Sunteți pe pagina 1din 4

Domnu pr ofesor univer sitar dr .

Dan Zamfir escu in emisiunea " Tr ezestete Gheor ghe,


tr ezestete Ioane!" , televiziuni 6 Tv, a avut o afir matie foar te impor tanta in legatur a de
cr estinism, cand zicea ca se impotr iveste femei! Eu masi zice, aspectului feminin a
existentei! Inacelasi consider ente ar e si un monah fr anciscan Richar d Rohr , el vor beste
numai de catolicism, despr e car e se zice, ca se impotr iveste mult, fata de par tea feminina a
sufletului, inconstientului, Sinelui! Si r ezultatul este inver sa, o dominatie absoluta a
car acter ului feminin a biser ici! Car e r epr ezinta o dependenta infantila, o nematur izar e
sufleteasca! Dar inacelasi timp r epr ezinta o dominatie a inconstientului colectiv! Si aicea
incepe toate incur catur a ascezei, car e impotr iveste inconstientului, neintegr and in
per sonalitate par tea feminina a sufletului, pe anima!
Ar fi exager at ca sa condamnam in sensul asta toate asceza cr estina, mai ales pe cel
or todox! Ca pr in isihasm, se poate unifica in inter ior ul omului, cele doua pr incipi ale
sufletului, animusul cu anima! Ca aicea e vor ba ceva date de la sine ontologice! Dumnezeu
a cr eat pe om, dupa imaginea si asemanar ea sa, bar bat si femeie! Solitudinea, far a ca sa fie
impotr iva femei, r epr ezinta inchisul, car e r epr ezinta un mediu favor abil tr ansfigur ar i
inter ioar a a omului, unificand cele doua pr incipi, r ealizand unitatea inter ioar a a omului!
Nu aspectul, r apor tul exter ior conteaza la femeie in sine, ci r apor tul la par tea inconstienta
a pr incipiilor , car e e cel mai impor tant! Ca r ealizar ea unificar i, este si r ealizar ea imagini
divinului in om pe plan biologic! Car e sta la fondul indumnezeir i omului! Astfel, daca
or todoxia ar impotr ivi pr incipiului feminin in totalitate, nar fi posibil indumnezeir ea, ca
far a unificar ea pr incipiilor masculin, feminin ar fi imposibil, mai ales ca r epr ezinta si un
dat ontologic, pr incipal in imaginea divinului!
Cr ed ca r efuzul inter ior fata de pr incipiul feminin a sufletului, car acter izeaza mai mult pe
catolicism! Mai ales, ca catolicismul pr in intelectualismul sau, r epr ezinta un r efuz
per manent, fata de cele inconstiente! Car e in or todoxie e inver s, pr in cobor ar ea minti in
inima ia in consider ar e cele inconstiente!
Unde nu este luat in consider ar e aspectul inconstient a imaginar ului r eligios, acolo r eligia
este mor t! J ung aicea vede cel mai mar e pr oblema a r eligiozitati de azi, r uptur a imagini de
fondul sau ar hetipal inconstient, ca adevar ata r adacina vitala pe plan biologic! Din cauza
car e imaginar ul r eligios devine un obiect exter ior numai! Car e nu inseamna, ca omul nu
devine si mai dominat de catr e ar hetipur i par asite, asa ajungand sub dominatia
ideologiilor , pe fondul ar hetipur ilor , car e devin false r eligi ale omul multimi!
In or todoxie pr in cobor ar ea minti in inima omului se r ealizeaza ar monia intr e divin si
adevar ata natur a a omului, car e nu este posibil far a ar monia intr e doua pr incipi, masculin
si femini! Asta este o explicatie pe plan biologic, inconstient a planului teologic! Car e in
viata r eala, spir ituala poate sa sufer e defor mar i, si daca la fondur ile mistici aflam pe pr im
plan, unificar ea celor doua pr incipi, ca in viata sufleteasca nimic nu este definitiv r ealizat,
din cauza asta avem nevoie de vigilenta! Ca tendintele inconstientului sunt per manente, ca

sa ne capteze, subjuga, inghita!


Pr oblema omului de azi, ca nu ia in consider ar e de loc per icolele, capcanele
inconstientului! Asceza pr imelor secole si dupa, ia in consider ar e aspectul asta, dar multe
or i egzista o gr eseala, se impotr iveste aspectului distr uctiv a inconstientului,
neintegr andnin per sonalitate! E vor ba de asumar ea umbr ei, pr in confr untar e! Nu zic, ca
pr oblema asta a r amas total ner ealizat in asceza cr estina or todoxa, dar a existat multe or i o
lupta acer ba cu inconstientul, pr in per sonificar ea umbr ei, in chipul diavolului, car e
r epr ezenta un r efuz, fata de cele inconstiente, o par te a inconstientului, diver se aspecte
r amanand neconstientizate, car e r ezulta o lupta far a sfar sit, car e macina per sonalitatea
ascetului! Dintr e asceti, putini au descoper it pr oblema asta a r efular i!
Cel mai autentica si cur ata ar hetipur i, imagini se afla in Revelatie, in Biblie, ceea ce
pr iveste per icolele car e pr ivesc sufletul, din cauza ca Revelatia, acum vor besc de fondur ile
sale biologice, inconstiente numai, pe car e le foloseste divinul ca sa manifeste, r epr ezinta o
aver tizar e de par tea inconstientului colectiv! Chiar , inconstientul ar ata, pr in Revelatie,
pr in mitur i, pr in povesti, cel mai autentic capcanele sale, pr intr o constiinta inalta a
Logosului! Din cauza asta este Revelatia cel mai autentica cr itica a r eligiei, a r eligiozitati
false, incr emenita! E posibil, chiar din cauza asta, pr in institutionalizar e, evolutiei
ulter ioar a pe plan teologic o r uptur a intr e planul inconstient, ar hetipal, biologic a r eligiei si
intr e evolutiei sale ulter ioar a! Car e mod concr et se ar ata, cum neglijeaza asceza ulter ioar a,
imaginile clar e biblice necesitati confr untar i cu cele inconstiente, cu umbr a!
Ce este cel mai impor tant omului?! Ca sa afla Centr ul sau divin, pe Sinele, cu car acter ul
sau tr anscendent! Despr e gasir ea scr ia Sfantu Pavel, nu eu tr aiesc, ci Hr istos tr aieste in
mine! Evangeliile r epr ezinta, pr in imaginar ul sau tr anscendent, dr umul catr e Centr ul
inter ior ! Ur mar ir ea lui Hr istos r epr ezinta dr umul, car e cum spunea El, incepe cu o
despar tir e psihologica de par inti, de mater n mai mult! Cu o dependenta mamar a e
imposibil de ur mar it, daca omul, tanar ul este r amas, inchis in lumea sa inconstienta!
Mamar ul r epr ezinta dominatia inconstientului, deasupr a individului! Omul tr ebuie sa
naste din uter ul inchis a inconstientului! Tr ebuie sa iese din inchisul Egiptului, ca sa ia
dr umul, catr e Centr ul sau ontologic inter ior , car e este r epr ezentat de muntele Sinai!
Despr e inacelasi lucr u vor beste si Sfantu Pavel, cand sfatuieste, Hr istos tr ebuie ur mar it,
dincolo de per eti, car e r epr ezinta inchisul! Nu vor beste de negar ea per etilor , de negar ea
inchisului in sine, ci tr ebuie depasest un aspect car e te tine legat, ca sa poti lega, la un alt
aspect esential a inter ior ului, unificand cele doua aspecte! Car e sunt Sinele masculin si
inconstientul colectiv cu car acter feminin! Asa r ealizand, masculinul ca sa devina un
Centr u or donator a inconstientului feminin!
Omul ca sa depaseasca ca sa fie legat de inconstientul sau, tr ebuie sa confr unta cu umbr a
sa! In Biblie doua aver tizar i sunt cel mai impor tante in afar a per icolul ce r epr ezinta

hybr isul, daca apr opi pr ea apr oape de sfant, asta in Vechiul Testament si Noul Testament,
car e pr in diver se imagini, par abole ar ata ce r epr ezinta umbr a! Umbr a neasumata, pe car e
ar ata Iisus pr in imaginea sa despr e far isei, mor minte fr umos var uite in exter ior , dar
putr ed in inter ior , car e r epr ezinta pier der ea vitalitati inter ioar a a imaginar ului r eligios!
Aicea este vor ba mai mult, decat o mor ala de uz social, sau de binefacer e pietista! Vr em sa
ne salvam imaginea noastr a fr umoasa exter ioar a, fata de mur dar ia inter ioar a, asta
insemnand de a salva viata, despr e car e vor bea Iisus, dar totus pier zand! Ca ener giile
umbr ei asumate, r epr ezinta for te vitala cr eatoar e! Daca ne pier dem aspectul nostr u
exter ior fr umos fata de cel inter ior mur dar , asumand, vom castiga viata despr e car e Iisus
vor bea, ca el se afla cel mai apr oape, unde suntem cel mai slabi, r ezistenta noastr a fata de
El este cel mai slaba!
Fundamentalismul ar e la baza ar hetipul far iseului, umbr a neasumata, neintegr ata in
per sonalitate! Unde umbr a pr in tulbur ar ea inconstientului, devina o for ta distr ugatoar e! Si
ce for ta ar e ar ata fundamentalismul mahomedan, ISISul! Ca ar e o multitudine aspecte,
ala e altceva!
Noul Testament ar ata foar te clar , pr in imagini foar te clar e, pr in ispitir ea lui Iisus pe
munte, necesitatea confr untar i cu umbr a si pr in imagini, ce r epr ezinta umbr a, ce per icole
sunt consecintele! Totus in multe cazur i, ascetilor a devenit destul de pr oblematic umbr a
pr in r efular e, a nu se integr a in per sonalitate pr in confr untar e! Dar aicea aflam o
pr oblema mult mai gener ala, evolutia ulter ioar a, institutionalizar ea nu totdeauna a r eusit
ca sa steie pe fondul ar hetipal a Revelatiei, a r amas o r uptur a intr e ele! Car e se ar ata si in
faptul, ca in Noul Testament cele doua pr incipi, masculin si feminin se afla in ar monie, dar
in cr estinismul ulter ior , mai ales in catolicism, r elatia intr e ele in adancimea omului devin
destul de tensionate!
Totus cel mai apr oape la esenta r evelata a r amas or todoxia, ca smer enia, r ecunoaster ea
per manenta a pacatoseniei, r epr ezinta o asumar e a umbr ei! Far a car e nu r ealizam pe ce
spunea Sfantu Pavel, nu eu tr aiesc, ci Hr istos teaieste in mine, car e r epr ezinta adevar ata
bar batie, adica validar ea, autentificar ea aspectului exter ior a vieti!
Cel mai impor tant este ca sa r apor tam constiinta la fondur ile sale ar hetipale inconstiente,
pr in car e se manifesta ener giile necr eate ale divinului, car e da adevar ata for ta vitala
ar hetipur ilor , pr in car e se manifesta car acter ul lor tr anscendent! Pr in car e r ealizam o
constiinta puter nica, pr in fondur ile sale inconstiente si tr anscendente!
Pr in ar hetipul, pr in imaginea far iseului, a exter ior izar i unidimensionala a r eligiozitati, car e
nu asuma umbr a sa si sur sa inconstienta a imaginar ului r eligios, par abolele lui Iisus ar ata
o pr oblema eter na, un per icol eter n a r eligiozitati, a ascezei, la car e totdeauna exista
per icolul neasumar i celor inconstiente si ale umbr ei! Pr oblemele fiind in gener al a omului!
Pr oblemele mai sus ar atate, r apor tul la cele inconstiente in gener al, r apor tul omului la

umbr a sa, sau r apor tul bar batului de pilda, la par tea feminina a sufletului, nu r epr ezinta o
pr oblema numai a ascezei, sau a cr estinismului, a catolicismului! Daca r apor tam la ele
numai, cadem in capcana pr oiectiei, mai ales a umbr ei! Pr oblemele apar tin a evolutiei
psihicului, a individuatiei in gener al, in car e ar e par te fiecar e om sau ar tr ebui!
Din pacate e adevar at ca catolicismul a depus fondur ile constiintei occidentale, unei cultur i
car e e inamicos fata de cele inconstiente, car e r epr ezinta adevar ata per icol pentr u omenir e!
Aicea ar e sur sa r apor tul deficitar la pr incipiul feminin, pr in car e devine dominat de
pr incipiul feminin, pr in dominatia inconstientului colectiv! Consecintele sunt, feminismul si
pr opagar ea homosexualitati!