Sunteți pe pagina 1din 2

S citim A-B!

1. Citim silabe:
ba, be, bu, b, bo,bi
2. Citim cuvinte dintr-o silab:
Bun, alb, bloc, brad, Bran
3. Citim cuvinte din dou silabe:
bi-ne
ba-lon
bar-c

Bar-bu
Ti-bi
B- lan

4. Citim cuvinte din trei silabe:


to-bo-sar
ro-bi-net
bu-cu-ros

bu-ni- ca
bom-boa-ne
Bu- cu resti

5. Citim propozitii dup ilustratii:


Bianca are o umbrela.

to- b
bu-toi
ta- bl