Sunteți pe pagina 1din 29

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA9.1

NFIINAREAGRUPURILORDEPRODUCTORINSECTORULAGRICOL

depunereonline

PROGRA MULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL201420 20
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII9.1nfiinareagrupurilordeproductorinsectorulagricol
depunereonline
Versiunea01iunie2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
AgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)iconstituieun
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conform cerinelor specifice ale PNDR 20142020. Acest
documentnuesteopozabilactelornormativenaionalei
europene.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi
modalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe
caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,
ale Contractului de Finanare, precum i alte informaii
utile realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

GhidulSolicitantului,precumidocumenteleanexatepot
suferi rectificri din cauza modificrilor legislative
naionale i europene sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.afir.info.

PREVEDERILEPREZENTULUIGHIDSECOMPLETEAZCUREGLEMENTRILECUPRINSE
NMANUALULDEPROCEDURPENTRUSUBMSURA9.1POSTATPESITEUL
WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatede
MADRiAFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltareale
Romniei,precumipepaginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,
printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhidului
Solicitantului.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS
1.PREVEDERIGENERALE
1.1.ContribuiaSubmsurii9.1nfiinareagrupurilordeproductorinsectorulagricol
laDomeniiledeIntervenie...............................................................03

2.PREZENTAREASUBMSURII9.1
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile..........................................................05

2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului............................................06

2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile........................................................................07

2.4.TipurideinvestiiiiCheltuielineeligibile............................................................07

2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului..............................................................................08

2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)...................12

3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUNFIINAREAGRUPURILOR
DEPRODUCTORINSECTORULAGRICOL
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare........................14

3.2.Contractareafondurilor...............................................................................................19
3.3.Plata.............................................................................................................................21

4.INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE
4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare.................................................23

4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAFIRwww.afir.info.......................25
4.3.Dicionar...............................................................25

4.4.AFIRnsprijinuldumneavoastr.......................................................................27

5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1Anexa1ModelCereredefinanare......................................................................www.afir.info
5.2Anexa2ModeldePlandeafaceri
5.3Anexa3Stabilireadimensiuniieconomiceaexploatatiei
5.4.Anexa4ListalocalitiHNV...........www.afir.info
5.5.Anexa5AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene......................www.afir.info
5.6.Anexa6ModelContractdefinanare................................................................www.afir.info
5.7Anexa7FiaMsurii9iaSubmsurii9.1...........................................................www.afir.info
5.8Anexa8Actenormativeutile................................................................................www.afir.info
5.9.Anexa9DeclaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriaIMM

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1 CONTRIBUIA SUBMSURII 9.1 NFIINAREA GRUPURILOR DE PRODUCTORI N
SECTORULAGRICOLLADOMENIILEDEINTERVENIE

Submsura 9.1 nfiinarea grupurilor de productori n sectorul agricol contribuie direct la


domeniuldeintervenieDI3Ambuntireacompetitivitiiproductorilorprimariprintromai
bun integrare a acestora n lanul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate,
creterea valorii adugate a produselor agricole, promovarea pe pieele locale, a circuitelor
scurtedeaprovizionare,grupurilordeproductoriiaorganizaiilorinterprofesionale,ipoate
contribuiindirectladomeniiledeintervenie1Ai1B(datoritcapacitiicrescutedeinovarei
transfer de cunotine a grupurilor de productori), 2A (prin creterea puterii de negociere,
achiziionarea n comun a inputurilor, facilitarea accesului membrilor la utilaje i tehnologii
moderne), 4B, 4C, 5B, 5C, 5D i 5E (prin promovarea practicilor cu un impact redus asupra
resurselor de sol i ap, prin investiii colective eficiente, prin creterea accesului fermierilor la
energiedinsurseregenerabile).

ncadrareacereriidefinanaresevafacepedomeniuldeintervenie3A,dupcumurmeaz:

DI3A
Investiiile colective care ncurajeaz asocierea micilor productori i pot facilita transformarea
fermelor de dimensiuni mici n ferme familiale comerciale. Prin promovarea produciei/
comercializrii n comun, fermierii pot depi constrngerile cauzate de dimensiunea redus a
exploataiilor, atunci cnd fermierii opereaz n mod individual. Asocierea micilor productori
poate mbunti aprovizionarea pieelor locale prin livrarea ritmic a unor cantiti de produse
agricoledecalitateadaptatecerinelorconsumatorilorivacontribuilaatingereaunuinivelmai
ridicat de competitivitate n domeniul agroalimentar printro mai bun integrare a acestora n
lanul agroalimentar. De asemenea, asocierea fermierilor din sectorul agricol va conduce la
cretereacompetitivitiisectoruluiivafacilitaobinereaproduselorcuvaloareadugatmare.

Scopulsubmsuriilconstituiencurajareanfiinriiifuncionriiadministrativeagrupurilorde
productorinsectorulagricol,recunoscutenconformitatecuprevederilelegislaieinaionale
nvigoare.

Sprijinulacordatprinaceastsubmsur,vacontribuila:
mbuntireaperformanelorgeneraleicretereaveniturilorexploataiiloragricole;
integrarea pe pia a productorilor primari prin adaptarea produciei acestora la cerinele
pieeiicomercializareancomunaproducieilor;
creareaipromovarealanurilorscurte;
respectriistandardelorcomunitaredemediuiclim,siguranalimentar,etc.

De asemenea, investiiile colective vor viza dezvoltarea de noi metode de pstrare a produciei
agroalimentare,pentrucretereasiguraneialimentare,deproduseadaptatemaibinecerinelor
pieeiidemetodedeutilizareadeeurilorideepurareaapeipentruprotejareamediului.

ScopulprincipalalGrupurilorestevalorificareancomunaproduseloragricolealemembrilor.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Obiectiveprincipale:
a)eficientizareaactivitiimembrilorgrupurilor;
b) planificarea i modificarea produciei conform cererii pieei, n special conform condiiilor de
calitateicantitate;
c)promovareaconcentrriioferteiiplasareapepiaaproduselorobinutedemembriilor;
d)reducereacosturilordeproducieistabilizareapreurilorlaproductor;
e)promovareautilizriipracticilordecultivare,atehnicilordeproducieigestiunea deeurilor
caresnudunezemediuluinconjurtor,nspecialpentruproteciacalitiiapelor,asoluluiia
peisajuluinatural,precumimeninereai/saupromovareabiodiversitii;
f) valorificarea disponibilitii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din
membri.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII9.1

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

SolicitaniieligibilipentrusprijinulacordatprinSubmsura9.1suntGrupuriledeproductoridin
sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de ctre MADR nainte de solicitarea sprijinului,
dar dup 1 ianuarie 2014, conform legislaiei naionale n vigoare (Ordonana Guvernului nr.
37/2005cumodificrileicompletrileulterioare).Sunteligibileigrupuriledeproductoricare
auobinutrecunoatereipentruprodusei/saugrupedeprodusesprijiniteprinsubmsura9.1a,
dar care au obinut recunoatere i pentru produse i/sau grupe de produse sprijinite prin
submsura 9.1. n acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de
produsesprijiniteprinsubmsura9.1.

nvedereaaprobriisprijinului,grupuriledeproductoritrebuiessencadrezendefiniiaIMM
(microntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea
nfiinriiidezvoltriintreprinderilormiciimijlociicumodificrileicompletrileulterioare)i
s fie recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe
produsedingrupeledeproduseagricoleconformArt3dinanexalaOrdinulnr.358/2016privind
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 37/2005 cu completrile i
modificrile ulterioare. ncadrarea n categoria IMM se va demonstra de ctre solicitant doar la
momentul depunerii cererii de finanare, nefiind obligat sa menin acest statut pe perioada
derulariicontractuluidefinanare.

Atenie!ConformLegii346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilormicii
mijlociicumodificrileicompletrileulterioare,sevaverifica,inclusiv,condiiadentreprinderi
parteneresaulegatepentruncadrareasolicitantuluincategoriadeIMM.

Atenie!
Pentru Grupurile de productori beneficiari ai finanrii prin FEADR, care pe perioada
implementrii planului de afaceri, i schimb tipul i dimensiunea ntreprinderii, avut la data
depuneriiCereriideFinanare,nsensultreceriidelacategoriademicrontreprinderelacategoria
de ntreprindere mic sau mijlocie, respectiv de la categoria ntreprindere mic sau mijlocie la
categoria ntreprinderi mari, cheltuielile pentru finanare rmn eligibile pe toat perioada
implementriiplanuluideafaceri.

Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
sfiepersoanjuridicromn;
sacionezennumepropriu;

Categoriiledesolicitani/beneficiariaimsurilor/submsurilordeinvestiiiderulateprinPNDR
20142020,restricionatedelafinanare,sunt,dupcaz:
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Beneficiaricareaumaiprimitsprijinprinintermediulsubmsurii9.1;
Grupurile de productori recunoscute preliminar n sectorul legumefructe (conform
prevederilor pentru evitarea dublei finanri din capitolul 14 PNDR, Complementaritatea
FEADRFEGA);
Grupuriledeproductorirecunoscutenaintede1ianuarie2014.
Grupurile de productori recunoscute dup data de 1 ianuarie 2014 i care au
beneficiat/beneficiazdesprijinFEADRPNDR20072013prinM142,inclusivcelecareauau
beneficiat/beneficiazdesprijinprinsubmsurasimilardinLEADER;
Grupuriledeproducatoricareauncomponenunfostmembrualunuigrupdeproducatori
recunoscut preliminar sau al unei organizaii de productori (OP) din sectorul fructelor i
legumelor (sprijinite prin FEGA), doar dac membrul respectiv a renuntat la aceast calitate
dup01.01.2014saudacgrupulcaresolicitsprijinulprinintermediulacesteisubmsurieste
recunoscutpentruacelai/aceeai/aceleaiprodus/produse/grupa/grupedeprodusecaigrup
de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizaii de productori (OP) din care
provinemembrulrespectiv.
Grupuriledeproductorirezultatenurmafuziuniiunorgrupurideproductoriexistente.

Atentie!
Solicitanii/beneficiarii/membriiasociaiilordedezvoltareintercomunitar,dupcaz,nregistrain
registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul SAPARD, ct i pentru FEADR, pot depune
proiecte aferente submsurii 9.1, cu condiia achitrii integrale a datoriei fa de AFIR, inclusiv
dobnzileimajorriledentrzierepnlasemnareacontractelordefinanare.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Atenie! Pentru a demonstra ndeplinirea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului


dumneavoastr este necesar s prezentai n cadrul Planului de Afaceri toate informaiile
concludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii.

Documentelejustificativenecesarelamomentuldepuneriicereriidefinanarevorfincrcateon
linepepaginadeinternetAFIRivorfibifatecsuelecorespunztoaredocumentelorjustificative
din cadrul Punctului E al cererii de Finanare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR
AFERENTE SUBMSURII 9.1, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANARE, iar
pentru cele obligatoriu a fi depuse dup publicarea Raportului de selecie, se vor bifa csuele
corespunztoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PN LA
MOMENTULCONTRACTRII.

Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili;
ndeplinirea acestui criteriu se va demonstra n baza documentelor de nfiinare ale solicitantului
(statut) i a Certificatelor care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, a nsuirii
obligaiiloriangajamentelormenionatenDeclaraiaFinurmaverificriiefectuatedectre
experiiAFIR,nbazadedateONRC.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Solicitantul prezint un plan de afaceri care trebuie s detalieze activitile planificate ale
grupului n raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1)
R1305/2013):
adaptarea produciei i produselor productorilor care sunt membri ai acestor grupuri la
cerinelepieei;
introducerea n comun a produselor pe pia, inclusiv pregtirea pentru vnzare,
centralizareavnzriloriaprovizionareacumprtorilorengros;
stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra produciei, acordnd o atenie
deosebitrecoltriiidisponibilitii;
alte activiti care pot fi desfurate de ctre grupurile de productori, cum ar fi
dezvoltareacompetenelornmateriedeexploatareidecomercializare,precumiorganizarea
ifacilitareaproceselordeinovare.
ndeplinireaacestuicriteriusevademonstranbazacorelriiinformaiilordinPlanuldeafaceri.

Solicitantul trebuie s stabileasc n planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activitilor


menionateanterior.
Inbazagraduluiderealizareaobiectivelorstabilitedesolicitantsevadeterminalaultimatran
deplatdacplanuldeafaceriafostimplementatcorect.
n cazul nerespectrii planului de afaceri, se recupereaz sprijinul, proporional cu obiectivele
nerealizate.

2.3 Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

Submsura9.1areaplicabilitatelanivelulntreguluiteritoriualRomniei.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din nfiinarea i funcionarea grupurilor de productori
din sectorul agricol, prevzute n planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse.

2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Prin Submsura 9.1 nu se pot finana cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de productori
existente.Astfel,suntexclusedelafinanaregrupuriledeproductorirezultatenurmafuziunii
unorgrupurideproductoriexistente.

nconformitatecucapitolul8.1PNDR20142020,suntneeligibilecheltuielileefectuatenaintede
semnareacontractuluidefinanareaproiectului,cuexcepiaacelorcosturilorgeneralenecesare
ntocmirii Cererii de Finanare potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care pot fi
realizatenaintededepunereacereriidefinanare.CheltuielilegeneralenecesarentocmiriiCererii
de Finanare se refer la onorariile pentru consultani, onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economic i de mediu, inclusiv ntocmirea planurilor de afaceri i alte asemenea
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

cheltuieli necesare pentru ntocmirea i completarea dosarului cererii de finanare (pn la


semnareacontractuluidefinanare).

2.5Criteriiledeseleciealeproiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaz trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat


(autoevaluare/prescoring)maimaresauegaldectpragulminim.

Pentruaceastsubmsurpragulminimestede10puncteireprezintpragulsubcareniciun
proiectnupoatebeneficiadefinanarenerambursabil.

Atenie! Este important ca nainte de depunerea cererii de finanare, s identificai, obiectiv,


punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o ntrunete i sl menionai n
cerereadefinanare,seciuneaADatedespretipuldeproiectibeneficiar.

IMPORTANT!
Toateobiectiveleasumate,pecaresolicitantulseangajeazslerealizezencadrulplanuluide
afaceri, devin condiii obligatorii pentru meninerea sprijinului pe toat perioada de
implementare a planului de afaceri. n cazul neimplementrii corecte a Planului de afaceri,
sumelepltitevorfirecuperateproporionalcuobiectivelenerealizate.

Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionatemaijos.

Criterii de selecie pentru submsura 9.1 nfiinarea grupurilor de productori n sectorul


agricol

Nr.
crt.
1.

Principiiicriteriideselecie

Punctaj

Principiul cooperrii (grupurile de productori care fac parte dintrun Grup


OperaionalncadrulPEI)
Max.10p

1.1Grupuldeproductorifacepartedintrunparteneriatconstituitnvederea
nfiinriiunuigrupoperaionalPEIsaudintrungrupoperaional,lamomentul Max.10p
depuneriicereriidefinanare,dupcumurmeaz:
a) La momentul depunerii cererii de finanare, Grupul de productori
facepartedintrungrupoperaionalcareimplementeazunproiectde
dezvoltareinovarepesM16.1

10p

b)ParteneriatuladepusproiectnetapaIIasM16.1

7p

c)ParteneriatulafostselectatnetapaI(primaetapa)asM16.1

4p

Atentie!AcestprincipiuvafiaplicatodatcupublicareaprimuluiraportdeselecieaferentetapeiI
asM16.1.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.

Principiulreprezentativitiigrupurilor(numruldemembri)

Max.30p

2.1Grupuldeproductoriarencomponena:

Max.30p

a)maimultde15membri

30p

b)1015membri

25p

c)69membri

20p

NumrulmembrilorsevaprezentanplanuldeafaceriisevaverificanstatutulGP.
Verificarea criteriilor de selecie ale acestui principiu se bazeaz pe documentele justificative
prezentate de ctre solicitant la momentul depunerii CF. Dup contractare, avnd n vedere
caracterulstimulativalsprijinului,numrulmembrilorgrupuluideproductori,beneficiardesprijin,
poatenregistracreterifrniciorestricie.nperioadadeimplementareaplanuluideafacere,
numrul membrilor nu va scdea sub valoarea pentru care sa primit punctaj. n cazul retragerii
anumitormembrii,grupulvacooptanoimembriiastfelnctatingereaobiectivelordinplanulde
afacerisnufieafectat.
3. Principiul calitii produselor (grupurile care produc, depoziteaz i
comercializeaz produse ecologice, HNV, tradiionale sau produse care Max.25p
participlaschemedecalitateeuropene)
3.1. Grupul de productori i propune prin planul de afaceri c va efectua
investiiicaredeservescmembriifermierinscriinsistemuldecertificaren
agriculturaecologic.

Punctajul se va acorda dac cel puin un productor agricol, membru al


grupului, este nscris n sistemul ecologic i Grupul i propune prin Planul de
afaceri investiii/operaiuni/aciuni n agricultura ecologic. Se aplic att
sectoruluivegetal,ctisectoruluizootehnic.
Verificareandepliniriiacestuicriteriusevarealizapebazaplanuluideafaceri
i a certificatelor/documentelor membrului/membrilor privind
conversia/certificarea ca productori agricoli de produse ecologice conform
15p
OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completrile i
modificrileulterioare.
Atentie!
GPcareaprimitpunctajnetapadeseleciepentruacestcriteriuvastabilica
obiectiv n planul de afaceri efectuarea de investitii/operaiuni/aciuni care
deservesc membrul/membrii fermieri nscrii n sistemul de certificare n
agricultura ecologic i va descrie investiiile/ operaiunile/aciunile avute n
vedere.

Nuesteobligatoriucainvestiiile/operaiunile/actiunileprevazutenplanulde
afacerisfiedestinateexclusivmebrilornscriinagriculturaecologic.
3.2. Grupul de productori care se angajeaz prin planul de afaceri c va

comercializaproduseagricole:
a) care particip la o schem de calitate/sunt certificate n urma unei
schemedecalitate
10p

Pentru produsele alimentare care sunt n curs de recunoatere la nivel


Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

european, se vor puncta grupurile de productori, dac cel puin un membru


saugrupuldemonstreazobinereaacelpuinunprodusalimentarcareseafl
n arealul vizat de documentaia depus n vederea nregistrrii indicaiilor
geografice protejate (IGP) i a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru
produselealimentare,alteledectvinuriledecalitate,aindicaiilorgeografice
(IG) i a denumirilor de origine controlat (DOC) pentru vinurile de calitate,
pentru produsele care particip la sisteme de calitate recunoscute la nivel
european, precum i utilizarea meniunii de calitate facultative produs
montan 1, cu respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 privind sistemele
dindomeniulcalitiiproduseloragricoleialimentare.
Solicitantul/membrul/membriirespectmeniuniledincaietuldesarcinipentru
sistemul de calitate vizat, iar produsul este nregistrat n Registrul Sistemelor
dinDomeniulCalitiiProtejateNaional(RSCPN)produsealimentare,altele
dectvinul,iRegistrulUnicDOCIGvinuridecalitate,iardocumentaiaeste
transmis la Comisia European pentru nregistrare n vederea obinerii
protecieieuropene.

ncazulproduseloralimentarecaresuntncursdenregistrareirecunoatere
la nivel european pentru nregistrarea denumirii de specialitate tradiional
garantat (STG), GP vor fi punctate dac grupul/membrul/membrii respect
meniuniledincaietuldesarcinidepusnvederearecunoaterii,nregistrriin
Registrul Sistemelor din Domeniul Calitii Protejate Naional (RSCPN) i
transmiterii documentaiei pentru obinerea nregistrrii i proteciei la nivel
european.

n cazul produselor alimentare care au obinut recunoterea la nivel


european,GPvorfipunctatedac,celputinunmembrusaugrupulfigureaz
cu un astfel de produs n bazele de date ale Comisiei Europene DOOR, E
BACHUSpentruvinuridecalitateiESPIRITDRINKSpentrubuturilespirtoase.
n situaiile de mai sus, punctajul se acord dac cel putin un membru al
grupului sau grupul obine cel puin un produs care particip la o schem de
calitate/este certificat n urma uneischeme de calitate europene i Grupul i
propune prin Planul de afaceri (seciunea obiective suplimentare)
comercializareaunuiastfeldeprodus.

b) tradiionale
Punctajulseacorddacacelputinunmembrualgrupuluisaugrupulobinecel
puinunprodustradiionalcertificatconformprevederilorOrdinului724/2013
privind atestarea acestor produse, cu completrile i modificrile ulterioare i
Grupul i propune prin Planul de afaceri (seciunea obiective suplimentare)
comercializareaunuiastfeldeprodus.
1

5p

Aplicabila la momentul adoptrii legislaiei naionale.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

c) careprovindinexploataiisituatenzoneHNV
Punctajulseacordagrupurilordeproductoricareauncomponencelpuin
un membru care obine i comercializeaz prin intermediul grupului cel puin
un produs din areale HNV. Membrul/membrii deine/dein exploataie/ii
agricole situate n areale HNV (se regsesc n lista UATurilor eligibile pentru
pachetele 1 i 2 aferente msurii 10 a PNDR, Anexa 4 a ghidului).
Comercializarea acestor produse va fi menionat la seciunea obiective
suplimentaredinPlanuldeafaceri.

4.

5p

ncazulcriteriului3.2,subcriteriilea),b)ic)nusecumuleaz.Dacungrup
ndeplinete dou sau toate cele trei subcriterii, se va acorda punctajul
superioraferentsubcriteriuluindeplinit.

Punctajul aferent criteriului 3.1 poate fi cumulat cu punctajele aferente


criteriului3.2,subcriteriilea)/b)/c).
Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante
Max.15p
tehnice,plantemedicinaleiaromatice)
4.1. Grupul de productori este recunoscut pentru urmtoarele categorii de

produse:
a) lapte i/sau produse din lapte de bovine (inclusiv bubaline)/
15p
legumicultur
b) carneiprodusedincarnedeporc/plantemedicinaleiaromatice

12p

c) plantetehnice(sfecladezahr,in,cnep,hamei,soia)

9p

ncazullegumiculturii(CS4.1a)sepuncteazattculturaobinut ncmp/grdin
destinatcomercializrii,cticeadinspaiiprotejate,inclusivciupercriiledin
spaiileclimatizate,culturiledecartofiiciuperciledecultura.
ncazulculturilordenicnepsepuncteazattculturiletextilecticelepentru
obinereulei.
Seacordpunctajnfunciedeprodusul/produsele/grupa/grupeledeprodusepentru
careGPesterecunoscut.ncazulncaregrupuldeproductoriesterecunoscutpentru

maimultdeunprodus/grupadeprodusemenionatencadrulcriteriului,sevaluan
calculpunctajulaferentprodusului/grupeideprodusedominant(evideniatcavaloare
ntotalVPC).
Punctajelecelortreisubcriteriia,bsaucnusecumuleaz.Dacungrupndeplinete
dou sau toate cele trei subcriterii aferente criteriului 4.1, se va acorda punctajul
superioraferentsubcriteriuluindeplinit.
5. Principiulasocieriiexploataiilordemicidimensiuni
Max.20p
5.1.Exploataiilemembrilor/majoritiimembrilorgrupuluideproductoriau
dimensiunicuprinsentre:

a)1.00011999euroSO

20p

b)12.00050.000euroSO

15p

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

11

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Punctajulseacordproporionalcunumruldemembricaresencadreazcuexploataiileagricole
gestionatenintervaluldedimensiuneeconomicaferentcriteriuluideselecie.
Se va avea n vedere dimensiunea exploataiilor membrilor deinut de membri la momentul
depunerii CF. Avnd n vedere caracterul stimulativ al sprijinului, dup contractare, dimensiunile
economicealemembrilorgrupuluideproductori,beneficiardesprijin,potnregistracreterifr
niciorestricie.

TOTAL
100p

PRAGMINIMPENTRUSESIUNE10PCT.

2.6

Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Ratasprijinuluipublicnerambursabilacordatvafide100%dincuantumulsprijinuluiinupoate
sdepeasc10%dinvaloareaproducieicomercializatenprimiicincianidelarecunoatere,i
sumamaximde100.000euro/an.
Sprijinulesteforfetar,degresiv,pltitntraneanuale,pentruoperioadcarenupoatedepi5
anideladatalacaregrupuldeproductoriafostrecunoscut,acordatnbazaunuiplandeafaceri.

Atenie!
Sprijinul se acord ca procent calculat pe baza valorii produciei comercializate (VPC) anual prin
intermediul grupului, cu excepia primului an, cnd se poate plti grupului de productori un
sprijincalculatpebazavaloriimediianualeaproducieicomercializatedectremembriiacestuia,
nultimiitreianinaintedeaderarealagrup.

Sprijinulsevaacordacaprocentdinvaloareaproducieicomercializateprinintermediulgrupului
deproductoriastfel:
AnulIdelarecunoastere10%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulIIdelarecunoastere8%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulIIIdelarecunoastere6%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulIVdelarecunoastere5%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulVdelarecunoastere4%,fradepisumamaximade100.000euro/an.

Atenie!
Sprijinul se acord ca procent calculat pe baza valorii produciei comercializate (VPC) anual prin
intermediul grupului, cu excepia primului an, cnd se poate plti grupului de productori un
sprijincalculatpebazavaloriimediianualeaproducieicomercializatedectremembriiacestuia,
nultimiitreianifiscalinaintedeaderarealagrup(numaincazulGPinfiintatenanuldepunerii
CF).
Platapentruprimulandelarecunoateresepoaterealizadupcontractare,ncazulgrupurilorde
productori infiintate n anul depunerii Cererii de Finanare, pe baza documentelor justificative
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

prezentate de grup privind valoarea medie anual a produciei comercializate de membrii


acestuia,nultimii3aninaintedeaderarealagrup.
ncepnd cu cel deal doilea an de la recunoatere, plata pentru se efectueaz pe baza
documentelorjustificativeprezentatedegruppentrucomercializareaproducieidupncheierea
fiecruianfiscal.

VPCvafiverificatadeAFIRnbazadocumentelorfurnizatedebeneficiarsauaaltordocumente,
stabiliteulteriornproceduradeplatAFIR.

Ultimaratsevapltinumaidupcesaverificatdacplanuldeafaceriafostcorectimplementat.
Grupuriledeproductorirecunoscutenanii2014sau2015,potsolicitaajutornumaipentrurestul
perioadeide5anidelamomentulrecunoaterii,respectivpentruanii3,4i5delarecunoatere,
respectivanii4i5delarecunoatere.

Deexemplu:ungruprecunoscutnianuarie2014careaplicpentrusprijinulacordatprinaceasta
submasura n 2016, durata contractului i numrul de trane anuale ar trebui s fie reduse n
consecin,dela5la3ani.
nplus,plileanualeaferenteunuiastfeldecontractartrebuisrespecte,deasemenea,ratelede
degresivitate prevzute n cadrul msurii 9 din PNDR 20142020 (de exemplu, n cazul n care
plilencepnceldeal3leaandelarecunoatere,niveluldesprijinvaficalculatcafiind6%din
valoareaproducieicomercializateVPC).

n cazul nerespectrii planului de afaceri, sprijinul se va recupera, proporional cu obiectivele


nerealizate(celestabilitedesolicitantprinplanuldeafaceri).

Atenie!
ncazulGPcaredepuncereridefinanareattpesM9.1,ctipesM9.1.a,solicitantulvatrebui
saibnvederecavaloareansumatasprijinuluisolicitatpecele2submsurisnudepeasc
sumamaximde100000euro/an,pentrufiecaretrananualdeplat.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul3
ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru nfiinarea grupurilor de productori n
sectorulagricol

ncazulnfiinriigrupurilordeproducatori(GP),principiulfinanriinerambursabileesteacelaal
acordriiuneisumeforfetareanuale,calculatpebazavaloriiproducieicomercializate(VPC),n
scopul sprijinirii nfiinrii i funcionrii GP n primii cinci ani de la recunoatere, indiferent de
produsul/produsele/grupeledeprodusepentrucareaprimitrecunoaterea.

Atenie!
n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt
eligibili beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de
finanarencadrulmsurilorPNDR20142020,obinndastfeluneleavantaje,contrarobiectivelor
legislaieieuropeneinaionalenvigoare.

3.1COMPLETAREA,DEPUNEREAIVERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i


administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate i depuse online pe pagina de
internetwww.afir.info
Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil,nformatelectronic,peadresadeinternetwww.afir.info.

NOT
EstenecesarsserespecteformatelestandardaleanexelorIndicatoridemonitorizarecarefac
parteintegrantdinCerereadeFinanare,precumiconinutulacestora.Sevorcompletanumai
informaiile solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori i nici ali factori de risc n
afara celor inclui n anexele menionate mai sus). Completarea celor dou anexe la Cererea de
Finanareesteobligatorie.

Atenie!CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
Cererii de Finanare fac parte integrant din aceasta. Depunerea se va realiza numai n sistem
electronic.

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.

CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.
CerereadeFinanaretrebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesulde
evaluareaacesteia.nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevor
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuiaincemsurplanuldeafecericontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

3.1.2 DEPUNEREADOSARULUICERERIIDEFINANARE
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vorfiscanateidepuseonline
pepaginadeinternetAFIR.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuaucontpesiteulwww.afir.info,vor
trebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreatl
potutilizapentruncarcareacererilordefinanarenformatelectronic.Paiicaretrebuieparcuri
pentruncrcareacererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:

I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser (ex: Internet Explorer, Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare

. De asemenea, se gsete i

. Dup
un buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
nregistrare,utilizatorulvaprimiunemaildeconfirmareivatrebuisurmezeinstruciuniledin
respectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.

III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului

2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului:
nvedereadepuneriiproiectului,solicitantul vaselectadinlista disponibil sesiunea,licitaiai
submsura corespunztoare. Dup selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de
ncrcareCereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1. ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
La ncrcarea Cererii de Finanare vor avea loc o serie de validri n scopul de a ajuta
solicitantulncorectareadiverselorproblemeprecum:
a. formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

b. se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanare, publicat pentru sesiunea


respectiv.
c. denumireafisierelornutrebuiesacontinacaracterelespeciale~"#%&*:<>?/
\{|}
d. Esteobligatoriecompletareacmpurilor:
- CUIsolicitant
- Statutjuridicsolicitant
- Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
- BI/CI/Paaport
Serie
Numr
- Dataeliberrii
- Datavalabilitii
- Emailreprezentantlegal
- AmplasareproiectRegiuneJude
- Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
- nfunciedeinformaiileprivindamplasareaproiectuluiRegiuneJudei,
sevastabiliOficiulJudeean/lacaresevalansafluxuldeDepunereCerere
deFinanare,nSPCDR.
e. ncrcareaformularuluiCereriideFinantarecompletat,semnat,tampilatiscanat.

2. ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcareafiinddetipasincron.Validri
privindformatulfiierelorceurmeazafincrcate:
a. Fisiereletrebuiesfienformat.pdfscanateorezoluiedeminim200dpi.

3. ncrcareAltedocumente
naceastseciune,utilizatorulareposibilitateadeancrcaialtedocumentejustificative
ale proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de
Upload, iar la finalizarea ncrcrii, acesta va primi un mesaj de confirmare, dac toate
fiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIR.Acestease
vorregsinSistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcu
startarea fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile ef SAFPD, pentru desemnarea
expertuluicarevaverificacerereadefinanare.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.

Atenie!
Pentru a preveni respingerea Cererii de Finanare ca urmare a descoperirii unor erori de
form n completarea Cererii de Finanare, solicitantului are responsabilitatea ncrcrii
uneicereridefinanarencareinformaiasfiecompleticonformcurealitatea.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile


Vizualizare,Statusuri.

Pentru Cererile de Finanare a cror ncrcare online prin intermediului portalului AFIR se
realizeaz dup ora 14.00, termenul privind verificarea condiiilor de admitere se deruleaz din
ziuaurmtoare.nultimazidedepunereacererilordefinanare(conformanunuluidelansarea
sesiunii),ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

DosarulCerereriideFinanarevafipaginat,cutoatepaginilenumerotatenordinedela1lann
partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al paginilor din dosarul
complet,inclusivdocumenteleanexate.

3.1.3VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE
VerificareaCererilordeFinanaresefacelaOJFIR.

1. ncadrareacereriidefinanarenfunciedeprescoring
CerereadeFinanareesteadmispentruverificareaeligibilitiiiacriteriilordeselecie,ncazul
ncareautoevaluareascorului(punctajului)solicitantuluiestemaimaresauegalcupragulminim.

2.Verificareaeligibilitiicereriidefinanare
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareaPlanuluideAfaceriiatuturordocumenteloranexate.

Atenie!AgeniapentruFinanareaInvestiiilorRuraleirezervdreptuldeasolicitadocumente
sau informaii suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i implementrii proiectului, se
constatdectreAFIRcestenecesar.Informaiilesuplimentaresevorsolicitadectreexperii
evaluatorinsistemonline,iarrspunsulvafitransmisonline.

Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. ncazulncaredocumentultehnic(PlanuldeAfaceri)conineinformaiiinsuficientepentru
clarificareaunuicriteriudeeligibilitatesauexistinformaiicontradictoriininteriorullui,
ori,fadecelemenionatenCerereadeFinanare,
2. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitente ntro form care nu respect protocoalele ncheiate ntre AFIR i instituiile
respective,
3. ncazulncare,nprocesuldeverificareadocumentelordindosarulCereriideFinanare,
seconstatomisiuniprivindbifareaanumitorcasete(inclusivdinCerereadeFinanare)sau
omitereasemnriianumitorpaginidectresolicitant/reprezentantullegal;
4. pentrucriteriiledeeligibilitateiseleciesepotsolicitaclarificri,documentesuplimentare
fr nlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanare. Informaiile
nesolicitatetransmiseprinE3.4desolicitaninuvorfiluatenconsiderare.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n conformitate cu forma
cerutlacap.4.2DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,Cerereadefinanarevafi
declaratneeligibil.

3.Verificareacriteriilordeselecie
nurmaacestorverificripotexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpragulminim.
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<pragulminim.

4.Seleciaproiectelor

Solicitanii/ beneficiarii la depunerea proiectului completeaz n Cererea de Finanare cmpul


aferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereaproiectelorncadrulsesiuniiserealizeazpnlatermenullimitstabilitnanunulde
lansare.

Evaluarea proiectelor se realizeaz de ctre experii evaluatori din cadrul AFIR, n baza
procedurilor de evaluare cuprinse n manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului
agriculturiiidezvoltriirurale.

Dup finalizarea evalurii proiectelor depuse ntro sesiune de depunere a proiectelor, AFIR
ntocmeteRaportuldeEvaluareaproiectelor.

n baza raportului de evaluare publicat, AFIR notific aplicantii cu privire la rezultatul evalurii
proiectului,ntruntermendemaxim3zilelucrtoare.

Contestaiile pot fi depuse ncepnd din momentul publicrii Raportului de Evaluare pe siteul
AFIR. Aplicanii care au depus proiecte n cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziie 5 zile
lucrtoaredelapostareapesiteulAFIRaRaportuluideEvaluarepentruadepunecontestaiicu
privirelarezultatulevalurii.

Contestaiile,semnatedebeneficiari,vorfidepuseonline.

ntermende5zilelucrtoaredeladatapostriipesiteulAFIRaRaportuluidecontestaii,AFIR
ntocmete proiectul Raportului de Selecie n baza Raportului de evaluare revizuit/corectat cu
rezultateledinRaportuldecontestaii.

Cndvaloareapublictotalaproiecteloreligibilecareaundeplinitpragulminimsesitueazsub
alocareasesiunii,AFIRaprobfinanareatuturorproiecteloreligibilecareauntrunitpragulminim.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Cnd valoarea public total a proiectelor eligibile care au ndeplinit pragul minim se situeaz
pestealocareasesiunii,AFIRanalizeazlisteleproiecteloriprocedeazlaierarhizareaproiectelor
nordinedescresctoareapunctajuluiobinutlacriteriiledeselecie.

n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora se face n funcie de numarul de


membri,nsensulprioritizariigrupurilordeproducatorimaimari.

Atentie!
EvaluareacriteriilordeseleciesefacenumainbazadocumentelordepuseodatcuCerereade
Finanare.

Atenie! Procesul de evaluare, selecie i verificare a contestaiilor se desfoar potrivit


Regulament de organizare i funcionare al procesului de evaluare, verificare i soluionare a
contestaiilor i selecie pentru proiectele aferente submsurii 9.1 nfiinarea grupurilor de
productori n sectorul agricol i 9.1a nfiinarea grupurilor de productori n sectorul
pomicoldinProgramulNaionaldeDezvoltareRural20142020(PNDR).

Atenie!
Solicitanii vor putea s redepun o singur dat Cererea de finanare n cadrul sesiunii, numai
dupretragereanprealabilaacesteia.

3.2CONTRACTAREAFONDURILOR
DupaprobareaRaportuluideselecie/Raportuluidecontestatii,CRFIRvanotificaBeneficiarulcu
privire la Decizia de Selecie a cererii de finanare prin documentul Notificarea beneficiarului
privind selectarea Cererii de Finanare i semnarea Contractului de Finanare, n vederea
prezentriidocumentelornecesarenvedereancheieriicontractuluidefinanarenerambursabil.

nvedereancheieriicontractuluidefinanaresolicitantulvadepunelasediulOJFIRdecare
aparine,ntermendemaxim30ziledelaprimireanotificriiprivindselectareacereriide
finanare,urmtoareledocumentedupcumurmeaz: unexemplaroriginal alCereriide
Finanareidocumenteleanexe,pesuportdehrtie,conformdocumentaieincrcateon
line.
Pentru confruntarea documentelor depuse pe suport de hartie ct i online, solicitantul va
prezentaidosarulcuprinznddocumentelenoriginal.

Atentie! Dac se constat neconformiti ntre Cererea de Finanare pe suport de hrtie,


dosarul cu documentele n original i documentaia depus online, proiectul nu va fi
contractat.

Adres emis de banc/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia i ale contului


aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabanc/trezorerie,codulIBANalcontuluide
operaiunicuAFIR);
Cazierul judiciar al reprezentantului legal, n original (fr nscrieri privind sanciuni
economicofinanciare);
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Certificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscale,socialeilocale,emisedeDirecia
GeneralaFinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocialipunctede
lucru(numaincazulncaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor);
Altedocumente,dupcaz,conformnotificriiprivindselectareacereriidefinantare.

ContractuldeFinanareurmeazafisemnatdesolicitantlasediulCRFIR,undesevaprezentan
acest scop cu actul de identitate, n termen de 15 zile lucrtoare de la data depunerii
documentelorobligatoriiiverificareaacestoradeAutoritateaContractant.

ncazulncaresolicitantulnudepunentermendocumenteleprecizatennotificaresaunuse
prezintpentrusemnareacontractuluidefinanareinicinuanunAFIRnscris intermen
despre motivele obiective care conduc la aceast imposibilitate, Autoritatea Contractant va
consideracsolicitantularenunatlaajutorulfinanciarnerambursabil.
Atenie!
Cursuldeschimbutilizatlancheiereacontractuluidefinantareestecursuleuroleudeladatade1
ianuarie a anului n cursul cruia este luat Decizia de acordare a ajutorului financiar
nerambursabil(respectiv,anulncheieriiContractuluidefinanare)stabilitdectreBancaCentral
EuropeanipublicatpepaginawebaBnciiCentralEuropenehttp://www.ecb.int/index.html.

CursuldeschimbaplicabilfiecreitranedeplatvaficursuldeschimbEuroRonstabilitdeBanca
Central European, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data
de01ianuarieaanuluipentrucareseefectueazplata.

nurmadepuneriilaAFIRaCereriideFinantareiadocumentelorsolicitatelacontractare,pe
suportdehrtie,unproiectselectatpoatefideclaratneeligibil,dacnurmaverificriiacestora
nusuntndeplinitecondiiiledeeligibilitate.

Contractul de Finanare va intra n vigoare la data semnrii acestuia de ambele pri


contractante.

Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuie a activitilor specificate n


Cerereadefinanareiplanuldeafaceri,respectivmaxim 5anidelarecunoatereagrupuluide
productori,lacareseadaugoperioaddemaxim90dezilecalendaristiceaferentultimuluian
deexecuie,calculat,dinmomentuldepuneriiultimeiCererideplat.

PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluidefinanare
BeneficiarulpoatesolicitamodificareaContractuluideFinantarenumaincursuldurateide
execuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
Oricemodificarelacontractsevafacecuacordulambelorpricontractante,cuexcepia
situaiilorncareintervinmodificrialelegislaieiaplicabilefinanriinerambursabile,cnd
AutoritateaContractantvanotificanscrisBeneficiarulcuprivirelaacestemodificri,iar
Beneficiarulseobligalerespectantocmai.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Important!
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, inclusiv n
cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedurainsolvenei/falimentului,precuminsituaiancareAutoritateaContractantconstat
c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund
realitii sau documentele/autorizaiile/avizele depuse n vederea obinerii finanrii
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu
corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin
drept, printro notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt
formalitateifrinterveniainstaneijudectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,


mpreuncudobnziipenalitinprocentulstabilitconformdispoziiilorlegalenvigoare,in
conformitatecudispoziiilecontractuale.

Prinexcepie,nsituaiancarenendeplinireaobligaiilorcontractualenuestedenaturaafecta
condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza
proporionalcugraduldenendeplinire.

AnteriorncetriiContractuluideFinanare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractul
i/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3PLATA
PlatasevaefectuaconformproceduriideplataAFIR.

DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaOficiulJudeeanpentruFinanareaInvestiiilor
Ruralendouexemplarepesuportdehrtie,lacareataeazpesuportmagneticdocumentele
ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative
prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de Finanare) pe pagina de
internetaAFIRwww.afir.info.

Cererea pentru prima tran de plat i documentele justificative se pot depune ncepand de la
datasemnariiContractuluideFinanarecuAFIR,nfunciedeanulrecunoaterii.

Sprijinulesteforfetar,degresiv,pltitntraneanuale,pentruoperioadcarenupoatedepi5
anideladatalacaregrupuldeproductoriafostrecunoscut,acordatnbazaunuiplandeafaceri
corectimplementat.

Sprijinul se acord ca procent calculat pe baza valorii produciei comercializate (VPC) anual prin
intermediul grupului, cu excepia primului an, cnd se poate plti grupului de productori un
sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a produciei comercializate de membrii acestuia, n
ultimii 3 ani nainte de aderarea la grup numai pentru grupurile care sunt recunoscute n anul
depuneriicereriidefinantare.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Conform art. 27, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, sprijinul din FEADR acordat
grupurilor de productori este limitat la nu mai mult de 5 ani de la data la care grupul de
productoriafostrecunoscut.ncazulunuigrupdeproductorirecunoscutnanul2014,sprijinul
pentruperioadade2anidintrerecunoatereidepunereaCereriidefinanare(20142015)nu
sepoateacordanmodretroactiv.ncazulncareungrupdeproductoriafostdejarecunoscut,
dar nu a depus Cerere de finanare pe sM. 9.1, acesta este eligibil pentru ajutor numai pentru
restul perioadei de 5 ani (pentru a se asigura c ajutorul este destinat s faciliteze procesul de
nfiinare, respectnduse astfel prevederile fiei msurii 9 din PNDR 2014 2020). n consecin,
pentruungrupdeproductorirecunoscutnianuarie2014,darcaredepuneCerereadefinanare
nanul2016,plileanualetrebuiesrespecteratelededegresivitateprevzutencadrulmsurii
9 din PNDR 2014 2020. De exemplu, n cazul n care plile ncep n cel deal 3 lea an de la
recunoatere,niveluldesprijinvaficalculatcafiind6%dinproduciacomercializat.Similar,seva
calculaipentrugrupuriledeproductorirecunoscutenanul2015,cazncareniveluldesprijinva
fi8%dinproduciacomercializat.

Ultimaratasevaplatinumaidupacesaverificatdacaplanuldeafaceriafostimplementatcorect.
n cazul nerespectarii planului de afaceri, sprijinul se recupereaz proporional cu obiectivele
nerealizate.

Precizm c termenele specificate mai sus sunt IMPERATIVE, nencadrarea n aceste termene
poateconducelancetareaContractuluideFinanare.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1DOCUMENTELENECESARENTOCMIRIICERERIIDEFINANARE

DocumentelenbazacrorasevaevaluaCerereadeFinanare.

1.
a. Certificatul de nregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerului
conform legislaiei naionale cu modificrile i completrile ulterioare (obligatoriu la depunerea
cereriidefinanare)
sau
b. Certificat de nscriere n Registrul Asociaiilor i Fundaiilor/Certificat de nscriere a
persoaneijuridiceemisdeJudectorie(obligatoriuladepunereacereriidefinanare);.

2.Statutulgrupuluideproductori(obligatoriuladepunereacereriidefinanare);

3. Lista membrilor grupului de productori, actualizat la data depunerii Cererii de Finanare,


(obligatoriuladepunereacereriidefinanare);

4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea cererii de


finanare);

5.Adresemisdebanc/trezoreriecudateledeidentificarealeacesteiaialecontuluiaferent
proiectuluiFEADR(denumirea,adresabanc/trezorerie,codulIBANalcontuluideoperaiunicu
AFIR)(obligatoriulacontractare).

6. Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilant) pentru certificarea mediei anuale a
productiei comercializate de membrii grupului n ultimii trei ani inainte de aderarea la grup
(pentrugrupuriledeproducatoriinfiintatenanuldepuneriicererii),dacaestecazul(obligatoriula
PLAT).

7.ncazulsolicitantilorcareprimescpunctajncadrulprincipiuluiasocieriiexploataiilordemici
dimensiuni(ladepunereacereriidefinanare,dupcaz)
a) Copie dup documentul autentificat la notar care atest dreptul de proprietate (a1) asupra
terenului i/sau tabel centralizator (a2) emis de Primrie semnat de persoanele autorizate
conform legii, coninnd sumarul contractelor de arendare cu suprafeele membrilor luate n
arend, pe categorii de folosin, perioada de arendare i/sau contractul de concesiune, cu o
valabilitatedecatperioadadedesfasurareacontractuluicuAFIR.
b)CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimrii,eliberatcucelmult30dezilenainteadepunerii
cererii de finanare care s certifice dreptul de proprietate i/sau de folosin (arenda,
concesionare etc.) al terenului pentru baza de producie a membrilor, cu tampila primriei i
meniuneaConformcuoriginalul.

Atenie!nsituaiancareprimriilenupoteliberacopiaregistruluiagricolcusituaiacurent,se
vadepunecopiaultimeinregistrariaregistruluiagricolnsoitdeadeverinemisdeprimrie
privindsituaiacurent.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

c)Documentpentruefectivuldeanimaledeinutnproprietate:
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile nainte de data
depunerii CF, din care s rezulte efectivul de animale deinut, nsoit, dup caz, de formular de
micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.
40/2010);
PentruexploataiileagricolecaredeinpsariialbineAdeverineliberatdemediculveterinar
de circumscripie, emis cu cel mult 30 de zile nainte de data depunerii CF, din care rezulta
numarulpsarilorialfamiliilordealbineidatainscrieriisolicitantuluinRegistrulExploatatiei.

Incazulsolicitantilorcareprimescpunctajncadrulprincipiuluicalitiiproduselor:
8.FIADENREGISTRAREAPRODUCTORILORNAGRICULTURECOLOGIC,eliberatdeDAJ,
nsoitdecontractulncheiatcuunorganismdeinspecieicertificare(ladepunereacereriide
finanare,dupcaz).

9. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de


inspecie i certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologicecucompletrileimodificrileulterioarepentruaprobarearegulilorprivindorganizarea
sistemului de inspecie i certificare n agricultura ecologic (la depunerea cererii de finanare,
dupcaz).

10.DOCUMENTcaresdemonstrezecalitateademembrualgrupuluiaplicantpentruprodusul
alimentar care particip la sisteme din domeniul calitii produselor agricole i alimentare
recunoscute sau n curs de recunoatere la nivel european (la depunerea cererii de finanare,
dupcaz).

11.ATESTATULDEPRODUSTRADIIONAL,emisdeMADR,nconformitatecuOrdinul724/2013
privindatestareaproduselortradiionale(ladepunereacereriidefinanare,dupcaz).

12.a.DocumentefinanciarepentruncadrareancategoriaIMM(bilanformularul10,contul
deprofitipierderiformularul20,formularele30i40,precedenteanuluidepuneriiproiectului,
nregistratelaAdministraiaFinanciar)(obligatoriuladepunereacereriidefinanare)
SAU
b.DeclaratiapeproprieraspundereprivindstatutuldeIMMdepusaNUMAIdegrupurile
deproductorinoucreate(carenuaudepusniciunbilanpnlamomentuldepuneriicereriide
finantare)(obligatoriuladepunereacereriidefinanare),

13. Certificate care atest lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, valabil la ncheierea
contractuluidefinantare(obligatoriulacontractare),

14. Cazierul judiciar al solicitantului (fr nscrieri privind sanctiuni economicofinanciare n


original),valabillancheiereacontractuluidefinantare(obligatoriulacontractare),

15.ALTEDOCUMENTEJUSTIFICATIVE(SEVORSPECIFICADUPCAZ)pecaresolicitantullepoate
aducenscopulsusineriicereriidefinantare(ladepunereacereriidefinanare,dupcaz).

IMPORTANT!

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Documentele justificative anexate Cererii de finanare trebuie s fie valabile la data depunerii
acestora,nconformitateculegislaianaionalnvigoare.

Atenie!
Evaluarea Cererii de Finanare din punct de vedere al eligibilitii i al verificrii criteriilor de
selecievaincludeiconsultareainformailorreferitoarelasolicitantilapunctuldelucru,dup
caz,deinutedeinstituiileabilitate(ex:ANSVSA,APIA,MADR,ONRC,etc.).

4.2LISTAFORMULARELORDISPONIBILEPESITEULAFIRwww.afir.info

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat
electronicpecarepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);
PlandeafaceriAnexa2
StabilireadimensiuniieconomiceaexploatatieiAnexa3
DeclaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriaIMMAnexa9

CONTRACTUL DE FINANARE Anexa 6 (document cadru care reglementeaz acordarea


fondurilornerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);

DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlat
Alte documente al cror format nu este elaborat de AFIR i nu pot fi furnizate de AFIR
(ListacompletadocumenteloresteprezentatnInstruciuniledecompletareaCereriide
Plat,publicatepepaginadeinternetaAFIRwww.afir.infoInvestiiiPNDRsM9.1);

Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:

ListalocalitatiHNVAnexa4
AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropeneAnexa5
FiaMsurii9iaSubmsurii9.1Anexa7
ActelenormativeutileAnexa8
Anexa9DeclaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriaIMM.

Toate formularele prezentate al cror format este elaborat de AFIR pot fi consultate i
descrcatedirectdepepaginadeinternetaAFIR(www.afir.infosM9.1nfiinareagrupurilor
deproductorinsectorulagricol)saupotfisolicitatedelasediileAFIRdinar.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.3DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/ persoan fizic autorizat/ ntreprindere individual/


ntreprinderefamilialcarearealizatunproiectdeinvestiiiicareancheiatuncontractde
finanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
Cererea de Finanare reprezint solicitarea completat electronic pe care potenialul
beneficiaronainteazpentruaprobareacontractuluidefinanareaproiectuluideinvestiiin
vedereaobineriifinanriinerambursabile;
Comercializarea produselor agricole, conform definiiei din R(UE) 651/2014 nseamn
deinereasauexpunereaunuiprodusagricolnvedereavnzrii,apuneriinvnzare,alivrrii
sau a oricrei alte forme de introducere pe pia, cu excepia primei vnzri de ctre un
productorprimarctrerevnztorisauprelucrtoriiaoricreialteactivitidepregtirea
produsuluipentruaceastprimvnzare;ovnzareefectuatdeunproductorprimarctre
consumatorii finali este considerat comercializare de produse agricole n cazul n care se
desfoarnspaiiseparate,rezervateacesteiactiviti;
Eligibilreprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitantaacum
suntprecizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentru
FEADR;
Evaluareaciuneproceduralprincaredocumentaiapentrucaresesolicitfinanareeste
analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea
proiectuluinvedereacontractrii;
Fia submsurii descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
submsurii,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriile
debeneficiaritipulsprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice n baza unor
criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii ncadrate n aria de finanare a
submsurii4.2icarenutrebuiereturnatesingureleexcepiisuntnerespectareacondiiilor
contractualeinerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;
Implementare plan de afaceri reprezint totalitatea activitilor efectuate de beneficiarul
FEADRdelasemnareacontractului/decizieidefinanarepnladatadepuneriiultimeitrane
deplat;
Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care
ndeplinete toate condiiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar
carenuancheiatncuncontractdefinanarecuAFIR;
Reprezentantul legal este persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia
contractualcuAFIR,conformlegislaieinvigoare.
Solicitant persoan juridic/ persoan fizic autorizat/ ntreprindere individual/
ntreprinderefamilial,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate
juridic,subordonatMinisteruluiAgriculturiiiDezvoltriiRuralescopulAFIRlconstituie
derulareaFonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,cti
financiar;
CRFIRCentreleRegionalepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricla
nivelregionalaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

OJFIR Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la


niveljudeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanare
creatdeUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDRreprezintdocumentulprogramatic,nsensulart.6dinregulamentul(UE)1305/2013,
n care sunt prevzute msurile i sumele alocate Romniei din FEADR care se aprob de
ComisiaEuropeanprindecizie;
ANSVSAAutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor;
DSVSADireciaSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor;

4.4AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIRvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n termenul legal
AFIR,princele8CentreRegionalei
(maxim30dezile),oriceinformaienecesarndemersul
cele41deOficiiJudeene,vpoate
dumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
acordainformaiilenecesarepentrua
ns, nu uitai c experii AFIR nu au voie s v acorde
solicitafinanareaproiectului
consultanprivindrealizareaproiectului.
dumneavoastr.
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o
Dacdoriisobineiinformaiisau
plngere,oreclamaiesauopetiieprivindosituaiecare
consideraicsunteidefavorizatn
intrnariadecompetenaAFIR.
accesareafonduriloreuropene

spuneine!

De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,


Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n
sector1
derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris
reclamatii@afir.info
Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, pentru
soluionareaproblemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti informaine n
scris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,
reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i
dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.

Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info Comunicare ntrebri frecvente) sau s formulai ntrebri ctre
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

departamentele de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri
frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate
general,fiindastfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1 -

28

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

S-ar putea să vă placă și