Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

2
Nr. nregistrare/

Loc
FOTO
CERERE de nscriere
la examenul pentru atribuirea
calitatii de consultant fiscal
sesiunea ...........

Subsemnatul(a) ..........................................................................., nascut(a) la data de...................... n


localitatea.........................., judetul ................, legitimat(a) cu B.I./C.I./Pasaport, seria...... nr. ......................,
eliberat(a) de ....................................., la data de ..........., C.N.P. ...........................................,
cetatenia.................. domiciliat(a) n ................................., str. ............................., nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...,
ap. ..., judetul/sectorul ................, telefon fix ..............., telefon mobil..................., solicit nscrierea la
examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, organizat de Ministerul Finantelor Publice,
sesiunea ...................
Anexez la prezenta cerere curriculum vitae nsotit de urmatoarele documente conform art.4 alin.(3) din
Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal:
- B.I /C.I./Pasaport, n copie ;
- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ................seria ..... nr....................., emisa de
................................la data de .......................... , n copie legalizata ;
- carnetul de munca, seria .......nr................, emis de.............................. ..la data de....................., n
copie certificata de angajator sau n copie legalizata;
- certificatul de nastere, seria....... nr................, emis de ............................., la data de..............., n copie
legalizata, n cazul schimbarii numelui;
- certificatul de casatorie, seria....... nr................, emis de ............................., la data de..............., n
copie legalizata, n cazul schimbarii numelui;
- certificatul de cazier judiciar, seria .......... nr............., emis de .........................la data
de......................., n perioada de valabilitate;
- adeverinta medicala, seria nr............., emisa de .........................la data de.......................,
- trei fotografii de 2/3cm.
Declar pe propria raspundere, cunoscnd prevederile Codului Penal, ca am desfasurat activitatile
prevazute la art.4 alin. (1) lit. b) din regulament, astfel:
Unitatea

Activitatea
desfasurata

Perioada
De la
Pna la

Nr. luni

Functia

Total perioada

Data

Semnatura

Observatii