Sunteți pe pagina 1din 9

Evaluarea in

Educatie Fizica
si Sport

Studente:Dobrea Gabriela
Dodan Elena
Latu Ioana Diana
Anul II EFS
Indrumator:Prof.Mocanu George
EVALUAREA IN EDUCATIE FIZICA
SI SPORT

Definitie:
Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de
invatamant, avand preponderent un rol reglator atat pentru
activitatea de instruire a elevilor, cat si pentru imbunatatirea
strategiilor didactice.

Fazele evaluarii:
- verificarea - este procesul prin care subiectul executa o
proba.Uneori proba este insotita si de norme (baremuri) care exprima
scala valorica de efectuare a probei.
- aprecierea - consta in estimarea valorii, nivelul
perfomantelor, capacitatile la un moment dat. Se utilizeaza atat
aprecierea verbala, care este curenta cu rol de feed-back pentru
orice exersare a elevilor, dar si utilizarea unor simboluri numite note,
calificative. Daca probele sunt masurabile, aprecierea este obiectiva
si presupune efort mic. Daca probele nu sunt masurabile, aprecierea
poate sa capete influiente subiective si depinde de competenta
profesionala, experienta didactica si nivelul de cunoastere al
modelului E.F.S.
- notarea - masoara si valideaza rezultatul pregatirii
elevului.Se materializeaza prin note si calificative.

Functii ale notei:


- didactica - aceasta functie arata cat de receptionat esre
subiectul si cum a fost transmisa informatia.
- educativa - sa determine la subiecti o atitudine activa,
pozitiva fata de educatia fizica. Aceasta trebuie motivata prin
valoarea notei.
- sociala - sa surprinda evolutia ulterioara optima a elevului,
prin aplicarea celor insusite in activitatea sociala.

2
Tipuri de evaluare:
- dupa momentul aplicari: - initiala
- curenta
- periodica
- finala
- dupa modul de efectuare: - orala
- scrisa
- practica
- dupa scop - formativa
- pentru plasament
- sumativa

Criterii de evaluare:
- decurg din obiectivele E.F.S.si trebuie privite in sistem.
-performanta motrica, rezultatul probelor de control
masurabile.
-progresul realizat de subiect.
-cantitatea si calitatea elementelor insusite in raport cu
prevederile programei de specialitate.
-capacitatea elevului de a aplica in practica elementele
insusite.
-capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a
elementelor insusite.
-nivelul cunostintelor teoretice insusite de elev.
-atitudinea elevului fata de E.F.S.(frecventa la lectii,
participarea la actiunile competitionale sportive, modul de indeplinire
a unor sarcini organizatorice).
-nivelul de dezvoltare fizica a elevului.

Funcţiile evaluării
1. Functia de constatare dacă o activitate s-a desfăşurat în
condiţii optime, sau în ce fel de condiţii.
2. Functia de informare a societăţii, asupra stadiului şi
evoluţiei pregătirii diferitelor eşaloane de subiecţi.

3
3. Functia de diagnosticare a cauzelor care au condus –
eventual – la o eficienţă necorespunzătoare a acţiunilor.
4. Functia de prognosticare asupra evoluţiei viitoare a elevilor
şi de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ.
5. Functia de decizie asupra poziţiei sau intrării unui subiect
într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al pregătirii sale.
6. Functia pedagogică, în perspectiva subiectului şi
conducătorului procesului instructiv-educativ, pentru a şti ce au
făcut şi ce au realizat.

Formele evaluării:
1. Evaluarea predicativă (iniţială)
- se realizează pentru elevii şi clasele începutului de ciclu (clasa
I) sau la clasele unde învăţătorul predă pentru prima oară şi nu
beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i
permită cunoaşterea posibilităţilor colectivului de elevi. Această
formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la
începutul anului şcolar (alergarea de viteză, alergarea de rezistenţă),
iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea
primului grupaj tematic de lecţii planificat. Rezultatele testelor vor
fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (număr şi
durata unităţilor de învăţare, a mijloacelor de acţionare şi a nivelului
de exigenţe), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită
iniţial de învăţător.
2. Evaluarea continuă (curentă)
Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de
instruire, pe secvenţe mai mici (în fiecare lecţie sau la finalul unui
grupaj tematic de lecţii), având drept scop cunoaşterea gradului de
însuşire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în
care s-a realizat un grupaj de lecţii, când şi după caz, se finalizează
cu notare. Utilitatea evaluării curente şi valorificarea ei se regăsesc
în analiza pe care o face învăţătorul, privind modul de organizare, a
metodelor şi sistemelor de activităţi din etapele următoare. Note
curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvenţă, indisciplină sau
lipsă de echipament.

4
3. Evaluarea sumativă (finală)
Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care
necesită o perioadă mai lungă de pregătire şi cu un grad ridicat de
dificultate, cum sunt alergarea de rezistenţă, jocul sportiv. Se
finalizează de regulă cu notarea elevilor.

Metode de evaluare.
1. Metode de verificare.
 Trecerea probelor de motricitate prevăzute de „Sistemul
Naţional Scolar de Evaluare la disciplina E.F.S.”, aplicat şi în
funcţie de opţiunile profesorului şi elevilor, privind probele
prevăzute.
 Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare
învăţător pentru orele din C.D.S., conform principiului
autonomiei.
 Trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate (la
clasele cu profil de educaţie fizică).
 Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică.
 Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice, în condiţii
analoage (asemănătoare) probei sau activităţii respective.
 Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii
concrete de concurs.
 Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau
metodico-didactice, conducerea unor verigi din lecţie, arbitraj,
conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreaţiei organizate
pentru elevii claselor I-IV, aducerea unor materiale din
vestiare.
 Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor
observaţiei (reacţie la efort, atitudini, comportamente în
ansamblu şi în situaţii deosebite).

2. Metode de apreciere şi notare (acordare de calificative).


 Metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoţită
permanent de acordarea unor calificative.

5
 Aprecierea şi notarea pe baza unor norme (baremuri)
prestabilite la nivel naţional sau local. Se mai numeşte metoda
absolută şi se aplică la unele probe pentru calităţile motrice.
 Aprecierea şi notarea prin comparaţie (metoda relativă).
Comparaţia se face la nivel de clasă; profesorul aşează în ordine
rezultatele şi face scalarea acestora pe intervale
corespunzătoare calificativelor. Este eficienţă dacă există doar
un rând de clase.
 Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în
funcţie de valoarea performanţională iniţială şi finală.
 Nivelul de execuţie tehnică sau tactică a deprinderilor şi
priceperilor motrice în condiţii de exersare parţială sau globală.
Depinde de competenţa profesională a învăţătorului.
 Aprecierea şi notarea în funcţie de modul în care elevii
îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice.

Sistmul National Scolar de Evaluare


Incepand cu 1999-2000 se introduce „Sistemul National Scolar
de Evaluare la Educatie Fizica si Sport” pentru invatamantul primar,
gimnazial, liceal si profesional, ca una din parghiile importante ale
reformei educatie fizice si scolare, s-a conceput tinandu-se seama de
experientele anterioare ale domeniului, valorificand elementele
pozitive ale vechiului sistem si inlaturandu-le pe cele ca fiind
considerate negative.
Asa cum se arata prin denumirea sa, sistemul este national,
aceasta sintagma avand acoperire prin:
- sistemul de probe, care se adreseaza tuturor elevilor din
acelasi ciclu de invatamant:
- cerintele de evaluare a notei minime (5) sunt aceleasi,
indiferent de conditiile in care isi desfasoara activitatea:
- se aplica la continuturile unei singure programe scolare,
valabile pentru intreaga tara:
- in toate scolile se asigura posibilitatea de obtiune a elevilor.
Fata de vechile prevederi ale Sistemului Unitar de Verificare si
Apreciere, s-au introdus elemente noi, care dau posibilitatea elevilor

6
sa realizeze in practica noile prevederi ale reformei: democratizarea
invatamantului, descentralizarea, autonomia locala, contributii la
formarea unei personalitati active, motivate si creative, capabile de
actiune si decizie.
Toate aceste cerinte (obligatoriu de realizat) au condus la ideea
ca vechile prevederi legate de o evaluare unitara nu-si mai gasesc
locul, intrucat ele reprezinta opusul trasaturilor sus mentionate,
apartinatoare conceptului de reforma.
Sistemul cuprinde:
- metodologia de aplicare a sistemului;
- capacitatile si competentele supuse evaluarii;
- instrumentele de evaluare (probele de control);
- criteriul minimal de promovabbilitate;
- descrierea probelor.

Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare


Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si
competente necesar a fi realizate in aria curriculara educatie fizica
si sport (trunchiul comun).
Pentru fiecare capacitate sistemul prevede 2-3 variante de
instrumente de evaluare (probe), din care elevul poate opta, pentru
una dintre ele.
In functie de schema orara a fiecarei clase (1-2 ore in trunchiul
comun),elevul va sustine:
- in invatamantul primar, 2 evaluari la calitatile aluari la
motrice, 2 evaluari la deprinderile motrice si 2 evaluari la
deprinderi sportive elementare.
- in invatamantul gimnazial, 1-2 evaluari la forta, 1-2 evaluari la
atletism si cate o evaluare la gimnastica si la joc sportiv.
Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si
calitative realizate pana la data sustinerii probelor, ca urmare a
tuturor sistemelor de actionare (specifice si nespecifice) folosite pe
parcursul lectiilor. In aplicarea sistemului de evaluare exista doua
categorii de optiuni: optiuni ale profesorului si optiuni ale elevului.
Profesorul poate opta, in functie de conditiile de lucru pentru:

7
- alergarea de viteza si de rezistenta sau navete;
- 1-2 din probele de atletism;
- o saritura din gimnastica;
- 1-2 jocuri sportive;
- ramuri de sport alternative celor obligatorii.
Elevul poate opta, in functie de oferta, interes si disponibilitati,
pentru:
- o proba au un cuplu de probe pentru forta;
- practicarea a 1-2 probe de atletism si variantele de evaluare
sau o ramura de sport alternativa in locul acesteie;
- o saritura din gimnastica.
Sistemul national prevede bareme minimale echivalente
calificativului suficient si notei 5. Pentru acordarea calificativelor
sau notelor superioare si inferioare notei si calificativului
„suficient”, comisiile metodice ale invatatorilor, catedrele de
educatie fizica sau fiecare cadru didactic vor elabora scale de notare
proprii.
La gimnastica acrobatica si joc sportiv sistemul national
cuprinde 3 variante de probe cu dificultati la car aprecierea va fi
facuta din nota maxima 8, 9 sau 10.
In afara calificativelor si notelor acordate conform SNSE,
cadrele didactice vor realiza si evaluari curente, de regula, din alte
continuturi predate pe parcursul anului scolar.
Fisa individuala este folosita pentru inregistrarea rezultatelor
obtinute de elevi la probele de evaluare, cat si pentru aprecierea cu
note a acestora. Pe langa datele personale ale elevului si probele
prevazute de SNSE, fisa individuala va cuprinde si probele de
evaluare, stabilite de profesor, in vederea notarii curente.

Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare


Calitatea motrica forta se evalueaza de 2 ori pe an, prin cupluri
de cate doua probe, vizand segmente diferite, conform optiunilor
elevilor. Pentru fiecare cuplu de probe se inscrie in catalog cate o
nota, provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au
alcatuit cuplul.

8
La clasele care au in schema orara o ora pe saptamana se
evalueaza un singur cuplu de probe.
Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica –
alergare de viteza pe 50 m – iar atunci cand nu exista spatiul necesar
se utilizeaza proba „ naveta 5 x 10 m”.
Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat, conform
optiunii, la una din acestea.
La gimnastica, conform optiunii elevilor, acestia vor fi apreciati
cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante:
- gimnastica acrobatica;
- saritura la un aparat;
- acrobatica si saritura, cumulativ.
La gimnastica acrobatica notarea se face astfel:
- elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor
fi apreciati din nota maxima 9;
- elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din
nota maxima 10;
Pe parcursul anului scolar, la clasele in care schema orara
cuprinde doua ore saptamanal se acorda obligatoriu 6 note, dupa cum
urmeaza:
- 2 note pentru calitatea motrica forta;
- 1 nota pentru alergarea de viteza sau „naveta”;
- 1 nota pentru alta proba de atletism la optiunea elevului;
- 1 nota la gimnastica acrobtica, saritura la un aparat sau o
medie intre cele doua;
- 1 nota la jocul sportiv.

S-ar putea să vă placă și