Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA NAVAL MIRCEA CEL BTRN

FACULTATEA
DE INGINERIE MARIN
DEPARTAMENTUL
MASINI SI INSTALATII NAVALE
DOMENIUL DE STUDII INGINERIE MARIN I ARMAMENT NAVAL
PROGRAMUL DE STUDII
ELECTROMECANICA NAVALA
STUDII UNIVERSITARE DE
LICENTA ZI
SERIA
2011-2015
ANUL UNIVERSITAR
2014-2015

1. Date despre disciplin


1.1 Denumirea disciplinei
MOTOARE CU ARDERE INTERNA
1.2 Titularul activitilor de curs
Conf. dr. ing. Corneliu MOROIANU
1.3 Titularul activitilor de seminar
Conf. dr. ing. Corneliu MOROIANU
1.4 Titularul activitilor de laborator
Conf. dr. ing. Corneliu MOROIANU
1.5 Anul de
IV
1.6 Semestrul VII 1.7 Tipul de
Ex.
1.8 Regimul
DS
studiu
evaluare
disciplinei
2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
2.1 Numr de ore pe
sptmn
2.4 Total ore din planul
de nvmnt

din care: 2.2 curs

2.3 seminar/laborator

1/1

56

din care: 2.5 curs

28

2.6 seminar/laborator

14

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe
teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
2.7 Total ore studiu individual
2.9 Total ore pe semestru
2.10 Numrul de credite

ore
44
10
32
4
4
94
150
5

3. Precondiii (acolo unde este cazul)


3.1 de curriculum
3.2 de competene
4. Condiii (acolo unde este cazul)
4.1 de desfurare a
Orele de curs se vor desfura in sala de predare dotata cu sistem video
cursului
si audio de proiecie
4.2 de desfurare a
Orele de laborator si seminar se vor desfura la boxele cu motoare in
seminarului/laboratorului funciune si Laboratorul Organologie M.A.I.
5. Competene specifice acumulate
C3.
Proiectarea
sistemelor electromecanice din domeniul naval sau echivalente
5.1 Competene
C4.
Asigurarea
mentenanei sistemelor electromecanice navale sau echivalente
profesionale
C5. Exploatarea optim, n sigurana, a sistemelor electromecanice navale sau
echivalente

5.2 Competene
transversale

6. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


6.1 Obiectivul general al 1.Explicarea rolului motoarelor cu ardere interna n instalaiile navale;
2.Cunoaterea nelegerea, analiza i aplicarea consecinelor fenomenelor fizice
disciplinei
6.2 Obiectivele specifice

pe care se bazeaz funcionarea motoarelor cu ardere interna;


1.Recunoaterea tipului constructiv de motor cu ardere interna dup diferite
criterii specifice;
2.Precizarea ipotezelor i metodologiei de calcul al parametrilor motoarelor cu
ardere interna i interpretarea corect a acestora;
3.Enunarea i explicarea particularitilor constructive i funcionale ale
tipurilor de motoare cu ardere interna folosite n instalaiile navale;
4.Aprecierea prin calcul a parametrilor motoarelor cu ardere interna;
5.Operarea instalaiilor principale si auxiliare si a sistemelor asociate de
comanda (competenta 1.1 curs model IMO 7.02), (competenta 1.6.1. curs model
IMO 7.04).

7. Coninuturi
7.1 Curs .....28 ore

Metode de predare

Observaii

Cap. V. CINEMATICA I DINAMICA M.A.I.


...28 ore
1.Cinematica mecanismului motor pentru motorul n 4
timpi (punctul 1.16., competenta 1.6.1. model IMO
7.04)4 ore

2. Cinematica mecanismului motor pentru motorul n 2


timpi (punctul 1.15, competenta 1.6.1. model
IMO7.04)...4
ore
3. Forele i momentele din mecanismul motor n 4
timpi 3 ore

Prelegere/ Conversaie
euristica / Explicaia/
Dezbaterea/Studiu de caz/
Problematizare/ Simulare
situaii/ Metode de lucru
in grup, individual si
frontal/ Ateliere de lucru/
Metode de dezvoltare a
gndirii critice/
Portofoliu/Studiul
documentelor curriculare
si a bibliografiei
Idem

Idem

4. Forele i momentele din mecanismul motor n 2


timpi 4 ore

Idem

5. Solicitrile pistonului ..3 ore

Idem

6. Solicitrile bolului pistonului; Solicitrile tijei


pistonului 3 ore

Idem

7. Solicitrile bielei .2 ore

Idem

8. Solicitrile capului de cruce 2 ore

Idem

9. Solicitrile arborelui cotit ...3 ore

Idem

Bibliografie:
1. Abitncei D. .a. Motoare Pentru Automobile i Tractoare, vol. I i II, Editura Tehnic, Bucureti, 1978;
2. Baloanu C., Melinte S. Motoare Cu Ardere Intern, Institutul de Marin Mircea cel Btrn, Constana, 1978;

3. Bobescu G. .a. Motoare Pentru Automobile i Tractoare, Universitatea Transilvania, Braov, 1987;
4. Buzbuchi N. .a. Motoare Navale, vol. I i II, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1996-1997;
5. Buzbuchi N., Sabu A. Motoare diesel navale. Procese, construcie, exploatare, Editura BREN, Constana, 2001;
6. Costic A. Maini i Instalaii Navale, Editura Tehnic, Bucureti, 1991;
7. Vanseidt V.A. Motoare Diesel, Editura Tehnic, Bucureti, 1959.
8. Dragalina Al. Motoare Cu Ardere Intern, vol. I, II i III, Academia Naval Mircea cel Btrn, Constana, 2003;
9. Moroianu C. s.a.Motoare diesel. Procese si caracteristici. Editura Tehnic, Bucureti, 1996;
10. Moroianu C., Arderea combustibililor lichizi n sistemele de propulsie navale, Ed. Acad. Naval, 2001;
11. Gaiginski R., Ztreanu G. Motoare Cu Ardere Intern - Construcie i Calcul, Editura Gh. Asachi, Iai, 1995;
12. Grnwald B. Teoria, Calculul i Construcia Motoarelor Pentru Autovehicule Rutiere, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1980;
13. Manea L. .a. Motoare Termice n Zona Portuar, vol. I i II, Editura MATRIX ROM, Bucureti, 2001;
14. Nicolae G., Cristoi C. Motoare Diesel Navale, Institutul de Marin Mircea cel Btrn, Constana, 1980;
15. Roman C. Motoare Navale, vol. I - IV, Centrul de Perfecionare a Lucrtorilor din Marina Civil, Constana, 19871992;
16. Turcoiu T. .a. Comanda, Supravegherea i Protecia Motorului Naval, Editura Tehnic, Bucureti, 198.
17. *** REGULILE societilor de clasificare nave IACS.
18. *** Documentaia motoarelor de la bordul navelor
19. MAN B&W diesel computerised engine application system, MAN B&W Diesel A/S, Copenhagen, Denmark, 2009;
20.
*** 721 digital marine controls product specification, Woodward Governor Company, U.S.A.,2003;
21.
*** UG40 Hydraulic powered electric actuator for control of larger engines product specification no. 37516,
Woodward Governor Company, U.S.A., 2007.

7.2 Seminar.....14 ore


1. Diagrame indicate. Diagrame circulare.
Diagrame desfurate pentru motoare cu ardere
interna in 4 timpi 2 ore
2. Diagrame indicate. Diagrame circulare.
Diagrame desfurate pentru motoare cu ardere
intern in 2 timpi.2 ore
3. Steaua manivelelor si ordinea de aprindere la
motoare cu ardere interna in 4 timpi2 ore

Metode de predare
Rezolvarea problemelor de
calcul si proiectare
specifice/ ntocmirea temei
de casa si susinerea acesteia
Idem

Observaii

Idem

4. Steaua manivelelor si ordinea de aprindere la


motoare cu ardere interna in 4 timpi ...2 ore

Idem

5. Parametrii cinematici ai motoarelor cu ardere


interna ......2 ore

Idem

6. Parametrii dinamici ai motoarelor cu ardere


interna ..2 ore

Idem

7. Solicitrile mecanismului motor .....2 ore

Idem

7.3 Laborator .14 ore

Metode de predare

1. Ridicarea diagramei indicate a motoarelor cu


ardere intern la motorul n 4 si 2 timpi..2 ore

Rezolvarea problemelor de
calcul si proiectare
specifice/ ntocmirea temei
de casa si susinerea acesteia

2. Verificarea i reglarea injectoarelor motoarelor


navale n 4 si 2 timpi....2 ore

Idem

3. Aparate de masur l traductoare specifice


sistemelor de supraveghere a m.a.i. din laborator:
D30, D107, D120,3d12, Mb836, M401, M504,

Idem

Observaii

Alco..2 ore
4. Centrarea liniei axiale. Verificarea coaxialitii
liniei de arbori dintre motor si generato...2 ore

Idem

5. Curaarea rcitoarelor folosite in instalaiile


auxiliare ale mai...2 ore

Idem

6. Confecionarea garniturilor de etanare.


Materiale i operaii de realizare a garniturilor de
etanare.2 ore

Idem

7. Curarea filtrelor de combustibil i ulei folosite


in instalaiile auxiliare ale mai .2 ore

Idem

Bibliografie:
1. Vanseidt V.A. Motoare Diesel, Editura Tehnic, Bucureti, 1959
2.Costic A. Maini i Instalaii Navale, Editura Tehnic, Bucureti, 1991;
3. Alexandru Dragalina, -Motoare cu ardere interna , vol. I,II,III, Academia Naval, 2003
4. Moroianu C. s.a.,-Motoare diesel. procese si caracteristici. Editura Tehnic, Bucureti, 1996;
5.Moroianu C., Arderea combustibililor lichizi n sistemele de propulsie navale, Ed. Acad. Naval, 2001;
5. Alexandru Dragalina Ilie Patrichi s.a. Motoare cu ardere interna - ndrumar laborator Editura Academiei, 2003

2. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

3. Evaluare
Tip activitate

9.1 Criterii de evaluare

9.2 Metode de evaluare

9.4 Curs

Pentru a susine examenul, este


necesar ca studentul sa fie prezent
la cel puin 50% din edinele de
predare
Evaluarea pe parcurs consta in
examinarea pe baza a doua lucrri
de verificare in sptmna 6 si
12, verificndu-se nivelul de
cunotine pana la data susinerii
acesteia, precum si prezentarea si
susinerea temelor de casa .
Media acestor 3 evaluri consta
nota din seminar.
Lucrrile de laborator sunt
obligatorii. Acestea trebuie
recuperate in perioadele stabilite
de decanul facultii.

Examen scris si examen


oral

9.5 Seminar

9.6 Laborator

9.7 Standard minim de performan


1. Nota la evaluarea finala sa fie minim 5.

9.3 Pondere
din nota final
50%

Examinare pe baza de
teste si susinerea temei
de casa

25%

Efectuarea i
interpretarea rezultatelor
din laborator. Testarea
abilitailor practice in
sala Organologie M.A.I.
si boxele cu motoare in
funciune.

25%

2. Nota la evaluarea pe parcurs sa fie minim 1.


3. Nota lucrrii de laborator sa fie minim 5.

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

Data completrii
.........................

Data avizrii n
departament
.........................

.........................
.........................
Semntura directorului de departament

.........................

S-ar putea să vă placă și