Sunteți pe pagina 1din 14

CONSILIEREA ŞCOLARĂ

SARCINA 1: Realizarea unei prezentări a consilierului şcolar pentru profesori


(inclusiv directorul şcolii) şi a unei prezentări pentru părinţi.
SARCINA 2: Prezentarea unei activităţi prin care elevii şcolii sunt informaţi despre
modul în care un consilier şcolar îi poate ajuta.
DATA LIMITĂ PENTRU REALIZAREA SARCINILOR: 15 Octombrie 2007, dată
în care vor fi prezentate profesorului şi colegilor ambele sarcini.
RESURSE
• MATERIALUL DE MAI JOS
• www.copsi.ro
• http://www.schoolcounselor.org/
PUNCTAJ: 10 puncte

Asociaţia Americană a Consilierilor Şcolari descrie consilierul şcolar "un profesionist


care acordă asistenţă elevilor, profesorilor, părinţilor şi celorlalte persoane din
administraţia şcolii. Cele trei procese de acordare de ajutor folosite de consilierul şcolar
sunt: consiliere, consultanţă şi coordonare."

Consilierea: Primul pas al consilierii este stabilirea unei relaţii de încredere şi a unei
relaţii de lucru confidenţială în activitatea fie cu grupurile de elevi, fie în activitatea
individuală. Consilierul încearcă apoi să-i ajute pe elevi să-şi anlizeze şi să înţeleagă
propriile sentimente, gânduri, comportamente relaţionate de învăţare şi propria
dezvoltare, ajutându-i să-şi rezolve problemele, să-şi dezvolte deprinderile constructive
de coping, de alua decizii. Hannaford (1991) sugera că în cadrul consilierii şcolare sunt
acoperite trei arii: academică, cariera şi prevenţie/ dezvoltare. Aria academică urmăreşte
motivarea elevilor pentru şcoală şi formarea la aceştia o atitudine pozitivă faţă de
activităţile şcolare. Implică de asemenea orientarea şcolară a elevilor, evaluarea acstora şi
apoi orientarea lor în vederea unei viitoare şcolarizări, cea mai optimă pentru fiecare
copil. Aria privind cariera vizează îndeosebi elevii de gimnaziu şi apoi liceu, urmăreşte
conştientizarea acestora asupra importanţei unui loc de muncă, le formează deprinderi de
luare a deciziilor, li se oferă elevilor informaţii despre diversele cariere, îi va ajuta să-şi
examineze propriile interese şi aptitudini astfel încât să urmeze cariera optimă. Aria de
prevenţie / dezvoltare urmăreşte să-i înveţe pe elevi deprinderi de comunicare eficientă,
strategii de coping, tehnici de rezolvare de probleme, deprinderi de relaţionare
interpersonală.

Coordonarea este un proces de leadership în care consilierul ajută organizarea şi


realizarea unor programe de consiliere în şcoală şi a diverselor servicii relaţionate; se are
în vedere colaborarea şcolii cu agenţiile comunitare, conducerea unei echipe de studiu a
elevilor; programe de educaţie pentru copiii supradotaţi etc.

Consultanţa implică procesul de colaborare cu părinţii, profesorii şi personalul


administrativ din şcoală. Activităţile de consultanţă au ca şi scop oderire de informaţii
privind învăţarea şI dezvolaterea deprinderilor de interacţiune eficientă, ţinta fiint relaţiile
cu elevii.

Standarde pentru programe de consiliere şcolară


Iniţiativa de a stabili aceste standarde naţionale în S.U.A. pentru programe de
consiliere şcolară a fost luată în 1995 cu scopul de a ajuta consilierii şcolari să dezvolte şi
să implementeze programe de consiliere şcolară în instituţiile în care lucrează. În 1997 se
publică aceste standarde, iar între 1997-1998 are loc familiarizarea cu acesta de către
consilierii şcoalri de peste tot din S.U.A.
Întrebarea primară căreia se adresează aceste standarede este: “De ce anume au
nevoie elevii să ştie şi să fie capabili să facă la sfârşitul celor XII clase ca urmare a
participării la programele de consiliere şcolară.” Pentru a menţine S.U.A. ca primă putere
economică, standardele naţionale ale educaţiei accentuează succesul şcolar. Formula
pentru succesul şcolar al elevilor pe care Standardele pentru programele de consiliere o
urmăresc este:

Succesul elevilor = Dezvoltare academică + Dezvoltarea carierei + Dezvoltarea


personală/socială.
• Scopul urmărit de standardele pentru programele de consiliere este de a ajuta
elevii să înregistrze succese şcoalre şi să se dezvolte pentru a deveni membri ai
societăţii. Astfel, ele vor sprijini consilierii şcolari să evalueze continuu nevoile
studenţilor, să identifice barierele, obstacolele ce pot sta în calea succesului şcolar şi
eliminarea acestor

I. Standarde ce vizează dezvoltarea academică


Standardele pentru dezvoltarea academică servesc drept ghid pentru programele de
consiliere şcolară în vederea implementării strategiilor şi activităţilor ce susţin şi
maximizează învăţarea elevilor.
Standardul A: elevii îşi vor însuşi atitudini, cunoştinţe şi deprinderi ce contribuie la
o învăţare eficientă atât în şcoală cât şi de-a lungul vieţii.
Competenţele urmărite sunt:
II. Dezvoltare conceptului de sine academic sau şcolar
• Formarea sentimentelor de competenţă şi confidenţă a elevilor
• Manifestarea uni interes pozitiv pentru învăţare
• Acceptarea greşelilor ca parte esenţială a procesului de învăţare
• Identificarea atitudinilor şi comportamentelor ce conduc la succesul în învăţare
• Căutarea satisfacţiei reuşitei şcolare
1. Însuşirea deprinderilor de îmbunătăţire a învăţării
• Formarea deprinderilor de management al timpului şi sarcinii
• Demonstrarea modului în care efortul şi persistenţa afectează în mod pozitiv învăţarea
• Utilizarea deprinderilor de comunicare pentru a şti când şi cum să ceară ajutor când
au nevoie
• Aplicarea cunoştinţelor despre stilul de învăţare pentru a influenţa pozitiv
performanţa şcolară
2. Atingerea succesului şcolar
• Asumarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni
• Demonstrarea abilităţii de a lucra independent şi de a coopera cu ceilalţi
• Dezvvoltarea unui spectru larg de interese şi abilităţi
• Demonstrarea productivităţii, iniţiativei şi disciplinei
• Împărtăşirea cunoştinţelor

Standardul B: elevii să absolve un nivel de şcolaritate care să le permită să aleagă dintre


opţiunile ulterioare inclusiv urmarea unui colegiu sau facultate.
Competenţele urmărite sunt:
1. Îmbunătăţirea învăţării
• Demonstrarea motivaţiei pentru realizarea individuală
• Învăţarea şi aplicarea deprinderilor de gândire critică
• Aplicarea deprinderilor de studiu necesare succesului academic la fiecare nivel
• Căutarea informaţiei şi suportului din partea profesorilor, familiei şi colegilor
• Organizarea şi aplicarea informaţiei academice din diverse surse
• Utilizarea cunoştinţelor despre stilul de învăţare pentru a influenţa pozitiv
performanţa şcolară
• Dezvoltarea deprinderilor de învaţare independentă şi autodirecţionată
2. Planuri de atingere a scopurilor
• Stabilirea unor scopuri provocatoare la toate nivelele şcolare
• Utilizarea rezultatelor din evaluare în vederea planificării educaţiei
• Dezvoltarea şi implementarea unui plan annual de studiu în vederea maximizării
învăţării şcolare
• Aplicarea cunoştinţelor despre atitudini şi interese în formularea scopurilor
• Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme şi luare de decizii pentru a evalua
progresul făcut în atingerea scopurilor
• Înţelegerea relaţiei între performanţa la lecţie şi succesul şcolar
• Identificarea opţiunilor şcolare ulterioare consistente cu interesele, aptitudinile,
abilităţile şi succesul şcolar
Standard C: elevii să înţeleagă relaţia dintre şcoală, profesie şi viaţa de zi cu zi
Competenţele urmărite sunt:
Relaţionarea şcolii cu experienţele de viaţă
• Demonstrarea capacităţii de a realiza un echilibru între şcoală, studiu, activităţi
extraşcolare, timp liber şi viaţă de familie
• Căutarea experienţelor extraşcolare şi comunitare care sporesc experienţa şcolară
• Înţelegerea relaţiei între învăţare şi muncă
• Demonstrarea înţelegerii valorii învăţării ca fiind esenţială pentru atingerea scopurilor
vieţii
• Înţelegerea faptului că succesul şcolar este o pregătire pentru tranziţia la statutul de
membru al comunităţii
• Înţelegerea modului în care succesul şcolar şi realizarea academică sporesc numărul
oportunităţilor viitoare privind carieră sau alte planuri vocaţionale.

II. Standarde ce vizează dezvoltarea carierei


Standardele ce vizează dezvoltarea carierei ghidează programele de consiliere
şcolară ce implementează strategii şi activităţi care susţin elevul în dezvoltarea
unei atitudini pozitive faţă de muncă şi a deprinderilor necesare pentru a realiza
cu succes trecerea de la şcoală la muncă şi de la un loc de muncă la altul; ajută
elevii să înţeleagă relaţia dintre succesul şcolar şi viitorul succes în muncă.
Standardul A: elevii îşi vor însuşi deprinderi de luare a deciziilor privind cariera pe baza
investigării lumii meseriilor şi a cunoştinţelor despre sine.
1. Dezvoltarea conştiinţei carierei
• Dezvoltarea deprinderilor de a localiza, evalua şi interpreta informaţia privind cariera
• Culegere de informaţii despre o varietate de ocupaţii tradiţionale şi nontradiţionale
• Dezvoltarea conştiinţei abilităţilor, deprinderilor, intereselor şi motivaţiilor personale
• Învăţarea cum să interacţionezi şi să lucrezi cooperant în echipă
• Învăţarea cum să iei decizii
• Învăţarea cum să stabileşti scopuri
• Înţelegerea importanţei planificării
• Urmărirea dezvoltării competenţei într-o arie de interes
• Dezvoltarea intereselor nonprofesionale
• Învăţarea modului de echilibrare a muncii cu timpul liber
2. Pregătirea pentru angajare
• Însuşirea deprinderilor necesare unui loc de muncă, adică a capacităţii de muncă în
echipă, deprinderile de rezolvare de probleme şi deprinderi organizaţionale
• Aplicarea deprinderilor necesare angajării în căutarea unui loc de muncă
• Demonstrarea cunoştinţelor despre lumea în continuă schimbare a locurilor de muncă
• Învăţarea despre drepturile şi responsabilităţile angajaţilor şi a celor care angajează
• Învăţarea cum să respecţi unicitatea individului la locul de muncă
• Formarea deprinderii de a scrie un CV
• Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de muncă şi învăţare
• Înţelegerea importanţei responsabilităţii, punctualităţii, colaborării, integrităţii şi
efortului la locul de muncă
• Utilizarea deprinderilor de management al timpului şi sarcinii
Standardul B: elevii îşi vor însuşi strategii cum să atingă succesul şi satisfacţia viitoare
în carieră.
Competenţele urmărite sunt:
1. Însuşirea informaţiilor despre carieră
• Aplicarea deprinderilor de luare de decizii în planificarea carierei sau în tranziţia la o
altă carieră
• Identificarea deprinderilor, intereselor şi abilităţilor personale şi relaţionarea lor cu
alegerile curente privind cariera
• Demonstrarea cunoştinţelor despre planificarea carierei
• Cunoaşterea diverselor moduri în care ocupaţiilor pot fi clasificate
• Utilizarea resurselor de informaţie şi cercetare pentru a obţine informaţii despre
carieră
• Învăţarea utilizării internetului în vederea obţinerii de informaţii despre planificarea
carierei
• Descrierea ocupaţiilor tradiţionale şi nontradiţionale şi a modului în care acestea se
relaţionează cu alegerea carierei
• Înţelegerea modului în care schimbările sociale şi economice influenţează cererile
profesionale şi educaţionale
2. Identificarea scopurilor carierei
• Demonstrarea conştiinţei nevoilor educaţionale şi de training în vederea atingerii
scopurilor privind cariera
• Evaluarea şi modificarea planului privind cariera în vederea atingerii scopurilor
• Utilizarea deprinderilor pe care le are în vederea angajării în diverse acţiuni cm ar fi
practica de specialitate, etc
• Selectarea traseului educaţional relaţionat cu interesele privind cariera
• Menţinerea planului privind cariera
Standardul C: elevii vor înţelege relaţia dintre calităţile personale, educaţie şi profesie
Competenţele urmărite sunt:
1. Însuşirea cunoştinţelor de atingere a scopurilor privind cariera
• Înţelegerea relaţiei dintre realizarea educaţională şi succesul în carieră
• Explicarea modului în care munca te ajută să atingi succesul şi satisfacţia personală
• Identificarea preferinţelor şi intereselor personale ce influenţează alegerile şi succesul
în carieră
• Înţelegerea faptului că schimbarea locului de muncă înseamnă învăţare continuă şi
însuşire de noi deprinderi
• Descrierea efectului muncii de-a lungul vieţii
• Înţelegerea importanţei echităţii şi accesului la alegerea carierei
• Înţelegerea faptului că munca este o modalitate importantă şi satisfăcătoare a
experienţei de viaţă
2. Aplicarea deprinderilor de atingere a scopurilor privind cariera
• Demonstrarea relaţiei dintre interesele, abilităţile şi realizarea pe de o parte şi
scopurile privind cariera, sociale, educaţionale şi de relaizare personală pe de altă
parte
• Învăţarea utilizării deprinderilor de management al conflictului cu adulţii şi colegii
• Învăţarea de a munci cooperativ, împreună cu ceilalţi ca membru al unei echipe
• Aplicarea deprinderilor profesionale într-o experienţă similară acesteia
III. Standarde privind dezvoltarea personală / socială
Standardele privind dezvoltarea personală / socială ghidează programele de
consiliere şcolară pentru a implementa strategii şi activităţi ce susţin şi
maximizează creşterea personală a elevilor, alături de dezvoltarea sa educaţională
şi profesională

Standardul A: elevii îşi vor însuşi cunoştinţe, atitudini şi deprinderi interpersonale


pentru a se înţelege şi respecta pe sine şi pe altul
1. Însuşirea cunoştinţelor despre sine
• Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca o persoană unică şi de valoare
• Indentificarea valorilor, atitudinilor şi convingerilor personale
• Învăţarea procesului de stabilire a scopurilor
• Înţelegerea schimbării ca parte a dezvoltării
• Înţelegerea şi exprimarea emoţiilor
• Distingerea dintre comportament adaptativ şi dezadaptativ
• Recunoaşterea nevoilor de intimitate, a drepturilor şi graniţelor personale
• Înţelegerea nevoii de autocontrol şi practicarea lui
• Demonstrarea comportamentului cooperativ în grup
• Identificarea calităţilor şi forţelor personale
• Identificarea şi recunoaşterea schimbării rolurilor în familie
2. Formarea deprinderilor interpersonale
• Recunoaşterea faptului că fiecare are drepturi şi responsabilităţi, incluzând familia şi
prietenii
• Respectarea punctelor alternative de vedere
• Recunoaşterea, acceptarea, respectarea şi aprecierea diferenţelor individuale
• Recunoaşterea, acceptarea şi aprecierea diferenţelor diversităţii etnice şi culturale
• Recunoaşterea şi respectul diferenţelor în variate configuraţii familiale
• Utilizarea eficientă a deprinderilor de comunicare
• Cunoaşterea faptului că în comunicare este implicată vorbirea, ascultarea şi
comportamentul nonverbal
• Învăţarea cum să comunici mai eficient cu familia
• Învăţarea cum să-ţi faci şi să-ţi păstrezi prietenii
Standardul B: elevii vor lua decizii, vor stabili scoprui şi vor acţiona în vederea atingerii
scopurilor
Competenţele urmărite sunt:
Aplicarea cunoştinţelor despre sine
• Utilizarea modelului de luare de decizii şi de rezolvare de probleme
• Înţelegerea consecinţelor deciziilor şi alegerilor
• Identificarea soluţiilor alternative la o problemă
• Dezvoltarea deprinderilor de coping eficiente în confruntarea cu o problemă
• Demonstrarea când, unde şi cum să caute ajutor pentru rezolvarea problemelor şi
luarea deciziilor
• Cunoaşterea modului de aplicare a deprinderilor de rezolvare a conflictului
• Demonstrarea respectului şi aprecierii diferenţelor individuale şi culturale
• Cunoaşterea când prietenii presează în vederea luării unei decizii
• Identificarea scopurilor de scurtă şi de lungă durată
• Identificarea modurilor alternative de atingere a scopurilor
• Utilizarea persistenţei şi perseverenţei în însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor
• Dezvoltarea unui plan de setare şi atingere a scopurilor realiste
Standardul C: elevii vor înţelege şi dobândi deprinderile de supravieţuire şi de
menţinere a siguranţei de sine.
Competenţele urmărite sunt:
Dobândirea deprinderilor de supravieţuire şi siguranţă
• Demonstrarea cunoaşterii informaţiilor personale (nr de telefon, adresă, etc)
• Învăţarea despre relaţia dintre reguli, legi, siguranţă şi protecţia drepturilor individului
• Învăţarea diferenţei dintre un contact potrivit şi unul nepotrivit
• Demonstrarea abilităţii de exprimare a graniţelor, drepturilor şi intimităţii personale
• Diferenţierea dintre situaţiile în care suportul prietenilor este suficient şi situaţiile în
care se necesită suportul unui profesionist
• Identificarea resurselor în vederea sprijnirii oamenilor din jur
• Aplicarea eficientă a deprinderilor de rezolvare de probleme şi de luare de decizii în
vederea menţinerii siguranţei şi sănătăţii
• Învăţarea despre pericolul emoţional şi fizic al consumului de substanţe şi droguri
• Învăţarea cum să facă faţă presiunii grupului
• Învăţarea tehnicilor de management al stresului şi conflictului
• Învăţarea deprinderilor de coping în vederea confruntării cu stresul vieţii.
Standardele oferă o bază de evaluare a calităţii unui program de consiliere şcolară,
precum şi un cadru şi un fundament pentru un model naţional consistent de consiliere
şcolară bazat pe competenţele elevilor.
Componentele unui program de consiliere şcolară sunt:
1. Activităţi curiculare:
• Activităţi de grup
• Activităţi organizate în clasă
• Activităţi de consultanţă
2. Planificare individuală
• Oferire de sugestii
• Evaluare şi diagnostic
• Trimiterea, plasarea şi controlul
3. Servicii de consiliere propriu zisă:
• Consiliere individuală
• Consiliere de grup
• Consultanţă
• Trimitere
3. Suportul sistemului
• Activităţi de management
• Consultanţă
• Activităţi comunitare
• Relaţii cu publicul
Repartiţia de timp a acestor componente:
Componente Ciclul primar Ciclul gimnazial Ciclul liceeal
Activităţi curiculare 35-45 ore 25-35 ore 15-25 ore
Planificare individuală 5-10 ore 15-25 ore 25-35 ore
Servicii de consiliere 30-40 ore 30-40 ore 25-35 ore
propriu zisă
Suportul sistemului 10-15 ore 10-15 ore 15-20 ore

Comparativ cu punctul de vedere tradiţional, standardele acordă următoarele


caracteristici programelor de consiliere:
1. Proactivă vs Reactivă (tradiţional)
2. Bazată pe rezultate, competenţe vs Bazată pe proces (tradiţional)
3. Inductivă vs Deductivă (tradiţional)
4. Planificare zilnică vs Neplanificată (tradiţional)
5. Bazată pe proces vs Bbazată pe servicii (tradiţional)
6. Evaluare obiectivă vs Eevaluare subiectivă (tradiţional)
7. Consiliere individuală şi de grup vs Vonsiliere individuală (tradiţional)
8. Prevenţie şi consiliere în situaţii de criză vs Consiliere în situaţii de criză
9. Iniţiată de consilier vs Iniţiată de elevi (tradiţional)
10. Specialişti în dezvoltare şcolară, profesională şi personal-socială vs Generalişti
(tradiţional)
Consilieri şcolari devin astfel (Vernon, 1990-1991):
• Facilitatori ai schimbării
• Lideri ai îmbunătăţirii şcolii
• Parteneri ai educaţie de excelenţă
• Coordonatori şi colaboratori ai eforturilor comuniţăţii
• Avocaţi ai echităţii şi excelenţei
• Manageri ai realizării elevilor, ai acţiunilor de formare a competenţelor
şcolare, profesionale şi personal- sociale.
Un program de consiliere şcolară:
• Ajută elevii să-şi dezvolte cunoştinţe şi deprinderi de care au nevoie în
lumea de azi şi de mâine
• Este o componentă integrală a oricărei misiuni academice a şcolii, a
oricărui proces educaţional
• Susţine succesul şcolar şi asistă elevii în dezvoltarea şcolară, profesională
şi personal – socială;
• Vizează dezvoltarea şi prevenţia, dar şi remedierea;
• Este planificat şi urmăreşte dezvoltarea competenţelor elevilor, astfel încât
acesştia să se dezvolte armonios;
• Este pentru toţi elevii
• Nu este fragmentat, nu are o funcţie izolată;
• Implică muncă în echipă ;
• Este eficient şi are rezultate măsurabile.
COMPETENŢELE CONSILIERULUI ŞCOLAR conform Asociaţiei American a
Consilierilor Şcolari (Vernon, 1990-1991):
Caracteristici personale
• Să fie sincer interesat de binele celorlalţi;
• Să fie empatic si capabil de a înţelege perspectiva celuilalt;
• Să creadă în capacitatea indivizilor de a rezolva probleme;
• Să fie deschis învăţării;
• Să îşi asume riscuri;
• Să aibă încredere în sine;
• Să nu-i fie teamă să facă greşeli şi să înveţe din ele;
• Să fie interesat de dezvoltare personală;
• Este deschis, sincer, cald;
• Are simţul umorului.
Competenţele consilierului şcolar
Competenţe teoretice
Consilierul şcolar trebuie să aibă cunoştinţe din următoarele domenii
• Psihologia dezvoltării;
• Teoriile consilierii;
• Tehnici şi metode de consultanţă;
• Tehnici şi teorii ale consilierii de familie;
• Tehnici şi teorii ale consilierii de grup;
• Teorii ale carierei;
• Teorii ale învăţării;
• Evaluare şi psihodiagnostic;
• Aspecte etice şi legale;
• Dezvoltarea programelor de consiliere;
• Aspecte culturale.
Competenţe practice
• Diagnosticarea nevoilor elevilor;
• Consiliere individuală;
• Consiliere de grup;
• Consultanţa profesorilor, părinţilor, angajaţilor şcolii;
• Coordonarea programului;
• Consilierea carierei;
• Consiliere educaţională;
• Identificarea problemelor şi trimiterea către alţi specialişti;
• Administrare şi interpretare de teste;
• Consiliere multi-culturală;
• Luare de decizii etice;
• Construirea unui climat suportiv în şcoală;
• Lupta împotriva discriminării de orice fel în şcoală;
• Explicarea angajaţilor şcolii, comunităţii, părinţilor care este scopul şi care
sunt funcţiile consilierului şcolar;
• Planificarea serviciilor pentru angajaţii şcolii;
• Indentificarea resurselor şi a informaţiiilor necesare în procesul de acordare de
ajutor;
• Evaluarea eficienţei programului.
Competenţe profesionale
• Auto-evaluare în vederea determinării punctelor sale forte şi a ariilor în care
necesită dezvoltare, îmbunătăţire;
• Dezvoltarea unui plan personal de dezvoltare profesională;
• Confomrarea regulamentelor de certificare;
• Manifestarea unui comportament etic.
Competeneţele consilierului şcolar din România sunt prezetnate în regulamentul
Comisiei de Psihologie Educaţională a Colegiului psihologilor din România.