Sunteți pe pagina 1din 9

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

Densitate reală

1. Caracteristici structurale I

densitatea reală (absolută)

Densitatea (reală) a unui material se defineşte prin valoarea raportului între masa şi volumul său real (lipsit de pori). Densitatea se calculează cu relaţia:

=

m

V

kg/m 3

în care: m = masa probei, în kg V = volumul format din particulele constituente, în m 3

Pentru calculul densităţii se va determina masa probei (prin cântărire) şi volumul format din particulele constituente prin metode specifice funcţie de starea fizică (lichidă sau solidă) şi a posibilităţii de confecţionare a epruvetelor.

Densitatea materialelor solide lipsite de pori

Metoda prin măsurători directe Metoda se aplică în cazul când se dispune de corpuri de probă (epruvete) cu formă geometrică regulată (cub, cilindru, prismă) fără ştirbituri la muchii.

Aparatură şi materiale: balanţă tehnică de capacitate mai mare decât cea probabilă a probei, şubler, proba fasonată.

Efectuarea măsurătorilor Pentru a lua în consideraţie abaterile inevitabile de la forma geometrică ideală, dimensiunile cu care se va calcula volumul probei vor reprezenta medii aritmetice ale dimensiunilor reale.

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

D ă nu ţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUC Ţ II SI INSTLATII Densitate real ă Fig

Densitate reală

MATERIALE DE CONSTRUC Ţ II SI INSTLATII Densitate real ă Fig 1. Modul de m ă
MATERIALE DE CONSTRUC Ţ II SI INSTLATII Densitate real ă Fig 1. Modul de m ă

Fig

1.

Modul de măsurare a dimensiunilor epruvetelor (a- cubice; b- cilindrice)

- la epruvetele cubice sau prismatice (fig.5.1.a.) se măsoară (în sensul acelor de ceasornic) toate muchiile, la o distanţă de 5 mm de margine, a i , b i şi c i ( i = 1 4); - la epruvetele cilindrice (fig.5.1.b) se măsoară două diametre perpendiculare la 5 mm de

şi patru înălţimi pe direcţia generatoarelor

suprafaţa bazelor şi mijlocul epruvetei d i (i = 1 corespunzătoare diametrelor măsurate h i ( i = 1

6)

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

Densitate reală

Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor.

Lungimile se măsoară cu o precizie de 0,1 mm şi se trec în tabelul 1.

Masa probei se măsoară cu o precizie de 0,1 g şi se trece în tabelul 1.

Tabelul 1

 

Forma cubică

dimensiuni

1

2

 

3 4

media aritmetică

a

         

b

         

c

         

volum

         

(cm

3 )

masa

-

-

- -

   

(g)

 

m

-

-

- -

   

=

V

g/cm

kg/m

3

3

forma cilindrică

dimensiuni

1

2

3

4

5

6

media

d

(cm)

h

(cm)

V (cm 3 ) m (g)

g/cm

kg/m

3

3

Se calculează mediile aritmetrice ale dimensiunilor, volumul epruvetei şi densitatea (cu o

precizie de trei cifre semnificative).

Densitatea materialelor solide poroase

Materialele solide prezintă în structura lor pori şi goluri, astfel încât pentru determinarea

volumului real este necesar să li se distrugă structura, transformându-le într-o pulbere fină, astfel

încât să putem considera că particulele prăfoase rezultate nu mai pot conţine pori închişi. Pentru

aceasta, materialul supus determinării se sfărîma în piuliţă de oţel, apoi se mojarează şi se trece prin

sita cu ochiuri de 0,2 mm. Pulberea rezultată se usucă la masă constantă.

Volumul real al pulberii se determină prin introducerea acesteia într-un lichid ce nu

reacţioneazăchimic cu materialul de încercat şi determinarea volumului de lichid dislocuit

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

Densitate reală

MATERIALE DE CONSTRUC Ţ II SI INSTLATII Densitate real ă Fig.2. -vase cotate, picnometru cu dop
MATERIALE DE CONSTRUC Ţ II SI INSTLATII Densitate real ă Fig.2. -vase cotate, picnometru cu dop

Fig.2. -vase cotate, picnometru cu dop roda Aparatură şi materiale: mojar, sită nr.0125, balanţă analitică (sau tehnică), picnometru (vas cotat), biuretă, apă distilată, proba de materia

Efectuarea măsurătorilor. Se pot aplica două metode de determinare a densitătii:

1.Metoda biuretei; 2.Metoda picnometrului.

1.Metoda biuretei este expeditivă dar aproximativă şi presupune următoarea succesiune de operaţii:

-se cântăreşte (m 1 ) un balon cotat cu volumul (V b ) ;

-se introduce în balon o cantitate de (10

-se umple biureta cu lichidul de referinţă; -se aşează balonul sub biuretă şi se deschide robinetul acesteia pentru a permite lichidului să picure în balonul cotat;

-in timpul acestei operaţiuni trebuie în permanenţă agitat lichidul din balon pentru eliminarea aerului;

30)

g de pulbere şi se recântareşte balonul (m 2 );

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

Densitate reală

MATERIALE DE CONSTRUC Ţ II SI INSTLATII Densitate real ă -când nivelul lichidului ajunge la marca

-când nivelul lichidului ajunge la marca balonului, biureta se închide pentru a permite citirea volumului de lichid scurs (V 1 ). Densitatea se calculează cu relaţia:

ρ=

Metoda picnometrului sau metoda măsurătorilor de mase este mult mai precisă şi constă în următoarele operaţiuni:

- se cântăreşte picnometrul gol şi uscat (m 1 ) ; -se umple picnometrul cu lichid de referinţă, i se pune dopul, se şterge la exterior de lichidul deversat prin capilar şi se recântăreşte (m 2 ) m l =m 2 -m 1 reprezintă masa lichidului care încape în picnometrul gol. -se goleşte picnometrul şi se usucă;

)g pulbere uscată la masă constantă şi se

- se introduce în picnometru o cantitate de( 10 recântăreşte picnometrul cu material m 3 ;

30

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

Densitate reală

M m =m 3 -m 1 reprezintă masa materialului introdus.

- se introduce în picnometru, peste pulbere, lichidul de referinţă, astfel încât să se umple

aproximativ 2/3 din volumul acestuia şi se elimină aerul prin fierbere pe baie de nisip timp

de 15 minute;

- după răcire, picnometrul se umple cu lichidul de referinţă, i se pune dopul, se şterge la

exterior şi se recântăreşte (m 4 )

Diferenţa ( m 4 -m 3 ) reprezintă masa lichidului de referinţă care a încăput în picnometru,

peste materialul solid.

Densitatea se calculează cu relaţia:

m

3

m

1

m

2

m

 

m

3

m

2

apă

[

g

/

cm

3

]

În lucrarea de faţă se va folosi metoda măsurătorilor de volum (metoda biuretei)

Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor

Măsurătorile de volum V 1 , V i şi V f şi de masă se trec în tabelul 2.

Tabelul.2.

 

Volumul vasului V 1 cm 3

Masa

Masa

Volumul de lichid scurs din biuretă

 

Nr.

vasului gol

vasului cu

 

m

m

 

crt.

m 1

pulbere

m 2

 



V

2

V

1

e

 

(g)

(g)

V

2

 

1

2

1

         

2

         

Media

         

g/cm 3

 

kg/m 3

Se calculează densitatea cu o precizie de trei cifre semnificative

Ca rezultat se ia media aritmetică a două determinări.

Densitatea lichidelor

Lichidele sunt lipsite de pori, astfel încât volumul pe care îl ocupă reprezintă volumul real

adică al particulelor constituente.

Densitatea lichidelor se apreciază prin determinarea masei unui volum cunoscut de lichid

sau prin măsurători directe folosind aparate speciale - densimetre.

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

Densitate reală

Volumul probei se impune prin umplerea unor recipienţi de volum cunoscut, iar masa se determină

prin cântarire.

Densitatea lichidelor serveşte la determinarea masei volumelor de lichid şi ca parametru de

calcul al densităţii materialelor solide, când sunt folosite ca lichide de referinţă, iar în cazul

soluţiilor, la determinarea concentraţiilor lor.

Determinarea densităţii lichidelor prin cântărire

Aparatură şi materiale:

- picnometru cu capacitate de 50 cm 3 , cu dop de sticlă prevăzut cu dop capilar ;

-balanţă analitică;

-termometru 0-100 0 C;

-apă distilată;

-hârtie absorbantă;

-soluţii cu diferite concentraţii de clorură de calciu.

Efectuarea măsurătorilor.

Picnometrul spălat cu apă distilată, uscat în etuvă la 105 0 C şi răcit, cu volumul etalon V, se

cântăreşte la balanţa analitică (m 1 ) cu o precizie de patru cifre semnificative.

Se umple picnometrul cu lichidul de analizat , se şterge la exterior cu hârtie absorbantă şi se

cântăreşte (m 2 )

Imediat după cântărire se determină temperatura lichidului t .

Determinarea se repetă pentru diferite temperaturi ale apei distilate.

Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor.

Valorile măsurate m 1 , m 2 , V şi t .se înscriu în ordine în tabelul 3.

Tabelul 3

Nr. m m V     1 2 t  20 0 C
Nr.
m
m
V
1
2
t
20 0 C
0
crt.
(g)
(g)
(cm
3 )
C
g/cm 3
1
2
media
1
2
media
1
2
media
1
2
media

Se calculează densitatea lichidului pentru temperatura

Dănuţ BABOR- MATERIALE DE CONSTRUCŢII SI INSTLATII

=

m

2

m

1

V

Se calculează factorul de corecţie



0

20

C

Densitate reală

Pentru apa distilată valoarea factorului este dată în tabelul 4.

Tabelul 4

t

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

 

18 1,00039

1,00036

1,00032

1,00028

1,00021

19 1,00021

1,00017

1,00013

1,00009

1,00004

20 1,00000

0,99995

0,99991

0,99987

0,99985

21 0,99971

0,99974

0,99964

0,99965

0,99961

22

0,99956

0,99951

0,99947

0,99942

0,99938

Se corectează valoarea densităţii determinată la temperatura t cu factorul de influenţă

calculul densităţii corespunzătoare temperaturii de 20 0 C la care se referă valorile din normele

tehnice.

Determinarea densităţii lichidelor cu ajutorul densimetrelor (areometre)

Metoda se aplică pentru lichidele cu vâscozitate redusă şi se bazează pe legea lui Arhimede,

aparatele fiind etalonate pentru un anumit interval al densităţii.

Conform legii lui Arhimede:

V lichid x ρ x g = m corp x g

şi =

Aparatură şi materiale:

-densimetru,

-cilindru din sticlă gradat de 500 cm 3 ;

-termometru pentru intervalul de temperatură

- apă distilată;

-soluţii cu diferite concentraţii de clorură de calciu.

Densimetrul (fig.3) este compus dintr-un cilindru de sticlă închis, lestat la partea inferioară şi

gradat în unităţi de densitate.

0

100

0 C;

Dănuţ BAB OR- MATERIAL E DE CONSTR UCŢII SI INSTL ATII

Densita te reală

E DE CONSTR UC Ţ II SI INSTL ATI I Densita te real ă E fectuarea
E DE CONSTR UC Ţ II SI INSTL ATI I Densita te real ă E fectuarea

E fectuarea d eterminări lor

Fig .3. Densime tru

Se determină temperatura lichidului a flat în cilind rul gradat.

S e introduce

densimetru l în lichid,

astfel încât

să nu ating ă pereţii cil indrului. Se

citeşte

În moment ul citirii

valoarea densităţii l a partea sup erioară a m eniscului fo rmat de lich id (fig densimet rul trebuie s ă se afle în r epaos.

S e repetă det

rminarea pe ntru temper aturi diferit e sau pentru concentraţii diferite.

Înregistr area şi inte rpretarea r ezultatelor T emperaturil e şi densităţi le corespun zătoare aces tora, măsura te, se înscri u în tab.5.

Tabelul 5

i

i