Sunteți pe pagina 1din 116

NORME TEHNICE din 5 februarie 200 9 PENTRU PROIECTAREA,

EXECUTAREA I EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE


NATURALE NTPEE - 2 0 0 8
Forma sintetic la data 18-aug-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte
Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

k(la data 16-apr-2009 actul a fost aprobat de Ordinul 5/2009 )

CAPITOLUL 1: OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE


1.1. _

Obiectul prezentelor norme tchnicc cote prolGCtarca, cxccutorGO gi exploatarea n condiii de


siguran a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu preoiunea egal sau mai mic
de 6Pa (fe bar) , aflate n aval de staiile de reg lar e-m sur are pre dar e ale operatorului
Sistemului Naional de Transport (CNT) .
( 1 ) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea i exploatarea n
a sistemelor de a lime ntare cu gaze naturale combustibile,
cu
condiii de siguran
presiunea egal sau mai mic de 6-10 Pa (6 bar), aflate n aval de staiile de reglaremsurare-predare ale operatorului Sistemului Naional de Transport ( SN T)/ co nd uc te lo r
din a monte (CA).
(la data 29-iul-2010 subpunctul 1.1..,
19/2010 )

alin.

(1)

din capitolul 1

modificat de Art.

I,

punctul 1.

din

Ordinul

(2) Calitatea gazelor naturale combustibile respect prevederile reglementrilor tehnice n vigoare.
1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice l constituie sistemele de alimentare cu gaze
naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuie i instalaiile de utilizare, destinate
s asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din cldiri civile, industriale i din alte
amenajri din intravilan i extravilan.
1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplic la:
a) proiectarea i/sau executarea lucrrilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate
sau executate dup intrarea n vigoare a prezentelor norme tehnice;
b) modernizarea, reabilitarea, modificarea i reparaiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze
naturale existente;
c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale n funciune;
d) construciile i instalaiile care afecteaz sistemul de alimentare cu gaze naturale.
1.4. Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice:
a) conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte i staiile de predare/
preluare a gazelor naturale aferente acestora;
b) la instaiile tehnologice din cmpurile de producie petroliere i gazeifere, staiile de comprimare
din cmpurile de producie petroliere i gazeifere i din SNT;
c) staiile de comprimare din instalaiile de utilizare, cu presiunea nominal mai mare de 6- lO Pa (6
bar) ;
d) instalaiile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule,
gazelor naturale lichefiate i gazelor petroliere lichefiate;
e) proiectarea i executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
1.5. Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construciile i instalaiile aferente, se
proiecteaz i execut astfel nct s corespund cerinelor eseniale de calitate n construcii, n
conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificrile i completrile ulterioare.
1.6. _
(1) Termenii utilizai n prezentele norme tehnice sunt definii n Anexa 26 i se completeaz cu
termenii definii n Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i n Anexa
1 din Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. 616/2002 a preedintelui
ANRGN.
(2) n Anexa 27 este cuprins legislaia, normele, prescripiile tehnice, standardele etc. la care se
face referire n aceste norme, se recomand sau se consider c poate fi relevant pentru
proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
( 3 ) Standardele, normele i prescripiile tehnice menionate n prezentele norme tehnice se refer la
ediiile n vigoare.

CAPITOLUL 2: PROIECTAREA, AVIZAREA I EXECUTAREA


CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

LUCRRILOR

2.1. Proiectarea i/sau executarea lucrrilor n cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se
face numai de ctre operatori economici autorizai de ANRE, dup obinerea:
a) acordului de acces, dup caz, la:

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

i)conductele de al imentare din a m o n t e (CA) ;


ii)sistemul naional de t r a n s po r t (SNT) ;
iii)sistemul de distribuie (SD) ;
b) certificatului de urbanism, dup caz;
c) altor avize i acorduri conform legislaiei n vigoare.
2.2. Acordul de acces se elibereaz, dup caz, de:
a) operatorul CA;
b) operatorul SNT;
c) operatorul SD.
2.3. Accesul la SNT, CA i SD se realizeaz n regim r egl e men ta t , conform legislaiei n vigoare.
2.4. Executarea oricror lucrri n cadrul sis temelor de ali mentare cu gaze naturale se face dup
obinerea avizului de execuie a lucrrilor preve n documentazutiile tehnice pentru ex e c u t a r e a
lucrrilor, emis de operatorul SD i, dup caz, a autorizaiei de construire i a altor avize i autorizaii
legale.

2.5. _
( 1 ) Documentaiile tehnice pentru e x e c u t a r e a lucrrilor n sistemul de al imentare cu gaze naturale se

nt oc mes c n conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice i legislaiei n vigoare i conin,


cel puin, ur m t oa re le e l e me n t e :
A. Piese scrise:
Date generale:
a ) d e n u m i r e a obiectivului de investiii;
b) a mp l a s a m e n t u l (judeul, localitatea, st ra da, numrul) ;
c)titularul investiiei;
d)beneficiarul investiiei;
e)d at e le de identificare ale proiectantului i instalatorului su autorizat ANRE, confirmate prin
s e m n t u r i tampil;
f)datele de identificare ale executantului i instalatorului su autorizat ANRE, confirmate prin
s e m n t u r i iitamp;
Date tehnice ale investiiei:
g)memoriul tehnic care s conin descrierea lucrrilor, cu referiri la a m p l a s a m e n t , studiu
geotehnic, seismicitate, categoria de importan a lucrrilor, msuri de evitare a ptrunderii
infiltraiilor de gaze in cldiri i de eva cu ar e a eventualelor infiltraii de gaze din cldiri etc.;
h)memoriul pe specialiti care s conin procedurile specifice de execuie a lucrrilor, descrierea
soluiilor tehnice i tehnologice folosite, caracteristicile i calitile materialelor folosite, verificrile
i probele de rezisten i e t a n e i t a t e la presiune, msuri de protecia muncii, protecia mediului,
a p r a r e mpotriva incendiilor etc.;
i)breviarul de calcul pentru d i me ns ion are a e l e men te l or de instalaii i de construcii;
Costurile estimative ale investiiei:
j)lista cantitilor de lucrri;
k)devizul general al lucrrilor;
Avize i acorduri
l)acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, dup caz, n original;
m)certificatul de urbanism cu avizele i acordurile cerute prin ac es t a ;
n)referatul de verificare a proiectului, n conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n
construcii;
o)autorizaia de construire.
B. Piese d e s e n a t e :
p)planul de a m p l a s a r e n zon, ntocmit la scara: 1:10000, 1: 5000, 1:2000, 1:1000 sau 1:500,
dup caz;
q)planul lucrrilor, cu t oa te e l e men te l e ne c e s a r e executrii a ce s tor a, cu indicarea instalaiilor
proiectate i existent e, ntocmit la scara: 1:1000, 1 : 5 0 0 , 1 : 1 0 0 , 1 : 5 0 , dup caz;
r)s che ma de calcul i/sau s ch e ma izometric;
s)profiluri/seciuni cu indicarea instalaiilor proiectate i existente.
(2) Pentru literele q) i r) se indic, dup caz:
i)diametrul i lungimea conductelor;
ii)diametrul i lungimea tuburilor de protecie;
iii)armturile;
iv)debitul i presiunea;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

v)aparatele consumatoare de combustibili gazoi;


vi)etanarea intrrii c o n d u c t e l o r prin pereii subsolului i / s a u prin planeul p e s t e su bs ol, ven ti la re a
subsol ul ui etc.
(3) Pe planul lucrrilor instalaiilor i n t e ri oa re de utilizare a g a z e l o r n a t u r a l e se indic, p e n t r u ncperile
n c a r e s u n t montate aparate consumatoare de combustibili gazoi, vo lu me le , mrimea s u p r a f e e l o r
vit ra te i di m e n si un i l e elementelor c a r e a s i gu r accesul aerului necesar arderii i / s a u evacuarea
ga z e l o r a r s e .
(4) Dat el e de identificare la c a re se fac e referire n alin. (1) , literele e) i f) este obligatoriu s fie
trecute pe fie ca re p l a n desenat.

2.6. _
Do c u m e n t a i i l e t e h n i c e p e n t r u executarea lucrrilor n SD se verific obligatoriu de verificatori de
proiec t e a t e s t a i , c on form legislaiei n vi goa re.
(2) Expertiza t e h n i c a lucrrilor din s i s t e m e l e de a l i m e n t a r e cu g a z e n a t u r a l e se e f e c t u e a z de
e xp er i tehnici a t e s t a i , c on form legislaiei n vigoare.
(3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte i a e xp er i lo r tehnici p e n t r u d o me n i u l g a z e l o r
n a t u r a l e a r e n componen r e p r e z e n t a n i ai ANRE.
2.7. _
(1) D o c u m e n t a h n i c i a te p e n t r u executarea lucrrilor se depune, n n u m r u l de exemplare c e r u t de
legislaia n vi goa re , s p r e a vi z a re la o p e r a t o r u l SD; n funcie de obiectivul lucrrii, documentaia
c u p r i n d e urmtoarele pi ese p r e v z u t e la art. 2. 5. :
a) p e n t r u c o n d u c t e de distribu ie, branamente, staii i posturi de r e gl ar e s a u reglare-msurare
p un ct e l e : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, p, q, r, s.
b) p e n t r u instalaiile de utilizare p un c t e l e : a, b, c, d, e, f, g, h, i, I, p, q, r, s.
(1)

(2) n si t ua i a n c a r e la momentul avizrii, e x e c u t a n t u l lucrrilor p re ci zat e la art. 2. 5., alin. (1) , lit. f)
nu a fost nc desemnat, o p e r a t o r u l SD a vi z e a z documentaia t e h n i c p e n t r u executarea lucrrilor i
a re obligaia ca, a n t e r i o r d e m a r r i i lucrrilor, s solicite e xe c u t a n t u l u i n s u i r e a d o c u m e n t a i e i t e h n i c e ,
prin completarea d a t e l o r de identificare, c o n fi r ma t e prin semntur i ta mpi l .
(3) P ent ru staiile de re gl a re s a u reglare-msurare se anexeaz i documentaia t e h n i c a
construc i e i, inclusiv instalaiile aferente c onstruciei, d u p caz;
2.8. n cazul modificrilor instalaiilor de utilizare i al renominalizrii debitelor, n proiect se p r e v d
aparatele consumatoare de combustibili gaz oi i ns ta la te, meninute i de s fi in a te , d u p caz.
2.9. O p e r a t o r u l SD este obl i ga t ca, n termen de maximum 30 zile d u p primirea d o c u me n t a i i l o r
t e h n i c e p e n t r u executarea lucrrilor, s a vi ze ze sau s restituie d o c u me n t a i i l e
n e a vi z a t e, cu
r
e
fa
c
e
re
s
a
u
observa i i l e scrise, p e n t r u
completare.
2.10. Proi ec ta nt ul a r e obligaia de a s e p r e z e n t a , la solicitarea op er at or ul ui SD, p e n t r u a s u s i n e
a vi z a r e a d o c u m e n t a i e i t e h ni c e .
2.11. D o c u m e n t a i a t e h n i c a vi z a t se semneaz i se t a m p i l e a z , obligatoriu de c t r e o p e r a t o r u l SD,
pe fiec a re p l a n desenat.

CAPITOLUL 3: SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


SECIUNEA 1: P rev ed e ri generale
3.1. _
(1) Tre p t e l e de p r e s i u n e din s i s t e m u l de a l i m e n t a r e cu g a z e n a t u r a l e s u n t :
lO Pa
a) p r e s i u n e joas (PJ) , s u b 0 , 0 5
( 0 , 0 5 bar) ;
r
e
d
u
s

nt
re
2lO
Pa
b) p r e s i u n e
(PR) ,
(2 bar) i 0,05- lO Pa ( 0 , 0 5 bar) ;
c ) p r e s i u n e m e d i e (PM) , nt re 6- lO Pa (6 bar) i 2- lO Pa (2 bar) ;
d) p r e s i u n e nalt (PI) , n staiile de comprimare din instalaiile de utilizare cu p r e s i u n e a n o mi na l
mai mare de 6- lO Pa (6 bar) .
Schema de principiu a unui s i s t e m de a l i m e n t a r e cu g a z e n a t u r a l e este reprezentat n Anexa 25,
fig. 1.
(2) Tre p t e l e de p r e s i u n e s e ale g n funcie de soluia p r o p u s p e n t r u alimentarea, dimensionarea i
realiza re a s i s t e m e l o r de a l i m e n t a r e , ast fel n c t acestea s a s i gu r e n e c e s a r u l de debit aprobat, lund
n c o n s i d e r a r e r e p a r t i z a r e a c o n s u m a t o r i l o r i cerinele de p r e s i u n e ale a c e s t o r a .
(3) Este i nt erzi s i n t e r c o n e c t a r e a nt re c o n d u c t e , branamente, instalaii de utilizare cu presiuni
diferite, cu e xc e p i a situaiilor p r e v z u t e la art. 7.7.
(4) Pe nt ru instalaiile de utilizare cu p r e s i u n e a mai mare de 6-10
r e g l e m e n t r i specifice.
3.2. n s i s t e m e l e de a l i m e n t a r e cu g a z e n a t u r a l e pot fi folosite evi din:
a) oel i polietilen PE 100 p e n t r u orice treapt de p r e s i u n e ;

Pa

(6

bar)

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

ANRE

elaboreaz

18.08.2010

b) polietilen PE 80 pn la presiunea maxim de 4-10 Pa (4 bar) ;


c) alte materiale, cu respectarea art. 9.1.
3.3. _
(1) n

instalaiile de utilizare industriale (Anexa 25, fig. 2) se admit toate treptele de presiune
menionate la art. 3.1., alin. (1) .
(2) Stabilirea presiunii pentru instalaiile de utilizare industriale se face n funcie de presiunea de
regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
3.4. _

n instalaiile de utilizare neindustriale ce alimenteaz cldiri civile, inclusiv cldiri de locuit


(Anexa 25, fig. 3), se admit urmtoarele trepte de presiune:
a) n instalaiile exterioare: presiune redus i/ sau joas;
b) n instalaiile interioare presiune joas.
(2) Se excepteaz de la prevederea cuprins la alin. (1) , litera b) , centralele termice montate n
cldiri proprii sau n cldiri civile dotate cu instalaii de ardere care funcioneaz la presiune redus,
pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0,5-10 Pa (0,5 bar) n instalaiile interioare de
utilizare, cu condiia intrrii conductei instalaiei de utilizare din exterior direct n ncperea n care se
amplaseaz cazanele centralelor termice.
3.5. Reelele de distribuie, n funcie de considerente tehnico - economice, cerine funcionale i
situaie local, pot fi:
(1)

a) inelare;
b) ramificate.
3.6. Staiile de

Nr. crt.

reglare

sau

reglare-msurare

Instalaia, construcia sau obstacolul

care

se

interconecteaz

ntr-un

SD existent,

Distana minim de la conducta Distana minim de la conducta


de gaze din' PE, n m:
de gaze din OL, n m:
PJ
PR
P|V|
PJ
PR
P|V|

Cldiri cu subsoluri sau aliniamente de


terenuri susceptibile de a fi construite

2
3

Conducte de canalizare

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

Conducte de ap, cabluri de for, cabluri


telefonice montate direct n sol, cabluri
TV, sau cminele acestor instalaii
Cmine pentru reele termice, telefonice
i canalizare sau alte cmine subterane

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Linii de tramvai pn la ina cea mai


apropiat

0,5

0,5

0,5

1,2

1,2

1,2

Copaci

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

Stlpi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

se

Cldiri fr subsoluri

0,5

Canale pentru reele termice, canale


pentru instalaii telefonice, televiziune
etc.

0,5

0,5

1,5

1,5

0,5

1,0

1,5

1,5

dimensioneaz n funcie de treapta de presiune din aval.

SECIUNEA 2:

Zona de protecie

3.7. Zona

de protecie a unei conducte de gaze naturale din reeaua de distribuie se ntinde la


suprafaa solului, de ambele pri ale conductei, se msoar n proiecie orizontal de la generatoarea
exterioar a conductei i este de 0,5 m.
3.8. n vederea asigurrii funcionrii normale a reelelor de distribuie gaze naturale i evitarea
punerii n pericol a persoanelor, bunurilor i mediului, n zona de protecie se impun terilor restricii i
interdicii prevzute de legislaia n vigoare.
3.9. Amplasarea de obiective noi, construcii noi i lucrri de orice natur, n zona de protecie a
reelelor existente, se realizeaz cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.
3 . 1 0 . n zona de protecie nu se execut lucrri fr aprobarea prealabil a operatorului SD.

SECIUNEA 3:

Distane de securitate

sau instalaiile subterane care se realizeaz ulterior reelelor de distribuie sau


instalaiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran i care intersecteaz traseul acestora, se
monteaz la cel pu distanina minim admis, conform tabelului 1.
3 . 1 2 . Distanele de securitate ntre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare subterane a
gazelor naturale i diferite construcii sau instalaii nvecinate sunt prezentate n tabelul 1.
Tabelul
1:
DE
SECURITATE
NTRE
CONDUCTELE
DE
DISTANE
(REELELE
DE
SUBTERANE
DE
GAZE
NATURALE
DIFERITE
DISTRIBUIE/INSTALAIILE
UTILIZARE)
I
3 . 11. Construciile

10

Linii de caie ferat, exciusiv ceie din staii,


triaje i incinte industriaie:
- n rambieu
- n debieu, ia niveiui terenuiui

1,5*

1,5*

1,5*

2*

2*

2*

3,0**

3,0**

3,0**

5, 5 * *

5,5 **

5, 5* *

Not: Distanele, exprimate n metri, se msoar n proiecie orizontal ntre limitele exterioare ale

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

conductelor i construciile sau instalaiile subterane.


*De la piciorul taluzului
**)Din axul liniei de cale ferat
3.13. Distanele dintre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare a gazelor naturale montate
subteran i conductele care transport fluide combustibile, depozitele de carburani, staiile de
distribuie carburani, staiile de mbuteliere GPL etc. se stabilesc conform reglementrilor i
prescripiilor tehnice specifice.
3.14. _
( 1 ) Distana minim ntre reelele de distribuie din oel supraterane i cile ferate electrificate este
de 20 m, msurat n proiecie orizontal de la ina cea mai apropiat la generatoarea exterioar a
conductei de gaze naturale.
( 2 ) La stabilirea distanelor ntre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare din oel
supraterane i liniile electrice aeriene (LEA) de joas, medie sau nalt tensiune serespect
prevederile din legislaia n vigoare, printre care:
a) E 003/04/00 - Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric cu tensiuni peste
1.000 V, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.
1.092 din 24 noiembrie 2004;
b) NTE 007/08/00
Normativ pentru proiectarea si executarea reelelor de cabluri
e l e c t r i c e , aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.
356 din 8 maiSAU
2008;
CONSTRUCII
INSTALAII
c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecie i de siguran aferente
- revizia I
capacitilor energetice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 4/2007
-, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.15. Reelele de distribuie din oel montate n zona de influen a cilor ferate electrificate sau a
liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau nalt tensiune se protejeaz mpotriva tensiunilor induse,
conform reglementrilor tehnice de specialitate.
3.16. Distana ntre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare a gazelor naturale i liniile de cale
ferat n staii, triaje i incinte industriale se stabilete cu acordul deintorilor acestora.
3.17. Cnd nu este posibil respectarea distanelor indicate n tabelul 1, acestea pot fi reduse cu 20%
pentru poziiile 1 ...
6, cu condiia ca pe poriunea n cauz s se prevad urmtoarele soluii tehnice:
a) montarea evii n tub de protecie;
b) rsufltori pentru evacuarea n atmosfer a eventualelor scpri de gaze, montate la capetele
tubului de protecie.
3.18. _
(1) Se interzice montarea subteran a dou conducte de gaze naturale
pe trasee paralele la o
distan, msurat n proiecie orizontal de la generatoarea exterioara a conductelor, mai mic de
0,5 m; se recomand ca distana ntre conducte s fie mai mare dect 1,5 (D I + D2), unde D l i D2
reprezint diametrele exterioare ale conductelor respective.
(2) n situaia prevzut la alin. 1, conducta de presiune mai mic se pozeaz spre cldiri.

3.10. Distana do OGCuritato faa do otaiiic oau poaturilo do reglare oau rogiaro mSaurarc oo msoar
2. 3.19. Distana de
de la partea exterioar a incinteiC (mprejmuire, firid) gi sunt prezentate n tabelul
'
(
il)
o;
(.
">)
securitate
de
de
sau
se
msoar
de
la
exterioar a incintei
fa
staiile
reglare
reglare-msurare
partea
Cldiri induatrialc gi
sunt
n
tabelul
2.
(mprejmuirii)
i
prezentate
do
motcriolG
depozite
29-iul-2010
combuntibile
cu!
(la data
subpunctul 3.19..

19/2010
risc ) foarte

ridicat de
2\ asociat
incendiu,
pericolului
Tabelul
DISTANE
DE
de explozie

din capitolul 3, seciunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din O r d i n u l


+3++

SECURITATE NTRE STAII GAU POGTURI DE REGLARE GAU REGLARE


MSURARE gi DIFERITE CONSTRUCII SAU INSTALAII

+2redus la foc
+5rezisten
C/a data
29-lul-2010
subpunctul 3.19.. din capitolul 3, seciunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din O r d i n u l

risc )mediu
19/2010

+2-

sau redus de

incendiu

Digtancic de gccuritatc, n m, pentru staii de copocitatG!

++

Instalaii industriale n aer

Bootinoio conntruciilor

Cldiri civile (inclusiv cele


Nr.crt.admi nistra tinvGcinatG
ve de pe
teritoriul unitilor
industriale)
rezisten mic la foc

pn io 6000 n m -ppt

peote 30000,n

6000... 30000, n
+2-

ProoiunoQ io intrare, n Po gi n bor


6x lO

..0,6x10

> 6)( lO

6x lO

6)(1Q

rezisten mare la foc


4t

Linii de cale ferat:


Distanele de securitate, n m, pentru staii de capacitate:
curent
6.000 ... 30.000,
pn la 6.000,
peste 30.000,
de garaj
n m/h
n m/h
n m/h
4

&

Marginea d r u m u ri l or
Presiunea la intrare, n Pa i n bar
Destinai
carosabile
>
>
<
<
>
<
2*10
2*10
a constr
4&
Linii electrice
de nalt
2 * 1 0 5 ...6*10 6*10 2*10 ..0,6*10 6*10 6*10 6*10
tensiune uciilor
(< 2)
(2.. 6)
(> 6)
(< 2)
(2.. 6)
( > 6) (< 6) (> 6)
nvecinate

Cldiri industriale i depozite de materiale


combustibile cu:
- risc foarte ridicat de incendiu, asociat
pericolului de explozie
rezisten redus la foc
- risc mediu sau redus de incendiu

10

12

11

13

18

22

27

10

15

12

15

20

25

30

10

12

10

12

15

20

25

2.

Instalaii industriale n aer liber

10

13

11

13

18

18

27

3.

Cldiri civile (inclusiv cele admini strative de


pe terito riul unitilor industriale):
- rezistent mic la foc
rezisten mare la foc

10

12

10

12

15

20

25

12

15

12

15

20

25

30

Linii de cale ferat:


- curent

20

20

20

20

20

20

25

30

- de
garaj

20

20

20

20

20

20

20

25

10

10

20

20

20

20

20

20

20

40

1.

4.

5.

Marginea d rum u ri l o r carosabile

6.

Linii electrice de nalt tensiune

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

construcii sau instalaii


(la data 29-iul-2010 subpunctul 3.19.. din capitolul 3, seciunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din

Tabelul

2:

Distane de securitate ntre staii de reglare sau reglare-msurare i diferite

presiune de intrare mai mic de 2-10 Pa (2 bar) , se pot alipi de un perete al cldirii nvecinate c
u

Ordinul 19/2010 )__

condiia ca peretele
care depete cu 5
Pentru posturile
intrare mai mic de

cldirii s
m limitele
de reglare
2- lO Pa

fie rezistent la explozie, s nu aib goluri (ferestre, ui) pe o lungime


staiei n ambele direcii i pe o nlime de 3 m deasupra staiei.
sau reglare - msurare de capacitate pn la 250 mh i presiune de
(2 bar) distana minim este de 1,5 m.

3.20. _
(1) Posturile de reglare sau reglare-msurare de capacitate pn la 1.000 m/h se pot alipi
de un perete al cldirii nvecinate, cu condiia ca peretele cldirii s fie rezistent
explozie, s nu aib goluri (ferestre, ui) pe:

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

la

18.08.2010

a) o lungime care depete cu 5 m limitele staiei n ambele direcii;


b) o n l ime de 3 m deasupra postului.
(2) Cnd nu este posibil respectarea d ista n e lor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse
cu m a xi m u m 5 0 % pentru lit. a) i cu m a xi m u m 65% pentru lit. b), cu condiia s se
prevad cel puin una dintre urmt oarele soluii tehnice:
a) montarea de rsufltori pentru evacuarea n atmosfer a eventualelor scpri de gaze;
b) montarea de a rm t u ri de nchidere care s nt re rup alimentarea cu gaze naturale a
imobilului n cazul n care n amonte se nt re rupe furnizarea gazelor naturale.
3.21. Pentru posturile de reglare sau reglare-msurare de capacitate pn la 250 m3/h,
sau posturile
de reglare
saumarginea
de capacitate
la m.
1000 tnh
*) Staiile
reglare -d r msurare
minim
de securitate
u m u r i l o r carosabile
estepn
de 1,5
distana
fa de
i data 29-iul-2010 subpunctul 3.19..
(la
19/2010 )

CAPITOLUL 4:

din capitolul 3, seciunea 3 completat de Art. I, punctul 4. din O r d i n u l

MSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE

4.1. Msurarea cantitilor de gaze naturale se face n conformitate cu prevederile Regulamentului de


msurare a cantitilor de gaze naturale tranzacionate n Romnia.

4.2. _
n inotQlQiilG do utilizare ac pot monta contoare pQoantG cu rGopcctarGa urmtoarelor condiii:
elaborarea unei documentaii tehnice de ctre un operator economic autorizat ANRE;

avizarea documentaiei tehnice de ctre operatorul CD;


executarea lucrrilor de ctre un operator economic autorizat AMRE;
respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.

(1) n instala iile de utilizare existente n apartamentele d in t r- un corp de cldire sau un


tronson cu una ori mai multe scri din cadrul cldirii de locuit m u lt ie t a ja t e se pot monta
contoare pasante, cu respectarea u rm t o a r e lo r condiii:
a) efectuarea, n prealabil, a probelor de rezisten i etaneitate pentru ntreaga instala ie
de utilizare a gazelor naturale n prezena operatorului SD;
b) elaborarea unei documenta ii tehnice de ctre un ope rato r economic autoriza t ANRE;
Coeficientul de
de ctre Numrul de
Coeficientul de
avizarea
de apartamente
c)Numrul
documenta iei tehnice
ope rato ru lapartamente
SD;
simultaneitate
simultaneitate
lucrrilor de ctre un ope rato r economic autoriza t ANRE;
d) executarea
1
36
1,00
0,40
(!) respectarea
prescripiilor de0,81
m on ta j impuse de productor.
2
40
0,39
(la data 29-iul-2010 subpunctul 4.2..,
3
0,71
3.9/2010 )

alin.

(1)

din capitolul 4 modificat de Art.


44

0,62

punctul 6.

din

0,38

48

0,38

52

0,37

0,65
Contoarele pasante nu pot fi utilizate
pentru decontri fiscale.
5

I,

Ordinul

SD va aproba modificarea instalaiei de utilizare n vederea mont rii de


(2) Operatorul
6
56
0,59
0,37
contoare pasante numai dac probele de rezisten i etaneitate prevzute la alin. (1) au
60
8
0,55
0,36
a d m i s i dac condiiile de exploatare n siguran
a instala iei de
o b in u t calificativul
10
64
0,53
0,36
utilizare a gazelor naturale sunt ndeplinite.
12

V(la data 29-iul-2010


19/2010 ) 16

0,51

subpunctul 4.2..,

0,47

alin.

(2)

din

68
capitolul 4 modificat
72

de Art.

0,35

I,

punctul

7.

din

Ordinul

0,35

20
0,35exploatarea acestora
din instalaia de utilizare76 a consumatorului, iar
(3) Contoarele
pasante fac parte 0,45
24
costurile aferente 0,43
sunt n responsabilitatea 80acestuia.
precum i toate
28

0,34

Peste 80

0,42

CAPITOLUL 5: DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR 0,34


DE ALIMENTARE
32
0,41
CU GAZE NATURALE
SECIUNEA 1: Debite de calcul
5.1. Debitele de calcul

se determin n funcie de debitul nominal al aparatelor consumatoare


combustibili gazoi i de factorii de simultaneitate specifici, dup cum urmeaz:
a) pentru conductele de distribuie se prevede debitul pentru o etap de perspectiv, n funcie de:
i)dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de urbanism;
ii)eventuala modificare a densitii consumatorilor;
iii)schimbrile de amplasament ale unor consumatori importani;
iv)realizarea de noi construcii n zon;
v)schimbarea destinaiei unor construcii.

de

b) pentru
Altitudinea locaiei regulatorului de
presiune,
n m
0

Disponibilul de presiune produs de fora ascensional n funcie de nlimea


punctului de consum fa de nivelul regulatorului de presiune,
n Pa/m
n bar/ m
5,4

5,4

X 10"

branamentele
i instalaiile de utilizare ale operatorilor economici, societilor i
se
instituiilor social-culturale,
prevede debitul nominal i debitul ce poate fi utilizat n perspectiv n
instalaiile de utilizare;
c) pentru branamentele i instalaiile de utilizare ale consumatorilor casnici se prevede debitul
nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoi din instalaiile de
utilizare;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

d)

18.08.2010

valoarea coeficienilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoi,


destinate preparrii hranei, este dat n tabelul 3;
e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoi, destinate
nclzirii centrale sau locale, este 1.
f) valoarea coeficienilor de simultaneitate se aplic la suma debitelor nominale ale aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi.
Tabelul
3: valorile coeficienilor
de simultaneitate
CONSUMATOARE
DE
pentru aparatele

X 10"

100

5,2

5,2

200

5,1

5,1 xlO-

300

5,0

5,0

X 10"

400

4,9

4,9

X 10"

500

4,7

4,7

X 10"

600

4,6

4,6

X 10"

700

4,5

4,5

X 10"

4,3

X 10"
X 10"

COMBUSTIBILI
DESTINATE PREPARRII HRANEI
800 GAZOI,
4,3
900

4,2

4,2

1000

4,1

4,1 xlO-

1100

4,0

4,0

1200

3,9

3,9 xlO-

SECIUNEA 2:

X 10"

Cderile de presiune

5.3. _
(1) Cderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabilete cu relaia:
Ap = Pl-P n care:
PI - presiunea minim disponibil la intrarea n conduct, n Pa sau n bar;
P2 - presiunea minim necesar la ieirea din conduct, majorat cu 10% pentru compensarea
unor factori imprevizibili, n Pa sau n bar.
(2) Modaliti de stabilire a cderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor sunt prezentate
n Anexa 25, fig. 4, 5 i 6.
5.2.
Debitul nominal
al aparatelor
de combustibili
este cel
indicat
de productor.
gazoi
5.4. Cderile
de presiune
stabilite consumatoare
conform art. 5.3.
liniare
acoper toate
pierderile
i locale.
5.5. Pentru reelele de distribuie existente, presiunea disponibil PI se precizeaz de operatorul SD.
5.6. _
(l)n cazul unor extinderi ale reelelor de distribuie de presiune joas care alimenteaz aparate
consumatoare de combustibili gazoi cu presiunea nominal de 0,02- lO Pa (0,02 bar) , cderea
total de presiune pentru dimensionarea reelei de distribuie i a instalaiei de utilizare este de 0,01
lO Pa
(0,01 bar) , cu condiia ca la ieirea din staia sau postul de reglare s se menin presiunea
de 0,03-10 Pa (0,03 bar) .
(2) Pentru reeaua de distribuie care funcioneaz la presiune joas, inclusiv branamentul, se
consider cderea de presiune de 0,005-10 Pa (0,005 bar) , diferena de 0,005 lO Pa (0,005 bar)
fiind necesar dimensionrii conductelor instalaiei de utilizare i acoperirii pierderii de presiune din
contor.
5.7. _
(1) n instalaiile de utilizare cu presiune joas, pentru dimensionarea conductelor montante se are
n vedere creterea disponibilului de presiune datorit forei ascensionale a gazelor naturale.
(2) Disponibilul de presiune produs de fora ascensional se obine calculnd produsul ntre valoarea
indicat n tabelul 4 i nlimea la care se monteaz punctul de consum, msurat de la nivelul
regulatorului de presiune.
Tabelul 4: DISPONIBILUL DE PRESIUNE PRODUS DE FORA ASCENSIONAL N
FUNCIE DE

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

NLIMEA PUNCTULUI DE CONSUM FA DE NIVELUL REGULATORULUI DE PRESIUNE

18.08.2010

5.8. Di a me t rul c o n d u c t e l o r s e determin pe criteriul asigurrii d eb it el or no min al e de ga z i a presiuni


mi n i me necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.

5.9. Di a me t rul c o n d u c t e l o r de p r e s i u n e m e d i e s a u p r e s i u n e r e d u s se calculeaz cu relaia:

l' T

O- TL5K
_

iintk:
D - duiuMTui interior [il conductei, tii an;
unde:
D - d i a m e t r u l i nt erior al c on du c t e i , n cm
Dimensionarea conductelor
- debitul de calcul la P=101325 Pa
QCS
( 1 , 0 1 3 bar) i T=288, 15 K; n mh;
PI
a
b
s
o
l
u
t

la
presiunea
nc e p ut ul t ro ns on ul ui, n bar;
P2 - p r e s i u n e a a b s o l u t la c a p t ul t ro ns on ul ui, n bar;
T - temperatura ga z e l or, n K;
L - l un gi m e a t r on so nu l u i r e s pe c t i v, n km; 8 = 0 . 5 5 4 , densitatea relativ a g a z e l o r fa de densitatea
IO- TLo
aerului
D = ;0,56-51
sau >= 0. 36
X - coeficientul de p i e r d e r e liniar de s_p2
a r ci n ( a d i me n s i o n a l ) , ce se determin n funcie de Re i
k/D;
k - r u go z i t a t e a c o n d u c t e l o r ;
Re - n u m r u l R e ynol ds ( a d i m e n s i o n a l ) , ca lculat cu relaiile:
unde:
w - viteza gazului n c o n d u c t , n m/s;
D - d i a m e t r u l inte ri or al c o nd uc t e i , n m;
V - coeficientul de v s c o z i t a t e c i n e m a t i c , n mVs;
- debitul de calcul n
QCS
mh la P=101325 Pa ( 1 , 0 1 3 bar) i T=288,15 K, n mh;

Valoa rea coeficientului


este:
300
pentru
g4
Rf

U4-2ig[-J

Viteza m e d i e a ga z e l o r nt r-un t r o n s o n de c o n d u c t n regim de c u r ge r e permanent la presiuni medii


s a u r e d u s e , cu d e s t i n d e r e i z o t e r m se c a l c uleaz cu relaia:

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

Vt'=-

Diametrul, n

Lungimi eciiivalente, n m
Alte tipuri de
Coturi
robinete

Teuri n direcia
derivaiei

cm

inch

Robinet cu trecere
complet

1,25

3/8

0,05

0,02

1,575

1/2

0,06

0,05

0,6

2,125

3/4

0,08

0,08

0,83

2,7

0,11

0,12

1,08

3,575

0,14

0,14

1,43

4,125

11/4
1 1/2

0,17

0,26

1,68

5,2

0,22

0,42

5,68

21/2

0,32

0,65

2,8

8,05

0,4

0,92

3,7

10,55

0.5

1.45

13,1

0.7

2.2

6.6

15,6

0.8

2.8

8.4

20,3

1.2

12

25,3

10

1.5

5.4

16

30,5

12

6.7

20

0,4

35,3

14

2.5

25

40,2

15

9.7

29

50,2

20

12.6

39

D'
J\+P2

unde w, D, QCS, PliP2au semnificaiile i unitile de msur de mai sus.


5.10. _
(1) Diametrul conductelor de presiune joas, n cm, se calculeaz cu relaia:
1
Z) = 0.49

unde:
- L este

0.2

a;'

lungimea

de

calcul

conductei,

m,

care

cuprinde

lungimea

fizic

tronsonul

ui
considerat la care se adaug lungimile echivalente ale rezistenelor locale;
- Ap este c d er e a de presiune disponibil, n mbar, pe tronsonul considerat. Celelalte notaii au
aceleai semnificaii i uniti de msur ca n relaiile de la art.
5.9.
(2) Pentru instalaiile din cldirile de locuit, lungimea de calcul se poate considera:
Lj.= (l,l...l,2)-Lf, unde Lf este lungimea fizic a conductei.
(3) Lungimile echivalente ale rezistenelor locale pentru
gaze naturale la presiune joas se obin din tabelul 5.

dimensionarea

conductelor de

distribuie

Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant, folosind relaiile indicate
la art. 5.9. i 5.10.
(2) Tronsoanele de conduct cu debit variabil se dimensioneaz la debit constant, conform schemei
de mai jos. Aceast schem de calcul se folosete doar n cazul branamentelor cu debite mici n
raport cu debitul de tranzit.
(1)

Tabelul 5: lungimile echivalente pentru rezistenele locale


A

12,5

15,75

27

21,25

35,7

41,2

52,5

68

104

80,5

131

152

D,
n
mm

n,
Pa /m

0,0013
X

0,2

10"

0,0023
X

0,3

2 1/2

10

11

12

13

0,41

l,2

2,24

7.9

12.7

0.3S

0,S3

2,53

11.7

0.42

1,24

2,82

14,7

1/2

3/4

0.02

0,05

O.ld

1 0.04 1

oa o
0,14

1/4

2,94

25,5 47,9

71,7

18,6

37,4 70,0

104

23,9

46,7 87,1

138

10"

0,0033
X

D,,n
inch

1
0,1

1I/2

3/8

bar/m

o.oe

3,04

7.2

10"

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

5.11. _

Date de calcul

QvarijLl

18.08.2010

Model de calcul

Qcjlo:!

ai

an

m
2

QE=QL-Iqj
=
5:qf qi +q;+ - . + q p
5.12. _
(1) D i m e n s i o n a r e a i/ s a u veri fic area d i a m e t r e l o r reelelor de distribuie i a instalaiilor de utilizare
de p r e s i u n e m e d i e sa u r e d u s , se p o a t e fa ce folosind nomogramele nr. 1 i 2 anexate.
(2) Presiunile P I i P2 utilizate n nomogramele nr. 1 i 2 r e p r e z i n t presiuni relative.

5.13. D i m e n s i o n a r e a

i ve ri fi ca re a

d i a m e t r e l o r reelelor de

distribuie

i a instalaiilor de

utilizare de

p r e s i u n e joas din oel se p o a t e fa ce folosind d a t e l e din tabelul 6. 1. , c o n s i d e r n d c volumul gazului


este constant.
151
0,4 0,0043
17,2
27,2
54,5 1 0 1
0.08
0.63
1,65
4,34
S.5
5.14. D i m e n1 s i o n a r e a 0,19
i ve ri fi ca re a d i a m e t r e l o r reelelor de distribuie i a instalaiilor de utilizare de
X 10"
p r e s i u n e joas din polietilen se p o a t e fa c e folosind d a t e l e din tabelul 6. 2. , c o n s i d e r n d c volumul
0,5 0,0053
9,6
19,4
30,7
61,5 114 170
3,40
4,92
0.77
2,07
este 0.09
c o n s t a n t .0,24
gazului
5.15. X G10"
r o s i m e a pe re t e l ui evii din oel s e calculeaz n funcie de solicitrile la ca re este supus
10,6
21,4
33,9
67,8 126 188
0.11
3,69
c o0,6
n d u0,0063
c t a i gra
2,4S
5,44
dul de0.29
a gr e s i v i t0.95
a t e a solului.
5.16. X _10"
0,7 Viteza
0,0073
(1)

0.13
maxim
admis
0J3

a1,11
n a t u r a3,99
l e n
g a z e l o r2,54

este:
0,8
1.27
n d u c t e supraterane;
2,50
0,0083
a) 20
m/s1 p0.15
e n t r u c o0J8
X 10"
40
c
o
n
d
u
c
t
e
subterane.
b)
m/s p e n t r u

5,92
reelele

12,3
de

6,3 S

12,4

4,30

0.17
m
a x i m 0.43
admis a1.43g a z e l o2,55
a l e n 6,S0
c o n d u c13,2
tele
r n a t u r4,59
X 10"
este:
reglare-msurare
1 30
0,01mX/ s , o.ie
n amonte
m e n t u l de
0.4Sde e l e1.59
a)
4.S6
7.20 14,0
2.72re glare;
10"2
20
n
a
val
de
e
l
e
m
e
n
t
u
l
de
b)
m/s,
re gl a re.
0,9
(2)

136 203
23,3
36,8 n
distribuie
i 73,6instalaiile

de

utilizare

10"

0,0093
Viteza

25,0

26,7
staiilor
28,2

39,6

42,1

79,0

146

84,1 155
posturilor

44,6

88,4

165

218

232
de

re gla re

sau

245

0,02
7,09
10,48
20,3
40,8
64,3
1.80 :
la alin. (2)
3.29
1 0,96
(3) Fac
e xc0J8
e p i e de
10"2
c o n d u c t e l e s i t u a t e n amonte/ aval de e l e me n t u l deprimogen s a u de c on to r, prin ca re, indiferent
a)
3
158 292 435
0,03 X
8,91
13,01
25,1
50,5
79,5
1.44
d a c 10"2
se afl0.57
na i n t e sa u d u p 2.19
e l e m e n4.10
t u l de re glare a presiunii, viteza se limiteaz la 20 m/s;
c0,04
o n d uXc t e l e s i t u a t e n amonte/ a val de 10,27
c o n t o a r e15,16
l e cu 29,2
c a r e183s e339a c c504
b)
u l t r a s u 58,7
n e t e , n
e p t viteze de
4
92,3
1.4S 1 2.4S
4.79
c u r ge10"2
r e mai0.76
mari, n c o n fo r m i t a t e cu r e c o m a n d r i l e p ro du c to ru lu i.
2

127

237

352

5.17.
Di a me
t r e l e m i n1.52
i m e admise
c t e subterane:
X
5
103
205 380 565
0,05
17,05
32,8
65,9
2.79 p e n t r u5,39c o n d u11,55
0,c)5
10"2
a) branamente i instalaii de utilizare, minim 1" p e n t r u c o n d u c t e din oel, re sp ec ti v Dn 32 m m
226 416 620
113
5,94
12,72
18,78
36,1
72,5
u c t e din 1.56
3.08
p e6 n t r0,06
u c oXn dL14I
polietilen;
10"2
b) c o n d u c t e ale reelei de distribu ie, de regul, minim 2" p e n t r u c o n d u c t e din oel, re sp ec ti v Dn 40
7
244 452 671
123
0,07 X
6,45
13,79
20,34
39,1
78,5
mm
c o n d u c t e1.60
din polietilen.
3.35
p e n t r u 1,15
10"3

Tabel

6.1.:DEB ITUL

3,82

7,36

15,73

203
1.77

253
4,04

305
7,78

0,10 HX

1.20

10"3

10"2

n Pa/m10"2 n bar/m
12
0,121 X
10"2
0,1
0,001 X
14
0,14 X 10"
10"2
0,2
0,002 X
16
0,16 X 10"

L23

1.26

\.29

10"2

PENTRU

mh,

1.6S

L19

0,09

6,92

CALCUL

i,59

1.64

0,08

10

DE

L17

14,79

CONDUCTE

23,19

44,6

89,3

140

278

514

763

16,61353 24,49

402
47,1

502
94,3

148 600293

D|,
542

n mm
805

10

12

14

1.96
14

8,56
17

18,24 18

26,92

1951,7

157

284
4,83

468
9,28

692
19,80
29,43

411
5,18

228

GAZE
OEL,
251 484 719

81,1

4,45
16

2.2S

132

41,9

2.12

DIN

21,81

16

20

24

in c h
D,n
595 884

103
20

162

979
56,0

1770
112

2843
176
348

644

959

577
9,95

1000
1413
21,22
31,24
60,0

2548
120

4087
188
373

689

1023

21

322

1J2

2.42

509
5,51

839
10,58

1747
1237
22,25
33,20
63,7

3149
127

5046
200
396

732

1088

1.35

2.5S

5,82

11,17

23,91

134

211

772

1145

22
141
221
438 810
0,22 X
6,12
11,74
25,01
36,61
70,6
1.43 and2.69
file://C:\Documents
Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML
10"2

1202

0,3
18
0,18

0,003

10"2
20

0,20
10"2

24

0,24

0,26

273

IA9

2.82

6,46

12,28

26,16

38,50

1.56

2,94

6,67

12,80

27,26

1,62

3,06

6,96

13,30

1,6S

3,17

7,19

13,78

10"2
28

0,28

30

0,30

PRESIUNE
JOAS1 ( T=288,15 K;
10"2
10"2

35,05

10"2
26

67,3

418

73,9

147

231

458

846

1258

40,11

76,9

153

241

477

892

1303

28,32

41,68

79,9

159

250

496

916

1358

29,34

43,85

82,8

165

259

513

940

1408

= 0,554)

NATURALE

18.08.2010

10"3
0,4

0,004

329

593

975

1438

2030

3655

5856

370

666

1096

1615

2279

4103

6570

408

733

1205

1775

2505

4507

7216

442

794

1305

1923

2713

4880

7810

474

851

1399

2060

2906

5226

8364

504

905

1486

2189

3088

5552

8884

10"

532

956

1570

2312

3260

5860

9376

10"

762

1362

2242

3299

4649

8350

13350

10"

938

1682

2758

4057

5717

10262

16402

10"

1087

1948

3194

4697

6617

11875

18975

10"

1219

2183

3578

5261

7410

13295

21243

10"

1338

2395

3925

5771

8127

14580

23393

10"

1447

2591

4244

6239

8787

15762

25179

10"

1589

2772

4541

6876

9401

16862

26934

10"

1644

2943

4820

7086

9978

17895

28582

10"

1734

3104

5084

7473

10523

18872

30141

10"

1903

3405

5575

8195

11538

20689

33042

10"

2057

3881

6027

8858

12471

22361

35709

10"

2201

3938

6448

9475

13340

23916

38191

10"

2336

4179

6842

10055

14155

25378

40523

10"

2464

4408

7216

10604

14927

26760

42728

10"

2586

4625

7571

11125

15661

28074

44825

10"

2702

4833

7911

11624

16362

29330

47093

10"

2813

5032

8236

12102

17035

30335

49016

10"

2921

5223

8550

12562

17682

31879

50867

5408

8852

13006

18307

32997

52652

10"
0,5

0,005
10"

0,6

0,006
10"

0,7

0,007
10"

0,8

0,008
10"

0,9

0,009
10"

0,01

3
2

0,02 X

3
3

0,03 X

3
4

0,04 X

3
5

0,05 X

3
6

0,06 X

3
7

0,07 X

3
8

0,08 X

3
9

0.09 X

3
10

0,10 X

3
12

0,12 X

3
14

0,14 X

3
16

0,16 X

3
18

0,18 X

3
20

0,20 X

3
22

0,22 X

3
24

0,24 X

3
26

0,26 X

3
28

0,28 X

3
0,30- X 10"
Tabel 6.1
continuare
30

3024

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

- Diametru i n te r i o r al
Dj
conductei, n mm
D
Diametrul nominal al conductei, n inch

LEGENDA:

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

Regim tui buleutpi epir.itic

Regim
liimiuar

Regim turbulent lugos

Regim
20

AH,

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

De'

160

n
mm
n

14

19

26

32,6

40,8

51,4

61,2

73,6

90

102,2 114,4 130,8

Pa/m bar/m
1
0,1

0,001
X

10"

0.04

0.12

0.40

0.97

2.3

4.2

11

12

13

19.0

27,0

36,8

53,0

0.07

0.23

OJS

1.9

3.3

6.1

9.9

16.4

28,5

40,3

54,9

79,0

0.10

0.34

2,3

4.2

7.7

12.5

20,8

36,0

51,0

69,3

99,7

0.14

0.45

1.5

4.S

c).l

14.8

24,5

42,5

60,1

81,7

117

0.17

0.56

1.9

5.5

10.4

16,8

27,9

48,3

68,3

92,8

133

0.20

0.66

2:2

3.4

6. 1

11.6

18,7

31,0

53,7

75,8

103

148

0.23

OJl

2.5

3.6

6.7

12.7

20,5

33,9

58,6

82,8

112

161

0.27

O.SS

2.2

3.9

7.3

13.7

22,1

36,6

63,3

89,3

121

174

0.30

0.9S

2.8

4.2

7.8

14.7

23,7

39,2

67,7

95,5

130

186

0.33

1.1

3,0

4.5

S.3

15,6

25,2

41,6

71,9

101

138

198

0.65

L6

3.6

6J

12,4

23,3

37,5

61,9

107

150

195

279

0.96

2,0

4.5

S.5

15,7

29,4

47,3

77,9

128

180

244

349

2.3

5.4

10.0

18,5

34,7

55,4

87,3

150

211

285

407

1.1

2.6

6.1

11,4

21,0

39,2

60,0

98,6

169

238

321

459

10.9

10

Di,
n
mm

0,2

0,002
X

10"
3

0,3

0,003
X

10"
3

0,4

0,004
X

10"
3

0,5

0,005
X

10"
3

0,6

0,006
X

10"
3

0,7

0,007
X

10"
3

0,8

0,008
X

10"
3

0,9

0,009
X

10"
3

0,01
X

10"
3

0,02
X

10"
3

0,03
X

10"
3

0,04
X

10"
3

0,05
X

10"
3

0,06
X

1.3

2.9

6. S

12,7

23,4

41,5

66,4

109

187

262

355

507

1.4

3.1

7.5

13,8

24,3

45,1

72,2

119

203

285

385

550

10"
3

0,07
X

10"
3

insiiibil
Tab e l

6.2:

DEBITUL

DE

CALCUL

m h , PENTRU

CONDUCTE

DIN

POLIETILEN

GAZE

0,08
10"

ll.

3.4

S.l

15, 0

2 6, 0

48,6

77,7

127

218

306

414

591

1.6

3.6

8, 6

15, 9

2 7, 8

5 1, 8

82,8

136

233

326

441

629

1.7

3.9

9, 2

16, 0

29,4

5 4, 9

87,7

144

246

345

466

666

= 0,554)
60,6

96,8

159

271

381

514

733

0,09
10"

10

0,10
10"

NATURALE
PRESIUNE
12
1.9
0,12
X

10,1(T=288K;
17, 7
4.3 JOAS

10"

3 2, 5

14

2.0

0,14
10"

4.7

10, 5

19, 3

35,4

6 5, 9

105

172

295

413

558

796

11, 3

20,8

38, 1

7 0, 8

113

185

316

444

599

854

16

2.2

0,16
10"

18

0,18
10"

2 .4

5.3

12, 0

22,2

40,6

7 5, 5

120

197

337

472

637

909

2.5

5.4

12, 7

23,5

43,0

7 9, 9

127

209

356

499

673

960

20

0,20
10"

200

180
22
n
P a24
/m
0,1
26
0, 2

0,22
X 10"

2.1

3 n
m ba r / m
0,24
1X 10"
3
0,001
10"2
0,26

147,2

2.818
73,2

225

5.7

250
1 3, 4

163,6

184

6.0
19

14,1
20

97,6

134

280

315
24,7

204,4
25,9
21
179

355
45,3

229

400

257,6

47,4

450
134

84, 1
290,4
88, 1

327,2

500
219
368

141
25

230
26

560

De'

630
375

409
392
27

525 n 7 0 8
458
550
28

515,4
741
29

Dj,m
1mm
057

22

23

24

243

334

462

637

873

116 0

1571

2155

240
1288

409
1709

574
2313

773
3171

110 2

114 6

2.9

109

6, 3
145

14, 7
199

27, 1
265

49,5
9 2, 0
494
360
682

147
940

2.9137

6183
,5

251
15, 3

3 3238 , 2

4 5 3 5 1 , 6 621 9 5, 78 5 7

118 0
153

1264196

2143
426

2899
596

3880641

162

215

295

392

532

1386

1897

2441

3291

4502

184

6,8
244

15, 9
335

2 9, 3
445

603

9 9, 3
1141
827

X0,002
10" X

1010

310"2

0,28
3

0,003
0,28
10"2
10"

0, 4
30
0, 5

0,004
10"2
0,30

X0,005
10" X

3.0

730
5 3, 5

1 00 7

158

259

441

618

834

1570

2076

2749

3713

5079

118 8

310"2

0, 6

0,006
10"2

204

271

371

493

668

916

1 22 3

1677

2292

3035

4098

5603

0, 7

0,007
10"2

222

295

405

537

729

967

1 32 7

1 82 3

2492

3298

4453

6087

0, 8

0,008
10"2

239

318

437

579

759

1 03 7

1 42 7

1960

2678

3545

4784

6539

0, 9

0,009
10"2

256

340

466

598

808

110 5

1521

2089

2854

3777

5096

6965

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

0,01 X

272

361

495

632

855

1171

1610

2211

3020

3997

5393

7369

383

508

695

920

1245

1702

2339

3208

4378

5788

7803

10653

478

633

866

1145

1548

2115

2904

3982

5431

7176

9669

13194

558

739

1010

1335

1805

2465

3384

4637

6322

8352

11250

15346

629

833

1138

1504

2032

2774

3808

5217

7111

9391

12646

17247

694

918

1254

1657

2239

3055

4192

5742

7825

10333

13912

18968

753

997

1361

1798

2429

3314

4547

6227

8484

11200

15077

20554

809

1070

1461

1930

2606

3556

4877

6678

9097

12008

16163

22031

861

1139

1555

2054

2773

3783

5188

7102

9674

12768

17184

23420

911

1205

1644

2171

2931

3998

5482

7504

10220

13488

18150

24735

1003

1327

1810

2390

3225

4398

6030

8252

11237

14827

19950

27182

1088

1439

1963

2591

3496

4767

6534

8941

12173

16061

21606

29435

1167

1544

2105

2779

3749

5111

7004

9583

13046

17209

23148

31533

1242

1642

2239

2955

3986

5434

7446

10187

13865

18289

24598

33504

1313

1735

2366

3122

4211

5740

7865

10758

14641

19311

25970

35370

1380

1824

2487

3281

4425

6031

8263

11301

15380

20283

27276

37145

1444

1909

2602

3433

4630

6309

8643

11821

16085

21212

28524

38842

1506

1990

2713

3579

4826

6576

9008

12319

16762

22104

29721

40470

1566

2069

2820

3719

5515

6833

9360

12799

17414

22962

30873

42037

1623

2145

2923

3855

5198

7081

9699

13262

18043

23791

31985

43549

10"2
2

0,02 X
10"2

0,03 X
10"2

0,04 X
10"2

0,05 X
10"2

0,06 X
10"2

0,07 X
10"2

0,08 X
10"3

0,09 X
10"2

10

0,10 X
10"2

12

0,12 X
10"2

14

0,14 X
10"2

16

0,16 X
10"2

18

0,18 X
10"2

20

0,20 X
10"2

22

0,22 X
10"2

24

0,24 X
10"2

26

0,26 X
10"2

28

0,28 X
10"2

30

0,30 X
10"2

Tabel 6 . 2 - c o n t i n u a r e
De - Diametrul e xt e ri o r al c o n d u c t e i , n m m ;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

Di - Di ame trul interior al c o n d u c t e i , n m m .

18.08.2010

Regim turbulent pL e p S t r a t i c

Regim
ltminar
Regim
instabil

CAPITOLUL

6:

REELE

DE

DISTRIBUIE

INSTALAII

DE

UTILIZARE

EXTERIOARE
1. A l e g e r e a
e x t e r i o a re

tr a s ee l o r.

Condiii

pentru

amplasarea

c o n d u c t e l o r de

distribuie

instalaiilor de

utilizare

6.1. _
(1) Tra s e e l e

(2)

La

re el el o r d e distribuie i instalaiilor d e utilizare e x t e r i o a r e s un t ,


stabilirea t r a s e e l o r reel el o r d e distribuie i instalaiilor de

or d

pe c t posibil,

rectilinii.
utilizare

se

prioritate

respec tr ii condiiilor de s i g u r a n .

6.2. _
(1) C o n d u c t e l e

re el el o r d e distribuie se monteaz s u b t e r a n .
n
cazul
n
c ar e nu e x i s t condiii d e m o n t a r e s u b t e r a n , c o n d u c t e l e ree le lo r d e distribuie din
(2)
se
m
o
n
t
a s u p r a t e r a n , n condiii jus tif ic a te de c tre p roi e cta n t i nscr is e n certificatul de
oel
pot

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

urbanism.
( 3 ) n cazul n care nu exist condiii de mo nt ar e s ub t e r a n , t ro n so a n e ale reelelor de distribuie din
polietilen se pot monta supr a te ra n n tuburi de protecie sau se intercaleaz un tronson de conduct
din oel.
6.3. Conductele instalaiilor de utilizare exterioare se mo nt ea z :
a) din oel, s u p r a t e r a n / s ub t e r a n ;
b )d in polietilen, subt er an.

6.4. _
Conductele s u p r a t e r a n e ale reelelor de distribuie i ale instalaiilor de utilizare exterioare se pot
monta, n funcie de condiiile locale, pe:
a) pereii exteriori ai cldirilor din cr mid sau beton;
b) garduri stabile din crmid sau beton;
c) stlpi metalici sau din beton i e s t a c a d e .
(2) Conductele s u p r a t e r a n e ale reelelor de distribuie se pot monta, cu re spe ct a re a alin. (1) , la
nlimi de pn la 6 m de la suprafaa solului.
6.5. Conductele s u p r a t e r a n e ale reelelor de distribuie i ale instalaiilor de utilizare exterioare se
protejeaz mpotriva descrcrilor electrice conform reglementrilor specifice.
6.6. Pe pereii cldirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie, se ad mi te
mo n t a r e a numai a instalaiei proprii de ali mentare cu gaze naturale.
6.7. Se interzice:
a) mo n t a r e a reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare din polietilen n soluri s a t u r a t e cu
produse petroliere sau solveni agresivi pentru a c e s t e a ;
b) vehicularea prin reelele de distribuie i instalaiile de utilizare din polietilen a gazelor naturale
care conin faza lichid rezultat din co nd e n s a r e a hidrocarburilor grele.
(1)

6.8. _
(1) Intrarea n cldiri a b r a n a me n t e l o r sau a instalaiilor de utilizare se realizeaz s up r a t e r a n , prin
t r a ve r s a r e a peretelui exterior al cldirilor; e st e interzis intrarea ac es t ora n pardoseala sau sub
pardoseala cldirilor.
(2) n cazuri excepionale, pentru cldiri la care nu se poate realiza soluia s u p r a t e r a n , intrarea
b r a n a m e n t e l o r sau instalaiilor de utilizare n cldiri se realizeaz prin intermediul unui cmin de
aerisire n care se mo n t e a z robinetul de b r a n a m e n t i/sau de incendiu, dup caz.
( 3 ) Robinetele mo n t a t e n cmine sunt cu tija nalt pentru ca m a n e vr a r e a s se poat face de la
suprafa a solului, iar cminele sun t acoperite cu gr t a r e i au asigurat e va c u a r e a p e r m a n e n t a
apelor infiltrate.
( 4 ) Soluia prevzut la alin. (2) se permite cu condiia avizrii de ctre operatorul SD a t u t u ro r
msurilor supl imentare ne c e s a r e pentru ali mentarea cu gaze naturale n condiii de siguran, inclusiv
mo n t a r e a n ncperea prin care se face ali mentarea cu gaze naturale a unui det e c tor a gazelor
naturale a vnd limita inferioar de detecie de 2% CH4 n a e r i care acioneaz a u t o m a t a supr a
robinetului de nchidere (electroventil) a alimentrii cu gaze naturale.
6.9. Este interzis mo n t a r e a reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare a gazelor naturale,
indiferent de modul de pozare:
a) n terenuri susceptibile la tasri, alunecri, erodri etc.;
b) sub construcii de orice categorie;
c) n tunele i galerii;
d)n canale de orice categorie avnd comunicaie direct cu cldiri;
e) la nivel inferior fundaiei cldirilor nvecinate, situate la distane de pn la 2 m;

ac

f) sub

linii de tramvai sau cale ferat, paralel cu a c e s t e a


orizontal, mai mic dec t cea prevzut n Cap. 3, tabelul 1.

la

distan,

msurat

proiecie

6.10. _

(1) Pentru ali mentarea posturilor de reglare situate n firide, b r an a me n t e l e se pot executa cu ieire
direct n firide.
(2) Este interzis mo n t a r e a b r a n a m e n t e l o r nzidite n e l e m e n t e de construcie.
( 3 ) Este interzis intrarea instalaiilor de utilizare din firidele de b r a n a m e n t direct n interiorul
cldirilor.
6.11. n scopul identificrii conductelor i b r an a me n t e l o r din oel, mo n t a t e s up r a t e r a n , a c e s t e a se
mar ch ea z din 2 n 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau GNPJ, dup caz, n funcie de regimul d

presiune.
6.12. _
(1)

Marcarea

reelelor de

distribuie

subterane

se

realizeaz

de

ctre

ex e c u t a n t

prin

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

plcue a m p l a s a t e pe construcii, pe stlpi sau pe alte repere fixe din vec intate ;
plcuele inscripionate nu va fi mai mare de 30 de metri.
6.13. Pe tr as ee l e fr construcii i pe c mp , acolo unde nu sunt puncte fixe

inscripii

pe

18.08.2010

distana

dintre

pentru
marcarea
traseului, se mo n t e a z borne inscripionate, din e a v sau beton, la distane de 150 m ntre ele.
6.14. Pe plcue /borne se specific ur m t oa re le caracteristici: regimul de presiune, materialul tubular
( OL sau PE) , distana m s u r a t pe orizontal ntre axul conductei i plcu/born (L) i ad n ci me a
de pozare a conductei (h) . (Exemplu: GNPR - PE, L = 2,5 m,h = 0,9 m) .
6.15. n scopul identificrii, reelele de distribuie pot fi nsoite pe tr as eu de sis teme de
s e mn al i z ar e/ de t ec i e.
6.16. _

n localiti, reelele de distribuie se mo nt ea z numai n domeniul public.


(2) Reelele de distribuie s u b t e r a n e se mo n t e a z pe t r a s e e mai puin a g l o me r a t e cu instalaii
su b t e r a n e , innd seama de u r m t o a r e a ordine de preferin:
a) zone verzi;
b) tro tu ar e;
c) alei pietonale;
d) carosabil.
(3) Se evit terenurile cu nivel ridicat al apelor s u b t e r a n e , cele cu aciuni puternic corozive i cele cu
pericol de alunecare; pentru cazuri deosebit e n care nu e st e posibil evitarea amplasrii n terenurile
men ion at e, se prevd msuri speciale de protecie.
(4) Pentru situaiile de excepie (ci de acces private) , soluiile de al imentare se stabilesc de
operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor a ce s tor a, prin care se acord operatorului SD dreptul
de uz i servitute pentru reelele a mp l a s a t e pe proprietatea lor.
6.17._
(1) Reelele de distribuie i instalaiile de utilizare s u b t e r a n e se mo nt ea z la ad n ci me a minim de
montaj de 0,9 m de la ge n e r a t o a r e a superioar a ac es t ora sau a tubului de protecie, dup caz.
(2) La captul branamentului, ad nc i mea minim de mo n t a r e es t e de 0,5 m.
(3) La stabilirea adncimii de mo nt ar e se are n ve de re c t e m p e r a t u r a de nghe a solului poate
afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilen.
(4) n cazul n care prevederile de la alin. (1) i (2) nu pot fi r esp ec t at e , proiectantul poate reduce
ad nc i mea de mo nt ar e, cu acordul operatorului SD i cu pre ve de re a unor msuri de protecie
supli mentare.
(1)

6.18. _
(1) Se interzice mo n t a r e a reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare din polietilen n zone n
care t e m p e r a t u r a de g a j a t d e p e t e t e m p e r a t u r a pentru care productorul evii din polietilen
ga r a n t e a z funcionarea n condiii de securitate.
(2) Dac nu se pot evita zonele prevzute la alin. (1) , se intercaleaz un tronson de conduct din
oel.
2. Alegerea traseelor. Condiii pentru a m p l a s a r e a b r a n a me n t e l o r
6.19. Instalaiile de utilizare din cldiri se ali mente az cu gaze naturale din r e e a u a de distribuie,
conform soluiei dat e de operatorul SD prin acordul de acces.
6.20. Criteriile de alegere a soluiilor de al imentare sunt:
a) al imentarea instalaiilor de utilizare dintr-o cldire se face de preferin din conducta de distribuie
de pe strada pe care es t e a m p l a s a t cldirea (Anexa 25, fig. 8);

b) al imentarea instalaiilor de utilizare din cldirile situate la intersecia strzilor se face din oricare
dintre conductele de distribuie a m p l a s a t e pe strzile respective;
c) al imentarea instalaiilor de utilizare dintr-o cldire sau grup de cldiri situate pe acee ai
proprietate se face printr-un singur b r a n a m e n t , indiferent de numrul strzilor cu care se
mrgi ne t e proprietatea (Anexa 25, fig. 10);
d) captul de b r a n a m e n t se pozeaz la limita de proprietate a consumatorului, cu excepia situaiilor
prevzut e la art. 6.8., alin. (2) .
6.21._

Br an a men te l e utilizate n sistemele de distribuie pentru ali mentarea instalaiei de utilizare sunt:
a) b r a n a m e n t e individuale pentru fiecare cldire;
b) b r a n a m e n t e co mun e pentru cel mult dou cldiri vecine, n ur m t oa re le cazuri:
i)cldirile sunt situate pe aceeai strad i au curile al tu ra te (Anexa 25, fig. 11a);
ii)cldirile nu sun t situate pe aceeai st ra d, da r fac parte dintr-un singur corp de cldire, au curte
co mun i o intrare co mun din strada pe care es t e pozat conducta de distribuie (Anexa 25, fig.
11 b,);

(1)

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

c) b r a n a m e n t e ramificate:
i)n cazul cldirilor cu mai multe t r o n s o a n e (case de scar), (Anexa 25, fig. 11c);
ii)pentru al imentarea cu gaze naturale a mai multor cldiri, n scopul reducerii numrului de
traversri a unei ar te re important de circulaie, (Anexa 25, fig. 11
(2) n cazul prevederilor de la alin. (1) , lit. b) se respect ur m t oa re le condiii tehnice:
i)branamentul comun asigur debitul total i presiunea;
ii)regulatorul de presiune e st e cor espun z t or debitului total;
iii)instalaiile de utilizare exterioare se execut astfel nct s existe posibiliti de acces rapid la
robinetele de incendiu.
6 . 2 2 . Parcurile industriale i cldirile cu mai multe scri, pot fi ali menta te prin mai multe b r a n a m e n t e
cu condiia ca instalaia de utilizare racordat la un b r a n a m e n t s nu se interconecteze cu instalaia
de utilizare racorda t la alt br a n a me n t .
6 . 2 3 . Traseul branamentului se realizeaz:
a) perpendicular pe conducta la care se realizeaz racordul; pentru situaii care impun racordarea
sub alt unghi, aces ta nu va fi mai mic de 60;
b) cu pant nspre conducta la care se racordeaz ;
c) nu se admit b r a n a m e n t e cu tr as eu n lungul strzii, cu excepia br a n a me n t e l or ramificate.
3. Intersecii ale t ra se e lor reelelor de distribuie de gaze naturale cu t ra se e le altor instalaii i
construcii

6.24. _
( 1 ) Intersecia

tr as ee l or reelelor de distribuie a gazelor naturale cu t ra se e le altor instalaii i


construcii s u b t e r a n e sau s u p r a t e r a n e se face cu avizul unitilor de i n to ar e i se realizeaz astfel:
a) perpendicular pe axul instalaiei sau lucrrii t r a v e r s a t e ;
b) la cel puin 200 mm de a s u pr a celorlalte instalaii.
(2) n cazuri excepionale, se admit:
a) traversri sub alt unghi, da r nu mai mic de 60.
b) traversri n tuburi de protecie, n cazul n care nu se poate respecta condiia de la alin.l, lit.b) .
( 3 ) Alte instalaii s ub t e r a n e , care se realizeaz ulterior reelelor de gaze naturale i care
intersec teaz traseul a ce s tor a, se mo n t e a z cel puin la distana minim ad mis conform tabelului 1,
cu avizul operatorului SD.
6 . 2 5 . Trecerea reelelor de distribuie a gazelor naturale prin cmine, canale i construcii s u b t e r a n e
ale altor utiliti, e st e interzis.
6 . 2 6 . S ub t r a v e r s a r e a liniilor de tra mvai se face n tub de protecie din oel, la ad n ci me a de minim 1,5
m de la talpa cii de rulare la ge n e r a t o a r e a superioar a tubului de protecie a conductei de gaze
naturale.

6.27. _
( 1 ) Trave rs ar ea cilor ferate, autostrzilor, drumurilor naionale i cursurilor de ap se face sub te ra n

sau su pr a t e r a n, n funcie de condiiile locale impuse prin avizele specifice a c e s t o r obiective.


(2) n cazurile prevzut e la alin. (1) se prevd cu robinete de secionare, care s permit sco a te re a
din funciune a conductei de gaze naturale:
a) n a mb el e pri ale traversrii, pentru reelele inelare;
b) nainte de t r a ve r s a r e , pentru reelele ramificate.

6 . 2 8 . Traversrile s u p r a t e r a n e ale cilor de circulaie de pe teritoriul unitilor industriale se fac la


nlimi stabilite n funcie de gabaritul vehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 5 m de la g e n e r a t o a r e a
inferioar sau dispozitivul de susinere a conductei pn la nivelul carosabilului.
6 . 2 9 . Proiectarea i ex e c u t a r e a traversrii cilor de comunicaii se realizeaz n conformitate cu
legislaia n vigoare.
4. Rsufltori, tuburi de protecie, e cr ane de e t a n a r e
6 . 3 0 . n zone construite, cu den si t a t e mare de construcii su b t e r a n e , pe reelele de distribuie i/sau
pe instalaiile de utilizare exterioare su b t e r a n e , e x e c u t a t e din oel, se mo nt ea z rsufltori (Anexa 25,
fig. 7):
a) d e a s up r a fiecrei suduri, da r nu la distane mai mici de 1 m, cu excepia sudurilor conductelor din
interiorul tuburilor de protecie; n cazul unor suduri la distane mai mici de 1 m, se realizeaz drenaj
continuu ntre suduri;
b) la capetele tuburilor de protecie;
c) la ieirea din p m n t a conductelor;
d) la ramificaii ale conductelor i la schimbri de direcie.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

Pentru conductolo din polietilen, rsufltorilc se monteaz n zone construite, aglomcratG cu


diverse instalaii subterane, pe reelele de distribuie, respectiv pe inatalaiile de utilizare exterioare
subterane astfel:
la capetele tuburilor de protecie;
la ramificaii;
n alte situaii deosebite ovidoniate de proiectant.

6.31. Pentru conductele din polietilen, rsufltorile se monteaz n zone construite


cu diverse instalaii subterane,
aglomerate
pe reelele de distribuie,
respectiv pe
de
utilizare
exterioare
subterane
astfel:
instalaiile
a) la ca
Diametrul conductei, n inch
Tipul reazemului
Distana maxim ntre reazeme, n m
petele tub
3/8...1/2
3,3
Brar
urilor de
3/4... 1
4,2
Brar
5,1

1 1/2

protecie;
b) n alt
e situaii
deosebit

Brar

5,7

Consol

e evideniate de proiectant sau de ctre operatorul SD.

(la data 29-iul-2010 punctul 4., subpunctul 6.31.. din capitolul 6 modificat de Art. I, punctul 8. din O r d i n u l
19/2010 )

6.32. n cazul conductelor din oel montate pe trasee fr construcii, pe cmp, precum i n zone cu

agresivitate redus i fr instalaii subterane, se prevd


solului, la schimbri de direcie i la suduri de poziie, dar
6.33. Distana ntre generatoarea superioar a conductei
inferioar a calotei rsufltorii este de 150 mm att pentru
din polietilen.

rsufltori cu nlimea
nu la distane mai mici
pe care se monteaz
conductele din oel ct

de 0,6 m deasupra
de 50 m.
rsufltoarea i faa
i pentru conductele

6.34. _
montate pe conducte trebuie s depeasc, n ambele pri, limitele
(1) Tuburile de protecie
instalaiei sau construciei traversate, cu cel puin 0,5 m.
(2) Tuburile de protecie se prevd la partea superioar a capetelor tubului cu orificii i cu
rsufltori, iar capetele tubului se etaneaz pe conduct.

6.35. _
de protecie
(1) Diametrul interior al tubului
destinaia conductei protejate:
a) pentru conducte de distribuie:
=
i)oel d.
d cond izolat + 75 mm;
=
+ 100 mm;
ii)polietilen d.
d

se

stabilete

funcie

de

diametrul

exterior

b) pentru branamente:
i)oel

di

tub

ii)polietilen d.

de cond izolat

50

mm;

+ 50 mm;

(2) Grosimea pereilor i materialul din care se confecioneaz tubul de protecie se stabilesc n

funcie de sarcinile la care este solicitat tubul.


6,1

2 1/2

Consol

6,7

Consol

7,5

Consol

8,0

Consol

existSTAII
indiferent
dac
CAPITOLUL
POSTURI
REGLARE
aliti n care 7:
reele de
naturale, DE
I gaze

SAU

6.36. _
(1)

La t

oate cldir
ile amplas
ate n loc

REGLARE-MSURARE

cldirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea ptrunderii n cldiri a eventualelor
scpri de gaze, se prevd msuri de etanare la trecerile instalaiilor de orice utilitate (nclzire,
ap, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereii subterani i prin planeele
subsolurilor cldirilor.
(2) Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asigurate msurile de etanare prevzute
la alin. (1) .
5. Rezemarea conductelor supraterane

6.37. _
(1) Conductele montate suprateran pe elemente de construcii, pe stlpi sau estacade, se reazem,
n funcie de diametru, pe brri sau console confecionate conform cataloagelor de detalii tip pentru
instalaii.
(2) Distanele maxime ntre dou reazeme i tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate n
tabelul 7.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

GAZELOR NATURALE
1. _

7.1. _
(1) Staiile de reglare sau de r e g l a r e - m s u r a r e a gazelor naturale se mo n t e a z n construcii proprii.
(2) Posturile de reglare, de reglare - m s u r a r e i de m s u r a r e se mo n t e a z n firide sau direct pe
instalaia de utilizare.
7 . 2 . Amplasarea regulatoarelor pe instalaia de utilizare se face cu ndeplinirea cel puin a urm to ar el or
condiii:
a) ncperile n care se mo n t e a z s fie ventilate;
b) regulatoarele s fie n construcie e t a n ;
c) re spe ct a re a prescripiilor de montaj impuse de productor.
7.3. _
(1) Staiile i posturile de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e sunt delimitate prin robinete de nchidere,
a mp l a s a t e la intrarea, respectiv ieirea din staii i posturi.
(2) Robinetele fac parte din co mpo n en a staiilor i posturilor de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e .
7.4. _
Tabelul 7: distanele maxime ntre reazeme
(1) Dimensionarea i echiparea staiilor i posturilor de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e se face innd
s e a m a de urmtorii parametri: debit, presiune, t e m p e r a t u r , de domeniul de variaie a a c e s t or
parametri i de calitatea gazelor naturale.
(2) Sistemele de m s u r a r e se aleg i se poziioneaz n conformitate cu cerinele normelor n vigoare.
(3) Staiile i posturile de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e se echipeaz cu dispozitive de securi tate
co r e s pu n z t o a r e cerinelor legislaiei n vigoare.
7 . 5 . Proiectarea staiilor i posturilor de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e se face astfel nct s rezulte o
grup ar e ct mai co mp ac t , a v n d u - s e n ved er e i accesul la ec hi pa men te l e i dispozitivele
co mpo n en t e .

7 . 6 . Pe conductele din oel de intrare i de ieire din staiile de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e se


mo n t e a z flane electroizolante n locuri uor accesibile.
7 . 7 . Cnd ali mentarea ap ar at e lo r c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi nu poate fi ntrerupt, staiile
de reglare sau r e g l a r e - m s u r a r e pot fi prevzute cu ocolitor.
7 . 8 . n funcie de natura i coninutul de impuriti a gazelor naturale, la intrarea n staiile i posturile
de reglare sau r e g l a r e - m s u r a r e , se pot monta e c h i p a me n t e de filtrare i/ sau s epa ra re .
7 . 9 . Pentru e ch ip a me nt e le care prevd n mod expr es filtre de protecie, a c e s t e a se mo n t e a z
obligatoriu conform instruciunilor productorului.
7.10. _
(1) Staiile de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e se prevd cu priz i centur de m p m n t a r e (rezistena
de dispersie sub 4 ...), la care se racordeaz prile metalice ale fiecrui e l e me n t din staie cuprins
ntre dou flane.
(2) Racordurile prin flane nu se consider elec troconduc toare dect dac sunt conecta te ntre ele cu
platband zincat cu seciunea de minim 40 mm.
2. Regulatoare de presiune
7.11. _
(1) Reglarea presiunii se face, n funcie de mr i me a debitului, prin regulatoare cu:
a) acionare indirect;
b) acionare direct.
se face conform
(2) Alegerea regulatoarelor, funcie de debitul nominal al regulatoarelor
tehnice
dat
e
de
La
mrimii
specificaiilor
productor.
ale gerea
regulatoarelor se pot utiliza
ur m t oa re le relaii de calcul:
= (1,1... 1,2) X
Q, pentru regulatoarele cu acionare indirect;
= 1,45 X Qt, pentru regulatoarele cu acionare direct,
unde

reprezint

debitul

nominal

total

al apa ra t el or

consumatoare

de

combustibili gazoi

deservite.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

7.12. Abaterea maxim a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de 5%;


7.13. n cazul n care n instalaia de utilizare industrial sunt necesare diferite trepte de presiune se
prevd panouri de reglare pentru fiecare treapt de presiune.
3. Construcii pentru staii i posturi reglare sau reglare - msurare a gazelor naturale
7.14. Amplasarea staiilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se face respectnd
prevederile din Cap. 3.
7.15. Amplasarea
construciilor pentru staiile i posturile de reglare sau reglare-msurare,
sau
independente
alipite altor construcii, se face:
a) suprateran;
b) cu respectarea distanelor prevzute n Cap. 3, tabelul 2;
c) la limita de proprietate a consumatorului sau cnd nu este posibil, ct mai aproape de limita de
proprietate a consumatorului;
d) asigurndu-se accesul direct i permanent al personalului operatorului SD.
7.16. Posturile do reglare oqu reglare mSaurarc pentru proaiunoa maxim de intrare ntre 2i -64 Pa (2 6 bar) , se pot monta i n firide aerisite, alipite pereilor cldirilor, n locuri uor accesibile,
cu condiia ca pereii respectivi s nu prezinte goluri (ui, ferestre etc.);
pe o nlime de cel puin 8 m;
pe o lime care s depeasc firida cu minim 5 m, n ambele sensuri.
(la data 29-iul-2010 punctul 3., subpunctul 7.16..
19/2010 )

din capitolul 7 abrogat de Art.

I, punctul 9.

din

Ordinul

7.17. Posturile de reglare sau reglare - msurare pentru presiunea maxim de intrare ntre O, 05
lO - 2- lO Pa (O, 05-2 bar) se monteaz n:
a) firid ngropat sau semi - ngropat n peretele exterior al cldirii, n ziduri sau garduri;
b) firid independent sau alipita de un perete exterior al cldirii.
7.18. _
( 1 ) Amplasarea construciilor pentru staiile i posturile de reglare sau reglare-msurare aferente
reelei de distribuie se face pe domeniul public, conform precizrilor din certificatul de urbanism, cu
asigurarea obligatorie a accesului operatorului SD.
Pentru cazuri excepionale, cu avizul operatorului CD se pot construi staii de sector de reglare
sau reglare msurare subterane, prevzute cu ventilare i cu msuri de evitare a pericolului de
incendiu i explozie.

( 2 ) Pentru cazuri excepionale, cu avizul operatorului SD, se pot construi staii de sector
de reglare sau reglare-msurare, posturi de reglare, posturi de msurare sau posturi de
reglare-msurare subterane, prevzute cu ventilare i cu msuri de evitare a pericolului
de incendiu i explozie.

(la data 29-iul-2010 punctul 3., subpunctul 7.18.., alin. (2) din capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 10. din
Ordinul 19/2010 )

( 3 ) Construciile staiilor de reglare sau reglare-msurare se execut din materiale incombustibile i


fr pod.
7.19. _
(1) Posturile de reglare-msurare nu se amplaseaz:
a) pe cile de evacuare din cldiri cu aglomerri de persoane;
b) sub ferestrele cldirilor i n locuri neventilate.
(2) n cazul excepional n care nu sunt condiii tehnice i exist spaiu de amplasare a postului de
reglare numai sub fereastr, se vor realiza urmtoarele msuri:
a) eava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungete astfel nct s evite ptrunderea
gazelor n interiorul cldirii;
b) axul de manevr al robinetelor postului se etaneaz.
7.20. Firidele practicate n pereii unei cldiri se tencuiesc i se sclivisesc la interior, n condiii care s
nu permit infiltrarea gazelor n cldire.
7.21. Pardoseala staiilor de reglare sau reglare-msurare se realizeaz:
a) din materiale de construcii care nu produc scntei la lovire;
b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.
7.22. Evacuarea din firide a eventualelor scpri de gaze naturale se asigur prin goluri, dispuse n
mod egal la partea superioar i inferioar, nsumnd:
a) 8% din suprafaa ncperii, la construciile independente ale staiilor;
b) 2% din suprafaa uilor firidelor.
7.23. Iluminatul interior al staiilor de reglare sau reglare-msurare se realizeaz:

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

a) natural, prin ferestre;


b) artificial, din exteriorul construciei.
7 .2 4 . Protecia mpotriva descrcrilor electrice,

pentru staiile de reglare sau reglare - m s u r a r e i


mo
n
t
a
t
e
n
se
realizeaz
conform
instalaiile
exterior,
prevederilor din legislaia n vigoare.
7 .2 5 . Protecia construciilor staiilor de reglare sau r e g l a r e - m s u r a r e i a instalaiilor exterioare
mpotriva accesului persoanelor strine se realizeaz prin mprej muire.
4. Amplasarea i mo n t a r e a echipamentului de reglare - m s u r a r e
7 .2 6 . Panourile de r e g l a r e - m s u r a r e se a mp l a s e a z n plan orizontal sau vertical, n funcie de
mrime, p s t r n d u - s e distane ntre el e me nt e le c o mp o n e n t e astfel nct s se asigure posibilitatea
ntreinerii i exploatrii.

7 .2 7 . _
Pentru m s u r a r e a n scopuri comerciale a cantitilor de gaze naturale, se utilizeaz numai
a p a r a t e de m s u r a r e a p ro b a t e conform legislaiei metrologice n vigoare.
( 2 ) Tipul aparatului de m sur , modul de a mp l a s a r e i condiiile de montaj se stabilesc de
proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specificaiilor tehnice dat e de productor.
7 .2 8 . Executanii staiilor de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e au obligaia s fixeze, pe distribuitorul
fiecrei t r e p t e de reglare, plcue metalice pe care au gravat:
a) d en u m i r e a productorului;
b) presiunea de ncercare;
c) presiunea nominal;
d) poziia robinetului, "NCHIS" sau "DESCHIS"
7 .2 9 . Elementele instalaiei de reglare - m s u r a r e se protej eaz mpotriva coroziunii.
7 .3 0 . La exterior, pe fiecare perete al staiilor i pe uile staiilor i posturilor de reglare sau reglarem s u r a r e , se aplic tblie avertizoare pe care se nscrie:
(1)

PER ICO L DE EXP LOZIE


AP R O P IE R E A CU FOC S T R IC T
OP R IT

i indicatorul pentru pericol de explozie, conform reglementrilor n vigoare.

5. Instalaii i dispozitive auxiliare.


7 .3 1 . _
( 1 ) Staii le

posturile

de

reglare

presiunii

se

doteaz

cu

e c h i p a me n t

de

securita te

care

previn:
a) cr e te re a presiunii la ieirea din regulator peste nivelul maxim al treptei de presiune;
b) c re t er ea presiunii peste nivelul admis la co n su ma t o r ;
c) s c d e r e a presiunii sub nivelul minim de funcionare al apa ra t el or c o n s u ma t o a r e de combustibili
gazoi ale consumatorului.
(2) Pe dispozitivele de securitate se nscrie, vizibil, presiunea de declanare.

7 .3 2 . _
Echipamentul de securita te se prevede:
fr
armturi de nchidere pe derivaia pe care est e mo n t a t su p ap a , a t t nainte ct i dup
a)
aceasta;
b) cu conducte de e va c u a r e la exterior, n a t mo sf er , care pot fi legate la un colector comun.
(2) Evacuarea gazelor de la echipamentul de securitate i de la regulatoarele mo n t a t e n posturi de
reglare sau pe utilaje se face n a e r liber la 0,5 m peste cel mai nalt punct al acoperiului:
a) staiilor sau posturilor i nd e p e nd e n t e ;
b) cldirilor la care sunt alipite posturile sau n care se afl utilajele.
( 3 ) Captul liber al conductei de e vac ua re se prevede cu o curb ndre pt a t n jos sau cu o cciul
de protecie.
(1)

7 .3 3 . _
( 1 ) Pe colectoarele

i distribuitoarele staiilor i
mo nt ea z :
a) m a n o m e t r e prevzut e cu robinet de nchidere;
b) armturi pentru t e r m o me t r e .
(2) Pe colectoarele filtrelor se prevd m a n o m e t r e .

posturilor

de

reglare

sau

reglare

-msurare

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

CAPITOLUL 8:

se

18.08.2010

INSTALAII INTERIOARE DE UTILIZARE

1. Utilizarea gazelor naturale n cldiri


8 . 1 . Utilizarea gazelor naturale es t e admis numai n ncperi n care nu exist pericol de:
a) incendiu, prin aprinderea materialelor i e l e men te l or combustibile;
b) explozie a materialelor i su b s t a n e l o r combustibile/ inflamabile aflate n interior;
c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.
8 . 2 . Condiii tehnice pentru funcionarea n siguran a instalaiilor interioare de utilizare a gazelor
naturale combustibile:
a) volumul interior minim al ncperilor:
i)18,0 m pentru orice tip de ncpere, cu excepia buctriilor i bilor;
ii)7,5 m3 pentru bi i buctrii.
b) asi gurarea aerului n e c e s a r arderii;
c) ventilare natural sau mecanic;
d) e va c u a r e a total a gazelor de a rder e n a t mo sf er ;
e) supra fe e vitrate: ferestre, luminatoare cu gea muri, ui cu gea muri sau goluri, sau supr af e e
asimilate acestora: panouri care conform specificaiei tehnice dat e de productori c ed ea z
la
presiuni de cel puin 1180 Pa (O, 0118 bar) .
8.3. _
( 1 ) Toate ncperile n care se mo n t e a z a p a r a t e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi se prevd,
spre exterior sau spre ba l c o an e / t e r a s e vitrate, cu supra fe e vitrate, definite conform art. 8.2., lit.
e) ,cu suprafaa minim total de:
a) 0,03 m pentru fiecare m de volum net de ncpere, n cazul construciilor din beton a r m a t ;

b) O ,05 m pentru fiecare m de volum net de ncpere, n cazul construciilor din zidrie.

(2) Pentru cazul n care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcie special

(securizat, tip T her mopan etc.) e st e obligatorie mo n t a r e a de t ec t oar e lor a u t o m a t e de gaze cu limita
de sensibilitate de cel puin 2% me t an (CH4) n aer, care acioneaz asupra robinetului de nchidere
(electroventil) a conductei de al imentare cu gaze naturale a apa ra t el or c o n s u ma t o a r e de
combustibili gazoi.
(3) n cazul utilizrii det ectoarelor, supr af a a vitrat poate fi redus la 0,02 m pe m de volum net

de ncpere.
(4) Volumul net reprezint volumul total al ncperii, din care se scade volumul el e me nt e lor de
instalaii sau de construcii existente n ncpere, n care nu se pot acumula gaze.
8 . 4 . n bi nu sunt ad mise :
a) a p a r a t e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi pentru prep ara re a i n s t a n t a n e e a apei calde de
consum;
b) a p a r a t e c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi pentru nclzire central sau local, prevzute cu
ar z to r atmosferic i rupere de tiraj, chiar dac au t e r m o s t a t de co.
8 . 5 . Fac excepie de la prevederile art. 8.2., lit. a) i art. 8.4., ap ar at e l e c o n s u m a t o a r e de
combustibili gazoi la care prin tubulatur e t a n se asigura accesul din exterior al aerului ne c e s a r
arderii i e v a c u a r e a n exterior sub presiune a gazelor de a rder e (cu c a m e r de a r d er e e t a n i tiraj
forat) .
8.6. Debitul total al apa ra t el or cu flacr liber care se pot instala ntr-o ncpere trebuie s satisfac
condiia: 15 m3 volum interior de ncpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.
2. Asigurarea aerului ne c e s a r arderii i e va c u a r e a gazelor arse
8 . 7 . Pentru to at e ap ar at e l e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi racordate la co sau cu flacr liber
se asigur aerul n e c e s a r arderii i e v a c u a r e a n exterior a gazelor de ardere, complet i fr riscuri,
astfel nct n at mos fe ra ncperii s nu se d e p e a s c concentraia de noxe admis de normele de
protecia muncii i normele de protecie a mediului.
8.8. _

(1) Aerul n e c e s a r arderii se asigur n funcie de raportul ntre volumul interior al ncperii Vi, n m
n m/h, astfel:
i debitul nominal al aparatului c o n s u m a t o r de combustibili gazoi
a) pentru cazul Vi/Q mai mare sau egal cu 30, se consider c prin neetaneitile existent e se
asigur aerul ne c e s a r pentru ard ere ;
b) pentru cazul Vi/Q < 30, se prevd prize de acces a e r direct din exteriorul construciei.

(2) Se ex ce pt e az de la prevederile alin. (1) , litera a) buctriile din locuinele cu nclzire


central, n care nu exist alte a p a r a t e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi, la care se admite
accesul aerului dintr-o ncpere vecin prin realizarea unui gol spre a c e a s t ncpere, cu condiia
file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

satisfacerii raportului Vi/Q|nnai ma r e sau egal cu30, n care Vi es t e volumul buctriei plus volumul
ncperii respective; dac i n ncperea vecin, spre care es t e prevzut golul, sunt instalate a p a r a t e
c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi, raportul dintre s u ma volumelor celor dou ncperi [
SVi=Vil+Vi2] i s u m a debitelor ap ar at e lo r c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi din a c e s t e ncperi [
Qn=Qnl"'"Q'2] trebuie s fie SVi/SQmai mare sau egal cu30.
(3) n cazul n care aerul n e c e s a r arderii nu poate fi asigurat prin neetanei t i (cazul tmplriilor
prevzut e cu garnituri de cauciuc etc.)/ indiferent de volumul ncperilor, se realizeaz prize de a e r
direct din exteriorul construciei.
8.9. _
(1) Suprafaa golului pentru accesul aerului de a r d er e ntr-o ncpere n care se utilizeaz gazele
naturale se det e r mi n cu relaia:
S = 0,0025 Qi, n m, unde Qi reprezint debitul instalat n ncperea respectiv, n mh/ iar
coeficientul 0,0025 e st e dat n mV(mVh)
(2) Golul pentru accesul aerului de ard ere se prevede la partea inferioar a ncperii i fr
dispozitive de nchidere sau reglaj; es t e interzis ob tura re a golului de acces al aerului de ardere.
(3) La cazanele de nclzire i/sau prep ara re ap cald, accesul aerului se face conform
reglementrilor specifice.
(4) n cazul n care accesul aerului de a rd e r e se asigur prin canale, seciunile canalelor de a e r se
calculeaz lund n considerare rezistenele aeraulice ale aces tora.
8.10. La ncperile, ind epe nden t de volumul lor, n care se instaleaz a p a r a t e cu flacr liber, se
prevd canale sau grile de ventilare pentru e va c u a r e a gazelor de ardere, d i me ns ion at e i ex e c u t a t e n
conformitate cu s ta nda rde le i prescripiile tehnice n vigoare.
8.11. Pentru buctriile din construciile existente, construite fr canale de ventilare sau a cror
canale de ventilaie au fost desfiinate, n care sun t instalate a p a r a t e cu flacr liber, se admite
practicarea n peretele exterior sau n tocul ferestrei, la partea superioar a ncperii, a unui gol (gril
de ventilare) , pentru e va c u a r e a gazelor de ardere.
8.12. Canalele sau grilele de ventilare pentru e v a c u a r e a gazelor de ard ere :
a) se racordeaz la partea superioar a ncperilor, ct mai ap r o ap e de plafon;
b) nu se prevd cu dispozitive de nchidere sau reglaj.

8.13. Evacuarea gazelor de ard ere din buctrii i oficii se face prin tiraj natural organizat sau
mecanic, utilizndu-se:
a) canale individuale;
b) canale colectoare;
c) hote cu e v a c u a r e a gazelor de ard ere n exterior.
8.14. _
(1) Evacuarea gazelor de ard ere din hale de producie se face, n funcie de debitul rezultat i de
condiiile locale, prin ventilare natural organizat sau ventilare mecanic.
(2) Alegerea tipului de ventilare i d i me ns ion are a instalaiei se fac n funcie de cantit atea de gaze de
ardere, astfel nct s nu se d e p e a s c concentraiile ad mis e prin normele de protecie a muncii i
normele de protecie a mediului.
8.15. Pentru e va c u a r e a eventuale lor infiltraii de gaze naturale, n t o a t e cazurile, se asigur ventilarea
natural a subsolului cldirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al ac es t ora , ntre
ncperile din subsol, precum i prin legarea subsolului cldirilor la canale de ventilare natural, special
de st i na t e acestui scop, n afara ventilaiilor naturale pr evz ut e pentru anexele a p a r t a m e n t e l o r sau
cldirilor.
8.16. Pentru e v a c u a r e a infiltraiilor i scprilor de gaze care se pot acumul a n casa scrilor cldirilor
et aj a te , fr supra fe e vitrate, se prevede la partea superioar a a ce s tor a, n acoperiul cldirii, un
orificiu cu diametrul de 150 -200 mm, prevzut cu un tub racordat la un deflector.
8.17. Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asi gurate msurile de ventilare prevzut e
la art. 8.15. i 8.16.
8.18. n ncperile n care exist risc de intoxicri, incendii sau explozii ca uz at e de scprile
accidentale de gaze naturale a cu mu l at e , se prevd d e t e c t o ar e a u t o m a t e de gaze do ta te cu s is t e me de
se mnaliz are optic sau a l ar mar e acustic la atingerea concentraiilor periculoase i cu co mand a
nchiderii a u t o m a t e a admisiei gazelor naturale n instalaii.
8.19. _
(1) Racordarea ap ar at e lo r c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi la acelai canal de fum se face n
ur m t oa re le condiii:
a) la nlimi diferite;
b) seciunea canalului de fum s poat prelua debitele de gaze arse n su ma t e ale t ut uror ap ar at e lo r

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

racordate la aces ta.


(2) Seciunile courilor de fum pentru e v a c u a r e a gazelor de ard ere de la a p a r a t e c o n s u m a t o a r e de
combustibili gazoi, cu un debit maxim de 7 mh/ pot fi stabilite conform datelor din tabelul din
Anexa 12.
(3) Evacuarea gazelor de ard ere de la cazane de nclzire i/sau prep ara re ap cald care nu se
ncadreaz n prevederile din tabelul din Anexa 12 se face conform prevederilor din reglementrile
specifice.
8.20. Racordarea apa ra t el or c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi la couri de fum prin burlane din
tabl metalic, rigide sau flexibile, se admite n ur m t oa re le condiii (Anexa 25, fig. 13):
a) seciunea burlanului e st e cel puin egal cu seciunea racordului de ieire din aparatul c o n s u ma t o r
de combustibili gazoi;
b) poriunea vertical a burlanului, la ieirea din aparatul c o n s u ma t o r de combustibili gazoi, e st e de
cel puin 0,4 m;
c) distana de la coul de fum pn la aparatul c o n s u ma t o r de combustibili gazoi es t e mai mic de 3
m;
d) dac distana de la coul de fum pn la aparatul c o n s u ma t o r de combustibili gazoi d e p e t e 1
m, panta ctre coul de fum e st e de minim 8 %;
e) mbinarea i racordarea la coul de fum se execut cu asigurarea etaneitii.
8.21. Este interzis:
a) tr ec er ea burlanelor dintr-o ncpere n alta, cu excepia burlanelor e t a n e, mbinate prin sudur ;
b) mo n t a r e a dispozitivelor de nchidere sau obtur ar e a seciunii de ieire a gazelor de a rder e de la
apa ra t el e de consum individual (sobe, maini de gtit, cazane de nclzire i/sau pr epar ar e ap cald,
radiatoare etc.);
c) e va c u a r e a gazelor de a rder e n podurile caselor;
d) e va c u a r e a gazelor de a rder e direct prin pereii exteriori ai cldirilor, cu excepia apa ra t el or
c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi prevzut e din fabricaie cu astfel de e vac ua re ;
e) racordarea ap ar at e lo r c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi la canalele de fum af ere nt e focarelor
al i me nt a te cu alt tip de combustibil (lemn, pcur, crbune etc.), cu excepia ap ar at e lo r
c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi care au fost construite pentru al imentare mixt (gaze naturale -

combustibil lichid/ solid) .


8.22. _

(1) B urlanele de eva cu ar e a gazelor ar se se mo n t e a z a s i gu r nd u- s e rezistena mecanic a ntregii


tubulaturi i e t a n a r e a ntre t ronso an el e care alctuiesc burlanul.
(2) Tronsoanele se introduc unul n altul n sensul curgerii gazelor.
(3) Pentru e t a n a r e a tron soa ne lor se folosesc numai materiale special des t in at e acestei operaii.
(3) Racordarea burlanului la canalul de fum se realizeaz cu asi gurarea etaneitii.
(4) n spaii cu pericol de explozie sau incendiu, nu se folosesc burlane din tabl.
8.23. Courile de fum e x e c u t a t e din zidrie de crmid se c p t u e s c la interior cu tuburi din aluminiu
sau oel inoxidabil.
3. Trasee i condiii tehnice de a m p l a s a r e a conductelor
8.24. _
(1) La al egerea tr as ee l or instalaiilor de utilizare gaze naturale, condiiile de securita te au prioritate
fa de orice alte condiii.
(2) Fiecare unitate locativ se racordeaz la coloana sau instalaia exterioar co mun printr-o
singur derivaie.
8.25. Instalaiile de utilizare interioare, pentru fiecare cldire civil sau hal industrial, se al imenteaz
cu gaze naturale din instalaia de utilizare exterioar, prin unul sau mai multe puncte de intrare, cu
condiia ca instalaiile interioare af ere nt e fiecrui punct de intrare s nu se interconecteze.
8.26. Conductele instalaiilor interioare de utilizare se a mp l a s e a z s up r a t e r a n , n spaii usca te,
ventilate, luminate i circulate, cu acces pe r m a n en t , inclusiv n subsolurile care ndeplinesc a c e s t e
condiii i se mo n t e a z :
a) pe ct posibil, pe e l e m e n t e rezistente ale construciei: perei, stlpi, grinzi, plafoane;
b) pe stlpi metalici sau de beton, montai special n a ce s t scop sau n scopul susinerii conductelor
de gaze naturale, mp reun cu conducte pentru alte instalaii.
8.27. Conductele orizontale din instalaiile de utilizare se mo n t e a z :
a) la partea superioar a pereilor, de a s u pr a conductelor pentru alte instalaii;
b) d e a s up r a uilor i ferestrelor.
8.28._
(1)

Este interzis tr ec er ea conductelor instalaiilor de utilizare prin:

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

a) apartamente diferite (dintr-un apartament n altul) ;


b) spaii neventilate;
c) poduri ale cldirilor, debarale, cmri, closete i alte spaii de acest fel, a conductelor cu mbinri
fixe sau demontabile, dac ncperile nu sunt ventilate;
d) couri i canale de ventilaie;
e) puuri i camere de ascensoare;
f) ncperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe;
g) ncperi cu umiditate pronunat;
h) ncperi de depozitare a materialelor inflamabile;
i) subsoluri tehnice i canale tehnice;
j ) ghene sau nie, inclusiv n spaiul de sub acestea, n care sunt montate conducte pentru alte
instalaii;
k) locuri greu accesibile, n care ntreinerea normal a conductelor nu poate fi asigurat;
I) spaii de depozitare;
m) spaii de adpostire din subsolul cldirilor i prin galerii de evacuare.
(2) Este interzis montarea nglobat a conductelor instalaiilor de utilizare n elemente de
construcie (perei, planee, pardoseli etc.)
( 3 ) Se evit trecerea conductelor prin camere de dormit neprevzute cu aparate consumatoare de
combustibili gazoi.
( 4 ) Cnd trecerea conductelor prin ncperi cu umiditate pronunat sau atmosfer corosiv este
inevitabil, se folosesc evi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se protejeaz conductele
cu tuburi de protecie.
8.29. _
Foc GxcopiG do ! ort. 8.28., alin. (1) , litera o) conductoio inotalaiilor do utilizare oxiotcntG.
( 1 ) Fac excepie de la prevederile art. 8. 28 alin. ( 1 ) lit. a):
a) conductele instalaiilor de utilizare existente;
b) conductele instalaiilor de utilizare noi ce alimenteaz exclusiv aparatele de utilizare
folosite pentru prepararea hranei, aferente a partame nte lor dintr-un corp de cldire sau

un tronson cu una ori mai multe scri din cadrul cldirii de locuit multietajat e, n situaia
n care nclzirea este asigurat printr-un sistem centralizat.

C/a data 29-iul-2010 punctul 3., subpunctul 8.29.., alin. (1) din capitolul 8 modificat de Art. I, punctul 11. din

Ordinul 19/2010 )

(2) nlocuirea instalaiilor de utilizare la care se face referire n alin. (1) , n cazul n care nu se

modific elemente de natur tehnic (debit instalat, presiune, msurare a consumului de gaze etc.),
se poate realiza pe acelai traseu.
8.30. _
(1) Se admite montarea conductelor instalaiilor de utilizare n liuri amenajate n perete (Anexa 25,
fig. 12) sau n pardoseal.
( 2 ) liurile prevzute la alin. (1) ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) sunt acoperite cu capace perforate i uor demontabile;
b) sunt uscate i aerisite;
c) au trasee ct mai scurte;
d) sunt prevzute cu pant, n cazul montrii n pardoseal, pentru asigurarea scurgerii
eventualelor infiltraii de ap spre puncte de colectare;
e) au dimensiuni care s permit controlul i repararea conductei.
8.31. Este interzis:
a) montarea conductelor pentru alte instalaii n canalele pentru conductele de gaze naturale;
b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaii
comunicarea cu acestea.
8.32. Trecerea conductelor prin perei sau planee se face:
a) protejat n tub de protecie;
b) fr mbinri n tubul de protecie.
8.33. _
(1) Tuburile de protecie pentru instalaiile interioare se fixeaz rigid i etan
construcie i depesc faa finit a acestora cu:
a) 10 mm la perei i plafoane;
b) 50 mm la pardoseli.
( 2 ) Capetele tubului de protecie se etaneaz pe conducta instalaiei de utilizare.

de

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

elementele

sau

de

18.08.2010

8.34. Conductele instalaiilor de utilizare se a mp l a s e a z astfel nct s fie protej ate mpotriva
degradrii prin:
a) lovire direct sau trepidaii;
b) contactul cu lichide corosive;
c) contactul ndelungat cu apa ;
d) radiaie sau conducie termic.
8.35. Distanele minime ntre conductele de gaze naturale i e l e men te l e celorlalte instalaii se
ncadreaz n prevederile din prescripiile tehnice de specialitate n vigoare.
8.36. Capetele conductelor instalaiilor de utilizare la care nu sunt legate a p a r a t e c o n s u m a t o a r e de
combustibili gazoi se nchid obligatoriu cu dopuri din font sau oel, e t a n e, chiar dac conductele
respective sunt prevzute cu robinete.
8.37. Este interzis utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi:
- legarea la p m n t a altor instalaii;
- realizarea prizelor de protecie electric;
- susinerea cablurilor i/ sau conductorilor electrici, indiferent de t en si une i curent;
- a g a r e a sau r e z e ma r e a unor obiecte.
8.38. _
(1) In cldirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instalaiilor de utilizare se mo n t e a z , de
regul, n casa scrilor.
exteriorul
(2) Se ad mi te mo n t a r e a coloanelor instalaiilor de utilizare i n
cldirilor sau
prin
balcoane deschise, cu r esp ec t ar ea urm to ar el or condiii:
a) asi gurarea accesului n ve de re a ntreinerii instalaiilor de utilizare;
b) protej area coloanelor cu mti ventilate (perforate) i demontabile.
4. Aparate c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi
8.39. Alegerea i mo n t a r e a ap ar at e lo r c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi
instruciunilor productorului i reglementrilor n vigoare.

se face cu

re spe ct a re a

8.40. _
(1) Arztoarele cu panou radiant cu flacr deschis sunt ad mi se numai n spaii ventilate
corespunztor, cu asi gurarea ur m t oa re lor condiii:
a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca u r ma r e a efectului radiaiilor
termice;
b) ncadrarea concentraiei de noxe n limitele ad mis e de reglementrile n vigoare.
(2) n cldirile civile i de locuit nu se admite mo n t a r e a arztoarele cu panou radiant cu flacr
deschis.
8.41. La instalaiile cu a rz t oa re a u t o m a t e sau c o m a n d a t e de la distan care nu sunt s u p r a v e g h e a t e
pe r m a n en t , se prevd dispozitive a u t o m a t e de control, reglare i semnalizare, care s nchid a u t o m a t
ali mentarea cu gaze naturale la:
- stingerea accidental a flcrii;
- lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.
5. Racordarea ap ar at e lo r c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi
8.42. Aparatele c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi se racordeaz rigid la instalaiile interioare, cu
excepia cazurilor prevzute la art. 8.43.
8.43. Aparatele c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi cu debit nominal sub 3
mh, precum
i
arztoarele industriale i ndep end ent e utilizate la a p a r a t e mobile pot avea i racorduri flexibile la
instalaia de utilizare, cu re spe ct a re a prevederilor art. 8.44.
8.44. _
( 1 ) Racordurile flexibile se mo n t e a z ntre robinetul de siguran i aparatul c o n s u ma t o r de
combustibili gazoi i trebuie s ndeplineasc ur m t oa re le condiii:
a) presiunea nominal pentru care a fost construit racordul s fie egal sau mai mare de c t
presiunea instalaiei de gaze naturale la care se racordeaz ;
b) lungime maxim de 1 m i diame tru minim 10 mm, n instalaii de utilizare cu presiune j oa s ;
c) lungime maxim 20 m i diame tru maxim de 50 mm, n instalaii industriale cu presiune pn la
2x lO Pa (2 bar) ;
d) t r a s e e la vedere, fr s treac dintr-o ncpere n alta;
e) msuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
f) msuri de evitare a ntinderii excesive, agrii, strivirii sau deteriorrii;
g) msuri de protecie la intemperii;
h) r esp ec t ar ea prescripiilor de montaj impuse de productor.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

(2) Racordurile flexibile nu se prevd cu armturi de nchidere sau dispozitive de reglare.


( 3 ) Nu se admite cuplarea a dou sau mai multe racorduri flexibile.
8.45. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi direct la conducta de distribuie,
fr regulator de presiune, este interzis.
6. Armturi de nchidere
8.46. _
(1) Robinete de nchidere se prevd:
a) naintea fiecrui contor;
b) pe fiecare ramificaie important;
c) pe fiecare conduct care alimenteaz grupuri de arztoare montate la aparate, mese de lucru,
laboratoare etc.;
d) la baza fiecrei coloane; dac plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face n
condiii de securitate i estetic corespunztoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un
grup de coloane care alimenteaz maxim 24 puncte de consum;
e) naintea fiecrui aparat consumator de combustibili gazoi.
( 2 ) Numrul robinetelor de nchidere care se monteaz naintea fiecrui aparat consumator de
combustibil gazoi sunt stabilite astfel:
a) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi racordate rigid, care nu au robinet de
manevr propriu, dou robinete montate pe conduct;
b) n cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoi racordate prin racord flexibil, care nu au
robinet de manevr propriu, dou robinete montate pe conduct naintea racordului flexibil;
c) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au racord rigid
i robinet de manevr propriu, un robinet;
d) n cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoi care au racord flexibil i robinet de
manevr propriu, un robinet.

CAPITOLUL 9: ECHIPAMENTE, I N S TAL ATI I , APARATE, PRODUSE I PROCEDEE


UTILIZATE N SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
1. _

9.1. _
(l)n sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaz numai echipamente, instalaii, aparate,
produse i procedee care ndeplinesc una din condiiile, n conformitate cu legislaia n vigoare:
a) poart marcajul european de conformitate CE;
b) sunt agrementate/certificate tehnic de ctre un organism abilitat.
(2) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza i alte echipamente, instalaii, aparate,
produse i procedee dect cele prezentate n prezentele norme tehnice, cu respectarea alin. (1) .
2. evi
9.2. _
( 1 ) evile care se folosesc la executarea oricror lucrri trebuie s corespund tipului, calitii i
caracteristicilor dimensionale prevzute n proiectele de execuie a lucrrilor.
(2) Grosimea peretelui evii se calculeaz n funcie de solicitrile la care este supus conducta i
gradul de agresivitate al solului.
( 3 ) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea evilor.
9.3. _
( 1 ) evile din oel utilizate la executarea conductelor se nscriu ntr-o gam extrem de larg, n
funcie de calitatea oelului, tipul i dimensiunile evii.
n aiotcmclG do aiimcntarG cu gaze naturale oc intcrzicG utilizarea evilor audotc longitudinal.
( 2 ) n sistemele de alimenta re cu gaze naturale se interzice utilizarea evilor sudate
longitudinal, altele dect cele care ndeplinesc cerinele art. 9.1.
(la data 29-iul-2010 punctul 2., subpunctul 9.3.., alin. (2) din capitolul 9 modificat de Art. I, punctul 12. din

Ordinul 19/2010 )

9.4. Panourile de msurare se confecioneaz numai din eav din oel fr sudur, laminat la cald
sau tras la rece.
9.5. _
( 1 ) La executarea conductelor din polietilen se utilizeaz evi cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100,
n funcie de presiunea de regim.
( 2 ) evile din polietilen au culoarea neagr cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet
galbene.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

3. Tuburi de protecie, rsufltori


9.6. _
de protecie se confecioneaz din oel, polietilen, beton sau alte materiale cu
(1) Tuburile
caracteristici similare.
(2) Protecia conductelor ce s ub t r a ve r s e a z linii de cale ferat sau tra mvai se realizeaz numai cu
tuburi de protecie din oel.
(3) Se interzice mo n t a r e a conductelor n tuburi de protecie din oel lng sau la intersecia cu
cabluri electrice.
(4) Se interzice mo n t a r e a conductelor n tuburi de protecie din polietilen:
a) lng sau la intersecia cu canale termice;
b) n carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.
9 . 7 . Tuburile i calotele rsufltorilor se confecioneaz din oel. Capacele pentru rsufltorile pozate
n carosabil se confecioneaz din font.
4. Fitinguri
(1) Fitinguri pentru conducte din oel
9 . 8 . Din punct de ved er e al funciei pe care o ndeplinesc, la realizarea conductelor se utilizeaz
diferite tipuri de fitinguri: flane, mufe, coturi, curbe, ramificaii, capace, nipluri, racorduri olandeze,
reducii etc.
(2) Fitinguri pentru conducte din polietilen
9 . 9 . La realizarea de conducte din polietilen sunt folosite ur m t oa re le categorii de fitinguri:
a) coturi, teuri, reducii, dopuri de capt, mufe de legtur etc., realizate prin procedeul de
injecie;
b) fitinguri de tranziie PE-metal;
c) a d a p t o r de flan, flan liber i garnituri de e t a n a r e ;

d) racorduri metalice cu e t a n a r e prin co mpre s iun e pe pereii evii;

e) racord mixt PE-metal din trei buci (tip olandez) cu e t a n a r e cu garnitur de cauciuc.
5. Armturi de nchidere i securitate
9.10. Tipul de arm turi se alege n funcie de t r e a p t a de presiune a instalaiei pe care se mo nt ea z .
9.11. Robinetele din polietilen se mo n t e a z ngropat cu tij de acionare de la supr af a a solului.
9.12. _
(1) Armturile metalice se mo n t e a z :
a) ngropat, cu tij de acionare n cazul utilizrii robinetelor izolate anticoroziv;
b) n cmine.
(2) Robinetele metalice mo n t a t e n cmin se racordeaz la e a va din polietilen prin:
a) fiting de tranziie PE -metal mo n t a t n exteriorul cminului;
b) a d a p t o r de flan.
9.13. Supapele de siguran sunt a mp l a s a t e n aval de regulatorul de presiune.
6. Dispozitive pentru preluarea dilatrii
9.14. Preluarea dilatrilor se realizeaz prin:
a) c o m p e n s a t o a r e de dilatare;

b) configuraia reelelor.
9.15. Calculul variaiei de lungime pentru conductele de distribuie se realizeaz utiliznd formula:
Al = (ilAt n care: Al - variaia de lungime, n mm;
a - coeficient de dilatare, n mm/ mK;
L - lungimea de conduct luat n considerare, n m;
AT - variaia de t e m p e r a t u r luat n considerare [K].
7. Aparate, regula toare de presiune, c on t o a r e / si s te me i e c h i p a me n t e de m s u r a r e
9.16. _
(l )Apar a te l e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi, regulatoarele de presiune, con to ar el e / sistemele
i e ch ip a me nt e le de m s u r a r e trebuie s co re spund scopului pentru care sunt utilizate;
(2)Alegerea i di men si onar ea apa ra t el or c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi, regulatoarelor de
presiune, contoarelor/ siste me lor i ec hi pa men te l or de m s u r a r e se efectueaz n conformitate cu
reglementrile n vigoare i cu specificaiile productorilor.
8. Materiale de e t a n a r e
9.17. Garniturile de e t a n a r e se aleg n funcie de tipul suprafeei de e t a n a r e i se execut din
materiale compatibile cu condiiile de lucru.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

9 . 1 8 . La mbinrile demontabile din oel se folosesc urmtoarele materiale pentru etanare:


a) fuior de cnep n combinaie cu paste de etanare;
b) band de teflon.

CA PITOLUL
NATURALE

10:

EXECUTAREA

SISTEMELOR

DE

ALIMENTARE

CU

GAZE

( l ) n timpul executrii sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau msuri pentru evitarea
deteriorrii instalaiilor i construciilor subterane sau supraterane aparinnd altor deintori.
(2)La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, nainte de montare, se verifica calitatea
echipamentelor, instalaiilor i produselor.
1. Manipularea, transportul, depozitarea i conservarea produselor
10.2. Executantul asigur manipularea, transportul, depozitarea i conservarea produselor astfel nct
s nu se produc deteriorri ale acestora, n conformitate cu instruciunile impuse de productor.
10.3. Conductele i fitingurile din polietilen se depoziteaz n magazii nchise, uscate, bine aerisite
sau n locuri acoperite i ferite de aciunea direct a radiaiilor solare i a intemperiilor, la cel puin 2
m distan de orice surs de cldur.
2. anuri pentru conducte subterane
10.4. _
(1) Adncimea minim a anului se stabilete n conformitate cu art. 6.17.
( 2 ) Limea anului pentru conducte (y, se stabilete n funcie de diametrul conductei D:
a) pentru D< lOOmm, l = 0,4 m;
b) pentru Dn mai mare sau egal culOO mm, l = 0,4 m + Dn.

( 3 ) Gropile pentru sudare n punctele de mbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaz cu


urmtoarele dimensiuni:
a) limea = limea anului + 0,6 m;
b) lungimea = 1,2 m;
c) adncimea = 0,6 m sub partea inferioar a conductei.
( 4 ) Pentru terenuri nisipoase, de umplutur etc., limea anului se stabilete de la caz la caz,
avndu-se n vedere consolidarea pereilor anului.
( 5 ) Consolidarea pereilor anurilor se face n funcie de natura terenului i adncimea de pozare.
10.5. Limea de desfacere a pavajelor pe fiecare latur a anului (Id) , este n funcie de natura
acestora:
a) pentru pavaje din piatr cubic, bolovani, calupuri, Id =15 cm;
b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, Id = 5 cm.
10.6. _

( 1 ) Sparea anurilor se face cu puin timp nainte de montarea conductelor.


(2) Fundul anului se execut fr denivelri, se cur de pietre, iar pereii se execut fr
asperiti.
( 3 ) Fundul anului se acoper cu un strat de 10...15 cm de nisip de granulaie 0,3... 0,8 mm.
10.7. _
din polietilen se realizeaz numai dup rcirea corespunztoare a
(1) Pozarea conductelor
mbinrilor sudate.
(2) Conductele din polietilen se aeaz erpuit n an i se acoper cu un strat de nisip de
minimum 10 cm.
( 3 ) Dup stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilen se efectueaz n straturi subiri, cu
pmnt mrunit, prin compactare dup fiecare strat.
10.8. _

Conductele din oel se aeaz n an astfel nct s nu se deterioreze izolaia.


(2) Umplerea anurilor se face n straturi subiri cu grosime maxim de 20 cm, cu pmnt mrunit
sau nisip, prin compactare dup fiecare strat, n cazul compactrii manuale i conform prevederilor
din cartea utilajului de compactare, n cazul compactrii mecanice.
( 3 ) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admis numai dup realizarea stratului
minim de protecie a conductei, care se stabilete n funcie de adncimea de acionare a utilajului la
gradul de compactare maxim.
10.9. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaz ntr-o perioad
mai rcoroas a zilei, pe zone de 20... 30 m, avansnd ntr-o singur direcie, pe ct posibil n urcare.
1 0 . 1 0 . Se poate folosi forajul dirijat n cazul subtraversrilor cilor ferate, autostrzilor, drumurilor
(1)

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

naionale i altele asemenea.


10.11. _

(1) n dreptul rsufltorilor, peste conducta din polietilen care a fost acoperit pe toat lungimea cu
un strat de nisip gros de 10...15 cm, se adaug un strat de piatr mrunt, gros de 15 cm, peste
care se aeaz calota rsufltorii.
(2) n dreptul rsufltorilor pentru conducte din oel, conducta se nconjoar pe o lungime de 50 cm
cu un strat de nisip gros de 5...10 cm peste care se adaug un strat de piatr de ru cu granulaia
5...8 mm, gros de 15 cm peste care se aeaz calota rsufltorii.
3. Montarea conductelor
10.12. _

(1) Pregtirea evilor n vederea executrii conductelor:


a) evile se cur la interior i exterior;
b) capetele evilor se protejeaz cu capace mpotriva ptrunderii de corpuri strine.
(2) Pe toat durata montajului, executantul lucrrii are obligaia respectrii condiiilor prevzute la
alin. (1) .
10.13. _
(1) Conductele i branamentele din polietilen sunt nsoite pe ntreg traseul de un fir trasor, n
scopul identificrii traseului i a determinrii integritii acestora.
(2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu seciunea minim de 1,5 mm, cu izolaie
corespunztoare unei tensiuni de strpungere minim de 5 kV.
(3) Firul trasor se fixeaz de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilen, la distane
de maxim 4m, cu band adeziv.
(4) La montarea firului trasor se au n vedere normele specifice executrii subterane a reelelor

electrice.
(5) n zonele fr construcii se vor monta la distane de 300 m cutii de acces la firul trasor.
(6) Captul firului trasor montat pe branamente se fixeaz cu band adeziv de captul
branamentului, dup ieirea din pmnt.
10.14. Montarea conductelor se face astfel nct s nu se produc tensionarea mecanic a acestora.
10.15. La conductele din oel montate suprateran, susinerea se realizeaz, de regul, cu suporturi tip
pentru instalaii.
10.16. _

(1) Susinerea conductelor supraterane pe elementele de construcii se realizeaz cu elemente de


susinere de tip console, coliere (bride, brri) etc. n funcie de diametru, la distane de:
a) 1,5....8,0 m ntre punctele de susinere;
b) 20....30 mm ntre conducte i elementele de construcii.
(2) ntre elementele de susinere i conducta metalic se asigur o rezisten de izolaie de minim
IMQ.
10.17. Se asigur electrosecuritatea poriunilor supraterane prin legarea direct sau, n cazul reelelor
protejate catodic, indirect (prin dispozitive specifice) , a acestora la o priz de mpmntare a crei
rezisten de dispersie este de maxim 4 Q.
10.18. Pentru realizarea schimbrilor de direcie, ramificaiilor i modificrilor diametrelor conductelor
din oel, se pot utiliza:
a) fitinguri filetate, numai la instalaii supraterane cu
pn la 90 mm;
b) curbe, coturi, teuri forjate;
c) curbe din eav tras la cald, pentru sudare:
i)curbate la rece pe maini speciale, pentru
pn la 100 mm;
ii)curbate la cald, pentru

pn la 500 mm:

d) curbe din segmente, pentru conducte cu


peste 350 mm, controlate integral prin metode
nedistructive.
minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu de cel puin 40 mm;
e) ramificaii cu
mai mic sau
f) ramificaii prin mufe sudate pe conducta cu minim 20 mm pentru ramificare cu
egal dect conducta;
g) reducii.
10.19. Pentru realizarea schimbrilor de direcie, ramificaiilor i modificrilor diametrelor conductelor
din polietilen se pot utiliza:
a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducii etc.) realizate prin injecie;
b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducii etc.) cu etanare pe peretele exterior al evii;
file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

10.20. _
(1) La curbarea evilor din oel se respect razele minime de curbur.
(2) Curbarea evilor din polietilen se realizeaz fr aport de cldur.
( 3 ) Raza minim de curbur pentru evile din PE SDR 11 este de 30
10.21. Se recomand ca racordarea branamentelor la conductele de distribuie din oel s se fac n
funcie de diametrul acestora:
a) pentru
pn la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare (teu de branament) ,
fr scoaterea din funciune a conductei de distribuie; b) pentru mai mare de 80 mm, se
racordeaz prin sudare direct pe conducta de distribuie, cu scoaterea temporar din funciune, fr
piesa de racord, i se prevd cu un robinet.
10.22. _

La captul branamentului executat din eav din oel racordat la reeaua de presiune medie/
redus se monteaz (Anexa 25, fig. 3):
a) un robinet de branament;
b) o pies electroizolant, n aval de robinetul de branament;
c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o staie de reglare -msurare.
(2) La captul branamentului executat din eav din oel racordat la reeaua de presiune joas se
monteaz:
a) un robinet de branament;
b) o pies electroizolant, n aval de robinetul de branament.
( 3 ) Pentru robinetul de branament se utilizeaz robinet cu sfer, montat suprateran.
( 4 ) Branamentele ramificate se echipeaz n conformitate cu alin. (1) respectiv alin. (2) ,
(1)

considerndu-se fiecare ramificaie ca fiind un capt de branament.


10.23. _
(1) Racordarea
branamentelor la conductele de distribuie din polietilen se face n funcie de
diametrul acestora:
a) pentru
pn la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de branament, fr scoaterea din
funciune a conductei de distribuie;
mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaie. (2) n situaia de la
b) pentru
alin. (1) , lit. b) , se prevede un robinet de secionare pentru mai mare de 110 mm.
10.24. _
din polietilen se perforeaz dup efectuarea sudurii teului de
(1) Conductele de distribuie
branament cu branamentul propriu zis.
(2) Perforarea conductelor din polietilen se realizeaz cu dispozitive specifice acestei operaii.
10.25. r
Legtura brangamcntuiui din polietilen cu pootul do reglare oqu cu inotaiaia do utilizare oc face
prin intermediul captului do brangamcnt, denumit i riser.
Capetele de brangamcnt sunt de dou tipuri!
a fr anod de protecie, la care trecerea polietilen/oel se realizeaz deasupra oolului, n partea
vertical a captului de branament, pentru diametre de 32... 63 mm (Anexa 25, fig. 14 i 15);
cu anod de protecie, la care trecerea polietilen/oel se realizeaz subteran, n partea orizontal
a captului de branament, pentru diametre de 75 mm gi mai mari (Anexa 25, fig. 16).
10.25. Legtura branamentului din polietilen cu postul de reglare sau cu instalaia de
utilizare se face dup cum urmeaz:
a) prin intermediul captului de branament, denumit i riser, fr anod de protecie, la
care trecerea
se realizeaz
a
polietilen/oel
deasupra
solului, n partea vertical
captului de branament, pentru diametre de 32... 63 mm (anexa 25, fig. 14 i 15);
b) prin intermediul captului de branament, denumit i riser, cu anod de protecie, la care
trecerea polietilen/oe l
se realizeaz subteran, n partea orizontal a captului de
branament, pentru diamet re de 75 mm i mai mari (anexa 25, fig. 16);
c) prin intermediul fitingurilor mecanice care ndeplinesc cerinele art. 9.1.
(la data 29-iul-2010 punctul 3., subpunctul 10.25.. din capitolul 10 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul

19/2010 )

10.26. _
(1) La captul branamentului executat din eav
medie/redus se monteaz (Anexa 25, fig. 9):
a) un robinet de branament;

din

polietilen

racordat

la

reeaua

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

de

presiune

18.08.2010

b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o staie de reglare - m s u r a r e .

(2) La captul brana mentului ex e c u t a t din e a v din polietilen racordat la r e ea ua de presiune

j o a s se mo n t e a z un robinet de b r a n a m e n t ;
(3) Pentru robinetul de b r a n a m e n t se utilizeaz robinet cu sfer, mo n t a t supr a te ra n.
(4) B ran a me nt e le ramificate se echipeaz n conformitate cu alin. (1) respectiv alin. (2) ,
cons id er ndu- se fiecare ramificaie ca fiind un c ap t de b r an a me n t .
10.27. Deasupra conductelor i b r a n a m e n t e l o r mo n t a t e su b t e r a n, pe toat lungimea traseului, la o
nlime de 35 cm de ge n e r a t o a r e a superioar a a ce s tor a, es t e obligatorie mo n t a r e a unei benzi de
avertizare din materiale plastice de culoare galben cu o lime minim de 15 cm i inscripionat
Gaze naturale - Pericol de explozie (Anexa 25, fig. 17).
10.28. n scopul sectorizrii reelelor de distribuie, n funcie de configuraia a ce s tor a, se prevd
robinete de secionare.
10.29. n funcie de coninutul de impuriti al gazelor naturale, n puncte convenabil alese ale
reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare exterioare, se mo n t e a z , dup caz:
a) s e p a r a t o a r e de impuriti;
b) refulatoare, prevzut e cu cte 2 robinete.

10.30. _

(1)

Robinetele, mbinrile cu flane i/sau dispozitivele de dilatare pot fi mo n t a t e s up r a t e r a n sau


subt er an, conform specificaiilor productorului.
(2) Se evit mo n t a r e a s u b t e r a n a pieselor electroizolante; atunci cnd mo n t a r e a lor s u p r a t e r a n nu
es t e posibil, ele pot fi mo n t a t e i s ub t e r a n , conform specificaiilor productorului.

10.31. _

(1)

nainte de intrarea n cldiri a instalaiei de utilizare se mo nt ea z , n loc accesibil, un robinet de

incendiu, ma rc a t corespunztor.
(2) Se mo n t e a z un singur robinet de incendiu n
instalaia de utilizare af ere nt unei cldiri,
a mp l a s a t naintea primei ramificaii a instalaiei.
10.32. n cazul n care distana dintre robinetul de ieire din postul sau staia de reglare i robinetul
de incendiu e st e sub 5 m, se poate renuna la robinetul de ieire din postul sau staia de reglare.
10.33. n instalaiile cu un singur contor, dac distana ntre robinetul de incendiu i contor nu
d e p e t e 5 m, robinetul de incendiu ine loc de robinet de contor.
10.34. Robinetele de incendiu plasate la nlimea de peste 2 m se prevd cu scar metalic fix de
acces i platform pentru m a n e vr a r e .

10.35. _

(1)

Montarea conductelor n tuburi de protecie se


lungimea tubului.
(2) Pentru tuburi de protecie cu lungimi pest e 6 m,
justificat nu se pot evita.
(3) Pentru cazul pre zen t at la alin. (2) to at e sudurile
10.36. Conductele sau fitingurile din polietilen nu se

face astfel nct s

nu existe mbinri

pe toat

se admit numai mbinri prin su d a r e care n mod


se verific obligatoriu prin me t od e nedistructive.
defor mea z la cald n ved er ea montrii.

10.37. _
(1) Capacul cminului de vizitare se mo n t e a z de a s u pr a axului vertical al robinetului i se prevede cu

guri de ventilare.
(2) n cazul mai multor robinete mo n t a t e n acelai cmin, se asigur acces direct la a c e s t e a de la
suprafa .

10.38. _
(1) Confecionarea

rsufltorilor pentru carosabil i/sau perete, se face din e a v din oel cu


50 mm sau din alte materiale cu rezisten mecanic similar sau superioar.
(2) Pentru evitarea degradrii conductelor din polietilen sau a izolaiei anticorosive a conductelor
din oel de ctre dispozitivul de curire a rsufltorilor, rsufltorile la care se mo n t e a z capac au
calot prevzut cu opritor.
4. Executarea mbinrilor
diametrul de

10.39. _

(1)

mbinrile de montabi le ale conductelor din oel se ex ec ut cu piese de racord:


a) fitinguri;
b) flane din oel a s a m b l a t e cu uruburi.
(2) mbinrile nedemontabil e ale conductelor din oel se realizeaz prin sudur.
10.40. mb i n a r e a conductelor din oel mo n t a t e sub te ra n se face prin sudur , cu excepia mbinrii
capului protector al teului de b r a n a m e n t , care se mbin prin nurubare.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

10.41. _
Ramificaia dintr-o conduct s u b t e r a n es t e admis prin racord direct, su d a t pe conduct sau
prin teu de ramificaie.
(2) Dac diametrul ramificaiei d e p e t e 50 % din diametrul conductei, mbinarea se consolideaz
n mod corespunz tor.
10.42. _
(1) mbi na re a conductelor din oel mo n t a t e s up r a t e r a n es t e admis prin:
a) fitinguri, la d ia me tr e pn la:
i)100 mm (4 inch) , pentru presiunea j o a s i redus;
ii)20 mm (3/2 inch) , pentru presiunea medie.
b) sudur , la d ia me tr e peste 20 mm (l' inch) , la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de
sudabilitate;
d) sudur oxiacetilenic n instalaiile de utilizare la di a me t re mai mici de 20 mm (3/2 inch) , cu
asigurarea caracteristicilor de sudabilitate;
(2) Se acord prioritate mbinrilor prin sudur la conductele mo n t a t e supra t er an.
10.43. Ramificaia din conductele mo n t a t e s up r a t e r a n es t e admis prin:
a) fitinguri la conducte cu diametrul pn la 100 mm;
b) sudur la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.
10.44. mbinri prin flane se admit la:
a) conducte s ub t e r a n e , numai la arm turi (vane) sau la legturile de s e p a r a r e electric mo n t a t e n
cmine de vizitare, cu izolarea anticoroziv c o r e sp un z t o ar e ;
b) n staii i posturi de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e ;
(1)

c) conducte i arm turi cu diametrul mai mare de 50 mm, mo n t a t e su pr a t e r a n.


10.45. mbinri prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la:
a) regula toare de presiune pentru debit mic;
b) contoare volumetrice cu m e m b r a n ;
c) apa ra t el e c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi, dup robinetul de siguran mo n t a t pe conduct;
d) mo n t a r e a arm turi lor n instalaiile exterioare de utilizare.
10.46. _
(1) mbinrile s ud a t e la conductele din oel se execut :
a) n funcie de modul de realizare:
i)cap la cap;
ii)cu m a n o n , pentru conducte s u p u s e la eforturi mari n terenuri acc identa te sau mo n t a t e n
terenuri cu agresivitate mare i la traversri de obstacole, n interiorul tuburilor de protecie;
iii)cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm.
b) n funcie de procedeul de sudur :
i)cu flacr oxiacetilenic, pn la diametrul de 100 mm;
ii)cu arc electric, pentru orice diametru.

(2) Sudurile e x e c u t a t e la conductele de distribuie a mp l a s a t e pe arterele de circulaie pot fi ntrite


cu eclise.
(3) N umrul ecliselor se stabilete n funcie de diametrul conductei:
mai mic sau egal cu 150-3buc;
a) 50 <
b) 150 < Dn mai mic sau egal cu 300-4buc ;
> 300-6buc.
c)
10.47. _
(1) mbinrile
prin sudur se execut de sudori autorizai de orga ni s me abilitate, conform
n
reglementrilor
vigoare;
(2) Este obligatorie mar ca re a sudurilor, conform reglementrilor n vigoare;
(3) Procedeele de s ud a r e utilizate sunt certificate, conform reglementrilor n vigoare.
10.48. _
(1) Se evit su d a r e a n condiii meteorologice improprii; pentru situaii speciale se iau msurile de
realizare impuse de tehnologia de su d a r e (p ara van e, corturi, prenclzirea capetelor etc.).
(2) Este interzis rcirea forat a sudurilor.
10.49. _
(1) mbinrile prin sudur pentru conductele din oel trebuie s co re spund clasei de calitate II.
(2) Clasa de calitate a mbinrilor s ud a t e se indic n proiectul de execuie a lucrrilor.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

(3) Controlul calitii sudurilor se face vizual i prin m e t o d e nedistructive legal ap roba te .
(4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din oel e st e obligatoriu la reele

i instalaii
s u b t e r a n e , rezultatele c o n s e m n n d u - s e n buletine de ex a mi n a r e a calitii sudurilor, e mise de un
laborator autorizat.
de
se
verific
control
nedistructiv
de
ctre
(5) Toate sudurile
poziie
prin
personal
certificat/autorizat, conform reglementrilor n vigoare.

10.50. _

(1)

mb i n a r e a conductelor din polietilen se realizeaz prin sudur (fuziune) sau cu fitinguri


mecanice nedemontabil e ( e t a n a r e prin presare pe pereii evilor) .
(2) mb i n a r e a evilor i fitingurilor din polietilen se realizeaz cu a p a r a t e de sudur care sunt
a g r e m e n t a t e tehnic de ctre organismele abilitate.
(3) Aparatele de sudur sunt s up u s e reviziilor tehnice n conformitate cu crile tehnice aferente.
(4) Reviziile tehnice ale ap ar at e lo r de sudur se fac de ctre unitile de service ale furnizorului de
a p a r a t e i la intervale de timp precizate de productor.
(5) mbinrile prin sudur se execut de sudori autorizai de organ is me abilitate, conform
reglementrilor n vigoare;
10.51. mb in ar ea conductelor i fitingurilor din polietilen, n funcie de dimensiuni, se realizeaz prin
ur m t oa re le procedee:
a) sudur cap la cap, pentru di a me t re de cel puin 75 mm;
b) electrofuziune, pentru orice diame tru;
c) compresie, ntre conducte i fitinguri cu s t r n ge r e mecanic, pentru di a me t re cuprinse ntre 32 i
63 mm.

10.52. Fitingurile cu s t r n ge r e mecanic sunt nedemontabil e i sunt alctuite din:

a) corp;
b) inel interior;

c)

garnituri de e t a n ar e .
10.53. mbinrile ntre conductele din polietilen i conductele din oel se realizeaz cu:
a) fitinguri de tranziie polietilen (PE) - metal pentru d ia me tr e nominale cuprinse ntre 32 i 630
mm;
b) cu a d a p t o r de flan, flan liber i garnituri de e t a n a r e pentru di a me t re de 250 mm i mai
mari;
c) racorduri metalice cu e t a n a r e prin co mpre s iun e pe pereii evii;
d) racord mixt polietilen (PE) - metal din trei buci (tip olandez) cu e t a n a r e cu garnitur de
cauciuc.

10.54. _

(1) Racordarea capete lor de b r a n a m e n t la b r an a me n t u l propriu-zis se realizeaz cu mufe prin


electrofuziune.
(2) Capetele de b r a n a m e n t au un marcaj care indic ad nc i mea pn la care pot fi ngropate.
(3) Distana minim ntre suprafaa solului i filetul evii din oel e st e de 100 mm (Anexa 25, fig.
14).
10.55. _
(1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la mbinarea conductelor din PE 100 i PE 80, cu condiia

respectrii regimurilor de sud ar e r e c o ma n d a t e de productorii fitingurilor i a evilor.


(2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la mbinarea conductelor din PE 80.
10.56. Controlul calitii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual i, dup caz, prin m e t o d e
nedistructive, conform prevederilor proiectului de execuie a lucrrilor.
10.57. Nu se admit nici un fel de intervenii pentru corectarea oricror tipuri de mbinri.
5. Montarea apa ra t el or de m s u r , control i reglaj
10.58. Aparatele de m s u r , control i reglaj se verific i se mo nt ea z conform instruciunilor
productorilor i/sau a altor reglementri specifice tipului de ap ar at .
6. Montarea apa ra t el or c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi
10.59. Montarea ap ar at e lo r c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi se face n conformitate cu
reglementrile tehnice i instruciunile de montaj dat e de productor, dup recepia instalaiei de
utilizare.
10.60. _
(1) Robinetele de ma n e vr i de siguran se mo n t e a z astfel nct s fie ferite de acionri
necontrolate.
(2) Poziionarea robinetului de ma ne vr al aparatului c o n s u m a t o r de combustibili gazoi trebuie s

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

p e r mi t a c i o n a r e a a c e s t u i a astfel n c t utilizatorul s p o a t supraveghea a p r i n d e r e a focului.


10.61. A p a r a t e l e consumatoare de combustibili gazoi se monteaz con form instruciunilor date de
p ro du c t o ri , de c t r e op e r a t or i e c ono mi c i autorizai de organisme abilitate, confor m r e gl e m e n t r i l o r
specifice.
10.62. La trecerea de la alt combust ibil la combustibilul ga z o s :
consumatoare de combustibili,
altele dect ga z e l e n a t u r a l e ,
combust ibil ul g a z o s ;
b) c an a l e l e de fu m , courile i tirajul se verific i r e m e d i a z , d u p caz;
7. Verificarea i controlul n t i mpul e xe c ut ri i lucrrilor

a) aparatele

10.63. O p e r a t o r u l

se

adapteaz

la

SD a r e obligaia de a controla, n timpul e xecutrii, calitatea lucrrilor p e n t r u


reelele de distribu ie, s u b a s p e c t e l e pe c a r e le c o n s i d e r n e c e s a r e .
10.64. E xe c u t a nt ul t r e b u i e s r e s p e c t e pr e ve de ri le proiectului i ale r e g l e m e n t r i l o r n vi go ar e i s
e f e c t u e z e toate verificrile i m p u s e de acestea.
10.65. R e z ul t a te l e verificrilor se consemneaz nt r-un p r o c e s verbal de lucrri ascunse (Anexa 7),
c a r e se semneaz de i nst a l a t orul a u t o r i z a t al e xe c u t a n t u l u i , beneficiar i o p e r a t o r u l SD, p e n t r u cel
puin urmtoarele op e r a i u ni :
a) rea l i za re a suduri lor;
b) tipul i c a l i t a t e a izolaiei a n t i c o ro si ve ;
c ) veri fi ca re a re z i st e ne i de izolaie d u p umplerea c o mp l e t a anului cu pmnt (verificare p e n t r u
c a r e s e specific n u m r u l i d a t a buletinului de verificare a calitii izolaiei, e m i s de un l a b o r a t o r de
sp ec ia l i t a t e a u t o r i z a t ) ;

d) respectarea d i s t a n e l o r de s i g u r a n fa de alte instalaii;


e) traversarea traseelor a l t or instalaii;

f) adncimea de p o z a r e a c on du c t e l or.
10.66. Stadiul fizic al unei lucrri c a r e se p o a t e proba independent i c a r e nu mai p o a t e co nt in ua fr
a c ce p t u l scris al beneficiarului, proi e c t a nt ul ui i e xe c u t a n t u l u i , c on st it ui e faz determinat i s e supune
verificrii potrivit legii.

CAPITOLUL 11: PROTECIA


MPOTRIVA CO RO ZIU NI I

ECHIPAMENTELOR I

A CONDUCTELOR

DIN

OEL

1. _

11.1. Toa t e

echipamentele i c o n d u c t e l e metalice se p r o t e j e a z mp ot ri va coroziunii n funcie de


modul de montare subteran s a u suprateran.
11.2. Protecia echipamentelor i a c o n d u c t e l o r supraterane se face prin g r u n d u i r e i vopsire,
op er a i u ni c a r e se execut d u p e f e c t u a r e a verificrilor la p re si un e.
11.3. Al e ge re a tipului i calitii proteciei c o n d u c t e l o r subterane din oel s e face n funcie de:
rezistivi ta te a solului ( a g r e s i v i t a t e a solului) , p r e z e n a cu re n il or de d is pe rs ie n z on a n c ar e s e
monteaz c o n d u c t a ( r e s p e c t i v valorile acestora) , potenialul conduct/ sol, r e z u l t a t e din d e t e r m i n r i
specifice efectuate de un l a b o r a t o r a ut or i z a t , cu respectarea prescripiilor t e h n i c e specifice.

11.4. _
(1) Protecia c o n d u c t e l o r subterane executate din oel s e face prin:
a) izolaie de ba z (cu m a t e r i a l e r e z i s t e n t e la mediul coroziv: bitum, m a t e r i a l e plastice e t c. ) ;

b) izolaie de ba z i prot e c i e c a t odi c .


Nr. crt.
1.

2.

Categoria instalaiilor i treapta de


presiune
Reele de distribuie i instalaii de
utilizare subterane:

(2) Izolai
de
ba z s
a
e execut a

Presiunea pentru verificarea i


Presiunea pentru verificarea i
proba de rezisten, n Pa i n bar proba de etanare, n Pa i n bar

stfel nc t s

1.1. Presiune medie*)

9 xlO (9)

1.2. Presiune redus

4 xlO (4)

lO(2)

se a s i gu r
e continuitat

1.3. Presiune joas

lO(2)

lO (1)

e a protecie

Staii i posturi de reglare sau


reglare-msurare, avnd n
amonte:

9 xlO (9)

lO(6)

2.1. Presiune medie

lO(2)

i pe ntre gu
l t r a s e u al
c on du ct ei.

lO(4)

lO(6)

(3) Protec

2.2. Presiune redus


3.

Instalaii de utilizare supraterane:


3.1. Presiune medie

lO(9)

lO (6)

3.2. Presiune redus

lO(4)

lO(2)

3.3. Presiune joas

lO(1)

ia m e c a n i c
a izolaie
i cu bitum
s e execut

0,2 xlO ( 0, 2 ) * *

prin aplicare
a p e s t e ultimul s t r a t a unui s t r a t
din m a t e r i a l e corespunztoare a c e s t u i scop.

11.5. _
(1) S u p r a f a a e vilor se c u r n a i nt e de izolare cu dispozitive speciale (de pre ferin prin s a b l a r e )

ndeprtndu-se c o m p l e t rugina i u r m e l e de g r s i m e .
(2) evile cu d e f e c t e de s u p r a f a vizibile se r et ra g de la izolare.
11.6. Izolaia a nt i c oroz i v de ba z a t uburilor de protecie din
i m p u s e c o n d u c t e l o r de ga z e .

oel

respect

condiiile

de

izolare

11.7. _

(1)

Iz ol a re a c o n d u c t e l o r din oel s e fa c e de c t r e p r o d u c t o r (evi preizolate) sau n staii a u t o r i z a t e.


La ieirea din sol a c o n d u c t e l o r, pe c o n d u c t s e aplic, pe o lungi me de 0,5
m,
izolaie
anticoroz i v c a r e r e s p e c t cel puin tipul de izolaie aplicat c on du ct ei n gr o p a t e .
(3) Se a d m i t e izolarea la locul de m o n t a j la: mbinri, c o r e c t a r e a d e g r a d r i l o r p r o d u s e n timpul
manipulrii i t r a n s p o r t u l u i c o nd uc t e l o r, intervenii p e n t r u remedierea de fec te lo r, p r e c u m i n

(2)

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

situaia prezentat la alin. (2) .


(4) Verificarea calitii izolaiei se face conform reglementrilor n vigoare.
2. Protecia catodic a conductelor din oel

11. 8 . Pentru asigurarea electrosecuritii conductelor i instalaiilor aferente ipentru efectuarea


determinrilor privind starea de coroziune, conductele din oel aparinnd SD i, dup caz, instalaiile

exterioare de utilizare din oel, se prevd cu:


a) posturi de msurare a parametrilor specifici (potenial, curent, rezisten etc.) care se monteaz
pe tronsoanele de conduct n conformitate cu prescripiile tehnice n vigoare;
b) piese electroizolante.

11. 9 . _
Determinrile de potenial se efectueaz:
a) n posturile de msurare, n cazul conductelor din oel fr branamente i n cazul
branamentelor din polietilen racordate la conducte din oel;
b)d irect pe branamente, n situaia conductelor din oel prevzute cu branamente din oel.
(2) Diagramele de nregistrare a valorilor potenialului conduct/sol se anexeaz la cartea tehnic a
(1)

construciei.

11.10. n cazul n care nu a fost aplicat iniial protecia catodic, operatorul SD stabilete, pe baza
msurtorilor specifice, necesitatea aplicrii acesteia.
11.11. Piesele electroizolante se monteaz n SD din oel:
a) pe fiecare branament, nainte de intrarea n staiile i posturile de reglare sau reglare-msurare;
b) pe traseele conductelor, acolo unde este necesar;
c) la ieirea din staiile de reglare sau reglare-msurare.

CAPITOLUL 12: VER IF IC R I I PROBE DE REZISTEN I ETANEITATE


PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

LA

1 2 . 1 . Verificrile de rezisten i etaneitate la presiune a SD i a instalaiilor de utilizare se efectueaz


de ctre executant pe parcursul realizrii lucrrilor.
Timp necesar
egalizarea temperaturii conductei montate
1 2 . 2 . Probele de rezisten i etaneitate
la pentru
presiune a SD i a instalaiilor de utilizare se efectueaz de
n ore
minute
Volumul
conductei
n
Subteran,
Suprateran,
ctre executant, n prezena delegatului operatorului SD, la terminarea lucrrilor
n nvederea
recepiei.

12.3. _

0.1

OL

PE

0,50

0,75

Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la


0.2
0,75
n reelele de distribuie, posturile
a) aer comprimat,
0.3
1,00
de utilizare;
0.5
1,50
b) ap, n1 staiile de reglare sau2,00
reglare-msurare.
n tabelul 8.
(2) Valorile2 presiunilor sunt date 2,50
(1)

eX

3 m 0.001
V,
4 unitar

g,n
5 n
mm
10 i maim/m
mare
32x3
5,31
1,9
X

ll/4

38x3

0.05

0.075
3,00

0.1

0.15

12,4

62,2

50

3,00

60
1

1.5

2 75

10

90

6,00

90

7,50 n m
Lungimea conductei,

5,00
94

40

2,00

3,75
0 0.90
0.3 0 0.64,50

4,00

18,8

presiune se efectueaz cu:


20
de reglare sau reglare-msurare i instalaiile
30
1,50
1,00

120

8,00
141

12,00
188

283

565

1131

1696

1884

3769

9423

18848

93

124

187

373

746

1120

122 4 186 6 2488

6220

12441

2825

IO"" *

8,04
X

0.01

OL; PE
9

1,2

Tabelul
8
presiun
i pentru efe
ctuarea verif
icrilor i pr
obelor de

IO"" *

REZISTEN I ETANEITATE

se face la 6x lO (6 bar) i proba de etaneitate se face la 4x lO Pa (4 bar) .


de distribuie i instalaiilor de utilizare realizate din PE 80, proba de rezisten
(( ** )* )nC ucazul
reelelor armturilor.
manevrarea

1 2 . 4 . Pentru conductele din oel care


nainte de coborrea acestora n an.

se

monteaz

subteran

se

recomand

efectuarea

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

verificrilor

18.08.2010

12.5. _
(1) Efectuarea verificrilor i probelor de rezisten i etaneitate la presiune a reelelor de distribuie
i instalaiilor de utilizare din polietilen se efectueaz dup rcirea, la nivelul temperaturii exterioare,
a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.
(2) n cazul n care recepia branamentelor din polietilen se efectueaz independent de recepia
conductei la care se racordeaz, probele de etaneitate i rezisten la presiune a branamentelor se
execut nainte de perforarea conductei.

1 2 . 6 . Efectuarea verificrilor i probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeaz la presiuni


conform datelor din tabelul 9, astfel:
a) verificarea se efectueaz pe tronsoane de pn la 500 m i se consider corespunztoare dac
presiunea se menine constant timp de minim 4 ore;
b) proba se efectueaz pe conductele terminate i se consider corespunztoare dac presiunea se
menine constant timp de 24 de ore.
1 2 . 7 . Timpul

de

realizare

probei

de

rezisten

la

presiune

este

de

or,

iar

pentru

proba

e
etaneitate la presiune este de 24 de ore.
12.8. _
(1) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate, aparatele de baz pentru msurarea presiunii
i temperaturii sunt de tipul cu nregistrare continu, cu verificarea metrologic n termen de
valabilitate.
(2) Clasa de exactitate a aparatelor de msur trebuie s fie de minimum 1,5.
(3) Pe lng aparatele de baz, se monteaz n paralel aparate de control indicatoare de presiune i
de temperatur, avnd aceeai clas de exactitate cu cea a aparatelor de baz.
(4) nregistrarea parametrilor de presiune i temperatur pe diagram sau pe protocolul tiprit dat de
echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezisten i de etaneitate.
(5) nregistrarea parametrilor de presiune i temperatur se dateaz i semneaz de ctre
responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar i
conine i urmtoarele date:
a) lungimea i diametrul tronsonului de conduct supus probelor;
b) datele de identificare i verificare ale aparatelor de msurare.

(6) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate pentru branamente i instalaii de utilizare nu


este necesar utilizarea aparatelor de msurare cu nregistrare continu a presiunii i a temperaturii.
1 2 . 9 . Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune se efectueaz dup egalizarea
temperaturii aerului din conduct cu temperatura mediului ambiant.
12.10. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este n funcie de volumul conductei, conform
valorilor date n tabelul 9.

1V2

48x3

57x3.
5

2I/2
3

1,38

7,2

36

54

72

108

217

433

650

722

1083

144 4

3611

7221

3,9

19, 6

29

39

59

118

235

353

392

588

784

196 0

3921

3,11

15, 6

23

31

46, 6

93

187

280

311

466

622

1555

3110

9,5

14,2

19

28

57

114

170

189

284

379

947

1894

6,4

9,6

13

19

38

76

115

127

191

255

637

1274

12

24

48, 9

73

81

122

163

408

815

3,8

7,7

15

31

46

51

76

102

255

510

4,5

8,9

18

26,7

30

44

59

149

297

2,8

5,7

11, 4

17

19

28

38

95

190

12

13

20

27

67

134

5,9

8,9

10

15

20

49

99

4,8

11, 9

16

40

79

4,4

4,9

7,3

9,7

24

48

5,3

17, 6

35

x 10"

73x3.
5
89x3.5

2,55
X 10"
3,22

X 10"
5,28
X 10"

108x 4

7,85

X 10"
5

133x 4

1,23
X 10"2

168x
5
219x 6

1,96
X 10"2
3,36
X 10"2

10

273x 7

5,27
X 10"2

12

324x 8

7,45
X 10"2

14

377x 9

1,01
X 10"1

16

419x 9

1,26

xlO-
20

530x 9

2,06
X 10"1

24

620x 9

2,84

X 10"1

12.12. n ti mpul verificrilor i p ro be l o r nu s e a d m i t pierderi de p re si un e.


file://C:\Documents
and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

Tabelul 9: timpul necesar pentru egalizarea temperaturii

12.11. Corespondena ntre lungimea, diametrul i volumul conductelor este prezentat n tabelul 10.
Tabelul 10: volumul conductelor n funcie de diametrul i lungimea ACESTORA

12.13. Condiiile de e f e c t u a r e a p ro be l o r i r ez ul ta tel e a c e s t o r a se consemneaz n procesul verbal de


r ec ep ie t e h n i c , c onfor m modelului din Ane xa 1.
12.14. Este i nt erzi s remedierea d e fe c t e l o r la c o n d u c t e i branamente n timpul efecturii probelor.
12.15. _

(1)

E fe c t ua re a pr ob e l or de r e z i s t e n a c o n d u c t e l o r din staiile i posturile de r e gl ar e s a u r e gl a r e msurare s e fa c e cu bl i nda re a la ambele capete ale c o n t o a r e l o r i r e gu la to ar el or.


(2) Probele de etaneitate se fac cu toate dispozitivele i echipamentele montate n s t a r e de
funcionare.
12.16. _

(1)

La e xti nderi de instalaii de utilizare, c o n d u c t e l e s e p r o b e a z n aceleai condiii ca orice instalaie


nou.
(2) S u n t exceptate derivaiile din instalaiile de utilizare supraterane n fun c iu ne , ca re nu depesc
l un gi m e a de 4 m; acestea se verific cu spum de spun s a u cu alte tehnologii de verificare
a
et an e i t i i , s u b p r e s i u n e a g a z e l o r din c o n d u c t .
12.17. Se s u p u n pr ob e l or de p r e s i u n e i etaneitate i poriunile de c o n d u c t e nlocuite s a u
din instalaiile e x i s t e n t e .

CAPITOLUL
13:
RECEPIA
TERMINAREA LUCRRILOR

TEHNIC

PUNEREA

modificate

FUNCIUNE

LA

(l)Recepia t e h n i c i punerea n fu nc i un e a lucrrilor din cadrul s i s t e m e l o r de a l i m e n t a r e cu g a z e


n a t u r a l e s e fa c e de o p e r a t o r u l SD, d u p anunarea de c t r e executant a terminrii lucrrilor, printr-un
document scris.
( 2 ) E fe c t u a r e a recepiei t e h n i c e i punerea n fu nc i un e se confir m pe baz de documente n c h e i a t e
confor m A ne xe l or 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
1. Recepia t e h n i c a lucrrilor
13.2. _
(1) Operaiile t e h n i c e necesare p e n t r u recepia t e h n i c a lucrrilor se
vigoa re , de executant, n p r e z e n a o p e r a t o r u l u i SD, m e m b r i l o r comisiei de
proiec ta nt ul ui.
(2) P ent ru toate lucrrile s e pre z i nt documentaia t eh ni c de e xe c u i e i
r ea li z a r e a i e x p l o a t a r e a lucrrilor, cu toate modificrile aduse pe p ar cu rs ul

fac, con form legislaiei n


r ec ep ie, e xe c u t a n t u l u i i
documentele privitoare la
e xecutrii lucrrilor.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

1 3 . 3 . Pentru conductele de distribuie, n care se includ i br a n a me n t e l e , se prezint n plus fa de


prevederile cuprinse la art. 13.2., alin. (2) :
a) fia tehnic a conductei de distribuie gaze nat ur al e / brana mentului (Anexa 9/Anexa 10);
b) pe planul avizat, poziia cotat a armturilor, schimbrilor de direcie, rsufltorilor, sudurilor de
poziie, cminelor, ad n ci me a de pozare a conductei etc.;
c) certificatul de calitate al evilor;
d) factura de procurare a evilor i armturilor;
e) buletinele de e x a m i n a r e a sudurilor, e mise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv
al sudurilor;
f) buletin de verificare a calitii proteciei anticorosive, emis de un laborator autorizat;
g) proces verbal pentru lucrri a sc uns e, nsoit i de buletinul de verificare a calitii proteciei
anticorosive a conductelor s u b t e r a n e (dup umplerea complet a anului cu p m n t ) i de asigurare
a electrosecuritii poriunilor de conduct s u p r a t e r a n e (rezistena de dispersie a prizelor de
m p m n t a r e / e l e c t r o s e c u r i t a t e ) , eliberat de un laborator autorizat (Anexa 7);
h ) valoarea declarat a investiiei;
i) autorizaia de construire;
j ) procesul verbal de recepie a reparaiei drumului, semnat de administraia domeniului public;
k) referatul de pr ez ent a re ntocmit de proiectant cu privire la modul n care a fost ex e c u t a t
lucrarea.
1 3 . 4 . Pentru staii i posturi de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e , se prezint n plus fa de prevederile
cuprinse la art. 13.2., alin. (2) :
a) fia tehnic a staiei de r e g l a r e - m s u r a r e (Anexa 11);
b) certificate de conformita te/ a g r e m e n t e tehnice pentru el e me nt e le c o mp o n e n t e ;
c) certificatele de calitate pentru materialele folosite;
d) factura de procurare a echipamentului;
e) valoarea declarat a investiiei;
f) proces verbal de ncercri, pentru staiile confecionate n atelier;
g) buletin de verificare a prizei de m p m n t a r e i re spe ct a re a prevederilor de electrosecuritate;
h ) referatul de pr ez ent a re ntocmit de proiectant cu privire la modul n care a fost e x e c u t a t
lucrarea.

1 3 . 5 . Recepia tehnic const n:


a) verificarea docu men t el or de recepie;
b) verificarea calitii lucrrilor i a concordanei a ce s tor a cu docu men t a i a de execuie avizat, cu
prevederile din autorizaia de construire, precum i cu avizele i condiiile de execuie impuse de
autoritile c o mp e t e n t e ;
c) efectuarea probelor de rezisten i de e t a n e i t a t e de ctre e x e c u t a n t n prezena delegatului
operatorului SD;
d) ntocmirea procesului-verbal de recepie tehnic.
2. Punerea n funciune a instalaiilor
1 3 . 6 . Operaiile tehnice n e c e s a r e pentru punerea n funciune a instalaiilor se fac de ex ec ut an t, n
prezena operatorului SD i a beneficiarului, dup caz.
1 3 . 7 . Punerea n funciune se face pe baza procesului-verbal de recepie tehnic, dup ncheierea
contractului de furnizare a gazelor naturale.
13.8. _
(1) Racordarea conductelor noi de distribuie i a br a n a me n t e l or la conductele n funciune se face
de operatorul SD, la solicitarea scris a reprezentantului legal al executantului.
(2) Operaiile de nchidere a sectorului, a n u n a r e a abonailor i redeschiderea sectorului se
efectueaz de formaia de exploatare a operatorului SD.
1 3 . 9 . mbinrile care s-au ex e c u t a t dup proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalaii la cele n
funciune, se verific la presiunea din conduct sau din instalaie.
13.10. nainte de punerea n funciune a reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare, se face
refularea aerului:
a) prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribuie n funciune;
b) prin robinetele mo n t a t e n a m o n t e de regulatoare, la br a n a me n t e l e cu posturi de reglare;
c) prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din staie, la
b r a n a me n t e l e cu staii de reglare sau reglare - m s ur a r e , cnd a c e s t e a nu sunt prevzut e cu
refulator;
d) prin robinetele ap ar at e lo r c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi i a unui racord flexibil scos n
exteriorul cldirii prin ferestrele ncperilor, la instalaiile de utilizare.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

13.11. La punerea n funciune a staiilor i posturilor de reglare sau reglare - m s u r a r e se efectueaz


ur m t oa re le operaiuni:
a) se verific legarea la centura de m p m n t a r e a prilor metalice conform prevederilor art. 7.10,
alin (1)
b) se verific i se nchid to at e armturile staiei sau postului de reglare;
c) se verific i se nchid to at e punctele de a rd e r e i t oa te capetele instalaiei;
d) se deschide robinetul staiei la b r a n a m e n t sau la instalaia din a m o n t e ;
e) se leag instalaiile n aval de staia sau postul de reglare;
f) se pune n funciune staia, postul sau instalaia de utilizare.
13.12. La punerea n funciune a instalaiilor de utilizare, se u r m r e t e co mpor t ar ea regulatoarelor i
apa ra t el or c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi, verificndu-se stabilitatea i aspectul calitativ al
flcrii, cu:
a) t o a t e apa ra t el e c o n s u m a t o a r e n funciune;
b) un singur ar z to r n funciune (cu debitul cel mai mic din instalaie) ;
c) controlul arderii se realizeaz folosind a p a r a t e pentru analiza gazelor arse.
13.13. _
(1) La fiecare a p a r a t c o n s u m a t o r de combustibili gazoi se verific modul n care se face e va c u a r e a
gazelor de ardere, n ur m t oa re le situaii:
a) funcionarea individual a a r z t o a r e l o r / a p a r a t e l or c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi;
b) funcionarea simultan a t ut uror aparatelor, n cazul racordrii la acelai co de fum a mai
multor a p a r a t e c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi.
(2) n cazul funcionrii def ec tuo as e a evacurii gazelor ar se se procedeaz la:
a) amnarea punerii n funciune, pn la re med ie re a canalelor sau coului de fum;
b) sigilarea robinetelor aparatului c o n s u ma t o r de combustibili gazoi.
13.14. Aparatele c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi racorda te la co se pun n funciune numai
dup ce consu matorul prezint dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificare i curire a courilor de
fum printr-o unitate abilitat.
13.15. _
(2) La punerea n funciune a oricrei instalaii de utilizare, delegatul operatorului SD are

ur m t oa re le obligaii:
a) s mon te z e contorul de gaze naturale;
b) s verifice ncheierea contractului de furnizare gaze;
c) s instruiasc consuma torul pentru folosirea corect a instalaiei de utilizare;
d) s ncheie cu consu matorul i instalatorul autorizat pentru execuie proces-verbal d e p u n e r e n
funciune, conform Anexei 5.
e) s predea consumatorului instruciunile privind modul de utilizare corect a gazelor naturale,
prevzut e n Anexa 8.
13.16. _
( 1 ) Pentru lucrrile aferente SD (conducte, b r a n a m e n t e i staii i posturi de reglare sau reglarem s u r a r e ) , nainte de punerea n funciune, investitorul pred operatorului SD carte a tehnic a
construciei.
(2) Cartea tehnic a construciei conine, conform legislaiei n vigoare, docu me nt a i a privind:
proiectarea, execuia, recepia, punerea n funciune i exploat area SD;
13.17. Documentaia privind proiectarea, ntocmit n conformitate cu art. 2.7., care se a t a e a z
crii tehnice a construciei se co mp le t e az , dup cum u r me a z :
a) pentru conductele din SD, cu planul conductelor efectiv mo n t a t e pe traseul real;
b) pentru b r a n a m e n t e , cu planul branamentului i s ch e m izometric pe care se indic diametrul,
lungimea, punctul de racord, debitul instalaiei de utilizare, poziia i caracteristicile constructive ale
arm turi lor i pieselor electroizolante;
c) pentru staii i posturi de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e , cu planul lucrrilor ex e c u t a t e i s c h e m a
izometric
pe care se indic diametrele
i lungimile
panourilor,
distribuitoarelor,
poziia
regulatoarelor, armturilor, flanelor de m s u r a r e , poziia i caracteristicile contoarelor, punctele de
intrare i ieire cu precizarea presiunilor, capaci tat ea de reglare i m s u r a r e a staiei/ postului,
poziia ruilor i platbandelor a fer en te sistemului de m p m n t a r e .
13.18. Pe planurile precizate la art. 13.17. se me n i one az , dup caz:
a) distanele de identificare fa de repere fixe, distanele ntre suduri, locul sudurilor de poziie,
diametrele conductelor, locul schimbrilor de dia metru i al schimbrilor de direcie, lungimea
fiecrui tronson de conduct, pe d ia me tr e i lungimea total a conductei, locul de intersecie cu alte
conducte, distanele pn la alte instalaii ntlnite n s p t ur , construcii sau obstacole su b t e r a n e ,

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

locul armturilor;
b) detalii de montaj la schimbrile de direcie sau diame tre, la t r a ve r s a r e a altor conducte sau
construcii su b t e r a n e , pentru punctele de racord ale b r an a me n t e l o r sau conductelor, pentru
dispozitivele de nchidere i profiluri t ra ns ve rs al e n punctele a g l o me r a t e cu instalaii s ub t e r a n e , la
subtraversri de ci ferate, drumuri, cursuri de ape.
13.19. Fiecare pies d e s e n a t care se a t a e a z crii tehnice a construciei se co mplete az cu datele
de identificare ale proiectantului i executantului i se s e m n e a z i se tampileaz de acetia.

CAPITOLUL
NATURALE

14:

EXPLOATAREA

SISTEMELOR

DE

ALIMENTARE

CU

GAZE

1. _

1 4 . 1 . Exploatarea siste me lor de distribuie a gazelor naturale, numite n continuare SD, se efectueaz
prin personal autorizat, de ctre operatori economici titulari ai licenei de distribuie a gazelor naturale
acordat de ctre ANRE, numii n continuare operatori SD.
14.2. ExpioatQrcQ inotQlQiilor do utilizare gazelor naturale aparinnd conoumatorilor pcrocanc
juridico poate fi efectuat de ctre!
personal propriu, desemnat prin ordin scris de ctre conductorul unitii gi autorizat de ctre
ANRE. Acest personal nu este abilitat s efectueze verificri i revizii tehnice periodice;
ope ra tor i e cono mi ci aut or iz a i de c tr e ANR E;
operatori GD.
1 4 . 2 . Exploatarea instalaiilor d e utilizare a g aze lo r naturale aparinnd co n sum at o r ilo r

noncasnici po a t e fi e f e c t u a t de ctre:
a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de ctre conductorul unitii i autorizat de
ctre ANRE. A ce st perso nal nu este abilitat s efectueze verificri i revizii t e h ni c e
periodice;
b) operatori e co no m ic i autorizai de ctre ANRE;
c) operatori SD.
(la data 29-iul-2010 punctul 1., subpunctul 14.2.. din capitolul 14 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinu l
3.9/2010 )

1 4 . 3 . Exploatarea instalaiilor de utilizare aparinnd consumatorilor casnici, cu excepia verificrii i a


reviziei tehnice periodice, poate fi efectuat de acetia i, dup caz, de fochiti autorizai pentru
expl oa t ar ea centralelor termice, conform Instruciunilor de utilizare a gazelor naturale primite la
pune re a n funciune a instalaiei de utilizare a gazelor naturale sau la cerere.
1 4 . 4 . Instruciunile de utilizare a gazelor naturale sunt el aborate conform prevederilor prezent elor
norme tehnice i a prescripiilor tehnice de folosire a ap ar at e lo r c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi,
elaborate de productor i se ntoc mesc conform cu Anexa 8.
14.5. _
(1) Verificarea
i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare e st e obligatorie pentru toi
consumatorii.
(2) Realizarea operaiilor de verificare i revizie tehnic periodic se efectueaz de ctre un ope ra tor
economic autorizat de ctre ANRE, selec tat de ctre con su ma t or.
( 3 ) Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare se execut pe baza
documentaiilor tehnice care au st a t la baza executrii instalaiei de utilizare, avizate de operatorul
SD, exis tente la operatorul SD i/sau la consu ma to r.
14.6. _
(1) Operatorul SD comple teaz la zi docu me nt e l e ne ce sa re exploatrii sistemului de al imentare cu
gaze naturale, dup cum u r me a z :
a) s ch e ma de an sa mbl u a SD, cu a mp l a s a r e a staiilor de r e gl a r e - m s ur a r e de predare, staiilor de
reglare sau r e g l a r e - m s u r a r e de sector, posturilor de reglare sau r e gl a r e - m s ur a r e , robinetelor de
la consumatorii
mar ca t e
secionare
i b r a n a me n t e l o r
industriali,
prin s e m n e
i culori
convenionale;
b) planurile conductelor, scara 1:500, cu repere fa de puncte fixe;
c) fiele tehnice co mpleta te la zi pentru conducte, b r a n a m e n t e , posturi i staii de reglare sau
r e gl a r e - m s ur a r e apar innd SD pe care l oper ea z , ntocmite conform prevederilor din Normele
tehnice pentru proiectarea i ex e c u t a r e a sis temelor de al imentare cu gaze naturale.
d) docu men t a i a tehnic a instalaiilor de utilizare;
e ) registrul de eviden a reclamaiilor i defectelor din SD, conform Anexei 13;
f) registrul de eviden a reclamaiilor i defectelor din instalaiile de utilizare, conform Anexei 14;
g) registrul de eviden a accidentelor tehnice, conform Anexei 15;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

h) registrul de eviden zilnic a parametrilor pentru staiile de reglare-msurare supravegheate,


conform Anexei 16.
( 2 ) Operatorul SD este obligat s dein un exemplar din cartea construciei pentru SD/alte obiective
pentru care are licena de distribuie a gazelor naturale i s o completeze la zi; pentru cazul n care
nu exist cartea tehnic a construciei, se va elabora releveul construciei.
14.7. Pentru toi consumatorii, operatorul SD ine la zi evidena debitelor aprobate i a debitelor puse
n funciune.
14.8. _
( 1 ) Operatorul SD are dreptul s sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de
combustibili gazoi i a instalaiilor de utilizare care nu sunt conforme cu prevederile legale.
( 2 ) Operatorul SD procedeaz conform alin. (1) :
a) la solicitarea n scris a furnizorului de gaze naturale;
b) n situaia n care aceste neconformiti sunt constatate ca urmare a activitii specifice
operatorului SD.
( 3 ) Operatorul SD asigur primirea reclamaiilor i rezolvarea acestora.
2. EXPLOATAREA SD
A) Exploatarea conductelor i branamentelor
14.9. Operatorul SD este obligat s efectueze verificarea i revizia tehnic a conductelor i
branamentelor.
14.10. _
(1) Verificarea tehnic a conductelor i branamentelor, n vederea depistrii eventualelor scpri
de gaze, se face periodic, cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform
prevederilor
legislaiei n vigoare i se efectueaz de ctre operatorul SD, conform regulamentelor proprii, n
funcie de:
a)starea tehnic i vechimea conductelor i branamentelor;
b)densitatea construciilor i nivelul de risc n funcie de destinaia acestora;
c)intensitatea traficului;
d)numr de defecte/kilometru;

e)alte condiii locale specifice;


f)tipul conductelor, oel sau polietilen (PE) .
( 2 ) Verificarea tehnic periodic a conductelor i branamentelor se execut la intervale de timp
precizate n Anexa 17.
( 3 ) Echipa care efectueaz verificarea are n componen cel puin un instalator autorizat ANRE.
14.11. Controlul scprilor de gaze naturale se efectueaz:
a)pe toat lungimea traseelor conductelor i branamentelor i n posturile/staiile de reglare sau
reglare-msurare;
b)n cminclG altor reele do utiliti Gubtcronc ampiaGotG n domeniul public ! o dioton do minim
5 m fa de conductele de gaze naturale.
b)n cminele altor reele de utiliti subterane amplasate n domeniul public la o
distan de maximum 5 m fa de conductele de gaze naturale.
C/a data 29-iul-2010 punctul 2., litera A., subpunctul 14.11.. din capitolul 14 modificat de Art. I, punctul 15.
din Ordinul 19/2010 )

14.12. Dup efectuarea verificrii tehnice a conductelor i branamentelor, echipa care a efectuat
verificrile consemneaz n ordinul de serviciu, ntocmit conform cu Anexa 18, constatrile fcute i
msurile luate n vederea diminurii/ eliminrii neconformitilor.
14.13. _
(1) La constatarea unor scpri de gaze n SD care impun
intervenie de urgen, se anun
imediat biroul de reclamaii care consemneaz sesizarea n registrul de eviden a reclamaiilor i
defectelor din SD, ntocmit conform cu Anexa 13.
(2) n situaia menionat la alin. (1) , echipa care efectueaz verificrile ia de urgen primele
msuri, dup caz:
a)oprete sau deviaz circulaia autovehiculelor i pietonilor n zon;
b)asigur evacuarea n atmosfer a scprilor de gaze prin deschiderea capacelor cminelor
aferente conductei de gaze i ale altor reele subterane existente n zon;
c)ridic capacele rsufltorilor GN;
d)supravegheaz zona pn la sosirea echipei de intervenie a operatorului SD;
e)verific existena acumulrilor de gaze n imobilele din vecintatea defectului i dispune msuri
n consecin.
14.14.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

n cazul c onst a t ri i p r e z e n e i u n o r s c p ri de g a z e ntr-o c o n s t r u c i e , se anun i med ia t biroul


de re cl a ma i i, c a re consemneaz s e s i z a r e a n registrul de e vi d e n a reclamaiilor i d e fe c t e l o r din
instalaiile de utilizare, nt oc m i t c on form cu Anexa 14.
(2) n si t ua i a menionat la alin. (1) , echipa de in te r ve n ie sosit la solicitarea c o n s t a t a t o r u l u i ,
a c i o n e a z ast fel:
a)int e rz i c e a c c e su l cu foc s a u cu surse de p r o d u c e r e a scnteilor;
b ) n t r e r u p e alimentarea cu g a z e n a t u r a l e ;
c ) e f e c t u e a z a e r i s i r e a nc pe ri lor;
d)loc a l i z e a z de fe ct ul i nu prsete z on a p n la el i mi na re a total a g a z e l o r din imobil;
(1)

e)anun d i s p e c e r a t u l o p e r a t o r u l u i SD;
f)e xt i n de controlul pe n t r e a g a z on u n d e este posibil infiltrarea gazelor.
14.15. _
(1) Revizia t e h n i c a c o n d u c t e l o r i branamentelor s e realizeaz
urmtoarelor opera ii :

la m a x i m

2 ani,

prin e f e c t u a r e a

a ) c u r i r e a tijelor i e v e n t u a l a reparare a rsufltorilor;


b)manevrarea r ob i n e t e l or i remedierea n e e t a n e i t i l o r acestora i a defeciunilor constatate;
c ) c u r i r e a c m i n e l o r de vizitare;
d)completarea cu capace a c m i n e l o r de vizitare, acolo u n d e c a p a c e l e lipsesc;
e)refacerea m a r c a j e l o r pe t r a s e u l c on du c t el or, u n d e este cazul;
f)controlul staiilor de prot e c i e c a t od i c ;
g)ve ri fi c a re a continuitii firului trasor p e n t r u c o n d u c t e l e din PE cu aparatur adecvat; n cazul
co ns t a t ri i u n o r discont inui t i, acestea s e r e m e d i a z imediat.
(2) C o ns t a t ri l e se menioneaz n fiele t e h n i c e ale c o n d u c t e l o r i ale branamentelor, n t o c mi t e
con form cu Ane xa 9, r e s pe c t i v cu Ane xa 10 din Nor mele t e h n i c e p e n t r u p r o i e c t a r e a i executarea
s i s t e m e l o r de a l i m e n t a r e cu g a z e n a t u r a l e .
14.16. Pe nt ru re e le le p r o t e j a t e ca todi c, o d a t la 30 zile, s e efectueaz controlul funcionrii staiilor
de prot e c i e c a t o di c ; c o n s t a t r i l e se menioneaz n ordinul de serviciu, nt oc mit confor m cu Anexa
18.

14.17. nl oc ui re a c o n d u c t e l o r de g a z e n a t u r a l e s a u a u n o r poriuni din acestea se face n funcie de:


a)starea t e h n i c ;
b)numr de d e f e c t e / k i l o m e t r u ;
c ) a g r e s i v i t a t e a solului i valorile c ur e n i l o r de di sp er si e;
d)modernizarea carosabilului i infrastructurii s i s t e m e l o r de utiliti;
e)necesitatea re di m e n si on r i i ;
f ) s c h i m b a r e a regi mului de p r e s i u n e etc.
14.18. nl oc ui re a c a p a c e l o r la c m i n e l e de vizitare s e face i me d i a t d u p constatarea deteriorrii s a u
lipsei a c e s t o r a .
14.19. n cazul c o n d u c t e l o r s i t u a t e pe strzi c a r e urmeaz a fi supuse modernizrii, se verific n
prealabil prin s o n d a j starea t e h n i c a c o n d u c t e l o r, s ta bi li nd u -se ms ur il e necesare p e n t r u a s i g u r a r e a
funcionrii n condiii de s i gu r a n .
14.20. E fe c t ua re a i nt erveni il or s a u executarea cuplrii c o n d u c t e l o r noi la c o n d u c t e l e n fu nc i un e se
face n ra po rt de c o m p l e x i t a t e a i n a t u r a lucrrilor, prin:
a ) n c h i d e r e a i/ sa u depresurizarea reelei;
b)reducerea presiunii de re gim n r e e a i utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare.
14.21. _
(1) ntreruperea planificat a a li ment ri i cu g a z e n a t u r a l e p e n t r u e f e c t u a r e a de lucrri n SD s e face
nu ma i d u p anunarea c o n s u m a t o r i l o r a fe c t ai de n t r e r u p e r e , na in te cu m i n i m u m 4 8 ore.
(2) Peri oa da m i n i m de ntrerupere a al i mentrii cu g a z e n a t u r a l e este de 3 ore.
(3) Perioada m i ni m de n t r e r u p e r e p o a t e fi d i m i n u a t d a c c o n s u ma t o r i i sunt a n u n a i n t o t a l i t a t e
de r e l u a r e a a li ment ri i cu g a z e n a t u r a l e .
14.22. _
( 1 ) n cazul nt re ru pe ri l o r a c c i de nt a l e , r e l u a r e a alimentrii cu g a z e n a t u r a l e se face d u p anunarea
preala bi l a c o n s u m a t o r i l o r a fe c t a i de ntrerupere cu m i n i m u m 3 ore na in te de aceasta.
(2) Perioada m i ni m de n t r e r u p e r e p o a t e fi d i m i n u a t d a c c o n s u ma t o r i i sunt a n u n a i n t o t a l i t a t e
de r e l u a r e a a li ment ri i cu g a z e n a t u r a l e .
a.4.23. TrccGrGQ unei conducte ! un r e g i m d o p r c o i u n c a u p c r i o a r S c e l e i p e n t r u caro foot conatruitc "
oe fac e cu r e o pe c t ore o N or m e l or t e h n i c e p e n t r u p r o i e c t a re a i executarea oiotemelor de a l i m e n t a r e cu
ga ze n a t u r a l e .

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

14.23. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioar celei pentru care a fost
construit se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea i
exploatarea sistemelor de alimenta re cu gaze naturale i numai dup efectuarea probelor
de presiune corespunztoare noului regim de presiune.

(la data 29-iul-2010 punctul 2., litera A., subpunctul 14.23.. din capitolul 14 modificat de Art. I, punctul 16.
din Ordinul 19/2010 )

14.24. Operaiile de intervenie pe conducte n funciune se fac numai pe baza programelor de lucru
aprobate, care trebuie s conin minimum urmtoarele precizri:
a)msuri tehnice care s exclud pericolul de accidente;
b)personalul autorizat al operatorului SD, desemnat pentru intervenie;
c)msurile de aprare mpotriva incendiilor, prevzute de regulamentele n vigoare.
B) Exploatarea staiilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare
14.25. _
( 1 ) Staiile i posturile de reglare sau reglare-msurare de la consumatori funcioneaz, de regul,
fr supraveghere, cu excepia celor pentru care operatorul SD mpreun cu consumatorul,
stabilesc, funcie de importana obiectivului sau de necesitile tehnologice, pentru o perioad
limitat de timp, necesitatea existenei personalului de supraveghere.
(2) Obligaiile personalului responsabil cu supravegherea staiilor i posturilor de reglare sau
reglare-msurare se stabilesc de operatorul SD.
14.26. Staiile i posturile de reglare sau reglare-msurare, indiferent de capacitate, se revizuiesc pe
baz de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de productor/ proiectant,
dup caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani.
14.27. _
(1) Revizia staiilor i posturile de reglare sau reglare-msurare se face n funcie de prescripiile
productorului de echipamente i const, n principal, din:
a)verificarea etaneitii i, dup caz, nlocuirea pieselor i garniturilor uzate;
b)curirea i ungerea mecanismelor;
c)curirea de impuriti a conductelor;

d)verificarea i reglarea funcionrii regulatoarelor la parametrii proiectai, a armturilor de


nchidere i de siguran;
e)verificarea i remedierea sistemelor de separare/ filtrare;
f)verificarea i, dup caz, nlocuirea aparaturii de msur i control, cu excepia celei pentru care
se stabilesc alte termene n conformitate cu prevederile reglementrilor metrologice n vigoare;
g)vopsirea instalaiei i a echipamentelor aferente, dup caz;
h)verificarea i remedierea prii de construcie a staiilor i posturile de reglare sau reglaremsurare precum i a sistemelor de nclzire, ventilare i iluminare aferente, dup caz;
i)asigurarea cureniei i degajarea spaiilor exterioare aferente, dup caz;
j)verificarea instalaiei de paratrsnet, printr-o firm autorizat.
(2) Data de efectuare a reviziei se nscrie n fia staiilor i posturile de reglare sau reglaremsurare.
14.28. Operaiile de revizie a staiilor i posturile de reglare sau reglare-msurare ncep dup
anunarea consumatorilor privind ntreruperea sau limitarea alimentrii cu gaze naturale, cu cel puin
48 ore nainte.
14.29. Dac la efectuarea operaiilor de revizie este necesar oprirea staiilor i posturilor de reglare
sau reglare-msurare, repunerea n funciune se face dup obinerea confirmrii scrise a delegatului
consumatorului, care garanteaz c robinetele tuturor punctelor de consum sunt nchise.
14.30. n timpul operaiilor de revizie a staiilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se
asigur ventilarea permanent a ncperii.
14.31. Remedierea defeciunilor la instalaia electric a staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se face numai dup scoaterea de sub tensiune a acesteia, de personalul autorizat, n
prezena unui delegat al operatorului SD.
14.32. Controlul etaneitii tuturor mbinrilor ntre elementele componente se face cu spum de
spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii; este strict interzis controlul etaneitii cu
flacr.
14.33. _
(1) Manevrarea elementelor de nchidere i folosirea ocolitorului precum i a refulatoarelor staiilor
i posturilor de reglare sau reglare-msurare se fac numai de personalul operatorului SD.
(2) Robinetele de pe ocolitor se sigileaz n poziia nchis.
( 3 ) n situaii deosebite, cu acceptul operatorului SD, consemnat prin
proces verbal
,
asigurarea

continuitii

alimentrii

cu

gaze,

utilizarea

ocolitorului

pentru
se face pentru

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

perioade

strict

18.08.2010

limitate, de personalul autorizat al consumatorului, instruit n acest sens.


interzis depozitarea materialelor n cldirile care adpostesc staiile i posturile de
sau
reglare
reglare-msurare i n apropierea acestor cldiri la distane mai mici de:
a)10 m pentru materiale incombustibile;
b)40 m pentru materiale combustibile.
14.35. Pentru staiile i posturile de reglare sau
reglare-msurare fr personal

14.34. Este

de

exploatare
permanent, se asigur accesul controlat de ctre operatorul SD.
3. EXPLOATAREA INSTALAIILOR DE UTILIZARE
14.36. Consumatorii de gaze naturale sunt obligai s asigure exploatarea i ntreinerea instalaiilor
de utilizare, n conformitate cu specificaiile tehnice n vigoare.
14.37. Consumatorii, persoane juridice, sunt obligai s ntocmeasc i s afieze la locuri vizibile:
a) instruciuni specifice de utilizare i exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili
gazoi;
b) n umerele de telefon ale echipelor de intervenie proprii i ale operatorului SD.

14.38. _
(1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi const din efectuarea urmtoarelor
operaiuni:
a) aprinderea i stingerea focului;
b) supravegherea arderii i respectarea parametrilor tehnologici pentru funcionare n condiii
optime;
c) supravegherea aparatelor de msur i control i a echipamentelor de siguran;
d) supravegherea instalaiilor de automatizare;
(2) Verificarea i repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face la cererea
consumatorului prin uniti specializate, ori de cte ori este nevoie; acestea se efectueaz de ctre
operatori economici autorizai de organisme abilitate.

14.39. _
ntreinerea instalaiilor de utilizare const din efectuarea urmtoarelor operaiuni:
a) controlul eventualelor scpri de gaze;
b) supravegherea, ntreinerea curent, vopsirea prilor supraterane;
c) verificarea tehnic a instalaiilor de utilizare la maximum 2 ani;
d) revizia tehnic a instalaiilor de utilizare la maximum 10 ani.
(2) Consumatorii, persoane juridice, ce dein instalaii industriale de utilizare a gazelor naturale,
efectueaz controlul eventualelor scpri de gaze la intervale de cel mult 72 ore, n funcie de:
a) complexitatea instalaiei;
b) procesul tehnologic;
c) posibilitatea scprii i infiltrrii gazelor.
(1)

14.40. _
(1) Verificarea tehnic periodic a instalaiilor de utilizare se face conform instruciunilor specifice i
const din efectuarea urmtoarelor operaiuni:
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din
instalaie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran;
e) demontarea/ debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de
alimentare aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
vGrificQrcQ documentelor, cmioG cu maximum 6 luni nainte do dota verif icrii, prezentate d e
consumator,sateateverificarea dectreoperatorieconomiciautorizai,confor m
reglementrilor n vigoare, a aparatelor consumatoare de combuotibili gazogi, a curirii cogurilor gi
canalelor de evacuare a gazelor arse;

h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care s reias c a fost


efectuat curarea courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse de ctre operatori
economici autorizai, conform reglementrilor n vigoare, emise cu maximum 6 lunii
nainte de data verificrii periodice a instalaiei de utilizare;

C/a data 29-iul-2010 punctul 3., subpunctul 14.40.., alin. (1), litera H. din capitolul 14 modificat de Art. I,
punctul 17. din O r di nu l 1 9/ 20 10 )

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de reglare sau reglare-msurare.
j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care s ateste efectuarea n
termen a verificrii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi
de ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor n vigoare.
C/a data 29-iul-2010 punctul 3., subpunctul 14.40.., alin.
punctul 18. din Ordinul 19/2010 )

(1), litera I.

din capitolul 14 completat de Art. I,

(2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic conform alin. (1) a instalaiilor de utilizare comune,
care deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile sau posturile de reglare i contoare.
14.41. _
Revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare const n:
efectuarea
tuturor operaiunilor prevzute la verificarea tehnic
a)
periodic, revizia din
anul
respectiv nlocuind verificarea;
b) efectuarea probei de rezisten la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru
proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de
instalaie la care s-au fcut nlocuiri i/ sau modificri;
c) efectuarea probei de etaneitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru
proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a ntregii instalaii.
(2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform alin. (1) a instalaiilor de utilizare comune care
deservesc mai multor consumatori, cuprinse ntre staiile sau posturile de reglare i contoare.
14.42. Revizia tehnic a instalaiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevzut la art. 14.39.,
alin. (1) , lit. d) i n urmtoarele situaii:
a) dup ntreruperea utilizrii instalaiei pentru o perioad timp care depete 6 luni;
b ) d up orice eveniment care ar fi putut afecta instalaia de utilizare gaze naturale.
(1)

14.43. _

Verificrile i reviziile tehnice periodice se consemneaz, dup caz, n:


a) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale aparinnd consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 19;
b) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale aparinnd consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 20;
c) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale la consumatorii casnici, ntocmit conform cu Anexa 21;
d) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale la consumatorii casnici, ntocmit conform cu Anexa 22.
(2) Operatorul economic autorizat care efectueaz verificarea sau revizia tehnic periodic a
instalaiei de utilizare are urmtoarele obligaii:
a) s preia de la operatorul SD copii ale fielor de eviden a lucrrilor tehnice periodice, anterior
efecturii verificrilor sau reviziilor tehnice;
b) s transmit operatorului SD un exemplar original al fielor de eviden a lucrrilor tehnice
periodice, ntocmite n conformitate cu alin. (1) , completate, semnate i stampilate.
(3) Fiele de eviden a lucrrilor periodice de verificare i revizie tehnic se pstreaz, n cte un
exemplar, la:
(1)

a)
b)
c)
d)

consumator;
operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaiei de utilizare;
operatorul SD;
furnizorul de gaze naturale.

14.44. _
(1) Remedierile defeciunilor constatate n instalaiile de utilizare i nlocuirea elementelor defecte
sunt obligaia consumatorului i se realizeaz de ctre operatori economici autorizai de ANRE, pe
cheltuiala consumatorului.
(2) Dup remedierea/nlocuirea instalaiei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune,
conform prevederilor cap. 12.
(3) Probele de presiune se efectueaz numai dup demontarea contoarelor, scoaterea din funciune
a instalaiei i blindarea acesteia.
(4) Sunt interzise soluiile provizorii de remediere a defectelor.
(5) Condiiile de efectuare a probelor de presiune se consemneaz n procesul verbal de recepie
tehnic a instalaiei de utilizare, ntocmit conform Anexei 3.

14.45. _
(1) Pentru modificri ale instalaiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat s
nainteze spre avizare operatorului SD documentaiile tehnice pentru executarea lucrrilor, ntocmite

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

conform prevederilor art. 2.7.


(2) nlocuirea instalaiei exis tente de utilizare a gazelor naturale, n cazul n care nu se aduc
modificri de debit instalat, presiune, m s u r a r e a consumului de gaze, tr as eu al instalaiei, loc de
a mp l a s a r e a apa ra t el or c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi etc. se efectueaz pe baza i cu
re spe ct a re a documentaiei tehnice care a st a t la baza executrii instalaiei de utilizare, avizat de
operatorul SD, existent la operatorul SD i/ sau la con su ma t or.
14.46. Repunerea n funciune a instalaiilor modificate/ nlocuite conform cu art. 14.45. se face n
aceleai condiii ca i pentru instalaiile noi.
14.47. Repunerea n funciune a instalaiilor dup efectuarea reviziei tehnice, dup rep ara re a unei
defeciuni i/ sau n tr erup ere a accidental, se face conform instruciunilor specifice de utilizare i
exploatare, numai dup:
a) efectuarea controlului funcionrii ap a r a t e l o r / ec hi pa men te l or de m sur , control, reglare i
siguran din c o mp on e n a instalaiei de utilizare a gazelor naturale;
b) verificarea punerii n poziia nchis a tu turor armturilor dela ap ar at e l e c o n s u ma t o a r e de
combustibili gazoi.
14.48. La n tr erup ere a accidental a furnizrii gazelor naturale, consumatorii trebuie s nchid
robinetele de pe conductele de al imentare i s aplice msurile prevzut e n instruciunile tehnice
proprii de exploatare.
14.49. Punerea n funciune a ap ar at e lo r c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi se face n prezen a
reprezentanilor operatorului SD i, dup caz, ai unui o pe r a t o r economic autorizat de organismul
abilitat, pentru punerea n funciune a apa ra t el or c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi.
14.50. Verificarea ap ar at e lo r de m s u r a r e a gazelor naturale, s u p u s e controlului metrologic obligatoriu
al statului, se efectueaz n conformitate cu art. 14.54.
14.51. Consumatorii, pe rso ane juridice, stabilesc planuri de aciune pentru prevenirea accidentelor n

al imentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu n ved er ea aplicrii lor.


4. MONTAREA, NTREINEREA I VERIFICAREA CONTOARELOR/ ECHIPAMENTELOR I INSTALAIILOR
DE MSURARE A GAZELOR NATURALE
14.52. Montarea, ntreinerea i verificarea con to ar el or/ e ch ip a me nt e lor i instalaiilor de m s u r a r e a
gazelor naturale din sistemul de ali mentare cu gaze naturale se realizeaz de ctre personal autorizat
al operatorului SD sau, cu acordul acestuia, de operatori economici autorizai conform prevederilor
legislaiei i reglementrilor n vigoare.

14.53. _

(1)

n tr e i ne re a con to ar el or/ e ch ip a me nt e lor i instalaiilor de m s u r a r e a gazelor naturale se face


prin:
a) re spe ct a re a instruciunilor de ntreinere date de productorul cont oa re lor / ec hi pa men te l or i
instalaiilor de m s u r a r e a gazelor naturale;
b) verificarea vizual cu ocazia citirii i o dat la 24 de ore pentru nregistratoarele cu d ia gr a m
circular, cu ocazia schimbrii diagramei;
c) verificarea metrologic periodic, la sc ad en e le stabilite prin reglementrile de specialitate.
(2) Modul de efectuare a verificrilor metrologice, ocazionate de defect area apa ra t el or sau la
solicitarea consumatorilor, es t e precizat n contractul de furnizare a gazelor naturale i n
Regulamentul de m s u r a r e a cantitilor de gaze naturale t ra nz ac ion at e n Romnia.
14.54. Verificarea cont oa re lor / ec hi pa men te l or i instalaiilor de m s u r a r e a gazelor naturale se face
numai n laboratoare autorizate n conformitate cu reglementrile de metrologie legal n vigoare.
14.55. La mo n t a r e a mijloacelor de m s u r a r e se ncheie procese verbale n conformitate cu Anexa 23.
14.56. Operaiunile de mo nt ar e i d e m o n t a r e a mijloacelor de m s u r a r e , n ve de re a verificrii
metrologice sau a nlocuirii a ce s tor a, se c o n s e m n e a z ntr-un buletin de micare n conformitate cu
Anexa 24.
5. INTERVENII PENTRU REMEDIEREA DEFECTELOR

14.57. _
(1) Operatorul

SD asigur p e r m a n e n t un sistem de colectare a sesizrilor i reclamaiilor


consumatorilor i de rezolvare a acestora n ved er ea remedierii defectelor intervenite n sistemul de
ali mentare cu gaze naturale.
(2) n funcie de numrul consumatorilor i lungimea reelei, activitatea se organizeaz astfel:
a) birou cu funcionare p e r m a n e n t dotat cu telefon direct, av nd echipe i mijloace de intervenie;
b) post dot at cu telefon direct;
c) salariat al operatorului SD, care s asigure preluarea p e r m a n e n t a sesizrilor i reclamaiilor
consumatorilor, cu domiciliul n localitatea rural n care se de sf o ar activitatea de distribuie a
gazelor naturale.

14.58. _

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

(1) Pentru localiti mici sau pentru consumatori izolai, la care numrul abonailor nu justific
existena echipelor p e r m a n e n t e de intervenie, re med ie re a defectelor se asigur de ctre operatorul
SD prin echipe de intervenie.
(2) Solicitarea echipelor de intervenie se face prin dispeceratul operatorului SD, n urma
reclamaiilor primite.
14.59. Operatorul SD comunic consumatorilor numrul de telefon pentru reclamaii i intervenie i l
nscrie n Instruciunile de utilizare a gazelor naturale, elaborate conform cu art. 14.4., care se predau
t u t u ro r consumatorilor, odat cu punerea n funciune a instalaiilor.
14.60. Mainile de intervenie se doteaz cu mijloace de comunicare eficiente, cu scule, dispozitive,
e c h i p a me n t e , utilaje pentru e x e c u t a r e a lucrrilor i cu a p a r a t e ad e c va t e pentru d e t e c t a r e a scprilor
de gaze naturale.
14.61. _

(1)

Echipele de intervenie au n c o mp on e n :
a) cel puin un instalator autorizat ANRE cu c o m p e t e n e n coordonarea lucrrilor de execuie i
exploat are;
b) muncitori specializai/autorizai pentru lucrrile necesare.
(2) Deplasarea echipei de intervenie la locul defectului se realizeaz n timpul cel mai scurt.
(3) Echipele de intervenie sun t d o t a t e cu e c h i p a me n t de protecie co re spunz tor normelor de
protecie a muncii i de a p r a r e mpotriva incendiilor.
(4) Accesul pentru re med ie re a defectului se face pe baza ordinului de serviciu (Anexa 18).
(5) Remedierea defectului se c o n s e mn e a z de echipa de intervenie pe ordinul de serviciu.
14.62. Defeciunile s e mn a l a t e n instalaiile de utilizare ale consumatorilor per soan e juridice pot fi
r eme di a te de:

a) personal propriu, autorizat de ANRE;


b) operatorul liceniat al SD, pe baz de contract;
c) operatori economici autorizai de ANRE, pe baz de contract.
14.63. Defeciunile s e m n a l a t e la instalaiile de utilizare ale consumatorilor casnici pot fi remedia te, pe
baz de contract, de:
a) operatorul liceniat al SD;
b) operatori economici autorizai de ANRE.
14.64. O conduct sau un b r a n a m e n t se consider scoase t e m p o r a r din funciune dup ce s-a oprit
vehicularea gazelor, prin izolarea poriunii respective cu ajutorul robinetelor de secionare sau a
dispozitivelor speciale de oprire local i s-a efectuat depresurizarea aces tora.
14.65. Sco at e re a t e mp o r a r din funciune a conductelor i a b r an a me n t e l o r poate fi nec es ar pentru:
a) r eme di er ea avariilor sau accidentelor tehnice;
b) e fe ct ua re a unor lucrri pr o gr a ma t e pe conducte.
14.66. Sco at e re a t e mp o r a r din funciune a conductelor sau a b r a n a me n t e l o r se ex ec ut de echipe
sau formaii de lucru ale operatorului SD, numai pe baza:
a) programului de lucru scris;
b) foii de m a n e vr ;
c) dispoziiei date de persoanel e mputernicite, nregistrat n registru de dispoziii al dispeceratului
operatorului SD.

14.67. _
(1) Programele de lucru se ntoc mesc pentru t oa te lucrrile planificate.

(2) Foile de man evr se ntocmesc pentru lucrri de intervenie simple sau n cazuri de accidente

tehnice.

14.68. n caz de avarie, personalul din echipele de intervenie are obligaia de a lua primele msuri de
siguran i de a raporta dispeceratului operatorului SD msurile luate pentru remediere.
14.69. Documentele de la art. 14.66. se ntoc mesc i se aprob de per soan e mputernicite n a ce s t
s en s de operatorul SD.
14.70. Programul de lucru cuprinde cel puin:
a) d en u m i r e a , locul i scopul lucrrii;
b) data pr o gr a ma t i dur at a e st i ma t a lucrrii;
c) schia conductei sau reelei pentru zona afect at, cu indicarea t u t u ro r armturilor de pe t r a s e u ;
d) delimitarea i mar ca re a vizibil a zonei de lucru;
e) executantul lucrrii;
f) responsabilul lucrrii din partea operatorului SD;
g) succesiunea efecturii operaiilor;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

h) soluia de al imentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrrilor sau ap r ob a r e a pentru sistarea


furnizrii gazelor;
i) do ta re a tehnic;
j) msurile de protecie a muncii i de a p r a r e mpotriva incendiilor specifice lucrrii;
k) n umele i s e m n t u r a persoanelor care ntoc mesc i aprob programul de lucru.
14.71. Foile de ma ne vr se ntocmesc ntr-o form succint, n funcie de specificul
intervenie.

lucrrii

de

14.72. _

(1)

nainte de nceperea lucrrilor p ro gr a ma t e se face:


a) instructajul de protecia muncii i de a p r a r e mpotriva incendiilor, specifice programului de
lucru sau foii de m a n e vr ;
b) do ta re a formaiei de lucru cu mijloace de lucru, de protecia muncii i de a p r a r e mpotriva
incendiilor.
(2) Conductorul formaiei de lucru i responsabilul coordonator rspund de ex e c u t a r e a , n condiii
de siguran, a lucrrilor i operaiunilor cuprinse n programul de lucru sau n foaia de m a n e vr , n
conformitate cu docu me nt a i a de execuie, normele de protecia muncii i de a p r a r e mpotriva
incendiilor.
(3) Lucrrile care se execut n zona de protecie sau de siguran a obiectivelor terilor se fac cu
avizul i s u p r a ve g h e r e a tehnic a aces tora.
14.73. Sco at e re a t e mp o r a r din funciune cu ajutorul dispozitivului cu par a conductelor avnd Dn
mai mic sau egal cu 50 mm, racorda te la conducta de distribuie prin teu, se face pe baza ordinului de
serviciu.

14.74. Dup ncheierea lucrrilor, executantul nscrie n planul de a m p l a s a r e i n carte a construciei


el e me nt e le constructive noi i cele modificate, care s
reflecte situaia real din
ren
la dat a
respectiv.
14.75. La conductele din polietilen, dup localizarea defectului i e fe ct ua re a spturilor n funcie de
gradul de afect are a conductei, defectul se izoleaz prin:
a) s tr an gu la re a cu ajutorul dispozitivelor calibrate n a mo n t e de locul defectului, sau de o parte i de
alta a locului defectului pentru conductele integrate n sistemele de ali mentare buclate;
b) secionare cu ajutorul robinetelor de secionare;
c) dispozitiv cu par (n cazul conductelor rupte) .

te

14.76. _
(1) Reparaiile defectelor conductelor din PE pot fi:

a) t e mp o r a r e ;
b) definitive.
(2) Reparaiile t e m p o r a r e se refac n form definitiv imediat ce sun t ndeplinite condiiile normale

de lucru.

14.77. n

cazul unor reparaii t e mp o r a r e , n principal n


fisurate, se pot utiliza coliere metalice a g r e m e n t a t e tehnic.

cazul

conductelor

perforate

i,

dup

caz,

14.78. _
(l) nlturarea defectelor prin reparaii definitive la conductele din PE se efectueaz prin utilizarea
procedeului de mbinare prin electrofuziune.
(2) Materialele utilizate pentru reparaii sun t t r on s o a n e de conducte i electrofitinguri a g r e m e n t a t e
tehnic i compatibile cu materialul conductei care se repar.
(3) Aparatele de sudur ndeplinesc condiiile de performan ne ce sa re executrii lucrrii.

14.79. _
(1) n tr e i ne re a i rep ara re a robinetelor din PE const din intervenii la tubul de acces i verificarea

integritii foliei protectoare.


(2) n cazul defectrii robinetelor din PE, a c e s t e a se nlocuiesc.
14.80. Dup nlturarea defectului conductei din PE, repun ere a n funciune a t ronso an el or afect ate se
efectueaz numai dup ndeplinirea urm to ar el or et a pe :
a) verificarea lucrrilor efectuate ;
b) e fe ct ua re a probelor de presiune;
c) refacerea continuitii firului t r a s a t o r i a benzii (grilei) avertizoare;
d) refularea conductelor pentru eliminarea complet a aerului;
e) evidenierea locului de st ra ngul ar e al conductei.
14.81. Remedierea defectelor br a n a me n t e l or de gaze naturale respect aceleai e t a p e ale lucrrilor
de reparaii ca i ale conductelor cu precizarea c la b r a n a m e n t e cu lungimi reduse, sco a te re a
provizorie din funciune a ac es t ora (ob tur are a branamentului) se poate efectua prin m a n e v r a r e a

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

dispozitivului de perforare-obturare a teului de branament.


6. SCOATEREA DEFINITIV DIN FUNCIUNE A CONDUCTELOR I A BRANAMENTELOR
14.82. Pentru scoaterea definitiv din funciune a unei conducte se parcurg urmtoarele etape:
a) evacuarea gazelor naturale din conduct;
b) tierea capetelor conductei;
c) obturarea cu capace sudate a capetelor.
14.83. Pentru scoaterea definitiv din funciune a unui branament se parcurg urmtoarele etape:
a) evacuarea gazelor naturale din branament;
b) tierea capetelor branamentului;
c) obturarea robinetului/ teului de branament;
d) extragerea branamentului n vederea recuperrii acestuia, dup caz.
14.84. Pentru dezafectarea unei conducte se ntocmete un program de lucru care, fa de
programele obinuite, cuprinde urmtoarele date i msuri suplimentare:
a) planul de amplasare a conductei, cu modificrile la zi i cu menionarea dispozitivelor de refulare a
gazelor, zonelor de lucru periculoase;
b) alte construcii i instalaii nou amplasate pe traseu;
c) tronsoanele care nu se pot demonta odat cu dezafectarea conductei;
d) desfiinarea tuturor marcajelor, rsufltorilor i dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul
conductei dezafectate;
e) marcarea cu vopsea sau tblie a zonelor periculoase;

f) locul de tiere i blindare a tuturor capetelor i legturilor;


g) alte elemente necesare pentru sigurana lucrrii;
h) obligativitatea ncheierii unui proces verbal la terminarea lucrrilor.
14.85. _
(1) Pentru a evita cuplarea unor conducte i/sau branamente la tronsoanele nedemontate ale unei
conducte dezafectate, se efectueaz n prealabil o identificare pe traseu a acestora.
(2) Identificarea se efectueaz de delegai ai operatorului SD i, dup caz, ai beneficiarului i
constructorului, pe baz de:
a) proces verbal ncheiat la terminarea lucrrilor de dezafectare;
b) plan de situaie i schema conductei;
c) verificarea diametrelor conductelor;
d) sondaje, prin perforri fr foc;
e) injectare de odorizant n SD.
(3) Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pmnt se obtureaz cu capace
sudate.

CAPITOLUL 15:

SECURITATEA I SNTATEA N MUNC

15.1. n toate etapele de proiectare, executare i exploatare a sistemului de alimentare cu gaze


naturale se respect prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecia
sntii, securitatea societal i reducerea riscului terorismului.
15.2. La executarea lucrrilor se va folosi numai personal autorizat, cu instruire profesional
corespunztoare, cu aptitudini, experien i capacitate fizic i neuropsihic normal.
15.3. n documentaiile tehnice de execuie a lucrrilor se includ recomandri cu privire la prevederile
actelor normative care permit executarea i exploatarea sistemului de distribuie n condiii de deplin
securitate i sntate, pe de o parte pentru personalul de execuie, iar pe de alt parte pent
ru
personalul de exploatare.
15.4. Obligaiile i rspunderile pentru protecia, sigurana i igiena muncii revin:
a) conductorilor locurilor de munc;
b) personalului de exploatare;
c) consumatorilor.
15.5. Conductorii locurilor de munc sau, dup caz, delegaii mputernicii ai acestora, au obligaia s
asigure, n principal:
a) instruirea personalului la fazele i intervalele stabilite prin legislaia n vigoare, ntocmirea i
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;
b) dotarea cu echipament individual de protecie i de lucru corespunztor sarcinilor;
de protecie i a materialelor igienico-sanitare
c) acordarea alimentaiei
pentru prevenirea
mbolnvirilor profesionale;
d) verificarea strii utilajelor, agregatelor, aparatelor i sculelor cu care se lucreaz i nlturarea sau
repararea celor care prezint defeciuni;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

e) msurile organizatorice de protecie, securi tate i s n t a t e n munc specifice lucrrilor de gaze

naturale, printre care: forma re a i co mpo n en a echipelor de lucru, a n u n a r e a consumatorilor afectai


de lucrrile n sistemele de al imentare cu gaze naturale, nchiderea i deschiderea alimentrii cu gaze
naturale, lucrri a supr a conductelor aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc.
f) forma re a i co mpo n en a echipelor de lucru;
g) a n u n a r e a consumatorilor nainte de n c h i d e r e a / d e s c h i d e r e a gazelor;
h) nchiderea i deschiderea gazelor n SD;
i) manipularea buteliilor sub presiune etc.
1 5 . 6 . Personalul de exploatare a sistemului de distribuie are urm to ar el e obligaii:
a) s participe la t o a t e instructajele n conformitate cu legislaia n vigoare;
b) s poarte echipa mentul de lucru i de protecie la locul de munc i s-l ntrein n s ta re de
curenie;
c) s nu utilizeze scule, a p a r a t e i e c h i p a me n t e defecte;
d) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin n cadrul instruirilor,
precum i orice alte msuri nec es ar e pentru evitarea accidentelor.
1 5 . 7 . Principalele msuri obligatorii la e x e c u t a r e a / intervenia pentru remedierea defectelor/ reparaii
curente i/ sau capitale n sistemul de al imentare cu gaze naturale sunt:
a) transportul evilor spre antiere numai cu mijloace de t r a n s po r t apte pentru a c e a s t operaiune;
b) ncrcarea i de s c r c a r e a evilor se face cu m a c a r a u a ori pe planuri nclinate sau manual prin

purtare direct, astfel nct s se evite pericolul de lovire, rnire sau elec trocutare a persoanelor care
efectueaz operaiile respective;
c) nu es t e permis sta ionarea lucrtorilor sub conducte, n faa planurilor nclinate pe care se
descarc conducte sau sub vasele cu bitum topit;
d) n timpul transportului sau manipulrii buteliilor de oxigen sau de acetilen se iau t oa te msurile
pentru mpiedicarea cderii sau lovirii acestora, fiind interzis dep l as ar ea prin rostogolire a ac es t ora ;
e) buteliile sunt purtat e de doi lucrtori sau depl a sa t e pe crucioare speciale;
f) nu es t e permis a e z a r e a buteliilor de oxigen i acetilen n btaia razelor de soare sau n locuri cu
te mpe ra t uri ridicate;
g) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrtori care au minile, hainele i
instrumente le de lucru curate, lipsite de urme de materii grase;
h) manipularea instalaiilor, a cazanelor, a gleilor cu bitum topit i izolarea cu bitum a conductelor,
se face numai de personal special instruit, dotat cu e c h i p a me n t de protecie pentru a c e s t e operaiuni;
i) folosirea ge n e r a t o a r e l or de acetilen este permis numai dac a c e s t e a au su p ap a hidraulic de
siguran n bun stare de funcionare, umplut cu ap la nivelul necesar;
j) de la nceperea spturilor i pn la t e r m i n a r e a complet a lucrrilor se utilizeaz se mnaliz atoare
de zi i de noapte, iar unde es t e cazul, circulaia es t e dirijat de o per soan instruit n a ce s t scop.
1 5 . 8 . n timpul lucrului, lucrtorii utilizeaz e c h i p a me n t de protecie a d e c va t pentru a evita contactul cu
subs ta n e l e utilizate pentru curirea conductelor i fitingurilor.
1 5 . 9 . Manevrele ne ce sa re exploatrii n condiii de siguran a instalaiilor de gaze naturale se
efectueaz numai de personalul instruit n ac es t scop.
15.10. Prelucrarea materialelor din polietilen se execut numai n ateliere aerisite, pentru eliminarea
noxelor rezultate la e fe ct ua re a sudurilor.
15.11. _
( 1 ) In t oa te situaiile care necesit intervenii la conductele din polietilen n funciune, se iau msuri
de protecie a personalului oper at or mpotriva accidentelor ca uz at e de apariia sarcinilor electrostatice.
(2) Dup deschiderea anului, nainte de accesul la conductele defecte, se iau msuri de legare la
p m n t a conductei i a tu turor sculelor i apa ra t el or de s ud a r e i msuri de echipare a personalului
op e r a t or cu e c h i p a me n t specific.
15.12. Legarea la p m n t a conductelor din PE se efectueaz prin nfurarea ac es t ora cu band textil
mbibat n soluie de ap i spun, legat la rui metalici introdui n p m n t n zona de d e s f u r a r e
a lucrrilor de reparaii.
15.13. Pe toat dur at a interveniei a supr a conductelor din polietilen, personalul o pe r a t o r utilizeaz
mnui de protecie din cauciuc.
15.14. La des f ura re a activitii n uniti ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate
i s n t a t e n munc se respect i prevederile din normele respective.
15.15. Consumatorii casnici au obligaia s foloseasc instalaiile de gaze naturale potrivit cu
Instruciunile de utilizare a gazelor naturale, primite la punerea n funciune a aces tora.

CAPITOLUL 16:
16.1. n

t oa te

PROTECIA MEDIULUI I A APELOR

et apele

de

proiectare,

exe cu ta re

exploat are

sistemului

de

ali mentare

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

cu

gaze

18.08.2010

naturale se respect prevederile legale specifice proteciei mediului i a apelor.


16.2. _
(1) Beneficiarul lucrrilor realizeaz studii de
avea un impact a supr a mediului prin natura,
(2) n evaluarea impactului asup ra mediului
a) lucrrile din perioada execuiei conductei;
b) a m p l a s a r e a i te r menu l de funcionare a
c) eventualele pierderi de gaze naturale.

CAPITOLUL 17 :

impact pentru lucrrile de infrastructur rutier, care pot


dimensiunea sau a m p l a s a r e a lor.
se iau n considerare cel puin urm to ar el e :
conductei;

APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR

1 7 . 1 . n to at e et apele de proiectare, e x e c u t a r e i execuie a sis temelor de ali mentare cu gaze naturale


se respect prevederile din legislaia n vigoare privind:
a) a p r a r e a mpotriva incendiilor;
b) instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urge n ;
c) echiparea i do ta re a construciilor i instalaiilor din sistemul de al imentare cu gaze naturale cu
mijloace tehnice de a p r a r e mpotriva incendiilor.
1 7 . 2 . Mijloacele de stingere a incendiilor, pre v zu t e la art. 17.1. litera c) , se a m p l a s e a z la loc vizibil i
uor accesibil i se verific la t e r me n e l e prevzute n instruciunile date de furnizor.
1 7 . 3 . Obligaiile i rspunderile pentru ap r a r e a mpotriva incendiilor se stabilesc n conformitate cu

legislaia n vigoare i revin conductorilor locurilor de munc i personalului de execuie.


1 7 . 4 . Conductorii locurilor de munc au obligaia s asigure n principal:
a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaie, ntocmirea i s e m n a r e a cu personalul
instruit a docu me nt e lo r doveditoare;
b) verificarea strii utilajelor, aparat elor, ec hi pa men te l or i sculelor cu care se lucreaz i nlturarea
sau r epar ar ea celor care prezint pericol de incendiu;
c) msurile organizatorice de a p r a r e mpotriva incendiilor specifice instalaiilor de gaze naturale,
referitoare la for mar ea i c o mp on e n a echipelor de lucru;
d) asigurarea ndeplinirii la t e r m e n a msurilor de a p r a r e mpotriva incendiilor, stabilite potrivit legii;
e) forma re a i co mpo n en a echipelor de lucru;
f) dot ar ea cu e c h i p a me n t individual de protecie i de lucru;
g) a n u n a r e a consumatorilor nainte de n chi de re a/ de sc hi der ea gazelor;
h) nchiderea i deschiderea gazelor n SD;
i) manipularea ge n e r a t o a r e l o r i a buteliilor de acetilen etc.
1 7 . 5 . Personalul de execuie are urm to ar el e obligaii:
a) s participe la t o a t e instructajele;
b) s nu utilizeze scule i e c h i p a me n t e defecte;
c) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin la instruire, precum i
orice alte msuri ne c e s a r e pentru evitarea incendiilor.
1 7 . 6 . Personalul de exploatare are urm to ar el e obligaii:
a) s participe la t o a t e instructajele n conformitate cu legislaia n vigoare;
b) s nu utilizeze utilaje, a p a r a t e , e c h i p a me n t e i scule defecte sau n e a d e c va t e mediului de lucru;
c) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin la instruire, precum i
orice alte msuri ne c e s a r e pentru evitarea incendiilor;
d) s asigure ndeplinirea msurilor de a p r a r e mpotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.
17.7. _
(1) Incintele staiilor i posturilor de reglare i m s u r a r e , precum i cele n care exist instalaii de
utilizare a gazelor naturale, se doteaz cu mijloace tehnice de ap r a r e mpotriva incendiilor potrivit
normelor specifice de dotare.
(2) Mijloacele de stingere a incendiilor se a m p l a s e a z la loc vizibil, uor accesibil i se verific la
t e r m e n e l e prevzut e n instruciunile dat e de furnizor.
17.8. _
(1) Executarea lucrrilor cu foc deschis, n spaii cu pericol de incendiu, e st e admis numai dup
luarea msurilor ne ce sa re de a p r a r e mpotriva incendiilor i numai dup obinerea permisului de
lucru cu foc.
(2) Lucrrile prevzute la alin. (1) se execut numai de ctre echipe instruite n ac es t scop i dot at e
cu e c h i p a me n t de lucru, protecie i intervenie adec vat.
1 7 . 9 . n ve de re a primei intervenii n caz de incendiu se prevd ur m t oa re le :
a) organizarea de echipe cu atribuii concrete;
b) msuri i posibiliti de alertare a serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

17.10. _

(1)

n cazul producerii unui incendiu n instalaiile de gaze naturale, personalul prezent nchide n
primul rnd robinetul de incendiu i apoi procedeaz la stingerea incendiului, concomitent cu
a n u n a r e a serviciilor pentru situaii de urgen.
(2) n cazul n care nu e st e posibil oprirea alimentrii cu gaze naturale, i pentru a preveni crearea
de acumulri de gaze naturale u r ma t e de explozii, pn la sosirea serviciilor pentru situaii de
urge n , se procedeaz numai la rcirea zonelor nvecinate fr stingerea flcrii de gaz.
17.11. Se interzice racordarea apa ra t el or c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi la canalele de fum
af ere nt e focarelor al i me nt a te cu alt tip de combustibil (lemn, pcur, crbune etc.), cu excepia
apa ra t el or c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi care au fost construite pentru al imentare mixt (gaze
naturale - combustibil lichid/ solid) .
17.12. nainte de aprinderea focului, n a p a r a t e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi ne a u t o m a t i z a t e ,
utilizatorul respect i asigur ur m t oa re le :
a) ventilarea ncperilor n care funcioneaz a p a r a t e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi cu flacr
liber;
b) controlul tirajelor courilor la care sunt racordate ap ar at e l e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi;
c) controlul robinetului de man evr al aparatului c o n s u ma t o r de combustibili gazoi, depistarea i
nlturarea eventuale lor scpri de gaze;
d) accesul liber al aerului de a rder e n focar;

e) ventilarea focarului.

17.13. _

(1)

La aprinderea focului se respect principiul "gaz pe flacr".

(2) Aprinderea focului se face cu aprinztorul special, fiind interzis folosirea chibriturilor, precum i a
/dato

hrtiei, deeurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile arztoarelor.

17.14. La aprinderea focului, gazele sunt deschise de la robinetul de siguran i apoi de la robinetul

de man evr al aparatului c o n s u ma t o r de combustibili gazoi.


17.15. Stingerea focului se face prin nchiderea robinetului de siguran, iar dup stingerea flcrii se
nchide i robinetul de ma ne vr , a mp l a s a t naintea aparatului c o n s u m a t o r de combustibili gazoi.
17.16. n cazul sesizrii ntr-un spaiu nchis a mirosului caracteristic s ub s t a n e l o r odorizante din
gazele naturale, personalul prezent va proceda imediat la:
a) ventilarea rapid a spaiului respectiv, prin deschiderea ferestrelor care conduc direct spre
exteriorul cldirii (nu spre holuri, case ale scrilor, curi de lumin etc.);
b) n tr erup ere a alimentrii cu gaze naturale prin nchiderea robinetului de incendiu;
c) a n u n a r e a operatorului SD;
d) interzicerea fumatului i folosirii unor surse de ge n e r a r e a scnteilor;
e) decuplarea instalaiei electrice;
f) a n u n a r e a celorlali consuma tori racordai la instalaia de utilizare (cazul consumatorilor alimentai
prin b r a n a m e n t co mun) .

CAPITOLUL 18:

DISPOZIII FINALE

Anexele nr. 1-29 fac parte din prezentele norme tehnice i pot fi actualizate prin Ordin al
preedintelui ANRE, la propuner ea justificat a operatorilor SD i/sau a operatorilor economici autorizai
de ANRE pentru lucrri n sistemele de ali mentare cu gaze naturale.

armatecu..............................
Prezentele norme tehnice au fost a fost ap r ob a t e cu r esp ec t ar ea prevederilor Directivei 98/34/CE
privind procedura pentru schimb de informaii n domeniul s ta nda rde lor i reglementrilor tehnice,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.
_5K5K5 K5 K_

-Instalator

-Sudor

1:

VERBAL
DE
TEHNIC
RECEPIE
BRANAMENTE/ INSTALAII DE PROTECIE CATODIC

Anexa

PROCES

CONDUCTE/

Nr

/
Astzi,-ziua.......,-luna........................
conductei/brana montului/-instalaiei-de-protecie-catodic,-executat-pe
str
ntre nr
i
nr................ a c on s t a t a t u r m t o a r e l e !
Documentaia-tehnic-a-fest-ntocmit-de
soci eta tea
Executantul-lucrrilor-este
soci eta tea
Documentaia-tehnic-de-executare-a-lucrrilor-nregistrat-sttb.................. de

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

Conducta oato realizat cu urmtoarclG materiale:


Diametru mm

straturidin

C a n ti t a t o m/ b uc

eava
eava
T. . U

protecie
Armtur
nchidere
/
Cmin
arm turi

a fost avizat

f u r ni zo r

18.08.2010

,-comisia-de-rccopiGtehnic-et
C e r ti f ic a t ca li t a t e
n.r..../data

C e r ti f ic a t co n fo r m it a t e
,iprotecie
nr.....

Rsufltori
-Reprezentant- -al

-administraiei

-Specialiti-

-publice

-fl-

Capace

GN

eeavdtflt-mbinrileatifesfeefectuatemanual,automat,pfwsudur,
procedeul...................prin
Re zu l ta t ul n ce rc r i i ned is t ruc t i ve a s u d u r i l o r e s t e
, conform buletinului de
ex a mi n a r e an e x a t , nr........... de laboratorul autorizat
eav-d+fi-polietilen-mbinrile-s-etJ-fcut-p 4f=
procedeul
Tipul aparatului
Condu ct a / bran a men tu l a fost ncercat la presiune, cu aer, n prezen a comisiei, dup
cum
i sunt ntrite
urmeaz!
proba de rezisten la......timp de
em
/...................,
de
proba de e t a n e i t a t e la......
is
Rezultatul probelor de presiune la care a f o s t s u p u s c o n d u c t a / b r a n a m e n t u l e s t e
g e a v d i n O L C o nd u c t a / br a n a me n t u l a fost izolat anticorosiv cu
, n.........
mecanicdin
emis de
/
Executantul lucrrilor
Pa, a pr ez ent a t
Procesul verbal de lucrri a s c un s e nr

,conformcertificatuluidecalitate

/
/
ea v d in OL Bu le t i nul de ve r if ic ar e a rezistenei de izolaie a c o n d u c t e l o r / b r a n a m e n t e l o r d u p
umplerea-complet-a-anului-eti-pmnt-fht......
straturi,
de
n ve de re a recepiei, comisia a efectuat sondaj e, con st a t nd ur m t oa re le :
j eav din polietilenG a verificat continuitatea firului trasor.
Concluzia!
P e b a z a d oc u me n t e l o r pr e z e n t a t e i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor
s au re spe ct a t prevederile Normativului pentru proiectarea i ex e c u t a r e a sis temelor de ali mentar
.emis
/
e
naturale
declar
ad
mis
acestora.
gaze
i
recepia
Prezentul proces verbal a fost ncheiat n. ... exe mpl ar e, din care fiecare semnatar a reinut cte
un
exemplar.
Numele i prenu me le
Nr. aut. ANRE/ Nr. aut. sudor
S e mn t u r a

Sudor OL

St Proiectant
3t Re pre ze nt a nt Inspectoratul de Sta t n Construcii (dup caz)
Comisia de recepie
Op era tor SD (Investitor)
Insp ec t or C.Q

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


18.08.2010

Noto! Sudorii PE i OL sunt/autorizai do organiomo abilitatG, conform rcglGmcntrilor n vigoare.

Nr
/
comisia de
Astzi, ziua...............
recepie tehnic a conductei/ branamentului/instalaiei de protecie catodic, executat pe
str.
ntre
nr............
.
localitatea
. a constatat urmtoarele:
tehnic
a
fost
ntocmit
de
a) Documentaia
domeniu
societatea
lucrrilor
este
b) Executantul
societatea
tehnic
de
executare anula
lucrrilor
sub
nr.
c) Documentaia
nregistrat
luna
de
..................
nr.
d) Conducta este realizat cu urmtoarele materiale:
i
Diametru
mm

Cantitate

Furnizor

m/buc

Certificat calitate
Certificat conformitate
nr. .../data ....nr...... ....

eava
Tub
protecie
a fost avizat
Armtur /
nchidere
Cmin
armturi
/data
Rsufltori
GN
Capace
e) eava din OL - mbinrile au fost efectuate manual, automat,
prin sudur, prin
procedeul...................prin
- Rezultatul ncercrii nedistructive a sudurilor este
. conform buletinului
de examinare anexat,
autorizat
/...................
din
mbinrile
s-au
fcut
eava
polietilen
prin
procedeul
Tipul
aparatului
f) Conducta/branamentul a fost ncercat/ncercat la presiune, cu aer, n prezena comisiei,
i sunt ntrite
dup cum urmeaz:
- proba de rezisten la......timp de
;
- proba de etaneitate nr...........
emis de laboratorul
la......timp de
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus/supus conducta/branamentul
este
g) eava din OL - Conducta/Branamentul a fost izolat/izolat anticorosiv cu
.
n.........armatecu......
din.....................
din..................
Certificatuluidecalitatenr/emis
de
Pa,
h) Executantul lucrrilor a prezentat:
- Procesul-verbal de lucrri ascunse
nr
Pa,
/
din
OL
Buletinul
de
verificare
a
de
a
eava
rezistenei
izolaie
a
cu
nr.
conductelor/branamentelor
dup
umplerea
complet
anului
pmnt
emis de
.....
mecanic
i protecie
i) n vedereastraturi,
recepiei, comisia a efectuatstraturi
sondaje, constatnd urmtoarele:
conform
S-a verificat continuitatea firului trasor.
j) eava din polietilen
Concluzia:
Pe baza documentelor
prezentate
i a verificrilor
proprii, comisia constat c la
executarea
lucrrilor
s-au respectat
Normativului
prevederile
pentru proiectarea
i
/
file://C:\Documents
and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

e xec u t a r e a s i s t e m e l o r de a l i m e n t a r e gaze n a t u r a l e i declar adm is recep ia acestora.


Prezentul pr o ce s - ve rb a l a f o s t n c h e i a t n . . . . e xe m p l a r e , din care f i e ca r e semnatar a reinut
cte un e x e m p l a r.
Numele i prenumele

1 Constructor

Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor

Semntura

Instalator

autorizat
Responsabil

A.Q.

autorizat
S ud or
PE

emis

nr...........,

OL
2
Proiectant
3 R e p r e z e n t a n t u l Inspectoratului de S ta t n Co n s t ru c i i
4 Comisia de re c ep i e
Operator

de

laboratorul
S ud or

(*)
OSD

SD/Investitor)/mputernicit

Inspector

C.Q
al

Reprezentant

administraiei

locale

pu bl ice

(*)
B en ef ic iar

( d up

caz)
n
domeniu
Specialiti
( d up
caz)
NOT:
Sudorii PE i OL s u n t a u t o r i z a i de o r g a n i s m e ab i l i t a t e , c o n f o r m reglementrilor n vig oar e.
( * ) C o nf or m l eg isl a ie i n v i g o a r e
C/a data 29-iul-2010 anexa 1 modificat de anexa 1 din Ordinul 19/2010 )

Anexa 2: PROCES VERBAL


REGLARE - MSURARE

DE RECEPIE

TEHNIC

STAIE/POST

DE

Nr

/
Astzi, ziua.......luna........................recepie tehnic a staiei/postului de
reducere
msurare
executat
n
reglare
gaze
naturale,
nr
str
,
localitatea
, a constatat urmtoarele:
tehnic
a
fost
ntocmit
de
a) Documentaia
societatea
b) - Furnizorul staiei este societatea
care a emis certificatul de
c) - Montorul staiei este societatea
calitate nr
/
a
d) - Documentaia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr
/
fost avizat de
e) - Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul liceniat de distribuie, cu
urmtoarele materiale:
Diametru mm

Cantitate m/buc

Furnizor

Certificat calitate n.r..../data

eav
eav
eav
Armtur
nchidere
Cmine
armturi
Regulatoare
presiune
Contoare

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

S up a p e
siguran
Filtre
ff) - Rezultatul
ex a mi n a r e

18.08.2010

de

ncerc edistructive
ane xa t,

sudurilor e st e
, conform buletinului de
/....................

autorizat
g) - Sta ia / postul a fost ncercat la presiune, cu ap , n prezena comisiei, dup cum ur me a z :
ore.
proba de rezisten la......timp de
ore.
proba de e t a n e i t a t e la......timp de
Rezultatul
la
care
a
fost
conducta
probelor
dep re si une
supus
es t e
Conducta
a
fost
izolat
anticorosiv
h)
cu
,
- Sta ia / postul e st e prevzut cu priz de m p m n t a r e i de electrosecuritate,
verificat
i)
de.....................
nr
/
Pa,
Concluzia:
Pa,
Pe baza docu men t el or pr ez ent a t e i a verificrilor proprii, comisia const at c la e x e c u t a r e a lucrrilor
s-au re spe ct a t prevederile Normativului pentru proiectarea i e x e c u t a r e a sis temelor de alimentare cu
gaze naturale i declar admis recepia staiei/ postului de r e gl a r e - m s ur a r e supus.recepie i
Prezentul proces verbal a fost ncheiat n. ... exe mpl ar e, din care fiecare semnatar a reinut cte un
exemplar.
Numele i prenu Buletin
me le
verificare
Nr. aut. ANRE/ Nr. aut. sudor
S e mn t u r a
1. Constructor
Inst ala tor
autorizat
Responsabil
autorizat
-Sudor
PE
-Sudor
OL
2. Proiectant
3. R epr ez en t an t
Inspectoratul
caz)
4. Comisia de recepie
SD
Op era tor

de

A.Q.

Sta t

Construcii

(Investitor)

(dup

Insp ec t or

C.Q
al

Re pre ze nt a nt

administraiei

publice

locale
Beneficiar
n
Specialiti
domeniu
Not: Sudorii PE i OL sun t autorizai de orga ni s me abilitate, conform reglementrilor n vigoare.

A n e x a 3:
UTILIZARE
Nr
Nr

PROCES

VERBAL

DE

RECEPIE

TEHNIC

INSTALAIE

DE

/
Astzi, ziua.......luna........................ rcccpiG tehnic a inotaialGi d o
utilizare
gaze-naturale,-executat-le-imobilul--tf=i-str
,
nr..........,Gc..........localitatea
,aconstatat
ur m t oa re le :
Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de
, gi a
fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr
/
Proiectul a fost ntocmit de societatea

Executantul lucrrilor e st e soci eta tea


Documentaia tehnic de executaro a lucrrilor nregistrat sub nr.
,
BI............,Ap....
file://C:\Documents
and

Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

a fost avizat do
Lucrareaesterealizatconformproiectuluiavizat#eoperatorulliceniat#ediatribuie,ett
urmtoarele materiale:
Diametru mm

Cantitato m/buc

Furnizor

C e r t i f i c a t c o l i t a t o n . r.. . . / d Q t a

eav
Armturi de nchidere
Detector
f )-Instala ia de utilizare eate realizat conf ormproiectului avizat , pentru urmtoarele puncte de
consum:
N r. cr t.

...../

D enumi rea

C orac te riotic i
tehnice

Deb it innt olat

Deb it innt olat to tal C er tifica t calita te


nr. / data

unitar........

Conducta suprateran din................................. cu aer, n prezena


comisiei, dup cum urmeaz:
ore.
proba de rezistent la......timp de
ore.
proba de etaneitate la......timp de
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este
Buci
Conducta subteran din................................. cu aer, n prezenta
a fo3t ncercat la presiune,
comisiei, dup cum urmeaz;
ore.
proba de rezisten la......timp de
Pa,
de
de
ore.
proba
etaneitate la......timp
Pa, la care a fost supus conducta este
Rezultatul probelor de presiune
Pentru conducta din OL s a folosit o izolaie anticorosiva cu
, n
;
a
fost
ncercat
la
presiune,
unitar
total
Nr. crt.
Denumirea
. . .
straturi,armateetJstraturide
,+
protecie mecanic din...................... de calitate nr
/
emio
de
Pa,
Pentru-conducta-dtfi-PE-mbinrile-s-atJ-fcut-pm
Pa,
procedeul
Tipul
aparatului
Executantul lucrrilor a prezentat procesul verbal de lucrri ascunse nr
/
n vederea recepiei comisia a efectuat sondaje, constatnd urmtoarele;
Beneficiarul a luat la cunotin e obligadia nlocuirii racordului flexibil montat n instalaia de
utilizare naintea expirrii duratei normate de utilizare conform prescripiei tehnice a productorului.
Concluzia:
Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor
s au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale i declar admis recepia instalaiei de utilizare supus recepiei. Orice modificare
adusulteriorinstalaieideutilizarerecepionateexecutatneautorizatcadetflrspunderea
beneficiarului.
Prezentul proces verbal a fost ncheiat n....exemplare, din care fiecare semnatar a reinut cte un
exemplar.
Numele i prenumele...
Nr. aut. ANRE/ Nr. aut. sudor
Semntura
-Instalator
autorizat
Responsabil A.Q. autorizat
Gudor PC
Gudor OL
7 Comisia de recepie
ziua ...............................recepie tehnica
Astzi,
instalaiei de utilizare gaze naturale, executat la imobilul din str
bl............ localitatea
urmtoarele:
a) Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de
a
fost
comunicat
beneficiarului
cu
i
luna

anul

comisia

scrisoarea

...

fost
lucrrilor

nr.
constatat
.
nr.

de

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact


SC..........,ap....
2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

b) Proiectul
societatea
c) Executantul
societatea

n t o cm i t

18.08.2010

de
este

a
d) Documentaia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr
/
fost avizat de
e) Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul liceniat de distribu ie, c
u
u rmtoa re le materiale:
Diametru

Cantitate

Furnizor

Certificat calitate nr.

eava
A rm t u ri
de
nchidere
.
detector
f) Insta la ia de utilizare este realizat conform proiectului avizat, pentru urmt oarele puncte
de consum:

g) Conducta

,,

suprateran

, .
.
Caracteristici
tehnice

din

Debit instalat
m /h

Debit instalat
4-4-i

Certificat calitate

buc.......nr.....

.................................

cu aer,

n
m /h
/data
prezena comisiei, dup cum urmeaz:
- proba de rezisten la......t im p de
ore;
- proba de etaneitate la......t im p de
a ore.
fost ncercat la presiune,
Rezultatul
de
la
care
a
fost
conducta
probelor
presiune
supus
este
Pa,
cu aer,
h) Conducta subteran din
Pa, .................................
n
prezenta comisiei, dup cum urmeaz:
- proba de rezisten la......t im p de
a ore;
fost ncercat la presiune,
- proba de etaneitate la......t im p de
ore.
Rezultatul
la
care
a
fost
conducta
probelor Pa,de
presiune
supus
este
Pa,
i) Pentru conducta din OL s-a folosit o izolaie anticorosiv cu
.
n .....
st ratu ri, armate cu stra turi de....................... din .
conducta
j) Pentru
procedeul
Tipul
aparatului
lucrrilor
k) Executantul

din

PE

pre zentat

s-au
i mbinrile
protec ie mecanic

procesul-verbal

de

lucrri

fcut

prin

ascunse

nr.

I) n vederea recepiei comisia a efectuat sondaje, constatnd urmtoarele:


m) Beneficiarul a luat cunotin de obligaia nlocuirii racordului flexibil i a detectorului d
e
e

gaze naturale, dup caz, montat e n instalaia de utilizare naintea expirrii duratei norma t
de utilizare conform prescripiei tehnice a productorului.
Concluzia:
Pe baza documentelor prezentate i a ve rif ic rilor proprii, comisia constat c la
executarea lucrrilor s-au respectat prevederile No rmat ivu lu i pentru proiectarea i
executarea sistemelor de alimenta re cu gaze naturale i declar admis recepia instala iei
de utilizare supus recepiei. Orice modif icare adus u lterior instalaiei de utilizare
recepionate, executat neautorizat, cade n rspunderea beneficiarului.
Prezentul proces-verbal a fost ncheiat n....exemplare, din care fiecare semna tar a re in u t
cte un exemplar.
Nr. aut. ANRE/Nr.
Numele i prenumele ................

aut. sudorSemntura

1 Constructor
I n st a l a t o r

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


18.08.2010

autorizat
Responsabil

autorizat

A.Q.
Sudor

PE
Sudor
OL
2 Comisia de recepie
- Operator SD (delegat al OSD n cazul efecturii operaiunilor de revizie tehnic
instalaiile de utilizare a gazelor naturale) - instalator autorizat (n conformitate cu
prevederile legislaiei n vigoare)

la

Beneficiar
n

Specialiti

domeniu

(dup
caz)
NOT:
Sudorii PE i OL sunt autorizai de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare.
C/a data 29-iul-2010 anexa 3 modificat de anexa 2 din Ordinul 19/2010 )

luna
DE
Anexa 4: PROCES VERBAL
DISTRIB UIE I BRANAMENTE

, anul
PUNERE

IN

FUNCIUNE

DE

CONDUCTE

Nr
/
ncheiat astzi, ziua.............. ,
Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului
Aut. nr
- delegat al operatorului de distribuie
Aut. nr
n baza prevederilor
dosarului
avizat de operatorul
nr
liceniat de distribuie
,
din......................... de recepie tehnic nr........... pus n
funciune conducta de distribuie gaze naturale (branamentul) din localitatea
,
str
nr........bloc..............de
,
societatea
Obiectivul pus n funciune se compune din:
Diametru mm

Furnizor

Cantitate
m; buc

eav
Tub
protecie
Armtur
nchidere
de
Regulatoare
presiune
Rsufltori
Capace
GN
La punerea n funciune s-au verificat urmtoarele:
- etaneitatea la presiunea gazului din conduct (branament) , pentru mbinrile la care nu se fac
probe la recepie;
- refularea aerului:
- prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribuie n funciune
- prin robinetele de branament, la branamente
Aut.
Prezentul proces verbal s-a ncheiat n dou exemplare din care fiecare parte a reinut cte u
n
exemplar.
Instalator autorizat al executantului
Delegat operator de distribuie
Aut. ANREnr...............

Anexa 5: PROCES VERBAL DE


UTILIZARE GAZE NATURALE
Nr

PUNERE N

FUNCIUNE

INSTALAIE

DE

ncheiat astzi, ziua.............. ,


Subsemnaii:

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

instalator autorizat al executantului


Aut. nr
Aut. nr
delegat al operatorului de distribuie
prestator de specialitate
consumator
n
baza
de
executare
a
lucrrilor
nr
prevederilor
documentaiei
din
, i a procesului verbal de recepie tehnic nr
de utilizare
naturale
executat
din...............funciune instalaia
gaze
societatea
la
imobilului
localitatea
,str
,
nr........ ,Sc
Ap..,scar......etaj............
destinaia,
abonat
Nr.
crt.

Aparatul consumator
pus n funciune

Presiune utilizare Pa

Buci

Debit unitar m/h

sau bar

,
,
de
din

Debit total m/h

Totodat am sigilat urmtoarele puncte de consum care nu ntrunesc condiiile de funcionare n


siguran
La punerea n funciune am verificat urmtoarele:
- tirajul la fiecare aparat consumator de combustibili gazoi legat la co, dup caz;
- presiunea de utilizare la debit maxim i minim;
- etaneitatea la presiunea gazului din conduct (pentru mbinrile la care nu se fac probe la
recepie) ;
- existena dopurilor la ramificaiile pentru punctele de consum fr aparate Msurarea consumului se
face prin:
contor................................
Pa.
seria.......................presiune static........presiunea diferenial
Totodat s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corect a instalaiei de utilizare
gaze naturale i a obligaiilor ce-i revin.
executantului
Consumatorul a primit....exemplare
din instruciunile pentru utilizarea gazelor naturale i se oblig s
le afieze mpreun cu instruciunile specifice ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoi pe
care le posed, la locul de folosin.
Prezentul proces verbal s-a ncheiat n trei exemplare din care fiecare parte a reinut cte un exemplar.
Instalator autorizat al
Delegat operator SD
Aut. ANREnr...........
Aut. ANRE nr

Prestator de specialitate
ANR nr

Consumator

Not: Prestatorul de specialitate pentru montare/ instalare, punere n funciune aparate consumatoare
luna
, anul
de combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate.

Anexa 6: PROCES VERBAL DE PUNERE I N


REGLARE SAU REGLARE-MSURARE

FUNCIUNE STAI E/

POST DE

Nr
/
ncheiat astzi, ziua.............. ,
Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului
Aut. nr
- delegat al operatorului de distribuie
Aut. nr
n baza prevederilor dosarului avizat de operatorul
nr
liceniat de distribuie
,
din......................... de recepie tehnic nr........... pus n
funciune staia de reglare-msurare din localitatea
, str
,
de societatea
nr........
Obiectivul pus n funciune se compune din:
Diametru mm;

eav
eav
eav
Armtur
nchidere
Cmine
armturi
Regulatoare

Furnizor

luna

Cantitate m,buc

, anul

presiune
Contoare
Supape

de

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

siguran
Filtre
La punerea n funciune s-au verificat urmtoarele:
- refularea aerului executantului
prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din sta
ie,
dac aceasta nu este prevzut cu refulator;
- legarea la centura de mpntare a pmrilor metalice, conform art. 7. 10, alin. (1) ;
Prezentul proces verbal s-a ncheiat n trei exemplare din care fiecare parte a reinut cte un exempla
r.
Instalator autorizat al
Delegat operator SD
Aut. ANREnr...........
Aut. ANRE nr

Prestator de specialitate
ANR nr

Consumator

Not: Prestatorul de specialitate pentru montare/ instalare, punere n funciune aparate consumatoar
e
de combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate.

Anexa

7: PROCES

VERBAL

DE

LUCRRI

ASCUNSE

(pentru

conduct

e,
branamente i instalaii de utilizare)
Nr
/
ncheiat astzi, ziua......
, anul
Subsemnaii:
- Instalator autorizat
autorizaie nr
grad
anul..........i
-Executant
- Sudor autorizat
autorizaie nr
la montarea conductei/
branamentului/
instalaiei de utilizare conduct gaze naturale de
presiune
,
la
imobilul
din
localitatea
,
str
nr
Prin prezentul proces verbal, precizm urmtoarele:
de
utilizare
are
diametrul
conducta/
branamentul/instalaia
i
lungimea
m,
- eava utilizat la executarea conductei/ branamentului/ instalaiei de utilizare este cea prevzut
n
certificatul de calitate nr...........certificatul de conformitate nr
anul
,
anexate la cartea construciei;
a) pentru conduct/ branament/ instalaie de utilizare din OL
- toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate i au fost izolate; precizrile vor
fi
fcute de executant;
- eava a fost izolat conform precizrile vor fi fcute de executant la montaj a fost ailaezat
pe
pmnt mrunit.
Calitatea izolaiei a fost verificat dup umplerea anului cu pmnt, ncadrndu-se n
- la toate sudurile au fost aezate rsufltori;
- conducta a fost aezat pe fundul anului,

pe

un

strat

de

nisip

cu

grosimea

de

15 cm,
adncimea de pozare fiind....m;
- calota rsufltorilor a fost sudat n totalitate de
tij i a fost aezat pe strat de nisip i pietri
de

ru;
- tuburile de protecie au fost montate conform proiectului i normativului n vigoare;
- eava, armturile i curbele utilizate, sunt confecionate din materialele indicate n normativul
de

proiectare i executare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale n vigoare;


- primul strat de umplutur deasupra conductei a fost din pmnt mrunit, fr corpuri tari (rest
uri
de beton, crmizi, deeuri metalice, sticloase etc.);
b) pentru conduct/ branament/ instalaie de utilizare din polietilen
- toate sudurile au fost executate folosind materiale i procedee standardizate i au fost realiz
ate
prin
;
- tuburile de protecie au fost montate conform proiectelor tehnice avizate i a normativului
n
vigoare;
- eava, armturile i fitingurile utilizate sunt confecionate din materiale prevzute n normativul
n
vigoare;
- conducta a fost aezat pe fundul anului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 15 cm,
adncimea de pozare fiind
m;
- umplerea anului este fcut cu nisip i pmnt mrunit, conform prevederilor normativul
n
vigoare, inclusiv aezarea benzii (grilei) de avertizare i a firului trasor;
- la executarea conductei/ branamentului/ instalaiei de utilizare s-a traversat traseul canalizrilo
r

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


18.08.2010

s u b t e r a n e me n i on a t e n plan, fat de care s-au r esp ec t at distantele admise.


Numele i pr enume l e
Nr. aut. ANRE/ Nr. aut. su do r ...
S e mn t u r a . . . .
1. Constructor
Inst ala tor
autorizat
Responsabil
autorizat
-Sudor
PE
- Sudor OL

2. Op era tor

SD

A.Q.

Inspec tor

C.

Q
3. Beneficiar
Not: Sudorii PE i OL sun t autorizai de orga ni s me abilitat, conform reglementrilor n vigoare.

A n e x a 8:

INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

n tr e i ne re a, exploat area i rep ara re a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului,
care r spund e pentru buna lor funcionare.
Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare e st e obligatorie pentru toi consumatorii
i se efectueaz de ctre un ope ra tor economic autorizat de ctre ANRE.
Verificarea tehnic periodic a instalaiilor de utilizare es t e obligatorie la intervale de doi ani.
Revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare es t e obligatorie la interval de 10 ani n ur m t oa re le
situaii:
a)n cazul neutilizrii instalaiei o perioad mai ma r e de 6 luni;
b)dup orice e v e n i m e n t care ar putea afecta funcionarea n condiii de siguran a instalaiei.
n cazul situaiilor de la punctele a i b, consu matorul are obligaia de a an un a operatorul liceniat de
distribuie gaze naturale nainte de reutilizarea instalaiei.
Pentru prent mpinarea accidentelor cu pierderi de viei u m a n e i distrugeri de bunuri materiale, ce sar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictee
ur m t oa re le instruciuni:
1. nainte de aprinderea focului se fac urm to ar el e operaiuni:
- ventilarea p e r m a n e n t a ncperilor n care funcioneaz a p a r a t e c o n s u m a t o a r e de combustibili
gazoi; n centralele termice i n ncperile cu a p a r a t e cu flacr liber se asigur o ventilare

permanent;
- controlul tirajului ap ar at e lo r racordate la co; n cazul n care se con st a t lipsa tirajului, nu se
aprinde focul dec t dup efectuarea lucrrilor care s asigure tirajul (curirea coului de fum,
curirea sobei, r epar ar ea apa ra t el or de e va c u a r e mecanic, deschiderea clapetelor de reglare etc.);
- controlul robinetului de m a n e vr al aparatului c o n s u ma t o r de combustibili gazoi; dac robinetul
es t e deschis, ac es t a se nchide i se ventileaz ncperea respectiv precum i cele nvecinate prin
deschiderea uilor i ferestrelor, aprinderea focului se face numai dup aerisirea complet;
- asi gurarea accesului aerului de a rd e r e n focarul aparatului c o n s u m a t o r de combustibili gazoi (prin:
deschiderea uielor cenuarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului n focar, pornirea
ventilatorului etc.);
- verificarea funcionrii aparaturii de aut o ma t i z ar e, dup caz;
- ventilarea focarelor de la ap ar at e l e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi.
2. La aprinderea focului n a p a r a t e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi ne a u t o m a t i z a t e i ar z to ar e, se
fac ur m t oa re le operaiuni:
- aerisirea focarului, minimum 5 minute nainte de aprinderea focului:
- apropierea aprinztorului de arztor;
- deschiderea lent a robinetului de man evr i aprinderea focului, concomi tent cu s u p r a v e gh e r e a
stabilitii flcrii.
Aprinderea se face numai cu un aprinztor special construit n a ce s t scop, fiind interzis aprinderea
direct cu chibrituri, hrtie etc.
Aprinderea focului Ia ap ar at e l e c o n s u m a t o a r e de combustibili gazoi a u t o ma t i z a t e se face conform
instruciunilor el a bora te de fabrica productoare.
3. Stingerea focului:
Stingerea focului la ap ar at e l e c o n s u ma t o a r e de combustibili gazoi racordate cu furtun, se face prin
nchiderea robinetului de siguran, existent naintea furtunului; dup stingerea flcrii se nchide i

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

robinet ul de manevr.
n soci et i i instituii, focul se a p r i n d e i s e s ti n ge n u ma i de pe rs on al ul instruit i n s r c i n a t
cu
aceast o p e r a i u n e prin grija conduc erii unitii beneficiare, iar n cazul op er at or il or economici i
al
c e n t r a l e l o r t e r m i c e de bloc, prin p e r so na l calificat.
4 . Indicaii spe c i a l e
La utilizarea g a z e l o r n a t u r a l e este interzis:
a p r i n d e r e a focului d a c a p a r a t u l consumator de combustibili gazoi nu este etan sau nu ar e tiraj;
- l s a r e a focului
nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
- obturarea
coului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi;
- modi fi ca re a
instalaiilor de g a z e fr a p r o b r i legale i prin persoane n e a u t o r i z a t e ;
- dormi tul n
nc pe ri cu focul a p ri ns ;
- dor mi t ul n
nc pe ri cu aparate consumatoare de combustibili gazoi n e l e g a t e la co ( r e o u , arag
az
etc.);
Dac s e s i m t e

mirosul c a r a c t e r i s t i c al gazelor n a t u r a l e se iau i me di at urmtoarele ms ur i:

- se
sti

ng
toate focurile;
- se d e s c h i d toate
uile i fe r e s t r e l e ;
- nu se
a p r i n d e nici o s u r s de foc;
- nu se manevreaz
aparate el ec trice ;
- nu se doarme n astfel de
nc pe ri ;
- se
anun i m e d i a t o p e r a t o r u l liceniat de distribuie la t e l e fo a n e l e :
Verificarea e v e n t u a l e l o r s c p ri de g a z e n a t u r a l e se face prin mirosire i cu spum de spun cu a p .
NU UITAII
Verificarea cu fl ac r a instalaiilor de g a z e n a t u r a l e prezint pericol de explozie i incendiu.
Dormitul n nc peri cu focul a p r i n s sau n ncperi cu aparate consumatoare de combustibili gazo
i
n e l e g a t e la coul de fu m, pre z i nt pericol de m o a r t e .

A n e x a 9:

FIA TEHNIC A CONDUCTEI DE DISTRIBUIE GAZE NATURALE

S o c i e t a t e a C ome rc i a l
Localitatea

CONDUCTA:
-tip:
-material:
- diametru:
l ungi me :
Data executrii
Nr. Crt.
Descrierea iucrrii
-STANDARD: Ziua
Luna
Anuiautorizaia
izolaie:
Verificat,
Lucrri
montarea
conductei:
cu PVRT
de: ziua......... anul
r eexecutate
c e p i o n a t dup
nr.........
ANEXE:
1. t uburi de prot e c i e :
d i a m10:
etru:
Ane xa
FIA TEHNIC
m a t e ri a l :
locul de montare:

Executantui

A BRANAMENTULUI

2. Rsufltori:
- cu
c a p a c GN, buci
- fr
c a p a c GN, buci
3. mb i n r i e l e c t ro i z o l a nt e :
- diametru
buci
4 . R obi ne t e :
tip
- diametru
buci
5. Suduril e au fost executate:
aparat
procedeu
- nt ri t e cu
Nr. Crt.

Ziua

Data exe
cutrii
Luna

Descrierea iucr
Anui

Executantui

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


18.08.2010

6. Cmine de vane:

- buci:
7. Protecie catodic:
8. Lucrarea a fost executat de societatea comercial
prin instalatorul autorizat gradul............ nr.
ntocmit, ............

Societatea Comercial
Localitatea
BRANAMENT:
-tip:
-material:
- diametru:
- lungime:
-STANDARD:

- izolaie:
- recepionat cu PVRT nr.........

de: ziua......... anul

ANEXE:
1. tuburi de protecie:

diametru:
material:
locul de montare:
2. Rsufltori:
- cu capac GN, buci
- fr capac GN, buci
3. mbinri electroizolante:
- diametru
- buci
4.
-

Robinete:

tip
diametru
buci
5. Sudurile au fost executate:
D at a e xe c u t r i i
- aparat
Nr. Crt.
Ziua
Luna
- procedeu
- ntrite cu

Descrierea

6. Regulatoare:
Nr. -debitmic:
crt.

D e bi t in st a i a t

iucrrii

E xe c u t a n t u i

Anui

niimea a c t i v

Q=..........

de

N r.de racorduri ia
a c e i a i c a na i de
f um

1
2,5
7. Protecie
catodic: 1 , 0
2
1,5
4,5
8. Lucrarea
a fost executat
de societatea
3
2,0
2,5
instalatorul autorizat gradul............ nr
4
3,0
4,5
ntocmit,
Verificat,
5
3,0
2,5

Seciune iiber
rec ta ngu iar
cm]

[cm

circui ar

[cm ]

10 xlO

10

10 xlO

10

13x13

13

13x13

13

13x20

16

comercial

4,5

4,5

13x20

16

4,5

2,5

20x20

20

7,0
1

4,5
12

20x20
14

16

18

20
20

[mi

REGLARE- MSURARE
file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML
18.08.2010

S o c i e t a t e a C o me rc i a l
Localitatea
Strada
, nr.........
P re s i u ne a de i n t r abuci:
r e / ieire:
de: ziua......... anul
r e c e p i o n a t cu PVRT nr.........
1. R e gu l a t o a r e indust ri al e:
-diametru
,buc i
autorizaia
-diametru
,buc i
2. Filtre
de pradup
Lucrri
executate
f
montarea branamentului:
- diametru:
,buc i
- diametru:
,buc i
3. R obi ne t e :

11:
Ane xa-tip
-

diametru

FIA

TEHNIC

buci
4 . S i s t e m de msurare

A S TA I E I / P O S T U L U I

DE

REGLARE

SAU

prin

Nr.
crt.

-tip:
- c o n t o r cu t u r b i n
( cu p i s t o a n e rot a t i ve)
- mrime
- se ri e
, numr
- diametru:
Numele i
Numele i
Salariatul
- de bi t mi ni
Data i ora prenumele
prenumele m:
Adresa
cruia 1
Coninutul
Nr.
celui care
primirii
s-a
completde bi t m a x i m :
reclamaiei

Telefon
reclamaiei
Localitatea
5. c o nreclamant
v e r t o r de volum

Nr. i
Data i
data
Data i
ora sosirii Defeciune Modul de
Timp de
ordinului
ora
la
constatat rezolvare
interveni
de
rezolvrii
reclamant
repartizat
serviciu

primete
reclamaia

2
4
6
3
5
-tip
- se ri e
, numr
Lucrarea a fost executat de s o c i e t a t e a c o me rc ia l
a u t o r i z a t gradul............ nr
ntocmit,
Verificat,

complet
1

14:
Ane GAZELOR
xa

10

11

12

, prin instalatorul

Nr. i
Numele i
Numele i
Salariatul
data
prenumele Data i oraprenumele
Coninutul cruia 1
Nr.
ordinului
primirii celui care
s-a
de
Telefon reclamaiei primete reclamaiei
repartizat
reclamant
serviciu
reclamaia

Adresa
Nr.
crt.
0

Data i
Data i
ora sosirii Defeciune Modul de
ora
la
constatat rezolvare
rezolvrii
reclamant

10

Timp de
interveni

11

12

A RECLAMAIILOR
REGISTRUL
EVIDEN
I
DE
ARDEREDE DE
LA
APARATE
CONSUMATOARE
Data: Ziua, luna, anul

A DE

Msuri luate i data


Descrierea accidentului repunerii n funciune a
instalaiei

Adresa: Strada, nr.

a u t o ri z a i a
Lucrri executate d u p montarea staiei
Ac e s t e valori pot fi spori t e cu 25% p e n t r u couri c p t u i t e cu tuburi s a u blocuri p r e fa b r i c a t e, avnd fe
e
in t e ri oa
re n e t eSECIUNILE
de.
12:
DE FUM PENTRU
Anexa
EVACUAREA
COURILOR
Obse r va i i :

indicate sunt cele uz ua l e.

Seciunile
COMBUSTIBILI
CU TIRAJ NATURAL
GAZOI,
In cazul u n o r sec
i uni i n t e r m e d i a r e , valorile corespunztoare

d e b i t e l o r pot fi o b i n u t e prin interpolare.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


18.08.2010

|spor [%]1_I

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Valorile de bi t e l o r din t a be l se re fe r la couri din zidrie m a s i v , cu goluri realizate din t ip ar e glisante.

DE EVIDEN
A
Anexa
13:
REGISTRUL
DEFECTELOR DIN SISTEMUL DE DISTRIB UIE

RECLAMAIILOR

OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE

Pentru nlimi mai mari de 4,5m se aplic sporul la de bi te le in st al at e,


DIN I N S TAL A I I L E DE UTILIZARE
DEFECTELOR

OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE

din tabelul u r m t o r :

OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE


P a r a m et r i i

Uiv|

P r es i u n e in t r ar e

[IPa]

P r es i u n e ieire

[IPa]

P r es i u n e panou msurare

[IPa]

Temperatur gaze

Ora nr egi st rri i

O bser va ii

[C]

Temperatur m ed iu

Ora

Gr ad o d o r i z a r e Uiv|
P i er d er e d e sa r ci n fiitre
P r e s i u n e i n tr a r e
D ebit orar
P r e s i u n e ieire
P r e s i u n e panou msurare
Temperatur gaze

[C]

Obs er vai i
r egi st r
[IPa]
[IPa]
[m/h]
[IPa]
[IPa]
[C]

Temperatur m ed i u
Uiv|
Gra d od or i z a r e
PPri es
in t r sarare c in fiitre
er di uern ee de

Ora [C]
O bser va ii
regis tr
[IPa]
[IPa]

P r es i u n e ieire

accidentelor tehnice se completeaz de eful sectorului de exploatare.


1) Registrul pentru evidena [IPa]
[IPa]
Se
tine
2)
evidena separat pentru instalaii de utilizare pe de o parte, pentru conducte i branamente
Temperatur
gaze
de distribuie
pe de alt parte.[C]
P r es i u n e panou msurare

Temperatur m ed iu

Anexa 16:

Gr ad o d o r i z a r e

REGISTRU [C]DE EVIDEN Z I L N I C A PARAMETRILOR

OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE


[IPa]
Conducte
Localitatea
D ebit orar
C o n [m/h]
d u c t e din PE
subterane
oei
Data
P i er d er e d e sa r ci n fiitre

supraterane

N r.d e d ef e c t e
X>1
i nd if er en t d e
cu vechime < cu
x<0,025
0,025< X
0,25< X < 1
vechimea
d e 2 ani
vechime>
constatate/l<m/an
<0,25
file://C:\Documents
and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML
d e 2 ani
c on d u c t e i
precedent, "x"
In t er va i d e t i m p

Nr. crt.

Ane xa 15:
Localitatea

Not:

18.08.2010

1 verif ic are pe 1 verif ic are ia 1 ver if icar e ia 1 ver if icar e p e 1 verif ic are pe 1 ver if icar e ia 1
6 iuni
3 iuni
6 iuni
verif icare
an
an
iun
pe an

N u m e i e i Prenumeie

Nr. crt.

N u m ei e i Prenumeie

REGISTRU PENTRU EVIDENA ACCIDENTELOR TEHNICE

CONDUCTELOR
I BRANAMENTELOR
DE REGLARE-MSURARE
PREDARE- PRIMIRE
STAIILE
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE

Termenele p r ev z u t e n p r e z e n t a anex s u n t m a x i m a l e ; operatorii SD pot re d u c e inter vale d e


STAII DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE DE SECTOR
pe ntru e f e c t u a r e a verificrilor t e h n i c e , n func ie d e s t a r ea t e h n i c a c o n d u c t e l o r i b r a n a m e n t e l o r.

A n e x a 18:

ti mp

ORDIN DE SERVICIU

OPERATORUL DE DISTRIBUIE
Localitatea
ORDIN DE SERVICIU

nr

STAII I POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE LA MARII CONSUMATORI

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

nr..........,BI........
,Sc...............,Ap..........,localitat
va executa urmtoarele lucrri:

1)
2)
3)

,luna

Situaia lucrrilor executate:

A1)n e x a
2)

17:

PERIODICITATEA

EFECTURII

VERIFICRILOR TEHNICE

3)
Lucrri rmase neexecutate
Localitatea
1)

2)

3)
Am primit echipamentul de protecie necesar pentru executarea lucrrilor de mai sus.
Coordonator lucrri
ef de echip,
Consumator

1)

Not:
2)

3)

DE
Anexa
19:
PERIODICE
FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR
VERIFICARE TEHNIC A I N S TAL A I I L O R DE UTILIZARE A GAZELOR
NATURALE APARINND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE
Operator economic autorizat ANRE
Nr
/data
Echipa de lucru condus de
compus din:
Consumator:
Sediul: str...........................
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia verificat...................operatorul
SD
Data ultimei fie de verificare tehnic: ziua....... anul
depus la operatorul SD
economic
autorizat
ANRE
s
execute
verificarea
Operator

tehnic

actual
instalator
prin
autorizat
aut.
nr
n
/
prezena
atest verificarea aparateior
Semnturi
consumatorului, reprezentat prin
consumatoare
de
combustibiii
Nr.
Data efecturii
de operatori
Puncte de consumde verificare tehnic, la instalaia
gazoi de ctre
(1)
utilizare, confirmate prin prezenta fi
crt. Operaii periodice
verificrii
Consumator Verificator
economici autorizai de
(obligatorii la intervale de maxim 2 ani) :
abiiitat
organismui
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
verificarea
mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din
c)
Prezenta fi etaneitii
a fost ntocmit n 4 exemplare pentru
executant, operator de distribuie, furnizor i
instalaie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran;
e) demontarea/ debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare
aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de
care s ateste verificarea
de ctre operatori
economici autorizai,
conform
consumator,
reglementrilor n vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a curirii courilor i
canalelor de evacuare a gazelor arse;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de reglare sau reglare-msurare.
tehnic periodic, conform alin. (1) , a instalaiilor de utilizare comune
(2) Se efectueaz i verificareanr..........,BI........,
Sc...............,Ap..........,localitate
care deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile sau posturile de reglare i contoare.
S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
,luna

Concluzia: instalaia ndeplinete/ nu ndeplinete condiiile de funcionare n siguran prevzute n


Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
I

/ care
Nr. i data documentului

.tf=i-prezena
I

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

Ntr
eft-

Dota efecturii
verificrii

Pjr. gi dota documcnt


Semnturi
uiui care
tont vorificoroo
orotoior
conoumotoaro do co
mbuotibiiiorgoniomui obiiitot
-gazogi do ctre
-

18.08.2010

consumator.
EXECUTANT
CONSUMATOR

Anexa 20: FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE


LA INSTAL AIILE
DE UTILIZARE
A GAZELOR
TEHNIC
APARINND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE

DE REVIZIE
NATURALE

Operator cconomic autorizat ANRE


Nr
/data
Consumator:
Adresa: str...........................
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia revizuit...................operatorul
GD
Data ultimei fie de revizie tehnic: ziua....... anul
depus la operatorul CD
Operator-economic-autorizat-ANRE-s-execute-revizia-tehnic
actual
.pm-instalator
autorizat
.attfc-nr.................
consumatorului, reprezentat prin
Operaiiperiodice, de revizie tehnicleinstalaia de utilizare, confirmate prinprezenta fi
(obligatorii la intervale de maxim 10 ani, dup orice ntrerupere a utilizrii instalaiei pentru o perioad
de timp mai mare de 6 luni i dup orice accident tehnic care poate afecta instalaia) :
verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etangare aferente;
verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
v e r i f i c a r e a e t a n e i t i i m b i n r i i c o n d u c t e l o r i a r m t u r i l o r l a p r e s i u n e a d e l u c r u a gazului din
instalaie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;

verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran;


dem ontarea/ debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare
aferente;
verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de utilizare;
verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
verif icarea docum ent elor, em ise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de
consumator, care s ateste verificarea de ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor
n vigoare, a a pa ra t e lo r c on sum at oa re de c om b us ti bi li g a zo i, a c ur ir ii c o ur il or i c an al el or de
evacuare a gazelor arse;
verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de reglare sau reglare msurare.
Proba de etaneitate pentru ntreaga instalaie i proba de rezisten (pentru partea de instalaie la
care s au fcut nlocuiri i/sau modificri) , s a efectuat cu aer comprimat, n prezena delegatului
cu rezultatele nscrise n procesul
operatorului de distribuie, n condiiile i nr..........
sc verbal de recepie tehnic
anexat, nr......... de: ziua...... anul
efectueaz i revizia tehnic periodic, conform alin. (1) , a instalaiilor
de utilizare comune care
existent
deservesc mai multor consumatori, cuprinse ntre staiile sau posturile de reglare i contoare.
G au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
luna
anul
Concluzia: inst ala ia ndeplinete/nu ndeplinete condi iile de funcionare n siguran prevzute n

prezena

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

consumator.

CXCCUTANT
CONSUMATOR
Operator economic autorizat ANRE
FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNIC LA INSTALAIILE
UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARINND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE
Nr
/d at a
Consumator:

DE

Adresa:
str
bl.........ap
.
localitatea
Numrul
dosarului
tehnic
revizuit ............. laoperatorul
pentru
instalaia
SD
Data ultimei fie de revizie tehnic: ziua ....... ........
.
depus la operatorul SD
din data
luna
Operator economic autorizat ANRE s execute revizia tehnic actual
instalator
autorizat
nr.
prin
.
Autorizaia
/.................... consumatorului,
reprezentat
prin
(1) Operaii periodice de revizie tehnic la instalaia de utilizare, confirmate prin prezenta
fi (obligatorii la intervale de maximum 10 ani, dup orice ntrerupere a utilizrii instalaiei
mare sistemelor
de 6 luni
accident tehnic care poate afect
pentru
perioad
i dup cu orice
Normele otehnice
pentru mai
exploatarea
de alimentare
gaze naturale.
a
instalaia):
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a
gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a
etaneitii;
Prezenta fi a fost ntocmit n 4 exem plare, pentru executant, operator de distribu ie, f urni zor i
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran;
e) demontarea/debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de

alimentare aferente;
din instalaiile de utilizare;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare
abilitat
g) verificarea 1 strii rsufltorilor i a cminelor existente;
Consumator|verificator
h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care s reias c a fost
efectuat
de evacuare a gazelor arse de dectre operatori
curarea
Prezenta fi
a fost courilor
ntocmit in canalelor
4 exemplare,
pentru executant, operatorul
distribuie,
economici autorizai, conform reglementrilor n vigoare, emise cu maximum 6 luni nainte
de data verificrii periodice a instalaiei de utilizare;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de reglare sau reglaremsurare;
j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care s ateste efectuarea n termen
a verificrii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi de ctre
operatori economici autorizai, conform reglementrilor n vigoare.
Proba de etaneitate pentru ntreaga instalaie i proba de rezisten (pentru partea de
instalaie la care s-au fcut nlocuiri i/sau modificri) s-au efectuat cu aer comprimat, n
prezena delegatului operatorului de distribuie, n condiiile i cu rezultatele nscrise n
de: ziua ......
procesul-verbal de recepie tehnic anexa nr.........
anul
(2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic, conform alin. (1), a instalaiilor de utilizare
nr.........,
Bl.......,
comune care deservesc mai muli
ntre staiile Sc.
sau posturile de reglare
consumatori, cuprinse
.............., Ap.........,
contoare.
i
S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
ziua.......

Concluzia:
Instalaia ndeplinete/nu ndeplinete condiiile de funcionare n siguran prevzute n
Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Nr.

Nr.

Nr. i data documentului care atest


verificarea aparatelor consumatoare de
Nr. i data docum
Puncte de
Semnturi
entului care
Data efecturii atest verificarea
nsum
Pn la 2m/h Peste 2m/h
aparatelor
consumatoare de
combustibili
gazoi de ctre
Puncte de consum

crt.

Semnturi

Data

efecturii
reviziei

Consumator Verificator

combustibili gazoi efectuat de ctre


operatori economici autorizai de organismul

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

furnizor i consumator.
Executant,
Consumator,

din

data

luna

(la data 29-iul-2010 anexa 20 modificat de anexa 3 din Ordinul 19/2010 )

21:
A LUCRRILOR
DE
Anexa
PERIODICE
FIA DE EVIDEN
VERIFICARE TEHNIC A I N S TAL A I I L O R DE UTILIZARE A GAZELOR
NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI
Operator economic autorizat ANRE
Consumator:
Adresa: str........................... localitatea
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia verificat...................operatorul
SD
Data ultimei fie de verificare tehnic:
,luna........depus la
operatorul SD
economic
autorizat
ANRE
s
execute
verificarea
tehnic
Operator
actual
instalator
prin
autorizat
aut.
nr
n
/
prezena

consumatorului, reprezentat prin


(1) Operaii periodice de verificare tehnic, la instalaia de utilizare, confirmate prin prezenta fi
(obligatorii la intervale de maxim 2 ani) :
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din
nr..........,BI........
instalaie, cu spum de ap cu,Sc...............,Ap..........,localitat
spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran;
e) demontarea/ debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare
,luna
aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de
consumator, care s ateste verificarea de ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor
n vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a curirii courilor i canalelor de
evacuare a gazelor arse;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de reglare sau reglare-msurare.
(2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic, conform alin. (1) , a instalaiilor de utilizare comune
care deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile sau posturile de reglare i contoare.
S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
Concluzia: n urma verificrilor efectuate se constat c instalaia ndeplinete/nu ndeplinete
condiiile de funcionare n siguran, prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de

Puncte de consum
Nr.
crt.

Pn la 2m/h Peste 2m/h

Data efecturii
verificrii

Nr. i data documentului care


atest verificarea aparatelor
consumatoare de combustibili
gazoi de ctre operatori
economici autorizai de
organismul abilitat

Semnturi

Consumator Verificator

consumator.
EXECUTANT ...
CONSUMATOR...

Anexa 22: FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE REVIZIE


TEHNIC A I N S TAL A I I L O R DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA
file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

CONSUM ATORII CASNICI


Operator economic autorizat ANRE
Consumator:
Sediul: str...........................
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia revizuit...................operatorul
SD
alimentare
gaze
Data ultimeicufie
de naturale.
revizie tehnic: ziua....... anul
depus la operatorul SD
economic
autorizat
ANRE
s
execute
revizia
tehnic
Operator
actual
instalator
prin
autorizat
aut.
nr
n
/
prezena
consumatorului, reprezentat prin
(1) Operaii periodice de revizie tehnic, la instalaia de utilizare, confirmate prin prezenta fi
la intervale
de maximn 10
a utilizrii
o perioad
Prezenta fi
a fost ntocmit
4 exemplare,
de distribuie,
(obligatorii
ani, dup orice
ntrerupere
pentru furnizor
pentru
executant,
operator instalaiei
i
de timp mai mare de 6 luni i dup orice accident tehnic care poate afecta instalaia) :
j ) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente;
k) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
I) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din
instalaie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
m) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran;
n) demontarea/ debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare
aferente;

o) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de utilizare;


P) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
6 luni nainte de Cdata
q) verificarea documentelor, emise cu maximum
prezentate de
C on t o r
o r e c t or verificrii,
n
s
t
a
r
e
de
f
u
n
c

i
o
n
a
r
e
,
care
s
ateste
verificarea
de
ctre
economici
conform
operatori
autorizai,
Tipconsumator,
n
a
consumatoare
de
combustibili
a
vigoare,
aparatelor
gazoi,
curirii courilor i
S erreglementrilor
ie
canalelor de evacuare a gazelor arse;
Anf abr ica ie
verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de reglare sau reglare-msurare.
Nr.r) i n v e n t a r
Proba
D ebit m a x i m de etaneitate pentru ntreaga instalaie i proba de rezisten pentru partea de instalaie la
care
s-au
fcut nlocuiri i/sau modificri, s-a efectuat n prezena delegatului operatorului de
Index
volu m
necorectat
n
cu rezultatele nscrise n procesul verbal de recepie tehnic anexat, nr.
distribuie,
Index volu m corectat condiiile i
........
de:
ziua......anul
Dn (mm)
(2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform, alin. (1) , a instalaiilor de utilizare comune care
deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile sau posturile de reglare i contoare.
S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
Concluzia: n urma verificrilor efectuate se constat c instalaia ndeplinete/nu ndeplinete
condiiile de funcionare n siguran, prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de

ECHIPAMENT DE MASU
RARECONTOR
DEIIONTAT

ECHIPAIV1ENT DE

|V|ASURARE

CORECTOR

MONTAT

CONTOR

CORECTOR

Tip
S er ie
Anf abrica i e
Nr. inventar
Debit m a x i m
I n d e x volum
necorectat
I n d e x volum corectat
Dn (mm)
Nr. sigiliu

consumator.
din data
EXECUTANT ...
CONSUMATOR ...

Anexa
23:
MSURARE

luna

PROCES

VERBAL

DE

MONTARE

MIJLOACELOR

DE

OPERATORUL DE DISTRIBUIE
alimentare cu gaze naturale.
Localitatea
Numrul |_ |_ |_ L I _ |_ |_ |_ |_ | Zi |_|_| Luna |_|_| An|_|_|
de
Delegatul
operatorului
distribuie
i
consumatorul
domiciliat
n
str
,nr..........,etaj............. am
Prezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare, pentru executant, operator de distribuie, furnizor i

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

procedat

la

predarea

pri mirea

mij loac el or de

msurare a

,sc.....

gazelor

naturale,

apartament

inclusiv a

18.08.2010

racordurilor,

msurare a ga z e l o r n a t u r a l e n b u n e condiii, c u n o s c n d c s u n t rspunztor de orice defeciuni s-ar


p r o d u c e a c e s t o r a , iar n caz de de fe c iuni s anun
Serviciul re cl a ma i i, t el e fon
din urmtoarele
c a r e unul caracteristici:
a oc
e s verba l s -a nc he i a t n 3 exemplare, cu
p e n t r u consumator i 2 p e n t r u
pPrezentul
r o p r i e t a t e pr
S.C.........................
o p e r a t o r u l de di st ri bui e.
Dele ga t ul op e r a t or ul ui SD,
Consumator,

A nexa 24:

BULETIN DE MICARE A MIJLOACELOR DE MSURARE

OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE


Localitatea
Motivul In t e r ve n i e i
1. Mont a t din Ordin de d e s c h i d e r e
2 . Verificare periodic

Subsemnatul

3 . R e c l a m a t de consumator
4. Birou recla maii

oblig

pstra

mijloacele

de

5 . Demontat la c e r e r e a c o n s u m a t o r u l u i

6. Demontat din Ordin de n c e t a r e


7 . alte mot i ve (*)

( * ) s e va de t a l i a de c t r e o p e r a t o r u l SD n momentul completrii.
N u m ru l
Zi |_|_| Luna |_|_| An|_|_|
Consumator

Ca rn et ul

FolioLLLLLLi
Strada

Bloc.......... Etaj......

Nr.........Scara....... Apart.
c
s
u
n
t
de
orice
s-ar
rspunztor
defeciuni
p
r
o
d
u
c e a c e s t o r a , iar n caz de defeciuni s anun
Motivul i nt erveni ei |_ | Marca i nsta la torului
Serviciul re cl a ma i i, t el e fon
Buletinul de m i c a r e s -a nc he i a t n 3 exemplare, dintre c a r e unul p e n t r u consumator i d o u p e n t r u
o p e r a t o r u l de di st ri bui e
Delegat ul op e r a t or ul ui SD,
Consumator,

A nexa 25:

Scheme de principiu. Detalii co n st ru c ti v e

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


Subsemnatul...................

18.08.2010

noile mijloace de msurare n b u n e condiii, c u n o s c n d

Fig. 1: Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale


1- conduct de transport gaze naturale r- racond presiune nalta
2- staie de reglare-msurare-predare
3- staie de reglare-msurare la consumator - p.m, la p.r, (alimentat direct din SNT)
4- reea de distribuie presiune medie
5- branament gaze naturale presiune medie
6- staie de rcglarc-msurarc la consumator (alimentat din SD)
7- instalaie de utilizare
8- staie de reglare de sector - presiune medie la presiune redus 8'- staie de reglare de sector presiune medie la presiune joas
9- reea de distribuie - presiune redus
10- reea de distribuie - presiune joas 11 - robinet branament
12- post de reglare - presiune redus la presiune joas
13- instalaie de utilizare presiune joas
14- robinet de secionare (de ieire din staia de reglare-msurare-predare)

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

13

X
11

18.08.2010

Fig. 2: Schema de principiu a unei instalaii de utilizare industrial a gazelor


1- reea de distribuie presiune medie
2- robinet montat n cmin
3- branament presiune medie
4- staie de reglare-msurare - presiune medie-preslune redus
5- instalaie de utilizare exterioar - presiune redus
6- post de reglare n instalaia de utili zare din incint - presiune redus-presiune joas
7- post de reglare n instalaia de utilizare, alipit unei centrale termice (CT) - presiune
presiune joas
8 - robinet de incendiu
9- robinet montat suprateran
10- instalaie de utilizare exterioar, presiune redus, suprateran
11- instalaie de utilizare exterioar, presiune redus, subteran
12- central termic
13- instalaie de utilizare interioar, presiune redus
14- post de reglare presiune redus
15- aparat consumator de combustibili gazosi, funcionnd la presiune redus
16- aparat consumator de combustibili gazosi, funcionnd la presiune joasa 17-cldire
18- mprejmuire cldire
19- limit de proprietate

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

RUCTRFE

V-24mc

&v= linp

M.G

Qo- O.fi? tncnl!

iClY
.1.S.

redus-la

18.08.2010

HOL

Y/2'
\

1/2"

CURII:

R.l,
.i-. k. M. ,

Fm
BWO

CAMERA

v-40mc

3/4 "

Sv= 2 mp

POST REGLARE-MSURA RE
Conducl coze naturali; presiune redus dtn oeL

D r a n a m e n l jc na lu m lc p t c i i u n e r edus
_Jfn nel_1

STRADA

Tranpdp I>rE
Cu- <KriWl
Qi itKi
IA"
L -4 ro

ar _
{JCHJTtoAll
AnaXif D6D0

ilVaniion li-C
Ofl0-3/V

L -m

TroQSQi A-U
Qn
coftifc
Qc-

rmdli
rej;bD3- iii?ujriirf

TFJliilLT Jt: pn;ylun t'Hi


iaisne dcrcct n.c.
Ou - lOiinl.

tmnirk
bt?i[i$arnent
piipsiune ioditS9. din o i l V /
muiUlcwc dc -

contfir vnluinetric
, On = ? ihKjIi
ruitiJiLitajin; dc
pertlj
l-uiilIijulI riLUural
prcsiunt; Tdu din oel

LEOENOA:
Qh - ckbtl nouilnul
Qc - debit d Icni
- <tianiru intenor, Sn Inich

L - lifliiinea lTicfij Iu m
S.1. - sob do &xizin!
M.G. - mafin)S de gSitit (tip
R.r - (itirid ifc inccndii
R-B- - do bnmmwi
R.hl. ' mbiitM ile nnihivr
R-S. - mbiuei dc sigutati
GV, - grili de vmlila
P., -pfiitlcauMinaiTiU
R.C. - rcbinct da mtcrr

3 P lan i s c h e m a izonveiric p en t r u instalaie dc utilzare ncindustiiaJ a r h z c I c t naUinUe (eKempJu)

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

fi

Fig.4: Schema de principiu pentru


(exemplu)
1 - staie de predare
2 - staie de reglare de sector
3 - post de reglare la consumator

stabilirea

cderilor

AP-PrPj
_

P.
V

de

presiune,

rr

n regim

de

presiune

medie

-R,

> AP" = -e
> AP"=P,-P,

Fig. 5: Schema de principiu pentru stabilirea


(exemplu)
1 - staie de reglare de sector
2 - post de reglare la capt de branament

cderilor

de

presiune

regim

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

de

presiune

redus

18.08.2010

Fig. 6: Schema de principiu p e n t r u


(exemplu)
1 - st aj ie de re gl a re de s e c t o r
2 - robi ne t de branament

sta bi lirea

cderilor

de p r e s i u n e

n regim

de

presiune

joas

7 Tipuri de ra sufla tori ;


p e n t r u c a rosa bi l ;
de p e r e t e si p e n t r u spatii veizi;
p e n t r u spatii verzi
conduct
2 -c al ot

Fig.
a b c 1 -

3-tij
4 - cutie din font a
5 - c a p a c din font
6 - opritori
7 -capac
8 - orificii
9-pietri
10 - nisip
Nota: Pe direcia
lun gim e de 50 c m

c on du c t e i ,

pe

fi e c a re

parte

tubului

rsuflatorii,

st ra tu l

de

nisip-pietri

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

CLADIHL
LOCIIT
FAKTER

va

fi

18.08.2010

in

CURTE

Tub de pratecic

din polictileo _

POfit -ilf E:gl4ir murofc


Cabu elcLru

Trohtar
-L>H-

Branaincnt
Saz natuTbte p-peeiime rcdiu
01
. Oniductil pmiune iWuiiS.
HADA

Fig. 8: Exemplu de alimentare a unui imobil

14

9 Branament de gaze naturale executat din oel (exemplu)


conducta gaz presiune redus din oel;
branament gaze naturale presiune redusa din oel;
racord olandez;
regulator de presiune;
teu;
robinet de branament;
pies electroizolant;
8 -rsufltoare de perete;
9 - contor;
10 - rsufltoare cu capac;
11- tub de protecie din beton;
12 - tub de protecie din PVC;
13 - firid post rcglarc-msurarc;
14 - robinet de contor.
Fig.
1 2 3 4 5 6 7 -

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

r/

4
i
-*

2'"

1-
1

Dntm nutio
na]
-G?1
0: Alimentarea cu gaze naturale a unui gr
Fig.
up de imobile, aflate pe aceeai proprietate, a cror
incint este mrginit de dou strzi
1 -conduct de distribuie gaze naturale presiune redus
2 - branament gaze naturale presiune redus
3 - post de reglare - msurare
4 - instalaie de utilizare exterioar
5 - robinet de incendiu
6 - limit de proprietate
-GMr- -GN

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

II

.2

T
J-GNa.
fe-

y.,

CiN-

'GS

j'

-rtujHU-rfl

Fig. 11 S ch e me de principiu privind ali mentarea prin b r a n a m e n t comun i ramificat


a - imobile situate pe aceeai s tr ad , racordate la conducta de distribuie din strada pe care se afl
imobilele, cu regulator de presiune co mun;
b - imobile situate pe strzi diferite, da r care formeaz un corp co mun;
c - b r a n a m e n t ramificat la blocuri de locuine cu mai multe t ro n so a n e (case de scara) ;
/ !
d - b r a n a m e n t ramificat pentru al imentarea cu gaze naturale a mai multor imobile, cu reducerea
numrului de traversri a unor artere de circulaie importante
1 - conduct de distribuie gaze naturale
1 - b r a n a m e n t gaze naturale
3 - post de reglare m s u r a r e
4 - robinet de incendiu
5 - instalaie de utilizare exterioar
6 - robinet de b r a n a m e n t
7 - limit de proprietate

d.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

Fig.
1 2 3 4 -

12: Montarea conductelor de gaze naturale n canale mascate i ventilate (exemplu)


perete
conduct
brara
panou pentru mascarea conductei de gaze

Fig.
1 2 3 4 5 6 -

13: Racordarea la co de fum cu burlane


rozeta de fixare
canal de fum
u de curire
burlan
aparat consumator de combustibili gazoi
perete exterior

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

14: Branament gaze nakirale execuiai din leav din polieiilen (PE)
conduct de distribuie gaze naturale din PE
fir metalic trasor
teu de branament din PE - tip a, cicttrofuzibil, autoperforant
mufa eiectrofuziune din PE
branament gaze naturale din PE
capar de branament neanodic
robinet de branament
regulator de presiune
firida postului de reglare - msurare
10- manon protector din PE

Fig.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

i
y

file;//C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

Fig.
1 2 3 4 5 6 -

15: Capt de branament fr anod de protecie


branament (eava din PE)
capt de branament (riser)
fir metal ic trasor
muf izolant
robinet de branament
eava din oel, protejat anticoroziv

18.08.2010

\
Fig.
1 2 3 4 -

16: Capt de branament cu anod de protecie


bransamttnl din polietilena (PE)
fiting de tranziie PE/metal
fir metalic trasor
eava de otel protejat anticoraziv

Actul omm do un oporotor ol unui ointom (CA, SMT, SD) , n conformitoto cu


occoaul Io conductolo do QlimGntQrG din amonto, Regulamentului
privind QCCGOul la Siotemul naional de trannport ol gazelor noturolo gi Regulamentul
privind acceaul la sistemele de distribuie, dup caz, care confer unui productor,
furnizor i/sau consumator final dreptul do a utiliza oistomul, achitnd tarifele gi
ndeplinind obligaiile de utilizare a acestuia.

Anexa 26: TERMINOLOGIE


Regulamentul privind

Persoan fizic, angajat a operatorului liceniat de distribuie a gazelor naturale, care


deine calitatea do instalator autorizat n sectorul gazelor naturale, autorizat de ctre
Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice gi Locuinei, prin Inspectoratul de Ctat n
Construcii, desemnat de ctre operatorul liceniat s verifice controlul tehnic de
calitate al lucrrilor.
efectueze lucrri n sectorul gazelor naturale, atestat de ctre Ministerul Dezvoltrii,
Lucrrilor Publice gi Locuinei, desemnat de ctre constructor s asigure nivelul tehnic
de calitateAcord
al lucrrilor
de accescorespunztor cerinelor. Actul emis de un operator al unui sistem
(CA,
SD), n conformitate 1 1 u 1
rtll\-4IIILyil
III
W III, SNT,
l
VI I II llll ..4111
1
..4 1 U 1
cu Regulamentul privind accesul la condu
ntre
de
predare gi staiile de reglare/reglare msurare de ctele
sector,
de respectiv
alimentare din staiile
amonte,
reglare/reglare msurare de sector gi robinetele de brangament.
Regulamentul privind accesul la Sistemul
- ! lw*LLlli

lIJLLJI
OIIILJLJLIL'ML*,
Ml
naional de transport al gazelor
igienice, economice gi de siguran.
naturale i Regulamentul privind accesul
2. Inspector C.Q.
Persoan fizic, angajat a operatorului liceniat de distribuie a gazelor
naturale, care deine calitatea de instalator autorizat n sectorul gazelor
naturale, autorizat de ctre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinei, prin Inspectoratul de Stat n Construcii, desemnat de ctre
operatorul liceniat s verifice controlul tehnic de calitate al lucrrilor
3.(laResponsabil
Persoan
data 29-iul-2010
anexa 26 modificat
de anexa
din Ordinul
A.Q.
fizic, 4angajat
(sau colaboratoare)
19/2010 ) a persoanei juridice
autorizate de ANRE s efectueze lucrri n sectorul gazelor naturale,
atestat de ctre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinei,
desemnat de ctre constructor s asigure nivelul tehnic de calitate al
lucrrilor corespunztor cerinelor
4.
Ansamblul compus din conducte i accesorii, cuprins ntre staiile de
Reea de distribuie
reglare-msurare-predare i staiile de reglare/reglare-msurare de
sector, respectiv ntre staiile de reglare/reglare-msurare de sector i
robinetele de branament
Sistem mecanic complex destinat s consume gaze naturale
5. Aparat consumator de combustibili
gazoi
combustibile, n condiii igienice, economice i de siguran
6. Instalaie industrial de utilizare a
Ansamblul de conducte, aparate i accesorii, montate n aval de
gazelor naturale
staia/postul de reglare a presiunii i msurare a debitului ce se afl la
interfaa cu sistemul de distribuie/transport sau conductele din amonte,
dup caz, cu excepia aparatului de msurare a debitului, prin
intermediul cruia se alimenteaz aparate consumatoare de combustibili
gazoi utilizate n;
procese tehnologice din industrie;
scopul producerii de energie electric i/sau termic;
- sectorul comercial
A 27.1. Legislaie relevant
de afaceri,
sau pentru nr.
utilizri
restaurante,
hoteluri,n centre
agricultur
nr.
Monitorul
Oficial
al Romniei
679 din
351/2004
Legea
Legea gazelor,
publicat
similare;
cu
modificrile
- ulterioare;
2004,
i completrile
instituii publice
uniti din domeniile nvmnt, sntate, cultur,
aprare naional, ordine public, asisten social, administraie
public, culte i altele asemenea

standardele etc. care se recomand sau se consider c pot fi relevante


pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

28 iulie

18.08.2010

Legea nr. 10/1995


Legea privind c a l i t a t ea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 12 din 24 i a nu a r i e 2 0 0 5 , cu modificrile ulterioare;
Legea nr. 50/1991
Legea privind a u t o r i z a r e a executrii lucrrilor de construcii, republicat n
Monitorul Oficial al R om ni ei nr. 9 3 3 din 13 o c t o mb r i e 2 0 0 4 , cu modificrile i c o mp le t ri le ulterioare;
Legea nr. 139/2000
Legea privind a c t i vi ta te a de me tr ol o gie , republicat n Monitorul Oficial al
Romnie i nr. 148 din 1 m a r t i e 2 0 0 7 ;
Legea nr. 608/2001
Legea privind e v a l u a r e a conformitii pr od us el or, republicat n Monitorul
nr.
Oficial
al
Romnie
i
4
1
9
din 4 iunie 2 0 0 8 ;
Anexa 27: Lista - cuprinznd
legislaia, normele, prescripiile tehnice,
nr.
350/2001
Legea
Le gea privind amenajarea teritoriului i u r b a n i s mu l , publicat n Monitorul
Oficial al Romnie i nr. 37 3 din 10 iulie 2 0 0 1 cu modificrile i c o mp le t ri le ul te ri oa re, ;
Legea nr. 182/2000
Le gea privind p r o t e j a r e a patrimoniului cultural naional mobil, republicat n
Monitorul Oficial al R om ni ei nr. 82 din 8 decembrie 2 0 0 8 ;
Legea nr. 245/ 2004
Legea privind s e c u r i t a t e a g e n e r a l a p ro du se lo r, republicat n Monitorul
Oficial al Romnie i nr. 36 0 din 9 mai 2 0 0 8 ;
Legea nr. 319/2006
Le gea securitii i s n t ii n munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 6 4 6 din 26 iulie 2 0 0 6 ;
Legea nr. 307/2006
Legea privind aprarea mpo tr i va incendiilor, publicat n Monitorul Oficial al
Romni ei , nr. 6 33 din 21 iulie 2 0 0 6 ;

Legea nr. 107/1996


Le gea a pe l o r, publi cat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 2 4 4 din 8 o c t o mb r i e
1996, cu modificrile i c o m pl e t r i l e ul t e ri oa re;
Legea nr. 247/2005
Legea privind r e fo r ma n do meniile proprietii i justiiei, p r e c u m i un el e
ms ur i a d i a c e n t e , publ ic at n Monitorul Oficial al Romniei nr. 65 3 din 22 iulie 2 0 0 5 , cu modificrile i
c o mp le t ri l e ul t e ri oa re ;
HG nr.
784/ 2000 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaiilor si
licenelor n sectorul gazelor naturale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 160 din 13
m a r t i e 2 0 0 3 , cu modificrile ul t e ri oa re ;
HG nr. 1.043/2004 - p e n t r u aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naional de
transport al gazelor naturale i a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuie a
gazelor naturale, publi ca t n Monitorul Oficial al Romniei nr. 6 93 din 2 august 2 0 0 4 , cu modificrile
i c o mp l e t ri l e ul t e ri oa re ;
HG nr. 622/2004 - privind sta bi li re a condiiilor de i n t r o d u c e r e pe pia a p r o d u s e l o r p e n t r u
construcii, re publ i ca t n onitorul M. Oficial Romniei nr. 4 8 7 din 20 iulie 2 0 0 7 ;
HG nr. 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii si
instalaii aferente acestora, publi ca t n Monitorul Oficial al Romniei nr. 193 din 28 iulie 1994, cu
modificrile i c o m pl e t r i l e ul t e ri oa re ;
HG nr. 766/1997- p e n t r u aprobarea u n o r regulamente privind calitatea n construcii, publicat n
Monitorul Oficial al R om ni ei nr. 3 52 din 10 decembrie 1997, cu modificrile i c o mp le t ri le ulterioare;
HG nr. 272/1994 - p e n t r u aprobarea R e gu l a me n t u l u i privind controlul de stat al calitii n construcii,
publicat n Monitorul Oficial al Romnie i nr. 193 din 28 iulie 19 94 ;
HG nr. 808/2005 - p e n t r u aprobarea R e gu l a me n t u l u i privind a u t o r i z a r e a l a b o r a t o a r e l o r de analize i
ncercri n a c t i vi t a t e a de c onst ruc ii, publi cat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 73 5 din 12 august
2005;
HG nr.
584/2004 - privind sta bi li re a condiiilor de i n t r o d u c e r e pe pia a echipamentelor s u b
p r e s i u n e , publi ca t n Monitorul Oficial al Romniei nr. 4 0 4 din 6 mai 2 0 0 4 , cu modificrile i
c o mp le t ri l e ul t e ri oa re ;
HG nr. 454/2003 - privind st abil irea condiiilor de i n t r o d u c e r e pe pia a recipientelor simple s u b
p r e s i u n e , re publ i c a t n Monitorul Oficial al Romniei nr. 5 38 din 8 august 2 0 0 7 , cu modificrile i
co mpl e t r i l e ul t e ri oa re ;
HG nr. 453/2003 - privind sta bi li re a condiiilor de i n t r o d u c e r e pe pia a aparatelor consumatoare de
combustibili ga zoi , re publ i c a t n Monitorul Oficial al Romniei nr. 4 8 9 din 9 iunie 2 0 0 5 , cu modificrile
i co mpl e t r i l e ul t e ri oa re ;
HG nr. 264/2006 - privind sta bi li re a condiiile i n t r o d u c e r e pe piaiilord i de p u n e r e n fu nc i un e a
mijloacelor de msurare, publ ic at n Monitorul Oficial al Romniei nr. 2 82 din 29 ma r t i e 2 0 0 6 , cu
modificrile i c o m pl e t r i l e ul t e ri oa re ;
HG nr. 1660/2005 - privind aprobarea u n o r instruciuni de me tr ol o gie legal, publicat n Monitorul
Oficial al Romnie i nr. 4 6 din 18 ia nuarie 2 0 0 6 ;
HG nr. 1055/2001 - privind condiiile de i n t r o d u c e r e pe pia a mijloacelor de msurare, publicat n
Monitorul Oficial al R om ni ei nr. 701 din 5 no ie mbr ie 2 0 0 1 cu modificrile i c o mp le t ri le ulterioare;
HG nr. 270/2002 - privind st abil irea c e r i n e lo r re fer it oa re la eficiena i e t i c h e t a r e a e n e r ge t i c p e n t r u
i n t r o d u c e r e a pe pia a c a z a n e l o r noi de a p cald c a r e fu n c i o n e a z cu combustibil lichid s a u ga z o s ,
publica t n Monitorul Oficial al Romnie i nr. 2 3 8 din 9 aprilie 2 0 0 2 , cu modificrile ulterioare;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


HG nr. 574/2005 c a r e fu n c i o n e a z cu
din 11 iulie 2 0 0 5 , cu
HG nr. 541/2003 de a r d e r e , publi ca t

18.08.2010

privind sta bi li re a c e r i n e lo r re fer it oa re la eficiena c a z a n e l o r noi p e n t r u a p cald


combustibili lichizi s a u gazoi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 5 96
modificrile i c o m pl e t r il e ulterioare;
privind limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluani provenii din instalaii mari
n Monitorul Oficial al Romniei nr. 36 5 din 29 mai 2 0 0 3 , cu modificrile

i
c o mp le t ri l e ul t e ri oa re ;
HG nr. 487/2002 - p e n t r u aprobarea No r me lo r me t o d o l o gi c e privind desemnarea l a b o r a t o a r e l o r de
incercari, p r e c u m i a o r g a n i s m e l o r de certificare i de inspecie c a r e realizeaza e v a l u a r e a conformitii
p r o d u s e l o r din do me ni i l e
reglementate p r e v z u t e n Legea nr. 608/2001
privind e v a l u a r e a
conformitii p ro du se l o r, re publ i c a t n Monitorul Oficial al Romniei nr. 3 13 din 6 aprilie 2 0 0 6 ;
HG nr. 752/2004 - privind sta bi li re a condiiilor p e n t r u i n t r o d u c e r e a pe pia a echipamentelor i
s i s t e m e l o r p r o t e c t o a r e destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, publicat n Monitorul Oficial
al Romnie i nr. 4 9 9 din 3 iunie 2 0 0 4 , cu modificrile ulterioare;
HG nr. 925/1995 - p e n t r u aprobarea R e gu l a m e n t u l u i de verificare i e x p e r t i z a r e t e h n i c de calitate a
proiect el or, a e xe c u i e i lucrrilor i a construciilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 2 8 6 din
11 decembrie 1 99 5;
HG nr. 1756/2006 - privind li mitarea nivelului emisiilor de zgomot n mediu p r o d u s de echipamente

d e s t i n a t e utilizrii n e xt e ri orul cldirilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 4 8 din 22


ianuari e 2 0 0 7 ;
HG nr. 755/2004 - privind aprobarea unitilor de msur legale, publicat n Monitorul Oficial al
Romnie i nr. 4 7 5 din 27 mai 2 0 0 4 ;
HG nr. 115/2004 - privind sta bi li re a c e r i n e lo r e s e n i a l e de s e c u r i t a t e ale echipamentelor individuale
de prot e c i e i a condiiilor p e n t r u i n t r o d u c e r e a lor pe pia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 166 din 26 fe b ru a r i e 2 0 0 4 cu modificrile ulterioare;
HG nr. 1048/2006 - privind c e ri n e le m in i me de s e c u r i t a t e i sntate p e n t r u utilizarea de c t r e
lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de m u n c , publicat n Monitorul Oficial al
Romnie i nr. 72 2 din 23 august 2 0 0 6 ;
HG nr. 1146/2006 - privind c e ri n e l e m i n i me de s e c u r i t a t e i sntate p e n t r u utilizarea n m u n c de
c t r e lucrtori a echipamentelor de m u n c , publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 8 1 5 din 3
o c t o mb r i e 2 0 0 6 ;
HG nr. 1.028/2006 - privind c e ri n e l e m i n i m e de s e c u r i t a t e i sntate n m u n c a re fer it oa re la
utilizarea echipamentelor cu e c r a n de vizualizare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 7 10 din
18 august 2 0 0 6 ;
HG nr. 971/2006 - privind c e ri n e le m i n i m e p e n t r u semnalizarea de s e c u r i t a t e i / s a u de sntate la
locul de m u n c , publ ic at n Monitorul Oficial al Romniei nr. 6 83 din 9 august 2 0 0 6 ;
HG nr. 28/2008 - privind aprobarea c o n i n ut ul ui -c ad ru al d o c u m e n t a i e i t e h n i c o - e c o n o m i c e aferente
investiiilor publice, p r e c u m si a structurii si metodolo giei de e l a b o r a r e a devizului g e n e r a l p e n t r u
obiecti ve de investiii i lucrri de intervenii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 48 din 22
i an ua ri e 2 0 0 8 ;
Ordin nr. 595/2007 - p e n t r u aprobarea Procedurii de a u t o r i z a r e a diriginilor de an ti er, publicat n
Monitorul Oficial al R om ni ei nr. 621 din 10 septembrie 2 0 0 7 , cu modificrile i co mpl et r il e ulterioare;
O.U.G nr. 195/2005 - privind prote c ia mediului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1196
din 30 decembrie 2 0 0 5 cu modificrile i c o mp le tl e ri ulterioare;
Ordonana nr. 43/1997
privind re gimul d ru mur il o r, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
237 din 29 iunie 1998, cu modificrile i c o mpl et r il e u lt er io ar e;
Ordonana nr. 20/1994
privind m su ri p e n t r u r e d u c e r e a riscului s ei s mi c al construciilor e x i s t e n t e ,
republi c a t n Monitorul Oficial al R om ni ei nr. 6 65 din 23 o c t o mb r i e 2 0 0 1 ;
Ordin nr. 163/2007 - p e n t r u aprobarea No r me lo r g e n e r a l e de aprare mp ot ri va incendiilor, publicat
n Monitorul Oficial al Romnie i nr. 2 1 6 din 29 ma r t i e 2 0 0 7 ;
Ordin nr. 210/2007 - p e n t r u aprobarea Metodologiei privind identificarea, e v a l u a r e a i controlul
riscurilor de ince ndiu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 36 0 din 28 mai 2 0 0 7 , cu modificrile
i c o mp l e t ri l e ul t e ri oa re ;
Ordinul nr.
2190/2004 - p e n t r u aprobarea R e gu l a me n t u l u i privind agrementul te hn ic european
p e n t r u p r o d u s e p e n t r u c onst ruc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 90 din 27 i an ua ri e 2 0 0 5 ;
Ordinul M.I.R. nr. 226/2003 - p e n t r u aprobarea Listei c u p r i n z n d tipurile de g a z e i presiunile de
a l i m e n t a r e utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoi, publicat n Monitorul Oficial al
Romnie i nr. 33 9 din 19 mai 2 0 0 3 ;
Ordinul M.T.C.T. nr. 607/2005 - p e n t r u aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea
pieei p r o d u s e l o r p e n t r u construc i i cu rol n s a t i s f a c e r e a cerinei de s e c u r i t a t e la incendiu, publicat n
Monitorul Oficial al R om ni ei nr. 3 83 din 6 mai 2 0 0 3 , cu modificrile i c o mp le t ri le ulterioare;
Ordinul M.T.C.T. nr. 1822/2004 - p e n t r u aprobarea R e gu l a m e n t u l u i privind clasificarea i n c a d r a r e a

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc, publicat n Monitorul Oficia!
al Romniei nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.T.C.T. nr. 1889/2004 - pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic n
construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1.167 din 9 decembrie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 397/2002 - privind aprobarea Prescripiei tehnice PT Al - 2002 "Cerine tehnice
privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi", publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 674 din 11.09.2002;
Ordinul M.I.R. nr. 367/2003 - pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT CR 4-2003, ediia 1,
"Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate ale instalaiilor mecanice sub presiune i ale
instalaiilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 369/2003 - pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT CR 6-2003, ediia 1,
"Examinarea cu lichide penetrante a mbinrilor sudate ale instalaiilor mecanice sub presiune i ale
instalaiilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 373/2003 - pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT CR 8-2003, ediia 1,
"Examinarea cu particule magnetice a mbinrilor sudate ale instalaiilor mecanice sub presiune i ale
instalaiilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie 2004;

Ordinul M.I.R. nr. 374/2003 - pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT CR 9/1-2003, ediia 1," Cerine
tehnice privind autorizarea sudorilor care execut lucrri la instalaiile mecanice sub presiune i la
instalaiile de ridicat. Partea 1: Oel", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 108 din 05 februarie
2004;
Ordinul M.I.R. nr. 376/2003 - pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT CR 9/3-2003, ediia 1, "Cerine
tehnice privind autorizarea sudorilor care execut lucrri la instalaiile mecanice sub presiune i la
instalaiile de ridicat. Partea 3: Polietilen de nalt densitate", publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 108 din 05 februarie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 378/2003 - pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT CR 11-2003, ediia 1,"
Autorizarea personalului care efectueaz examinri nedistructive la instalaii mecanice sub presiune i
la instalaii de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 124 din 11 februarie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 380/2003 -pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT CR 13-2003, ediia 1,
"Examinarea cu radiaii penetrante a mbinrilor sudate cap la cap ale componentelor instalaiilor
mecanice sub presiune i ale instalaiilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 124 din
11 februarie 2004;
Ordinul ANRE nr. 4/2007 -pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecie i
de siguran aferente capacitilor energetice - revizia I, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
259 din 18 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ANRE nr. 55/2007 - privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n sectorul gazelor
naturale i a Regulamentului pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n sectorul gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei nr. 15 din 09 ianuarie 2008, cu completrile ulterioare;
Ordinul ANRE nr. 62/2008 - privind aprobarea Regulamentului de msurare a cantitilor de gaze
naturale tranzacionate n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 489 din 01 iulie 2008,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ANRE nr. 56/2007 - pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare i sancionare
a abaterilor de la reglementrile emise n domeniul energiei electrice i n domeniul gazelor naturale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 900 din 28 decembrie 2007;
Decizia ANRGN nr. 616/2002 - pentru aprobarea Codului Tehnic al sectorului gazelor naturale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 438 din 24 iunie 2002.
A 27. 2. Norme i prescripii tehnice
NP-084-2003 - "Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor sanitare i a
sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, utiliznd conducte din mase plastice", aprobat prin
Ordinul M.T.C.T. nr. 905/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 867 din 5 decembrie 2003;
NTE 003/04/00 - "Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste
1.000 V", aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1.092
din 24 noiembrie 2004;
NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice",
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 356 din 8 mai

2008;
NP 112- 04- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct, aprobat prin Ordinul
M.T.C.T. nr. 275/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 451 din 27 mai 2005;
NP 086-05 -" Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a
incendiilor", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 217/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
479 din 7 iunie 2005;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

PlOO-1/2006 - "Cod de proiectare seismic. Partea I - Prevederi de proiectare pentru cldiri", a p ro b a t


prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1.711/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 803 din 25
s ep t e mb r i e 2006;
GP 111-04 - "Ghid de proiectare privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel", ap r ob a t
prin Ordinul M.T.C.T. nr. 193/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 441 din 25 mai 2005;
GE 053-04 - "Ghid de execuie privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel", a p ro b a t
prin Ordinul M.T.C.T. nr. 194/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 428 din 20 mai 2005.
A 27.3. Lista s t a n d a rd e l o r r e c o ma n d a t e
SR EN 12007-1 - Siste me de al imentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici
sau egale cu 16 bar. - Partea 1: Recomandri generale.
SR EN 1775 Alimentri cu gaze. Conducte de gaze pentru cldiri. Presiunea maxi m de serviciu mai
mic de sau egal cu 5 bar. Recomandri funcionale.
SR EN 12007-2 - Siste me de al imentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici
sau egale cu 16 bar. - Partea 2: Recomandri funcionale specifice pentru polietilen (MOP pn la i
inclusiv 10 bar) .

SR EN 12007-3 - Siste me de al imentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici
sau egale cu 16 bar. - Partea 3: Recomandri funcionale specifice pentru oel.
SR EN 12007-4 - Sist eme de ali mentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxi me de lucru mai mici
sau egale cu 16 bar. - Partea 4: Recomandri funcionale specifice pentru recondiionare.
SR EN 13480-2 - Conducte industriale metalice. - Partea 2: Materiale;
SR EN 13480-3 - Conducte industriale metalice. - Partea 3: Proiectare i calcul;
SR EN 13480-4 - Conducte industriale metalice. - Partea 4: Fabricaie i instalare;
SR EN 13480-5 - Conducte metalice industriale. - Partea 5: Inspecie i control;
SR EN 10208-1 - evi din oel pentru conducte de st i na t e fluidelor combustibile. Condiii tehnice de
livrare. Partea 1: evi n clasa de prescripii A;
SR ISO 6002 - Robinete cu sertar, de oel, cu capac mo n t a t cu uruburi;
SR EN 13942 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Siste me de t r a n s po r t prin conducte. Robinete
pentru conducte;
SR EN 14141 - Robinetrie pentru transportul gazului natural prin conducte. Condiii de performan i
ncercri;
SR EN 10241 - Racorduri filetate din oel;
SR EN 13942 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Siste me de t r a n s po r t prin conducte. Robinete
pentru conducte;
SR EN 13774 - Aparate de robinetrie pentru siste me de distribuie a gazului cu presiune maxim de
lucru mai mic sau egal cu 16 bar. Condiii de pe rfor ma n ;
SR EN 331 - Robinete cu sfer i robinete cu cep cu fund plat cu acionare manual utilizate
la
instalaiile de gaz din construcii;
SR EN ISO 15761 - Robinete cu sertar, robinete cu s u p a p i robinete de reinere, de oel,
cu
dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industria petrolului i gazelor naturale;
SR EN 14313 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Siste me de t r a n s po r t prin conducte. Robinete
pentru conducte.
SR EN ISO 17292 - Robinete cu bil mecanic pentru industriile petrolului, petrochimiei i industriile
conexe;
SR EN 126 - Robinete multifuncionale pentru a p a r a t e care utilizeaz combustibili gazoi;
SR EN 1643 - Sist eme de control al etaneitii pentru robinete de nchidere a u t o m a t e ale arztoarelor
cu gaz i ap ar at e lo r cu gaz;
SR EN 50194 - Aparatur electric pentru de t e c t a r e a gazelor combustibile n locuri de uz casnic.
Metode de ncercare i prescripii de performan .
SR EN 14870-1 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Coturi ex e c u t a t e prin inducie, fitinguri i
flane pentru sistemele de t r a n s po r t prin conducte. Partea 1: Coturi e x e c u t a t e prin inducie;
SR EN 14870-2- Industriile petrolului i gazelor naturale. Coturi ex e c u t a t e prin inducie, fitinguri i
flane pentru sistemele de t r a n s po r t prin conducte. Partea 2: Fitinguri;
SR 825 - Industria petrolului i gazelor naturale. Fitinguri - Coturi, teuri i cruci PN 140... PN 1050; SR
827 - Industria petrolului i gazelor naturale. Fitinguri - Coturi i teuri la 45 gra de cu flane;
SR EN 13090 - Materiale de r e e t a n a r e a mbinrilor filetate pentru evi de gaz n construcii;
SR EN ISO 15607 - Specificaia i calificarea procedurilor de sud ar e pentru materiale metalice. Reguli
ge ne ra l e;
SR EN ISO 15609-1 - Specificaia i calificarea procedurilor de s ud a r e pentru materiale metalice.
Specificaia procedurii de sudare. Partea 1: Sudar e cu arc electric;
SR EN ISO 15609-2 - Specificaia i calificarea procedurilor de su d a r e pentru materiale metalice.

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010

Specificaia procedurii de s u d a r e . P a rt e a 1: Sudare cu g a z e ;


SR EN ISO 9692-1 - Sudare i p r o c e d e e c o n e xe . R e c o ma n d r i p e n t r u p r e g t i r e a mbinrii. P ar te a 1:
Sudare manual cu a rc electric cu e l e c t rod nvelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil n mediu de
ga z p ro t e c t or, sudare cu g a z e , sudare WIG i sudare cu radiaii a oelurilor;
SR EN ISO 6520-1 - Sudare i p r o c e d e e c o n e xe . Clasificare i mperfeciunilor geometrice din mbinrile
sudate ale m a t e r i a l e l o r me t a l i c e . P a r t e a 1: Sudare prin topire;
SR EN 1 2 7 3 2 - S i s t e m e de a l i m e n t a r e cu gaz. Sudarea c o n d u c t e l o r de oel. Prescripii funcionale;
SR EN 2 8 7 - 1 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. P art ea 1: Oeluri;
SR EN 1 0 2 4 6 - 1 - E xa mi n ri ne di st ru c t i ve ale evilor de oel. P ar te a 1: E x a m i n a r e a automat
e l e c t r o m a g n e t i c a e vilor de oel f e r o m a g n e t i c , fr s u d u r i sudate (cu e xc e p i a celor sudate s u b
s t r a t de flux) p e n t r u ve ri fi ca re a e t a n e i t i i hidraulice;
SR EN 1289 - Exa mi n ri n e d i s t r uc t i ve ale sudurilor. E x a m i n a r e a cu lichide penetrante a mbinrilor

sudate. Niveluri de acceptare;


SR EN 1291 - Exa mi n ri ne di st ru c t i ve ale sudurilor. E xa m i n a r e a cu pulberi m a g n e t i c e a mbinrilor
sudate. Niveluri de acceptare;
SR EN 1435 - E xaminri ne di st ru c t i ve ale sudurilor. E x a m i n a r e a radiografic a mbinrilor sudate;
SR EN 1 71 2 - E xa minri ne di st ru c t i ve ale sudurilor. E x a m i n a r e a cu ultrasunete a mbinrilor sudate.
Niveluri de acceptare;
SR EN 17 14 - E xa mi n ri n e d i s t r uc t i ve ale sudurilor. E xa m i n a r e a cu ultrasunete a mbinrilor sudate;
SR EN 9 7 0 - E xa minri ne di st ru c t i ve ale mbinrilor sudate prin topire. E xa mi n a r e vizual;
SR EN 4 7 3 - E xa minri n e d i s t r uc t i ve . Calificarea i certificarea personalului p e n t r u e xa mi n r i
n ed is tr uc t i ve (END) . Principii g e n e r a l e ;
STAS 7335/1 - Protecia c o nt ra coroziunii. Construcii metalice n gr o p a t e . Ter mi no lo gi e;
STAS 7335/2 - Protecia c on t r a coroziunii a construciilor metalice n g r o p a t e . Semne c o n ve n i o n a l e ;
STAS 7335/3 - Protecia c o n t r a coroziunii a construciilor metalice n g r o p a t e . Izolarea e x t e r i o a r cu
bitum a c o n d u c t e l o r din oel;
STAS 7335/4 - Protecia c o n t r a coroziunii. Construcii me ta li ce n gr o p a t e . Electrod de referin
Cu/CuS04;
STAS 7335/5 - Protecia c on t r a coroziunii a construciilor metalice n g r o p a t e . mb in r i el ec tr oiz ol an te
cu niplu;
SR 7335/6 - Protecia a nt i c or os i v .
metalice n g r o p a t e .
Construcii
P r o t e j a r e a c o n d u c t e l o r la
s u b t r a v e r s r i de d r u m u r i , ci fe r a t e , ape i la treceri prin c m i n e ;
STAS 7335/7 - Protecia c on t r a coroziunii a construciilor metalice n g r o p a t e . mb in r i el ec tr oiz ol an te
cu flane ;
STAS 7335/8 - Protecia c o nt ra coroziunii a construciilor metalice n gr o p a t e . Prize de potenial;
STAS 10702/1 - Protecia c o n t r a coroziunii a construciilor supraterane din oel. Acoperiri p r o t e c t o a r e .
Condiii g e n e r a l e ;
STAS 10166/1 - Protecia c o n t r a coroziunii a construciilor din oel supraterane. P re g ti re a me c a n i c a
s u p r a fe e l o r ;
SR EN 1 2 9 5 4 - Protecia c a t odi c a s t r uc t u ri lo r n g r o p a t e s a u i m e r s a t e . Principii g e n e r a l e i aplicaie
p e n t r u c a na l i z a r e ;
STAS 2484 - Bitum p e n t r u prot e c i a c o n d u c t e l o r metalice n g r o p a t e ;
SR EN 1 3 0 6 7 - Sudori p e n t r u m a t e r i a l e plastice. Testul de e v a l u a r e a sudorilor. mb in r i sudate a
materialelor termoplastice;
SR EN 1 5 5 5 -1 - S i s t e m e de c a n a l i z a re din m a t e r i a l e plastice p e n t r u distribuirea combustibililor gazoi.
Polietilena (PE) . P a r t e a 1: Ge ne ra l i t i ;
SR EN 1 5 5 5 - 2 - S i s t e m e de c a n a l i z a re din m a t e r i a l e plastice p e n t r u distribuirea combustibililor gazoi.
Polietilena (PE) . P a r t e a 2: evi;
SR EN 1 5 5 5 - 3 - S i s t e m e de c a n a l i z a re din m a t e r i a l e plastice p e n t r u distribuirea combustibililor gazoi.
Polietilena (PE) . P a r t e a 3: Fitinguri;
SR EN 1 5 5 5 - 4 - S i s t e m e de c a n a l i z a re de m a t e r i a l e plastice p e n t r u distribuirea combustibililor gazoi.
Polietilena (PE) . P a r t e a 4: R obi ne t e ;
SR EN 1 5 5 5 - 4 - evi din polietilen (PE) utilizate la reelele n g r o p a t e de distribuie a combustibililor
gazoi. Se ri e m e t ri c . Specificaii;
SR ISO/TR 1 0 8 3 7 - Determinarea stabilitii t e r mi c e a polietilenei (PE) d e s t i n a t utilizrii la evile i
fitingurile de di st ri bui e a gazului;
SR ISO 116 7 - evi din m a t e r i a l e plastice p e n t r u t r a n s p o r t u l lichidelor. Determinarea rezi stenei la
p r e s i u n e a i n t e ri oa r ;
SR EN 1 4 4 0 8 - 1 - S i s t e m e de c a n a l i z a re de m a t e r i a l e plastice p e n t r u renovarea reelelor subterane de
a l i m e n t a r e cu gaz . P a r t e a 1: Ge ne ra l i t i ;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML


SR ISO 9356 - Asa mbl ri de evi de poliolefine, cu s a u fr fitinguri.
Metoda de n c e r c a r e ;
SR EN 1 3 1 0 0 - 1 - ncercarea ne di st ru c t i v a elementelor de l e g t u r
m a t e r i a l e t e r m o p l a s t i c e . P a r t e a 1: E xa m i n a r e a vizual;
SR EN 1 3 1 0 0 - 2 - E xa mi n ri n e d i s t r uc t i ve ale mbinrilor sudate
t e r m o p l a s t i c e . P a rt e a 2: E xa m i n a r e ra di ogra fic cu radiaii X;
SR EN 1 3 1 0 0 - 3 - E xa mi n ri n e d i s t r uc t i ve ale mbinrilor sudate
t e r m o p l a s t i c e . P a rt e a 3: E xa m i n a r e cu ultrasunete;
SR EN 60079-10 - A p a r a t u r electric p e n t r u atmosfere explozive
ariilor pe ri c u l o a se ;
SR EN 60529 - G r a d e de prot e c i e a s i g u r a t e prin c a r c a s e (Cod IP) ;

18.08.2010

R ez is te na la p r e s i u n e a interioar.
sudate a p r o d u s e l o r semifinite de
pe

s e mi fa b r i c a t e l e

de

materiale

pe

s e mi fa b r i c a t e l e

de

materiale

gazoase.

P ar te a

10:

Clasificarea

SR EN 2 - Clase de ince ndiu;


SR EN ISO 6 9 7 6 - Gaz na t u ra l . Calculul puterii calorifice, densitii, densitii relative
Wob b e din c ompoz i i e ;
SR 3 3 1 7 - Gaz na t ura l. Condiii t e h n i c e de calitate;
SR EN ISO 1 3 6 8 6 - Gaz n a t ur a l . Definirea calitii;
SR ISO/ TS 1 6 9 2 2 - Gaz na t ura l. Ghid p e n t r u o d o r i z a r ea gaz el or ;
SR EN 14 29 1 - Soluii spumante p e n t r u detectarea s cu rge ri lo r la instalaiile de g a z e ;
SR EN ISO 6974 (se ri e ) - Gaz na t ura l .
D e t e r m i n a r e a compoziiei cu o incertitudine

indicelui

definit

pri

n
c r o m a t o g r a f i e n fa za gazoas;
STAS 9 3 1 2 - S u b t r a v e r s r i de cai f e r a t e i d r u mu r i cu c o n d u c t e. Prescripii de pr oi ec ta re;
SR EN 4 1 6 - 1 - Tuburi r a d i a n t e suspendate, e c h i p a t e cu un s i n g u r a r z t o r, c a r e utilizeaz combustibili
gazoi, p e n t r u alte utilizri dect cele c a sni c e. P ar te a 1: S e c u r i t a t e ;
SR EN 2 97 - C a z a n e de nclzire c e n t r a l ca re utilizeaz combustibili gazoi. C a z a n e de tip Bll i Bl
IB S e c h i p a t e cu arztoare a t m o s f e r i c e cu de bit caloric nominal mai mic s a u egal cu 70 kW;
SR 6724-1 - Vent i l a re a d e p e n d i n e l o r din cldirile de locuit. Ventilare n a t u r a l . Prescripii de
pr oi ec t a re ;
STAS 6 7 9 3 - Couri i c a n a l e de fum p e n t r u fo ca re ob i nu it e la construcii civile. Prescripii g e n e r a l e ;
SR EN 14 43 - Couri de fum. Condiii g e n e r a l e ;
SR EN 14 57 - Couri de fum. C a na l e i nt e ri oare de argil ars/ceramice. Metode de n c e r c a r e ;
SR EN 1 8 5 6 - 1 - Couri de fum. Condiii p e n t r u couri de fum metalice. P ar te a 1. Componente ale
s i s t e m e l o r couri lor de fu m ;
SR EN 18 57 - Couri de fum. Componente. C an al e interioare de b e t o n ;
SR EN 1 85 8 - Couri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu perei simpli sau cu mai muli
perei;
SR EN 1762 - Furtunuri i furt unuri cu racorduri la c a p e t e , de cauciuc, p e n t r u g a z petrolier lichefiat
GPL (n faz a lichid sa u gazoas) i ga z n a t ur al p n la 25 b a r (2, 5 MPa) . Specificaie;
SR EN ISO 1 0 3 8 0 - C o n d u c t e . evi i rac orduri metalice flexibile o n d u l a t e ;
STAS 8 8 3 2 - Compensatoare de di l a t a re p e n t r u c o n d u c t e l e de ga z e . Compensatoare U i Z.
Dimensi uni;
STAS 4 1 0 2 - Piese p e n t r u instalaii de l e ga re la pmnt de protecie;
SR EN 124 - Dispozitive de a c o p e r i re i de nc hi de re p e n t r u c m i n e de vizitare i guri de s c u r ge r e n
z on e c a ro sa bi l e i pi e t ona l e. Principii de c o n s t r u i r e , ncercri tip, marcare, inspecia calitii;
SR EN 1 91 7 - C m i n e de vizitare i c m i n e de racord din b et on simplu, be to n slab armat i be to n
armat;
SR EN 13 10 1 - T re p t e p e n t r u c m i n e de vizitare. Cerine, marcare, ncercri i e v a l u a r e a conformitii;
STAS 2 4 4 8 - Canalizri. C m i n e de vizitare. Prescripii de p r o i e c t a re ;
STAS 3 9 3 2 - Brri p e n t r u instalaii. Di me nsiuni;
SR 8050 - m p sl i t ur i de fibre de sticl;
STAS 1801 - Fitinguri filetate din oel forj a t Pn 100. Nipluri. Di mensiuni;
STAS 1802 - Fitinguri filetate din oel forj a t Pn 100. Reducii. Di mensiuni;
STAS 1803 - Fitinguri filetate din oel forj a t P 100. Racorduri o l a n d e z e. Di mensiuni;
STAS 1 80 4 - Fitinguri filetate din oel forj a t Pn 100. Dopuri. Dimensiuni;
STAS 8804/1 - Fitinguri din oel ne a l i a t i aliat p e n t r u sudare cap la cap. Condiii t e h n i c e g e n e r a l e de
calitate ;
STAS 8804/2 - Fitinguri din oel ne a l i a t i aliat p e n t r u sudare cap la cap. Coturi cu raza s c u r t 30
g r a d e , 45 g r a d e , 60 g r a d e , 90 g r a d e , 180 g r a d e . Dimensiuni;
STAS 8804/3 - Fitinguri din oel ne a l i a t i aliat p e n t r u sudare cap la cap. Coturi cu raza lung 3
0
g r a d e , 45 g r a d e , 60 g r a d e , 90 g r a d e , 180 g r a d e . Di mensiuni;

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

STAS 8804/4
Di mensi uni ;
STAS 8804/5 STAS 8804/6 Di mensi uni ;
STAS 8804/8 STAS 8804/9 STAS 8805/2 -

Fitinguri

din

oel

ne a l i a t

aliat

pentru

sudare

cap

la

cap. Coturi

18.08.2010

de

reducere.

Fitinguri din oel ne a l i a t i aliat p e n t r u sudare cap la cap. Teuri e gal e. Dimensiuni;
Fitinguri din oel ne a l i a t i aliat p e n t r u sudare cap la cap. Teuri cu ramificaie r e d u s .
Fitinguri din oel ne a l i a t i aliat p e n t r u sudare cap la cap. Reducii. Dimensiuni;
Fitinguri din oel ne a l i a t i aliat p e n t r u sudare cap la cap. C a p a c e. Di mensiuni;
Fitinguri p e n t r u sudare din oel. Coturi din eava de 90 grade (5D) . Di mensiuni;

SR 7278 - Garnituri de c a uc i uc r e z i s t e n t e n medii petroliere. Condiii t e h n i c e g e n e r a l e de calitate;


SR EN 8 3 7 - 1 - M a n o m e t r e .
P a rt e a 1: M a n o m e t r e cu tu b Bourdon. Dimensiuni, caracteristici
me tr ol o gi c e , condiii t e h n i c e i nc ercri;
SR EN 837-2 - M a n o m e t r e . P a r t e a 2: R e c o m a n d r i p e n t r u alegerea i montarea manometrelor;
SR EN 837-3 - M a n o m e t r e . P a rt e a 3: M a n o m e t r e cu membran i manometre cu c a p s u l . Dimensiuni,
caracte ri st ic i m e t r ol o gi c e , condiii t e h n i c e i ncercri;
SR EN 13 59 - C o n t o a r e de gaz . C o n t o a r e de ga z cu membran;
STAS 9 2 8 0 - M s u r a r e a de bi t e l o r de ga z e . Metode i mijloace de msurare;
SR EN ISO 5 1 6 7 - 1 - M s u r a r e a debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a seciunii de c u r ge r e
n c o n d u c t e cu s e c i u n e circular s u b pr e s i u ne. P art ea 1: Prescripii i condiii g e n e r a l e ;
SR EN ISO 5167-2 - M s u r a r e a debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a seciunii de c u r ge r e
n c o n d u c t e cu s e c i u n e circular s u b pr e s i u ne. P art ea 2: D ia fra g me;
SR EN ISO 5167-3 - M s u r a r e a debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a seciunii de c u r ge r e
n c o n d u c t e cu s e c i u n e circular s u b pr e s i u ne. P art ea 3: Ajutaje i a j u t a j e Venturi;
SR EN ISO 5167-4 - M s u r a r e a debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a seciunii de c u r ge r e
n c o n d u c t e cu s e c i u n e circular s u b pr e s i u ne. P art ea 4: Tuburi Venturi;
SR EN 1 2 4 8 0 - C o n t o a r e de gaz . C o n t o a r e de g a z cu p i s t o a n e rotati ve;
SR EN 12 26 1 - C o n t o a r e de gaz . C o n t o a r e de g a z cu t u r b i n ;
SR EN 1 4 2 3 6 - C o n t o a r e de g a z de uz c asnic cu ultrasunete;
SR EN 1 2 4 0 5 - 1 - C o n t o a r e de ga z. Dispozitive de co n ve rs ie . P ar te a 1: C on ver si e a volumului de ga z;
SR EN 1 2 1 8 6 - S i s t e m e de a l i m e n t a r e cu gaz. Staii de re gla re a presiunii g a z e l o r p e n t r u transport i
distribui e. Prescripii fu nc i on a l e ;
SR EN 1 7 7 6 - Al i me nt a r e cu gaz . Staii de msurare g a z e n a t u r a l e. Prescripii funcionale.

ANEX A 28:
NOMOGRAMA
DIMENSIOWEA CONDUCTELOR DIN OTEL (pebarj
Exemplu:
Debibjl ce poate i transportat de o conducta care are diametnji
interiorD= 4,3rTm,lungimea L = 1D Icd ,pre sun ala incaputij
tronsonului pi -6 barsi prefiun lafarfittjllrQnsonuy p2= 3 bar.
eslede apronmaliv Qc5 - 1DDmci<i
Condhiide calcul:
Denatea relattGa gasului a gasului =0,564
k = D.DS mm
Tgas = 20S.15 K

Ap= ptpi. in bar

/ i 1/

i
Lungimi conducte.in mti

t
0

/ // // / /

/ / /

:z

r-

M 5S JSS
Qcs.inimc

'

JSS

s s

z
i

s a

i I

ANEX A 29:
file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

Ap ip PtPi in bar

NOMOGRAMA
DfMENSIONAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENA
Examplu:
Debitul ! poate i transportat de oconducts care are diametru! erteriorD = 11D mm,
lungimea L =t , km,presiunea la incepLtuilronsonuluip 1 = 5bars> presiunea
la sralultronsonului p2 = 3 bar, este d aproximativ Qi:;s = 245D mc,*!

18.08.2010

A 3

Uingirri conducte

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 255 bis din data de 16 aprilie 2009
Forma sintetic la data 18-aug-2010. Acest act a
Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

fost creat

utiliznd

tehnologia

SintAct-Acte

Sintetice.

SintAct

i tehnologia

Acte

file://C:\Documents and Settings\x01000546\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123783.HTML

18.08.2010