Sunteți pe pagina 1din 3

Prof. univ. dr. mat. Alexandru A.

Popovici
Curs 3 TIPOLOGIA SISTEMELOR INFORMATICE ŞI ROLUL BAZELOR DE DATE
3.1 Tipologia sistemelor informatice
Sistem informatic (SI)— structură: echipamente, programe, proceduri organizatorice, baze de date;
— scop: culegerea, prelucrarea, stocarea, furnizarea datelor pt. funcţionarea şi conducerea
întreprinderii.
Criterii de clasificare:1) pe baza structurilorilor; 2) pe baza funcţiunilor. Proceduri Programe
Structurile subsistemelor:— echipamentul de prelucr.-transmitere a datelor organizatorice
(monoprocesor, multiprocesor cu magistrală comună, multiprocesor cu calcul Prelucrarea
informaţiei
paralel, procesoare şi alte echipamente legate printr-o reţea de comunicaţie);
Baze
— stocarea datelor (BD unică centralizată, fişiere distribuite cu director Echipamente de date
centralizat; BD replicată, BD partiţionată şi complet descentralizată);
— controlul (centru unic, centre ierarhizate „autoritar”, centre multiple şi autonome).
1) Categorii de SI: — sisteme distribuite/descentralizate (SD) (echipamente în reţea, BD partiţionate
invizibil/ transparent descentralizate, centre de control multiple autonome);
— sisteme centralizate (SC) (fără măcar una din caracteristicile SD); 2 subcategorii:
a) sisteme total centralizate (STC) (1 calculator, BD unică centralizată, centru unic);
b) sisteme parţial centralizate (SPC) (echipamente în reţea, fără BD partiţionate
descentralizate, fără centre de control multiple autonome).
Avantaje SD: — mai adaptabile la distanţe mari, la lucrul în grup şi la folosirea resurselor comune;
— funcţionalitate, eficienţă economică, siguranţă în funcţionare, interactivitate sporite.
Dezavantaje SD: — mai greu de proiectat, de construit şi de întreţinut decât SC.
2) Categorii de SI: a) sisteme expert (SE), spre domenii de cunoştinţe specifice;
b) sisteme pt. asistarea deciziilor (SAD) — spre anumite probleme;
c) sisteme pt. conducere sau management (SIC) — spre organizaţii;
d) sisteme pt. prelucrarea tranzacţiilor (SPT) — spre procese;
e) sisteme pt. depozitarea datelor (SDD)— spre stocare exhaustivă;
f) sisteme pt. birotică (SB) — spre exprimare (formulare).
g) sisteme pt. ingineria programelor asistată de calculator (CASE) — spre programe;
h) sisteme pt. planificarea integrată a întreprinderilor (IBP) — spre integrare.

3.2 Structurile şi funcţiunile tipurilor de sisteme informatice


a) Sistemele expert (SE) — încorporează reprezentări simbolice ale cunoştinţelor, datelor, faptelor;
— permit raţionarea automată, interogarea, verificării erorilor;
Mecanismul Interfata cu
— oferă dialog în limbaj natural, cu calculatorul. inferential utilizatorul
Componente SE: baza de cunoştinţe, baza de date, mecanismul
inferenţial, interfaţa cu utilizatorul
Baza de cunoştinţe: predicate şi valori, reguli de producţie, scheme, Baza de Baza de
cunostinte date
programe de tip clasic,
Baza de date: obiecte cu atribute, valori logice, grade de incertitudine.
Noutate: SE pt. formularea, culegerea şi utilizarea mulţimilor de reguli economice ale întreprinderilor.
Regulă economică (RE): — restricţionare sau definire a unei activităţi economice,
— transformare între cunoştinţele relative la o activitate,
— fapte referitoare la legăturile dintre activităţi. Subsistemul Interfata cu
de modele utilizatorul
Logică economică — implementare informatică a unei mulţimi de RE.

b) Sistemele pt. asistarea deciziilor (SAD) — pt. luarea deciziilor în


Subsistemul
condiţii parţial/deloc structurate. de date
Componente SAD: subsistemul de modele, subsistemul de date,
interfaţa cu utilizatorul.
Subsistemul de date — BD/depozit de date (externe, interne, private). Externe Interne Private

Baza de date
c) Sistemele informatice pt. conducere (SIC) — informaţii pt. deciziile clare, repetitive şi bine structurate.
Subsisteme SIC: cercetare-dezvoltare (C-D), financiar, conducerea producţiei, marketing.
Ieşiri de informaţii din: — C-D: cereri de prospectare a pieţei, costuri de C-D, informaţii tehnice;
— marketing: cereri de C-D, prognoze de vânzări, comenzi de produse;
— financiar: bugete pt. C-D, marketing şi producţie;
— conducerea producţiei: inf. inginereşti, liste de produse, costuri de producţie.
Sistemele de programe integrate — sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP);
— sisteme de gestiune a ciclului de viaţă a produselor (PLM).
Componente ERP: 1) gestiunea lanţului de aprovizionare (SCM), inclusiv a serviciilor de colaborare;
2) gestiunea resurselor interne: gestiunea resurselor umane (HRM), bilanţul
materialelor (BoM), evidenţa contabilă a plăţilor, încasărilor, bunurilor de inventar,
salariilor (Accounts Payable — AP, Accounts Receivable — AR, Inventory, Payroll),
gestiunea proiectelor (Project Management — PM) şi resurselor necesare;
3) gestiunea relaţiilor cu clienţii (CRM): vânzări, studiul pieţelor, reparare-
întreţinere.
Sisteme de gestiune a ciclului de viaţă a produselor: proiectarea, ingineria, fabricaţia asistate de calc.
Planificarea resurselor întreprinderii (ERP)
Costuri
Cercetare- Financiar
dezvoltare Buget Gestiunea proiectelor
(Project Management)
Informaţii Cereri de Buget
tehnice prospectare Evidenţa contabilă
Informaţii (AP, AR, Inventory. Payroll)
inginereşti Cereri de Prognoze
C-D de vânzări
Gestiunea lanţului Gestiunea relaţiilor
de aprovizionare Bilanţul Gestiunea cu clienţii
Costuri Comenzi
Conducerea Marketing (SCM) materialelor resurselor (CRM)
producţiei (BoM) umane
Liste de produse
(HRM)
d) Sistemele inform. pt. prelucrarea tranzacţiilor (SIPT) — operaţii de execuţie şi conducere operativă.
Tranzacţie: — grup de operaţii de interogare, modificare sau înscriere, executate sau anulate simultan;
— caracterizate prin ciclicitate, uniformitate şi apropiere de obiectiv;
— operaţii de culegerea datelor, prelucrarea informaţiilor, întreţinerea fişierelor, raportarea.
Proprietăţile ACID:— atomicitatea (A) (indivizibilitatea tranzacţiei, prin executarea completă sau deloc);
— consistenţa (C) (trecerea BD dintr-o stare consistentă în alta),
— izolarea (I) (interzicerea folosirii rezultatelor parţiale ale unei tranzacţiei de către altele),
— durabilitatea (D) — păstrarea rezultatelor execuţiei, după defectarea SI (prin restaurare).
Tranzacţie:— comisă/eşuată (operaţii executate cu succes/insucces)
— rulată înapoi (anularea efectului tuturor operaţiilor componente, pt. greşeli în date sau operare).
Jurnal — evidenţa imaginilor (anterioare şi ulterioare, ale valorilor câmpurilor) şi a punctelor de verificare.
Tranzacţii: — plate (cu un singur punct de începere şi un singur punct de terminare),
— imbricate (cu subtranzacţii incluse în ele, având propriile lor puncte de începere şi terminare):
• închise (subtranzacţiile încep după şi se termină înaintea „părintelui” lor; iar comiterea lor
este condiţionată de comiterea „părintelui”),
• deschise (cu subtranzacţii terminate după „părinte” şi rezultate observabile în afara tranzacţiei).
Prelucrarea în timp real a tranzacţiilor (PTRT/OLTP) — servicii cu viteza mare şi tranzacţii mici.
e) Sisteme pt. depozitarea datelor (SDD) — stocarea exhaustivă a datelor (in general, ca serii temporale).
Gestionare: — acumularea datelor din BD eterogene (cu prelucrări în acces direct ale tranzacţiilor),
— conversia datelor la formatul SDD, Locaţie
— curăţirea datelor de erorile identificate, Cluj-Napoca
Bucureşti
— transformarea datelor (prin agregare şi rezumare). Şorţuleţ 9 7 3
Principii de organizare: — permanenţa tuturor datelor,
— integrarea (uniformitatea) lor completă, Pantaloni 11 12 10 15
— separarea fizică a depozitului de celelalte Ciorapi 5 4 4.1 6
BD. Produs
Mineritul datelor: — gruparea prealabilă a înregistrărilor înrudite, 1 2 3 4
— clasificarea datelor după diverse criterii, Trimestru
— analiza, evaluarea şi asocierea datelor.
Prelucrarea analitică în timp real (PATR/OLAP)— organiz. rezultatelor în matrici multidimensionale;
— fiecare dimensiune a matricii corespunde unui criteriu de clasificare a datelor.
Pivotare — agregarea datelor după o dimensiune a matricii.
Rulare — agregarea datelor după anumite nivele ale unei dimensiuni (dezagregarea — derulare).
Alte operaţii: selectarea datelor după anumite dimensiuni, ordonarea şi calcularea valorilor unor atribute.
Componente SDD: — interfaţa cu utilizatorul (prezintă colecţiile de date existente şi prelucrările posibile);
— mecanismul PATR/OLAP (interogare, raportare şi minerit al datelor);
— sistemul de gestiune a BD (prelucrarea datelor din sursele „primare”, având mecanisme PTRT/OLTP);
— BD (depozitul de date propriu-zis) şi repertoriul de metadate (descrierile datelor şi ale surselor lor).
f) Sisteme pt. ingineria programelor asistată de calculator
Ingineria programelor asistată de calculator (CASE) — analiza, Mecanismul Interfaţa cu
proiectarea şi cu generarea automată a unor programe, PATR/OLAP utilizatorul

cu ajutorul altor programe (numite sisteme sau unelte CASE).


Configurarea: — depozitarea componentelor (memorarea Sistemul de
gestiune a BD
entităţilor produse prin proiectare şi implementare);
— asistenţa inginerească (măsurarea şi evaluarea
schimbărilor entităţilor depozitate). Repertoriul
Funcţiuni principale: — desenarea diagr. (în limbaj de modelare), BD BD BD de metadate
— gestionarea proiectelor (integrată cu
gestiunea configurării), Baze de date sursă,
cu PTRT/OLTP Depozitul
— navigarea (între componentele modelului), de date
— auto-documentarea (prin text şi grafică),
— comunicarea (cu alte modele şi unelte informatice).
Funcţiuni secundare: — integrarea (cu editoare de grafică/texte, compilatoare, editoare de legături,
depanatoare);
— ingineria directă (generarea textului programelor, pornind de la proiecte);
— ingineria inversă (generarea proiectelor, pornind de la programele existente).
Funcţiuni opţionale: — operarea cu mai multe nivele de modelare (straturi);
— operarea simultană cu mai mulţi utilizatori (la 1-n sisteme).
Uneltele CASE: — de nivel înalt (cu toate funcţiunile),
— de nivel scăzut (doar cu funcţiunile secundare).
Medii pt. dezvoltarea rapidă a aplicaţiilor (RAD) — platforme generale de programare, de tip CASE.

g) Sisteme pentru planificarea integrată a întreprinderilor


Planificarea vânzărilor şi operaţiunilor (S&OP): — revizuire periodică pt. comenzi clienţi şi resurse într.
— actualizarea iniţiativelor strategice şi planurilor (vânzări, producţie, aprovizionare, C-D, finanţe)
— foloseşte determinarea treptată a caracteristicilor soluţiei problemei (DTCSP).
Planificarea integrată a întreprinderilor (IBP) — uneşte pl. S&OP cu pl. strategică şi pl. financiară;
— extinde dinamic sistemul de planificare a resurselor întreprinderii (ERP).
— foloseşte raţionarea orientată spre restricţii (COR), DTCSP → mulţimi de restricţii
simultane;
— integrează toate celelalte tipuri de SI (SE, SAD, SID, SIPT, SDD, SB, CASE).
Componente sistem IBP: — interfeţe pt. utilizatorul final şi pt. dezvoltarea modelului vizual,
— baza de date şi bazele de cunoştinţe,
— motorul de traducere pt. COR,
— rezolvatorul de modele (RM).
Baza de date (BD) — informaţii despre întreprindere, utilizator, modelare şi optimizare.
Bazele de cunoştinţe (BC) — peste 40 de reguli economice, implementate cu sisteme expert (SE).
Implementare: Enterprise Optimizer (EO) = Baze de cunoştinţe
= River Logic (R.C. Whitehair) + Microsoft
— EO Server 2008, cu MS SQL Server (pt. întreprinderi), BC1 BC2 . . . BCn

— EO Office, cu MS Access 2007 (pt. universităţi).


Combinaţii: — mediul de dezvoltare a înţelegerii Reprezentarea
Motorul de
întreprinderii (MS BIDS); Rezolvatorul matematică
traducere
Interfaţa cu
de modele dinamică utilizatorul final
— MS Visual Studio (pt. RAD), a modelului
pt. COR
— MS Excel,
— MS SharePoint Sever,
Interfaţa de
— GAMS (pt. RM). dezvoltare Baza de
vizuală a date (BD)
modelului