Sunteți pe pagina 1din 13
Anexa nr, 6 (SCLPUAT od Comisia de autorizase a aberatoarelor de incereii Moitet PROCES VERBAL privind rezultatul vizitel de confiemare auditalui 1, ,Comisia _... de autorizare. a Iaboratoreivi de” Incerciri in consérut $i", amide pilit Oidinut ménistrotui werdcilor pablice s%-amenajarit eritoriului (decizia inspactorvini de stat sef) m ain cedat Ja ofectnares , Vizite\ de confirmare a, au ja inal Taboratorul feu sedis} in. ike 2, Viaita sa desiagurat in provena reps mitorufai] $1 amnme: Jsitantitor offeialt ai ih Numele gi premunele Fonetia - Director — . Responsabil tehnie = Sef laborator Gaiti reprezentantiy 5, Comisia gi-a destigurat activitaten’in pesioada: fut confirmarea (neconfoymitatea) documente Hvarea) actiunitor cotcetive stabilite ea cma A, Eto sia. consta- ale GU Tivatizeren (netina~ a anditulai gi decide autorizayiei pentru wrmatearete ‘profile gi incercitri: | ea vizitei de confirmave Ta 10 vile de ta ata primi caportalwi ‘oditat privind realizares acfitmilor corective stabilite ia yederea elusindrii ncconformitafilor constatate la Viniti de confiemare a auditnli imputemiceste scoretariatul comisici si trnnsmitd oficia} hottiavea Inst COMISTA DE AUTORIZARE. 340 MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE §f AMENAJARIT ‘TERSTORIULUE PROCEDURA privind AUTORIZAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE, DIN LABORATOARELE DE INCERCARI DIN ACTIVETATEA DE C.Q. 3¢1 Miran ppRhOCEDURA PRIviND AUTORIZAREA ISCLP.U.AT, | PERSONALULUL DIN LARORATOAIURS DE ha “_LINCERCART St Diy acriviTaTea DE Ce. PROCEDURA privind PRIVIND AUTORIZAREA PERSONALULUT DE SPECIALITATE DIN LABORATOARELE DE INCERCAR: Din ACTIVITATEA DE ¢.Q. Modifictri (tmbundtégtci, actualieSti} ‘Data si acto? prin carel se Jace mosiificarea PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA INCERCART St DIN ACTIVITATEA DE C.Q. PERSONALULUL DIN LABORATOARELE Dr RESPONSABILITATI — Pentru aducerea Ia indeplinire torii implicati in realizarea construc _ — Pentru modificiri (imbundtifiri, actualizaei) — LSO-L.PUAT. or. 1.S.C.L.P.U.AT. face 343 er ener aucan |. PROCEDURA priviNo avrommanen ISCLNGA2, | PERSONALULUY pin Ay OUTORIZAREA. 4 Ate | INCERCARY St DIN ACTIVIFATER DE CO. EATEN DE CAPITOLUL I . OBIECTUL PROCEDURIT Ait. 1. Prezenta procedur& stabileste cadrul normativ ene Ei privind autorizarea petsonaluiui de specialitary det labora. toarele de incercari in constructii, ¢f a personalului din activitatea de control al calititii in vederea’ aducerii Ja indeplinire 2 pre- {deter art 21 alin. 13 din ,Reguiamentul privind soon Ha apeggigs lboratoarelor de incerciss ta coustruetiie eae ee din ,,Regulamentul privind controlul de at al calitatii in constructii" precum gi a prevederilor art. 22 din »Regulamentul eee esnceTes Fi asigbrarca calitStit in contnietiee Procedura stahileste modalit&tile $i tehnicile de autorizare precum si conditiile de participare> autorizare gi de valabilitate & eutorizatiilor CAPITOLUL Iz SCOPUL PROCEDURE Art. 2. Principatele obiective wmavite prin aplicarea proce. chuii privind autorizarea personalului de specialitate din labora. are de Mmoerckei din constmchit gi din aetivitares oe eee ‘ umatoarele T Gvaluazea cunostintelor privind prevederile legislatiei ; | Svakuaiea conostingelor din domeniul calitSqii si a) siste. mului caliti(ii: : meatelan a cunostintelor tehnice, crnoasterea prevederitor reglementirilor tehnice aferente activitit i pe care o desfi seq oVMuaea. experientel detinute co privi practi + 3: Autorizarea personalulei de speci Zeatk si nu conduce Ja transferul de responce; autorizaté ta organismul de auto, ‘ one. litatide ta persoana 344 MLP.ar, PROCEDURA PrivinD AUTORIZAREA ISCLPwar, | PERSONALULUI DIN LABORATOARELE DE PSCIPUAE. TINCERCART St_DIN ACEI TEATS Det CQ, I BE CAPITOLUL Itt DOMENIUL DE APLICARE Art.'4. Pregenta procedurt’ se aplici: pentru autorizaren sax Teautorizarea specialistilor din démeniul constructiilor definitt prin art. 6 al ,,Legii nr. 10/1995 privind ealitatea in constructii*" in vederea indeplinirit functiilor tebmice din laboratoarele de fncerciri si din activitatea de CQ si sunt implicati direct in activitatea de concepere si tealizaren constructiilor sau in ofec. tuarea de incerciiri. Art. 5, Autorizarea specialistilor care efectuearA o activitate tehnici in laboratoarele de inceredri sau indeplinese o functie in domeniul CQ este obligatorie gi se aplick indiferent de gradu Jaboratorului de incerc&ri sau natura kncrarilor de constructif controlate. Att. 6. Autorizarea specialigtilor, care efectnean’ o activi. {ate in domenjul laboratoarelor de incerctri sau pe linge de CO aferenta constructiilor din cadrul obiectivelor cu caracter secret stabilite prin o:dine ale Ministrului Apirérii Nationare, Minie. trului de Interne si al Directoralui SRE sau la obiective nucloare se tealizeaz de citre organele proprii ale acestora, ahilitate tn acest scop. Art. 7. Cetitenii care nu an cetitenia romint sav amt wtilizati de persoane juridice din striinitate pentru executares ‘uno: constructii ce se realizeazii po teritoriul Roméniei se aston zeazi in conformitate cu prevederile prezentei proceduri fa nuisura in care acestia nu detin o autorizatie emisti de o institute din striinatate cu care oxganismul de autorizare LS.C1-P 1 tf @ Stabilit relajii de recunoagtere reciproct 345, PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA, PERSONALULUL DIN LABORATOARELE DE INCERCARY SE DIN ACTIVITATEA DE CQ. MPA. ISC LENA, CAPITOLUL IV TERMENI UTILIZATE Art. 8. In presenta proceduri au fost utilizati_ termeni eonsacrafi pentru activitatea din domeniul calititii din care: — procedura — mod specific: de a efectua o activitate; — autorizarea personalului de: specialitate — recunoagterea formala a competentei specialistulni pentru a efectua activititi; — organism de autorizare — organism care efectucaz’ auto- rizarea; — calitate — ansamblul de proprietiti si caracteristici ale unui produs sau servicitt care ti conferk acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite; — controlul calititii — tehmicile si activitatile cu caracter operational utilizate pentru indeplinirea cerinfelor referitoare la calitate; verificarea calititii — confirmarea conformititii unei activititi sau unei proprietiti a unui produs cu cerintele specifice ; = sef de profil de incerciri — persoanA de specialitate auto- rizati care are atributiuni privind electuarea incercirilor, coordo- neaza activitatea intr-un profil de incerciri si are drept de sem- n&turd privind atestarea conformitafii procedeului utilizat cu ptevederile normetor tehnice gi de confirmare a corectitudinii re- zultatelor consemnate in documentele elaborate, CAPITOLUL V LEG, ACTE NORMATIVE Si REGLEMENTARI TEHNICE ‘Art. 9. Intocmirea prezentei proceduri s-a fScut cu respec- tarea prevederilor urmiitoarelor Jegi si regulamente: — Legea nr. 10/1995 privind calitatea in consteuctii; 346 aram |, PROCEDURA privInD auronmanna i DE CO = Regulament privind conducerea si as ‘tii 4 lncerea si asigurarea calititii én constructii; 8 HEE in — Regulament privind controlul “de stat al calitktii in > Regulament privind autorizaren gi acreditaren laborae toarélor de incercixi in constructii — standardele seria SR — ISO 9000. CAPITOLUL VI DOMENIL DE AUTORIZARE. Art. 10. Domeniile de activitate pente activitate penira care. se’ autori- zeaxi personalul de specialitate din activitatea de CQ sunt cele previzitte in anexa nr. 6 HE CO sa coe Art. 11. Lista profilelor de incerekei : Lista px r de incerciri pentra care se autor}. zeaza sefii de profil din cadrul iaboratoarelor de incerehri in constructii se prezinit in anexa nr. 7 CAPITOLUL Vit ORGANIZAREA AUTORIZARH PERSONALULUI gy Att, 12. Antotizarea personalului din laboratoarele de incer- Cari gi din activitatea de CQ se face pentra personalul de specias litate din aceste activitifi si anume ees fmeeitt; 12k: Autorizacea ‘Dersonalului din laboratoarele de incerciri se face, pentru orice specialist ce urmeazi a detine o funcfie fn cadrul laboratoarelor de incerciri, care implied ses ponsabilitafi tebnice privind efectuarea incercirilor $i are dr ‘eptul de semnatura privind atestarea conformitttii procedurii utili- zate de prevederile normelor tehnice si de confismare a corectitu- dinii rezultatelor consemnate in documentele elaborate fn acest sens, sunt supusi autoriz&rii, specialistii stabiliti prin art. 24 alin. 13 din ,,Regulamentnl privind autorizacea ¢ acreditarea laboratoarelor de incerciri in consituchii" si anume 347 MLPA: PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA retkEhog | PERSONALULUI DIN LARORATOARELE DE SEED GAT | INCERCART SI DIN ACTIVITATEA DE CQ. — sefii laboratoarelor de incercéri, indiferent de tipul sau mirimea laboratorului de incereiri; — sefii de profile de incercéri, pentru profilele pe care le coordoneazi direct sau pentru care Sunt desermnati a asigura su- plinirea titularilor inclusiv personalui ce efectueaz’ inceredri nedistructive Art. 12.2. Autorizarea personaluiui din activitatea de CQ se face pentru sefii compartimentelor CQ precum si pentra orice specialist desemnat a efectua o activitafe distincta pe linie de cq. Art. 13. Autorizarea personalului de. specialitate din Iabo- ratoarele de incerciiri gi din activitatea de CQ se face de catre Inspectia de stat in construcfiiy.Iucriri publice, urbanism gi amenajarea teritorimlui, aceasta constituind in acest scop com siile Art. 13.1, COMISIA CENTRALA DE AUTORIZARE A PERSONALULUL DE LABORATOR $I DIN ACTIVITATEA DE CQ pentru gefii laboratoarelor gi sefii de profile’ din Jaboratoarele nationale ; — sefii laboratoarelor de zonii si din institutele de cerce- tare in ‘constructii; — gefii laboratoarclor si sefii de profile din Jaboratoarele din fnvitiintul superior ; — sefii laborate de unitate, care codrdoneazit activi- tatea unui ldborator en cel putin 4 profile de incereiri desemnat de 1.S.C.L.P.U.A.T. la propunerea organelor teritorjale in vede- rea promovarii acestora ca laboratoare de zona ; — personalul care efectueaz’ incerciri nedistructive. — Sefii compartimentelor de CQ ai agentilor economic! care exeonti constructii de categoria de importanfa A, B, C. Ast. 13.2. COMISHLE JUDETENE DE AUTORIZARE A PERSONALULUI DE LABORATOR cu atributiuni de autori- zare pentrn: = sefii de profile de incerciri pentru Iaboratoaxele de zona; — felii laboratoarelor gi sefii de profile de incerciri pentru. 348 int A: PROCEDURA PRIVIND AUTOIZAREA, eee | PERSONALULUI DIN LABORATOARELE Dr, MCLPULAT. ) INCERCARI St DIN ACTIVITATEA DE CQ. Jaboratoarele de intreprindere cu exceptia sefilor de laborator prevazuti la art. 13.1 alin. 4 din prezenta procedut’; — sefii. compartimentelor de CQ ai agentilor economici care.executi Iueriri de categorie de importania D; — personalul din activitatea de CQ pentra toate construc tile indiferent de categoria de importan}a a acestora, “Art. 14. LS.CL.P-U.A.T. in activitatea pe: care o desti- godr’ cus privire la autorizarea personalului de laborator si din cdinpartiméatele de. CO, poate stabili, dup& caz; delegarea de competente de la ,Comisia centralé de autorizare” la ,,Comisiile judefene ‘de autorizare® ‘Art. 15, Componenta Comisiei Centrale de autorizare a personalului de laborator si din activitatea de CQ precum gi a Comisiilor judetene de antorizare a personalului de laborator si din cobhpartimentele de CO este previnatit in anexa nr, | Art. 16. ;,Comisia Centrali de autorizare a personalului de specialitate din laboratoarele de incerciri si din compartimentele de COM se numeste prin ordin M.L.P.AT »Comisiile judetene de autorizare a personalwlai de speciali- tate din. laboratoarele de incerciri si din activitatea de COM se niumesc de ISCLP.UAT. la propunerea inspectiilor teritoriale. Art. 17. Secretariatul comisiilor de antotizare- se asiguré de citre L.S.C.L.P.U.A.T. pentra comisia central’ si de inspec- fiile teritoriale ale L.S.C.C.P.U.A.T. pentru comisiile jadetene. CAPITOLUL VILL REGULL GENERALE DE FUNC{IONARE A COMISHLOR DE AUTORIZARE A PERSONALULUL E SPECIALITATE DIN LABORATOARELE DE INCERCARI SI DIN COMPARTIMENTELE. DE CQ Ait. 18.",,Comisiile de autorizare a personalului de speciali- tate din laboratoarele de tncerctiri si din compartimentele de CQ" se intrunesc trimestrial 1a datele stabilite prin programele de activitate adoptate de acestea, 349 an PaernenrEenen LPAT. PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA rAELEAT | pERSONALULUT DIN LABORA TORAELE DE SCEMUAT. | TSROMT St DEN ACHTATCA BE Oe cc eee Comisiile de autorizare se pot intruni suplimentar in cursul unui trimestru cu aprobarea 1.S.C.L.P.UAT., dar numai in eazud in care se inregistreaz’ minim un numir de'10 candidati pentra objinerea autorizatici, iar intrunirea comisiei comport% urgenta. Art. 19, Data stabiliti pentru intrunivea comisiei de autori- zare pentru examinarea candidatilor la autorizare se comunied in setis cu cel putin 15 zile inainté, institutiei in cadre) careia igi desfiisoard activitatea specialistul admis si participe la examen. CAPITOLUL IX CONDITIL DE ADMITERE LA EXAMENUL DE AUTORIZARE, Art. 20, Admiterea la examenul de autorizare se face baza dosarului depus Ia secretariatul comisiei compus din: Art, 20.1, cerere scrisi a institufiei care solicit3 antore area personalului —~ model anexa 2a, 2b. Art, 20.2. memoriu de activitate — model anexa 3 Art. 20.3. diploma de absolvire semnati pentru: conformi tate de unitatea solicitanti sau de secretariatnl comisiei de autori- zare Art. 20.4, recomandare LS.C.L.P.U.A.T. — pentru perso- nalul prevazut Ja art. 4.1. — model anexa 4 Art. 20.5. dovada plijii taxei de autorizare Art. 20.6.'Pentru specialistii care solicit’ autorizarea in do- meniul monumentelor si ansamblurilor istorice, arheologice, de arhitecturi sau de cultura este necesar suplimentar — recoman- darea organului de specialitate desemnat de Ministerul Culturii. Art. 21. Personalul de specialitate trebuie si. indeplineasci urmitoarele’ conditii: 350 . PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA PERSONALULUL DIN LABORATOARELE DE, INCERCARY SI DIN ACTIVITATEA DE CQ. Art, 21.1. Personalul de specialitate din laboratoarele de incere’ri. 2} Condiié de senati (eee Laborator national gel Iaborator | —~ absolvent facultate teliniet, . de speciatitate ‘nginer) ef profil = absolvent facnttate telinies. Gogines} Laborater de zonit sef laborator | — absolvent facuitate tehnica (ingines) sef profil — absolvent faceltate tehnick (inginer) Latorator de‘intreprinderel sef tahorator | — absolvent jacultate tehnicd 3 profite de sneercari Gagines} — absolvent facuitate telnic’. (subinginer) $08 profit — alotvont facuttate tehnica Gngines) absolvent al nei geoli tehinice (telinieian) 1-2 profite ae gef laborator | absoivent facultate tehnick snceretini Gingines) = absolvent facultate tehnica (ubinginen) = absolvent al wnei scott tehnice {telinician) = absolvent af umui tices “de specialitate Pentru activitatea de laboratot, petsonalul propus pentra admiterea la examenul de autorizare trebuie si fie absolvent al unei facultifi de profil, a unei gcoli tehnice de profil sau a unui institut de Invigimfnt superior sau scoali tehnick de chimie 351 eee ELPA, PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA ISCLDUAT, | PERSONALULUY DIN LABORATOARELE DE MGMPAT. | INCERCARI SI DIN ACTIVITATEA DE CQ. eee 1b) Condipii de vechime tn activitate —ee ee eres in activate Gradul laboratornint Panetia Nechimea tn activ. Tabwratoranatonat | ge abortor de apecatitate | & ani : Borel in ‘ Bot sn aperator de mitte SY protic trees | gt taberto 4 soi 13 pried heer ee ef Daboratoe Lin Art. 21,2. Personalul de specialitate din activitatea de CQ 2) Condit de atid th profitul de activitate profesat sau inrudit en acesta Categoria de Fonetian importants je const cties srupi SEV COMPARTMENT . | A, B,C | ~ absolvent Satuitate tehnied co {inginer) D = sbsolvent facultate-tehnick Gngines) — absolvent facuitate tehnicd {subinginer) CONTROLOR DE, ASB = absoivent facnltate tehnicd CALITAT! Ginginer) ~ absolveut facultate tehnic’ Gaginer) — absolvent facuttate tehnici (subinginer) D = absolvent facultate tebnick inginer) — absolvent facuttate tehnicd _femagines) : = absolvent We Licea de spe- Gialitate * (iehnician) Pe 352 han PHOCEDURA PRivino aUTonmanva Maenae. | ponsowiputn pn bANORAROReeeS pe LS.CLPUAT, INCERCARI $1 DIN: ACTIVITATEA DE CQ. 1) Conditii de vechime in activitate Categoria ¢e| a clidina | Ott 242 Totart] ee oe mcompartr-| A | — inginoe 8 > MENT CO Bo | D inginee 3 2 | © | = ings a 2 D | = inginee 2 i = binging a 2 conrroror | A.D | — snginer 3 2 peeanate | Vc | = sneinor 2 i = sabinginer 3 2 D | a inpince i i = subinginer 2 i = Sinclar 5 2 Pentru: lucririle de construcfii civile precum si cele de inter= ventii la monumentele istorice (consolidari, restauréri, modi ficiri), dup& caz, activitatea de control a calititii poate fi efechu= tuata gi de arhitecti, absolventi al ,,Institutului de Arhitectura“ Art. 22. In caguri bine justificate, cind specialistul propus pentru autorizare nu indeplineste conditiile previznte la art, 21.1 si art. 21.2 dar competenta tehnic’ ‘a acestuia a fost veri. ficat in activitatea practic’ de organele teritoriale ale 1.$.C.L P.U.A.T., la solicitarea institutici interesate, cn avizul inspec tici teritoriale, L.S.C.L.P.U.A.T. poate da derogiri de la preve- derile articoleior enumerate mai sus. Art. 23. Pessonalul de specialitate al 1.S.C.L.P.U.AT., pre- cum si personalul din activitatea de CQ sau de laborator care define un fille universitar sau de doctor in gtiinte tebnice: si activeaza in domeniul in care a obtinut titlal respectiv se consi: deri autorizat de 1.S.C.L.P.U.AT, : 23 — cd. 802 353 Sa MLP.AT, PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LSCLPUAT, | PERSONALULUI DIN LABORATOARELE DE “| ANCERCARE St pry activiraTea DEG Act, 24. Candidatii Ia atitorizare pot obtine ctimulativ ga grizarca In calitate de sef de laborator 51 get de profil rofile) de incercdri in cazul in care se va solicita aceasta, ustiticat de volujnul redus de incerciti efectuate de laboratorul. respect. in cazul laboratoarelor de unitate, specializate pentra efec~ fusuea de Incercisi Ta statifle de betoane sau stafiile de mint sefeltice cu maximum 3 profile de incercati autoriaate, meta necesar si se numeasci seli de profile, tesponsabilititile acestora find preluate cumulativ de seful de laborator _ Art. 25. In cadrul sistemului calittii adoptat de oxgani- Zafia de constructit montaj, compartimentul CO se va den serra, Concordanfx ct categoria de impostanti'a constructiilen, volumul si complexitatea huct&rilor ce ‘se realiceaz’ de agentul economic ‘respectiv, Art. 26. In cazul agentilor economici care executd construc- fii de categoria de important D, sau Iucriri de modernizare, modificare, transformare si. reparatii care nu adue modifickri privind cerintele stabilite prin art, 3 al Legii nt. 10/1908 privind calitatea in constrac}ii, cu un volum mic si de complexitate redust, Sxereltarea activitatii de CQ se poate face de conducdtorul tehnic $% GBecialitate In basa “acordului prealabil. obtinut (ois IS.C.L.P.UAT., cu conditia respectirii prevederilor prezentei proceduri cu privire la autorizarea acestorae CAPITOLUL X DESEASURAREA EXAMENULUI DE AUTORIZARE Art a7: Bxamenul de autorizare se destigoara seris gi oral cuprinzind: : Art. 27.1, Examen scris Tons’ Ge cunostinte privind legislatia, sisternul calitatii §i Teglement&rile tehnice privind activitates’ de laborator, res- pectiv de CQ; 354 . PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA MLPA, SONALULUY DIN LABORATOARELE DE TS.CLPUAT. RCARE Sf DIN ACTIVITATEA DE CA — J subject din domeniul sistemului calithtii; — 23 subiecte din domenial tehnie aferent activitatii, de laborator, respectiv de CQ; Art. 27.2. Examen oral — 3 subiecte de ordin tehnic; = discutii de investigare a gradului de cunoagtere a acti- vitt{ii de Inborator, respectiv de CQ. Art. 28. Comisia de autorizare, poate stabili, dup caz, Prezentarea in scris si a celor 2 subiecte care fac obiectul exame. xului oral, sau fnlocuirea fiecirui subiect seris san oral cu cite un test compus din minim 10 intrebari. Art, 29. Remultatul obtinut ta examenul de autorizare precum si decizia luati se consemneari intrun proces verbal yaodel anexa nr. 8. Art.-30. Se consider antoriaati, si li se elibereazt diploma de autorizare candidatilor care la examenul ce antorizare an cbfinut media generala minim 8 (opt). Se autorizeazti provizoriu pentru 0 perioadi de maxim 6 luni | @ndidatii care au obfinut medii generale intre 6 (sase) si 8 (opt) exclusiv, Specialistii autorizati provizorit participa Ja un now examen Pianifieat de LS.CL.P.ULALT. 0% a prezenta un non dosar $1 Hiri plata unor taxe suplimentare de autorizare Dac nici ln aceasti nou’ examinare candidatul nu obfine media generali 8 (opt) mu i se va acorda o nous autorizatie provi- voric, candidatul avind dreptul de a participa a un nou examen cup expirarea a 6 Inni de Ia data ultimei examinari. Na se autorizeazi si pierd dreptul de a se presenta la un now examen, pentra 0 perioads de 52 luni, specialigtii care au obfinut note mai mici de 6 (gase), Art. 31. Bibliografia pentru sustinerca examenului de auto- rigare se prezint{ in anexa nr. 5a si nr. 5b. Bibliogratia va fi reviguitd si completati periodic gi va fi publicati in conformitate cu prevederile art. 43 din prezenta procedura, 355 eee . PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA PERSONALULUI DIN LABORATOARELE. pr: INCERCARE ST DIN ACTIVITATEA DE CQ. 5 a Art. 32. Nomenclatorul_ptofilelor de incorc&ti al Jabora- toarelor de incerciri in constructii se preainti in anexa-nt. 7. Art. 33, Pentru lucririle de drumuri la profilele M.D. si D. se considera ca ficind parte integranta din acestea si incer- carile specifice pentru activitatea de drumui prevazute in pro- filele MBM si BBABP enumerate in anexa nr. 7 Art. 34, Rezultatul obfinut la examenul de dutorizare se comunicé oficial de citre secretariatul comisici de autorizare in termen de 7 zile de la.sustinerea examenului de autorizare de ektre candidat. : Axt. 35. Autorizatiile se elibereazi cu perioad’ de vala- Dilitate de 2 ani. Exercitarea in continuare a activitapii pentru care a fost autorizat, dupi expirarea autorizirii, se face numai in daza sustinerii examenului, de reautorizare eu respectarea pr vederilor art. 30 din prezenta proceduri. Pentru participarea la examenul de reautorizare se transmit de citre solicitant Ia Comrisia de antorizare cu 3 luni inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei urmAtoarele documente: — cererea de reantorizare; = completarea memoriului de activitate; — aprecierea I.S.C.L.P.U.A.T. a activititii desfisurate in perioada de valabilitate a autorizafiei, in cazul autorizérii 1a Comisia Centrali de autorizare; — dovada pl&tii taxei de autorizare. Candidafii care solicit% autorizarea pentru efectuarea. de incerciri nedistructive pe -beton, beton armat, beton precom- primat trebuie si prezinte suplimentar dovada absolvirii umiti curs de specialitate recunoscut sau organizat de .S.C.L.P..ALT. cu specialistii proprif sau in colaborare cu productorli de apara- turi de incerciri nedistructive si specialisti din domeniut in- cercirilor nedistructive. 356 PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA PERSONALULUE DIN LARORATOARELS Dr ANCERCARL SI DIN ACTIVITATEA DE CQ, CAPITOLUL Xt DREPTURILE, OBLIGATILE St RESPONSABSLITATILE TITULARILOR DE AUTORIZATIL Art, 37. Personalul din activitatea de CQ are in principal drepiuri, obligatii gi responsabilititi: Art, 37.1, Drepturile personalulni din activitatea de CQ; a) specialistii antorizafi an dreptul de a ocupa o funcfie privind controlul calitatii constructitlor, in domentul autorizat, pe toatt perioada valabilitatii autorizafiei la oricare din agentit ‘economici care executi lucriri de constructii in domeniul res- pectiv; - : ; D) exerciti in numele condacerii agentului economic un control sistematic si exigent asupra calititii Iueririlor de con- strictii; €) propune, conducerii agentului “economic participarea Ia juni de speciatizare, reciclare, simporioane, expozifii sau alte ivitati organizate pe linia calithtii; a) propune, in ‘scris, conducktorului agentului_ economic misuri de oprire a oxecutiei Iucririlor in toate cazurile fn care neconformitifile constatate conduc la neasigurarea cerintelor definite prin Legea Nr, 10/1995 conducitorul agentulai economic rispunde de consecinjele deciziei Inate. Art. 37.2, Obligatiile personalului din activitatea de CQ. a) informeazi, operativ, conducitorul agentulsi economic grivind deficientele de ordin calitativ-constatate, in vederca dispunerii de masuri; | >) exercita controlul calitffii Iueririlor pe fa: stabilite prin reglementiirile tebnice si _,Planul cal yin sistenmul proprix de asiguiare a caliti{ii; ¢) elaboreazi gi supune spre aprobare programul de control mar intocmit in corelare eu prevederile ,,Plamului calithtii! de exeentio i adoptat 357 Mura, FROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA ISCLrwas, | PERSONALULUY DIN LASORATOMESS DE. SS | ivcercarr si piv" activizatna pee adoptat, pe care il depune cx mumar de invogistrare spre analiza $i aprobare conducktorului agentuhai econewsi G) inscrie, in documentele stabilite prin ,sistemut! proprin de sere & calitgii® adoptat de agentul economic. todve pores: ialat Ui misurile dispuse, pe care le depune condachtern agen- [aBt seonomie, in subordonarea cisuia fundfioneas spre ana liza 5i dispunere de masari: @) instlintedza fn setis; conducerea _agentutui asuipra unor nerespectiri a termenelor sam solu @ unor neconformitafi constatate: 1) participa la verificarea calitdtii Iucririlor ta principalele faue de executie stabilite prin 2 economic ilor de remediere ormele tehnice si semneazi proce. sele verbate de atestare a calititii: iif) Batticipa. si seinneash documentele intocmite 1a verifi. Giile efectuate in fazele dé executie care prin natyen lon sunt Geterminate pentru asigurasea calitifii covstractitte ; 1) informeaza, in scris conducerea agentului economic ‘asupra aspeotelor privind respectarea tehnologiilo: sav necesitifii intre- prinderfi de actiuni preventive sau corectives 4) instiinfeazi operativ conducerea ager in maximum 24 de ore inspect: (sub semn&tura conduck cerea wnor accident. tel j) verifict‘corectitudinea operatiunilor de trasar K) verifict respectarea de citte factorii implicati a preve- Gerilor ,Legii Nr. 10/1995 privind calitatea £. constructii* cu, Je entitizarea mumai de produse tradifionele fbvieste pe Ge standarde gi de produse, echipamente i procedee noi ntulti economic gi ile teritoriale ale 15.C.L.P.UA-T. torului agentulal economic) de’ produ. nice; © nivelinent ; pentru care exis 1) verificd utilizarea numai pentru care s-au emis’ certificate ‘tii acestora la constructii de eat nal, a constr duri bugetare de materiale si echipamente de conformitate jn cazul ‘utili tegorie de important exceplion ucHilor pentru Iucrarile publice realizate din fon, Precum sia Iucriivilor care asigura ceriajele stabin 358 1 A PRIVIND AUTORIZAREA ASCE BR PRA AORE op INCERCART SI DIN ACTIVITATEA Q. TR GIBESIN [JNCHRCARE STDIN ACEIVITATEA PE Cs : fatea in con- Tite ta art. 5 din ,,Legen Nr. 10/1995 privind calitatea | stnicfii* ; . «penta 1) Verified respertarea prevederilor »Regulamentsloi pent a in constructii® ; ra vith}ii_ metrologice in F 7 ae) parties le inspectiile efectuate de organele LS. cL rear z organelor sale teritoriale si verifies aducer Bw Faleplinte a neitarllor aispase de aceytia comunict tn sors Ig tamaele seedenee, sub semua conductor, agents seems quodal de rezolvare a musuritor stabil 8 18ey- one isuri-pentra cunoagterea prevederilor xegle- 0) pr Enilor tehnice sestate wemsroate informarite tntocmite de personal, din, etiitaen : aragrafele a, d, ¢, b art.87.2 din prezer 2 Pe drscris si'se depun ea pumar de inregistrare Je conduckioral agentului economic in subordinea walt tiv, formita cialistul respectiv, in conto vederite {onan propre de asigurate a calitifii adoptat de agen a fonarea, seen ersonaliel din activitatea de CQ x participa In solufionarea, ve ‘Arilor de avegherea si conducerea Incrixilor | Sphenitailor sag de realizare a ac{iunilor corective ioteea Art. 37.3. Responsabilitatile personalului din activita : ‘ispunde in prine & Qesonatut autorizat din activitatea de CQ rispunde in pri oa i sistematic al calitifii Incririlor si de ‘toh exigent si sistematic a i gi de apreclerncorecti. importante! netonforastor const F sevederile normelor tehnice; . r Syunigurile”propuse penta, nliturren seoonfomitiios recta Gi de legaltatea acdstora (fa cazul in care se impun Pp cuarea de propuneri).. : " c) voriticaren calitifii remedierilor exceutate; vata €) indeplinivea prevederilor planului dé control aprobat de conducerea agentulii economic; 359 hiram, FROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA ISCLDUAT, | PERSONALULUL DIN LADORATO MRS DE SERIA. | INCERCARL St DIN ACHR TOA REL ca. 2) etificarea, tndeplinivii de c&tve cei nominalizati a pre- Yederilor ,planulei calit&tii" adoptat de agentul, oeinie prin sistemul propriu de asigurare a calittii Art. 38. Controlul tehnic de.calitate efectiat de specialistii cua etivitatea de CQ nu exclude autocontrolul efectaat oe insisi toot gtal Iucririlor, contzolul erarhic exercitat la difeans ivele de citxe esponsabilii productiei si nui exonerecs pe acestia de responsabilitZtile si rispunderile pe care le aa in do- meniul calititii constructiilor Att, 30. Selli de-taborator si sefii de profile din taborato rele ‘de Incerciri in constructii, pentru laborateacte Fespectiv profilele pe care le coordoneazk, ati urmXtonrele Grepturi, obli- Bajii si responsabilititi: Art; 30-1. a. Dreptusile getilor de taborator respectiv. ale sefilor de profile de inceredes a) Specialistii autorizati aa dreptul de a ocupa 0 functie Care a ater’ Comeninlai de activitate si laboratorulai ponte care a obtinut autorizarea sau inferior acestizia: ») conduc activitatea laboratoarelor cau profilelor reparti- zate sub aspect tebnic, organizatoric ; <) asigura in cazul faboratoarelor nationale seu de zon’, sau fpopun conducerii agentului economic tutelar in carat Tabora- roaselot de intreprindere, participarea Ja acjiuni de specializare, *eciclare, simpozigane, exponitit sau alte Activites organizate pe linia’ calitatii. A ob, Drepturile specialistitor in efectuarea de incer: cari nedistructive. 2) Si efectuene incercisi nedistructive pentns care aut fost auiorizagi. Art, 92-2. Obligatiile settior de taborator respectiy ale selilor de profile a) asiguri mentinerea condifiilor avute in vedere Ia autori- zarea laboratoruini ; b) coordoneaxk activitatea din punct de vedere tehnic gi Srganizatoric in Jabarator pentru profilele pe cave le conduc; 360 j 7 PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA PERSONALULUI DIN LABORATOARELE DE INCERCARE $1 DIN ACTIVITATEA DE Ca. ©) exercit& controlul activith{ii depuse. de sefii de pile) operatori in vedérea respectiirii prevederilor normelor tehnice Privind efectuaren incereisilor; ; @) analizeazit vezultatele incercivilor si éispune actiuni corective. atunci cfind este cazul; ©) asigur’a pentram control permanent respectarea prevede- rilor normelor tehnice in efectuarea incercirilor gi interpretarea rezultatelor ; . 1) asigura instituirea unui sistem proprin de asigurare a calit&tii, de implementare de fumetionare si de perfectionare permanent a acestuia; g) verifick buletinele de fneercare, rapoartele tehnice, sab aspectul corectitudinii intocmirli acestora gi a respectirii’ pre~ vederilor normelor tehnice; h) asigur& propune in caz de dubii, colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de inceretri inter labora toare in vederea confirmirii corectitudinii rerultatelor obfinnte de laboraterul propriu; propane misuri pentrn cunoasterea gi aplicarea ‘lor tehnice in vigoare; j) transmit-la drganele teritoriale LS.CL.P.U.A.T. infor nuts, ‘sinteze gi date statistice, privind calitatea betoanclar gi materialelor; k) urmirese si rispund de realizarea Ja termen a misurilor dispuse’de 1.$.C:L.P.U.A.T. on prilejul inspectiilor Att. 39.2.b, Obligatiile specialistilor in efectuarea de incer- csi nedistructive a) instituiven, implomentarea, perfectionarea _sisteynului Propriu de asigurare a calititit (in azul fune|ionarié independents) ) respectarea normelor tehniee in efectuaren incerchsilor ¢) uemiresc si rispund de realizarea in termen a misurilor stabilite de LS.C.L.P.U.A.T. 361 ne oe PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA IS.C.LUU.At, | PERSONALULUL DIN LABORATOARERE DE | Reexcarr st piv activitatna DE CO. Art 303-2. Responsabilitafile setilor de taborator sia $efilor. de “profile - Sefii de laborator gi sefi principal de: a) instituirea, implementarea, perfectionarea sistemului de asigurare a calitatii in latorator respectiv profilele de incercstt coordonate ; b) mentinerea condifiilor de mediu, spafii; flaxuri, personal, aparaturi etc. avute in vedere la autorizare : ©) gorectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpreta- Tilor tehnice efectuate, prectm si de comicarea resiitetoks acestora factorilor interesati in termenele previzute prin contracte, Art, 39.3. b. Responsabilitatile ‘specialistilor in efectuarea de incerciri nedistructive “ mbscidlistii In efectuarea incercizior nedistructivertspund in principal de: 2) Respectatea. prevederilor normelor tehnice cu privire la efectuarea. incercarilor b) ‘corectitudinea rezultatelor incercirilor sia interpreti- tilor efectuate. - ii de profile’de incerciri raspund in CAPITOLUL XII ~ . ACTUALIZAREA, IMBUNATATIREA SAU MODIFICAREA PROCEDURIL Art. 40. Prezenta procedur% poate fi actualizatt, t8pita sau modificat comisi » imbun’- in baza unui referat intocmit de secretariatal i centrale de autorizare Art. 41. Referatul va cuprinde fondamentarea dle modificare precum si detalterea modificirii $i ant ~ capitolele, paginile, propunerii me paragrafele propuse a. se modifica; 362 PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA Soe Are PERSONALULUI DIN LABORATOARELE DE, YSCEPULAT. | INCERCARE SI_DIN ACTIN EAR A cq. ie ~ confinutul initial a1 prevederilor; ~formularea modificdrii; —~ justificarea modificarii ; = numele, prenumele, funcfia intocmitorului referatului de modificare ; — data tntoemiri Art. 42. Referatul va fi vizat de Inspectorul de Stat Sef at IS.C.L.P.U.A.T. si inaintat spre aprobare Ministrului Lucririlor Publice si Amenajérii Teritoriului Art, 43. Dupii aprobare se vor opera modificirile in tabelul modificarilor de la pag. 1 a prezentel proceduri Modificirile operate vor fi publicate in Buletinul construc fillor gio revist tehnick de profil, in eaaul fn care procedura, va fi supusd mai multor modifi- citi, textul integral modificat se va republica intr-o revistt tehe nici! de profil. CAPITOLUL XUT GESTIONAREA PROCEDURIL Art. 44. Prezenta procedur’ este gestionati de M.L.P.AT D.GT. Art. 45. Procedura se va multiplica si se va publica pein aia MLPA TAS.CLP.UAT. Art. 46. Origimalul ‘va fi arhivat la ML.P. IS.CLP.UAT. si va ‘avea obligatorin atagate a) tabelil de evidenfa privind distribuirea acesteia : d) dosarul referatelor cu’ propunerile si/sau aprobitile de actualizare, imbuniitatire sau modificare ‘a ‘procedusii. ©) dosaral cu paginile, capitolele sax edifiile retrase ale procedurii modificate . 363 PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA FERSONALULUL DIN LABORATOARELE DE INCERCART Sf. DIN ACTIVITATEA DE Cé CAPITOLUL XIV DISPOZITH FENALE Art. 54. Sunt supusi actiunii de autorizare sefii de labora~ toate si sefii-de profile din oricare din laboratoarele de tncerciri care emit documente’ valabile pentru ramura constructii, indi- fevent de organismul central sau local. ciruia ii este subordonat. Art. 55. Fihanfarea activitijii de’antorizare a personalului Gin laboratoarele de incercii gi din activitatea de CQ se va face pe bana de tarife aprobate de LS.C.L.P.UAT. din fondurile agen- filer economici solicitanti sau de persoanele fizice, in cazul Solicitirii_autoriziirii direct de ciitre acestia, Axt, 56. Nepracticarea timp de 2 ani a activitXtii pentru care & fost emisé autoriaatia couduce la suspendarea ptovizorie a antorizatici. Ocuparea unei funetii in domeniul autorizat se va puten face numai cu acordul comisici eare a emis autorizatia respectiva Ast. 57, Specialistii din domeniul laboratoarelor de tncer- cari san din activitatea de CQ se pot autoriza pentra mai multe profile san tomenii, fanctie de natura atribufiunilor functionale pe care le vor avea dtp’ autorizare. Att. 58. Tatifele privind activitatea de autorizare se pre- zinti in anexa nr. 13. Plata specialigtilor care efectueaz actin vititi in domeniul antorizivii personalului din domeniul labora- tonrclor de incere&ri sau din activitatea de CQ se va face eu Tespectarea prevederilor in vigoate. Sanctionarea disciplinary satt pecuniari a acestora se va face numai cu avizul organismului care La autorizat 364 a . PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA MILPA. PERSONALULUL DIN LABORATOARELE DE ISCLPUAD. | WCERCARL SL DIN ACHIVITATEA DE CQ, Art. 59. Prezenta proceduri privind auitorizarea persona- lulu! de specialitate din Iaboratoarele de incerciri in constructii face parte din ansamblul de proceduti elaborate in vederen deta~ lierii si aplicivii ,,Procedwrii privind autorizarea laboratoarelor de incerciri ia constructii Art. 60. Anexele de Ia 1 la 13 fac parte integranta din pre- zenta procedur’. Art. 61. La data intrivii in vigoare a prezentei proceduri isi faceteaz& valabilitatea Ordinal I.G.S.1.C, nr. 32/1984 privind autorizarea petsonalului C.T.C.-laborator. Art. 62, Prezenta procedurii va’ fi publicat’i in Buletinul Constructiilor si/sau o revisti tebnicd de profil. 365