Sunteți pe pagina 1din 2

***

*'tx
g /\

C0NGRESUt- AUTORTTATTLOR LOCALE DtN MOLDOVA

{TTET\*

*:*
***
Nr

str. columna 1064, chisiniu, Republica Moldova (secretariat)


el: 22-35-09, Fax: 22-35-29, mo b. 079588547, i nfo @ ca I m. m d, www. ca I m. md

din

20r6

CitTe: AGENTIA RELATII FUNCIARE SI CADASTRU

Aviz repetut
proiectul
la
Legii cu privire la sistemul de udrese

t.

9s$:derslir_e9!9rah

In adresa Congresului Autoritdtilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit adresarea din
partea Agen{iei Rela{ii Funciare qi Cadastru de a examina si de a veni cu un aviz in privinla
proiectului de Lege cu privire ia sistemul de adrese, in continuare Proiect.
CALM a anal'izat repetat prevederile Proiectului, avind in vedere rnultiplele discutii si
aranjamente avute anterior intre instituliile noastre, prin prisma respectdrii principiilor de
organizare, func{ionare qi a intereselor autoritd{ilor administra{iei publice locale (APL), stabilind
urmatoarele.
2.

{.
*
{.
{'

Legislatia aplicabili
Carta Europeand'a Autonomiei Locale din 15.10.1985. publicatd in edilia oficiald "Tratate
interna{ionale", 1999, volumul l4^ pag.l4
Constitulia Republicii Moldova, adoptatd la29 iilie 1994;
Legea privind descentralizarea administrativd, nr. 435-XVI din 28.12.2006;
Legea privind adrninistra{ia publici locald, nr. 436-XVI din28.12.2006;
Hotdrirea Guvemului Republicii Moldova nr. 1518 din 17.12.2003 ,.Despre crearea
Sistemului informa{ional automatizat "Registrul de stat al unitdlilor adrninistrativ-teritoriale
qi al strdzilor din localitdlile de pe teritoriul Moldovei".

3. Constatiri/propuneri:
in urma analizer Proiecfului au fost constatate urmf,toarele.
l. Noliunea ,,Registrul de stat al unitdlilor administrativleritoriale Si al adreselor" din
art.2 al Proiectului, dar gi pe parcurs depdEeqte conceptul qi denurnirea Proiectului care se referd la
sistemul de adrese, dar nu;i al unitdtilor adrninistrativ - teritoriale. UnitAile administrativ
teritoriale ar urma sd fie o derivatd de la sistemul de adrese. Datoritd modificdrii ,.peste noapte" nu
existA concordantd intre categoriile similare ale Proiectului (de ex. Art. 5 alin. (4) din Proiect face
referinld la Registrul de stat al adreselor).
2. La art. 5 alin. (4) din Proiect propunem ca dupd cuvintul ..Asigurd" sd fie inclus
cuvintul ,,gratuit", adicd informalia oferitd APL si fie gratuitf,, inclusiv posibilitatea ca APL sa
poatA crea propriile baze de date pentru necesifitile locale
3. Art. 6 din Proiect privind colnpetenla intreprinderii de Stat "Cadastru" contravine
principiului autonomiei locale, in special autonomia decizionali gi organizatoricd, avind in vedere
posibilit[{ile de interventie a I.S. ..Cadastru". Propunem apropierea de redaclia precedenti care a
fost coordonatd deja:
,.Articolul 6. Competenfa

Intreprinderii de Stat "Cadastru"

(1) AsigurA funclionarea 9i linerea Registrului de stat al adreselor.


(2) Asigurd distribuirea qi schimbul de date cu alte registre.
(3) inregistreazd qi aclualizeazd datele cu privire la hotarele statului qi a unitdtilor administrativteritoriale. confonn informaliilor oblinute de la autoritdiile competente.".
4. La art. 8 alineatele (4) - (8) din Proiect unneazd. a fi excluse, deoarece suprapune
prevederi din legislalia privind administra{ia publicd locald 9i privind transparenla in procesul
decizional.
5. La ar1.9 a1in. (2) din Proiect referinla ar trebui si fie la art. 8, iar alin. (3) se propune
sd tle exclus deoarece contravine principiului constitulional al autonorniei locale, in special
aspectul autonomiei financiare.
6. La art. l0 alin. (2) din Proiect cuvintul ,.vor consulta" se propune si fie inlocuit cu
cuvintul ,.pot consulta". deoarece redaclia actualA contravine principiului autonomiei locale gi
indirect principiului subsidiaritdlii.
7. La art. 12 alin. (10) din Proiect contravine principiului autonomiei locale, in aspectul
decizional gi organizatoric, gi se propune in urmitoarea redaciie:
,.(10) Procedura de numerotare a obiectelor adresabile va fi stabilitd in condiliile gi limitele
prezentei legi, printr-un regulament al consiliului local, aprobat in baza unui regulament-tip
aprobat de Guvem.".
8. Art. 15 (5) din Proiect se propune in urmdtoare redaclie:
,.(5) Proprietarii imobilelor pot monta indicatoarele numerelor de adresd, conform qi in
limitele prezentei legi".
9. La art. 16 alin. (16) din Proiect dupd cuvintele ,.Schimbul de date se asigurd gratuit,"
se propune sd fie inclus. cuvintul ,.inclusiv", avind in vedere cd baza de date privind adresele sunt
efectiv proprietate a APL gi ele ar putea fi solicitate qi utilizate in scopuri de interes public local
(amenajare, autorizare, taxe locale, etc.).
10. La art. 17 alin. (2) din Proiect cuvintele ,.Autoritdtile publice locale" se propune sd
fie substituite cu cuvintele ,,Autoritdlile publice responsabile".
11. in contextul celor mentionate anterior, la art.20 alin. (5) din Proiect litera a urmeazd
a fi exclus6. Iar alineatul (7) din acelaqi articol ar urrra sd aibd urmdtorul cuprins:
,,(7) Registratorul asigurd ca datele din Registru si fie veridice qi la zi, inclusiv la
solicitare.".
12. La arI.2l alin. (2) din Proiect se propune de introdus, in final, cuvintele ,.qi din alte
surse". in contextul art.22 dinProiect gi principiului autonomiei financiare alineatul (3) din art. 23
al Proiectului ar urina sd fie exclus.

cont de cele men{ionate, CALM i9i exprimi nedumerirea privind faptul


fost efectuate modificiri care au schimbat radical conceptul, afectind autonomia APL.

linind

Respectiv avizlm negativ Proiectul gi constatim

inceput.

Cu respect,
-t"''

Viorel FURDUI
Director Executiv al CALM
Executor: V. Rusu, expert CALM

tel.22 35 09

ci

trebuie

ci

au

si reluim discu{iile de la