Sunteți pe pagina 1din 4

6 . … .este profesorul de spec dintr- o şcoală în fac şi înv să predea. a.

mentorul
7 .… .organiz eaz ă lecţii demons şi didac cât mai variate. a. mentorul
8. … .are responsabi întocmirii studen practicanţi. a. mentorul
9. … atrage studenţii practicanţi şi consultaţii cu părinţii). a. mentorul
6 9. A ctivitatile de invatare proi in ultima ora a unitatii de invatare sunt orientate catre :
c) evaluarea tuturor achiz itiilor fundamentale din unitatea de invatare
40. A spectele deontologice ale profesiei didactice se referă la:
c) dimensiunea etică a acţiunii pedagogice
42. C aracteriz area modului de organiz are şi de funcţ a unităţii de învăţământ
cuprinde:
d) toate tipurile de activitati specifice
57 . C ele trei etape importante ale demersului didactic sunt:
a. proiectarea activităţii didactice c. realiz area activităţii didactice
d. evaluarea activităţii didactice
36 . C onţinuturile învăţării:
b) sunt obiectivate în docum şcolare de planif c) se struct în funcţie de a disciplinei
55. C âteva dintre obiectivele operaţionale ale practicii pedagogice, a practicii sunt:
a. Să elaborez e, b. Să propună c. Să realiz ez e d. Să valorifice cunoştinţele
e. Să completez e Fişa Răspuns: D (a+b+c+d+e)
A 7 . C ompetenţele desfăşurate de studenţi în metodice şi de cercetare ştiinţifică
54. Demersul didactic personalizat exprimă: Răspuns: B (a+c)
38. Evaluarea rez ultatelor învăţării, se realiz eaz ă prin raportare directă la:
b) obiectivele proiectate ale lecţiei
6 6 . Evaluarea randamentului scolar, se realiz eaz ă, de cat profesor: d)pe tot parc orei.
1. Formarea pentru profesiunea didactică include referitoare la:
a. formarea unor abilităţi şi competenţe specifice practicii predării;
58. Geografia este inclusa in aria curriculara : d)om si societate.
A 1. În conformitate cu L egea invatamantului, “Studenţii si absolvenţii Preg Pers D id”.
59. In completarea curriculum-ului nucleu, scoala de curriculum la deciz ia scolii:
d)toate cele trei variante.
6 0. In formularea obiectivelor atitudinale, , verbele adecvate sunt: c)sa manifeste,sa
exprime
6 7 . In Planificarea anuala din invatamantul de catre profesor: a) unitatile de invatre
6 8. In Proiectul de lectie sunt formulate de catre profesor: d) obiectivele operationale
A 13. În etapa de început a practicii), are loc primul contact activităţii din şcoală
39. În evaluarea rez ultatelor învăţării, cadrul didactic trebuie să acţionez e constant
pentru: a) sporirea obiectivităţii
43. Identificarea şi descrierea desfăş fiec etape asistate se cona in: c. Fisa de asistenta
44. În Fişa de asistenţă se menţioneaz ă “Tipul lecţiei”
b) la sfarsitul orei sau dupa etapa de “C omunicare a temei si a unor obiective”
c) N u este obligatorie acesta preciz are
45. În Fişa de asistenţă se consemneaz a Scopurile si Obiectivele operaţionale
a) numai daca sunt comunicate de profesorul mentor la instructaj
c) nu este obligatorie preciz area/formularea acestora
A 46 . În Fişa de asistenţă se menţioneaz ă datele de identificare ale lecţiei (data,
clasa, obiectul, subiectul, profesorul mentor/studentul practicant)
47 . În Fişa de asistenţă se menţioneaz ă “Unitatea de invatare” din care face parte
lecţia :
a) dupa consultarea planificarii anuale, cu sprijinul profesorului mentor

F 48. În Planificarea anuala a lectiilor se menţioneaz ă “Tipul lecţiei


A 49. În Proiectul de lectie se menţioneaz ă “Tipul lecţiei”
F 50. În Proiectul unitatii de invatare se preciz eaz a “Tipul lecţiei”
A 51. În Planificarea anauala sunt formulate titlurile unitatilor de invatare
15. În practica pedagogică, studentul:
a) efectueaz ă ore de asistenţă la profesorul b) predă un număr coresp de lecţii;
c) ambele variante prez entate.
16 . În practica pedagogică, studentul:
a) întocmeşte proiecte didactice, sub îndrum b) îşi asistă col la lecţ pred de aceştia;
c) ambele variante.
17 . În practica pedagogică, studentul:
a) întocmeşte caietul de practică pedagogică; b) consemneaz ă, în caietul de
practică, practicanţi; c) ambele variante prez entate.
18. În practica pedagogică, studentul participă la:
a) diferite activităţi educative organiz ate de şcoala de aplicaţie; b) serbări şcolare;
c) ambele variante prez entate.
19. În practica pedagogică, studentul participă la: a) ore de dirigenţie;
b) viz ite şi excursii tematice; c) ambele variante prez entate.
22. În practica pedagogică, studenţii se familiariz eaz ă
a) cu activităţile instructiv- educative din şcoală;
b) cu documentele curriculare oficiale, precum şi cu cele elaborate de şcoală;
c) ambele variante prez entate.
23. În practica pedagogică, studenţii se întâlnesc:
a) cu directorii unităţilor de învăţământ; b) cu profesorii- mentori;
c) cu profesori diriginţi; d) toate variantele prez entate.
24. În practica pedagogică, studenţii:
a) vor cunoaşte drepturile şi îndatoririle pe care le presupune meseria de profesor;
b) vor învăţa să ident comp proc de învăt; c) ambele variante prez entate.
25. În practica pedagogică, studenţii:
a) sunt îndrumaţi să cons şi apoi să, pr ale profesorilor- mentori;
b) întoc doc şcolare necesare în pred unei lecţii; c) ambele variante.
26 . În practica pedagogică, studenţii:
a) întocmesc o planif anuală şi prounei unităţi de înv; b) consă în caietele lor de asist
etapele forme de act asistate; c)ambele variante
27 . În practica pedagogică, studenţii:
a) învaţă să proiectez e, să realiz ez e şi să eval, un grup de lecţii, un modul de lecţii;
b) învaţă să elaborez e fişe de asistenţă, în funcţie c) ambele variante
28. În practica pedagogică, studenţii:
a) proiecteaz ă activităţi didactice cuprinse în C urriculum-ul la deciz ia
b) propun conţinuturi pentru predarea; c) ambele variante
29. În practica pedagogică, studenţii:
a) utiliz eaz ă noile tehnologii ale inst asis de calc b) identifică posibilităţile de
cooperare cu alte medii educaţionale; c) ambele variante prez entate.
30. În practica pedagogică, studenţii:
a) sunt îndrumaţi să corectez e diferite caiete, portofolii, lucrări de control ale elevilor;
b) sunt îndrumaţi să acorde note, propunând eşec şcolar; c) ambele variante
6 2. In proiectul de lectie, mentionam: d)toate variantele.
34. În proiectarea şi realiz area activi didactice, obiectivele pedag îndeplinesc funcţ
a) anticipare şi evaluare a rez ultatelor învăţării b) organiz are şi reglare a
procesului de formare c) comunicare şi orientare axiologică
6 5. In realiz area invatarii depline în clasă, metodele utiliz ate prepo de profesor sunt:
c)centrate pe activitate elevului;

20. L a sfârşitul activităţii de practică pedagogică, studenţii urmeaz ă a fi în măsură să:


a) înţeleagă importanţa practicii pedagogice iniţiale pentru cariera didactică;
b) recunoască principa reglemen organiz area c) ambele variante prez entate.
21. L a sfârşitul activităţii de practică pedagogică, studenţii urmeaz ă a fi în măsură să:
a) întocmească documentele curriculare stabil cu profe-mentori din şcolile de aplicaţie;
b) susţină lecţiile de probă şi lecţiile finale, , după recom prof-m; c) ambele variante
A 12. M entorii sunt profesori de specialitate, pedagogice în şcoală.
A 15. O etapă importantă în desfăşurarea practicii carierei didactice.
35. Obiectivele lecţiei:
b) sunt prez entate elevilor la începutul lecţiei elevul cu privire la noul conţinut
6 3. Obiectivele operationale se comunica elevilor:
e) la inceputul sau la sfarsitul orei, in functie de strategia didactica.
A 6 . Obiectivele, conţinuturile şi formele cariera didactică.
A 4. Pe parcursul şcolarităţii, randamentul procesului şi aplicaţiile lor practice.
A 14. Pe parcursul desfăşurării lecţiei, studenţii practicanţi parcurs al acesteia.
F 17 . Pentru a atinge un nivel satisf al activităţile formative în pred disciplinei.
6 4. Pentru realiz area unei strategii did explora de met de se com : c) la finalul orei ;
53. Planul de invatamant al programului de studii psihopedagogice pentru N ivelul I
cert pentru prof didac cuprinde b) Practică pedag în învăţăm preuniv obligatoriu
A 8. Potrivit competenţelor pe care le implică esenţă formativă?
F 18. Practica pedagogică nu face parte din M odulul psihopedagogic
Personalului D idactic.
A Practica pedagogică oferă stud contacte directe cu realit şcolare, în întreaga lor
A 10. Predarea, înţeleasă ca o dimensiune eficiente la elevi.
A 11. Pentru studenţii care opteaz ă pentru M odulului psihopedagogic.
A 2. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar profesia didactica.
F 3. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar pentru profesia didactica.
2. Practica pedagogică oferă studenţilor acelaşi timp de către: a. profesorul mentor;
3 Practica pedagogică viz eaz ă următoarele obiective:
a. formarea capacităţii studenţilor de a opera despre clasa de elevi.
5. Practica pedagogică cuprinde următoarele genuri de activităţi:
a) activitatea de cuno gener a şcolii; activit de observ de aplicaţie; activit instructiv-
educa practice: susţinerea lecţiilor , de către studenţi; elabo caietului de prac pedago
10. Practica pedagogică viz eaz ă dez voltarea:
c. competenţelor de tip practic - autocunoaştere şi de reflexivitate profesională;
56 . Practica pedagogică îşi subsumeaz ă un ansamblu studenţii practicanţi în final:
a. cunosc modul specific b. realiz eaz ă c. îşi însuşesc metod R: C ( a+b+c)
4. Pregătirea practică în vederea formării de priceperi I N … . educare a elevilor.
a. şcolile de aplicaţie;
31. Programa şcolară: b) reprez intă instrumentul didactic principal de învăţare
32. Proiectul activităţii didactice îndeplineşte funcţiile:
a) de anticipare a rez ultatelor şi de normare a procesului de formare
c) de organiz are şi de reglare a activităţii didactice
33. Proiectarea pedagogică a activităţilor didactice, se realiz eaz ă pe baz a:
c) programei şcolare a disciplinei şi a metodicilor de specialitate
37 . Stimularea şi dez voltarea creativ se realiz eaz ă prin utili met de tip: c) euristic
7 0. Resursele unitatii de invatare sunt:
1. mijloacele de invatamant
2. metodele de invatamant
4. formele de organiz are a activitatii elevilor
5. timpul de invatare a) 1+2+4+5
11. Studenţii care s- au înscris practică pedagogică:
b) după ce urmeaz ă disciplina D idactica specialităţii;
12. Studenţii care efectueaz ă practică pedagogică vor şti: a) să îşi stabilească
obiectivele operaţionale ale unei lecţii; b) să îşi aleagă judicios strategia;
c) ambele variante prez entate.
13. Studenţii care efectueaz ă practică pedagogică vor şti: a) să îşi aleagă corespunzător
metodele şi mijloacele de învăţământ; b) să îmbine difer forme de activitate cu elevii;
c) ambele variante prez entate
14. Studenţii care efectueaz ă practică pedagogică vor şti: a) să respecte principiile
didactice în organizarea şi în desfăşurarea orelor; b) să manifeste rigoare ştiinţifică şi
creativitate în activitatea la clasă; c) ambele variante prez entate.
41. “Studenţii si absolvenţii care opteaz ă pentru profe dida este consemnata in :
b) L egea invatamantului
A 5. Toate achiz iţiile acumulate prin studiul nemijlocită a proceselor
6 1. Un mijloc de invatamant utiliz at in desfasurarea lectie, poate fi:

a)dictionarul de specialitate ;
52. Una dintre cele mai importante capac ale person umane pe care o formeaz ă şcoala,
o reprez intă: a. capacitatea de a aplica în practică cele învăţate
A 19. Unitatea de invatare se incheie cu evaluare sumativa.
F 20. Unitatea de invatare se incheie cu evaluare formativa.
A 16 . V alorificând şi dez voltând pregătirea psihoped pedag personal şi eficient.