Sunteți pe pagina 1din 4

Tiberiu Pavelescu - Tratat elementar de drept administrativ, Sitech, Craiova, 2007 5

2. Serviciul public

Noţiunea de serviciu public. Într-un stat democratic principala activitate a administraţiei nu este
numai controlul, decizia, ordinul, ci şi prestaţia prin serviciile oferite colectivităţii.
Prin activitatea sa administraţia trebuie să urmărească a satisface interesele generale comunitare.
în acest scop, pentru a rezolva cerinţele publicului, administraţia organizează servicii administrative cu
misiunea de a satisface cerinţa respectivă. Se consideră că doar administraţia poate satisface în mod
corespunzător cerinţele publicului, activităţile serviciilor publice având, în general, un caracter
obligatoriu. Aşa sunt de exemplu prestaţiile asigurate de primării (înregistrarea căsătoriilor, naşterilor ori
a deceselor) sau de organele de politie (evidenţa populaţiei ori circulaţia rutieră).
Potrivit doctrinei interbelice, serviciul public este un organism administrativ, creat de stal, judeţ,
oraş sau comună, cu o competenţa determinată, cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general
al administraţiei publice care 1-a înfiinţat, pus la dispoziţia publicului pentru a satisface în mod regulat şi
continuu o cerinţă cu caracter general, căreia iniţiativa particulară nu ar putea să-i dea decât o satisfacţie
incompletă şi intermitentă.
Un serviciu public poate fi realizat şi de un particular dar păstrează anumite caractere care îl
diferenţiază de cel organizat de administraţia publică. într-adevăr, serviciul public satisfăcând cerinţe
imperioase ale publicului nu poate fi întrerupt fără a aduce o perturbare socială. Astfel, în literatura
juridică se dau ca exemplu societăţile particulare care, exploatând o linie de cale ferată sau o linie de
tramvai, alcătuiesc servicii publice, deoarece satisfac cerinţe generale. Funcţionarea acestor servicii nu
poate fi întreruptă deoarece periclitează transportul persoanelor şi al.mărfurilor.
Serviciile publice au fiecare o specialitate precizată de lege, ele neputând îndeplini şi alte
activităţi decât acelea determinate de lege. în statul modera este necesar ca activităţile să fie specializate
deoarece prin specializare funcţionarii ajung să cunoască temeinic cerinţele publice, să constate lipsurile
şi să propună remediile corespunzătoare.
Datorită acestei specializări se poate controla, în mod eficient, activitatea realizată şi mijloacele
utilizate.
Apreciem, în concluzie, că serviciul public este acel organism administrativ înfiinţat prin lege
sau pe baza legii, de către stat, judeţ, oraş sau comună pentru satisfacerea în mod continuu a unor interese
specifice ale membrilor colectivităţii. ; '

Trăsăturile serviciului public. Trăsăturile caracteristice ale serviciului public rezultă din
conceptul acestuia şi sunt următoarele:
a) realizează o activitate de utilitate socială, pentru public;
b) se află în raport juridic permanent şi sub controlul autorităţii administrative care 1-a înfiinţat şi
organizat;
c) furnizează bunuri sau prestaţii de servicii în mod impersonal, comunităţii în general;
d) este supus unui regim juridic, reglementat de principii ale dreptului public în sensul că acţionează cu
scopul de a satisface interesele generale pentru care a fost înfiinţat;
e) spre deosebire de întreprinderile particulare, serviciului public poate funcţiona chiar dacă nu este
rentabil, astfel încât multe servicii publice sunt gratuite.

Principiile activităţii serviciului public. În scopul satisfacerii raţionale şi eficiente a intereselor


comunităţii, în statul democratic este necesar ca activitatea serviciului public să se călăuzească după o
serie de principii.
a) Un prim principiu este cel al evoluţiei, care exprimă necesitatea ca serviciul public să fie permanent
în concordanţă cu cerinţele dinamicii vieţii sociale. într-adevăr, unele cerinţe pot să apară iar altele să
dispară. De asemenea, interesul general poate să impună o amplificare sau diminuare a mijloacelor
utilizate pentru satisfacerea cerinţelor sociale.
De aici decurge şi regula posibilităţii de a modifica regimul juridic al serviciului public dacă
cerinţele interesului general impun modificarea organizării serviciului public şi această modificare este
legală.
b) Un alt principiu este cel al continuităţii, deoarece o cerinţă publică recunoscută prin norme juridice
nu poate fi satisfăcută cu intermitenţă. Serviciul public satisface un interes general, imperios pentru

Pag.72-76
6 Tiberiu Pavelescu - Tratat elementar de drept administrativ, Sitech, Craiova, 2007

populaţie. Principiul continuităţii este incompatibil cu întreruperea serviciului de către funcţionarii public,
care nu se pot sustrage obligaţiei de a îndeplinii sarcinile ce le revin.
c) Un principiu deosebii de important este cel al egalităţii, în sensul că nu se pot tace diferenţieri între
categoriile de persoane în raporturile acestora cu un serviciu public. Beneficiarii pot cere ca serviciul să
furnizeze aceleaşi prestaţii fiecăruia dintre ei. Aceasta înseamnă că serviciul public trebuie să fie neutru şi
să aplice regula egalităţii de tratament pentru toţi beneficiarii.
d) Alte principii importante în activitatea serviciilor publice se referă la proportionalitatea mijloacelor
în raport cu obiectivele urmărite şi de asemenea că, pe durata funcţionarii unui serviciu public se aplică
regula conform căreia interesul general trebuie să primeze faţă de interesul particular.

Clasificarea serviciilor publice. Conform aprecierilor din doctrină, serviciile publice se clasifică,
în principiu, după două criterii:
1) după forma de organizare şi
2) după obiectul de activitate.
1) După forma de organizare, serviciile publice se împart în patru categorii şi anume:
a) organe ale administraţiei publice;
b) autorităţi sau instituţii publice;
c) instituţii de interes public;
d) regii autonome de interes public.
a) În ce priveşte serviciile publice care funcţionează sub formă de organe ale administraţiei
publice, acestea se caracterizează prin aceea că:
- funcţionează potrivit legii;
- au drept scop satisfacerea unor interese de specialitate ale membrilor societăţii (ex. apărare,
învăţământ, sănătate etc.)
- mijloace financiare necesare bunei lor funcţionări de la bugetele locale, după cum aceste servicii
publice sunt de interes naţional sau local;
- activitatea lor se desfăşoară din oficiu, dar uneori şi la cerere.
Astfel, activitatea serviciilor ministerelor se desfăşoară din oficiu, pe când notariatele publice
funcţionează numai la cererea celor interesaţi.
Poliţia îşi desfăşoară activitatea atât din oficiu, cât şi la solicitarea persoanelor fizice sau juridice;
- activitatea lor se desfăşoară, de regulă, în mod gratuit;
- activitatea acestor servicii se realizează cu personal având pregătirea de specialitate (la Ministerul
Justiţiei - jurişti, la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - ingineri în domeniu, la Ministerul Sănătăţii -
medici etc);
- activitatea lor se desfăşoară continuu şi în mod ritmic, după un program care trebuie adus la
cunoştinţa membrilor societăţii;
- pentru realizarea activităţii pentru care au fost organizate, emit acte administrative.
Din caracteristicile enumerate, rezultă că serviciile publice care funcţionează sub forma
organelor administraţiei publice constituie o categorie distinctă de servicii publice ce se deosebeşte de
celelalte forme de servicii publice prin faptul că, prin aceste servicii publice statul îşi exercită
suveranitatea sa faţă de toate celelalte persoane fizice şi juridice.
b) Serviciile publice care funcţionează sub formă de autorităţi sau instituţii publice, se
caracterizează prin aceea că:
- funcţionează potrivit legii sau altor acte normative;
- funcţionează pentru satisfacerea unor interese generale ale membrilor societăţii respective, dar şi a
altor persoane fizice sau juridice inclusiv străine: Spre deosebire de serviciile publice care funcţionează
sub forma organelor administrative, în care interesele generale ale societăţii sunt satisfăcute, de regulă,
prin emiterea de acte administrative, în cazul acestor servicii publice interesele generale ale membrilor
societăţii sunt satisfăcute, în principal, prin activităţi materiale, de ordin economic, deci ca operaţiuni
materiale:
- referitor la mijloacele financiare necesare bunei lor funcţionări sunt asigurate. în principal, din
venituri proprii şi numai în subsidiar din bugetul administraţiei centrale de stat sau din bugetele locale;
- activitatea lor se desfăşoară la cerere precum apelarea la serviciul telefonic, la mersul cu mijloacele
de transport în comun sau serviciile de mesagerie;

Pag.72-76
Tiberiu Pavelescu - Tratat elementar de drept administrativ, Sitech, Craiova, 2007 7

- activitatea acestor servicii se desfăşoară contra cost;


- ele sunt încadrate, pentru realizarea activităţii de specialitate pentru care au fost înfiinţate, cu
personal având pregătirea de specialitate corespunzătoare;
- activitatea lor se desfăşoară în mod continuu, realizând sarcinile după un program adus la cunoştinţa
celor interesaţi.
c) Instituţiile de interes public sunt persoane juridice particulare care complinesc sarcinile
administraţiei statului (ex. facultăţile şi farmaciile particulare);
d) Regiile autonome de interes public, au fost înfiinţate potrivit Legii nr.15/1990 prin
transformarea unităţilor economice de stat. în literatura de specialitate, acestea au fost clasificate,
indiferent dacă sunt de interes naţional sau de interes local, în două categorii şi anume:
- regii autonome de interes public şi
- regii autonome comerciale.
Din prima categorie şi care interesează dreptul administrativ fac parte acele regii care prin
activitatea ce o desfăşoară sunt chemate să satisfacă anumite interese generale ale membrilor societăţii.
Astfel, funcţionează Societatea Naţională-a Căilor Ferate şi Administraţia Naţională a Drumurilor! Din
obiectul lor de activitate rezultă faptul că acestea au fost create pentru a satisface interesele generale ale
membrilor societăţii.
2) După obiectul lor de activitate, serviciile publice se împart în:
- poliţie şi apărare naţională;
- financiare şi fiscale;
- învăţământ;
- asistenţă socială şi igienă;
- artă şi cultură şi
- economice.
Utilizarea noţiunii serviciilor publice, după obiectul lor în domeniul economic permite o
distincţie fundamentală din punct de vedere juridic între serviciile publice administrative şi serviciile
publice industriale sau comerciale.
Există o mare varietate a serviciilor publice administrative, care reprezintă alte structuri decât
cele care au ca obiect de activitate industrială sau comercială.
Serviciile publice industriale şi comerciale se caracterizează prin aceea că sunt întreprinderi
productive, de distribuire, de transport, de credit, de comerţ etc.

Înfiinţarea şi desfiinţarea serviciilor publice. Înfiinţarea de noi servicii publice este determinată
de necesitatea satisfacerea unor aspecte specifice ale interesului general al membrilor societăţii.
Astfel, pentru înfăptuirea intereselor generale ale societăţii în domeniul ocrotirii mediului prin
H.G. nr.264/1991 a fost înfiinţat Ministerul Mediului, ca serviciu public de interes naţional, cu servicii
publice deseoncentrate în judeţe şi municipiul Bucureşti sub forma de agenţii de protecţie a mediului.
Prin H.G. nr.690/1997 a fost organizat şi Ministerul Educaţiei Naţionale ca organ al
administraţiei publice centrale de specialitate pentru a aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în
domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.
Un alt exemplu priveşte necesitatea ocrotirii handicapaţilor, aşa încât în 1991 s-a înfiinţat
Secretariatul de stat pentru handicapaţi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care
realizează coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de ocrotire socială a persoanelor handicapate,
în scopul recuperării, integrării socio-profesionale şi asigurării protecţiei sociale a acestora. ,
Tot astfel, pentru satisfacerea intereselor generale ale membrilor societăţii în perioada de
tranziţie de la economia planificată la cea de piaţă prin Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale s-a înfiinţat Agenţia Naţională pentru
Privatizare, serviciu public de interes naţional, cu direcţii judeţene şi în municipiul Bucureşti, ca servicii
publice descentralizate.
Răspunzând aceloraşi necesităţi, s-a înfiinţat Secretariatul de stat pentru minorităţi.
Acestea sunt exemple de creare în ultimii ani a unor servicii publice sub formă de organe ale
administraţiei publice.
Serviciile publice se pot organiza însă şi sub formă de instituţii publice, create pentru satisfacerea
unor interese generale ale membrilor societăţii. Astfel, pentru cunoaşterea de organismele politice,

Pag.72-76
8 Tiberiu Pavelescu - Tratat elementar de drept administrativ, Sitech, Craiova, 2007

asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor omului, modului în care


drepturile omului simt garantate în alte ţări, îndeosebi în ţările occidentale, prin Legea nr. 9/1991 a fost
înfiinţat Institutul Român pentru Drepturile Omului ale cărui servicii sunt deschise tuturor utilizatorilor.
Tot ca instituţii publice pentru satisfacerea interesului statului de a forma personal tot mai
calificat pentru diverse domenii s-au înfiinţat în ultimii ani mai multe universităţi.
În fine, pentru satisfacerea unor interese generale ale membrilor societăţii, statul, judeţul, oraşul
şi comuna, care sunt titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor ce alcătuiesc proprietatea publică şi
privată a acestora, afectează o parte din această proprietate unor servicii publice menite să satisfacă
interesele de natură economico-socială, ale membrilor, societăţii publice dotate cu patrimoniul necesar şi
cu personalitate juridică, ele sunt ceea ce azi se numesc regii autonome, cu precizarea că doar unele dintre
acestea întrunesc trăsăturile serviciului public, celelalte având caracter comercial.
Serviciul public se reorganizează şi se desfiinţează tot de către organul administraţiei publice şi
prin acte juridice de acelaşi nivel prin care s-a înfiinţat. Desigur însă că, pentru cazurile de reorganizare,
dar mai cu seamă de desfiinţare simt valabile şi actele cu putere juridică superioară.

Pag.72-76