Sunteți pe pagina 1din 30
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II
SSUUBBMMĂĂSSUURRAA 99 11aa
INFIIN ŢAREA GRUPURILOR DE PRODUC ĂTORI ÎN SECTORUL POMICOL
– depunere on‐ line –

PP RROO GG RRAA MM UU LL NN AA ŢŢ IIOO NN AA LL DDEE DD EE ZZ VV OOLLTT AA RREE RRUU RRAA LLĂĂ 2200 11 44 2200 2200 Program finan ţ a t de Uniunea European ă ș i Guvernul României prin FF OO NN DD UU LL EE UU RR OO PP EE AA NN AA GG RR II CC OO LL PP EE NN TT RR UU DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE RR UU RR AA LL ĂĂ

EE UU RR OO PP AA II NN VV EE SS TT EE ȘȘ TT EE ÎÎ NN ZZ OO NN EE LL EE RR UU RR AA LL EE

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 99 „Infiinţarea grupurilor de produc ă tori în sectorul pomicol”

11aa

depunere online

Versiunea 01 – iunie 2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin ţelor specifice ale PNDR 20142020. Acest document nu este opozabil actelor normative na ţionale ş i europene. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru preg ă tirea, întocmirea și depunerea proiectului de investi ţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră . De asemenea, con ţine lista indicativ ă a tipurilor de investi ţii pentru care se acord ă fonduri nerambursabile, documentele, avizele ş i acordurile pe care trebuie să le prezenta ţi, modelul Cererii de Finan ţare, ale Contractului de Finan ţare, precum ș i alte informa ţii utile realiză rii proiectului şi complet ă rii corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectifică ri din cauza modific ărilor legislative naţ ionale şi europene sau procedurale varianta actualizat ă este publicat ă pe pagina de internet www.afir.info.

ă este publicat ă pe pagina de internet www.afir.info. AA FF II RR II NN FF
AA FF II RR II NN FF OO
AA FF II RR
II NN FF OO

PP RR EE VV EE DD EE RR II LL EE PP RR EE ZZ EE NN TT UU LL UU II GG HH II DD SS EE CC OO MM PP LL EE TT EE AA ZZ ĂĂ CC UU RR EE GG LL EE MM EE NN TT ĂĂ RR II LL EE CC UU PP RR II NN SS EE

ÎÎ NN MM AA NN UU AA LL UU LL DD EE PP RR OO CC EE DD UU RR ĂĂ PP EE NN TT RR UU SS UU BB MM ĂĂ SS UU RR AA 99

11 aa PP OO SS TT AA TT PP EE SS II TT EE UU LL

WW WW WW

IMPORTANT! Pentru a obţine informa ţiile cu caracter general, consulta ţi pliantele ş i îndrumarele editate de MADR ș i AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude ţ ș i din regiunile de dezvoltare ale României, precum ș i pe paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro. De asemenea, pentru a ob ţine informa ţii despre FEADR ne pute ţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

1

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Contribuţia Subm ăsurii 9.1a – Infiin țarea grupurilor de produc ă tori în sectorul pomicol la

Domeniile de Intervenţie ……….……………

03

…………

2.

2.1.

PREZENTAREA SUBMĂSURII 9.1a Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Condi ţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile Criteriile de selec ţie ale proiectului Valoarea maxim ă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

……

05

07

08

08

09

13

2.2.

2.3.

2.4.

sprijinului) …… … 05 07 08 08 09 13 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Completarea, depunerea și

2.5.

Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finan ţare Contractarea fondurilor Plata INFORMA ŢII
Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finan ţare
Contractarea fondurilor
Plata
INFORMA ŢII UTILE
Documentele necesare întocmirii cererii de finan ţare
Lista formularelor disponibile pe site‐ ul AFIR
Dicţionar …………
AFIR în sprijinul dumneavoastră
………………
…………………………………………
…………
ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
Anexa 1 – Model Cerere de Finan ţare
Anexa 2 – Model de Plan de afaceri
Anexa 3 – Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei
Anexa 6 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunit ăț ii Europene
Anexa 7 – Model Contract de Finanţare

2.6.

3.

DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL POMICOL

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INFIIN ȚAREA GRUPURILOR

15

20

22

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

24

26

27

28

4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

www.afir.info

www.afir.info

www.afir.info

5.2.

5.3.

5.4.

Anexa 4 Anexa aferentă Subprogamului Tematic Pomicol din cadrul na țional legislativ de

implementare

www.afir.info

5.5. Anexa 5 – Lista localit ăți HNV……………………………………………………………………

www.afir.info

5.6.

www.afir.info

5.7.

www.afir.info

www.afir.info

www.afir.info

5.8. Anexa 8 – Fi ş a M ăsurii 9 ş i a Submăsurii 9.1a

5.9. Anexa 9 – Acte Normative utile

5.10. Anexa 10 – Declara ţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM www.afir.info

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

2

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 1

PPRREEVVEEDDEERRII GGEENNEERRAALLEE

1.1 CONTRIBU ŢIA SUBMĂSURII 9.1a – INFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN

SECTORUL POMICOL LA DOMENIILE DE INTERVEN Ţ IE

Submăsura 9.1a „Inființ area grupurilor de produc ă tori în sectorul pomicol” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.27, în măsura 9. Inființarea de grupuri ș i organiza ții de produc ă tori în agricultur ă ș i silvicultur ă ș i contribuie direct la domeniul de intervenție DI 3A Îmbunăt ățirea competitivității producătorilor primari printro mai bun ă integrare a acestora în lanţ ul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cre șterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe pie țele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de produc ă tori și a organizațiilor interprofesionale şi creșterea competitivit ății sectorului ș i facilitarea obținerii produselor cu valoare adă ugată mare ş i poate contribui indirect la domeniile de intervenţie 1A ş i 1B (datorit ă capacităţii crescute de inovare ş i transfer de cuno ş tin ţe a grupurilor de produc ă tori), 2A (prin creş terea puterii de negociere, achizi ţionarea în comun a input urilor, facilitarea accesului membrilor la utilaje ş i tehnologii moderne), 4B, 4C, 5B, 5C, 5D ş i 5E (prin promovarea practicilor cu un impact redus asupra resurselor de sol ş i ap ă , prin investiţii colective eficiente, prin creş terea accesului fermierilor la energie din surse regenerabile).

fermierilor la energie din surse regenerabile) . Încadrarea cererii de finan ț are se va face

Încadrarea cererii de finan țare se va face pe domeniul de intervenț ie 3A, dup ă cum urmează :

DI 3A

investiţiile colective care încurajeaz ă asocierea micilor produc ători ș i pot facilita transformarea fermelor de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale. Prin promovarea produc ției/ comercializ ării în comun, fermierii pot dep ăș i constrângerile cauzate de dimensiunea redus ă a exploata țiilor, atunci când fermierii opereaz ă în mod individual. Asocierea micilor produc ători poate îmbun ăt ăți aprovizionarea pie țelor locale prin livrarea ritmic ă a unor cantit ăți de produse agricole de calitate adaptate cerin țelor consumatorilor ș i va contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate în domeniul agroalimentar printro mai bun ă integrare a acestora în lan țul agroalimentar; de asemenea, asocierea fermierilor din sectorul pomicol va conduce la creș terea competitivității sectorului ș i va facilita ob ținerea produselor cu valoare ad ăugat ă mare.

Scopul subm ă surii îl constituie încurajarea înfiinţă rii ş i func ţionă rii administrative a grupurilor de produc ă tori în sectorul pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

Sprijinul acordat prin această submă sur ă, va contribui la:

îmbun ătățirea performan țelor generale ș i a veniturilor exploata țiilor pomicole;

o mai bun ă integrare pe pia ță a produc ătorilor primari prin adaptarea produc ției acestora la cerin țele pie ței ș i comercializarea în comun a produc ției lor;

crearea ș i promovarea lan țurilor scurte;

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

3

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

respectarea standardelor comunitare de mediu ș i clim ă, siguran ță alimentar ă.

De asemenea, investițiile colective vor viza dezvoltarea de noi metode de p ăstrare a produc ției agroalimentare, pentru creș terea siguran ței alimentare, de produse adaptate mai bine cerin țelor pie ț ei ș i de metode de utilizare a de şeurilor ș i de epurare a apei pentru protejarea mediului.

Scopul principal al Grupurilor este valorificarea în comun a produselor agricole ale membrilor.

Obiective principale:

a) eficientizarea activit ăţii membrilor grupurilor;

b) planificarea ş i modificarea produc ţiei conform cererii pie ţei, în special conform condi ţiilor de

calitate ş i cantitate;

c)

d)

e)

care s ă nu d ă uneze mediului înconjur ător, în special pentru protec ţia calit ăţii apelor, a solului ş i a peisajului natural, precum ş i men ţinerea ş i/sau promovarea biodiversit ăţii;

f)

promovarea utiliz ării practicilor de cultivare, a tehnicilor de produc ţie ş i gestiune a de ş eurilor

de produc ţ ie ş i gestiune a de ş eurilor promovarea concentr ă rii ofertei

promovarea concentrării ofertei ş i plasarea pe pia ţă a produselor ob ţinute de membrii lor;

reducerea costurilor de produc ţie ş i stabilizarea pre ţurilor la producător;
reducerea costurilor de produc ţie ş i stabilizarea pre ţurilor la producător;

valorificarea disponibilit ăţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

4

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 2

PPRREEZZEENNTTAARREEAA SSUUBBMMĂĂSSUURRIIII 99 11aa

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitan ţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submă sura 9.1a sunt grupurile de produc ători din sectorul pomicol constituite conform legisla ției specifice în vigoare,, care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole, deservesc interesele membrilor prin investițiile prevă zute în proiect, se încadrează în defini ția IMM urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici ș i mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării ș i dezvolt ării întreprinderilor mici ș i mijlocii cu modific ările ș i complet ările ulterioare), ș i care au fost recunoscute oficial de c ă tre autoritatea competentă dup ă 1 ianuarie 2014 ș i înainte de solicitarea sprijinului. Încadrarea în categoria IMM se va demonstra de c ătre solicitant doar la momentul depunerii cererii de finan țare, nefiind obligat sa men țin ă acest statut pe perioada derularii contractului de finan țare.

Specii eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol Specia A. Pomi fructiferi M ăr Păr
Specii eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol
Specia
A.
Pomi fructiferi
M
ăr
Păr
Gutui
Prun
Cire ş
VIȘIN
Cais
Piersic
NECTARIN
Nuc
Migdal
Alun
Castan
B.
Arbuşti fructiferi
Coac ăz negru
Coac ăz roş u
Coac ăz alb
Agriş
Zmeur de grădin ă
AFIN de cultur ă
Mur de gr ădin ă, Mur cu ghimpi
sau fă r ă
M
ăceş
Soc negru
Trandafir pentru petale
Lonicera caerulea L.
Corn
Cătină
Scoru ș ul negru (aronia
melanocarpa)
C. C ă pşun

Sunt eligibile ș i grupurile de producători care au ob ținut recunoa ș tere ș i pentru produse ș i/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1, dar care au ob ținut recunoa ș tere ș i pentru produse ș i/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1a. În acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submăsura 9.1a.

IMPORTANT! Se exclud de la finanţare grupurile de produc ă tori recunoscute preliminar și grupurile de produc ă tori care au primit finanțare în cadrul m ă surii 142 sau prin subm ă sura similară din LEADER.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

5

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Grupurile de producatori care au în componență un fost membru al unui grup de produc ători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători (OP) din sectorul fructelor ş i legumelor (sprijinite prin FEGA) sunt eligibile doar daca membrul respectiv a renun țat la aceast ă calitate înainte de 01.01.2014 sau dac ă grupul care solicita sprijinul prin intermediul acestei submăsuri este recunoscut pentru un alt/alte/alta/alte produs/produse/grupa/grupe de produse decât grupul de produc ători recunoscut preliminar sau organiza ția din care provine membrul.

Atenție! Conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării ș i dezvolt ării întreprinderilor mici ș i mijlocii cu modific ările ș i completările ulterioare, se va verifica, inclusiv, condi ția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea solicitantului în categoria de microîntreprindere, întreprindere mic ă sau mijlocie.

întreprindere mic ă sau mijlocie.  s ă fie persoan ă juridic ă român ă; 
 s ă fie persoan ă juridic ă român ă;  s ă ac ţioneze
 s ă fie persoan ă juridic ă român ă;
 s ă ac ţioneze în nume propriu;
Beneficiari care au mai primit sprijin prin intermediul submăsurii 9.1a;
Grupurile de produc ători recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014.

Atenţie! Pentru categoriile de beneficiari ai finan ţării prin FEADR care pe perioada implementă rii planului de afaceri, îş i schimb ă tipul ş i dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finan ţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mic ă sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mic ă sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toat ă perioada implementarii planului de afaceri.

Solicitantul trebuie s ă respecte următoarele:

Categoriile de solicitan ți/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investi ții derulate prin PNDR 20142020, restric ționate de la finan țare, sunt, după caz:

Grupurile de produc ă tori recunoscute preliminar în sectorul legumefructe (conform prevederilor pentru evitarea dublei finan țări din capitolul 14 PNDR, ” Complementaritatea FEADR – FEGA ”);

Grupurile de produc ători recunoscute dup ă data de 1 ianuarie 2014 ș i care au beneficiat/beneficiază de sprijin FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142 , inclusiv cele care au au beneficiat/beneficiază de sprijin prin submăsura similar ă din LEADER;

Grupurile de producatori care au în componență un fost membru al unui grup de produc ători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de produc ători (OP) din sectorul fructelor ş i legumelor (sprijinite prin FEGA), doar dac ă membrul respectiv a renuntat la aceast ă calitate dup ă 01.01.2014 sau dac ă grupul care solicit ă sprijinul prin intermediul acestei submăsuri este recunoscut pentru acelaș i/aceeaș i/aceleaș i produs/produse/grupa/grupe de produse ca ș i grup de produc ă tori recunoscut preliminar sau organizația din care provine membrul respectiv.

Grupurile de produc ă tori rezultate în urma fuziunii unor grupuri de produc ă tori existente

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

6

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atentie! Solicitan ții/beneficiarii/membrii asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă, după caz, înregistra ți în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât ș i pentru FEADR, pot depune proiecte aferente submăsurii 9.1, cu condi ția achit ă rii integrale a datoriei fa ță de AFIR, inclusiv dobânzile ș i major ările de întârziere până la semnarea contractelor de finan țare.

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Atenție! Pentru dovedirea îndeplinirii condi ţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar s ă prezentaţi în cadrul Planului de afaceri toate informa ţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor sus ţine aceste informaţii.

R1305/2013):   
R1305/2013):
ţ ine aceste informa ţ ii. R1305/2013):    Documentele justificative necesare la momentul depunerii

Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finanţare vor fi scanate ș i înc ă rcate on line pe pagina de internet www.afir.info ş i vor fi bifate c ă su ţele corespunză toare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de Finan ţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBM Ă SURII 9.1a, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINAN Ţ ARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse dup ă publicarea Raportului de selec ţie, se vor bifa c ăsuţ ele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACT Ă RII.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili Îndeplinirea acestei condi ţii se va demonstra în baza documentelor de înfiin ţare a solicitantului (statut) ș i a Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale ş i sociale , a însu şirii obliga țiilor ș i angajamentelor men ționate în Declara ţia F ş i în urma verific ă rii exper ţilor AFIR în baza de date ONRC.

Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1)

adaptarea produc ției ș i produselor produc ă torilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pie ței;

introducerea în comun a produselor pe pia ță , inclusiv preg ătirea pentru vânzare, centralizarea vânză rilor ș i aprovizionarea cump ără torilor en gros;

stabilirea unor norme comune privind informarea asupra produc ției, acordând o atenție deosebită recoltă rii ș i disponibilit ății; ș i

alte activit ăți care pot fi desfăș urate de c ătre grupurile de produc ători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare ș i de comercializare, precum ș i organizarea ș i facilitarea proceselor de inovare.

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza corelă rii informa ţiilor din Planul de afaceri.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

7

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Solicitantul trebuie sa stabileasca în planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activitatilor mentionate anterior.

In baza gradului de realizare a obiectivelor stabilite de solicitant se va determina daca planul de afaceri a fost implementat corect.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează sprijinul, propor țional cu obiectivele nerealizate.

sprijinul, propor ț ional cu obiectivele nerealizate.  Investi ţ iile prev ă zute în planul

Investiţiile prev ă zute în planul de afaceri vor fi efectuate în UAT prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, cu excep ția celor legate de cultura de c ă pșuni în sere și solarii, pepiniere.

de c ă p ș uni în sere ș i solarii, pepiniere. Se verific ă în

Se verifică în Planul de afaceri dac ă investiția/activitatile prevazute sunt realizate în unit ățile teritorial administrative prezente în anexa 4 a prezentului ghid Anexa aferentă Subprogamului Tematic Pomicol din cadrul na țional legislativ de implementare ș i respectă zonarea speciilor din anexă pentru cel pu țin o specie pomicol ă pentru care grupul a primit recunoa ș tere.

Cel puț in un membru trebuie s ă deț in ă plantaț ii pomicole pentru care grupul a primit recunoa ștere într o UAT cu o not ă de favorabilitate 2.00, conform metodologiei din anexa 4.

Pentru submă sura 9.1a anexa aferentă STP nu se aplică în cazul investi țiilor destinate culturii de c ă pș uni în spații protejate ș i pepiniere, acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național.

2.3

Tipuri de investiţii ş i cheltuieli eligibile

Submăsura 9.1a are aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu al României.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și func ționarea grupurilor de produc ători din sectorul pomicol, prev ăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

2.4

Tipuri de investiţii ş i cheltuieli neeligibile

Prin Submă sura 9.1a nu se pot finanţa cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de produc ă tori existente. Astfel, sunt excluse de la finanțare grupurile de produc ă tori rezultate în urma fuziunii unor grupuri de produc ă tori existente.

In conformitate cu capitolul 8.1 PNDR 20142020, sunt neeligibile cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului , cu excep ţia acelor costurilor generale necesare

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

8

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

întocmirii CF potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finan țare. Cheltuielile generale necesare întocmirii CF se refer ă la onorariile pentru consultan ți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economic ă ș i de mediu, inclusiv întocmirea planurilor de afaceri ș i alte asemenea cheltuieli necesare pentru întocmirea ș i completarea dosarului cererii de finan țare (până la semnarea contractului de finanțare).

2.5 Criteriile de selec ţie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaz ă trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring)
Evaluarea proiectelor se realizeaz ă trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul minim.
Pentru această submăsur ă pragul minim este de 10 de puncte și reprezint ă pragul sub care
niciun proiect nu poate beneficia de finanţ are nerambursabil ă.
Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, s ă identificaţi, obiectiv,
punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întrune ş te ş i s ă‐ l men ţionaţi în
cererea de finan ţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” .
IMPORTANT!
Toate obiectivele asumate pe care solicitantul se angajeaz ă să le realizeze în cadrul planului de
afaceri devin condiţii obligatorii pentru men ţinerea sprijinului pe toată perioada de
implementare a planului de afaceri. În cazul neimplementă rii corecte a Planului de afaceri,
sumele plă tite vor fi recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ție menționate mai jos.
Criterii de selecţie pentru submăsura 9.1 a “Înfiinţarea grupurilor de producători în
sectorul pomicol”
Nr.
Principii şi criterii de selec ție
Punctaj
crt.
1.
Principiul cooperă rii (grupurile de produc ă tori care fac parte dintr‐ un Grup
Opera țional în cadrul PEI)
Max. 10 p
1.1
Grupul de produc ă tori face parte dintr ‐ un parteneriat constituit în
vederea înfiinţării unui grup opera ţional PEI sau dintr‐ un grup
opera ţional, la momentul depunerii cererii de finanțare, după cum
urmeaz ă :
Max. 10 p
a) La momentul depunerii cererii de finan țare, Grupul de produc ători face
parte dintr‐un grup opera ţional care implementeaz ă un proiect de
dezvoltare ‐inovare
10 p

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

9

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

b) Parteneriatul a depus proiect în etapa II a sM 16.1 a

7

p

c) Parteneriatul a fost selectat în etapa I (prima etapa) a sM16.1 a

4

p

Atentie! Acest principiu va fi aplicat dup ă publicarea primului raport de selecț ie aferent
Atentie! Acest principiu va fi aplicat dup ă publicarea primului raport de selecț ie aferent etapei I a
sM 16.1a.
2.
Principiul reprezentativității grupurilor (numă rul de membri)
Max. 30 p
2.1
Grupul de produc ători are în componen ţa:
Max. 30 p
a) mai mult de 15 membri
30
p
b) 10‐ 15 membri
25
p
c) 6‐ 9 membri
20
p
Numărul membrilor se va prezenta în planul de afaceri ș i se va verifica în statutul grupului
de producă tori.
Verificarea subcriteriilor acestui principiu se bazează pe documentele justificative prezentate de
c ă tre solicitant la momentul depunerii Cererii de Finan țare. Dup ă contractare, având în vedere
caracterul stimulativ al sprijinului, numă rul membrilor grupului de produc ători, beneficiar de
sprijin, poate înregistra creș teri f ăr ă nici o restric ție. Pe perioada de implementare a planului de
afaceri, numărul membrilor nu va scă dea sub valoarea pentru care s‐ a primit punctaj. În cazul
retragerii anumitor membrii, grupul va coopta noi membri astfel încât atingerea obiectivelor din
planul de afaceri s ă nu fie afectată.
3.
Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depoziteaz ă și
comercializeaz ă produse ecologice, sau produse care participă la scheme de
calitate, HNV, tradiționale acreditate de MADR)
Max. 35 p
Grupul de produc ă tori îș i propune prin planul de afaceri c ă va efectua
investiţii care deservesc membrii fermieri înscriși în sistemul de certificare
în agricultura ecologic ă
Punctajul se acordă dacă cel putin un produc ător agricol, membru al grupului
este înscris în sistemul ecologic ș i grupul își propune prin planul de afaceri
investiț ii/operațiuni/ac țiuni în agricultura ecologic ă .
Îndeplinirea acestui criteriu se va verifica pe baza planului de afaceri ș i a
documentelor membrului/membrilor prin care se face dovada suprafețelor
ocupate cu specii eligibile în cadrul STP, pentru care grupul a primit
3.1
recunoasterea, ș i a certific ării ca produc ători agricoli de produse ecologice
conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice cu completările ș i modific ă rile ulterioare.
20 p
Atentie!
GP care a primit punctaj în etapa de selec ţie pentru acest criteriu va stabili
ca obiectiv în planul de afaceri – efectuarea de investitii/operațiuni/acțiuni
care deservesc membrul/membrii fermieri înscriși în sistemul de certificare
în agricultura ecologică ș i va descrie investițiile/operațiunile/ac țiunile
avute în vedere .
Nu este obligatoriu ca investițiile/actiunile prevazute în planul de afaceri sa
fie destinate exclusiv mebrilor inscrisi în agricultura ecologica.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

10

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Grupul de produc ă tori care se angajeaz ă prin planul de afaceri c ă va comercializa produse agricole:

Max. 15 p

3.2

a) care participă la o schem ă de calitate/sunt certificate în urma unei scheme de calitate

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european se vor puncta grupurile de produc ători dac ă cel puț in un membru sau

grupul demonstrează ob ț inerea a cel pu ț in un produs alimentar care se află în

arealul vizat de documentația depus ă în vederea înregistrării indica țiilor geografice protejate (IGP) ș i a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele care participă la sisteme de calitate recunoscute la nivel european, precum ș i utilizarea men țiunii de calitate facultative ”produs montan” 1 ,, cu respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calit ăţii produselor agricole ş i alimentare. În plus, solicitantul/membrul/membrii respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistem de calitate, produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calit ății Protejate Național (RSCPN) ș i documenta ția este transmis ă la Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea ob ținerii protec ției europene. În cazul produselor alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoa ș tere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițional ă garantată (STG), GP vor fi punctate dac ă grupul /membru/membrii, respectă men țiunile din caietul de sarcini depus în vederea recunoa ș terii, înregistr ării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calit ății Protejate Național (RSCPN) ș i transmiterii documenta ției pentru ob ținerea înregistră rii ș i protec ției la nivel european.

ă rii ș i protec ț iei la nivel european. În cazul produselor alimentare care au
În cazul produselor alimentare care au obț inut recunoș terea la nivel european, GP vor
În cazul produselor alimentare care au obț inut recunoș terea la nivel
european, GP vor fi punctate dacă cel puțin un membru sau grupul figureaz ă
cu un astfel de produs, în bazele de date ale Comisiei Europene DOOR,
respectiv E‐SPIRIT ‐ DRINKS pentru băuturile spirtoase.

În situa țiile de mai sus punctajul se acord ă dac ă cel putin un membru al grupului sau grupul ob ține cel puț in un produs care particip ă la o schemă de calitate/ este certificat în urma unei scheme de calitate, iar grupul iș i propune prin planul de afaceri comercializarea unor astfel de produse, în sec țiunea Obiective suplimentare.

În cazul produselor alimentare obținute conform unei re țete consacrate române ști punctajul se acord ă daca cel putin un membru al grupului sau grupul obține cel pu țin un produs conform unei re țete consacrate conform prevederilor Ordinului nr. 394/2014 privind atestarea acestor produse, iar

15 p

1 Aplicabil la momentul intrării în vigoare a legislației

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

11

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

grupul iș i propune prin planul de afaceri comercializarea unui astfel de produs, în sec
grupul iș i propune prin planul de afaceri comercializarea unui astfel de
produs, în sec țiunea Obiective suplimentare.
b)
tradiționale
Punctajul se acord ă daca cel putin un membru al grupului sau grupul ob ține
cel pu țin un produs tradițional certificat conform prevederilor Ordinului 724/
10 p
2013 privind atestarea acestor produse, cu modifică rile ș i complet ă rile
ulterioare, iar grupul iș i propune prin planul de afaceri comercializarea unui
astfel de produs, în sec țiunea Obiective suplimentare.
c)
care provin din exploata ţii situate în zone HNV
Punctajul se acord ă grupurilor de producatori care au în componență cel
putin un membru care ob ține ș i comercializează prin intermediul grupului cel
pu țin un produs* din areale HNV. Membrul/membrii de ține/de țin
exploata ție/exploata ții agricolă/agricole situate în areale HNV ( pachetele 1 ș i
2 aferente m ăsurii 10 a PNDR, Anexa 5 a ghidului), iar grupul iș i propune prin
planul de afaceri comercializarea unor astfel de produse, în sec țiunea
Obiective suplimentare.
5 pct.
*produs agricol primar sau procesat
În cazul criteriului 3.2, subcriteriile a) , b) ș i c) nu se cumulează . Dac ă un grup
îndepline ște două sau toate cele trei subcriterii, se va acorda punctajul superior
aferent subcriteriului îndeplinit.
Punctajul aferent criteriului 3.1 poate fi cumulat cu punctajele aferente criteriului
3.2 , subcriteriile a)/b)/c).
4.
Principiul asocierii exploata țiilor de mici dimensiuni
Max. 25 p
4.1.
Exploata ţiile membrilor/majorității membrilor grupului de produc ă tori au
dimensiuni cuprinse între:
Max. 25 p
a) 1.000 – 11.999 euro SO
25
p
b) 12.000 – 50.000 euro SO
Punctajul se acordă propor ț ional cu num ărul de membri care se încadreaz ă cu
exploataț iile agricole gestionate în intervalul de dimensiune economic ă men ț ionat
anterior. Se va avea în vedere dimensiunea exploataț iilor de ț inute de membri la
momentul depunerii cererii de finanț are. Având în vedere caracterul stimulativ al
sprijinului, după contractare, dimensiunile economice ale membrilor grupului de
produc ători, beneficiar de sprijin, pot înregistra creșteri făr ă nici o restric ț ie.
20
p
TOTAL
100 p

PRAG MINIM PENTRU SESIUNE – 10 PCT.

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

12

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.6 Valoarea maxim ă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, aș a cum este calculat mai jos ș i nu poate s ă depăș easc ă 10% din valoarea produc ției comercializate în primii 5 ani de la recunoastere ș i suma maximă de 100.000 euro/an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, pl ătit în tranș e anuale, pentru o perioad ă care nu poate dep ăși 5 ani de la data la care grupul de produc ători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri.

Sprijinul se acord ă ca procent calculat pe baza valorii produc ției comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu excepția primului an, când se poate pl ăti grupului de produc ători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a produc ției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 3 ani fiscali înainte de aderarea la grup (numai în cazul GP infiintate în anul depunerii CF).

(numai în cazul GP infiintate în anul depunerii CF).      Plata pentru
    

Plata pentru primul an de la recunoaș tere se poate realiza dup ă contractare, în cazul grupurilor de produc ă tori infiintate în anul depunerii Cererii de Finan țare, pe baza documentelor justificative prezentate de grup privind valoarea medie anual ă a produc ției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 3 ani înainte de aderarea la grup.

Începând cu anul al doilea de la recunoaș tere, plata se efectuează pe baza documentelor justificative, prezentate de grup pentru comercializarea produc ției, după încheierea fiec ărui an fiscal.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea produc ției comercializate prin intermediul grupului de producă tori astfel:

Anul I de la recunoastere 10 %, făr ă a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;

Anul II de la recunoastere 8 %, făr ă a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;

Anul III de la recunoastere 6 %, f ără a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;

Anul IV de la recunoastere 5 %, f ără a depăș i suma maxima de 100.000 euro/an;

Anul V de la recunoastere 4 %, fără a dep ăș i suma maxima de 100.000 euro/an.

Grupurile de produc ători recunoscute în anii 2014 sau 2015, pot solicita ajutor numai pentru restul perioadei de 5 ani de la momentul recunoaș terii, respectiv pentru anii 3, 4 ș i 5 de la recunoaș tere, respectiv anii 4 ș i 5 de la recunoa ștere.

De exemplu: un grup recunoscut în ianuarie 2014, dar care aplic ă pentru sprijinul acordat prin aceasta submasura în 2016, durata contractului ș i numărul de tran șe anuale ar trebui s ă fie reduse în consecin ță (de la 5 la 3).

In plus, pl ățile anuale aferente unui astfel de contract ar trebui s ă respecte, de asemenea, ratele de degresivitate prevăzute în cadrul măsurii 9 din PNDR 20142020 (de exemplu, în cazul în care plățile încep în cel de al 3lea an de la recunoa ș tere, nivelul de sprijin va fi calculat ca fiind 6 % din valoarea produc ției comercializate VPC).

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

13

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenţie! Ultima rată se va pl ăti numai după ce sa verificat dac ă planul de afaceri a fost corect implementat.

În cazul nerespectă rii planului de afaceri, sprijinul se va recupera, propor ţional cu obiectivele nerealizate.

VPC va fi verificat ă de AFIR în baza documentelor furnizate de beneficiar, sau a altor documente, stabilite ulterior în procedura de plată AFIR.

stabilite ulterior în procedura de plat ă AFIR . Aten ţ ie! În cazul grupurilor de

Atenţie! În cazul grupurilor de produc ători care depun cereri de finan țare atât pe sM 9.1, cât ș i pe sM 9.1.a, solicitantul va trebui s ă aib ă în vedere ca valoarea însumat ă a sprijinului solicitat pe cele 2 submăsuri să nu depășească suma maximă de 100 000 euro/an, pentru fiecare tran șă anuală de plată.

pentru fiecare tran șă anual ă de plat ă . Ghidul Solicitantului – Subm ă sura

Ghidul

Solicitantului

Subm ă sura

9.1a

14

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 3

AACCCCEESSAARREEAA ffoonndduurriilloorr nneerraammbbuurrssaabbiillee aaccoorrddaattee ppeennttrruu Infiin ţarea grupurilor de produc ă tori în sectorul pomicol

În cazul infiintarii grupurilor de producatori (GP), principiul finan ţă rii nerambursabile este acela al acord ării unei sume forfetare anuale, calculata pe baza valorii productiei comercializate (VPC), în scopul sprijinirii infiintarii și functionarii grupurilor de producatori în primii cinci ani de la recunoastere.

producatori în primii cinci ani de la recunoastere. Aten ţ ie! În conformitate cu prevederile art.

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condi ţiile necesare pentru a beneficia de finan ţare în cadrul măsurilor PNDR 2014