Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programe de studii / Calificri
1.7 Forma de nvmnt
1.8 Codul disciplinei

Academia Tehnic Militar, Bucureti


de Sisteme Electronice i Informatice Militare
de Sisteme Informatice Militare i Matematic
Calculatoare i tehnologia informaiei
Licen
Calculatoare i sisteme informatice pentru aprare i
securitate naional / Ofier inginer de comunicaii i
informatic Calculatoare i tehnologia informaiei
IF - nvmnt de zi, cu frecven
Poz. 23 / 22 n Planuri de nv. pentru seria 2014-2018

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Responsabili de curs

DISPOZITIVE ELECTRONICE I ELECTRONIC ANALOGIC


Prof. univ. dr. ing. tefan SIMION - simions@mta.ro
Col. prof. univ. dr. ing. Adrian STOICA - astoica@mta.ro
2.3 Titularii activitilor de seminar Lt. ing. drd. Angela DIGULESCU POPESCU L1L4
/ laborator / proiect
Col. prof. univ. dr. ing. Adrian STOICA L5L7
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3
2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4 din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de nvmnt

42 din care: 3.5 curs

2 3.3 seminar / laborator

0/1

28 3.6 seminar / laborator

0 / 14

Distribuia fondului de timp pentru studiul individual


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numrul de credite

ore
16
16
16
4
6
-

58
100
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


Analiz matematic, Fizica, Bazele informaticii.
4.1 de curriculum
C1 Operarea cu fundamente tiinifice, inginereti i ale informaticii.
4.2 de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului /
laboratorului / proiectului

Prelegerile se desfoar ca flux de predare cu grupe de studeni din domeniul


Calculatoare i tehnologia informaiei.
Lucrrile de laborator se desfoar m module de cte 2 ore, n laboratoarele
Dispozitive i circuite electronice (L1L4), respectiv Circuite integrate analogice i
numerice (L5L7), din Departamentul de Comunicaii i Sisteme Electronice Militare.

6. Competenele specifice acumulate


NECLASIFICAT
din

transversaleCompetene profesionaleCompetene

C2 Proiectarea componentelor hardware, software i de comunicaii;


C3 Soluionarea problemelor folosind instrumentele tiinei i ingineriei calculatoarelor.

CT1 Comportarea onorabil, responsabil, etic, n spiritul legii pentru a asigura reputaia
profesiei;
CT2 Identificarea, descrierea i derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea
diferitelor roluri n echip i descrierea clar i concis, verbal i n scris, n limba romn i
ntr-o limb de circulaie internaional, a rezultatelor din domeniul de activitate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
Dezvoltarea capacitii de modelare, caracterizare, selecie, testare
disciplinei
i msurare a parametrilor electrici i funcionali ai

7.2 Obiectivele specifice

componentelor i dispozitivelor electronice discrete uzuale i ai


circuitelor electronice analogice realizate cu acestea.
Cunoaterea semnificaiei principalilor parametri statici i
dinamici de funcionare, specificai pentru diode, tranzistoare
bipolare i unipolare, circuite electronice realizate cu acestea;
Dezvoltarea capacitilor de a analiza, a modela i simula, a
executa i a msura circuite electronice de complexitate
mic/medie;
Utilizarea aparaturii de laborator adecvate i a instrumentaiei
virtuale pentru configurarea i experimentarea unor circuite
electronice fundamentale.

8. Coninuturi
8.1 Curs
C.1. Dispozitive semiconductoare
- Diode semiconductoare, clasificarea diodelor, caracteristici statice, rezistena
dinamic, capacitatea echivalent, polarizare. Diode redresoare, de comutaie,
stabilizatoare (Zener), electroluminiscente (LED).
- Tranzistoare bipolare i tranzistoare cu efect ce cmp. Simboluri,
funcionare, caracteristici statice, polarizare, circuit echivalent de semnal mic.

C.2. Circuite electronice fundamentale.


- Amplificatoare. Etaje fundamentale de amplificare, etaje compuse. Banda

Metode de predare
Prelegeri, discuii,
cu ilustrri
utiliznd PC

Observaii
6

amplificatorului.
- Surse de tensiune. Schema bloc, tipuri de stabilizatoare de tensiune,
parametrii stabilizatoarelor de tensiune.

C.3. Amplificatoare operaionale (A.O.)


- Principalele caracteristici ale A.O., exemple de CI;
- Circuite fundamentale cu A.O.

C.4. Exemple de scheme de operatori logici standard i aplicaii.


- Funcionarea n comutaie a tranzistoarelor bipolare i unipolare. Scheme
uzuale de comutatoare electronice, scheme echivalente i determinarea
timpilor de comutaie.
- Scheme de operatori logici standard n tehnologie TTL i n tehnologie
CMOS. Funcionare i aspecte specifice n utilizare. Scheme de operatori
logici cu ieiri pentru conectare pe magistrale de date.

C.5. Generatoare i formatoare de semnale de sincronizare.


- Generatoare i formatoare de impulsuri cu operatori logici i constante de
timp RC. Generatoare stabilizate cu cuar.
- Circuite integrate liniare specializate pentru temporizare.
NECLASIFICAT
din

4
4

C.6. Conversia digital-analogic.


- Circuite convertoare numeric-analogice (CNA): definire, clasificare,
parametri, structuri.
- Circuite convertoare analog - numerice (CAN): definire, clasificare,
parametri, tipuri uzuale de structuri.

Bibliografie
1. Dasclu D. .a., Dispozitive i circuite electronice, Ed. Didactic i Pedagogic, 1982.
2. Dasclu D. .a., Dispozitive i circuite electronice - Probleme, Ed. Didactic i Pedagogic, 1982.
3. Praoveanu I., Jipa D., Simion t., Dispozitive i circuite electronice partea a II-a, Ed. A.T.M. 2000.
4. Mitrofan Gh., Generatoare de impulsuri i de tensiune liniar variabil, Ed. Tehnic, 1980.
5. tefan Gh., Circuite integrate digitale, Editura Denix, Bucureti, 1994.
6. Stoica A., Strmbu Gh., Tehnica impulsurilor video pentru sisteme militare, vol. 1, 2, Editura Academia
Militar, Bucureti, 1993, 1994.
8.2 Seminar / laborator / proiect
L1. Determinarea experimental a caracteristicii statice a diodelor
semiconductoare. Analiza n SPICE a punctului static de funcionare
pentru diode semiconductoare.
L2. Determinarea experimental a punctului static de funcionare
pentru tranzistoare bipolare. Analiza n SPICE a punctului static de
funcionare pentru tranzistoare bipolare.
L3. Determinarea experimental a caracteristicii de frecven pentru
amplificatoare cu reacie negativ cu tranzistoare. Analiza n SPICE a
unui amplificator cu reacie negativ.
L4. Determinarea experimental a funciilor de transfer pentru
circuitele fundamentale cu AO. Amplificator inversor, repetor,
sumator, difereniator, integrator Analiza n SPICE a circuitelor
fundamentale cu amplificatoare operaionale.
L5. Determinarea experimental a timpilor de comutaie pentru
tranzistoare bipolare, respectiv unipolare. Frecvena maxim de
funcionare ai operatorilor logici.
L6. Experimentarea aplicaiilor cu circuite integrate pentru
temporizare, generatoare i formatoare monostabile de semnale de
sincronizare.
L7. Evidenierea experimental a hazardului combinaional i
experimentarea aplicaiilor cu circuite integrate convertoare
numeric-analogice.

Metode de desfurare

Laboratoarele se
desfoar pe grupe de
studiu, module de cte 2
ore convenionale,
urmrindu-se dezvoltarea
i verificarea cunotinelor
studenilor, modul de
exprimare i utilizare a
noiunilor privind
dispozitivele electronice
semiconductoare i
circuitele analogice,
dezvoltarea competenei i
creativitii n rezolvarea
problemelor de analiz a
funcionrii, realizare i
testare a circuitelor
electronice.

Observaii
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie
1. Dasclu D. .a., Dispozitive i circuite electronice - Probleme, Ed. Didactic i Pedagogic, 1982.
2. Stoica A., Strmbu Gh., Tehnica impulsurilor video pentru sisteme militare ndrumar de
laborator, Editura Academia Militar, Bucureti, 1990.
3. Stoica A., Dinu A., Rdoi E., Circuite integrate numerice - ndrumar de laborator, Editura A.T.M.,
Bucureti, 1999.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina a fost introdus conform standardelor naionale din domeniul tiine inginereti,
domeniul de studii Calculatoare i tehnologia informaiei.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Cerine pentru nota 10:

Cunoaterea, nelegerea
conceptelor, teoriilor de
baz n domeniul
Calculatoare i
tehnologia informaiei,
utilizarea lor adecvat n
comunicarea profesional.

- Participare fizic i intelectual la


toate activitile de de laborator ale
disciplinei;
- Cunotine i limbaj tehnic la nivelul
baremului pentru nota 10 la examen.
Nota final a disciplinei se calculeaz

Evaluarea final se face prin Examen


examen scris, cu trei subiecte pe E 90%
bilet de verificare cunotine i
abiliti de analiz a funcionrii
circuitelor electronice.
Nota se obine ca medie
aritmetic a notelor peste 5.00,
acordate pe subiecte.

NECLASIFICAT
din

10.3 Pondere
din nota final

10.5 Seminar/Laborator cu relaia: N 0.9* E 0.1* L .

Condiii obligatorii:

Deprinderi i abiliti de
Cele 4 uniti de credit se acord - Laboratoare efectuate;
utilizare a dispozitivelor i pentru promovarea disciplinei cu cel
circuitelor electronice
puin nota 5.00.
analogice.

Laboratoare
L 10%

10.6 Standard minim de performan


Cerine minime de promovare (pentru nota 5):
- Participare fizic la activitile aplicative ale disciplinei, cu deprinderi i abiliti tehnice minime (5);
- Cunotine i limbaj tehnic la nivel minim acceptabil, fr confuzii i erori grosolane, pentru nota (5) la examen.

Titulari de curs

Titular de seminar/laborator

Prof. univ. dr. ing.


tefan SIMION

Lt. drd. ing.


DIGULESCU POPESCU Angela

............................................

..................................................

Col. prof. univ. dr. ing.


Adrian STOICA

Col. prof. univ. dr. ing.


Adrian STOICA

Data completrii
....................................

Data avizrii n Departamentul E-2


....................................
Data avizrii n Consiliul facultii
E:

............................................
....................................................
Directorul Departamentului E-2

Lt. col. prof. univ. dr. ing.


Ion BICA
..................................................

....................................

NECLASIFICAT
din

S-ar putea să vă placă și