Sunteți pe pagina 1din 29
‐
‐ GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
‐ GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
‐ GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II
SSUUBBMMĂĂSSUURRAA 99
11
ÎNFIINŢ AREA GRUPURILOR DE PRODUC ĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOL
– depunere on‐ line –

PPRR OOGG RR AA MM UU LL NN AAŢŢII OONN AALL DD EE DD EE ZZ VVOOLL TT AARR EE RR UU RR AALL ĂĂ 22 0011 44 2200 22 00 Program finan ţ a t de Uniunea European ă ș i Guvernul României prin FF OO NN DD UU LL EE UU RR OO PP EE AA NN AA GG RR II CC OO LL PP EE NN TT RR UU DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE RR UU RR AA LL ĂĂ

EE UU RR OO PP AA II NN VV EE SS TT EE ȘȘ TT EE ÎÎ NN ZZ OO NN EE LL EE RR UU RR AA LL EE

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBMĂSURII 9.1 – „Înfiinţarea grupurilor de produc ători în sectorul agricol” depunere online Versiunea 01 iunie 2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin ţelor specifice ale PNDR 20142020. Acest document nu este opozabil actelor normative na ţionale ş i europene. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregă tirea, întocmirea ș i depunerea proiectului de investiţii, precum ș i modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră . De asemenea, con ţine lista indicativ ă a tipurilor de investi ţii pentru care se acord ă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finan ţare, ale Contractului de Finanţare, precum ș i alte informa ţii utile realiză rii proiectului ş i completă rii corecte a documentelor.

proiectului ş i complet ă rii corecte a documentelor. ÎÎ NN MM AA NN UU AA
ÎÎ NN MM AA NN UU AA LL UU LL DD EE PP RR OO
ÎÎ NN MM AA NN UU AA LL UU LL DD EE PP RR OO CC EE DD UU RR ĂĂ PP EE NN TT RR UU SS UU BB MM ĂĂ SS UU RR AA 99
WW WW WW
AA FF II RR
II NN FF OO

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectific ă ri din cauza modific ă rilor legislative na ţionale şi europene sau procedurale varianta actualizat ă este publicat ă pe pagina de internet www.afir.info.

PP RR EE VV EE DD EE RR II LL EE PP RR EE ZZ EE NN TT UU LL UU II GG HH II DD SS EE CC OO MM PP LL EE TT EE AA ZZ ĂĂ CC UU RR EE GG LL EE MM EE NN TT ĂĂ RR II LL EE CC UU PP RR II NN SS EE

11 PP OO SS TT AA TT PP EE SS II TT EE UU LL

IMPORTANT! Pentru a ob ţine informa ţiile cu caracter general, consulta ţi pliantele ş i îndrumarele editate de MADR ș i AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude ţ ș i din regiunile de dezvoltare ale României, precum ș i pe paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro . De asemenea, pentru a ob ţine informaţii despre FEADR ne pute ţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin email sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

1

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Contribu ţia Submă surii 9.1 – Înfiin ţarea grupurilor de produc ători în sectorul agricol

la Domeniile de Interven ţie ……….………………………

03

2.

2.1.

PREZENTAREA SUBMĂSURII 9.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile Tipuri de investiții și Cheltuieli neeligibile Criteriile de selecţie ale proiectului Valoarea maxim ă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

……

05

06 07 07 08 12
06
07
07
08
12

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. 2.6. 3. DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOL 3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii
2.5.
2.6.
3.
DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOL
3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finan ţare
3.2. Contractarea fondurilor
3.3. Plata
4. INFORMA ŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finan ţare
4.2. Lista formularelor disponibile pe site ‐ ul AFIR ‐ www.afir.info ………………
4.3. Dic ţionar …………
…………………………………………
4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastr ă
…………
5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
5.1
Anexa 1 – Model Cerere de finanţare
5.2
Anexa 2 – Model de Plan de afaceri
5.3
Anexa 3 – Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei
5.4.
Anexa 4 – Lista localit ăț i HNV ……………………………………………………………………
5.5.
Anexa 5 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunit ăț ii Europene
5.6.
Anexa 6 – Model Contract de finanţare
5.7
Anexa 7 ‐ Fi şa M ă surii 9 şi a Subm ă surii 9.1
5.8
Anexa 8 ‐ Acte normative utile
5.9.
Anexa 9 – Declara ţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

14

19

21

23

25

25

27

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR

www.afir.info

www.afir.info

www.afir.info

www.afir.info

www.afir.info

www.afir.info

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

2

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 1

PPRREEVVEEDDEERRII GGEENNEERRAALLEE

1.1 CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 9.1 – ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUC ĂTORI ÎN

SECTORUL AGRICOL LA DOMENIILE DE INTERVENŢ IE

Submăsura 9.1 „ Înfiinţarea grupurilor de produc ă tori în sectorul agricol” contribuie direct la domeniul de intervenție DI 3A Îmbună tățirea competitivit ății produc ătorilor primari printro mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creș terea valorii ad ăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de produc ători ș i a organizațiilor interprofesionale, ş i poate contribui indirect la domeniile de intervenţie 1A ş i 1B (datorit ă capacităţii crescute de inovare ş i transfer de cuno ş tin ţe a grupurilor de produc ători), 2A (prin creş terea puterii de negociere, achiziţionarea în comun a input urilor, facilitarea accesului membrilor la utilaje ş i tehnologii moderne), 4B, 4C, 5B, 5C, 5D ş i 5E (prin promovarea practicilor cu un impact redus asupra resurselor de sol ş i ap ă, prin investiţii colective eficiente, prin cre ş terea accesului fermierilor la energie din surse regenerabile).

Încadrarea cererii de finan țare se va face pe domeniul de intervenție 3A, dup ă
Încadrarea cererii de finan țare se va face pe domeniul de intervenție 3A, dup ă cum urmează:
DI 3A
în vigoare.
Sprijinul acordat prin această sub‐ mă sur ă, va contribui la:

Investiţiile colective care încurajează asocierea micilor produc ă tori ș i pot facilita transformarea fermelor de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale. Prin promovarea produc ției/ comercializării în comun, fermierii pot depăș i constrângerile cauzate de dimensiunea redusă a exploata țiilor, atunci când fermierii operează în mod individual. Asocierea micilor produc ători poate îmbună tăți aprovizionarea pie țelor locale prin livrarea ritmic ă a unor cantit ăți de produse agricole de calitate adaptate cerinț elor consumatorilor ș i va contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate în domeniul agroalimentar printr o mai bună integrare a acestora în lanț ul agroalimentar. De asemenea, asocierea fermierilor din sectorul agricol va conduce la creș terea competitivității sectorului și va facilita ob ținerea produselor cu valoare adă ugat ă mare.

Scopul subm ă surii îl constituie încurajarea înfiinţării ş i func ţionă rii administrative a grupurilor de produc ă tori în sectorul agricol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale

îmbun ătăţirea performan ţelor generale ş i creş terea veniturilor exploata ţiilor agricole; integrarea pe pia ţă a produc ătorilor primari prin adaptarea produc ţiei acestora la cerin ţele pie ţ ei ş i comercializarea în comun a produc ţiei lor; crearea ş i promovarea lan ţurilor scurte;

respectării standardelor comunitare de mediu ş i climă , siguran ţă alimentar ă , etc.

De asemenea, investi țiile colective vor viza dezvoltarea de noi metode de p ă strare a produc ției agroalimentare, pentru creș terea siguran ței alimentare, de produse adaptate mai bine cerin țelor pie ței ș i de metode de utilizare a de ş eurilor ș i de epurare a apei pentru protejarea mediului.

Scopul principal al Grupurilor este valorificarea în comun a produselor agricole ale membrilor.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

3

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Obiective principale:

a) eficientizarea activit ăţii membrilor grupurilor;

b) planificarea ş i modificarea produc ţiei conform cererii pie ţei, în special conform condi ţiilor de calitate ş i cantitate;

c) promovarea concentrării ofertei ş i plasarea pe pia ţă a produselor ob ţinute de membrii lor;

d) reducerea costurilor de produc ţie ş i stabilizarea pre ţurilor la producător;

e) promovarea utiliz ării practicilor de cultivare, a tehnicilor de produc ţie ş i gestiune a de ş eurilor

care s ă nu d ăuneze mediului înconjur ător, în special pentru protec ţia calit ăţii apelor, a solului ş i a peisajului natural, precum ş i men ţinerea ş i/sau promovarea biodiversit ăţii;

f)

valorificarea disponibilit ăţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.

de servicii de care nu dispun o parte din membri. Ghidul Solicitantului – Subm ă sura
de servicii de care nu dispun o parte din membri. Ghidul Solicitantului – Subm ă sura

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

4

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 2

PPRREEZZEENNTTAARREEAA SSUUBBMMĂĂSSUURRIIII 99

11

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Subm ă sura 9.1 sunt Grupurile de produc ă tori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de c ă tre MADR înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale în vigoare ( Ordonan ţa Guvernului nr. 37/2005 cu modific ările ş i complet ările ulterioare) . Sunt eligibile ș i grupurile de produc ători care au ob ținut recunoaș tere ș i pentru produse ș i/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1a, dar care au ob ținut recunoaș tere ș i pentru produse ș i/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1. În acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submăsura 9.1.

de produse sprijinite prin subm ă sura 9.1. În vederea aprob ă rii sprijinului, grupurile de
de produse sprijinite prin subm ă sura 9.1. În vederea aprob ă rii sprijinului, grupurile de

În vederea aprobă rii sprijinului, grupurile de produc ători trebuie să se încadreze în defini ţia IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici ș i mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiin țării ș i dezvolt ării întreprinderilor mici și mijlocii cu modific ările ș i complet ările ulterioare) ș i s ă fie recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse agricole conform Art 3 din anexa la Ordinul nr. 358/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan ţei Guvernului nr. 37/2005 cu complet ările ş i modific ările ulterioare. Încadrarea în categoria IMM se va demonstra de c ă tre solicitant doar la momentul depunerii cererii de finanț are, nefiind obligat sa men țină acest statut pe perioada derularii contractului de finan țare.

Atenție! Conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiin țării ș i dezvoltării întreprinderilor mici ș i mijlocii cu modific ă rile ș i complet ările ulterioare, se va verifica, inclusiv, condi ția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea solicitantului în categoria de IMM.

Atenţie! Pentru Grupurile de produc ători beneficiari ai finan ţă rii prin FEADR, care pe perioada implement ării planului de afaceri, îş i schimb ă tipul ş i dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mic ă sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mic ă sau mijlocie la categoria întreprinderi mari, cheltuielile pentru finanţare r ămân eligibile pe toată perioada implement ării planului de afaceri.

Solicitantul trebuie s ă respecte următoarele:

s ă fie persoan ă juridic ă română ;

s ă ac ţioneze în nume propriu;

Categoriile de solicitan ți/beneficiari ai mă surilor/sub măsurilor de investiții derulate prin PNDR 20142020, restric ționate de la finanțare, sunt, dup ă caz:

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

5

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Beneficiari care au mai primit sprijin prin intermediul submăsurii 9.1;
Grupurile de produc ători recunoscute preliminar în sectorul legume fructe (conform prevederilor pentru evitarea dublei finan țări din capitolul 14 PNDR, Complementaritatea FEADR – FEGA”);
Grupurile de produc ători recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014.
Grupurile de produc ă tori recunoscute dup ă data de 1 ianuarie 2014 ș i care au beneficiat/beneficiază de sprijin FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142 , inclusiv cele care au au beneficiat/beneficiază de sprijin prin submăsura similar ă din LEADER;
Grupurile de producatori care au în componență un fost membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de produc ători (OP) din sectorul fructelor ş i legumelor (sprijinite prin FEGA), doar dac ă membrul respectiv a renuntat la aceast ă calitate dup ă 01.01.2014 sau dac ă grupul care solicit ă sprijinul prin intermediul acestei submăsuri este recunoscut pentru acelaș i/aceeaș i/aceleaș i produs/produse/grupa/grupe de produse ca ș i grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de produc ă tori (OP) din care provine membrul respectiv. Grupurile de produc ă tori rezultate în urma fuziunii unor grupuri de produc ă tori existente.

fuziunii unor grupuri de produc ă tori existente.  Atentie! Solicitan ț ii/beneficiarii/membrii asocia


Atentie! Solicitanț ii/beneficiarii/membrii asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă , dup ă caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât ș i pentru FEADR, pot depune proiecte aferente submă surii 9.1, cu condi ția achit ării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile ș i major ările de întârziere pân ă la semnarea contractelor de finan țare.

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condi ţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar s ă prezentaţi în cadrul Planului de Afaceri toate informa ţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor sus ţine aceste informa ţii.

Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finan ţare vor fi înc ă rcate on line pe pagina de internet AFIR ş i vor fi bifate c ăsu ţele corespunză toare documentelor justificative din cadrul Punctului E al cererii de Finan ţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBM Ă SURII 9.1, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢ ARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse dup ă publicarea Raportului de selec ţie, se vor bifa c ăsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂN Ă LA MOMENTUL CONTRACT Ă RII.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiin ţare ale solicitantului (statut) ș i a Certificatelor care s ă ateste lipsa datoriilor restante fiscale ş i sociale, a însu şirii obliga țiilor ș i angajamentelor men ționate în Declara ţia F ş i în urma verifică rii efectuate de c ătre experţii AFIR, în baza de date ONRC.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

6

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activităţile planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1)

R1305/2013):

adaptarea produc ț iei ș i produselor produc ătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerin țele pieței;

introducerea în comun a produselor pe pia ță, inclusiv preg ătirea pentru vânzare,

centralizarea vânzărilor ș i aprovizionarea cump ăr ătorilor en gros;

deosebit ă recoltării ș i disponibilit ății;

alte activit ăți care pot fi desfăș urate de c ătre grupurile de produc ă tori, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare ș i de comercializare, precum ș i organizarea ș i facilitarea proceselor de inovare.

i organizarea ș i facilitarea proceselor de inovare. stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra

stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra produc ției, acordând o atenție

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile Submăsura 9.1 are aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu
2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile
Submăsura 9.1 are aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu al României.
2.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza corelă rii informa ţiilor din Planul de afaceri.

Solicitantul trebuie să stabileasc ă în planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activit ăților men ționate anterior. In baza gradului de realizare a obiectivelor stabilite de solicitant se va determina la ultima tranșă de plat ă dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectă rii planului de afaceri, se recuperează sprijinul, proporț ional cu obiectivele nerealizate.

sprijinul, propor ț ional cu obiectivele nerealizate. Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înfiin

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înfiin țarea ș i func ționarea grupurilor de producă tori din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Prin Subm ă sura 9.1 nu se pot finan ţ

Prin Submă sura 9.1 nu se pot finanţa cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de produc ă tori existente. Astfel, sunt excluse de la finanțare grupurile de produc ă tori rezultate în urma fuziunii unor grupuri de produc ă tori existente.

În conformitate cu capitolul 8.1 PNDR 20142020, sunt neeligibile cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului , cu excepţia acelor costurilor generale necesare întocmirii Cererii de Finan țare potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finan țare. Cheltuielile generale necesare întocmirii Cererii de Finan țare se refer ă la onorariile pentru consultanț i, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economic ă ș i de mediu, inclusiv întocmirea planurilor de afaceri ș i alte asemenea

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

7

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

cheltuieli necesare pentru întocmirea ș i completarea dosarului cererii de finan țare (pân ă la semnarea contractului de finan țare).

2.5 Criteriile de selec ţie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul minim.

mai mare sau egal decât pragul minim. Pentru aceast ă subm ă sur ă pragul minim

Pentru această submă sur ă pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă .

Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identifica ţi, obiectiv, punctajul
Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identifica ţi, obiectiv,
punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întrune ş te ş i s ă‐ l men ţionaţi în
cererea de finan ţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” .
IMPORTANT!
Toate obiectivele asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul planului de
afaceri, devin condi ţii obligatorii pentru men ţinerea sprijinului pe toată perioada de
implementare a planului de afaceri. În cazul neimplement ă rii corecte a Planului de afaceri,
sumele plă tite vor fi recuperate propor ţional cu obiectivele nerealizate.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ție men ționate mai jos.
Criterii de selecţie pentru submăsura 9.1 “Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul
agricol”
Nr.
Principii şi criterii de selec ție
Punctaj
crt.
1.
Principiul cooperă rii (grupurile de produc ă tori care fac parte dintr‐ un Grup
Opera țional în cadrul PEI)
Max. 10p
1.1 Grupul de produc ători face parte dintr‐ un parteneriat constituit în vederea
înfiin ţării unui grup operaţional PEI sau dintr ‐ un grup opera ţional, la momentul
depunerii cererii de finan țare, dup ă cum urmează:
Max. 10p
a) La momentul depunerii cererii de finan țare, Grupul de produc ători
face parte dintr ‐ un grup operaţional care implementeaz ă un proiect de
10 p
dezvoltare ‐inovare pe sM 16.1
b)
Parteneriatul a depus proiect în etapa II a sM 16.1
7
p
c) Parteneriatul a fost selectat în etapa I (prima etapa) a sM16.1
4
p
Atentie! Acest principiu va fi aplicat odată cu publicarea primului raport de selecție aferent etapei I
a sM 16.1.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

8

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2. Principiul reprezentativității grupurilor (numă rul de membri) Max. 30 p 2.1 Grupul de producători
2.
Principiul reprezentativității grupurilor (numă rul de membri)
Max. 30 p
2.1 Grupul de producători are în componen ţa:
Max. 30 p
a) mai mult de 15 membri
30
p
b) 10‐ 15 membri
25
p
c)
6‐ 9 membri
20
p
Num ă rul membrilor se va prezenta în planul de afaceri și se va verifica în statutul GP.
Verificarea criteriilor de selecție ale acestui principiu se bazează pe documentele justificative
prezentate de c ătre solicitant la momentul depunerii CF. Dup ă contractare, având în vedere
caracterul stimulativ al sprijinului, numă rul membrilor grupului de producă tori, beneficiar de sprijin,
poate înregistra cre șteri f ără nici o restricție. În perioada de implementare a planului de afacere,
num ărul membrilor nu va scă dea sub valoarea pentru care s ‐a primit punctaj. În cazul retragerii
anumitor membrii, grupul va coopta noi membrii astfel încât atingerea obiectivelor din planul de
afaceri s ă nu fie afectată .
3.
Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depoziteaz ă și
comercializeaz ă produse ecologice, HNV, tradiționale sau produse care
participă la scheme de calitate europene)
Max. 25 p
3.1. Grupul de produc ă tori își propune prin planul de afaceri c ă va efectua
investiţii care deservesc membrii fermieri înscriși în sistemul de certificare în
agricultura ecologic ă .
Punctajul se va acorda dacă cel pu țin un producă tor agricol, membru al
grupului, este înscris în sistemul ecologic și Grupul î și propune prin Planul de
afaceri investiții/opera țiuni/acțiuni în agricultura ecologic ă . Se aplică atât
sectorului vegetal, cât și sectorului zootehnic.
Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza pe baza planului de afaceri
și a certificatelor/documentelor membrului/membrilor privind
conversia/certificarea ca producă tori agricoli de produse ecologice conform
OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completă rile ș i
modific ă rile ulterioare.
Atentie!
GP care a primit punctaj în etapa de selec ţie pentru acest criteriu va stabili ca
obiectiv în planul de afaceri – efectuarea de investitii/opera țiuni/ac țiuni care
deservesc membrul/membrii fermieri înscri și în sistemul de certificare în
agricultura ecologică ș i va descrie investițiile/ opera țiunile/ac țiunile avute în
vedere.
15
p
Nu este obligatoriu ca investițiile/opera țiunile/actiunile prevazute în planul de
afaceri să fie destinate exclusiv mebrilor înscri ș i în agricultura ecologică .
3.2. Grupul de produc ă tori care se angajează prin planul de afaceri c ă va
comercializa produse agricole:
a) care particip ă la o schem ă de calitate/sunt certificate în urma unei
scheme de calitate
10
p
Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaș tere la nivel

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

9

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

european , se vor puncta grupurile de producă tori, dacă cel pu țin un membru sau grupul demonstrează ob ținerea a cel pu țin un produs alimentar care se află în arealul vizat de documenta ția depusă în vederea înregistră rii indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare, altele decât vinurile de calitate, a indica țiilor geografice (IG) ș i a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, pentru produsele care particip ă la sisteme de calitate recunoscute la nivel european, precum și utilizarea men țiunii de calitate facultative ”produs montan” 1 , cu respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calit ăţ ii produselor agricole ş i alimentare. Solicitantul/membrul/membrii respectă men țiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calit ăț ii Protejate Na țional (RSCPN) produse alimentare, altele decât vinul, și Registrul Unic DOCIG – vinuri de calitate, iar documenta ția este transmisă la Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea ob ținerii protecției europene.

în vederea ob ț inerii protec ț iei europene. În cazul produselor alimentare care sunt în
În cazul produselor alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoa ș tere la
În cazul produselor alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoa ș tere
la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițional ă
garantat ă (STG), GP vor fi punctate dacă grupul/membrul/membrii respectă
men țiunile din caietul de sarcini depus în vederea recunoa șterii, înregistră rii în
Registrul Sistemelor din Domeniul Calit ăț ii Protejate Naț ional (RSCPN) ș i
transmiterii documenta ției pentru ob ținerea înregistră rii ș i protecției la nivel
european.
În cazul produselor alimentare care au obținut recuno ș terea la nivel
european , GP vor fi punctate dacă , cel putin un membru sau grupul figurează
cu un astfel de produs în bazele de date ale Comisiei Europene DOOR, E ‐
BACHUS pentru vinuri de calitate și E‐ SPIRIT ‐ DRINKS pentru b ă uturile spirtoase .
În situa țiile de mai sus, punctajul se acord ă dacă cel putin un membru al
grupului sau grupul ob ține cel pu țin un produs care particip ă la o schem ă de
calitate/este certificat în urma unei scheme de calitate europene și Grupul îș i
propune prin Planul de afaceri (sec țiunea obiective suplimentare)
comercializarea unui astfel de produs.

b) tradiționale Punctajul se acord ă daca cel putin un membru al grupului sau grupul ob ține cel pu țin un produs tradițional certificat conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse, cu complet ările ș i modifică rile ulterioare ș i Grupul î și propune prin Planul de afaceri (secțiunea obiective suplimentare) comercializarea unui astfel de produs.

5 p

1 Aplicabila la momentul adoptării legislației naționale.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

10

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

c) care provin din exploataţii situate în zone HNV Punctajul se acorda grupurilor de producă
c)
care provin din exploataţii situate în zone HNV
Punctajul se acorda grupurilor de producă tori care au în componen ță cel pu țin
un membru care ob ține ș i comercializeaz ă prin intermediul grupului cel pu țin
un produs din areale HNV. Membrul/membrii de ț ine/de țin exploata ție/ii
agricole situate în areale HNV (se reg ă sesc în lista UAT ‐urilor eligibile pentru
pachetele 1 și 2 aferente m ă surii 10 a PNDR, Anexa 4 a ghidului).
Comercializarea acestor produse va fi men ționată la secțiunea obiective
suplimentare din Planul de afaceri.
5
p
În cazul criteriului 3.2, subcriteriile a) , b) și c) nu se cumuleaz ă . Dacă un grup
îndeplinește dou ă sau toate cele trei subcriterii, se va acorda punctajul
superior aferent subcriteriului îndeplinit.
Punctajul aferent criteriului 3.1 poate fi cumulat cu punctajele aferente
criteriului 3.2 , subcriteriile a)/b)/c).
4.
Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante
tehnice, plante medicinale și aromatice)
Max. 15 p
4.1. Grupul de produc ă tori este recunoscut pentru urmă toarele categorii de
produse:
a) lapte ş i/sau produse din lapte de bovine (inclusiv bubaline)/
legumicultur ă
15
p
b) carne ş i produse din carne de porc/ plante medicinale ș i aromatice
12
p
c) plante tehnice (sfecla de zah ă r, in, cânepă , hamei, soia)
9
p
În cazul legumiculturii (CS 4.1a) se punctează atât cultura ob ținut ă în câmp / grădin ă
destinat ă comercializ ă rii, cât ș i cea din spa ții protejate, inclusiv ciuperc ăriile din
spa ţiile climatizate, culturile de cartofi ș i ciupercile de cultura.
În cazul culturilor de în și cânep ă se punctează atât culturile textile cât și cele pentru
ob ținere ulei.
Se acord ă punctaj în func ție de produsul/produsele/grupa/grupele de produse pentru
care GP este recunoscut. în cazul în care grupul de producă tori este recunoscut pentru
mai mult de un produs/grupa de produse men ționate în cadrul criteriului, se va lua în
calcul punctajul aferent produsului/grupei de produse dominant (evidențiat ca valoare
în total VPC).
Punctajele celor trei subcriterii a, b sau c nu se cumulează . Dacă un grup îndepline ș te
dou ă sau toate cele trei subcriterii aferente criteriului 4.1, se va acorda punctajul
superior aferent subcriteriului îndeplinit.
5.
Principiul asocierii exploata țiilor de mici dimensiuni
Max. 20 p
5.1. Exploata ţiile membrilor/majorității membrilor grupului de producă tori au
dimensiuni cuprinse între:
a) 1.000 –11 999 euro SO
20
p
b) 12.000 – 50.000 euro SO
15
p

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

11

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Punctajul se acord ă propor ț ional cu num ă rul de membri care se

Punctajul se acord ă proporțional cu numă rul de membri care se încadrează cu exploata țiile agricole gestionate în intervalul de dimensiune economic ă aferent criteriului de selecție. Se va avea în vedere dimensiunea exploata țiilor membrilor de ținut ă de membri la momentul depunerii CF. Având în vedere caracterul stimulativ al sprijinului, după contractare, dimensiunile economice ale membrilor grupului de producă tori, beneficiar de sprijin, pot înregistra cre ș teri f ă ră nici o restricție.

TOTAL

100 p

teri f ă r ă nici o restric ț ie. TOTAL 100 p PRAG MINIM PENTRU

PRAG MINIM PENTRU SESIUNE – 10 PCT.

2.6 Valoarea maxim ă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)  Anul I de la recunoastere
2.6
Valoarea maxim ă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
 Anul I de la recunoastere ‐ 10 %, fără a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;
 Anul II de la recunoastere ‐ 8 %, fără a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;
 Anul III de la recunoastere ‐ 6 %, fă ră a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;
 Anul IV de la recunoastere ‐ 5 %, f ără a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;
 Anul V de la recunoastere ‐ 4 %, f ără a dep ăș i suma maxima de 100.000 euro/an.
4 %, f ără a dep ăș i suma maxima de 100.000 euro/an. Rata sprijinului public

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului ş i nu poate s ă dep ăşeasc ă 10% din valoarea produc ţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaș tere, ş i suma maximă de 100.000 euro/an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, pl ătit în tranș e anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de produc ători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri.

Atenţie! Sprijinul se acord ă ca procent calculat pe baza valorii produc ţiei comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu excep ţia primului an, când se poate pl ăti grupului de produc ători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a produc ţiei comercializate de c ătre membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea produc ției comercializate prin intermediul grupului de produc ă tori astfel:

Atenție! Sprijinul se acord ă ca procent calculat pe baza valorii produc ţiei comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu excep ţia primului an, când se poate pl ăti grupului de produc ători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a produc ţiei comercializate de c ătre membrii acestuia, în ultimii trei ani fiscali înainte de aderarea la grup (numai în cazul GP infiintate în anul depunerii CF). Plata pentru primul an de la recunoaș tere se poate realiza dup ă contractare, în cazul grupurilor de produc ători infiintate în anul depunerii Cererii de Finan țare, pe baza documentelor justificative

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

12

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

prezentate de grup privind valoarea medie anual ă a produc ției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 3 ani înainte de aderarea la grup. Începând cu cel de al doilea an de la recunoaș tere, plata pentru se efectuează pe baza documentelor justificative prezentate de grup pentru comercializarea produc ției dup ă încheierea fiec ărui an fiscal.

VPC va fi verificata de AFIR în baza documentelor furnizate de beneficiar sau a altor documente, stabilite ulterior în procedura de plată AFIR.

stabilite ulterior în procedura de plat ă AFIR. Ultima rat ă se va pl ă ti

Ultima rat ă se va pl ă ti numai dup ă ce sa verificat dacă planul de afaceri a fost corect implementat. Grupurile de produc ători recunoscute în anii 2014 sau 2015, pot solicita ajutor numai pentru restul perioadei de 5 ani de la momentul recunoaș terii, respectiv pentru anii 3, 4 ș i 5 de la recunoaș tere, respectiv anii 4 ș i 5 de la recunoaș tere.

De exemplu : un grup recunoscut în ianuarie 2014 care aplic ă pentru sprijinul acordat prin aceasta submasura în 2016, durata contractului ș i numă rul de tran șe anuale ar trebui să fie reduse în consecin ță , de la 5 la 3 ani. În plus, plăț ile anuale aferente unui astfel de contract ar trebui să respecte, de asemenea, ratele de degresivitate prevăzute în cadrul mă surii 9 din PNDR 20142020 (de exemplu, în cazul în care plăț ile încep în cel de al 3lea an de la recunoa ștere, nivelul de sprijin va fi calculat ca fiind 6 % din valoarea producției comercializate VPC).

% din valoarea produc ț iei comercializate ‐ VPC). În cazul nerespect ă rii planului de

În cazul nerespect ă rii planului de afaceri, sprijinul se va recupera, propor ţional cu obiectivele nerealizate ( cele stabilite de solicitant prin planul de afaceri).

Atenţie! În cazul GP care depun cereri de finan țare atât pe sM 9.1, cât ș i pe sM 9.1.a, solicitantul va trebui s ă aib ă în vedere ca valoarea însumat ă a sprijinului solicitat pe cele 2 submăsuri s ă nu dep ăș ească suma maximă de 100 000 euro/an, pentru fiecare tranșă anual ă de plată.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

13

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 3 AACCCCEESSAARREEAA ffoonndduurriilloorr nneerraammbbuurrssaabbiillee aaccoorrddaattee ppeennttrruu ÎÎnnffiiiinnţţaarreeaa ggrruuppuurriilloorr ddee pprroodduuccăăttoorrii îînn sseeccttoorruull aaggrriiccooll

În cazul înființă rii grupurilor de producatori (GP), principiul finan ţării nerambursabile este acela al acord ării unei sume forfetare anuale, calculat ă pe baza valorii produc ției comercializate (VPC), în scopul sprijinirii înfiin țării ș i func țion ă rii GP în primii cinci ani de la recunoaș tere, indiferent de produsul/produsele/grupele de produse pentru care a primit recunoa ș terea.

de produse pentru care a primit recunoa ș terea. Aten ţ ie! În conformitate cu prevederile

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condi ţiile necesare pentru a beneficia de finan ţare în cadrul măsurilor PNDR 20142020, ob ţinând astfel unele avantaje, contrar obiectivelor legisla ţiei europene ş i naţionale în vigoare.

3.1.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE
3.1.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA Ș I VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de Finan ţare con ţine Cererea de Finan ţ are însoţit ă de anexele tehnice ș i administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate ș i depuse on line pe pagina de internet www.afir.info Formularul standard al Cererii de Finan ţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid ş i este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info.

NOTĂ Este necesar s ă se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” care fac parte integrant ă din Cererea de Finanț are, precum ș i con ținutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori ş i nici alţi factori de risc în afara celor incluş i în anexele men ţionate mai sus). Completarea celor dou ă anexe la Cererea de Finan ţare este obligatorie.

Atenţie! Cererea de Finan ţare trebuie însoţit ă de anexele prev ăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finan ţare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

Completarea Cererii de Finan ţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea sec ţiunilor, anexarea documentelor suport în alt ă ordine decât cea specificat ă etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan ţare pe motiv de neconformitate administrativ ă.

Cererea de Finan ţare trebuie redactat ă pe calculator, în limba română. Cererea de Finan ţare trebuie completat ă întrun mod clar ş i coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informa ţiile necesare ş i relevante, care vor

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1

-

14

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia ş i în ce măsur ă planul de afeceri contribuie la realizarea obiectivelor programului.

3.1.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de Finan ţare cuprinde Cererea de Finan ţare completat ă ș i documentele ataş ate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare), vor fi scanate ș i depuse on line pe pagina de internet