Sunteți pe pagina 1din 126
Lucrarea, prin tematica pe care 0 abordeazi, oferdi o prezentare din perspectiva jurisprudentiala a materiei contopirii pedepselor. Culegerea de fafa este structurata in ase capitole si cuprinde 100 de spefereprezentative in materia tratati. * instanelor sunt insofite de note, cu refer la eventualele modificiri legislative survenite pana in prezent, precum si cu observatii privind solutia data. instanfa, inclusiv opinii contrare din practica gi doctrina cu privire la aceeasi problema dedrept. Culegerea se adreseaz atat studentilor, cat gi practicienilor din acest domeniu, pentru care speriim si se dovedeasca un instrument de lucru util si interesa 9789731 153278 ey if s) Fy a Adela Barbuti Lucian Branzac Contopirea pedepselor Culegere de practica judiciara oR paitura CH. Beck Editura C.H. Beck este acreditati CNCSIS — Consiliul Nasional al Cercetari Stingitice din fnvagamantal Superior Contopirea pedepselor. Culegere de practic judictari Adela Birbufi, Lucian Brnzac Copyright © 2008 — Editura C.H., Beck ae drepturile rezervate Editurii C.H. Beck cio parte dn aceastt hcrare poate fi copa rd isa Editurii C.H. Beck. , “or cord seis a Drepturile de distribusie in strdindtate apartin in exclusivitate edituri Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romaniei BARBUTI, ADELA Contopirea pedepselor : culegere de practicd judiciari / Adela Bibuf, Lucian Brénzae,- Bucuregt: Edita CH, Beck, 2008 lex ISBN 978-973-115-327-8 1. Brénzae, Lucian 343.2 Editura CH, Beck Str. Serg. Nufu Ton nr. 2, sector 5, Bucuresti Tel (021) 410.08.47; (021) 410.08.0 (021) 410.08.73; (021) 410.08: Fax: (021) 410.08.48 E-mail; comenzi@beck.ro Redactor: Daniela Stefan ‘Tehnoredactor: Corina Voieu Printed in Abagar, Bulgaria; e-mail: abagar@dirbg Abrevieri. Capitolul I. Competenta. 1 10. u 12. 1B. Cuprins Contopire de pedepse. Conflict negativ de competent. Interpretarea termenului de ,ultima hotirire” din confinutul art. 449 alin, (2) C:proc.pen. Concurs de infracjiuni. Contopire. Competenta exclusiva....2 Modificdri de pedepse. Contopirea pedepselor. Instanfa competent Infractiuni concurente. Pedepse aplicate de instante diferite ‘n grad. Instanta competent din punct de vedere material sh solufioneze ceterea.... Condamnat transferat temporar dupa inaintarea cererii de contopire. Competents . Contopirea pedepselor. Competent exclusiva. Condamnat liberat dupa introducerea cere Condamnat transferat in at penitenciar ulterior format cererii de contopire. Competenta teritorala... Condamnat transfert in alt penitenciar ulterior formu cererti de contopire. Competengs teritorialt Calificarea corecté a cererii. Contopirea pedepselor. Competent. Modificarea pedepsei. Competent teitorial. Autoritate de Iueru judecat. Contopirea pedepsclor. Instanfa competent. . Hotirdre de condamnare pronunfati in straindtate pentru una dintre infractiunile concurente Condamnare hotirata $i executatd in strtindtate, cft gi in Rominia pentru infractiuni distincte si concurente, Contopire pedepse. Instanta competentd.. Reouoaseea hots ponale striine executate. Contopire 9 VI Capitolul 11. Concurs d Contopirea pedepselor CL Secfiunea I. Contopirea pedepselor aplicate pentru infracfiuni aflate in concurs... 14 15. 16. 17. 18. 19, 20. ai. 22, 23. 24. 25. 26. 21. 28. 29. 30, 31 32. 33. 34. Concurs de infractiuni. Contopirea pedepselor.. Concurs de infractiuni. Tehnica de contopire a pedepselor.. Contopirea pedepselor cu puterea lucrului judecat, Contopirea pedepselor repuse in individualitatea lor. Computarea refineri si a arestirii preventive Pedepse. Contopire. Conditi Fapte concurente. Pedeapsi ce intra sub incidenfa grafierii. 44 Concurs. Contopirea pedepselor, Contestafic la executare. Autoritate de lueru judecet.. 4 Concurs de infractiuni. Contopirea pedepselor. Pedeapst modificata in calea de atac.. 50 Pluralitate intermediar’. Contopirea pedepsei inchisori cu pedeapsa amenzii, 52 Infactiuni concurente, Omisiunea contopirii pedepselor. Casare cu trimitere spre rejudecare Pedepse. Contopire. Infractiuni concurente . Fapte coneurente. Aplicarea dispozitiilor art. 18! C.pen.. Lipsa operafiunii de contopire din dispozitivul sentingei penale. Sanctiune .. Date necesare pentru colujionarea cererii de contopire. Greseli in stabilirea pedepselor de contopit. Autoritate de Iucru judecat.. Contopirea pedepselor direct in calea de atac. Inadmisibilitate.... Contopirea pedepselor. Cale de atac promovaté numai de inculpat., Cerere de contopire a pedepselor. formulate de cdtre condamnat. Pedepse. Contopire. Renunare la cerere. Obligatia instanfei de a se pronunta din ofici.. Revizuire, Hotirare prin care s-a solufionat cererea de contopire. Inadmisiblitat . Contopire. Recunoasterea hotirarilor penale strine. etragerea cererii Cuprins Vil Sectiunea a II-a, Aplicarea sporului de pedeapsi «earn 86 35. Contopirea pedepselor. Spor de pedeapss... 86 36. Spor de pedeapst. Justificare 88 37. Justficarea eplicrii unui spor de pedeapsd 89 38. Individualizarea pedepselor. Concurs de infractiui.....92 39. Sporurile de pedeapsa in cazul concursului de infractiuni, Aprecierea judecatorului privind cazurile aplicditii acestuia....n0m 94 40. Spor de pedeaps’ aplicabil.. 98 41. Pluralitate intermediara. Spor de pedeapst aplicabil .....96 42, Contopire de pedepse. Limita maxima a pedepsei rezultante.. 9 43. Contopire de pedepse. Concurs. conditionate. Aplicarea sporului : 101 44, Circumstante atenuante. Spor de pedeaps? 102 45. Circumstanfe atenuante. Spor de pedeapst 104 46. Concurs de infractiuni. Spor aplicat de instanfa de apel. Nelegalitate 105 47. Contopire de pedepse. Aplicarea sporului. Nelegalitate .. 107 48. Spor de pedeaps’. Autoritate de lucru judecat. Includerea in concurs si a altei infractiuni 108 49. Spor intrat in puterea lucrului judecat ML Sectiunea a IIl-a. Deducerea perioadei executate sven 114 50. Contopire pedepse. Deducerea perioadei in care condamnatul s-a aflat in intreruperea executirii pedepsei, find internat in unitafi spitaticesti civle... 51. Fapte concurente. Deducerea perioadei executate. 52. Modul de contopire a pedepselor pentru infracfi concurente. Aplicarea eronata a dispozitilor art. 36 alin. (3) C.pen, ne 118 53. Deducerea perioadei executate, Hotirare definitiva. Evadare 5 54, Concurs. Recidiva. Deducerea perioadei executate .....123 55, Deducerea pericadei executate, Temei legal... Secfiunea a IV-a, Pedeapsa accesorie, pedeapsa complementari si misurile de sigurana nm 36. nnnns 132, 132 Contopire pedepse. Pedeapsa accesorie vit Secfiunea a V-a. Contopirea misurilor educative Capitolul IV, Liberarea conditionata Contopirea pedepselor 57. Pedeapsa complementard. Contopirea pedepselor: 58. Pedepse, Concurs de inffactiuni, Nelegalitatea hotiriri, ‘Neaplicarea pedepsei pentru fiecare fapta in parte. Gresita aplicare a pedepsei complement. 59. Contopirea misurilor de siguranfa.. 60, Pedepse. Contopire. Masuri de sigurant. 61. Modificarea pedepsei in cursul executari Coneurs de infractiuni. Masura de sigurant 62. Concurs de infracjiuni, Masura de siguran{a.. 63. Fapte concurente. Hotirari distincte. Pedeapst i misuri ‘educativa. Cumul. Contopire. Distincte. 146 64, Fapte concurente. Admisibilitatea contopirii misurii educative cu pedeapsa inchisor 147 65. Contopirea masurii educative cu pedeapsa inchis Admisibilitate, 150 66. Fapte concurente. Contopirea masurii educative cu pedeapsa Iinchisorii. Pedeapsa cea mai grea. 152 67. Masura educativa. Pedeapsa inchisori. Pedeapsa cea mai grea... 153 Capitolul IIL. Recidiva.. cm 156 68, Recidiva. Aplicabilitatea art. 449 C.proc.pen... 156 69. Recidiva. Articotul 39 C.pen. 159 70. Pedepse aplicate pentru infractiuni concurente comise in stare de recidiva mare postcondamnatorie, Gresita contopiré i arestului neexecutat din pedcapsa care constituie rimul termen al recidivei. 71, Recidiva dupa condamnare. Contopire de pedepse. 72, Recidiva posteondamnatorie 73. Recidiva progresiva. Concurs de infractiuni 74, Recidiva. Concurs, Primul termen al recidivei 75. Concurs de infractiuni. Al doilea termen al recidivei 76. Concurs. Recidiva. Contopirea pedepselor. Temei juridic.. 160 161 163 164 168 175 se 178 183 77. Revocarea liberirii condijionate. Concurs de infracfiuni. Pedeapsa rezultanti, Imposibilitatea deducerii perioadei de detent... 183, Capitolul V. Suspendarea executirii pedeps Capitolul VI. Gratierea.. Cuprins Ix 78. Liberare conditionatd. Revocare. Contopire. Limita pedepsei rezultante... 79. Revocarea liberarii conditionate, Recidiva. Contopirea pedepselor.. 80. Contopire. Aplicarea firé temei legal a art, 39 alin, open. Mentinerea liberarii condifionat 81. Revocarea beneficiuli liberi conditionate. Spor de pedeapss. idualizarea pedepsc 82. Recidiva, Liberare condiior 83. Revocarea liberatii conditionate. Dispozifii obligatorii sau facultative. 84. Liberare condifionat’. Concurs de infractiuni 85. Imposibilitates aplicarii sporului de pedeapst prevazut de art, 39 alin. (4) C.pen. in cazul revocdrii suspendarii conditionate a executirii unei pedepse.nn.mme 202 86. Furt calificat. Infraciune comisi in perioada termenului de ‘ncercare. Hotarare definitiva de condamnare pentru o fapt ‘concurenta, Tehnica de contopire 203 87. Revocarea suspendarii conditionate a executirii unei pedepse aplicate pentru o infractiune concurent’. Contopirea cu. pedeapsa rezultanti ca urmare a revocdtri 8. Anularea suspendarii conditionate, Revocarea suspend: conditionate, Aplicarea prioritar& a dispozitillor prevazute de art. 85 C.pen. privind anularea suspendirii conditionate. 207 Gratiere 210 89. Contopire. Pedepse revocabile in baza art. 83 C.pen., aplicate pentru infractiuni concurente si care trebuiau contopite in baza art, 36 combinat cu art. 40 C.pet. sun 213 90. Suspendarea condiionata a executrii pedepsei. Revocare. Contopirea pedepselor. Recurs.. 214 91. Suspendarea condifionati a executiri p Cc Cumul aritmetic 92. fnlaturarea beneficiului grafierii. Articolul 4 din Decretul- lege nr. 23/1990, Executarea aldturatd a amenzii gia pedepsei inchisorii.. 218 Contopirea pedepselor 93. Gratierea succesiva a unor pedepse Tehnica de contopire. 19 94. Grajiere. Revocare. Pedepse aplicate si grafiate prin sentinfe rite pentru fapte concurente. Savargirea de noi infractiuni {n termenul de 3 ani previzut de ar. 10 din Legea nr. 137/1997, fn raport numai de una din hotirrile anterioare. Nelegala revocare a gratieri si contopire a pedepselor anterioare, care nu erau toate executabile. 95. Revocarea suspendarii conditionate si a gratierii condifionate...n.. 96. Gratiere, Revocare. Concurs de infracfiuni. Contopirea pedepselor anterior gratierii. Executarea pedepselor. 97. Concurs de infractiuni. Recidiva. Primul termen al recidivei O condamnare cu suspendare condiionatd in condifiile art, 81 C.pen. si ulterior grafiat& in baza Legii nr. 137/1997. ‘Tehnica de contopire. 232 98. Gratiere, Inadmisibilitatea renunfirii condamnatului la aplicarea gratierii. Contopire de pedepse. Inadmisibilitate 233 99. Modificare de pedeapss. Gresita cumulare a sporurilor...235 100. intiturarea beneficiului gratieri. Depasgirea maximului general al pedepsei inchisori.. BCP. CAL cD. CEDO, Cpen. CP. CPP, Coproc.pen. Abrevieri ~alineat ~articol ~ Buletinul Curjilor de Apel —Buletinul Jurisprudenfei —Buletinul Jurisprudentei, Culegere de decizii ~Buletinul Jurisprudentei, Culegere de practic judiciara ~Curtea de Apel — Culegere de decizii —Curtea European a Drepturilor Omului = Codul penal ~ Culegere de practica judiciara — Culegere de practicd judiciara penal ~~ Codul de procedura penal = Codul vamal —Curtea Suprema de Justitie ~Consiliul Superior al Magistraturii ~ Inalta Curte de Casatie si Justtie —mandat de executare a pedepsei inchisorii = Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I ~numar = Ordonanfa de urgenja a Guvernului = Revista de Drept Penal ~Tribunalul —urmitoarele Capitolul I Competenta 1. Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenfa. Inter- pretarea termenului de ,ultima hotirare” din con{inutul art. 449 alin, (2) C.proc.pen. Coproc-pen, art. 43 alin. (3) Instanta competent sa dispund asupra modificart! pedepset este instanfa de executare a ultimei hotirdri sau, tn cazul in care cel condam- nat se afla in stare de definere, instanga corespunzétoare in a cdrei razd teritoriald se afla locul de detinere. Termemul de ,,ultima hotardre” din confinutul art, 449 alin. (2) C.proc.pen. se referd la o hotarére de con- damnare si nu la orice hotardre de achitare sau de incetare a procesului penal. CA. lasi, sectia penala, decizia nr, 20 dia 30 august 2004 (vn just.ro,) Condamnatul — definut in Penitenciarul Iasi ~ a investit Judecdtoria Tagi cu solufionarea cererii de contopire a pedepselor aplicate definitiv prin doud sentinfe pronunfate de Judecatoria Deva, respectiv sentinta penala nr. 790/202, ramasi definitiva prin decizia penali nr, 784/2002 a Tribunalului Hunedoara, sentinga penal nr. 1221/15.C9.2003, rimasi definitiva prin neapelare si o sentinfi pronuntatd de Judecttoria Dej, res- pectiv sentinfa penal nr. 6000 din 18 decembrie 2002, definitiva prin decizia penald nr. 458/2003 a Tribunalului Chuj. Prin cele 3 sentinge au fost aplicate condamnatului, pentru fapte con- curente, pedepsele private de libertate de 4 ani si 2 luni, 3 ani si 6 luni si 3 ani inchisoare. {in cursul solufionarii cererii de contopire, condamnatal, prin apairitor, a solicitat a se avea in vedere gi sentinja penali nr. 391/13.04,2004 a Tribunalului Iasi, rimast definitiva prin neapelare si prin care, pentru 0 infractiune concurenta, s-a dispus in baza art. 11 pet. 2 lit. b) C.proc.pen. coroborat cu art, 10 lit. g) C:proc.pen. incetarea procesului penal pentru 2 Contopirea pedepselor infractiunea de furtcalificat previzutd de art. 208 alin. (1) - 209 alin. (1) lit. a), ©), ) si g) cu aplicarea art. 13 C. pen. Judecttoria Iasi a considerat cd, in speff, sunt incidente dispozitiile art, 449 alin, (2) C.proc.pen., conform cdrora instanfa competentl si dis- Punk asupra modificirii pedepsei este instanta de executare a ultimei hotirdri ori instanfa corespunzitoare in a carei circumscriptie se afl& locul de definere al condamnatului, deoarece ultima hot&rére a fost pronunfati de Tribunalul Iasi, rationament pentru care in conformitate cu art. 42 Coproc.pen. si-a declinat competenta, ‘Tribunalul Iasi, prin sentinfa penal nr. 555 din 13 iulie 2004, a con- siderat c& instanfa competent s& solujioneze cauza este Judecttoria Iasi, deoarece prin sentinfa nr. 301 din 13 aprilie 2004 a aceleiasi instanfe nu s-a aplicat condamnatului o pedeapst, solufia instanfei find de incetare a rocesului penal, Cum pedepsele aplicate pentru faptele concurente au fost aplicate toate de judectitorii, competenta de solufionare a cererii de contopire revine Judecttoriei lagi, in a cdrei raz& se afla locul de definere al petentului si, in conformitate‘cu art, 449 alin. (2) teza a Ia C.proc.pen., a declinat ‘competenta investind, potrivit art, 43 alin. (3) C.proc.pen., Curtea de Apel asi cu solufionarea conflictului negativ de competenti. Solutiondnd conflictul prin sentinfa penala nr. 20 din 3 august 2004, Curtea de Apel Iasi a stabilit competenfa de solutionare a cauzei in favoa- rea Judecatoriei Iasi, aratind c& toate pedepsele executabile au fost apli- cate de judecttorii pentru fapte concurente si, in spefa, sunt incidente dispozitile art. 449 alin. (2) teza a TI-a C.pen. Atat timp cét prin ultima hotirare, care a fost pronunfati de Tribunalul Iasi, nu a fost aplicats 0 pedeapsi supus contopirii, in cauzi nu opereazi dispozifille art. 449 alin. (2) C.proc.pen. conform cfrora competenta ar reveni instanfei de executare a ultimei hota 2. Concurs de infractiuni. Contopire. Competent exclusivi Coproc.pen., art. 35 alin. (2) * Competentai sit solutioneze cererea de contopire a pedepselor in cazul concursului de infractiuni, formulaté de condamnatul aflat in stare de dejinere, este instanja in a carei raza teritoriald se afl locul de detinere, corespunzétoare instanfei de executare a ultimei hotdrdri, competenja And exclusivé, mu alternative. CJ, secfia penalt, decizia nr. 2808 din 16 junie 2000 (BJCD. 2000) Competenta 3 Prin sentinja penala nr. 445 din 3 martic 2000, Judecttoria Oradea a declinat in favoarea Tribunalului Militar Timigoara competena de a judeca cererea de contopire a pedepselor formulatd de condamnatul P.L., definut in Penitenciarul Oradea, . S-a rejinut ci una dintre sentinjele prin care petitionarul a fost c damnat a fost pronunfatd de Tribunalul Militar Timisoara astfl c&, p vit art. 35 alin, (2) C.proc.pen., competenfa revine instangei militare. Tribunalul Militar Timisoara, prin sentinfa penal nr. 56 din 17 aprilie 2000, si-a declinat competenta in favoarea Judecdtoriei Oradea. Examindnd conflictul negativ de competent’ dintre cele doua instanfe, se constatl urmitoarele: Potrivit art. 449 alin. (2) C:proc.pen., instanfa competenti si dispuni asupra modific&rii pedepsei este instanja de executare a ultimei hotirari sau, in cazul cénd cel condamnat se afl in stare de detinere ori in execu- tarea pedepsei la locul de munca, instanfa corespunzitoare in a c&rei raz teritoriald se afl& locul de detinere sau, dup& caz, unitatea unde se executs pedeapsa. : Dispozifiile at. 449 alin. (2) C.proc.pen. trebuie infelese in sensul 3, pentru condamnatul definut in executarea pedepsei, nu exist alternativa alegerii altei instanfe decat aceea in raza clreia se afla locul de definere in care el se gaseste la data introducerii cererii de modificare a pedepsei. Gresit Judecatoria Oradea a refinut ca temei legal pentru stabilirea com petenjei in spefé dispozitile art. 35 alin (2) C.proc.pen., care se refera la stabilirea competenfei in caz de indivizibilitate sau conexitate privind judecarea cauzelor in fond, si nu dispozitiile art. 449 alin. (2) C.proc.pen., ‘care stabilese competenfa privind solutionarea cererii de contopire, Cum ultima hotarare a fost pronunjat& de judecdtorie, iar Ia data for- ‘mulirii cererii de contopire condamnatul se afla in Penitenciarul Oradea, competent si judece este Judecatoria Oradea, 3. Modificiri de pedepse. Contopirea pedepselor. Instanta competent Coproc-pen., art. 43 alin. (7) Dacdi cel condammat se afta in stare de definere, cererea de contopire a pedepselor aplicate prin hotdrdri judecitoresti definitive pentru infrac- fiumi concurente se solufioneazd, potrivit art. 449 alin, (2) teza a U-a Coproc.pen., de instanja in a carei circumscriptie se afld locul de defi- 4 Contopirea pedepselor nnere, corespunzitoare instanjei de executare a ultimei hotardri, chiar dacéi cel condamnat solicita, pe langd contopirea pedepselor, Iamurirea dispozitivului hotdrarit pronunjate de instanja de executare a ultimei hotirdri, in temeiul art. 461 alin. (1) lit. c) din acelagi cod. in cazul in care curtea de apel este instanja de executare a ultimei hotéréri, intrucét a dispus recunoasterea unei hottrari strdine de con- damnare pentru savarsirea uneia dintre infractiunile concurente, instanfa competent sd solutioneze cererea de contopire a pedepselor este, con- form art, 449 alin. (2) teza a Ia C.proc.pen,, curtea de apel in a carei circumscripfie se afla locul de definere unde condamnatul executd pedeapsa. LC.CJ, sectia penald, incheierea nr. 1737 din 17 martie 2006 (www.scj.ro) La 11 martie 2005, condamnatul B.G. a formulat cerere de contopire a pedepselor aplicate prin sentinfa penal nr, 199 din 1 februarie 1999 si sentinfa penala nr. 699 din 15 martie 2000 ale Judecatoriei Drobeta-Turna Severin, cu pedepsele aplicate prin sentinfele penale din 12 aprilie 2002 si 7 noiembrie 2002 ale Tribunalului din Torino, recunoscute prin sentinja nr. 4 din 19 ianuarie 2004 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia I penal, Prin sentinfa penala nr. 2938 din 16 iunie 2005 a Judecdtoriei Craiova s-a respins cererea de contopire a pedepselor, avand in vedere c& petentul condamnat a renunfat la judecarea cauzei, iar prin decizia penala nr. 404 din 14 septembrie 2005 a Tribunalului Dolj s-a desfiinjat sentinta penal& ‘menfionata si s-a trimis cauza spre rejudecare Ia prima instangé, cu moti- varea c&:nu exist o manifestare de voint a condamnatului in sensul de a renunfa la judecarea cererii de contopire a pedepselor. ‘in rejudecare, dosarul a fost tnregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova, iar in sedinja din 3 noiembrie 2005 condamnatului i s-a luat declarafie, prin care a aritat c& solicité contopirea pedepselor, dar ca solicita in plus Vimurirea dispozitivului sentinfei nr. 4 din 19 ianuarie 2004 a Curfii de Apel Bucuresti, sectia I penala, Avid in vedere dectaratia condamnatului si dispozitile art, 461 alin, (2) teza a Il-a C.proc.pon., Judecdtoria Craiova, prin sentinga penala nr. 4779 din 3 noiembrie 2005, a declinat competenfa de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, sectia I penala. Curtea de Apel Bucuresti, sectia I penal, prin sentinfa nr. 2 din 10 ianuatie 2006, a constatat existenta unui conflict negativ de competenta si 4 trimis cauza la inalta Curte de Casatie gi Justfie, in vederea solutionarii Competenja 5 conflictului, in motivarea sentinfei, curtea de apel a apreciat c& cererea privind contopirea pedepselor trebuia solujionata de instanfa de executare a ultimei hotérdri sau, in cazul cfnd cel condamnat se aflé in stare de dejinere, de instanfa corespunzitoare in a clrei circumscripfie se aflé locul de detinere, in spet Judecatoria Craiova, Potrivit art. 449 alin, (2) teza I C.proc.pen., instanfa competent’ si dispund asupra modificdrii pedepsei este instanfa de executare a ultimei hota Examindndu-se actele si lucrarile dosarului se constati c& instanta de cexecutare a ultimei hotirari este Curtea de Apel Bucuresti, seofia I penal, care a pronunfat sentinfa nr. 4 din 19 ianuarie 2004. Prin aceasta senting a fost admis propunerea procurorului general al Parchetului de pe Kinga Curtea de Apel Bucuresti, s-au recunoscut sentinfele penale din 12 aprilie 2002 $17 noiembrie 2002 ale judecdtorului pentru anchete preliminare de pe lang’ Tribunalul din Torino si Ordinul nr. 759 din 14 mai 2003 RES al Procuraturii Republicii - Parchetul din Torino privind pe B.G gi s-a dis- pus punerea in executare a acestor hotarari, respectiv a pedepsei de 11 ani {nchisoare si 30 milioane de lei amends. Conform art. 449 alin, (2) teza a II-a C.proc.pen., in cazul in care cel condamnat se afla in stare de definere, instanta competent si dispund asupra modificdiii pedepsei este instanta corespunzitoare celei de execu- tare a ultimei hotirari, in a c&rei circumscriptie se afl& locul de definere unde se executd pedeapsa. ‘In cauza, se constata c& petentul condamnat se afl in stare de detinere Ja Penitenciarul de Maxima Siguranti Craiova, iar instanta corespun- zitoare Curtii de Apel Bucuresti ~ instanfa de executare a ultimei hotarari ~ este Curtea de Apel Craiova, in a c&rei cireumscriptie se afla locul de efinere in care condamnatul executi pedeapsa. ‘fn consecingi, in temeiul art. 43 alin. (7) C.proc.pen., s-a stabilit competenfa de solufionare a cauzei in favoarea Curfii de Apel Craiova. 4. Infractiuni concurente, Pedepse aplicate de instante diferite {in grad. Instanta competenti din punct de vedere material sii solutioneze cererea Coptoc.pen,, art. 449 Jn cazul in care cel condamnat se afld in stare de definere, instanta competentd si solutioneze cererea de contopire este cea de executare a 2 6 Contopirea pedepselor ultimei hotdrdri sau instanta corespunzdtoare in grad in a cairei razdé teritoriala se afl locul de detinere, chiar daca este vorba de o instanja inferioard celei care a pronunat prima hotdrére. CA, Craiova, sectia penalé, decizia nr. 58 din I martie 2002 (Nicorina Crisu Magraon, Constantin Crisu, Repertoriu de jurisprudenss ‘in materie penala 1990-2005, p. 177) Condamnatul, aflat in Penitenciarul Craiova, a solicitat contopirea pedepselor de 1 an si 8 luni inchisoare aplicata de Judecitoria Timisoara, de 5 ani si 6 luni aplicata de Tribunalul Gorj si de 1 an si 6 luni aplicatt de Judecdtoria Motru. Tribunalul Dolj a constatat cA cele trei pedepse au fost pronunfate pentru infraofiuni concurente gi, admifand cererea condamnatului, a dis- pus executarea pedepsei celei mai grele de 5 ani si 6 luni inchisoare. Rezultd cd ultima hotarére de condamnare a fost pronunfati de Jude- catoria Motru la data de 21 septembrie 2000. Conform art. 449 alin. (2) C.proc.pen., instanfa competenti si solufio- neze cererea de contopire este cea de executare a ultimei hotiréri sau, in cazul in care cel condamnat se afld in stare de definere, instanfa corespun- zatoare in grad in a c&tei razi teritorialA se afl locul de definere. Fafa de prevederile imperative ale legii procesual-penale, chiar dac& una dintre pedepsele pentru inftactiunile concurente a fost aplicati in fond de tribunal, ultima sentinga aparfindnd Judecdtoriei Motru, competenja de solufionare a cererii de contopire revenea Judecitoriei Craiova, in a cdrei raza teritoriala de activitate se afl Penitenciarul Craiova, Se admite apelul procurorului, se desfiinfeazi sentinfa tribunalului’si se trimite dosarul spre competeuta solujionare Judecatoriei Craiova. Condamnat transferat temporar dupa inaintarea cererii de contopire. Competenta Coproc.pen., art 449 Instanja competenta, potrivit art. 449 alin. (2) C.proc pen, este instanga corespunziitoare in a cérei raza teritoriald se aflé locul de definere unde executd pedeapsa si nu instanfa corespunziitoare in a carei razd se afl: un loc de definere unde condamnatul a fost transferat temporar. CS.J, sectia penala, decizia nr. 9 din 12 ianuarie1998 (BJ. 1998, p. 498) Competenta 7 Condamnatul G.S. A solicitat contopirea pedepselor de 2 ani si 10 luni fnchisoare, aplicaté prin sentinfa penal nr. 791/196 a Judecttoriei Pagcani, cu pedeapsa de 2 ani inchisoare ce i s-a aplicat prin sentinja penald nr, 1307/1996 a Judecttoriei Sectorului I Bucuresti, precum si cu pedeapsa de 1 an gi 6 luni inchisoare aplicata prin sentinja penal nr. 5344/1996 a Iudecatoriei Craiova. ‘Comunicindu-i-se & petifionarul fusese transferat Ia Penitenciarul Iasi, Judecitoria Craiova si-a dectinat competenta de solutionare a cererii {in favoarea Judecatoriei Iasi. Judecatoria Iasi si-a declinat, la randul ei, competenta de solufionare a cererii in favoarea Judecitoriei Craiova, cu motivarea c& petifionarul se afla transferat doar temporar in Penitenciarul Iasi, locul de definere al acestuia find Penitenciarul Craiova, astfel c& Judec&toria Craiova trebuia si solutioneze cererea intrucat acel loc de definere se afla in raza sa teritoriala. in solufionarea conflictului negativ de competenfa intervenit, s-a con- statat ck petifionarul G.S. a fost incarcerat pentru executarea unei pedepse de 1 an si 6 luni inchisoare la Penitenciarul Craiova, el afléndu-se doar temporar in Penitenciarul lagi unde a fost transferat pentru judecarea ape- Iului declarat impotriva unei sentinje pronunfate de Judecdtoria Pascani. ‘Cum locul de definere al condamnatului este Penitenciarul Craiova, iar instanfa corespunzatoare in a ciirei raz& teritoriald se aflé acel loc de deti- nere este Judecdtoria Craiova, in conformitate cu art. 449 alin. (2) C.proc. pen. s-a stabilit c& acestei instanfe fi revine competenta de a solujiona cererea de contopire de pedepse format in cauz3. Contopirea pedepselor. Competent exclusiva. Condamnat liberat dupa introducerea cererii Coprocpen., art. 449 Regula de competent tertoriald previzuti de art, 449 alin, 2) Cprocpen. mu este alternativa (facultativa), ci obligatorie, si chiar dacd ulterior introducerii cererii, condamnatul este liberat sau transferat la un alt loc de detinere, réméne competent instanja in a cdrei razi teritoriald s-a aflat locul de definere in momentul introducerii cererii de contopire. I.CCL, secfia penala, decizia nr. 1718 din 26 martie 2004 (ornnw.scj.ro) 8 Contopirea pedepselor Prin cererea formulaté Ia data de 31 octombrie 2002 la Judecttoria Beius si inregistrata sub nr. 2532/2002, condamnatul LV.F. a solicitat contopirea edepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinja penalé nr. 421/2001 a Judecitorici Beius, cu pedeapsa de 4 ani inchisoare aplicat& prin sentinja penal nr. 555/2001 a aceleiasi instante. Judecatoria Beius, prin sentinfa penal nr, 560 din 29 noiembrie 2002, si-a declinat competenta de solutionare a cererii in favoatea Judecitoriei Oradea cu motivarea c& petitionarul se afl arestat in Penitenciarul Oradea, iar instanja de trimitere este instanja in raza cdreia se aflé locul de detinere. Judecatoria Oradea, prin decizia penal nr, 47 din 13 ianuarie 2003, Pronunfats in dosarul nr, 15321/2002, si-a declinat competenta in favoa- rea Judecdtoriei Arad, cu motivarea c& persoana condamnatl se afl ares- tatd in Penitenciarul Arad unde a fost transportata in data de 28 mai 2002, Iudecttoria Arad, prin sentinja penala nr. 415 din 24 februarie 2002, Pronunfati in dosarul nr. 986/2003, si-a dectinat competenfa in favoarea Judecatoriei Oradea cu motivarea c’ intre timp condamnatul a fost retran- sportat la Penitenciarul Oradea, imprejurare in raport cu care Judecitoria Arad nu este competenti si solufioneze cererea, neaviind calitatea de instangi de executare sau instanfi in a clrei circumscriptic se situeazi locul de detinere, in urma declinarii competenfei, cauza a fost inregistrati la Judecktoria Oradea sub nr. 2411 din 27 martie 2003 si, prin sentinfa penal nr, 805 din 5 mai 2003, s-a respins cererea de contopire. Aceasti din urmi hotarére a fost apelati, iar Tribunalul Bihor; prin decizia penal nr, 413/A din 10 septembric 2003, a desfiinjat sentinga penala atacatt sia trimis cauza spre rejudecare Ia Judecatoria Oradea, cu menfiunea c& in cauzi a existat un conflict negativ de competenti, iar instanta de fond trebuia s& procedeze potrivit art. 43 alin. (3) C.proc.pen. {in sensul trimiterii dosarului la Judecdtoria Arad, pentru ca accasti, instanj& s& inainteze dosarul la Inalta Curte de Casafie si Justitie in vede- rea solufionirii conflictului negativ ivit intre Judecitoria Oradea si Jude- citoria Arad. Ca urmare a desfiinfirii acestei hotirari, cauza a fost inregistrata din nou la Judecitoria Oradea sub nr. 7388/2003, dosar in care s-a pronunfat sentinfa penala nr. 1755 din 13 octombrie 2003, prin care, in baza art. 42 si art. 43 alin. (1) si @) C.proc:pen., s-a declinat competenta de solu- fionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Arad. Competenja 9 fn urma declindrii competentei, cauza a fost inregistrati la Judecdtoria ‘Arad sub nr. 91/2004 si, prin sentinfa penali nr. 95 din 19 ianuarie 2004, cauza a fost trimisa la Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solu- fiondrii conflictului negativ de competents ivit cu ocazia judectrii cererii de contopire formulati de condamnat. ; Tramindnd acele dosarelor, Tnata Cute de Casafie si Taste const ci Judecitoria Oradea este competent& si se pronunfe asupra cererii de i c i. contopire a pedepselor formulati de condamnat. ‘Astfel, potrivit art. 449 alin, (2) C.procpen., instanja competent si dispund asupra modificdrii pedepsei este instanfa de executare a ultimei hotirari sau, in eazul cfind cel condamnat se afld in stare de detentic (cum este cazul in spota), instanfa corespunzltoare in a clrei raza teritoriala se afla locul de detinere ‘Aceasti regula de competenta teritoriala nu este altemativa (facul- tativa), ci obligatorie, si chiar daca ulterior introducerii cererii condam- natul este liberat (LV-F. a fost liberat la 9 martie 2004 conform adresei Spitalului Penitenciar Dej nr. 9599 din 24 martic 2004) sau transferat Ia un alt loc de definere, ramane competent instanfa in a clirei raz teri- torial s-a aflat locul de definere in momentul introducerii cererii de contopire. fet raport de considerentele aritate, se va stabili competenta de solitionare a cauzei in favoarea Judecitoriei Oradea, cdreia i se va trimite dosarul. 7. Condamnat transferat in alt penitenciar ulterior formularii cererii de contopire. Competenta teritoriala Coproc.pen., art. 43, Potrvit art. 449 alin, (2) Cprozpen, instana competent s dspuna supra modificdri pedepsei este instanja de executare a ultime! hotdrari sau, in cazul cdnd cel condamnat se aft in stare de definere, instanja corespunzitoare in a cdrei circumscripfie se aflé locul de detinere. Faptul cd ulterior formularilcereril de contopire condamnatul a fast transferat in alt penitenciar mu are relevanfa asupra competentel teri toriale. CCS, seefia penald, decizia nr. 3129 din 18 mai 2005 (www.sej.r0) 10 Contopirea pedepselor Prin dows cereri conexate adresate Judecatorici Timisoara, condam- natul N.V., definut in Penitenciarul Ploiesti, a solicitat contopirea pedep- selor cu inchisoarea ce i-au fost aplicate prin sentinfele penale nr. 1798/2004 a Judecdtoriei Ploiesti si nr. 451/2004 pronunfata de Judecatoria Moreni, {in drept, petentul a invocat dispozitiile art. 449 lit. a) C.proc.pen., art. 34 Cpen. si art. 36 C.pen, Constatind ci ultima dintre hotirdrile de condamnare a fost pronun- {atk de Judecdtoria Ploiesti si c& petentul se aflé in Penitenciarul Ploiesti in executarea pedepsei aplicaté de instanfa sus-citat, prin sentinta penal nn. 1928 din 11 august 2004, Judecitoria Timigoara, in temeiul art. 42 Coproc.pen. raportat la art. 449 alin, (2) C.proc.pen, si-a declinat com- potenga in favoarea Judecatoriei Ploiesti. La réndul stu, aceasti ultimd instang’, dup acordarea mai multor ter- ‘mene pentru lipsd de proceduri cu condamnatul care de la 10 august 2004 fusese transferat pentru afaceri judiciare Ia Penitenciarul Timisoara, pro- cedeazi, conform art. 42 C.proc.pen., la deolinarea competentei in favoarea Judecatoriei Timisoara, pronunfand sentinfa penal nr. 783 din 23 martie 2005. Constatind prezenfa unui conflict negativ de competent’, in temeiul art. 43 alin. (1) C.proc.pen., a fost inaintat dosarul la Inalta Curte de Casa- fie si Justific, in vederea solutionarii acestuia, Aceasté instanf&, sesizati la 14 aprilie 2005, constat& c& cererea de contopire de pedepse formulati de condamnatul N.V. este de competenta teritorialt a Judecdtoriei Ploiesti Potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., instanta competent s& dispund aoupra modificirii pedepsei, atunci cind se constaté existenfa unui con- curs de infractiuni, este instanfa de executare a ultimei hotiréri sau, in cazul cénd cel condamnat se afla in stare de detinere, instanta corespun- zAtoare in a cirei citcumscriptie se afl locul de definere. Or, in cauza de fai, Ia data formuliii cererii de contopire condam~ natul se afla in Penitenciarul Ploiesti. Faptul cd, ulterior, el a fost tran ferat in Penitenciarul Timisoara nu are relevan{a asupra competent teritoriale, asa incdt in mod gresit Judecatoria Ploiesti s-a declarat necom- petent, De altfel, asa cum se precizeazi prin adresa nr. B2/7590 din 4 mai 2005, Penitenciarul Ploiesti ne-a comunicat c& N.V. are in prezent afaceri judiciare la Judecatoria Ploiesti, motiv pentru care acesta a fost transferat la Ponitenciarul Ploiesti. Competenja u Pentru considerentele mai sus aritate, fnalta Curte de Casatie si Iustifie, conform art. 43 alin. (1) C.proc.pen., ca instanfS ierarhie comund celor dowd judecitorii, va trimite dosarul spre competenta solufionare Judecatoriei Ploiesti. 8. Condamnat transferat in alt penitenciar ulterior formularii cererii de contopire. Competenfa teritoriali Coproc.pen., art. 449 Imprefurarea cd dupa introducerea cererii de contopire a pedepselor etitionarul a fost mutat intr-un alt loc de detinere, aflat in raza teri- torial a altet instanje, nu poate duce la concluzia cit 0 alt instant ar deveni competenti. LCC, secjia penala, decizia nr. 3521 din 28 august 2003 (www.sej.ro) Prin sentinja penali nr. 1705 din 20 septembrie 2002 a Judecttoriei Constana, s-a declinat competenta pentru solufionarea cererii formulaté de condamnatul 0.G.V. privind contopirea pedepselor aplicate prin sen- tinfele penale nr. 923/2001 si nr. 2323/2001 pronunfate de Judecdtoria Constanta, in favoarea Judecdtoriei Braila, ; ; Apelul gi recursul declarate de inculpat impotriva acestei hotiréri judecitoresti au fost respinse de Tribunalul Constanta, respectiv de Curtea de Apel Constanta, ca inadmisibile. a Judecitoria Briila, prin sentinfa penal& nr. 1068 din 6 mai 2008, si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Constanta, cAreia a dispus trimiterea dosarului. ; Judecatoria Constanta, prin sentinfa penalé nr. 1639 din 9 iulie 2003, a refinut c&, desi Judecdtoria Braila, in fapt, a constatat existenta unui con- flict negativ de competenté, avénd obligatia de a sesiza Curtea Suprema de Justiie in vederea solufionarii incidentului, in mod gresit a trimis dosa- rul Judecdtoriei Constanja, motiv pentru care a inaintat dosarul la Curtea Suprema de Justitic, pentru a se pronunfa asupra conflictului negativ de oye pronunfa sentinta penala nr. 1705 din 20 septembrie 2002, Judecdtoria Constanfa a retinut c&, 1a data formularii cererii de contopire, condamnatul O.G.V. se afla in stare de detentic la Centrul de Reeducare Minori Tichilesti si, potrivit art. 449 C.proc.pen., instanfa competentd si 2 Contopirea pedepselor dispuna asupra modificdrii pedepsei, in cazul in care condamnatul se afli {n stare de detentie, este instanfa corespunzitoare celei de executare, ins ‘in a clei raza teritoriald se afl locul de definere. La réndul sau, Judecatoria Braila, prin sentinfa penali nr. 1068 din 6 mai 2003 si-a motivat declinarea competengei in favoarea Judecatoriei Constanfa pe considerentul c& la data de 12 septembrie 2002 condamnatul a fost transferat la Penitenciarul Poarta Albi, iar potrivit art. 449 alin. (2) Coproc.pen., instanfa competenté si dispund asupra cererii de contopire este instanja corespunzatoare, in a cArei raza teritoriala se afl& locul de definere Examinand cererea in raport de actele aflate la dosare, Curtea constati 4 Judecdtoria Braila este instanfa competenta s& se pronunfe asupra cere- ri formulati de condamnat. Potrivit art. 449 alin, (2) C.proc.pen., instanfa competent si dispund asupra modificarii pedepsci este instanfa de executare a ultimei hotiréri ori, in cazul cind cel condamnat se afli in stare de dejinere, instanta corespunzitoare in a carei circumscriptie se afl locul de definere. Cand cel condamnat a introdus cererea de contopire a pedepselor pe nd se afla intr-un loc de detentie, iar apoi, intre timp, a fost transferat la un alt penitenciar, competenta de a judeca cererea de contopire aparfine judecatoriei in a clrei razii se afla locul de detinere, in care condamnatul se afla detinut initial Imprejurarea c& dup’ introducerea cererii petifionarul a fost mutat intr-un alt loc de definere, aflat in raza teritoriall a altei instanfe, nu poate duce la concluzia cd o alta instant ar deveni competents A decide altfel (asa cum a procedat Judecitoria Briila) ar insemna si se provoace decliniri de competent succesive, prelungindu-se in mod nejustificat solutionarea unei cereri urgente prin natura sa. Calificarea corecti a cererii. Contopirea pedepselor. Compe- tengi C.proc.pen., art. 43 Cererea prin care condamnatul a solicitat contopirea pedepselor $i computarea arestarii preventive priveste cazul de modificare a pedepsei previzut de art, 449 alin. (1) it. a) Cproc.pen,, cu referire la art. 461 din acelasi cod. Competenga 13 Potrivit dispozitiilor art. 449 alin, (2) C.proc.pen., competenta solu- fionarii cererii de contopire a pedepselor revine instantei in raza caireia se afli locul de deginere in care se afla condamnatul la momentul intro- ducerii cererii LC.CJ, secfia penala, decizia penala nr. 1730 din 3 aprilie 2003 (wvwwsc.ro) Prin sentinfa penal nr. 868 din 24 julie 2002, Judecatoria Sibiu a declinat, in favoarea Judecttoriei sectorului 4 Bucuresti, competenta solu- fiona in fond a cererii condamnatului 1.G., privind contopirea pedep- selor aplicate printr-o serie de hotirari penale si computarea arestirii pre- ventive, Pentru a hotiti astfel, prima instanfé investi a refinut c&, potrivit dis- pozitillor art, 49 alin. (2) C.proc.pen., competenta solufionarii cererii de 1 pedepselor revine instanfei in raza cdreia se afl locul de defi- nere in care, la momentul introduceriicererii, condamnatul se afl in cauza, la data introducerii cererii de contopire a pedepselor, con- damnatul se afla in Penitenciarul Jilava, aflat pe raza de competenté a Judecdtoriei sectorului 4 Bucuresti. Judecitoria sectorului 4, prin sentinfa penal nr. 161 din 22 ianuarie 2003, a admis exceptia de necompetenfi teritoriald invocaté din oficiu, a