Sunteți pe pagina 1din 154
Culegerea de fafi reprezinta perspectiva jurisprudentiala in materia suspendirii executirii pedepsei, solutiile selectate fiind semnificative pentru modul in care instanfele au interpretat si aplicat dispozifiile egale. ‘Volumul de fata se doreste afi un mijloc rapid gi eficient de documentare atat pentru practicieni, cat si pentru teoreticieni, dar si un motiv de reflectie in perspectiva unor viitoare reglementati legislative in materie. mt > s) = 4 sa vA sa A e ITA JURISPR a executarii pedepsei Culegere de practica judiciara od} naitura CH. Beck Editura C.H. Beck este acreditati CNCSIS — Consiliul National al Cercetarii Stiinfifice din invatimantul Superior Suspendarea conditionati a executarii pedepsei. Cuprins Cutegere de practica judiciara Toana Cristina Morar Copyright © 2007 — Editura C.H. Beck Cuvantul autoarei, XVI Toate drepturile rezervate Editurii CH. Beck sal Nico parte din aceasta lucrare nu poate fi copiaté fara acordul scris al ditt CH Bek Drop d bens apain fn exlsviat di a executirii pedepsei Seetiunea I. Condifi referitoare la pedeaps 1. Individualizarea pedepsei. Suspendarea condifionatd 7 executirii pedepsei... eee 2. Suspendarea conditionata a executitii pedepsci, Concare Deserierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romine de infractiuni, Pedeapsa rezultanta constand in pedeapsa “ {nchisori la care s-a adiugat pedeapsa cu amenda.......2 ee ere i pedepset : 3. Suspendare conditionati. Condi. Scopul pedepse Suspen a conditfonati a executiril pedepse Concurs de inftacit..snesr ee culegere de practic judiciard/ lo 4. Suspendare condifionaté. Condit. Concurs de initactiuni Bucuresti: Editura CH. Beck, 20 Pedeapsd rezultanti de 3 ani si6 luni inchisoare.-. 6 Bibliogr. | 5. Suspendarea conditionatii a executirii pedepsei. Concurs ee | de infractiuni. Gratiere partialé a unor pedepse.... 10 6. Suspendarea conditionatt a executati pedepsei. Concurs de infractiuni. Grafierea uneia dintre cele doua pedepse stabilite... 11 7. Suspendarea conditionata a executirii pedepsei. Aplicarea dispozitiilor art. 81 C.pen. pentru o infractiune de furt calificat, savarsitii dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 140/196, itura C.H. Beck Str. Serg. Nuju lon nr. 2, sector 5, Bucuresti Nelegalitate Ne suman cenanen 12 Be CH Ree Te aN) 08. O21) 410.080; 8. Furtcalifict comis de un minor, Suspenders (021) 410.08.73; (021) 410.08.46 Conditionatd a executirii pedepsei. Limite de pedeapsa.......13 Fax; (021) 410.08.48 9. Minor. Regim special. Suspendarea conditionatd » E-mail: comenzi@beck.ro executirii pedepsei....... os reesteeeteretasavanensssconsee 15 10. Tentativa la infractiunea de omor: ‘calificat. Provocare, Minimul pedepsei aplicabile. Pedeapsa prevazutl de lege 343,265(498+100) Redactor: Monica Stoian Suspendarea executirii pedepsei. Condi case soe 16 Tehnoredactor: Catlin Manta 11. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei Conditi. Pedeapsé. Recurs in interesul leg. 18 12. Condi, Pedeapss. Antcolul 16 din Legea nn. 143/0000 21 VI Sectiunea a Il-a. Condi privitoare la persoana infractorulu Sectiunea a Il-a. Conditii referitoare la repararea pagubei Sectiunea a IV-a. Seopul pedepsei Suspendarea conditionata a executirii pedepsei 13, Pedeapsa prevazuta de lege mai mare de 15 a Cauze legale de reducere a pedepsei.. 14, Suspendare conditionaté. Conditii. Gradul de pericol social al infractiuni. Calitatea de sofa inculpatulu 15. Suspendarecondijonats. Condi, Circumstance savargiri faptet 25 33 16, Individualizarea pedepselor. Suspendarea condifionat’ a cexecutirii pedepsei. Condit de aplicare. Inculpat condamnat anterior lao pedeapsi mai mare de 6 luni inchis02¥e sre 33 34 17, Suspendarea conditionati a executarii pedepsei. Inaplicabilitatea dispoziiei din art. 81 alin, wer pen. referitoare a cerin{a repararii pagubei . 18. Suspendatea pedepsei. Favorizarea infractorului Complicitate. Suspendarea executirii pedepsei 19, Individualizarea pedepsei, Pericol social, Conducerea autovehiculului fara permis pe dramurile publice.... 38 20, Suspendarea conditionatd a executari pedepsei. Aprecierea instanei asupra posibilitifii realizarii scopului pedepsei 21, Suspendarea conditionatd a executarii pedepsei. Aprecierea instanfei asupra posibilitiii realizarii scopului pedepsei 4 22. Individualizarea pedepsei. Aplicarea dispozititor art. 81 C.pen., desi in cauza nu erau indeplinite cerinfele art. 81 lit) C.pen. Hotarare netemeinica. os 23, Individualizarea pedepsei. Revinerea fara temei a Aispozifiilor art. 74, 76 C.pen 43 24, Individualizarea pedepsei. Scop. Fapta care nu prezinta sgradul de pericol social al unetinfracfiuni. Aplicarea sgresitd a prevederilor art. 18! C.pen... AS 25. Individualizarea pedepsei. Inculpat minor. Talhatre. Mustrare, Articolul 102 C.pen. Pedeapsa. AT 26. Minor. Internare intr-un centru de reedueare, Inchisoare cu suspendarea conditionati a executari, Individualizare ...48 27. Individualizarea gresiti a pedepsei. Suspendarea condijionata a executarii pedepsei 49 Capitolul 11. Termenul de incercare. Cuprins val 28. Individualizarea pedepselor. Infractiune. Unitate naturala. Infractiune continvata, Trafic de influent 29. Individualizarea pedepselor. Scopul pedepsei. ‘Suspendarea conditionata 30. Individualizarea pedepselor. Scopul pedepsei. 31. Individualizarea pedepselor. Conditi. Scopul pedepsei. Inaplicabilitatea art. 81 C.pen. 32, Suspendarea conditionati a executirii pedepsei. Individualizarea pedepselor. Scopul pedepsei, Minor. 33. Suspendare condifionata a executarii pedepsei. Grafierea conditionati a aceleiasi pedepse. Termen de incercate 0.69 34, Suspendare condifionaté a executarii pedepsei Gratierea conditionati a aceleiasi pedepse. Efecte. Recurs in interesul legii : 35. Suspendare condifionata a executirii pedepsei inchisorii, Durata termenului de incerCate .unnnnnnonn T2 36. Durata termenului de incercare. Minor... B 37. Termen de incereare.Inculpat minor. Omisiun aplicdrii art. 110! C-pen. 75 38. Termen de incereare. Concurs de infracjuni, Stabilirea unor termene de incercare distincte(atat pentnu pedeapsa inchisori, cit si pentru pedeapsa amenzi care au fost aplicate) none 77 39. Omisiunea efectuarii operatiei juridice a contopirit pedepselor aplicate pentru infractiuni concurente. 50 39 0 Stabilirea unor termene de incercare distincte...nnen 80 40, Suspendarea executirii pedepsei. Grafere condifionat Durata termenului de incercare a suspenditii nnn 82 41. Deducerea duratei arestarii preventive, Suspendarea condifionati a executarii pedepsei. Termes de incercare.....84 42, Deducerea duratei arestarii preventive. Suspendare: condifionati a executarii pedepsei. Calculal termenului de incercare. Pedeapsi nelegali 86 43, Deducerea duratei arestarii preventive. Calculul termenului de inceTCate ..nrmnrenmnnsne nnn 44, Suspendarea condifionata a executarii pedepsei. Termen de incercare. Componente. Neincluderea perioadei refinerii i arestarii preventive. 87 88 vit Suspendarea conditionatd a executdrii pedepsei ‘Cuprins Ix Capitolul IIL. Revocarea suspendiirii condifionate in cazul neexecutirii obligatilor civile (art. 84 C:pen,) 61. Reabilitare de drept. Constatare pe calejudecdtoreasca. ea Respingerea cererii deoarece termenul de ‘ncercare Capitolul TV. Anularea suspendarii condifionate..... Capitolul V Reabilitarea de drept... 45, Revocarea suspendirii condifionate a executirii pedepsei {n cazul neindeplinirii obligatiilor civile stabile prin hhotardrea de condamnare. Reaua-eredint. “ 46. Revocarea suspenditii condifionate a executati pedepsei in cazul neexecutirii obligafilor civile nm 95 47, Revocarea suspendarii conditionate a executirii pedepsei pentru neindeplinirea obligatilor civile. Obligatie solidar’..97 48, Revocarea suspendirii conditionate a executarii pedepsei pentru nefndeplinitea obligatilor civile stabilite prin hotirdrea de condamnare. Termen .. 90 98 49, Suspendarea executiii pedepsei. Anulare. Contopirea Capitolul sivas ru a expirat ; a 62. Reabilitare de drept. Gresita retinere a tari de recidiva postcondamnatorie previzuta de art. 37 lit a) C.pen. Anularea sresitia suspendiii conditionate a pedepseiaplicate anterior. 122 121 VI. Revocarea suspenditii conditionate in cazul ‘nei noi infractiuni ‘63, Revocarea suspendaii conditionate a executarii pedepsei.. ae sone LOA 64. Suspendarea conditionata a executari: pedepsei, Revocare fn cazul sivarsirii unei noi infractiuni. Cumulul aritmetic al pedepsclor.. eer se 125 65. Revocarea suspendarii condifionate a executarii pedepsei ‘nainte de condamnarea definitiva pentru savargirea unei 124 pedepselOr sues . 100 50. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei. noi infractiuni. senna sessane 126, ‘Anulare. Concurs real de infractiuni 101 66. Pedeapsi. Suspendarea condifionati a executir 51, Anularea suspendaii conditionate a executarit Revocare. Conditii, Ramanerea definitiva « noii hotarari pedepsci. Contopirea pedepselor. 102 de condamnare, ree 128 52. Anularea suspendarii condifionate. Recidiva. Gresita revocare a suspendarii condifionate 53, Anularea suspendarii conditionate. Coneurs de 104 67, Revocarea suspendarii conditionate in raport cu fiecare dintre pedepsele aplicate pentru infractiunile savarsite fn cursul termenului de incereare. Greseala de tehnica infeactiuni. Modalitatea de executare a pedepsei juridies = 130 rezultante in urme contopirii, Scopul pedepsei 10s 68, Revocarea suspenditii conditionate ¢ executirii pedepsei. 54. Anularea suspendirii conditionate. Concurs de Anularea suspendatii conditionate a executirii pedepsei infractiuni. Contopirea pedepselor : sce 109 Infractiune continus..... : : 132 soecenvnrca suspend condionate, Concurs de 69, Suspendatea condifionata a executari pedepsei in temeiul jnfractiuni, Contopirea pedepselor .. : ene l2 art. IX din Legea nr, 104/1992. Revocarea suspendarii ...... 133 114 116 56. Anularea suspendatii condiionate. Minor 57. Reabilitare de drept. Calculul termenului de reabilitare jn cazul intervenirii grafietii arn nnnern 16 58, Reabilitare de drept. Calcularea termenului de reabilitare jn cazul gratierit pedepsei a cdrei executare a fost ‘70. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Luarea masurii dup revocarea suspendatii conditionate executiri pedepsei . see 13M 71, Revocarea suspend condifionate. Executarea pedepsei {ntr-un loc de definere. Executatea pedepsei la locu de munca. aoe a 135 72, Revocarea suspendirii conditionate. Condamnare anterioari suspendatt... a . uy Jao pedeapsi cu inchisoarea a cdrei executare a fost 59, Reabilitare de drept. Constatare pe cale judecatoreascd suspendati condifionat . = 136 Admisibilitate sroneensnnne 9 73, Revocarea suspendairii conditionate a executarii pedepse. 60. Reabilitarea de drept. Condit... lene 120 Inculpat minor. so 138 Suspendarea conditionata a executdiri pedepsei 74, Inadmisibilitatea modificarii modalitati de executare a pedepsei inchisorii dupa revocarea suspendirii conditionate aexecutatit = 138 75, Revocarea suspendirilconditionate a executari pedepsei Regimul de executare a pedepsei... 139 76. Revocarea suspendatii conditionate a executari pedepse. Executarea la locul de munci a pedepsei ulterioare 140 77_ Infraotiuni svarsite din culpa in cursul termenului de Inceteare. Revocarea suspend conitionae a pedepsei anterioare nu este obligatorie 78. Revocarea suspendati conditionate. Contopitea pedepselor anterioare aplicate pentru infractiunt oncurente cu suspendare conditionata 144 79. Revocarea suspendati conditjonate a exeeutriipedepsei aplicate pentru infractiunea savarsité anterior. Inculpat 142 minor, Internare intr-un centru de reeducare.. 146 80, Revocarea suspend conifionate a execu pedepsei. CConsumarea infractiunii dupa expirarea termenului de incerCate 146 81, Revocates presi a suspendari condifonate a executii pedepsei. Infractiune sivrsité in termenul de incercare previzut de ar. 82 C.pen, i descoperit dupa impinirea acestui termen, Consecinfe 148 $2. Suspendarea condiionatd a executiei pedepsei Recidiva. Revocarea suspendii.. on 149 85, Revocarea suspenditiconditionate a exceutéritpedepsei sia grafierii. Cuantumul pedepsei. Modalitate de executare, ‘Absenfa cercetiriijudecdtoresti. ROL activ nnn .. 150) 84, Revocarea suspendarii conditionate a executari si a gratierii pedepsei. Primul termen al recidivei. Neindeplinirea condifil0t. «1.0m 153 85, Revocarea suspendii executii pedepsei, Gratere ccondifionaté, Durata termenului de incercare a suspend... 154 86. Suspendarea condifionatt a executdrii pedepsei. Gratiere. Revocare... 156 87, Grtiere. Recidva de dupa condamnare. Pedeaps® ‘ce constituie primul termen al recidivei. Exceptare de la gratiere.. 157 88, Suspendarea condifionaté a executari poder. ‘Amnistieintervenitd ulterior. Consecinte. 158 Capitolul VIE. Cazul infractiunii de abandon de famili Cuprins XI 89. Revocarea suspendarii conditionate a execu pedepsei. Gratiere. Consecinte: : 90. Revocarea suspendirii condifionate. Grajerea conditionati a pedepsei suspendate. Consecine enn 160 91. Gratiere. Recidivist. Exceptare... 160 92. Revocarea suspendirii conditionate, Gratiere, Modul de aplicare a dispozitilor Legit nr. 137/1997 in privinta condamnatilor anterioare.. 93. Revocarea suspendarii conditionate. Calitatea de recidivist. Exceptare de la gratiere 94. Revocarea suspendiri conifionate. Grajiere. Primal termen al recidivei compus dintr-un concurs de infractiuni pentru care nu a fost refinuti starea de revidiva. Incidenta, art. 8 din Legea nr. 543/2002, modificatd prin 0.U.G. nr. 18/2003... 95, Suspendarea conditionaté a executdri pedepsei. Gratiere. Revocate.... 159 161 163 96. Gratierea conditionati. Abandon de fa Suspendare condifionat4 a pedepsei 170 97. Abandon de familie. Sivarsirea infractiunii in termenul de incercare al grafierii conditionate. Indeplinirea obligatilor in cursul judecati. Consecinle.an.ennewnn 172 98. Suspendarea conditionata a executiri pedepsei. Cazul special de suspendare condifionata in cazul infractiunii de abandon de familie 175 99. Revocatea suspendariiconditionate « executirit pedepsei, Abandon de familie. 15, 100. Abandon de familie. Suspendare condifionatt Conditii. Temei juridic aplicabil accu 176 101, Abandon de familie. Suspendarea canditionati 2 executarii pedepsei in conditile art. 305 alin. (4) C.pen.... 177 102. Abandon de familie, Suspendarea condifionaté a executarii pedepsei. Revocare. Conditii 178 103. Suspendarea conditionata a executérii pedepsei. Abandon de familie, Temei jutidic. 180 104, Abandon de familie. Suspendarea condifionatd a executarii pedepsei. Revocarea suspendarii conditionate a executirii pedepsei aplicate.. ssnnnnnnne 1BL XI ‘Suspendarea condigionatt a executdrii pedepsei 105, Abandon de familie. Suspendarea executitii pedepsei. Revocare. 182 Capitolul VII. Aspecte procesuale m Sectiunea I. Judecata §1. Interzicerea unor drepturi 106. Interzicerea unor drepturi, Obligativtatee aplicarit acestei pedepse, in condifiile legi, si atunci cdnd executarea pedepsei principale este suspendati condifionat .. 184 §2. Revocarea suspendirii conditionate in baza art. 83 C.pen. ...187 12.1. Revocarea suspendarii conditionate, Competena...-.n- 187 107. Revocarea suspendaii conditionate. Instanta competenta .. 1187 108, Revocarea suspendari condone Instanta competent 189 2.2, Revocarea suspend condijonate. Modalitit de executate enn 190 109. Revocarea suspendaiicondifonat. Executarea prin privare de libertate @ pedepsei pentru care sa dispus revocarea wn 190 2.3. Revocarea Suspendari condifionate in baza art. 84 C pen. Competenta. 192 110, Revocarea suspendri condifionate in baza art. 84 Copen, Instanta competent 192 §3. Anularea suspendrii conditionate 195 TIL. Anuletea suspendarii execu pedepsei, Contopirea pedepselor. Competenfa . so 195 112, Gresitarevocarea suspendiiicondiionate conform art, 83 C.pen. Incidenta dispozitilor art. 85 C.pen. 196 113. Pedeapsd. Suspendarea conditionati a executiri, Anularea suspendatii condiionate a executtti. Infractiune continuatd.. 197 114, Suspendare conditionati. Aplicarea unei pedepse in ipoteza indepliniriiatat a conditiilor revocdtri, cat si anulérit suspendarii conditionate a executirii pedepsei 198, Sectiunea a I-a. Caile ordinare de atac... 202 §1. Apelul.. ne 202 115. Apel Efectl extensv. Citare Individvalizaea pedepsei. 202 116. Apel tardiv. Aplicarea pedepsei cu suspendarea condi- fionata a executirii. Punerea in libertate a inculpatulu..... 204 117, Apel peste termen. Data raménerii definitive ahotirati 206 Cuprins xl §2. Recurs, 209 118, Recurs. Rejudecare de cétre prima instant Neagravatea situafie in propriul recurs 209 119. Recurs. Neagravarea situatiei in propria cale de atac..210 120. Recurs. Neagravarea situafiei in propriul teers ..m-216 121. Recurs. Inculpat care nu a folosit calea apelului, Recurs al procurorului deelarat si admis numai cu privire la modalitatea de executare a pedepsei. Limitele ‘devoluirii cauzei in recurstl inculpatuti.n.nn 217 122. Recurs. Limitele de admisbilitate arecursului persoanei care nu a uzat de calea de atac a apelul.....r- 219 123, Recurs. Pedeaps accesorie. Susperdare conditionata. Nelegalitate .. 220 124, Pedeapsa accesorie nelegal aplical, Recurs inadmisibit 125. Recurs tardiv. Pedeapsa cu suspendare conditionaé Inculpat judecat in stare de libertate nam sou 22D 126. Recurs inadmisibil, Persoan care ru a folosit ealea de atac a apelului, Recurs impotriva dec:ziei pronuntate {n apelulaltei persoane 127, Resttuirea caufiuni, Retragerea apelului. Recurs inadmisibil.. 232 128, Recurs, Despigubir. Nerespectareahotilor judecatorest. 129, Recurs. Cheltueli judiciare. Obligerea 1a plata acestora in cazul aplicirii suspendarii conditionate a executirii pedepsei nee 236 130. Recurs. Limitele admisibilitatit Sectiunea a ll-a. Caile extraordinare de atacnn §1. Contestatia in anulare 131. Contestatie in anulare. Invocarea cazului reglementat 225 230 de art. 386 C.proc.pen. 238 132. Contestaie n anulae. Recurs inadmisibil. 240 133. Contestafie in anulare, Recurs inadmisibil es 24 §2. Revizuirea : 248 134. Revizuire. Modul de apreciere a probelor administrate sennen 135. Revizue. Fapte sau imprejuriri neeunoscute de instant la solufionarea cauzei 246 xiv Suspendarea condigionatd a executdri pedepsei Cuprins xv Capitolul IX. Executarea hotirarilor penale.. Sectiunea I. Contopirea pedepselor.. Capitolul XI. Alte cazuri vizind suspendarea condiionati. 149, Suspendarea conditionati a executirii pedepsci Sectiunea a II-a. Contestatia la executare.. Capitolul X. Proceduri speciale. 136. Revocarea suspendiirii condi suspendarii conditionate, Competenta. . 248 137, Contopirea pedepselor. Anularea Suspendari condiionate. Competent 252 138, Infactiuni concurente. Anularea Suspendari conditionate a executari pedepsei 254 139, Imposibilitatea aplicarii sporului de pedeapsa previzut de art. 39 alin. (4) C.pen, in cazul revocdrii suspendarii ccondifionate a executarii unei pedepse. 140. Contestatie la executare, Suspendare conditionatd. Primal termen al recidivei posteondamnatorii 141. Contestafe Ia executare. Aplicarealegii mai favorabile ‘n cazul pedepselor definitive. Modificarea pedepsei. Sesizarea instangei de cdtre judecdtorul delegat cu punerea in executare a hot 259 142. Contestatie Ia executare. Hotiire asupra fonduli. Autoritate de lucra judecat.. 261 143. Contesafe la executare. Revocarea suspendari conditionate. Grafiere... se 262, 144. Contestafe la exccutare, Revocarea suspendarit condijionate, Gratiere. Respingere .nnn-nnnsnnsnnrn 266 269 145, Recunoasterea hotararilor penale stréine. Contestatie laexecutare. Statul roman ca stat de executare. Revocarea suspendirii conditionate. 269 146. Revocarea suspendiriiconditionate a executirii pedepsei prin hotartea de condamnare. Recunoasterea hotitarilor penale strdine, Transferarea persoanei condamnate .....0.271 Capitolul XI. Erori judiciare. ane 273 147. Eroarejudiciar. Condii. Raspunderea statului pentru cerori judiciate nnn seen ITB 148, Eroare judicia’. Despigubis In temeiul at. 998 C. civ. sit, 504 C.proc.pen. Daune materiale. Daune morale. azul persoanei care n-a fost privati ins& de libertate ......275 Bibliografie.. Inde ene Expulzare. Statut de tolerat 150, Condamnare lao pedeapsi cu suspendarea conditionata a execulirii pentru sivarsirea unei infractiuni previzute de 0.UG, nr. 12/2001. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului, Determinarea duratei acestei masuri Competenta.. an. alin, BCA. BL. BICD. BICPI cPsc CPIMC. Pi. CA Cav. Cam. Copen. Coproceiv. Coproc.pen, css. Cas, cp. ci. D. Dreptul Ed. LCC. Jud, L. M. Of. ~ articol ~alineat = Revista ,Buletinul Curfilor de Apel” ~ Buletinul Jurisprudengei ~Buletinul Jurisprudenei, Culegere de decizii — Buletinul Jurisprudenfei, Culegere de practic’ judiciara —Culegere de practica judiciara civité —Culegere de practica judiciara in materie civil —Culegere de practic’ judiciara —Curtea de apel ~Codul civil —Codul familiei —Codul penal ~Codul de procedura civilé —Codul de procedura penal —Curtea Suprema de Justitie —inalta Curte de Casatie Romana —Culegere de decizii — Revista ,Curierul Judicias”” —Deeret — Revista ,Dreptul” ~Editura ~ Inalta Curte de Casafie i Justitie = Judecitorie Lege = Monitorul Oficial al Romaniei, Partea T = numar Suspendarea conditionatd a executarit pedepsei RDPen, _ ~ Revista de Drept Penal RRD. — Revista Romana de Drept Trib. ~Tribunalul Trib. Suprem ~ Tribunalul Suprem Capitolul Conditiile de aplicare a suspendarii conditionate a executirii pedepsei Sectiunea I. Condifii referitoare la pedeapsi 1. Individualizarea pedepsei. Suspendarea conditionata a exe- cutiirii pedepsei Coen, art 81 Decizia prin care s-a dispus suspendarea conditionatd a executirii pedepsei rezultante de 2 ani si 6 luni inchisoare, aplicata ineulpatei I.R., este nelegala, intrucat, potrivit dispozitiilor art. 81 alin. (2) C:pen., suspendarea conditionata a executarli pedepsei poate fi acordatis in caz de concurs de infracjiuni, daca pedeapsa aplicatd este inchisoarea de cel ‘mult 2 ani CA, Ploiesti, sectia penal, decizia nr. 3 din 6 ianuarie 2003 (M.I.CP.J. 2003, op. cit, p. 318-319) Prin sentinta penal nr. 670/2002 a Judecttoriei Ploiesti, s-a dispus condamnarea inculpatei LR. la 2 ani si 6 luni inchisoare pentru sAvarsirea fn concurs a infractiunilor de fals intelectual in acte contabile si delapi- dare, ambele in forma participa rin decizia penal nr. 1149/2002 a Tribunalului Prahova, a fost modi ficaté in parte hotirarea primei instanfe, in sensul c& s-a dispus suspen- darea conditionati a executirii pedepsei aplicate inculpatei, pe un termen de incercare de 4 ani si 6 luni. Curtea de Apel Ploiesti, prin decizia penal’ nr. 3/2003 a casat hoti- rérile pronuntate de instanjele de fond si de apel, a tmparfit pedeapsa rezultanti de 2 ani $i 6 luni inchisoare in componentele sale si a redus pedeapsa aplicatd inculpatei, pentru infractiunea de delapidare, de la 2 ani 51 6 luni inchisoare, la 2 ani inchisoare. Conform art, 33 lit. a) si art. 34 lit. b) C.pen., i-a fost aplicata inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani 2 Suspendarea conditionaté a executdiri pedepsei inchisoare, cu menfinerea dispozitiilor art. 81 C.pen. privind suspendarea condiionata a executarii pedepsei, termenul de incercare fiind redus la 4 ani inchisoare. Instanta de recurs a refinut ca decizia Tribunalului Prahova, prin care s-a dispus suspendarea conditionatd a executirii pedepsei rezultante de 2 ani si 6 luni inchisoare, aplicata inculpatei LR., este nelegala, intruca potrivit dispoziiilor art. 81 alin. (2) C.pen., suspendarea conditionata a executirii pedepsei poate fi acordaté in caz de concurs de infractiuni, ack pedleapsa aplicati este inchisoarca de cel mult 2 ani 2. Suspendarea conditionata a executirii pedepsei. Concurs de infractiuni. Pedeapsa rezultanti consténd in pedeapsa inchisorii la care s-a addiugat pedeapsa cu amend Copen,, art. 33 lit. b), art. 34 lit. c), art, 81 In cazul eéind pentru una dintre infractiunile concurente s-a stabilit pedeapsa inchisorii si pentru cealalta pedeapsa amencii, pedeapsa reaultanta aplicata fiind pedeapsa inchisori la care s-a adéugat amenda, ‘u se poate dispune suspendarea condijionad numai a pedepsei inchi- Sori; inr-un atare caz, suspendarea executdirit se dispune pentru ambele componente ale pedepsei reaultante. CS, sectia penald, decizia nr. 110 din 22 ianuarie 1997 (BJCP.J. 1997, op. cit, p. 299-300) Nota. Decretul nr, 328/196 a fost abrogat in temeiul art. 118 din 0.U.G. nr. 958/202 (M. Of. nr. 958 din 28 decembrie 2002), Judecétoria Brasov, prin sentinta penal nr. 2876 din 13 octombrie 1995, rimasi definitiva prin neapelare, a condamnat pe inculpatul K.A. la un an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul de cétre o persoani care are in sfinge o imbibatie alcoo- licd ce depageste limita legal prevazuta in art. 37 alin. (1) din Decretul nr. 328/1966 51 la 100.000 de lei amenda pentru sivarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui antovehicul fir permis previzuta {n art. 36 alin, (1) din acelasi decret. in baza ant. 33 lit. b) si art. 34 lit. c) C.pen., anterior modifica prin Legea nr. 140/196, s-a dispus ca inculpatul sé execute un an si 4 Tuni {nchisoare, la care s-a adaugat pedeapsa de 100.000 de lei amend, Condifte de aplicare a suspendérii conditionate a executdrii pedepsei 3 Conform art. 81 C.pen.,s-a suspendat condifionat executarea pedepsei de un an 54 luni inchisoare, - Recursul in anulare declarat in eauzi este fondat. a Potrivt art. 81 alin. (2) C.pen., suspendarea conditionata a executirii pedepsei poate fi acordath gi in’ caz de concurs de infractiuni, dact ppedeapsa aplicati este inchisoarea de cel mult 2 ani gi sunt intrunite ccondifile previzute in alin. (1) lit.b) sic). - ; Suspendarea condifionati a executérii pedepsei in caz de concurs de infractiunt se dispane cu privire la pedeapva rezultanta iar nu numa ou privre la una dintre pedepsele aplicate pentru infracfiunile concurente, in cauza, dispunndu-se suspendarea conditionat’ numai a uneia dine pedepsele stabilte, si anume a pedepseiinchisori sina a pedepsei reaultante, aceea a inchisori la care s-a adaugat amenda, prin hotirarea atacatl s-aaplicat gresit legea. ; | ‘in consecinta, recursul in anulare a fost admis si, in urma casarii, s-a dispus suspendarea condifionaté a pedepsei rezultante de un an si 4 luni {nchisoare si 100,000 lei amends ‘Comentariu, Nu 2 fost indicata in concret durata termenului de incercare. 3. Suspendare condifionatii. Conditii. Scopul pedepsei. Coneurs de infractiuni C.pen., art. 81 In mcordanfaé cu criteriile generale de individualizare, orien- pericolul social al faptelor imprejurarile in care au fost comise, limitele de pedeapsa prevazute in textele incriminatoare (art. 257 alin. (1), alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 78/2000], dar $i persoana inculpatului, necunoscut cu antecedente penale. de concurs de infractiuni pedeapsa aplicatd este tnchisoarea de cel mult 2 ani si inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchi- sori mai mare de 6 luni, iar scopul pedepsei, astfel cum este previizut tn art, 52 C.pen., poate fi atins fard executare, se apreciazd ca inculpatul se 4 Suspendarea conditionata a executdirii pedepsei Prin sentinfa penala nr. 47 din 3 iunie 2005, Tribunalul Covasna a condamnat pe inculpatul $.G.P. la cite 2 ani inchisoare, pent infractiunea de trafic de influent’, prevazuta de art. 257 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 5 si a art. 6 din Legea nr. 78/2000 (dou fapte), prin schimbarea incadrarii juridice a faptei, din aceeasi infractiune prevazuti de art 257 alin. (1) din C.pen. fn baza dispozitilor art. 33 lit. a) si art. 34 lit. b) C.pen,, sa dispus ccontopirea pedepselor si executarea pedepsei cea mai grea, de 2 ani inchisoare. in temeiul dispozitiilor art. 81 C.pen., s-a dispus suspendarea conditionaté a executérii pedepsei, pe durata termenului de incercare de 4 ani, in conditile prevazute de art. 82 din acelasi cod. ‘S-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.pen. in baza art. 257 alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 256 alin. (2) din acelasi cod, si cu referire la art. 19 din Legea nt. 78/2000, s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 13.000,000 tei Totodata, s-a respins pretentia numitului $M. privind restituirea sumei de 10,000,000 lei. Pentru a pronunfa hotirrea,instanfa arefinut urmitoarea situate de fapt: {n anul 2003, inculpatul, cunoscut in zona judefului Covasna ca inter- mediar intre administratorii unor societafi comerciale ce aveau ca obiect de activitate cumpirarea de fier vechi si alte asemenea societati care vindeau deseuri feroase, la data de 4 decembrie, telefonic Ia contactat pe ‘V.D. $i i-a propus achizitionarea de fier vechi de la A. Covasna. V.D., la vandal siu, ka pus pe inculpat in legiturd cu unchiul siu V.L., admi- nistrator al SC B.A. SRL Gura Vali, judetul Baciu. Cei doi s-au intélnit in orasul Covasna, prilej cu care inculpatul i-a promis & in schimbul sumei de 3 milioane de lei, el va rezolva cumpararea de fier vechi intrucét il cunoaste pe directorul societifii vanzitoare. V-L. a fost de acord cu cererea inculpatului, ia dat suma ceruta si pe 5 decembrie 2003, ambi s-au deplasat Ja firma furnizoare, aici, directorul, ardtdndu-le deseurile feroase, le-a spas sa revind la 8 decembrie 2003 pentru a ridica produstl. Tot in zina de 5 decembrie 2003, inculpatul i-a propus lui S.M., administrator al SC A. SRL Liesti, judetul Galati, cumpirarea de fier vechi de la acelasi furnizor, cerdnda-i ins 10 milioane de lei. $i cu acesta s-a deplasat la furnizor, aici spundindu-ti-se c& pot ridica deseurile feroase {in data de 8 decembrie 2003. in continuare, inculpatul, impreuna cu $.M., G.C. si $.D., a mers fn localitatea Comandau unde, de asemenea, cerdind 10 milioane de lei, lea Condiite de aplicare a suspendéri condijionate a executdriipedepsei 5 promis cd vor cumpara fier vechi. Suma i-a fost dati in prezenta persoanelor care I-au insotit. in dimineata zilei de 8 decembrie 2003, V.L. a achizitionat cantitatea de 8.300 kg fier vechi si a achitat-o. La aceeasi dati, la sediul furnizorului 4 ajuns gi S.M. insotit de inculpat, lor spundindu-li-se ca fierul vechi a fost vandut. in aceasta situajie, inculpatul I-a convins pe administrator c& de fapt ef va cumpara fier vechi, sens in care La determinat si creada 8, dinofindw-se pentru a aduce 0 macara, se va realiza ceea ee-i promisese. in drumul spre locul de unde administratorului i s-a spus ci vor aduce macaraua, sub pretextul ca trebuie sa dea un telefon, inculpatul armas la domiciliul sau, de aici disparand, S.M,, contactandu- pe directorul firmei furnizoare, a aflat de la acesta cc el mu avea cunostinta despre suma de bani sustinut a-i fi fost destinata prin intermedierea inculpatului impotriva sentinjei, au declarat apeluri Parchetul de pe lang’ Tribu- nalul Covasna si inculpatul Apelul parchetului a fost motivat pe netemeinicia hotirarii in sensu aplicdrii unor pedepse gresit individualizate. Inculpatul a criticat sentinfa pentru nelegalitate, el considerdndu-se nevinovat odaté ce nu a avut reprezentarea c& ajutindu-i pe cumpiratori fapta sa constituie infractiune, administratorii ludnd legétura personal cu conducdtorul vanzitorului pentru a li se live fierul vechi Prin decizia penali nr. 301/A din 21 sepiembrie 2005, Curtea de Apel Brasov a respins ca nefondate apelurile declarate impotriva sentinfei primei instant. Hotirérea instanfei de apel a fost atacati cu recurs formulat de Parchetul de pe Langa Curtea de Apel Brasov, cazurile de casare invocate fiind cele prevazute de art. 385° pet. 17 si pet. 14 C.proc.pen., respectiv Btesita refinere a incidentei dispozitiilor alin. (2) si (3) din art. 5 al Legii nt. 78/2000 si pedeapsa aplicat& nu corespunde criteriilor generale de individualizare prevazute de art. 72 C.pen. Recursul este fondat Din verificarea lucratilor dosarului se refine c& in considerentele sentinfei primei instante se face referire la dispozifiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, in acest sens ficdndu-se aplicarea prevederilor art. 334 Coprocpen. in dispozitiv insi, norma de timitere este in inegralitate art 5 din actul normativ indicat in apelul declarat de Parchetul de pe lang Tribunalul Covasna, procu- rorul, oral, a cerut modificarea dispozitivului sentintei in sensul incadrari

S-ar putea să vă placă și