Sunteți pe pagina 1din 55

i'XX,*.

, l,x,, tr,
Coldeie din bamhus

Utilizate in Egiptul antic pAni in perioada medievali.


Befiqorul de bambus sau de trestie era tiiat,llsdndu-i-
se o cripiturd, pentru ca cerneala si se poatl scurge
cu ugurinf5.
,
I

1l
l,i
j
a
Rezistentiredusi. dil'
Pentru a finisa un desen,era nevoie de mai multe astfel ,1, *
e
decondeie
ffi
t

+
P,\R KER
jj:l.X
SA{-;A$.l"{S?' *;iI ;"i&-$ifgq
Condeiedin panl de pasire

Utilizate desintre sec.Vli.e.n. qi mijlocul sec.XIXe.n.


rffirytf{wr
Condeiuldin panl de pasire (gAsci,giini saulebidl)
era tiiat in aqafel incAt si permiti scurgereacernelii.
Capitul peneiera intirit prin ardereqi tiiat in aqafel,
ffi
ca si poati absorbi doar o singurl picituri de
cerneali.
Cr
in calitate de recipient era utilizati cilimara. *Ifre$rf",* t n yseti,qtt & rt'; t.r'"l;ri-'
"*W {
Persoanacare scria trebuia sI introduci capitul
condeiuluiin cilimari pentru a lua din nou cerneali. /""-*:*1 fTl
"*"o'--** J li
Rezistenfi mai mare decfitin cazulinstrumentelordin f;:
-Sygfj't"J :
'rf;r6il*-' ]
bambusqi o sensibilitatemai buni in timpul scrierii. i

Anglia importa anual30 milioanede pene. ;l*..**-***


.* *
u* k

INCONVENIENTE
Preamulte elemente(pani + cilimari).
Rezistenfl mici,'uzare rapidi.
l
Insuficienti: necesitateade a fi introdusi in cerneali.

PAR KER

Stilouri

Primele condeiecu rezervor de cerneali incorporat au


aplrut in sec.XVII - XVII.
Primele stilouri trainice ;i funcfionale, cu cartuq cu
cerneal5 incorporat, au fost create de Lewis E.
Waterman in anul 1884 datoriti utilizflrii actiunii
sistemului capilar.
Din acel moment a inceput produc{ia in mas5.
-
in istoria stilourilor au avut loc alte multe descoperiri,
scopul acestora fiind de a obfine o fiabilitate mai mare
(rezolvarea problemei scurgerilor, autonomiei,
umplerii...).

il ffil
INFORMATII IMPORTANTE
Stilourile sunt compuse din 4 elemente:
- penifa din ofel
- sistemul de scurgere al cernelii
- rezerYor
- corp
+
P,{R KER
Condeiul din otel

in toc a fost introdusun condeidin ofel,acestseta


inlocuit condeiuldin pani de paslre utilizat pAni
atunci.
Primul condeidin ofel a fost executatin Londra in anul
1803de Wise.in 1828John Mitchell a elaboratprima
maqini industriali pentru montajul acestuiinstrument
de scris.
Au inceputsi fre accesibilediversetipuri de capetede
condeiepentru toc (din punct de vedereal formei,
stilului qi materialelor).in anul 1850utilizarea acestui
tip de instrument devinegenerali.
Pf,ni in anul 1965in qcoliau fost utilizate cilimirile.
Capltul de ofel trebuia introdus in cilimar5, astfel
incf,t condeiulsi poati scrie.
Acesteinstrumenteerau uqor de exploatatqi conservat.

INCONVENIENTA
Insuficienfi proprie; creeazl petede cerneali.
PAR KER

I xxsx'i. jr +i
\$
I
'rr .i-g-''i

,*!{r{i
1880-1900

b
1880-1900
Formi lungi qi subfire,capacin form[ conic[,lipsa
- clipsului.

Executatedin cauciucnegruqi dur.


Exista:
- posibilitateade infrumusefarecu gravuri
- posibilitateadecoririi cu metalenobile sau
l inveliquri.
-
I
Peni{adin o{el era rezistenti la coroziune.

Umplereaprin intermediulpipetei(,oeyedroppero').
/

I
t-

D :R K E R
ru&&&XKSXK&:]VSKKKffiX,#M
ffi}Kse&gs
1900-192s

1900-192s
Au apirut mulfi produc[tori de stilouri mici saurocali care doresc
sr profite de accesibilitateatehnologiei,a materialelor qi a pieselor.

o mai mare alegerea carcaselorqi lungimilor estedisponibil[.

Clipsul devineun standard.


(ca qi capitul cu inel in cazul stilourilor mai mici pentru femei sau
destinatepurtirii in buzunarul vestei)

Cauciuctare de culoareneagr5,roqiesauimpestrifati.
Stilourile negresunt in continuaregravate.

utilizarea timpurie a materialelorsinteticecolorate(ff,ri succes):


cazeini.celuloid.bacheliti...

Stilouri sigure (sistemede umplere cu pipeti care nu curg,,eyedroppero').

Sistemede umplere cu sicule.t/rezervor:buton, p0rghie...

PAR KER

SA{;A XTSKKUS,€F-
iqYKX:C}ffi
mK $tr&g'
l92s-1945
t92s-194s
Celuloidul (adeseasub formi de dungi colorate, inele, texturi marmorate
qi forme geometrice) inlocuieqte cauciucul dur, chiar qi in cazul
stilourilor negre qi ale celor colorate.

O mai mare alegere a formelor gi mirimilor, decorafiuni mult mai fanteziste


(motiveart-decofrecvente).

Diversifrcareasortimentelorin sfera modeleloraccesibileqi a prefurilor


la principalii producitori.

in perioadade crizi, mulfi producitori mici iqi inchid activitateasausunt


l- preluafi de marii producitori.

sistemede umplere mult mai avansate(vacuum,piston) utilizate la


modeleledin claselesuperioare.Pentru stilourile utilizate frecvent,
estefolosit in mod standardsistemulde umplere cu piston saubuton.
L
Dezvoltareaqi vinzlrile de stilouri sereducin timpul celui de-alDoileaRizboi
L Mondial.
PAR KER
.- t
.r:.

194s-1960

194s-1960
Concurenta din partea pixurilor ii constrf,ngepe producdtorii de stilouri
sI micqorezepre{urile.

Celuloidul estetreptat inlocuit cu materialele sinteticein culori pure.

o mai mare automatizare a productiei (mai pu.tini manufacturr).

Peni{elepierd aspectultraditional (sheaffer Triumph ori Inlaid)


J
sau sunt in totalitate ascunse(Parker 51). g
Mai multe penife din ofel;i la producitorii de mirci cunoscute.

Apar mai multe grosimi pentru penife.

Stil mai simplu;i mai modern" cu mai pufine decorafiuni.

Sistemede umplere noi, mai avansate.


(Parker 51Aero. Parker 61. Snorkel)

+
PARI<E R

..Xr'
1960-
I 98s

r960-198s
Stilourile cu cartuq predomini {cu excep{iacelui mai inalt segme
de prefuri); dispar majoritatea stilourilor de tipul ,,self-filler".

I
Tot mai multe stilouri sunt executatein totalitate din metal.

St ructu ra simpli gi modular 6 utilizeazil aceea;i constructie


(chiar gi aceleaqicomponente),care sunt utilizate la pixurile qi
creioaneledin aceeasiserie.
I

Diversitate mare a grosimilor peni{elor la multe modele.


I
L

Primele ,,edifii limitate" de stilouri Parker qi ale altor mirci.


I
I
L

Il--

L*

.+t
I PARI<E R
)-'' 1.' :{ 'xll :- ' ' ' \ ' lti"i 1'
'
1985pffni in prezent

1985pf,ni in prezent
Se produc fuziuni qi schimbiri ale proprietarilor la majoritatea
marilor producitori de stilouri qi pixuri.

Reinvie interesul pentru stilourile clasiceoceeace conduce la o serie


de ,,re-edit[ri" ale produselor celor mai importanfi producltori
(Parker Duofold, Pelikan 800, etc.)

Pre.turile instrumentelor din clasa superioari cresc qi mai mult.

Peniteledevin mai rigide si mai ornamentate.

Se creeazdtot mai multe ,,editii limitate" de stilouri qi pixuri.

Renaqteinteresul pentru sistemelevechi de umplere.


Introduse la multe stilouri de lux.

Se folosesctot mai multe materiale sintetice colorate 5i creqteutilizarea celuloiclului.


precum qi ale altor materiale ,oclasicett.

PAR I<ER

t,
a-..,
a

$istemul,rlucky Curve"

r894
nls lllns liad rYs}*a a Pen $#nre G.S. PARKER a descoperit sistemul de umplere care
Keqs the Parker va revolu{ionaoin felul siu. branqa stilourilor.
frum {,ea&rng
Tofi producitorii din acele vremuri constatau o
\\',.,

;;_ .
.i j t,
'-;" - - ''"
,, *.
problemi: in canalelestilourilor neutilizate riminea
un surplus de cerneald.in timpul utilizlrii repetate a

1t-r,.
#
stiloului, aceasti cerneal5 se scurgea,form6nd o pati.
Parker a solufionat acestinconvenient, inventffnd

$**ffi
'.*;;,1

"*;.-.:i
"-
:.b
. *.

T =--
. ; - *-

?.
L,i

. .-
sistemul de umplere curbat, care atingea interiorul
stiloului.
Grafie acestui fapt surplusul de cerneal5 se retrage in
stilou datoriti forfei capilare.
Sistemul de umplere Lucky Curve s-a bucurat de un
imens succes;Parker a folosit acestsistem la
fabricarea stilourilor p6ni in anul 1929.

PAR I<ER
SAG&XruSKKtrEXKroKKX-MK
MKSilKgS
Pixul

In anul 1888John J. Loud, originar din statul


Massachusetts S.U.A.,a brevetatprimul pix, care a fost
destinatscrierii pe suprafe{easpre.

in anul 1938LaszloBiro, redactor maghiar,impreuni


cu fratele siu - chimist, au imbunitifit sistemul.

Utilizarea micii bile (din fier inoxidabil, iar mai apoi din
Ciryi.:E tf 6-tlf * rafrcfn l|6t
wolfram carbid) de la capitul pixului permite rF|{{rO+ h{t+s! .&s c' drffite ! m tf U
k64*t tnfa?il f,r.ailt
colectareacernelii vdscoase, cu care sescriepe h6rtie. &lr3*t : b'.r5{n6t*r**.*p f*cte&

HHffiiaf?ffitaffi#**..r*g
Marca BIC s-a niscut in momentulintroducerii
primului pix de unic[ folosinfl de 50 cenfi in anul 1950. qlflf_.fli*t
et @€Apa!ry,
F s lrror r.; fr ffi r*sT;;ff
_ Affi:.Br*d&#H& 6Fqr F {t|la. *
Ffr+!*.g .a#fl mr i e r'rqq qln bi
!.ffi trrftG.!4. & at u t- !-xEdf q q ffi s!@
ir s wi eii-rfrfriEl-.,#
n.a7..a* p * affir Iffi I ffi f*
-_
Distribu{ia pixurilor la o scarl foarte mare are loc in
1952. _, !5 *Lq t*oa :*&r-
ro*rffi€Eccr
F c- Ca
_E
ffi t|F
lffi-G r-*;
FG.h*.{Rt .AatK
-I tu * :OrEr'r..i l"iiiii*o *m
In;colile francezea fost permisi utilizarea acestorain r tur*av,
anul 1965.

PAR KER

SA&E KKSKKil&EffiNXKT&K
WKSffffi95
Creionulmecanic

in 1915 a fost creat primul creion mecanic.

Acestaa fost brevetatin Marea Britanie in anul 1822


de SampsonMordan qi Gabriel Riddle.

in anii 1820- 1873au fostinregistratepeste160de


brevete.Acesteaserefereaula tot felul de
imbunit[{iri, care puteaufi realizatela creionul
mecanic.

Mina creionului sedeplaseaziin tub qi esteprinsi de


un dispozitiv mecanic, care permite deplasareaminei
p6ni cf,nd aceastava fr epuizatl.

Mina de grosime0r9mm a fost introdusi in 1938,iar


dupi aceastaau apirut versiunile0,7 mm, 0,5 mm qi
0,3 mm. Bxisti, de asemenea,
qi versiunea1r4mm.

PAR KER
X '1':
XlolXerul

Descoperitla inceputulanilor '80 ai sec.XX.

iii ,l
IJtilizeazf o bilS in loc de reperva duri. care in
iiIl combinafie cu cerneala,lichldl permite scrierea
fluent5.

Este utilizati cerneala pe bazi de apd ;i gel,


spre deosebirede cerneala pe bazi de ulei, care
esteutilizati la pixuri.

Rollerul reprezinti imbinarea tehnologiei


pixului cu ceaa stiloului.

PAR I<ER

t:: -'
.:,

GeorgeSafford Parker

George Safford Parker s-a niscut pe I noiembrie 1863 qi


a fost profesor de telegrafie.

G. Parker repara condeiele elevilor sii, pentru ci funcfionau


defectuosldatoriti acestuimotiv a inceput si se bucure de o tluni
reputaIie.

Parker Pen Company a fost infiinfati in anul 1888 qi avea ca slogan


urmitoarea idee:
-,-Fd ceva mai bun ;i oameniitl vor cumpdra"

Familia lui Parker s-a implicat seriosin afacere.


Synowie Russell qi Kenneth s-au al5turat companiei curAnd.

1894
Prima mare realizare tehnologic5: sistemul de alimentare Lucky
Curve.
wxnse ffipMffiK&fx}
-K:K3Xp&W.Kffi
&-1 K
Parker - cf,tevadate
1888 Istoria mircii
Parker Pen Companya fostinliinfatiin anul 1888;aveala bazi un principiu: ,rFi ceva
mai bun qi oameniiil vor cumpira". GeorgeParker s-a ghidat dupi acestprincipiu
intreasa sa viat[.
1891 "
GeorgeSafford Parker a gisit un investitor pentru
intreprindereasa- agentulde asiguriri W. F.
Palmera.Astfel companialui Parker a putut si-qi
inceapi oficial activitatea.
1903^
S-ainfrin{at prima reprezentanfi de distribufie
pesteocean,in Scandinavia.
19l7
in Janesvilleseinfiinfeazilo noui clidire a
intreprinderii, in care sunt amplasate
departamentele de produc.tie qi cele administrati
Clidirea a servit companieidrept sediuprincipal I
pdniin anul 1986.in anul 1918vAnzirile anualeau
depiqit, in strlinitate, un milion de dolari.
r92g
Avionul ParkerAero in scopuri de marketing qi reclami.
Parker Companya fost pionier in domeniulutiliz5rii transportului aerian pentru accelerarea
business-ului.Acestaa fost primul producitor de stilouri care s-a orientat citre aviatie.
PAR KER
WKSilmpKWKKgS
Ki-& XryK
ff,&KKK&
Parker - c$teva daJe
Istoria mircii
1933
cind GeorgeParker s-apensionatin anul lg33,la virsta de 70
de ani, Parker era o marci cunoscuti in intreaga lume.
Creatorul ei a murit in anul 1937.
1962
Parker obfine statutul oficial de furnizor excrusivde stilouri si
cernealdpentru familia regali britanici.

1989
in USA qiAustrblia esteinfiinfat PLATINUM CLUB. Acesta
esteunic in branqainstrumentelorde scris,oferind privilegii
elitiste qi servicii auxiliare proprietarilor produselor
DUOFOLD.
2000
Sanford, compania cu sediul in Chicago, cumpiri compania
Parkerin cadrul achizi.tiei grupului Gillette Company care
furnizeazi produse de birou.

PAR KER
ilKS il €}S*ffi K',p& tr&KKXffi
KKK&&,I-
Parker - c$tevadate
Celemai importantedescoperiri
1889
Parkera brevetatprimul s5ustilou.
1894
Primul moment crucial pentru companie a ayut loc in anul 1894,
odati cu introducerea sistemului de alimentare ,,Lucky Curve".
L898
A fost brevetatcapaculexterior aI stiloului.
in anul urmitor Parker a lansat pe piafi produsul,
care s-a bucuiat de cel mai mare succesin era stiloului.
adici primul rjointless pen".
1900
Parker a brevetat interiorul care se ingusteazi in partea
superioari,permi{findcapaculuisi seataseze
mai sigurde stilou.
L926
Compania a inceput utilizarea materialelor sintetice deosebit de rezistente
numite rrPermanite" (anterior produc{ia se baza pe cauciucul vulcanizat).
A fost creatl linia de produse Duofold.

PAR I<ER
pK tr&X{KKffi
ffiKSC*&sKKKpd&?A_j
"-K",
Parker, cf,tevadate
1899
Celemai importantemodele
StilourileGold Filigree Lucky Curve.

Black Giant
Mirimea acestorstilouri era rrspunsul la cerin{eleclien.tilor
pentru stilourilemari.la modi.
r906
SnakePen
Stilouri din aur qi argint; fabricarea acestoraa fost
inlluenfatdde curentulArt Nouveau.
1914
Thench Pen ,
Aceststilou confineamici capsulede cerneali; dupi ce se
adiuga ap5, acesteasetransformauin cerneali lichidd.
Aceasti tehnologiepermiteamilitarilor si alimentezestilourile
chiar;i in tranqee.
19t6
Jack Knife Safety Pen
Stilouprevizut cu un noutip decapacdesiguranfi.
t92l
Parker Duofold
Stilou fiabil qi la modi, care s-a potrivit perfect atmosfereidin anii ,20.Acest
stilou e
cunoscutsub denumireade rrBigRed" datoriti culorii portocalii deosebite.
PAR KER
Wxrker* c6t*va da{e
1931
Celemai importante modele
Quink Ink &
Produs creat dup5 cercetarea a o suti de alte re{ete.
,1
I.933 :i
:i
Parker Vacumatic #l t.I

Stilou cu sistem de alimentare firl siculef, care era capabil sd


inmagazineze de doui ori mai mult[ cerneal5 decAt Duofold.
l$
1939
Parker 51
Stiloul stilat, aerodinamic, cu penifa acoperiti; utilizeazfl un
nou tip de cerneali care se usuci imediat dupl ce atinge hflrtia.
Parker 5L se deosebeqteprin concepfiastilistici nespusde
original5 qi proaspltS, care nu a avut perechein branqi.
1954
Jotter Ball
Cu toate cI pixul a apirut in anii '40, Parker Pen Company
nu se gribea sl lansezeprodusul prea repede. Firma a efectuat
cu ribdare vaste cercetiri, pAnI a perfec{ionat rezerva de pix
qi a lansat pixul Jotter Ball Point Pen.
t956
Parker61
Primul stilou cu sistem de auto-umplere, care a fost elaborat in aqa
fel incAt aspira independent cerneala datoriti fenomenului capilar.
PAR I<ER
pK W&K KX&;;
wgffiffi{SpKKKK&{":-K:
1960 ?arker - cAtevadate
Parker 45 Celemai importantemodele
Primul stilou cu cartuqelansat de companie,a cirui denumireproveneade la
revolverul Colt 45.Funcfionadupi principiul,alimenteazi qi utilizeazil,,.
1982
A fost creat PARKER VectorRoller ball cu rezervi care confinecerneali lichidi.
1993
Sonnet
StilouclasicParker clasfl"careimbini trisiturile populare
'de
ale modelelor celebre, clasice, cu cele mai noi descoperiri
tehnologice.
2001
Parker a lansatlinia Inflection qi a extinslinia Ellipse cu un
roller qi un creion.
2044
Parker L00
Urmitorul stilou clasic,,declas[" Parker, careimbini
perfecfiuneapeni{eiacoperitecu avantajeletehnologiei
contemporane.
200s
Lansareape pia!tra gameiLatitude.
Pe ldngi aceastaa fost revitalizati qi modernizatil,liniaFrontier,lansdnd noul proiect grafic
al penifei,corpul rnoaleqi finisajelecare atilizeazd,posibiliti{ile oferite de texturi qi culori. A
PAR KER
r_

L__

i-

I
L-

I
I
..i
.,,:-f,
. i, ,,....1,:...

impcN:ta:lteper$&KaXitfi
ti
Stilouri pentru creatori

{;IACOMO PUCCINI
LNJ**
.*""q"us.f Stiloul i-a servit la compunereacelebreiopere
wroT"-irit greo.lerioPe ,,Cyganeria".
Jiiii Port
"-Po'ker
:*Hr:13*i
#ffi*
!y* ,- *
-

ffiffin SIR ARTHUR CON,dNDOYI,E


Autorul i-a scrisLordului Molesworth,membru al
consiliului de conduceredin cadrul PARKER PEN
COMPANX recunoscAnd c[ in DUOFOLD a s[sit i
sfArqitun stilou carei se potriveqte.

Ambii autoni au creat opere de valoareutilizf,nci


stilourile nlarher.

PAR I( ER
.'

Ce&e rnai importantepersonalit&g*


Tratateledin perioadaceluide-alll-lea Rizboi Mondiatr

GENERALULMACARTHUR
GENERALUL CLARK $I ADMIRALUL NIMITZ

GENERALUL EISENHOWER

t_

(--
,

Celemai irxrportam*e persoxlaXit&ti


Tratateledin perioadaceluide-arIl-lea Rizboi Mondial

GENERALUL EISENHOWER
Declaraci stiloul Parker 51 era preferatullui qi
arlta deschissimpatia lui pentru acestinstrument.

in timpul rizboiului, generalulEisenhowerqi


mareqalulMontgomerylucrau impreunl, pentru a
atingeun obiectivcomun.

Au impirtiqit multe idei in timpul desfisuririi


ac{iunilor militare, iar c6nd rizboiul s-a sfArqit,au
incheiat tratatele de pacesemndndcu acelaqistilou.

GeneraluluiDwight Eisenhowerii plicea foarte


mult stiloulParker51.
S-auprezentatstilourile Parker 51, dupi semnarea
capitulirii germanein Reims,Fran{a la 7 mai lg4i.

PARI<E R
pa ,xir.?KKN
ws:s{-t,}.:'',, t },,&i_i*r_
Colemai importantepersonalitfifi
Tratateledin perioadaceluide-alIl-lea R5zboiMondial

GENERALULCLARK

Semneazdcu stiloul Parker 51 armistifiul de pace,


la sfdrqitul conflictului din Coreea.
Flighter (Mun San,Coreea,27iulie 1953)

PAR KER
, 1., -. ,,.'. .1.'}'- ,''l'.. :,.-..
.*.,t'..i ia i.- | ;'
C*lernaiimportantepersenati{&{}
Tratatelecontemporane

SECRETARUL DE STAT WARREN CHRISTOPHER


Semneazl acordul care va facilita eliberarea a 52 de
prizonieri americani din Iran, utilizAnd un roller Parker
(Algeria, 9 ianuarie 1981).

Estepufin probabil ca in istoria omenirii si mai fie depusi


vreodati semnitura de eliberarea prizonierilor in numele
SUA.

RONALD REAGAN $I MIHAIL GORBACIOV


Acordurile antinuclearedin anul 1987.
{,. tt.'t,'4.,r.\
{ l.-, ri- . : 'r:. .i. :1.., I . .'....,
CeXe
mai ixnpontexlteper$o&aritf,ti
Tratatele contemporane

MIHAIL GORBACIOV$I GEORGEBUSH


Acordul SALI iulie 1991.

BORISELTIN SI GEORGEBUSH
Acordul Bush - Jelcyn, iulie 1992.

PAR I<ER

i.
,

Cele rxlix&
*xxrpor{r*r**e
per"$CIx?elif&*i
TraJatelecontemporane

Ratificarea autonomiei Jericho qi a FAqiei Gazain 1993.

Parker, instrumentul de scris preferat al Doamnei


de Fier.

PAR I<ER
Clipsul g'ffiffiK,&
&X* $-fr6
Indici locul in care se afli stiloul, de ex. in buzunar.
Element de marketing al mircii. Anatomia general5a stiloului
Ajut[ la prinderea stiloului de buzunar.
Secfiuneade {inerein mAn[ in timpul scrisului
Aici se afli urm[toarele elemente:peni{a, sistemul de umplere, rezervorul.
Vdrful
Penifa
Faciliteazi scrisul. caPacului
Vflrful penitei
Partea care estein contact direct cu hirtia.
Capacul
Sistemulde umplere
Incorporat in secfiune.
Este una dintre principalele pirfi ale stiloului. Rolul acestuiaconsti in Clipsul
echilibrarea acfiunii presiunii atmosfericeqi a forfei capilare precum qi
facilitarea fluxului de aer in rezervor.
Transportl cernealacitre penifi.
Stopeazi cantitatea prea mare de cerneali qi cerneali neutilizati.
Rezervorul
Seafli in corpul stiloului qi confine cerneali utilizati pentru scriere. Rezervorul -*--.
Capacul
Limiteazi evaporareaqi permite scriereaimediati cu stiloul.
Preintdmpini scurgereacernelii (datoriti faptului c[ penifa esteadeseasupusi
presiunii in timpul contactului cu hdrtia)
Protejeazi penifa de lovituri. Sectiunea _ I-
Este compusdin doui pirfi: '
,--. _ I
Sistemul de umplere
)Capacul exterior, care poate fi infrletat sau fixat de corpul stiloului f-.
- partea vizibili. \
?Capacul interrg-al cirui formi permite introducerea penifei. Peni{a *--.
VArful capacului
Situatin partea superioari a capacului. VArful peni{ei ---*-
Utilizat ca elementde fixare a clipsului sau decorativ. PAR KER
penitei
Axaatorxalx

VARFUL

VArful esteexecutat din alia.iul mai multor metale.


(ruteniu, €upru, argint, aur, osmiu, wolfram, ofel, rhodiu,
tantal, cobalt)ocu toate ci estedenumit,,iridiu".

Iridiul estecunoscut datoritd rigidititii sale neobiqnuiteqi a


rezisten{eila frecare.
V6rful penifei nu este executat exclusiv din iridiu.

V6rful atinge nemijlocit suprafa{a pe care se scrie (h6rtia).


Modul in care acestaesteexecutat,polizat si ajustat
(IMPRIMAREA) influen{eazi modul in care stiloul va scrie.

Existi multe tipuri de vf,rfuri de penif5, in funcfie de


mirime (subfiri, medii, groase)qi formi (drepte, curbate,
pentru scrisul italic).

PAR I<ER
mxxxx%KmK
Anatomia penifei

la
ffi
..ARIPILE'' PENTTEI

Peni{aseimparte in doui pdrfi, care au form6 de aripi.

Acesteapot fi mai mult sau mai pu{in rigide, in funcfie de


grosimeEil5{ime.

Exist[ penifecare au trei 6'aripir'1acesteasunt destinatescrierii


(IMPRIMAREA)
notelor muzicaleqi scrisului caligrafic.

.+>
PAR KER

vtAI${sT"$e?A
Anatomia penifei

It

ffi DESPICATURA

Spafiul dintre 6'aripile" penifei.

Datoriti acestuispa(iu,cernealasescurgespre vf,rful peni{ei.

+
PAR KER
ES&XKSKKXA
Anatomia penifei

PUNCTULDE AERISIRE

&,.,
, Punctul de aerisire estefoarte mic Eiseafli la mijlocul
peni{ei.
Rolul acestuiaestede optimizare a fluxului de aer qi cerneali
in rezervor.

Aerul substituiecernealautilizati.

(IMPRIMAR,EA Conferi aripilor peni{eielasticitateqi le protejeazi de rupere


in urma presiunii.

Poateaveadiverseforme (inimioari, oval, rotund).

+
PAR KER

-* i-a IF l
A , A A * F . - %.
- *- L , - ) - l A : u . -
; s {$ a
Anatomra penifei
Lra

CORPULPENITET

lil De corpul penifei depindeforma qi rigiditatea acesteia.

Corpul are o construc{iecare faciliteazl scurgereacernelii qi

ffi
imbun[tifeqte captareaaerului cdtre sistemulde alimentare
datoriti ac{iunii for,teicapilare.

Materialul preferat esteaurul, datoriti:


- elasticiti{ii
- rezisten_tei la coroziune
- rezisten,teila ac.tiunilechimice diunitoare
(exercitatede cerneald- pH-ul cernelii poatefi foarte acid sau
foarte alcalin).

Peni{eledin aur permit utilizarea unei gamevariate de


cerneluri, spre deosebirede peni{eledin ofel, ale ciror
rezistenfi la cernealaacidl estemai mic[.

Pe corp poatefi amplasati emblemaproducitorului.

PAR KER
T Cerneala lichidl a aplrut
in Egipt qi in China.
&S&XXK:ffi.$KK'*k
T Aceasta
eracompusi
dintr-un Materiale utilizate in cadrul producfiei
amestecde cirbune, ulei vegetalqi grflsimi animale.
T 1700ani in urmi
IStOfia Cefnelii

T Chinezii au descoperitcernealasolid5: era produsi din crengi qi pietre strivite amestecatecu ap5.

T Sec.IXe.n..
Scribii Europeni utilizau cernealapebazil de fier din cauzaaderenfeislabea cernelii pe bazi de
T cirbune pe pergamenteleutilizate de aceqtia.
, ,r
T in Europa au fost utilizate in mod ob$nuit peni{ele;i cernealape baii ae irgai
in specialpentru scriereadocumentelorimportante,cum.ar.fiConsiitufiaSU$,g",:t", i
T Mijlocul sec.XIX
.'

T A apirut un nou tip de cerneal5pe bazi de anilin5, lf ..


care a permis obfinereaunei gamecoloristicemai variafe.'qlt
T Aceasti cerneali aveao actiunecorozivi mai slabi t- .'
T qi o acfiuneacidi mai mici asuprainstrumentelorde scris qi a hdrtiei.,'

T Sec.XX
Producitorii de cerneali creeazi noi culori qi testeazinoi refete,pqntru a imbunitii,fr"0alitatea.'
T cernelii qi rezistenfaacesteiala exploatare. t

T -o
Din punct de vedere chimic, cerneala din zilele noastre-esteidentici cu cea vinduti cu 75 de ani in
urml qi chiar mai inainte.
T Stilourile au fost alimentatedin sticlufelecu cerneali pAni in momentulin care au fost
T descoperitecartuqeledin plastic,de citre JIF WATERMAN in anul 1930.
P AR I<ER
&&,&XKSXKX,,E
Mai multe desprecerneal5
cerneala estecompusi din api,la care se adaugi diverse
Compozi[ie
substanfe, care ii conferi culoare, tichiditate qi alte proprietr{i:

Coloranfi saupigmenfi
conferdculoare

Etilen glicol, glicerini sau alte substanfe chimice


neutre care servescpentru controlul vilscozitd[ii
Qichiditd{ii) cern elii.
Detergenfisauagenfi activi de suprafafi
Fenol saual{i fungicizi careprevin
tnmu$irea bacteriilor.

Diverqi aditivi
care servescla controlul aci.ditd{iicernelii

Adaosde parfum
' conferd cemeriimiros,utilizat doar tn anumitecazuri

RETETELECHIMICE SUNTPASTRATEiN SECRET.


P AR KER
ffi srrr,ou # norrpn f f ipr x {} cREroN
MBCANIcS
1'':'
i'i-i
Tipurile instrumentelorde scris
Produselede tipul ,,multi-pen" imbini proprietitile diverselor instrumente
de scris.
Utilizatorul poate alegemodul de scriere care ii convine cel mai mult.

# DUo PEN A};i TRIO PEN -


QUATTRO PEN q>
PARI<E R
T ffii$$K$,K.ruffi,85XKX
R}KC}XS
T Tipurile instrumentelorde scris
-t-
-f Stiloul
GRUPULgNTA
Iubitorii scrisuluifrumos.
T Oamenii sensibilila pl5cereape care o oferi scrisul.
T Cei care cauti rafinamentul qi distincfia.
Iubitorii caligrafiei.
T
-I AVANTAJELE
Elasticeqi comode.
T Penifelesunt accesibilein diversesegmenten
in funcfie
de mlrime.
I Obiect cu caracterrafinat qi personal.
_I
INCONVENIENTE
-I Necesiti pufinl experien{5.
Soliciti comportamentatent.
T
I
DOMENII DE UTILIZARE
T
I Orice tip de texte,scrisori, rapoarte.
T
I
Ideal in calitate de cadou(rafinat qi distinct).

r
r Tipurile instrumentelorde scris Tipuri
T SUPERSUBTIRE
de penife
T *--df
Un v6rfextrem de subfire care serveEtepentru
@ deseneexecutatecu precizie. Nu estepotrivit
T pentru scrisul obiqnuit.

T *@ EXTRASUBTIRE
Serveqtepentru trasarea liniilor subfiri.
T SUBTIRE
Este excelentpentru scrisul qi consemnarea
T @ ob$nuiti. Ap[sarea moderati permite ob-tinerea
-T liniilor subfiri.

-T *@ MEDIE
Pentru scrierea cu presiune medie; permite
obfinerea unei linii de grosime medie. Utilizare
I general6.
TI *@ FOARTE LATA
Vdrf lat, rotunjit pentru linii mai late.

I EXTRA LATA

I -'@ Vfirf mare, rotunjit, excelentpentru trasarea


liniilor late qi a semniturilor evidenfiate.
SUPER LATA
1 a*-il Elaborat pentru oamenii care scriu repede qi

I @ cirora le plac liniile groase,precum qi


semniturile foarte decorative.
$PX&f,}mWSffi
K,KKffi,&SWXeffi
Tipurile instrumentelorde scris Tipuri
de penite
PENITE STANDARD
Acestepenile sunt rotunjite Ia vdrf, ceeace permite
|*
scriereagrafioasi gi obfinereaunor linii uniforme. Se
potrivescoricirui gen de scriere,atAt pentru utilizatorii
care scriu cu mdna dreapta,cfrt qi cu ceast0ngi. I
PENITE CU VARFUL TAIAT OBLIC SAU CU
vAnpur,rAmr iN snNscoNTRAR
Penifeletiiate cu preciziepe diagonali serecomandl
tr; L\
l ::l :l
pentru scriereala un unghi foarte inclinat. Aceste
penifeau virful rotunjit, care permite scrierealiberi
in toatedirecfiile.
ll
PENITE DREPTEPENTRUSCRISULINCTWIT
Acestepenife au o formi dreapti foarte ascu,titi cu
virful plat. Acestepenife permit obfinereaunei linii
late intr-o direcfie gi subfire cdnd sescrieintr-un
unghi drept opusprimei direc{ii. Acestepenife se
recomandi pentru scrisulinclinat.

PAR KER

trK&$}il$Ktu${Nffi,&S€'
FeFi
Tipurile instrumentelorde scris
Sfaturi utile
Nu intreprindefi acfiuni de eliminare saumodificare a penifei saua sistemuluide alimentare,
deoareceajustareaacestoraa fost efectuati de citre un maistru calificat.
Dacdfluxul de cerneali nu esteexacta$acum sedoreqte,
stiloul trebuie trimis la cel mai apropiat punct de servicePARKER, pentru a fi reparati sau
inlocuitl penifa.
Pentru alimentareastiloului utiliza{i cernealasaupatroanelefirmei PARKER.
Pistrafi stiloul in pozifie verticali,
cu penifa orientati in sus,in buzunar,geanti sauetui. Acestlucru va faceposibil refluxul
cernelii qi va preintAmpinauscareasauancrasareapeni{ei.
Daci stiloul nu va fi utilizat o perioad[ indelungati,
indepirteazi patronul (saurezervorul) precum gi secfiuneapeni{ei,pentru a preveni
ancrasareasauevaporareacernelii.
Stiloul nu trebuie utilizat de citre o alti persoani decAtproprietarul acestuia.
Penifasemodeleaziqi seajusteazi stilului de lucru individual.
Stiloul trebuie spilat cu apd receinainte de schimbareaculorii cernelii.
Acestlucru va preveni amesteculculorilor.
Daci stiloul seva ancrasapenifa trebuie introdusi in api recetimp de 24 de ore.
Daci acestlucru nu va rezolvaproblema,trebuie urmati proceduracorect[ de curifare.
PAR I<ER
I *' -Kq...}
mC $K &-&& *r-& T'ffi.$;;
T Tipurile instrumentelorde scris
-l
Curitarea
-f
I
-T Stiloul trebuie curi{at de doui ori pe an.

T PENTRUA EFECTUA CURATAREA


-I indepirtafi patronul ,uo
".r""oorul
de cerneali.
-T Spf,lafipenifa gi sec{iuneacu api rece.
Uscafi penifa qi secfiunea cu o bucatr de stofi pentru curi{are din set.
I
-I
Nu folosifi apa fierbinte gi dizolvanfi,
deoarecepot deteriora finisajele qi (sau) sistemur de alimentare.
I
I DacI interiorul capacului se va murdlri de cerneali,
I trebuie si imbricafi pe un chibrit o bucati de ;ervefel igienic umed sau
de stofi qi si qterge{i cerneala.
I
I
PARI<E R

T
T Tipurile instrumentelorde scris
-T Roller
GRUPULTINTA
I Clien{ii sensibilila inovafie.
-T Persoanelecirora le convinetehnologiapixului qi totodati
calitateastiloului.
T AVANTAJELE
T Fluenfa qi flexibilitatea scrisului.
-I Capacitateade a seadaptaoricirei presiuni qi inclina{ii a
scrisului.
I Pot fr obfinute linii de diversegrosimi.
O gami mai mare de cerneluri din punct de vedereal culorilor
I qi un luciu mai puternic.

I INCONVENIENTE
-T Un scris mai pufin expresiv.
Consumi mai multl cerneal5decAtun pix (1000m in
compara{iecu 3000m).
I Cernealapoatesi penetrezeh6rtia pe partea opusi.
I Adeseaproducepetede cerneal5cAndnu are capaculintrodus.

I UTILIZARE
Petoate suporturile.
I Estebun pentru creareaduplicatelor.
P AR I<ER
trWffi&}
U.%,mi,K
X*.&*U'rtry.X
Tipurile instrumentelorde scris
Pixul
GRUPULpNTA
ToatI lumea.
fnstrument de scris universal care estecel mai bine
vflndut in lume.

AVANTAJA
U;or de utilizat (mecanismcu apisare saurotire).
Uscareimediati a tqului.
Perioadi de via{5lungi. in medie,scrie3000m.
Nu necesiti conservare.

INCONVENIENTE
Scrieremai pufin expresivi.
Tirqvdscos.

UTILIZARE
Pe toate suporturile.
Esteexcelentpentru creareaduplicatelor.

PAR KER

Tipurile instrumentelorde scris


Creionulmecanic

GRUPUL TINTA
Persoanelecare dorescsi corectezelejer notifele saudesenere.

AVANTAJELE
cel mai folositor dintre instrumentelede scris cu qtergereuqoarr.
Radieri incorporatd.
Linie neintrerupti (spredeosebirede creionul obiqnuit).
Nu trebuie ascufit.
Linii foarte sub{iri gi exacte.
Confort indiferent de vArful creionului.
Mecanismde deplasarea minei.

UTILIZARE
Excelentpentru jurnal.
Construit pentru desenqi scris.
Recomandatpentru presiunemici qi mediein timpul scrisului.

PAR KER
I ] , , i. . .
-l
f-,iniile prineipalc de produse
I DUOFOLD
I
I
-t
-l FAC]T
-l FF{Ft* l lTl! / F

I ffi[=ntT
-l
-l PARKTTK.'
Viziunea globalS a liniilor principale
I I]VIM ETAL de produse.
-l
I kffir
I
I

.l
nuop'oLK
Pozifionare
Linie lansatd inl92l

"Nava amiral" a stilourilor de prestigiu Parker si imaginea creativd a mircii.


"Moqtenitorul spiritual" al lui Parker.
I
J
Care esteprincipalul grup tinti?
I
-l Birbafi qi femei (predominant birba{i) / vArsta 35 ani +
Asigurafi financiar. Din clasa medi€ spre inalt[;i foarte inalti.
II (opersoane
Sunt cu putere de decizie" in domeniul lor de activitate.
Iqi dedici timpul, banii;i energia pentru acte de caritate.
Pun in valoare discre{ia mai presus decf,t etalarea.

Care sunt valorile esen{iale?


Caracter excep{ional /Aparent5 distinctl I Calitate / Miiestrie / Exclusivitate.

Rolul in cadrul mircii


"Nava amiral" a lui Parker in domeniul instrumentelor de scris gi imaginea creatoare a
mircii. "Moqtenitorul spiritual" al lui Parker.
Satisfacereacererii crescffndepentru finisaje curajoaseprin introducerea Edi{iilor Specialeqi
lansareaEdi{iilor Limitate.
.+t
P AR I<ER
I "t

I oUoFol,n
I Finisaje
I
I
I
I
I
-t
I
I
I
*-t

I
-l
--]
I PEARL&BLACK
BLA CKG T BLACK PLAT INUM CHECK AI\IBER CHECK MARINE
_T CHECK CITRINE
+
PAR I<ER
WffiffihKlU X* &#$WKH
ffiKi*$,ffi
DUOsOLI)
MATERIALE DURABILE Principaleleavantaje
- Vdrful penifei estedin aur extra-luciosde 18 carate,cu strat dublu sauplacat cu platini (Fp):
distinctin elegant,flexibil, qlefuit.
- Ornament placat cu aur de23 carate,argintat prin galvanizarela o mediede cinci microni.
- Extrem de rezistentla coroziuneqi abraziune.
'Finisaje ornamentatedin aur masivde 18 carate sauargint veritabil (in cazul finisajului
PresidentialEsparto).
- Finisaje ornamentateplacatecu platini
- Material de inalti calitate,fiabil qi per{ormant
- Riqini modelati cu luciu puternic: durabil5 gi rezistentl la zg0rieturi.
DESIGNPICTOGRAFIC,LUXOS, CURAJOS$I DISTINCTIV
- Formi cilindric5: clasic5,modern5,minimalisti.
- Adoptfi designuloriginal Parker din L920.
- Designelegantqi percutant,orientat spre persoanelecare posedi conqtiin(astilului.
TRASATURILE UNICE ALE PRODUSULUI
- Sistemde alimentareavansatdin punct de vederetehnic care oferi o buni aproviziona
cernealSa penifei.
- Capaculseinqurubeazilceeace oferi siguran{i qi reflecti un designoriginal.
- Mecanismde acfiuhetorsionati (BP): Iejer,firl alunecare,ac{iunede mdnuire cu un
- Disponibile14 tipuri de vArfuri de penifi:
Standard: X,4 M, B din fabrici.
Non-standard: N, EB, EEB, FO, MO, BO, MRO, FI, MI, BI - pot fiinlocuite.
'i lr
-l
-l
SEXKXY
Finisaje

-l
-l

-l

CHISELLED CHISELLED
GOLD LUSTRE SILVER LUSTRE
CHOCOLATE CARBON
a- ,.i ? a'

at -ri ,., t't

SONNX?
Finisaje

DEEPBLACK DEEPBLUE DEEP RED MATTE BLACK GT/CTOTEL


LAC GT/CT LAC CT LAC GT GT/CT INOXIDABIL
+
PAR I<[R
_I
w&*xlKlsffiK-${pa{}-eKxKN
I SOIt{N3T
I Linie lansati in 1993 Pozifionare
-I
SONNETestecolecfiacare reprezinti chintesenfastilului Parker - o gami care posedi un
-T designdistinct, dar nu ostentativ.
Reprezintl punteade legituri dintre instrumentelede scrisde clasi medieqi inalti.
I Unicitateaacesteiaconsti in stilul siu echilibrat qi dimensiuniclasice.
-T Reprezinti o imbinare perfecti intre conqtiin{5,increderede sine,gdndireprofundi; esteun
tovariEpe via{i.
Chintesenfastilului Parker.
I
-T Careesteprincipalulgrup fint5?
Birbafi qi femei activi profesional- vf,rsta 20 ani + ...1
-I Cu venituri medii qi studii superioare '
.
Din mediu urban, cultivafi, care au cilitorit mult.
T Oamenimoderni care au grijl de propria imagine.
-T Care sunt valorile esenfiale?
_I Durabilitate / Eleganfi accesibil5 / Pl5cere echilibrati.
Rolul in cadrul mircii
-I SONNETestecolecfiacare reprezinti chintesenfastilului Parker - o gami ca"epnseaami-
:r '
-I designdistinct, darnu ostentativ. :
Reprezinti punteade legituri dintre instrumentelede scris de clasi mediesi inalti.
I

SOI{NET
Principaleleavantaje

PALETA LARGA DE FINISAJE


- O gami largi de vf,rfuri de penifi: de la doui nuantede aur masivde 18 carate pdni la ofel
inoxidabil.
vArf de peni{i gravat din aur masiv de L8 carate placat cu rodiu: distinct, stilat, flexibil,
qlefuit.
vf,rf de peni{5gravat din aur masivde 18 carate: distinct, cu aspectsubtil dar rezistent,
flexibil, Elefuit.
vArf de penifi din ofel inoxidabil placat cu aur de 23 carate (pulberede aur 0.5p): distinct,
stilatorezistent,flexibil, qlefuit. '',
Vdrf din ofel inoxidabil : de inalti calitate,durabil, rezistentla uzur[;
- O gami largi de accesorii:de la celeplacatecu argint p6n5la celedin aur de 23 carate.
' O gami largi de finisaje: de la argint standardpf,nI la ofel inoxidabil, I ,,:,.,::,, .,,i,i,,i, ,-,,1"1
' Materiale de inalti calitate elaboratede companiaParker. ,,,.,-i:*,::';:,,,.,:..,,,,"',,,:
,i',.r'.r;r,f
::,,',.,l,::':' , t.i:';ljrj:l:a
DBSIGNMODERN $I DISTINCTIV , ,,...',,ir.,r,,
,,,,,,,,,i:::riiiriji::::,:i:
- Profrl stilat in formi de trabuc, etern, care seadreseaziunui public larg.

,' t' j < f >


.,.., i ."l i i (i !-:
SONNsT
Principaleleavantaje

uNrcEALEpRoDUSULUT
rnAs.q,ruRrr,n
- Canal dublu de alimentareqi sistemde coiectarece asiguri furnizarea cernelii chiar qi la vf,rful
penifei.
- Capacventilat.
- Capaccu inchidere automati (,,click fit"): bine ajustat, montare siguri, micqoreaz[uscarea
cernelii
- Mecanismcu risucire (BP): ac,tionaretejeri cu un singur bra[.
- Vf,rfurile de penifi sunt disponibilepf,ni la opt dimensiuniale,in funcfie de mo-del:
Standard:X, g M, B
Non-standard: MO, MRO, MI, BI ' Ir,r , :

CONCLUZII
- Seadreseazrclienfilor care sunt in ciutarea unui stilou elegant.
- Sonnetoferi o gami largi de pre{uri.
- Fabricatein Franta.
i":
&3,1r$?'&
FACET
Finisaje

ALBASTRU CROM RANI


wK&m&_I$KK,K
&m,&SK'KX{
rACET
Pozifionare
Linie lansati in 2008

Parker FACET ilustreazl o noui eri a modernitifii eleganteelaboratepentru a sepotrivi


stilului de viafi expresiv.
Aceasti gami estedestinati clien{ilor cu gusturi rafinate qi cu un simf esteticputernicl
accentueazf, individualitateaqi personalitatea.

Care esteprincipalul grup {int[?


- oameni de afaceritineri - vflrsta 30 ani +, exigenfila performan{e.
- Oamenimoderni, cu stil,6,orientafimai mult spre afaceri".
- Increzltori in sine,careiqi exprirni valorile qi estetica,altfel decato ficeau in adolescenfi.
- Dinamici, activi, din mediul urban, conqtienfide tendin.telestilistice,moderni.
- crrora le placesi imbine experienfefunc{ionaleqi senzoriale.

Caresuntvalorileesen{iale?
Modern / Individual / Performanfi inalti / Confort

Rolul in cadrul mircii


Parker Facetilustreaz[ qi imbini elementede designmodern cu o performanfi frabild

PAR I<ER

FACET
Principalele avantaje
FINISAJE
- Virful penifei estedin ofel inoxidabil.
- Accesoriilucioaseplacatecu Crom.
- Corpul instrumentului are 16 unghiuri care redau lumina intr-un mod neobiqnuitqi
asiguri un efecttactil extraordinar.
- 4 versiuni disponibilein 3 finisaje: o alegerevariatl pentru consumator.
- Finisajedin materialevaloroase.

DESIGNEXPRESIV
- Designunic.
- Formi unghiular5.
- Corp cu L6 unghiuri.
- Tiieturile oblicepe corp conferi stiloului un caracterdinamic si distinct.
- Form5 corespunzitoarefuncfiei.
- Atenfie conferitfl detaliilor.

TRASATURI UNICE ALE PRODUSULUI


- Mecanismde r[sucire (BP).
- Disponibiledoui tipuri de vArfuri de penif[ : R M
- Disponibilein varianta Tiio/ stilou multiplu :
Instrument multifunc{ional pentru diferite necesiti{i de scriere.
PAR KER
I

,: . r 1:r ..
ESPRIT
Finisaje

;
CA RBO CROM ALBASTRU ROSUELECTRIC
ELECTRIC
P A RI<ER
f R{-}- L .*il€-fo,3{{},&$yKK
ESPRIT
Pozitionare
Linie lansati in2007
ESPRIT esteprima gami de instrumentede scrisParker care are un sistemretractabil.
tn timpul transportului mirimea acestorinstrumenteesteultra-compacti.
ESPRIT esteo imbinare dinamici de elegan{5,minimalism contemporan;i tehnologieavansati.
Care esteprincipalul grup {int[?
Birba{i qi femei (f5ri predominanfi) / vffrsta 20-40ani (principalul grup finti).
Majoritatea cu venituri medii spreinalte qi studii superioare.
Persoanecare nu ufilizeazdstilouri saupixuri saupersoanecare sunt in posesiaa I
instrumentede scris.
Persoanecare scriu.L|||||w,v.|||L9qLqD4uUI9l4!ouUurlrrrDLllIIllElll,EtltSUllS......||.|.....
zilnic, utilizeazil,sau oferi cadouri instrumente de scris. '.
Oamenimoderni,care locuiescin mediul urban qi au intotdeaunainstrumentul desci,i$nqqFralor. .
Persoaneconqtiente de tendin.telein design gi care creeazi trenduri. i',,1':,,',',''.,"-,,....,:''.r,:'11,."-

Tehnologie/ Designportabil / Produspentru oameniide afaceri/ Funcfionantdfr;t:::.-: ,:'-.-11,;.


Rolul in cadrul mircii
ESPRIT esteprima gami de instrumentede scrisParker care are un sistemtrtiilCf.dttili.,:,.:?
Prefaccesibil:deIa mediuspreinalt, un echilibruperfectintre design,tehnobgib:gilra,bgr.g$l*ff
PercePut'' .'
"' .- ::.-. ^.#
-+-
I d Pr'
-rt !
t : . n l -q !
,'-
'1..,, X ,,,
C]RBAl\
Finisaje

CITYSCAPE MUTEDBLACK NIGHTSKYBLUE METRO METALLIC


ARGINT CT CT/GT CT/GT
PAR KER
..fi:.

UKBAN
Finisaje

LONDON CAB FASTTRACK BAY CITY COOL MAGENTA


BLACK CT SILVER CT BLUE CT CT
+
PAR I<ER
PRC}M&}SMK"K
NM&SWKK
URBAN
Pozitionare

Linie lansati in 2006

URBAN esteun instrument de scrisdin noua generafiecare redefineqtescrisul modern qi


contureaz[ noi reguli alejocului.
Produseledin aceast[linie au forme neconvenfionaleqi imbini ergonomiacu arta pentru a
reda greutateaqi echilibrul perfect de forma unui glonf.

Care esteprincipalul grup finti?


Consumatoriiconqtienfide tendinfelein design,din mediul urban, careiqi urmeazi
lelul qi care apreciazi individualitateaqi stilul personal.
Tinerii - virsta intre 20-30ani, care vor apreciastilul modern combinat cu un instrument de
scris de inaltl calitate.

Care sunt valorile esenfiale?


Modern / Progresiv/ Func.tional.

PAR KER
$3KffiW
&rS&,:g-K yKK
&me 3$
URBAN
Principalele avantaje

o clvtA r,lncA DEFINISAJE


- Vdrful penifei estedin ofel inoxidabil: calitateinaltl, rezistenfl la uzuri, durabilitate.
- Accesoriide culoareaCromului.
- Accesoriiplacatecu Aur.
i
' 10 finisaje,4 modalitifi de scriere:o gami bogati pentru consumatori.
- 2 stiluri: Clasic(clasice,cu suprafa{i matl) si Fashion(stilate,cu suprafafl
I
qlefuitl).
DESIGN
- Formi neconven{ionallcareimbini esteticulqi funcfionalitateacu
echilibrul perfect.

TRASATURILE UNICE ALE PRoDUSULUI


- Capaccu dispozitivde inchidereautomat (FB RB), bine potrivit qi
care minimizeazd
uscareacernelii
- Mecanismrotativ (BR Mp): ac{ionarecomodi
- Disponibile2 categoriide v0rfuri de peni{i: q M.

PAR KER
PK&MA-}SKK"K
N$&SX'RK
IM METAL
Pozifionare

Linie lansati in 2009

Noua gami IM Metal estecaracterizatilde modernitateqi calitateinalti, iar produselesunt


accesibileintr-o paletfi variati de culori.
Acesteinstrumentede scris sunt destinatecelor care consideri accesoriilede inaltl calitate un
elemental propriei personaliti{ii.

Care esteprincipalul grup fintii?


Birbafi qi femei cu vArstacuprinsi intre 20-30ani, din mediul urban, activi profesional,in
ciutare de obiectemodernecu noti clasici pentru a le exprima personalitatea.

Care sunt valorile esen.tiale?


Simplitate/ Modernitate / Calitate superioari /Accesibilitate

Rolul in cadrul mlrcii


IM Metal estepozifionatintre Vectorqi Urban

PAR KER

P&$K}WNK&K
N€}AStrKK
IMMSTAL
Principalele avantaje

FINISAJE
- Penifi din o{el inoxidabil cromat (F sauM).
- VArful peni{eidin ofel inoxidabil cromat.
- Accesoriiplacatecu crom/aurrlucioase.

DESIGN SIMPLU
- Designsimplu qi modern combinatcu o calitate eterni.
- Clip in formi de sigeati, caracteristicaParker.
- Corpul stiloului are formi conic[, moderni qi estedin metal
- Are inscrip{ionat "P" de la Parker pe pistonul de sus.
- Design:cu capacsaufirl capac.

TNASATURILE UNICEALE PRODUSULUI


- Secfiunede ag[fare: clip din metal, ergonomic.
- Cu mecanismde declanqare.
- 4 tipuri de instrumentede scrispentru diversenecesit5.tiqi utilitifi:
stilou, pix cu bil5, pixocreion mecanic - FR RB, BR MP

PAR KER
L WK{}X}trKK$;ffi
roffi,,&$KKffi
L JO?TER
L Finisaje
L
L
t_
L
I
L_

L--

OTELTNOXTDABTL0TELINOXIDABIL
GT CT ALBASTRU NEGRUSPACIAL ROSUSPECTAL+
- SPECIAL a

PAR KER

PR{}&LT$KTK
K&ASTKtr
JOTTER
Linie lansatflin 1954 Pozitionare
Sebazeazi pe loialitateafafi de Parker.
Prezinti imagineacotidiani a lui Parker, sociabili qi dinamici.
Jotter esteun produs popular qi dinamic, care personifrci aspectulscrisului.
GamaJotter esterenumiti pe plan internafional pentru fiabititatea qi accesibilitateasa,care o
faceparteneruIperfect de zi cu zi.
Nostim qi prietenos,oricind qi oriunde.
Partenerulinteligent Parker, un instrument de scris careil inso.teqte
pe utilizator in orice
momental vietii.
Care esteprincipalul grup fint5?
Femeiqi birbafi, virsta 20 ani +
oameni activi care au nevoiede instrumentede scris oriunde seafli.
Sociabili,flexibili, deschiqispre schimbare,miqcareqi progres.
Caresunt valorileesenfiale?
Accesibil/ Lipsit de prejudeci{i / Dinamic.
Rplulin cadrul mircii
Ataqatuniversului Parker prin intermediul unui set de valori fundamentale:
prejudecifi qi accesibilitate.
Sebazeazi pe loialitateafafi de Parker
Prezinti imagineacotidiani a lui Parker, sociabili qi dinamici.
PK&WXJSKK-X
ru*,&ffiXKK
JOTTgR
Principaleleavantaje

o c,tvrA llncA DEFTNISAJE


- Vdrful penifei estedin ofel inoxidabil: durabil, neted,flexibil.
- Accesoriilesunt de culoareacromului sauplacatecu aur de 23 carate.
- Diverseculori pentru frnisajedin plastic; culorile sunt reinnoite
in fiecarean cu ocazialansirii edifiei speciale.
- O gaml larg[ de culori intense.

DESIGN SIMPLU SI DINAMIC


- Corp curbat.
- Clip bine defrnit.
- Pix cu mecanism qi cu rezervi retractabilfl.
- Rezervaseroteqtein timpul fiecrrei acfiuni pentru a minimalizauzura.
- Formi reuqit5.

PAR KER

gX.KXffi,&ru
P$&{"}&K]K XKH
JOTTER
Principalele avantaje

TRASATURILEUNICEALE PRoDUSULUI
- Capaccu dispozitivdeaplsare(FB RB) careestebineajustat;i minimalizeazil
uscareacernelii.
- Cu mecanismde ac{ionare(BP- pix, MP- creion mecanic):acfionaresimpli cu un
singur braf.
- Sistemde alimentarecontinuu tip Parker (MP- creion mecanic)pentru un confort
mai mare.
- Disponibile2 grosimi de vArfuri de penif5: 4 M.

CONCLUZII
- Produsulesterezistent,grafie componentelorsaledin ofel inoxidabil qi ale altor
materialerezistente.
- Poatereprezentaprimul contactcu Parker.
- Este partenerul de incredereParker.
- Jotter estepopular,dinamic gi personifici aspectulscrisului.
- Nostim qi prietenos,putf,nd fi folosit oricAndqi oriunde.
- Seadreseaziunui public largoideal pentru utilizarea cotidian5.

PAR I<ER
trKffi&VKKK,K
xffi&s{-trx&ff
VECTOR
Finisaje

OTELINOXIDABIL ALBASTRU NEGR ROSU


+
PAR KER

PKffiF? XW&g'fe,i.
il $$sK,K
VECTOR
Linie lansatl in 1982 Pozifionare
Nostimi, dar funcfional5,gamacuprinde instrumentede scris atf,t decorative,cAt qi simple,
oferind un conceptce sepoateschimbacu timpul gi sepotriveqtefiecirui gust.

Care esteprincipalul grup {int5?


Femeiqi blrba{i, vfirsta 15 ani +.
Persoanecare scriu mult qi au nevoiede pixuri, care corespundstilului lor de scriere.
Persoanepractice,c5rora nu le plac detaliile inutile, dorind instrumentefrabile pentru a-qi
putea realiza scopurile.
Au increderedoar in tehnologiaverificati.
Oamenicare sunt in pascu timpul.
Fideli mircilor qi produselorcare le fac via{a mai uqoarfl.

Care sunt valorile esenfiale?


Simplitate/ Onestitate/ Per{orman16l Confort.
Reprezinti cheiasprelumea Parker care le permite si intre acoloprin intermediul unui set de
v4lori fundamentale- simplitate,utilitate qi autenticitate,construind astfel prima legiturfl cu
brand-ul.
Esteo gami accesibilfl(tuturor generafiilorqi tuturor claselorsociale).
Creeazfiqi consolideazi"nevoia" de pixuri Parker ca instrumentede lucru.

PAR KER
PRSW&}SMLW
N{:&,&SYKK
VECTOR
Principaleleavantaje

FINISAJE
- Vdrf din ofel inoxidabil: rezistent,durabil, ideal pentru utilizarea
zidezi
- Suprafafl din ofel inoxidabil: stilat[, foarte rezistenti la
coroziune.
- Fabricat din plasticABS rezistentla lovituri: rezistentin timp,
durabil.
- Culori neutre,sobrecu o noti modern5.
- Materiale durabile elaboratede Parker.

DESIGNCLASIC SI FUNCTIONAL
- Linii drepte.
- Terminafii rotunjite.
- Propor-tiiechilibrate.
- Clip conturat.
- Profrl distinct cu fefe paralele.

wK&ffi&iffiKhK
ro{}ASK'ffi.H
VECTOR
Principalele avantaje

TRASATURILE UNICE ALE PRoDUSULUI


- Capaccu dispozitivde apisare (FP - stilou, RB - pix cu bil5) care estebine ajustat qi nu
permite uscareacernelii.
- Orificii de aerisirein jurul clipsului (FB RB): indeplineqtestandardelede siguranfd.
- Ac{ionarecu mecanism- buton (BB MP) (cu excepfiaMatte Black & StainlessSteel:cu
capac)asigurl un confort sporit,
- Ac{ionarecu un singur bra{.
- Sunt disponibile2 dimensiuniale vdrfurilor de penifS:
Standard:4 M.
Pentru caligrafie : R M, B, EB.

CONCLUZII
- Vectorestecel mai simplu instrument de lucru Parker.
- Vectoresteceamai simpli alegerepentru cei care apreciazi funcfionalitateamai mult decfft
aspectulqi tind spre o viafl simpli qi moderni.
- Primul contactcu Parker.
PK&K}MSMX;E
K$ASY&K
QUrh[K
Rezerve
REZERVE PENTRU PIXURI CU NTIN
Medii 0.7 mm disponibilein culorile: albastru.
negru, rosu sau verde.

##6G Fine 0.5 mm disponibilein culorile negru sau


albastru. Potrivite pentru toate pixurile cu bili
Parker.
REZERVE PENTRU PIXURI
Rezervede culoare albastri qi neagri disponibile
in variantd finio medie sau pronunfatl. Rezervele

kG#& de culoare roqieqi verde disponibile doarin


varianti medie.Potrivite pentru toate pixurile
Parker.
RTZERVE PENTRU PIXURI CU GEL
Acestenezervese potrivesctuturor pixurilor cu
gel Parker. Rezervelein culorile albastru, negru

##a qi roqu sunt disponibilein variantl medie.


Echipate cu sigiliu detaqabilIa vArf.
REZERVE DN TIPD1
Rezervelealbastre,negreqi roqii sunt
disponibilein varianti medie,penifl pDA

kp G qi pronunfati (5 bucifi in ambalaj).


Potrivite pentru pixurile multifuncfionale.

PAR KER

L PK{393&J
NKX-&N"{}ANtrffiffi
L
QUINK
L Cartuqeqi cerneal5
L
CONVERTOR CU PISTON PENTRU
L CARTU$ELE DE LUXE, ACCESORII CROM
L Cartuqul poatefi reutilizat, cu mecanismrotativ.

L CONVERTOR CU PISTON STANDARI)


PENTRU UMPLBREA CARTU$ELOR
L Cartuqul poatefr reutilizat, cu pompi.
L CARTU$E CU CERNEALA
L Disponibilein cutii a c6te cinci bucd.tide aceeaqi
culoare,ca qi cernealaimbuteliati Parker
L QUINK.

L MINI CARTU$E
Disponibilein culorile: negru, roqu, albastru
L lavabil, violet, roz qi turcoaz.
L
L
p& t
6ffia
U'rs
bls.l
m
{n$}dr8
CERNEALA IUNUTOLIATA
Sticlu-tede 57ml cu cerneali Parker QUINK,

L *
stden
o
*SAh
C
*iffiu"
*
r*d
diverseculori.

b&,6 &l
L PAR KER
WX&&WWSKX,K
]Nffi&SKKK
QUTI\K
Radiereqi mine de creion
MINE DE CREION O.sMM HB
Pentru toate creioaneleparker cu incircare continui (excep,tie
rM 3-in-1).
MINE DE CREION O.7MM HB
Doar pentru creioane3-in-1 ce pot fi incircate continuu.
TIPEV5
Radiere cu diametrul4.T mmpentru creioaneparker cu vdrf detagabil
(ex. Vector,Jotter). Tfei radiere/cutie.

TIPEAs
Radiere cu diametrul 5 mm pentru creioaneparker cu spa.tiupentru
ffi radieri qi
mini de creion in interiorul capacului la deschidere
Trei radiere/cutie.

TIP EI6
Radiere pentru creioaneFrojier.
Patru radiere/cutie.

TIPELTs
Radiere cu diametrul de 4.6 mm pentru creioaneresonnet, Latitude
gi Esprit.
Patru radiere/cutie.
TIPEMF4
Radiere cu diametrul 4 mm pentru creioanere3-in-r qi Executive.
Patru radiere/cutie.
PAR KER