Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL nr. 2.1 / 03.05.

2016
LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
inregistrat sub nr. 2 / 04.12.2015

A. Partile contractante:
1. Angajator Eris Wine SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Targul Vinului nr. 11, ap. III, Sibiu,
jud. Sibiu, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J32/1106/2015, CUI RO 35228614, reprezentata legal prin
domnul HELJU IOAN DANIEL Administrator,
2. Salariatul D-na Marin Alina Simona, domiciliata n Cisnadie, str. Selimbarului, bl. 12, sc. A, et. 3, ap.10, judeul
Sibiu, posesor al crii de identitate seria SB nr. 533414, eliberata de Politia Cisandie, la data de 05.10.2011, CNP
2870901323538,
in temeiul Art. 41 (CAP.3 - Modificarea contractului individual de munca) din Legea 53/2003Codul Muncii, am
convenit la modificarea Contractului Individual de Munca incheiat si inregistrat sub nr 2 / 04.12.2015 astfel:
Art.1. Incepand cu data de 01.05.2016, se modifica Contractul Individual de Munca al d-nei Marin Alina Simona,
dupa cum urmeaza:
H. Durata muncii
2. O fraciune de norm de 4 ore/zi, 20 ore/sptmn ;
a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: 14-18 (ore zi).
J. Salariul: Se modifica si va avea urmatorul continut
Salariul de baza lunar brut: 1.060 lei.

Art.2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.


Art.3. Prezentul act aditional se intocmeste in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Administrator,
Helju Ioan Daniel

Salariat,

Am primit un exemplar______________