Sunteți pe pagina 1din 3

Asociere in participatie.

Ce implicatii de
plata si declarative vor avea asociatii?
07-Iun-2016
51
In analiza urmatoare, vom vedea ce implicatii fiscale si obligatii declarative sunt in cazul unei
asocieri in participatiune constituite din o firma platitoare de TVA, TVA lunar la facturare si
impozit pe profit, o microintreprindere cu TVA la incasare trimestrial si impozit pe veniturile
micro si o persoana fizica neplatitoare de TVA. Scopul asocierii este construirea unui imobil de
apartamente care vor fi vandute. Primul asociat care va conduce contabilitatea si are si cel mai
mare procent (80%), iar firma cu TVA lunar si impozit pe profit.
Din intrebarea formulata rezulta ca administrator al asocierii este firma platitoare de impozit pe
profit (firma A) care are si calitatea de platitor de TVA cu perioada fiscala luna calendaristica. Ca
administrator al asocierii, firma A trebuie sa intocmeasca lunar, decontul asocierii prin care
repartizeaza veniturile si cheltuielile, direct proportional cu cota detinuta de catre fiecare asociat.
Deci, prin decontul asocierii se distribuie doar veniturile si cheltuielile realizate in cadrul
asocierii, conform contractului de asociere. Acest formular este reglementat prin O.M.F.P. nr.
2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, formularul fiind "DECONT
PENTRU OPERATIUNI IN PARTICIPATIE (Cod 14-4-14) "
"Decontul pentru operatiuni in participatie se utilizeaza in toate domeniile de activitate in care se
efectueaza operatiuni in participatie.
Acesta serveste ca document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si veniturile realizate din
operatiuni in participatie, precum si sumele virate intre asociati.
Se intocmeste de catre entitatea care tine contabilitatea asocierii in participatie, lunar, pe fiecare
asociat, cu veniturile si cheltuielile ce revin acestuia, pentru inregistrarea in contabilitatea
proprie, potrivit cotelor prevazute in contractele de asociere incheiate. Cheltuielile si veniturile
vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli si venituri, potrivit planului de
conturi aplicabil.
In decont se inscriu si alte transferuri, reprezentand valoarea mijloacelor banesti, a profitului
realizat, amortizarea mijloacelor fixe si alte sume rezultate din operatiunile in participatie. "
Astfel, prin decontul asocierii se respecta prevederile reglementate prin art. 321 alin. (5) din
Codul fiscal "(5) In cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila,
drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaza veniturile si
cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti. "

Aceste prevederi trebuie coroborate cu cele de la pct. 102 alin. (1) "In aplicarea prevederilor art.
269 alin. (11) si art. 321 alin. (5) din Codul fiscal, asocierilor in participatiune sau altor asocieri
tratate drept asocieri in participatiune, denumite in continuare asocieri, li se aplica prevederile de
la alin. (3) - (16), daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) veniturile si cheltuielile asocierii sunt contabilizate de asociatul administrator si sunt
repartizate pe baza de decont fiecarui asociat corespunzator cotei de participare in asociere,
conform prevederilor art. 321 alin. (5) din Codul fiscal;.."
Pentru toate achizitiile de bunuri si servicii efectuate in cadrul asocierii, firma A exercita dreptul
de deducere a sumei TVA deductibile inscrise in facturile primite de la diversi
furnizori/prestatori. Pentru vanzarea apartamentelor construite in baza asocierii, firma A va avea
obligatia sa colecteze TVA prin facturile emise in numele asocierii.
Pentru transferarea cotei parti catre C, societatea A nu trebuie sa emita o factura deoarece nu
presteaza un serviciu, fiind suficient un decont al asocierii. Practic, sumele (venituri si cheltuieli
realizate in asociere) distribuite prin decontul asocierii nu se supun TVA deoarece suma
distribuita nu reprezinta o prestare de servicii sau o livrare de bunuri din sfera de aplicare a TVA.
Acest aspect este reglementat, in mod expres, la pct. 102, alin. (4) din normele de aplicare ale art.
321 "Serviciile care sunt prestate de membrii unei asocieri corespunzand partii ce i-a fost
repartizata fiecaruia dintre ei in acel contract, care sunt menite sa duca la obtinerea unui rezultat
comun, nu constituie servicii efectuate cu plata in sensul art. 268 coroborat cu art. 271 din Codul
fiscal.
Faptul ca aceste operatiuni sunt desfasurate de asociatul administrator este irelevant in acest sens.
", dar si la alin. (5) "Repartizarea pe baza de decont a veniturilor asocierii, in limita cotei de
participare stabilite prin contract, de catre asociatul administrator catre membrii asocierii nu este
considerata ca fiind plata pentru bunurile/serviciile prevazute la alin. (3) si (4). Repartizarea
cheltuielilor asocierii de catre asociatul administrator, pe baza de decont, in limita cotei de
participare stabilite prin contract, nu reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. ".
Reprezinta livrari de bunuri sau prestari de servicii doar sumele distribuite peste cota stabilita
prin contract, aspect, de asemenea reglementat la pct. 102 alin. (6) " Atunci cand efectuarea mai
multor operatiuni decat partea ce a fost repartizata prin contract unui membru al asocierii implica
plata de catre ceilalti membri a operatiunilor ce depasesc aceasta parte, acele operatiuni
constituie livrari de bunuri sau prestari de servicii efectuate cu plata, in sensul art. 268 coroborat
cu art. 270 si 271 din Codul fiscal. In acest caz, baza impozabila este suma primita de membrul
respectiv al asocierii drept contravaloare a operatiunilor ce depasesc partea prevazuta pentru el in
contractul de asociere. ".
In ceea ce priveste implicatiile fiscale si obligatiile declarative ale firmei B, trebuie retinut faptul
ca veniturile realizate in cadrul asocierii de catre firma B se supun impozitului pe venituri
conform prevederilor art. 53 "Baza impozabila", alin. (1) "Baza impozabila a impozitului pe
veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, ". Firma B raporteaza,
trimestrial, prin declaratia cod 100, impozitul pe venit datorat atat pentru veniturile din
activitatea proprie, cat si pentru veniturile obtinute in cadrul asocierii.

De asemenea, veniturile obtinute in cadrul asocierii se au in vedere la determinarea


echivalentului in lei al plafonului de 100.000 euro, a carei depasire conduce la obligativitatea
societatii B de modificare a vectorului fiscal deoarece va deveni platitoare de impozit pe profit.
Daca devine platitoare de impozit pe profit, firma B va trebui sa completeze, anual, si declaratia
cod 101.
Pentru firma B nu exista implicatii fiscale d.p.d.v. al TVA chiar daca firma A realizeaza, in
numele asocierii, achizitii intracomunitare de bunuri. Practic, in acest caz, firma A nu trebuie sa
modifice perioada fiscala din trimestru. Firma B trebuie sa modifice perioada fiscala din
trimestru in luna numai daca efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri in nume propriu, fie
daca depaseste cifra de afaceri de 100.000 euro in cadrul unui an calendaristic din activitati
pentru care este autorizata, altele decat cele din cadrul asocierii.
In ceea ce priveste persoana fizica, consider ca, inainte de asociere, trebuie sa se autorizeze
pentru desfasurarea unei activitati independente. Astfel, asocierea poate avea loc numai dupa
autorizarea acesteia. In acest context, am in vedere faptul ca sunt considerate venituri din
activitati independente si veniturile realizate intr-o forma de asociere, nu numai veniturile
realizate in mod individual in calitate de persoana fizica autorizata. In acest context, am in
vedere prevederile art. 67 "Definirea veniturilor din activitati independente ", alin. (1) "Veniturile
din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de
servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala,
realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. "
Similar veniturilor realizate de catre firma B in cadrul asocierii, veniturile realizate de catre
persoana fizica in cadrul asocierii se supun impozitarii, obligatia declararii revenind persoanei
fizice in calitatea de platitoare de impozit pe venit.
Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Amelia Dumitras - Consultant fiscal