Sunteți pe pagina 1din 6

..

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.

.
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE I MODELARE ECONOMIC.

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor
Economie i Modelare Economic
tiine Economice
Licen

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Fundamentele comunicrii n economie
2.2 Titularul activitilor de curs
Oil Maria Daniela
2.3 Titularul activitilor de seminar
Oil Maria Daniela
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare
Ex 2.7 Regimul disciplinei

Opt

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: pregtire examinare final
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numrul de credite
2

1
14
ore
8
7
2
3
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) Nu este cazul


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul) Nu este cazul


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate

PAGINA |

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.

.
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE I MODELARE ECONOMIC.
Competene profesionale

Competene transversale

Definirea conceptelor, teoriilor economice fundamnetale folosite n comunicarea


din cadrul organizaiilor
Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea si interpretarea lor in
situatii economice concrete
Elaborarea de rapoarte economice i de comunicare n organizaii pe baza
prelucrrii afirmaiilor existente
Identificarea i definirea mijloacelor economice de comunicare i coresponden
comercial
Explicarea impactului comunicrii economice asupra proceselor economice de
baz
Aplicarea principiilor, normelor i valorilor codului de etic profesional n cadrul
propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil
Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea
de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei
Identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea eficient a resurselor
i tehnicilor de nvare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
cunoaterea semnificaiei noiunilor i conceptelor teoretice
fundamentale

7.2 Obiectivele specifice

cunoaterea diferitelor canale, metode instrumente i stiluri de


comunicare

interpretarea coninutului teoretic i aplicativ al corelaiilor


microeconomice
explicarea efectului comunicrii economice asupra
proceselor economice

explicarea tehnicilor i a strategiilor de comunicare economic


explicarea principalelor stiluri de comunicare

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

I.
Introducere
n
fundamentele comunicrii
n economie
1.Conceptul
de
comunicare,
caracteristici
i
principii
ale
comunicrii
2. Sistemul de comunicare: structur,
etape, relaii interprocesuale. Funciile
i condiiile comunicrii
II. Modele ale comunicrii
Modelul Shannon Weaver, Modelul
Lasswell,
Modelul
Osgood
&
PAGINA |

Explicaia,
Conversaia euristic,
Problematizarea,
SINELG

Observaii
2 ore

Explicaia, Conversaia 2 ore


euristic,
Exerciii,
tiu- Vreau s tiu
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.

.
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE I MODELARE ECONOMIC.

Schramm, Modelul Dance, Modelul


Gerbner, Modelul Peirce, Modelul
Sanssure
III.
Comunicarea
economic.
Limbajul economic
1.Comunicarea
economic.
Caracteristicile
mediului
comunicaional
2. Comportamentul economic. Cazuri
particulare ale comportamentului
economic.
nsuirile
umane
fundamentale
n
procesul
de
comunicare economic
3. Comunicarea n procesul de
negociere
4. Limbajul economic definire,
forme de limbaj

Am
nvat,
Problematizarea
Studiu de caz
Explicaia, Conversaia 4 ore
euristic,
Exerciii,
tiu- Vreau s tiu
Am nvat
Problematizarea,
SINELG
Studiu de caz

IV. Tipologia formelor comunicrii


1. Comunicarea
intrapersonal,
interpersonal, de grup i comunicarea
la distan. Comunicarea public i de
mas
2. Comunicarea verbal
3. Comunicare nonverbal i comunicare
paraverbal
V.
Deontologia
tipurilor
de
comunicare
Deontologia tipurilor i a mijloacelor
de comunicare

Explicaia, Conversaia 3 ore


euristic, tiu- Vreau
s
tiu

Am
nvat,
Problematizarea,
SINELG
Studiu de caz

VI. Eficiena comunicrii


1.Bariere i obstacole n
comunicrii
2.Eficiena comunicrii

Explicaia, Conversaia 1 ore


euristic, tiu- Vreau
s
tiu

Am
nvat,
Problematizarea,
SINELG
Studiu de caz
Explicaia, Conversaia 2 ore
calea euristic, tiu- Vreau
s
tiu

Am
nvat,
Problematizarea,
SINELG

Bibliografie

1. Cisma Laura, Popovici Adina, Prean Mihai, Oil Maria, Miculescu Andra, - Fundamentele
comunicrii n economie, Editura Eurostampa, Timioara, 2012;
* * *
2. Blnic Silviu Comunicare n afaceri, Editura A.S.E., Bucureti, 2003
3. Bodea Gabriela - Comunicarea: expresie i deontologie, Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca,
PAGINA |

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.

.
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE I MODELARE ECONOMIC.

2007
4. Chiriacescu Adriana Comunicare interuman. Comunicare n afaceri. Negociere, Editura
A.S.E., Bucureti, 2003
5. Creu Alina, Peptan Elena Comunicare de mas, Editura A.S.E., Bucureti, 2004
6. Elashmawi, Farid - "Competing globally. Mastering multicultural management and
negotiations", Routledge Edition, New York, 2001;
7. Lewicki, Roy J. , Saunders, David M., Barry, Bruce, "Essentials of negotiation", McGraw-Hill
Irwin Edition, 2011;
8. McQuail Denis, Windahl denis Modele ale comunicrii pentru studiul comunicrii de mas,
Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2004;
9. Moore, Christopher W. , Woodrow, Peter J. - "Handbook of global and multicultural
negotiation", Jossey-Bass Edition, San Francisco, 2010;
10. Prjol Florentina - Comunicare organizaional, Editura Mirton, Timioara, 2003
11. Popescu Dan Arta de a comunica, Editura Economic, Bucureti, 1998
12. Rducan Radu, Rducan Ramona Comunicare organizaional i dinamica grupului,
Editura Solness, Timioara, 2007
13. Rogojanu Angela Comunicare i limbaj economic, Editura A.S.E., Bucureti, 2003
14. Rogojanu Angela, Hristache Diana Andreia, Tanadi Alexandru Comunicare instituional,
Editura A.S.E., Bucureti, 2004
15. erb Stancu Relaii publice i comunicare, Editura Teora, Bucureti, 1999
16. www.ase.ro ; Alexandru Tanadi Fundamentele comunicrii economice. Note de curs
8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaii

I.
Introducere
n Explicaia,
fundamentele comunicrii Conversaia euristic,
Problematizarea, SINELG
n economie

2 ore

II. Modele ale comunicrii

2 ore

Explicaia,
Conversaia
euristic, Exerciii, tiuVreau s tiu Am
nvat, Problematizarea
Studiu de caz
III.
Comunicarea
economic. Explicaia,
Conversaia
Limbajul economic
euristic, Exerciii, tiuVreau s tiu Am
nvat
Problematizarea, SINELG
Studiu de caz
IV. Tipologia formelor comunicrii
Explicaia,
Conversaia
euristic, tiu- Vreau s
tiu

Am
nvat,
Problematizarea, SINELG
Studiu de caz
V.
Deontologia
tipurilor
de Explicaia,
Conversaia
comunicare
euristic, tiu- Vreau s
tiu

Am
nvat,
Problematizarea, SINELG
PAGINA |

4 ore

2 ore

2 ore

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.

.
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE I MODELARE ECONOMIC.

VI. Eficiena comunicrii

Studiu de caz
Explicaia,
Conversaia 2 ore
euristic, tiu- Vreau s
tiu

Am
nvat,
Problematizarea, SINELG

Bibliografie

1. - Cisma Laura, Popovici Adina, Prean Mihai, Oil Maria, Miculescu Andra, - Fundamentele
comunicrii n economie, Editura Eurostampa, Timioara, 2012;
* * *
2. Blnic Silviu Comunicare n afaceri, Editura A.S.E., Bucureti, 2003
3. Bodea Gabriela - Comunicarea: expresie i deontologie, Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca,
2007
4. Chiriacescu Adriana Comunicare interuman. Comunicare n afaceri. Negociere, Editura
A.S.E., Bucureti, 2003
5. Creu Alina, Peptan Elena Comunicare de mas, Editura A.S.E., Bucureti, 2004
6. Elashmawi, Farid - "Competing globally. Mastering multicultural management and
negotiations", Routledge Edition, New York, 2001;
7. Lewicki, Roy J. , Saunders, David M., Barry, Bruce, "Essentials of negotiation", McGraw-Hill
Irwin Edition, 2011;
8. McQuail Denis, Windahl denis Modele ale comunicrii pentru studiul comunicrii de mas,
Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2004;
9. Moore, Christopher W. , Woodrow, Peter J. - "Handbook of global and multicultural
negotiation", Jossey-Bass Edition, San Francisco, 2010;
10. Prjol Florentina - Comunicare organizaional, Editura Mirton, Timioara, 2003
11. Popescu Dan Arta de a comunica, Editura Economic, Bucureti, 1998
12. Rducan Radu, Rducan Ramona Comunicare organizaional i dinamica grupului,
Editura Solness, Timioara, 2007
13. Rogojanu Angela Comunicare i limbaj economic, Editura A.S.E., Bucureti, 2003
14. Rogojanu Angela, Hristache Diana Andreia, Tanadi Alexandru Comunicare instituional,
Editura A.S.E., Bucureti, 2004
15. erb Stancu Relaii publice i comunicare, Editura Teora, Bucureti, 1999
16. www.ase.ro ; Alexandru Tanadi Fundamentele comunicrii economice. Note de curs

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
ntreaga activitate didactic aferent disciplinei este ndreptat nspre dobndirea de ctre
studeni a unor competene profesionale i transversale care s le asigure acestora, la finalul
studiilor ciclului de licen, integrarea ct mai facil pe piaa muncii, n toate domeniile de
activitate specifice.
10. Evaluare
Tip activitate
PAGINA |

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din


Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.

.
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE I MODELARE ECONOMIC.

10.4 Curs

Evaluarea cunotiinelor
teoretice

10.5 Seminar /
laborator

Evaluarea cunotiinelor
practice
Evaluare pe parcursul
semestrului
10.6 Standard minim de performan

Examen scris (ntrebri +


studiu de caz)
Teme, referate, test semestrial

15%
10%

Cunoaterea elementelor procesului de comunicare


Cunoaterea limbajelor utilizate n comunicare i a caracteristicilor comunicrii
economice
Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

PAGINA |

nota final
75%

Examen scris ( ntrebri)

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/