Sunteți pe pagina 1din 13
15. MoDULATOARE $1 DEMODULATOARE BREVIAR TEORETIC @ Modularea in amplitudine (3A). Semnalul c(t) = E'(t) cos wat, unde E() = Ell + mf). este modulat in amplitudine. F este amplitudinea, o, — freeventa (unghiulara) a purtétoarei, m este gradul de modulatic, iar f(A) este semnalul modulator normat care satisface conditiile 1@ = 0 (media pe o perioada este nula) ; [f(®| maz = 1 (maximul modulului este egal cu unitatea). Un caz particular este acela al unei oscilatii armonice. Metodele utilizate pentru modularca semnalului sint : — mulliplicarea analogica (utilizarea unor circuite care asigura multi- plicarea a dou semnale) ; modularea prin ,choppare“ (,imbucitijirea* semnalutui_modulat cu o freeventa egal& cu frecventa purtitoarei di nastere wauti semual din care se poate obfine prin filtrare semnalul MA) ; — modularea ,neliniard* (exploateazi caracteristica neliniar’, de pre- ferin{{ parabolicd, a unui dispozitiv electronic pentru a obfine un spectru din care se poate separa prin filtrare semnalul MA) ; — modularea direclé sau liniard (oscilatia care apare la bornele unui citcuit rezonant derivatie acordat pe purtitoare este limitati la un nivel cate variaz in vitmmul oscilatiei modulatoare), @ Demodularea (detecyia) oscilagiilor MA. Tipurile de demodulatoare (detectoare) sint urmatoarele : — detectorul de valoare medic (se bazeaz’ pe o redresare monoalternan}a nal de o filtrare) 5 — detectorul de virf (este de fapt un redresor monoalternanga, eu filtru capacitate, al -oseilayiei partitoare) ; — delecfia sincroné sau coerentt (presupune multiplicarea semnalului modulat ew un semmal de freeventa purtitoarei si utilizarea unui filtru trece- Jos) ur 25 — Disporitive gi elzeuite — ed, 191 385 PROBLEME REZOLVATE 154A, Consideram un semnal modutal care are amplitudinea (0) = 5+ 3:cos 10% (V) si freeventa purtdloarei wo, = 10° rad/s. Sd se deler- mine: a) gradul de modulajie ; b) amplitudinea si frecventa componentelor laterale ; ce) puterea data de semnal peo rezisten{é R = 100 Q. Rezolvare . , : . ‘ a) Semnalul este inddulat “in aimplitadine () = E') cos @yf = E(L + m cos wal) C08 wl. In cazul de faja amplitudinga purta latie m=2 0,6. toared esti Eo 5 V, iar gradul de modu- b) Deoarece ‘ A) = E cos o,f + 608 (oy -F Gul + amplitudinea componcntelor laterale este 0.6 2 iar freeventele corespunzitoare sint Oph Om = 10+ 104 2 01-108 rad/s: 108 — 10* = 0,99-10% rad/s. ¢) Puterea pe purtatoare este EY 2R = 0,125 W. Puterea pe ambele componente laterale este raji'g (nb 4.0295 w, =e jar puterea totali este U1475 = 0,15 W. 15.2. Modututorut cu muttipticare analogicd din figurd este echipal cu un amplificator operajional eu cistig in tensiune si rezisten{a de intrare foarte mare. Tranzistorul cu efect de clmp lucreacd in regiunea liniaré a caracteristicilor gi are Vp = — 4° V $i Inys = 6 mA. Sti se determine forma de unda la iesi Volt): Se cunose vy = Vp C08 wpbs Vy = Va) C08 Gut, unde Vy = 0,1 V, oy = 10° rad/s, V TV, @m = 10° radis. Rezolvare La tensiuni mici apticate Intre drend si sursi, TEC se comporta ca o conductanfa gq = ge(vos) controlati de, tensiunea aplicata intre poarta si Sursi, ves (cap. 6): gales) = 9n(Yes) 386 Din figura 15.2 R, Das = — Ving 8 + tgs Pas Rn t si 21 R, pees 2a y, — Ve — Vege), MAE (Pa Vo ~ Vang) Deoarcce intrarea inversvare a amplificatorului operational . este Virtual ta masa, iar rezistenja de intrare este foarte ‘mare, oblinem tigul in tensiune este foarte re) 5 94 04() = 22, de unde A(t) = geRv, = 2osk fe = v() = 1,5(1 + 8,5 cos 10° Neos 107 (volti). 15.3, Sa se determine tensiunea laiesirea modulutorutui din figura 15.3, a. Tranzistorul cu efect de cimp lucreard in regianea liniard a caracterislicilor si are Inss = £ mA si Vz = — 4 V. Tranzistoarele bipotare, identice, au Tc, = 0. Vas = 0,7 V, Bp = hie = 200, Se cunose: vg(t) = Vp cos ost: sult) Van 608 Omts Vy = O1V 5 wp = 10" radis; Vp = 1,5 V; eq 10° red) Rezolvare Schema jn curent alternativ a modulatorului este prezentata in figura 15.3, b (rezistenja de iegire a generatorului de curent realizat eu T este foarte snare). Amplificarea in tensinie este cca a unui etaj eu sarcin: distribui RG a(n)» unde s-a avutjin vedere cAJB, > i. Tinind scama cd ga = Tose (1 — 48), = Ve Ve unde: + Pins rezulta de unde u4(f) = —0,3(1 +0,75 cos 10") cos 10% (volt In cele ce urmeaz& vom verifica funcfionarca eureeté a dispozitivelor din circuit. Avem = ull) < 01 Vy deci tranzistorul T, funclioneazd in vegiunea liniara. Tranzistorul T, lucreazi la curentul fixat de River iar Ver = Veo + Vex — Veex— Raley = 7,3 Vy deoareee Vem = Vine ~ Var = 94 Vz Valoarea maximi a tensiunii alternative colector-emitor nu poate depasi 0,525 V, iar curentul de colector maxim nu depageste Vos)! R W175 mA < Jc, =1 mA. Ca urmare, 1, funetioneazi tot timpul in normald. 15.4. Modulatorut din figura este reatizat cu tranzistoare identice care au parametrii Van = 0,6 V, By ~beo = 200, Toyp & 0. Se cere st se deter- mine modul de varialie in timp a Lensiunii de ta iegire vo(t) si gradul de modulatie Se cunose: V, = 0,26 V, ay == 10° radis, Vm = 4V, Om = 10° rad! precum si dezwollarea in serie Fourier a funcliei {(t) = tgh (Fees cot},, care este de forma £(t) = a,(x) cos wt + ag(x) cos Bert... 5 dependenja a, == a,(x) este datit mai jos : Rezolvare Tranzistorul T; face parte dintr-un gene- rator de curent constant (By > 1) : iar.in regim. variabil ie es EebiceVansthe tnt Mig conc oP Pentru T, si Tz presupuse identice putem serie ies ice & iar tes anon) _ ox fer oxp MCam— Moe) _ pxp M0. _ ton e kT 2 = exp(e cos wf), este o amplitudine normata. Folosind si gisim unde Ca urmare Tag (1 + Easel) (1 = a,(2) 608 wot — ag(2) cos Bagt—.. or Fo 1 toa Cireuitul rezonant din colectorul Ini T, este acordat pe freeventa wp si are un factor de calitate suficient de ridicat (Q = 200) pentru a selecta numai componentele Tui icy de freeven{i wy» sau foarte apropiate de aceasta. Ca urmare 2 £08 Opt vi) = Riles (: + = }a@ £08 yf. Folosind datele din enunt, rezulta 2 = 10 si a,(10) + 0,625. Apoi Ie, == =0,84 mA si volt) = iar gradulfde modulatic 23(1 + 0,476 cos 10° f) cos 10°F (volti), te m =<0;4763 389 Se verified functionarea tui static de functionare -este in regiunea activa normal. Punctul siu Vous = Veo 10°V5 Tog = 22 = 0,42 mA. 2 Valoarea maxima a-tensiunii de icsire Voy = 0,523 + 0,476) = 0,77 V este mai mic& decit Voy; deci, tranzistorul nu intra in saturatie. Valoarea maxima a curentului este lo > 01039. mA Te, tt si tranzistorul nu se blochear’: 15.5, Tranzistorul cu efect de cimp T din modulatorul chopper prezen- tat in figurd lucreazé in regiunea liniard a caracteristicilor si are Ips; = 10 mA si V_ = — 5 V. Semnalul v(t) are forma indicata in figura 15.5, b, cu o» = = 10° rad/s, iar Vm(t) = Vm C08 Omt cu Vm = 1 V si Om = 10° rad/s. Tran- zistorul T’ are paramettii Vy, = 0,6 V. Tou & Bx = Bre = 800, Vow, ws = =0,1V. Rezolvare Conductanfa dreni-sursi a lui T este rota 2) si ca urmare ga =O pentru v,() = ve{— 2 ) Vp, Va» Veo pentru ca tensiunea modulata de la issire st fie maxima, Se cunose Vz = — 5 V, Ings = 5 mA, @»y = 10" rad/s, om = 10° rad/s. 3 | | Rezolvare a) In regiunea de saturatie (561 curentul de dreni se determina eu a relatia ee Ipeosa,t lag fo 5 q unde Fe MnC0tint | ves = — Veg + Up + Un. Neglijind atenuarea componentelor Fig. 15.6 laterale 7 = DRI jog ele Veo a Yes = Von — 2Rlngs Neale (y 4 ~ C08 @ml cos ont} D ce si deci tensiunea de Ia iesire u(t) = rps — Vp are forma semnalului modulat in amplitudine, b) Conditiile de functionare eorecla a TEC-) sint Yes <0, Yes > Vr, Uys 3 vex — Vr = Pps, sar Si Se Obtine la limita, finind seama de relatia de faz cea mai nefavorabili intre v,({) si tm (!) —Veo + Vp + Vm = Ve —Ver= Vp— Vox =0 Vip ~ 2RI pgs vel Veo y, (1 iV. Bo Vy Vs i Y, Ky mls Vy 15.7. La intrarea modulalorului in contratimp eu TEC din figued so aplict un semnal de frecven{a inalli (vy Vn Vy cos wt) gi semnalul modulator Vin COS Wt. Transformatoarele se considert ideale. Se cere: a) care este forma curentitlui obfinut in transformatorul de la iesire sia ten- siunii vo(t) 3 b) sd se repele punctul precedent dacd semnalele v,(t) si V(t) se schimbd Intre ele. T, siT, lucreazd in saturalie, sint identice si au Ipsg Se cunose Vy = 1 V, wy = 5+10° rad/s, Vm =1V, Om Rezolvare a) Folosind 10MA,Vy = — 5V. 10* rads. unde curentul prin primarul transformatorului de la iesire este 4 zest ip: — ine Pm, — Vea — Cirewitul acordat din secundar (Q = 125) sclecteaz’ componentele de free~ venti apropiati de @,. Dac raportul de transformare este n, Pml)ra(Ds RB Aloss v(t deci so ob{ine un semnal modulat fara Gye Cu datele numerice + v(t) = 2 cos (108 4) cos (5-108 4) (wolti). b) Deoarece Pes. = — Ma se Um(t) + vp()s Um(t) — vp(t), obtinem ' Ds OG y (Voe + Vz) si tensiunea Ia iesire devine vt) = lees Cee 02 1 + ——’2 cos ont} Vp c0S wot n ve — (Wee + V2) deci semnalul modulat in amplitudine are purtatoare. Cu date numeric v6(0) =f + + (cos? | cos (510° 4) (volti). 15,8. Detectorut de valoare medie din figurd utilizeazd amplificatoare operationate (cistig tn tensiune foarte mare, impedan{a de intrare foarte mare). Diodele sint considerate ideale. Sci se determine expresia tensiunii de iesire, Volt). Se cunose v(t) = V,(1 + m cos ot) cos wst cu Vy = 2.V, On = 10! radis.. @, = 10° rad/s. 393 Fig. 158 Rezolvare Amplificatorut A, impreund ew Dy, R, si R, formeazi un redresor mo- noalternanta ideal. Dioda D, conduce numai pentru valori negative ale teu- siunii de intrare. Avind in vedere ca amplificatorul are cistig in tensiune foarte mare si intrarea este virtual in seurteircuit inRe (Ra > R)s vl) & ty Ry. Ca urmare -—— os pentru v(t) > 0 (cos wzt > 0); 0 pentru v(!) < 0 (cos w,t < 0). Dioda D, are rolul de 2 evita saturarea la iesire a amplifieatoruli ope- rational atunci cind D, este blceat& (ip, == 0). Tensiunea v(t) este de forma ()=— oe (0) pentru cos o,f > 0; ' v(!) =0 pentru cos w(t) si, cu dezvoltare in serie Fourier, 0 2) = -= Vo(1 + m 608 ont) (1+ Ecos wal + ) amplificator operational (4) impreun’i cu Ry, Ry, C constituie e-jos. Functia sa de transfer este R 1 Tee ¥ ( TF rresdenl si are freeventa caracter Al doile un filtrate isticd 1 Ora = 108 rad/s < wy; dar o, > wm, deci ia iesire se va obfine semnalul va(t) “Ee <2 (14m cos emf) = 1,28(1 + m cos 104) (volti). 394 15.9, Se considerit un‘semiial niodulat in amplitudine cu V, — 10 V fp = 2°10" rad/s, m= 0,64 i @_ = 10° rad/s, care apare la Bornele circuitul rezonant derivafie R’,L’, C' din figura, acordat pe oy. Este indicald si caracte- tistica diodei din sehemd. : a) Care este forma tensiunii de la iesires volt) ? b)'Ce valori au efieiénfa detecfiei si rezisten{a de intrare Ry ? Rezolvare a) Tensiunea de la intrare are expresia VD = EXD 08 wp’ Vall + m cos aml) 008 pl 5 n(0) = 10(1 + 0,64 cos 10%) cos 2-10% (volfi). Deoarece @,RC =360 > 15 ORC 18-107 < 1, tensiunea la iesire urmireste anvelopa semnalului modulat, £’(!). Putem serie v6) = ED) cos 8, unde 0 esto semiunghiul de conductie al diodei, care se determina ca solujie a ecuatiel (cap. 12) Be 1 H+ (ig 0 — 6). Pentru R, =10°Q, R =18 kQ se obtine @ x=, cos 8 = 0,985 si v(t) = = 9,85(1 + 0,64 cos 10%). b) Eficienta detectici este v4), cos 0'=0,985 (98,5 %). EO Rezistenfa de intrare R, depinde de rezistenta R si de semiunghiul de eonduefie prin relafia R= Rt 6 — sin 6 cos 6 si, pentru 0 = x/18, obfinem 0,509R = 9,2 kQ. < oN oie) > oi V foot z f'8*a) (&=100), “ Fig. 15.9 395 15.10. Detectoruide anvetopa din fic “gurd este echipat cu o diodd ideald. Sa se determine recistenta dé intrare Ry si gradul de modulafie maxim pinta care’ detectia se face. fara distorsiuni..-Se cunoaste v(t) = Van(1-+ M1 05:00 nt) COS yt, CU Om = 16" rad/s. Rezolvare Cu diodi ideala avem (probl. 15.9) : = FP 75k R+k, (C, este practic scurtcireuit). Obtinem deci Ry = 37,5 kQ. Distorsiunile de neurmarire apar atunci cind desedrearea condensato- Tului se face mai lent decit sederea anvelcpei. Este necesar ca OnRenl < Pt — ry de unde rezult mM < Moz = Vi+ ob Rea si gradul de modulatie este limitat practic la 1 (distorsiunile de neurinarire nu constituie o limitare). Tensiunea de la ik v(t) = Vall -+ m cos 10%). O alti surs’ posibilé de distorsiuni este legaté de faptul ed ip. curentul notat pe figura, poate avea o componenta alternativa de amplitudine ir =(5 ea ete deci gradul de modulatie este limitat la 75%. 15.11, Pentru circuitut din figura 15.11, a se precizeazt wy = 10° rads E() 1,51 + 0,5 cos 10° t) (milivolti) ; Parametrii tranzistorului T sint: zn = 0.6 V; By > 100; Tom 0; dioda este considerald ideald, iar C, si Ce stint scurteircuite. 396 Rezolvare Cireuitul este un detector de anvelopa (se verifica acordul pe purtitoare) alacat cu un generator de curent realizat cu tranzistorul 7, asa cum se arata in figura 15.11, b, Cu tranzistorul functionind la semnal mic 10IcE'() cos pA, i) =ImE'() 008 wot unde 2 mA, Te Ry astfel ineit ict) =0,12(1 + 0,5 cos 10°) cos 10% (ma). ‘Tensiunea la intrarea detectorului esto v(t) = Ric, unde Ree (B+ aeSe) =10 kO ector (diod& ideala), Ca urmare este rezistenta de intrare in de v,() = 1.2(1 + 0,5 cos 10°F) cos 10% (volti). 221072 <1: w,RC = 220 > f) chiar Vensiunea detectata este (onRC anvelopa v(t) = 1,2 + 0,6 cos 10% (volfi). Mai departe vi) =k 0,6 cos 10% = 0,3 cos 10° (volfi), unde ie RR RRs) 2° eR 397