Sunteți pe pagina 1din 233

C.N.A.D.N.R. S.A.

DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI IAI

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE A
CONTRACTULUI DE LUCRARI

VARIANTA PROVIZORIE DE CIRCULATIE PE


DN 11, OCOLIRE POD KM 90+450

LICITATIE DESCHISA
2010

MODEL DE CONTRACT

VARIANTA PROVIZORIE DE CIRCULATIE PE


DN 11, OCOLIRE POD KM 90+450

CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI


nr. ......../..................

1. Urmare a rezultatului procedurii de achiziie lucrri prin .. si in baza raportului


procedurii de atribuire nr.
Partile contractante :
A. Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din
Romania S. A. - D.R.D.P. IAI, cu sediul n Iai, str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232/214430, 214431, fax
0232/214432, avnd numar de ordine in registrul comertului J/40/552-2004, cod unic de inregistrare
16054368, cont RO 35RNCB0175008094080001 BCR Iai, reprezentata prin ing. Viorel SCUTARU, in
functia de director si ec. Vasile POPA in functie de director economic, in calitate de ACHIZITOR
si
B. Executantul de lucrari:., cu sediul in .str. ..nr., telefon
/fax.., e-mail ..inregistrata la Registrul Comertului cu.., cod
fiscal, avand cont de virament nr. deschis la
banca.., reprezentata legal prin .in functia de director ,
in calitate de EXECUTANT au convenit incheierea prezentului contract.
2. Obiectul contractului si pretul contractului
2.1 - Executantul se obliga execute, sa finalizeze si sa intretina lucrarile la obiectivul: "Varianta
provizorie de circulatie pe DN 11, ocolire pod km.90+450", in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea
prezentului contract, n valoare de .lei RON , la care se adauga TVA in valoare de
lei.
3. Durata contractului
3.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile , asa cum este prevazut in graficul
de executie, in decurs de 3 luni calendaristice, de la data prevazuta in ordinul de incepere a lucrarilor, emis
de catre autoritatea contractanta.
3.2. Achizitorul va comunica Executantului, ori de cate ori este cazul, nivelul fondurilor
financiare alocate pentru lucrare, iar in functie de aceste fonduri alocate durata contractului putand fi
prelungita. Executantul are obligatia ca in baza comunicarii Achizitorului, sa revizuiasca, in termen de 2
zile de la comunicare, graficul de executie in functie de cuantumul fondurilor alocate, grafic care va fi
supus aprobarii achizitorului.
3.3 Orice alta modificare a termenelor din contract, stabilite prin graficul de executie si solicitata
de catre Executant, se va face cu acordul partilor, in baza unei fundamentari tehnico-economice intocmite
de Executant, avizata de diriginte si insusita de catre Achizitor , in functie de situatiile ivite pe parcursul
derularii contractului.
4. Definitii
4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a)contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate
contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;
b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul contract;
1

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;
d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;
e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;
f) vicii: aparente-defecte, lipsuri, neconformitati, etc care pot fi sesizate de o persoana diligenta fara a fi
nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza.
ascunse -defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care
rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza ;
g) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit
legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitiei de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele
pretentii fondate pe clauze ale sale.
h) durata de executie- intervalul de timp in care executantul executa operatiunile pe care la presupune
indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract, inclusiv operatiunile
preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data
incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de incepere a prestatiilor.
i) oferta documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
j) propunere tehnica document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de
autoritatea contractanta;
k) propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale ;
l) caiete de masuratori - document primar care atesta cantitatea de lucrari reale executate in conformitate
cu caietul de sarcini si normativele tehnice in vigoare ;
m) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului, absolut imprevizibil si
insurmontabil si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
n) zi - zi calendaristica;
o) luna luna calendaristica ;
p) an - 365 de zile.
5. Aplicabilitate
5.1. - Contractul de executie intra in vigoare la data semnarii de catre parti, iar perioada de
aplicabilitate este pana la receptia finala.
6. Documentele contractului
6.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) contractul si actele aditionale, daca exista;
b) graficul de executie, fizic si valoric;
c) proiect tehnic si caietul de sarcini ;
d) propunerea tehnica si propunerea financiara;
e)programul calitatii care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile
lucrarii .
Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc, dar in caz de ambiguitate sau
discrepante intre ele au prioritate privind explicitarea reciproca in ordinea enumerata.
7. Standarde
7.1. - (1) Executantul garanteaza ca lucrarile executate vor fi de calitate corespunzatoare, vor
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
contract. Asupra masurilor intreprinse pentru asigurarea calitatii tuturor lucrarilor si serviciilor stipulate in
2

contract si in documentatia tehnica in cauza, contractantul (executantul), va prezenta achizitorului, la


solicitarile acestuia, informatii privind:
- "sistemul calitatii propriu", manualele de asigurare a calitatii, procedurile functiilor de sistem,
procedurile tehnice de proces, planurile de control calitate verificari si incercari, organizarea retelei
proprii de responsabili CQ autorizati ;
- "avizul" acordat pe documentatia tehnica in executie, de catre responsabilul tehnic cu executia
atestat, cu decizie pentru conducerea executiei lucrarilor contractate ;
- certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate si agrementele tehnice pentru toate
materialele noi si tehnologii noi aplicate, in conformitate cu prevederile HG 622/2004 pentru stabilirea
conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.
- capacitatea de organizare pentru toate functiile principale ale sistemului de asigurare a calitatii, la
nivelul "modelului de asigurare a calitatii" aferent "categoriei de importanta a constructiei" stabilita de
catre proiectant ;
- documentele justificative referitoare la rezultatele auditurilor externe, realizate inclusiv in
perioada derularii contractului, asupra sistemului calitatii propriu (asigurarea, conducerea si controlul
calitatii) ;
- documentele justificative referitoare la autorizarea laboratorului de incercari propriu si/sau la
autorizarea laboratoarelor de incercari externe, colaboratoare prin contract sau comenzi ale contractantului
(executantului);
- documentele justificative privind modul de constituire a "componentelor" sistemului calitatii
propriu si privind organizarea generala si speciala a exercitarii "obligatiilor si raspunderilor" avind
calitatea de "factor executant" al lucrarilor si serviciilor contractate.
(2) La lucrarile la care se fac incercari referitoare la calitatea probei, acestea se considera realizate daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare care sunt specificate in
conditiile tehnice din caietele de sarcini, iar verificarile si incercarile au fost executate in exclusivitate prin
laboratoare proprii si/sau externe, autorizate conform reglementarilor in vigoare.
8. Caracterul confidential al contractului
8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire;
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10. Protectia patrimoniului cultural national
10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.
3

10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 11.1, iar imediat
dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului.
10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 11.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.
11. Garantia de buna executie a contractului
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului.
11.2. -Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului fara
TVA si va fi constituita in lei, prin reineri succesive (in procent de 10%) din sumele datorate pentru
facturi pariale. Executantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o
banc agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu
trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului, fara TVA. Dobanzile revin Executantului.
Restituirea garantiei de buna executie se face dupa cum urmeaza:
a)70% din valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca in acesta nu sunt inscrise remedieri si/sau completari de
nici un fel si riscul existentei unor vicii ascunse este minim ;
b)30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
Durata de garantare a lucrarilor executate este de 24 luni. Ea va incepe cu data receptiei la
terminarea lucrarilor si se va termina cu data receptiei finale.
11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie.
Garantia de buna executie este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in
executarea contractului, inclusiv in perioada de garantie, sau in cazul rezilierii acestuia din motive
imputabile executantului ori in alte cazuri prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs
achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, executantul este obligat sa il
despagubeasca pe achizitor integral si intocmai.
12. Responsabilitatile executantului
12.1. - Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile..
Executantul are obligatia de a remedia viciile, fara costuri suplimentare pentru achizitor, in termen
de maxim 30 de zile pentru viciile ascunse si in termen de 7 zile pentru viciile aparente, n funcie de
condiiile meteo, de la sesizarea scrisa a achizitorului, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract. Remedierea viciilor ascunse se va face numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului. Executantul are obligatia de a remedia
viciile aparente in termen de 7 zile .
Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
12.2.. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.
Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in anexele la
contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt
cerute de achizitor.
4

12.3. - Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice


problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii in scris, in termen de 7 zile, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului
conform prevederilor legale.
12.4. - Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
proiectant, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.
Executantul are obligatia sa rectifice pe cheltuiala sa erorile constatate in cazul in care pe
parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei
parti a lucrarilor.
Executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor pentru verificarea trasarii de catre proiectant.
12.5. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si
de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu
sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol
pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, in scopul protejarii lucrarilor si a participantilor la trafic sau al asigurarii confortului
riveranilor;
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
12.6. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a acesteia.
12.7. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelorinterese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
12.8. - Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:
a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.
Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
12.9. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
12.10. Executantul are obligatia si raspunde de semnalizarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 emis de Ministerul Administratiei si Internelor si de
Ministrul Transporturilor si HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind un Management al traficului care va fi aprobat
de organismele competente (C.N.A.D.N.R., M.A.I.-D.P.R.P.).
12.11. Materialele folosite trebuie sa fie de calitatea prevazuta in caietele de sarcini ; verificarile
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la
5

terminarea lucrarilor si a receptiei finale, trebuie sa respecte prevederile caietelor de sarcini si ale Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii si alte prevederi interne specifice inceperii executiei receptiei la
terminarea lucrarilor si punerii in functiune.
Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente
acestora, revine executantului.
Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar acizitorul va suporta
aceste cheltuieli.
12.12. - Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.
Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.
In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
Achizitorul sau reprezentantul acestuia, are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care
devin ascunse in cel mult 5 zile de la data primirii notificarii executantului.
Achizitorul va raspunde la obiectiile justificate ale executantului, in scris, in maxim 5 zile de la
data primirii notificarii.
12.13. - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele de control abilitate, potrivit legii,
inclusiv de cele interne ale Autoritatii contractante sau ale autoritatii careia i se subordoneaza, se constata
ca Contractantul a incasat sume necuvenite de la Autoritatea contractanta, Contractantul se obliga sa
restituie in timpul controalelor si inainte de sesizarea organelor competente sa solutioneze cauzele
respective aceste sume, inclusiv penalitatile, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc. aferente ,
stabilite prin actele de control.
12.14 - Partile contractante se obliga sa respecte in totalitate obligatiile prevzute n
Contract.
- Executantul (antreprenorul general) poart ntreaga rspundere n cazul producerii
accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.) i de munc, procedeelor
tehnologice utilizate, sau de ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar
activiti pentru antreprenorul general (subcontractani), n conformitate cu prevederile Legii
securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum i orice modificare legislativ aprut pe
timpul desfurrii contractelor.
- n cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase n
activitatea desfurat de executant(antreprenor), acesta va comunica i cerceta accidentul de
munc, evenimentul, conform prevederilor legale i se va nregistra cu acesta la Inspectoratul
Teritorial de Munc pe raza cruia s-a produs evenimentul. CNADNR se va nregistra numai cu
evenimentele produse propriilor lucrtori.
13. Responsabilitatile achizitorului
13.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele ;
- amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina ;
- suprafete de teren din zona de siguranta a drumului care se preteaza la depozitarea materialelor si
utulajelor, pe zona amplasamentului lucrarii.
13.2. Achizitorul are obligatia sa anunte executantul, in timp util, in legatura cu toate
modificarile surfenite fata de prevederile graficului si care necesita schimbari in ceea ce priveste
efectuarea lucrarilor contractante.
6

13.3. Achizitorul are obligatia, in vederea decontarii, sa controleze, pe parcursul executiei,


cantitatea si calitatea lucrarilor executate, si sa constate conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in
anexele la contract.
13.4. - Achizitorul se obliga sa organizeze receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, dupa
perioada de garantie, la obiectivul prevazut la art. 2 din contract, in conformitate cu prevederile HG
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora si/sau ale celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva.
14. Inceperea si executia lucrarilor
14.1. - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile imediat dupa primirea ordinului de incepere
a lucrarilor emis de catre achizitor.
Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii data inceperii
efective a lucrarilor.
14.2. - Lucrarile trebuie sa se desfasoare conform caietului de satcini, specificatiilor tehnice, PT,
DDE avizate si sa fie terminate la data stabilita.
Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract.
In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor, achizitorul este
indreptatit sa ii fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze
ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
14.3. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si din partea achizitorului a persoane
fizice sau juridice atestate potrivit legii.
Executantul are obligatia de a asigura accesul achizitorului si/sau a reprezentantului sau la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15. Finalizarea si receptia lucrarilor
15.1. Proiectarea se considera finalizata, dupa obtinerea de catre executant, a avizului CTEDRDP Iasi. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat
intr-un termen stabilit conform cerintelor din caietul de sarcini.
15.2. - La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
15.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului, prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4. - Executantul are obligatia de a efectua masuratori, in vederea receptiei finale si receptiei la
terminarea lucrarilor astfel incat acestea sa corespunda standardelor impuse prin normele in vigoare.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1. - Perioada de garantie este de 24 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la
data receptiei finale.
7

16.2. - In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor constructiilor si a altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1) pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului,
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari,
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
ii revin in baza contractului.
16.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (1),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.
17. Modalitati de plata
17.1. Decontarea lucrarilor care fac obiectul contractului, se face in baza facturii emise de
executant si a situatiilor de lucrari.
Situatiile de lucrari insotite de atasamente, se depun de executant la sediul achizitorului in patru
exemplare originale, pina la data de 25 a lunii de referinta.
Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi semnate de executant si insusite sub semnatura de
diriginte de santier, numit conform art. 14.3
Verificarea situatiilor de lucrari de catre achizitor se face in termen de 5 zile de la depunerea lor la
sediul D.R.D.P. Iasi.
Factura se comunica achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegate direct la
sediul mentionat la art. 1 din contract.
In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document.
Emiterea facturilor pentru plata lucrarilor executate se face numai dupa insusirea situatiilor de
lucrari de catre achizitor.
3) Decontarea facturilor se va efectua in termen de 90 zile de la data inregistrarii acesteia la sediul
achizitorului, in functie de sumele alocate de CNADNR SA.
Achizitorul nu este raspunzator pentu plata lucrarilor efectuate de executant peste valoarea
fondurilor alocate prin sursa de finantare a CNADNR SA si comunicata acestuia.
Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza
executantul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului de plata.
Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre achizitor a noilor facturi prezentate de catre
executant completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.
Dac achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea duratei prevazute mai
sus executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
achizitorul onoreaza factura, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp.
17.2 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia
finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
18. Actualizarea pretului contractului
Pretul contractului este ferm.
19. Asigurari
19.1. - Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze
sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau
juridice.
8

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi


suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestora.
20. Amendamente
20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, in situatii temeinic
justificate, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional.
20.2.- In situatia in care prevederile legale ulterioare vor impune acest lucru, clauzele contractuale
vor fi modificate prin act aditional.
21. Penalitati, daune-interese
21.1. - In cazul in care, executantul nu isi indeplineste la timp obligatiile asumate prin contract,
inclusiv cu privire la executarea lucrarilor potrivit graficului, anexa la contract, achizitorul are dreptul sa
incaseze, cu titlul de penalitati, o suma echivalenta cu 0, 05%/ zi de intarziere din valoarea lucrarilor
neexecutate la termen, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
22. Rezilierea contractului
22.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.
Rezilierea Contractului se poate cere in baza unor motivatii scrise, de catre oricare dintre parti, respectand
prevederile Conditiilor de Contractare.
22.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public sau fac
imposibila continuarea lui. Dreptul de denuntare unilaterala a contractului din partea achizitorului este
valabil si pentru situatia sistarii alocarii resurselor financiare necesare continuarii lucrarilor.
22.3. - In cazul prevazut la clauza 22.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
22.4. - Achizitorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) Executantul a fost declarat falimentar in conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006, se emite ordin de
executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital ;
b) Executantul a abandonat contractul ;
c) Executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termen
de 15 de zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor date de achizitor ;
d) Executantul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei scrise date de achizitor ;
e) Executantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost
notificat de achizitor ;
f) Executantul a dat in subantrepriza o parte din lucrari fara avizul achizitorului.
22.5. Executantul poate cere rezilierea contractului daca:
a) achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe executant in
situatia de a nu putea executa lucrarea ;
b) achizitorul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 5 luni ;
c) achizitorul notifica executantul ca din motive neprevazute si datorita unor conjucturi economice ii este
imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
22.6. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art.22.4. si 22.5. se va
comunica in scris partii contractante cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere.
9

22.7. Achizitorul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa
a lucrarilor executate, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa fie platite executantului.
22.8. Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de
plata prevazute in contract.
22.9. In cazul in care una din parti isi indeplineste in mod culpabil obligatiile, contractul se
considera reziliat de drept fara a mai fi necesara notificarea si introducerea unei actiuni in fata instantelor
judecatoresti.
22.10. - In cazul rezilierii contractului din vina executantului, achizitorul va stabili daunele pe care
trebuie sa le suporte executantul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care achizitorul le are fata
de acesta la data intreruperii lucrarilor.
22.11. In cazul in care nu se pot aplica prevederile art.22.10. recuperarea daunelor se va face
conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.
23. Cesiunea
23.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile i obligaiile sale
asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
23.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.
24. Forta majora
24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitarii consecintelor.
Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate
diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respective.
25. Solutionarea litigiilor
25.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
25.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
instantele judecatoresti de la locul semnarii contractului.
25.3.- In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructii, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, privind utilajele de constructii folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica
de cercetare-dezvoltare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.
26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba oficiala a contractului este limba romana.
27. Comunicari
27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
27.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

10

28. Legea aplicabila contractului


28.1. Prezentul contract se supune legilor aplicabile in vigoare la data incheierii si va fi interpretat
in conformitate cu legislatia Romana.
Prezentul contract a fost incheiat astazi, ., in doua exemplare originale, la sediul
D.R.D.P. IAI.
ACHIZITOR:
C.N.A.D.N.R. S.A. - D.R.D.P. IAI

EXECUTANT:
.

Director,

Director,

Ing. Viorel SCUTARU

Director economic,
Ec. Vasile POPA

Director adjunct,
ing. Constantin ZBARNEA

Vizat Juridic

Vizat CFP

Sef serv. CBBBILA


Ing. Mirela POPESCU

Responsabil contract
ing.

11

CONVENIE de SSM si PSI


la contractul nr. ....../.............

ntre C.N.A.D.N.R. S.A. - D. R. D. P. IASI n calitate de achizitor i ......


............................................... n calitate de prestator(executant), a intervenit prezenta convenie ncheiat
n baza prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, si a normelor metodologice de
aplicare (HG 1425/2006), a Legii nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor i Normelor generale
PSI/2007.
In scopul prevenirii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale, a asigurrii securitii
echipamentelor de munca, precum i pentru aplicarea corespunztoare a prevederilor actelor normative n
vigoare, se stabilesc responsabiliti pe linie de securitate a muncii i PSI, ntre cele 2 uniti
contractante, dup cum urmeaz:

I. PREVEDERI GENERALE
1. Avnd n vedere faptul c n activitatea desfasurata conform prevederilor contractului,
prestatorul(executantul) lucreaz independent cu personal i mijloace tehnice proprii, va purta ntreaga
responsabilitate asupra respectrii legislaiei de securitate a muncii i PSI pentru ntreaga activitate
prestata .
2. Prestatorul(executantul) poart ntreaga rspundere n cazul producerii accidentelor de
munc, evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.) i de munc, procedeelor tehnologice utilizate, sau de
ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar activiti pentru antreprenorul general
(subcontractani), n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum
i orice modificare legislativ aprut pe timpul desfurrii contractelor.
3. Cele doua parti contractante vor asigura toate msurile tehnico - organizatorice pentru
desfaurarea n condiii optime a activitii .
4. Personalul prestatorului(executantului) este obligat, n toata perioada de derulare a
contractului, s respecte pe tot teritoriul achizitorului, ct i pe drumurile publice, toate prevederile
legale cu privire la normele de securitate a muncii i PSI.
5. Prestatorul(executantul) va lua toate msurile pentru semnalizarea punctelor de lucru
conform Ord. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instituire a restriciilor de
circulaie in vederea executrii de lucrri n zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,
publicat n MO nr. 397 din 24 august 2000.
6. Din punct de vedere administrativ, salariaii rmn subordonai unitii cu care au semnat
contract de munc.
7. Echipamentul de protecie, alimentaia de protecie i materialele igienico-sanitare se acord
conform normelor de ctre fiecare unitate peatru salariaii si.
8. Achizitorul i prestatorul(executantul) vor respecta normele PSI privind dotarea spaiilor i
echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere PSI.

II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI


1. Prestatorul(executantul) i va instrui personalul pentru activitile desfasurate conform
legislaiei de securitate a muncii, instructiunilor proprii de securitate a muncii privind exploatarea i
ntreinerea drumurilor i podurilor i altor norme conexe cu aceast activitate.

2. Deoarece prestatorul(executantul) desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice


proprii, va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de
consemnare a innstruirii, etc.

III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE


1. Achizitorul i prestatorul(executantul) poart ntreaga rspundere asupra tratrii corecte, din
punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase n
care sunt implicai proprii salariai.
2. In cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase n
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea nregistrarea accidentului de munca revine prii
contractante care are contract de munc cu salariatul implicat, respectndu-se prevederile Legii nr.
319/2006 i Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc .
3. Accidentele de munc de traseu i accidentele de circulaie se vor trata conform legislaiei de
securitate a muncii n vigoare.
4. Pe perioada executrii lucrrilor, consultantul va duce la ndeplinire toate obligaiile ce revin
beneficiarului n aplicarea pevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru antierele temporare i mobile (nominalizarea unui coordonator de securitate, depunerea declaraiei
prealabile la Inspectoratul Teritorial de Munc de pe raza judeului unde se afl antierul, ntocmirea
instrumentelor coordonrii etc.).
5. De asemenea prestatorul(executantul)va ntocmi documentele necesare ca antreprenor n
conformitate cu prevederile HG 300/2006.

Achizitor,
C.N.A.D.N.R. S.A.-D.R.D.P. IAI
Director,

Prestator(Executant),
...........................................
..................

APROBAT,
Director DRDP Iai
ing. Viorel SCUTARU

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: C.N.A.D.N.R.-S.A. Directia Regionala Drumuri si Poduri Iai
Adresa: str. Gh. Asachi, nr. 19
Localitate: IAI
Cod
postal: ara: ROMNIA
700481
Persoana de contact:
n atenia: ing. Mirela Popescu Serviciul I.L.A.B.M.S.
Telefon: 0232.21.44.30 - 542
ec. Anca Ungureanu Serviciul Licitaii
0232.21.44.30 527, 528
E-mail: drdpis@mail.dntis.ro
Fax: 0232.21.44.32; 0232. 26.75.57
Adresa de internet: www.drdpiasi.ro
I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante
[X] ministere ori alte autoritati publice centrale [ ] servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau [ ] aparare
[ ] ordine publica/siguranta nationala
local
[ ] agentii nationale
[ ] mediu
[ ] autoritati locale
[ ] afaceri economico-financiare
[ ] alte institutii guvernate de legea publica
[ ] sanatate
[ ] institutie europeana/organizatie internationala
[X] constructii si amenajari teritoriale
[ ] altele (specificati)
[ ] protectie sociala
[ ] recreere, cultura si religie
[ ] educatie
[ ] activitati relevante
[ ] energie
[ ] apa
[ ] posta
[ ] transport
[ ] altele (specificati)
Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante
da [ ]
nu [X]
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
[X] la adresa mai sus mentionata
[ ] altele: (adresa/fax/interval orar)
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data: 11.01.2010, ora 10:00
Adresa: DRDP IASI Iasi, str. Gh. Asachi nr.19
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 16.02.2010 ora 10:00
ATENIE!!!
Corespondena dintre autoritatea contractant i operatorii economici, pe parcursul
derulrii procedurii de atribuire a contractului se va face obligatoriu n scris fax sau pota
electronic. Confirmarea de primire din partea operatorilor economici se va face prin
retransmiterea n maximum 24 ore a actului primit de la autoritatea contractant, cu numrul
de nregistrare de intrare la operatorul economic.
Mijloc de comunicare:
* Orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de atribuire se
poate obtine numai in scris, la fax 0232-21.44.32 .
* Autoritatea contractanta va raspunde in scris, la adresa operatorilor economici.
1

I.c. Cai de atac


Eventualele contestatii se pot depune la Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII a de contencios
administrativ si fiscal - Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, c.p. 050091, tel.
021.3195180, fax 021.3195176, email infobuc@just.ro.
In sectiunea Formulare se prezinta model de contestatie - Formular 1
I.d. Sursa de finantare:
Proiect/program finantat din fonduri comunitare
Bugetul de stat.
da []
nu [X]
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Varianta provizorie de circulatie pe DN 11, ocolire pod km 90+450
II.1.2) Locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare.
(b) Produse
(c) Servicii
(a) Lucrri
x
Cumprare
Categoria serviciului
Execuie
x
Proiectare i execuie

Leasing

2A 
nchiriere

2B 
Cumprare n rate 
Principala locaie a lucrrii
Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare
DN 11 km 90+450
CPV 45221100-3 - Lucrari de
constructii pentru poduri
II.1.3) Procedura se finalizeaza prin:
Contract de achizitie publica: [X]
II.1.4) Durata contractului de achizitie publica pentru achizitia serviciilor de proiectare si a executiei
lucrarilor:
Durata de executie a lucrarilor 3 luni de la data precizata in ordinul de incepere a lucrarilor, emis
de catre autoritatea contractanta.
II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati/prestatii servicii/lucrari: executie lucrari - Varianta provizorie de
circulatie pe DN 11, ocolire pod km 90+450.
Valoarea estimata 1.203.012 lei fara T.V.A.
II.2.2) Optiuni(daca exista) DA
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a negocia fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare, achizitia de lucrari similare, conf. art. 122 din OUG 34/2006(A).
III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere)
III.1.2. Altele (dac DA, descriei)

NU
NU

IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa
[X]
IV.2) Etapa finala de licitatie electronica
da [ ]
nu [X]
IV.3) Legislatia aplicata: Ordonanta de Urgena a Guvernului nr. 34/2006(A) privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai
2006, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/19 iulie 2006(A) pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind privind achizitiile atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,
publicat n M.O. nr. 681/29.07.2004 + O.G. nr. 27/2006.
2

V. CRITERII DE CALIFICARE
V.1) Situatia personala a candidatului/ofertantului
Se solicit
Declaraie privind eligibilitatea
Cerin obligatorie: prezentare Formular 2
Solicitat X
Declaratie privind calitatea de participant la
Cerinta obligatorie: prezentare Formular 3
procedura
Solicitat X
Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. Cerin obligatorie: completare Formular 4
181 din OUG 34/2006
Certificate fiscale in original sau copie
Solicitat X
legalizata - privind indeplinirea obligatiilor
exigibile de plata a impozitelor si taxelor la
bugetul de stat i bugetele locale valabile la
data deschiderii ofertelor.
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice Cerin obligatorie:
romane
1. Certificatul de inregistrare unic emis de Oficiul Registrului
Comertului, copie;
2. Certificat constatator in original sau copie legalizata emis de ctre
Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care s
ateste obiectul de activitate al ofertantului, valabil la data deschiderii
ofertei.
3. Certificat privind atestarea tehnica a societatii (Asociatia
Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania) pentru executia de
lucrari de drumuri si poduri la drumuri nationale sau de catre alte
organisme similare, valabil pe durata de derulare a contractului.
V.3) Situatia economico-financiara
Informatii privind situatia economico-financiara
Solicitat X
Nesolicitat [ ]
Ofertantul trebuie s prezinte urmatoarele documente:
1. Bilantul contabil la data de 31.12.2007, 31.12.2008 semnat si vizat de DGFP copie.
2. Balanta contabila la data de 31.01.2010 semnata si stampilata de reprezentantul legal copie.
3. Fisa de informatii generale Formular 5.
Cifra medie anual de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 2.000.000 lei.
4. Declaraie pe propria rspundere c ofertantul are disponibile resurse reale negrevate de
datorii, linii de credit confirmate de bnci sau alte mijloace financiare suficiente pentru susinerea
derulrii contractului pe o perioad de 90 de zile.
5. Declaraie pe propria rspundere pentru nsuirea clauzelor contractuale din documentaia de
atribuire.
Eventualele observatii la modelul de contract se vor transmite achizitorului in perioada de
clarificari prevazuta.
V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
a) Informatii privind capacitatea tehnica
Solicitat X
Nesolicitat [ ]
1. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul
tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze
pentru indeplinirea contractului - Formular 6.
2. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu anual al personalului angajat,
- Formularul 7, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere,
precum si a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului + CV.
x Pentru fiecare persoana responsabila cu indeplinirea contractului se va preciza functia care
va fi indeplinita in cadrul contractului si se va prezenta CV-ul semnat pe fiecare pagina.
x Pentru personalul propus pentru derularea contractului se va prezenta dovada raporturilor
contractuale de munca cu ofertantul: copie dupa contractul individual de munca inregistrat la ITM
sau contract de colaborare.
x Copie fata-verso dupa autorizatia responsabililor RTE + CQ care vor participa la
3

indeplinirea contractului.
3. Declaratie privind lista principalelor contracte de lucrari similare executate in ultimii 5
ani Formular 8.
Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani, in calitate de
contractant sau subcontractant, a unui contract de natura si complexitate similara lucrarilor ce
fac obiectul contractului (lucrari de reparatii/consolidare/reabilitare sau de executie pod nou cu
deschiderea de min 24,0 m) cu o valoare de cel putin 1.000.000 lei, insotita de certificari de buna
executie. In acest sens se va prezenta copie dupa contractul de achizitie publica (paginile din
contract din care sa rezulte partile contractante; obiectul + durata + pretul contractului precum si
pagina finala cu semnaturi) si certificari de buna executie.
4. Declaratie pe propria raspundere privind lista contractelor care sunt in derulare
Formular 9.
b) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a
fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul
de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata
castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o condiie necesara pentru buna indeplinire
a contractului.
n cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerinele privind situatia personala si capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale trebuie s fie ndeplinite de fiecare asociat n parte, iar celelalte
cerine privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar trebuie s fie ndeplinite prin
cumul de grupul de asociai. Ofertanii asociai nu au dreptul de a depune, pe lng oferta comun,
alte oferte n mod individual sau n alt asociere ori de a participa n calitate de subcontractant la
procedur.
Se va prezenta acordul de asociere intocmit conform - Formular 10 si documentele de calificare
pentru toti asociatii.
Informatii privind subcontractarea
Se admite.
Se vor prezenta:
x Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si
specializarea acestora, conform Formular 11.
x Acordul de subcontractare intocmit conform Formular 12.
x Bilantul contabil la data de 31.12.2007, 31.12.2008 semnat si vizat de DGFP copie.
x Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul
tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze
pentru indeplinirea contractului - Formular 6.
x Declaratie privind lista principalelor contracte de lucrari similare executate in ultimii 5
ani Formular 8.
x Declaratie pe propria raspundere privind lista contractelor care sunt in derulare
Formular 9.
De asemenea, pentru subcontractant se prezinta documentele de calificare solicitate la cap. V.
Criterii de calificare V.1, V.2.
Nu este cazul
V.5) Daca este aplicabil, modul de selectare/preselectare
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1 Limba de redactare a ofertei
Limba romn
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
90 zile de la data depunerii ofertelor
VI.3) Garantia de participare
Solicitata [X]
Nesolicitata []
Garantia de participare este 24.000 lei.
Perioada de valabilitate a garaniei de participare trebuie s fie egal cu perioada de
valabilitate a ofertei.
Forma de constituire a garaniei de participare:
a. Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis n conditiile
legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta n original, n
cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv
4

la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

sau
b.Virament bancar cu OP in contul RO33RNCB0175008094080037, BCR Iasi, cu conditia
confirmarii de catre banca emitenta pn la data deschiderii ofertelor.
In cazul in care se doreste constituirea garantiei de participare conform punctului a., se
recomanda Scrisoarea de Garantie Bancara pentru participare conform - Formular 13.
VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice
a. Propunerea tehnica se intocmeste respectand cerintele prevazute in documentatia tehnica.
Propunerea tehnica va contine:
1. Programul calitii, care concretizeaz sistemul de asigurare i de conducere a calitii la
particularitile lucrrii ce face obiectul ofertei, avizat de specialiti sau de organisme abilitate n
acest sens, astfel:
- descrierea sistemului calitii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile
aferente sistemului calitatii;
- listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari
privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;
- laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor.
Ofertantul va prezenta la licitaie n copie fa + verso + anexe autorizaiile/acreditrile
laboratoarelor autorizate/acreditate cu care va efectua ncercrile de laborator necesare
execuiei lucrrilor. n cazul n care laboratorul respectiv nu aparine ofertantului se vor prezenta i
contractele de prestri servicii ncheiate ntre ofertant i laboratoarele respective.
Autorizaiile/Acreditrile laboratoarelor trebuie s cuprind n profilele autorizate/acreditate toate
ncercrile de laborator necesare execuiei lucrrilor i trebuie s fie n termenul de valabilitate. Att
contractele de colaborare ncheiate ntre ofertant i laboratoarele respective ct i autorizaiile
laboratoarelor trebuie s acopere toat durata ofertat de ndeplinire a contractului.
Sistemul(le) de asigurare a calitii propus(e) pentru asigurarea succesului deplin al lucrrilor trebuie
sa fie conform standardelor in vigoare.
Documentul de certificare a sistemului de asigurare a calitii trebuie sa fie in termenul de
valabilitate pe perioada de ndeplinire a contractului.
2. Declaratie pe propria raspundere privind insusirea/acceptul cerintelor din caietul de sarcini
volumul II a documentatiei tehnice.
VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare
b. Propunerea financiara va contine:
Formularul de oferta Formular 14 insotit de:
- Formular F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- Formular F2 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
- Formular F3 - listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri (deviz oferta conform
listelor de cantitati pe categorii de lucrari si articole de deviz);
- Formular F6 - graficul general de realizare a investitiei;
- Formular C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale + oferte de pret pentru
principalele resurse materiale;
Ofertele de preturi pentru materiale vor fi datate, semnate, stampilate, valabile la data
deschiderii ofertelor si pe perioda de derulare a contractului. Se va preciza daca preturile
includ transportul si se vor preciza locatiile de livrare.
- Formular C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
- Formular C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor;
- Formular C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile. Pentru transportul auto
al materialelor achizitionate se va prezenta analiza de pret in care sa se precizeze traseul
urmat, calculul distantei de transport si se va detalia calculul pretului de transport cuprins in
propunerea financiara.
VI.6) Modul de prezentare a ofertei
1. Documente care nsoesc oferta:
a. Scrisoarea de inaintare
Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu Formularul 15.
5

b. Imputernicirea
Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa, inregistrata si stampilata de ofertant, prin care
semnatarul ofertei autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica intocmita conform Formular 16.
c. Garania pentru participare conform pct. VI.3
d. Documente care dovedesc ncadrarea n categoria IMM.
Ofertanii care se prezint la procedura de achiziie n calitate de IMM vor prezenta alturat garaniei
de participare, documentele care dovedesc c se ncadreaz n categoria IMM, n conformitate cu
Legea nr. 346/2004 Anexa 1, 2, dupa caz, din O.G. nr. 27/2006, completate, semnate i
stampilate.
Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de
afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute n achizitiile publice de
produse, lucrari si servicii conform art. 16(2)/ Legea 346/2004
mputernicirea i garania pentru participare, n original, inclusiv actele care fac dovada
calitaii IMM se prezint n plic separat de documentele ofertei la comisia de evaluare a
ofertelor.
2. Prezentarea ofertei
a) Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre
autoritatea contractanta pana la ora stabilita.
b) Numarul de exemplare in copie : 1 (unu).
In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul.
Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate,
semnate i tampilate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze
ofertantul in contract.
c) Sigilarea i marcarea ofertei
Oferta va fi prezentat ntr-un colet inchis, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea
procedurii de achizitie ................, denumirea si adresa ofertantului si inscriptia A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE ..........................
Acest colet va conine:
- 2 plicuri inscriptionate DOCUMENTELE DE CALIFICARE ORIGINAL+ denumirea si adresa
ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului;
- 2 plicuri inscripionate PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL + denumirea si adresa ofertantului,
respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului;
- 2 plicuri inscripionate PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL + denumirea si adresa
ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului.
Toate documentele vor fi numerotate, stampilate si semnate de catre persoana imputernicita.
Acestea vor fi n mod obligatoriu ndosariate, iar fiecare dosar va contine un opis.
Numerotarea documentelor se face continuu, incepand cu documentele de calificare si
terminand cu propunerea financiara.
d) Oferte ntarziate
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in
anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa
expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
e) Oferte alternative: n cazul de fa nu se accept ofertele alternative!
f) Oferta comun
Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligate
sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestea isi asuma obligatia pentru
oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea
contractului, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica,
ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.
g) Interdictia de a depune mai multe oferte
Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au
dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.
6

VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei


x Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
x In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are
obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea
contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile
de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia
MODIFICARI ALE OFERTEI.
x Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita
pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.
x Oferte ntarziate
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in
anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei
limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
VI.8)Data limita de depunere a ofertei
22.02.2010 ora 9:00
VI.9) Deschiderea ofertei
Ofertele se vor deschide la sediul achizitorului, n data de 22.02.2010 ora 10:00

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor
care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a)au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa dect cele stabilite n
anuntul de participare;
b)nu sunt nsotite de garantia de participare, n cuantumul, forma si avnd perioada de
valabilitate solicitate n documentatia de atribuire.

Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de


evaluare si de reprezentanti ai operatorilor economici prezenti la sedinta. Autoritatea contractanta
are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici
participanti la procedura de atribuire.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica

[x]
[]

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


VIII.1) Ajustarea pretului contractului
da [ ]
nu [X]
Tarifele ofertate sunt ferme pe toata durata derularii contractului.
VIII.2) Garantia de buna executie a contractului
da [X]
nu [ ]
Garantia de buna executie se exprim procentual i reprezint 10% din din pretul contractului fr
TVA i se constituie in lei.
Contractantul va constitui garantia de buna executie prin reineri successive (in procent de 10%) din
sumele datorate pentru facturile pariale. In acest caz avand obligaia de a deschide un cont bancar la
dispoziia autoritatii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune
de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul fara TVA
al contractului.
Restituirea garantiei de bun execuie se va face conform prevederilor art. 92 din H.G. 925/2006.
Sef Serviciul I.L.A.B.M.S.,
ing. Mirela Popescu

Sef Serviciul Licitatii,


ing. Manuela Popa

ntocmit,
ec. Anca Ungureanu
7

FORMULARE

VARIANTA PROVIZORIE DE CIRCULATIE PE DN


11, OCOLIRE POD KM 90+450

Formular nr. 1
Formular pentru persoane juridice
Antet/contestator
.....................................

PTE-30R-Q/AG

CONTESTATIE

Subscrisa ......................., cu sediul in ............................, cod unic de inregistrare


..................................., reprezentata legal prin ....................., in calitate de
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................, organizata
de autoritatea contractanta ......................, avand sediul in .....................,
contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider
nelegala.
Motivele care stau la baza contestatiei sunt:
- in fapt ..............................................................
- in drept .............................................................
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:
................................................................
................................................................
Reprezentat legal (nume/prenume in clar)
.................................................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 2

PTE-30R-Q/S

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .........................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii .............

Operator economic,
.................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 3
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

PTE-30R-Q/U

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an),
organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun
oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint
in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 4
Operator economic
________________________
(denumirea/numele)

PTE-30R-Q/T

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura)
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ..................
(zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe
propria raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu
cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre
situatiile prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt
stabilit pana la data solicitata .................;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
......................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 5
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

lei

2006
euro

lei

Cifra de afaceri anual


2007
euro
lei

TOTAL (lei/euro)
MEDIA
ANUAL
(lei/euro)

Ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

2008
euro

Formular nr. 6
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

PTE-30R-Q/Z

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................................


............. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
LISTA
cuprinzand utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice
Nr.
crt.

Denumire utilaj/echipament/
instalatie

UM

Cantitate

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Form de deinere
Proprietate
n chirie

Formular nr. 7
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

PTE-30R- Q/AA

DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
...................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale


personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Data completarii ...................
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 8
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

PTE-30R- Q/X

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si


sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

0
1.
2.
3.
4.

Calitatea
executantului*)

Preul total al
contractului

Procent
executat
(%)

Cantitatea (UM)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

Operator economic,
.......................
(semnatura autorizata)

_____________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate
fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.
8

Formular nr. 9
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA CONTRACTELOR CARE SUNT IN DERULARE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si


sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

0
1.
2.
3.
4.

Calitatea
executantului*)

Preul total al
contractului

Procent
executat
(%)

Cantitatea (UM)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

Operator economic,
.......................
(semnatura autorizata)

_____________
*) Se precizeaza calitatea in care participa la indeplinirea contractului, care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.
9

FORMULAR NR. 10

ACORD DE ASOCIERE
Nr. .................... din ..................................

CAPITOLUL I PRILE ACORDULUI


Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre :
S.C. ..............................................................., cu sediul n ............................................. , str.
.......................................................... nr. .................., telefon ................................................, fax
.............................................., nmatriculat la Registrul Comerului din .............................................
sub nr. .............................................., cod unic de nregistrare ...................................., cont
.......................................................................... deschis la ..............................................................,
reprezentat de ..................................
....................................................avnd funcia de ........................................... n calitate de asociat
LIDER DE ASOCIERE
i
S.C. ..............................................................., cu sediul n ............................................. , str.
.......................................................... nr. .................., telefon ................................................, fax
.............................................., nmatriculat la Registrul Comerului din .............................................
sub nr. .............................................., cod unic de nregistrare ......................, cont
....................................................................................
deschis
la
............................................................................,
reprezentat
de
............................................................................. avnd funcia de ........................................... n
calitate de asociat
CAPITOLUL II OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea executarii
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................., conform
documentaiei de atribuire puse la dispoziie de ctre C.N.A.D.N.R. S.A. D.R.D.P. IAI.
CAPITOLUL III TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la terminarea lucrarilor prevzute
...................................., respectiv pn la
stingerea tuturor datoriilor.
CAPITOLUL IV ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere s fie ........................................................
........................................... Contractul de lucrari cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de
asociere ......................................................................................., desemnat ca fiind reprezentantul
autorizat s primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Ambii asociai vor fi solidar i individual responsabili pentru execuia contractului n
conformitate cu termenii acestuia.

10

Art. 6. Execuia ntregului contract, inclusiv plata, va fi fcut exclusiv cu asociatul desemnat ca
lider.
Art. 7. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca ............................................................ s execute
................ %, iar ............................................................................... s execute .............. % din
valoarea ofertei.
Art. 8. Pentru lucrarile efectuate ................................................................ (asociatul) va emite facturi
ctre ................................................................................ (liderul de asociere).
Art. 9. .................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare
(garania de participare, garania de bun execuie, etc) aferente obiectivului menionat la art. 2.
Art. 10. Asociaii convin s se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii lucrarilor,
acordndu-i sprijin de natur tehnic, managerial sau / i logistic ori de cte ori situaia o cere.
Art. 11. Orice probleme vor aprea pe parcursul derulrii contractului, se vor rezolva prin discuii i
dac va fi necesar se vor concretiza prin ncheierea unui act adiional la contract.
Art. 12. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a
lucrarilor,
cu
prevederile
contractului
ce
se
va
ncheia
ntre
................................................................................... (liderul de asociere) i achizitor.
Art. 13. Eventualele litigii aprute ca urmare a derulrii prezentului acord se vor rezolva pe cale
amiabil. Dac acest lucru nu este posibil se va apela la instanele judectoreti competente din
Romnia.
Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi ..................................... n ........... exemplare.
ASOCIAT 1 LIDER

ASOCIAT 2

.....................................................................

.............................................

.....................................................................

..............................................

11

Formular nr. 11
_________________________
(denumirea/numele)

PTE-30R- Q/Y

DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ....................................................
.....................................................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
............................................................................. (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
Nr.
crt.

Denumire
subcontractant

Partea / prile din contract


ce urmeaz a fi
subcontractate

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

12

Acord subcontractor cu
specimen de semntur

Formularul 12
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr./

La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre __________________


____________________________ privind executia ______________________________
(denumire autoritare contractanta)
la ___________________________________________________________________.
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)
- ____________________
- ____________________.
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________________ executate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ________________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

13

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea _____________________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _____________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general
in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
______________________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________

_________________________

(contractant)

(subcontractant)

14

BANCA
........................
(denumirea)

Formular 13
PTE-30R- Q/R

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica

Catre .........................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari Varianta


provizorie de circulatie pe DN 11, ocolire pod km 90+450, noi
.............................................................................. (denumirea bancii), avand sediul
inregistrat la .......................................................................... (adresa bancii), ne
obligam fata de ................................................................................... (denumirea
autoritatii contractante) sa platim suma de ................................................... (in litere si
in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva
cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca
suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre
situatiile urmatoare:
a) ofertantul ...................................................... (denumirea/numele) si-a retras
oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .............................................
(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de
valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..................................................
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de
valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ..........................................
Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul ....

15

Formular nr. 14
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

PTE-30R-Q/P

FORMULAR DE OFERTA
Catre .............................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului
..................................................................
(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa executam Varianta provizorie de circulatie
pe
DN
11,
ocolire
pod
km
90+450,
pentru
suma
de
................................................................................ lei (suma in litere si in cifre,
precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de ......................................................... (suma in litere si
in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa
terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat, in .............................
(perioada in litere si in cifre).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile,
(durata in litere si cifre), respectiv pana la data de .................................
(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
[ _ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un
formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
[ _ ] nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca
fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data .../.../..........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele
operatorului economic)
16

Formular nr. 15
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante


nr. ________/___________

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare nr. ________ din SEAP, privind aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
__________________________________________________________________
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ________________________________________ va transmitem alaturat
urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ___________________________ privind garantia pentru
participare,
(tipul, seria/numarul, emitentul)
in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar
de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ___________

Cu stima,
Operator economic,
__________________
(semnatura autorizata)

17

Formular 16

MPUTERNICIRE
Subscrisa , cu sediul n
,
nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CIF ,
atribut fiscal , reprezentat legal prin , n
calitate de , mputernicim prin prezenta pe
, domiciliat n
, identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP
, eliberat de , la data de , avnd
funcia de , s ne reprezinte la procedura nr.
, organizat de C.N.A.D.N.R. - S.A. n scopul atribuirii contractului

n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i


obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu
participarea la prezenta procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate
pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul
desfurrii procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea
subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei
mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).
Data

Denumirea mandantului

S.C.
reprezentat legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcie)
___________________________
(Semntura autorizat i tampila)
18

ANEXA 1 conform O.G. 27/2006


DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i
mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
........................................................................................................................................
Adresa sediului social
.........................................................................................................................................
Cod unic de nregistrare
............................................................
Numele i funcia
.......................................................................................................................................
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)
II. Tipul ntreprinderii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
[] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr
anexa nr. 2.
[] ntreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
[] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1)
Exerciiul financiar de referinta*2)
Numrul mediu anual de salariai
Cifra de afaceri anuala Active totale
neta RON/EURO
RON/EURO
Important:
Precizati dac, fata de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care determina ncadrarea ntreprinderii ntr-o alta categorie (respectiv microntreprindere, ntreprindere mica, mijlocie sau mare).
[] Nu
[] Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul
financiar anterior).
Semnatura ........................................
(numele i funcia semnatarului, autorizat sa reprezinte ntreprinderea)
Declar pe propria rspundere ca datele din aceasta declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data ntocmirii ...........................
--------------

Semnatura .................................

*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din prezenta lege.


*2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anuala neta i activele
totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale
aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul
mediu anual de salariai, cifia de afaceri anuala neta i activele totale se determina i se declara pe
propria rspundere.
19

FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale
---------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8248 INFRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea resursei materiale
| U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare
|
Furnizor
|Greutate|
|Crt.|
|
|cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|
| (tone) |
|
|
|
|in oferta|
RON
|
RON
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
| 7
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 1| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG
| 909.00|
|
|
| 0.909|
|
|
438 D=16MM
|
|
|
|
|
|
|
| 2| 2000212 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG
| 101.00|
|
|
| 0.101|
|
|
438 D=18MM
|
|
|
|
|
|
|
| 3| 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG
| 1010.00|
|
|
| 1.010|
|
|
S 438 D=16MM
|
|
|
|
|
|
|
| 4| 2000597 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG
| 505.00|
|
|
| 0.505|
|
|
S 438 D=18MM
|
|
|
|
|
|
|
| 5| 2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 |KG
|130896.00|
|
|
| 130.896|
| 6| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG
|
34.50|
|
|
| 0.035|
| 7| 2100373 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG
| 685.00|
|
|
| 0.685|
|
|
VRAC S 1500
|
|
|
|
|
|
|
| 8| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG
| 60120.00|
|
|
| 60.721|
|
|
SACI S 1500
|
|
|
|
|
|
|
| 9| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG
|
20.96|
|
|
| 0.021|
| 10| 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7- |M.C. |
70.97|
|
|
| 113.560|
|
|
15 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 11| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM |M.C. |
69.48|
|
|
| 118.121|
| 12| 2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0- |M.C. |
6.06|
|
|
| 10.302|
|
|
30 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 13| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 357.48|
|
|
| 482.600|
|
|
LACURI 0,0-3,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 14| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. |
0.07|
|
|
| 0.097|
|
|
LACURI 0,0-7,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 15| 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI
|M.C. | 192.46|
|
|
| 259.816|
|
|
LACURI 3,0-7,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 16| 2201323 PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE |KG
|128775.00|
|
|
| 128.775|
|
|
PAVAJE,CHENARE,ACOSTAM
|
|
|
|
|
|
|
| 17| 2201361 PIATRA BRUTA SORTATA R.SEDIMENT |KG
| 98600.00|
|
|
| 98.600|
|
|
<50 KG/BUC.
|
|
|
|
|
|
|
| 18| 2201610 PIATRA SPARTA PT C. F. R.
|KG
| 9014.25|
|
|
| 9.014|
|
|
METAMORF. 25-80 MM.
|
|
|
|
|
|
|
| 19| 2205654 AZBEST FILER
|KG
|
20.32|
|
|
| 0.020|
| 20| 2600036 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII |KG
|
45.44|
|
|
| 0.050|
|
|
TIP H 68/75 S7064
|
|
|
|
|
|
|
| 21| 2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF S|KG
|
80.00|
|
|
| 0.088|
|
|
558
|
|
|
|
|
|
|
| 22| 2900888 LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN |M.C. |
0.02|
|
|
| 0.017|
|
|
1M D SUB MIN18CM S4342
|
|
|
|
|
|
|
| 23| 2900943 LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L> |M.C. |
18.13|
|
|
| 14.506|
|
|
160
|
|
|
|
|
|
|
| 24| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C. |
2.36|
|
|
| 1.418|
|
|
S.1040
|
|
|
|
|
|
|
| 25| 2903969 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR= |M.C. |
0.24|
|
|
| 0.122|
|
|
18MM L=6,00M S 942
|
|
|
|
|
|
|
| 26| 2908737 GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS|M.C. |
0.52|
|
|
| 0.260|
|
|
=10/12-35/35 L=4-6M
|
|
|
|
|
|
|
| 27| 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIV CL C GR= |M.C. |
0.20|
|
|
| 0.158|
|
|
50MM LUNG=2,00M S 8689
|
|
|
|
|
|
|
| 28| 2914229 SCIND.FAG.LUNGI.NEAB.CL.A.GR=40MM|M.C. |
0.01|
|
|
| 0.006|
|
|
L=1,8-4M LT=6 ST8689
|
|
|
|
|
|
|
| 29| 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR= |M.C. |
0.14|
|
|
| 0.114|
|
|
50MM LUNG=2,50M S 8689
|
|
|
|
|
|
|
| 30| 2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI |M.C. |
0.16|
|
|
| 0.131|
|
|
LUNG=1,8- 5M CL A
|
|
|
|
|
|
|
| 31| 2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN|M.C. |
0.02|
|
|
| 0.024|
|
|
1830X1700X6,0 S6986
|
|
|
|
|
|
|
| 32| 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM |MP. |
24.00|
|
|
| 0.552|
|
|
PT PERETI
|
|
|
|
|
|
|
| 33| 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM |MP. |
8.40|
|
|
| 0.210|
|
|
PT PERETI
|
|
|
|
|
|
|
| 34| 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M
|KG
|
58.24|
|
|
| 0.058|
|
|
LIVRABIL DIN DEPOZIT
|
|
|
|
|
|
|
| 35| 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S|KG
|
25.00|
|
|
| 0.025|
|
|
889
|
|
|
|
|
|
|

DEVIZ: AR8248 INFRASTRUCTURA


pag.
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea resursei materiale
| U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare
|
Furnizor
|Greutate|
|Crt.|
|
|cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|
| (tone) |
|
|
|
|in oferta|
RON
|
RON
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
| 7
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 36| 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S|KG
|
28.40|
|
|
| 0.028|
|
|
889
|
|
|
|
|
|
|
| 37| 5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 |KG
|
29.70|
|
|
| 0.034|
|
|
S 2111
|
|
|
|
|
|
|
| 38| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 |KG
|
0.61|
|
|
| 0.001|
|
|
OL34 S 2111
|
|
|
|
|
|
|
| 39| 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 |KG
|
2.38|
|
|
| 0.003|
|
|
OL34 S 2111
|
|
|
|
|
|
|
| 40| 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 |KG
|
4.89|
|
|
| 0.006|
|
|
OL34 S 2111
|
|
|
|
|
|
|
| 41| 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT |M.C. |
0.12|
|
|
| 0.001|
|
|
STAS 2031 CL A
|
|
|
|
|
|
|
| 42| 6200303 HUILA SCOP.ENER. MIXTA GRAN. 0- |KG
|
93.00|
|
|
| 0.093|
|
|
80 MM S 1931
|
|
|
|
|
|
|
| 43| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C. |
14.70|
|
|
| 14.696|
|
|
TERASAMENTE IN CISTERNE
|
|
|
|
|
|
|
| 44| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. | 148.94|
|
|
| 148.939|
|
|
BETOANE DELA RETEA
|
|
|
|
|
|
|
| 45| 6309563 APARAT REAZEM POD SOSEA TIP 4
|BUC. |
8.00|
|
|
| 0.046|
|
|
150X300X41 MTTC.1778/78
|
|
|
|
|
|
|
| 46| 6310108 DULAP METALIC PT.SPRIJINIREA
|BUC. |
1.24|
|
|
| 0.059|
|
|
SAPATURII 50X200X3000MM
|
|
|
|
|
|
|
| 47| 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. |KG
| 277.66|
|
|
| 0.322|
|
|
LAT,65-90MM,L.200-300MM
|
|
|
|
|
|
|
| 48| 6424181 PLACI DE RACORDARE CU TERASAM L= |BUC. |
6.00|
|
|
| 17.194|
|
|
4M PR TIP NR C 5106/78
|
|
|
|
|
|
|
| 49| 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) |KG
|
0.11|
|
|
| 0.000|
|
|
STAS 102-63
|
|
|
|
|
|
|
| 50| 7315789 DECOFROL
|KG
|
81.00|
|
|
| 0.089|
| 51|
Diferenta pret materiale (cota |
|
|
|
|
|
|
|
|
aprovizionare si spor material la|
|
|
|
|
|
|
|
|
deviz)
|
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
TOTAL
|
|
| RON
|
|
|1615.038|
|
|
|
|
|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
|
|
| EURO
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

pag.

FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale
---------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8258 SUPRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea resursei materiale
| U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare
|
Furnizor
|Greutate|
|Crt.|
|
|cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|
| (tone) |
|
|
|
|in oferta|
RON
|
RON
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
| 7
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 1| 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG
| 969.60|
|
|
| 0.970|
|
|
438 D= 8MM
|
|
|
|
|
|
|
| 2| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG
| 343.40|
|
|
| 0.343|
|
|
438 D=16MM
|
|
|
|
|
|
|
| 3| 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG
| 2828.00|
|
|
| 2.828|
|
|
S 438 D=16MM
|
|
|
|
|
|
|
| 4| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG
| 1167.27|
|
|
| 1.179|
| 5| 2100036 CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388 |KG
| 13039.00|
|
|
| 13.039|
| 6| 2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539 |KG
| 3338.95|
|
|
| 3.339|
| 7| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG
| 1873.88|
|
|
| 1.874|
| 8| 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7- |M.C. |
11.77|
|
|
| 18.833|
|
|
15 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 9| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. |
16.14|
|
|
| 21.794|
|
|
LACURI 0,0-3,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 10| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. |
6.22|
|
|
| 8.392|
|
|
LACURI 0,0-7,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 11| 2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI
|M.C. |
4.38|
|
|
| 5.911|
|
|
LACURI 0,0-3,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 12| 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI
|M.C. |
8.76|
|
|
| 11.828|
|
|
LACURI 3,0-7,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 13| 2200745 NISIP CONCASARE
|TONA |
5.54|
|
|
| 5.544|
| 14| 2201907 CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16|TONA |
6.43|
|
|
| 6.434|
|
|
16/25
|
|
|
|
|
|
|
| 15| 2600048 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII |KG
| 525.00|
|
|
| 0.577|
|
|
TIP H 80/90 S7064
|
|
|
|
|
|
|
| 16| 2600189 BITUM PT DRUMURI TIP D 40/ 50
|KG
|
99.24|
|
|
| 0.109|
|
|
STAS 754
|
|
|
|
|
|
|
| 17| 2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120
|KG
| 1545.60|
|
|
| 1.700|
|
|
STAS 754
|
|
|
|
|
|
|
| 18| 2600220 BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 |KG
| 133.85|
|
|
| 0.147|
|
|
STAS 754
|
|
|
|
|
|
|
| 19| 2800246 BORDURA BETON PT TROTUARE
|M
|
35.17|
|
|
| 3.869|
|
|
1000X250X200 A1 S 1139
|
|
|
|
|
|
|
| 20| 2900943 LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L> |M.C. |
1.20|
|
|
| 0.964|
|
|
160
|
|
|
|
|
|
|
| 21| 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIV CL C GR= |M.C. |
0.96|
|
|
| 0.768|
|
|
50MM LUNG=2,00M S 8689
|
|
|
|
|
|
|
| 22| 2914229 SCIND.FAG.LUNGI.NEAB.CL.A.GR=40MM|M.C. |
0.32|
|
|
| 0.256|
|
|
L=1,8-4M LT=6 ST8689
|
|
|
|
|
|
|
| 23| 2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI |M.C. |
0.18|
|
|
| 0.141|
|
|
LUNG=1,8- 5M CL A
|
|
|
|
|
|
|
| 24| 2918653 DULAPI FAG NEAB. L=2-5M G=5-8CM |M.C. |
0.64|
|
|
| 0.512|
|
|
STAS 1961-80
|
|
|
|
|
|
|
| 25| 2918732 DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.|M.C. |
0.03|
|
|
| 0.021|
|
|
L=1,8-4M LT=8CM
|
|
|
|
|
|
|
| 26| 2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN|M.C. |
0.03|
|
|
| 0.026|
|
|
1830X1700X6,0 S6986
|
|
|
|
|
|
|
| 27| 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM |MP. |
0.06|
|
|
| 0.001|
|
|
PT PERETI
|
|
|
|
|
|
|
| 28| 2958744 TRAVERSE FAG SPEC IMPREG.TIP A2 |M.C. |
12.08|
|
|
| 9.664|
|
|
CAT.1
|
|
|
|
|
|
|
| 29| 3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG
|
2.28|
|
|
| 0.002|
|
|
1N LT= 30
|
|
|
|
|
|
|
| 30| 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S|KG
|
41.00|
|
|
| 0.041|
|
|
889
|
|
|
|
|
|
|
| 31| 5822300 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M |KG
|
52.80|
|
|
| 0.061|
|
|
20X 60 GR. 8.8 S 920
|
|
|
|
|
|
|
| 32| 5825675 SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X |BUC. |
6.31|
|
|
| 0.005|
|
|
240 GR. 4.8 S 1472
|
|
|
|
|
|
|
| 33| 5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 |KG
|
81.65|
|
|
| 0.095|
|
|
S 2111
|
|
|
|
|
|
|
| 34| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 |KG
|
0.66|
|
|
| 0.001|
|
|
OL34 S 2111
|
|
|
|
|
|
|

DEVIZ: AR8258 SUPRASTRUCTURA


pag.
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea resursei materiale
| U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare
|
Furnizor
|Greutate|
|Crt.|
|
|cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|
| (tone) |
|
|
|
|in oferta|
RON
|
RON
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
| 7
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 35| 5891674 TIRFOANE TIP B2-A 24 X 150 OL37-1|TONA |
0.54|
|
|
| 0.537|
|
|
S 1521
|
|
|
|
|
|
|
| 36| 6102939 CHIT ROMTIX 90 NTR 4337-75
|KG
| 1130.50|
|
|
| 1.244|
| 37| 6103232 VOPSEA ALBA V.101-2 NTR 90-80
|KG
|
12.04|
|
|
| 0.013|
| 38| 6200303 HUILA SCOP.ENER. MIXTA GRAN. 0- |KG
| 150.00|
|
|
| 0.150|
|
|
80 MM S 1931
|
|
|
|
|
|
|
| 39| 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS |KG
|
88.44|
|
|
| 0.111|
|
|
44
|
|
|
|
|
|
|
| 40| 6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA|KG
| 345.41|
|
|
| 0.432|
|
|
VARA S 240
|
|
|
|
|
|
|
| 41| 6200999 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3
|KG
| 197.64|
|
|
| 0.217|
|
|
STAS 54
|
|
|
|
|
|
|
| 42| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C. |
0.36|
|
|
| 0.360|
|
|
TERASAMENTE IN CISTERNE
|
|
|
|
|
|
|
| 43| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. |
13.64|
|
|
| 13.639|
|
|
BETOANE DELA RETEA
|
|
|
|
|
|
|
| 44| 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. |KG
| 252.39|
|
|
| 0.293|
|
|
LAT,65-90MM,L.200-300MM
|
|
|
|
|
|
|
| 45| 6433376 ARMATURI IN PREFABR.BETON OB 37 D|KG
| 200.00|
|
|
| 0.200|
|
|
=6-10MM BAREM
|
|
|
|
|
|
|
| 46| 6433651 ARMATURI IN PREFABR BETON OL 38 |KG
|
50.00|
|
|
| 0.050|
|
|
PESTE 10 MM BAREM
|
|
|
|
|
|
|
| 47| 6433754 ARMATURI IN PREFABR BETON PC 52 |KG
| 300.00|
|
|
| 0.300|
|
|
O6-10 MM BAREM
|
|
|
|
|
|
|
| 48| 6433780 ARMATURI IN PREFABR BETON PC 52 |KG
| 500.00|
|
|
| 0.500|
|
|
PESTE 10 MM BAREM
|
|
|
|
|
|
|
| 49| 6433936 PREFABRICATE BETON 500 GRINZI I |M.C. |
8.00|
|
|
| 20.821|
|
|
PRECOMPR.POD SOS.BAREM
|
|
|
|
|
|
|
| 50| 6434033 ARMATURI IN PREF.BETON TOROANESBP|KG
| 720.00|
|
|
| 0.720|
|
|
I 7 D=4,0MM BAREM
|
|
|
|
|
|
|
| 51| 6434265 PIESE INGLOB.IN PREF.BETON TEAVA |M
| 110.00|
|
|
| 0.022|
|
|
PVC O32 MEDIU BAREM
|
|
|
|
|
|
|
| 52| 6504204 ECLISE TIP 40-49 DIN OTEL 50K PT.|KG
| 370.08|
|
|
| 0.370|
|
|
PODURI
|
|
|
|
|
|
|
| 53| 6505052 BULON CF DRPT. M 22 X 110 OL S |KG
|
18.08|
|
|
| 0.021|
|
|
3270
|
|
|
|
|
|
|
| 54| 6505521 INEL CF TIP 40 CAL.1 SEMIBUNE
|KG
| 2764.80|
|
|
| 2.765|
| 55| 6621727 PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.|KG
|
2.60|
|
|
| 0.003|
|
|
REZ.PET TIP.PA 5 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 56| 7315789 DECOFROL
|KG
|
9.75|
|
|
| 0.011|
| 57| 7330000 HIDROIZOLATIE
|MP. | 150.00|
|
|
| 0.150|
| 58| 7372261 ROST DILATATIE TIP VIAJOINT
|M
|
13.00|
|
|
| 0.000|
| 59| 7372439 PARAPET METALIC MIXT
|KG
| 1600.00|
|
|
| 1.600|
| 60| 7373040 PARAPET PIETONAL
|KG
| 1100.00|
|
|
| 1.100|
| 61|
Diferenta pret materiale (cota |
|
|
|
|
|
|
|
|
aprovizionare si spor material la|
|
|
|
|
|
|
|
|
deviz)
|
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
TOTAL
|
|
| RON
|
|
| 166.897|
|
|
|
|
|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
|
|
| EURO
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

pag.

FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale
---------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8268 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea resursei materiale
| U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare
|
Furnizor
|Greutate|
|Crt.|
|
|cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|
| (tone) |
|
|
|
|in oferta|
RON
|
RON
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
| 7
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 1| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG
| 303.00|
|
|
| 0.303|
|
|
438 D=16MM
|
|
|
|
|
|
|
| 2| 2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 |KG
| 25920.00|
|
|
| 25.920|
| 3| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG
|
2.25|
|
|
| 0.002|
| 4| 2100373 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG
| 100.50|
|
|
| 0.101|
|
|
VRAC S 1500
|
|
|
|
|
|
|
| 5| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG
| 10184.40|
|
|
| 10.286|
|
|
SACI S 1500
|
|
|
|
|
|
|
| 6| 2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539 |KG
| 2975.42|
|
|
| 2.975|
| 7| 2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7|M.C. |
0.85|
|
|
| 1.360|
|
|
-15 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 8| 2200109 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU |M.C. |
1.20|
|
|
| 1.920|
|
|
15-30 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 9| 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7- |M.C. |
17.96|
|
|
| 28.741|
|
|
15 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 10| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM |M.C. | 157.32|
|
|
| 267.444|
| 11| 2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0- |M.C. |
0.60|
|
|
| 1.017|
|
|
30 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 12| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. |
67.46|
|
|
| 91.077|
|
|
LACURI 0,0-3,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 13| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. |
18.57|
|
|
| 25.065|
|
|
LACURI 0,0-7,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 14| 2200549 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. |
0.75|
|
|
| 1.013|
|
|
LACURI 3,0-7,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 15| 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI
|M.C. |
35.48|
|
|
| 47.896|
|
|
LACURI 3,0-7,0 MM
|
|
|
|
|
|
|
| 16| 2201646 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.
|KG
|
3.20|
|
|
| 0.003|
|
|
MAGMATICE 15-25 MM.
|
|
|
|
|
|
|
| 17| 2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.
|M.C. |
96.52|
|
|
| 144.779|
|
|
MAGMATICE 40-63 MM.
|
|
|
|
|
|
|
| 18| 2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120
|KG
| 1729.91|
|
|
| 1.903|
|
|
STAS 754
|
|
|
|
|
|
|
| 19| 2900943 LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L> |M.C. |
1.00|
|
|
| 0.804|
|
|
160
|
|
|
|
|
|
|
| 20| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C. |
0.07|
|
|
| 0.043|
|
|
S.1040
|
|
|
|
|
|
|
| 21| 2903969 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR= |M.C. |
0.02|
|
|
| 0.008|
|
|
18MM L=6,00M S 942
|
|
|
|
|
|
|
| 22| 2908737 GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS|M.C. |
0.05|
|
|
| 0.026|
|
|
=10/12-35/35 L=4-6M
|
|
|
|
|
|
|
| 23| 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM |MP. |
2.40|
|
|
| 0.055|
|
|
PT PERETI
|
|
|
|
|
|
|
| 24| 3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG
|
4.60|
|
|
| 0.005|
|
|
1N LT= 36
|
|
|
|
|
|
|
| 25| 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S|KG
|
3.00|
|
|
| 0.003|
|
|
889
|
|
|
|
|
|
|
| 26| 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S|KG
|
2.84|
|
|
| 0.003|
|
|
889
|
|
|
|
|
|
|
| 27| 5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M |BUC. |
2.40|
|
|
| 0.000|
|
|
8X 30 GR. 5.8 S 6220
|
|
|
|
|
|
|
| 28| 5821069 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M |BUC. |
4.00|
|
|
| 0.000|
|
|
12X 100 GR. 4.8 S 920
|
|
|
|
|
|
|
| 29| 5840479 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 12 |BUC. |
4.00|
|
|
| 0.000|
|
|
GR. 5 S 922
|
|
|
|
|
|
|
| 30| 5881291 SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 14 OL34|KG
|
0.00|
|
|
| 0.000|
|
|
S 1388
|
|
|
|
|
|
|
| 31| 5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 |KG
|
1.65|
|
|
| 0.002|
|
|
S 2111
|
|
|
|
|
|
|
| 32| 6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 |KG
|
2.60|
|
|
| 0.003|
|
|
STAS 3097-80
|
|
|
|
|
|
|
| 33| 6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE
|KG
|
6.25|
|
|
| 0.007|
| 34| 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 |KG
|
0.07|
|
|
| 0.000|
|
|
NTR 90-80
|
|
|
|
|
|
|

DEVIZ: AR8268 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE


pag.
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea resursei materiale
| U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare
|
Furnizor
|Greutate|
|Crt.|
|
|cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|
| (tone) |
|
|
|
|in oferta|
RON
|
RON
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
| 7
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 35| 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS |KG
|
0.55|
|
|
| 0.001|
|
|
44
|
|
|
|
|
|
|
| 36| 6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA|KG
| 622.35|
|
|
| 0.778|
|
|
VARA S 240
|
|
|
|
|
|
|
| 37| 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP |KG
|
0.04|
|
|
| 0.000|
|
|
A S 917
|
|
|
|
|
|
|
| 38| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C. |
39.94|
|
|
| 39.945|
|
|
TERASAMENTE IN CISTERNE
|
|
|
|
|
|
|
| 39| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. |
26.88|
|
|
| 26.880|
|
|
BETOANE DELA RETEA
|
|
|
|
|
|
|
| 40| 6301690 STILP PT PLACI INDICATOARE
|BUC. |
6.08|
|
|
| 0.086|
|
|
DINTEAVA OTEL D=50
|
|
|
|
|
|
|
| 41| 6301808 STILP METALIC PENTRU SEMAFOR
|BUC. |
2.00|
|
|
| 0.030|
| 42| 6306339 PARAPET METALIC DIRECTIONAL
|KG
| 932.00|
|
|
| 0.932|
| 43| 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. |KG
|
14.82|
|
|
| 0.017|
|
|
LAT,65-90MM,L.200-300MM
|
|
|
|
|
|
|
| 44| 6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE
|BUC. |
9.60|
|
|
| 0.009|
| 45| 6716156 COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 |MP. |
1.44|
|
|
| 0.004|
|
|
LAT=1500 IMPRIM. S7361
|
|
|
|
|
|
|
| 46| 6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT) |MP. |
0.18|
|
|
| 0.000|
| 47| 7100081 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.
|BUC. |
0.32|
|
|
| 0.001|
|
|
TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 48| 7100093 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.
|BUC. |
0.32|
|
|
| 0.001|
|
|
TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 49| 7100108 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.
|BUC. |
0.32|
|
|
| 0.001|
|
|
TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 50| 7100213 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.
|BUC. |
0.32|
|
|
| 0.001|
|
|
TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 51| 7101011 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT|BUC. |
0.64|
|
|
| 0.003|
|
|
L= 600 MM F36 S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 52| 7101217 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC. |
1.28|
|
|
| 0.004|
|
|
= 600 MM F63A S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 53| 7101255 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC. |
0.64|
|
|
| 0.002|
|
|
= 600 MM F66A S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 54| 7101322 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC. |
0.32|
|
|
| 0.001|
|
|
= 600 MM F70 S1848
|
|
|
|
|
|
|
| 55| 7315789 DECOFROL
|KG
|
6.00|
|
|
| 0.007|
| 56| 7360600 SEMAFOR PENTRU CIRCULATIE RUTIERA|BUC. |
2.00|
|
|
| 0.000|
| 57|
Diferenta pret materiale (cota |
|
|
|
|
|
|
|
|
aprovizionare si spor material la|
|
|
|
|
|
|
|
|
deviz)
|
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
TOTAL
|
|
| RON
|
|
| 721.466|
|
|
|
|
|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
|
|
| EURO
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

pag.

FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale
---------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8328 DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea resursei materiale
| U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare
|
Furnizor
|Greutate|
|Crt.|
|
|cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|
| (tone) |
|
|
|
|in oferta|
RON
|
RON
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
| 7
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 1| 2900943 LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L> |M.C. |
0.18|
|
|
| 0.144|
|
|
160
|
|
|
|
|
|
|
| 2| 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIV CL C GR= |M.C. |
0.60|
|
|
| 0.480|
|
|
50MM LUNG=2,00M S 8689
|
|
|
|
|
|
|
| 3| 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT |M.C. |
2.75|
|
|
| 0.033|
|
|
STAS 2031 CL A
|
|
|
|
|
|
|
| 4| 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. |KG
|
14.40|
|
|
| 0.017|
|
|
LAT,65-90MM,L.200-300MM
|
|
|
|
|
|
|
| 5| 7300045 ACETILENA
|KG
|
0.55|
|
|
| 0.005|
| 6|
Diferenta pret materiale (cota |
|
|
|
|
|
|
|
|
aprovizionare si spor material la|
|
|
|
|
|
|
|
|
deviz)
|
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
TOTAL
|
|
| RON
|
|
| 0.679|
|
|
|
|
|--------------|--------------|----------------|--------|
|
|
|
|
| EURO
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru
-----------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8248 INFRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea meseriei
|Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|
Procent |
|Crt.|
|cu manopera directa | RON/ora |
RON
|
100%
|
|
|
|
|
|
(2 x 3)
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| 1| 10211 BETONIST CAT.1
|
168.130
|
|
|
|
| 2| 10221 BETONIST CAT.2
|
335.757
|
|
|
|
| 3| 10231 BETONIST CAT.3
|
288.997
|
|
|
|
| 4| 10251 BETONIST CAT.5
|
189.999
|
|
|
|
| 5| 10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
|
410.909
|
|
|
|
| 6| 10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
|
450.649
|
|
|
|
| 7| 10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
|
185.095
|
|
|
|
| 8| 10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
|
54.156
|
|
|
|
| 9| 10811 DULGHER PODURI CAT.1
|
261.583
|
|
|
|
| 10| 10821 DULGHER PODURI CAT.2
|
297.401
|
|
|
|
| 11| 11111 FIERAR BETON CAT.1
|
55.295
|
|
|
|
| 12| 11121 FIERAR BETON CAT.2
|
27.939
|
|
|
|
| 13| 11131 FIERAR BETON CAT.3
|
27.350
|
|
|
|
| 14| 11321 FINISOR TERASAMENTE CAT.2
|
6.020
|
|
|
|
| 15| 12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
|
4.479
|
|
|
|
| 16| 12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
|
1.599
|
|
|
|
| 17| 12231 IZOLATOR HIDROFUG CAT.3
|
1.280
|
|
|
|
| 18| 12511 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 |
97.800
|
|
|
|
| 19| 12521 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 |
3.300
|
|
|
|
| 20| 12531 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3 |
60.480
|
|
|
|
| 21| 12541 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4 |
3.300
|
|
|
|
| 22| 12551 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5 |
15.120
|
|
|
|
| 23| 12611 MOZAICAR CAT.1
|
4.750
|
|
|
|
| 24| 12621 MOZAICAR CAT.2
|
4.750
|
|
|
|
| 25| 12811 PAVATOR CAT.1
|
22.120
|
|
|
|
| 26| 12821 PAVATOR CAT.2
|
8.413
|
|
|
|
| 27| 12911 PIETRAR CAT.1
|
184.185
|
|
|
|
| 28| 12921 PIETRAR CAT.2
|
43.750
|
|
|
|
| 29| 13411 ZIDAR CAT.1
|
17.177
|
|
|
|
| 30| 13421 ZIDAR CAT.2
|
4.499
|
|
|
|
| 31| 13431 ZIDAR CAT.3
|
1.440
|
|
|
|
| 32| 13441 ZIDAR CAT.4
|
0.615
|
|
|
|
| 33| 19621 SAPATOR CAT.2
|
884.193
|
|
|
|
| 34| 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII|
1482.539
|
|
|
|
|
|
MONTAJ CAT.2
|
|
|
|
|
| 35| 19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII
|
43.315
|
|
|
|
|
|
MONTAJ CAT.3
|
|
|
|
|
| 36| 22831 SUDOR GAZE CAT.3
|
1.272
|
|
|
|
| 37| 30231 MINER SUPRAFATA CAT.3
|
54.990
|
|
|
|
| 38| 39921 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
|
174.840
|
|
|
|
| 39| 39931 MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
|
33.840
|
|
|
|
| 40| 109921 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
|
24.111
|
|
|
|
| 41| 319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE
|
177.800
|
|
|
|
|
|
MATERIALE CAT.1
|
|
|
|
|
| 42| 319711 Manopera manipulare
|
112.799
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|
|
TOTAL
|
6228.038
| RON
|
|
|
|
|
|
|------------|---------------------|--------------|
|
|
|
| EURO
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru
-----------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8258 SUPRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea meseriei
|Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|
Procent |
|Crt.|
|cu manopera directa | RON/ora |
RON
|
100%
|
|
|
|
|
|
(2 x 3)
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| 1| 10111 ASFALTATOR CAT.1
|
36.202
|
|
|
|
| 2| 10121 ASFALTATOR CAT.2
|
21.497
|
|
|
|
| 3| 10131 ASFALTATOR CAT.3
|
12.687
|
|
|
|
| 4| 10141 ASFALTATOR CAT.4
|
10.791
|
|
|
|
| 5| 10151 ASFALTATOR CAT.5
|
1.106
|
|
|
|
| 6| 10211 BETONIST CAT.1
|
32.076
|
|
|
|
| 7| 10221 BETONIST CAT.2
|
22.826
|
|
|
|
| 8| 10231 BETONIST CAT.3
|
22.330
|
|
|
|
| 9| 10251 BETONIST CAT.5
|
50.410
|
|
|
|
| 10| 10411 CONSTRUCTOR CAI FERATE CAT.1
|
919.799
|
|
|
|
| 11| 10421 CONSTRUCTOR CAI FERATE CAT.2
|
147.000
|
|
|
|
| 12| 10431 CONSTRUCTOR CAI FERATE CAT.3
|
109.200
|
|
|
|
| 13| 10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
|
184.141
|
|
|
|
| 14| 10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
|
48.194
|
|
|
|
| 15| 10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
|
44.258
|
|
|
|
| 16| 10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
|
25.049
|
|
|
|
| 17| 10811 DULGHER PODURI CAT.1
|
812.236
|
|
|
|
| 18| 10821 DULGHER PODURI CAT.2
|
506.692
|
|
|
|
| 19| 11111 FIERAR BETON CAT.1
|
99.137
|
|
|
|
| 20| 11121 FIERAR BETON CAT.2
|
54.283
|
|
|
|
| 21| 11131 FIERAR BETON CAT.3
|
44.854
|
|
|
|
| 22| 12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
|
4.049
|
|
|
|
| 23| 12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
|
28.945
|
|
|
|
| 24| 12241 IZOLATOR HIDROFUG CAT.4
|
26.246
|
|
|
|
| 25| 12511 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 |
576.215
|
|
|
|
| 26| 12531 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3 |
246.038
|
|
|
|
| 27| 12541 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4 |
226.598
|
|
|
|
| 28| 12551 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5 |
61.509
|
|
|
|
| 29| 12811 PAVATOR CAT.1
|
9.434
|
|
|
|
| 30| 12821 PAVATOR CAT.2
|
2.998
|
|
|
|
| 31| 12831 PAVATOR CAT.3
|
2.998
|
|
|
|
| 32| 13411 ZIDAR CAT.1
|
58.341
|
|
|
|
| 33| 13421 ZIDAR CAT.2
|
51.476
|
|
|
|
| 34| 13431 ZIDAR CAT.3
|
42.404
|
|
|
|
| 35| 13441 ZIDAR CAT.4
|
2.255
|
|
|
|
| 36| 19621 SAPATOR CAT.2
|
4.914
|
|
|
|
| 37| 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII|
203.341
|
|
|
|
|
|
MONTAJ CAT.2
|
|
|
|
|
| 38| 19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII
|
2.610
|
|
|
|
|
|
MONTAJ CAT.3
|
|
|
|
|
| 39| 21411 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1 |
276.000
|
|
|
|
| 40| 21421 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2 |
2273.143
|
|
|
|
| 41| 21431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3 |
891.533
|
|
|
|
| 42| 21461 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6 |
248.710
|
|
|
|
| 43| 21931 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.3 |
7.795
|
|
|
|
| 44| 22721 SUDOR ELECTRIC CAT.2
|
25.600
|
|
|
|
| 45| 22731 SUDOR ELECTRIC CAT.3
|
54.400
|
|
|
|
| 46| 23011 VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.1
|
7.090
|
|
|
|
| 47| 26811 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1|
72.800
|
|
|
|
| 48| 26821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2
|
413.950
|
|
|
|
| 49| 26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3
|
129.755
|
|
|
|
| 50| 26841 MONTATOR C-TII METALICE CAT.4
|
28.915
|
|
|
|
| 51| 999921 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI |
1210.100
|
|
|
|
| 52| 999921 Manopera manipulare
|
36.206
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|
|
TOTAL
|
10431.132
| RON
|
|
|
|
|
|
|------------|---------------------|--------------|
|
|
|
| EURO
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru
-----------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8268 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea meseriei
|Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|
Procent |
|Crt.|
|cu manopera directa | RON/ora |
RON
|
100%
|
|
|
|
|
|
(2 x 3)
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| 1| 10111 ASFALTATOR CAT.1
|
25.481
|
|
|
|
| 2| 10121 ASFALTATOR CAT.2
|
8.877
|
|
|
|
| 3| 10131 ASFALTATOR CAT.3
|
11.287
|
|
|
|
| 4| 10141 ASFALTATOR CAT.4
|
10.426
|
|
|
|
| 5| 10151 ASFALTATOR CAT.5
|
1.760
|
|
|
|
| 6| 10211 BETONIST CAT.1
|
26.550
|
|
|
|
| 7| 10221 BETONIST CAT.2
|
60.500
|
|
|
|
| 8| 10231 BETONIST CAT.3
|
59.500
|
|
|
|
| 9| 10251 BETONIST CAT.5
|
38.000
|
|
|
|
| 10| 10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
|
9.079
|
|
|
|
| 11| 10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
|
10.549
|
|
|
|
| 12| 10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
|
13.850
|
|
|
|
| 13| 10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
|
4.600
|
|
|
|
| 14| 10811 DULGHER PODURI CAT.1
|
11.037
|
|
|
|
| 15| 10821 DULGHER PODURI CAT.2
|
29.599
|
|
|
|
| 16| 11111 FIERAR BETON CAT.1
|
6.285
|
|
|
|
| 17| 11121 FIERAR BETON CAT.2
|
3.003
|
|
|
|
| 18| 11131 FIERAR BETON CAT.3
|
3.282
|
|
|
|
| 19| 11321 FINISOR TERASAMENTE CAT.2
|
17.479
|
|
|
|
| 20| 11551 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5
|
5.260
|
|
|
|
| 21| 12811 PAVATOR CAT.1
|
45.986
|
|
|
|
| 22| 12821 PAVATOR CAT.2
|
21.062
|
|
|
|
| 23| 12831 PAVATOR CAT.3
|
8.000
|
|
|
|
| 24| 13331 ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
|
37.500
|
|
|
|
| 25| 13411 ZIDAR CAT.1
|
2.850
|
|
|
|
| 26| 13421 ZIDAR CAT.2
|
0.750
|
|
|
|
| 27| 19621 SAPATOR CAT.2
|
490.838
|
|
|
|
| 28| 19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ
|
14.586
|
|
|
|
|
|
CAT.1
|
|
|
|
|
| 29| 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII|
351.706
|
|
|
|
|
|
MONTAJ CAT.2
|
|
|
|
|
| 30| 19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII
|
54.529
|
|
|
|
|
|
MONTAJ CAT.3
|
|
|
|
|
| 31| 21451 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5 |
5.260
|
|
|
|
| 32| 26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3
|
84.000
|
|
|
|
| 33| 109921 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
|
67.043
|
|
|
|
| 34| 319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE
|
22.050
|
|
|
|
|
|
MATERIALE CAT.1
|
|
|
|
|
| 35| 319731 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE
|
162.000
|
|
|
|
|
|
MATERIALE CAT.3
|
|
|
|
|
| 36| 999921 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI |
1150.000
|
|
|
|
| 37| 999921 Manopera manipulare
|
21.681
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|
|
TOTAL
|
2896.241
| RON
|
|
|
|
|
|
|------------|---------------------|--------------|
|
|
|
| EURO
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru
-----------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8328 DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea meseriei
|Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|
Procent |
|Crt.|
|cu manopera directa | RON/ora |
RON
|
100%
|
|
|
|
|
|
(2 x 3)
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| 1| 10111 ASFALTATOR CAT.1
|
1.036
|
|
|
|
| 2| 10121 ASFALTATOR CAT.2
|
1.036
|
|
|
|
| 3| 10131 ASFALTATOR CAT.3
|
0.518
|
|
|
|
| 4| 10141 ASFALTATOR CAT.4
|
0.518
|
|
|
|
| 5| 12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
|
38.113
|
|
|
|
| 6| 12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
|
1.374
|
|
|
|
| 7| 12241 IZOLATOR HIDROFUG CAT.4
|
2.747
|
|
|
|
| 8| 12511 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 |
233.280
|
|
|
|
| 9| 12531 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3 |
155.520
|
|
|
|
| 10| 12541 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4 |
77.760
|
|
|
|
| 11| 12551 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5 |
38.880
|
|
|
|
| 12| 19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ
|
38.113
|
|
|
|
|
|
CAT.1
|
|
|
|
|
| 13| 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII|
178.367
|
|
|
|
|
|
MONTAJ CAT.2
|
|
|
|
|
| 14| 21931 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.3 |
0.518
|
|
|
|
| 15| 30231 MINER SUPRAFATA CAT.3
|
1945.978
|
|
|
|
| 16| 222811 SUDOR GAZE-B CAT.1
|
1.212
|
|
|
|
| 17| 222831 SUDOR GAZE-B CAT.3
|
1.212
|
|
|
|
| 18| 319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE
|
527.450
|
|
|
|
|
|
MATERIALE CAT.1
|
|
|
|
|
| 19| 319711 Manopera manipulare
|
0.330
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|
|
TOTAL
|
3243.959
| RON
|
|
|
|
|
|
|------------|---------------------|--------------|
|
|
|
| EURO
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii
--------------------------------------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8248 INFRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea utilajului de constructii
|
Consumuri
|
Tarif orar
| Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.|
| ore de functionare |
RON/
|
RON
|
|
|
|
|
ora functionare
|
(2 x 3)
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1| 1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G= |
146800.000
|
|
|
|
|
11-13,5 3SCH.LEI/MP
|
|
|
|
| 2| 2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE |
0.064
|
|
|
|
|
4,0-5,9 MC/MIN
|
|
|
|
| 3| 3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU
|
1.950
|
|
|
|
|
MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
|
|
|
|
| 4| 3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU
|
12.431
|
|
|
|
|
MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
|
|
|
|
| 5| 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP
|
1.872
|
|
|
| 6| 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
|
6.681
|
|
|
| 7| 3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP
|
45.986
|
|
|
| 8| 3702 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACT.
|
534.400
|
|
|
|
|
ELECTRIC 101-250L
|
|
|
|
| 9| 3703 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACTONATA |
0.021
|
|
|
|
|
CU MOTOR TERMIC 101-250L
|
|
|
|
| 10| 3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA |
13.244
|
|
|
|
|
21-40MC/ORA
|
|
|
|
| 11| 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC |
243.060
|
|
|
|
|
2,9-4CP
|
|
|
|
| 12| 4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.
|
3.277
|
|
|
|
|
(VALTURI) PINA LA 12TF
|
|
|
|
| 13| 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU
|
8.109
|
|
|
|
|
RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
|
|
|
|
| 14| 4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L |
0.064
|
|
|
| 15| 4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. |
3.750
|
|
|
|
|
BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10
|
|
|
|
| 16| 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL|
4.250
|
|
|
|
|
BETON,DIAM.PINA LA 40 MM
|
|
|
|
| 17| 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA |
13.000
|
|
|
|
|
LA 40MM 2,2KW
|
|
|
|
| 18| 4702 MOTOPOMPA 9-16CP
|
550.000
|
|
|
| 19| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. |
1.219
|
|
|
|
|
A.J. 5-8T
|
|
|
|
| 20| 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF
|
2.000
|
|
|
| 21| 6727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
|
39.525
|
|
|
| 22| 6731 MACARA PE PNEURI 20-29,9TF
|
15.120
|
|
|
| 23| 6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE |
21.750
|
|
|
|
|
MAX=5,5M
|
|
|
|
| 24| 6752 AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU
|
1.720
|
|
|
|
|
ZABRELE
|
|
|
|
| 25| 7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- |
3088.262
|
|
|
|
|
MII LEI
|
|
|
|
| 26|
Utilaj manipulare
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|
|
TOTAL
|
151411.755
| RON
|
|
|
|
|
|-----------------------|-----------------------|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii
--------------------------------------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8258 SUPRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea utilajului de constructii
|
Consumuri
|
Tarif orar
| Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.|
| ore de functionare |
RON/
|
RON
|
|
|
|
|
ora functionare
|
(2 x 3)
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1| 1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G= |
158400.000
|
|
|
|
|
11-13,5 3SCH.LEI/MP
|
|
|
|
| 2| 3340 POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI |
1.303
|
|
|
| 3| 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
|
0.804
|
|
|
| 4| 3703 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACTONATA |
1.022
|
|
|
|
|
CU MOTOR TERMIC 101-250L
|
|
|
|
| 5| 3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA |
1.268
|
|
|
|
|
21-40MC/ORA
|
|
|
|
| 6| 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC |
24.882
|
|
|
|
|
2,9-4CP
|
|
|
|
| 7| 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU
|
1.116
|
|
|
|
|
RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
|
|
|
|
| 8| 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE
|
1.116
|
|
|
|
|
PNEURI10,1-16TF
|
|
|
|
| 9| 4028 USCATOR FILER ACT ELECTRIC
|
1.050
|
|
|
| 10| 4033 CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI
|
0.627
|
|
|
|
|
ASFALTICE 20T
|
|
|
|
| 11| 4034 TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
|
2.100
|
|
|
| 12| 4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L |
6.780
|
|
|
| 13| 4039 INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.
|
0.253
|
|
|
|
|
TOPITOARE) 6-8T/H
|
|
|
|
| 14| 4040 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX |
1.050
|
|
|
|
|
FARA TOPITOARE 35-40T/H
|
|
|
|
| 15| 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM |
1.116
|
|
|
|
|
OT.TERM.FARAPALPATOR92CP
|
|
|
|
| 16| 4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP
|
0.036
|
|
|
| 17| 4066 PREDOZATOR DE AGREGATE PT
|
0.253
|
|
|
|
|
INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW |
|
|
|
| 18| 4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. |
5.958
|
|
|
|
|
BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10
|
|
|
|
| 19| 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL|
6.970
|
|
|
|
|
BETON,DIAM.PINA LA 40 MM
|
|
|
|
| 20| 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA |
21.320
|
|
|
|
|
LA 40MM 2,2KW
|
|
|
|
| 21| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. |
0.036
|
|
|
|
|
|
A.J. 5-8T
|
|
|
| 22| 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF
|
3.280
|
|
|
| 23| 6727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
|
2.378
|
|
|
| 24| 6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF
|
4.266
|
|
|
| 25| 6732 MACARA PE PNEURI 30-39,9TF
|
9.720
|
|
|
| 26| 6752 AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU
|
48.000
|
|
|
|
|
ZABRELE
|
|
|
|
| 27| 6765 AUTOMACARA 120-129,9TF CU BRAT CU
|
52.000
|
|
|
|
|
ZABRELE
|
|
|
|
| 28| 7403 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 |
0.253
|
|
|
|
|
MC
|
|
|
|
| 29| 7404 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0 |
1.050
|
|
|
|
|
-1,49
|
|
|
|
| 30| 7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- |
3377.787
|
|
|
|
|
MII LEI
|
|
|
|
| 31|
Utilaj manipulare
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|
|
TOTAL
|
161977.794
| RON
|
|
|
|
|
|-----------------------|-----------------------|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii
--------------------------------------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8268 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea utilajului de constructii
|
Consumuri
|
Tarif orar
| Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.|
| ore de functionare |
RON/
|
RON
|
|
|
|
|
ora functionare
|
(2 x 3)
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1| 3340 POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI |
5.213
|
|
|
| 2| 3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU
|
2.113
|
|
|
|
|
MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
|
|
|
|
| 3| 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP
|
8.952
|
|
|
| 4| 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
|
2.705
|
|
|
| 5| 3621 INST.DE FORAT PE SENILE 30KW
|
4.000
|
|
|
| 6| 3702 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACT.
|
80.900
|
|
|
|
|
ELECTRIC 101-250L
|
|
|
|
| 7| 3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA |
2.601
|
|
|
|
|
21-40MC/ORA
|
|
|
|
| 8| 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC |
45.740
|
|
|
|
|
2,9-4CP
|
|
|
|
| 9| 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU
|
36.688
|
|
|
|
|
RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
|
|
|
|
| 10| 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE
|
1.760
|
|
|
|
|
PNEURI10,1-16TF
|
|
|
|
| 11| 4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII
|
0.115
|
|
|
|
|
DRUMURI 6 CP
|
|
|
|
| 12| 4033 CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI
|
5.213
|
|
|
|
|
ASFALTICE 20T
|
|
|
|
| 13| 4039 INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.
|
5.213
|
|
|
|
|
TOPITOARE) 6-8T/H
|
|
|
|
| 14| 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM |
1.760
|
|
|
|
|
OT.TERM.FARAPALPATOR92CP
|
|
|
|
| 15| 4066 PREDOZATOR DE AGREGATE PT
|
5.213
|
|
|
|
|
INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW |
|
|
|
| 16| 4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. |
0.450
|
|
|
|
|
BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10
|
|
|
|
| 17| 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL|
0.510
|
|
|
|
|
BETON,DIAM.PINA LA 40 MM
|
|
|
|
| 18| 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA |
1.560
|
|
|
|
|
LA 40MM 2,2KW
|
|
|
|
| 19| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. |
3.255
|
|
|
|
|
A.J. 5-8T
|
|
|
|
| 20| 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF
|
0.240
|
|
|
|
| 21| 6727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
|
7.225
|
|
| 22| 7403 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 |
5.213
|
|
|
|
|
MC
|
|
|
|
| 23|
Utilaj manipulare
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|
|
TOTAL
|
226.640
| RON
|
|
|
|
|
|-----------------------|-----------------------|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii
--------------------------------------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8328 DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea utilajului de constructii
|
Consumuri
|
Tarif orar
| Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.|
| ore de functionare |
RON/
|
RON
|
|
|
|
|
ora functionare
|
(2 x 3)
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1| 2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE |
165.886
|
|
|
|
|
4,0-5,9 MC/MIN
|
|
|
|
| 2| 2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 |
331.772
|
|
|
|
|
-15 KG
|
|
|
|
| 3| 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP
|
5.064
|
|
|
| 4| 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
|
0.656
|
|
|
| 5| 3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP
|
1.896
|
|
|
| 6| 6732 MACARA PE PNEURI 30-39,9TF
|
38.880
|
|
|
| 7|
Utilaj manipulare
|
|
|
|
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|
|
TOTAL
|
544.154
| RON
|
|
|
|
|
|-----------------------|-----------------------|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile
-----------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8248 INFRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |
Tip de transport
|Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.|
|
ce urmeaza a fi executate
|
RON/
|
RON
|
|
|
|-----------------------------------------|
tona
|
|
|
|
|
tone
|
km. | ore de
|
|
|
|
|
| transportate | parcursi | functionare |
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe |
3615.327 |
|
|
|
|
|
| categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 1.001 TRA01A10
|
544.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= |
|
|
|
|
|
|
|
10 KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.002 TRA01A10P
|
1624.750 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU |
|
|
|
|
|
|
|
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM |
|
|
|
|
|
|
| 1.003 TRA02A20
|
8.600 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 |
|
|
|
|
|
|
|
KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.004 TRA04A20
|
18.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATER.
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE |
|
|
|
|
|
|
|
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|
|
|
|
|
|
|
|
DIS.20 KM.*
|
|
|
|
|
|
|
| 1.005 TRA05A12
|
0.100 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, |
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. |
|
|
|
|
|
|
|
SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) |
|
|
|
|
|
|
|
PE DIST.DE 12
|
|
|
|
|
|
|
| 1.006 TRA06A20
|
1189.150 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
BETONULUI-MORTARULUI CU
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. |
|
|
|
|
|
|
|
=20KM
|
|
|
|
|
|
|
| 1.007 Diferenta pret transport auto|
|
|
|
|
|
|
| 1.008 Cheltuieli de transport auto |
230.727 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) |
230.727 |
|
|
|
|
|
| din care,pe categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 2.1 Transport CF (fraht)
|
230.727 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total)
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
|TOTAL
|
3846.054 |
|
| RON
|
|
|
|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile
-----------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8258 SUPRASTRUCTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |
Tip de transport
|Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.|
|
ce urmeaza a fi executate
|
RON/
|
RON
|
|
|
|-----------------------------------------|
tona
|
|
|
|
|
tone
|
km. | ore de
|
|
|
|
|
| transportate | parcursi | functionare |
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe |
291.549 |
|
|
|
|
|
| categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 1.001 TRA01A20
|
22.020 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= |
|
|
|
|
|
|
|
20 KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.002 TRA02A20
|
25.420 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 |
|
|
|
|
|
|
|
KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.003 TRA04A03
|
60.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATER.
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE |
|
|
|
|
|
|
|
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|
|
|
|
|
|
|
|
DIS. 3 KM.*
|
|
|
|
|
|
|
| 1.004 TRA04A20
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATER.
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE |
|
|
|
|
|
|
|
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|
|
|
|
|
|
|
|
DIS.20 KM.*
|
|
|
|
|
|
|
| 1.005 TRA05A12
|
6.550 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, |
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. |
|
|
|
|
|
|
|
SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) |
|
|
|
|
|
|
|
PE DIST.DE 12
|
|
|
|
|
|
|
| 1.006 TRA05A50
|
1.850 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, |
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. |
|
|
|
|
|
|
|
SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) |
|
|
|
|
|
|
|
PE DIST DE 50
|
|
|
|
|
|
|
| 1.007 TRA06A20
|
81.650 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
BETONULUI-MORTARULUI CU
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. |
|
|
|
|
|
|
|
=20KM
|
|
|
|
|
|
|
| 1.008 Diferenta pret transport auto|
|
|
|
|
|
|
| 1.009 Cheltuieli de transport auto |
74.059 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) |
74.059 |
|
|
|
|
|
| din care,pe categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 2.1 Transport CF (fraht)
|
74.059 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total)
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
|TOTAL
|
365.607 |
|
| RON
|
|
|
|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile
-----------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8268 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |
Tip de transport
|Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.|
|
ce urmeaza a fi executate
|
RON/
|
RON
|
|
|
|-----------------------------------------|
tona
|
|
|
|
|
tone
|
km. | ore de
|
|
|
|
|
| transportate | parcursi | functionare |
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe |
937.898 |
|
|
|
|
|
| categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 1.001 TRA01A10
|
588.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= |
|
|
|
|
|
|
|
10 KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.002 TRA01A20
|
40.100 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= |
|
|
|
|
|
|
|
20 KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.003 TRA02A20
|
3.600 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 |
|
|
|
|
|
|
|
KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.004 TRA05A12
|
37.100 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, |
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. |
|
|
|
|
|
|
|
SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) |
|
|
|
|
|
|
|
PE DIST.DE 12
|
|
|
|
|
|
|
| 1.005 TRA05A50
|
1.750 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, |
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. |
|
|
|
|
|
|
|
SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) |
|
|
|
|
|
|
|
PE DIST DE 50
|
|
|
|
|
|
|
| 1.006 TRA06A20
|
223.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
BETONULUI-MORTARULUI CU
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. |
|
|
|
|
|
|
|
=20KM
|
|
|
|
|
|
|
| 1.007 Diferenta pret transport auto|
|
|
|
|
|
|
| 1.008 Cheltuieli de transport auto |
44.348 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) |
44.348 |
|
|
|
|
|
| din care,pe categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 2.1 Transport CF (fraht)
|
44.348 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total)
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
|TOTAL
|
982.245 |
|
| RON
|
|
|
|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.

FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile
-----------------------------------------

Lucrarea: POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


Deviz: AR8328 DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |
Tip de transport
|Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.|
|
ce urmeaza a fi executate
|
RON/
|
RON
|
|
|
|-----------------------------------------|
tona
|
|
|
|
|
tone
|
km. | ore de
|
|
|
|
|
| transportate | parcursi | functionare |
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe |
1939.675 |
|
|
|
|
|
| categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 1.001 TRA01A10
|
432.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTUL RUTIER AL
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|
|
|
|
|
|
|
|
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= |
|
|
|
|
|
|
|
10 KM.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.002 TRA04A20
|
207.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATER.
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE |
|
|
|
|
|
|
|
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|
|
|
|
|
|
|
|
DIS.20 KM.*
|
|
|
|
|
|
|
| 1.003 TRA04A30
|
1300.000 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT RUTIER MATER.
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE |
|
|
|
|
|
|
|
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|
|
|
|
|
|
|
|
DIS.30 KM.*
|
|
|
|
|
|
|
| 1.004 Cheltuieli de transport auto |
0.674 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) |
0.674 |
|
|
|
|
|
| din care,pe categorii
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
| 2.1 Transport CF (fraht)
|
0.674 |
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total)
|
|
|
|
|
|
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|
|TOTAL
|
1940.349 |
|
| RON
|
|
|
|
|
|
|
| EURO
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

- 01 FORMULAR F1
OBIECTIV
POD PROVIZ. DN11- KM 90+450

PROIECTANT
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |Nr.cap./subcap.|Denumirea capitolelor de cheltuieli


|Valoarea cheltuielilor/obiect|
Din care C+M
|
|Crt.|deviz general |
|
exclusiv TVA
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------|
|
|
|
|
Mii lei |
Mii euro |
Mii lei |
Mii euro |
|----|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|----|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1|
1.2
|Amenajarea terenului
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 2|
1.3
|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |
|
|
|
|
|
|
|la starea initiala
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 3|
2
|Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 4|
3.1
|Studii de teren
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 5|
3.3
|Proiectare
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 6|
4
|Investitia de baza
|
|
|
|
|
|
|
| 6.01 POD PROVIZORIU
|
|
|
|
|
|
|
| 6.02 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
|
|
|
|
|
|
|
| 6.03 DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 7|
5.1
|Organizare de santier
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Taxa pe valoarea adaugata
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA) :
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cursul de referinta = .......... din data de ............

Executant

Proiectant

- 01 FORMULAR F2
OBIECTIV
POD PROVIZ. DN11- KM 90+450

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari
|
Valoarea, exclusiv TVA
|
|Crt. |deviz pe obiect|
|---------------------------------|
|
|
|
|
Mii lei
| Mii euro
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 |
I
| Lucrari de constructii
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 |
1
| Drumuri si poduri
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
| AR8328 DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 |
II
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 |
III
| Procurare
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 |
2
| Utilaje si echipamente tehnologice
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 |
3
| Utilaje si echipamente de transport
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 |
4
| Dotari
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL III
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taxa pe valoarea adaugata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL ( inclusiv TVA ) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
Cursul de referinta = ......... din data de ............

Executant

Proiectant

- 01 FORMULAR F2
OBIECTIV
POD PROVIZ. DN11- KM 90+450

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: POD PROVIZORIU
---------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari
|
Valoarea, exclusiv TVA
|
|Crt. |deviz pe obiect|
|---------------------------------|
|
|
|
|
Mii lei
| Mii euro
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 |
I
| Lucrari de constructii
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 |
1
| Drumuri si poduri
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
| AR8248 INFRASTRUCTURA
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
| AR8258 SUPRASTRUCTURA
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 |
II
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 |
III
| Procurare
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 |
2
| Utilaje si echipamente tehnologice
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 |
3
| Utilaje si echipamente de transport
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 |
4
| Dotari
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL III
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taxa pe valoarea adaugata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL ( inclusiv TVA ) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
Cursul de referinta = ......... din data de .............

Executant

Proiectant

- 01 FORMULAR F2
OBIECTIV
POD PROVIZ. DN11- KM 90+450

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari
|
Valoarea, exclusiv TVA
|
|Crt. |deviz pe obiect|
|---------------------------------|
|
|
|
|
Mii lei
| Mii euro
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 |
I
| Lucrari de constructii
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 |
1
| Drumuri si poduri
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
| AR8268 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 |
II
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 |
III
| Procurare
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 |
2
| Utilaje si echipamente tehnologice
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 |
3
| Utilaje si echipamente de transport
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 |
4
| Dotari
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL III
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taxa pe valoarea adaugata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL ( inclusiv TVA ) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
Cursul de referinta = .......... din data de .............

Executant

Proiectant

Formularul F3
Obiectivul: 0318 45000000
Obiectul:
0001 45000000

POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


POD PROVIZORIU

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta AR8248 INFRASTRUCTURA
Categoria de lucrari: 1120
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM
CANTITATEA PU
MATERIAL
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c)
col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM)
( RON ) ( RON )
( RON )
( RON )
( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 COMASAT
M.C.
45.000
1.1 PLATFORME TEHNOLOGICE (2A2)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
001 TSG03A1
100 MP.
2.100
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.
DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC
>>> componenta 002
001 TSG02A1
100 MP.
2.100
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

>>> componenta 003


001 TSC03H1
100 MC.
0.450
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
4
>>> componenta 004
001 TRA01A10P
TONA
81.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 005


001 TRB01C15
TONA
81.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
>>> componenta 006
001 TSD03B1
100 MC.
0.450
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
>>> componenta 007
001 TSD07B1
100 MC.
0.360
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
95-96 %
>>> componenta 008
001 TSD04A1
M.C.
9.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV
>>> componenta 009
001 IFB05B1
M.C.
75.000
ANROCAMENTE PIATRA BRUTA 51-1000 KG/BUC.
EXECUTATE CU AUTOMACARA DE 0,05 MN (5
TF)

AR8248 pag
2
======================================================================================================================
002 COMASAT
MP.
1.2 RAMPE DE ACCES LA LUCRARE

1625.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
002 TSC04G1
100 MC.
8.125
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

>>> componenta 002


002 TRA01A10P
TONA
1543.750
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 003


002 TSC19C1
100 MC.
9.750
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

>>> componenta 004


002 TSC22E1
100 MC.
29.250
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3

>>> componenta 005


002 DA06B1
M.C.
39.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
003 COMASAT
M.C.
1.3 SAPATURI H<4 M (2B1)

282.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
003 TSA07D1
M.C.
141.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
>>> componenta 002
003 TSA07G1
M.C.
70.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
>>> componenta 003
003 TSB01B1
M.C.
70.500
DISLOCARE DE STINCA ALTER.IN PUNCTE
IZOLATE SI VOL.<5MC/PUNCT EXEC.MAN.FARA
SPARG.BL C.ROCA DURA
>>> componenta 004
003 TSB06C1
M.C.
70.500
SPARG.MAN.A BLOC>25KG DE LA SAP.CONF.
ART.TSB1,TSB2 TSB3,TSB4 SI TSB5
EXECUTATA IN R.F.DURA
>>> componenta 005
003 TRB01C15
TONA
508.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
>>> componenta 006
003 TRI1AA01C1
TONA
508.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.1

AR8248 pag
3
======================================================================================================================
>>> componenta 007
003 TRA01A...
TONA
508.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 008
003 TSD02B1
100 MC.
2.820
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 21-30C
>>> componenta 009
003 TSF10C1
MP.
143.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU
INTERSP.<0,05M SI LAT.INTRE MAL.PESTE 2,
5M;PE ADINC.DE 0,0-4M
>>> componenta 010
003 TSA24A1
ORA
500.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
004 COMASAT
MP.
140.000
1.4 COFRAJE PENTRU FUNDATII (2B11)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
004 PC01A1
MP.
140.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 002


004 PG02A1
M.C.
8.000
CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 003


004 PG14A1
M.C.
8.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 004


004 TRA02A...
TONA
0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
005 COMASAT
MP.
400.000
1.5 COFRAJE PENTRU ELEVATII (2B12)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
005 CB47A1
MP.
204.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M
>>> componenta 002
005 MDTC5506200
BUC.
0.320
TRANSPORT UTILAJ 200 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T
>>> componenta 003
005 AUT1303
ORA
146880.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=1113,5 3SCH.LEI/MP

AR8248 pag
4
======================================================================================================================
>>> componenta 004
005 PC02A1
MP.
400.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE
>>> componenta 005
005 PG02A1
M.C.
10.000
CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 006


005 PG14A1
M.C.
10.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 007


005 TRA02A...
TONA
5.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
006 COMASAT
TONA
1.000
1.6 ARMATURI OB37 IN ELEVATII (2B10a)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
006 CZ0302B1
KG
900.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM
>>> componenta 002
006 CZ0302C1
KG
100.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEOB 37 D>16M
>>> componenta 003
006 PD01A1
KG
1000.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.
>>> componenta 004
006 PD10A1
TONA
0.100
SPOR PT. INDOIREA LA CALD A ARMATUR. CU
D>24MM

>>> componenta 005


006 TRA02A...
TONA
1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
007 COMASAT
TONA
1.500
1.7 ARMATURI PC52 IN ELEVATII (2B10b)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
007 CZ0302E1
KG
1000.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10>>> componenta 002
007 CZ0302F1
KG
500.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC
52 D>16MM

AR8248 pag
5
======================================================================================================================
>>> componenta 003
007 PD10A1
TONA
0.500
SPOR PT. INDOIREA LA CALD A ARMATUR. CU
D>24MM

>>> componenta 004


007 PD01A1
KG
1500.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.
>>> componenta 005
007 TRA02A...
TONA
1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
008 COMASAT
M.C.
165.000
1.8 BETON C16/20 IN FUNDATII (2B14b)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
008 CZ0107A1
M.C.
167.000
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,
CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M
IN INST.NECENTRAL
>>> componenta 002
008 PB09C1
M.C.
165.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI
RADIERE CU MAC.

>>> componenta 003


008 TSA24A1
ORA
50.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
>>> componenta 004
008 TRA06A...
TONA
418.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
009 COMASAT
M.C.
300.000
1.9 BETON C20/25 IN ELEVATII CULEI
(2B15a)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
009 PK20A1
MP.
40.000
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
>>> componenta 002
009 CZ0108A1
M.C.
303.000
PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE < 7MM
CIMENT P40 PT.MONOLITIZARI,PIESE
SPECIALE,IN INST.CENTRAL
>>> componenta 003
009 PB10C1
M.C.
300.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC CU MACARAUA
>>> componenta 004
009 TRA06A...
TONA
758.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM

AR8248 pag
6
======================================================================================================================
010 COMASAT
MP.
50.000
1.10 HIDROIZOLATII LA CULEI (2B21)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
010 PK20A1
MP.
50.000
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
>>> componenta 002
010 PF05A1
MP.
50.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI
>>> componenta 003
010 TRA05A...
TONA
0.100
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ...
011 COMASAT
M.C.
50.000
1.11 DREN DIN PIATRA BRUTA (2B17)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
011 PE01C1
M.C.
50.000
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA
>>> componenta 002
011 TRB01C15
TONA
100.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
012 COMASAT
BUC.
1.12 PROCURARE APARATE DE REAZEM

8.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
012 PF01A1
MP.
3.000
TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT
MARCA 100 DRISCUITA

>>> componenta 002


012 6309563
BUC.
8.000
APARAT REAZEM POD SOSEA TIP 4 150X300X41
MTTC.1778/78

>>> componenta 003


012 PK30A1
BUC.
8.000
APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN PENTRU
PODURI DE SOSEA MONTARE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

>>> componenta 004


012 TRA06A...
TONA
0.150
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
013 COMASAT
BUC.
6.000
1.13 PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE
(2B18)

0.0%

AR8248 pag
7
======================================================================================================================
- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
013 TSE02A1
100 MP.
0.300
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
USOR

>>> componenta 002


013 PE02C1
M.C.
5.250
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE
SPARG.DIN PIATRA SPARTA DIN ROCI
ERUPTIVE SAU METAMORFIC
>>> componenta 003
013 PI08A1
BUC.
6.000
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

>>> componenta 004


013 6424181
BUC.
6.000
PLACI DE RACORDARE CU TERASAM L=4M PR
TIP NR C 5106/78

>>> componenta 005


013 TRB22F3B
TONA
17.200
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=0,501-1T
>>> componenta 006
013 DA06A1
M.C.
14.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
>>> componenta 007
013 PI06C1
BUC.
6.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF

>>> componenta 008


013 PD09B1
100 BUC.
0.480
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A
BARELOR DE OTEL CU D DELA 12 PINA LA
16MM
>>> componenta 009
013 CZ0102A1
M.C.
5.000
PREPARARE BETON B50 CU BALAST,GRANULATIA
<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII
CENTRALIZATE
>>> componenta 010
013 PB01A1
M.C.
5.000
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.
>>> componenta 011
013 PF05A1
MP.
30.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI
>>> componenta 012
013 H1E07A1
M
16.000
ETANSAREA ROST DILATATIE LA PEREURI,CU
MASTIC BITUMINOS LA ROST.ORIZ.ALE
PLACILOR DE 15 CM GROSI

AR8248 pag
8
======================================================================================================================
>>> componenta 013
013 TRA06A...
TONA
13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
>>> componenta 014
013 TRA02A...
TONA
0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 015
013 TRA04A...
TONA
18.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.... KM.*

014 COMASAT
M.C.
1.14 REPROFILARE TALUZE

15.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
014 TSG03A1
100 MP.
0.250
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.
DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC
>>> componenta 002
014 TSG02A1
100 MP.
0.250
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

>>> componenta 003


014 TSA02D1
M.C.
5.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR
>>> componenta 004
014 TSC03H1
100 MC.
0.150
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
4
>>> componenta 005
014 TRA01A...
TONA
36.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 006
014 TRB01C15
TONA
27.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
>>> componenta 007
014 TSD01D1
M.C.
15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE
>>> componenta 008
014 TSD04D1
M.C.
15.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

AR8248 pag
9
======================================================================================================================
>>> componenta 009
014 TSE03D1
100 MP.
0.200
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.
TARE

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA
UTILAJ TRANSPORT
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
-Transport auto
-Transport CF
-Diferenta transport auto (mii lei)
Alte cheltuieli directe:
-Cota aprovizionare
-MANIPULARE MANUALA:
-MANIPULARE MECANICA:
-CAS:
-SOMAJ:
-CONTRIBUTIE C.M.
-F.A.S
-F.A.M.B.P
-F.G.P.C.S
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

AR8258 pag
1
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0318 45000000
Obiectul:
0001 45000000

POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


POD PROVIZORIU

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta AR8258 SUPRASTRUCTURA
Categoria de lucrari: 1120
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM
CANTITATEA PU
MATERIAL
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c)
col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM)
( RON ) ( RON )
( RON )
( RON )
( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 COMASAT
BUC.
4.000
2.1 PROCURARE GRINZI

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
001 PI06D1
BUC.
3.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 30-39,9 TF
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:
>>> componenta 002
001 6433936
M.C.
PREFABRICATE BETON 500 GRINZI I
PRECOMPR.POD SOS.BAREM

0.0% UTI.:

8.000

>>> componenta 003


001 6433376
KG
200.000
ARMATURI IN PREFABR.BETON OB 37 D=6-10MM
BAREM

>>> componenta 004


001 6433651
KG
50.000
ARMATURI IN PREFABR BETON OL 38 PESTE 10
MM BAREM

>>> componenta 005


001 6433754
KG
300.000
ARMATURI IN PREFABR BETON PC 52 O6-10 MM
BAREM

>>> componenta 006


001 6433780
KG
500.000
ARMATURI IN PREFABR BETON PC 52 PESTE 10
MM BAREM

>>> componenta 007


001 6434033
KG
720.000
ARMATURI IN PREF.BETON TOROANESBP I 7 D=
4,0MM BAREM

>>> componenta 008


001 6434265
M
110.000
PIESE INGLOB.IN PREF.BETON TEAVA PVC O32
MEDIU BAREM

0.0%

AR8258 pag
2
======================================================================================================================
>>> componenta 009
001 TRB22F3B
TONA
480.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=0,501-1T
>>> componenta 010
001 TRA04A03
TONA
60.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS. 3 KM.*
>>> componenta 011
001 TRA04A...
TONA
20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.... KM.*

>>> componenta 013


001 PH09C1
BUC.
16.000
LANSAREA UNUI TABL. CU DESCH. PESTE 10M
PINA LA 20M INCLUSIV LA DIST. DE PINA LA
20M INCLUSIV
>>> componenta 014
001 PI06F1
BUC.
8.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 120-129,9 TF

>>> componenta 015


001 PH08B1
BUC.
16.000
RIPAREA TRANSVERSALA A UNUI TABLIER CU
DESCHIDEREA PESTE 10M PINA LA 20M INCL

>>> componenta 016


001 TRB22D3H
TONA
320.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA > 6,000T
>>> componenta 017
001 PH06A1
TONA
80.000
ASEZAREA PE REAZEME A TABLIER.METAL.
EXIST.CU DESCHIDEREA PINA LA 25M
INCLUSIV
>>> componenta 018
001 TRA02A...
TONA
9.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
002 COMASAT
MP.
65.000
2.2 COFRAJE LA SUPRASTRUCTURA (2C8)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
002 CB47A1
MP.
220.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M
>>> componenta 002
002 MDTC5506200
BUC.
0.350
TRANSPORT UTILAJ 200 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

AR8258 pag
3
======================================================================================================================
>>> componenta 003
002 AUT1303
ORA
158400.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=1113,5 3SCH.LEI/MP

>>> componenta 004


002 PC05A1
MP.
65.000
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON
ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA
PODURI DIN ELEM.PR
>>> componenta 005
002 PG02A1
M.C.
1.000
CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 006


002 PG14A1
M.C.
1.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 007


002 TRA02A...
TONA
1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
003 COMASAT
TONA
1.300
2.3 ARMATURI OB37 IN SUPRASTRUCTURA
(2C9a)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
003 CZ0302A1
KG
960.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6>>> componenta 002
003 CZ0302B1
KG
340.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM
>>> componenta 003
003 PD01A1
KG
1300.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.
>>> componenta 004
003 TRA02A...
TONA
1.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
004 COMASAT
TONA
2.800
2.4 ARMATURI PC 52 IN SUPRASTRUCTURA
(2C9b)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
004 CZ0302E1
KG
2800.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10>>> componenta 002
004 PD01A1
KG
2800.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

AR8258 pag
4
======================================================================================================================
>>> componenta 003
004 TRA02A...
TONA
2.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
005 COMASAT
M.C.
2.5 BETON CLASA C25/30 (2C10d)

29.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
005 PK40A1
TONA
1.000
INDREPTAREA PRIN PRES,CIOC,A PIESELOR
MET.DEFORM DIN MAT.NOU SAU REZULT DIN
DEZMEMBRAREA PIESELO
>>> componenta 002
005 PK44B1
TONA
1.000
CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A
PIESELOR MET.LA POD CU GR.CU INIMA
PLINA.
>>> componenta 003
005 PK20A1
MP.
120.000
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
>>> componenta 004
005 CZ0109C1
M.C.
29.500
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <16MM
CIMENT P45 IN ELEM.SPEC.MONOLITIZARI
INST.CENTRALIZATE
>>> componenta 005
005 PB13C1
M.C.
29.000
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,
CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC
CU MACARAUA
>>> componenta 006
005 TRA06A...
TONA
74.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
>>> componenta 007
005 TRA05A...
TONA
1.400
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ...
>>> componenta 008
005 TRA02A...
TONA
0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
006 COMASAT
MP.
2.6 HIDROIZOLATII (2C11)

135.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
006 PK20A1
MP.
135.000
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
>>> componenta 002
006 PF03A1
MP.
135.000
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100
APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE
CIMENT GROSIME 2 CM

AR8258 pag
5
======================================================================================================================
>>> componenta 003
006 PF05A1
MP.
135.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:
0.0% UTI.:
0.0%
>>> componenta 004
006 7330000
HIDROIZOLATIE

MP.

150.000

>>> componenta 005


006 PF07A1
MP.
87.000
SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA
LUCRARILE DE ARTA DIN 1 STR.ASFALT DE
2CM GROS.
>>> componenta 006
006 TRA06A...
TONA
6.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
>>> componenta 007
006 TRA05A...
TONA
4.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ...
>>> componenta 008
006 TRA02A...
TONA
3.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
007 COMASAT
MP.
2.7 CALEA PE POD (2C12)

120.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
007 DB01C1
MP.
120.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN
BET CIM SAU PAV BITUM
>>> componenta 002
007 DB02C1
100 MP.
2.400
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT
>>> componenta 003
007 DZ05A1
TONA
0.200
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC
DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT

>>> componenta 004


007 DB16F1
MP.
120.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,0CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 005


007 DB16H1
MP.
120.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 006


007 DZ13B1
TONA
21.000
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN
CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN
INSTALATII TIP LPX

AR8258 pag
6
======================================================================================================================
>>> componenta 007
007 PF09A1
M
70.000
UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.
SAPEI HIDR

>>> componenta 008


007 TRA05A...
TONA
1.700
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE ...
>>> componenta 009
007 TRA02A...
TONA
0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.

>>> componenta 011


007 TRA01A...
TONA
22.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.

008 COMASAT
M
2.8 TROTUARE PE POD (2C13)

35.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
008 DE10A1
M
35.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM
>>> componenta 002
008 PF01A1
MP.
11.000
TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT
MARCA 100 DRISCUITA

>>> componenta 003


008 PK20A1
MP.
26.000
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
>>> componenta 004
008 PF07A1
MP.
26.000
SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA
LUCRARILE DE ARTA DIN 1 STR.ASFALT DE
2CM GROS.
>>> componenta 005
008 DB02C1
100 MP.
0.260
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

AR8258 pag
7
======================================================================================================================
>>> componenta 006
008 DZ05A1
TONA
0.020
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC
DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT

>>> componenta 007


008 DE12A1
MP.
26.000
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O
FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 2 CM

>>> componenta 008


008 DZ18B1
TONA
1.150
PREP ASFALT TURNAT EXECUTAT CU CRIBLURA
SI FILER DE CALCAR IN INST ASFALTICE ANG

>>> componenta 009


008 PF09A1
M
105.000
UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.
SAPEI HIDR

>>> componenta 010


008 TRA06A...
TONA
1.150
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
>>> componenta 011
008 TRA05A...
TONA
1.150
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ...
>>> componenta 012
008 TRA01A...
TONA
0.020
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 013
008 TRA02A...
TONA
4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 014
008 TRA05A...
TONA
0.150
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE ...

009 COMASAT
M
13.000
2.9 ROSTURI DE DILATATIE TIP VIAJOINT
(2C15b)

AR8258 pag
8
======================================================================================================================
- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
009 PK20A1
MP.
6.100
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
>>> componenta 002
009 7372261
M
ROST DILATATIE TIP VIAJOINT

13.000

>>> componenta 003


009 TRA02A...
TONA
0.020
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
010 COMASAT
M
35.000
2.10 PARAPET PIETONAL PE POD (2C16a)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
010 7373040
KG
PARAPET PIETONAL

1100.000

>>> componenta 002


010 PK31A1
TONA
1.100
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:
0.0% UTI.:

0.0%

>>> componenta 003


010 PK49F1
TONA
1.000
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE
VOPSEA MINIU SUP CU AP. AER COMPR. LA
PARAPETE
>>> componenta 004
010 TRA02A20
TONA
1.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
011 COMASAT
M
2.11 PARAPET COMBINAT (2C16c)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
011 7372439
KG
PARAPET METALIC MIXT

35.000

1600.000

>>> componenta 002


011 PK31A1
TONA
1.600
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:
0.0% UTI.:
>>> componenta 003
011 PK49F1
TONA
1.000
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE
VOPSEA MINIU SUP CU AP. AER COMPR. LA
PARAPETE

0.0%

AR8258 pag
9
======================================================================================================================
>>> componenta 004
011 TRA02A...
TONA
1.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ...KM.
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
UTILAJ TRANSPORT
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
-Transport auto
-Transport CF
-Diferenta transport auto (mii lei)
-Diferenta transport CF (mii lei)
Alte cheltuieli directe:
-Cota aprovizionare
-MANIPULARE MANUALA:
-MANIPULARE MECANICA:
-CAS:
-SOMAJ:
-CONTRIBUTIE C.M.
-F.A.S
-F.A.M.B.P
-F.G.P.C.S
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

AR8268 pag
1
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0318 45000000
Obiectul:
0002 45000000

POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


RAMPE VARIANTA PROVIZORIE

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta AR8268 RAMPE VARIANTA PROVIZORIE
Categoria de lucrari: 1000
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM
CANTITATEA PU
MATERIAL
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c)
col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM)
( RON ) ( RON )
( RON )
( RON )
( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 COMASAT
MP.
525.000
1.1 CURATIRE TEREN (P1)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
001 TSG03B1
100 MP.
5.250
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.
DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC
>>> componenta 002
001 TSG02A1
100 MP.
5.250
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

>>> componenta 003


001 TRA01A...
TONA
48.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
002 COMASAT
M.C.
200.000
1.2 DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT (E2)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
002 TSA01C1
M.C.
200.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE
>>> componenta 002
002 TRI1AA02C3
TONA
360.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.3
>>> componenta 003
002 TRA01A...
TONA
360.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
003 COMASAT
M.C.
65.000
1.3 UMPLUTURI (TERASAMENTE) (E5b)

AR8268 pag
2
======================================================================================================================
- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
003 TSC03H1
100 MC.
0.650
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
4
>>> componenta 002
003 TRB01C15
TONA
117.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
>>> componenta 003
003 TRA01A...
TONA
117.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 004
003 TSD01D1
M.C.
65.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE
>>> componenta 005
003 TSD04A1
M.C.
65.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV
>>> componenta 006
003 TSE03D1
100 MP.
0.700
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.
TARE

>>> componenta 007


003 TRA05A...
TONA
6.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ....
004 COMASAT
M.C.
1.4 STRAT DIN BALAST (R2)

120.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
004 DB01A1
MP.
385.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC
>>> componenta 002
004 DA06B1
M.C.
120.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
>>> componenta 003
004 TRA05A...
TONA
23.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ...
005 COMASAT
M.C.
76.000
1.5 STRAT DIN PIATRA SPARTA (R3)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
005 DA12C1
M.C.
76.000
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE

AR8268 pag
3
======================================================================================================================
>>> componenta 002
005 TRA05A...
TONA
7.600
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ...
006 COMASAT
TONA
1.6 MIXTURI ASFALTICE (R6)

40.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
006 DB02C1
100 MP.
3.050
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT
>>> componenta 002
006 DB14B1
TONA
40.000
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

>>> componenta 003


006 DZ11B1
TONA
40.100
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD
CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 016MM IN INST TIP A
>>> componenta 004
006 TRA01A...
TONA
40.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 005
006 TRA05A...
TONA
1.750
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE ...

007 COMASAT
M
50.000
1.7 PARAPET DIRECTIONAL TIP SEMIGREU

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
007 DF18XA
M
50.000
PARAPET DEFORM.TIP SEMIGREU DIN ELEM.
METAL.STAS 1948/87 TIP B7 AMPL.PE
RAMBLEE
>>> componenta 002
007 TRA02A...
TONA
1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ...KM.

AR8268 pag
4
======================================================================================================================
>>> componenta 003
007 TRA06A...
TONA
8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
008 COMASAT
M.C.
35.000
1.8 SAPATURI PT. ZIDURI DE SPRIJIN (2B1)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
008 TSA07D1
M.C.
35.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
>>> componenta 002
008 TRI1AA01C1
TONA
63.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.1
>>> componenta 003
008 TRA01A...
TONA
63.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 004
008 TSD02B1
100 MC.
0.350
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 21-30C
009 COMASAT
TONA
1.9 ARMATURI OB37 (2B10a)

0.300

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
009 CZ0302B1
KG
300.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM
>>> componenta 002
009 PD01A1
KG
300.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.
>>> componenta 003
009 TRA02A...
TONA
0.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
010 COMASAT
MP.
40.000
1.10 COFRAJE PT. ELEVATIILE ZIDURILOR DE
SPRIJIN (2B12)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
010 PC02A1
MP.
40.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE
>>> componenta 002
010 PG02A1
M.C.
1.000
CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

AR8268 pag
5
======================================================================================================================
>>> componenta 003
010 PG14A1
M.C.
1.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 004


010 TRA02A...
TONA
1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
011 COMASAT
M.C.
25.000
1.11 BETON C16/20 IN FUNDATII ZIDURI
(2B14b)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
011 CZ0107A1
M.C.
25.000
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,
CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M
IN INST.NECENTRAL
>>> componenta 002
011 PB09C1
M.C.
25.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI
RADIERE CU MAC.

>>> componenta 003


011 TRA06A...
TONA
63.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
012 COMASAT
M.C.
60.000
1.12 BETON C20/25 IN ELEVATII ZIDURI
(2B15a)

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
012 PK20A1
MP.
15.000
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
>>> componenta 002
012 CZ0108A1
M.C.
60.000
PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE < 7MM
CIMENT P40 PT.MONOLITIZARI,PIESE
SPECIALE,IN INST.CENTRAL
>>> componenta 003
012 PB10C1
M.C.
60.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC CU MACARAUA
>>> componenta 004
012 TRA06A...
TONA
150.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
013 COMASAT
KM.
1.13 SEMNALIZARE RUTIERA

0.200

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
013 DF24A1
BUC.
4.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

AR8268 pag
6
======================================================================================================================
>>> componenta 002
013 7360600
BUC.
2.000
SEMAFOR PENTRU CIRCULATIE RUTIERA

>>> componenta 003


013 CZ0104A1
M.C.
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII CENTRALIZATE

0.500

>>> componenta 004


013 DF18A1
BUC.
2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL
>>> componenta 005
013 6301808
BUC.
STILP METALIC PENTRU SEMAFOR

2.000

>>> componenta 006


013 EI09A1
BUC.
2.000
MONTAREA SEMAF.DE TIP MARE,LENTILA D=
300MM,PE STILPI EXISTENTI PT.VEHICULE PE
STILP PROPRIU
>>> componenta 007
013 TRA06A...
TONA
2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM
>>> componenta 008
013 TRA02A...
TONA
0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
UTILAJ TRANSPORT
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
-Transport auto
-Transport CF
-Diferenta transport auto (mii lei)
-Diferenta transport CF (mii lei)
Alte cheltuieli directe:
-Cota aprovizionare
-MANIPULARE MANUALA:
-MANIPULARE MECANICA:
-CAS:
-SOMAJ:
-CONTRIBUTIE C.M.
-F.A.S
-F.A.M.B.P
-F.G.P.C.S
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:

MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

AR8268 pag
7
======================================================================================================================
PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

AR8328 pag
1
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0318 45000000
Obiectul:
0003 45000000

POD PROVIZ. DN11- KM 90+450


DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta AR8328 DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
Categoria de lucrari: 1120
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM
CANTITATEA PU
MATERIAL
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c)
col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM)
( RON ) ( RON )
( RON )
( RON )
( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 COMASAT
M.C.
550.000
1.1 DEMOLARE POD PROVIZORIU

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
001 DG05C1
MP.
15.000
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE
DIN BETON
>>> componenta 002
001 RPCT40B1
MP.
90.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *
>>> componenta 003
001 RPCT41A1
MP.
135.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

>>> componenta 004


001 PF11B1
M
13.000
DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT.
EXECUT.TABLA ZINCATA 0,5MM SI MATERIALE
BITUMINOASE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:
0.0% UTI.:
>>> componenta 005
001 PK42A1
TONA
3.000
DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE
PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU
FLACARA OXIACETILENICA
>>> componenta 006
001 DG04B1
M
35.000
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE
BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

>>> componenta 007


001 PJ06B1
M.C.
27.000
DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE,
CADRE,CUZIN.ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU
CIOCAN AER COMPR.
>>> componenta 008
001 PJ05B1
M.C.
300.000
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.
SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER
COMPRIMAT

0.0%

AR8328 pag
2
======================================================================================================================
>>> componenta 009
001 PJ04B1
M.C.
165.000
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,
ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
AER COMPRIMAT
>>> componenta 010
001 PI06D1
BUC.
12.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 30-39,9 TF

>>> componenta 011


001 TRI1AA01C1
TONA
1300.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.1
>>> componenta 012
001 TRA04A...
TONA
1300.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.... KM.*
002 COMASAT
M.C.
1.2 DESFACERE RAMPE

260.000

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
002 DG05A1
MP.
305.000
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE
>>> componenta 002
002 DA04A1
100 MC.
2.400
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M
>>> componenta 003
002 TSE04A1
100 MP.
5.250
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
>>> componenta 004
002 PK42A1
TONA
2.500
DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE
PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU
FLACARA OXIACETILENICA
>>> componenta 005
002 PJ05B1
M.C.
60.000
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.
SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER
COMPRIMAT
>>> componenta 006
002 PJ04B1
M.C.
25.000
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,
ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
AER COMPRIMAT
>>> componenta 007
002 TRI1AA01C1
TONA
207.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.1
>>> componenta 008
002 TRA04A...
TONA
207.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.... KM.*

AR8328 pag
3
======================================================================================================================
>>> componenta 009
002 TRA01A...
TONA
432.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ... KM.
>>> componenta 010
002 TSD03B1
100 MC.
2.400
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
UTILAJ TRANSPORT
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
-Transport auto
-Transport CF
Alte cheltuieli directe:
-Cota aprovizionare
-MANIPULARE MANUALA:
-MANIPULARE MECANICA:
-CAS:
-SOMAJ:
-CONTRIBUTIE C.M.
-F.A.S
-F.A.M.B.P
-F.G.P.C.S
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR F6
OBIECTIV
..
(denumirea)

PROIECTANT
..

GRAFICUL GENERAL
GHUHDOL]DUHDLQYHVWLLHLSXEOLFH

Anul 1
Nr.
crt.

Anul n

Luna

Denumirea obiectului

...

....

Organizare GHDQWLHU

....

Obiect 01
&DWHJRULDGHOXFUUL
.................................................................................
.................................................................................
Obiect 02
&DWHJRULDGHOXFUUL
.................................................................................
.................................................................................
Obiect ....
&DWHJRULDGHOXFUUL
.................................................................................
.................................................................................

Executant
VHPQWXUDDXWRUL]DW

...........................................

SC IPTANA-SA

Pod provizoriu pe DN11 peste raul Oituz


Km 90 + 450

LISTE DE CANTITATI
OBIECT 01
CAPITOLUL 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Platforme tehnologice (2A2)


Rampe de acces la lucrare
Sapaturi (2B1)
Cofraje pentru fundatii (2B11)
Cofraje pentru elevatii (2B12)
Armaturi OB37 in elevatii (2B10a)
Armaturi PC 52 in elevatii (2B10b)
Beton clasa C8/10 in fundatii (2B14b)
Beton clasa C12/15 in elevatii (2B15a)
Hidroizolatii la culei (2B21)
Dren din piatra bruta (2B17)
Procurare aparate de reazem (2B16a)
Placi de racordare cu terasamentele (2B18)
Reprofilare taluze

CAPITOLUL 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

SUPRASTRUCTURA

Grinzi prefabricate
Cofraje la suprastructura (2C8)
Armaturi OB37 (2C9a)
Armaturi PC52 (2C9b)
Beton clasa C25/30 (2C10d)
Hidroizolatii (2C11)
Calea pe pod (2C12)
Trotuare pe pod (2C13)
Rosturi de dilatatie tip VIAJOINT (2C15b)
Parapet pietonal pe pod (2C16a)
Parapet combinat pe pod (2C16c)

OBIECT 02
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

POD PROVIZORIU
INFRASTRUCTURA

RAMPE VARIANTA PROVIZORIE

Curatire teren (P1)


Decapare si depozitare pamant (E2)
Umpluturi de pamant (E5b)
Strat din balast (R2)
Strat din piatra sparta (R3)
Mixturi asfaltice (R6)
Parapet directional tip semigreu
Sapaturi pentru ziduri de sprijin (2B1)
Armaturi OB37 la ziduri de sprijin (2B10a)

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Cofraje pentru elevatiile zidurilor de sprijin (2B12)


Beton C8/10 in fundatii ziduri (2B14b)
Beton C12/15 in elevatiile zidurilor de sprijin (2B15a)
Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

OBIECT 03
1.1.
1.2.

DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE

Demolare pod provizoriu


Desfacere rampe

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

OBIECT 01
CAPITOLUL 1
1.1.

POD PROVIZORIU
INFRASTRUCTURA

PLATFORME TEHNOLOGICE (2A2)

U.M. = 45 m3

Defrisarea manuala a tufisurilor

TsG03A1

15 m x 7 m x 2 = 210 m2

100 m2

2,1

100 m2

2,1

100 m3

0,45

45 m x 1,8 t/m3 = 81 t

81

TRB01C15

Transportul pamantului cu roaba

81

TsD03B1

Imprastierea mecanica a pamantului

100 m3

0,45

TsD07B1

Compactarea mecanica a pamantului


100 m3

0,36

TsG02A1

Curatirea terenului de strat vegetal

15 m x 7 m x 2 = 210 m2
TsC03H1

Sapatura cu excavatorul

1,00 m x 10 m x 2,25 m x 2 = 45 m3
TRA01A...

Transportul pamantului cu auto

80% x 45 m3 = 36 m3
TsD04A1

Compactarea manuala a pamantului

m3

IfB05B1

Anrocamente din piatra bruta

m3

75

1.2.

RAMPE DE ACCES LA LUCRARE

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,71-1,25 m3

TsC04G1

6,5 m x 0,5 m x 250 m = 812,5 m3


TRA01A...

812,5 m x 1,9 t/m3 = 1543,75 t

975 m3 x
DA06B1

8,125

1543,75

Sapatura cu buldozerul inclusiv impingerea pamantului

3 x 6,5 m x 0,20 m x 250 m = 975 m3


TsC22E1

100 m3

Transportul rutier al pamantului cu autobasculanta dist = ... km

TsC19C1

U.M. = 1625 m2

100 m3

9,75

100 m3

29,25

Spor pentru fiecare 10 m in plus la TsC19C1


30m
= 2925 m3
10m

Strat agregate naturale cilindrate cu asternere mecanica

0,20 m x 6,5 m x 30 m = 39 m3

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

m3

39

1.3.

SAPATURI H 4 m (2B1)

TsA07D1

Sapaturi h = 0...2 m

2 x 2,00 m x 6,05 m x 5,80 m = 140,36 m3


TsA07G1

141

m3

70,5

m3

70,5

Sapatura in stanca

2 x 1,00 m x 6,05 m x 5,80 m = 70,18 m3


TsB06C1

m3

Sapaturi h = 2...3 m

2 x 1,00 m x 6,05 m x 5,80 m = 70,18 m3


TsB01B1

U.M. = 282 m3

Spargerea manuala a blocurilor>25 kg de la sap. TsB01B1


m3

70,5

(141 m + 70,5 m3 + 70,5 m3) x 1,8 t/m3 = 507,6

508

TRI1AA01C1 Transportul pamantului in auto

508

TRA01A...

Transportul pamantului cu auto

508

TsD02B1

Imprastierea pamantului

100 m3

2,82

TsF10C1

Sprijinirea cu dulapi metalici


m2

143

[(141m x 4,25 ore/m3 x 3,5):5] x 1,2 = 503,37 ore

ore

500

1.4.

COFRAJE PENTRU FUNDATII (2B11)

U.M. = 140 m2

TRB01C15

Transportul pamantului cu roaba

2 x 2 x (5,20 + 6,30) x 3,10 = 142,6 m2


TsA24A1

PC01A1

Epuismente

Cofraje pentru fundatii

2 x 3,00 m x (2 x 5,20 m + 2 x 6,30) = 138 m2

m2

140

PG02A1

Lemn rotund de foioase

PG14A1

Demontarea lemnariei

m3

TRA02A...

Transport semifabricate

0,2

1.5.

COFRAJE PENTRU ELEVATII (2B12)

CB47A1

Schela metalica tubulara

2 x (5,74 m x 2 + 6,29) x 5,75 = 204,3 m2


MDTc5506200

m2

204

buc

0,32

Transport schela

204 m2 : 640 m2/buc = 0,32 buc


AUT1303

U.M. = 400 m2

Ore utilizare schela

24 ore/zi x 30 zile x 1 luna x 204 m2 = 146880 orem2

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

ore m2

146880

PC02A1

Cofraje pentru elevatii

2 x 6,10 x 6,05 + 4 x 4,70 x 5,60

= 179,1 m2

2 x (4,40 + 1,50) x 0,60

4 x 4,70 x 2,00

= 37,6 m2

2 x 6,10 x 4,00 + 4 x 4,70 x 5,30

= 148,5 m2

8,3 m2

 = 373,5 m2

m2

400

PG02A1

Lemn rotund de foioase

m3

10

PG14A1

Demontarea lemnariei

m3

10

TRA02A...

Transport semifabricate

5,4

1.6.

ARMATURI OB 37 IN ELEVATII (2B10a)

U.M. = 1 t

Cz0302B1

Confectionare armaturi OB37, = 10 mm

kg

900

Cz0302C1

Confectionare armaturi OB37, = 20 mm

kg

100

PD01A1

Montarea armaturilor

kg

1000

PD10A1

Spor pentru indoire la cald

0,10

TRA02A...

Transport semifabricate

1.7.

ARMATURI PC 52 IN ELEVATII (2B10b)

U.M. = 1,5 t

Cz0302E1

Confectionarea armaturilor = 10 ... 16 mm

kg

1000

Cz0302F1

Confectionare armaturi > 16 mm

kg

500

PD10A1

Spor pentru indoire la cald

0,5

PD01A1

Montarea armaturilor

kg

1500

TRA02A..

Transport semifabricate

1,5

1.8.

BETON C16/20 IN FUNDATII (2B14b)

Cz0107A1

U.M. = 165 m3

Preparare beton C16/20

2 x 5,45 x 5,20 x 2,00 + 2 x 5,45 x 4,35 x 1,00 = 160,7 m3 165 m3


1,008 x 165 = 166,32 m3

m3

167

165

PB09C1

Turnarea betonului

TsA24A1

Epuismente

ore

50

TRA06A..

Transport beton
t

418

167 m3 x 2,5 t/m3 = 417,5

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

1.9.

U.M. = 300 m3

BETON C20/25 IN ELEVATII CULEI (2B15a)

PK20A1

Pregatirea rosturilor de turnare

5,25 x 3,47 x 2 = 36,5 m2


Cz0108A1

40

m3

303

m3

300

Preparare beton C20/25 in elevatiile culeilor

3,47 x 5,25 x 2,00 x 2

= 72,9 m3

2 x 5,50 x 2,50 x 5,25

= 144,4 m3

4 x 4,70 x 0,60 x 5,40

= 61,0 m3

2 x 0,50 x 4,70 x 0,25

2 x 0,50 x 4,70 x 0,40

= 1,9 m3

2 x 0,16 x 0,50 x 4,70

= 0,3 m3

1,2 m3

 = 281,7 300 m3

1,008 x 300 = 302,4 m3


PB10C1

Turnarea betonului

TRA06A...

Transportul betonului

303 m3 x 2,5 t/m3 = 757,5

1.10. HIDROIZOLATII LA CULEI (2B21)


PK20A1

m2

U.M. = 50 m

758
2

Pregatirea suprafetei

2 x 5,00 x 4,20 = 42,0 m2

m2

50

PF05A1

Hidroizolatii din SUBIF`

m2

50

TRA02A..

Transport semifabricate

0,1

1.11. DREN DIN PIATRA BRUTA (2B17)


PE01C1

Dren din piatra bruta

2 x 6,20 x 0,75 x 5,10 = 31,5 m3


TRB01C15

m3

50

100

Transportul cu roaba

50 m x 2,0 t/m3 = 100 t

1.12. PROCURARE APARATE DE REAZEM (2B16a)


PF01A1

U.M. = 50 m3

U.M. = 8 buc

Mortar pentru pozare aparate reazem

8 buc x 0,75 m x 0,50 m = 3 m2

m2

6309563

Procurare aparate de reazem tip 4

buc

PK30A1

Montare aparate reazem

buc

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

TRA06A...

Transport mortar

3 m2 x 0,02 m x 2,4 t/m3 = 0,144 t

1.13. PLACI DE RACORDARE


CU TERASAMENTELE (2B18)

U.M. = 6 buc

TsE02A1

0,15

Finisarea platformei

2 x 3,50 x 4,00 m = 28,0 m2

sute m2

0,3

m3

5,25

buc

17,2

m3

14

buc

sute buc

0,48

m3

m3

m2

30

16

5 m x 2,5 t/m3 = 12,5 t

13

TRA02A...

Transport semifabricate

0,5

TRA04A...

Transportul prefabricatelor
t

18

PE02C1

Perna de piatra sparta

2 x 0,50 x 3,50 x 1,50 = 5,25 m3


PI08A1

Procurare placi de racordare

(1,10 x 0,26 x 4,00) m


TRB22F3B

Manipulare elem. pref.

cu automacaraua 6-9,9 tf

DA06A1

Balast sub placile de racordare

2 x 0,50 x 3,50 x 4,00 = 14,0 m3


PI06C1

Montarea placilor de racordare

PD09B1

Taierea ancorelor de manipulare

6 placi x 8 buc = 48 buc


Cz0102A1

Preparare beton C8/10 pt. egalizare

2 x 4,00 x 0,15 x 3,50 = 4,2 m3


PB01A1

Turnarea betonului

PF05A1

Hidroizolatii din SUBIF pe placile de racordare

2 x 4,00 x 3,50 = 28 m2
H1E07A1

Etansarea rosturilor dintre placi si culei

4 x 4,00 = 16 m
TRA06A...

Transportul betonului

6 x 1,10 x 0,26 x 4,00 x 2,5 = 17,16 t

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

U.M. = 15 m3

1.14. REPROFILARE TALUZE


TsG03A1

Defrisare manuala a suprastructurii

cu tifisuri si arbusti
10,60 m x 1,00 m x 2 = 21,2 m2
TsG02A1

m3

100 m3

0,15

36

27

Transportul pamantului cu auto

(5m3 + 15 m3) x 1,8 t/m3 = 36 t


TRB01C15

0,25

Sapatura mecanica a pamantului pentru reprofilare taluze

2 x x 2,00 x 6,00 x 1,00 = 12 m3


TRA01A...

100 m2

Sapatura manuala a pamantului defrisat

10 x x 0,60 x 0,75 x 1,00 x 2 = 4,5 m3


TsC03H1

0,25

Curatirea terenului de iarba si buruieni

10,60 m x 1,00 m x 2 = 21,2 m2


TsA02D1

100 m2

Transportul pamantului pt. reprofilare,cu roaba

15 m x 1,8 t/m3 = 27 t

TsD01D1

Imprastierea pamantului`

m3

15

TsD04D1

Compactarea pamantului`

m3

15

TsE03D1

Finisarea manuala a taluzurilor


100 m2

0,2

2 x 10,00 x 1,00 = 20 m2

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

CAPITOLUL 2
2.1.

SUPRASTRUCTURA

GRINZI PREFABRICATE

U.M. = 4 buc

PI06D1(Redus 100% material) Demontarea grinzilor (la un santier in desfiintare,


la 3 km) cu macaraua

buc

(1 buc x 0,3045 m2 x 24,00 m) x 1,007 = 7,4 m3

m3

6433376

Otel beton OB37; < 10 mm

kg

200

6433651

Otel beton OB37; 10 mm

kg

50

6433754

Otel beton PC52; < 10 mm

kg

300

6433780

Otel beton PC52; 10 mm

kg

500

6434033

Armaturi SBPI 7 4 mm

kg

720

6434265

Tuburi PVC pentru intreruperea aderentei


m

110

480

6433936

Beton C32/40 pentru o grinda noua de 24,00 m

12 x 2,50 +12 x 4,50 + 4 x 6,50 = 110 m


TRB22F3B

Manipulari grinzi

2 x 3 operatii x 20 t x 4 grinzi = 480 t


TRA04A03

Transportul grinzilor existente de la vechiul santier

(in curs de desfiintare)


3 grinzi existente x 20 t/grinda = 60 t

60

1 grinda noua x 20 t/grinda = 20 t

20

PH09C1

Lansarea grinzilor pe 20 m

buc

16

PI06F1

Montarea grinzilor cu macaraua, pe culei noi

buc

PH08B1

Riparea grinzilor

buc

16

TRA04A...

Transportul unei noi grinzi cu treilerul

(de la uzina de prefabricate)

TRB22D3H Manipularea elem. prefabricate cu macaraua 320 t


4 gr x 4 operatii x 20 t = 320 t

320

PH06A1

Pozitionarea definitiva grinzilor

80

TRA02A...

Transportul semifabricate

9,6

2.2.

COFRAJE LA SUPRASTRUCTURA (2C8)

CB47A1

U.M. = 65 m2

Schela metalica tubulara

9 m x 24,00 m = 216 m2

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

m2

220

MDTc5506200

Transport schela

220 m2 : 640 buc/m2 = 0,34 buc


AUT 1303

buc

Ore utilizare schela

24 ore x 30 zile x 1 luna x 220 m2 = 158400 ore m2


PC05A1

0,35

ore m2

Cofraje la suprastructura

158400

(0,25 + 3 x 0,15 + 0,43 + 0,10 + 2 x 0,50 + 0,30) x 24,70 = 62,5 m

65
2

= 2,1 m2

2 x 5,25/sin 60 x (0,17)m

 = 64,6 m2
PG02A1

Lemn rotund de foioase

m3

PG14A1

Demontarea lemnariei

m3

TRA02A...

Transport semifabricate

2.3.

ARMATURI OB37 IN SUPRASTRUCTURA (2C9a)

Cz0302A1

U.M. = 1,30 t

Confectionarea armaturii OB37; 10 mm


kg

Cz0302B1

960

Confectionarea armaturii OB37; 10 ... 16 mm


kg

340

960 kg + 340 kg = 1300 kg

kg

1300

TRA02A...

1,30

PD01A1

2.4.

Montarea armaturilor

Transport semifabricate

ARMATURI PC52 IN SUPRASTRUCTURA (2C9b)

Cz0302E1

U.M. = 2,8t

Confectionare armaturi PC52; = 10 ... 16 mm

kg

2800

PD01A1

Montarea armaturilor

kg

2800

TRA02A...

Transport semifabricate

2,8

2.5.

U.M. = 29 m3

BETON CLASA C25/30 IN SUPRASTRUCTURA

PK40A1

Indreptarea armaturilor existente la grinzi

PK44B1

Curatirea de rugina a armaturilor existente

PK20A1

Pregatirea suprafetei
m2

120

24,70 m x 4,80 m = 118,56 m2

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

10

Cz0109C1

Preparare beton clasa C25/30

1,008 x 29 m3 = 29,23 m3
PB13C1

Turnarea betonului

TRA06A...

Transportul betonului

29,5 m x 2,5 t/m3 = 73,75 t


TRA05A...

2.6.

29,5

m3

29

74

1,4

0,2

Transport apa

29 m3 x 0,05 t/m3 = 1,4 t


TRA02A...

m3

Transport semifabricate

U.M. = 135 m2

HIDROIZOLATII (2C11)

PK20A1

Curatirea suprafetei betonului

- pe suprastructura: 24,70 m x (1,00 + 3,75 +0,15) = 121,0 m2


- la culei: 2 x (4,70 m x 1,00 + 4,70 m x 0,30 m) = 12,2 m2
total suprafata = 121,0 + 12,2 = 133,2 m2
PF03A1
PF05A1

Strat suport pentru hidroizolatii


(Redus 100% material) Hidroizolatii

7330000

Procurare materiale pentru hidroizolatii

PF07A1

Sapa de protectie a HI la suprastructura

3,50 m x 24,70 m = 86,45 m2


TRA06A...

m2

135

m2

135

135

150

m2

87

Transport mortar

135 m2 x 0,02 m x 2,4 t/m3 = 6,48 t

6,5

87 m x 0,02 m x 2,2 t/m3 = 3,83 t

TRA02A...

3,3

TRA05A...

Transport asfalt pe sapa de protectie

2.7.

Transport semifabricate

U.M. = 120 m2

CALEA PE POD (2C12)

DB01C1

Curatirea surubului suport pt. aplicarea asfaltului pe pod

3,50 m x 34,22 m = 119,77 m2


DB02C1

120

100 m2

2,4

0,20

Amorsarea suprafetelor

2 x 3,50 m x 34,22 m = 239,54 m2


Dz05A1

m2

Preparare bitum taiat

2,40 x 0,067 = 0,16 t

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

11

DB16F1

Beton asfaltic de 3 cm grosime

3,50 x 34,22 = 119,77 m2

m2

120

m2

120

21

2 x 34,22 = 68,44 m

70

TRA05A...

Transport bitum

1,7

TRA02A...

Transport semifabricate

0,5

TRA01A...

Transport beton asfaltic+bitum taiat

22

DB16H1

Beton asfaltic de 4 cm grosime

3,50 x 34,22 = 119,77 m2


Dz13B1

Preparare beton asfaltic

120 m x 0,07 m x 2,4 t/m3 = 20,16 t


PF09A1

2.8.

Umpluturi din ROMTIX

TROTUARE PE POD (2C13)

DE10A1

U.M. = 35 m

Borduri prfebricate (15 x 25) cm pe partea dreapta a carosabilului


m

35

m2

11

m2

26

0,75 x 34,22 = 25,7 m2

m2

26

DB02C1

Amorsarea suprafetelor

100 m2

0,26

Dz05A1

Preparare bitum taiat


t

0,02

PF01A1

Mortar pentru pozarea bordurilor

35 m x 0,30 m = 10,5 m2
PK20A1

Curatirea suprafetelor

0,75 x 34,22 = 25,7 m2


PF07A1

Sapa de protectie a hidroizolatiei de pe trotuare

0,26 x 0,067 0,02 t


DE12A1

Asfalt turnat pe trotuare

Dz18B1

Prepararea asfaltului

26 m2 x 0,02 m x 2,2 t/m3 = 1,14 t

26

1,15

3 x 34,22 = 102,66 m

105

TRA06A...

Transport mortar

1,15

TRA05A...

Transportul asfaltului+sapa de protectie H.I.

1,15

TRA01A...

Transport bitum taiat

0,02

TRA02A...

Transport semifabricate

PF09A1

Umpluturi din ROMTIX

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

12

(35 m x 0,25 m x 0,15 m) x 2,5 t/m3 = 3,3 t

TRA05A...

0,15

2.9.

Transport bitum

ROSTURI DE DILATATIE TIP VIAJOINT (2C15b)

PK20A1

U.M. = 13 m

Pregatirea suprafetelor

2 x 0,50 m x 5,25 m/sin 60 = 6,06 m2

m2

6,1

2 x 5,25 m/sin 60 = 12,12 m2

13

TRA02A...

0,02

7372261

Dispozitiv tip VIAJOINT (D = 20 mm)

Transport semifabricate

2.10. PARAPET PIETONAL PE POD (2C16a)


7373040

U.M. = 35 m

Procurare parapete pietonale

35 m x 30 kg/m = 1050 kg

kg

1100

PK31A1 (Redus 100% material) Montare parapet

1,1

doua straturi de vopsea

TRA02A...

1,1

PK49F1

Vopsirea pieselor metalice cu

Transport semifabricate

2.11. PARAPET COMBINAT (2C16c)


7372439

U.M. = 35 m

Procurare parapet mixt

45 kg/m x 35 m = 1575 kg

kg

1600

PK31A1 (Redus 100% material) Montare parapet

1,6

doua straturi de vopsea

TRA02A...

1,6

PK49F1

Vopsirea pieselor metalice cu

Transport semifabricate

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

13

OBIECT 02
1.1.

RAMPE VARIANTA PROVIZORIE


U.M. = 525 m2

CURATIRE TEREN (P1)

LTOT VAR = 115,31 m


LRampa Brasov = 42,08 m 4,70 m = 37,38 m
LRampa Onesti = 48,41 m 4,70 m = 43,71 m
TsG03B1

Defrisare manuala a suprafetelor cu tufisuri si arbusti

37,38 m x 7,00 m + 43,71 x 6,00 = 523,9 m2


TsG02A1

525 m x 0,05 m x 1,8 t/m3 = 47,25 t

5,25

48
U.M. = 200 m3

DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT (E2)

TsA01C1

Decaparea stratului pe o adancime de 30 cm

525 m x 0,38 m = 199,50 m3


200 m3 x 1,8 t/m3 = 360 t
TRA01A...

m3

200

360

360

Incarcarea pamantului in auto

TRI1AA02C3

1.3.

100 m2

Transportul pamantului cu auto

1.2.

5,25

Curatirea terenului de iarba si buruieni

37,38 m x 7,00 m + 43,71 x 6,00 = 523,9 m2


TRA01A...

100 m2

Transportul pamantului cu auto

U.M. = 65 m3

UMPLUTURI (TERASAMENTE) (E5B)

TsC03H1

Sapatura mecanica a pamantului

5,25 7,00
x 0,65) x 37,38 = 74,5 m3
2
4,75 5,75
LRampa Onesti = (0 +
x 0,65) x 43,71 = 75,0 m3
2

LRampa Brasov = (0 +

 = (74,5 + 75,0) 4,70 x 0,46 x (37,38 + 43,71) x = 61,84 m3


100 m3
TRB01C15 Transportul pamantului cu roaba

0,65

65 m3 x 1,8 t/m3 = 117 t

117

TRA01A...

Transportul pamantului cu auto

117

TsD01D1

Imprastierea pamantului

m3

65

65

TsD04A1

Compactarea pamantului

TsE03D1

Finisarea taluzurilor la umpluturi

(2 x 1,00 x 37,38 + 1,50 x 43,71) x = 70 m2

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

100 m2

0,7

14

TRA05A...

Transport apa

65 m3 x 0,1 t/m3 = 6,5 t

1.4.

U.M. = 120 m3

STRAT DIN BALAST (R2)

DB01A1

Curatirea suprafetelor

4,75 x (37,38 + 43,71) = 385 m2


DA06B1

385 m x 0,30 m = 115,5 m3

385

m3

120

23

Transport apa

120 m x 0,232 t/m3 = 27,85 t

1.5.

m2

Strat rutier din balast

TRA05A...

U.M. = 76 m3

STRAT DIN PIATRA SPARTA (R3)

DA12C1

Strat din piatra sparta

0,25 x 3,75 x (37,38 + 43,71) = 76,0 m3


TRA05A...

m3

76

7,6

Transport apa

76 m3 x 0,1 t/m3 = 7,6 t

1.6.

MIXTURI ASFALTICE (R6)

DB02C1

6,5

U.M. = 40 t

Amorsarea suprafetelor din piatra sparta

76 m : 0,25 m = 304 m2

100 m2

3,05

40

1,003 x 40 t = 40,12 t

40,1

TRA01A...

Transport mixturi

40,1

TRA05A...

Transport bitum
t

1,75

DB14B1

Strat de baza din mixturi asfaltice

3,55 x 0,06 x (37,38 + 43,71) x 2,3 t/m2 = 39,7 t


Dz11B1

Preparare mixturi

40,1 x 0,0432 = 1,75

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

15

1.7.

PARAPET DIRECTIONAL TIP SEMIGREU

DF18XA

U.M. = 50 m

Parapet directional tip semigreu

- rampa Brasov: 2 x 12,00 m

= 24,00 m

- rampa Onesti: 12,00 m + 12 m = 24,00 m


 = 48,00 m
TRA02A...

1,8

Transportul betonului pt. fundatii la parapet

(18 buc x 0,40 m2 x 1,00) x 2,5 t/m3 = 7,2 t

1.8.

50

Transportul parapetelor directionale

50 m x 35 kg/m = 1750 kg
TRA06A...

U.M. = 35 m3

SAPATURI PENTRU ZIDURI DE SPRIJIN (2B1)

TsA07D1

Sapaturi h = 0...2 m

2 x 1,50 x 1,75 + 1,50 x 1,50 x 12,00 = 32,25 m3

m3

35

63

TRI1AA01C1 Incarcarea pamantului in auto


35 m3 x 1,8 t/m3 = 63 t
TRA01A...

Transportul pamantului cu auto

63

TsD02B1

Imprastierea pamantului

100 m2

0,35

1.9.

ARMATURI OB 37 (2B10a)

U.M. = 0,3 t

Cz0302B1

Confectionare armaturi OB37, = 10 mm

kg

300

PD01A1

Montarea armaturilor

kg

300

TRA02A...

Transport semifabricate

0,3

1.10. COFRAJE PENTRU ELEVATIILE


ZIDURILOR DE SPRIJIN (2B12)
PC02A1

U.M. = 40 m2

Cofraje

0,80 x (2,15 + 1,72 + 1,51 + 1,39 + 1,29 + 1,19 + 1,10 + 1,17)

9,2 m2

2 x 2,00 x (2,14 + 1,71 + 1,49 + 1,37 + 1,27 + 1,17 + 1,06 + 1,14) = 45,4 m2
2 x 2,00 x (1,90 + 1,23 + 1,05 + 0,975 + 0,905 + 0,785 + 0,765) +
= 38,11 m2

+ 0,80 x (2 x 1,90 + 1,24 + 1,06 + 0,99 + 0,92 + 0,80 + 0,78)


m2
PG02A1

Lemn rotund de foioase

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

40
1

16

PG14A1

Demontarea lemnariei

m3

TRA02A...

Transport semifabricate

1.11. BETON C16/20 IN FUNDATII ZIDURI (2B14b)


Cz0107A1

U.M. = 25 m3

Preparare beton C16/20

1,50 x 1,75 x 2,00 + 12 x 1,00 x 1,50 23,25 m3


PB09C1

Turnarea betonului

TRA06A...

Transport beton

m3

25

25

25 m3 x 2,5 t/m3 = 62,5 t

1.12. BETON C20/25 IN ELEVATII ZIDURI (2B15c)

U.M. = 60 m3

PK20A1

Pregatirea rostului de turnare

1,25 x 2,00 + 1,00 x 12,00 = 14,5


Cz0108A1

63

m2

15

Preparare beton C20/25

0,90x2,00x1,90+12,00x0,775x(1,23+1,05+0,975+0,905+0,785+0,763)=56,6
m3

60

m3

60

60 m x 2,5 t/m3 = 150 t

150

1.13. SEMNALIZARE RUTIERA

U.M. = 0,2 km

DF24A1

Semnalizare rutiera cu indicatoare rutiere

buc

7360600

Procurare semafoare

buc

Cz0104A1

Preparare beton pt. stalpi

m3

0,5

DF18A1

Plantarea stalpilor pt semafoare

buc

EI09A1

Montarea semafoarelor

buc

TRA06A...

Transport beton

0,5 m x 2,5 t/m3 = 1,25 t

TRA02A...

0,5

PB10C1

Turnarea betonului

TRA06A...

Transportul betonului

Transport semifabricate

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

17

OBIECT 03
DESFACERE VARIANTA PROVIZORIE
1.1. DEMOLARE POD PROVIZORIU
DG05C1

Desfacerea asfaltului pe partea carosabila

120 m x 0,10 m = 12 m3
RpCT40B1
RpCT41A1

U.M. = 550 m3

Desfacerea sapei de protectie a hidroizolatiei


Desfacerea hidroizolatiei

m3

15

90

135

13

PF11B1 (redus 100% material)


Desfacerea rosturilor de dilatatie
PK42A1

Demontarea parapetelor metalice pietonale si directionale

par. pietonal: 35 m x 0,03 t/m = 1,05 t

par. combinat: 35 m x 0,045 t/m = 1,60 t


 = 2,65 t

35

DG04B1

Desfacerea bordurilor

PJ06B1

Daramarea betonului armat din suprastructura m3

PJ05B1

Daramarea betonului din elevatiile culeilor

PI06D1

Demontarea grinzilor prefabricate precum si

27

m3

300

buc

12

a placilor de racordare cu terasamentele


4 buc + 6 buc = 10 buc
PJ04B1

Daramarea betonului din fundatiile culeilor

165

TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor desfacute in auto

- asfalt:

15 m3 x 2,4 t/m3

- sapa protectie:

90 m2 x 0,02 m x 2,2 t/m3 = 4 t

- hidroizolatie:

135 m2 x 0,01 m x 2,2 t/m3 = 2,9 t

- parapete metalice:


35 x 0,05 m2 x 2,4 t/m3

- borduri:

= 36 t

- beton monolitizari: 27 m x 2,4 t/m

3t

 4,5 t


5t

- grinzi:

4 x 20

= 80 t

- placi racordare:

6 x 1,10 x 0,26 x 4,00 x 2,5 = 18 t

- beton elevatie culei: 300 x 2,5

 750 t

- beton fundatie culei: 165 x 2,4

 396 t
 = 1300 t
`

TRA04A...

Transportul elementelor desfacute cu auto

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

1300

1300

18

1.2.

U.M. = 260 m3

DESFACERE RAMPE

m2

305

65 m3 + 97 m3 + 76 m3 = 238 m3

100 m3

2,4

TsE04A1

Nivelarea suprafetei terenului cu buldozerul

100 m2

5,25

PK42A1

Demontarea parapetelor metalice

DG05A1

Decaparea imbracamintii asfaltice

DA04A1

Scarificarea mecanica a platformei drumului

50 x 0,05 t/m = 2,5 t


PJ05B1
PJ04B1

2,5

Daramarea betonului din elevatiile zidurilor de sprijin m

60

Daramarea betonului din fundatiile zidurilor de sprijin m

25

TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor demolate

2,5 t + (60 + 25) x 2,4 t/m3 = 206,5

207

TRA04A...

Transportul elementelor desfacute cu auto

207

TRA01A...

Transportul pamantului cu auto


t

432

100 m3

2,4

240 m3 x 1,8 t/m3 = 432 t


TsD03B1

Imprastierea pamantului cu buldozerul

INTOCMIT

ing. M. STEFANOIU

d:\x\07 - proiect - pod provizoriu pe dn 11 km 90+450\antemasuratoare - pod provizoriu dn 11.doc_antemasuratoare

VERIFICAT

ing. D. MAIOREAN

19

7,7/8//8&55,,

VARIANTA PROVIZORIE PE DN11,


OCOLIRE POD km. 90 + 450
BENEFICIAR :
CONTRACT NR. :
FAZA DE PROIECTARE :
ANUL :

C.N.A.D.N.R. D.R.D.P. IASI


110/4258/2009
P.Th.+ D.E.
2009

BORDEROU
PIESE SRISE
1. Lista de semnaturi
2. Borderou
3. Memoriu tehnic
4. Program de urmarire a comportarii in timp
5. Program de urmarire a executiei in faze determinante
6. Deviz general

PIESE DESENATE
1. Plan de situatie
2. Profil longitudinal varianta provizorie
3. Dispozitie generala
4. Sectiune transversala
5. Plan trasare fundatii
6. Plan cofraj culeea Brasov
7. Plan cofraj culeea Onesti
8. Plan armare culeea Brasov
9. Plan armare culeea Onesti

10. Plan armare placa suprabetonare


11. Placi de racordare
12. Ziduri de sprijin plan cofraj si de armare
13. Parapet pietonal
14. Parapet combinat
15. Parapet directional tip semigreu
16. Rosturi de dilatatie
17. Profile transversale tip
18. Grinda L=24,00m plan cofraj
19. Grinda L=24,00m plan armare, armatura pretensionata
20. Grinda L=24,00m plan armare, armatura nepretensionata

INTOCMIT,
Ing. M. STEFANOIU

7,7/8//8&55,,

VARIANTA PROVIZORIE PE DN11,


OCOLIRE POD km. 90 + 450
BENEFICIAR :
CONTRACT NR. :
FAZA DE PROIECTARE :
ANUL :

C.N.A.D.N.R. D.R.D.P. IASI


110/4258/2009
P.Th.+ D.E.
2009

/,67$'(6(01785,
DIRECTOR DIVIZIE PODURI

ing. C-WLQ,RUGQHVFX....

RESPONSABIL
CALITATE MEDIU

ing. A. Blat...........................

()352,(&7

ing. D. Maiorean......................

()&2/(&7,93

ing. D. Maiorean .........................

PROIECTANTI

ing. M. Stefanoiu.....................................

BucureWL

VARIANTA PROVIZORIE PE DN11,


OCOLIRE POD km. 90 + 450

Faza: P.Th + D.E.

MEMORIU TEHNIC

1.

DATE GENERALE

1.1.

'HQXPLUHDOXFUULL

9DULDQWSURYL]RULHGHFLUFXODLHSH'1
ocolire pod km 90 + 450

1.2.

Amplasament:

DN11, km 90 + 450

1.3.

Beneficiarul

C.N.A.D.N.R. S.A.

investitiei:

Directia regionala de Drumuri si Poduri Iasi

1.4.

Elaborator:

S.C. IPTANA SA Bucuresti

2.

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE


Drumul national DN 11 (Brasov Targu Secuiesc Oituz Onesti Bacau), drum

european E 571, traverseaza la km 90 + 450 raul Oituz pe un pod alcatuit din bolta cu zidarie
cu o deschidere de 25,05 m si o lungime totala de 41,15 m.
Podul a fost construit in anul 1951 si a fost dimensionat la clasa I de incarcare.
In urma inundatiilor din iulie 2009, precum si datorita starii precare a podului datorita
vechimii acestuia s-au constatat si o serie de degradari ce au fost consemnate in Fisa de
identificare a inundatiilor cauzate de revarsarea unor cursuri de apa nr. 20130/14.07.2009 (nr.
10657/15.07.2009 DRDP Iasi) si anume:
-

desprinderea timpanelor de bolta de zidarie prin deplasarea acestora catre


exterior si prabusirea parapetului de piatra din dreptul culeei C1;

crapaturi cu deschideri de 10 15 cm a rosturilor dintre boltari amplasati in


zonele laterale ale boltii sub timpanele amonte si aval, pe o latime de 1,5 2
m;

prabusirea sfertului de con a culeei C1 amonte;

tendinta avansata de desprindere a boltarilor de piatra din zona cheii boltii


podului;

fenomene de tasare a umpluturii de deasupra boltii de zidarie din piatra ca


urmare a deplasarii catre exterior a timpanelor.

In Minuta nr. 9929/03.07.2009 incheiata intre reprezentantii DRDP Iasi si expertii SC


REXPOD SRL s-au impus restrictii de viteza de 30 km /h si de tonaj greutate maxima 30 t.

Datorita faptului ca participantii la trafic nu respecta restrictiile impuse, folosirea in


continuare a podului ar conduce la prabusirea acestuia cu consecinte grave asupra vietilor
omenesti.
Pentru evitarea oricarui pericol si pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta a
pe acest sector de drum este necesar a se executa o varianta provizorie de circulatie.

3.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE


Varianta provizorie de circulatie este amplasata in amonte de podul existent, intre

conductele magistrale de transport gaze si pod.


Datorita spatiului redus intre conducte si pod, varianta s-a proiectat cu o banda de
circulatie de latime 3,50 m.
Varianta provizorie se desprinde din DN 11 km 90 + 396,00 printr-o succesiune de 2
curbe cu raza R = 30,00 m, traseul devenind paralel cu axul podului existent, revenind pe
traseul drumului la km 90 + 510,00 prin intermediul a doua curbe cu raza R = 30,00 m.
Pentru traversarea raului Oituz s-a proiectat un pod oblic la 60 cu o deschidere de 24,70
m cu lungime totala de 34,22 m.
Pentru stabilirea tipului si cotei de fundare s-au avut in vedere studiul geotehnic intocmit
de GEO SERV SRL in urma caruia s-au executat 4 sondaje geotehnice.
Sondajele au fost executate in amplasamentul lucrarii si au permis identificarea
urmatoarelor:
-

sondajele 1F, 2F si 4F au strabatut pe adancimi cuprinse intre 3,00 m si 7,80 m,


materialul deluvial constituit din pietris, rar bolovanis si fragmente mici si mari
de roca, in amestec cu nisip colmatat, cafeniu indesat;

sondajul 3F a interceptat pe 1,00 m adancime apararea de anrocamente


neamenajata si a strabatut terenul natural pe 1,00 m grosime constituit din
pietris in amestec cu nisip neuniform si rar bolovanis, saturat, cu indesare
medie;

toate sondajele au avansat in roca alterata pe adancimi intre 0,30 0,50 m si au


fost oprite in roca tare, nealterata constituita din gresie.

Ca urmare a recomandarilor de fundare si a informatiilor privind stratificare terenului ce


reies din studiul geotehnic, s-a stabilit ca podul sa fie fundat direct incastrat in roca tare
nealterata.
Podul a fost dimensionat pentru convoiul A30 si pentru un tren rutier sau un vehicul
articulat de 40 t definite in Ordinul 407/991 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si
efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc
limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
2

Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7 1 de intensitate seismica in conformitate cu


prevederile SR 11100/1-93 Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
Conform Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social
culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P100/1-2006, valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani este a g = 0,24 g
si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns T c = 0,7 s.
Conform STAS 4273-83, constructiile hidrotehnice pentru drumuri nationale se
incadreaza in categoria de importanta 3.
Conform capitolului 5, podul fiind constructie provizorie principala, rezulta clasa IV de
importanta pentru constructie.
Debitul de calcul este mentionat in STAS 4068/2-87, in functie de clasa de importanta.
El corespunde clasei IV de importanta si este acel debit cu probabilitatea anuala de depasire de
5%.
Din studiul hidrologic efectuat de Apele Romane Directia Apelor Siret, valoarea
debitului de clacul este Q max 5% = 165 m3/s. In urma calculelor hidraulice a rezultat o inaltime
libera sub pod de 2,00 m.
Infrastructurile podului sunt alcatuite din doua culei masive din beton simplu cu
banchete la partea superioara in vederea rezemarii suprastructurii, ziduri de garda si ziduri
intoarse executate din beton armat. Fundatiile culeelor sunt directe, realizate din beton simplu,
incastrate cu roca tare nealterata.
Suprastructura podului este alcatuita din patru grinzi prefabricate de tip T din beton
armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea L = 24,00 m. Grinzile au distanta
interax de 1,35 m si sunt solidarizate intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare cu
grosimea de minim 15 cm.
Din discutiile cu reprezentantii DRDP Iasi s-a convenit folosirea a trei grinzi existente
care sunt in proprietatea DRDP Iasi si a uneia noi. Grinzile existente se vor monta astfel: doua
grinzi pe mijlocul tablierului si o grinda sub trotuar, iar grinda 4 fiind noua va fi obligatoriu
grinda marginala si va fi montata pe partea de tablier fara trotuar.
Inaintea montarii grinzilor, acestea trebuie examinate daca prezinta defecte majore
(fisuri, crapaturi, lipsa conectori) fapt ce se va concluziona printr-un raport de expertiza din care
sa reiasa starea grinzilor si posibilitatea de folosire a acestora.
In sectiune transversala, partea carosabila are 3,50 m, corespunzatoare unui fir de
circulatie si un trotuar cu latimea utila de 0,75 m.
Pentru usurarea structurii, trotuarul s-a prevazut la nivel cu calea, acesta fiind separat de
carosabil printr-o grinda (blochet) de beton armat ce conlucreaza cu placa de suprabetonare.

Calea pe pod este alcatuita din 1 cm hidroizolatie, 2 cm protectie hidroizolatie din


mastic bituminos, si 2 strate de asfalt BAP 16 de 3 si respectiv 4 cm.
Pe pod sunt prevazuti parapeti metalici astfel: pe partea cu trotuar, parapet pietonal din
teava rotunda iar pe partea cealalta, parapet combinat.
Rezemarea grinzilor pe infrastructuri se face prin intermediul unor aparate de reazem
din neopren tip 4 (150 x 300x41).
Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin intermediul unor ziduri de sprijin pe
partea unde se gasesc conductele de gaze, distanta minima intre exteriorul acestora si marginea
zidului fiind de 1,00 m.
Zidurile de sprijin sunt dispuse astfel: un tronson de lungime 2,00 m spre Brasov cu
inaltime variabile de 1,85 ... 1,90 m si respectiv 6 tronsoane de 2,00 m lungime fiecare, spre
Onesti, cu inaltimi ale elevatiilor variabile 0,75 ... 1,24 m.
Zidurile de sprijin sunt alcatuite din beton simplu, fiind prevazute armaturi doar in zona
rostului elevatie fundatie si sunt fundate direct.
S-au prevazut pe culei dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie cu suflu de 5 cm.
Pe rampe sistemul rutier este alcatuit din:
-

25 cm balast

15 cm piatra sparta

6 cm mixtura asfaltica.

Circulatia pe varianta provizorie se va face dupa executia marcajelor, instalarea


semnelor de circulatie (interzisa circulatia vehiculelor mai mari de 40 t) si montarea
ssemafoarelor, semnalizarea mentinandu-se pe toata durata functionarii acesteia.
Dupa executarea lucrarilor de reparatii/reabilitare/reconstructie la podul existent
varianta de circulatie va fi dezafectata.

4.

EXIGENTE PENTRU EXECUTIE


&DOLWDWHDOXFUULORUH[HFXWDWHYDILDVLJXUDWSULQUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUGLQ
- /HJHDDFDOLWLLOXFUULORUFXWRDWHUHJOHPHQWULOHFHGHFXUJGin acestea.
- +*SULYLQGUHVSRQVDELOXOWHKQLFFXDVLJXUDUHDFDOLWLLOXFUULORU
- HG 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor
industriale
- HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii
- %XOHWLQXO &RQVWUXFLLORU SUHVFULSLL WHKQLFH SHQWUX YHULILFDUHD FDOLWLL

OXFUULORULQFOXVLYFRQWUROXOSHID]HGHWHUPLQDWH
$VWIHO VH YRU VDWLVIDFH FHULQHOH GH UH]LVWHQD L VWDELOLWDWH VLJXUDQD vQ H[SORDWDUH L
SURWHFLDPHGLXOXL
4

5.

PROTECTIA MUNCII
/DH[HFXWDUHDOXFUULORUGHFRQVROLGDUHDSRGXOXLVHYRUUHVSHFWDWRDWHSUHYHGHULOHOHJDOH

SULYLQGSURWHFLDPXQFLL
1. /HJHDSURWHFWLHLPXQFLLQUSXEOLFDWvQ02QU/ 26.07. 2006.
2. Norme generale de protectie a muncii aprobate cu ordinul MMPS nr.508/933/2002.
3. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul
MLPAT nr. 9/N/15.03.1993.
4. Norme de protectie specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi
feroviare, rutiere si navale, aprobate cu ordinul MTTC nr.9/1982.
5. Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor Legea 307 din 2006 (publ. in M.O. nr. 633 / 21.07.2006 ).
6.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobat cu ordinul nr.

163/2007 (publ in M.O. nr.216/29.03.2007).


7. Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300 - 94, aprobat de MLPAT cu nr.
20/N/11.07.94.
8. HG 1739/2006 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor publicata in M.O. nr.995/13.12.2006.
/HJHDSULYLQGDSUDUHDvPSRWULYDLQFHQGLLORUQUSXEOLFDWvQ02QU
/ 21.07.2006.

INTOCMIT

VERIFICAT

ing. Monica Stefanoiu

ing. Dan Maiorean

S.C. IPTANA - S.A

PROGRAM DE URMARIRE A
COMPORTARII IN TIMP

Pagina.1
din 1

PRIVIND LUCRAREA : VARIANTA PROVIZORIE PE DN 11 ,


OCOLIRE POD km. 90+450

TRIMESTRIAL
ANUAL

Contract nr. 110/4258/2009


Faza : P.TH + D.E.
- Starea infrastructurii, suprastructurii si a racordarilor;
- Cale;
- Parapeti.

NOTA:
$YkQGvQYHGHUHFDWHJRULDGHLPSRUWDQDFRQVWUXFLHLQXHVWHQHFHVDUDVHHIHFWXDR
XUPULUHVSHFLDODFRPSRUWULLvQWLPS
6HYDH[HFXWDRVXSUDYHJKHUHFXUHQWDVWULLWHKQLFHDSRGXOXL
6XSUDYHJKHUHDFXUHQWDVWULLWHKQLFHDpodului revine beneficiarului si se extinde pe
LQWUHDJDGXUDWGHVHUYLFLXDFRQVWUXFLHLDYkQGFDUDFWHUSHUPDQHQW
6XSUDYHJKHUHD FXUHQW D VWULL WHKQLFH VH H[HFXW YL]XDO SULQ REVHUYDUH GLUHFW L FX
DMXWRUXOXQRUPLMORDFHGHPVXUDUHVLPSOH GHX]FXUHQWGHFWUHXQUHVSRQVDELOFXXUPDULUHD
FRPSRUWULLFRQVWUXFLHLGHVHPQDWGHFWUHEHQHILFLDU
6HYRUXUPUL
a) VFKLPEULGHSR]LLH
- GHVFKLGHUHDVDXvQFKLGHUHDURVWXULORUGHGLODWDLH
b) VFKLPEULGHIRUP
- GHIRUPDLLYL]LELOHYHUWLFDOHRUL]RQWDOHVDXURWLUL
- GHIRUPDLLUHOHYDWHFDHIHFWHVHFXQGDUHFDvPSQDUHDFDSHWHORUWDEOLHUXOXLvQ]LGXULOH
GHJDUGDOHFXOHLORUGHIRUPDUHDGLYHUVHORUHFKLSDPHQWH SDUDSHWH
c) Se convoaca comisie n mod exceptional n cazul unor evenimente deosebite:
- cutremure cu grad de seismicitate mai mare de 7 ( SR 11100/1 - 93);
- accidente de circulatie pe pod;
- explozii;
- dupa efectuarea unui transport greu (autorizat si neautorizat);
- constatarea unor deteriorari grave (tasari evidente);
- aparitia unor deformatii vizibile;
- inundatii, viituri, blocuri albie n amonte de pod.
5H]XOWDWHOH VXSUDYHJKHULL FXUHQWH D VWULL WHKQLFH VH vQVFULX vQ MXUQDOXO HYHQLPHQWHORU GLQ
cartea tehnLFDSRGXOXLFRQIRUPSUHYHGHULORU+*02

SEF PROIECT
Ing. D.Maiorean

S.C. IPTANA - S.A

PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI


IN FAZE DETERMINANTE

Pagina 1
din 1

Fazele determinante privind controlul de calitate pe santier conform legii 10/1995, Normativul
C. 56/1985 si H.G. 273/1995 pentru lucrarea:

VARIANTA PROVIZORIE PE DN 11, OCOLIRE POD KM 90+450


Contract nr.110/4258/2009
Faza: P.TH.+DE

Nr.
Crt

Faza la care se executa controlul

1
2
3
4

Verificare cota si teren de fundare


Verificare armare zid intors culee
Verificare armare placa suprabetonare
Verificarea stratului suport hidroizolatie
SEF PROIECT
Numele
Ing. D. Maiorean

CLIENT,

Documente prezente si Cine executa controlul:


I - IJC
Intocmite:
B - beneficiar
P.V.L.A. Proces verbal
E - executant
lucrari ascunse
P - proiectant
P.V.R. Proces verbal de
receptie
P.V. Proces verbal
2
3
P.V.L.A.
B+E+P+I
P.V.L.A.
B+E+P+I
P.V.L.A.
B+E+P+I
P.V.L.A..
B+E+P+I
DIRECTOR DIVIZIE PODURI

Semnatura

Numele

Semnatura

Ing. C-tin Iordanescu

CONTRACTOR,

I.J.C.

NOTA:
Conform prevederilor Legii 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor
care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile nainte de finalizarea fiecarei faze.
Se specifica n clar numele si prenumele, semnatura si se aplica stampila.

CAPITOLUL 1. /8&55,'($57 63(&,),&$,,7(+1,&(*(1(5$/(

1.1.

PREZENTAREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE $/(/8&55,,

Drumul national DN 11 (Brasov Targu Secuiesc Oituz Onesti Bacau), drum european
E 571, traverseaza la km 90 + 450 raul Oituz pe un pod alcatuit din bolta cu zidarie cu o
deschidere de 25,05 m si o lungime totala de 41,15 m.
Podul a fost construit in anul 1951 si a fost dimensionat la clasa I de incarcare.
In urma inundatiilor din iulie 2009, precum si datorita starii precare a podului datorita vechimii
acestuia s-au constatat si o serie de degradari ce au fost consemnate in Fisa de identificare a inundatiilor
cauzate de revarsarea unor cursuri de apa nr. 20130/14.07.2009 (nr. 10657/15.07.2009 DRDP Iasi) si
anume:
-

desprinderea timpanelor de bolta de zidarie prin deplasarea acestora catre exterior si


prabusirea parapetului de piatra din dreptul culeei C1;

crapaturi cu deschideri de 10 15 cm a rosturilor dintre boltari amplasati in zonele


laterale ale boltii sub timpanele amonte si aval, pe o latime de 1,5 2 m;

prabusirea sfertului de con a culeei C1 amonte;

tendinta avansata de desprindere a boltarilor de piatra din zona cheii boltii podului;

fenomene de tasare a umpluturii de deasupra boltii de zidarie din piatra ca urmare a


deplasarii catre exterior a timpanelor.

In Minuta nr. 9929/03.07.2009 incheiata intre reprezentantii DRDP Iasi si expertii SC REXPOD
SRL s-au impus restrictii de viteza de 30 km /h si de tonaj greutate maxima 30 t.
Datorita faptului ca participantii la trafic nu respecta restrictiile impuse, folosirea in continuare a
podului ar conduce la prabusirea acestuia cu consecinte grave asupra vietilor omenesti.
Pentru evitarea oricarui pericol si pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta a pe acest
sector de drum este necesar a se executa o varianta provizorie de circulatie.
Varianta provizorie de circulatie este amplasata in amonte de podul existent, intre conductele
magistrale de transport gaze si pod.
Datorita spatiului redus intre conducte si pod, varianta s-a proiectat cu o banda de circulatie de
latime 3,50 m.
Varianta provizorie se desprinde din DN 11 km 90 + 396,00 printr-o succesiune de 2 curbe cu
raza R = 30,00 m, traseul devenind paralel cu axul podului existent, revenind pe traseul drumului la km
90 + 510,00 prin intermediul a doua curbe cu raza R = 30,00 m.
Pentru traversarea raului Oituz s-a proiectat un pod oblic la 60 cu o deschidere de 24,70 m cu
lungime totala de 34,22 m.

2
1.2.

PREVEDERI GENERALE DE PROIECTARE


Podul a fost dimensionat pentru convoiul A30 si pentru un tren rutier sau un vehicul

articulat de 40 t definite in Ordinul 407/991 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si efectuarea
transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute
in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7 1 de intensitate seismica in conformitate cu prevederile
SR 11100/1-93 Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
Conform Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social culturale,
agrozootehnice si industriale, indicativ P100/1-2006, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani este a g = 0,24 g si perioada de control
(colt) a spectrului de raspuns T c = 0,7 s.
Conform STAS 4273-83, constructiile hidrotehnice pentru drumuri nationale se incadreaza in
categoria de importanta 3.
Conform capitolului 5, podul fiind constructie provizorie principala, rezulta clasa IV de
importanta pentru constructie.
Debitul de calcul este mentionat in STAS 4068/2-87, in functie de clasa de importanta. El
corespunde clasei IV de importanta si este acel debit cu probabilitatea anuala de depasire de 5%.
Din studiul hidrologic efectuat de Apele Romane Directia Apelor Siret, valoarea debitului de
clacul este Q max 5% = 165 m3/s. In urma calculelor hidraulice a rezultat o inaltime libera sub pod de 2,00
m.
Infrastructurile podului sunt alcatuite din doua culei masive din beton simplu cu banchete la
partea superioara in vederea rezemarii suprastructurii, ziduri de garda si ziduri intoarse executate din
beton armat. Fundatiile culeelor sunt directe, realizate din beton simplu, incastrate cu roca tare nealterata.
Suprastructura podului este alcatuita din patru grinzi prefabricate de tip T din beton armat
precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea L = 24,00 m. Grinzile au distanta interax de 1,35 m si
sunt solidarizate intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare cu grosimea de minim 15 cm.
Din discutiile cu reprezentantii DRDP Iasi s-a convenit folosirea a trei grinzi existente care sunt in
proprietatea DRDP Iasi si a uneia noi. Grinzile existente se vor monta astfel: doua grinzi pe mijlocul
tablierului si o grinda sub trotuar, iar grinda 4 fiind noua va fi obligatoriu grinda marginala si va fi
montata pe partea de tablier fara trotuar.
Inaintea montarii grinzilor, acestea trebuie examinate daca prezinta defecte majore (fisuri,
crapaturi, lipsa conectori) fapt ce se va concluziona printr-un raport de expertiza din care sa reiasa starea
grinzilor si posibilitatea de folosire a acestora.
In sectiune transversala, partea carosabila are 3,50 m, corespunzatoare unui fir de circulatie si un
trotuar cu latimea utila de 0,75 m.

3
Pentru usurarea structurii, trotuarul s-a prevazut la nivel cu calea, acesta fiind separat de carosabil
printr-o grinda (blochet) de beton armat ce conlucreaza cu placa de suprabetonare.
Calea pe pod este alcatuita din 1 cm hidroizolatie, 2 cm protectie hidroizolatie din mastic
bituminos, si 2 strate de asfalt BAP 16 de 3 si respectiv 4 cm.
Pe pod sunt prevazuti parapeti metalici astfel: pe partea cu trotuar, parapet pietonal din teava
rotunda iar pe partea cealalta, parapet combinat.
Rezemarea grinzilor pe infrastructuri se face prin intermediul unor aparate de reazem din neopren
tip 4 (150 x 300x41).
Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin intermediul unor ziduri de sprijin pe partea unde se
gasesc conductele de gaze, distanta minima intre exteriorul acestora si marginea zidului fiind de 1,00 m.
Zidurile de sprijin sunt dispuse astfel: un tronson de lungime 2,00 m spre Brasov cu inaltime
variabile de 1,85 ... 1,90 m si respectiv 6 tronsoane de 2,00 m lungime fiecare, spre Onesti, cu inaltimi ale
elevatiilor variabile 0,75 ... 1,24 m.
Zidurile de sprijin sunt alcatuite din beton simplu, fiind prevazute armaturi doar in zona rostului
elevatie fundatie si sunt fundate direct.
S-au prevazut pe culei dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie cu suflu de 5 cm.
Pe rampe sistemul rutier este alcatuit din:
-

25 cm balast

15 cm piatra sparta

6 cm mixtura asfaltica.

Circulatia pe varianta provizorie se va face dupa executia marcajelor, instalarea semnelor de


circulatie (interzisa circulatia vehiculelor mai mari de 40 t) si montarea ssemafoarelor, semnalizarea
mentinandu-se pe toata durata functionarii acesteia.
Dupa executarea lucrarilor de reparatii/reabilitare/reconstructie la podul existent varianta de
circulatie va fi dezafectata.
1.2.1

QFUFUL
La calculul poduriORU VH YD LQH VHDPD GH DFLXQHD WXWXURU vQFUFULORU OD FDUH SRW IL VROLFLWDWH

UHVSHFWkQGXUPWRDUHOHVWDQGDUGH
- SR EN 1991-1-1/2004$FLXQLvQFRQVWUXFLL*UHXWLWHKQLFHLvQFUFULSHUPDQHQWH
(STAS 10101/1-78)
- STAS 10101/OB-87 $FLXQLvQFRQVWUXFLL&ODVLILFDUHDLJUXSDUHDDFLXQLORUSHQWUXSRGXULOHGH
FDOHIHUDWLRVHD
- STAS 1545/89

3RGXULSHQWUXVWU]LLRVHOH3DVDUHOH$FLXQL

- STAS 3221/86

3RGXULGHRVHD&RQYRDLHWLSLFODVHGHvQFUFDUH

- STAS 3220/89

Poduri de caOHIHUDW&RQYRDLHWLS

4
1.2.2 0HWRGHGHFDOFXOLGLPHQVLRQDUH
/D FDOFXOXO L GLPHQVLRQDUHD HOHPHQWHORU GH UH]LVWHQ VH YD LQH VHDPD F OD GDWD HODERUULL
SUH]HQWXOXLFDLHWGHVDUFLQLvQ5RPkQLDVXQWvQYLJRDUHGRXPHWRGHGHFDOFXOLGLPHQVLRQDUHODSRGXri
LDQXPH
- PHWRGD UH]LVWHQHORU DGPLVLELOH DSOLFDWH OD VXSUDVWUXFWXULOH PHWDOLFH FRQIRUP 67$6 
3RGXUL PHWDOLFH GH VRVHD 3UHVFULSLL GH SURLHFWDUH L 65 3RGXUL PHWDOLFH GH FDOH IHUDW
3UHVFULSLLGHSURLHFWDUH
- metoda de calcuO OD VWUL OLPLW VWDUHD OLPLW GH UH]LVWHQ VWDUHD OLPLW GH GHVFKLGHUH D
ILVXULORUVWDUHDOLPLWGHGHIRUPDLL DSOLFDWODLQIUDVWUXFWXULLVXSUDVWUXFWXULGLQEHWRQEHWRQDUPDWL
EHWRQSUHFRPSULPDWFRQIRUP67$63RGXULGHFDOHIHUDWLRVHD,QIUDVWUXFWXULGH]LGULH
EHWRQ L EHWRQ DUPDW 3UHVFULSLL GH SURLHFWDUH L 67$6 - 3RGXUL GH FDOH IHUDW L RVHD
6XSUDVWUXFWXULGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW3UHVFULSLLGHSURLHFWDUH
1.3.

PREVEDERI GENERALE PENTRU EX(&8,(

([HFXLDXQHLOXFUULGHDUWQXSRDWHvQFHSHGHFkWGXSFHDQWUHSUHQRUXOL-DDGMXGHFDWH[HFXLD
SURLHFWXOXLXUPDUHXQHLOLFLWDLLLvQXUPDvQFKHLHULLFRQWUDFWXOXLFXEHQHILFLDUXO
/DH[HFXLHDQWUHSUHQRUXOYDUHVSHFWDSUHYHGHULOHGLQFRQWUDFWGLQSURLHFWLFDLHWXOGHVDUFLQL
'HDVHPHQHDYDOXDPVXULSHQWUXSURWHMDUHDPHGLXOXLvQWLPSXOH[HFXLHL
6HSUHFL]HD]FQLFLRDGDSWDUHVDXPRGLILFDUHODH[HFXLHIDGHGRFXPHQWDLHQXVHSRDWHIDFH
GHFkWFXDSUREDUHDEHQHILFLDUXOXLVDXLDSURLHFWDQWXOXLHODERUDWRUDOGRFXPHQWDLHL
'HDVHPHQHDODH[HFXLHVHYDLQHVHDPDGHVWDQGDUGHOHQRUPDWLYHOHLSUHVFULSLLOHvQYLJRDUH
VSHFLILFHOXFUULL
3LHVHOHSULQFLSDOHSHED]DFURUDFRQVWUXFWRUXOYDUHDOL]DOXFUDUHDVXQWXUPWRDUHOH
-

planuriOHJHQHUDOHGHVLWXDLHGHDPSODVDPHQWLGLVSR]LLLOHJHQHUDOH

VWXGLXO JHRWHKQLF FX SUHFL]DUHD FRQGLLLORU GLQ DPSODVDPHQW L D VROXLLORU DGHFYDWH SHQWUX
IXQGDLL

GHWDOLLOH WHKQLFH GH H[HFXLH SODQXUL GH FRIUDM L DUPDUH HWF SHQWUX WRDWH HOHPHQWHOH
FRPSRQHQWHDOHOXFUULLGHDUW

FDLHWHGHVDUFLQLFXSUHVFULSLLWHKQLFHVSHFLDOHSHQWUXOXFUDUHDUHVSHFWLY

JUDILFXOGHHDORQDUHDH[HFXLHLOXFUULL

$FHVWHGRFXPHQWDLLVHYRUHODERUDGHFWUHVRFLHWLGHSURLHFWDUHLFHUFHWDUHDXWRUL]DWH
La elHPHQWHOHSHQWUXDQVDPEOHOHLVXEDQVDPEOHOHH[HFXWDWHvQX]LQVHYRUIDFHUHFHSLLDWkWGXS
H[HFXLHFkWLvQDLQWHGHSXQHUHDORUvQRSHU

5
1.4.

PREVEDERI GENERALE P5,9,1'5(&(3,$/8&55,/25

3HQWUXDDVLJXUDRH[HFXLHGHFDOLWDWHDOXFUULORUGHDUWVH YDIDFHUHFHSLDOXFUULORUSHID]HGH
H[HFXLHLSHID]HGHWHUPLQDQWHFRQIRUPSURJUDPXOXLGHXUPULUHDOXFUULORUSHWLPSXOH[HFXLHL
%HQHILFLDUXO YD RUJDQL]D UHFHSLD OD WHUPLQDUHD OXFUULORU L UHFHSLD ILQDO vQ FRQIRUPLWDWH FX
OHJLVODLDvQYLJRDre.
1.5.

PREVEDERI GENERALE P5,9,1'(;3/2$7$5($,175(,1(5($

/8&55,/25'($57
QFGLQID]DGHFRQFHSLHSURLHFWXOWUHEXLHVFRQLQHOHPHQWHVDXUH]ROYULFRQVWUXFWLYHFDUHV
DVLJXUHSHUVRQDOXOXLGHH[SORDWDUHLvQWUHLQHUHXUPULUHDOXFUULLLDFcesul la infrastructuri, la aparate
GH UHD]HP L LQWHULRUXO VXSUDVWUXFWXULORU GXS FD] LQkQG VHDPD GH SUHYHGHULOH FXSULQVH vQ VWDQGDUGHOH
QRUPDWLYHOHLSUHVFULSLLOHvQYLJRDUH
/DXQHOHOXFUULGHLPSRUWDQGHRVHELWODFRPDQGDEHQHILFLDUXOXLVHSRWHODERUDLGRFXPHQWDLL
LQVWUXFLXQLHWF SULYLQGPRGXOGHXUPULUHLvQWUHLQHUHvQWLPSDDFHVWRUOXFUUL

CAPITOLUL 2. INFRASTRUCTURI - )81'$,,',5(&7('(6835$)$


,)81'$,,',5(&7('($'1&,0(
2.1.

DATE GENERALE PRIVIN')81'$,,/(',5(&7(

)XQGDLLOHGLUHFWH VXQWIXQGDLLODFDUHWUDQVPLWHUHDvQFUFULORUVHIDFHQXPDLSHVXSUDIDDWOSLL
IXQGDLHLvQFRQWDFWFXWHUHQXO
)XQGDLLOHGLUHFWHSRWILGHVXSUDID IXQGDLLFRQWLQXHVDXL]RODWHVXE]LGXULVDXVWkOSLIXQGDLLSH
radier general) sau de adncime (fuQGDLLSHFKHVRDQHGHVFKLVHVDXSHFKHVRDQHFXDHUFRPSULPDW 
/D SURLHFWDUHD L H[HFXWDUHD IXQGDLLORU GH VXSUDID IXQGDWH vQ FRQGLLL VSHFLDOH SPkQWXUL
VHQVLELOHODXPH]LUHSPkQWXULFRQWUDFWLOH VHYRUvQWRFPLFDLHWHGHVDUFLQLVSHFLDOHFHYRUine seama de
normativele specifice n vigoare.
)RORVLUHD FKHVRDQHORU FX DHU FRPSULPDW VH UHFRPDQG QXPDL vQ FD]XUL ELQH IXQGDPHQWDWH GLQ
punct de vedere tehnico - HFRQRPLFLQXPDLvQFD]XULOHvQFDUHQXHVWHPDLLQGLFDWRIXQGDLHLQGLUHFW
Pentru fundDLLOH SH FKHVRDQH FX DHU FRPSULPDW DQWUHSUHQRUXO YD HODERUD XQFDLHWGHFRQGLLL VSHFLILFH
SHQWUXH[HFXLHLFDUHYDILVXSXVDSUREULLEHQHILFLDUXOXL
$GRSWDUHDVLVWHPXOXLGHIXQGDUHGLUHFWvQLQFLQWVDXFXFKHVRQVHIDFHQXPDLSHED]DH[LVWHQHL
stuGLLORUJHRWHKQLFHFXSUHFL]DUHDVWUDWLILFDLHLSR]LLDSkQ]HLIUHDWLFHLJUDGXOGHDJUHVLYLWDWHQDWXUDO
VDXDUWLILFLDO

6
2.2.

&21',,,7(+1,&(3(1758(;(&8,$)81'$7,ILOR DIRECTE N

,1&,17
$QWUHSUHQRUXOYDVXSXQHDSUREULLEHQHILFLDUXOXLWHKQRORJLDSUHFRQL]DWSHQWUXH[HFXLH
'RFXPHQWDLDYDFRQLQH
PVXULOH FH VH SURSXQ SULYLQG GLPHQVLRQDUHD LQFLQWHL FRQGLLLOH GH H[HFXLH DOH DFHVWHLD

SR]LLRQDUHDLQFLQWHLPRGXOGHVSDUHvQLQWHULRUPVXUDUHDHYHQWXDOHORUGHSODVULRUL]RQWDOH
MXVWLILFULOH QHFHVDUH SULYLQG QHGHIRUPDELOLWDWHD LQFLQWHL vQ WLPSXO VSWXULORU XWLOL]kQG

HOHPHQWHGHVSULMLQLUH SUDLXULILODWHFRQWUDILH
SURFHGHXOGHEHWRQDUHvQLQWHULRUSHWRDWvQOLPHDIXQGDLHL

QDLQWH GH D vQFHSH VSWXULOH DQWUHSUHQRUXO YD LQIRUPD EHQHIiciarul, n timp util, pentru a-i
SHUPLWHDFHVWXLDVIDFWRDWHYHULILFULOHSULYLQGDPSODVDPHQWXOGLPHQVLXQLOHvQFDGUDUHDvQWROHUDQHL
GDFLQVWDODLLOHQHFHVDUHVSWXULORUVXQWvQVWDUHGHIXQFLRQDUH
'XS DWLQJHUHD FRWHL GH IXQGDUH L WHUPLQDUHD OXFUULORU GH VSWXU DQWUHSUHQRUXO YD DQXQD
EHQHILFLDUXOFDUHYDIDFHWRDWHYHULILFULOHSULYLWRDUHODSR]LLDLVWDELOLWDWHDLQFLQWHLQDWXUDWHUHQXOXLGH
VXEWDOSDIXQGDLHLLYDDSUREDvQFHSHUHDEHWRQULLIXQGDLHL
1DWXUD SURYHQLHQD L FDOLWDWHD PDWHULDOHORU QHFHVDUH SHQWUX H[HFXLD IXQGDLLORU H[HFXWDWH vQ
LQFLQWYRUFRUHVSXQGHFODVHORUGHUH]LVWHQDOHEHWRDQHORUVSHFLILFDWHvQSURLHFW
'DF EHWRQDUHD VH SUHYHGH D VH HIHFWXD FX EHWRQ WXUQDW VXE DS DFHDVWD YD VDWLVIDFH FRQGLLLOH
priviQGEHWRQDUHDVXEDSFXDMXWRUXOPDLPXOWRUSkOQLLSULQPHWRGD&RQWUDFWRUDVWIHOvQFkWVVHDVLJXUH
RPRJHQLWDWHDEHWRQXOXLLHYLWDUHDVHJUHJULL

CAPITOLUL 3. INFRASTRUCTURI - CULEI, PILE


UDGLHUHHOHYDLLULJOH]LGXULvQWRDUVHFX]LQHL
3.1.

DATE GENERALE

Culeele VXQWHOHPHQWHGHLQIUDVWUXFWXUFDUHDVLJXUUH]HPDUHDWUDYHHORUGHFDSWLIDFUDFRUGDUHD
cu rampele.
3LOHOHVXQWGHDVHPHQHDHOHPHQWHGHLQIUDVWUXFWXUFDUHDVLJXUUH]HPDUHDDGRXWUDYHHL
adiacente ale suprastructurii.
Infrastructurile vor trebui sUHVSHFWHFRQGLLLOHSUHY]XWHvQSURLHFWvQ67$6-77 "Poduri
GH FDOH IHUDW L RVHD ,QIUDVWUXFWXUL GH ]LGULH EHWRQ L EHWRQ DUPDW 3UHVFULSLL GH SURLHFWDUH L vQ
prezentul caiet de sarcini.
'LPHQVLXQLOH FX]LQHLORU YRU IL VWDELOLWH FRQIRUP STAS 10111/2-87 dar nu vor fi sub 40 cm
vQOLPH

7
&X]LQHLLYRUILvQJOREDLvQWU-REDQFKHWGHEHWRQDUPDWFDUHODFXOHHYDILH[HFXWDWSHvQWUHDJDHL
OLPHLDUODSLOHSHvQWUHDJDVXSUDIDDSULLHLVXSHULRDUH
(OHYDLLOHDOFWXLWHGLQVWkOSLGHEHWRQDUPDWSRWILIRORVLWHQXPDLODSDVDMHLSRGXULXQGHQXH[LVW
VFXUJHUL GH JKHXUL Q FD] FRQWUDU DFHVWH HOHYDLL VH SRW IRORVL QXPDL GHDVXSUD QLYHOXOXL PD[LP GH
VFXUJHUHDJKHXULORU
=LGXULOH vQWRDUVH PDL OXQJL GH P DOH HOHYDLLORU FXOHHORU YRU IL DUPDWH FRQIRUP SUHVFULSLLORU
tehnice legale n vigoare.
3.2.

(;(&8,$&8/((/25, PILELOR

([HFXLDFXOHHORULSLOHORUQXVHSRDWHIDFHGHFkWSHED]GHSURLHFW
)XQGDUHDLQIUDVWUXFWXULORUQXHVWHDGPLVIUH[LVWHQDVWXGLLORUJHRWHKQLFHDGHFYDWHVLVtemului de
IXQGDUH DGRSWDW ([HFXWDQWXO DUH REOLJDLD V XUPUHDVF FRUHVSRQGHQD GLQWUH VWUDWLILFDLD SUHY]XW vQ
SURLHFWLFHDUHDOLVVHPQDOH]HEHQHILFLDUXOXLRULFHQHSRWULYLUHvQVFRSXOVWDELOLULLPVXULORUQHFHVDUH
QFHSHUHD H[HFXLHL LQIUDVWUXFWXULORU VH YD IDFH vQ XUPD WUDVULL GH FWUH H[HFXWDQW D D[HORU
IXQGDLLORU
'XSWHUPLQDUHDWUDVULLH[HFXWDQWXOYDvQWLLQDEHQHILFLDUXOFDUHXUPHD]V-LGHDDYL]XOSHQWUX
vQFHSHUHDOXFUULORU
'XSWHUPLQDUHDIXQGDLLORUVHYRUHIHFWXDGHFWUHDQWUHSUHQRUQRLPVXUWRUL$QWUHSUHQRUXODUH
REOLJDLDVVHPQDOH]HEHQHILFLDUXOXLRULFHDEDWHULGHODWUDVDUHDLQLLDOLVSURSXQVROXLLGHUHPHGLHUH
n cazul unor eventuale nepotriviri.
0VXUWRULOHVHYRUUHSHWDLGXSWHUPLQDUHDHOHYDLLORUvQVFRSXOGHWHUPLQULLH[DFWHDGLVWDQHORU
GLQWUH DSDUDWHOH GH UHD]HP SUHFXP L D FRWHORU GLQ SURLHFW (YHQWXDOHOH FRUHFWXUL VH YRU IDFH SH ED]D
SURSXQHULORUDQWUHSUHQRUXOXLLQXPDLFXDYL]XOEHQHILFLDUXOXL
0RGXO GH FRIUDUH L WUDWDUH D VXSUDIHHORU Lnfrastructurilor va avea acordul beneficiarului, iar la
FHUHUHDDFHVWXLDFKLDUSHED]GHSURLHFWGHDUKLWHFWXU
3.3.

MATERIALE DE CONSTRU&,,)2/26,7(

0DWHULDOHOHGHFRQVWUXFLHIRORVLWHODH[HFXLDLQIUDVWUXFWXULORUYRUvQGHSOLQLFRQGLLLOHGHPDLMRV
3.3.1

Agregate
Agregatele vor corespunde SR EN 12620/2003 (STAS 1667/76) "Agregate naturale grele pentru

EHWRQDUHLPRUWDUHFXOLDQLPLQHUDOLSR 667/2000 $JUHJDWHQDWXUDOHLSLDWUSUHOXFUDWSHQWUXOXFUUL


GH GUXPXUL L &RGXO GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ
precomprimat indicativ NE 012/99;
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de
FRQFDVDM3DUWHDOHYLJDELOHVWHGHPD[

8
6H YD IRORVL SLHWUL GH UkX VRUWXULOH - L - 3DUWHD OHYLJDELO DGPLV OD SLHWUL HVWH GH
0,5%.
Amestecul format din sorturile de agregate, nisip 0 - 3; 3-SLHWUL- L- 31, se va nscrie
vQ]RQDIRDUWHEXQDOLPLWHORUJUDQXORPHWULFH
Toate agregatele aprovizionate vor fLFLXUXLWHVSODWHLVRUWDWH
6HYRUOXDPVXULSHQWUXHYLWDUHDGHSXQHULORUGHSUDISHDJUHJDWH
3.3.2

Cimenturi
Cimentul va corespunde SR EN 197/1,2-&LPHQW65L65
&LPHQWXOVHYDOLYUDvQFDQWLWLDVWIHOGHWHUPLQDWHvQFkWVWRFXO UH]XOWDWVILHFRQVXPDWvQPD[

luni;
1XVHDGPLWHDPHVWHFDUHDFLPHQWXULORUGHGLIHULWHFODVHLWLSXULLXWLOL]DUHDORUFDDWDUH
3HQWUXILHFDUHWLSGHFLPHQWVHYDDVLJXUDRFHOXOVHSDUDWWLSVLOR]
3.3.3

$UPWXUL
$UPWXULOH WUHEXLH V UHVSHFWH SODQXULOH GH H[HFXLH GLQ SURLHFW 5HVWXO FRQGLLLORU VXQW FHOH

SUHY]XWHvQFDSLWROXO$UPWXUL
3.3.4

Betoane
%HWRDQHOHYRUUHVSHFWDFODVHOHSUHY]XWHvQSURLHFW3UHSDUDUHDEHWRQXOXLYDUHVSHFWDSUHYHGHULOH

din capitolul Betoane, iar turnarea betonului se va e[HFXWD vQ IXQFLH GH VLVWHPXO GH IXQGDUH L
SUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW
indicativ NE 012/99.
3.3.5 Apa
$SD XWLOL]DW OD SUHSDUDUHD EHWRDQHORU FkW L OD VWURSLUHD ORU WUHEXLH V FRUHVSXQG FRQGLLLORU
WHKQLFHSUHY]XWHvQSR EN 1008/2003 (STAS 790/84).

CAPITOLUL 4. RACORDAREA CULEELOR CU TERASAMENTELE


Racordarea culeelor cu terasamentele se face cu sfert de con, placi de racordare si ziduri de
sprijin.
'DFSDQWDVIHUWXOXLGHFRQHVWHPDLPDUHGect panta taluzului terasamentelor, sfertul de con se
YDSHUHDLvQSUHOXQJLUHSHPLQLPPSHWHUDVDPHQW
)XQGDLLOH DULSLORU ]LGXULORU GH VSULMLQ L VIHUWXULORU GH FRQ YRU IL FRERUkWH FX PLQLP FP VXE
DGkQFLPHDGHvQJKH
'DFOXQJLPHDSRGXOXL HVWHPDLPLFGHFkWOLPHDDOELHLPDMRUHIXQGDLLOHDULSLORU]LGXULORUGH
VSULMLQ VIHUWXULORU GH FRQ L DOH SHUHXULORU YRU IL FRERUkWH VXE DGkQFLPHD GH DIXLHUH LDU SHUHXULOH YRU IL
H[HFXWDWH SH WDOX]XULOH WHUDVDPHQWHORU SkQ OD OLPLWD DOELHL PDMRUH $ULSLOH L ]LGXULOH GH VSULMLQ VH

9
UHFRPDQGVILHVHSDUDWHGHFRUSXOFXOHHLSULQWU-XQURVWFDUHVSHUPLWWDVDUHDLQGHSHQGHQWDFXOHHORU
LDOXFUULORUGHUDFRUGDUHFXWHUDVDPHQWHOH
/DSRGXULOHGHRVHDSDUWHDFDURVDELOYDILUDFRUGDWGHFHDGHSHrambleul din spatele culeelor
SULQGLVSR]LWLYHFDUHVDVLJXUHWUHFHUHDOLQDYHKLFXOHORUGHSHSODWIRUPDHODVWLFLWDVDELODGUXPXOXL
ODFHDULJLGDSRGXOXLQDFHVWVFRSVHUHFRPDQGIRORVLUHDSOFLORUGHUDFRUGDUHUH]HPDWHDUWLFXODWSH
FXOHHDFURUOXQJLPHVHVWDELOHWHvQIXQFLHGHvQOLPHDUDPEOHXOXL
QVSDWHOHFXOHHORULSHIHHOHODWHUDOHDOH]LGXULORUvQWRDUVHFDUHVXQWvQFRQWDFWFXSPkQWXOVHYD
SUHYHGHD DFRSHULUHD FX R VXVSHQVLH GH ELWXP ILOHUL]DW vQ GXEOX VWUDW DH]DW SH XQ PRUWDU de ciment
sclivisit de 2 cm grosime.
3HQWUXVFXUJHUHDDSHORUGHLQILOWUDLHGLQWHUDVDPHQWHvQVSDWHOHFXOHHORUPDVLYHVHYRUSUHYHGHD
GUHQXULGLQSLDWUVSDUWDH]DWPDQXDO
3PkQWXOGHXPSOXWXUGLQVSDWHOHFXOHHORULDVIHUWXULORUGHFRQYDDYHDLQGLFHOHGHFRQVLVWHQ
PDLPDUHGHLVHYDXUPULREXQFRPSDFWDUH
&DUDFWHULVWLFLOH GH FRPSDFWDUH GHQVLWDWHD vQ VWDUH XVFDW PD[LP L XPLGLWDWHD RSWLP GH
FRPSDFWDUH DOHVWUDWXULORUVHGHWHUPLQSULQvQFHUFDUHD3URFWRUPRGLILFDWFRQIRUP67AS 1913/13-83
/DILHFDUHFXOHHVHYDSUHYHGHDFHOSXLQRVFDUGHDFFHVFDUHvQFD]XOWHUDVDPHQWHORUvQDOWHGH
SHVWHPYDDYHDLSDUDSHWSHRVLQJXUSDUWH
Q VSDWHOH FXOHHORU VH UHFRPDQG FD VFXUJHUHD DSHORU V VH DVLJXUH SULQ FDVLXUL DPHQDMDWH la
capetele podurilor, pasajelor sau viaductelor.
n cazul podurilor sau pasajelor cu culei necate, n mod obligatoriu pereerea sfertului de con se va
IDFHLVXESRGUHVSHFWLYVXESDVDM
3HQWUXvPSLHGLFDUHDSWUXQGHULLDSHLLGHJUDGULLSHUHXOXLURVturile se vor rostui cu mortar sau se
vor colmata cu bitum.
5DFRUGDUHD FX DULSL VH DSOLF GH RELFHL vQ FD]XULOH FX REOLFLWL PDUL VDX vQ VLWXDLL VSHFLDOH FX
VSDLLOLPLWDWHSHQWUXUDFRUGUL
QFD]XOUDFRUGULORUFXDULSLODSRGXULVHYRUOXDPVXULGe asigurare mpotriva afuierilor.

10

CAPITOLUL 5. SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT


5.1.

PREVEDERI GENERALE, '(7$/,,'(&2)5$-, ARMARE

3UH]HQWXO FDSLWRO VH UHIHU OD OXFUULOH VDX SULOH GH OXFUUL H[HFXWDWH GLQ EHWRQ DUPDW vQ
VXSUDVWUXFWXULOHGHSRGXULLDQXPH
-

grinzi simplu rezemate sau continui din beton armat;

SOFLWXUQDWHPRQROLWGLQEHWRQDUPDW

FDGUHDUFHLEROLGLQEHWRQDUPDW

HOHPHQWHSUHIDEULFDWHGLQEHWRQDUPDW SOFLFDURVDELOHSOFLGHWURWXDUHOHPHQWHSUHIDEULFDWH
GHWURWXDUSHQWUXSDUDSHWHLSOFLSUHIDEULFDWHSHQWUXVXSUDVWUXFWXULOHGHWLSPL[W 

monolitizarea elementelor prefabricate.

Q FD]XO vQ FDUH SURLHFWXO SUHYHGH L SUHFRPSULPDUHD VWUXFWXULL GH EHWRQ DUPDW VH YRU DSOLFD
prevederile cuprinse n capitolul "Suprastructuri din beton precomprimat".
3HQWUXVWUXFWXUL GHRVHELWHFXDOFWXLULFRQVWUXFWLYHLXWLOL]ULGHPDWHULDOHQRLDOWHOHGHFkWFHOH
cuprinse n prezentul caiet se vor ntocmi caiete de sarcini speciale.
Suprastructurile din beton armat se vor executa numai pe baza unui proieFW HODERUDW VH FWUH R
XQLWDWHGHSURLHFWDUHDXWRUL]DWFXUHVSHFWDUHDVWULFWDSUHYHGHULOHGLQ67$6-87 "Suprastructuri
GLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW- SUHVFULSLLGHSURLHFWDUH
Elementele prefabricate vor fi introduse n structXUL QXPDL GDF VXQW vQVRLWH GH FHUWLILFDWH GH
calitate.
3URLHFWXO SH ED]D FUXLD VHYRUUHDOL]DVXSUDVWUXFWXULOHGLQEHWRQDUPDWYDFXSULQGHSURLHFWXOGH
RUJDQL]DUH D DQWLHUXOXL GHWDOLLOH GH H[HFXLH DOH VXSUDVWUXFWXULL SURJUDPXO GH DVLJXUDUH D FDOLWLL
OXFUULORU
3URLHFWXO GH RUJDQL]DUH D OXFUULORU OD ILHFDUH OXFUDUH vQ SDUWH YD SUHFL]D vQ VSHFLDO FRQGLLLOH GH
VWRFDMLvQWUHLQHUHDPDWHULDOHORUFRPSRQHQWHORUSUHIDEULFDWHLDDOWRUGLVSR]LWLYHQHFHVDUHH[HFXLHL
3ODQHOH GH H[HFXLH YRU FXSULQGH WRDWH HOHPHQWHOH QHFHVDUH H[HFXLHL LQFOXVLY SODQHOH
WHKQRORJLFHFXID]HOHVXFFHVLYHGHH[HFXLH
'HWDOLLOH GH H[HFXLH YRU IL FXSULQVH vQ SODQHOH GH FRIUDM L DUPDUH SHQWUX VXSUDVWUXFWXUD vQ
vQWUHJLPHLSHQWUXSULGHOXFUULGLQDFHDVWDQ]RQHOHSXWHUQLFDUPDWHFXFRQFHQWUULGHHIRUWXUL GH
H[HPSOXFX]LQHL GHVHQHOHGHGHWDOLXYRUILSUH]HQWDWHODRVFDULvQWU-RDVHPHQHDPDQLHUvQFkWVDUDWH
FRPSDWLELOLWDWHDvQWUHSODQXOGHDUPDUHLFRQGLLLOHHIHFWLYHGHEHWRQDUH
Planurile de cofrDMYRUSUHFL]DWRDWHGHWDOLLOHSULYLQGGLPHQVLXQLOHWROHUDQHOHDGPLVHLPRGXOGH
WUDVDUHDVXSUDIHHORUDSDUHQWHDOHEHWRQXOXLSULQFRIUDMHOHSURSXVH
Planurile de armare, pentru elementele din beton armat vor cuprinde toate datele geometrice
privind aUPWXULOHLPRGXOGHSR]LLRQDUH SR]LLHGLDPHWUXOXQJLPLSDULDOHLOXQJLPLWRWDOH 
3ODQXULOHYRUFRQLQHH[SOLFLW

11
-

FDOLWDWHDRHOXULORU FDWHJRULHGDFHVWHSURILODWVDXWLSOLVVXGDELOLWDWHD 

WROHUDQHOHGHSR]LLRQDUH

SR]LLDvQQGLULORULGHWDOLLOHGHvQQGLUH

GLVSXQHUHDIRUPDLQDWXUDGLVSR]LWLYHORUGHFDODUHDDUPWXULORU

vQFD]XOHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHSR]LLDLQDWXUDDQFRUHORULQFRUSRUDWHSHQWUXPDQLSXODUH

'HDVHPHQHDSODQXULOHGHDUPDUHYRUFXSULQGHPVXULOHFHWUHEXLHOXDWHvQVHFLXQLOHGHUHOXDUHD
EHWRQULLSUHJWLUHDDUPWXULORUSULQvQGRLUH- GH]GRLUHLPRGXOGHWUDWDUHDVXSUDIHHLGHODFDUHVHUHLD
betonarea.
=RQHOHGHDUPWXUGHQVVHYRUGHWDOLDODRVFDUPDUHFXSUH]HQWDUHDODVFDUUHDODUD]HORUGH
curburLDGLDPHWUHORUDUPWXULORU
/DH[HFXLDVXSUDVWUXFWXULORUGLQEHWRQDUPDWVHYRUUHVSHFWDGHWDOLLOHGLQSURLHFW&RGXOGHSUDFWLF
SHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDWLQGLFDWLY1(&RGXOGH
SUDFWLFSHQWUX H[HFXLDHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW1(
LSUHYHGHULOHGLQSUH]HQWXOFDLHWGHVDUFLQL
5.2.

/8&55,3529,=25,,

Suprastructurile din beton armat turnate monolit sau din elemente prefabricate monolitizate se
H[HFXWFXDMXWRUXOXQRUOXFUULSURYL]RULLFHFRQVWDXGLQ
-

HDIRGDMHVFKHOHLVSULMLQLULODHOHPHQWHGHVXSUDVWUXFWXUFXJULQ]LLSOFLGUHSWH

FLQWUHVFKHOHLVSULMLQLULODVXSUDVWUXFWXULGHWLSDUFVDXEROW

QWRFPLUHDSURLHFWHORUSHQWUXOXFUULOHSURYL]RULLVHYDIDFHGHFWUHDQWUHSUHQRUVDXSURLHFWDQW
3URLHFWXO YD FXSULQGH GHVHQH GH H[HFXLH vQVRLWH GH QRWH GH FDOFXO %HQHILFLDUXO SRDWH FHUH FD
DFHVWHDV-LILHSUHGDWHvQvQWUHJLPHVDXSHSULGDUvQDLQWHDvQFHSHULLH[HFXLHL
/XFUULOH SURYL]RULL WUHEXLHVF DVWIHO SURLHFWDWH L H[HFXWDWH vQFkW V JDUDQWH]H F OXFUULOH
GHILQLWLYH QX YRU VXIHUL vQ QLFL XQ IHO FD XUPDUH D GHIRUPDLLORU OXFUULORU SURYL]RULL FD UH]LVWHQ VDX
aspect.
/XFUULOH SURYL]RULL YRU DVLJXUD F OXFUULOH GHILQLWLYH VH vQFDGUHD] GLQ SXQFW GH YHGHUH DO
WROHUDQHORU vQ FHOH DGPLVH vQ $1(;$ ,,, DOH &RGXOXL GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ
EHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDWLQGLFDWLY1(
/DUHDOL]DUHDOXFUULORUSURYL]RULLVHYDLQHVHDPDLGHSUHYHGHULOHFXSULQVHvQFDSLWROXO6FKHOH
HDIRGDMHLFLQWUH
5.3.

COFRAJE

&RIUDMHOH SHQWUX VXSUDVWUXFWXULOH GLQ EHWRQ DUPDW VDX SUL DOH DFHVWRUD YRU UHVSHFWD FRQGLLLOH GH
FDOLWDWHSUHFL]DWHvQSODQHQSULQFLSLXDFHVWHDSRWILGHWUHLWLSXUL
-

cRIUDMHRELQXLWHXWLOL]DWHODVXSUDIHHOHQHY]XWH

12
-

FRIUDMHGHIDY]XWXWLOL]DWHODVXSUDIHHOHH[SXVHYHGHULL JULQ]LSOFLDUFHEROLLVWkOSL 

FRIUDMHFXWUDWDUHVSHFLDOODHOHPHQWHOHGHVXSUDVWUXFWXUSUHFXPJULQ]LPDUJLQDOHHOHPHQWH
de trotuare, parapete, etc.

$QWUHSUHQRUXOSRDWHSURSXQHVROXLLSURSULLGHWUDWDUHDIHHLY]XWHDEHWRDQHORUSHQWUXFDUHYD
RELQHDSUREDUHDEHQHILFLDUXOXL
/D UHDOL]DUHD FRIUDMHORU SHQWUX VXSUDVWUXFWXULOH GLQ EHWRQ DUPDW VH YD LQH VHDPD GH SUHYHGHULOH
CoGXOXLGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDWLQGLFDWLY
1(SUHFXPLGHFHOHFXSULQVHvQFDSLWROXO&RIUDMH
/DUHDOL]DUHDWLSDUHORU FRIUDMHORU SHQWUXUHDOL]DUHDHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHVHYDLQHVeama de
SUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXLDHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQ
SUHFRPSULPDW1(SUHFXPLGHFHOHFXSULQVHvQFDSLWROXO&RIUDMH
5.4.
5.4.1

MATERIALE DE CONSTRUCTIE

Agregate
Agregatele vor corespunde SR EN 12620/2003 (STAS 1667/76) "Agregate naturale grele pentru

EHWRDQHLPRUWDUHFXOLDQLPLQHUDOLSR 667/2000 $JUHJDWHQDWXUDOHLSLDWUSUHOXFUDWSHQWUXOXFUUL


GHGUXPXUL&RGXOGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSrecomprimat
LQGLFDWLY1(L&RGXOGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXLDHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDW
L EHWRQ SUHFRPSULPDW 1( FDUH SUHYG FRQGLLLOH GH OLYUDUH L SURFXUDUH DOHJHUHD GLPHQVLXQLL
PD[LPHFRQGLLLOHGHWUDQVSRUWLGHSR]LWDUHLFRQWUROXOFDOLWLLDJUHJDWHORU
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de
concasaj.
3LHWULXOVHYDIRORVLSLHWULGHUkXVDXFULEOXUVRUWXULOH - L- 31 (25) mm care se vor
nsFULHvQ]RQDIRDUWHEXQDFXUEHLJUDQXORPHWULFH
Q IXQFLH GH FODVD EHWRQXOXL DFHVWD VH SRDWH UHDOL]D GLQ WUHL VDX SDWUX VRUWXUL GH DJUHJDWH L
anume:
- nisip sorturile 0 - 3; 3 - 7;
- SLHWULVRUWXULOH-L- FULEOXUVRUWXULOH-L-25.
$PHVWHFXO IRUPDW GLQ FHOH WUHL VDX SDWUX VRUWXUL VH YD vQVFULH vQ ]RQD IRDUWH EXQ D OLPLWHORU
granulometrice.
7RDWHDJUHJDWHOHDSURYL]LRQDWHYRUILFLXUXLWHVSODWHLVRUWDWH
Metodele privind verificarea agregatelor sunt cuprinse n STAS 4606/80.
$QWUHSUHQRUXOYDOXDPVXULOHQHFHVDUHSHDQWLHUSHQWUXDVHHYLWDGHSXQHULGHSUDISHDJUHJDWH
5.4.2

Ciment
Cimentul va corespunde SR EN 197/1,2-&LPHQW65L65

13
&LPHQWXOVHYDDSURYL]LRQDvQFDQWLWLDVWIHOGHWHUPLQDWHvQFkW VWRFXOUH]XOWDWVILHFRQVXPDWvQ
PD[LPXPGRXOXQL1XVHDGPLWHDPHVWHFDUHDFLPHQWXULORUGLIHULWHLXWLOL]DUHDDFHVWRUDPHVWHFXUL
3HQWUXILHFDUHPDUFGHFLPHQWVHYDDVLJXUDRvQFSHUHVHSDUDWVDXRFHOXOWLSVLOR]6WDUHDGH
conservare se va verLILFDSHULRGLFFRQIRUPSUHYHGHULORUGLQ&RGXOGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORU
GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ SUHFRPSULPDW LQGLFDWLY 1( &RGXO GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXLD
HOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW NE 013/02.
5.4.3

$UPWXUL
$UPWXULOHWUHEXLHVUHVSHFWHSODQXULOHGHH[HFXLHGLQSURLHFW2HOXOEHWRQOLYUDWSHDQWLHUYD

FRUHVSXQGH FDUDFWHULVWLFLORU SUHY]XWH vQ 67$6 - 2HO EHWRQ ODPLQDW OD FDOG 0UFL L FRQGLLL
WHKQLFH JHQHUDOH GH FDOLWDWH i STAS 438/2- 6kUP WUDV SHQWUX EHWRQ DUPDW L V ILH vQVRLW GH
FHUWLILFDWHOHGHFDOLWDWHDOHSURGXFWRUXOXL
'RPHQLXOGHXWLOL]DUHGLVSR]LLLOHFRQVWUXFWLYHLPRGXOGHIDVRQDUHDODUPWXULORUYRUFRUHVSXQGH
SUHYHGHULORU GLQ &RGXO GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ
precomprimat indicativ NE 012/99.
QDLQWHGHIDVRQDUHDDUPWXULORURHOXOEHWRQVHFXUDGHSUDILQRURLGHUXJLQXUPHGHXOHLL
GHDOWHLPSXULWL
nlocuirea unor bare din proiect, de un anuPLW GLDPHWUX FX EDUH GH DOW GLDPHWUX GDU FX DFHHDL
VHFLXQHWRWDOVHYDIDFHQXPDLFXDFRUGXOSURLHFWDQWXOXL
$QWUHSUHQRUXOYDIDFHYHULILFDUHDFDUDFWHULVWLFLORUPHFDQLFH UH]LVWHQDODUXSHUHOLPLWDGHFXUJHUH
WHKQLFDOXQJLUHDUHODWLYODUXSHUHQXPUXOGHvQGRLULODFDUHVHUXSHRHOXOHWF vQFRQGLLLOHSUHFL]DWH
GH&RGXOGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDWLQGLFDWLY
1(L&RGXOGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXLDHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQ
precomprimat NE 013/02.
/DDSURYL]LRQDUHDIDVRQDUHDLPRQWDUHDDUPWXULORUVHYDLQHFRQWGHSUHYHGHULOHGLQFDSLWROXO
$UPWXUL
5.5.

BETOANE

&RPSR]LLDEHWRQXOXLSURLHFWDWVHVWDELOHWHSHED]GHvQFHUFULSUHOLPLQDUHFRQIRUPCodului de
SUDFWLFSHQWUXEHWRDQH1(IRORVLQGX-VHPDWHULDOHOHDSURYL]LRQDWHVWDELOLWHLYHULILFDWHGHFWUH
un laborator autorizat.
/D DGDSWDUHD UHHWHL OD VWDLD GH EHWRDQH VH YD LQH VHDPD GH FDSDFLWDWHD L WLSXO EHWRQLHUHL GH
umiditatea agrHJDWHORULDUSHWLPSIULJXURVVHYDLQHVHDPDGHWHPSHUDWXUDPDWHULDOHORUFRPSRQHQWHLD
betonului.
%HWRDQHOHVHSUHSDUvQVWDLLGHEHWRQYHULILFDWHLDWHVWDWH
Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face n greutate.

14
AbaterLOH OLPLW VH YRU vQFDGUD vQ SUHYHGHULOH GLQ FDSLWROXO %HWRDQH GLQ SUH]HQWXO &DLHW GH
VDUFLQL L DOH &RGXOXL GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ
precomprimat indicativ NE 012/99 Anexa III-1.
)RORVLUHD SODVWLILDQLOor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea beneficiarului
LQkQGFRQWGHSUHYHGHULOHFDSLWROXOXL%HWRDQHGLQSUH]HQWXO&DLHWGHVDUFLQL
8PLGLWDWHDDJUHJDWHORUVHYHULILF]LOQLFSUHFXPLGXSILHFDUHVFKLPEDUHGHVWDUHDWPRVIHULF
Q WLPSXO WXUQULL WUHEXLH DVLJXUDW FD EHWRQXO V XPSOH FRPSOHW IRUPHOH vQ FDUH HVWH WXUQDW
SWUXQ]kQGvQWRDWHFROXULOHLQHODVkQGORFXULJRDOH
%HWRQXO SUHSDUDW DYkQG GH UHJXO WHPSHUDWXUD vQDLQWH GH WXUQDUH FXSULQV vQWUH -30qC, trebuie
turnat n FRIUDMHvQPD[LPXPRUvQFD]XOIRORVLULLFLPHQWXULORURELQXLWHLRUFkQGVHXWLOL]HD]
FLPHQWXUL FX SUL]D UDSLG Q VLWXDLD EHWRDQHORU FX WHPSHUDWXUL PDL PDUL GH q C se iau masuri
VXSOLPHQWDUH FXP HVWH L XWLOL]DUHD GH DGLWLYL vQWkU]LHWRUL FRQIRUP &RGXOXL 1( L &RGXOXL 1(
 %HWRQXO DGXV vQ YHGHUHD WXUQULL QX WUHEXLH V SUH]LQWH XUPH GH VHJUHJDUH Q SHULRDGD GLQWUH
SUHSDUDUH L WXUQDUH VH LQWHU]LFH DGXJDUHD GH DS vQ EHWRQ /D WXUQDUHD EHWRQXOXL WUHEXLH UHVSHFWDWH
regulile din &RGXO1(L&RGXO
-JKHDEXULOH DXWRFDPLRDQHORU GH WUDQVSRUW EHWRQ HWF YRU WUHEXL SVWUDWH FXUDWH L VSODWH GXS
fiecare ntrerupere de lucru.
La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare ca: mese vibrante,
vibrDWRDUH GH FRIUDM L YLEUDWRDUH GH DGkQFLPH LDU vQ WLPSXO FRPSDFWULL EHWRQXOXL SURDVSW VH YD DYHD
JULMVQXVHSURGXFGHSODVULVDXGHJUDGULDOHDUPWXULORULFRIUDMHORU
5.6.

ELEMENTE PREFABRICAT(0217$-,0212/,7IZARE

n cazul structurilor din grin]LLSOFLSUHIDEULFDWHDWkWJULQ]LOHFkWLSOFLOHSUHIDEULFDWHYRUIL


QXPHURWDWH LDU SH HOH VH YD vQVFULH FX YRSVHD GDWD IDEULFULL L WLSXO GH SODF VDX JULQG SULQ FDUH VH
SUHFL]HD]DVWIHOSR]LLDDFHVWHLDvQOXFUDUH
Montarea elementelor prefabrLFDWH YD IL FRQGXV GH XQ LQJLQHU VSHFLDOL]DW vQ DFHVW GRPHQLX L
VXSUDYHJKHDWSHUPDQHQWGHPDLWULFXH[SHULHQDGREkQGLWvQOXFUULVLPLODUH
2SHUDLDGHPRQWDMWUHEXLHVILHSUHFHGDWGHOXFUULSUHJWLWRDUHVSHFLILFHRSHUDLHLUHVSHFWLYHL
care dHSLQGHGHODFD]ODFD]GHWLSXOHOHPHQWXOXLFDUHVHPRQWHD]VDXGHPRGXOGHDOFWXLUHDOVWUXFWXULL
3HQWUXPRQWDUHDHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHVHYRUIRORVLXWLODMHFDUHVDVLJXUHPRQWDMXOvQFRQGLLL
de securitate.
/DDH]DUHDSHUHD]HPHVHYDXUPULSR]LLRQDUHDFRUHFWFRQIRUPSURLHFWXOXLDWkWvQFHSULYHWH
DVLJXUDUHDDPSODVDPHQWXOXLFkWLDOXQJLPLLGHUH]HPDUHLDFRQWDFWXOXLFXVXSUDIHHOHGHUH]HPDUH
(OHPHQWHOHYRUILHOLEHUDWHGLQGLVSR]LWLYXOGHSULQGHUHGXSUHDOL]DUHDFRUHFWDUH]HPULL.
(VWHREOLJDWRULXDVHDVLJXUDHFKLOLEUXOVWDELODOWXWXURUHOHPHQWHORUPRQWDWHVDXFDUHUHD]HPSH
acestea.

15
PELQULOHGHILQLWLYHWUHEXLHVILHH[HFXWDWHvQFHOPDLVFXUWWLPSSRVLELOGHODPRQWDM
)HHOH HOHPHQWHORU FDUH XUPHD] D YHQL vQ FRQWDFW FX betonul din monolitizare sau mortarul de
SR]DUHYRUILELQHFXUDWHFXRSHULHGHVkUPLDSRLVSODWHFXDSGLQDEXQGHQVDXVXIODWHFXMHWGH
aer.
9HULILFDUHD PRQWULL HOHPHQWHORU L vQFDGUDUHD vQ WROHUDQH VH YD IDFH FRQIRUP DQH[HL ,,, Abateri DGPLVLELOH SHQWUX HOHPHQWHOH GLQ EHWRQ L EHWRQ DUPDW GLQ &RGXO GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD
OXFUULORUGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDWLQGLFDWLY1(
La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot duce la
deteriorarea elementelor.
*ULQ]LOHLSOFLOHSUHIDEULFDWHVHYRUPRQROLWL]DvQWUHHOHFRQIRUPGHWDOLLORUGLQSURLHFW
/DSOFLOHSUHIDEULFDWHSHQWUXVWUXFWXULPL[WHVHYRUPRQROLWL]DLJROXULOHGLQGUHSWXOFRQHFWRULORU
SUHY]kQGX-VHDUPWXULOHGLQSURLHFWQHFHVDUHOHJULLFRQHFWRULORUGHDUPWXULOHGHUH]LVWHQDOHSOFLORU
/DVWUXFWXULOHPL[WHvQ]RQDGHSUHFRPSULPDUHDSOFLORUVHYRUPRQWDWXXULSHQWUXFRQWLQXLWDWHD
cablurilor n dreptul rosturilor de monolitizare.
5HHWDEHWRQXOXLGHPRQROLWL]DUHVHYDVWDELOLH[SHULPHQWDOSHED]GHvQFHUFUL
3HQWUXWHQVLRQDUHDEORFDUHDLLQMHFWDUHDFDEOXULORUSUHY]XWHSHQWUXSUHFRPSULPDUHDSODWHODMHORU
la structurile mixte se vor aplica prevederile din capitolul Suprastructuri din beton precomprimat,
&RGXOGHSUDFWLF1(- Partea B - EHWRQSUHFRPSULPDWL&RGXOGHSUDFWLF1(
$EDWHULOH OLPLW GH OD GLPHQVLXQLOH HOHPHQWHORU SUHIDEULFDWH GLQ EHWRQ DUPDW VH YRU vQFDGUD vQ
SUHYHGHULOH67$667$6LSR EN 13369/2004 (STAS 6657/1-89).
$OWH DEDWHUL OLPLW GHFkW FHOH UHIHULWRDUH OD GLPHQVLXQL OXQJLPL OLPH L JURVLPH SODF VH YRU
vQFDGUD vQ SUHYHGHULOH &RGXOXL GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ
SUHFRPSULPDW LQGLFDWLY 1( L &RGXO GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXLD HOHPHQWHORU SUHIDEULFDWH GLQ
EHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW1(
5.7.

5(&(3,$/8&55,/25

5.7.1 QFHUFDUHDOXFUULORU
$QWUHSUHQRUXODUHvQvQWUHJLPHvQVDUFLQDVDFKHOWXLHOLOHSHQWUXvQFHUFDUHDOXFUULORUSUHFL]DWHvQ
proiHFW$FHVWHvQFHUFULVHH[HFXWvQSUH]HQDEHQHILFLDUXOXL
7RW DQWUHSUHQRUXO DUH vQ VDUFLQ DGXFHUHD FDPLRDQHORU VDX D FRQYRDLHORU QHFHVDUH vQFHUFULL
SUHFXPLVFKHOHOHVDXSDVDUHOHOHQHFHVDUHHIHFWXULLRSHUDLXQLORUGHPVXUDUH
2SHUDLXQLOHGHPVXUDUHVHYRUIDFHGHFWUHRLQVWLWXLHDOHDVVDXDFFHSWDWGHFWUHEHQHILFLDU

CAPITOLUL 6. 6&+(/((6$)2'$-(,&,175(

16
6.1.

DATE GENERALE

QIXQFLHGHGHVWLQDLHOXFUULOHSURYL]RULLVHFODVLILFvQ
-

HDIRGDMHFLQWUHFHVXSRUWVWUXFWXULvQFXUVGHUHDOL]DUH

schelHGHVHUYLFLXGHVWLQDWHGHDVXSRUWDGHSODVDUHDSHUVRQDOXOXLVFXOHORULPDWHULDOHORU

GLVSR]LWLYHGHSURWHFLHODOXFUXVXEFLUFXODLHvPSRWULYDFGHULLGHPDWHULDOHVFXOHHWF

/XFUULOH SURYL]RULL VH H[HFXW GH FWUH DQWUHSUHQRU SH ED] GH SURLHFW L VH DYL]HD] GH FWUH
beneficiar.
6.2.

&21',,,/(3(&$5(75(%8,(6/(1'(3/,1($6&&(/&(

172&0(7(352,(&78/
3URLHFWXOSRDWHILvQWRFPLWGHFWUHDQWUHSUHQRUVDXGHFWUHRULFHXQLWDWHGHSURLHFWDUHDXWRUL]DW
LWUHEXLHVvQGHSOLQHDVFXUPWRDUHOHFRQGLLL
-

VDVLJXUHVHFXULWDWHDOXFUWRULORULOXFUULORUGHILQLWLYH

VLQFRQWGHGDWHOHLPSXVHGHOXFUDUHDGHILQLWLY

GHIRUPDLLOH OXFUULORU SURYL]RULL QX WUHEXLH V SURGXF GHIHFWH OXFUULL GHILQLWLYH vQ FXUV GH
SUL]VDXvQWULUH

VFXSULQGVXFFHVLXQHDGHWDOLDWDWXWXURUID]HORU

VFXSULQGSLHVHVFULVHH[SOLFDWLYHLSODQHGHH[HFXLH

8Q H[HPSODU FRPSOHW GLQ SURLHFW WUHEXLH V H[LVWH vQ SHUPDQHQ SH DQWLHU OD GLVSR]LLD
beneficiarului.
3ODQHOH GH H[HFXLH WUHEXLH V GHILQHDVF JHRPHWULD OXFUULORU SURYL]RULL FD L QDWXUD L
caracteristicile tuturor elementelor componente.
'LQSODQHWUHEXLHVUH]XOWHXUPWRDUHOH
-

PVXULOHOXDWHSHQWUXDVLJXUDUHDVWDELOLWLLLSURWHFLDIXQGDLLORU

modul de asamblare a elementelor componente ale cintrHORUHDIRGDMHORULVFKHOHORU

UHD]HPHOH HOHPHQWHORU SRUWDQWH FDUH WUHEXLH V ILH FRPSDWLELOH FX SURSULD ORU VWDELOLWDWH L D
HOHPHQWHORUSHFDUHVSULMLQ

VLVWHPXOGHFRQWUDYkQWXLUHFHWUHEXLHDVLJXUDWvQVSDLXGXSFHOHWUHLGLPHQVLXQL

GLVSR]LLLOHFHWUHEXLHVFUHVSHFWDWHvQWLPSXOPDQLSXOULORULSHQWUXWRDWHRSHUDLLOHGHUHJODUH
calare, descintrare, decofrare, demontare;

FRQWUDVJHLOHLWROHUDQHOHGHH[HFXLH

PRGXO GH DVLJXUDUH D SXQHULL vQ RSHU D EHWRQXOXL OLEHUWDWHD GH GHIRUPDUH D EHWRQXlui sub
HIHFWXOFRQWUDFLHLLSUHFRPSULPULL

GLVSR]LWLYHOHGHFRQWURODGHIRUPDLLORULWDVULORU

'LQSLHVHOHVFULVHWUHEXLHVUH]XOWHXUPWRDUHOH
-

VSHFLILFDLDPDWHULDOHORUXWLOL]DWHPDWHULDOHOHVSHFLDOHPDWHULDOHOHSURYHQLWHGHODWHUL

17
-

LQVWUXFLXQLGHPRQWDUHDOXFUULORUSURYL]RULL

LQVWUXFLXQLFXSULYLUHODWRDWHHOHPHQWHOHDFURUHYHQWXDOGHIHFLXQHDUSXWHDDYHDFRQVHFLQH
JUDYHDVXSUDVHFXULWLLOXFUULORU
6.3.

5($/,=$5($,87,/,=$5($/8&55,/253529IZORII

Calitatea materialelor, materiaOHORU GH LQYHQWDU L PDWHULDOHORU QRL WUHEXLH V FRUHVSXQG


standardelor n vigoare.
$QWUHSUHQRUXO DUH REOLJDLD V SUH]LQWH FHUWLILFDWH GH DWHVWDUH SHQWUX PDWHULDOHOH GHVWLQDWH
OXFUULORUSURYL]RULLDWkWFkQGVHIRORVHVFSURGXVHQRLFkWLFkQGVHUHIROosesc materiale vechi pentru care
WUHEXLHVVHJDUDQWH]HFVXQWHFKLYDOHQWHXQRUPDWHULDOHQRLQWUHEXLQDUHDGHHOHPHQWHUHIRORVLELOHHVWH
DXWRUL]DWDWkWWLPSFkWGHIRUPDLLOHORUVDXHIHFWHOHRERVHOLLQXULVFVFRPSURPLWVHFXULWDWHDH[HFXLHL
AnWUHSUHQRUXODUHREOLJDLDVVFULHSHSODQHQXPUXODGPLVLELOGHUHIRORVLUL
0DWHULDOHOHGHJUDGDWHVHUHEXWHD]VDXVHGDXODUHSDUDWvQDWHOLHUGHVSHFLDOLWDWHQDFHVWGLQXUP
FD] DQWUHSUHQRUXO YD MXVWLILFD YDODELOLWDWHD UHSDUDLHL IU FD DFHDVW MXVWLILFDUH V-i atenueze
responsabilitatea sa.
6.4.

(;(&8,(87,/,=$5( CONTROALE

7ROHUDQHOH DSOLFDELOH OD OXFUULOH SURYL]RULL VXQW VWDELOLWH vQ IXQFLH GH WROHUDQHOH GH OD OXFUULOH
definitive.
'HIRUPDLLOHOXFUULORUSURYL]RULLVHFRQWUROHD]SULQQLYHOPHQWHHIHFWXDWHGHFWUHDQWUHSUHQRULID
de reperele acceptate de beneficiar.
5H]XOWDWHOHPVXUWRULORUVHWUDQVPLWEHQHILFLDUXOXL
$QWUHSUHQRUXOYDOXDWRDWHPVXULOHQHFHVDUHSHQWUXHYLWDUHDXQRUHYHQWXDOHGHIRUPDLL
$QWUHSUHQRUXODUHREOLJDLDVDVLJXUHvQWUHLQHUHDUHJXODWDOXFUULORUSURYL]RULL
6.5.

35(6&5,3,,&203/(0(NTARE PRIVIND CINTRE/(($)2'$-(/(

3URLHFWXO FLQWUHORU HDIRGDMHORU FkW L PRQWDMXO DFHVWRUD vQ DPSODVDPHQW VH DYL]HD] GH FWUH
beneficiar.
Pentru dispozitivele secundare se admiWH VFKHPDWL]DUHD GH SULQFLSLX D DFHVWRUD L SUH]HQWDUHD
EHQHILFLDUXOXLSHQWUXDSUREDUHFX]LOHFHOSXLQvQDLQWHGHvQFHSHUHDH[HFXLHL

CAPITOLUL 7. COFRAJE

18
7.1.

DATE GENERALE

&RIUDMHOH VXQW VWUXFWXUL SURYL]RULL DOFWXLWHGHRELFHLGLQHOHPHQWHUHIRORVLELOHFDUe montate n


OXFUDUHGDXEHWRQXOXLIRUPDSURLHFWDWQWHUPHQXOGHFRIUDMVHLQFOXGDWkWFRIUDMHOHSURSULX-]LVHFkWL
GLVSR]LWLYHOH SHQWUX VSULMLQLUHD ORU EXORDQHOH HYLOH WLUDQLL GLVWDQLHULL FDUH FRQWULEXLH OD DVLJXUDUHD
UHDOL]ULLIRUPHLGRULWH.
&RIUDMHOHLVXVLQHULOHORUVHH[HFXWQXPDLSHED]GHSURLHFWHvQWRFPLWHGHXQLWLGHSURLHFWDUH
DXWRUL]DWHvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH67$6SUHFXPLDFHORUGLQ3DUWHD$EHWRQLEHWRQ
DUPDWD&RGXOXLGHSUDFWLF1(
Cofrajele WUHEXLHVILHDOFWXLWHDVWIHOvQFkWVvQGHSOLQHDVFXUPWRDUHOHFRQGLLL
-

VDVLJXUHRELQHUHDIRUPHLGLPHQVLXQLORULJUDGXOXLGHILQLVDUHSUHY]XWHvQSURLHFWSHQWUX
HOHPHQWHOH FH XUPHD] D IL H[HFXWDWH UHVSHFWkQGX-se nscrierea n abaterile admisibile
SUHY]XWH vQ &RGXO GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ
precomprimat indicativ NE 012/99 Anexa III.1.

VILHHWDQHDVWIHOvQFkWVQXSHUPLWSLHUGHUHDODSWHOXLGHFLPHQW

VILHVWDELOHLUH]LVWHQWHVXEDFLXQHDvQFUFULORUFDUHDSDUvQSURFHVXOGHH[HFXLH

V DVLJXUH RUGLQHD GH PRQWDUH L GHPRQWDUH VWDELOLW IU D GHJUDGD HOHPHQWHOH GH EHWRQ
FRIUDWHVDXFRPSRQHQWHOHFRIUDMHORULVXVLQHULORU

VSHUPLWODGHFRIUDUHRSUHOXDUHWUHSWDWDvQFUFULLGHFWUHHOHPHQWHOHFDUHVHGHFRIUHD]

VSHUPLWvQFKLGHUHDURVWXULORUDVWIHOvQFkWVVHHYLWHIRUPDUHDGHSHQHVDXSUDJXUL

V SHUPLW vQFKLGHUHD FX XXULQ - LQGLIHUHQW GH QDWXUD PDWHULDOXOXL GLQ FDUH HVWH DOFWXLW
cofrajul - a golurilor pentru controlul GLQLQWHULRUXOFRIUDMHORULSHQWUXVFXUJHUHDDSHORUX]DWH
vQDLQWHGHvQFHSHUHDWXUQULLEHWRQXOXL

VDLEIHHOHFHYLQvQFRQWDFWFXEHWRQXOFXUDWHIUFUSWXULVDXDOWHGHIHFWH

3URLHFWXOFRIUDMHORUYDFXSULQGHLWHKQRORJLDGHPRQWDUHLGHFRfrare.
'LQSXQFWGHYHGHUHDOPRGXOXLGHDOFWXLUHVHGHRVHEHVF
-

FRIUDMHIL[HFRQIHFLRQDWHLPRQWDWHODORFXOGHWXUQDUHDEHWRQXOXLLIRORVLWHGHRELFHLODR
VLQJXUOXFUDUH

FRIUDMHGHPRQWDELOHVWDLRQDUHUHDOL]DWHGLQHOHPHQWHVDXVXEDQVDPEOXULde cofraj refolosibile


ODXQDQXPLWQXPUGHWXUQUL

FRIUDMH GHPRQWDELOH PRELOH FDUH VH GHSODVHD] L LDX SR]LLL VXFFHVLYH SH PVXUD WXUQULL
EHWRQXOXLFRIUDMHJOLVDQWHVDXSLWRDUH

'LQSXQFWGHYHGHUHDOQDWXULLPDWHULDOXOXLGLQFDUHVXQWFRQIHFLRQate se deosebesc:
-

FRIUDMHGLQOHPQVDXFSWXLWHFXOHPQ

cofraje tego;

FRIUDMHIXUQLUXLWHGHWLS'2.$3$6&+$/vPELQDWHVDXWUDWDWHFXULQL

cofraje metalice.

19
7.2.

35(*7,5($&21752/8/,5(&(3,$/8&55ILOR DE COFRARE

nainte de fiecare refolosire, cofrDMHOH YRU IL UHYL]XLWH L UHSDUDWH 5HIRORVLUHD FkW L QXPUXO GH
refolosiri, se vor stabili numai cu acordul beneficiarului.
QVFRSXOUHIRORVLULLFRIUDMHOHYRUILVXSXVHXUPWRDUHORURSHUDLXQL
-

FXULUHD FX JULM UHSDUDUHD L VSODUHD vQDLQWH L GXS UHIRORVLUH FkQG VSODUHD VH IDFH vQ
DPSODVDPHQW DSD YD IL GUHQDWvQDIDU QXHVWHSHUPLVFXULUHDFRIUDMHORUQXPDLFXMHWGH
aer);

WUDWDUHD VXSUDIHHORU FH YLQ vQ FRQWDFW FX EHWRQXO FX R VXEVWDQ FH WUHEXLH V XXUH]H
decofrarea, n scopul desprLQGHULL XRDUH D FRIUDMXOXL vQ FD]XO vQ FDUH VH IRORVHVF VXEVWDQH
OXEULILDQWHXOHLRDVHQXHVWHSHUPLVFDDFHVWHDVYLQvQFRQWDFWFXDUPWXULOH

QYHGHUHDDVLJXUULLXQHLH[HFXLLFRUHFWHDFRIUDMHORUVHYRUHIHFWXDYHULILFULHWDSL]DWHDVWIHO
-

preliminar, controlndu-VHOXFUULOHSUHJWLWRDUHLHOHPHQWHOHVDXVXEDQVDPEOXULOHGHFRIUDMH
LVXVLQHUL

vQ FXUVXO H[HFXLHL YHULILFkQGX-VH SR]LLRQDUHD vQ UDSRUW FX WUDVDUHD L PRGXO GH IL[DUH D
elementelor;

ILQDOUHFHSLDFRIUDMHORULFRQVHPQDUHDFRQVWDWULORUvQ5HJLVWUXOGHSURFHVHYHUEDOHSHQWUX
YHULILFDUHDFDOLWLLOXFUULORUFHGHYLQDVFXQVH
7.3.

0217$5($,686,1(5ILE COFRAJELOR

7.3.1 Montarea cofrajelor


0RQWDUHDFRIUDMHORUYDFXSULQGHXUPWRDUHOHRSHUDLL

7.3.2

WUDVDUHDSR]LLHLFRIUDMHORU

DVDPEODUHDLVXVLQHUHDSURYL]RULHDSDQRXULORU

YHULILFDUHDLFRUHFWDUHDSR]LLHLSDQRXULORU

vQFKHLHUHDOHJDUHDLVSULMLQLUHDGHILQLWLYDFRIUDMHORU

6XVLQHULOHFRIUDMHORU
QFD]XULOHvQFDUHHOHPHQWHOHGHVXVLQHUHDFRIUDMHORUUHD]HPSHWHUHQVHYDDVLJXUDrepartizarea

VROLFLWULORU LQkQG VHDPD GH JUDGXO GH FRPSDFWDUH L SRVLELOLWLOH GH vQPXLHUH DVWIHO vQFkW V VH HYLWH
SURGXFHUHDWDVULORU
QFD]XULOHvQFDUHWHUHQXOHVWHvQJKHDWVDXH[SXVvQJKHXOXLUH]HPDUHDVXVLQHULORUVHYDIDFHDVWIHO
vQFkWV VHHYLWHGHSODVDUHDDFHVWRUDvQIXQFLHGHFRQGLLLOHGHWHPSHUDWXU

CAPITOLUL 8.

$50785,

3UH]HQWXOFDSLWROWUDWHD]FRQGLLLOHWHKQLFHQHFHVDUHSHQWUXSURLHFWDUHDSURFXUDUHDIDVRQDUHDL
PRQWDUHDDUPWXULORUXWLOL]DWHODVWUXFWXULOHGHEHWRQDUPDWSHQWUXSRGXri.

20
3HQWUXFRQGLLLOHVSHFLILFHSULYLQGIXQGDLLOHHOHYDLLOHLQIUDVWUXFWXULORUVXSUDVWUXFWXULOHGHEHWRQ
DUPDWLGHEHWRQSUHFRPSULPDWVHYRUDSOLFDSUHYHGHULOHGLQFDSLWROHOHrespectice.
8.1.

2(/85,3(1758$507URI

2HOXOEHWRQWUHEXLHVvQGHSOLQHDVF FRQGLLLOHWHKQLFHSUHY]XWHvQ67$6-89, STAS 438/2L65-98.


7LSXULOHXWLOL]DWHFXUHQWvQHOHPHQWHOHGHEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDWLGRPHQLLOHORUGH
DSOLFDUHVXQWLQGLFDWHvQWDEHOXOXUPWRULFRUHVSXQGSUHYHGHULORUGLQ&RGXOGH SUDFWLF1(
7LSXOGHRHO
2HOEHWRQURWXQGQHWHG
STAS 438/1-89
6kUPWUDVQHWHGSHQWUXEHWRQDUPDW
STAS 438/2-91
Plase sudate pentru beton armat
SR 438/3-98
3URGXVHGLQRHOSHQWUXDUPDUHD
EHWRQXOXL2HOEHWRQFXSURILO
periodic STAS 438/1-89

Simbol
OB 37
STNB
STNB
PC 52
PC 60

Domeniul de utilizare
$UPWXULGHUH]LVWHQVDXDUPWXUL
constructive
$UPWXULGHUH]LVWHQVDXDUPWXUL
cRQVWUXFWLYHDUPWXULOHGHUH]LVWHQ
numai sub forma de plase sau carcase
sudate
$UPWXULGHUH]LVWHQFXEHWRDQHGHFODV
FHOSXLQ& %F
$UPWXULGHUH]LVWHQODHOHPHQWHFX
EHWRDQHGHFODVFHOSXLQ& %F

3HQWUXRHOXULOHGLQLPSRUWHVWHREOLJDWRULHH[LVWHQDFHUWLILFDWXOXLGHFDOLWDWHHPLVGHXQLWDWHDFDUH
a importat oHOXOLWUHEXLHVILHDJUHPHQWDWHWHKQLFFXSUHFL]DUHDGRPHQLXOXLGHXWLOL]DUH
Q FHUWLILFDWXO GH FDOLWDWH VH YD PHQLRQD WLSXO FRUHVSXQ]WRU GH RHO GLQ 67$6 67$6
 65 HFKLYDODUHD ILLQG IFXW SULQ OXDUHD vQ FRQVLGHUDUH D WXturor parametrilor de
calitate.
QFD]XOvQFDUHH[LVWGXELXDVXSUDPRGXOXLvQFDUHV-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea
XWLOL]D RHOXO UHVSHFWLY QXPDL SH ED]D UH]XOWDWHORU vQFHUFULORU GH ODERUDWRU FX DFRUGXO VFULV DO XQXL
institut de speciaOLWDWHLGXSDSUREDUHDEHQHILFLDUXOXL
8.2.

/,95$5($,0$5&$5($

/LYUDUHD RHOXOXL EHWRQ VH YD IDFH vQ FRQIRUPLWDWH FX UHJOHPHQWULOH vQ YLJRDUH vQVRLW GH XQ
GRFXPHQW GH FDOLWDWH FHUWLILFDW GH FDOLWDWHLQVSHFLH GHFODUDLH GH FRQIRUPLWDWH GXS FHUWLILcarea
SURGXVXOXLGHXQRUJDQLVPDFUHGLWDWLGHRFRSLHGXSFHUWLILFDWXOGHFRQIRUPLWDWH
'RFXPHQWHOH FH vQVRHVF OLYUDUHD RHOXOXL EHWRQ GH OD SURGXFWRU WUHEXLH V FRQLQ XUPWRDUHOH
LQIRUPDLL
-

GHQXPLUHDLWLSXOGHRWHOVWDQGDUGXOXWLOL]DW

toate iQIRUPDLLOHSHQWUXLGHQWLILFDUHDORWXULORU

greutatea neta;

valorile determinate privind criteriile de performanta.

21
)LHFDUHFRODFVDXOHJWXUGHEDUHVDXSODVHVXGDWHYDSXUWDRHWLFKHWELQHOHJDWFDUHYDFRQLQH
-

marca produsului;

WLSXODUPWXULL

numUXOXLORWXOXLLDOFRODFXOXLVDXOHJWXULL

JUHXWDWHDQHW

semnul CTC.

2HOXOOLYUDWGHIXUQL]RULLQWHUPHGLDULYDILvQVRLWGHXQFHUWLILFDWSULYLQGFDOLWDWHDSURGXVHORUFDUH
YDFRQLQHWRDWHGDWHOHGLQGRFXPHQWHOHGHFDOLWDWHHOLEHUDWHGHSURGXFWRUXO RHOXOXLEHWRQ
8.3.

75$1632578/,'(32=ITAREA

%DUHOH GH DUPWXU SODVHOH VXGDWH L FDUFDVHOH SUHIDEULFDWH GH DUPWXU YRU IL WUDQVSRUWDWH L
GHSR]LWDWH DVWIHO vQFkW V QX VXIHUH GHWHULRUUL VDX V SUH]LQWH VXEVWDQH FDUH SRW DIHFWD DUPWXUD LVDX
betonul VDXDGHUHQDEHWRQ- DUPWXU
2HOXULOHSHQWUXDUPWXULWUHEXLHVILHGHSR]LWDWHVHSDUDWSHWLSXULLGLDPHWUHvQVSDLLDPHQDMDWH
LGRWDWHFRUHVSXQ]WRUDVWIHOvQFkWVVHDVLJXUH
-

HYLWDUHDFRQGLLLORUFDUHIDYRUL]HD]FRURGDUHDDUPWXULL

evitarea PXUGULULLDFHVWRUDFXSPkQWVDXDOWHPDWHULDOH

DVLJXUDUHDSRVLELOLWLORUGHLGHQWLILFDUHXRDUDILHFUXLVRUWLPHQWLGLDPHWUX
8.4.

&21752/8/&$/,7,,

&RQWUROXOFDOLWLLRHOXOXLVHYDIDFHFRQIRUPSUHYHGHULORUSUH]HQWDWHODFDSLWROXOGLQ&RGXOGH
SUDFWLF1(LDQH[DGLQ&RGXOGHSUDFWLF1(
8.5.

FASONAREA, MONTAREA ,/(*$5($$50785,/OR

)DVRQDUHD EDUHORU FRQIHFLRQDUHD L PRQWDUHD FDUFDVHORU GH DUPWXU VH YD IDFH vQ VWULFW
conformitate cu prevederile proiectului.
nainte de a VH WUHFH OD IDVRQDUHD DUPWXULORU H[HFXWDQWXO YD DQDOL]D SUHYHGHULOH SURLHFWXOXL
LQkQGVHDPDGHSRVLELOLWLOHSUDFWLFHGHPRQWDUHLIL[DUHDEDUHORUSUHFXPLGHDVSHFWHWHKQRORJLFHGH
EHWRQDUH L FRPSDFWDUH 'DF VH FRQVLGHU QHFHVDU VH YD VROLFLWD UHH[DPLQDUHD GH FWUH SURLHFWDQW D
GLVSR]LLLORUGHDUPDUHSUHY]XWHvQSURLHFW
$UPWXUDWUHEXLHWLDWvQGRLWPDQLSXODWDVWIHOvQFkWVVHHYLWH
-

GHWHULRUDUHDPHFDQLF GHH[FUHVWWXULORYLUL 

UXSHULDOHVXGXULORUvQFDUFDVHLSODVHVXGDWH

contDFWXO FX VXEVWDQH FDUH SRW DIHFWD SURSULHWLOH GH DGHUHQ VDX SRW SURGXFH SURFHVH GH
coroziune.

$UPWXULOHFDUHVHIDVRQHD]WUHEXLHVILHFXUDWHLGUHSWHvQDFHVWVFRSVHYRUvQGHSUWD

22
-

HYHQWXDOHLPSXULWLGHSHVXSUDIDDEDUHORU

vQGHSUWDUHDUXJLQLLvQVSHFLDOvQ]RQHOHvQFDUHEDUHOHXUPHD]DILvQQGLWHSULQVXGXU

'XS vQGHSUWDUHD UXJLQLL UHGXFHUHD VHFLXQLORU EDUHORU QX WUHEXLH V GHSHDVF DEDWHULOH
SUHY]XWHvQVWDQGDUGHOHGHSURGXV
2HOXO- beton livrat n colaci sau barele ndoite tUHEXLHVILHvQGUHSWDWHvQDLQWHGHDVHSURFHGDOD
WLHUH L IDVRQDUH IU D VH GHWHULRUD SURILOXO OD vQWLQGHUHD FX WUROLXO DOXQJLUHD PD[LP QX YD GHSL 
mm/m).
%DUHOHWLDWHLIDVRQDWHYRUILGHSR]LWDWHvQSDFKHWHHWLFKHWDWHDVWIHOvQFkWVVHHYLWH confundarea
ORULVVHDVLJXUHSVWUDUHDIRUPHLLFXUHQLHLORUSkQvQPRPHQWXOPRQWULL
6HLQWHU]LFHIDVRQDUHDDUPWXULORUODWHPSHUDWXULVXE-10C. Barele cu profil periodic cu diametrul
mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
5HFRPDQGULSULYLQGIDVRQDUHDPRQWDUHDLOHJDUHDDUPWXULORUVXQWSUH]HQWDWHvQ$QH[D,,GLQ
&RGXOGHSUDFWLF1(LFDSGLQ&RGXOGHSUDFWLF1(
3UHYHGHULOHJHQHUDOHSULYLQGFRQIHFLRQDUHDDUPWXULLSUHWHQVLRQDWH
/DSUHJWLUHDWXWXURUWLSXULORUGH DUPWXULSUHWHQVLRQDWHVHYRUUHVSHFWDXUPWRDUHOH
-

VHYDYHULILFDH[LVWHQDFHUWLILFDWXOXLGHFDOLWDWHDOORWXOXLGHRHOGLQFDUHXUPHD]DVHH[HFXWD
DUPWXUD vQ OLSVD DFHVWXL FHUWLILFDW VDX GDF H[LVW vQGRLHOL DVXSUD UHVSHFWULL FRQGLLLORU GH
transSRUWLGHSR]LWDUH vQVSHFLDOvQ]RQHFXDJUHVLYLWDWH VHYRUHIHFWXDvQFHUFULGHYHULILFDUH
D FDOLWLL vQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH GLQ SR EN 206/1/2002 (STAS 1799/88), pentru a
DYHD FRQILUPDUHD F QX DX IRVW LQIOXHQDWH GHIDYRUDELO FDUDFWHULVWLFLOH fizico - mecanice ale
DUPWXULORU UH]LVWHQDODWUDFLXQHvQGRLUHDOWHUQDQWHWF 

VXSUDIDDRHOXULORUVHYDFXUDGHLPSXULWLVWUDWXOGHUXJLQVXSHUILFLDOQHDGHUHQWLVHYD
GHJUHVD XQGHHVWHFD]XO SHQWUXDVHDVLJXUDREXQDQFRUDUHvQEOocaje, beton sau mortarul
de injectare;

RHOXULOHFDUHSUH]LQWXQvQFHSXWVODEGHFRUR]LXQHQXYRUSXWHDILXWLOL]DWHGHFkWSHED]DXQRU
SUREHFDUHVFRQILUPHFQXDXIRVWLQIOXHQDWHGHIDYRUDELOFDUDFWHULVWLFLOHIL]LFR- mecanice.

DUPWXULOHFDUHXUPHD]VILHWHQVLRQDWHVLPXOWDQYRUSURYHQLSHFkWSRVLELOGLQDFHODLORW

]RQHOHGHDUPWXUFDUHDXVXIHULWRvQGRLUHORFDOUPkQkQGGHIRUPDWHQXVHYRUXWLOL]DILLQG
LQWHU]LVRSHUDLDGHvQGUHSWDUH'DFWRWXLvQWLPSXOWUDQVSRUWXOXLVDXDOGHSR]LWUii, barele de
RHO VXSHULRU DX VXIHULW R XRDU GHIRUPDUH VH YRU vQGUHSWD PHFDQLF OD WHPSHUDWXUL GH FHO
SXLQqC.

SHQWUX DUPWXUL SUHWHQVLRQDWH LQGLYLGXDO GLDJUDPD VH YD VWDELOL SH SUREH VFXUWH GH FWUH XQ
laborator de specialitate, n conformitate cu SR EN 13369/2004 (STAS 6605/78) "ncercarea
ODWUDFLXQHDRHOXOXLDVkUPHLLDSURGXVHORUGLQVkUPSHQWUXEHWRQSUHFRPSULPDW

vQFD]XOIDVFLFXOHORUSRVWvQWLQVHYDORDUHDUHDODPRGXOXOXLGHHODVWLFLWDWHVHYDGHWHUPLQDSH
DQWLHURGDWFXWHUPLQarea pierderilor de tensiune prin frecare pe traseu.

23
/D FDOFXOXO DUPWXULORU SUHWHQVLRQDWH FRQIHFLRQDUHD PRQWDUHD L GHSR]LWDUHD DUPWXULORU
WHQVLRQDUHD EORFDUHD L LQMHFWDUHD ORU VH YD LQH VHDPD GH SUHYHGHULOH FRQVWUXFWLYH FXSULQVH vQ 67$6
10111/2-FDSLvQFDSLGLQ&RGXOGHSUDFWLFD1(LFDSGLQ&RGXOGHSUDFWLF
NE 013/02.
8.6.

72/(5$1('((;(&8,E

Q $QH[D ,, D &RGXOXL GH SUDFWLFD 1( VXQW LQGLFDWH DEDWHULOH OLPLW OD IDVRQDUHD L
PRQWDUHDDUPWXULORU
'DF SULQSURLHFWVHLQGLFDEDWHULPDLPLFLVHUHVSHFWDFHVWHD
8.7.

3$57,&8/$5,7,35,9IND ARMAREA CU PLASE SUDATE

3ODVHOHVXGDWHGLQVkUPWUDVQHWHG671%VDXSURILODW673%VHXWLOL]HD]RULGHFkWHRULHVWH
SRVLELOODDUPDUHDHOHPHQWHORUGHVXSUDIDvQFRQGLLLOHSUHYHGHULORU67$6-90.
([HFXWDUHD L XWLOL]DUHD SODVHORU VXGDWH VH YD IDFH vQ FRQIRUPLWDWH FX UHJOHPHQWULOH WHKQLFH vQ
vigoare.
3ODVHOHVXGDWHVHYRUGHSR]LWDvQORFXULDFRSHULWHIUFRQWDFWGLUHFWFXSPkQWXOVDXFXVXEVWDQH
care ar SXWHDDIHFWDDUPWXUDVDXEHWRQXOSHORWXULGHDFHOHDLWLSXULLQRWDWHFRUHVSXQ]WRU
QFUFDUHDGHVFUFDUHDLWUDQVSRUWXOSODVHORUVXGDWHVHYRUIDFHFXDWHQLHHYLWkQGX-VHL]ELULOHL
deformarea lor sau desfacerea sudurii.
QFHUFULOH VDX GHWHUPLQULOH VSHFLILFH SODVHORU VXGDWH LQFOXVLY YHULILFDUHD FDOLWLL VXGULL
nodurilor se vor efectua conform SR 438/3-98.
Q FD]XULOH vQ FDUH SODVHOH VXQW DFRSHULWH FX UXJLQ VH YD SURFHGD OD vQOWXUDUHD DFHVWHLD SULQ
periere.
'XS vQGHSUWDUHD UXJLQLL UHGXFHUHD GLPHQVLXQLORU VHFLXQLL EDUHL QX WUHEXLH V GHSHDVF
DEDWHULOHSUHY]XWHvQVWDQGDUGHOHGHSURGXV
8.8.

REGULI CONSTRUCTIVE

'LVWDQHOHPLQLPHvQWUHDUPWXULSUHFXPLGLDPHWUHOHPLQLPHDGPLVHSHQWUXDUPWXULOHGLQEHWRQ
armat monolit sau preturnat n IXQFLH GH GLIHULWHOH WLSXUL GH HOHPHQWH VH YRU FRQVLGHUD FRQIRUP 67$6
10111/2-87.
8.9.

,11',5($$50785,/2R

$OHJHUHD VLVWHPXOXL GH vQQGLUH VH IDFH FRQIRUP SUHYHGHULORU SURLHFWXOXL L SUHYHGHULORU 67$6
10111/2-'H UHJXO vQQGLUHD DUPWXULORUVHUHDOL]HD]SULQVXSUDSXQHUHIUVXGXUVDXSULQ VXGXU
IXQFLHGHGLDPHWUXOWLSXOEDUHORUIHOXOVROLFLWULL]RQHOHHOHPHQWXOXL GHH[]RQHSODVWLFHSRWHQLDOHDOH
elementelor participante la structuri antiseismice).

24
3URFHGHHOHGHvQQGLUHSRWILUHDOL]DWHSUin:
-

suprapunere;

VXGXU

PDQRDQHPHWDOR- termice;

PDQRDQHSULQSUHVDUH

QQGLUHD DUPWXULORU SULQ VXSUDSXQHUH WUHEXLH V VH IDF vQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH 67$6
10111/2-87.
QQGLUHDDUPWXULORUSULQVXGXUVHIDFHSULQSURFHGHHGHVXGDUHRELQXLW VXGDUHHOHFWULFSULQ
SXQFWH VXGDUH HOHFWULF FDS OD FDS SULQ WRSLUH LQWHUPHGLDU VXGDUH PDQXDO FX DUF HOHFWULF SULQ
VXSUDSXQHUH FX HFOLVH VXGDUH PDQXDO FDS OD FDS FX DUF HOHFWULF - sudare n cochilie, sudare n
VHPLPDQRQGHFXSUX- sudare n mediXGHELR[LGGHFDUERQ FRQIRUPUHJOHPHQWULORUWHKQLFHVSHFLILFH
UHIHULWRDUHODVXGDUHDDUPWXULORUGLQRHO- EHWRQ &L& vQFDUHVXQWLQGLFDWHLOXQJLPLOH
PLQLPHQHFHVDUHDOHFRUGRQXOXLGHVXGXULFRQGLLLOHGHH[HFXLH
Nu se permite IRORVLUHD VXGXULL OD vQQGLULOH DUPWXULORU GLQ RHOXUL DOH FURU FDOLWL DX IRVW
vPEXQWLWHSHFDOHPHFDQLF VkUPWUDV $FHDVWLQWHUGLFLHQXVHUHIHULODVXGXULOHSULQSXQFWHGH
la nodurile plaselor sudate executate industrial.
La stabilirea GLVWDQHORU vQWUH EDUHOH DUPWXULL ORQJLWXGLQDOH WUHEXLH V VH LQ VHDPD GH VSDLLOH
VXSOLPHQWDUHRFXSDWHGHHFOLVHFRFKLOLLHWFIXQFLHGHVLVWHPXOGHvQQGLUHXWLOL]DW
8WLOL]DUHD VLVWHPHORU GH vQQGLUH SULQ GLVSR]LWLYH PHFDQLFH PDQRDQH PHWDOR - termice prin
SUHVDUHVDXDOWHSURFHGHH HVWHDGPLVQXPDLSHED]DUHJOHPHQWULORUWHKQLFHVSHFLILFHVDXDJUHPHQWHORU
tehnice.
/D vQQGLULOH SULQ EXFOH UD]D GH FXUEXU LQWHULRDU D EXFOHORU WUHEXLH V UHVSHFWH SUHYHGHULOH
STAS 10111/2-87.
8.10. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON
3HQWUX DVLJXUDUHD GXUDELOLWLL HOHPHQWHORUVWUXFWXULORU L SURWHFLD DUPWXULL FRQWUD FRUR]LXQLL L R
FRQOXFUDUHFRUHVSXQ]WRDUHFXEHWRQXOHVWHQHFHVDUFDODHOHPHQWHOHGLQEHWRQDUPDWVVHUHDOL]H]HXQ
strat de acoperire cu beton miniP*URVLPHDPLQLPDVWUDWXOXLVHGHWHUPLQIXQFLHGHWLSXOHOHPHQWXOXL
FDWHJRULDHOHPHQWXOXLFRQGLLLOHGHH[SXQHUHGLDPHWUXODUPWXULORUFODVDEHWRQXOXLJUDGXOGHUH]LVWHQ
ODIRFHWF*URVLPHDVWUDWXOXLGHDFRSHULUHFXEHWRQYDILVWDELOLWSULQ proiect.
*URVLPHDVWUDWXOXLGHDFRSHULUHFXEHWRQvQPHGLLFRQVLGHUDWHIUDJUHVLYLWDWHFKLPLFVHYDVWDELOL
conform prevederilor STAS 10111/2-87. Grosimea stratului de acoperire cu beton n mediile cu
DJUHVLYLWDWHFKLPLFHVWHSUHFL]DWvQUHJOHPHQWUL WHKQLFHVSHFLDOHQ$QH[D,,D&RGXOXLGHSUDFWLF
1( VH SUH]LQW JURVLPHD VWUDWXOXL GH DFRSHULUH FX EHWRQ D DUPWXULORU SHQWUX HOHPHQWHVWUXFWXUL
situate n zona Litoralului.

25
3HQWUX DVLJXUDUHD OD H[HFXLH D VWUDWXOXL GH DFRSHULUH SURLHFWDW WUHEXLH UHDOL]DW R GLVSXQHUH
FRUHVSXQ]WRDUHDGLVWDQLHULORUGLQPDWHULDOHSODVWLFH(VWHLQWHU]LVXWLOL]DUHDGLVWDQLHULORUGLQFXSRDQH
metalice sau din lemn.
8.11. 1/2&8,5($$50785,/2535(9=87(1352,ECT
QFD]XOvQFDUHQXVHGLVSXQHGHVRUWLPHQWHOHLGLDPHWUHOHSUHY]XWHvQSURLHFWVHSRDWHSURFHGD
la nlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
'LVWDQHOH PLQLPH UHVSHFWLY PD[LPH UH]XOWDWH vQWUH EDUH SUHFXP L GLDPHWUHOH PLQLPH DGRSWDWH
WUHEXLHVvQGHSOLQHDVFFRQGLLLOHGLQ67$6-92 L67$6-VDXGLQDOWHUHJOHPHQWUL
specifice.
QORFXLUHDVHYDvQVFULHvQSODQXULOHGHH[HFXLHFDUHVHGHSXQOD&DUWHDFRQVWUXFLHL

CAPITOLUL 9. BETOANE
9.1.

PREVEDERI GENERALE

$FHVW FDSLWRO WUDWHD] FRQGLLLOH WHKQLFH JHQHUDOH QHFHVDUH OD SURLHFWDUHD L H[HFXLD HOHPHQWHORU
VDXVWUXFWXULORUGLQEHWRQVLPSOXEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDWSHQWUXSRGXULGHRVHD
/DH[HFXLDEHWRDQHORUGLQIXQGDLLHOHYDLLVXSUDVWUXFWXULGLQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW
prevederile din prezentul capitol VH YRU FRPSOHWD L FX SUHYHGHULOH VSHFLILFH FXSULQVH vQ FDSLWROHOH
Infrastructuri, Suprastructuri din beton armat, Suprastructuri din beton precomprimat.
'HDVHPHQHDVHYRUDYHDvQYHGHUHLUHJOHPHQWULOHFXSULQVHvQDQH[HOH,,,,,LI.6
GLQ &RGXO GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ SUHFRPSULPDW
LQGLFDWLY1(DSUREDWGH0/3$7FX2UGLQXO1GLQDXJXVWLSUHYHGHULOHGLQ67$6
10111/2-LSR EN 206/1/2002 (STAS 1799/88).

26
Clasa bHWRQXOXL HVWH GHILQLW SH ED]D UH]LVWHQHL FDUDFWHULVWLFH IFNFLO IFNFXE FDUH HVWH
UH]LVWHQDODFRPSUHVLXQHvQ1PPSGHWHUPLQDWSHFLOLQGULGH 150/H300 mm sau pe cuburi cu latura
GH PP OD YkUVWD GH ]LOH VXE D FUXL YDORDUH VH SRW VLWXD VWatistic cel mult 5% din rezultate.
(SUXYHWHOHYRUILSVWUDWHFRQIRUPSR EN 12390/6/2002 (STAS 1275/88).
(OHPHQWHOH GH FRQVWUXFLH DOH LQIUDVWUXFWXULORU YRU IL DOFWXLWH GLQ EHWRQ VLPSOX VDX EHWRQ DUPDW
DYkQGFODVDPLQLPDEHWRQXOXLFRQIRUPWDEHOXOXLXUPWRU
INFRASTRUCTURI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

(OHPHQWHGHFRQVWUXFLL
Betoane de egalizare
%HWRDQHGHXPSOXWXU FKHVRDQH
)XQGDLLGLQEHWRQVLPSOX
&X]LQHLIXQGDLL
)XQGDLLGLQEHWRQDUPDWFKHVRDQH SHUHLFX]LQHL
)XQGDLLLQGLUHFWH FRORDQHUDGLHU
Culei masive
- HOHYDLL
- EDQFKHW]LGGHJDUG]LGXULvQWRDUVH
&XOHLFDGUXLQFOXVLY]LGGHJDUGL]LGXULvQWRDUVH
Pile masive
- HOHYDLL
- banFKHW
Pile lamelare
Pile cadru pe doi stlpi
Pile pe un stlp
%HWRQDUPDWvQFX]LQHL

Clasa
PLQLP
C6/7,5
C8/10
C8/10
C12/15
C12/15
C16/20
C12/15
C12/15
C16/20
C12/15
C12/15
C16/20
C16/20
C25/30
C16/20

3HQWUX HOHPHQWHOH GH UH]LVWHQ DOH VXSUDVWUXFWXULORU VH IRORVHVF EHWRDQH FX FODVHOH PLQLPH
conform taEHOXOXLXUPWRU
SUPRASTRUCTURI
Nr.
crt.
1
2
3

(OHPHQWHGHUH]LVWHQ

Clasa
PLQLP
C12/15

(OHPHQWHPDVLYHGLQEHWRQVLPSOXLEHWRQDUPDW
3RGHH WXEXODUH L VXSUDVWUXFWXUL GLQ EHWRQ
VLPSOXLEHWRQDUPDW
- turnate monolit
C12/15
- prefabricate
C16/20
Suprastructuri din beton precomprimat
C25/30

3HQWUXDVLJXUDUHDGXUDELOLWLLSRGXULORUODSURLHFWDUHVHYDLQHVHDPDGHUHJLPXOGHH[SXQHUHVDX
QDWXUDLJUDGXOGHDJUHVLYLWDWHDPHGLXOXLvQFRQIRUPLWDWHFXFRGXOGHSUDFWLFD1(FDSLWROXOCHULQHSULYLQGFDUDFWHULVWLFLOHEHWRQXOXLGLQFDUH
-

subcapitolul 5.1- SHQWUXUH]LVWHQ

subcapitolul 5.2- pentru durabilitate.

27
'DF vQ XUPD DQDOL]HL FRQGLLLORU GLQ DPSODVDPHQW VH LPSXQH DGRSWDUHD XQRU FRQGLLL VSHFLDOH
atunci se va adopta clasa de beton DGHFYDWLVHYDSUHFL]DGXSFD]
-

gradul de impermeabilitate.

tipul de ciment.

dozajul minim de ciment.

YDORDUHDPD[LPDUDSRUWXOXL$&

/D SURLHFWDUHD L H[HFXWDUHD XQRU SRGXUL GLQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ SUHFRPSULPDW FX FDUDFWHU
GHRVHELW VH UHFRPDQG FRODERUDUHD FX ODERUDWRDUH GH VSHFLDOLWDWH L FDWHGUH GH VSHFLDOLWDWH GLQ
vQYPkQWXOVXSHULRUFDUHSRDWHDYHDFDRELHFW
-

DSURIXQGDUHDXQRUSUREOHPHSULYLQGFDOFXOXOVROLFLWULORU

YHULILFDUHDFRPSRUWULLSULQvQFHUFULSHPRGHOHVDXODVFDUQDWXUDO

elaborarea de caiete de sarcini speciale.

VWDELOLUHDGHPVXULSHQWUXDVLJXUDUHDGXUDELOLWLLLDVLVWHQDWHKQLFODH[HFXLH
9.2.

9.2.1

MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

Ciment
&LPHQWXULOH YRU VDWLVIDFH FHULQHOH GLQ VWDQGDUGHOH QDLRQDOH GH SURGXV VDX Gin standardele

profesionale.
&LPHQWXULOHX]XDOHVHFODVLILFFRIRUP65(165L65
6RUWLPHQWHOH X]XDOH GH FLPHQWXUL FDUDFWHUL]DUHD DFHVWRUD SUHFXP L GRPHQLXO L FRQGLLLOH GH
XWLOL]DUHVXQWSUHFL]DWHvQ$QH[D,L$QH[D,GLQ&RGXOGHSUDFWLFD1(L1(
a) /LYUDUHLWUDQVSRUW
&LPHQWXOVHOLYUHD]DPEDODWvQVDFLGHKkUWLHVDXvQYUDFWUDQVSRUWDWvQYHKLFXOHUXWLHUHYDJRDQH
GHFDOHIHUDWvQVRLWGHGRFXPHQWHOHGHFHUWLILFDUHDFDOLWLL
n cazul cimentului vrac transportul se face numai n vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
YDJRDQHGHFDOHIHUDWVSHFLDOHWLS=9&FXGHVFUFDUHSQHXPDWLF
&LPHQWXOYDILSURWHMDWGHXPH]HDOLLPSXULWLvQWLPSXOGHSR]LWULLLWUDQVSRUWXOXL
n cazuOvQFDUHXWLOL]DWRUXOSURFXUFLPHQWXOGHODXQGHSR]LW ED]GHOLYUDUH OLYUDUHDFLPHQWXOXL
YDILvQVRLWGHRGHFODUDLHGHFRQIRUPLWDWHvQFDUHVHYDPHQLRQD
-

WLSXOGHFLPHQWLIDEULFDSURGXFWRDUH

data sosirii n depozit.

QXPUXOFHUWLILFDWXOXL GHFDOLWDWHHOLEHUDWGHSURGXFWRULGDWHOHvQVFULVHvQDFHVWD

JDUDQLDUHVSHFWULLFRQGLLLORUGHSVWUDUH

QXPUXO EXOHWLQXOXL GH DQDOL] D FDOLWLL FLPHQWXOXL HIHFWXDW GH XQ ODERUDWRU DXWRUL]DW L
GDWHOH FRQLQXWH vQ DFHVWD LQFOXVLY SUHFL]DUHD FRQGLLLORU GH XWLOL]DUH vQ WRDWH FD]XULOH vQFDUH
WHUPHQXOGHJDUDQLHDH[SLUDW

28
2EOLJDLLOH IXUQL]RUXOXL UHIHULWRDUH OD JDUDQWDUHD FLPHQWXOXL VH YRU vQVFULH vQ FRQWUDFWXO vQWUH
IXUQL]RULXWLOL]DWRU
Conform standardului SR EN 196/7 - 95 pentru verificareDFRQIRUPLWLLXQHLOLYUULVDXDXQXLORW
FX SUHYHGHULOH VWDQGDUGHORU FX FHULQHOH XQXL FRQWUDFW VDX FX VSHFLILFDLLOH XQHL FRPHQ]L SUHOHYDUHD
SUREHORU GH FLPHQW WUHEXLH V DLE ORF vQ SUH]HQD SURGXFWRUXOXL YkQ]WRUXOXL L D XWLOL]DWRUXOXL 'H
asemHQHD SUHOHYDUHD SUREHORU GH FLPHQW SRDWH V VH IDF vQ SUH]HQD XWLOL]DWRUXOXL L D XQXL GHOHJDW D
FUXLLPSDULDOLWDWHVILHUHFXQRVFXWDWkWGHSURGXFWRUFkWLGHXWLOL]DWRU
3UHOHYDUHDSUREHORUVHIDFHvQJHQHUDOvQDLQWHDVDXvQWLPSXOOLYUULL7RWXLGDFHVWHQHFHVDUVH
SRDWHIDFHGXSOLYUDUHGDUFXRvQWkU]LHUHGHPD[LPXPRUH
b) Depozitarea
'HSR]LWDUHD FLPHQWXOXL VH IDFH QXPDL GXS UHFHSLRQDUHD FDQWLWDWLY L FDOLWDWLY D FLPHQWXOXL
conform prevederilor din AnexaVI.1 din NE 012/99, inclXVLY SULQ FRQVWDWDUHD H[LVWHQHL L H[DPLQDUHD
GRFXPHQWHORUGHFHUWLILFDUHDFDOLWLLLYHULILFDUHDFDSDFLWLLOLEHUHGHGHSR]LWDUHvQVLOR]XULOHGHVWLQDWH
WLSXOXLUHVSHFWLYGHFLPHQWVDXvQvQFSHULVSHFLDODPHQDMDWH
3kQ OD WHUPLQDUHD HIHFWXULL GHWHUPLQULORU DFHVWD YD IL GHSR]LWDW vQ GHSR]LWXO WDPSRQ
LQVFULSLRQDW
Depozitarea cimentului n vrac se face n celule tip siloz, n care nu au fost depozitate anterior alte
PDWHULDOH PDUFDWH SULQ vQVFULHUH YL]LELO D WLSXOXL GH FLPHQW 'HSR]LWDUHD FLPHntului ambalat n saci
WUHEXLHVVHIDFvQvQFSHULvQFKLVH3HvQWUHDJDSHULRDGGHH[SORDWDUHDVLOR]XULORUVHYDLQHHYLGHQD
ORWXULORU GH FLPHQW GHSR]LWDWH SH ILHFDUH VLOR] SULQ vQUHJLVWUDUHD ]LOQLF D SULPLULORU L D OLYUULORU6DFLL
YRU IL DH]DL vQ VWLYH SH VFkQGXUL GLVSXVH FX LQWHUVSDLL SHQWUX D VH DVLJXUD FLUFXODLD DHUXOXL OD SDUWHD
LQIHULRDUD D VWLYHL L OD R GLVWDQ GH FP GH OD SHUHLL H[WHULRUL SVWUkQG vPSUHMXUXO ORU XQ VSDLX
VXILFLHQWSHQWUXFLUFXODLH
Stivele vor avea cel mult UkQGXULGHVDFLVXSUDSXL
1XVHYDGHSLWHUPHQXOGHJDUDQLHSUHVFULVGHSURGXFWRUSHQWUXWLSXOGHFLPHQWXWLOL]DW
&LPHQWXOUPDVvQGHSR]LWSHVWHWHUPHQXOGHJDUDQLH VDXvQFRQGLLLLPSURSULLGHGHSR]LWDUHYD
SXWHD IL vQWUHEXLQDW OD OXFUUL GH EHWRQ L EHWRQ DUPDW QXPDL GXS YHULILFDUHD VWULL GH FRQVHUYDUH L D
UH]LVWHQHORUPHFDQLFH
c) &RQWUROXOFDOLWLLFLPHQWXOXL
&RQWUROXOFDOLWLLFLPHQWXOXLVHIDFH
- OD DSURYL]LRQDUH LQFOXVLY SULQ YHULILFDUHD FHUWLILFDWXOXL GH FDOLWDWHJDUDQLH HPLV GH SURGXFWRU VDX GH
ED]DGHOLYUDUHFRQIRUP$1(;$9,SXQFWXO$GLQ&RGXOGHSUDFWLF1(
- vQDLQWHGHXWLOL]DUHGHFWUHXQODERUDWRUDXWRUL]DWFRQIRUP$1(;$9,SXQFWXO%GLQ&RGXO
GHSUDFWLF1(

29
Metodele de ncercare sunt reglementate prin standardele SR EN 196/1-2006 (STAS 227/6/86),
SR EN 196/3/2006 (SR EN 196/3-95), SR EN 196/6-94 (SR 227/2/94), SR EN 196/7-95, SR EN
196/2/2006 (SR EN 196/2-95), SR EN 196/6/94 (SR 227/2-94) LSR EN 196/8/2004 (SR 227/5-96).
9.2.2

Agregate
Pentru SUHSDUDUHD EHWRDQHORU DYkQG GHQVLWDWHD DSDUHQW QRUPDO FXSULQV vQWUH L 

NJPFVHIRORVHVFDJUHJDWHJUHOHSURYHQLWHGLQVIUkPDUHDQDWXUDOLVDXFRQFDVDUHDURFLORU
$JUHJDWHOH YRU VDWLVIDFH FHULQHOH SUHY]XWH vQ SR EN 12620/2003 (STAS 1667/76) L SR
667/2000.
3HQWUXSUHSDUDUHDEHWRDQHORUFXUEDGHJUDQXOR]LWDWHDDJUHJDWXOXLWRWDOVHVWDELOHWHDVWIHOvQFkWV
VH vQFDGUH]H IXQFLH GH GR]DMXO GH FLPHQW L FRQVLVWHQD EHWRQXOXL - vQ ]RQD UHFRPDQGDW FRQIRUP
$1(;(, , GLQ &RGXO GH SUDFWLF 1( LDU SHQWUX UHDOL]DUHD HOHPHQWHORU SUHIDEULFDWH L vQ 1(
013/02.
a) 3URGXFHUHDLOLYUDUHDDJUHJDWHORU
'HLQWRULL GH EDODVWLHUHFDULHUH VXQW REOLJDL V SUH]LQWH OD OLYUDUH FHUWLILFDWXO GH FDOLWDWH SHQWUX
DJUHJDWHLFHUWLILFDWXOGHFRQIRUPLWDWHHliberat de un organism de certificare acreditat.
6WDLLOHGHSURGXFHUHDDJUHJDWHORU EDODVWLHUHOH YRUIXQFLRQDQXPDLSHED]GHDWHVWDWHOLEHUDWGH
RFRPLVLHLQWHUQvQSUH]HQDXQXLUHSUH]HQWDQWGHVHPQDWGH,6& ,QVSHFWRUDWXOGH6WDWvQ&RQVWUXFLL 
3HQWUXRELQHUHDDWHVWDWXOXLVWDLLOHGHSURGXFHUHDDJUHJDWHORUWUHEXLHVDLEXQVLVWHPSURSULX
GHDVLJXUDUHDFDOLWLL VDXVIXQFLRQH]HvQFDGUXOXQXLDJHQWHFRQRPLFFXVLVWHPGHDVLJXUDUHDFDOLWLL
FDUHVFXSULQGLDFHDVWDFWLYLWDWH FDUHVILHFXQRVFXWLPSOHPHQWDWLVDVLJXUHFDOLWDWHDSURGXVXOXL
OLYUDW OD QLYHOXO SUHYHGHULORU GLQ UHJOHPHQWUL FRPHQ]L VDX FRQWUDFWH HIXO VWDLHL YD IL DWHVWDW GH ,6&
SULQLQVSHFLLOHWHULWRULDOH5HDWHVWDUHDVWDLHLVHYDIDFHGXSDFHHDLSURFHGXU la fiecare 2 (doi) ani.
3HQWUXDFHDVWDVWDLLOHGHSURGXFHUHDDJUHJDWHORUWUHEXLHVGLVSXQGH
-

DXWRUL]DLLOH QHFHVDUH H[SORDWULL EDODVWLHUHL L GRFXPHQWHOH FDUH V GRYHGHDVF QDWXUD


]FPkQWXOXL

documentele cu privire la sistemul de asigurare a calLWLL DGRSWDW GH H[HPSOXPDQXDOXOGH


FDOLWDWHSURFHGXULJHQHUDOHGHVLVWHPSURFHGXULRSHUDLRQDOHSODQGHFDOLWDWHUHJXODPHQWGH
IXQFLRQDUHILHOHSRVWXULORUHWF 

GHSR]LWH GH DJUHJDWH FX SODWIRUPH DPHQDMDWH L DYkQG FRPSDUWLPHQWH VHSDUDWH L Parcate
SHQWUXQXPUXOQHFHVDUGHVRUWXULUH]XOWDWH

XWLODMHGHVRUWDUHHWFvQEXQVWDUHGHIXQFLRQDUHDWHVWDWH&1$0(&

SHUVRQDOFDUHYDDYHDFXQRWLQHOHLH[SHULHQDQHFHVDUHSHQWUXDFHVWJHQGHDFWLYLWLFHVHYD
GLPHQVLRQDvQFRQFRUGDQFXSUHYHGHULOHVLVWHPXOXLGHDVLJXUDUHDFDOLWLL

ODERUDWRU DXWRUL]DW VDX GRYDGD FRODERUULL SULQ FRQYHQLH VDX FRQWUDFW FX DOW ODERUDWRU
autorizat.

&RPLVLDGHDWHVWDUHLQWHUQYDDYHDXUPWRDUHDFRPSRQHQ

30
-

SUHHGLQWH- FRQGXFWRUXOWHKQLFDODJHQWXOXLHFRQRPLc (cu studii de specialitate) sau n lipsa

DFHVWXLD XQ VSHFLDOLVW DWHVWDW GH 0/3$7 FD 5HVSRQVDELO WHKQLF FX H[HFXLD DQJDMDW
permanent sau n regim de colaborare.

membri.

VSHFLDOLVWFXDWULEXLLvQGRPHQLXOFRQWUROXOXLGHFDOLWDWH

VSHFLDOLVWFXDWULEXii n domeniul de mecanizare.

HIXO ODERUDWRUXOXL DXWRUL]DW DO XQLWLL WXWHODUH VDX DO ODERUDWRUXOXL FX FDUH V-a ncheiat o
FRQYHQLHVDXXQFRQWUDFWGHFRODERUDUH

QFD]XOvQFDUHDWULEXLLOHVSHFLDOLVWXOXLGLQGRPHQLXOFRQWUROXOXLGHFDOLWDWHVXQWH[Hrcitate prin
FXPXO GH IXQFLL vQ FRQIRUPLWDWH FX VLVWHPXO GH DVLJXUDUH D FDOLWLL DGRSWDW GH XQD GLQ SHUVRDQHOH
QRPLQDOL]DWHvQFRPLVLHQXYDPDLILQHFHVDUSDUWLFLSDUHDXQXLDOWVSHFLDOLVW
6SHFLDOLVWXO GLQ GRPHQLXO PHFDQL]ULL YD SXWHD IL DQJDMDW vQ regim de colaborare pentru
SDUWLFLSDUHDODDFLXQLOHSULYLQGDWHVWDUHDEDODVWLHUHLLYDDYHDFXQRWLQHOHQHFHVDUHYHULILFULLWHKQLFHD
XWLODMHORULDSDUDWXULLXWLOL]DWH
9HULILFULOH SHULRGLFH VH YRU IDFH WULPHVWULDO GH FWUH FRPLVLH GH DWHVWDUH SHQWUX PHQLQHUHD
FRQGLLLORUDYXWHvQYHGHUHODDWHVWDUHLIXQFLRQDUHDVLVWHPXOXLGHDVLJXUDUHDFDOLWLL
Q YHGHUHD UH]ROYULL QHFRQIRUPLWLORU FRQVWDWDWH FX RFD]LD DXGLWXOXL LQWHUQ D YHULILFULORU
WULPHVWULDOH VDX D LQVSHFLLORU HIHFWXDWH GH RUJDQLVPHOH DELOLWDWH DJHQWXO HFRQRPLF VWDLD GH SUHSDUDUH
DJUHJDWH VDX IRUXO WXWHODU YD OXD PVXUL SUHYHQWLYH VDX FRUHFWLYH GXS FD] $GXFHUHD OD vQGHSOLQLUH D
DFLXQLORU FRUHFWLYH VH FRPXQLF vQ PD[LPXP RUH RUJDQXOXL FRQVWDWDWRU SHQWUX D GHFLGH vQ
conformitDWHFXSUHYHGHULOHXUPWRDUH
Q VLWXDLD FRQVWDWULL XQRU GHILFLHQH FX LPSOLFDLL DVXSUD FDOLWLL DJUHJDWHORU VH YRU OXD
XUPWRDUHOHPVXUL
235,5($ OLYUULL GH DJUHJDWH SHQWUX EHWRDQH GDF VH FRQVWDW FHO SXLQ XQD GLQ XUPWRDUHOH
deficiente;
-

deteriorDUHDSHUHLORUSDGRFXULORUGHGHSR]LWDUHDDJUHJDWHORU

deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor.

OLSVDSHUVRQDOXOXLFDOLILFDWFHGHVHUYHWHVWDLD

QHUHVSHFWDUHDLQVWUXFLXQLORUGHvQWUHLQHUHDXWLODMHORU

DOWHGHILFLHQHFHSRWDIHFWDQHIDYRUabil calitatea agregatelor.

235,5($IXQFLRQDULLVWDLHLGHSURGXFHUHDDJUHJDWHORUvQED]DXQHLDGLQXUPWRDUHOHFRQVWDWUL
-

GHUHJODUHDXWLODMHORUGHVRUWDUHVSODUHDDJUHJDWHORU

RELQHUHDGHUH]XOWDWHQHFRUHVSXQ]WRDUHSULYLQGFDOLWDWHDDJUHJDWHORU

nHUHVSHFWDUHDHIHFWXULLvQFHUFULORUFRQIRUPUHJOHPHQWULORUvQYLJRDUH

QHIXQFLRQDUHDVLVWHPXOXLGHDVLJXUDUHDFDOLWLL

31
Q DFHVWH FD]XUL UHOXDUHD DFWLYLWLL vQ FRQGLLL QRUPDOH VH YD IDFH SH ED]D UHFRQILUPULL
FHUWLILFDWXOXLGHDWHVWDUHGHFWUHFRPLsia de atestare.
Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor prezentate n paragraful
"Proiectarea amestecului".
Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse n medii umede trebuie
verificate n prealabil SULQDQDOL]DUHDFWLYLWLLFXDOFDOLLOHGLQEHWRQ
b) 7UDQVSRUWXOLGHSR]LWDUHD
$JUHJDWHOHQXWUHEXLHVILHFRQWDPLQDWHFXDOWHPDWHULDOHvQWLPSXOWUDQVSRUWXOXLVDXGHSR]LWULL
'HSR]LWDUHDDJUHJDWHORUWUHEXLHIFXWSHSODWIRUPHEHWRQDWHDYkQGSDQWH LULJROHGHHYDFXDUHD
DSHORU 3HQWUX GHSR]LWDUHD VHSDUDW D GLIHULWHORU VRUWXUL VH YRU FUHD FRPSDUWLPHQWH FX vQOLPH
FRUHVSXQ]WRDUHSHQWUXHYLWDUHDDPHVWHFULLFXDOWHVRUWXUL&RPSDUWLPHQWHOHVHYRUPDUFDFXWLSXOGHVRUW
depozitat.
Nu se admite depo]LWDUHDGLUHFWSHSPkQWVDXSHSODWIRUPHEDODVWDWH
c) &RQWUROXOFDOLWLLDJUHJDWHORU
&RQWUROXOFDOLWLLDJUHJDWHORUHVWHSUH]HQWDWvQ$1(;$9,D&RGXOXLGHSUDFWLFD1(LDU
metodele de verificare sunt reglementate n STAS 4606/80.
Pentru elHPHQWHOHSUHIDEULFDWHVHYDUHVSHFWDL&RGXOGHSUDFWLFD1( Anexa 7.1.
9.2.3 Apa
$SDGHDPHVWHFDUHXWLOL]DWODSUHSDUDUHDEHWRDQHORUSRDWHVSURYLQGLQUHHDXDSXEOLFVDXGLQ
DOW VXUV GDU vQ DFHVW XOWLP FD] WUHEXLH V vQGHSOLQHDVF FRQGLLLOH WHKQLFH SUHY]XWH vQ SR EN
1008/2003 (STAS 790/84).
9.2.4 Aditivi
Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:
-

vPEXQWLUHD OXFUDELOLWLL EHWRDQHORU GHVWLQDWH H[HFXWULL HOHPHQWHORU FX DUPWXUL GHVH


VHFLXQLVXELULvQOLPHPDUHGHWXUQDUH.

SXQHUHDvQRSHUDEHWRDQHORUSULQSRPSDUH

vPEXQWLUHDJUDGXOXLGHLPSHUPHDELOLWDWHSHQWUXHOHPHQWHOHH[SXVHODLQWHPSHULLVDXVLWXDWH
n medii agresive.

vPEXQQLUHDFRPSRUWULLODvQJKH- GH]JKH

UHDOL]DUHDEHWRDQHORUGHFODVVXSHULRDU

reglareD SURFHVXOXL GH vQWULUH vQWkU]LHUH VDX DFFHOHUDUH GH SUL] vQ IXQFLH GH FHULQHOH
tehnologice.

FUHWHUHDUH]LVWHQHLLDGXUDELOLWLLSULQvPEXQWLUHDVWUXFWXULLEHWRQXOXL

$GLWLYLLWUHEXLHVvQGHSOLQHDVFFHULQHOHGLQUHJOHPHQWULOHVSHFLILFHVDu agrementele tehnice n


vigoare.

32
8WLOL]DUHD DGLWLYLORU OD SUHSDUDUHD EHWRDQHORU HVWH REOLJDWRULH vQ FD]XULOH PHQLRQDWH vQ WDEHOXO
XUPWRU
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Categoria de betoane
%HWRDQHVXSXVHODvQJKHGH]JKHUHSHWDW
Betoane cu permeabilitate
UHGXV
%HWRDQHH[SXVHvQFRQGLLLGH
DJUHVLYLWDWHLQWHQVLIRDUWH
LQWHQV
%HWRDQHGHUH]LVWHQDYkQG
FODVDFXSULQVvQWUH&-15
L&LQFOXVLY
Betoane executate monolit
DYkQGFODVtC 35/45
Betoane fluide - cu tasare
egala cu T5
Betoane masive
Betoane turnate prin
WHKQRORJLLVSHFLDOH IU
vibrare)

7.

8.

Betoane turnate pe timp


FOGXURV

9.

Betoane turnate pe timp


friguros
%HWRDQHFXUH]LVWHQHPDULOD
termene scurte

10.

Aditiv recomandat

2EVHUYDLL

antrenor de aer
UHGXFWRUGHDSplastifiant
idem

plastifiant sau
superplastifiant

GXSFD]
- LQWHQVUHGXFWRU- superplastifiant
GXSFD]
- LQWHQVUHGXFWRU- superplastifiant
- inhibitor de coroziune
Tasarea betonului:
T3-T3/T4 sau T4/T5-T5

superplastifiant intens reGXFWRUGH


DS
superplastifiant
(Plastifiant)
Superplastifiant+
ntrzietor de priza
ntrzietor GHSUL]
+Superplastifiant
(Plastifiant)
Anti-vQJKH
DFFHOHUDWRUGHSUL]
Acceleratori de
vQWULUH

Q FD]XULOH vQ FDUH GHL QX VXQW PHQLRQDWH vQ WDEHO - ExecutantXO DSUHFLD] F GLQ PRWLYH
WHKQRORJLFHWUHEXLHVIRORVHDVFREOLJDWRULXDGLWLYLGHXQDQXPLWWLSYDVROLFLWDDYL]XOSURLHFWDQWXOXLL
LQFOXGHUHDDFHVWRUDvQGRFXPHQWDLDGHH[HFXLH
6WDELOLUHD WLSXOXL GH DGLWLYL VDX D FRPELQDLHL GH DGLWLYL VH YD IDFH GXS FD] GH 3URLHFWDQW
([HFXWDQWVDX)XUQL]RUXOGHEHWRQOXkQGvQFRQVLGHUDUHUHFRPDQGULOHGLQWDEHO$1(;$,L$1(;$
I.4 - SFW GLQ &RGXO GH SUDFWLF 1(  LDU SHQWUX HOHPHQWHOH SUHIDEULFDWH L GLQ &RGXO GH
SUDFWLF1(
n cazurilH vQ FDUH VH IRORVHVF FRQFRPLWHQW GRX WLSXUL GH DGLWLYL D FURU FRPSDWLELOLWDWH L
FRPSRUWDUHvPSUHXQQXHVWHFXQRVFXWHVWHREOLJDWRULHHIHFWXDUHDGHvQFHUFULSUHOLPLQDUHLDYL]XOXQXL
institut de specialitate.
&RQGLLLOH WHKQLFH SHQWUX PDWHULDOHOH FRPSRQHQWH DOWHOH GHFkW FHOH RELQXLWH SUHSDUDUHD
WUDQVSRUWXO SXQHUHD vQ OXFUX L WUDWDUHD EHWRQXOXL YRU IL VWDELOLWH GH OD FD] OD FD] vQIXQFLHGHWLSXOGH
DGLWLYXWLOL]DWLYRUILPHQLRQDWHvQILDWHKQRORJLFGHEHWRQDUH

33
9.2.5 Adaosuri
Adaosurile sunt PDWHULDOH DQRUJDQLFH ILQH FH VH SRW DGXJD vQ EHWRQ vQ FDQWLWL GH SHVWH 
VXEVWDQXVFDWIDGHPDVDFLPHQWXOXLvQYHGHUHDvPEXQWLULLFDUDFWHULVWLFLORUDFHVWXLDVDXSHQWUXD
UHDOL]DSURSULHWLVSHFLDOH
$GDRVXULOH SRW vPEXQWLL XUPWRDUHOH FDUacteristici ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de
LPSHUPHDELOLWDWHUH]LVWHQDODDJHQLFKLPLFLDJUHVLYL
([LVWGRXWLSXULGHDGDRVXUL
-

LQHUWHvQORFXLWRUSDULDODOSULLILQHGLQDJUHJDWHFD]vQFDUHVHUHGXFHFXFFD
cantitatea de nisip 0 - 3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la
vPEXQWLUHDOXFUDELOLWLLLFRPSDFWLWLLEHWRQXOXL

DFWLYHFD]vQFDUHVHFRQWHD]SHSURSULHWLOHKLGUDXOLFHDOHDGDRVXOXL$GDRVXULDFWLYH
VXQW]JXUDJUDQXODWGHIXUQDOFHQXDSUDIXOGHsilice, etc.

Q FD]XO DGDRVXULORU FX SURSULHWL KLGUDXOLFH OD FDOFXOXO UDSRUWXOXL $& VH LD vQ FRQVLGHUDUH
FDQWLWDWHDGHDGDRVGLQEHWRQFDSDUWHOLDQW
8WLOL]DUHD DGDRVXULORU VH IDFH vQ FRQIRUPLWDWH FX UHJOHPHQWULOH WHKQLFH VSHFLILFH vQ YLJRDUH
agremHQWH WHKQLFH VDX SH ED]D XQRU VWXGLL vQWRFPLWH GH ODERUDWRDUHOH GH VSHFLDOLWDWH &RQGLLLOH GH
XWLOL]DUH FRQGLLLOH WHKQLFH SHQWUX PDWHULDOH FRPSRQHQWH SUHSDUDUHD WUDQVSRUWXO SXQHUHD vQ OXFUDUH L
WUDWDUHDEHWRQXOXLVHVWDELOHVFGHODFD]ODFD]IXQFLHGHWLSXOLSURSRULDDGDRVXOXLXWLOL]DW
$GDRVXULOHQXWUHEXLHVFRQLQVXEVWDQHFDUHVLQIOXHQH]HQHJDWLYSURSULHWLOHEHWRQXOXLVDX
VSURYRDFHFRURGDUHDDUPWXULL
8WLOL]DUHD FHQXLORU GH WHUPRFHQWUDO VH YDIDFHQXPDLSHED]DXQRUDSUREULVpeciale cu avizul
VDQLWDUHOLEHUDWGHRUJDQLVPHOHDELOLWDWHDOH0LQLVWHUXOXL6QWLL
7UDQVSRUWXOLGHSR]LWDUHDDGDRVXULORUWUHEXLHIFXWvQDDIHOvQFkWSURSULHWLOHIL]LFR- chimice
DOHDFHVWRUDVQXVXIHUHPRGLILFUL
9.3.

&(5,1(35,9,1'&$5$CTERISTICILE BETONULUI

&RPSR]LLD XQXL EHWRQ YD IL DOHDV vQ DD IHO vQFkW FHULQHOH SULYLQG UH]LVWHQD L GXUDELOLWDWHD
DFHVWXLDVILHDVLJXUDWH
9.3.1

&HULQHSHQWUXUH]LVWHQ
5HODLD vQWUH UDSRUWXO $& L UH]LVWHQD OD FRPSUHVLXQH D EHWRQXOXL WUHEXLH GHWHUPLQDW pentru

ILHFDUH WLS GH FLPHQW WLS GH DJUHJDWH L SHQWUX R YkUVW GDW D EHWRQXOXL $GDRVXULOH GLQ EHWRQ SRW
LQWHUYHQLvQGHWHUPLQDUHDHIHFWLYDUDSRUWXOXL$&
Q WDEHOXO XUPWRU VH SUH]LQW FODVHOH GH EHWRQ GHILQLWH SH ED]D UH]LVWHQHL FDUDFWHULVWLFH IFk
FLOLQGUXVDXIFNFXELFRUHVSRQGHQDRULHQWDWLYSULYLWRUODFODVHOHGHILQLWHvQ67$6-87.
&ODVGHUH]LVWHQD

*C 2,8/3,5

C 4/5

*C 6/7,5

C 8/10

C 12/15

34
betonului
f.ck.cil.
N/mmp
f.ck.cub. N/mmp

2,8
3,5

ClaVGHUH]LVWHQD
betonului
f.ck.cil.
N/mmp
f.ck.cub. N/mmp
&ODVGHUH]LVWHQD
betonului
f.ck.cil.
N/mmp
f.ck.cub. N/mmp

4
5

6
7,5

8
10

12
15

C 16/20

*C 18/22,5

C 20/25

C 25/30

*C 28/35

C 30/37

16
20

18
22,5

20
25

25
30

28
35

30
37

*C 32/40

C 35/45

C 40/50

C 45/55

C 50/60

32
40

35
45

40
50

45
55

50
60

 &ODVH GH EHWRQ FH QX VH UHJVHVF vQ QRUPHOH HXURSHQH L UPkQ YDODELOH QXPDL SkQ OD LQWUDUHD vQ
vigoare a Romcodurilor de proiectare (armonizate cu Eurocodul 2).
9.3.2

&HULQHSHQWUXGXUDELOLWDWH
PentUXDSURGXFHXQEHWRQGXUDELOFDUHVUH]LVWHQWHH[SXQHULLODFRQGLLLOHGHPHGLXFRQFUHWHGLQ

DPSODVDPHQWXOSRGXOXLLFDUHVSURWHMH]HDUPWXUDvPSRWULYDFRUR]LXQLLWUHEXLHUHVSHFWDWHXUPWRDUHOH
FHULQH
- selectarea materialelor componente ale betonulXL DVWIHO vQFkW V QX FRQLQ LPSXULWL FDUH SRW
GXQDDUPWXULL
- DOHJHUHDFRPSR]LLHLDVWIHOvQFkWEHWRQXO

VVDWLVIDFWRDWHFULWHULLOHGHSHUIRUPDQVSHFLILFDWHSHQWUXEHWRQXOvQWULW

VSRDWILWXUQDWLFRPSDFWDWSHQWUXDIRUPDRVWUXFWXUFRPSDFW
SHQWUXSURWHMDUHDDUPWXULL

VVHHYLWHDFLXQLOHLQWHUQHFHGXQHD]EHWRQXOXL H[HPSOXUHDFWLYL
alcalii - agregate).

VUH]LVWHDFLXQLORUH[WHUQHFXPDUILLQIOXHQHOHPHGLXOXLvQFRQMXUWRU

- DPHVWHFDUHD WUDQVSRUWXO SXQHUHD vQ RSHU L FRPSDFWDUHD EHWRQXOXL SURDVSW V VH IDF DVWIHO
vQFkWPDWHULDOHOHFRPSRQHQWHDOHEHWRQXOXLVILHXQLIRUPGLVWULEXLWHvQDPHVWHFVQXVHJUHJHLEHWRQXO
VUHDOL]H]HRVWUXFWXUFRPSDFW
- WUDWDUHD FRUHVSXQ]WRDUH D EHWRQXOXL SHQWUX RELQHUHD SURSULHWLORU GRULWH DOH EHWRQXOXL L
SURWHMDUHDFRUHVSXQ]WRDUHDDUPWXULL
&HULQHOH GH GXUDELOLWDWH QHFHVDUH SURWHMULL DUPWXULL vPSRWULYD FRUR]LXQLL SUHFXP L SVWUDUHD
FDUDFWHULVWLFLORUEHWRQXOXLODDFLXQLOHIL]LFR- chimice n timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate
n primul rnd de permeabilitatea betonului.
QDFHVWVHQVJUDGXOGHLPSHUPHDELOLWDWHDOEHWRQXOXLYDILVWDELOLWIXQFLHGHFODVDGHH[SXQHUHvQ
FDUHHVWHvQFDGUDWSRGXO&ODVHOHGHH[SXQHUHVXQWFRQIRUP&RGXOXLGHSUDFWLF1(.
1LYHOHOHGHSHUIRUPDQODLPSHUPHDELOLWDWHDEHWRDQHORUVXQW

35
$GkQFLPHDOLPLWGHSWUXQGHUHDDSHL PP
100
200
Grad de impermeabilitate

P
P
P

10
4

10
8

10
12

P
P
P

Presiunea
apei
(bari)
4

20
4

20
8

12

20

12

Gradul de impermeabilitate este stabilit conform SR EN 206/1/2002 (STAS 3622/86).


5H]LVWHQWDODvQJKH-GH]JKHDEHWRQXOXLFDUDFWHUL]DWSULQJUDGXOGHJHOLYLWDWHIXQFLHGHQXPUXO
de cicOXULGHvQJKH-GH]JKHWUHEXLHVVHvQFDGUH]HvQSUHYHGHULOH7DEHOXOXLGLQ&RGXOGHSUDFWLF1(
012/99.
1LYHOHOHGHSHUIRUPDQODJHOLYLWDWHDEHWRDQHORUVXQW
Gradul de gelivitate al betonului
G 50
G 100
G 150

1XPUGHFLFOXULGHvQJKH-GH]JKH
50
100
150

9DORDUHD GH ED] D GHIRUPDLHL VSHFLILFH OD GH ]LOH D EHWRQXOXL GDWRULW FRQWUDFLHL SHQWUX
EHWRDQHRELQXLWHvQFRQGLLLQRUPDOHGHvQWULUHHVWHGHFRQIRUP67$6-90.
9.4.

&(5,1('(%$=35,9,1'&2032=,,$%(721ULUI

3UHVFULSLLOH GLQ SUH]HQWXO FDLHW GH VDUFLQL VXQW FRUHVSXQ]WRDUH EHWRQXOXL D FUXL FRPSR]LLH VH
VWDELOHWHODVWDLDSURGXFWRUXOXLSULQWU-un laborator autorizat.
Q FD]XO vQ FDUH FRPSR]LLD EHWRQXOXL VH VWDELOHWH GH FWUH SURLHFWDQW LVDX XWLOL]DWRU VH YD
ntocmi un caiet de sarcini special.
9.4.1

&RQGLLLJHQHUDOH
$OHJHUHDFRPSRQHQLORULVWDELOLUHDFRPSR]LLHLEHWRQXOXLSURLHFWDWVHIDFHGHFWUHSURGXFWRUSH

ED]D XQRU DPHVWHFXUL SUHOLPLQDUH VWDELOLWH L YHULILFDWH GH FWUH XQ ODERUDWRU DXWRUL]DW Q DEVHQD Xnor
GDWHDQWHULRDUHVHUHFRPDQGHIHFWXDUHDXQRUDPHVWHFXULSUHOLPLQDUHQDFHVWFD]SURGXFWRUXOVWDELOHWH
FRPSR]LLDEHWRQXOXLDVWIHOvQFkWVDLERFRQVLVWHQQHFHVDUVQXVHJUHJHLVVHFRPSDFWH]HXRU
%HWRQXO vQWULW WUHEXLH V FRUHVSXQG FHULQHORU WHKQLFH SHQWUX FDUH D IRVW SURLHFWDW L vQ PRG
VSHFLDOVDLEUH]LVWHQDODFRPSUHVLXQHFHUXWQDFHVWHFD]XULDPHVWHFXULOHGHSUREDOHEHWRQXOXLvQ
VWDUH vQWULW WUHEXLH V ILH VXSXVH vQFHUFULORU SHQWUX GHWHUPLQDUHD FDUDFWHULVWLFLORU SHQtru care au fost
SURLHFWDWH%HWRQXOWUHEXLHVILHGXUDELOVUHDOL]H]HREXQSURWHFLHDDUPWXULL
9.4.1.1 'DWHSULYLQGFRPSR]LLDEHWRQXOXL
QFD]XODPHVWHFXOXLSURLHFWDWWUHEXLHVSHFLILFDWHXUPWRDUHOHGDWHGHED]
D &ODVDGHUH]LVWHQ
b) Dimensiunea PD[LPDJUDQXOHLDJUHJDWHORU

36
F &RQVLVWHQDEHWRQXOXLSURDVSW
G 'DWHSULYLQGFRPSR]LLDEHWRQXOXL GHH[HPSOXUDSRUWXO$&PD[LPWLSXOLGR]DMXOPLQLPGH
FLPHQW IXQFLHGHPRGXOGHXWLOL]DUHDEHWRQXOXL EHWRQVLPSOXEHWRQDUPDW FRQGLLLOHGe expunere etc.
vQFRQFRUGDQFXSUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLF1(L1(
9.4.1.2 6WDLDGHEHWRDQHLXWLOL]DWRUXO
6WDLD GH EHWRDQH L XWLOL]DWRUXO DX REOLJDLD GH D OLYUD UHVSHFWLY GH D FRPDQGD EHWRQ QXPDL SH
baza unor comenzi n care se va nVFULH WLSXO GH EHWRQ L GHWDOLL SULYLQG FRPSR]LLD EHWRQXOXL FRQIRUP
FHORUGHPDLVXVSURJUDPXOLULWPXOGHOLYUDUHSUHFXPLSDUWHDGHVWUXFWXUvQFDUHVHYDIRORVL
9.4.1.3 Livrarea betonului
/LYUDUHDEHWRQXOXLWUHEXLHvQVRLWGHXQERQGHOLYUDUH- transport beton.
9.4.1.4 &RPSR]LLDEHWRQXOXL
&RPSR]LLD EHWRQXOXL VH VWDELOHWH LVDX VH YHULILF GH XQ ODERUDWRU DXWRUL]DW VWDELOLUHD
FRPSR]LLHLEHWRQXOXLWUHEXLHVVHIDF
- ODLQWUDUHDvQIXQFLXQHDXQHLVWDLLGHEHWRDQH
- ODVFKLPEDUHDWLSXOXLGHFLPHQWLsau agregate.
- la schimbarea tipului de aditiv.
- OD SUHJWLUHD H[HFXWULL XQRU HOHPHQWH DOH SRGXOXL FDUH QHFHVLW XQ EHWRQ FX FDUDFWHULVWLFL
GHRVHELWHGHFHOHFXUHQWSUHSDUDWHVDXGHFODVHJDOVDXPDLPDUHGH&
9.4.2 Proiectarea amestecului
9.4.2.1 &HULQH SULYLQGFRQVLVWHQDEHWRQXOXL
/XFUDELOLWDWHD UHSUH]LQW FDSDFLWDWHD EHWRQXOXL SURDVSW GH D SXWHD IL WXUQDW vQ GLIHULWH FRQGLLL
SUHVWDELOLWHLDILFRPSDFWDWFRUHVSXQ]WRU
/XFUDELOLWDWHDVHDSUHFLD]SHED]DFRQVLVWHQHLEHWRQXOXL
&RQVLVWHQD EHWRQXOXL SURDVSW SRDWH IL GHWHUPLQDW SULQ XUPWRDUHOH PHWRGH WDVDUHD FRQXOXL
remodelare VE - %( JUDG GH FRPSDFWDUH L UVSkQGLUH FRQIRUP SUHYHGHULORU &RGXOXL GH SUDFWLF 1(
&DSLWROXOL$1(;$,WDEHOH,L,
9.4.2.2 &HULQHSULYLQGJUDQXOozitatea agregatelor
6HYRUUHVSHFWDSUHYHGHULOHFDSLWROXOXLGLQ&RGXOGHSUDFWLF1(
9.4.2.3 &HULQHSULYLQGDOHJHUHDWLSXOXLGR]DMXOXLGHFLPHQWLUDSRUWXOXL$&
5HFRPDQGUL SULYLQG DOHJHUHD WLSXOXL GH FLPHQW VXQW SUH]HQWDWH vQ $1(;$ , GLQ &odul de
SUDFWLF1(
5DSRUWXO$&HVWHVWDELOLWIXQFLHGHFRQGLLLOHGHUH]LVWHQLPSXVHEHWRQXOXL
9DORULOHRULHQWDWLYHVXQWGDWHvQ$1(;$,WDEHOXO,GLQ&RGXOGHSUDFWLF1(
$OHJHUHDFRPSR]LLHLVHIDFHSULQvQFHUFULSUHOLPLQDUHXUPULQGX-VHUHDOL]DUHDFHULQHORU

37
9.4.2.4 &HULQHSULYLQGDOHJHUHDDGLWLYLORULDGDRVXULORU
$GLWLYLL L DGDRVXULOH YRU IL DGXJDWH vQDPHVWHF QXPDL vQDVHPHQHD FDQWLWL vQFkW V QXUHGXF
GXUDELOLWDWHDEHWRQXOXLVDXVSURGXFFRUR]LXQHDDUPWXULL
Utili]DUHDDGLWLYLORUVHIDFHFRQIRUPSUHYHGHULORU$1(;(,,GLQ&RGXOGHSUDFWLF1(
SH ED]D LQVWUXFLXQLORU GH IRORVLUH FH WUHEXLH V ILH vQ DFRUG FX UHJOHPHQWUL VSHFLILFH VDX DJUHPHQWH
WHKQLFHED]DWHSHGHWHUPLQULH[SHULPHQWDOH
Q $1(;(/( , L , GLQ &RGXO GH SUDFWLF 1( VH SUH]LQW UHFRPDQGUL SULYLQG
VWDELOLUHDFRPSR]LLHLEHWRDQHORU
3HQWUXHOHPHQWHOHSUHIDEULFDWHVHYRUUHVSHFWDLUHFRPDQGULOH&RGXOXLGHSUDFWLF1(
9.5.
9.5.1

1,9(/('(3(5)250$1$/(%(7218/8,

%HWRQXOSURDVSW

9.5.1.1 ConVLVWHQD
&RQVLVWHQD EHWRQXOXL SURDVSW PVXU D OXFUDELOLWLL SRDWH IL GHWHUPLQDW SULQ XUPWRDUHOH
metode: tasarea conului, remodelare VE-%(JUDGGHFRPSDFWDUHLUVSkQGLUH
&ODVLILFDUHDvQFODVHIXQFLHGHGLIHULWHOHPHWRGHSRDWHILIFXWFRQIRUP &RGGHSUDFWLFSHQWUX
H[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQEHWRQDUPDWVXEFDSLWROXOGLQLQGLFDWLY1(L1(
9.5.1.2 &RQLQXWXOGHDHURFOXV
&RQLQXWXO GH DHU RFOXV SRDWH IL GHWHUPLQDW FRQIRUP SR EN 12350/7/2003 (STAS 5479/88)
folosind metoda gUDYLPHWULFVDXPHWRGDYROXPHWULFVXESUHVLXQH
9.5.1.3 'HQVLWDWHDDSDUHQW
'HWHUPLQDUHD GHQVLWLL DSDUHQWH SH EHWRQXO SURDVSW VH HIHFWXHD] vQ FRQIRUPLWDWH FX SR EN
12350/2,3/2003; SR EN 12350/4,5,6/2002 (STAS 1759/88).
9.5.2

%HWRQXOvQWULW

9.5.2.1 5H]LVWHQDODFRPSUHVLXQe
&ODVDEHWRQXOXLHVWHGHILQLWSHED]DUH]LVWHQHLFDUDFWHULVWLFHFDUHHVWHUH]LVWHQDODFRPSUHVLXQH
1PPSGHWHUPLQDWSHFLOLQGULGHPPVDXSHFXEXULFXODWXUDGHPPODYkUVWDGH]LOH
Valorile acesteia sunt conform subcapitolului 10.3.1 din prezentul Caiet de sarcini.
9.5.2.2 (YROXLDUH]LVWHQHLEHWRQXOXL
Q XQHOH VLWXDLL VSHFLDOH HVWH QHFHVDU V VH XUPUHDVF HYROXLD UH]LVWHQHL EHWRQXOXL OD DQXPLWH
intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele pe care s-a determinat clasa betonului. n
DFHVWHFD]XULHSUXYHWHOHYRUILSVWUDWHvQFRQGLLLVLPLODUHFXFHOHODFDUHHVWHH[SXVVWUXFWXUDLYRUIL
ncercate la intervale de timp prestabilite. n cazurile n care nu se dispune de epruvete, se vor efectua
vQFHUFULQHGHVWUXFWLYHVDXvQFHUFULSHFDURWHH[WUDVHGLQHOHPHQWHOHVWUXFWXULL

38
9.5.2.3 5H]LVWHQDODSHQHWUDUHDDSHL
SR EN 1504/1/2002 (STAS 3622/86) VWDELOHWHQLYHOHOHGHSHUIRUPDQDOHEHWRDQHORUIXQFLHGH
gradul lor de impermeabilitate.
Valorile caracteristice sunt conform subcapitolului 10.3.2 din prezentul Caiet de sarcini.
9.5.2.4 5H]LVWHQDODvQJKH-GH]JKH
Valorile caracteristice sunt conform subcapitolului 10.3.2 din prezentul Caiet de sarcini.
9.5.2.5 Densitatea betonului
)XQFLHGHGHQVLWDWHEHWRDQHOHVHFODVLILFvQ

EHWRDQHXRDUHEHWRDQHFXGHQVLWDWHDDSDUHQWvQVWDUHXVFDW qC) de maxim 2000 kg/mc.


6XQWSURGXVHvQvQWUHJLPHVDXSDULDOSULQXWLOL]DUHDDJUHJDWHORUFXVWUXFWXUDSRURDV

EHWRDQHFXGHQVLWDWHDQRUPDO (semigrele sau grele) - EHWRDQHFXGHQVLWDWHDDSDUHQWvQVWDUH


XVFDW qC) mai mare de 2000 kg/mc dar nu mai mult de 2500 kg/mc.

betoane foarte greleEHWRDQHFXGHQVLWDWHDDSDUHQWvQVWDUHXVFDW qC) mai mare de 2500 kg/mc.

9.6.
9.6.1

PREPARAREA BETONULUI

3HUVRQDOXOGHFRQGXFHUHLFRQWURODOEHWRQXOXL
3HUVRQDOXO LPSOLFDW vQ DFWLYLWDWHD GH SURGXFHUH L FRQWURO DO EHWRQXOXL YD DYHD FXQRWLQHOH L

H[SHULHQDQHFHVDUHLYDILDWHVWDWLQWHUQSHQWUXDFHVWHJHQXULGHDFWLYLWL
6H YRU UHVSHFWD SUHYHGHULOH DUWLFROXOXL GLQ &RGXO GH SUDFWLF 1( LDU SHQWUX
HOHPHQWHOHSUHIDEULFDWHLSUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLF1(
9.6.2

6WDLDGHEHWRDQH
6WDLDGHEHWRDQHHVWHRXQLWDWHFDUHSURGXFHLOLYUHD]EHWRQILLQG GRWDWFXXQDVDXPDLPXOWH

LQVWDODLL VHFLL GHSUHSDUDWEHWRQVDXEHWRQLHUH&HUWLILFDUHDFDOLWLLEHWRQXOXLWUHEXLHIFXWSULQJULMD


SURGXFWRUXOXL vQ FRQIRUPLWDWH FX PHWRGRORJLD L SURFHGXULOH VWDELOLWH SH ED]D /HJLL D FDOLWLL vQ
FRQVWUXFLLGLQLD5HJXODPHQWXOXLSULYLQGFHUWLILFDUHDFDOLWLLvQFRQVWUXFLL
6WDLLOHGHEHWRDQHYRUIXQFLRQDQXPDLSHED]GHDWHVWDWHOLEHUDWODSXQHUHDvQIXQFLXQHFRQIRUP
SUHYHGHULORU&RGXOXLGHSUDFWLF1(
9.6.3 Dozarea materialelor
La dozarea matHULDOHORUFRPSRQHQWHDOHEHWRQXOXLVHDGPLWXUPWRDUHOHDEDWHUL

9.6.4

- agregate

r 3%

- FLPHQWLDSD

r 2%

- adaosuri

r 3%

- aditivi

r 5%

$PHVWHFDUHDLvQFUFDUHDvQPLMORFXOGHWUDQVSRUW
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amesWHFDUHIRUDWVDXFXFGHUHOLEHUQ

FD]XOXWLOL]ULLDJUHJDWHORUFXJUDQXOHPDLPDULGHPPVHYRUIRORVLQXPDLEHWRQLHUHFXFGHUHOLEHU

39
3ULQ DPHVWHFDUH WUHEXLH V VH RELQ R GLVWULEXLH RPRJHQ D PDWHULDOHORU FRPSRQHQWH L R
lucrabilitate constDQW
2UGLQHD GH LQWURGXFHUH D PDWHULDOHORUFRPSRQHQWHvQEHWRQLHUVHYDIDFHvQFHSkQGFXVRUWXOGH
agregate cu granula cea mai mare.
$PHVWHFDUHDFRPSRQHQLORUEHWRQXOXLVHYDIDFHSkQODRELQHUHDXQXLDPHVWHFRPRJHQ'XUDWD
DPHVWHFULLGHSLQGHGHWLSXO LFRPSR]LLDEHWRQXOXLGHFRQGLLLOHGHPHGLXLGHWLSXOLQVWDODLHL
'XUDWDGHDPHVWHFDUHYDILGHFHOSXLQVHFGHODLQWURGXFHUHDXOWLPXOXLFRPSRQHQW
'XUDWDGHDPHVWHFDUHVHYDPDMRUDGXSFD]SHQWUX
-

utilizarea de aditivi sau adaosuri.

perioade de timp friguros.

utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm.

EHWRDQHFXOXFUDELOLWDWHUHGXV WDVDUHPDLPLFGHPP 

6HUHFRPDQGFDWHPSHUDWXUDEHWRQXOXLSURDVSWODvQFHSHUHDWXUQULLVILHFXSULQVvQWUHq&L
30qC.
'XUDWDGHvQFUFDUH DXQXLPLMORFGHWUDQVSRUWVDXGHPHQLQHUHDEHWRQXOXLvQEXQFUXOWDPSRQYD
fi de maximum 20 minute.
/DWHUPLQDUHDXQXLVFKLPEVDXODvQWUHUXSHUHDSUHSDUULLEHWRQXOXLSHRGXUDWPDLPDUHGHRRU
HVWH REOLJDWRULX FD WRED EHWRQLHUHL V ILH VSODW FX MHW SXWHUQLF GH DS VDX DS DPHVWHFDW FX SLHWUL L
DSRLLPHGLDWJROLWFRPSOHW
QFD]XOEHWRQXOXLGHMDDPHVWHFDW SUHSDUDWODVWDLLIDEULFLGHEHWRDQH XWLOL]DWRUXO H[HFXWDQWXO 
WUHEXLHVDLELQIRUPDLLGHODSURGXFWRUvQFHHDFHSULYHWHFRPSR]LLa betonului pentru a putea efectua
WXUQDUHD L WUDWDUHD EHWRQXOXL vQ FRQGLLL FRUHVSXQ]WRDUH SHQWUX D SXWHD HYDOXD HYROXLD vQ WLPS D
UH]LVWHQHLLGXUDELOLWLLEHWRQXOXLGLQVWUXFWXU
$FHVWHLQIRUPDLLWUHEXLHIXUQL]DWHXWLOL]DWRUXOXLvQDLQWHGHOLYUDUHVDXODOLYUDUH3URGXFWRUXOYD
IXUQL]DXWLOL]DWRUXOXLODFHUHUHSHQWUXILHFDUHOLYUDUHDEHWRQXOXLXUPWRDUHOHLQIRUPDLLGHED]
-

GHQXPLUHDVWDLHL IDEULFLL SURGXFWRUXOXLGHEHWRQ

denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria


vQUHJLVWUULLFHUWLILFDWXOXLLFRQIRUPSXQFWXOXLDFWXOGRYHGLWRUDODWHVWULLVWDLHL
GLQ&RGXOGHSUDFWLF1(

GDWDLRUDH[DFWODFDUHV-DHIHFWXDWvQFUFDUHD LGDFHVWHFD]XOSUHFL]DUHDRUHLOD
care s-a realizat SULPXOFRQWDFWvQWUHFLPHQWLDS 

QXPUXOGHvQPDWULFXODUHDOPLMORFXOXLGHWUDQVSRUW

cantitatea de beton (mc).

%RQXOGHOLYUDUHWUHEXLHVGHDXUPWRDUHOHGDWH
* Pentru amestecul proiectat:
-

FODVDGHUH]LVWHQ

40
-

FODVDGHFRQVLVWHQDEHWRQXOXL

tipuOFODVDSUHFXPLGR]DMXOFLPHQWXOXL

WLSXOGHDJUHJDWHLJUDQXODPD[LP

WLSXULOHGHDGLWLYLLDGDRVXUL

date privind caracteristicile speciale ale betonului, de exemplu gradul de


impermeabilitate, gelivitate, etc. Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi
QRWDWH vQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH SXQFWXOXL GLQ &RGXO GH SUDFWLF 1(
012/99.

$FHVWH LQIRUPDLL SRW SURYHQL GLQ FDWDORJXO SURGXFWRUXOXL GH EHWRQ FDUH WUHEXLH V FRQLQ
LQIRUPDLLFXSULYLUHODUH]LVWHQDLFRQVLVWHQDEHWRQXOXLGR]DUHLDOWHGDWHUHOHYDQWHSULYLQGFRPSR]LLD
betonului.
'H DVHPHQHD WUHEXLH FRQVHPQDW vQ ERQXO GH OLYUDUH GDWD L RUD VRVLULL EHWRQXOXL OD SXQFWXO GH
OXFUX FRQILUPDUHD GH SULPLUH D EHWRQXOXL WHPSHUDWXUD EHWRQXOXL OD OLYUDUH L WHPSHUDWXUD PHGiului
ambiant.
'XSPD[LPXP]LOHGHODOLYUDUHDEHWRQXOXLSURGXFWRUXOHVWHREOLJDWVHOLEHUH]HXQFHUWLILFDW
GHFDOLWDWHSHQWUXEHWRQXOPDUI
5H]XOWDWHOH QHFRUHVSXQ]WRDUH RELQXWH SHQWUX SUREHOH GH EHWRQ vQWULW YRU IL FRPXQLFDWH
utilizatorului n termen de 30 zile de la livrarea betonului.
$FHDVWFRQGLLHYDILFRQVHPQDWREOLJDWRULXvQFRQWUDFWXOvQFKHLDWvQWUHSUL
9.7.
9.7.1

75$1632578/,381(5($123(5$%(7218LUI

Transportul betonului
7UDQVSRUWXO EHWRQXOXL WUHEXLH HIHFWXDW OXkQG PVXULOH QHFHVDUH Sentru a preveni segregarea,

SLHUGHUHDFRPSRQHQLORUVDXFRQWDPLQDUHDEHWRQXOXL
0LMORDFHOHGHWUDQVSRUWWUHEXLHVILHHWDQHSHQWUXDQXSHUPLWHSLHUGHUHDODSWHOXLGHFLPHQW
Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar a betoanelor
FXWDVDUHGHPD[LPPPFXDXWREDVFXODQWHFXEHQDPHQDMDWHFRUHVSXQ]WRU
7UDQVSRUWXO ORFDO DO EHWRQXOXL VH SRDWH HIHFWXD FX EHQH SRPSH YDJRQHL EHQ]L WUDQVSRUWRDUH
jgheaburi sau tomberoane.
3H WLPS GH DUL VDXSORDLHvQFD]XO WUDQVSRUWXOXLFXDXWREDVFXODQWHSHGLVWDQPDLPDUH GH 
NPVXSUDIDDOLEHUGHEHWRQWUHEXLHVILHSURWHMDWDVWIHOvQFkWVVHHYLWHPRGLILFDUHDFDUDFWHULVWLFLORU
EHWRQXOXLXUPDUHDPRGLILFULLFRQLQXWXOXLGHDS
'XUDWD PD[LP SRVLELO GH WUDQVSRUW GHSLQGH vQ VSHFLDO GH FRPSR]LLD EHWRQXOXL L FRQGLLLOH
DWPRVIHULFH'XUDWDGHWUDQVSRUWVHFRQVLGHUGLQPRPHQWXOvQFUFULLPLMORFXOXLGHWUDQVSRUWLVIkULWXO
GHVFUFULL DFHVWXLD L QX SRDWH GHSL YDORULOH RULHQWDWLYH SUH]HQWDWH vQ WDEHOXO GH PDL jos, pentru
FLPHQWXULGHFODVGHFkWGDFVHXWLOL]HD]DGLWLYLvQWkU]LHWRUL

41
'XUDWDPD[LPGHWUDQVSRUWDEHWRQXOXLFXDXWRDJLWDWRDUH
Temperatura amestecului de
beton (qqC)
10q < t d 30q
t < 10q

'XUDWDPD[LPGHWUDQVSRUW PLQXWH
FLPHQWXULGHFODV
t 42,5
cimenturi GHFODVt
50
35
70
50

QJHQHUDOVHUHFRPDQGFDWHPSHUDWXUDEHWRQXOXLSURDVSWvQDLQWHGHWXUQDUHVILHFXSULQVvQWUH
(5 - 30)qC.
QVLWXDLDEHWRDQHORUFXWHPSHUDWXULPDLPDULGHq&VXQWQHFHVDUHPVXULVXSOLPHQWDre precum:
-

VWDELOLUHDGHFWUHXQLQVWLWXWGHVSHFLDOLWDWHVDXXQODERUDWRUDXWRUL]DWDXQHLWHKQRORJLL
DGHFYDWHGHSUHSDUDUHWUDQVSRUWSXQHUHvQRSHULWUDWDUHDEHWRQXOXLLIRORVLUHDXQRU
DGLWLYLvQWkU]LHWRULHILFLHQLHWF

n cazul transportului cu DXWREDVFXODQWHGXUDWDPD[LPVHUHGXFHFXPLQXWHIDGHOLPLWHOH


din tabel.
2UL GH FkWH RUL LQWHUYDOXO GH WLPS GLQWUH GHVFUFDUHD L UHvQFUFDUHD FX EHWRQ D PLMORDFHORU GH
WUDQVSRUWGHSHWHRRUSUHFXPLODvQWUHUXSHUHDOXFUXOXLDFHVWHDYRUILFXUDWHFXMHWGHDSLDUvQ
FD]XODJLWDWRDUHORUDFHVWHDVHYRUXPSOHFXFFDPFGHDSLVHYRUURWLFXYLWH]PD[LPWLPSGH
PLQXWHGXSFDUHVHYRUJROLFRPSOHWGHDS
9.7.2

3UHJWLUHDWXUQULLEHWRQXOXL

9.7.2.1 &RQGLLLSHQWUXWXUQDUHDEHWRQXOXL
Se recomandFDWHPSHUDWXUDEHWRQXOXLSURDVSWODvQFHSHUHDWXUQULLVILHFXSULQVvQWUH0&L
300&QSHULRDGDGHWLPSIULJXURVVHYRUOXDPVXULGHSURWHFLHDVWIHOvQFkWEHWRQXOUHFHQWGHFRIUDWVVH
PHQLQODRWHPSHUDWXUGH0 C+150C, timp de minimum 3 zile de la turnare.
QWRDWHFD]XULOHVHYDLQHVHDPDLGHUHFRPDQGULOHIRUPXODWHvQFDS Tratarea betoanelor
din NE012-99.
([HFXWDUHD OXFUULORU GH EHWRQDUH SRDWH V vQFHDS QXPDL GDF VXQW vQGHSOLQLWH XUPWRDUHOH
FRQGLLL
a) ntocmirea proceduULL SHQWUX EHWRQDUHD RELHFWXOXL vQ FDX] L DFFHSWDUHD DFHVWHLD GH FWUH
investitor.
E VXQW UHDOL]DWH PVXULOH SUHJWLWRDUH VXQW DSURYL]LRQDWH L YHULILFDWH PDWHULDOHOH FRPSRQHQWH
DJUHJDWH FLPHQW DGLWLYL DGDRVXUL HWF L VXQW vQ VWDUH GH IXQFLRQDUH XWLODMHOH L GRWULOH QHFHVDUH vQ
FRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHSURFHGXULLGHH[HFXLHvQFD]XOEHWRQXOXLSUHSDUDWSHDQWLHU
F VXQW VWDELOLWH L LQVWUXLWH IRUPDLLOH GH OXFUX vQ FHHD FH SULYHWH WHKQRORJLD GH H[HFXLH L
PVXULOHSULYLQGVHFXULWDWHDPXQFLLL36,
G DXIRVWUHFHSLRQDWHFDOLWDWLYOXFUULOHGHVSWXULFRIUDMHLDUPWXUL GXSFD] 
H vQFD]XOvQFDUHGHODPRQWDUHDODUHFHSLRQDUHDDUPWXULLDWUHFXWRSHULRDGvQGHOXQJDW SHVWH
OXQL HVWHQHFHVDURLQVSHFWDUHDVWULLDUPWXULLGHFWUHRFRPLVLHDOFWXLWGLQEHQHILFLDUH[HFXWDQW

42
SURLHFWDQW L UHSUH]HQWDQWXO ,6& ,QVSHFWRUDWXO GH 6WDW vQ &RQVWUXFLL FDUH YD GHFLGH RSRUWXQLWDWHD
H[SHUWL]ULLVWULLDUPWXULLGHFWUHXQH[SHUWVDXXQLQVWLWXWGHVSHFLDOLWDWHLYDGLVSXQHHfectuarea ei; n
RULFHFD]GDFVHFRQVWDWSUH]HQDIUHFYHQWDUXJLQLLQHDGHUHQWHDUPWXUD- GXSFXULUH- QXWUHEXLHV
SUH]LQWH R UHGXFHUH D VHFLXQLL VXE DEDWHUHD PLQLP SUHY]XW vQ VWDQGDUGHOH GH SURGXV VH YD SURFHGD
DSRLODRQRXUHFHSLHFDOLWDWLY
I VXSUDIHHOHGHEHWRQWXUQDWDQWHULRULvQWULWFDUHYRUYHQLvQFRQWDFWFXEHWRQXOSURDVSWYRUIL
FXUDWH GH SRMJKLD GH ODSWH GH FLPHQW VDX GH LPSXULWL VXSUDIHHOH QX WUHEXLH V SUH]LQWH ]RQH
QHFRPSDFWDWHVDXVHJUHJDWHLWUHEXLHVDLEUXJR]LWDWHDQHFHVDUDVLJXUULLXQHLEXQHOHJWXULvQWUHFHOH
GRXEHWRDQH
J VXQWDVLJXUDWHSRVLELOLWLGHVSODUHDXWLODMHORUGHWUDQVSRUWLSXQHUHvQRSHUDEHWRQXOXL
K VXQWVWDELOLWHGXSFD]LSUHJWLWHPVXULOHFHYRUILDGRSWDWHSHQWUXFRQWLQXDUHDEHWRQULLvQ
FD]XO LQWHUYHQLHL XQRU VLWXDLL DFFLGHQWDOH VWDLH GH EHWRDQH L PLMORDFH GH WUDQVSRUW GH UH]HUY VXUV
VXSOLPHQWDUGHHQHUJLHHOHFWULFPDWHULDOHSHQWUXSURWHMDUHDEHWRQXOXLFRQGLLLGHFUHDUHDXQXLURVWGH
lucru etc.).
i QX VH vQWUHYHGH SRVLELOLWDWHD LQWHUYHQLHL XQRU FRQGLLL FOLPDWLFH QHIDYRUDELOH JHU SORL
DEXQGHQWHIXUWXQHWF 
M vQFD]XOIXQGDLLORUVXQWSUHY]XWHPVXULGHGLULMDUHDDSHORUSURYHQLWHGLQSUHFLSLWDLLDVWIHO
vQFkWDFHVWHDVQXVHDFXPXOH]HvQ]RQHOHFHXUPHD]DVHEHWRQD
N VXQW DVLJXUDWH FRQGLLLOH QHFHVDUH UHFROWULL SUREHORU OD ORFXO GH SXQHUH vQ RSHU L HIHFWXULL
GHWHUPLQULORUSUHY]XWHSHQWUXEHWRQXOSURDVSWODGHVFUFDUHDGLQPLMORFXOGHWUDQVSRUW
l) este stabilit locul de diriMDUHDHYHQWXDOHORUWUDQVSRUWXULGHEHWRQFDUHQXvQGHSOLQHVFFRQGLLLOH
WHKQLFHVWDELOLWHLVXQWUHIX]DWH
9.7.2.2 QFHSHUHDWXUQULLEHWRQXOXL
Q ED]D YHULILFULL vQGHSOLQLULL FRQGLLLORU GH OD SXQFWXO GH PDL VXV VH YD FRQVHPQD DSUREDUHD
vQFHSHULL EHWRQULL GH FWUH UHVSRQVDELOXO WHKQLF FX H[HFXLD UHSUH]HQWDQWXO EHQHILFLDUXOXL L vQ FD]XO
fazelor determinante proiectantul, reprezentantul ISC, n conformitate cu prevederile programului de
FRQWURODFDOLWLLOXFUULORU- stabilite prin contract.
Aprobarea ncHSHULLEHWRQULLWUHEXLHVILHUHFRQILUPDWSHED]DXQRUQRLYHULILFULvQFD]XULOHvQ
care:
DX LQWHUYHQLW HYHQLPHQWH GH QDWXUD V PRGLILFH VLWXDLD FRQVWDQW OD GDWD DSUREULL
LQWHPSHULLDFFLGHQWHUHOXDUHDDFWLYLWLLODOXFUULVLVWDWHLQHFRQVHUYate).
EHWRQDUHDQXDvQFHSXWvQLQWHUYDOXOGH]LOHGHODGDWDDSUREULL
QDLQWHGHWXUQDUHDEHWRQXOXLWUHEXLHYHULILFDWIXQFLRQDUHDFRUHFWDXWLODMHORUSHQWUXWUDQVSRUWXO
ORFDOLFRPSDFWDUHDEHWRQXOXL
6H LQWHU]LFH vQFHSHUHD EHWRQULL vQDLQWH GH HIHFWXDUHD YHULILFULORU L PVXULORU LQGLFDWH GH OD
punctul de mai sus.

43
9.7.3

Reguli generale de betonare


%HWRQDUHDXQHLFRQVWUXFLLYDILFRQGXVQHPLMORFLWGHFRQGXFWRUXOWHKQLFDOSXQFWXOXLGHOXFUX

$FHVWDYDILSHUPDQHQWODORFXOGHWXUQDUHLYDVXSUDYHJKHDUHVSHFWDUHDVWULFWDSUHYHGHULORUSUH]HQWXOXL
FRGLSURFHGXULLGHH[HFXLH
Betonul va fi pus n lucrare la un interval ct mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se
DGPLWHGHSLUHDGXUDWHLPD[LPHGHWUDQVSRUWLPRGLILFDUHDFRQVLVWHQHi betonului.
/DWXUQDUHDEHWRQXOXLWUHEXLHUHVSHFWDWHXUPWRDUHOHUHJXOLJHQHUDOH
D FRIUDMHOHGHOHPQEHWRQXOYHFKLVDX]LGULLOH- FDUHYRUYHQLvQFRQWDFWFXEHWRQXOSURDVSWYRUILXGDWHFXDSFX-RUHvQDLQWHLLPHGLDWvQDLQWHGHWXUQDUHDEHWRQXOXLGDUDSDUPDVvQGHQLYHOUL
YDILvQOWXUDW
E GLQPLMORFXOGHWUDQVSRUWGHVFUFDUHDEHWRQXOXLVHYDIDFHvQEHQHSRPSHEHQ]LWUDQVSRUWRDUH
jgheaburi sau direct n lucrare.
F GDF EHWRQXO DGXV OD ORFXO GH SXQHUH vQ OXFUDUH QX VH vQFDGUHD] vQ OLPLWHOH GH FRQVLVWHQ
DGPLVHVDXSUH]LQWVHJUHJULYDILUHIX]DWILLQGLQWHU]LVSXQHUHDOXLvQOXFUDUHVHDGPLWHvPEXQWLUHD
FRQVLVWHQHLQXPDLSULQIRORVLUHDXQXLVXSHUSODVWLILDQW
G vQOLPHD GH FGHUH OLEHU D EHWRQXOXL QX WUHEXLH V ILH PDL mare de 3,00 m - n cazul
HOHPHQWHORU FX OLPH GH PD[LPXP - L PvQFHOHODOWH FD]XULLQFOXVLYHOHPHQWH GH VXSUDID
SOFLIXQGDLLHWF 
H EHWRQDUHDHOHPHQWHORUFRIUDWHSHvQOLPLPDLPDULGHPVHYDIDFHSULQIHUHVWUHODWHUDOH
sau SULQ LQWHUPHGLXO XQXL IXUWXQ VDX WXE DOFWXLW GLQ WURQVRDQH GH IRUP WURQFRQLF DYkQG FDSWXO
LQIHULRUVLWXDWODPD[LPXPPGH]RQDFDUHVHEHWRQHD]
I EHWRQXO WUHEXLH V ILH UVSkQGLW XQLIRUP vQ OXQJXO HOHPHQWXOXL XUPULQGX-se realizarea de
strDWXUL RUL]RQWDOH GH PD[LPXP FP vQOLPH L WXUQDUHD QRXOXL VWUDW vQDLQWH GH vQFHSHUHD SUL]HL
betonului turnat anterior.
J VH YRU OXD PVXUL SHQWUX D VH HYLWD GHIRUPDUHD VDX GHSODVDUHD DUPWXULORU ID GH SR]LLD
SUHY]XW vQGHRVHEL SHQWUX DUPWXULOH GLVSXVH OD SDUWHD VXSHULRDU D SOFLORU vQ FRQVRO GDF WRWXL VH
YRUSURGXFHDVHPHQHDGHIHFWHHOHYRUILFRUHFWDWHvQWLPSXOWXUQULL
K VH YD XUPUL FX DWHQLH vQJOREDUHD FRPSOHW vQ EHWRQ D DUPWXULL UHVSHFWkQGX-se grosimea
stratului de acoperire, n conformitate cu prevederile proiectului.
L QX HVWH SHUPLV FLRFQLUHD VDX VFXWXUDUHD DUPWXULL vQ WLPSXO EHWRQULL L QLFL DH]DUHD SH
DUPWXULDYLEUDWRUXOXL
M vQ ]RQHOH FX DUPWXUL GHVH VH YD XUPUL FX WRDW DWHQLD XPSOHUHD FRPSOHW D VHFLXQLL SULn
vQGHVDUHD ODWHUDODEHWRQXOXLFXLSFLVDXYHUJHOHGHRHOFRQFRPLWHQWFXYLEUDUHDOXLvQFD]XOvQFDUH
DFHVWH PVXUL QX VXQW HILFLHQWH VH YRU FUHD SRVLELOLWL GH DFFHV ODWHUDO DO EHWRQXOXL SULQ VSDLL FDUH V
SHUPLWSWUXQGHUHDYLEUDWRUXOXL

44
k) sH YD XUPUL FRPSRUWDUHD L PHQLQHUHD SR]LLHL LQLLDOH D FRIUDMHORU L VXVLQHULORU DFHVWRUD
lundu-VHPVXULRSHUDWLYHGHUHPHGLHUHvQFD]XOXQRUGHSODVULVDXFHGUL
O FLUFXODLDPXQFLWRULORULXWLODMXOXLGHWUDQVSRUWvQWLPSXOEHWRQULLVHYDIDFHpe podine astfel
UH]HPDWHvQFkWVQXPRGLILFHSR]LLDDUPWXULLHVWHLQWHU]LVFLUFXODLDGLUHFWSHDUPWXULVDXSH]RQHOH
FXEHWRQSURDVSW
P EHWRQDUHDVHYDIDFHFRQWLQXXSkQODURVWXULOHGHOXFUXSUHY]XWHvQSURLHFWVDXSURFHGXUDGH
H[HFXLH
n) GXUDWD PD[LP DGPLV D vQWUHUXSHULORU GH EHWRQDUH SHQWUX FDUH QX HVWH QHFHVDU OXDUHD XQRU
PVXUL VSHFLDOH OD UHOXDUHD WXUQULL QX WUHEXLH V GHSHDVF WLPSXO GH vQFHSHUH D SUL]HL EHWRQXOXL vQ
OLSVDXQRUGHWHUPLQULGHODERUDWRUDFHDVWDVHYDFRQVLGHra de 2 ore de la prepararea betonului - n cazul
cimenturilor cu adaosuri - LUHVSHFWLYRUHvQFD]XOFLPHQWXULORUIUDGDRV
o) n cazul cnd s-D SURGXV R vQWUHUXSHUH GH EHWRQDUH PDL PDUH UHOXDUHD WXUQULL HVWH SHUPLV
QXPDLGXSSUHJWLUHDVXSUDIHHORUURVWXULORUFRQIRUPFDS5RVWXULGHOXFUXGLQ&RGXOGHSUDFWLF
NE 012/99.
S LQVWDODUHD SRGLQLORU SHQWUXFLUFXODLDOXFUWRULORULPLMORDFHORUGHWUDQVSRUWORFDODOEHWRQXOXL
SH]RQHOHEHWRQDWHSUHFXPLGHSR]LWDUHDSHHOHDXQRUVFKHOHFRIUDMHVDXDUPWXULHVWHSHUPLVQXPDL
GXS- RUHvQIXQFLHGHWHPSHUDWXUDPHGLXOXLLWLSXOGHFLPHQWXWLOL]DW GHH[HPSOXRUHGDF
temperatura este de peste 20q&LVHIRORVHWHFLPHQWGHWLS,GHFODVPDLPDUHGH 
9.7.4

Compactarea betonului
%HWRQXOYDILDVWIHOFRPSDFWDWvQFkWVFRQLQRFDQWLWDWHPLQLPGHDHURFOXV
&RPSDFWDUHD EHWRQXOXL HVWH REOLJDWRULH L VH SRDWH IDFH SULQ GLIHULWH SURFHGHH IXQFLH GH

FRQVLVWHQD EHWRQXOXL WLSXO HOHPHQWXOXL HWF Q JHQHUDO FRPSDFWDUHD PHFDQLF D EHWonului se face prin
vibrare.
6H DGPLWH FRPSDFWDUHD PDQXDO FX PDLXO YHUJHOH VDX LSFL vQ SDUDOHO GXS FD] FX FLRFQLUHD
FRIUDMHORU vQXUPWRDUHOHFD]XUL
-

LQWURGXFHUHDvQEHWRQDYLEUDWRUXOXLQXHVWHSRVLELOGLQFDX]DGLPHQVLXQLORUVHFLXQLL
sau desimLLDUPWXULLLQXVHSRDWHDSOLFDHILFLHQWYLEUDUHDH[WHUQ

vQWUHUXSHUHDIXQFLRQDULLYLEUDWRUXOXLGLQGLIHULWHPRWLYHFD]vQFDUHEHWRQDUHDWUHEXLH
VFRQWLQXHSkQODSR]LLDFRUHVSXQ]WRDUHDXQXLURVW

VHSUHYHGHSULQUHJOHPHQWULVSHFLDOH EHWRQIOuid, betoane monogranulare).

Q WLPSXO FRPSDFWULL EHWRQXOXL SURDVSW VH YD DYHD JULM V VH HYLWH GHSODVDUHD L GHJUDGDUHD
DUPWXULORULVDXFRIUDMHORU
Betonul trebuie compactat numai atta timp ct este lucrabil.
Detalii privind procedeele de vibrare mHFDQLF VXQW SUH]HQWDWH vQ $1(;$ ,9 GLQ &RGXO GH
SUDFWLF1(LDUSHQWUXHOHPHQWHOHSUHIDEULFDWHLvQ&RGXOGHSUDFWLF1(

45
9.7.5

5RVWXULGHOXFUXLGHFRIUDUH
QPVXUDvQFDUHHVWHSRVLELOVHYRUHYLWDURVWXULOHGHOXFUXRUJDQL]kQGX-VHH[HFXLDDVWIHOvQFkW

EHWRQDUHDVVHIDFIUvQWUHUXSHUHODQLYHOXOUHVSHFWLYVDXvQWUHGRXURVWXULGHGLODWDLH
&kQGURVWXULOH GH OXFUXQXSRWILHYLWDWHSR]LLDORUYDILVWDELOLWSULQSURLHFWVDXSURFHGXUDGH
H[HFXLHLVHYRUUHVSHFWDSUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLF1(L1(
(OHPHQWHOHGHFRQVWUXFLLSRWILGHFRIUDWHDWXQFLFkQGEHWRQXODDWLQVRDQXPLWUH]LVWHQFDUHHVWH
SUH]HQWDWvQGRFXPHQWDLDGH H[HFXLHLQkQGFRQWGHSUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLF1(
9.8.
9.8.1

TRATAREA BETONULUI D837851$5(

*HQHUDOLWL
Q YHGHUHD RELQHULL SURSULHWLORU SRWHQLDOH DOH EHWRQXOXL ]RQD VXSUDIHHL WUHEXLH WUDWDW L

SURWHMDWRDQXPLWSHULRDGGHWLPSIXQFLH GHWLSXOVWUXFWXULLHOHPHQWXOXLFRQGLLLOHGHPHGLXGLQ
PRPHQWXOWXUQULLLFRQGLLLOHGHH[SXQHUHvQSHULRDGDGHVHUYLFLXDVWUXFWXULL
7UDWDUHDLSURWHMDUHDEHWRQXOXLWUHEXLHVvQFHDSFkWPDLFXUkQGSRVLELOGXSFRPSDFWDUH
Acoperirea cu materiale GH SURWHFLH VH YD UHDOL]D GH vQGDW FH EHWRQXO D FSWDW R VXILFLHQW
UH]LVWHQSHQWUXFDPDWHULDOXOVQXDGHUHODVXSUDIDDDFRSHULW
7UDWDUHD EHWRQXOXL HVWH RPVXU GH SURWHFLH vPSRWULYD XVFULL SUHPDWXUHvQSDUWLFXODUGDWRULW
UDGLDLLORUVRODUHLYkQWXOXL
3URWHFLDEHWRQXOXLHVWHRPVXUGHSUHYHQLUHDHIHFWHORU
-

DQWUHQULL VFXUJHULORU SDVWHLGHFLPHQWGDWRULWSORLL VDXDSHORUFXUJWRDUH 

GLIHUHQHORUPDULGHWHPSHUDWXUvQLQWHULRUXOEHWRQXOXL

WHPSHUDWXULLVF]XWHVDXvQJKHXOXL

evenWXDOHORU RFXUL VDX YLEUDLL FDUH DU SXWHD FRQGXFH OD R GLPLQXDUH D DGHUHQHL EHWRQ DUPDWXU GXSvQWULUHDEHWRQXOXL 

3ULQFLSDOHOHPHWRGHGHWUDWDUHSURWHFLHVXQW
-

PHQLQHUHDvQFRIUDMH

DFRSHULUHDFXPDWHULDOHGHSURWHFLHPHQLQXWHvQVWDUHXPHG

VWURSLUHDSHULRGLFFXDS

DSOLFDUHDGHSHOLFXOHGHSURWHFLH

9.8.2 'XUDWDWUDWULL
'XUDWDWUDWULLGHSLQGHGH- sensibilitatea betonului la tratare.
- temperatura betonului.
- FRQGLLLOHDWPRVIHULFHvQWLPSXOLGXSWUDWDUH
- FRQGLLLOe de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii.
6HYDLQHFRQWGHSUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLF1(

46
9.9.

&21752/8/&$/,7,,/8&55,/25

$FHVW FDSLWRO SUHYHGH PVXULOHPLQLPHREOLJDWRULLQHFHVDUHFRQWUROXOXLH[HFXLHLVWUXFWXULORUGLQ


EHWRQLEHton armat. Controlul de calitate se poate face astfel:
-

FRQWUROLQWHULRU H[HFXWDWGHFWUHSURGXFWRULVDXH[HFXWDQW

FRQWUROH[WHULRU H[HFXWDWGHFWUHXQRUJDQLVPLQGHSHQGHQW

control de conformitate (executat de organisme independente autorizate pentru efectuarea


DFWLYLWLLGHFHUWLILFDUHDFDOLWLLSURGXVHORUIRORVLWH 

9.9.1

3URFHGHHGHFRQWURODFDOLWLLvQFRQVWUXFLL
3URFHGHHOHGHFRQWURODFDOLWLLvQFRQVWUXFLLFRQVWDXvQFRQWUROXOSURGXFLHLLH[HFXLHL
Acesta include:
-

FRQWUROXOSUHSDUULLEHtonului

FRQWUROXOSXQHULLvQRSHUDEHWRQXOXL

YHULILFULOHUH]XOWDWHORUvQFHUFULORUSHEHWRQXOSURDVSWLSHEHWRQXOvQWULW
9.10. EXECUTAREA BETOANELO5&835235,(7,63(CIALE
9.11.

,%(72$1(386(123(535,1352&('((6PECIALE

/DH[HFXWDUHDOXFUULORUVXSXVHXQRUDFLXQLGHRVHELWHVHIRORVHVF
- betoane rezistente la penetrarea apei.
- EHWRDQHFXUH]LVWHQPDUHODvQJKH- GH]JKHLODDJHQLFKLPLFLGHGH]JKHDUH
- betoane rezistente la atacul chimic.
- EHWRDQHFXUH]LVWHQPDUHODX]XU
De asHPHQLRVHULHvQWUHDJGHHOHPHQWHDOHSRGXULORUVHH[HFXWSULQSURFHGHHVSHFLDOHGHSXQHUH
vQRSHUFXPDUIL
- WXUQDUHDEHWRQXOXLVXEDS
- turnarea betonului prin pompare.
- turnarea betonului n cofraje glisante.
- turnarea betoanelor ciclopiene.
PeQWUX DFHVWH EHWRDQH FX SURSULHWL VSHFLDOH L SURFHGHH VSHFLDOH VH YRU UHVSHFWD SUHYHGHULOH
FDSLWROHORULGLQ&RGXOGHSUDFWLF1(

47

CAPITOLUL 10. SUPRASTRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT


10.1. PREVEDERI GENERALE
$FHVWFDSLWROVHUHIHUODOXFUULOHVDXSULOHGHOXFUULH[HFXWDWHGLQEHWRQSUHFRPSULPDWSRVWVDX
prentinse n structuri cu grinzi monobloc sau din tronsoane.
0VXULOHVSHFLILFHVWUXFWXULORUH[HFXWDWHvQFRQVROQXIDFRELHFWXODFHVWXLFDSLWRO
3HQWUXVWUXFWXULGHRVHELWHFXDOFWXLULFRQVWUXFWLYHQRLVDXFDUHSUHYGXWLOL]DUHDDOWRUPDWHULDOH
GHFkW FHOH LQGLFDWH vQ SUH]HQWXO FDSLWRO VH YRU vQWRFPL GH FWUH SURLHFWDQW FDLHWH GH VDUFLQL VSHFLDOH R
data cu elaborarea proiectului.
Suprastructurile din beton precomprimat se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat de
FWUHRXQLWDWHGHSURLHFWDUHDXWRUL]DW
([HFXWDUHDOXFUULORUGHSUHFRPSULPDUHYDILvQFUHGLQDWXQRUXQLWLFDUHVXQWGRWDWHFXXWLODMH
QHFHVDUH L FDUH GLVSXQ GH SHUVRQDO FX SUHJWLUH WHRUHWLF L SUDFWLF DWHVWDW Sentru efectuarea unor
DVHPHQHDOXFUUL
(OHPHQWHOH SUHIDEULFDWH YRU IL LQWURGXVH vQ VWUXFWXUL QXPDL GDF VXQW vQVRLWH GH FHUWLILFDWH GH
calitate.
3URLHFWXO SH ED]D FUXLD XUPHD] D VH UHDOL]D OXFUULOH GLQ EHWRQ SUHFRPSULPDW YD FXSULQGH
detaliile de exeFXLH DOH VXSUDVWUXFWXULL SURLHFWXO GH RUJDQL]DUH D DQWLHUXOXL SURJUDPXO GH DVLJXUDUH D
FDOLWLLOXFUULORUPRGXOGHRUJDQL]DUHDOEHQHILFLDUXOXLvQFDGUXODQWLHUXOXL
/DH[HFXLDOXFUULORUFHIDFRELHFWXODFHVWXLFDSLWROVHYRUUHVSHFWDGHWDOLLOHdin proiect, Cod de
SUDFWLF1(3DUWHD%SHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQSUHFRPSULPDWL&RGGHSUDFWLF1(
 3DUWHD $ SHQWUX H[HFXWDUHD OXFUULORU GLQ EHWRQ L EHWRQ DUPDW &RG GH SUDFWLF SHQWUX H[HFXLD
elementelor prefabricate din beWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ SUHFRPSULPDW 1( FkW L SUHYHGHULOH
prezentului capitol.
10.2. COFRAJE, TIPARE, SUS,1(5,3(1758&2)5$-(,&21',,,
SUPLIMENTARE
&RIUDMHOH WLSDUHOH L VXVLQHULOH ORU XWLOL]DWH OD OXFUULOH GLQ EHWRQ SUHFRPSULPDW VH YRU H[HFXta
QXPDLSHED]DXQRUGHVHQHGHH[HFXLHvQWRFPLWHvQXQLWLGHSURLHFWDUHvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH
GLQ 67$6 7LSDUH PHWDOLFH SHQWUX HOHPHQWH SUHIDEULFDWH GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ
precomprimat. Conditii tehnice de calitate".

48
n cazul JULQ]LORU H[HFXWDWH GLQ WURQVRDQH PDUL FX URVWXUL XPHGH SURLHFWXO WUHEXLH V FXSULQG
detaliile necesare de cofrare a rosturilor. n cazul n care acestea lipsesc din proiect, antreprenorul are
REOLJDLDVvQWRFPHDVFDFHVWHGHWDOLLLVOHSUH]LQWHEHneficiarului spre aprobare.
QDIDUDSUHYHGHULORUJHQHUDOHGHPDLVXVFRIUDMHOHYRUWUHEXLVPDLvQGHSOLQHDVFLXUPWRDUHOH
FRQGLLLVSHFLILFHOXFUULORUGLQEHWRQSUHFRPSULPDW
-

VSHUPLWPRQWDUHDLGHPRQWDUHDGLVSR]LWLYHORUGHGHIOHFWDUHDDUPWXULORr prentinse;

V SHUPLW IL[DUHD VLJXU L vQ FRQIRUPLWDWH FX SURLHFWXO D SLHVHORU vQJOREDWH GLQ ]RQHOH GH
FDSW D JULQ]LORU SOFL GH UHSDUWLLH WHFL HWF LDU SLHVHOH GH DVDPEODUH WHPSRUDU FDUH
WUDYHUVHD]EHWRQXOVSRDWILHOLPLQDWHIUGLILFXOWDte.

VSHUPLWRFRPSDFWDUHFRUHVSXQ]WRDUHvQ]RQHOHGHDQFRUDUHDDUPWXULORUSUHWHQVLRQDWH

VDVLJXUHSRVLELOLWDWHDGHGHSODVDUHLSR]LLLOHGHOXFUXFRUHVSXQ]WRDUHDPXQFLWRULORUFDUH
H[HFXWWXUQDUHDLFRPSDFWDUHDEHWRQXOXLHYLWkQGX-VHFLUFXODLD SHDUPWXULOHSUHWHQVLRQDWH

VSHUPLWVFXUWDUHDHODVWLFODSUHFRPSULPDUHLLQWUDUHDvQOXFUXDJUHXWLLSURSULL

VILHSUHY]XWHGXSFD]FXXUHFKLGHPDQLSXODUH

FRIUDMHOHPHWDOLFHVQXSUH]LQWHGHIHFWHGHODPLQDUHSHWHGHUXJLQSHIHHOHFHYin n contact
cu betonul.

VILHSUHY]XWHFXGLVSR]LWLYHVSHFLDOHSHQWUXSULQGHUHDYLEUDWRDUHORUGHFRIUDMFkQGDFHDVWD
HVWHvQVFULVvQSURLHFW
10.3. $50785,

10.3.1 Caracteristici generale


$UPWXUDQHSUHWHQVLRQDWSHQWUXHOHPHQWHOHGLQEHWRQSUHFRPSULPDWYDFXSULnde caracteristicile
stabilite prin STAS 438/1-2HOODPLQDWODFDOG0UFLLFRQGLLLWHKQLFHJHQHUDOHGHFDOLWDWHL67$6
438/2-6kUPURWXQGWUHILODW
'RPHQLXO GH XWLOL]DUH GLVSR]LLLOH FRQVWUXFWLYH L PRGXO GH H[HFXWDUH DO DFHVWRU DUPWXUL vor
FRUHVSXQGHLQGLFDLLORUGLQ&DSLWROXO$UPWXULDOSUH]HQWXOXL&DLHWGHVDUFLQLL&RGXOGHSUDFWLF1(
3DUWHD$L1(
QORFXLUHDXQRUEDUHGLQSURLHFWGHXQDQXPLWGLDPHWUXGDUFXDFHHDLVHFLXQHWRWDOVHYDIDFH
numai cu acordul proiectantului.
)RORVLUHDDUPWXULORUGHSUHWHQVLRQDUHGLQLPSRUWVHYDIDFHSHED]GHDJUHPHQWWHKQLFFRQIRUP
*KLGXOXLSULYLQGPHWRGRORJLDGHDJUHPHQWDUHDDUPWXULORUSHQWUXSUHFRPSULPULXWLOL]DWHODFRQVWUXFLL
FLYLOHLQGXVWULDOHLVSHFLDOH- GA7 0/3$7 QDEVHQDXQRUGDWHSULYLQGOXQJLPHDGHWUDQVPLWHUH
(l t L GH DQFRUDUH O a ) acestea se vor determina de un laborator autorizat, cu respectarea normelor
URPkQHWLLFXOXDUHDvQFRQVLGHUDUHDQRUPHORUQDLRQDOHGLQDUDGHRULJLQHDRHOului n cazuri speciale.

49
$UPWXUDFHLQWUvQDOFWXLUHDFDEOHORUGHSUHFRPSULPDUHYDILDOFWXLWGLQVkUPHSHQWUXEHWRQ
L EHWRQSUHFRPSULPDW FDOLWDWHD ,DYkQGFDUDFWHULVWLFLOHFRQIRUP67$6-L67$680.
6XSUDIDDVkUPHLWUHEXLHVILHIUILVXULDFKLLDGkQFLWXULLIUSHWHGHUXJLQ
6kUPDVHOLYUHD]vQFRODFLELQHGHSQDL
)LHFDUHFRODFWUHEXLHVILHOHJDWvQSDWUXORFXULFXVkUPPRDOHELQHVWUkQV&DSHWHOHFRODFLORUVH
ndoiesc spre interior, pentru identificarea lor.
&RODFXOWUHEXLHVFRQLQXQVLQJXUILUFRQWLQXXVXGXULOHVDXOLSLWXULOHQHILLQGDGPLVH
)LHFDUHFRODFWUHEXLHVSRDUWHRHWLFKHWPHWDOLFELQHOHJDWFXXUPWRDUHOHLQVFULSLL
-

PDUFDGHIDEULFDvQWUHSULQGHULLSURGXFWRDUH

notarea srmei conform STAS 6482/2-80

VLPEROXOORWXOXLLQXPUXOFRODFXOXL

semnul CTC

/RWXO GH VkUP 6%3 HVWH DOFWXLW GLQ FRODFL GH VkUP GH DFHODL GLDPHWUX IDEULFDW GLQ DFHHDL
DUMGHRHOLFXDFHHDLWHKQRORJLH
0ULPHD XQXL ORW HVWH GH PD[LP NJ LDU D XQXL FRODF  NJ vQ IXQFLH GH GLDPHWUXO
srmei.
)LHFDUH ORW GH OLYUDUH YD IL vQVRLW GH GRFXPHQWXO GH FHUWLILFDUH D FDOLWLL vQWRFPLW FRQIRUP
SUHVFULSLLORUOHJDOHvQYLJRDUH
5HFHSLRQDUHDRHOXULORUVHYDIDFHvQFRQIRUPLWDWHFXUHJXOLOHLPHWRGHOHGHYHULILFDUHDFDOLWLL
SUHY]XWH vQ SR EN 1504/1/2006 (STAS 1799/88) &RQVWUXFLL GLQ EHWRQ EHWRQ DUPDW L EHWRQ
SUHFRPSULPDW 3UHVFULSLL SHQWUX YHULILFDUHD FDOLWLL PDWHULDOHORU L EHWRDQHORU GHVWLQDWH H[HFXWULL
OXFUULORUGHFRQVWUXFLLGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW
$QWUHSUHQRUXO YD IDFH YHULILFDUHD FDUDFWHULVWLFLORU PHFDQLFH UH]LVWHQD OD UXSHUH L QXPUXO GH
vQGRLUL DOWHUQDQWH SHQWUX ILHFDUH FRODF vQ SDUWH LDU SHQWUX GLQ QXPUXO FRODFLORU GHWHUPLQDUHD
limitei de curgere teKQLFDDOXQJLULLUHODWLYHODUXSHUHLDQXPUXOXLGHWRUVLXQLODFDUHVHUXSHVkUPD
$FHVWHFDUDFWHULVWLFLVHGHWHUPLQSHFkWHRHSUXYHWOXDWGHODILHFDUHFDSWDOFRODFXOXL
&DUDFWHULVWLFLOH JHRPHWULFH FKLPLFH L WHKQRORJLFH DOH DUPWXULORU SUHWHnsionate vor corespunde
prevederilor din:
- STAS 6482/2- 6kUPH GH RHO L SURGXVH GLQ VkUP SHQWUX EHWRQ SUHFRPSULPDW 6kUP
QHWHG
- STAS 6482/3-80 - 6kUPH GH RHO L SURGXVH GLQ VkUP SHQWUX EHWRQ SUHFRPSULPDW 6kUP
DPSUHQWDW
- STAS 6482/4-86kUPHGHRHOLSURGXVHGLQVkUPDSHQWUXEHWRQSUHFRPSULPDW7RURDQH
6kUPHOH FDUH SUH]LQW FRURGUL SURQXQDWH VDX DGkQFLWXUL QX YRU IL IRORVLWH OD DOFWXLUHD
fasciculelor.

50
&DEOHOHGHVkUPXRUUXJLQLWHYRUILFXUDWHGHUXJLQFXSHULDGHVkUPvnainte de a fi puse n
RSHU
10.3.2 0DQLSXODUHWUDQVSRUWLGHSR]LWDUH
/D WUDQVSRUWXO L GHSR]LWDUHD SURGXVHORU GLQ RHO GHVWLQDWH XWLOL]ULL FD DUPWXUL SUHWHQVLRQDWH VH
vor respecta prevederile prezentate n continuare:
a) Transportul se va efectua n vagoDQHvQFKLVHVDXvQDXWRFDPLRDQHSUHY]XWHFXSUHODWH$FHVWH
YHKLFXOHYRUILvQSUHDODELOFXUDWHGHUHVWXULFDUHSRWSURGXFHIHQRPHQHGHFRUR]LXQHVDXGHPXUGULUHD
RHOXOXLLvQPRGVSHFLDOGHSURGXVHSHWUROLHUH YDVHOLQHXOHLXUL 
b) Depozitarea sHYDIDFHSHORWXULLGLDPHWUHvQVSDLLvQFKLVHYHQWLODWHFRUHVSXQ]WRUSHVXSRUL
FDUHVSUHYLQFRQWDFWXOFXSDUGRVHDODVDXFXPDWHULDOHFRUR]LYH0RGXOGHDPSODVDUHYDSHUPLWHDFFHVXO
ODILHFDUHVWLYSHQWUXFRQWUROXOSHULRGLF
F Q FD]XO VSDLLORU GH GHSR]LWDUH IU DJUHVLYLWDWH VDX FX DJUHVLYLWDWH IRDUWH VODE L vQ FDUH
XPLGLWDWHDHVWHVXEQXVHLDXPVXULVXSOLPHQWDUHGHSURWHFLH
G 3HQWUXFRODFLLLWDPEXULLSUHY]XLFXDPEDODMHVSHFLDOHGHSURWHFLHDSOLFDWHvQX]LQVHYD
da o GHRVHELWDWHQLHFDODWUDQVSRUWPDQLSXODUHLGHSR]LWDUHDPEDODMXOVQXILHGHWHULRUDW'DFV-a
SURGXV GHWHULRUDUHD DPEDODMXOXL VH YRU UHVSHFWD vQ FRQWLQXDUH SUHYHGHULOH SHQWUX DUPWXUD QHSURWHMDW
3HULRGLFVHYDYHULILFDSHFRODFLGHSUREHILFLHQDDPEDODMXOXLSHQWUXFRQGLLLOHHIHFWLYHGHGHSR]LWDUH
H /D WUDQVSRUWXO PDQLSXODUHD L GHSR]LWDUHD RHOXULORU VH YRU OXD PVXULOH QHFHVDUH SHQWUX D
preveni;
-

zgrierea, lovirea sau ndoirea;

PXUGULUHDFXSPkQWPDWHULLJUDVHSUDI

contactul cu maWHULDOXO LQFDQGHVFHQW SURYHQLW GH OD DFWLYLWL GH VXGDUH GH WLHUH VDX GH
vQFO]LUHFXIODFUDDSDUDWHORUGHVXGDUHDXWRJHQ

DFRSHULUHDSUHOXQJLWFXGLYHUVHPDWHULDOHFDUHSRWPHQLQHXPH]HDOD

I %DUHOHYRUILOLYUDWHvQIRUPUHFWLOLQLHLYRUILPDQLSXODWHWUDQVSRUWDWHLGHSR]LWDWHDVWIHOvQFkW
V-L SVWUH]H IRUPD (YHQWXDOHOH SUHOXFUUL GH OD FDSHWH VH YRU SURWHMD SULQ PDQRDQH VLJXUH vPSRWULYD
GHJUDGULORUPHFDQLFHVDXGLQFRUR]LXQH
10.3.2.1 3UHJWLULSHQWUXFRQIHFLRQDUHDDUPWXULLSUHWHQVLRQDWH
n cDGUXOOXFUULORUSUHJWLWRDUHVXQWLQFOXVHXUPWRDUHOHRSHUDLL
D 9HULILFDUHDH[LVWHQHLFHUWLILFDWXOXLGHFDOLWDWHDOORWXOXLGHRHOGLQFDUHXUPHD]DVHH[HFXWD
DUPWXUD GDF H[LVW vQGRLHOL DVXSUD UHVSHFWULL FRQGLLLORU GH WUDQVSRUW L GHSR]LWDUH semnalate de
H[LVWHQDUXJLQLLPXUGULULLGHIRUPULLVHYRUHIHFWXDvQFHUFULGHYHULILFDUHDFDOLWLLvQFRQIRUPLWDWHFX
SUHYHGHULOHGLQVWDQGDUGHOHGHSURGXVGHFWUHXQLWDWHDGHSURGXFLHVDXXQODERUDWRUDXWRUL]DWSHQWUXD
DYHDFRQILUPDUHDFQXDXIRVWLQIOXHQDWHGHIDYRUDELOFDUDFWHULVWLFLOHIL]LFR- PHFDQLFHDOHDUPWXULORUQ
WRDWHFD]XULOHGHLQFHUWLWXGLQHDVXSUDDSUHFLHULLVWULLGHFRUR]LXQHLDFRQVHFLQHORUDFHVWHLDVHYDFHUH
avizul unui institut de specialitate.

51
E 6XSUDIDDRWHOXOXL VHYDFXUDGHLPSXULWLGHVWUDWXOGHUXJLQVXSHUILFLDOQHDGHUHQWLVH
YD GHJUHVD XQGH HVWH FD]XO SHQWUX D VH DVLJXUD R EXQ DQFRUDUH vQ EORFDMH EHWRQ VDX PRUWDUXO GH
injectare.
F $UPWXULOH FDUH XUPHD] V ILH WHQVLRQDWH VLPXOWDQ YRU SURYHQL vQ OLPLWD SRVLELOLWLORU GLQ
DFHODLORW
G 3RULXQLOHGHDUPWXUFDUHDXVXIHULWRvQGRLUHORFDOUPkQkQGGHIRUPDWHQXVHYRUXWLOL]D
ILLQGLQWHU]LVRSHUDLDGHvQGUHSWDUH
3RULXQLOH GH DUPWXU SUHWHQVLRQDW VkUPH WRURDQH FDUH DX IRVW FLXSite de arcul electric al
DSDUDWXOXLGHVXGXUVHYRUvQGHSUWD
%DUHOHGHRHOVXSHULRUFDUHvQWLPSXOWUDQVSRUWXOXLVDXDOGHSR]LWULLDXVXIHULWRXRDUGHIRUPDUH
VXEFPP VHYRUvQGUHSWDPHFDQLFODWHPSHUDWXUDPHGLXOXLDPELDQWGDUFHOSXLQC.
H 6H YD HYLWD UHERELQDUHD VkUPHORULWRURDQHORUvQGLYHUVHVFRSXULWHKQRORJLFHODGLDPHWUHGH
rulare mai mici dect cele de livrare.
3HQWUX FD]XO vQ FDUH FRQWUROXO HIRUWXOXL GH SUHWHQVLRQDUHVHIDFHLSULQDOXQJLUHDDUPWXULLHVWH
QHFHVDUFXQRDWHUHDYDORULLPRGXOXOXLGHHODVWLFLWDWHDODUPWXULL
3HQWUX DUPWXUL SUHWHQVLRQDWH LQGLYLGXDO PRGXOXO GH HODVWLFLWDWH VH YD GHWHUPLQD GH FWUH XQ
laborator de specialitate, n conformitate cu prevederile din STAS 6605/78.
n cazul fasciculelor postntiQVHVSHFLILFDWHvQ$QH[DGLQ&RGXOGHSUDFWLF1(3DUWHD%
se va considera un modul de elasticitate global egal cu 1,92 x 105N/mm2 OLPLWHOHGHYDULDLHSXWkQGILGH
2%. Pentru alte tipuri de fascicule, acest modul de elasticitate va fi indicat de elaboratorul tipului de
IDVFLFXO UHVSHFWLY VDX VH YD GHWHUPLQD GH FWUH ODERUDWRDUHOH GH vQFHUFUL DXWRUL]DWH /D FRQVWUXFLL
LPSRUWDQWH VDX vQ FD]XO vQ FDUH VXQW FRQGLLL DGHFYDWH IDVFLFXOH FX WUDVHH UHFWLOLQLL VDX FX FXUEXUL
FRQVWDQWH VHUHFRPDQGFDYDORDUHDUHDODPRGXOXOXLGHHODVWLFLWDWHJOREDOVVHGHWHUPLQHSHDQWLHUR
GDWFXGHWHUPLQDUHDSLHUGHULORUGHWHQVLXQHSULQIUHFDUHSHWUDVHX
6HYRUDVLJXUDGLVSR]LWLYHOHGHGHUXODUHLGHELWDUHFDUHFRUHVSXQGWLSXOXLGHDUPDWXUFHXUPHD]
a se FRQIHFLRQDvQFHHDFHSULYHWHSUHFL]LDODOXQJLPHLODvQFOLQDUHDVHFLXQLORUGHWLHUH PDLH[LJHQWH
GHH[HPSOXvQFD]XODUPWXULORUODFDUHVHUHDOL]HD]EXOELODFDSHWH 
10.3.2.2 &RQIHFLRQDUHDLSR]LLRQDUHDDUPWXULLSUHvQWLQVH
0RGXO GH FRQIHFLRQDUH L SR]LLRQDUH D DUPWXULL SUHvQWLQVH SUHFXP L D FHORUODOWH DUPWXUL L
SLHVH vQJOREDWH GXS FD] YD IDFH GH UHJXO RELHFWXO SURLHFWXOXL WHKQRORJLF DO HOHPHQWXOXL GLQ EHWRQ
precomprimat.
7LHUHDODOXQJLPHVHYDIDFHDVWIHOvQFkWVQXVHSURGXFGHIRUPULDOHVHFLXQLLGHWDLHUHFDUHV
vPSLHGLFH LQWURGXFHUHD DUPWXULL SULQHFUDQHOH GH GLVWDQDUHvQEORFDMHOH GHLQYHQWDUDOHLQVWDODLLORUGH
SUHWHQVLRQDUHVDXDOWHRSHUDLLWHKQRORJLFH/DGHELWDUHVHUHFRPDQGVVHHOLPLQH]RQHOHGHWRURQvQFDUH
s-a vQQGLWXQDGLQVkUPHOHFRPSRQHQWHGDFDFHVWH]RQHSRWILLGHQWLILFDWH

52
6H YD GD R DWHQLH GHRVHELW SHQWUX HYLWDUHD PXUGULULL DUPWXULORU SULQ FRQWDFWXO FX SRULXQLOH
XQVHDOHSHUHLORUWLSDUHORUVDXDOHSODWIRUPHORUGHWXUQDUH
$EDWHULOHODSR]LLRQDUHDvQVHFLXQHDHOHPHQWXOXLDDUPWXULORUSUHWHQVLRQDWHQXYRUGHSLPP
IDGHSR]LLDGLQSURLHFWGDFQXVHVSHFLILFDOWIHO5HIHULWRUODJURVLPHDVWUDWXOXLGHEHWRQGHDFRSHULUH
DDUPWXULORUSUHvQWLQVHVHHYLGHQLD]IDSWXOFQXVXQWSHUPLVHWROHUDQHQHJDWLYH
3HQWUX DH]DUHD L SVWUDUHD DUPWXULORU SUHvQWLQVH vQ SR]LLD GLQ SURLHFW VH YRU XWLOL]D HFUDQH
PHWDOLFHGHGLVWDQDUHQWHKQRORJLDGHVWHQGXQHOHGLQDFHVWHHFUDQHVXQWIL[HLDOWHOHGHSODVDELOH
'LDPHWUXOJXULORUGLQHFUDQHYD ILPDLPDUHGHFkWGLDPHWUXODUPWXULLSUHvQWLQVHFX- 2 mm n
FD]XOVkUPHORULFX- 3 mm n cazul toroanelor.
Dispozitivele de blocare la capetele stendului, respectiv ale tiparelor metalice, se vor plasa astfel
vQFkWGHYLHUHDPD[LPDDUPWXULLGHODXOWLPXOGLVWDQLHUVQXGHSHDVFSDQWDGH
3HQWUX D SHUPLWH DUDQMDUHD vQ SR]LLH D DUPWXULORU QHSUHWHQVLRQDWH VH DGPLWH SUHWHQVLRQDUHD vQ
GRX HWDSH )RUD GH SUHWHQVLRQDUH GLQ SULPD HWDS VH YD VWDELOL vQ IXQFLH GH WHKQRORJLD GH H[HFXLH
adopWDWGDUQXYDGHSLGLQIRUDGHFRQWUROSUHVFULV$UPWXULOHQHSUHWHQVLRQDWHVHYRUPRQWD
SR]LLRQD L OHJD FX VkUP QHDJU PRDOH LDU GXS HIHFWXDUHD DFHVWRU RSHUDLL VH SRDWH WUHFH OD
SUHWHQVLRQDUHDGHILQLWLYSHQWUXUHDOL]DUHDIRUHLGHFRQWURl.
1XVHDGPLWVLVWHPHGHSR]LLRQDUHDDUPWXULORUSUHWHQVLRQDWHVDXQHSUHWHQVLRQDWHODFDUHSLHVHOH
PHWDOLFHDMXQJODIDDEHWRQXOXL
/DDUPWXULOHSUHvQWLQVHUHDOL]DWHVXEIRUPGHEDUHvPELQDWHSULQPDQRDQHILOHWDWHWURQVRDQHOH
de bare vor fi marcaWHLPRQWDWHvQVXFFHVLXQHDYHULILFDWvQSUHDODELOLDUOXQJLPLOHGHLQILOHWDUHVHYRU
verifica nainte de pretensionare.
'DF VH XWLOL]HD] GLVSR]LWLYH GH vPELQDUH D DUPWXULL DFHVWHD YRU IL DPSODVDWH DVWIHO vQFkW V
SHUPLW DOXQJLUHD OLEHU D DUPWXULL L V QX DQWUHQH]H WLSDUHOH vQ WLPSXO SUHWHQVLRQULL 'LVSR]LWLYHOH
UHVSHFWLYH YRU DYHD FDSDFLWDWHD GH UH]LVWHQ FHO SXLQ HJDO FX GLQ IRUD GH UXSHUH D DUPWXULL
mbinate.
10.3.2.3 &RQIHFLRQDUHDDUPWXULLSRVWvQWLQVH
/DWLHUHDVkUPHORUWRURDQHORUVDXEDUHORUvQYHGHUHDFRQIHFLRQULLDUPWXULLSRVWLQWLQVHVHYRU
XWLOL]D VFXOH L GLVSR]LWLYH FDUH QX GHIRUPHD] H[WUHPLWLOH DFHVWRUD SHQWUX D QX SURGXFH GHWHULRUDUHD
WHFLORUODLQWURGXFHUHDDUPWXULLvQFDQDOHSUHFXPLSHQWUXDSHUPLWHHIHFWXDUHDFRUHFWDXQRURSHUDLXQL
ulterioare (realizarea bulbilor, montarea unor dispozitive de avans s.a.).
6HYRUOXDSUHFDXLLOHQHFHVDUHSHQWUXFDRHOXOVQXILHPXUGULWFXSPkQWPDWHULLJUDVHHWFV
QXILHvQGRLWVDX]JkULDWvQWLPSXORSHUDLLORUGHWLHUHLFRQIHFLRQDUH
/DIDVFLFXOHOHODFDUHVkUPHOHVHEORFKHD]vQDQFRUDMHvQDLQWHGHSUHWHQVLRQDUHQXHVWHQHFHVDU
vQGHSUWDUHDSURWHFLHLWHPSRUDUH

53
/DFHOHODOWHWLSXULGHIDVFLFXOHSURWHFLDWHPSRUDUVHYDSVWUDQXPDLGDFHVWHLPSHULRVQHFHVDU
daWRULWPHGLXOXLGHOXFUXFRUR]LYSUHFXPLGDFVkUPHOHYRUSXWHDILGHJUHVDWHvQ]RQDGHSULQGHUHvQ
SUHVHLvQDQFRUDMHOHGHILQLWLYH
0VXULOH PLQLPH FDUH WUHEXLH DYXWH vQ YHGHUH OD FRQIHFLRQDUH L SR]LLRQDUH SHQWUX D VH HYLWD
GHJUDGDUHD SURWHFLLORU GHILQLWLYH DOH DUPWXULORU YRU IL LQGLFDWH GH SURGXFWRUXO DUPWXULORU VDX GH
SURLHFWDQWSULQFDLHWXOGHVDUFLQLH[HFXWDQWXOXUPkQGDOHDGDSWDLFRPSOHWDvQIXQFLHGHWHKQRORJLLOHGH
lucru utilizate.
)DVFLFXOHOH FD L WRURDQHOH LQGLYLGXDOH VH H[HFXW vQ DWHOLHUH FHQWUDOH SHUPDQHQWH DOH XQLWLORU
VSHFLDOL]DWHvQOXFUULGHEHWRQSUHFRPSULPDWvQDWHOLHUHWHPSRUDUHGHDQWLHUVDXSULQvPSLQJHUHDGLUHFW
vQFDQDOHDDUPWXULLGHUXODWSURJUHVLYGLQFRODFLWLHUHDVXFFHVLYODOXQJLPH GDFSURFHVXl aplicat
SHUPLWHDFHDVWRSHUDLH 
'RWDUHDDWHOLHUHORUYDGHSLQGHGHFDSDFLWDWHDPHGLHGHSURGXFLHSUHFXPLGHWLSXOIDVFLFXOHORU
FHXUPHD]DVHUHDOL]DQ$QH[DGLQ1(VXQWSUH]HQWDWHFDUDFWHULVWLFLOHXQRUXWLODMHFDUHSRW
intra n dotareDDWHOLHUHORUGHFRQIHFLRQDUHDIDVFLFXOHORUDYkQGFDUDFWHULVWLFLOHSUH]HQWDWHvQ$QH[DVDX
similare acestora.
)DVFLFXOHOHLWRURDQHOHLQGLYLGXDOHH[HFXWDWHvQDWHOLHUHFHQWUDOHYRUILvQVRLWHODOLYUDUHGHXQ
FHUWLILFDWGHFDOLWDWHFDUHYDFRQLQH vQPRGREOLJDWRULXQXPUXOFHUWLILFDWXOXLGHFDOLWDWHDOVkUPHORUGLQ
FDUHDXIRVWFRQIHFLRQDWHIDVFLFXOHOHUHVSHFWLYDOWRURQXOXL
/XQJLPHDGHWLHUHDVkUPHORUFDUHDOFWXLHVFIDVFLFXOHGHWLSXOFHORUGLQ$QH[DGLQ&RGXOGH
SUDFWLF 1( 3DUWHD % VH YD GHWHUPLQD SULQ DGXJDUHD OD OXQJLPHD IDVFLFXOXOXL PVXUDW vQWUH
VXSUDIHHOH GH UH]HPDUH DOH DQFRUDMHORU D OXQJLPLORU PLQLPH LQGLFDWH OD SFW L GLQ WDEHOXO GLQ
DQH[
'DFWLHUHDXUPHD]VVHIDFFXDSDUDWXOGHVXGXUVHYRUDGXJDvQFPLQLPXPPP ]RQD
LQIOXHQDWGHWHPSHUDWXU 
)DVFLFXOHOHGLQVkUPHSDUDOHOH DQH[D DQFRUDWHvQVHFLXQHFLUFXODU DQFRUDMHWLSLQHO- con), se
UHDOL]HD]IUHOHPHQWHGHRUGRQDUH UHVRUWVDXUR]HWHWDQDWH 
$VDPEODUHD VkUPHORU VXE IRUP GH IDVLFXO VH YD IDFH SULQ OHJWXUL GH VkUP PRDOH GH PP
GLDPHWUXODFDSHWHLODGLVWDQHGHFLUFDPP6HUHFRPDQGRUGRQDUHDVkUPHORUFXVkUPFRQWLQX
GH FLUFD PP GLDPHWUX /HJWXULOH GH VkUP LQWHUPHGLDUH VH SRW HOLPLQD VDX UHGXFH FD QXPU SUin
UVXFLUHDHOLFRLGDODIDVFLFXOXOXLFXXQSDVGHFLUFDPP7RDWHOHJWXULOHGHVkUPYRUDYHDFDSHWHOH
ndoite spre interiorul fasciculului, pentru a nu mpiedica introducerea n teci.
Pentru fascicule de alte tipuri dect cele din anexa 4 din CoduOGHSUDFWLF1(3DUWHD%
GDWHOH FRQGLLLFULWHULLGHSHUIRUPDQ SULYLQGFRQIHFLRQDUHDDUPWXULORUSRVWLQWLQVHWUHEXLHSUHY]XWH
n proiect (caiet de sarcini) pe baza datelor din agrementul tehnic.
Q FD]XO vQ FDUH SH DQWLHU VH XWLOL]HD] IDVFLFXOH GLQ ORWXUL GLIHULWH GH 6%3 HVWH QHFHVDU V VH
SUHYDGPDUFULFRUHVSXQ]WRDUHLDUGHSR]LWDUHDVVHIDFSHWLSXULGHIDVFLFXOH

54
3HQWUXWUDQVSRUWLGHSR]LWDUHIDVFLFXOHOHQHLQWURGXVHvQWHFLSRWILUXODWHFXGLVSR]LWLYHPDQXDOH
sau mecanice (aQH[D GLQ &RGXO GH SUDFWLFD 1(  'LDPHWUXO GH UXODUH VH UHFRPDQG V ILH GH
PLQLPXPPPvQFD]XOIDVFLFXOHORUH[HFXWDWHGLQVkUPFXGLDPHWUXOGHPPLGHPLQLPXP
mm n cazul srmelor cu diametrul de 7 mm.
6H SRW UXOD L IDVFLFXOH LQWURGXVH vQ HYL GH SROLHWLOHQ vQ DFHVW FD] GLDPHWUXO GH UXODUH YD IL
GHWHUPLQDWGHULJLGLWDWHDHYLLLDQXPUXOXLGHVkUPHGLQIDVFLFXOVWDELOLQGX-VHSULQvQFHUFUL
'LDPHWUXOGHUXODUHDIDVFLFXOHORUvQWHFLVSHFLDOHGLQWDEOSURFXUDWHGLQLPSRUWYD fi indicat de
SURGXFWRUVDXGHHODERUDWRUXOSURFHGHXOXLGHSUHFRPSULPDUHFDUHOHXWLOL]HD]
10.3.2.4 5HDOL]DUHDFDQDOHORUSHQWUXDUPWXULSRVWLQWLQVH
&DQDOHOHvQFDUHVHLQWURGXFDUPWXULSRVWvQWLQVHVHH[HFXWFRQIRUPSUHYHGHULORUGLQSURLHFWSULQ
nglobarea uQRUWHFLIOH[LELOHGLQWDEOGHRHOHYLGLQPDWHULDOSODVWLFVDXGLQRHOFXSHUHLVXELUL
3HQWUXSURFHGHHOHLQGLFDWHvQ$QH[DFDQDOHOH FDUHSRWILFSWXLWHVDXQHFSWXLWH VHYRU
UHDOL]D FRQIRUP GDWHORU GLQ $QH[D L GLQ &RGXO GH SUDFWLF 1( 3DUWHD % L SODQXULORU GH
detaliu.
&DQDOHOH L WHFLOH DIHUHQWH SURFHGHHORU GH SUHFRPSULPDUH XWLOL]DWH vQ DU WUHEXLH V UVSXQG
XUPWRDUHORUFHULQHSULQFLSDOH
-

DVLJXUDUHDRELQHULLUD]HORUGHFXUEXUvQFRQFRUGDQFXSUHYHGHULOHSURLHFWXOXi;

DVLJXUDUHDSURWHFLHLDUPWXULLSUHWHQVLRQDWHvPSRWULYDFRUR]LXQLLvQDFHVWVHQVHVWHLQWHU]LV
utilizarea tablei zincate la fabricarea tecilor.

ULJLGLWDWHD WUDQVYHUVDOD D WHFLORU YD WUHEXL V ILH vQ FRQFRUGDQ FX VROLFLWULOH SURYHQLWH GLQ
etapele dHH[HFXLHJURVLPHDWDEOHLYDILGHPLQLPXPPPSHQWUXWHFLOHGHGLDPHWUXPLFL
VHYDVSRULSkQODPPSHQWUXGLDPHWUHOHPDUL

UDSRUWXO vQWUH GLDPHWUXO FDQDOXOXL L FHO DO IDVFLFXOXOXL WUHEXLH V SHUPLW LQWURGXFHUHD
DUPWXULLSUHWHQVLRQDWHLLQMHFWDUHDvQEXQHFRQGLLLDVXVSHQVLHLGHFLPHQWGLDPHWUXOLQWHULRU
DO WHFLL WUHEXLH V ILH FX PLQLP PP PDL PDUH GHFkW FHO DO IDVFLFXOXOXL LDU DULD VHFLXQLL
LQWHULRDUHDWHFLLYDILGHFHOSXLQGRXRULPDLPDUHGHFkWFHDDDUPWXULL

asigurarea realL]ULLXQRUOHJWXULEXQHFXWURPSHWHOHvQ]RQHOHGHFDSW

DVLJXUDUHDHWDQHLWLLvQVHQVXOvPSLHGLFULLSWUXQGHULLDSHLvQLQWHULRU

DVLJXUDUHDFRUHVSXQ]WRDUHDPDUFULLDPEDOULLPDQLSXOULLWUDQVSRUWXOXLLGHSR]LWULL

Utilizarea tecilor din matHULDO SODVWLF HVWH SHUPLV QXPDL OD HOHPHQWH FDUH QX VH FDOFXOHD] OD
RERVHDO L FX FRQGLLD FD vQ H[SORDWDUH WHPSHUDWXUD V QX GHSHDVF 
C. De asemenea, n cazul
DFHVWRUWHFLQXVHYDXWLOL]DWUDWDPHQWXOWHUPLFSHQWUXvQWULUHDEHWRQXOXL'DFWHFLle din material plastic
SUH]LQW RQGXODLL WUDQVYHUVDOH OD LQWHULRU L H[WHULRU VH SRDWH UHQXQD OD UHVWULFLD SULYLQG HOHPHQWHOH
FDOFXODWHODRERVHDO
QORFXLUHD WLSXOXL GH FDQDOWHDF SUHY]XW vQ SURLHFW VH YD SXWHD IDFH QXPDL FX DYL]XO
proiectantului.

55
6HYRUXWLOL]DWHFLFXULJLGLWDWHWUDQVYHUVDOVSRULWvQFD]XOXQRUFRQGLLLPDLJUHOHGHH[HFXLHvQ
FHHDFHSULYHWHSR]DUHDDFHVWRUDLQWURGXFHUHDIDVFLFXOHORUWXUQDUHDLFRPSDFWDUHDEHWRQXOXLHWF
'H DVHPHQHD VH YRU XWLOL]D WHFL PDL ULJLGH L FX XQ QXPU FkW PDL UHGXV GH vPELQUL FkQG
JURVLPHD VWUDWXOXL GH DFRSHULUH FX EHWRQ VDX DOWH FRQGLLL QX SHUPLW LQWHUYHQLD XOWHULRDU SHQWUX
GHEORFDUHD]RQHORUGHWHDFREWXUDWHODEHWRQDUH
5DFRUGXULOH WHXULOH SHQWUXLQMHFWDUHLSHQWUXDHULVLUHDPSODVDte n conformitate cu prevederile
GLQFDSLWROXODO&RGXOXLGHSUDFWLF1(3DUWHD%LDGHWDOLLORUGLQSODQXULOHGHH[HFXLHYRUIL
UDFRUGDWH OD WHFLOH FH FSWXHVF FDQDOXO DVWIHO vQFkW V QX UHGXF GLQ GLDPHWUXO LQWHULRU DO DFHVWXLD 2
VROXLHSRVLELOHVWHXWLOL]DUHDXQXLPDQRQVDXVHPLPDQRQSUHY]XWFXHDYSHQWUXLQMHFWDUHDHULVLUH
DSOLFDWSHVWHWHDFJXULUHDDFHVWXLDVHYDIDFHvQDLQWHGHLQMHFWDUHFXRXQHDOWDGHFYDWLQWURGXVSULQ
HDY
n elementele realizate din tronsoane, racordurile pentru injectare/aerisire pot fi amplasate n
rosturile dintre tronsoane.
7RDWH vPELQULOH vQWUH WHFL WUHEXLH DVLJXUDWH vPSRWULYD GHSODVULORU UHODWLYH vQ WLPSXO GLYHUVHORU
RSHUDLLWHKQRORJLFH LQWURGXFHUHDIDVFLFXOHORUEHWRQDUH QDFHVWVFRSVHSRWXWLOL]DPDQRDQHH[WHULRDUH
VLPLODUHWHFLORUPDQRDQHIL[DWHFXEDQGDDGH]LYVDXDOWHVLVWHPHVLJXUH
$VDPEODUHDFXPXI PDP- WDW DWHFLORUGLQPDWHULDOSODVWLFVHYDIDFHvQDFHODLVHQVSHWRDW
OXQJLPHDFDQDOXOXLSHQWUXDXXUDLQWURGXFHUHDIDVFLFXOHORU GLQVSUHSDUWHDWDW 
QOLSVDGDWHORUGHSURLHFWDEDWHULOHODSR]LLRQDUHDWHFLORUIDGHWUDVHXOGLQSURLHFWVHYRUvQFDGUD
vQXUPWRDUHOHOLPLWH
D SHGLUHFLDvQOLPLLHOHPHQWXOXL K 
-

- SHQWUXvQOLPLSkQODPP

- SHQWUXvQOLPLFXSULQVHvQWUHLPP 5mm

- SHQWUXvQOLPLPDLPDULFDPP

0,02h

10mm

E SHGLUHFLDOLPLLHOHPHQWXOXL
-

- SHQWUXOLPLSkQODPP

5mm

- SHQWUXOLPLFXSULQVHvQWUHLPP

10mm

- SHQWUXOLPLPDLPDULFD mm

20mm

 3HQWUX WHFLOH DIODWH OD PDUJLQHD VHFLXQLL HOHPHQWXOXL DFHVWH DEDWHUL YRU IL FRQVLGHUDWH SH
GLUHFLDUHVSHFWLYIUYDORULOHQHJDWLYH
QFD]XO PDL PXOWRU IDVFLFXOHGHSLUHD DEDWHULORU LQGLYLGXDOHFXH[FHSLD FHORUGHODPDUJLQHD
VHFLXQLLSRWILDGPLVHGDFUH]XOWDQWDFHQWUHORUGHJUHXWDWHDOHFDQDOHORUVHvQFDGUHD]vQDFHVWHOLPLWH
n cazul canalelor din tronsoane, ce se vor asambla, abaterile la capetele aferente unui rost, nu vor
GHSL PP SHQWUX WUDVHXO DFHOXLDL FDQDO 3HQWUX GLIHUHQH vQWUH GLDPHWUXO IDVFLFXOXOXL L FHO DO
FDQDOXOXLPDLPDULGHPPVDXURVWXULPDLODWHGHPPDEDWHULOHQXYRUGHSLPP

56
'LVSR]LWLYHOHGHSR]LLRQDUHDWHFLORUYRUILUHDOL]DWHLDPSODVDWHFRQIRUPSUHYHGHULORUSURLHFWXOXL
sau detaliiORUvQWRFPLWHGHH[HFXWDQWLDYL]DWHGHSURLHFWDQW
'LVSR]LWLYHOH SRW IL LQGHSHQGHQWH VDX FRPELQDWH FX HOHPHQWHOH FRPSRQHQWH DOH DUPWXULL
QHSUHWHQVLRQDWHFXFRQGLLDFDDEDWHULOHGHPRQWDMDOHDFHVWRUDVQXLQIOXHQH]HGHIDYRUDELOSUHFL]LDGH
SR]LLRQare a tecilor.
'LVWDQHOH vQWUH SXQFWHOH GH UH]HPDUH YRU IL FXSULQVH vQWUH L PP vQ IXQFLH GH
ULJLGLWDWHD ORQJLWXGLQDO D WHFLORU /D WHFLOH H[WUDVH GLVWDQD SRDWH IL VSRULW SkQ OD PP 'LVWDQH
PDLPDULVHSRWXWLOL]DSHED]GHH[SHULPHntare.
(VWH REOLJDWRULH DPSODVDUHD GH GLVSR]LWLYH GH SR]LLRQDUH vQ VHFLXQLOH GH VFKLPEDUH D FXUEXULL
traseului.
(OHPHQWHOH RUL]RQWDOH SH FDUHUHD]HPWHFLOHYRUILUHDOL]DWHGLQEDUH2%SODWEDQGHSURILOH
DOHVHvQIXQFLHGHULJLGLWDWHDWUDQVYHUVDODWHFLORUQPRGFXUHQWIRORVLUHDEDUHORU2%FXGLDPHWUXO
10 - PP HVWH VDWLVIFWRDUH /D WHFLOH GLQ WDEO FX IDO VDX GLQ SROLHWLOHQ IU IDVFLFXOH vQ WLPSXO
EHWRQULL VXSUDIDD GH UH]HPDUH D WHFLL SH GLVWDQLHU YD IL PDL PDUH SHQWUX D VH Hvita deformarea
WUDQVYHUVDO
'LVSR]LWLYHOHGHSR]LLRQDUHWUHEXLHVvPSLHGLFHLGHSODVDUHDDVFHQGHQWDDQVDPEOXOXLWHDFIDVFLFXOGDWRULWHIHFWXOXLGHIORWDUHDDFHVWXLDODEHWRQDUHLYLEUDUH
1XVHDGPLWGLVSR]LWLYHGHSR]LLRQDUHDWHFLORUODFDUHSLHVHOHPHWDOLFHDMXQJODIDDEHWRQXOXL
Q]RQHOHGHFDSWD[DFDQDOHORU FSWXLWHVDXQHFSWXLWH YDILSHUSHQGLFXODUSHVXSUDIDDGH
UH]HPDUH D DQFRUDMHORU SH OXQJLPHD SUHY]XW vQ SURLHFW VDX vQ VSHFLILFDLLOH SURFHGHHORU GH
precomprimare. PHQWUXSURFHGHHOHGLQDQH[DOXQJLPHDUHVSHFWLYHVWHGHPP
10.3.2.5 0RQWDUHDDUPWXULORUSRVWvQWLQVH
QFD]XOFDQDOHORUFSWXLWHFXWHFLGLQWDEOFRQIRUPWDEHOHORULGLQDQH[DDOH&RGXOXL
GH SUDFWLF 1( 3DUWHD % VDX GLQ PDWHULDO SODVWLF VH UHFRPDQG FD IDVFLFXOHOH V ILH PRQWDWH
vQDLQWHGHEHWRQDUHVSRULQGDVWIHOULJLGLWDWHDWUDQVYHUVDOLORQJLWXGLQDODWHFLORU
'H DVHPHQHD vQ DQRWLPSXULOH UHFL L FX XPLGLWDWH ULGLFDW VH YRU DGRSWD vQ FD]XO vQ FDUH HVWH
necesar) alte procedee de VSRULUH D ULJLGLWLL WHFLORU EDUH VDX HYL GLQ RHO HYL GLQ PDWHULDO SODVWLF GH
diametru mai mic s.a.), fasciculele introducndu-se ulterior.
,QWURGXFHUHDXOWHULRDUDIDVFLFXOHORUVHSRDWHIDFHSULQvPSLQJHUHVDXSULQWUDJHUH
&DSWXO GH DYDQV DO IDVFLFXOXOXL YD IL SUHY]XW FX R SLHV GH IRUP FRQLF DQFRUDW GH VkUPHOH
fasciculului.
Varianta de montare a fasciculelor prin mpingerea n canal, n mod succesiv, a elementelor
componente derulate direct din colac, se va aplica n cazul toroanelor, capWXOGHDYDQVSURWHMkQGX-se cu o
SLHVFRQLF$FHVWSURFHGHXLPSXQHFDWRURQXOVSRDWILGHUXODWGHODLQWHULRUXOFRODFXOXL

57
QDLQWH GH vQFKLGHUHD FRIUDMXOXL HVWH QHFHVDU V VH YHULILFH VWDUHD L SR]LLD WHFLORU DFHVWD
FRQLQkQGXQSXQFWGHVWDLRQDUHpentru care se va ncheia un proces - YHUEDOSHQWUXOXFUULDVFXQVHvQ
FHHDFHSULYHWH
-

vQFDGUDUHDvQDEDWHULDWUDVHXOXLUHDOL]DWIDGHSUHYHGHULOHSURLHFWXOXL

GHIRUPDLLOH SDUD]LWDUH HUSXLUHD vQ SODQ RUL]RQWDO VDX YHUWLFDO vQWUH SXQFWHOH GH VXVinere,
DFHVWH GHIRUPDLL SXWkQG LQWURGXFH IUHFUL VXSOLPHQWDUH GH FDUH QX V-D LQXW VHDPD OD
proiectare.

GHWHULRUUL VWUSXQJHULFUSDWXULGHLUUL QHUHSDUDWHDOHWHFLL

SXQFWHLQVXILFLHQWHWDQDWHODvPELQULvQWUHWHFL

montarea racordurilor pentru iQMHFWDUHLSHQWUXDHULVLUH

QFD]XOvQFDUHVHFRQVWDWQHFRQIRUPLWLVHYRUIDFHUHPHGLHULOHQHFHVDUH
QSHULRDGDGLQWUHPRQWDUHDDUPWXULLvQFDQDOHLSkQODvQFHSHUHDRSHUDLLORUGHSUHWHQVLRQDUHL
LQMHFWDUH vQ VFRSXO SUHYHQLULL SWUXQGHULL DSHL vQ FDQDOH L D FRUR]LXQLL HVWH REOLJDWRULX V VH SURWHMH]H
H[WUHPLWLOHDSDUHQWHDOHIDVFLFXOXOXL FXFDUWRQELWXPDWWHFLGLQPDWHULDOSODVWLFVD LVVHHWDQH]H
]RQDGHLHLUHDIDVFLFXOXOXLGLQFDQDO
PregWLUHDSHQWUXFRQIHFLRQDUHDDUPWXULORUSUHWHQVLRQDWHFRQIHFLRQDUHDDUPWXULLvQWLQVH
UHDOL]DUHDFDQDOHORUSHQWUXDUPWXUDSRVWvQWLQVLPRQWDUHDDUPWXULORUSRVWvQWLQVHVHYRUUHDOL]D
n conformitate cu cap.3 din NE 012-99 Partea B, Beton precomprimat.
10.4. ANCORAJE, BLOCAJE
$QFRUDMHOH L VLVWHPHOH GH EORFDUH SHQWUX SUHFRPSULPDUH VXQW GH UHJXO FRQVLGHUDWH FD SDUWH
FRPSRQHQWDSURFHGHXOXLGHSUHFRPSULPDUHvPSUHXQFXDUPWXUDSUHWHQVLRQDWXWLOL]DW
$QFRUDMHOHSHQWUXDUPWXULSRVWvQWLQVHLEORFDMHOHSHQWUXDUPWXULSUHvQWLQVHYRUDYHDFDpacitate
GH UH]LVWHQ FHO SXLQ HJDO FX IRUD FDUDFWHULVWLF GH UXSHUH D DUPWXULL SUHWHQVLRQDWH IU GHIRUPDLL
semnificative ale pieselor componente.
Ancorarea fasciculelor cuprinse n anexa 4 se face cu ancorajele indicate n anexa 7 ale Codului
de SUDFWLF1(3DUWHD%
$OWHWLSXULGHDQFRUDMHLVLVWHPHGHEORFDUHVHXWLOL]HD]SHED]GHDJUHPHQWWHKQLF
$QFRUDMHOHFXEXFOLGRUQ DQH[D- ILJGLQ&RGXOGHSUDFWLF1(3DUWHD% QXYRU
fi utilizate la elementele supuse fenomHQXOXLGHRERVHDO
6HUHFRPDQGFDDQFRUDMHOHFXEXFOLGRUQVILHLQWURGXVHvQORFDXULVSHFLDOHXPSOXWHFXEHWRQ
VDXPRUWDUSHQWUXSURWHFLHSHVWHFDUHVHDSOLFEHWRQGHPRQROLWL]DUHFDUHWUHEXLHVILHELQHDQFRUDWGH
FDSWXOHOHPHQWXOXLLDUPDWFRUHVSXQ]WRU
$QFRUDUHD DUPWXULORU SUHvQWLQVH VH YD UHDOL]D FX EORFDMHRPRORJDWHVDXDYkQGDJUHPHQW WHKQLF
FRUHVSXQ]WRUGLYHUVHORUWLSXULGHDUPWXUL

58
Q FD]XO XWLOL]ULL WRURDQHORU LQGLYLGXDOH FD DUPWXUL SRVWvQWLQVH VH YRU IRORVL DQFRUDMH EORFDje)
IUVHQVLELOLWDWHODFRUR]LXQH
$QFRUDMHOH SHQWUX IDVFLFXOH DOFWXLWH GLQ 6%3 PP ED]DWH SH IRUPDUHD GH EXOEL OD FDSHWHOH
VkUPHORUYRUWUHEXLVvQGHSOLQHDVFXUPWRDUHOHFRQGLLLGHDFFHSWDUHvQFHHDFHSULYHWHEXOELL
-

diametrul

10,6 0,3 mm

vQOLPHD

7 0,3 mm

excentricitatea

max. 0,3 mm

suma deschiderii fisurilor

max. 1,5 mm

FHOPXOWGRXILVXULvQFOLQDWHFXPDLPXOWGHIDWDGHD[

QLFLRILVXUvQFOLQDWFXPDLPXOWGHIDGHD[

6HDFFHSWIDVFLFXOHODFDUHFHOPXOWGLQQXPUXOGHEXOELQXvQGHSOLQHVFFRQGLLLOH
Sistemele de ancorare a fasciculelor, prin nglobarea unuia din capete n beton, se vor putea utiliza
L IU RPRORJDUH SH ED] GH H[SHULPHQWUL H[HFXWDWH GH XQ LQVWLWXW GH VSHFLDOLWDWH VDX ODERUDWRU
autoUL]DWDFUHGLWDWSHQWUXvQFHUFULvQDFHVWGRPHQLXLDYL]XOH[SHUWXOXL VSHFLDOLVWvQGRPHQLX 
3ULOH FRPSRQHQWH DOH DQFRUDMHORU L EORFDMHORU YRU IL PDQLSXODWH L SVWUDWH vQ FRQGLLL FDUH V
evite deteriorarea sau coroziunea.
3H ED]D XQRU YHULILFUL SHULRGLFH VH YRU vQGHSUWD EORFDMHOH FDUH QX PDL FRUHVSXQG vQ FHHD FH
SULYHWH VLJXUDQD DQFRUULL DUPWXULORU SUHvQWLQVH L vQFDGUDUHD vQ YDORULOH OLPLW DOH OXQHFULORU OD
blocare.
10.5. &(5,1(,&5,7(5,,'(3(5)250$135,9,ND BETONUL PENTRU
10.6.

ELEMENTE/STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT

%HWRQXO IRORVLW OD UHDOL]DUHD HOHPHQWHORUVWUXFWXULORU GLQ EHWRQ SUHFRPSULPDW WUHEXLH V


vQGHSOLQHDVFXUPWRDUHOHFHULQHVSHFLILFH
- asigurarea unei clase minime:
&vQFD]XOHOHPHQWHORUFXDUPWXULSUHWHQVLRQDWHDOFWXLWHGLQEDUH
avnd R p0.2 1PP2 L5 m 1PP2.
&vQFD]XOHOHPHQWHORUFXDUPWXULSUHWHQVLRQDWHWUHILODWH VkUPH
WRURDQHOLH 
-

DVLJXUDUHDXQRUFDUDFWHULVWLFLGHFRQWUDFLHLFXUJHUHOHQWFkWPDLUHGXVHSHQWUXFDSLHUGHrile
GHWHQVLXQHvQDUPWXULOHSUHWHQVLRQDWHVILHFkWPDLUHGXVH

XQFRQLQXWGHFORUVXE UDSRUWDWODPDVDFLPHQWXOXL GDWRULWDFLXQLLFRUR]LYHDFORUXOXL


DVXSUD DUPWXULL SUHWHQVLRQDWH GH DVHPHQHD WUHEXLH HYLWDW IRORVLUHD DGLWLYLORU vQ VROXLe ce
FRQLQFORUXULvQFDQWLWDWHPDLPDUHGHFkWDSDSRWDELO

DVLJXUDUHDXQHLFRPSDFWLWLFRUHVSXQ]WRDUHLFRQWLQXHvQWRWHOHPHQWXO VWUXFWXUD 

59
3HQWUX SXQHUHD vQ RSHU L WUDWDUHD EHWRQXOXL VH YRU DYHD vQ YHGHUH L XUPWRDUHOH SUHYHGHUL
specifice:
a Q FD]XO vQ FDUH SHQWUX FRPSDFWDUHD EHWRQXOXL VH XWLOL]HD] SHUYLEUDWRDUH VH YRU OXD
XUPWRDUHOH PVXUL SHQWUX HYLWDUHD FRQWDFWXOXL GLQWUH SHUYLEUDWRU L DUPWXULOH SUHWHQVLRQDWH VDX WHFLOH
pentru formarea canalelor.
-

punctele de introducere a pervibratoarelor se vor marca prin repere vizibile;

vQSXQFWHOHvQFDUHVHLQWURGXFHSHUYLEUDWRUXOVHUHFRPDQGDVHSUHYHGHDGLVSR]LWLYH
FRQVWUXFWLYHVSHFLDOH GHH[HPSOXFDUFDVHPHWDOLFHHWULHULLEDUH FDUHVvPSLHGLFH
contactul pervibratorului cu tecile peQWUXDUPWXULOHSRVWvQWLQVH

E 6HYDDFRUGDRGHRVHELWDWHQLHODFRPSDFWDUHDEHWRQXOXLvQ]RQHOHGHDQFRUDUHDDUPWXULORU
SUHWHQVLRQDWH SHQWUX D VH RELQH R XPSOHUH FkW PDL EXQ IU GHWHULRUDUHD L GHSODVDUHD DUPWXULORU L
pieselor nglobate n betRQ vQ DFHODL VFRS VH UHFRPDQG XWLOL]DUHD vQ DFHVWH ]RQH DWkW D YLEUULL GH
LQWHULRUFkWLGHH[WHULRU
F /D HOHPHQWHOH FX DUPWXUD SUHvQWLQV H[HFXWDWH vQ WHKQRORJLD GH VWHQG EHWRQDUHD VH YD IDFH
FRQWLQXXDVWIHO FD vQWUH vQFHSHUHD WXUQULL SULPXOXL HOHPHQW L WHUPLQDUHD FRPSDFWULL XOWLPXOXL HOHPHQW
GLQ VWDQG V QX VH GHSHDVF LQWHUYDOXO GH PLQXWH OD WHPSHUDWXUL GH OXFUX VXE
, 
pentru a nu se
SHUWXUEDDGHUHQDDUPWXULLvQHOHPHQWHOHWXUQDWHDQWHULRU/DWHPSHUDWXULGHOXFUXPDLPDULGH
C

se

YRUDGRSWDPVXULFRUHVSXQ]WRDUHSULQSURLHFWLILHWHKQRORJLFH
d) Se va evita ca - SULQVFRDWHUHDGLQEHWRQXOSURDVSWDXQRUSLHVHGHIRUPDUHDGLYHUVHORUJROXUL
sau prin tratamentul termic - V VH SURGXF ILVXUL vQ OXQJXO DUPWXULORU SUHWHQVLRQate, care au efecte
GHIDYRUDELOHDVXSUDDGHUHQHLLSURWHFLHLDQWLFRUR]LYH
H 6H UHFRPDQG FD GXS WHUPLQDUHD EHWRQULL IDVFLFXOHOH GH DUPWXUL LQWURGXVH vQ WHFL V ILH
PLFDWHSHQWUXUHGXFHUHDHIHFWXOXLGHEORFDUHvQXUPDHYHQWXDOHORUGHIRUPULDOHWHFLORUVDXSWUXQGHULL
GHODSWHGHFLPHQWGDUvQDDIHOvQFkWVQXVHSURGXFGHSODVDUHDVDXGLVORFDUHDWHFLORU'HDVHPHQHDVH
YRU GHVFKLGH UDFRUGXULOH GLQ SXQFWHOH GH QLYHO PLQLP XQGH HVWH FD]XO L VH YD VXIOD DHU SHQWUX
vQGHSUWDUHDDSHLLDLPSXULWLORU
I 0VXULOH GH SURWHFLH D DUPWXULORU FX SURWHFLL SHUPDQHQWH vQ WLPSXO EHWRQULL L D
WUDWDPHQWXOXLGHvQWULUHYRUILVWDELOLWHSHED]DUHFRPDQGULORUIXUQL]RUXOXL
J 7HFLOHIUIDVFLFXOHvQWLPSXOEHWRQULLYRUILYHULILFDWHSULQSODVDUea, n acestea, a unei piese
FRQLFHFXXQGLDPHWUXHJDOFXFHODOGLVSR]LWLYXOXLFHVHYDPRQWDvQFDSWXOGHDYDQVDOIDVFLFXOHORUOD
montarea acestora.
Q FD]XO FRQVWUXFLLORU UHDOL]DWH SULQ JOLVDUH DFHDVW YHULILFDUH VH YD IDFH LPHGLDW OD LHLUHD GLQ
cofrajul glisant pentru a se putea interveni n timp util, de pe platforma inferioara a cofrajului.
K 'HVFLQWUDUHD HOHPHQWHORU L D FRQVWUXFLLORU GLQ EHWRQ SUHFRPSULPDW VH YD IDFH QXPDL GXS
SUHFRPSULPDUHDDFHVWRUD SDULDOVDXWRWDOFRQIRUPSUHYHGHUilor proiectului).
L 1XVHYRUDSOLFDWUDWDPHQWHGHDFFHOHUDUHODHOHPHQWHOHFXFDQDOHFSWXLWHFXPDWHULDOHSODVWLFH

60
M /D HOHPHQWHOH FX DUPWXUD SUHvQWLQV QX VH YD GHSL WHPSHUDWXUD GH C,
iar perioada de
UFLUHYDWUHEXLVSHUPLWFRERUkUHDWHmperaturii elementului sub +20C nainte de a se realiza transferul
efortului de precomprimare.
N $UPWXUD YD IL SURWHMDW GH FRQWDFWXO FX DEXUXO VDX PDWHULDOHOH XPHGH IRORVLWH OD WUDWDUHD
betonului.
/DvQWRFPLUHDSURJUDPXOXLGHGHVIXUDUHDOXFUULORUDIHUHQWHEHWRQULLVHYRUDYHDvQYHGHUHL
XUPWRDUHOH SUHYHGHUL UHIHULWRDUH OD OLPLWHOH LQWHUYDOXOXL GH WLPS GLQ PRPHQWXO DGXFHULL DUPWXULL GLQ
GHSR]LWODSXQFWXOGHOXFUXLSkQODH[HFXWDUHDSURWHFLHLILQDOHDDFHVWHLD
Q]RQDIUDJUHVLYLWDWHVDXFXDJUHVLYLWDWHIRDUWHVODEDUPWXUDVHYDSR]LLRQDSUHWHQVLRQDL
SURWHMD vQ PD[LPXP GH ]LOH FX FRQGLLDFDGHODSUHWHQVLRQDUHLSkQODUHDOL]DUHDSURWHFLHL V QX
WUHDF XQ LQWHUYDO PDL PDUH GH ]LOH 3HQWUX DUPWXULOH SUHvQWLQVH LQWHUYDOXl de la pretensionare la
EHWRQDUHVHUHFRPDQGVQXGHSHDVFRUH
Q FD]XULOH GHRVHELWH vQ FDUH SULQ VROXLD GH SURLHFWDUH LQWHUYDOHOH VSHFLILFDWH PDL VXV QX SRW IL
UHVSHFWDWH GHH[HPSOXODIDVFLFXOHOHLQWURGXVHvQFDQDOHvQDLQWHGHEHWRQDUHLWensionate n diverse faze
GH H[HFXLH D OXFUULL VH YRU DGRSWD SULQ SURLHFW PVXUL GH XWLOL]DUH D DUPWXULORU SUHWHQVLRQDWH FX
SURWHFLHSHUPDQHQW
10.7. (;(&8,$/8&55,/25
10.7.1 Monolitizarea elementelor prefabricate
3UH]HQWXOSDUDJUDIWUDWHD]PRQROLWL]DUHDGLQWUHWURQVRDQHOHGHJULQ]LVDXGLQWUHJULQ]LLSOFLvQ
VROXLDJULQ]LSUHIDEULFDWHLSOFLSUHIDEULFDWHFXFRQOXFUDUH
0RQROLWL]DUHD GLQWUH WURQVRDQH VH YD H[HFXWD FX EHWRQ & %F  FD L-n elementele
SUHIDEULFDWH FX DVLJXUDUHD FRQWLQXLWLL GLQWUH FDQDOHOH FDEOHORU L EDUHOH GLQ RHO PRDOH GH SH FRQWXUXO
VHFLXQLLJULQ]LL
$QWUHSUHQRUXO YD SUH]HQWD VSUH DSUREDUH EHQHILFLDUXOXL GHWDOLLOH SULYLQG DVLJXUDUHD FRQWLQXLWLL
FDQDOHORUFDEOHORULHWDQHLWDWHDDFHVWRUD
Monolitizarea dintre grinzi sH YD UHDOL]D FX EHWRQ & LDU GLQWUH SOFL VH YD UHDOL]D SULQ
EHWRQDUHDJROXULORUSHQWUXFRQHFWRULFXEHWRQ&LFXYLEUDUHDDWHQWDDFHVWRUDSHQWUXDVLJXUDUHD
FRQOXFUULLGLQWUHJULQ]LLSOFLvQFD]XOVXSUDVWUXFWXULORUGLQJULQ]LFXSOFLSUHfabricate.
$WkW SHQWUX ]RQHOH GH PRQROLWL]DUH GLQWUH JULQ]L FkW L SHQWUX JROXULOH SHQWUX FRQHFWRUL UHHWD
EHWRQXOXLGHPRQROLWL]DUHVHYDVWDELOLH[SHULPHQWDOSHDQWLHUSHED]DGHvQFHUFULSHFXEXULGHSURE
La zonele de monolitizare dintre grinzi sHYDIRORVLDFHODLWLSGHFLPHQWFDL-QJULQ]LDVWIHOFDV
QXDSDURGLIHUHQGHFXORDUHDEHWRQXOXL
(OHPHQWHOH GH PDL VXV SULYLQG FODVD EHWRQXOXL L PRGXO GH SXQHUH vQ RSHU D DFHVWXLD UPkQ
YDODELOHLSHQWUX]RQHOHGHPRQROLWL]DUHGLQWUHJULQ]LSULQSODF

61
10.7.2 7HQVLRQDUHDLEORFDUHDDQFRUDMHORU
)RUDGHEORFDUHYDILFHDSUHY]XWvQSURLHFW
&RQFHSLDGHFDOFXOLSURFHGHXOGHSUHFRPSULPDUHVHYRUSUHFL]DSULQFRQWUDFW
$QWUHSUHQRUXOYDVXSXQHEHQHILFLDUXOXLSHQWUXDFFHSWDUHXUPWRDUHOH
-

SURYHQLHQDLFDUDFWHULVWLFLOHPDWHULDOHORU

UHIHULQHDVXSUDFDOLWLLPDWHULDOHORUGHSXVvQRSHU

programul de precomprimare;

GHVHPQDUHDXQXLUHVSRQVDELOvQVUFLQDWFXH[HFXLDSUHFRPSULPULL

SURYHQLHQDLFDOLWLOHSURIHVLRQDOHDOHFDGUHORUFHYRUHIHFWXDSUHFRPSULPDUHDLSUDFWLFDvQ
acest domeniu.

3URJUDPXOGHSUHFRPSULPDUHYDIDFHSDUWHGLQSURJUDPXOJHQHUDOGHH[HFXLHDOXFUULORU
$FHVWDFRPSRUWXQPHPRULXDPQXQLWDRSHUDLXQLORULPLMORDFHORUGHDVLJXUDUHDVHFXULWLL
muncii.
Programul de prHFRPSULPDUHYDSUHFL]DXUPWRDUHOH
-

PLMORDFHOHLLQVWUXFLXQLOHGHIRORVLUHDPDWHULDOXOXLXWLOL]DWvQRSHUDLXQLOHVXFFHVLYH

PRGXOGHSXQHUHvQRSHUDDUPWXULORUGHSUHFRPSULPDUH

QRWDSULYLQGPVXULOHGHSURWHFLDDUPWXULORUGHSUHFRPSULPDUH

consemQULOHSULYLQGILHFDUHHWDSGHSUHFRPSULPDUHLDQXPH

nainte de punerea sub tensiune a cablelor:


-

PVXULOHGHSURWHFLHSURYL]RULHDDUPWXULORULDQFRUDMHORU

HYHQWXDOHOHPVXULGHYHULILFDUHDUH]LVWHQHLvQEHWRQvQSDUWLFXODUvQYHFLQWDWHDDQFRUDjelor;

n timpul punerii sub tensiune:


-

ordinea de punere sub tensiune;

WDEHO FX UHODLLOH GLQWUH IRUHOH GH WUDJHUH L DOXQJLULOH FDEOHORU FkW L SHQWUX FRHILFLHQWXO GH
IUHFDUHFDOFXODWLFHOHIHFWLY

PHWRGDGHPVXUDUHDHIRUWXULORULDOXQJLULORU

dispo]LLLOH DVXSUD PVXULORU GH OXDW vQ FD] GH DFFLGHQW GH DOXQJLUH DQRUPDO VDX UXSHUH GH
srme;

'XSSUHFRPSULPDUH
-

PVXULOHGHUHvQQRLUHDSURWHFLHLSURYL]RULLLDQXPHODORFDXULOHDQFRUDMHORU

PVXULOHGHSURWHFLHGHILQLWLYHLSURJUDPXOLQMHFLHL

mRGXOGHYHULILFDUHDFDQDOHORUUPDVHOLEHUH

5H]XOWDWHOHSUHFRPSULPULLYRUILvQVFULVHSHQWUXILHFDUHFDEOXLQWU-RILGHSUHWHQVLRQDUHGHWLSXO
FHOHLGLQ$QH[DD&RGXOXLGHSUDFWLF1(3DUWHD%

62
10.7.3 Injectarea cablelor
Injectarea cablelor treEXLH V VH IDF SH ED]D XQXL SURJUDP vQWRFPLW GH DQWUHSUHQRU FDUH YD
cuprinde:
-

FDUDFWHULVWLFLOHPRUWDUXOXLGHLQMHFLHLGXUDWDGHvQWULUH

FRQGLLLOHGHDIRORVLPDWHULDOXOGHLQMHFLHFkWLGHVWLQDLDPDWHULDOXOXLUPDVGLVSRQLELOvQFD]
de accident;

RUGLQHDGHWDOLDWDRSHUDLXQLORUGHFXULUHFXDHUVDXVSODUHDFDQDOHORUFDEOHORU

RUGLQHDGHWDOLDWDRSHUDLXQLORUGHLQMHFLHLvQFHUFULOHFRUHVSXQ]WRDUH

YROXPHOHGHPDWHULDOGHLQMHFLHSHQWUXXQFDEOXSHQWUXRIDPLOLHGHFDEOH

PVXULOHFHWUHEXLHVFUHVSHFWDWHvQFD]GHDFFLGHQWVDXvQFRQGLLLFOLPDWHULFHGHIDYRUDELOH

/DLQMHFWDUHVHYDLQHFRQWGHSUHYHGHULOH&RGXOXLGHSUDFWLF1(3DUWHD%VHFLXQHD
FXUHVSHFWDUHDGDWHORUGLQ$QH[HOHLSULYLQGDPHVWHFXOGHLQMHFWDUHLILDGHLQMHFWDUH
10.8. &21752/8/&$/,7,,,5(&(37,$/8&55,/OR DIN BETON
PRECOMPRIMAT
5HFHSLRQDUHDHOHPHQWHORUSUHIDEULFDWHGLQEHWRQSUHFRPSULPDWVDXDHOHPHQWHORUFDUHXUPHD]D
IL DVDPEODWH SULQ SUHFRPSULPDUH VH YD IDFH GH SURGXFWRU vQ FRQIRUPLWDWe cu prevederile din SR EN
13369/2004 (STAS 6657/1-89) SUHFXPLGLQSURLHFWXOVDXQRUPDLQWHUQGHIDEULFDUHDHOHPHQWXOXL
3URGXFWRUXOYDHPLWHXQFHUWLILFDWSULQFDUHDWHVWFDOLWDWHDFRUHVSXQ]WRDUHDORWXOXLGHHOHPHQWH
livrate. La baza certificatulXLYRUVWDGDWHOHvQVFULVHvQGRFXPHQWHOHLQWHUQHGHYHULILFDUHDFDOLWLL
3HQWUX D HYLWD UHWXUQDUHD GH OD DQWLHU D XQRU HOHPHQWH SUHIDEULFDWH X]LQD YD RELQH DFRUGXO
antreprenorului nainte de expedierea acestora.
Remedierea elementelor de beton preFRPSULPDW FDUH QX DIHFWHD] FDSDFLWDWHD SRUWDQW VDX
GXUDELOLWDWHDHOHPHQWXOXLFDWLUELWXULVHJUHJULSH]RQHUHVWUkQVHVHIDFSHED]DXQXLSURJUDPvQWRFPLW
GHDQWUHSUHQRUFHVHVXSXQHDSUREULLEHQHILFLDUXOXL
Nu se admit n lucrare elemente cu: zone puternic segregate, goluri, fisuri.

CAPITOLUL 11. ECHIPAMENTE TABLIERE


11.1. *(1(5$/,7,
$FHVWFDSLWROVHUHIHUODGLVSR]LWLYHOXFUULLHOHPHQWHQHFHVDUHFRQVHUYULLSRGXULORULDVLJXUULL
XQXLQLYHOGHH[SORDWDUHVDWLVIFWRUSHQWUXWRLFHLFHIRORVHVFGUXPXOSHQWUXFLUFXODLH
&DSLWROXOVHUHIHUODXUPWRDUHOH

63
-

GLVSR]LWLYHSHQWUXDVLJXUDUHDHWDQHLWLL

aparate de reazem;

URVWXULGHGLODWDLH

SDUDSHWHGHVLJXUDQGLUHFLRQDOLLSDUDSHWHSLHWRQDOH

borduri pentru trotuare.


11.2. &21',,,3(17580$7(RIALELE COMPONENTE

0DWHULDOHOH FDUH LQWU vQ FRPSXQHUHD HFKLSDPHQWHORU YRU FRUHVSXQGH GLQ SXQFW GH YHGHUH FDOLWDWLY
FRQGLLLORUSUHFL]DWHGLQSURLHFWLDQXPH
-

RHOXULOHYRUFRUHVSXQGHFHORUSUHY]XWHvQSURLHFWVDXYRUILFDOLWLDSURSLDWHL-n orice caz vor fi


sudabile;

EHWRDQHOHSUHIDEULFDWHYRUDYHDFODVDSUHFL]DWSULQSURLHFWVDXPLQLPXP& %F 

YRSVHOHOHXWLOL]DWHSHQWUXSURWHFLDSDUDSHWHORUYRUDYHDDSUREDUHDEHQHILFLDUXOXL
11.3. DISPOZITIVE PENTRU A6,*85$5($(7$1(,7,,+,'52,=2/$,$
(WDQHLWDWHDVHSRDWHDVLJXUDSULQXUPWRDUHOHHOHPHQWH
-

KLGURL]RODLD

SURWHMDUHDKLGURL]RODLHL

vPEUFPLQWHDDVIDOWLFGLQGRXVWUDWXUL

$FHVWHD YRU DYHD GLPHQVLXQLOH L FDOLWLOH SUHFL]DWH SULQ SURLHFW L YRU WUHEXL V DVLJXUH
impermeabilitatea.
Antreprenorul va da o DWHQLHGHRVHELWKLGURL]RODLHL
-

VWUDWXOVXSRUWDOKLGURL]RODLHLWUHEXLHVQXSUH]LQWHSURHPLQHQHPDLPDULGHPP

ODSODQHLWDWHVHDGPLWDEDWHULGHPD[PPYHULILFDWFXXQGUHSWDUGHPHWDOLFSHRULFH
GLUHFLH

HVWHLQWHU]LVFLUFXODLDSHUVRQDOXOXLGHDQWLHUSHVXSUDIHHOHSUHJWLWHSHQWUXDSOLFDUHDDSHL

QXHVWHSHUPLVDSOLFDUHDDSHLSURSULX-zise la temperaturi sub +5C;

HVWHLQWHU]LVFLUFXODLDSHUVRQDOXOXLGHDQWLHUSHVWHVWUDWXULOHDSHL

Antreprenorul poate propune beneficiarului L DOWH VROXLL GHFkW FHOH GLQ SURLHFW vQ FDUH FD] YD
vQWRFPL R GRFXPHQWDLH WHKQLF FXSULQ]kQG SODQH GH GHWDOLL WHKQRORJLD GH H[HFXLH L FDOLWLOH
PDWHULDOHORUFRPSRQHQWHFkWLDOHvPEUFPLQLLvQDQVDPEOXFHVHYDVXSXQHDSUREULLEHQHILFLDUXOXLL
FDUHYRUUHVSHFWDFHULQHOHFDLHWXOXLGHVDUFLQLSHQWUXKLGURL]RODLL

64
11.4. APARATE DE REAZEM
$SDUDWHOHGHUHD]HPVXQWGLVSR]LWLYHOHGHOHJWXUGLQWUHSLOHLFXOHL- pe de o parte - LWDEOLHUSH
GHDOWSDUWH VDXWUDYHHOHWDEOLHUXOXL GHVWLQDWHWUDQVPLWHULLVDUFLQLORULFDUHVSHUPLWGHIRUPDLLOHGLQ
WHPSHUDWXUFRQWUDFLHLFXUJHUHOHQWDOHEHWRQXOXLGLQWDEOLHU
0DWHULDOHOH FDUH LQWU vQ FRPSXQHUHD DSDUDWHORU GH UHD]HP PHWDOLFH YRU VDWLVIDFH FRQGLLLOH GH
FDOLWDWH PLQLPH SUHY]XWH vQ SR EN 1337/4/2004 (STAS 4031/77) L SR EN 1337/6/2004 (STAS
4031/2-75).
0DWHULDOHOH FDUH LQWU vQ FRPSXQHUHD DSDUDWHORU GH UHD]HP GLQ HODVWRPHUL IUHWDWH YRU VDWLVIDFH
FRQGLLLOHSUHY]XWHvQSR EN 1337/3/2005 (STAS 10167/83).
Antreprenorul poate propune LDOWHWLSXULGHDSDUDWHGHUHD]HPGHFkWFHOHSUHY]XWHvQSURLHFWvQ
FDUHFD]YDRELQHDSUREDUHDEHQHILFLDUXOXLLSURLHFWDQWXOXL
11.5. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE ',/$7$,(
5RVWXULOH GH GLODWDLH VXQW GLVSR]LWLYH FDUH DVLJXU FRQWLQXLWDWHD VXSUDIHHL GH UXODUH - n bune
FRQGLLLGHFRQIRUW- vQWUHWDEOLHULFXOHLVDXvQWUHGLYHUVHWUDYHLDOHWDEOLHUXOXL
7LSXO GH URVW FH XUPHD] D IL XWLOL]DW FkW L WHKQRORJLD GH PRQWDUH D DFHVWXLD WUHEXLH V ILH
precizate prin proiect.
Antreprenorul, respHFWkQGFDUDFWHULVWLFLOHQHFHVDUHDOHURVWXOXLLWROHUDQHOHOXLGHSR]DUHSRDWH
SURSXQHLDOWHWLSXULGHURVWvQFDUHFD]YDWUHEXLVRELQDSUREDUHDEHQHILFLDUXOXLLFDUHYRUUHVSHFWD
FHULQHOHFDLHWXOXLGHVDUFLQL
6XQW GH SUHIHUDW DOFWXLULOH FRQVWUXFWLYH FH FRQGXF OD UHGXFHUHD QXPUXOXL GH URVWXUL VDX OD
HOLPLQDUHDORUWRWDO
11.6. PARAPETE
3DUDSHWHOHSRWILSLHWRQDOHGHVLJXUDQDFLUFXODLHLVDXFXUROGXEOX
Realizarea lor se va face n conformitate cu proiectul, STAS 19481-L652-95.
3DUDSHWHOHGLQRHOVHYRUSURWHMDSULQYRSVLUHFDOLWDWHDLFXORDUHDYRSVHOHLILLQGDSUREDWHGHEHQHILFLDU
11.7. BORDURILE DE TROTUAR
Bordurile pentru trotuar vor ILGLQHOHPHQWHSUHIDEULFDWHGHEHWRQVDXGLQSLDWUFRQIRUPSR EN
1340/2004 (STAS 1139-87).
&DOLWDWHDEHWRQXOXLVDXDSLHWUHLPRGXOGHWUDWDUHDVXSUDIHHLLGLPHQVLXQLOHVHYRUSUHFL]DSULQ
SURLHFW0RQWDUHDERUGXULORUVHYDIDFHFXUHVSHFWDUHDSURILOXOXLvQOXQJLWUDQVYHUVDODOFLL
Bordurile prefabricate de beton se vor realiza cu beton GHFODVPLQLP& %F UHDOL]DWFX
FLPHQW , DYkQG JUDG GH LPSHUPHDELOLWDWH PLQLP L YD UH]LVWD OD FHO SXLQ FLFOXUL GH vQJKH GH]JKH

65
3HQWUXERUGXULOHGLQEHWRQVLPSOXFODVDPLQLPGHEHWRQHVWHGH&

CAPITOLUL 12. +,'52,=2/$,,,',632=,7,9E DE ACOPERIRE A


526785,/25'(',/$7$,(
12.1. +,'52,=2/$,,
12.1.1 *HQHUDOLWL
$FHVW FDSLWRO WUDWHD] FRQGLLLOH WHKQLFH JHQHUDOH FH WUHEXLH vQGHSOLQLWH OD UHDOL]DUHD
KLGURL]RODLLORUSHQWUXOXFUULOHGHSRGXUL
+LGURL]RODLLOHDXFDVFRS
-

vPSLHGLFDUHDSWUXQGHULLDSHLODVWUXFWXUDGHUH]LVWHQ

FROHFWDUHDDSHORUFHVHLQILOWUHD]SULQvPEUFPLQWHLGLULMDUHDORUVSUHJXULOHGHVFXUJHUH

/DOXFUULOHGHDUWKLGURL]RODLLOHVXQWDOFWXLWHvQJHQHUDOGLQDSKLGURL]RODWRDUH
7HUPHQXO GH DSD KLGURL]RODWRDUH XWLOL]DW vQ FRQWLQXDUH LQFOXGH WRDWH VWUDWXULOH FRPSRQHQWH L
DQXPHVWUDWXOVXSRUWVWUDWXOGHDPRUVVWUDWXOGHOLSLUHVWUDWXOKLGURL]RODWRUGHED]VWUDWXOGHSURWHFLH
DSD VH H[HFXW vQ FkPS FRQWLQXX L VH UDFRUGHD] DFHVWHLD OD PDUJLQHD HOHPHQWXOXL care este
hidroizolat.
5DFRUGDUHD VH IDFH L OD JXULOH GHVFXUJHUHLODGLVSR]LWLYHOHHWDQHGHDFRSHULUHDURVWXULORUGH
GLODWDLH
)XQFLRQDOLWLOH XQRU VWUDWXUL SRW IL FRPDVDWH vQ GLIHULWH VROXLL DOH ILUPHORU VSHFLDOL]DWH vQ
KLGURL]RODLL
HidroizolDLLOHSRWILDOFWXLWHGLQ
-

IROLHOLFKLGFXvQWULUHUDSLGD

PHPEUDQKLGURL]RODWRDUH

Tehnologia de aplicare poate fi:


-

prin pulverizare;

SULQOLSLUHODFDOGDPHPEUDQHORUFXVROXLLSHED]DGHELWXP

SULQOLSLUHODUHFHFXVROXLLSHED]GHULQLVLntetice.

prin aplicarea de membrane autoaderente;

SULQOLSLUHDFXVXSUDvQFO]LUHDPHPEUDQHORU

QWRDWHYDULDQWHOHWHKQRORJLFHWUHEXLHVVHDVLJXUHFRQGLLLOHIL]LFR- mecanice.
12.1.2 Caracteristici tehnice
DSDKLGURL]RODWRDUHWUHEXLHVDLEWHUPHQXOGHJDUDQLHGHPLQLPXPDQLGHH[SORDWDUHQRUPDO
a podului.

66
3HGXUDWDDFHVWHLSHULRDGHILUPDFDUHJDUDQWHD]DSDKLGURL]RODWRDUHWUHEXLHVDVLJXUHGLQHIRUW
SURSULX UHSDUDUHD VDX vQORFXLUHD DFHVWHLD L UHPHGLHUHD GHJUDGULORU FDX]DWH GH LQILOWUDLLOH GH DS OD
VWUXFWXUDGHUH]LVWHQ
0DWHULDOHOHLQFOXVHvQHOHPHQWHOHDSHLKLGURL]RODWRDUHWUHEXLHVILHLPSXWUHVFLELOHLVILHSDVLYH
chimic.
DSDKLGURL]RODWRDUHWUHEXLHVSRDWILDSOLFDWODSRGXULvQH[SORDWDUHODFDUHOXFUULOHVHH[HFXW
SH R MXPWDWH GH FDOH LDU SH FHDODOW MXPWDWH VH GHVIRDU FLUFXODLD QRUPDO DVLJXUkQGX-se
FRQWLQXL]DUHDDSHLFXSVWUDUHDFDUDFWHULVWLFLORUWHKQLFH
DSD KLGURL]RODWRDUH WUHEXLH V UH]LVWH OD FLUFXODLD GH PLF YLWH] D XWLODMHORU GH WUDQVSRUW L
DWHUQHUHDVWUDWXULORUvPEUFPLQLORUDVIDOWLFHSHSRG
DSDKLGURL]RODWRDUHWUHEXLHVDVLJXUHDGH]LYLWDWHDvPEUFPLQLLGLQDVIDOWODVWUDWXOVXVXSHULRU
6WUDWXOKLGURL]RODWRUGHED]WUHEXLHVVDWLVIDFXUPWRDUHOHFDUDFWHULVWLFLIL]LFR- mecanice:
-

IRUDGe rupere

800 N/5 cm

alungirea la rupere: %

min. 20

UH]LVWHQDODSHUIRUDUHVWDWLF

FODVDGHUH]LVWHQ/QHSHUIRUDW

la 250 N pe bila 10 mm

DGH]LYLWDWHDODWUDFLXQH1PPS

min. 0,5

flexibilitatea pe un dorn: 50 mm

IUILVXULOD-10qC

abVRUELHGHDSvQRUH

max. 0,5

WHPSHUDWXUDPLQLPODFDUHPHPEUDQD
HVWHVWDELO

120qC

temperatura asfaltului turnat n


vPEUFPLQWHODFDUHPHPEUDQD
WUHEXLHVUH]LVWHIUGLPLQXDUHD
caracteristicilor fizico-mecanice

180qC

domeniul de tempHUDWXUGHH[SORDWDUH
FXUHQWHVWH

-20qC y 70qC

,QWHUYDOXOGHWHPSHUDWXUDPHGLXOXLvQFDUHVHDSOLFDSDKLGURL]RODWRDUHHVWHy +30qC.
6WUDWXO VXSHULRU DO DSHL KLGURL]RODWRDUH YD IL FRPSDWLELO FKLPLF FX FRPSRQHQWHOH GLQ DOFWXLUHD
asfaltului mbUFPLQLLUXWLHUHSHQWUXDHYLWDDJUHVDUHDDSHL
Membranele hidroizolatoare vor fi agrementate n Romnia, conform Legii nr. 10/1995.
12.1.3 3UHVFULSLL
12.1.3.1 Stratul suport
6WUDWXOVXSRUWDOKLGURL]RODLHLVHUHDOL]HD]GLQPRUWDUGHFLPHQWPDUFD06XSUDIDDsa nu
WUHEXLHVSUH]LQWHSURHPLQHQHPDLPDULGHPPLWUHEXLHUHDOL]DWSULQGULFXLUH

67
Mortarul de ciment marca M 100 se va realiza cu ciment II B - S 32,5 conform SR 1500 iar
DJUHJDWHOHYRUDYHDGLPHQVLXQHDPD[LPPP
9HULILFDUHDSODQHLWLLVXSUDIHHLVHIDFHFXGUHSWDUXOGHPOXQJLPHSHRULFHGLUHFLH6HDGPLWHR
VLQJXUGHQLYHODUHGHr 5 mm la o verificare.
3UHJWLUHDVXSUDIHHLVXSRUWVHIDFHDVWIHO
-

VHvQGHSUWHD]WRDWHPXFKLLOHYLLGHQLYHOULOHDJUHJDWHOHLQFRPSOHWvQJOREDWHvQEHWRQpetele
GHJUVLPHLRULFHDOWHFRUSXULVWULQH

VHDSOLFVWUDWXOHJDOL]DWRU

VWUDWXOVXSRUWvQWULWVHFXUFXMHWXULGHDSLDHUFRPSULPDWvQYHGHUHDDSOLFULLVWUDWXULORU
XUPWRDUHSHRVXSUDIDFXUDWLXVFDW

12.1.3.2 Stratul de amorsaj


Amorsa are roOXOGHDIDFLOLWDDGHUHQDPHPEUDQHLKLGURL]RODWRDUHODEHWRQ
6ROXLD FX FDUH VH H[HFXW DPRUVD SRDWH IL SH ED] GH ELWXP VDX SH ED] GH ULQL VLQWHWLFH
&RPSRQHQWHOHVROXLHLQXWUHEXLHVFRQLQSURGXVHFDUHDWDFFKLPLFEHWRQXO
$PRUVDVHDSOLFSULQLQXQGDUHDVXSUDIHHLLUHSDUWL]DUHDPDQXDODVROXLHLVDXSULQSXOYHUL]DUHD
cu mijloace mecanice.
$PRUVDVHDSOLFSHVXSUDIDDXVFDWDVWUDWXOXLVXSRUWODWHPSHUDWXUDPHGLXOXLDPELDQWGHSHVWH
+5qC.
6HYDXUPULFDVXSUDIDDFHXUPHD]DVHL]ROD VILHDPRUVDWvQWRWDOLWDWH
3HVXSUDIDDDPRUVDWQXVHSHUPLWHFLUFXODLDSLHWRQDOVDXFXXWLODMHGHRULFHIHO
12.1.3.3 Stratul hidroizolator
6WUDWXO KLGURL]RODWRU VH DSOLF SH VWUDWXO VXSRUW DPRUVDW SULQ SURFHGHXO VSHFLILF WLSXOXL GH
PHPEUDQXWLOL]DW
HLGURL]RODLD VH DSOLF vQ FkPS FRQWLQXX DVLJXUkQGX-VH DGHUHQD SH WRDW VXSUDIDD SH FDUH VH
DSOLF1XVHDGPLWXPIOWXULVDXPDUJLQLGHVSULQVH6HYDDVLJXUDSHWUHFHUHDLFRQWLQXL]DUHDSULQOLSLUH
vQFkPSFRQWLQXXDPHPEUDQHORUOLYUDWHvQILL
Se voUWUDWDVSHFLDOUDFRUGULOHODJXULOHGHVFXUJHUHDVLJXUkQGX-VHHWDQHLWDWHDLVFXUJHUHDDSHORU
colectate.
/D URVWXULOH GH GLODWDLH WUDWDUHD KLGURL]RODLHL VH YD IDFH FRQIRUP SURLHFWXOXL IXQFLH GH WLSXO
dispozitivului de acoperire a rostului de dilaWDLH
/DWHUDOPDUJLQLOHVWUDWXOXLKLGURL]RODWRUVHYRUUDFRUGDFXFRUGRDQHGHHWDQDUH
QFD]XOPHPEUDQHORUOLSLWHSULQVXSUDvQFO]LUHWHPSHUDWXUDVXUVHLGHFOGXUQXWUHEXLHVILHPDL
mare de 250qC sau mai mare dect temperatura la care tipul respHFWLY GH PHPEUDQ vL PRGLILF
caracteristicile fizico-mecanice sau chimice.
0HPEUDQHOH KLGURL]RODWRDUH VH DSOLF OD WHPSHUDWXUD PHGLXOXL DPELDQW GH FHO SXLQ q& GXS
PLQLPXP]LOHGHODGDWDWXUQULLEHWRQXOXLGHFLPHQWVDXPRUWDUXOXL LQGLFDWLY$1D 577-2002).

68
12.1.3.4 6WUDWXOGHSURWHFLH
6WUDWXOGHSURWHFLHSRDWHIL
-

DSDGHEHWRQGHFPJURVLPHUHDOL]DWGLQEHWRQFODV& %F DUPDWFX


vPSOHWLWXULGLQVkUP]LQFDW 1,18 - 2,5 mm, cu ochiuri de 3 - 8 cm, sau plase sudate
WLS%X]X 4 - 5 mm, cu ochiuri 10 x 10 cm.

%HWRQXOSHQWUXVWUDWXOGHSURWHFLHVHUHDOL]HD]FXFLPHQW,,$- 6LDJUHJDWHFX
GLPHQVLXQHDPD[LPGHPP

mastic bituminos cu grosimea de 1 - 2 cm;

PHPEUDQHGHSURWHFLHDGHUHQWHODPHPEUDQHOHKLGURL]RODWRDUH

VerifLFDUHDLUHFHSLDOXFUULORUGHKLGURL]RODLHVHIDFHSHHWDSHGXSFXPXUPHD]
-

SH SDUFXUVXO H[HFXWULL GLIHULWHORU VWUDWXUL DOH DSHL KLGURL]RODWRDUH vQFKHLQGX-se procese
YHUEDOHGHOXFUULDVFXQVH

ODWHUPLQDUHDOXFUULORUGHKLGURL]RODLHSULQvQFheierea unui proces verbal;

9HULILFDUHD OD WHUPLQDUHD OXFUULORU GH KLGURL]RODLH VH IDFH DVXSUD DVSHFWXOXL LDU vQ FD]XO XQRU
FRQVWDWUL QHIDYRUDELOH GLQ SURFHVHOH YHUEDOH GH OXFUUL DVFXQVH VH SRDWH IDFH L DVXSUD HWDQHLWLL SULQ
LQXQGDUHDSHRvQOLPHGHPLQFPSHVXSUDIHHOHOLPLWDWHSHGXUDWDGHRUH
'HIHFWHOH FRQVWDWDWH SH SDUFXUVXO H[HFXLHL L OD WHUPLQDUHD OXFUULORU GH KLGURL]RODLL VH YRU
UHPHGLDSHED]DXQRUVROXLLSURSXVHGHDQWUHSUHQRULSRWILDFFHSWDWHVDXQXGHFWUHEHQHILFLDU
n cazul cnd BHQHILFLDUXO QX DFFHSW UHPHGLHULOH SURSXVH GH DQWUHSUHQRU VH SRDWH GLVSXQH
UHIDFHUHDvQWUHJLLOXFUULGHKLGURL]RODLL
Verificarea caracteristicilor fizico - PHFDQLFHLFKLPLFHVSHFLILFHVHHIHFWXHD]vQFRQIRUPLWDWHFX
XUPWRDUHOHVWDndarde:
- SREN ISO 527/1-00 0DWHULDOHSODVWLFH'HWHUPLQDUHDFDUDFWHULVWLFLORUGHWUDFLXQH3DUWHD,
SULQFLSLLJHQHUDOH5H]LVWHQDLDOXQJLUHDODUXSHUH
- SR 137/95

0DWHULDOHKLGURL]RODWRDUHELWXPDWH5HJXOLLPHWRGHGHYHULILFDUH

- SR EN ISO 62/2004 0DWHULDOHSODVWLFH'HWHUPLQDUHDDEVRUELHLGHDS


STAS 5690/80
- AND 537/2003

"Normativul pentru caracteristicile bitumului neparafinos pentru drumuri"

(Ordin MT 497/98)
- SR-ISO 2409/94

/DFXULLYRSVHOHQFHUFDUHDODFDURLDM

- SR EN 12092/2002 $GH]LYLSHED]GHHODVWRPHUL'HWHUPLQDUHDYkVFR]LWLL
(STAS 6615/1/74)
- STAS 9199/73

0DVWLFXULELWXPLQRDVHSHQWUXL]RODLL0HWRGHGHDQDOL]HLvQFHUFUL

12.1.3.5 &RQWUROXOFDOLWLLOXFUULORUGHH[HFXLH
Se vor face conform ind. AND 577-200DUWSFWESULQPVXUWRULLQVLWX

69
,QVLWXVHYHULILFDGHUHQDVWUDWXOXLKLGURL]RODWRUGHVWUDWXOVXSRUW0VXUWRULOHYRUILHIHFWXDWHGH
FWUH LQVWLWXLL DELOLWDWH SULQ SURFHGHH DJUHPHQWDWH vQ 5RPkQLD 3HQWUX YHULILFDUHD FDOLWLL OLSLULL
memEUDQHL GH VWUDWXO VXSRUW VH IDFH FHO SXLQ R vQFHUFDUH OD GH PO FDOH GH SRG SH VHQV 5H]XOWDWHOH
RELQXWHYRUILFRQVHPQDWHvQWU-XQSURFHVYHUEDOFHYDvQVRLUHFHSLDGHED]
1XVHYDWUHFHODID]DXUPWRDUHvQVLWXDLDvQFDUHUH]XOWDWHOHRELQXWHQX corespund valorilor din
FDLHWXOGHVDUFLQLVDXDOHSURLHFWXOXLGHH[HFXLHDOKLGURL]RODLHL
12.2. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE ',/$7$,(
12.2.1 *HQHUDOLWL
'LVSR]LWLYHOHGHDFRSHULUHDURVWXULORUGHGLODWDLHXWLOL]DWHODSRGXULUXWLHUHDVLJXU
-

deplaVDUHDOLEHUDFDSHWHORUWDEOLHUHORUGHSRGXULvQURVWXULOHOVDWHvQDFHVWVFRS

FRQWLQXLWDWHDVXSUDIHHLGHUXODUHDFLLvQ]RQDURVWXULORU

HWDQHLWDWHDODVFXUJHULLLQILOWUDLLGHDS

3HQWUXVDWLVIDFHUHDDFHVWRUH[LJHQHVHXWLOL]HD]GLVSR]LWLYHHWDQH
QJHQHUDOFRPSRQHQWHOHGLVSR]LWLYHORUGHDFRSHULUHDURVWXULORUGHGLODWDLHVXQW
-

HOHPHQWHHODVWRPHULFHFDUHDVLJXUGHSODVDUHD

elemente metalice suport, fixate pe structuri.

betoane speciale n zona prinderii pieselor metalice;

mortare speciaOHGHHWDQHL]DUH

EHQ]LGHFDXFLXFSHQWUXFROHFWDUHDLHYDFXDUHDDSHORUGHLQILOWUDLH

)XQFLH GH WLSXO GLVSR]LWLYHORU SRW IL FXPXODWH IXQFWLRQDOLWLOH XQRU HOHPHQWH FH LQWU vQ
DOFWXLUHDORU
'LVSR]LWLYHOH GH DFRSHULUH D URVWXULORU GH GLODWDLH VH DSOLF OD SRGXUL QRL VDX OD SRGXUL vQ
H[SORDWDUHDYkQGUH]ROYULVSHFLILFHGHSULQGHUHSHQWUXILHFDUHFD]
'DFVHDSOLFODSRGXULvQH[SORDWDUHGLVSR]LWLYHOHWUHEXLHVSHUPLWH[HFXWDUHDOXFUULORUSHR
MXPWDWHDSULLFDURVDELOHFLUFXODLDXUPkQGDVHGHVIXUDSHFHDODOWMXPWDWHDSRGXOXLIUFDDFHDVW
WHKQRORJLHGHH[HFXLHVDIHFWH]HFDUDFWHULVWLFLOHWHKQLFHDOHGLVSR]LWLYXOXL
7HUPHQXO GH GLVSR]LWLY GH DFRSHULUH D URVWXOXL GH GLODWDLH SUHVFXUWDW GLVSR]LWLY XWLOL]DW vQ
continuare, inFOXGHWRDWHHOHPHQWHOHFRPSRQHQWHLDQXPH
-

betonul n care sunt fixate elementele metalice;

elementele metalice de prindere;

elementul elastomeric;

HOHPHQWXOGHHWDQHL]DUHGLQFDXFLXF

PRUWDUXOVSHFLDOSHQWUXHWDQHL]DUHDHOHPHQWXOXLHODVWRPHULF

12.2.2 Caracteristici tehnice


7HUPHQXOGHJDUDQLHDGLVSR]LWLYXOXLHVWHGHPLQLPXPDQLGHH[SORDWDUHQRUPDODSRGXOXL

70
(OHPHQWXO HODVWRPHU WUHEXLH V ILH LQWHUDQMDELO 7HUPHQXO GH JDUDQLH D HODVWRPHUXOXL HVWH GH
minimum 5 ani.
3H GXUDWD JDUDQLHL ILUPD FDUH JDUDQWHD] GLVSR]LWLYXO WUHEXLH V DVLJXUH GLQ HIRUW SURSULX
UHSDUDUHDVDXvQORFXLUHDDFHVWXLDLUHPHGLHUHDHIHFWHORUGHWHULRUULORUVWUXFWXULLFDXUPDUHDGHIHFLXQLORU
GLVSR]LWLYXOXLDSUXWHvQSHULRDGDGHJDUDQLH
)LUPDFDUHOLYUHD]GLVSR]LWLYXOWUHEXLHVDVLJXUH
-

OLYUDUHD HOHPHQWHORU LQWHUDQMDELOH OD FHUHUH SH GXUDWD GH DQL GH OD SXQHUHD vQ RSHU D
dispozitivului;

DVLJXUDUHDVFXOHORULFRQIHFLLORUGHPLFPHFDQL]DUHVSHFLILFHQHFHVDUHODSXQHUHDvQRSHUD
GLVSR]LWLYXOXLLODVFKLPEDUHDHOementului elastomer;

DVLJXUDUHDVXSUDYHJKHULLWHKQLFHODSXQHUHDvQRSHUDGLVSR]LWLYXOXL

LQVWUXFLXQLWHKQLFHGHH[HFXLHLGHH[SORDWDUH

'LVSR]LWLYXO WUHEXLH V VDWLVIDF XUPWRDUHOH FDUDFWHULVWLFL IL]LFR - mecanice n domeniul de


temperaturi -35qC y +80qC.
- DVLJXUDUHDGHSODVULLOLEHUHDVWUXFWXULLODYDORDUHDSUHVFULV
- HOHPHQWHOHPHWDOLFHGHIL[DUHWUHEXLHVUH]LVWHODDJHQLLFRUR]LYL
- VILHHWDQ
- VILHIL[DWGHVWUXFWXUDGHUH]LVWHQDSRGXOXLSUHOXkQGDFLXQLOHYHUWLFDOHLRUL]ontale.
3HQWUXPOGHSRGDFHVWHDFLXQLVXQW
- IRUDYHUWLFDO

11,2 tf

- IRUDRUL]RQWDO

7,8 tf

(OHPHQWXOHODVWRPHULFWUHEXLHVDLEFDUDFWHULVWLFLOH
- Duritate, grade Shore A

60 r 5

- 5H]LVWHQDODUXSHUHSULQvQWLQGHUH

12 N/mm2

- 5H]LVWHQDODUXSHUHSULQFRPSUHVLXQH

75 N/mm2

- 7DVDUHDVXEVDUFLQYHUWLFDOPD[LP

max. 15%

- $OXQJLUHDPLQLPODUXSHUH

350%

- 5H]LVWHQDODXOHL
- YDULDLDFDUDFWHULVWLFLORUIL]LFHLPHFDQLFH
- duritate grade Shore A max.

r5

- SLHUGHUHGHUH]LVWHQODUXSHUH
max. %
- alungirea la rupere max. %

-15
-15

- 1HIUDJLELOLWDWHDODWHPSHUDWXULVF]XWH
- WHPSHUDWXUDPLQLP
- 5H]LVWHQDODvPEWUkQLUHDFFHOHUDW

-35qC

71
- SLHUGHUHGLQUH]LVWHQDODUXSHUe % max.

-15

- VFGHUHDDOXQJLULLODUXSHUHPD[

-30

- FUHWHUHDGXULWLLJUDGH6KRUH$PD[

10

- 5H]LVWHQDODR]RQGXSRUH

VQXSUH]LQWHILVXUL

'LVSR]LWLYHOHGHDFRSHULUHDURVWXULORUGHGLODWDLHYRUILDJUHPentate n Romnia, conform Legii


nr. 10/1995.
12.2.3 3UHVFULSLL
12.2.3.1 Betoane speciale
Agregatele folosite la realizarea betonului vor fi n mod obligatoriu de concasare, iar cimentul
folosit va fi conform SR EN 197/1,2-2002.
Betonul va avea gradul de gelivitate G 150.
&LUFXODLDUXWLHUSHDFHVWEHWRQVHSRDWHGHVFKLGHODYkUVWDGH]LOHDEHWRQXOXL
6H UHFRPDQG XWLOL]DUHD GH EHWRDQH VSHFLDOH FX vQWULUH UDSLG SHVWH FDUH VH SRDWH GHVFKLGH
FLUFXODLDODYkUVWDGH]LOH
n varianta n care prinderea se face FXEXORDQHGHVFHOPHQWEHWRQXOvQFDUHVHDQFRUHD]DFHVWH
EXORDQHWUHEXLHVILHFHOSXLQGHFODV&
$JUHJDWHOHIRORVLWHODUHDOL]DUHDDFHVWXLEHWRQVXQWDJUHJDWHGHUkXVSODWH
Cimentul folosit la realizarea betoanelor va fi conform SR EN 197/1,2-2002
QFD]XOvQFDUHEHWRQXOH[LVWHQWvQVXSUDVWUXFWXUQXDUHFODVDPLQLP&]RQDGHDQFRUDUHD
GLVSR]LWLYHORUGHDFRSHULUHDURVWXULORUYDILGHPRODWLUHEHWRQDWFXEHWRQGHFODVDPLQLP&
6HUHFRPDQGFDEHWRQXOGLQJULQGDGHvQFDVWUDUHVILHWUDWDWFXXQPDWHULDOFRUHVSXQ]WRUSHIDD
FDUHYLQHvQFRQWDFWFXSQHXULOHDVWIHOvQFkWVVHUHDOL]H]HDFHHDLFXORDUHFXvPEUFPLQWHDDVIDOWLF
12.2.3.2 Mortare speciale
Pentru egalizare, sub unele tipuri de dispozitive de acoperire a rostului dH GLODWDLH VDX SHQWUX
HWDQHL]DUHD ODWHUDO D HOHPHQWXOXL GLQ HODVWRPHU VH XWLOL]HD] PRUWDUH VSHFLDOH SH ED] GH ULQL
sintetice.
7ROHUDQHOHGLPHQVLRQDWHODPRQWDMVXQWFHOHSUHVFULVHSHQWUXWLSXOFRUHVSXQ]WRUGHGLVSR]LWLYH
Mortarele utilizate tUHEXLH WHVWDWH vQ SUHDODELO FRQIRUP SUHVFULSLLORU IDEULFDQWXOXL L WLSXOXL GH
dispozitiv.
12.2.3.3 Elementele elastomerice
Elementele elastomerice pot fi:
-

panouri din neopren armat;

profile speciale, deschise sau nchise, din neopren;

benzi late din neopren;

AcesWHFRQIHFLLVHOLYUHD]ODFHUHUHDYkQGFDUDFWHULVWLFLOH WLSGLPHQVLXQL VSHFLILFDWHvQSURLHFW


/DSULPLUHVHHIHFWXHD]UHFHSLDFDQWLWDWLYLFDOLWDWLYDFRQIHFLLORU

72
12.2.3.4 Elemente metalice de fixare
Elementele metalice au profile special adaptate elePHQWHORU HODVWRPHULFH (OH VH vQFDVWUHD] vQ
VWUXFWXULGHHOHVHIL[HD]HOHPHQWHOHHODVWRPHULFHLQWHUDQMDELOH
/DOLYUDUHVHHIHFWXHD]UHFHSLDFDQWLWDWLYLFDOLWDWLYXUPULQGX-VHFRQFRUGDQDFXSUHYHGHULOH
SURLHFWXOXLLFDLHWXOXLGHVDUFLQL
Pozarea elementelor metalice, nainte de turnarea betonului special de monolitizare, se face prin
IL[DUHDODSR]LLHFXGLVSR]LWLYHVSHFLDODGDSWDWHFDUHDVLJXULPHQLQHUHDORUvQDFHDVWSR]LLHSkQOD
vQWULUHDEHWRQXOXL
%DQGD GH HWDQDUH GLQ FDXFLXF QHRSUHQLF WUHEXLH V ILH FRQWLQX SH WRDW OXQJLPHD L OLPHD
GLVSR]LWLYXOXL GH DFRSHULUH 6H DGPLWH SH WRDW OXQJLPHD R VLQJXU vQQGLUH YXOFDQL]DWD 3H ]RQD
YXOFDQL]DWVHDGPLWHRWROHUDQODJURVLPHGHr GLQJURVLPHDQRPLQDODEHQ]LL
n zonDGHUDFRUGDUHGLQWUHGLVSR]LWLYXOGHDFRSHULUHDURVWXOXLLvPEUFPLQWHDGHDVIDOWVHYD
XUPULFD
-

JHRPHWULDVILHFHDSUHY]XWvQSURLHFW

DVIDOWXOVQXSUH]LQWHGHQLYHOUL

VQXDLEILVXULVHJUDJULVDXFLRELUL

VvQGHSOLQHDVFFRQGLLLOHVSHFLILFHvPEUFPLQLLGLQEHWRQGHFLPHQWVDXvPEUFPLQLLGLQ
asfalt turnat.

12.2.3.5 $OWHUHFRPDQGUL
La podurile avnd deschideri mici cu suflu sub sau egal cu 20 mm (r 10 mm, considernd
temperatura de montaj de +5q& VHUHFRPDQGVROXLLOHVLPSOHQHFRVWLVLWRDre.
Se vor efectua:
-

UHFHSLL SH ID]H GH H[HFXLH FDUH DX vQ YHGHUH FRQVWDWDUHD H[HFXWULL FRUHFWH D HOHPHQWHORU
suport sau de prindere a elementului elastomeric.

UHFHSLDILQDO

/DUHFHSLDILQDOVHSRDWHHIHFWXDLSUREDSULQLQXQGDUHD]RQHLURVWXOXLGHGLODWDLHFXvQOLPHD
ODPHLGHDSGHPLQFPSHGXUDWDGHRUH
Verificarea caracteristicilor fizico-PHFDQLFHLFKLPLFHVSHFLILFHVHHIHFWXHD]vQFRQIRUPLWDWHFX
XUPWRDUHOHVWDQGDUGH
- SR ISO 7619/01

(ODVWRPHULYXOFDQL]DL'HWHUPLQDUHDGXULWLLvQ
grade de duritate Shore A

- SR ISO 37/97

&DXFLXFYXOFDQL]DWLWHUPRSODVWLF'HWHUPLQDUHD
caracteristicilor de efort - GHIRUPDLLODWUDFLXQH

- SR ISO 1817/00

&DXFLXFYXOFDQL]DW'HWHUPLQDUHDDFLXQLLOLFKLGHORU

- SR ISO 188/01

(ODVWRPHULYXOFDQL]DLQFHUFDUHDODvPEWUkQLUHD
DFFHOHUDW

73
- SR ISO 812/01

Cauciuc vulcanizat. Determinarea temperaturii


limita de nefragibilitate"

- SR ISO 1431/1/2002

(ODVWRPHULYXOFDQL]DL'HWHUPLQDUHDUH]LVWHQHLOD
ILVXUDUHGDWRULWR]RQXOXLvQFRQGLLLVWDWLFH

STAS R 9449/74
- SR ISO 815+A 1/95

Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea


GHIRUPULLUHPDQHQWHGXSFRPSUHVLXQHOD
WHPSHUDWXULDPELDQWHULGLFDWHVDXVF]XWH

- SREN 10002-1/2002

0DWHULDOHPHWDOLFHQFHUFDUHDODWUDFLXQH3DUWHD,
Metoda de ncercare (la temperatura ambianta)

- SR 13170/93

Materiale metalice. ncercarea la ncovoiere prin


RF(SUXYHWHVSHFLDOHLPHWRGHGHHYDOXDUH

- SREN 10045-1-93

Materiale metalice. ncercarea la ncovoiere prin


RFSHHSUXYHWH&KDUS\3DUWHD0HWRGHGHvQFHUFDUH

CAPITOLUL 13. ,0%5&0,1,587,(5(/$32'85,


13.1. PREVEDERI GENERALE
3UH]HQWXO FDSLWRO WUDWHD] FRQGLLLOH WHKQLFH JHQHUDOH FH WUHEXLHVF vQGHSOLQLWH OD UHDOL]DUHD
vPEUFPLQLORUGHWLSELWXPLQRVWXUQDWHDSOLFDWHSHSDUWHDFDURVDELODSRGXULORULSHWURWXDUH
$FHVW WLS GH vPEUFPLQWH VH H[HFXW OD FDOG GLQ PL[WXUL SUHSDUDWH FX DJUHJDWH QDWXUDOH ILOHU L
ELWXPQHSDUDILQRVSHQWUXGUXPXULLYRUUHVSHFWDSUHYHGHULOHGLQXUPWRDUHOHVWDQGDUGH
-

67$6/XFUULGHGUXPXULPEUFPLQLELWXPLQRDVHSHQWUXFDOHDSHSRG&RQGLLL
tehnice de calitate.

67$6 /XFUUL GH GUXPXUL PEUFPLQL ELWXPLQRDVH WXUQDWH H[HFXWDWH OD FDOG
&RQGLLLWHKQLFHJHQHUDOHGHFDOLWDWe.

Indicativ AND 546/02 - 1RUPDWLY SULYLQG H[HFXLD OD FDOG D vPEUFPLQLORU ELWXPLQRDVH
pentru calea pe pod, publicat n Buletinul Tehnic Rutier nr.7 din 2005.

8WLOL]DUHDDOWRUWLSXULGHvPEUFPLQLSHSRGXULSUHFXPvPEUFPLQLGLQEHWRQGHFLPHQWQu se
YRUDSOLFDGHFkWSHED]DXQRUVWXGLLLFHUFHWULHIHFWXDWHGHLQVWLWXLLGHVSHFLDOLWDWHLQXPDLFXDFRUGXO
SURLHFWDQWXOXLLEHQHILFLDUXOXL

74
PEUFPLQLOH ELWXPLQRDVH VH XWLOL]HD] vQ IXQFLH GH FODVD WHKQLF D GUXPXOXL VDX FDWHJRULD
VWU]LL vQ FRQIRUPLWDWH FX SUHFL]ULOH GLQ 67$6 WDEHO ,QG $1' 02 L L FX
SUHYHGHULOH GLQ FDLHWXO GH VDUFLQL SXWkQG IL vPEUFPLQL ELWXPLQRDVH WXUQDWH UHDOL]DWH FX DVIDOW WXUQDW
GXU VDX vPEUFPLQL ELWXPLQRDVH FLOLQGUDWH UHDOL]DWH GLQ EHWRQ DVIDOWLF FX ELWXP 7LSXULOH GH PL[WXU
sunt cele din tabel.
Nr.
crt.

1.

2.

3.
4.
5.

Nota:

Tipul mixturii asfaltice

Simbol

Dimens.
max. a
granulei

Domeniul de aplicare

PEUFPLQWHSHSDUWHD
FDURVDELODSRGXULORU
rutiere
Beton asfaltic cilindrat, cu bitum BAmP
16
PEUFPLQWHSHSDUWHD
modificat sau polimeri*)
FDURVDELODSRGXULORU
rutiere
Asfalt turnat dur
ADT
8
PEUFPLQWHODSRGXULFX
SODFGHEHWRQ
Asfalt turnat
AT
7
PEUFPLQWHSHWURWXDUH
Mortar asfaltic turnat
MAT
5
VWUDWGHSURWHFLHD
KLGURL]RODLHLGHSHFDOHDSH
pod sau ca strat de egalizare
DFLLSRGXOXL
 6H H[HFXW SH SRGXUL VLWXDWH SH GUXPXUL SXEOLFH FX WUDILF IRDUWH LQWHQV L JUHX vQ VFRSXO
Beton asfaltic cilindrat, cu bitum pur

BAP

16

FUHWHULL UH]LVWHQHL OD GHIRUPDLL SHUPDQHQWH OD WHPSHUDWXUL ULGLFDWH L D UH]LVWHQHL OD ILVXUDUH OD
WHPSHUDWXULVF]XWH
PEUFPLQWHDELWXPLQRDVSHSDUWHDFDURVDELODSRGXOXLVHDSOLFSHVWUDWGHSURWHFLHH[HFXWDW
conform STAS 5088/75 sau din mortar asfaltic turnat tip MAT, executat conform STAS 11348/87 si/sau
conform prezentului caiet de sarcini.
$GDSWDUHDWLSXOXLGHVWUDWGHSURWHFLHDOKLGURL]RODLHLVHYDIDFHODILHFDUHOXFUDUHFXDSUREDUHD
SURLHFWDQWXOXLLDEHQHILFLDUXOXL6ROXLDGHSURWHFLHFXPRUWDUDVIDOWLFWXUQDWVHYDadopta, n special, n
FD]XOSODWHODMHORUGHWLSRUWRWURSSHQWUXDUHGXFHvQFUFDUHDSHUPDQHQWD
PEUFPLQWHD ELWXPLQRDV OD WURWXDUH VH UHDOL]HD] GLQ DVIDOW WXUQDW FRQIRUP 67$6 
67$6LSUHYHGHULORUGLQSUH]HQWXOFDLHWGHVDUFLQLGHWLp AT.
PEUFPLQWHD ELWXPLQRDV FLOLQGUDW UHDOL]DW GLQ EHWRQ DVIDOWLF WLS %$3 VH H[HFXW vQ SHULRDGD
mai - RFWRPEULH FX FRQGLLD FD WHPSHUDWXUD DWPRVIHULF V ILH GH PLQLPXP q& vPEUFPLQWHD
ELWXPLQRDVFLOLQGUDWUHDOL]DWGLQEHWRQDVIDOWLFFXELWXPPRGLILFDWFXSROLPHULVHH[HFXWvQSHULRDGD
mai - VHSWHPEULH FX FRQGLLD FD WHPSHUDWXUD DWPRVIHULF V ILH GH PLQLPXP q& vPEUFPLQWHD
ELWXPLQRDV WXUQDW UHDOL]DW FX DVIDOW WXUQDW GXU VH H[HFXW vQ WRW WLPSXO DQXOXL FX FRQGLLD FD VWUDWXO
suport VILHXVFDWLDUWHPSHUDWXUDDWPRVIHULFVILHGHPLQLPXPqC.

75
13.2. &21',,,7(+1,&(
13.2.1 Elemente geometrice
*URVLPHDVWUDWXULORUUHDOL]DWHSULQWXUQDUH DVIDOWWXUQDWGXUDVIDOWWXUQDWLPRUWDUDVIDOWLFWXUQDW 
VHVWDELOHWHFRQVWUXFWLYODILHFDUHOXFUDUHvQSDUWHGDUYRUDYHDFHOSXLQJURVLPLOHSUHFL]DWHvQWDEHOXO
GLQ67$6LDQXPH
- asfalt turnat dur

turnat mecanizat

grosime minima 5,0 cm

WXUQDWPDQXDOvQGRXVWUDWXUL

grosime minima 2 x 2,5 cm

- asfalt turnat

grosime minima 2 cm

- mortar asfaltic turnat

grosime minima 1 2 cm

*URVLPHD WRWDO D vPEUFPLQLL GLQEHWRQDVIDOWLF FLOLQGUDW HVWH GH FP L VH H[HFXW GLQGRX
straturi (3+4 cm).
3URILOXOWUDQVYHUVDOLORQJLWXGLQDODOGUXPXOXLSHSRGVHYDUHDOL]DFRQIRUPSURLectului. Grosimea
UHDODvPEUFPLQLLELWXPLQRDVHHVWHLQGLFDWvQGRFXPHQWDLDWHKQLF
13.2.2 $EDWHULOLPLW
$EDWHULOHOLPLWODJURVLPHDVWUDWXULORUIDGHYDORULOHGLQSURLHFWYRUILGH-10%.
$EDWHULOH OLPLW OD SDQWD SURILOXOXL WUDQVYHUVDO VXQW GH r 2,5 PPP SHQWUX vPEUFPLQL WXUQDWH
PHFDQL]DWLGHr PPPODvPEUFPLQLWXUQDWHPDQXDO
'HQLYHOULOH PD[LPH DGPLVH vQ OXQJXO FLL SH SRGXUL VXE GUHSWDUXO GH P VXQW GH PP vQ
FD]XOH[HFXLHLPHFDQL]DWHLGHPPvQFD]XODWHUQHULLPDQXDOH
13.3. MATERIALE
0DWHULDOHOH IRORVLWH OD SUHSDUDUHD PL[WXULORU DVIDOWLFH DVIDOW WXUQDW GXU DVIDOW WXUQDW L PRUWDU
DVIDOWLF VXQWSUHFL]DWHvQWDEHOXOGLQ67$6LYRUvQGHSOLQLFRQGLLLOHGHFDOLWDWHSUHY]XWHvQ
VWDQGDUGHOHUHVSHFWLYHGHPDWHULDOHLDQume:
-

67$6 SHQWUX QLVLS QDWXUDO L SR 667/00 pentru nisip de concasare 0- L FULEOXUD
sorturile 3-L-16.

STAS 539/79 pentru filer

Normativ AND 537/2003 (Ord. MT 497/98) SHQWUX ELWXP VH XWLOL]HD] ELWXP WLS ' 
SHQWUX]RQDFXFOLPFDOGL'SHQWUX]RQDFXFOLPUHFH

Alte materiale:

HPXOVLH ELWXPLQRDV FDWLRQLF FX UXSHUH UDSLG FRQIRUP SR 8877-1-2007 (STAS 8877/72),
SHQWUXDPRUVDUHDVXSUDIHHORUODSRGXULOHFXSODFGHEHWRQDUPDW

FRUGRQGHHWDQDUHSHQWUXFROPDWDUHDURVWXULORUvQ]RQHOHGHFRQWDFWDOHDSHLKLGURIXJHLD
vPEUFPLQLLELWXPLQRDVHFXXQHOHHOHPHQWHGHFRQVWUXFLH ERUGXULURVWXULGHGLODWDLHJXUL
de scurgere, etc.).

76
&RPSR]LLDLFDUDFWHULVWLFLOHIL]LFR- PHFDQLFHDOHDVIDOWXOXLWXUQDWGXULDOHDVIDOWXOXLturnat vor
respecta prevederile din STAS 175/87. (conform tabel).
&RPSR]LLDLFDUDFWHULVWLFLOHIL]LFR- PHFDQLFHDOHEHWRDQHORUDVIDOWLFHGHWLS%$3L%$P3YRU
respecta prevederile din Normativul ind. AND 546/02, publicat n B. TR. 705.
&RPSR]LLD L caracteristicile fizico - mecanice ale mortarului asfaltic turnat vor respecta
prevederile din STAS 11348/87.
Caracteristici fizico - mecanice
A. ncercare pe cuburi:
- 'HQVLWDWHDDSDUHQWNJP3
- $EVRUELDGHDSYRO
- 8PIODUHDGXS]LOHGHSVWUDWHvQDSDYROPD[
- 5H]LVWHQDODFRPSUHVLXQHODqC, N/mm2, min.
- 5H]LVWHQDODFRPSUHVLXQHODqC, N/mm2, min.
- 5HGXFHUHD UH]LVWHQHL OD FRPSUHVLXQH GXS ]LOH GH
SVWUDUHODDSODWHPSHUDWXUDGHq C, % max.
- 3WUXQGHUHDODq&VXERIRUDGH1DSOLFDWWLPS
GH PLQXWH FX DMXWRUXO XQXL SRDQVRQ DYkQG VHFLXQHD
de 500 mm2, mm
B. ncercare pe cilindri marshall
- Stabilitate (S) la 60qC, N, min.
- Indice de curgere, fluaj (l), min.
- Raport S/I, N. mm, min.

Mixturi asfaltice
Asfalt turnat dur
Asfalt turnat
2400
0-1
1
3,5
1,7
10

2400
0-1
1
3,0
1,5
10

1-7

1-7

5500
1,5 - 4,5
1500

1000
1,5 - 4,5
1000

&RQGLLLOH SHQWUX FRPSR]LLD L FDUDFWHULVWLFLOH EHWRDQHORU DVIDOWLFH FLOLQGUDWH FX ELWXP SXU VXQW
cele din tabeleOHFDUHXUPHD]
Nr.
crt.
1.

2.
Nr.
crt.
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.

6SHFLILFDLL

Conditii de admisibilitate

&RPSR]LLDDJUHJDWHORUQDWXUDOHLILOHU
trece prin ciurul de 16 mm, %
trece prin ciurul de 8 mm, %
trece prin ciurul de 3,15 mm, %
trece prin sita de 0,63 mm, %
trece prin sita de 0,20 mm, %
trece prin sita de 0,09 mm, %
&RQLQXWXOGHELWXPGLQPDVDPL[WXULL

Caracteristici
Caracteristici pe probe Marshall
'HQVLWDWHDDSDUHQWNJPFPLQ
$EVRUELDGHDSYROPD[
Stabilitatea (S) la 60qC, min.
Indice de curgere (I) la 60qC, min.
Caracteristici pe probe intacte - carote
'HQVLWDWHDDSDUHQWNJPFPLQ

90 - 100
60 - 80
45 - 60
25 - 40
14 - 25
10 - 12
6-7
Beton asfaltic cilindrat tip BAP
Tipul bitumului
D 60/80
D 80/100
2350
1,0
7,5
1,5 - 4,5

2350
1,0
7,0
1,5 - 4,5

2250

2250

77
$EVRUELDGHDSYROPD[
Grad de compactare, % min.

2.
3.

2,0
70

2,0
97

$EDWHULOH OLPLW SULYLWRDUH OD FRPSR]LLH vQ SURFHQWH GLQ PDVD PL[WXULORU DVIDOWLFH WXUQDWH VDX
cilindrate, vor respecta prevederLOH67$6L65-97.
13.4. 35(6&5,3,,'((;(&8,(
3UHJWLUHDVWUDWXOXLVXSRUWVHYDH[HFXWDvQIXQFLHGHWLSXODFHVWXLDLDQXPH
-

vQ FD]XO FkQG vPEUFPLQWHD VH DSOLF SH VXSUDIDD GLQ EHWRQ GH FLPHQW VH YD DVLJXUD
planeitatea acestuia prin aplicaUHDXQXLVWUDWGHWHQFXLDOGLQPRUWDUGHFLPHQW6XSUDIDDDVWIHO
WUDWDWGXSXVFDUHVHDPRUVHD]FXHPXOVLHELWXPLQRDVFDWLRQLFFXUXSHUHUDSLG

vQFD]XOFkQGvPEUFPLQWHDVHDSOLFSHVWUDWXOGLQPRUWDUDVIDOWLFWXUQDWVXSUDIDDDFHVWXLD
se cura L VH DPRUVHD] FX HPXOVLH ELWXPLQRDV FDWLRQLF FX UXSHUH UDSLG DWXQFL FkQG
WXUQDUHDvPEUFPLQLLVHHIHFWXHD]ODXQLQWHUYDOGHSHVWHRUHGHODWXUQDUHDPRUWDUXOXL

3UHSDUDUHD WUDQVSRUWXO L SXQHUHD vQ RSHU D PL[WXULORU DVIDOWLFH GH WLS $7' VH HIHFWXHD]
conform STAS 175/87 iar a celor de tip BAP, conform SR 174-1/02, SR 174-L1RUPDWLYXOXLLQG
AND 546/02FXSUHFL]DUHDFPL[WXULOHVHDSOLFGXSDPRUVDUHDKLGURL]RODLHLFXHPXOVLH
13.5. 9(5,),&$5($,5(&(3,$/8&55,/25
Verificarea mateULDOHORU IRORVLWH OD H[HFXLD PL[WXULORU DVIDOWLFH WXUQDWH VH YD IDFH FRQIRUP
prevederilor din standardele respective de materiale.
Verificarea mixturilor asfaltice se va face cu respectarea prevederilor din STAS 11348/87, cap. 4
LGLQ1RUPDWLYXOLQG$1D 546/02.
9HULILFDUHD vPEUFPLQLL UH]XOWDWH VH YD IDFH SULQ PHWRGH QHGLVWUXFWLYH VDX SH FDURWH L SOFL
conform SR 174/2 - 9HULILFDUHD HOHPHQWHORU JHRPHWULFH VH YD IDFH SH SDUFXUVXO H[HFXLHL L ILQDO
conform SR 174/1 - 02, SR 174/2 - 97.
5HFHSLDOD WHUPLQDUHDOXFUULORULUHFHSLDILQDODOXFUULORUVHYDIDFHFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH
vQYLJRDUHLQkQGFRQWGHSUHFL]ULOHGLQ65- 97.

CAPITOLUL 14. 5()$&(5($/8&55,/25&8'()(&7(


Q FD]XO FkQG R SDUWH D LQIUDVWUXFWXULL VDX vQWUHDJD LQIUDVWUXFWXU nu corespunde prevederilor
SURLHFWXOXLLSUH]HQWXOXLFDLHWGHVDUFLQLDQWUHSUHQRUXOHVWHREOLJDWVH[HFXWHUHPHGLHULOHQHFHVDUH
'XSUHFXQRDWHUHDLDQDOL]DGHIHFWHORUvQDLQWHDvQFHSHULLOXFUULORUGHUHPHGLHUHDQWUHSUHQRUXO
propune beneficiarului SURJUDPXOGHUHSDUDLLVSUHDSUREDUH
5HSDUDLLOHLQWUvQVDUFLQDDQWUHSUHQRUXOXL

78
3HQWUXUHPHGLHUHDGHIHFWHORUGHQDWXUVDIHFWH]HFDOLWDWHDVWUXFWXULLVLJXUDQDLGXUDELOLWDWHDvQ
exploatare se va proceda astfel:
-

ntocmirea releveului detaliat al defectelor;

cercetarea cauzelor, procedndu-VHLODHIHFWXDUHDGHvQFHUFULLQYHVWLJDLLVDXFDOFXOH


suplimentare;

HYDOXDUHDFRQVHFLQHORUSRVLELOHSHWHUPHQVFXUWVDXPDLOXQJ

vQWRFPLUHDXQXLGRVDUGHUHSDUDLLvQVRLWGHWRDWHMXVWLILFULOHQHFHVDUH

QIXQFLHGHFRQVWDWULOHLGHVWXGLLOHHIHFWXDWHEHQHILFLDUXOSRDWHVSURFHGH]HDVWIHO
-

VDFRUGHYL]DSURLHFWXOXLGHUHSDUDLLFXHYHQWXDOHREVHUYDLL

VSUHYDGGHPRODUHDXQHLSULVDXDvQWUHJLLOXFUUL

n cazul defectelor privind geometria lXFUULL FDOLWDWHD L FXORDUHD VXSUDIHHORU GDU FDUH QX
DIHFWHD]VLJXUDQDLFDSDFLWDWHDSRUWDQWDOXFUULLUHPHGLHULOHVHSRWHIHFWXDDVWIHO
-

GHIHFWHOHPLQRUHSRWILFRUHFWDWHSULQGHJUHVDUHVSODUHUDERWDUHVDXURVWXLUH

vQ FD]XO GHIHFLXQLORU PDL importante, antreprenorul va propune beneficiarului un


program de remediere, pe care-O YD DQDOL]D L DSURED FD DWDUH VDX FX FRPSOHWULOH
necesare.

3HVXSUDIHHOHY]XWHFXSDUDPHQWILQHVWHLQWHU]LVVFOLYLVLUHDVLPSO
Fisurile deschise care pot compURPLWH GXUDELOLWDWHD OXFUULL FkW L DVSHFWXO VH FROPDWHD] SULQ
LQMHFLH'XSLQMHFLHILVXULOHVXQWFXUDWHFXDHUFRPSULPDW
QFD]XOFkQGRSDUWHVDXvQWUHDJDOXFUDUHQXFRUHVSXQGHSUHYHGHULORUGLQSURLHFWLGLQFDLHWXOGH
sarcini, antreprenorul HVWH REOLJDW V H[HFXWH UHPHGLHULOH QHFHVDUH 'XS UHFXQRDWHUHD L DQDOL]D
GHIHFWHORU vQDLQWHD vQFHSHULL OXFUULORU GH UHPHGLHUH DQWUHSUHQRUXO SURSXQH SURJUDPXO GH UHSDUDLL VSUH
aprobare beneficiarului.
3HQWUXUHPHGLHULOHGHIHFWHORUGHQDWXUVDIHFWH]HFDOLWDWHDVWUXFWXULLVLJXUDQDLGXUDELOLWDWHDvQ
exploatare se va proceda astfel:
-

PRQWDUHDvQOXFUDUHDGLVSR]LWLYHORUQHFHVDUHHYHQWXDOVDVLJXUHSHUVRQDOGHH[HFXLH

releveu detaliat al defectelor;

cercetarea cauzelor, procedndu-VHLODHIHFWXDUHDGHvQFHUFULLQYHVWLJDLLVDXFDOFXOH


suplimentare;

HYDOXDUHDFRQVHFLQHORUSRVLELOHSHWHUPHQVFXUWVDXPDLOXQJ

vQWRFPLUHDXQXLGRVDUGHUHSDUDLLvQVRLWGHWRDWHMXVWLILFULOHQHFHVDUH

QIXQFLHGHFRQVWDWULOHLGHVWXGLLOHHIHFWXDWHEHQHILFLDUXOSRDWHVSURFHGH]HDVWIHO
-

VDFRUGHYL]DSURLHFWXOXLGHUHSDUDLLFXHYHQWXDOHREVHUYDLL

V SUHYDG GHPRODUHD XQRU SUL VDX D vQWUHJLL OXFUUL L UHIDFHUHD ORU SH FKHOWXLDOD
antreprenorului;

79
Q FD]XO GHIHFWHORU SULYLQG JHRPHWULD OXFUULL FDOLWDWHD L FXORDUHD VXSUDIHHORU GDU FDUH QX
DIHFWHD]VLJXUDQDLFDSDFLWDWHDSRUWDQWDOXFUULLUHSDUDLLOHVHSRWHIHFWXDDVWIHO
-

GHIHFWHOHPLQRUHVHSRWFRUHFWDSULQGHJUHVDUHVSODUHUDERWDUHVDXURVWXLUH

vQ FD]XO GHIHFLXQLORU PDL LPSRUWDQWH DQWreprenorul poate propune beneficiarului un


program de remediere pentru a-O DQDOL]D L DSURED FD DWDUH VDX FX FRPSOHWULOH
necesare.

/D VXSUDIHHOH Y]XWH FX SDUDPHQW ILQ HVWH LQWHU]LV VFOLYLVLUHD VLPSO $WXQFL FkQG WRWXL VH
DSOLFDFHDVWDQXVHYDIDFe dect cu aprobarea beneficiarului.
)LVXULOH GHVFKLVH FDUH SRW FRPSURPLWH DWkW DVSHFWXO FkW L GXUDELOLWDWHD VWUXFWXULL YRU IL WUDWDWH
UHVSHFWkQG SUHYHGHULOH 1RUPDWLYXOXL&SULYLQGSURFHGHHGHUHSDUDUHDHOHPHQWHORUGLQEHWRQL
beton armat.
La WHUPLQDUHD OXFUULORU DQWUHSUHQRUXO YD HIHFWXD R YHULILFDUH D vQWUHJLL OXFUUL L YD DVLJXUD
GHJDMDUHDWXWXURUVSDLLORU VSULMLQLULVXVLQHULGHSR]LWHHWF SHQWUXDSHUPLWHOXFUXOOLEHUDOVWUXFWXULL
ntocmit,
Ing. Stefanoiu M.

Verificat,
Ing. D.Maiorean.

CUPRINS
CAPITOLUL 1.
/8&55,'($5763(&,),&$,,7(+1,&(*(1(5$/(.........................................................1
1.1.
PREZENTAREA CARACTERISTICILOR PRINCIP$/($/(/8&55,, ....................................................... 1
1.2.
PREVEDERI GENERALE DE PROIECTARE................................................................................................. 2
1.2.1 QFUFUL ..................................................................................................................................................3
1.2.2 0HWRGHGHFDOFXOLGLPHQVLRQDUH ..........................................................................................................4
1.3.
PREVEDERI GENERALE P(1758(;(&8,( ............................................................................................ 4
1.4.
PREVEDERI GENERALE PRIVIND 5(&(3,$/8&55,/25 .................................................................... 5
1.5.
PREVEDERI GENERALE P5,9,1'(;3/2$7$5($,175(,1(5($/8&55,/25'($57 ........... 5
CAPITOLUL 2.
INFRASTRUCTURI - )81'$,,',5(&7('(6835$)$,)81'$,,',5(&7('(
ADNCIME
5
2.1.
DATE GENERALE PRIVIN')81'$,,/(',5(&7(.................................................................................... 5
2.2.
&21',,,7(+1,&(3(1758(;(&8,$)81'$7,ILOR DIRECTE N INC,17 ...................................... 6
CAPITOLUL 3.
INFRASTRUCTURI - CULEI, PILE ................................................................................................6
3.1.
DATE GENERALE........................................................................................................................................... 6
3.2.
(;(&8,$&8/((/25, PILELOR.............................................................................................................. 7
3.3.
MATERIALE DE CONSTRU&,,)2/26,7(.................................................................................................. 7
3.3.1 Agregate .................................................................................................................................................7
3.3.2 Cimenturi.................................................................................................................................................8
3.3.3 $UPWXUL...................................................................................................................................................8
3.3.4 Betoane...................................................................................................................................................8
3.3.5 Apa..........................................................................................................................................................8
CAPITOLUL 4.
RACORDAREA CULEELOR CU TERASAMENTELE ..................................................................8
CAPITOLUL 5.
SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT..................................................................................10
5.1.
PREVEDERI GENERALE, '(7$/,,'(&2)5$-, ARMARE ................................................................... 10
5.2.
/8&55,3529,=25,, ................................................................................................................................. 11
5.3.
COFRAJE ...................................................................................................................................................... 11
5.4.
MATERIALE DE CONSTRUCTIE ................................................................................................................. 12
5.4.1 Agregate ...............................................................................................................................................12
5.4.2 Ciment...................................................................................................................................................12
5.4.3 $UPWXUL.................................................................................................................................................13
5.5.
BETOANE...................................................................................................................................................... 13
5.6.
ELEMENTE PREFABRICAT(0217$-,0212/,7IZARE ..................................................................... 14
5.7.
5(&(3,$/8&55,/25............................................................................................................................. 15
5.7.1 QFHUFDUHDOXFUULORU ..............................................................................................................................15
CAPITOLUL 6.
6&+(/((6$)2'$-(,&,175(.............................................................................................15
6.1.
DATE GENERALE......................................................................................................................................... 16
6.2.
&21',,,/(3(&$5(75(%8,(6/(1'(3/,1($6&&(/&(172&0(7(352,(&78/ ........... 16
6.3.
5($/,=$5($,87,/,=AREA L8&55,/253529,=25,,........................................................................ 17
6.4.
(;(&8,(87,/,=$5( CONTROALE........................................................................................................ 17
6.5.
35(6&5,3,,&203/(0(NTARE PRIVIND CINTRE/(($)2'$-(/(................................................ 17
CAPITOLUL 7.
COFRAJE.....................................................................................................................................17
7.1.
DATE GENERALE......................................................................................................................................... 18
7.2.
35(*7,5($&21752/8/,5(&(3,$/8&55,/25'(&2)5$5E............................................... 19
7.3.
0217$5($,686,1(5ILE COFRAJELOR ............................................................................................ 19
7.3.1 Montarea cofrajelor ...............................................................................................................................19
7.3.2 6XVLQHULOHFRIUDMHORU .............................................................................................................................19
CAPITOLUL 8.
$50785,...................................................................................................................................19
8.1.
2(/85,3(1758$50785, ................................................................................................................... 20
8.2.
/,95$5($,0$5&$5($ ........................................................................................................................... 20
8.3.
75$1632578/,'(32=ITAREA ............................................................................................................. 21
8.4.
&21752/8/&$/,7,,............................................................................................................................... 21
8.5.
FASONAREA, MONTAREA ,/(*$5($$50785,/OR ........................................................................ 21
8.6.
72/(5$1('((;(&8,E ........................................................................................................................ 23
8.7.
3$57,&8/$5,7,35,9IND ARMAREA CU PLASE SUDATE .................................................................. 23
8.8.
REGULI CONSTRUCTIVE ............................................................................................................................ 23
8.9.
,11',5($$50785,/2R ........................................................................................................................ 23
8.10. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON ...................................................................................................... 24
8.11. 1/2&8,5($$50785,/2535(9=87(135OIECT ......................................................................... 25
CAPITOLUL 9.
BETOANE ....................................................................................................................................25
9.1.
PREVEDERI GENERALE ............................................................................................................................. 25
9.2.
MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR ...................................................................... 27
9.2.1 Ciment...................................................................................................................................................27

2
9.2.2 Agregate ...............................................................................................................................................29
9.2.3 Apa........................................................................................................................................................31
9.2.4 Aditivi.....................................................................................................................................................31
9.2.5 Adaosuri ................................................................................................................................................33
9.3.
&(5,1(35,9,1'&$5$CTERISTICILE BETONULUI .............................................................................. 33
9.3.1 &HULQHSHQWUXUH]LVWHQ ......................................................................................................................33
9.3.2 &HULQHSHQWUXGXUDELOLWDWH ....................................................................................................................34
9.4.
&(5,1('(%$=35,9,1'&2032=,,$%(721ULUI.......................................................................... 35
9.4.1 &RQGLLLJHQHUDOH ...................................................................................................................................35

9.4.1.1

'DWHSULYLQGFRPSR]LLDEHWRQXOXL.............................................................................................. 35

9.4.1.2

6WDLDGHEHWRDQHLXWLOL]DWRUXO ................................................................................................... 36

9.4.1.3

Livrarea betonului....................................................................................................................... 36

9.4.1.4

&RPSR]LLDEHWRQXOXL.................................................................................................................. 36

9.4.2

Proiectarea amestecului .......................................................................................................................36

9.4.2.1

&HULQHSULYLQGFRQVLVWHQDEHWRQXOXL ......................................................................................... 36

9.4.2.2

&HULQHSULYLQGJUDQXOR]LWDWHDDJUHJDWHORU ................................................................................. 36

9.4.2.3

&HULQHSULYLQGDOHJHUHDWLSXOXLGR]DMXOXLGHFLPHQWLUDSRUWXOXL$&..................................... 36

9.4.2.4

&HULQHSULYLQGDOHJHUHDDGLWLYLORULDGDRVXULORU ....................................................................... 37

9.5.

1,9(/('(3(5)250$1$/(%(7218/8,.......................................................................................... 37
9.5.1 %HWRQXOSURDVSW...................................................................................................................................37

9.5.1.1

&RQVLVWHQD .................................................................................................................................. 37

9.5.1.2

&RQLQXWXOGHDHURFOXV ............................................................................................................... 37

9.5.1.3

'HQVLWDWHDDSDUHQW ..................................................................................................................... 37

9.5.2

%HWRQXOvQWULW........................................................................................................................................37

9.5.2.1

5H]LVWHQDODFRPSUHVLXQH........................................................................................................... 37

9.5.2.2

(YROXLDUH]LVWHQHLEHWRQXOXL ..................................................................................................... 37

9.5.2.3

5H]LVWHQDODSHQHWUDUHDDSHL....................................................................................................... 38

9.5.2.4

5H]LVWHQDODvQJKH-GH]JKH ....................................................................................................... 38

9.5.2.5

Densitatea betonului.................................................................................................................... 38

9.6.

PREPARAREA BETONULUI......................................................................................................................... 38
9.6.1 3HUVRQDOXOGHFRQGXFHUHLFRQWURODOEHWRQXOXL ..................................................................................38
9.6.2 6WDLDGHEHWRDQH..................................................................................................................................38
9.6.3 Dozarea materialelor ............................................................................................................................38
9.6.4 $PHVWHFDUHDLvQFUFDUHDvQPLMORFXOGHWUDQVSRUW .............................................................................38
9.7.
75$1632578/,381(5($123(5$%(7218LUI.......................................................................... 40
9.7.1 Transportul betonului ............................................................................................................................40
9.7.2 3UHJWLUHDWXUQULLEHWRQXOXL..................................................................................................................41

9.7.2.1

&RQGLLLSHQWUXWXUQDUHDEHWRQXOXL .............................................................................................. 41

9.7.2.2

nceperea turQULLEHWRQXOXL ........................................................................................................ 42

9.7.3 Reguli generale de betonare ................................................................................................................43


9.7.4 Compactarea betonului.........................................................................................................................44
9.7.5 5RVWXULGHOXFUXLGHFRIUDUH.................................................................................................................45
9.8.
TRATAREA BETONULUI D837851$5( ................................................................................................ 45
9.8.1 *HQHUDOLWL............................................................................................................................................45
9.8.2 'XUDWDWUDWULL ........................................................................................................................................45
9.9.
&21752/8/&$/,7,,/8&55,/25 ...................................................................................................... 46
9.9.1 3URFHGHHGHFRQWURODFDOLWLLvQFRQVWUXFLL .........................................................................................46
9.10. EXECUTAREA BETOANELO5&835235,(7,63(CIALE................................................................... 46
9.11. ,%(72$1(386( 123(535,1352&('EE SPECIALE .................................................................. 46
CAPITOLUL 10.
SUPRASTRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT ............................................................47

3
10.1.
10.2.
10.3.

PREVEDERI GENERALE ............................................................................................................................. 47


COFRAJE, TIPARE, SUS,1(5,3(1758&2)5$-(,&21',,,683/,0ENTARE ............................. 47
$50785, .................................................................................................................................................... 48
10.3.1
Caracteristici generale......................................................................................................................48
10.3.2
0DQLSXODUHWUDQVSRUWLGHSR]LWDUH ..................................................................................................50

10.3.2.1

3UHJWLULSHQWUXFRQIHFLRQDUHDDUPWXULLSUHWHQVLRQDWH ......................................................... 50

10.3.2.2

&RQIHFLRQDUHDLSR]LLRQDUHDDUPWXULLSUHvQWLQVH ............................................................... 51

10.3.2.3

&RQIHFLRQDUHD DUPWXULLSRVWvQWLQVH ...................................................................................... 52

10.3.2.4

5HDOL]DUHDFDQDOHORUSHQWUXDUPWXULSRVWLQWLQVH.................................................................... 54

10.3.2.5

0RQWDUHDDUPWXULORUSRVWvQWLQVH............................................................................................ 56

10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

ANCORAJE, BLOCAJE................................................................................................................................. 57
&(5,1(,&5,7(5,,'(3(5)250$135,9,ND BETONUL PENTRU.............................................. 58
ELEMENTE/STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT .......................................................................... 58
(;(&8,$/8&55,/25............................................................................................................................. 60
10.7.1
Monolitizarea elementelor prefabricate ............................................................................................60
10.7.2
7HQVLRQDUHDLEORFDUHDDQFRUDMHORU ................................................................................................61
10.7.3
Injectarea cablelor ...........................................................................................................................62
10.8. &21752/8/&$/,7,,,5(&(37,$/8&55,/OR DIN BETON PRECOMPRIMAT ........................... 62
CAPITOLUL 11.
ECHIPAMENTE TABLIERE ....................................................................................................62
11.1. *(1(5$/,7, ............................................................................................................................................. 62
11.2. &21',,,3(17580$7(RIALELE COMPONENTE .................................................................................. 63
11.3. DISPOZITIVE PENTRU $6,*85$5($(7$1(,7,,+,'52,=2/$,$................................................. 63
11.4. APARATE DE REAZEM ................................................................................................................................ 64
11.5. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE ',/$7$,(............................................................... 64
11.6. PARAPETE.................................................................................................................................................... 64
11.7. BORDURILE DE TROTUAR ......................................................................................................................... 64
CAPITOLUL 12.
H,'52,=2/$,,,',632=,7,9('($&23(5,5($526785,/25'(',/$7$,(.........65
12.1. +,'52,=2/$,,............................................................................................................................................. 65
12.1.1
*HQHUDOLWL .......................................................................................................................................65
12.1.2
Caracteristici tehnice ........................................................................................................................65
12.1.3
3UHVFULSLL ..........................................................................................................................................66

12.1.3.1

Stratul suport........................................................................................................................... 66

12.1.3.2

Stratul de amorsaj ................................................................................................................... 67

12.1.3.3

Stratul hidroizolator ................................................................................................................ 67

12.1.3.4

6WUDWXOGHSURWHFLH .................................................................................................................. 68

12.1.3.5

&RQWUROXOFDOLWLLOXFUULORUGHH[HFXLH ................................................................................. 68

12.2.

DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA,(............................................................... 69


12.2.1
*HQHUDOLWL .......................................................................................................................................69
12.2.2
Caracteristici tehnice ........................................................................................................................69
12.2.3
3UHVFULSLL ..........................................................................................................................................71

12.2.3.1

Betoane speciale...................................................................................................................... 71

12.2.3.2

Mortare speciale...................................................................................................................... 71

12.2.3.3

Elementele elastomerice ......................................................................................................... 71

12.2.3.4

Elemente metalice de fixare.................................................................................................... 72

12.2.3.5

Alte recRPDQGUL..................................................................................................................... 72

CAPITOLUL 13.
,0%5&0,1,587,(5(/$32'85, ..............................................................................73
13.1. PREVEDERI GENERALE ............................................................................................................................. 73
13.2. &21',,,7(+1,&( ...................................................................................................................................... 75
13.2.1
Elemente geometrice........................................................................................................................75
13.2.2
$EDWHULOLPLW .....................................................................................................................................75
13.3. MATERIALE................................................................................................................................................... 75
13.4. 35(6&5,3,,'((;(&8,( ....................................................................................................................... 77
13.5. 9(5,),&$5($,5(&(3,$/8&55,/25 ............................................................................................... 77

4
CAPITOLUL 14.

5()$&(5($/8&55,/25&8'()(&7( ..........................................................................77

/,67$67$1'$5'(/25I NORMATIVELOR TEHNICE N VIGOARE


ANEXA A
ANEXA B

/,67$67$1'$5'(/25,1250$7,9(/257(+1,&(19,*2$5(
Indicativ
STAS 37/67
STAS 175/87
STAS 438/1/89
STAS 438/2/91
STAS 539/79
STAS 796/89
STAS 797/80
STAS 802/80
STAS 1545/89
STAS 1552/78
STAS 1844/75
STAS 1910/83
STAS 1913/13/83
STAS1948/1/91
STAS 2410/90
(STAS 2409/51)
STAS 2561/3-90
STAS 2924/91
STAS 3165/80
STAS 3220/89
STAS 3221/86
STAS 3349/1/83
STAS 3349/2/83
STAS 3461/83
STAS 4392/84
STAS 4606/80
STAS 4834/86
STAS 5088/75
STAS 5626/92
STAS 6054/77
STAS 6482/1/73
STAS 6482/2/80
STAS 6482/3/80
STAS 6482/4/80

ANEXA A
7LWOXOUHJOHPHQWULORU
%LWXPXULULQLYDVHOLQHLXQVRULFRQVLVWHQWH'HWHUPLQDUHDSXQFWXOXL
GHFXUJHUHLGHSLFXUDUH.
/XFUULGHGUXPXULPEUFPLQLEituminoase turnate, executate la cald.
&RQGLLLWHKQLFHJHQHUDOHGHFDOLWDWH
3URGXVHGHRHOSHQWUXDUPDUHDEHWRQXOXL2HOEHWRQODPLQDWODFDOG
0UFLLFRQGLLLWHKQLFHGHFDOLWDWH
3URGXVHGHRHOSHQWUXDUPDUHDEHWRQXOXL6kUPURWXQGWUHILODW
)LOHUGHFDOFDUILOHUGHFUHWLILOHUGHYDUVWLQVvQSXOEHUH
1LWXUL&RQGLLLWHKQLFHJHQHUDOHGHFDOLWDWH
1LWXULGHRHO1LWFXFDSVHPLURWXQG'LPHQVLXQL
Nituri de oHO1LWFXFDSVHPLURWXQG'LPHQVLXQL
3RGXULSHQWUXVWU]LLRVHOHSDVDUHOH$FLXQL
QFHUFULOHPHWDOHORUQFHUFDUHDODFRPSUHVLXQH
3RGXULPHWDOLFHGHRVHD3UHVFULSLLGHSURLHFWDUH
Poduri GHEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW
6XSUDVWUXFWXU&RQGLLLJHQHUDOHGHH[HFXLH
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
ncercarea Proctor.
/XFUULGHGUXPXUL6WkOSLGHJKLGDUHLSDUDSHWH3UHVFULSLLJHQHUDOHGH
SURLHFWDUHLDPSODVDUHSHGUXPXUL
Accesorii metalici pentru mobilier.
%URDWHVLPSOHFX]YRU'LPHQVLXQL
3LORL3UHVFULSLLJHQHUDOHGHSURLHFWDUH
3RGXULGHRVHD Gabarite.
1LWXULGHRHO1LWXULFXFDSvQHFDW'LPHQVLXQL
3RGXULGHFDOHIHUDW&RQYRDLHWLS
3RGXULGHRVHD&RQYRDLHWLSLFODVHGHvQFUFDUH
%HWRDQHGHFLPHQW3UHVFULSLLSHQWUXVWDELOLUHa gradului de agresivitate a
apei.
%HWRDQHGHFLPHQW3UHVFULSLLSHQWUXVWDELOLUHDDJUHVLYLWLLDSHLIDGH
EHWRDQHOHFRQVWUXFLLORUKLGURHQHUJHWLFH
3RGXULPHWDOLFHGHFDOHIHUDWLRVHD6XSUDVWUXFWXULQLWXLWH3UHVFULSLL
GHH[HFXLH
&LIHUDWHQRUPDOH*DEDULWH
$JUHJDWHQDWXUDOHJUHOHSHQWUXPRUWDUHLEHWRDQHFXOLDQLPLQHUDOL
Metode de ncercare.
*XULGHVFXUJHUHGLQIRQWSHQWUXSRGXUL
/XFUULGHDUW+LGURL]RODLL3UHVFULSLLGHSURLHFWDUHLH[HFXLH
Poduri. Terminologie.
7HUHQGHIXQGDUH$GkQFLPLPD[LPHGHvQJKH=RQDUHDWHULWRULXOXL
Romniei.
6kUPHGHRHOLSURGXVHGLQVkUPSHQWUXEHWRQSUHFRPSULPDt Reguli
SHQWUXYHULILFDUHDFDOLWLL
6kUPHGLQRHOLSURGXVHGLQVkUPSHQWUXEHWRQSUHFRPSULPDW6kUP
QHWHG
6kUPHGLQRHOLSURGXVHGLQVkUPSHQWUXEHWRQSUHFRPSULPDW6kUP
DPSUHQWDW
6kUPHGLQRHOLSURGXVHGLQVkUPSHQWUXESUHFRPSULPDW7RURDQH

STAS 6605/78
STAS 6701-82
STAS 7009/79
STAS 7721/90
STAS 8183-80
STAS 8270/86
STAS 8289-90
STAS 8600/79
STAS 9199/73
STAS 9330/84
STAS 9407/75
STAS 10101/OB/87
STAS 10107/0/90
STAS 10107/2/92
STAS 10111/1/77
STAS 10111/2/87
STAS 10166/1/77
STAS 10702/1/83
STAS 11348/87
STAS 12187/88
STAS 12313/85
STAS 12504/86
SR 137/95
SR 174/1/2002

SR 174/2/97
SR 174-2/C1:98
SR 438/3/98
SR 662/2002
SR 667/2000
(SR 667/97)

QFHUFULOHPHWDOHORUQFHUFDUHDODWUDFLXQHDRHOXOXLEHWRQDVkUPHLL
SURGXVHORUGLQVkUPSHQWUXEHWRQSUHFRPSULPDW
&DQDOL]UL*XULGHVFXUJHUHFXVLIRQLGHSR]LW
&RQVWUXFLLFLYLOHLQGXVWULDOHDJUR]RRWHKQLFH7ROHUDQHLDVDPEOULvQ
FRQVWUXFLL7HUPLQRORJLH
7LSDUHPHWDOLFHSHQWUXHOHPHQWHSUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDWL
EHWRQSUHFRPSULPDW&RQGLLLWHKQLFHGHFDOLWDWH
2HOXULSHQWUXHYLIUVXGXUGHX]JHQHUDO0UFLLFRQGLLLGHFDOLWDWH
3RGXULGHRVHD'LVSR]LWLYHSHQWUXDFRSHULUHDURVWXULORUGHGLODWDLH
Tuneluri. Tehnologie. Clasificare.
&RQVWUXFLLFLYLOHLQGXVWULDOHDJUR]RRWHKQLFH7ROHUDQHLDVDPEOULvQ
FRQVWUXFLL6LVWHPGHWROHUDQH
0DVWLFXULELWXPLQRDVHSHQWUXL]RODLLvQFRQVWUXFLL0HWRGHGHDQDOL]L
vQFHUFUL
3RGXULGHFDOHIHUDWLRVHDPELQULFXXUXEXULGHvQDOWUH]LVWHQ
3UHVFULSLLGHSURLHFWDUHLH[HFXLH
3RGXULPHWDOLFHGHFDOHIHUDWLRVHD6XSUDVWUXFWXULVXGDWH3UHVFULSLL
GHH[HFXLH
$FLXQLvQFRQVWUXFLL&ODVLILFDUHDLJUXSDUHDDFLXQLORUSHQWUXSRGXUile
GHFDOHIHUDWLGHRVHD
&RQVWUXFLLFLYLOHLLQGXVWULDOH&DOFXOXOLDOFWXLUHDHOHPHQWHORU
VWUXFWXUDOHGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW
&RQVWUXFLLFLYLOHLQGXVWULDOHLDJULFROH3ODQHHFXUHQWHGLQSOFLL
grinzi din b. DLEHWRQSUHFRPSULPDW3UHVFULSLLGHFDOFXOLDOFWXLUH
3RGXULGHFDOHIHUDWLRVHD,QIUDVWUXFWXULGH]LGULHGLQEHWRQLEHWRQ
DUPDW3UHVFULSLLGHSURLHFWDUH
3RGXULGHFDOHIHUDWLRVHD6XSUDVWUXFWXULGH]LGULHGLQEHWRQLEHWRQ
DUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW3UHVFULSLLGHSURLHFWDUH
3URWHFLDFRQWUDFRUR]LXQLLDFRQVWUXFLLORUVXSUDWHUDQHGLQRHO3UHJWLUHD
PHFDQLFDVXSUDIHHORU
3URWHFLDFRQWUDFRUR]LXQLLDFRQVWUXFLLORUGLQRHOVXSUDWHUDQH$FRSHULUL
SURWHFWRDUH&RQGLLLWHKQLFHJHQHUDOH
/XFUULGHGUXPXULPEUFPLQLELWXPLQRDVHSHQWUXFDOHDSHSRG
&RQGLLLWHKQLFHJHQHUDOHGHFDOLWDWH
Table groase de RHOSHQWUXHOHPHQWHOHSULQFLSDOHDOHSRGXULORUL
viaductelor.
3RGXULGHFDOHIHUDWLRVHDQFHUFDUHDSHVWDQGDHOHPHQWHORU
SUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW
3RGXULGHFDOHIHUDWGHRVHDLSDsarele. ncercarea suprastructurilor cu
DFLXQLGHSURE
Materiale hidroizolante bitumate. 5HJXOLLPHWRGHGHYHULILFDUH
/XFUULGHGUXPXUL
PEUFPLQLELWXPLQRDVHFLOLQGUDWHH[HFXWDWHODFDOG
&RQGLLLWHKQLFHGHFDOLWDWH
/XFUULGHGUXPXUL
PEUFPLQLELWXPLQRDVHFLOLQGUDWHH[HFXWDWHODFDOG
&RQGLLLWHKQLFHSHQWUXSUHSDUDUHDLSXQHUHDvQRSHUDPL[WXULORU
DVIDOWLFHLUHFHSLDvPEUFPLQLORU
3URGXVHGHRHOSHQWUXDUPDUHDEHWRnului. Plase sudate.
/XFUULGHGUXPXUL$JUHJDWHQDWXUDOHGHEDODVWLHU
$JUHJDWHQDWXUDOHLSLDWUSUHOXFUDWSHQWUXOXFUULGHGUXPXUL
&RQGLLLWHKQLFHGHFDOLWDWH

SR 1848-1-7/2004
SR 1911/97
SR 1944/1/99
(STAS 1944/88)
SR 1944/2/99
SR 1944/3/2000
SR 1944/4/99
SR1948/2/95
SR 3011/96
SR 13170/93
SR 7055/96
SR 8877-1-2007
(STAS 8877/72)
SR 8877-2-2007
STAS 8877/72
SR 11100/1-93
SR ISO 37/97
SR ISO 188/2001
(STAS 5152/82)
SR ISO 815 + A1/95
(STAS 7791/79)
(STAS 9977/1/75)
SR ISO 1431/1/2002
(STAS R 9449/74)
SR ISO 7619/01
(STAS 5441/2/74)
SR ISO 1817/2000
SR ISO 2409/94
SR ISO 812/2001
(STAS 8204/73)
SR ISO 14284/99
67$6L
STAS 2015/2/85)
SR EN 196/1/2006
(SR EN 196/1/95
STAS 227/6/86)
(SR EN 196/2/2006)
(SR EN 196/2/95)
(SR EN 196/3/2006)
SR EN 196/3/95
SR EN 196/6/94
(SR 227/2/94)
SR EN 196/7/95
SR EN 196/8/2004

6HPQDOL]DUHUXWLHU
3RGXULPHWDOLFHGHFDOHIHUDW3UHVFULSLLGHSURLHFWDUH
,QVWDODLLGHULGLFDW&kUOLJHVLPSOHforjateFXWLM
3DUWHD&RQGLLLWHKQLFHSHQWUXPDWHULDOHH[HFXWDUHLOLYUDUH
,QVWDODLLGHULGLFDW&kUOige simple forjateFXWLM
3DUWHD&kUOLJHFXWLMDVHPLSUHOXFUDW
,QVWDODLLGHULGLFDW&kUOLJHVLPSOHforjateFXWLM
3DUWHD&kUOLJHFXWLMDILOHWDW
,QVWDODLLGHULGLFDW&kUOLJHVLPSOHforjateFXWLM
Partea 4: Filet rotund
/XFUULGHGUXPXUL3DUDSHWHSHSRGXUL3UHVFULSLLJHQHUDOHGHSURLHFWDUH
LDPSODVDUH
&LPHQWXULFXFOGXUGHKLGUDWDUHOLPLWDWVLFXUH]LVWHQODDJUHVLYLWDWHD
DSHORUFXFRQLQXWGHVXOIDL
MateULDOHPHWDOLFHQFHUFDUHDODvQFRYRLHUHSULQRF(SUXYHWHVSHFLDOH
LPHWRGHGHHYDOXDUH
Ciment Portland alb
/XFUULGHGUXPXUL3DUWHD(PXOVLLELWXPLQRDVH&DWLRQLFH&RQGLLLGH
calitate.
/XFUULGHGUXPXUL3DUWHD'HWHUPLQDUHDSVHXGR-YLVFR]LWLL(QJOHUD
emulsiilor bituminoase.
=RQDUHVHLVPLF0DFUR]RQDUHDWHULWRULXOXL5RPkQLHL
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea caracteristicilor de
efort GHIRUPDLHODWUDFLXQH
&DXFLXFYXOFDQL]DWVDXWHUPRSODVWLFQFHUFULGHvPEWUkQLUHDFFHOHUDW
LUH]LVWHQODFOGXU
Cauciuc vulcanizat sau termoplastLF'HWHUPLQDUHDGHIRUPULLUHPDQHQWH
GXSFRPSUHVLXQHODWHPSHUDWXULDPELDQWHULGLFDWHVDXVF]XWH
&DXFLXFYXOFDQL]DWVDXWHUPRSODVWLF5H]LVWHQDODILVXUDUHGDWRUDW
DFLXQLLR]RQXOXL3DUWHDQFHUFDUHODGHIRUPDUHVWDWLF
&DXFLXF'HWHUPLQDUHDGXULWLLGHvQWLQGHUHIRORVLQGGLVSR]LWLYH
portabile.
&DXFLXFYXOFDQL]DW'HWHUPLQDUHDDFLXQLLOLFKLGHORU
9RSVHOHLODFXULQFHUFDUHDODFDURLDM
&DXFLXFYXOFDQL]DW'HWHUPLQDUHDIUDJLOLWLLODWHPSHUDWXUMRDV
)RQWHLRHOXUL3UHOHYDUHDLSUHJWLUHDSUREHORUSHQWUXGHWHUPLQDUHD
FRPSR]LLHLFKLPLFH
Metode de ncercare ale cimenturilor
3DUWHD'HWHUPLQDUHDUH]LVWHQHORUPHFDQLFH
Metode de ncercare ale cimenturilor.
3DUWHD$QDOL]DFKLPLFDFLPHQWXULORU
0HWRGHGHvQFHUFULDOHFLPHQWXULORU
3DUWHD'HWHUPLQDUHDWLPSXOXLGHSUL]LDVWDELOLWLL
0HWRGHGHvQFHUFDUHDFLPHQWXULORU'HWHUPLQDUHDILQHHLGHPFLQDUH
Metode de ncercare ale cimenturilor.
0HWRGHGHSUHOHYDUHLSUHJWLUHDSUREHORUGHFLPHQW
0HWRGHGHvQFHUFDUHDOHFLPHQWXULORU3DUWHD&OGXUDGHKLGUDWDUH

(SR 227/5/96)
SR EN 197-1/2002
SR EN 197-2/2002
SR EN 10297/1/2003
(SR 404/1/2001)
SR EN 10025/1/2005
(STAS 500/1/89
(STAS 500/2/80)
SR EN 10025/2/2004
(STAS 500/1/89
(STAS 500/2/80)
SR EN 10025/5/2005
(STAS 500/3/80)
SR EN 1008/2003
(STAS 790/84)
SR EN 10083/2/2007
SR EN 10083/2+A1/2002
SR EN 998/2/2004
( STAS 1030/85)
SR EN 1600/2000
SR EN 1599/99
(STAS 1125/1/91)
SR EN 12070/2001
SR EN 12072/2001
SR EN 12534/2001
SR EN 12536/2001
SR EN 1668/2000

SR EN 440/96

SR EN 756/2004
SR EN 12390/6/2002
(STAS 1275/88)
SR EN 1340/2004
(STAS 1139/87)
SR EN 12620/2003
(STAS 1667/76)
SR EN 12350-2-2003
(STAS 1759/88)
SR EN 12350-3-2003

Metoda prin dizolvare.


Ciment. Partea 1: Compozitie, specificaWLLLFULWHULLGHFRQIRUPLWDWHDOH
cimenturilor uzuale.
Ciment. Partea 2: Evaluarea conformitatii.
HYLGLQRHOFLUFXODUHIUVXGXUSHQWUXXWLOL]DUHvQFRQVWUXFLLPHFDQLFH
JHQHUDOHLvQFRQVWUXFLDGHPDLQL&RQGLLLWHKQLFHGHOLYUDUH
3DUWHDHYLGHRHOQHDOLDWLDOLDW
Produse laminate la cald din oteluri de constructie.
3DUWHD&RQGLLLWHKQLFHJHQHUDOHGHOLYUDUH
Produse laminate la cald din oteluri de constructie.
3DUWHD&RQGLLLWHKQLFHGHOLYUDUHDSHQWUXRHOXULGHFRQVWUXFLH
nealiate.
3URGXVHODPLQDWHODFDOGGLQRHOXULSHQWUXFRQVWUXFii .
3DUWHD&RQGLLLWHKQLFHGHOLYUDUHDSHQWUXRHOXULGHFRQVWUXFLLFX
UH]LVWHQvPEXQWLWODFRUR]LXQHDWPRVIHULF
$SSHQWUXEHWRDQHLPRUWDUH
2HOXULSHQWUXFOLUHLUHYHQLUH3DUWHD&RQGLLLWHKQLFHGHOLYUDUH
SHQWUXRHOXULQHDOLDWH
6SHFLILFDLHDPRUWDUHORUSHQWUX]LGULL
3DUWHD0RUWDUHSHQWUX]LGULL
Materiale pentru sXGDUH(OHFWUR]LvQYHOLLSHQWUXVXGDUHDPDQXDOFXDUF
HOHFWULFDRHOXULORULQR[LGDELOHLUHIUDFWDUH&ODVLILFDUH
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUH(OHFWUR]LvQYHOLLSHQWUXVXGDUHDPDQXDOFXDUF
HOHFWULFDRHOXULORUWHUPRUH]LVWHQWH&ODVLILFDUH
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUH6kUPHHOHFWURGVkUPHLYHUJHOHSHQWUXVXGDUHD
FXDUFHOHFWULFDRHOXULORUWHUPRUH]LVWHQWH&ODVLILFDUH
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUH6kUPHHOHFWURGVkUPHLYHUJHOHSHQWUXVXGDUHD
FXDUFHOHFWULFDRHOXULORULQR[LGDELOHLDRHOXULORUUHIUDFWDUH
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUH6kUPHHOHFWURGVkUPHYHUJHOHLGHSXQHULSULQ
sudare pentru sudarea cu arc electric n mediu de gaz protector a
RHOXULORUFXOLPLWDGHFXUJHUHULGLFDW&ODVLILFDUH
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUH9HUJHOHSHQWUXVXGDUHFXJD]HDRHOXULORU
QHDOLDWHDRHOXULORUWHUPRUH]LVWHQWH&ODVLILFDUH
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUH9HUJHOHVkUPHLGHSXQHULSULQVXGDUHSHQWUX
VXGDUHD:,*DRHOXULORUQHDOLDWHLDRHOXULORUFXJUDQXODLHILQ
&ODVLILFUL
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUHFRQVXPDELOH6kUPHHOHFWURGLGHSXQHULSULQ
sudare cu arc electric n mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a
RHOXULORUQHDOLDWHLFXJUDQXODLHILQ&ODVLIicare.
0DWHULDOHSHQWUXVXGDUHFRQVXPDELOH6kUPHSOLQHFXSOXULVkUPSOLQIOX[LVkUPWXEXODU-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux
DRHOXULORUQHDOLDWHLFXJUDQXODLHILQ&ODVLILFDUH
QFHUFDUHSHEHWRQvQWULW3DUWHD5H]LVWHQDODvQWLQGHUHSULQGHVSLFDUH
a epruvetelor.
(OHPHQWHGHERUGXULGLQEHWRQ&RQGLLLLPHWRGHGHvQFHUFUL
Agregate pentru beton.
QFHUFDUHSHEHWRQSURDVSW
Partea 2: ncercare de tasare
QFHUFDUHSHEHWRQSURDVSW

(STAS 1759/88)
SR EN 12350-4-2002
(STAS 1759/88)
SR EN 12350-5-2002
(STAS 1759/88)
SR EN 12350/6/2002
(STAS 1759/88)
SR EN 1504/1/2002
(STAS 3622/86)
SR EN 206/1/2002
(STAS 1799/88)
SR EN 1536/2004
(STAS 2561/4/90)
SR EN 10293/2005
(SR ISO 3755/94)
SR EN 1337-3-2005
(STAS 10167/83)
SR EN 1337-4-2004
(STAS 4031/77)
SR EN 1337-6-2004
(STAS 4031/2/75)
SR EN 4014/2005
(STAS 4272/89)
SR EN 12670/2002
(STAS 5089/71)
(STAS 5090/83)
SR EN 12350/7/2003
(STAS 5479/88)
SR EN 12092/2002
(STAS 6615/1/74)
SR EN 13369/2004
(STAS 6657/1/89)
SR EN 12794/2006
(STAS 7484/74)
SR EN 287-1-2004
SR EN 287/1/2002
(STAS 9532/1/74)
SR EN 10002/1/2002
(SR EN 10002/1/95)
SR EN 10045/1/93
SR EN 1991-1-1/2004
(STAS 10101/1/78)
SR EN 10024-4-2004
SR EN 10025-1-2005
SR EN 10083-2-2007
SR EN ISO 62/2004

Partea 3: ncercare Vebe


QFHUFDUHSHEHWRQSURDVSW
Partea 4: Grad de compactare.
QFHUFDUHSHEHWRQSURDVSW
3DUWHDQFHUFDUHFXPDVDGHUVSkQGLUH
QFHUFDUHSHEHWRQSURDVSW
Partea 6: Densitate.
ProdusHLVLVWHPHSHQWUXSURWHFLDLUHSDUDUHDVWUXFWXULORUGHEHWRQ
'HILQLLLFRQGLLLFRQWUROXOFDOLWLLLHYDOXDUHDFRQIRUPLWLL
3DUWHD'HILQLLL
Beton. Partea 1: Specificatie, performante productie si conformitate.
([HFXLDOXFUULORUJHRWHKQLFHVSHFLDOH3LORLIRUDL
2HOXULWXUQDWHSHQWUXXWLOL]ULJHQHUDOH
Aparate de reazem pentru structuri.
Partea 3. Aparate de reazem din elastomeri.
Aparate de reazem pentru structuri
Partea 4. Aparate de reazem cu rulouri.
Aparate de reazem pentru structuri
Partea 6. Aparate de reazem cu balansiere.
6HULHDHURVSDLDOH%XFHILOHWDWHFXSHUHWHJURVFXIUkQDUHLQWHUQ
Standard de proiectare.
3LDWUQDWXUDO7HUPLQRORJLH&ODVLILFDUH
QFHUFDUHSHEHWRQSURDVSW3DUWHD&RQLQXWGHDHU0HWRGHSULQ
presiune.
$GH]LYL'HWHUPLQDUHDYkVFR]LWLL
Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton.
3URGXVHSUHIDEULFDWHGHEHWRQ3LORLGHIXQGDLL
&ODVLILFDUHDVXGULORU6XGDUHSULQWRSLUH
3DUWHD2HOXUL
Materiale metalice. ncercareDODWUDFLXQH
3DUWHD0HWRGDGHvQFHUFDUH ODWHPSHUDWXUDPELDQW 
0DWHULDOHPHWDOLFHQFHUFDUHDODvQFRYRLHUHSULQRFSHHSUXYHWD&KDUS\
Partea 1: Metoda de ncercare.
(XURFRG$FLXQLDsupra structurilor. Partea 1-$FLXQLJHQHUDOH*UHXWLVSHFLILFHJUHXWLSURSULLvQFUFULXWLOHSHQWUXFOGLUL
3URGXVHODPLQDWHODFDOGGLQRHOXULGHFRQVWUXFLL
3DUWHD&RQGLLLWHKQLFHGHOLYUDUHSHQWUXRHOXULGHFRQVWUXFLLVXGDELOH
FXJUDQXODLHILQRELQXWHSULQODPLQDUHWHUPRPHFDQLF
3URGXVHODPLQDWHODFDOGGLQRHOXULGHFRQVWUXFLL
3DUWHD&RQGLLLWHKQLFHJHQHUDOHGHOLYUDUH
2HOXULSHQWUXFOLUHLUHYHQLUH
Partea &RQGLLLWHKQLFHGHOLYUDUHSHQWUXRHOXULQHDOLDWH
0DWHULDOHSODVWLFH'HWHUPLQDUHDDEVRUELHLGHDS

(STAS 5690/80)
SR EN ISO 527/1/2000
(STAS 6642/73)
SR EN ISO 527/2/2000
(STAS 6642/73)
SR EN ISO 544/2004
(STAS 1126/87)
SR EN ISO 887/2003
(STAS 5200/2/91)
SR EN ISO 898/1/2002
(STAS 2700/3/89)
SR EN ISO 4032/2002
(STAS 4071/89)
SR EN ISO 7089/2002
(STAS 5200/4/91)
SR EN ISO 7092/2003
(STAS 5200/3/91)
SR EN ISO 7095/2/2002
(STAS 5200/5/91)
SR EN ISO 9692/1/2004
(SR EN 29692/94)
SR EN ISO 9692/2/2000
(STAS 6726/85)
SR EN ISO15614/1/2004
(SR EN 288/3/95+A1/99)
(STAS 11400/1/88)
(STAS 11400/3/89)
SR EN ISO 15614/8/2003
(STAS 11400/3/89)
SR EN 1990
SR EN 1991-2
SR EN 1991-2/NB
SR EN 1994-2
SR EN 1992-2
SR EN 1992-1-2
SR EN 1998-2

0DWHULDOHSODVWLFH'HWHUPLQDUHDSURSULHWLORUGHWUDFLXQH3DUWHD
Principii generale
0DWHULDOHSODVWLFH'HWHUPLQDUHDSURSULHWLORUGHWUDFLXQH3DUWHD
&RQGLLLGHvQFHUFDUHDPDWHULDOHORUSODVWLFHSHQWUXLQMHFLHLH[WUXGDUH
Materiale pentru sudDUH&RQGLLLWHKQLFHGHOLYUDUHDPDWHULDOHORUGH
DGDRV7LSXOSURGXVXOXLGLPHQVLXQLWROHUDQHLPDUFDUH
DLEHSODWHSHQWUXXUXEXULLSLXOLHFXILOHWPHWULFGHX]JHQHUDO
Plan general.
&DUDFWHULVWLFLPHFDQLFHDOHHOHPHQWHORUGHDVDPEODUHH[HFXWDWHGLQRHO
FDUERQLRHODOLDW
Partea 1: XUXEXULSDULDOLFRPSOHWILOHWDWHLSUH]RDQH
3LXOLHKH[DJRQDOHVWLO*UDG$L%
DLEHSODWH6HULHQRUPDO*UDG$
DLEHSODWH6HULHUHGXV*UDG$
DLEHSODWH6HULHPDUH*UDG&
SudarHLSURFHGHHFRQH[H5HFRPDQGULSHQWUXSUHJWLUHDvPELQULL
3DUWHD6XGDUHPDQXDOFXDUFHOHFWULFFXHOHFWURGvQYHOLWVXGDUHFX
arc electric cu electrod fuzibil n mediul de gaz protector, sudare cu gaze,
VXGDUH:,*LVXGDUHFXUDGLDLLDRHOXULlor.
6XGDUHLSURFHGHHFRQH[H3UHJWLUHDvPELQULL3DUWHD6XGDUHFXDUF
HOHFWULFVXEVWUDWGHIOX[DRHOXULORU
6SHFLILFDLDLFalificarea procedurilor de sudare pentru materiale
PHWDOLFH9HULILFDUHDSURFHGXULLGHVXGDUH3DUWHD6XGDUHDFXDUFL
VXGDUHDFXJD]DRHOXULORUDQLFKHOXOXLLDDOLDMHORUGHQLFKHO
6SHFLILFDLDLFODVLficarea procedurilor de sudare pentru materiale
PHWDOLFH9HULILFDUHDSURFHGXULLGHVXGDUH3DUWHD6XGDUHDvPELQULORU
HDY- SODF- WXEXODU
(852&2'%D]HOHSURLHFWULLVWUXFWXULORU
(852&2'$FLXQLDVXSUDVWUXFWXULORU
3DUWHD$FLXQLGLQWUDILFODSRGXUL
(852&2'$FLXQLDVXSUDVWUXFWXULORU
3DUWHD$FLXQLGLQWUDILFODSRGXUL$QH[DQDLRQDO
(852&2'3URLHFWDUHDVWUXFWXULORUFRPSR]LWHGHRHOLEHWRQ
Partea 2: Reguli generalHLUHJXOLSHQWUXSRGXUL
EUROCOD 2: Proiectarea structurilor de beton.
3DUWHD3RGXULGHEHWRQ3URLHFWDUHLSUHYHGHULFRQVWUXFWLYH
EUROCOD 2: Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul compRUWULLODIRF
(852&2'3URLHFWDUHDVWUXFWXULORUSHQWUXUH]LVWHQDODFXWUHPXUH
Partea 2: Poduri

ANEXA B
3XEOLFDWvQ
%XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
P 106/85
nr. 7/85
%XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
1RUPDWLYSHQWUXUHDOL]DUHDSHWLPSIULJXURVDOXFUULORU
C 16/84
QUFXSUHFL]ULvQQU
GHFRQVWUXFLLLDLQVWDODLLORUDIHUHQWH
7/86
,QVWUXFLXQLWHKQLFHSULYLQGprocedeele de remedierea
%XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
C 149/87
defectelor pentru elem. de bet. LE.a.
nr. 5/87
,QVWUXFLXQLWHKQLFHSHQWUXH[HFXWDUHD]LGULLORUGLQ
%XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
C 193/79
SLDWUEUXW
nr. 9/79
NP 112-2004
Normativ privind proiectarea structurilor de fundare
%XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
(P 10/86)
GLUHFW
nr.14 din 2005
&RGGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXWDUHDOXFUULORUGLQEHWRQ Buletinul CRQVWUXFLLORU
NE 012/99
EHWRQDUPDWLEHWRQSUHFRPSULPDW$SUREDWGH
1ULQU
(C 140/86)
MLPAT cu ordinul nr. 39/14/24 august 1999
&RGGHSUDFWLFSHQWUXH[HFXLDHOHPHQWHORU
Aprobat MLPTL cu
NE 013/2002
SUHIDEULFDWHGLQEHWRQEHWRQDUPDWLEHWRQ
ordinul nr. 451 din
precomprimat
26.03.2002
NP 045-2000
Normativ privind ncercareDvQWHUHQDSLORLORUGH
(STAS 2561/2/81 SURELDSLORLORUGHIXQGDLL
Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat
NP 062/2002
UXWLHULSLHWRQDO
Normativ departamental pentru proiectarea
PD 34 - 71
FKHVRDQHORUGHVFKLVHGHEHWRQLEHWRQDUPDW
$QFRUDUHDDUPWXULORUFXULQLVLQWHWLFHODOXFUULOHGH %XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
ST 042/2002
FRQVROLGDUHDHOHPHQWHORULVWUXFWXULORUGLQEHWRQ
nr. 12/2002
DUPDW SURLHFWDUHH[HFXLH
6SHFLILFDLHWHKQLFSULYLQGFHULQHOHLFULWHULLOHGH
ST 043 /2001
performanSHQWUXDQFRUDUHDvQEHWRQFXVLVWHPH
BC12/2002
PHFDQLFHLPHWRGHGHvQFHUFDUH
1RUPDWLYSHQWUXYHULILFDUHDFDOLWLLOXFUULORUGH
C 56/2001
LQVWDODLLDIHUHQWHFRQVWUXFLLORU
1RUPDWLYSHQWUXYHULILFDUHDFDOLWLLOXFUULORUGH
%XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
C 56/2002
LQVWDODLL DIHUHQWHFRQVWUXFLLORU &DSLWROHOHLQVWDODLL nr. 19-20/ 2004
,QVWUXFLXQLWHKQLFHSHQWUXVXGDUHDDUPWXULORUGLQRHO Buletinul &RQVWUXFLLORU
beton.
nr. 7/83
C 28/83
Ordinul de aprobare a C 28/99 nr. 63/N/99 cu
%XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
YDODELOLWDWHGHODGDWDSXEOLFULL
nr.13/01
1RUPDWLYSULYLQGFDOLWDWHDvPELQULORUVXGDWHGLQRHO %XOHWLQXO&RQVWUXFLLORU
C 150/99
DOHFRQVWUXFLLORUFLYLOHLQGXVWULDOHLDJULFROH
nr. 7/00
AND 537-2003 Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea
M.O. 446/23 nov 1998
(Ordin M.T.
Normativului privind caracteristicile tehnice ale
Partea I
497/98)
bitumului neparafinos pentru drumuri
Ordinul MTCT nr. 613 din 23 oct. 2003
AND 546/2002 1RUPDWLYSULYLQGH[HFXLDODFDOGDvPEUFPLQLORU
B.TR. 7/05
bituminoase pentru calea pe pod
,QVWUXFLXQLWHKQLFHSHQWUXXWLOL]DUHDPL[WXULORU
B.TR. 19/02
AND 569/2002 asfaltice cu bitum modificat cu CAPS la calea pe
SRGXULLODvPEUFPLQLUXWLHUH
1RUPDWLYSULYLQGH[HFXLDLFRQWUROXOFDOLWLL
B.TR. 172002
AND 577/2002
KLGURL]RODLHLODSRGXUL
Indicativ

7LWOXOUHJOHPHQWULL
,QVWUXFLXQLSHQWUXSURLHFWDUHDLH[HFXWDUHDEHUHWHORU
pentru fundarea cRQVWUXFLLORU