Sunteți pe pagina 1din 1

MAMA SICA

,,itr ziaa de astdzi se spune ci noi, educatorii,


trebuie sI dim copiilor libertate absoluti. prin
a:eas? se aiunge latlr:ania copiilor asu?ra pdrin_
,tilor gi asupra societilii. Cel mai bun luiru eite ca
di,sciplina gi libertatea si se intrepltrundl, altfel
educa,tia nu-gi are rostul. in qcoali-, noi ciutim sI
indepirtim riul, dar uitim sI incurajim binele.
Vegnic intrim in clasi gi admonestim cu glas ridi:u:, 9?:, prin aceasta, il indeplrtim pe copil gi il
inhibdm. Dacd, el capdtd fuiCd de educato-r si'nu
mai e prietenul lui, atunci ai influenfat in rdu caracterul de care trebuia sd ai grtjd. Noi trebuie sd
il fac.9m pe elev sI lupte contra riului gi si-l invingi, cici, nicicum, contactul cu riul nu se poate
evita, nu-l pofi tine in turn de fildeE. nlenil trebuie si se irrvingd, rnaiifltai pe sine, dupl ce a invdgat si deosebeasci binele de riu. profesorul este
numai ant aliat, un prieten la nevoie. Aceasta este
disciplina liberlt Firtd aceastd. disciplind tiber
consimfiti a elevului, nu te numeqti pedagog.,,

E*e.

A.E;&

EDITURA W"NASTASIA

S-ar putea să vă placă și