Sunteți pe pagina 1din 13

www.ianculescul.

co
m

Universitatea “xxxxxxx”
Specilizarea Administratie
Publicã

PROIECT DE PRACTICA
LA PRIMARIA SEACA DE PĂDURE
STUDENT: xxxxxxxxxx
anul II-2010

www.ianculescul.com

CUPRINS

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI COMUNEI SEACA DE PĂDURE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate


profesională
1.2. Baza legala de înfiinţare
1.3. Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea
1.4. Proiecte aflate în derulare în comuna SEACA DE PĂDURE
1.5. Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul instituţiei
analizate

2. Organizarea aparatului de specialitate al primarului


3. Atributii ale compartimentelor functionale
4. Constituirea Consiliului Local
5. Date statistice
www.ianculescul.com

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionalã

Primaria comunei Seaca de Pădure este organizatã şi funcţioneazã potrivit


prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 (textul actului publicat in
Monitorul Oficial nr. 204/ 23 aprilie 2001) privind aprobarea organigramei şi
numãrului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al comunei Seaca de Pădure,
impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu
activitate permanenta, denumita Primaria comunei Seaca de Pădure, care aduce la
indeplinire hotararile Consiliului General al comunei Seaca de Pădure si dispozitiile
Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Primarul General este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de
specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.
Primarul General reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.
De asemenea, Primarul General raspunde de buna functionare a administratiei publice a
comunei ,in conditiile legii.
Totodata, Primarul General reprezinta comuna Seaca de Pădure in relatiile cu alte
autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in
justitie.
Consiliul General al comunei Seaca de Pădure reprezinta autoritatea deliberativa
in cadrul primariei. In relatiile dintre Consiliul General, ca autoritate deliberativa si
Primarul General, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Structura organizatorica a Primariei Comunei Seaca de Pădure cuprinde


urmatoarele compartimente:
-PRIMARUL COMUNEI ;
-VICEPRIMARUL COMUNEI ;
-SECRETARUL GENERAL ;
-Compartiment deservire ;
-Compartiment financiar-contabilitate ;
-Compartiment tehnic ;
-Compartiment asistenţã socialã, stare civilã ;
-Compartiment agricol.
-Inspectoratul Situatii de Urgenta
-Gardieni

1.2. Baza legala de infiintare

www.ianculescul.com
Primaria Comunei Seaca de Pădure este organizatã si functioneaza potrivit prevederilor
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului
General al Primãriei Seaca de Pădure privind aprobarea organigramei si numarului de
posturi ale aparatului propriu de specialitate.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea

Primarul detine o functie de autoritate publica si este seful administratiei


publice locale a comunei si a aparatului de specialitate pe care îl conduce si
coordoneaza conform:
- Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001(art.66 alin.1)
şi funcţionează conform:
- Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei;
- Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici;
- Regulamentului cadru de organizare si functionare aprobat prin O.G. nr.
35/2002 (pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si
Functionare a Consiliilor Locale);
- Hotararea nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici;
- Hotararea nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor
de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor
publice
- Hotararea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
- Hotarare nr. 1278 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonantei nr. 36 din 30/01/2002.
- Hotararea nr. 26/25.06.2003 a Consiliului General al Comunei Blãgeşti privind
constituirea unor compartimente de specialitate;

1.4. Proiecte aflate în derulare în comuna Seaca de Pădure :


-Infiinţare reţelei de apa;
-Asfaltarea drumurilor comunale;
-Programul After School;
-Construirea unui sediu nou al preimariei

1.5. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

www.ianculescul.com
Primarul, viceprimarii si secretarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate al
primarului constituie Primaria Comunei Seaca de Pădure.
Primaria este o structura functionala cu activitate permanenta care aduce la indeplinire
hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale
colectivitatii locale.

ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI


Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente functionale
structurate ca: directii, servicii, birouri si compartimente a caror conducere este asigurata de
catre primar, viceprimar si secretarul comunei, potrivit organigramei aprobate de consiliul
local.
Conducerea, indrumarea si controlul activitatii curente si a personalului din cadrul
compartimentelor functionale strucurate ca directii, servicii si birouri este asigurata de catre
functionarii de conducere (functionari publici si personal contractual), numiti in condiţiile
legii.
In cadrul subdiviziunilor aparatului propriu, se realizeaza atributiile consiliului local si ale
primarului, prin acte si operatiuni tehnice, economice si juridice; ele nu au capacitate
juridica, administrativa distincta de cea a autoritatii in numele careia actioneaza.

ATRIBUTII
Primar: OSIAC SANDICA
Conform Legii nr.215 pe 2001 primarul are urmatoarele
atributii:

Art.68:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a
prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor
Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune
masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor
cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor
administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor consiliului judetean;
b)asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local. În situatia în care
apreciaza ca o hotarâre este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaza
pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu
privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local
ia masuri pentru organizarea acestei consultari, în conditiile legii;
d)prezinta consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informari,
privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, în concordanta cu
atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari
asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului
bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;
g) verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul
local si comunica de îndata consiliului local cele constatate;
h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreuna cu organele specializate ale
statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile

www.ianculescul.com
publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile
stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei,
jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care
au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;
j) îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform
angajamentelor contractuale;
k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau
a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele
moravuri, la ordinea si linistea publica;
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare
puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în
conditiile legii;
o)ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si îl supune
spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului
urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
q) asigura întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei
sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a
traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;
r) exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si
parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s)conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila
si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor
social;
s) îndeplineste functia de ofiter de stare civila;
t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;
t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul
de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a
aparatului propriu de specialitate;
u) numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul
propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia
secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în
conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor
publice de interes local;
v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului
public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie
autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de
orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza
comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a
podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
(2)Primarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte
normative, precum si însarcinarile date de consiliul local.
Viceprimar: Popescu Bogdan
Viceprimarul a fost ales prin votul secret al majoritatii consilierilor
locali, pe durata mandatului Consiliului local pentru ca, alaturi de

www.ianculescul.com
Primar, sa participe cu atributiuni delegate de acesta la activitatile
executive din administratia publica locala.
Primarul comunei a delegat, în conditiile prevazute la art.70 din
Legea 215/2001, urmatoarele atributii viceprimarului:

- Exercita atributiunile Primarului în lipsa acestuia din localitate, cu exceptia


celor ce nu pot fi delegate.
- Asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de
urbanism si amenajarea teritoriului, le prezinta spre aprobare Consiliului local,
potrivit prevederilor legale, iar dupa aprobare urmareste realizarea acestora.
- Îndruma si coordoneaza activitatea Comisiei municipale de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului.
- Solutioneaza operativ, în spiritul legii, constatarile Corpului de control a
disciplinei în constructii, cat si eliberarea autorizatiilor de constructii, în
conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului.
- Vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din
teritoriul administrat de municipiu, conform legii si specificului local.
- Urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si
lucrarilor de cadastru imobiliar.
- Îndeplineste functia de Ofiter de stare civila.
- Controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor, sesizarilor si cererilor
cetatenilor în domeniul sau de activitate.
- Coordoneaza si controleaza activitatea directiilor, serviciilor si birourilor de
specialitate care i-au fost încredintate prin organigrama aprobata de Consiliul
local la propunerea primarului si anume :
> Directia Tehnica
> Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului
> Birou Cadastru
> Birou Mediu si Dezvoltare Regionala
> Serviciul Dezvoltare Investitii
> Directia Servicii Publice
> Directia Întretinere si Administrare Patrimoniu

In care sens :
- aproba atributiunile de serviciu ale salariatilor ce încadreaza directiile, serviciile
si birourile date spre coordonare si conducere.
- avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din
serviciile si birourile coordonate.
- întocmeste fisa de apreciere profesionala anuala pentru directorii si sefii
serviciilor din subordine.
- propune Primarului masuri de stimulare a salariatilor merituosi sau aplicarea
de sanctiuni disciplinare, conform prevederilor Codului Muncii si a
Regulamentului de Ordine Interioara.
- coordoneaza elaborarea studiilor si proiectelor în domeniile încredintate prin

www.ianculescul.com
prezentele atributiuni si le sustine spre aprobare la Consiliul local sau la alte
institutii abilitate de lege pentru aprobare.
- Organizeaza si controleaza aplicarea actelor normative în vigoare si a
hotararilor Consiliului local.
- Analizeaza periodic activitatea sectoarelor coordonate urmarind realizarea
sarcinilor ce le revin pe parcurs si la sfarsitul perioadei.
- Initiaza elaborarea de studii si organizeaza actiuni de control cu privire la
problemele sau aspectele importante din sectoarele coordonate, propunand
masuri urgente pentru remedierea eventualelor deficiente constatate.
- Sesizeaza in timp util Primarul si Consiliul local asupra problemelor mai
importante, cat si asupra deficientelor din sectoarele pe care le coordoneaza.
- Îndeplineste si alte atributii delegate de Primar în conditiile legi

Secretar: Stanciu Gheorghe


Conform Legii nr.215 pe 2001 secretarul are urmatoarele
atributii:

Art.85:
(1) Secretarul îndeplineste, în conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) participa în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila,
autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de
specialitate al consiliului local;
c) avizeaza proiectele de hotarâre ale consiliului local, asumându-si raspunderea
pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotarârile pe care le considera legale;
d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
e) urmareste rezolvarea corespondentei în termenul legal;
f) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea
lucrarilor de secretariat;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a
actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, daca
legea nu prevede altfel;
i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotarârilor si dispozitiilor cu caracter
normativ;
j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara
celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
k) legalizeaza semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parti si confirma
autenticitatea copiilor cu actele originale, în conditiile legii.

(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate
al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.
Referent: Contabil Firu Ionel
Referent: Serban Viorel
Inspector: Stefanica Elvis

www.ianculescul.com
Referent Agricol: Gatau Cristina
Simion Alexandru
Referent Contabil Taxe si Impozite: Popescu Valerica
Zorila Iulia

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENTELOR


FUNCTIONALE DIN STRUCTURA APARATULUI DE
SPECIALITATE
AL PRIMARULUI

Compartimentele funcţionale din structura aparatului de specialitate al


primarului sunt urmãtoarele în comuna Blãgeşti (conform hotãrarii nr.
26/25.06.2003): compartiment deservire, compartimentul financiar-contabil,
compartimentul tehnic, compartimentul de asistenta sociala si stare civila,
compartimentul agricol.

Serviciul financiar - contabilitate


1. Realizeaza evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe
urmatoarele actiuni :
- contabilitatea mijloacelor fixe;
- contabilitatea materialelor si obiectelor de inventar (contabilitatea sintetica a valorilor
materiale se tine valoric, cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitica a
materialelor si obiectelor de inventar se tine cantitativ si valoric);
- contabilitatea mijloacelor banesti;
- contabilitatea decontarilor cu tertii si cu personalul institutiei;
- contabilitatea activitatilor extrabugetare;
- contabilitatea operatiunilor de trezorerie;
- contabilitatea cheltuielilor, pe structura clasificatiei bugetare;
2. Asigura respectarea politicilor si procedurilor contabile care reglementeaza
intocmirea documentelor si inregistrarea operatiunilor, intocmirea si pastrarea
documentelor justificative si contabile, tinerea jurnalelor si registrelor de contabilitate,
utilizarea planului de conturi, utilizarea programelor de contabilitate si procedurilor
pentru intocmirea situatiilor financiare;
3. Realizeaza calcularea si plata directa-prin casierie sau prin viramente, in conturi de
card, a drepturilor salariale cuvenite personalului al carui angajator este primarul comunei
precum si a indemnizatiilor lunare cuvenite demnitarilor (primar, viceprimari si consilieri
locali);
4. Calculeaza si retine din salarii si indemnizatii obligatiile catre bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat si alte obligatii (rate, popriri) si intocmeste toate documentele
necesare platii acestora in termenele legale;

www.ianculescul.com
5. Asigura intocmirea si predarea declaratiilor privind achitarea obligatiilor de plata
aferente salariilor;
6. Calculeaza drepturile banesti aferente concediilor de odihna, concediilor de boala,
sarcina, lehuzie, pentru angajati ori de cate ori este nevoie;
7. Intocmeste si verifica fisele fiscale ale salariatilor si le distribuie acestora si catre
Directia Generala a Finantelor Publice;
8. Elibereaza adeverinte de venit persoanelor pentru care calculeaza salarii si
indeminzatii la solicitarea acestora ;
9. Asigura constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care
au calitatea de gestionar;
10. Intocmeste, pe baza datelor prezentate de compartimentele de specialitate din cadrul
Directiei de Asistenta Sociala, statele de plata pentru acordarea ajutorului social,
indemnizatiilor de nastere, indemnizatiilor pentru persoane cu handicap grav,
ajutoarelor sociale si altor forme de sustinere financiara prevazute de legislatia in
vigoare;
11. Asigura evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor conform Legii contabilitatii
nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, planului de conturi si
monografiei contabile actualizate, specifice institutiilor publice;
12. Realizeaza inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza
operatiunilor contabile, in mod sistematic si cronologic;
13. Intocmeste ordine de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori;
14. Intocmeste dispozitii interioare de plata si incasare privind acordarea de avansuri
spre decontare, urmarind decontarea acestora ;
15. Asigura intocmirea filei CEC pentru ridicari de sume din banca, respectand
plafoanele de plati, conform legislatiei in vigoare;
16. Asigura intocmirea borderourilor centralizatoare privind sumele incasate pe surse de
venit ce se depun la Trezorerie pentru operare in executia de casa;
17. Asigura inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si
iesirilor din magazia institutiei;
18. Intocmeste si verifica balanta de verificare lunara, avandu-se in vedere concordanta
dintre conturile analitice si sintetice;
19. Participa la intocmirea darilor de seama contabile trimestriale si anuale;
20. Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele in drept;
21. Participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de
inventar si mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie, valorifica inventarele;
22. Elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata serviciului;

Serviciul realizeaza si alte atributii specifice stabilite prin lege sau alte acte nomative, prin
hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.

Compartimentul de avizare tehnica este subordonat Serviciului de urbanism si


amenajarea teritoriului si functioneaza in temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, republicata,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.
Realizeaza urmatoarele atributii :

www.ianculescul.com
1. Primeste si analizeaza fisele tehnice si documentatiile aferente cererii pentru autorizatia
de construire/desfiintare, solicitate prin certificatul de urbanism;
2. Asigura consultarea fiselor tehnice de catre reprezentantii
administratorilor/furnizorilor de utilitati urbane;
3. Transmite organismelor abilitate pe plan local fisele tehnice si documentatiile specifice
si obtine avize pentru: prevenirea si stingerea incendiilor, protectia civila, protectia
mediului, igiena si sanatatea populatiei;
4. Calculeaza taxele datorate de beneficiari pentru obtinerea avizelor si acordurilor si in
final a acordului unic;
5. Pregateste si prezinta documentatiile complete si le supune spre analiza plenului
Comisiei de Acorduri Unice (CAU);
6. Informeaza solicitantii cu privire la modalitatile de modificare si completare a
documentatiilor pentru avize, in conformitate cu conditiile impuse prin avize/acorduri;
7. Redacteaza Acordul unic;
8. Face convocari pentru sedintele Comisiei de Acorduri Unice (CAU);
9. Intocmeste procesele-verbale ale sedintelor desfasurate de catre C.A.U.
10. Arhiveaza documentele pentru avizare si fisele tehnice aferente.

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Conform legii 215/2001, art. 28: ,,Consiliile locale sunt compuse din consilieri
aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite
de legea privind alegerile locale”. Numãrul membrilor fiecãrui consiliu se
stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de populaţia comunei, raportatã de
Institutul Naţional de Statististicã şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a
anului in curs. Avand o populaţie de 1358 locuitori, conform recensãmantului din
2002, comuna va beneficia de un numãr de 8 Consilieri.
Consiliul General/ Local este format din urmãtorii membri în comuna Seaca de
Padure:

Barbu Costica
Enache Tică
Calina Marian
Mihalache Ion
Buse Stefan
Popescu Gabriel
Toma Marin
Suiu Gicu

DATE STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA COMUNEI


SEACA DE PĂDURE

www.ianculescul.com
Numele satelor aflate in administratie: Seaca de Pădure, Răchita de Sus, Veleni.
Suprafata: 5737 ha
Intravilan: 1861 ha
Extravilan: 3976 ha
Populatie: 1358
Gospodarii: 630
Nr. locuinte: 705
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 3
Asezarea geografica: Localitatea se află poziţionată în nord vestul judeţului Dolj
Activitati specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Evenimente locale: Târg de săptămână (sâmbăta)
Facilitati oferite investitorilor: Concesionări terenuri
Forţă de muncă.

www.ianculescul.com

S-ar putea să vă placă și