Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA 11 – Scurt ghid privind efectuarea achiziţiilor publice

SCURT ÎNDRUMAR PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE


NECESAR ONGS pentru ACHIZIŢII
NECESAR CCS pentru VERIFICĂRI

Lista sinteză a Observaţii


etapelor/documentelor Tipul de procedură
care trebuie
parcurse/întocmite de Achiziţie Cerere
beneficiar în aplicarea directă de
prevederilor OUG oferte
nr.34/2006 pentru
atribuirea contractelor
de achiziţii publice de
servicii/furnizare/lucrări
În măsura în Pentru OUG nr.34/2006
care valoarea contractele
achiziţiei de servicii/produs
servicii/produs e/lucrări
e/lucrări, estimate la
estimată peste 15.000 E
conform – 75.000 ron
prevederilor fără TVA se
art. 25-32 din aplică
OUG procedura
nr.34/2006, cererii de
fără TVA, nu oferte excepţie
depăseste făcând
echivalentul în serviciile
lei a 15.000 prevăzute în
euro, anexa 2B,
Beneficiarul pentru care se
are dreptul de aplică
a achiziţiona procedura de
direct achiziţie
serviciile/ directă.
produsele/lucr
ările
respective.
Aciziţia directă
se realizează
şi în cazul
serviciilor ce
figurează în
anexa 2B.
1. Nota de estimare a X x Conform model
valorii OUG nr.34/2006
contractului de achiziţie
2. Nota privind X x Conform model

1
alegerea procedurii OUG nr.34/2006
3. Calendarul x OUG nr.34/2006
procedurii
4. Caiet de sarcini/ x x Conform model
specificaţii tehnice
5. Nota justificativă x OUG
privind stabilirea nr.34/2006
cerinţelor minime de art.
calificare şi 176-196
criteriile de selecţie a HG nr.
ofertanţilor/candidaţilor 925/2006
art.7-12,
6. Nota justificativă X OUG
privind criteriul de nr.34/2006
atribuire a contractului art.13-15,
de achiziţie 196-199
HG nr.
925/2006
art.14
7. Fişa de date a X x OUG
achiziţiei (sumar) nr.34/2006

8. Formulare şi modele x OUG


pentru ofertanţi nr.34/2006

9. Anunţ de x OUG nr.


participare/invitaţia de 34/2006,
participare art.125(2),
Anexa 3
HG nr.
925/2006,
Anexa 1
10. Punerea la x OUG nr.
dispoziţia operatorilor 34/2006
economici interesaţi a art.59-
Documentaţiei de 65,77, 85
atribuire
11. Solicitări şi x OUG nr.
răspunsurile la 34/2006
clarificări art.78,91
12. Desemnarea X x HG nr.
persoanei/persoanelor 925/2006
responsabile cu art. 71
atribuirea contractelor
13. Procesul –verbal de x OUG
deschidere a nr.34/2006
ofertelor art. 211
HG nr.
925/2006
art.33
14. Raportul procedurii x OUG nr.
de achiziţie 34/2006
art.205
15. Comunicarea x OUG nr.
rezultatului procedurii 34/2006
către participanţii la art. 200-

2
procedură 211
HG nr.925
art. 31-83
16. Perioada de x OUG nr.
asteptare a 34/2006
contestaţiilor art. 205,
255-256,
270, 271,
272
17. Întocmirea x OUG nr.
anunţului de atribuire 34/2006
art. 56-57,
58
HG nr.
925/2006
art.98
18. Semnarea x x HGR nr.
contractului de achiziţie 925/2006
Publică de lucrări sau art. 93
servicii
19. Semnarea x HGR nr.
contractului de achiziţie 925/2006
Publică de furnizare art. 93
bunuri
20. Procesului verbal x x
de recepţie a
serviciilor/
produselor/lucrărilor

B. TIPURI DE CONTRACTE
1. Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect fie
execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 din OUG
nr.34/2006 fie atât proiectarea, cât si execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile
cuprinse în anexa nr. 1 din OUG nr.34/

2. Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul
de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare,
inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare. Contractul de
achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu,
operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract
de furnizare.

3) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de
lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel
cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A si 2B din OUG nr.34/2006. Contractul de
achiziţie care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu,
desfăsurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 din OUG nr.34/2006, este
considerat contract.
de servicii.

INSTRUCŢIUNI GENERALE

(1)Aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu


modificările si completările ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de
servicii din categoria celor incluse in Anexa 2A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
este obligatorie.

3
Exemple de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2A:
- Servicii de audit financiar pentru certificarea cheltuielilor;
- Servicii de publicitate a proiectului (crearea, producerea si/sau difuzarea de
materiale de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masă scrise,
audiovizuale sau electronice);
- Servicii de administrare a clădirilor;
- Servicii de transport terestru, cu excepţia serviciilor de transport feroviar incluse in
categoria 18 din Anexa 2B.

(2) In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract de achizitie publica ce


are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, atunci
obligaţia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a
caror valoare este mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2) si se limiteaza numai
la prevederile art. 35-38 si art. 56.

(3) In cazul in care contractul de achizitie publică prevazut la alin. (1) are ca obiect,
alaturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, si prestarea de
servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile
numai daca valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2B este mai mare decat
valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2A. (3) Autoritatea contractanta nu are
dreptul de a combina, in cadrul aceluiasi contract, servicii incluse atat in anexa nr. 2B, cat
si in anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci cand
atribuie respectivul contract de achizitie publică.

Exemple de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B:

Servicii hoteliere si restaurante


Servicii de transport ferviar
servicii de transport pe apă
Servicii anexe si auxiliare
Servicii juridice
Servicii de selectie si plasare a fortei de muncă
Servicii de investigatie
Servicii de invaţamant
Servicii de sanatate
Servicii recreative, culturale Servicii recreative, culturale şi sportive

EXCEPŢII

Achizitorul are drepul să nu aplice procedurile OUG 34/2006 în următoarele situaţii:

a) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor
drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit
operator economic sau persoană fizică

b) ca o măsură strict necesară pentru implementarea proiectului, determinată de


evenimente imprevizibile si care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni
a achizitorului; în acest caz, achizitorul nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o
perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a
determinat efectuarea achiziţiei;

c) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi


suplimentare de produse destinate înlocuirii parţale sau extinderii
echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, si numai dacă schimbarea furnizorului iniŢial
a pune achizitorul în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor

4
tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităŢi sau dificultăţi tehnice
sporite de operare si întreţinere.

d) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii


suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor
circumstanŢe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză,
si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: - atribuirea să fie
făcută contractantului iniţial; - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din
punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor
inconveniente majore pentru achizitor sau, desi separabile de contractul iniţial, sunt strict
necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite si a actelor adiţionale care vor fi
încheiate pentru lucrări si/sau servicii suplimentare ori adiŢionale nu depăseste 50% din
valoarea contractului iniţial si pragul valoric pentru care era obligatorie aplicarea
prevederilor Ordonanţei;

e) pentru cheltuieli care fac obiectul unei convenţii civile sau a unui contract de muncă. În
acest caz dosarul de achiziţie va conţine:
1. contractul de muncă/convenţia civilă/drepturi de autor.
2. raport de activitate sau raport privind serviciile executate
3. fisă de pontaj
4. Ştat de plată
5. Preces verbal de recepţie sau conformitate

INSTRUCŢIUNI SPECIFICE:

1. Proiectele se vor desfăşura în conformitate cu metodologia aprobată prin


ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului DGPS (Direcţia Generală Programe
pentru Studenţi) va transmite CCS e proiectele aprobate
2. În cazul proiectelor care au este aprobate o sumă mai mică decât cea
solicitată ongs-urile pot efectua cheltuieli pe categoriile solicitate în limita
bugetului total aprobat. De exemplu, în cazul în care este aprobată suma de
5000 de ron, iar in bugetul proiectului figurează suma de 6 000 de ron pentru
cazare şi masă iar 2000 ron pentru consumabile, ONGS-sul poate cheltui
suma aprobată integral pentru cazare (5000 RON) sau 2000 ron pentru
consumabile şi 3000 ron pentru masă. Se vor respecta de asemenea
plafoanele privind cheltuielile eligibile.
3. În cazul în care nu se depăşeşete plafonul de 15000 de euro pentru o
anumită categorie de cheltuieli se vor face achiziţii directe în conformitate cu
legislaţia în vigoare. CCS-urile au rolul de a realiza decontul. CCS-urile nu au
dreptul de a solicita efectuarea unei alte proceduri decât ceaa prevăzută de
34/2000. (EX: pentru acihziţiile sub 15 000 E- fără TVA se aplică procedura
de achiziţie directă şi nu cea de cerere de oferte, decât dacă beneficiarul va
considera necesar.
4. CCS-urile nu au dreptul de a emite instrucţiuni suplimentare sau de a solicita
documente suplimentare decât cu acordul DGPS.
5. Toate cheltuielile vor fi efectuate direct de către ONGS furnizorilor de bunuri
şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6. ONGS va angaja cheluieli numai pe perioada de desfăşurare a proiectului,
numai în conformitate cu prevederile leglale, a metodologiei aprobate şi în
limita bugetului aprobat.
7. În vederea unei desfăşuri optime a proiectelor aprobate ne aşteptăm la
Cooperare maximă atât din partea CCS-urilor cât şi din partea ONGS-urilor.
8. Directorul CCS va numi o persoană responsabilă în relaţia cu ongs-urile
precum şi o personă din cadrulul departamentului contabilitate care poate
aduce lămuririle necesare ongs-urilor pe parte financiară. Lista cu persoanele

5
numite vor fi afişate la loc vizibil împreună cu locul şi orele la care pot fi
găsite. De asemenea această listă va fi transmisă prin fax către DGPS ( 0314
25 25 34)
9. Pentru orice nelămuriri CCS-rile pot conacta DGPS şi pot cere lămuri privind
desfăşurarea proiectelor..
10. ONGS-urile din momentul aprobării proiectelor vor ţine legătura numai cu
CCS-ul urmănd să contacteze DGPS numai în cazul în care apar eventuale
neînţelegeri.

PRECIZĂRI FINALE

1. Responsabilitatea legalităţii şi corectitudinii efectuării cheltuielilor în conformitate


cu legislaţia in vigoare revine exclusiv solicitantului.
2. În cazul în care se constată neconcordanţe între prezenta metodologie (inclusiv
anexe) şi legislaţia in vigoare care reglementează achiziţiile publice, MTS prin
DGPS va emite instrucţiuni care să clarifice/completeze/modifice prezenta
metodologie
3. Pentru procedura de achiziţie Directă mai jos sunt prezentate modele specifice
necesare efectuării procedurii de achiziţie publică.
4. În cazul în care ONGS are prevăzut în buget cheltuieli care depăşesc 15 000 E(fără
TVA) pe categorie de cheltuieli, DGPS recomandă contractarea unui expert care să
ofere ONG consultanţă în întocmirea dosarelor de achiziţie publică.
5. Această anexă are valoare de ghid, iar respectarea legislaţiei în vigoare privind
achiziţiile publice revenind beneficiarului.

6
Notă privind estimarea valorii contractului de achiziţie
(Model)

Beneficiar:

Titlul proiectului:

ID proiect:

Linia de finanţare:

Denumirea contractului de
achiziţie:
Obiectul contractului de
achiziţie:

Evaluarea contractului de achiziţie de produse/servicii/lucrări se realizează în


conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziţie publică
prevăzute în OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. Descrierea Cantitatea Preţul estimat/Valoarea Total


crt. produsului/ tarifului mediu lunar/Costul
serviciului/lucrării estimat pe categorii de lucrări
(fără TVA)

Total lei, fără TVA


Total euro, fără TVA

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal )


(semnătura autorizată şi ştampilă)

Data

7
Notă privind alegerea procedurii
(Model)

Prin prezenta vă supunem spre aprobare iniţierea procedurii de achiziţie


................................în vederea derulării
contractului ............................................................pentru implementarea Proiectului
intitulat .......................................................

1. Categoria de produse/servicii/lucrari:
2. Codul de clasificare CPV :
3. Valoarea achizitiei:
4. Procedura de achizitie conform legii :
5. Justificarea achiziţiei :

Valoarea estimată a achiziţiei este de………ron, respectiv …………..euro, ceea ce


presupune achiziţia acestor produse prin procedura de achiziţie …………., conform O.U.G.
34/2006.
Referitor la aceasta propunere de achizitie, menţionăm următoarele:
• Achiziţia acestor produse este prevăzută în bugetul proiectului amintit

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi iniţierea procedurii
în vederea achiziţionării acestor produse, produse ce vor fi
achiziţionate............................, având în vedere prevederile art...... din OUG nr.
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,
............................................

Coordonator Proiect
...............................

8
CAIET DE SARCINI
(Model)

1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:

Obiectul caietului de sarcini îl constituie furnizarea de produse/servicii necesare


implementării proiectului ……………….. finanţat de …………………………………….

Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale.

2. SPECIFICAŢII TEHNICE :

- ………………………, cu următoarele specificaţii tehnice :

Nr.crt Componenta Cerinta tehnica minimala


.

3. Toate produsele vor fi livrate, în …… zile de la transmiterea comenzii.

4. Se vor efectua verificări şi se vor încheia procese-verbale:

- la recepţia produselor ;

5. CONDIŢII DE ASIGURARE A LUCRĂRILOR:

Întocmit,

Coordonator Proiect

..................

9
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
(Model)

I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţara:

Persoana de contact: Telefon:

Persoana responsabilă de desfăşurarea Telefon:


achiziţiei:

E-mail: Fax:

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante


DA □ NU □

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:


■ la numerele de telefon mai sus
menţionate

Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor


Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084
Ţara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Adresă internet: wwww.cnsc.ro Fax:021/310.46.42;
telefon: 021/ 310.46.41

I.c.Sursa de finanţare :
Se specifică sursele de finanţare ale După caz, proiect/program finanţat din
contractului ce urmează a fi atribuit fonduri comunitare
DA □ NU □

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:

II. 1.2) Locul de livrare:

(a) Lucrări (b) Produse □ (c) Servicii


□ □

Execuţie Cumpărare □ Categoria serviciului


□ Leasing □ 2A □

10
Proiectare şi execuţie Închiriere 2B □
□ □
Realizare prin orice mijloace Cumpărare în rate □ (Se specifică din care
corespunzătoare cerinţelor categorie de servicii
specificate de autoritate aparţine obiectul
contractantă contractului: fie din Anexa
□ 2A , fie din Anexa 2B)
Principala locaţie a lucrării Principalul loc de Principalul loc de prestare
_______________________ livrare: ______________________
_ _

_______________________ ______________________
__ _

Cod CPV □□□□□□□□ Cod CPV


□□□□□□□□
II.1.3) Ofertele alternative NU sunt acceptate

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantităţi:
A SE VEDEA DETALIAT IN CAIETUL DE SARCINI

II.2.2) Opţiuni (dacă există) da □


nu □
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă Negociere cu anunţ de participare
□ □
Licitaţie restrânsă Negociere fără anunţ de participare
□ □
Licitaţie restrânsă accelerată Cerere de oferte
□ □
Dialog competitiv Concurs de soluţii
□ □
Achiziţie directă

III.2) Legislaţia aplicată

Legislaţia aplicată – OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare ;


HG 925 /2006 cu modificările şi completările ulterioare, HG 782/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al C.N.S.C., OUG nr.
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, HG nr. 942/2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică , Hotararea nr. 1660
din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace

11
electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si
completatarile ulterioare.

IV. Date limită care trebuie respectate

Termenul de livrare/recepţie

Intocmit,

..................

Coordonator Proiect

12
DECIZIA
Nr. ……/………….

Având în vedere,
1. Legislaţia naţională si europeană aplicabilă în materia achiziţiilor publice
2. Contractul de finanţare încheiat între .....................................
si .................................
3. Proiectul ..............................., ID............
4. Efectuarea optimă a desfăşurării achiziţiilor prevăzute în contract
5. Necesitatea recepţiei produselor/serviciilor
6. Necesitatea verificării livrării în condiţii optime a produselor/serviciilor

Reprezentantul legal ................................................................


DECIDE:

Art. 1 Se constituie Comisia de recepţionare a produselor/serviciilor necesare


implementării proiectului .................................................
Art. 2 Comisia este formată din următorii membri:

Art. 3 Comisia are următoarele atribuţii:

1. Comisia are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea pâna la data


de ............................., dată la care se finalizează recepţia produselor/serviciilor
necesare implementării proiectului ......................................
2. Comisia de recepţie trebuie să constate că produsele/serviciile furnizate în cadrul
contractului respectă cerinţele de calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu
cele prevăzute în caietul de sarcini anexă la factura fiscală şi au fost livrate
conform graficului de timp prevăzut.
3. Comisia trebuie să verifice dacă preţul corespunde cu preţul înscris în nota de
comandă şi în factura fiscală.
4. Comisia trebuie să constate că Furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile cerute prin
caietul de sarcini şi prin nota de comandă care ţine loc de contract între părţi.

Semnătura autorizată

13
Beneficiar
……………………….pentru proiectul ………………………

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR


Nr…....... din ....................

Produse furnizate în baza notei de comandă nr..................şi a facturii fiscale


nr. ....................... din data de .........................., achitate de beneficiar prin OP
nr. ........ din data de ............................

încheiat între .............................................., în calitate de Beneficiar, şi


......................................................................, în calitate de Furnizor, finanţat
din ...............................................................

Comisia de recepţie, constituită prin Decizia nr. ............. din data ..................... a
.................., a procedat astăzi ....................... la recepţia produselor ce au făcut
obiectul notei de comandă menţionată mai sus, având o valoare de …………… lei la care
se adaugă ………….lei TVA, şi a fost formată din:

La recepţia produselor a participat .................................... în calitate de reprezentant


legal al .............................................
Comisia de recepţie constată că următoarele produse furnizate în cadrul contractului
respectă cerinţele de calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele prevăzute în
caietul de sarcini anexă la factura fiscală şi au fost livrate conform graficului de timp
prevăzut, după cum urmează:

Nr. Denumire Caracteristici UM Pret/UM Cant Pret total


crt. produs fara TVA itate fara TVA
a

TOTAL

Valoarea totală a produselor furnizate este de ……………… lei la care se adaugă


TVA ...................... lei şi corespunde cu preţul înscris în nota de comandă şi în factura
fiscală.

De asemenea, comisia constată că Furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile cerute prin caietul
de sarcini şi a notei de comandă care ţine loc de contract între părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând ................ file a fost încheiat astăzi ...................


la ..................... în ......... exemplare, din care .................... pentru Beneficiar şi unul
pentru Furnizor.

Beneficiar, Prestator,

Comisia de recepţie:

14

S-ar putea să vă placă și