Sunteți pe pagina 1din 38

CALCULUL PUN}II MOTOARE

1. Rolul pun]ii motoare


Tema de proiectare
S\ se proiecteze puntea motoare pentru un autocamion cu sarcina util\ 8 tone,
capabil\ s\ preia si s\ transmit\ ro]ilor motoare un moment maxim = 526.6 Nm realizat
de un motor cu aprindere prin comprimare cu puterea maxim\ =135 kW / 3000rot/min

Rolul pun]ii motoare


Asigur\ transmiterea fluxului de putere de la transmisia longitudinal\ la ro]ile motoare
Pentru transmiterea fluxului de putere al motorului pun]ile cuprind urm\toarele mecanisme: transmisia principal\, diferen]ialul, arborii planetari si butucul ro]ii.
Caracteristic pun]ilor motare este c\ trebuie s\ asigure transmiterea fluxului de
putere al motorului la condi]iile de deplasare, necesare ob]inerii unor calita]I de consum
si dinamice optime; s\ asigure func]ionarea normal\, sisilen]ioas\ a mecanismelor
componente.
Transmisia principal\
Transmisia principal\ cuprinde toate mecanismele din punte care realizeaz\ o demultiplicare a tura]iei motorului.
Rolul transimsiei principale este de a m\rii momentul motor primit de la transmisia
longitudinal\ si de al transmite prin intermediul diferen]ialului si arborilor planetari la
ro]ilor motoare ce se rotesc ^n jurul unei axe dispuse sub un unghi de 90 fa]\ de axa
longitudinal\ a automobilului.

2. Alegerea schemei de organizare ^n func]ie de raportul de transmitere


al reductorului central
Se adopt\ construc]ia transmisiei principale duble cu treata a doua sub forma unei
transmisii finale cu angrenaj cu axe fixe deoarece prezint\ urm\toarele avantaje :
* reducerea dimensiunilor si greut\]ii pun]ii, prin reducerea momentului de calcul cu
raportul de transmitere al treptei a doua
* prin adoptarea reductoarelor ^n roti sau ^n apropierea rotilor la autocamioane, se reduce
greutatea puntii spate cu cca 15 % fa]\ de solu]ia cu reductor dublu plasat ^n partea central\.
* deasemenea se mic[oreaz\ solicit\rile reductorului central si al arborilor planetari.

Prima treapt\ este format\ din pinionul de atac si coroana din]at\ a diferen]ialului si
este dispus\ ^n partea central\ a pun]ii iar treapta a doua format\ dintr-un angrenaj
de ro]I cilindrice este dispus\ ^n apropierea ro]ii motoare. Leg\tura cinematic\ ^ntre cele
dou\ trepte este asigurat\ de diferen]ial si de arborii planetari.

3. TRANSMISIA PRINCIPAL~
Parametrii geometrici ai angrenajelor de ro]I din]ate conice cu din]I drep]I sau curbi

3.1.Determinarea momentului de calcul, a nr. de dinti pentru treptele transmisiei


MM

icv1'

i0'

dNm

Mc
dNm

Treapta 1

52.6

8.40

0.98

432.9

Treapta 2

52.6

8.40

2.25

0.98

974.0

Imp\r]irea raportului de multiplicare al reductorului central calculat (io)


pe treptele reductorului

io =

5.38

i1 =

2.25

i2 =

2.39

Se adopt\ pentru treapta a doua a reductorului

z3 =

de unde rezult\

z4 =

20

dinti

48

dinti

Alegerea materialului si a tensiunilor limit\


Se alege o]el aliat : 18MoCrNi 13
Tratamentul aplicat : cementare + c\lire
Durit\]I ob]inute : 58 HRC ; 300 . . .400 HB
Tensiune de rupere : 1,2 = 1200 Mpa
Limita de curgere : 02 1,2 = 830 Mpa
Tensiune limita pt. solicitarea de contact respectiv de ^ncovoiere :

3.2. Calculul de rezisten]\ [i dimensionare pentru angrenaj conic cu dinti curbi (metoda ISO)
Calculul parametrilor angrenajului :
DENUMIREA PARAMETRULUI

SIMBOL

U.M.

i1
z1
z2
z2

[-]
dinti
[-]
dinti

Unghiul de angrenare \n sec]iunea

[]

normal# (STAS 6844-63)


Modulul normal mediu
L#]imea danturii

Unghiul de \nclinare al dintelui \n

Num#rul de din]i

[rad]
mnmed [mm]
b
[mm]

sec]iunea medie a danturii


Coeficientul \n#l]imii capului de
f0n
referin]# normal [i frontal (STAS 684 f0f

[]
[rad]
[-]
[-]

VAL.

2.25
14
31.5
32
20
0.349
4.5
38
39
0.681
1
0.777

[-]

0.2

fund , normal [i frontal (STAS 6844)

[-]

0.155

[rad]

0.412

[]

23.629

[]

66.371

Coeficientul jocului de referin]# la


Unghiul conului de divizare

Num#rul de din]i al ro]ii echivalente zech1


zech1
zech2
zech2

[rad]
[-]
[buc.]
[-]
[buc.]

1.158
32.557
33
170.096
170

Deplasarea specific# \n sec]iune fro

[mm]

mf
mf
L

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

he
c
h
a1
a2
b1
b2
Dd1
Dd2

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

10.691
1.069
11.760
6.033
4.658
5.727
7.102
96.30
220.11

[rad]

0.048

[]

2.766

[rad]

0.060

[]

3.428

[]

27.058

[]

69.136

[]

20.864

[]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Modulul frontal
Modulul frontal (STAS 822-61)
Lungimea generatoarei conului de
divizare
Ad@ncimea de lucru a din]ilor
Jocul la fund
_n#l]imea dintelui
_n#l]imea capului
_n#l]imea piciorului
Diametrul de divizare
Unghiul piciorului dintelui

Unghiul conului exterior


Unghiul conului interior
Diametrul de v@rf

De1
De2
Distan]a de la v@rful conului p@n# lH1
dantur#
H2
Grosimea dintelui pe arcul cercului dS1
divizare
S2

3.4. Determinarea for]elor din angrenaje


Sensul
dinti

de rotire

PINION

dreapta

dreapta

COROANA

st^nga

st^nga

2 M citangen]ial\
Componenta
1

Ft =

D dm 1

Componenta
axial\
F

Fa 1 =

cos m

( tg n sin d 1 sin m cos d 1 )

0.1
-0.1
mnmed bsin d 1
mf =
+
6.88
cos m
z1
7.00
118.552

62.942
107.3519
223.8411
107.6354
43.881
11.44878
10.16021

Fa 1 =

Ft
cos m

( tg n sin d 1 sin m cos d 1 )

Componenta radial\

Fr 1,2 =

Ft
( tg n cos d 1,2 sin m sin d 1,2 )
cos m

For]a normal\
F

Fn =

cos m cos n

Pinion

2 M c 1,2
D dm 1,2 cos m cos n

Coroana

Ft

8990.9

3933.5

Fa

8358.1

411.0

Fr

939.5

3656.7

Fn

12312

5386.4

3.5. Calculul reac]iunilor din lag\rele pinionului de atac


Schema angrenajului

Calculul reac]iunilor :

Ft 1l 1
R AV =
l2
F l
RBV = t 1
l2

Dd 1
Fril 1 + F a1
2
R AH =
l2
D
F r1lF a 1 d 1
2
RBH =
l2

Reac].

Valoare

RAV

-25399

RBV

34390.3

RAH

7406.51

RBH

-6467

RA

26457.3

RB

34993.1

l1 =

40 mm

l2 =

113 mm

l=

153 mm

3.6. Calculul de rezisten]\ al arborelui pinionului de atac

3.7. Calculul de alegere al rulmen]ilor pentru angrenajul conic


Lag\r

Tip

Dimensiuni

rulment

radial-axial cu role conice

60

130

46

37

48.5

31

radial-axial cu role conice

50

110

27

19

29,25

34

radial-axial cu role conice

70

125

31

27

33.25

28

radial-axial cu role conice

70

125

24

21

26.25

25

Simbol

STAS

Tura]ia limit\

Masa

Yo

Sarcina rad.de baza

unsoare

ulei

kg

Dinamic\ Static\

2600

3600

2.8

0.9

1.7

0.35

229

288

32312 A

3920

3200

4300

1.83

0.4

0.7

0.83

102

112

31310A

3920

2800

3800

1.56

0.8

1.4

0.43

157

204

32214A

3920

3000

4000

1.22

0.8

1.4

0.43

119

143

30214A

3920

Capacitate de
p ^nc\rcare dinamic\

C Anec =R A D=
p

C Bnec =R B D=

136926 N < Cr = 229000 N

Cr -sarcina radial\ de baz\ dinamic\

33468.9 N < Cr = 102000 N

D- durata de func]ionare ^n milioane rota]ii


Q - sarcina echivalent\ , ^n N
C - capacitatea de ^nc\rcare dinamic\, ^n N
p - exponent ce depinde de tipul rulmentului

60neD h

Durabilitatea
D=

10 6

p= 3

rulmen]I cu bile

p = 3.33

rulmen]I cu role

=
238.47 mil. rota]ii

Dh - durata de func]ionare ^n ore


ne - tura]ia echivalent\ a inelului rulmentului
Va med =
r=

35 km/h (pentru camioane)


0.529 m

V
ne =2 .66 amedi oi cvmed =
r

1324.81 rot/min

i1

8.398

i2

4.933

i3

2.898

i4

1.702

i5

1i cv 116
+ 2i cv 2 + 3i cv 3 + 4i cv 4 + 5i cv 5

i cvmed
=

75

1 + 2 + 3 + 4 + 5

=
1.399

Alegerea rulmen]ilor din butucul ro]ii

Lag\r

Tip
rulment

radial-axial cu role conice

Dimensiuni
d

85

130

29

22

29

28

radial-axial cu role conice

Tura]ia limit\

Masa

Yo

110

170

38

29

Sarcina rad.de baza

38
Simbol

36
STAS

unsoare

ulei

kg

Dinamic\ Static\

2400

3400

1.3

0.8

1.4

0.44

136

213

32017XA

3920

1800

2600

3.06

0.8

1.4

0.43

235

382

32022XA

3920

Alegerea rulmen]ilor pentru angrenajul cilindric din a doua treapt\ a reductorului

Rulment

Tip

Dimensiuni
d

Dinamic\

Static\

21

82.6

93.4

radial cu role cilindrice

55

100

radial cu role cilindrice

64

100

3.8. Calculul diferen]ialului

Sarcina rad.de baza

Simbol
NJ211E
RNU210E

Calculul momentului la ro]ile din]ate

Mc=

n=
4
M Mi cv 1i o

- num\rul sateli]ilor

5941.33 Nmm

Coeficientul de blocare 1.15 - 1.2


se adopt\ =

Rm =

1.2

For]a tangen]ial\ care ac]ioneaz\ asupra din]ilor

M
M

Ft 1 = c 1 = c
=
nR m
R m 1+

2298.51 N

For]a axial\ care ac]ioneaz\ asupra sateli]ilor

Fa '=F ttg sind'=


d '=arctg

z1
z2

R1 =

62.5 mm

h1 =

25 mm

h2 =

18.5 mm

d1 =

53 mm

d=

18 mm

z1 =

19 dinti

z2 =

14 dinti

496.263 N

36.38

For]a radial\

Fr '=Fttg cosd '=

31 mm

673.5 N

For]ele radiale care ac]ioneaz\ asupra sateli]ilor se anuleaz\ reciproc

For]a care ac]ioneaz\ asupra axului sateli]ilor

F=

Mc
=
Rm

191656 N

Sub ac]iunea for]ei F axul sateli]ilor este solicitat la:


a) Strivire (tensiunea de strivire dintre axul sateli]ilor si sateli]I)
d=

18 mm

h1=

25 mm

s s 1=

F
=
dh1

42.59 Mpa < as1=60 MPa

b) Forfecare (tensiunea de forfecare dintre axul satelitului si satelit)

tf=

F
=
pd 2
4

75.32 Mpa < a = 120 Mpa

c) Strivire dintre axul satelitului si carcasa diferen]ialului

s s 2=

R
F m
R1
dh2

21.12 MPa < 100MPa

Sub ac]iunea for]elor din angrenajele satelitului cu ro]ile planetare suprafa]a de contact dintre
satelit si carcasa diferen]ialului este solicitat\ la strivire.

ss 3=

4 Mc

pR m d 2 d
1

tg sin d ' =

21.20 Mpa < as3 = 100 Mpa

3.9. Calculul arborilor planetari


Momentul de calcul pentru ^mbinarea ro]ilor planetare cu arborii planetari si pentru
arborii planetari

M c 1 = M Mi cv 1i

=
1+

12962.9 Nm

Tensiunea la torsiune

Mc 1

t t=

0,2D

13

101.27 MPa < at = 130 MPa

Se alege arbore canelat z x d x D

ss=

8 M c1

ZL ( D 2 D 2 )
e

STAS 1770 - 68

=
34.62 MPa

Verificarea la forfecare

tf=

4 M c1

ZLb ( D 2 D 2 )
e

34.62 MPa

Greut.punte spate= 84287.5 N


Ampatamentul L =
Raza rotii din.

In\l]imea C.G. hg =

4500

mm

529

mm

1400

mm

Coef. aderen]\

0.8

Inclinare drum

15

Coord. C.G.

a=

2480

mm

Regimul transmiterii for]ei de trac]iune maxim

Z 2 s = Z 2d =

m2G 2
=
2

54196.7 Mpa

z=

10

mm

d=

32

mm

D=

40

mm

b=

mm

L=

52

mm

m2 =

L cos
=
L jh g

1.286

For]ele de trac]iune corespunz\toare fiec\rei ro]I motoare

F Rs =F Rd =

M Mi cv 1i 0
=
rd

44925 N

Regimul fr^n\rii autovehiculului


Reac]iunil normale la fr^nare

Z 2 s =Z 2d =

m2 f =

m2 fG 2
2

cos ( a jh g )
a

22323.6 N

=
0.5297 N

For]ele de fr^nare

F fs=F fd = j maxZ 2 s =

17858.9 N

Regimul derap\rii autovehiculului

Z 2 s Z 2d
Z 2 s + Z 2 d =m2G 2
m 2G 2
hg
Z2 s=
+F y
2
B
m G
h
Z 2 d = 2 2 F y g
2
B
F y=Y 2 s + Y 2d =( Z 2s +Z 2 d ) j max=m2 b2j max
B = Ecartamentul autovehiculului

G
2 jh g
Z 2 s = 2 1+
=
2
B

42143.8 N

G2
2 jh g
1
=
2
B

-15950 N

Z 2 d=

(
(

)
)

Reac]iunile laterale

Y 2 s= j maxZ 2 s =
Y 2d = j maxZ 2d =

17858.9 N
-12760 N

1625

mm

Regimul trecerii ro]ii peste obstacole

calitatea suprafe]ei.

d=

Z2
G2

0.5

Z 2 s =Z 2d =

G2
2

d=

21071.9 N

3.10. Calculul carterului pun]ii motoare

l=

526

mm

l2 =

891

mm

r=

529

mm

Regimul transmiterii for]ei de trac]iune maxime

M iv =Z 2 sl=

28507.5 Nm

M iH =F RsX = F RdX=

23630.6 Nm

X = l - transmiterea for]ei de trac]iune la cadru sau caroserie prin arc

M i= M

iv 2

+M

iH 2

M i= M

iv 2

+M

M t =F Rsr=F rdr=
s ech=

M 2+M
i

iH 2

37028.1 Nm

23765.3 Nm

Wi

M i2 + M t 2
0,1 d 3

24306 Mpa

Regimul fr^n\rii

M iv=Z 2 sl=Z 2dl=

11742.2 Nm

M iH =F f 2 sl=

9393.77 Nm

M i= M

iv 2

+M

M t =F f 2sr=
s i=

M 2+M
i

15037.4 Nm

9447.35 Nm

Mi
Mi
=
=
W i 0,1 d 3

s ech=

iH 2

4699.18 Mpa
2

Wi

M i2 + M t 2
0,1 d 3

Regimul derap\rii

M is=Z 2 slY 2 sr=


M is

s i=

0,1 d 3

M id =Z 2dl+Y 2dr=
s i=

M id
0,1 d 3

12720.3 Nm
3.88 Mpa

-15140 Mpa
-4.62022 Mpa

Regimul trecerii ro]ii peste obstacole

M i=Z 2 sl=Z 2 dl=


s i=

Mi
0,1 d 3

11083.82 Nm
3463.69 Mpa

= 9927.47 Mpa

3.2. Determinarea elementelor geometrice ale angrenajului treptei aII-a a


reductorului
Raportul de transmitere a treptei a doua a reductorului
Se adopt\ pentru treapta a doua a reductorului
de unde rezult\
Elementele geometrice

z3 =
z4 =

2.39
20 dinti
48 dinti

Elementele profilului de referin]\


Unghiul de presiune de referin]\ :

n=
han =
cn =
mn =
pn = pmn =
tn =0.38mn =

Coefic. in\l]imii capului de referin]\:


Coefic. jocului la capul dintelui de referin]\:
Modulul profilului de referin]\:
Pasul profilului de referin]\:
Raza de racordare la piciorul dintelui de referin]\

g 1,2=
wt= t ; wn= n
tg n
tg t =
=
cos g 1,2

0.364

t=

Raportul de angrenare (u)

u=

z1
z2

2.40

Distan]a dintre axe (a)

a=

1 mn
( z + z )=
2 cos g1,2 1 2

127.5

mm

180

mm

75

mm

Diametre cercuri de divizare

d 1=

mn

z =
cos g3,4 4
mn
d 2=
z =
cos g 3,4 3

Diametre cercuri de baz\

d b 1 =d 1 cos t =

169 mm

20.00

20
1
0.25
3.75
11.78 mm
1.425 mm
0

d b 1 =d 1 cos t =
d b 2 =d 2 cos t =

70 mm

Diametre cercuri de rostog.

d w 1=
d w 2=

d b1
cos wt
d b2
cos wt

180 mm

74 mm

Diametre cercuri de picior

[
[

]
]

z4
2 h +c X =
cos g3,4 ( an n n1 )
z3
d f 2 =mn
2 h +c X =
cos g3,4 ( an n n 2 )
d f 1 =mn

171 mm

65 mm

Diametre cercuri de cap

d a 1 =2c w mn

z3
2h an+2X n2 =
cos g3,4

z4
d a 2 =2c w mn
2h an +2X n1 =
cos g3,4

187.5 mm

82 mm

RNU210E

S-ar putea să vă placă și