Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DISCIPLINEI

Denumirea Codul
disciplinei Introducere in studiul dreptului disciplin DZ1101
ei
Anul de studiu I Semestrul* 1 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU- DG
umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F-
facultativă} Ob Numărul de credite 5
Total ore din planul de Total ore studiu
învăţământ 42 58 Total ore pe semestru 100
individual
Titularul disciplinei Lect.dr. Mihaela Roxana Prisacariu
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru
fiecare semestru

Facultatea DREPT Numărul total de ore (pe


semestru) din planul de
Catedra Drept Public invatamant
Domeniul fundamental (Ex: 28 la C dacă disciplina are
de ŞTIINŢE JURIDICE curs de 14_saptămâni x 2_h_curs
ştiinţă, artă, cultură pe saptămână)
Domeniul pentru studii
DREPT Total C** S L P
universitare de licenţă
Direcţia de studii ------ 28 14 0 0
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Obligatorii Nu este cazul


(condiţionate)
Discipline
anterioare
Recomandate Nu este cazul

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6 8. Pregătire prezentări orale 2


2. Studiu după manual, suport de curs 10 9. Pregătire examinare finală 9
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 1
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifică de pregătire 12. Documentare pe
0 2
SEMINAR şi/sau LABORATOR INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 13. Alte activităţi: consultare
8 4
traduceri etc. bibliografie facultativa
7. Pregătire lucrări de control 2 14. Alte activităţi … 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 58
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa
1
specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei)

Intelegerea limbajului tehnico-juridic de baza, a noţiunilor şi principiilor fundamnetale


Intelegerea structurii sistemului dreptului
Cunoasterea componentelor de baza ale sistemului dreptului
Cunoasterea elementelor principale ale fenomenului juridic

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,


precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Capacitatea de a explica interactiunea normelor juridice cu mediul social


Interpretarea normelor juridice
Explicarea raportului dintre diversele tipuri de norme in contextul actiunii sociale sau a
unui eveniment concret

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice


specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Deprinderea abilitatii de studiu individual
Deprinderea abilitatii de cercetare, de analiza si sinteza a lucrarilor studiate
Competenţe Deprinderea abilitatii de a intocmi o lucrare stiintifica
specifice
disciplinei Obtinerea capacitatii de a utiliza in cazuri concrete notiunile de limbaj si logica specifice
stiintelor juridice
Redactarea unui inscris juridic
Argumentarea orala si scrisă
Alegerea normei aplicabile cazului concret
Recunoasterea conditiiilor si a cauzelor cu efect juridic

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul


ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice /
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi
creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesională)

Sustinerea judecatilor bazate pe argumente obiective si pe cercetarea stiintifica


Promovarea respectarii legii
Capacitatea de reactie impotriva actelor si actiunilor ilegale
Sustinerea valorii statului de drept
Atitudinea activa in promovarea legalitatii si a jusititiei

Tabla de materii 1. Sensurile noţiunii de “drept”. Locul “Teoriei generale a dreptului” în


cadrul ştiinţelor juridice ………………………………………… ….2
ore
2. Marile curente ale gândirii juridice ………………………………….2
ore
3. Sistemul dreptului – parte a sistemului normelor sociale … ……2
ore
4. Izvoarele dreptului …………………………………………………...4
ore
5. Norma juridica:
• definiţie, elemente ……………………… ………….……...2
ore
• clasificare ………………………………………………..……2
ore
2
• interpretare ………………………………………… …..…..2
ore
• realizare…………………………………………… …….….2
ore
6. Raportul juridic: noţiune, trasaturi, premise, elemente … ……….4
ore
7. Raspunderea juridică; noţiune, principii, forme, condiţii, cauze care
înlătură răspunderea juridică …………………………… ………...2
ore
8. Introducere în tehnica legislativă ………… ………………………2
ore
9. Legalitate si legitimitate în drept ……………………………………2
ore
TOTAL = 28 ORE CURS

Bibliografia generală:
1) Genoveva VRABIE şi Sofia POPOESCU, Teoria generală a
dreptului, Ed. ŞT. Procopiu, Iaşi, 1995
2) Genoveva VRABIE, Organizarea politico-etatică a Romaniei,
Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura institutului European
Iaşi, 2004, cu participarea lui Marius BALAN – selectiv
3) Alexandru VALLIMARESCU, Tratat de enciclopedia dreptului,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999
4) Simona CRISTEA, Mihai Constantin EREMIA, Nicolae POPA,
Teoria generală a dreptului, ediţia a II-a si ed. a III-a, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2005 sau 2008
Bibliografia recomandată:
5) Genoveva VRABIE, Drept constituţional şi instituţii politice, vol
Bibliografia I, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Ed. Cugetarea, Iaşi, 1999
– selectiv
6) Gheorghe BOBOS, Teoria generală a dreptului, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1994
7) Sofia POPESCU, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex,
Bucuresti, 2002
8) Mihai Daniel DRAGNEA, Mihai Constantin EREMIA, Nicolae
POPA, Teoria generală a dreptului. Sinteze pentru seminar, Ed.
C.H. Beck, Bucureşti, 2005
9) Mihai GHEORGHE, Fundamentele dreptului, vol. I-V, ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2003-2006
10) Victor Dan ZLATESCU, Introducere în legistica formală, Ed.
Rompet, Bucureşti, 1995
11) Mircea DJUVARA, Teoria generala a dreptului, Ed. All,
Bucureşti, 1998
Lista materialelor
Note de curs
didactice necesare
Bibilografie enumerate
Video-proiector pentru prezentare Power-Point
Laptop
Tabla si carioci speciale

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată in %


{Total=100%}
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 70%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 0
- testarea periodică prin lucrări de control 5%

3
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte
15%
etc.
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test
grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.
Examinare scrisă - proba I (80% din nota examinarii finale)
Examinare orala cu bilete – proba a II-a ( 20% din nota examinării finale)
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)

Redactarea unui referat conform cerintelor Capacitatea de exprimare scrisă şi orală logică, la
comunicate anterior nivel universitar
Cunoasterea notiunilor de baza privind Capacitatea de analiză comparativă,
• dreptul obiectiv, argumentare, sinteză
• dreptul subiectiv, Insusirea informatiilor din notele de curs
• norma juridica, Redactarea unui referat conform cerintelor
• raportul juridic si comunicate anterior
• raspunderea juridica Capacitatea de a remarca si intelege relatiile
dintre notiunile predate
Parcurgerea bibliografiei obligatorii

Data completării: 15 sept. 2009 Semnătura titularului:

Lect. Dr. Roxana Prisacariu