Sunteți pe pagina 1din 46

Beneficiar :IFIN-HH

Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


ROMANIA Str. DINU VINTILA nr. 11
Etaj 8, camera 8, sector 2
Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV BUCURESTI
Proiect nr : 26/2011
Faza : P.T. + C.S.-revizia 1
Data : mai 2012
MEMORIU
TEHNIC
INSTALATII
SANITARE
1.
Date
generale
Prezentul proiect Infrastructura de cercetare ELI-NP trateaza la faza P.T.+ C.S.
revizuit, instalatiile sanitare si de incendiu aferente ansamblului de cladiri p
roiectate in
incinta institutului.
Terenul, situat in extravilanul orasului Magurele, judetul Ilfov, este liber de
orice
constructie.
Proiectul cuprinde asigurarea utilitatilor intregului obiectiv, instalatiile int
erioare aferente
cladirilor nou proiectate si lucrarile de retele apa, canalizare si de hidranti
exteriori din
incinta institutului.
In cadrul acestui proiect nu sunt necesare devieri de retele.
Pe amplasament propus sunt prevazute a se realiza obictive de cercetare si exper
imente,
precum si obiective obisnuite :
Cladiri speciale (destinate experimentelor si cercetarii in domeniul fizicii nuc
leare)
-Cladire speciala LASER;
-Cladire speciala Sursa
GAMMA
si
Experimente;
-Cladire speciala Laboratoare
si
Ateliere
Cladiri obisnuite
-Cladire Birouri;
-Cladire Casa
de
oaspeti;
-Cladire Cantina;

-Cladire Cabina
Poarta
Cladiri anexe ce deservesc intreg ansamblu
-Rezervor de incendiu exterior;
-Statie de pompare canalizare menajera;
-Statie de epurare;
-Rezervor recirculare geotermic;
-Posturi de transformare, etc.
2.
UTILITATI
Alimentare
cu
apa
retele
exterioare
Situatia
existenta
Pr. 26/2011
Faza: PT+CS-revizia1
Memoriu tehnic Data :mai2012 Pag 1 / 21

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Din punct de vedere al alimentarii cu apa, zona orasului Magurele este deservita
de
lucrarile executate odata cu punerea in functiune a Institutului in urma cu apro
ximativ 30
de ani. Sursa de apa s-a realizat prin puturi de mare adancime ce asigura debitu
l de apa
necesar atat Institutului cat si a orasului Magurele, ca apa menajera pentru gos
podariilor
existente.
In present, institutul existent IFIN-HH este alimentat printr-o conducta Dn 200,
ampasata
pe strada Reactorului.
Solutia
proiectata
Solutia de alimenatre cu apa propusa din punct de vedere al retelelor exterioare
este in
concordanta cu avizul dat de Primaria Orasului Magurele
Serviciul Public de Apa
si
Canalizare si prevede posibilitatea realizarea unui bransament pentru alimentare
a ELI NP
din conducta existenta Dn200 de pe str. Reactorului.
S-a intocmit bilantul necesarului de apa pentru institutul existent IFIN-HH si c
el aferent
noului obiectiv, rezultand posibilitatea bransarii in conducta existenta Dn200.
Conductele vor fi executate conform SR 4163/1,2 95,STAS 1341/1 -2006, SR 8591/1-9
1.
La capatul strazii Reactorului se va realiza un camin de bransament ce asigura n
ecesarul
de apa existent al Institutului National de Fizica si Inginerie Nucleara Horia H
ulubei, cat si
a noului obiectiv Extreme Light Infrastructure (ELI
NP).
Caminul de apometru va contoriza apa pentru tot institutul si va fi dotat cu apo
metru
Dn100mm, vane de concesie si admisie, dispozitiv de protectie si montaj.
Conducta se va realiza din polietilena de inalta densitate PEID, avand Dn 125mm
PN 10
SDR 17 PE 100. Acesta conducata va fi in exploatarea institutului.
La limita drumului propus a se realiza pentru accesul noului obiectiv ELI-NP se
prevede
un camin de contorizare, ce va fi dotat cu apometru Dn 50mm, filtru si vane de c
oncesie,
admisie. Din acest camin de apometru se va dezvolta o retea de alimentare cu apa
pe un
traseu urmand drumul propus ce va deservii noile constructii.
Racordare
la
canalizarea
existenta
Situatia
existenta

In zona amplasamentului exista un canal ovoid de 100/150cm (amplasat la limita i


ncintei),
care se varsa in raul Ciorogarla.
Solutia
proiectata
Amenajarea suprafetei studiate necesita asigurarea evacuarii apelor uzate de pe
intreaga
suprafata.
Reteaua de canalizare existenta in zona poate prelua debitele de ape uzate prove
nite de
la obiectivul propus a se realiza.
Pentru a rezolva canalizarea amplasamentului studiat, se va realiza in incinta o
retea de
canalizare gravitationala in sistem divizor, astfel:
-retea de canalizare menajera cu scurgere gravitationala spre Statia de pompare
si,
de aici, prin pompare in Statia de Epurare propusa in incinta;
-retea de canalizare pluviala cu scurgere gravitationala spre separatorul de
hidrocarburi, amplasat in incinta ;
-pentru a asigura calitatea apelor evacuate, au fost prevazute un separator de
grasimi pentru bucataria situata in parterul cladirii Cazare , o statie de epurare
a
canalizarii menajere si un separator de hidrocarburi la limita incintei.
Calitatea apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se face cu respectarea
conditiilor
impuse de NTPA 001/2005.
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 2 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Canalizarea proiectata este in sistem divizor, dimensionata (conf. SR 1846-1/06,
SR18462/2007, STAS 3051/91, STAS 9470/73) astfel incat sa preia debitele de ape uzate
(menajere si pluviale) si sa le conduca gravitational (canalizarea pluviala) sau
pompat
(canalizarea menajera) la limita amplasamentului.
Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale de la noul obiectiv se va realiza pr
intr-un
racord de canalizare menajera si pluviala in canalul ovoid 100/150cm (existent l
a limita
ampasamentului).
3.
Retele
incinta
3.1.
Retele
de
alimentare
cu
apa
Retea
de
apa
potabila
din
incinta
De la caminul de bransament, amplasat in capatul str. Reactorului se alimenteaza
noul
obiectiv printr-o conducta PEHD 125
vezi proiect alimentare apa .
Reteaua exterioara de distributie a apei potabile din incinta va fi executata di
n tuburi de
polietilena de inalta densitate (PEID) PE 80 Pn 6 SDR 17,6 in gama de dimensiuni
De 25
De 125.
Tuburile de polietilena de inalta densitate vor fi imbinate prin polifuziune si
vor fi montate
ingropat, semnalizate cu banda avertizoare cu insertie metalica pe toata lungime
a
traseului.
Pe reteaua de apa potabila, se vor prevedea camine cu robineti de sectorizare.
Principalii consumatori sunt :
-Cladire Birouri ;
-Cladire Cazare ;
-Cladire Cantina ;
-Cladire Principala
Laboratoare ;
-Cladire Principala Gama ;
-Rezervor apa pentru incendiu exterior si consum menajer Cladiri Speciale;
-Cabina Poarta ;
-Platforma gunoi ;
-Bazinele ornamentale.
Siguranta
in
exploatare

si
modul
de
asigurare
Executia lucrarilor de alimentare cu apa, va respecta prevederile exigentelor de
calitate
din Legea 10/1995 art 5 si HG 925/96 si anume nivelul de exigenta B9 , privind s
iguranta in
exploatare pentru conducte edilitare si gospodarie comunala, precum si A1 (A11).
Rezistenta si stabilitatea la sarcinile statice, dinamice, inclusiv la cele seis
mice pentru
constructii edilitare si gospodarie comunala.
La executie se prevede amplasarea benzii de semnalizare cu insertie metalica in
vederea
depistarii ulterioare a traseului conductelor de polietilena. Se vor efectua pro
be de
presiune inainte de darea in functiune.
Se vor lua masuri de asigurare ale imbinarilor, (continui sau discontinui) astfe
l incat
reteaua sa functioneze in bune conditii.
Categoria de importanta a lucrarilor exterioare de alimentare cu apa este normala (
C).
Igiena
si
sanatate
publica
si
protectia
si
refacerea
mediului
Se vor folosi materiale performante agrementate tehnic si sanitar pentru transpo
rtul apei
potabile.
Imbinarile acestor materiale sunt garantate de producatori ca fiind (conform nor
melor
internationale in vigoare) etanse, nepermitand infiltratii sau exfiltratii.
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 3 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Din punct de vedere al protectiei sanitare conductele vor fi amplasate conform S
R 8591 /
95 respectand distantele sanitare fata de sursele de infestare.
Din punct de vedere al mediului, materialele sunt nepoluante, fiind folosite in
multe tari
europene, in conformitate cu standardele europene si internationale .
Inainte de punerea in functiune a conductelor de apa potabila va fi prevazuta sp
alarea si
dezinfectarea acestora.
3.2.
Retea
de
combatere
a
incendiului
din
exterior
Conform Normativ NP 086-05 art. 6.1 si anexa nr. 8, tinand cont de caracteristic
ile
constructive ale cladirilor, pentru stingerea din exterior a incendiilor este ne
cesar
prevederea unei instalatii de hidranti exteriori.
Se va proiecta in incinta o retea de combatere a incendiului cu hidranti exterio
ri, ce
cuprinde reteaua de alimentare a rezervorului de incendiu, rezervorul propriu-zi
s cu
camera de pompe, reteaua de alimentare din incinta pentru hidranti exteriori si
hidrantii
propriu-zis.
Rezervorul de incendiu va asigura pastrarea rezervei intagibile pentru incendiu
exterior
(hidranti exteriori), impreuna cu apa necesara consumului menajer pt. cladirile
speciale.
Conform Normativului, pentru un volum al cladirilor de peste 50.000 mc, debitul
de apa
pentru stingerea din exterior a incendiilor este Qie = 25 l/s.
Reteaua de alimentare a hidrantilor exteriori va fi alimentata din statia de pom
pare.
Reteaua de alimentare a hidrantilor exteriori este inelara.
Debitul si presiunea necesare vor fi asigurate prin intermediul statiei de hidro
for amplasata
in camera pompelor, adiacenta rezervorului de incendiu.
Statia de hidrofor pentru hidranti exteriori va fi dotata cu un modul de pompare
, avand in
componenta un modul de pompare de incendiu (1A+1R+1pilot): Q=90mc/h ; H = 45 mCA
,
tablou pentru alimentare si automatizare cu protectie la lipsa de apa, armaturi,
vas hidrofor
cu membrana.
Pentru incercarea periodica a modulului de pompare se va asigura intoarcerea ape
i in
rezervor.
Alimentarea cu energie electrica a modulului de pompare se va realiza, conform I
. 7, din
doua surse independente :

-tabloul general de distributie al ansamblului;


-grup electrogen de interventie cu intrare automata in functiune la caderea surs
ei de
baza.
Rezerva intangibila de incendiu va asigura functionarea hidrantilor exteriori in
conditii de
siguranta timp de 3 ore cu debitul de 25,0 l/s,
Volumul util pentru hidranti exteriori de 270mc va fi pastrat intr-un rezervor d
e beton armat
amplasat ingropat, in exterior.
Pompele de incendiu vor avea pornirea automata (manuala), oprirea facandu-se man
ual
din statia de pompare.
Se prevede oprirea automata a pompei la lipsa de apa in rezervor prin intermediu
l unui
indicator de nivel.
S-a prevazut semnalizarea auditiva si vizuala a nivelelor rezervelor de apa din
rezervorul
de acumulare.
Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti exteriori se va face printr-o retea
ramificata,
montata ingropat la adancimea de inghet fata cota terenului amenajat de la gener
atoarea
superioara a conductelor.
Tipul, dimensionarea, necesarul si modul de amplasare a hidrantilor se stabilest
e conform
NP086-05, astfel incat sa asigure servirea tuturor punctelor obiectulor protejat
,
asigurandu-se debitul maxim necesar la incendiu Qie = 25 l/s pe punct. Se va con
sidera
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 4 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 100 m.
Stingerea se va asigura de la hidranti de incendiu supraterani antieruptie (STAS
695) tip
B (Dn 100), echipat cu doua linii de furtun B .
Hidrantii care nu sunt montati pe platforme din beton armat, se vor fixa in bloc
uri de beton,
conform art. 6.11 din Normativul NP086-2005.
Pozitia hidrantilor exteriori se va marca prin indicatoare conf. STAS 297.
Accesoriile necesare pentru stingere, din componenta hidrantilor exteriori, se v
or pastra in
cutii fixate pe peretii constructiilor din apropiere.
Alimentarea instalatiei se face din rezervorul de incendiu, care a fost dimensio
nat astfel
incat sa asigure stocarea rezervei intangibile de incendiu.
Instalatia a fost prevazuta sa fie protejata contra coroziunii prin grunduire cu
un strat de
grund alchidic si vopsire cu doua straturi de email alchidic rosu.
Racorduri PSI:
-pentru alimentarea cu apa din rezervorul de incendiu a masinii pompierilor

doua

racorduri tip "A"


Circuitele
de
apa
tehnologica
(racire,
apa
demineralizata,
etc.)
nu
fac
obiectul
acestei
documentatii.
3.3.
Retea
de
canalizare
menajera
Canalizarea din incinta propusa este in sistem divizor.
In incinta institutului s-a prevazut o retea de canalizare menajera (conducte si
camine) ce
preiau apele uzate menajere deversate gravitational sau pompate din toate obiect
ivele ce
urmeaza sa se construiasca.
S-a prevazut o statie de epurare a apei uzate menajere, astfel incat apele evacu
ate
(efluentul) sa respecte prevederile NTPA 001/2005.
Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PVC-SN 4-8, cu dimensiuni Dn=
160mm, montate sub cota de inghet, pe un pat de nisip de 10 cm.

S-a prevazut o statie de epurare a canalizarii menajere inainte de deversarea in


caminul de
racord, astfel incat apele evacuate (efluentul) sa respecte prevederile NTPA 001
/2005.
Diametrele tuburilor folosite vor fi stabilite pe baza calculului hidraulic, ast
fel incat sa fie
asigurata respectarea conditiilor prevazute in STAS 3051/91.
Reteaua de canalizare va avea prevazute camine de vizitare la distante conf. STA
S
3051/91.
3.4.
Retea
de
canalizare
pluviala
In incinta institutului se va proiecta o retea de canalizare pluviala (conducte,
camine si guri de
scurgere), ce colecteaza apele pluviale provenite de pe terasele imobilelor, dru
muri si
parcari.
Apele meteorice din incinta, partial se vor infitra in teren in zona spatiilor v
erzi si partial vor fi
conduse, prin panta naturala a terenului rezultata din sistematizarea verticala,
spre gurile de
scurgere ale drumurilor nou proiectate in incinta.
Toate apele posibil infestate cu hidrocarburi provenite din parcari vor fi trecu
te printr-un
separator de benzina si uleiuri minerale si avand decantor de namol incorporat,
din PE si
avand gradul de epurare -conf. NP 002-2005.
S-a prevazut un separator de hidrocarburi care preia si epureaza apa pluviala ca
zuta in zona
parcarilor auto. Ca si canalizarea menajera din incinta, canalizarea pluviala, v
a fi evacuata in
canalul ovoid existent prin intermediul caminului de racord.
Reteaua din incinta asigura preluarea apelor pluviale prin guri de scurgere cu s
ifon si
depozit.
Retelele de canalizare se vor executa in sapatura deschisa cu sprijiniri.
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 5 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Tuburile folosite vor fi din PVC SN4-SN8 avand diametrul =160mm, montate sub cota
de
inghet, pe un pat de nisip de 10 cm.
Diametrele tuburilor folosite vor fi stabilite pe baza calculului hidraulic, ast
fel incat sa fie
asigurata respectarea conditiilor prevazute in STAS 3051/91.
Reteaua de canalizare va avea prevazute camine de vizitare la distante conf. STA
S
3051/91.
Pentru a asigura o buna functionalitate a canalului existent, se vor excuta lucr
ari de
reabilitare a acestuia, care constau in:
-verificarea si inlocuirea capacelor de camine;
-corectarea cotei ramelor si capacelor de la camine ca urmare a imbunatatirii ca
ii sau in
urma tasarilor diferentiate;
-spalarea canalului ovoid;
-desfundarea canalului ovoid blocate cu material sedimentat si cimentat;
-asigurarea cailor de acces la retea si la toate sectiunile de prelevare de prob
e, pentru
determinarea calitatii apei si masurarea debitelor.
Lucrarile cele mai des intlnite sunt cele de remediere a caminelor:
-reasezarea corecta a capacelor caminelor;
-inlocuirea capacelor sparte/furate ere;
-repararea scarilor de acces in camine;
Pentru executie vor fi folosite materiale agrementate pentru acest tip de lucrar
i, cu
respectarea normativelor si STAS-urilor in vigoare.
Documentatia elaborata va tine cont de Normativele si STAS-urile in vigoare priv
ind
proiectarea si executia lucrarilor propuse.
Folosirea tuburilor de canalizare din PVC-SN8, PAFS SN10000 sau beton simplu, pe
ntru
diferite adancimi de pozare va fi justificata prin Breviare de calcul static din
care sa rezulte
ca tuburile nu se deformeaza sub incarcari de pamant si trafic.
Caminele de vizitare de pe reteaua de canalizare, precum si caminele de racord s
e vor
executa conform STAS 2448/82, avind fundatie din beton simplu si elemente tuburi
prefabricate din beton simplu cu Dn 80cm si Dn 100cm.
Sapaturile se vor executa manual, iar malurile vor fi sprijinite cu dulapi metal
ici de inventar.
Compactarea umpluturilor se va face manual in straturi de 10-20 cm grosime pana
la cota
patului drumului.
Materialele folosit la executia retelei de canalizare (PVC SN8 si PAFS SN10000)
sunt
materiale performante, cu durata de viata de cca 50ani.
Pentru realizarea lucrarilor de canalizare vor fi adoptate metode de executie cu
impact
minim asupra mediului.
Documentatia intocmita intruneste urmatoarele cerinte :

*Rezistenta
si
stabilitate
la
sarcini
statice,
dinamice
si
seismice
Se vor respecta prevederile exigentelor de calitate din Legea 10 /1995 art. 5 si
H.G 925/
96 si anume :
A1 (A11)-Rezistenta si stabilitatea la sarcinile statice, dinamice, inclusiv la
cele seismice
pentru constructii edilitare si gospodarie comunala .
Reteaua de canalizare va fi proiectata conform STAS 1846/90, STAS 3051/91, STAS
9470/73 si SR 8591/97.
Prin folosirea tuburilor de PVC SN8 si PAFS SN10000 ca material pentru retelele
de
canalizare se va proteja panza de apa freatica si mediul ambiant. PVC si PAFS su
nt
materiale care se impun in ultimul timp prin montajul usor de executat, durata d
e executie
redusa, etanseitate, precum si costuri reduse, in special la investitia initiala
.
Importanta in asigurarea conditiilor de rezistenta si stabilitate este stabilire
a programului
privind receptia fazelor determinante precum si respectarea programului privind
urmarirea
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 6 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


comportarii in timp a obiectivului.
*
Siguranta
in
exploatare
si
modul
de
asigurare
La proiectarea lucrarilor de canalizare, s-au respectat prevederile exigentelor
de calitate
din Legea 10/1995 art 5 si HG 925/96 si anume nivelul de exigenta B9 privind sig
uranta in
exploatare pentru conducte edilitare si gospodarie comunala.
Reteaua de canalizare are prevazute camine de vizitare la distante conf. STAS 30
51/91.
Sunt prevazute prin proiect probe de etanseitate inainte de darea in functiune.
O maxima siguranta in exploatare este obtinuta prin dimensionarea corespunzatoar
e a
structurilor in acord cu solicitarile din timpul executiei si al exploatarii si
prin folosirea unor
materiale performante care sa asigure o durata mare de exploatare .
Beneficiarul, prin consultantul lucrarii va atasa la Cartea Constructiei, proces
ele verbale de
receptie a fazelor determinante pentru lucrari ascunse, documentele privind cali
tatea
materialelor puse in opera, rezultatele probelor de laborator, procesele verbale
de receptie
provizorie si finala, precum si dispozitiile de santier emise pe timpul executie
i lucrarilor.
*Protectia
impotriva
zgomotului.
Retelele de canalizare nu sunt generatoare de zgomot, fiind amplasate la adancim
i
cuprinse intre 1,5-3.7m.
Protectia impotriva zgomotului va fi asigurata prin etansarea perfecta a spatiil
or in jurul
caminelor, capacelor si trapelor lucrarilor edilitare pentru reducerea zgomotulu
i la trecerea
autovehiculelor peste acestea.
*
Sanatatea
oamenilor
si
protectia
mediului
Tuburile de PVC SN8 si PAFS SN 10000 pentru canalizare sunt imbinate etans cu in
ele
de cauciuc, nepermitand infiltratii sau exfiltratii.
La amplasarea retelei de canal sunt respectate conditiile de amplasare din SR 85
91/97 si

masurile referitoare la protectia sanitara din NORME SPECIALE privind caracterul


si
marimea zonelor de protectie sanitara .
Materialele folosite pentru reteaua de canalizare sunt nepoluante, fiind folosit
e in multe tari
europene, in conformitate cu standardele europene si internationale.
3.5.
Constructii
aferente
retelelor
de
utilitati:
Statie
epurare
ape
uzate
S-a amplasat o statie de epurare, montata ingropat, care epureaza apele uzate me
najere
colectate din intreaga incinta.
Ape uzate menajere ce se vor introduce in statia de epurare trebuie sa fie confo
rme
conditiilor specificate in NTPA 002.
Apele rezultate dupa epurare sunt conforme conditiilor specificate in NTPA 001 s
i pot fi
evacuate intr-un emisar (parau, rau, lac, etc).
Statia de epurare trebuie sa fie agrementata MLPTL.
Nu se vor introduce in statia de epurare apele pluviale.
Procesele de epurare sunt biologice. Pentru buna desfasurare a procesului nu tre
buie
adaugate substante chimice sau aditivi.
Pentru debitele de canalizare menajera estimate statia de epurare are dimensiuni
le 12m x
8m cu o adancime 3,50m.
Nu se vor introduce reziduuri si/sau produsi incompatibili (non-biodegradabili)
in sistem
(materiale nebiodegradabile, plastice, pietre, metal, materiale textile, hartie,
substante
chimice, materiale de constructii, produs si/sau reziduu petrolier etc).
Montarea se face pe o fundatie betonata de cel putin 20 cm.
O data la 8-12 luni se recomanda vidanjarea partiala a sistemului pentru indepar
tarea
namolului depus si a materialelor nebiodegradabile acumulate. Dupa vidanjare, ba
zinul se
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 7 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


spala cu apa curata si se reporneste sistemul. Prestatia de servicii referitoare
la spalare si
vidanjare nu este inclusa in pretul statiei.
Statia de epurare nu necesita linie de tratare a namolului.
Statie
de
pompare
ape
uzate
Avand in vedere lungimea mare a traseelor canalizarii proiectate in incinta si p
entru
evitarea montarii statiei de epurare in zona panzei freatice (intre 4-6 m) s-a m
ontat o statie
de pompare ape uzate menajere ingropata (SPAU), inainte de intrarea in statia de
epurare. Statia de pompare a fost echipata cu 2A+1R electropompe submersibile,
calculate sa preia intreg debitul de canalizare menajera deversat. Statia se com
pune din
doua compartimente: un bazin de acumulare de cca 40 mc si camera pompelor.
Dimensiunile statiei sunt: 15mx5mx5m.
Rezervor
de
apa
Gospodaria de apa va fi formata din doua constructii ingropate, interconectate s
tructural si
functional:
-statia de pompare 2,50m x 12m;
-rezervorul de incendiu 12m x 12m;
Rezervorul de apa de incendiu impreuna cu camera de pompe este o cladire subtera
na.
Revervorul de apa are un volum util de apa inmagazinat de 270 + 60 mc= 330mc (27
0mc
rezerva de incendiu hidranti exteriori, 60mc ptr. consum menajer -cladiri specia
le).
Se va prevedea o basa de absorbtie pentru pompe (zona adancita de 40cm) in parte
a
inferioara a rezervorului, spre camera pompelor.
Rezervorul de apa va asigura pastrarea in conditii de siguranta a urmatoarelor v
olume:
-rezerva intangibila de apa pentru combaterea incendiului cu hidranti exteriori
si
interiori (se alimenteaza hidrantii interiori din cladirea Laborator din reteaua
de
hidranti exteriori) ;
-necesar apa pentru consum menajer -cladiri speciale.

Conform STAS 1478 -09 art. 3.2.3.5. timpul minim de functionare a hidrantilor ex
teriori de
incendiu pt. cladiri civile este Tih =180 minute.
Conform STAS 1478-90, tabel 20, tinand cont de caracteristicile constructive ale
cladirilor,
pentru stingerea din exterior a incendiilor rezulta un debit Qie = 25,0 l/sec.=
90.0 mc/h.
Vie = Qie x Tih = 90,0 mc/h x 3 ore =270,0 mc
Vii = 1,50 mc/h (vezi breviar de calcul Cladiri Speciale ).
Pompele de incendiu vor avea pornirea automata (manuala), oprirea facandu-se man
ual
din statia de pompare.
Se prevede oprirea automata a pompei la lipsa de apa in rezervor prin intermediu
l unui
indicator de nivel.
S-a prevazut semnalizarea auditiva si vizuala a nivelelor rezervelor de apa din
rezervorul
de acumulare.
Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti exteriori se va face printr-o retea
ramificata,
montata ingropat la adancimea de inghet fata cota terenului amenajat de la gener
atoarea
superioara a conductelor.
Tipul, dimensionarea, necesarul si modul de amplasare a hidrantilor se stabilest
e conform
NP086-05, astfel incat sa asigure servirea tuturor punctelor obiectulor protejat
,
asigurandu-se debitul maxim necesar la incendiu Qie = 25 l/s pe punct. Se va con
sidera
raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 100 m.
Stingerea se va asigura de la hidranti de incendiu supraterani antieruptie (STAS
695) tip
B (Dn 80), echipat cu doua linii de furtun B .
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 8 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Hidrantii care nu sunt montati pe platforme din beton armat, se vor fixa in bloc
uri de beton,
conform art. 6.11 din Normativul NP086-2005.
Pozitia hidrantilor exteriori se va marca prin indicatoare conf. STAS 297.
Accesoriile necesare pentru stingere, din componenta hidrantilor exteriori, se v
or pastra in
cutii fixate pe peretii constructiilor din apropiere.
Alimentarea instalatiei se face din rezervorul de incendiu, care a fost dimensio
nat astfel
incat sa asigure stocarea rezervei intangibile de incendiu.
Instalatia a fost prevazuta sa fie protejata contra coroziunii prin grunduire cu
un strat de
grund alchidic si vopsire cu doua straturi de email alchidic rosu.
Racorduri PSI:
-pentru alimentarea cu apa din rezervorul de incendiu a masinii pompierilor
raco
rd tip
"A"
4.
INSTALATII
SANITARE
INTERIOARE
4.1.
Cladiri
speciale
(destinate
experimentelor
si
cercetarii
in
domeniul
fizicii
nucleare)
Cladire
speciala
LASER
Regimul de inaltime: Subsol partial + Parter + Pod tehnic
Alimentarea cu apa rece a cladirii LASER
Singurii consumatori apa rece sunt umidificatoarele centralelor de aer. Alimenta
rea cu apa
rece se face din distributia cladirii Laboratoare .
Alimentarea cu apa calda a cladirii LASER
Nu exista consumatori de apa calda menajera.
Instalatii interioare de canalizare menajera pentru cladirea LASER
Nu exista puncte de colectare canalizare menajera.
S-a prevazut o canalizare PVC_KG110 preluata pe sub pardoseala parterului corido
rului
tehnic al corpului Laser ce colecteaza punctele de consum din zona de laboratoare
cladirea
Laboratoare .

Canalizarea
menajera
evacuata
nu
necesita
un
tratament
special.
Instalatii interioare de canalizare pluviala pentru cladirea LASER
Pentru zona spatiului tehnic laser, apele pluviale sunt preluate de pe acoperisu
l tip terasa
printr-un sistem de recipienti de terasa, coloane si colectoare de canalizare si
evacuate, prin
intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta.
S-a prevazut documentatie economica pentru cladirile speciale de racordare la ca
nalizarea
pluviala din incinta.
Instalatii de preluare a condensului pentru cladirea LASER
Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare din zona spatiului t
ehnic laser
(pod si parter) si din subsol, se prevede o instalatie de colectare formata din
racorduri,
coloane si colectoare.
Condensul colectat va fi evacuat fie gravitational, prin sifoane de linie, fie p
rin pompare.
Condensul va fi deversat in caminele de canalizare pluviala din incinta.
Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (P
VC-G) si
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 9 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


polipropilena tip PP.
Instalatii de stingere a incendiului pentru cladirea LASER
Vor fi prevazute instalatii de stingere interioare cu gaze speciale.
Instalatiile
de
stingere
interioara
cu
gaze
speciale
nu
fac
obiectul
prezentului
proiect.
Cladire
speciala
Sursa
GAMMA
si
Experimente
Regimul de inaltime : Subsol partial + Parter
Alimentarea cu apa rece a cladirii Sursa
GAMMA
si
Experimente
Alimentarea cu apa rece se face de la statia de hidrofor menajera, amplasata imp
reuna cu
cea de hidranti exteriori
Consumatorii de apa rece din aceasta cladire sunt, conform temei primite cele 11
umidificatoare amplasate in subsol.
S-a proiectat o retea de distributie ramificata, amplasata in subsolul cladirii
Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R. Conduct
ele vor fi
termoizolate.
Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda
autoadeziva
din PVC.
Alimentarea cu apa calda Sursa
GAMMA
si
Experimente
Nu exista consumatori de apa calda menajera.
Instalatii interioare de canalizare menajera Sursa
GAMMA

si
Experimente
Nu exista puncte de colectare canalizare menajera.
In punctele termice si punctele de apa racita tehnologica din subsol s-au prevaz
ut base cu
pompe submersibile pentru preluarea apelor accidentale.
Canalizarea
menajera
evacuata
nu
necesita
un
tratament
special.
Instalatii interioare de canalizare pluviala Sursa
GAMMA
si
Experimente
Apele pluviale sunt preluate printr-un sistem de senouri si coloane si evacuate,
prin
intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta.
S-a prevazut documentatie economica pentru cladirile speciale de racordare la ca
nalizarea
pluviala din incinta.
Instalatii de preluare a condensului
Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instala
tie de
colectare formata din racorduri, coloane si colectoare la nivelul parterului.
Condensul colectat va fi evacuat fie gravitational, prin sifoane de linie.
Condensul preluat in subsol de la aparate, va fi colectata in basele prevazute s
i apoi pompat
in exterior.
Condensul va fi deversat in caminele de canalizare pluviala din incinta.
Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (P
VC-G) si
polipropilena tip PP.
Instalatii de stingere a incendiului pentru cladirea Sursa
GAMMA
si
Experimente
Vor
fi
prevazute
instalatii
de
stingere
interioare
cu
gaze
speciale.
Pr. 26/2011

Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 10 /22


Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Instalatiile
de
stingere
interioara
cu
gaze
speciale
nu
fac
obiectul
prezentului
proiect.
Cladire
speciala
Laboratoare
si
Ateliere
Regimul de inaltime : Subsol partial + Parter
Dotarea cu obiecte sanitare
Cladirea a fost dotata cu :
-grupuri sanitare ;
-laboratoare cu puncte consum apa rece si apa calda si racord canalizare.
Grupurile sanitare sunt echipate cu :
lavoare din portelan sanitar calitatea I, cu baterii stative cromate monobloc cu
senzor;
vase de closet din portelan sanitar calitatea I;
rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izola
re
anticondens, plutitor universal), complet echipate;
cazi de dus din acril de 90 x 90cm, cu baterie monobloc cromata cu dus flexibil
;
accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portpro
sop bara
cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;
Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa din incinta.
S-a proiectat o retea de distributie ramificata, amplasata la plafonul coridorul
ui, din care sunt
alimentati toti consumatorii (laboratoare, ateliere si grupurile sanitare pe sex
e, dar si
centralele de tratare aer -umidificatoare din corpul Laser).
Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R. Conduct
ele vor fi
termoizolate. Local, se vor prevedea robineti de inchidere in fiecare grup sanit
ar si la fiecare
consummator din laboratoare.
Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda

autoadeziva
din PVC.
Conductele de distributie se vor monta dupa caz, astfel:
-in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii, coloanele verticale sau in plafoa
ne false, devierile
de coloane;
-in pereti sau dubluri de gips-carton, legaturile la obiectele sanitare.
Prepararea apei calde se face local, cu boilere electrice, montate in grupurile
sanitare sau in
laboratoare.
Instalatii interioare de canalizare menajera
Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere
provenite de
la obictele sanitare din laboratoare, ateliere si grupurile sanitare.
Toate apele uzate de la obiectele sanitare montate peste cota terenului vor fi e
vacuate in
sistem gravitational.
Conductele de canalizare interioare vor fi din polipropilena tip PP, iar cele mo
ntate ingropat
sub pardoseala parterului si legaturile la caminele exterioare din incinta vor f
i din PVC-KG.
Punctele de consum din zona de laboratoare (cu subsol) vor fi preluate pe sub pa
rdoseala
parterului coridorului tehnic al corpului Laser printr-o canalizare PVC_KG110, p
revazuta
cu piese de curatire montate pe verticala pentru interventie.
Conductele de ventilare directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,
5 m peste
nivelul acoperisului.
Canalizarea
menajera
evacuata
nu
necesita
un
tratament
special.
Instalatii interioare de canalizare pluviala
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 11 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Apele pluviale de pe acoperisul tip terasa sunt preluate printr-un sistem de rec
ipienti de
terasa, coloane si colectoare de canalizare si evacuate, prin intermediul camine
lor, in reteaua
de canalizare pluviala proiectata in incinta.
S-a prevazut documentatie economica pentru cladirile speciale de racordare la ca
nalizarea
menajera si pluviala din incinta.
Instalatii de preluare a condensului
Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instala
tie de
colectare formata din racorduri, coloane si colectoare la nivelul parterului.
Condensul colectat va fi evacuat fie gravitational, prin sifoane de linie, fie p
rin pompare.
Condensul va fi deversat in caminele de canalizare pluviala din incinta.
Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (P
VC-G) si
polipropilena tip PP.
Instalatii de stingere a incendiului pentru cladirea Laboratoare
si
Ateliere
Cladirea Laborator este echipata cu hidranti de incendiu interiori, conf. Normat
ivului
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incend
iilor NP0862005
-art. 4.1.
Instalatia de stingere a incendiului cu hidranti interiori este alimentata din r
eteaua exterioara
(conf. art.4.4. din NP 086/2005).
Caracteristicile constructive ale hidrantului interior conform NP086/05 :
-debit specific minim al unui jet = 2,5 l/sec
-cladirea Laboratoare are un volum V ~15.000 mc < 25.000 mc. Conform
NP086/05 , anexa 3, numar de jeturi in functiune: 1
-debit de calcul 2,5 l/sec
-furtun plat Dn 50 mm, ajutaj 13 mm, L furtun = 20 m
Volumul rezervei de incendiu inmagazinata impreuna cu cea pt. Incendiu exterior
-debit specific minim al unui jet = 2,5 l/sec
-numar de jeturi in functiune: 1
-timpul de actionare : 10 min.
-Volum util al rezervei intangibile : 2.5 l/sec x 10 min = 1500 l= 1,5mc
4.2.
Cladiri
obisnuite
Cladire
Birouri

Regimul de inaltime : Subsol + Parter + 5 Etaje


Dotarea cu obiecte sanitare
Cladirea va fi dotata cu grupuri sanitare pe sexe, oficii si camere de curatenie
.
Numarul si felul obiectelor sanitare se va stabili conform STAS 1478/90.
Grupul sanitar este dotat cu :

lavoare din portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;


vase de closet din portelan sanitar calitatea I ;
rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izola
re
anticondens, plutitor universal), complet echipate;
pisoare din portelan sanitar cu robinet cromat de temporizare ingropat (in gr. s
anitare
pentru barbati);
accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portpro
sop bara
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 12 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;
boiler electric pentru prepararea locala a apei calde ;
Grupul sanitar pentru handicapati este dotat cu :
lavoar din portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc, co
mplet
echipat pentru handicapati;
vase de closet din portelan sanitar calitatea I, complet echipat pentru handicap
ati;
rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izola
re
anticondens, plutitor universal), complet echipate;
Oficiile sunt dotate cu :
spalator inox;
boiler electric pentru preparare locala apa calda.
Alimentarea cu apa rece
Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa de joasa presiune din incin
ta.
Se prevede in subsol o statie de hidrofor menajera, care asigura debitul si pres
iunea
necesara pana la cel mai dezavantajat consumator din cladire. Statia cuprinde :
-2 Rezervoare din polietilena de apa potabila 2 x 1,5mc;
-Agregat de pompare complet echipat, avand Q =7mc/h ; H = 40mCA;
-1 Recipient de hidrofor de 750 l.
Conductele de apa rece vor fi din tevi din polipropilena tip Random PP-R. Conduc
tele vor fi
termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in fiecare grup sanit
ar.
Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda
autoadeziva
din PVC.
La baza coloanelor au fost prevazuti robineti de trecere, cu sfera, care vor put
ea separa
diverse tronsoane ale instalatiei pentru interventii in caz de necesitate.
Conductele de distributie se vor monta dupa caz, astfel:
-aparent, la subsoluri si in spatiile tehnice;
-in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii, coloanele verticale sau in plafoa
ne false, devierile
de coloane;
-in pereti sau dubluri de gips-carton, legaturile la obiectele sanitare.
Alimentarea cu apa calda

Prepararea apei calde se face local, cu boilere electrice, montate in grupurile


sanitare si
oficii.
Instalatii interioare de canalizare menajera
Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere
provenite de
la obictele sanitare in dotare din cladire.
Toate apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate peste cota
terenului
vor fi evacuate in sistem gravitational.
Apele uzate provenite de la obiectele sanitare montate in subsol, ca si apele ac
cidentale si
cele provenite din goliri, vor fi evacuate prin pompare.
Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele m
ontate ingropat,
in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Conductele d
e ventilare
directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,5 m peste nivelul acoper
isului.
Instalatii interioare de canalizare pluviala
Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare
de pe
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 13 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


acoperisul tip terasa.
Coloanele pluviale sunt colectate in
lor, in reteaua
de canalizare pluviala proiectata in
Conductele din interiorul corpurilor
ontate ingropat,
in legaturile la caminele exterioare

subsol si evacuate, prin intermediul camine


incinta.
vor fi din polipropilena tip PP, iar cele m
din incinta vor fi din PVC-KG.

Instalatii de preluare a condensului


Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instala
tie de
colectare formata din racorduri, coloane si colectoare la nivelul subsolului si
deversate in
basele prevazute cu pompe submersibile.
Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (P
VC-G) si
polipropilena tip PP.
Instalatia de stins incendiu din interior
Conform Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
de stingere
a incendiilor NP086-2005 -art. 4.1. se prevede echiparea cladirii cu hidranti de
incendiu
interiori.
In subsolul cladirii de Birouri, s-a amplasat o statie de hidrofor pentru combat
erea incendiului
interior, dotata cu rezervor tampon si un grup de pompare de incendiu.
Aceasta statie de hidrofor pentru combaterea incendiului cu hidranti interiori,
deserveste
cladirea de birouri, casa de oaspeti si cantina.
Statia de hidrofor are acces direct din exterior, conform cerintelor normativelo
r in vigoare
privind instalatiile de incendiu.
Instalatia de stins incendiul cuprinde:
-conducta de distributie din subsol;
-coloane;
-cutiile de hidrantii complet echipate.
S-au prevazut hidranti interiori, echipati cu furtun plat Dn 50 mm, ajutaj 14 mm
, L furtun =
20 m, fiecare hidrant asigurand un debit Q = 2,5 l/s.
Debitul si presiunea necesare functionarii instalatiei de hidranti interiori vor
fi asigurate prin
intermediul statiei de hidrofor pentru incendiu interior.
Alimentarea cu energie electrica a modulului de pompare se va realiza din doua s
urse
independente :
-tabloul general de distributie al ansamblului;
-grup electrogen de distributie cu intrare automata in functiune la caderea surs

ei de
baza.
Pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori de la pompele mobile (art.4
.27), pe
distribuitorul retelei de alimentare se va monta o conducta Dn 100 cu robinet de
inchidere,
ventil de retinere si doua racorduri tip B pentru alimentarea pompelor mobile de
incendiu.
Statia de hidrofor pentru hidranti interiori va fi dotata cu un modul de pompare
avand in
componenta 2 pompe de incendiu (1A+1R) cu Q=9mc/h ; H = 55 mCA, 1pompa pilot cu
Q=4mc/h ; H = 57 mCA , distribuitor colector, tablou de alimentare si automatiza
re.
Rezerva de incendiu are volumul util Vu = 3.00 mc si va asigura functionarea hid
rantilor
interiori 10 min.
Cladire
Casa
de
oaspeti
Regimul de inaltime : Subsol tehnic partial + Parter + 2 Etaje
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 14 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Dotarea cu obiecte sanitare
Cladirea a fost dotata cu :
-grup sanitar cu dus in fiecare camera de cazare din etajele 1 si 2 ;
-oficiu in P, etaj 1 si 2 ;
-grupuri sanitare in parter;
-grupuri sanitare pentru handicapati in parter
Grupul sanitar cu dus din fiecare camera de cazare este echipat cu :
lavoar de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;
vas de closet din portelan sanitar calitatea I ;
rezervor monobloc din polietilena, montat la semiinaltime (silentios, izolare an
ticondens,
plutitor universal), complet echipat;
cada de dus din acril, cu baterie monobloc cromata cu dus flexibil ;
accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portpro
sop bara
cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;
sifon de pardoseala combinat cu 3 intrari laterale Dn 40 si 1 iesire laterala Dn
50 cu
urmatoarele caracteristici :
-stut de iesire laterala Dn50, flexibil in plan orizontal si vertical;
-corpul sifonului dinpolipropilena PP, cu garnitura de etansare;
-piesa de aducere la cota Hmax=78mm, cu rama patrata 110mm din ABC ;
-capac patrat 100mm cu fante din otel inoxidabil ;
-garda hidraulica demontabila
Grupurile sanitare din parter sunt dotate cu :
lavoare de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;
vase de closet din portelan sanitar calitatea I ;
rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izola
re
anticondens, plutitor universal), complet echipate;
accesoriile obiectelor sanitare: oglinda semicristal, etajera portelan, portpros
op bara
cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;
Alimentarea cu apa rece
Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa de joasa presiune din incin
ta.
S-a proiectat in subsol o statie de hidrofor menajera, care asigura debitul si p
resiunea
necesara pana la cel mai dezavantajat consumator din cladire. Statia cuprinde :

-2 Rezervoare din polietilena de apa potabila 2 x 1,5mc ;


-Agregat de pompare complet echipat, avand Q =16mc ; H = 40mCA;
-2 Recipiente de hidrofor de 750 l fiecare.
Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R sau din
teava de
polibutilena. Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchid
ere local, in
fiecare grup sanitar si oficiu.
Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda
autoadeziva
din PVC.
La baza coloanelor au fost prevazuti robineti de trecere, cu sfera, care vor put
ea separa
diverse tronsoane ale instalatiei pentru interventii in caz de necesitate.
Alimentarea cu apa calda si recirculare apa calda
Prepararea apei calde se face, conf. pr. HVAC, in instalatia cu pompe de caldura
.
Conductele interioare de distributie a apei calde si recirculare vor fi amplasat
e in plasa
orizontala cu traseele de apa rece menajera. Ele vor fi din tevi din polipropile
na tip Random
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 15 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


PP-R. Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere loca
l, in fiecare
grup sanitar.
Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare, se vor izola cu band
a
autoadeziva din PVC.
Conductele de distributie apa rece, apa calda si recirculare apa calda se vor mo
nta dupa caz,
astfel:
-aparent, la subsoluri si in spatiile tehnice;
-in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii, coloanele verticale sau in plafoa
ne false, devierile
de coloane;
-in pereti sau dubluri de gips-carton, legaturile la obiectele sanitare.
Instalatii interioare de canalizare menajera
Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere
provenite de
la obictele sanitare in dotare din cladire.
Toate apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate peste cota
terenului
vor fi evacuate in sistem gravitational.
Apele uzate provenite de la obiectele sanitare montate in subsol, ca si apele ac
cidentale si
cele provenite din goliri, vor fi evacuate prin pompare.
Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele m
ontate ingropat,
in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Conductele d
e ventilare
directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,5 m peste nivelul acoper
isului.
Instalatii interioare de canalizare pluviala
Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare
de pe
acoperisul tip terasa.
Coloanele pluviale sunt colectate in subsol si evacuate, prin intermediul camine
lor, in reteaua
de canalizare pluviala proiectata in incinta.
Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele m
ontate ingropat,
in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG.
Instalatii de preluare a condensului
Preluarea condensului de la aparatele de climatizare amplasate in fiecare camera
de cazare
se face la sifonul lavoarului din baie, sifon prevazut cu racord suplimentar.
Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (P
VC-G) si
polipropilena tip PP.
Instalatia de stins incendiu din interior
S-a prevazut echiparea cladirii cu hidranti de incendiu interiori.
Alimentarea hidrantilor se face printr-o conducta de 2
amplasata ingropat in exter

ior, de la
cladirea Birouri.
Instalatia de incendiu cuprinde:
-conducta de distributie din subsolul tehnic;
-coloane;
-cutiile de hidrantii complet echipate.
Bucataria
La parterul cladirii Casei de oaspeti este amplasata bucataria.
Dotarea cu obiecte sanitare
Bucataria a fost dotata cu :
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 16 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


-grup sanitar cu dus pentru personal ;
-utilajele din bucatarie (spalatoare, lavoare ptr. spalat pe maini, masina curat
at cartofi,
masina de spalat vase, etc.) sunt prevazute in proiectul de tehnologie bucatarie
.
In proiectul de instalatii sanitare sunt prevazute racordurile de apa si canaliz
are pentru
aceste utilaje si sifoane de pardoseala
-bucataria este dotata cu masini de gatit electrice.
Grupul sanitar pentru personal din parter este dotat cu :
lavoar de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;
vas de closet din portelan sanitar calitatea I ;
rezervor din polietilena, montat la semiinaltime (silentios, izolare anticondens
, plutitor
universal), complet echipat;
accesoriile obiectelor sanitare: oglinda semicristal, etajera portelan, portpros
op bara
cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;
Alimentarea cu apa rece
Alimentarea cu apa rece se face de la distributia amplasata in plafonul parterul
ui.
Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R sau din
teava de
polibutilena. Conductele vor fi termoizolate. Sau prevazut robineti de inchidere
local, in grup
sanitar si la fiecare utilaj.
Conductele de legatura la utilajele bucatariei, montate fie in plafon, fie ingro
pate in sapa
pardoselii, se vor izola cu banda autoadeziva din PVC.
Alimentarea cu apa calda
Prepararea apei calde se face, conf. pr. HVAC, din centrala termica amplasata in
parterul
cladirii (in instalatia cu pompe de caldura).
Conductele interioare de distributie a apei calde vor fi amplasate in plasa oriz
ontala cu
traseele de apa rece menajera. Ele vor fi din tevi din polipropilena tip Random
PP-R.
Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in
grupul sanitar
si la fiecare utilaj.
Conductele de legatura la utilajele bucatariei, montate fie in plafon, fie ingro
pate in sapa
pardoselii, se vor izola cu banda autoadeziva din PVC.
Instalatii interioare de canalizare menajera
Instalatia interioara de preluare a apelor uzate menajere de la bucatarie sunt c
olectate

separat, in canalul tehnic.


Toate apele uzate menajere provenite de la bucatarie vor fi evacuate in sistem g
ravitational
si conduse la un separator de grasimi amplasat in exterior si de aici deversate
in canalizarea
menajera din incinta.
Conductele de canalizare de la bucatarie vor fi din polipropilena tip PP, iar ce
le montate
ingropat, in legaturile la separator si caminul de canalizare menajer din incint
a, vor fi din
PVC-KG. Ventilarea canalizarii se face prin instalarea de aeratoare la capatul c
onductelor.
Cladire
Cantina
Regimul de inaltime : Parter
Dotarea cu obiecte sanitare
Cladirea a fost dotata cu :
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 17 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


-grupuri sanitare pe sexe pentru consumatori, amplasate in parterul casei de oas
peti;
Grupurile sanitare pentru consumatori sunt dotate cu :
lavoare de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;
vase de closet din portelan sanitar calitatea I ;
rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izola
re
anticondens, plutitor universal), complet echipate;
accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portpro
sop bara
cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;
Alimentarea cu apa rece
Alimentarea cu apa rece se face de la distributia amplasata in plafonul parterul
ui casei de
oaspeti.
Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R sau din
teava de
polibutilena. Conductele vor fi termoizolate. Sau prevazut robineti de inchidere
local, in grup
sanitar.
Conductele de legatura la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva d
in PVC.
Alimentarea cu apa calda
Alimentarea cu apa calda se face de la distributia amplasata in plafonul parteru
lui casei de
oaspeti.
Conductele de apa calda vor fi amplasate in plasa orizontala cu traseele de apa
rece
menajera. Ele vor fi din tevi din polipropilena tip Random PP-R. Conductele vor
fi
termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in grupul sanitar.
Conductele de legatura la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva d
in PVC.
Instalatii interioare de canalizare menajera
Instalatia interioara de canalizare menajera este colectata la plafonul subsolul
ui tehnic, in
conductele aferente casei de oaspeti.
Conductele din interiorul corpului vor fi din polipropilena tip PP, iar cele mon
tate ingropat sub
pardoseala parterului si legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi di
n PVC-KG.
Instalatii interioare de canalizare pluviala
Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare
de pe
acoperisul tip terasa.
Coloanele pluviale sunt colectate pe sub placa parterului si evacuate, prin inte
rmediul
caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta.

Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele m
ontate ingropat,
in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG.
Instalatii de preluare a condensului
Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instala
tie formata
din racorduri si colector la nivelul plafonului parterului si deversata in sifon
ul de pardoseala
din grupul sanitar aferent Cantinei.
Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (P
VC-G) si
polipropilena tip PP.
Instalatia de stins incendiu din interior
S-a prevazut echiparea cladirii cu hidranti de incendiu interiori.
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 18 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


4.
Acces,
imprejmuiri,
supraveghere
video,
drumuri,
parcaj,
platforme,
sistematizare
verticala:
4.
1.
Cladire
Cabina
Poarta
Regimul de inaltime : Parter
Dotarea cu obiecte sanitare
Cladirea a fost dotata cu :
-grup sanitar
Grupul sanitar este echipat cu :
lavoar din portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromate monobloc;
vas de closet din portelan sanitar calitatea I ;
rezervor monobloc din polietilena, montat la semiinaltime (silentios, izolare an
ticondens,
plutitor universal), complet echipat;
pisoare din portelan sanitar cu robinet cromat de temporizare ingropat (in gr. s
anitare
pentru barbati);
accesoriile obiectelor sanitare: oglinda semicristal, etajera portelan, portpros
op bara
cromat, porthartie cromat.
Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa de joasa presiune din incin
ta.
Conducta de apa rece va fi din teava de polipropilena tip Random PP-R. Conducta
va fi
termoizolata cu banda autoadeziva din PVC. Se prevad robineti de inchidere.
Prepararea apei calde se face local, cu boiler electric, montat in grupul sanita
r.
Instalatia interioara de canalizare menajera
Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere
provenite de
la obictele sanitare din grupul sanitar.
Canalizarea menajera vor fi evacuate gravitational.
Conductele de canalizare interioare vor fi din polipropilena tip PP, iar cele mo
ntate ingropat
sub pardoseala parterului ca si legatura la caminul exterior din incinta vor fi
din PVC-KG.

Conductele de ventilare directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,


5 m peste
nivelul acoperisului.
Instalatii interioare de canalizare pluviala
Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare
de pe
acoperisul tip terasa.
Coloanele pluviale sunt colectate pe sub placa parterului si evacuate, prin inte
rmediul
caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta.
Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele m
ontate ingropat,
in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG
4.2.
Parcare
(200
locuri)
In zona pacarii se va proiecta o retea de canalizare pluviala (conducte, camine
si guri de
scurgere), ce colecteaza apele pluviale cu posibile infestari cu hidrocarburi.
Toate apele posibil infestate cu hidrocarburi provenite din parcari vor fi trecu
te printr-un
separator de benzina si uleiuri minerale, avand decantor de namol incorporat, di
n PE si
gradul de epurare -conf. NP 002-2005.
Dupa epurarea apei pluviale din zona parcarilor auto, ea va fi evacuata in canal
ul ovoid
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 19 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


existent, prin intermediul unui camin de racord.
4.3.
Platforma
stocare
deseuri
menajere
Este dotata cu un punct de apa rece pentru spalare si cu un camin cu racord la
canalizarea menajera.
VERIFICARI SI CERINTE DE CALITATE
Instalatiile se vor proiecta in conformitate cu normele si reglementarile romane
sti si trebuie
sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995,
astfel:
-proiectarea instalatiilor sanitare si stingere incendii se va face astfel incat
sa fie
satisfacuta cerinta de rezistenta si stabilitate , exigenta A. Prin aceasta se
intelege ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpu
l
executiei si exploatarii instalatiilor nu vor avea ca efect producerea de avarii
disproportionate fata de cauza producerii lor
-asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de
temperatura si igiena impusi de Normativul I 9-94 si STAS 1478 si, in acelasi ti
mp
respectarea cerintelor de calitate obligatorii, exigentele B, D, E si F
-asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere la parametrii ceruti
de
NTPA 0002-2005, pentru respectarea normelor de igiena si de protectia mediului,
exigentele B, D, E si F
-asigurarea in permanenta a apei pentru combaterea incendiului la parametrii de
presiune si debit impusi de STAS 1478 si, in acelasi timp respectarea cerintei d
e
calitate obligatorii, exigenta C.
Se vor respecta, de asemenea, toate normativele si standardele in vigoare la dat
a
intocmirii proiectului.
LISTA
NORMATIVELOR
SI
STAS-URILOR
DE
REFERINTA
FOLOSITE
LA
PROIECTAREA,
EXECUTIA,
VERIFICAREA
SI
RECEPTIONAREA
LUCRARILOR
DE

INSTALATII
SANITARE
I.9-1994 Normativ pentru proiectarea si excutarea instalatiilor sanitare.
C-56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constr
uctii
si instalatii aferente.
I 9 /1-1996 Normativ pentru exploatarea instalatilor sanitare
Ordin MLPAT Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
9/N/15.03.1993
STAS 2250-1973 Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru max
im
admisibile.
STAS 9154-1980 Armaturi pentru instalatii. Conditii tehnice de calitate.
NP 003-1996 Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea instalatii lor
tehnico sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena.
STAS 8589-1970 Culori conventionale pentru identificare conductelor.
NGPM-1996 Norme generale de protectia muncii.
GE032-97 anexa 2. Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere si repar
atii la
cladiri si constructii speciale
STAS 8591/97 Amplasarea in localitati retelelor edilitare.
STAS 6054/77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.
LEGEA 10/2002 Legea calitatii in constructii.
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic Data: mai 2012 Pag 20 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Normativ NP86-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatare instalati
ilor de
stingere a incendiului.
I-12-1978 Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conductele
tehnologice din otel.
STAS 10702/1-83
Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale.
STAS 6054/77
Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.
NTPA 001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a a
pelor
uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
NTPA 002/2005 Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in retele
le de
canalizare a centrelor populate.
NP 50 -87
Norme tehnice pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore
(expandabile) a subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton
armat.
ISO 9002 Standarde internationale pentru controlul calitatii conductelor PEID;
SR ISO/11922-11998 -Dimensiuni si abateri dimensionale admise;
ISO 12162-2009
Clasificarea marcilor uzuale PEID
ISO 8075
Tevi PEID-cerinte generale de calitate, teste
SR ISO 4065:1995 Tevi de materiale termoplastice. Tablou al grosimilor de perete
SR EN12162:2010 Materiale termoplastice pentru tevi si fitinguri pentru aplicare
sub
presiuni. Clasificare si notare. Coeficient global de calcul..
SR 8591//97 Retele edilitare subterane
conditii de amplasare
SR 4163 -1/ 95 Alimentari cu apa retele de distributie
prescriptii de proiectare
SR 4163
2 / 95 Alimentari cu apa retele de distributie -prescriptii de calcul
SR 4163 3/96 Alimentari cu apa retele de distributie -prescriptii de executie si
exploatare
SR 1342 /91 Apa potabila
STAS 9821 / 5 -75 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte
, canale
si cabluri
SR 9570 /1-89
Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati
SR 10 898 -2005
Alimentari cu apa si canalizari . Terminologie
STAS 2308/81

Capace si rame pentru camine de vizitare


STAS 2448/82
Canalizare.Camine de vizitare
SR 1917/2005
Canalizari. Camine de vizitare
STAS 3051/91
Sisteme de canalizare.Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
STAS 6907/86
Inele de cauciuc pentru tuburi de beton
STAS 3272/80
Canalizari. Gratare din font pentru guri de scurgere.
STAS 6701/82
Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit.
SR 1846-1/2006 Canalizari exterioare-Partea 1Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
SR 1846-2/2006 Canalizari exterioare-Partea 2Determinarea debitelor de ape meteorice
NE 012 -99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si
beton precomprimat aprobat de MLPAT cu ord. Nr. 59/N din
24 aug. 1999
SR.EN.752-5:1999
Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.
SR.EN.1343-1
Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru
localitati urbane si rurale
Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1425/2006
completate si modificate prin HG955/2010
NP120-06 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 21 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


adanci in zone urbane
HG 300/2006
Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
HG 493/2006
Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucrarilor la riscurile generate de zgomot
HG 971/2006
Semnalizarea de securitate si sanatate
HG 1048/2006
Echipament individual de protectie la locul de munca
Legea nr. 180/2006 Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea nr. 307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor
HG 1091/2006
Cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca
HG 1425/2006
Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006
HG 355/2007
Privind supravegherea sanatatii lucratorilor
OUG 96/2003
Protectia maternitatii la locurile de munca
OUG nr.195/2005
inlocuieste Legea 137/1995

Privind protectia mediului inconjurator.

Legea nr. 426/2001 Privind regimul deseurilor.


Legea nr. 431/2003 Privind gestionarea deseurilor reciclabile.
HG 254/2000
Modificarea HG 127/94 privind stabilirea si sanctionarea unor
contraventii la normele pentru protectia mediului.
OUG 61/2006
modifica Legea 426/2001

Regimul deseurilor.

OUG nr. 78/2000


Privind regimul deseurilor.
HG nr. 349/2005
Privind depozitarea deseurilor.
Legea nr. 655/2001 Privind protectia atmosferei.
Ordin MAPN nr. 462/1993 Pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si norme privind det. emisiilor de poluanti atmosferici

produsi de surse stationare.


Ordin 757/26.11.2004 Mof. 86/2005
SR EN ISO 14001:2005

Sisteme de management de mediu.

Intocmit,
ing. Catalina FILIUTA
Pr. 26/2011
Memoriu tehnic
Data: mai 2012 Pag 22 /22
Faza:
PT+CS-revizia
1

Normativ tehnic de depozitare deseuri.