Sunteți pe pagina 1din 8

PRIMARIA BICLES

GRAFIC DE CIRCULATIE A DOCUMENTELOR

Nr.
crt

Denumire
document

Scopul
intocmirii
documentului

evidenta
analitica a
1 Fisa mijlocului fix mijlocului fix

Registrul de
2 inventar

Bon de miscare
3 a mijlocului fix

P.V.de scoatere
din functiune a
4 mijloacelor fixe

identificarea
mijloacelor fixe

miscarea
mijlocului fix
intre gestiuni

Constatare a
indeplinirii
conditiilor de
scoatere din
functii

Nr
Data
exem (perioada)
plare intocmirii

la
1 achizitionare

la
1 achizitionare

la
predare/primir
e a mijloacelor
2 fixe

la sfirsitul
2 anului

Control
Cine
financiar Cine
intocmeste preventiv aproba

Destinatia
document Loc de
ului
arhivare

gestionar

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

gestionar

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

lunar/ori de
cite ori se
produc
miscari de
mijloace fixe gestionar

contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil
Biroul
ordonator administr
de credite ativ

Comparti
mentul
financiar
contabil
Biroul
administr
ativ

comisia de
casare
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil
Biroul
ordonator administr
de credite ativ

Comparti
mentul
financiar
contabil
Biroul
administr
ativ

Termen de
predare

lunar

lunar

31.12

Inventarierea
mijloacelor fixe
aflate in
gestiunea
5 Lista de inventar unitatii

la sfirsitul
2 anului

31.12.

comisia de
inventarier
e

contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

comisia de
receptie
contabil

Comparti
mentul
ordonator financiar
de credite contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

Nota de intrare
6 receptie

Receptia
bunuri
materiale

la
2 achizitionare

Bon de predare
7 transfer

Predare sau
transfer bunuri
materiale

cind se dau
la predare sau materiale in
2 transfer
consum
gestionar

8 Bon de consum

Eliberarea
bunurilor
materiale din
magazie

Evidenta la
locul de
depozitare a
intrarilor,iesirilo
r si stocurilor
de valori
9 Fisa de magazie materiale
Fisa de magazi a Evidenta
formularelor cu formulare cu
10 regim special
regim special

dare in
2 consum

la
1 achizitionare

la
1 achizitionare

lunar

lunar

lunar

zilnic

contabil

gestionar,c
ompartime
ntul care
solicita
bunuri
contabil

gestionar

gestionar

Comparti
mentul
Comparti
ordonator financiar mentul
de credite primitor
contabil
Comparti
mentul
financiar
ordonator pe
de credite destinatii

Comparti
mentul
financiar
contabil

contabil

Birou
Birou
administr administr
ativ
ativ

contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

Inventarul
valorilor
materiale
aflate in
Lista de inventar gestiunea
11 a materialelor
unitatii

Incasari cu
numerar
inregistrarea
incasarilor si
platilor in
numerar
efectuate prin
13 Registrul de casa casierie
12 Chitanta

Foaie de
14 varsamint

15 CEC numerar

Dispozitie plata
16 incasare

depunere
numerar la
banca

Ridicare
drepturi de
personal

Achitari
numerar

Cind se
efectueaza
2 inventarul

in momentul
incasarii
2 zilnice

2 zilnic

la depunere
2 numerar

lunar

zilnic

zilnic

zilnic

Comparti
mentul
financiar,g
estionar
comisia
de
inventarie
re

comparti
mentul
financiar,c
ontabil
Biroul
administr
ativ

casier

Platitor
casierie

Comparti
mentul
financiar
contabil

casier

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

casier

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

comisia de
inventarier
e

la ridicarea de
2 numerar
la nevoie

casier

contabil

Cpartime
ntul
financiar
ordonator contabilde credite Trezorerie

in momentul
1 incasarii platii

compartim
entul
financiar
contabil
contabil

Casierie,c
ompartim
entul
ordonator financiar
de credite contabil

zilnic

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

17 Stat salarii

lista de avans
18 chenzinal

plata salariilor

Plata avans
salarii

Plataindemniz
19 Lista indemnizatii atii

Lista indemnizatii Plataindemniz


20 de boala
atii

la incetarea
contractului de
21 Nota de lichidare munca

22 Stat de functii

2 lunar

2 lunar

2 lunar

2 la nevoie

2 la nevoie
cite
Structura
ex.
organizatorica Sunt
a aparatului
nece
propriu
sare la nevoie

lunar

compartim
entul
financiar
contabil
contabil

Casierie,c
ompartim
entul
ordonator financiar
de credite contabil

Casierie,c
ompartim
entul
financiar
contabil

lunar

compartim
entul
financiar
contabil
contabil

Casierie,c
ompartim
entul
ordonator financiar
de credite contabil

Casierie,c
ompartim
entul
financiar
contabil

lunar

compartim
entul
financiar
contabil
contabil

Casierie,c
ompartim
entul
ordonator financiar
de credite contabil

Casierie,c
ompartim
entul
financiar
contabil

lunar

compartim
entul
financiar
contabil
contabil

Casierie,c
ompartim
entul
ordonator financiar
de credite contabil

Casierie,c
ompartim
entul
financiar
contabil

a doua zi

Birou
resurse
umane

Birou
resurse
umane.C
ompartim
ent
ordonator financiar
de credite contabil

Birou
resurse
umane.C
ompartim
ent
financiar
contabil

a doua zi

Birou
resurse
umane

Birou
ordonator resurse
de credite umane

Birou
resurse
umane

contabil

23 Nota de transfer la transfer

24 Nota de plecare

25 Raport

pt. efectuarea
concediului de
odihna

Trecere loc
munca,schimb
are
,avansare,ince
tare contract

Proces verbal al
comisiei de
numire in
26 examinare
functie

la terminarea
perioadei de
27 Raport ed stagiu stagiu
Raport evaluare
a perioadei de
28 stagiu

la terminarea
perioadei de
stagiu

3 la nevoie

a doua zi

Birou
resurse
umane

2 la nevoie

inainte de
concediu

salariatul

3 la nevoie

3 la nevoie

1 la nevoie

1 la nevoie

a doua zi

trei zile

Birou
resurse
umane

comisia de
examinare

contabil

ordonator
de credite

Unitatea
la care se
face
transferul.
comp.
financiar
contabil.s
alariat
Birou
resurse
umane;co
mpartime
nt
financiar
contabil

Birou
resurse
umane
Birou
resurse
umane;co
mpartime
nt
financiar
contabil

secretar

Birou
resurse
umane;co
mpartime
nt
financiar
contabil

Birou
resurse
umane;co
mpartime
nt
financiar
contabil

secretar

Birou
resurse
umane;co
misia de
examinar
e ;salariat

Birou
resurse
umane;co
misia de
examinar
e

Birou
resurse
umane
Birou
resurse
umane

ordonator
de credite

a doua zi

salariat

Birou
resurse
umane

a doua zi

indrumator
+director

Birou
resurse
umane

Evidenta
timpului lucrat
efectiv pentru
calculul
salariilor

1 lunar

Ordin de
30 deplasare

interes serviciu

in ziua
anterioara
1 deplasarii

48 ore

31 Nota contabila

inregistrarea in
contabilitate

1 lunar

lunar

persoana
care face
deplasarea contabil
compartim
entul
financiar
contabil

balanta de
32 verificare

verificarea
exactitatii
inregistrarilor

1 lunar

lunar

compartim
entul
financiar
contabil

33 Imputernicire

delegare in
vederea
ridicarii
drepturilor
salariale

1 la nevoie

la momentul
ridicarii
orice
drepturilor compartim
salariale
ent/birou

cind se
constata
2 paguba

lunar

compartim
entul
financiar
contabil

contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil;p
rimar

Comparti
mentul
financiar
contabil

lunar

persoana
care a
produs
paguba

Comparti
mentul
financiar
ordonator contabil;p
de credite rimar

Comparti
mentul
financiar
contabil

Fisa evidenta a
29 salariatilor

Decizie de
34 imputare

Angajament de
35 plata

stabilirea
valorii pagubei

plata pagubei
produse

cind se
constata
1 paguba

lunar

compartim
entul
financiar
contabil
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil
comparti
mentul
financiar
contabil;c
asierie
comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
ordonator financiar
de credite contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil

ordonator
de credite

ordonator
de credite

contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil
Comparti
mentul
financiar
contabil

Orice
comparti
ordonator ment/casi
de credite erie
Casierie

contabil

constituirea
Contract garantie garantiei in
36 numerar
numerar

constituirea
Contract garantie garantiei in
37 suplimentar
numerar

Declaratie de
38 inventar

Referat de
39 necesitate

consemnarea
rezultatelor
inventarierii

necesitatea
angajarii de
cheltuieli

Referat de
necesitatereparat
ii tehnice-de
necesitatea
40 calcul
repararii
Anexa 1,anexa
2,anexa 3, la
Ordin MF
41 1792/2002

angajarea si
plata
cheltuielilor

la constituirea
2 garantiei
lunar

compartim
entul
financiar
contabil/pe
rsoana
contabil

Comparti
mentul
financiar
ordonator contabil;g
de credite estionar

Comparti
mentul
financiar
contabil

la constituirea
2 garantiei
lunar

compartim
entul
financiar
contabil/pe
rsoana
contabil

Comparti
mentul
financiar
ordonator contabil/p
de credite rimar

Comparti
mentul
financiar
contabil

Comparti
mentul
financiar
contabil/g
estionar

Comparti
mentul
financiar
contabil

dupa
efectuarea
inventarului gestionar

contabil

sefii de
la intocmire serviciu

Comparti
mentul
Serviciul administr
administr ativativserviciul
ordonator contabilita contabilita
de credite te
te

1 la nevoie

serviciul
administrat
la intocmire iv

Serviciul
administr
ativordonator contabilita
de credite te

Serviciul
administr
ativcontabilita
te

la angajare
1 cheltuieli

sef
serviciu
administrat
la intocmire iv
contabil

Serviciul
administr
ativordonator contabilita
de credite te

Serviciul
administr
ativcontabilita
te

la efectuarea
2 inventarului

trimestrial la
1 nevoie

Contracte
angajare
42 cheltuieli

angajare
cheltuieli

Comenzi fara sa
aiba la baza un
contract incheiat Angajare
43 de catre primarie cheltuieli
Comenzi in baza
contractului
incheiat de
Angajare
44 primarie
cheltuieli

annual la
2 nevoie

serviciul
administrat
ivcontabilitat
la intocmire e

Serviciul
administr
ativordonator contabilita
de credite te

Serviciul
administr
ativcontabilita
te

3 la nevoie

serviciul
administrat
ivcontabilitat
la intocmire e

Serviciul
administr
ativordonator contabilita
de credite te

Serviciul
administr
ativcontabilita
te

2 la nevoie

serviciul
administrat
ivcontabilitat
la intocmire e

Serviciul
administr
ativordonator contabilita
de credite te

Serviciul
administr
ativcontabilita
te