Sunteți pe pagina 1din 2

Pregria a la Verge del Remei

LL.MILLET

Moderat i piadosament

Violoncello 1
Du

vos sal - ve, o Ma

ri - aIm-ma - cu

la - da,

Ver-ge

Violoncello 2

Vc. 1
3

San-ta del Re - mei

Gi

reu

vos-tres

ulls, Re-gi-na,a-pi - a - da-da sobre a-quest

Vc. 2

10

Vc. 1
po - ble

fi - del, sobre a-quest

po - ble fi - del.

Vos

sou

to-ta nos-tre

vi-dai es-pe-

Vc. 2

17

Vc. 1
ran-a dels que cer

quem bon re - mei;

Vs

pre-ga i sos - pira ben con-fi -

Vc. 2

23

Vc. 1
3

a - da

Vc. 2

to - ta l'es

gl - sia

fi - del,

to - ta l'es - gl - sia fi - del.

Per

Pregria a la Verge del Remei

2
28

Vc. 1
nos a vos- tre fill pre - gueu,

ben a-mo - ro-sa,

Ver-ge

San-ta del Re mei.

Vc. 2

33

Vc. 1
3

vin - gui la gr - cia de

Du

ben a - bun - do - sa

sobre

Vc. 2

37

Vc. 1
del

Vc. 2

sobre

a - quest

po

ble

fi

del.

a - quest

po - ble

fi -