Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTRULUL DEINTERNE |)... _ Nr, 319 din 19.09.2002 - -“oprivind mediatizarea daielor si informatiilor ‘obfinute in-exercitarea atributiilor.de serviciu de catre lucratorii Ministerului de Interne wAvand:. in vedere \-prevedetile~ art... 91 ‘din Constitutia Romanie} si ale: Legii~nr. :544/2001privind :liberul: acces’la inforniafiile de interes public, precitn idle art. 45.alin, 2 din Legea:nr. 260/2002 privind Statitul polifistului, in temeial ‘ert! 13 alin, 2:din ‘Legea inr./40/1990 privind organizarea' si furctionarea Ministerului ‘de Interne, eu shodi= ficarile siicompletarile ulterioare, : informatiile destinate publicitatii vor ‘urmari informarea,corecti.si oporturé a populatici atvagerii acesteia'la prevenirea si: bé i in legatura cu funefiile si, serviciile pe care le indeplinesc lu erétorit Ministerubul de Interne ‘i-domeniul respectarii,ordinii blice, aparirili evetului: public. si privat, drepturilor si; liber- tatilor: fundamentale: ale. cefaitenilor.., Pot fi mediatizate, de asemenea,, rezultatele.verificarilor interne ou privire la. s zirtile. populatiei, asuipra modulué:in care efectivele Ministers, lui de Interne isi exercitd atributiile legale —.inclusivideficiens tele constatate: 4 Art..2 mandamentele de arma, formatiuntle centrale gi tetitoriale ale acestora ce pot fi date’ publicitatit se stabilesc, individual, de citre conducerile structurilor respective, care vor institui si normele interne privind confinutul, forma si modalitatea de difuzare.a buletinelor de stiri destinate mass-media, in_con- formitate ou prevederile prezentulul ordin si ale art. 12 din Legea nr. 544/201, @) Intormatilior cu, caracter secret sau care; potrivit nor melor gi legilor In vigoare, nu sunt destinate publicita Na aptica, in sor} tre aceiasi factori de decizie, mentiunea »NU SE DA PUBLICITATII; raportandu-se totodata, aspectul Fespectiv, esaloanelo¥ siyperioares a (8) Ih, cazul solicitarii unor informatii. si date de interes general’ de ‘elite predentin mhass-inedia’sau. petsoane fizi- e/juridiogy omainda ‘structurit respective: va aplica prevede- tile legalednsmaterie! Art. 3 — (J) Persoanele autorizate si {ind legitura cu ‘eigsé-media giibd furnizeze datevel informatii sunt comandantit ‘gefii)-structurilbr: ML, eadséle.din. compartimentele do-zelatil Git presd/pubtatorit- dle! cuvant;,jprevum si-persoanele!desem= nate de _gefii egalotnelorsuperioare, afunci eénd ieste-cazal.s 514) Invssituatii de, interyentie direct’ pentru: solufionarea unor,.cazuri,-din.wstara ide competent, Jucnstorit -implicati pot Ga publicitatii date gi informatfi de ineres. general, numai ct respectarea art, 45 (2) din Legea nr. 3€0/2002 privind: Statutul polifistului sia art, 12 din Legea nr. 54/2001. ATL 4 — (1) Accesuleiriforindiile de interes public $1 comunicarea acestora catre mijloacelé de informare In mast Se voh! face “cw respectarea Arepturilor si libertatilor constitu- fionalé, astiel incat's’ nase ‘micaloe:prifcipial fl nevinovatie:si' si nu fie lezal peisoanel, dreptul la’propria imagine, mas finerilor sau siguranta nafionel’. 3 yPenti odo Peteoank cércetatixéfinut’, Iivinultd' saw itieutpata sd "poatd fi. tnediatizatd, se vor: preventa acele tle- niente ate, ‘dup’ ‘cag, Hi eifae identificabil’, © persoan® ‘fizie este” Mdentifieata i identifieabila’ — conforih’ prevederilor art: 2p Nits eldin Légéa nr: '644/2001.— atunel ‘ednd ‘sunt cunoscute urmétoarele elemente : numele si prenumele ; Hintilons data, gi locu) x GomtelNiA 2 as ( (3). Mediatizarea minorilor cercetali, retinufi sau-arestati. pentru, comiterea- unor.,infractiuni, sau-a' celor- considerati, vic~ time ale:sepstora:ne va: fave xeppectindse prevederite Deck- ziel Consiliulut National. al A ialuluj nr. 78 din 08.08. 2002. privind: protectia minorilor in cadrul serviciilor de.pro- “ictimelon !initactiantt salva ‘urmndtosrele ‘yariante : ‘inifle initialele numelui si prenme- (2) Mediatizaréa’ persoanéior decedate’ se. poate face coniu- pictindu-se elemente de identificare, dar Humal dup anunfared familillor acestita sau a frudélor eprépiste. * @) Dac& persoana decedats' este cAtatedh strain; mediate zarea sé vactace dup nolificires ambasadel salt reptezentantel diplomatice respective, le Bucunésti Art. 6 — in situatia aah aresouee eee ee Politie care ate in Wc Ulafiel, | prezent Saua celor ca (ce Art.'®.-- Persoanele jretinute av arestate,,afiate an in- ‘Gina unitajilor. de-politie, pot £i filmate, fotognatiate ins terylevate,, numai cu,respectarea prevederilor- Decizie’ Tiului Nafignal al Audiovizualului nx, 80 din 13.03.2002 pri vind. protectia “dehinitifii “umane ‘si dreptului, la “propria “Art. 9 Pen! a nu se aduce alingere principlulai con= ui Jet a bliet demure ppaeiatr ae terse iobe, iS open de de ee seals Seno Hh Papa ‘Art, 19 — Dack identitates ‘ine! pepigae fizice saw ie Hie’ déventt “de notoriétate din alte surse, Politia poat eonlirmia "acest lueruy, utilizand, fn. continuate, elementele oa identitate menfionate. 1 Art, 11 — Mediatizarea politigtilor care s-au remarcat fo instrumentarea unor,cazuri.seva face numai cu scordul aves~ tora si ou ‘condifia'ca institutia si poat’ acorda protectie lor si familiilor tor." :¢ ay met e Arte13 2240). Purtatbrii de cuvant /ofiterti-de, relafiiett preda Sunt obligati 'si-urmareascd ‘dack: mijloatele de. infor= ‘mare’ in’masi, publieé-si private, asigura informarea” corecta a opiniel publice cu privire la activittile Tucratorior-Minis- terol de dnternp, pepe a gerecsniels as acestora, Ape von_keporta. In limp. ui conducerit, struicturit oe ee ate Ms geveiatcite, cite oral ‘ale opiniet publics, pretium gt ea zorile IR care institulia repmezentata se sitvensA tm pordlja de eenigrare’ sais defe “~@) In scopul protejdtli. si gestionacit.cotecte a imagingl Ministerulut de Interne, ‘purittorii, de, cuvant /ofiferit de re- lati, ou. presa aul obligatia de-a. prezenta, operatiy,, conducerit situicturit respective, solufit. si. metode -pentna, dezamorsarea situatilor de genul célor din alineatul precedent, tat leste nivelul ‘accesi ita ti eedretor tinea relajil_cuprese (ofiterul cu pel cornea my ‘euvant). la informatie. Pentra. dante. intre ‘docs tia evil’ Ja dispozitie, $f pubielatt contrar’prowedetlior Aggale, revine: in éxelusivitate Iueratorulul Ministeraloi -de Tnteine ‘ire'a actionat “astfel Art. 14 — Netespectarea. prezentulut. ordin. att igpiinderea ‘disch tre a iste 7 caz, precum si rasp dug e pagubs, jerea material sau civil, daca § tae i 19,093 1006, det. de: tay ‘eaten dispozitii interne contrare se abroga. MiNISTRO DE INTERNE | 1°") JOAN RUS“!