Sunteți pe pagina 1din 7

Mecanic\

Trac]iune integral\
cu cuplaj Haldex
Trac]iunea integral\ permanent\ are la VW [i la Audi
deja 15 ani vechime.
La Volkswagen cuplul de antrenare este dirijat
c\tre axa spate de c\tre un vascocuplaj iar la
Audi de c\tre un diferen]ial Torsen. Acest
sistem de recunoa[tere a patin\rii este acti-
vat datorit\ diferen]ei de vitez\ de rota]ie a
ro]ilor axei fa]\ fa]\ de cele ale axei spate.
Sistemul distribuie apoi cuplul de antrenare
respectiv c\tre cele dou\ axe.
Vascocuplajul folosit anterior la Trac]iunea integral\
Volkswagen recunoa[te numai
patinarea, dar nu [i cauza acesteia. Sistemul de trac]iune inte-
Odat\ cu dezvoltarea cuplajului Haldex gral\ cu noul cuplaj lamelar a
s-a realizat un pas uria[ `n tehnica fost dezvoltat pentru ma[inile fa]\, iar de aici
modern\ a trac]iunii integrale. Cuplajul concernului ce folosesc prin cutia de distribuire la arborele
Haldex este reglabil. Cu ajutorul unui noua platform\ de tip cardanic. Arborele
calculator se iau `n considerare infor- "A". Noul cuplaj este cardanic este le-
ma]iile suplimentare `n procesul de un ansamblu com- gat de arborele
reglare. Nu numai patinarea singur\ pact ce este mon- de intrare al cu-
este determinant\ pentru distribuirea tat `n acela[i loc ca plajului Haldex.
for]ei de antrenare, ci [i starea dinami- [i visco-cuplajul ~n cuplajul Haldex
c\ a ma[inii. Calculatorul intervine prin trac]iunii integrale arborele de intrare
intermediul CAN-Bus asupra ele- anterioare. El este este separat de
mentelor din sistemul ABS [i a ges- montat la axa spate [i arborele de ie[ire c\tre diferen]ialul
tion\rii func]ion\rii motorului. Cu aceste este antrenat de c\tre axei spate. Un transfer de moment
date calculatorul de]ine informa]iile arborele cardanic. motor catre diferen]ialul axei
esen]iale privind viteza de deplasare, Momentul motor este trans- spate este posibil numai
deplasarea `n viraje, accelerarea sau mis prin cutia de viteze prin „`nchiderea" pache-
decelerarea [i poate reac]iona optim `n c\tre diferen]ialul axei tului lamelar al cuplajului
func]ie de situa]ie. Haldex.

Avantajele cuplajului
Haldex
 trac]iune integral\ permanent\ cu
cuplaj lamelar reglabil
 caracteristicile unei ma[ini cu
trac]iune fa]\
 reac]ie rapid\
 nici o dificultate la parcare
 f\r\ probleme `n cazul folosirii unei
ro]i de alt\ dimensiune (de ex. roata
de rezerv\)
 nici o problem\ `n cazul tract\rii cu o
axa suspendat\
 se poate combina cu sistemele anti-
derapaj cum ar fi ABS, EDS, ASR,
EBV si ESP

58 AUTO tehnica 2006/4


Mecanic\

Modific\ri la alimentarea cu
combustibil
Un tunel ]ine seama de spa]iul necesar pentru
arborele cardanic. Din aceast\ cauz\ rezer-
vorul de combustibil este separat `n 2 p\r]i.

Pompa de absorb]ie este "antrenat\" de c\tre


returul de la pompa de benzin\ `n 2 trepte [i face
alimentarea cu combustibil din jum\tatea st=ng\
a rezervorului, a carcasei pompei de benzin\.
Senzorii pentru nivelul combustibillui G si G169
sunt conecta]i `n serie. Valoarea de „ie[ire“ se
ob]ine cu ajutorul procesorului din panoul cea-
surilor de bord.

Modific\ri la sistemul de Cuplajul lamelar Haldex


rulare
Montarea trac]iunii integrale a dus la o
nou\ ax\ spate [i la un nou sistem de
sus]inere (prindere) a pun]ii spate.
Mecanic\

Hidraulic\ Electronic\

Construc]ie
Ramele de „sprijin“ ale pun]ii spate au
fost concepute cu scopul de a p\stra
spa]iul din portbagaj. Montarea separat\
a amortizoarelor [i arcurilor men]in ca- Cuplajul lamelar Haldex func]ioneaz\ pe baza a trei elemente principale:
racteristicile de amortizare ale ma[inilor  Mecanic\
cu trac]iune fa]\ [i "l\rgimea" spa]iului  Hidraulic\
din interior.  Electronic\

AUTO tehnica 2006/4 59


Mecanic\

Mecanica este alcatuit\ `n general din Hidraulica se compune `n principal din: Electronica se compune `n principal din:
piesele aflate `n mi[care (rota]ie sau - supapele de presiune - pompa de ulei electric\
deplasare) [i anume: - acumulatorul - motorul de pozi]ionare a supapei de
- arborele de intrare - filtru de ulei reglare
- lamelele interioare [i exterioare - pistoanele inelare - senzorul de temperatur\
- discul cu came - supapa de reglare - calculatorul
- rolele de presiune [i cu pistoanele
inelare
- arborele de ie[ire

Mecanic\
Cuplajul lamelar
Arborele de intrare al cuplajului,
`n desen reprezentat cu albas-
tru, este legat de arborele car-
danic. Odat\ cu rotirea arbore-
lui de intrare, `mpreun\ cu
acesta se mai rotesc [i rolele de
sprijin ale pistoanelor de pom-
pare [i a celor de lucru.
Pistoanele de pompare [i de
lucru sunt pistoane inelare.
Arborele de ie[ire, `n desen
reprezentat cu ro[u formeaz\ o
unitate `ncep=nd de la discul cu
came p=n\ la pinion. Lamelele
interioare sunt [i ele legate prin
intermediul unei caneluri longi-
tudinale la arborele de ie[ire.

60 AUTO tehnica 2006/4


Mecanic\

Func]ionare
~n momentul accelerarii arborele de intrare se
rote[te `mpreun\ cu lag\rul cu role a pistoanelor de
pompare fa]\ de discul cu came al arborelui de
ie[ire ce st\ `nc\ pe loc. ~n acest fel rolele lag\rului
se deplaseaz\ peste o ridic\tur\ [i o cobor=re a dis-
cului cu came. Aceast\ mi[care de deplasare este
transmis\ de rol\ mai departe pistoanelor de pom-
pare. Astfel pistonul este deplasat [i prin mi[carea
lui se realizeaz\ o cre[tere de presiune.
Aceast\ presiune de ulei este dirijat\ c\tre pistonul
de lucru printr-un canal. Pistonul de lucru este
"`mpins" datorit\ presiunii uleiului c\tre st=nga
`nspre lag\rul cu role [i placa de presiune a
pachetului de lamele. Pachetul de lamele va fi pre-
sat.
Astfel se realizeaz\ "legatura" dintre arborele de
intrare [i cel de ie[ire [i deci transmisia integral\.
~n cazul diferen]ei de tura]ie dintre axa fa]\ [i cea
din spate, carcasa lamelelor exterioare `mpreun\
cu lag\rele cu role se rotesc fa]\ de arborele de
ie[ire astfel `nc=t lag\rele cu role ale pistoanelor se
deplaseaz\ (rotesc) pe discul cu came. Datorit\
formei discului cu came, rolele lag\relor pistoanelor
de pompare parcurg o cale care urm\re[te profilul
discului [i transmit mai departe aceast\ mi[care pis-
toanelor plasate `n carcas\.
Din motive legate de prezentare, discul cu came
este reprezentat cu 2 came. ~n realitate discul este
prev\zut cu 3 came.
Modul de func]ionare se p\streaz\.
Arborele de ie[ire cu canelurile longitudinale pentru
lamelele interioare formeaz\ o unitate `mpreun\ cu
discul cu came [i cu pinionul diferen]ialului axei
spate. Lag\rele cu role sunt reprezentate `n aceast\
figur\ doar pentru orientare.
Carcasa lamelelor exterioare cu caneluri longitudi-
nale pentru lamelele exterioare [i lag\rele cu role
formeaz\ o unitate `mpreun\ cu arborele de intrare.

Lag\rele cu role se g\sesc, ca [i `n


desenul de mai sus, `n carcasa
lamelelor exterioare.
Datorit\ deplas\rii pistoanelor de
pompare se realizeaz\ o cre[tere a
presiunii uleiului, ce este dirijat prin
canalul de ulei c\tre pistonul de
lucru, care este "`mpins" c\tre
st=nga.
Cu ajutorul lag\rului cu role a pis-
tonului de lucru, presiunea este
transmis\ prin intermediul pl\cii de
presiune pachetului de lamele.
Cuplajul se `nchide [i realizeaz\ ast-
fel o leg\tur\ `ntre axa fa]\ [i cea
spate.
Continuare `n num\rul viitor

AUTO tehnica 2006/4 61