cordonul de alimentare cu izolatia deteriorata.
Art. 65. - Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea
furtunului, a anexelor si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca se constata
defectiuni in functionare, se va solicita interventia persoanelor cu calificare (electrician,
mecanic).
Art. 66. - Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii pentru care sunt prevazute o
serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de catre firma
producatoare.
Art. 67. - Este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau a
substantelor explozive.
Masina de curatat podele

Art. 68. - Masina de curatat podele se va utiliza conform prevederilor instructiunilor elaborate de
firma constructoare.
Art. 69. - Inainte de conectarea masinii la reteaua de curent electric se va verifica daca toate
dispozitivele sunt bine fixate.
Art. 70. - Este interzisa exploatarea masinii de curatat podele fara a fi legata la nulul de protectie.
Art. 71. - Persoanele numite pentru manevrarea masinii de spalat podele vor fi instruite in acest
scop si dotate cu echipament de protectie electroizolant.
Art. 72. - La terminarea lucrului, la masina de spalat podele, se vor demonta toate dispozitivele
folosite si se vor curata, inlaturindu-se toate impuritatile colectate in timpul spalarii.
Dispozitive nacela pentru intretinerea fatadelor constructiilor inalte ( curatarea geamurilor )

Art. 73. - Dispozitivele de tip nacela utilizate la curatarea geamurilor in exteriorul constructiilor
inalte vor fi puse in functiune dupa autorizarea ISCIR.
Art. 74. - Este interzis accesul persoanelor straine in nacela si pe instalatii.
Art. 75. - Urcarea in nacela si coborarea din aceasta trebuie sa se faca numai in timpul stationarii
si numai prin locurile special amenajate in acest scop. Urcarea sau coborarea de pe nacela a
persoanelor autorizate trebuie sa se faca cu mainile libere.
Art. 76. - (1) Este interzisa utilizarea dispozitivelor pentru intretinerea fatadelor daca temperatura
aerului este sub minus 20oC.
(2) Se vor respecta prevederile prevazute in cartea tehnica a dispozitivelor privind conditiile de
exploatare.
Art. 77. - Este interzisa depasirea sarcinii maxime inscrisa pe nacela dispozitivelor.
Art. 78. - Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor de intretinere a fatadelor daca
dispozitivele lor de siguranta prevazute in cartea tehnica nu sunt in perfecta stare de functionare.
Art. 79. - Este interzisa pastrarea in nacela a imbracamintei, materialelor de sters, sculelor,
pieselor de schimb.
Art. 80. - Toate miscarile nacelelor precum si franarea acestora trebuie sa se execute foarte lin,
fara smucituri.
Art. 81. - Verificarile, reviziile si reparatiile se vor efectua, conform instructiunilor prevazute in
cartea tehnica a instalatiei, periodic, in functie de orele de utilizare si vor fi evidentiate in
registrul de bord.
Art. 82. - La toate punctele unde se actioneaza pentru manevrarea nacelei, trebuie afisate
indicatii privind modul corect de utilizare in conditii de securitate.
Art. 83. - Pe fiecare instalatie se vor afisa instructiuni cu masurile ce trebuie asigurate la
utilizarea acestora fara pericole, precum si verificarile ce se impun a fi efectuate inainte de
punerea in functiune, prevazute de cartea tehnica.
Art. 84. - Reviziile si reparatiile vor fi efectuate de persoane autorizate, conform prevederilor din
Prescriptiie tehnice ISCIR.
Art. 85. - Personalul de exploatare are urmatoarele obligatii:
- sa consemneze in registrul de supraveghere a instalatiei pe care o deserveste, starea acesteia,
atat la primirea cat si la predarea serviciului;
- sa cunoasca instalatia pe care o deserveste si sa asigure continuu buna ei functionare;

- sa interzica accesul persoanelor straine in nacela;


- sa intretina curatenie in instalatie si in nacela;
- sa urce si sa coboare de pe nacela numai prin locurile special amenajate in acest scop si sa aiba
mainile libere;
- sa cunoasca miscarile ce se efectueaza cu nacela;
- sa aduca nacela in parcare la terminarea operatiei de curatare a geamurilor, conform
instructiunilor prevazute in cartea tehnica.
4. Structuri de servire a mesei

Art. 86. - Structurile de servire a mesei sunt obligate sa respecte prevederile Normelor sanitare si
ale Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 87. - (1) Activitatile ce se desfasoara in structurile de servire a mesei sunt legate de
aprovizionarea cu marfa, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucatarii si laboratoare
de cofetarie-patiserie, precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui
scop.
(2) Prevederile de norma privind structurile de servire a mesei se refera la activitatile de pregatire
a alimentelor prin tratare termica si la rece.
Art. 88. - Pentru desfasurarea activitatii in conditii de igiena si de securitate a muncii, spatiile de
productie pentru prepararea alimentelor trebuie organizate in functie de volumul activitatii si in
functie de tehnologiile din productia culinara.
Art. 89. - In structurile de servire a mesei cu un numar sub 150 locuri la mese prelucrarile
primare - transare, pregatirea carnii, pestelui si a legumelor se pot efectua in cadrul bucatariei
propriu-zise, in locuri special repartizate sau in nise dotate cu utilaje si mobilier adecvat acestor
operatii. Fiecare loc de munca va fi marcat prin indicatoare si va fi dotat cu mese si ustensile
separate pentru carne cruda si carne fiarta, pentru peste, zarzavat etc.
Art. 90. - Este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea carnii, pestelui, zarzavatului si
legumelor, la fiecare preparare de meniuri sau ori de cate ori este nevoie.
Art. 91. - Resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de productie
si din operatia de servire a clientilor se vor colecta in saci din material plastic, in recipiente
etanse, confectionate din materiale rezistente, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa
depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere.

Art. 92. - Unitatile de alimentatie publica care au sectii de productie trebuie sa-si stabileasca o
zona pentru depozitarea gunoiului menajer care sa fie la distanta mare de locul alimentar si
amenajat conform normelor sanitare.
Art. 93. - La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a
altor echipamente tehnice folosite in alimentatia publica (restaurante, cantine, bufete, baruri etc.)
se vor respecta urmatoarele:
- tehnologia stabilita prin documentatia elaborata de proiectant sau cea indicata prin cartea
tehnica, privind exploaterea utilajelor, instalatiilor, aparatelor etc.;
- prevederile documentatiei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoasterea componentei, a
caracteristicilor tehnice si functionale precum si a conditiilor tehnice de executie, montaj si
receptie, a mijloacelor tehnice din dotare;
- prevederile documentatiei tehnice referitoare la periodicitatea si conditiile tehnice de efectuare
a verificarilor si reparatiilor;
- instructiunile tehnice specifice fiecarui mijloc de productie, privind exploatarea acestuia;
- exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare
prevazuta.
Art. 94. - Personalul din bucatarii (bucatari, ajutori de bucatari si bucatari auxiliari) este obligat
sa poarte echipamentul de protectie si de lucru prevazut de normative.
Art. 95. - In bucatarii sau alte spatii de pregatire la cald este interzis lucrul fara asigurarea
ventilarii incaperilor.
Art. 96. - Curatarea locului de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea
alunecarii persoanelor in zona de lucru.
Art. 97. - Lucratorii din bucatarie trebuie sa fie instruiti asupra modului de utilizare a agregatelor
la care lucreaza (masini de gatit, roboti, marmite cu aburi, tigai basculante, friteuza, cuptoare de
diferite tipuri etc.) pentru prevenirea accidentelor.
Art. 98. - Este interzisa aprinderea focului la masinile de gatit la care se utilizeaza combustibil
gazos sau injectoare cu combustibil lichid, de catre persoane neinstruite.
Art. 99. - Eventualele defectiuni ce apar in functionarea unor agregate, roboti de bucatarie etc.
vor fi remediate numai de catre persoane calificate de specialitate (mecanici, electricieni etc.).
Art. 100. - Personalul din bucatarie va purta incaltaminte bine fixata pe picior. Este interzisa
folosirea incaltamintei tip papuc (neasigurata la calcai).

Art. 101. - Este interzisa asezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fierbinti, pentru prevenirea
accidentelor prin oparire.
Art. 102. - Vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod
ordonat pe rafturi.
Laboratorul de cofetarie-patiserie

Art. 103. - Exploatarea utilajelor si instalatiilor cu care este dotata cofetaria-patiseria (malaxoare,
mixere, roboti universali, cuptoare electrice si cu gaze etc.) se va face numai de catre persoane
instruite, conform prevederilor cartilor tehnice respective.
Art. 104. - Persoanele care manevreaza semipreparatele si preparatele in camerele sau dulapurile
frigorifice vor evita trecerea brusca de la cald la rece, pentru prevenirea imbolnavirilor.
Carmangerie

Art. 105. - Activitatea se va desfasura in succesiunea operatiilor, in flux fara incrucisari (transat,
tocat carne, malaxor, tras mici si carnati, afumat etc.).
Art. 106. - Este interzisa folosirea utilajelor actionate electric din carmangerie fara asigurarile
masurilor de electrosecuritate prevazute de Normele generale de protectie a muncii, Normele
specifice din Anexa 1 -poz.11 si standardele in vigoare, precum si fara aparatori la organele de
miscare.
Art. 107. - Afumatorul va fi prevazut cu sistem de evacuare a fumului. Este interzisa functionarea
afumatorului in situatia in care emana fum in interiorul incaperii de lucru.
Art. 108. - Ferastraiele actionate electric pentru taiatul oaselor se vor utiliza conform
prevederilor din cartea tehnica, referitor la masurile de securitate ce trebuie respectate, iar
personalul va fi instruit in acest scop.
Art. 109. - Cutitele utilizate la transarea carnii se vor purta in suporturi speciale (teci). Este
interzis purtarea cutitelor in buzunare.
Art. 110. - Resturile rezultate din prelucrarea carnii si oasele nefolositoare vor fi colectate in
recipiente speciale cu care se vor transporta zilnic la punctul de depozitare a deseurilor menajere.
Art. 111. - Pentru prevenirea riscurilor de alunecare cat si a unui focar de infectie, pardoseala se
va spala zilnic, dupa terminarea operatiilor respective.
Pregatirea pestelui

Art. 112. - Bazinele de apa vor fi prevazute cu gratare de lemn amplasate pe pardoseala, pentru
prevenirea riscurilor de alunecare.
Art. 113. - Transarea pestelui se va efectua cu atentie, folosind cutite speciale.
Art. 114. - Operatiile legate de prepararea pestelui crud se efectueaza in conditiile prevazute de
Normele de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora.
Pregatirea preparatelor reci

Art. 115. - Utilizarea instalatiilor din dotare (instalatii frigorifice, vitrine frigorifice, dispozitive
pentru stors fructe, masina de taiat mezeluri) se va face cu respectarea prevederilor din cartile
tehnice respective, cu privire la masurile de prevenire a accidentelor.
Art. 116. - La fiecare utilaj, instalatie, aparat din dotare se vor afisa, in mod obligatoriu,
instructiuni de utilizare in conditii sigure, iar personalul care le exploateaza va fi instruit in acest
scop.
5. Exploatarea utilajelor din structurile de servire a mesei

5.1. Utilaje si instalatii pentru pregatirea alimentelor prin tratare termica

Utilaje si aparate care functioneaza cu abur

Art. 117. - Este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor
excesive si neuniforme a peretilor, utilajelor, agregatelor.
Art. 118. - Utilajul nu se pune in functiune, decat atunci cand este incarcat complet.
Art. 119. - Alimentarea cu abur se va face in limitele de presiune joasa (0,4-0,7) bari, cu exceptia
autoclavelor sau a altor aparate speciale, la care se indica presiunea maxima de regim .
Art. 120. - Introducerea aburului In mantaua de Incalzire se controleaza pana la evacuarea
aerului din acestea, respectiv pana la iesirea aburului.
Utilaje alimentate cu energie electrica

Art. 121. - Utilajele actionate electric se vor exploata si respectiv instala in conditiile prevazute
de Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru
aparatele electrice de gatit.
Art. 122. - Este interzisa folosirea utilajelor fara echipamentul electric de comanda-control in
stare de functionare, prevazut de proiectant.
Art. 123. - Manevrarea tuturor intrerupatoarelor sau comutatoarelor se va face cu mainile uscate.
Art. 124. - In situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante
si de pe platforme electroizolante sau de pe covoare din cauciuc.
Art. 125. - Este interzisa racirea plitelor cu apa pentru a se evita fisurarea acestora si producerea
de scurtcircuite la instalatia electrica.
Utilaje actionate cu combustibil gazos si lichid

Art. 126. - Utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala si exploata in conformitate cu
normele specifice pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativului 16-67.
Art. 127. - Instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de opturare (clapeta) care sa retina
gazul cand acesta revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere de la retea.
Art. 128. - Pentru spatiile inchise (cuptor, masini de gatit cu plita cu cuptor etc.) instalatiile vor fi
prevazute cu sistem automat de ardere a gazului, cu flacara de veghe.
Art. 129. - In lipsa aparaturii de automatizare, instalatiile cu arzatoare in spatii inchise cat si
masinile de gatit cu mai multe arzatoare, pentru siguranta, vor fi prevazute cu o teava de fuga a
flacarii, care are controlul de reaprindere a arzatorului stins din cauza manevrarii gresite sau
peste care s-a varsat mAncare.
Art. 130. - Evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate conform normelor In vigoare.
Art. 131. - Este interzisa evacuarea gazelor arse prin hota de absortie cu exceptia resourilor sau
flacarii deschise si numai in conditiile prevazute de Normativul 16-76 .
Tipuri de utilaje pentru tratarea termica a alimentelor. Marmita actionata cu abur

Art. 132. - Este interzisa utilizarea marmitei fara manometru de presiune in stare de functionare,
verificat conform normativelor in vigoare.
Art. 133. - Este interzisa folosirea robinetelor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta.

Art. 134. - La deschiderea capacului, lucratorul care utilizeaza marmita trebuie sa stea la o
distanta care sa-i permita evitarea oparirii cu abur sau cu lichid fierbinte.
Art. 135. - Scoaterea continutului din marmita se va efectua cu multa atentie, folosindu-se in
acest scop polonice cu coada lunga si vase de capacitate redusa care sa permita o manevrare
usoara.
Art. 136. - Defectiunile ce se constata in functionarea marmitei vor fi remediate de persoane cu
calificare in domeniul respectiv.
Oale sub presiune

Art. 137. - Inainte de punerea in functiune se verifica daca robinetul de golire este inchis.
Art. 138. - Dupa introducerea alimentelor in oala se verifica daca usa este bine inchisa.
Art. 139. - Este interzisa folosirea oalei sub presiune fara dispozitivele de semalizare si siguranta
in stare de functionare.
Art. 140. - In timpul procesul de fierbere becurile de semnalizare trebuie sa fie aprinse.
Art. 141. - Este interzisa deschiderea usii pana cand nu se aude semnalul sonor, becurile de
semnalizare se sting, iar cel verde se aprinde.
Art. 142. - Daca manometrul de presiune indica in zona de avertizare (rosie) se opreste imediat
functionarea aparatului si se apeleaza la persoane cu calificare de specialitate pentru remedierea
defectiunii.
Masini de gatit cu plita

Art. 143. - Instalarea masinilor de gatit cu plita se va efectua de catre persoane cu calificare de
specialitate si dupa caz autorizate.
Art. 144. - Inainte de punerea in functiune a masinilor de gatit se va verifica starea sistemului de
alimentare (electric, cu arzator cu gaze, injector pentru combustibil lichid).
Art. 145. - Punerea in functiune a masinilor de gatit cu plita incalzite electric, se va face conform
prevederilor din Cartea tehnica a instalatiei respective.
Art. 146. - Manevrarea comutatorului din tabloul electric se va efectua cu respectarea masurilor
de electrosecuritate pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare.

Art. 147. - Actionarea butoanelor de la masina de gatit cu plita electrica se va face numai cu
mana uscata, stand pe un covor de cauciuc.
Art. 148. - La masinile de gatit incalzite cu gaze naturale, inainte de aprinderea focului, obligat
se va verifica daca nu sunt scapari de gaze, daca toate robinetele sunt bine inchise si etanse.
Art. 149. - In cazul in care se constata scapari de gaze se iau masuri de ventilare a incaperii, nu
se actioneaza intrerupatoarele de la lumina, nu se utilizeaza foc deschis si se evita orice
posibilitate de initiere a unui eventual amestec aer-gaz exploziv.
Art. 150. - Remedierea scaparilor de gaze se va efectua de catre o persoana autorizata in instalatii
de gaze.
Art. 151. - La masinile incalzite cu combustibil lichid este interzisa utilizarea injectoarelor care
au scapari de combustibil pe la imbinari.
Art. 152. - Aprinderea combustibilului (lichid sau gazos) se va face utilizandu-se o vergea
metalica prevazuta la capat cu un tampon de azbest ce se va inmuia In petrol.
Art. 153. - Tamponul astfel inmuiat se aprinde cu chibritul, dupa care vergeaua se va introduce in
masina pana in dreptul arzatorului de gaze sau injectorului dupa care se da drumul progresiv la
combustibil prin robinetul de la conducta de gaz metan sau motorina.
Art. 154. - Oprirea functionarii arzatorului si a injectorului (stingerea flacarii) se face prin
inchiderea robinetelor de alimentare cu combustibil.
Art. 155. - Pentru prevenirea incendiilor la masinile ce utilizeaza combustibil solid (lemn,
carbune etc.), acesta va fi, de dimensiuni care sa permita introducerea completa in spatiul de
ardere, in asa fel ca in timpul procesului de combustie sa nu cada in exterior parti aprinse.
Art. 156. - Este interzisa arderea combustibilului solid cu usa deschisa de la spatiul unde are loc
combustia.
Art. 157. - Este interzisa amorsarea aprinderii combustibilului solid cu substante inflamabile cu
viteza de reactie violenta (benzina si altele similare).
Art. 158. - Capacele si ochiurile plitelor masinii de gatit, trebuie sa fie pe timpul functionarii
inchise (la locul lor) pentru a se evita emanatia gazelor si fumului in exterior.
Art. 159. - Este interzisa utilizarea masinilor de gatit cu plita fisurata sau sparta.
Masini de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou

Art. 160. - Masinile de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou se vor utiliza numai daca au complete
toate capacele-ciuperca la arzatoare.
Art. 161. - Este interzisa largirea orificiilor de ardere.
Art. 162. - Inainte de folosire se va verifica cu apa si sapun daca sunt scapari de gaze la partile
care se imbina. Este interzis ca aceasta (verificarea) sa se faca cu flacara.
Art. 163. - Este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune.
Art. 164. - Montarea regulatorului la butelie se face dupa ce in prealabil s-a verificat daca
robinetul este inchis, dupa care se va desuruba busonul de siguranta.
Art. 165. - Este interzis transportul buteliei de aragaz fara busonul de siguranta (piulita) si
capacul de protectie al robinetului (corpul de bronz) montate.
Art. 166. - Manevrarea buteliei de aragaz se va efectua fara lovirea brusca a acesteia.
Art. 167. - Amplasarea buteliei se va face in pozitie verticala, la distanta de cel putin 1m fata de
sursa de incalzire.
Art. 168. - Este interzisa folosirea unor furtunuri de alte tipuri in locul celor special realizate,
pentru racordarea buteliei la arzator.
Art. 169. - Furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare, sa nu aiba crapaturi si scapari de
gaze.
Art. 170. - Prinderea furtunului de cele doua capete, butelie si respectiv resou, se va efectua prin
colier metalic.
Art. 171. - Este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mijloace, pentru marirea
presiunii.
Art. 172. - Este interzisa utilizarea altor tipuri de butelii decat cele de constructie standardizata si
verificate periodic de organizatiile abilitate.
Art. 173. - Aprinderea aragazului se va face de la o sursa de foc (chibrit, aparat electric de produs
scantei etc.) care se va apropria de arzator, deschizand treptat robinetul (busonul) masinii ce
urmeaza a fi pusa in functiune.
Art. 174. - Pe timpul cat arzatoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce fierb sa nu
curga din vase si sa stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina explozii.
Art. 175. - Este interzisa aprinderea focului in incaperile in care se simte miros caracteristic de
gaze odorizate. In aceste situatii, imediat se va ventila incaperea prin deschiderea ferestrelor sau
alte sisteme de ventilare.

Art. 176. - Remedierea defectiunilor (neetanseitatilor) se va efectua de o persoana special


calificata.
Cuptoare pentru copt si fiert

Art. 177. - Cuptoarele incalzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instructiunilor
elaborate de fabrica producatoare si a Normelor specifice de securitate a muncii (Anexa 1 poz.4).
Art. 178. - Cuptoarele electrice se vor exploata respectand prevederile din cartea tehnica (in
functie de tipul acestora) si Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice.
Art. 179. - Daca la utilizare temperatura manerelor de manevrare a diferitelor usi o depaseste pe
cea din mediile normale, acestea vor fi confectionate din materiale izolante.
Art. 180. - Burlanele pentru evacuarea emanatiilor rezultate in timpul procesului de copt vor fi
racordate la cosurile de fum care trebuie sa fie curatate periodic.
Art. 181. - Manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi
ridicate, se va efectua cu ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de
panza).
Art. 182. - Incaperile in care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalatii de ventilare
locala si generala, pentru asigurarea unui climat conform prevederilor Normelor generale de
protectie a muncii.
Cuptor cu microunde

Art. 183. - Este interzisa introducerea obiectelor din metal in cuptor.


Art. 184. - Este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa deschisa.
Art. 185. - Este interzisa scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta.
Art. 186. - Este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie
pe suprafata de protectie a acestuia.
Art. 187. - Defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate
numai de catre personal specializat.
Tigaie basculanta

Art. 188. - Pentru prevenirea accidentelor la folosirea tigaii basculante, se vor respecta
urmatoarele reguli :
- in momentul deschiderii capacului, bucatarul trebuie sa stea la o distanta care sa-i permita
evitarea oparirii cu abur;
- alimentele ce se prajesc in grasimi nu trebuie sa fie umede, iar introducerea si scoaterea din
tigaie se va face cu spumator plat sau cu furcheta de bucatarie;
- grasimea folosita la procesul de prajire se va scoate din tigaie dupa ce aceasta s-a racit, prin
aplecarea tigaii cu partea din fata in jos, colectarea efectuandu-se in vase de capacitate mare
evitandu-se deversarea pe picioarele lucratorului.
Art. 189. - Tigaia basculanta va fi prevazuta cu hota pentru captarea emanatiilor rezultate din
procesul de prajire.
Art. 190. - Dupa terminarea operatiei, tigaia se spala cu apa calda si detergent. De asemenea se
va spala si pavimentul in zona tigaii pentru inlaturarea petelor de grasime ce au cazut din tigaie.
Gratar pentru prepararea fripturilor

Art. 191. - Gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne, indiferent de sursa de
incalzire folosita (mangal, gaze sau energie electrica) trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
- sa fie dotata cu hota pentru evacuarea emanatiilor rezultate din procesul de frigere;
- la gratarele cu gaze, fripturile nu vor veni in contact cu flacara, difuzarea caldurii se va realiza
prin intermediul unei placi de fonta asezata deasupra arzatorului;
- placile (plitele) din fonta vor fi prevazute cu nervuri si cu sistem de colectare a grasimilor ce
rezulta din procesul de frigere a preparatelor din carne.
Art. 192. - Gratarele cu rezistenta electrica sau raze infrarosii se vor utiliza in conformitate cu
instructiunile prevazute de cartile tehnice si Normele specifice de utilizare a energiei electrice.
Art. 193. - Manipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci lungi din metal cu manere
izolate si cu cleste special confectionat.
Art. 194. - Este interzisa utilizarea gratarelor cu crapaturi in placile incalzite electric.
Friteuza

Art. 195. - Instalarea acestui utilaj se va face de catre personal calificat, cu respectarea Normelor
specifice de utilizare a energiei electrice.
Art. 196. - Se va respecta nivelul uleiului din cada (bazin) prevazut de cartea instalatiei, in
limitele de nivel marcat pe bazin.
Art. 197. - Preparatele ce urmeaza a fi prajite in bazin trebuie sa fie bine scurse de apa.
Art. 198. - Preparatele vor fi asezate in cosuri metalice, din sarma, si nu direct in bazinul
friteuzei.
Art. 199. - Curatarea bazinului friteuzei se va face cand uleiul are o temperatura nepericuloasa
producerii de accidente prin arsuri.
Art. 200. - Este interzisa incalzirea bazinului gol (fara ulei).
5.2. Masini pentru mecanizarea muncii in bucatarii

Robotul universal pentru bucatarii si cofetarii

Art. 201. - Este interzisa montarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operatiilor dorite, fara
ca masina sa fie decuplata, in prealabil, de la reteaua de alimentare cu energie electrica (tablou de
comanda).
Art. 202. - Dupa fixarea dispozitivului-anexa, masina se pune in functiune in gol pentru a se
verifica daca aceasta a fost montata corect.
Art. 203. - Pe timpul lucrului masina va fi supravegheata in permanenta de catre un lucrator
instruit pentru folosirea acesteia, iar la aparitia unei functionari anormale va actiona butonul de
oprire.
Art. 204. - La introducerea in sistemul de alimentare a produselor ce se prelucreaza (carne,
legume, fructe etc.) se vor utiliza sistemele din dotarea masinii pentru operatia specifica.
Art. 205. - Este interzisa apasarea produselor cu mana spre sistemele active ale dispozitivelor.
Art. 206. - La terminarea operatiilor la robot, acesta se deconecteaza de la butonul de oprire si de
la automatul de pornire.
Art. 207. - Este interzis a se demonta dispozitivul (anexa) inainte de deconctarea mecanica si
electrica a masinii.

Art. 208. - Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor spala, usca si depozita in dulapul
masinii.
Malaxorul pentru framantat si amestecat

Art. 209. - Amplasarea malaxorului se va face respectand distantele care sa permita alimentarea
si golirea acestuia cu usurinta.
Art. 210. - Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu masina oprita.
Art. 211. - Este interzis sa se introduca mainile sau alte ustensile in cuva malaxorului, in timpul
functionarii.
Art. 212. - Este interzisa utilizarea malaxorului fara aparatoare de protectie la cuva.
Art. 213. - Inainte de introducere in cuva malaxorului compozitia ce urmeaza a fi prelucrata
(carne, aluat etc.) va fi controlata pentru inlaturarea eventualelor unelte, corpuri tari, case ce ar
putea ramane in continutul acesteia.
Art. 214. - Este interzisa curatarea masinii fara a fi deconectata de la reteaua de alimentare.
Masina electrica de tocat carne

Art. 215. - (1) Instalarea masinilor electrice de tocat carne, se va face conform prevederilor din
cartea tehnica, de catre persoane calificate.
(2) Exploatarea si intretinerea acestora se va face conform instructiunilor proprii.
Art. 216. - Interventia la masina, in cazul blocarii se va face numai dupa oprirea ei.
Art. 217. - Este interzis a se utiliza masina fara palnie de alimentare si fara dispozitivul maner
din lemn sau material plastic, pentru presat carnea, legumele etc.
Art. 218. - Este interzis presarea carnii, legumelor, fructelor etc. cu mana in palnia de alimentare
a masinii de tocat carne actionata electric.
Art. 219. - Masina de tocat carne, antrenata prin curele de transmisie, va fi prevazuta cu aparatori
de protectie la partile in miscare.
Art. 220. - Fixarea accesoriilor la masina de tocat carne, se va face dupa ce masina a fost
decuplata de la tabloul de alimentare cu energie electrica. Curatarea si spalarea masinii se va
efectua conform instructiunilor proprii.

Art. 221. - Masinile de tocat carne vor fi conectate la nulul de protectie. Este interzisa utilizarea
de cordoane electrice improvizate, cu izolatia defecta.
Masina de spalat si curatat cartofii

Art. 222. - Masina va fi instalata de catre persoane calificate corespunzator, respectandu-se


prevederile standardelor si normelor de electrosecuritate, tinand seama de conditiile de exces, de
umiditate in care lucreaza masina.
Art. 223. - La punerea in functiune a masinii se vor verifica urmatoarele:
- daca discul pietrei abrazive este deteriorat sau prezinta fisuri, iar in cazul masinii cu tambur se
va verifica starea acestuia;
- starea fizica si intinderea curelelor de transmisie; in cazul in care se constata ca acestea sunt
deteriorate (rupte sau lejere) se va apela la persoane de specialitate pentru remedierea defectiunii.
Art. 224. - Inainte de introducerea cartofilor in masina pentru a fi curatati, se vor controla pentru
a nu fi amestecate cu acestia alte corpuri straine si tari ce pot deteriora discul.
Art. 225. - Este interzisa introducerea mainilor, paletelor sau a oricaror altor obiecte in timpul
functionarii, prin gura de alimentare a masinii.
Art. 226. - In cazul in care masina se blocheaza, aceasta va fi deconectata prin butonul de oprire
si de la reteaua electrica prin automatul de protectie ( intrerupator ) si se va apela la o persoana
calificata pentru deblocare (mecanic de intretinere).
Art. 227. - In dreptul masinii se va asigura un gratar de protectie din lemn, pe care va sta
lucratorul care o utilizeaza.
Art. 228. - La terminarea operatiei de spalare si curatare a cartofilor, se va opri masina de la
butonul de oprire si se va deconecta de la reteaua de alimentare cu energie electrica, prin
intrerupatorul de protectie.
Art. 229. - Masinile dotate cu sisteme automate de programare a timpului de spalare-curatare a
cartofilor si microintrerupatoare la capacul de alimentare, se vor exploata conform instructiunilor
din cartea tehnica.
Masina de taiat mezeluri sau paine

Art. 230. - Amplasarea masinilor de taiat mezeluri si a celor de taiat paine se va face in asa fel ca
accesul la ele sa se faca cu usurinta.

Art. 231. - Fixarea mezelurilor pe masa mobila se face cu dispozitivul din dotarea masinii
prevazut cu manere de presare a produselor si manevrare a masei mobile.
Art. 232. - Este interzisa tinerea mezelurilor si a painii cu mana in timpul taierii acestora de
cutitul masinii.
Art. 233. - Feliile de mezeluri sau de paine vor fi luate cu o paleta destinata in acest scop.
Art. 234. - Este interzisa manevrarea masinilor de taiat mezeluri si paine de persoane neinstruite.
Art. 235. - Curatarea masinilor se va face dupa ce acestea au fost deconectate de la sursa de
curent prin scoaterea stecherului .
Mixer fix pentru maioneze si creme

Art. 236. - Masina se instaleaza de catre un specialist care trebuie sa respecte prevederile
standardelor de electrosecuritate si ale Normelor specifice de utilizare a energiei electrice precum
si prevederile privind distanta fata de alte utilaje etc.
Art. 237. - Este interzisa interventia la masina pentru inlaturarea unor defectiuni precum si pentru
curatarea acesteia in timpul functionarii.
Art. 238. - Pentru remedierea unor defectiuni precum si pentru montarea si demontarea sculelor
la axul de actionare, masina se va deconecta, in prealabil, de la reteaua de alimentare, prin
actionarea intrerupatorului.
Art. 239. - Cuva malaxorului va fi prevazuta cu manere pentru manevrare si va fi bine fixata pe
batiul masinii cu cleme basculante pentru impanare.
Art. 240. - Sistemul de antrenare (motor - axul sculei) va fi protejat cu o aparatoare fixata prin
suruburi care nu se va
indeparta decat in situatia interventiilor pentru remedierea unor defectiuni.
Art. 241. - Este interzisa functionarea mixerului fara aparatoare in zona activa a sculelor
(batatoare).
Masina de preparat inghetata

Art. 242. - La punerea in functiune a masinii de preparat inghetata se va verifica daca toate
dispozitivele sunt corect montate.

Art. 243. - Este interzisa utilizarea masinii de preparat inghetata fara aparatoare de protectie
deasupra cazanului unde se prepara amestecul respectiv pentru inghetata.
Art. 244. - Montarea si folosirea masinii se va face, in functie de tip, conform instructiunilor
emise de firma constructoare (cartea tehnica).
Art. 245. - Este interzisa functionarea masinii, in timpul alimentarii cu compozitia de inghetata.
Art. 246. - Este interzisa introducerea in masina a compozitiei de inghetata in stare fierbinte.
Racirea compozitiei se va face intr-un loc care sa previna accidentarea prin oparire a persoanelor.
Art. 247. - Amestecarea compozitiei in timpul fierberii se va face in asa fel incat sa nu se produca
stropiri sau deversari.
Art. 248. - Remedierea eventualelor defectiuni ce apar in functionarea masinii se face numai de
catre persoane calificate, de specialitate.
Art. 249. - Demontarea diferitelor dispozitive si spalarea masinii, se va face dupa ce acesta a fost
deconectata da la reteaua de alimentare cu energie electrica.
Aparate de bucatarie actionate electric

Art. 250. - Aparatele de bucatarie actionate electric se vor instala si exploata in conditiile
prevazute de cartile tehnice.
Art. 251. - Este interzisa folosirea aparatelor de bucatarie conectate la prize electrice fara nulul
de protectie si dispozitive de deconectare automata la aparitia eventualelor defecte.
Art. 252. - Este interzisa folosirea aparatelor fara aparatura de masura si control in stare de
functionare.
Art. 253. - Este interzisa folosirea aparatelor cand partile care nu sunt, in mod normal, sub
tensiune curenteaza.
Art. 254. - Repararea, curatarea si spalarea aparatelor de bucatarie se va face dupa ce au fost
deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrica (scoaterea stecherului din priza).
Unelte si scule pentru bucatarie

Art. 255. - Uneltele si sculele pentru bucatarie vor fi intretinute corespunzator si se vor pastra pe
sortimente, in locuri destinate acestui scop.

Art. 256. - Este interzisa folosirea uneltelor fara manere, cu margini agatatoare, reparate
improvizat, cu fisuri, ruginite etc.
5.3. Masina de spalat vase si pahare

Art. 257. - Masina de spalat vase va fi amplasata intr-un spatiu complet separat de bucatarie.
Art. 258. - Instalarea masinii de spalat vase se va face de catre persoane calificate (mecanici,
electricieni) care vor respecta masurile de electrosecuritate prevazute de standardele si normele
specifice, tinand seama de mediul umed in care lucreaza.
Art. 259. - Respectarea modului de exploatare si intretinere se va face potrivit instructiunilor
furnizorului.
Art. 260. - Instalatia electrica si echipamentul aferent se vor verifica periodic de catre personal
autorizat dupa deconectarea masinii de la retea.
Art. 261. - Este interzisa functionarea masinii cu partile laterale ale masinii neinchise complet.
Art. 262. - Personalul care deserveste masina va purta echipamentul de protectie necesar (cizme,
sort si manusi din cauciuc).
Art. 263. - Curatarea masinii se va face dupa ce a fost deconectata de la reteaua electrica, urmata
de golirea acesteia, prin manevrarea vanei de golire.
5.4. Utilaje pentru distribuit in salile de consumatie

Linii si utilaje pentru prepararea si desfacerea prin autoservire

Utilaje frigorifice

Art. 264. - Utilajele frigorifice (dulapuri, tejghele, vitrine, mese reci si agregate) se vor instala si
exploata, potrivit prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru instalatii
frigorifice.
Art. 265. - Amplasarea instalatiilor frigorifice se va face cu respectarea distantelor prevazute de
Normele generale de protectie a muncii, asigurand conditiile normale de lucru, evitand
incomodarea vanzatorilor si cumparatorilor.

Art. 266. - Se va asigura racirea condensatoarelor cu aer, prin curatarea periodica de praf si
neacoperirea canalelor de aerisire si a aripioarelor de racire cu prosoape, materiale etc.
Art. 267. - Este interzisa depozitarea diferitelor materiale pe instalatiile frigorifice si
echipamentele aferente.
Art. 268. - Evaporatoarele se vor dezgheta prin oprirea utilajului, deschiderea usilor sau a
geamurilor glisante si indepartarea ghetii cu apa calda.
Art. 269. - Pentru prevenirea alunecarii si protectia lucratorilor se vor folosi gratare din lemn
depuse pe pardoseala in zona de lucru.
Art. 270. - Personalul de deservire va fi instruit cu privire la modul de folosire a instalatiilor
frigorofice in conditii de securitate, conform prevederilor cartilor tehnice.
Art. 271. - Defectiunile ce apar in functionarea instalatiilor frigorifice vor fi remediate numai de
catre persoane de specialitate calificate.
Utilaje calde

Art. 272. - Exploatarea utilajelor calde prevazute cu rezistente electrice libere (in aer) (mesele
calde, spatiile calde de sub gratar) vor fi dotate cu aparatori care sa asigure atat circulatia aerului
cat si prevenirea atingerii directe a rezistentei de catre lucratori.
Art. 273. - La utilajele cu rezistente electrice imersionate in lichide de tip termoplonjor se va
controla in mod sistematic daca nivelul lichidului este in limitele de nivel, marcate pe cuve (bainmarie-urilor).
Art. 274. - La utilajele cu completare automata a apei calde din bazinele inchise, se va controla
periodic starea de functionare a ventilului de alimentare cu flotor.
Art. 275. - Aparatura de automatizare si control se va verifica inainte de a se pune in exploatare,
conform instructiunilor prevazute in cartile tehnice, in functie de tipul instalatiei.
Art. 276. - Este interzisa folosirea utilajelor calde de orice tip cu aparatura de automatizare
defecta sau efectuarea unor modificari de scurtcircuitare a acesteia.
Art. 277. - Este interzisa folosirea utilajelor calde fara izolatia termica a peretilor.
Art. 278. - Manevrarea usilor, capacelor, ce se incalzesc se va face numai de la manerele
termoizolante de protectie.
Art. 279. - Este interzisa functionarea utilajelor calde cu usile deschise, iar in cazul bain-marieurilor fara a respecta nivelul apei prevazut in cuva.

Art. 280. - La instalarea utilajelor calde electrice se vor respecta prevederile Normelor de
utilizare a energiei electrice.
Instalatii de distribuire a berii neimbuteliate

Instalatii de distribuire a berii din butoi

Art. 281. - Inainte de montare, butoaiele cu bere vor fi controlate si in cazul in care se constata ca
prezinta crapaturi prin care musteste berea, acestea se vor respinge.
Art. 282. - Butoiul din care se distribuie berea se aseaza in pozitie verticala in incapere separata
sau in boxa si va fi protejat cu aparatoare metalica special confectionata pentru prevenirea
accidentelor, respectiv a unei eventuale explozii.
Art. 283. - Dispozotivul de tras bere din butoi (sonda) va fi montat de catre o persoana bine
instruita, fixand furtunul corect la aparatul de distribuire si respectiv la compresor sau butelia de
CO2.
Art. 284. - Este interzisa utilizarea compresorului de aer fara AMC in stare de functionare
(regulator de presiune, supapa de siguranta si manometru de presiune).
Art. 285. - Regulatorul de presiune va fi reglat ca la depasirea presiunii de 1,5 bar sa decupleze
functionarea motorului electric al compresorului.
Art. 286. - Manometrul si supapa de presiune se vor verifica periodic conform cartii tehnice a
instalatiei si a normativelor in vigoare.
Art. 287. - Priza de aer se va monta in zona in care aerul nu este viciat (praf sau alte substante).
Art. 288. - Compresorul se pune in functiune dupa ce s-a constatat ca reglajele si racordarea
furtunurilor la sistemul de distribuire sunt corect executate.
Art. 289. - Daca in timpul functionarii compresorului se constata fisuri la butoi prin care se
scurge berea, se va opri functionarea compresorului, iar butoiul se va goli de continut.
Art. 290. - Recipientele de bioxid de carbon vor fi controlate la primire, refuzandu-se cele care
prezinta defectiuni.
Art. 291. - Recipientele de CO2 se vor depozita si folosi numai in pozitie verticala si asigurate
impotriva rasturnarii.

Art. 292. - Este interzisa folosirea recipientelor de CO2 la distribuirea berii din butoi, fara
manometru si reductor de presiune reglat la presiunea de lucru 1,5 bar in stare de functionare.
Art. 293. - Este interzisa amplasarea recipientelor de CO2 in apropierea surselor ce radiaza
caldura (radiatoare, calorifere, sobe).
Art. 294. - Este interzisa incalzirea recipientelor de CO2 cu diferite surse (foc, apa calda etc.)
pentru realizarea unei goliri intr-o proportie mai mare.
Art. 295. - Atat compresoarele cat si recipientele de CO2 vor fi verificate conform Prescriptiilor
tehnice ISCIR.
Instalatii pentru racit si distribuit bere din tancuri (rezervoare)

Art. 296. - Este interzisa utilizarea compresorului de aer fara aparatura de siguranta si control in
stare de functionare (regulator de presiune, supapa de siguranta, manometru de presiune).
Art. 297. - Tancul de bere va fi prevazut cu manometru si supapa reglata sa actioneze cand se
depaseste presiunea de lucru.
Art. 298. - Instalatia de racire se va exploata cu respectarea Normelor specifice de protectie a
muncii pentru instalatii frigorifice.
Art. 299. - Instalatia de distribuire a berii din tanc va fi data in exploatare dupa ce a fost
autorizata din punct de vedere ISCIR.
Art. 300. - Remedierea eventualelor defectiuni ce apar in functionarea instalatiei se vor face
numai de catre persoane calificate.
6. Salile de servire

Art. 301. - Este interzisa folosirea vaselor din ceramica, portelan sau sticla, care prezinta
crapaturi.
Art. 302. - Pentru prevenirea exploziilor, in timpul verii, daca sifoanele sunt prea calde,
introducerea lor in gheata se va face dupa o racire prealabila in apa rece.
7. Instalatii si utilaje frigorifice

Art. 303. - Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de
deschiderea usilor, de destinatia fiecaruia in asa fel incat sa se asigure distantele prevazute de
Normele generale de protectie a muncii pentru desfasurarea activitatii in conditii normale.
Art. 304. - Instalatiile frigorifice cu compresoare la care agentii de racire sunt amoniacul, freonul
si clorura de metil, se vor exploata conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru
instalatii frigorifice.
Art. 305. - Instalatiile de alarmare se vor verifica zilnic de catre responsabilul locului de munca.
Art. 306. - Reteaua electrica de iluminat va fi realizata conform Normelor de utilizare a energiei
electrice in conditii de temperatura si umiditate ridicate.
Art. 307. - Comutatoarele de lumina de la camerele frigorifice vor fi montate in exterior, langa
usa de la intrare.
8. Masinile electrice si mecanice folosite in agrement

Art. 308. - Locurile unde se amplaseaza electromasinile trebuie sa corespunda: normelor de


igiena a muncii, sa fie plane si rezistente, sa fie ferite de scurgeri de apa, iar in jurul masinilor sa
nu fie pericol de scapari de gaze sau alte surse de materiale inflamabile.
Art. 309. - Este interzisa folosirea electromasinilor fara a fi dotate cu toate dispozitivele de
protectie si fara instructiuni de exploatare in conditii de securitate, afisate la loc vizibil.
Art. 310. - Instructiunile de exploatare ale masinilor aduse din import vor fi traduse in limba
romana si afisate la loc vizibil.
Art. 311. - Elementele de comanda manuala (parghii, butoane, manete, pedale etc.) vor fi astfel
amplasate in asa fel incat sa fie, in mod vizibil, accesibile, iar manevrarea lor sa fie comoda din
pozitie normala.
Art. 312. - Toate elementele de comanda manuala vor fi prevazute cu indicatii clare, care sa
indice felul comenzii.
Art. 313. - Locurile si partile periculoase ale electromasinilor vor fi semnalizate prin indicatoare
sau avertizoare vizibile.
Art. 314. - Montarea-demontarea, intretinerea si repararea electromasinilor de orice tip se va
efectua numai de catre personal calificat in specialitatea respectiva.
Art. 315. - Verificarea si reparatia oricarei masini se va face numai dupa scoaterea din functiune
prin deconectarea de la reteaua electrica.

Art. 316. - Masina nou instalata va fi verificata din punct de vedere mecanic si al
electrosecuritatii, dupa care i se face proba de functionare consemnata intr-un proces verbal ca
aceasta corespunde pentru punere in exploatare.
Art. 317. - Este interzisa punerea in functiune a electromasinilor de orice tip fara a fi legate la
nulul de protectie si centura de impamantare.
Art. 318. - Este interzisa utilizarea conductorilor de alimentare ce prezinta deteriorari ale
izolatiei, care ar putea produce scurtcircuite in timpul functionarii masinilor .
Art. 319. - Este interzisa functionarea electromasinilor cu partile aflate normal sub tensiune fara
protectie impotriva atingerilor directe.
Art. 320. - Este interzisa folosirea de prelungitoare care elimina protectia prin nulul de protectie.
9.Transport de persoane pe cablu

9.1. Generalitati

Art. 321. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii cuprind prevederi necesare pentru
prevenirea accidentelor de munca la montarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor
de transport persoane pe cablu, cum sunt: telecabinele, telegondolele, telebenele, telescaunele,
teleschiurile si telesaniutele.
Art. 322. - Proiectarea construirea, montarea si repararea instalatiilor de transport persoane pe
cablu (teleferice) se vor executa de unitati specializate si autorizate conform prevederilor legale
in vigoare.
Art. 323. - Construirea, montarea si repararea telefericelor se efectueaza numai de catre unitati
specializate, care dispun de mijloace tehnice corespunzatoare de executie si verificare si care
sunt autorizate ISCIR.
Art. 324. - Este interzisa punerea in functiune precum si exploatarea telefericelor fara autorizatie
de functionare, eliberata conform prevederilor Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 325. - Pe baza prezentelor Norme specifice de securitate a muncii si a Prescriptiilor tehnice
ISCIR, beneficiarul va intocmi Regulamentul de exploatare care trebuie sa contina instructiuni
detaliate privind functionarea, exploatarea si intretinerea telefericelor. Regulamentul de
exploatare trebuie sa fie avizat conform prevederilor din Prescriptiile tehnice ISCIR.
Art. 326. - Regulamentul de exploatare va fi elaborat pe tipuri de teleferice (telecabine,
telegondole bicabluri, telegondole monocabluri, telescaune cu cuplare automata sau fixa,

teleschiuri si telesaniute) si va contine toate datele privind siguranta in functionare a instalatiei de


teleferic si a Normelor de securitate a muncii, conform instructiunilor de exploatare prevazute in
proiect si prescriptiile tehnice ISCIR.
9.2. Executie si montaj

Traseul (gabarite)

Art. 327. - Intre constructiile telefericelor, instalatii, piloni si obstacolele fixe care nu apartin
instalatiei (cladiri) trebuie sa existe un spatiu liber care sa asigure conditii de securitate a muncii
in timpul functionarii.
Art. 328. - In tot timpul functionarii instalatiilor va trebui asigurata trecerea libera a vehiculelor
pe toata lungimea traseului, tinandu-se seama de grosimea maxima a stratului de zapada, de
gabaritul necesar al instalatiei si de inclinarile transversale si longitudinale ale vehiculelor.
Art. 329. - Daca traseul de teleferic se desfasoara pe terenuri impadurite, mentinerea in perfecta
stare a culoarului defrisat este obligatorie .Este de asemenea obligatoriu ca, periodic, conform
instructiunilor de exploatare, sa se efectueze controale amanuntite asupra stabilitatii tuturor
arborilor din preajma lizierei culoarului defrisat, care in cadere ar pune in pericol instalatia.
Arborii fara stabilitate, uscati sau cu un stadiu avansat de putregai vor fi inlaturati.
Art. 330. - In cazul in care traseul telefericului se afla in apropierea aeroporturilor, helioporturilor
sau in zonele unde avioanele sau elicopterele zboara la mica inaltime in mod frecvent, traseul se
va semnaliza corespunzator.
Salvarea pasagerilor

Art. 331. - Fiecare teleferic, in functie de tipul instalatiei, va trebui sa dispuna de mijloace
adecvate pentru salvarea pasagerilor in cazul in care readucerea lor in statie cu vehicolul
instalatiei nu este posibila.Trebuie sa existe posibilitatea salvarii fara concursul pasagerilor.
Art. 332. - Toate instalatiile de teleferice avand cabine fara insotitor trebuie sa fie dotate cu
mijloace care sa permita accesul unei persoane din echipa de salvare la oricare din vehicule, care
sa conduca de acolo salvarea pasagerilor.
Metodologia de salvare si echipamentul folosit trebuie sa fie prevazute in regulamentul de
exploatare.

Art. 333. - La traseele lungi de teleferic (peste 4km) fara posibilitati de salvare cu cabina, va
exista posibilitatea adapostirii temporare a pasagerilor coborati intr-o incapere (canton de
refugiu) avand posibilitatea de incalzire.
Art. 334. - Toate instalatiile de teleferice vor fi prevazute cu o trusa de prim ajutor, iar la una din
statii va trebui sa existe cel putin o targa.
Viteza vehiculelor

Art. 335. - Atat viteza maxima cat si viteza de revizie nu vor depasi valorile stabilite prin proiect.
Art. 336. - Intervalul minim (in metri) intre doua vehicule succesive la teleferice va fi cel indicat
de proiectant.
Art. 337. - Montarea agatatorilor la teleschiuri nu va fi niciodata inferioara lungimii
dispozitivului de tractare cu cablul complet desfasurat.
Cabluri

Art. 338. - Cablurile care se folosesc la teleferice trebuie sa corespunda ca forma si dimensiuni si
sa satisfaca conditiile prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si de standardele in vigoare.
Art. 339. - Pentru evitarea deraierii cabinei nu se admite trecerea cabinelor peste imbinari cu
mansoane, sau trecerea mansoanelor peste saboti sau saibe de orice fel.
Art. 340. - La telefericul la care se admit mai multe matisari, distanta dintre doua matisari
consecutive nu trebuie sa depaseasca valorile stabilite prin proiect si admise de prescriptiile
tehnice ISCIR.
Art. 341. - Toate cablurile telefericelor care trebuie sa fie intinse prin contragreutati sau alte
sisteme prevazute prin proiect trebuie sa asigure o tensiune constanta a cablului.
Art. 342. - Cand intinderea cablului de teleferic se face prin contragreutate plasata in fosa, se vor
lua masuri de protejare contra patrunderii zapezii sau apelor fluviale in fosa; in eventualitatea
patrunderii apei prin infiltratii subterane, se vor prevedea mijloace corespunzatoare de evacuare
rapida a apei.
Art. 343. - Montarea cablurilor se va face in asa fel incat sa fie evitata strivirea sau degradarea
prin lovire, indoiri, contactul cu solul sau depuneri de impuritati, care ar duce la scurtarea vietii
cablului.

Art. 344. - Pentru a se evita aceasta degradare, la operatia de intindere a cablului se folosesc role
speciale de protectie, asezate pe sol sau pe suporturi improvizate, bine consolidate si care inlatura
contactul cablului cu solul.
Art. 345. - La traversarea potecilor, drumurilor sau a locurilor circulate se vor planta esafodaje
speciale de lemn, pentru protejarea cablului.
Art. 346. - Depozitarea cablurilor pentru un timp mai indelungat se va face in incaperi inchise, la
loc uscat, ferite de soare, ploaie, zapada sau substante corozive si prevazute cu un strat protector
de unsoare speciala.
Art. 347. - Tamburul pe care se afla cablul ce urmeaza a fi intins, va trebui sa fie asezat cu
ajutorul unui ax pe doua reazeme, bine consolidate in fundatie.
Art. 348. - Axul pe care ruleaza tamburul va fi bine consolidat pe cele doua reazeme, astfel ca
derularea cablului sa se faca fara smucituri. Se interzice stationarea persoanelor in jurul
tamburului pe o raza de zece metri in timpul intinderii cablului.
Art. 349. - Cablul se va derula cu atentie, pentru a se evita formarea de bucle sau ochiuri. Nu se
vor folosi rangi sau alte instrumente metalice.
Art. 350. - Tensionarea cablurilor se va face cu atentie in asa fel incat lucrul sa se faca progresiv
si uniform, fara smucituri si fortari. In prealabil este necesara asigurarea miscarii tuturor
elementelor rotative, curatarea si ungerea canalelor, sabotilor pentru alunecare.
Art. 351. - Toate utilajele si dispozitivele de montaj trebuie sa fie in stare de functionare si
manipulate de catre personal instruit.
Art. 352. - Inainte de inceperea operatiei de intindere a cablurilor se va controla ca acestea sa nu
fie agatate pe traseu.
Art. 353. - La executarea operatiei de intindere se vor organiza posturi mobile de observatie in
functie de lungimea pe care se face intinderea.
Art. 354. - Se interzice lucrul la operatia de intindere a cablului, daca nu s-a asigurat derularea
tamburului printr-un sistem de derulare eficace.
Art. 355. - La schimbarea cablului purtator, tractor sau purtator-tractor, la instalatiile existente se
vor respecta instructiunile specifice procesului tehnologic respectiv, precum si masurile de
securitate a muncii.
Art. 356. - La operatia de derulare a cablurilor pe traseu si la intinderea lor, este interzis sa se
lucreze inainte de asigurarea legaturii telefonice sau radio intre posturile de observatie pe intreg
sectorul de lucru.

Art. 357. - Este interzis a se incepe operatia de derulare sau intindere inainte de instruirea
personalului. Instructajul va fi consemnat intr-un proces verbal.
Art. 358. - Cablul purtator, purtator-tractor si cablurile tractoare vor fi obligatoriu legate la priza
de pamant.
Art. 359. - Urcarea pe piloni a personalului de serviciu se va face folosindu-se centura de
siguranta si casca si numai dupa ce s-a verificat starea scarilor.
Art. 360. - Nu se va urca pe piloni, pe cabine sau pe platforme decat personalul pregatit si
antrenat in acest sens, cu vizita medicala la zi si apt pentru lucrul la inaltime.
Art. 361. - Este interzisa asigurarea stabilitatii pilonilor de orice tip, prin ancorarea cu cabluri sau
elemente de sprijinire.
Art. 362. - Scarile de acces pe piloni vor fi prevazute cu placarde pentru interzicerea accesului
persoanelor straine pe instalatii.
Art. 363. - Pilonii echipati cu saboti ficsi vor fi prevazuti cu platforme de acces in trepte si
balustrade de protectie pentru a se putea circula In lungul sabotului.
Art. 364. - Toti pilonii vor avea asigurat accesul sigur la toate punctele de ungere.
Art. 365. - Se vor verifica buloanele de ancorare care vor fi in permanenta prevazute cu piulita
dubla, contra piulita si alte dispozitive de blocare.
Art. 366. - Scarile de acces pe piloni, verticale sau cele cu inclinare fata de verticala de peste 750
vor fi prevazute cu cercuri de protectie.
Art. 367. - In cazul telefericelor de persoane monocable cu scaune sau cabine mici, cuplate fix pe
cablu, cercurile de protectie pot fi inlocuite cu ghidaje de-a lungul scarii, pentru prinderea
centurii de siguranta. Personalului de revizie ii este interzis a se urca pe piloni.
Art. 368. - Personalul care prin atributiile de serviciu trebuie sa se urce pe piloni este obligat sa
foloseasca platformele de odihna.
Art. 369. - Tot personalul care urca pe pilonii de teleferice va folosi in mod obligatoriu centurile
de siguranta, castile de protectie, salopete de lucru si trusa speciala de scule.
Art. 370. - Centurile de siguranta vor fi verificate, periodic, cu minutiozitate.
Art. 371. - Personalul care lucreaza cu centuri de siguranta va fi instruit, in mod special, cu
privire la lucrul la inaltime, la urcarea la locul de lucru, utilizarea centurilor de siguranta si
coborarea de la locul de lucru.

Art. 372. - Inainte de urcarea pe piloni este obligatorie verificarea soliditatii pilonului,
suporturilor si esafodajelor (schele) pe care urmeaza sa se urce. Se interzice urcarea pe suporturi
care nu sunt bine fixate.
Art. 373. - Este strict interzisa dezlegarea centurii de siguranta. Acest lucru este permis doar in
situatii exceptionale cu luarea unor masuri suplimentare de siguranta. Acest lucru va fi
supravegheat de personal special desemnat.
Art. 374. - In punctul de lucru de pe piloni sculele marunte vor fi pastrate in buzunarele speciale
ale salopetei, in genti sau truse de scule.
Art. 375. - Este interzis lucrul la sabotii de sprijin ai cablurilor purtatori si la rolele de pe piloni,
cand instalatia este in functiune.
Art. 376. - Nu se admite ridicarea cablului purtator din canalul sabotului sau de pe bateriile de
role, cu mijloace improvizate, neverificate, ci numai cu dispozitivele speciale pentru aceste
operatii.
Art. 377. - Este interzis a se lucra pe pilonii telefericelor daca vantul actioneaza cu o intensitate
de peste 80km/h.
Art. 378. - Toti muncitorii care executa lucrari de control, verificare si intretinere la saboti vor
folosi obligatoriu centura de siguranta chiar daca lucreaza pe platforme sigure.
Art. 379. - Este interzis lucrul pe piloni pe timp de furtuna, depuneri de polei si alunecus.
Art. 380. - Pe tot timpul lucrului pe traseu, seful de echipa va purta in mod obligatoriu aparatul
de radio-emisie, racordat pe canalul statiilor telefericului.
Conditii de exploatare

Art. 381. - In mod obligatoriu, personalul autorizat sa exploateze instalatia, va participa (daca nu
a fost posibil si la montajul instalatiei) la efectuarea tuturor probelor si a rodajului.
Art. 382. - Este interzis transportul de persoane pe timpul rodajului telefericului, cu exceptia
lucratorilor din echipele de montaj, admisi de constructorul instalatiei.
Art. 383. - Fiecare teleferic trebuie sa fie condus si supravegheat de o persoana calificata
(atestata) - seful telefericului - a carui obligatii principale sunt cuprinse In regulamentul de
exploatare.
Art. 384. - Fiecare instalatie de teleferic va fi manevrata de o persoana autorizata ISCIR pentru
tipul de instalatie respectiv.

Art. 385. - In fiecare cabina se vor afisa la loc vizibil instructiunile cu privire la comportarea
pasagerilor in timpul transportului si interdictia privind deschiderea usilor.
Art. 386. - Pe traseul telefericului, pe pilonii din apropierea cailor de acces public sau in locurile
de circulatie se vor afisa, vizibil, interdictiile privind stationarea sub linia telefericului si a urcarii
pe pilonii telefericului.
Art. 387. - La instalatiile de teleferice se vor afisa:
- in statiile unde circula si stationeaza publicul: instructiuni cu privire la comportarea pasagerilor
in timpul transportului si in statii;
- in spatiile de lucru ale personalului statiei: instructiuni privind acordarea primului ajutor,
instructiuni de prevenire si inlaturare a incendiilor.
Art. 388. - Dupa oprirea motorului de actionare, pornirea instalatiei se va efectua numai cu
demarorul in pozitia zero.
Art. 389. - Antrenarea de rezerva trebuie sa fie in permanenta in stare de functionare. Aducerea
vehiculelor in statii utilizand grupul de rezerva trebuie facuta in cel mult o ora de la oprirea
grupului principal.
Art. 390. - Daca se constata necesara intreruperea exploatarii, persoanele din vehicule vor trebui
aduse cat mai urgent in statii.
Art. 391. - Daca s-a depus chiciura pe organele metalice si pe cabluri, in timpul cat instalatia nu a
functionat, exploatarea nu poate fi reluata decat dupa :
- indepartarea chiciurei de pe organele metalice ale instalatiilor si ale carucioarelor vehiculelor;
- indepartarea chiciurei de pe cabluri, prin executarea de curse fara pasageri si daca securitatea o
necesita, chiar fara insotitori, la viteza corespunzatoare.
Art. 392. - In functie de tipul instalatiei si caracteristicile ei, daca insuficienta vizibilitatii
compromite siguranta, transportul trebuie intrerupt.
Art. 393. - In cazul in care, din diferite motive, circuitele de siguranta nu sunt in stare de
functionare, seful instalatiei va putea admite functionarea instalatiei insa numai pentru a aduce in
statii pasagerii aflati pe traseu.
Art. 394. - In vederea operatiei de salvare a pasagerului fiecare instalatie trebuie sa dispuna de
materiale speciale, necesare, prevazute de Prescriptiile tehnice ISCIR, iar personalul folosit sa
cunoasca regulile de salvare elaborate de proiectant.

Art. 395. - Intretinerea si revizia periodica a telefericelor, trebuie sa fie executata de catre
personal calificat si instruit in acest scop sub directa indrumare a sefului de teleferic sau a
mecanicului trolist.
Art. 396. - Intretinerea se va face potrivit instructiunilor aflate din cartea tehnica a instalatiei si
din regulamentul de exploatare.
Art. 397. - Cablurile vor fi mentinute in stare curata si vor fi unse numai cu produse
corespunzatoare, care sa nu modifice coeficientii de frecare a cablului pe saiba de antrenare.
Art. 398. - Statiile si intreaga instalatie trebuie mentinute in perfecta stare de curatenie.
Art. 399. - La telefericele accesibile turistilor cu schiurile in picioare, suprafetele pistelor de
plecare si sosire vor fi intretinute corespunzator , cu zapada suficienta (batuta), iar pantele de
acces vor fi mentinute in valori optime.
Revizii si verificari

Art. 400. - Programul si frecventa reviziilor si verificarilor instalatiei de teleferic trebuie sa fie
cuprinse in Regulamentul de exploatare, dupa cum urmeaza:
a) la punerea in functiune;
b) in timpul exploatarii :
- zilnic, inainte de punerea in functiune cu public;
- saptamanal, lunar, trimestrial;
- anual (revizia generala).
Art. 401. - Prin instructiunile de exploatare, cuprinse in Regulamentul de exploatare trebuie sa se
prevada lucrarile si operatiile care se efectueaza cu ocazia reviziilor si verificarilor periodice
prevazute la Art. 400. Art. 402. Cu ocazia reviziilor si verificarilor, o atentie deosebita se va
acorda dispozitivelor de siguranta, protectie si semnalizare, grupului de antrenare, vehiculelor,
cablurilor purtatoare, purtatoare-tractoare, tractoare si de compensatie, precum si celorlalte
subansambluri si echipamente de care depinde siguranta privind functionarea telefericului.
Art. 403. - Asupra starii tehnice a instalatiei teleferice, dupa revizia generala anuala, seful
telefericului este obligat sa intocmeasca un raport tehnic din care sa rezulte constatarile facute,
propunerile privind mentinerea sigurantei in functionarea telefericului, raport pe care-l prezinta
detinatorului instalatiei de teleferic.

Art. 404. - Daca exploatarea instalatiei este sezoniera, reviziile si verificarile periodice pot fi
intrerupte in timpul perioadelor de nefunctionare. In perioada de nefunctionare se vor lua masuri
de conservare a echipamentului mecanic. Reinceperea exploatarii va fi precedata de o revizie si
verificare corespunzatoare celei anuale.
Art. 405. - Dupa o intrerupere a exploatarii, datorita unei defectiuni tehnice sau dupa inlocuirea
unor parti ale instalatiei, se vor executa toate incercarile si verificarile legate de organele de
defectiuni sau inlocuire, precum si toate reviziile si verificarile periodice necesare. Exploatarea
nu va putea fi reluata decat dupa verificarea sigurantei generale.
Art. 406. - Lucrarile de reparatii vor fi executate numai de intreprinderi autorizate, care dispun de
personal tehnic de specialitate si de mijloace tehnice corespunzatoare.
Art. 407. - Reparatiile se vor executa cu respectarea proiectului de reparatie intocmit de
organizatii de proiectare specializate si autorizate conform prevederilor legale pentru efectuarea
acestor lucrari.
Art. 408. - Beneficiarul instalatiilor de transport de persoane pe cablu (telecabine, telegondole,
telescaune si teleschiuri) este obligat, ca pe baza Prescriptiilor tehnice ISCIR, sa elaboreze
instructiunile specifice de verificare si control distructiv si nedistructiv si criterile de scoatere din
uz a unor elemente de rezistenta ale instalatiilor respective.
Art. 409. - Ansamblurile, subansamblurile mecanice si electrice care trebuie sa asigure siguranta
in functionarea instalatiilor de transport pe cablu trebuie urmarite cu ocazia reviziilor si
verificarilor, conform Regulamentului de exploatare.
Art. 410. - Metodele de verificare si control pentru scoaterea din uz a subansamblurilor,
ansamblurilor sau a elementelor de instalatie, in functie de tipul telefericului, trebuie cuprinse in
instructiunile specifice, elaborate de beneficiarul si proiectantul instalatiei pentru fiecare reper in
parte.
Art. 411. - Dintre principalele metode de verificare ce trebuie avute in vedere, se mentioneaza:
- controlul nedestructiv,
- probele destructive.
Art. 412. - Controlul vizual si prin masurare directa se efectueaza la toate subansamblurile in
faza de montaj si pe parcursul exploatarii cu ajutorul instrumentelor necesare (subler,
micrometru, metru, lupa etc.) si urmareste:
- examinarea aspectului exterior,
- uzura generala si coroziunea,

- deformarile locale,
- constatarea punctelor unde incep sa apara fisuri.
Art. 413. - La efectuarea controlului nedistructiv se foloseste aparatura speciala (cu radiatii
penetrante "X", ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice) si urmareste depistarea
defectelor de suprafata, nesesizabile vizual.
Art. 414. - Probele distructive se efectueaza la piesele unde se constata defecte si uzuri
nepermise, pentru a se cerceta natura si cauza acestora (structura materialului, probe fizicomecanice).
Art. 415. - Personalul care efectueaza controlul pentru scoaterea din uz a unor elemente de
rezistenta trebuie sa fie specializat si autorizat in conformitate cu prevederile legale In vigoare.
10. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate in structurile de primire
turistice si structurile de servire a mesei

10.1. Cladiri si alte constructii

Art. 416. - Stabilirea lucrarilor de amplasare a hotelurilor, cabanelor si popasurilor turistice in


ceea ce priveste salubritatea acestora, se va efectua cu avizul organelor sanitare, avandu-se in
vedere posibilitatea de racordare la reteaua electrica, de alimentare cu apa si cu amenajare de
scurgeri pentru evacuarea apelor reziduale (canalizare).
Art. 417. - Hotelurile si hanurile trebuie astfel realizate, incat sa raspunda cerintelor turismului
international si comercial, de buna servire prin destinatia spatiilor si dotarilor cu utilaje specifice,
mobilier si inventar de camera.
Art. 418. - La proiectarea spatiilor de cazare trebuie sa se tina seama de prevederile Normelor
pentru paza si stingerea incendiilor.
Art. 419. - Sistemele de intretinere a fatadelor (instalatii pentru curatarea geamurilor) trebuie
realizate cu dispozitive si sistemele de siguranta, prevazute de Normele generale de protectie a
muncii si ISCIR pentru instalatiile de ridicat.
Art. 420. - La realizarea cladirilor pentru complexe turistice (cazare, alimentatie publica),
stabilirea suprafetelor salilor de consumatie, a spatiilor de productie si a anexelor se va face pe
baza normativelor in vigoare pentru asemenea constructii si a Normelor de igiena a alimentelor si
de protectie sanitara a acestora.

Art. 421. - Spatiul pentru lucratori trebuie astfel repartizat si dotat incat sa respecte fluxul
tehnologic si conditiile ergonomice de lucru ale personalului.
Art. 422. - Instalatiile si conductele cu temperaturi ridicate vor fi izolate termic sau protejate,
pentru prevenirea riscului de accidentare prin arsuri.
Art. 423. - Conductele care traverseaza sali sau saloane de servire, sectii de productie, magazii,
depozite sau culoare de acces vor fi amplasate in canale speciale, protejate cu placi din acelasi
material din care este realizata si pardoseala sau cu capace metalice.
Art. 424. - Este interzisa instalarea conductelor sau a tronsoanelor de conducte, in pozitii
orizontale si in zone de manevra si sali de servire, pe culoare sau sectii de productii, intrucat
exista pericolul de lovire si rupere a acestora.
Art. 425. - Pentru desfasurarea procesului de productie in conditii de securitate si igiena sanitara,
din proiectare se vor asigura urmatoarele spatii distincte:
a) pentru bucatarie, care va fi dotata cu instalatii si utilaje pentru pregatirea produselor prin
tratare termica;
b) pentru transat carne, dotata cu mese pentru lucru, butuc de lemn pentru taiat oase, masina de
tocat carne, masina de tras mici si carnati, cuiere inoxidabile sau zincate pentru agatat carne,
malaxor, afumatoare etc.;
c) incapere sau o nisa pentru eviscerarea pestelui, dotata cu mese pentru transat, bazine izoterme
pentru pastrarea pestelui etc.;
d) pentru spalatorul de vase si tacamuri, prevazut cu o masina de spalat vase si bazine pentru
degresarea acestora;
e) pentru agregate frigorifice-vitrine, dulapuri sau camere frigorifice;
f) pentru pastrarea elementelor coloniale;
g) pentru grup social dotat corespunzator cu vestiare, dusuri, toalete separate pentru barbati si
femei, destinate personalului unitatii;
h) pentru depozitat ambalaje;
i) dupa caz, spatiu amenajat sau instalatie exterioara pentru pastrarea si depozitarea motorinei,
necesara centralei termice.
Aceasta zona va fi imprejmuita si semnalizata conform normelor specifice, iar incaperile
respective vor avea peretii si pardoselile executate potrivit prevederilor Normelor de igiena a
alimentelor si protectie sanitara a acestora.

10.2. Amplasarea utilajelor

Art. 426. - Amplasarea utilajelor specifice structurilor de servire a mesei trebuie sa asigure
desfasurarea activitatii in ordinea cronologica a operatiunilor prevazute de procesul de preparare,
fara incrucisari si cu eliminarea distantelor mari sau a aglomerarilor.
Art. 427. - Distantele de amplasare a agregatelor sunt cele prevazute in Normele generale de
protectie a muncii.
Art. 428. - Spatiile destinate carmangeriilor trebuie sa fie amenajate si dotate astfel incat sa
asigure transarea si executarea semipreparatelor din carne, in conditiile respectarii prevederilor
Normelor de igiena a alimentelor si protectie sanitara a acestora. In acest sens ele trebuie sa
asigure:
- primirea si cantarirea volumului de marfa;
- spatiile frigorifice atat pentru depozitarea cantitatilor de carne aprovizionata cat si pentru
produsele destinate expedierii (semipreparate etc.);
- amenajarea peretilor si pardoselii de lucru, butuci din lemn pentru spart oase, cuiere metalice
pentru agatarea carnii transate, tavi (carcase) pentru transportul carnii.
Art. 429. - Este interzisa amplasarea spatiilor frigorifice in imediata vecinatate a surselor de
caldura.
10.3. Ventilatie

Art. 430. - In spatiile de pregatire la cald a preparatelor (bucatarii sau alte spatii) se va asigura
improspatarea aerului prin exhaustare cat si prin introducerea de aer proaspat.
Art. 431. - Instalatiile de gatit (masinile cu plita, tigaile basculante, friteuzele, gratarele de fript
de toate tipurile, cuptoarele de copt etc.) vor fi prevazute cu hote pentru absorbtia vaporilor,
fumului, gazelor nearse precum si a diferitelor mirosuri ce se degaja din procesul de preparare a
alimentelor.
Art. 432. - Hotele trebuie sa fie fixate deasupra instalatiei de incalzit la o inaltime de 1,20 m si sa
depaseasca cu
10-15 cm usile masinii de gatit, pentru asigurarea eficientei necesare pentru absorbtie, precum si
pentru a permite efectuarea miscarilor comode sub aceasta.

Art. 433. - Tirajul masinilor de gatit incalzite cu combustibil gazos, lichid sau solid, trebuie
realizat prin cosuri de fum corespunzator dimensionate pentru a se asigura o evacuare completa a
fumului si a gazelor nearse, rezultate din procesul de ardere.
Art. 434. - Spatiile destinate servirii alimentelor trebuie sa aiba aerisire naturala sau mecanica
atat pentru mentinerea unui climat proaspat cat si pentru evacuarea aerului viciat.
Art. 435. - La unitatile de categorii superioare, vor trebui sa existe instalatii de conditionare a
aerului in saloanele de consumatie si spatiile de cazare.
10.4. Caracteristicile constructive ale masinilor si echipamentelor pentru procesele tehnologice
de preparare a alimentelor prin tratare termica

Art. 436. - Utilajele si instalatiile electrice folosite pentru gatit trebuie proiectate sa corespunda
din punct de vedere calitativ, conform standardelor in vigoare, privind: securitatea, pornirea,
incalzirea, suprasarcina, scurgerea de curent, comportarea la umiditate, protectia impotriva
patrunderii apei, rezistenta la izolatie in stare umeda, rigiditatea electrica, protectia cordonului,
legarea la pamant si comportarea in functionare.
Art. 437. - Utilaje alimentate cu energie electrica ( masini de gatit, friteuze, tigai basculante,
gratare, placi de fript, rotisoare, bain-marie, boilere etc.) se vor instala in conditiile prevazute de
standardele in vigoare. Aceste tipuri de utilaje vor fi prevazute cu echipamente de comanda si
control cum sunt : intrerupatorul de curent sau dupa caz comutatorul volumetric, lampa de
semnalizare care indica pornirea sub tensiune a utilajului, automatul de protectie termica,
sistemele automate de programare si siguranta etc.
Art. 438. - La utilajele si aparatele care functioneaza cu abur (marmite, aparate mici pentru
preparat ceai, cafea, cazane si aparate pentru siropuri etc.), alimentarea cu abur se va face in
limitele de presiune joasa 0,4-0,7 bari, cu exceptia autoclavelor sau a altor aparate speciale, la
care se indica presiuni maxime de regim si de proba. De asemenea, instalatiile respective vor fi
prevazute cu aparate de masura si siguranta (manometre, supape de presiune, semnalizare etc.).
Art. 439. - Instalatiile si utilajele care utilizeaza ca agent de incalzire gazele naturale, vor fi
proiectate si realizate conform standardelor in vigoare.
Art. 440. - Utilajele alimentate cu combustibil gazos sau lichid (masini de gatit, cuptoare,
gratare, resouri etc.) se vor proiecta si realiza tinand seama de urmatoarele :
- pentru prevenirea pericolului de explozii in cazul in care alimentarea cu gaze de la retea s-a
intrerupt pentru un timp si apoi este din nou pornita, instalatiile trebuie sa fie prevazute cu o
clapeta de opturare, care nu se va deschide decat prin interventia omului;

- pentru a se evita astfel de situatii la instalatiile cu spatii de ardere incluse ( cuptoare, masini de
gatit cu plita etc.), trebuie prevazute instalatii automate, cu flacara de veghe.
10.5. Caracteristicile constructive ale masinilor pentru mecanizarea muncii in bucatarie

Art. 441. - La transmisiile mecanice ale masinilor se vor prevedea aparatori fixe de protectie.
Art. 442. - Pentru prevenirea introducerii mainilor la organele taietoare, abrazive sau de strivire,
mobile (ca la masinile de taiat legume, paine, de tocat carne, de stors fructe etc.) se vor prevedea
tampoane impingatoare cu microintrerupatoare, care prin indepartarea lor au rolul de a decupla
motorul electric de actionare.
Art. 443. - Masinile de gatit tip plita vor fi prevazute cu o bara metalica de protectie pe toate
laturile, la o distanta de 10-12 cm de marginea plitei.
Art. 444. - Masinile cu elemente in miscare (de tipul malaxorului, mixerului, masinii de curatat
cartofi etc.) vor fi prevazute cu aparatori de protectie, dotate cu microintrerupatoare pentru
oprirea functionarii motorului cand aceasta se ridica pentru diferite cerinte impuse de tehnologia
de lucru.
Art. 445. - Elementele de comanda ale masinilor de bucatarie vor fi amplasate in zone de
observatie a executantului pentru interventia operativa si comoda.
Art. 446. - Destinatia elementelor de comanda trebuie sa se indice prin simboluri sau inscriptii
executate clar si vizibil.
Art. 447. - Elementele de comanda trebuie sa fie marcate in culori distincte pentru a elimina
confuziile in timpul manevrarii. Constructia si amplasarea elementelor de comanda trebuie sa
excluda posibilitatea de accidentare a executantului care le actioneaza.
Art. 448. - Masinile si robotii de bucatarie vor fi prevazuti cu un dispozitiv de deconectare de la
reteaua electrica, atunci cand se fac interventii pentru schimbarea sculelor, curatat etc.
Art. 449. - Dispozitivul de deconectare va fi amplasat pe reteaua de alimentare cu energie
electrica, intre tabloul electric si masina, aproape de pozitia de lucru a executantului.
Art. 450. - Exceptie de la aceasta prevedere fac masinile si robotii alimentati direct de la priza,
prin stecher.
Art. 451. - Aparatoarea de protectie de la cuva malaxorului va fi dotata cu microintrerupator care,
la indepartarea acesteia, va deconecta motorul electric de actionare a dispozitivului de framantat.
Art. 452. - Cutitele masinilor vor fi protejate cu aparatori pentru prevenirea introducerii mainilor
in zona activa a cutitelor.

Art. 453. - Masina de taiat paine va fi prevazuta cu dispozitiv de impingere a painii in zona
activa a cutitului.
10.6. Caracteristicile masinilor si utilajelor pentru spalarea vaselor

Art. 454. - La proiectarea masinilor pentru spalarea vaselor se vor respecta masurile de
electrosecuritate prevazute de Normele specifice de utilizare a energiei electrice si standardelor
in vigoare.
Art. 455. - Motoarele electrice care actioneaza pompele masinii de spalat vase vor fi de tip etans
pentru prevenirea patrunderii apei la sistemele electrice.
Art. 456. - Partile laterale (aparatorile) ale masinii vor fi prevazute cu microintrerupatoare pentru
intreruperea functionarii motoarelor cand acestea se ridica.
Art. 457. - La masinile cu functionare continua, deschiderea prin care se introduc vasele pentru
spalat va fi prevazuta cu o perdea elastica de protectie pentru prevenirea stropirii executantului.
Art. 458. - Sistemele de comanda vor fi amplasate in carcase etanse, din material izolant si cu
indicarea, pe fiecare buton, a comenzilor.
Art. 459. - Conductele de alimentare cu agent termic vor fi izolate si protejate pentru prevenirea
arsurilor.
Art. 460. - Carucioarele cu care se transporta vasele, vor avea rotile cu miscari in toate directiile
in plan orizontal si vor fi prevazute cu sistem de blocare atunci cand stationeaza.
Art. 461. - Rotile carucioarelor, pentru a avea o miscare usoara, la axe vor fi prevazute cu
rulmenti, iar bandajul va fi din material elastic ( cauciuc, masa plastica ).
10.7. Caracteristicle utilajelor din liniile de desfacere a produselor prin autoservire

Utilaje frigorifice

Art. 462. - Utilajele frigorifice se vor proiecta conform prevederilor Normelor specifice de
securitate a muncii pentru instalatii frigorifice.
Art. 463. - Marginile geamurilor glisante de la vitrinele frigorifice trebuie sa fie bine slefuite,
fara parti taioase sau zgrunturoase.
Utilaje calde

Art. 464. - Utilajele cu rezistente electrice libere (in aer) (mese calde, spatiile calde de sub
gratare) vor fi prevazute cu sistem de protectie (aparatori) care sa previna atingerea accidentala a
rezistentei.
Art. 465. - La utilajele cu rezistente electrice imersate in lichide, de tip termoplonjon, se va
prevedea asigurarea nivelului normal al lichidelor, prin completare in mod automat.
Art. 466. - Peretii utilajelor calde vor fi bine izolati pentru prevenirea accidentelor cauzate de
arsuri si transmiterea caldurii in exterior.
Art. 467. - Usile, capacele vaselor, ce se manevreaza in mod sistematic vor fi prevazute cu
sisteme de prindere (manere) din material izolant.
Art. 468. - In toate cazurile utilajele calde din liniile de autoservire vor fi dotate cu aparatura de
control si semnalizare (lampi de semnalizare, termometre, valmetre etc.).
Art. 469. - Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, utilajele incalzite cu energie
electrica vor fi proiectate tinand seama de masurile de electrosecuritate prevazute de Normele
specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
10.8. Caracteristicile constructive ale instalatiilor de transportat persoane cu instalatii pe cablu

Art. 470. - La conceptia/proiectarea intalatiilor de transportat persoane pe cablu, se vor respecta


prevederile Prescriptiilor tehnice R3 si R5 din colectia ISCIR.
Art. 471. - Unitatile de proiectare a instalatiilor de transportat persoane pe cablu vor fi autorizate
conform Prescriptiilor tehnice CR2- colectia ISCIR.
Art. 472. - Unitatea de proiectare raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de
alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al tuturor elementelor telefericelor, potrivit
conditiilor de functionare date, precum si de stabilirea metodelor si volumului de verificare,
potrivit prevederilor Prescriptiilor tehnice ISCIR si standardelor de stat.
Art. 473. - Este interzisa amplasarea teleschiurilor si telefericelor in zonele vadit periculoase,
expuse producerii de avalanse, torenti, alunecari masive de teren, surpari de stanci, inundatii.
Art. 474. - Este interzisa incrucisarea traseului telefericului cu liniile electrice aeriene.
Art. 475. - Prin proiect se vor elabora instructiuni specifice de utilizare, intretinere, revizie,
reparatie si verificare, precum si criteriile de scoatere din uz a mijloacelor (sistemelor) de salvare
a persoanelor din vehiculele telefericelor.

Art. 476. - Toti pilonii telefericelor, indiferent de tipul lor, vor fi prevazuti cu scari de acces
conform standardelor in vigoare si Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Prevederi de proiectare privind gabaritele vehiculelor

Art. 477. - Toate scaunele si gondolele telefericelor in care pasagerii sunt transportati stand pe un
scaun vor avea o latime de minimum 0,5 m / pasager.
Art. 478. - Toate vehiculele semiinchise trebuie sa fie inchise pana la 1,10m deasupra podelei, la
transportul in picioare si 0,35m deasupra scaunelor la transportul sezand pe scaune.
Art. 479. - Toate vehiculele telefericelor vor fi amenajate in asa fel incat nici un pasager cu o
comportare normala sa nu poata sa cada. Elementele de pardoseala trebuie sa fie, usor de
controlat, iar evacuarea umiditatii trebuie sa fie asigurata.
Art. 480. - La transportul pasagerilor in picioare, trebuie prevazute manere, maini curente sau
bare transversale.
Art. 481. - Scaunele vor fi prevazute cu spatare, bare de inchidere si rezematoare de brat, in
ambele parti. Locurile de sezut trebuie sa fie usor inclinate spre spate.
Art. 482. - Vehiculele deschise sunt admise numai la teleferice monocable.
Art. 483. - Geamurile ferestrelor la cabine vor fi din sticla securit sau plexiglas.
Art. 484. - Usile cabinelor mari cu insotitor trebuie sa aiba astfel de incuietoare si sigurante, incat
manevrarea lor sa nu fie posibila decat de catre insotitor.
Art. 485. - Cabinele fara insotitor vor avea usile cu sistem de inchidere si deschidere in mod
normal din exterior. Ele vor fi prevazute cu un geam mobil care sa permita pasagerilor, in caz de
nevoie, sa ajunga la inchizatorul usii.
Art. 486. - Toate cabinele vor avea afisat numarul maxim de persoane si sarcina utila in kg.
Art. 487. - Toate cabinele mari (cu insotitor) vor fi echipate cu:
- aparat telefonic si un clinometru care sa indice prin simpla citire inclinarea cabinei fata de
verticala;
- o trusa sau un dulap sanitar.
Art. 488. - La cabinele prevazute cu sistem de franare pe cablul purtator, gabaritul trebuie sa
asigure trecerea normala a caruciorului peste sabotii pilonilor, cand frana este blocata si vehiculul
inclinat transversal datorita vantului maxim admis pentru instalatia in functiune.

Art. 489. - La dispozitivele cu cuplare fixa pe cablu, distanta intre marginile falcilor
dispozitivului trebuie sa fie astfel stabilita ca strangerea pe cablu sa fie asigurata, chiar daca
diametrul cablului se reduce cu 10%. In acest caz, distanta dintre marginea falcilor va fi de
minimum 1mm.
Art. 490. - Toate dispozitivele vor fi marcate prin doua numere despartite printr-o linie; numarul
lotului si respectiv numarul dispozitivului.
Art. 491. - Toate dispozitivele de cuplare fixa vor fi astfel intretinute ca in orice moment sa se
poata monta si demonta cu usurinta.
Art. 492. - La dispozitivele de cuplare-decuplare automata in statii pentru controlul cuplariidecuplarii vehiculelor, se va urmari :
- prin fereastra de control (clape), controlul contorului elementului care indica pozitia sa daca
dispozitivul s-a cuplat sau decuplat corect;
- ghidarea corecta a vehiculului in aceste zone si controlul continuu la intrarea si iesirea lor din
statie;
- ca vehiculele care nu decupleaza corect, sa fie retinute fara ca in acest fel sa rezulte vreun
pericol pentru pasageri sau instalatie.
Art. 493. - Suporturile pentru schiori la teleschiuri vor fi astfel executate, incat sa ofere un sprijin
comod, sigur si o pozitie corecta in timpul tractarii cat si o desprindere usoara si rapida nu numai
in statia superioara dar si pe traseu, in cazul in care schiorul s-a dezechilibrat, a cazut sau si-a
agatat schiul.
Art. 494. - La teleschiurile fixe sunt interzise dispozitivele de tractare fara actiune progresiva.
Antrenarea

Art. 495. - Cu exceptia teleschiurilor, toate instalatiile de teleferice trebuie prevazute cu grup de
antrenare de rezerva sau numai motor de rezerva cuplabil cu grupul principal. Sursa de energie a
motorului de rezerva este independenta de sursa motorului principal.
Art. 496. - Instalatiile de salvare vor fi dotate cu grup de antrenare propriu.
Art. 497. - Grupurile de antrenare principala si de rezerva, inclusiv motoarele si franele trebuie sa
poata functiona si in conditiile cele mai nefavorabile de incarcare a liniei, in mers de regim.
Art. 498. - Indiferent de incarcarea liniei, viteza motorului principal trebuie sa se mentina
aproximativ constanta, nefiind admise variatii mai mari de + 5%.

Art. 499. - Nu se admite legatura intre grupul motor si saiba de antrenare prin curele late, lanturi
sau mai putin de 4 (patru) curele trapezoidale.
Art. 500. - La instalatiile cu mers continuu este obligatoriu prezenta unui dispozitiv care va
impiedica instalatia sa porneasca contra sensului normal de miscare.
Art. 501. - In cazul instalatiilor automotoare, motorul de actionare principal va asigura si
franarea instalatiei.
Art. 502. - Se interzice mersul instalatiei fara motor de antrenare.
Art. 503. - Pentru revizie, Intretinere si salvare, toate instalatiile cu mers unidirectional trebuie sa
aiba posibilitatea de a merge si inapoi.
Art. 504. - Cu exceptia teleschiurilor nu se admite captusirea cu lemn sau piele a saibelor de
antrenare.
Art. 505. - Antrenarea instalatiei va fi deconectata automat la semnalizarea de alarma si intrarea
in functiune a franelor.
Art. 506. - Motoarele electrice de actionare vor fi prevazute cu intrerupatoare automate de
comanda si protectie contra suprasarcinilor (relee termice), contra curentilor de scurtcircuit (relee
electromagnetice) si cu sisteme de siguranta in cazul lipsei de tensiune sau tensiune scazuta.
Art. 507. - In cazul lipsei releelor electromagnetice, protectia la scurtcircuit se va realiza cu
sigurante fuzibile prevazute pe toate fazele.
Art. 508. - Reglajul releelor termice va fi cuprins intre 1,05 si 1,2 ori intensitatea la sarcina
nominala.
Art. 509. - Reglajul maximal al releelor electromagnetice se va face la o intensitate de curent
egala cu cel mult 4,5 ori curentul maxim admis in regim permanent pe conductorii de alimentare.
Art. 510. - In afara de intrerupatorul automat de comanda si protectie, toate instalatiile vor fi
prevazute cu un intrerupator manual de interventie necesar in cazul in care intrerupatorul
automat ramane blocat. Acest intrerupator va fi montat in aproprierea pupitrului de comanda.
Art. 511. - Grupul de antrenare al instalatiilor va fi prevazut cu cel putin doua frane comandate
independent: frana de serviciu si frana de siguranta. Se excepteaza instalatiile de teleschiuri, care
pot fi prevazute numai cu frana de serviciu.
Art. 512. - Franele utilizate vor fi cu saboti, disc sau discuri multiple, toate avand posibilitatea de
reglare:
- in momentul franarii;

- in cazul jocului sabot-tambur, respectiv disc-placa;


- In timpul de Inchidere a frAnei.
Art. 513. - Cand instalatiile poseda mai multe frane, intrarea lor in functiune nu se va face
simultan pentru a evita suprasolicitarea instalatiei.
Art. 514. - Frana de serviciu trebuie sa functioneze automat cAnd:
- se intrerupe alimentarea cu curent a motorului principal, indiferent din ce cauza;
- viteza admisa este depasita cu 10%;
- intervine un deranjament in circuitele de siguranta control sau blocare;
- la instalatiile de mers dute-vino, intra in functiune limitatoarele de "fine cursa" din statii, sau
daca viteza de trecere peste piloni nu a fost redusa conform programului prestabilit;
- se declanseaza frana caruciorului cabinei;
- cablul tractor intra in contact cu cablul purtator sau pamantul, sau deraiaza;
- cablul purtator-tractor este deraiat de pe bateria de role;
- cablul auxiliar, cablurile de telefoane, sau cablul purtator-tractor al caii opuse intra in contact cu
un vehicul;
- contragreutatea sau caruciorul de intindere ajung la sfarsitul cursei admise;
- la instalatiile cu vehicule decuplabile, daca un vehicul nu s-a cuplat corect la plecare sau daca
nu s-a decuplat la sosirea in statie;
- se actioneaza butoanele de blocaj din statii, cabine cantoane de supraveghere sau piloni.
Art. 515. - Telefericele cu mers pendular vor avea grupul de antrenare prevazut cu cel putin 3
(trei) frane, din care una de siguranta:
- frana de serviciu comandata automat;
- frana de serviciu cu dubla comanda (automat si manual);
- frana de siguranta cu dubla comanda.
In toate cazurile frana de siguranta va actiona direct asupra saibei de antrenare. Celelalte frane
vor actiona pe arborele de intrare in reductor sau pe arbori intermediari-intre ultimul cuplaj
elastic si saiba motoare.

Art. 516. - Teleschiurile vor fi prevazute cu o singura frana care intra in functiune la disparitia
tensiunii la bornele motorului, respectiv debraierea motorului in cazul actionarii cu motor termic.
Instalatii electrice de siguranta, semnalizare si telecomunicatie

Generalitati

Art. 517. - Toate instalatiile de transport pe cablu vor fi echipate cu dispozitive de siguranta
destinate opririi automate in caz de manevrare gresita sau in orice situatie care ar prezenta riscul
unor deranjamente ale exploatarii in conditii periculoase.Aceste instalatii vor fi echipate cu
dispozitive de semnalizare a comenzilor (pornire, oprire, pericol etc.).
Art. 518. - Postul de comanda trebuie amplasat in asa fel incat sa permita observarea pe cat
posibil, a intregului traseu. In orice caz, trebuie asigurata posibilitatea de a asigura intrarea si
plecarea vehiculelor din statii, imbarcarea si debarcarea pasagerilor, zona dispozitivelor de
cuplare si decuplare automata a vehiculelor precum si aparatele de masura si de manevra a
instalatiei.
Art. 519. - Cantoanele de paza, amplasate de-a lungul traseului, vor fi echipate cu mijloace de
oprire automata a instalatiei in caz de nevoie si de comunicatie cu postul de comanda din statia
de antrenare.
Art. 520. - Toate statiile, platformele de imbarcare-debarcare de pe piloni, cantoane de paza,
precum si vehicule prevazute cu insotitor vor fi in permanenta legatura telefonica de exploatare;
la instalatiile importate se recomanda sa existe aparate portative de radio-telefon, pentru cazuri
de salvare a pasagerilor, lucrari de revizie a liniei si controlul cablurilor.
Art. 521. - Toate instalatiile vor avea cel putin una din statii legate la reteaua telefonica publica.
Teleschiurile pot fi exceptate de la aceasta obligativitate.
Instalatii electrice de siguranta

Art. 522. - Toate instalatiile, cu exceptia teleschiurilor, vor fi prevazute cu un dispozitiv de


control automat al vitezei de deplasare care va semnaliza o depasire a vitezei nominale cu peste
5% si va comanda automat oprirea instalatiei in cazul in care viteza depaseste 10% din viteza
nominala.

Art. 523. - Instalatiile cu mers pendular vor fi prevazute cu un dispozitiv de reglare automata a
vitezei care sa asigure in mod automat decelerarile necesare inaintea trecerii peste sabotii
pilonilor sau intrarii in statii.
Art. 524. - Circuitele de siguranta vor trebui sa asigure:
- acolo unde sunt doua motoare de actionare (principal si de rezerva), ca acestea sa nu fie puse in
functiune in mod simultan;
- existenta presiunii nominale la ulei sau a functionarii pompelor de ungere la dispozitivele de
antrenare prevazute cu ungere sub presiune;
- existenta presiunii nominale de aer comprimat;
- eventual, controlul uzurii falcilor franelor.
Art. 525. - Instalatiile prevazute cu un program prestabilit pentru deplasarea vehiculelor vor avea
un dispozitiv de control de executie corecta a acestui program.
Art. 526. - In zonele unde programul impune decelerari, urmarirea trebuie efectuata si de catre
operatorul, de la postul de comanda prin apasarea butonului de control al programului.
Art. 527. - Pe circuitul de comanda se va controla:
- circuitul de siguranta;
- circuitul de control al executiei corectate a programului;
- circuitul de control al franei de pe caruciorul vehiculului;
- contactul dispozitivului de control al depasirii vitezei cu peste 10%;
- contactele dispozitivelor de control al asezarii corecte tractor pe bateriile de role;
- contactele de "fine cursa" ale cabinelor;
- contactele butoanelor de oprire a instalatiei.
Art. 528. - Toate butoanele de oprire a instalatiei vor fi semnalizate prin culoarea lor si o
inscriptie.
Instalatii electrice de semnalizare

Art. 529. - Se vor monta dispozitive acustice (sonerii, claxoane, difuzoare etc.) la toate peroanele
de imbarcare din statii, precum si la cantoanele de paza de pe traseu.

Art. 530. - La postul sau pupitrul de comanda vor fi plasate toate aparatele de masura,
semnalizare optica si acustica, necesare In exploatare.
Art. 531. - Aparatele si lampile de semnalizare vor fi prevazute cu etichete.Ecranul lampilor de
semnalizare va fi:
- verde pentru functionare normala;
- galben pentru semnalizare si avertizare;
- rosu pentru semnalizare de avarie.
Art. 532. - Depasirea vitezei vantului admisa in exploatare, trebuie anuntata la postul de
comanda printr-un semnal optic si acustic de avertizare.
Art. 533. - Telefonul de exploatare va trebui sa functioneze atat in caz de pana de curent, cat si in
cazul functionarii de siguranta de pe piloni.
Art. 534. - Daca nu exista nici o legatura telefonica permanenta intre vehicule si statii se vor
instala difuzoare (sau alte mijloce) care sa permita transmiterea informatiilor de la una din statii
catre pasageri in situatii deosebite.
Instalatii electrice de iluminat

Art. 535. - Pentru ca instalatiile sa functioneze si noaptea, cabina postului de comanda si sala
masinilor de antrenare vor fi dotate cu un iluminat de siguranta. Alimentarea se va face de la o
sursa de energie independenta de alimentarea de baza a instalatiei.
Art. 536. - Vehiculele cu o capacitate mai mare de patru persoane vor fi echipate cu iluminare
interioara.
In cazul functionarii si noaptea vor trebui dotate si cu proiectoare orientabile.
Art. 537. - Afara de masurile de protectie in instalatiile electrice de iluminat, forta si
automatizari, toate partile metalice ale instalatiilor din statii vor fi legate direct la priza de
pamant.
Art. 538. - Statia, linia si pilonii liniei vor fi prevazuti cu instalatii de paratrasnet. Toate cablurile
liniei neinglobate in circuitele de siguranta, control sau blocare, precum si toate piesele metalice
ale liniei, inclusiv pilonii vor fi contactati la instalarea de legare la priza de pamant.
ANEXA 1
Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme

Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul


persoanelor cu instalatii pe cablu, vor fi completate cu alte norme, dupa cum urmeaza:
1. Norme generale de protectie a muncii.
2. Norme de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora.
3. Normativ-cadru de acordare a echipamentului individual de protectie.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
5. N.S.S.M. pentru instalatiile frigorifice.
6. N.S.S.M. la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si a azotului.
7. N.S.S.M. pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei.
8. N.S.S.M. pentru sudarea si taierea metalelor.
9. N.S.S.M. pentru transportul intern.
10. N.S.S.M. pentru manipularea, transportul prin purtare cu mijloace mecanizate si depozitarea
materialelor.
11. N.S.S.M. pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.
12. N.S.S.M. pentru gospodarie comunala si salubritate publica.
ANEXA 2
Notiuni de baza. Terminologie de securitate a muncii

1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta


profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.
2. Defectare: Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia
specificata.
3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un
protector.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de


accesorii cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature
sau murdaririi excesive a obiectelor personale.
5. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile,aparatura, dispozitivele, uneltele si alte
mijloace asemanatoare necesare procesului muncii.
6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este
dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale
impotriva pericolelor la care este expus.
7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor
componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca,
ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a
sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.
8. Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care
se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si
formarea deprinderilorimpuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau
urmeaza a o realiza.
9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in
domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile
desfasurate in cadrul unei unitati;
- elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate), este
obligatorie, atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera
totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau, facultativa, atunci cand patronul considera
necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele
prevederi specifice unitatii.
10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs,
constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care,
producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate
cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.
11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur
executant si care se aplica asupra acestuia.
12. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra
organismului, in mediul luat in considerare.
13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru
pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

14. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite
mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost
suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca.
15. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului,
mijloacelor de productie in sistemul de munca.
16. Protectori: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin
interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.
17. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o
situatie periculoasa.
18. Risc profesional: risc In procesul de munca sau in indeplinirea sarcinii de munca.
19. Securitatea muncii
a) Situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, in sistemele
de munca.
b) Situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inacceptabil, in sistemele de munca.
Nota : - Activitatea de realizare a securitatii muncii este activitatea de reducere a riscului la nivel
acceptabil, tinand cont de experienta generala in materie de securitate a muncii, a stiintei si a
tehnicii, precum si de valorile admise in comun de societate (conventiile sociale).
20. Situatia periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor
pericole.
21. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizicochimice, poate constitui un pericol.
22. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.
23. Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in jurul
echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a
sanatatii.
Nota : Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca
(deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in
timpul fazei de sudura etc.) sau
- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/ neprevazuta etc.).

ANEXA 3
Lista standardelor conexe

1. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.


2. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
3. STAS 6646/2-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie.
4. STAS 12994:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.
5. STAS 8114/2-4-91 Corpuri de iluminat portabile de uz general. Conditii tehnice speciale.
6. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.
7. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice mobile.
Prescriptii.
8. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.
9. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare.
10. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
11. STAS 9064/1-82 Instalatii de ridicat. Tipuri. Terminologie.
12. STAS 6177/1-87 Corpuri abrazive. Reguli pentru asigurarea securitatii la utilizare.
13. STAS 8589-70 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in
instalatii terestre si navale.
ANEXA 4
Lista prescriptiilor tehnice iscir

1. R1-87-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor,


mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare.
2. R2-88-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor.
3. R10-84-P.T.- pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din
material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.

4. CR1-85-P.T.- pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatii


de ridicat.
5. CR2-86-P.T.- privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare, construire, montare,
reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitivele de
siguranta ale acestora, precum si aparate consumatoare de combustibil de uz neindustrial si
arzatoare cu functionare independenta.
6. CR3-82-P.T.- pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile
de ridicat si pentru aplicarea placilor de timbru la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile
de ridicat.
7. CR5-P.T.- pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si
instalatiilor de ridicat.
8. CR6-82-P.T.- pentru examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale elementelor
instalatiilor mecanice sub presiune.
9. CR8-83-P.T.- privind examinarea cu pulberi magnetice a imbinarilor sudate ale elementelor
instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat.
10. CR9-84-P.T.- pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudura in construirea,
montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat.
11. CR11-82.P.T.- pentru autorizarea personalului care executa examinarea nedestructiva la
instalatiile sub presiune si instalatiile de ridicat.
12. R3-90-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea telefericelor
destinate transportului de persoane.
13. R5-86-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea teleschiurilor
si telesaniilor.