Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestru
* OB Obligatoriu / OP Opional

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor
Contabilitate, Informatic economic i Statistic
Contabilitate
Licen
Contabilitate i Informatic de Gestiune

Practic de specialitate
Conf. univ. dr. Leontina PVLOAIA , Conf. univ. dr. Daniela Popescul
IV 2.6 Tip de evaluare
C
2.7 Regimul discipinei
OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
din care:
curs
3.2 Total ore din planul de nvmnt
90
din care:
curs
3.3 Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................

seminar
seminar
ore

90
136
6

3.4 Total ore studiu individual


3.5 Total ore pe semestru
3.6 Numr de credite
4. Precondiii (dac este cazul)

Contabilitate financiar, Normalizarea contabilitii, Protecia i securitatea


sistemelor informaionale

4.1 De curriculum
4.2 De competene
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului
5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului
6. Competene specifice acumulate

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

Competene
profesionale

C1.
C2. Utilizarea resurselor informatice n domeniul financiar-contabil
C3.
C4.
C5.

Competene
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i
responsabil
CT2.
CT3.

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

Formarea aptitudinilor practice privind realizarea lucrrilor contabile de nchidere a exerciiului financiar, de analiz a
aplicaiilor financiar-contabile, precum i de stabilire a politicilor de securitate privind informaia financiar-contabil.
Capacitatea de a:
1. elabora documentele financiare de sintez;
2. interpreta informaiile coninute de situaiile financiare anuale;
3. utiliza resursele informatice n domeniul financiar contabil;
n urma parcurgerii activitilor de la aceast disciplin, absolvenii dobndesc aptitudini concretizate n:
1. folosirea adecvat a limbajului de specialitate i a termenilor consacrai la nivelul profesiei contabile;
2. identificarea problemelor, respectiv formularea de soluii pertinente, bazate pe raionament profesional, pe baza
informaiilor din situaiile financiare;
3. identifica metodele de securitate pentru a se asigura confidenialitatea, integritatea i accesibilitatea informaiilor
financiar-contabile.

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaii
(ore i referine
bibliografice)

Bibliografie
Referine principale:
8.2

1.

2.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Scurt prezentare a organizaiei:


scurt istoric: nfiinare, profil de activitate i evoluia pn n 2016
structura organizatoric i funcional, inclusiv prezentarea
organigramei
organizarea compartimentului financiar-contabil i relaiile cu
celelalte compartimente
Lucrrile contabile de nchidere a exerciiului financiar
ntocmirea balanei de verificare primar
inventarierea general a patrimoniului (cel puin 10 operaiuni
economico-financiare referitoare la plusuri i minusuri cantitative la
inventariere,amortizare suplimentar, regularizarea provizioanelor,

Documentare
teoretic i practic,
consultaii i discuii
pe tematica
abordat, elaborare
i prezentare studii
de caz

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

Observaii
(ore i referine
bibliografice)
90 ore

ajustrilor pentru depreciere sau pierderea de valoare, cheltuieli i


venituri nregistrate n avans, diferene de curs valutar)
contabilizarea operaiunilor de regularizare privind diferenele de
inventar, amortizrile, provizioanele pentru deprecieri, ajustrile
pentru depreciere sau pierderea de valoare, delimitarea n timp a
cheltuielilor i veniturilor, diferene de curs valutar, variaia stocurilor.
determinarea rezultatului contabil
determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit i
contabilizarea acestuia; repartizarea profitului pentru rezerve legale
nchiderea conturilor de activ i a celor de pasiv (cu ajutorul contului
892 "Bilan de nchidere")
ntocmirea balanei de verificare finale
Lucrrile de sistematizare a datelor n situaiile financiare anuale:
redactarea bilanului contabil (acesta va cuprinde i valorile de la
3.
nceputul anului)
redactarea contului de profit sau pierdere (acesta va cuprinde i
valorile pentru exerciiul financiar precedent)
Studierea aplicaiilor informatice specifice activitii financiar-contabile:
descrierea n cteva fraze a aplicaiilor informatice existente, cu
prezentarea principalelor module i a funciilor/prelucrrilor contabile
4.
pe care le asigur
descrierea pailor dintr-un scenariu de lucru pe care l-ai parcurs cu
una dintre aplicaiile contabile din firm
Descrierea principalelor metode de securitate (fizic, logic, a personalului
5.
etc.) adoptate de firm pentru a asigura confidenialitatea, integritatea i
accesibilitatea informaiilor financiar-contabile minim 15
Bibliografie
Referine principale: Lucrri de specialitate (cri, manuale, capitole, articole, studii etc.) din literatura romneasc i
internaional, acte normative i documentare la unitate.
1. Berheci, M, Valorificarea raportrilor finaciare, CECCAR, Bucureti, 2010
2. Grosu, M. (coordonator), Contabilitate financiar intermediar. Teorie, aplicaii i teste grila, Editura Sedcom Libris, Iai,
2013
3. Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Pvloaia, L., Rusu, A., - Introducere n contabilitate, Concepte i
aplicaii, Editura TipoMoldova, Iai, 2015
4. Oprea, D., Meni, G. - Sisteme informaionale pentru manageri, Editura Polirom, Iai, 2002
5. Oprea, D. Protecia i securitatea informaiilor, Editura Polirom, Iai, 2007
6. Toma, C., - Contabilitate financiar, Editura TipoMoldova, Iai, 2016
7. *** OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individuale i
situaiile financiare anuale consolidate, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014
8. *** OMFP 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 iunie 2015 a operatorilor economici i pentru
modificarea unor reglementri contabile, publicat n Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iulie 2015
9. *** OMFP 4160/2015 privind modificarea i completarea unor reglementri contabile, ublicat n Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 21 din 12 ianuarie 2016
10. *** OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 9
decembrie 2015
11. *** Legea 544/2001 privind accesul la informaia public
12. *** Legea 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i angajatorilor
reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu noile preocupri doctrinare i realitile din mediul economico-social romnesc, regional
i internaional.

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Dosarul de practic va conine componentele


din structura tematicii, la care se vor anexa
toate documentele prezentate la capitolele 15, precum i ADEVERINA ELIBERAT DE
ORGANIZAIA LA CARE S-A EFECTUAT
10.5 Seminar/ Laborator
PRACTICA.
Punctaj minim 5 (ADMIS) - media dintre cele 2
componente ale dosarului de practic,
Contabilitate i Protecia i securitatea
sistemelor informaionale
10.6 Standard minim de performan: nota minim 5 (cinci)
Data completrii

Titular de curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare coninut dosar


practic

80%

Susinere dosar practic

20%

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Leontina PVLOAIA
Conf. univ. dr. Daniela POPESCUL

Data avizrii

Director de departament
Prof. univ. dr. Florin DUMITRIU

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR