Sunteți pe pagina 1din 75
TRADUCERE, ANG. DEMETRIESCU. BUCURESCL 7 TYPOGRAFIA NATIONALE r. Acaiemiel. —C. N. Radulescu, - Str. Academiei, 94. 187° PREFATI NE, Studiulu limbeloru antice, mai ci Sema” allu’ eellet latine si ellene, suntu de ua importantia asia de ine semnata pentru éompletarea éducatiunii unui june, in cotu nu éssiste nici unu statu civilisatu unde aceste mac terii se mu fia cu din adinsulu recommandate, In ceea ce concerne limb’a latina, amu constataty eu ua viua satisfactiune 6, gratif straduint cunoscintielorn domniloru professori respettivi, metodult s'a amelisratu si progressulu este enormu, Nu shat putiny satisfacue toriu in acesti din urma anni, @ fostu progressult: realic satu in studiulu limbei ellene; dero, sau din Tipsa de mediloce, sau din alte cireumstantic si motive bine cuventate, D-loru nu ‘st au publieatu anco eursurile. Acest'a este ua lacuna pre care noi ne amu straduitu 2 0 implé, fora 4 pretinde cu tote acestea co am facutu ua opera de ua valore eonsiderabile. Noi amu allessu, dupo recommandatiunea unui distinsy D. Professore de limb’a ellena, grammatic’a cea mai metodiea, cea mai concisa si cea mai apta pentru intelliger eleviloru incepitori, si in orele nostre de repaosi am tradusio. in Timb’a romana spre a se puté servi de dins'a cine doresce si se applica la studiulu acestei care ideiele celle mai inalte, sentiment nerose: s'au espressu pentru ea scintiay nea pedagogi si didactic’, pune principal cari cautn se conduen pre autoriu in de= fele prineipat Sonentelora unui edificin de acesta, na terminarea Iineamentel u ‘ fan, era emisse eu, desaversire., Genadiu, adeveratuln fara ally cart, a probavi co possede limb'a ellena jo-celle mai scrupulose, detaliuri alle. sclle, nu insa si artea care face ca sciint’a: din mintea professoriului se treea in capulu discipulului, Acca carte ‘si a facutu c- pacla si este departata chiaru din scolele grece, unde a supplantay de altele mai noi, si mai cu sema de opersle pré remaccabili alle eruditului Asopiu. Autoriulu geammaticel, ce am dorinti'’a va popularisé in scolele nostre, sc vede co este uinu barbatu care a reflectatu multy, a comparaty, a combinatu, a arrangiatu, eu unu feuventu unu barbatu care este domnu pre obicotulu seu. Misisteriulu {nstructinei publice din Franca nu a in fardiatw a recunosce distinsele calitati alle acestui opu, recommandandu introductiunea sea in scolele publice francese. Fia ca acestu inceputu neinsemnatu se fia urmatu de uvragie cari voru stabili pentru totu-de-un'a metod’a si voru assecura preponderanti’a scoleloru ro- mane asupr’a cellora straine! Zehulu, intelligenti'a si ‘sclintia necontestata si necontestabile a D-niloru pro~ fessori de limbia ellena, me assecura anco de acumu 0 dorinti’a ce esprimu se va traduce in faptu, Praducatorintu. CAPITOLULU 1. gL ALFABETULU, Alfabetulu ellenu se compune din urmatoriele 24 de litters: Figora amin, delta, epsilon escurtu, zeta, (2). et, © langue, th (3) i k Jambda, mi, ni, xi, omicron, —aE=ON" S