Evaluarea in Educatie Fizica si Sport

Studente:Dobrea Gabriela Dodan Elena Latu Ioana Diana Anul II EFS Indrumator:Prof.Mocanu George

EVALUAREA IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Definitie:
Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de invatamant, avand preponderent un rol reglator atat pentru activitatea de instruire a elevilor, cat si pentru imbunatatirea strategiilor didactice.

Fazele evaluarii:

- verificarea - este procesul prin care subiectul executa o proba.Uneori proba este insotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. - aprecierea - consta in estimarea valorii, nivelul perfomantelor, capacitatile la un moment dat. Se utilizeaza atat aprecierea verbala, care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar si utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Daca probele sunt masurabile, aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. Daca probele nu sunt masurabile, aprecierea poate sa capete influiente subiective si depinde de competenta profesionala, experienta didactica si nivelul de cunoastere al modelului E.F.S. - notarea - masoara si valideaza rezultatul pregatirii elevului.Se materializeaza prin note si calificative.

Functii ale notei:

- didactica - aceasta functie arata cat de receptionat esre subiectul si cum a fost transmisa informatia. - educativa - sa determine la subiecti o atitudine activa, pozitiva fata de educatia fizica. Aceasta trebuie motivata prin valoarea notei.
2

- sociala - sa surprinda evolutia ulterioara optima a elevului, prin aplicarea celor insusite in activitatea sociala.

Tipuri de evaluare:

- dupa momentul aplicari: - initiala - curenta - periodica - finala - dupa modul de efectuare: - orala - scrisa - practica - dupa scop - formativa - pentru plasament - sumativa

Criterii de evaluare:

- decurg din obiectivele E.F.S.si trebuie privite in sistem. -performanta motrica, rezultatul probelor de control masurabile. -progresul realizat de subiect. -cantitatea si calitatea elementelor insusite in raport cu prevederile programei de specialitate. -capacitatea elevului de a aplica in practica elementele insusite. -capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor insusite. -nivelul cunostintelor teoretice insusite de elev. -atitudinea elevului fata de E.F.S.(frecventa la lectii, participarea la actiunile competitionale sportive, modul de indeplinire a unor sarcini organizatorice). -nivelul de dezvoltare fizica a elevului.

Funcţiile evaluării

1. Functia de constatare dacă o activitate s-a desfăşurat în condiţii optime, sau în ce fel de condiţii.
3

2. Functia de informare a societăţii, asupra stadiului şi evoluţiei pregătirii diferitelor eşaloane de subiecţi. 3. Functia de diagnosticare a cauzelor care au condus – eventual – la o eficienţă necorespunzătoare a acţiunilor. 4. Functia de prognosticare asupra evoluţiei viitoare a elevilor şi de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. Functia de decizie asupra poziţiei sau intrării unui subiect într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al pregătirii sale. 6. Functia pedagogică, în perspectiva subiectului şi conducătorului procesului instructiv-educativ, pentru a şti ce au făcut şi ce au realizat.

Formele evaluării:

1. Evaluarea predicativă (iniţială) - se realizează pentru elevii şi clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învăţătorul predă pentru prima oară şi nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoaşterea posibilităţilor colectivului de elevi. Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului şcolar (alergarea de viteză, alergarea de rezistenţă), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lecţii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (număr şi durata unităţilor de învăţare, a mijloacelor de acţionare şi a nivelului de exigenţe), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită iniţial de învăţător. 2. Evaluarea continuă (curentă) Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvenţe mai mici (în fiecare lecţie sau la finalul unui grupaj tematic de lecţii), având drept scop cunoaşterea gradului de însuşire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecţii, când şi după caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente şi valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o face învăţătorul, privind modul de organizare, a metodelor şi sistemelor de activităţi din etapele următoare. Note
4

curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvenţă, indisciplină sau lipsă de echipament. 3. Evaluarea sumativă (finală) Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire şi cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistenţă, jocul sportiv. Se finalizează de regulă cu notarea elevilor.

Metode de evaluare.

    

1. Metode de verificare. Trecerea probelor de motricitate prevăzute de „Sistemul Naţional Scolar de Evaluare la disciplina E.F.S.”, aplicat şi în funcţie de opţiunile profesorului şi elevilor, privind probele prevăzute. Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare învăţător pentru orele din C.D.S., conform principiului autonomiei. Trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educaţie fizică). Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică. Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice, în condiţii analoage (asemănătoare) probei sau activităţii respective. Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii concrete de concurs. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor verigi din lecţie, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreaţiei organizate pentru elevii claselor I-IV, aducerea unor materiale din vestiare. Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei (reacţie la efort, atitudini, comportamente în ansamblu şi în situaţii deosebite). 2. Metode de apreciere şi notare (acordare de calificative).
5

 Metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoţită

 

permanent de acordarea unor calificative. Aprecierea şi notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel naţional sau local. Se mai numeşte metoda absolută şi se aplică la unele probe pentru calităţile motrice. Aprecierea şi notarea prin comparaţie (metoda relativă). Comparaţia se face la nivel de clasă; profesorul aşează în ordine rezultatele şi face scalarea acestora pe intervale corespunzătoare calificativelor. Este eficienţă dacă există doar un rând de clase. Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în funcţie de valoarea performanţională iniţială şi finală. Nivelul de execuţie tehnică sau tactică a deprinderilor şi priceperilor motrice în condiţii de exersare parţială sau globală. Depinde de competenţa profesională a învăţătorului. Aprecierea şi notarea în funcţie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice.

Sistmul National Scolar de Evaluare

Incepand cu 1999-2000 se introduce „Sistemul National Scolar de Evaluare la Educatie Fizica si Sport” pentru invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, ca una din parghiile importante ale reformei educatie fizice si scolare, s-a conceput tinandu-se seama de experientele anterioare ale domeniului, valorificand elementele pozitive ale vechiului sistem si inlaturandu-le pe cele ca fiind considerate negative. Asa cum se arata prin denumirea sa, sistemul este national, aceasta sintagma avand acoperire prin: - sistemul de probe, care se adreseaza tuturor elevilor din acelasi ciclu de invatamant: - cerintele de evaluare a notei minime (5) sunt aceleasi, indiferent de conditiile in care isi desfasoara activitatea: - se aplica la continuturile unei singure programe scolare, valabile pentru intreaga tara: - in toate scolile se asigura posibilitatea de obtiune a elevilor.
6

Fata de vechile prevederi ale Sistemului Unitar de Verificare si Apreciere, s-au introdus elemente noi, care dau posibilitatea elevilor sa realizeze in practica noile prevederi ale reformei: democratizarea invatamantului, descentralizarea, autonomia locala, contributii la formarea unei personalitati active, motivate si creative, capabile de actiune si decizie. Toate aceste cerinte (obligatoriu de realizat) au condus la ideea ca vechile prevederi legate de o evaluare unitara nu-si mai gasesc locul, intrucat ele reprezinta opusul trasaturilor sus mentionate, apartinatoare conceptului de reforma. Sistemul cuprinde: - metodologia de aplicare a sistemului; - capacitatile si competentele supuse evaluarii; - instrumentele de evaluare (probele de control); - criteriul minimal de promovabbilitate; - descrierea probelor.

Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare

Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente necesar a fi realizate in aria curriculara educatie fizica si sport (trunchiul comun). Pentru fiecare capacitate sistemul prevede 2-3 variante de instrumente de evaluare (probe), din care elevul poate opta, pentru una dintre ele. In functie de schema orara a fiecarei clase (1-2 ore in trunchiul comun),elevul va sustine: - in invatamantul primar, 2 evaluari la calitatile aluari la motrice, 2 evaluari la deprinderile motrice si 2 evaluari la deprinderi sportive elementare. - in invatamantul gimnazial, 1-2 evaluari la forta, 1-2 evaluari la atletism si cate o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pana la data sustinerii probelor, ca urmare a tuturor sistemelor de actionare (specifice si nespecifice) folosite pe

7

parcursul lectiilor. In aplicarea sistemului de evaluare exista doua categorii de optiuni: optiuni ale profesorului si optiuni ale elevului. Profesorul poate opta, in functie de conditiile de lucru pentru: - alergarea de viteza si de rezistenta sau navete; - 1-2 din probele de atletism; - o saritura din gimnastica; - 1-2 jocuri sportive; - ramuri de sport alternative celor obligatorii. Elevul poate opta, in functie de oferta, interes si disponibilitati, pentru: - o proba au un cuplu de probe pentru forta; - practicarea a 1-2 probe de atletism si variantele de evaluare sau o ramura de sport alternativa in locul acesteie; - o saritura din gimnastica. Sistemul national prevede bareme minimale echivalente calificativului suficient si notei 5. Pentru acordarea calificativelor sau notelor superioare si inferioare notei si calificativului „suficient”, comisiile metodice ale invatatorilor, catedrele de educatie fizica sau fiecare cadru didactic vor elabora scale de notare proprii. La gimnastica acrobatica si joc sportiv sistemul national cuprinde 3 variante de probe cu dificultati la car aprecierea va fi facuta din nota maxima 8, 9 sau 10. In afara calificativelor si notelor acordate conform SNSE, cadrele didactice vor realiza si evaluari curente, de regula, din alte continuturi predate pe parcursul anului scolar. Fisa individuala este folosita pentru inregistrarea rezultatelor obtinute de elevi la probele de evaluare, cat si pentru aprecierea cu note a acestora. Pe langa datele personale ale elevului si probele prevazute de SNSE, fisa individuala va cuprinde si probele de evaluare, stabilite de profesor, in vederea notarii curente.

Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare

Calitatea motrica forta se evalueaza de 2 ori pe an, prin cupluri de cate doua probe, vizand segmente diferite, conform optiunilor elevilor. Pentru fiecare cuplu de probe se inscrie in catalog cate o
8

nota, provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. La clasele care au in schema orara o ora pe saptamana se evalueaza un singur cuplu de probe. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica – alergare de viteza pe 50 m – iar atunci cand nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba „ naveta 5 x 10 m”. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat, conform optiunii, la una din acestea. La gimnastica, conform optiunii elevilor, acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante: - gimnastica acrobatica; - saritura la un aparat; - acrobatica si saritura, cumulativ. La gimnastica acrobatica notarea se face astfel: - elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9; - elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10; Pe parcursul anului scolar, la clasele in care schema orara cuprinde doua ore saptamanal se acorda obligatoriu 6 note, dupa cum urmeaza: - 2 note pentru calitatea motrica forta; - 1 nota pentru alergarea de viteza sau „naveta”; - 1 nota pentru alta proba de atletism la optiunea elevului; - 1 nota la gimnastica acrobtica, saritura la un aparat sau o medie intre cele doua; - 1 nota la jocul sportiv.

9