Sunteți pe pagina 1din 10

3.1 Sistemul salarizarii la firma EnterSoft Romania.

SRL se descompune in
urmatoarele procese si subprocese:
Calculul salariilor cu urmatoarele subprocese:
Evidenta drepturilor salariatilor;
Calcul drepturi salariale;
Calculul contributiilor la organele statului: calcul impozit, calcul retineri;
Remunerarea salariatilor;
Evidenta situatiei salariatilor , cu urmatoarele subprocese:
Evidenta personalului: indemnizatii aferente concediilor de odihna, drepturi aferente concediilor
medicale;
Centralizare numar ore efectiv lucrate;
Inregistrarea noilor angajati.
Raportare la sfarsit de luna , cu urmtoarele subprocese:
Inregistrare declaratii privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat;
Intocmire list pentru cuantum salarii;
Intocmire alte rapoarte cerute de alte departamente.
Actualizarea in contabilitate a datelor lunare, cu urmatoarele subprocese:
Inregistrarea operatiunilor contabile;
Inregistrarea modificarilor legislative.
Raportare la sfarsit de an ( intocmirea situatiilor anuale privind fia fiscala)

3.2. Descrierea intrarilor


Proce
s/
subproc
es/
procedu
ra n
care
intra

Calculul
chenzin
ei

Denumi
re
intrar
e

Lista
avans
chenzin
al

Evidenta
situatiei
salariatil Foaie
or
pont
aj

Emitent si/sau
Sursa de
intrare in
sistem

Departamentul de
contabilita
te

Departamentul de
contabilita
te
- Departamentul
de resurse
umane

Structura intrarii

Nr.crt(N,2)
Nume/prenume(A,30)
Marca(N,5)
Salariul de
baza(N,6),
- Timp
efectiv(lucrat/conc
ediu medical)(N,3)
Avans de plata(N,6)
-Semnatura(A,7)
Nr.crt(N,2)
Nume/prenu
me
salariat(A,30)
Prezenta/ore(N,31
zile)

Date preluate

Stocarea datelor
(tabele
ale bd, fisiere sau
dosare) unde vor
f inregistrate
datele intrate in
sistem

Observatii

Marca
Salariul de baza pe luna

Baza de date

Timp
efectiv(lucrat/concediu
medical)
Avans de plata

Nume/prenume
salariat
Prezenta/ore
Total ore

Baza de date

Ex.:
Poate f
preluat
numai dup
ce a fost
introdus
Doc.
1

Doctor
Departamentul
de resurse
umane

Certifc
at
medical

Evidenta
situatiei
salariatil
or
Cerere
pentru
concedi
u de
odiha

Salariat
Departamentul
de resurse
umane

Evidenta
situatiei Contra
salariatil ct de
or
munca

Angajat
Departamentul
de resurse
umane

Eliberat(AN,8)
Valabil pana la
data de(AN,8)
Doctor(A,30)

Nume/prenu
me
bolnav(A,30)
CNP(N,13)
Varsta(N,2)
Diagnostic(AN,40)
Semnatura si
parafa(A,5)
Nume/prenume(A,30)
Nr. Zile cerute(N,3)
Perioada(N,3)
Data(AN,8)
Semnatura(A,5)

Nume/prenume(A,30)
CNP(N,13)
Adresa(AN,40)
Functia ocupata(A,
20)
Durata muncii(N,2)

Valabil pana la data


Nume/prenume
bolnav
CNP

Nume/prenume
Perioada

Nume/prenume
CNP
Adresa
Functia ocupata
Durata muncii

Dosare
Documentel
Baza de date e
justifcate
aferente
certificatulu
i medical a
salariatilor
sunt
preluate din
dosare in
baza de
date a
frmei
Baza de date Cererea
salariatului
este
preluata de
departamen
tul de
resurse
umane, iar
datele vor f
introduse
intr- o baza
date
Baza de date de
Contractul
de
munca este
preluat de
departamen
tul de
resurse

Calculul Grila
salariului salariza
re

Departamentul de
resurse
umane

Nume/prenume(A,30)
Functia
ocupata(A,20)

Nume/prenume
Functia ocupata
Salariul

Baza de date

datele vor f
introduse
intr- o baza
de date

3.3 Descrierea iesirilor

Proces/subpr
Denumi
oces
de
re
prelucrare
iesire
din care se
obtine

Calculul
salariilor

Stat
de
salarii

Destina
tia
iesirii

Structura iesirii

Departamen
tul de
contabilitate
-

Document
ul/
document
ele pe
baza
caruia se
obtine

Nume/prenume(A,30)
Functie(AN,20)
Cls(N,3)
Nr. ore lucrate lunar(N,3)
Salariul de baza(N,6)
Norma(N,3)
- Foaia
Gr(A,2)
de
Total drepturi(N,4)
pontaj
Venit brut(N,4)
- Lista
Deducere personala(N,3)
avans
CAS(N,6)
chenzin
CASS(N,6)
al
CFS(N,4)
Prime,
Certifc
cadouri,
at
indemnizatii(
medical
N,6)
Venit baza de calcul
Cerere
impozit(N,
concediu
6)
de
Impozit calculat(N,6)
odihna
Salariul net(N,6)
Semnatura primire(A,3)

Stocarea
datelor
(tabele ale
bd, fisiere
sau
dosare) de
unde se
obtin

Tipul
iesirii si
momentu
l obtinerii

Modalita
tea
actuala
de
obtinere
Se
realizeaza
prin
urmatoare
le formule
de calcul:
Retine
ri: CAS

Se
salveaza in
baza de
date

Programat
la sfarsitul
fecarei
luni

10,5%xSB
CASS 5,2%xSB
CFS - 0,5%
xSB
Spor de
vechim
e 25%xSB
Deduc
eri
fscale

Observatii

Raport la
sfarsit de
luna

Actualizarea
in
contabilitat
e a datelor
lunare

Fluturas

Salariat

- Nume/prenume(A,30),
- SB(N,6)
- Retineri(CAS,CASS,CFS,
Impozit, Alte retineri)
- Avans(N,6)
- Total retineri(N,6)

- Nr crt (N,3)
- Compartiment(nr.
zilelucrate,CO,CM,MO,NM)
(N,3)
- orelucrate(N,3)
- SB(N6)
- Salariu realizat(N,6)
- Indemnizatia ptCO(N,6)
- Suma zile libere platie(N6)
- Prime de vacanta(N5)
- Sporuri pemanente(N5)
- Sporuri ocazionale(N5)
Centralizat Departamen - Total salariu(N6)
or de plata tul de
- Venit brut(N6)
conducere
- Salariu net(N6)
- Retineri(N6)
- Taxe platite de
societate(CAS,CASS,CFS,
fond creante si
garantare, fond carti de
munca),
- Taxe platite
desalariat(CAS,CFS,CASS,i
mpozit salrii, total datorii,
zile CM)
- Nr mediu salariat(N,3)
- Total datorii societate(N,7)

Stat de
salarii

Stat
de
salari
u

Se
salveaza in
baza de
date

Se
salveaza in
baza de
date

- La
sfarsitul
Automat
lunii
- Programat

Se
realizeaza
la sfarsit
de luna
Programat

Se obtine
automat
introducand
u- se
treptat
valorile din
statele de
salarii

Poate f preluat
numai dupa ce a
fost introdus
statul de salarii

Poate f preluat
numai dupa ce
au fost
introduse toate
statele de salarii
si celelalte
document te
justifcative
necesare
intocmirii
statului de
salariu

Nota
contabi
la

Raport la
sfarsitul lunii
Declara
tii
fscale

Departamen
tul de
contabilitate
-

Unitatea(AN,15)
Nr.doc.(N,5)
Data(AN,8)
Explicatii(A,30)
Simbol conturi(D/C)(N,6)
Suma(N,6)

Stat de
plata

- Data(AN,8)
- CUI(N,10)
- Denumire angajator(A,20)
- Nr.crt(N2)
- Nume/prenume
Departamen asigurat(A, 30)
Statele
- CNPasigurat(N, 13)
tul de
de plata
contabilitate - Nr. contract(N,3)
- Tip asigurat (N,3)
- Nr. ore norma(N,3)
- Nr.ore lucrate in luna (N,
3)
- Nr. ore suspendate in
luna(N, 3),
- Baza decalcul(N,6)

Se
arhiveaza la
departamen
tul fnanciarcontabil (in
baza de
date)

Neprogram
at la
sfarsitul
lunii

Se
Se
realizeaza
stocheaza in
programat
baza de
la sfarsitul
date
lunii

Calculul
contributiilor
la organele
statului

- Date de identificare ale


angajatorului(Cod
deidentifcare
fscala(N,13),
Nume,prenume/Denumire(A
,20
)
- Adresa(AN60)
- Date de
identificare ale
angajatului(CNP(N,
Departamen 13)
Fisa fscala tul de
Nume,prenume/Denumire(A State de
plata
contabilitate ,20
)
- Adresa(AN,60)
- Date privind perioada
anagajarii(Data
angajarii(N,8)
- Data incetarii
activitatii(N,8)
- Deduceri personale(pers
aflate
inintretinere(CNP/NIF(N,1
3)
- Calculul impozitului pe
venituri din salarii(A,15)
- ,Deduceri personale(N,6)

Se
stocheaza in
baza de
date

Se editeaza
de catre
angajator
in format
hartie in
doua
exemplare

3.4. Descrierea proceselor de prelucrare


Proces
/
Subpro
ces

Calculul
salariilor

Descrierea
succinta a
operatiunilor de
prelucrare

Intrari in
proces

Se introduc salariile de Foaie de pontaj


baza pe baza
Lista avans
carora se
chenzinal
calculeaza
retinerile,
Cerere
deducerile,
CO
sporurile si
impozitul pentru a
Cerere
se obtine salariile
nete
CM

Iesiri din
proces

Formulele sau relatiile


de calcul

Stat de plata

Fluturas

Retiner
i:

CAS 10,5% x SB
CASS 5,2% x SB
CFS 0,5% x SB

Majorari
:
Spor de vechime

Evidenta
situatiei
salariatil
or

Se introduce numele
salariatilor, numarul
de ore lucrate,
indemnizatiile
aferente CO si CM

Foaie pontaj

Grila de salarizare

Stat de plata

Stocarea datelor
(tabele
ale bd,
fisiere sau
dosare) in
Se stocheaza

baza
de date

Bonusuri
pentru dedicatie
profesionala
Se stocheaza in
baza
de date

Observatii

Se introduc
retinerile si
majorarile
aferente
fecarui angajat
in parte.

Raportare
la
sfarsit
de luna

Se introduc
declaratiile
privind obligatiile de
plata la bugetul
statului, lista de
salarii si alte
rapoarte necesare
celorlalte
Actualizare Se
introduc date
a
privind
datelor in modificarile
contabilita legislative si
Raportare
Se
introduce datele
te
inregistrarile
la
necesare intocmirii
sfarsit de fsei fscale
an

Lista de avans
chenzinal

Stat de salarii

Contract de
munca

Declaratii
fscale
Centralizator
state de plata

Stat de plata

Fisa fscala

CAS 10,5%
CASS 5,2%
CFS 0,5%

Se stocheaza in
baza
de date

Se stocheaza in
baza
de date
Se stocheaza in
baza
de date