Sunteți pe pagina 1din 50

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2014 / FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31.12.2014


BILANT SIMPLIFICAT / SUMMARY BALANCE SHEET
CONT DE PROFIT SI PIERDERE SIMPLIFICAT/ SUMMARY PROFIT AND LOSS ACCOUNT STATEMENT
BILANT / BALANCE SHEET
CONT DE PROFIT SI PIERDERE / PROFIT AND LOSS ACCOUNT STATEMENT
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURI PROPRII / STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE / CASH-FLOW
DATE INFORMATIVE / INFO DATA
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI (previziune 2015) / 2015 BUDGET
Anexa 1 ACTIVE IMOBILIZATE / NON-CURRENT ASSETS
Anexa 2 PROVIZIOANE / PROVISIONS (ADJUSTMENTS)
Anexa 3 REPARTIZAREA PROFITULUI / RETAINED EARNINGS
Anexa 4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI / KEY INDICATORS
Anexa 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR / RECEIVABLES AND LIABILITIES
Anexa 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE / ACCOUNTING PRINCIPLES, POLITICS AND METHODS
Anexa 7 PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE / SHARES AND FINANCING SOURCES
Anexa 8 INFORMATII PRIVIND ANGAJATII / INFORMATION ABOUT EMPLOYEES
Anexa 9 ANALIZA REZULTATULUI OPERATIONAL / OPERATING ACTIVITY RESULT
Anexa 10 ALTE INFORMATII / OTHER INFORMATION
Anexa 11 INTERCOMPANY

ZAREA SA

format simplificat

BILANT
ron
NC

Denumire

2013

2014

Creante

44,052,014

45,684,625

Stocuri

10,691,935

10,098,469

Cash si alte active curente

809,352

481,674

ACTIVE CURENTE

55,553,301

56,264,768

Furnizori

-14,150,974

-14,984,122

Acciza, TVA, impozit profit

-5,629,325

-5,472,827

Salarii, contributii, alte taxe

-518,392

-590,933

Credite bancare

-27,705,937

-26,213,052

Alte datorii curente

-21,546

-26,751

10

DATORII CURENTE

-48,026,173

-47,287,685

11

CAPITAL DE LUCRU

7,527,127

8,977,083

12

Active imobilizate

43,153,805

43,355,482

13

Datorii pe termen lung

14

CAPITAL PROPRIU

50,680,932

52,332,565

Emil Popescu

Sorin Furdui

Presedinte

Vicepresedinte

ZAREA SA
CONTUL DE PROFIT - PIERDERE
ron
NC Denumire

2013

Cifra de afaceri

Acciza din vanzari si bonusurile acordate


clientilor dupa vanzare

Cifra de afaceri neta

Cheltuielile cu materiile prime, materiale,


marfuri, carburant, piese, variatia stocurilor
Energie, apa, gaze, obiecte inventar, alte
5
materiale
6 Marja din vanzari
4

Salarii si contributii sociale

Servicii, taxe si alte cheltuieli operationale

EBITDA

10 Amortizari si provizioane
11

format simplificat

EBIT operational

14 Alte venituri/cheltuieli din exploatare


15 EBIT
16 Venituri/cheltuieli financiare
17 Profit brut
20 Impozit pe profit
21 Profit net

Emil Popescu
Presedinte

2014

76,445,861

74,418,422

-25,699,767

-23,453,400

50,746,094

50,965,022

-23,821,724

-23,227,475

-931,650

-892,554

25,992,720

26,844,992

-6,774,195

-7,101,968

-16,550,460

-16,790,089

2,668,065

2,952,936

-1,106,521

-1,039,841

1,561,544

1,913,094

-452,830

1,668,838

1,108,713

3,581,933

-2,069,180

-1,833,320

-960,467

1,748,613

-96,980

-960,467

1,651,632
Sorin Furdui
Vicepresedinte

ZAREA SA
BILANT
la data de 31.12.2014
Moneda: ron
Denumirea Indicatorului

Nr Rd

SOLD LA
01.01.2014
1

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire

2.Cheltuieli de dezvoltare
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale
4.Fond comercial

2
3
4

0
7,867,324
0

5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

TOTAL ( RD 01-05)

7,867,324

1.Terenuri si constructii

33,014,025

2.Instalatii tehnice si masini

1,949,682

3.Alte instalatii, utilaje si mobilier

118,493

4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

10

199,497

TOTAL (RD 07-10)

11

35,281,698

1.Actiuni detinute la entitatile afiliate

12

2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate

13

3.Interese de participare

14

4.Imprumuturi acordate entitatilor interese de participare

15

5.Investitii detinute ca imobilizari

16

6.Alte imprumuturi

17

4,783

TOTAL (RD 12-17)

18

4,783

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (RD 06+11+18)

19

43,153,805

1.Materii prime si materiale consumabile

20

4,276,068

2.Productia in curs de executie

21

2,805,714

3.Produse finite si marfuri

22

3,569,597

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri

23

40,557

TOTAL (RD 20-23)

24

10,691,935

1.Creante comerciale

25

44,052,014

II. IMOBILIZARI CORPORALE

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

II. CREANTE
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate

26

3.Sume de incasat de la entitati interese de participare

27

4.Alte creante

28

388,306

5.Capital subscris si nevarsat

29

TOTAL (RD 25-29)

30

44,440,319

1.Actiuni detinute la entitatile afiliate

31

2.Alte investitii pe termen scurt

32

TOTAL (RD 31-32)

33

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

34

63,689

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(RD 24+30+33+34)

35

55,195,943

C. CHELTUIELI IN AVANS

36

357,357

D. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN


1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

37

2.Sume datorate institutiilor de credit

38

27,705,937

3.Avansuri incasate in contul comenzilor

39

21,546

4.Datorii comerciale - furnizori

40

13,453,929

5.Efecte de comert de platit

41

697,045

6.Sume datorate entitatilor afiliate

42

7.Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare

43

8.Alte datorii inclusiv dat fiscale si dat privind asig soc

44

6,147,717

TOTAL (RD 37-44)

45

48,026,173

E. ACTIVE CIRCUL NETE/DAT CUREN NETE (RD 35+36-45-62)

46

7,527,127

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (RD 19+46)

47

50,680,932

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN


1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

48

2.Sume datorate institutiilor de credit

49

3.Avansuri incasate in contul comenzilor

50

4.Datorii comerciale - furnizori

51

5.Efecte de comert de platit

52

6.Sume datorate entitatilor afiliate

53

7.Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare

54

8.Alte datorii inclusiv dat fiscale si dat privind asig soc

55

TOTAL (RD 48-55)

56

H.PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare

57

2.Provizioane pentru impozite

58

3.Alte provizioane

59

TOTAL (RD 57-59)

60

Subventii pentru investitii

61

Venituri inregistrate in avans rd63+64, din care:

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an: ct.472

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 1 an: ct.472

64

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti ct.478

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (RD 61+62+65+66)

67

1.Capital subscris varsat

68

9,540,638

2.Capital subscris nevarsat

69

3.Patrimoniul regiei

70

4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare -dezvoltare ct.1018

71

TOTAL (RD 68-71)

72

9,540,638

II.PRIME DE CAPITAL

73

III.REZERVE DIN REEVALUARE

74

30,485,437

1.Rezerve legale

75

440,029

2.Rezerve statutare sau contractuale

76

3.Rezerve reprez surplusul realizat din rezerve de reevaluare

77

11,166,731

4.Alte rezerve

78

7,431,735

TOTAL (RD 75-78)

79

19,038,495

Actiuni proprii

80

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

82

SOLD C

83

SOLD D

84

7,423,171

SOLD C

85

SOLD D

86

960,467

REPARTIZAREA PROFITULUI

87

CAPITALURI PROPRII -TOTAL

88

50,680,932

Patrimoniul public

89

90

50,680,932

I.VENITURI IN AVANS

J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL

IV. REZERVE

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

CAPITALURI - TOTAL

(RD 88+89)

0
Emil Popescu
Presedinte

SOLD LA
31.12.2014
2

0
0
7,849,544
0
0
7,849,544

32,842,426
2,516,649
127,941
14,140
35,501,155

0
0
0
0
0
4,783
4,783
43,355,482

3,873,972
2,502,898
3,714,566
7,032
10,098,469

47,410,466
0
0
267,135
0
47,677,602

0
0
0

102,863
57,878,934
111,675

0
26,213,052
22,035
16,244,633
465,330
0
0
6,063,760
49,008,811
8,977,083
52,332,565

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
4,716
4,716
0
0
0
4,716

9,540,638
0
0
9,540,638
0
30,485,437

527,460
0
11,166,730
7,431,735
19,125,926
0
0
0

0
8,383,638

1,651,632
87,431
52,332,565
0
52,332,565
0
Sorin Furdui
Vicepresedinte

ZAREA SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2014
Moneda: ron
Denumirea Indicatorului

Nr.Rd

Realizari
31.12.2013

Cifra de afaceri bruta (rd.2+3)

76,445,861

Productia vanduta (cu acciza)

72,302,396

Venituri din vanzarea marfurilor

4,143,464

Acciza din vanzari

-18,561,094

Discountuiri acordate clientilor

-7,138,673

Cifra de afaceri neta (rd.2+3+4+5)

50,746,094

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie


Sold C
Sold D
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare
din care , venituri din fondul comercial negativ

7
8
9
10
11

1,732,217
0
0
1,631,558
0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

12

54,109,869

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile


Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa )
c) Cheltuieli privind marfurile
Reduceri comerciale primite (ct.609)
Cheltuieli cu personalul
a) Salarii si indemnizatii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorp
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
b) Ajustari de valoare privind activele circulante
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri
Alte cheltuieli de exploatare
a).Cheltuieli privind prestatiile externe
b).Cheltuieli cu alte impozite, taxe, si varsaminte asimilate
c).Alte cheltuieli
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitati radiate care au leasi
Ajustari privind provizioanele
cheltuieli
venituri

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

24,224,007
454,298
477,352
2,218,169
0
6,774,195
5,452,696
1,321,499
736,383
736,383

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

35

53,001,155

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profitul

36

1,108,713

Pierdere
Venituri din interese de participare
din care , venituri obtinute de la entitatile afiliate
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate
din care , venituri obtinute de la entitatile afiliate
Venituri din dobanzi
din care , venituri obtinute de la entitatile afiliate
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
Ajustari de val. cu imobil. Financ. si a invest. Financ. detinute ca active circ.
Cheltuieli
Venituri
Cheltuieli privind dobanzile
din care cheltuieli cu entitatile afiliate
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

0
0
0
0
0
49
0
267,725
267,774
0
0
0
1,331,849
0
1,005,105
2,336,954

370,138
370,138
17,746,614
14,391,645
2,796,009
558,960
0
0
0
0

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA


PROFIT SAU PIERDERE CURENTA

Profit
Pierdere

53
54

0
2,069,180

Profit

55

Pierdere

56

960,467

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
Profit
Pierdere

57
58

0
0

59
60

0
0

VENITURI TOTALE

61

54,377,643

CHELTUIELI TOTALE

62

55,338,110

63

64

960,467

Impozitul pe profit
Alte impozite neprezentate la el de mai sus
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR
- Profit

65
66

67

- Pierdere

68

960,467

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA

Profitul
Pierdere

0
Emil Popescu
Presedinte

Realizari
31.12.2014
74,418,422
67,882,064
6,536,358
-14,971,949
-8,481,451
50,965,022
1,663,005
0
0
2,167,063
0
54,795,090
22,000,900
460,180
432,374
2,992,244
0
7,101,968
5,730,699
1,371,269
685,496
685,496
354,346
365,711
11,365
17,185,650
14,938,201
1,851,888
395,561
0
0
0
0
51,213,157
3,581,933
0
0
0
0
0
494
0
119,521
120,015
0
0
0
1,066,600
0
886,735
1,953,335

0
1,833,320
1,748,613
0
0
0
0
0
54,915,105
53,166,492
1,748,613

96,980
1,651,632
0
0
Sorin Furdui
Vicepresedinte

ZAREA SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU


Moneda: ron

Denumirea elementului

Transferuri

Sold la inceputul
ex.financiar 2014

in cont

din cont

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat

0
9,540,638

0
0

0
0

Capital

9,540,638

Rezerve din reevaluare

30,485,437

Rezerve din reevaluare

30,485,437

Rezerve legale
Surplus realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerve

440,029
11,166,730
7,431,735

87,431
0
0

0
0

Rezerve

19,038,495

87,431

Actiuni proprii
Castiguri din instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi din instrumentele de capitaluri proprii

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Actiuni proprii

Rezultatul reportat

-7,423,171

-960,467

Profitul sau pierderea reportata

-7,423,171

-960,467

Profit si pierdere

-960,467

1,651,632

-960,467

Profitul sau pierderea exercit financiar

-960,467

1,651,632

-960,467

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului

-87,431
-87,431

Total capitaluri proprii

50,680,932

778,596

-873,036

Denumirea elementului

Transferuri

Sold la inceputul
ex.financiar 2013

in cont

din cont

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat

0
9,540,638

0
0

0
0

Capital

9,540,638

Rezerve din reevaluare

30,485,437

Rezerve din reevaluare

30,485,437

Rezerve legale
Surplus realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerve

440,029
11,166,730
7,431,735

0
0

0
0
0

Rezerve

19,038,495

Actiuni proprii
Castiguri din instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi din instrumentele de capitaluri proprii

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Actiuni proprii

Rezultatul reportat

-4,369,035

-3,054,136

Profitul sau pierderea reportata

-4,369,035

-3,054,136

Profit si pierdere

-3,054,136

-960,467

-3,054,136

Profitul sau pierderea exercit financiar

-3,054,136

-960,467

-3,054,136

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii

51,641,399

-4,014,603

-3,054,136

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

RIU
Sold la sfarsitul
ex.financiar 2014
0
9,540,638

9,540,638
30,485,437
30,485,437
527,460
11,166,730
7,431,735
19,125,926

0
0
0
0
-8,383,638
-8,383,638
1,651,632
1,651,632
-87,431
-87,431
52,332,565
0

Sold la sfarsitul
ex.financiar 2013
0
9,540,638
9,540,638
30,485,437
30,485,437
440,029
11,166,730
7,431,735
19,038,495
0
0
0
0
-7,423,171
-7,423,171

cepresedinte

-960,467
-960,467
0
0
50,680,932 ok

ZAREA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


Moneda: ron

Denumirea elementului

2013

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:


Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare
Ajustari pentru:
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate
Venituri din vanzari de imobilizari
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari
Venituri din dobanda
Cheltuieli cu dobanda
Pierderi/castiguri din difer de curs aferente imprumut de la parti afiliate
Pierderi/castiguri din creante si datorii prescrise
Venit net din reversare de ajustari pentru deprecierea activelor circul
Provizion pentru active financiare
Venituri din participatii
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura
Scadere / (Crestere) stocuri
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura
Numerar generat din exploatare
Dobanda platita
Impozitul pe profit platit

-960,467
736,383
0
0
-49
1,331,849
0
0
370,138
0
0
1,477,854
-5,160,039
-1,201,434
3,924,667
-958,952
-1,331,849
-905,308

Numerarul net provenit din activitati de exploatare

-3,196,109

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:


Numerar din emisiunea de capital social
Achizitii de imobilizari
Incasari din vanzarea de imobilizari
Dobanzi incasate
Incasari din participatii
Fluxul net de numerar din activitati de investitii

0
-500,529
0
49
0
-500,479

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:


Numerar din emisiunea de capital social
Variatia imprumuturilor si a capitalurilor
Fluxul net de numerar din activitati de finantare

0
3,653,287
3,653,287

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echiv numerar

-43,301

Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei

106,990

Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei

63,689
0

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

DATE INFORMATIVE
LA 31.12.2014
I Date privind rezultatul inregistrat
A
Unitati care au inregistrat profit
Unitati care au inregistrat pierdere
Unitati care au inregistrat nici profit nici pierdere
II Date privind platile restante
A
Plati restante-total(rd.05+09+15 la 19+23), din care:
Furnizori restanti-total(rd.06 la 08), din care:
peste 30 de zile
peste 90 de zile
peste 1 an
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale
total (rd.10-la 14 ), din care :
Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate
de angajatori , salariati si alte persoane asimilate
Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate
Contributia pentru pensia suplimentara
Contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj
Alte datorii sociale
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale
si alte fonduri
Obligatii restante fata de alti creditori
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.stat
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.locale
Credite bancare nerambursate la scadenta-total
(rd 20 la 22), din care:
restante dupa 30 de zile
restante dupa 90 de zile
restante dupa 1 an
Dobanzi restante
III.Numar mediu de salariati
A
Numar mediu de salariati
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar
IV.Plati de dobanzi si redevente
A
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice
romane catre persoanele fizice nerezidente din statele
membre UE , din care:
impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE , din care:
impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevente platite de persoanele juridice
romane catre persoane juridice afiliate nerezidente
din statele membre ale UE , din care:
impozitul datorat la bugetul de stat
V.TICHETE DE MASA
A

Nr.
rd.
B
1
2
3

Nr.unitati

Nr.
rd.
B
4
5
6
7
8
9

Total,
din care:
1=2+3

1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nr.
rd
B
24
25

31.12.2013

Nr.
rd
B
26

Sume (lei)

1
136
130

27
30
31
38

39
Nr.
rd
B

Sume (lei)
1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

VI.Cheltuieli de inovare

Nr.
rd
B
54
55
56
57

31.12.2013

Nr.
rd
B
58
59
60

31.12.2013

A
Cheltuieli de inovare-total(rd.55 la 57), din care:
cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei
cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei
cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei
VII.Alte informatii
A
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ct.234
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ct.232
Imobilizari financiare , in sume brute(rd.61+69), din care:
Actiuni detinute la entitatile afiliate , interese de participare,
alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute pe termen lung,
in sume brute (rd.37 la 41) , din care :
actiuni cotate emise de rezidenti
actiuni necotate emise de rezidenti
parti sociale emise de rezidenti
obligatiuni emise de rezidenti
actiuni emise de organismele de plasament colectiv
emise de rezidenti
actiuni si parti sociale emise de nerezidenti
obligsatiuni emise de nerezidenti
Creante imobilizate , in sume brute (rd.70+71), din care:
creante imobilizate in lei si exprimate in lei , a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute(din ct.267)
creante imobilizate in valuta(din cont 267)
Creante comerciale ,avansuri acordate furnizorilor si alte
conturi asimilate , in sume brute (ct.4092+411+413+418)
Creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor
externi si alte conturi asimilate , in sume brute(409+411+413+418)
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (409+411+413)
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (425+4282)
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+
4482)
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
asig sociale (431+437+4382)
Creante fiscale in legatura cu bugetul statului(441+424+4428+444+446)
Subventii de incasat ct.445
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate ct.447
Alte creante in legatura cu bugetul statului ct.4482
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate ct.451
Creante in leg.cu bugetul asig.sociale si bug.statului neincasate
la termenul stabilit ct.431+437+438+441+4424+4428+444+445+446+447
Alte creante( 453+456+4582+461+471+473)
Decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii,
asociatii privind capitalul,decontari din operatii de participare ct.453+456+4582
Alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice,
altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ct.461+471+473
Sumele preluate din ct.542, reprezentand avansurile de trezorerie
acordate potrivit legii si nedecontate la data bilantului ct.461
Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:
de la nerezidenti
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici

301,622

1
0
0
0
0

1
2,456

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

4,783

71
72

45,742,403

73

474,501

74
75
76
188,291
77
78
79
80
81
82
83

188,254
0
37

84
85

557,372

86

534,125

87

23,247

88
89
90

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din


ct.508) ,(rd92 la 98) , din care:
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)
Casa in lei si in valuta (rd.101+102), din care:
in lei (ct.5311)
in valuta (ct.5314)
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.104+106), din care:
in lei (ct.5121)
in valuta (ct.5124)
Alte conturi curente la banci si acreditive(rd.109+110) , din care:
sume in curs de decontare , acreditive si alte valori de incasat ,
in lei (ct.5112+5125+5411)
sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5412)
Datorii din care:
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in
sume brute (ct.161+1681) (rd.113+114), din care:
in lei
in valuta
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzi aferente
(ct.5191+5192+5197 + din ct.5198), (rd.71+72) , din care:
in lei
in valuta
Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente
(ct.5193+5194+5195+din ct.5198),(rd.125+126) , din care:
in lei
in valuta
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct.1621+
1622+1627+ din ct.1682), rd(131+132), din care:
in lei
in valuta
Credite de la trezoreria statului (ct.1626+din ct.1682)
Credite de la trezoreria statului (ct.1626+din ct.1682)
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+
1687),(rd.144+145), din care:
in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de
cursul unei valute
in valuta
Datorii comerciale , avansuri primite de la clienti si alte conturi
asimilate , in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)
Datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti si alte conturi
asimilate , in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+
424+426+427+4281)
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)
Datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate ct.447
Alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)
Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+
509) rd.157 la 162)
Decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii,
asociatii privind capitalul,decontari din operatii de participare ct.453+456+457 +4582)
Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice
altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ct.462+472+473)
Subventii nereluate la venituri din ct.472
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269+509
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti ct.478
Dobanzi de platit (ct.5186)
Capital subscris varsat (ct.1012((rd.92 la 94) , din care:
actiuni cotate
actiuni necotate

91
99
100
101
102
103
104
106
108
109
110
111
112
113
114
118
119
120
124

2,974
2,268
706
60,715
2,187
58,527

48,026,173
0
0
0
27,705,937
27,705,937
0
0

125
126
130
131
132
142
143
0
144
145
147

0
14,172,520

148

4,216,892

149

227,096

150
151
152
153
154
155
156
157

5,897,645
196,161
5,698,456
3,028

22,976

158

21

159

22,955

160
161
162
163
165
166
167

9,540,638
9,540,638

parti sociale
Brevete si licente din ct.205
VIII.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)
Emil Popescu
Presedinte

168
170

171

51,024

Sume
2
1,651,632
0
0
Pentru
activ.curenta
2

31.12.2014
2
139
165

Pentru activ.
de investitii
3

31.12.2014
2
0
0
0
0
31.12.2014
2
2,456

4,783

49,198,375
920,628

232,042

232,032
10

146,769

112,840
33,929

2,761
2,052
710
100,102
1,002
99,099

49,013,527

26,213,052
26,213,052
0

16,731,999
4,474,750
288,858

5,771,888
215,125
5,552,612
4,151

7,729
21
7,708

9,540,638
9,540,638

102,863

0
51,024
Sorin Furdui
Vicepresedinte

ZAREA SA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI


Anul 2015
ron
DENUMIRE INDICATOR
1 Cifra neta de afaceri
2 Costul cu produsele vandute
3 Cheltuieli cu salariile
4 Servicii si alte cheltuieli de exploatare
5 Alte venituri
6 Amortizare si provizioane
7 REZULTATUL DIN EXPLOATARE
8 Venituri financiare
9 Cheltuieli financiare si asimilate

Jan - Dec 2015


51,683,706
-24,175,109
-7,185,880
-16,821,140
48,000
-1,049,200
2,500,377
0
-1,693,816

10 PROFIT BRUT

806,561

11 Impozit pe profit

-134,534

12 PROFIT NET

Emil Popescu
Presedinte

672,027

Sorin Furdui
Vicepresedinte

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 1. Active Imobilizate
Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau
pierdere de valoare)

Valoarea Bruta
Denumire imobilizari

Marci

Sold la inceputul
ex.financiar
7,763,580

Licente
Terenuri

Cresteri de
valoare

Cedari,transferur
i si alte reduceri
0

Sold la
sfarsitul ex
financiar

Sold la inceputul
ex.financiar

Ajustari
inregistrate in
cursul exercit.

Reduceri sau
reluari

7,763,580

336,240

336,240

232,495

17,781

30,634,189

30,634,189

Constructii

5,808,802

3,385

5,812,187

3,428,967

174,983

Instalatii tehnice, mijl transport, masini

7,943,875

1,019,214

50,102

8,912,987

5,994,193

452,052

49,907

Mobilier,aparatura birotica

530,210

50,127

580,337

411,716

40,680

Imobilizari in curs

197,041

284,959

470,317

11,683

Avansuri acordate pentru imobilizari

2,456

2,456

Alte creante imobilizate

4,783

4,783

53,221,176

1,357,685

520,419

54,058,442

10,067,371

685,496

49,907

Total Active Imobilizate

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

pentru depreciere sau


)

Valoarea Neta

Sold la sfarsitul
ex financiar

Sold la
inceputul
ex.financiar

Sold la sfarsitul
ex financiar

7,763,580

7,763,580

250,276

103,744

85,964

30,634,189

30,634,189

3,603,950

2,379,836

2,208,237

6,396,338

1,949,682

2,516,649

452,396

118,493

127,941

197,041

11,683

2,456

2,456

4,783

4,783

10,702,960

43,153,805

43,355,482

-0.15

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 2. Provizioane

Denumirea provizionului

Sold la inceputul
exercitiului financiar
2014

Transferuri
in cont

din cont

Sold la sfarsitul
exercitiului
financiar 2014

Societatea nu a constituit nici un provizion pentru riscuri i cheltuieli la 31.12.2014, deoarece nu s-a considerat a fi necesar.
Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 3. Repartizarea profitului

In anul 2014 Zarea SA a inregistrat profit in suma de 1.651.632 ron.


Destinatia profitului
Profit net de repartizat (2014):
- rezerva legala
- acoperirea pierderii contabile
- dividende etc
Profit nerepartizat

Suma ron
1,651,632
87,431
0
0
1,564,201

Rezultatul financiar al anului 2013 a fost pierdere in suma de 960.467 ron

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 4. Indicatori economico-financiari
INDICATORI

2013

2014

1. Indicatori de lichiditate
a) Indicatorul lichiditatii curente

1.15 lei

1.18 lei

b) Indicatorul lichiditatii imediate

0.93 lei

0.97 lei

1.06 lei

1.07 lei

0%

0%

a) Marja din vanzari / cifra afaceri bruta

34.00%

36.07%

b) Rezultat operational inainte amortizari


/ cifra afaceri bruta

3.49%

3.97%

a) Viteza de rotatie a creantelor

2.15

1.95

b) Viteza de rotatie a activelor fixe

1.77

1.72

c) Viteza de rotatie a stocurilor

7.15

7.37

d) Viteza de rotatie a activelor curente

1.38

1.29

e) Viteza de rotatie a activelor totale

0.77

0.73

f) Acoperirea dobanzilor

1.66

4.34

2. Indicatori de risc
a) Acoperirea datoriilor totale
b) Gradul de indatorare
3. Indicatori de profitabilitate

4. Indicatori de activitate

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 5. Situatia creantelor si datoriilor
SITUATIA CREANTELOR
Creante

Termen de lichiditate

Sold la 31.12.2014

Sub 1 an

Peste 1 an

Total, din care:

47,677,602

47,677,602

Clienti certi

47,291,403

47,291,403

1,787,909

1,787,909

-1,787,909

-1,787,909

Alte creante

267,135

267,135

Furnizori-debitori

119,063

119,063

Provizion scadente depasite


Clienti incerti
Provizion clienti incerti

SITUATIA CREANTELOR
Creante
Total, din care:
Clienti certi
Provizion scadente depasite
Clienti incerti
Provizion clienti incerti
Alte creante
Furnizori-debitori

Sold la 31.12.2013
44,440,319
43,901,154
0
1,690,390
-1,690,390
388,306
150,860

Termen de lichiditate
Sub 1 an
Peste 1 an
44,440,319
43,901,154
0
1,690,390
-1,690,390
388,306
150,860

0
0
0
0
0
0
0

SITUATIA DATORIILOR
Datorii
Total, din care:
Furnizori interni
Furnizori externi
Furnizori imobilizari
Furnizori-facturi nesosite
Efecte de comert de platit
Sume datorate institutiilor de credit
Sume datorate entitatilor afiliate
Leasing financiar
Datorii in legatura cu personalul
Cotributia la asigurarile sociale
Contributia la fondul de somaj
Impozit pe profit curent
TVA de plata
Impozitul pe salarii
Fonduri speciale - taxe si varsam asimila
Fond de garantare
Creditori diversi

Sold la 31.12.2014
49,008,811
9,656,430
1,579,571
219,289
1,916,200
465,330
26,213,052
2,873,144
0
288,858
209,395
5,730
96,980
2,770,810
79,785
2,607,917
1,271
2,993

Termen de exigibilitate
Sub 1 an
1 - 5 ani
49,008,811
0
9,656,430
0
1,579,571
0
219,289
0
1,916,200
0
465,330
0
26,213,052
0
2,873,144
0
0
0
288,858
0
209,395
0
5,730
0
96,980
0
2,770,810
0
79,785
0
2,607,917
0
1,271
0
2,993
0

Alte datorii

22,056

22,056

SITUATIA DATORIILOR
Datorii

Sold la 31.12.2013

Total, din care:


Furnizori interni
Furnizori externi
Furnizori imobilizari
Furnizori-facturi nesosite
Efecte de comert de platit
Sume datorate institutiilor de credit
Sume datorate entitatilor afiliate
Leasing financiar
Datorii in legatura cu personalul
Cotributia la asigurarile sociale

48,026,173
8,877,169
1,948,759
8,166
373,249
697,045
27,705,937
2,246,587
0
227,096
191,538

Contributia la fondul de somaj


Impozit pe profit curent
TVA de plata
Impozitul pe salarii
Fonduri speciale - taxe si varsam asimila
Fond de garantare
Creditori diversi
Alte datorii

Termen de exigibilitate
Sub 1 an
1 - 5 ani
48,026,173
0
8,877,169
0
1,948,759
0
8,166
0
373,249
0
697,045
0
27,705,937
0
2,246,587
0
0
0
227,096
0
191,538
0

4,623
0
2,693,205
69,131
2,939,148
21
3,846
40,655

4,623
0
2,693,205
69,131
2,939,148
21
3,846
40,655

CREDITE SI IMPRUMUTURI DE LA BANCI

Data angajarii:
Data finalizarii
Valoare maxima
Moneda contract
Garantii

Credit BRD - GSG pe termen scurt:


29-Jul-14
29-Jul-15
3.000.000 in echivalent EURO
EUR utilizabil in RON
Ipoteca teren (22221 mp) si constructii
(10687mp) din Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi
nr.176,sector 1.
Credit BANCA TRANSILVANIA pe termen scurt:

Data angajarii:

20-Jun-14

Data finalizarii
Valoare maxima
Moneda contract

19-Jun-15
14.500.000 RON
RON

Garantii

Ipoteca teren (14.155 mp) si constructii


(5237.3mp) din Bucuresti, sos.BucurestiPloiesti nr.954A, sector 1

0
0
0
0
0
0
0
0

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

e exigibilitate
Peste 5 ani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

e exigibilitate
Peste 5 ani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 7. Participatii si surse de finantare
a)
b)
c)
d)

Capitalul social subscris si varsat integral la 31.12.2014 este in suma de 9 540 637.80 ron
Numar actiuni emise: 95 406 378 buc
Valoarea nominala: 0.10 lei/actiune
Piata tranzactionata : Bursa de Valori Bucuresi - RASDAQ

In anul financiar 2014 , Zarea SA nu a rascumparat actiuni in nume propriu si nu a emis obligatiuni.
Structura actionariatului societatii Zarea SA la 31.12.2014 este urmatoarea:
1 Ambra SA

51.0071%

2 Karom Trading

36.1276%

3 Alti actionari

12.8653%

In cursul anului 2014, nu au existat modificari ale capitalului social sau ale structurii actionariatului.

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 8. Informatii privind angajatii
In anul 2014 societatea a avut in medie 139 angajati din care 135 angajati cu contracte de munca si 4 zilieri.
medie structurata astfel:
* personal in productie: 67 cu contract de munca si 4 zilieri
* personal in vanzari si logistica: 46 cu contract de munca
* personal TESA: 13
* cadre de conducere: 9
In anul 2013 societatea a avut in medie 136 angajati din care 117 angajati cu contracte de munca si 19 zilieri.
medie structurata astfel:
* personal in productie: 52 cu contract de munca si 17 zilieri
* personal in vanzari si logistica: 43 cu contract de munca si 2 zilieri
* personal TESA: 13
* cadre de conducere: 9
Salariile brute in anul 2014 au fost de 5.730.699 ron, iar cheltuielile societatii cu asigurarile sociale
de 1.371.269 ron.
In anul 2013 salariile brute au fost 5.452.696 ron , iar cheltuielile societatii cu asigurarile sociale
1.321.499 ron.
Prin statut, Zarea SA este condusa prin sistemul dualist, respectiv Directorat si Consiliu de Supraveghere.
In anul 2014 societatea nu a acordat credite salariatiilor, membrilor Directoratului si membrilor
Consiliului de Supraveghere.
Societatea nu inregistreaza obligatii viitoare de genul garantiilor asumate in favoarea
salariatilor si membrilor conducerii.
Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membrii de conducere si supraveghere.

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

contracte de munca si 4 zilieri.

contracte de munca si 19 zilieri.

cu asigurarile sociale
asigurarile sociale

si Consiliu de Supraveghere.
ului si membrilor

de conducere si supraveghere.

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 9. Analiza rezultatului operational
ron
Denumirea Indicatorului
1. Cifra de afaceri bruta

Exercitiul financiar
2013

2014

76,445,861

74,418,422

-25,699,767

-23,453,400

50,746,094

50,965,022

-24,753,373

-24,120,030

25,992,720

26,844,992

-15,463,505

-16,778,066

-7,861,150

-7,113,991

8. Rezultatul operational

2,668,065

2,952,936

9. Amortizari si provizioane

-1,106,521

-1,039,841

-452,830

1,668,838

1,108,713

3,581,933

2. Acciza din vanzari si bonus acordat clientilor


dupa facturare (dupa livrare)
3. Cifra de afaceri neta
4. Costul bunurilor vandute si al serv. aferente
5. Marja aferenta cifrei de afaceri
6. Cheltuielile de desfacere, vanzari, logistice,
marketing
7. Cheltuieli generale, administrative

10. Alte venituri/cheltuieli


11. Rezultat din exploatare

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 10. Alte informatii
Prezentarea Societatii
Prezentarea este realizata in Raportul Anual al Directoratului.
Relatiile cu entitatile afiliate
Aceste relatii sunt prezentate separat in Anexa nr. 11 la prezentele Situatiile Financiare
Cursul valutar utilizat pentru prezentarea elementelor de activ si datorii in monezi straine
Curs valutar la 31.12.2014: 1 EURO = 4,4821 RON ; 1 USD=3,6868 RON
Informatii referitoare la impozitul pe profit
Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile,
respectiv veniturilor impozabile , a elementelor similare veniturilor si a facilitatilor fiscale.
O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe profit
este prezentata in tabelul urmator:

Denumire indicatori

2013

2014

Venituri totale

57,225,357

58,069,115

Cheltuieli totale

58,185,824

56,320,502

-960,467

1,748,613

Deduceri

995,335

921,064

Cheltuieli nedeductibile

898,103

890,965

Elemente similare veniturilor (rezerva reevaluare teren vandut)

Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti

-1,057,699

-1,057,699

660,815

Impozit pe profit (Rezultat fiscal *16%)-cheltuieli de sponsorizare

96,980

Impozit pe profit de inregistrat

96,980

-1,057,699

1,651,632

Rezultat contabil brut:

Rezultat fiscal:

Profit fiscal net(+)/Pierdere fiscala (-)


Cifra de afaceri pe segmente si piete geografice

Cifra de afaceri in anul 2014 se realizat majoritar pe segmentul bauturilor si pe teritoriul Romaniei
(exportul a reprezentat 3.195.840 ron)
Onorarii platite auditorilor
Onorariul platit auditorului in anul 2014 pentru auditul statutar a fost 5.000 eur + tva (2013: 5.000 eur + tva).

Garantii extrabilantiere si datorii contingente.


La solicitarea Zarea SA , BRD-Dristor a emis o scrisoare de garantie bancara in favoarea
Ministerului de Finante in valoare de 2.414.295.28 ron , pentru garantie antrepozit fiscal.
Zarea nu are datorii contingente la 31 12.2014.

Evenimente ulterioare
Dupa inchiderea anului financiar 2014, nu s-a inregistrat nici un eveniment care sa afecteze datele
din situatiile financiare.

Emil Popescu
Presedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

0 eur + tva).

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014


Anexa 11. Relatiile cu entitatile afiliate
Datorii catre entitatile afiliate
AMBRA SA

Sold la 01.01.2014

Sold la 31.12.2014

2,246,587

2,873,144

KAROM DRINKS SRL

SCHLOSS WACHENHEIM

Creante de la entitatile afiliate

Sold la 01.01.2014

AMBRA SA
KAROM DRINKS SRL

33,289

33,269

6,018,616

1,724,487

SCHLOSS WACHENHEIM

Achizitii de la entitatile afiliate


AMBRA SA

Sold la 31.12.2014

Materii prime materiale

Marfuri

Servicii

Echipamente

TOTAL

2,211,827

854,711

155,084

137,913

3,359,534

KAROM DRINKS SRL

SCHLOSS WACHENHEIM

37,294

37,294

Vanzari catre entitatile afiliate


AMBRA SA
KAROM DRINKS SRL

Produse finite si
marfuri

Servicii

Discount

TOTAL

15,050

13,941

28,991

Emil Popescu

Sorin Furdui

Presedinte

Vicepresedinte