Sunteți pe pagina 1din 89

Bilet1.

1.Inceconstainternationalitateacomertului

p3
Internaionalitateaiareoriginea,fienfaptulctranzaciilese
ncheientreparteneridinstatediferite,fientreparteneridinacelaistat,darreferitorla
o operaiune care conine un element de extraneitate, fie n faptul c tranzaciile
respectiveimplicdiversebariere(normative,juridice,monetare,teritorialesaufiscale)
nespecifice tranzaciilor interne, crora li se aplic regulile dreptului comerului
internaional.
ndreptulromnsuntluatenconsiderare,deregul,doucriterii
deinternaionalitate,referitoarelaelementuldeextraneitate:unuldenatursubiectiv,
caresereferladomiciliul,reedinaobinuitsausediulprilorraportuluijuridicde
dreptulcomeruluiinternaionalialtuldenaturobiectiv,caresereferlaobiectul
raportuluijuridicdedreptulcomeruluiinternaionalicaretrebuiesseaflentranzit,
circuitinternaional,altfelspus,nexecutarearaportuluijuridic,bunultrebuiestreac
cel puin o frontier; elementul de extraneitate privete locul siturii bunului sau n
general,loculexecutriicontractului.
nRegulamentul593/2008(RomaI)privindlegeaaplicabil
obligaiilorcontractuale,careseaplicdirectpeteritoriulRomniei,internaionalitatea
raportuluijuridicreiesedinfaptulcoobligaiecontractualimplicunconflictdelegi,
adicvinencontactcudousaumaimulteordinijuridicestatale.
ConveniadelaVienadin1980cuprivirelavnzarea
internaionaldemrfuriiConveniadelaHagadin2005privind
acorduriledealegereaforului(carenuaintratncnvigoare)au
propriilecriteriideinternaionalitate.Astfel,nConveniadelaViena,searenvedere
sediulprilor,caretrebuiesfienstatediferite,iarnConveniadelaHaga,reedina
prilor.
2Contractuldefactoring
p.123
Factoringulesteoperaiuneaprincareontreprindere,numit
aderent,transmiteuneisocietispecializate/instituiebancar,numitfactor,creanele
sale nscute din vnzarea de bunuri sau prestarea de servicii, iar factorul asigur
ntreprinderii,finanareaiurmrireacreaneloracesteia.Deregul,contractulsencheie
cuprivirelaunansambludecreane(inucuprivirelaocreanunic).nfactoringul
internaional,factorulgestioneazcreanelecomercialealeclientuluisu,careeste,de
regul,unexportator,nstrintate.Elncaseazfacturileiseocupderecuperarea
creanelor; poate acorda aderentului un credit constnd n plata n avans a facturilor
debitoruluiaderentului.Astfeladerentulobinefinanare,iarfactorulncaseazosum
mai mare de la ter, dect cea pe care a pltito el aderentului, aceasta fiind plata

serviciilor pe care le furnizeaz aderentului. Creanele aderentului pe care acesta le


transmitefactoruluitrebuiesfiecerteilichide,darnuexigibile,deoarecedenatura
factoringului este transmiterea creanelor care nu au ajuns la scaden; obiectul
contractuluidefactoringlpotformaicreaneleviitoare.
nRomniafactoringulesteuncontractnenumit,supusregulilor
generaledinmateriacontractelor.
Obligaiileaderentuluisunt:obligaiadeatransmitecreanele;seaplicregulilecesiunii
decreandinCodulcivilromn;creanelesunttransmisefactoruluicutoateaccesoriile
lor,cumsuntgaraniilereale,personale,privilegii,penaliti,dobnzi,etc.;obligaiadea
garantacreanele;potrivitart.1585C.civ.,vnztoruluneicreaneestedatorsrspund
de existena valabil a creanei la data vnzrii ei; aderentul garanteaz factorului
existena creanei, fr a rspunde i de solvabilitatea debitorului cedat, cu excepia
situaieincaresaobligatnmodexpressgarantezeipentruacestlucru;obligaiadea
notificapedebitorulcedatdespretransmitereacreaneictrefactor.
Obligaiile factorului sunt: obligaia de finanare a aderentului prin plata facturilor
acceptate;astfel,aderentulestefinanatdectrefactor,deifacturiletransmisenusunt
scadente;suportarearisculuideneplatadebitorilorcedai;nabsenauneiclauzeprin
care aderentul l garanteaz pe factor pentru solvabilitatea debitorului cedat, riscul
nepliiialinsolveneidebitoruluivafisuportatdectrefactor,nsensulcacestanu
areaciunenregresmpotrivaaderentului;ncasareacreanelordeladebitoriicedai.
ncomerulinternaional,pentruaapreciacaracterulinternaional
aloperaiuniidefactoring,sedisociazcontractuldefactoringde
raporturilefactoruluicuteriidebitoriaiaderentului.Contractulde
factoringesteinternaionaldacaderentulifactorulausediulnstatediferite.nrelaiile
factoruluicuterii,internaionalitateanudepindedesediulfactoruluisaualaderentului,
cidesituaiacreaneicedate,iimplicitdesituaiadebitorului.
nmateriedefactoringinternaionalexistnormeuniforme,i
anumeConveniaUnidroitdelaOttawadin1988cuprivirelafactoringulinternaional,
lacareRomnianuesteparte.Dealtfel,afostratificatdoarde7state.Potrivitart.2din
Convenie, operaiunea de factoring are caracter internaional, atunci cnd creanele
cedatentemeiulcontractuluidefactoringaucaizvoruncontractdevnzaredemrfuri
ncheiatntrefurnizorulidebitorul,cusediulnstatediferite,iaracestestate,precumi
statulncareiaresediulfactorulsuntstatecontractantelaConvenie.
Deasemenea,Conveniaesteaplicabilincazulncareattcontractualdevnzarede
mrfuri,cticontractuldefactoringsuntsupuselegiiunuistatcontractantlaConvenie.
Condiiilerestrictiveaufcutcaacestinstrumentinternaionalsnusebucuredemare
succes.
Legeaaplicabilfactoringului.

Contractuldefactoringncheiatntreaderentifactorpoateficalificatcauncontractde
prestri servicii.El este supus legiialese depri potrivitprincipiuluiautonomiei de
voin.nlipsaalegerii,legeaaplicabilestedeterminatdeRegulamentulRomaI,art.
4.1.b),fiindlegeastatuluincareprestatoruldeservicii,adicfactorul,iarereedina
obinuit.nceeaceiprivetepeteri,art.14.2dinRegulamentulRomaIprevedec
legea care reglementeaz creana cedat determin caracterul cesionabil al acesteia,
raporturile dintre cesionar i debitor, condiiile n care cesiunea este opozabil
debitorului,precumicaracterulliberatoralprestaieiexecutatedectredebitor;aceast
prevedere a fost conceput, ns, pentru operaiunile simple de cesiune i nu pentru
transferuldecreanemultiple,trecutesauviitoare,cuprivireladebitoricusediulnstate
diferite. Prin urmare, n fiecare caz n parte se vor aplica normele conflictuale ale
instaneisesizate.

Biletnr3:
1.Contractuldeleasing
p.120
Leasingul(crditbail,nfrancez)sadezvoltatnsfera
comerului internaional, mai ales n domeniul aeronavelor, navelor, echipamentelor
petroliere,mainilorunelte,.a.Operaiuneadeleasingesteotehnicjuridiccomplex,
carepresupunencheiereaunuicontractdevnzarentrefurnizorisocietateadeleasing
(finanatorul)iapoi,uncontractdenchirierentresocietateadeleasingiutilizator,
dublatdeopromisiunedevnzarentreaceleaipersoane,laexpirareatermenuluide
nchiriere.Utilizatorulfixeaz,nprealabil,decomunacordcu
furnizorulvnztorisocietateadeleasingcaracteristicilebunului,pecaresocietateade
leasinglvacumpranvedereanchirierii.
Avantaje. Leasingul prezint avantaje pentru toate prile implicate. Furnizorul are
avantajuldeafipltitimediat;eliplaseazpepiaproduseledeovaloareridicati
i consolideaz poziia fa de concuren. Finanatorul (societatea de leasing) poate
acorda credite n condiii de rentabilitate, pstrndui dreptul de proprietate asupra
bunurilor nchiriate, ca garanie, obinnd astfel beneficii fr cheltuieli ridicate.
Utilizatorulpoateobinebunuriledecarearenevoiefrcheltuieliimediatedeinvestiii;
locaiuneafiindtemporar,utilizatorulpoatenlocuibunurilecareaudevenitnerentabile;
elpoatecumpra
bunurilelamplinireatermenuluistipulatnschimbulpliiunuiprerezidualconvenit.
Utilizarealeasinguluiestemaiavantajoasdectuncreditclasic,deoarece,ncazde
insolvabilitateautilizatorului,finanatorulirecupereazbunul,alcruiproprietareste,
frnicioformalitate.idinpunctdevederefiscal,leasingulestemaiavantajosdect

uncreditclasic.
Operaiuneadeleasingestereglementatnmultestate.n
Romnia,estereglementat,nprincipal,prinOG51/1997privind
operaiuniledeleasingisocietiledeleasing.Peplaninternaionalexistoconvenie
careconinenormeuniformereferitoarelaoperaiuneadeleasingianumeConvenia
UnidroitdelaOttawadin1988cuprivirelaleasingulinternaional,lacareRomnianu
esteparte.
Ooperaiunedeleasingesteinternaionaldacfinanatoruli
utilizatorulausediulnstatediferite.Pentruastabililegeaaplicabilnusevaavean
vedereoperaiuneadeleasing,ciceledoucontractecareoformeaz.nspaiulUEeste
aplicabilRegulamentulRomaI;nuexistprevederispecialepentrucontractuldeleasing
(adicacelancheiatntre
finanatoriutilizator);dacprilenuaualeslegeaaplicabilntemeiulautonomieilor
devoin,atuncicontractuldeleasingvafisupuslegiiloculuiundeiaresediulpartea
carefurnizeazprestaiacaracteristiciaceastparteestefinanatorul.Esteposibilca
lex rei sitae, ca lege de aplicare imediat, s reglementeze anumite aspecte ale
contractului de leasing, cum ar fi publicitatea operaiunilor de leasing ori drepturile
terilor.Contractuldevnzarencheiatntrefurnizorifinanatoreste
supuslegiidinmateriavnzrii(RegulamentulRomaI),careafost,deja,analizat.
ConveniadelaOttawaconineanumitereguliuniformereferitoare
ladrepturileiobligaiileprilorntrooperaiunedeleasing
internaional. Convenia se aplic cnd finanatorul i utilizatorul au sediul n state
diferite(numai8stateauratificatConvenia)iacestestate,precum istatulncare
furnizoruliaresediulsuntstatecontractantelaConvenie;sau,cndfinanatoruli
utilizatorulausediulnstatediferiteiceledoucontracte(devnzareideleasing)sunt
supuselegiiunuistatcontractantlaConvenie(art.3alin.1dinConvenie).Conveniase
aplicnumaioperaiuniideleasinginternaionalmobiliar,ncheiatnscopprofesional.
Existmaimulteformedeleasing:nfunciedeconinutulratelor,
leasingulestefinanciarioperaional.AcestetipurideleasingsuntdefinitenCodul
fiscal romn(art.7pct.7 ipct.8);astfel,contractuldeleasingfinanciaresteorice
contractdeleasingcarendeplinetecelpuinunadintreurmtoarelecondiii:
a)riscurileibeneficiiledreptuluide
proprietateasuprabunuluicarefaceobiectulleasinguluisunttransferateutilizatoruluila
momentullacarecontractuldeleasingproduceefecte;
b)contractuldeleasingprevedeexprestransferuldreptuluideproprietateasuprabunului
cefaceobiectulleasinguluictreutilizatorlamomentulexpirriicontractului;
c)utilizatorulareopiuneadeacumprabunullamomentulexpirriicontractului,iar
valoarearezidualexprimatn

procente este mai mic sau egal cu diferena dintre durata normal de funcionare
maxim i durata contractului de leasing, raportat la durata normal de funcionare
maxim,exprimatnprocente;
d) perioada de leasing depete 80% din durata normal de funcionare maxim a
bunuluicarefaceobiectulleasingului;nnelesulacesteidefiniii,perioadadeleasing
includeoriceperioadpentrucarecontractuldeleasingpoatefiprelungit;
e)valoareatotalaratelordeleasing,maipuincheltuielileaccesorii,estemaimaresau
egalcuvaloareadeintrareabunului;;contractuldeleasingoperaionalesteorice
contractde
leasingncheiatntrelocatorilocatar,caretransferlocataruluiriscurileibeneficiile
dreptuluideproprietate,maipuinrisculdevalorificareabunuluilavaloarearezidual,i
care nu ndeplinete niciuna dintre condiiile prevzute la pct. 7 lit. b)e); riscul de
valorificareabunuluilavaloarearezidualexistatuncicndopiuneadecumprarenu
esteexercitatlanceputulcontractuluisaucndcontractuldeleasingprevedeexpres
restituireabunuluilamomentulexpirriicontractului;; ncazulleasinguluifinanciar
utilizatorul este tratat, din punct de vedere fiscal, ca proprietar; n cazul leasingului
operaional. n funcie de obiect, leasingul este mobiliar i imobiliar. n comerul
internaionalsefoloseteleasingulmobiliar.
Contractuldeleasingtrebuiesconinanumiteelemente
obligatorii: clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau
operaional; denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing i
caracteristiciledeidentificarealeacestuia;valoarearatelordeleasingitermenuldeplat
aacestora;perioadadeutilizarensistemdeleasingabunului;clauzaprivindobligaia
asigurriibunului;valoareatotalacontractuluideleasing.
Contractuldeleasingfinanciartrebuiescuprindnplus:valoareadeintrareabunului;
valoarearezidualabunuluiconvenitdepri;valoareaavansului;ratadeleasing.
Efectelecontractului.Obligaiileprilorsuntstabilitenart.9i
10dinOG51/1997.
Locatorul/finanatorulareobligaiadearespectadreptul
utilizatorului de a alege furnizorul potrivit nevoilor lui; de a ncheia un contract de
vnzare cu furnizorul desemnat de utilizator, n condiiile expres formulate de ctre
acesta;deancheiauncontractdeleasingcuutilizatorulideatransmiteacestuia,n
temeiulcontractuluideleasing,toatedrepturilederivnddincontractuldevnzare,cu
excepiadreptuluidedispoziie;dearespectadreptuldeopiunealutilizatorului,nceea
ce privete posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru
achiziionarea ori restituirea bunului; de a garanta utilizatorului folosina linitit a
bunului,ncondiiilencareacestaarespectattoateclauzelecontractuale;deaasigura,
printrosocietatedeasigurare,bunuriledatenleasing.

Utilizatorulareobligaia:deaefectuarecepiaideaprimibunul
latermenulstipulatncontractuldeleasing;deaexploatabunulconforminstruciunilor
elaborate de ctre furnizor i de a asigura instruirea personalului desemnat s l
exploateze;deanugrevacusarcinibunulcarefaceobiectulcontractuluideleasingfr
acordulfinanatorului;deapltirateledeleasingiacosturiloraccesoriiacestora;dea
suportacheltuieliledentreinereirisculpieiriibunului;dealinformapefinanator,n
timputil,despreoricetulburareadreptuluideproprietate,venitdinparteaunuiter;dea
nu modifica bunul fr acordul finanatorului; de a restitui bunul n conformitate cu
prevederilecontractuluideleasing.
ncetareacontractuluideleasing.Contractuldeleasingnceteaz
laexpirareadurateideleasing,cndutilizatorulpoatesaleagfie
restituireabunului,fiedobndireadreptuluideproprietateasuprabunului,fieprelungirea
contractuluideleasing.
Contractuldeleasingnceteazprinreziliere:cndutilizatorul
refuzprimireabunuluilatermenulstipulatncontractuldeleasingsaucndseafln
staredereorganizarejudiciari/saufaliment;nacestesituaii,societateadeleasingare
dreptuldeareziliaunilateralcontractualdeleasingcudauneinterese(art.14dinOG
51/1997).Deasemenea,ncazulncareutilizatorulnuexecutobligaiadeplataratei
deleasingtimpdedouluniconsecutive,finanatorularedreptuldeareziliacontractul
deleasing,iarutilizatorulesteobligatsrestituiebunul,splteascratelescadente,cu
dauneinterese(art.15OG51/1997).
Contractuldeleasingnceteazprinpierdereasaudispariia
bunului(inclusivfurtul),precumiprinpieireatotalsauparial.
2.Uzantelecomertuluiinternational
p.10
Potrivitart.1C.civ.rom.uzanelesuntizvordedrept.Prinuzanesenelegeobiceiul
saucutuma,lacareseadauguzurileprofesionale.Obiceiul(saucutuma)reprezinto
practicndelungat,continuigeneral,pecare,ceiceoaplic,o
considerobligatorie.Obiceiurilesuntnescrise.Legeaesteconsideratundreptscris,iar
obiceiulundreptnescris.
Uzurile profesionale sunt acele reguli care reglementeaz raporturile stabilite ntre
membrii unei profesii sau, dup caz, ntre membri i clieni, cu ocazia exercitrii
profesiei.Eleaufostincluseprintreizvoarelededreptcivilpentruc,aacumseprevede
nart.3alin.(1),dispoziiileCoduluicivilseapliciprofesionitilor,deciioperatorilor
decomer.
Prinexcepiedelaregulacuzanelereprezintundreptnescris,
uzanelepotfipublicatenculegerielaboratedectreentitilesau

organismeleautorizatendomeniu.nacestcaz,opereazprezumiarelativaexistenei
lor. De exemplu, potrivit Legii 365/2002 privind comerul electronic, furnizorilor de
servicii ai societii informaionale li se impune s comunice destinatarilor acestor
serviciicoduriledeconduitrelevantelacarefurnizorulsubscrie(art.8alin.1lit.e);legea
sereferlaocodificareaunoruzanecomercialeaplicabilenactivitateaprofesionala
furnizorilordeserviciialesocietiiinformaionale,reglementnd
conduitairesponsabilitateaacestora.
nmateriecomercialsefacedistinciantreuzaneleconvenionale(interpretative)i
uzanelenormative(legislative).Deregul,uzaneleaucaracterconvenional(producnd
efecteprinvoinaprilorsauntcerealegiiiacontractului)iinterpretativ(menits
lmureascvoinaprilor,potrivitregulilordeconduitpecareleconsacr).Aasunt,
deexemplu,uzaneleportuare(cumarfiuzananormeidencrcarenportulConstana).
Uzanelenormative(legislative)suntacelealacarefacetrimiterelegea.
Potrivitdreptuluiromn,casfieizvordedrept,uzaneletrebuie
sfieconformecuordineapublicicubunelemoravuri[art.1alin.4C.civ.].Uzanele
sepotprobaprinoricemijlocdeprob.Dacsuntpublicateiaceastaserefer,mai
ales,lauzurileprofesionaleseprezumcexist.Acelacarecontestexistenalor
trebuiesfacdovada.Sarcinaprobeinceeacepriveteexistenaiconinutuluzanei
revinepriiinteresatesofoloseasc.
nDCIexistmaimultecategoriideuzane;elepotfigrupatedup
ramuradeactivitate,obiectulcontractului,profesiuneaprilor,moduldetransportsau
alte elemente. De asemenea, dup alte criterii, exist uzane de ntreprindere,
profesionale,locale,regionale,convenionale,.a.
DespreuzanesefacereferireinUniformCommercialCode(USA),n1205;de
asemenea,nPrincipiileUnidroitlaart.5.1.2.
Biletulnr.4:
1.Lexmercatoria,

p.9
nDCIdreptulnegociatdeoperatoriidecomerinternaional,sau
dreptultransnaional,reprezintunsistemjuridicprivat.
Laorigine,lexmercatoriaeracompusdinprincipiilebunei
credine,reciprocitiiinediscriminriintrecomercianiilocaliiceistrini.nprezent,
lexmercatorianseamn,fieometod,fieunnumrdeprincipiiireguli,veritabilejus
gentiumpentruraporturileprivate.Uniiautoriconsiderclexmercatoriaesteconstituit
att din uzane, ct i din principii generale. Ali autori trateaz separat uzanele de
principiilegenerale,considerndcnuseconfund.Lexmercatoriaarencomponen
reguli materiale de drept internaional; nu conine norme conflictuale. n literatura

juridicseapreciazclexmercatoriaesteformatdindoucategoriideprincipii:
a.principiicareprivescloialitateanoperaiuniledecomer
internaional,ianume:
interdiciadeainvocalipsadecompetenanegociatorului
(prezumiadecompetenaoperatorilordecomerinternaional,ceeacecontribuiela
siguranatranzaciilor);
interdiciadeasecontrazicendetrimentulaltuia(ceeacen
sistemulcommonlaw,deundeprovine,senumeteestoppel;acest
principiuesteconsacratinPrincipiileUnidroit,nart.1.8,denumit"Interdiciadease
contrazice":"opartenupoateacionancontradiciecuoateptarepecareagenerato
celeilaltepri,dacaceastadinurmacrezutneantrunmodrezonabiliaacionat,ca
urmare,ndezavantajulsu.");
contraproferentem(mpotrivaceluicarepropunereprezinto
reguldeinterpretareatermenilorsauclauzelorambigue,ndoielnicedincontract,care
stabilete c acestea vor fi interpretate mpotriva celui care le propune; de exemplu,
clauzestandard;v.iart.1269C.civ.rom.);
bunacredin;
obligaiadeinformare;
interdiciadecorupie;
obligaiadeaminimizaprejudiciul;
obligaiadecooperare;
b.principiicareprivesceficacitateaoperaiunilordecomer
internaional,ianume:
pactasuntservanda;
obligaiaderenegocierencazdeimpreviziune(hardship);
foramajor;
excepiadeexecutare;
efectulutil.

Caresuntefectelelexmercatoria?
Dacprileaualeslexmercatoria,ntotalitatesaunparte,ca
legeaplicabilcontractuluidintreele,instanasesizat,statalsau
arbitralovaaplica,ntemeiulautonomieidevoinaprilor.n
RegulamentulRomaInuesteprevzutoasemeneaposibilitatepentrupri,problema
fiindlsatpentruafirezolvatdectrestatelemembre.
npractic,prilealeg,deregul,olegenaional,caresleguvernezecontractul,pe
careopotcompletacuprincipiisauregulicareaparinlexmercatoria.

2. Recunoastereasi executareahotararilor arbitraleconform ConventiilordelaNew


YorksidelaWashington.
P.51
nConveniadelaNewYorkdin1958seprevedechotrreaarbitral,princareafost
soluionatunlitigiunearbitrabilpotrivitlegiistatuluiundesesolicitrecunoatereasau/i
executareaacesteia,nupoatefirecunoscut/executat[art.Valin.2lit.a)].
ConveniadelaNewYorkafostdestuldeliberallamomentulla
careafostadoptat,darastziesteconsiderat.Cerereaderecunoateresauexecutare
trebuiensoitdehotrreaarbitralideconveniaarbitral,tradusenlimbastatuluin
caresedepunecererea(art.IV,similarcuart.1127C.proc.civ.rom.).Motivelederefuz
al recunoaterii sau executrii sunt cuprinse n art. V i sunt identice cu motivele
prevzute n Codul de procedur civil romn (art. 1128 i 1124); de asemenea, i
condiia probrii unuia dintre motive, de ctre partea mpotriva creia este invocat
hotrrea.
ConveniadelaNewYorknuconinereguliuniformecuprivirelaprescripia
dreptuluideacererecunoatereasauexecutarea,proceduracontradictoriesaunu,cilede
atacmpotrivahotrriiderecunoateresauexecutare.
Washington
Aceastconvenieconinedispoziiiprivindrecunoatereasau
executareahotrrilorarbitralepronunatenumainlitigiilereferitoarelainvestiiilentre
stateipersoanealealtorstate.nart.54alConvenieiestestabilitoreguldrastic,ce
nuseregsetenniciunaltconvenieinternaional,ianume:fiecarestatcontractant
recunoate orice sentin dat, n temeiul Conveniei, ca fiind obligatorie i asigur
executareapeteritoriulsuaobligaiilorpecuniarepecaresentinaleimpune,cai
cndarfivorbadeohotrredefinitivauneiinstane,carefuncioneaznaceststat.
Prinurmare,hotrreaarbitralpronunatntemeiulConvenieidelaWashingtonare
acelairegimcuohotrrejudectoreascinternastatuluipeteritoriulcruiasesolicit
recunoatereasauexecutarea.Aceastsoluieafostacceptatdestatelecontractanteale
Conveniei,deoareceConveniaprevedeunaldoileagraddejurisdicie,echivalentunei
cideatacexercitatmpotrivahotrriiarbitrale.
Biletul5:
1.Cambiaincontextulinternational
p.116
ndreptulcomeruluiinternaionalseaplicdousisteme:sistemul
anglosaxon,caresefolosetededouinstrumente:UnitedKingdomBillsofExchange
Actdin1882iUnitedStatesUniformNegociableInstrumentsActdin1896isistemul

continental,carearelabaz,nprincipal,douconvenii,semnatelaGenevan1930,
aplicabile cambiei i biletului la ordin: Convenia asupra reglementrii uniforme a
cambiei i biletului la ordin; Convenia asupra reglementrii conflictelor de legi n
materiedecambieibiletlaordin;Conveniaasupratimbrului.Romnianuaratificat
niciunadinacesteconvenii.DarLegea58/1934privind
cambiaibiletullaordinsebazeaz,nmareparte,peprimaConvenie,iarprevederile
Coduluicivilnmaterialegiiaplicabile,peceadeadouaConvenie.
ntreceledousisteme(anglosaxonicontinental)existdiferenesemnificative
referitoarelacaracterulabstractalcambieiialgirului,laproteciaposesoruluilegitimal
cambieiilagaranii.Astfel,posesorullegitimalcambieiesteprotejatprinConveniade
laGenevampotrivaoricruirefuzdeplatdinparteatrasului,refuzbazatperidicarea
uneiexcepiiavndcabazcontractulfundamental.Dimpotriv,nsistemulanglosaxon,
beneficiarulpoatentmpinaunrefuzdeplatbazatpecontractulfundamentaldintre
pri(cambianuarecaracterabstract).
PotrivitConvenieidelaGeneva,beneficiarullegitimesteprotejat
mpotrivairegularitilororicruigirantanteriorlui;nsistemulanglosaxon,seaplic
principiulknowyourendorser(cunoateigirantul),considerndusecgirulcarenu
ndeplinete condiiile necesare nu produce efecte. n ceea ce privete garaniile,
ConveniadelaGenevaintroducegaraniaspecific:avalul;ocambieavalizattrebuie
pltit fr a se putea invoca vreo cauz care rezult din contractul fundamental. n
sistemul anglosaxon, garantul este obligat dup sistemul dreptului civil, adic poate
invocacontractulfundamentalpentruaseopunelaplat.
Legeaaplicabilcambiei.RomnianuestepartelaConveniadelaGenevadin1930
asuprareglementriiconflictelordeleginmateriedecambieibiletlaordin.Cutoate
acestea,prevederileConvenieisuntpreluatenCodulcivilromn.Astfel,referitorla
form,potrivitart.2648C.civ.,(similarcuart.3dinConvenie)angajamentulasumatn
materiedecambieestesupuscondiiilordeformalelegiistatuluiundeangajamentula
fostsubscris.Dacangajamentulestenevalabil,potrivitacesteilegi,darseconformeaz
legiistatuluiundearelocsubscriereaunuiangajamentulterior,neregularitateadeforma
primuluiangajamentnuinfirmvaliditateaceluiulterior.
Legeaaplicabilefectelorobligaiiloracceptantuluiuneicambiaestelegealocului
undecambiaestepltibil.Efectelepecareleproducsemnturilecelorlaliobligaiprin
cambiesuntdeterminatedelegeastatuluipeteritoriulcruiaaufostdatesemnturile(art.
2651C.civ.,similarcuart.4dinConvenie).
nceeaceprivetelegeaaplicabilaciuniinregres,termenelestabilitepentru
exercitareaacesteiasuntdeterminate,fadeoricesemnatar,delegealoculuiundetitlula
luatnatere(art.2646C.civ.,similarcuart.5dinConvenie).Legeastatuluiundeeste
pltibilcambiastabiletedacacceptareapoatefirestrnslaopartedinsum,precum

idacposesorultitluluiestesaunuesteobligatsprimeascoplatparial(art.2653
C.civ.,similarcuart.7dinConvenie).Legeaaplicabilprotestuluiestelegeastatului
undetrebuientocmitprotestulsauunaltactnecesar(art.2650C.civ.,similarcuart.8
dinConvenie).
Legeaaplicabilncazdepierderesaufurtestelegeastatuluiunde
cambiaestepltibil(art.2654C.civ.,similarcuart.9dinConvenie).

2.IzvoareledreptuluicomertuluiinternationalsiDreptulRegionalp.8
DreptulRegional
UniuneaEuropean(ncontinuare,UE)esteceamaiproductiv
organizaie regional n ceea ce privete actele normative. Dreptul derivate al UE
coninean2013:8400regulamentei2000directive.nUEsacreatunDIPcomun.
Nici o alt organizaie de integrare regional cum este UE nu a atins o asemenea
dezvoltarenormativ.
Juristulcareseconfruntcuoproblemdecomerinternaional,n
funciedefactoriidelegturgeograficceprivescoperaiunea
respectiv,vatrebuisverificecarenormededreptregionalsunt
aplicabile:
DreptulUE
DreptulNAFTA(NorthAmericanFreeTradeAgreement)
DreptulOHADA(Organisationpourl'Harmonisationen
AfriqueduDroitdesAffaires)pentruAfrica,etc.
Interaciuneanormelorinternaionalecunormeleregionale.
ExemplulUE.
nstadiuladoptriinormelor,statelemembreaudatcompeten
UEsnegocieze,aprobe,semnezeisratificeacorduriinternaionale.
CompetenaexternexclusivaU.E.deanegociaiancheiaconveniiinternaionalesa
extinsindomeniulcooperriinmateriilecivileicomerciale,acordurileinternaionale
ncheiatedeUEdevenindonoucomponentaDreptuluiinternaionalprivatalUE,cuo
importancrescnd. Conform art. 3alin. (2) dinTratatul deFuncionare aUniunii
Europene (n continuare,TFUE), coroborat cu art. 216 TFUE, competena UE este
exclusivnceeaceprivetencheiereaunuiacordinternaional,ncazulncareaceast
ncheiereesteprevzutdeonormUE,oriestenecesarpentruapermiteUEsi
exercitecompetenaintern,saun
msurancareaceastaarputeaaduceatingerenormelorcomunesauarputeamodifica
domeniul de aplicare a acestora. Acordurile ncheiate de UE sunt obligatorii pentru

pentrustatelemembre.
ndomeniilencareU.E.arecompetenexclusiv,statelemembernuaudreptuls
ncheieconveniicustateterecareafecteazlegislaiaU.E.sauialtereazscopul.
ncazulncareanumitechestiunijuridicecadnumaiparialn
competenaexclusivaUE,cuprivirelarestulaspectelordinmaterialrespectivstatele
membreaucompetenadeancheiaacorduricustatetere.
Luptacuprivirelabazajuridicsederuleazuneorinfaa
CJUE,cumafostcazullitigiuluidintreComisiaEuropeaniConsiliulEuropeancu
privirelaConveniadelaRotterdamreferitoarelaproceduraconsimmntuluiprealabil
ncunotindecauzaplicabilanumitorprodusechimiceipesticidepericuloase,care
facobiectulunuicomerinternaional.CJUEahotrtcnacestcazdeciziadeaaproba
Conveniatrebuieluatpeodublbazjuridic,nfunciedeprevederileart.207,art.
175TFUE(CJUE2006,C94/03).
Interaciuneaareloc,deasemenea,naplicareadreptuluieuropean
i a celui internaional, ambele considernduse competente. Litigiul Usine Mox (C
239/03 i C459/03) apus ndiscuiefaptuldacunstatmembrupoateutilizacile
juridiceprevzutedeonorminternaional(nspe,ConveniaNaiunilorUnitecu
privireladreptulmrii),nlitigiulcuunaltstatmembru.CJUEadatunrspunsnegativ,
artndcprimeazdreptuleuropeanidecicompetenasainudreptulinternaional.
nDIPtexteleeuropeneiconveniileinternaionalecelemairecenteconinoclauzde
deconexiune,ntemeiulart.26din
ConveniadelaHagadin2005privindacorduriledealegereaforului.
Clauzadedeconexiunenseamndefinireacazurilorncareconveniaprimeazfade
dreptul european i invers. (Consiliul UE, prin decizia nr. 2009/397/CE a semnat n
numele UE Convenia de la Haga din 2005 privind acordurile de alegere a forului,
conveniecarenuaintrat,nc,nvigoare).
Conveniilebilaterale.Acesteaaucascopreglementareaproblemelorreferitoarelafluxul
transfrontier ntre dou ri; de exemplu, conveniile fiscale (de evitare a dublei
impuneri).Mairecent,sencheietratatecuprivirelaliberulschimbitratatebilateralecu
privire la investiii. Statele membre UE au pierdut, ns, dreptul de a ncheia tratate
bilaterale cu state tere, competena fiind transferat UE. n anumite materii, statele
membreaucompetenadeancheiaastfeldetratate,sub
controlulstrictalComisiei(conformRegulamentului662/2009/CE).nceeaceprivete
tratatelebilateraledeinvestiiiseaplicreguliasemntoareprevzutedeRegulamentul
UE 1219/2012 destabilire a unor dispoziii tranzitoriipentruacordurilebilaterale de
investiiincheiatentrestatemembreiritere.

Biletnr.9
1.Fuziuneainternational
p.17
Potrivitart.2584C.civ.rom.fuziuneaunorpersoanejuridicede
naionalitidiferitepoatefirealizat,ncazulncaresuntndeplinitenmodcumulativ
condiiile prevzute de legile naionale aplicabile statutului lor organic. n Legea
societilor31/1990,art.251alin.(1)indice4definetefuziuneatransnaionalastfel:
1)Fuziuneatransfrontalier,nsensulprezenteilegi,esteoperaiuneaprincare:
a)unasaumaimultesocieti,dintrecarecelpuindousuntguvernatedelegislaiaa
doustatemembrediferite,suntdizolvatefraintranlichidareitransfertotalitatea
patrimoniului lor unei alte societi n schimbul repartizrii ctre acionarii/asociaii
societiisausocietilorabsorbite,deaciuni/prisocialelasocietateaabsorbanti,
eventual, al unei pli n numerar de maximum 10% din valoarea nominal a
aciunilor/prilorsocialeastfelrepartizate;sau
b)maimultesocieti,dintrecarecelpuindousuntguvernatedelegislaiaadoustate
membrediferite,suntdizolvatefraintranlichidareitransfer
totalitateapatrimoniuluiloruneisocietipecareoconstituie,n
schimbul repartizrii ctre acionarii/asociaii lor de aciuni/pri sociale la societatea
nounfiinat i, eventual, al unei pli n numerar de maximum 10% din valoarea
nominalaaciunilor/prilorsocialeastfel
repartizate;
c)osocietateestedizolvatfraintranlichidarei
transfertotalitateapatrimoniuluisuuneialtesocieticaredeine
totalitateaaciunilorsale/prilorsocialesauaaltortitluriconferind
drepturidevotnadunareageneral.nart.251indice15suntstabiliteefectelefuziunii
transnaionale.

2.CVIMConformitateamarfurilor
p.79
Conformitateamrfurilor.Vnztorultrebuiespredeamrfurile
conformecuprevederilecontractuale;acesteanutrebuiesaibvicii.nCVIMexisto
concepiemonistreferitoarelaconformitate;nusefacedistincientreconformitatei
viciiascunse.
Mrfurilesuntconforme:
dacsuntadecvatentrebuinrilorlacareservescnmodobinuitmrfurideacelaitip;
sunt adecvate oricrei ntrebuinri speciale care a fost adus, expres sau tacit, la
cunotinavnztorului,nmomentulncheieriicontractului,nafardecazulncare

rezult din mprejurri c cumprtorul lea lsat la competena ori aprecierea


vnztoruluisaucerarezonabildinpartealuisofac;
posedcalitileuneimrfipecarevnztorulaprezentatocumprtoruluicaeantion
saumodel;
suntambalatenmodulobinuitpentrumrfuriledeacelaitipsau,nlipsaunuimod
obinuit,ntromanieradecvatpentrualeconservaiproteja(art.35.2CVIM).
Vnztorul nu este rspunztor de o lips de conformitate pe care cumprtorul o
cunotea sau nu o putea ignora n momentul ncheierii contractului. Vnztorul este
rspunztordeoricelipsdeconformitatecareexistanmomentultransmiteriiriscurilor
ctre cumprtor, chiar dac aceast lips nu apare dect ulterior (art. 36.1 CVIM).
Denunarealipseideconformitate,adefectului,trebuiefcutntruntermenrezonabil,
carecurgedeladatacndcumprtorullaconstatatsauarfitrebuitslconstate.n
toate cazurile, cumprtorul este deczut din dreptul de a se prevala de o lips de
conformitate,dacnuodenuncelmaitrziuntruntermende2ani,calculatdeladata
lacaremrfurileiaufostremisenmodefectiv,exceptndcazulncareacesttermenar
fi incompatibil cu durata unei garanii contractuale (art. 39.2 CVIM). Termenul de
denunarealipseideconformitateestediferitdetermenuldeprescripie.
Astfel,prescripiaestereglementatdeConveniadelaNewYork
din1974ideunprotocoldin1980,careprevedeuntermende
prescripiede4ani,carecurgedeladatalacaredreptullaaciunepoatefiexercitat(art.
8i9).Romniaestepartelaaceastconvenie,lacareaaderatprinLegea24/1992.
ConveniadelaNewYorknuesteaplicabil,ns,nmultestatedinUE.Prinurmare,
legea aplicabil contractului de vnzare va stabili i regulile aplicabile prescripiei
dreptuluilaaciune.nPrincipiileUnidroittermenuldeprescripieestede3ani,care
curgedeladatalacarecreditorulacunoscutsauarfitrebuitscunoascfaptelecarei
permitsexercitedreptullaaciune.ncontinuareesteprevzutiuntermenmaximalde
10ani,carecurgedinmomentulncaredreptullaaciunepoatefiexercitat,independent
decunotinacreditorului(art.10.2).
Vnztorultrebuiespredeamrfurileliberedeoricedreptsau
pretenieaunuiter,exceptndcazulncarecumprtorulacceptspreiamrfurilen
acestecondiii(art.41CVIM).Estevorbadeceeacendreptulromnnumimgarania
pentrueviciune.Cumprtorultrebuiesdenunevnztoruluipreteniateruluintrun
termen rezonabil, calculate din momentul n care a cunoscuto sau ar fi trebuit so
cunoasc.
Vnztorulnusepoateprevaladeaceasta,dacacunoscutpreteniateruluiinaturasa
(art.43.2CVIM).
Biletulnr.10.

1.Grupuriledesocietatiireglementareainternationalaasocietatilormultinationaleprin
intermediulnormelormat.P.18
Pringrupuridesocietisenelegsocietilemultinaionalesau
transnaionale.Acesteaaucascopsustragereadesuboricesuveranitate.
ngeneral,osocietatemultinaionalesteconstituitdintrosocietatemam,implantat
ntrunstatimultefiliale,implantatenaltestate(filialeconstituitedesocietateamam
saufilialecreateprincumprareadentreprinderipreexistente).Filialaarepersonalitate
juridicdistinctdeaceeaasocietiimam,darestecontrolatdesocietateamam(fie
societateamamdeinemajoritateasautotalitateacapitaluluisocialalfilialei,fiedeine
majoritateadrepturilordevotnorganeledeconducere
saudeadministrareafilialei,.a.).Aceastaesteformasimplasocietiimultinaionale.
Oformcomplexestesocietateaholding,careadesea
esteoffshore.(Societateaoffshoreesteostructurconstituitntrunparadisfiscal).n
dreptul european, Regulamentul 2157/2001 privind statutul societii europene (SE)
reglementeazconstituireadesocietiholding(art.2alin.2;art.3234).
Naionalitateailegeaaplicabiluneintreprinderimultinaionale
suntfoartegreudestabilit.Potrivitart.2580C.civ.rom.,funcionareafilialeiestesupus
legii statului pe al crui teritoriu ia stabilit propriul sediu, independent de legea
aplicabilpersoaneijuridicecarea nfiinato.Conformart.42dinLegeasocietilor
31/1990,filialelesuntsocieticomercialecupersonalitatejuridicisenfiineazn
unadintreformeledesocietaterecunoscutedelege,ncondiiileprevzutepentruacea
formiauregimuljuridicalformeidesocietatencaresauconstituit.
Potrivitart.44dinaceeailege,societilecomercialestrinepotnfiinanRomnia
filiale,sucursale,agenii,reprezentanesaualtesediisecundare,dacacestdreptleeste
recunoscutdelegeastatutuluilororganic.Decifilialelese nfiineaznRomniacu
respectarealegiiromnedarnumaidacacestdreptesterecunoscutsocietiimamde
ctrelegeastatutuluisuorganic(lexsocietatis).
2. Clauze obisnuite in contractele de comert international. Clauze de schimbare a
circumstantelor.
P.67
Influenaschimbriicircumstanelorasupraexecutriicontractului
diferdelaoculturlaalta.nculturileasiatice,schimbarea
circumstanelorpresupuneadaptareacontractului,frafinevoiedeinserareancontract
auneiclauzeexplicitenacestsens.nculturileoccidentale,dimpotriv,pentruadaptare
estenevoiedeexistenauneiclauze.Existmulteivariateclauzecareaulegturcu
schimbareacircumstanelor.
Dousuntobinuitencontractelecomerciale
internaionale:clauzadehardshipsaudeimpreviziuneiclauzadeformajor.

Toatesistemelejuridicerecunoscforamajorcaocauzde
neexecutareacontractului.Potexistadiferenenceeaceprivete
definireanoiuniideformajor.[ndreptulromn,foramajor
reprezintoriceevenimentextern,imprevizibil,absolutinvincibiliinevitabilart.1351
alin.(2)C.civ.].Darconsecinelesuntaceleai:debitorulesteexoneratderspundere,
dacneexecutareaestedatoratunuievenimentdeformajor.
nceeacepriveteimpreviziunea,aceastinstituienueste
recunoscutntoatesistemelededrept.ndreptulromn,art.1271
reglementeazimpreviziuneaastfel:dacexecutareacontractuluia
devenitexcesivdeoneroasdatorituneischimbriexcepionalea
mprejurrilorcarearfacevditinjustobligareadebitoruluila
executareaobligaiei,instanapoatesdispun,fieadaptarea
contractului,pentruadistribui nmodechitabil ntrepripierderile ibeneficiilece
rezult din schimbarea mprejurrilor, fie ncetarea contractului, la momentul i n
condiiile pe care le stabilete, dar, n ambele cazuri, numai dac schimbarea
mprejurriloresteulterioarncheieriicontractului,schimbarecarenuputeafiavutn
vederenmodrezonabillamomentulncheieriicontractului,iardebitorulnuiaasumat
riscul acestei schimbri; de asemenea, debitorultrebuie s fi ncercat, ntrun termen
rezonabilicubuncredin,negociereaadaptriirezonabileiechitabileacontractului.
nPrincipiileUnidroitesteadmisimpreviziunea,caoexcepiede
laprincipiulpactasuntservanda(art.6.2.1.6.2.3.),nsestedefiniteasemntorcufora
major (art. 7.1.7.). Condiiile cerute pentru existena impreviziunii i consecinele
acesteiasuntpreluateideCodulcivilromn.
nmajoritateaclauzelordehardshipinseratencontracte
internaionaleesteprevzutoprocedurdeurmatncazulncareoparteinvocclauza
de hardship. De regul, se ncearc o renegociere pentru restabilirea echilibrului
contractualinumaincazdeeecseajungelainstan,carevaadaptasauvadispune
ncetareacontractului,nacestdinurmcaznumaicucaracterexcepional.
ntrospencareeraaplicabilConveniadelaVienadin1980,
CurteadeCasaiedinBelgiasapronunatcuprivirelaimpreviziune,nabsenaunei
clauzedehardshipinseratncontract,considerndimpreviziuneaunprincipiugeneral
deDCI(ncorporatnPrincipiileUnidroit);dacuncontractestedezechilibratdeoarece
preulmaterieiprimeutilizateacrescutcu70%,acestatrebuieadaptat;nimicnujustific
ruinareaunuicontractant,doarpentruarespectacontractul,dinmomentceauintervenit
evenimentefortuite.
Bilet11
Ceculindrinternational

p.119

inmateriedececexistreglementriuniforme:nprincipal,
douconveniincheiatelaGenevan1931,similareaceloranmateriedecambieibilet
laordin.Romnianuestepartelaniciunadintreele,darprevederileloraufostpreluate
nLegea59/1934asupraceculuiinreglementrileCoduluicivilreferitoarelalegea
aplicabilcecului.
Legeaaplicabilcecului.ConveniadelaGenevadin1931asupra
reglementriiconflictelordeleginmateriedececdesemneazlegea
aplicabil.PrevederileConvenieiaufostpreluatedeCodulcivilromn.
Astfel,referitorlaform,potrivitart.2648C.civ.(similarcuart.4din
Convenie),angajamentulasumatnmateriedececestesupuscondiiilor
deformalelegiistatuluiundeangajamentulafostsubscris.Cutoate
acestea,nmateriedecec,ndeplinireacondiiilordeformprevzutede
legealoculuipliiestesuficient.Dacangajamentulestenevalabil,
potrivitlegiistatuluiundeangajamentulafostsubscris,darse
conformeazlegiistatuluiundearelocsubscriereaunuiangajament
ulterior,neregularitateadeformaprimuluiangajamentnuinfirm
validitateaceluiulterior.
Conformart.2655C.civ.(similarcuart.3alin.1dinConvenie),persoaneleasupra
crorapoatefitrasuncecsuntdeterminatedelegeastatuluiundececulestepltibil.n
cazulncare,potrivitlegiiaplicabile,ceculestenuldincauzcafosttrasasupraunei
persoanenendreptite,obligaiilecedecurgdinsemnturilepusepetitlunaltestate,
alecrorleginucuprindoasemenearestricie,suntvalabile(art.2656C.civ.,similarcu
art.3alin.2dinConvenie).
Legeaaplicabilefectelorobligaiilorcaredecurgdinceceste
legeastatuluipealcruiteritoriuaufostsubscriseacesteobligaii(art.2657C.civ.,
similarcuart.5dinConvenie).
ndomeniuldeaplicarealegiistatuluiundececulestepltibil
intr:
a)dactitlultrebuietraslavederesaudacpoatefitraslaun
anumittermendelavedere,precumiefectelepostdatrii;
b)termenulde
prezentare;
c)dacceculpoatefiacceptat,certificat,confirmatsauvizat
icaresuntefecteleprodusedeacestemeniuni;
d)dacposesorulpoatecereidacesteobligatsprimeascoplatparial;
e)dacceculpoatefibaratsaupoatescuprindclauzapltibilncontorioexpresie
echivalenticaresuntefecteleacesteibarri,clauzesauexpresiiechivalente;
f)dacposesorularedrepturispecialeasupraprovizionului

icareestenaturalor;
g)dactrgtorulpoatesrevocececulsausfac
opoziielaplataacestuia;
h)msurilecarepotfiluatencazdepierderesaudefurtalcecului;
i)dacunprotestsauoconstatareechivalentestenecesarpentruconservareadreptului
deregresmpotrivagiranilor,trgtoruluiicelorlaliobligai(art.2658C.civ.,similar
cuart.7dinConvenie).
Legeaaplicabilprotestuluiestelegeastatuluiundetrebuie
ntocmit protestul sau un alt act necesar (art. 2650 C. civ., similar cu art. 8 din
Convenie).
nceeaceprivetelegeaaplicabilaciuniinregres,termenelestabilitepentru
exercitareaacesteiasuntdeterminate,fadeoricesemnatar,delegealoculuiundetitlula
luatnatere(art.2646C.civ.,similarcuart.6dinConvenie).
RecunoastereaintreprinderilorstraineinRomania.p.19
nCodulcivilromnexistreglementrireferitoarelarecunoatereapersoanelorjuridice
strine n Romnia. Potrivit art. 2582, alin. (1), persoanele juridice strine cu scop
patrimonial, care au fost valabil constituite n statul a crui naionalitate o au, sunt
recunoscutede plindrept nRomnia.Efectelerecunoateriipersoaneijuridicestrine
constaunaceeac,aacumaratart.2583C.civ.,eabeneficiazdetoatedrepturilecare
decurg din legea statutului ei organic, n afar de cele pe care statul care face
recunoaterealerefuzprindispoziiilesalelegale.Persoanajuridicstrinrecunoscut
idesfoaractivitateape teritoriulRomnieincondiiilestabilitedelegearomn
referitoarela
exercitareaactivitiloreconomice,sociale,culturalesaudealtnatur.
PotrivitCoduluifiscal,opersoanjuridicstrinesteorice
persoan juridic care nu este persoan juridic romn i orice persoan juridic
nfiinatpotrivitlegislaieieuropenecarenuaresediulsocialnRomnia(art.7alin.1
pct.25).Persoanajuridicromnesteorice persoanjuridiccareafostnfiinatn
conformitate cu legislaia Romniei, iar persoana juridic nfiinat potrivit legislaiei
europene este orice persoan juridic constituit n condiiile i prin mecanismele
prevzutedereglementrileeuropene(art.7alin.1pct.24i24).Codulfiscalconine
mai multe prevederi cu privire la impozitarea persoanelor juridice strine.[Dac se
nfiineazofilial,trebuieurmaipaiipentru
constituirea unei societi, deoarece are personalitate juridic; dac se nfiineaz o
sucursalsaureprezentan,acesteasuntsupusenregistrrii,potrivitlegislaieiromne,
deoarecenuaupersonalitatejuridic].

Nunevomocupadeimpozitareapersoaneijuridicestrine,
deoareceestevorbadelaturapublicaDCI,dedreptulfinanciar.
ndreptuleuropean,potrivitart.54TFUE,ntreprinderile
resortisantentrunstatmembrualUEsuntrecunoscutenspaiulUE.
Conform art.49alin.2TFUE Libertateadestabilirepresupune accesul laactiviti
independente i exercitarea acestora, precum i constituirea i administrarea
ntreprinderilori,nspecial,asocietilornnelesularticolului54aldoileaparagraf,n
condiiiledefinitepentruresortisanii propriidelegislaia rii destabilire,subrezerva
dispoziiilorcapitoluluiprivindcapitalurile..
nUE,fiecarestatmembrutrebuiesrecunoascaccesullajustiie
auneisocieti,chiardaceanuestenmatriculatnstatulforului(v.iCJUEC208/00
UberseeringBV).
Bilet14.
1.InsolvenanUE
Regulamentul 1346/2000 se aplic procedurilor colective ce iau natere n contextul
insolvenei debitorului care au ca urmare desistarea parial sau total a acestuia i
desemnareaunuilichidator[art.1alin.(1)].ConformRegulamentului,seorganizeazo
procedur de insolven principal (avnd la baz concepia universalitii), care
beneficiazderecunoateredeplindreptntoatestatelemembre;celelaltestatemember
potdeschideprocedurideinsolvensecundaresauconcurente,cuefecte
doarpeteritoriulfiecruiadintreele,independendeprocedura
principal,cucoordonareaautoritilorcompetente.Competenadeadeschideprocedura
deinsolvenprincipalrevineinstanelordinstatulmembrupeteritoriulcruiaseafl
centrul intereselor principale ale unui debitor. n cazul unei ntreprinderi, centrul
intereselorprincipaleesteprezumatafi,pnlaprobacontrarie,loculundeseaflsediul
social[art.3alin.(1)];atuncicndcentrulintereselorprincipalealeunuidebitoreste
situatpeteritoriulunuistatmembru,instaneleunuialtstatmembrusuntcompetentes
deschid o procedur de insolven secundar mpotriva acestui debitor, numai dac
acestaareunsediupeteritoriulacestuidin
urmstatmembru.Efecteleacesteiproceduriselimiteazlabunuriledebitoruluisituate
peteritoriulceluidealdoileastatmembru[art.3alin.(2)].
Legeaaplicabilproceduriideinsolveniefecteloracesteia,potrivitart.4alin.(1)din
Regulament,estelegeastatului membrupealcruiteritoriuestedeschisprocedura,
denumitstatdedeschidere.Decilegeaaplicabilesteaceeaainstaneicompetentedin
statul n care a fost deschis procedura principal de insolven. Aceast lege

reglementeaz toate problemele referitoare la deschiderea, desfurarea i nchiderea


proceduriideinsolven,ndomeniuleideaplicareintrndurmtoareleaspecte:
debitoriicarepotfaceobiectulproceduriideinsolvennraportcucalitateaacestora;
bunurilecareformeazobiectuldesistriiiregimulaplicabilbunurilordobnditede
debitorulteriordeschideriiproceduriideinsolven;
atribuiiledebitoruluiialelichidatorului;
condiiiledeopozabilitateacompensrii;
efecteleproceduriideinsolvenasupracontractelornderularelacaredebitoruleste
parte;
efecteleproceduriideinsolvenasupraaciunilorindividualeintentatedecreditori,cu
excepiaproceselorncursdesoluionare;creanelecareurmeazsfienregistratela
pasivul debitorului i regimul creanelor nscute dup deschiderea procedurii de
insolven;
normelecarereglementeaznregistrarea,verificareai
admitereacreanelor; normelecarereglementeazdistribuirea ncasrilorrezultatedin
vnzarea bunurilor, rangul creanelor i drepturile creditorilor care au obinut o
satisfacereparialdupdeschidereaproceduriiinsolveneintemeiulunuidreptrealsau
caefectaluneicompensri;condiiileiefectelenchideriiproceduriideinsolven,n
specialprinconcordat;drepturilecreditorilordupnchidereaproceduriideinsolven;
cuiirevinesarcinacosturiloricheltuielilorproceduriideinsolven;
normelereferitoarelanulitatea,anulareasauinopozabilitatea
actelorprejudiciabileadunriicreditorilor[art.4alin.(2)].
Calitateadecreditorseapreciazduplegeaaplicabilcreanei.
Lexreisitaereglementeazregimuliefectelegaraniilorreale
caregreveazunbunsituatnaltstatmembrudectacelaundeproceduraprincipalde
insolven a fost deschis. De asemenea, conform art. 8 din Regulament, efectele
proceduriideinsolvenasupraunuicontractcareconferdreptuldeadobndisaudea
folosiunbunimobilsuntreglementateexclusivdelegeastatuluimembrupeteritoriul
cruiaseaflbunulimobil(lexreisitae).
Potrivit art.10dinRegulament, efectele proceduriideinsolven asupraunui
contractdemunciasupraunuiraportdemuncsuntreglementateexclusivdelegea
statuluimembruaplicabilcontractuluidemunc.
Recunoaterea i executarea hotrrilor. Regulamentul consacrobligativitatea
pentrufiecarestatmembruimplicatdearecunoatehotrrilepronunatenprocedurile
de insolven, de ndat ce i produc efectele n statul de deschidere (art. 16 din
Regulament),frexequatur.

Instana sesizat nu are dreptul de a verifica competena instanei de origine pentru


deschidereauneiproceduriprincipaledeinsolven,chiardachotrreaestefondatpe
oapreciereeronatacentruluiactivitilorprincipalealedebitorului.
Potrivitart.25dinRegulament,exequaturulestenecesarncazulaltorhotrri.
Astfel,hotrrilecuprivireladesfurareainchidereauneiprocedurideinsolven,
pronunatedeoinstanacreihotrrededeschidereesterecunoscutdeplindrept,
precumiunconcordataprobatdeoatareinstansunt,deasemenea,recunoscutefr
ndeplinirea nici unei alte formaliti. Executarea lor este supus, ns, regulilor de
executaredinRegulamentulBruxellesI,lacarefacetrimitereRegulamentul1346/2000.
Aceleai reguli se aplic hotrrilor care decurg n mod direct din procedura de
insolvenicareauostrnslegturcuaceasta,chiardacaufostpronunatedeoalt
instan,precumihotrrilorreferitoarelamsuriledeconservareadoptate
ulteriorcereriidedeschidereaproceduriideinsolven.
Procedurilesecundaredeinsolvensuntsubordonateprocedurii
principale,iarefectelelorsuntlimitatelabunurilesituatepeteritoriulstatului ncare
fiecareprocedursecundarafostdeschis.
Ordineapublic.Oricestatmembrupoaterefuzarecunoatereauneiproceduride
insolvendeschisnaltstatmembrusauexecutareauneihotrripronunatencadrul
uneiastfeldeproceduri,dacrecunoatereasauexecutareaarcontraveninmodevident
ordinii publice din statul respectiv, n special principiilor sale fundamentale sau
drepturilorilibertilorindividualegarantateprinConstituie(art.26dinRegulament).
2.contractuldeagentie(izvoare,continut,legeaplicabila)
p.82
Izvoarelecontractuluideageniesunt:Conveniadela
Hagadin1978cuprivirelalegeaaplicabilageniei(statepri:
Argentina,Frana,OlandaiPortugalia)iDirectiva653/1986/CEEprivindcoordonarea
legislaiei statelormembrereferitoarelaageniicomercialiindependeni(transpusn
RomniaprinLegea509/2002privindageniicomercialipermaneni,careafostabrogat
laintrareanvigoareaCoduluiciviliafostnlocuitdeart.20722095C.civ.).
ExistiunmodeldecontractdeageniecomercialaICCdin1992modificatn2002,
carereprezintocodificareauzanelorcomercialenmaterie.
Noiune.
Agentulcomercialesteunmandatarprofesionist,careacioneaznmodindependenti
permanentnnumeleunuiproductorsauaoricreintreprinderi,cusediulnstrintate,
pentrucarenegociaz,i,eventual,ncheiecontractecareiproducefectelentreclient
intreprindereapecareoreprezint.
Contractuldeagenieiaresursandreptulanglosaxon.Prile

senumescagentiprincipal.ndreptulromntermenuldeprincipalafostnlocuitcu
aceladecomitent.
Agentulnuintervinenexecutareacontractului,darpoatelua
comenzinnumelecomitentului(mandantului).Dacagentuldoaranegociatcontractul,
pentrucaacelcontractssencheiecomitentultrebuieslaccepte.Potrivitart.2081C.
civ.rom.ncazulncareagentulafostmputernicitdoarsnegocieze,iarcomitentulnu
comunic n termen rezonabil acordul su pentru ncheierea contractului negociat de
agentconformmputerniciriiprimite,seconsidercarenunatlancheiereaacestuia..
ndreptulromn,art.2072C.civ.prevedec:(1)Princontractualdeagenie
comitentul l mputernicete n mod statornic pe agent fie s negocieze, fie att s
negocieze,ctisncheiecontracte,nnumeleipeseamacomitentului,nschimbul
uneiremuneraii,nunasaunmaimulteregiunideterminate.
(2)Agentulesteunintermediarindependent
careacioneazcutitluprofesional.Elnupoatefinacelaitimpprepusulcomitentului..
Agentulacioneaznnumelecomitentuluinmodstatornic,
adic, permanent, aa cum reiese i din Directiva 653/1986/CEE. Este lipsit de
importancagentulanegociatunsingurcontract,dacntreprindereannumelecreia
anegociatcontractulacontractatcuagentulpentruoperioadmaimaredetimpreferitor
laprelungireasuccesivacontractului(v.iCJUEPoseidonCharteringBV,C3/04).
nanumitestatecontractuldeagenieesteconsideratdeinteres
publiciestereglementatdenormeimperative.ndreptulromn,nutoatenormeledin
materia contractului de agenie sunt imperative, ci doar cele referitoare la obligaiile
prilorilaremunerareaagentului(art.2094C.civ.).
nUEtranspunereaDirectivei653/1986/CEEnstatelemembreacreatunregim
unitarpentruageniicareidesfoaractivitateapeteritoriulunuistatmembruUE.n
cauzaCJUEIngmar,C381/98,uncontractdeagenieerasupuslegiicaliforniene,dar
executareacontractuluisefceaparialpeteritoriulUE.CJUEastabilit,npofidalegii
aplicabilecontractului(legeadinCalifornia),carenuprevedeaoindemnizaienfavoarea
agentului,cacestavaprimioindemnizaientemeiulordiniipublicecomunitare.
Legeaaplicabil.ncomerulinternaionallegeaaplicabil
contractuluideagenieesteaceeaaleasdepri,ntemeiulautonomieilordevoin.
Dacprilenuaualeslegeaaplicabilcontractuluiatunci,aceastasedeterminfolosind
normeledinRegulamentulRomaI;
deoarececontractuldeagenienuseaflprintrecontracteleenumeratenart.4alin.(1),
reieseclegeaaplicabilsedeterminfolosindprevederileart.4alin.(2),caretrimitla
legeariincareiarereedinaobinuitparteacontractantcareefectueazprestaia
caracteristic; partea care efectueaz prestaia caracteristic este agentul. CJUE a
calificat,ns,contractuldeageniecomercialcauncontractdeprestriservicii,n

interpretareaRegulamentuluiBruxellesI(C19/09WoodFloorv.SilvaTradedin2010).
Dacesteuncontractdeprestrideservicii,atunciesteaplicabilart.4alin.(1)lit.b),
potrivitcruiacontractuldeprestriserviciiestereglementatdelegeariincareiare
reedinaobinuitprestatoruldeservicii.Indiferentdetextulalescaaplicabil,rezultatul
esteacelai.
DacprileausediulnstatecontractantelaConveniadelaHagadin1978cu
privirelalegeaaplicabilageniei,aceastaarevocaiadeaseaplicacuprioritate(fade
RegulamentulRomaI);Conveniastabilete
ca regul general, legea locului n care agentul are sediul sau, n lips, reedina
obinuit,ladatancheieriicontractului.
Cndlitigiulestesoluionatpecaleaarbitrajuluiesteposibilca,nlipsaalegeriilegii
aplicabile,ssefoloseasccontractulmodelICC.
Acestaindic,nordine,urmtoarelereglementri:principiilededreptrecunoscuten
mod general n comerul internaional ca aplicabile contractelor de agenie; uzanele
comerciale;PrincipiileUnidroit.
Dispoziiiledeordinepublicdinstatulncareagentuliaresediulseaplic,ns,cu
prioritate.
Bilet16:
1.Clauzadetransferdedate.
P.68
Datelecucaracterpersonalpotfitransferatenstrintatedatorit
naturiicontractului,cumestecazulcontractelorcarepresupununtransferdeknowhow
nvedereaformriipersonaluluisaualcontractelordeoutsourcing.
Outsourcingul(externalizarea)esteostrategiefolositde
ntreprinderi mari, prin care acestea externalizeaz o parte dintre funciile lor de
management, n special din domeniul marketingului, logisticii, resurselor umane i
contabilitii, n scopul de a reduce costurile. De exemplu, angajarea unei firme de
avocatur,oridecontabilitate,nlocdeaangajajuritioricontabili,caresfacparte
din personalul ntreprinderii. Atunci cnd outsourcingul este offshore, adic
externalizareaarelocntroarstrin(exploatnduse,deregul,costurilereduseale
foreidemunc)arelocdivulgareaunuivolummaredeinformaiipersonalesausensibile
ctrefurnizoriideserviciiexterni.
ntreprindereacareexternalizeazserviciilesalepierdecontrolulacestorinformaii.De
aceea, n contractul de offshore outsourcing trebuie inclus o clauz referitoare la
transferuldedatecucaracterpersonal.(nprezent,furnizoriideserviciiromniprezint
unmareinterespentruntreprinderilestrine,careurmrescexternalizareafuncillorlor).

Uneori,transferuldedateesteimpusdeolegislaiestrin,cumesteadministraia
USA,careimpunetransferuldatelorpasagerilor,caresuntutilizate nluptampotriva
terorismului.
Dincencemaifrecventnultimultimp,suntinclusencontracteclauzereferitoare
latransferuldedate,maiales,atuncicndtransferullorurmeazasefacenafaraUE.n
interiorul UE exist reglementri n statele membre, prin implementarea Directivei
95/46/CEprivindproteciapersoanelorfizicenceeacepriveteprelucrareadatelorcu
caracterpersonal iliberacirculaieaacestordate(transpusnRomniaprinLegea
677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personaliliberacirculaieaacestordate).Transferuldatelorestesupusunorreguli,a
crornerespectareatragerspunderea
penalsaucontravenional.
Necesitateautilizriideclauzeprivindtransferuldedateeste
ntritidepracticacloudcomputing,carepermiteexternalizarea
stocrii de date, ce are loc n strintate. Serviciile de tip cloud computing sunt
consideratecaonousursdedezvoltareantreprinderilordepepiaatehnologiei.Cloud
computing nseamn distributed computing prin intermediul unui network, cum este
internetul,iconstnabilitateadeafacesfuncionezeunprogramsauoaplicaien
acelai timp, n mai multe computere conectate ntre ele. Mari distribuitori de cloud
computingsunt,deexemplu,Google,Amazon.
Cloudcomputingulridic,ns,oseriedeproblemedesecuritate,procesareistocarea
datelorcucaracterpersonalaleutilizatorilor.Grupuldelucruinstituitntemeiulart.29
din Directiva 95/46/CE a adoptat Avizul 5/2012 privind "cloud computing". Avizul
analizeaz, printre altele, o serie de implicaii negative ale serviciilor de tip "cloud"
asupraprotecieidatelorcucaracter
personal,printrecare,lipsacontroluluiutilizatoruluiasupradatelor
respective,precumiinformaiiinsuficientecuprivirelamodalitatea,loculientitateade
prelucrare/subprelucrareadatelor.nlegturcuaceastproblem,lanivelulUEesten
lucruunregulamentprivindproteciapersoanelorfizicereferitorlaprelucrareadatelorcu
characterpersonaliliberacirculaieaacestordate.
2.normeimperative,legeaaplicabilacontractuluiinternational.P.30
Normeleimperativedindreptulinternaionalpublicidin
dreptulregional.Normeleimperativedindreptulinternaionalpublicsempartn2
categorii:
normecarefacpartedintruntratatinternaionali
seimpundoarstatelorprilarespectivultratat;

normecarefacpartedincutumainternaional,cazncareseimpuntuturorstatelor,
cumestedeexemplu,cazuldrepturilorfundamentalealeomului.Astfel,deexemplu,
trebuieluatnconsiderarencomerulinternaionalinterdiciasclaviei.
ndreptulregional(cureferireladreptulUE),existpropriile
normeimperative,careseimpunstatelormembreUEicarefacpartedinpropriullor
dreptnaional.nceeacepriveteierarhianormelor,onormimperativUEsevaaplica
cuprioritatefadeonormdeaplicaieimediataunuistatmembru,cucondiiasaib
acelaidomeniudeaplicarematerial,nspaiuintimpisintervinntrundomeniu
ncarestatelemembreiaupierdutcompetenalegislativ,nfavoareaUE.
Deexemplu,nspeaIngmar(C381/98),CJUEadecisn2000cntruncontractde
ageniecomercial,art.17i18dinDirectiva86/653/CEEcuprivirelaindemnizaia
agentuluincazdedenunareacontractului,conindispoziiiimperative,careseaplicn
toatecazurilencareagentuliexercitactivitateantrunstatmembru,chiardac
cealaltparte(comitentul)estestabilitntrunstatteriindiferentdacprileaualesca
legeaplicabilcontractuluilorlegeastatuluiter.
Biletnr.17:
1. Legeaaplicabilacontractuluidecomertinternational.Normadeaplicatieimediata;
p.31
Potrivitart.2566C.civ.rom.intitulatnormeledeaplicaieimediat:(1)Dispoziiile
imperative prevzute de legea romn pentru reglementarea unui raport juridic cu
element de extraneitate, se aplic n mod prioritar. n acest caz, nu sunt incidente
prevederileprezenteicriprivinddeterminarealegiiaplicabile.
(2)Potfiaplicatedirectidispoziiileimperativeprevzutedelegeaaltuistatpentru
reglementareaunuiraportjuridiccuelementdeextraneitate,dacraportuljuridicprezint
strnselegturiculegeaaceluistat,iarintereselelegitimealepriloroimpun.nacest
caz,vorfiavutenvedereobiectuliscopulacestordispoziii,precumiconsecinele
care decurg din aplicarea sau neaplicarea lor.. Din acest text reiese c normele de
aplicaieimediatsuntnormeleimperative,fiealeforului,fie,nanumitecondiii,ale
unuistatstrin.AceastcalificaredatnormelordeaplicaieimediatdectreCodulcivil
romnesteexcesivdelargncomparaiecudefiniianormelordeaplicareimediatdin
RegulamentulRomaI(careestedirectaplicabilnRomnia).Conformart.9dinacest
Regulament:(1)Normeledeaplicareimediatsuntnormeacrorrespectareesteprivit
drept esenial de ctre o anumit ar pentru salvgardarea intereselor sale publice,
precumorganizareapolitic,socialsaueconomic,nasemeneamsur,nctaceste
normesuntaplicabileoricreisituaiicareintrndomeniullordeaplicare,indiferentde
legeaaplicabilcontractuluintemeiulprezentuluiregulament.

(2)Prezentulregulamentnurestrngeaplicareanormelordeaplicareimediatdinlegea
instaneisesizate.
(3)Esteposibilaplicareanormelordeaplicareimediatcuprinsenlegeariincare
obligaiilecarerezultdincontract
trebuiesfiesauaufostexecutate,nmsurancareacestenormedeaplicareimediat
antreneaznelegalitateaexecutriicontractului.Pentruadecidedacacestedispoziiis
fie puse n aplicare, se ine cont de natura i de obiectul acestora, precum i de
consecineleaplicriisauneaplicriilor..Rezultcnutoatenormeleimperativesunt
norme de aplicaie imediat, ci numai acelea a cror respectare este privit drept
esenialdectreoanumitarpentrusalvgardareaintereselorsalepublice,precum
organizarea politic, social sau economic; per a contrario, normele protectoare a
intereselorprivatealeuneipricontractante(deexemplu,ncazdedezechilibruntre
francizoribeneficiar,dintreconsumatoriprofesionist),potrivitdreptuluieuropean,
nu fac parte din normele de aplicaie imediat. Pentru aplicarea lor este necesar
parcurgereamecanismuluiconflictuluidelegiiinvocareaexcepieideordinepublic.
Cumpotfirecunoscutenormeledeaplicaieimediat?Deregul,legiuitoruldin
statul cruia iaparinacesteanuprecizeazcaresuntnormeledeaplicaieimediat.
Aceast sarcin revine celui care soluioneaz litigiul de DCI: instana naional sau
CJUEpentrudreptuleuropean.
ncazulextrateritorialitiinormelordeaplicaieimediatsepoatenateunconflict
delegintrenormeledeaplicaieimediataleforuluiiaceleaaleunuistatstrin.Cnd
instanasesizatstabileteaplicareanormelordeaplicaieimediatpropriindetrimentul
aceloradinstatulstrinnuseivescprobleme,dachotrreaurmeazafiexecutatn
statulundeafostpronunat.Dactrebuieexecutatnstatulstrin,executareanuva
puteaavealoc,deoarecesevainvocaordineapublicastatuluirespectiv(deexemplu,
art.34pct.1dinRegulamentulBruxellesI:Ohotrrenuesterecunoscut:1.dac
recunoatereaestevdit
contrarordiniipubliceastatuluimembrusolicitat.).Chiardacprileauoptatpentruo
clauzatributivdejurisdicie,pentruaatragesoluionarealitigiuluidectreoinstan
care s nu aplice normele de aplicaie imediat, normal competente n lipsa alegerii
forului,hotrreanuvaputeafiexecutatnstatulalecreinormedeaplicaieimediat
aufosteludate,deoarecesevainvocaordineapublic.
Normedeaplicaieimediataleforului.ncazulncareoperatorii
decomerinternaionaldecidslasesoluionarealitigiilordintreeipeseamainstanelor
statale,trebuiesianconsiderarefaptulcacesteavoraplicantotdeaunanormelelorde
aplicaieimediat,indiferentdelegeaaleasdectreprisau,nlipsaalegerii,indiferent
delegeaaplicabildeterminatpotrivitnormelorsaleconflictuale.Normeledeaplicaie
imediatseaplicdirect,frafolosimecanismulnormeiconflictuale.

Aa cum am artat deja, n Romnia, domeniul de aplicare a normelor de aplicaie


imediatestemailargdectndreptuleuropean.
Normedeaplicaieimediatstrine.
Oinstanstatalpoatesautrebuiesapliceonormdeaplicaieimediatstrin?
Nuavemnvederesituaiancareolegestrinesteindicatdenormaconflictuala
forului:easeaplicnansamblulsu,mpreuncutoatenormeleimperativepecarele
conine. Situaia vizat este urmtoarea: norma conflictual din statul A indic drept
competentlegeastatuluiB;poateinstanadinstatulAsapliceolegeaunuistatC,ca
normdeaplicaieimediatstrin?Rspunsulesteda,cucondiiasexisteostrns
legturalitigiuluicustatulC,deexemplu,contractulsseexecutepeteritoriulstatului
C.Potrivitart.2566alin.(2)C.civ.rom.,Potfiaplicatedirectidispoziiileimperative
prevzute de legea altui stat pentru reglementarea unui raport juridic cu element de
extraneitate, dac raportul juridic prezint strnse legturi cu legea acelui stat, iar
intereselelegitimealepriloroimpun.nacestcaz,vorfiavutenvedereobiectul
iscopulacestordispoziii,precumiconsecinelecaredecurgdin
aplicareasauneaplicarealor..Acesttextreprezintoversiuneaart.7.1dinConvenia
delaRomadin1980,precursoareaRegulamentuluiRomaI.nRegulamentulRomaI,
aplicareauneinormedeaplicaieimediat
strineestemultmairestrns,fiindlimitatdoarlalegeariincareobligaiilecare
rezultdincontracttrebuiesfiesauaufostexecutate,nmsurancareacestenormede
aplicareimediatantreneaznelegalitateaexecutriicontractului.
Aplicareanormelordeaplicaiestrineridicdificultinpractic.
Instanasesizattrebuiesstabileascdacanumitenormeimperativedintrolegestrin
suntconsideratenormedeaplicaieimediatndreptulstatuluirespectiv.Casfacacest
lucru, instana sesizat trebuie s aplice propriile reguli referitoare la cunoaterea i
interpretareadreptuluistrin.

2.CVIM:Oferta,revocareaofertei,acceptareaoferteisicontraoferta.
ncheiereacontractuluidevnzareestereglementatnart.1424
CVIM.Opropuneredencheiereaunuicontractadresatuneiasaumaimultorpersoane
determinateconstituieoferta,dacestesuficientdeprecisidenotvoinaautoruluiei
deaseangajancazdeacceptare[art.14.1CVIM,similarcuart.1188alin.(1)C.civ.
rom.].Opropunereestesuficientdeprecisncazul ncaredenumetemrfurile i,
expressauimplicit,stabiletecantitateaipreulsaudindicaiicarepermitcaacesteas
fie determinate. O propunere adresat unor persoane nedeterminate este considerat
numaicaoinvitaiedeaoferta,nafardecazulncarepersoanacareafcutpropunerea
nuaindicatnmodclarcontrariul.Oofertproduceefectecndajungeladestinatar;deci

se aplic teoria recepiei, cunoscut i n dreptul romn [art. 1186 alin. (1) C. civ.].
Potrivitart.24CVIMoofertesteconsideratcajungeladestinataratuncicndeste
fcutverbalsauestepredatdestinataruluinsuiprinoricemijloace,lasediulsau,la
adresasapotalsau,dacnuaresediusauadrespotal,lareedinasaobinuit.
Revocareaofertei.Conformart.16CVIMoofertpoatefi
revocatpnlancheiereacontractului,dacrevocareasosetela
destinatarnaintecaacestasfiexpediatacceptarea.Ofertadevine
irevocabildaceaprevede,prinfixareaunuitermendeterminatpentruacceptaresaun
altfel,caesteirevocabilsaudacerarezonabilpentrudestinatarsconsidereofertaca
irevocabilidacaacionatnconsecin.
Acceptareaofertei.Reprezintacceptateaoferteiodeclaraiesauoaltmanifestarea
destinataruluicareexprimacordulsulaoofert.
Tcereasauinaciunea,prinelensele,nupotconstituiacceptare.
Acceptareauneioferteproduceefectenmomentulncareindicaiadeacceptareparvine
ofertantului.Acceptareanuproduceefectedacaceastindicaienuparvineofertantului
n termenul pe care la stipulat sau, n lipsa unei astfel de stipulaii, ntrun termen
rezonabil, innd seama de mprejurrile tranzaciei i de rapiditatea mijloacelor de
comunicarefolositedeofertant.Oofertverbaltrebuiesfieacceptatimediat,nafar
decazulncaremprejurrileindicaltceva.Cutoateacestea,dacntemeiulofertei,al
obinuinelorcaresaustabilitntreprisaual
uzanelor,destinataruloferteipoateartacoacceptprinndeplinireaunuiactcarese
refer, de exemplu, la expedierea mrfurilor, sau la plata preului, fr al comunica
ofertantului,acceptareaproduceefectenmomentulncareacestactestendeplinit,n
msurancareestentermen(art.18CVIM).
Contraoferta.Acceptareatrebuiesfiepurisimplpentrucauncontractsfie
ncheiat.Unrspunscaresevreaafiacceptareauneioferte,darcareconinecompletri,
limitrisaualtemodificriesteorespingereaoferteiiconstituieocontraofert(art.19.1
CVIM).
Elementelecomplementaresaudiferitecarealtereazsubstanialofertaireprezinto
contraofert privesc preul, plata, calitatea i cantitatea mrfurilor, locul i momentul
predrii,ntinderearesponsabilitiiuneiprifadecealaltsaurezolvarealitigiilor.
Dacrspunsulconineelementecomplementaresaudiferite,darcarenualtereazn
mod substanial termenii ofertei, constituie o acceptare, n afar de cazul n care
ofertantul,frntrzierenejustificat,arelevatverbaldiferenelesauaadresatunavizn
acestscop.
Bilet18

1.Legeaaplicabilacontractelordecomerinternaional.Aplicareadreptuluistrain.
Aplicareadreptuluistrin.LanivelulUEnuexistregulicomune
cuprivirelaaplicareadreptuluistrin.nanumitesistemededreptlegeastrineste
consideratunfaptjuridic,nalteleareonaturlegal,adicesteconsideratdrept,pe
cndexistictevancaredreptulstrinareosituaiehibrid.Astfel,legeastrineste
considerat norm de drept n Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Frana, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia,
SloveniaiSuedia.nacestestateU.E.tratamentulaplicatlegiistrineesteasemntor,
difereneexistndnceeacepriveteregimuljuridicirecunoatereadreptuluistrinn
faainstanelornaionale(nunelestate,dreptuluistriniserecunoatecaracterulde
drept prin lege, n altele acest caracter reiese din interpretarea legii interne sau din
comentariileexistentendoctrin,cumeste,deexemplu,cazulGermaniei).
LegeastrinesteconsideratfaptjuridicnstatelemembreU.E.careausauauavut
legturcudreptulanglosaxon:nMareaBritanie,Malta,Cipru,Irlanda,precumin
doustateaparinnddreptuluicontinental,ianume,nSpaniaiLuxemburg.Deilegea
strinesteconsideratunfapt,acestanuesteunsimplufapt,ciunfaptcuonatur
special, ceea ce n anumite cazuri face ca regimul legii strine s se apropie de
accepiuneadedreptinudefapt.
LegeastrinareonaturhibridnLetonia,LituaniaiOlanda.nacestestate,cnd
legeastrindevineaplicabilcarezultatalindicriieideconveniiinternaionalesaude
dreptulintern,esteconsideratdrept,normjuridic;daclegeastrindevineaplicabil
caurmareaconvenieipriloratunciesteconsiderat
purfapt.
Demodulncareestetratatdreptulstrin,canormdedrept,cafaptsaucaavndo
naturhibrid,depinderegimul luijuridic nfaainstanelornaionale,adicregulile
crora i este supus: invocarea dreptului strin, stabilirea coninutului lui, aplicarea
principiuluiiuranovitcuria,funcionareacilordeatacnceeaceprivetecauzelencare
afostaplicatdreptulstrin.
nRomnia,legeastrinareonaturlegal,adicesteconsiderateonormde
drept.Legeastrinseapliccarezultatalindicriieidectrenormaconflictuala
forului,inunvirtuteaautoritiiproprii,altfelsarnclcaprincipiulsuveranitiii
egalitiistatelor.ntrelegeaintern(lexfori)ilegeastrinexist,ns,diferene.Mai
nti,pecndlexforiseaplicdirect,legeastrinpoatefinlturatpemotivcea
contravineordiniipublicededreptinternaionalromnsaucadevenitcompetentprin
fraudarealegiiromne[art.2564alin.(1)C.civ.].
nclcareaordiniipublicedeDIPromnarelocatuncicndprinaplicarealegiistrinese
ajungelaunrezultatincompatibilcuprincipiilefundamentalealedreptuluiromnsauale
dreptuluiUEoricudrepturilefundamentalealeomului[art.2564alin.(2)C.civ.].Mai

mult,conformart.2565C.civ.,judectorulpoate,nmodexcepional,sstabileasc
legea aplicabil cea mai potrivit, nlturnd legea aplicabil indicat de norma
conflictualnmaterie.Aceastaposibilitatereprezintoaplicaiesubsidiarametodei
properlawdindreptulanglosaxon.Aceastmetod
nupoatefiutilizatcndprileaualeslegeaaplicabil,ntemeiul
autonomieidevoin,precuminunelemateriincarenormele
conflictuale au un caracter imperativ (cum este materia strii i capacitii civile a
persoanei).
ndreptulinternseprezumcunoscutconinutullegiiaplicabile.
Instanacunoatelegea(iuranovitcuria).Atuncicndinstanatrebuiesaplicelegea
strin,principiulnumaiesteaplicabil.Pentruaoputeaaplica,trebuiesocunoasc.
Instana,dinoficiu,stabileteconinutullegiistrineprinatestriobinutedelaorganele
careauedictato,prinavizulunuiexpertsauunaltmodadecvat[art.2562alin.(1)C.
civ.].
Instanapoatecereiconcursulprilornstabilireaconinutuluilegiistrine[art.2562
alin.(2)C.civ.],orisepoateadresaMinisteruluiJustiiei,careesteautoritateadesemnat
pentruasolicitaiprimiinformaiiasupradreptuluistrin,attntemeiulConveniei
europenendomeniulinformaieiasupradreptuluistrin,ctintemeiulLegii189/2003
privindasistenajuridicinternaionalnmateriecivilicomercial.Dacnusepoate
stabiliconinutullegiistrineseapliclegearomn(lexfori)[art.2563alin.(3)C.civ.].
LipsaregulilorcomunenspaiulUEnceeacepriveteaplicareadreptuluistrin
favorizeaznesiguranajustiiabililorreferitorlahotrrileceurmeazafipronunate,
cretecosturilenlitigiiletransnaionale,ncurajeazaplicarealexforiiincitlaforum
shopping.
2.Contractuldeagenieobligatiilepartilor.
P.82
Obligaiileprilor.
ncontracttrebuiedefinitteritoriulpecareagentulivandeplinifunciile,produselesau
serviciilepecarelevaoferisprevnzare,obligaiaagentuluideaurmainstruciunile
primitede
lacomitent;obligaiaagentuluisprocureisicomunicecomitentuluiinformaiilecare
lar putea interesapeacestaprivitoarelaregiunilestabilite ncontract, precum is
comunice toate celelalte informaii necesare de care dispune; s depun diligenele
necesarepentrunegociereai,dacestecazul,ncheiereacontractelorpentrucareeste
mputernicit,ncondiiictmaiavantajoasepentrucomitent;sinnregistrelesale
evidene separate pentru contractele care privesc pe fiecare comitent n parte; s
depozitezebunurilesaueantioanelentromodalitatecaresasigureidentificarealor
(art.2079C.civ.rom.).n

contractpoatefiprevzutobligaiaagentuluideadepunetoate
diligenelepentruaasigurasolvabilitateaclientului,pentrualajutapecomitentsi
recuperezecreanele.
Comitentulesteobligatspunladispoziiaagentuluintimputilintrocantitate
corespunztoaremostre,cataloage,tarifeioricealtdocumentaie,necesareagentului
pentru executarea mputernicirii sale; s furnizeze agentului informaiile necesare
executriicontractului deagenie;sl ntiinezepeagent,ntruntermenrezonabil,
atuncicndanticipeazcvolumulcontractelorvafisemnificativmaimicdectacelala
careagentulsarfipututateptanmodnormal;splteascagentuluiremuneraian
condiiileilatermenelestabilitencontractsauprevzute
de lege. De asemenea, comitentul trebuie s l informeze pe agent ntrun termen
rezonabilcuprivirelaacceptarea,refuzulorineexecutareaunuicontractnegociatsau,
dupcaz,ncheiatdeagent(art.2080C.civ.rom.).
Agentularedreptulsfieremuneratpentruactivitateaprestat
conformcontractuluideagenie.Art.2082prevedec:(1)Agentularedreptullao
remuneraie pentru toate contractele ncheiate ca efect al interveniei sale. (2)
Remuneraiapoatefiexprimatncuantumfixsauvariabil,prinraportarelanumrul
contractelorsauactelordecomer,orilavaloareaacestora,cndsenumetecomision.(3)
n lipsa unei stipulaii exprese sau a unei prevederi legale, agentul are dreptul la o
remuneraiestabilitpotrivituzaneloraplicabilefienloculncareagentulidesfoar
activitatea,fienlegturcubunurilecarefacobiectul
contractuluideagenie.(4)Dacnuexistastfeldeuzane,agentulestendreptits
primeascoremuneraierezonabil,nfunciedetoateaspectelereferitoarelacontractele
ncheiate.(5)Dispoziiileart.2.0832.087suntaplicabilenumainmsurancareagentul
esteremunerattotalsauparialcuuncomision..
Deregul,contractuldeagenieesteintuitupersonae.Specific
acestuiaesteexclusivitateaiclauzadeneconcuren.Potrivitart.2074C.civ.rom.(1)
Agentulnupoatenegociasauncheiapeseamasa,frconsimmntulcomitentului,n
regiunea determinat prin contractul de agenie, contracte privind bunuri i servicii
similarecelorcarefacobiectulcontractuluideagenie.(2)nlipsdestipulaiecontrar,
agentulpoatereprezentamaimulicomiteni,iarcomitentulpoatescontractezecumai
muliageni,naceeairegiuneipentruacelaitipdecontracte.
(3)Agentulpoatereprezentamaimulicomiteniconcureni,pentruaceeairegiunei
pentruacelaitipdecontracte,numaidacsestipuleazexpresnacestsens..Art.2075
reglementeaz clauza de neconcuren astfel: (1) n sensul prezentului capitol, prin
clauzdeneconcurensenelegeaceastipulaiecontractualalcreiefectconstn
restrngereaactivitiiprofesionaleaagentuluipeperioadacontractuluideageniesau

ulterior ncetrii sale. (2) Clauza de neconcuren trebuie redactat n scris, sub
sanciuneanulitiiabsolute.(3)Clauzadeneconcurenseaplicdoarpentruregiunea
geografic sau pentru grupul de persoane i regiunea geografic la care se refer
contractuldeagenieidoarpentrubunurileiserviciilenlegturcucareagentuleste
mputernicit s negocieze i s ncheie contracte. Orice extindere a sferei clauzei de
neconcuren este considerat nescris. (4) Restrngerea activitii prin clauza de
neconcurennusepoatentindepeoperioadmaimarede2anideladatancetrii
contractuluideagenie.Dacsastabilituntermenmailungde2ani,acestasevareduce
dedreptlatermenulmaximdinprezentulalineat..
Bilet20
1.Normeledeaplicareimediatasiordineapublicainfatainstantelorarbitrale.
p.36
Instanaarbitral,atuncicndjudecunlitigiudecomer
internaional, nu pronun hotrrea n numele unui stat, a unei ordini juridice
determinate.Sursaputeriiinstaneiarbitraleestevoinaprilor.
Sepuneproblemadac,nacestcontext,arbitriipotsau,maimult,suntobligaisaplice
normele de aplicaie imediat. Competena de a soluiona litigiul este dat instanei
arbitraleprinvoinaprilor.Darprilenuauoputerediscreionar;eleiexprim
voinananumitelimitepecareletraseazordineajuridicinternaional,precumi
ordinea sau ordinile juridice naionale care au vocaia de a reglementa problema
litigioas. Instana arbitral trebuie s pronune o hotrre eficace i deci s aplice
normeledeaplicaieimediat.Totui,nusepoateexercitacontrolulasupraaplicriisau
neaplicriioriauneifalseaplicria
uneinormedeaplicaieimediatdectreoinstanarbitral,dectncazulncarese
solicit desfiinarea hotrrii arbitrale. Dac aceasta este executat de ctre pri,
controlul nu poate interveni. Hotrrea arbitral poate fi desfiinat, dac instana
arbitralanesocotitobligaiilesalesaudacintervineordineapublic.Potrivitart.608C.
proc.civ.,careseaplicincazdearbitrajinternaional[art.1120alin.(3)C.proc.civ.]
hotrreaarbitralpoatefidesfiinatnumaiprintroaciunenanulare,pentruanumite
motive,expresprevzute,printrecare,lalit.h)aparenclcareaprinhotrreaarbitrala
ordiniipublice,abunelormoravurioriadispoziiilorimperativealelegii.
Ordineapublictransnaional.Arelabazprincipiideinteres
generalmondial.Uniiautoriafirmcaparinedelexmercatoria.Deexemplu,numain
USAexistaunormedeluptmpotrivacorupiei.nEuropa,deieraunanimcunoscutc
ntreprinderileobineauaccesulpepieestrinepltindsumeiliciteicare,surprinztor,
eraudeductibiledinpunctdevederefiscal,mergndpnacolonctacestesumeerau
considerateuzanedecomerinternaional,nuseluavreomsur.

OECD(OrganizationforEconomicCooperationandDevelopement)aadoptatn1997
(nvigoaredin1999)ConveniadeCombatereaMituiriiOficialilorPubliciStrinin
TranzaciiledeAfaceriInternaionale.RomnianufacepartedinOCDE,darprinLegea
93/1996 a fost ratificat Acordul dintre Guvernul Romniei i Organizaia pentru
CooperareiDezvoltareEconomiccuprivirelaprivilegiileiimunitileOrganizaiei,
semnatlaParisla12octombrie1995.ComisiaeuropeanaUE
OECD, alturi de statele membre ale UE. Lupta mpotriva corupiei face parte din
ordineapublictransnaional.
2.contractuldeagentie:incheierea
ncetareacontractului.Contractuldeageniendreptulromn
nceteazncondiiidiferit,nfunciededuratadeterminatsau
nedeterminatacontractului.
Contractulpeduratdeterminatnceteazprinajungereala
termen.Contractuldeageniencheiatpeduratdeterminat,care
continusfieexecutatdepridupexpirareatermenului,seconsiderprelungitpe
duratnedeterminat(art.2088C.civ.).
Contractuldeageniepeduratnedeterminatpoatefidenunat
unilateraldeoricaredintrepri,cuunpreavizobligatoriu.Condiiile
preavizuluisuntdetaliatenart.2089C.civ.Contractuldeageniepoatefidenunatfr
preavizdeoricaredintrepri,cureparareaprejudiciilorastfelcauzateceleilaltepri,
atuncicndcircumstaneexcepionale,alteledectforamajororicazulfortuit,fac
imposibilcontinuareacolaborriidintrecomitentiagent.nacestcaz,contractul
nceteazladataprimiriinotificriiscriseprincareacestaafostdenunat(art.2090C.
civ.).
Dacnusuntndeplinitecorespunztorsaudelocobligaiile
contractualecontractuldeageniepoatefireziliat,aplicnduse
dispoziiilededreptcomun.
nideeaprotecieiagentuluipentrueforturiledepuseninteresul
comitentuluinCodulcivilesteconsacratobligaiadeplataunor
remuneraiinanumitesituaiispecialeidupncetareacontractuluideagenie,caresunt
prevzutenart.20912092C.civ.
nUEexistjurisprudenCJUEcarestabiletemoduldecalculaindemnizaiei
datoratedecomitentagentuluidupncetareacontractuluideagenie,nsoluionareamai
multorspee,printrecare:SemenC348/07;HonyvemInformazioniCommercialiC
465/04.
ncontractulmodelICCesteprevzutoindemnizaiedeclientelenumaipentru

clieniinoiaduideagentsaupentruparteadincifradeafacerigeneratdeclieniivechi,
nplusfadeaceeageneratnaintedeintrareanfuncieaagentului.
Biletul23:
1.Alegerealegiiaplicabile.Instantastatala.
p.38
Atuncicndprileunuicontractdecomerinternaionalalego
instanstatalpentrusoluionarealitigiilordintreelesaunufacnicioalegeredefor,nici
statal,niciarbitral,idecilitigiilevorfisoluionatedeoinstanstatal,elepotalege
legea aplicabil contractului. Este indicat ca ele s aleag legea n scopul creterii
previzibilitiiisecuritiijuridicelaexecutareaobligaiilorlor.Potrivitart.3.alin.(1)
din Regulamentul Roma I: Contractul este guvernat de legea aleas de ctre pri.
Aceastalegeretrebuiesfieexpressausrezulte,cuungradrezonabildecertitudine,
din clauzele contractuale sau din mprejurrile cauzei. Prin alegerea lor, prile pot
desemnalegeaaplicabilntreguluicontractsaunumaiuneipridinacesta..Conform
art.2640C.civ.rom.(1)Legeaaplicabilobligaiilorcontractualesedeterminpotrivit
reglementrilordreptuluiUniuniiEuropene.(2)nmateriilecarenuintrsubincidena
reglementrilor Uniunii Europene sunt aplicabile dispoziiile prezentului Cod civil
privind legea aplicabil actului juridic, dac nu se prevede altfel prin convenii
internaionalesauprindispoziiispeciale..Art.2637C.civ.rom.,caresereferlalegea
aplicabil actului juridic, conine dispoziii asemntoare cu cele ale art. 3 din
RegulamentulRomaIiprevede:(1)Condiiiledefondaleactuluijuridicsuntstabilite
delegeaaleasdeprisau,dupcaz,deautorulsu.(2)Alegerealegiiaplicabileactului
trebuie s fie expres ori s rezulte nendoielnic din cuprinsul acestuia sau din
circumstane.(3)Prilepotalegelegeaaplicabiltotalitiisaunumaiuneianumitepri
a actului juridic. (4) nelegerea privind alegerea legii aplicabile poate fi modificat
ulterior ncheierii actului. Modificarea are efect retroactiv, fr s poat totui: a) s
infirmevaliditateaformeiacestuia;saub)saducatingeredrepturilordobnditentre
timpdeteri.
2.Contractulmaritim.Conosament.Obligatiilecarausuluip.100
Contractuldetransportmaritimsencheientreexpeditori
transportatoriprobasefaceprinconosament.
nmateriatransportuluimaritimexistmultereglementri
internaionale, cele semnificative fiind: Convenia internaional pentru unificarea
anumitorregulinmateriedeconosamente,Bruxelles,1924,lacareRomniaaaderat,
dar pe care a denunato prin Legea 9/2002; Convenia Naiunilor Unite privind
transportuldemrfuripemare,Hamburg,1978,lacareRomniaaaderatprinDecretul
343/1981;Conveniaprivindfacilitareatraficuluimaritiminternaional,Londra,1965,cu
modificrile i completrile ulterioare, la care Romnia a aderat prin O.G. 58/1999;

UNCITRALaadoptatn2009ConveniaNaiunilorUnitecuprivirelacontractulde
transportinternaionaldemrfuriefectuatnntregimesauparialpemare(Reguliledela
Rotterdam),care
nuaintratncnvigoare(n2012fusesesemnatde24state,dar
ratificatnumaide2;vaintranvigoaredup20ratificri).ReguliledelaRotterdamvor
nlocuitoateconveniileexistentenaceeaimaterie.
Conosamentul.Contractuldetransportmaritimestedoveditprintr
unnscrisnumitconosament.Conosamentul,aacumreiesedinart.1.7dinConveniade
laHamburg, nseamn mai mult dectunmijlocdeprob;conosament nseamnun
documentcarefacedovadaunuicontractdetransportpemareiapreluriisauncrcrii
mrfurilor de ctre cru, prin care cruul se oblig s livreze mrfurile contra
prezentriiacestuidocument.Oastfeldeobligaieserealizeazprinprevedereaexpres
dindocumentcamrfurilesfielivratelaordinuluneipersoanenominalizate,laordin,
sau la purttor. Conosamentul ndeplinete trei funcii. n primul rnd, face dovada
ncheieriicontractuluidetransport;
deregul,conosamentulcuprindeclauzeletipalecontractuluide
transport,princaresuntstabilitedrepturileiobligaiileprilori
condiiiletransportului.
naldoilearnd,conosamentulfaceprobapreluriimrfiinvedereatransportuluide
ctre transportator (cru) sau de ctre reprezentantul acestuia, coninnd descrierea
mrfii; de asemenea, face dovada mbarcrii mrfii pe nav. Conform art. 16.3
conosamentul face dovada, pn la proba contrar, a prelurii sau, n cazul unui
conosament"mbarcat",ancrcriilaborddectrecrua mrfuriloraacumsunt
descrisenconosament;dovadacontrarfcut
dectrecrunuesteadmisdacconosamentulafosttransmisunuiter,inclusivunui
destinatar,careaacionatcubuncredinbazndusepedescriereamrfurilorcuprins
nconosament.naltreilearnd,conosamentulesteuntitlureprezentativalmrfii,un
titlunegociabil,nominativ,laordinsaulapurttor.
Obligaiileprincipalealetransportatorului(cruului)suntde
luarenprimireamrfii,dencrcareidedescrcareamrfii,obligaiadeatransporta
marfa,deaoconservaideaolivralaprezentareaconosamentuluidectredestinatar
saudealtposesorlegitimalacestuia.
Existoprezumiederspundereatransportatoruluimaritim(cruului),aacumam
vzut c exist i n cazul transportatorului rutier i a celui feroviar. n cazul
transportatoruluimaritimexistnsmaimultecazurideexonerarederspundere.
Potrivitart.5dinConveniadelaHamburg,transportatorul
(cruul) este rspunztor pentru daunele rezultate din pierderea sau avarierea
mrfurilor,precumidinntrziereanlivrare,dac

mprejurareacareacauzatpierderea,avariereasauntrziereasaprodusntimpulct
mrfurileseaflaungrijasa.Cruulnurspundedacdovedetecael,prepuiisau
mandatariisiauluattoatemsurilecaresecereaunmodrezonabilsfieluatepentrua
evitaapariiaiconsecineleacesteimprejurri.
Cruulesterspunztor,deasemeneaipentrupierdereasauavariileprovocate
mrfurilor sau pentru ntrzierea n livrare cauzat de un incendiu. n acest caz,
reclamantulesteacelacaretrebuiesfacdovadacincendiularezultatdintrogreeal
saudintroneglijenacruului,aprepuilorsaumandatarilorsi.Cruulrspundei
pentrupierderea,avariilesauntrzierilenlivrareamrfurilorpentrucarereclamantul
dovedetecasuntunrezultatalculpeisaualneglijeneicruului,aprepuilorsaua
mandatarilorsinluareatuturormsurilorcarepotfipretinsenmodrezonabilpentrua
stingeincendiuliaevitasaualimitaconsecineleacestuia.Cruulnuesterspunztor,
cu excepia cazurilor de avarie comun, cnd pierderea, avarierea sau ntrzierea n
livrareaaprutcaurmareamsurilorluatepentrusalvareadevieiomenetisaudin
msurirezonabileluatenvedereasalvriibunurilorpemare.
Reparareaprejudiciuluinupoatedepianumitelimite,ncazdepierdereamrfii,
deavariereamrfiisaudedepireatermenuluidelivrare(art.6).Dacsedovedetec
pierderea,avariereasauntrziereanlivrarearezultatdintroaciunesauomisiunea
cruuluicomisfiecuinteniadeacauzaaceastpierdere,avarieresauntrziere,fie
prinneglijenaicunoscndcoasemeneapierdere,avarieresauntrzierear putea
probabilsseproduc,cruulnuestendreptitsbeneficieze
delimitarearspunderii(art.8.1).

Bilet24
1.Limiteledreptuluidealegerealegiiaplicabile p.39
Libertateaprilordeaallegeestelimitatdenormeledeaplicaieimediatideexcepia
deordinepublic.LaacesteasemaiadaugdoulimitestabilitedeRegulamentulRoma
Inart.3alin.(3) i(4):ncazulncaretoateelementelerelevantepentrusituaia
respectiv,nmomentulncarearelocalegerea,seaflnaltardectaceeaacrei
legeafostaleas,alegereafcutdeprinuaduceatingereaplicriidispoziiilorlegii
acelei alte ri, de la care nu se poate deroga prin acord.; n cazul n care toate
elementele
relevantepentrusituaiarespectiv,nmomentulncarearelocalegerea,seaflnunul
saumaimultestatemembre,alegereadectrepriauneilegiaplicabile,altadectceaa
unuistatmembru,nuaduceatingereaplicriinmodcorespunztoradispoziiilorde
dreptcomunitardelacarenusepoatederogaprinconvenie,dupcaz,astfelcumaufost
transpusenstatulmembrualinstaneicompetente..
Sepunentrebareadacprilepotalegeregulianaionale.

RegulamentulRomaInuconinedispoziiinacestsens.Darn
considerente,lanr.13,searatc:Prezentulregulamentnunlturposibilitateaprilor
deaincludeprintromeniunedetrimiterencontractulloruncorpdenormenestatale
sauoconvenieinternaional.,iarlanr.14semaifaceoprecizare:ncazulncare
Comunitateaadopt,ncadrulunuiinstrumentjuridicadecvat,normedefondnmaterial
contractelor,inclusivclauzeicondiiistandard,respectivulactpoateprevedealibertatea
prilordeaaplicanormelerespective..Uniiautorispuncvaliditateauneiasemenea
alegeridepindedelegeaaplicabilcontractului.npractic,sentmplfoarterarca
prile s aleag doar reguli anaionale; n mod obinuit, fac trimitere la reguli a
naionalecaocompletarelaundreptnaionalpecarelaualespentrureglementarea
contractuluidintreele.
ntrelegeaaleasicontractnuestenecesarsfievreolegtur.
Prileaulibertateadeaalegeoricelege.Uneorialegolegeneutrpentruapunecapt
nenelegerilor dintre ele referitoare la alegerea legii. O asemenea alegere poate fi
pguboas;trebuiealeasacealegepecareprileocunosc,celpuinnelementeleei
eseniale,caresserveascintereseleloricareesteceamaibineadaptatcontractului
sauprotecieiintereseloracestora.
Prilepotalegeolegecaresreglementezetotcontractulsaupotalegemaimulte
legiaplicabileunorpridincontract(fragmentarea),ceeacepoatefipericulos,crend
posibilitatea de contradicii ntre dispoziiile acestora. Fragmentarea este permis de
RegulamentulRomaIideCodulcivilromn.
Alegerealegiiaplicabilepoatefifcutlamomentulncheierii
contractuluisauulterior.naldoileacaz,legeaaleasproduceefecteretroactive,dela
datancheieriicontractului,cudoulimite:nupoateafectaformacontractuluiinupoate
aduceatingeredrepturilordobnditedectreteri.Prilepotmodificalegeaaleascu
aceleailimitecalaalegereaulterioar.Potrivitart.3alin.(2)dinRegulamentulRomaI
Prilepotconveni,noricemoment,ssupuncontractulalteilegidectceacarel
guvernaanterior,fienbazauneialegerianterioarentemeiulprezentuluiarticol,fien
temeiulaltordispoziiialeprezentuluiregulament.Oricemodificareefectuatdectre
pricuprivirelalegeaaplicabil,careintervineulteriorncheieriicontractului,nuaduce
atingerevaliditiiformeicontractuluinsensularticolului11inuafecteazn
modnegativdrepturileterilor..
Alegerealegiiaplicabiletrebuiesfieexpressausrezultecuungradrezonabilde
certitudine, din clauzele contractuale sau din mprejurrile cauzei (art. 3.1 din
RegulamentulRomaI).n
considerenteleRegulamentuluiRomaIlanr.12searatc:Pentruadeterminadaca
fostexprimatclaralegereaprivindaplicareauneianumitelegi,unuldinfactoriidecare
artrebuisseinseamalreprezintconveniaprilor,princareseconferuneiasau

mai multor instane dintrun stat membru competena exclusiv de a judeca litigiile
rezultate din contract.. n practic, frecvent, prile cred c dac au ales instana
competent printro clauz atributiv de jurisdicie nseamn c au ales i legea
aplicabil.Tcereaprilorarputeafiinterpretatnaceastsituaiecaalegerealegii
forului,carerezultdinmprejurrilecauzei.Unexempludealegerecarenuesteexpres:
dac prile ncheie un contract cadru n care includ o clauz prin care aleg legea
aplicabil,darcontracteledeaplicarenuconinclauzereferitoarelalegeaaplicabil,se
poate interpreta alegerea din contractul cadru ca voin a prilor de a reglementa
raporturiledintreelenansamblullor,deoarecentrecontractulcadruicontractelede
aplicareexistointerdependen.
Contractulestesupusattnormelorimperativectiacelora
dispozitivedinlegeaaleas.
Legeaaplicabilcontractuluinabsenaalegerii.
Determinarealegiitrebuietratatdiferit,dupcumprileaualescasoluionarea
litigiilordintreelessefacpecaleaarbitrajuluisaunfaauneiinstanestatale,orinu
aufcutnicioalegereaforului,cazncaretotinstanelestatalevorficompetente.
2.Contractuldelicenta
p.107
Princontractuldelicensetransferdelatitularuldreptuluide
proprietateintelectual(titularulunuibrevet)dreptuldefolosinauneiinveniictre
beneficiar. Contractul de licen se poate ncheia pe o perioad determinat sau
nedeterminat,pentruunteritoriudeterminat,nschimbuluneiredevene(royalties),i
uneoriaunuidreptdeintrare,reprezentatdeosumforfetarcareseplteteosingur
dat,ladebutulcontractului.Licenapoatefiexclusiv,cndtitularulbrevetuluirenun
laposibilitateadeamaiacordaaltelicene,iarbeneficiarulareundreptexclusivde
utilizare a inveniei sau neexclusiv. Titularul brevetului are obligaiile de a remite
obiectulcontractului,careconstnautorizareasau
acordareadreptuluicaoinveniebrevetatsfiefolositdebeneficiariobligaiade
garanie mpotriva viciilor i a eviciunii. Beneficiarul licenei are obligaiile de a
exploatalicenapersonal,nmodserios,culoialitateinmodefectiv,iobligaiade
plataredevenelor.
Reglementarealitigiilor.Legeaaplicabilesteaceeaaleasde
pri,orinlips,aceeaindicatderegulilededreptinternaionalprivataleinstanei
sesizate;nspaiulUE,legeaaplicabilestelegeadesemnatdeRegulamentulRomaI,
carepotrivitart.4.2estelegeariincareiarereedinaobinuitparteacontractant
careefectueazprestaiacaracteristic,adictitularulbrevetului.Instanacompetenteste
aceea aleas de pri n temeiul autonomiei lor de voin: o instan statal sau una

arbitral.nabsenaalegeriiseaplicregulilededreptinternaionalprivataleinstanei
sesizate.nUE,CJUEadecisnspeaC533/07cn
sensul Regulamentului Bruxelles I, un contract prin care titularul unui drept de
proprietate intelectual acord celeilalte pri contractante dreptul de al exploata n
schimbulpliiuneiremuneraiinuesteuncontractdeprestaredeservicii.Prinurmare,
contractul de licen va fi supus regulilor generale de competen stabilite n art. 2,
conform cruia competent este instana din statul de domiciliu al prtului (actor
sequiturforumrei).Conformart.60dinRegulamentulBruxellesIdomiciliulpersoanei
juridicecorespundesediuluistatutarsauadministraieicentraleoricentruluideafacerial
acesteia.
Datoritparticularitilorcontractelordetransferdetehnologie,carepotpune
probleme specifice dreptului concurenei, n spaiul UE exist ghiduri de redactare a
acestorcontracte,careseregsescmaiales,nRegulamentul772/2004privindaplicarea
art.101alin.(3)[exart.81alin.(3)]TFUEanumitorcategoriideacorduridetransferde
tehnologiei nOrientrile(Lignesdirectrices) privindaplicareaart.101(ex art.81)
TFUEacordurilordetransferdetehnologie(2004/C101/02).
biletul25.
1.Legeaaplicabilacontractuluiinabsentaalegeriipecaleaarbitrajului.
P.40
Determinarealegiitrebuietratatdiferit,dupcumprileauales
casoluionarealitigiilordintreelessefacpecaleaarbitrajuluisaunfaauneiinstane
statale,orinuaufcutnicioalegereaforului,cazncaretotinstanelestatalevorfi
competente.
Cndlitigiulestesoluionatpecaleaarbitrajului.Arbitrulnu
esteobligatsaplicenormeconflictualepentruadeterminalegea
aplicabil. El va stabili legea aplicabil n funcie de regulile pe care le consider
potrivite. Potrivit art. 1119 alin. (1) C. proc. civ. rom., dac prile nu au desemnat
dreptulaplicabil,tribunalularbitralapliclegeapecareoconsideradecvat,ntoate
situaiileinndseamadeuzaneideregulileprofesionale.Conformalin.(2)alart.1119
C. proc. civ. rom. Tribunalul arbitral poate statua n echitate numai cu autorizarea
expresaprilor..
Atuncicndarbitrulsoluioneazlitigiulaplicndlegeapecareoconsideradecvat,
nseamncfoloseteaanumitacaledirectdedesemnarealegiiaplicabile.
Conveniileinternaionalepotserviarbitrului,darelnuesteobligatsleaplice.
Totui, dac determin ca aplicabil legea unui stat, care este parte la o convenie
internaional nmateriavizat, atunci va trebui s aplice convenia,ca fcnd parte
integrantdinlegeaaplicabil.

Juritiicareaparinsistemuluicommonlawsuntmaiconservatorinaceastprivin.
Eiconsidercarbitrulareunsediuiesteobligatsaplicenormeleconflictualeale
sediuluiarbitrajului,inclusivconveniileinternaionalepecarestatulundeiaresediul
arbitrullearatificat.
Arbitrulpoatedecideiaplicareametodeicumulativenstabilirealegiiaplicabile.
Aceastanseamncanalizeaznormeleconflictualeifoloseteicaleadirectde
determinarealegii,toateindicndaceeailegeaplicabil.
Arbitrul poatehotr cpentrusoluionarealitigiuluicorespundecelmaibine
intereselorpriloraplicarealexmercatoriasauprincipiileUnidroit,pentruaobineo
soluieneutr,urmritdectrepri.

2.Fazapregatitoare.Scrisoareadeintentie
p.62
Formareaunuicontractinternaionalestedemulteoridelung
duratideoanumitcomplexitate,comparativcuaceeaaunuicontractintern.Acest
lucrusedatoreazcauzeloreconomicepecareleimplicuncontractinternaional,dari
diferenelordeculturapartenerilorviitori,culturjuridicinunumai.Deexemplu,n
diferite culturi, da saunu nu au aceeai semnificaie. Da, poate nsemna c
operatoruldecomerinternaionalanelespropunerea,darcnuiaexprimatacordul
saunu nc; nu,poateaveasemnificaiaunuinutemporar,valabil ntr unanumit
momentinuunnudefinitiv.Unbunnegociatortrebuiesfienarmaticucunotine
dinculturapartenerului.
a.Instrumenteledinfazaprecontractual.
Existoseriededocumentedecareprilesepotfolosinfaza
precontractual, precum scrisoarea de intenie, acordul de principiu, angajamentul de
onoare,ofertadenegociere,ofertadecontractare,contractulcadru,condiiilegenerale
contractuale,.a.Legeaaplicabil
acestor documente este stabilit prin Regulamentul Roma II (art. 12 culpa in
contrahendo:(1)Legeaaplicabilobligaiilornecontractualecaredecurgdinnelegerile
lacareseajungenaintedesemnareaunuicontract,indiferentdacrespectivulcontracta
fostefectivsemnatsaunu,estelegeaaplicabilcontractuluincauzsaulegeacarearfi
fostaplicabilcontractuluidacacestaarfifostncheiat.(2)Daclegeaaplicabilnu
poatefistabilitntemeiulalineatului(1),atuncilegeaaplicabileste:
(a)legeastatuluincaresaprodusprejudiciul,indiferent
nceararelocfaptulcauzatordeprejudiciiiindiferentdearasaurilencarese
manifestefecteleindirectealerespectivuluifapt;sau

(b) n cazul n care prile i au reedina obinuit n aceeai ar n momentul


produceriifaptuluicauzatordeprejudicii,seapliclegearespectiveiri;sau
(c)ncazulncarereieseclar,dintoatecircumstanelereferitoarelacaz,cobligaia
necontractual rezultat din nelegerile la care se ajunge nainte de semnarea unui
contractarenmod
vditmaimultlegturcuoaltardectceaprevzutlaliterele(a)i(b),seaplic
legeaaceleialteri..).
Documenteleprecontractualesefolosesc,deregul,ncontractecomplexe,cumeste
cazul contractului joint venture, contractului de concesiune, de construcii de
infrastructur, etc. Pentru contractile simple, cum este contractul de vnzare, n faza
precontractualseanalizeazofertaiacceptareaofertei.ncazulcontractelorsimple,
poatesaparoluptdeforme,nsensulcfiecarepartepropuneanumitecondiii
generalecontractuale,caresuntcondiiistandardicarenusuntsupusenegocierii.Dac
prilesuntaproximativegaledinpunctdevedereeconomic,financiar,juridic,fiecareva
urmrisimpunpropriilecondiiigenerale.
nfazaprecontractualanegocierilorprilepotstabilidiverse
clauzereferitoarelaconfidenialitate(deexemplu,potrivitart.1184C.civ.rom.Cndo
informaieconfidenialestecomunicatdectreopartencursulnegocierilor,cealalt
parteesteinutsnuodivulgeisnuofoloseascninterespropriu,indiferentdacse
ncheiesaunucontractul.nclcareaacesteiobligaiiatragerspundereapriinculp.),
exclusivitatea de negociere, restituirea cheltuielilor negocierilor, n caz de eec al
acestora,etc.
Scrisoareadeintenie.Scrisoareadeinteniepoateaveadou
forme:formaprevzutdeart.2322C.civ.rom.(textsimilarcuacelaalart.2322C.civ.
francez),carereglementeazaanumitascrisoaredeconfort((1)Scrisoareadeconfort
esteacelangajamentprincareemitentuliasumoobligaiedeafacesaudeanuface,
nscopulsusineriiuneialtepersoane,numitdebitor,nvedereaexecutriiobligaiilor
acesteiafadeuncreditoralsu.(2)ncazulncaredebitorulnuiexecutobligaia,
emitentulscrisoriideconfortpoatefiobligatnumailaplatadedauneinteresefade
creditor,inumaidacacestadinurmfacedovadacemitentulscrisoriideconfortnu
iandeplinitobligaiaasumatprinscrisoareadeconfort.
(3)Emitentulscrisoriideconfortcareaczutnpreteniifadecreditoraredreptde
regresmpotrivadebitorului.)sau
scrisoareadegaranie,reglementatn
art. 2321 C. civ. rom. ((1) Scrisoarea de garanie este angajamentul irevocabil i
necondiionatprincaregarantulseoblig,lasolicitareauneipersoanenumiteordonator,
n considerarea unui raport obligational preexistent, dar independent de acesta, s

plteasc o sum de bani unei tere persoane, numit beneficiar, n conformitate cu


termeniiangajamentuluiasumat.
(2)Angajamentulastfelasumatseexecutlaprimaisimplacerereabeneficiarului,dac
printextulscrisoriidegaranienuseprevedealtfel.
(3)Garantulnupoateopunebeneficiaruluiexcepiilentemeiateperaportulobligaional
preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garanie i nu poate fi inut s
plteascncaz
deabuzsaudefraudvdit.);
ambele scrisori au regimul unor garanii autonome, care provin, de regul, de la o
persoanjuridicspecializatoinstituiebancar.Acestescrisorigaraniiauroluln
fazaprecontractualdeaasiguracocontractantulccealaltpartearemijloacepentru
executareaobligaiilorcarevorrezultadincontractulviitor.Ele
incitlancheiereacontractului.
Adouaformdescrisoaredeintenieesteaanumitagentlemen`sagreement,prin
carecealaltparteseasigurdeseriozitateacocontractantului,defaptulcnegocierilenu
vorfifrrezultat,deconfidenialitatealui,.a.Deexemplu,scrisoareapoatesprovin
delaobanc,ncareaceastastabiletecondiiile ncarevafinanaooperaiunede
comerinternaional,dendatceisevacere.
Nr.26
1.Legeaaplicabilcontractuluiincazulincarelitigiulestesolutionatdeinstantastatal
p.41
Cndlitigiulestesoluionatdeoinstanstatal.Dacprile
nuaualeslegeaaplicabil,instanavafiobligatsaplicenormelesaleconflictuale.Art.
2640 C. civ.rom.trimite la dreptul UE, deci laRegulamentul Roma I,care conine
dispoziiidestabilirealegii
aplicabilenabsenaalegeriiei.DacdreptulUEnuesteaplicabil,legeaaplicabiln
lipsaalegeriiestestabilitdeart.2638C.civ.rom.:(1)nlipsaalegerii,seapliclegea
statuluicucareactuljuridicprezintlegturilecelemaistrnse,iardacaceastlegenu
poate fi identificat, se apliclegealoculuiundeactul juridicafost ncheiat.(2) Se
consider c exist atare legturi cu legea statului n care debitorul prestaiei
caracteristice sau, dup caz, autorul actului are, la data ncheierii actului, dup caz,
reedinaobinuit,fonduldecomersausediulsocial..
RegulamentulRomaI.
ncazulncareprilenuiauexprimatvoinansensulalegeriilegiiaplicabile,
Regulamentulconinenormenart.4,princaresedeterminlegeaaplicabilanumitor
categoriidecontracte.ncazulncarecontractulnufacepartedintreaceleapentrucare
Regulamentulaprecizatlegeaaplicabil,elestesupuslegiiriincareiarereedina

obinuit partea contractant care efectueaz prestaia caracteristic. Toate aceste


prevederisuntnlturatedacdinansamblulcircumstanelorcauzeirezultfrechivoc
crespectivulcontractarenmodvditolegturmaistrnscuoaltar;nacestcaz
seapliclegeaaceleialtericucarecontractularelegturilecelemaistrnse.Dac
paragrafele1,
2,3aleart.4nupotfiutilizate,astfel nctsconduclaindicarealegiiaplicabile,
contractulestereglementatdelegeariicucarearecelemaistrnselegturi.
Legeaaplicabilcontractului,nabsenaalegeriieideprile
contractante,conformart.4.1.,sedeterminnfunciedenorma
prevzutpentrutipulspecificdecontract,astfel:
contractuldevnzarecumpraredebunuriestereglementatde
legeariincareiarereedinaobinuitvnztorul;
contractuldeprestriserviciiestereglementatdelegeariin
careiarereedinaobinuitprestatoruldeservicii;
contractulprivindundreptrealimobiliarsauprivinddreptulde
locaiuneasupraunuiimobilestereglementatdelegeariincareeste
situatimobilul;
contractuldelocaiuneavnddreptobiectfolosinaprivati
temporaraunuiimobilpeoperioaddemaximumaseluni
consecutiveestereglementatdelegeariincareiarereedina
obinuit proprietarul, cu condiia ca locatarul s fie o persoan fizic i s i aib
reedinaobinuitnaceeaiar;
contractuldefrancizestereglementatdelegeariincarei
arereedinaobinuitbeneficiarulfrancizei;
contractuldedistribuieestereglementatdelegeariincarei
arereedinaobinuitdistribuitorul;
contractuldevnzarecumpraredebunurilalicitaieeste
reglementatdelegeariincareareloclicitaia,dacsepoatestabili
careesteacestloc;
oricecontract ncheiat ncadrulunuisistemmultilateral,carereunetesau
faciliteazreunireadeinteresemultipledevnzarecumpraredeinstrumentefinanciare
aleterilor,astfelcumsuntdefinite
laarticolul4alineatul(1)punctul17dinDirectiva2004/39/CE,n
conformitatecunormelenediscreionare,icareestereglementatdeolegeunic,este
reglementatdelegearespectiv.
AcestecontractenuaufostdefinitedeRegulament,revenind
instaneisesizateaceastsarcin.Odificultatesepoateivinceeaceprivetecontractul
dedistribuie,carenconsiderenteleRegulamentuluiestecalificatcafiinduncontractde

prestri servicii. CJUE a calificat contractul de agenie comercial ca un contract de


prestriservicii,n interpretareaRegulamentuluiBruxellesI(C19/09WoodFloorv.
SilvaTradedin2010).
Regula care se desprinde din prevederile de mai sus este c legea aplicabil
contractului este legea rii n care debitorul prestaiei caracteristice i are reedina
obinuit.Art.19dinRegulamentaratcesenelegeprinreedinobinuit:(1)n
nelesulprezentuluiregulament,reedinaobinuitasocietiloriaaltororganisme,
constituitesaunucapersoanejuridice,estesituatlasediuladministraieilorcentrale.
Reedina obinuit a unei persoane fizice acionnd n exercitarea activitii sale
profesionaleesteloculundeaceastpersoaniaresediulprincipaldeactivitate.
(2)ncazulncarecontractulestencheiatncadrulactivitiiuneisucursale,aunei
ageniisauaoricrei
alteuniti,sauncazulncare,conformcontractului,executareaacestuiaincumbunei
astfeldesucursale,ageniisauuniti,loculundeseaflsucursala,ageniasauoricare
altunitateesteconsideratreedinaobinuit.
(3)nscopuldeterminriiloculuiundeseaflreedinaobinuit,momentulrelevantl
constituiedatancheieriicontractului..
ncazulncarecontractulnupoatefincadratnniciunuldintretipuriledefinitesau
n cazul n care, prin prisma elementelor sale, aparine mai multor tipuri definite,
contractul este reglementat de legea rii n care partea obligat s execute prestaia
caracteristicdincontractiarereedinaobinuit.ncazulunuicontractcareconst
dintroseriededrepturiiobligaiicaresencadreaznmaimultecategoriidecontracte
definite,prestaiacaracteristicdincadrulcontractuluisedeterminnfunciedecentrul
sudegreutate.Prestaiacaracteristicvizeazfunciacontractuluinviaaeconomico
social n care este inserat. De regul, debitorul prestaiei caracteristice este un
profesionist,
pentru care contractul ncheiat joac un rol important n sfera n care i desfoar
activitatea.Cealaltpartecontractanteste,deregul,unclient,pentrucarecontractulnu
estedectooperaiunentmpltoare.
Debitorulprestaieicaracteristiceesteacelacarearensarcinasa
obligaiilecelemaicomplexe,pecndcocontractantulare,ngeneral,obligaiasimplde
apltiosumdebani.Considermcdebitorulprestaieicaracteristiceesteacelacareo
efectueaz,dupcumsearatntextulart.4.2.Conceptuldeprestaiecaracteristicnu
poatefiutilizat,ns,ncazultuturorcontractelor.Deexemplu,nusepoatedetermina
prestaiacaracteristicncontractuldeschimborintruncontractcomplexdecooperare
industrialsaucomercial.
Localizareaprestaieicaracteristicesefacenfunciedelocul

reedineiobinuiteadebitorului.Pentruevitareadeconflictemobile,momentulncare
sefacelocalizareaesteacelaalncheieriicontractului.
Daclegeaaplicabilcontractului,aacumafostdeterminatnart.4.1.i4.2.din
Regulamentnuesteaceeacucarecontractularecelemaistrnselegturi,atuncitoate
acesteprevederisuntnlturate,dacdinansamblulcircumstanelorcauzeirezultfr
echivoccrespectivulcontractarenmodvditolegturmaistrnscuoaltar;n
acestcazseaplicoclauzderogatoriecareprevedeaplicarealegiiacesteialteri.
nlipsauneialegeri,atuncicndlegeaaplicabilnupoatefi
stabilitniciprinncadrareacontractuluintrunuldintipurilespecificate,nicicafiind
legeariincareparteacaretrebuiesefectuezeprestaiacaracteristicdincontracti
arereedinaobinuit,contractuluiiseapliclegeariidecareestecelmaistrnslegat.
Pentruadeterminaaceastlege,seinecont,printrealtele,defaptuldaccontractuln
cauzestestrnslegatdeunaltcontractsaudealtecontracte.Instanaareomareputere
deaprecierenaceastoperaiune;totui,utilizareaart.4.4.trebuiefcutcucaracterde
excepie.Deitextulart.4.4.nuprecizeaz,
inacestcaz,legturilemaistrnsealecontractuluiculegeaalteiriseapreciazn
momentulncheieriicontractului.
nceeaceprivetecontracteledetransportdemrfuri,
reglementatenart.5.1.,elearfitrebuitinclusenart.4.1.,printretipuriledecontracte
pentrucaresedeterminlegeaaplicabilnabsenaalegerii,aacumeraredactattextul
nConveniadelaRomadin1980.Darnideeadeafigrupatecontracteledetransport,
fieeledemrfurisaudepersoane,sunttratatempreunnart.5.1.dinRegulament.
Astfel,nmsurancarelegeaaplicabilcontractuluidetransportdemrfurinuafost
aleasdeprinconformitatecuart.3,legeaaplicabilestelegea
riincareiarereedinaobinuittransportatorul,cucondiiacaloculdencrcare
sauceldelivraresaureedinaobinuita
expeditoruluisfie,deasemenea,situatenararespectiv.ncazuln
careacestecerinenusuntntrunite,seapliclegeariincareestesituateloculde
livrareconvenitdectrepri.Contracteledenavlosirepentruosingurcltorieialte
contractecareaucaobiectprincipalefectuareaunuitransportdemrfurisuntconsiderate
contractedetransportdemrfuri.Termenulexpeditorsereferlaoricepersoancare
ncheieuncontractdetransportcutransportatorul,iartermenultransportatorse
refer la partea din contract care i asum rspunderea de a transporta mrfurile,
indiferentdacpresteazeansisaunuserviciuldetransport.
ncazulncare,nlipsauneialegerialegiiaplicabile,rezultfr
echivoc din ansamblul circumstanelor cauzei c respectivul contract de transport de
mrfuriarenmodvditolegturmaistrnscuoaltarseapliclegeadinaceaalt
ar(art.5.3.dinRegulament).

2.Credituldocumentar
p.110
Credituldocumentar,cunoscutndoctrinicaacreditiv
documentar, a aprut n practica vnzrii internaionale de mrfuri ca o soluie la
problemeledeplatdatoratedistaneidintrevnztoricumprtor.Vnztorulnueste
obligatslivrezemarfaatttimpctcumprtorulnupltetepreul,icumprtorulnu
trebuiesplteascpreulatttimpctmarfanuiafostpusladispoziie.Pentruase
evita acest cerc vicios se folosete creditul documentar. Creditul documentar este
operaiunealacareiauparte,deregul,patruparticipani:
cumprtorul(importatorul),caredordinuneibnci(bancaemitentsauordonatoare)
slplteascpe
vnztor(exportatorul,beneficiarul),prinintermediulunei
altebnci(bancacorespondentsauconfirmatoare),
nbazaanumitordocumentecaredovedescexpediereamrfii.Laordinacumprtorului
banca emite un document, numit scrisoare de credit sau acreditiv, n favoarea
beneficiarului.Acreditivuldetaliazobligaiilelacarebancaseangajeazidrepturile
beneficiarului.Obligaiabnciiesteindependentdecontractuldebazdintrevnztori
cumprtor.Dinmomentulncarebancaprimetedocumenteleenumeratenacreditiv,
conformecuspecificaiileacreditivului,eatrebuiesplteasc.
n2006,Camerainternaionaldecomer(ICC)aadoptatregulile iuzanele
uniforme n materie de credit documentar [Uniform Customs and Practice for
DocumentaryCredits(UCP600)sauRglesetusancesuniformesrelativesauxCrdits
Documentaires(RUU600)],nvigoaredin2007.Pentruafiaplicabile,priletrebuies
factrimiterenmodexpresncontractullorlaacestea.UCP600,deireglementeazo
mare
partedinproblemelepecareleridicuncreditdocumentar,nuacopertotul;deexemplu,
nureglementeazfrauda.Prilepotalegelegeaaplicabilcredituluidocumentar,dar,de
regul,nuofac,deoarececredituldocumentarestecodificatnfoartepuinestate,mai
precisnUSA,Italia,GreciaiMexic.Deaceea,legeaaplicabillitigiilorcarerezult
dintruncreditdocumentareste,deregul,legealoculuiundeiaresediulbanca,debitor
aprestaieicaracteristice,adicbancaemitent.
Dacbancabeneficiaruluiiiaanumiteangajamente,nprincipalpentruconfirmarea
creditului, atunci legea aplicabil raporturilor dintre banc i beneficiar este aceea a
loculuiundeseaflsediulei.
ConformUCP600existnumaicreditedocumentareirevocabile.Credituleste
irevocabilpnladatadevalabilitateexpresstipulat.

Existdoutipuridecreditedocumentaredebaz:creditulnotificat,darneconfirmati
creditulconfirmat.ncazulcredituluineconfirmat,bancavnztoruluinuiianiciun
angajament dect de a face plata dup verificarea conformitii documentelor cu
specificaiiledinacreditiv.Eaesteunsimplumandatar.Credituldocumentarconfirmat
adducebeneficiarului(vnztorului)iangajamentulbnciivnztorului,careseoblig
alturidebancaemitent,acumprtorului.
Credituldocumentarsedeschideprinordinuldatdecomparatorbnciiemitente,care
trimiteacreditivulbeneficiarului.ConformUCP600acreditivuldocumentarnuesteun
efectdecomer,ciundocumentbancar.Eldescrieobligaiilebnciiemitentei,eventual,
aaltorbncicareintervinnoperaiune.Acreditivuldocumentariconferbeneficiarului
dreptuldeplat,directiautonomdelabancaemitent.
Pentrucacelcaredordinul(cumprtorul)spermitbnciisfacplata,verific
patru categorii de documente: referitoare la pre(factur comercial, factur vamal),
documentedetransport
(conosament,scrisoaredetransportmaritim,documentedetransportmultimodal,etc.),
documente privindasigurarea i altedocumente anexe (certificate sanitare de origine
.a.).
Credituldocumentarserealizeazprinplatalavedere,prin
efectuareapliilaunalttermensauprinacceptareauneicambii(UCP600).Realizarea
credituluidocumentardnaterelaundreptderegresntrebancaconfirmatoareibanca
emitent,cndprimaapltitpebeneficiar,ntrebancaemitenticelcareadatordinul,
bancafiindndreptitlarambursareacreditului,lacareseadaugcheltuielileaferente
acestuia.
Nr.27
1.Solutionareaamiabilaalitigiilorpecaleamedierii.
P.45
Mediereapoatefidefinitcafiindomodalitatedesoluionarea
conflictelorpecaleamiabil,cuajutoruluneiterepersoanespecializate,amediatorului,
ncondiiideneutralitate,imparialitateiconfidenialitateiavndliberulconsimmnt
alprilor.Mediereasebazeazpencredereapecareprileoacordmediatorului,ca
persoan apt s faciliteze negocierile dintre ele i s le sprijine pentru soluionarea
conflictului,prinobinereauneisoluiireciprocconvenabile,eficienteidurabile(art.1
dinLegea192/2006privindmediereaiorganizareaprofesieidemediator).nDirectiva
2008/52/CE (care n legislaia romn este transpus prin mai multe acte normative,
inclusivprinultimaforma
Legii192/2006),mediereaestedefinitnart.3cafiindunproces

structurat,indiferentcumestedenumitsaucumsefacereferirelaacesta,ncaredousau
mai multe pri ntrun litigiu ncearc, din proprie iniiativ, s ajung la un acord
privindsoluionarealitigiuluidintreele,cuasistenaunuimediator.Acestprocespoatefi
iniiatdectrepri,recomandatsauimpusdeinstansauprevzutdedreptulunuistat
membru.Aceastaincludemediereaefectuatdeunjudectorcarenuesteimplicatn
nicio procedur judiciar conex litigiului n cauz. Medierea exclude demersurile
instanei saualejudectoruluisesizatdeasoluionalitigiulpeparcursulprocedurilor
judiciareprivindlitigiulncauz.
Utilizareamedieriiesteunmoddesoluionarepecaleamiabilalitigiilor,princare
operatorii de comer internaional evit procedura lung i oneroas n faa instanei
statalesauarbitrajul,careapierdutdincaracterulluiprivatiadobnditcaracteristici
propriijurisdicieistatale,ndeosebiarbitrajulinstituionalizat.nanumitestate,atunci
cndavocatulsaupersoanacareredacteazcontractulomitespropunclientuluisu
inserareauneiclauzedemedieresau,dupnaterealitigiului,nupropunesoluionarea
acestuiaprintrunmijlocADRpoatefiresponsabilpentruculpprofesional.
Majoritateamarilorcentredearbitrajoferprilorasistenpentruorganizarea
medierii.
Potrivitart.6dinLegea192/2006Organelejudiciareiarbitrale,precumialte
autoriticuatribuiijurisdicionaleinformeazprileasupraposibilitiiiaavantajelor
folosiriiproceduriimedieriiilendrumsrecurglaaceastcalepentrusoluionarea
conflictelordintreele..
Uncontractinternaionalpoateconineioclauzdereglementareamiabila
litigiilor,prinmediere,concilieresaualtmijloc,lacarepriletrebuiesrecurgnainte
deaapelalainstanaarbitralsaustatal.
Datoritrisculuideaabuzadeaceastfazprealabil,operatoriidecomerinternaional
ezitincludereauneiclauzeADRncontractullor,dardupapariialitigiuluipotaleges
treacprintroprocedurdesoluionareamiabilaacestuia.Potrivitart.2alin.(5)din
Legea192/2006noriceconvenieceprivetedrepturiasupracroraprilepotdispune,
acestea pot introduce o clauz de mediere, a crei validitate este independent de
validitateacontractuluidincarefaceparte..
ncdelaapariiamedierii,oproblemcucaresauconfruntat
prile, datorit diferenelor de reglementare n drepturile naionale, a fost aceea a
prescripieiextinctive.iaceasta,maiales,datoritfaptuluicnstateledecommonlaw,
prescripiaextinctivesteoproblemdeprocedurideciatrageaplicarealexfori.Prin
Directiva2008/52/CEproblemasaclarificat:petoatduratadesfurriimedierii,cursul
prescripieisesuspend(art.8).Conformart.49dinLegea192/2006
Termenuldeprescripieadreptuluilaaciunepentrudreptullitigioussupusmedieriise
suspend ncepnd cu data semnrii contractului de mediere, pn la nchiderea

proceduriidemedierenoricaredintremodurileprevzutedeprezentalege..Prescripia
sesuspendipeduratadesfurriiproceduriideinformareprivindmedierea(carenu
poate depi 15 zile calendaristice), n condiiile art. 2532 pct. 7 C. civ., adic,
suspendareanupoateduramaimultde3lunidelanregistrareacereriideinformarecu
privirelamediere.
Mediatorultrebuiesconducprocesuldemedierenmod
neprtinitorisasigureunpermanentechilibruntrepri,sfieneutruiimparial,s
pstrezeconfidenialitateainformaiilordecareiacunotinncursulactivitiisalede
mediere,precumicuprivireladocumentelentocmitesaucareiaufostpredatedectre
pripeparcursulmedierii,srestituienscrisurileceiaufostncredinatedepripe
parcursulproceduriidemediere(art.3035dinLegea192/2006).
Cndprileaflatenconflictauajunslaonelegereprinmediere,sepoateredacta
unacordscris,carevacuprindetoateclauzeleconsimitedeacesteaicarearevaloarea
unuinscrissubsemnturprivat[art.58alin.(1)dinLegea192/2006].Acordulprilor
reprezint un contract de tranzacie. Potrivit art. 59 din Legea 192/2006, prile pot
solicita notarului public autentificarea nelegerii lor sau se pot adresa instanei
judectoretipentruacerepronunareauneihotrricaresconsfineascnelegerealor
(potrivitart.441C.proc.civ.).Atthotrreainstanei,ct
iactulautentificatdenotarconstituietitluexecutoriu.
Soluionarealitigiuluitransfrontieralprilorprinmediere,careiaformaunuinscris
notarialsauauneihotrrijudectoretiicareauvaloareaunortitluriexecutorii,vor
puteafipusenexecutarepentregteritoriulUE,ntemeiulRegulamentuluiBruxellesI
(art.58i59).
DisputeBoard.
DisputeBoardaaprutnUSAnanii`70.DisputeBoardesteuncomitetdeexperi
independeni,creatnmomentulncheierii
contractului, al crui rol este ca pe toat durata executrii contractului s anticipeze
conflictelecarepotsaparntrepri,soluionnddezacorduriledintreacestea,astfel
nctsnudegenerezenlitigii.
DisputeBordestecompusdin13experi,cuexperienndomeniulconflicteloricare
cunosc foarte bine mprejurrile complexe ale ncheierii contractului. Rolul i
prerogativele comitetului sunt stabilite prin contract. Funcionarea lui i atingerea
obiectivuluideprevenirealitigiilordepindedecooperareadintrepriidecooperarea
prilorcuDisputeBoard.ICCaelaboratunregulamentn2004cuprivirela
Dispute Bord, n care propune trei modele: Dispute Review Board (DRB), Dispute
AdjudicatoryBoard(DAB)iCombinedDisputeBoard(CDB).
DRBdnumairecomandri,ADBiadecizii,careauonatur

contractual,iarCDBareattcompetenadeadarecomandri,ctidecizii,nfuncie
desituaie.PrilecareconstituieunDisputeBoardpotfolosimodeleleICCsaupot
folosipropriilecriterii.
2.Transportul maritim de marfuri internationale: reglementarea litigiilor, prescriptia.
P.102
Reglementarealitigiilor.Competenadesoluionarealitigiilorcare
rezultdintruncontractdetransportmaritimsestabileteprinvoinaprilor,carepot
alegeoinstanstatal,inserndoclauzncontractualdetransportmaritim(art.21.1d)
sau desemnnd locul unde reclamantul poate introduce aciunea, prin nelegerea
intervenitntrepridupceaaprutreclamaianbazacontractuluidetransport(art.
21.5)saupotalegeoinstanarbitral(art.22).
Dacprileaualesarbitrajul,fieprintroclauzinseratn
contract,fieulteriorapariieilitigiului,printroconveniedearbitraj,arbitriisuntobligai
sapliceprevederileConvenieidelaHamburg(art.22.4),oricealtstipulaiefiindnul.
Proceduradearbitrajsepornete,laopiuneareclamantului,ntrunuldinurmtoarele
locuri:
a)unlocntrunstatpeteritoriulcruiaestesituat:
i)sediulprtuluisau,nlips,domiciliulsuobinuit;sau
ii)loculundesancheiatcontractul,cucondiiacaprtulsaibacolo
unsediu,osucursalsauoagenieprincaresancheiatcontractul;sau
iii)portuldencrcaresauportuldedescrcare;sau
b)oricelocdesemnatnacestscopnclauzadearbitrajsaupactul
compromisoriu(art.22.3).
Atuncicndprilenuaualesautoritateacompetents
soluionezelitigiile,reclamantulpoatealegesintroducaciuneanfaaunuitribunal
careestecompetentnconformitateculegeastatuluincareestesituatisubjurisdicia
cruiaseaflaunuldintrelocurile
urmtoare:
a)sediulprtuluisau,nlips,domiciliulsuobinuit;sau
b)loculundesancheiatcontractul,cucondiiacaprtulsaibacolo
sediul,osucursalsauoagenieprincaresancheiatcontractul;sau
c)portuldencrcaresauportuldedescrcare(art.21.1).
Existprevederispecialereferitoarelacompetenpentrucazulncarenavaeste
sechestrat(art.21.2).
Prescripiaextinctiv.Aciuneantemeiatpeuncontractde
transportmaritimseprescrientermende2ani,carencepescurgdinziuancare
cruulapredatmrfurilesauoparteaacestorasau,ncazurilecndmrfurilenuau

fostpredate,ncepnddinultimazincaremrfuriletrebuiausfiepredate(art.20).
Persoanacreiaiesteadresatoreclamaiepoate,noricemomentntimpultermenului
de prescripie, s prelungeasc acest termen printro declaraie n scris adresat
reclamantului.Termenulpoatefiprelungitdinnouprinunasaumaimultealteasemenea
declaraii.Oaciunendespgubirepoatefiexercitatchiaridupexpirareatermenului
de prescripie, dac a fost exercitat n termenul fixat de legea statului unde a fost
nceput
procedura.Totui,acesttermennuvaputeafimaimicde90dezilencepnddinziua
cndpersoanaceintroduceaciuneapentrudespgubirearezolvatreclamaiasauaprimit
eansinotificareadeintroducereauneiaciunimpotrivasa.
Biletnr.28
1.DisputeBoard
DisputeBoardaaprutnUSAnanii`70.DisputeBoardesteun
comitetdeexperiindependeni,creatnmomentulncheierii
contractului, al crui rol este ca pe toat durata executrii contractului s anticipeze
conflictelecarepotsaparntrepri,soluionnddezacorduriledintreacestea,astfel
nctsnudegenerezenlitigii.
DisputeBordestecompusdin13experi,cuexperienndomeniulconflicteloricare
cunosc foarte bine mprejurrile complexe ale ncheierii contractului. Rolul i
prerogativele comitetului sunt stabilite prin contract. Funcionarea lui i atingerea
obiectivuluideprevenirealitigiilordepindedecooperareadintrepriidecooperarea
prilorcuDisputeBoard.ICCaelaboratunregulamentn2004cuprivirela
Dispute Bord, n care propune trei modele: Dispute Review Board (DRB), Dispute
AdjudicatoryBoard(DAB)iCombinedDisputeBoard(CDB).
DRBdnumairecomandri,ADBiadecizii,careauonatur
contractual,iarCDBareattcompetenadeadarecomandri,ctidecizii,nfuncie
desituaie.PrilecareconstituieunDisputeBoardpotfolosimodeleleICCsaupot
folosipropriilecriterii.
2.CVIM
I.Contractuldevnzareinternaionaldemrfuri.
Vnzareainternaionaldemrfuriestecelmaifrecventntlnitcontractdecomer
internaionalicelmaivechi.Elestesupusunorreguliuniforme(care,aacumammai
artat, sunt specifice dreptului comerului internaional), necesare n aceast materie
datorit diferenelor de regim juridic n diferite sisteme juridice (Diferena cea mai
cunoscut:ndreptulfranceziromncontractuldevnzareesteunulconsensual,iarn

dreptulgermanesteuncontractreal;rezultatulestectransferaldreptuluideproprietate
ialriscurilorarelocnaltemomentecuconsecineimportante).
Raportulntredreptuluniformidreptulinternaionalprivatn
aceastmaterieesteurmtorul:dacdreptuluniformesteimperativ,ceeacesentmpl
rar,normeleacestuiaprimeaz; urmeazcontractul,carereprezintvoinaprilor,el
coninnd,deregul,termenicodificai,cumsuntregulileIncoterms;
uzaneleseaplicnaltreilearnd;
ConveniadelaVienadin1980arepropriileregulideaplicare.PrincipiileUnidroit i
Principiile dreptului european al contractelor (Lando) joac unrolcomplementar sau
confirmativ.
Exist i o propunere de regulament european din 2011, privind o legislaie
europeancomunnmateriedevnzri.
ConveniaNaiunilorUnitecuprivirelacontracteledevnzareinternaionalde
mrfuridelaVienadin1980(CVIM).
CVIMesteaplicabilcontractelordevnzaredemrfurintrepricareiausediul
nstatediferite,cndacestestatesuntstatecontractantelaCVIMsaucndnormelede
dreptinternaionalprivatconduclaaplicarealegiiunuistatcontractant.Deexemplu,n
afacereaMachineCasedin2002,tribunalularbitralaaplicatCVIM,chiardacunadintre
prile contractante nui avea sediul ntrun stat contractant la CVIM, dar legea
aplicabil contractului, aleas de ctre pri, era legea unui stat contractant (legea
francez); n spe, un asigurtor american, subrogat n drepturile cumprtorului
canadian,sandreptatmpotrivavnztorului
italian;CanadanuerapartelaCVIMladatancheieriicontractului.
AplicareaCVIMareuncaracteropional.Prileopotexcludentotsaunparte.
Excludereapoatefiexpressauimplicitoritacit.Dacesteexclus,seapliclegea
material,aacumesteindicatdelegeaaplicabilcontractului.Deasemenea,prile
chiar dac nu exclude aplicarea CVIM pot deroga de la prevederile ei, cu excepia
regulilordeform.
Potrivitart.3CVIM,aceastareglementeazvnzrile
internaionaledemrfuri,adicacelecontractedefurnizaredemrfuriceurmeazafi
fabricatesauproduse,cuexcepiacazuluincareparteacarelecomandfurnizeazo
parteesenialdinelementelematerialenecesareacesteifabricrisauproduceri.Nuse
aplic contractelor la care obligaia preponderent a prii care furnizeaz mrfurile
constnfurnizareamanopereisauaaltorservicii.Decisefacediferenantrecontractul
devnzareicontractuldeantrepriz.
CVIMnuseaplic:contractelorncheiatepentruofolosin
personal, familial sau casnic, contractelor avnd ca obiect imobile, mobile
incorporale,valorimobiliare,efectedecomerimonede,nave,aeronave,electricitate,

contractelorprivindbunurivndutelalicitaii,desubsechestrusauvnzrilorefectuate
noricealtmoddectreautoritile
judiciare(art.2).
CVIMarelacune,nsensulcnureglementeazaspecte
importantecareprivescvnzareaianume:validitateacontractuluiiclauzeloracestuia,
reprezentareaprilor,prescripiaextinctiv,
validitateapreului,relaiilecuterii,transferuldeproprietate,
rspunderea pentru prejudiciile cauzate de mrfurile vndute, cesiunea de crean i
compensaia.nacestesituaii,conformart7.2dinCVIMseaplicprincipiilegenerale
din care CVIM se inspir sau, n lipsa acestor principii, legea aplicabil n temeiul
normelordedreptinternaional
privataleforului.
ncheierea contractului de vnzare este reglementat n art. 1424 CVIM. O
propunere de ncheiere a unui contract adresat uneia sau mai multor persoane
determinateconstituieoferta,dacestesuficientdeprecisidenotvoinaautoruluiei
deaseangajancazdeacceptare[art.14.1CVIM,similarcuart.1188alin.(1)C.civ.
rom.].Opropunereestesuficientdeprecisncazul ncaredenumetemrfurile i,
expressauimplicit,stabiletecantitateaipreulsaudindicaiicarepermitcaacesteas
fie determinate. O propunere adresat unor persoane nedeterminate este considerat
numaicaoinvitaiedeaoferta,nafar
decazulncarepersoanacareafcutpropunereanuaindicatnmodclarcontrariul.O
ofertproduceefectecndajungeladestinatar;deciseaplicteoriarecepiei,cunoscut
i n dreptul romn [art. 1186 alin. (1) C. civ.]. Potrivit art. 24 CVIM o ofert este
considerat c ajunge la destinatar atunci cnd este fcut verbal sau este predat
destinataruluinsuiprinoricemijloace,lasediulsau,laadresasapotalsau,dacnu
aresediusauadrespotal,lareedinasaobinuit.
Revocareaofertei.Conformart.16CVIMoofertpoatefi
revocatpnlancheiereacontractului,dacrevocareasosetela
destinatarnaintecaacestasfiexpediatacceptarea.Ofertadevine
irevocabildaceaprevede,prinfixareaunuitermendeterminatpentruacceptaresaun
altfel,caesteirevocabilsaudacerarezonabilpentrudestinatarsconsidereofertaca
irevocabilidacaacionatnconsecin.
Acceptareaofertei.Reprezintacceptateaoferteiodeclaraiesauoaltmanifestarea
destinataruluicareexprimacordulsulaoofert.
Tcereasauinaciunea,prinelensele,nupotconstituiacceptare.
Acceptareauneioferteproduceefectenmomentulncareindicaiadeacceptareparvine
ofertantului.Acceptareanuproduceefectedacaceastindicaienuparvineofertantului
n termenul pe care la stipulat sau, n lipsa unei astfel de stipulaii, ntrun termen

rezonabil, innd seama de mprejurrile tranzaciei i de rapiditatea mijloacelor de


comunicarefolositedeofertant.Oofertverbaltrebuiesfieacceptatimediat,nafar
decazulncaremprejurrileindicaltceva.Cutoateacestea,dacntemeiulofertei,al
obinuinelorcaresaustabilitntreprisaualuzanelor,destinataruloferteipoatearta
c o accept prin ndeplinirea unui act care se refer, de exemplu, la expedierea
mrfurilor,saulaplatapreului,fralcomunicaofertantului,acceptareaproduceefecte
nmomentulncareacestactestendeplinit,nmsurancareestentermen(art.18
CVIM).
Contraoferta.Acceptareatrebuiesfiepurisimplpentrucauncontractsfie
ncheiat.Unrspunscaresevreaafiacceptareauneioferte,darcareconinecompletri,
limitrisaualtemodificriesteorespingereaoferteiiconstituieocontraofert(art.19.1
CVIM). Elementele complementare sau diferite care altereaz substanial oferta i
reprezintocontraofertprivescpreul,plata,calitateaicantitatea
mrfurilor, locul i momentul predrii, ntinderea responsabilitii unei pri fa de
cealaltsaurezolvarealitigiilor.Dacrspunsulconineelementecomplementaresau
diferite,darcarenualtereaznmodsubstanialtermeniiofertei,constituieoacceptare,
n afar de cazul n care ofertantul, fr ntrziere nejustificat, a relevat verbal
diferenelesauaadresatunaviznacestscop.
Forma.CVIMconsacrlibertateadeformlancheierea
contractului,deciconsensualismul.Cutoateacestea,statelecontractantelaCVIMpot
formula rezerve, n sensul c pot pretinde forma scris. Dac una dintre prile
contractantearesediulpeteritoriulunuistatcontractant
careaformulatrezerv,esteobligatorieformascris.Contracteledecomerinternaional
se ncheie, de regul, n form scris prin voina prilor. Pentru orice modificare
ulterioarsecererespectareaaceleaiforme(principiulsimetrieideform),cuexcepia
situaiei n care modificarea reiese din comportamentul uneia dintre pri pe care se
bazeazcealaltparte,aacumrezultdinart.29.2CVIM.
Proba.Contractuldevnzareinternaionaldemrfuripoatefi
doveditprinoricemijlocdeprob(art.11CVIM).
Condiiile generale contractuale. Marea majoritate a operatorilor de comer
internaionalelaboreazcondiiigeneralecontractuale.CVIMnureglementeazclauzele
contractualecarenusuntnegociatentrepriicareprovindelaosingurparte,cum
sunt condiiile generale contractuale. n doctrin se apreciaz c instana sesizat va
determina dac o parte a acceptat sau nu condiiile generale contractuale impuse de
cealaltparte.Deexemplu,dacacestecondiiiaparpeversoulbonuluidecomand
semnat fr rezerve de una dintre pri, atunci se consider c aceasta a acceptat i
condiiilegeneraleimpusedecealaltparte.
Clauzeneobinuite.nlegturcuasemeneaclauze,CVIMnu

conineprevederi.Potrivitart.2.1.20dinPrincipiileUnidroit,oclauztipestefrefect,
dacdatoritnaturiiicaracteruluieicealaltpartenuseateptanmodrezonabilcao
asemeneaclauzsfigurezencontract.
Totuiclauzaproduceefecte,daccealaltparteaacceptatonmodexpres.Pentruase
determinadacoclauzesteneobinuitseanalizeazconinutulei,limbafolositi
prezentarea.Instanasesizatcuoasemeneaproblem,sepoatefolosiideprincipiul
buneicredinencontracte.UntipdeclauzeneobinuiteaparenCodulcivilromnn
art.1203subdenumireadeclauzeneuzuale.
Preul.nmajoritateasistemelorjuridiceuncontractdevnzarenuestevalabil
ncheiatdacpreulnuestedeterminatsaucelpuindeterminabil.Aceeairegulexist
ndreptulromnart.1660alin.(2)C.civ.,precuminCVIM.DarCVIMnuconine
regulireferitoarelavaliditateacontractului;validitateacontractuluisedetermindectre
legeaaplicabilcontractului.Dacpreulnuafostdeterminat,darcontractulestevalabil
ncheiatduplegeaaplicabilacestuia,conformart.55CVIMseconsidercprilesau
referitnmodtacitlapreulpracticatnmodobinuitnmomentulncheieriicontractului,
n ramura comercial respectiv, pentru aceleai mrfuri vndute n mprejurri
comparabile.
Efectelevnzrii.
Obligaiilevnztorului.Obligaiilevnztoruluisuntdealivramarfaidea
transferaproprietateai,eventual,dearemitedocumentelereferitoarelamarf(art.30
CVIM). n art. 3134 CVIM exist reguli referitoare la transportul i livrarea mrfii
pentrucazurilerarencarencontractulprilornusuntincluseasemeneadispoziii.
RegulileIncoterms(InternationalCommercialTerms).
Camerainternaionaldecomer(ICC)aredactatoseriederegulinumiteIncoterms,
carepermitprilorcontractante,prininserareaunorliteresauaunorexpresiiscurte,la
careseadaugunloc,scunoascimediatobligaiilelorcuprivirela: ncrcareai
descrcarea mrfurilor, ndeplinirea formalitilor de import/export, a formalitilor
vamale,ncheiereacontractuluidetransport iprezentareadocumentelordetransport,
asigurarea legat de transport, locul de livrare, transferal riscurilor. Incoterms nu
reglementeaztransferulproprietiimrfiivnduteinicilegeaaplicabiloriinstana
competenssoluionezelitigiile.
UltimaversiunearegulilorIncotermsestedin2010(cea
precedent dateaz din 2000), i este n vigoare de la 1 ian. 2011. Exist i reguli
IncotermselaboratenUSA,nUniformCommercialCode,deaceea,priletrebuies
specificelacarereguliIncotermsserefer.Multmaifolositencomerulinternaional
suntcelealeICC.UltimaversiunearegulilorIncotermseste mbuntit,innduse
seamadeschimbrilela

nivel mondial, mai ales din punct de vedere logistic. A fost adugat posibilitatea
nlocuiriidocumentelorpehrtiecudocumentepesupportelectronic.
ExistdoucategoriidereguliIncoterms:ocategoriecarese
aplictuturormijloacelordetransport,frdistincieiadouacategorie,careseaplic
numai transportului maritim. Alegerea regulii Incoterm este foarte important pentru
operatoriidecomerinternaional.ExempledereguliIncoterms:EXWEXWORKS(...
named place of delivery) singura responsabilitate a vnztorului este s pun la
dispoziia cumprtorului mrfurile; cumprtorul este obligat la toate costurile i
riscuriletransportuluidelavnztorladestinaie;
CIP CARRIAGEANDINSURANCE PAIDTO(...namedplaceof destination)
vnztorul
pltetetransportulmrfiipnladestinaie;elncheieoasigurarecargo;dinmomentul
n care marfa este transferat primului transportator, cumprtorul suport riscurile
distrugeriisaupierderii;
FOBFREEONBOARD(...namedportofshipment)aplicabilnumaintransportul
maritimipresupunecvnztorullivreazmarfalabordulnaveipentruexport;dinacel
moment,cumprtorulesteresponsabilpentrutoatecosturileisuporttoateriscurile.
AlegereareguliiIncotermadecvatenuesteattdesimplcumparelaprimavedere.
Transferulriscurilor.
n CVIM transferul riscurilor are loc n momentul n care mrfurile sunt livrate
cumprtorului(art.69).Aceeaiprevedereexistindreptulromn;potrivitart.1274,
ncontractele
translativedeproprietate,cttimpbunulnuestepredat,riscul
contractuluirmnensarcinadebitoruluiobligaieidepredare,chiardacproprietateaa
fosttransferatdobnditorului.ncazulpieiriifortuiteabunului,debitorulobligaieide
predarepierdedreptullacontraprestaie,iardacaprimito,esteobligatsorestituie.Cu
toateacestea,creditorulpusnntrzierepreiarisculpieiriifortuiteabunului.Elnuse
poateliberachiardacardovedicbunularfipieritidacobligaiadepredarearfifost
executatlatimp.
Conformart.67CVIMatuncicndlivrareamrfiiimplicun
transport,transferulriscurilorarelocnmomentulncarevnztorulncredineazmarfa
primuluitransportatorpentruaotransmitecumprtorului,nconformitatecucontractul
devnzare.Riscurilenusunttransferatecumprtoruluicttimpmrfurilenuaufost
identificate,prinaplicareaunuisemndistinctivpemrfuriprindocumenteledetransport,
printrunavizdatcumprtoruluisauprinoricealtmijloc(art.67.2CVIM).Art.68este
consacrattransferuluideriscuriatuncicndvnzareaarelocncursultransportului;
transferulareloc,nacestcaz,ladatancheieriicontractului.Dacnmomentulncheierii
contractuluidevnzare,vnztorultiasauarfitrebuitstiecmrfurileaupieritsau

eraudeteriorateinulainformatpecumprtor,pierdereasau
deteriorareaestensarcinavnztorului.Transferulriscurilornul
mpiedicpecumprtorsacionezempotrivavnztorului,dacacestasefacevinovat
deonclcareesenialacontractului(art.70CVIM).
Vnzareacurezervaproprietii.Clauzaderezervaproprietiiestereglementat
de legea aplicabil contractului de vnzare. Aceast clauz are ca scop protecia
vnztorului.ndreptulromn,potrivitart.1664C.civ.Stipulaiaprincarevnztorul
irezervproprietateabunuluipnlaplataintegralapreuluiestevalabilchiardac
bunul a fost predat. Aceast stipulaie nu poate fi ns opus terilor dect dup
ndeplinireaformalitilordepublicitatecerutedelege,dupnaturabunului..
Conformitateamrfurilor.Vnztorultrebuiespredeamrfurileconformecu
prevederilecontractuale;acesteanutrebuiesaibvicii.nCVIMexistoconcepie
monist referitoare la conformitate; nu se face distincie ntre conformitate i vicii
ascunse.Mrfurilesuntconforme:dacsuntadecvatentrebuinrilorlacareservescn
modobinuitmrfurideacelaitip;suntadecvateoricreintrebuinrispecialecarea
fost
adus,expressautacit,lacunotinavnztorului,nmomentulncheieriicontractului,n
afardecazulncarerezultdinmprejurriccumprtorullealsatlacompetenaori
apreciereavnztoruluisaucerarezonabildinpartealuisofac;posedcalitileunei
mrfi pe care vnztorul a prezentato cumprtorului ca eantion sau model; sunt
ambalatenmodulobinuitpentrumrfuriledeacelaitipsau,nlipsaunuimodobinuit,
ntromanieradecvatpentrualeconservaiproteja
(art.35.2CVIM).Vnztorulnuesterspunztordeolipsde
conformitate pe care cumprtorul o cunotea sau nu o putea ignora n momentul
ncheieriicontractului.Vnztorulesterspunztordeoricelipsdeconformitatecare
existanmomentultransmiteriiriscurilorctrecumprtor,chiardacaceastlipsnu
aparedect ulterior(art.36.1CVIM).Denunarealipseideconformitate,adefectului,
trebuie fcut ntrun termen rezonabil, care curge de la data cnd cumprtorul la
constatatsauarfitrebuitslconstate.ntoatecazurile,cumprtorulestedeczutdin
dreptuldeaseprevaladeolipsdeconformitate,dacnuo
denuncelmaitrziuntruntermende2ani,calculatdeladatalacaremrfurileiau
fostremisenmodefectiv,exceptndcazulncareacesttermenarfiincompatibilcu
duratauneigaraniicontractuale(art.39.2CVIM).Termenuldedenunarealipseide
conformitateestediferitdetermenuldeprescripie.
Astfel,prescripiaestereglementatdeConveniadelaNewYorkdin1974ideun
protocoldin1980,careprevedeuntermendeprescripiede4ani,carecurgedeladatala
care dreptul la aciune poate fi exercitat (art. 8 i 9). Romnia este parte la aceast
convenie, la care a aderat prin Legea 24/1992. Convenia de la New York nu este

aplicabil, ns, n multe state din UE. Prin urmare, legea aplicabil contractului de
vnzarevastabili iregulileaplicabileprescripieidreptuluilaaciune. nPrincipiile
Unidroittermenuldeprescripieestede3ani,carecurgedela
datalacarecreditorulacunoscutsauarfitrebuitscunoascfaptelecareipermits
exercitedreptullaaciune.ncontinuareesteprevzutiuntermenmaximalde10ani,
carecurgedinmomentulncaredreptullaaciunepoatefiexercitat,independentde
cunotinacreditorului(art.10.2).
Vnztorultrebuiespredeamrfurileliberedeoricedreptsaupretenieaunuiter,
exceptndcazulncarecumprtorulacceptspreiamrfurilenacestecondiii(art.41
CVIM). Este vorba de ceea ce n dreptul romn numim garania pentru eviciune.
Cumprtorultrebuiesdenunevnztoruluipreteniateruluintruntermenrezonabil,
calculatedinmomentulncareacunoscutosauarfitrebuitsocunoasc.Vnztorulnu
se poate prevala deaceasta, dac a cunoscut preteniaterului i natura sa (art.43.2
CVIM).
Obligaiilecumprtorului.Cumprtorulesteobligatspreia
marfaisplteascpreul.Potrivitart.60CVIMcumprtorultrebuiesndeplineasc
orice act care se poate atepta n mod rezonabil din partea lui pentru a permite
vnztoruluisefectuezepredareaispreiaefectivmarfa.Cndcumprtorulnupreia
marfa,elvasuportarisculpieiriisaudeteriorriiacesteia,deoarecetransferulriscurilor
opereazdeladatalacarevnztorulpunemarfaladispoziiasa.
Cumprtorulareobligaiafundamentaldeaverificamarfa,ncelmaiscurttermen
posibil,nfunciedecircumstane(art.38.1CVIM).Aceastverificareestefcutde
multe ori nainte de plecarea mrfii, pentru a mpiedica transportul unei mrfi
neconforme,caretrebuieapoireturnatvnztorului.Cumprtorultrebuiesnotifice
vnztoruluioricelipsdeconformitateconstatat.
Cumprtorulesteobligatsplteascpreul,careesteportabil,adicsefacela
loculundeestesituatsediulvnztoruluisau,dacplata
trebuiefcutcontraremiteriimrfurilorsaudocumentelor,laloculacesteiremiteri(art.
57.1CVIM).ndreptulromn,cumprtorultrebuiesplteascpreullaloculncare
bunul se afla n momentul ncheierii contractului i de ndat ce proprietatea este
transmis.Dacladatancheieriicontractuluibunurileseaflntranzit,nlipsaunei
stipulaii contrare plata preului se face la locul care rezult din uzane sau, n lipsa
acestora,laloculdestinaiei(art.1720C.civ.).
Cumprtorultrebuiesplteascpreulladatastabilitprin
contractsaucarerezultdincontract,frafinecesarniciocereresaualtformalitate
dinparteavnztorului(art.59CVIM).
Neexecutareacontractului.
CVIMprevedemijloaceledecaredispunevnztorul,mijloacele

decaredispunecumprtorulidispoziiilecomunereferitoarela
neexecutareacontractului.nprincipal,existcincimecanismecarepermitorganizarea
drepturilor i obligaiile prilor n caz de neexecutare a contractului: excepia de
neexecutare,executareannatur,rezoluiunea,despgubiriireducereapreului.
Excepiadeneexecutare.Potrivitart.58CVIMvnztorulnuesteobligatslivreze
marfa att timp ct cumprtorul nu pltete preul, i cumprtorul nu trebuie s
plteascpreulatttimpctmarfanuiafostpusladispoziie.Pentruaseevitaacest
cercviciossefolosetecredituldocumentar.Credituldocumentaresteoperaiunealacare
participcumprtorul(importatorul),caredordinuneibnci(bancaemitentsau
ordonatoare)slplteascpevnztor(exportatorul,beneficiarul),prinintermediulunei
altebnci(bancacorespondentsauconfirmatoare),nbazaanumitordocumentecare
dovedescexpediereamrfii.
Opartecontractantpoatesamneexecutareaobligaiilorsalecndrezult,dup
ncheiereacontractului,ccealaltpartenuvaexecutaoparteesenialaobligaiilorsale
(art.71.1CVIM).SanciuneapentruneexecutareaanticipatesteoinovaieaCVIM.
Potrivitart.25CVIMOcontravenielacontractsvritdeunadinpriesteesenial
cndeacauzeazceleilaltepriunprejudiciuprincareopriveaznmodsubstanialde
ceeaceaceastaerandreptsateptedelacontract,nafardecazulncarepartean
culpnuaprevzutunastfelderezultat,iaropersoanrezonabil,cuaceeaipregtirei
aflatnaceeaisituaie,nularfiprevzutniciea.
Executareannatur.Executareannaturnupoateficerutdectdaclexforio
permite.Astfelpotrivitart.28CVIMDac,nconformitatecudispoziiileprezentei
convenii,opartearedreptulscearceleilaltepriexecutareauneiobligaii,untribunal
nuesteinutsdispunexecutareannaturdectdacofacentemeiulpropriuluisu
dreptpentrucontractedevnzareasemntoare,necrmuitedeprezentaconvenie.n
dreptulromn,potrivitart.1527alin.(1)C.civ.Creditorulpoatecerentotdeaunaca
debitorulsfieconstrnssexecuteobligaiannatur,cuexcepiacazuluincareo
asemeneaexecutareesteimposibil..
Rezoluiuneacontractului.Osingurcontravenieesenialla
obligaiilecontractualepoateantrenarezoluiuneacontractului.
Rezoluiuneasefaceprindeclaraieunilateraldectreparteacareasuferitcontravenia.
Nuestenevoiedevreoautorizarepentruaceasta,dinparteauneiinstanestatalesau
arbitrale.nCVIMsuntdefinitedetaliatcontraveniilecarepotconducelarezoluiune,n
scopuldeaevitalitigiile.Rezoluiuneapoateinterveniinmodanticipat,dacesteclar
cvainterveniocontravenielacontract(art.72CVIM).Rezoluiuneatrebuienotificat
celeilalteprintruntermenrezonabil.Eapoatefitotalsauparial.
Despgubiri.Art.74CVIMprevedecdespgubirileincludnunumaipierderea
suferit,ciictigulnerealizatdecealaltpartedincauzacontraveniei.Acestedaune

interesenupotfisuperioarepierderiisuferite ictiguluinerealizatpecarepartean
culpleaprevzutsauarfitrebuitsleprevadnmomentulncheieriicontractului,n
considerareafaptelordecareaveacunotinsauarfitrebuitsaibcunotincafiind
consecineleposibilealecontravenieilacontract.
Reducereapreului.Art.50CVIMpermitecumprtoruluis
reducpreulproporionalcudiferenantrevaloareapecaremrfurileefectivpredateo
aveaunmomentulpredriiivaloareapecaremrfurileconformearfiavutonacest
moment.Cumprtorul trebuie saib nvedere deci,datalivrriimrfii.Reducerea
preuluinupoateintervenedacvnztorulreparoricedeficienaobligaiilorsalesau
daccumprtorulrefuzsaccepteexecutareadectrevnztor.
Exonerareaderspundere.nCVIMsuntprevzutedoutipurideexonerarede
rspundere. Prima se refer la exonerarea debitorului atunci cnd neexecutarea se
datoreazuneipiediciindependentedevoinasaipecare,nuputea,nmodrezonabils
oianconsiderarelamomentulncheieriicontractului,soprevinoridepeascsaus
previnorisIdepeascconsecinele(art.79).Acesttipdeexonerarederspunderese
situeazntreforamajoriimpreviziune.Aldoileatipdeexonerareesteprevzutnart.
80CVIM,carepermiteexonerareaderspundereadebitoruluiatuncicndneexecutarea
estedatoratcreditorului.
Bilet29.
1.Arbitrajulinternational.naturasiizvoare
Arbitrajulestemodalitateaobinuitdesoluionarealitigiilordecomer
internaional.Pentruadistingearbitrajulfadealtemoduridesoluionarealitigiilorse
folosesctreicriterii:voinaprilorcareestesursaputeriiarbitrilor;proceduraarbitral,
caretrebuiesrespectegaraniilefundamentalealejustiiei;hotrreaarbitral,careeste
obligatorie.
Naturaarbitrajului.Sapusproblemadacarbitrajulreprezintojurisdiciesaunu.
ndoctrinesteconsideratojurisdicieprivat.njurisprudenaCJUE,arbitrajulnu
reprezintojurisdiciensensulart.267TFUE.Astfel,nspeaC125/04CJUEahotrt
cuntribunalarbitralconvenionalnuconstituieojurisdiciensensulart.267TFUE,
deoareceprilenuaunicioobligaie,defaptsaudedrept,deasesizaoinstanarbitral
pentrusoluionarealitigiuluidintreele,iarautoritilepublicedinstatulmembrunusunt
niciimplicatenalegereamoduluide
soluionarealitigiuluiprinarbitraj,nicinusuntchematesintervindinoficiupe
parcursuldesfurriiproceduriiarbitrale.
Existmaimulteinstrumenteinternaionalenmateriaarbitrajului
ianume:ConveniadelaNewYorkdin1958cuprivirelarecunoatereaiexecutarea

sentinelorarbitralestrine,Conveniaeuropeancuprivirelaarbitrajulcomercial
internaionaldelaGenevadin1961,ConveniadelaWashingtondin1965pentru
reglementareadiferendelorrelativelainvestiiintrestateipersoanealealtorstate.
Romniaestepartelatoate
celetreiconvenii.UNCITRALaelaboratolegetipcuprivirela
arbitrajulcomercialinternaionaln1985,careafostrevizuitn2006(ModelLawon
InternationalCommercialArbitration)iunregulamentdearbitrajn1976,revizuitn
2010imodificatn2013(UNCITRALArbitrationRules),careestefolosit,maiales,de
prilecarealegarbitrajuladhoc.
ndrepturilenaionaleexistnormereferitoarelaarbitrajulinternaional.ndreptul
romn,arbitrajulinternaionalestereglementatnCoduldeprocedurcivil,nTitlulIV
Arbitrajulinternaionaliefectelehotrrilorarbitralestrine(art.11101132).Potrivit
art.1110C.proc.civ.,atuncicndarbitrajulsedesfoarnRomnia,unlitigiuarbitral
esteconsideratinternaional,dacsanscutdintrunraportdedrept
privatcuelementdeextraneitate.DispoziiiledinCoduldeprocedurcivilreferitoarela
arbitrajulinternaionalseaplicoricruiarbitrajinternaional,dacsediulinstanei
arbitraleseaflnRomniai,celpuinunadintrepriavealadatancheieriiconveniei
arbitraledomiciliulsaureedinaobinuit,respectivsediulnafaraRomniei,cu
condiiacaprilesnufiexclusprinconveniaarbitralaplicareaacestora.
Dreptularbitrajului(lexarbitrii)sedistinge,attdelegea
aplicabilfonduluilitigiului,caresesoluioneazprinarbitraj,ctidelegeaaplicabil
proceduriiarbitrale.Lexarbitriireglementeazproblemprecumvaliditateaconvenieide
arbitraj,ciledeatacalehotrriiarbitrale.
nanumitedrepturinaionale,cumestecazulGermaniei,regulileaplicabile
arbitrajuluisuntaceleai,fiecarbitrajulesteintern,fiecesteinternaional.naltele
(Frana,Elveia),printrecareiRomnia,existregulispecialeaplicabilearbitrajului
internaional,idoaranumiteaspectesuntcomune(arbitrajuluiinterniinternaional).
nmateriainvestiiilor,recurgerealaarbitraj,camodalitatede
soluionarealitigiilor,poateaveadousurse:oclauzncontractuldestatsauo
prevederentroconvenieinternaional,aplicabilncauz,maiales,unBIT.
Prileauposibilitateadeaalegeunarbitrajadhocsauunarbitrajinstituionalizat,
adicadministratdeuncentrudearbitraj.Dacprilealegarbitrajuladhoc,deregul,
folosescregulamentulUNCITRAL(UNCITRALArbitrationRules).Dacalegarbitrajul
instituionalizatpotoptantremaimultecentredearbitraj:Curteapermanentdearbitraj
delaHaga,carefuncioneazpelngCurteaInternaionaldeJustiie,i
carenusoluioneazdectlitigiintrestatesauntreunstatio
ntreprindere(cancazulcontractelordestat);CurteadearbitrajdelaParis,care
funcioneazncadrulCamereiInternaionaledeComer(ICC)icareareregulinoide

arbitraj(nvigoaredin2012),arbitrajulorganizatpelngCameradeComerdela
Stockholm,LCIATheLondonCourtofInternationalArbitration,AAAAmerican
ArbitrationAssociation,SIACSingaporeInternationalArbitrationCentre,Curteade
ArbitrajComercialInternaionaldepelngCameradeComeriIndustrieaRomniei.
Alegereaunuicentrudearbitrajpresupuneialegerearegulamentuluidearbitrajalacelui
centru,deoarece,deregul,fiecarecentruaplicpropriulregulament,refuzndaplicarea
unoraltereglementri.Iarfiecareregulamentconineiregulideprocedur.
2. Transportul maritim de marfuri. contractul de navlosire.reglementare international
p.98
Transporturilemaritimedemrfuripotaveauncaracterocazional
iatunciaulabazuncontractdenavlosiresauuncaracterorganizatprinefectuareade
curseregulate,careaulabazuncontractdetransportmaritim.Chiardacceledou
contracte(contractuldenavlosireicontractuldetransportmaritim)auacelaiscopi
anume,transportulpemareamrfurilor,eleautrsturidistincte.
Astfel,contractuldenavlosireesteacelaprincare,armatorulseobligspunla
dispoziianavlositoruluionav,nstaredenavigabilitate,nschimbulunuiprenumit
navlu;prilecontractuluisuntarmatorulinavlositorul;probacontractuluisefacecu
documentul numit charter party. nmateriacontractului denavlosirenuexist reguli
internaionale uniforme. De regul, se ncheie contracte tip, ale cror clauze sunt
elaboratedeorganizaiileinternaionaledearmatori.
Biletnr.30:
1.Conventiadearbitraj.Conditiidefond.Autonomiaclauzeicompromisorii;
p.50
Conveniadearbitrajpoatesmbracedouforme:clauza
compromisorie,inseratncontractulprilor(deci,naintedeapariialitigiului),care
reprezintregulai,mairar,compromisuldearbitraj,caresencheientrepridup
naterealitigiului.
Condiiidefond.Autonomiaclauzeicompromisorii.Clauza
compromisorieesteindependentdecontractulcareoconine,attdinpunctdevedere
material,ctijuridic.Astfel,clauzacompromisorienuesteafectatdeineficacitatea
contractului(nulitate,rezoluiune,reziliere,caducitate,expirare,.a.)inicichiarde
formarealui,oclauzcompromisorieputndfivalabilchiardaccontractulntrepri
nusancheiatnc.Potrivitart.1112alin.(3)C.proc.civ.rom.,validitateaclauzei
compromisoriinupoateficontestatpemotivulnevaliditiicontractuluiprincipalsau
pentrucarvizaunlitigiucarenuexistnc;deciareuncaracterautonom.Validitatea

clauzeicompromisoriieste
supuslegiiaplicabilestabilitedepri;frecvent,legeaaplicabilclauzeicompromisorii
esteaceeaaleasdepripentrucontractullor,inuolegeseparat.
Conformart.1112alin.(2)C.proc.civ.rom.,conveniaarbitral(attclauza
compromisorie,cticompromisul)estevalabildacndeplinetecondiiiledefond
impuse,fiedelegeastabilitdepripentruclauz,fiedelegeaaplicabilobiectului
litigiului(iaicisearenvedere,maiales,compromisul),fiedelegeaaplicabil
contractului,careoconine,fiedelegearomn.
Autonomiaclauzeicompromisoriinuesterecunoscutntoatedrepturilenaionale.

2.Contractuldedistributienotiunesicaracterizare.
P.86
Contractuldedistribuie,alturidecontractuldeagenieide
francizconstituieprincipaleleformealedistribuieimoderne.
Deifoarteutilizat,contractuldedistribuienuestereglementatprindispoziii
speciale n dreptul romn; el este supus normelor de drept comun din materia
contractelor; nici n comerul internaional nu exist vreo convenie internaional n
materie.
Contractuldedistribuiencomerulinternaionalestecontractualncheiatpetermen
lungntreopartenumitproductorsaufurnizor(supplier),careseobligslivreze
celeilalte pri, numit distribuitor (distributor), n condiii de exclusivitate, anumite
cantitidemarf,pecaredistribuitorulslerevndpropriilorclieni,folosindusede
marcaproductorului,peopiadeterminatprincontract,nschimbuluneiremuneraii
constndndiferenadintrepreuldecumprareicelderevnzare.(ncontinuarevafi
folosittermenuldeproductorinudefurnizordeiacestadescriemaibineatribuiile
acesteipricontractante
pentru a nu se face confuzie cu prile contractului de furnizare, aacum este
reglementatnCodulcivilromn).
Distribuitorul acioneaz n nume propriu, i nu n numele sau pe seama
productorului. ntre distribuitor iproductor se ncheie un contractcadru, careeste
urmatdecontractedeaplicare.Relaiiledintredistribuitoriclieniisi(contractede
aplicaie)suntcontractedevnzare,caresuntsupusereguliloranalizate,deja.
Esteposibilcaproductorulsurmreascorganizareauneireeleinternaionalede
distribuie, avnd un distribuitor principal, care s aib sarcina de a recruta
subdistribuitori.
Datoritimportaneieconomiceadistribuieiarelocoimplicareaautoritilor
publice n sistem, care sunt interesate n funcionarea pieei,n ncurajarea liberei

iniiative,nasigurareaconcureneiloialeialibereicirculaiiaproduseloriserviciilor
pepia.Deaceea,normelededreptpublicpotlimitalibertateacontractualaprilor.
Atuncicndunpracticianredacteazuncontractdedistribuietrebuiesaibnvedere
dispoziiile de drept public aplicabile n statele cu care contractul prezint strnse
legturi.
nmateriacontractuluidedistribuie,datoritimplicriinormelordedreptpublic,se
inverseazregulilededreptinternaionalprivat.
Astfel,dacseconstataplicareauneinormededreptpublic,competentevorfiinstanele
dinstatulcruiaiaparinacestenorme.Deci,maintisestabiletelegeaaplicabil,care
atrage i determinarea instanei competente, pe cnd n DIP mai nti se stabilete
competenajurisdicional,iapoilegeaaplicabil.ndreptulromn,deexemplu,nOG
99/2000privindcomercializareaproduseloriserviciilordepia,aprobat,modificati
completatulterior,suntstabilitesanciunipentrunerespectareaprevederilorreferitoare
laafiareapreurilor,lacomercializareaproduselornaltecondiiidectcelestabilitede
lege, .a.; aceste sanciuni sunt contravenionale, dac nu sunt svrite n astfel de
condiii nct, potrivit legii penale, s fie infraciuni. Competente pentru soluionarea
litigiiloresteinstanaromn.
Lancheiereacontractelordedistribuie,nredactareaclauzelordeexclusivitate,de
aprovizionare, .a. trebuie s se in seama i de regulile de concuren pe piaa de
distribuie.Concurenaestereglementattotdenormededreptpublic.

Bilet31:
1.Obligatiiledinfazaprecontractuala
p.63
Obligaiadeinformare.ndreptulromnnuexistuntextexpres
general,caresimpunobligaiadeinformarenfazanegocierilor.Existnsobligaia
debuncredinnnegocieri,creiaiestesubsumatobligaiadeinformare.Potrivitart.
1183C.civ.rom.:(1)Prileaulibertateainiierii,desfurriiiruperiinegocierilori
nupotfiinuterspunztoarepentrueeculacestora.
(2)Parteacareseangajeazntronegociereesteinutsrespecteexigenelebunei
credine.Prilenupotconvenilimitareasauexcludereaacesteiobligaii.
(3)Estecontrarexigenelorbuneicredine,ntrealtele,conduitapriicareiniiazsau
continunegocierifrinteniadeancheiacontractul.
(4)Parteacareiniiaz,continusaurupenegocierilecontrarbuneicredinerspunde
pentruprejudiciulcauzatceleilaltepri.Pentrustabilireaacestuiprejudiciusevaine
seamadecheltuielileangajatenvedereanegocierilor,derenunareadectrecealalt
partelaalteoferte ideorice mprejurriasemntoare..Acesttextarelabazart.

2.1.15dinPrincipiileUnidroit;seregseteinaltelegislaiinaionale,cumarficea
german. De asemenea, n cazul mai multor contracte este reglementat obligaia de
informareprecontractual;deexemplu,ncontractuldeintermediere,conformart.2100
C.civ.rom.Intermediarul
esteobligatscomuniceteruluitoateinformaiilecuprivirelaavantajeleioportunitatea
ncheierii contractului intermediat, cu condiia s nu prejudicieze n mod culpabil
interesele clientului.; prevederi referitoare la obligaia de informare precontractual
existincontractuldeasigurare,nart.2238C.civ.rom.;ncontractuldefranciz,art.
2i15dinO.G.52/1997.
Exclusivitatea n negocieri. Dac prile urmresc s
poarte
negociericuosingurparte,trebuiesprevadntrundocument
precontractualoclauzdeexclusivitate.Altfel,elenusunt inutespoartenegocieri
exclusive.
Confidenialitatea.Conformart.2.1.16dinPrincipiileUnidroit,
careafostreluatnart.1184C.civ.rom.,ncursulnegocierilor,prilenusuntobligate,
n mod obinuit, la confidenialitate, dect dac natura informaiei sau calitatea
profesionalaprilorimpuneacestlucru;obligaiadeconfidenialitatenacestultimcaz
facepartedinobligaiageneraldebuncredin
2.Transportulferoviarinternationaldemarfuri.
P.97
naceastmaterieexistnormeuniformeimperativeinclusen
ConveniadelaBernadin1980privindtransporturileinternaionale
feroviare (COTIF = Convention concerning International Carriage by Rail), cu
modificrile ulterioare (Romnia a ratificat Convenia prin Decretul 100/1983).
ImportantemodificriaufostaduseConvenieiprinProtocoluldelaVilniusdin1999,
careaintratnvigoaren2006.
ConveniadelaBernaaremaimulteanexe,printrecareianexaB,careconine
regulile uniforme privind contractul de transport internaional feroviar al mrfurilor
(CIM).Acestereguliuniformesuntimperative(lafelcaiCMR),iastarezultdinart.
5:nlipsauneiclauzecontrare,nprezenteleReguliuniforme,estenulineavenit
oricestipularecare,nmoddirectsauindirect,arderogadelaacesteReguliuniforme.
Nulitateaunorastfeldestipulrinuatragenulitateacelorlalteprevederialecontractului
detransport.Cutoateacestea,untransportatoripoateasumaorspundereiobligaii
maigreledectcelecaresuntprevzutedeprezenteleReguliuniforme..
RegulileCIMseaplicoricruicontractdetransportferoviardemrfuricutitlu
oneros,dacloculdeluarenprimireamrfiiiloculprevzutpentrulivraresuntsituate
ndoustatecontractantediferite.Regulileseaplicindiferentdesediulinaionalitatea
prilorlacontractuldetransport(art.1.1).Dacnumaiunuldintreceledoustate(statul

loculdepreluareamrfiisaustatulloculuidelivrareamrfii)estepartelaCOTIFCIM,
regulileuniformeseaplicdacprilecontractuluidetransportaualescalegeaplicabil
contractuluiCIM(art.1.2).
InfluenaCMRapareinceeaceprivetenaturacontractuluidetransportferoviar
internaional,careesteuncontractconsensual,scrisoareadetrsurfiinddoarunmijloc
deprobinuocondiiedevaliditate(art.6.2).PrevederiasemntoarecuCMRexisti
nceeacepriveterspundereatransportatoruluiicauzeledeexonerarederspundere,
cuanumiteaspectespecificecontractuluiferoviar.
Reparareaprejudiciuluinupoatedepianumitelimite,ncazdepierdereamrfii
(art.30.2),depierderengreutatepeparcurs(art.31),ncazdeavariereamrfii(art.
32.2)saudedepireatermenuluidelivrare
(art. 33.3). Dac se dovedete c prejudiciul a rezultat n urma unui act sau a unei
omisiunicomisdetransportator,fiecuinteniadeaprovocaoastfeldepagub,fiedin
culp,darfiindcontientcarputearezulta,probabil,oastfeldepagubnumaiopereaz
vreolimitareareparaieiaacumamartatmaisus(art.36).
Reglementarealitigiilor.Art.46CIMcuprinderegulilereferitoarelacompetenade
soluionare a litigiilor care pot s rezulte din contractual de transport feroviar
internaional de mrfuri. Prile pot alege instana competent printro convenie
atributivdejurisdicie(clauzdealegereaforului)inseratncontract.nlipsaalegerii,
pot fi sesizate organele de jurisdicie din ara pe teritoriul creia se afl reedina
obinuitaprtului,sediulsuprincipalsausucursalaoriageniaprinintermediul
creia contractul de transport a fost ncheiat; sau organele de jurisdicie din ara pe
teritoriulcreiaestesituatloculdeluare nprimireamrfurilorsauaceluiprevzut
pentrulivrareamrfurilor.Acesteinstanesuntcompetenteattpentrulitigiilencare
prilecontractuluide
transportintroduccererea,ctipentrualtepersoane,careaupreteniinlegturcu
contractuldetransport,cumarfiasigurtorulmrfii.nart.46CIMseprecizeaznmod
exprescalteinstanenupotfisesizate.Prinurmare,soluionarealitigiilorprin
intermediularbitrajuluinuesteposibil.
Prescripiaextinctivpentruaciuneanjustiieizvortdin
contractuldetransportestedeunan.Pentrucazurigrave,termenuldeprescripieestede
2ani,dacestevorbadeoaciunenjustiiendreptatmpotrivatransportatoruluicarea
acionatcuinteniesaudinculpgrav(art.48.1).
Bilet33
1.Conventiaaplicabilaarbitrajului.Arbitrabilitatealitigiului.P.50
Arbitrabilitatealitigiului.Poatefisupusarbitrajuluidoarunlitigiu

careestearbitrabil.Pentruastabiliarbitrabilitateaunuilitigiusearenvedereobiectul
acestuia(rationemateriae)icalitateaprilor(rationepersonae).Suntarbitrabilenumai
litigiilecareauunobiectdenaturpatrimonialicareprivetedrepturidecareprile
pot dispune, iar legea statului de sediu al instanei arbitrale nu rezerv competen
exclusive instanelor judectoreti [art. 1111 alin.(1) C. proc. civ. rom.]. n ceea ce
privetecalitateaprilor,seaunvedereanumitecaracteristicialeuneiadintreprii
anume,dacoparteestepersoanjuridicdedreptpublic
saudacfacepartedincategoriapersoanelorconsiderateslabe icareaunevoiede
protecie,cumesteconsumatorul.nprincipiu,seconsidercautoritilepublicenupot
recurgelajurisdiciaarbitral,careesteojurisdicieprivat,ndetrimentuljurisdiciei
statale.Exist,ns,otendinlanivelmondialdeaextindedomeniularbitrabilitii,
tendinlacareparticipiRomnia.Astfel,conformart.542alin.(2)C.proc.civ.rom.,
statuliautoritilepublicepotncheiaconveniiarbitrale,numaidacsuntautorizate
prinlegesauprinconveniiinternaionalelacareRomniaesteparte.Art.2alin.1din
ConveniadelaGenevadin1961,lacareRomniaesteparte,autorizeazpersoanele
juridice de drept public s ncheie convenii de arbitraj. Persoanele juridice de drept
publiccareaunobiectullordeactivitateiactivitieconomicepotncheiaconvenii
arbitrale,cuexcepiacazuluincarelegeaoriactullordenfiinaresaudeorganizare
prevedealtfel[art.542alin.(3)C.proc.civ.rom.].Referitorlapersoaneleconsiderate
slabeicareaunevoiedeprotecie,deregul,acesteapotncheianumaicompromisuri,
nuiclausecompromisorii,deoareceseapreciazcnumaidupnaterealitigiuluipot
luadeciziincunotindecauz.

2.Transportulrutierinternationaldemarfuri.Obligatiilepartilor.
Conveniaconinedispoziiireferitoarela
obligaiileprilor(aexpeditoruluiiatransportatorului),
corespunztoareetapelortransportuluimrfurilorntraficrutier;etapele
suntluareanprimireamrfiidectretransportatordelaexpeditor,
parcurgereaitinerariuluistabilitieliberareamrfiidestinatarului.
Expeditorulareurmtoareleobligaiiprincipale:deambalarea
mrfiiidepredareaacesteia,elfiindrspunztorfadetransportator
pentrudaunelepricinuitepersoanelor,materialuluisaualtormrfuri,
precumipentrucheltuielilecauzatededefectuozitateaambalajului
mrfii,afardecazulcnddefectuozitatea,fiindaparentsaucunoscut
transportatoruluinmomentulprimiriimrfii,transportatorulnuafcut
rezervecuprivirelaaceasta(art.10CMR);deasemenea,areobligaiade

aanexalascrisoareadetrsursaudeafurnizatransportatorului
documentelenecesareiobligaiadeaifurnizatoateinformaiilecerute
deacesta(art.11CMR).Expeditorulesterspunztorfade
transportatorpentrutoatedaunelecarearputearezultadinlipsa,
insuficientasaudinneregularitateaacestordocumenteiinformaii,n
afardecazulncareculpaesteatransportatorului.
CMRconineprevederireferitoarelapreluareamrfiidectre
transportator,darnuaredispoziiireferitoarelancrcareaidescrcarea
mrfii.Dupcetransportatorulpreiamarfa,eltrebuiesiverificestarea
aparentiambalajul.Transportatorulesteinutdeinstruciunilepecare
leprimetedelaexpeditor,carepstreazaanumituldreptde
dispoziieasupramrfii,prevzutdeart.12CMR,constnd,nspecial,
nposibilitateadeaceretransportatoruluioprireatransportului,
schimbarealoculuiprevzutpentrueliberaresaueliberareamrfiiunuialt
destinatardectcelindicatnscrisoareadetrsur.Transportultrebuie
efectuatntermenulprevzutprinconveniaprilorsau,atuncicndnua
fostprevzutuntermen,nperioadadetimpcare,nmodrezonabil,este
acordatunuitransportatordiligent(art.19CMR).
Regimulrspunderiitransportatoruluiarelabazprezumiade
rspunderepentrupierdereatotalsauparialsaupentruavarie,produse
ntremomentulprimiriimrfiiicelaleliberriiacesteia,ctipentru
ntrziereaneliberareamrfii(art.17.1CMR).Pentruaopera
rspundereatransportatoruluiestesuficientssefacdovada
prejudiciuluiiafaptuluicprejudiciulasurvenitpeduratatransportului.
Transportatorulesteexoneratderspunderedacpierderea,avariasau
ntrziereaneliberareamrfiiaavutdreptcauzoculpapersoaneicare
aredreptulsdispundemarf,unviciupropriualmrfiisau
95

circumstanepecaretransportatorulnuputeasleeviteialecror
consecinenuleputeapreveni(art.17.2CMR).
Deinuestepartelacontractuldetransport,destinatarulpoate
formulaobservaiitransportatorului,cuprivirelapierderea,avarierea
mrfiisaulivrareaeicuntrziere,nformeleitermeneleprevzutede
art.30CMR.
Dacdestinatarulaprimitmarfafrsficonstatatstareaein
prezenatransportatoruluisaudacnuafcutrezervetransportatorului
celmaitrziunmomentuleliberrii,cndestevorbadepierderiori

avariiaparente,sauntermende7ziledeladataeliberrii,cndeste
vorbadepierderisauavariineaparente,indicndnaturagenerala
pierderiisauavariei,seprezum,pnlaprobacontrarie,caprimit
marfanstareadescrisnscrisoareadetrsur.Dacestevorbade
pierderisaudeavariineaparente,rezerveletrebuiesfiefcutenscris.
Dacstareamrfiiafostconstatatdectredestinatari
transportator,mpreun,dovadacontrarierezultatuluiacesteiconstatri
nupoatefifcutdectdacestevorbadepierderisaudeavarii
neaparenteidacdestinatarulaadresatrezervelesalenscris
transportatoruluintermende7ziledeladataacesteiconstatri.
Odepireatermenuluideeliberarepoatedalocladespgubiri
numaidacafostadresatorezervnscris,ntermende21deziledela
datapuneriimrfiiladispoziiadestinatarului.
Biletnr.34:
1.Efecteleconventieidearbitraj.
P.51
Efectele conveniei de arbitraj se refer la efectele acesteia fa de prile care au
ncheiato,laefecteleeifadeteriilaefecteleconvenieiarbitralefadeinstana
arbitral.
Priletrebuiesrespecteconveniadearbitraj;eleauobligaiasseadresezeunei
instane arbitrale pentru soluionarea litigiului dintre acestea; ncheierea conveniei
arbitraleatragenecompetenainstanelorstatale.
De regul,fadeteri,conveniadearbitrajnuproduce efecte, aplicnduse
principiulrelativitiiefecteloractuluijuridic.
nceeacepriveteinstanaarbitral,seaplicaanumitul
principiucompetencompeten,principiuaplicabilntrunmarenumrdestate,printre
careiRomnia.Principiulcompetencompetenesteconsacratnart.1118C.proc.
civ.Semnificaiaacestuiprincipiuesteaceeacinstanaarbitraltrebuiesiverifice
propria competen. Aceasta nseamn c instana arbitral trebuie s se pronune cu
privire la validitatea conveniei de arbitraj, cu privire la eficacitatea ei, ntinderea
acesteia,precumicuprivirelaarbitrabilitatealitigiului(aceastafiindlaturapozitiva
efectelor conveniei de arbitraj). Ca efect negativ, convenia de arbitraj conduce la
necompetenainstanelorstatale.
Potrivitart.II.3dinConveniadelaNewYorkdin1958instanastatalsesizatcu
un litigiu, n legtur cu care sa ncheiat o convenie arbitral, se va declara
necompetent,cuexcepiasituaieincarconstatcrespectivaconveniedearbitrajeste
caduc,inoperantsaunesusceptibildeafiaplicat.

Principiulcompetencompetennuexclude,aposteriori,
controlulexercitatdectreinstanastatalnceeacepriveteanulareahotrriiarbitrale,
precum i cu privire la recunoaterea i executarea hotrrii arbitrale strine. n UE,
CJUE a hotrt n interpretarea Regulamentului Bruxelles I, n spea C185/07, c
instanastatalcompetentssoluionezepefondunlitigiuarecompetenadeadecidei
cuprivirelavaliditateasauefecteleuneiconveniidearbitraj,nlegturcuacellitigiu.
nconsiderenteleRegulamentuluiBruxellesIrevizuit(nr.1215/2012)seprecizeazcn
cazulncareoinstanstataldintrunstatmembru,exercitnduicompetenantemeiul
Regulamentuluisaun
temeiullegislaieinaionale,astabilitcoconveniedearbitrajestenul,nuproduce
efectesauesteimposibildeaplicat,acestlucrunumpiedicrecunoatereasau,dupcaz,
executarea hotrrii adoptate de aceasta pe fond. Acest lucru nu aduce atingere
competenei instanelor din statele membre de a hotr cu privire la recunoaterea i
executareasentinelorarbitralenconformitatecuConveniadelaNewYorkdin1958,
careprimeazasupraRegulamentului.
2.transportulrutierinternationaldemarfuri(conventiasidomeniuldeaplicare)
p.53
naceastmaterie,conveniainternaionaldebazesteConvenia
NaiunilorUnitedelaGenevadin1956cuprivirelacontractulde
transportinternaionaldemrfuripeosele(CMR=ConventionontheContractforthe
InternationalCarriageofGoodsbyRoad),cu
modificrile ulterioare (la care Romnia a aderat prin Decretul 451/1972) aceast
convenieaintratnvigoaren1961.Eaconinereglementridelacareprilenupot
deroga.Potrivitart.411.Subrezervadispoziiilorarticolului40,estenulifrniciun
efect orice stipulaie care, direct sau indirect, ar deroga de la dispoziiile prezentei
convenii.Nulitateaunorastfeldestipulaiinuatragenulitateacelorlalteprevederiale
contractului.2.nspecialvorfinuletoateclauzeleprincaresarcedatransportatorului
beneficiulasigurriimrfiisauoricealtclauzanaloag,caioriceclauzcareschimb
sarcinaprobei..
InstanelesuntobligatesaplicedinoficiuprevederileCMR,
datoritdispoziiiloreiimperative,ceeaceexcludeaplicareadreptuluinaional.
CJUEadecis(C533/08)cCMRnufacepartedinordineajuridiceuropeani
deci CJUE nu are competen de interpretarea CMR. CJUE aartat, ns, c CMR
prevaleazRegulamentuluiBruxellesI,fcndaplicareaart.71dinRegulament,potrivit
cruia,normeledecompetenjudiciar,derecunoatereideexecutareprevzutedeo
convenieprivindomateriespecial,precumnormadelitispendenprevzutlaart.31

alin.2dinConveniadelaGenevareferitoarelacontractuldetransportinternaionalde
mrfuripeoseleiceaprivindforaexecutorieprevzutlaart.31alin.3dinaceast
convenie sunt aplicabile, cu condiia s prezinte un nalt grad de previzibilitate, s
facilitezeobunadministrareajustiieiispermitreducereala
minimumarisculuiapariieiunorproceduriconcurenteisasigure,n
condiii,celpuinlafeldefavorabileprecumceleprevzutede
Regulament,liberacirculaieahotrrilornmateriecivilicomercialincrederea
reciprocnadministrareajustiieilanivelulUE.
DomeniuldeaplicareaCMR.
CMRseaplicoricruicontractdetransportdemrfuripeosele,cutitluoneros,
cuvehicule,cndloculprimiriimrfiiiloculprevzutpentrueliberare,aacumsunt
indicatencontract,suntsituatendouridiferite,dintrecarecelpuinunaestear
contractant,independentdedomiciliulidenaionalitateaparticipanilorlacontract.
(art.1.1).
Pentru aplicarea Conveniei contractul trebuie s fie internaional, adic s aib un
element deextraneitate: punctuldeplecare idesosireamrfiisfiesituatnstate
diferite,dincarecelpuinunulsfiepartelaCMR.
Nuintereseaznaionalitateasaudomiciliulprilor.
Bilet35.
1.Contractuldedistributie,legeaaplicabila,instantacompetentasiincetareacontractului;

p.88
Legeaaplicabiliinstanacompetent.Prilepotalegelegea
aplicabilcontractuluilor,ntemeiulautonomieidevoin,attpentrucontractulcadru,
ctipentrucontracteledeaplicaie.Dacafostaleasdoarlegeaaplicabilcontractului
cadru,aceastasevaaplicaicontractelordeaplicaie,ntemeiulprincipiuluiaccesoriul
urmeazsoartaprincipalului.
Dacprilenuaualeslegea,seaplicprevederileRegulamentuluiRomaI,art.4lit.
f): contractul de distribuie este reglementat de legea rii n care i are reedina
obinuitdistribuitorul.
nceeacepriveteinstanacompetent,prilepotalegearbitrajulsauoinstan
statal; dac nu au ales, se aplic Regulamentul Bruxelles I, art. 5, n funcie de
calificareacontractuluidevnzaresauprestaredeservicii,deoarecenuexistprevederi
specialepentrucontractuldedistribuie.nUEcontractuldedistribuieesteconsideratde
prestrideservicii,iarinstanacompetentesteaceeaapieeidedistribuie.
ExistunmodeldecontractaICCDistributorshipContract.nfunciedeacest
modeldecontract,prileauurmtoareleobligaii:productorul(supplier)areobligaia
delivrareamrfii,dearespectaexclusivitateaacordatdistribuitorului,deapermite

distribuitorului s foloseasc numele comercial, mrcile i alte simboluri ale


productorului,deinformareadistribuitorului;distribuitorulareobligaiadepreluarea
mrfii,deplatapreuluimrfiilivratedeproductor,derespectareateritoriuluistabilit
ncontract,deneconcuren,dearespectapreurilederevnzarestabilitedeproductor,
depromovareavnzriimrfurilor
productorului,deaasiguraservicepentrumrfuriledistribuite.
ncetareacontractului.
Potrivitdreptuluiromn,ncetareacontractuluiestesupusregulilordedreptcomundin
material contractelor.Conform modeluluidecontractaICC, contractulde distribuie
nceteaz prin ajungerea la termen, prin denunarea unilateral sau prin rezilierea
contractului.Cndcontractulestencheiatpedurat
determinat,sepoateprelungi,peperioadesuccesive,deregul,de1an,cuexcepia
cazului cnd o parte notific celeilalte refuzul de a prelungi contractul. Denunarea
unilateral se folosete n cazul contractelor de distribuie ncheiate pe durat
nedeterminatsaupeoperioadmaxim.
n acest caz, ncetarea contractului este condiionat de o notificare, care trebuie s
asigureceleilaltepriunpreavizstabilitprincontract.
Reziliereaarelocatuncicndunadintreprincalcnmod
esenialobligaiilesalecontractualesaulainterveniaunormprejurriexcepionale.
Efectelencetriicontractului.Productorulesteobligats
plteasc distribuitorului o indemnizaie (goodwill indemnity), n anumite condiii
stabilitenmodeluldecontractaICC.Distribuitorulesteobligattimpde12lunidela
ncetareacontractuluisrespecteclauzadeneconcuren,adicsnudistribuiemrfuri
aflate n concuren cu cele care au fcut obiectul contractului. De asemenea,
distribuitorulesteobligatsrestituietoatematerialelepromoionale,documentelei
mostrelepuseladispoziialuidectredeproductor.

2.Contractuldetransport,definitiesidiferentafatadealtecontracte;
p.92
Contractul de transport este unul dintre cele mai obinuite contracte de comer
internaional.Comerulinternaionalsadezvoltatdatoritliniilordetransport.
Contractuldetransportpoatefidefinitcafiindconveniaprincaretransportatorulse
angajeazsdeplasezepersoanesaubunuridintrunlocnaltul,cuunmijlocdetransport
convenitdepri,nschimbulunuipredeterminat.ntrunmodasemntorestedefiniti
n Codul civil romn, n art. 1955: Prin contractul de transport, o parte numit
transportatorseoblig,cutitluprincipal,stransporteopersoansauunbundintrunloc

naltul,nschimbulunuiprepecarepasagerul,expeditorulsaudestinatarulseoblig
slplteasc,latimpuliloculconvenite..
Contractuldetransportsedistingedecontractuldeexpediie(art.2064C.civ.rom.
Contractuldeexpediieesteovarietateacontractuluidecomisionprincareexpeditorul
seobligsncheie,nnumepropriuincontulcomitentului,uncontractdetransporti
sndeplineascoperaiunileaccesorii.;expeditorulparticiplatransport,nsensulcl
organizeaz, dar nu ndeplinete prestaia caracteristic), precum i de contractul de
navlosiresau,ngeneral,denchiriereaunuimijlocdetransportdectreproprietarul
acestuia(nav,avion,tren,.a.)uneialtepersoane,carevaasiguratransportulbunurilor
saulevatransportaeansi.
Transportulaerianaajutatlamondializareacomerului(40%dintransportulmondial
se realizeaz pe aceast cale); de asemenea, a contribuit i dezvoltarea comerului
maritim.
Dreptul internaional al transporturilor a fcut necesar elaborarea de norme
materialededreptinternaionalndomeniu,caresunt,nmajoritatealorimperative.

Nr.37
1.Hotarareaarbitrala.
p.55
Hotrreaarbitralesteaceeapronunatdetribunalularbitral,princaresoluioneazpe
fondlitigiuldintrepri.
Conformart.1120C.proc.civ.rom.,hotrreasepronundupproceduraconvenitde
pri.nlipsaunorasemeneaprevederin
conveniaarbitral,hotrreasepronuncuvotulmajoritiiarbitrilor,iar ncazde
paritateavoturilorprevaleazsoluiacareseraliazvotuluisupraarbitrului.Hotrrea
arbitralestescris,motivat,datatisemnatdetoiarbitrii.
Deladatacomunicriieiprilor,hotrreaarbitralpronunatnarbitrajul
internaionalesteexecutorieiobligatorie.Eapoatefiatacatnumaicuaciunenanulare
pentrumotiveleinregimulstabilitenart.608613C.proc.civ.,aplicabilearbitrajului
intern.
Aciuneananulareahotrriiarbitraleestedecompetenauneiinstanestatale,mai
precis,decompetenaCuriideapeldin
circumscripiancareaavutlocarbitrajul.Motivelepentrudesfiinareahotrriiarbitrale
prinaciunenanularesunt(conformart.608C.proc.civ.):a)litigiulnuerasusceptibil
desoluionarepecaleaarbitrajului;
b)tribunalularbitralasoluionatlitigiulfrsexisteoconveniearbitralsaun
temeiuluneiconveniinuleoriinoperante;

c)tribunalularbitralnuafostconstituitnconformitatecu
conveniaarbitral;
d)parteaalipsitlatermenullacareauavutlocdezbaterilei
proceduradecitarenuafostlegalndeplinit;
e)hotrreaafostpronunatdupexpirareatermenului
arbitrajuluiprevzutlaart.567,deicelpuinunadintrepriadeclarantcneleges
invocecaducitatea,iarprilenuaufostdeacordcucontinuareajudecii,potrivitart.
568alin.(1)i(2);
f)tribunalularbitralsapronunatasupraunorlucruricarenusaucerutoriadatmai
multdectsacerut;
g)hotrreaarbitralnucuprindedispozitivulimotivele,nuaratdatailocul
pronunriiorinuestesemnatdearbitri;
h) hotrrea arbitral ncalc ordinea public, bunele moravuri ori dispoziii
imperativealelegii;
i)dac,duppronunareahotrriiarbitrale,CurteaConstituionalsapronunat
asupraexcepieiinvocatenaceacauz,declarndneconstituionallegea,ordonanaori
odispoziiedintrolegesaudintroordonancareafcutobiectulaceleiexcepiiorialte
dispoziii din actul atacat, care, n mod necesar i evident, nu pot fi disociate de
prevederilemenionatensesizare..
Termenulgeneraldeexercitareaaciuniinanulareestede1lundeladata
comunicriihotrriiarbitrale(art.611C.proc.civ.).Curteadeapelpoatesuspenda
executareahotrriiarbitralempotrivacreiaafostintrodusaciuneananulare(art.
612C.proc.civ.).
Dacprilenuaustabilitaltfelprinconveniaarbitral,tribunalularbitralpoate
pronunaihotrripariale.
2.Contractuldefranciz
p.89
Francizaesteoformparticulardedistribuie.Contractulde
franciz(franchising)estecontractulbazatpecolaborareacontinudintredoicomerciani
independeni din punct de vedere economic i juridic, prin care unul dintre acetia,
francizorul (franchisor) autorizeaz pe beneficiar (franchisee) s produc i /sau
comercializezeanumitemrfurisausprestezeanumiteservicii,folosindusedenumele
comercial,demarcaideknowhowullui(afrancizorului)ibeneficiinddeasistendin
parteaacestuia,nschimbuluneiremuneraiiperiodicepltitdebeneficiar,redeven.
Existavantajepentruambelepri:francizorul,titularulmrciiicreeazoreea
propriededistribuieamrfurilorsauaserviciilor,frafaceinvestiii,iarbeneficiarul

se folosete de marca francizorului, cunoscut i apreciat, beneficiind de experiena


tehnicicomerciala
acestuiapentrudesfurareaindependentauneiafaceriacrei
rentabilitateafostdejadoveditdefrancizor.
Deiseutilizeazmultncomerulinternaional,nuexist
reglementri internaionale uniforme. n dreptul romn, contractul de franciz este
reglementatdeOG52/1997privindregimuljuridicalfrancizei.ICCaelaboratunmodel
decontractdefranciz,careesteutilizatncomerulinternaional,ModelInternational
FranchisingContract.Deasemenea,existoLegetipUnidroitcuprivireladivulgarea
informaiilornmateriedefranciz.
Deesenacontractuluidefrancizestetransmitereadectre
francizor a knowhowului ctre beneficiar. Knowhowul reprezint un ansamblu de
cunotine i soluii aplicabile unei activiti comerciale, avnd n principiu caracter
secret.Potrivitart.1lit.d)dinOG52/1997,
Knowhowesteansamblulformulelor,definiiilortehnice,documentelor,desenelori
modelelor,reelelor,procedeelorialaltorelementeanaloage,careservesclafabricarea
icomercializareaunuiprodus.
Knowhowul este transmis beneficiarului dup plata taxei de intrare n reeaua de
franciz pentru a fi folosit exclusiv n vederea executrii contractului de franciz,
rmnnd,ns,nproprietateafrancizorului.
Beneficiarulnuaredreptuldeanregistraelementedinconinutulknowhowuluinicin
zonageograficprevzutncontract,nicinaltzonsaualtstatfracordulscrisal
francizorului.
Francizorultrebuiesacordeasistenbeneficiaruluicuprivirelaorganizarea
activitii, precum i pe durata executrii contractului. Acesta va putea impune
beneficiarului toate caracteristicile materiale legate de marc (logo, culori, magazine,
prezentareaproduselor),precumicaracteristicileserviciilorcarepotnsoiprodusul,mai
alesatuncicndprodusulestecomplexinecesitformareaangajailorbeneficiarului.
Dacfrancizorularemaimulibeneficiaripeacelaiteritoriupoateprocedandou
etape;elvarecurgelaunmasterfranchise(francizprincipal),princareacordunei
persoane,ncalitatedesubfrancizor,nschimbuluneiremuneraii,dreptuldeaexploata
ofranciz,nscopuldeancheiacontractecumaimulibeneficiari;acestmecanismva
asigurafrancizoruluirespectareaobligaiilordectretoibeneficiarii.
nart.6dinOG52/1997sespecificprincipiilepebazacrora
funcioneazfranciza:
termenulvafifixatastfelnctspermitbeneficiarului
amortizareainvestiiilorspecificefrancizei;

francizorulvantiinapebeneficiarcuunpreavizsuficientdemareasuprainteniei
deanurennoicontractulladataexpirriisaudeanusemnaunnoucontract;
ncadrulclauzelordereziliere,sevorstabilinmodclar
circumstanelecarepotsdetermineorezilierefrpreaviz;
condiiilencarevaputeasoperezecesiuneadrepturilor
decurgnddincontractvorficuclaritateprecizate,nspecialcondiiilededesemnarea
unuisuccesor;
dreptuldepreemiunevafiprevzut,dacinteresulmenineriisau
dezvoltriireeleidefranciznecesitrecunoatereaacestuidrept;
clauzeledeneconcurenvorficuprinsencontract,pentru
protejareaknowhowului;
obligaiilefinanciarealebeneficiaruluivorficuclaritateprecizate
ivorfideterminateastfelnctsfavorizezeatingereaobiectivelorcomune.
(2) Prin contractul de franciz, francizorul controleaz respectarea tuturor
elementelorconstitutivealeimaginiimrcii.Marcafrancizorului,simbolalidentitiii
al renumelui reelei de franciz, constituie garania calitii
produsului/serviciului/tehnologieifurnizateconsumatorului.
Aceastgaranieesteasiguratprintransmitereaiprincontrolul
respectrii knowhowului, furnizarea unei game omogene de produse i/sau servicii
i/sau tehnologii. Francizorul se asigur c beneficiarul, printro publicitate adecvat,
facecunoscutcesteopersoanindependentdinpunctdevederefinanciarnraportcu
francizorulsaucualtepersoane.
(3)Dreptulcaresetransferobligbeneficiarullaplataunei
redevene i l autorizeaz s utilizeze marca produselor i/sau serviciilor i/sau
tehnologiilor,knowhowulorioaltexperiendeosebitdefranciz,precumiorice
altedrepturideproprietateintelectualsauindustrial,dupcaz,susinutpermanentde
asistena comercial i/sau tehnic a francizorului, pe toat durata de valabilitate a
contractuluidefranciz..
ncazulncarefrancizorulpropunesemnareaunuicontractdeexclusivitate,vorfi
respectateurmtoarelereguli:
dacestencasatotaxdeintrarenreeauadefranciz,la
semnareacontractuluidefranciz,sumaprivinddrepturilede
exclusivitate, prevzut n contract, este proporional cu taxa de intrarei se adaug
acesteia;
nlipsataxeideintrare,modalitilederambursareataxeide
exclusivitatesuntprecizatencazulrezilieriicontractuluidefranciz;

taxadeexclusivitatepoatefidestinatpentruaacoperioparteacheltuielilor
necesareimplementriifrancizeii/saupentruadelimitazonai/saupentruknowhowul
transmis;
contractuldeexclusivitatetrebuiesprevadoclauzde
reziliere,convenabilambelorpri;
durataestedeterminatnfunciedecaracteristicileproprii
fiecreifrancize.(art.9OG52/1997).
Francizorulpoatesimpunoclauzdenonconcurenide
confidenialitate, pentru a mpiedica nstrinarea knowhowului transmis pe durata
contractuluideexclusivitate.(art.10).
Legeaaplicabiliinstanacompetent.Dacprilenuaualeslegeaaplicabilse
aplicRegulamentulRomaI,art.4.1lit.e):contractualdefrancizestereglementatde
legeariincareiarereedinaobinuitbeneficiarulfrancizei.Dacprilenuau
alesinstanacompetentseaplicprevederileRegulamentuluiBruxellesI,contractualde
francizfiindcalificatcafiinduncontractdeprestriservicii.
ncetareacontractului.Contractuldefranciznceteazla
expirareatermenuluipentrucareafostncheiatsauprinreziliere,dacunadintrepri
nuindeplineteobligaiilecontractuale.PotrivitmodeluluidecontractICCcontractul
nceteaziprindenunareaunilateralncazulncarecontractulestencheiatpedurat
nedeterminat,prinnotificareaceleilaltepri.inOG52/1997seprecizeaznart.6c
francizorulvantiinapebeneficiarcuunpreavizsuficientdemareasupraintenieidea
nurennoicontractulladataexpirriisaudeanusemnaunnoucontract.
???
1.Investitiile.Contractuldestat.
Noiune.Contractuldestatreprezintacordulcareleagstatulcuo
ntreprindereprivatstrin.Fiecarepartecontractantareunscop
diferit:statul,careeste,deregul,ncursdedezvoltare,acioneazninteresgeneral,
urmrindsasiguredezvoltareaproprieiri,fraavearesurseleumanesautehnice
necesareacesteidezvoltri(deexemplu,BRICSacronimpentruorganizaiacelorcinci
mari economii n curs de dezvoltare sau recent industrializate, cu o influen
semnificativlanivelregionaliglobal:Brazilia,Rusia,India,China,SouthAfrica);
ntreprinderea strin urmrete realizarea de profit. Statul poate intervene n cursul
executriicontractului,modificndcontextuljuridicifiscal.
ntreprindereaurmreteobinereaunorgaraniipentruasigurareasecuritiijuridicea
tranzaciei.Asemeneacontractesuntncheiate,deregul,pentruexploatarearesurselor
naturale din statul de primire, pentru construcia de infrastructuri de care statul are
nevoie.Contractelesuntcomplexeipetermenlung.

Legeaaplicabil.ndoctrininpracticaarbitralsapus
problemadacacestecontractesuntdedreptinternsaudedrept
internaional. Rspunsul este c au elemente din ambele. Prile pot allege legea
aplicabilcontractului,darclauzeledealegeresuntdiferiteispecifice,ncomparaiecu
aceleadintruncontractinternaionalclasic.
Rarsentmplcalegeaaplicabilaleassfienumailegeastatuluideprimire.De
regul, clauza de alegere a legii aplicabile este mai complex, cumulnd reguli din
dreptulinterncuregulidindreptulinternaionalicuprincipiigeneralededrept.De
exemplu, n cauza Texaco (1977), soluionat prin arbitraj, contractul de concesiune
dintre Libia i 2 societi americane de exploatare a petrolului coninea o clauz de
desemnarealegiiaplicabile:contractulerasupusprincipiilordinlegealibian,nmsura
n care aceste principii erau comune cu principiile de drept internaional; n absena
punctelorcomune,contractultrebuiareglementatdeprincipiilegeneralededreptcarese
aplicdectrejurisdiciileinternaionale.
ncazulncarencontractnuexistoclauzdedesemnarealegiiaplicabile,se
poate utiliza Convenia de la Washington din 1965 pentru reglementarea litigiilor
referitoarelainvestiiintrestateiresortisaniaialtorstate,carenart.42prevedecn
lipsaalegeriilegiiaplicabile,instanaapliclegeastatuluicontractant,partelalitigiu,
inclusiv normele conflictuale, precum i principiile de drept internaional n materie.
Faptulcaparecaposibilretrimitereaaratclegeastatuluideprimirenuseaplic
obligatoriu,cinumaidacnuseopunechiaraceastlege,careretrimiteladreptulunuialt
stat.
Clauzele de intangibilitate i de stabilizare. Asemenea clauze sunt regula n
contracteledestat.Elepermitngheareaputeriinormativeastatului,careseangajeazs
nu modifice normele n materie sau, dac le modific, modificrile s nu se aplice
contractuluincursdeexecutare.
Aceastaesteoreguladreptuluitranzitoriu(aplicarealegilorntimp):contractuleste
supuslegiinvigoareladatancheieriicontractului.Oasemenearegularputeasaib
caexcepiedoaronormdeordinepubliccaresaibaplicabilitateimediat,inclusiv
cuprivirelacontractelencursdeexecutare.
Soluionarealitigiilor.incazulcontractelordestat,prile,cantruncontract
internaional clasic, pot alege autoritatea competent pentru soluionarea litigiilor,
insernd n contract o clauz de alegere a forului sau o clauz compromisorie (de
arbitraj). Dac se alege arbitrajul, i aceasta este regula, prile pot apela la Centrul
Internaional pentru soluionarea litigiilor referitoare la investiii, constituit prin
Conveniade

laWashingtondin1965.Prilepotalegeoricealtinstituiedearbitrajsauarbitrajulad
hoc.nabsenaalegeriiseaplicreguliledecompetendedreptinternaionalprivat,care
indicinstanastatalcompetent
2.Transportulaerianinternationaldemarfuri.Obligatiilepartilor
Obligaiileexpeditorului.Transportatorulmrfurilortrebuies
efectuezetransportulncondiiilefixatedeexpeditor.Expeditorul
pstreaz dreptul de a modifica condiiile de transport. Expeditorul este obligat s
furnizezeinformaiileidocumentelecaresuntnecesarepentrundeplinireaformalitilor
cerutedeautoritilevamale,depoliieidealteautoritipublice,naintecamarfasfie
livratdestinatarului.
Expeditorulesterspunztorfadetransportatorpentrutoatedaunelecarepotsurveni
datoritlipsei,insuficienei sauneregulilorrespectivelorinformaiisaudocumente, n
afar de cazul n care dauna a survenit n urma unei greeli a transportatorului, a
prepuilorsauamandatariloracestuia(art.16.1).
Rspundereatransportatorului.Rspundereatransportatorului
aeriandemarfestedeplindreptpentrudaunelesurveniteprin
distrugere,pierderesaudeteriorareamrfii,cucondiiacaevenimentelecareaucauzat
daunelessefiprodusntimpultransportuluiaerian(art.18.1).Transportatorulnupoate
fiexoneratderspunderedacfacedovadacadepustoatediligenelenecesare(aacum
eraposibilconformConvenieidelaVarovia).Cauzelecarepotconducelaexonerarea
derspundereatransportatoruluisuntenumeratenart.18.2,19i20;astfel,
transportatorulnuesterspunztordacdovedetecdistrugerea,
pierdereasaudeteriorareamrfiisadatoratunuidefectalmrfii,calitiisauviciului
acesteia;ambalriinecorespunztoareamrfii,efectuatdectreoaltpersoandect
transportatorul,prepuiisaumandatariiacestuia;uneistriderzboisauconflictarmat;
unei aciuniaautoritiipublicerealizate nlegturcuintrarea,ieireasautranzitul
mrfii, culpei victimei, forei majore. n caz de ntrziere, transportatorul nu este
rspunztorpentrudaunelesurvenitedatoritntrzieriidacdovedetecel,prepuiii
mandatariisiauluattoatemsurilecareseimpunnmodrezonabilpentruaevitadauna
saucleafostimposibilsiarespectivelemsuri.
Clauzelecontractualeexoneratoaresaulimitativederspunderesuntnule(art.26).
Transportatorulbeneficiaz,ns,deanumitelimitealerspunderii,caresuntreevaluate
periodic,stabilitenart.2225.Prilepotstabiliprinclauzecontractualelimitemaimari
alerspunderiisaurspundereafrlimite.
???
1.IncetareaintreprinderilorinDCI.

2.Reglementareanationala.2.Contractuldeknowhowp.106
Know-how-ul reprezint un ansamblu de cunotine tehnice
nebrevetate i transmisibile, care se folosesc la fabricarea unui produs
sau
la elaborarea unui procedeu. Transmiterea de know-how se face prin
contractul cu aceeai denumire. Furnizorul de know-how are dou
obligaii principale, aceea de a transmite cunotinele tehnice i aceea
de
garanie pentru viciile ascunse. Beneficiarul de know-how are obligaia
de
a plti preul i de a pstra secretul, adic de a nu divulga informaiile
primite, care nu sunt brevetate.
Reglementarea litigiilor. Contractul de know-how nu beneficiaz
de o reglementare special n dreptul intern, iar n dreptul internaional
nu
exist norme uniforme. Legea aplicabil este aceea aleas de pri, ori
n
lips, aceea indicat de regulile de drept internaional privat ale
instanei
sesizate; n spaiul UE, legea aplicabil este legea desemnat de
Regulamentul Roma I.
n doctrin, contractul de know-how este asimilat contractului de
vnzare, de aceea legea aplicabil n lipsa alegerii este legea
reedinei
obinuite a furnizorului de know-how (art. 4.1.a din Regulamentul
Roma
I).

???
1.InsolventatransnationalainRomania
P.24
Insolvena transnaional n Romnia este reglementat de
Legea 637/2002, care conine norme n materia insolvenei, n care
sunt
implicate persoane din state care nu sunt membre UE i Regulamentul
1346/2000 privind procedurile de insolven. n situaia insolvenei
unei
societi de asigurare se aplic Legea 503/2004 privind redresarea

financiar i falimentul societilor de asigurare, prin care a fost


transpus
Directiva 2001/17/CE privind reorganizarea i lichidarea societilor de
asigurare, iar atunci cnd este n insolven o instituie de credit sunt
aplicabile reglementrile Ordonanei Guvernului 10/2004 privind
falimentul instituiilor de credit, care transpune Directiva 2001/24/CE
privind reorganizarea i lichidarea instituiilor de credit. Aceste acte
normative cu caracter special conin i norme de drept internaional
privat
n materie.
Prin Legea nr. 637/2002 se stabilesc competena de soluionare a
cererilor privind insolvena, legea aplicabil, procedura n litigii privind
raporturile de drept internaional privat n materia insolvenei, precum
i
procedura de cooperare ntre autoritile romne i cele strine n
rezolvarea cazurilor de insolven internaionale. Sursa de inspiraie
pentru aceast lege a fost Legea tip UNCITRAL privind insolvabilitatea
internaional.
2.Preambulul,Clauzadedefinitii,Clauzelebestefforts,reasonablecaresiduediligence.
P.65
Preambulul.Uncontractinternaionalpoateconineunpreambul
n care prile plaseaz tranzacia n context economic, se prezint pe scurt, descriu
obiectiveleurmriteprintranzacie,facoautoevaluareaexperieneilorinternaionale,
stabilescelementeledelegturcualtecontractedejasemnatesauncursdencheiere.
Redactarea preambulului necesit mare atenie, deoarece, n caz de litigiu, instana
arbitralsaustatalvafolosiprevederilepreambulului.Deregul,prileautendinadea
seprezentantroluminfoartefavorabil;dac,deexemplu,prileafirmcauomare
experiennoperaiunileinternaionalesauntipul
de contracte ca cel ncheiat, este posibil ca s fie judecate n funcie de uzanele n
materie i s aib o obligaie de profesionalism sau de competen profesional. De
aceea,npreambulesteavantajoscaprilespstrezeopoziieneutrisselimitezela
esenial.
Clauzadedefiniii.Avndsursandreptulamerican,aceast
clauzconinedefinireatermenilorfolosiincontract,frecvent,terminitehnici,carevor
avea aceeai accepiune n toate obligaiile contractuale ale prilor. Dei pare util,
aceastclauzpoatecreaefecteimprevizibile,atuncicndobligaiileprilorsedovedesc

afidiferitededefiniiadatiniial;deaceea,trebuieutilizatcuprecauie;lasfritul
negocierilortrebuieobligatoriurevzut,pentrucaprilesseasigureceacorespunde
pedeplinobligaiilorcontractuale.
Clauzele best efforts, reasonable care i due diligence. Aceste
clauze, care au ca surs practica din common law sunt frecvent
inserate n
contracte internaionale, fr ca prile s le neleag ntotdeauna pe
deplin. Aceste clauze impun obligaii de mijloace; dac prile au
intenionat s impun obligaii de rezultat, aceste clauze nu trebuie s
apar n contractul lor. n Principiile Unidroit se face aceast distincie.
O clauz echivalent, dar mai precis, este clauza care face
referire
la standardele profesionale folosite n domeniul de activitate din care
face
parte contractul, aa numitele rules of art (reguli de art).
???
1.Contractulrutierinternationaldemarfuri:solutionarealitigiilorsiprescriptia.
Reglementarealitigiilor.Art.31CMRconineregulireferitoarela
competena de soluionare a litigiilor care pot s rezulte din contractul de transport.
Prilepotalegeinstanacompetentprintroconvenieatributivdejurisdicie(clauz
dealegereaforului)inseratncontract.
nlipsaalegerii,potfisesizateorganeledejurisdiciedinarapeteritoriulcreiaseafl
reedina obinuit a prtului, sediul su principal sau sucursala ori agenia prin
intermediulcreiacontractuldetransportafostncheiat;sauorganeledejurisdiciedin
arapeteritoriulcreiaestesituateloculpreluriimrfurilorsauaceluiprevzutpentru
eliberareamrfurilor.Acesteinstanesuntcompetenteattpentrulitigiilencareprile
contractuluidetransportintroduccererea,ctipentrualtepersoane,careaupreteniin
legturcucontractuldetransport,cumarfiasigurtorulmrfii.
Soluionarealitigiilorprinintermediularbitrajuluiesteposibilcucondiiacan
clauzaatribuindcompetentribunaluluiarbitral,sseprevadctribunalularbitralva
aplicadispoziiileCMR(art.33).
Prescriptibilitateaaciunilorntemeiatepecontractuldetransport.
Termenuldeprescripieestede1anpentruaciunileavndcaobiectpierderisauavarii
alemrfiitransportate.Termenuldeprescripieestede3ani,ncazdedolsaudeculp
consideratcafiindechivalentcudolul,potrivitculexfori(art.32.1CMR).
Prescripiasesuspendprinreclamaiascrisadresat

transportatorului, pn n ziua n care acesta respinge reclamaia n scris i restituie


documentelecareerauanexate.ncazdeacceptareparialareclamaiei,prescripianu
i reia cursul su dect pentru partea din reclamaie care rmne litigioas. Dovada
primiriireclamaieisauarspunsuluiiarestituiriidocumentelorcadensarcinaprii
care invoc acest fapt. Reclamaiile ulterioare avnd acelai obiect nu suspend
prescripia(art.32.2CMR).Altesituaiidesuspendaresauntrerupereaprescripieisunt
supuselegiiinstaneisesizate(lexfori).Aciuneaprescrisnumaipoatefiexercitatnici
subformdecererereconvenionalsaudeexcepie(art.32.4CMR).
2.Clauzade"mergerclause",clauzadelimitarearaspunderii,clauzapenala.
Clauzadeintegralitateacontractuluisaumergerclause
Aceastclauziareizvorulncommonlaw;deoareceinstanaenglezputea
completa contractul cu documente din perioada negocierilor, n practic a nceput
utilizarea unei clauze, care arta c n contract sunt inserate toate dispoziiile
contractuale,mergerclausesauentireagreementclause.
Clauzadeintegralitateacontractuluiaparenart.2.1.17din
PrincipiileUnidroit,potrivitcruia,contractulscriscareconineoclauzcestipuleazc
documentulincludetoatecondiiilecuprivirelacareprileauconvenit,nupoatefi
contrazis sau completat cu declaraii sau acorduri anterioare. Aceste declaraii sau
acorduripotservidoarlainterpretareadocumentului.
Clauzecarelimiteazrspundereasauexonereazde
rspundere.
Clauzalimitativsauexoneratoarederspundereesteaceeacarepermitedebitorului,
ncazdeneexecutareaobligaiilordeanuldespgubipecocontractantulsusaudeal
despgubiparial.Deexemplu,stabilireauneisumefixepentrudespgubire,indiferentde
prejudiciulreal;excludereaanumitortipurideprejudiciidelarspundere,cumarficele
indirecte,.a.
Validitateaunorasemeneaclauzedepindedelegeaaplicabil
contractului.nCodulcivilromnseprevedenart.1355c:(1)Nusepoateexclude
saulimita,princonveniisauacteunilaterale,rspundereapentruprejudiciulmaterial
cauzataltuiaprintrofaptsvritcuinteniesaudinculpgrav.
(2)Suntvalabileclauzelecareexcluderspundereapentruprejudiciilecauzate,printro
simplimprudensauneglijen,bunurilorvictimei.
(3)Rspundereapentruprejudiciilecauzate
integritiifizicesaupsihiceorisntiinupoatefinlturatori
diminuatdectncondiiilelegii.
(4)Declaraiadeacceptarearisculuiproduceriiunuiprejudiciunuconstituie,prinea
nsi,renunareavictimeiladreptuldeaobineplatadespgubirilor..

nPrincipiileUnidroitsearatcvaliditateauneiclauzelimitativesauexoneratoare
de rspundere se apreciaz n funcie de echitatea acesteia. Instana poate nltura o
clauzdacestenmodmanifestinechitabilpentrucealaltparte.Instananupoate
modificaclauza:opoateadmitesauopoatedeclarainaplicabil.
Clauzapenal.
ndreptulromnclauzapenalestereglementatnart.15381543C.civ.Clauza
penalesteaceeaprincareprilestipuleazcdebitorulseobliglaoanumitprestaie
ncazulneexecutriiobligaieiprincipale.
Nutoatesistemelejuridiceadmitvaliditateaclauzeipenale.Exist
sistemecareadmitclauzaliquidateddamages,careajutlareparareaprejudiciului,dar
care nu este neaprat o clauz penal. n Principiile Unidroit este consacrat n art.
7.4.13.Lafelcandreptulromn,eapoatefiredusdacesteexcesiv.
???
1.Contractuldeleasing:legeaaplicabila,efectelecontractului,incetareacontractului.
Efectelecontractului.Obligaiileprilorsuntstabilitenart.9i
10dinOG51/1997.
Locatorul/finanatorulareobligaiadearespectadreptul
utilizatoruluideaalegefurnizorulpotrivitnevoilorlui;deancheiaun
contractdevnzarecufurnizoruldesemnatdeutilizator,ncondiiile
expresformulatedectreacesta;deancheiauncontractdeleasingcu
utilizatorulideatransmiteacestuia,ntemeiulcontractuluideleasing,
toatedrepturilederivnddincontractuldevnzare,cuexcepiadreptului
dedispoziie;dearespectadreptuldeopiunealutilizatorului,nceeace
priveteposibilitateadeaoptapentruprelungireacontractuluisaupentru
achiziionareaorirestituireabunului;deagarantautilizatoruluifolosina
122

linititabunului,ncondiiilencareacestaarespectattoateclauzele
contractuale;deaasigura,printrosocietatedeasigurare,bunuriledaten
leasing.
Utilizatorulareobligaia:deaefectuarecepiaideaprimibunul
latermenulstipulatncontractuldeleasing;deaexploatabunulconform
instruciunilorelaboratedectrefurnizorideaasigurainstruirea
personaluluidesemnatslexploateze;deanugrevacusarcinibunul
carefaceobiectulcontractuluideleasingfracordulfinanatorului;dea
pltirateledeleasingiacosturiloraccesoriiacestora;deasuporta

cheltuieliledentreinereirisculpieiriibunului;dealinformape
finanator,ntimputil,despreoricetulburareadreptuluideproprietate,
venitdinparteaunuiter;deanumodificabunulfracordul
finanatorului;dearestituibunulnconformitatecuprevederile
contractuluideleasing.
ncetareacontractuluideleasing.Contractuldeleasingnceteaz
laexpirareadurateideleasing,cndutilizatorulpoatesaleagfie
restituireabunului,fiedobndireadreptuluideproprietateasuprabunului,
fieprelungireacontractuluideleasing.
Contractuldeleasingnceteazprinreziliere:cndutilizatorul
refuzprimireabunuluilatermenulstipulatncontractuldeleasingsau
cndseaflnstaredereorganizarejudiciari/saufaliment;naceste
situaii,societateadeleasingaredreptuldeareziliaunilateralcontractul
deleasingcudauneinterese(art.14dinOG51/1997).Deasemenea,n
cazulncareutilizatorulnuexecutobligaiadeplatarateideleasing
timpdedouluniconsecutive,finanatorularedreptuldearezilia
contractuldeleasing,iarutilizatorulesteobligatsrestituiebunul,s
plteascratelescadente,cudauneinterese(art.15OG51/1997).
Contractuldeleasingnceteazprinpierdereasaudispariia
bunului(inclusivfurtul),precumiprinpieireatotalsaupariala
bunului.
2. Uzanelencomerulinternaional.
Potrivitart.1C.civ.rom.
uzanelesuntizvordedrept.Prinuzanesenelegeobiceiulsaucutuma,
lacareseadauguzurileprofesionale.Obiceiul(saucutuma)reprezinto
practicndelungat,continuigeneral,pecare,ceiceoaplic,o
considerobligatorie.Obiceiurilesuntnescrise.Legeaesteconsideratun
dreptscris,iarobiceiulundreptnescris.Uzurileprofesionalesuntacele
regulicarereglementeazraporturilestabilitentremembriiuneiprofesii
sau,dupcaz,ntremembriiclieni,cuocaziaexercitriiprofesiei.Ele
aufostincluseprintreizvoarelededreptcivilpentruc,aacumse
prevedenart.3alin.(1),dispoziiileCoduluicivilseaplici
profesionitilor,deciioperatorilordecomer.
Prinexcepiedelaregulacuzanelereprezintundreptnescris,
uzanelepotfipublicatenculegerielaboratedectreentitilesau
organismeleautorizatendomeniu.nacestcaz,opereazprezumia
10


relativaexisteneilor.Deexemplu,potrivitLegii365/2002privind
comerulelectronic,furnizorilordeserviciiaisocietiiinformaionaleli
seimpunescomunicedestinatariloracestorserviciicoduriledeconduit
relevantelacarefurnizorulsubscrie(art.8alin.1lit.e);legeasereferlao
codificareaunoruzanecomercialeaplicabilenactivitateaprofesional
afurnizorilordeserviciialesocietiiinformaionale,reglementnd
conduitairesponsabilitateaacestora.
nmateriecomercialsefacedistinciantreuzanele
convenionale(interpretative)iuzanelenormative(legislative).De
regul,uzaneleaucaracterconvenional(producndefecteprinvoina
prilorsauntcerealegiiiacontractului)iinterpretativ(menits
lmureascvoinaprilor,potrivitregulilordeconduitpecarele
consacr).Aasunt,deexemplu,uzaneleportuare(cumarfiuzana
normeidencrcarenportulConstana).Uzanelenormative(legislative)
suntacelealacarefacetrimiterelegea.
Potrivitdreptuluiromn,casfieizvordedrept,uzaneletrebuie
sfieconformecuordineapublicicubunelemoravuri[art.1alin.4C.
civ.].Uzanelesepotprobaprinoricemijlocdeprob.Dacsunt
publicateiaceastaserefer,maiales,lauzurileprofesionalese
prezumcexist.Acelacarecontestexistenalortrebuiesfac
dovada.Sarcinaprobeinceeacepriveteexistenaiconinutuluzanei
revinepriiinteresatesofoloseasc.
nDCIexistmaimultecategoriideuzane;elepotfigrupatedup
ramuradeactivitate,obiectulcontractului,profesiuneaprilor,modulde
transportsaualteelemente.Deasemenea,dupaltecriterii,existuzane
dentreprindere,profesionale,locale,regionale,convenionale,.a.
DespreuzanesefacereferireinUniformCommercialCode(USA),n
1205;deasemenea,nPrincipiileUnidroitlaart.5.1.2.UzanelenDCI
potficodificate.
???
1.Conventia de la Viena CVIM. Exceptia de neexecutare, executarea
contractului,executareainnatura.
Neexecutareacontractului.
CVIMprevedemijloaceledecaredispunevnztorul,mijloacele
decaredispunecumprtorulidispoziiilecomunereferitoarela
neexecutareacontractului.nprincipal,existcincimecanismecare

permitorganizareadrepturiloriobligaiileprilorncazdeneexecutare
acontractului:excepiadeneexecutare,executareannatur,
rezoluiunea,despgubiriireducereapreului.
Excepiadeneexecutare.Potrivitart.58CVIMvnztorulnueste
obligatslivrezemarfaatttimpctcumprtorulnupltetepreul,i
cumprtorulnutrebuiesplteascpreulatttimpctmarfanuiafost
pusladispoziie.Pentruaseevitaacestcercviciossefolosetecreditul
documentar.Credituldocumentaresteoperaiunealacareparticip
cumprtorul(importatorul),caredordinuneibnci(bancaemitentsau
ordonatoare)slplteascpevnztor(exportatorul,beneficiarul),prin
intermediuluneialtebnci(bancacorespondentsauconfirmatoare),n
bazaanumitordocumentecaredovedescexpediereamrfii.
Opartecontractantpoatesamneexecutareaobligaiilorsale
cndrezult,dupncheiereacontractului,ccealaltpartenuvaexecuta
oparteesenialaobligaiilorsale(art.71.1CVIM).Sanciuneapentru
neexecutareaanticipatesteoinovaieaCVIM.Potrivitart.25CVIMO
contravenielacontractsvritdeunadinpriesteesenialcndea
cauzeazceleilaltepriunprejudiciuprincareopriveaznmod
substanialdeceeaceaceastaerandreptsateptedelacontract,n
afardecazulncareparteanculpnuaprevzutunastfelde
rezultat,iaropersoanrezonabil,cuaceeaipregtireiaflatnaceeai
situaie,nularfiprevzutniciea.
Executareannatur.Executareannaturnupoateficerutdect
daclexforiopermite.Astfelpotrivitart.28CVIMDac,n
conformitatecudispoziiileprezenteiconvenii,opartearedreptuls
cearceleilaltepriexecutareauneiobligaii,untribunalnuesteinuts
dispunexecutareannaturdectdacofacentemeiulpropriuluisu
dreptpentrucontractedevnzareasemntoare,necrmuitedeprezenta
convenie.ndreptulromn,potrivitart.1527alin.(1)C.civ.
Creditorulpoatecerentotdeaunacadebitorulsfieconstrnssexecute
obligaiannatur,cuexcepiacazuluincareoasemeneaexecutareeste
imposibil..
2.tratatulbilateraldeinvestitii
Exist 2 tipuri de BIT: tratate care conin dispoziii referitoare la
liberul schimb i care au ca scop deschiderea pieei i dreptul de
stabilire,
i tratate care conin reguli materiale de protecie aplicabile dup

realizarea investiiei. Recent au fost ncheiate tratate care cuprind


dispoziii din ambele categorii. De exemplu, tratatul ncheiat n 2011
de
UE cu Coreea.
Investiiile sunt protejate prin BIT, neexistnd instrumente
multilaterale n acest domeniu.
n dreptul european, dup Tratatul de la Lisabona, UE a dobndit
competen exclusiv n materie de investiii directe. Aceast
competen
face parte din politica comercial comun, n temeiul art. 207 TFUE. Se
ridic mai multe probleme n cazul litigiilor viitoare. De exemplu, un
investitor din afara UE, care atac o msur luat de un stat membru,
parte n litigiu, va fi UE sau statul membru? Dac este UE, ce rol va
juca
statul membru i invers? Cine va plti? Exist o propunere de
regulament
din 2012 care are rspunsuri la aceste ntrebri. n principiu, dac
actele
statului membru sunt impuse de dreptul european, UE este
responsabil
din punct de vedere financiar de consecinele acestor acte.
Regulamentul 1219/2012 de stabilire a unor dispoziii tranzitorii
pentru acordurile bilaterale de investiii ncheiate ntre state membre i
ri tere, reglementeaz statutul tranzitoriu al BIT ncheiate ntre state
membre UE i state tere, precum i condiiile n care statele membre le
pot modifica sau pot ncheia altele. Comisia european a considerat c
BIT ncheiate ntre statele membre sunt caduce. n acest sens, exist o
hotrre arbitral n cauza Eastern Sugar c. Republicii Slovace.
UE i SUA au publicat o declaraie pe 10 aprilie 2012 cu privire la
principiile aplicabile investiiilor internaionale. Aceast declaraie
comun nu aduce modificri profunde conceptului de investiie
internaional, dar are meritul de a preciza c cele dou pri sunt n
favoarea transparenei i participrii publicului.

???
1.Izvoarele.Dreptulinternational
2.Contractuldeleasing

lips:6,7,8,10,12,13,15,19,21.22,32.36